Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Багрій П.І. Теплообмін та аеродинаміка пакетів плоскоовальних труб з неповним оребренням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Багрій Петро Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
327.
Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
328.
Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
329.
Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014
330.
Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
331.
Торгівля і ринок України [Журнал] : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 1994-. – ISSN 2079-4762
332.
Третейська палата України: факти, події, коментарі [Книга] / [Ю.А. Михальський та ін. ; за заг. ред. Самохвалова В.П.]. – Київ : Юстініан, 2008. – 95, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
333.
Паздрій О.І. Триточкові різницеві схеми високого порядку точності для нелінійних звичайних диференціальних рівнянь другого порядку на півосі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.07 / Паздрій Оксана Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014
334.
Бойко М.Д. Трудовий договір: теорія і практика [Книга] : навч.-практ. посіб. / М.Д. Бойко. – Київ : Атіка, 2009. – 308 с. : табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-326-320-5
335.
Яцишин Т.М. Удосконалення методів зменшення техногенного забруднення атмосферного повітря при бурінні нафтогазових свердловин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Яцишин Теодозія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
336.
Даценко В.М. Удосконалення технології та устаткування переробки твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Даценко Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та аврхітектури". – Дніпропетровськ, 2014
337.
Данилюк Н.О. Україна від А до Я [Книга] : мовокраїнознавчий міні-словник : 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячено / Ніна Данилюк ; [фото: С. Богдан та ін.] ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014. – 87, [5] с. : фот., іл., портр. – ISBN 978-966-600-624-3
338.
Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи [Журнал] : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк. – ISSN 2306-028X
339.
Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом [Книга] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Журн. світової літ. "ВСЕСВІТ" ; [за заг. ред. Семенюка Г.Ф.]. – Київ : [Агентство "Україна"], 2011. – 131 с., [4] арк. іл. : іл. – За сприяння Фонду "Європа XXI". Інформаційні партнери - радіо "Свобода", газета "По - Українські". – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія: Бібліотека проекту "Українська гуманітаристика: діалог культур між Сходом і Заходом" / ред. Г. Усатенко)
340.
Павлюк І.З. Українська легальна преса Волині, Полісся, Холмщини та Підляшшя 1917-1939, 1941-1944 рр [Книга] / Ігор Павлюк ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника, Н.-д. центр періодики. – Львів : Каменяр, 2001. – 284, [4] с. – Імен. покажч.: c. 267-285. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Періодичні видання регіонів України"). – ISBN 5-7745-0811-0
341.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
342.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
343.
Макогін Г.В. Український традиційний одяг як феномен національної культури (за матеріалами вбрання західних областей України XIX - початку XXI століть) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Макогін Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014
344.
Українці Санкт-Петербурга, Петрограда, Ленінграда... [Книга] / [упоряд.: Сергійчук В.І., Пасько І.В. ; вступ. ст., заг. ред. Сергійчук В.І.]. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2013. – 711 с. : портр., іл. – Бібліогр.: с. 710-711 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-2911-56-5
345.
Печеранський І.П. [Умови віри]. Співвідношення віри і розуму в православно-академічному теїзмі XIX - початку XX століття [Книга] : монографія / І.П. Печеранський ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Каф. культурології. – Донецьк : Донбас, 2013. – 526, [1] с. – Частина назви є перекладом з грецької. – Бібліогр.: с. 467-526 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-638-230-0
346.
Іваненко О.А. Університети України в міжнародних наукових зв"язках Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Книга] / Оксана Іваненко ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ : Інститут історії України НАН України, 2013. – 374, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 350-374. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6770-1
347.
Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького [Журнал] : науковий журнал. – Івано-Франківськ, 2009-. – ISSN 2078-6743
348.
Управління діловою кар"єрою [Книга] : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
349.
Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку [Книга] : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
350.
Усачева И.В. "Утюжки" Евразии [Книга] / И.В. Усачева ; отв. ред. В.И. Молодин ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т проблем освоения Севера. – Новосибирск : Наука, 2013. – 349, [3] с., [4] л. цв. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 139-153. – ISBN 978-5-02-019012-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex