Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Мельник Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Г. Мельник ; КНУТШ. – Київ : Кондор, 2009. – 412 с. – ISBN 978-966-351-261-7
527.
Коблянська Г.Ю. Облік та аудит експортно-імпортних операцій підприємств [Автореферат] : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Коблянська Г.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
528.
Слюсарчук В.Ю. Оборотність нелінійних різницевих операторів [Книга] : монографія / В.Ю. Слюсарчук ; МОН України ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2005. – 233 с. – ISBN 966-327-032-2
529.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
530.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ : Видавнича фірма "Софія-А", 1934-. – ISSN 0130-1799
531.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
532.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
533.
Одинадцята Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 19-21 травня 2010 р. [Книга] : збірка тез доповідей / КНУТШ ; [ орг. ком-т: Воловенко Ю.М., Запорожець О.А. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 222 с.
534.
Шестакова Э.Г. Оксюморон как категоря поэтики [Книга] : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – 210с. – ISBN 978-966-380-357-9
535.
Скорофатова А.О. Ономасіологія та лінгвогеографія фітономенів в українських східнослобожанських говірках [Книга] : монографія / А.О. Скорофатова. – Луганськ : Елтон-2, 2009. – 369с. – ISBN 978-617-563-002-0
536.
Бехта І.А. Оповідний дискурс в англомовній художній прозі : типологія та динаміка мовленнєвих форм [Дисертація] : Дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І.А. Бехта ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009
537.
Бобиляк А.М. Оптимізація та ідентифікація марковських процесів прийняття багатокритеріальних рішень з одним ергодичним класом [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Бобиляк Андрій Миколайович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010
538.
Олійник О. Ораторське мистецтво юриста [Книга] : теорія та практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ольга Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 210с. – ISBN 978-966-351-223-5
539.
Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств [Книга] : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
540.
Організація виробництва [Книга] : практикум : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова; В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2005. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – ISBN 966-7035-71-9
541.
Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
542.
Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу [Книга] : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
543.
Освіта і управління [Журнал] : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2001-
544.
Мочерний С.В. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академія, 2009. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-275-4
545.
Основи економічної теорії [Книга] : навчальний посібник / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, Баєвська-Кіпрушева, І.О. Безлюдько, О.В. Безпалько; Зюнькін А.Г. [ та ін. ] ; за ред. А.Г. Зюнькіна ; МОН України. – Київ : КНТ ; Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-287-9; 978-966-364-490-5
546.
Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
547.
Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень [Книга] : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
548.
Полянко В.В. Основи підприємництва [Книга] : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1
Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
549.
Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів [Книга] : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
550.
Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації [Книга] : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex