Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства [Книга] : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна. – ISSN 2073-9591
Зміст:
Розд.1: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ СОЦІОЛОГІЇ
Збройний конфлікт і культурна відмінність / Бурлачук В. Ф. ;
Транскультурація як шлях до єдності через розмаїття
сучасного суспільства /Требін М. П., Чернишова Т. О. ;
Модернізація, самоорганізація та легітимація соціального порядку у сучасному
перехідному суспільстві: концепція дослідження / Резнік В. С. ;
Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття / Малес Л. В;
Політична етика в епоху соціокультурного розмаїття: проблеми толерантності
та плюралізму / Погрібна В. Л. ;
Знання про біофізіологічне в структурі соціального: проблематизація в сучасному
суспільстві / Голіков О. С. ;
Екзистенціальна концепція глобалізації Х. Буде та Ю. Дюршмидта / Мельніков А. С. ;
Руйнування повсякденності як актуальна практика в умовах нової сучасності / Скляренко К. О. ; Методологічні особливості вивчення соціальної безпеки в фокусі мета-змін сучасного суспільства /Гужва О. О. ;
Особливості наукового дискурсу про регіон в полі української соціології / Міхно Н. К.;
Соціальна пам"ять: основні підходи до концептуалізації / Хутка С. В., Полтавчук Т. Г. ;
Життєвий світ іншого та проблема його розуміння у феноменології А. Шюца / Зубарєв О. С. ;
Соціальний& контроль як об"єкт наукового аналізу в пострадянській соціології:
трансформації дискурсивних практик концептуального аранжування
/ Зубарєва О. І. ;
Соціологічне розуміння співвідношення народу та держави в поглядах
українських науковців кінця Х&ІХ – початку ХХ століття: компаративістський підхід
/ Олещук К. М. ;
Місто та міський простір: реалії та перспективи (вітчизняний досвід) / Локтіонова Д. А. ;
Переосмислення міських спільнот: від локальності до субкультур та мереж за
інтересами& /Мусієздов О. О. ;
«Fastfood» та його звязок із деякими аспектами суспільного життя / Ніколенко В. В. ;
Соціологічна версія дискурс-аналізу / Бойко І. І., Климанська Л. Д. ;
Використання методу групового урахування аргументів для вивчення сприйн&яття
персональної безпеки /Бова А. А. ;
Методичні особливості реалізації експериментального дизайну
в опитуванні (на прикладі пілотного дослідження ролі ідеологічних чинників у дружніх стосунках) / Марченко А. М., Сидоров М. В.-С. ;
Форми мережев&ої інтеграції науки, освіти і бізнесу / Мачуліна І. І. ;

Розд.2: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА
Українське суспільство та військовий конфлікт: перші оцінки соціальних наслідків /Яковенко А. В. ;
Регіональні авто-& та гетеростереотипи Донбасу і Галичини: їх значення в
проектах націєбудівництва в Україні / Кононов І. Ф. ;
Динаміка суспільної думки мешканців Донбасу про кордон із Росією / Хобта С.В. ;
«Єдина країна»: критико-соціологічний аналіз обгрунтован&ості державної пропаганди / Литовченко А. Д. ; Мем «бендеровец» як вірус ментальної епідемії на Донбасі / Катаєв С. Л. ;
Ностальгія за СРСР: міф чи реальність? / Городяненко В. Г. ;
Соціальні механізми формування української політики: закономірно&сті та особливості / Гугнін Е. А. ;
Соціальне самопочуття і рівень політичної лояльності українського населення
(на прикладі малих міст Одеської області) / Князєва О. В. ;
Електоральний маркетинг як технологія узгодження
соціально-політичних по&зицій в умовах їхнього розмаїття / Полторак В. А., Шинкаренко О. Є. ;
Соціальні медіа як механізм масової мобілізації: концептуалізація та емпіричне
дослідження / Вахула Б. Я.;
Держава як суб’єкт соціальної політики: еволюція ідеї та сучасна ди&скусія / Євдокимова І. А. ;
Великий бізнес та українське суспільство: взаємодія за умов революційних
перетворень / Рахманов О. А. ;
Добровольчі об’єднання як основа інтеграційних процесів в Україні / Резнік О.С. ;
Антикорупційний потенціал гр&омадянського суспільства в Україні та чинники,
що його зумовлюють / Волянська О. В.;
Динаміка соціальних змін у сільському соціумі в умовах
земельної реформи / Шатохін А. М., Вуйченко М. А. ;
Соціологічне дослідження проблем вікової дискримінац&
427.
Механізм формування системи парабанківських посередників на фінансовому ринку в контексті забезпечення економічної безпеки України [Книга] : монографія / [Шкарлет С.М., Гонта О.І., Маргасова В.Г., Дубина М.В.] ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівськй національний технологічний університет, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-7496-62-3
428.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
429.
Масалов А.А. Мистерия призраков [Книга] : скорее правда, чем вымысел : [роман] / Анатолий Масалов. – Чернигов : Десна, 2014. – 219, [1] с. – ISBN 978-966-50255-6-6
430.
Мистецтво та освіта [Журнал] : науково-методичний журнал / н-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 1995-. – ISSN 2308-8885
431.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 1999-
432.
Ровенчак О.А. Міжнародна міграція: теорія та практика [Книга] : монографія / О.А. Ровенчак, В.В. Володько ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – 410, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 367-410. – ISBN 978-617-10-0069-8
433.
Міжнародна співпраця університетів як невід"ємна складова інноваційного розвитку вищої школи [Книга] = International cooperation of Universities as an integral part of the innovation development of higner education : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16-18 трав. / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Рута ; ЧНУ, 2013. – 143, [1] с. – Зворот тит. арк. англ. - Ст. англ., рос., рум. – Бібліогр. в кінці ст.
434.
Міжнародне публічне право [Книга] : [підручник для студентів ВНЗ] : у 3 т. / [В.Ф. Антипенко та ін.] ; за заг. ред. В.Ф. Антипенка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-598-834-2
435.
Міжнародний ендокринологічний журнал [Журнал] = Международный эндокринологический журнал = International journal of endocrinology : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. – Київ ; Донецьк, 2005-. – ISSN 2224-0721
436.
Міжнародний науковий вісник "Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід" [Книга] = International scientific bulletin "Innovations in educational process of high schools: international and national experience" : зб. наук. ст. за матеріалами XV Міжнар. наук.-практ. конф., 6-9 листоп. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. К.М. Мовчан ; редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 394, [2] c. : іл., табл. – Загол. обкл. та корінця: Інновації в навчальному процесі вищих навчальних закладів: міжнародний та національний досвід. - Текст укр., рос., англ., чес., словац., пол. пол. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-2195-06-4
437.
Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" [Книга] = The problems of national qualification system development within the scope of european higher education : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Гражда, 2007. – 274, [1] c. : іл., табл. – Загол. обкл. та корінця: Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти. - Текст укр., рос. словац. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
438.
Міжнародний науковий вісник "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти" [Книга] = International scientific bulletin "Modern informational technologies and innovative methods of training of well-qualified specialists at the international market of higher educationt" : зб. наук. ст. за матеріалами XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 17-20 квіт. 2007 р., Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина). – Ужгород : Ліра, 2007. – 312, [2] c. : іл., табл. – Загол. обкл. та корінця: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання фахівців на міжнародному ринку вищої освіти. - Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., рос., англ., словац. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8266-75-1
439.
Кутовий Т.В. Міжнародні ринки первинної публічної пропозиції акцій як джерело зовнішнього фінансування корпорацій [Автореферат] : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Кутовий Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
440.
Мікробіологія. Практикум [Книга] : навч.-метод. посібник [для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації] / Петросова В.І., Кривцова М.В., Сікура А.О., Бобрик Н.Ю. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. генетики, фізіології рослин і мікробіології. – Ужгород : Говерла, 2015. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-219. – ISBN 978-966-2095-91-3
441.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
442.
Мінералогічний журнал [Журнал] = Mineralogical journal : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 1979-. – ISSN 0204-3548
443.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-. – ISSN 2076-815X
444.
Овчаренко В.А. Місцеве самоврядування в Україні [Книга] : історичні витоки, становлення та перспективи : монографія / В.А. Овчаренко. – Київ : Логос, 2014. – 911, [1] с. : іл., табл. – Політ., громад., військ. діячі та відомі науковці, посилання на яких мають місце у кн.: с. 801-854. – Бібліогр.: с. 855-911. – ISBN 978-966-171-813-4
445.
Масенко Л.Т. Мова і політика [Книга] / Лариса Масенко. – Вид. 2-ге , допов. – Київ : Соняшник, 2004. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-622-165-9
446.
Олійник О. Мова русів у фінікійській та етруській епіграфіці 10 ст. до Хр. - 3 ст. н. е. (до основ української епіграфіки) [Книга] / Олександр Олійник. – [Торонто : б. в., 1999. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208. – ISBN 0-921537-26-3
447.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
448.
Гаврилів О. Могорич [Книга] / Орест Гаврилів. – Львів : Сорока Т.Б., 2015. – 57, [2] с. – Зміст: Могорич ; Курінь ; Півідіот ; Самопал ; Рекет домів ; Оглядини. – ISBN 978-966-2598-45-2
449.
Нессонова М.М. Моделі і методи оцінки ступеня тяжкості стану пацієнтів для підтримки прийняття рішень лікаря [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Нессонова Марина Миколаївна ; НАН України, М-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2015
450.
Молодь і ринок [Журнал] : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2002-. – ISSN 2308-4634
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex