Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Сурядный А.С. Word 2010. Лучший самоучитель [Книга] / А.С. Сурядный ; [гл. ред. А.С. Сурядный ; отв. ред. О.В. Смирнова]. – 4-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Владимир : АСТ ; Астрель ; ВКТ, 2010. – 352 с. : илл. – (Учебный курс). – ISBN 978-5-17-069958-2
27.
Магмудлу Я. Азербайджан [Книга] : нариси історії / Ягуб Магмудлу. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2011. – 154 с. : іл. – Кн. присвяч. пам"яті нац. лідера Азербайджану Гейдара Алієва. – Бібліогр.: с. 142-153. – ISBN 978-966-489-087-5
28.
Скотт В. Айвенго [Книга] : історичний роман : [твори шкільної програми для читання та обов"язкового вивчення : для середнього та старшого шкільного віку ] / Вальтер Скотт ; з англ. пер. Ю. Лісняк, Г. Лозинська. – Київ : Школа, 2009. – 493, [2] c. : іл. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-619-X
29.
Актуальні проблеми національної безпеки України [Книга] / [ред. та упоряд. : Л. Кудіна, Л. Яцюк ; відп. за вип. Л. Кудіна]. – Київ : Молодіжна Альтернатива, 2010. – 60 с.
30.
Алгоритмы: построение и анализ [Книга] = Introduction to algorithms / Томас Кормен [и др.] ; [пер. с англ. : И.В. Красиков, Н.А. Орехова, В.Н. Романов ; под ред. И.В. Красикова]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2010. – 1296 с. : илл. – Библиогр.: с. 1257-1276. – ISBN 978-5-8459-0857-5
31.
Алла Горська [Книга] : червона тінь калини : листи, спогади, статті. – Київ : Спалах, 1996. – 237, [3] с., , [12] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Бібліогр.: с. 237-238. – ISBN 966-512-035-2
32.
Элана Амазонки без оружия [Книга] / Элана. – Одесса : Колодрук, 2010. – 486, [2] с. – Подлин. имя авт.: Э. Мазько. – Библиогр.: с. 457-485. – ISBN 978-966-2405-11-8
33.
Аналіз сталого розвитку - глобальний і регіональний контексти [Книга] / Згуровський М.З. [та ін.] ; [відп. ред. В.Я. Шевчук] ; Міжнародна рада з науки (ICSU) ; Світовий центр даних "Геоінформатика та сталий розвиток" ; Ін-т прикладного системного аналізу НАНУ та МОНУ. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISBN 978-966-622-427-2
34.
Останкова Л.А. Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Л.А. Останкова, Н.Ю. Шевченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 256 с. : табл. – Бібліогр.: с. 249-252. – ISBN 978-611-01-0211-7
35.
Козлов В.И. Анатомия нервной системы [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учебных заведений, обучающихся по направлениям и спец. "Психология", "Биология" / В.И. Козлов, Т.А. Цехмистренко. – Москва : Мир ; АСТ, 2004. – 208 с. : илл. – ISBN 5-03-003567-2
Рассматриваются вопросы общей анатомии, развития и строения спинного и головного мозга, периферической нервной системы, а также общие принципы и особенности структурной организации автономной нервной системы
36.
Письменная О.А. Английский для международного туризма [Книга] = English for international tourism : учебник / О.А. Письменная; О.А. Писменная. – Москва : Славянский дом книги ; ИП Логос ; Айрис Пресс, 2005. – 379 с. : илл. – Паралел. тит. л. на рус. и англ. языках. – (Вас ждет успех!). – ISBN 5-8112-1292-5
37.
Архитектурное бюро "Ю. Серегин" [Книга] : [альбом-каталог] / под ред. Б.Л. Ерофалова ; [фото : А.С. Власенко, О.М. Демьяненко, Б.Л. Ерофалов и др.]. – Киев : А+С, 2011. – 300 с. : илл. – Библиогр.: с. 284-285. – ISBN 978-966-8613-46-3
38.
Матяш І.Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст [Книга] / Ірина Матяш ; Держ комітет архівів України ; Український наук.-дослід. ін-т архівної справи та документознавства ; НАНУ, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Канадський ін-т укр. студій при Альбертському ун-ті. – Київ : Горобець, 2008. – 152 с. : іл. – ISBN 978-966-625-053-0
39.
Мазуренко Л.И. Асинхронные генераторы с вентильным и вентильно-емкостным возбуждением для автономных энергоустановок [Книга] / Л.И. Мазуренко, А.И. Лищенко ; [ред. В.В. Вероцкая] ; НАН Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 270, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 257-268. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1079-6
40.
Атлас диноцист палеогена Украины, России и сопредельных стран [Книга] = Atlas of paleogene dinocysts of Ukraine, Russia and adjacent countries / [А.С. Андреева-Григорович и др. ; НАН Украины, Ин-т геол. наук и др.]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 220, [4] с. : ил., табл. + 1 табл.: Зональное деление по диноцистам палеогеновых отложений России и сопредельных стран. – Авт.указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. англ. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1044-4
41.
Міщенко В.І. Банківський нагляд [Книга] : [підручник] / Міщенко В.І., Науменкова С.В. – Київ : Центр наук. дослідж., 2010. – 497, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-484-092-4
42.
Безпека життєдіяльності [Книга] : навчальний посібник / Г.М. Кривенко, Я.М. Семчук, Л.Я. Савчук, І.О. Камаєва ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 461, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 450-456. – Бібліогр.: с. 446-449. – ISBN 978-966-694-131-5
43.
Матяш І. Блазень із сумними очима [Книга] / Ірина Матяш ; Держ. комітет архівів України ; Укр. науково-дослід. ін-т архівн. справи та документознавства ; Центр. держ. кінофотофоноархів Укр. ім. Г.С. Пшеничного, Центр. держ. архів-музей літератури і мистецтва Укр. [та ін.]. – Київ : ПП Горобець А.С., 2007. – 164 с. : фотограф. – (Мистецтво і архіви ; Вип. 1). – ISBN 978-966-8508-14-1
44.
Колесник В.О. Български език (Основен курс) [Книга] : підручник для студентів I курсу спец. "болгарська мова та література" / В.О. Колесник. – Одеса : Астропринт, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-190-406-1
45.
Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных [Книга] = An Introduction to Database Systems / K.Дж. Дейт ; [пер. с англ. и ред. К.А. Птицына]. – 8-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2005. – 1328 с. : илл. – ISBN 5-8459-0788-8
46.
Доугерти К. Введение в эконометрику [Книга] = Introduction to econometrics : учебник для студ. экон. спец. высших учеб. заведений / Кристофер Доугерти ; [пер. с англ. : О.О. Замков, Е.Н. Лукаш и др. ; науч. ред перевода О.О. Замков]. – Изд. 2-е. – Москва : ИНФРА-М, 2004. – XII с., 420 с. : илл., табл. – Библиогр.: с. 407-408. – (Университетский учебник). – ISBN 5-16-001463-2
Пер. с англ. Базовый учебник для студентов экономических специальностей, изучающих курс эконометрики. Полезен при решении широкого круга прикладных проблем в практической работе
47.
Теплюк М.О. Введення в дію законів України: питання теорії та практики [Книга] / М.О. Теплюк, О.І. Ющик. – Київ : Парламентське видавництво, 2011. – 200 с. – Бібліогр.: с.187-196. – ISBN 978-966-611-768-0
48.
Новосельский В.В. Великая война 1409-1411 годов. Грюнвальдская битва [Книга] / В.В. Новосельский. – Минск : Элайда, 2010. – 290 с. – Библиогр.: с. 275-280. – ISBN 978-985-6753-80-3
49.
Верхнее Подонье. Археология. История [Книга] : [сб.статей] / Гос. воен.-ист. и природ. музей-заповедник "Куликово поле" ; Тул. региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК ; отв. ред. А.Н. Наумов. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-10-0

50.
Верхнее Подонье: Археология. История [Книга] : [сборник статей] / Андреев С.И. [и др.] ; [предисл. : М.П. Гласко, М.И. Гоняный, И.Л. Чернай] ; редкол. : О.В. Бурова, А.Н. Наумов, Н.К. Фомин ; Гос. военно-ист. и природный музей-заповедник "Куликово поле" ; Тульское региональное отд-ние Всерос. обществ. орг. ВООПИиК. – Тула : Государственный музей-заповедник "Куликово поле". – ISBN 978-5-903587-03-2

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,