Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
252.
Коцюбинський М. Дорогою ціною [Книга] : [для серед. та ст. шк. віку] / Михайло Коцюбинський ; [упорядкув. текстів, передм., комент., прим. та навч.-метод. матеріалів І. Андрусяка]. – Київ : Національний книжковий проект, 2010. – 268, [3] с. – Сер. засн. 2005 р. – Бібліогр.: с. 265-268. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 978-966-339-542-5
253.
Дослідження з історії техніки [Журнал] : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2079-2999
254.
Хвойка В.В. Древние обитатели Среднего Приднепровья и их культура в доисторические времена [Книга] : (по раскопкам) : с прил. опис. раскопок в ус. М.М. Петровского в г. Киеве и с. Белогородки Киевского у. : с иллюстрациями и комментариями / В.В. Хвойка ; [упоряд.: Колеснікова В.А., Корвін А.О. ; авт. комент.: Абашина Н.С. та ін.]. – Передрук вид. 1913 г. – Киев : Ин-т археологии НАН Украины, 2008. – 158, [2] с., [8] л. цв. ил. : ил., портр. – Парал. тит. л. ориг. - Вых. дан. ориг.: Киев : Тип. "Т-ва Е.А. Синькевич", 1913. - Коммент., биогр. очерк, вых. сведения в конце кн. на укр. языке. – Библиогр. в коммент.: с. 120-152. – ISBN 978-966-02-4869-4
Книга является переизданием монографии известного украинского археолога В. В. Хвойки, вышедшей в 1913 г., которая в некотором роде подытоживает исследовательский путь ученого. Настоящее издание богато иллюстрировано фотографиями и рисунками из личного архива В.В. Хвойки; даны также комментарии и краткий биографический очерк.
255.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
256.
Дружба народов [Журнал] : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал. – Москва, 1939-. – ISSN 0012-6756
257.
Дністрянська Н.І. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Н.І. Дністрянська, М.С. Дністрянський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 169-180. – ISBN 978-617-10-0031-5
258.
Степаненко М.І. Думки вголос і про себе [Книга] / Микола Степаненко. – Полтава : Шевченко Р.В., 2013. – 411, [1] с. – Імен. покажч.: с. 404-408. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8798-99-3
259.
Дух і літера [Журнал] / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 1997-
260.
Колесниченко В.В. Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств: проблемы имплементации в Украине [Книга] : [сб. док. и аналит. материалов] / Вадим Колесниченко, Руслан Бортник ; "Русскоязычная Украина", [правозащит. обществ. движение]. – Изд. 2-е, дораб. – Киев : АРС ПРИНТ, 2011. – 332 с. : табл. – ISBN 978-966-2246-09-4
261.
Екологія [Журнал] = Ecology : реферативний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга ; Центр екологічної освіти та інформації. – Київ, 2004-
262.
Економіка АПК [Журнал] : міжнар. науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 1996-. – ISSN 2221-1055
263.
Степаненко Н.О. Економіка добробуту [Книга] : навч. посібник для самостійного вивч. дисципліни / Степаненко Н.О., Степаненко В.О. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 154, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-152. – ISBN 978-966-676-580-5
264.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
265.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-
266.
Економіка. Фінанси. Право [Журнал] : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 1994-
267.
Економіст [Журнал] : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 1997-. – ISSN 1810-3944
268.
Економічна історія [Книга] : навч. посібник [для студ. напряму підготовки 6.030501 "Економічна теорія" денної форми навчання] / [Уc Т.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 243, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 236-240. – ISBN 978-966-676-530-0
269.
Економічний часопис - XXI [Журнал] = Economic annals - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
270.
Економічний часопис - XXI [Журнал] : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 1996-. – ISSN 1728-6220
271.
Екслібриси Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка [Книга] = Bookplates of the scientific library of the Ivan Franko National University of Lviv / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Наук. б-ка ; авт.-упоряд. Наталія Кіт-Копистянська ; [відп. ред. Василь Кметь ; редкол.: М. Ільків-Свидницький та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 149, [3] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Рез. укр., англ. - До 400-ліття Наукової б-ки та 350-ї річниці заснування Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-10-0057-5
272.
Експертиза цінності документних пам"яток [Книга] : програма та навч.-метод. матеріали до курсу для студ. з напряму "Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Харк. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка ; [авт.-уклад.: І.Я. Лосієвський, Г.І. Ковальчук, В.П. Ляхоцький]. – Харків : Сага, 2013. – 310, [2] с. : табл. – Бібліогр.: c. 88-114, в тексті та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-575-068-1
273.
Антоненко С.А. Електронні фонди нормативно-правової інформації Парламенту України (правові, організаційні та технологічні аспекти) [Книга] : монографія / С.А. Антоненко ; за заг. ред. М.Я. Швеця ; НДІ інформатики і права Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 304, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 224-231. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 32). – ISBN 978-966-458-520-7
274.
Етнополітичні процеси в Україні: регіональні особливості [Книга] / [М. Панчук та ін. ; редкол.: Ю. Левенець (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2011. – 395, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-5963-8
275.
Козак Д.Н. Етюди давньої історії України [Книга] / Денис Козак ; [відп. ред. Н.С. Абашина] ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Київ : Ін-т археології НАН України, 2010. – 181, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 179–182. – ISBN 978-966-02-5650-7
У книзі подається опис низки найцікавіших знахідок автора, здобутих протягом більш ніж 30-річних польових експедиційних досліджень. Ці археологічні пам"ятки відносяться до різних періодів давньої історії України: енеоліту, бронзового віку, ранньозалізного та давньослов’янського періодів. Вони залишені різними етнічними групами: балто-слов’янами, давніми слов’янами — венедами, давніми германцями — готами, але всі вони жили на землях України і пов’язані з глибинними пластами історії українського народу. У книзі містяться численні кольорові ілюстрації — схеми, рисунки, фотографії, реконструкції.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex