Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ : ДП "УкрНДНЦ", 1998-. – ISSN 2307-4949
627.
Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація [Книга] : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
628.
Скляренко Є.В. Створення піролізної технології та установки для термохімічної конверсії рослинної біомаси [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Скляренко Євген Валентинович ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2017
629.
Попова Т.В. Стратегічні комунікації [Книга] : словник / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан ; М-во інформ. політики України, Глобальна орг. союзницького лідерства ; М-во оборони України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2016. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-415. – ISBN 978-966-2439-53-3
630.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
631.
Дойч Д. Структура реальности [Книга] = The fabric of reality / Д. Дойч ; пер. с англ. Н.А. Зубченко ; под общ. ред. В.А. Садовничего. – Москва ; Ижевск : РХД, 2001. – 398, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 372-398. – Библиогр.: с. 370-372. – ISBN 5-93972-040-4
632.
Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016
633.
Сучасний захист інформації [Журнал] : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
634.
Сучасні проблеми архітектури та містобудування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ : КНУБА, 1997-. – ISSN 2077-3455
635.
Сучасні проблеми держави та права [Книга] : [збірник]. – Київ : Либідь, 1990. – 202, [2] с. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 5-11-001573-2
636.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
637.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
638.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
639.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
640.
Кравець Р. Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм матеріального права з кредитних та забов"язальних правовідносин [Книга] / Ростислав Кравець. – Київ : Юстініан. – ISBN 978-617-7039-07-4
641.
Кравець Р. Таблиці судових рішень неоднакового застосування норм права з кредитних, сімейних, страхових та зобов"язальних правовідносин, банкрутства. Правові висновки ЄСПЛ [Книга] / Ростислав Кравець. – Київ : Юстініан. – ISBN 978-617-7039-29-6
642.
Баранов В. Таблиця повернень [Книга] : переклади з румун. / Віктор Баранов ; [упоряд.: Л. Баранова, С. Лучканин ; передм.: С. Лучканин]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 130, [2] с. – Текст укр., румун. – ISBN 978-966-489-373-9
В пр. №1710805 напис: Бібліотеці київського національного університету імені Тараса Шевченка на згадку про Вашого студента 1968-1973 рр., Голову Національної спілки письменників України (2011-2014) Віктора Баранова. Автор передмови. Підпис. Київ, 16 березня 2017 р.
643.
Тайны еврейских мудрецов [Книга] : [сборник текстов] / [Всеукраинский Еврейский Конгресс ; сост.: Вадим Рабинович]. – Киев : CN-Столичные новости
644.
Росовецький С.К. Тарас Шевченко і фольклор [Книга] : монографія / Станіслав Росовецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 415, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 381-412. – ISBN 978-966-439-752-7
645.
Фіалко В.О. Театр України II половини XX століття. Образна лексика [Книга] : образна лексика / В. Фіалко. – Київ : Антиквар, 2016. – 427, [3] с., [1] арк. портр. : іл. – Покажчики: с. 372-427. – Бібліогр.: с. 356-369. – ISBN 978-617-7285-07-5
646.
Гаджиєв В.В. Теоретико-ігровий підхід в логіці: прикладний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Гаджиєв Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
647.
Теоретико-методичні засади та прикладні механізми державного регулювання розвитку внутрішньої торгівлі [Книга] : монографія / Куцик П.О. [та ін.] ; Центр. спілка споживчих товариств України, Львів. торг.-екон. ун-т. – Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2016. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-602-191-9
648.
Архипова С.П. Теоретико-методичні основи освіти соціально незахищених категорій дорослих [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.05 / Архипова Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017
649.
Теоретическая и экспериментальная химия [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физической химии им. Л.В. Писаржевского ; редколл.: В.Д. Походенко, А.Л. Бучаченко, А.А. Ищенко [и др.]. – Киев, 1965-. – ISSN 0497-2627
650.
Теоретична і дидактична філологія. Серія "Педагогіка" [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 24. – 2017. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - З вип. 21 2015 р. журнал виходить окремими серіями. - На обкл. зазначено вип. 20
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,