Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Бобиляк А.М. Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Бобиляк А.М. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010
552.
Олійник О. Ораторське мистецтво юриста [Книга] : теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 210с. – ISBN 978-966-351-223-5
553.
Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств [Книга] : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
554.
Організація виробництва [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова; В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2005. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – ISBN 966-7035-71-9
555.
Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
556.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
557.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
558.
Мочерний С.В. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-275-4
559.
Основи економічної теорії [Книга] : навчальний посібник / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, Баєвська-Кіпрушева, І.О. Безлюдько, О.В. Безпалько; Зюнькін А.Г. [ та ін. ] ; за ред. А.Г. Зюнькіна ; МОН України. – Київ : КНТ ; Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-287-9; 978-966-364-490-5
560.
Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
561.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень [Книга] : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
562.
Полянко В.В. Основи підприємництва [Книга] : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1
Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
563.
Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів [Книга] : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
564.
Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації [Книга] : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
565.
Зима О.Г. Основи туризму [Книга] : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
566.
Зима О.Г. Основи туризму [Книга] : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
567.
Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук [Брошура] : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова ; КНУТШ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ, 2007. – 43с.
568.
Основні положення Болонського процесу [Брошура] : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
569.
Основные институты гражданского права зарубежных стран [Книга] / Залесский В.В. [ и др. ] ; отв. ред. В.В. Залесский ; Ин-т законодательства и сравнительного правовед. при Правительстве Рос. Фед. – Москва : Норма, 2009. – 1184 с. – ISBN 978-5-468-00315-2
570.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
571.
Задоенко Т.П. Основы китайского языка [Книга] : вводный курс / Т.П. Задоенко, Хуан Шуин ; МГУ им. М.В. Ломоносова ; Ин-т стран Азии и Африки. – 2-е изд., исправл. – Москва : Наука, 1993. – 271с. – ISBN 5-02-017314-2
572.
Михайлов О.В. Основы мировой конкурентоспособности [Книга] / Михайлов О.В. – Москва : Познавательная книга плюс, 1999. – 592с. – (Интеллектуальное богатство России). – ISBN 5-8321-0057-3
573.
Бондаренко А.Ф. Основы психологии [Книга] : учебник для студ. гуманитарных вузов / А.Ф. Бондаренко. – Киев : Освита Україны, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-188-031-2
574.
Мотронюк О.В. Особливості географічного поширення та еколого-ценотична диференціація видів родини Euphorbiaceae Juss. у флорі України [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Мотронюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
575.
Наєнко М.К. Отець Антоній [Книга] : чорнобильська трагікомедія. "Фауст" : трагедія : / Михайло Наєнко. – Київ : Академія, 2010. – 144 с. – ISBN 978-966-580-325-6

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,