Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Kornilov M.Yu. Atlas of alkanes [Книга] = Атлас алканів : [for undegraduate students of Chemical Department] / M.Yu. Kornilov ; T. Shevchenko nat. univ. of Kiev. – Київ : Київський університет, 2013. – 75, [1] p. : tab. – Наприкінці кн. дані укр. мовою
2.
Humanities across the Borders [Книга] : [collection of papers] / Univ. of SS Cyril a. Methodius in Trnava, Fac. of arts ; Donetsk nat. univ., Fac. of foreign languages ; [ed.-in-chief: O.L. Byessonova, N.I. Panasenko]. – Donetsk ; Trnava : DonNU, 2012. – 284, [1] p. : pict., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-639-526-2
3.
IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" [Книга] : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління, Черніг. облдержадмін., Черніг. обл. рада, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова [та ін.] ; [редкол.: Каленюк І.С. (голова) та ін.]. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-36-3
4.
Kyiv-Toulouse [Книга] = Київ-Тулуза : VIIth Intern. chemistry conf. "Kyiv-Toulouse" (Kyiv, 2-7 June 2013) : materials of reports and performances / T. Shevchenko Nat. univ. of Kyiv ; [org. comm.: Z. Voitenko (chairman) et al. ; local org. comm.: L. Kunitskaya et al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – 211, [1] p. : ill., tab. – В кінці кн. надано відомості укр. мовою. – Бібліогр. наприкінці ст.
5.
Kozyrski W.H. Language prehistory [Книга] / Wolodymyr H. Kozyrski, Alexander V. Malovichko. – Kiev : Steel, 2012. – 143 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 141-143. – ISBN 978-617-676-013-9
6.
Trokhimchuck P. Nonlinear and relaxed optical processes. Problems of interactions [Книга] = Нелінійно та релаксаційно-оптичні процеси. Проблеми взаємовпливу / Petro Trokhimchuck ; Min. of education and science, youth and sports of Ukraine. – Lutsk : Vezha-Print, 2013. – 279, [1] p. : ill. – To 50 anniversary of Nonlinear Optics and To 20 anniversay of Relaxed Optics. - В кінці кн. надано відомості укр. мовою. - Резюме англ., укр., рос. – Bibliogr.: p. 240-270. – ISBN 978-966-2750-18-4
7.
Dirioz H. The security sector legislation of Ukraine 2008-2010 updates [Книга] : 2008-2010 updates / H. Dirioz, P. Fluri, A. Grytsenko ; [transl.: L. Polyakov, J. Dyomina]. – Geneva ; Kyiv : Center for Army, Conversion and Disarmament Studies, 2011. – 195, [1] p. – ISBN 978-966-9691-105-7
8.
Ковалів Ю. Абетка дисертанта [Книга] : методол. принципи написання дисертації : посібник / Юрій Ковалів. – Київ : Твім інтер, 2009. – 456, [4] с. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 966-7430-48-0
9.
Адміністративне право України [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Коломоєць Т.О. [та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ : Істина, 2010. – 475 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 459-469. – ISBN 978-966-8909-29-0
10.
Коломоєць Т.О. Адміністративне право України [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / [Коломоєць Т.О., Лютіков П.С., Меліхова О.Ю.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць ; Держ. вищ. навч. заклад "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Вид. 2-ге, змін. і доп. – Київ : Істина, 2012. – 527, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 509-513. – ISBN 978-966-8909-29-0
11.
Адміністративне право України: стан і перспективи розвитку [Книга] : збірник наук. пр. VI міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 верес. 2011 р., Київ) / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: О.Ф. Андрійко (голова) та ін.]. – Київ : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2011. – 596 с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-6273-7
12.
Лекарь С.І. Адміністративно-правовий механізм забезпечення економічної безпеки держави [Книга] : монографія / Лекарь С.І. – Харків : Золота миля, 2013. – 477, [1] с. – Бібліогр.: с. 436-477 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
13.
Кузьменко О.В. Адміністративно-процесуальне право України [Книга] : підручник / О.В. Кузьменко, Т.О. Гуржій ; за ред. О.В. Кузьменко ; М-во внутр. справ України. – Київ : Атіка, 2007. – 415, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 402-413 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-226-0
14.
Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні [Книга] : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф., 26 квітня 2012 р. / Нац. акад. наук України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін.]. – Київ : Вид-во Європейського ун-ту, 2012. – 252, [1] с. – На корінці зазнач.: 3. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-301-237-7
15.
Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем в трансформаційних умовах: наукові здобутки молоді [Книга] : зб. тез доповідей всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, [21-22 берез. 2013 р.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В.Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – 193, [1] с. : табл., іл. – Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
16.
Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем в трансформаційних умовах: наукові здобутки молоді [Книга] : зб. статей магістрантів, аспірантів, молодих учених / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харк. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Бєлгород. держ. технол. ун-т ім. В.Г. Шухова, Бєлгород. ун-т кооперації, економіки і права ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова) та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2013. – 399, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. наприкінці ст.
17.
Акцентологія, етимологія, семантика [Книга] : До 75-річчя акад. НАН України В.Г. Скляренка / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: Г.П. Півторак (голова), та ін. ; ред.: Г.С. Балабан та ін.]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 773, [2] с., [1] арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1285-1
18.
Голоядова Т.О. Акціонерні товариства: організаційно-правові аспекти та управління персоналом [Книга] / Т.О. Голоядова. – Одеса : Астропринт, 2005. – 184, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 163-183. – ISBN 966-318-142-7
19.
Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів: світовий досвід та перспективи застосування у правовій системі України [Книга] / Спектор О.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ : Фенікс, 2013. – 159, [1] с. – Сер. засн. в 2004 р. – Бібліогр.: с. 146-159. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-10-7
20.
Орленко С.Г. Альфа зоряного алфавіту [Книга] : збірка віршів 2000-2002 рр. / Світлана Орленко. – Запоріжжя : Лана, 2003. – 216 с. : портр. – На авантит. також: Яскрава молодь ЗДУ. – ISBN 966-9508-12-6
21.
Чмутова І.М. Аналіз банківської діяльності [Книга] : навч. посібник [для студ. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" спеціалізації "Банківська справа"] / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С., М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 307, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 287-290. – ISBN 978-966-676-540-9
22.
Анатолій Павлович Непокупний [Брошура] : біобібліографія до 75-річчя / Нац. акад. наук України, [Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні] ; [упоряд. Вакулич М.І., Тараненко А.Л. ; авт. вступ. ст. Тараненко А.Л.]. – Київ : Вид. Дім Д. Бураго, 2008. – 90, [2] с., [1] арк. портр. : іл., фотогр. – (Біобібліографія вчених України). – ISBN 978-966-8188-93-0
23.
Помогайбо В.М. Анатомія та еволюція нервової системи [Книга] : навч. посібник / В.М. Помогайбо, О.І. Березан. – Київ : Академвидав, 2013. – 158, [2] с. – Термінол. словник: с. 154-158. – Бібліогр.: с. 159. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-062-2
24.
Мисик Л. Англійська юридична мова [Книга] = Legal English : комунікативний аспект : підруч. для студ. юрид. та ін. гуманітар. спец. / Леся Мисик, Ірина Савка ; за ред. Лесі Мисик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2013. – 288, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. - Текст англ., укр. – Бібліогр.: с. 288. – ISBN 978-966-313-426-0
25.
Скржинська Античні свята в містах Північного Причорномор"я [Книга] : [найпівнічніший край грецької ойкумени] / Марина Скржинська. – Київ : Наш час, 2011. – 303, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 300-303. – (Невідома Україна). – ISBN 978-966-1530-50-7
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,