Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Т.К. Белащенко, М.П. Гусев. – М., 1963. – 88с.
997002
  Белащенко Т.К. "Психологическая война" - оружие империализма / Т.К. Белащенко. – М., 1986. – 95с.
997003
  Григорьянц А.Г. "Психологическая война" / А.Г. Григорьянц. – М, 1985. – 110с.
997004
  Иванов А.А. "Психологическая война" империализма против освободившихся стран. / А.А. Иванов. – М., 1986. – 63с.
997005
  Кулиш Л.Ю. Психо-лингвистические аспекты восприятия устной иноязычной речи / Л.Ю. Кулиш. – К., 1982. – 208с.
997006
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (15) : Мазохизм. – 2011
997007
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2003-
№ 1 (16) : Homo interruptus. – 2012
997008
   Психоаналіз = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
№ 1 (17) : Женское и половые различия. – 2013
997009
  Собуцький М.А. Психоаналітична семіотика і стратегії репрезентації в культурі античності та середньовіччя // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 221-226. – ISBN 966-581-295-6
997010
  Сподинюк А. Психоаналітичний портрет Кирпатого Мефістофеля (дослідження за романом В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2012. – Вип. 32


  У статті досліджується психоаналітичний аспект змалювання особистості головного героя роману В. Винниченка "Записки Кирпатого Мефістофеля" на ґрунті психодинамічної теорії З. Фройда. Роман розглядається як експеримент автора над персонажем як людиною ...
997011
  Нестелєєва М. Психоаналітичні аспекти суїцидального дискурсу в українській прозі 20-30-х років ХХ століття // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 52-55. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
997012
  Нестелєєв М.А. Психобіографічний аспект творчості В. Підмогильного // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 12. – С. 170-178. – ISBN 978-966-551-315-5
997013
  Михида С.П. Психобіографічний дискурс драматургії І. Тобілевича // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 130-133. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
997014
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
997015
  Защиринская О.В. Психогенез стилей общения // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 206-216. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
997016
  Равич-Щербо Психогенетика : Учебник / Под ред. И.В.Равич-Щербо. – Москва : Аспект Пресс, 1999. – 447с. – ISBN 5-7567-0232-6
997017
  Александров А.А. Психогенетика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / А.А. Александров. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 192 с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-94723-662-0
997018
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-441-1 (Т.1)
Т. 1. – 2008. – 408с.
997019
  Малых С.Б. Психогенетика : учебник для студентов высших учебных заведений / С.Б. Малых, М.С. Егорова, Т.А. Мешкова. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-960-7
Т. 2. – 2008. – 336с.
997020
  Шварц А.Ю. Психогенетика и нейропсихология : анализ источников индивидуальных различий когнитивных функций в зрелом возрасте / А.Ю. Шварц, О.Б. Обухова, Т.В. Ахутина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.28-43. – (Психология ; № 3). – ISSN 0201-7385
997021
  Корниенко Д.С. Психогенетическое исследование свойств личности в теории интегральной индивидуальности // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 4. – С. 94-102. – ISSN 0042-8841
997022
  Исаев Д.Н. Психогигиена пола у детей / Д.Н. Исаев, В.Е. Каган. – Л, 1986. – 336с.
997023
  Бачериков Н.Е. Психогигиена умственного труда учащейся молодежи / Н.Е. Бачериков, П М. Добромиль Воронцов. – Киев : Здоровья, 1988. – 165с.
997024
   Психогигиена учащихся. – М., 1980. – 47с.
997025
  Гройсман А.Л. Психогигиена школьная / А.Л. Гройсман. – М, 1986. – 61с.
997026
  Гехт К. Психогигиена. / К. Гехт. – М., 1979. – 176с.
997027
  Чистякова М.И. Психогимнастика. / М.И. Чистякова. – 2-е изд. – М., 1995. – 158с.
997028
  Жуковский И.М. Психогноселогические проблемы восприятия произведений киноискусства : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Жуковский И. М.; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1977. – 25л.
997029
  Натадзе Р. Психограмма труда клопфериста и радиста / Р. Натадзе; Зак. Гос. Научно-исслед. ин-т оздоровл. и орган-и труда; Психо -технич. лаборатория. – Тифлис, 1933. – 72с.
997030
  Пастух Б. Психографія в шатах слова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 3 (627). – С. 97-101. – ISSN 0236-1477


  Йдеться про роман Степана Процюка "Маски опадають повільно: Роман про Володимира Винниченка". Автор подіє власну насамперед психоінтерпретацію історичній літературній персоні
997031
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика / Л.Ф. Бурлачук. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 349, [1] с. : ил., табл. – Алф. указатель: с. 347-349. – Библиогр.: с. 323-346. – (Серия "Учебник нового века"). – ISBN 5-94723-045-3


  У пр. №1693867 напис: Оксане с наилучшими пожеланиями от автора этого опуса. Подпись. Киев. 31.V. 03. Содержание: История, предмет и структура психодиагностики ; Психодиагностический метод и процесс психодиагностики ; Психометрические ...
997032
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 352с. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
997033
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : Учеб. для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – СПб. : Питер, ИД, 2006. – 352с. – Издательская программа 300 лучших учебников для высшей школы в честь 300-летия Санкт-Петербурга. – (Учебник нового века). – ISBN 5-94723-045-3
997034
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : учебник для вузов / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., переработ. и доп. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2009. – 384 с. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-91180-841-9
997035
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика : [учебник для вузов] / Л.Ф. Бурлачук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2012. – 378, [6] с. : табл. – Приложение: с. 379. – Библиогр.: с. 345-374. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-459-00611-7
997036
  Костромина С.Н. Психодиагностика в образовании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 18-30. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 3). – ISSN 1995-0047
997037
   Психодиагностика в социалистических странах : Психодиагностический бюллетень. – Братислава
Вып. 1 -VІ. – 1983. – 76с.
997038
  Гильбух Ю.З. Психодиагностика в школе / Ю.З. Гильбух. – М., 1989. – 79с.
997039
  Павлык Н. Психодиагностика и гармонизация характера личности в юношеском возрасте / Наталия Павлык ; Нац. акад. пед. наук Украины, Ин-т пед. образования и образования взрослых. – Киев : Логос, 2013. – 159, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 159-160
997040
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности / Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Здоровье, 1989. – 163 с.
997041
  Бурлачук Л.Ф. Психодиагностика личности: Понятийный аппарат и методы исследования : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бурлачук Д.Ф.; КГУ. – К., 1989. – 38л.
997042
  Карпов Ю.В. Психодиагностика познавательного развития учащихся. / Ю.В. Карпов, Н.Ф. Талызина. – М., 1989. – 38с.
997043
  Туник Е.Е. Психодиагностика творческого мышления. Креативные тесты / Е.Е. Туник. – Санкт-Петербург : Дидактика Плюс, 2002. – 48с. – ISBN 5-89239-035-7
997044
  Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека / А.Б. Леонова. – М, 1984. – 199с.
997045
   Психодиагностика: теория и практика. – М., 1986. – 205с.
997046
   Психодиагностические методы (в комплексном лонгитюдном исследовании студентов). – Л., 1976. – 248с.
997047
  Панов В.И. Психодидактика образовательных систем: теория и практика / В.И.Панов. – Москва, СПб : Питер, 2007. – 352 с. – (Практическая психология). – ISBN 978-5-91180-152-6
997048
  Фурман А.В. Психодидактична експертиза модульно-розвивальних підручників : монографія / Фурман А.В., Гірняк А.Н. ; МОНУ ; Тернопільський нац. економічний ун-т ; НДІ методології та економіки вищої освіти. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-654-239-0
997049
  Урсано Р. Психодинамическая психотерапия / Р. Урсано, С. Зонненберг, С. Лазар. – ISBN 5-7066-064-Х
Вып. 3. – 1992. – 158с.
997050
  Демчинский В.Ф. Психодинамическая функциональная модель человеческой самоорганизации // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 250-266. – ISSN 2073-8528
997051
  Фурман Вікторія Психодинаміка особистісної рефлексії : від першопричин до механізмів здійснення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.112-119. – ISSN 1810-2131
997052
   Психодинамічна парадигма та ії розвиток в Україні / Л.Я. Галушко, Н.В. Дметерко, І.В. Євтушенко, О.Г. Максименко, О.В. Педченко, О.М. Поляничко, Л.Г. Туз, О.М. Усатенко // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 51-62. – ISBN 978-617-7009-07-7


  Стаття звертає увагу психологів на новий підхід академіка НАПН України Т.С. Яценко щодо: феномену психічного в закономірній єдності статики й динамики: перспектив пізнання психічного з опорою на спонтанну активність респондента (не покладаючись на ...
997053
  Дроздова Д.С. Психодинамічна теорія та методологія в авторських школах академіка НАПН України Т.С. Яценко / Д.С. Дроздова, Л.В. Драгола // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 79-80
997054
  Смолінська О.Є. Психодинамічний підхід до аналізу організаційної культури : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 129-136 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
997055
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник / І.М. Галян. – Київ : Академвидав, 2009. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-75-5
997056
  Корольчук М.С. Психодіагностика : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
997057
  Галян І.М. Психодіагностика : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академвидав, 2011. – 464 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-463. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-022-6
997058
  Бевзюк І. Психодіагностика антикорупційної резистентності кандидатів на посаду прокурора // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 111-120
997059
  Хенкіна Т. Психодіагностика готовності до учбово-професійної діяльності абітурієнтів ВНЗ МВС та фактори успішності освітньої соціалізаці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 57-59. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
997060
  Плющ С.М. Психодіагностика масової свідомості: опитувальник соціально-психологічної терпимості / С.М. Плющ, Л.А. Царюк // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається можливість прогностичного використання показників соціально-психологічної терпимості з метою передбачення розвитку форм масової поведінки.
997061
  Бурлачук Л. Психодіагностика особистості: понятійний апарат та методи дослідження // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 4 (58). – С. 85-103. – ISSN 1810-2131
997062
  Опанасюк І.В. Психодіагностика розвитку емоційного інтелекту особистості в старшому шкільному віці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 94-103. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Досліджено феномен емоційного інтелекту та його прояви в старшому шкільному віці. Показано, що емоційний інтелект дає змогу старшокласнику зменшити вплив негативних переживань за рахунок контролю над ситуацією й власними емоціями. Проведено ...
997063
  Федорців І.Я. Психодіагностика смислово-життєвих та ціннісних орієнтацій у курсантів під час навчаня у ВВНЗ // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 535-537
997064
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.03 / Осьодло В.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
997065
  Осьодло Василь Ілліч Психодіагностика та корекція функціональних станів операторів у динаміці професійної діяльності : Дис...канд.психолог.наук:19.00.03 / Осьодло Василь Ілліч; Військ.гуман.ін-тут.НАОУ. – Київ, 2001. – 207л. + Додатки:л.174-207. – Бібліогр.:л.158-173
997066
  Морозов С.М. Психодіагностика: тести. Методика та практика застосування : Навчально-методичний посібник / С.М. Морозов, Л.В. Музичко, А.В. Тімакова; КНУТШ; Інститут післядипломної освіти. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-7863-39-5
Ч. 1. – 2004. – 222с.


  Розглянуті основні поняття, принципи і методи психодіагностики різноманітних психологічних явищ, які cкладають об"єкт психодіагностики і належать до різних сфер психічної реальності особистості та групи
997067
   Психодіагностичне забезпечення профорієнтації в системі педагогічної освіти : посібник / [Є.В. Єгорова та ін. ; за ред. О.М. Ігнатович] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 227, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-189-330-5
997068
  Корнієнко О. Психодіагностичний підхід до безпеки психосоматичного здоров"я студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 37-40. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  . У представленій статті приводяться індивідуально-психодіагностичні дані досліджень 2006-2009 рр. психосоматичного здоров"я студентів-дівчат (375 осіб) та юнаків (311 осіб) трьох факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка: ...
997069
  Редькіна Г.М. Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів / Г.М. Редькіна, Л.М. Сорокіна // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 113-116. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
997070
  Маршавін Д.Ю. Психодіагностичні методики для професійного консультування молоді : навчальний посібник / Д. Маршавін, Ю. Маршавін ; Міжнародна організація праці ; Ін-т підготовки кадрів державної служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ-ІПЕК, 2007. – 153 с. – ISBN 978-966-8640-13-6
997071
  Терлецька Л.Г. Психодіагностограма як засіб підвищення надійності діагнозу і прогнозу в роботі психолога системи освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-75. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Запропоновано програму психодіагностичного обстеження особистості учасників взаємодії навчального процесу в середніх навчальних закладах. Побудова психодіагностограми припускає облік вікових особливостей особистості, новоутворень і проблем різних ...
997072
   Психодрама и современная психотерапия = Психодрама і сучасна психотерапія=Psychodrama and Modern Psychotherapy : научно-теоретический и научно-методический журнал / Ин-т социальной и политической психологии НАПН Украины; Общественная организация "Ассоциация психодрамы". – Киев, 2002-
№ 1/2, январь - июнь. – 2012. – резюме рос., укр., англ. мовами
997073
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Банах Л.С. ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 199-212. – Бібліогр.: л. 180-198
997074
  Банах Л.С. Психодрама як сюжетотворчий композиційний принцип в романах Маро Дука : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 - література зарубіжних країн / Банах Л.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 5 назв.
997075
  Лейтц Г. Психодрама. Теория и практика. Классическая психодрама Я.Л.Морено / Г. Лейтц. – Москва : Прогресс-Универс, 1994. – 352с. – ISBN 5-01-003899-4
997076
  Горностай П. Психодрама: метод, можливості, перспектива // Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2002. – № 1. – С.154-156. – ISBN 966-654-025-8
997077
  Бартко О.А. Психоестетичний метод літературної критики в журналі "Українська хата": М. Сріблянський, М. Євшан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 27-33. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 4)


  На основі матеріалів літературної критики в журналі "Українська хата" дається аналіз психоестетичного методу, зокрема психоестетичної концепції М. Сріблянського і М. Євшана, в якій значне місце посідали питання психоісторії української нації і творення ...
997078
  Шелухін В. Психоз автономії, або кінець літератури для філологів // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 25 січня (№ 2. – С. 16
997079
  Чистович А.С. Психозы и их лечение в свете учения И.П. Павлова / А.С. Чистович. – Л., 1952. – 24с.
997080
  Портнов А.А. Психозы и религия / А.А. Портнов, М.И. Шахнович. – Л., 1967. – 96с.
997081
  Чечельницька Г.В. Психоісторичний дискурс української історії XIX ст.: історіографія літературознавчого процесу // Філософія. Культура. Життя : міжвузівський збірник наукових праць / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 42. – С. 100-111. – ISSN 2077-7450


  Автор розглядає проект психоісторії української літератури Н. Зборовської, який утворює прецедент для загального психоісторичного дискурсу української історії XIX ст. Водночас відбувається інтроекція результатів студій О.Забужко на стан особистісних ...
997082
  Панченко В.М. Психокорекційна програма підвищення ефективності використання активних копінг стратегій як чинник соціальної зрілості студентів-випускників // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 22-31
997083
  Тюптя О. Психокорекційні методи роботи з людьми з особливими потребами / О. Тюптя, І. Парашів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.8-11
997084
  Ипатов А. Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 50-54. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Цель - показать, что причины аутодеструктивных проявлений в общении у подростков не являются непреодолимыми преградами в их социализации. Методология - c целью создания программы психологической коррекции подростков с аутодеструктивным поведением был ...
997085
  Зборовська Н.В. Психокритика як метод дослідження сучасної літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 27-30. – ISBN 978-966-171-217-0
997086
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності : Наукове видання / А.В. Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – 132с. – ISBN 966-7411-88-5
997087
  Фурман А.В. Психокультура української ментальності / Анатолій Фурман. – 2-ге наук. вид. – Тернопіль : НДІ МЕВО, 2011. – 168 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-7411-88-5
997088
  Ревасевич Ірина Психокультурна взаємодія людини та економіки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 56-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
997089
  Мандель Б.Р. Психокультурология : новая наука или…? // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  В статье делается попытка рассмотреть круг проблем, связанных с созданием новой отрасли знания – психокультурологии. Кроме исторического рассмотрения общих черт психологии и культурологии, автор пробует очертить основные категориальные положения ...
997090
  Леонтьев А.А. Психолингвистика / А.А. Леонтьев. – Ленинград : Наука, 1967. – 118 с.
997091
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин; Под общ. ред. А.А.Леонтьева. – Москва : Прогресс, 1976. – 350с.
997092
  Слобин Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин. – Москва : Прогресс, 1976. – 351с.
997093
   Психолингвистика : сборник статей. – Москва : Прогресс, 1984. – 367 с.
997094
  Слобин Д. Психолингвистика = Psycholinguistics : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин; Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – 352с. – ISBN 5-484-00467-5
997095
  Белянин В.П. Психолингвистика [Електронний ресурс] : или волшебные слова убеждения / В.П. Белянин. – Москва : Тривола Консалтинг Групп: Равновесие-медиа, 2004. – 1 CD. – Системн. требования: процессор Pentium-II, память 256 МБ ОЗУ, дисковод 24-x CD-ROM, Windows 98/NT/2000/XP, установить AcrobatReader.- Загл. с этикетки диска. – (Электронная книга)


  Висвітлено процес формування громадянського суспільства та місце і роль у цьому процесі соціальної роботи. Визначаються елементи формування українського громадянського суспільства засобами соціальної роботи. Розкрито особливості соціальної роботи як ...
997096
   Психолингвистика за рубежом. – М., 1972. – 127с.
997097
   Психолингвистика и обучение иностранцев русскому языку. – М., 1972. – 232с.
997098
   Психолингвистика и обучение русскому языку нерусских. – М., 1977. – 176с.
997099
  Иванова Л.П. Психолингвистика как направление современного языкознания // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 328-339. – ISBN 978-966-188-123-4
997100
  Грин Дж. Психолингвистика. Хомский и психология / Под. общ. ред. и с предисл. А.А. Леонтьева; Пер. с англ. Е.И. Негневицкой // Психолингвистика : Психолингвистика. Хомский и психология/ Грин Дж. / Д. Слобин. – 4-е изд. стер. – Москва : КомКнига, 2006. – с.221-352. – ISBN 5-484-00467-5
997101
   Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия. – Київ, 1979. – 248с.
997102
  Снитко Е.С. Психолингвистическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 150-153. – ISBN 966-8188-08-X
997103
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка на некторых ее моделей : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Лазаренко К. А.; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1975. – 217л. – Бібліогр.:л.185-217
997104
  Лазаренко К.А. Психолингвистическая природа письменной коммуникации и функциональная нагрузка некоторые ее моделей : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Лазаренко К.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
997105
  Жучкова А. Психолингвистическая структура стихотворения Мандельштама "Стихи о неизвестном солдате" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 145-168. – ISSN 0042-8795
997106
  Коршук Е.В. Психолингвистическая типология межьязыковой лексической интерференции : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Коршук Е. В.; БГУ. – Минск, 1987. – 17л.
997107
  Кулиш Лариса Юлиановна Психолингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.19 / Кулиш Лариса Юлиановна ; КГУ. – Киев, 1954. – 48 с.
997108
  Сорокин Ю.А. Психолингвистические аспекты изучения текста / Ю.А. Сорокин. – М., 1985. – 168с.
997109
  Белянин В.П. Психолингвистические аспекты художественного текста / В.П. Белянин. – М., 1988. – 121с.
997110
  Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания / А.А. Леонтьев. – Москва, 1969. – 308с.
997111
   Психолингвистические исследования. – Тверь, 1995. – 137с.
997112
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1981. – 159с.
997113
   Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. – Калинин, 1983. – 160с.
997114
   Психолингвистические исследования значения слова и понимания текста. – Калинин, 1988. – 165с.
997115
   Психолингвистические исследования: звук, слово, текст. – Калинин, 1987. – 166с.
997116
   Психолингвистические исследования: лексика, фонетика : сборник научных трудов. – Калинин, 1985. – 131 с.
997117
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические механизмы воспитания иероглифических знаков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.19 / Резаненко Владимир Федорович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 27 с.
997118
  Резаненко Владимир Федорович Психолингвистические мехнизмы восприятия иероглифических знаков : Дис... канд. филол.наук: / Резаненко Владимир Федорович; КГУ. – Киев, 1978. – 173л. – Бібліогр.:л.162-173
997119
  Биркун Л.В. Психолингвистические основы взаимодействия говорения и письма. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19.,13.00.02 / Биркун Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 22л.
997120
   Психолингвистические основы и методические закономерности обучения иноязычной речи. – Воронеж, 1984. – 115с.
997121
  Носенко Э.Л. Психолингвистические основы организации контоля уровня владения устной речью / Э.Л. Носенко. – Днепропетровск, 1978. – 71с.
997122
  Стриженко А.А. Психолингвистические основы социально ориентированного общения / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1981. – 101с.
997123
  Роднева Инна Владимировна Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносисетмных языках : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Роднева Инна Владимировна; КГУ. – К, 1989. – 228л. – Бібліогр.:л.181-228
997124
  Роднева И.В. Психолингвистические особенности восприятия явлений омонимии в разносистемных языках (на матер. русск., англ., и франц. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: 10.02.19 / Роднева И. В.; КГУ. – Киев, 1989. – 21л.
997125
  Цвет Л.Я. Психолингвистические параметры обучения английскому языку в школе / Л.Я. Цвет. – Симферополь, 1987. – 66с.
997126
   Психолингвистические проблемы грамматики. – М., 1979. – 100с.
997127
  Клюканов И.Э. Психолингвистические проблемы перевода / И.Э. Клюканов. – Калинин, 1989. – 76с.
997128
   Психолингвистические проблемы семантики. – М., 1983. – 286с.
997129
   Психолингвистические проблемы семантики. – Калинин, 1990. – 139с.
997130
   Психолингвистические проблемы семантики и понимания текста. – Калинин, 1986. – 167с.
997131
   Психолингвистические проблемы фонетики и лексики. – Калинин, 1989. – 157с.
997132
  Королева М.А. Психолингвистический анализ речевых автоматизмов (на матер. речевых ошибок) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Королева М.А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1989. – 26л.
997133
  Шахнарович А.М. Психолингвистический анализ семантики и грамматики / А.М. Шахнарович, Н.М. Юрьева. – Москва, 1990. – 165 с.
997134
  Лагута О.Н. Психолингвистический анализ цветописи Н.В.Гоголя / О.Н. Лагута, М.В. Работа // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2009. – С. 13-29. – (Мовознавство ; Вип. 16). – ISSN 1992-9196
997135
   Психолингвистический аспект овладения иноязычной речью. – Воронеж, 1982. – 163с.
997136
  Нуриахметов А.К. Психолингвистический ассоциативный эксперимент // Педагогика, психология и соционика образования : междунар. научный журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 5/6. – С. 28-36


  В статье продставлены результаты ассоциативного эксперимента, проведенного в одном из учреждений начального профессионального образования Российской Федерации. Автор анализирует специфику ассоциативного ряда обучающихся профессионального лицея.
997137
  Роговой В.С. Психолингвистическое исследование гиперхарактеризации : Автореф... канд. филол.наук: / Роговой В.С.; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 19л.
997138
  Бутакова Л.О. Психолінвістичне дослідження сприймання сучасного російськомовного документу методами семантичного диференціалу й "зустрічного тексту" / Л.О. Бутакова, О.Н. Гуц // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 40-58. – ISSN 2309-1797
997139
  Нужна К.А. Психолінгвальні особливості молодіжного мовлення Франції // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 163-169


  У статті схарактеризовано історію появи поняття "молодь" та причини виникнення молодіжного мовлення Франції, розглянуто психологічні та психолінгвальні особливості мовлення молоді, особливу увагу зосереджено на основних характеристиках мовлення ...
997140
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-07-7
№ 12. – 2013. – 304 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997141
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISBN 978-617-7009-23-7
№ 13. – 2013. – 258 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997142
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 14. – 2013. – 344 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997143
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 15. – 2014. – 325 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997144
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 16. – 2014. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997145
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 17. – 2015. – 321 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997146
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (1) : Психологія. – 2015. – 183 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997147
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 18 (2) : Мовознавство, соціальні комунікації. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997148
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (2) : Психологія. – 2016. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997149
   Психолінгвістика = Психолингвистика = Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2008-. – ISSN 2309-1797
Вип. 19 (1) : Психологія. – 2016. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997150
   Психолінгвістика в Україні. 2006 рік : Збірка наукових робіт та аналітичний огляд подій, публікацій, зустрічей, що пройшли на теренах України у 2006 році, і які пов"язані з психолінгвістикою. – Кривий Ріг : ОНЮА, 2007. – 128с. – ISBN 966-594-67-13-А
997151
  Калмикова Л. Психолінгвістика у ВНЗ України і Болонський процес:проблеми реалізації європейського змісту освіти і компетентнісного підходу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 61-63. – ISSN 0131-6788
997152
  Побірченко Н.А. Психолінгвістична компетентність в наукових дослідженнях: прикладний аспект // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 116-123. – ISBN 978-617-7009-07-7
997153
  Засєкіна Л.В. Психолінгвістична репрезентація позитивних vs негативних життєвих подій в автобіографічній пам"яті особистості // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 70-82. – ISSN 2309-1797


  Представлено результати теоретичного та емпіричного вивчення проблеми організації автобіографічної пам"яті з позиції психолінгвістичного підходу. Запропоновано комплексну психолінгвістичну діагностику організації автобіографічної пам"яті у сукупності ...
997154
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Вид. дім "КМ Academia", 1993. – 111 с. – ISBN 5-77-07-5158-4
997155
  Фізер І. Психолінгвістична теорія літератури Олександра Потебні : метакритичне дослідження / Іван Фізер. – Київ : Обереги, 1996. – 192 с. – ISBN 8104-0065-5
997156
  Папіш В. Психолінгвістичне декодування новели М. Коцюбинського "Цвіт яблуні" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 66-68
997157
  Чан Баожу Психолінгвістичне дослідження китайської мови / Чан Баожу. – Пекін : Знання, 1990. – 295с. – Видання китайською мовою. – (Сучасна психологія)
997158
  Фрідман О. Психолінгвістичний (морфологічний) аналіз характеристик буттєвого контексту авторського тексту // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 115-122.
997159
  Терехова Д.І. Психолінгвістичний аналіз асоціативних полів слів: зіставний аспект // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 343-347. – Бібліогр.: Літ.: с. 347; 5 п.


  Дослідження мовної свідомості за допомогою експеременту дають можливість виявити системність мовної свідомості у цілому; вони репрезентують унікальність образу світу в кожній культурі. Також подано зіставний психологічний аналіз асоціативних полів ...
997160
  Зозуля С. Психолінгвістичний аналіз новели Валерія Шевчука "Хованець" // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2006. – № 2. – С. 74-76. – ISBN 966-7653-03-5
997161
  Лазаренко Г.С. Психолінгвістичний аспект використання торгових назв харчових продуктів в українській та англійській мовах // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 229-237. – ISSN 2309-1797
997162
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
997163
  Мізін К.І. Психолінгвістичний експеримент чи соціолінгвістичний моніторинг? Епістемологічні пошуки аксіологічної фразеології (на матеріалі компаративної фразеології) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-79. – Бібліогр.: с. 67-73, 75-76, 78-79. – ISSN 0027-2833


  Стаття присвячена пошукам епістемологічної бази аксіологічної фразеології, яка належить до нової й абсолютно неопрацьованої галузі лінгвістики. У розвідці наводяться аргументи щодо доцільності застосування соціолінгвістичного моніторингу для вивчення ...
997164
  Юрченко О. Психолінгвістичний зміст гетеровалентного перекладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 447-450. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
997165
  Гапченко О.А. Психолінгвістичний і когнітивний аспекти білінгвізму // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – C. 234-240


  У статті йдеться про сучасні підходи до вивчення білінгвізму. Білінгвізм розглядається як психічний феномен, що характеризується взаємодією перцептивних, когнітивних і афективних процесів. Статья посвящена современным подходам к изучению билингвизма. ...
997166
  Мисан І.В. Психолінгвістичний та соціально-комунікативний аспекти фразеології // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ.пед.ун-т ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 13. – С. 33-45. – ISBN 978-617-7009-23-7
997167
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 138-142. – ISBN 966-8188-08-X
997168
  Семенюк В.Я. Психолінгвістичні аспекти аналізу внутрішнього мовлення в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 138-142. – Бібліогр.: Літ.: С. 142; 8 назв. – ISBN 966-8188-07-1
997169
  Хоменко І.А. Психолінгвістичні аспекти використання акустичного мистецтва як засобу міжнародної соціальної комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 34, січень - березень. – С.6-9


  Цю статтю присвячено інструментальній ролі акустичного мистецтва, зокрема, радіодрами та "гібридних" жанрів радіомовлення у галузі міжнародної соціальної комунікації. Проблему досліджено з позицій психолінгвістики. This article is devoted to the ...
997170
  Кресан О.Я. Психолінгвістичні аспекти дослідження романів Е.Л. Войнич "Овід" та "Перервана дружба" / О.Я. Кресан, В.В. Власенко // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 303-307. – ISSN 2219-4290
997171
  Бащук А. Психолінгвістичні аспекти змісту політичного ПР-тексту // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 180-183
997172
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
997173
  Сурмач О.Я. Психолінгвістичні аспекти концепту "багатство" (на матеріалі англійської, німецької, української та російської мов) : дис. ... канд. філологічних наук : 10.02.15 / Сурмач О.Я. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 218 л. – Бібліогр.: л. 194-218
997174
  Крилова-Грек Психолінгвістичні аспекти політичного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 22-24. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політичний дискурс з психолінгвістичної точки зору, виокремлено складові, за якими здійснюється аналіз політичної комунікації, згідно з якими проаналізовано практичні матеріали політичного дискурсу. В статье рассматривается ...
997175
  Чернявська Л.В. Психолінгвістичні аспекти соціопросторових образів у медіадискурсі // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 303-310. – ISSN 2309-1797


  У статті здійснено огляд наукової парадигми соціопросторового комплексу медіадискурсу із врахуванням психолігвістиних аспектів його реалізації. Вказується на той факт, що дискурс слід розглядати як соціальний простір, що формується на основі ментальної ...
997176
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні закономірності сприйняття тексту перекладачем // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 300-304. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1729-360Х
997177
  Анісімова О.А. Психолінгвістичні карти індивідуума // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 374-379. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються мовні особливості як суттєві та об"єктивні показники багатьох сторін психіки людини. Пропонується методика автоматичної побудови семантичної мережі за текстом.
997178
  Попова Т.О. Психолінгвістичні кореляти концептів Добро і Зло // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 110-112. – ISBN 966-581-295-6
997179
  Луценко О.І. Психолінгвістичні критерії інтерпретації вербалізованої художньої свідомості // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 360-365


  Розглядається психолінгвістичний підхід до вивчення ідіостилю письменника. Рассматривается психолингвистический подход к изучению идиостиля писателя. The psycholinguistic approach to analysis of a personal style of a writer is studied.
997180
  Непмйвода Н.Ф. Психолінгвістичні методи аналізу текстів / Н.Ф. Непмйвода, Т.В. Скотникова // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 244-248


  Подано загальні відомості про сучасні методи аналізу текстових документів. З ними доцільно було б ознайомлювати майбутніх журналістів і редакторів. In the article it is given the general information concerning modern methods of analysis of text ...
997181
  Кутуза Н.В. Психолінгвістичні методи дослідження рекламних слоганів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 80-84


  Статтю присвячено психолінгвістичним методам дослідження слоганів політичної, комерційної та соціальної реклами. Доведено актуальність методик оцінювання та асоціативного експерименту при виявленні впливової ефективності рекламних слоганів. The ...
997182
  Ницполь В. Психолінгвістичні методи при вивченні текстів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 255-259. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
997183
  Микитюк У.О. Психолінгвістичні ознаки автопрезентації молоді в ICQ // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 17. – С. 51-59. – ISBN 966-594-304-3
997184
  Макаренко О.М. Психолінгвістичні особливості та порушення в умовах освітнього стресу / О.М. Макаренко, А.О. Андрейчева // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 104-115. – ISSN 2309-1797


  У статті описано психолінгвістичні та нейролінгвістичні особливості та порушення. Проаналізовано вплив освітнього стресу на психолінгвістичні порушення.
997185
  Борисова Н. Психолінгвістичні особливості формування комунікативної компетенції професійно-орієнтованого читання у студентів немовних спеціальностей // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 15-23. – ISSN 2309-1797
997186
  Папіш В. Психолінгвістичні особливості художньої мови І. Чендея // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 183-187. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 28)
997187
  Засєкін С.В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / Сергій Засєкін ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-263. – ISBN 978-966-500-609-0
997188
  Бородина В. Психолог в библиотеке - или библиотекарь-психолог? Проблемы специализации / Валентина Бородина // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2011. – № 10 (248). – С. 2-9. – ISSN 1727-4893


  О важности психологической составляющей в профессиональной подготовке библиотекарей.
997189
  Труфанова Е.В. Психолог и библиотекарь : аспекты взаимодействия / Евгения Труфанова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 14 (200). – С. 14-16. – ISSN 1727-4893


  О работе отдела психологии Иркутской областной детской библиотеки имени Марка Сергеева.
997190
  Саксакулм Тийт Иоханнесович Психолог на предприятии / Саксакулм Тийт Иоханнесович. – М., 1983. – 64с.
997191
  Аргентов Ю.А. Психолог на промышленном предприятии / Ю.А. Аргентов. – Кемерово, 1988. – 142с.
997192
  Реуцкий М.В. Психолог на рынке услуг // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 4 (124). – С. 42-44


  Данное исследование является попыткой маркетингового анализа востребованности услуг психолога в современном обществе. Рассматриваются сезонные особенности спроса на услуги психолога, исходя из факторов внешней среды, динамики психофизиологических ...
997193
  Ясень Микола Психолог Олексій Губко: "Наші пращури вживали двадцять тисяч слів" // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 5 (142). – С. 2-3 : Фото


  200 років тому на Поділлі існувала незалежна Миньковецька держава.
997194
  Филиппов А.В. Психолог советует наставнику / А.В. Филиппов. – М, 1986. – 127с.
997195
  Яценко Т.С. Психологiчнi основи гpупової психокоpекцiї / Т.С. Яценко. – Київ : Либiдь, 1996. – 264с. – ISBN 5-325-00789-0
997196
  Прибитько В.М. Психологи навчальних закладів навчаються діям у надзвичайних ситуаціях // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 7. – С. 31
997197
  Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах / К.Н. Волков. – Москва, 1981. – 128с.
997198
  Задирако П.С. Психологизм в западногерманской социологии : Автореф... канд. филос.наук: 01.04.08 / Задирако П.С.;. – Одесса, 1966. – 19л.
997199
  Григорьян К.Н. Психологизм в романе "Господа Головлевы" / Григорьян К.Н. – М-Л, 1961. – 183-208 с.
997200
  Начкебия Г.И. Психологизм и нормативизм в науке уголовного права / Г.И. Начкебия. – Тбилиси : Меридиани, 2000. – 100с. – ISBN 99928-22-56-2
997201
  Слипчук А.А. Психологизм как константа индивидуального стиля Л.Н. Толстого (на материале трилогии "Детство. Отрочество. Юность") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 183-187


  Главной целью в трилогии "Детство. Отрочество. Юность" Л.Н. Толстого становится показ развития человека как личности в пору детства, отрочества и юности, то есть в те периоды жизни, когда человек наиболее полно ощущает себя в мире, свою нерасторжимость ...
997202
  Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы / А.Б. Есин. – М, 1988. – 174с.
997203
  Исенов А.Х. Психологизм современной прозы : на материалах творчества Чингиза Айтматова / А.Х. Исенов. – Алма-Ата : Жазушы, 1985. – 120 с.
997204
  Рейнвальд Н.И. Психологич личности / Н.И. Рейнвальд. – М., 1987. – 200с.
997205
  Зимняя И.А. Психологичесике аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – М, 1978. – 160с.
997206
  Лурье С.В. Психологическая антропология : история, современное состояние, перспективы : учебное пособие для вузов / С.В. Лурье. – Москва : Академический проект; Альма Матер, 2005. – 624с. – (Учебное пособие для вузов. Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0544-6
997207
  Сикорский И.А. Психологическая борьба с самоубийством в юные годы / Проф. И.А. Сикорский. – Киев : Тип. С.В. Кушнерев и К°, 1913. – 44 с.
997208
  Лайнбарджер П. Психологическая война / П. Лайнбарджер. – М., 1962. – 350с.
997209
   Психологическая война. – Москва, 1972. – 350 с.
997210
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – Москва, 1983. – 288с.
997211
  Волкогонов Д.А. Психологическая война / Д.А. Волкогонов. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 320с.
997212
  Толкунов Л.Н. Психологическая война "рыцарей" антикоммунизма / Л.Н. Толкунов. – М., 1982. – 64с.
997213
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / В.Л. Артемов. – Москва, 1983. – 141с.
997214
  Артемов В.Л. Психологическая война в стратегии империализма / В.Л. Артемов. – Алма-Ата, 1984. – 136с.
997215
  Марко М. Психологическая война и "чехословацкий эксперимент" / М. Марко. – М, 1972. – 165с.
997216
   Психологическая война против мира. – Москва, 1987. – 191с.
997217
   Психологическая война против реального социализма и актуальные задачи контрпропагандистской работы. – Берлин, 1986. – 211с.
997218
  Чепелева Н.В. Психологическая герменевтика - наука о понимании // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 3. – С.6-10


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
997219
  Гузь О.А. Психологическая глубина и противоречивость образа Анны Карениной // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 18-25
997220
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 119-138. – ISSN 2071-9788
997221
  Назаретян А. Психологическая детерминанта глобального будущего (окончание) // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 3. – С. 128-149. – ISSN 2071-9788
997222
   Психологическая диагностика : Проблемы и исследования. – Москва : Педагогика, 1981. – 232с.
997223
   Психологическая диагностика : Учебное пособие. – Москва : Университет Российской академии образования, 1997. – 304с. – ISBN 5-204-00112-3
997224
  Скребец В.А. Психологическая диагностика : Учебн. пособ. / В.А. Скребец. – Київ : МАУП, 1999. – 117с. – ISBN 966-7312-78-Х
997225
   Психологическая диагностика детей и подростков. – Москва, 1995. – 360 с.
997226
  Худик В.А. Психологическая диагностика детского развития / В.А. Худик. – К, 1992. – 220с.
997227
  Блейхер В.М. Психологическая диагностика интеллекта и личности / В.М. Блейхер, Л.Ф. Бурлачук. – Киев : Вища школа, 1978. – 143с.
997228
  Дружинин В.Н. Психологическая диагностика способностей. / В.Н. Дружинин. – Саратов, 1990. – 140с.
997229
   Психологическая диагностика, ее проблемы и методы. – Москва, 1975. – 178 с.
997230
  Эверик А.П. Психологическая инерция действия и ее роль в детском техническом творчестве. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.07 / Эверик А.П.; М-во просв.УССР НИИ психол.УССР. – К, 1985. – 19л.
997231
  Кракауэр З. Психологическая история немецкого кино / З. Кракауэр. – М., 1977. – 321с.
997232
  Чудова Н.В. Психологическая классификация пользователей диалоговых систем / Н.В. Чудова. – М, 1989. – 23с.
997233
  Алешина Ю.Е. Психологическая компетентность пропагандиста / Ю.Е. Алешина, Л.А. Петровская. – Москва, 1989. – 61с.
997234
  Уоллес В. Психологическая консультация / Вильям А. Уоллес, Дональд Л. Холл. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 544с. – (Практическая психология). – ISBN 5-272-00388-8
997235
  Снитко Е.С. Психологическая концепция А.А. Потебни в контексте проблем современной антропологической лингвистики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 150-153. – Бібліогр.: Літ.: с. 153 ; 11 поз. – ISBN 966-8188-07-1
997236
  Тутунджян О.М. Психологическая концепция Анри Валлона / О.М. Тутунджян. – Ереван, 1966. – 212с.
997237
  Подол Психологическая концепция П.Я. Гальперина:некоторые направления и перспективы дальнейшей разработки / Подол, ьский // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 5-10. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
997238
  Бреслав Г.Э. Психологическая коррекция детской и подростковой агрессивности : учебное пособие для студ. и дилетантов / Г.Є. Бреслав. – Санкт-Петербург : Речь, 2007. – 144с. – ISBN 5-9268-0317-9
997239
  Шаповалова О.Е. Психологическая культура будущих педагогов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 3. – С. 97-103. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена исследованию, направленному на изучение и формирование психологической культуры будущих учителей-дефектологов
997240
  Обозов Н.Н. Психологическая культура взаимных отношений / Н.Н. Обозов. – Москва : Знание, 1986. – 48с.
997241
  Петрова Ирина Викторовна Психологическая культура как средство развития информационной культуры будущих специалистов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 43-45. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
997242
  Дубровина И. Психологическая культура личности // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 4. – С. 59-77. – ISSN 2071-9788
997243
  Наенко Н.И. Психологическая напряженность / Н.И. Наенко. – М., 1976. – 112с.
997244
  Фридман Л.М. Психологическая наука - учителю / Л.М. Фридман, К.Н. Волков. – М., 1985. – 224с.
997245
   Психологическая наука в социалистических странах. – Москва : Наука, 1981. – 224с.
997246
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1959. – 600с.
997247
   Психологическая наука в СССР. – М.
2. – 1960. – 656с.
997248
   Психологическая наука в СССР. – М.
1. – 1983. – 169с.
997249
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 1. – 1997
997250
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-
№ 2. – 1997
997251
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2006
997252
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2006
997253
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
997254
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
997255
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 1. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
997256
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 2. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
997257
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 3. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
997258
   Психологическая наука и образование. – Москва, 1996-. – ISSN 1814-2052
№ 4. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
997259
  Ломов Б.Ф. Психологическая наука и общественная практика / Б.Ф. Ломов. – М., 1974. – 48с.
997260
   Психологическая наука и общественная практика. – М.
1. – 1983. – 169с.
997261
   Психологическая наука и общественная практика / Ломов Б.Ф. – Москва
2. – 1983. – 172-316 с.
997262
   Психологическая наука и педагогическая практика. – К., 1982. – 240с.
997263
   Психологическая наука и педагогическая практика. – К., 1983. – 236с.
997264
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 354с.
997265
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск, 1987. – 257с.
997266
   Психологическая наука и практика. – М.
2. – 1987. – 186-354с.
997267
   Психологическая наука и практика. – Новосибирск
Ч. 2 Секции 4-6. – 1987
997268
  Степанова М.А. Психологическая наука и философия в сфере образования: современное состояние и актуальные задачи // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 67-79. – ISSN 0042-8744
997269
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения.... Г. С. Костюка. – Київ
Ч.1 : Личность и ее становление. – 1990. – 2116с.
997270
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 90-летию со дня рождения действительного члена АПН СССР Г. – Київ
Ч.2 : Познавательные процессы, обучение и психическое развитие. – 1990. – 171с.
997271
   Психологическая наука, проблемы и перспективы : Доклады Всесоюз. конф. – Київ
Т.1. – 1991. – 184с.
997272
   Психологическая наука, проблемы и перспективы. В 2-х т. : Доклады Всесоюз. конф., посвященной 90-летию Г.С.Костюка. – Київ
Т.2. – 1991. – 206с.
997273
  Дьяконов Г.В. Психологическая онтология отношения и обращения в диалогике М. Бубера // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.61-67
997274
  Репкин В.В. Психологическая организация учебного материала и успешность обучения : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Репкин В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1967. – 18л.
997275
  Худадов Н.А. Психологическая подготовка боксера. / Н.А. Худадов. – М., 1968. – 160с.
997276
  Ростунов А.Т. Психологическая подготовка к слуужбу в армии / А.Т. Ростунов. – Минск, 1986. – 181 с.
997277
   Психологическая подготовка спортсменов различных видов спорта к соревнованиям. – М., 1968. – 168с.
997278
  Шангин Н.А. Психологическая подготовка старшеклассников средней школы к сознательному выбору профессии офицера Советских Вооруженных Сил. : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Шангин Н.А. ; Ярослав. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1969. – 18 с.
997279
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – М, 1975. – 128с.
997280
  Крогуис Н.В. Психологическая подготовка шахматиста / Н.В. Крогуис. – Москва, 1979. – 134 с.
997281
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : Учеб. пособие для студ. старших курсов психологических ф-тов и отд. ун-тов / А.Ф. Бондаренко. – Київ : Укртехпрес, 1997. – 216с. – ISBN 966-95128-0-8
997282
  Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика : учебное пособие для студ. старших курсов психологических факультетов и отделений университетов / Александр Бондаренко. – 4-е изд., испр. и доп. – Киев : Освита Украины, 2007. – 332с. + CD ROM. – ISBN 978-966-8847-53-0
997283
  Давлетбаева З.К. Психологическая превенция и профилактика: понятийный аспект // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 3-6. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
997284
  Надирашвили Ш.А. Психологическая природа восприятия (с позиций теории установки) / Ш.А. Надирашвили. – Тбилиси, 1976. – 256с.
997285
  Блинникова С.Л. Психологическая природа понимания противоречий // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 1. – С. 52-62. – ISSN 0042-8841
997286
   Психологическая профилактика недисциплинированного поведения учащихся. – К., 1989. – 252с.
997287
  Залевский Г.В. Психологическая ригицности в норме и патология / Г.В. Залевский. – Томск, 1993. – 272с.
997288
  Балацкая Л.К. Психологическая система К.Д.Ушинского. : Дис... канд. пед.наук: / Балацкая Л.К.; Научно-исслед. ин-т психологии Народного Комиссар. Просвещения УССР. – К., 1946. – 333л. – Бібліогр.:л.322-32
997289
  Подольский А.И. Психологическая система П. Я. Гальперина // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 5. – С.15-28. – ISSN 0042-8841
997290
   Психологическая служба в вузе. – Казань, 1981. – 240с.
997291
   Психологическая служба в высшей школе. – Новосибирск, 1981. – 119с.
997292
   Психологическая служба в школе. – М., 1984. – 153с.
997293
  Кала У.В. Психологическая служба в школе / У.В. Кала, В.В. Раудик. – М., 1986. – 79с.
997294
  Хорнабуджели Б.В. Психологическая сторона вины / Б.В. Хорнабуджели. – Тбилиси, 1981. – 108с.
997295
  Зинченко В.П. Психологическая теория деятельности ("воспоминания о будущем") // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 2. – С.66-89. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
997296
   Психологическая теория коллектива. – М., 1979. – 239с.
997297
  Демиденко Г.Г. Психологическая теория права Л. Петражицкого // История учений о праве и государстве : курс лекций, прочитанных в Нац. ун-те "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" / Г.Г. Демиденко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Право, 2012. – С. 376-379. – ISBN 978-966-458-038-7
997298
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза",
Вып. 1 : Анализ критики проф. Н.И. Палиенко : (Теория "внешних императивов"). – 1910. – 30 с.
997299
  Михайлов П.Е. Психологическая теория права перед судом русской юриспруденции : в 2 вып. / П.Е. Михайлов. – Санкт-Петербург : Тип. Б.М. Вольфа
Вып. 2 : Критика профессора Р.М. Орженцкого. – 1910. – 40 с.
997300
  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий; Пер. с польск. – Москва : Прогресс, 1979. – 504с.
997301
  Козелецкий Ю. Психологическая теория решений / Ю. Козелецкий. – М., 1979. – 504с.
997302
   Психологическая типология : хрестоматия. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2000. – 589, [3] с. : табл. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-977-7
997303
  Привалова И.В. Психологическая установка в процессе понимания иноязычного текста.. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Привалова И.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Чернышевского. – Саратов, 1995. – 18л.
997304
  Онущенко В.А. Психологическая форма стражения и становление человеческого сознания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Онущенко В. А.; МГУ,Филос. фак. – М., 1972. – 20л.
997305
  Сосновикова Ю.Е. Психологическая характеристика безудержного типа и проблема состояний охранительного торможения у этого типа. : Автореф... канд. пед.наук: / Сосновикова Ю.Е.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1959. – 13л.
997306
  Курьянко Николай Иванович Психологическая характеристика восприятия иноязычной контекстной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Курьянко Николай Иванович; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1973. – 24л.
997307
  Атаев Т. Психологическая характеристика выдержки и ее развитие у школьников-подростков. : Автореф... Канд.пед.наук: / Атаев Т.; Таджикский гос.ун-т. – Душанбе, 1965. – 22л.
997308
  Вертоградская Э.А. Психологическая характеристика грамматики иностранного языка как учебного предмета : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Вертоградская Э.А. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 с.
997309
  Пушкин В.Н. Психологическая характеристика диспетчерского труда при телемеханическом управлении производственным процессом. : Автореф... Канд.пед.наук: / Пушкин В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 16л.
997310
  Сахаров В.Р. Психологическая характеристика личности пропагандиста. / В.Р. Сахаров. – М., 1969. – 48с.
997311
  Привалова Н.Я. Психологическая характеристика овладения белорусским языком как вторым.. : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Привалова Н.Я.; Минский гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
997312
  Пономаренко И.Л. Психологическая характеристика подростков с девиантным поведением // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.1-6
997313
  Оганесян Д.О. Психологическая характеристика формаирования целеустремленности учащихся в процессе производственного обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Оганесян Д. О.; АПН РСФСР, Ин-т психол. – Москва, 1959. – 14л.
997314
  Городенский И. Психологическая хрестоматия / И. Городенский. – Тифлис, 1909. – 922с.
997315
   Психологическая энциклопедия. – 2-е изд. – М.; С.-Пб.; Нижний Новгород; Воронеж; Ростов-на-Дону; Екатеринбург; Самара; Киев : Питер, 2003. – 1096с. – ISBN 5-272-00018-8
997316
  Чакъров Т. Психологически аспекти на културата / Тодор Чакъров. – София : Наука и изкуство, 1985. – 211, [1] c. – Библиогр.: с. 208-210 и в подстроч. примеч.
997317
  Наумова Т.Н. Психологически ориентированные синтаксичксие теории / Т.Н. Наумова. – Саратов, 1990. – 174с.
997318
  Жекова С. Психологически проблеми на учителскате професия / С. Жекова. – София, 1976. – 128с.
997319
  Десев Л.Н. Психологически проблемы на възпитаниете / Л.Н. Десев. – София, 1977. – 184с.
997320
  Прокопович О.И. Психологические аспекты библиотечных конфликтов // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 4. – С. 84-89
997321
   Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск : Наука, 1986. – 157с.
997322
   Психологические аспекты буддизма. – Новосибирск, 1986. – 155с.
997323
   Психологические аспекты буддизма. – 2-е изд. – Новосибирск, 1991. – 183с.
997324
  Быков В.М. Психологические аспекты взаимодействия следователя и органа дознания / В.М. Быков. – Омск, 1975. – 43с.
997325
  Битуев В.П. Психологические аспекты взаимоотношений учителя и учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Битуев В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 21 с.
997326
   Психологические аспекты воспитания. – М., 1989. – 36с.
997327
  Кулиш Л.Ю. Психологические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Кулиш Л. Ю.; КГУ. – К., 1984. – 433л. – Бібліогр.:л.432-433
997328
  Суховерхов Р.В. Психологические аспекты восприятия учащимся информации с экрана монитора // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 1. – С. 158-160. – ISSN 1997-0803
997329
  Брылева И.Г. Психологические аспекты духовного развития личности // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 105-108. – (Гуманитарные науки ; № 3/4). – ISSN 2076-4685
997330
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть 1. Духовный интеллект // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 4. – С. 21-34. – ISSN 0205-9592
997331
  Ожиганова Г.В. Психологические аспекты духовности. Часть II. Духовные способности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 5. – С. 39-53. – ISSN 0205-9592
997332
   Психологические аспекты изучения направленности личности учащейся молодежи. – Новосибирск, 1988. – 121с.
997333
  Демина Л.Д. Психологические аспекты индивидуальной профадаптации / Л.Д. Демина. – Барнаул, 1990. – 82с.
997334
  Резниченко И.М. Психологические аспекты искового производства. / И.М. Резниченко. – Владивосток, 1989. – 165с.
997335
  Гермикова Л.А. Психологические аспекты коммунистического воспитания личности / Л.А. Гермикова. – Ашхабад, 1990. – 173с.
997336
  Копылов С.О. Психологические аспекты концепции М.М.Бахтина // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 92-100. – ISSN 0042-8841
997337
   Психологические аспекты ложного алиби. – Иркутск, 1987. – 37с.
997338
  Постникова М.И. Психологические аспекты межпоколенных отношений в контексте современного научного знания // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.176-184
997339
   Психологические аспекты насилия в семье / М-во здравоохранения Украины, Упр. здравоохранением Одес. облгосадмин., Одес. обл. мед. центр психического здоровья, Одес. обл. центр медико-социальной реабилитации жертв насилия в семье; [ред.-сост. Т.А. Ромицына]. – Одесса : Видавництво КП ОГТ, 2015. – 148, [1] с. : ил., табл. – На обл. ред.-сост. указ. как авт. – Библиогр.: с. 146-148. – ISBN 978-617-637-064-2
997340
  Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке / И.А. Зимняя. – 2-еизд. – М, 1985. – 160с.
997341
   Психологические аспекты обучения и воспитания. – Алма-Ата, 1988. – 88с.
997342
  Филиппов А.В. Психологические аспекты организации социалистического соревнования / А.В. Филиппов. – М, 1976. – 64с.
997343
  Ривера Ф.О. Психологические аспекты отбора руководителей производственных бригад на Кубе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Ривера Ф. О.; Ин-т психол АН УССР. – Киев, 1984. – 19л.
997344
  Рычик М.В. Психологические аспекты построения / М.В. Рычик, 1981. – с.
997345
  Васильева И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / И.А. Васильева, Е.М. Осипова // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.80-88. – ISSN 0042-8841
997346
  Ксенофонтов А.М. Психологические аспекты профессиональной адаптации сотрудников милиции в стрессогенных условиях служебной деятельности / А.М. Ксенофонтов, И.И. Беликов // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 3. – С. 26-29
997347
  Шадриков В.Д. Психологические аспекты расстановки кадров / В.Д. Шадриков. – М., 1974. – 64с.
997348
  Ольсевич Ю. Психологические аспекты современного экономического кризиса // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С. 39-53. – ISSN 0042-8736
997349
  Журавлев А.Л. Психологические аспекты стратегической стабильности и ядерного сдерживания / А.Л. Журавлев, Т.А. Нестик, В.А. Соснин // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 5-24. – ISSN 0205-9592
997350
  Сахарный Л.В. Психологические аспекты теории словообразования / Л.В. Сахарный. – Л., 1985. – 97с.
997351
  Рубахин В.Ф. Психологические аспекты управления / В.Ф. Рубахин, А.В. Филиппович. – Москва, 1973. – 64с.
997352
   Психологические аспекты управления. – М., 1984. – 159с.
997353
  Авербух Н.В. Психологические аспекты феномена присутствия в виртуальной среде // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 5. – С. 105-113. – ISSN 0042-8841
997354
   Психологические аспекты формирования профессионально-педагогического сознания в процессе подготовки специалистов в вузе. – Куйбышев, 1989. – 124с.
997355
  Собильская А.С. Психологические аспекты формирования этнокультурной идентичности личности // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, В. – С. 470-475. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
997356
   Психологические аспекты эффективности и надежности систем "человек-техника". – Ереван, 1981. – 128 с.
997357
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы в русских волшебных сказках: ситуация инициации // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 3-8
997358
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы восточных славян в свете теории сакрального // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – C. 89-99


  Статья посвящена описанию взаимосвязи и соотношения ситуаций перехода между мирами в сакральной истории личности, социума и мира. Особое внимание уделено специфике восточнославянских сакральных ситуаций.
997359
  Антоненко Н.П. Психологические ассоциативы и их реализация в русской волшебной сказке: медиаторы между мирами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 41-45


  Стаття присвячена опису ситуацій переходу між світами в сакральній історії особистості на прикладі російських чарівних казок. Приділено увагу хронотопічній характеристиці ситуацій переходу, досліджені агентиви і помічники, атрибутика, предикативні дії ...
997360
  Носков В.И. Психологические барьеры при применении инновационных технологий в условиях вуза / В.И. Носков, А.В. Кальянов, О.В. Мирошниченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 11 (128). – С.36-41
997361
  Соломатина Галина Николаевна Психологические барьеры, возникающие в патронатной семье в период адаптации // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 155-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  На основе анализа дневниковых записей патронатного воспитателя, взявшего на воспитание ребенка дошкольного возраста, рассмотрен характер психологических барьеров, возникающих при их взаимодействии в период адаптации ребенка к условиям патронатной семьи.
997362
  Исаева З.П. Психологические взгляды В.М.Бехтерева в дорефлексологический период его деятельности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Исаева З.П. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
997363
  Халатаи С.М. Психологические взгляды доктора Таги Эрани. : Автореф... Канд.пед.наук: / Халатаи С.М.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1964. – 22л.
997364
  Никольская А.А. Психологические взгляды и научная деятельность П. П. Блонского : Автореф... канд. псиол.наук: / Никольская А. А.; Моск. гос. пед .ин-т. – М., 1971. – 24л.
997365
  Симонян Ш.С. Психологические взгляды Микаела Налбандяна. : Автореф... канд. пед.наук: / Симонян Ш.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 35л.
997366
  Васильева Л.Н. Психологические взгляды Н.А.Добролюбова : Автореф... канд. пед.наук: / Васильева Л.Н.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
997367
  Галушко Т.Е. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского : Дис... канд. пед.наук: / Галушко Т.Е.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1953. – 420л.
997368
  Люшина Л.Т. Психологические взгляды Н.Г.Чернышевского. : Автореф... канд. филос.наук: / Люшина Л.Т.; Иркутский гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1954. – 21л.
997369
  Мацейкив Мирослав Антонович Психологические воззрения А.А. Потебни : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мацейкив Мирослав Антонович ; МП УССР, НИИ психологии УССР. – Киев, 1987. – 16 с.
997370
  Петровский А.В. Психологические воззрения А.Н. Радищева : Автореф... кандид. педагогич.наук: / Петровский А.В.; Московский городской педагогический институт им. В.П.Потемкина. – М., 1950. – 14л.
997371
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И. Писарева : Автореф. дис. ... канд. пед.наук / Шевцова Л. П. ; КГУ, Каф. психол. – Киев, 1953. – 13 c.
997372
  Шевцова Л.П. Психологические воззрения Д.И.Писарев : дис... канд. пед. наук / Шевцова Л.П. ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1953. – 280 с. – Бібліогр.:с. 270-280
997373
  Цыпленкова Л.М. Психологические воззрения и научная деятельность К. Н. Корнилова : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Цыпленкова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 16л.
997374
  Леонтьев А.Н. Психологические воззрения Л.С. Выготского / А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия. – Москва, 1956. – 36с.
997375
  Лисенкова Людмила Филипповна Психологические воззрения Надежды Константиновны Крупской : Автореф... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Лисенкова Людмила Филипповна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1973. – 20л.
997376
  Данильченко М.Г. Психологические воззрения П.П. Блонского / М.Г. Данильченко. – Киев, 1970. – 96с.
997377
  Пушкин В.Н. Психологические возможности человека / В.Н. Пушкин. – Москва, 1972. – 64 с.
997378
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Г.Г. Почепцов; Отв.ред.С.Л.Удовик. – Київ,Москва : Рефл-бук, Ваклер, 2000. – 528с. – ISBN 966-543-058-0.5-87983-092-6
997379
  Почепцов Г.Г. Психологические войны / Георгий Почепцов. – 3-е изд., доп. – Москва; Киев : Рефл-бук; Ваклер, 2002. – 528с. – (Образовательная б-ка). – ISBN 5-87983-092-6; 966-543-058-0
997380
  Хохлов С.И. Психологические вопросы взаимосвязи интереса и воли в деятельности учащихся-подростков : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Хохлов С.И.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
997381
  Никифорова О.И. Психологические вопросы восприятия художественной литературы : Автореф... докт. психол.наук: / Никифорова О. И.; АПН СССР, НИИ психол. – М., 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
997382
  Бедный Г.З. Психологические вопросы нормирования труда на производстве и в учебных мастерских : Автореф... канд. психол.наук: 731 / Бедный Г.З.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1969. – 16л.
997383
   Психологические вопросы обучения иностранцев русскому языку. – Москва : Московский университет, 1972. – 108 с.
997384
  Савельева Т.М. Психологические вопросы овладения русским языком / Т.М. Савельева. – Минск, 1983. – 112с.
997385
  Савельева Т.М. Психологические вопросы овладения рцусским языком. / Т.М. Савельева. – Минск, 1983. – 112с.
997386
  Харкевич В.Х. Психологические вопросы овладения фонетикой в процессе обучения английскому языку : Автореф... Канд.пед.наук: / Харкевич В.Х.; Мин-во просвещ.РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 12л.
997387
   Психологические вопросы оптимизации учебно-воспитательного процесса. – Алма-Ата, 1990. – 88с.
997388
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе / Е.В. Заика. – Х., 1991. – 69с.
997389
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в вузе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.21-32
997390
  Заика Е.В. Психологические вопросы организации самостоятельной работы студентов в ВУЗе // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.13-19
997391
  Благонадежина Л.В. Психологические вопросы организации учебной деятельности школьников / Л.В. Благонадежина. – М., 1960. – 64с.
997392
  Резниченко И.М. Психологические вопросы подготовки и судебного разбирательства гражданских дел : учеб. пособие / И.М. Резниченко. – Владивосток : Изд-во Дальневосточного ун-та, 1983. – 85, [3] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
997393
  Щербак М.К. Психологические вопросы развития речи учащихся в школе. / М.К. Щербак. – М., 1953. – 96с.
997394
   Психологические вопросы регуляции деятельности. – М., 1973. – 207с.
997395
   Психологические вопросы спортивной тренировки. – М., 1967. – 168с.
997396
   Психологические вопросы трудового воспитания. – К., 1979. – 120с.
997397
   Психологические вопросы физического воспитания в школе. – М., 1966. – 165с.
997398
   Психологические вопросы формирования личности будущего учителя. – Москва, 1986. – 175с.
997399
   Психологические вопросы формирования профессионального мышления. – Саранск, 1984. – 123с.
997400
  Залесский Г.Е. Психологические вопросы формирования убеждений / Г.Е. Залесский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 119с.
997401
  Бондаровская В.М. Психологические вопросы эффективного обучения программистов : Автореф... канд. пед.(по психологии)наук: / Бондаровская В.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
997402
  Полуэктова Нина Михайловна Психологические детерминанты группового эффекта при совместном решении перцептивных задач : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.05 / Полуэктова Нина Михайловна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1986. – 16л.
997403
  Полякова О.Б. Психологические детерминанты профессиональных деформаций // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2013. – № 1 (49). – С. 148-156. – ISSN 2073-8536
997404
  Иванова Елена Феликсовна Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти : Автореф... доктора психол.наук: 19.00.01 / Иванова Елена Феликсовна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 41л.
997405
  Иванова Е.Ф. Психологические закономерности взаимосвязи мышления и памяти. : Дис... доктор психологич.наук: 19.00.01 / Иванова Е.Ф.; Мин. образования Украины, Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1992. – 304л. – Бібліогр.:л.274-304
997406
  Горбатов Д.С. Психологические закономерности изменения содержания слухов // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 94-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируются ограничения классического подхода Г. Оллпорта и Л. Постмэна к описанию специфики изменения содержания слухов. Утверждается необходимость учета эмоциональных аспектов взаимодействия собеседников. Предлагается дополнение перечня традиционно ...
997407
  Чепукенас В. Психологические закономерности ограничения интерференции при обучении третьему языку. (На матер. франц. яз.). : Автореф... канд. психол.наук: 967 / Чепукенас В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
997408
  Григорян К.К. Психологические закономерности ощущений и восприятий и их использование в культурно-просветительной работе. / К.К. Григорян, М.А. Севрюгина. – М, 1980. – 80с.
997409
  Беляева Л.И. Психологические закономерности эмоций и чувств и их учет в работе клубов и библиотек / Л.И. Беляева. – М., 1978. – 66с.
997410
  Туник Е. Психологические защиты (тестовая методика) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 55-62
997411
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы зыковых контактов. – Калинин, 1984. – 160с.
997412
   Психологические и лингвистические аспекты проблемы языковых контактов. – Калинин, 1978. – 163с.
997413
  Серова Т.С. Психологические и лингводидактические аспекты обучения профессионально-ориентированному иноязычному чтению в вузе. / Т.С. Серова. – Свердловск, 1988. – 227с.
997414
   Психологические и педагогические основы обучения струдентов. – М., 1977. – 48с.
997415
  Лория А.П. Психологические и педагогические основы руководства чтением. : Автореф... Канд.пед.наук: 736 / Лория А.П.; Тбилис.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1971. – 30л.
997416
   Психологические и педагогические особенности обучения студентов. – Москва, 1977. – 58с.
997417
   Психологические и психолингвитические проблемы владения и овладения языком. – Москва : Изд-во Московского ун-та, 1969. – 236 с.
997418
   Психологические и психофизиологические исследования речи. – М., 1985. – 236с.
997419
   Психологические и психофизиологические особенности студентов. – Казань, 1977. – 296 с.
997420
  Ашрафьян Изабелла Борисовна Психологические и психофизические исследования С.В.Кравкова : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Ашрафьян Изабелла Борисовна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М, 1973. – 26л.
997421
  Филиппова М.Г. Психологические и психофизические корреляты восприятия двойственных изображений / М.Г. Филиппова, Р.В. Чернов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 21-34. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
997422
   Психологические и физиологические основы НОТ. – Свердловск, 1977. – 176 с.
997423
  Клыпа О.В. Психологические идеи в языческом миропонимании древних славян // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 79-85. – ISSN 0205-9592
997424
   Психологические измерения. – М., 1967. – 196с.
997425
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1966. – 211с.
997426
  Узнадзе Д.Н. Психологические исследования / Д.Н. Узнадзе. – Москва : Наука, 1966. – 451с.
997427
   Психологические исследования. – Пермь, 1969. – 106с.
997428
   Психологические исследования. – Тбилиси, 1973. – 403с.
997429
   Психологические исследования интеллектуальной деятельности. – М., 1979. – 232с.
997430
   Психологические исследования общения. – Москва, 1985. – 344 с.
997431
   Психологические исследования познавательных процессов и личности. – М., 1983. – 215с.
997432
  Папкин А.И. Психологические исследования проявлений эмоциональной идетификации личности в коллективе : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Папкин А.И.; Моск.пед.ин-т. – М, 1975. – 20л.
997433
   Психологические исследования творческой деятельности. – М., 1975. – 253с.
997434
  Ланге Н.Н. Психологические исследования. Закон перцепции. Теория волевого внимания / Н.Н. Ланге. – Одесса, 1893. – 296с.
997435
  Карсак К.В. Психологические истоки и особенности ошибок в научных публикациях // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 2. – С. 11-17


  "Об ошибках в научных публикациях " в периодическом издании " Высшее образование сегодня " (2009, № 2) статья Г.Новикова. Автор обеспокоен снижениям качества научных исследований в России и тем, какую роль в этом играет СМИ.
997436
  Гарипова Н.М. Психологические истоки эмоциогенности музыки // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 78-86. – ISSN 0042-8841
997437
   Психологические концепции совершенствоания управления производственной организацией. – Тарту, 1977. – 135с.
997438
  Мохова С.Б. Психологические коррляты общей и академической прокрастинации у студентов / С.Б. Мохова, А.Н. Неврюев
997439
   Психологические критерии качества знаний школьников. – М., 1990. – 142с.
997440
  Костицкий М.В. Психологические методы в борьбе с правонарушениями / М.В. Костицкий. – Киев, 1981. – 53с.
997441
   Психологические методы в работе с кадрами на АЭС. – М., 1988. – 192с.
997442
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 20л.
997443
  Морарь Лилия Николаевна Психологические методы оценки личности руководителей здравоохранения : Дис... канд. психологич.наук: 19.00.01 / Морарь Лилия Николаевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1992. – 180л. – Бібліогр.:л.113-121
997444
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы биологической мотивации / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1986. – 208с.
997445
  Власенко И.Т. Психологические механизмы вербальных парафазий при сенсорной и моторной афазии : Автореф... канд. психол.наук: 964 / Власенко И.Т.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1972. – 22л.
997446
  Орлов А.Б. Психологические механизмы возникновения и коррекции внушенных детских страхов / А.Б. Орлов, Л.В. Орлова, Н.А. Орлова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 17-32. – ISSN 0042-8841
997447
  Муха-Шаек Психологические механизмы возникновения новых тенденций в туризме и рекреации // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 85-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  В статье раскрываются причины появления новых направлений в развитии туризма и рекреации. Представлены первичные и вторичные потребности человека, возникновение новых тенденций в туризме на основе современной польской и европейской литературы, ...
997448
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции / В.А. Иванников. – Москва : Питер, 1991. – 140 с.
997449
  Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. психологии / В.А. Иванников ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2006. – 208 с. : табл. – Библиогр.: с. 176-184. – (Классический университетский учебник / ред. совет : В.А. Садовничий (предс.), О.С. Виханский, А.К. Голиченков и др.). – ISBN 5-469-01400-2
997450
  Леонтьев А.А. Психологические механизмы и пути воспитания умений публичной речи / А.А. Леонтьев. – М, 1972. – 39с.
997451
  Леонтьев В.Г. Психологические механизмы мотивации учебной деятельности / В.Г. Леонтьев. – Новосибирск, 1987. – 89с.
997452
  Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека / В.К. Вилюнас. – Москва : Московский университет, 1990. – 288с. – ISBN 5-211-01031-0
997453
  Бочкарев Леонид Львович Психологические механизмы музыкального переживания : Автореф... доктора психологич.наук: 19.00.01 / Бочкарев Леонид Львович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 44л.
997454
  Бочкарев Л.Л. Психологические механизмы музыкального переживания : Дис... докт. псих.наук: 19.00.01 / Бочкарев Л.Л.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1989. – 433л. – Бібліогр.:л.382-433
997455
   Психологические механизмы памяти и ее закономерности в процессе обучения. – Х., 1970. – 264с.
997456
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизации трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1987. – 82с.
997457
   Психологические механизмы регуляции поведения и оптимизация трудовой и учебной деятельности. – Горький, 1985. – 96с.
997458
   Психологические механизмы регуляции социального поведения. – Москва : Наука, 1979. – 335 с.
997459
  Ждан А.Н. Психологические механизмы усвоения грамматики родного и иностранного языков / А.Н. Ждан, М.М. Гохлернер. – М., 1972. – 256с.
997460
   Психологические механизмы целеобразования. – М., 1977. – 259с.
997461
  Гаранян Н.Г. Психологические модели перфекционизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 5. – С.74-83. – ISSN 0042-8841
997462
  Петрушин В.И. Психологические модели творческого отражения действительности в искусстве (в контексте движения и ритмов мира ) // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 2 (62). – С.122-129
997463
  Летов О.В. Психологические моменты научного познания в постпозитивистской философии // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (49). – С. 30-40. – ISSN 1560-7488
997464
  Грин А.С. Психологические новеллы / А.С. Грин. – М., 1988. – 446с.
997465
  Пономарева Р.А. Психологические оснговы совершенствования профессиональной подготовки учащихся профтехучилищ / Р.А. Пономарева. – К, 1980. – 171с.
997466
  Бессонова Т.И. Психологические основания криминальной субкультуры в подростково-юношеском возрасте // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (156). – С. 31-34
997467
  Купрейченко А.Б. Психологические основания, механизмы и направления укрепления нравственности в обществе // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 4. – С.106-110. – ISSN 0205-9592
997468
  Бедный Г.З. Психологические основы анализа и проектирования трудовых процессов / Г.З. Бедный. – К., 1987. – 206с.
997469
  Нечаев А.П. Психологические основы библиотечного дела / А.П. Нечаев. – М., 1922. – 16с.
997470
  Биркун Л.В. Психологические основы взаимодействия говорения и письма (на материале иностранного языка) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Биркун Л. В.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1982. – 290л. – Бібліогр.:л.249-290
997471
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первокласников в процессе учебы : Автореф... канд. пед.наук: / Горбач М. С.; НИИ психологии. – К., 1952. – 20л.
997472
  Горбач М.С. Психологические основы воспитания внимания у первоклассников в процессе обучения : Дис... канд. пед.наук: / Горбач М.С.; Научно-исслед. ин-т психологии. – К., 1952. – 236л. – Бібліогр.:л.220-235
997473
  Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания и самовоспитания / Ю.М. Орлов. – М., 1989. – 60с.
997474
  Крутецкий В.А. Психологические основы воспитания подростка в семье / В.А. Крутецкий. – Москва : [о-во "Знание" РСФСР], 1974. – 45 с. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР, Науч.-метод. совет п пропаганде пед. знаний)
997475
  Степанов А.А. Психологические основы дидактики учебного телевидения / А.А. Степанов. – Л., 1973. – 128с.
997476
  Черных Э.А. Психологические основы допроса несовершеннолетних на предварительном следствии. : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Черных Э.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1968. – 17л.
997477
  Алхазишвили А.А. Психологические основы и общие закономерности обучения устной иностранной речи : Автореф... докт. филол.наук: / Алхазишвили А. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 37л.
997478
  Щукин М.Р. Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе производственного обучения / М.Р. Щукин. – Москва, 1990. – 88с.
997479
  Зимичев А.М. Психологические основы интенсификации профессиональной подготовки : Автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.03 / Зимичев А.М.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 40 с.
997480
  Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонарушителя / А.Г. Ковалев. – Москва, 1968. – 136с.
997481
  Головнева И.В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие для студентов высших учеб. заведений / И.В. Головнева. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 978-966-351-144-3
997482
  Зимняя И.А. Психологические основы лекционной пропаганды / И.А. Зимняя. – М, 1981. – 64с.
997483
  Авдулова Т.П. Психологические основы менеджмента : Учебно-методическое пособие / Т.П. Авдулова. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 154с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 24). – ISBN 5-85129-175-3
997484
  Матлин Е.К. Психологические основы нравственного воспитания учащихся / Е.К. Матлин. – Минск, 1968. – 116с.
997485
  Рубахин В.Ф. Психологические основы обработки первичной информации / В.Ф. Рубахин. – Ленинград : Наука, 1974. – 296с.
997486
  Ительсон Л.Б. Психологические основы обучения / Л.Б. Ительсон. – М.
1. – 1972. – 59с.
997487
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения воинов сухопутных войск. / И.И. Малопурин. – М., 1983. – 272с.
997488
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения воинов сухопутных войск. / И.И. Малопурин. – М., 1988. – 272с.
997489
  Варданян А.У. Психологические основы обучения грамоте : Автореф... канд. пед.наук: / Варданян А.У.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 26л.
997490
  Малопурин И.И. Психологические основы обучения танкистов. / И.И. Малопурин. – М., 1973. – 197с.
997491
  Иванов П.И. Психологические основы обучения. / П.И. Иванов. – Ташкент, 1960. – 148с.
997492
  Фельдштейн Д.И. Психологические основы общественно полезной деятельности подростков / Д.И. Фельдштейн. – М., 1982. – 224с.
997493
  Васильев В.Л. Психологические основы организации труда следователя / В.Л. Васильев. – Волгоград, 1976. – 56с.
997494
  Комарков В.С. Психологические основы очной ставки / В.С. Комарков. – Харьков, 1976. – 27с.
997495
  Амонашвили Ш.А. Психологические основы педагогики сотрудничества / Ш.А. Амонашвили. – Київ, 1991. – 110с.
997496
  Крылов А.Н. Психологические основы педагогического мастерства учителя. / А.Н. Крылов. – М., 1989. – 37с.
997497
  Жуйков С.Ф. Психологические основы повышения эффективности обучения младших школьников родному языку / С.Ф. Жуйков. – М., 1979. – 184с.
997498
  Чирков В.И. Психологические основы подготовки кадров / В.И. Чирков. – Ярославль, 1988. – 48с.
997499
   Психологические основы программированного обучения. – М., 1984. – 328с.
997500
   Психологические основы профессионально-технического обучения. – М., 1988. – 142с.
997501
  Чирска Я. Психологические основы профессионального обучения / Я. Чирска. – М., 1960. – 144с.
997502
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – М., 1985. – 208с.
997503
  Решетова З.А. Психологические основы профессионального обучения. / З.А. Решетова. – М., 1985. – 205с.
997504
  Орел В.Е. Психологические основы профконсультационной работы со школьниками / В.Е. Орел. – Ярославль, 1990. – 84с.
997505
   Психологические основы профориентации в школе и ПТУ. – Ленинград, 1988. – 78 с.
997506
  Семиченко В.А. Психологические основы процесса профессиональной подготовки студентов вуза / В.А. Семиченко. – Полтава, 1991. – 79с.
997507
  Дудко В.А. Психологические основы процесса развития и преобразования личности // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2012. – № 2 (70). – С. 46-54. – ISSN 2073-8528
997508
  Новикова Ю.В. Психологические основы процесса чтения у обучающегося читать / Ю.В. Новикова. – М., 1973. – 59с.
997509
  Доблаев Л.П. Психологические основы работы над книгой. / Л.П. Доблаев. – Москва : Книга, 1970. – 72с.
997510
  Рувинский Леонид Изотович Психологические основы самовоспитания : Автореф... д-ра психол.наук: 731 / Рувинский Леонид Изотович; МГУ. Фак. психологии. – М., 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
997511
  Дерябин В.М. Психологические основы стратегии при диагностике приемов логического мышления : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Дерябин В. М.; МГУ. – М., 1979. – 26л.
997512
   Психологические основы трудового воспитания школьников. – М., 1988. – 168с.
997513
  Румянцев Н.Е. Психологические основы трудового воспитания. Лекции / Н.Е. Румянцев. – М., 1920. – 217с.
997514
  Талызина Нина Федоровна Психологические основы управления усвоением знаний : Автореф... д-ра психол.наук: / Талызина Нина Федоровна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
997515
  Ребус Б.М. Психологические основы управления школой: уч. пособие / Б.М. Ребус. – Ставрополь, 1990. – 144с.
997516
  Гурьянов Е.В. Психологические основы упражнений при обучении письму / Е.В. Гурьянов. – М., 1948. – 107с.
997517
  Охитина Л.Т. Психологические основы урока / Л.Т. Охитина. – М., 1977. – 96с.
997518
  Казанская В.Г. Психологические основы урока в среднем ПТУ / В.Г. Казанская. – М, 1987. – 62с.
997519
  Беляев Б.В. Психологические основы усвоения лексики иностранного языка / Б.В. Беляев. – М., 1964. – 136с.
997520
  Шадрин В.М. Психологические основы формирования двигательного навыка / В.М. Шадрин. – Казань, 1978. – 176с.
997521
   Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе. – М., 1981. – 224с.
997522
  Корчажкина О.М. Психологические основы формирования операционного стиля мышления // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 80-88. – ISSN 0234-0453
997523
  Ляудис В.Я. Психологические основы формирования письменной речи у младших школьников / В.Я. Ляудис, И.П. Нергурэ. – Москва, 1994. – 150 с.
997524
  Ямпольский А.Е. Психологические основы формирования следственного мастерства. / А.Е. Ямпольский. – Волгоград, 1980. – 78с.
997525
  Калошина И.П. Психологические основы формирования умений по разработке способов решения задач. (На материале техн. задач по обработке металлов резанием) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 967 / Калошина И.П. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1971. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
997526
  Карабущенко Н.Б. Психологические основы формирования элит в вузе // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2014. – № 1. – С. 56-70


  В статье раскрыта модель психологии профессиональных элит, которая эмпирически апробирована в условиях высшего учебного заведения. Обоснована необходимость формирования элитизирующей среды вуза.
997527
   Психологические основы юридической деятельности. – Свердловск, 1984. – 53с.
997528
  Богданов Е.Н. Психологические основы. "Паблик рилейшнз" : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений обуч. по направл. / Е.Н. Богданов, В.Г. Зазыкин. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 208с. – ISBN 5-88782-382-8
997529
  Деркач Г. Психологические особенности адаптации студентов к условиям жизни и обучения в Украине / Г. Деркач, В. Демченко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 1 (79). – С. 18-22. – ISSN 1562-529Х
997530
  Мацаренко Татьяна Николаевна Психологические особенности адаптации танцовщиков к педагогической деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 96-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
997531
  Ковалева Ирина Михайловна Психологические особенности больных депрессией непсихотического уровня и их назначение для проведения лечебно-реабилитационных мероприятий : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Ковалева Ирина Михайловна; КУ им Т.Шевченко. – К, 1997. – 174л. – Бібліогр.:л.148-174
997532
  Одинцова М.А. Психологические особенности виктимной личности // Вопросы психологии : научно-практический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2012. – № 3. – С. 59-67. – ISSN 0042-8841
997533
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего возраста : Дис... канд. пед.наук: / Жаворонко А.И.; Научно-исслед. ин-т психологии. – Киев, 1952. – 285л. – Бібліогр.:л.278-285
997534
  Жаворонко А.И. Психологические особенности воспитания коллективизма у детей среднего школьного возраста : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Жаворонко А.И. ; КГУ, 1953. – 17 с.
997535
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтровля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Диссертация на соиск. учен. степени кан. пед. наук (по спец. психологии) / Сердюк А.К.; Научно-исслед. институт психологтт. – Киев, 1952. – 242л. – Напечат. на пиш. маш. – Библиогр.: лю 235-241
997536
  Сердюк А.К. Психологические особенности воспитания самоконтроля у учащихся 1-3 классов в учебной работе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Сердюк А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1953. – 16 с.
997537
  Фемяк А.Н. Психологические особенности воспитательно-образовательной работы над сочинениями с учащимися 5-7 классов. : Автореф... канд. пед.наук: / Фемяк А.Н.; МП РСФСР. Москов. обл. пед. ин-т. – М., 1956. – 16л.
997538
  Левченко М.В. Психологические особенности готовности абитуриентов к учению в педагогическом вузе : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Левченко М. В.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
997539
  Леонов А.А. Психологические особенности деятельности космонавтов / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1971. – 255с.
997540
  Леонтьев А.А. Психологические особенности деятельности лектора / А.А. Леонтьев. – М, 1981. – 80с.
997541
  Суворова В.В. Психологические особенности деятельности при скоростном точении : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Суворова В.В. ; Москов. гор. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
997542
  Бухарцев Р.Г. Психологические особенности журналистского творчества / Р.Г. Бухарцев. – Свердловск, 1976. – 68с.
997543
  Смирнова Е.О. Психологические особенности и варианты детской агрессивности / Е.О. Смирнова, Г.Р. Хузеева // Вопросы психологии / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 1. – С.17-25. – ISSN 0042-8841
997544
  Вавилов Ю.П. Психологические особенности и основные факторы профессионального самоопределения старшеклассников средних школ. : Автореф... Канд.психол.наук: 21.967 / Вавилов Ю.П.; Ярославль.гос.пед.ин-т. – Ярославль, 1971. – 20л.
997545
  Авдонина Н. Психологические особенности и практические навыки работников СБО // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 9-11. – ISSN 0869-4915
997546
  Дьяконов И.Ю. Психологические особенности и эмоционально-ценностная сфера у нищих // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.83-92. – ISSN 0042-8841
997547
  Чернявская Т.П. Психологические особенности лидерства в бизнесе // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 260-270. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
997548
  Коростылева Л.А. Психологические особенности лиц, испытывающих затруднения при вступлении в брачные отношения : Дис... канд.психолог.наук: 19.00.05 / Коростылева Л.А.; КГУ им Т.Шевченка. – Киев, 1991. – 167л. – Бібліогр.:л.156-167
997549
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1998. – 180л.
997550
  Крайников Эдуард Владиславович Психологические особенности личности больных, перенесших инфаркт миокарда с остановкой кровообращения : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайников Эдуард Владиславович; КУ им Т.Шевченко. – К, 1999. – 180л. – Бібліогр.:л.142-163
997551
  Водолазский Б.Ф. Психологические особенности личности осужденного / Б.Ф. Водолазский. – Омск, 1982. – 32с.
997552
  Шумилин Е.А. Психологические особенности личности старшеклассника / Е.А. Шумилин. – М, 1979. – 152с.
997553
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Антропоцентрическая парадигма как основа интеграции развития психологии / В.М. Снетков, 2010. – С. 200-205. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2)
997554
  Белова Е.В. Психологические особенности личности успешных предпринимателей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 200-206. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
997555
  Караваева Е.А. Психологические особенности личностно ориентированного подхода в работе с леворукими детьми и подростками в учреждениях образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 100-108. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
997556
  Луговская Е.А. Психологические особенности межличностного восприятия // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – с.256-257. – ISSN 1684-2618
997557
  Толстая А.Н. Психологические особенности мышления при решении невероятностных задач. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Толстая А.Н.; ЛГУ. – Л., 1986. – 15л.
997558
  Филипюк Г.С. Психологические особенности наблюдений у детей дошкольного возраста. (На материале наблюдений природы детьми) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Филипюк Г.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1955. – 16 с.
997559
  Замбахидзе Н.В. Психологические особенности некоторых форм и методов трудового обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Замбахидзе Н.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 19л.
997560
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 1. – 1973. – 144 с.
997561
   Психологические особенности обучающихся в техническом вузе. – Новосибирск
Ч. 2. – 1973. – С. 145-245
997562
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – М., 1973. – 224с.
997563
  Клычникова З.И. Психологические особенности обучения чтению на иностранном языке / З.И. Клычникова. – 2-е изд., испр. – М., 1983. – 207с.
997564
  Иванова Гергина Енева Психологические особенности отношений ребенка дошкольного возраста в группе сверстников : Автореф. дис. ... канд. психол.наук : 19.00.07 / Иванова Гергина Енева ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1976. – 23 с.
997565
  Арамедова Айгозель Илжановна Психологические особенности оценки женщинами, страдающими параноидной шизофренией, отношений со своими детьми : Дисс....учен.степени канд.психологических наук: 19.00.04 / Арамедова Айгозель Илжановна; КУ имени Тараса Шевченко. – Киев, 2000. – 173л. – Библиогр.: л.157-173
997566
  Степанов В.Г. Психологические особенности перцептивной деятельности школьников и учет их в учебно-воспитательной работе. / В.Г. Степанов. – М, 1989. – 81с.
997567
  Алексеев А.М. Психологические особенности показания очевидцев / А.М. Алексеев. – Москва, 1972. – 104 с.
997568
  Усманова А.А. Психологические особенности политической активности молодежи и ее поведения как части электората // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 4 ( 60). – С.236-245
997569
  Кочемировская Елена Алексеевна Психологические особенности понимания и переживания насилия младшими подростками и юношами (психосемантический подход) / Кочемировская Елена Алексеевна; Харьковск.нац.ун-тет им.В.Н.Каразина. – Харків, 2001. – 248л. + Приложения: л.209-248. – Библиогр.: л.190-208
997570
  Елизарова Г.П. Психологические особенности понимания сложного предложения. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.01 / Елизарова Г.П.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1975. – 22л.
997571
  Чепелева Н.В. Психологические особенности понимания текста студентами вузов как фактор их самообразования. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Чепелева Н.В.; МП УССР. НИИ психологии УССР. – К., 1979. – 25л.
997572
  Ковтунова Ф.А. Психологические особенности применения знаний учащимися при решении задач по математике. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ковтунова Ф.А.; Моск.гор.пед.ин-т. – М, 1952. – 10л.
997573
  Китов А.И. Психологические особенности принятия управленчиских решений / А.И. Китов. – Москва, 1983. – 63 с.
997574
  Богданов В.М. Психологические особенности профессионального мышления работника уголовного розыска / В.М. Богданов. – Омск, 1984. – 32 с.
997575
  Абашев Г.И. Психологические особенности процесса понимания иностранного художественого текста учащимися средней школы : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абашев Г.И. ; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1954. – 16 с.
997576
  Рыбалка В.В. Психологические особенности процесса синтеза при конструировании технических объектов. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Рыбалка В.В.; МП УССР. НИИ психол. УССР. – К., 1982. – 24л.
997577
  Божович Е.Д. Психологические особенности развития личности подростка. / Е.Д. Божович. – М., 1979. – 39с.
997578
  Литвинова Н.И. Психологические особенности развития у старшеклассников интереса к рабочим профессиям. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Литвинова Н.И.; МП УССР.Науч-исслед.ин-т.психол.УССР. – К, 1981. – 20л.
997579
  Кравченко Светлана Анатольевна Психологические особенности развития экологического мышления у студентов : Дис... канд. психолог.наук: 09.00.01 / Кравченко Светлана Анатольевна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 174л. – Бібліогр.:л.162-173
997580
  Залевский Г.В. Психологические особенности ригидности. (К проблеме фиксир. форм поведения) : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Залевский Г.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1971. – 23л.
997581
   Психологические особенности самодеятельеных подростково-юношеских групп. – М., 1990. – 159с.
997582
   Психологические особенности самосознания подростка. – Киев, 1980. – 168 с.
997583
   Психологические особенности самосознания подростка. – К, 1980. – 168с.
997584
  Кисилева Г.Н. Психологические особенности селективного аудирования : Автореф... канд. ист.наук: 19.00.01 / Кисилева Г.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 25л.
997585
   Психологические особенности слабоуспевающих школьников. – М., 1984. – 184с.
997586
  Матова М.А. Психологические особенности сложной скоростной деятельности человека. (Эксперим. исследование на материале спорта) : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Матова М.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
997587
  Горбунова Г.П. Психологические особенности способов решения практических задач детьми дошкольного возраста : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Горбунова Г. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
997588
  Полонский И.С. Психологические особенности стихийных внешкольных групп подростков и юношей : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Полонский И.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1970. – 19 с.
997589
  Муртазина И.Р. Психологические особенности студентов-первокурсников, выбравших обучение в другом городе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 67-75. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
997590
  Ситаров В.А. Психологические особенности студенческой молодежи с различным уровнем самореализации в обучении / В.А. Ситаров, А.И. Шутенко, Е.Н. Шутенко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 7. – С. 49-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
997591
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 35с.
997592
  Чеджемов Т.Б. Психологические особенности судебного следствия. / Т.Б. Чеджемов. – М., 1970. – 34с.
997593
  Закатов А.А. Психологические особенности тактики производства следственных действий с участием несовершеннолетних / А.А. Закатов. – Волгоград, 1979. – 96с.
997594
  Лаврищева Т.И. Психологические особенности творческого процесса П.И.Чайковского : Автореф... канд. психол.наук: 190001 / Лаврищева Т.И.; М-во просвещения Арм.ССР. Армянский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1973. – 30л.
997595
  Зюбин Л.М. Психологические особенности трудных учащихся профессионально-технических училищ / Л.М. Зюбин. – М., 1966. – 47с.
997596
  Синица И.Е. Психологические особенности усвоения лексики учащихся 5-го класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Синица И.Е.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 16л.
997597
  Гуревич Ю.Г. Психологические особенности учебной деятельности / Ю.Г. Гуревич, С.В. Кошелева. – Иркутск, 1988. – 72с.
997598
  Чо Чун Силь Психологические особенности учебных интересов у детей младшего школьного возраста : Автореф... канд. пед.наук: / Чо Чун Силь; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1956. – 19л.
997599
  Качарьян В.С. Психологические особенности формирования жизненных стратегий специалистов по иностранному языку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 382-385. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
997600
  Головина Т.П. Психологические особенности формирования обобщенного способа умственной деятельности у младших школьников. (На материале работы с сюжетной картиной) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 21.960 / Головина Т.П. ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Кафедра психологии. – Ленинград, 1970. – 20 с.
997601
  Шеминов В.Н. Психологические особенности формирования общественной активности будущего учителя : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Шеминов В. Н.; Яросл. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 38л.
997602
  Селезнева М.В. Психологические особенности формирования понятий по ботанике у учащихся 5-го класса средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Селезнева М.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1954. – 16л.
997603
  Педько С.С. Психологические особенности формирования смыслового содержания графических знаков : Автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.03 / Педько С.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 24 с.
997604
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
1. – 1960. – 264с.
997605
  Ковалев А.Г. Психологические особенности человека / А.Г. Ковалев. – Л
2. – 1960. – 304с.
997606
  Позняков В.П. Психологические отношения индивидуальных и групповых субьектов совместной жизнедеятельности // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 5-15. – ISSN 0205-9592
997607
  Прангишвили А.С. Психологические очерки. / А.С. Прангишвили. – Тбилиси, 1975. – 111с.
997608
  Самуйлова И.А. Психологические последствия репрезентации политической коммуникации в СМИ // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 102-107. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
997609
  Ениколопов Сергей Николаевич Психологические последствия терроризма / Ениколопов Сергей Николаевич, Мкртычян Арег Артавазович // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 71-80. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Приводится теоретический обзор отрицательных психологических последствий терроризма. Психологические последствия - наиболее эффективный инструмент, с помощью которого террористам удается максимально привлечь внимание общества к себе и своей ...
997610
  Якобсон С.Г. Психологические пргоблемы этического развития детей / С.Г. Якобсон. – М., 1984. – 143с.
997611
  Богатырева О.О. Психологические предпосылки карьерного роста // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 3. – С. 92-98. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, влияющие на профессиональную самореализацию и карьерный рост. Показано, что люди, сделавшие карьеру, имеют ряд общих особенностей - для них характерен нонконформизм, направленность на результат и самоэффективность в ...
997612
  Павлова М.А. Психологические предпосылки обучения двум языкам. : Автореф... канд. пед.наук: / Павлова М.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1956. – 16л.
997613
  Невская Любовь Николаевна Психологические предпосылки обучения детей дошкольного возраста слитному чтению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Невская Любовь Николаевна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.24
997614
  Волынская Л.Б. Психологические предпосылки становления нравственной элиты // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 5. – С. 86-91. – ISSN 0205-9592
997615
  Меркулова О.П. Психологические предпосылки студенческого плагиата / О.П. Меркулова, А.С. Даниленко // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 4. – С. 114-121. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрено явление студенческого плагиата и факторы, обусловливающие его распространенность. Приведены результаты эмпирического исследования, в котором установлена взаимосвязь склонности к плагиату с показателями самоотношения и мотивации обучения в ...
997616
  Волянюк Н.Ю. Психологические предпосылки формирования циничности в педагогической профессии / Н.Ю. Волянюк, Г.В. Ложкин // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 8 (137). – С. 1-4
997617
  Столяренко А.М. Психологические приемы в работе юриста : Практическое пособие / А.М. Столяренко. – Москва : Юрайт, 2000. – 288с. – ISBN 5-85294-097-6
997618
  Часов В.А. Психологические принципы быстрого чтения. / В.А. Часов. – Л., 1978. – 31с.
997619
  Бабахан Ю.С. Психологические принципы обучения устной английской речи на основе традиционной сочетаемости лингвистического материала : Автореф... канд.пед.наук: / Бабахан Ю.С.; Моск.гос. ун-т. – М, 1967. – 16л.
997620
  Рожанская И.Д. Психологические принципы построения и использования электронных тренажеров : Автореф... канд. опсихол.наук: / Рожанская И. Д.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
997621
  Калмыкова З.И. Психологические принципы развивающего обучения / З.И. Калмыкова. – М., 1979. – 48с.
997622
  Балл Г.А. Психологические принципы современного гуманизма // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 6. – С.3-12. – ISSN 0042-8841
997623
  Яровая Ю.Н. Психологические причины мотивационного поведения человека // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.248-254. – ISSN 1811-0916
997624
   Психологические проблемы автоматизации научно-исследовательских работ. – М., 1987. – 240с.
997625
  Гильбух Ю.З. Психологические проблемы автоматизации управления производством / Ю.З. Гильбух. – К., 1973. – 39с.
997626
   Психологические проблемы взаимной адаптации человека и машины в системах управления. – М., 1980. – 320с.
997627
   Психологические проблемы выявления и коррекции отклоняющегося поведения школьников. – Москва, 1990. – 159 с.
997628
  Кравцова Е.Е. Психологические проблемы готовности детей к обучению в школе / Е.Е. Кравцова. – М., 1991. – 150с.
997629
  Дьяченко М.И. Психологические проблемы готовности к деятельности / М.И. Дьяченко. – Минск, 1976. – 175с.
997630
   Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М., 1985. – 232с.
997631
  Лубовский В.И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В.И. Лубовский. – М., 1989. – 101с.
997632
  Аврах Я.С. Психологические проблемы защиты по уголовным делам / Я.С. Аврах. – Казань : Казанский гос. ун-т, 1972. – 105 с.
997633
   Психологические проблемы идеологической деятельности, межнациональных отношений. Практическая психология в спорте. Вопросы педагогической психологии : Тезисы докладов к VII сыезду Общества психологов. – Москва, 1989. – 146с.
997634
   Психологические проблемы использования ЭВМ в обучении и подготовке профессиональных кадров. – Пенза, 1988. – 126с.
997635
   Психологические проблемы космических полетов. – Москва, 1979. – 239с.
997636
  Шерковин Ю.А. Психологические проблемы массовых информационных процессов / Ю.А. Шерковин. – М, 1973. – 215с.
997637
  Леонов А.А. Психологические проблемы межпланетного полета / А.А. Леонов, В.И. Лебедев. – М, 1975. – 248с.
997638
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека / П.М. Якобсон. – Москва : Просвещение, 1969. – 317с.
997639
  Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. / П.М. Якобсон. – М., 1969. – 320с.
997640
  Гичан И.С. Психологические проблемы наставничества / И.С. Гичан. – Киев, 1983. – 155с.
997641
   Психологические проблемы неуспеваемости школьников. – М., 1971. – 272с.
997642
  Солнцева Г.Н. Психологические проблемы обеспечения безопасности информационных систем // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2003. – С.3-9. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
997643
   Психологические проблемы обучения : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 174с.
997644
   Психологические проблемы переработки знаковой информации. – Москва : Наука, 1977. – 276с.
997645
   Психологические проблемы повышения качества обучения и воспитания. – М., 1984. – 172с.
997646
   Психологические проблемы построения школьных учебников. – М., 1979. – 183с.
997647
  Новик Ю.И. Психологические проблемы правового регулирования. / Ю.И. Новик. – Минск, 1989. – 133с.
997648
   Психологические проблемы профессионально-технического образования. – К., 1979. – 60с.
997649
   Психологические проблемы профессиональной деятельности. – М., 1991. – 168с.
997650
   Психологические проблемы профориентации учащихся. – Челябинск, 1990. – 108с.
997651
   Психологические проблемы развития нравственных убеждений. – Л., 1987. – 131с.
997652
   Психологические проблемы рационализации деятельности. – Ярославль, 1976. – 120с.
997653
   Психологические проблемы рационализации трудовой деятельности. – Ярославль, 1987. – 162с.
997654
  Голубева И.В. Психологические проблемы рациональной организации труда работниц трикотажного производства : Автореф... канд. психол.наук: 21.962 / Голубева И.В.; МП РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 24л.
997655
  Ильченко Ю.И. Психологические проблемы следственной тактики / Ю.И. Ильченко. – Краснодар, 1990. – 79с.
997656
  Матвеев М.Ю. Психологические проблемы совершенствования имиджа библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 103-109. – ISSN 0130-9765


  Зависимость имиджа библиотеки и ее сотрудников от отношения библиотекарей к имиджу своей профессии.
997657
   Психологические проблемы создания и использования ЭВМ. – М., 1985. – 240с.
997658
  Жизномирская О. Психологические проблемы социализации в процессе утверждения современной ученической молодежи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-48. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей статье приводятся результаты психологического исследования, целью которого являлось изучение возрастных особенностей развития подростков. Данное исследование проводилось на этапе перехода на 12-летнею форму обучения. Проведенное ...
997659
  Свенцицкий А.Л. Психологические проблемы социального планирования / А.Л. Свенцицкий. – Л, 1973. – 18с.
997660
   Психологические проблемы социальной регуляции поведения. – М., 1976. – 368с.
997661
  Бугаева Н.М. Психологические проблемы суицида : Вопросы организации суицидологической превенции в крымском регионе. Профилактика суицида среди лиц, / Н.М. Бугаева. – Симферополь, 1997. – 12с.
997662
  Смирнов М.И. Психологические проблемы трудового воспитания школьников / М.И. Смирнов. – Киров, 1992. – 66с.
997663
   Психологические проблемы трудовой подготовки учащихся. Психология и высшая школа : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
997664
  Шехтер М.С. Психологические проблемы узнавания / М.С. Шехтер. – М., 1967. – 220с.
997665
  Вендров Е.Е. Психологические проблемы управления / Е.Е. Вендров. – Москва, 1969. – 160с.
997666
  Кульга Л.Е. Психологические проблемы управления: конспект лекций по инж. и социальной психологии, читаемых студентам Дальневост. политехн. ин-та / Л.Е. Кульга. – Владивосток, 1975. – 35с.
997667
   Психологические проблемы физического воспитания школьников. – М., 1989. – 182с.
997668
   Психологические проблемы формирования научного мировоззрения школьников. – М., 1968. – 240с.
997669
   Психологические проблемы формирования педагогической направленности и педагогических способностей. – Москва, 1982. – 109с.
997670
   Психологические проблемы формирования социально активной личности советского учителя. – Москва, 1983. – 128с.
997671
   Психологические проблемы формирования специалиста в вузе. – Саранск, 1989. – 125с.
997672
   Психологические проблемы эффективности и качества труда. – М.
2. – 1977. – 53с.
997673
  Сидоренков А.В. Психологические противоречия в малой группе // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.41-50. – ISSN 0042-8841
997674
  Россолимо Г.И. Психологические профили : метод количественного исследования психических процессов в нормальном и патологическом состояниях / Г.И. Россолимо, пр.-доц. Моск. унив. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова
Ч. 1 : Методика. – 1910. – 51 с., 3 л. ил., граф. граф


  Авт. предисл. и ред. Ананьин Степан Андреевич (1875-1942)
997675
  Картузанская Ц.С. Психологические профили нормальных школьников по данным исследований методом Г.И. Россолимо / Ц.С. Картузанская, А.Н. Мацкевич. – 91-105с.
997676
  Морозов А.С. Психологические проявления личностных взаимоотношений членов группы : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Морозов А.С.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1972. – 16л.
997677
  Калошина И.П. Психологические пути повышения квалификации руководящих кадров / И.П. Калошина. – Рига, 1979. – 68с.
997678
  Габдреев Рустеэм Вагизович Психологические резервы инженерной подготовки : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Габдреев Рустеэм Вагизович; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 38 с.
997679
  Габдреев Рустэм Вагизович Психологические резервы инженерной подготовки : Дис... доктора психолог.наук: 19.00.03 / Габдреев Рустэм Вагизович; КГУ. им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 440л. – Бібліогр.:л.389-419
997680
  Семянищева П.А. Психологические ресурсы преодоления стресса в ситуации отраслевых организационных изменений (на контингенте военнослужащих) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 123-135. – (Психология ; № 1). – ISSN 0201-7385
997681
  Чудновский В.Э. Психологические составляющие оптимального смысла жизни // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 3. – С.3-15. – ISSN 0042-8841
997682
  Коростылева Л .А. Психологические способности лиц, испытывающих затруднение при вступлении в брачные отношения : Автореф... канд .психол.наук: 19.00.01; 19.00.05 / Коростылева Л .А.; КГУ. – К., 1991. – 16л.
997683
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
997684
  Филонов Л.Б. Психологические способы выявление скраваемого обстоятельства / Л.Б. Филонов. – М, 1979. – 99с.
997685
   Психологические средства выявления особенностей личностного развития подростков и юношества. – Москва, 1990. – 166с.
997686
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00341-0
Том 1. – 1999. – 312с.
997687
   Психологические тесты. – Москва : Владос. – ISBN 5-691-00340-2; 5-691-00342-9
Том 2. – 1999. – 312с.
997688
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Пер.Е.И.Рузера. – Москва : Алфавит, 1992. – 105с. – ISBN 5-7044-0006-Х
997689
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг; Под общ. ред. В.Зелинского. – Санкт-Петербург : Ювента, Прогресс-Универс, 1995. – 716с. – ISBN 5-87399-035-2
997690
  Юнг К.Г. Психологические типы / К.Г. Юнг. – Москва, 1996. – 715с.
997691
  Юнг К. Психологические типы / К. Юнг. – Москва : Университетская книга, АСТ, 1998. – 720с. – ISBN 5882300428; 5237003133
997692
  Юнг К.Г. Психологические типы. / К.Г. Юнг. – М. – 96с.
997693
  Верди А. Психологические тренинги опасны? : проза: рассказ // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журн. "Смена". – Москва, 2011. – № 11. – С. 86-95
997694
  Цуканова Е.В. Психологические трудности межличностного общения / Е.В. Цуканова. – Киев, 1985. – 159с.
997695
  Жутикова Н.В. Психологические уроки обыденной жизни / Н.В. Жутикова. – М., 1990. – 255с.
997696
  Немов Р.С. Психологические условия и критерии эффективности работы коллектива / Р.С. Немов. – М., 1982. – 64с.
997697
   Психологические условия и механизмы воспитания подростков. – М., 1983. – 160с.
997698
  Лотова И.П. Психологические условия личностно-профессионального развития студентов вуза // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 59-63. – ISSN 0869-561Х
997699
   Психологические условия повышения качества трудовой и профессиональной подготовки молодежи. – Новосибирск, 1989. – 127с.
997700
  Баслак Лидия Михайловна Психологические условия повышения эффективности трудового обучения подростков : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Баслак Лидия Михайловна; МП УССР. Научно-исслед. ин-т психологии УССР. Научно-исслед. ин-т педагогики УССР. – К., 1974. – 25л.
997701
  Эннуло Я.Ю. Психологические условия успешности деятельности в некоторых видах операторского труда. : Автореф... канд.психол.наук: 19.00.01 / Эннуло Я.Ю.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1973. – 19л.
997702
  Хо Нгок Дай Психологические условия формирования алгебраических понятий у младших школьников : Автореф. дис. ... канд. психологич. наук : 21967 / Хо Нгок Дай ; МГУ. – Москва, 1972. – 23 с.
997703
  Шинкарюк Анатолий Иванович Психологические условия формирования ритма действия баллистического типа : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Шинкарюк Анатолий Иванович; МП УССР. Науч.-исслед. ин-т психолог. УССР. – К., 1982. – 23л.
997704
  Черненилов В.И. Психологические условия формирования трудовых скоростных действий. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Черненилов В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет психол. – М., 1976. – 25л.
997705
  Пискунова М.К. Психологические условиях активизации усвоения зоологических понятий учащимися VII класса : Автореф... канд. пед.наук: / Пискунова М.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1962. – 16л.
997706
  Ивончик Галина Фадеевна Психологические условиях формирования у работающей молодежи положительного отношения к учению : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Ивончик Галина Фадеевна; МН УССР. Науч.-исслед. ин-т психологии УССР. – К., 1981. – 23л.
997707
   Психологические факторы операторской деятельности. – М., 1988. – 196с.
997708
  Верзина А. Психологические факторы оптимизации учебного процесса / А. Верзина, Л. Костель // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 154-161. – ISBN 978-2-919320-35-6
997709
  Гобечия Ф.В. Психологические факторы поведения несовершеннолетних правонарушителей / Ф.В. Гобечия. – Тбилиси, 1979. – 83с.
997710
  Тодорова И.С. Психологические факторы подготовки будущих учителей к диалогическому общению. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Тодорова И.С.; Мин. просвещ. УССР. – К., 1988. – 23л.
997711
  Красилова Юнна Викторовна Психологические факторы предпринимательской активности личности : Дис. ... канд. психологических наук: 19.00.01. / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 200л. – Библиогр.: л. 152-175; Дод.: л. 176-200
997712
  Польшин Александр Константинович Психологические факторы произвольной саморегуляции состояния (Инженерно-психологический аспект) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.03 / Польшин Александр Константинович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1983. – 21л.
997713
   Психологические факторы профессионального здоровья преподавателей высшей школы / Г.С. Никифоров, Н.Е. Водопьянова, Р.А. Березовская, Е.С. Старченкова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 42-54. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
997714
  Ващенко Ю.А. Психологические факторы психосоматических расстройств (на материале язвенной болезни) : 19.00.04: Дис. ... канд. псхолог. наук / Ващенко Ю.А.; КУ им. Т. Шевченко. – Київ, 1999. – 203л. – Бібліогр.:л.178-195
997715
  Юдина С.Д. Психологические факторы развития творческой личности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 6 (39). – С. 233-241. – ISSN 1811-0916
997716
  Рассказова Е.И. Психологические факторы саморегуляции на разных этапах выполнения учебного задания // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 2. – С. 36-47. – ISSN 0205-9592
997717
  Бугаева Н.М. Психологические факторы суицидального поведения. : Дис... канд. псих.наук: 19.00.01 / Бугаева Н.М.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 258л. – Бібліогр.:л.184-258
997718
   Психологические факторы цивилизации. – 182-197с.
997719
   Психологические факторы эмоциональной дезаптации у студентов / А.Б. Холмогорова, Н.Г. Гаранян, Я.Г. Евдокимова, М.В. Москова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 3. – С.16-26. – ISSN 0042-8841
997720
  Кричевский Р.Л. Психологические фактры эффективности руководства первичным коллективом / Р.Л. Кричевский, А.В. Маржине. – Кишинев, 1991. – 126с.
997721
  Гаврина Ю.С. Психологические характеристики корпоративного имиджа телеканала // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 245-250. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
997722
  Демин А.Н. Психологические эффекты угрозы потери работы / А.Н. Демин, И.А. Петрова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 38-49. – ISSN 0205-9592
997723
  Рутштейн Психологические, этические и социальные взгляды Спинозы / Рутштейн. – Ростов -на-Дону, 1928. – 18с.
997724
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
1. – 1973. – 57с.
997725
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
2. – 1974. – 59с.
997726
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
3. – 1975. – 159с.
997727
  Страхов И.В. Психологический анализ в литературном творчестве / И.В. Страхов. – Саратов
5. – 1976. – 41с.
997728
  Цветкова Л.С. Психологический анализ восстановления речевых функций при локальных поражениях мозга : Автореф... канд. пед.наук: / Цветкова Л. С.; АПН РСФСР, НИИ психол. – М., 1962. – 16л.
997729
  Конфисахор А.Г. Психологический анализ геополитических процессов / А.Г. Конфисахор, В.В. Медведева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 36-42. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 1). – ISSN 1995-0047
997730
  Братусь Б.С. Психологический анализ изменений личности при алкоголизме / Б.С. Братусь. – М., 1974. – 96с.
997731
  Лебедева М.М. Психологический анализ имитационной игры : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Лебедева М. М.; МГУ. – М., 1980. – 16л.
997732
  Антонов А.В. Психологический анализ информационного обслуживания инженеров-конструкторов : Дис... канд. псих.наук: / Антонов А.В.; КГУ .Кафедра психологии. – Киев, 1969. – 315л. – Бібліогр.:л.291-315
997733
  Антонов А.В. Психологический анализ информационного обслуживания инженеров -конструкторов : Автореф. дис. ... канд. псих. наук / Антонов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 25 с.
997734
  Кричевский Р.Л. Психологический анализ коллективного решения тактических задач : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Кричевский Р.Л. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1969. – 13 с.
997735
  Пустовой Е.А. Психологический анализ конструктивно-технической деятельности учащихся в трудовом обучении с использованием специальных учебных "конструкторов". : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Пустовой Е.А.; Ярослав. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
997736
  Елфимова М.М. Психологический анализ культурных артефактов в ментальности студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 54-61. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена проблема ментальности студентов педагогического университета, понимаемая как способ выстраивания ценностно-смысловой ориентировки, непосредственно зависящей от интериоризации культурных артефактов. Определен ментальный вектор как ...
997737
  Александровская В.Н. Психологический анализ культурных установок в философии Джозефа Хендерсона // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 1. – С. 80-86. – ISSN 2227-7242
997738
  Воронин Николай Павлович Психологический анализ мотивов выбора рабочих профессий учащимися старших классов средних общеобразовательных школ : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Воронин Николай Павлович; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1974. – 27л.
997739
  Милашевич В.В. Психологический анализ некоторых условий усвоения пассивной грамматики : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Милашевич В.В.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1970. – 26л.
997740
  Грибанова А.К. Психологический анализ овладения детьми-дошкольниками операциями первоначального счета : Автореф... канд. пед.наук: / Грибанова А. К.; МВО СССР, ОГУ. – Одесса, 1955. – 16л.
997741
  Бенедиктов Сергей Борисович Психологический анализ одновременного восприятия и воспроизведения связной речи : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бенедиктов Сергей Борисович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
997742
  Братусь Б.С. Психологический анализ одного из видов патологии личности : Автореф... канд. психол.наук: 21.964 / Братусь Б.С.; МГУ. – М., 1972. – 24л.
997743
  Завалишина Д.Н. Психологический анализ оперативного мышления. / Д.Н. Завалишина. – М., 1985. – 221с.
997744
  Гольнева В.А. Психологический анализ организованности старших школьников в использовании внеурочного времени : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Гольнева В.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1966. – 22л.
997745
  Котовский А.И. Психологический анализ особенностей элементов проблемного обучения на занятиях по техническому моделированию в начальных классах : Автореф... канд. психол.наук: 190007 / Котовский А.И.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1973. – 22л.
997746
  Хадаханэ Э.К. Психологический анализ подготовленности учащихся профессионально-технических училищ к рационализаторской деятельности. : Автореф... Канд.психол.наук: 967 / Хадаханэ Э.К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1972. – 20л.
997747
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков и способы педагогического воздействия на личность / Э.Ш. Натанзон. – Москва, 1968. – 207 с.
997748
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ поступков ученика / Э.Ш. Натанзон. – М, 1991. – 124с.
997749
  Василюк Ф.Е. Психологический анализ преодоления критических ситуаций : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Василюк Ф.Е.; МГУ. – М, 1981. – 18л.
997750
  Солнцева Г.Н. Психологический анализ проблемы принятия решения / Г.Н. Солнцева. – М., 1985. – 78с.
997751
  Клименко В.В. Психологический анализ процесса выполнения двигательных действий типа баллистических движений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Клименко В.В.; Москов. гос. пед. ин-тут. – М., 1973. – 28л.
997752
  Мурашев Г.А. Психологический анализ процесса овладения способами корректорской деятельности : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Мурашев Г.А.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 24л.
997753
  Корнилов Ю.К. Психологический анализ процесса решения физических задач учащимися старших классов средней школы : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Корнилов Ю.К.; Яросл. гос. пед. ин-т им. К.Д.Ушинского. – Ярославль, 1970. – 22л.
997754
  Поддубный А.Г. Психологический анализ процесса решения школьниками средних классов на планирование трудовых действий : Автореф... канд. психол.наук: 21.967 / Поддубный А.Г.; Ярославский гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1970. – 22л.
997755
  Самовичев Евгений Григорьевич Психологический анализ процесса сосредоточения : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Самовичев Евгений Григорьевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1976. – 24л.
997756
  Фридлянд И Психологический анализ процесса усвоения понятий школьниками. (Младш. школьный возраст) : Автореф... канд. пед.наук: / Фридлянд И,А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 16л.
997757
  Карпов А.В. Психологический анализ процессов принятия решения в деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1985. – 79с.
997758
  Котляревский Юрий Леонидович Психологический анализ прстроения и эксплуатации имитационно-игровых моделей : Дис... канд.психолог.наук: 09.00.01 / Котляревский Юрий Леонидович; Мин-во просвещения Украины Одесский ГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1992. – 140л. – Бібліогр.:л.130-140
997759
  Гурова Л.Л. Психологический анализ решения задач / Л.Л. Гурова. – Воронеж, 1976. – 327с.
997760
  Потемкина Ф О. Потемкина Психологический анализ рисунка и текста / О.Ф. Потемкина, Е.В. Потемкина. – Санкт-Петербург : Речь, 2005. – 523, [2] с. : ил., табл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0362-4
997761
  Натанзон Э.Ш. Психологический анализ роли классного коллектива в воспитании сознательного отношения школьника к учению : Автореф... канд. пед. (по психологии)наук: / Натанзон Э.Ш.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1953. – 16л.
997762
  Наенко Н.И. Психологический анализ состояния психической напряженности : Автореф... Канд.психол.наук: / Наенко Н.И.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 12л.
997763
  Шапиро С.И. Психологический анализ структуры математических способностей в старшем школьном возрасте. : Автореф... Канд.пед.наук: / Шапиро С.И.; Курск.гос.пед.ин-т. – Курск, 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
997764
   Психологический анализ трудовой деятельности. – Ярославль, 1980. – 92с.
997765
  Карпов А.В. Психологический анализ трудовой деятельности / А.В. Карпов. – Ярославль, 1988. – 78с.
997766
  Калашникова М.М. Психологический анализ трудовой деятельности пионеров сельской школы : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Калашникова М.М.; Моск. обл. пед. ин-т им.Н.К.Крупской. – М., 1965. – 18л.
997767
  Страхов И.В. Психологический анализ урока / И.В. Страхов. – Саратов, 1968. – 40с.
997768
   Психологический анализ урока как основной формы учебно-воспитательной работы. – Л., 1969. – 16с.
997769
  Шляхтер Е.Ф. Психологический анализ условий развития наиболее способных школьников старших классов : Автореф... канд. педаг. (по психологии)наук: / Шляхтер Е.Ф.; Московский гос. ун-т. Факультет психологии. – М., 1967. – 16л.
997770
  Флоровский Ю.В. Психологический анализ формирования взглядов на дружбу и любовь у старшеклассников. (На материале русских и национальных школ Адыгейской автономной области) : Автореф... канд. пед.наук: / Флоровский Ю.В.; Ярославск. гос. пед. ин-т. – Ярославль, 1967. – 19л.
997771
  Турпанов А.Н. Психологический анализ формирования представлений у учащихся 5 класса (на материале географии) : Автореф... канд. пед.наук: / Турпанов А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
997772
  Телегина Э.Д. Психологический анализ эвристик человека : Автореф. дис. ... канд. пед. (по психологии) наук / Телегина Э.Д. ; Моск. гос. ун-т , Фак. психологии. – Москва, 1967. – 17 с.
997773
  Вилюнас В.К. Психологический анализ эмоциональных явлений. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вилюнас В.К.; МГУ. – М., 1974. – 25л.
997774
  Матвеев Г.К. Психологический аспект вины советских юридических лиц / Г.К. Матвеев. – Москва, 1978. – [8] с. – Отд. оттиск из: Советское государство и право / АН СССР. - Москва, 1978. - № 8. - С. 39-47
997775
   Психологический атлас человека / В.А. Аверин, Ж.К. Дандарова, А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин; Под ред. А.А. Реана. – Санкт-Петербург : Прайм-ЕВРОЗНАК, 2006. – 651,[5]с. – (Психология человека от рождения до смерти). – ISBN 985-13-7636-1
997776
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 2. – 1995
997777
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 3. – 1995
997778
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 4. – 1995
997779
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 5. – 1995
997780
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 6. – 1995
997781
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 16, № 1. – 1995
997782
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 1. – 1996
997783
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 2. – 1996
997784
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 3. – 1996
997785
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 4. – 1996
997786
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 5. – 1996
997787
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 17, № 6. – 1996
997788
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 2. – 1997
997789
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 3. – 1997
997790
   Психологический журнал. – Москва : Наука
Т. 18, № 1. – 1997
997791
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 6. – 2005
997792
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 4. – 2005
997793
   Психологический журнал. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 26, № 5. – 2005
997794
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 5. – 2008
997795
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 3. – 2008
997796
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 4. – 2008
997797
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 1. – 2008
997798
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 2. – 2008
997799
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 29, № 6. – 2008
997800
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 1. – 2009
997801
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 2. – 2009
997802
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 3. – 2009
997803
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 5. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
997804
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 6. – 2009. – резюме англ.та рос.мовами
997805
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 30, № 4. – 2009
997806
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 3. – 2010
997807
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 1. – 2010
997808
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 2. – 2010
997809
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 6. – 2010. – мова резюме англ., рос.
997810
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 5. – 2010
997811
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 31, № 4. – 2010
997812
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 3. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997813
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 2. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997814
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 1. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997815
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 6. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997816
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 5. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997817
   Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 32, № 4. – 2011. – мова резюме англ., рос.
997818
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 1. – 2012. – мова резюме англ., рос.
997819
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 2. – 2012. – мова резюме англ., рос.
997820
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 3. – 2012. – мова резюме англ., рос.
997821
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 4. – 2012. – мова резюме англ., рос.
997822
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 5. – 2012. – мова резюме англ., рос.
997823
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 33, № 6. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
997824
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 1. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997825
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 2. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997826
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 3. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997827
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 4. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997828
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 5. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997829
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 34, № 6. – 2013. – Резюме на англ., рус. яз.
997830
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 3. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
997831
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 1. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
997832
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 35, № 2. – 2014. – Резюме на англ., рус. яз.
997833
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 1. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
997834
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 2. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
997835
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 4. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
997836
   Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
Т. 36, № 5. – 2015. – Резюме на англ., рус. яз.
997837
  Рябова Т.В. Психологический и нейтропсихологический анализ динамической афазии : Автореф... канд. психол.наук: / Рябова Т. В.; МГУ. – Москва, 1970. – 22л.
997838
  Аристов Б.И. Психологический климат в коллективе / Б.И. Аристов. – Москва, 1973. – 64с.
997839
  Аникеева Н.П. Психологический климат в коллективе / Н.П. Аникеева. – Москва : Просвещение, 1989. – 224с.
997840
  Евтихов О.В. Психологический климат в служебном коллективе : феноменология и факторы формирования // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2010. – № 1. – С.11-16
997841
  Ложкин Г.в. Психологический климат трудового коллектива / Г.в. Ложкин. – К., 1988. – 47с.
997842
  Зорин Г.А. Психологический контакт при производстве допроса / Г.А. Зорин. – Гродно, 1986. – 71с.
997843
  Рояк А.А. Психологический конфликт и особенности индивидуального развития личности ребенка. / А.А. Рояк. – М, 1988. – 120с.
997844
  Кучер А.А. Психологический механизм возникновения психотравмы в суловиях экстремальной ситуации // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 43-48
997845
  Кутько И.И. Психологический отбор операторов атомных электростанций : Метод. пособ. / И.И. Кутько, А.И. Долганов. – Энергодар : АЭС, 1997. – 54с. – Библиогр.С.:51-53
997846
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора / А.А. Леонтьев. – Москва : Всесоюз. о-во "Знание", 1979. – 47 с. – (В помощь лектору, Общество "Знание" РСФСР / Науч.-метод. совет по теории и методике пропаганды, Моск. гор. орг. о-ва "Знание")
997847
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы Университета лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Научно-метод. совет по пробл. лект. мастерства при Правл. Всесоюз. о-ва "Знание", Моск. город. орган. о-ва "Знание". – Москва
Вып. 8. – 1979. – 44 с.
997848
  Леонтьев А.А. Психологический портрет лектора : материалы ун-та лекторов г. Москвы / А.А. Леонтьев ; Правление всесоюз. о-ва "Знание" ; Науч.-метод. совет по проблемам лектор. мастерства ; Отдел методики лекционной пропаганды ; Московск. город. орг. о-ва "Знание". – Москва : Знание, 1981. – 43, [1] c. – Библиогр.: с. 42 и в подстроч. прим.
997849
  Платонов К.К. Психологический практикум / К.К. Платонов. – М., 1980. – 165с.
997850
  Баронин А.С. Психологический профиль убийц : Пособие по криминальной психологии и криминалистике / А.С. Баронин. – Киев : ПАЛИВОДА, 2001. – 176с. – ISBN 966-95871-4-Х
997851
  Мириманян А.М. Психологический роман и его некоторые отличительные особенности : Автореф... канд. психол.наук: 21.960 / Мириманян А.М.; Армянск. пед. ин-т. – Ереван, 1971. – 38л.
997852
  Варшава Б.Е. Психологический словарь / Б.Е. Варшава, Л.С. Выготский. – Москва, 1931. – 206с.
997853
   Психологический словарь. – Москва : Педагогика, 1983. – 448с.
997854
   Психологический словарь. – 2-е изд.,перераб. и доп. – Москва : Педагогика-Пресс, 1999. – 440с. – ISBN 5-7155-0720-0
997855
   Психологический словарь. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. – 640с. – ISBN 5-222-03026-1


  Содержит более 2,5 тысячи терминов, отвечающих современному состоянию психологии
997856
  Фридман Л.М. Психологический справочник учителя / Л.М. Фридман, И.Ю. Кулагина. – Москва : Просвещение, 1991. – 287с. – (Психолог. наука -школе)
997857
  Росийчук Т.А. Психологический субъект в гуманитарном мышлении: диалогическое осмысление психологии деятельности // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 2. – С.1-4
997858
  Дружилов С.А. Психологический террор в условиях реформирования высшей школы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 42-51. – ISSN 0321-0383


  Реформирование вузов вызывает обострение социально-психологической ситуации на кафедрах, возникновение моббинга. Выделяют два вида моббинга: вертикальный - «боссинг», когда психологический террор исходит от начальника; горизонтальный - когда он исходит ...
997859
  Эдогава Рампо Психологический тест : рассказы / Эдогава Рампо ; пер. с япон. и сост. Г. Дудкиной. – Москва : Известия, 1989. – 182 с. – (Библиотека журнала "Иностранная литература"). – ISBN 5-206-00031-0
997860
  Еникеев М.И. Психологический энциклопедический словарь / М.И. Еникеев. – Москва : Проспект, 2008. – 560с. – ISBN 978-5-482-01446-2
997861
   Психологический, педагогический и психотерапевтический аспекты воздействия кино на зрителя / Н.Л. Карпова, М.М. Данина, Н.В. Кисельникова, А.И. Шувиков // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 4. – С. 87-96. – ISSN 0042-8841
997862
  Левитов Н.Д. Психологическик особенности подростков / Н.Д. Левитов. – М, 1954. – 53с.
997863
  Ладанов И.Д. Психологическме аспекты преодоления конфликтной ситуации в трудовых коллективах. / И.Д. Ладанов, В.П. Галицкий. – М, 1984. – 87с.
997864
   Психологическое воздействие на личность и группу. – Иваново, 1989. – 136с.
997865
  Головаха Е.И. Психологическое время личности / Е.И. Головаха, А.А. Кроник. – Київ : Наукова думка, 1984. – 207 с.
997866
  Донцов А.И. Психологическое единство коллектива / А.И. Донцов. – М., 1982. – 63с.
997867
  Гусельцева М.С. Психологическое знание и культурно-историческая эпистемология // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 3. – С. 3-16. – ISSN 0042-8841
997868
  Журавлев А.Л. Психологическое и социально-психологическое пространство личности и группы: понимание, виды и тенденции исследования / А.Л. Журавлев, А.Б. Купрейченко // Психологический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – Т. 32, № 4. – С. 45-56. – ISSN 0205-9592
997869
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Сергиенко В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 24 с.
997870
  Сергиенко В.И. Психологическое и социальное в духовном мире личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Сергиенко В.И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
997871
   Психологическое изучение детей в школе-интернате. – М., 1960. – 208с.
997872
   Психологическое изучение слепых и слабовидящих и методика работы с ними. – Л., 1990. – 150с.
997873
   Психологическое изучение трудновоспитуемых школьников и несовершеннолетних правонарушителей. – М., 1973. – 201с.
997874
  Ивашкин В.С. Психологическое изучение школьников / В.С. Ивашкин. – Владимир, 1990. – 109с.
997875
  Владимиров Л.Е. Психологическое исследование в уголовном суде / Л.Е. Владимиров, проф. – Москва : Т-во скоропеч. А. А. Левенсон, 1901. – [4], VI, II, 291 с.
997876
  Спиваковская А.С. Психологическое исследование игровой деятельности детей, страдающих шизофренией : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Спиваковская А.С. ; МГУ. – Москва, 1974. – 26 с.
997877
  Белопольская Наталия Львовна Психологическое исследование мотивов учебной деятельности у детей с задержанным психическим развитием : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.04 / Белопольская Наталия Львовна; Моск. гос. ун-т. – М., 1976. – 22л.
997878
  Ходош Тибор Психологическое исследование трудовой деятельности человека в поточно-конвейерном производстве : Автореф... канд. пед. по психологиинаук: 731 / Ходош Тибор; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
997879
  Маруга Э.В. Психологическое исследование формирования речи на иностранном языке (на матер. значений неличных форм англ. глагола) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Маруга Э.В. ; МГУ. – Минск, 1971. – 26 с.
997880
  Роговин М.С. Психологическое исследование: уч. пособие. / М.С. Роговин. – Ярославль, 1979. – 66с.
997881
  Немов Р.С. Психологическое консультирование : Учебник для студ.вузов / Р.С. Немов. – Москва : Владос, 2000. – 528с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-691-00268-6
997882
  Глэддинг С. Психологическое консультирование / С. Глэддинг. – 4-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 736с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00268-4
997883
  Пахальян В.Э. Психологическое консультирование : учебное пособие для студ. высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и специальностям психологии / В.Э. Пахальян. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 256с. – (Учебное пособие). – ISBN 978-5-469-01389-1
997884
  Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапия : учебное пособие для высшей школы / Р. Кочюнас. – 6-е изд. – Москва : Трикста ; Академический проект, 2008. – 464с. – (Gaudeamus). – ISBN 978-5-8291-0956-1
997885
  Орлов А.Б. Психологическое консультирование и психотерапия: триалогический подход // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2002. – № 3. – С.3-19. – ISSN 0042-8841
997886
  Раевский А.Е. Психологическое манипулирование в новых религиозных движениях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.81-89. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
997887
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении : Учеб.пособие / Н.В. Осьмаков. – Москва : Просвещение, 1981. – 144с.
997888
  Осьмаков Н.В. Психологическое направление в русском литературоведении: Д.Н.Овсянико-Куликовский: уч. пособие / Н.В. Осьмаков. – М., 1981. – 160с.
997889
  Замошкин Ю.А. Психологическое направление в современной буржуазной социологии / Ю.А. Замошкин. – М., 1958. – 63с.
997890
  Иванова Л.П. Психологическое направление в языкознании // Общее языкознание : курс лекций / Л.П. Иванова. – Киев : Освита Украины, 2010. – С. 63-83. – ISBN 978-966-188-123-4
997891
  Вдовенко Л.И. Психологическое наследие А.И. Герцена : Автореф... канд. пед.наук: / Вдовенко Л.И.;. – Киев, 1963. – 16л.
997892
  Садчикова П.И. Психологическое наследие А.Ф. Лазурского : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Садчикова П.И. ; МВО СССР, КГУ. – Киев, 1955. – 15 с.
997893
  Сливницкий Ю.О. Психологическое обеспечение автоматизированных систем человек-машина / Ю.О. Сливницкий. – Москва : Московский университет, 1989. – 112с. – ISBN 5-211-01155-4
997894
   Психологическое обеспечение деятельности руководителя коллектива. – Москва
Т. 1. – 1990. – 46 с.
997895
   Психологическое обеспечение деятельности руководителя коллектива. – Москва
Т. 2. – 1990. – 17 с.
997896
   Психологическое обеспечение профессиональной деятельности. – Санкт-Петербург : С.-Петербургский университет, 1991. – 151с.
997897
   Психологическое обеспечение психического и физического здоровья человека : Тезисы докладов к VII съезду Общества психологов СССР. – Москва, 1989. – 170с.
997898
  Задорожнюк И.Е. Психологическое обеспечение системы математического образования / И.Е. Задорожнюк, М.Н. Заостровцева // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 179-182. – ISSN 0042-8841
997899
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций : Оперативное внедрение : учебное пособие / П.Я. Прыгунов. – Киев : КНТ, 2006. – 472 с. – (Мир глазами спецслужб). – ISBN 966-373-105-2
997900
  Прыгунов П.Я. Психологическое обеспечение специальных операций. Оперативное внедрение : учеб. пособие для практич. психологов и оперативных сотрудников правоохр. органов, руковод. коммерч. служб безопасности / П.Я. Прыгунов ; Global organisation of allied leadership ; Academy of open society security. – Изд. 2-е. – Киев : Липкан Е.С., 2012. – 185, [2] с. – Библиогр.: с. 182-185 и в конце глав. – ISBN 978-966-2439-32-8
997901
   Психологическое обеспечение учебно-воспитательного процесса в вузе. – Л., 1985. – 191с.
997902
  Караяни А.Г. Психологическое образование на рубеже веков / А.Г. Караяни, Ю.М. Караяни // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Рос. акад. образования ; Федерал. гос. науч. учреждение "Ин-т социализации образов." ; Московский психолого-социал. ун-т. – Москва, 2014. – № 3 (55). – С. 55-66. – ISSN 2073-8536
997903
  Красновский В.М. Психологическое образование: требование времени и пути освоения // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 18-21
997904
  Ждан А.Н. Психологическое общество при Императорском Московском университете (1885-1922): этапы развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 10 (ноябрь). – С. 45-48. – ISSN 0321-0383


  Выделены главные направления и основные периоды деятельности Московского психологического общества - первого в России профессионального объединения научных сил в области психологии и философии. Раскрыто его значение для последующего развития ...
997905
  Петухов Валерий Викторович Психологическое описание визуальных способов решения задач : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Петухов Валерий Викторович; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. психологии. – М., 1978. – 18л.
997906
  Киселев А.Д. Психологическое основание уголовной ответственности / А.Д. Киселев. – Харьков : Типолитогр. "Печатное дело" кн. К.Н. Гагарина, 1903. – [2], II, 312 с.


  Аннотация: В учении Фейербаха и Грольмана, по данным положительного права, классической школы, эмпирической психологии и антрополого-криминалистической школы.
997907
  Маклаков А.Г. Психологическое прогнозирование в экстремальных условиях деятельности / А.Г. Маклаков, С.В. Чермянин // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 142-148. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
997908
  Буравцева Н.В. Психологическое пространство личности в контексте проблем профессионального образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 234-240. – ISSN 1811-0916
997909
  Локалова Н.П. Психологическое развитие как составляющая образования // Вопросы психологии : Научный журнал / Российская академия образования, трудовой коллектив редакции. – Москва, 2003. – № 1. – С.27-41. – ISSN 0042-8841
997910
  Крейдун Надежда Петровна Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества : Дис... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Крейдун Надежда Петровна; ГОс. ком. СССР по народн. образованию Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
997911
  Крейдун Н.П. Психологическое содержание криминогенного комплекса личности и его динамика в условиях изоляции от общества. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Крейдун Н.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
997912
  Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания / Е.А. Климов. – М., 1986. – 78с.
997913
   Психологическое сопровождение подготовки специалистов в вузе. – Новосибирск, 1988. – 162с.
997914
  Михайлова О.Б. Психологическое сопровождение развития инновационного потенциала личности в высшей школе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 69-73. – ISSN 1026-955X


  На основе методологического анализа автор рассматривает основные составляющие инновационного потенциала личности и обосновывает особенности его развития в современной практике высшей школы. Представлена модель психологического сопровождения развития ...
997915
  Семенова Елена Александровна Психологическое сопровождение становления профессионального самосознания студентов // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
997916
  Юревич А.В. Психологическое состояние современного российского общества: новые оценки // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2015. – № 2. – С.32-45. – ISSN 0042-8841
997917
  Анастази Анна Психологическое тестирование / Анастази Анна. – Москва, 1982. – 318с.
997918
  Анастази Анна Психологическое тестирование / Анастази Анна, С. Урбина. – 7-е межд. изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
997919
  Пишо П. Психологическое тестирование / Пьер Пишо; Науч. ред. перевода на рус. язык А.И.Нафтульева. – 16-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 160с. – (Концентрированная психология). – ISBN 5-94723-429-7
997920
  Анастази А. Психологическое тестирование = Psychological testing / А. Анастази, С.Урбина. – 7-е международное издание. – Москва, Санкт-Петербург и др. : Питер, 2003. – 688с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00106-0
997921
  Новиков В.В. Психологическое управление производственной организацией /Настольная книга советского менеджера и практического психолога / В.В. Новиков, Ю.М. Забродин. – Москва, 1990. – 246с.
997922
  Труфанова Е. Психология - дисциплина смежная и первостепенная : [психолог в библиотеке] / Евгения Труфанова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 9. – С. 50-52. – ISSN 0869-4915


  Психолог в библиотеке - явление не новое, но все еще не совсем привычное. А между тем организация психологической службы на базе крупных библиотек России давно доказала свою нужность и значимость. В статье рассказывается о работе отдела психологии ...
997923
  Климов Е.А. Психология : воспитание, обучение : учеб. пособие для студентов вузов / Е.А. Климов. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 373, [3] с. – Библиогр.: с. 367-373. – ISBN 5-238-00179-7
997924
  Фрейд З. Психология бессознательного / Зигмунд Фрейд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 400с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-91180-425-1
997925
  Журавлев А.Л. Психология больших социальных групп как коллективных субъектов / А.Л. Журавлев, Т.П. Емельянова // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.5-15р. – ISSN 0205-9592
997926
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-
№ 4. – 2005
997927
   Психология в вузе : Научно-методический журнал. – Москва; Обнинск, 2002-. – ISSN 1991-0711
№ 4. – 2006
997928
  Чалдини Р. Психология влияния / Роберт Чалдини; перев. с англ. Е. Волков, И. Волкова, О. Пузырева. – 4-е международное изд. – Москва; Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 288с. : илл. – (Мастера психологии). – ISBN 5-318-00218-8
997929
  Хоган К. Психология влияния = The science of influence : техники манипуляции в бизнесе и личном общении / Кевин Хоган ; [ пер. с англ. О.Л. Пелявского ; под ред. Е.А. Черненко ]. – Москва ; Санкт-Петербург : Диалектика ; И.Д. Вильямс, 2007. – 352 с. – ISBN 978-5-8459-1117-9
997930
  Барабанщиков В.А. Психология восприятия : онтологическое измерение // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 2 (58). – С.78-92
997931
  Марцинковская Татьяна Давидовна Психология восприятия абстрактного искусства // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Рассматриваются факторы, способствующие появлению абстрактного искусства, описываются механизмы его восприятия, специфика эстетического восприятия абстрактных и сюжетных художественных произведений. Проводится сравнительный анализ внешней и ...
997932
  Тихомиров Денис Еварестович Психология восприятия моральных и правовых норм / Тихомиров Денис Еварестович. – Киев : Знание, 1978. – 47с.
997933
  Забарин А.В. Психология гражданина в отношениях с государством // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 102-108. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
997934
   Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. – Санкт-Петербург; Москва : Питер, 2002. – 384с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-318-00075-4
997935
  Дыченко Л.Ф. Психология и библиотекарь : Учебно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2006. – 144с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 48). – ISBN 5-85129-175-3
997936
  Крысько В.Г. Психология и педагогика в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие. Рекомендовано к исрользованию в школах и вузах РФ в качестве необходимой учебно-методической литературы / В.Г. Крысько. – Минск : Харвест, 1999. – 384с. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-433-498-8
997937
  Эйдемиллер Э. Психология и психотерапия семьи / Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис. – 3-е изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 651, [1] с. : ил., табл. – Указетели: с. 637-647. – Библиогр.: с. 602-636. – (Серия "Золотой фонд психотерапии"). – ISBN 5-88782-394-1
997938
  Литвиненко И.Ю. Психология и соционика // Психология и соционика межличностных отношений : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2013. – № 12 (132), декабрь. – С. 27-34. – ISSN 2226-7549
997939
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 11. – 2004
997940
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2005
997941
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2005
997942
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2005
997943
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2005
997944
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2005
997945
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2005
997946
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2005
997947
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2006
997948
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2006
997949
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 4. – 2006
997950
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2006
997951
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 8. – 2006
997952
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2006
997953
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 1. – 2007
997954
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 2. – 2007
997955
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 3. – 2007
997956
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 5. – 2007
997957
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 7. – 2007
997958
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 9. – 2007
997959
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : Международный научно-практический журнал. – Киев, 2002-
№ 10. – 2007
997960
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1. – 2008
997961
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 2. – 2008
997962
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 3. – 2008
997963
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5. – 2008
997964
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 9. – 2008
997965
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 10. – 2008
997966
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 1 (73). – 2009
997967
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 3 (75). – 2009
997968
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 4 (76). – 2009
997969
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 5 (77). – 2009
997970
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 6 (78). – 2009
997971
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 7 (79). – 2009
997972
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 8 (80). – 2009
997973
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 9 (81). – 2009
997974
   Психология и соционика межличностных отношений = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
№ 11 (83). – 2009
997975
  Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 464 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 454-464. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
997976
  Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 464 с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
997977
  Гришина Н.В. Психология конфликта / Н.В. Гришина. – Санкт-Петербург : Питер, 2005. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-314-00115-2
997978
   Психология мотивации и эмоций : учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению и специальностям психологии. – Изд. 2-е, стереотипное. – Москва : ЧеРо ; Омега-Л ; МПСИ, 2006. – 752с. – (Хрестоматия по психологии). – ISBN 5-88711-228-X
997979
  Тихомиров О.К. Психология мышления : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / О.К. Тихомиров. – Москва : AKADEMIA, 2002. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – (Высшее образование ) ( Классическая учебная книга ) ( CLASSICUS). – ISBN 5-7695-0922-8
997980
  Лебон Г. Психология народов и масс / Гюстав Лебон. – Санкт-Петербург : Макет, 1995. – 316 с. – ISBN 5-85186-037-5
997981
  Балашова Е. Психология общения как форма совершенствования коммуникативной компетентности : тренинг-семинар / Е. Балашова, Т. Неверова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. Спецвыпуск. – Москва, 2013. – № 8. – С. 16-17. – ISSN 0869-4915
997982
  Зобков А.В. Психология отношений и оптимизация образовательной среды / А.В. Зобков, Н.Н. Калинина, Б.К. Тебиев // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 10. – С. 19-66. – ISSN 1561-2465
997983
  Самоукина Н.В. Психология профессиональной деятельности : учеб. пособие для студентов непсихол. вузов / Н.В. Самоукина. – 2-е изд. – Москва [и др.] : Питер, 2003. – 219, [2] с. : табл. – На тит. л.: Изд. программа "300 лучших учеб. для высш. шк. в честь 300-летия Санкт-Петербурга". – (Учебное пособие). – ISBN 5-318-00560-8
997984
  Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для вузов / В.А. Бодров. – Москва : Per se, 2001. – 511, [1] с. – Библиогр.: с. 492-507. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0048-3
997985
  Резепов И.Ш. Психология рекламы и PR : учебное пособие / И.Ш. Резепов. – Москва : Дашков и К, 2008. – 224с. – ISBN 978-5-91131-617-4
997986
  Бандурка А.М. Психология руководителя / А.М. Бандурка, Е.В. Землянская. – Харьков : Золотая миля, 2013. – 718, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 713-718 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-1685-39-9
997987
  Фрейд З. Психология сексуальности : [пер. с нем.] / З. Фрейд. – Харьков : Фолио, 2009. – 288 с. – Миниатюрное издание. – ISBN 978-966-03-4677-2
997988
  Дружинин В.Н. Психология семьи / В.Н. Дружинин. – 3-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург [ и др. ] : Питер, 2008. – 176 с. : ил. – ISBN 978-5-469-00131-7
997989
  Андреева Г.М. Психология социального познания : учеб. пособие для студентов психол. и пед. специальностей вузов / Г.М. Андреева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2000. – 287, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 280-286. – ISBN 5-7567-0248-2
997990
  Аргайл М. Психология счастья = The psychology of happiness / Майкл Аргайл ; [ пер. с англ. А. Лисицына ]. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 272с. – (Мастера психологии). – ISBN 5-272-00370-5
997991
  Лебон Гюстав Психология толп / Гюстав Лебон // Психология толп : [сборник] / [сост. Боковиков А.К.]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – С.13-254. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
997992
   Психология толп : [сборник]. – Москва : Институт психологии РАН, КСП+, 1998. – 416 с. – Содержание : Психология толп / Гюстав Лебон. Мнение и толпа / Габриэль Тард. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6 ; 5-89692-002-4
997993
  Лебон Гюстав Психология толп // Психология толп : [сборник] / [предисл.: Иван В. Задорожнюк ; вступ.статья "Лебон и Тард: два взгляда на развитие общества / В.Н. Дружинин (с.9-12)]. – Москва : Ин-т психологии РАН ; КСП+, 1999. – С. 13-254. – (Библиотека социальной психологии). – ISBN 5-201-02259-6
997994
  Абрамова Г.С. Психология только для студентов : учеб. пособие для вузов / Г.С. Абрамова. – Москва : Per Se, 2001. – 271, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 238. – (Современное образование). – ISBN 5-9292-0016-5
997995
  Митина Л.М. Психология труда и профессионального развития учителя : Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений, обучающиеся по спец. 031000 - педагогика и психология / Л.М. Митина. – Москва : Academia, 2004. – 320с. – (Высшее профессиональное образование). – ISBN 5-7695-1666-6
997996
  Базыма Б.А. Психология цвета: теория и практика / Б.А. Базыма. – СПб : Речь, 2005. – 205с. – (Психологический прктикум). – ISBN 5-9268-0363-2
997997
   Психология человеческой агрессивности : хрестоматия. – Минск ; Москва : АСТ ; Харвест, 2001. – 653, [2] с. : ил. – Сер. осн. в 1998 г. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 985-13-0289-9
997998
   Психология экстремальных ситуаций : хрестоматия. – Москва ; Минск : АСТ ; Харвест, 2001. – 475, [5] с. : ил., табл. – (Библиотека практической психологии). – ISBN 5-17-010762-5
997999
  Изард Э.К. Психология эмоций = The psychology of emotions / Кэррол Э. Изард. – Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 464с. – (Мастера психологии). – ISBN 978-5-314-00067-0
998000
  Придня А.В. Психология, парапсихология и целительство : [ практическое пособие для медицинских работников, специалистов, психологов, парапсихологов и широкого круга читателей ] / А.В. Придня. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. – 480 с. – ISBN 5-222-01523-8
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,