Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Сайпанова А.А. Историк-болгарист С.И. Сидельников: научная и педагогическая деятельность [Книга] : монография / А.А. Сайпанова ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр болгаристики и балкан. исслед. им. М. Дринова [и др.]. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2016. – 230, [2] с., [4] л. фотоил. : ил. – Библиогр.: с. 182-230. – ISBN 978-966-285-286-8
452.
Историки Доколумбовой Америки и Конкисты [Книга] / под ред. В.А. Рубеля. – Киев : Лыбидь. – ISBN 978-966-06-0717-0
453.
Пеклина Г.П. История медицины [Книга] : учеб.-метод. пособие для студентов 1-го курса специальности "стоматология" Одес. мед. ин-та / [Г.П. Пеклина, А. Пахлеванзаде, А.В. Висловух] ; Междунар. гуманитар. ун-т, Каф. общей и клин. фармакологии. – Одесса : Юридична література, 2017. – 95, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на оборте тит. л. – Библиогр.: с. 91-93 и в конце тем. – ISBN 978-966-419-255-9
454.
Конак С.В. І оклик лебедів у доторку долонь [Книга] : лірика / Станіслав Конак. – Одеса : Астропринт, 2016. – 204, [3] с. : портр. – ISBN 978-966-927-177-8
455.
Назаренко В.М. Ігрові стратегії альманаху "Літературний ярмарок" у контексті експериментальної літератури 1920-30-х років [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Назаренко Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
456.
Черненко С. Ідентифікація "Скіфії" Геродота на території Східної Європи [Брошура] = Идентификация "Скифии" Геродота на территории Восточной Европы / Сергій Черненко. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Золотоноша : [б. в.], 2017. – 23, [1] с., [1] арк. мапа, склад. вдвоє : мапа. – Текст парал. укр., рос.
457.
Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави [Книга] : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-668-405-2
458.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ : ТОВ "ДКС Центр", 2002-. – ISSN 2306-6814
459.
Голубенко І.І. Інвестиційні спори в міжнародному приватному праві [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Голубенко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
460.
Інгульський степ [Журнал] : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів : Бадікова Н.О.
461.
Андрусяк І.В. Інноваційне забезпечення сталого розвитку економіки України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Андрусяк Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
462.
Білик О.О. Інститут окремого проживання подружжя в сімейному праві [Книга] : порівнял.-правовий аспект : монографія / О.О. Білик. – Київ : Знання України, 2017. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 246-259. – ISBN 978-966-316-415-1
463.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
464.
Інтелектуальна власність в Україні [Журнал] : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 1998-. – ISSN 1608-6422
465.
Кашинцева О.Ю. Інтелектуальна власність і біоетика: аспекти гармонізації [Книга] : монографія / О.Ю. Кашинцева ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 138-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-497-1
466.
Інтелігенція і влада [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
467.
Інтелігенція і влада [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса : Екологія, 2002-. – ISSN 2311-4932
468.
Бурлака Д.О. Інтерпретаційні моделі образу правителя в українських середньовічних і барокових літописах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бурлака Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
469.
Інформаційне забезпечення розслідування злочинів [Книга] : матеріали IV міжнар. круглого столу : 27 трав. 2016 р., м. Одеса / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Півден. регіон. центр Нац. акад. прав. наук України, Ін-т кримін. юстиції, Каф. криміналістики [та ін.] ; [відп. за вип.: В.В. Тіщенко та ін.]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 132, [3] с. – Cт. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в тексті. – ISBN 978-966-419-268-9
470.
Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки України [Журнал] / Держ. інформ.-виробниче п-во вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ : Педагогічна преса, 1920-
471.
Історико-політичні проблеми сучасного світу [Журнал] : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2002-. – ISSN 2519-4518
472.
Історична панорама [Журнал] : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2004-. – ISSN 2521-1587
473.
Воронин О. Історичний шлях УАПЦ [Книга] / Олександер Воронин ; Укр. Православне Т-во св. Андрія Первозваного. – Кенсінгтон : Воскресіння, 1992. – 134, [2] с. : іл.
У пр. № 1694759 напис: ВША Стефанові і Людмилі Голибонь з найкращими побажаннями. Підпис (О. Воронин).
474.
Історія зарубіжної літератури XX ст. [Книга] : навч. посібник / [В. І. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. В.І. Кузьменка. – 2-ге вид., стер. – Київ : Академія, 2012. – 430, [2] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. словник: с. 424-430. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр. в кінці частин. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-395-9
Зарубіжна література ХХ ст. — масштабний простір для творчих пошуків, увиразнених в естетиці модернізму і постмодернізму з усіма їх течіями, школами, концептуальними програмами і проектами. Над нею тяжів трагічний досвід людства, що пережило дві світовівійни. Самобутність національних літератур розвивали письменники, які виводили слово на нові, часто несподівані орбіти осягнення світу і буття людини в ньому. З огляду на це в навчальному посібнику розкрито основні тенденції, явища зарубіжного письменства ХХ ст. на загальноестетичному, національному, індивідуальному рівнях, представлено яскраві письменницькі постаті і їхні знакові твори, важливу додаткову інформацію.
Адресований студентам філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Прислужиться всім, хто цікавиться зарубіжною літературою, намагається пізнати життя і творчість найвидатніших письменників ХХ ст., найзначущіші їхні надбання
475.
Історія та правознавство [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків : Основа, 2003-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,