Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2017 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Мельник Є. Етномовна доісторія карпатського Підгір"я [Книга] / Євген Мельник. – Дрогобич : Коло, 2016. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 106-111
302.
Грушкіна С.В. Жанрово-видова специфіка мистецтв Запорізького Приазов"я в культурному просторі регіону (остання третина XX - початок XXI століття) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Грушкіна Світлана Василівна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2016
303.
Крашенинников П.В. Жилищное право [Книга] / П.В. Крашенинников. – [Изд. 2-е, перераб. и доп.]. – Москва : Статут, 2001. – 254, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-8354-0101-9
304.
Галянтич М.К. Житлове право України [Книга] : навч. посібник / [Галянтич М.К., Коваленко Г.І.] ; М-во освіти і науки України, Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 479, [1] с. – На обкл. автор не зазнач. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-667-032-1
305.
Журнал клінічних та експериментальних медичних досліджень [Журнал] = Journal of Clinical and Experimental Medical Research = Журнал клинических и экспериментальных медицинских исследований : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Приступа Л.Н. [та ін.]. – Суми : Сумський державний університет, 1994-. – ISSN 2309-2394
306.
Забезпечення інформаційної безпеки держави [Книга] : підручник / Є.В. Іванченко [та ін.] ; за ред. проф. В.О. Хорошка ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2016. – 254, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Сучасний університетський підручник). – ISBN 978-966-932-015-5
307.
Прусенко Г.Є. Забезпечувальні заходи у міжнародному комерційному арбітражі. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Прусенко Галина Євгеніївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
308.
Безущак О.О. Завдання до практичних занять з лінійної алгебри [Книга] : навч. посібник [для студентів мат. спеціальностей ун-тів] / О.О. Безущак, О.Г. Ганюшкін, Є.А. Кочубінська ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 255. – ISBN 978-966-439-894-4
309.
Завдання і перспективи інвестиційно-інтеграційного розвитку України [Книга] / Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. Олександра Разумкова (Центр Разумкова) ; [наук. ред. В. Юрчишин]. – Київ : Заповіт, 2017. – 123, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток "). – ISBN 978-966-7272-81-4
310.
Залюблений у "Сьомий континент" [Книга] : людина і поет Ярослав Свищук / [упоряд., авт. прим.: М. Васильчук ; спогади М. Савчука, М. Васильчука]. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. – 75, [1] с., [2] арк. фотоіл. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 67-72. – (Бібліотека Коломийщини / редкол.: М. Васильчук, В. Гаврищук, І. Лудчак [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-2988-83-3
311.
Запобігання правопорушенням неповнолітніх [Книга] : зб. метод. рекоментацій / [Багаденко І.П. та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – 284, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97599-4-8
312.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред.: В. Рогозинська. – Київ : Антросвіт, 1996-
313.
Циркунова І.В. Засоби відтворення іронії в українських перекладах сучасної іспанської прози [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Циркунова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
314.
Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності [Книга] : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – 116, [1] с. – Ст. укр., частково англ.
315.
Захист права власності українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України [Книга] : матеріали I Щорічної міжнар. наук.-практ. конф., 22 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В., Байдачна І.О. та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 224, [2] с. : іл. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7220-77-9
316.
Тихенко О.М. Заходи і засоби захисту працюючих від впливу електромагнітних полів ультрависоких і вищих частот [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Тихенко Оксана Миколаївна ; Держ. служба України з питань праці, НАН України, Держ. установа "Нац. НДІ пром. безпеки та охорони праці". – Киев, 2016
317.
Свердлык Г.А. Защита и самозащита гражданских прав [Книга] : учеб. пособие / Г.А. Свердлык, Э.Л. Страунинг. – Москва : Лекс-Книга, 2008. – 206, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 5-94558-002-3
318.
Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення [Книга] = Compilation of legal acts on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction : з комент. та роз"ясненнями / [уклад.: С.С. Бичкова, Я.В. Котляревський, М.В. Лошицький та ін. ; редкол.: І.Б. Черкаський та ін.]. – Київ : Ваіте, 2017. – 1051, [1] с. : іл., табл. – Видано за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні. – ISBN 978-966-2310-41-2
319.
Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" [Книга] = Conference proceedings "Socialization and re-socialization of personality in modern society" : 11-12 листоп. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка та ін. ; редкол.: Данилюк І.В. та ін. ; за заг. ред. Власової О.І. та ін.]. – Київ : Віваріо, 2016. – 182 с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
320.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 2 (4). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
321.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] : наукове видання / М-во оборони України ; редкол.: Кравчук О.І., Скачков В.В., Дем"янчук Б.О. [та ін]. – Одеса : Військова академія
  № 1 (5). – 2016. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
322.
Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна "Проблеми економіки транспорту" [Журнал] = Сборник научных трудов Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В.Лазаряна "Проблеми экономики транспорта" / Дніпропетров. нац. ун-т залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна ; редкол.: Ю.С. Бараш, Л.С. Головкова, Н.О. Божок [та ін.]. – Дніпро (Дніпропетровськ) : Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2010-. – ISSN 2309-821X
323.
Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна [Журнал] : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / М-во освіти і науки України ; редкол.: Атаманчук П.С., Бендера І.М., Величко С.П. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський
  вип. 22. – 2016. – 250 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
324.
Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного гірничорудного інституту Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет" [Журнал] / М-во освіти і науки України ; редкол.: Бабець Є.К., Цариковський В.В., Ковальчук В.А. [та. ін.]. – Кривій Ріг : НДГРІ ДВНЗ "КНУ"
325.
Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України [Журнал] / Голов. ред.: О.О. Морозов [та ін.]. – Харків : Нац. акад. Нац. гвардії України, 2003-. – ISSN 2409-7470
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,