Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Зубрицький М. "Проблемні питання здійснення прокурорського нагляду за законністю діяльності із розкриття вбивств, пов"язаних з безвісним зникненням потерпілих і розшуком безвісти зниклих осіб" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 366-372. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
997002
  Сергєєва Д. Проблемні аспекти використання результатів зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж як доказів у кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 209-218. – ISSN 1026-9932


  На підставі наукового аналізу положень нового кримінального процесуального законодавства України, а також матеріалів слідчо-судової практики у статті розглядаються деякі проблемні аспекти використання результатів зняття інформації з транспортних ...
997003
  Супрун Д. Проблемні аспекти відповідальності франчайзера та франчайзі перед споживачем // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 178-180
997004
  Говорушко Т.А. Проблемні аспекти впровадження контролінгу в Україні / Т.А. Говорушко, Д.О. Кроніковський // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 51-53. – ISSN 1728-6220
997005
  Гуренко М. Проблемні аспекти впровадження концесій в сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 90-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті проаналізовано законодавчу базу в сфері використання концесій в мережі автомобільних доріг країни; методику використання концесій за кордоном; виявлено певні недоліки, що стримують ефективне застосування концесій у даній сфері в ...
997006
  Михайленко С. Проблемні аспекти діяльності Рахункової палати України та шляхи їхнього вирішення / С. Михайленко, В. Хомутенко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 175-182. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
997007
  Васильченко З.М. Проблемні аспекти ефективного використання бюджетних коштів на житлове забезпечення військовослужбовців / З.М. Васильченко, С.М. Чімишенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений аналіз діючого механізму бюджетного фінансування забезпечення військовослужбовців житлом та висвітлено нові погляди на можливі шляхи його удосконалення через запровадження іпотечно-накопичувальної системи житлового забезпечення ...
997008
  Кучер Т.М. Проблемні аспекти застосування доказів та доказування при здійсненні цивільного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 48-50


  У статті розглянуто характеристики основних чинників ефективного судового захисту - поняття доказів та засобів доказування на підставі практичних прикладів, проаналізовано застосування встановлених законом засобів доказування та можливість звільнення ...
997009
  Могилко Л.В. Проблемні аспекти здійснення державних єврооблігаційних запозичень // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 36-40


  У статті розгнлянуто основні етапи діяльності України з випуску та розміщення єврооблігацій.
997010
  Давидович І.І. Проблемні аспекти кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 342-346. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах розглядаються проблемні питання кваліфікації втручання у діяльність працівника правоохоронного органу за сукупністю з іншими злочинами та при конкуренції кримінально-правових норм.
997011
  Сищук О.А. Проблемні аспекти комунікаційної діяльності органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 29-33. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1). – ISSN 2219-8741


  У статті проаналізовано сучасне комунікаційне середовище, в якому працюють комунікаційні підрозділи органів виконавчої влади. Визначено засади планування комунікаційної діяльності, особливості переходу від спонтанної до стратегічної комунікації.
997012
  Моргун Л.В. Проблемні аспекти німецьких еліптичних речень // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 33-37. – ISBN 966-8188-08-X
997013
  Тузані М.Х. Проблемні аспекти оподаткування заробітної плати працівників // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 77-79
997014
  Лаптєва В. Проблемні аспекти реалізації політики залучення інвестицій вітчизняними промисловими підприємствами // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 67-72 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
997015
  Дубчак А. Проблемні аспекти стажування адвоката як вимоги до набуття професійного статусу // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 37-39
997016
  Годованюк О. Проблемні аспекти створення Державного земельного банку в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 2 жовтня (№ 40)
997017
  Віхляєв М.Ю. Проблемні аспекти та наслідки законодавчого закріплення терміна "громадські об"єднання" у новому Законі України "Про громадські об"єднання" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 58. – С. 128-134. – ISSN 1563-3349
997018
  Веріга Г. Проблемні аспекти трансформації фінансової звітності підприємств України відповідно до принципів МСФЗ : міжнародні стандарти фінансової звітності / Г. Веріга, А. Савро // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 19-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
997019
  Голобородько Я. Проблемні аспекти української поезії XXI століття // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7/8. – С. 57-59
997020
  Савчук С.В. Проблемні аспекти формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 10. – С. 18-21
997021
  Харченко С.В. Проблемні аспекти функціонування національних стандартів серії "Інформація та документація" / С.В. Харченко, С.В. Литвинська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 1. – С. 8-16. – Бібліогр.: 7 назв.


  У статті визначено репрезентованість національних стандартів України серії "Інформація та документація", виявлено й проаналізовано актуальні проблеми їх функціонування на сучасному етапі.
997022
  Клюско Л.А. Проблемні банки в Україні, їх реформування та рекапіталізація в сучасних умовах : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 216-222. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
997023
  Шелудько Н.М. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 25-28. – Бібліогр.: 12 назв
997024
  Полтава К.О. Проблемні питання безпеки руху й експлуатації транспорту та їх кримінально-правова охорона // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 425-431. – ISSN 1026-9932
997025
  Просєкін М.А. Проблемні питання вдосконалення земельного законодавства щодо правового регулювання спільного володіння землею // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 144-149. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
997026
  Педченко Г.М. Проблемні питання вдосконалення системи воєнної безпеки країни / Г.М. Педченко, В.І. Шарий, А.І. Невольніченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 171-181


  У статті розглянуто деякі проблемні питання вдосконалення системи воєнної безпеки {країни. Запропонована концепція удосконалення системи стратегічного планування \жтосування Збройних Сил України саме на стратегічному рівні. В статье рассмотрены ...
997027
  Заєць А. Проблемні питання визнання і виконання рішень міжнародних комерційних арбітражних судів на території України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 1026-9932
997028
  Федоренко А. Проблемні питання визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 41-52. – Бібліогр.: 7 назв
997029
  Жоравович Д. Проблемні питання визначення підприємницької діяльності в контексті її здійснення фізичною особою // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 72-76
997030
  Ємельянов А.С. Проблемні питання визначення статусу голови господарського суду в Законі України "Про судоустрій і статус суддів" // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 73-77. – ISSN 0132-1331
997031
  Кравченко А.В. Проблемні питання визначення та цивільного обороту цілісного майнового комплексу як об"єкта нерухомості / А.В. Кравченко, І.І. Зеленкова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 10 (145). – С. 39-41


  Розглядаються проблеми віднесення цілісного майнового комплексу до об"єктів нерухомості, а також особливості укладення деяких видів правочинів з такими об"єктами, аналізуються основні теоретичні та практичні проблеми, які виникають у цивільному обороті ...
997032
  Москаленко Ю. Проблемні питання використання доменних імен в мережі Інтернет // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1608-6422
997033
  Ільїна О.В. Проблемні питання відмежування інституту повторності злочинів від продовжуваного злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 246-249
997034
  Карпенко М.І. Проблемні питання військових злочинів потребують негайного розгляду і позитивного вирішення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 156-164. – ISSN 2222-5374
997035
  Дем Проблемні питання державної політики фінансової підтримки сільського господарства / Дем, "яненко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 67-75. – ISSN 2221-1055
997036
  Головкін Б.М. Проблемні питання детермінації корисливої насильницької злочинності та її проявів // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 103-115
997037
  Черникова А.О. Проблемні питання диференціації процесуальної форми адміністративного судочинства України та шляхи їх вирішення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 57-63. – ISSN 2220-1394
997038
  Старицька О. Проблемні питання довіри до державної влади в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 71-75
997039
  Ткаченко І.В. Проблемні питання європейської інтеграції України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 73-76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено основні проблеми, що постали перед українською державою на шляху досягнення стратегічної мети - входження до складу ЄС, висвітлено основні моменти, які впливають на її реалізацію. В статье исследованы основные проблемы, которые ...
997040
  Криштопа О. Проблемні питання єдиної нотаріальної процесуальної форми (на прикладі аналізу Гаазької конвенції від 5 жовтня 1961 року про скасування вимоги легалізації іноземних офіційних документів (Конвенція про апостіль) // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 556-559
997041
  Куліцька С.В. Проблемні питання забезпечення виконання зобов"язань за попереднім договором купівлі-продажу нерухомого майна // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 409-415. – ISSN 1563-3349
997042
  Кокарева Є.О. Проблемні питання законодавчого регулювання взаємовідносин громадян із суб"єктами владних повноважень в Україні // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2010. – № 4 (14). – С. 15-17
997043
  Головченко Л.М. Проблемні питання законодавчого регулювання судово-експертної діяльності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 8-10
997044
  Берзіна А.І. Проблемні питання заповіту подружжя // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 4 (78). – С. 28-30


  У статті розглядаються питання доцільності існування норми про заповіт подружжя в тому вигляді, у якому вона існує чинному законодавстві з огляду на те, що у більшості випадків вона порушує права особи надані їй законодавцем.
997045
  Прилуцький Р.Б. Проблемні питання застосування законодавства у сфері здійснення державних закупівель / Р.Б. Прилуцький, Ю.А. Карпова // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7. – С. 35-44. – ISSN 2222-5374
997046
  Кухарчук А. Проблемні питання застосування Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 19 червня (№ 25)
997047
  Сисоєнко Г.І. Проблемні питання застосування окремих норм КПК у кримінальному провадженні // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 113-132. – ISSN 2310-6166
997048
  Стройко І.А. Проблемні питання захисту суміжних прав організації мовлення: практика України та європейський досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 219-224
997049
  Андреев А.В. Проблемні питання звільнення від відбування покарання з випробуванням // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 538-542. – ISBN 978-966-458-403-3
997050
  Лещенко Р.М. Проблемні питання здійснення корпоративного контролю в ТОВ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 164-167
997051
  Нікітіна О.В. Проблемні питання інформаційно-правового та методологічного дослідження застосування заходів заохочення до засуджених // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань правової інформатики, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2012. – № 4 (36). – С. 37-42
997052
  Андрушко П.П. Проблемні питання кваліфікації постановлення судддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (163). – С. 13-23
997053
  Андрушко П.П. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 9-17
997054
  Куліцька С.В. Проблемні питання кримінально-правової кваліфікації ситуацій заволодіння мобільними телефонами // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 385-389
997055
  Старко О. Проблемні питання кримінальної відповідальності за ст. 130 Кримінального кодексу України // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 160-165. – ISSN 2409-4544
997056
  Шишко О.В. Проблемні питання методики розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 6 (199). – C. 30-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
997057
  Бадовська С. Проблемні питання набуття істотної участі нерезидентами в банках та інших фінансових установах в Україні // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 94-103. – ISSN 2227-7056


  В роботі висвітлено основні проблеми набуття нерезидентами істотної участі в фінансових установах в Україні. В межах дослідження проаналізовано зміни в корпоративному та фінансовому законодавстві щодо набуття істотної участі особами, відповідні проекти ...
997058
  Харитонов Є. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України / Є. Харитонов, О. Харитонова // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 60-68. – ISSN 0132-1331
997059
  Мельник О. Проблемні питання навчання безпеці життєдіяльності у вищих навчальних закладах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 6-7
997060
  Беньківський В.О. Проблемні питання об"єктивної сторони злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-64. – (Юридичні науки ; Вип. 37)


  Досліджується контекстуальне та абстрактне вивчення об"єктивної сторони складу злочину. Це положення у статистиці ілюструється застосуванням методологічного принципу при вивченні об"єктивної сторони та її ознак. The article deals with the contextual ...
997061
  Гриценко О.М. Проблемні питання обліку запасів у торговельно-виробничій діяльності підприємств ресторанного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 162-165
997062
  Рогатюк І.В. Проблемні питання обліку кримінальних правопорушень у практиці роботи прокуратури // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 115-116
997063
  Семенко Т. Проблемні питання обліку податкового кредиту з ПДВ та шляхи їх вирішення : податки та оподаткування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
997064
  Семенко Т. Проблемні питання обліку розрахунків з ПДВ при здійсненні операцій з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічній діяльності (на прикладі цукрових заводів) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 12. – С. 34-38
997065
  Василенко О.В. Проблемні питання оцінки та прогнозування надійності складних технічних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 34-38
997066
  Шаповал С. Проблемні питання підготовки спеціалістів з вищою освітою для Одеського регіону : підготовка кадрів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 8 (298) : Одеський національний політехнічний університет: стратегія і тактика інноваційного розвитку. – С. 30-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1810-3944
997067
  Когут О.В. Проблемні питання правового регулювання державної служби // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 101-111. – ISSN 2078-9165
997068
  Євтушенко О.І. Проблемні питання практики розгляду судами заяв щодо обмеження виїзду за кордон осіб, які мають невиконані зобов"язання / О.І. Євтушенко, Л.В. Козловська // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 3 (6). – С. 129-141
997069
  Гонтаренко Н. Проблемні питання приватизації державного майна та державного управління в цій сфері // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 115-118
997070
  Сидоренко М.Й. Проблемні питання принципів кримінального права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 420-425. – ISSN 1563-3349
997071
  Остапенко В.І. Проблемні питання припинення поруки в разі смерті боржника за кредитним договором // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2014. – № 4 (93). – С. 68-80
997072
  Шахман Н.В. Проблемні питання проведення судово-медичної експертизи трупів новонароджених і плодів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 536-540. – ISSN 1563-3349
997073
  Самойленко А. Проблемні питання продажу майна боржника у процесі банкрутства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 34-35
997074
  Тропін З.В. Проблемні питання реалізації механізму вирішення міжнародних спорів за Договором до Енергетичної Хартії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 288-292
997075
  Коршун В.Ф. Проблемні питання реформування інституту адміністративно-територіального устрою України // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 98-99. – ISBN 978-617-7363-7-0
997076
   Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах : аналіт. доп. / [Горбулін В.П. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2012. – 97, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1696-80-7
997077
  Лялюк О.Ю. Проблемні питання системно-структурної організації влади Автономної Республіки Крим // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 77-87. – ISSN 2224-9281
997078
  Кормило М.І. Проблемні питання спадкування обов"язкової частки у спадщині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 388-391
997079
  Веліканов В.Я. Проблемні питання стратиграфії венду України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 7-13 : схема. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
997080
   Проблемні питання судової експертизи : зб. матералів міжнар. наук.-практ. конф., 3-4 жовт. 2013 р. / М-во юстиції України, Дніпропетр. НДІ суд. експертиз ; [редкол.: Д.Ю. Порошин та ін.]. – Дніпропетровськ : ЛізуновПрес, 2013. – 207, [1] с. : іл. – Текст укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2575-31-6
997081
  Головач В.В. Проблемні питання суспільного нагляду та контролю за аудиторською діяльністю // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 33-36
997082
  Гущук В.І. Проблемні питання у поводженні з відпрацьованими ртутьвмісними лампами / В.І. Гущук, І.Є. Ковальчук // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 14-15 : фото. – Бібліогр.: 2 назв.
997083
  Барабаш О.О. Проблемні питання управління якістю підготовки фахівців / О.О. Барабаш, Т.М. Барабаш, О.М. Гострик // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 8-14
997084
  Пузиренко В.М. Проблемні питання усиновлення іноземцями дітей в Україні // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 174-179. – ISBN 978-617-7363-14-8
997085
  Яновська О.Т. Проблемні питання формування етико-психологічних якостей прокурорів та адвокатів у процесі професійного навчання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 267-271
997086
  Толюпа С.В. Проблемні питання щодо впровадження мереж нового покоління на телекомунікаційному ринку України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 120-126
997087
  Фурсова Л.О. Проблемні ситуації у компаративному аналізі літературних творів : На прикладі прози О.Гончара і В. Бикова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 3 : Література проти війни. – С. 18-24
997088
   Проблемні сім"ї: діти і батьки / Ю.М. Якубова, Антонова-Турченко, Г.В. Святненко, М.М. Московка; Український ін-т соціальних досліджень. – Київ, 1998. – 138с. – ISBN 966-7530-08-6
997089
  Хом"як Н.О. Проблемність буття людини в умовах сучасного урбанізованого суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 90-94
997090
  Швець Н. Проблемність капіталу банків в умовах світової фінансової кризи // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 35-40. – ISSN 0131-775Х
997091
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – ISSN 0132-1331
997092
  Богатирьов І. Проблемність наукових досліджень у галузі кримінально-виконавчого права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 106-110. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997093
  Кириленко Т.С. Проблемність переживань травматичних ситуацій // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядається значення переживання психотравмуючої ситуації як поворотного пункту у житті особистості з погляду цієї особистості.
997094
  Сизоненко В.О. Проблемність подолання кризи конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 23-30


  Проаналізовано причини втрати Україною конкурентоспроможності у світовому економічному просторі. Обгрунтовано необхідність переходу до інноваційно-інвестиційного розвитку, запропоновано заходи, які сприяють відновленню внутрішнього ринку.
997095
  Федулова Любов Іванівна Проблемність регіонів: особливості регіональної політики в умовах нової економіки / Федулова Любов Іванівна, Буга Наталія Юріївна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто методологічні підходи до визначення регіонального розвитку та запропонована власна точка зору на характеристику проблемних регіонів. Обгрунтована необхідність розробки нових положень регіональної політики інноваційного спрямування.
997096
  Саєнко Ю.І. Проблемність соціологічних підходів у світлі проблематичності часу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.47-54. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
997097
   Проблемно-деловая игра как метод управления общественным развитием. – Саратов, 1989. – 99с.
997098
  Мартемьянов В.В. Проблемно-деятельностный подход в компьютерном моделировании : методика и опыт. Вести из школ // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 10. – С. 41-42 : Фото. – ISSN 0016-7207
997099
  Гуляев В.Н. Проблемно-деятельностный подход к обучению в высшей военной школе как методологическая и технологическая основа педагогической безопасности / В.Н. Гуляев, В.И. Марченков // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 1 (45). – С. 155-163. – ISSN 2073-8536
997100
  Максин В.И. Проблемно-категорийный анализ в современной буржуазной "экономикс" / В.И. Максин. – Минск, 1982. – 158с.
997101
  Вергунов В. Проблемно-краєзнавчий аспект у віковій діяльності Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 257-271. – ISSN 2222-5250


  До 15-річчя Інституту історії аграрної науки,освіти та техніки ННСГБ НААН. Методом історико-наукового аналізу висвітлено найважливіші краєзнавчі студії в діяльності ННСГБ НААН та її Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки.
997102
  Бесчастнов А.Г. Проблемно-методологическое обучение химии / А.Г. Бесчастнов. – Минск, 1990. – 95с.
997103
  Процюк Л.Б. Проблемно-мотивний спектр новелістики Василя Портяка // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 2 (26). – С. 190-195. – (Слово). – ISSN 2304-7402
997104
  Ларионов В.В. Проблемно-ориентированное обучение физике в техническом вузе / В.В. Ларионов, Ю.И. Тюрин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 107-109. – ISSN 0869-3617
997105
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1985. – 132с.
997106
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1987. – 133с.
997107
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1988. – 139с.
997108
   Проблемно-ориентированные вычислительные комплексы. – Новосибирск, 1989. – 133с.
997109
   Проблемно-ориентированные вычислительные средства высокой производительности : методология построения, базовые архитектуры, применения : монография / [Слипченко Н.И. и др.] ; под общ. ред. М.Ф. Бондаренко. – Харьков : ХНУРЭ, 2012. – 510, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 476-510. – ISBN 978-966-8766-42-8
997110
   Проблемно-ориентированные измерительно-вычислительные комплексы. – Новосибирск : Наука, 1986. – 96с.
997111
   Проблемно-ориентированные информационные системы. – Л, 1984. – 179с.
997112
   Проблемно-ориентированные комплексы для автоматизации, контроля и управления. – К, 1993. – 75с.
997113
  Видениекс П.О. Проблемно-ориентированные микропроцессорные системы в производстве РЭА / П.О. Видениекс, Я.Я. Вентиньш, А.А. Кривченков. – Москва : Радио и связь, 1987. – 296 с.
997114
   Проблемно-ориентированные программы. Модели, интерфейс, обучение. – Москва, 1990. – 74 с.
997115
  Бабенко Л.П. Проблемно-ориентированные средства в языке Кобол / Л.П. Бабенко. – М, 1979. – 192с.
997116
  Рвачев В.Л. Проблемно-ориентированные языки и системы для инженерных расчетов / В.Л. Рвачев, А.Н. Шевченко. – К., 1988. – 197с.
997117
  Харлов М.А. Проблемно-ориентированный анализ современной социально-экономической и профессиональной ситуации, ее особенности в условиях малого города // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 124-130. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
997118
  Айдаров Олександр Васильович Проблемно-орієнтована інтегрована технологія і засоби формування багатокритеріальних моделей функциональних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Айдаров Олександр Васильович; Харк. держ. техн. ун-тет радіоелектр. – Х., 2000. – 19л.
997119
  Фоменко І.М. Проблемно-орієнтовані інформаційно-документні системи (технологія розробки) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 120-129. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто питання створення проблемно-орієнтованих інформаційно-документних систем. Описана одна з можливих технологій розробки таких систем. Запропоновано методику розробки проблемно-орієнтованої інформаційно-пошукової мови (ІПМ) та словника ключових ...
997120
  Шантир Д.С. Проблемно-орієнтовані методи та алгоритми отримання вимірювальної інформації в ІВС : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Шантир Д.С.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
997121
  Ян Виктор Ильич Проблемно-поисковая деятельность учащихся среднего специального учебного заведения в процессе лабораторно-практических работ : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ян Виктор Ильич; НИИ педагогики УССР. – К., 1981. – 19л.
997122
  Момот Л.Л. Проблемно-пошукові методи навчання в школі / Л.Л. Момот. – Київ, 1984. – 63 с.
997123
  Байков Ф.Я. Проблемно-программируемые задания по физике в средней школе / Ф.Я. Байков. – Москва, 1982. – 63 с.
997124
  Бражник И.И. Проблемно-профилирующее преподавание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев, 1980. – 68с.
997125
  Кязимов К.Г. Проблемно-развивающее обучение в практике работы средних ПТУ / К.Г. Кязимов, Т.А. Калганова. – М., 1986. – 44с.
997126
  Білоусенко П.І. Проблемно-ситуативні завдання на уроках української мови. / П.І. Білоусенко, В.В. Явір. – К., 1992. – 128с.
997127
  Горяинов В.П. Проблемно-структурный метод анализа мониторинга общественного мнения // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 4. – С.35-49. – ISSN 0132-1625
997128
  Подобна Є.В. Проблемно-тематичне наповнення періодичних видань м. Прилуки початку XX століття // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто історію становлення та розвитку газет "Прилукский голос", "Прилукская жизнь", "Прилуцька думка", "Телеграммы", що видавалися у місті Прилуки у 1914 - 1917 рр.
997129
  Грицаюк М.М. Проблемно-тематичний і поетикальний аспекти збірки "Сільські історії" А. Дімарова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 1. – С. 288-298


  Досліджено проблемно-тематичний і поетикальний аспекти творчості А. Дімарова (збірка "Сільські історії"). Исследуется проблемно-тематический и поэтикальный аспекты творчества А. Димарова (сборник "Сельские истории"). The article investigates the ...
997130
  Саліх Х.Т. Проблемно-тематичний репертуар і жанровий арсенал шведської газети "Афтонбладет" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 187-190


  У статті вивчається тематичне та жанрове наповнення журналістських публікацій шведської газети "Афтонбладет". The case of topic and a genre content of journalistic publications of the Swedish newspaper "Aftonbladet" is studied in this article. В ...
997131
  Шереметьєва В.К. Проблемно-тематичний спектр як провідний конституент поетичної моделі світу в романі Ф. Сідні "Аркадія" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-31. – (Гуманітарні науки ; № 3/4). – ISSN 1813-341Х
997132
  Романюк Л. Проблемно-тематичний та жанровий діапазон дитячої прози Івана Сенченка // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 141-145
997133
  Резніченко Н.А. Проблемно-тематичний та жанровий діапазони творів Остапа Вишні для дітей // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 30. – С. 125-133


  У статті розглянуто прозу Остапа Вишні для дітей, її проблемно-тематичний та жанровий діапазон. З"ясовано, що для дитячих оповідань автора характерне тонке нюансування психіки персонажів, увага до ціннісних пріоритетів дитини
997134
   Проблемно-тематичні плани науково-дослідних установ і кафедр держ. унтів. УРСР на 1936 рік. – К, 1936. – 155с.
997135
  Лавринчук В. Проблемно-тематичні тенденції прози Олександра Катренка // Українська мова і література в школі : Науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 7. – С.47-51.
997136
  Комарова Н.С. Проблемное изучение курса политической экономии капитализма / Н.С. Комарова, Л.В. Чиркова. – Ростов-на-Дону, 1988. – 144с.
997137
  Маранцман В.Г. Проблемное изучение литературного произведения в школе / В.Г. Маранцман. – М., 1977. – 206с.
997138
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
1. – 1988. – 87 с.
997139
  Пашаева Н.М. Проблемное изучение славянского национального возрождения / Н.М. Пашаева. – Москва
2. – 1989. – 78 с.
997140
  Старостин Е.С. Проблемное картографирование / АН СССР ; Комиссия по изуч. производительных сил и природных ресурсов при президиуме АН СССР ; Е.С. Старостин ; отв.ред. А.И. Преображенский. – Москва : Наука. – ISBN 5-02-003461-4
Картографическое обеспечение региональных комплексных программ. – 1990. – 134 с.
997141
  Лернер И.Я. Проблемное обучение / И.Я. Лернер. – М., 1974. – 64с.
997142
   Проблемное обучение в вузе. – Саратов, 1987. – 77с.
997143
  Вергасов В.М. Проблемное обучение в высшей школе / В.М. Вергасов. – Київ, 1977. – 94с.
997144
   Проблемное обучение в курсе истории КПСС. – Минск, 1990. – 124с.
997145
   Проблемное обучение в курсе научного коммунизма. – Свердловск, 1985. – 119с.
997146
  Артемьева В Г. Проблемное обучение в курсе обществоведения / В Г. Артемьева, . – Москва, 1973. – 128с.
997147
  Коваленко В.Г. Проблемное обучение в системе работы учителя математики 4-8 классов общеобразовательной школы. : Автореф... канд. пед.наук: 10.00.02 / Коваленко В.Г.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1974. – 25л.
997148
  Гаврилов В.А. Проблемное обучение в средней школе / В.А. Гаврилов. – Кишинёв, 1973. – 23с.
997149
  Соколова Проблемное обучение и использование технических средств обучения в преподавании и пропаганде истории КПСС : Библиогр. указ. лит. за 1970-1982 гг. / Соколова, У.А. Крылова. – Ташкент, 1983. – 47с.
997150
   Проблемное обучение и методы организации познавательной деятельности студентов в общей системе обучения в вузе. – Кемерово, 1983. – 162с.
997151
  Смагина А.В. Проблемное обучение математике в начальных классах. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Смагина А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
997152
  Горбовская О.И. Проблемное обучение на уроках истории / О.И. Горбовская. – Саратов, 1977. – 64с.
997153
  Тхоржевский Д.А. Проблемное обучение на уроках труда / Д.А. Тхоржевский, В.Г. Гетта. – Минск, 1986. – 125с.
997154
  Артемьева Г.В. Проблемное обучение обществоведению : Автореф... канд. пед.наук: / Артемьева Г.В.;. – Л, 1967. – 17л.
997155
  Медвецкий П.И. Проблемное обучение физике / П.И. Медвецкий. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 144 с.
997156
  Малафеев Р.И. Проблемное обучение физике в средней школе: Из опыта работы : пособие для учителя / Р.И. Малафеев. – Москва : Просвещение, 1980. – 127 с.
997157
  Шведко Л.М. Проблемное обучение физики в вечерней (сменной) школе. (На матер. законов движения Ньютона и их применения) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шведко Л. М.; МП Уз. ССР, Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1973. – 25л.
997158
  Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы теории / М.И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. – 367 с.
997159
  Кудрявцев В.Т. Проблемное обучение: истоки, сущность, перспективы / В.Т. Кудрявцев. – Москва : Знание, 1991. – 79с.
997160
  Алексеенко А.П. Проблемное поле преподавания философии // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 77-83
997161
  Куклин Е.Е. Проблемное положение медиареальности: отражение или конструирование реальности // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 194-196
997162
  Лаптин П.Ф. Проблемное преподавание и изучение истории в высшей школе. / П.Ф. Лаптин. – Киев, 1988. – 122с.
997163
  Сладкова Д.А. Проблемное преподавание литературы в старших классах средней школы. / Д.А. Сладкова. – Казань, 1967. – 60с.
997164
   Проблемное преподавание философии в вузе. – Свердловск, 1988. – 117с.
997165
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
1. – 1978. – 131с.
997166
   Проблемное чтение лекций и автивные формы занятий в университете марксизма-ленинизма. – М
2. – 1978. – 123с.
997167
  Бадмаев Б.Ц. Проблемность в политической учебе: диалектика мысли и действия. / Б.Ц. Бадмаев. – М., 1990. – 190с.
997168
  Плотников Ю.С. Проблемность и метод в научном коммунизме / Ю.С. Плотников. – Томск, 1984. – 175с.
997169
  Бучило Н.Ф. Проблемность популярной лекции / Н.Ф. Бучило. – М., 1990. – 63с.
997170
  Долгушкин Н.К. Проблемность современного сельского бытия и пути его оздоровления / Н.К. Долгушкин, В.Г. Новиков, В.И. Староверов // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.86-94. – ISSN 0132-1625
997171
  Фейгенберг И.М. Проблемны е ситуации и развитие активности личности / И.М. Фейгенберг. – М, 1981. – 48с.
997172
  Карпухин Д.В. Проблемные аспекты административно-правовой деятельности Государственной жилищной инспекции Российской Федерации // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 8. – С. 40-44. – ISSN 1812-8696
997173
   Проблемные аспекты аренды земельного пая // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 11. – С. 16-18
997174
  Тортика А.А. Проблемные аспекты определения даты обращения хазарской знати в иудаизм (в связи с интерпретацией сведений о хазарской миссии Константина Философа) // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 482-493. – ISBN 978-966-02-5736-8
997175
  Мурашова С.А. Проблемные аспекты современного правопонимания // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.11-12
997176
   Проблемные вопросы геологии антропогена и неогена Белоруссии. – Минск, 1980. – 155с.
997177
   Проблемные вопросы геологии и геофизики Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 107с.
997178
   Проблемные вопросы литостратиграфии. – Новосибирск, 1980. – 191с.
997179
  Венгераускас В. Проблемные вопросы осуществления экономической реформы в общественном питании. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Венгераускас В.; Вильнюс.гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 55л.
997180
  Васильева А.В. Проблемные вопросы оценки эффективности капитальных вложений и новой техники / А.В. Васильева, В.С. Никитин. – Москва, 1989. – 48с.
997181
  Яременко Я. Проблемные вопросы перехода права на земельный участок в связи с переходом права на объект недвижимости, который на ней находится // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 78-81.
997182
  Петрук Л.П. Проблемные вопросы пионерской работы в школе. / Л.П. Петрук. – Саратов, 1968. – 22с.
997183
  Бломквист В.Е. Проблемные вопросы реализации типовых учебных программ по нормативным дисциплинам "Безопасность жизнедеятельности", "Гражданская защита" в высших учебных заведениях I-IV уровгненй аккредитации / В.Е. Бломквист, Н.А. Растеряева // Человек - природа - общество : теория и практика безопасности, жизнедеятельности, экологии и валеологии / М-во образования, науки и молодежи Республики Крым ; Респ. высш. учеб. заведение "Крым. инженерно-пед. ун-т" ; Ин-т биохимической физики Н.М. Эммануэля Рос. акад. наук. – Симферополь, 2014. – Вып. 7. – С 6-8
997184
   Проблемные вопросы сейсмологии Средней Азии. – Ташкент, 1988. – 232с.
997185
  Луганцев В.М. Проблемные вопросы сферы действия современного трудового права // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.28-38. – ISSN 0132-0769
997186
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупотребление властью или служебным положением : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
997187
  Гук Олег Михайлович Проблемные вопросы уголовной ответственности за злоупротребление властью или служебным положением : Дис... канд. юр.наук: 12.00.03 / Гук Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 252л. – Бібліогр.:л.193-214
997188
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошеничества и смежные с ним преступления : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 24л.
997189
  Матмуратов Батыр Джолдасович Проблемные вопросы уголовной ответственности за хищение социалистического имущества путем мошенничества и смежные с ним преступления : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.08 / Матмуратов Батыр Джолдасович; КГУ им.Т.Шевченко. – К., 1988. – 216л. – Бібліогр.:л.196-216
997190
  Скобелев В.П. Проблемные вопросы участия в гражданском процессе третьих лиц, заявляющих самостоятельные требования на предмет спора // Право и демократия : сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2009. – Вып. 20. – С. 211-234. – ISBN 978-985-518-138-6. – ISSN 0202-6342
997191
  Литвинчук А.И. Проблемные вопросы участия суда в ходе дознания и досудебного следствия // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.148-155
997192
  Четыркин В.М. Проблемные вопросы экономического районирования / В.М. Четыркин. – Ташкент, 1967. – 124с.
997193
   Проблемные группы как эффективная форма организации научно-исследовательской работы студентов / С.Р. Сихимбаев, С.К. Ахмедиев, А.А. Ганюков, П.Г. Безкоровайный // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 75-77. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются метод формирования проблемных групп в научно-исследовательской работе студентов, оптимальные формы их организации и работы. Характеризуется работа проблемных групп на кафедре механики Карагандинского государственного технического ...
997194
  Асфура А.И. Проблемные доминанты журналистских расследований в современном медиапространстве // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 4 : навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2011. – С. 65-67. – (Філалогія. Журналістыка. Педагогіка ; № 1). – ISSN 0372-5375


  Рассматриваются тематические особенности журналистских расследований в средствах массовой информации. Анализируются характеристики предмета журналистского расследования и существующие подходы к его определению. Выделяются ключевые темы ...
997195
  Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в общеобразовательной школе / В.В. Сафонова. – Воронеж, 1987. – 174с.
997196
  Сафонова А.М. Проблемные задания на уроках русской литературы / А.М. Сафонова. – Киев : Радянська школа, 1977. – 152 с.
997197
   Проблемные задания по курсу политической экономии социализма и методика их применения. – К, 1980. – 54с.
997198
  Меркулова И.И. Проблемные задачи в обучении иноязычной речевой деятельности. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Меркулова И.И.; Моск.гос.лингв.ун-т. – М, 1991. – 19л.
997199
  Вилейто Т.В. Проблемные и творческие задания как способ формирования опыта творческой деятельности учащихся в современном уроке : методика и опыт / Т.В. Вилейто, Н.Н. Седюк // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 43-45. – ISSN 0016-7207
997200
  Магомедова Р.М. Проблемные области в деятельности преподавателя современного вуза // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 48-58. – ISSN 1609-4646
997201
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии. – К
1. – 1983. – 120с.
997202
   Проблемные ситуации в лекциях по политической экономии. – К
2. – 1987. – 137с.
997203
  Матюшкин А.М. Проблемные ситуации в мышлении и обучении / А.М. Матюшкин. – Москва, 1972. – 168 с.
997204
  Ильницкая И.А. Проблемные ситуации и пути их создания на уроке / И.А. Ильницкая. – М., 1985. – 80с.
997205
  Ситников А.Б. Проблемные теоретические вопросы сорбционно-десорбционного масообмена при водной миграции веществ в грунтах // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 82-90. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
997206
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – Москва, 1981. – 176 с.
997207
  Подгаецкая И.М. Проблемный анализ литературы по современному русскому языку / И.М. Подгаецкая. – М, 1987. – 160с.
997208
   Проблемный анализ модернизации биологического образования в рамках федеральных государственных образовательных стандартов / Составители Е.М.Вечканов,И.А.Сорокина и др. // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 7-12. – ISSN 1726-667Х


  Из опыта факультета биологических наук Южного федерального университета.
997209
  Медведева Л.А. Проблемный аффикс, или "вопрос на засыпку" // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013. – № 3 (51). – С. 33-36. – ISSN 2305-7319
997210
  Мальков В.И. Проблемный метод в лекционной пропаганде / В.И. Мальков. – М., 1987. – 61с.
997211
   Проблемный метод преподавания научного коммунизма. – М, 1984. – 128с.
997212
  Шамова Т.И. Проблемный подход в обучении / Т.И. Шамова. – Новосибирск, 1969. – 68с.
997213
  Понурова Г.А. Проблемный подход в обучении географии в средней школе / Г.А. Понурова. – Москва : Просвещение, 1991. – 191с.
997214
   Проблемный подход в преподавании географических дисциплин в педагогическом институте. – Ростов -на-Дону, 1983. – 111с.
997215
  Максимова В.Н. Проблемный подход к обучению в школе. Метод. пособие / В.Н. Максимова. – Л., 1973. – 82с.
997216
  Нурушов Абдулла Абы оглы Проблемный подход как средство активизации изучения математики. (На материале 8-летней школы) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Нурушов Абдулла Абы оглы; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
997217
   Проблемный характер лекций по истории КПСС. – М, 1983. – 239с.
997218
  Владимирова А.И. Проблемо художественного познания во французской литературе на рубеже двух веков (1890 - 1014) / А.И. Владимирова. – Ленинград, 1976. – 96с.
997219
  Добрев Ч. Проблемой стиля и творческого многообразия в современной болгарской драматургии : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук / Добрев Ч. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – Москва, 1963. – 16 с.
997220
  Вилегжаніна Т. Проблему доступності бібліотек вирішуємо разом // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 4-5
997221
   Проблему самоидентификации турагенства решит Инфополитен : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 32
997222
  Цапко Т.П. Проблемы "глагольной" интерференции при обучении русскому языку как иностранному арабоговорящих студентов // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 253-257. – ISSN 2307-4558
997223
  Туган-Барановская Проблемы "индикативного планирования" во Франции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Туган-Барановская М.М.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1973. – 32л.
997224
  Кубряк Е.Н. Проблемы "критической массы" диссертационных исследований в библиотековедении // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 5-16. – ISSN 0130-9765


  Представлены количественные результаты анализа российских диссертаций по библиотековедению за 2006-2008 гг., полученные в рамках проводимого Российской государственной библиотекой (РГБ) общероссийского исследования библиотечной науки.
997225
  Давидюк Г.П. Проблемы "массовой культуры" и "массовых коммуникаций" / Г.П. Давидюк, В.С. Бобровский. – Минск, 1972. – 201с.
997226
  Кеба А. Проблемы "о-своения" пространства и времени в романе А. Платонова "Чевенгур" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – Вип. 114. – С. 152-161.
997227
   Проблемы "общего рынка". – М, 1960. – 256с.
997228
  Скворцова Е.Л. Проблемы "праведного искусства" японского эстетика Кобаты Дзюндзо // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 93-103. – ISSN 0042-8744


  Автор рассматривает взгляды японского философа Кобаты Дзюндзо (1926-1984), который доказывает, что традиционное искусство Японии эстетически осваивает область, "переходную" от быта к области собственно художествен. творчества. Для описания этого ...
997229
  Кельман Е.И. Проблемы "свободнаго права" // Труды цивилистического студенческого кружка при Университете Св. Владимира : [репринтное издание 1915 г.] / Киевский университет. Цивилистический студенческий кружок. – Киев, 2009. – Вып. 1, 1915 г. – С. 5-8. – ISBN 978-966-2183-62-7
997230
  Кельман Е.И. Проблемы "Свободного права" / Е.И. Кельман. – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1915. – 26 с.
997231
   Проблемы ,связанные с разработкой показателя вреда от воздействия ионизирующих излучений. – М, 1981. – 40с.
997232
   Проблемы абсолютного датирования в археологии. – Москва, 1972. – 148 с.
997233
   Проблемы авиационной и космической медицины и биологии. – М, 1975. – 389с.
997234
  Шталь В.А. Проблемы авиационной метеорологии / В.А. Шталь. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1966. – 103с.
997235
   Проблемы автоматизации библиотечно-библиографических процессов в академических библиотеках. – М, 1988. – 165с.
997236
   Проблемы автоматизации библиотечно-информационных систем и процессов в условиях функционирования ГАСНТИ. – М, 1983. – 88с.
997237
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – Владивосток, 1985. – 162с.
997238
   Проблемы автоматизации геофизических исследований. – М, 1989. – 148с.
997239
   Проблемы автоматизации интеллектуального труда. – Москва, 1988. – 121с.
997240
   Проблемы автоматизации контроля знаний при обучении иностранным языкам в вузе. – Днепропетровск, 1988. – 116с.
997241
   Проблемы автоматизации научных и производственных процессов. – М, 1985. – 262с.
997242
   Проблемы автоматизации судовых гидрометеорологических наблюдений : (Сборник докладов на всесоюзном семинаре). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 192с.
997243
   Проблемы автоматизации топографо-геодезических и картографических работ : материалы Всесоюзной научно-технической конференции. Новосибирск, май 1981 г. ; сборник. – Москва : ЦНИИГАиК, 1982. – 166 с.
997244
   Проблемы автоматизации управления в непромышленной сфере : сб. науч. трудов. – Минск : ЦНИИТУ, 1984. – 156 с.
997245
  Городисский Ф.Б. Проблемы автоматизированного управления финансами промышленности / Ф.Б. Городисский. – М., 1973. – 184с.
997246
   Проблемы автоматизированной информатизированной технологии области труда и социальных вопросов : Материалы Всесоюзного семинара МДНТП им. Ф,Э,Дзержинского. – Москва, 1990. – 74 с.
997247
  Беленков О.В. Проблемы автоматической идентификации пространственных объектов и их обновления при ведении базы пространственных данных на основе государственных топографических карт / О.В. Беленков, А.А. Каримова, Р.А. Демиденко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 1. – С. 23-27 : . – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
997248
   Проблемы аграрной истории. – Минск
1. – 1978. – 168 с.
997249
   Проблемы аграрной истории. – Минск
2. – 1978. – 182с.
997250
  Балалаева Н.М. Проблемы аграрной истории Англии XVI веква и их освещение в трудах А.Н.Савина. : Автореф... кандид. ист.наук: / Балалаева Н.М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1952. – 16л.
997251
  Михайлов В.М. Проблемы аграрной истории Древнего Рима в исторической концепции Тонни Франка. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00. / Михайлов В.М.; МГУ. – Чебоксары, 1977. – 16л.
997252
   Проблемы аграрной истории Поволжья в переходный период от капитализма к социализму (1917-1937 гг.). – Саранск, 1988. – 152с.
997253
  Якубовский В.А. Проблемы аграрной истории позднесредневековой Польши / В.А. Якубовский. – Ленинград, 1975. – 118с.
997254
  Данилов А.И. Проблемы аграрной истории раннего средневековья в немецкой историографии конца 19 начала 20 вв. / А.И. Данилов. – М, 1958. – 368с.
997255
   Проблемы аграрной истории советского общества. – М., 1971. – 368с.
997256
  Лентсви Ньяти Исаак Проблемы аграрных отношений в странах Юго-Восточной Африки и пути их решения : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Лентсви Ньяти Исаак; КИНХ. – К., 1972. – 28л.
997257
  Хамид Т.З. Проблемы агропромышленного линтегрирования в сахарном производстве Ирака. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01.,08.00.05 / Хамид Т.З.; Одеск.ин-т нар.хоз. – Одесса, 1984. – 24л.
997258
  Маркарьян С.Б. Проблемы агропромышленной интеграции в Японии / С.Б. Маркарьян. – Москва : Наука, 1982. – 287 с.
997259
  Жуков Н.И. Проблемы агропромышленной интеграции на Кубе (На прим. тростниково-сах. хоз-ва) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.17 / Жуков Н.И. ; АН СССР , Ин-т Лат. Америки. – Москва, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.24-25
997260
   Проблемы агрохимическогосырья ЗападнойСибири. – Новосибирск, 1985. – 151с.
997261
  Семчик В.І. Проблемы адаптации аграрного законодательства Украины к законодательству Европейского Союза // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 324-341. – ISBN 978-617-7021-00-0
997262
   Проблемы адаптации выпускников высшей школы в условиях рабты на селе в свере решений майского (1982 г.) и июньского (1983 г.) Пленумов ЦК КПСС. – М., 1983. – 193с.
997263
  Матвеев В.В. Проблемы адаптации и усовершенствования жилой среды для слепых и слабовидящих людей // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 93-101. – ISSN 2415-8151
997264
  Аорелайд-Тарт Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода // Социологические исследования. – Москва, 2003. – № 2. – С.59-67. – ISSN 0132-1625
997265
  Скрипко Л.В. Проблемы адаптации психологов в учреждениях образования // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.56-59
997266
  Горохова Т.Н. Проблемы адекватности перевода японских "аидзути" на русский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-99. – (Теория перевода ; № 3). – ISSN 0201-7385
997267
  Пешков А.Б. Проблемы административно-правового метода регулирования советских общественных отношений. Уч. пособие / А.Б. Пешков. – Иркутск, 1974. – 180с.
997268
  Тихонов Д.А. Проблемы административно-территориального устройства субъектов Российской Федерации // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.15-27. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
997269
   Проблемы административного права и совершенствования административной деятельности органов внутренних дел. – К., 1981. – 182с.
997270
  Сорокин В.Д. Проблемы административного процесса / В.Д. Сорокин. – М., 1968. – 143с.
997271
   Проблемы азербайджанского Ренессанса. – Баку, 1984. – 313с.
997272
  Турчин Ф.В. Проблемы азота в земледелии / Ф.В. Турчин. – М., 1962. – 38с.
997273
  Османова С.Ю. Проблемы азребайджанской прозы 60-70-х годов в оценке русской критики. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.02 / Османова С.Ю.; Ан АзССР.Ин-т литературы. – Баку, 1981. – 26л.
997274
  Бандровская О.Т. Проблемы академического литературоведения в современном английском романе // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 97-109. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
997275
  Чичерин М.С. Проблемы аккредитации испытательных лабораторий на соответствие стандарту дсту iso/iec 17025:2006 // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 201, ч. 1. – C. 152-155. – (Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека продукції тваринництва"). – ISSN 2222-8608
997276
  Краузе А.А. Проблемы аксиоматики в практике познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 15-23. – ISSN 1560-7488
997277
  Хоружий С.С. Проблемы аксиоматической теории рассеяния : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хоружий С.С.; Ин-т физики высоких энергий. – М., 1967. – 10л.
997278
  Расулев А. Проблемы активизации инновационной деятельности в Узбекистане и ценовая и налоговая политика государства / А. Расулев, С. Воронин, Н. Юсупова // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 2/3. – С. 111-128. – ISSN 0207-3676
997279
  Торомырзаев Э. Проблемы активизации интеграционных процессов в Содружестве Независимых Государств / Э. Торомырзаев, В. Дорошенко // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2005. – № 7/8. – С. 195-228. – ISSN 0207-3676
997280
  Коваленко Е.И. Проблемы активизации познавательной деятельности студентов в педагогике Польской Народной Республики. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Коваленко Е.И.; Киев. гос. пед. ин-тут. – К., 1975. – 32л.
997281
   Проблемы активизации самостоятельной работы студентов. – Пермь, 1979. – 400с.
997282
   Проблемы активизации финансово-кредитных рычагов научно-технического прогресса. – М., 1984. – 186с.
997283
   Проблемы активизации форм и методов обучения иностранным языкам. – Ярославль, 1981. – 131с.
997284
   Проблемы активизации человеческого фактора в условиях совершенствования социализма. – Караганда, 1988. – 136с.
997285
   Проблемы активизации человеческого фактора сельского хозяйства. – М., 1986. – 66с.
997286
   Проблемы активного метода обучения иностранным языкам. – Минск, 1970. – 207с.
997287
  Майкова Э.Ю. Проблемы активного обучения социологии / Э.Ю. Майкова, М.В. Блохина, Л.Г. Григорьев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 10 (306). – С.136-142. – ISSN 0132-1625
997288
  Квасников В.В. Проблемы активной борьбы с засухой / В.В. Квасников. – Самара, 1930. – 92с.
997289
   Проблемы активности преподавателя вуза. – Ростов-на-Дону, 1978. – 142с.
997290
   Проблемы активности студентов. – Ростов-на-Дону, 1975. – 165с.
997291
   Проблемы акустики океана. – М., 1984. – 221с.
997292
   Проблемы алгебры и функционального анализа. – Петрозаводск, 1978. – 123с.
997293
   Проблемы аллелопатии. – К., 1976. – 144с.
997294
   Проблемы аллелопатии. – К., 1978. – 188с.
997295
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – Элиста, 1974. – 256 с.
997296
   Проблемы алтаистики и монголоведения. – М.
2. – 1974. – 353с.
997297
   Проблемы американистики. – М.
2. – 1983. – 343с.
997298
   Проблемы американистики. – М.
3. – 1985. – 320с.
997299
  Попов А.А. Проблемы американского здравоохранения и реформа Б. Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2010. – № 10 (490). – С. 3-21. – ISSN 0321-2068
997300
  Ковалев Ю.В. Проблемы американского романтизма 1840-х годов. Герман Мелвилл и его эпоха. : Автореф... доктор филолог.наук: 644 / Ковалев Ю.В.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1971. – 31л.
997301
   Проблемы амерканистики. – М.
1. – 1978. – 256с.
997302
  Будавей В.Ю. Проблемы амортизации в промышленности. / В.Ю. Будавей. – Москва, 1970. – 191с.
997303
   Проблемы анализа биологических систем. – М., 1983. – 132с.
997304
   Проблемы анализа дискретной информации. – Новосибирск
2. – 1976. – 161с.
997305
   Проблемы анализа и планирования эффективности общественного производства. – М., 1982. – 78с.
997306
  Скобелев В.Г. Проблемы анализа и синтеза крупномасштабных сетей (обзор) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 42-56. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  В настоящей работе содержится обзор состояния исследований некоторых актуальных проблем анализа и синтеза крупномасштабных информационных сетей. Подробно рассмотрены наиболее часто используемые методы выделения как непересекающихся, так и ...
997307
  Мельник В.И. Проблемы анализа классовых интересов как социального явления. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мельник В.И.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
997308
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и в объединениях / Л.В. Переверзева. – Л, 1984. – 32с.
997309
  Переверзева Л.В. Проблемы анализа материалоемкости продукции на предприятиях и объединениях промышленности / Л.В. Переверзева. – Л, 1981. – 35с.
997310
   Проблемы анализа народнохозяйственной эффективности региональных энергетических комплексов : сборник. – Сыктывкар : Коми научный центр УрО АН СССР, 1988. – 199 с.
997311
  Бариленко В.И. Проблемы анализа себестоимости в строительстве / В.И. Бариленко. – Саратов, 1987. – 128с.
997312
  Гейгер Р.М. Проблемы анализа словообразовательной структуры и семантики в синхронии и диахронии / Р.М. Гейгер. – Омск, 1986. – 80с.
997313
  Стернин И.А. Проблемы анализа стурктуры значения слова. / И.А. Стернин. – Воронеж, 1979. – 156с.
997314
  Лагутін И В. Проблемы анализа художественного диалога. / И В. Лагутін. – Кишинев, 1991. – 94с.
997315
   Проблемы аналитизма в лексике. – Минск
1. – 1967. – 163с.
997316
   Проблемы аналитичекой механики и управления движением. – М., 1985. – 198с.
997317
   Проблемы аналитической механики и управления движением. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1985. – 198 с.
997318
   Проблемы аналитической механики, теорий устойчивости и управления. – Москва : Наука, 1975. – 342с.
997319
   Проблемы аналитической механики, устойчивости и управления движением. – Новосибирск, 1991. – 294с.
997320
   Проблемы аналитической теории чисел. – Москва : Мир, 1975. – 150с.
997321
   Проблемы аналитической химии. – Москва : Наука
Т. 5 : Методы анализа природных и сточных вод. – 1977. – 264с
997322
  Александров И.Г. Проблемы Ангары / И.Г. Александров. – М.-Л., 1931. – 115с.
997323
  Ковалева Т.А. Проблемы английского коммунистического движения на конгрессах Коминтерна и пленумах ИККИ (1919-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Ковалева Т.А.; Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 23л.
997324
   Проблемы английского словообразования. – Смоленск, 1976. – 78с.
997325
  Косминский Е.А. Проблемы английского феодализма и историограии средних веков. Сборник статей. / Е.А. Косминский. – М., 1963. – 456с.
997326
   Проблемы английской истории и историографии. – Горький, 1989. – 119с.
997327
   Проблемы английской литературы 19 и 20 вв.. – М., 1974. – 246с.
997328
   Проблемы английской филологии. – Иркутск, 1967. – 136с.
997329
   Проблемы английской филологии. – Иркутск
2. – 1970. – 164с.
997330
   Проблемы английской филологии. – М.
2. – 1972. – 144с.
997331
   Проблемы английской филологии и психолингвистики. – Калинин
1. – 1972. – 166с.
997332
   Проблемы антенной техники. – Москва : Радио и связь, 1989. – 368с.
997333
  Луньков Ю.Г. Проблемы антиимпериалистической борьбы Всемирной Федерации демократической молодежи. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.04 / Луньков Ю.Г.; АОН при ЦК КПСС. Каф. междунар. ком. и рабоч. движения. – М., 1974. – 22л.
997334
  Бармута К.А. Проблемы антикризисного управления предприятием в современных условиях // Вопросы экономических наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2014. – № 6 (70). – С. 12-15. – ISSN 1728-8878
997335
   Проблемы античной государственности. – Л., 1982. – 196с.
997336
   Проблемы античной демократии в современной англо-американской историографии. – М., 1990. – 40с.
997337
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
1. – 1979. – 548с.
997338
   Проблемы античной истории и культуры. – Ереван
2. – 1979. – 507с.
997339
   Проблемы античной культуры. – Тбилиси, 1975. – 595с.
997340
   Проблемы античной культуры. – М., 1986. – 287с.
997341
  Атласов Г.В. Проблемы античной Македонии в современной французской буржуазной историографии. : Автореф... наук: 579 / Атласов Г.В.; Казан. гос. унив. им.В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 19л.
997342
   Проблемы антропогена Молдавии. – Кишинев, 1982. – 135с.
997343
   Проблемы антропогена центральных районов Русской платформы. – Воронеж, 1979. – 175с.
997344
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – М., 1969. – 262с.
997345
  Рогинский Я.Я. Проблемы антропогенеза: уч. пособие / Я.Я. Рогинский. – 2-е изд., доп. – М., 1977. – 263с.
997346
   Проблемы антропогенного воздействия на оружающую среду. – Москва : Наука, 1985. – 143с.
997347
  Пулянос А.Н. Проблемы антропологии Греции в связи с этногенезом ее народа. : Автореф... канд. биол.наук: / Пулянос А.Н.; Ин-т этнографии АН СССР. – М., 1960. – 9л.
997348
   Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии. – Л., 1984. – 160с.
997349
   Проблемы антропологии древнего и современного населения Советской Азии. – Новосибирск, 1986. – 191с.
997350
   Проблемы антропологии и археологии каменного века Евразии. – Иркутск, 1987. – 88с.
997351
   Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии. – М., 1968. – 272с.
997352
   Проблемы апомиксиса и отдаленной гибридизации. – Новосибирск, 1987. – 212с.
997353
   Проблемы апомиксиса у растений и животных. – Новосибирск, 1973. – 251с.
997354
   Проблемы арабской культуры. – Москва, 1987. – 391с.
997355
   Проблемы ареальных контактов и социолингвистики. – Л., 1978. – 165с.
997356
  Говоруха Л.С. Проблемы Арктиды : (некоторые результаты новейших исследований в Северном ледовитом океане и на его побережьях) / Л.С. Говоруха. – Москва : Знание, 1974. – 24с.
997357
  Уатли Дж.М. Проблемы Арктики в контексте современной внутриполитической ситуации в США // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 180-203. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
997358
   Проблемы археологии. – Л.
1. – 1968. – 160с.
997359
   Проблемы археологии. – Л.
2. – 1978. – 244с.
997360
   Проблемы археологии Евразии и Северной Америки. – М., 1977. – 180с.
997361
   Проблемы археологии и древней истории стран Латинской Америки. – М., 1990. – 271с.
997362
   Проблемы археологии и древней истории угров. – М., 1972. – 312с.
997363
  Попова Е.А. Проблемы археологии и истории Северо-Западного Крыма в IV в. до н. э. - I в. н. э.(по материалам городища "Чайка" в Евпатории и некрополя у поселка Заозерное ) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 102-128. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
997364
   Проблемы археологии и охраны природы. – М., 1983. – 95с.
997365
   Проблемы археологии и этнографии Карачаево-Черкесии. – Черкесск, 1982. – 224с.
997366
   Проблемы археологии и этнографии Сибири. – Иркутск, 1982. – 159 с.
997367
   Проблемы археологии и этнографии Сибири и Центральной Азии. – Иркутск, 1980. – 135с.
997368
   Проблемы археологии и этнографии Южной Сибири. – Барнаул, 1990. – 179с.
997369
   Проблемы археологии Поволжья и Приуралья. – Куйбышев, 1976. – 103с.
997370
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1986. – 146с.
997371
   Проблемы археологии Поднепровья. – Днепропетровск, 1989. – 115с.
997372
   Проблемы археологии Северной Осетии. – Орджоникидзе, 1980. – 128с.
997373
   Проблемы археологии скифо-сибирского мира. – Кемерово
1. – 1989. – 153с.
997374
   Проблемы археологии Среднего Поволжья. – Казань, 1991. – 110с.
997375
   Проблемы археологии степей Евразии. – Кемерово, 1984. – 145с.
997376
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172 с.
997377
   Проблемы археологии Туркменистана. – Ашхабад, 1984. – 172с.
997378
   Проблемы археологии Урала и Сибири. – М., 1973. – 303с.
997379
   Проблемы археологии Южной Руси. – К., 1990. – 137с.
997380
   Проблемы археологии, древней и средневековой истории Украины. – Харьков, 1995. – 130с.
997381
   Проблемы археологических культур Евразии. – Кемерово, 1987. – 96с.
997382
   Проблемы археологического изучения Доно-Волжской лесостепи. – Воронеж, 1989. – 185с.
997383
   Проблемы архивоведения и истории архивных учреждений. – Л., 1970. – 256с.
997384
  Шмитц Г. Проблемы архитектуры и градостроительства / Г. Шмитц. – Москва, 1988. – 301 с.
997385
   Проблемы асимптотической теории нелинейных колебаний. – К., 1977. – 274с.
997386
  Митропольский Ю.А. Проблемы асимптотической теории нестационарных колебаний. / Ю.А. Митропольский. – М., 1964. – 432с.
997387
   Проблемы аспектологии. – Калинин
1. – 1975. – 132с.
997388
   Проблемы АСПР и высшая школа. – Л., 1982. – 146с.
997389
   Проблемы астрометрии. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341 с.
997390
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества. Рига, октябрь 1965г. – Москва : Наука, 1970. – 240с.
997391
   Проблемы астрономии и геодезии : Труды 4 съезда Всесоюзного астрономо-геодезического общества (Рига, октябрь 1965 г.). – Москва : Наука, 1970. – 240 с.
997392
   Проблемы атеизма и критики религии в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса. – Л., 1983. – 156с.
997393
   Проблемы атеистического воспитания. – Л., 1974. – 271с.
997394
   Проблемы атеистического воспитания в вузах Северного Кавказа. – Махачкала, 1989. – 160 с.
997395
  Угринович Д.М. Проблемы атеистического воспитания в свете решений 27 съезда КПСС / Д.М. Угринович. – М, 1986. – 34с.
997396
   Проблемы атмосферного углекислого газа. – Л., 1980. – 284с.
997397
   Проблемы атмосферной оптики. – Л., 1979. – 194с.
997398
  Петросьянц А.М. Проблемы атомной науки и техники / А.М. Петросьянц. – 4-е изд. перераб доп. – М., 1979. – 454с.
997399
  Дащенко А.В. Проблемы атрибуции, хронологии и оценивания в китайской лирике: на примере шести ранних цы Ли Цинчжао // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 3. – С. 160-172. – ISSN 1608-0599
997400
   Проблемы аттестации управленческих и педагогических кадров. – М., 1989. – 70с.
997401
  Кодацький В.П. Проблемы аудита отдельных показателей финансово-хозяйственной деятельности // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7.
997402
  Колоколов Я.Н. Проблемы аутентического толкования нормативных правовых актов в трудах российских ученых дореволюционного периода. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 2. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805


  Аутентическое толкование - распространенный метод устранения правотворческих ошибок. В статье анализируется отношение к данной форме официального толкования представителей дореволюционной юридической науки.
997403
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1975. – 247 с.
997404
   Проблемы афазии и восстановительного обучения. – Москва, 1979. – 168 с.
997405
   Проблемы африканского оязыкознания. – М., 1972. – 328с.
997406
  Бродбент Е.Д. Проблемы аэроупругости при полете на больших скоростях с учетом высоких температур / Е.Д. Бродбент, 1959. – 14с.
997407
   Проблемы АЭС на диссоциирующем теплоносителе. – Минск, 1985. – 239с.
997408
   Проблемы баланса народного хозяйства союзной республики. – М., 1960. – 120с.
997409
  Минц Л.Е. Проблемы баланса труда и использования ресурсов в СССР. / Л.Е. Минц. – М., 1967. – 256с.
997410
  Мороз А.Н. Проблемы банковского кредитования промышленности. / А.Н. Мороз. – Киев, 1983. – 144с.
997411
  Максютов Ф.А. Проблемы барьерогенных ландшафтов / Ф.А. Максютов. – Уфа, 1978. – 88с.
997412
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power the lessons of Сhernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; [под. ред. Б.С. Пристера] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электрост. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2013. – 198, [2] с. : ил., табл. – Тит. л., аннот., содерж. парал. англ., рус. – Библиогр.: с. 182-192. – ISBN 978-966-02-6949-1
997413
   Проблемы безопасности атомной энергетики. Уроки Чернобыля = The safety problems of the nuclear power. The lessons of Chernobyl : монография / Б.С. Пристер [и др.] ; под ред. акад. НААН Украины Б.С. Пристера ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – 2-е изд., доп. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2016. – 356 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 329-348. – ISBN 978-966-02-7876-9
997414
  Маринов Б. Проблемы безопасности в горах: (Сокр. пер. с болг.). / Б. Маринов. – М., 1981. – 207с.
997415
   Проблемы безопасности на Европейском континенте. – М., 1988. – 251с.
997416
   Проблемы безопасности эксплуатации АЭС. – М.
2. – 1972. – 70с.
997417
   Проблемы беработицы в период общего кризиса капитализма. – М., 1963. – 340с.
997418
  Чхартишвили Ш.Н. Проблемы бессознательности в советской психологии / Ш.Н. Чхартишвили. – Тбилиси, 1966. – 64с.
997419
  Меркулова А. Проблемы библиографического описания электронных ресурсов удаленного доступа в научных работах // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 90-96
997420
  Воробьева Т.А. Проблемы библиографической информации о биологических ресурсах Сибири / Т.А. Воробьева. – Новосибирск, 1974. – 130с.
997421
   Проблемы библиографической работы в централизованных библиотечных системах. – М., 1981. – 123с.
997422
   Проблемы библиотечного и информационно-библиографического обеспечения научно-исследовательских работ АН социалистических стран. – М., 1982. – 164с.
997423
   Проблемы библиотечного и инфрмационно-библиографического обслуживания ученых и специалистов. – М., 1983. – 164с.
997424
  Завриев С. Проблемы биобезопасности и противодействия биотерроризму / С. Завриев, А. Колесников // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 90-100. – ISSN 0131-2227
997425
   Проблемы биогеографии. – Калинин, 1975. – 73с.
997426
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1935. – 47с.
997427
  Вернадский В.И. Проблемы биогеохимии. 4. О правизне и левизне / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1940. – 15с.
997428
   Проблемы биогеоценологии. – М., 1973. – 231с.
997429
   Проблемы биогеоценологии, геоботаники и ботанической географии. – Ленинград : Наука, 1973. – 308с.
997430
  Вернадский В.И. Проблемы биогехимии / В.И. Вернадский. – Москва-Ленинград, 1939. – 34с.
997431
   Проблемы биографического жанра в советской исторической науке. – Москва, 1988. – 27 с.
997432
   Проблемы биоконверсии растительного сырья. – М., 1986. – 295с.
997433
   Проблемы биологии и почвоведения. – Томск, 1984. – 219с.
997434
   Проблемы биологии и экологии атлантического лосося. – Л., 1985. – 248с.
997435
   Проблемы биологии развития. – М., 1974. – 620с.
997436
   Проблемы биологии старения. – М., 1983. – 125с.
997437
  Мажуга П.М. Проблемы биологии человека / П.М. Мажуга, Е.Н. Хрисанфова; АН УССР; Ин-т зоологии. – Киев : Наукова думка, 1980. – 327с.
997438
   Проблемы биологических повреждений и обрастаний материалов, изделий и сооружений. – М., 1972. – 275с.
997439
   Проблемы биологической продуктивности дельтовых экосистем. – Махачкала, 1988. – 134с.
997440
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Наука, 1974. – 336 с. : рис. – Бібліогр.: с. 304-335. – (Физика жизненных процессов)
997441
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – Москва : Наука, 1974. – 335с.
997442
  Блюменфельд Л.А. Проблемы биологической физики / Л.А. Блюменфельд. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 336 с. : рис. – Бібліогр.: с. 304-335. – (Физика жизненных процессов)
997443
   Проблемы бионики. – М., 1965. – 560с.
997444
   Проблемы бионики. – М., 1973. – 518с.
997445
   Проблемы бионики и экологии : И. Литинецкий: Уроки природы. – Москва : Знание, 1985. – 95с. – (Человек и природа ; № 5)
997446
   Проблемы биоорганической химии. – М., 1979. – 384с.
997447
   Проблемы биоорганической химии : Библиогр. указ. тр. ин-та. – Москва : Наука, 1989. – 262с. – ISBN 5-02-007223-0
997448
   Проблемы биостратиграфии перми и триаса Востока СССР : сборник научных трудов. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР
Проект № 203 (Пермо-триасовые события в восточной части Тетической области и их межконтинентальная корреляция) Международной программы геологической корреляции. – 1987. – 109с.
997449
   Проблемы биофизики. – М., 1965. – 64с.
997450
   Проблемы биохимии и мичуринской биологии. – М-Л
1. – 1949. – 188с.
997451
   Проблемы биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино, 1985. – 318с.
997452
   Проблемы биохимической адаптации. – М., 1965. – 78с.
997453
   Проблемы биохимической адаптации. – М., 1966. – 228с.
997454
   Проблемы биоэлектрического управления в норме и патологии. – К., 1974. – 68с.
997455
   Проблемы биоэнергетики. – М., 1985. – 64с.
997456
  Эльянов А.Я. Проблемы ближневосточной нефти. : Автореф... Канд.экон.наук: / Эльянов А.Я.; Ин-т мировой экономики и междунар.отношений АН СССР. – М, 1960. – 17л.
997457
  Богословский В.В. Проблемы богатства и бедности в современом мире / В.В. Богословский. – М, 1979. – 231с.
997458
   Проблемы бокситоносности Казахстана. – Алма-Ата, 1984. – 131с.
997459
  Янкова З.А. Проблемы большого города / З.А. Янкова, И.Ю. Родзинская. – М., 1982. – 125с.
997460
   Проблемы боробы с преступностью. – Омск-Иркутск, 1975. – 177с.
997461
   Проблемы боробы с преступностью. – М., 1976. – 303с.
997462
   Проблемы боробы с преступностью в зарубежных странах : Науч. информ.: Аннотир. билиогр. указ. ст., опубл. в журн. зарубеж. соц. и кап. стран. – Рига, 1977. – 96с.
997463
   Проблемы боробы с преступностью и пути развития уголоного законодательства. – Свердловск, 1984. – 150с.
997464
   Проблемы боробы с рецидивной преступностью. – Томск, 1978. – 114с.
997465
   Проблемы борьбы с вовлечением несовершеннолетних в антиобщественное поведение. – М., 1981. – 108с.
997466
   Проблемы борьбы с криминальным рынком, экономической и организованной преступностью : [материалы конференции] / А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров, А.В. и др. Вакурин; [ А.И. Долгова, А.И. Бойко, Н.П. Мелешко, И.А. Бурмистров и др.]; Российская криминологическая ассоциация; Научно-исследовательский ин-т проблем укрепления законности и правопорядка; Юрид. ф-т Ростовского гос. ун-та и др. – Москва, 2001. – 132с. – ISBN 5-87817-029-9
997467
  Нигматуллин Р.В. Проблемы борьбы с международной преступностью: историко-правовой анализ // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 29-32. – ISSN 1812-3805


  В статье актуализируются проблемы, связанные с борьбой с международной преступностью в контексте историко-правового и компаративистского исследования.
997468
  Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв / В.А. Ковда. – М, 1984. – 304с.
997469
   Проблемы борьбы с потерями, хищениями и другими правонарушениями в отраслях продовольственного комплекса. – Горький, 1984. – 176с.
997470
   Проблемы борьбы с правонарушениями, причиняющими ущерб экономике предприятий. – Донецк, 1972. – 315с.
997471
   Проблемы борьбы с преступлениями против социалистической собственности. – Саранск, 1985. – 112с.
997472
   Проблемы борьбы с преступностью : сборник научных трудов. – Омск : Омская высшая школа милиции МВД СССР, 1978. – 173, [3] с. – ISBN 5-7430-0503-6
997473
   Проблемы борьбы с преступностью. – Омск, 1979. – 170с.
997474
  Караев Т.Э. Проблемы борьбы с преступностью в Азербайджане / Т.Э. Караев. – Баку, 1992. – 328с.
997475
  Примаченок А.А. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних / А.А. Примаченок. – Минск, 1980. – 240с.
997476
  Рыбальская В.Я. Проблемы борьбы с преступностью несовершеннолетних : Учебное пособие / В.Я. Рыбальская. – Иркутськ : Иркутский ун-т, 1994. – 200с. – ISBN 5-7430-0503-6
997477
   Проблемы борьбы с экологическими правонарушениями в свете решений ХХУП съезда КПСС. – М., 1990. – 83с.
997478
  Филипенко Т.В. Проблемы борьбы с экономической преступностью в Украине // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 2 (8). – С.216-225. – ISBN 966-7695-78-6
997479
  Юрцев Б.А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии / Б.А. Юрцев. – Ленинград : Наука, 1974. – 159с.
997480
  Королева Т.В. Проблемы брачно-семейных отношений в США : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Королева Т. В.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1977. – 16л.
997481
   Проблемы бриологи вСССР. – Л., 1989. – 222с.
997482
   Проблемы буржуазной государственности и политико-правовая идеология. – М., 1990. – 135с.
997483
   Проблемы буржуазной историографии второй мировой войны. – Ярославль, 1975. – 154с.
997484
   Проблемы буржуазной историографии второй мировой войны. – Ярославль, 1975. – 153с.
997485
   Проблемы буржуазной криминологии. – М., 1981. – 204с.
997486
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1935. – 364 с.
997487
   Проблемы Бурят-Монгольской АССР : труды первой конференции по изучению производительных сил Бурят-Монгольской АССР. – Москва ; Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1936. – 448 с.
997488
  Додонов А.А. Проблемы бухгалтерского учета в промышленности СССР / А.А. Додонов. – Москва, 1964. – 327с.
997489
   Проблемы бухучета и статистики. – Л., 1986. – 160с.
997490
   Проблемы бухучета и финансов агропромышленных и межхозяйственных предприятий и объединений. – Кишинев, 1979. – 191с.
997491
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Кавалеров А.И.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.26
997492
  Кавалеров А.И. Проблемы быта в трудах В.И.Ленина. (Общесоциологич. аспект) : Дис... канд. философ.наук: / Кавалеров А.И.; КГУ. Кафедра философии гуманит. ф-тов КГУ. – К., 1971. – 215л. – Бібліогр.:л.198-213
997493
  Труфанов И.П. Проблемы быта городского населения СССР. / И.П. Труфанов. – Л., 1973. – 144с.
997494
   Проблемы быта, барака и семьи. – Вильнюс, 1970. – 247с.
997495
  Бурабаев М.С. Проблемы бытия и познания в философии аль-Фараби. / М.С. Бурабаев. – Алма-Ата, 1988. – 221 с.
997496
  Воротников Евгений Проблемы в AiRUnion. Туристы готовятся к судебным тяжбам : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 27-29 : Фото
997497
  Вайтман А.С. Проблемы в релятивистской динамике квантованных полей : Пер.с англ. / А.С. Вайтман. – Москва : Наука, 1968. – 184 с.
997498
  Заплатников Л.Т. Проблемы валеологии и гигиены в педагогике : Прошлое, настоящие, будущее / Л.Т. Заплатников; МОУ. Горловский гос. пед. ин-тут иностр. языков. – Донецьк : Китис, 1998. – 227с. : ил. – Библ. с. 217-233. – ISBN 966-7519-12-0
997499
  Стоименов М.Р. Проблемы валютного курса лева. : Автореф... Канд.экон.наук: 599 / Стоименов М.Р.; Моск.гос.ин-т междунар.отношений. – М, 1971. – 29л.
997500
   Проблемы валютного союза стран-членов Европейского экономического сообщества и развитие международной валютной системы капитализма. – София, 1984. – 152 с.
997501
  Огнева Г.Г. Проблемы варьирования словообразовательной структуры слова (на матер. совр. нем. яз.) : Автореф... канд .филол.наук: / Огнева Г. Г.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1970. – 19л.
997502
  Сурков Е.Д. Проблемы века -- проблемы художника. / Е.Д. Сурков. – М, 1973. – 446с.
997503
   Проблемы вербальной коммуникаци. – Алма-Ата, 1987. – 149с.
997504
   Проблемы вертикальной метасоматической зональности. – М., 1982. – 183с.
997505
   Проблемы вечных ценностей в русской культуре и литературе ХХ века. – Грозный, 1991. – 320с.
997506
   Проблемы взаимного оценивания в учебной работе студентов / М.П. Карпенко, В.А. Басов, Т.Ю. Семенова, А.В. Слива, В.Н. Фокина // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 6, июнь. – С. 4-13. – ISSN 1561-2465
997507
   Проблемы взаимовлияния природы и производства. – Москва : МФГО СССР, 1978. – 55 с.
997508
   Проблемы взаимовлияния фольклора и литературы. – М., 1986. – 132с.
997509
   Проблемы взаимодействия автоматизированных систем планирования и управления народным хозяйством. – К., 1974. – 143с.
997510
  Стахевич А.М. Проблемы взаимодействия библиотечной теории и практики (на примере работы вузовских библиотек) // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 0130-9765
997511
  Малюшин А.А. Проблемы взаимодействия внутригосударственного и международного прецедентного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 33-35. – ISSN 1812-3910
997512
  Антипьев А.Г. Проблемы взаимодействия вузов и работодателей на рынке труда // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 4 (апрель). – С. 16-20. – ISSN 1026-955X


  Исследованы социальные проблемы институциализации отношений системы высшего образования и бизнес-структур на рынке труда «архаичного» общества. Analyzed are social problems of institualized interaction between the higher education system and various ...
997513
  Серов К.Н. Проблемы взаимодействия государственных и негосударственных структур в сфере борьбы с преступностью // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 24. – С. 8-9. – ISSN 1812-3805
997514
   Проблемы взаимодействия дидактической и методической системы профессиональной подготовки квалифицированных рабочих. – Л., 1990. – 105с.
997515
   Проблемы взаимодействия и взаимовлияния русской и туркменской литератур. – Ашхабад, 1976. – 88с.
997516
   Проблемы взаимодействия издателей, книготорговцев и библиотек в едином информационном поле : Межотраслевой сборник статей. – Москва, 2002. – 136с. – ISBN 966-03-2073-6
997517
   Проблемы взаимодействия литератур. – Душанбе, 1982. – 223с.
997518
   Проблемы взаимодействия литературных жанров и стилей в зарубежной литературе Х1Х-ХХ вв.. – Калинин, 1990. – 123с.
997519
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
1. – 1973. – 176с.
997520
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
Вып. 2. – 1974. – 94с.
997521
   Проблемы взаимодействия литературных направлений. – Днепропетровск
3. – 1975. – 147с.
997522
  Николаев Е.А. Проблемы взаимодействия международного и российского права и решения Конституционного Суда Российской Федерации // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2003. – № 1. – С.39-57
997523
   Проблемы взаимодействия метода, стиля и жанра в советской литературе. – Свердловск, 1990. – 148с.
997524
  Дидковская Любовь Ивановна Проблемы взаимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01. / Дидковская Любовь Ивановна; Киевский гос. пед. ин-т иностр. языков. – К., 1989. – 198л. – Бібліогр.:л.184-198
997525
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1974. – 181с.
997526
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1978. – 171с.
997527
   Проблемы взаимодействия общества и природы. – М., 1983. – 134с.
997528
   Проблемы взаимодействия организма и опухоли. – К., 1982. – 212с.
997529
  Тагаева А.М. Проблемы взаимодействия органов внутренних дел со средствами массовой информации Кыргызской Республики в сфере противодействия экстремизму // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 6 (57). – С. 34-35. – ISSN 1812-3910


  Статья об основных проблемах (правового, ресурсного и социально-культурного характера) взаимодействия ОВД и СМИ в Кыргызской Республике и мерах, предлагаемых автором для их решения.
997530
   Проблемы взаимодействия прозаических жанров. – Днепропетровск, 1971. – 168с.
997531
   Проблемы взаимодействия семейного и общественного воспитания в условиях работы с учащимися по месту жительства. – Горький, 1983. – 83с.
997532
   Проблемы взаимодействия семейного и общественного воспитания в условиях работы с учащимися по месту жительства. – Горький, 1983. – 84с.
997533
  Шошин В.А. Проблемы взаимодействия советских национальных литератур / В.А. Шошин. – Л., 1989. – 247с.
997534
  Неупокоева И.Г. Проблемы взаимодействия современных литератур. (Три очерка). / И.Г. Неупокоева. – М., 1963. – 228с.
997535
   Проблемы взаимодействия социальной структуры и вопроизводства населения в России и СССР. – М., 1988. – 111с.
997536
  Федорова Л.П. Проблемы взаимодействия торговли, производства и потребления в период строительства коммунизма. / Л.П. Федорова. – Л., 1968. – 84с.
997537
  Димитрова Г.К. Проблемы взаимодействия учительского коллектива и комсомольской организации в воспитании учащихся. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Димитрова Г.К.;. – М, 1978. – 16л.
997538
   Проблемы взаимодействия человека и биосферы. – М., 1989. – 258с.
997539
   Проблемы взаимодействия школы и педагогического вуза в подготовке будущего учителя к воспитательной работе. – Алма-Ата, 1983. – 114 с.
997540
  Костючков С.К. Проблемы взаимоотношений местного самоуправления и государства в современной Украине // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 176-182
997541
  Пешин Н.Л. Проблемы взаимоотношения автономных округов с краями (областями) в состав которых они входят // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.66-74. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385


  Россия
997542
  Лебедько В.Н. Проблемы взаимоотношения искусства и философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Лебедько В. Н. ; МГУ. – Москва, 1980. – 12 с.
997543
  Лапса А.П. Проблемы взаимосвязанного обучения основным видам иноязычной речевой деятельности в неязыковом вузе : Библиогр. указ. / А.П. Лапса. – Рига, 1985. – 40с.
997544
   Проблемы взаимосвязанного тепло- и массопереноса : сб. науч. трудов. – Минск : АН БССР, 1989. – 90 с.
997545
   Проблемы взаимосвязи абстрактной и прикладной алгебры. – Новосибирск, 1985. – 81с.
997546
   Проблемы взаимосвязи и взаимообогащения литературы и искусства народов СССР. – М., 1968. – 288с.
997547
  Зелгалвис Э.А. Проблемы взаимосвязи кредита и хозрасчета : Автореф... д-ра эконом.наук: 08.00.10 / Зелгалвис Э.А.; Моск. финансовый ин-т. – М., 1979. – 34л.
997548
  Хорава М.З. Проблемы взаимосвязи литератур народов СССР (русско-украинско-грузинские) во второй половине 20-х годов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Хорава М.З. ; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 16 с.
997549
   Проблемы взаимосвязи литератур стран Азии и Африки с русской советской литературой. – М., 1983. – 67с.
997550
   Проблемы взаимосвязи литературы и фольклора. – Воронеж, 1984. – 136с.
997551
  Каримов Ф.А. Проблемы взаимосвязи общего и профессионально-технического образования, обучения и труда в системе подготовки рабочих кадров : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каримов Ф.А.; МП Каз.ССР, Казах. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1974. – 28л.
997552
   Проблемы взаимосвязи общественных и естественных наук. – М., 1987. – 162с.
997553
  Мурзабулатов К.А. Проблемы взаимосвязи производительносати и оплаты труда в гокхозах. (На материалах КазССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Мурзабулатов К.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1966. – 22л.
997554
  Соколова Г. Проблемы взаимосвязи уровня и качества жизни в ходе становления постиндустриального общества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 7. – С. 65-81. – ISSN 0207-3676
997555
   Проблемы взаимосвязи философии, естествознания и медицины. – М., 1968. – 233с.
997556
  Дидковская Л.И. Проблемы взимодействия механизма экономического сотрудничества и национальных хозяйственных механизмов стран СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Дидковская Л.И.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 24 с.
997557
   Проблемы вибрационного просвечивания Земли. – М., 1977. – 238с.
997558
   Проблемы вибросейсмических методов исследования. – Новосибирск, 1979. – 173с.
997559
  Дагель П.С. Проблемы вины в советском уголовном праве : Автореф... д-ра юрид.наук: 715 / Дагель П.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1969. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
997560
  Лясс Н.В. Проблемы вины и уголовной ответственности в современных буржуазных теориях / Н.В. Лясс. – Л., 1977. – 127с.
997561
  Чучмай А.Ю. Проблемы включения Украины в глобальное разделение труда в условиях современной конкуренции // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 170-171
997562
  Голенищев-Кутузов Проблемы влияния и национального своеобразия в славянских литературах эпохи Ренессанса / Голенищев-Кутузов. – Москва
. – 1960. – 16 с.
997563
  Михеев Р.И. Проблемы вменяемости и невменяемости в советском уголовном праве / Р.И. Михеев. – Владивосток, 1983. – 300с.
997564
   Проблемы внедреия компьютерных технологий в обучение : сб.науч. труд. – Киев, 1992. – 65 с.
997565
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 1 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 151, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
997566
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации : сб. науч. трудов. – Москва
Вып. 1, ч. 2 : Материалы Совещания методических центров библиотек по внедрению ББК. Москва, 2-5 октября 1972 г. – 1973. – 139, [1] с. – Список осн. сокр. с. 138-139
997567
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1978. – 104с.
997568
   Проблемы внедрения библиотечно-библиографической классификации. – М., 1979. – 132с.
997569
   Проблемы внедрения и использования идей оптимизации в учебно-воспитательном процессе и работе с педагогическими кадрами. – М., 1984. – 101с.
997570
  Дороу В. Проблемы внедрения кодекса корпоративных ценностей: практика транснациональных корпораций / В. Дороу, С. Блазеевски // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 102-114. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
997571
   Проблемы внедрения кредитно-модульной технологии обучения в технических вузах / Э. Хоботова, В. Даценко, Л. Егорова, Л. Маракина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 33-40. – ISSN 1562-529Х
997572
  Киселев А.Ф. Проблемы внедрения новых стандартов в практику школьного образования / А.Ф. Киселев, А.А. Кузнецов // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 55-72. – ISSN 0869-561Х
997573
   Проблемы внедрения новых технологий. – М., 1989. – 64с.
997574
  Литвинова Н.Н. Проблемы внедрения поисковых сервисов типа Discovery в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 6. – С. 41-45. – ISSN 0869-608Х


  Представлен анализ работы сервисов типа Discovery (сервисов обнаружения). Рассматриваются проблемы внедрения таких сервисов в российских библиотеках, описаны типовые процедуры их настройки.
997575
   Проблемы внедрения прогрессивных средств оргизационной техники. – Москва : Экономика, 1976. – 160 с.
997576
  Гензюк Э.Е. Проблемы внедрения результатов научых исследований в практику борьбы с преступностью. / Э.Е. Гензюк, В.И. Мархотин. – Ростов -на-Дону, 1989. – 71с.
997577
   Проблемы внедрения результатов педагогических исследований в практику профтехобразования. – Л., 1987. – 77с.
997578
  Солодовников С.Н. Проблемы внешней задолженности развивающихся стран / С.Н. Солодовников. – М., 1986. – 189 с.
997579
   Проблемы внешней и внутренней политики СССР в годы Великой Отечественной войны. 1941-45 гг.. – Москва, 1988. – 203 с.
997580
  Сулейманов А.В. Проблемы внешней политики Турции на современном этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 162-169. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055


  В статье рассматриваются ключевые проблемы внешней политики Турции на современном этапе: проблема вступления в ЕС, курдский, армянский и кипрский вопросы. Каждая из этих проблем имеет особую специфику и негативно влияет на политические отношения Турции ...
997581
  Солодкин Р.Г. Проблемы внешней торговли современной Англии. : Автореф... доктор экон.наук: / Солодкин Р.Г.; Ин-т мировой экономики и междунар. отношений АН СССР. НИИ конъюктурный. – М., 1968. – 42л.
997582
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического определения Украины в контексте выбора мировых центров влияния // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 112-117. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
997583
  Яковенко А.В. Проблемы внешнеполитического самоопределения Украины // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 8 (376). – С. 128-133. – ISSN 0132-1625


  В 2013-2014 гг. мир столкнулся с новой довольно слабой (но при этом и достаточно своеобразной) революционной волной. Волна протестов в Каире, Киеве и Бангкоке привели к падению режимов (в первом и третьем случае при прямом участии военных); волны ...
997584
   Проблемы внешнеэкономических связей скандинавских стран. – Таллин, 1977. – 160с.
997585
  Каширин С. Проблемы внешних заимствований страны: российская ситуация и международный опыт // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 4/5. – С. 59-73. – ISSN 0207-3676
997586
   Проблемы внутренней и внешней лингвистики. – Москва : Наука, 1978. – 191 с.
997587
   Проблемы внутренней и внешней политики Индии. – М., 1983. – 164с.
997588
  Голу П. Проблемы внутренней мотивации учения и типы ориентировки в предмете : Автореф... кандидата пед. (по психологии)наук: / Голу П.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Философ. фак., Отд-ние психологии. – М., 1965. – 19л.
997589
   Проблемы внутри- и внешнеполитической истории Румынии нового и новейшего времени. – Кишинев, 1988. – 226с.
997590
   Проблемы внутривидовых отношений организмов. – Томск, 1962. – 237с.
997591
  Хадонов Т.А. Проблемы внутрирайонного расселения и использования трудовых ресурсов. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Хадонов Т.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 25л.
997592
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас; КГУ. – К., 1982. – 24л.
997593
  Сами Эль Сауб Гаттас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.14 / Сами Эль Сауб Гаттас ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 23 с.
997594
  Сами Элб Сауб Готтас Проблемы внутрирегионального экономического сотрудничества развивающихся стран (на примере арабских государств) : Дис... кандид. эконом.наук: 08.00.14 / Сами Элб Сауб Готтас; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.153-171
997595
  Бахретдинова Х.А. Проблемы внутриреспубликанского развития и размещения промышленности Узбекистана / Х.А. Бахретдинова; Ин-т экономики. – Ташкент : Фан, 1984. – 67 с.
997596
  Кодлжомуратова Р.Н. Проблемы внутрихозяйственного накопления и расширенное воспроизводство в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Кодлжомуратова Р.Н.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
997597
  Попов А.В. Проблемы во взаимоотношениях Китая со странами БРИКС / А.В. Попов, Н.В. Попов // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 12. – С. 72-83. – ISSN 2074-6040
997598
  Минц Г. Проблемы вовлечения в общественное хозяйство незанятого в нем трудоспособного населения городов Латвийской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Минц Г.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1966. – 22л.
997599
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1978. – 120с.
997600
   Проблемы водной токсикологии : Межвузовский сборник. – Петрозаводск, 1984. – 103с.
997601
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1985. – 103с.
997602
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1988. – 119с.
997603
   Проблемы водной токсикологии. – Петрозаводск, 1989. – 112с.
997604
   Проблемы водной токсикологии, биотестирования и управления качеством воды. – Л., 1986. – 248с.
997605
   Проблемы водной токсикологии, биотестирования и управления качеством воды. – Л., 1986. – 247с.
997606
  Шикломанов И.А. Проблемы водообеспечения и переброски речного стока в мире / И.А. Шикломанов, О.Л. Маркова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 294с.
997607
  Кичигин С.А. Проблемы военно-политического блокирования Китая с империализмом (IІ-я половина 70-х - начало 80-х годов) : автореф. дисс. ... канд. ист. наук : 07.00.05 / Кичигин С.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 4 назв.
997608
  Жилин П.А. Проблемы военной истории / П.А. Жилин. – М, 1975. – 399с.
997609
   Проблемы военной разрядки. – М., 1981. – 380с.
997610
  Кирьян М.М. Проблемы военной теории в советских научно-справочных изданиях. / М.М. Кирьян. – М., 1985. – 161с.
997611
  Михайлов Н.Н. Проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 5 (62). – С. 18-19. – ISSN 1812-3910


  Рассмотрены проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи товаров. Определена специфика понятия и состава убытков в сфере международной купли-продажи товаров.
997612
  Вехорев Ю.А. Проблемы возможности и действительностив общей теории социалистического права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Вехорев Ю.А.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1971. – 18л.
997613
   Проблемы возникновения и развития буржуазной государственности. – М., 1981. – 144с.
997614
   Проблемы возникновения и сущности жизни. – М., 1973. – 271с.
997615
   Проблемы возникновения феодализма у народов СССР.. – Москва, 1969. – 319 с.
997616
  Муравьев В.Л. Проблемы возникновения этнографических лакун / В.Л. Муравьев. – Владимир, 1980. – 107с.
997617
  Фельдштейн Д.И. Проблемы возрастной и педагогической психологии / Д.И. Фельдштейн. – М., 1995. – 366с.
997618
   Проблемы возрастной психологии. – Л., 1979. – 144с.
997619
   Проблемы возрастной психологии : Тезисы докладов и сообщений. – Москва, 1989. – 177с.
997620
   Проблемы воинского воспитания. – М., 1979. – 303с.
997621
   Проблемы войны и мира. – М., 1967. – 462с.
997622
  Кузнецов Ю.Ф. Проблемы войны и мира / Ю.Ф. Кузнецов. – М., 1986. – 53с.
997623
  Замковой В.И. Проблемы войны и мира в современной идеологической борьбе / В.И. Замковой, Л.С. Семейко. – Москва, 1978. – 63с.
997624
  Кесарев А.В. Проблемы войны и мира в современную эпоху : Автореф... канд. филос.наук: / Кесарев А.В.; Рост. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по общественным наукам. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20л.
997625
   Проблемы войны и мира в современную эпоху. – К., 1983. – 1512с.
997626
  Никольников Г.Л. Проблемы войны и мира в современных условиях / Г.Л. Никольников. – Киев, 1967. – 39с.
997627
  Золотарев М.С. Проблемы войны и мира в современных условиях / М.С. Золотарев. – Одесса, 1968. – 28с.
997628
  Ануфриев Е.А. Проблемы войны и мира в современных условиях / Е.А. Ануфриев. – Москва, 1970. – 36с.
997629
  Дубина И.Д. Проблемы войны и мира в современных условиях. / И.Д. Дубина. – К., 1967. – 47с.
997630
  Тряпкин Д.И. Проблемы войны и мира в современных условиях. / Д.И. Тряпкин. – Ростов нД, 1972. – 27с.
997631
  Едемский П.И. Проблемы войны и мира и идеологическая борьба на современном этапе / П.И. Едемский. – М, 1979. – 46с.
997632
  Томашевский А.А. Проблемы войны и мира. / А.А. Томашевский, П.С. Денисов. – Л., 1977. – 36с.
997633
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 1. – 1934. – 628 с.
997634
   Проблемы Волго-Каспия : труды ноябрьской сессии 1933 года. – Ленинград : АН СССР
Т. 2. – 1934. – 720 с.
997635
  Фриш С.Э. Проблемы волновой оптики / С.Э. Фриш. – Москва : Знание, 1973. – 63с.
997636
  Чубаков С.Н. Проблемы воны и мира в творчестве Л.Н.Толстого : Автореф... канд. филол.наук: 10.640 / Чубаков С.Н.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 28л.
997637
   Проблемы воспитания в истории советской и зарубежной педагогики. – М., 1977. – 206с.
997638
  Кыдыралиев К.К. Проблемы воспитания в киргизских народных сказсках : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кыдыралиев К.К.; Кирг. науч.-исслед. ин-т педагогики. – Фрунзе, 1979. – 26л.
997639
  Реутова Валентина Васильевна Проблемы воспитания детей дошкольного возраста в трудах П.П.Блонского : Автореф... канд. педагогич.наук: 13.00.01 / Реутова Валентина Васильевна; Науч.-исслед. ин-т общей пед. Академии пед. наук СССР. – М., 1975. – 27л.
997640
  Новичкова Г.А. Проблемы воспитания и образования в трактовке Карла Ясперса // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 3. – С. 65-78. – ISSN 0235-1188
997641
  Гренер Э. Проблемы воспитания интеллигенции в период строительства социализма (На матер. Чехословац.Соц. Республики) : Автореф... канд. филос.наук: / Гренер Э.; АОН при ЦК КПСС, Каф. филос. – М., 1961. – 14л.
997642
  Чернопятов А.П. Проблемы воспитания коммунистического отношения к труду у учащихся общеобразовательных школ в период становления и упрочения социализма на Юге Казахстана. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чернопятов А.П.; МП КазССР. Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 31л.
997643
   Проблемы воспитания молодежи. – Фрунзе, 1990. – 78с.
997644
  Зейналов Исфендияр Новруз оглы Проблемы воспитания нравственных чувств в период развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Зейналов Исфендияр Новруз оглы; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1982. – 25л.
997645
   Проблемы воспитания общественно-трудовой активности школьников. – Пермь, 1965. – 304с.
997646
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
997647
  Лутовинов В.И. Проблемы воспитания патриотизма / В.И. Лутовинов, С.И. Мешкова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 50-53. – ISSN 0869-561Х
997648
  Конникова Т.Е. Проблемы воспитания подростков / Т.Е. Конникова. – М., 1972. – 32с.
997649
  Кожабаев К.Г. Проблемы воспитания советского патриотизма и социалистического интегрнационализма в процессе обучения математике в восьмилетней школе. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.02 / Кожабаев К.Г.; Каз.пед.ин-т. – Алма-Ата, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
997650
  Чернова Е.Б. Проблемы воспитания современной советской молодежи / Е.Б. Чернова. – Л., 1968. – 20с.
997651
  Хасанов Т.Х. Проблемы воспитания сознательной дисциплины в школах Советского Узбекистана. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Хасанов Т.Х.; Науч-исслед.ин-т.общей пед.АПН СССР. – М, 1975. – 27л.
997652
   Проблемы воспитания студентов в процессе обучения в свете решений июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС. – Ярославль, 1984. – 164с.
997653
  Дивногорцева С.Ю. Проблемы воспитания,дисциплины и свободы личности в свете православной педагогики // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 141-145. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
997654
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – ISSN 0869-561Х
997655
  Каганович А.А. Проблемы воспитания: размышления о прошлом и настоящем // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 46-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
997656
  Данилин Евгений Михайлович Проблемы воспитательной работы с педагогически запущенными подростками по месту жительства : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Данилин Евгений Михайлович; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1978. – 15л.
997657
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ. – Киев, 1990. – 161л. – Бібліогр.:л.116-138
997658
  Рейкова Марта Проблемы воспитательной работы среди студентов-обществоведов Словакии : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейкова Марта; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 20л.
997659
   Проблемы восприятия. – Свердловск, 1991. – 160с.
997660
   Проблемы восприятия и оценки русской классической литературы. – Ашхабад, 1983. – 114с.
997661
   Проблемы восприятия пространства и пространственных представлений. – Москва, 1961. – 200с.
997662
  Фаткуллин Ф.Х. Проблемы воспроизведения национального своеобразия подлинника в переводе (на матер. перевода прозы С.Сейфуллина, Б.Майлина и И.Джансугурова на русский язык). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Фаткуллин Ф.Х.; МП Казах. ССР. Казахский пед. ин-т. – Чимкент, 1973. – 32л.
997663
  Яшкин В.А. Проблемы воспроизводства в освободившихся странах / В.А. Яшкин. – М., 1979. – 38с.
997664
   Проблемы воспроизводства в странах СЭВ. – Москва, 1974. – 247с.
997665
   Проблемы воспроизводства в условиях НТР. – Ереван, 1985. – 302с.
997666
   Проблемы воспроизводства и занятости населения. – М., 1984. – 185с.
997667
  Родыгин А Проблемы воспроизводства и испольщзования основных производственнфх фодндов в добывающей промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Родыгин А А.; АОН при ЦК КПС. – Москва, 1970. – 20л.
997668
  Желев Г.Е. Проблемы воспроизводства и международного разделения труда в странах-членах СЭВ / Г.Е. Желев. – М, 1971. – 192с.
997669
   Проблемы воспроизводства и миграции населения. – М.
разд.2. – 1981. – 146-243с.
997670
  Золотарев Э.Л. Проблемы воспроизводства и охраны природных ресурсов Узбекистана в процессе их использования. : Автореф... канд. географ.наук: 691 / Золотарев Э.Л.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. Географ. ф-тет. – Ташкент, 1969. – 21л.
997671
  Мягмар Д. Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов МНР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.596 / Мягмар Д.; Иркутск.ин-т нар.хоз. – Иркутск, 1972. – 20л.
997672
   Проблемы воспроизводства и рационального использования трудовых ресурсов региона. – Саратов, 1990. – 171с.
997673
   Проблемы воспроизводства капитала в условиях развитой государственно-монополистической экономики. – Л., 1981. – 162с.
997674
  Бухвальд Е.М. Проблемы воспроизводства общественного богатства / Е.М. Бухвальд, Л.И. Нестеров. – М, 1984. – 135с.
997675
  Мироненко А.С. Проблемы воспроизводства основных непроизводственных фондов города на современном этапе : Автореф... канд. эконом.наук: 590 / Мироненко А.С.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра эконом. наук. – М., 1970. – 20л.
997676
  Цымбалюк А.А. Проблемы воспроизводства основных производственных фондов в условиях экономики развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Цымбалюк А.А.; ХГУ. – Харьков, 1973. – 29 л.
997677
   Проблемы воспроизводства производственных фондов в условиях НТР. – К., 1976. – 207с.
997678
  Рудакова И.Е. Проблемы воспроизводства рабочей силы в США на современном этапе. / И.Е. Рудакова. – М., 1967. – 100с.
997679
  Дрейман М.Э. Проблемы воспроизводства рабочей силы в условиях научно-технической революции. (На материалах Латв. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Дрейман М.Э.; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
997680
  Обуховский Р.П. Проблемы воспроизводства рабочей силы на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... д-ра экон. наук : 590 / Обуховский Р.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 47 с. – Бібліогр.:с.45-47
997681
   Проблемы воспроизводства рабочей силы при социализме. – Воронеж, 1984. – 135с.
997682
  Метса А.Ф. Проблемы воспроизводства рабочей силы специалистов сельскогод хозяйства в условиях научно-технидческого прогресса. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Метса А.Ф.; Тарт.гос.ун-т. – Тарту, 1975. – 36л.
997683
  Кейнс Д.М. Проблемы восстановления Европы / Д.М. Кейнс. – Пг, 1922. – 55с.
997684
  Овсянников В.И. Проблемы Востока и общественно-политическая мысль России (середина ХІХ века) / В.И. Овсянников. – М, 1989. – 98с.
997685
  Брагинский И.С. Проблемы востоковедения / И.С. Брагинский. – М., 1974. – 494с.
997686
   Проблемы востоковедения в трудах ученых Восточной Сибири. – Иркутск, 1980. – 80с.
997687
   Проблемы восточного источниковедения. – Душанбе, 1980. – 119с.
997688
   Проблемы Восточной Европы. – Вашингтон, 1993


  1997. N 73
997689
   Проблемы восточной филологии. – М., 1979. – 263с.
997690
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
3. – 1955. – 320 с.
997691
   Проблемы врачебного контроля. – Москва
4. – 1958. – 305 с.
997692
   Проблемы врачебной экспетизы. – М., 1929. – 164с.
997693
   Проблемы времени в геологии. – Владивосток, 1979. – 150с.
997694
  Богомолов Ю.А. Проблемы времени в художественном телевидении / Ю.А. Богомолов. – М, 1977. – 127с.
997695
   Проблемы временной организации живых систем. – М., 1979. – 147с.
997696
   Проблемы всеобщего в марксистской философии. – Челябинск, 1982. – 166 с.
997697
   Проблемы всеобщего профессионального образования молодежи. – Л., 1987. – 79с.
997698
   Проблемы всеобщей истории. – Л., 1967. – 180с.
997699
   Проблемы всеобщей истории. – Казань
1. – 1967. – 300с.
997700
   Проблемы всеобщей истории. – М., 1977. – 350с.
997701
   Проблемы всеобщей истории : межвузовский сборник научных и научно-методических трудов. – Армавир
Вип. 7. – 2001
997702
  Комин М.И. Проблемы всестороннего и гармонического развития человека в теоретическом наследии П.Ф.Лесгафта : Автореф... кандидата философ.наук: / Комин М.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Волгоград, 1965. – 17л.
997703
  Каракулов К.Д. Проблемы всуществления всеобщего среднего образования в сельской местности Казахской ССР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Каракулов К. Д.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 22л.
997704
   Проблемы вузовского семинара по общественным наукам. – Уфа, 1972. – 79с.
997705
   Проблемы вузовского учебника. – Москва, 1979. – 163с.
997706
   Проблемы вулканизма, 1964. – 354с.
997707
   Проблемы вулканогенно-осадочного литогенеза. – Москва : Наука, 1974. – 139с.
997708
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : Библиографический список (девятое дополнение), 1972. – 52 с.
997709
   Проблемы входа в плотные слои атмосферы : библиографический список. – [Б.м.]
10 дополнение. – 1973. – 57 c
997710
  Рзаев В. Проблемы входа выпускников вузов на рынок труда // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 106-111. – ISSN 2306-6814
997711
  Безверхний Владимир Николаевич Проблемы вхождения и сопряженности подгрупп для совбодного произведения свободных групп с объединением : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Безверхний Владимир Николаевич; ленингр. гос. пед. ин-т им. А,И.Герцена. – Л., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
997712
  Добренькова Е.В. Проблемы вхождения России в Болонский процесс // Социологические исследования : Научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2006. – № 6. – С. 102-106. – ISSN 0132-1625
997713
  Крамаренко Г.А. Проблемы вхождения украинского банковского рынка в глобальную платежную систему // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 96-104. – ISBN 978-966-434-012-7
997714
   Проблемы вхождения Украины в европейское правовое пространство. – Одесса : Юридична література, 1999. – 116с. – ISBN 966-7694-03-8
997715
  Калин Б.А. Проблемы выбора материалов для термоядерных реакторов: радиац. эрозия / Б.А. Калин. – Москва, 1985. – 183 с.
997716
  Тарнаев А.Н. Проблемы вывоза капитала на современном этапе. (Франция - страны ОКАМ) 1960-1969 гг. : Автореф... канд. экон.наук: 603 / Тарнаев А.Н.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1971. – 24л.
997717
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1981. – 177с.
997718
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1986. – 148с.
997719
   Проблемы выскотемпературной техники. – Днепропетровск, 1989. – 168с.
997720
   Проблемы высоких температур в авиационных конструкциях. – Москва, 1961. – 595 с.
997721
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1984. – 184с.
997722
   Проблемы высокотемпературной техники. – Днепропетровск, 1991. – 127с.
997723
   Проблемы высокотемпературной техники : сб. науч. трудов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; [редкол.: С.А. Белогуров (отв. ред.) и др.]. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 162, [1] с. : ил. – Ст. рус., укр. - 60-летию основания каф. двигателестроения посвящается. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-617-518-213-0
997724
  Павлив П.В. Проблемы высокоточного нивелирования / П.В. Павлив ; рец. И.С. Пандул. – Львов : Вища школа, 1980. – 124 с.
997725
   Проблемы высшего библиотечно-библиографического образования. – М., 1988. – 192с.
997726
   Проблемы высшего заочного образования. – Гомель, 1978. – 246с.
997727
  Жигадло А.П. Проблемы высшего технического образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 7. – С. 124-125. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
997728
   Проблемы высшего химического и технологического образования. – Москва, 1959. – 56с.
997729
  Таций В.Я. Проблемы высшего юридического образования // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю : [до 45-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2010. – С. 106-110. – ISBN 978-966-458-148-3
997730
   Проблемы высшей школы. – Воронеж, 1973. – 231 с.
997731
  Мочалов И.И. Проблемы высшей школы в интерпретации В.И. Вернадского и современность / И.И. Мочалов, В.И. Оноприенко // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 13-17. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье выясняется актуальный смысл и содержание представлений В.И. Вернадского о роли гуманитарной составляющей в подготовке специалистов в высшей школе.
997732
   Проблемы высшей школы за рубежом. – Москва, 1990. – 63с.
997733
  Попов Г. Проблемы выхода из социализма // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 4. – С. 114-125. – ISSN 0042-8736
997734
  Тихонов А.В. Проблемы выхода социологии из состояния преднауки // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 7. – С. 8-21. – ISSN 1561-2465
997735
   Проблемы вычислительной лингвистики и автоматической обработки текста на естественном языке. – М., 1980. – 184с.
997736
   Проблемы вычислительной томографии. – К., 1986. – 105с.
997737
  Толстошеев В.В. Проблемы вычислительных центров / В.В. Толстошеев. – Москва : Московский рабочий, 1978. – 112 с.
997738
  Батюк В.И. Проблемы выявления и устранения последствий преступления органами предварительного расследования. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Батюк В.И.; Киев. высш. школа МВД СССР. – Киев, 1982. – 221л. – Бібліогр.:л.187-221
997739
  Асеев Р. Проблемы выявления латентного взяточничества // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 6. – С. 41-44. – ISSN 1810-3081
997740
   Проблемы газетных жанров.. – Л., 1962. – 188с.
997741
   Проблемы гармонизации межэтничных и межконфессиональных отношений в Крыму : сборник научных работ / Крымское отделение Ин-та востоковедения им. А.Е. Крымского НАН Украины ; Всеукраинская ассоциация обшественных организаций "Альраид" ; [ редкол. : Айбабин А.И. (гл. ред.), Сидоренко В.И., Коноплев В.В. и др. ]. – Симферополь : [ Б. в. ], 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-1538-10-7
997742
   Проблемы гегемонии пролетариата в демократической революции.. – М., 1975. – 311с.
997743
  Шавинина-Калашян Проблемы гендерного неравенства // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 113-116. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
997744
  Когарко Л.Н. Проблемы генезиса агпаитовых магм / Л.Н. Когарко. – Москва : Наука, 1977. – 294с.
997745
   Проблемы генезиса бокситов.. – М., 1975. – 315с.
997746
  Пронин К.К. Проблемы генезиса глубинного карста Одесской области : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях / К.К. Пронин, Л.Н. Суховей // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 58-61 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
997747
   Проблемы генезиса и развития капитализма на Урале: История, историограф., источников.. – Свердловск, 1986. – 143с.
997748
   Проблемы генезиса и развития капиталистических отношений в Сибири.. – Барнаул, 1990. – 175с.
997749
   Проблемы генезиса и развития реализма в зарубежной литературе. – Красноярск, 1975. – 137 с.
997750
   Проблемы генезиса капитализма в Китае в современной историографии КНР.. – М., 1990. – 31с.
997751
   Проблемы генезиса капитализма.. – М., 1970. – 524с.
997752
   Проблемы генезиса капитализма.. – М., 1978. – 319с.
997753
   Проблемы генезиса капитализма.. – М., 1979. – 240с.
997754
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайского государства / Л.С. Васильев. – Москва, 1983. – 326 с.
997755
  Васильев Л.С. Проблемы генезиса китайской мысли : формирование основ мировоззрения и менталитета / Л.С. Васильев. – Москва : Наука, 1989. – 310 с. – ISBN 5-02-016666-9
997756
  Васильев Леонид Сергеевич Проблемы генезиса китайской цивилиации: Формирование основ материальной культуры и этноса / Васильев Леонид Сергеевич; АН СССР, Ин-т востоковедения. – Москва : Наука, 1976. – 368 с. – Список лит.: с.327-352 (812 назв.). Указ.с. 354-361
997757
   Проблемы генезиса колчеданно-полиметаллических месторождений Рудного Алтая.. – Алма-Ата, 1977. – 303с.
997758
  Вадило П.С. Проблемы генезиса кристаллов. : Автореф... Доктора геолого-минерал.наук: / Вадило П.С.; Ленингр.ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин-т. – Л, 1952. – 9л.
997759
  Белкина Г.Л. Проблемы генезиса марксистской философии в трактовке немецкой буржуазной марксологии : Автореф... канд. философ.наук: / Белкина Г.Л.; Ин-т философии АН СССР. – М., 1968. – 20л.
997760
  Жданов Д.А. Проблемы генезиса мышления : Автореф... докт. филос.наук: / Жданов Д. А.; АН УССР, Объед. сов. Ин-тов филос. и госуд. и права. – К., 1970. – 36л.
997761
  Лосева И.Н. Проблемы генезиса науки / И.Н. Лосева. – Ростов н/Д, 1979. – 103с.
997762
  Лосева И.Н. Проблемы генезиса науки как формы знания. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.03 / Лосева И.Н.; МВ и ССО РСФСР. – Ростов -на-Дону, 1974. – 22л.
997763
   Проблемы генезиса руд.. – М., 1964. – 384с.
997764
  Сорокин Г. Проблемы генезиса теории и практики планирования народного хозяйства / Г. Сорокин. – М., 1970. – 11с.
997765
  Гуревич А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе / А.Я. Гуревич. – Москва, 1970. – 224с.
997766
  Данилова Г.М. Проблемы генезиса феодализма у славян и германцев / Г.М. Данилова. – Петрозаводск, 1974. – 231с.
997767
  Луйк А.А. Проблемы генезиса юноальпийских гидротермальных свинцовых месторождений Тянь-Шаня / А.А. Луйк. – М., 1970. – 176с.
997768
   Проблемы генезиса, закономерности размещения и перспективы железооруденения Алтае-Саянской складчатой области.. – Новосибирск, 1974. – с.
997769
   Проблемы генезиса, закономерности размещения и перспективы железооруденения Алтае-Саянской складчатой области.. – Новосибирск
Ч. 2. – 1974. – 174с.
997770
  Алампиев П.М. Проблемы генерального экономического районирования СССР на современном этапе / П.М. Алампиев. – Ленинград, 1959. – 24с.
997771
   Проблемы генетики в исследованиях В.В.Хвостовой.. – Новосибирск, 1980. – 48с.
997772
   Проблемы генетики в исследованиях на дрозофиле.. – Новосибирск, 1977. – 279с.
997773
  Мартынова Р.П. Проблемы генетики злокачественного роста. : Автореф... доктор биол.наук: / Мартынова Р.П.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т цитологии и генетики. Объед. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1966. – 77л. – Бібліогр.:с.71-77
997774
   Проблемы генетики и теории эволюции. – Новосибирск, 1991. – 304с.
997775
   Проблемы генетики развития.. – М., 1972. – 239с.
997776
   Проблемы генетики человека.. – Кемерово, 1976. – 135с.
997777
   Проблемы генетической и прикладной минералогии.. – М., 1990. – 255с.
997778
   Проблемы генетической информации в минералогии. – Сыктывкар, 1976. – 175с.
997779
   Проблемы генетической информации в минералогии. – Сыктывкар, 1980. – 189с.
997780
   Проблемы генетической психофизиологии.. – М., 1978. – 263с.
997781
  Мацелюх Б.П. Проблемы генетической трансформации / Б.П. Мацелюх. – Киев : Наукова думка, 1969. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-213
997782
   Проблемы географии Казахстана.. – Алма-Ата, 1977. – 228с.
997783
   Проблемы географии Киргизии.. – Фрунзе, 1975. – 289с.
997784
   Проблемы географии населения и использования территории.. – Тбилиси, 1976. – 240с.
997785
   Проблемы географии промышленности. – Москва : МФГО СССР, 1975. – 164 с.
997786
   Проблемы географии расселения и сферы обслуживания.. – М., 1973. – 76с.
997787
   Проблемы географии Сибири и Дальнего Востока : Итоги Первого научного совещания географов Сибири и Дальнего Востока. – Иркутск, 1960. – 135с.
997788
  Даринский А.В. Проблемы географического образования в СССР. / А.В. Даринский. – Ленинград, 1970. – 36 с.
997789
  Обозный Василий Васильевич Проблемы географического размещения промышленных предприятий (филиалов) в малых и средних городах юго-западного экономического района СССР : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Обозный Василий Васильевич; Ин-т геофизики АН УССР. Сектор географии. – Киев, 1980. – 17л.
997790
   Проблемы геодинамики Кавказа.. – М., 1982. – 134с.
997791
   Проблемы геокриологии. – Москва : Наука, 1983. – 279с.
997792
   Проблемы геокриологии Забайкалья.. – Чита, 1981. – 151с.
997793
   Проблемы геокриологии Забайкалья.. – Чита, 1984. – 179с.
997794
   Проблемы геокриологии.. – Новосибирск, 1973. – 108с.
997795
   Проблемы геокриологии.. – М., 1988. – 194с.
997796
   Проблемы геологии докембрия. – Киев : Наукова думка, 1971. – 144с.
997797
   Проблемы геологии докембрия Карело-Кольского региона.. – Петрозаводск, 1976. – 72с.
997798
   Проблемы геологии древних платформ. – Красноярск : Красноярское книжн. изд-во
Вып. 1. – 1973. – 320с. : Ил. – Библиогр.: с.289-308
997799
   Проблемы геологии Европейской России : сб. науч. трудов Всерос. науч. конф., посвящ. 130-летию со дня рождения проф. Б.А. Можаровского / М-во образования и науки Российской Федерации, Саратов. гос. техн. ун-т, Фак. экологии и сервиса ; под ред. А.В. Иванова. – Саратов : Саратовский государственный технический университет, 2013. – 213, [2] с. : фототабл., ил. – Содерж. парал. рус., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-5-7433-2643-3
997800
   Проблемы геологии и генезиса скарного-рудных месторожбдений Средней Азии.. – Ташкент, 1977. – 280с.
997801
   Проблемы геологии и геохимии эндогенной нефти.. – Киев, 1975. – 215с.
997802
   Проблемы геологии и истории четвертичного периода (Антропогена).. – М., 1982. – 254с.
997803
   Проблемы геологии и металлогении Кавказа.. – Тбилиси, 1976. – 392с.
997804
  Онихимовский В.В. Проблемы геологии и металлогении олова / В.В. Онихимовский, В.И. Гаврилов. – М, 1982. – 219с.
997805
   Проблемы геологии и методы геохимических и геофизических исследований.. – Новосибирск, 1972. – 166с.
997806
   Проблемы геологии и минерагении Западного Казахстана.. – Алма-Ата, 1980. – 176с.
997807
   Проблемы геологии и минералогии Западного Казахстана.. – Алма-Ата, 1980. – 176с.
997808
  Добрецов Н.Л. Проблемы геологии и нефтегазоносности Арктики (вместо предисловия) / Н.Л. Добрецов, А.Э. Конторович // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 8. – С. 967-971. – библиогр.: с. 970-971. – ISSN 0016-7886
997809
   Проблемы геологии и нефтегазоносности верхнепалеозойских и мезозойский отложений Сибири.. – Новосибирск, 1984. – 142с.
997810
  Хаин В.Е. Проблемы геологии и палеографии антропогена / В.Е. Хаин. – М, 1966. – с.
997811
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Наука, 1979. – 318с.
997812
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1991. – 211с.
997813
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXVІсессии Международного геологического конгресса.. – М., 1983. – 245с.
997814
   Проблемы геологии и полезных ископаемых на XXІV сессии Международного геологического конгресса.. – Москва : Навчальна книга, 1974. – 312с.
997815
  Одинцов М.М. Проблемы геологии и природные ресурсы Восточной Сибири / М.М. Одинцов. – Новосибирск, 1986. – 239с.
997816
   Проблемы геологии и разведки месторождений полезных ископаемых Сибири.. – Томск, 1983. – 273с.
997817
   Проблемы геологии и разработки нефтяных месторождений Западной Сибири.. – Тюмень, 1989. – 189с.
997818
   Проблемы геологии и рационального природопользования.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 144с.
997819
   Проблемы геологии и рудоносности неогена Закарпатья.. – Львов, 1966. – 111с.
997820
   Проблемы геологии и стратиграфии докембрия Украины.. – Киев : Наукова думка, 1979. – 187с.
997821
   Проблемы геологии и техники освоения сверхглубокого бурения на нефть и газ в Украинской ССР.. – Киев, 1969. – 258с.
997822
   Проблемы геологии Луны. – Москва : Наука, 1969. – 291 с.
997823
   Проблемы геологии месторождений полезных ископаемых Казахстана.. – Алма-Ата, 1978. – 134с.
997824
   Проблемы геологии месторождений цветных и черных металлов Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 147с.
997825
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 1 : Проблемы генезиса и локализации минеральных месторождений. – 1969. – 284с.
997826
   Проблемы геологии минеральных месторождений, петрологии и минералогии. – Москва : Наука
Т. 2 : Проблемы петрологии и минералогии. – 1969. – 288с.
997827
   Проблемы геологии на XXI сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1963. – 448с.
997828
   Проблемы геологии на XXII сессии Международного геологического конгресса.. – М., 1966. – 508с.
997829
   Проблемы геологии на XXIІІ сессии Международного геологического конгресса. – Москва : Наука, 1971. – 424с.
997830
   Проблемы геологии нефти и газа.. – Л., 1979. – 254с.
997831
   Проблемы геологии раннего докембрия. – Ленинград : Наука, 1977. – 243с.
997832
   Проблемы геологии редких элементов. – Москва : Наука, 1978. – 302с.
997833
   Проблемы геологии россыпей.. – Магадан, 1970. – 416с.
997834
   Проблемы геологии Таджикистана.. – Душанбе, 1964. – 292с.
997835
   Проблемы геологии Тимано-Североуральского сегмента литосферы. – Сыктывкар, 1993. – 47с.
997836
   Проблемы геологии фосфоритов. – Москва : Наука, 1991. – 183с.
997837
   Проблемы геологии фосфоритов.. – Таллин, 1988. – 183с.
997838
   Проблемы геологии шельфа. – Москва : Наука, 1975. – 294с.
997839
   Проблемы геологии Южного Урала и Нижнего Поволжья.. – Саратов, 1991. – 359с.
997840
   Проблемы геологии, геофизики и минерального сырья Сибири.. – Новосибирск, 1983. – 203с.
997841
  Добровольский В.В. Проблемы геологических знаний в системе общего среднего образования и геологическая подготовка учителя географии : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 2. – С. 43-47. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
997842
   Проблемы геологического строения петрологии и металлогении кристаллического фундамента Белорусии и смежных регионов.. – Минск, 1978. – 125с.
997843
   Проблемы геолого-экономической оценки ресурсов нефти и газа.. – М., 1989. – 101с.
997844
   Проблемы геоморфологии Восточной Сибири.. – Иркутск, 1979. – 175с.
997845
   Проблемы геоморфологии гор. – Москва : Наука, 1984. – 213с.
997846
   Проблемы геоморфологии и неотектоники платформенных обласей Сибири. : Материалы Всесоюзного совещания по геоморфологии и неотектоники Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск : Наука
Т.3. – 1970. – 282с.
997847
   Проблемы геоморфологии и нефтетектоники орогенных областей Сибири и дальнего Востока.. – Новосибирск
2. – 1968. – 367с.
997848
   Проблемы геоморфологии и четвертичной геологии шельфовых морей.. – Калининград, 1989. – 128с.
997849
   Проблемы геоморфологии пустынь : (на примере пустынь Туркменистана) / Бабаев, , Гельдиевич, , Горелов, , С. Кузьмич; Орловский Н.С. – Ашхабад : ЫЛЫМ, 1990. – 152с.
997850
  Сафонов И.Н. Проблемы геоморфологии Северного Кавказа и поиски полезных ископаемых / И.Н. Сафонов : Ростовский университет, 1983. – 159с.
997851
   Проблемы геоморфологии, литологии и литодинамики шельфа.. – М., 1982. – 228с.
997852
   Проблемы геоморфологического картирования. : Тезисы докладов Всесоюзного совещания по разномасштабному геоморфологическому картированию (12-16 мая 1975 гг.). – Ленинград, 1975. – 231с.
997853
   Проблемы геотермальной энергетики Дагестана.. – М., 1980. – 208с.
997854
   Проблемы геотермии и практического использования тепла земли. – Москва : АН СССР
Т. 2. – 1961. – 306с.
997855
   Проблемы геофизики Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 80с.
997856
   Проблемы геохимии в географии, геологии, почвоведения.. – М., 1983. – 194с.
997857
  Добровольский В.В. Проблемы геохимии в физической географии : Учебное пособие / В.В. Добровольский. – Москва : Просвещение, 1984. – 143с.
997858
  Виноградов А.П. Проблемы геохимии и космохимии : Избранные труды / А.П. Виноградов. – Москва : Наука, 1988. – 336с.
997859
  Козлов А.Л. Проблемы геохимии природных газов / А.Л. Козлов. – М.-Л., 1950. – 168с.
997860
   Проблемы геохимии эндогенных процессов.. – Новосибирск, 1977. – 304с.
997861
   Проблемы геохимии.. – М., 1965. – 691с.
997862
   Проблемы геохимического и геофизического изучения земной коры. – Минск, 1974. – 245с.
997863
   Проблемы геохронологии и геохимии изотопов. – Ленинград : Наука, 1977. – 158с.
997864
   Проблемы геохронологии и изотопной геологии.. – М., 1981. – 195с.
997865
  Файнгар И.М. Проблемы германской промышленности / И.М. Файнгар. – М.-Л., 1934. – 194с.
997866
  Михайлов М.И. Проблемы Германской революции 1848 г. / М.И. Михайлов. – М., 1985. – 176с.
997867
   Проблемы германской филологии.. – Рига, 1968. – 236с.
997868
  Михалков Б.Д. Проблемы героического / Б.Д. Михалков. – М., 1985. – 144с.
997869
  Лебедева М.Н. Проблемы героического характера в русском советском рассказе / М.Н. Лебедева. – М., 1974. – 80с.
997870
  Осипов Д.В. Проблемы гетероморфизма ядер у одноклеточных организмов / Д.В. Осипов. – Л, 1981. – 167с.
997871
   Проблемы гибридной вычислительной техники.. – Киев, 1979. – 167с.
997872
   Проблемы гидроавтоматики.. – М., 1969. – 264с.
997873
   Проблемы гидробиологии и альголии.. – Киев, 1978. – 239с.
997874
   Проблемы гидрогеологии аридных районов Казахстана. – Алма-Ата, 1982. – 142с.
997875
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1967. – 193с.
997876
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К., 1970. – 287с.
997877
   Проблемы гидрогеологии и инженерного грунтоведения.. – К.
2. – 1972. – 269с.
997878
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Тбилиси
5. – 1976. – 439с.
997879
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 168с.
997880
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии Казахстана.. – Алма-Ата, 1982. – 144с.
997881
   Проблемы гидрогеологии и инженерной геологии.. – Тбилиси, 1977. – 224с.
997882
   Проблемы гидрогеологии и охраны водных ресурсов Башкирского Предуралья.. – Уфа, 1980. – 70с.
997883
   Проблемы гидрогеологии и охраны геологической среды Казахстана. – Алма-Ата, 1990. – 247с.
997884
   Проблемы гидрогеологии.. – М., 1960. – 367с.
997885
   Проблемы гидрогеохимии и промышленные рассолы.. – Минск, 1983. – 121с.
997886
  Гончаров В.П. Проблемы гидродинамики в гамильтоновом описании / В.П. Гончаров, В.И. Павлов. – Москва : Издательство Московского университета, 1993. – 197 с.
997887
  Лаврентьев М.А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. – М., 1973. – 416с.
997888
  Лаврентьев М.А. Проблемы гидродинамики и их математические модели / М.А. Лаврентьев. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1977. – 407 с.
997889
   Проблемы гидродинамики и механики сплошной среды.. – М., 1969. – 692с.
997890
   Проблемы гидродинамики и тепломассообмена в атомной энергетике.. – М., 1989. – 216с.
997891
  Шкинкис Ц.Н. Проблемы гидрологи дренажа / Ц.Н. Шкинкис. – Л., 1974. – 347с.
997892
   Проблемы гидрологии. – Москва : Наука, 1978. – 239с.
997893
  Голубев Геннадий Николаевич Проблемы гидрологии ледников : Автореф... док. геогр.наук: 00.00.07 / Голубев Геннадий Николаевич; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 34л.
997894
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
1. – 1989. – 160с.
997895
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
2. – 1989. – 160с.
997896
   Проблемы гидрометеорологического обеспечения народного хозяйства Сибири. – Красноярск
3. – 1989. – 127с.
997897
   Проблемы гидрометеорологической информации.. – М., 1979. – 201с.
997898
  Шкундин Б.М. Проблемы гидромеханизации в пятой пятилетке / Б.М. Шкундин. – М., 1953. – 32с.
997899
   Проблемы гидропаразитологии.. – Киев, 1978. – 179с.
997900
   Проблемы гидротермики мерзлотных почв.. – Новосибирск, 1988. – 125с.
997901
   Проблемы гидроэнергетики и их решение. – Л., 1989. – 63с.
997902
   Проблемы Гильберта. – Москва, 1969. – 240с.
997903
  Селиверстов Ю.П. Проблемы гипергенной геоморфологии / Ю.П. Селиверстов. – Ленинград : Ленинградский университет, 1986. – 276с.
997904
   Проблемы гироскопии.. – Москва : Мир, 1967. – 215 с.
997905
   Проблемы глагольной семантики. – Свердловск, 1984. – 52с.
997906
  Раковский С.Н. Проблемы глобального устойчивого развития и ООН : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 3-10 : Карта, фото, схеми. – ISSN 0016-7207
997907
  Раковский С.Н. Проблемы глобального устойчивого развития и ООН (Окончание. Начало см. в № 5) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 6. – С. 11-13. – ISSN 0016-7207
997908
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1994. – 37 с.
997909
   Проблемы глобальной безопасности.. – Москва, 1996. – 32 с.
997910
  Герасимов И.П. Проблемы глобальной геоморфологии : современная геоморфология и теория мобилизма в геологической истории Земли / И.П. Герасимов. – Москва : Наука, 1986. – 207с.
997911
  Калинин Г.П. Проблемы глобальной гидрологии / Г.П. Калинин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 378с.
997912
  Шкодзинский В.С. Проблемы глобальной петрологии / В.С. Шкодзинский; Отв. ред. И.И.Колодезников. – Якутск, 2003. – 240с.
997913
   Проблемы глобальной тектоники.. – М., 1973. – 100с.
997914
  Рычкова Л.В. Проблемы глоттодидактики в условиях глобализации // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2010. – № 5 (35). – С. 61-65
997915
   Проблемы глубинного магнетизма. – Москва : Наука, 1979. – 263с.
997916
   Проблемы глубинного теплового потока.. – М., 1966. – 144с.
997917
   Проблемы глубинной геологии.. – К., 1976. – 146с.
997918
  Котляков В.М. Проблемы гляциологии в системе взаимодействия природной среды и общества / В.М. Котляков. – Москва : Знание, 1980. – 48с.
997919
  Кондзелка Владимир Владимирович Проблемы гносеологии в античной философии досократовского периода : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Кондзелка Владимир Владимирович; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1979. – 20л.
997920
  Гордезиани Р.В. Проблемы гомеровского эпоса / Р.В. Гордезиани. – Тбилиси, 1978. – 394с.
997921
   Проблемы горения и взырва. – Черноголовка, 1989. – 167с.
997922
  Булат А.Ф. Проблемы горного дела, энергетики и экологии / А.Ф. Булат, М.С. Четверик, // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 110 : Присвячується 95-річчю Національної академії наук України. – С. 3-14. – ISSN 1607-4556


  Горнодобывающая промышленность находится в тесной взаимосвязи с производителями электрической енергии и экологией. В производственном процессе между этими огромными комплексами возникают противоречия, и только совместное их разрешение позволяет ...
997923
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 92с.
997924
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 75с.
997925
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1973. – 143с.
997926
   Проблемы горной теплофизики.. – Л., 1974. – 214с.
997927
   Проблемы горной экологии.. – Нальчик, 1982. – 190с.
997928
   Проблемы горной экологии.. – Нальчик : КБГУ, 1988. – 191с.
997929
  Дан Женя Проблемы горнолыжного туризма // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 1. – С. 28-30 : фото, табл.
997930
  Хорев Б.С. Проблемы городов : (экономико-географическое исследование городского расселения в СССР) / Б.С. Хорев. – Москва : Мысль, 1971. – 413 с.
997931
  Хорев Б.С. Проблемы городов : (урбанизация и единая система расселения в СССР) / Б.С. Хорев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Мысль, 1975. – 428 с.
997932
  Зильберталь А.Х. Проблемы городского пассажирского транспорта / А.Х. Зильберталь. – М.Л., 1937. – 272с.
997933
  Кучеренко Елена Проблемы гостинично-ресторанного бизнеса // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 72-74 : фото
997934
  Машков Андрей Дмитриевич Проблемы государства и бюрократии в политико-правовых концепциях М.А.Бакунина и П.А.Кропоткина : Дис... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Машков Андрей Дмитриевич; КУ им.Т.Шевченка. – К., 1996. – 226л. – Бібліогр.:л.214-226
997935
   Проблемы государства и права. – Минск, 1990. – 182с.
997936
   Проблемы государства и права в современной идеологической борьбе.. – Москва, 1983. – 208с.
997937
   Проблемы государства и права на современном этапе.. – М.
3. – 1971. – 251с.
997938
   Проблемы государства и права Украины. – Киев : УМК ВО, 1992. – 164с. – ISBN 5-7763-1291-4
997939
   Проблемы государства, демократии и права в материалах XXVI съезда КПСС.. – Ростов н/Д, 1981. – 161с.
997940
   Проблемы государственно-монополистического капитализма.. – М., 1968. – 96с.
997941
  Владимирова Татьяна Николаевна Проблемы государственно-монополистического регулирования образования. (На материалах Франции) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Владимирова Татьяна Николаевна; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.17
997942
  Ходов Л.Г. Проблемы государственно-монополистического регулирования экономики ФРГ / Л.Г. Ходов. – М., 1977. – 318с.
997943
  Клява Г.Я. Проблемы государственно-правового строительства Латвийской ССР. : Автореф... доктор юрид.наук: 12.00.01, 12.00.02 / Клява Г.Я.; Тартусский гос. ун-тет. – Тарту, 1973. – 54л.
997944
  Бессонов С.А. Проблемы государственного планирования в странах Африки / С.А. Бессонов. – М., 1987. – 244с.
997945
  Н"зей Проблемы государственного планирования социально-экономического развития Республики Заир : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.17 / Н"зей Че-Бана; АН СССР, Ин-т Афр. – М., 1980. – 21л.
997946
   Проблемы государственного права развитого социализма. – М., 1986. – 158с.
997947
  Досымбеков С.Н. Проблемы государственного руководства промышленностью в союзной республике. (По материалам Казахской ССР) : Автореф... доктора юридич.наук: 12.71 / Досымбеков С.Н.; Ташкентский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1971. – 86л.
997948
  Мерзляков Н.С. Проблемы государственного строительства в странах общей афро-малагасийской организации. / Н.С. Мерзляков. – М., 1970. – 288с.
997949
   Проблемы государственного управления в СССР.. – М., 1981. – 79с.
997950
  Скворцов В.П. Проблемы государственной власти в неокантианских концепциях конца ХІХ-начала ХХ века // Правовая политика и правовая жизнь : Академический и вузовский юридический научный журнал. – Саратов, Москва, 2003. – № 4. – С.183-186. – ISSN 1608-8794
997951
  Снежко О.А. Проблемы государственной защиты материнства в Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 58-66. – ISSN 0132-0769
997952
  Трунов И.Л. Проблемы государственной защиты свидетелей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 301-306
997953
  Дмитриев А.В. Проблемы государственной регистрации прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.53-56
997954
  Либанова Э.М. Проблемы государственных финансов в условиях демографического старения Украины // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 3 (60). – С. 4-19
997955
   Проблемы гравитации : тезисы докладов 2 советской гравит. конф. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1965. – 275 с.
997956
   Проблемы гравитации : сб. докладов. – Ереван : Издательство Ереванского университета, 1975. – 225с.
997957
   Проблемы гравитации : Труды 5 Международной конференции. – Тбилиси : Издательство Тбилисского университета, 1976. – 721 с.
997958
   Проблемы гравитации. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 240 с.
997959
   Проблемы гравитации : сб. пленарн. докладов 7-ой Всесоюзн. конф. – Ереван : Изд-во Ереванского университета, 1989. – 171с.
997960
   Проблемы гравитации и теории относительности. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 158с.
997961
   Проблемы гравитационных измерений : научные труды. – Москва : [б. и.], 1974. – 70 с. – Библиогр. в конце разделов. – (Научные труды)
997962
  Белиловский Е.Л. Проблемы гражданско-правового регулирования отношений, возникающих в связи с созданием научных результатов : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Белиловский Е.Л.; Моск. ин-т нар. хоз-в им. Г.В.Плеханова. – М., 1971. – 22л.
997963
   Проблемы гражданского и административного права.. – Л., 1962. – 343с.
997964
   Проблемы гражданского и семейного права в свете решений XXVI съезда КПСС.. – М., 1983. – 138с.
997965
   Проблемы гражданского права и процесса : сборник научных трудов / Мин. обр. и науки РФ; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2011-
Вып. 1. – 2011
997966
   Проблемы гражданского права.. – Л., 1987. – 200с.
997967
   Проблемы гражданского процессуального права в свете Конституции СССР.. – Свердловск, 1980. – 135с.
997968
  Ерошенко А.А. Проблемы гражданского состояния / А.А. Ерошенко. – Краснодар, 1980. – 88с.
997969
  Ананишев В.М. Проблемы гражданской социализации учащихся в контексте инновационных прцессов в образовании / В.М. Ананишев, Т.Н. Денисова, С.И. Сергейчик // Инновации в образовании. – Москва, 2002. – № 3. – С.46-63. – ISSN 1609-4646
997970
   Проблемы грамматики германских и романских языков. – Л., 1987. – 168с.
997971
   Проблемы грамматического моделирования.. – М., 1973. – 262с.
997972
  Красножен С.А. Проблемы грамматического становления русской ойконимии (на топонимическом материале цинтральных областей РСФСР) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Красножен С.А.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 15л.
997973
   Проблемы грамматической семантики.. – Ростов н/Д, 1978. – 126с.
997974
  Холодович А.А. Проблемы грамматической теории / А.А. Холодович. – Л., 1979. – 304с.
997975
   Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерноморья.. – Тбилиси, 1979. – 415 с.
997976
  Лапин В.В. Проблемы греческой колонизации Северного Причерноморья : Автореф... канд. ист.наук: / Лапин В.В.; ЛГУ. – Л., 1963. – 18л.
997977
  Ахалмосулишвили Т. Проблемы грузинско-абхазских отношений и современность // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 62-66. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 53). – ISSN 2312-1866
997978
  Лордкипанидзе К Э. Проблемы грузинской педагогической мысли в художественной литературе коца 17 -- начала 18 вв. : Автореф... Доктора пед.наук: 730 / Лордкипанидзе Э.К,; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1975. – 43л.
997979
   Проблемы групповой и рецидивной преступности.. – Омск, 1981. – 172с.
997980
  Донцов А.И. Проблемы групповой сплочённости / А.И. Донцов. – М., 1979. – 128с.
997981
  Шационок И.И. Проблемы гуманизации юридического образования в современном педагогическом пространстве вуза // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 3 (66). – С. 64-69. – ISSN 1811-0916
997982
   Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии.. – М., 1975. – 304с.
997983
   Проблемы гуманизма в марксистско-ленинской философии.. – Ростов н/Д, 1977. – 143с.
997984
  Смоленцев Ю.М. Проблемы гуманизма в марксистской этике / Ю.М. Смоленцев. – Москва, 1984. – 63с.
997985
   Проблемы гуманизма в русской философии.. – Краснодар, 1974. – 144с.
997986
  Будрис Л. Проблемы гуманизма в современной литовской прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Будрис Л.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Каф. литературовед., искусствовед. и журнал. – М., 1969. – 16л.
997987
  Севрук В. Проблемы гуманизма в современной советской художественной прозе о Великой Отечественной войне. : Автореф... Канд.филол.наук: / Севрук В.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1967. – 16л.
997988
  Жубуль И.Я. Проблемы гуманизма в трудах В. И. Ленина (1917-1923 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Жубуль И. Я.; АН БССР, Ин-т филос. и права. – Минск, 1966. – 25л.
997989
   Проблемы гуманизма в трудах В.И.Ленина.. – Минск, 1970. – 254с.
997990
  Михайлова Л.П. Проблемы гуманизма в философии Альбера Камю. : Автореф... канд. философ.наук: / Михайлова Л.П.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1968. – 26л.
997991
   Проблемы гуманизма и антигуманизма в современном зарубежном кино.. – М., 1985. – 155с.
997992
   Проблемы гуманитаризации математического и естественнонаучного знания. – М., 1991. – 182с.
997993
  Перевозный А.В. Проблемы гуманитарного образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 9 (октябрь). – С. 77-81. – ISSN 0321-0383


  Проанализированы следующие аспекты гуманитарного образования: цель, функции (образовательная, воспитательная, развивающая, прогностическая, объяснительная), предпосылки эффективности (личностные, социальные, педагогические), качество. The article ...
997994
   Проблемы гуманитарного познания. – Новосибирск, 1986. – 333с.
997995
  Фукс-Киттовский Проблемы детерминизма и кибернетики в молекулярной биологии / Фукс-Киттовский. – М, 1980. – 375с.
997996
  Федотов В.П. Проблемы диалектики в "Философских тетрадях" В.И. Ленина / В.П. Федотов. – Л., 1984. – 140с.
997997
  Нельсон Д. Проблемы дизайна / Д. Нельсон. – Москва, 1971. – 207 с.
997998
  Маевский В.И. Проблемы динамического можотраслевого планирования / В.И. Маевский. – М, 1974. – 166с.
997999
  Фок В.А. Проблемы диффракции и распространения электромагнитных волн. / В.А. Фок. – Москва : Советское радио, 1970. – 518с.
998000
  Фаерман Е.Ю. Проблемы долгосрочного планирования / Е.Ю. Фаерман. – М, 1971. – 463с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,