Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Православний вісник Київського Патріархату [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
602.
Православний вісник Київського Патріархату [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
603.
Православний вісник Київського Патріархату [Журнал] : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 1946-. – ISSN 2311-4258
604.
Шевряков М.В. Практикум з аналітичної хімії: Кількісний аналіз [Книга] : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / М.В. Шевряков, М.В. Повстяной, Г.О. Рябініна. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 207. – ISBN 978-966-2393-61-3
605.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-8447-58-7
606.
Практикум з вищої математики [Книга] : навч. посібник / Бардачов Ю.М. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС. – ISBN 978-966-289-010-5
607.
Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку [Книга] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
608.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
609.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] / Наукове т-во ім. Шевченка у Львові ; Лікарська комісія ; Укр. лікарське т-во у Львові. – Львів. – ISSN 1563-3950
610.
Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку [Книга] : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – 155, [1] с. – Ст. укр., рос., англ.
611.
Бережний Я.В. Проблеми та шляхи формування сприятливого інституційного середовища для підприємницької діяльності в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / Я.В. Бережний, Д.В. Ляпін, Д.С. Покришка ; [за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 78, [2] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 13). – ISBN 978-966-554-220-9
612.
Пластун О.Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи [Книга] : монографія / О.Л. Пластун. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 401, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-352. – ISBN 978-966-8958-95-3
613.
Кравченко Т.В. Програмно-цільове управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кравченко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки УКраїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
614.
Шарко В.Д. Проектування навчального процесу з фізики [Книга] : навч.-метод. посіб. для організаторів і викладачів післядиплом. пед. освіти, слухачів підвищ. кваліфікації пед. працівників та методистів системи післядиплом. пед. освіти / В.Д. Шарко, Т.Л. Гончаренко ; М-во освіти і науки України, Херсон. акад. неперервної освіти. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Предмет. покажч.: с. 133-136. – Бібліогр.: с. 120-132. – ISBN 978-617-7123-06-3
615.
Бабчук Ю.Й. Просодичні характеристики вигуків у сучасному англійському дискурсі (експериментально-фонетичне дослідження) [Дисертація] : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Бабчук Юлія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2014
616.
Протидія злочинності: теорія та практика [Книга] : збірник матеріалів V Міжвуз. наук.-практ. конф. студ., курсантів, аспірантів та молодих учених, 18 жовт. 2013 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України ; [ред.: І. Байдачна та ін. ; відп. за вип. І. Козьяков]. – Донецьк : Національна академія прокуратури України, 2013. – 562, [2] с. – Бібліогр. наприкінці ст.
617.
Голуб П.О. Прояви динаміки кластеризації молекул спиртів в коливальних спектрах [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Голуб Павло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
618.
Туркот Т.І. Психологія і педагогіка вищої школи [Книга] : навч. посіб для студ. вищ. навч. закл. / Т.І. Туркот. – 2-ге вид. – Херсон : ПП Олді-плюс, 2013. – 515, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці модулів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-49-1
619.
Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ [Журнал] : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне. – ISBN 978-966-7359-72-0
620.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
621.
Радіоекологія [Книга] : [для студ. вищ. навч. закл.] / І.М. Гудков [та ін.] ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – вид. 2-ге, доповн. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 465, [3]с. : іл., табл. – Покажчики: с. 449-461. – Бібліогр.: с. 462-465. – ISBN 978-966-289-000-6
622.
Кузьменко М.І. Радіонуклідна аномалія [Книга] / М. І. Кузьменко ; Нац. акад. наук України, Ін-т гідробіології. – Київ : Академперіодика, 2013. – 391, [3] с., [10] арк. фотогр. : іл., фотогр., табл. – Бібліогр.: с. 381-389. – ISBN 978-966-360-241-7
623.
Каленюк И.С. Развитие высшего образования и экономика знаний [Книга] / И.С. Каленюк, О.В. Куклин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Новое знание, 2014. – 383, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 347-383. – (Современная наука). – ISBN 978-5-94735-159-0
624.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
625.
Регіон - 2014: суспільно-географічні аспекти [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (3-4 квіт. 2014 р., м. Харків) / М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Геол.-геогр. ф-т, Каф. соц.-екон. географії і регіонознавства, Студентське наук. т-во геол.-геогр. ф-ту, Харк. обл. станція юних туристів ; [редкол. : Л.М. Нємєць (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 290, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. та англ. – Бібліогр. в наприкінці ст. – ISBN 978-966-285-067-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex