Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за истопад місяць 2016 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
302.
Економічний часопис - XXI [Журнал] = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
303.
Калінкова І.Ю. Економічні шоки в макроекономічній динаміці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Калінкова Ірина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
304.
Експериментальна ішемія головного мозку [Книга] / [Г.Г. Скибо, Т.М. Коваленко, І.В. Лушнікова та ін.] ; за ред. д-ра мед. наук, проф. Г.Г. Скибо ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ : Наукова думка, 2016. – 195, [3] с., [4] арк. кольор. іл. : іл.,табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 175-196. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1530-2
305.
Стеблова О.В. Електронний транспорт та електронна польова емісія з нанокомпозитних напівпровідникових структур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Стеблова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2016
306.
Мрожек С. Емігранти. Пішки. Портрет [Книга] = Emigranci. Pieszo. Portret : [п"єси] / Славомир Мрожек ; з пол. пер.: О. Катаєва, С. Борщевський. – Львів : Видавництво Анетти Антоненко, 2016. – 221, [3] с. – Дані тит. арк. парал. укр., пол. – (Колекція театральна). – ISBN 978-617-7192-29-8
Ця книжка входить до серії "Колекція театральна" – видання світових театральних бестселерів. До упорядників серії увійшли знані особистості і критики в царині сучасного театрального мистецтва.
До книжки увійшли знані драми відомого автора: Emigranci (1974) , Pieszo (1980) , Portret (1987)
307.
Ковальчук І.П. Ерозійні процеси Західного Поділля: польові, стаціонарні, експериментальні та морфометричні дослідження [Книга] : монографія / І.П. Ковальчук. – Київ ; Львів : Ліга-Прес, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – До 350-річчя Львів. нац. ун-ту ім. І. Франка і 115-річчя Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України. – Бібліогр.: с. 177-195. – (Західне Поділля). – ISBN 978-966-397-191-4
308.
Коробко М.І. Етичний проект "філософії об"єктивізму" Айн Ренд [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Коробко Маргарита Ігорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т. – Київ, 2016
309.
Відейко М.Ю. Етносоціальні трансформації у Центральній та Південно-Східній Європі V-IV тис. до н.е. [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Відейко Михайло Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016
310.
Європейська юридична освіта і наука [Книга] : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – 185, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-09-4
311.
Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення [Книга] : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – 323, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
312.
Петросов В.А. Живое движение [Брошура] / В. Петросов. – Киев : Аграр МедиаГрупп, 2015. – 35, [1] с. – ISBN 978-617-646-259-0
313.
Бэкон Ф. Жизнь. Мировоззрение. Мысли, максимы, афоризмы [Книга] / Фрэнсис Бэкон ; [сост., пер. с англ. С.А. Бронштейна]. – Минск : Современное Слово, 1998. – 350, [2] с. – ISBN 985-443-079-0
314.
Терен В. Жити [Книга] : триптих : вірші / Віктор Терен. – Нове вид. – Київ : Дніпро, 2016. – 206, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-266-7
До нової збірки відомого українського поета ввійшли поезії останніх років. Життя перемагати, жити – це стверджувати моральні цінності людини, особистості, значить стверджувати Україну.
315.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
316.
Журнал обчислювальної та прикладної математики [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 1965-. – ISSN 0868-6912
317.
Журнал хроматографічного товариства [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1729-7129
318.
Журнал хроматографічного товариства [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1729-7129
319.
Журнал хроматографічного товариства [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1729-7129
320.
Журнал хроматографічного товариства [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1729-7129
321.
Журнал хроматографічного товариства [Журнал] : науковий журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; Ін-т геохімії навколишнього середовища НАН України ; Хроматографічне т-во [та ін.]. – Київ, 2001-. – ISSN 1729-7129
322.
Журналісти з Київського університету. Спогади. Світлини. Імена [Книга] / [А. Горлов та ін. ; редакції газ. "Голос України" і "Урядовий кур"єр"]. – Фастів : Поліфаст, 2008. – 383, [1] с. : фотоіл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-7758-71-4
323.
Гроссман Д. З ким би побігати [Книга] = Someone to run with : роман / Давид Гроссман ; [пер. В.М. Верховня]. – Харків : Фоліо, 2016. – 346, [3] с. – Пер. вид.: Someone to run with / David Grossman. - Сер. засн. у 2010 р. – (Карта світу. Ізраїль). – ISBN 978-966-03-7572-7
324.
Наєнко М. З першою росою [Книга] : ліричні спроби / Михайло Наєнко. – Київ : Освіта України, 2016. – 66, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7241-86-6
В пр. №1706817 напис: Науковій бібліотеці імені Михайла Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка автор. Підпис. 28.08.2016.
325.
Кушерець В.І. Завжди сучасний Тарас Шевченко в просторі та часі [Книга] : до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка / Василь Кушерець. – Київ : Знання України, 2015. – 363, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 361-362. – ISBN 978-966-316-353-6
В пр. №1707136 напис: Високодостойному характернику Володимиру Івановичу! З побажанням козацького здоров"я, постійного відчуття щастя-радості усіляких гараздів та шалених успіхів у всякому великому! Нехай Божа благодать Вас не оминає щиро: Підпис.
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,