Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту [Книга] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – 290, [1] с. : табл. – Ст. укр., рос. мовами. – Бібліогр. наприкінці ст.
352.
Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування [Книга] : монографія / Д.Л. Шофолов. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.188-220. – ISBN 978-617-7123-43-8
353.
Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах [Книга] : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
354.
Управління фінансами суб"єктів господарювання [Книга] : практикум : навч. посібник / [Вожжов А.П. та ін.] ; за ред. А.П. Вожжова. – Київ : Знання, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. с. 318-324. – ISBN 978-617-07-0171-8
355.
Токар-Остапенко Урегулювання конфлікту інтересів на державній службі: можливості застосування європейського досвіду в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / О.В. Токар-Остапенко ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2013. – 46, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Політика" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-201-8
356.
Фізико-хімічні проблеми напівпровідникового матеріалознавства [Книга] = Physico-chemical problems of semiconductor material science / М.О. Галущак, Г.Я. Гургула, Д.М. Фреїк, Н.Д. Фреїк ; за заг. ред. Дмитра Фреїка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, ДВНЗ "Прикарпат.нац. ун-т ім. В. Стефаника", Фіз.-хім.ін-т. – Івано-Франківськ : Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – ISBN 966-640-192-4
357.
Кравченко П.А. Філософські горизонти творчої спадщини В.Г. Короленка [Книга] : 100-річчю Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка присвячено / Кравченко П.А., Блоха Я.Є. ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2014. – 231, [1] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 208-231. – ISBN 978-966-2538-27-4
358.
Краснов В.П. Фітоекологія з основами лісівництва [Книга] : навч. посібник / В.П. Краснов, З.М. Шелест, І.Д. Давидова ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 476, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 470-473. – Бібліогр.: с. 467-469. – ISBN 978-966-289-008-2
359.
Собко В.Г. Фітораритети степової зони України [Книга] / В.Г. Собко, А.П. Лебеда, В.В. Гриценко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 385, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 373-384. – ISBN 978-966-306-174-6
Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка співавтор А.П. Лебеда
20.03.2014 р. Підпис
360.
Циганок О.М. Фунеральне письменство в українських поетиках та риториках XVII-XVIII ст.: теорія та взірці [Книга] : монографія / Ольга Циганок ; М-во освіти і науки України, Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Едельвейс i К, 2014. – 361, [1] с. – Алф. покажч. імен: с. 326-332. – Бібліогр.: с. 333-361. – ISBN 978-966-2462-53-1
361.
Середа І.П. Хімія [Брошура] = Химия : методика складання рівнянь окисно-відновних реакцій / І.П. Середа. – Київ : Либідь ; Партнер, 1999. – 61, [3] с. – Текст парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-06-0122-0
Глибокошановній Вірі Яківній Зуб від автора. Підпис
362.
Решнова С.Ф. Хімія біоорганічна [Книга] : навч.-метод. посіб. для студ. напряму підготовки 6.040102. Біологія / Решнова Світлана Федорівна, Пилипчук Людмила Львівна, Малєєва Неллі Тимофіївна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 170, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 167-168. – ISBN 978-966-289-028-0
363.
Цивільний процес України [Книга] : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / [Ківалов С.В. та ін.] ; за заг. ред. Мінченко Р.М. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 719, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 978-966-289-018-1
364.
Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року [Книга] : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. хім. т-во ім. Д.І. Менделеєва ; [склад організац. ком.: Воловенко Ю.М. (голова), Запорожець О.А., Войтенко З.В. та ін.]. – Київ : Київський університет, 2013. – 283, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч. авт.: с. 227-283. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
365.
Шевченківська весна - 2014 [Книга] : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс
366.
Шевченківська весна 2013: біологічні науки [Книга] = Shevchenkivska vesna 2013: life scienges : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – 122 с. – Ст. укр., рос. та англ. мовами. - Анот., обкл. та зворот. тит. арк. англ.
367.
Шевченківська весна. Географія [Книга] : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії
368.
Шевченківська весна: економіка [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 978-966-188-293-4
369.
Шевченківська весна: економіка [Книга] : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України. – ISBN 78-966-1555-47-09
370.
Шевченківська весна: історія [Книга] : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-783-0
371.
Крейн Стівен Шлюпка у відкритому морі та інші оповідання [Книга] = The open boat and other stories / Стівен Крейн ; пер. з англ. Ігоря Андрущенка. – Київ : Знання, 2014. – 198, [1] с. – Сер. засн. у 2014 р. - Назва на обкл.: Шлюпка у відкритому морі. – (English Library ) ( Скарби ; № 5). – ISBN 978-617-07-0178-7
372.
Коваленко Т.О. Юридичні дефекти правового регулювання земельних відносин в Україні [Книга] : монографія / Т.О. Коваленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет ; Юрінком Інтер, 2013. – 627, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-619-3
373.
Ярослав Яцків: полюси життя та праці [Книга] / НАН України, Голов. астроном. обсерваторія ; [відп. ред. В.С. Кислюк ; упоряд.: В.С. Кислюк, Р.Р. Кондратюк]. – Київ : ВАІТЕ, 2011. – 161, [2] с., [13] арк. фотогр. : фот., іл. – ISBN 978-966-2310-05-4
Вельмишановному і дорогому Леоніду Васильовичу Губерському на добрий почин і вдячністю за співпрацю. 25.10.2011 р. Підпис.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,