Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" [Книга] : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн [та ін.] ; [редкол.: Гончар Б.М. (голова) та ін. ; уклад. та наук. ред.: О.П. Машевський, О.О. Сухобокова]. – Київ : Логос, 2013. – 282, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., табл. – Зміст укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-651-2
577.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів" [Книга] : (11 липня 2006 р.) / "Право і мас-медіа: судові позови до ЗМІ та журналістів", міжнар. наук.-практ. конф.; Ін-т Медіа Права ; [за ред.: В.П. Палюка, Т.С. Шевченка ; упоряд. Т.Г. Бондаренко]. – Київ : [Чабаненко Ю.А.], 2007. – 173, [3] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-493-028-1
578.
Межвузовская научная конференция "Русская революция 1917 года: проблемы истории и историографии" [Книга] : 16 ноября 2012 : сб. докладов / Минобрнауки России, Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высш. проф. образования "С.-Петерб. гос. электротехнический ун-т "ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". – Санкт-Петербург : Изд-во СПбГЭТУ "ЛЭТИ", 2013. – 181, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
579.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
580.
Тансыкбаева Г.М. Международное гуманитарное право [Книга] : [учебник] / Галия Мамраевна Тансыкбаева ; Ташкент. гос. юрид. ин-т, Центр по изучению прав человека и гуманитар. права. – Ташкент : Эльдинур, 1999. – 151, [2] с. : схемы, табл. – Рез. на англ. яз. - Библиогр. в подстроч. примеч. – Библиогр.: Имен. указ.: 148-149. – ISBN 5-871-02873-8
581.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7514
582.
Кравцова Ю.В. Метафорическое моделирование мира в художественном тексте (на материале произведений русских поэтов-прозаиков первой половины XX в.) [Дисертація] : дисс. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлия Валентиновна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013
583.
Білоус Р.В. Метод створенння автоматичної динамічної системи балансування навантаження в мережі на основі генетичних алгоритмів [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Білоус Роман Володиморович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
584.
Тимошик М.С. Методика редагування: змістовий, структурний, цілісний та вибірковий аспекти [Брошура] / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 33 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 3)
585.
Зажицька М.О. Механізми формування треку ДНК при кометному електрофорезі ізольованих клітин [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02 / Зажицька Маріанна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ННЦ "Ін-т біології". – Київ, 2013
586.
Микола Гоголь. Інтерпретації [Книга] : збірник на основі матеріалів міждисциплінар. наук. конф. "Інтерпретація творів М. Гоголя в XX-XXI ст.", провед. Центром кінематогр. студій 8 квіт. 2009 р. в НаУКМА / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр кінематогр. студій НаУКМА ; упоряд. Лариса Брюховецька. – Київ : Ред. журн. "Кіно-Театр" ; Задруга, 2009. – 194, [2] с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Бібліотека журналу "Кіно-Театр"). – ISBN 978-966-432-059-4
587.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
588.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / Изд-во "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
589.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
590.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 1995-. – ISSN 2073-8528
591.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
592.
Мирослав Володимирович Попович [Брошура] : біобібліогр. покажчик. – Київ : Абрис, 2005. – 22, [2] с. – (Вчені Національної академії наук України)
593.
Кодьєва О.П. Мистецтво як змінена форма свідомості [Книга] : навч. посібник / Кодьєва О.П. ; за заг. ред. О.В. Потєхіна ; Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 206, [1] с. – Покажч.: с. 199-205. – Бібліогр.: с. 190-198. – ISBN 978-966-301-241-4
594.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т Одеська юрид. академія ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1999-
595.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : практикум : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Липов В.В. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2009. – 329, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-370-104-2
596.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Липов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-100-4
597.
Липов В.В. Міжнародна економіка: світова економіка та міжнародні економічні відносини [Книга] : навч.-практ. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Липов ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал. – ISBN 978-966-370-103-5
598.
Міжнародні економічні відносини [Книга] : навч. посібник / [С.О. Якубовський та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – 260, [1] с., включ. обкл. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-689-019-5
599.
Нуруллаєв О І.С. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією [Книга] : монографія / І.С.О. Нуруллаєв ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : Правова єдність, 2009. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 142-157 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2183-72-6
600.
Міжнародно-правові проблеми сучасного торговельного мореплавства [Книга] : зб. матеріалів I Міжнар. наук.-практ. конф., 11 груд. 2012 р. / Київ. ун-т права Нац. акад. наук, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька та ін.]. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-45-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex