Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
326.
Зацеркляний М.М. Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах [Книга] : навчальний посібник / Зацеркляний М.М., Мельников О.Ф. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 432 с. – ISBN 966-370-042-4
327.
Тищенко К.М. Іншомовні топоніми України [Книга] : етимологічний словник-посібник / Костянтин Тищенко ; КНУТШ, Лінгвістичний музей. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-643-496-3
Перша частина книги – це етимологічний довідник з 12 розділів. Він містить зведення етимології понад 15 тис. місцевих назв України від 2330 іншомовних топооснов. У статтях словника узагальнено наслідки топонімічних студій кількох поколінь лінгвістів: залучено як давно апробований класичний матеріал, так і етимології з досліджень 2001–2009 рр. Завдяки об"єднанню даних про вже вивчені пласти назв топонімічна система України постає як історично зумовлене ціле.
Друга частина книги містить алфавітний покажчик включених до словника назв поселень, річок і гір України.
Для мовознавців, істориків, учителів, студентів, краєзнавців, туристів і всіх, хто цікавиться давньою історією України, збереженою у топонімії.

Книга пояснює походження 15 000 назв міст, сіл, річок і гір України від іншомовних коренів. Корисна для вчителів географії, історії, краєзнавців, туристів і всіх, хто цікавиться давньою історією нашої країни, збереженою в топонімії.
328.
Горицька Г.В. Ісламські партії в політичних процесах країн арабського світу [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Горицька Г.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
329.
Коннов О.Ф. Історична динаміка художнього стилю [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Коннов О.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2010
330.
Уривалкін О.М. Історичне краєзнавство [Книга] : навчальний посібник / Уривалкін О.М. – 2- ге вид., стереот. – Київ : КНТ, 2008. – 296 с. – ISBN 978-966-373-455-2
331.
Шекспір В. Історичні хронiки [Книга] / Вільям Шекспір ; пер. з англ. ; Ін-т літ. ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4371-9
332.
Толочко Д.В. Історіографія трипільської культури кінця 20 - початку 21 століття: концептуальні підходи [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Толочко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
333.
Клочко В.П. Історія економічних вчень. Історія економічних вчень в Україні і українська економічна думка [Книга] : курс лекцій для студ. ф-ту "Економіка і менеджмент" / В.П. Клочко, В.К. Гаркавко ; М-во освіти і науки України, Нац. держ. ун-т харчових технологій. – Київ : НУХТ, 2002. – 84 с. – Бібліогр.: с. 78-82.
334.
Леоненко П.М. Історія економічних учень [Книга] : підручник. / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 639 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-389-6
У посібнику висвітлюються питання економічної історії від найдавніших часів до сучасності. Для студентів економічних спеціальностей, аспірантів, викладачів, науковців.
335.
Масторакі Д. [Історія з глибин [Книга] / Дзені Масторакі. – 2-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 49, [2] с. – На тит. арк.: 1983 р. - Видання новогрецькою мовою
336.
Юхименко П.І. Історія новітних економічних учень [Книга] : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко. – Біла Церква : Мустанг, 2002. – 280 с. – ISBN 966-7216-30-16
337.
Юхименко П.І. Історія новітніх економічних учень [Книга] : (від Кейнса до наших днів) / П.І. Юхименко ; за ред. А.А. Чухно. – 2-ге вид., доп. – Біла Церква : БДАУ, 2003. – 306 с. – ISBN 966-7417-48-4
338.
Історія української літератури (20-ті - 40-ві роки XIX століття) [Книга] : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, О.В. Гаєвська та ін. ] ; за ред. Г.Ф. Семенюка ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2009. – 383, [1] с. – Шифр. дубл. 8у Істо. (доп. карт. фл.). – ISBN 978-966-439-228-7
339.
Гусєв В.І. Історія України [Книга] : навч. посібник для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / В.І. Гусєв, Ю.О. Калінцев, С.В. Кульчицький ; За ред. С.В. Кульчицького. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 2008. – 511с. – ISBN 978-966-642-387-3
340.
Греченко В.А. Історія України : модульний курс [Книга] : Стародавня і середньовічна історія. Нова історія. Новітня історія : навч. посібник для ВНЗ / В.А. Греченко. – Харків : Торсінг плюс, 2009. – 383 с. – (Переходимо до Болонської системи). – ISBN 978-966-404-887-0
341.
Історія України від найдавніших часів до сьогодення [Книга] : збірник документів і матеріалів : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [за заг. ред. А.П. Коцура, H.В. Терес ; упоряд.: Автушенко І.Б. та ін.]. – Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2008. – 1100 с. – Бібліогр. наприкінці розд. і у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2147-07-0
342.
Панченко А.В. Історія церкви в дослідженнях представників академічної думки України 19 - поч. 20 ст. (релігієзначий аспект) [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Панченко А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
343.
Доровський О.Ф. Кадрове діловодство [Книга] : навчальний посібник / Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 280 с. – ISBN 978-966-676-318-4
344.
Казахстан - Украина: дороги и перекрестки [Книга] : 1917-2008 гг. : (сб. воспоминаний и док.) / Арх. Президента Респ. Казахстан, Посольство Украины в Респ. Казахстан ; [редкол.: З.С. Айдарбеков, Н.Ф. Селивон, В.Н. Шепель ; сост.: Ж.М. Асенова, Е.М. Грибанова (отв.), Е.В. Чиликова]. – Алматы : Print Express, 2009. – 318 с., [13] л. ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 9965-32-818-8
345.
Юрій С.І. Казначейська система [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. ; МОН України ; Терноп. акад. нар. госп-ва, Ін-т фінансів. – 2-ге вид. – Тернопіль : Карт-Бланш, 2008. – 590 с. – ISBN 966-7952-13-4
346.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
347.
Філозоф Р.С. Картографічне геоінформаційне забезпечення створення регіональних ландшафтних парків ( на прикладі РЛП "Голосіїв" ) [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.12 / Філозоф Р.С. ; КНУТШ, Геогр. ф-т, К-ра геод. і картографії. – Київ, 2009
348.
Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики [Брошура] : 65 років Інституту міжнародних відносин / КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ : Київський університет, 2009. – 35 с. : фот. – 175 років Київському національному університету ім. Тараса Шевченка
349.
Вайлд О. Кентервільський привид [Книга] = The Canterville ghost / Оскар Вайлд. – видання з парал. текстом. – Харків : Фоліо, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-03-3984-2
350.
Київ [Журнал] : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 1983-. – ISSN 0208-0710
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex