Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
602.
Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
603.
Косенкова Т.І. Марковська апроксимація та граничні теореми для процесів типу Леві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Косенкова Тетяна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
604.
Калінкевич О.М. Мас-спектрометрична характеристика комплексоутворення біологічно активних речовин [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Калінкевич Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т приклад. фізики. – Суми, 2014
605.
Ходневич Я.В. Математичне моделювання кінематики руслового потоку при обтіканні донних гряд [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Ходневич Ярослав Васильович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глоб. інформац. простору. – Київ, 2014
606.
Гембара Н.О. Математичне моделювання теплопровідності пластин і оболонок з багатошаровими покриттями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гембара Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2014
607.
Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань [Книга] = Mathematical models and analysis of stochastic oscillations / Ігор Миколайович Яворський ; під. ред. З.Т. Назарчука ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів : ФМІ НАНУ, 2013. – 802, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 765-792. – ISBN 978-966-02-6994-1
608.
Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Формування стратегії соціально-економічного розвитку і вдосконалення організації обліку й аудиту підприємницьких структур видавничо-поліграфічної галузі" [Книга] : 26-28 листоп. 2014 р., Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства ; [упоряд. А.М. Штангрет, редкол.: В.В. Мартинів та ін.]. – Львів : Українська академія друкартсва, 2014. – 84 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст.
609.
Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" [Книга] : 22 груд. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", Ф-т іноземної філолології ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 138 с. – Без тит. арк. - Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
610.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" [Книга] : (18-19 квіт. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Юрид. ф-т Запоріз. нац. ун-ту ; [редкол.: Бевзенко В.М. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць]. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – 307, [1] с. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-7178-01-8
611.
Катаєв Д.С. Матричне управління проектно-операційною діяльністю промислових підприємств [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Катаєв Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
612.
Медична психологія [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / [С.Д. Максименко, Я.В. Цехмістер, І.А. Коваль, К.С. Максименко] ; за заг. ред. С.Д. Максименка. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2014. – 515, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-194-169-3
613.
Семенюк Г.С. Медіавіруси як складник контенту українських мережевих видань [Автореферат] : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Семенюк Гліб Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
614.
Менеджмент суб"єктів господарювання: проблеми та перспективи розвитку [Книга] = Business entities management: development problems and perspectives : зб. матеріалів II Міжнар. наук.-практ. конф., 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Департамент екон. розвитку, торгівлі та міжнар. співробітництва [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2014. – 259, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-409-9
615.
Кубракова К.М. Метод буферизації запитів на передачу потоків даних у телекомунікаційній мережі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Кубракова Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків, 2014
616.
Гололобов Д.О. Метод емпіричних середніх у задачах оцінювання параметрів та оптимізації багатовимірних стохастичних систем [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Гололобов Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
617.
Корчинський В.В. Методи підвищення конфіденційності передавання інформації на основі енергетичної, структурної, інформаційної прихованості [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 05.13.21 / Корчинський Володимир Вікторович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014
618.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
619.
Лукомська І.О. Методичні основи архітектурно-ландшафтної організації долинних просторів річок Українських Карпат [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.04 / Лукомська Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Полтава, 2014
620.
Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
621.
Карпаш О.М. Методологія наукових досліджень [Книга] : навч. посібник / О.М. Карпаш, П.М. Райтер, М.О. Карпаш ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики та моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241-243. – ISBN 978-966-694-214-5
622.
Мешков Ю.Я. Механическая стабильность металлов и сплавов [Книга] / Ю.А. Мешков, С.А. Котречко, А.В. Шиян ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Наукова думка, 2014. – 276, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 266-274. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1445-9
623.
Солтанов Джахангир Али оглы Миллион роз из Закаталы, или История героев и роз, уходящая от славы к забвению [Книга] = Million roses from Zakataly or History of heroes and roses fading away from glory into oblivion / Солтанов Джахангир Али оглы, Солтанов Джаваншир Али оглы. – Киев : Новый друк, 2014. – 303, [1] с., [1] л. табл. : цв. ил., портр., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 226-237, 296-297. – ISBN 978-617-635-049-1
624.
Школьна О.В. Мистецтво фарфору - фаянсу України кінця XIX - початку XXI століття: типологія, художні особливості, стилістика [Автореферат] : автореф. дис. … д-ра мистецтвознавства : 26.00.01; 17.00.06 / Школьна Ольга Володимирівна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
625.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум. – ISSN 2226-2180
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex