Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування (міжнародно-правові засади становлення, функціонування та розвитку) [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Камінська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
302.
Європейський шлях до належного управління [Книга] = Europaische wege zur guten verwaltung : матеріали міжнар. наук.-практ. досліджень / Ін-т законодавства Верхов. Ради України ; Мюнхенський Ін-т східноєвроп. права ; [упоряд.: А. Санченко, С. Горькавий, А. Хіммельрайх ; відп. ред. О.В. Зайчук ; переклад О. Блащук]. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 366, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN ISBN 978-617-7008-13-1
303.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
304.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
305.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
306.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
307.
Завдання для самоконтролю з курсу "Фундаментальні основи аналітичної хімії" [Брошура] : для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Запорожець О.А., Кеда Т.Є., Смик Н.І., Іщенко М.В.]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2014. – 66, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 59
308.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
309.
Соломенко Л.І. Загальна екологія [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Соломенко, В.М. Боголюбов ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Херсон : Олді-Плюс, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-2393-64-4
310.
Варій М.Й. Загальна психологія [Книга] : підручник / М.Й. Варій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – 4-те вид., випр. та доповн. – Київ : Знання, 2014. – 1047, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-07-0130-5
У підручнику висвітлено всі головні аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки професіональних психологів і педагогів.
Викладення навчального матеріалу має проблемно-дослідницький характер, що дає студентові змогу не лише розширити свої уявлення про психологічну науку, а й активізувати свою пізнавальну діяльність. Водночас у написанні підручника автор дотримувався власної психоенергетичної концепції психіки та психічного і побудованої на її основі психологічної структури особистості.
311.
Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна [Книга] : зб. наук. статей / [упорядник зб. Валентина Ткаченко ; голов. ред. Андрій Мелешевич]. – Київ : Дух і Літера, 2013. – 607, [1] с. – До 75-річного ювілею док. юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. правових наук України, судді Конституційного Суду України у відставці, заслуженого юриста України, зав. каф. загальнотеорет. та держ.-правових наук НаУКМА Козюбри Миколи Івановича. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-378-261-4
312.
Гладкова Т.Л. Законотворчий процес в Європейському союзі [Книга] : монографія / Т.Л. Гладкова ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 207, [1] с. – На обкл. помилково зазнач.: Законотворчій процес в Єропейському Союзі. – Бібліогр. : с. 184-207. – ISBN 978-617-7008-09-4
313.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
314.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
315.
Захист демократичних цінностей і дотримання прав людини у діяльності спецслужб [Книга] : IV міжн. конф. 19 квітня 2011 р. : зб. конкурс. творч. робіт студ., курсантів та молодих вчених / Служба безпеки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", Нац. акад. служби безпеки України ; [упоряд.: А.П. Гетьман, С.Є. Кучерина, С.О. Гриненко]. – Київ : Право, 2011. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-458-237-4
316.
Збірник матеріалів 11 науково-технічної конференції "Створення та модернізація озброєння і військової техніки в сучасних умовах" [Книга] : 8-9 верес. 2011 р. / М-во оборони України, Держ. наук.-випробув. центр Збройних Сил України ; [редкол.: В.Г. Башинський та ін.). – Феодосія : [б. в.], 2011. – 419 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
317.
Науково-дослідний Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту Державної прикордонної служби України [Журнал]. – Київ
318.
Одеська Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості [Журнал]. – Одеса, 2012-
319.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
320.
Збірник рефератів дисертацій, НДР та ДКР [Журнал] / Держ. агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України ; Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2003-
321.
Тихомирова Є. Зв"язки з громадськістю [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Євгенія Тихомирова, Наталія Карпчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 274, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 272-274. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-625-0
322.
Москаленко В.Ф. Здоровье и здравоохранение [Книга] : ключевые императивы / В.Ф. Москаленко. – Киев : Авіцена, 2011. – 251, [2] с. : ил. – Издание посвящается: 20-летию Нац. академии медицинских наук Украины. - 170-летию Нац. медицинского университета им. А.А. Богомольца. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2144-37-6
323.
Земельне право [Книга] : підручник / [М.В. Шульга та ін.] ; за ред. М.В. Шульги ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2013. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 508-512. – Бібліогр.: с. 497-507 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-491-0
324.
Землевпорядний вісник [Журнал] : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 1997-
325.
Знание - сила [Журнал] : ежемесячный научно-популярный и научно-художественный журнал / / Т.А. Алексеева. – Москва, 1926-. – ISSN 0130-1640
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex