Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Волошин О.Ф. Послідовний аналіз варіантів [Книга] : технології та застосування / О.Ф. Волошин, Г.М. Гнатієнко, В.І. Кудін ; під заг. ред. О.Ф. Волошина ; [М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Стилос, 2013. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2399-23-3
577.
Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах [Книга] : (офіційний текст) / [упоряд.: Рожнова В.В., Сизоненко А.С., Удалова Л.Д.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2012. – 452, [4] с. – ISBN 978-966-437-273-9
578.
Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори [Книга] : (офіційний текст) / [упоряд., вступ. сл.: Кузьмін С.А., Кучеренко М.С.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 659, [1] с. – ISBN 978-966-437-212-8
579.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
580.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
581.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
582.
Права людини в Україні - 2012 [Книга] : доповідь правозахисних організацій / Українська Гельсінська спілка з прав людини ; [упорядкув.: Є.Ю. Захаров, А.П. Бущенко ; заг. ред. Є.Ю. Захаров]. – Харків : Права людини, 2013. – 558, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-587-090-7
583.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харк. правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
584.
Мазепа М.М. Право в системі соціальних регуляторів [Книга] / М.М. Мазепа, І.М. Дубровський ; за заг. ред. О.П. Угровецького. – Харків : Коваленко В.Ф., 2012. – 91, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 86-89. – Бібліогр.: с. 90-91 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2509-18-2
585.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
586.
Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення [Книга] : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
587.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
588.
Заморська Л.І. Правова нормативність та її інституціоналізація в Україні [Книга] : монографія / Л.І. Заморська ; Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 302, [2] с. – Бібліогр.: с. 272-302 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-714-6
589.
Правова політика України: концептуальні засади та механізми формування [Книга] : зб. матеріалів наук.-практ. конф. (5 груд. 2012 р., м. Київ) / Нац. ін-т стратег. досліджень ; [за ред. О.М. Руднєвої]. – Київ : НІСД, 2013. – 155, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-191-2
590.
Бойко Д.В. Правова природа доменних імен Інтернет [Книга] : монографія / Д.В. Бойко ; НДІ правового забезп. інновац. розвитку Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" : Право, 2013. – 163, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; Вип. 27). – ISBN 978-966-458-519-1
591.
Шараєвська Т.А. Правове регулювання захисту територій і громадян за надзвичайних екологічних ситуацій в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Шараєвська Тетяна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
592.
Федотова О.С. Правовий режим земель річкового та морського транспорту України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Федотова Олександра Семенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
593.
Кутиркін А.А. Правовий статус органів державного управління, що здійснюють функції у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи [Книга] : монографія / Кутиркін Антон Андрійович ; Донец. ун-т економіки та права. – Донецьк : ДонУЕП, 2013. – 181, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-181. – ISBN 978-617-7108-12-1
594.
Правові системи сучасності [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [Ю.С. Шемшученко та ін.] ; за ред. Ю.С. Шемшученка ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 490, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 463-488 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-94-8
595.
Правові та інституційні механізми протидії корупційним правопорушенням [Книга] : матеріали наук.-практ. семінару, 20 квіт. 2012 року / НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук України, Харк. осередок, ВГО "Асоц. кримін. права України" ; [редкол.: В.І. Борисов (голов. ред.) та ін.]. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 109, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 16). – ISBN 978-966-458-495-8
596.
Правосуддям. Справедливістю. Добром [Книга] : [презентаційний збірник] / Держ. пенітенціарна служба України ; [автор ідеї Олександр Лісіцков ; ред. рада: С. Зінченко (голова ради) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2012. – 111, [1] с. : фотогр.
597.
Практическая психодиагностика [Книга] : методики и тесты. – Самара : БАХРАХ-М, 2001. – 667, [3] с. : ил., табл. – На обл. содерж.: Диагностика психических состояний и свойств личности ; Диагностика межличностных и семейных отношений ; Диагностика профессионального подбора кадров. – Библиогр.: с. 661-664 и в подстроч. примеч. – ISBN 5-89570-005-5
598.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
599.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
600.
Даниленко С.І. Прес-служба: основи організації та діяльності [Книга] : [посібник] / Даниленко С.І. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : ІМВ, 2006. – 126 с. – Бібліогр.: с. 124-125
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex