Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
  Зимина Н.Ю. "Роман в девяти письмах" Достоевского как роман о любви // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 140-148. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
997002
  Кудин Н.А. "Роман воспитание" в литературе ГДР : Дис... канд. филол.наук: / Кудин Н. А.; Мин. просвещ. УССР, Киевск. пед. ин-т. – К., 1976. – 179л. – Бібліогр.:л.I-XXI
997003
  Кудин Н.А. "Роман воспитания" в литературе ГДР : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.01.05 / Кудин Н.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 28 с.
997004
   [Роман Гельвіг. Початок ХХ ст.] // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції. 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2001. – Кн. 2 : Університет св. Володимира за доби Української Центральної Ради та Гетьманату Павла Скоропадського. – С. 583 : фото. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0; 966-95679-7-1 (Кн. 2)
997005
  Чубарко В. Роль стереотипів у формуванні етнічної самосвідомості // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 100-104. – ISSN 2306-3974
997006
  Дубинина Л.А. Роль стилизации в новеллах В.Я. Брюсова (сб. "Земная ось") // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 129-132. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
997007
  Попова Н.М. Роль стилістичних засобів мови у дискурсі суспільно-політичної тематики // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 420-426. – ISBN 978-966-171-092-3
997008
  Григор"єв О.М. Роль стилістичних фігур у публіцистиці й художніх творах Миколи Хвильового (на прикладі риторичних запитань) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – Бібліогр.: с.40, Літ. 10 назв. – (Журналістика ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити значення стилістичних фігур (зокрема, на прикладі такої стилістичної фігури, як риторичне запитання) у творчому доробку письменника-новатора Миколи Хвильового.
997009
  Смолдырев Д.А. Роль стоимостных форм в развитии социалистической экономики / Д.А. Смолдырев. – М, 1980. – 310с.
997010
   Роль столиці у процесах державотворення. – К., 1996. – 133с.
997011
  Шуркалин А. Роль стран БРИКС в мировом хозяйстве // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 3. – С. 41-46. – ISSN 2074-6040
997012
  Елютин Ю.П. Роль стран Латинской Америки в современных международных отношениях / Ю.П. Елютин. – Москва, 1961. – 48с.
997013
  Комаровских Т.В. Роль страноведческого аспекта в обучении студентов неязыковых вузов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 1 (45). – С. 192-196. – ISSN 1684-2618
997014
  Горяинова С.Б. Роль стратегического управления в повышении конкурентоспособности металлургических предприятий : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 130-135 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
997015
  Константинов В. Роль стратегії в обгрунтуванні інвестиційних рішень : слово практикам / В. Константинов, О. Бедун // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 6. – С. 19-21 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
997016
  Андрєєва І.А. Роль стратегій в управлінні персоналом різних форм професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – Т. 1, вип. 37/38 : Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. – С. 246-249. – (Т. 1 [№ серії], Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
997017
  Євчук Л. Роль стратегій зростання в забезпеченні конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств : виклики часу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 14-17. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1810-3944
997018
  Козловський С.В. Роль стратегічного економічного потенціалу в управлінні факторами розвитку сучасних економічних систем // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 55-58
997019
  Вернер Б. Роль стратегічного менеджменту в забезпеченні конкурентноспроможності малих та середніх підприємств : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03. / Вернер Б.; КУ. – К., 1998. – 18с.
997020
  Кравчук Г.В. Роль стратегічного менеджменту в оцінці конкурентоспроможності страховика // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький, національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 119-123. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
997021
  Логутова Т.Г. Роль стратегічного партнерства "ВНЗ - підприємство" // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 58-61
997022
  Поляков М.А. Роль стратегічного планування в управлінні регіональним розвитком // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 10. – С. 61-62
997023
  Швець Л.М. Роль стратегічного управління для розвитку промислового підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.319-322. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
997024
  Тупчієнко Д.Л. Роль страхових компаній в інвестиційних процесах країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 208-211. – (Право. Економіка. Управління)
997025
  Буряк П. Роль страхових компаній у формуванні інвестиційних ресурсів / П. Буряк, О. Мельник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено основні тенденції розвитку страхового ринку в Україні, показано роль страхових компаній у формуванні інвестиційних ресурсів. Basic tendencies of the development of insurance market in Ukraine have been considered. The role of ...
997026
  Нечипорук Л.В. Роль страхових компаній у формуванні інвестиційних ресурсів // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 309-315. – ISSN 1993-5560
997027
  Копишинська Н.В. Роль страхового ринку у вирішенні проблеми забезпечення державою права громадянина на підприємницьку діяльність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-56. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті відображенні складні, іноді суперечливі, зі своїми позитивними і негативними рисами процеси розвитку страхового ринку і його місце в забезпеченні права громадянина на підприємницьку діяльність. The article displaying complex, sometimes ...
997028
  Жуков Е.Ф. Роль страховых компаний в воспроизводстве общественного капитала США : Автореф... канд. экн.наук: / Жуков Е. Ф.; Ин-т мировой экон. и международ. отшош. АН СССР. – М., 1967. – 20л.
997029
  Васильєва К.Ю. Роль страхування в убезпеченні економічних ризиків підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 64-66. – Бібліогр.: 8 назв
997030
  Свістунов О. Роль страхування в управлінні ризиками сільського господарства в Україні та напрями підвищення його ефективності : До питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.66-70 : Табл. – Бібліогр. 4 назв. – ISSN 0131-775Х
997031
  Туманова О.А. Роль страхування в управлінні соціальними ризиками // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 71-73
997032
  Чубук Л. Роль страхування у системі іпотечної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 99-103. – (Економіка ; Вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто різні види ризику, що супроводжують іпотечне кредитування, можливості та необхідність їх страхування. Розкрито зміст основних напрямів страхування при іпотечній діяльності: майнового, особистого страхування, страхування титулу ...
997033
  Айзен Р. Роль страхування у трансформаційному процесі (деякі загальні зауваження) // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Т. 1, № 1. – С.68-81. – ISSN 1684-906Х
997034
  Коптюх Ю.М. Роль структивных факторов и физических свойств вмещающих пород в локализации полиметаллического оруденения береговского месторождения (Закарпатье) : Автореф. дис. ... канд. геолого-минерал. наук / Коптюх Ю.М. ; АН УССР, Ин-т геологич. наук. – Киев, 1967. – 19 с.
997035
  Нгуен Динь Зау Роль структур лимбической системы в регуляции секреторной деятельности слюнных и желудочных желез : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Нгуен Динь Зау ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 16 с.
997036
  Юрик Н.Є. Роль структури управління підприємством у процесі реалізації антикризової стратегії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 179-183 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
997037
  Майстренко Н.И. Роль структурногй организации протоапласта в морозоустойчивости винограда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.12 / Майстренко Н. И.; Одеск. с. х. ин-т. – Одесса, 1976. – 23л.
997038
  Бортник С.Ю. Роль структурного фактору у формуванні озер та боліт (на прикладі території Волинського Полісся) / С.Ю. Бортник, В.М. Тімофєєв, Н.М. Погорільчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 780-787. – Бібліогр.: 10. – ISBN 966-521-129-3
997039
  Шагинян А.А. Роль структурной организации ионных мицелл в механизме формирования макромолекул в эмульсиях / А.А. Шагинян. – Ереван, 1985. – 181с.
997040
  Клигерман И.И. Роль структурной организации протопласта в филлоксероустойчивости винограда. : Автореф... канд. биол.наук: 012 / Клигерман И.И.; Одес. гос. ун-тет. – Одесса, 1972. – 26л.
997041
  Крейтер В.М. Роль структурных исследований в поисково-разведочном процессе. / В.М. Крейтер. – М., 1956. – 48с.
997042
  Блюм Я.Б. Роль структурных модификаций гистонов в регуляции матричной активности хроматина при лучевом поражении и в уловиях защиты серотонином : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Блюм Я.Б. ; АН УССР. – Киев, 1982. – 26 с.
997043
  Иващенко Р.К. Роль структурных факторов в формировании механических свойств хрома и молибдена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Иващенко Р.К.; АН УССР. Ин-т металлофизики. – Киев, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
997044
  Алибегашвили Б.А. Роль структурных факторов и физико-механических свойств вмещающих пород и локализации оруденения на Мышьяковском месторождении Лухуни : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Алибегашвили Б. А.;. – Тбилиси, 1970. – 24л.
997045
  Тулегенов Т. Роль структурных факторов и физико-механических свойств пород в размещении оруденения в Саук-Булакском рудном поле (Алмалык, Средняя Азия) : Автореф... кандидата геол.-минералогич.наук: / Тулегенов Т.; Ин-т геологии Уральского филиала АН СССР. Ин-т геологии и геофизики им. Х.М.Абдуллаева АН УзССР. – Свердловск-Ташкент, 1964. – 25л.
997046
  Новосельский И.М. Роль структуры металла в процессе анодного растворения алюминия. : Автореф... канд. техн.наук: / Новосельский И.М.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 18л.
997047
  Авраменко Н.Л. Роль студентських науково-практичних конференцій у формуванні знань з безпеки життєдіяльності, цивільного захисту та охорони праці / Н.Л. Авраменко, Н.Г. Лутак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 12-14 : фото
997048
  Петрова С.С. Роль студенческого самоупраления в развитии учебно-научно-педагогической деятельности студентов в вузах России в 1890-1900 гг. // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 210-214. – ISSN 1684-2618
997049
  Макаревич О.П. Роль суб"єктивних та об"єктивних чинників міжособистісного конфлікту як регуляторів поведінки індивідів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізується роль суб"єктивних і об"єктивних факторів міжособистісних конфліктів. Визначено їх зміст, структуру і значення, а також такі поняття, як конфліктна ситуація, причини конфлікту, об"єкт конфлікту, власне конфлікт, риси характеру особистості, ...
997050
  Логвинов М.В. Роль суб"єктивного фактора в будівництві комунізму / М.В. Логвинов. – Київ, 1969. – 48с.
997051
  Бондарчук О.Г. Роль суб"єктів господарювання у забезпеченні працею засуджених у державній кримінально-виконавчій системі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 348-354. – ISSN 1563-3349
997052
  Бучацький Л.П. Роль субчастинок рибосоми в утворенні поля зв"язності амінокислот генетичного коду / Л.П. Бучацький, В.В. Щербик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 48-49. – (Біологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто математичну модель утворення поля зв"язності амінокислот генетичного коду. Побудовано векторне розшарування амінокислот генетичного коду на поля зв"язності великої та малої субчастинок рибосоми. Consideren mathematical model of formation of ...
997053
  Китайгородская Р.Н. Роль субъективного фактора в использовании объективной закономерности социалистической революции в России (февраль-окттябрь 1917 года) : Автореф... канд. философ.наук: / Китайгородская Р.Н.; Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1953. – 19л.
997054
  Акопян Л.С. Роль субъективного фактора в общественном развитии в условиях диктатуры пролетариата : Автореф. дис. ... философ. наук / Акопян Л.С. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1958. – 12 с.
997055
  Сапрыкин В.А. Роль субъективного фактора в преодолении религии / В.А. Сапрыкин. – Алма-Ата, 1972. – 103с.
997056
  Сапрыкин В.А. Роль субъективного фактора в преодолении религии при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Сапрыкин В. А.; АОН при ЦК КПСС, Ин-т науч. атеизма. – М., 1970. – 22л.
997057
  Братасюк Мария Григорьевна Роль субъективного фактора в развертывании и разрешении социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Братасюк Мария Григорьевна; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1986. – 18л.
997058
  Клесова Э.В. Роль субъективного фактора в развитии производительных сил периода развернутого строительства коммунизма. : Автореф... канд. филос.наук: / Клесова Э.В.; Белорус. гос. ун-тет. Каф. диалект. и истор. материализма. – Минск, 1964. – 22л.
997059
  Синяков Л.К. Роль субъективного фактора в сближении социалистических наций в процессе коммунистического строительства. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Синяков Л.К.; АН БССР.Ин-т философии и права. – Минск, 1973. – 17л.
997060
  Канторович Б.Я. Роль субъективного фактора в социалистической революции : Автореф... канд. филос.наук: / Канторович Б.Я.; Белорусский гос. ун-т. Кафедра марксистско-ленинской философии. – Минск, 1967. – 24л.
997061
  Сидоренко В.П. Роль субъективного фактора в управлении социальными процессами на промышленном предприятии. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Сидоренко В.П.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1972. – 16л.
997062
  До Роль субъективного фактора во Вьетнамской революции. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / До -Т.-Т.; ЛГУ. – Львов, 1991. – 15л.
997063
   Роль субъективной диалектики в исследовании общественных явлений. – М., 1981. – 108с.
997064
  Джафаров Т.С. Роль суда в осуществлении правосудия в советском уголовном процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Джафаров Т. С.; Аз.ГУ. – Баку, 1969. – 16л.
997065
  Голубева Л.М. Роль суда в предупреждении преступлений неовершеннолетних / Л.М. Голубева. – Фрунзе, 1972. – 184с.
997066
  Газетдинов Н.И. Роль суда в состязательном процессе // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 21-27. – ISSN 0132-0831
997067
  Потеружа И.И. Роль суда второй инстанции в укреплении законности. / И.И. Потеружа. – Минск, 1980. – 192с.
997068
  Андриенко Я. Роль суда ЕС в создании институционального баланса в ЕС // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 1. – С. 76-83.
997069
  Саф"ян М. Роль суддів при побудові громадянського суспільства // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 1. – С. 114-122.
997070
  Ул"яновська О.В. Роль суддівського самоврядування в забезпеченні ефективного судочинства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 68-75. – ISSN 2227-796X


  У статті на підставі позицій учених досліджено розуміння сутності категорії «суддівське самоврядування», сформульовані його ознаки. Автором надано власне визначення категорії «суддівське самоврядування» через призму інституту делегування. The article ...
997071
  Безина А.К. Роль судебной практики в развитии и совершенствовании советского трудовго законодательства : Автореф... канд. юрид.наук: / Безина А.К.; Моск. гос. ун-т и. М.В.Ломоносова. Юрид. фак. – Казань, 1967. – 19л.
997072
  Кореневский Ю.В. Роль судебной практики в совершенствовании предварительного расследования : Автореф... кандидата юрид.наук: 715 / Кореневский Ю.В.; Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – М., 1969. – 18л.
997073
  Галущенко Г.В. Роль судів вищої інстанції щодо застосування іноземного права // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2222-5374
997074
  Футей Б.А. Роль судк присяжних у США та Україні: порівняльний аналіз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 24-30 листопада (№ 47)
997075
  Марченко М.Н. Роль судов в развитии современной правовой системы Великобритании // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 58-65. – ISSN 0132-0769
997076
  Клевенець Ю. Роль судових експертиз при розслідуванні статевих злочинів щодо осіб, які не досягли статевої зрілості // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-82.
997077
  Разборська О.О. Роль судово-бухгалтерської експертизи у вирішенні кримінальних та цивільних справ / О.О. Разборська, В.В. Ємець // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 309-317. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
997078
  Мавед О. Роль судово-медичних досліджень у розслідованні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 87-93
997079
  Цимбалюк В.І. Роль судово-психіатричної експертизи в питанні оцінки психічного стану особи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 245-247. – ISSN 2219-5521
997080
  Чеберяк Петро Архипович Роль судової практики в удосконаленні механізму цивільно-правового регулювання : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Чеберяк Петро Архипович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 27л. – Бібліогр.:л.25-27
997081
  Цуркан М. Роль судової практики щодо якісного правотворення // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 168-175. – ISBN 978-966-8909-91-7
997082
  Кравченко Ю.Ф. Роль судової системи України в забезпеченні прав і свобод людини // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 32-39.
997083
  Рыжов В.Б. Роль судопроизводства в формировании права МЕРКОСУР // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 25-26. – ISSN 1812-3910
997084
  Овчареико О. Роль суду в забезпеченні верховенства права // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 239-248.
997085
  Ніколаєв О. Роль суду в забезпеченні прав та законних інтересів обвинуваченого на судовому слідстві // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.64-65. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0132-1331
997086
  Москвич Л.М. Роль суду в захисті прав та свобод людини // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 273-275


  Круглий стіл: "Захист прав людини - стратегічна складова судово-правової реформи в Україні" 10 грудня 2009 року.
997087
  Грошевой Ю.М. Роль суду в змагальному кримінальному процесі // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 337-345. – ISSN 0201-7245
997088
  Волосенко С.О. Роль суду в процесі доказування (співвідношення принципів змагальності та об"єктивної істини) / С.О. Волосенко, Л.К. Радзієвська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 52-53. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу наукових праць, вітчизняного та зарубіжного законодавства й практики, розкриваються різні погляди на місце суду в процесі доказування, висловлюються рекомендації з удосконалення українського законодавства з цього питання.
997089
  Василів С.С. Роль суду в процесі примусового виконання судових рішень // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 127-135. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
997090
  Футей Б. Роль суду присяжних у США та Україні: порівняльний аналіз // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 17-23 листопада (№ 46)
997091
  Костюченко О. Роль суду та сторін у проведенні судового допиту обвинуваченого свідків і потерпілих за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 127-136. – ISSN 1026-9932


  У статті визначається сутність понять "прямий" і "перехресний" допит свідків і потерпілих. Наголошується, що у судовому засіданні під час судового допиту свідків використовується форма відповіді на питання, а пропозиція головуючого щодо вільного ...
997092
  Щербак С.В. Роль суду у виконавчому провадженні // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.87-93
997093
  Мединська Л.В. Роль суду у забезпеченні рівності сторін // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 114-118. – (Правознавство ; Вип. 427)
997094
  Яценко Н.Г. Роль суду у процесі реалізації принципу судової істини в цивільному судочинстві // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 164-168
997095
  Рибченко О.І. Роль суперечностей у розмноженні та цитоембріологічних процесах у рослин // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 21
997096
  Яценко Д. Роль суперфіцію як засобу правового регулювання соціально-економічних відносин // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-57. – ISSN 0132-1331
997097
  Зимина Р.П. Роль сурков в формировании горных экосистем Средней Азии / Р.П. Зимина, Р.И. Злотин. – Фрунзе, 1980. – 108с.
997098
  Трофименко Л. Роль суспільного устрою у політичній соціалізації жінки // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2001. – № 1. – С.77-84. – ISSN 1561-4999


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
997099
  Пістун М.Д. Роль суспільної географії в процесі реалізації державної стратегії регіонального розвитку України до 2015 року : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 40-43. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1561-4980
997100
  Тимощук В. Роль суфіксації в розширенні словникового складу сучасної англійської мови (на матеріалі публіцистичних текстів початку XXI століття) // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 38-41
997101
  Мелих О.В. Роль сучасних автоматизованих методів фінансового контролінгу у підвищенні конкурентоспроможності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 271-277. – ISSN 0321-0499
997102
  Іванова Н.Г. Роль сучасних бібіліотек у розвитку демократизації українського суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 42 - 45
997103
  Піскорська Г.А. Роль сучасних інформаційних технологій у забезпеченні інформаційної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 123-127.
997104
  Коваленко Дмитро Роль сучасних інформаційних технологій у розвитку національної самосвідомості української молоді // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 183-184


  Стаття є коротким оглядом додаткових можливостей прикладного вживання цифрових аудіотехнологій, якими автор займається в рамках проекту "Створення комплексу комп"ютерних технологій для здійснення сертифікації рівнів володіння українською мовою та ...
997105
  Зубар В. Роль сучасних суспільно-політичних рухів у розвитку української державності // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – С. 65-70
997106
  Пінчук Є. Роль сучасних ціннісних орієнтацій в реформуванні освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 1 (32). – С. 53-59
997107
  Голдсуорсі Д. Роль сучасного вищого органу фінансового контролю: досвід Великобританії / Д. Голдсуорсі, І. Роджерс // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 7-13. – ISSN 2305-7645
997108
  Чернявська Л. Роль сучасної бібліотеки у формуванні фундаментальних характеристик суспільних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 277-284
997109
  Бондарчук Н.В. Роль сфери послуг в системі народногосподарського комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
997110
  Смаль В.В. Роль сфери послуг у постіндустріальному суспільстві: на прикладі країн Організації економічного співробітництва та розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 181-188
997111
  Шевченко Ю.О. Роль сфери послуг у становленні "зеленої економіки" в Україні і світі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 110-117. – (Економічні науки ; № 4 (20))
997112
   Роль сферы личного потребления в социальной жизни человека : Автореф... канд. филос.наук: / Жилина Л. Н,; Жилина Л. Н,; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1969. – 24л.
997113
  Гречко М.В. Роль сферы образования в экономике знаний: диагностика потенциала России // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (38). – С. 136-142. – ISSN 2074-5354
997114
  Комягин Борис Ильич Роль сферы обслуживания в выравнивании жизненных условий населения различных районов : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Комягин Борис Ильич; АН СССР. Уральск. науч. центр. Ин-т экономики. – Свердловск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
997115
  Макаров И.А. Роль США в противодействии глобальному изменению климата // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 49-63. – ISSN 0321-2068
997116
  Ланьшина Т.А. Роль США в развитии национальной инновационной системы Китая // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2014. – № 8 (536 ). – С. 65-81. – ISSN 0321-2068
997117
  Софинский Н.Н. Роль США в создании агрессивного блока в Европе (1952-1955 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Софинский Н.Н. ; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1960. – 17 с.
997118
  Минкова К.В. Роль США в формировании международного торгового порядка и создании Международной торговой организации (1943-1950) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2006. – С. 139-147. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 0132-4624
997119
  Лакішик Д.М. Роль США у відновленні єдності Німеччини // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 44-53. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
997120
  Савін С.Л. Роль США у формуванні нової архітектури європейської безпеки // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 149-153
997121
  Кравец Е.М. Роль Т.Г.Шевченко в развитии этнографической науки на Украине : Автореф... канд. ист.наук: / Кравец Е.М.; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии. – К., 1952. – 13л.
997122
  Дорошенко І.В. Роль та діяльність уряду України по подоланню наслідків фінансовой кризи / І.В. Дорошенко, В.І. Дорошенко, О.О. Делі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 14-16
997123
  Булко К.Г. Роль та значення бібліотерапії в соціальній роботі / К.Г. Булко, В.А. Личковах // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 108-112
997124
  Приймаченко Д.В. Роль та значення відомчої правотворчості в діяльності митних органів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 149-156. – (Юридична ; Вип. 1)
997125
  Кошечко Н. Роль та значення етнопедагогічних знань українців у підготовці підростаючого покоління до життя // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 92-98


  У статті аналізуються роль та значення етнопедагогічних знань українців у процесі підготовки підростаючого покоління до життя. In article the analysis of a role and value of ethnopedagogical knowledge of Ukrainian"s is made during preparation young ...
997126
  Вініченко І.І. Роль та значення інститутів у формуванні конкурентних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-10. – Бібліогр.: 9 назв
997127
  Тіщенко А. Роль та значення книги у житті вченого-природознавця Володимира Івановича Вернадського // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 3 (37). – С. 52-59. – ISSN 1811-377X
997128
  Крусян А. Роль та значення конституційних законів у системі сучасного українського конституціоналізму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 88–94. – (Серія юридична ; Вип. 48)
997129
  Кащенко О. Роль та значення концептів в аналізі грошових потоків і розрахунків підприємства на основі когнітивного моделювання // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 4. – С.153-155. – ISSN 1993-0259
997130
  Балацький Є.О. Роль та значення місцевих фінансів та фінансів міста // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2012. – С. 5-14. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
997131
  Романко О.П. Роль та значення планування конкурентоспроможності в системі менеджменту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 131-133. – ISSN 0321-0499
997132
  Стасиш В. Роль та значення покарання у системі запобігання злочинності // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 167-173. – ISSN 0132-1331
997133
  Галай Ю. Роль та значення політичних партій в парламентсько-президентській республіці // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 4. – С. 15-19.
997134
  Оксюта О. Роль та значення постанов Пленуму Верховного Суду України у судовій практиці // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 475-477
997135
  Червінська Н.В. Роль та значення правового менталітету для забезпечення ефективності законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 60-64. – ISSN 2219-5521
997136
  Попов Г.В. Роль та значення риторики у прокурорсько-слідчій діяльності / Г.В. Попов, Л.С. Дрогомирецька // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 31-34
997137
  Савченко Олена Роль та значення рішень Конституційного Суду України у застосувані норм Кримінального Кодексу України // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 167-174
997138
  Хотинська-Нор Роль та значення роз"яснень пленуму суду касаційної інстанції в контексті реформування судової системи України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 95-99
997139
  Ерфан Г.Р. Роль та значення спільних підприємств у розвитку економіки України / Г.Р. Ерфан, Є.А. Ерфан, М.Ю. Бойко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 191-197. – (Економіа ; Вип. 24)
997140
  Смирнов С. Роль та значення страхового сектора в системі забезпечення фінансової безпеки / С. Смирнов, В. Смирнов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 53-56. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему значення страхового сектора в управлінні фінансовою безпекою. Розроблено заходи з підвищення рівня фінансової безпеки. The problem of value of insurance sphere in the financial security management is considered in the ...
997141
  Яворська Ю. Роль та значення судової практики в правовому регулюванні цивільних відносин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-157. – (Серія юридична ; Вип. 49)
997142
  Додонова В.І. Роль та значення феномену релігійної раціоналізації у формуванні соціальної раціональності // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 80-85. – ISSN 1728-3671
997143
  Корженевська В.М. Роль та значення фінансової стійкості в забезпеченні стабільного розвитку підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 210-214. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
997144
  Плаксенко Марія Леонідівна Роль та інтереси Росії в урегулюванні Придністровського конфлікту // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 3 (8). – С. 233-239
997145
  Соскін Олег Роль та консолідація міських голів у впровадженні реформи місцевого самоврядування в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 46-48. – ISSN 1728-6220
997146
  Люзняк М. Роль та місце "Руської трійці" в історії української філософії : (спроба оцінки у вихованні національної свідомості та формуванні політичної думки українського народу). Науково-популярне видання / М. Люзняк. – Львів : Атлас, 1999. – 104с. – ISBN 966-7275-10-8
997147
  Лотоцький Михайло Роль та місце адвокатури у системі суб"єктів запобігання злочинам // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 6 (90). – С. 98-102
997148
  Сало А.В. Роль та місце вищої освіти України в сучасній економічній системі // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 278-282. – (Економічні науки ; вип. 25)


  Проведено аналіз вищої освіти в контексті глобалізації українського суспільства. Обгрунтовано взаємозв"язок та залежність роботи інституту вищої школи України з економічним зростанням країни. Запропонована низка можливих шляхів подолання головних ...
997149
  Алєйнікова О.В. Роль та місце держави в системі управління економікою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 126-129
997150
  Васильківський Борис Роль та місце екоНУО в захисті довкілля та прав людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2009. – № 3 (43). – С. 27.
997151
  Ситник Г. Роль та місце енергозбережкення у забезпечення енергетичної та національної безпеки / Г. Ситник, О. Суходоля // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.262-269
997152
  Папенко Є. Роль та місце жінки в Легіоні Українських січових Стрільців // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 18-19
997153
   Роль та місце засобів масової інформації у виборчому процесі : Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції (доповіді, виступи, рекомендації). – Київ, 2000. – 136с. – ISBN 966-95532-4-7
997154
  Поніматченко Ю. Роль та місце збройних сил України у забезпеченні недоторканності державного кордону // Право військової сфери : український правовий журнал / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-18.
997155
  Коваленко Т. Роль та місце інформаційно-комунікаційних технологій у самостійній роботі студентів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимра Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 17-22. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто місце та роль інформаційно-комунікаційних технологій у процесі організації самостій-ної роботи студентів технічних навчальних закладів в умовах кредитно-модульного навчання. Проаналізо-вано основні дослідження щодо організації самостійної ...
997156
  Рекуренко І.І. Роль та місце інфраструктури ринку в ринковій економіці // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 20-23
997157
  Гончарова Н.Г. Роль та місце казенних підприємств в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 267-273.


  У статті розкриті теоретичні проблеми функціонування казенних підприємств. Особлива увага приділена розгляду специфічних рис казенних підприємств в умовах трансформаційної економіки. Робиться висновок про те, що казенні підприємства є необхідним ...
997158
  Гоць Т. Роль та місце капіталізації у ціноутворенні послуг житлово-комунального господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 145-149. – ISSN 1818-2682
997159
  Івахненко С.П. Роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України / С.П. Івахненко, В.А. Делас // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 48-53


  У статті розглядаються роль та місце комерційних банків у формуванні та розвитку валютного ринку України, їх місце у структурі суб"єктів валютного ринку Також аналізуються особливості діяльності вітчизняних банківських установ у валютній сфері В ...
997160
  Ковальчук В. Роль та місце Конституційного Суду України в системі органів державної влади // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 1 (23). – С. 10-18


  У статті проаналізовано роль та місце Конституційного Суду України в сис- темі органів державної влади, а також даються практичні рекомендації щодо ре- формування діяльності єдиного органу конституційної юрисдикції відповідно до європейських ...
997161
  Кориневич А.О. Роль та місце концепції участі у міжнародному енергетичному праві // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 84-89
997162
  Коваленко Л. Роль та місце курсу "Лінгвокраїнознавство" в підготовці фахівців з іноземних мов / Л. Коваленко, Н. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-48. – (Іноземна філологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Лінгвокраїнознавство англомовних країн є "парасолькою", що об"єднує велику кількість дисциплін, таких як гео-графія, демографія, етнографія, історія, суспільствознавство, література та ін. Цей курс досліджує особливі риси історії, культури та ...
997163
  Нестерович В.Ф. Роль та місце лобіювання у європейському інтегруванні України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 3 (89). – С. 33-42.
997164
  Миленький Д. Роль та місце маркетингового стратегічного аналізу в процесі стратегічного управління підприємством // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 630-636. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
997165
  Ліневич Ю.В. Роль та місце науково-технічного прогресу та інновацій в суспільному розвитку та економічних процесах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 61-67. – Бібліогр.: 6 назв.


  The present writing aims at analysis of impact waged by science and technological progress and innovations on the process of social development. The essence of national system of innovations is highlighted.
997166
  Галашко С. Роль та місце недержавних громадських організацій у диверсифікації надання соціальних послуг населення // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 30-33. – ISSN 1728-9343
997167
  Макаренко О.Г. Роль та місце Президента України у здійсненні зовнішньої політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 111-121.
997168
  Гурковський В. Роль та місце принципів міжнародного права у сфері забезпечення інформаційної юбезпеки України // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.496-501. – ISBN 966-73-53-51-Х
997169
  Пшонка В. Роль та місце прокурора при розкритті та розслідуванні злочинів проти життя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 12-15.
997170
  Олексів Н.Й. Роль та місце промислово-фінансових об"єднань в ринковій економіці України та зарубіжний досвід // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 297-302. – ISBN 5-7763-2435-1
997171
  Савельєв В.В. Роль та місце просування у зовнішньоекономічній діяльності підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 11-13. – Бібліогр. в кінці ст.
997172
  Лінєвич П. Роль та місце протоколу та церемоніалу в сучасній дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 108-109
997173
  Лошакова О. Роль та місце публіцистичних творів у виборчому процесі // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 53-57


  У статті показано специфіку механізму впливу публіцистичного матеріалу на масову свідомість, зокрема такого його ефективного елементу, як художній образ. На думку автора, соціальна позиція публіциста сприяє адаптуванню у свідомості масового реципієнта ...
997174
  Перебийніс Є. Роль та місце публічної інформації у забезпеченні національних інтересів держави // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України; Генеральна дирекція Київської міської Ради з обслуговування іноземних представництв; Історичний клуб "Планета". – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 915-920. – ISBN 966-7522-07-5
997175
  Міщенко В. Роль та місце реінжинірингу в сучасному банку : аналізують науковці / В. Міщенко, Н. Слав"янська, О. Криклій // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 3-9. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
997176
  Гуренко А.В. Роль та місце ринкової інфраструктури у формуванні кластерів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 6-11. – ISSN 2221-8440
997177
  Бобров Є.А. Роль та місце ринку фінансових послуг у структурі фінансового ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-94 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
997178
  Гура В.Л. Роль та місце середнього класу у розвитку підприємництва в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 276-281


  Розкрито критерії віднесення до середнього класу, проаналізовано погляди на визначення середнього класу, показано економічні та організаційні передумови його виникнення та розвитку.
997179
  Гаманкова О.О. Роль та місце страхових компаній на ринку фінансових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль та місце страхових компаній України на ринку фінансових послуг. Розглянуто взаємовідносини страхових компаній з іншими суб"єктами ринку фінансових послуг - банками та небанківськими фінансовими установами, особливо на ринку ...
997180
  Демська-Будзуляк Роль та місце Тараса Шевченка в неокласичній концепції української літератури Миколи Зерова // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7 (643). – С. 11-17. – ISSN 0236-1477
997181
  Дерев"янко С.П. Роль та місце творчості в процесі самоактуалізації особистості // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.20-25. – (Психологічні науки)
997182
  Гоголь Г.П. Роль та місце туризму в структурі національної економіки України / Г.П. Гоголь, Ю.П. Гуменюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 28-32. – (Економіа ; Вип. 19)
997183
  Андрейко В. Роль та місце угорської нацменшини в українсько-угорських міждержавних відносинах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 133-137. – ISSN 1728-9343
997184
  Берназюк Я. Роль та місце указів Президента України в системі актів глави держави // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 15-22
997185
  Плаксенко М.Л. Роль та місце України в системі забезпечення регіональної стабільності // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 231-239
997186
  Верба С.М. Роль та місце української освіти в європейському освітянському просторі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 348-351. – (Право. Економіка. Управління)
997187
  Байда В.В. Роль та місце управління витратами в системі менеджменту аграрного підприємства // Вісник аграрної науки : Науково-теоретичний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.76-78. – ISSN 0868-8532
997188
  Колодізєв О. Роль та місце фондів суверенного багатства у формуванні глобальних потоків капіталу / О. Колодізєв, В. Поляков // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 3-19. – ISSN 1605-2005
997189
  Банєва І. Роль та особливості застосування адаптивного моделювання в процесі управління ресурсами аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 41-43 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
997190
  Реверчук С. Роль та особливості маркетингу у банківському бізнесі України / С. Реверчук, О. Дикий // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 149-153. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
997191
  Ковальова С.О. Роль та особливості розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 149-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
997192
  Безега Т.М. Роль та перспективи розвитку атомної енергетики в незалежній Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 61-65. – (Історія ; Вип. 20)
997193
  Погорєлова Н.П. Роль та перспективні цілі грошово-кредитної політики в регулюванні сучасної економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 197-200. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
997194
  Кравченко М.Г. Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства (загальні риси) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
997195
  Євстігнєєв А. Роль та форми участі органів прокуратури у забезпеченні вимог екологічної безпеки а процесі приватизації земель в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 62-64.
997196
  Рудковська А.Ю. Роль та функції паратекстуальних елементів у французьких готичних творах 18 - 19 століття // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 296-300. – ISBN 966-638-08406
997197
  Рибнікова Г.І. та інш. Роль та функції податків на нерухомість в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.120-125. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
997198
  Манасерян В. Роль та функція запитань у сучасному журналістському інтерв"ю на прикладі видання "Український тиждень" // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 519-521
997199
  Агахи А М Роль Таги Єрани в распростанении марксистско-ленинской философии в Иране : Автореф... канд. философ.наук: / Агахи А М; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1954. – 22л.
997200
  Ясній Я. Роль танцю і сміху в тетралогії Станіслава Вінценза "На високій полонині" // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ ; Міжн. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 99-103. – ISBN 978-966-3888-379-3
997201
  Коломієць В.В. Роль Тараса Шевченка в розвитку українського театрального мистецтва // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 142-149.
997202
  Чернов А. Роль Тараса Шевченка у формуванні світогляду Симона Петлюри // Українське слово. – Київ, 2013. – 6-12 березня (№ 10). – С. 16
997203
  Рейнфельдт Мильви Вольдемаровна Роль Тартуского государственного университета в подготовке научно-педагогических кадров в 1944-1975 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рейнфельдт Мильви Вольдемаровна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1980. – 23л.
997204
  Акічев Ш. Роль татарської кінноти у Конотопській битві 1659 р. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 1. – С. 297-305. – ISSN 2078-0850
997205
  Співак Людмила Сергіївна Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.13 / Співак Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 17 назв
997206
  Співак Л.С. Роль тахікінінів в регуляції жовчоутворення : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13- фізіологія людини і тварин / Співак Л.С.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ, 2005. – 195л. – Бібліогр.: л.170-195
997207
  Михайловский С.В. Роль твердых поверхностей в стадиях зарождения и обрыва цепей в реакциях жидкофазного окисления. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Михайловский С.В.; АН УССР. Ин-т физ. химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1978. – 16л.
997208
  Сорина Х.Д. Роль Тверского Верхневолжья в социально-экономическом и культурном развитии страны ХУП-ХУШ вв. / Х.Д. Сорина. – Калинин, 1980. – 74с.
997209
  Кычанов Б.И. Роль творческих объединений трудящихся в управлении производством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кычанов Б.И. ; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – Москва, 1968. – 26 с.
997210
  Крюков В.И. Роль творческого труда в развитии личности работника. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Крюков В.И.; Ростов. гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1979. – 17л.
997211
  Будагов М.Г. оглы Роль творческого труда во всестороннем развитии личности в процессе строительства коммунизма : Автореф... канд. фиолс.наук: 09.00.02 / Будагов М. Г. оглы; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
997212
  Казарян С.О. Роль творчества народных масс в процессе строительства социализма в СССР (1929-1941 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: / Казарян С.О.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – М., 1953. – 16л.
997213
  Бокотей А. Роль творчої особистості у розвитку Закарпатської мистецької школи // Вісник Львівської національної академії мистецтв : Спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Ужгород, 2006. – Спецвип. 2 : Ерделівські читання. Мат. Міжн. н-п. конф.,присв. 60-р. створ. 1 худ.навч.закл. на Закарпатті. – С. 7-21. – ISSN 0236-4832
997214
  Диновський Д.М. Роль творчої спадщини академіка О.О.Малиновського у вдосконаленні юридичної освіти в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 66-70. – ISSN 1563-3349
997215
  Дубровіна О.В. Роль творчості та традиції в динаміці розгортання культурних процесів у житті етносу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 137. – С.179-189
997216
  Харитонов В.П. Роль тейярдизма в богословских попытках преодоления кризиса религии. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.06 / Харитонов В.П.; МГУ. – М, 1978. – 24л.
997217
  Исаев Г.С. Роль текстильной промышленности в генезисе и развитии капитализма в России 1760-1860 гг. : Автореф... доктор ист.наук: / Исаев Г.С.; Лен. ин-тут сов. торговли. – М., 1974. – 50л.
997218
   Роль тектоники в формировании горно-геологических факторов угольных месторождений. – Л., 1983. – 236с.
997219
  Клейнер Ю.М. Роль тектоники в формировании рельефа Устюрта и Южно-Мангышлакского плато. : Автореф... канд. географ.наук: / Клейнер Ю.М.; АН СССР. Ин-тут географии. – М., 1966. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
997220
  Кравченко Г.Г. Роль тектоники при кристаллизации хромитовых руд Кемпирсайского плутона / Г.Г. Кравченко. – М., 1969. – 218с.
997221
  Салаев Субхи Роль тектонических разрывов в формировании нефтегазовых залежей Кобыстана. / Салаев Субхи. – Баку, 1977. – 130с.
997222
  Андрейчук В.Н. Роль тектонического фактора в развитии карста Мамалыжского карстового района : особенности карста различных регионов в естественно-исторических условиях / В.Н. Андрейчук, М.Н. Куница // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1985. – Вип.32. – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
997223
  Межов Е.И. Роль телевидения в борьбе КПСС за создание материально-технической базы коммунизма : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Межов Е.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1972. – 40л. – Бібліогр.:с.38-40
997224
  Чесанов А.А. Роль телевидения в научно-технической пропаганде. (По матер. Лен. телевидения). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Чесанов А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 20л.
997225
  Шах Б.А. Роль телевидения в общественно-политической и социокультурной жизни Индии. : Автореф... канд.филол.наук: 10.01.10 / Шах Б.А.; МГУ. – М, 1980. – 28л.
997226
  Фабричный А.А. Роль телевидения в процессе внедрения научно-технических достижений в производство. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Фабричный А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
997227
  Абека-Ньюндо Роль телевидения в формирвоании личности молодого человека. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Абека-Ньюндо С.; МВ и ССО СССР. МГУ,. – Москва, 1980. – 15л.
997228
  Ибери Э.Д. Роль телевизионного программирования в системе социального воспитания. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Ибери Э.Д.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1981. – 24л.
997229
  Эпштейн Е.А. Роль тематического планирования в преподавании географии : методика и опыт. Методические рекомендации // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 3. – С. 55. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0016-7207
997230
  Стреляу Я. Роль темперамента в психическом развитии / Я. Стреляу. – Москва : Прогресс, 1982. – 231с.
997231
  Акимова Татьяна Викторовна Роль температурного фактора в формировании холодоустойчивости : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.12 / Акимова Татьяна Викторовна ; Всес. ак. сельскохоз. наук. Всес. научно-исслед. ин-т растениеводства. – Ленинград. – 24 с.
997232
  Серебровский П.В. Роль температуры в распространении птиц. / П.В. Серебровский, 1924. – 14с.
997233
   Роль температуры и фитогормонов в нарушении покоя семян. – Л., 1981. – 160с.
997234
  Романюк С. Роль темпоральних актуалізаторів у реалізації семантики теперішнього часу // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 95-100. – ISSN 2075-1486
997235
  Пушкар Я.В. Роль теоретико-методологічного потенціалу сучасної науки у формуванні мегасоціуму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 52-56
997236
  Горохов В.Г. Роль теоретических исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 9. – С. 807-815. – ISSN 0869-5873


  О повышении результативности науки, важности не столько фундаментальных , сколько прикладных исследований и разработки современных технологий, снижение затрат на науку в целом и в особенности на ее теоретическую часть.
997237
  Резников А.И. Роль теоретического наследия В.И.Ленина в борьбе за марксистскую философию против идеализма. / А.И. Резников. – Х., 1967. – 240с.
997238
  Нечаев Н.Н. Роль теории поэтапного формирования в развитии методологии деятельностного подхода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 Психология : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 23-42. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
997239
  Хмелевский К.К. Роль тепла в развитии корневой системы винограда : Автореф... канд. с.-х.наук: 537 / Хмелевский К.К.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1969. – 22л.
997240
  Медведев П.М. Роль тепла и влаги для жизни растений в трудных климатических условиях / П.М. Медведев; Відпов.Р.Н.Шляков. – М.-Л, 1964. – 104с.
997241
  Черненко О.С. Роль теплового випромінювання і стефанівської течії в процесах високотемпературного тепломасообміну частинок з газом : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.14 / Черненко О.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 31 назва
997242
  Мезенцев К.В. Роль території у самоідентифікації населення / К.В. Мезенцев, Н.І. Мезенцева // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 67-71. – Бібліогр.: 4 назви
997243
  Мокиевский В.М. Роль термических условий весны в формировании урожая озимых. : Автореф... канд. с.-х.наук: 11.00.09 / Мокиевский В.М.; Всесоюзн. сельскохоз. наук. – Л., 1974. – 22л.
997244
  Кожанчиков И.В. Роль термического фактора в развитии и распространении овощных листоедов / И.В. Кожанчиков. – Л., 1939. – 30с.
997245
  Чаюк Т.А. Роль тестування в сучасному навчальному процесі (на матеріалі рідної та іноземної мов) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 22-24. – (Іноземна філологія ; Вип. 26)


  Ідеться про методику проведення форм контролю при вивченні іноземної та рідної мов.
997246
  Ефимов А.Н. Роль техники в развитии социалистического производства / А.Н. Ефимов. – Москва, 1955. – 40с.
997247
  Шершунов А. Роль техники и науки в ликвидации существенного различия между умственными и физическими трудами в СССР : автореф. дис. ... канд. филос. наук / Шершунов А. ; МГУ. – Москва, 1952. – 14 с.
997248
  Сеитов Х.С. Роль техники и организации орошения в подъеме экономики и увеличении производства сахарной свеклы в Джамбулской области. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сеитов Х.С.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1966. – 21л.
997249
   Роль технических средств обучения при чтении и переводе научно-технической литературы. – Киев, 1986. – 14 с.
997250
  Жежеленко В.П. Роль технического прогреммв в изменении характера физического и умственного труда в период развернутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Жежеленко В. П.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 15л.
997251
  Марков Н.В. Роль технического прогресса / Н.В. Марков. – М, 1964. – 66с.
997252
  Орел Н.М. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда в период коммунистического строительства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Орел Н.М.; АН УССР.Ин-т экономики. – К, 1965. – 20л.
997253
  Андреев А.В. Роль технического прогресса в непрерывном росте производительности труда. (На материалах лесозаготовит. пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андреев А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 22л.
997254
  Распутный Л.Ш. Роль технического прогресса в повышении производительности труда. (На материалах предприятий с.-х. машиностроения УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Распутный Л.Ш. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Каф. полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
997255
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1953. – 12л.
997256
  Вдовин Ф.И. Роль технического прогресса в развитии социалистического земледелия Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Вдовин Ф.И.; МГУ. – М, 1954. – 15л.
997257
  Куликова Н.К. Роль технического прогресса в снижении издержек производства чугуна : Автореф... канд. экон.наук: / Куликова Н.К.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Кафедра экон. соц. пром-сти. Экон. фак. – М., 1964. – 12л.
997258
  Добрун А. Роль технічного аудиту при врегулюванні збитків / А. Добрун, В. Сухомлин // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 4 (48). – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-7923
997259
  Липова Тетяна Вікторівна Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 05. 01 / Липова Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 13 назв
997260
  Липова Т.В. Роль технічної допомоги в ринкових перетвореннях країн з перехідною економікою : Дис. ...канд. економ. наук; Спец. 08.05.01 - світ. господарство і міжнар. економ. відносин / Тетяна Вікторівна Липова; КНУТШ. – Київ, 2006. – 236л. – Додатки л. 215-236. – Бібліогр.: л.194-213
997261
  Цуріков М.О. Роль технічної інвентаризації в обороті нерухомого майна України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 31-38
997262
  Апокин А. Роль технологического фактора в долгосрочных прогнозах мировой экономики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2013. – № 1. – С. 97-116. – ISSN 0042-8736
997263
  Чистякова О.В. Роль технопарков в развитии инновационной инфраструктуры регионов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 3 (71). – С. 103-106. – ISSN 1993-3541
997264
  Корнілова І. Роль технопаркових структур у підвищенні інноваційної активності промислових підприємств / І. Корнілова, М. Канаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-102. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Присвячено ролі інноваційної інфраструктури, зокрема технопаркових структур, в активізації інноваційної діяльності промислових підприємств. Розглянуто особливості реалізації інноваційної моделі підприємництва як фактора забезпечення ...
997265
  Степченко О.П. Роль Тимчасового комітету по заснуванню Національної бібліотеки Української Держави в збереженні бібліотек духовних закладів / О.П. Степченко, О.М. Гальченко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 18-21. – ISBN 966-02-0832-4
997266
  Гойванюк М. Роль тимчасової адміністрації в процесі регулювання діяльності проблемних банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 42-45
997267
  Шепітько В.Ю. Роль типових тактичних операцій в системі забезпечення ефективності досудового слідства // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 194-199.
997268
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М. ; Дніпропетровська державна медична академія. – Дніпропетровськ, 2009. – 309л. – Бібліогр.: л. 251-309
997269
  Демченко О.М. Роль тиреоїдних гормонів в реалізації фізіологічних механізмів вроджених та набутих форм поведінки у щурів різного віку : Автореф. дис. ... доктора біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Демченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 39с. – Бібліогр.: 42 назв
997270
  Максимова Н.А. Роль тиуна и ябетника в структуре древнерусского чиновничества // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 18. – С. 35-37. – ISSN 1812-3805
997271
  Ползікова Н.І. Роль тиші у звуковому кінематографі // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури. – С. 12-16. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931


  Розробки фран. теоретика кіно М. Шіона
997272
  Колина Виктория Борисовна Роль тканевого тиолдисульфидного обмена в радиозащитном действии аминотиолов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Колина Виктория Борисовна;. – Пущино, 1977. – 28л.
997273
  Майстренко О.В. Роль тлумачень та роз"яснень законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 110-119.
997274
  Рябець Н.М. Роль ТНК країн, що розвиваються, в умовах посилення диспропорцій економічного розвитку країн // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 39-45
997275
  Афендікова В.І. Роль ТНК у міжнародній господарській дільності: переваги та недоліки існування ТНК // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 285-288. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
997276
  Кібальник Л.О. Роль ТНК у формуванні глобальних виробничо-інвестиційних мереж в системі геоекономіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 96-98
997277
  Ліневич Ю.В. Роль ТНК у формуванні й розвитку динамічних порівняльних переваг приймаючої країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 42-43
997278
  Вінідіктова Н. Роль товариства "Просвіта" у національному відродженні на Поділлі у 1918 р. // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 214-216
997279
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель : Дис...канд.економ.наук:08.01.04 / Родіонова Лариса Андріївна; МОіНУ;ТДТУ ім.І.Пулюя. – Тернопіль, 2001. – 231л. + Додатки:л.204-231. – Бібліогр.:л.174-203
997280
  Родіонова Лариса Андріївна Роль товариства "Сільський господар" у розвитку сільського господарства західноукраїнських земель (20-30-і роки) : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.04 / Родіонова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
997281
  Костриця М.Ю. Роль товариства дослідників Волині у розвитку культурно-національного руху на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 66-69
997282
  Якубович Роль товарищеских судов в охране общественного порядка / Якубович, А.М. Блинков. – М, 1969. – 64с.
997283
  Уразалиев Т. Роль товарищеского суда в воспитании трудящихся / Т. Уразалиев. – Алма-Ата, 1969. – 136с.
997284
  Пешехонов В.А. Роль товарно-денежных отношений в плановом руководстве колхозным производством. / В.А. Пешехонов. – Л., 1967. – 204с.
997285
  Дзарасов С.С. Роль товарно-денежных отношений в развитии колхозной собственности / С.С. Дзарасов. – М., 1960. – 16с.
997286
  Кан П.А. Роль товарно-денежных отношений в сфере материально-технического снабжения : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Кан П.А.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1968. – 18 с.
997287
  Мансуров А.М. Роль товарного производства в обслуживании социалистического уклада в восстановительный период в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Мансуров А.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. преподават. марксизма-ленинизма. – Москва, 1954. – 19л.
997288
  Никитина Л.В. Роль товарных запасов в регулировании спроса и предложения товаро : Автореф... канд. экон.наук: / Никитина Л.В.; МГУ, Экон. фак. – М., 1965. – 25л.
997289
  Варивода И.Х. Роль токой кристаллической структуры в упрочнении а-фелеза, Fe-Cr и Fe-Mn твердых растворов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Варивода И.Х.; Днпропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1960. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
997290
   Роль токсинов растительного и микробиального происхождения в аллелопатии. – К., 1983. – 152с.
997291
  Рубанка В.О. Роль торгівлі у створенні умов для розвитку капіталістичних відносин в Україні у другій половині XIX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 47)


  Напередодні реформи 1861 р. відбувається процес суспільногоь поділу та спеціалізації, а отже натуральне господарство поступово перетворюється у товарне, формуються регіональні ринки, що об"єднуються у всеросійський. У ситуації, що склалася не може не ...
997292
  Семак Б.Б. Роль торгівлі у формуванні вітчизняного ринку екологобезпечних текстильних матеріалів і виробів : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 76-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
997293
  Савватеев И.М. Роль торговли в повышении жизненного уровня советского народа на современном этапе коммунистического строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Савватеев И. М.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 18л.
997294
  Рук В.В. Роль торговли в расширенном социалистическом вопроизводстве союзной республики (на прим. ЛатССР).. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Рук В.В.; МВ и ССО ЛатССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 28л.
997295
  Иваницкий В Роль торговли в реализации Продовольственной программы / В Иваницкий. – К., 1984. – 167с.
997296
  Бучаев Г.А. Роль торговли в реализации Продовольственной программы СССР / Г.А. Бучаев. – Махачкала, 1988. – 88с.
997297
  Логвиненко В.К. Роль торговли в решении социальных задач развитого социализма. / В.К. Логвиненко, А.В. Радько. – Киев, 1975. – 30с.
997298
  Прохоров А.М. Роль торговли в совершенствовании механизма взаимосвязи производства и потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.590 / Прохоров А.М. ; Киев. торг.-экон. ин-т. – Киев, 1971. – 26 с.
997299
  Городецкий Ю.И. Роль торговли в экономических связях произодства и потребления при социализме : Автореф... канд. экон.наук: / Городецкий Ю. И.; Киев. тор. экон. ин-т. – К., 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
997300
  Дупал Я. Роль торговли в экономической смычке между городом и деревней в переходный период : Автореф... Канд.экон.наук: / Дупал Я.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – Москва, 1956. – 16л.
997301
  Засульский Н.В. Роль торгово-промышленных палат в продвижении украинских экспортеров на внешние рынки // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 42-45. – ISSN 1728-6220
997302
  Конюшкина Н.И. Роль точечных дефектов и дислокаций в экзоэмиссии, адсорбции и катализе на хлориде натрия и фториде лития : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Конюшкина Н.И.; МГУ. – М., 1982. – 16л.
997303
  Прокопенко П.И. Роль традиций боевого братства народов стран социалистического содружества в интернациональном воспитании советских воинов. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Прокопенко П.И.; ХГУ. – Харьков, 1983. – 20л.
997304
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – М., 1972. – 376с.
997305
   Роль традиций в истории и культуре Китая. – Москва : Наука, 1972. – 376с.
997306
  Лебедев В.А. Роль традиционных культур и религий востока в современных видеоиграх // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 129-132. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
997307
  Левківський К. Роль традицій у національно-патріотичному вихованні курсантсько-студентської молоді / К. Левківський, В. Ряшко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 15-28. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
997308
  Кропачов Олександр Роль традиційного помешкання у розвитку цілісної особистості українця (ведична спадщина України ) / Кропачов Олександр, Мулява Ярослав // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 270-298
997309
  Князєва Т.М. Роль традиційної культури в сучасному культурному просторі : культурологія // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 68-73
997310
  Мартинец В.В. Роль трансакционных издержек в формировании экономического потенциала предприятия // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 123-130. – (Економіка ; № 9 (68))
997311
  Чабанна М.В. Роль трансакційних видатків у процесі прийняття політичних рішень (теоретичний аспект) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 52-58


  У статті розглянуто вплив опортуністичної поведінки та обмеженої раціональності як чинників формування трансакційних видатків, на процес прийняття політичних рішень.
997312
  Левчук Е. Роль трансграничной трудовой миграции как польском рынке труда // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 7. – С. 117-126. – ISSN 0207-3676
997313
  Антоненко О. Роль транскордонного співробітництва у європейській інтеграції України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 53-54.
997314
  Галкін О.В. Роль транскрипційного фактора ZXDC у молекулярних механізмах регулювання диференціації гемопоетичних попередників : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.20 / Галкін Олександр Валерійович ; НАН України ; Ін-т біохімії ім. О.В. Палладіна. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
997315
  Івановська О. Роль трансмісії у самоорганізації фольклорних текстів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 68-75. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
997316
  Шуба О.А. Роль транснаціональних компаній у створенні конкурентних переваг України на зовнішньому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 236-237. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто вплив корпоративного менеджменту на конкурентоспроможність транснаціональних компаній.
997317
  Косьміна В.В. Роль транснаціональних корпорацій в економічному розвитку нових індустріальних країн Азії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, ч. 2. – С. 192-198


  В статті розглядаються сучасні тенденції припливу прямих іноземних інвестицій в нові індустріальні країни (НІК) Азії, характеризуються масштаби діяльності транснаціональних корпорацій (ТНК) в зазначених країнах. Пропонується класифікація НІК за рівнем ...
997318
  Томарева В.В. Роль транснаціональних корпорацій у процесі транскордонної консолідації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 179-186. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
997319
  Батрименко В.В. Роль транснаціонального банківського капіталу у функціонуванні виробничо-інвестиційних мереж в умовах посткризового розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 66-68
997320
  Воробев А.А. Роль транспорта в развитии и размещении производительных сил Иркутской области : Автореф... канд. экон.наук: 593 / Воробев А.А.; Новосиб. гос. ун-т. Объедин. учен. совет по гуманитарным наукам. – Новосибирск, 1968. – 25л.
997321
  Оруджев Ш.О. Роль транспорта в развитии и размещении производства Закавказского экономического района. : Автореф... Канд.экон.наук: / Оруджев Ш.О.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
997322
  Колесниченко М.А. Роль транспортного сектора Азербайджанской Республики в функционировании международных транспортно-коммуникационных систем // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 5 (65). – С. 49-53. – ISSN 2070-9773
997323
  Русейкин А.Н. Роль транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в повышении экономической эффективности производства (на матер. кабельной пром.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Русейкин А.Н.; Перм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Пермь, 1970. – 21л.
997324
  Салата О.О. Роль транспорту в евакуації матеріальних цінностей України на початку Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 37-40. – (Історія ; Вип. 57)


  Аналізується робота транспорту на початку війни, показано труднощі евакуації матеріальних цінностей України.
997325
   Роль транспорту наносів при оцінці гідроморфологічного стану гірських річок (на прикладі річок басейну Латориці) / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, З.В. Розлач, О.С. Коноваленко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 18-33


  На сьогоднішній день все ще є відкритими питання стосовно адекватного визначення руслоформуючих витрат води і наносів. Це питання є особливо важливим на фоні впливу на річкові системи антропогенного фактору, який в останні десятиріччя інтенсивно зростає.
997326
  Погребицький М.Л. Роль транспорту та системи міжнародних перевезень у забезпеченні зовнішньої торгівлі держави // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 190-194. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
997327
  Дмитрієв Ю.А. Роль транспорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трасформації. : Автореф... канд.екон.наук: 08.05.03 / Дмитрієв Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 19л.
997328
  Дмитрієв Юрій Анатолійович Роль транстпорту у розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в умовах ринкової трансформації : Дис... канд. економ.наук: 08.05.03. / Дмитрієв Юрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 170л. – Бібліогр.:л.163-170
997329
  Гусарук Н.І. Роль тренінгів у формуванні компетентнісних навичок учнів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 22-28
997330
  Гаврилин Г.Ф. Роль третичных аминов в реакциях диалкилфорситов и диалкилтиофосфитов : Автореф... канд. хим.наук: / Гаврилин Г.Ф.; Ленингр. химико-фармацевтич. ин-т. – Л., 1964. – 13л.
997331
  То Линь. Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождениия Дарасун (Восточное Забайкалье) : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / То Линь. ; Лен. горный ин-т. – Ленинград, 1967. – 22 с.
997332
  Чжун Да-лай Роль трещинной тектоники в образовании и размещении рудных тел месторождения Лебединого (Алдан). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чжун Да-лай; МВ и ССО РСФСР. Лен. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1963. – 19л.
997333
  Алиев А.Х. Роль труда в коммунистическом воспитании советских людей : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Х.; Аз.ГУ им. Кирова. – Баку, 1958. – 23л.
997334
  Скаржинская В.Д. Роль труда в коммунистическом воспитании советского народа. / В.Д. Скаржинская. – К., 1957. – 184с.
997335
  Глазачев А.А. Роль труда в коммунистическом воспитании трудящихся. : Автореф... Канд.филос.наук: / Глазачев А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1960. – 16л.
997336
   Роль труда в политехническом обучении. – М., 1955. – 240с.
997337
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – М., 1932. – 16с.
997338
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – М., 1935. – 16с.
997339
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения обезьяны. / Ф. Энгельс. – К., 1937. – 18с.
997340
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе очеловечения. / Ф. Энгельс. – М., 1936. – 16с.
997341
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека / Ф. Энгельс. – Москва, 1953. – 20 с.
997342
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1939. – 19с.
997343
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1941. – 19с.
997344
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Куйбышев, 1945. – 16с.
997345
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1948. – 20с.
997346
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1950. – 20с.
997347
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1951. – 20с.
997348
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – Л., 1952. – 20с.
997349
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1965. – 18с.
997350
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1969. – 18с.
997351
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1979. – 23с.
997352
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1980. – 22с.
997353
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1982. – 23с.
997354
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1983. – 23с.
997355
  Энгельс Ф. Роль труда в процессе превращения обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1986. – 21с.
997356
  Калинин А.И. Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма / А.И. Калинин. – Чебоксары, 1969. – 547с.
997357
  Калинин Ананий Илларионович Роль труда в развитии личности в условиях строительства коммунизма : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Калинин Ананий Илларионович; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1969. – 47л. – Бібліогр.:с.47
997358
  Энгельс Ф. Роль труда в развитии обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 16с.
997359
  Энгельс Ф. Роль труда в развитии обезьяны в человека. / Ф. Энгельс. – М., 1933. – 16с.
997360
  Сеги И. Роль труда в формировании личности при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Сеги И.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1969. – 12л.
997361
  Лукин Н.С. Роль труда в формировании личности школьника / Н.С. Лукин. – М., 1955. – 52с.
997362
  Калинин В.С. Роль труда в формировании нравственного облика советского рабочего : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Калинин В.С.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 22л.
997363
  Галко И.К. Роль труда в эстетическом воспитании строителя коммунизма. (По материалам пром. предприятий Белоруссии) : Автореф... канд. философ.наук: / Галко И.К.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1965. – 14л.
997364
  Галко И.К. Роль труда и искусства в формирования духовного облика строителя коммунизма. / И.К. Галко. – Минск, 1971. – 176с.
997365
  Потапович А.В. Роль труда и освободительного времени в формировании всесторонне развитой личности. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Потапович А.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1974. – 24л.
997366
  Балакірєва Р.С. Роль трудових коллективів у формуванні атеїстичної переконаності молоді / Р.С. Балакірєва. – К, 1983. – 48с.
997367
  Уварова І.С. Роль трудових мігрантів в економічному зростанні економіки України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1047. – С. 57-61. – (Економічна)
997368
  Ігнатенко П.Р. Роль трудового виховання у виборі професії / П.Р. Ігнатенко. – К., 1988. – 48с.
997369
  Янак И. Роль трудового воспитания личности в системе школьного образования при социализме. (На материалах ЧССР) : Автореф... канд. философ.наук: / Янак И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1967. – 15л.
997370
   Роль трудового договора в регулировании общественных отношений. – Пермь, 1983. – 134с.
997371
  Сіроха Д.І. Роль трудового законодавства у регулюванні діяльності фізичних осіб-підприємців // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 183-189
997372
  Гордієнко Л.М. Роль трудового колективу у вихованні молоді / Л.М. Гордієнко; Т-во "Знання" УРСР. – Київ, 1985. – 48с. – (Сер.1, Історія, теорія політика ; №8)
997373
  Даниленко І.М. Роль трудового колективу у вихованні соціалістичної дисципліни праці / І.М. Даниленко. – К, 1985. – 33с.
997374
   Роль трудового коллектива в перестройке работы училища. – Л., 1988. – 16с.
997375
  Балашевич М.И. Роль трудового коллектива в повышении эффективности производства. / М.И. Балашевич. – Минск, 1986. – 61с.
997376
  Закалюк А.П. Роль трудового коллектива в предупреждении правонарушений / А.П. Закалюк. – К, 1973. – 119с.
997377
  Пальванова О. Роль трудового коллектива в преолении религиозных пережитков среди женщин / О. Пальванова. – Ашхабад, 1983. – 52с.
997378
   Роль трудового коллектива в профилактике недисциплинированности и пьянства. – Калинин, 1985. – 116с.
997379
  Осетров В.А. Роль трудового коллектива в управлении производственным предприятием. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.02 / Осетров В.А.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1975. – 23л.
997380
  Кулдашева Дилбар Уриновна Роль трудового коллектива в формировании социалистического образа жизни в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кулдашева Дилбар Уриновна; Ташк. гос. пед. ин-т. – Ташкент, 1979. – 21л.
997381
  Атутов П.Р. Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников / П.Р. Атутов, В.А. Поляков. – Москва, 1985. – 128с.
997382
  Демко І.І. Роль трудового потенціалу у формуванні конкурентного підприємства // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 210-216
997383
   Роль трудового права и права социального обеспечения в развитии социалистического образа жизни. – М., 1989. – 246с.
997384
  Сільченко С. Роль трудового права у підвищенні якості робочої сили: окремі теоретичні питання // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 42-46
997385
  Колеснік-Омельченко Роль трудового стажу для призначення пенсії за вислугу років // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 120-123. – ISSN 1727-1584
997386
  Клокар О.О. Роль трудової мотивації аграріїв у соціально-економічному розвитку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 140-145.
997387
  Рязанцев С. Роль трудовой миграции в развитии стран СНГ / С. Рязанцев, К. Литвиненко, Е. Гаврилов // Безопасность Евразии : Журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2006. – № 4. – С. 295-312. – ISSN 1607-7334


  Міждержавні кордони
997388
   Роль трудовых династий в формировании активной жизненной позиции молодых рабочих. – М., 1986. – 77с.
997389
   Роль трудовых коллективов в ком. воспитании трудящихся. – Баку, 1986. – 94с.
997390
  Бабаев М М. Роль трудовых коллективов в профилактике правонарушенийсреди молодежи / М М. Бабаев, М.С. Крутер. – М, 1981. – 40с.
997391
  Иванова В.Ф. Роль трудовых коллективов в развитии социалистического самоуправления / В.Ф. Иванова. – М, 1987. – 143с.
997392
   Роль трудовых коллективов в управлении производством. – Киев, 1986. – 40с.
997393
   Роль трудовых коллективов в формировании активной жизненной позиции. – М., 1979. – 56с.
997394
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторной в 1919 году : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фоменко П.М. ; КГУ. – Киев, 1956. – 15 с.
997395
  Фоменко П.М. Роль трудящихся Воронежской губернии в разгроме белогвардейских банд Мамонтова и Шкуро под Воронежем и Касторомой в 1919 году : Дис... д-ра ист.наук: / Фоменко П.М.; Воронежский гос. пед. ин-т. – Воронеж, 1956. – (3), 296л. – Бібліогр.:л.280-396
997396
  Гусейнова Ф.Д. Роль трудящихся женщин США в антимонополитической борьбе на современном этапе. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Гусейнова Ф.Д.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1974. – 21л.
997397
  Пысина Э.Л. Роль трудящихся масс в рационализации производства. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пысина Э.Л.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1962. – 17л.
997398
  Федотов А.И. Роль тульских рабочих в восстановлении промышленности (1921-1925 гг.) / А.И. Федотов. – Тула, 1958. – 108с.
997399
  Хыц Казимир Роль туризма в процессе воспитания молодежи (на мат. Польши) : Дис... канд. социологич.наук: 22.00.06 / Хыц Казимир; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 170л. – Бібліогр.:л.152-170
997400
  Самойленко А.О. Роль туризму у світовій економіці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
997401
  Алексєєва Ю.В. Роль туристичної галузі у формуванні єдиного економічного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 183-185
997402
  Барвінська Є.С. Роль туристичної галузі як пріоритетного напрямку розвитку економіки України / Є.С. Барвінська, М.М. Біль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 575 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 53-58. – ISSN 0321-0499
997403
  ВовкВ Роль туристичної індустрії у сучасному світовому господарстві / ВовкВ, В. Кізима // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 22-27. – ISSN 2078-5860
997404
  Акмурадов А Роль туркменской советской литературы в преодолении пережитков религии и формировании научно-материалистического мировоззрения у трудящихся / А Акмурадов. – Ашхабад, 1976. – 132с.
997405
  Алексеюк Г.А. Роль тяжелой индустрии в развитии материально-технической базы колхозного производства на современном этапе : Автореф... канд. экон.наук: / Алексеюк Г. А.; Вор.ГУ. – Воронеж, 1965. – 24л.
997406
  Збарский М.И. Роль тяжелой индустрии в техническом прогрессе промышленного производства предметов народного потребления : Автореф... канд. экон.наук: / Збарский М.И.; М-во высш. образования СССР. Ин-т повышения квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ше. – К., 1956. – 17л.
997407
  Гулый М.Ф. Роль угелкислоты в регуляции обмена веществ у гетеротрофных организмов / М.Ф. Гулый, Д.А. Мельничук. – К., 1978. – 241с.
997408
  Родичева М.Ф. Роль угле- и смолообразования на катализаторах в высокотемпературном крекинге кумола : Автореф... канд. хим.наук: / Родичева М. Ф.; МГУ, Хим. фак. Каф. орган. катализа. – Москва, 1967. – 20л.
997409
  Алехина Л.С. Роль углеводов в стабильности белковых систем консервированной крови : Автореф... канд. биол.наук: / Алехина Л. С.; Азер.ГУ им. Кирова. – Баку, 1967. – 20л.
997410
  Шольц Х. Роль углекислоты в регуляции азотистого обмена у животных. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шольц Х.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1978. – 32л.
997411
  Богилло В.И. Роль углеродсодержащих аэрозолей в атмосферных процессах / В.И. Богилло, М.С. Базилевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 2. – С. 53-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1726-5428
997412
  Аптекарь С.С. Роль угля в национальной экономике Украины / С.С. Аптекарь, Б.А. Жнякин, Л.Н. Тригубенко // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1729-7206
997413
  Македон В.В. Роль угод злиттів та поглинань у сучасних конкурентних стратегіях транснаціональних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 101-109


  Стаття розглядає питання транскордонних злиттів і поглинань, як форми конкурентної боротьби між транснаціональними банками, в основі якої лежить прооцес концентрації капіталу. Визначено причини останніх негативних тенденцій угод злиттів і поглинань у ...
997414
  Лихачев В.А. Роль уголовного права в защите национальной экономике развивающихся стран / В.А. Лихачев. – М., 1983. – 150с.
997415
  Краулиня Э.К. Роль ударов второго рода при флуоресценции смеси паров ртути и натрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Краулиня Э.К.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 8л.
997416
  Богоявленская Р.О. Роль удобрений в получении высоких урожаев / Р.О. Богоявленская. – Смоленск, 1953. – 128с.
997417
   Роль удобрений и других факторов в повышении урожайности сельскохозяйственных культур. – К., 1965. – 208с.
997418
  Муминов Арал Роль узбекского устного народного творчества в коммунистическом воспитании подростающего поколения : Автореф... канд. пед.наук: / Муминов Арал; Ташк. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1969. – 30л.
997419
  Кузеванов В.М. Роль украинских социал-демократов в модернизации украинской нации / историография проблемы // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800
997420
  Тарасов С.В. Роль украинского духовенства в событиях Руины в русской дореволюционной историографии // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 148-153. – ISSN 2076-1554
997421
  Гончаренко Н.В. Роль украинской советской литературы в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... кандид. философ.наук: / Гончаренко Н.В.; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1952. – 16л.
997422
  Вдовенко Ю.С. Роль Украины в формировании энергетической безопасности Черноморского региона / Ю.С. Вдовенко, Г.А. Максак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 102, ч. 2. – С. 54-63


  Політика енергетичної безпеки України формувалась в умовах впливу специфічних геополітичних та геоекономічних факторів, найважливішим з яких є сильна залежність від поставок енергоносіїв з Росії. Враховуючи, що російська влада схильна використовувати ...
997423
  Майорош П. Роль Украины во внешнеэкономической стратегии Венгрии / П. Майорош, П. Вицаи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 260-273. – ISSN 1993-6788
997424
  Федів Ю.О. Роль України в австро-угорській стратегії військових дій блоку Центральних держав на початку Першої світової війни // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 70-74. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
997425
  Брежнєва Т. Роль України в новій стратегічній концепції НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 67-76. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
997426
  Овчар І. Роль України в трансформаційних процесах Радянського Союзу в період перебудови (1985-1991 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2010. – С. 79-87. – (Історія ; Вип. 17)
997427
  Биков С.О. Роль України в Центральноєвропейській ініціативі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 8
997428
  Чорна Н.М. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Європі та світі: історіографія проблеми // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 282-288. – ISSN 2076-8982
997429
  Гевко В.Р. Роль України і Польщі у забезпеченні стабільності у Центрально-Східній Європі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 410-423
997430
  Перепелиця Г.М. Роль України у вирішенні проблем глобального тероризму / Г.М. Перепелиця, О.А. Борділовська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 13-19.
997431
  Зарембо К.В. Роль України у європейській політиці безпеки в контексті відносин ЄС - Росія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 144-147
997432
  Севастьянова І. Роль України у забезпеченні російської армії під час російсько-турецької війни 1735-1739 років // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – № 27. – С. 152-156.
997433
  Пилипенко О. Роль України у загальному експорті спирту з Росії у другій половині XIX - на початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 91-94. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Досліджено експорт спирту з України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Проаналізовано роль українських губерній у загальноросійському вивозі спирту. Scientific article devoted export of spirit from Ukraine in second part of XIX - in the ...
997434
  Капітоненко М.Г. Роль України як контрибутора світової безпеки у процесі адаптації НАТО до нових викликів та загроз сучасності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 1. – С. 22-25. – (Європейські дослідження)
997435
  Антонюк Т.Д. Роль українознавства в системі вищої освіти // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 110-119


  У статті розглядається роль українознавства у системі вищої освіти, розкривається значення українознавства в навчально-виховному процесі українського вищого навчального закладу, головною метою якого є забезпечення підготовки компетентної самодостатньої ...
997436
  Мартинець Л. Роль українознавства на сучасному етапі незалежної України // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 165-167
997437
  Руденко Л.Г. Роль Українських Карпат у забезпеченні сталого (збалансованого) розвитку України / Л.Г. Руденко, С.А. Лісовський // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 23-29. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1561-4980
997438
  Бессараб А.О. Роль українських медіахолдингів у популяризації читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 56-61. – (Серія : Соціальні комунікації ; № 3/4 (15-16)). – ISSN 2219-8741
997439
  Дякова О. Роль українських освітньо-наукових закладів Австралії у збереженні ідентичності української діаспори // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 1 (38). – С. 224-228
997440
  Вільна Я. Роль українських приказок та прислів"їв у гумористичних мініатюрах Г. Квітки-Основ"яненка "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач" // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 169-175. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано досвід Г. Квітки-0снов"яненка в літературній інтерпретації українських паремій на прикладі прозових гумористичних мініатюр "На пущання - як зав"язано" та "Підбрехач"
997441
  Огірко О.В. Роль українських церков в запровадженні християнської етики в систему духовно-морального виховання молоді // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-97. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
997442
  Кучеренко О.В. Роль українсько-американського техніко-економічного співробітництва в перехідний до ринку період економіки України: актуальні проблеми // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 51-57. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання українсько-американського техніко-економічного співробітництва на сучасному етапі, проаналізовано зміст та форми технічної допомоги України з боку США, а також стратегічна спрямованість цієї допомоги.
997443
  Хеленюк А. Роль Українського історичного товариства та його президента Л. Винара в створенні позитивного образу України у світі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 212-216. – ISBN 978-966-439-147-1
997444
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954
997445
  Ільїна А.І. Роль українського народу в об"єднувальному русі за створення Союзу РСР / А.І. Ільїна. – Київ, 1954. – 172с.
997446
  Тороповська Т.М. Роль українського селянства у збереженні мови та культурних традицій як основи національної ідеї (20-30 pp. XX ст.). Історіографічний аспект // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 12-13. – (Історія ; Вип. 40)


  На основі історіографічного огляду історичної літератури висвітлюється роль українського селянства як хранителя національної ідеї в 20-30-х рр. XX ст.
997447
  Бруз В.С. Роль української дипломатії в ліквідації расової системи апартеїду // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 41-44. – ISBN 966-7196-06-2
997448
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
997449
  Галака С.П. Роль української дипломатії у набутті Україною без"ядерного статусу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 37-40.
997450
  Цуп О.В. Роль української діаспори в культурно-мистецьких взаєминах України та Чеської Республіки (1993-2006) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 486-492
997451
  Нелюбов О.Р. Роль української еліти в процесі державотворення // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 210-215
997452
  Телегуз І. Роль української інтелігенції у створенні національних підручників (1917-1921 рр.) // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 170-179. – ISBN 978-966-2410-26-6
997453
  Люзняк Марія Роль української науково-популярної книги у формуванні характерних рис української культури // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
997454
  Слабінська С.В. Роль української преси в процесі європейської інтеграції України // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 67-71


  У статті аналізується роль української преси в процесі європейської інтеграції України наголошується, що українські ЗМІ не створюють інформаційного тла для повноцінного формування думки громадськості щодо європейської інтеграції України, пропонуються ...
997455
  Лобань Т.І. Роль української соціал-демократії у розвитку політичної культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 34-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано історичний аналіз становлення соціал-демократії на Заході та в Україні, визначено поняття "політична культура" та її основні функції. Представлено роль соціал-демократії в розвитку політичної культури та державотворення в Україні. Показано ...
997456
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Бібліогр.: л. 197-220
997457
  Жовтий С.А. Роль українців у розвитку російської культури в другій половині XVII - XVIII століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Жовтий С.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
997458
  Андриянова К. Роль Украйни в мировой зкономике и ее перспективи / К. Андриянова, А. Вехова // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 223-224. – ISBN 978-617-7069-02-6
997459
  Белый М.У. Роль унивеpситетов в подготовке для высшей школы : Доклад на 4 Генеральной конференции Международной Ассоциации Университетов / М.У. Белый; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа, 1975. – 22с.
997460
   Роль универсальных научных библиотек в обслуживании специалистов-медиков. – М., 1971. – 50с.
997461
  Матвеев В.М. Роль университетов в дипломатической деятельности империализма США (60-е годы) : Автореф... канд. ист.наук: 07.572 / Матвеев В.М.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений МИД СССР. Кафедра истории междунар. коммунистич., рабоч. и нац. освобо. – М., 1971. – 24л.
997462
  Фролов А.В. Роль университетов в инновационной экономике на примере США // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 85-87. – ISSN 0321-0383
997463
  Щекин Г. Роль университетов в новом тысячелетии // Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 2001. – № 11. – С.62-66. – ISSN 0868-8893
997464
  Белый М.У. Роль университетов в подготовке кадров для высшей школы / М.У. Белый. – Киев, 1975. – 22с.
997465
  Климов А. Роль университетов Российской империи в развитии научного правосознания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 164-170. – ISSN 0869-3617
997466
  Кубаєвський М. Роль універсалій у процесі методологування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 3 (41). – С.115-123. – ISSN 1810-2131
997467
  Ага М. Роль університетів в економіці турецької частини Кіпру: вища освіта як засіб просування туризму : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 271-281 : Табл, рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
997468
  Мосов С.П. Роль університетів у розробці національної стратегії в сфері інтелектуальної власності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 180-184. – ISSN 2219-5521


  У статті концептуально висвітлено роль і визначено завдання університетів у формуванні інтелектуального потенціалу нашої держави з урахуванням положень Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року і Закону України "Про вищу ...
997469
  Валуєва Є. Роль університетської бібліотеки в проведенні студентської науково-дослідної роботи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 239-246
997470
  Копійка В.В. Роль університетської освіти в подоланні кризових явищ національної ідентичності в європі та їх непрямий вплив на національну ідентичність сучасної України / В.В. Копійка, О.М. Андрєєва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 76-77
997471
  Рудь Н.Т. Роль університету в становленні і розвитку регіональних інноваційних систем / Н.Т. Рудь, З.В. Герасимчук // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / М-во освіти і науки України ; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 4 (50). – С. 33-39
997472
  Жилінська О. Роль Унівеситету св. Володимира у становленні Києва як європейського наукового центру // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 160-167. – ISBN 978-966-439-138-9


  У вересні 1834 р. Університет св. Володимира розпочинає свою історію, яку творили його славетні постаті - професори і студенти - так, що вже напрікінці 19 ст. він здобув визнання світової наукової спільноти як "Українська Сорбонна".
997473
  Воробьев М.К. Роль управления в развитии социалистической экономики в условиях научно-технической революции : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Воробьев М.К.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1974. – 30л.
997474
  Сабитов Г.В. Роль управления в условиях коллективного производства : Автореф... канд. экон.наук: / Сабитов Г. В.; АОН при ЦК КПСС, Каф. экон. наук. – М., 1967. – 16л.
997475
  Корвяков Г.А. Роль управління в підвищенні ефективності виробництва / Г.А. Корвяков. – Київ, 1976. – 47с.
997476
  Кулешнюк І. Роль Управління ООН з наркотиків та злочинності у протидії поширенню терористичної загрози // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 140-142
997477
  Сімонова В.С. Роль управління якістю торговельного обслуговування в забезпеченні конкурентоспроможності підприємств регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 54-56. – Бібліогр.: 9 назв
997478
  Шумило Ю.О. Роль управлінського обліку в системі управління витратами // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 39-43.
997479
  Голубовская Виталия Михайловна Роль урацил-ДНК-гликозилазы и репарации урацила в коррекции гетеродуплексной ДНК : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Голубовская Виталия Михайловна; АН СССР. Ин-т цитологии. – Л., 1990. – 18л.
997480
  Давидович Н. Роль уровня преподавания и научных исследований в системе высшего образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 78-89. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Три главные модели образования (немецкая, американская и британская) оказали влияние на основные цели высшего образования в Израиле. Влияние этих трех моделей становится очевидным из того, какое значение придает система высшего образования научным ...
997481
  Дятленко Т. Роль уроків літератури рідного краю у формуванні етнокультурної компетенції учнів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 13-17
997482
  Асіїв Л. Роль уроків фонетики у формуванні мовної свідомості учнів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 165-169. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
997483
  Годлевська В.Ю. Роль уряду Іспанської соціалістичної робітничої партії у консолідації демократичного режиму в Іспанії (1982-1996 рр.) // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 96-101
997484
  Рибак В. Роль уряду у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 4. – С. 21-22.
997485
  ЯремкоЛ Роль уряду у формуванні інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 23-32
997486
  Лозицький В.С. Роль УСДРП та Володимира Винниченка у роботі Центральної Ради і уряду УНР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
997487
  Рябухин Л.А. Роль ускорения научно-технического прогресса в повышении эффективности промышленного производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Рябухин Л. А.; МВССО РСФСР, Сатар.ГУ. – Саратов, 1974. – 26л.
997488
  Федотьев К.И. Роль устава сельскохозяйственной артели в осуществлении основного экономического закона социализма. : Автореф... канд. экон.наук: / Федотьев К.И.; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
997489
  Мусагулова Р.Э. Роль устойчивых глагольно-именных словосочетаний в организации текста. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Мусагулова Р.Э.; Моск.гос.ин-т.иностр.яз. – М, 1990. – 22л.
997490
  Людвиченко М.В. Роль утопії і футурології у формуванні соціального ідеалу // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 73-77. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті окреслено та проаналізовано теоретичну і методологічну роль утопії та футурології у формуванні соціального ідеалу
997491
   Роль учебно-методического кабинета в организации методической работы в училищах. – М., 1963. – 24с.
997492
   Роль учебной литературы в формировании общих учебных умений и навыков школьников. – М., 1984. – 208с.
997493
  Чорний М.Г. Роль учених Київського університету у формуванні природоохоронних ідей в Україні на початку XX століття / М.Г. Чорний, Л.О. Чорна // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 40-41
997494
  Мелехин Б.И. Роль ученых Московского Университета и его выдающихся воспитаников в развитии науки международного права (1755-1917 гг.) : Автореф... кандид. юридич.наук: / Мелехин Б.И.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1952. – 14л.
997495
  Татур С.К. Роль учета в управлении производством / С.К. Татур. – М., 1974. – 39с.
997496
  Додонов А.А. Роль учета и контроля в строительстве нового общества / А.А. Додонов. – М., 1970. – 56с.
997497
  Паламарчук Л.Б. Роль учителя географії у здійсненні патріотичного виховання учнів // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 32-37. – Бібліогр.: 12 назв
997498
  Сульниченко Владимир Николаевич Роль учителя как коммуникативного лидера в кодификации норм языка и формировании речевой культуры школьников // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 178-184. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядається роль учителя як комунікативного лідера в кодифікації норм мови і формуванні мовленнєвої культури. Пропонується система вправ (мовних, комунікативних, мовленнєвих), яка використовується в процесі формування в школярів ...
997499
  Леонтьев Л.А. Роль Ф.Энгельса в формировании и развитии маргсистской политической экономии / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1972. – 527с.
997500
  Карпчук Н.П. Роль фактора адресата у побудові науково-технічної статті // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 95-99. – ISSN 1729-360Х
997501
  Рудяков П. Роль фактора цивілізаційної приналежності в реалізації державної стратегії євроінтеграції України та в оцінці альтернативних проектів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 22 (283). – С. 12-14
997502
  Богач А.Ы. Роль факторов внешней среды в размножении дубового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: / Богач А. Ы.; МВиССО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1962. – 16л.
997503
  Рысин И.И. Роль факторов развития горизонтальных русловых деформаций на реках Удмуртии / И.И. Рысин, Л.Н. Петухова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 84-90. – Бібліогр.: 8 назв
997504
  Прадід Ю. Роль факультету української філології Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського в удержавленні української мови в Криму // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / НАН України ; Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 99-106. – ISSN 1682-3540
997505
  Суворова В. Роль фандрайзинга в реализации инновационной деятельности // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 3 (87). – С. 42-48. – ISSN 1608-4071
997506
  Пармон Э.А. Роль фантазии в научном познании / Э.А. Пармон. – Минск, 1984. – 176с.
997507
  Петровский А.В. Роль фантазии в развитии личности / А.В. Петровский. – М., 1961. – 46с.
997508
  Стужук О. Роль фантастичного елементу в нефантастичному тексті : (на прикладі роману Ю. Яновського "Майстер корабля") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 197-202
997509
  Стужук О.І. Роль фантастичного у творчості Тараса Шевченка (баладна форма) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 160-164.
997510
  Паламар Л.М. Роль фахової термінології у процесі вивчення української мови студентами-нефілологами // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 208-212. – (Бібліотека Інституту філології)
997511
  Черченко І.Л. Роль федерального уряду в державному механізмі зовнішніх стосунків Канади // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 134-141. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 2)
997512
  Вуколова В.А. Роль феноменологических когнитивных структур в формировании подтекста художественного произведения и его переводов // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 235-238. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
997513
  Машталер Г.А. Роль фенотипической и генотипической приспособленности в эволюции организмов (Эволюция приспособлений) / Г.А. Машталер. – Одесса, 1940. – 211 с.
997514
  Палладин В.И. Роль ферментов в живых и убитых... / В.И. Палладин, 1913. – с.
997515
  Сарсенбаев К.Н. Роль ферментов в устойчивости растений / К.Н. Сарсенбаев, Ф.А. Полимбетова. – Алма-Ата, 1986. – 180с.
997516
  Щеглов Г.В. Роль ФЗМК в развитии творческой активности масс по управлению производством : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.02 / Щеглов Г.В.; Высш. школа проф.движения ВЦСПС. – Москва, 1973. – 30л.
997517
  Уманский Я.С. Роль физики в науке о металлах. / Я.С. Уманский. – М., 1948. – 24с.
997518
  Катальников В.В. Роль физики в системе наук // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 73 : Методологические проблемы комплексных и междисциплинарных исследований
997519
   Роль физико-механических свойств горных пород в локализации эндогенных месторождений. – М., 1973. – 240с.
997520
   Роль физико-механических свойств горных пород в рудолокализации. – Душанбе, 1984. – 222с.
997521
  Работнова И.Л. Роль физико-химических условий (рН и rН2) в жизнедеятельности микроорганизмов / И.Л. Работнова. – М., 1957. – 275с.
997522
  Горленко В.М. Роль физико-химических факторов в распространении фотосинтезирующих бактерий : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горленко В. М. ; Ин-т микробиологии АН СССР. – Москва, 1969. – 26 с.
997523
  Гдузенко И.Р. Роль физического воспитания в формировании всесторонне развитой личности студента / И.Р. Гдузенко. – Москва, 1976. – 76с.
997524
  Алиев Р.З. оглы Роль физического воспитания в формировании у молодежи военно-патриотических и интернациональных качеств (по Азер.ССР 1937-1945 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: 03.00.01 / Алиев Р. З. оглы; МВиССО АзССР, Аз. гос. пед. ин-т им. Ленина. – Баку, 1975. – 31л.
997525
  Иванов-Смоленский Роль физического моделировния в развитии методов расчета электрических машин / Иванов-Смоленский. – Москва, 1959. – 16с.
997526
  Щербинин Б.П. Роль физической культуры и спорта во всестороннем развитии личности студента. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Щербинин Б.П.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 30л.
997527
  Воин А.М. Роль философии в международных интеграционных процессах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, ч. 1. – С. 20-21
997528
   Роль философии в научном исследовании. – Л., 1990. – 119с.
997529
  Купцов В.И. Роль философии в научном познании / В.И. Купцов. – Москва : Знание, 1976. – 74 с. – Изд. ежемесячно с 1960 года. – (Новое в жизни науке и технике ; 6 : Философия)
997530
  Шадрина В.И. Роль философии в современном образовании // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (42). – С. 32-39. – ISSN 1811-0916
997531
  Цікин В.А. Роль философии и гуманитарных наук в системе высшего образования // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 100-105
997532
  Лутай В.С. Роль философских вопросов системологии для подготовки специалистов в вузах // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
997533
  Суворов Л.Н. Роль философских дискуссий 20-х - 30-х гг. в борьбе за ленинизм против механицизма, формалистических и идеалистических ошибок в философии. / Л.Н. Суворов. – М., 1969. – 28с.
997534
  Шоркин А.Д. Роль философских идей в формировании физических теорий. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.08 / Шоркин А.Д.; АН БССР. Ин-т филос. и права. – Минск, 1980. – 24л.
997535
  Остапенко В.В. Роль философских категорий в генезисе научной картины мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Остапенко В.В. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1979. – 24 с.
997536
  Денисов П.А. Роль философского обобщения в процессе становления научного знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 53 : Комплексный подход в естественнонаучном познании
997537
  Куликов В.С. Роль финансов в повышении благосостояния советского народа. / В.С. Куликов. – М., 1972. – 157с.
997538
   Роль финансов в повышении эффективности общественного производства. – Ростов -на-Дону
2. – 1975. – 163с.
997539
  Алимов Р.Г. Роль финансов в повышении эффективности производства. / Р.Г. Алимов. – Фрунзе, 1975. – 120с.
997540
  Аллахвердян Д.А. Роль финансов в распределении национального дохода СССР / Д.А. Аллахвердян. – Москва, 1955. – 96 с.
997541
  Коломин Е.В. Роль финансов в реализиции социальной политики КПСС / Е.В. Коломин, Ю.В. Пешехонов. – М., 1987. – 157с.
997542
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулировании капиталистической экономики (на прим. госуд. финансов ФРГ) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Коваленко В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 26 с.
997543
  Коваленко В.П. Роль финансов в регулированиии капиталистической экономики (на примере государственных финансов ФРГ) : Дис... канд. экон.наук: / Коваленко В.П.; КИСИ. – К, 1971. – 196л. – Бібліогр.:л.Х-ХХ
997544
  Савельева Л.В. Роль финансов в сопроизводстве квалифицированной рабочей силы при капитализме (на прим. Англии) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Л. В.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Л., 1972. – 22л.
997545
   Роль финансов в социально-экономическом развитии страны. – М., 1986. – 230с.
997546
   Роль финансов в укреплении экономики колхозов. – М., 1967. – 228с.
997547
   Роль финансов и кредита в интенсификации экономики региона. – Караганда, 1986. – 136с.
997548
   Роль финансов и кредита в использовании закона повышения производительности труда в коммунистическом строительстве. – М., 1982. – 126с.
997549
  Трапаидзе В.С. Роль финансов и кредита в организационно-хозяйственном укреплении колхозов Грузинской ССР (1946-1954 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: / Трапаидзе В.С.; АН ГрузССР. Ин-т экономики. – Тбилиси, 1955. – 24л.
997550
   Роль финансов и кредита в повышении производительности труда. – М., 1990. – 223с.
997551
  Семенов В.Н. Роль финансов и кредита в развитии сельского хозяйства / В.Н. Семенов. – М., 1973. – 287с.
997552
   Роль финансово-кредитного механизма в повышении эффективности общественных затрат. – М., 1984. – 153с.
997553
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 1. – 1988. – 131с.
997554
   Роль финансово-кредитного механизма в социально-экономическом ускорении развития народного хозяйства. – Рига
Ч. 2. – 1988. – 120с.
997555
   Роль финансово-кредитного механизма в ускорении темпов социально-экономического развития. – Свердловск, 1988. – 117с.
997556
   Роль финансово-кредитного механизма в хозрасчетном стимулировании общественного производства. – М., 1987. – 197с.
997557
   Роль финансово-кредитного механизма в экономии общественного труда. – М., 1986. – 182с.
997558
   Роль финансово-кредитных методов в повышении эффективности производственных фондов и оборотных средств. – М., 1988. – 158с.
997559
  Рокетлишвили М.И. Роль финансового и кредитного механизма в повышении экономической эффективности производства (на примере легкой промышленности Грузинской ССР) / М.И. Рокетлишвили. – Тбилиси, 1985. – 63с.
997560
  Шмулдер М. Роль финансовой политики государства буржуазной Латвии в перераспределении национального дохода в пользу эксплуататорских классов и в ограблении трудящихся. : Автореф... канд. экон.наук: / Шмулдер М.; Латв. гос. ун-т. им. П.Стучки. – Рига, 1963. – 34л.
997561
  Стрелец И. Роль финансовых инноваций в распространении экономической нестабильности / И. Стрелец, М. Столбов // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 6. – С. 56-64. – ISSN 0131-2227
997562
  Агаев А. Роль фискальной политики в обеспечении устойчивости экономики // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 50-58. – ISSN 0207-3676
997563
   Роль фитогормонов в проявлении некоторых признаков у растений. – Новосибирск, 1983. – 214с.
997564
  Умнов А.А. Роль фитопланктона в процессе самоочищения загрязненных вод. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Умнов А.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1974. – 22л.
997565
   Роль фитохрома в растениях. – М., 1986. – 287c.
997566
  Лутай В.С. Роль філософії в розвитку методології сучасної техніки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
997567
  Омелаєнко Г. Роль філософських ідей К. Ясперса в становленні і розвитку екзистенціальної психології // Філософсько-антропологічні студії, 2008 / НАНУ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди; [ ред. рада: Андрос Є.І., Попович М.В., Бичко І.В. та ін. ]. – Київ : Стилос, 2008. – Філософська антропологія та сучасність (пам"яті В.Г. Табачковського). – С. 474-479. – ISBN 978-966-8009-72-3
997568
  Бондар Т. Роль філософських наук у формуванні світогляду студентської молоді // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 419-420. – ISSN 2076-1554
997569
  Горохолінська І.В. Роль філософсько-релігійних ідей Канта у становленні аксіологічно-методологічного ресурсу філософії релігії // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 174-1180
997570
  Іваньков М.Д. Роль фінансів в розширеному відтворенні основних фондів соціалістичної промисловості // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 38-46. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  В статье дается краткая характеристика сущности финансов при социализме и их роль в процессе социалистического расширенного воспроизводства. Использование финансов представляет особую сферу экономической деятельности социалистического государства. ...
997571
  Дмитренко Д.М. Роль фінансів домогосподарств у фінансовій системі України в контексті глобалізації // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 18-22
997572
  Огійчук М.Ф. Роль фінансів у госпрозрахунку / М.Ф. Огійчук, О.Ф. Галкін. – Х., 1972. – 109с.
997573
  Іваньков М.Д. Роль фінансів у формуванні оборотних коштів промислових підприємств // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 47-54. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  В статье на основе анализа хозяйственной деятельности предприятий легкой промышленности УССР в послевоенный период дается характеристика роли государственного финансирования в процессе расширенного воспроизводства оборотных средств предприятий. ...
997574
  Крупка І. Роль фінансових інновацій у розвитку фінансового ринку та національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано основні теоретичні підходи до тлумачення фінансових інновацій. Обґрунтовано важливість інноваційних фінансових інструментів у страхуванні ризиків та розвитку фінансового ринку в умовах глобалізації. Рассмотрены и ...
997575
  Герасимова С.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 103-111.
997576
  Безкревна А.В. Роль фінансових посередників в організації інвестиційної діяльності акціонерних товариств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 17-19. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
997577
  Пожар Т.О. Роль фінансово-економічних методів державного фінансового контролю у забезпеченні бюджетної дисципліни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 327-333 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
997578
  Місяць О.О. Роль фінансово-економічних органів ЗСУ в попередженні фінансових порушень та забезпеченні законності витрачання державних коштів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 57-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто окремі напрямки роботи фінансово-економічних органів Міністерства Оборони України по забезпеченню законності та недопущенню фінансових порушень при витрачанні державних коштів. The article deals with the certain directions of ...
997579
  Рудик В. Роль фінансово-економічних чинників у запровадженні обов"язкового накопичувального пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні фінансові і економічні фактори, які характеризують фінансовий стан національної пенсійної системи, аналізуються тенденції, що обумовлюють необхідність впровадження обов"язкового накопичувального пенсійного страхування. Особлива ...
997580
  Волковинська Т.В. Роль фінансово-кредитних інститутів у процесі формування Європейського валютного союзу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
997581
  Марцишевська Ю.Л. Роль фінансово-кредитного забезпечення підприємств аграрного сектору // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 5 (175). – С. 98-100
997582
  Бугай І.В. Роль фінансового директора в приватних вищих навчальних закладах України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 29-33. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
997583
  Дашковська І.Б. Роль фінансового забезпечення інноваційної активності промислових підприємств при управлінні конкурентоспроможністю України / І.Б. Дашковська, І.0. Ступак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 57-63. – ISSN 0321-0499
997584
  Кулінська А.В. Роль фінансового контролю в зміцненні фінансово-кредитного механізму державного управління суб"єктами невиробничої сфери // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 457-460. – (Право. Економіка. Управління)
997585
  Коваленко В. Роль фінансового контролю у підвищенні ефективності використання трудового потенціалу бюджетних та неприбуткових організацій // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 245-250. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
997586
  Добош Н. Роль фінансового менеджменту в системі управління фінансовою стійкістю страхової організації // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 178-182. – ISSN 2078-5860
997587
  Заруба Ю.О. Роль фінансового механізму у підвищенні конкурентоспроможності банків : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 60-64 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
997588
  Добрик Л.О. Роль фінансового планування у складі організаційно-економічного механізму управління реалізаційною діяльністю промислових підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 51-53 : рис. – Бібліогр.: 4 назв
997589
  Паєнтко Т.В. Роль фінансового посередництва у регулюванні фінансових потоків // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 6-10


  Стаття присвячена ролі фінансових посередників у регулюванні фінансових потоків. Виявлено взаємозв"язки руху фінансових потоків та особливостей функціонування фінансових посередників. Дано оцінку ролі фінансових посередників у зменшенні трансакційних ...
997590
  Задувайло Л. Роль фінансового потенціалу при посиленні конкурентоспроможності національної економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 7 (273). – С. 36-39. – ISSN 1810-3944
997591
  Сторчак І.М. Роль фінансового ринку у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств / І.М. Сторчак, Ю.Ф. Кизименко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-77. – (Економіка ; Вип. 38)


  Зроблено порівняльний аналіз моделей фінансування компаній у розвинених країнах, та визначені перспективи розвитку ринку інвестиційних ресурсів в умовах перехідної економіки України.
997592
  Воробйов Ю.М. Роль фінансового ринку у формуванні фінансового капіталу підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 50)


  Досліджується механізм використання фінансового ринку для формування фінансового капіталу підприємств.
997593
  Герасимчук З. Роль фінансової безпеки у реалізації цілей сталого розвитку регіону / З. Герасимчук, І. Вахович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 2. – С. 73-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1811-3141
997594
  Сизоненко В.О. Роль фінансової політики у розв"язанні суперечностей становлення національної інноваційної системи / В.О. Сизоненко, Г.М. Сербина // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2(57). – С. 35-39. – Бібліогр.: на 14 пунктів
997595
  Шумило Ю. Роль фінансової структури в системі бюджетування на підприємстві // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 117-124.
997596
  Петров В.Т. Роль фольклора в зарождении якутской литературы / В.Т. Петров. – Якутск, 1972. – 95с.
997597
   Роль фольклора в коммунистическом воспитании. – Улан-Удэ, 1967. – 227с.
997598
   Роль фольклора в развитии литератур народов СССР. – М., 1975. – 248с.
997599
   Роль фольклора в развитии литератур Юго-Восточной и Восточной Азии. – М., 1988. – 180с.
997600
   Роль фольклора в развитии хакасской литературы. – Красноярск, 1986. – 87с.
997601
   Роль фольклора в развитии хассанской литературы. – Красноярск, 1986. – 87 с.
997602
   Роль фольклора в формировании духовной жизни народа. – Черкесск, 1986. – 142с.
997603
  Сенчук І. Роль фольклорних елементів у структурі ранніх драм Вільяма Б. Єйтса "Графиня Кетлін" та "Земля потаємних бажань" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 116-125. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Досліджено своєрідність архітектоніки ранніх драм В. Б. Єйтса: виявлено засоби худ. засвоєння і трансформації мотивів та образів ірлан. фольклору й кельтської міфології. Мета дослідження - довести тезу про те, що характерне митцю на ранньому етапі ...
997604
  Івановська О. Роль фольклорної трансмісії в самоорганізації фольклору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 22). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано механізми фольклорної трансмісії, з"ясовано дефініції: традиція, трансмісія. Простежено напрямки трансмісії традиційних фольклорних смислів як шляхи міжпоколінної комунікації. З"ясовано послідовність трансмісійних механізмів: генерування ...
997605
  Синельникова Л.С. Роль фонда материального поощрения в системе экономических интересов развитого социалистического общества. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Синельникова Л.С.; ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 34л.
997606
  Мельникова Г.П. Роль фонда материального поощрения в стимулировании работников предприятий. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Мельникова Г.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
997607
  Дорогунцов С.И. Роль фонда предприятия в развитии социалистической промышленности : Автореф... кандидата экон.наук: / Дорогунцов С.И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1965. – 16л.
997608
  Калач Г.М. Роль фондового ринку в акумуляції й перерозподілі фінансових ресурсів у реальний сектор економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 62-69. – Бібліогр.: с. 62-67


  Розглянуто сутність фондового ринку, проаналізовано кількісні параметри акумуляції й перерозподілу фінансових ресурсів, зроблено висновок про наявність позитивної кореляції між рівнем розвитку фондового ринку й темпами економічного розвитку. Внесено ...
997609
  Сухоруков А.І. Роль фондового ринку у забезпеченні економічної безпеки України / А.І. Сухоруков, О.В. Собкевич // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 88-95.
997610
  Анисимова Рута Васильевна Роль фонетических параметров при передаче художественно-эстетической информации в поэтическом тексте (Экспериментально-фонетическое исследование на материале франц. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Анисимова Рута Васильевна ; Моск. ин-т иностранных языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1989. – 17 с.
997611
  Зоз Е.А. Роль фонетической организации стиха в передаче поэтического образа : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Зоз Е.А.; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – Москва, 1988. – 18 с.
997612
  Смусь Марина Абдылдакановна Роль фонетической структуры поэтического текста в создании ритмического движения: (Экспериментально-фонетическое исследование на материале nursery rhymes) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Смусь Марина Абдылдакановна; Московский гос. ин-т иностр. языков, Специализир. совет К-053.17.01. – М., 1988. – 24с.
997613
  Соболева Г.Д. Роль форм и систем заработной платы рабочих в повышении производительности труда. (По материалам предприятий машиностроения и металлообработки г.Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Соболева Г.Д. ; Киевский ин-т нар. хозяйства , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1965. – 19 с.
997614
  Копаева М.И. Роль формальных методов в семантическом анализе английских существительных : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Копаева М.И.; АН УССР. Отделение лит-ры, языка и искусствоведения. – К., 1970. – 27л.
997615
  Філонцева Т.В. Роль формування духовності й художньо-естетичної культури студентськоі молоді засобами літератури та мистецтва / Т.В. Філонцева, Л.В. Удод // Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. політехнічний університет ; Херсонський політехнічний коледж. – Одеса, 2013. – Вип. 3 (4). – С. 259-269. – ISSN 2307-4752


  У статті піднімаються проблеми молоді в сучасному суспільстві, питання формування духовності, національної свідомості, художньо-естетичної культури студентської молоді засобами літератури та мистецтва на заняттях та в позааудиторний час. Надаються ...
997616
  Лескова М.Е. Роль формы организации общественного труда в повышении производительности совокупного труда общества : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Лескова М.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва , Кафедра полит. экономии. – Киев, 1966. – 24 с.
997617
  Алсамова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматика в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени крыс при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином. : Дис... канд. биол.наук: 03.00.04 / Алсамова Л.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Шевченко. – Киев, 1983. – 146л. – Бібліогр.:л.110-146
997618
  Асламова Л.И. Роль фосфорилирования белков хроматина в регуляции транскрипционной и репликативной активности ядер печени кры при лучевом поражении и в условиях защиты серотонином. : Автореф... наук: 03.00.04 / Асламова Л.И.; КГУ. – К., 1983. – 20л.
997619
  Северин Е.С. Роль фосфорилирования в регуляции клеточной активности / Е.С. Северин, М.Н. Кочеткова. – М., 1985. – 287с.
997620
  Золотарьова Алла Роль фразеологізмів у мовленні : урок - круглий стіл у 10 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 17-20. – ISSN 0130-5263
997621
  Чаглей А. Роль фразеологізмів у політичному дискурсі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 31-39. – (Германська філологія ; Вип. 408/409)
997622
  Шкіцька Ю І. Роль фразеологізмів у ситуаціях здійснення маніпулятивного впливу / Ю І. Шкіцька, // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 231-237
997623
  Тадеєва М.І. Роль Франції и французької мови в сучасній школьній іншомовній освіті європейських країн // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 63-69. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)


  Стаття присвячена дослідженню ролі Франції та французької мови в сучасному процесі розвитку іншомовної освіти в школах європейських країн. Автор аналізує вплив Франкофонії на формування сучасної шкільної білінгвальної освіти в країнах Ради Європи, ...
997624
  Балюк Н. Роль Франції у вирішенні питань міграції в рамках міжнародних організацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 69-71.
997625
  Зуев Э.И. Роль французского капитала в экономике современного Алжира. : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Зуев Э.И.; ВШ проф. движ. ВЦСПС. – М., 1977. – 29л. – Бібліогр.:с.29
997626
  Хомякова Н.П. Роль французской судебной практики как источника нормотворчества // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 101-103. – ISSN 0132-0769
997627
  Грязнов Иван Иванович Роль Фридриха Энгельса в формировании основ научного коммунизма (1838-1848 гг.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Грязнов Иван Иванович; Специализир. учен. совет МГУ по теории науч. коммунизма. – М., 1975. – 25л.
997628
  Панаріна О.В. Роль ФРН в євроінтеграційній політиці Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 200-208
997629
  Бондаренко Ж.О. Роль фронтових видань Червоної армії польською мовою у становленні й зміцненні радянсько-польської дружби (1944-1945 рр). : Дис... канд. істор.наук: / Бондаренко Ж.О.; МВ ССО УРСР, КДУ. – К., 1973. – 172л. – Бібліогр.:л.1-21
997630
  Яландаев П.В. Роль фронтовой периодической печати в организаторской и идеологической деятельности Коммунистической партии в период битвы за Ленинград (1941-1944 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Яландаев П.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1970. – 27л.
997631
  Бондаренко Ж.А. Роль фронтовых изданий Красной Армии на польском языке в становлении и укреплении советско-польской дружбы (1944-1945 гг.) : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.03 / Бондаренко Ж.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 20 с.
997632
  Ляшенко Г.И. Роль фуги в драматургии неполифонических форм (на матер. инструментальной музыки) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17,821 / Ляшенко Г.И.; Киев. гос. консерватория. Каф. теории музыки. – Киев, 1972. – 30л.
997633
  Ляшенко Г.І. Роль фуги у драматургії неполіфонічних форм / Г.І. Ляшенко. – К, 1976. – 206с.
997634
  Яковлєв А.І. Роль фундаментально-гуманітарної спрямованості в підготовці майбутніх фахівців // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2011. – № 1 (71). – С. 108-112. – ISSN 0374-3896


  Рассматриваются пути улучшения подготовки специалистов в вузах.
997635
  Горохов В.Г. Роль фундаментального образования в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 12. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
997636
  Кириллов А.И. Роль фундаментальной науки в развитии общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 6-36. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  С помощью фактов из истории науки, техники,технологии и образования в статье описаны изменение науки на протяжении тысяч лет, отношение общества к науке, а также особенности ее использования в различные исторические периоды. Излагаются принципы ...
997637
  Братута Э. Роль фундаментальных законов в подготовке специалистов элитного уровня / Э. Братута, Н. Шаронова // Новий колегіум : Науковий інформаційний журнал. Проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.9-15. – ISSN 1562-529Х
997638
  Горохов В.Г. Роль фундаментальных исследований в развитии новейших технологий / В.Г. Горохов, А.С. Сидоренко // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 3. – С.67-76. – ISSN 0042-8744
997639
  Дубовик О.Л. Роль фундаментальных научных исследований в обществе // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 28-30. – ISSN 1812-8696


  Обзор Гумбольдт-коллоквиума, состоявшегося в Москве 31 мая-2 июня 2012 г. Обсуждались вопросы общественных наук, языковедения и лингвистики, химиии и геологии, физики в рамках секционных заседаний, дискуссии по проблеме кооперации и конкуренции в ...
997640
  Петров В.В. Роль функционально-стоимостного анализа в обеспечении эффективности реинжиниринга финансово-экономических процессов // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2009. – № 6 (68). – С. 124-127. – ISSN 1993-3541
997641
  Соколова Вера Викторовна Роль функциональных и прагматических факторов в формировании видовременной французской перифразы passe immediat : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Соколова Вера Викторовна; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1985. – 16л.
997642
  Фісун Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні / Фісун, а.О. // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
997643
  Фісун А.О. Роль функції інвестування інновацій в економічному зростанні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 46-55.
997644
  Вишневський С.Ф. Роль функціонального методу в дослідженні правової природи органів самоорганізації населення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 71-75. – ISSN 2219-5521
997645
  Намазов Насим Роль Х.Алимджана и А.Н.Толстого в развитии узбекско-русских литературных связей : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Намазов Насим; Самаркандский гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1975. – 21л.
997646
  Блик О. Роль Харківського університету у розвитку української літератури 20-40-х років XIX століття: інтелектуальний рух та захоплення національними традиціями // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 191-199. – ISBN 966-7773-70-1


  Український літературний рух мав у своїй основі захоплення народністю, українськими піснями та фольклором. У такій атмосфері формувався світогляд М. Костомарова. Познайомившись зі збірником М. Максимовича, він захопився українським фольклором.
997647
  Ткаченко А.М. Роль Харьковского университета в развитии школы в первом тридцатилетии существования университета (1805-1835 гг.) : Автореф... канд. пед.наук: / Ткаченко А.М.;. – Х., 1950. – 31л.
997648
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – [Київ], 2012. – 399 л. – Додатки: л. 383-399. – Бібліогр.: л. 322-382
997649
  Єщенко Ю.В. Роль хелатоутворюючих металів в клітинах різних органів в реалізації стрес-реакції : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Єщенко Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назв
997650
  Новичков В.И. Роль химизации в повышении производительности труда в социалистическом сельском хозяйстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Новичков В.И. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 19 с.
997651
  Рогачев В.И. Роль химизации народного хозяйства в подъеме благосостояния советского народа : Автореф... канд. экон.наук: / Рогачев В. И.; Сарат.ГУ, Каф. политэкон. – Саратов, 1967. – 25л.
997652
   Роль химии в охране окружающей среды. – Киев, 1983. – 302с.
997653
  Заиков Г.Е. Роль химии в производство продуктов питания / Г.Е. Заиков. – М., 1986. – 48с.
997654
  Толстогузов В.Б. Роль химии в разработке перспективных методов получения пищевых продуктов / В.Б. Толстогузов. – М., 1985. – 48с.
997655
  Калечиц И.В. Роль химии в решении топливо-энергетической проблемы: получение жид. топлива из твердых горючих ископ. / И.В. Калечиц. – М., 1986. – 31с.
997656
  Кононов А.М. Роль химии в создании материально-технической базы коммунизма / А.М. Кононов. – М., 1970. – 48с.
997657
  Заворотнова Г.И. Роль химических реакций при спектральном анализе минерального сырья : Автореф... канд. хим.наук: 02.071 / Заворотнова Г.И.;. – Л, 1970. – 14л.
997658
  Сказка В.С. Роль химической структуры и конформаций макромолекул в концетрационных эффектах поступательного движения и свойства растворов полимеров. : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.06 / Сказка В.С.;. – К, 1978. – 32л.
997659
  Шерстюк В.В. Роль хищников в выедании икры и молоди рыб на нерестилищах Кременчугского водохранилища : Автореф... канд. биол.наук: / Шерстюк В. В.; Укр. с. х. акад. – К., 1967. – 17л.
997660
  Поляков М.Г. Роль хімічних елементів у життєдіяльності людини. / М.Г. Поляков. – К., 1977. – 48с.
997661
  Ганз С.Н. Роль хімічної промисловості в розвитку народного господарства країни і піднесенні матеріального добробуту радянського народу / С.Н. Ганз. – Дніпропетровськ, 1958. – 44с.
997662
  Яринчина О. Роль хліба в українській народній культурі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 655-659
997663
  Ерзин Э.Х. Роль хлопководческой кооперации в строитеьлстве социализма в Узбекистане (1917-1931 гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Ерзин Э.Х.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 32л.
997664
  Палійчук А. Роль Хмельницької телерадіокомпанії "Поділля-центр" у збереженні національного інформаційного простору України. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 120-122.
997665
   Роль хозрасчета в управлении производством. – Свердловск, 1976. – 115с.
997666
  Ле Мань Луан Роль хозяйственного арбитража в укреплении договорной дисциплины во Вьетнаме : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.04 / Ле Мань Луан; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 149л. – Бібліогр.:л.140-149
997667
   Роль хозяйственного механизма в совершенствовании экономики развитого социализма. – М., 1985. – 335с.
997668
  Баутина Н.В. Роль хозяйственного расчета в совместной плановой деятельности стран - членов СЭВ / Н.В. Баутина, Н.И. Проский. – М, 1978. – 96с.
997669
  Грилевский А.П. Роль хозяйственной реформы в совершенствовании экономических отношений между промышленными предприятиями и подрядными строительными организациями : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Грилевский А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедр полит. экономии и основ нуч. управления соц. экономикой. – М., 1971. – 19л.
997670
  Калтахчян Н.М. Роль хозяйственных реформ в совершенствовании механизма экономического сотрудничества стран СЭВ : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Калтахчян Н.М.; Моск. экон. статист. ин-т. – М., 1970. – 28л.
997671
  Абуладзе Г.В. Роль холинергических структур в генезисе вызснных потенциоалом коры мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.102 / Абуладзе Г.В.; АН СССР. – Новосибирск, 1971. – 20л.
997672
  Юрченко Ольга Павловна Роль холинэстераз в функционировании холинорецептивной мембраны гиганских нейронов брюхоногих моллюсков : Автореф... канд. биол.наук: / Юрченко Ольга Павловна; АН СССР. Ин-т биологической физики. – Пущино, 1974. – 22л.
997673
  Каменецький Максим Роль Хорватії у процесі розпаду СФРЮ // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 85-91. – (Історія ; Вип. 18)
997674
  Шаляпин С.О. Роль христианского церковного права в развитии пенитенциарной практики и пенитенциарных доктрин / С.О. Шаляпин, М.Б. Балова // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 14-23.
997675
  Азарх І. Роль християнства в самоідентифікації українця в народних піснях // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 269-275. – ISBN 966-02-4003-1
997676
  Пилипенко Г.М. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 5-9.
997677
  Буриходжаев М. Роль художественно-образного воздействия в атеистическом воспитании трудящихся (на материалих узб. сов. драмат.) : Автореф... канд. филос.наук: / Буриходжаев М.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1970. – 43л.
997678
   Роль художественного конструирования в решении комплексных социально значимых задач проектирования предметной среды. – М., 1974. – 103с.
997679
  Казыханова Б.Р. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании / Б.Р. Казыханова. – Алма-Ата, 1967. – 227с.
997680
  Алексеева В.В. Роль художественного наследия в эстетическом воспитании народа / В.В. Алексеева. – Москва, 1965. – 72с.
997681
  Умиров С. Роль художественной детали в изображении характера и обстоятельства в прозе А. Каххара. : Автореф... канд. филол.наук: / Умиров С.; Ан УзССР. Ин-т языка и литературы им А.С. Пушкина. – Ташкент, 1967. – 26л.
997682
  Руднева Е.Г. Роль художественной литературы в нравственном воспитании личности. / Е.Г. Руднева. – М., 1987. – 52с.
997683
  Сморжевська О. Роль художника Анатоля Петрицького у становленні та розвитку української театральної сценографії у 1920-х роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 172-176. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль та значення творчості А. Петрицького у формуванні та розвитку українського театрального мистецтва в 1920-х рр. The role and importance of A. Petritskiy"s creativity in formation and developments of the Ukrainian theatrical art in ...
997684
  Шевченко В.Е. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 14. – С. 38-55


  У лекції розкриваються функціональні обов"язки художнього та технічного редакторів у процесі створення зовнішньої форми друкованого видання. Також перелічуються етапи розробки проекту оформлення видання. Звертається увага на особливості ...
997685
  Шевченко В. Роль художника, художнього та технічного редакторів у друкованому виданні : Текст лекції для студ. відділення "Видавнича справа та редагування" з курсу "Художньо-технічне редагування" / Вікторія Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики;. – Київ : Інститут журналістики, 2005. – 48с.
997686
  Бабій І. Роль художніх означень у складі дескриптивно-образних номенів : (на матеріалі "малої прози" кінця ХХ - початку ХХІ століття) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2009. – (Філологія ; Вип. 11). – ISBN 9666-2917-01-2
997687
  Мушкудіані О.Н. Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Мушкудіані О.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1996. – 57 с.
997688
  Мушкудіані Олександр Несторович Роль художнього перекладу в розвитку українсько-грузинських літературних взаємин : Дис... докт. філолог.наук: 10.01.05 / Мушкудіані Олександр Несторович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 410л.
997689
  Хроменко І.А. Роль художньої літератури у формуванні життєвих цінностей людини : 7 клас // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 9 : Урок літератури: слово, музика і фарби. – С. 26-30
997690
  Славин Б.Ф. Роль целей и целевых социальных систем в научном управлении развитым социалистическим обществом : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славин Б.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1977. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
997691
  Куртенкова В.Н. Роль цели в волевом акте : Автореф... кандид. пед. (по психологии)наук: / Куртенкова В.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1954. – 16л.
997692
  Ча Роль ценностных балансов при планировании народного хозяйства. : Автореф... канд. экон.наук: / Ча Хи-Ден; Москов. гос. экон. ин-т. – М., 1953. – 16л.
997693
  Кузеванова А.Л. Роль ценностных ориентаций в формировании ценностных принципов бизнес-деятельности // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 134-139. – ISSN 1680-2721
997694
  Кунина Лариса Семеновна Роль центра и периферии в развитии мышечного утомления : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Кунина Лариса Семеновна; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1975. – 23л.
997695
  Олійник А.Ю. Роль центральних органів виконавчої влади України в забезпеченні конституційних свобд // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-36.
997696
  Безнощенко М.В. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 85-87


  Увага зосереджена на проблемі забезпечення стабільності фінансової системи через впровадження ефективної та безпечної платіжної системи.
997697
  Шкляр А.І. Роль центрального банку в забезпеченні фінансової стабільності: уроки світового досвіду для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 4. – С. 49-61 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
997698
  Алі Мабхут Саад Мулкат Роль центральної преси Ємену в інформаційному забезпеченні громадсько-політичних перетворень суспільства: проблеми та перспективи (1994-2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Алі Мабхут Саад Мулкат; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
997699
  Піскун В. Роль Центральної Ради у самовизначенні та самоідентифікації української нації // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ : Ін-т історії України, 1997. – [Ч. 1]. – С. 51-59. – ISBN 966-02-0276-8
997700
  Вавилов Н.И. Роль Центральной Азии в происхождении культурных растений : Предварительное сообщение о результатах Экспедиции в Центральную Азию в 1929 г. / Н.И. Вавилов. – Ленинград, 1929. – 44с.
997701
  Свидерский В.Л. Роль центральной и симпатической нервной системы в фунции быстрых мышц несекомых : Автореф... канд. биол.наук: / Свидерский В. Л.; АН СССР, ин-т физиол. – Л., 1963. – 22л.
997702
  Давид О.Ф. Роль центральной нервной системы в функции лакомоторных мышц аннелид : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 102 / Давид О.Ф. ; АН СССР, Ин-т физиологии. – Ленинград, 1970. – 14 с.
997703
  Али Мабхут Саад Мулкат Роль центральной печати Йемена в информационном обеспечении общественно-политических преобразований общества: проблемы и перспективы (1994-2000 гг.) : Дисс. канд. филолог. наук: 10.01.08 / Али Мабхут Саад Мулкат; НАНУ. ЛНБ им. В.Стефаника. Научно-исследов. центр периодики. – Львів, 2002. – 178л. – Библиогр.: л.138 - 151
997704
  Сидоров Н.А. Роль центральных государственных органов ОРРГ в механизме милитаристско-клерикальной диктатуры. : Автореф... доктор юрид.наук: / Сидоров Н.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1964. – 38л. – Бібліогр.:с.37-38
997705
  Голуб И.Ф. Роль цены в материальном стимулировании производства новой техники : Дис... канд. эконом.наук: / Голуб И.Ф.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Кафедра политэкономии естественных факультов. – К., 1964. – 275л. – Бібліогр.:л.253-275
997706
  Гогава М.В. Роль церебрального и подглоточного нервных узлов в рефлекторных реакциях беспозвоночных животных : Автореф... кандид. биологич.наук: / Гогава М.В.; Тбилисский гос. университет имени Сталина. – Тбилиси, 1951. – 16л.
997707
  Недошитко І.Р. Роль церкви в житті української діаспори США (кінець XX - XXI ст.) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 10 (235). – С. 63-72. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
997708
  Спис О. Роль Церкви в процесі націєтворення: український варіант // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 536-542


  Досліджується роль Церкви в процесі формування української нації.
997709
  Казанцев А.О. Роль церкви у вирішенні соціального питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 183-184. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі питання вирішення соціальних проблем стоїть дуже гостро. Політики і вчені не припиняють пошуки відповідей на ці запитання. У цій статті викладено позицію церкви щодо цього питання. In the modern world question of solving of social ...
997710
  Бровко Н.П. Роль церкви у формуванні Польської держави (ІХ-ХIII ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-88. – (Історія ; Вип. 38)


  Розглядається питання про становлення міст Польщі в епоху середньовіччя (ІХ-ХIII ст.), їхню культуру, зокрема, релігію, що активно впливала на їх розвиток.
997711
  Зайцева-Чіпак Роль церкви як соціального інституту у сучасному українському суспільстві // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 14-21. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
997712
  Смыкалин А.С. Роль церковного права в современной правовой системе общества / А.С. Смыкалин, В.П. Мотревич // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 8-14.
997713
  Андрєєва О.М. Роль цивілізаційної риторики у побудовах сучасної геополітики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 600-606. – ISSN 1563-3349
997714
  Шарон В. Роль цивільних у миротворчих операціях / В. Шарон, С. Блер // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 79-97. – ISBN 978-966-7272-97-5
997715
  Бачинська Л.Г. Роль циклу гуманітарних дисциплін у навчанні архітектора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2010. – Вип. 23. – С. 32-45. – ISSN 2077-3455
997716
  Холоден Н.П. Роль цинка в преодолении розеточности у яблони : Автореф... кандидата биол.наук: / Холоден Н.П.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 15л.
997717
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Лянна О.Л.; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 160л. – Бібліогр.: л.135-160
997718
  Лянна О.Л. Роль цистеїнових катепсинів у деградації білків при патологічних станах : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Лянна О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
997719
  Музрукова Е.Б. Роль цитологии в формировании и развитии общебиологических проблем / Е.Б. Музрукова. – М, 1988. – 175с.
997720
  Нестерчук І.К. Роль цифрової карти в регіональному геоекологічному аналізі // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
997721
  Селезень П. Роль цілей міжнародного податкового договору в контексті його тлумачення // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 6 (108). – С. 53-57
997722
  Резван О. Роль ціннісних орієнтацій у формуванні професійної позиції майбутніх інженерів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Вип. 61. – С. 182-189. – ISSN 2077-1827
997723
  Поліщук О.С. Роль цінностей у консолідації українського народу з метою самозбереження // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 225-231. – ISSN 1728-3671
997724
  Віньюков І.К. Роль ціноутворення у піднесенні промисловості / І.К. Віньюков. – Київ, 1965. – 108с.
997725
  Федоренко В.А. Роль ЦК РСДРП(б) в организационном управлении большевистских организаций в период подготовки и победы Великой Октябрьской Социалистической революции. Март - октябрь 1917 г. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 24л.
997726
  Орехов М.Д. Роль ЦКК--РКИ Украины в укреплении союза рабочего класса и крестьянства. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Орехов М.Д.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1969. – 33л. – Бібліогр.:с.33
997727
  Мусаев С.Б. Роль ЦКК КП(б) Азербайджана в борьбе за единство и чистоту партийных рядов. : Автореф... Доктора ист.наук: 07.00.01 / Мусаев С.Б.; МВ и ССО Азебр.ССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1980. – 49л.
997728
  Кудря В.А. Роль ЦКК КП(б) У -- НК РКИ УССР в выполнении первого пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Кудря В.А.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1972. – 29л.
997729
  Минкин А.И. Роль ЦКК КП(б)У - НР РКИ УССР в восстановлении промышленности республики (1923-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Минкин А.И.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра истории КПСС. – Харьков, 1968. – 36л.
997730
  Водолажская Татьяна Ивановна Роль чайковых птиц в формировании прибрежных биогеоценозов : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Водолажская Татьяна Ивановна; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1976. – 24л.
997731
  Мельник Н Роль часової перспективи у становленні професійної ідентичності особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-43. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
997732
  Плехова І. Роль часопису "Українська книга" (1937-1943) у розвитку книгознавчої думки кінця 30-х років ХХ століття (до 70-річчя виникнення часопису) // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 211-214.
997733
  Ткаченко С. Роль часопросторової перспективи в перекладі (на матеріалі різномовних тлумачень одного вірша Артюра Рембо) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 77-82. – ISSN 0236-1477
997734
  Дерябина М. Роль частного капитала в реформировании российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса) // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2002. – № 4. – С.111-125. – ISSN 0042-8736
997735
  Овчарук М.Е. Роль человека в современных информационно-управляющих системах / М.Е. Овчарук, А.Н. Костюченко // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1985. – Вып. 58
997736
  Гадиева М.Б. Роль человеческого капитала в инновационном развитии экономики России: вызов времени // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-14. – (Экономика ; № 6). – ISSN 0201-7385
997737
  Зотова А.И. Роль человеческого капитала в экономике // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 7-10. – ISSN 1728-8878
997738
  Зайцева Е.В. Роль человеческого фактора в условиях развития рыночных отношений // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 1. – С. 81-85. – Бібліогр.: на 5 пунктів
997739
  Котова Л.Б. Роль человеческого фактора в экологизации общественного сознания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1987. – Вып. 64 : XXVII съезд КПСС об ускорении научно-технического и социально-экономического прогресса
997740
   Роль человеческого фактора в языке : Язык и картина мира. – Москва : Наука, 1988. – 216с. – ISBN 5-02-010880-4
997741
  Серебренников Б.А. Роль человеческого фактора в языке / Б.А. Серебренников. – Москва, 1988. – 244с.
997742
  Майорченко В. Роль черной металлургии в развитии экономики Украины / В. Майорченко, В. Калюжный // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1810-3944
997743
  Кукуріка Л.С. Роль читання у вивченні англійської мови.To live or to leave / Л.С. Кукуріка. – Харків : Основа, 2012. – 96 с. – Текст англ. мовою. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 10 (118)). – ISBN 978-617-00-1617-1
997744
  Липская Татьяна Адамовна Роль чтения в формировании экологического сознания молодежи: (социологический анализ) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.09 / Липская Татьяна Адамовна ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1989. – 21 с.
997745
  Шегда О. Роль Швеції в інтеграції скандинавських країн // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 51
997746
  Зайцева Т. Роль Шевченка в історії синтаксису української літературної мови : Дис... наук: / Зайцева Т.;. – 107л. – Бібліогр.:л.105-106
997747
  Соскин В.Л. Роль шефства города над деревней в борьбе КПСС за укрепление союза рабочего класса и крестьянства в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Соскин В.Л.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Новосибирск, 1957. – 20л.
997748
  Баскина Р.М. Роль Шиллера в истории эстетической мысли : Автореф... канд. философ.наук: / баскина Р.М.; Акад. наук СССР. Ин-т философии. – М., 1958. – 19л.
997749
  Иван Геза Роль широких обсуждений и дискуссий в разработке политики и решений партии. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.14 / Иван Геза; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1978. – 26л.
997750
  Меньшиков Н.И. Роль школ коммунистического труда в идеологическом воспитании рабочего класса. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Меньшиков Н.И.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1968. – 22л.
997751
  Максимова Н. Роль школи у формуванні позитивних дитячо-батьківських стосунків у родині / Н. Максимова, Л. Порох // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4/5 (988/989). – С. 64-68. – ISSN 0131-6788
997752
  Певцова Е.А. Роль школы в формировании несовершеннолетних : о реализации современной доктрины правового образования в РФ // Основы государства и права. – Москва, 2004. – № 1. – С.88- 95
997753
  Рубчевский К.В. Роль школьного курса географии в социализации личности молодого человека : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 0016-7207
997754
   Роль школьной библиотеки в повышении уровня учебно-воспитательного процесса. – М., 1975. – 39с.
997755
  Шафиев С.А. Роль школьной комсомольской организации в идейно-политическом воспитании старшеклассников. : Автореф... канд.пед.наук: / Шафиев С.А.; Азерб.гос.пед.ин-т. – Баку, 1965. – 33л.
997756
  Колдунов Я.И. Роль школьной печати в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – Омск, 1956. – 100с.
997757
  Колдунов Я.И. Роль школьных газет в коммунистическом воспитании учащихся. / Я.И. Колдунов. – М., 1957. – 86с.
997758
  Борисенков Е.П. Роль штормовых условий в формировании глобальных атмосферных процессов и требования к системе наблюдений / Е.П. Борисенков, М.А. Кузнецов; АН СССР. Отдел вычислит. математики. Всес. тн-т научной и технической информации. – Москва, 1981. – 15с.
997759
  Булгакова О.Ю. Роль эволюционного-биографического подхода в изучении творчества П. А. Сорокина // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 3 (41). – С.58-60. – ISSN 1684-2618
997760
  Алькова Евгения Игнатьевна Роль экзогенных процессов в формировании рельефа Батеневско-Беллыкского нагорья : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.01 / Алькова Евгения Игнатьевна; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Абакан, 1975. – 23л.
997761
  Филонов К.П. Роль экологических факторов зимы в жизни птиц северо-восточного побережья Байкала : Автореф... канд. биол.наук: / Филонов К.П.; Иркут. с.-х. ин-т. – Иркутск, 1962. – 21л.
997762
  Рзаев И.М. Роль экологического фактора в продолжительном развитии регионов и его социально-экономическая значимость // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 52-55. – ISSN 1684-2618
997763
  Демченко Н.В. Роль экологической культуры в воспроизводстве общества и человека // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 168-173. – ISSN 1993-6788
997764
  Хорошун Константин Николаевич Роль экономических интересов в повышении эффективности колхозного производства. (На примере колхозов БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Хорошун Константин Николаевич; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1977. – 23л.
997765
  Хачатрян Е.К. Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Хачатрян Е.К. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 35 с.
997766
  Хачатрян Ерванд Камсарович Роль экономических отношений государства с колхозами в стимулировании труда колхозников. : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Хачатрян Ерванд Камсарович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1980. – 189л.
997767
  Заделенов В.Г. Роль экономических показателей в повышении эффективности производства промышленных предприятий : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Заделенов В.Г. ; Казанский ГУ. – Киев, 1968. – 23 с.
997768
  Столяров Е.С. Роль экономических санкций в социалистической системе планирования руководства промышленностью. : Автореф... канд.экон.наук: / Столяров Е.С.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1965. – 20л.
997769
  Евликов В.С. Роль экономических совещаний в 1921-1922 годах в борьбе партии за социалистическое строительство. : Автореф... Канд.ист.наук: / Евликов В.С.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1962. – 16л.
997770
  Фролов Феликс Сергеевич Роль экономических стимулов в повышении эффективности социалистического производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Фролов Феликс Сергеевич ; Львов. гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1977. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
997771
  Гомбожав Д. Роль экономического сотрудничества в развитити МНР / Д. Гомбожав. – Москва, 1969. – 112с.
997772
  Сясин А.А. Роль экономического сотрудничества в строительстве социализма в странах народной демократии. : Автореф... канд. экон.наук: / Сясин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1956. – 15л.
997773
  Рабаданова Ж.Б. Роль экономической диагностики в анализе и управлении эффективностью производства // Вопросы экономических наук / Издательство " Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (45). – С. 88-90. – ISSN 1728-8878
997774
  Горбунов И.С. Роль экономической политики в развитии социалистического производства : Автореф... канд. экон.наук: / Горбунов И. С.; ЛГУ. – Л., 1958. – 18л.
997775
  Кривоногов Г.П. Роль экономической реформы в стимулировании труда производственных коллективов.. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кривоногов Г.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Каф. полит. экономии. – Л., 1973. – 16л.
997776
   Роль экономической теории во взаимодействии науки с производством. – К., 1984. – 89с.
997777
  Титов Р.А. Роль экситонов в механизме фоточувствительности кристаллов Cu2O : Автореф... канд. физ. мат.наук: 046 / Титов Р. А.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
997778
  Соскин О.И. Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Соскин О.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – л.
997779
  Соскин Олег Игоревич Роль экспортного сектора экономики в воспроизводственном процессе освободившихся государств (на материалах нефтеэкспортирующих стран) : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01 / Соскин Олег Игоревич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1984. – 185л.
997780
  Гордова Ю.Ю. Роль экстралингвистических данных в изучении древнейшей ономастики регионов (на материале Среднего Поочья) // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2012. – № 2 (41). – С. 15-18. – ISSN 1562-1391
997781
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму : Дис... канд. экон.наук: / Глухов В.П.; КГУ. Кафедра политической экономии экон. фак-та. – К., 1970. – 265л. – Бібліогр.:л.249
997782
  Глухов В.П. Роль электрификации в изменении характера труда при переходе к коммунизму (на материалах с.-х. УССР) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 590 / Глухов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 20 с.
997783
  Самсонов Л.Н. Роль электрификации в повышении эффективности общественного производства / Л.Н. Самсонов. – Москва : Московский университет, 1974. – 213 с.
997784
  Винтер А.В. Роль электрификации в постепенном переходе СССР от социализма к коммунизму / А.В. Винтер, А. Маркин. – Москва, 1952. – 88с.
997785
  Осипов В.Н. Роль электрификации в развитии колхозного производства : Автореф... канд.экон.наук: / Осипов В.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т экономики. – Москва, 1955. – 12л.
997786
  Гридчин В.Ф. Роль электрификации в развитии колхозного производства в послевоенный период 1946-1957 гг. (На материалах Укр. ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Гридчин В.Ф.; Киевский фин.-экон. ин-т. – К., 1958. – 15л.
997787
  Бодрова О.Ф. Роль электрификации в создании материально-производственной базы социализма в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бодрова О. Ф.; ЛГУ, ИПВП маркс.-лен. – Л., 1955. – 15л.
997788
  Черненко М.С. Роль электрификации в создании материально-технической базы коммунизма. (На матер. сел. хоз. УССР) : Автореф. дис. ... доктор экон. наук / Черненко М.С. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. полит. экономии. – Киев, 1963. – 44 с.
997789
  Смирнов П.П. Роль электрификации социалистического хозяйства в ликвидации противоположности между городом и деревней : Автореф... канд. экономич.наук: / Смирнов П.П.; Ленинградский государственный ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Л., 1951. – 28л.
997790
  Де-Метц Роль электроемкости человеческого тела в цепи переменного тока / Де-Метц. – Киев : Тип.Импер.Ун-та Св.Владимира Н.Т.Корчак-Новицкаго, 1899. – 34с. – Отд.оттиск из "Универ.Известий" за 1899г.
997791
  Махутов Б.Н. Роль электронных средств обучения в формировании информационной компетентности студентов вуза / Б.Н. Махутов, Д.А. Петров // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 3 (242). – С. 43-45. – ISSN 0234-0453
997792
  Коровина Л.М. Роль элементов соревнования в совршенствовании двигательных навыков у детей 6 лет : Автореф... канд. пед.наук: / Коровина Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
997793
  Митина Роль эллинистической монархии в формировании правовой базы межгосударственных отношений (IV-І вв. до н.э.) / Митина, СИ // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 29-33. – ISSN 1812-3910
997794
  Графова Т.А. Роль эмотиновой коннотации в семантике слов : Автореф... канд филол.наук: 10.02.19 / Графова Т. А.; Моск. гос. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 22л.
997795
  Бондарь Сергей Анатольевич Роль эндогенной интоксикации в патогенезе экземы и коррекция ее энтеросорбционной терапией : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Бондарь Сергей Анатольевич; Мин-во здравоохранения Украины, Киевский мединститут им. А.Богомольца. – К., 1992. – 16л.
997796
  Степаненко Г.Д. Роль эритроцитов в мигарации белков плазмы крови : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Степаненко Г.Д. ; АН Киргиз. ССР, Объединд. совет. отдел. биол. наук. – Фрунзе, 1965. – 17 с.
997797
  Гончаренко Людмила Леонидовна Роль эритроцитов в регуляции свертывания крови и фибринолиза у различных животных и человека : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Гончаренко Людмила Леонидовна; МВ и ССО УССР. Харьковский гос. ун-т. – Х., 1979. – 24л.
997798
  Иванова Т.Н. Роль эстетического воспитания в подготовке слепых и слабовидящих школьников к самостоятельной трудовой жизни / Т.Н. Иванова. – Алма-Ата, 1989. – 56с.
997799
  Блахут А. Роль эстетического воспитания в развитии творческих способностей личности. : Автореф... Канд.филол.наук: 09.00.04 / Блахут А.; АН УССР. – К, 1984. – 21л.
997800
  Озолиня Ж.Ю. Роль эстетического воспитания в формировании будущих специалистов : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 09.00.04 / Озолиня Ж. Ю.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1988. – 18 с.
997801
  Ахмедов А.И. Роль эстетического воспитания в формировании и развитии эстетического вкуса : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Ахмедов А.И.; АН АзССР. Отд-ние обществ. наук. Ин-т философии и права. – Баку, 1972. – 29л.
997802
  Озолиня Жанета Юрьевна Роль эстетического воспитания в формировании профессиональной культуры будущих специалистов (на материал. Латв. ССР) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.04 / Озолиня Жанета Юрьевна; Латв. гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1988. – 153л. – Бібліогр.:л.135-153
997803
  Овчаренко Василий Алексеевич Роль эстетического идеала в воспитании советской молодежи : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Овчаренко Василий Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1974. – 20л.
997804
  Чернявская Ю.В. Роль этнической самооценки в самосознании народа // Личность. Культура. Общество : теоретический и практический журнал. – Москва, 2001. – Т. 3, вып. 4. – С.269-277
997805
   Роль этнографии в идеологической работе и в ускорении социально-экономического развития общества. – Омск, 1987. – 200с.
997806
  Сергеева О.А. Роль этнокультурной и социокультурной маргинальности в трансформации цивилизационных систем // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.104-115. – ISSN 0869-0499
997807
  Сухарев А.В. Роль этнофункциональных факторов в повышении мотивации к учению у подростков / А.В. Сухарев, Т.В. Неверова // Вопросы психологии : научный журнал / Российская акад. образования, Трудовой кол. ред. – Москва, 2011. – № 5. – С. 81-90. – ISSN 0042-8841
997808
  Кирюшко М.І. Роль Ю.М. Кочубея у створенні та діяльності Всеукраїнської громадської організації "Український центр ісламознавства" / М.І. Кирюшко, В.О. Шведь // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 2. – С. 31. – ISSN 1608-0599
997809
  Калашник Г. Роль ювенільних джерел рудних компонентів в урановому рудогенезі Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 53-56. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто просторовий, часовий і геохімічний зв"язок між формуванням урановорудних об"єктів та проявами лужноультраосновного магматизму в Приазовському мегаблоці та на суміжних територіях. Проведено аналіз вмісту урану в кристалічних породах ...
997810
  Мамараев Р. Роль Юга России в Каспийском регионе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70-76. – ISSN 0131-2227
997811
  Гуменюк А.Г. Роль ЮНЕСКО в охороні історичних пам"яток у Республіці Кіпр // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 356-358. – ISBN 966-7196-06-2
997812
  Карленко Т Роль ЮНЕСКО в сохранении и развитии традиционных культур народов Африки южнее Сахары (1960-1990 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Карленко Т В.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1992. – 24л.
997813
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 1. – С. 209-217


  Стаття розкриває питання Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В ній дається характеристика поняття "Всесвітня спадщина", надається статистика щодо культурних та природних об"єктів у світі та Україні, характеризується міжнвародне законодавство, розглядаються ...
997814
  Прокаєва В.В. Роль ЮНЕСКО у збереженні культурних надбань людства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 82-88. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
997815
  Станкевич Г.В. Роль юридической науки в проведении судебной реформы 1864 г. / Г.В. Станкевич, Г.О. Беланова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 17. – С. 19-22. – ISSN 1812-3805
997816
  Атепалихін А.В. Роль юридичних клінік у професійному розвитку студента-правника // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 254-256. – ISBN 966-8009-46-0
997817
  Музика В.Г. Роль юридичних фактів у податковому праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 98-100. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу юридичних фактів у податковому праві. Виведено їхнє поняття, приведено класифікацію та визначено основні функції юридичних фактів. Article is devoted to the analysis of the jural facts in the tax law. Their concept are investigated, ...
997818
  Власенко В В. Роль юридичної відповідальності в системі засобів забезпечення екологічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 132-136. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Досліджується роль юридичної відповідальності в забезпеченні екологічної безпеки.
997819
  Литвин В.М. Роль юридичної науки в удосконаленні механізмів гарантій належної реалізації Європейської конвенції про захист прав людини // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 3-13. – ISSN 1993-0909


  60-річчя прийняття Конвенції про захист прав людиниі основоположних свобод однозначно є подією знакового характеру для України.
997820
  Миронюк С.С. Роль юридичної термінології у формуванні мовленнєвої культури студентів-правознавців // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 15. – С. 125-132
997821
  Мазипчук М. Роль Юрія Коцюбинського в діяльності повноважного представництва СРСР у Польщі // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія. – С. 91-93. – ISBN 978-966-171-783-0
997822
  Капіруля М. Роль ядерного чинника в політиці КНДР // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 104, ч. 1. – С. 25-26
997823
  Дубовик С. Роль ядерної енергетики в системі енергетичної безпеки держави // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.72-78. – ISBN 966-73-53-51-Х
997824
  Тосунян Л.А. Роль ядерной структуры в слабых и электромагнитных процессах при промежуточных энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 10.04.16 / Тосунян Л.А.; ОИЯИ. – Дубна, 1978. – 11л.
997825
  Юдин А.Л. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании некоторых признаков у амеб. (Опыты по трансплантации ядер) : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Юдин А.Л. ; Ин-т цитологии АН СССР. – Ленинград, 1965. – 21 с.
997826
  Сопина В.А. Роль ядра и цитоплазмы в наследовании устойчивости к повреждающему действию этилового спирта и высокой температуры у амеб. : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Сопина В.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1968. – 16л.
997827
  Стриженко А.А. Роль языка в системе средств пропаганды / А.А. Стриженко. – Томск, 1980. – 210с.
997828
   Роль языка в средствах массовой коммуникации. – М., 1986. – 253с.
997829
  Рахманкулова Н.Ф. Роль языка как средства общения / Н.Ф. Рахманкулова. – М, 1989. – 96с.
997830
  Бондаренко Иван Петрович Роль языковой среды при овладении русским языком (Лексический аспект) : Автореф... канд. филологическихнаук: 10.02.01 / Бондаренко Иван Петрович; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1987. – 16л.
997831
  Бакаев Ч.Х. Роль языковых контактов в развитии языка курдов СССР / Ч.Х. Бакаев. – М, 1977. – 286с.
997832
  Іванова Л. Роль якості при формуванні маркетингової стратегії підприємствами готельного господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 50-56. – ISSN 1606-3732
997833
  Даниленко Л. Роль Яна Амоса Коменського в розбудові чеської пареміології // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 7-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12; 11 назв. – ISBN 978-966-02-5639-2
997834
  Павлов К.А. Роль ярмарок и торгово-промышленных выставок в международной торговле. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов К.А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1962. – 23л.
997835
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – М., 1962. – 224с.
997836
  Полоцкая С.П. Роль, заметная и на экране. / С.П. Полоцкая. – М., 1971. – 223с.
997837
  Вербицкая М.В. Роль, место и особенности культурной адаптации при переводе культурноспецифичных интертекстуальных включений (на материале романов Т. Пратчета) / М.В. Вербицкая, М.В. Игнатович // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 86-92. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Пратчетт Терри ( Pratchett T.) ,англ. писатель, род. 28.04.1948р.
997838
  Порало І.В. Роль, місце і значення інформаційних відносин у процесах якісного розвитку освітньої системи України // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 121-127
997839
  Шкарлет С.М. Роль, місце та тенденції розвитку підприємств нафтогазового комплексу в енергозабезпеченні країни / С.М. Шкарлет, В.Ю. Худолей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 78-81.
997840
  Корецький М. Роль, функції та процедури бюджетування в управлінні суб"єктами господарювання / М. Корецький, О. Монтецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 225-228. – ISSN 1993-0259
997841
  Олійник Т.І. Рольова гра у навчанні англійської мови в 6-8 класах / Т.І. Олійник. – К., 1992. – 126с.
997842
  Чижикова О.В. Рольова гра як засіб розвитку творчого мислення студентів-правознаців методами проблемного навчання // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 114-118. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)
997843
  Костик О.І. Рольова гра як творчий метод навчання // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 117-124. – ISBN 966-581-623-3
997844
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність старшокласників : посібник / Лідія Чорна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 126, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-8063-061
997845
  Одінцова А. Рольова ідентичність та рольова варіативність як фактори гармонійного розвитку особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 71-73. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті наводиться спроба розглянути рольову ідентичність та рольову варіативність як фактори, що спрямовують особистість до глибшого розвитку. Поняття "життєвої ролі" розкривається через такі поняття, як: "життєвий сценарій", "життєва позиція", ...
997846
  Чорна Л.Г. Рольова ідентичність: ії локалізація серед інших видів ідентичності особистості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 120-129. – ISBN 978-966-8063-99-51
997847
  Бочкарьова Н. Рольова позиція педагога у навчальному закладі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
997848
  Оленіна О.Ю. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі : автореф. ... д-ра мистецтвознавства :26.00.01 / Оленіна О,Ю. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – 36 с. – Бібліогр.: 26. назв.
997849
  Талаш І.О. Рольова струтура особистості викладача вищої педагогічної школи: філософський аспект // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-180. – (Психологія ; вип. 47)
997850
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшенз у процесах політичної глобалізації : Дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; Рівнен. ін-тут слов"янозн. Київ. славіст. ун-тету. – Київ, 2005. – 421л. + Додаток: л. 1 - 64. – Додаток є окремою одиницею. – Бібліогр.: л. 383 - 421
997851
  Тихомирова Євгенія Борисівна Рольова участь паблік рілейшнз у процесах політичної глобалізації : Автореф. дис. ... доктора політ. наук: 23.00.03 / Тихомирова Є.Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 28с. + Додаток: л. 1 - 64. – Бібліогр.: 48 назв
997852
  Коробанова О.Л. Рольове спілкування членів малої групи з різним статусом // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 41-49. – ISBN 978-966-8063-99-51
997853
  Бригадир Ю. Рольовий конфлікт "сім"я-робота" в жіночій кар"єрі // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 242-244
997854
  Чаусова Ю.А. Рольові настановлення подружжя в сімейному життєконструюванні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 136-147
997855
  Дольська О.О. Рольові стратегії педагога у просторі рефлексії розуму // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.129-134
997856
  Сетон-Томпсон Рольф в лесах. / Сетон-Томпсон. – М., 1958. – 189с.
997857
  Зорин В. Ром / В. Зорин. – Харків-Одеса, 1934. – 199с.
997858
  Буассьер Ральф де Ром и кока-кола / Буассьер Ральф де. – Москва, 1964. – 464с.
997859
  Моно Мартина Ром королевы. / Моно Мартина. – М., 1958. – 208с.
997860
  Булгаков М.А. Рома, пьеса, повесть, рассказ / М.А. Булгаков. – Томск, 1988. – 414с.
997861
  Белюстина О.В. Ромадин / О.В. Белюстина. – М., 1975. – 119с.
997862
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1978.. – М., 1978. – 44с.
997863
   Ромадин, Николай Михайлович. Выставка произведений. Москва. 1985. – М., 1985. – 9с.
997864
  Мотылева Т.Л. Роман - свободная форма / Т.Л. Мотылева. – М, 1982. – 399с.
997865
  Васильченко С. Роман / С. Васильченко. – Харків : Книгоспілка, 1927. – 16с.
997866
  Перегудов А.В. Роман / А.В. Перегудов. – М, 1969. – 576с.
997867
  Велигина В.Г. Роман "Англия, Англия" Дж. Барнса: художественная реализация концепта национальной идентичности // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 147-152
997868
  Пастух Б. Роман "Андрій Лаговський" Агатангела Кримського як "історія хвороби" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 5 (629). – С. 64-69. – ISSN 0236-1477
997869
  Алиев А.Д. Роман "Бастион Дружбы" А. Абульгасана : Автореф... канд. филол.наук: / Алиев А. Д.; Аз.ГУ. – Баку, 1970. – 22л.
997870
  Пастух Х. Роман "Буреверхи" Емілії Бронте в контексті сучасного готикознавства // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 75. – С. 203-210. – ISSN 0130-528Х


  Окреслено напрями сучасного готикознавства, представлено дискусії різних дослідників та їхні погляди на шляхи розвитку літературної готики.
997871
  Бондаренко І.І. Роман "Вершники" Юрія Яновського / І.І. Бондаренко. – Дніпропетровськ, 1959. – 27с.
997872
  Когут Т. Роман "Володар мух" В. Голдінга. Трансдиференційний принцип зображення / Т. Когут, У. Гнід // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 146-152. – (Серія іноземні мови ; Вип. 18). – ISSN 2078-340X
997873
  Хрулев В. Роман "Вор" в духовной биографии Леонида Леонова // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей"; Междунар. фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2014. – № 5. – С. 258-275. – ISSN 0027-8238
997874
  Капленко О.М. Роман "Голяндія" Дмитра Бузька: метанаративний дискурс // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 30-39
997875
  Елизарова Л.В. Роман "Господа Головлевы" и его место в творчестве М.Е.Салтыкова-Щедрина : Автореф... Канд.филол.наук: / Елизарова Л.В.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1955. – 18л.
997876
  Зіньчук І. Роман "Грозовий перевал" - магічне плетиво реалізму та романтизму Емілі Бронте // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 194-197. – ISSN 0320-8370
997877
  Лукьяненко Д.В. Роман "Гудзик" Ірен Роздобудько: спроба філософсько-психологічного потрактування життєвої драми // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 135-140. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
997878
  Минина Т.Н. Роман "Девяносто третий год" : Проблема революции в творчестве Виктора Гюго. / Т.Н. Минина. – Л., 1978. – 136с.
997879
  Лихошвай П.Д. Роман "Емельян Пугачев" В.Шишкова (творческая история и мастерство писателя) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лихошвай П.Д. ; Киев. гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
997880
  Павлів І. Роман "Жовтий князь" - один з найпомітніших творів української прози XX століття // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10 (643). – С. 9-14. – ISSN 0130-5263
997881
  Сыдыков Т. Роман "Кровь и пот" Абдижамила Нурпеисова. (История создания романа, пробл. жанра, сюжета и композиции, психол. анализа). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.03 / Сыдыков Т.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1978. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
997882
  Пастух Тарас Роман "Місто" Валер"яна Підмогильного : Проблеми урбанізму та психологізму / Тарас Пастух. – Луганськ : Книжковий світ, 1999. – 60с. – (Історія нашої літератури). – ISBN 966-626-003-4
997883
  Крутікова Н.Є. Роман "Молода гвардія" О. Фадєєва / Н.Є. Крутікова. – Київ, 1947. – 27 с.
997884
  Бурлакова І. Роман "Народжується місто" в контексті ранньої творчості Олександра Копиленка // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : Науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України; Вид. "Педагогічна преса". – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 165-172.
997885
  Григорова О.В. Роман "Парфумер" Патріка Зюскінда як постмодерністський твір // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-71. – (Іноземна філологія ; Вип. 27)


  Розглядається під кутом приналежності до постмодернізму роман П. Зюскінда "Парфумер". Приділяється увага літературній ситуації в ФНР на час написання твору та жанровим особливостям роману, які виводять його за межі традиційних літературних напрямків та ...
997886
  Назаренко М.И. Роман "Пушкин" в контексте литературоведческих работ Ю.Н. Тынянова // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 53-61. – ISBN 966-581-590-3
997887
  Петрова А.В. Роман "Сад" Н.Н. Садур: к вопросу интерпретации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 69-77. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
997888
  Воннегут К. Роман "Сирены Титана" / К. Воннегут. – Минск, 1988. – 459с.
997889
  Донченко Л. Роман "Сонячна машина" В. Винниченка в оцінці М. Зерова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 103-107. – ISBN 966-594-246-8
997890
  Шурыгина Л.В. Роман "Счастье" П.А.Павленко. : Автореф... канд. филолог.наук: / Шурыгина Л.В.; Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1955. – 15л.
997891
  Ахундов Я.И. Роман "Тавриз туманный" М.С. Ордубади : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахундов Я.И. ; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1964. – 27 с.
997892
  Борисенко Н. Роман "Три листки за вікном" Валерія Шевчіка як об"єкт літературознавчого мислення // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 135-142. – ISSN 2075-1222


  Стаття висвітлює основні напрямки фахового прочитання й літературно-критичного потрактування роману-триптиха "Три листки за вікном" сучасного українського письменника Валерія Шевчука
997893
  Гук З. Роман "Хозарський словник" у контексті жанрових пошуків М. Павича // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 162-167. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
997894
  Ожоган Л. Роман "Хочу!" Володимира Винниченка: на шляху до нової метафізики людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
997895
  Стахов В.П. Роман "Цемент" Ф.В.Гладкова. : Автореф... канд.филол.наук: / Стахов В.П.; Акад.наук СССР.Ин-т русской литературы. – Л, 1955. – 21л.
997896
  Сеидов Я.К. Роман "Шамо" С.Рагимова. : Автореф... Канд.филол.наук: / Сеидов Я.К.; Азербайджанский гос.ун-т. – Баку, 1957. – 20л.
997897
  Винникова И.А. Роман *Дым* в творческом развитии И.С.Тургенева шестидесятых годов. : Автореф... канд. фило.наук: 640 / Винникова И.А.; Сарат. гос. ун-т. – Саратов, 1968. – 27л.
997898
  Кузнецова Р.Р. Роман 70-80-х годов в Чехословакии / Р.Р. Кузнецова. – 2-е изд., доп. – М., 1988. – 475с.
997899
  Кузнецова Р.Р. Роман 70-х годов в Чехословакии / Р.Р. Кузнецова. – Москва : Советский писатель, 1980. – 439с.
997900
  Касьянова И.В. Роман А. И. Герцена "Кто виноват?" : Автореф... канд. филол.наук: / Касьянова И. В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1952. – 12л.
997901
  Макаровская Г.В. Роман А. Н. Толстого "Петр Первый" (Проблема народа и Петра в творчестве Толстого) : Автореф... канд. филол.наук: / Макаровская Г. В.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1955. – 18л.
997902
  Лапкина Г.А. Роман А. С. Пушкина "Арап Петра Великого" : Автореф... канд. филол.наук: / Лапкина Г. А.; Ин-т русск. лит., АН СССР. – Л., 1952. – 21л.
997903
  Ольшевская Л.А. Роман А.А. Фадеева "Молодая гвардия" (К вопросу о двух вариантах романа) : Автореф... канд. филол.наук: / Ольшевская Л. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1954. – 15л.
997904
  Пустовойт П.Г. Роман А.А.Фадеева "Молодая гвардия"(К 60-летию ВЛКСМ) / П.Г. Пустовойт. – Москва, 1978. – 36 с.
997905
  Кобзев Н.А. Роман А.Грина проблематика, герой, стиль. : Автореф... канд. филолог.наук: 10641 / Кобзев Н.А.; Киев. гос. пед. ин-тут. – Киев, 1970. – 23л.
997906
  Демидова Н.А. Роман А.Н. Толстого "Петр Первый" в школьном изучении / Н.А. Демидова. – М, 1971. – 160с.
997907
  Маранцман В.Г. Роман А.С. Пушкина "Дубровский" в школьном изучении / В.Г. Маранцман. – Л., 1974. – 111с.
997908
  Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Ю.М. Лотман. – Л., 1980. – 416с.
997909
  Лотман Ю.М. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" / Ю.М. Лотман. – Изд. 2-е. – Л., 1983. – 416с.
997910
  Маранцман В.Г. Роман А.С. Пушкина "Евгений Онегин" в школьном изучении / В.Г. Маранцман. – М., 1983. – 159с.
997911
  Магомедов У.Ш. Роман А.С. Пушкина "Капитанская дочка" в отношении к принципам исторического повествования в произведениях В. Скотта и французских романтиков. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 148-156. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
997912
  Соловей Н.Я. Роман А.С.Пушкина "Евгений Онегин" / Н.Я. Соловей. – М., 1981. – 111с.
997913
  Фокин Н.И. Роман А.С.Пушкина "Капитанская дочка" : Автореф... канд. филол.наук: / Фокин Н.И.; ЛГУ. – Л., 1955. – 17л.
997914
  Ермолаев С.И. Роман А.С.Серафимовича "Город в степи" (его идейная проблематика и общественное значение) : Автореф... канд. филол.наук: / Ермолаев С.И.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1951. – 15л.
997915
  Касторская М.П. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия" / М.П. Касторская. – Ленинград, 1957. – 54с.
997916
  Благовещенский Ф.М. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Благовещенский Ф.М.; Моск.област.пед.ин-т. – М, 1949. – 27л.
997917
  Лиханова М.Х. Роман А.Фадеева "Молодая гвардия". : Автореф... Канд.филол.наук: / Лиханова М.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 15л.
997918
  Бушмин А.С. Роман А.Фадеева "Разгром" / А.С. Бушмин. – Л, 1954. – 240с.
997919
  Кобзев Н.А. Роман Александра Грина / Н.А. Кобзев. – Кишинев, 1983. – 140с.
997920
  Фурсенко А.М. Роман Альфреда Деблина "Берлин, Александерплац" и литературная ситуация в Германии конца 20-х - начала 30-х годов / А.М. Фурсенко. – Новосибирск, 1990. – 115 с.
997921
  Прусенко Г.Е. Роман Андрея Белого "Котик Летаев": поэтика метапрозы // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2011. – Вып. 15. – С. 43-58. – ISBN 978-966-171-476-1
997922
  Сеник Л.Ф. Роман Андрея Головко "Мать" в литературном процессе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сеник Л.Ф. ; М-во высш.и сред. спец. образования УССР. Львов. ордена Ленина гос. ун-т. – Львов, 1962. – 11 с.
997923
  Сеник Л.Т. Роман Андрія Головка "Мати" / Л.Т. Сеник; Климник О.В. – Київ, 1963. – 125с.
997924
  Мотылева Т.Л. Роман Анны Зегерс "Седьмой крест" / Т.Л. Мотылева. – М, 1970. – 104с.
997925
   Роман Антонович Арцишевський : біобібліографічний покажчик / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соціал. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти молоді ; [упоряд. і авт. вступ. слова І.Я. Коцан]. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2011. – 58, [2] с. : фотогр.
997926
  Кузменко С.Е. Роман Бакуров / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1961. – 183с.
997927
  Кузменко С.Е. Роман Бакуров / С.Е. Кузменко. – Куйбышев, 1962. – 186с.
997928
  Брюховецька Л. Роман Балаян. Кіно як свято натхнення // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2011. – № 2 (94). – С. 44-45. – ISSN 1562-3238


  Якось Гвідо Аристарко зауважив, що в історії кіно важливий не факт відкриття, а факт найбільш ефективного застосування відкриттів. Балаян прийшов у кінематограф тоді, коли всі технічні відкриття були вже зроблені
997929
  Резник Р.А. Роман Бальзака "Шагренева кожа". / Р.А. Резник. – Саратов, 1971. – 136с.
997930
  Мариенгоф А.Б. Роман без вранья / А.Б. Мариенгоф. – Ленинград : Художественная литература, 1988. – 478 с.
997931
  Мариенгоф А.Б. Роман без вранья / А.Б. Мариенгоф. – К, 1990. – 159с.
997932
  Воронин С.А. Роман без любви / С.А. Воронин. – Ленинград, 1970. – 528с.
997933
  Седов С.Д. Роман Безымянный / С.Д. Седов. – Киев, 1959. – 296с.
997934
  Жигун С. Роман Бориса Антоненка-Давидовича "За ширмою": постколоніальне прочитання // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 95-99. – ISSN 2307-2261
997935
  Незе М. Роман в 6-ти частях по сценарию Эннио де Кончини и р."Спрут" / М. Незе. – М-К, 1993. – 602 с.
997936
  Нурпеисов А. Роман в двух томах / А. Нурпеисов. – Алма-Ата
Т.1 : Кровь и пот. – 1984. – 480 с.
997937
   Роман в литературах стран Центральной и Юго-Восточной Европы. – Киев, 1990. – 311с.
997938
   Роман в современных литературах южных и западных славян. – М., 1973. – 155с.
997939
  Ряузова Е.А. Роман в современных португалоязычных литературах / Е.А. Ряузова. – М, 1980. – 257с.
997940
  Прокопчик С. Роман в стиле SMS // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 12. – С. 143-150. – ISSN 1728-8568
997941
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие " в художественной системе Александра Блока : Дис... канд. филос.наук: 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К, 1985. – 221л. – Бібліогр.:л.195-221
997942
  Поборчая Ирина Петровна Роман в стихах "Возмездие" в художественной системе А.Блока : Автореф. дис. .. канд. филолог. наук : 10.01.02 / Поборчая Ирина Петровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
997943
  Филипчук Степан Степанович Роман в стихах в украинской советской литературе : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Филипчук Степан Степанович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1986. – 19л.
997944
  Лотман Юрий Михайлович Роман в стихах Пушкина "Евгений Онегин" : Спецкурс: Вводные лекции в изучение текста / Лотман Юрий Михайлович; Тарт. гос. ун-т. – Тарту : ТГУ, 1975. – 109с. – Список лит.: с.7
997945
  Монастирецький Л. Роман В. Винниченка "Слово за тобою, Сталіне!" у контексті антивоєнної прози XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 181-184. – ISBN 966-594-246-8
997946
  Беридзе Д.В. Роман В.Барнови "Любовь замученная". : Автореф... Канд.филол.наук: 642 / Беридзе Д.В.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 24л.
997947
  Ткаченко Р. Роман В.Владка "Нащадки скіфів" як науково-фантастичний експеримент // Українська література в загальноосвітній школі : наук.-метод. журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 25-27


  У статті проаналізовано умови та результати науково-фантастичного експерименту як художнього засобу у романі В. Владка "Нащадки скіфів".
997948
  Соллертинский Е.Е. Роман В.Т.Нарежного "Российский Жилблаз" / Е.Е. Соллертинский. – Уральск, 1955. – 101-134с.
997949
  Гринфельд Т.Я. Роман В.Я.Шишкова "Емельян Пугачев" : Автореф... канд. филол.наук: / Гринфельд Т.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954. – 20л.
997950
  Брайко О. Роман Валерія Шевчука "Срібне молоко" : культурна топографія текстуального простору. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 35-50. – Бібліогр.: в примітк. 70 поз. – ISSN 0236-1477
997951
  Мединська О. Роман Валерія Шевчука "Тіні зникомі" як художній інваріант наукової версії авторства "Історії Русів" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, педагогічний університет ім. Гнатюка В. національний. – Тернопіль, 2013. – С. 104-116. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
997952
  Дроздовська Т.В. Роман Вальтера Скотта "Айвенго" та кіномистецтво // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2006. – № 4 : Синтез мистецтв. – С.17-19.
997953
   Роман Васильевич Гершаник. Выставка произведений. – Москва, 1985. – 26с.
997954
  Пачовський В. Роман Великий : Трагедыя в пяти діях. – Накладом автора. – Вецляр
Кн. 9. – 1918. – 288с.
997955
  Дементьев Э.Г. Роман Великой Французской революции / Э.Г. Дементьев. – Владивосток, 1969. – 132с.
997956
  Трескунов М.С. Роман Виктора Гюго "Девяносто третий год" / М.С. Трескунов. – Москва : Художественная литература, 1981. – 175 с. – (Массовая истторико-литературная библиотека)
997957
   Роман Виктюк с самим собой. – Москва : Зебра Е, 2005. – 528 с. : фотоилл. – ISBN 5-94663-196-9
997958
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 212-217. – ISBN 966-581-231-9
997959
  Кругликова О.В. Роман виховання у творчості Чезаре Павезе та проблеми авторської поетики // Мовні і концептуальні картини світу. – Київ, 2000
997960
  Гаврилова Г. Роман Вінграновського М. "Северин Наливайко" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти. – Київ, 2007. – № 3 : Історичні мотиви в белетристиці. Ч. 1. – С. 22-28.
997961
  Злочевская А.В. Роман Владимира Набокова "Дар". Загадки авторства и парадоксы наррации // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2014. – № 4, июль. – С. 64-77. – ISSN 0130-9730


  Статья посвящена анализу нарративной модели романа В. Набокова "Дар". Доминантным здесь следует признать прием "переадресованного авторства": Автор представляет сочиненный им макротекст сквозь призму креативного мироощущения своего героя-писателя ...
997962
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 86-91
997963
  Касян Л. Роман Володимира Малика "Горить свіча" у контексті художнього відображення історичного минулого // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т пед. НАПН України. – Київ, 2011. – № 12. – С. 8-12
997964
  Юн Кан Бен Роман воспитания в литературе XX века: "Мы" Е. Замятина и новый тип экспликции процесса формирования личности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 160-165. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385
997965
  Гайжюнас Сильвестрас Владиславович Роман воспитания, поэтика и типология жанра : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.08 / Гайжюнас Сильвестрас Владиславович; АН СССР. Ин-т мировой лит-ры им. А.М.Горького. – М., 1980. – 23л.
997966
  Тугушева М.П. Роман Г. Бичер-Стоу "Хижина дяди Тома" / М.П. Тугушева. – Киев, 1985. – 96 с.
997967
  Ярошевич І. Роман Г. Гордасевич "Соло для дівочого голосу": автобіографічний аспект // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2013. – Т. 36 : Літературознавство. – С. 92-97. – ISSN 1728-9572
997968
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького / Б.И. Бурсов. – М.-Л., 1962. – 119с.
997969
  Бурсов Б.И. Роман Г. Горького "Мать" и вопросы социалистического реализма / Б.И. Бурсов. – 2-е расшир. и перераб. изд. – М., 1955. – 228с.
997970
  Распопин Владимир Борисович Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме "Природа и человек в сов. романе 50-х годов") : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин Владимир Борисович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 36л. – Бібліогр.:с.36
997971
  Распопин В.Б. Роман Г.Маркова "Соль земли". (К проблеме природы и человека в советском романе 50-х годов) : Автореф... канд. филол.наук: 641 / Распопин В.Б.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1969. – 20л.
997972
   Роман газета. – М.
12. – 1992. – 49с.
997973
   Роман Гайда (1928-1998): Бібліографіч. покажч.. – Львів, 1998. – 44с.
997974
  Третяк В. Роман Гайда. Етапи творчої біографії // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 487-490. – ISSN 1563-3969
997975
  Нарівська В.Д. Роман Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка": полемічний зміст алюзивності // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 80-94. – (Серія: Філологія)
997976
  Пиксанов Н.К. Роман Гончарова "Обрыв" в свете социальной истории / Н.К. Пиксанов. – Ленинград, 1968. – 202с.
997977
  Ланда Е.В. Роман Гриммельсгаузена "Приключения Симплиция Сиплициссимуса" и немецкий народный реализм XVI-XVII вв : Автореф... канд. филолог.наук: / Ланда Е.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1951. – 18л.
997978
  Варецька С. Роман Гюнтера Грасса "Бляшаний барабан" як сучасний "крутійський" роман // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 304-312. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
997979
  Зябликов А.В. Роман Д. Джойса "Улисс" в контексте культуродогической концепции Й. Хёйзинги // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 6. – С. 89-94. – ISSN 2073-9702
997980
  Седлерова А.І. Роман Д. Дідро "Черниця" в перекладі Валер"яна Підмогільного // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 148-152


  У статті аналізуються жанрово-композиційні та мовно-стилістичні особливості французького роману "Черниця" Д. Дідро та їхній переклад українською мовою. Здійснюється порівняння перекладу В. Підмогильного з перекладом І. Ковтунова. В статье ...
997981
  Джумабаева Х.М. Роман Д.А.Фурманова "Мятеж". : Автореф... Канд.филол.наук: / Джумабаева Х.М.; Казах.гос.пед.ин-т. – Караганда, 1962. – 22л.
997982
  Кожевников В.В. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Золото". : Автореф... Канд.филол.наук: / Кожевников В.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1955. – 16л.
997983
  Кулакова Т.Ф. Роман Д.Н.Мамина-Сибиряка "Хлеб" : Автореф... канд. филол.наук: / Кулакова Т.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1953. – 16л.
997984
  Прасол Є.А. Роман Девіда Мітчелла "Сон №9" як інтертекстуальне поле творчості Харукі Муракамі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 132-143. – (Літературознавство ; вип. 1 (77), ч. 1). – ISSN 2312-1068


  Ях зазначено в роботі Пітера Чайлдса і Джеймса Гріна, роман Мітчелла "Сон№9" представляє собою палімсест конкуруючих голосів та стилів, які циркулюють крізь призму взаємопов"язаних конструктів. В своєму романі "Сон №9" він симулює японську ...
997985
  Буланова О.К. Роман декабриста / О.К. Буланова. – Москва, 1925. – 256 с.
997986
  Лілова О.Є. Роман Дж. Гасконя "Пригоди добродія F. J." крізь призму жанрологічного аналізу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
997987
  Стеценко Е. Роман Дж. Стейнбека „Гроздья гнева” // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т Г. Шевченка НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 3 : Література США: роздуми, есеї, розвідки. – С. 142-157
997988
  Мироненко Т.П. Роман Дж. Фаулза "Колекціонер": ідеї, образи, поетика / Т.П. Мироненко, А.М. Меншій // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 36-40
997989
  Гольтер І.М. Роман Дж.Д. Селінджера "Над прірвою у житі" в контексті американського літературного мейнстриму XX століття // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 86-94
997990
  Яковлева Н.М. Роман Джозефа Конрада "Ностромо" як художня екзистенціологія // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3. – С. 87
997991
  Семенов Е.И. Роман Достоевского"Подросток". / Е.И. Семенов. – Л., 1979. – 167с.
997992
   Роман Едуардович Метельський // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 136


  17 жовтня 2011 року пішов з життя відомий вчений-юрист, педагог вищої школи, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри правознавства Київського славістичного університету.
997993
  Гурдуз А.І. Роман Еміля Золя "Земля": характер міфопоетики та ключові моменти організації міфологіки // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 4 : Шедеври французької прози 19 століття. – С. 36-38. – Бібліогр. в кінці ст.
997994
  Поліщук І. Роман Є. Гребінки "Доктор" у контексті літературної доби // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 184-188


  У статті розглядається роман Є. Гребінки "Доктор" під кутом зору наслідування принципів реалістичного письма. В статье рассматривается роман Е. Гребенки "Доктор" под углом зре- ния наследования принципов реалистичного письма. In the article the ...
997995
  Городнюк Н. Роман Є. Кротевича "Звільнення жінки" як гендерна утопія // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 57-59


  Роман Є. Кротевича проаналізовано як гендерну утопію у контексті марксистського фемінізму О. Коллонтай. Розглянуто образи нових "холостих жінок", з"ясовано концепцію "свідомого материнства" та нового потрактування сім"ї і дітонародження
997996
  Вертипорох О. Роман Євгена Пашковського "Свято": традиційна і постмодерна семантика бунту // Вісник Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 138. – С. 92-100. – (Філологічні науки)
997997
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : урок додаткового читання. 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст.
997998
  Гузь О.О. Роман Євгенія Замятіна "Ми" : (11 клас) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2011. – № 6 : Додаткове читання. – С. 24-33
997999
  Бондар О. Роман Зубик – історик та громадський діяч // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 287–291. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 5). – ISSN 2078-4260
998000
  Бабаев Э.Г. Роман и время / Э.Г. Бабаев. – Тула, 1975. – 232с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,