Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Сущанський В.І. Операції на групах підстановок.Теорія та застосування [Книга] / В.І. Сущанський, В.С. Сікора ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Вид. 2-ге. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-232, 236-238. – ISBN 978-617-7096-79-4
602.
Гриньова В.М. Операційна діяльність сучасних підприємств машинобудування [Книга] : монографія / В.М. Гриньова, М.Ю. Явдак. – Харків : ХНЕУ імені С. Кузнеця, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 173-184. – ISBN 978-966-676-651-2
603.
Фам Нгок Киен Оптимизация параметров водохозяйственного комплекса (на примере малых рек предгорных районов Вьетнама) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.07 / Фам Нгок Киен ; Белорус. нац. техн. ун-т. – Минск, 2016
604.
Вовна О.В. Оптоелектронні вимірювальні системи концентрації метану та пилу в рудничій атмосфері шахт [Книга] : монографія / О.В. Вовна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ (Красноармійськ) : ДВНЗ "ДонНТУ", 2016. – 336, [2] с. : іл., табл. – До 95-річчя Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Бібліогр.: с. 308-336. – ISBN 978-966-377-201-1
605.
Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти [Книга] : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.] ; за заг. ред. А.М. Гуменюка ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-63-3
606.
Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України [Книга] : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
607.
Жилка Н.Я. Організація допоміжних репродуктивних технологій дискордантним парам [Книга] : монографія / Жилка Н.Я., Слабкий Г.О., Чепурнова Н.В. – Київ : [б. в.], 2015. – 145, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 107-122
608.
Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель [Книга] : навч. посібник [для студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В. Канівець, М. Пархоменко М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Харків : Майдан, 2016. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-372-687-8
609.
Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями [Книга] : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
610.
Опришко Л. Основи судової журналістики [Книга] : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : Рада Європи, 2016. – 148 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні"). – ISBN 978-966-138-025-6
611.
Голибард Є. Основи технології системного мислення [Книга] : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
612.
Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів [Книга] / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
613.
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права [Книга] / И.А. Покровский ; [вступ. ст. А.Л. Маковский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Каф. гражд. права юрид. фак.]. – [Изд. 3-е стер.]. – Москва : Статут, 2001. – 352, [2] с. – Сер. основана в 1997 г. – Библиогр. : с. 343-348 и в подстроч. примеч. – (Классика российской цивилистики / председатель редкол. Суханов Е.А.). – ISBN 5-89398-015-8
Основные проблемы гражданского права / Покровский Иосиф Алексеевич; Редкол. Е.А.Суханов и др.; Вступ.ст. А.Л.Маковского; МГУ им.М.В.Ломоносова. Юридический факультет. Кафедра гражданского права. - М.: Статут, 2001. - 358с. - (Классика Российской Цивилистики). - -
614.
Особистість у кризових ситуаціях: огляд сучасних психодіагностичних методик [Книга] : навч. посібник / [Євдокимова Н.О., Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В.] ; Ін-т психології імені Г.С. Костюка. – Миколаїв : Іліон, 2016. – 341, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 335-337 та в кінці розд. – ISBN 978-617-534-387-6
615.
Павельчук Є.М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
616.
Янчук С.Я. Особливості перекладу англомовної військової документації миротворчих місій ООН та НАТО [Книга] / Сергій Янчук. – Київ : Логос, 2013. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-717-5
У пр. № 1710398 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в дарунок від автора. Підпис. 22.01.2017 р.
617.
Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
618.
Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів [Книга] : монографія / [О.В. Зибарева та ін.] ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-77-0
619.
Зосіменко В.В. Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа для реконструкції ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Зосіменко Володимир Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2016
620.
Подорожній Є.Ю. Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Подорожній Євген Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016
621.
Писаренко Р. Остановитесь на мгновенье [Книга] / Раиса Писаренко. – Киев : [б. и.], 2015. – 607, XX, VIII с. : фот. – Библиогр.: с. 606
622.
Миколин С. Ось?. Істина !!! [Книга] / Сергій Миколин. – Рівне : Волинські обереги, 2016. – 154, [2] с. – ISBN 978-966-416-462-4
623.
От бронзы к железу: хозяйство жителей Инкерманской долины [Книга] : [по материалам исслед. поселений Уч-Баш и Сахарная Головка] / [Э.А. Кравченко и др. ; отв. ред.: Э.А. Кравченко] ; Нац. акад.наук Украины, Ин-т археологии. – Киев : ИА НАН Украины, 2016. – 315, [3] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. и с. 315-316. - Резюме рус., англ. - Глоссарий: с. 300-301. – Библиогр.: с. 304-313. – ISBN 978-966-02-7802-8
624.
Открытая религия [Книга] : священное писание, душевная традиция, моральный закон и богословская наука религиозной веры в наивысшую ценность человека / Душевное Общество Вселенной ; сост. Хранитель веры Душев. Об-ва Вселенной Юрий Шеляженко. – Киев : Ю.В. Шеляженко, 2016. – 219, [1] с. : ил. – Библиогр. в тексте. – ISBN 978-617-7088-14-0
625.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами ; відп. за вип.: Л. Гаркавенко. – Київ : Пріоритети, 2007-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,