Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Гапон Д.А. Методи та засоби підвищення якості функціювання автоматичного частотного розвантаження енергосистеми в аварійних режимах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гапон Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012
602.
Погребняк І.Ф. Методи та моделі багатокритеріальної оптимізації управління виробничими об"єктами в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Погребняк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
603.
Шматков С.І. Методи та моделі організації часопараметризованих паралельних процесів в адаптивних обчислювальних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шматков Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012
604.
Лебьодкіна А.Ю. Методи та моделі прискореної нейромережевої обробки даних у розподіленому обчислювальному середовищі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Лебьодкіна Алла Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
605.
Процик М.Т. Методи фотограмметричного та картографічного супроводу багаторівневої системи моніторингу ерозійних грунтових процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Процик Михайло Теодорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
606.
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни "Основи географії рекреації та туризму" [Брошура] : для студ. геогр. ф-тів напряму "географія" спец. "географія рекреації та туризму" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. географії України ; [уклад. О.Ю. Гринюк]. – Київ : ЛГТ, 2012. – 54 с. : іл., табл. – Додатки: с. 41-51. – Бібліогр.: с. 52
607.
Мельничук О.Ю. Методологічні основи та моделі системи землеустрою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.24.04 / Мельничук Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2012
608.
Методологія сталого розвитку: цивілізаційний контекст [Книга] : монографія / [В.М. Свінціцький та ін. ; ред. І. Судзіловська] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 296, [6] с. – Бібліогр.: с. 285-296. – ISBN 978-966-483-299-8
609.
Білан С.М. Методологія формування клітинних автоматів для побудови високоефективних апаратно-програмних компонентів комп"ютерної обробки та розпізнавання зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Білан Степан Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2012
610.
Матвієнко Л.Ф. Механізми впливу домішок на субструктуру і механічні властивості монокристалів молібдену та вольфраму [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Матвієнко Леонід Федорович ; НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2012
611.
Тимчишена Н.Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих груп населення на регіональному рівні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління / Тимчишена Наталія Дмитрівна ; Нац. акад. держ. управл. при Президентові України ; Одеський регіон. ін-т держ. управління. – Одеса, 2012
612.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
613.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 1995-. – ISSN 2073-8528
614.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
615.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1998-
616.
Міжнародне приватне право. Загальна частина [Книга] : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; за ред.: А.С. Довгерта, В.І. Кисіля. – Київ : Правова єдність, 2012. – 374, [2] с. – Додаток: с. 357-374. – Бібліогр.: Біібліогр.: с. 356 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-566-152-9
617.
Київець О.В. Міжнародне торгове право [Книга] : навч. посібник / О.В. Київець, В.О. Голубєва ; [редкол.: В.Ф. Опришко, О.Ю. Нечипоренко, О.Д. Крупчан та ін.] ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 450, [6] с. – Бібліогр.: с. 412-442. – ISBN 978-966-483-330-8
618.
Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / [Ю.Г. Козак та ін.] ; за ред. Козака Ю.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одеський нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 395-399. – ISBN 978-617-673-080-4
619.
Козярська А.О. Міжнародно-правове забезпечення регіональної колективної безпеки: участь і перспективи України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Козярська Анна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
620.
Варес К.Л. Міжнародно-правові аспекти дослідження Україною ресурсів Міжнародного району морського дна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Варес Костянтин Лембітович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
621.
Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Мушак Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та сорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
622.
Міфологія і фольклор [Журнал] = Mythology and folklore : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2009-
623.
Наконечна Ю.С. Мовні засоби концептуалізації світу в англомовних віршованих творах для дітей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Наконечна Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
624.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
625.
Модели и решения на икономически задачи в софтуерна среда [Книга] : (сб. материали) / [Г. Илиева и др.] ; Пловдив. ун-т "Паисий Хилендарски", Фак. по икон. и социални науки. – Пловдив : Университетско изд-во "Паисий Хилендарски", 2011. – 175, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-954-423-687-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,