Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Норми української науково-технічної мови. Тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи [Книга] : тлумачний словник термінів з видавничої, поліграфічної та пакувальної справи : навч. посібник. – Київ ; Львів : Університет "Україна", 2006. – 664 с. – ISBN 966-797925-3
У розділах І-ІV стисло викладено історію українського термінотворення та міркування щодо сучасного його розвитку, наукові і нормативні засади слововживання і термінотворення, які становлять наукову основу для згармонізованого удосконалювання українськоїнауково-технічної термінології.
У розділі V подано тлумачний словник, що містить близько 4800 термінів і визначень понять видавничої, поліграфічної та пакувальної справи, згармонізованих і зредагованих відповідно до вимог ДСТУ 3966-2000.
Призначений для широкого кола науковців, викладачів, аспірантів та студентів вищої школи, а також інженерів, художників-графіків, які працюють у видавничо-поліграфічній галузі, для фахівців і початківців, для тих, хто розробляє, конструює етикеткову та пакувальну продукцію, розробляє та виготовляє пакувальні матеріали й устатковання. Він буде корисний редакторам, працівникам дизайн-бюро, рекламних агентств, редакцій часописів, усім тим, кого цікавлять проблеми видавничо-поліграфічної та пакувальної справи і української термінології.
602.
Стопневич А.Д. О предполагаемом водоснабжении станций Армавар-Туапсинской желзной дороги. [Книга] / А.Д. Стопневич. – Птгр., 1923. – 38с.
603.
Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
604.
Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009
605.
Гайденко П.И. Обзор письменных источников по истории русской церкви и церковно-государственных отношений в домонгольской Руси [Книга] / П.И. Гайденко, Т.Ю. Фомина. – Казань : Набережные Челны : Тоис. – ISBN 978-5-903393-02-2
606.
Маслак О.О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / О.О. Маслак, В.Й. Жежуха : МОН України. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 310 с. – ISBN 978-966-418-085-3
607.
Лобозинська С.М. Облік і аудит у банку [Книга] : навч. посібник / С.М. Лобозинська ; за ред. С.К. Реверчука ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Екон. ф-т. – Київ : Знання, 2007. – 630 с. – ISBN 966-346-303-1
608.
Атамас П.Й. Облік у бюджетних установах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П.Й. Атамас. – Вид. 3-тє, переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 285 с. – ISBN 978-966-364-887-3
609.
Облік у бюджетних установах [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, З.М. Левченко, Ю.О. Романченко ; МОН України ; Полтавська держ. аграрна акад. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 368с. – ISBN 978-966-364-895-8
610.
Фундуклей И. Обозрение могил, валов и городищ Киевской губернии [Книга] / Иван Фундуклей. – Репринтное изд. – Киев : Академкнига, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-2299-01-4
611.
Оборонна політика України на початку 21століття [Книга] : монографія / Горбулін В.П. [ та ін. ] ; Ін- проблем нац. безпеки ; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ : Інтертехнологія, 2009. – 104 с. – ISBN 978-966-1648-14-1
612.
Максименко С.Д. Общая психология [Книга] : учебное пособие / С.Д. Максименко. – Москва; Киев : Рефл-бук : Ваклер, 2004. – 528с. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-081-0; 966-543-029-7
613.
Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
614.
Оперативно-розшукова діяльність та додержання державної таємниці в країнах СНД [Книга] : збірник законів про оперативно-розшукову діяльність та державну таємницю : практичний посібник / [ укладачі: Кириченко О.В., Зубач І.М., Новіков О.В. Білий А.В.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 464 с. – ISBN 978-966-364-710-4
615.
Рушді С. Опівнічні діти [Книга] = Midnight"s children / Салман Рушді ; з англ. пер. Н. Трохим. – Київ : Юніверс, 2007. – 704 с. – (Букерівські лауреати). – ISBN 966-8118-56-1
616.
Воронкін Є.Ф. Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) та детекторів на їх основі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Воронкін Є.Ф. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009
617.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Журнал] = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / Отделение оптоэлектроники института физики полупроводников им. В.Е Лашкарева НАНУ. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
618.
Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
619.
Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
620.
Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку [Книга] : навчальні видання для вищої школи / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ : Каравела, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6
621.
Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
622.
Чайка Г.Л. Організація праці менеджера [Книга] : навчальний посібник / Г.Л. Чайка ; [ передмова Г.О. Шепелюк ]. – Київ : Знання, 2007. – 420 с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-262-0
623.
Беспянська Г.В. Організація роботи з документами [Книга] : навч. посібник для дистанц. навчання / Беспянська Г.В.; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанц. навчання. – Київ : Університет "Україна", 2006. – 244 с. – ISBN 966-388-041-4
624.
Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
625.
Освіта регіону [Журнал] : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex