Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Свид І.В. Методи підвищення завадостійкості каналів передачі інформації запитальних систем спостереження повітряного простору [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Свид Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
452.
Ключка К.М. Методи та алгоритми розрахунку перехідних процесів в електричних колах на основі інтегральних динамічних моделей [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Ключка Костянтин Миколайович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2012
453.
Одейчук А.М. Методи та інформаційна технологія прогнозування нестаціонарних часових рядів з оцінкою ризику в інформаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Одейчук Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
454.
Копитова О.О. Методи управління надійністю надання послуг в мультисервісних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Копитова Олена Олександрівна ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
455.
Колодізєва Т.О. Методичне забезпечення оцінки ефективності логістичної діяльності підприємств [Книга] : монографія / Колодізєва Т.О., Руденко Г.Р. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 290, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 211-288. – Бібліогр.: с. 197-210. – ISBN 978-966-676-533-1
456.
Константинов В.В. Методологические основы психологии [Книга] / В.В. Константинов. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2010. – 232, [8] с. – Библиогр.: с. 226-232. – (Завтра экзамен). – ISBN 978-5-49807-542-6
457.
Микола Самійлович Вашуленко - мовознавець, учений, методист [Книга] : біобібліогр. покажчик / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В.О. Сухомлинського, Глухів. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка ; [упоряд. Л.М. Айвазова та ін. ; наук. ред. П.І. Рогова, Л.О. Пономаренко ; бібліогр. ред. Л.О. Пономаренко]. – Київ, 2011. – 137, [1] с. : портр. – (Серія "Академіки НАПН України" ; вип. 19)
458.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
459.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
460.
Рудой А.И. Миры [Книга] / Анатолий Рудой. – 2-е изд., доп. – Киев : Кафедра, 2012. – 410, [2] с. : портр. – Библиогр. с. 409-410. – (Серия "Пучина людская"). – ISBN 978-966-2705-11-9
461.
Мистецтво довкілля. Україна 1989-2010 [Книга] = Environmental art Ukraine 1989-2010 : [альбом] / за ред. Петра Бевзи та Ганни Гідори ; [упоряд. та передм. Петра Бевзи ; пер. на англ. мову В. Кухтик ; фотогр. : О. Бєсєдіна, Т. Веселової, К. Доніна та ін.]. – Київ : Софія-А, 2010. – 199 с. : фотоіл. – ISBN 978-966-8684-73-9
462.
Камю А. Миф о Сизифе [Книга] / Альбер Камю ; [пер. с фр. С. Великовского]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2011. – 218, [3] с. – Сер. основана в 2002 г. – (Философия. Психология). – ISBN 978-5-17-071670-8
В романе-притче в вымышленный автором город приходит страшная болезнь - чума. Но отцы города, скрывая от людей правду, делают всех жителей обреченными заложниками
463.
Міжнародні стандарти фінансової звітності та бухгалтерського обліку [Книга]. – Київ : Сварог, 2012. – 732, [2] с. – ISBN 966-8970-99-3
464.
Вергунов В.А. Мій земляк з Дернівки - Василь Костенко, якого О.П. Довженко любив "...більш за всіх людей на Україні" [Книга] : до 100-річчя від дня народження Василя Семеновича Костенка / Віктор Вергунов. – Київ : ФОП Корзун Д.Ю., 2012. – 229, [3] с., включ. обкл. : іл., портр. – Імен. покажч.: с. 111-115. – Бібліогр. в дод.: с. 117-229 та в підрядк. прим.
465.
Рудич Ф.М. Много ли власти нужно власти? [Книга] : Украина в контексте трансформации политических систем в странах СНГ и Балтии, Центральной и Восточной Европы : [монография] / Ф.М. Рудич ; [ред. Ю.І. Бойко] ; НАН Украины ; Ин-т политич. и этнонац. исследований им. И.Ф. Кураса. – 2-е доп. изд. – Киев : Наукова думка, 2010. – 301, [2] с. : табл. – Библиогр.: с. 277-288. – ISBN 978-966-00-1030-3
466.
Мова в контексті культури і міжкультурної комунікації [Книга] : матеріали науково-практичної конференції, 25-26 квітня 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля ; [редкол. : Клименко О.С., Фесенко Ю.П., Хомяк Н.В. та ін.]. – Луганськ : Східноукраїнський національний ун-т ім. В. Даля, 2012. – 72 с. – Бібліогр. в кінці доповідей
467.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
468.
Крючковський В.В. Моделі та інформаційні технології нормативної теорії прийняття рішень в умовах багатокритеріальності і інтервальної невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Крючковський Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012
469.
Воробйов А.В. Моделі та методи локального динамічного розподілу трафіка в телекомунікаційних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Воробйов Андрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіаційний ін-т". – Харків, 2012
470.
Хряпкін О.В. Моделі та методи синтезу інформаційних та технічних засобів системи навчання фахівців [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хряпкін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
471.
Валькман Ю.Р. Модельно-параметрическое пространство. Теория и применение [Книга] / Ю.Р. Валькман, В.И. Гриценко, А.Ю. Рыхальский ; НАН Украины ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Междунар. научно-учебный центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2012. – 190, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-966-00-1120-5
472.
Шерепітко Д.В. Молекулярно-генетичні та біологічні властивості вірусів (Soybean mosaic potyvirus, Alfalfa mosaic alfamovirus), ідентифікованих на сої в умовах Правобережного Лісостепу України [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.06 / Шерепітко Дмитро Валентинович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
473.
Ерофеев В.В. Москва - Петушки [Книга] / Венедикт Ерофеев. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 178, [4] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03119-7
474.
Резниченко Т.Н. Музыка дождя [Книга] : [поэтический сборник] : (из серии "Ночные стихи") / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2010. – 121, [1] с. : ил.
475.
Сергійчук Б. На межі двох світів [Книга] : українсько-турецькі відносини в середині XVI - на початку XXI ст. / Богдан Сергійчук, Володимир Сергійчук. – Київ : ПП Сергійчук М.І., 2012. – 319, [1] с. : фотоіл. – ISBN 978-966-2911-47-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex