Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
401.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
402.
Мандрівець [Журнал] : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 1993-
403.
Тимів І.М. Маргіналістика як галузь історичної науки (на прикладі маргінальних записів про татарські і турецькі набіги на українські землі в XVI-XVII ст.) [Книга] / Іван Тимів ; Івано-Франків. обл. орг. нац. спілки краєзнавців України, Етногр. музей Калущини. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2014. – 63, [1] с. – Бібліогр.: с. 49-61 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-398-096-6
У пр. №1697118 напис: Вельмишановним працівникам та читачам Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича з найщирішими побажаннями творчих успіхів. Автор, підпис. 22. 05. 2015 р.
404.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
405.
Пастернак Я.М. Математичні моделі та граничноелементний метод функцій стрибка розв"язування задач термомагнітоелектропружності структурно неоднорідних тіл [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Пастернак Ярослав Михайлович ; НАН України, Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2015
406.
Матеріали II Міжнародного науково-методичного семінару з болгарської мови, літератури, культури та історії [Книга] : 16-17 травня 2013 р. : [зб. тез] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Зарва В.А. та ін. ; упоряд.: А.М. Сердюк, О.А. Сєнічева, Д.С. Ніколова]. – Бердянськ : БДПУ, 2013. – 117, [1] с. : табл. – Текст укр., рос., болг. – Бібліогр. наприкінці ст.
407.
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" [Книга] : 16-17 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного, Юрид. ф-т ; [редкол.: Панін В.В. та ін.]. – Київ : КДАВТ, 2015. – 615 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
408.
Матеріали восьмої міжнародної науково-практичної конференції для викладачів, аспірантів та молодих вчених "Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи" [Книга] = Материалы восьмой международной научно-практической конференции для преподавателей, аспирантов и молодых ученых:"Современные технологии управления предприятием и возможности использования информационных систем: состояние, проблемы, перспективы" : 29-30 берез. 2013 р. за адресою: Французький бульвар, 24/26, м. Одеса, 65058, Україна / [М-во освіти і науки, молоді та спорту України], Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, [Екон.-прав. ф-т] ; [уклад. Васильєв С.Г. ; редкол.: Сахацький М.П. та ін.]. – Одеса : ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2013. – 339, [1] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. парал. укр., рос., англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
409.
Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) [Книга] : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-077-5
410.
Медицина в Україні [Книга] : біобібліогр. словник. – Київ : Фітосоціоцентр. – (Медична біографістика). – ISBN 966-306-015-8
411.
Медицина в Україні [Книга] : біобібліогр. словник / Нац. наук. мед. б-ка України. – Київ : Коляда О.П. – (Медична біографістика). – ISBN 978-966-1557-34-4
412.
Медична психологія [Журнал] = Медицинская психология : науковий журнал / Харк. медична акад. післядипломної освіти ; Харк. медичне т-во. – Харків, 2006-. – ISSN 2308-6300
413.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
414.
Международное право как основа современного миропорядка [Книга] = Internation law as the foundation of modern world order : Liber Amicorum к 75-летию проф. В.Н.Денисова / [Мельник А.Я. и др.] ; под ред. А.Я. Мельника, С.А. Мельника, Т.Р. Короткого. – Киев ; Одесса : Фенікс, 2012. – XXIII, 847, [5] с., [1] л. портр. : ил. – Тит. л., предисл. парал. англ., рус. - Авт. указ. в содерж. – Библиогр. в тексте: с. 68-91 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-738-2
415.
Меліорація і водне господарство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
416.
Меліорація і водне господарство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
417.
Меліорація і водне господарство [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т водних проблем і меліорації. – Київ : Аграрна наука, 1965-. – ISSN 0507-2166
418.
Памук О. Мене називають Червоний [Книга] : роман / Орхан Памук ; [пер. з тур. О.Б. Кульчинського ; худож.-оформ. Б.П. Бублик]. – Харків : Фоліо, 2012. – 635, [5] с. – Лауреат Нобелів. премії з літ. 2006 р. - Сер. засн. у 2011 р. – (Бібліотека нобелівських лауреатів). – ISBN 978-966-03-5975-8
419.
Гриньова М.В. Менеджмент загальноосвітніх навчальних закладів [Книга] : навч. посібник / Гриньова М.В., Малаканова Л.В., Сорокіна Г.Ю. ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : АСМІ, 2014. – 291, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-182-289-3
420.
Металознавство та термічна обробка металів [Журнал] : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 1997-
421.
Кутоманов Д.Є. Методи забезпечення трудової дисципліни: теоретико-прикладні аспекти [Книга] : монографія / Д.Є. Кутоманов. – Харків : Диса плюс, 2015. – 446, [1] с. – Бібліогр.: с. 410-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-03-5
422.
Методи нанолітографії [Книга] / В.В. Пектров [та ін.] ; НАН України; Ін-т проблем реєстрації інформації. – Київ : Наукова думка, 2015. – 261, [2] с. : іл., табл. – Післямова, зміст парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 238-258. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1467-1
423.
Богданов С.С. Методика визначення та врахування впливу вібрацій на точність вимірювань електронними геодезичними приладами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Богданов Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
424.
Шовковий В.М. Методика викладання класичних мов [Книга] : підручник / В.М. Шовковий. – Київ : VADEX, 2012. – 222, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-222. – ISBN 978-966-97253-1-8
425.
Цись Д.І. Методика удосконалення фізичної підготовленості студентів у процесі навчання волейболу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук.: 13.00.02 / Цись Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex