Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Loktev V.M. Dopants and Impurities in High-Tc Superconductors [Книга] = Допанти і домішки у високотемпературних надпровідниках / Loktev V.M. Pogorelov Yu.G. ; [Nat. akad. of sciences of Ukraine, Bogolyubov inst. for teoretical physics]. – Kyiv : Akademperiodyka, 2015. – 179, [2] p. : ill., tab. – Текст англ. - Парал. тит. арк. укр. - Index: p. 178. - Резюме парал. укр., англ. – Bibliogr.: p. 173-177. – (Progect "Ukrainian scientific book in a foreign language" = Проект "Українська наукова книга іноземною мовою"). – ISBN 978-966-360-279-0
2.
Stus N.V. General chemistry [Книга] = Загальна хімія : textbook for students / N.V. Stus ; Taras Shevchenko nat. university of Kyiv, Chemical faculty. – Kyiv : Укртехінформ, 2013. – 148 p. : іл., табл. – Кн. опис. за обкл. – Бібліогр.: с. 154
3.
Трачук П.А. Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ [Книга] : навч.-метод. посібник / П.А. Трачук ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2002. – 218, [2] с. – ISBN 966-7186-70-9
4.
Трачук П.А. Адміністративне право [Книга] : навч.-метод. посібник / П.А. Трачук ; М-во освіти і науки України, Ужгород. держ. ін-т інформатики, економіки і права. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ управління у справах преси та інформації, 2004. – 78, [2] с. : табл. – Глосарій: с. 66-79. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 966-7186-95-4
5.
Зацерковний В.І. Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення [Книга] : монографія / В.І. Зацерковний, Н.П. Каревіна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-858-5
6.
Зацерковний В.І. Аерокосмічні дослідження Землі: історія становлення [Книга] : монографія / В.І. Зацерковний, Н.П. Каревіна ; НАН України, Ін-т проблем мат. машин і систем. – Київ : Логос. – ISBN 978-966-171-858-5
7.
Активні ресурси сучасної української номінації [Книга] : ідеографічний словник нової лексики / Є.А. Карпіловська [та ін.] ; [відп. ред. Є.А. Карпіловська] ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : КММ, 2013. – 414, [1] с. – Бібліогр.: с. 18-21. – ISBN 978-966-1673-23-5
8.
Актуальні аспекти реалізації євроінтеграційних прагнень України [Книга] : зб. наук. пр. за матеріалами наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 29-30 листоп. 2007 р.) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т, Навч.-наук. Ін-т філософії та євроінтеграц. дослідж. ; [редкол.: Ф.Г. Ващук (голова) та ін.]. – Ужгород : Ліра, 2008. – 386, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Євроінтеграція: український вимір" ; вип. 9). – ISBN 978-966-8266-93-5
9.
Актуальні проблеми міжнародного бізнесу та територіального розвитку регіонів [Книга] : зб. наук. праць / Закарпат. держ. ун-т, Ф-т міжнар. бізнесу та міжнар. права ; за ред. Черленяка І.І. – Ужгород : Закарпатський державний університет, 2011. – 299, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., ісп. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2075-28-1
10.
Актуальні проблеми перекладознавства [Книга] / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 158, [2] с. – На тит. арк. також зазнач.: монографія. - Текст укр., рос., англ., ісп. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-434-322-7
11.
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання в умовах соціально-економічної нестабільності [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовт. 2014 р., м. Київ): [в 2 ч.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Л.М. Капченко та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ. – ISBN 978-617-649-031-9
12.
Актуальні проблеми професійної орієнтації та професійного навчання населення в умовах соціально-економічної нестабільності [Книга] : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (28 жовт. 2014 р., м. Київ) : [в 2 ч.] / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [уклад.: Л.М. Капченко та ін.]. – Київ : ІПК ДСЗУ. – ISBN 978-617-649-031-9
13.
Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку регіону на засадах кластерного підходу [Книга] : зб. тез доп. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. науковців, викладачів, спеціалістів : [19 листоп. 2013 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В.Г. Шухова [та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
14.
Куссуль Н.Н. Анализ рисков чрезвычайных ситуаций на основе спутниковых данных [Книга] / Н.М. [т.е. Н.] Куссуль, С.В. Скакун, А.Ю. Шелестов ; Нац. акад. наук Украины, Гос. космич. агентство Украины, Ин-т космич. исслед. – Киев : Наукова думка, 2014. – 182, [2] с., [1] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 171-181. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1449-7
15.
Аналітичне забезпечення в управлінні підприємствами [Книга] : монографія / В.В. Галушка [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Красноармійськ : ДонНТУ, 2014. – 296, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. 257-276. – ISBN 978-966-377-176
16.
Гончарова О.О. Англійська мова в комунікативному просторі Нідерландів у XX-XXI ст. [Книга] = The English languaue in the communication domain of the Netherlands in 20th-21st centuries : монографія / Гончарова Ольга Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Арій, 2014. – 182, [1] с. : табл. – Другий тит. арк. англ. - Імен. покажч.: с. 179-180. – Бібліогр.: с. 151-178. – ISBN 978-966-498-343-0
17.
Ткач М.М. Анюта [Книга] : повість : для мол. шк. віку / Михась Ткач ; [pед. А.В. Сокол ; іл. О.О. Висоцька]. – Чернігів : Деснянська правда, 2007. – 72, [1] с., включ. обкл. : іл. – ISBN 978-966-502-372-2
18.
Археолошките откритиja на почвата на Македониjа [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
19.
Археолошките откритиja на почвата на Македониjа [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
20.
Археолошките откритиja на почвата на Македониjа [Книга] : прилози за истражуваньето на историjата на културата на почвата на Македониjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. одбор: Г. Старделов (претседател) [та ін.] ; избор и ред. В. Битракова-Грозданова]. – Скопje : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Макропроект "Историjа на културата на Македониja"). – ISBN 978-608-203-020-3
21.
Ткач М.М. Багряні громи [Книга] : оповідання, повість / Михась Ткач ; [ред. В.М. Сапон]. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2004. – 495, [1] с., [1] арк. портр. : фот. – ISBN 966-8276-76-0
22.
Базовая ускорительная установка ННЦ ХФТИ по ядерной физике и физике высоких энергий [Книга] : физическое обоснование / И.С. Гук [и др.] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2014. – 226, [1] с. : ил., табл. – Загл. обл.: SALO NSC KIPT. - Аннот. рус., укр., англ. – Библиогр.: 197-217
23.
Савчук М. Балет [Книга] : найпопулярніші віршовані гуморески давні й недавні / Микола Савчук ; [обкл. й іл. карикатуриста І. Бежука з Коломиї]. – Коломия : Вік, 2012. – 95, [1] с. : іл. – ISBN 966-550-062-7
У пр. №1696100 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету ім. Т. Шевченка - від автора, Підпис, січень2015 р. м. Коломия
24.
Бібліографічний покажчик публікацій журналу "Образотворче мистецтво" за 1991-2005 роки [Книга]. – Київ : Софія-А, 2005. – 431, [1] с. – Імен. покажч.: с. 361-431. - На обкл. також зазнач.: Образотворче мистецтво. – ISBN 978-966-8684-37-1
25.
Гойда А.Ю. Біле і чорне. Білоє @ чорноє [Книга] : русинські анекдоти, мальований гумор, вшиліякі фіглі : [карикатури, сміховинки] / Андрій Гойда. – Ужгород : Карпати, 2008. – 126, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-671-163-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex