Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Онищук М.І. Основи військового перекладу. Польська мова [Книга] : навч. посіб. для курсантів і студ. третього-п"ятого курсів вищ. навч. закладів / М.І. Онищук ; за заг. ред. В.В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр.: с. 266-267. – ISBN 978-966-439-625-4
552.
Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / Роглєв Ї.Й. ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2005. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1
553.
Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування [Книга] : навч. посібник / С.В. Васьківська ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7863-27-1
554.
Голицын А.Н. Основы промышленной экологии [Книга] : учебник / А.Н. Голицын. – 4-е изд., стер. – Москва : Академия, 2007. – 239, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 237. – (Начальное профессиональное образование. Экология ) ( Федеральный комплект учебников). – ISBN 978-5-7695-4049-3
555.
Соловей Т.В. Особливості формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт в умовах постгляціальних територій України і Польщі [Книга] = The formation pecularities, hydrological and hydrochemical regime of wetlands in conditions of postglacial areas of Ukraine and Poland : монографія / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-351. – ISBN 978-966-423-284-2
556.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
557.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
558.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
559.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
560.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
561.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
562.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Держ. підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
563.
Востокова А.В. Оформление карт. Компьютерный дизайн [Книга] : учебник по направлению 511400 География и картография, спец. 013700 Картография и 351400 Прикладная информатика в географии / А.В. Востокова, С.М. Кошель, Л.А. Ушакова ; под ред. А.В. Востоковой. – Москва : Аспект Пресс, 2002. – 287, [1] с., [4] л. фот. : ил. – Указ. терминов: с. 283-285. – Библиогр.: с. 281-282. – ISBN 5-7567-0269-5
564.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
565.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
566.
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов [Книга] / Георгий Почепцов ; [отв. ред. А.В. Морозов]. – Изд. 2-е, испр. – Москва ; Киев : Рефл-бук ; Ваклер, 2003. – 622, [2] с. – Библиогр.: с. 618-622 и в конце параграфов. – (Образовательная библиотека). – ISBN 5-87983-083-7
567.
Загребельний М. Павло Загребельний [Книга] / М. Загребельний. – Харків : Фоліо, 2013. – 119, [4] с. – Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-6350-2
568.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / Міністерство культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
569.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
570.
Педагогические технологии [Журнал] : профессиональный журнал для технологов образования: научных работников, преподавателей и аспирантов педагогических образовательных учреждений, системы повышения квалификации, методистов и специалистов, а также учителей, повышающих свою квалификацию / НИИ школьных технологий. – Москва, 2001-
571.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
572.
Педагогічна психологія [Книга] : навч. посібник / О.П. Сергєєнкова [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-611-01-0269-8
573.
Пенсійні правовідносини в Україні [Книга] : монографія / [Хуторян Н.М. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2013. – 274, [2] с. : табл. – До 95-річчя створення Нац. акад. наук України. - Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-010-2
Бібліотеці університету від авторського колективу

03.10.2013р. Підпис
574.
Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
575.
Пісенний вінок [Книга] : українські народні пісні. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Криниця, 2007. – 398, [2] с. : іл., ноти, фотоіл. – Бібліогр.: с. 389. – ISBN M-9007027-0-8
Це унікальне подарункове видання українських народних пісень його упорядник Андрій Якович Михалко присвячує не лише своїм ді­тям і внукам, всій родині і численному роду Михалків, а всьому народові України, що створює і береже свій пісенний скарб, — усім, кого Любов"ю, Красою, Правдою, віками єднала і єднає незнищенна і непереможна українська народна пісня.

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,