Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних


Електроннi ресурси
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Худолій О.М. Загальні основи теорії і методики фізичного виховання [Книга] : навч. посібник / О.М. Худолій. – Харків : Освіта. Виховання. Спорт, 2007. – 405, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-7858-50-2
352.
Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
353.
Мартинюк О.В. Задача Коші та нелокальні багатоточкові задачі для еволюційних рівнянь першого порядку за часовою змінною [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Мартинюк Ольга Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017
354.
Закарпаття в складі Чехословаччини: проблеми відродження і національного розвитку [Книга] : доп. наук. семінару, присвяч. 80-ій річниці утворення Чехословаччини, Ужгород, 28 жовтня 1998 р. – Ужгород : [б. в.], 1999. – 251, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7400-03-6
355.
Кутузова Т.Ю. Закономірності композиційного розвитку регулярних історичних розпланувань в містах України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Кутузова Тетяна Юріївна ; М-во освіти і нуаки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016
356.
Закордонне українство [Книга] : сутність, структура, самоорганізація : підручник для студентів ВНЗ / Євтух Є.Б. [та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України Є.Б. Євтуха ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Центр сучас. суспільствознавства. – Київ : Альтерпрес, 2011. – 303, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 289-301 та в кінці тем. – ISBN 978-966-542-470-3
357.
Занурення [Книга] = Immersion : [каталог]. – Київ : Центр Сучасного Мистецтва при НАУКМА, 2004. – 60 с. : фотоіл. – На парал. тит. арк. зазнач. художники: Грика, Новосєльські, Машлянко, Мица, Плотніцка, Смочиньскі, Тарасевіч. - Текст парал. укр., англ. - Кат. вид. за підтримки Центру міжнар. культ. співпраці "Інститут Адама Міцкевича"
358.
Записки Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] / Наукове товариство ім. Шевченка. – Ню-Йорк ; Париж ; Торонто
359.
Корсак І. Запізніле кохання Миклухо-Маклая [Книга] : роман / Іван Корсак ; [післям. М. Мельнійчук]. – Київ : Ярославів Вал, 2016. – 229, [3] с. : іл. – (Сучасний Бестселер України). – ISBN 978-617-605-024-7
360.
Кушнір М.М. Запобігання корисливо-насильницьким злочинам, що вчиняються неповнолітніми особами жіночої статі в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Кушнір Микола Миколайович ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017
361.
Запорожские еврейские чтения [Книга] : сб. статей и материалов (14-15 апр. 2016 г.) / Запорож. нац. ун-т, Укр. ин-т изучения Холокоста "Ткума" ; [редкол.: В.И. Мильчев, В.С. Орлянский, И.А. Пискарева и др.]. – Днипро : Лира ; Ткума, 2017. – 171, [1] с. – Кн. издана в рамках проекта "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности" Укр. ин-та изучения Холокоста "Ткума" и Яд Вашем. – Библиогр. в конце ст. – (Проект "Изучение Холокоста в Украине для формирования атмосферы толерантности"). – ISBN 978-966-383-831-1
362.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
363.
Засоби навчальної та науково-дослідної роботи [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – ISSN 2312-1548
364.
Ляшенко Н.А. Застосування практики Європейського суду з прав людини при розгляді цивільних справ [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшенко Надія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
365.
Захист і карантин рослин [Журнал] : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України, Ін-т захисту рослин ; редкол.: О.І. Борзих, С.В. Ретьман, О.Г. Власова [та ін.]. – Київ, 1964-. – ISSN 1606-9773
366.
Басиста А.В. Захист прав людей з інвалідністю в практиці ООН та Ради Європи [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Басиста Альбіна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
367.
Блум Г. Західний канон [Книга] : книги на тлі епох / Гарольд Блум ; пер. з англ.: [Р. Семків, О. Радомська, О. Карпенко та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 717, [3] с. – Сер. засн. в 2006 р. - Покажч. імен: 694-717. – (Висока полиця). – ISBN 978-966-359-205-3
368.
Шамне А.В. Збірник задач з психології [Книга] : навч. посібник / А.В. Шамне. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 238 с. – Бібліогр.: с. 234-235 та на початку тем. – ISBN 978-617-696-550-3
369.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (7). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
370.
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" [Журнал] = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
371.
Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Журнал] / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
372.
Донецький Збірник наукових праць Донецького державного університету управління [Журнал] / М-во освіти і науки України ; редкол.: Марова С.В., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь : ДонДУУ
373.
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал] / Редкол.: Савков А.П., Демедишина Н.І., Мороз В.В. [та ін.]. – Київ : НАДУ, 2002-
374.
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України [Журнал] / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
375.
Український Збірник наукових праць УкрДГРІ [Журнал] = Scientific proceedings of UkrSGRI : науковий журнал / Голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.Т. Азімов, О.Б Бобров, Ю.М. Веклич [та ін.]. – Київ : УкрДГРІ, 2000-. – ISSN 1682-3591
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,