Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
All Ukrainian scientific and practical conference "Current trends in young scientists" researches", April 16, 2014 [Книга] : book of papers / Min. of education and science of Ukraine, Zhytomyr state technological univ., Zhytomyr state univ. named after Ivan Franko [etc. ; ред. Могельницька Л.Ф.]. – Zhytomyr : ЖДТУ, 2014. – 198 p. : fig., tab. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-403-7
2.
Convergence and divergence in Europe: Polish and Ukrainian cases [Книга] : monograph / [Lukianenko D. et al.] ; sci.ed.: D. Lukianenko, V. Chuzhykov, M.G. Wozniak ; English text proof-reading: O. Fedirko] ; Min. of education and sciense of Ukraine, State higher educational establishment Kyiv nat. economic univ. named after Vadym Hetman. – Kyiv : KNEU, 2013. – 686, [2] p. : ill., tab. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Bibliogr.: p. 630-669. – ISBN 978-966-483-711-8
3.
Sidorovich V. Mammal activity signs: Atlas, identification keys and research methods [Книга] : skills gained in Belarus / Vadim Sidorovich a. Nicolaj Vorobej. – Moscow : Veche, 2013. – 313, [2] p. : phot. – Bibliogr.: p. 314-315. – ISBN 978-5-4444-1423-1
4.
Cunningham S. New cutting edge [Книга] : pre-intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor with Jane Comyns Carr. – 7th impr. – Harlow : Pearson Longman, 2008. – 174, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82509-3
5.
Cunningham Sarah New cutting edge [Книга] : intermediate : students" book / Sarah Cunningham, Peter Moor. – 7th impr. – Harlow : Longman, 2009. – 175, [1] p. : ill. – 1st publ.: 2005. – ISBN 978-0-582-82517-8
6.
Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка [Книга] / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
7.
XII-та Міжнародна наукова конференція "Бухгалтерський облік, економічний аналіз та контроль в умовах формування і розвитку сучасних концепцій управління" [Книга] : м. Житомир, 24-25 жовт. 2013 р. : тези виступів / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Ін-т обліку і фінансів ; [редкол.: О.В. Олійник та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 387, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-683-391-7
8.
Островський В.І. А українською кажуть так... [Книга] / В.І. Островський, Г.Ф. Островська. – 2-ге вид., допов. й випр. – Тернопіль : Терно-граф, 2013. – 454, [2] с. : фот. – Бібліогр. в приміт.: с. 444-449. – ISBN 978-966-457-189-7
9.
Зейкан Я.П. Адвокат: цивільні справи [Книга] : метод. поради / Я.П. Зейкан. – Київ : Світ книг ; Дакор, 2015. – 686, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2678-06-2
10.
Любімова С.Ю. Адміністративні процедури у сфері господарської діяльності [Книга] : монографія / С.Ю. Любімова. – Харків : НікаНова, 2014. – 455, [1] с. – Бібліогр.: с. 423-455 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-96-7
11.
Тараненко Л.І. Актуалізація англійських прозових фольклорних текстів малої форми [Книга] : монографія / Лариса Тараненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Кафедра, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-286. – ISBN 978-966-2705-81-2
12.
Актуальні питання діяльності органів внутрішніх справ України [Книга] : зб. наук. праць ф-ту підготовки фахівців для підрозділів слідства за 2014 р. / Харків. нац. ун-т внутр. справ., Ф-т підготовки фахівців для підрозділів слідства ; за заг. ред. С.М. Гусарова. – Харків : ХНУВС ; НікаНова, 2015. – 670, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-02-4
13.
Актуальні питання кримінального процесу України [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Г.К. Кожевніков та ін.] ; за заг. ред. Є.М. Блажівського ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 303, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та с. 302-303. – Бібліогр.: с. 294-301 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-673-0253-2
14.
Актуальні проблеми нафтогазової геології [Книга] : навч. посібник / Б.Й. Маєвський [та ін.] ; за ред. Б.Й. Маєвського ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 218-237. – ISBN 978-966-694-208-4
15.
Актуальні проблеми спадкового права [Книга] : навч. посібник / [Ю.О. Заіка та ін.] ; за заг. ред. Ю.О.Заіки, О.О. Лов"яка ; М-во освіти і науки України. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2014. – 333, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3-4. – Бібліогр.: с. 326-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-373-748-5
16.
Горбійчук М.І. Алгоритми і методи обчислень [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навч. за напрямом підгот. "Комп"ютерна інженерія" / М.І. Горбійчук. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 309, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 307-309. – ISBN 978-966-694-198-1
17.
Анализ динамических характеристик и повышение точности аналоговых и импульсных компенсационных стабилизаторов напряжения [Книга] / Г.Ф. Зайцев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2014. – 184, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-02-7383-2
18.
Захарова О.В. Аналіз трудових показників [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Захарова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2014. – 461, [1] с. : іл., табл. – Найбільш застосовувані терміни та визначенняя: с. 448-453. – Бібліогр.: с. 441-446. – (Крок до успіху). – ISBN 978-617-579-908-6
19.
Збанацька О.М. Аналітико-синтетична переробка інформації. Макроаналітичне згортання інформації [Книга] : бібліогр. опис док., анотування док. : навч. посібник / О.М. Збанацька ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 266, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 262-266 та в підрядк. прим.
20.
Моцний Ф.В. Аналітична геометрія для економістів [Книга] : навч. посібник для студентів екон. спец. ВНЗ / Ф.В. Моцний ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 204-205. – Бібліогр.: с. 201-203. – ISBN 978-966-518-539-0
У прим. № 1692904 напис: Науковій бібліотеці імені М. Максимовича від автора з побажанням миру, злагоди, плідної праці та нових злетів.
26.02.2015. Київ, НАСОА. Підпис.
21.
Клименко О.Л. Англо-український словник новітніх інформаційних технологій [Книга] / О.Л. Клименко, О.С. Чирвоний ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 199, [1] с. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-966-599-441-1
22.
Антропокультурні чинники європейського вибору України [Книга] / [Є.І. Андрос та ін.] ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Наукова думка, 2014. – 300, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1418-3
23.
Степченко О.П. Архівна спадщина П.Я. Стебницького у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : каталог / О.П. Степченко ; [редкол.: Л.А. Дубровіна (голова) та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2014. – 461, [1] с. : фот. – Загол. обкл.: Архівна спадщина Петра Стебницького. - Імен. покажч.: с. 443-461. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7109-8
24.
Копей Б.В. Атлас зламів елементів бурильної колони [Книга] : монографія / Б.В. Копей, А.В. Сизоненко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу ; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 58, [1] с. : іл., табл. – Номер тому зазнач. на корінці та обкл. – Бібліогр.: с. 57-58. – (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 4). – ISBN 978-966-694-195-7
25.
Козак В.С. Барвінок на три голоси [Книга] : (поезофольк) / Валентина Козак. – Київ : Преса України, 2013. – 127, [1] с. : іл., портр. – Сер. засновано у 2013 р. – (Літературна агенція "Банкова, 2"). – ISBN 978-966-472-151-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex