Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Єврейська громадсько-політична думка XX - початку XXI сторіччя в Україні [Книга] : [монографія] / [М.М. Гон та ін.] ; НАН України ; Ін-т політ. і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 362 с. – Бібліогр.: с. 359-361. – ISBN 978-966-02-5962-1
302.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
303.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
304.
Євробюлетень [Журнал] : інформаційне видання Представництва Європейської Комісії в Україні / Представництво Європейської Комісії в Україні. – Київ, 2000-. – ISSN 1725-0811
305.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
306.
Європейський суд з прав людини. Судова практика [Журнал]. – Київ, 2011-
307.
Галянтич М.К. Житлове право України [Книга] : навчальний посібник / М.К. Галянтич ; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: c. 491-498. – ISBN 978-966-667-274-5
308.
Життєдайне джерело [Книга] : хрестоматія-посібник вірменського фольклору / [Київ. міжнар. ун-т, Ін-т сходознавства ; вступ. ст., упорядкув. та пер. Л.М. Задорожної]. – Київ : Київ. міжнар. ун-т, 2009. – 283 с. – ISBN 978-966-8299-69-8
309.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
310.
Жінка [Журнал] : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 1920-. – ISSN 0131-6753
311.
Журнал "Дзвін" (Київ, 1913-1914) [Книга] : покажчик змісту / Дослідницький центр історії української преси ; Центр інновацій та розвитку ; [упоряд. : Сидоренко Н.М., Сидоренко О.І. ; наук.ред. Н.М. Сидоренко]. – Київ, 2009. – 57 с.
312.
Журнал аналитической химии [Журнал] / РАН, Ин-т геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
313.
Журнал общей химии [Журнал] / Российская академия наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
314.
Журнал прикладной химии [Журнал] / РАН. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
315.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
316.
Журнал физической химии [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
317.
Іващенко О.В. Журнал як феномен модерної культури: філософсько-антропологічний аналіз графічного оформлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Іващенко О.В. ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011
318.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
319.
Журналіст України [Журнал] / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1975-
320.
Забезпечення фінансової стабільності в Україні в умовах посткризової економіки [Книга] : аналітична доповідь / [Белінська Я.В. та ін.] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 88 с. – ISBN 978-966-554-130-1
321.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
322.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : научно-технический журнал по аналитической химии, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / Издательство "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
323.
Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник / В.С. Макарчук ; МОНУ. – Вид. 6-те, доп. – Київ : Атіка, 2010. – 624 с. + Додатки: с. 585-617. – ISBN 978-966-326-267-3
324.
Савчин М.В. Загальна психологія [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.В. Савчин. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – (Альма-матер, ISSN 978-966-8226-89-2). – ISBN 978-617-572-011-0 (978-966-8226-89-2 серія)
Висвітлено предметну специфіку загальної психології, сутність і функції психіки.ю основні аспекти психології особистості (індівідуально-психологічні властивості, самосвідомість, спонукальну, інтелектуальну, емоційно-вольову сфери)
325.
Загальна середня та дошкільна освіта [Книга] : інформаційні матеріали до підсумкової колегії: про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2010/2011 навчальному році та завдання на 2011/2012 навчальний рік / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; [за заг. ред. Д.В. Табачника ; уклад.: Жебровський Б.М. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2011. – 72 с. : іл., табл.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex