Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
   "Регуляция микробного метаболизма факторами внешней среды", международный симпоз. Пущино. 1983. – Пущино, 1983. – 203с.
997002
   "Редуты" на защите Ленинграда / Куликов С.П. – Л., 1990. – 206с.
997003
   Регулярные асимптотические алгоритмы в механике / Елисеев С.В. – Новосибирск, 1989. – 270с.
997004
  Мовчан Б.Н. Регулярные вариации ультрафиолетовой прозрачности атмосферы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мовчан Б.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 15л.
997005
  Зайферт Франц Дитер Регулярные и квазирегулярные множества в группах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Зайферт Франц Дитер; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1979. – 76л.
997006
  Бояринцев Ю.Е. Регулярные и сингулярные системы линейных обыкновенных дифференциальных уравнений / Ю.Е. Бояринцев. – Новосибирск, 1980. – 222с.
997007
  Барыкина И.Е. Регулярные и экстраординарные органы в системе высшего государственного управления второй половины XIX в. // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 10 (94). – С. 68-77. – ISSN 2070-9773
997008
  Степанов В.Д. Регулярные интегральные операторы свертки и суммируемость преобразования Фурье функций многих перменных. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Степанов В.Д.; Ан СССР Сиб.отдле. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.11
997009
  Букин Г.В. Регулярные ионосферы Антакрктики по данным МГГ : Автореф... канд. физ.матнаук: / Букин Г. В.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1964. – 17л.
997010
  Кристалинский Р.Х. Регулярные кватернионные функции и некоторые их обобщения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кристалинский Р.Х.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1966. – 7л.
997011
  Морозов В.А. Регулярные методы решения некорректно поставленных задач / В.А. Морозов. – Москва : Наука, 1987. – 240 с.
997012
   Регулярные механизмы клеток гладкой мускулатуры и миокарда. – Л., 1971. – 136с.
997013
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.09. / Проценко В.С.; КГУ. – Киев, 1974. – 93л.
997014
  Проценко В.С. Регулярные параметрические грамматики и проблема параметризации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Проценко В.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
997015
  Красногоров В.А. Регулярные предельные циклы дифференциальных уравнений первого порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красногоров В.А.; Самарк. гос. ун-т им. А.Навои. – Самарканд, 1967. – 12л.
997016
  Губский Богдан Владимирович Регулярные программные алгебры обобщенно вычислимых функций : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Губский Богдан Владимирович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 122л. – Бібліогр.:л.113-122
997017
  Казаков Владимир Васильевич Регулярные пространственно-временные вариации геомагнитного поля на средних широтах и их особенности в сейсмоактивном регионе : Автореф... канд. физико-матем.наук: 01.04.12 / Казаков Владимир Васильевич; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 18л.
997018
  Горбатов В.А. и др. Регулярные структуры автоматного управления / В.А. и др. Горбатов. – М., 1980. – 216с.
997019
  Байтман М.М. Регулярный синтез в задачах оптимального управления : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Байтман М.М. ; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1969. – 19 с.
997020
  Кондратьев Г.М. Регулярный тепловой режим / Г.М. Кондратьев. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 408 с.
997021
  Бурмака М.О. Регулятивна гармонізація фінансових ринків та інвестування в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 135-141
997022
  Швабій К.І. Регулятивна ефективність податку на доходи фізичних осіб в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 4 (209). – С. 27-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв.
997023
  Дубнюк Е.М. Регулятивна роль митної політики в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено вивченню регулятивного потенціалу митної політики стосовно феномену глобалізації. Враховано рівень міжнародної кооперації у світовій економіці. Досліджено функції національної держави, які трансформуються, у регулюванні зовнішніх економічних ...
997024
  Мартинюк Алла Петрівна Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Дис. ... доктора філолог. наук: 10.02.04 / Мартинюк А. П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 604 л. + Додатки: л.478-604. – Бібліогр.: л.411-477
997025
  Мартинюк А.П. Регулятивна функція гендерно маркованих одиниць мови (на матеріалі сучасного англомовного публіцистичного дискурсу) : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.02.04 / Алла Петрівна Мартинюк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 40с. – Бібліогр.: 43 назви
997026
  Дідух Д.І. Регулятивна функція держави в сфері інтелектуальної власності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 90-92
997027
  Михайленко В.М. Регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 185-193


  У статті розглядається регулятивна функція запитань у текстах інтерв"ю, окреслено типи запитань , їх функції, а також роль у побудові успішного комунікативного акту. В статье рассматривается регулятивная функция вопросов в текстах интервью, обозначены ...
997028
  Дроботов С.А. Регулятивна функція права у правовій державі: поняття і ознаки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 45-51. – ISSN 1563-3349
997029
  Прилюк Ю.Д. Регулятивна функція соціальної комунікації / Ю.Д. Прилюк. – К, 1976. – 116с.
997030
  Введенский В.Н. Регулятивная компетенция специалиста как проявление регулятивной функции психики личности // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 127-137. – ISSN 1609-4646
997031
  Зеленский Игорь Александрович Регулятивная функция общественного сознания : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский Игорь Александрович; МВ и ССО УССР, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук при КГУ им. Т.Г.Ш. – К., 1990. – 136л. – Бібліогр.:л.125-136
997032
  Зеленский И.А. Регулятивная функция общественного сознания : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Зеленский И.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 22л.
997033
  Карась А.Ф. Регулятивная фунция мировоззрения в процессе образования научно-технического знания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Карась А. Ф.; Льв.ГУ. – Львов, 1985. – 16л.
997034
  Короткевич М. Регулятивне законодавство-джерело виникнення проблем // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 78-90
997035
  Дзюблюк О. Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінанчсових ринках // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 7-17. – ISSN 1818-5754
997036
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.07 / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 15с. – Бібліогр.: 5 назв
997037
  Заболотна В.О. Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізвції : Дис. ... канд. філософських наук / Заболотна В.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 170л. – Бібліогр.: л. 141-170
997038
  Волосенко І.В. Регулятивний потенціал німецької молодіжної мови інтернет-щоденників // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 482-487


  Статтю присвячено дослідженню молодіжних інтернет-щоденників як жанру персонального дискурсу в німецькомовному медійному просторі, встановленню регулятивного потенціалу німецької молодіжної мови. Статья посвящена исследованию молодёжных ...
997039
   Регулятивний потенціал податкової системи України : монографія / Іванов Ю.Б. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 336 с. – ISBN 978-966-676-367-2
997040
  Савицкий П.В. Регулятивний эффект запрета злоупотребления субъективным гражданским правом // Научный ежегодник Института философии и права УрО РАН / Институт философии и права Уральского отделения Российской академии наук. – Екатеринбург, 2006. – Вып. 6. – С. 376-390. – ISSN 1818-0566
997041
  Хохленко О. Регулятивні механізми в системі забезпечення та розвитку вищої освіти в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 106-107


  У статті аналізуються регулятивні механізми забезпечення розвитку вищої освіти в Україні.
997042
  Кульпінський С.В. Регулятивні механізми фінансового ринку в макроекономічній динаміці : фінансовий ринок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 66-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
997043
  Новицький В. Регулятивні стратегії відкритих економічних систем і глобальна конкуренція за ресурси // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 4-14. – ISSN 0131-775Х
997044
  Фліссак К.А. Регулятивні та стимулюючі засоби реалізації інтеграційних прагнень України у сфері зовнішньої торгівлі // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
997045
  Вдовічен В. Регулятивні юридичні форми податково-правового компромісу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 350-356. – ISSN 1026-9932
997046
  Траверсе Т.М. Регулятивно-особистісний компонент розуміння акторами політичних задач // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15). – С. 35-45
997047
  Краснова Ю. Регулятивно-стимулюючі заходи правового забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню таких правових засобів забезпечення екологічної безпеки в галузі авіації, як стандартизація, нормування та зонування територій; визначенню ефективності таких засобів та основних проблем їх практичного застосування. Статья ...
997048
  Михальченко Н.И. Регулятивное воздействие политической идеологии на массы. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Михальченко Н.И.; АН УССР. Объед. совет Ин-та филос. и Ин-та гос. и права. – К., 1973. – 24л.
997049
  Введенский В.Н. Регулятивность в образовании как важнейшая проблема психолого-педагогических наук // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2013. – № 6. – С. 28-36. – ISSN 0869-561Х
997050
  Черній М А. Регулятори життєдіяльності комах / А.М. Черній ; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т захисту рослин. – Київ : Колобіг, 2008. – 295, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 251-292. – ISBN 978-966-8610-38-7
997051
  Черевченко Т.М. Регулятори росту в квітництві закритого грунту. / Т.М. Черевченко. – К., 1975. – 78с.
997052
  Капустян Олена Анатоліївна Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Дис.... канд. фізико-математ. наук: 01.05.04 / Капустян Олена Анатоліївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 136 л. – Бібліогр.: л.128-136
997053
  Капустян О.А. Регулятори та мінімаксні оцінки для параболічних рівнянь зі швидкоосцилюючими коефіцієнтами : Автореф...канд. фіз.-мат. наук:01.05.04 / Капустян О.А.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16с. – Бібліогр.:с.13-14
997054
  Коваленко В.В. Регулятори фінансової рівноваги : гроші й грошова політика / В.В. Коваленко, І.М. Бурденко // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 97-102 : Табл., рис.
997055
  Онисько Н.П. Регуляторна державна політика з розвитку гірськолижного туризму в Карпатському регіоні України : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 171-174. – Бібліогр.: 9 назв
997056
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці ( за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної систем) : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко Ігор Леонідович; Білоцерківський державний аграрний ун-тет. – Київ, 2002. – 318 л. – Бібліогр.: л. 245 - 318
997057
  Якименко Ігор Леонідович Регуляторна дія монохроматичного видимого світла нетеплової інтенсивності на розвиток птиці (за функціонуванням енергетичної, гідроксилюючої та антиоксидантної системи) : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Якименко І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 42 назв.
997058
  Любімова С. Регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств та шляхи її удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 124-127. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується регуляторна діяльність органів виконавчої влади щодо приватних підприємств, визначено її позитивні та негативні аспекти, а також шляхи удосконалення. В статье анализируется регуляторная деятельность органов исполнительной власти ...
997059
  Метелиця В.М. Регуляторна конвергенція бухгалтерської професії в Європейському Союзі // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 41-55. – ISSN 2307-9878
997060
  Пасічник Т.О. Регуляторна освітня діяльність держави як фактор забезпечення її економічної безпеки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 6. – С. 12-16
997061
  Губені Ю. Регуляторна політика в Україні: від реформи до практики : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 33-39. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
997062
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / АН вищої школи, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Вісконсіанський Міжнар. Ун-т (США) в Україні". – Київ, 2013. – Т. 16, число 1/2. – С. 80-87
997063
  Левчишена О. Регуляторна політика держави в галузі вищої освіти. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 90-97.
997064
  Римар О.Г. Регуляторна політика держави в умовах економічних криз // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 120-128
997065
  Вдовенко Н.М. Регуляторна політика держави і механізми її реалізації в перспективних галузях економіки, пов"язаних із рибним господарством // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 3 (71). – С. 9-14. – ISSN 1683-1942
997066
  Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави у сфері малого підприємництва України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 95-97.
997067
  Мазур І.І. Регуляторна політика підприємницької діяльності як ефективний важіль детінізації економіки. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 262-273.
997068
  Толмачова Г. та ін. Регуляторна політика та удосконалення бізнес-середовища в Україні // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. екон. наук України. – Донецьк, 2013. – № 2 (24). – С. 156-165. – ISSN 1729-7206
997069
   Регуляторна політика. Як оцінити наслідки регуляторних актів : Методичний посібник. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2002. – 128с.
997070
   Регуляторна політика: нові можливості : Методичний посібник. – Київ, 2004. – 170с.
997071
  Баланда А.Л. Регуляторная политика государства на рынке труда (институциональный аспект) // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2006. – Вип. 103-3. – С. 116-121. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
997072
  Тугай В.А. Регуляторная роль протона в мембранных процессах мышечной клетки / В.А. Тугай; АНУ. Ин-тут биохимии им. А.В.Палладина. – Киев : Наукова думка, 1993. – 182с. – ISBN 5-12-003136-6
997073
  Скорик Л.В. Регуляторная роль углекислоты в обмене кетокислот в тканях животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Скорик Л.В. ; АН УССР , Ин-т биохимии. – Киев, 1979. – 24 с.
997074
  Запатріна І.В. Регуляторне середовище та його роль у конкурентоспроможності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 17-18.
997075
  Решетнік Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Решетнік Євдокія Миколаївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 145 л. – Бібліогр.: л.119 - 145
997076
  Решетник Євдокія Миколаївна Регуляторний вплив енкефалінів та їх синтетичних аналогів на жовчосекреторну функцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:03.00.03 / Решетник Є.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
997077
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмоду ліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Дис....канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Лариса Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 133л. – Бібл.: л.109-133
997078
  Гавриш Лариса Іванівна Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.04 / Гавриш Л.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
997079
  Бікулов Д. Регуляторний вплив на структуру ринку української металургійної продукції // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 212-220. – бібліогр. на 5 пунктів
997080
   Регуляторний вплив субстанції Р на холерез і хімічний склад жовчі у щурів / Т.П. Лященко, С.П. Весельський, В.К. Місан, В.М. Бабан, Л.С. Співак, М.О. Каплуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-25. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 7)


  У гострих спробах на щурах з відпрепарованою і канюльованою загальною жовчною протокою вивчали зміни рівня холерезу й хімічного складу жовчі. Визначено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну функцію печінки щурів, про що свідчить підвищення рівня ...
997081
  Лященко Т.П. Регуляторний вплив субстанції Р на холерез собак // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 77-86. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з хронічними холецистодуоденальними фістульними трубками при двічі перев"язаній і перерізаній загальній жовчній протоці вивчали зміни рівня холерезу і хімічного складу жовчі. Встановлено, що субстанція Р стимулює жовчосекреторну ...
997082
  Баличев Є.Ю. Регуляторний потенціал ПДВ в Україні та напрями його нарощування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 24-33
997083
  Щербина Г.В. Регуляторні заходи Національного банку України щодо концентрації банківського капіталу в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 504-505. – ISBN 978-966-188-219-4
997084
  Лук"янов В. Регуляторні імперативи у грошово-кредитній сфері // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 28-35. – ISSN 1605-2005
997085
  Мірошниченко А. Регуляторні методи захисту прав споживачів банківських послуг у контексті світової фінансової коизи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 12 (74). – С. 5-8
997086
  Давидовська Т. Регуляторні механізми скорочення скінованих гладеньких м"язів / Т. Давидовська, К. Богуцька, Т. Федоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 28-30. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз даних літературних джерел, присвячених апробації основних положень механізму "фосфорилювання" на перфорованих сапоніном, a-токсином Staphylococcus aurеus, В-есцинам Clostridium botulinum гладеньких м"язах. Розглядається також участь ...
997087
  Савуляк І.М. Регуляторні механізми та економічні важелі сприяння ефективної діяльності на ринку цінних паперів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 51-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів
997088
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
997089
  Моргаєнко О.О. Регуляторні механізми функціонування скоротливого апарату гладеньких м"язів шлунка щурів за умов стресу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Моргаєнко Олексій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 175 л. – Бібліогр.: л. 146-175
997090
  Вестерман П. Регуляторні правила і верховенство права // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 350-359. – ISSN 2227-7153
997091
  Катигробова О.В. Регуляторні проблеми здійснення інноваційної діяльності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 48-55.
997092
  Корнєєв В. Регуляторні рестрикції розвитку фінансових ринків у контексті економічної кризи // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2008. – № 10 (60). – С. 3-5
997093
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2009. – 372 л. + Додаток: л. 326-372. – Бібліогр.: л. 277-325
997094
  Коваленко С.О. Регуляторні ритми гемодинаміки та їх індивідуальні особливості у людей : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.13 / Коваленко С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 71 назв.
997095
   Регуляторные механизмы клетки. – М., 1964. – 499с.
997096
  Сытник К.М. Регуляторные механизмы клетки / К.М. Сытник, В.А. Кордюм, И.П. Кок. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152с.
997097
  Грен Э.Я. Регуляторные механизмы репликации / Э.Я. Грен. – Рига, 1974. – 232с.
997098
   Регуляторные механизмы физиологических процессов у растений. – К., 1985. – 195с.
997099
  Гелльгорн Э. Регуляторные функции автономной нервной системы : Их значение для физиологии, психологии и нейропсихиатрии / Э. Гелльгорн; Пер. с англ. М.В.Кирзона, под ред.: И.С.Кандрора. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1948. – 414
997100
  Поляк М.С. Регуляторы активности ферментов и их применение в медицине / М.С. Поляк. – М., 1989. – 126с.
997101
  Бублик Б.Н. Регуляторы и минимаксные фильтры для систем с распределенными параметрами. / Б.Н. Бублик. – К., 1978. – 40с.
997102
   Регуляторы и стабилизаторы тока. – Киев : Наукова думка, 1977. – 171с.
997103
  Лизун В. Регуляторы инновационного процесса // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 7. – С. 74-83. – ISSN 2074-6040
997104
  Чечик П.О. Регуляторы напряжения сети / П.О. Чечик. – Москва : Радиоиздат, 1937. – 19с.
997105
  Алтай Рамазанов Регуляторы развития фондового рынка Казахстана / Алтай Рамазанов, Бакытнур Утеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 463-471 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
997106
   Регуляторы рентабельности. – М., 1966. – 158с.
997107
  Верзилов В.Ф. Регуляторы роста и их применение в растениеводстве / В.Ф. Верзилов. – Москва : Наука, 1971. – 144с.
997108
   Регуляторы роста и развития насекомых в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. – Л., 1984. – 108с.
997109
   Регуляторы роста и развития растений. – М., 1981. – 303с.
997110
   Регуляторы роста и рост растений. – М., 1964. – 224с.
997111
  Деева В.П. Регуляторы роста и урожай / В.П. Деева, З.И. Шелег. – Минск : Наука и техника, 1985. – 63 с.
997112
  Овчаров К.Е. Регуляторы роста растений / К.Е. Овчаров. – М., 1968. – 110с.
997113
   Регуляторы роста растений. – М., 1979. – 246с.
997114
  Никелл Л.Д. Регуляторы роста растений / Л.Д. Никелл. – М, 1984. – 192с.
997115
   Регуляторы роста растений. – Москва : Агропромиздат, 1990. – 192с.
997116
   Регуляторы роста растений в сельском хозяйстве. – М., 1958. – 387с.
997117
   Регуляторы роста растений и гербициды. – Ташкент, 1978. – 251с.
997118
   Регуляторы роста растений и нкулеиновый обмен. – М., 1965. – 211с.
997119
  Калинин Ф.Л. Регуляторы роста растений. Биохимия действия и применение / Ф.Л. Калинин, Ю.Г. Мережинский. – К., 1965. – 407с.
997120
  Бойко Л.А. Регуляторыне механизмы процесса развития высших растений / Л.А. Бойко. – Пермь, 1981. – 84с.
997121
  Коников А.С. Регулятоы численности лесных насекомых / А.С. Коников. – Новосибирск, 1978. – 96с.
997122
  Мелихов В.И. Регуляции ионами Са2+ активности аденилатциклазы, фосфодиэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишики кролика при действии холерного энтеротоксина. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов В.И.; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1984. – 18л.
997123
  Никольский Н.Н. Регуляций транспорта сахаров в мышечной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Никольский Н. Н.; Ин-т цитолог.АН СССР. – Л., 1973. – 43л. – Бібліогр.:с.40-43
997124
  Терпугов Н.В. Регуляционные сооружения для малых и средних рек Украины / Н.В. Терпугов. – К, 1948. – 72с.
997125
   Регуляция адаптивных реакций растени1й. – Казань, 1990. – 126с.
997126
  Мусаев З.Ш. Регуляция активности гуанозин-3,5-монофосфат -- зависимой протеинкиназы. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Мусаев З.Ш.; КГУ. – К, 1985. – 19л.
997127
  Шоно Н.А. Регуляция активности некоторых ферментов углеводного обмена в разном возрасте. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Шоно Н.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 24л.
997128
  Сергеев Н.С. Регуляция активности нитрогеназы Azotobacter vinelandii. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Сергеев Н.С.; АН СССР.Ин-т биохимии. – М, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.33
997129
  Кубышин В.Л. Регуляция активности трансктолазы в печени при витамин В1-недостаточности у крыс.. : Автореф... канд.наук: 03.00.04 / Кубышин В.Л.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1987. – 17л.
997130
  Никитина Ольга Александровна Регуляция активности экзопротеиназмолокосвертывающего действия штаммов Hirschioporus laricinus (Karst.) Ryv. : Дис... кандид. биолог.наук: 03.00.04 / Никитина Ольга Александровна; Мин-во образования Украины, Донецкий госуд. ун-тет. – Донецк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
997131
  Грошев В.В. Регуляция амфиболических систем у Bacillus brevis G.B. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Грошев В.В.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 22л.
997132
   Регуляция биосинтеза белка у эукариот. – К., 1990. – 277с.
997133
   Регуляция вегетативных функций. – К., 1965. – 153с.
997134
   Регуляция водного обмена растений. – К., 1984. – 239с.
997135
  Романова Л.К. Регуляция восстановительных процессов / Л.К. Романова. – М., 1984. – 176с.
997136
  Колодий Т.И. Регуляция всасывания гликола и аспарагиновой кислоты в тонком кишечнике крупного рогатого скота : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Колодий Т.И.; Мин-во с.-х. СССР. Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1972. – 23л.
997137
  Ястребов А.П. Регуляция гемопоэза при воздействии на организм экстремальных факторов / А.П. Ястребов. – Свердловск, 1988. – 152с.
997138
  Витвицкий В.М. Регуляция гликоза в эритроцитах человека. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 03.00.02 / Витвицкий В.М.; Ин-т биол.физики. – Пущино, 1980. – 21л.
997139
  Мильман Л.С. Регуляция гликолиза и сопряженных с ним процессов в раннем эмбриогенезе вьюна : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 093 / Мильман Л.С. ; Ин-т биохимии АН СССР. – Москва, 1970. – 56 с.
997140
  Ермолаева Л.П. Регуляция глюнонеогенеза в онтогенезе / Л.П. Ермолаева. – Москва : Наука, 1987. – 168 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 141-166
997141
  Сергиевский М.В. Регуляция дыхания корой головного мозга / М.В. Сергиевский. – Москва, 1955. – 40с.
997142
  Кудзина Л.Ю. Регуляция дыхания митохондрий эндэргоническими реакциями : Автореф... канд.биол.наук: 091 / Кудзина Л.Ю.; АН СССР. – Пущино, 1970. – 22л.
997143
  Исаев Г.Г. Регуляция дыхания при мышечной работе / Г.Г. Исаев. – Л, 1990. – 119с.
997144
  Маршак М.Е. Регуляция дыхания у человека / М.Е. Маршак. – М., 1961. – 268с.
997145
  Калишевская Т.М. Регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания / Т.М. Калишевская. – М, 1982. – 182с.
997146
   Регуляция жизнедеятельности растений химическими средствами : Сб. науч. тр. – Ярославль, 1988. – 115с.
997147
  Амосов Н.М. Регуляция жизненных функций и кибернетика / Н.М. Амосов. – Київ : Наукова думка, 1964. – 115 с.
997148
  Кульберг А.Я. Регуляция иммунного ответа / А.Я. Кульберг. – М., 1986. – 223с.
997149
  Скорогудаев В.А. Регуляция интенсивности всасывания С14 мочевины в различных отделах желудочно-кишечного тракта у овец : Автореф... канд.биол.наук: 102 / Скорогудаев В.А.; Мин.с-х.СССР.Львов.зоовет.ин-т. – М, 1968. – 19л.
997150
  Мелихов Владимир Иванович Регуляция ионами Са 2+ активности аденилатциклазы, фйосфодеэстеразы и содержания цАМФ в слизистой тонкой кишки кролика при действии холерного энтеротоксина : Дис... канд.биол.наук: 03.00.04 / Мелихов Владимир Иванович; КГУ. – К., 1984. – 139л.
997151
  Юрин В.М. Регуляция ионного транспорта через мембраны растительных клеток / В.М. Юрин. – Минск, 1991. – 272с.
997152
   Регуляция клеточного обмена. – М., 1962. – 439с.
997153
   Регуляция клеточного цикла растений. – К., 1985. – 180с.
997154
  Лиссова О.И. и др. Регуляция кровообращения : Экспериментальные и математические исследования / О.И. Лиссова, Б.Л. Палец, Б.А. Береговский; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1977. – 159с. – Библиогр.: с.145-157
997155
  Тяжелова В.Г. Регуляция мегакариоцитопоэза / В.Г. Тяжелова. – Пущино, 1991. – 97с.
997156
  Слонов Л.Х. Регуляция метаболизма при различных условиях выращивания / Л.Х. Слонов. – Нальчик, 1980. – 134с.
997157
   Регуляция метаболизма растений при засолении среды. – Алма-Ата, 1975. – 120с.
997158
   Регуляция метаболизма растительной клетки. – К., 1973. – 224с.
997159
  Гринева Г.М. Регуляция метаболизма у растений при недостатке кислорода. / Г.М. Гринева; Отв.ред.Н.С.Петинов. – М., 1975. – 279с.
997160
  Новоселова Е.Г. Регуляция метаболизма холестерина биомембран печени при лучевом поражении. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.01 / Новоселова Е.Г.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1978. – 26л.
997161
  Ньюсхолм Э. Регуляция метаболизма. / Э. Ньюсхолм. – М., 1977. – 407с.
997162
   Регуляция микробного метаболизма. – Аущино, 1989. – 184с.
997163
   Регуляция минерального питания и продуктивность растений. – К., 1991. – 169с.
997164
   Регуляция минерального питания растений. – Кишинев, 1989. – 263с.
997165
  Галынкин В.А. Регуляция накопления метаболитов, синтезирующихся через ацетил-КоА у микроорганизмов : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Галынкин В.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 18л.
997166
   Регуляция нейромедиаторных механизмов деятельности мозга. – Минск, 1982. – 160с.
997167
  Галоян А.А. Регуляция нейросекреции и гормоны гипоталамо-нейрогипофизарной системы : Автореф... докт. биол.наук: / Галоян А.А.; АН Арм. ССР. Отд. биол. наук. – Ереван, 1964. – 36л.
997168
  Левин А.М. Регуляция неустойчивых задач и решение несовметсных операторных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Левин А. М.; МО Украины, Донбасск. горно-метал. ин-т. – Алчевск, 1995. – 237л. – Бібліогр.:л.186-208
997169
  Подлепа Елена Михайловна Регуляция нитрогеназы бактероидов Rhizobium lipini : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Подлепа Елена Михайловна; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
997170
  Финагин Леонид Константинович Регуляция обмена холестерина и особенности его накопления в тканях животного организма : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.13 / Финагин Леонид Константинович ; Ин-т физиологии АН УССР. – Киев, 1984. – 47 с.
997171
   Регуляция отложения запасных веществ и продуктивность растений. – Уфа, 1975. – 182с.
997172
  Гурфинкель В.С. Регуляция позы человека / В.С. Гурфинкель. – М., 1965. – 256с.
997173
   Регуляция процессов регенерации и клеточного деления. – М., 1977. – 81с.
997174
  Мотавкин П.А. Регуляция размножения и биотехнология получения половых клеток у двустворчатых моллюсков / П.А. Мотавкин. – М, 1990. – 216с.
997175
   Регуляция роста и питание растений. – Рига, 1976. – 238с.
997176
   Регуляция роста и питание растений. – Вильнюс, 1980. – 235с.
997177
   Регуляция роста и питания растений. – Минск, 1972. – 231с.
997178
   Регуляция роста растений. – Рига, 1988. – 99с.
997179
   Регуляция роста растений химическими средствами. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1970. – 165с.
997180
  Тверской Г.Б. Регуляция секреции молока : Автореф... д-ра биол.наук: 102 / Тверской Г.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1968. – 39л. – Бібліогр.:с.35-38
997181
  Подольская Л.А. Регуляция секреции молочного жира. (Гистофизиол. исследование) : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Подольская Л.А.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1970. – 26л.
997182
  Ткемаладзе Г.Ш. Регуляция синтеза и активности растительных ферментов азотного обмена и малатдегидрогеназы.. : Автореф... канд. биол.наук: 0.93 / Ткемаладзе Г.Ш.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1969. – 28л.
997183
  Мьглова Л.М. Регуляция системы "Н+/Са2+ обменав стационарном и колебательном режимах функционирования митохондрий. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.02 / Мьглова Л.М.; АН СССР.Ин-т.биол.наук. – Пущино, 1981. – 17л.
997184
  Иошпа А.Я. Регуляция скорости произвольных двигательных реакций в норме и при поражении лобных долей мозга. : Автореф... канд. пед.наук: / Иошпа А.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 17л.
997185
   Регуляция следящих движений. – Л., 1988. – 276с.
997186
  Конради Г.П. Регуляция сосудистого тонуса. / Г.П. Конради. – Л., 1973. – 326с.
997187
   Регуляция социально-психологического климата трудового коллектива. – Ленинград : Наука, 1986. – 239 с.
997188
  Дышлевый П.С. Регуляция творческой деятельности / П.С. Дышлевый, Л.В. Яценко. – Воронеж, 1986. – 211с.
997189
  Шилов И.А. Регуляция теплообмена у птиц. / И.А. Шилов. – М., 1968. – 252с.
997190
  Шилов Игорь Александрович Регуляция теплообмена у птиц. (Эколого-физиол. очерк) : Автореф... доктора биол.наук: / Шилов Игорь Александрович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1964. – 43л. – Бібліогр.:с.41-43
997191
   Регуляция тканевого гомеостаза. – Тбилиси, 1990. – 253с.
997192
   Регуляция тканевого немеостаза. – Тбилиси, 1989. – 271с.
997193
  Назаренко М.М. Регуляция транспорта Са+ в саркоплазматическом ретикулуме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Назаренко М.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
997194
  Назаренко Марина Михайловна Регуляция транспорта Са2+ в саркоплазматическом ретикулуме : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Назаренко Марина Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 165л. – Бібліогр.:л.138-165
997195
  Коэн Филип Регуляция ферментативной активности / Коэн Филип. – М., 1986. – 144с.
997196
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1986. – 97с.
997197
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1988. – 77с.
997198
   Регуляция ферментативной активности у растений. – Горький, 1990. – 95с.
997199
   Регуляция физиологических процессов растений. – Воронеж, 1982. – 125с.
997200
   Регуляция физиологических функций растений. – Киев : Наукова думка, 1986. – 272с.
997201
  Дмитренко А.И. Регуляция формирования вызванной активности в сенсомоторной коре и вентро-базльном комплексе таламуса при различном функциональном состоянии ретикулярной формации ствола мозга. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.13 / Дмитренко А.И.; АН АзССР. – Баку, 1979. – 24л.
997202
  Лузиков В.Н. Регуляция формирования митохондрий. Молекулярные аспекты / В.Н. Лузиков. – Москва : Наука, 1980. – 318 с. – Библиогр.: ил., табл. – (Биологические и технические мембраны)
997203
  Шмальгаузен И.И. Регуляция формообразования в индивидуальном развитии / И.И. Шмальгаузен. – М, 1964. – 136с.
997204
   Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в норме и патологии. – Рига, 1987. – 264с.
997205
  Гердон Дж.Б. Регуляция функции генов в развитии животных / Дж.Б. Гердон. – М, 1977. – 196с.
997206
  Росин Я.А. Регуляция функций / Я.А. Росин. – М., 1984. – 172с.
997207
   Регуляция функций в различные возрастные периоды. – К., 1966. – 250с.
997208
   Регуляция функций мембран растительных клеток. – Минск, 1979. – 200с.
997209
   Регуляция функций растений. – К., 1986. – 271с.
997210
  Фурдуй Ф.И. Регуляция функций щитовидной железы и механизм возникновения неврогенного тиретоксикоза. / Ф.И. Фурдуй. – Кишинев, 1967. – 152с.
997211
  Кислякова Т.В. Регуляция функционирования промотора протоонкогена C-FOS в клетках линий тератокарциномы мыши Г9 : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.25 / Кислякова Т.В.; Российская АН, Ин-т цитологии. – С.-Петербург, 1993. – 24л.
997212
  Чейлахян М.Х. Регуляция цветения высших растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1988. – 560с.
997213
   Регуляция численности и плотности популяций животных Субарктики. – Свердловск, 1986. – 132с.
997214
  Огибин Ю.Н. Регуляция численности короеда-типографа : Автореф... канд. биол.наук: / Огибин Ю. Н.; МГУ. – М., 1974. – 24л.
997215
  Ранчялис В.П. Регуляция чувствительности высших растений к мутагенным факторам. / В.П. Ранчялис. – Вильнюс, 1978. – 186с.
997216
  Мертвецов Н.П. Регуляция экспрессии генов стероидными гормонами. / Н.П. Мертвецов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Новосибирск, 1990. – 262с.
997217
  Падун М.А. Регуляция эмоций: процесс, формы, механизмы // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – Т. 31, № 6. – С. 57-69. – ISSN 0205-9592
997218
   Регуляция энергетического обмена и физиологическое состояние организма. – М., 1978. – 237с.
997219
   Регуляция энергетического обмена хлороплатов и митохондрий эндогенными фенольными ингибиторами. – Пущино, 1977. – 138с.
997220
  Павлов А.Д. Регуляция эритропоэза: физиологические и клинические аспекты. / А.Д. Павлов, Е.Ф. Морщакова. – М., 1987. – 272с.
997221
  Ситар Оксана Володимирівна Регуляція адаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр: 14 назв
997222
  Нікітіна О.О. Регуляція активності екзопротехназ маолокозсідальної діх штамі Airsehioporus larcinus : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нікітіна О. О.; КУ. – К., 1999. – 20л.
997223
   Регуляція активності Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази з лімфоцитів селезінки щурів в умовах опромінення / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Л.І. Томачинська, О.Ю. Захараш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Біологія ; Вип. 31)


  Встановлено, що процес автофосфорилювання Са2+, кальмодулінзалежної протеїнкінази є радіо чутливим, що суттєво впливає на функціонування системи кальмодулінзалежного фосфорилювання і може бути причиною порушення протеїнкіназної активності в лімфоцитах ...
997224
  Ситар О.В. Регуляція апаптивних реакцій рослин сої елементами мінерального живлення за умов свинцевого навантаження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.12- фізіологія рослин / Ситар О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 149 л. – Бібліогр.: л. 118-149
997225
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 35 назв
997226
  Кондратюк А.С. Регуляція гемостатичного балансу крові компонентами фібринолітичної системи : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Кондратюк Анна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 153 л. – Бібліогр.: л. 127-153
997227
  Гавриш Л.І. Регуляція кальмодуліном активності Са2+, Мд2+-АТФази плазматичних мембран лімфоцитів в умовах дії радіації / Л.І. Гавриш, Л.І. Томачинська, І.М. Шаповал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 22-24. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено, що кальмодулін впливає на активність Ca2+, Mg2+-АТРази плазматичних мембран лімфоцитів селезінки щурів. Тотальне рентгенівське опромінення в дозі 0,5 та 1 Гр призводить до порушення активуючої дії кальмодуліну на активність досліджуваного ...
997228
  Левін О Регуляція нестрійких критеріальніх задач та розв"язання несумістних оперативних рівнянь : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Левін О М.; МОУ КУ. – К., 1995. – 43л.
997229
  Янг Лайза Регуляція політичного фінансування у ліберально-демократичних суспільствах = Reegulating political finance in liberal-democratic societies / Янг Лайза. – Київ : Ай Бі, 2002. – 96с. – (Демократична освіта). – ISBN 966-95538-0-6
997230
  Масюк Анатолій Іванович Регуляція секреції жовчі: роль біосинтезу білка в гепатоцитах : Автореф... докт. біолог.наук: 03.00.13 / Масюк Анатолій Іванович; АН України, Ін-т фізіології ім. О.Богомольця. – К., 1993. – 45л.
997231
  Повякель Н.І. Регуляція та подолання внутрішніх конфліктів студентської молоді // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент : збірник наукових праць / Нац. педагогічний ун-т імені М. П. Драгоманова ; Ін-т соціології, психології та управління. – Київ, 2010. – Вип. 3. – С. 111-122
997232
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Степаненко В"ячеслав Володимирович; Луганський держ. педагог. ун-тет ім.Т.Шевченка. – Луганськ, 2001. – 143 л. – Бібліогр.: л. 114
997233
  Степаненко В"ячеслав Володимирович Регуляція функціонального стану моноцитів лізосомальними ферментами нейтрофілів при розвитку стрес-синдрому : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Степаненко В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
997234
  Кулинич П.Ф. Регульований ринок сільськогосподарських земель: правова концепція // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 74-88
997235
  Бершадський І.А. Регульований ферогідродинамічний покажчик струму з безкронтрактною передачею інформації про досягнення граничного значення. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.09.01 / Бершадський І.А.; Донецьк.держ.техн.ун-т. – Донецьк, 1999. – 19л.
997236
  Веклинець І.І. Регульовані електроприводи з активними випрямлячами : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Веклинець І.І. ; Нац. ун-т " Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв.
997237
  Мороз А.В. Регульовані фільтри джерел живлення мікроконтролерів із маскуванням струму споживання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Мороз Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
997238
  Коваль И. Регупирование Хозяйственным кодексом Украины отношений в сфере интеллектуальной собственности // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 3-6.
997239
  Котхекар В.Ш. Регуры Индии -- морфология, физико-химические свойства, генезис и агрономическое использование : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук / Котхекар В.Ш. ; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геогр. фак. Каф-ра географии почв и геохимии ландшафтов. – Москва, 1967. – 18 с.
997240
  Капелюшний А.О. Редагування в засобах масової інформації : Навч. посібник / А.О. Капелюшний. – Львів : ПАІС, 2005. – 304с. – ISBN 966-7651-26-6
997241
  Різун В.В. Редагування в Україні // Сучасна українська журналістика: Поняттєвий аспект, 1997
997242
   Редагування візуальних матеріалів і художня критика : Навч. програма. – Київ, 2000. – 7с.
997243
  Косинська Ю.В. Редагування перекладної літератури: історіографія наукової думки // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2014. – № 1/2 (65/66). – С. 46-55. – ISSN 0554-4866
997244
  Осипова Н. Редагування рекламних текстів з урахуванням професій їхніх авторів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 279-284. – ISSN 2078-1911
997245
   Редагування фотопублікацій і фотокритика : Програма курсу для студ.ін-ту журналістики. – Київ : Київський університет, 1998. – 6с.
997246
  Миронова Д. Редагування художнього перекладу: функціональний і структурний аналіз (комунікативний аспект) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 254-259. – Бібліогр.: Літ.: с. 258-259; 13 назв. – ISSN 2078-1911
997247
  Тимошик М.С. Редагування: завдання, зміст, види / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 39 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 2)
997248
  Лисий І.Я. Редагуючи видане, або Чи потрібен академікові науковий редактор? / Іван Лисий ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : НаУКМА, 2009. – 92 с. – ISBN 978-966-2410-01-3
997249
  Муравьева Н.В. Редактировани и оформление систематического каталога / Н.В. Муравьева. – Л., 1968. – 64с.
997250
  Тяпкин Б.Г. Редактирование библиорафических описаний как документов сигнальной информации / Б.Г. Тяпкин. – М, 1968. – 30с.
997251
  Кельнер Ю.Г. Редактирование и составление карт рельефа, гидрологических и животного мира для атласов мира и материков / Ю.Г. Кельнер, И.Г. Асмус, Т.Я. Рихтер; ред. Н.Ф. Леонтьев. – Москва : Недра, 1974. – 121 с.
997252
  Тумановский Р.Ф. Редактирование иллюстраций в технической литературе. / Р.Ф. Тумановский. – 2-е изд. – М., 1955. – 128с.
997253
  Тяпкин Б.Г. Редактирование информационных изданий / Б.Г. Тяпкин. – М, 1975. – 55с.
997254
  Меклер М.М. Редактирование комплексных атласов зарубежных стран / М.М. Меклер. – Москва : Недра, 1968. – 134 с.
997255
  Накорякова М К. Редактирование материалов массовой информации / М К. Накорякова. – Москва : МГУ, 1982. – 110с.
997256
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. В.Н. Лысюк. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 112 с.
997257
  Гараевская Л.С. Редактирование мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская ; ред. А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1966. – 204 с.
997258
  Лихтенштейн Е.С. Редактирование научной книги / Е.С. Лихтенштейн. – М., 1957. – 272с.
997259
  Лихтенштейн Е.С. и Михайлов А.И. Редактирование научной, технической литературы и информации / Е.С. и Михайлов А.И. Лихтенштейн. – М., 1974. – 311с.
997260
  Балицкий И.В. Редактирование научных текстов как проблема научно-технической информации. : Дис... канд. филол.наук: / Балицкий И.В.; УкрНИИНТИ. – К., 1971. – 242л. – Бібліогр.:л.225-242
997261
  Балицкий Н.В. Редактирование научных текстов, как проблема научно-технической информации : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 687 / Балицкий Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 25 с.
997262
   Редактирование отдельных видов литературы. – М., 1973. – 336с.
997263
   Редактирование отдельных видов литературы. – Москва, 1987. – 400 с.
997264
  Каплан Г.Д. Редактирование отраслевой литературы / Г.Д. Каплан. – М., 1961. – 208с.
997265
   Редактирование радиоперадач. – М., 1958. – 48с.
997266
   Редактирование радиопередач. – М.
2. – 1958. – 50с.
997267
  Соловьев В.И. Редактирование реферата / В.И. Соловьев. – М., 1965. – 40с.
997268
  Брагина Е.И. Редактирование сложных специальных видов текста / Е.И. Брагина. – М., 1991. – 128 с.
997269
  Мильчин А.Э. Редактирование таблиц / А.Э. Мильчин, М.Д. Штейнгарт. – М, 1958. – 136с.
997270
   Редактор-видавець у ринкових умовах : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 7с.
997271
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 1. – 2002. – 80с.
997272
   Редактор Microsoft Word : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформатика та комп"ютерна техніка". – Київ : МАУП. – ISBN 966-608-216-0
Частина 2. – 2002. – 72с.
997273
   Редактор базы знаний для проектирования дискретных устройств. – Минск, 1989. – 39с.
997274
  Иванова С.П. Редактор газеты рассказывает... / С.П. Иванова. – М, 1959. – 72с.
997275
  Мацкевич О. Редактор засобу масової інформації як суб"єкт авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 29-35
997276
   Редактор и книга. – М.
3. – 1962. – 300с.
997277
   Редактор и книга. – М.
4. – 1963. – 336с.
997278
   Редактор и книга. – М.
5. – 1965. – 199с.
997279
   Редактор и книга. – М.
6. – 1973. – 110с.
997280
   Редактор и книга. – М.
7. – 1975. – 107с.
997281
   Редактор и книга. – М.
8. – 1979. – 112с.
997282
   Редактор и книга. – М.
9. – 1982. – 239с.
997283
   Редактор и перевод. – М., 1965. – 156с.
997284
   Редактор і видавець : науково-практичний збірник. – Київ
Число 1. – 2007. – 215 с.
997285
  Кузьмина Л.М. Редактор текстов для КУВТ / Л.М. Кузьмина. – Рига, 1990. – 33с.
997286
  Прихода Я. Редактор у системі соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. І. Федорова. – Київ, 2011. – № 12 (185). – С. 18-20. – ISSN 2076-9326
997287
  Портянкин И.А. Редакторская и публицистическая деятельность В.И.Ленина / И.А. Портянкин. – М., 1959. – 138с.
997288
  Алексеев В.И. Редакторский анализ / В.И. Алексеев. – Москва, 1978. – 48с.
997289
  Есипенко А.А. Редакторский пакет ChiWriter 3.х / А.А. Есипенко, С.А. Есипенко. – Київ : ВЕК, 1995. – 128с.
997290
  Накорякова М К. Редакторское мастерство в России / М К. Накорякова. – М., 1973. – 196с.
997291
  Рарицький О. Редакторська діяльність Володимира Підпалого в епістолярних спогадах сучасників // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2011. – № 7 (607). – С. 95-102. – ISSN 0236-1477
997292
  Стефанишин Т. Редакторська й видавнича діяльність Миколи Голубця в царині культурології ("Світ", 1917-1918; "Життя і мистецтво", 1920; "Українське мистецтво", 1926) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2008. – Вип. 1 (16). – С. 158-166. – ISSN 1591-6223
997293
  Карпенко В. Редакторська майстерність : Навчально-методичне видання для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики / В. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2003. – 108 с. – ISBN 966-594-193-3
997294
  Тимошик М.С. Редакторська підготовка текстів за допомогою комп"ютерних програм // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 22-27


  Розглядаються особливості редакторської роботи з комгіютерними засобами контролю мови і стилю видавничого оригіналу, а також при використанні автоматизованої системи оптичного розпізнання тексту та його перекладу з іншої мови. Peculiarities of ...
997295
  Карпенко В. Редакторська справа: проблеми майстерності : Конспект лекцій, прочитаних для студ. Ін-ту журналістики / Віталій Карпенко; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики. – ISBN 966-594-166-6
Ч.1 : Поняття фаху: зміст, форма, нюанси. – 2005. – 162с.
997296
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук із соціальних комунікацій: спец. 27.00.05. - Теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
997297
  Василенко М.Г. Редакторська та видавнича діяльність Івана Франка : Дис. канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.05 - теорія та історія видавничої справи та редагування / Василенко М.Г.; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 246л. + Додатки: л.220-246. – Бібліогр.: л.193-219
997298
  Побідаш І.Л. Редакторська та журалістська діяльність Леоніда Глібова : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.08- журналістика / Побідаш І.Р.; НТУУ "Київський Політехничний інститут". – Київ, 2006. – 210 л. + Додатки: л. 187-210. – Бібліогр.: л. 169-187
997299
  Побідаш І.Л. Редакторська та журналістська діяльність Леоніда Глібова : Автореф. дис. ...канд. філол. наук: Спец. 10.01.08 / Ірина Леонідівна Побідаш; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16 с. – Бібліогр: 8 назв
997300
  Тимошик М.С. Редакторський аналіз: завдання, зміст, логічні засади / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 4)
997301
  Карпенко В.О. Редакторський жанр // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 23-30
997302
  О"лір О. Редакторський сонет; Сонет ("На мури ці, що я звела сама..."); Із наслідувань Блейка; Сонет ("Дарма, що твій щоденник..."); Царевич-жаба; Серпокрильці : вірші // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2013. – № 8. – С. 270-273
997303
  Чепурняк Т. Редакторські аспекти праці Володимира Підпалого // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 15


  У статті досліджено специфіку редакторської діяльності В. Підпалого. Окреслено суспільні умови праці редактора через свідчення очевидців тогочасної дійсності. Вони формують фактологічну базу та показують ставлення редактора до цензури. Виявлено ...
997304
  Левчук О.М. Редакторські посади в умовах інформаційної спеціалізації // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2014. – Т. 55 : квітень-червень


  У статті виокремлено актуальні тренди розвитку фахових спеціалізацій видавничої справи та редагування в умовах мережевої комунікації. Узагальнено проблеми депрофесіоналізації видавничої галузі та показано новоутворювані компетенції, що їх вимагають від ...
997305
  Тимошик М.С. Редакторські посади у видавництві: фахові вимоги та функціональні обов"язки // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 80-87


  З урахуванням нових тенденцій в організації редакційно-видавничого процесу з"ясовується сфера застосування редакторських професій, аналізуються фахові вимоги до носіїв таких професій та функціональні обов"язки редакторських працівників у сучасному ...
997306
  Добкин С.Ф. Редактору и автору об оформлении книги. / С.Ф. Добкин. – М., 1971. – 271с.
997307
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
1. – 1958. – 144 с.
997308
   Редакторы книги об опыте своей работы. – М.
2. – 1960. – 216 с.
997309
   Редактура алфавитного каталога книг на иностранных языках. – М., 1970. – 42с.
997310
  Рязанцева Е.Ф. Редакции нейронов сенсомоторной коры бодрстующей кошки при оборонительном условном рефлексе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Рязанцева Е. Ф.; Ин-т физиол. АН УССР,. – К., 1983. – 23л.
997311
  Дарчиа Б.Ш. Редакции поэмы Руставели и их взаимоотношения. (на основе "Сказа о хорезмийцах") : Автореф... канд. филол.наук: / Дарчиа Б.Ш.; АН Груз.ССР. Ин-т истории груз. литературы им. Шота Руставели. – Тбилиси, 1968. – 23л.
997312
  Кутателадзе Л.И. Редакции толкового словаря грузинского языка Сулхан-Саба Орбелиани по автографам : Автореф... канд. филологич.наук: / Кутателадзе Л.И.; Тбил. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилиси, 1950. – 16л.
997313
  Добрынин А.Ф. Редакционно-техническое оформление книги / А.Ф. Добрынин. – М.-Л., 1940. – 104с.
997314
   Редакционное и издательское дело. – М., 1969. – 184с.
997315
  Губерский Л.В. Редакционной коллегии журнала "Частное право" // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 19


  Губерский Л.В. поздравляет редакционный коллектив и читателей с выходом в свет первого номера журнала "Частное право".
997316
  Первухин Г.А. Редакционные работы при создании топографических карт масштабов 1 : 10 000 и 1 : 25 000 на полупустынные и пустынные районы СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 502 / Первухин Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 16 с.
997317
   Редакционный коллектив советской газеты. – М., 1985. – 195с.
997318
  Сушицкий Ф.П. Редакция апокрифа "Суд царя Соломона" : (об испытании жены) : Из филологического семинария проф. В.Н. Перетца / Ф.П. Сушицкий. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1914. – 16 с. – Отд. оттиск: Русский филологический вестник, 1914
997319
  Коробейников В.С. Редакция и аудитория : социологический анализ / В.С. Коробейников. – М, 1983. – 255с.
997320
  Дрига І. Редакції мови караманлійських пам"яток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-14. – (Східні мови та літератури ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  З точки зору мовних особливостей та орфографії встановлено три редакції аналізованих караманлійських текстів: Венеція-Бухарест-Самсун; Стамбул-Афіни; приватні друкарні Греції. Найстарішими є венеціанська, бухарестська редакції, решта демонструє ...
997321
   Редакційна колегія юридичного журналу "Право України" // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 5 : Минуле і сучасне журналу. – С. 347-353. – ISSN 1026-9932
997322
  Смирнова К. Редакційна колонка // Європейське право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 12-13. – ISSN 2304-1773
997323
  Бессораб А.О. Редакційна підготовка наукового фахового періодичного видання на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 107-113. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
997324
  Ткаченко І.В. Редакційна політика М. Грушевського в "Літературно-науковому віснику" (1907-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 5 (494). – С. 90-103. – ISSN 0130-5247
997325
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 20 с. + Додаток. – Бібліогр.: 14 назв
997326
  Тимошик-Сударикова Редакційна політика паризького журналу "Тризуб" (1925-1940 рр.) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Тимошик-Сударикова Аліна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 207 л. + Додаток: 177 с. – Бібліогр.: л. 186-207
997327
   Редакційно-видавнича справа: досвід, проблеми, майбутне. – Київ : Київський університет, 1997. – 232с. – ISBN 966-594-015-5
997328
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання / матеріал підгот.: І. Сіренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 12-13. – Бібліогр. в кінці ст.
997329
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 8. – С. 22-24. – Бібліогр. в кінці ст.
997330
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 11 (148). – С. 7-9. – Бібліогр. в кінці ст.
997331
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 8-10. – Бібліогр. в кінці ст.
997332
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Крушинська, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 15-16. – Бібліогр. в кінці ст.
997333
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 9-12. – Бібліогр. в кінці ст.
997334
  Регідайло Надія Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот.: І. Сіренко, Н. Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.
997335
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 6-7


  Розглядається методика визначення обсягів авторського та видавничого оригіналів.
997336
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 12 (161). – С. 16-19


  Розглянуто особливості процесу верстання.
997337
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 11 (160). – С. 12-14


  Розглянуто особливості процесу верстання.
997338
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 1 (150). – С. 18


  Розглядається методика технічного редагування.
997339
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 13-16


  Розглядається методика технічного редагування видання.
997340
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 7 (156). – С. 22-23


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
997341
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 6 (155). – С. 12-13


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
997342
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 10 (159). – С. 7-10


  Розглянуто один з етапів у видавничій справі - складання документу, що готується до друку.
997343
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 9 (158). – С. 12-16


  Розповідається про коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків.
997344
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 5 (154). – С. 19-21


  Розглядаються вимоги до оригіналів для поліграфічного відтворення.
997345
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 14-15. – ISSN 2076-9326


  Деякі поради з питань вибору поліграфічного підприємства та вибору паперу.
997346
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 16-18. – ISSN 2076-9326


  Розглядаються особливості видавничих процесів – складання і верстання.
997347
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 11 (172). – С. 11-15. – ISSN 2076-9326


  Маркетингове забезпечення - невід"ємна складова видавничого бізнесу. Однак книжковий, видавничий маркетинг має свої особливості: він набагато складніший, ніж маркетинг у будь-якій іншій галузі, оскільки видавничий бізнес не можна повністю ототожнити з ...
997348
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [продовження] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 29-30. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто особливості виробничого етапу з виготовлення тиражу.
997349
  Регідайло Н. Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання : [закінчення] / матеріал підгот. Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 14-16. – ISSN 2076-9326


  Для планування та обліку видавничої продукції розроблено систему вимірювальних величин, яку використовують видавництва і поліграфічні підприємства під час підрахунку обсягу продукції, витраченої праці та її оплати, визначення кількісних показників ...
997350
  Шинкарук Б. Редакція-друкарня: об"єднатися заради якості і тиражів // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 10. – С. 9-10
997351
  Голиков К.П. Редграф-система редактирования чертежной документации. / К.П. Голиков, И.Е. Педанов. – М, 1981. – 64с.
997352
  Неклюдов Д.П. Реддкоземельные металлы иттрий, скандий и лантоноиды / Д.П. Неклюдов. – М., 1962. – 69с.
997353
   Редермализация - научно-доказательный прорыв в омоложении кожи! // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 171 : фото
997354
  Басария Э.Ф. Реджеб и его родичи / Э.Ф. Басария. – Киев, 1982. – 254 с.
997355
  Канчели О.В. Реджионная диаграммная техника для неупругих процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Канчели О.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 9л.
997356
  Боченин В.И. Редиоизотопные методы анализа промышленных материалов. / В.И. Боченин. – М., 1977. – 79с.
997357
  Хелмер Мэтью Редкая гробница // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Август, № 131. – С. 18 : фото
997358
  Гаджиева А.З. Редкая и ценная литература в Азербайджанской национальной библиотеке им. М.Ф. Ахундова: сохранность и использование // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 2. – С. 75-78
997359
  Шалин А.Б. Редкая профессия / А.Б. Шалин. – Новосибирск, 1984. – 159с.
997360
  Кочетова Н.И. и др. Редкие беспозвоночные животные / Кочетова Н.И., Акимушкина М.И., Дыхнов В.Н. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 206с.
997361
   Редкие виды млекопитающих и их охрана : Мат-лы 2-го Всесоюзного совещания. – Москва : Наука, 1977. – 254с.
997362
   Редкие виды млекопитающих СССР и их охрана. – М., 1983. – 226с.
997363
   Редкие виды млекопитающихфауны СССР и их охрана. – М., 1973. – 164с.
997364
   Редкие виды растений в заповедниках. – М., 1987. – 157с.
997365
  Харкевич С.С. Редкие виды растенийДальнего Востока и их охрана / С.С. Харкевич, Н.Н. Качура. – М, 1981. – 232с.
997366
   Редкие виды флоры Молдавии. – Кишинев, 1982. – 103с.
997367
  Васильев В.И. Редкие графические структуры пар минералов киноварь+антимонит, киноварь+халькопирит и их генезис // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 11. – С. 1773-1781 : рис. – Библиогр.: с. 1780-1781. – ISSN 0016-7886
997368
   Редкие животные Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – 252с.
997369
  Костин Ю.В. Редкие животные Крыма / Ю.В. Костин. – Симферополь, 1981. – 161с.
997370
   Редкие животные нашей страны. – Ленинград : Наука, 1989. – 309с.
997371
   Редкие животные пустынь. – Алма-Ата, 1990. – 256с.
997372
  Азаров В.И. Редкие животные Тюменской области / В.И. Азаров, Г.К. Иванов. – Свердловск, 1981. – 111с.
997373
  Косенко Н.В. Редкие звезды: Повесть, рассказы. / Н.В. Косенко. – Ростов-на-Дону, 1982. – 192с.
997374
  Янушевич А.И. Редкие звери и птицы Киргизии / А.И. Янушевич. – Фрунзе, 1981. – 62с.
997375
  Либман Э.П. Редкие земли / Э.П. Либман. – М.-Л.
51. – 1948. – с.
997376
  Хевеши Г. Редкие земли с точки зрения строения атома / Г. Хевеши. – Ленинград, 1929. – 170с.
997377
   Редкие и благородные элементы в рудных формациях Армянской ССР / И.Г. Магакьян, Г.О. Пиджян, А.С. Фарамазян, Ш.О. Амирян. – Ереван : АН АССР, 1972. – 394с.
997378
  Бауэр А. Редкие и драгоценные камни / А. Бауэр, Я. Бауэр. – Москва : Знание, 1983. – 47с.
997379
   Редкие и исчезающе виды растений и животных Удмуртии. – Ижевск, 1988. – 143с.
997380
   Редкие и исчезающие виды диких жиовтных в зоопарках СССР. – Рига, 1986. – 90с.
997381
   Редкие и исчезающие виды животных и растений Томской области. – Томск, 1984. – 135с.
997382
  Попов В.А. Редкие и исчезающие виды животных Татарии. / В.А. Попов. – Казань, 1978. – 96с.
997383
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 127с.
997384
   Редкие и исчезающие виды млекопитающих СССР. – М., 1990. – 126с.
997385
   Редкие и исчезающие виды полезных растений Башкирии и пути их охраны. – Уфа, 1982. – 103с.
997386
   Редкие и исчезающие виды природной флоры СССР, культивируемые в ботанических садах и других интродукционных центрах страны. – М., 1983. – 303с.
997387
  Ганя И.М. Редкие и исчезающие виды птиц Молдавии / И.М. Ганя, Н.И. Зубков. – Кишинев, 1989. – 152с.
997388
   Редкие и исчезающие виды растений Белоруссии и Литвы. – Минск, 1987. – 352с.
997389
   Редкие и исчезающие виды растений и животных, флористические и фаунистические комплексы Северного Кавказа, нуждающиеся в охране. – Ставрополь, 1986. – 132с.
997390
   Редкие и исчезающие виды флоры СССР, нуждающиеся в охране. – Л., 1981. – 263с.
997391
  Флинт В.Е. Редкие и исчезающие животные / В.Е. Флинт, М.В. Черкасова. – М, 1986. – 112с.
997392
  Сосновский И.П. Редкие и исчезающие животные / И.П. Сосновский. – М., 1987. – 367с.
997393
  Даревский И.С. Редкие и исчезающие животные : Земноводные и пресмыкающиеся / И.С. Даревский, Н.Л. Орлов. – Москва : Высшая школа, 1988. – 462с.
997394
  Винокуров А.А. Редкие и исчезающие животные / А.А. Винокуров. – Москва, 1992. – 445с.
997395
  Баранов А.А. Редкие и исчезающие животные Красноярского края / А.А. Баранов. – Красноярск, 1988. – 126с.
997396
  Жирнов Л.В. Редкие и исчезающие животные СССР: Млекопитающие и птицы / Л.В. Жирнов. – М., 1978. – 303с.
997397
  Соколов В.Е. Редкие и исчезающие животные. Млекопитающие / В.Е. Соколов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 520с.
997398
  Анисимов П.С. Редкие и исчезающие позвоночные животные Чечено-Ингушской АССР / П.С. Анисимов. – Грозный, 1989. – 157с.
997399
   Редкие и исчезающие птицы Дальнего Востока. – Владивосток, 1985. – 168с.
997400
   Редкие и исчезающие птицы Казахстана. – Алма-Ата, 1977. – 263с.
997401
  Артамонов В.И. Редкие и исчезающие растения / В.И. Артамонов. – Москва
1. – 1989. – 383с.
997402
   Редкие и исчезающие растения и животные Украины : Справочник. – Киев : Наукова думка, 1988. – 253с. – ISBN 5-12-001143-8
997403
   Редкие и исчезающие растения Сибири. – Новосибирск, 1980. – 224с.
997404
  Денисова Л.В. Редкие и исчезающие растения СССР / Л.В. Денисова, Л.С. Белоусова. – М., 1974. – 151с.
997405
  Чопик В.И. Редкие и исчезающие растения Украины / В.И. Чопик. – Киев, 1978. – 212с.
997406
  Благовещенский В.В. Редкие и исчезающие растения Ульяновской области / В.В. Благовещенский. – Саратов, 1989. – 94с.
997407
  Горчаковский П.Л. Редкие и исчезающие растения Урала и Приуралья / П.Л. Горчаковский, Е.А. Шурова. – М., 1982. – 207с.
997408
  Борисенко Л.Ф. Редкие и малые элементы в гипербазитах Урала / Л.Ф. Борисенко. – Москва : Наука, 1966. – 224с.
997409
   Редкие и нуждающиеся в охране животные и растения Коми АССР. – Сыктывкар, 1982. – 152с.
997410
   Редкие и нуждающиеся в охране растения и животные Мурманской области. – 2-4 изд., иср. и доп. – Мурманск, 1990. – 188с.
997411
  Рузматов С.Р. Редкие и рассеянные элементы медно-молибденовых месторождений Алмалыкского рудного поля (Узбекской ССР) : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Рузматов С.Р.; Ин-т геологии АН УзССР. Ин-т минералогии, геохимии и кристаллохимии редких элементов. – Ташкент; Москва, 1961. – 21л.
997412
  Кабивничий И.Н. Редкие и рассеянные элементы. / И.Н. Кабивничий. – Магадан, 1960. – 150с.
997413
   Редкие и редкоземельные элементы в технике. – К., 1964. – 131с.
997414
  Хорина В.В. Редкие и уникальные издания из фонда научной библиотеки КГПУ им. В.П. Астафьева // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (120). – С. 22 - 24. – ISSN 1727-4893
997415
   Редкие издания произведений В.И.Ленина. – Кишинев, 1970. – 64с.
997416
  Рудь Н.П. Редкие издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Н.П. Рудь. – К., 1979. – 77с.
997417
   Редкие издания произведений К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина в фондах Научной библиотеки ОГУ. – Одесса : Одес. ун-т, 1973. – 163 с.
997418
   Редкие издания произведений К. Марскса и Ф. Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.П. – Киев, 1979. – 76 с.
997419
   Редкие издания произведений К.Марска и Ф.Энгельса в фондах ЦНБ АН УССР / Рудь Н.п. – Киев, 1979. – 76 с.
997420
   Редкие книги. – Спб. – 45с.
997421
  Киселева Л.И. Редкие книги Библиотеки Академии Наук / Л.И. Киселева. – Л, 1987. – 68с.
997422
  Битовт Ю. Редкие книги и летучие издания 18 века / Ю. Битовт, 1905
997423
   Редкие книги и рукописи Библиотеки Московского университета. – Munchen : Sagner, 1991. – 19,[3]с. : 7 л. илл. – ISBN 3-87690-466-8
997424
   Редкие книги и рукописи Научной библиотеки МГУ. – М., 1980. – 106 с.
997425
  Селезнева Т.Н. Редкие книги на фоне столетия // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 7 (27). – С. 70-73. – ISSN 2072-3849
997426
  Герасимов С.О. Редкие комнатные растения / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев, А.А. Серяпин. – Москва : Росагропромиздат, 1990. – 206 с.
997427
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1955. – 384с.
997428
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – 3-е, перераб. и доп. – М., 1964. – 568с.
997429
  Сонгина О.А. Редкие металлы / О.А. Сонгина. – Москва : Металлургиздат, 1964. – 259с.
997430
  Коган Б.И. Редкие металлы = Прошлое,настоящее, будущее / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1978. – 347с.
997431
  Коган Б.И. Редкие металлы = Состояние и перспективы / Б.И. Коган. – Москва : Наука, 1979. – 356с.
997432
  Фиалков Я.А. Редкие металлы и их значение в народном хозяйстве / Я.А. Фиалков. – Киев, 1948. – 55с.
997433
  Лукашев К.И. Редкие металлы и их использование в промышленности / К.И. Лукашев. – Минск, 1956. – 179с.
997434
  Новоселова А.В. Редкие металлы и их применение / А.В. Новоселова. – Москва, 1957. – 24с.
997435
   Редкие металлы и сплавы с монокристаллической структурой. – Москва : Наука, 1981. – 312 с.
997436
  Савицкий Е.М. Редкие металлы и сплавы: физ.-хим. анализ и металловедение. / Е.М. Савицкий, Г.С. Бурханов. – М., 1980. – 255с.
997437
   Редкие металлы капиталистических стран. – М., 1958. – 114с.
997438
  Парфенов В.А. Редкие металлы. / В.А. Парфенов. – М., 1954. – 48с.
997439
  Юрк Ю.Ю. Редкие минералы пегматитов Приазовья / Ю.Ю. Юрк. – К, 1956. – 68с.
997440
   Редкие млекопитающие фауны СССР. – М., 1976. – 196с.
997441
   Редкие наземные позвоночные Сибири. – Новосибирск, 1988. – 304с.
997442
   Редкие насекомые. – М., 1982. – 167с.
997443
  Сатурно Уильям Редкие настенные росписи майя, сделанные около 1200 лет назад, знакомят нас с образом мышления древних // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – июнь № 105. – С. 24-26 : фото
997444
  Петушкова Т. Редкие пахикаульные растения в оранжерее ботанического сада ЮФУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  В оранжерее Ботанического сада ЮФУ собрана коллекция из 33 видов редких и исчезающих пахикаульных растений, относящихся к 23 родам из 17 семейств. Все виды включены в Красный список МСОП. Приведены результаты интродукции за последние несколько ...
997445
   Редкие позвоночные животные Советского Дальнего Востока и их охрана. – Л., 1989. – 239с.
997446
   Редкие полезные растения. – Саранск, 1991. – 123с.
997447
  Зарубин Павел Игоревич Редкие процессы в кумулятивном рождении частиц при взаимодействии релятивистских ядер : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Зарубин Павел Игоревич; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1992. – 16л.
997448
  Ирисов Э.А. Редкие птицы Алтая / Э.А. Ирисов, Н.Л. Ирисова. – Барнаул, 1984. – 104с.
997449
   Редкие птицы Дальнего Воостока и их охрана. – Владивосток, 1988. – 156с.
997450
   Редкие птицы и звери Казахстана. – Алма-Ата, 1991. – 334с.
997451
  Винокуров А.А. Редкие птицы мира / А.А. Винокуров. – Москва, 1987. – 207с.
997452
   Редкие птицы Причерноморья. – К., 1991. – 269с.
997453
  Трофимов Т.Т. Редкие растения Верхне-Клязьминского государственного заповедника. / Т.Т. Трофимов. – 103-111с.
997454
   Редкие растения и животные Крыма. – Симферополь : Таврия, 1988. – 176с.
997455
  Винтерголлер Б.А. Редкие растения Казахстана / Б.А. Винтерголлер. – Алма-Ата, 1976. – 199с.
997456
  Белоусова Л.С. Редкие растения мира / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова. – М, 1983. – 341с.
997457
  Белоусова Л.С. Редкие растения СССР. Справочник / Л.С. Белоусова, Л.В. Денисова, С.В. Никитина. – Москва : Лесная промішленность, 1979. – 216с.
997458
  Шлотгауэр С.Д. Редкие растения Хабаровского края / С.Д. Шлотгауэр, А.Б. Мельникова. – Хабаровск, 1990. – 288с.
997459
  Битовт Юрий Редкие русские книги и летучие издания XVIII века / Битовт Юрий. – Факсимильное воспроизведение. – Москва : Книга, 1989. – 605 с. + 16 с. прилож. – Вых. дан. ориг.: Москва : Типогр. С.П. Семенова, 1905
997460
  Адарюков В.Я. Редкие русские книжные знаки / В.Я. Адарюков. – Москва, 1923. – 65с.
997461
   Редкие сельмиты, клещи и насекомые. – Новосибирск, 1990. – 119с.
997462
   Редкие фонды в научных библиотеках высших учебных заведений. Проблемы сохранности, изучения и использования в 21 веке : Доклады Международной конференции, 22-25 октября 2002 г. – Москва, 2002. – 126 с.
997463
  Арсанова Г.И. Редкие щелочи в термальных водах вулканических областей / Г.И. Арсанова; Отв.ред.С.И.Набоко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 111с.
997464
   Редкие щелочные металлы. – М., 1962. – 330с.
997465
  Коган Б.И. Редкие щелочные металлы / Б.И. Коган. – М., 1962. – с.
997466
   Редкие щелочные металлы в породах Украины. – Киев : Наукова думка, 1976. – 232с.
997467
  Зинченко В О. Редкие щелочные элементы в породах и минералах северо-западной части Украинского щита : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 127 / Зинченко О.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 26 с.
997468
  Бойко Т.Ф. Редкие элементы в галогенных формациях / Т.Ф. Бойко. – Москва : Наука, 1973. – 184с.
997469
   Редкие элементы в геологии. – М., 1982. – 262с.
997470
   Редкие элементы в горных породах и минералах. – М., 1977. – 77с.
997471
   Редкие элементы в гранитоидах Урала. – Свердловск, 1981. – 116с.
997472
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах. – М., 1952. – 400с.
997473
   Редкие элементы в изверженных горных породах и минералах : Сборник статей. – Москва, 1952. – 400с.
997474
   Редкие элементы в магматических формациях Тянь-Шаня. – Ташкент, 1981. – 166с.
997475
  Ляхович В.В. Редкие элементы в минералах гранатоидов / В.В. Ляхович. – М., 1973. – 310с.
997476
   Редкие элементы в осадочных и метаморфических породах. – М., 1964. – 204с.
997477
  Цамбел Б. Редкие элементы в пиритах колчеданных месторождений Западных Карпат и возможность их использования при решении генетических проблем оруднения. / Б. Цамбел, Я. Ярковский, 1965. – 249-266с.
997478
  Сердюченко Д.П. Редкие элементы в породах различных метаморфических фракций / Д.П. Сердюченко. – М, 1967. – с.
997479
  Ляхович В.В. Редкие элементы в породообразующих минералах гранитоидов / В.В. Ляхович. – Москва : Недра, 1972. – 200с.
997480
  Потемкин К.В. Редкие элементы в россыпях зарубежных стран / К.В. Потемкин, А.Н. Спицын. – Москва : АН СССР, 1963. – 100с.
997481
   Редкие элементы в формациях изверженных пород. – М., 1975. – 247с.
997482
  Любимов И.М. Редкие элементы и их география : Книга для учащихся / И.М. Любимов. – Москва : Просвещение, 1977. – 110с.
997483
  Башилов И.Я. Редкие элементы и их использование / И.Я. Башилов. – М, 1930. – 152с.
997484
  Сажин Н.П. Редкие элементы и технический прогресс / Н.П. Сажин. – М., 1967. – 46с.
997485
   Редкие элементы Украинского щита. – Киев : Наукова думка, 1986. – 253с.
997486
  Ежовска-Тршебятовска Редкие элементы. / Ежовска-Тршебятовска. – М, 1979. – 369с.
997487
   Редкие, исчезающие и малоизученные птицы СССР. – М., 1986. – 116с.
997488
   Редкие, но необходимые.... – М., 1991. – 46с.
997489
  Магакьян И.Г. Редкие, рассеянные и редкоземельные элементы / И.Г. Магакьян. – Ереван, 1971. – 111с.
997490
  Кондратюк Е.Н. Редкие, эндемичные и реликтовые растения юго-востка Украины в природе и культуре / Е.Н. Кондратюк, В.М. Остапко; АН УССР, Донецкий Ботанич. сад. – Киев : Наукова думка, 1990. – 150с.
997491
  Толстых Мария Редкий вулкан // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – апрель № 103. – С. 62 : фото
997492
  Бухараев Р.Р. Редкий дождь / Р.Р. Бухараев. – М, 1980. – 79с.
997493
  Полонский Евгений Редкий черный жаворонок долетит до середины...Европы. Элтонский, он же сибирский // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Июнь. – С. 46 : фото
997494
   Редковський Микола Іванович // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – жовтень (№ 8)


  Некролог . Редковський Микола Іванович [1921-2008]. З 1953 року працював на військовій кафедрі Київського національного університету імені Тараса Шевченка
997495
  Могутов Василий Редкое и достопамятное известие о бывшей из России в Великую Татарию Экспедиции под именем Посольства. Ч. 1-2 // Собрание исторических известий, относящихся до Костромы / И. Васьков. – Москва : В типографии у М. Пономарева, 1792. – 63 с.
997496
  Вуд Джеймс Редкое лето / Вуд Джеймс. – Москва, 1967. – 255с.
997497
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах / А.К. Звездин, В.М. Матвеев, А.А. Мухин, А.И. Попов. – Москва : Наука, 1985. – 296с.
997498
   Редкоземельные ионы в магнитоупорядоченных кристаллах. – Москва : Наука, 1985. – 296 с.
997499
  Белов К.П. Редкоземельные магнетики и их применение / К.П. Белов. – Москва, 1980. – 240 с.
997500
   Редкоземельные металлы. – М., 1957. – 419с.
997501
  Михайличенко А.И. Редкоземельные металлы / А.И. Михайличенко. – М., 1987. – 232с.
997502
   Редкоземельные металлы и их тугоплавкие соединения. – Киев, 1971. – 168 с.
997503
   Редкоземельные металлы и сплавы. – М., 1971. – 125с.
997504
   Редкоземельные металлы, сплавы и соединения. – М., 1973. – 355с.
997505
  Эгель Л.Е. Редкоземельные металлы. / Л.Е. Эгель. – вып. 21. – М., 1963. – 5-332с.
997506
  Спеддинг Ф.Х. Редкоземельные метеллы / Ф.Х. Спеддинг, А.Х. Даан. – М., 1965. – 612с.
997507
   Редкоземельные полупроводники. – Ленинград : Наука, 1977. – 206с.
997508
   Редкоземельные полупроводники. – Баку : Элм, 1981. – 183с.
997509
  Михайлов В.А. Редкоземельные руды мира : геология, ресурсы, экономика : монография / В.А. Михайлов ; КНУТШ. – Киев : Київський університет, 2010. – 223 с. – Библиогр.: с. 209-221. – ISBN 978-966-439-359-8
997510
   Редкоземельные силикаты. – М., 1966. – 1-222с.
997511
   Редкоземельные ферромагнетики и антиферромагнетики. – Москва : Наука, 1965. – 320 с.
997512
  Литвин Б.Н. Редкоземельные фосфаты / Б.Н. Литвин, В.А. Маслобоев. – Л., 1989. – 207с.
997513
   Редкоземельные элементы. – М., 1963. – 392с.
997514
   Редкоземельные элементы. – М., 1985. – 4=376с.
997515
  Яценко С.П. Редкоземельные элементы / С.П. Яценко, Е.Г. Федорова. – М., 1990. – 277с.
997516
  Андреева О.С. Редкоземельные элементы : радиационно-гигиенические аспекты / О.С. Андреева. – Москва, 1975. – 152с.
997517
  Подпорина Е.К. Редкоземельные элементы в корах выветривания / Е.К. Подпорина. – М, 1985. – 126с.
997518
   Редкоземельные элементы в магматических породах. – Новосибирск, 1988. – 155с.
997519
   Редкоземельные элементы в сталях и сплавах. – М., 1959. – 247с.
997520
  Трифонов Д.Н. Редкоземельные элементы и их место в периодической системе / Д.Н. Трифонов. – М, 1966. – 192с.
997521
   Редкоземельные элементы и их соединения в электронной технике. – Томск : Издательство Томского университета, 1979. – 144с.
997522
  Иост Д. Редкоземельные элементы и их соединения. / Д. Иост. – М., 1949. – 124с.
997523
  Милованов Г.Н. Редкоземельные элементы. / Г.Н. Милованов, Черносвитов.Ю.Л. – М, 1959. – 1-60с.
997524
  Золин В.Ф. Редкоземельный зонд в химиии и биологии / В.Ф. Золин, Л.Г. Коренева. – М., 1980. – 349с.
997525
  Лаумулин Т.М. Редкометаллоносные структуры в геотектоногенах Казахстана / Т.М. Лаумулин. – Алма-Ата : Наука, 1977. – 199с.
997526
   Редкометалльное оруденение Казахстана. – Алма-Ата, 1988. – 221с.
997527
  Комаров А.Н. Редкометалльные тектоно-метасоматические зоны Украинского щита. / А.Н. Комаров, Л.А. Черкашин. – К., 1991. – 178с.
997528
   Редкометальная металлогения Центрально-Азиатского складчатого пояса. – М., 1982. – 143с.
997529
  Сальтина Л.В. и Михитдинов Г.Н. Редкометальные гранитные пегматины Цетральной и Западной Африки и Мадагаскара / Л.В. и Михитдинов Г.Н. Сальтина. – М., 1974. – 29с.
997530
  Бескин С.М. Редкометальные гранитовые формации. / С.М. Бескин, В.Н. Ларин, Ю.Б. Марин. – Ленинград : Недра, 1979. – 280с.
997531
   Редкометальные граниты и проблемы магматической дифференциации. – Москва : Недра, 1972. – 300с.
997532
  Бородин Л.С. Редкометальные камафориты. Формация апатит-форстерит-магнетитовых пород в щелочно-ультраосновных и карбонатитовых массивах / Л.С. Бородин, А.В. Лапин, А.Г. Харченков. – Москва : Наука, 1973. – 176с.
997533
   Редкометальные месторождения в осадочных и вулканогенно-осадочных формациях. – М., 1984. – 112с.
997534
   Редкометальные месторожения, их генес и методы исследования. – М., 1972. – 312с.
997535
  Розанов К.И. Редкометальные пегматиты Украины / К.И. Розанов, Л.Ф. Лавриненко. – Москва : Наука, 1979. – 139с.
997536
  Недашковский П.Г. Редкометальные щелочно-гранитные пегматиты и фениты / П.Г. Недашковский. – Москва : Наука, 1986. – 88с.
997537
  Архангельская В.В. Редкометальные щёлочные комплексы южного края Сибирской платформы / В.В. Архангельская. – Москва, 1974. – 127с.
997538
  Андрійчук Т. Редокс-чутливі ланки радіаційно-індукованого апоптозу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-62. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлено внесок редокс-чутливих елементів сигнальної трансдукції в реалізацію радіаційно-індукованого апоптозу імунокомпетентних клітин тимусу і селезінки щурів. Установлены редокс-чувствительные элементы сигнальной трансдукции в реализации ...
997539
  Паталах І.І. Редокс - регуляція клітинних сигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 64-67. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано огляд сучасних даних щодо регуляторної ролі прооксидантно-антиоксидантних реакцій у проведенні клітинних сигналів. Розглянуто механізми редокс-регуляції роботи сигнальних молекул та їх участь у перетворення фізіологічних реакцій у ...
997540
  Бурлака А.П. Редоксзависимые сигнальные молекулы в механизмах опухолевого процесса = Redox-dependent signal molecules in mechanisms of tumor process / А.П. Бурлака, Е.П. Сидорик ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперим. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого]. – Київ : Наукова думка, 2014. – 254, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 236-252. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1452-7
997541
  Ергожин Е.Е. Редоксиониты / Е.Е. Ергожин, Б.А. Мухитдинова. – Алма-Ата, 1983. – 288с.
997542
  Давыдов Б.Л. Редукторы / Б.Л. Давыдов. – Москва-Киев, 1963. – 474с.
997543
  Краузе Г.Н. и др. Редукторы / Г.Н. и др. Краузе. – М.-Л., 1965. – 191с.
997544
   Редукторы цилиндрические. – М., 1959. – 41с.
997545
  Анфимов М.И. Редукторы. Конструкция и рассчет / М.И. Анфимов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1965. – 288с.
997546
  Илларионов Н.С. Редукционизм в истории науки / Н.С. Илларионов, Н.В. Илларионова. – Кишинев, 1982. – 91с.
997547
  Тараканова Наталья Ивановна Редукционизм в лингвистическом мышлении : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.02.19 / Тараканова Наталья Ивановна; Мин-во общего и профес. образов. Российск. федерации. – Пятигорск, 1997. – 23л.
997548
  Уразалин Б.Б. Редукционизм как неопозитивистская программа сведения теоретического знания к эмпирическому // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1981. – Вып. 51
997549
  Галоян А.А. Редукционизм как парадигма в биологическом познании / А.А. Галоян. – Ереван : Изд-во АН Армении, 1990. – 166 с.
997550
  Робожев А.В. Редукционно-охладительные установки для тепловых и атомных электростанций. / А.В. Робожев. – М., 1984. – 222с.
997551
  Эглит В.И. Редукционный тахеометр Редта 002 / Геодезические инструменты и приборы ; В.И. Эглит, С.П. Сидельников. – Москва : Госгеолтехиздат
Описание инструмента и практич. руководство по применению, поверкам и юстировкам. – 1963. – 88 с.
997552
  Альмухамедова Э.М. Редукция класных и просодия слова в окающих русских говорах / Э.М. Альмухамедова, Р.Э. Кульшарипова. – Казань, 1980. – 112с.
997553
  Стериополо Е.И. Редукция ключевых гласных немецкого языка. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Стериополо Е.И.; Киев.гос.пед.ин-т иностр.яз. – К, 1979. – 20л.
997554
  Бояринцев Е.Л. Редукция осадков по площади и ее влияние на формирование максимальной ординаты паводочного стока малых горных водосборов : гідрологія і океанологія / Е.Л. Бояринцев, Е.Д. Гопченко, А.А. Кириленко // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 357-363 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0130-2914
997555
  Юрик Иван Иванович Редукция представлений обобщенных групп Пуанкаре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Юрик Иван Иванович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1976. – 13л.
997556
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1965. – 245с.
997557
  Алексидзе М.А. Редукция силы тяжести / М.А. Алексидзе. – Тбилиси, 1965. – 245с.
997558
  Конурбаева Б.М. Редукция стратегий в позиционных играх : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Конурбаева Б.М.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
997559
  Кулиев Т.А. оглы Редукция труда при социализме / Т.А. оглы Кулиев. – Москва, 1974. – 117с.
997560
  Мамзин А.С. Редукция, интеграция. эволюционизм в современной биологии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 8. – С. 93-104. – ISSN 0042-8744
997561
  Манакова О.І. Редукційне програмування рекурентних послідовностей // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 295-299. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення членів рекурентних послідовностей. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
997562
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 195-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Розглядається редукційне конструювання програм обчислення функцій, зображених рекурентними співвідношеннями першого порядку. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
997563
  Манакова О.І. Редукційне програмування функцій, зображених степеневими рядами // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 228-233. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3)


  Розглядається процес редукційного конструювання програм обчислення функцій, зображених степеневими рядами. Отримані програми коректні. Коректність програм є безпосереднім наслідком їх конструювання.
997564
  Чолій В.Я. Редукційні обчислення в астрономії : Навчальний посібник для студ. фізичного фак-ту / В.Я. Чолій; КУ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-053-8
Ч.1 Затемнення та покриття. – 1998. – 48с.
997565
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 3. – 2007
997566
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 4. – 2007
997567
   Редукціон : Інформаційний бюлетень. – Харків, 2006-
№ 5. – 2007
997568
  Верейкіна М.Б. Редукція деяких класів нелінійних граничних задач до різницевих рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 186-196. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто деякі класи нелінійних граничних задач для гіперболічних рівнянь (або систем) з частинними похідними. Доведено, що розв"язки таких задач подаються за допомогою розв"язків початкових задач для відповідних різницевих рівнянь. Це дозволяє ...
997569
  Кузьменко Т.М. Редукція наголошених голосних як результат неповної реалізації диференційних ознак фонем у сучасному німецькому мовленні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 134-139. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
997570
  Бондаренко О.М. Редукція праці в системі стимулювання кваліфікованої робочої сили // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 248-253


  В статті розглядається важлива складова забезпечення диференційованого підходу в процесі матеріального стимулювання висококваліфікованої робочої сили, що базується на використанні механізму редукції праці. При цьому поряд із ринково-вартісним ...
997571
  Самохвалов Ю.Я. Редукція простору пошуку рішення у засобах логічного виводу // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 104-110. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 7)


  Розглянуто процедуру логічного виводу у С-класичному обчисленні предикатів першого порядку, яка відноситься до класу методів паралельної обробки й є одним із можливих шляхів вирішення проблеми "комбінаторного вибуху" завдяки сполученню процесу редукції ...
997572
  Дмитренко С.К. Редукція структур соціального досвіду в системній теорії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 44-46
997573
  Омелян О.М. Редукція та розв"язки систем нелінійних рівнянь дифузії, інваріантних відносно алгебри Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 95-100. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Галілеївська інваріантність системи нелінійних рівнянь дифузії використання для побудови інваріантних анзаців, які редукують її до системи звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано класи точних розв"язків даної системи.
997574
  Солодкий Я.М. Редукція як силувана свідомість // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 81-84. – ISBN 966-7943-03-8
997575
  Петрова Лариса Ивановна Редупликация в английской словообразующей системе : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лариса Ивановна; Ленингр. пед. ин-т. – Л., 1978. – 17л.
997576
  Саникидзе Л.К. Редупликация в картвельских языках : Автореф... канд. филол.наук: 668 / Саникидзе Л.К.; АН Груз.ССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 22л.
997577
  Штейнберг Н.М. Редупликация в современноя французском языке / Н.М. Штейнберг. – Л., 1969. – 70с.
997578
  Рожанский Ф.И. Редупликация и названия животных в африканских языках // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2007. – № 2. – С. 57-66. – ISSN 0373-658Х
997579
  Пахолок Зинаида Александровна Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Пахолок Зинаида Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 174л. – Бібліогр.:л.146-155
997580
  Пахолок З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолок З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 20л.
997581
  Пахолюк З.А. Редупликация как способ представления семантики в неблизкородственных языках. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.19 / Пахолюк З.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 19л.
997582
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05. / Редковская Татьяна Александровна; КГУ. – Киев, 1980. – 166л. – Бібліогр.:л.142-166
997583
  Редковская Татьяна Александровна Редупликация как средство словообразования в современном испанском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Редковская Татьяна Александровна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
997584
  Ніколашина Т. Редуплікати у структурі шевченкової поезії / Т. Ніколашина, Л. Сологуб // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 16. – С. 80-86. – ISSN 2075-1486
997585
  Шевченко Т.В. Редуплікація як засіб вираження авторської модальності у творах Юрія Кириченка // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 158-166
997586
  Міняйло Р. Редупліковані вирази у творах Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 200-203
997587
  Аронов В.И. Редуцирование аномалий силы тяжести в горной области с помощью электронных вычислительных машин : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аронов В.И. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1964. – 13 с.
997588
  Меньшикова Е.Р. Редуцированный смех Юрия Олеши // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 10. – С.75-85. – ISSN 0042-8744
997589
  Минцлов С.Р. Редчайшие книги напечатанные в России / С.Р. Минцлов, 1904
997590
  Короткий В.А. Редькін Петро Григорович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 116-117. – ISBN 966-06-0393-2
997591
   Редько Володимир Никифорович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 243. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
997592
  Бузукашвили И. Редьярд Киплинг // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 9. – С. 26-31. – ISSN 1818-2968
997593
  Фоміна О.В. Редьярд Кіплінг і Друга англо-бурська війна 1899-1902 рр. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 27-31. – ISSN 2077-1800
997594
  Дедусенко Ю.М. Реегнеративные схемы и регенераторы газотурбинных установок / Ю.М. Дедусенко. – К, 1960. – 268с.
997595
  Литвицький В. Реекспансія - 2007 : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – №.4. – С. 9-17 : Рис.
997596
  Данилейко В. Реекспозиції української абетки / Володимир Данилейко ; упорядник Остап Ханко. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2007. – 40с. – ISBN 978-966-2922-24-0
997597
  Садова У.Я. Рееміграція як механізм соціальної політики у справах внутрішньо переміщених осіб в Україні / У.Я. Садова, Р.Р. Рісна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 2 (76). – С. 55-64. – ISSN 1562-0905
997598
  Стаканов Р.Д. Рееміграція як складова міграційної політики країн світу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 39-42
997599
  Леонова Л.А. Реестр "готовых" предложений современного английского бытового диалога / Л.А. Леонова. – Калинин, 1972. – 112с.
997600
  Хоникатт Д. Реестр Microsoft Windows 2000 / Джерри Хоникатт. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2000. – 320с. – ISBN 5-8954-0111-1
997601
  Кокорева О. Реестр Widows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Сант-Петербург, 2000. – 352с. – ISBN 5-8206-0031-2
997602
  Борн Г. Реестр Windows * 98 : Руководство для профессионалов / Гюнтер Борн; Пер. с англ.: О.Кокоревой, Д.Лебедева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 496с. – (Мастер). – ISBN 5-7791-0108-6


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
997603
  Кокорева О. Реестр Windows 2000 / Ольга Кокорева. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2003. – 352с. – (Мастер). – ISBN 5-8206-0031-2


  Назначение, хранение и структура данных реестра. Методы настройки ОС Windows NT/2000. Предотвращение сбоев. Поддержка Plug and Play. Список ресурсов Internet, библиография и глоссарий. Для системных администраторов и квалифицированных пользователей
997604
  Марков А.С. Реестр открывает тайны / А.С. Марков. – Волгоград, 1989. – 270с.
997605
   Реестр российских книг, составляющих библиотеку для чтения в Москве, на Никольской улице, подле Синодальной Типографии и Ремесленной Управы, в доме С. Петербургского купца Ивана Глазунова, под N2.. – Санкт-Петербург : Печатано в Типографии Ивана Глазунова, 1823. – 215с. – Видання старою орфографією


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - бумага.
997606
   Реестр хронологический полного собрания законов Российской империи. – Спб.
30. – 1855. – 35с.
997607
  Кэ Лань Реет красное знамя / Кэ Лань. – Иркутск, 1951. – 132с.
997608
  Цімдарс А. Реєстр виборців Латвії: історія створення, принципи роботи і перспективи // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-29
997609
  Камша Н.М. Реєстр вимог кредиторів-основний документ у справі про банкрутство // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 1. – С. 33-41.
997610
   Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – Київ : Наукова Думка, 1995. – 592с. – ISBN 5-12-002042-9
997611
  Зеленчук І. Реєстр географічних назв населенних пунктів і природних об"єктів Верховинщини / І. Зеленчук, Я. Зеленчук // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 4. – С. 50-54.
997612
   Реєстр імен українського біографічного словника : Літери А - Б / О.В. Бугаєва та ін. ; НАНУ, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень, Українське біографічне тов-во ; [ редкол. : В.І. Попик (відп. ред.), С.М. Ляшко, О.М. Яценко та ін. ]. – Київ : НБУ ім. В.І. Вернадського, 2008. – 162 с. – (Реєстр Українського біографічного словника. Робочі зошити ; Вип. 1). – ISBN 978-966-02-4845-8
997613
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. С. Зворський ; уклад. : О. Бажан, С. Геращенко, А. Іщук та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 1, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди центральних державних архівів України. – 2009. – 244 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1.: Центральний державний архів громадських об"єднань України, Центральний державний історичний архів України, м. Київ, Центральний державний історичний архів України, м. Львів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного. ...
997614
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України ; Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Андросов, Г. Грошева, С. Шаляєва та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.]). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 1 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 536 с. – Назву Кн. 1 занесено до анотації


  Кн. 1. : Державний архів в АРК, Державний архів Вінницької обл., Державний архів Волинської обл., Державний архів Дніпропетровської обл., Державний архів Донецької обл., Державний архів Житомирської обл., Державний архів Закарпатської обл., Державний ...
997615
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ. комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : С. Скляров, Л. Ковальова, Г. Кордіяка та ін. ; редкол.: Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Л. Гурбова, М. Делеган та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 2 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 544 с. – Назву Кн. 2 занесено до анотації


  Кн 2.: Державний архів Луганської обл., Державний архів Львівської обл., Державний архів Миколаївської обл., Державний архів Одеської обл., Державний архів Полтавської обл., Державний архів Рівненської обл., Державний архів Сумської обл.
997616
   Реєстр розсекречених архівних фондів України : міжархівний довідник / Держ.комітет архівів України, Укр. наук.-досл. ін-т архів. справи та документознавства ; [упоряд. : С. Зворський, Н. Христова ; уклад. : О. Бойчук, О. Сулима, Л. Євтушенко та ін. ; редкол. : Г. Боряк (гол.), С. Зворський, Н. Маковська та ін.]. – Київ. – (Архівні зібрання України : Спеціальні довідники / редкол. : Г. Боряк, Гурбова Л., Делеган М. та ін.). – ISBN 966-8225-08-2
Т. 2, кн. 3 : Розсекречені архівні фонди Держ. архіву в Авт. Респ. Крим, державних архівів областей України, міст Києва і Севастополя. – 2009. – 512 с. – Назву Кн. 3 занесено до анотації


  Кн 3.: Державний архів Тернопільської обл., Державний архів Харківської обл., Державний архів Херсонської обл., Державний архів Хмельницької обл., Державний архів Черкаської обл., Державний архів Чернівецької обл., Державний архів Чернігвської обл., ...
997617
  Куйбіда Р.О. Реєстр судових рішень: коли чекати виходу на повну потужність? / Р.О. Куйбіда, Т.В. Руда // Інформаційний вісник Вищої кваліфікаційної комісії суддів України : неофіційне науково-практичне видання / Вища кваліфікаційна комісія суддів України, 2009. – № 3 (11). – С. 18-20
997618
   Реєстр усього Війська Запорізького після Зборівського договору з королем польским Яном Казиміром складений 1649 р.. – К., 1994. – 192с.
997619
  Прокоп"юк О. Реєстр храмів Київської митрополії (1780-1783 рр.): джерела, реконструкція, потенціал // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 209-216. – ISBN 966-7379-92-11
997620
  Черноіваненко Є. Реєстратори витіснять творців? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 29 березня (№ 55)


  Чому зовнішнє незалежне оцінювання призводить до "натаскування фактів" учнями й відучує їх мислити.
997621
  Шарандаченко О.П. Реєстраторка загсу / О.П. Шарандаченко. – К., 1960. – 364с.
997622
   Реєстраційні системи країн Європи // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 3. – С. 58-60
997623
   Реєстраційні системи країн Латинської Америки // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 10. – С. 72-75
997624
  Гонтаренко Н. Реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 76-79


  У статті досліджуються реєстраційно-дозвільні провадження у сфері використання та розпорядження нерухомим майном, надаються пропозиції щодо вдосконалення порядку їх проведення.
997625
  Бондаренко С. Реєстрація авторського права: міжнародний та український досвід / С. Бондаренко, С. Янкова, С. Бригинець // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С.11-17. – ISSN 1608-6422
997626
  Кудрицька Т. Реєстрація винаходів у митному реєстрі. Чи спрацює новий механізм захисту прав інтелектуальної власності? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 30 жовтня (№ 45)
997627
   Реєстрація договорів про передачу прав на об`єкти промислової власності / Л.Ш. Ніколаєнко, Л.А. Меняйло, О.П. Горобець, Л.М. Топільська; За ред. В.Л. Петрова; Державне патентне відомство України. – Київ : ІнЮре, 1999. – 48с. – (Інтелектуальна власність в Україні). – ISBN 966-7183-95-5
997628
  Городенко Л.М. Реєстрація електронного медіаресурсу // Наукові записки Інституту журналістики : Щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 50 : січень-березень


  Лекцію присвячено темі вибору доменного імені та хостинга для розміщення інтернет-ресурсу в мережі.та пояснює послідовність реєстрації медіаресурсу. The lecture is devoted to the topic of choice of domain name and hosting for posting of online ...
997629
  Фастовець В. Реєстрація заяв та повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 43-51
997630
  Степул А. Реєстрація ЗМІ: проблемне питання? // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 79-80.
997631
  Кручок Н. Реєстрація іпотек у Державному реєстрі прав на нерухоме майно : іпотека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 27-29. – Бібліогр.: 6 назв
997632
  Коваль Д.О. Реєстрація культурної та природної спадщини в рамках ЮНЕСКО // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 192-202
997633
  Давидова Н.О. Реєстрація місця проживання як умова здійснення інших прав // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 10 (48). – С. 15-21.
997634
  Джабраілов Р.А. Реєстрація нерухомого майна і прав на нього: державні та місцеві інтереси // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 35-40. – ISSN 1681-6277
997635
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи : порівняльний аналіз : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2011. – 215 с. + Додатки: л. 210-215. – Бібліогр.: л. 170-209
997636
  Піфко О.О. Реєстрація прав на землю у країнах Європи: порівняльний аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Піфко О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв.
997637
  Гринько С.В. Реєстрація прав на землю: проблеми класифікації та відмежування від суміжних понять // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Міститься аналіз деяких правових аспектів ідентифікації реєстрації прав на землю. Аналізується законодавство, що стосується Книг записів (реєстрації) відповідних документів. Запропоновано різні підходи до класифікації реєстрації прав на землю.
997638
  Сенчук В.В. Реєстрація права власності на об"єкт нерухомості // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-41.
997639
  Омельянюк В.С. Реєстрація спектральних зміщень власної флуоресценції білків двохвильовим методом / В.С. Омельянюк, А.М. Філенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 171-177. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У роботі проведено експериментальну перевірку правильності встановленого раніше (Філенко, Зима, 1981) теоретичного співвідношення між зміщенням спектра триптофанової флуоресценції і параметром В (відношенням інтенсивностей флуоресценції на крилах ...
997640
  Криницький І.Є. Реєстрація та облік у податковому праві: спільні риси та критерії розмежування // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2008. – № 3. – С. 19-23.
997641
  Цвєткова Ю.В. Реєстрація фізичним особам в земельному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 3 (101). – С. 105-117
997642
  Чехович С.Б. Реєстрація фізичних осіб за місцем проживання: стан та перспективи розвитку // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.11-19
997643
  Почекіна О. Реєстрація шлюбу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 2 (80). – С. 108-109.
997644
  Литвиненко Л.Ю. Реєстрація шлюбу громадян України з іноземцями // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 26-29
997645
  Кузнєцова О. Реєстрація шлюбу із засудженими, які відбувають покарання у кримінально-виконавчих установах // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 53-55
997646
  Кашпур А. Реєстрація штатів і кошторисів адміністративно-господарських витрат. / А. Кашпур. – К., 1949. – 94с.
997647
  Гурковський М.П. Реєстрація як інститут адміністративного права // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 86-90.
997648
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 3/4. – 1999
997649
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 2. – 1999
997650
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 6. – 1999
997651
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 1. – 1999
997652
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 1, № 5. – 1999
997653
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 4. – 2000
997654
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 3. – 2000
997655
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 1. – 2000
997656
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 2, № 2. – 2000
997657
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 3. – 2001
997658
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 4. – 2001
997659
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 1. – 2001
997660
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 3, № 2. – 2001
997661
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 1. – 2002
997662
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Том 4, № 4. – 2002
997663
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 2. – 2002
997664
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 4, № 3. – 2002
997665
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 3. – 2003
997666
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 1. – 2003
997667
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 2. – 2003
997668
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 5, № 4. – 2003
997669
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 1. – 2004
997670
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 3. – 2004
997671
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 2. – 2004
997672
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 6, № 4. – 2004
997673
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 3. – 2005
997674
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 4. – 2005
997675
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 1. – 2005
997676
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 7, № 2. – 2005
997677
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Том 8, № 1. – 2006
997678
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 2. – 2006
997679
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 4. – 2006
997680
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 8, № 3. – 2006
997681
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 3. – 2007
997682
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 1. – 2007
997683
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 2. – 2007
997684
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : Науково-технічний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 9, № 4. – 2007
997685
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 4. – 2008
997686
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 3. – 2008
997687
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 1. – 2008
997688
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 10, № 2. – 2008
997689
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 4. – 2009
997690
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 2. – 2009
997691
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 3. – 2009
997692
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 11, № 1. – 2009
997693
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 2. – 2010
997694
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 1. – 2010
997695
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 3. – 2010
997696
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 12, № 4. – 2010
997697
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 3. – 2011
997698
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 2. – 2011
997699
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 13, № 4. – 2011
997700
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 2. – 2012
997701
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 4. – 2012
997702
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 3. – 2012
997703
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації. НАНУ. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 14, № 1. – 2012
997704
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 1. – 2013. – Резюме мовою статті
997705
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 2. – 2013. – Резюме мовою статті
997706
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 3. – 2013. – Резюме мовою статті
997707
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 15, № 4. – 2013. – Резюме мовою статті
997708
   Реєстрація, зберігання і обробка даних : щоріч. підсумк. наук. конф. 14-15 трав. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем реєстрації інформації ; [редкол.: В.В. Петров (відп. ред.) та ін.]. – Київ : ІПРІ НАН України, 2014. – 146 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-02-7284-2
997709
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 2. – 2014. – Резюме мовою статті
997710
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 4. – 2014. – Резюме мовою статті
997711
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 1. – 2014. – Резюме мовою статті
997712
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 16, № 3. – 2014. – Резюме мовою статті
997713
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997714
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997715
   Реєстрація, зберігання і обробка даних = Data recording, storage and processing : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України. – Київ, 1998-. – ISSN 1560-9189
Т. 17, № 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
997716
  Мицик Ю.А. Реєстри козацькі / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 323-324. – ISBN 966-642-073-2
997717
  Хартиган Ши Рейчел Реже, но мощнее // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2015. – Март. – С. 48 : фото
997718
  Коротков П.А. Режим абсолютної прозорості одномодових кварцових волокон при ВКР підсиленні світла / П.А. Коротков, Г.С. Фелінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 237-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вимушене комбінаційне розсіяння (ВКР) дозволяє отримати підсилення світла у волокні з будь-яким складом серцевини, а не тільки у спеціально легованих волокнах. На відміну від відомого якісного визначення умов повної прозорості у Er3+ [подано формулу] ...
997719
  Любашенко О. Режим актуалізації мотиваційного ресурсу студентів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 232-244. – ISBN 966-95452-3-9
997720
  Гончар О.М. Режим біогенних речовин у поверхневих водах басейну Дністра / О.М. Гончар, В.К. Хільчевский // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 76-83
997721
  Шевцова Л. Режим Бориса Ельцина / Л. Шевцова. – Москва : Росспэн, 1999. – 535с. – ISBN 5-8243-0080-1
997722
  Козлова К.І. Режим валютного курсу в Україні: проблеми стабілізації та вдосконалення державного регулювання // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 226-228. – ISBN 978-966-188-219-4
997723
  Самсонов М.І. Режим валютного курсу при переході до інфляційного таргетування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 183-190
997724
  Філіпенко Т.В. Режим валютного курсу та перспективи його трансформації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 275-280. – (0). – ISSN 2078-9165
997725
  Найшуллер М.Г. Режим ветра верхней тропосферы и нижней стратосферы на основных международных авиатрассах СССР : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Найшуллер М.Г. ; Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Ленинград, 1973. – 28 с.
997726
  Сухишвили В.В. Режим ветра на территории Грузии. : Автореф... канд. географ.наук: / Сухишвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 18л.
997727
  Морозова Алла Александровна Режим взвешенного вещества.Фосфора и железа в водоемах устьевой области рр.Днепра и южного буга : Диссертация ...кандидата географических наукСпециальность 11.00.07 / Морозова Алла Александровна; НАН Украины.Ин-тут гидробиологии. – Киев, 2000. – 183л. – Библ.:л.183-184
997728
  Окано Режим війни, голоду і безправності / Окано. – К., 1935. – 15с.
997729
   Режим влагообеспеченности и условия гидромелиорации степного края. – М., 1974. – 240с.
997730
  Шестаков И.Л. Режим влажности обыкновенного мощного чернозема под основными полевыми культурами Молдавии : Автореф... канд. биол.наук: / Шестаков И. Л.; МВО СССР, Киш.ГУ. – Кишинев, 1955. – 16л.
997731
  Гумерова Р.И. Режим влажности почв ТАССР : Автореф. дис. .. канд. геогр. наук : / Гумерова Р.И. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1955. – 18 с.
997732
  Гюль К.К. Режим волнения, динамика берегов и дна у западного побережья Каспия / К.К. Гюль. – Баку
2. – 1956. – 328 с.
997733
  Ткаченко К.Д. Режим вологості грунтів зони аерації / К.Д. Ткаченко, П.І. Колісник, Л.Г. Руденко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 43-47 : Рис. – (Географія ; Вип. 20)
997734
  Панасенко Б.Д. Режим грунтових вод давньої дельти Дніпра в зв"язку з культурою рису // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 172-178 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
997735
  Колісник П.І. Режим деяких характеристик грозової активності на Звенигородщині // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 85-92 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 10)
997736
   Режим для учащихся средней школы. – М., 1952. – 47с.
997737
  Лобер Д.Е. Режим дня учня. / Д.Е. Лобер. – К, 1940. – 39с.
997738
  Советов С.Е. Режим дня школьника / С.Е. Советов. – М, 1952. – 48с.
997739
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – М., 1983. – 96с.
997740
  Куценко Г.И. Режим дня школьника / Г.И. Куценко, И.Ф. Кононов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1987. – 111с.
997741
  Ушацка А. Режим дополнительности международного уголовного суда // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 5-40. – ISSN 1560-2893
997742
  Горелік Л.Е. Режим економії - важливий засіб дальшого піднесення народного господарства СРСР / Л.Е. Горелік. – Київ, 1953. – 36с.
997743
  Касимовський Є.В. Режим економії і шляхи зниження собівартості / Є.В. Касимовський. – Київ, 1949. – 56с.
997744
  Бартенева О.Д. Режим естественной освещенности на территории СССР / О.Д. Бартенева, Е.А. Полякова, Н.П. Русин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 240с
997745
  Морозова Алла Олександрівна Режим завислої речовини, фосфору та заліза в водоймах гирлової області рр. Дніпра та Південного Бугу : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Морозова А.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
997746
  Белевцев Р.Я. Режим зонального прогрессивного метаморфизма в докембрии Украинского щита / Р.Я. Белевцев. – Киев : Наукова думка, 1982. – 150 с.
997747
  Алимов А.К. Режим и баланс грунтовых вод в связи с мелиорацией земель Северной Мугани : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Алимов А. К. ; Аз.ГУ , Аз. НИИ гидротехники и мелиорации. – Баку, 1968. – 24 с. – Бібліогр. :с. 23-24
997748
  Вознесенская Е.Ф. Режим и баланс грунтовых вод вводимых в орошение территорий (на примере Терско-Кумского междуречья) / Е.Ф. Вознесенская. – Москва : Наука, 1966. – 1966с.
997749
  Зальцберг Э.А. Режим и баланс грунтовых вод зоны избыточного увлажнения / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1980. – 207с.
997750
   Режим и баланс подземных вод. – Москва : Наука и Техника
Вып. 2. – 1967. – 215с.
997751
  Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста / С.И. Савшинский. – Ленинград, 1963. – 119 с.
997752
  Савшинский С.И. Режим и гигиена работы пианиста. / С.И. Савшинский. – Л., 1963. – 119с.
997753
   Режим и расчеты поверхностных вод Новосибирской области. – Л., 1977. – 220с.
997754
   Режим и ресурсы подземных вод Казахстана. – Алма-Ата, 1986. – с.
997755
   Режим и условия труда рабочего подростка в ФЗУ. – М., 1935. – 216с.
997756
  Панов В.Д. Режим и эволюция современного оледенения бассейна р Черек Безенгийский. / В.Д. Панов. – Л., 1978. – 135с.
997757
  Трускавецкий Р.С. Режим калия в торфяных почвах Полесья и Лесостепи Украины в связи с их окультуриванием : Автореф... канд. с.-х.наук: / Трускавецкий Р.С.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1966. – 27л.
997758
  Аскеров Э.И. Режим капитуляций в Турции : Автореф... наук: / Аскеров Э.И.; Мин высш. образ. СССР. МОсков. орд.Ленина гос.унив. им.М.В.Ломоносова Юр. фак. – Москва, 1951. – 24 с.
997759
  Фагелер П. Режим катионов и воды в минеральных почвах. / П. Фагелер. – М., 1938. – 360с.
997760
  Михайлюк Ю. Режим комерційної таємниці за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-15-6
997761
   Режим ледников и снежных лавин Казахстана. – Алма-Ата, 1979. – 174с.
997762
   Режим личной власти Сталина. – М., 1989. – 157с.
997763
  Закревський Д.В. Режим марганцю, міді та цинку в поверхневих і грунтових водах осушувальних систем Волинського та Житомирського Полісся / Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко, В.М. Савицький // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 50-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 23)
997764
  Дубовка Федор Владимирович Режим метелей и расчет объемов снегопереноса на территории Молдавии : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Дубовка Федор Владимирович; Одесский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 23л.
997765
  Чекерес А.И. Режим метеорологических условий теплого периода года в Казахстане и выпас овец. : Автореф... канд. географ.наук: / Чекерес А.И.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
997766
  Калинкин Г.Ф. Режим морских пространств / Г.Ф. Калинкин. – М, 1981. – 192с.
997767
  Шемшученко С.О. Режим нації найбільшого сприяння у міжнародних інвестиційних договорах // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 528-535. – ISSN 1563-3349
997768
  Смирнов Геннадий Алексеевич Режим нераспространения ядерного оружия и правовые проблемы его укрепления : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.10 / Смирнов Геннадий Алексеевич; АН СССР. Ин-т гос. и права. – М., 1979. – 14л.
997769
   Режим озер. – Вильнюс, 1970. – 498с.
997770
  Ясинок М. Режим окремого проживання подружжя - новий вид справ у окремому провадженні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997771
  Євко В. Режим окремого проживання подружжя (сепарація): проблеми та перспективи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 11 (227). – С. 3-6
997772
  Моисеев И.Г. Режим органического вещества и плодородие дерново-подзолистых почв БССР. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Моисеев И.Г.; АН БССР. Ин-т социалистич. сел. хоз. – Минск, 1952. – 31л.
997773
  Азимов Б.Д. Режим орошения белокочанной капусты при весеннем и летнем сроках посадки в условиях сероземных почв Узбекистана : Автореф. дис. ... канд. с.-х. наук : 535 / Азимов Б.Д. ; Ташкентский сельскохоз. ин-т. – Ташкент, 1968. – 28 с.
997774
  Маннанов Н. Режим орошения люцерно-злаковой травосмеси на сероземах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Маннанов Н.; Ташкентск. с.-х. ин-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
997775
  Сечняк З.Ф. Режим орошения сахарной свеклы в степной зоне Крыма. : Автореф... канд. с.-х.наук: 531 / Сечняк З.Ф.; ВНИИ сахарной свеклы. – К., 1967. – 27л.
997776
  Гарюгин Г.А. Режим орошения сельскохозяйственных культур / Г.А. Гарюгин; под ред. Шумакова Б.А. – Москва : Колос, 1979. – 270 с.
997777
  Викулов В.Е. Режим особого природопользования : (на примере озера Байкал) / В.Е. Викулов; Отв. ред. Шоцкий В.П. – Новосибирск : Наука, 1982. – 192 с.
997778
   Режим перевірок підприємств в Україні дещо покращився - результати дослідження IFC // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 8. – С. 5. – ISSN 1810-3944


  Опитування ІFС засвідчило, що завдяки Закону про державний нагляд у першому півріччі 2008 року певні процедури перевірок стали простішими для підприємців. Та більшість контролюючих відомств ігнорують Закон: з шести десятків органів контролю лише десять ...
997779
  Иващенко М.И. Режим питания здорового человека / М.И. Иващенко, М.В. Кривоносов. – Киев : Здоров"я, 1982. – 72с. – (Рациональное питание)
997780
  Кривоносов М.В. Режим питания здорового человека / М.В. Кривоносов, М.И. Иващенко. – 2-е изд,. перераб. и доп. – К., 1987. – 64с.
997781
  Важенина Е.А. Режим питательных веществ и эффективность удобрений на черноземах Забайкалья. : Автореф... Канд.с-х.наук: 533 / Важенина Е.А.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – М, 1970. – 30л.
997782
  Чжан Цзя-чен. Режим погоды над Китаем в зимнем полугодии и его связь с формами циркуляции атмосферы. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзя-чен.; Глав. управ. гидрометеорол. лужбы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 14л.
997783
  Чжан Цзи-цзя Режим погоды над Китаем при основных формах атмосферной циркуляции в летнее время. : Автореф... канд. географ.наук: / Чжан Цзи-цзя; Глав. управл. гидрометеорол. службы при Сов. Мин. СССР. Глав. геофиз. обсерватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1958. – 17л.
997784
   Режим подземных вод. – М-Л, 1938. – 192с.
997785
  Козлов М.Ф. Режим подземных вод и влаги в зоне аэрации на территории Белорусского Полесья / М.Ф. Козлов, В.П. Васильев. – Минск, 1974. – 203с.
997786
  Русакова Е.В. Режим ребенка-дошкольника в семье. / Е.В. Русакова. – 2-е изд. – М., 1955. – 24с.
997787
  Кузин П.С. Режим рек южных районов Западной Сибири, Северного и Центрального Казахстана / П.С. Кузин. – Ленинград : Гидрометиздат, 1953. – 538с.
997788
  Пустовойт С.П. Режим рівнів і льодових явищ на річках Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 107-119 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 2, вип 1)
997789
  Пустовойт С.П. Режим рівнів на ріках Київського економічного району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
997790
  Чернявська О.Л. Режим ріки Дніпро в контексті гармонізації водного законодавства України із законодавством Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 527-532. – ISSN 1563-3349
997791
  Слободян Н.В. Режим Садама Хусейна: внутрішні та зовнішні чинники виживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 66-70. – (Історія ; Вип. 46)


  Після другої світової війни Ірак залишається в центрі міжнародних відносин. На сьогоднішній день увага до нього не зникає. Присвячено аналізу чинників, які сприяють виживанню режиму Садама Хусейна в Іраку.
997792
  Суханов И.П. Режим сильных ветров и климатические параметры ветровых нагрузок на территории Памиро-Алтая.. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Суханов И.П.; Одес. гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1978. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
997793
  Подрезов О.А. Режим сильных ветров на территории Тянь-Шаня применительно к выбору ветровых нагрузок на сооружения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Подрезов О.А.; Таш. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Физ. фак. – Ташкент, 1966. – 16л.
997794
  Анапольская Л.Е. Режим скоростей ветра на территории СССР / Л.Е. Анапольская. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1961. – 200с
997795
  Долидзе Джемал Шалвович Режим солнечной радиации, падающей на сколоны в условиях субтропической зоны Западной Грузии : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Долидзе Джемал Шалвович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
997796
  Огиевский А.В. Режим стока Верхнего и Среднего Днепра / А.В. Огиевский. – Х.-К., 1932. – 414с.
997797
  Іванік Щ. Режим сучасних водно-гравітаційних та селевих процесів у Свалявському та Воловецькому районах Закарпатської області / Щ. Іванік, О. Лісова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто небезпечні геологічні процеси, що спостерігались у червні 2006 року в межах Свалявського та Воловецького районів Закарпатської області. Проведено аналіз факторів їх виникнення. Визначено морфологічні та морфометричні особливості зсувних ...
997798
  Зубенко О.К. Режим та самоконтроль спортсмена / О.К. Зубенко. – К, 1965. – 59с.
997799
  Вительс Л.А. Режим температуры и осадков на европейской территории СССР в связи с условиями атмосферной циркуляции / Л.А. Вительс. – Ленинград, 1954. – 83 с.
997800
  Котрикадзе Н.С. Режим термальных вод центрального участка Тбилисского месторождения в 1932-1972 гг. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.06 / Котрикадзе Н.С.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
997801
  Гришаев П.И. Режим террора и беззакония: Законодательство и практика чилийск. хунты / П.И. Гришаев, С.А. Чибиряев. – М., 1979. – 255с.
997802
  Удинцев Г.Н. Режим труда, питания, физической культуры / Г.Н. Удинцев. – Л., 1959. – 42с.
997803
  Кобак К.И. Режим углекислоты некоторых насаждений северо-запада тяежной зоны СССР.. : Автореф... канд. биол.наук: / Кобак К.И.; Лен. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 20л.
997804
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водохранилищ Карелии. / К.Д. Литинская. – Л., 1976. – 147с.
997805
  Литинская К.Д. Режим уровней воды озер и водхранилищ Карелии. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.696 / Литинская К.Д.; ЛГУ. – Л, 1970. – 20л.
997806
  Денисова Т.А. Режим утримання засуджених як один із засобів удосконалення функціонування системи виконання покараньвзаємозв’язок і взаємообумовленість елементів складу злочину між собоюперсонал установ виконання покарань як суб’єкт кримінально-виконавчої політикив // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 69-73. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
997807
  Кирилюк М.І. Режим формування історичних паводків в Українських Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 163-167. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-129-3
997808
  Ковальчук І.П. Режим функціонування річкових систем верхньої частини сточища Дністра : Природничо-географічні дослвдження / І.П. Ковальчук, А.В. Михнович // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 9-17 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 1561-4980
997809
  Колісник П.І. Режим хмарності в районі Києва / П.І. Колісник, М.М. Михайленко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 37-44 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 12)
997810
  Воробьева А.В. Режим экономии -- важнейший рычаг развития народного хозяйства. / А.В. Воробьева. – Москва, 1953. – 56с.
997811
  Садомцев В.К. Режим экономии -- социалистический метод хозяйствования / В.К. Садомцев. – Москва : Профиздат, 1973. – 47 с.
997812
  Зарипов М. Режим экономии - важный факттор повышения эффективности производства / М. Зарипов. – М, 1973. – 64с.
997813
  Пилипенко Н.Н. Режим экономии - дело всенародное / Н.Н. Пилипенко. – М., 1986. – 47с.
997814
  Касимовский Е.В. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Е.В. Касимовский. – М., 1948. – 56с.
997815
  Бвли Г. Режим экономии - метод социалистического хозяйствования / Г. Бвли, И. Наследков. – Одесса, 1958. – 40с.
997816
  Киперман Григорий Яковлевич Режим экономии - общенародное дело : Аннот.указ. лит. / Киперман Григорий Яковлевич. – Москва : Знание, 1985. – 80с. – (ВПЛ. В помощь лектору)
997817
  Рутковский Е. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования : Автореф... канд. экон.наук: / Рутковский Е.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1953. – 18л.
997818
  Бисеров Х.Ш. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования / Х.Ш. Бисеров. – М., 1971. – 32с.
997819
  Трубицына Т.И. Режим экономии - социалистический метод хозяйствования. / Т.И. Трубицына. – Саратов, 1972. – 20с.
997820
  Николаева К.Е. Режим экономии в использовании материалов на предприятиях металлообрабатывающей промышленности Латвийской ССР / К.Е. Николаева. – Рига, 1960. – 152с.
997821
  Хачатрян Г.А. Режим экономии в обувной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: / Хачатрян Г.А.; Экон.фак.Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 30л.
997822
  Вермель Д.Ф. Режим экономии в совхозе / Д.Ф. Вермель. – Целиноград, 1965. – 40с.
997823
   Режим экономии в социалистической промышленности. – Свердловск, 1955. – 128с.
997824
  Химович Е.М. Режим экономии в СССР / Е.М. Химович. – Ростов на Дону, 1989. – 215с.
997825
  Бойков В.П. Режим экономии в торговле / В.П. Бойков. – М., 1986. – 94с.
997826
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии в условиях войны / Ш.Я. Турецкий. – М., 1941. – 56с.
997827
  Шмелев Д.Н. Режим экономии в условиях развитого социализма / Д.Н. Шмелев. – М., 1980. – 40с.
997828
  Шелякин Ф.М. Режим экономии и его основные направления. / Ф.М. Шелякин. – М., 1973. – 80с.
997829
  Верба П.И. Режим экономии и интенсификация производства / П.И. Верба. – Київ, 1986. – 47с.
997830
  Данин В.П. Режим экономии и использовоние рабочего времени / В.П. Данин. – Саратов, 1971. – 48с.
997831
  Близнец В.Ф. Режим экономии и развитие хозяйственного расчета / В.Ф. Близнец. – Минск, 1983. – 63с.
997832
  Турецкий Ш.Я. Режим экономии и снижение себестоимости промышленной продукции / Ш.Я. Турецкий. – М., 1948. – 37с.
997833
  Каринский С.С. Режим экономии и трудовое законодательство / С.С. Каринский. – М, 1985. – 127с.
997834
  Черняк В.К. Режим экономии как метод социалистического хозяйствования / В.К. Черняк. – Киев, 1981. – 16с.
997835
  Письменная Д.Н. Режим экономии на сельскохозяйственных предприятиях / Д.Н. Письменная. – М, 1985. – 192с.
997836
  Филонич В.С. Режим экономии на социалистических промышленных предприятиях. (На примере машиностроения) : Автореф... канд. экон.наук: / Филонич В.С.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Х., 1959. – 21л.
997837
  Барышев А.Д. Режим экономии на стройке / А.Д. Барышев. – М., 1952. – 44с.
997838
  Пистрак М.М. Режим экономии, задачи рационализации и школа / М.М. Пистрак. – М, 1928. – 72с.
997839
  Переслегин В.И. Режим экономики в период строительства коммунизма / В.И. Переслегин. – М., 1962. – 88с.
997840
  Демкина Л.А. Режим ЮАР - преступление проитив человечества / Л.А. Демкина, И.В. Черкасова. – М, 1981. – 118с.
997841
   Режим, баланс и геохимия подземных вод Припятского Полесья. – Минск, 1983. – 175с.
997842
   Режим, баланс и ресурсы подземных вод. – Минск, 1974. – 180с.
997843
   Режим, баланск и регионика подземных вод. – Минск : Наука и Техника, 1969. – 212с.
997844
   Режим, диагноз и прогноз ветрового волнения в океанах и морях / [З.К. Абузяров и др.] ; под ред. Е.С. Нестерова ; Федер. служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет). – Москва : Исследовательская группа "Социальные науки", 2013. – 292, [4] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 4. – Библиогр.: с. 271-292. – ISBN 978-5-91070-063-9
997845
  Дідич З. Режими валютних курсів країн Центральної та Східної Європи // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 24-27. – ISSN 1728-9343
997846
  Боришкевич О. Режими валютного курсу: пошук оптимальності // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 3/4 (123). – С. 66-73. – ISSN 1605-2005
997847
  Колишко Р. Режими відповідальності держави // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 140-143. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
997848
  Марценюк О. Режими доступу до інформації в системі українського права // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 7. – С. 23-28
997849
  Миронцов М.Л. Режими запису голограм у фотореактивних кристалах. Одноцентрова модель. Електронна та діркова провідність // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 403-406. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянута модель одновимірної електронної та діркової провідності у неметалевому кристалі з одним рівнем акцепторів. Чисельно встановлено не монотонний характер залежності часу релаксації системи в залежності від інтенсивностей падаючих променів. ...
997850
  Косенко І. Режими нерозповсюдження зброї масового знищення : політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49
997851
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
997852
  Косенко Ігор Режими нерозповсюдження зброї масового знищення: політика Росії та країн ЄС // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-49. – Бібліогр. в кінці ст.
997853
  Солодовіченко О.Є. Режими рухової активності для жінок 36-55 років з малорухливим характером праці. : Автореф... канд. з фіз. вихов.наук: 24.00.02 / Солодовіченко О.Є.; Укр. держ. ун-т фіз. виховання і спорту. – К., 1997. – 24л.
997854
  Грицай В.Й. Режими самоорганізації в простациклін-тромбоксановій системі / В.Й. Грицай, В.П. Гачок // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 365-370. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі побудована математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Відповідно загальної схеми проведено опис її. Досліджено залежність кінетики від величини параметра дисипації регулятора. Знайдено стаціонарний і автоколивні ...
997855
  Сорокіна О.С. Режими функціонування та розвитку інформаційного простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 359-363. – ISSN 2076-1554
997856
  Поприцький О.П. Режими функціонування та способи використання матричної мережі органами влади // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 121-129. – (Серія "Управління" ; вип. 2)


  У статті підняті досить цікаві та важливі питання сучасної науки з державного управління щодо використання матричних мереж представниками органів влади у процесі прийняття управлінських рішень. Розглянуто режими функціонування матричної мережі та ...
997857
  Кристофер Лоуренс Н. Режимная стабильность и президентская форма правления: роль авторитарного наследия (1951-1990) // Ойкумена : альманах сравнительных исследований политических институтов, социально-экономических систем и цивилизаций / Региональный филиал Нац. ин-та стратегических исслед. в г. Харькове; Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина. Философский ф-т. – Харьков, 2007. – Вып. 5. – С. 45-64. – ISBN 978-966-400-084-7
997858
   Режимная управляемость систем энергетики. – Новосибирск : Наука Сибирское отделение, 1988. – 230с.
997859
   Режимно-справочные банки океанографических данных. – М., 1988. – 119с.
997860
   Режимные инженерно-геологические и гидрогеологические наблюения в городах. – М., 1983. – 160с.
997861
  Кошинский Сергей Дмитриевич Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / Кошинский Сергей Дмитриевич. – Л., 1975. – 412с.
997862
  Кошинский Сергей Дмитриевич Режимные характеристики сильных ветров на морях Советского Союза / Кошинский Сергей Дмитриевич. – Л., 1978. – 391с.
997863
   Режимообразующие факторы, гидрометеорологические и гидрохимические процессы в морях СССР. – Л., 1988. – 301с.
997864
   Режимообразующие факторы, информационная база и методы ее анализа. – Л., 1989. – 315с.
997865
  Титлянова Аргента Антониновна Режимы биологического круговорота / Титлянова Аргента Антониновна, Тесаржова Марта. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1991. – 147с.
997866
  Смирнов В.С. Режимы генерации лазеров. / В.С. Смирнов. – Новосибирск, 1978. – 43с.
997867
   Режимы и модели управления энергосистемами. – Ташкент : Издательство "Фан" Узбекской ССР, 1988. – 102с.
997868
   Режимы и оптимизация электроэнергетических систем. – Ташкент, 1988. – 72с.
997869
  Камротов М. Режимы кредитно-денежной политики США и Еврозоны и валютный курс доллара к евро // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2009. – № 8. – С. 30-41
997870
  Иванов В.А. Режимы мощных паротрубных установок / В.А. Иванов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1986. – 248с.
997871
  Рабинерсон А.А. Режимы нагрузки силовых полупроводниковых приборов / А.А. Рабинерсон. – М., 1976. – 296с.
997872
   Режимы нейтрали в электрических распределительных сетях напряжением до 35 кв.. – Киев, 1980. – 103с.
997873
  Сирота И.М. и др Режимы нейтрали электрических сетей / АН УССР; Ин-т электродинамики; И.М.Сирота, С.Н.Кисленко, А.М.Михайлов. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264с.
997874
  Колобов Л.С. Режимы пятидневной рабочей недели, сокращающие ночные смены / Л.С. Колобов. – М., 1964. – 84с.
997875
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей / И.А. Сыромятников. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1984. – 240с.
997876
  Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных электродвигателей / И.А. Сыромятников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 528с.
997877
   Режимы работы и способы повышения надежности транзисторных ключей в преобразователях систем электропривода. – Киев, 1979. – 31с.
997878
  Качан А.Д. Режимы работы и эксплуатации тепловых электрических станций / А.Д. Качан. – Минск, 1978. – 287с.
997879
  Гиршфельд В.Я. Режимы работы и эксплуатация ТЭС / В.Я. Гиршфельд, А.М. Князев, В.Е. Куликов. – М., 1980. – 288с.
997880
  Аркадьев Б.А. Режимы работы турбоустановок АЭС / Б.А. Аркадьев. – Москва, 1986. – 263с.
997881
  Слодарж М.И. Режимы работы, релейная защита и автоматика синхронных электродвигателей / М.И. Слодарж. – Москва : Энергия, 1977. – 216с.
997882
   Режимы с обострением в задачах для квазилинейных параболических уравнений / А.А. Самарский, В.А. Галактионов, С.П. Курдюмов, А.П. Михайлов; Самарский А.А. – Москва : Наука, 1987. – 476с.
997883
  Ойрех Я.А. Режимы самозапуска асинхронных электродвигателей / Я.А. Ойрех, В.Ф. Сивокобыленко. – Москва : Энергия, 1974. – 95с.
997884
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – Київ, 1960. – 32с.
997885
  Крижанівський Б.М. Режисер в кіно / Б.М. Крижанівський, Ю.У. Новиков. – 2-е вид. доп. – К., 1962. – 36с.
997886
   Режисер і вистава. – К., 1962. – 155с.
997887
  Терещенко М.С. Режисер і театр / М.С. Терещенко. – К., 1971. – 158с.
997888
  Бобошко Ю.Н. Режисер Лесь Курбас / Ю.Н. Бобошко. – К, 1987. – 1976с.
997889
  Свято Роксоляна Режисер однієї метафори : творчість Романа Балаяна (н. 1941) // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 3 (89). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
997890
  Вишня М. Режисер фільму "Поводир" сам водив незрячого кобзаря // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 листопада (№ 46). – С. 13
997891
   Режисери ф фільми сучасного українського кіно. – К., 1969. – 214с.
997892
  Безручко О. Режисерська лабораторія Олександра Довженка // Kino-коло : Часопис екранних мистецтв / ТОВ "КІНО-КОЛО". – Київ, 2006. – № 30 : Літо. – С. 136-141.
997893
  Кравчук П. Режисерська творчість П. Саксаганського // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 247-257. – ISSN 1997-4264


  Панас Карпович Саксаганський (Тобілевич; (1859-1940) - визначний український актор, режисер, драматург і педагог школи М. Кропивницького, корифей українського побутового театру.
997894
  Волков М.К. Режисерське мистецтво В.М. Скляренка в контексті історії української театральної культури 20-х-70 років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства; 17. 00. 01 / Волков М. К.; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2007. – 19с. – Бібл.: 7 назв
997895
  Мізяк В.Д. Режисерський метод П.К. Саксаганського // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 243-252
997896
  Грушецький Я.І. Режисерські пошуки в театрі ляльок України останньої чверті XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.02 / Грушецький Ярослав Ігоревич ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
997897
   Режиссер в советском театре. – М-Л, 1940. – 386с.
997898
   Режиссер и коллектив. – М.
1. – 1960. – 126с.
997899
   Режиссер и коллектив. – М.
2. – 1961. – 108с.
997900
   Режиссер и коллектив. – М.
3. – 1963. – 87с.
997901
  Шостак И.И. Режиссер Мамбетов / И.И. Шостак. – Алма-Ата, 1989. – 142с.
997902
  Рудницкий К.Л. Режиссер Мейерхольд / К.Л. Рудницкий. – М., 1969. – 528с.
997903
  Зискинд Е.М. Режиссер на арене цирка / Е.М. Зискинд. – М, 1971. – 87с.
997904
   Режиссер на телевидении. – М., 1978. – 201с.
997905
   Режиссер работает в школе: теоретические и методические проблемы. – М., 1991. – 130с.
997906
  Чудновский М.А. Режиссер ставит оперу. Творческий путь нар. артиста СССР Б.А.Покровского / М.А. Чудновский. – Москва, 1967. – 216с.
997907
  Туманишвили М.И. Режиссер уходит из театра / М.И. Туманишвили. – М., 1983. – 279с.
997908
  Гловацкий Б.С. Режиссер художественной самодеятельности / Б.С. Гловацкий. – Л, 1963. – 54с.
997909
  Багров П. Режиссер экзистенциального кино // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 7. – С. 105-116. – ISSN 0130-6405


  Червяков Евгений Вениаминович (1899-1942) - режиссер, актер, сценарист. Окончил актерское отделение Уфимской драмат, госуд. техникум кинематографии (ГТК). Погиб в феврале 1942 г. в боях под Ленинградом
997910
   Режиссер, учитель, друг. – М., 1966. – 387с.
997911
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1889-1917 / М.Н. Строева. – М., 1973. – 375с.
997912
  Строева М.Н. Режиссерские искания Станиславского, 1917-1938 / М.Н. Строева. – М., 1977. – 414с.
997913
  Гончаров А.А. Режиссерские тетради / А.А. Гончаров. – М., 1980. – 375с.
997914
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки Вахтангова / Н.М. Горчаков. – М., 1957. – 192с.
997915
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1950. – 399с.
997916
  Горчаков Н.М. Режиссёрские уроки К.С. Станиславского / Н.М. Горчаков. – М., 1952. – 575с.
997917
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
1. – 1980. – 511с.
997918
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
2. – 1981. – 279с.
997919
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
3. – 1983. – 495с.
997920
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
4. – 1986. – 576с.
997921
   Режиссерские экземпляры К.С.Станиславского, 1898-1930: в 6-ти томах. – М.
5. – 1988. – 622с.
997922
  Станиславский К.С. Режиссерский план "Отелло" / К.С. Станиславский. – Москва ; Ленинград, 1945. – 392 с.
997923
  Немирович-Данченко Режиссерский план постановки трагедии Шексира "Юлий Цезарь". Московский театр 1903 год. / Немирович-Данченко. – М., 1964. – 544с.
997924
  Головашенко Ю.А. Режиссерское искусство Таирова / Ю.А. Головашенко. – М., 1970. – 352с.
997925
  Сиркес П.С. Режиссеры-собеседники / П.С. Сиркес. – М, 1989. – 109с.
997926
  Образцова А.Г. Режиссеры и современность. / А.Г. Образцова. – М., 1961. – 207с.
997927
  Шостак И.И. Режиссура Белорусского государственного академического театра им. Янки Купалы. (Очерк истории 1920-1967 гг.) : Автореф... канд. искусствовед.наук: 820 / Шостак И.И.; Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора АН БССР. – Минск-М., 1969. – 19л.
997928
   Режиссура в пути. – М-Л, 1966. – 215с.
997929
  Марков П.А. Режиссура В.И.Немировича-Данченко в музыкальном театре / П.А. Марков. – М, 1960. – 411с.
997930
  Цыганов О.В. Режиссура газетного номера. / О.В. Цыганов. – М., 1968. – 190с.
997931
  Георгиев Димитр Режиссура газеты / Георгиев Димитр. – М, 1979. – 261с.
997932
  Саруханов В.А. Режиссура клубных массовых мероприятий / В.А. Саруханов. – Л., 1983. – 94с.
997933
   Режиссура литературно-поэтического театра. – Л., 1988. – 95с.
997934
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта / М И. Туманов. – М., 1974. – 96с.
997935
  Туманов М И. Режиссура масового праздника и театрализованного концерта. / М И. Туманов, . – М., 1976. – 88с.
997936
   Режиссура массовых зрелищ. – М., 1963. – 158с.
997937
   Режиссура радиопеостановок. – М., 1970. – 91с.
997938
  Букатов В.М. Режиссура школьного общения / В.М. Букатов, М.В. Ганькина. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2005. – 128с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-26-7; 966-8651-61-8


  Включено і протлумачено побутову ділову, книжну, термінологічну, наукову лексику та іншомовні слова, що вже стали невід"ємною частиною національного лексичного фонду
997939
  Шароев И.Г. Режиссура эстрады и массовых представлений / И.Г. Шароев. – М. – 463с.
997940
  Станішевський Ю.О. Режисура в сучасному українському музичному театрі / Ю.О. Станішевський. – К., 1982. – 279с.
997941
  Станішевський Ю.О. Режисура в українському радянському оперному театрі / Ю.О. Станішевський. – К., 1973. – 277с.
997942
  Будько Євген Режисура пана міністра : Профі-тур // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16 : Фото
997943
  Шевченко В. Режисура та архітектоніка видання : Навчально-методичний комплекс / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 72 с.
997944
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-55. – ISSN 1562-3238
997945
  Брюховецька Л. Режисура Юрія Іллєнка // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 184-192. – ISSN 0208-0710
997946
  Клековкін О. Режисура: до історії термінів // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 118-123
997947
  Шепсенвол А.И. Режущий инструмент в приборостроении / А.И. Шепсенвол. – М, 1954. – 424с.
997948
  Соколовский И.А. Режущий инструмент для приборостроения / И.А. Соколовский. – М., 1954. – 376с.
997949
   Резание грунтов. – М., 1951. – 159с.
997950
  Степанов Н.С. Резбы очарованье / Н.С. Степанов. – Л., 1991. – 109с.
997951
  Коваленко П.С. Резвитие городов / П.С. Коваленко. – Киев : Наукова думка, 1980. – 299с.
997952
  Вукалович П.С. Резекция лоханочно-мочеточникового сегмента при гидронефрозе без дренирования мочевых путей : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.40 / Вукалович П.С.; Донецкий гос. мед. ин-т. – Донецк, 1975. – 16л.
997953
  Скоморохов Н.М. Резерв высоты. / Н.М. Скоморохов. – М., 1987. – 328с.
997954
  Бек А.А. Резерв генерала Панфилова / А.А. Бек. – Москва, 1961. – 128с.
997955
  Еремкин А.И. Резерв кадров вуза / А.И. Еремкин, С.Д. Резник // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С42-46..
997956
  Сиберт Чарлз Резерв на случай катастрофы. Хранилище судного дня / Сиберт Чарлз, Ричардсон Джим // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – июль (№ 94). – С. 66-85 : фото
997957
  Стрельченко И.И. Резерв пятилетки. Передовой опыт шахтерских бригад / И.И. Стрельченко. – Москва, 1980. – 80 с.
997958
  Соловьев А.В. Резерв работника / А.В. Соловьев. – Ярославль, 1969. – 80с.
997959
  Баскин А.И. Резерв ускорения оборота запасов. / А.И. Баскин, О.Т. Яковлев. – М., 1981. – 56с.
997960
   Резерв успеха - творчество. – М., 1989. – 116с.
997961
  Доманк А.С. Резерва Верховного Главнокомандования / А.С. Доманк, С.П. Лазуткин. – М., 1987. – 188с.
997962
  Ушаков А. Резервация вод открытого моря исключительно в мирных целях // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 66-67
997963
  Піріашвіпі О.Б. Резерви активізації інвестиційної діяльності на регіональному рівні в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 162-168.
997964
   Резерви виробництва західних районів Української РСР. – К., 1963. – 154с.
997965
  Парецький І. Резерви десятого мільйона / І. Парецький. – Х., 1932. – 24с.
997966
  Шулікін Д. Резерви для співпраці є // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 8 червня (№ 23). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Останніми роками міжнародна співпраця між Україною і Туркменістаном активно розвивається.. Про це йшлося під час II засідання Ради ректорів України і Туркменістану в Національному транспортному університеті. "...Низку угод між вищими навчальними ...
997967
   Резерви дострокового виконання семирічки. – К., 1960. – 188с.
997968
  Ткаченко Л. Резерви доходів пенсійної системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-19
997969
   Резерви економіх матеріальних ресурсів у сільскому господарстві. – К., 1988. – 176с.
997970
  Мартиненко В.П. Резерви життєздатності промислових підприємств у сучасному конкурентному середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 109-111.
997971
   Резерви збільшення виробничих потужностей машинобудівних заводів. – К., 1968. – 176с.
997972
  Ніколаєва Т.В. Резерви здешевлення житла та механізми відтворення житлового фонду в умовах обмеженої платоспроможності громадян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 109-114


  Систематизовано можливості зниження вартості житла на етапах підготовки, проектування, будівництва та експлуатації будинків.
997973
  Москальчук К.В. Резерви зниження собівартості продукції на ЗАТ "ЗАЗ" // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 239-245. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
997974
  Якимів І. Резерви зростання прибутку в умовах функціонування логістичної системи на підприємстві / І. Якимів, Ріль Зоряна // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 262-269. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
997975
  Веденичев П.Ф. Резерви колгоспів - незліченні / П.Ф. Веденичев. – Київ, 1961. – 60с.
997976
  Куценко О. Резерви комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 22-27 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
997977
  Куценко О. Резерви комерційного банку : теорія і практика // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 59-62 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
997978
  Кругляк Б.Ф. Резерви концентрації та спеціалізації у будівництві / Б.Ф. Кругляк, С.І. Вайн. – К, 1975. – 48с.
997979
  Вахович І.М. Резерви нарощування фінансової спроможності регіонів України : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка / І.М. Вахович, І.М. Камінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 187-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
997980
  Терлецька І.В. Резерви підвищення ефективності використання основних засобів підприємства / І.В. Терлецька, Ю.О. Чухрій // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 87-90. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті на основі наукових праць і публікацій розкрито роль основних засобів в діяльності підприємства, проаналізовано резерви та досліджено напрями підвищення ефективності використання основних засобів на підприємстві. The article is based on ...
997981
  Боровик В.В. Резерви підвищення ефективності використання ресурсів у сільськогосподарському виробництві за допомогою моделювання : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 40-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
997982
   Резерви підвищення ефективності колгоспного виробництва. – К., 1983. – 112с.
997983
  Дорофеєва Л.М. Резерви підвищення ефективності розслідування митними органами кримінальних справ про контрабанду // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 33-36.
997984
   Резерви підвищення еффективності промислового виробництва. – Донецьк, 1973. – 220с.
997985
  Лук"янов П.І. Резерви підвищення ппродуктивності праці в колгоспах / П.І. Лук"янов, М.Є. Писін. – Х, 1960. – 64с.
997986
  Горбенко Є.М. Резерви підвищення продуктивності праці в промисловості СРСР / Є.М. Горбенко. – К, 1958. – 40с.
997987
  Сидоренко В. Резерви підвищення якості пвдготовки інженерно-технічних працівників автомобільного транспорту. // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 7. – С. 12-17. – ISSN 1682-2366
997988
  Колесник Г.О. Резерви продуктивності поля / Г.О. Колесник. – К., 1988. – 47с.
997989
   Резерви промисловості західних облестей України. – Львів, 1956. – 152с.
997990
  Ковальчук Е.А. Резерви ринку навчальних послуг у фінансово-банківській сфері : банківська справа / Е.А. Ковальчук, Д.Ф. Ковальчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 119-125 : Табл.
997991
  Деревець І.С. Резерви скорочення затрат на утримання техніки в колгоспах / І.С. Деревець. – К., 1966. – 108с.
997992
  Жуга Г.О. Резерви та засоби підвищення захищеності від пасивних завад імпульсних РЛС з попачковою зміною інтервалів зондування : автореф. дис. ... канд. техн. наук. :спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Жуга Г.О. ; МОНУ ; Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр. 14 назв
997993
  Блінніков І.В. Резерви та шляхи інтеграції економіки Вінниччини у європейський простір / І.В. Блінніков, М.Є. Дворніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 121-122. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується сучасний стан експортно-імпортного потенціалу Вінницького регіону, розглядаються резерви інтеграції економіки Вінниччини у Європейський простір.
997994
  Золотова Т.М. Резервирование аналоговых устройств автоматики / Т.М. Золотова. – М., 1986. – 128с.
997995
  Кульба В.В. Резервирование данных в сетях ЭВМ / В.В. Кульба. – Казань, 1987. – 174с.
997996
  Козлов Б.А. Резервирование с восстановлением / Б.А. Козлов. – М., 1969. – 151с.
997997
  Теперман Вадим Резервная супердержава : досье // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 60-69 : Фото, карта
997998
  Григорьева В.А. Резервная щелочность, как один из показателей дыхательно недостаточности и ее изменения при лечении кислородом : Автореф... канд. мед.наук: / Григорьева В.А.; 1-й Ленингр. мед. ин-т им. акад. И.П.Павлова. – Ленинград, 1953. – 10л.
997999
  Макаров В.О. Резервне джерело змінної напруги для живлення відповідальних споживачів : автореф. дис. ... канд.технічних наук. Спец. 05.09.12 - напівпровідникові перетворювачі електроенергії / Макаров В.О.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 22с. – Бібліогр.: 8 назв
998000
  Козюк В. Резервний статус валюти в глобальній економіці: проблема темпоральних конфліктів // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 4 (218). – С. 30-36
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,