Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Journal of economic research [Журнал] / Hanyang economic research institute in collaboration with Asia pacific economic association. – Seoul. – ISSN 1226-4261
27.
Polonsky A. Large-scale ocean-atmosphere interaction and its impact on global and regional climate variability [Книга] = Велико-масштабна взаємодія океану з атмосферою та її вплив на глобальний і регіональний клімат / Alexander Polonsky ; [Nat. acad. of sciences of Ukraine, Marine hydrophysical inst.]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2013. – 124, [2] с., [5] арк. іл. : ill., tab. – Парал. тит. арк. укр. мовою. – Bibliogr.: p. 112-123. – (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-223-3
28.
Celac V. Leguminoase pentru boabe vechi si noi [Книга] = Старые и новые зернобобовые =The old and the new leguminous crops / Valentin Celac, Mihail Machidon ; Acad. de Stiinte a Rep. Moldova, Inst. de Genetica si Fiziologie a Plantelor, Min. agriculturii si industriei alimentare. – Chisinau : [S. n.], 2012. – 63, [1] c. [4] л. фотоил. – Текст парал. рум., рус., англ. – ISBN 978-9975-53-149-8
29.
Штельмах М.Л. P.S. Григорія Сковороди... [Книга] / Марія Штельмах. – Харків : Творче об-ня "Гімназія", 2013. – 315, [3] с. – ISBN 978-966-474-194-8
30.
Palaeoslavica [Журнал] : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge : Palaeoslavica. – ISSN 1070-5465
31.
Palaeoslavica [Журнал] : іnternational journal for the study of Slavic medieval literature, history, language and ethnology. – Cambridge : Palaeoslavica. – ISSN 1070-5465
32.
Кочубей Л.О. PR у політичній сфері [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Лариса Кочубей ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2013. – 468, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 453-468. – ISBN 978-966-02-6749-7
33.
Publications of the Research institute for mathematical sciences [Журнал] / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
34.
Sciencia vincemus! Наукою переможемо [Книга] : кафедра нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; за заг. ред. С.Я. Фурси ; [редкол.: Фурса С.Я., Кучер Т.М., Снідевич О.С. ; упорядкув.: С.Я. Фурси, Т.М. Кучер]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 87, [1] с. : фотоіл. – Назва обкл.: Sciencia vincemus!. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0489-0
35.
Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis [Журнал]. – Krakow : Wydaw. Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 1897-3035
36.
Зоряний О.І. Svarga @ svasti(s)ka. Передковічні символи людства. Таємниця сварги [Книга] / Олег Зоряний. – Київ : [б. в.]. – ISBN 978-966-1500-12-8
Студентам найкращого ун-ту у світі від автора, на щастя і добро.
20.08.2013 р. Підпис. О. Зуєв.
37.
Ukrainica bioorganica acta [Журнал] : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2004-
38.
Viva ! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
39.
Viva ! Украина [Журнал] : лучший журнал о звёздах / Эдипресс Украина. – Киев, 2004-. – ISSN 1811-8984
40.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал] = Universitas Iagellonica. Acta scientiarum litterarumque. – Krakow : Nakladem Uniw. Jagiellonskiego. – ISSN 0239-9989
41.
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego [Журнал] = Jagiellonian university scholarly fascicle. – Krakow : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego. – ISBN 987-83-233-3435-4. – ISSN 1896-8201
42.
Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи і технології [Книга] : навч. посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 697, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 689-697. – ISBN 978-966-613-900-2
43.
Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви [Книга] : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
44.
Агроекологічний журнал [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. науково-технолог. центр охорони родючості грунтів "Центрдержродючість". – Київ, 2005-. – ISSN 2077-4893
45.
Адаптація України до переходу світ-системи від одно- до багатополюсності [Книга] : аналіт. доповідь / [Михальченко М.І. та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2012. – 116, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 109-110. – ISBN 978-966-02-6786-2
46.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 1996-
47.
Наджафгулиев Р.И. Административно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Азербайджанской Республике [Дисертація] : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Наджафгулиев Рафиг Ислам оглы ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013
48.
Адміністративне право [Книга] : підручник / [Битяк Ю.П. та ін.] ; за заг. ред.: Ю.П. Битяка, В.М. Гаращука, В.В. Зуй ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – 2-ге вид., переробл. та доп. – Харків : Право, 2012. – 654, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Алфавіт.-предм. покажч.: с. 640-645. – Бібліогр.: с. 635-639 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-195-7
49.
Комзюк А.Т. Адміністративний процес України [Книга] : навч. посібник / Комзюк А.Т., Бевзенко В.М. , Мельник Р.С. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Прецедент, 2007. – 531, [1] с. – Покажч. термінів і понять: с. 529-531. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Юридична бібліотека). – ISBN 978-966-520-105-2
50.
Адміністративний процес: загальна частина (Федеративна Республіка Німеччини, Україна) [Книга] : наук.-практ. посібник / Манн Томас, Мельник Роман, Бевзенко Володимир, Комзюк Анатолій ; за заг. ред. В. Бевзенка ; [пер. та адапт. з нім. Мельника Р.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ун-т ім. Георга Августа. – Київ : Правова єдність, 2013. – 306, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-216-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex