Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
251.
Іщук С.І. Географія промислових комплексів [Книга] : підручник / С.І. Іщук, О.В. Гладкий. – Київ : Знання, 2011. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 357-362 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-346-863-1
252.
Географія світового господарства з основами економіки [Книга] : навч. посіб. / Олійник Я.Б. [та ін.] ; за ред. Я.Б. Олійника, І.Г. Смирнова ; КНУТШ. – Київ : Знання, 2011. – 640 с., 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 636-637. – ISBN 978-966-346-880-8
253.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАН Украины, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАН Украины. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
254.
Геолошки анали Балканскога полуострва [Журнал] = Annales geologiques de la peninsule Balkanique / Геолошки завод Универзитета у Београду. – Београд, 1888-. – ISSN 0359-0608
255.
Германські мови в сучасному вимірі: стан та перспективи [Книга] : матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 11-12 березня 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Горлів. держ. пед. ін-т інозем. мов, Каф. нім. мови ; [редкол.: В.І. Теркулов (голов. ред.) та ін.]. – Горлівка : Вид-во ГДПІІМ, 2011. – 375, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст.
256.
Гетманчук Ю.П. Гетероцепные олигомерные диэлектрики и фотопроводники. Синтез. Свойства [Дисертація] : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Гетманчук Ю.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
257.
Кисель В.М. Гетероциклизации на основе взаимодействия о-бромметилфенилацетонитрила с аминами [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кисель В.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988
258.
Исаев С.Д. Гетероциклические соединения с каркасным фрагментом [Дисертація] : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Исаев С.Д. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
259.
Гетьман [Журнал] : громадсько-політичне науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ
260.
Мельник Н.П. Гидродинамическая активность и флокулирующая способность привитых сополимеров [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Мельник Н.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989
261.
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія [Журнал] = Hydrology, hydrochemistry and hydroecology : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000-
262.
Баласинович Б. ГМО: виклики сьогодення та досвід правового регулювання [Книга] / Богдан Баласинович, Юстиана Ярошевська. – [Київ] : АДЕФ-Україна, 2010. – 255 с. – ISBN 978-966-187-068-9
263.
Вацек Й. Голоса изгнанников [Книга] : периодическая печать эмиграции из советской России (1918-1945) / Авт.: Йиржи Вацек и Лукаш Бабка ; рус. пер.: Игорь Золотарев и Анна Хлебина. – Прага : Нац. б-ка ЧР ; Гражд. об-ние "Рус. традиция" ; Фонд "Рус. мир", 2011. – 125, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 125-126. – ISBN 978-80-7050-560-1
264.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
265.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
266.
Грані [Журнал] : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 1998-. – ISSN 2077-1800
267.
Неживий О.І. Григір Тютюнник: текстологічна та джерелознавча проблема життя і творчості [Книга] : монографія / Олексій Неживий ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 272 с. – Бібліогр.: с. 231-271. – ISBN 978-966-617-259-7
268.
Корнієвський О.А. Громадські об"єднання у системі національної безпеки держави [Книга] : монографія / Корнієвський О.А. – Київ : Альтерпрес, 2010. – 396 с. – Бібліогр.: с. 367-395. – ISBN 978-966-542-437-6
269.
Гроші та кредит [Книга] : підручник / С.К. Реверчук [та ін.] ; за ред. С.К. Реверчука. – Київ : Знання, 2011. – 382 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-957-7
270.
Турчин В.В. Гуманітарна фахова комунікація: лінгвокогнітивно-онтологічні аспекти [Книга] : [монографія] / В.В. Турчин. – Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського нац. ун-ту ім. Василя Стефаника, 2011. – 600 с. – Бібліогр.: с. 456-592. – ISBN 978-966-640-297-7
271.
Ищенко В.Н. Двойные молибдаты одновалентных элементов и редкоземельных металлов [Дисертація] : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Ищенко В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; Киев. технолог. ин-т промышленности. – Киев, 1989
272.
Держава та регіони. Державне управління [Журнал] : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т державного та муніципального упр.". – Запоріжжя
  № 2. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
273.
Державне управління та місцеве самоврядування [Журнал] : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 1999-
274.
Державний інформаційний бюлетень про приватизацію [Журнал] / Фонд державного майна України. – Київ, 1992-
275.
Харицький В.П. Державні цінні папери як об"єкти цивільних прав [Книга] : монографія / Харицький В.П. – Харків : Одіссей, 2007. – 192 с. – Бібліогр.: с. 168-190. – ISBN 978-966-633-619-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex