Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
997001
   " Перспективи ринку підйомних споруд у контексті інтеграційних процесів" (за результатами Одеського міжнародного форуму) // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 8-9
997002
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
997003
   Перспектива-85. – М, 1986. – 509с.
997004
  Манухина Ю.А. Перспектива - глобальный электронный каталог на основе баз данных издательств // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.68-70. – ISSN 0869-6020
997005
  Чернецов Н.Н. Перспектива / Н.Н. Чернецов. – М., 1927. – 60с.
997006
  Барышников А.П. Перспектива / А.П. Барышников. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1948. – 139с.
997007
  Барышников А.П. Перспектива / А.П. Барышников. – 3-е испр. и доп.изд. – М, 1949. – 126с.
997008
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1952. – 120с.
997009
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1958. – 132с.
997010
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1969. – 128с.
997011
  Петерсон В.Е. Перспектива / В.Е. Петерсон. – М, 1970. – 183с.
997012
  Ратнічин В.М. Перспектива / В.М. Ратнічин. – К, 1977. – 135с.
997013
  Соловьев С.А. Перспектива / С.А. Соловьев. – М., 1981. – 144с.
997014
  Ратничин В.М. Перспектива / В.М. Ратничин. – Киев, 1982. – 232с.
997015
  Крамаренко Г.С. Перспектива / Г.С. Крамаренко. – М., 1988. – 76с.
997016
  Макарова М.Н. Перспектива / М.Н. Макарова. – М., 1989. – 190с.
997017
   Перспектива використання фототрофічних пурпурових сіркобактерій у біологічній очистці води від сірководню / Л.Я. Кіт, І.М. Баран, О.Р. Кулачковський, С.П. Гудзь // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 1. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
997018
  Клець М.В. Перспектива економічного співробітництва України з країнами Східної Європи. : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 23л.
997019
  Бонюк З.Г. Перспектива збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України шляхом інтродукції таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Показана можливість збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України новими інтродукцентами роду Spiraea L. Дана характеристика колекції роду таволг Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна, намічено перспективи її розширення.
997020
  Траутман Н.Ф. Перспектива и проекционное черчение / Н.Ф. Траутман. – М., 1959. – 92с.
997021
  Андреев А.Л. Перспектива инновационного развития России глазами научно-технической интеллигенции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 66-76. – ISSN 0132-1625
997022
  Русскевич Н.Л. Перспектива на наклонной плоскости / Н.Л. Русскевич. – Киев, 1968. – 68 с.
997023
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
997024
  Гурбанов Р.А. Перспектива присоединения Европейского Союза к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и влияние этого присоединения на отношения органов правосудия Европейского Союза и Совета Европы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 7 (85). – С. 109-118. – ISSN 1812-8696
997025
  Коваленко А.В. Перспектива развития народного хозяйства Оренбургской области / А.В. Коваленко. – Оренбург, 1973. – 32с.
997026
  Казбарас Р. Перспектива развития розничной торговой сети в городе Вильнюсе : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Казбарас Р.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 21л.
997027
  Соловей В. Перспектива революции // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 10. – С. 67-80. – ISSN 0869-44435


  90-річний ювілей Жовтневої революції
997028
  Солодова К. Перспектива регулювання особистих немайнових відносин подружжя шлюбним договором // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 224-225. – ISBN 978-617-7069-17-0
997029
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
997030
  Симоненко І.М. Перспектива створення Музею політичних репресій в Україні у контексті формування історичної пам"яті // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 3 (4). – С. 41-47
997031
  Булатецька Л.І. Перспектива та мотивація: від конфронтації до порозуміння // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 3 : Філологія: мовознавство. – С. 41-47. – Бібліогр.: С. 45-47
997032
  Тонков Е.В. Перспектива, как средство воспитания у школьников коммунистического отношения к труду. (На прим. и опыте работы сел. школ). : Автореф... канд. пед.наук: / Тонков Е.В.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1967. – 21л.
997033
   Перспектива. О советской литературе зрелого социализма : сборник. – Москва : Советский писатель, 1983. – 447 с.
997034
  Ляшенко Т.М. Перспективи "русского мира" в країнах Центральної Азії на сучасному етапі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 2 (76), березень - квітень. – C. 84-100
997035
  Вишньов В. Перспективи "ядерного майбутнього" Японії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 59-61.
997036
  Кравченко О. Перспективи адаптації законодавства України до міжнародних стандартів охорони комерційної таємниці // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 175-181. – ISSN 1026-9932
997037
  Немержицький Є. Перспективи адміністративної реформи в контексті проблеми легітимізації виконавчої влади / Є. Немержицький, Ф. Шульженко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 6 (291). – С. 35-39
997038
  Тарнавська Н. Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 104-116. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
997039
  Присяжнюк І.І. Перспективи антикорупційної освіти прокурорів у Національній академії прокуратури України // Корупція як загроза національній безпеці України: попереджаємо, протидіємо, переслідуємо : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 29 листоп. 2016 р. / Нац. акад. прокуратури України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Координатор проектів ОБСЄ в Україні ; Офіс Ради Європи в Україні ; [над матеріалами працювали: С.П. Барандич та ін.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2017. – С. 70-74. – ISBN 978-617-7220-89-2
997040
  Монастирський Г. Перспективи багатофункціональності економічного розвитку сільських поселень // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISBN 966-303-007-1
997041
  Гришина К.А. Перспективи британсько-російських відносин у висвітленні часопису "Вісник Європи" 1885 року // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 180-185. – ISBN 978-966-02-7653-6
997042
  Нечитайло В.А. Перспективи введення в культуру Iris hungarica Waldst. et Kit як нової декоративної рослини : біологія / В.А. Нечитайло, В.П. Погребенник, О.Г. Молдованова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 23-27 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
997043
  Машевська Л. Перспективи вдосконалення джерел аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 30-34
997044
  Дем"яненко Л. Перспективи вдосконалення діяльності бібліотечних кадрів в умовах інформатизації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 9 (242). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні принципи взаємодії бібліотекарів з користувачами. Наголошено, що у сучасних умовах особливо важливе значення має вміння бібліотекаря правильно спілкуватися з читачем, щоб якнайповніше забезпечити його інформаційні потреби та ...
997045
  Яновська О.Г. Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-13.
997046
  Шевченко Т. Перспективи вдосконалення правового регулювання передвиборної агітації у засобах масової інформації // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-60.
997047
  Боршуляк І. Перспективи вдосконалення правового регулювання служби в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 37-43
997048
  Катеринчук І.П. Перспективи вдосконалення системи органів управління адаптацією права України до законодавства ЄС // Фінансове право : щоквартальний науково-юридичний журнал / НДІ фінансового права. – Ірпінь, 2009. – № 2 (8). – С. 38-42


  У статті розглянуто зміст злочинної діяльності щодо незаконного відшкодування податку на додану вартість за експортними операціями та запропоновано заходи щодо мінімізації зазначених правопорушень. In the article the substance of criminal activity ...
997049
  Камінський А.І. Перспективи взаємодії місцевої міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також населенням / А.І. Камінський, К.В. Сесемко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
997050
  Комарова Л.О. Перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 22-28


  У статті розглянуті перспективи взаємодії нанотехнології й лінгвістики за напрямками лінгвістичного забезпечення функціонування інформації в автоматизованих наносистемах різних типів, лексичні одиниці семантичного поля - "нанотехнології", обстежений ...
997051
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
997052
  Грудзур О. Перспективи визнання суб"єктом провокації хабара загального суб"єкта злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується можливість вчинення провокації хабара загальним суб"єктом злочину. На основі цього обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 370 КК України стосовно розширення кола суб"єктів вказаного злочину. В статье исследуется ...
997053
  Овод А.П. Перспективи викладення господарського кодексу України в новій редакції // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 179-184
997054
  Цвелих Є.М. Перспективи використання альтернативних джерел енергії на Закарпатті // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 321-323. – ISBN 978-966-285-361-2


  Сучасні політико-економічні реалії поставили перед господарством України велику кількість завдань, вирішення яких потребує нових підходів та нестандартних вирішень. Фактична війна з Росією – колишнім монополістом на українському ринку ...
997055
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень
997056
  Бойчук В.О. Перспективи використання аморфних обчислень // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 27
997057
  Поліщук В.В. Перспективи використання ГІС-технологій та гідрологічних моделей для оцінки величини площинного змиву і формування якості вод річкового басейну // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 34-42


  Запропонована в роботі методика дослідженнь дозволяє комплексно оцінити перебіг руслових процесів річок вказаного басейну.
997058
  Кожуріна М.С. Перспективи використання долинних комплексів південно-східної частини Карпат у рекреаційних цілях / М.С. Кожуріна, М.С. Лукасевич // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 15. – С. 21-28 : Карта. – Бібліогр.: 8 назв
997059
  Коржнев М.М. Перспективи використання енергетичної сировини та стратегія розвитку України / М.М. Коржнев, М.М. Курило, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
997060
  Дзямко А.Ю. Перспективи використання земельних угідь Закарпаття в контексті процесів єврошнтеграції : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
997061
  Мєдвєдкова Н. Перспективи використання іноземного досвіду податкового стимулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 328-332. – ISSN 0201-758Х
997062
  Шлійко А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
997063
  Чорна Л.О. Перспективи використання кластерних технологій у вінницькому регіоні : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 28-29 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
997064
  Стадницький Ю. Перспективи використання маркетингу для поліпшення соціально-економічної ситуації в регіоні / Ю. Стадницький, О. Товкан // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 151-159. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
997065
  Кухта П.В. Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-38. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – (Економіка ; вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Систематизовано та проаналізовано сучасні підходи до оцінювання вартості власного капіталу підприємства за до-помогою моделі ціноутворення на ринку капіталів. Досліджено можливості та обґрунтовано доцільність застосування цієї аналітичної моделі в ...
997066
  Безносюк А. Перспективи використання нових інформаційних технологій у діяльності навчальних закладів // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки, молоді та спорту Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2011. – (Спецвипуск 7) ч. 1 : Матеріали 6 Міжнар. наук-практ. конф. "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном" Горлівка, 28-29 жовтня 2011 р. – С. 33-40. – ISSN 2077-1827


  У статті проаналізовано проблему впровадження нових інформаційних технологій у діяльність навчальних закладів, що створює прорив у методології, організації та практичній реалізації навчального процесу під час вивчення різних дисциплін на всіх рівнях ...
997067
  Баглай К.М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців рослин з родини Кактусових (Cactaceae Juss.) для фітодизайну / К.М. Баглай, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Підібрано асортимент рослин, які в одно- і дворічному віці придатні для створення декоративних композицій із сукулентних рослин.
997068
  Потопальський А. Перспективи використання оригінальної технології прискореної селекції для отримання нових форм лікарських, декоративних та сільськогосподарських рослин / А. Потопальський, Л. Юркевич, В. Кацан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 134-136. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  За допомогою оригінальної технології використання препаратів екзогенних ДНК отримано нові форми лікарських рослин з підвищеним адаптаційним потенціалом та з підвищеною продуктивністю щодо біологічно активних речовин: новий сорт ехінацеї пурпурової ...
997069
  Березкіна В.І. Перспективи використання очитків в озелененні / В.І. Березкіна, Г.С. Куковиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про колекцію очитків Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру. Виділені види перспективні для озеленення та закріплення порушених земель, схилів, сипучих субстратів.
997070
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
997071
  Тяжкороб І.В. Перспективи використання потенціалу малого підприємництва регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 39-40
997072
  Щербак А.В. Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 83-91. – ISSN 1993-6788
997073
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
997074
  Щербак Андрій Вікторович Перспективи використання рейтингових оцінок в інвестиційній діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 83-91. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто можливості створення на українських підприємствах систем рейтингового оцінювання інвестицій.
997075
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997076
  Задорожний Ю. Перспективи використання римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997077
  Задорожний Ю. Перспективи використання Римського права у цивільному законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 149-153. – ISSN 0132-1331
997078
  Єгоров І. Перспективи використання різних організаційно-економічних форм трансферу технологій в Україні / І. Єгоров, С. Лихолет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-62. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні форми організаційно-економічного механізму регулювання трансферу технологій. Особливу увагу приділено питанню створення підприємств "під ключ", а також визначенню ролі та місця в даному процесі технологічних вищих навчальних ...
997079
  Лобода Д.Л. Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Д.Л. Лобода, К.Ф. Черкашина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
997080
  Лобода Дмитро Леонідович Перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України / Лобода Дмитро Леонідович, Черкашина Катерина Федорівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 200-208. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи використання сек"юритизації комерційними банками України, проаналізовано механізм, бізнес-процеси та ризики сек"юритизації, також зроблено прогнозну оцінку результатів сек"юритизації на прикладі одного з банків України.
997081
  Федічев В.М. Перспективи використання сил і засобів військової культури в інтересах підвищення бойової готовності Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 40-45
997082
  Адаменко М.Г. Перспективи використання системи контролінгу на підприємствах України // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 139-142. – (Економічні науки)
997083
  Кривуцький В.В. Перспективи використання системи франшизи у державному регулюванні природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
997084
  Ілющенко І.О. Перспективи використання сучасних картографічних комплексів для оперативного картографування / І.О. Ілющенко, О.В. Щеглов // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 379-380
997085
  Соколова О.І. Перспективи використання територій природо-заповідного фонду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 112-116
997086
  Мельник А.В. Перспективи використання технологій GOOGLE EARTH для розвитку геоінформатики : картографія, геоінформатика // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 63-65. – ISSN 1561-4980
997087
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
997088
   Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В.П. Патика, В.А. Соломаха, Р.І. Бурда, А.Л. та ін. Бойко; Мін-во екології та природ. ресурсів України; Ред. В.П.Патика, В.А.Соломаха. – Київ : Хімджест, 2003. – 256с. – ISBN 966-96124-6-2
997089
  Корнієнко Я.М. Перспективи виробництва та ефективність використання гуміновмісних органо-мінеральних добрив в Україні / Я.М. Корнієнко, Я.М. Заграй // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 45-52 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
997090
  Кормош С.М. Перспективи вирощування перцю солодкого типу паприки в умовах низинної агрокліматичної зони Закарпаття // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 154-155. – ISBN 978-966-924-274-7
997091
  Маркевич К. Перспективи виходу України на ринки висхідних країн : аналіт. доп. / [Катерина Маркевич, Володимир Сіденко, Василь Юрчишин] ; Укр. центр екон. та політ. дослідж. імені Олександра Разумкова. – Київ : Заповіт, 2015. – 115, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова ; Серія "Дискусії про економічний розвиток"). – ISBN 978-966-7272-88-3
997092
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
997093
  Боцуляк І.В. Перспективи виявлення родовищ фосфоритів жовнового типу у вендських відкладах на території Середньої Лівобережної Наддністрянщини : загальна історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25 : Табл. – (Геологія ; Вип. 20)


  На основі результатів геологічної зйомки території Середньої Лівобережної Наддністрянщини зроблено висновок про перспективність геологічного вивчення джуржівських шарів нагорянської світи венду як сировини для виготовлення калійно-фосфатного меліоранта ...
997094
  Михайлов В.А. Перспективи відкриття золотого зруденіння Карлін-типу в Рахівському рудному районі Закарпаття : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, Л.С. Михайлова, В.Г. Біляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-37. – Бібліогр.: 22 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Наведено докази перспективності Рахівського рудного району Закарпаття відносно відкриття нового для України геолого-промислового типу - великооб"ємного золотого зруденіння, близького до Карлін-типу, родовища якого відомі у штаті Невада і забезпечують ...
997095
  Шнюков Є.Ф. Перспективи відкриття родовищ лікувальних грязей (пелоїдів) в українському секторі глибоководної області Чорного моря / Є.Ф. Шнюков, В.О. Ємельянов, О.Ю. Митропольський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 43-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0367-4290
997096
  Кончин В.І. Перспективи відновлення глобальної економічної рівноваги та імперативи технологвчних і ціннісних зрушень в світовому господарстві // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 30-43
997097
  Білошицький Сергій Перспективи війни та застосування силової політики в системі ліберально-демократичного світоустрою: теоретико-методологічний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 114-122. – ISSN 0130-5247
997098
  Кричун П.М. Перспективи вітчизняного аудиту та виклики на шляху до входження в ЄС // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 129-131. – ISBN 978-611-01-0721-1
997099
  Сичов Б. Перспективи впливу введення біометричних ID-посвідчень особи на правову культуру українців // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 60-62


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
997100
  Батковський В. Перспективи впливу глобальних тенденцій розвитку економіки та фінансової системи на Україну / В. Батковський, А. Даниленко, В. Домрачев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 3-9.
997101
  Лівак П. Перспективи впровадження загальнообов"язкового медичного страхування в Україні / П. Лівак, О. Рогова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 62-67.
997102
  Коваль О.П. Перспективи впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи в Україні: вплив на економічну безпеку : монографія / [Олександр Коваль] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-236. – ISBN 978-966-554-169-1
997103
  Стаховський Л.М. Перспективи впровадження інноваційних процесів у сферу послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 63-65. – ISBN 978-617-645-234-8
997104
  Зінченко Н.М. Перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні" / Н.М. Зінченко, Д.С. Сільвестров, М.Й. Ядренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні".
997105
  Жалдак Г.П. Перспективи впровадження та практика дотримання маркетингових стандартів в Україні та ЄС / Г.П. Жалдак, Л.М. Шульгіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
997106
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
997107
  Захарченко А.М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 231-237.
997108
  Вонсович О.С. Перспективи врегулювання конфлікту в Сирії у контексті загострення російсько-американських відносин // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 66-71. – ISSN 2077-1800
997109
  Вишньов В.М. Перспективи встановлення ірано-ізраїльського ядерного стримування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 485-495
997110
  Шпакович О. Перспективи вступу України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 39-46


  В роботі розглядається сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, правові передумови для застосування положень права Євросоюзу у правопорядку України. Проводиться аналіз Конституції України та інших законодавчих актів щодо статусу ...
997111
  Гріненко О.О. Перспективи вступу України до ЄС на сучасному етапі: міжнародно-правовий та політико-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 48-53. – (Європейські дослідження)
997112
  Липова Т.В. Перспективи вступу України до Світової Організації Торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 374-377
997113
  Кучер Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 213-219.
997114
  Білозір Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 271-277.
997115
  Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобвлізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
997116
  Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб"єктної складової еволюції громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 169-175
997117
  Слісаренко І.Ю. Перспективи громадського мовлення в Україні у контексті суспільно-політичного аналізу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-67. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Аналізуються відношення між владою і пресою в Україні з огляду на міжнародний досвід.
997118
  Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 4-8. – Бібліогр.: 4 назви
997119
  Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 67-72
997120
  Скороход Ю.С. Перспективи демократизації Арабського Сходу в оцінках західних політологів / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 3-9


  The article analyzes the points of view of Western political scientists on the prospects for democratization of Arab states after the collapse of the bipolar system of international relations. Particular attention is paid to the problem of the "Middle ...
997121
  Кирилюк О. Перспективи державно-приватного партнерства у портовій сфері України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 176-178
997122
  Калина М. Перспективи державної євроінтеграційної політики: Європа та Україна // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 259-269.
997123
  Бегма В.М. Перспективи державної політики експорту та імпорту озброєння і військової техніки / В.М. Бегма, Д.О. Філіп // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 15-19. – ISSN 2306-5664
997124
  Кресіна І.О. Перспективи децентралізації влади у контексті регіональної політики України. Чи йдемо в Європу? / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 12-17. – ISSN 2306-9082
997125
  Лацик Г. Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 156-164. – ISSN 1818-5754
997126
  Юрчишин В.В. Перспективи довгострокового безінфляційного зростання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 9 пунктів
997127
  Стефанчук Р. Перспективи договірного регулювання особистих немайнових відносин // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 185-191. – ISSN 1026-9932
997128
  Пунда О О. Перспективи договірного регулювання у сфері застосування репродуктивних методів здійснення права на материнство та батьківство // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.54-58
997129
  Мартинюк А.П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегративної теорії мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 20-33
997130
  Кириченко М.С. Перспективи дослідження людської природи у філософії Д. Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-57. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
997131
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 33-36


  У статті розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
997132
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 21-24.


  Розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам ії наукового вирішення. In the aticle the problem of study of media format is examined, the scientific problem is formed, the estimation ...
997133
  Шевчук В.О. Перспективи дослідження специфіки державно-правового устрою Київської Русі в порівнянні з державно-правовим устроєм інших країн // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 106-110. – ISSN 1563-3349
997134
  Забіяка І.М. Перспективи дослідження творчості Дмитра Прилюка : постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С.182-183.
997135
  Хитра О.В. Перспективи досягнення валютної самоокупності спільних підприємств України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-18. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні умови досягнення валютної самоокупності спільних підприємств. Проаналізовано найбільш типові канали надходження і витрат валютних коштів спільними підприємствами України. Запропоновано підхід до формування стратегії розвитку валютних ...
997136
  Литвин М.В. Перспективи досягнення сталого розвитку країн світу // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 24-33. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
997137
  Макаров Г.В. Перспективи еволюції державного устрою України після парламентських виборів 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 297-298. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
997138
  Тертична О.В. Перспективи екологічних досліджень Dermanyssus Gallinae (De Geer, 1778) у птахівництві / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 3. – С. 142-147 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2077-4893
997139
  Химинець В.В. Перспективи еколого-економічного розвитку Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 23-29. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
997140
  Харазішвілі Ю. Перспективи економічного зростання в 2003 і 2004 роках: реальність і можливість : проблеми макроекономіки / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 59-67 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
997141
  Бурбела Т.М. Перспективи економічного розвитку промислового виробництва в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 237-243. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
997142
  Клець М.В. Перспективи економічного співробітництва України з країнами Сходної Європи : Дис... канд економ.наук: 08.00.01 / Клець М.В.; КУ ім Т.Г.Шевченка. – К, 1993. – 135л. – Бібліогр.:л.125-135
997143
  Скріпцов А.В. Перспективи економічної взаємодії України та Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-73. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються найважливіші напрями економічної взаємодії України та Німеччини.
997144
   Перспективи економічної співпраці Центральної і Східної Європи після кризи: новий вимір : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 39-49. – ISSN 1810-3944
997145
  Хоменко І.В. Перспективи електрифікації сільского господарства та її економічний ефект / І.В. Хоменко, І.Й. Дорош. – Київ, 1966. – 62с.
997146
   Перспективи енергозабезпечення України в контексті світових тенденцій : монографія / Земляний Н.Г. [ та ін.] ; за заг. ред. А.Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, регіональний філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : РФ НІСД, 2008. – 208 с. – ISBN 966-554-145-5
997147
  Стойко О.М. Перспективи етнорегіональних партій у контексті децентралізації // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 27. – С. 400-407. – ISSN 0869-2491
997148
  Мошненко О.О. Перспективи Європейської інтеграції музичної культури та освіти України в контексті аналізу феномену відчуження (на прикладі музичної культури сучасної Німеччини) : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Мошненко Олександр Олександрович ; М-во культури і мистецтв України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 4 назв
997149
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 127). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
997150
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
997151
  Петрик О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 3-6
997152
  Величко О.В. Перспективи зайнятості населення сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 192-198. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
997153
  Романадзе Л. Перспективи законодавчого врегулювання медіації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 255-256. – ISBN 978-617-7069-15-6
997154
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
997155
  Ляхутін Р. Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.175-181. – ISSN 0132-1331
997156
  Плинокос Д.Д. Перспективи залучення іноземних студентів для покращення трудового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Досліджено зміни сучасного стану трудового потенціалу України та надано конкретні пропозиції щодо покращення трудового потенціалу країни за рахунок залучення до трудової діяльності іноземних громадян. We investigated the change of the current state of ...
997157
  Безугла Вікторія Олександрівна Перспективи залучення фінансових ресурсів в економіку України / Безугла Вікторія Олександрівна, Шаповал Людмила Петрівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 104-109. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто механізм реалізації Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об"єднаних Націй про зміну клімату в Україні. Здійснено спробу виявлення можливості залучення іноземних інвестицій та формування додаткових фінансових ресурсів в ...
997158
  Кириленко О. Перспективи запровадження бюджету участі в Україні на основі зарубіжного досвіду / О. Кириленко, І. Чайковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2015. – С. 86-100. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
997159
  Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С11-13. – ISSN 0132-1331
997160
  Мірошниченко А.М. Перспективи запровадження в Україні землевпорядного нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 70-72. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовується необхідність створення в Україні різновиду нормування, спеціально спрямованого на забезпечення раціонального використання, охорони та відтворення земель (землевпорядного нормування). Формулюються пропозиції щодо суб"єктів, об"єктів, ...
997161
  Омельчук В. Перспективи запровадження в Україні іпотечного кредитування та його роль у реалізації державної молодіжної житлової політики // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.40-48. – ISBN 966-7800-03-2
997162
  Коваль О.П. Перспективи запровадження загальнообов"язкового державного медичного страхування // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 77-82. – ISSN 2306-5664
997163
  Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правове регулювання функціонування загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. The legal regulation of the obligatory pension insurance system functioning in Ukraine is analyzed.
997164
  Зубачова І.С. Перспективи запровадження інституту суду присяжних в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 224-229. – ISSN 1563-3349
997165
  Тильчик В.В. Перспективи запровадження обов"язкового порядку досудового вирішення публічно-правових спорів: зарубіжний досвід та перспективи для України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 96-102. – ISSN 2072-8670
997166
   Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні = Перспективы применения альтернативных способов решения споров (ADR) в Украине = Perspectives of application of the alternative methods disputes solving (ADR) in Ukraine : матеріали Другого львівського міжнародного форуму : Львів, 26-29 травня 2009 року / [ відп. ред. І.І. Дутка ]. – Львів : ЛДШНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 221с. – ISBN 978-966-199-003-5
997167
  Гаркушенко О.М. Перспективи застосування в Україні зворотного механізму нарахування зобов"язань з податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 81-91. – ISSN 2305-7645
997168
  Кошляков О.Є. Перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу недрокористування : випуск 24 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; вип. 23/24)


  Розгялнуто стан проблеми та перспективи застосування гідрогеологічного моделювання в системі моніторингу надрокористування. Показано, що сучасне гідрогеологічне моделювання неможливе без спільного використання картографічних, імовірних та ...
997169
  Заяць Василь Михайлович Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості та авторські підходи до побудови дискретних моделей коливних систем із тривалими перехідними процесами та високою добротністю, обгрунтована необхідність їх використання при проведенні науково-дослідницьких робіт та ...
997170
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
997171
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-17. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів.
997172
  Слончак В.О. Перспективи застосування інституту медіації в трудових відносинах // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21-22 квіт. 2016 р.) : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.В. Іваницький] ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., Заслуж. юриста України М.І. Іншина, д-ра юрид. наук, проф. В.І. Щербини. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – С. 227-231. – ISBN 978-617-7069-34-7
997173
  Коваленко Б.В. Перспективи застосування стандартів ISO 14000 в екологічному праві України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-966-7957-18-6
997174
  Вижва З.О. Перспективи застосування статистичного моделювання випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції для організації геофізичного моніторингу / З.О. Вижва, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-73. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції, яка може знайти застосування при організації геофізичного моніторингу. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, ...
997175
  Чубєнко А. Перспективи застосування страхування для фінансового забезпечення цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 85-88
997176
  Кропочева Н. Перспективи застосування технологій краудсорсингу у формуванні галузевого реферативного ресурсу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 33-36. – ISSN 2076-9326


  Наведено приклади використання технологій краудсорсингу в біліотечній діяльності закордонних інформаційних закладів. Визначено етапи проведення краудсрсингового проекту, наголошено на потребі його реалізації на основі взаємодії з соціальними мереживими ...
997177
  Ванзар О.М. Перспективи збагачення асортименту красивоквітучих деревних інтродуцентів Північної Буковини / О.М. Ванзар, Б.К. Термена, В.В. Ванзар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено перспективи використання деяких видів рододендронів для збагачення асортименту декоративних кущів у Північній Буковині. Зроблено висновок про високу екологічну пластичність досліджуваних видів рододендронів.
997178
  Байрак О.М. Перспективи збереження біоти, ландшафтів і грунтів у регіональному ландшафтному парку "Лісостеповий чорнозем" / О.М. Байрак, В.В. Лукіша, В.М. Самородов // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 30-32. – Бібліогр.: 3 назв.
997179
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
997180
  Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
997181
  Міщенко Н.М. Перспективи зернового ринку України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 79-92 : табл.. рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
997182
  Кочержук Д.В. Перспективи змін у методиці виховання естрадного вокаліста // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 106-107
997183
  Глівенко С.В. Перспективи змін у структурі української бізнес-еліти в результаті заміщення поколінь // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2015. – С. 55-61. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
997184
  Запатрина И.В. Перспективи использования механизмов публично-частного партнерства для развития инфраструктуры в Украине // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 94-102. – ISSN 2072-9480


  Виконано оцінку потенціалу та проведено аналіз можливостей для розвитку публічно-приватного партнерства в Україні.
997185
  Сніжко М. Перспективи і наслідки підписання Україною Конвенції про угоди про вибір суду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 163-169
997186
  Клименко Л. Перспективи і роль академічних консорціумів у процесах реформування вищої освіти в Україні / Л. Клименко, Ю. Кондратенко // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 45-55. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні. У ній аналізуються ...
997187
  Коваль В.В. Перспективи і шляхи розвитку діяльності українських банків на глобальному ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-80
997188
  Мягкий М.В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у XXI столітті : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 217-223 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
997189
  Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 126-130. – ISSN 2221-1055
997190
  Кириченко О. Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України : освіта і суспільство / О. Кириченко, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
997191
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – ISSN 0131-775Х
997192
  Федулова Л. Перспективи інноваційно-технологічного розвитку промисловості України // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-36. – Бібліогр.: с. 26, 30. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано загальний стан інноваційно-технологічного розвитку промисловості України та фактори, що його спричинили. Визначено перспективи розвитку промисловості у світі за пріоритетними напрямами та розроблено сценарії технологічного розвитку ...
997193
  Головко С.Г. Перспективи інноваційного розвитку вітчизняної наукової та освітньої галузі у вимірах сучасного законодавства // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 42-49. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
997194
  Циновнік А.Є. Перспективи інноваційного розвитку підприємництва в Україні // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 83-85. – ISBN 978-617-645-234-8
997195
  Сибіга І. Перспективи інституалізації лобізму в Україні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 223-232
997196
  Димед В.В. Перспективи інтеграції бізнесу України до світової торговельної системи в умовах політики подвійних стандартів СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 27-32.
997197
  Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 341-348. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
997198
  Стаканов Р. Перспективи інтеграції регіонального ринку праці АСЕАН // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Країни АСЕАН, поряд з країнами Перської затоки, є ключовим регіоном призначення міграції в рамках Азії. За останні роки в регіоні АСЕАН було запроваджено декілька угод та робочих програм щодо початку інтеграції ринку праці в рамках існуючих ...
997199
  Шинкар В.А. Перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-182. – (Економіа ; Вип. 24)
997200
  Захарін С.В. Перспективи інтеграції України у міжнародний інвестиційний ринок : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С.102-112. – Бібліогр.: 10 назв
997201
  Тимошенко О.В. Перспективи інтеграції української економіки в європейську унію // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 25-29.
997202
  Кладкова О. Перспективи інтернаціоналізації юаня в процесі трансформацій світової валютної системи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 68-71
997203
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
997204
  Рогач Ф.І. Перспективи інфляційного таргетування в Україні : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 39.
997205
  Костікова І.І. Перспективи інформаційно-комп"ютерних технологій у викладанні мов // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наукових праць / МОН Украины; Харьковский нац. ун. им. В.Н.Каразина; Центр международого образования. – Харків, 2007. – Вип. 11. – С. 161-169.
997206
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
997207
   Перспективи китайських банків з точки зору сумарних активів і власного капіталу : новини зарубіжної науки / Б. Актан, О. Масуд, КУрт-Гумус, Б. Бодур // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 347-354 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
997208
  Гура К.О. Перспективи кількісного аналізу параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа] / К.О. Гура, І П. Грищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-54. – (Геологія ; Вип. 17)


  Розглянуто питання необхідності та можливості розробки чисельно-аналітичного апарату кількісного аналізу аномалій параметра геомагнітного поля [Дельта]Т[нижній індекс альфа]. Реалізація такої розробки дозволить витягнути з необробленого в більшості ...
997209
  Гоян О.Я. Перспективи комерційного радіомовлення на Україні: ефірна специфіка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 170-179. – (Журналістика ; [Вип. 1])
997210
  Лисенко М.Я. Перспективи консолідації банківської системи України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 430-435
997211
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
997212
   Перспективи координаційної хімії гетерополіядерних комплексів / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, В.М. Кокозей, І.О. Фрицький // Украинский химический журнал : Научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2004. – Т. 70, № 11/12. – С. 3-23. – ISSN 0041-6045
997213
  Гончар В.М. Перспективи корпоратизму в постіндустріальній цивілізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 66-69. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються деякі проблеми сучасного соціального розвитку в постіндустріальній цивілізації. This article is about some problems of contemporary social development in postindustrial civilization.
997214
  Романенко Ю.В. Перспективи культурного співробітництва між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 229-235.
997215
  Керея О.С. Перспективи легалізації мережевої зайнятості в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 230-235. – ISSN 2222-4459
997216
  Федоренко В.Л. Перспективи легітимації інституту лобіювання в Україні: теоретико-методологічні та нормопроектні аспекти // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 50-62
997217
  Гармаш О.Л. Перспективи лінгвокогнітивного аналізу явища морфологізації лексем в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 134-138
997218
  Білецький Л. Перспективи літературно-наукової критики // Парадигма : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 3. – С. 392-419. – ISBN 978-966-02-4721-5
997219
  Власюк О. Перспективи людського розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 3-9 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
997220
  Габор Н.Г. Перспективи медійних досліджень в Україні // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 20-22


  Стаття присвячена потребі зміни сучасних медійних досліджень в Україні. Автор зосереджує увагу на необхідності зміни стандартів медійного дослідження. The author concentrates the attention on the necessity to change the media research ...
997221
  Сохацька О. Перспективи міждержавного регулювання податкових гаваней в умовах формування нового світового економічного порядку / О. Сохацька, І. Морква // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 90-97. – ISSN 1818-2682
997222
  Щедрий П. Перспективи міжнародної інтеграції страхового ринку України в контексті норм СОТ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
997223
  Каракуц Андрій Перспективи місії НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 31-35
997224
  Савченко О. Перспективи модернізації системи освіти України в умовах Болонського процесу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-117
997225
  Іванкова-Стецюк Перспективи модифікації дисциплінарного статусу соціології релігії // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 139-149. – ISSN 1563-3713
997226
  Резнікова Н. Перспективи мультиполярної валютної системи в умовах ребалансування світової економіки / Н. Резнікова, М. Відякіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 74-77. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються перспективи функціонування міжнародної валютної системи в умовах багатополярності. У ролі потенційних центрів сили, поряд із США, розглядаються країни Єврозони та БРІК. Досліджуються дисбаланси, які можуть спіткати розвиток багатополярної ...
997227
  Степанов В.В. Перспективи нарощування українського експорту транспортних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 14-17
997228
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
997229
  Заплатинский В.М. Перспективи науки та освіти з безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 4-5
997230
  Дідич Т. Перспективи наукового дослідження правоутворення як основи сучасного державотворення в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 33-34
997231
  Виговська О.А. Перспективи нафтогазовидобутку України : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Проаналізовані дані про потреби України в нафті та забезпеченні її нафтою як із вивчених родовищ, так і з нових (маловивчених) нафтогазоносних районів. Розглянуто як перспективні райони нафтовидобутку - шельф Чорного моря й Азовське море, а також зона ...
997232
  Мінгазутдінова Г. Перспективи незалежності Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 100-102.
997233
  Галака С.П. Перспективи нового договору щодо європейської безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 40-47
997234
  Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування витрат на соціальну сферу : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-48
997235
  Толстая Н.М. Перспективи обміну високотехнологічною продукцією між Україною та Європейським Союзом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні тенденції ринку високотехнологічної продукції країн-членів ЄС, визначено основні види конкурентоспроможної української високотехнологічної продукції з метою виявлення можливостей покращення присутності українських експортерів на ...
997236
  Дзюблюк О. Перспективи оптимізації процентної політики комерційних банків в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
997237
  Толстой М.І. Перспективи організації республіканського центру радонотерапії в Ірпінь-Ворзель-Бучанській рекреаційній зоні : Науково-технічний журнал / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, В.Д. Бичок; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
997238
  Капируля М. Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 31-34
997239
  Маріуц І.О. Перспективи педагогічної освіти в Румунії // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 49-50
997240
  Карлова Т.В. Перспективи переходу національної системи обліку на міжнародні стандарти // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-7496-87-6
997241
  Циган Р.м. Перспективи переходу України до міжнародних стандартів фінансової звітності / Р.м. Циган, І.в. Кашуба // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 145-148. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
997242
  Жиляєва Н.М. Перспективи підвищення конкурентноспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 51-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
997243
  В"яткін Ю.О. Перспективи підготовки офіцерських кадрів і контексті стандартів НАТО / Ю.О. В"яткін, А.Т. Ніколаєв, М.В. Мацик // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 79
997244
  Гнилицька Л. Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств : система підготовки кадрів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 47-54 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
997245
  Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору / І.П. Енглезі, С.В. Смерічевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута організаційно-економічна природа ведення підприємницької діяльності в системі вищої освіти України, дано визначення підприємницької діяльності ВНЗ, з урахуванням досвіду ведення підприємницької діяльності іноземними закладами освіти ...
997246
  Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.107-109. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
997247
  Сльозко О.О. Перспективи подальшої інтеграції банківського сектору України у глобальну банківську систему / О.О. Сльозко, І.І. Левківський // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 47-51.
997248
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
997249
  Вітер В. Перспективи подолання бідності та зростання добробуту населення : доходи та рівень життя населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 18-26 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви
997250
  Бутовченко К. Перспективи політичної еміграції в країни ЄС // Юридична газета. – Київ, 2012. – 6 березня (№ 10)


  "... Практичні аспекти отримання дозволу на проживання й купівлю нерухомості в країнах ЄС".
997251
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в XXI cтолітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Про історію формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також про можливі шляхи його розвитку в XXI столітті.
997252
  Нікітіна Ф.О. Перспективи порівняльно-історичного мовознавства в ХХІ столітті // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 237-240


  Статтю присвячено історії формування та становлення порівняльно-історичного мовознавства, а також окресленню можливих шляхів його розвитку у ХХІ ст. The article is devoted to the history of comparative linguistics` formation and possible ways of its ...
997253
  Ткач О.І. Перспективи порівняльного дослідження політичної модернізації в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 80-83. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто моделі політичної модернізації. The model of the modern political organization, modernization should be dynamical.
997254
   Перспективи пошуків родовищ нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. – Львів, 1972. – 100с.
997255
  Гудіма Т.С. Перспективи правового регулювання похідного позову в Україні / Т.С. Гудіма, Н.О. Герасименко // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (45). – С. 140-146. – (Серія "Економіка", Серія "Право"). – ISSN 1681-6277
997256
  Школик А. Перспективи прийняття нового законодавства про адміністративну процедуру // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 104-105
997257
  Романенко І.О. Перспективи провадження дистанційного навчання в систему бойової підготовки Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-46.
997258
   Перспективи промислової вугленосності глибоких горизонтів Львівсько-Волинського кам"яновугільного басейну Стаття 3. Петрографічний склад, якість, запаси вугілля / І. Костик, М. Матрофайло, М. Король, В. Шульга // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 40-63 : табл., схема. – Бібліогр.: с. 59-62. – ISSN 0869-0774
997259
  Балаклицький М. Перспективи протистанської журналістики України // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Суми, 2012. – Вип. 2. – С. 122-132


  У статті досліджується досвід персональної і групової етики протестанських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підгрунтям професійної й громадської діяльності.
997260
  Мацько Любов Перспективи профільного навчання: програмні засади / Мацько Любов, Семеног Олена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9. – ISSN 0130-5263
997261
  Єрмоленко Д. Перспективи ратифікації Лісабонської угоди для ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 412-417
997262
  Гаврилюк О. Перспективи раціонального використання земельних ресурсів Івано-Франківської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується дослідженню земельних ресурсів Івано-Франківської області щодо їх раціонального використання. У роботі здійснено дослідження впливу результатів земельної реформи на процес відтворення земельних ресурсів, поглиблено обґрунтування ...
997263
  Верменко А.Ю. Перспективи реалізації екоцентристської стратегії розвитку України / А.Ю. Верменко. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 25с. – ISBN 966-7436-94-2
997264
  Шубравська О.В. Перспективи реалізації експортного агропродовольчого потенціалу України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 4. – С. 27-32. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
997265
  Сазонець І.Л. Перспективи реалізації інвестиційного проекту з метою розвитку вугільної галузі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 131-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
997266
  Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров"я через медичне страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
997267
  Онищенко О.А. Перспективи реалізації прав людини: міжнародний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
997268
  Воронкова О.М. Перспективи реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 6-10


  Представлено авторське бачення перспектив реалізації регулюючого потенціалу Податкового кодексу України та сформульовано пропозиції щодо внесення відповідних змін до податкового законодавства.
997269
  Гнатишин-Дзіковська Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах європейської економічної інтеграції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 15-27. – ISSN 1818-5754
997270
  Таран С.В. Перспективи регіоналізму у оцінках українських та закордонних політиків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 386-396
997271
  Харламова Г. Перспективи регіональної економічної інтеграції України / Г. Харламова, О. Галіта // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 92-102 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
997272
  Дегтеренко А. Перспективи реінтеграції тимчасово окупованої території АР Крим шляхом забезпечення прав і свобод громадян України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 356-362. – ISSN 2076-1554
997273
  Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 120-131. – ISSN 1818-5754
997274
  Карлова В. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-208.
997275
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997276
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
997277
  Калюжняк О.А. Перспективи реформування страхування в контексті модернізації господарського законодавства / О.А. Калюжняк, Г.І. Рудь // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2016. – № 2/3. – С. 145-151
997278
  Серетний Т.І. Перспективи реформування функцій прокуратури України // Трипільська цивілізація : науково-практичне видання / Громадська організація "АН"Трипільська цивілізація"; Вищий навч. заклад "Міжрегіональна Ак. управління персоналом". – Київ, 2012. – Вип. 4/6 (9), квітень - червень. – С. 6-10
997279
  Бошицький Ю.Л. Перспективи розбудови Київського університету права НАН України в сучасних умовах розвитку України / Ю.Л. Бошицький, Н.О. Армаш // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 2219-5521


  В умовах розбудови новітньої системи освіти, після прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», вищі навчальні заклади отримали принципово інші ідеологічні основи діяльності, ніж це було колись. За визначенням цього Закону вища освіта – це ...
997280
  Кириченко М.М. Перспективи розвитку "private banking" в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
997281
  Ковальчук С. Перспективи розвитку авіакосмічної галузі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 20-22


  Авіаційна та космічна галузі мають можливість забезпечити зростання потенціалу виробництва складної наукомісткої високотехнологічої продукції в рамках міжнародного співробітництва, спираючись на власний науково-технічний, виробничий і кадровий ...
997282
  Гурова Д.Д. Перспективи розвитку авіаційного туризму в україні / Д.Д. Гурова, О.В. Шевченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 114-124
997283
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
997284
  Постол О.Є. Перспективи розвитку альтернативних посткласичних ідеологій в сучасній Україні: теорія і практика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
997285
  Скляров О. Перспективи розвитку альтернативної енергетики у Херсонській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 69-74. – ISSN 2413-7154


  Однією з найбільш актуальних проблем незалежної України є енергетична безпека держави та раціональне й ефективне використання отриманої енергії. На сьогодні, Україна є енергозалежною державою, яка має проблеми із газопостачанням і екологічним станом, ...
997286
  Срібна К.А. Перспективи розвитку банків в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 67-69
997287
  Карбовник А.М. Перспективи розвитку банківських послуг // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 7. – С.110-114
997288
  Тарасовець О.М. Перспективи розвитку банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 91-95. – Бібліогр.: 2 назви
997289
  Смусь С. Перспективи розвитку бібліотек науково-дослідних установ НАН України у цифровому середовищі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 4 (228). – С. 38-42. – ISSN 1029-7200
997290
  Горохівський О.І. Перспективи розвитку біоенергетики на базі деревини в Європейському Союзі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 52-58
997291
  Гелетуха Г.Г. Перспективи розвитку біоенергетики як інструменту заміщення природного газу в Україні / Г.Г. Гелетуха, Т.А. Желєзна, О.В. Трибой // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 97-105. – ISSN 2306-5664
997292
  Задорожна А.В. Перспективи розвитку біткоїнів у світі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 11. – С. 17-20. – ISSN 2409-1944
997293
  Кальниш Ю. Перспективи розвитку богословської освіти і науки в системі вищої школи України // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії. – Львів, 2012. – Кн. 2. – С. 424-432. – ISBN 966-7379-70-1
997294
  Яструбський М. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 40-43. – ISSN 1993-0259
997295
  Гнатенко І.В. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.424-426. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
997296
  Левицька О. Перспективи розвитку велосипедного транспорту міста Івано-Франківськ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 82-85. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан та перспективи розвитку велосипедного транспорту на прикладі міста Івано-Франківська. Визначено місце велосипедного транспорту у транспортних концепціях міста та його роль у міському плануванні в цілому. Здійснено SWOT-аналіз мобільної ...
997297
  Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0131-775Х
997298
  Гондюл В.П. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції "Наукові засади реформування вищої освіти в Україні
997299
  Півняк Г. Перспективи розвитку вищої технічної освіти в контексті євроінтеграції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.64-67
997300
  Бусарєв Д. Перспективи розвитку відновлювальних енергоресурсів країн ЄС // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 51-54. – ISSN 1993-0259
997301
  Вонсович О.С. Перспективи розвитку відносин України з НАТО // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 456-459. – ISSN 2076-1554
997302
  Фанін І.С. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
997303
  Хлістунова Н.В. Перспективи розвитку вітчизняних підприємств сфери побутового обслуговування населення на прикладі ринку автосервісу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 82-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
997304
  Алимов О. Перспективи розвитку вітчизняного підприємництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С. 92-93. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
997305
   Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології / Б. Патон, А. Долінський, А. Халатов, Б. Білека, Д. Костенко, О. Письменний // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
997306
  Татенко В. Перспективи розвитку вітчизняної психології: іспит на суб"єктивність // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.5-16
997307
  Іщенко О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі євроінтеграції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
997308
  Павленко А.М. Перспективи розвитку ВМС України з урахуванням економічних можливостей держави і воєнно - політичної обстановки у Чорноморському регіоні // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.147-155
997309
  Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
997310
  Довженко О.О. Перспективи розвитку гірничорудної промисловості України / О.О. Довженко, Т.П. Макаровська // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 53-58.
997311
  Ладиченко К.І. Перспективи розвитку готельних консорціумуів за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-59.
997312
  Логачова В. Перспективи розвитку громадського контролю за виборами і референдумами в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 43-47
997313
  Білоченко А.М. Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-76.
997314
  Аніщєнко С.В. Перспективи розвитку державного регулювання сучасного ринку вугілля України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 120-123
997315
  Кучумова І.Ю. Перспективи розвитку дистанційного навчання та створення віртуальних університетів в Україні // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 37-38
997316
  Дмитрук О.Ю. Перспективи розвитку ділового туризму / О.Ю. Дмитрук, С.І. Уліганець, О.Г. Стригун // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 117-122
997317
  Лавренчук В. Перспективи розвитку довгострокового іпотечного кредитування в Україні і контексті зарубіжного досвіду // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-51. – ISBN 966-7825-54-Х
997318
  Петрова І.В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 81-88
997319
  Гавриленко Н.О. Перспективи розвитку екологічного просвітництва на основі дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено обсяги і характерні риси екскурсійної та екологічно-просвітницької роботи з населенням регіону та школярами на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
997320
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
997321
  Афендікова Н.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті економічної глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 6-8. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
997322
  Геєць В.М. Перспективи розвитку економіки України та можливий вплив на нього інноваційних факторів // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 24-27. – ISSN 0374-3896
997323
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
997324
  Сібекіна А.Ю. Перспективи розвитку економічної співпраці України з ЄС в умовах вільної торгівлі // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 97-104. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
997325
  Назаров І. Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена критиці концептуальних засад класичного і некласичного напрямів економічної теорії в світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова та обґрунтуванню необхідності побудови соціо-гуманітарного знання на основі християнського ...
997326
  Горяна І. Перспективи розвитку електронних грошей і платіжних систем // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 76-80. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
997327
  Меджибовська Н. Перспективи розвитку електронного бізнесу в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 6. – С. 36-41. – ISSN 0131-775Х
997328
  Скорук О.П. Перспективи розвитку енергетичної політики // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 29-32. – ISSN 2221-1055
997329
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 21-22
997330
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24.
997331
  Корольова Н.В. Перспективи розвитку законодавства про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 157-160. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу законопроектів по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Розкриваються позитивні та негативні аспекти кожного з цих законопроектів. Надається пропозиція щодо виборчої системи, яка найбільш підходить для ...
997332
  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-167.
997333
  Шикеринець В.В. Перспективи розвитку замкового туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 92-96. – (Державне управління ; № 3 (39)). – ISSN 1813-3401
997334
  Татаріна Т. Перспективи розвитку інвестиційних процесів у страховій галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-40. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються перспективи розвитку інвестиційних процесів в страховому бізнесі України. Здійснено аналіз динаміки та структури інвестиційних вкладень в страхову галузь. Визначено переваги у залученні інвестицій в страхування. Приведено ...
997335
  Свердел М.О. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 116-120. – Бібліогр.: 3 назви
997336
  Воляник Г. Перспективи розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні / Г. Воляник, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 82-90. – (Економічні науки ; Вип. 4)
997337
   Перспективи розвитку індустрії банківських платіжних карток в Україні / І.І. Біломістна, Карасьова, 3.М., Д.І. Борисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 81-83
997338
  Попова О. Перспективи розвитку інноваційних процесів загальноосвітніх закладах України // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 64-68. – ISSN 2075-1478
997339
  Хотинська-Нор Перспективи розвитку інституту окремої думки судді у цивільному судочинстві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 32-36
997340
  Гріненко О.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 63-68. – (Європейські дослідження)
997341
  Ноговіцина Ю.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 78-83. – (Європейські дослідження)
997342
  Люта Л.П. Перспективи розвитку інституту спорту в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 90-94. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано роль соціології в розвитку нової теорії спорту. Основною ціллю нової теорії є наукове обґрунтування шляхів, засобів і методів реалізації у спорті і за допомогою спорту гуманістичних принципів та ідеалів.
997343
  Сазонов В.В. Перспективи розвитку інституту ТОВ з огляду на законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 331-334
997344
  Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 123-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
997345
  Дебич М. Перспективи розвитку інтернаціоналізації вищої освіти: європейський вимір для України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (151). – С. 33-42. – ISSN 1682-2366
997346
  Сащук Г.М. Перспективи розвитку інформаційного суспільства в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 251-262
997347
  Мазурок О. Перспективи розвитку історичної думки в Україні в новому столітті / О. Мазурок, Г. Павленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 10-11. – (Історія ; вип. 63/64)


  Аналізуючи стан розвитку української історичної науки, автори визначають проблеми, що потребують подальшого дослідження.
997348
  Яловий Г.К. Перспективи розвитку комерційної концесії (франчайзингу) в Україні / Г.К. Яловий, А.С. Цеслів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 188-193
997349
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
997350
  Степанова А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні в умовах економічної кризи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 194-201
997351
  Наум А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні на основі польського досвіду // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 138-142. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті розглядається досвід функціонування кредитних спілок у Польщі. Зосереджено увагу на правових, історичних, корпоративних, економічних і соціальних аспектах розвитку кредитних спілок в Україні. Запропоновано напрями адаптації зарубіжної практики ...
997352
  Дадашев Б.А. Перспективи розвитку кредитної кооперації в Україні / Б.А. Дадашев, О.І. Гриценко, Л.В. Єременко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 30-40
997353
   Перспективи розвитку культури конопель на болоті. – К, 1930. – 31с.
997354
  Бондарук І.Т. Перспективи розвитку курортного господарства південно-східної частини Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 127-134. – Бібліогр.: 2 назви
997355
  Максименко Н.В. Перспективи розвитку ландшафтного планування як засобу для оптимізації функціонування агроекосистеми / Н.В. Максименко, О.В. Порохняк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 21-27 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
997356
  Борисова О.В. Перспективи розвитку літературного та релігійного туризму на Гадяччині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 34. – С. 191-200
997357
  Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 52-53
997358
  Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 46-50
997359
  Свєженцев О.О. Перспективи розвитку машинобудівної галузі України: формування нової концепції промислової політики // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 12-19. – ISSN 2413-9610
997360
  Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
997361
  Анцелевич Г.О. Перспективи розвитку міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 115-118
997362
  Михайлов В.А. Перспективи розвитку мінерально-сировинної бази бентонів України : випуск 21. Загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія / В.А. Михайлов, О.А. Андреєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Наведено основні геолого-економічні відомості щодо бентонітової сировини та її ролі у світовому виробництві. Дається стисла характеристика сировинної бази бентонітів України, звертається увага на нещодавно відкрите Кіштинське родовище у Закарпатті.
997363
  Гурська І.С. Перспективи розвитку молочної галузі в Тернопільській області / І.С. Гурська, І.О. Федуняк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 3-7 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
997364
  Ємець А.В. Перспективи розвитку морського пляжного туризму у Миколаївській області / А.В. Ємець, Н.В. Добровольська // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 206-208. – ISBN 978-966-285-361-2
997365
  Завісько Н. Перспективи розвитку музичної терапії в Україні // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 43-48
997366
  Шоломій Ю.М. Перспективи розвитку народного господарства в зоні Каховського гідробудівництва. / Ю.М. Шоломій. – К., 1952. – 35с.
997367
   Перспективи розвитку народного господарства на п"ятирічці (1926/27-1930/31). – Умань, 1957. – 55с.
997368
  Салапатов В. Перспективи розвитку наукових досліджень ФОТІУС / В. Салапатов, Б. Онищенко, І. Осауленко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 26-30. – ISSN 1682-2366


  Факультет обчислювальної техніки Черкаського нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького.
997369
   Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні / В.І. Ляшенко, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, Т.Ф. Бережна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 89-109. – ISSN 1729-7206
997370
  Козак Л.С. Перспективи розвитку наукового потенціалу національної економіки в контексті європейського вибору / Л.С. Козак, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2015. – № 3 (33). – С. 174-189. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
997371
  Путренко В.В. Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-19 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
997372
  Кашинцева О.Ю. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері телекомунікацій // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.56-60
997373
  Ходакевич Б.О. Перспективи розвитку національного ІТ-сектору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 121-125. – ISSN 2306-6806
997374
  Кочкіна Н.Ю. Перспективи розвитку національного ринку водоочищення за умов погіршення екологічної ситуації в Україні / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Пономарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 95-101
997375
  Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду : фінансовий ринок / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назви
997376
  Ганаковська Д. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 207-212. – ISSN 1562-0905
997377
  Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
997378
  Рудик В.К. Перспективи розвитку нових видів страхування на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 84-87. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стан страхового ринку України і проаналізовано використання нових видів страхування на ньому. Досліджено перспективи їх розвитку в сучасних умовах і як вони будуть впливати на структуру і динаміку розвитку ринку страхових послуг. An ...
997379
  Береза А.В. Перспективи розвитку нових методів урядування в ЄС // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 374-382
997380
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
997381
  Лобова О.М. Перспективи розвитку обов"язкового страхування ризиків аграрного бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 294-300


  Досліджено сучасний стан аграрного страхування та визначено основні причини, що перешкоджають його подальшому розвитку.
997382
  Кот Л. Перспективи розвитку окремих напрямків кредитування в Україні : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
997383
  Міненко В.Л. Перспективи розвитку організаційно-правового забезпечення державного регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 189-193. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
997384
  Божук Л. Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі : державна політика та громадська ініціатива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі. Проаналізовано організаційні форми та методи опіки сучасної української держави освітою і шкільництвом закордонних українців. The problems of becoming and ...
997385
  Коваль Н.В. Перспективи розвитку особистих селянських господарств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 9. – С. 21-24.
997386
  Пономаренко О.І. Перспективи розвитку особистого страхування на Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи таких основних галузей страхування в сучасній Україні, як страхування життя та пенсійне страхування. Основна увага звертається на актуарну та статистичну підтримку відповідних галузей та їхній зв"язок з фінансовими ринками.
997387
  Константинов П.В. Перспективи розвитку паливно-енергетичного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 6. – С. 89-91
997388
  Корзенюк Ю.О. Перспективи розвитку парламентської етики в Україні. Трансформація міжнародного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 176-178
997389
  Безкревна А.В. Перспективи розвитку податкової системи: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 1 (80). – С. 21-27.
997390
  Гуцуляк І.Р. Перспективи розвитку політичної складової польсько-українського стратегічного партнерства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 36-39. – (Європейські дослідження)
997391
  Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 0132-1331
997392
  Фалалєєва Л.Г. Перспективи розвитку правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 80-83
997393
  Шкребець Д.В. Перспективи розвитку правової держави в Україні // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 141-144. – ISBN 978-617-7363-7-0


  Проблемами поняття, ознак, принципів правової держави займалися українські вчені. Так, проф. Університету св. Володимира К. О. Неволін у своїй праці "Энциклопедия законоведения" вперше в Україні прийшов до вивчення філософсько-методологічних проблем ...
997394
  Мороз В. Перспективи розвитку практики земельного права // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 серпня (№ 35)


  "... Практичний правовий погляд".
997395
  Петлюк І.В. Перспективи розвитку приладів нічного бачення / І.В. Петлюк, С.Г. Власенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 55-56
997396
  Храмов О.О. Перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів у зоні спорудження Каховської ГЕС і Південно-Українського каналу. / О.О. Храмов. – К., 1952. – 36с.
997397
  Камбур Н.О. Перспективи розвитку професійного потенціалу викладача в умовах реформування вищої школи в Україні // Кадровый потенциал современных образовательных систем: состояние и перспективы : материалы междунар. науч.-практ. конф. : 17-18 февр. 2016 г. / М-во образования и науки Украины [и др.] ; [редкол.: Е.В. Астахова (гл. ред.) и др.]. – Харьков : Народная украинская академия, 2016. – С. 130-133
997398
  Астахова О. Перспективи розвитку професійної освіти в України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-12
997399
  Лимарь Т.В. Перспективи розвитку регіонального авіатранспортного комплексу (на прикладі ПОКП "Аеропорт-Полтава") // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 180-183
997400
  Комарницький М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
997401
  Спаський Г.В. Перспективи розвитку регіональної співпраці між Угорщиною та Україною // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 19-21.
997402
  Бузинар Б.А. Перспективи розвитку регіону Південно-Східної Азії в контексті постіндустріальних цінностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 64-69. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблена спроба оцінки перспектив розвитку країн Південно-Східної Азії з позицій постіндустріальних критеріїв і цінностей. The article it an attempt to analyze the development prospects of the Southeast Asian countries on the basis of postindustrial ...
997403
  Бондарець Д.С. Перспективи розвитку рекреаційних ландшафтів Запорізької області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 287-295. – Бібліогр.: 4 назв.
997404
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
997405
  Яковенко С.М. Перспективи розвитку ринку іпотечних цінних паперів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Зроблено аналіз проблем, що пов"язані з розвитком іпотеки та іпотечних цінних паперів в Україні, проаналізовано зарубіжний досвід та особливості запровадження вітчизняних іпотечних цінних паперів в Україні. Made the analysis of problems, which are ...
997406
  Черняк О.І. Перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в Україні / О.І. Черняк, О.О. Клименко, О.В. Урсуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку ринку комерційної нерухомості на основі аналізу іноземної практики. This article is devoted to research of the basic tendencies of development of the market of the commercial real estate ...
997407
  Лобанова А.Л. Перспективи розвитку ринку нетрадиційних банківських послуг : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 3. – С. 133-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
997408
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
997409
  Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-85.
997410
  Оверченко Б.П. Перспективи розвитку ріпаківництва та проблеми виробництва біодизелю в Україні / Б.П. Оверченко, Н.М. Міщенко // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 75-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-7988
997411
  Долежан В. Перспективи розвитку самоврядування в адвокатурі України / В. Долежан, Ю. Полянський // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 45-51.
997412
  Резнікова О.О. Перспективи розвитку світової економіки в 2012 році: очікування "другого дна" рецесії // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
997413
  Ковтун Наталія Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується сучасний стан системи державної статистики, визначаються основні проблеми статистичної діяльності, а також окреслюються напрями і перспективи розвитку статистики.
997414
  Ковтун Н. Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – ISSN 1682-2366
997415
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
997416
  Димніч О.В. Перспективи розвитку системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-81. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам та перспективам розвитку системи пенсійного страхування в Україні. Автор розкриває недоліки сучасної пенсійної системи та доводить необхідність її реформування шляхом введення трирівневої системи пенсійного ...
997417
  Каракулова І.С. Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової нестабільності. The features of development of the system of insurance of credits of ...
997418
  Редько О. Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні : аудит, ревизія, контроль / О. Редько, И. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
997419
  Береговий В.К. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 107-110
997420
  Кудінова І.П. Перспективи розвитку сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 51-57. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
997421
   Перспективи розвитку сільського туризму в Україні / Н.Є. Гоц, Т.З. Бубела, М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 12. – С. 67-75. – ISSN 1993-6788
997422
  Мартинова Н.С. Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 53-57
997423
  Єршова Н.Ю. Перспективи розвитку стратегічного управлінського обліку // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 84-86. – ISBN 978-611-01-0721-1
997424
  Піскунова О. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України / О. Піскунова, О. Рядно, Л. Рибапьченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу головних компонент виділено основні узагальнені фактори, що пояснювали стратегію страхових компаній України у 2001-2004 роках. Спираючись на інтегровані показники, проаналізовано поведінку страхових компаній в регіонах України і ...
997425
  Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив глобалізаційних процесів на страховий ринок. Окреслено перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації. Розроблено рекомендації щодо зменшення впливу фінансової кризи на діяльність страхових компаній України. The ...
997426
  Козьменко О.В. Перспективи розвитку страхового ринку України після світової фінансової кризи / О.В. Козьменко, Г.В. Кравчук // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 136-144
997427
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
997428
  Спірін О.М. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем / О.М. Спірін // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 64-69. – Бібліогр.:14 назв. – ISBN 966-597-072-0
997429
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
997430
  Козлик О.М. Перспективи розвитку та сучасний стан туризму в Норвегии // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 278-280
997431
  Золотоверх Л.О. Перспективи розвитку та удосконалення транспортної інфраструктури в країнах Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 174-176
997432
  Свінціцька Р.Г. Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення телебачення України як складника ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 174-177


  У статті розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the ...
997433
  Бурдельна Г. Перспективи розвитку теплової енергетики на півдні Україні із застосуванням альтернативних видів палива / Г. Бурдельна, Е. Толишев // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 16-18. – ISSN 1728-9343
997434
  Клименко О. Перспективи розвитку територіального устрою України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 7-10
997435
  Діденко О.А. Перспективи розвитку технопарків як чинника конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 205-211


  Статтю присвячено питанням впливу інноваційної інфраструктури на конкурентоспроможність національної економіки. Особливу увагу приділено технологічним (науковим) паркам як одному з найбільш ефективних елементів інноваційної інфраструктури, який ...
997436
  Грабинський І. Перспективи розвитку торгівлі послугами між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС / Ігор Грабинський, Романа Міхель // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 15-22. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
997437
  Заставний Ф.Д. Перспективи розвитку торфової промисловості західної частини України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 106-113 : Табл.
997438
  Гоблик В.В. Перспективи розвитку транскордонних ринків у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 122-125. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
997439
  Беренштейн Б.Л. Перспективи розвитку українського біржового аграрного ринку / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 50-56
997440
  Гончарова О.В. Перспективи розвитку українського законодавства про охорону суміжних прав виконавців у контексті міжнародних договорів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 425-430. – ISSN 1563-3349
997441
  Швець О.В. Перспективи розвитку українського ринку Інтернет-реклами в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 95-98


  The author examines the perspectives of Ukrainian Internet advertising market development provoked by the process of digitalization, advertising market redistribution and active Internet-users growth.
997442
  Меркотан К. Перспективи розвитку української багатопартійності // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 105-115. – ISBN 978-966-8878-08-04. – ISSN 1810-5270
997443
  Андрущенко В.П. Перспективи розвитку української соціології у світлі підготовки фахівців вищої кваліфікації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
997444
  Пономаренко А.Ю. Перспективи розвитку української фразеографії // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 224-228
997445
  Самсонова В.В. Перспективи розвитку управлінського консалтингу в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 290-294. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
997446
  Ільчук М.М. Перспективи розвитку фермерства в Україні / М.М. Ільчук, Р.П. Любар // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 117-121.
997447
  Петленко Ю.В. Перспективи розвитку фінансового менеджменту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-66. – (Економіка ; вип. 45)


  Статтю присвячено питанням розробки теоретичних і методичних основ формування ефективної структури фінансового менеджменту в Україні. Розкрито сутність і призначення фінансового менеджменту, без якого не можна досягти позитивних зрушень на ...
997448
  Танклевська Н.С. Перспективи розвитку фінансування діяльності аграрних підприємств / Н.С. Танклевська, О.О. Супрун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 72-77. – ISSN 2306-6792
997449
  Бомба О.П. Перспективи розвитку франчайзингових відносин в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 25-30
997450
  Цимбалюк С. Перспективи розвитку хімічного комплексу Киїського регіону в контексті Концепції сталого розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 47-51
997451
  Даценко Л.М. Перспективи розвитку шкільної навчальної картографії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (78). – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назв.
997452
  Соковець І. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 133-135..
997453
  Олійник О. Перспективи розвитку юридичної риторики в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 20-23
997454
  Шрвкун Є. Перспективи розвитку ядерної програми КНДР // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 365-372
997455
  Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45 : Табл.
997456
  Грикун І.М. Перспективи розмноження деяких видів актинідії з використанням нових стимуляторів ризогенезу / І.М. Грикун, П.Г. Дульнев, Н.В. Скрипченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  На основі експериментальних даних проведено статистичну оцінку впливу нових ФАР на обкорінення напівздерев"янілих живців A. arguta та A. purpurea.
997457
  Панченко О. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону " Про імміграцію" // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 247-255. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
997458
  Шелест Г.В. Перспективи розширення миротворчої діяльності України на Широкому Близьському Сході та Африці // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 5/6. – С. 26-28. – ISSN 0868-8117
997459
  Ус Ї.В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1993-6788
997460
  Олефір В. Перспективи світової економіки (огляд прогнозів) : Розпорядження КМУ, 17.06.09 // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 6 (272). – С. 33-35. – ISSN 1810-3944
997461
  Куценко Н.І. Перспективи селекційних досліджень лікарських та ефіроолійних рослин в Україні // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 85-92. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
997462
  Дейнега М.А. Перспективи систематизації законодавства України про соціальне забезпечення / М.А. Дейнега, С.О. Обозна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 170-174. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
997463
  Краснова М.В. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-566-151-2
997464
  Загірняк М. Перспективи системи ранжування вищих навчальних закладів України / М. Загірняк, С. Сергієнко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 9. – С. 59-66. – ISSN 1682-2366


  У статті проведено аналіз вітчизняних методик ранжування університетів, показана необхідність врахування світових та європейських стандартів розробки університетських рейтингів
997465
  Сардак С.Е. Перспективи соціально-економічного розвитку людських ресурсів в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 217-225 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
997466
  Дюрічку К. Перспективи соціально-економічного розвитку Угорщини / К. Дюрічку, Л. Алмаші // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 250-261. – ISSN 1562-0905
997467
  Клічук А. Перспективи співвідношення етики та логіки у соціальній адаптації особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.31-35. – ISSN 1728-3671
997468
  Шубравська О.В. Перспективи співпраці України та Росії у сфері інноваційного розвитку аграрного сектору / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 161-166. – ISSN 2221-1055
997469
  Ткач О.І. Перспективи співробітництва латиноамериканського регіону в контексті глобальних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 70-73. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми взаємодії неолібералізації та політичної модернізації в залежності від перехідних умов в країнах Латинської Америки. Проанализированы проблемы взаимодействия неолиберализации и политической модернизации в зависимости от условий в ...
997470
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
997471
  Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 67-72
997472
  Антоненко О.М. Перспективи співробітництва України з Радою Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 56-57.
997473
  Кондратенко П.А. Перспективи сріблоносності Пержанського рудного поля / П.А. Кондратенко, М.М. Костенко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 7-11 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-721Х
997474
  Чаленко А. Перспективи становлення інституту суду присяжних в кримінальному судочинстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 391-392. – ISBN 978-617-7069-17-0
997475
  Лисюк А Н. Перспективи становлення психофольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 238-246
997476
  Мельник О.М. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються перспективи створення та функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) в Україні, світовий досвід реалізації подібних проектів.
997477
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2006. – Т. 11 : На пошану 75-річчя професора П.П. Кононенка. – С. 496-507.
997478
  Недюха М.П. Перспективи створення єдиної помісної церкви в Україні / М.П. Недюха, М.П. Лукашевич // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2 (26). – С. 383-390. – (Право. Економіка. Управління)
997479
  Другов О.О. Перспективи створення інтелектуально-інноваційних кластерів в економіці України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 1 (63). – С. 31-37. – ISSN 1562-0905
997480
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
997481
   Перспективи створення курорту у північній частині Арбатської стрілки / К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, К.Е. Біленький, В.І. Козявкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
997482
  Ерфан Є.А. Перспективи створення міжнародного транспортно-логістичного центру на Закарпатті / Є.А. Ерфан, О.М. Кіс // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 110-116. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
997483
  Осипов В.М. Перспективи створення морегосподарського кластера в Україні / В.М. Осипов, О.А. Єрмакова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 111-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
997484
   Перспективи створення суспільного мовлення в Україні. – Київ : Геопринт, 2005. – 85с. – ISBN 966-7863-46-8
997485
  Бережницька У.Б. Перспективи створення та розвитку інноваційних інституцій підтримки підприємництва на базі вищих навчальних закладів як форма комерціалізації їх роботи // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-600-659-5


  Дослідження присвячене питанням розвитку процесів бізнес-інкубування в Україні, зокрема їх впровадженню на базі вищих навчальних закладів як можливостей поєднання бізнесу, освіти і науки.
997486
  Антонов С. Перспективи страхування професійної відповідальності медичних працівників в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 102-107. – ISSN 0132-1331


  Страхування у галузі охорони здоров"я.
997487
  Шутович В.В. Перспективи судової реформи в Україні як складової розбудови правової держави / В.В. Шутович, Н.І. Беседіна, І.В. Ус // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 1 (99). – С. 136-147.
997488
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
997489
  Демченко М. Перспективи сучасного ринку телевізійної реклами в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 74-78. – ISSN 2078-1911
997490
  Задорожний Микола Перспективи сучасної відновлювальної енергетики : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 25, 36
997491
  Саган Ю. Перспективи та можливі негативні наслідки вступу України до СОТ // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 80-85.
997492
  Цицюра Н. Перспективи та основні напрямки збагачення декоративних насаджень з участю представників родини Cupressaceae f. neger. на Волино-Поділлі / Н. Цицюра, В. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 144-146. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку перспективності інтродукції шпилькових родини Cupressaceae F. Neger. Визначено основні напрямки збагачення декоративних насаджень за їх участі. Запропоновано перспективний асортимент (основний та додатковий) для десяти категорій ...
997493
  Посилкіна О.В. Перспективи та проблеми реалізації кластерної моделі розвитку фармації України / О.В. Посилкіна, Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
997494
  ГордіюкН Перспективи та проблеми стратегічного партнерства між Україною та Російською Федерацією // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 110-112.
997495
  Поліванов В.Є. Перспективи та проблеми торговельних відносин України та Австрії. / В.Є. Поліванов, О.Б. Тарасюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
997496
  Ващук Т.Р. Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.45-48
997497
  Чижевська Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі / Чижевська, банківська діяльність та фінансове дерегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.65-71
997498
   Перспективи та проблеми участі України в світовій організації торгівлі у контексті економічної безпеки : Матеріали науково-практичгної конференції (Київ, 15 лютого 2002 року). – Київ, 2002. – 208с.
997499
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
997500
  Сторубльов О.І. Перспективи та шляхи можливого використання конверсійної техніки для очистки водоймищ / О.І. Сторубльов, М.А. Лях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Наведено обсяги ремонтно-відновлювальних робіт з очистки водойм (ставків) малих річок в Україні. Розглянуто питання використання базового шасі відпрацьованих морально застарілих, але надійних зразків плаваючого танку ПТ-76 або бронетранспортерів БТР-50 ...
997501
  Гаєвська Л.А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадськогоуправління загальною середньою освітою в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
997502
  Кравчук А.А. Перспективи теоретизації сучасного геологічного знання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – C. 19-22
997503
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
997504
  Резнікова Н.В. Перспективи трансформації торговельних відносин України в контексті становлення нових центрів стратегічного партнерства / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 2306-6806
997505
   Перспективи угоди про асоціацію з ЄС: плани і реальність : 4 форум "Європа - Україна" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 4 (282). – С. 9-12. – ISSN 1810-3944
997506
  Мамалига О.О. Перспективи удосконалення економічної дипломатії українськими компаніями // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 80-84. – ISSN 2226-8820
997507
  Логінов О. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 75-80
997508
  Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 17-24. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти.
997509
  Момотюк Л.Є. Перспективи удосконалення фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 29-31. – ISSN 2306-6806
997510
  Ковальчук І.П. Перспективи укладання атласу водних ресурсів (водного балансу) регіону Західної України та його структура // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 36-45
997511
  Гаряча Ю.П. Перспективи України на внутрішньому ринку Європейського Союзу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 207-211
997512
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
997513
  Зуєва Л.С. Перспективи українських підприємств при вступі до Світової організації торгівлі // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 60-64
997514
  Будник І.М. Перспективи українського експорту до деяких країн Азії та Північної Африки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
997515
  Гальцова О.Л. Перспективи українського малого та середнього бізнесу в контексті європейського вибору // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 65-71. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
997516
  Люта Н.Г. Перспективи української геології - дерегуляція чи сталий розвиток / Н.Г. Люта, Г.Г. Лютий // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-6. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
997517
  Бандера Степан Перспективи української революції = Prospects of the Ukrainian revolution = Perspektiven der ukrainischen Revolution = Perspectives de la revolution ukrainienne = Perspectivas de la revolucion Ucrania / Бандера Степан; З передмовою Я.Стецька; За ред. Д. Чайковського. – Мюнхен : Організація українських націоналістів Українського інституту політичної освіти, 1978. – 15,640с.
997518
  Бандера С. Перспективи української революції / С. Бандера. – Київ : Ін-т нац. державознавства, 1999. – 624 с. – ISBN 966-95571-0-0
997519
  Турченко Д.К. Перспективи управління ресурсним забезпеченням енергетичної безпеки України // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 1. – С. 164-167. – ISSN 1729-7206
997520
  Рубель В.А. Перспективи утвердження ліберально-демократичної моделі політичного устрою в Ісламському Світі: історико-цивілізаційний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 11-15.
997521
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
997522
  Краснопольський В.А. Перспективи участі комерційних банків у діяльності ФПГ і ТНК : банківська справа // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 136-138
997523
  Резнікова Н.В. Перспективи участі України в глобальних ланцюгаг створення вартості як засіб підвищення конкурентоспроможності в умовах транснаціоналізації виробничих відносин / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 22-26. – ISSN 2306-6814
997524
   Перспективи участі України у митній конвенції карнету АТА / О.Ю. Григор"єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук, Н.Л. Калиновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150-158. – ISSN 0321-0499
997525
  Гальпєріна В.О. Перспективи філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
997526
  Бокал Г.В. Перспективи філософської компаративістики та парадигмального підходу у вітчизняній історико-філософській науці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито перспективи застосування парадигмального підходу та реалізації методів філософської компаративістики в вітчизняній історико-філософській науці. В статье раскрыто перспективы использования парадигмального подхода и реализации методов ...
997527
  Осипчук Д.Г. Перспективи фінансового та економічного розвитку України у післякризовий період // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 30-34
997528
  Затонацька Т.Г. Перспективи формування бюджету розвитку в Україні / Т.Г. Затонацька, А.В. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В роботі визначаються цілі та принципи формування бюджету розвитку, досліджуються питання та проблеми реалізації місцевих бюджетів розвитку в Україні та поза її межами. This work deals with aims and principles of modeling developing budgets. The ...
997529
  Кіоломієць Т.О. Перспективи формування вітчизнянного законодавства про виправні роботи як вид адміністративного стягнення / Т.О. Кіоломієць, І.О. Сквірський // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 3. – С. 29-35.
997530
  Павленко А.М. Перспективи формування воєнної політики ЄС // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-60.
997531
  Копійка Д. Перспективи формування державного брендінгу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 162-163.
997532
  Стахурський І.В. Перспективи формування європейської армії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 408-412. – ISSN 2076-1554
997533
  Матюшенко І.Ю. Перспективи формування національного дослідницького простору України з урахуванням дорожньої карти єдиного дослідницького простору ЄС // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 65-73. – ISBN 978-966-8177-75-0
997534
  Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-66.
997535
  Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 100-105. – ISSN 0321-0499
997536
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
997537
  Литовченко А.В. Перспективи формування ринку рибо- та морепродуктів України в умовах глобалізації світового господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 239-246
997538
  Єрмолаєва Я. Перспективи формування суспільного телерадіомовлення в Україні за європейською моделлю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 226-233


  В статті розглядаються перспективи формування в Україні суспільного мовлення. Автор виконує системне висвітлення передумов виникнення та проблем побудови суспільного телерадіомовлення в країнах Європи і в Україні у зіставленні для з"ясування як ...
997539
  Надурак В.В. Перспективи формування універсальної етики: синергетичний підхід // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С.166-169
997540
  Носовська Т.Л. Перспективи функціонування бюджетних авіакомпаній для туризму на авіаційному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 138-144 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
997541
  Борщевський В.В. Перспективи функціонування вільних (спеціальних) економічних зон у контексті розвитку українсько-польського співробітництва / В.В. Борщевський, В.В. Засадко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 201-211
997542
  Шапочка М.К. Перспективи функціонування гідроенергетики України як альтернативного джерела енергії / М.К. Шапочка, С.А. Прийменко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 40-44. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
997543
  Скрипничук Т.В. Перспективи функціонування ЄДЦ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв
997544
  Молчанова Е.Ю. Перспективи функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядаються перспективи створення локальних СЕЗ зовнішньоекономічного типу для України.
997545
  Сидоренко І.Г. Перспективи ціннісно-смислових трансформацій українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 41-49
997546
  Пестушко Валерій Перспективи Шебелинського газоконденсатного родовища : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 34
997547
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173.
997548
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено спробу подати рекомендації по напрямках гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів та створення в Україні відкритої економічної системи.
997549
  Асаул А. Перспективна модель розвитку регіональних інвестиційно - будівельних комплексів : думка зарубіжних учених / А. Асаул, О. Лобанов // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 72-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
997550
  Шелестова А. Перспективна модель функціонування навчальної документації в інформаційному середовищі вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
997551
   Перспективная аппаратура передачи данных в АСУ .Геология. – М, 1976. – 29с.
997552
   Перспективная культура климатисов для озеленения городов и населенных пунктов. – Рига, 1984. – 58с.
997553
   Перспективная метрическая фотосъемка на месте проишествия. – Х, 1965. – 31с.
997554
  Борисов К.А. Перспективная модель библиографического поиска в интернете // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 1 (360). – С. 64-66. – ISSN 0869-6020
997555
   Перспективная оценка алюминиего сырья Сибири. – Новосибирск, 1985. – 126с.
997556
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
997557
   Перспективная сеть заповедных объектов Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 288с.
997558
  Гордиенко А.А. Перспективная социальная ориентация и приживаемость молодежи в районах нового освоения (На примере строительства БАМа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1981. – 19л.
997559
  Де Лионде Перспективная съемка местности : для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де Лионде. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 102 с.
997560
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
997561
  Костогриз В.Г. Перспективни і стратегія розвитку банківської системи України // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 375-379. – ISBN 966-8958-05-5
997562
  Муратов І.Л. Перспективний жених : комедія / І.Л. Муратов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
997563
  Вихрущ В.П. Перспективний комплексний план економічного і соціального розвитку колгоспу. / В.П. Вихрущ. – Київ, 1977. – 72с.
997564
   Перспективний план ідейно-виховної і суспільно-корисної роботи інституту. – Запоріжжя, 1968. – 52с.
997565
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1966-1970). – Дрогобич, 1966. – 18с.
997566
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1967-1971). – Київ, 1968. – 16 с.
997567
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1967-1971). – Київ, 1968. – 15с.
997568
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Одесського ордена Трудового Червоного Прапору державного університету ім. І.І.Мечнікова на 1968-1972. – Одеса, 1968. – 19с.
997569
   Перспективний план комуністичного виховання студентів. – Київ, 1972. – с.
997570
   Перспективний план розвитку та реконструкції сільського господарства Білоцерківської округи на п"тиріччя 1926/27-1930/31. – Біла Церква, 1927. – 330 с.
997571
  Капосльоз Г.В. Перспективний порядок державної атестації вищих навчальних закладів щодо провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 76-85. – ISSN 2415-7732
997572
  Кошулько О.П. Перспективний та поточний економічний аналіз в системі бізнес-планування / О.П. Кошулько, К.П. Вайнагій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
997573
  Стукаліна Н.Т. Перспективні безпілотні роботизовані системи для військових цілей / Н.Т. Стукаліна, Г.О. Піскорська // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 68-69
997574
   Перспективні види магнолій для інтродукції та озеленення міст у кліматичних умовах України / Р.М. Палагеча, Т.П. Коршук, О.В. Брайон, Н.Ю. Таран // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-116. – (Біологія ; вип. 36/37)


  Наведено відомості про історію інтродукції лсмтопадних магнолій та їх колекцію в Ботанічному саду ім. акад. О.В.Фоміна Київського національного університету імені Тараспа Шевченка, яка є важливим джерелом збереження рідкісних зникаючих видів. За ...
997575
  Луцик О.Ю. Перспективні відповідності двох плоских полів. Учбовий посібник для студ. архітектурної спец. / О.Ю. Луцик. – Львів, 1962. – 82с.
997576
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
997577
  Руденко Л.Г. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України : картографія / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв
997578
  Бутенко Н. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору / Н. Бутенко, Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору. In the article at the basis of interdisciplinary approach the ...
997579
  Вдовиченко А.В. Перспективні напрями державної підтримки органічного сільського господарства в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
997580
  Корнєєв В. Перспективні напрями дослідження медіаформату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-17. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема дослідження медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямам її наукового вирішення. In the article is examined problem of study of medias of format, a scientific problem is formed, an ...
997581
  Костова В.О. Перспективні напрями і методи дорадчої діяльності з інвестиційного забезпечення розвитку господарств населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 61-66
997582
  Кримська А.О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / А.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-34
997583
  Ятчук О.М. Перспективні напрями інтерактивної взаємодії з глядачем місцевих телеканалів ( враховуючи досвід ТОВ ТРО "Маріупольське телебачення) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 17


  Автор описує можливості для подальшого розвитку прямого ефіру на місцевих телеканалах з метою взаємодії з глядачем, а також чинники, що впливають на цей розвиток.
997584
  Ляшенко Д.О. Перспективні напрями картографічних досліджень інтеграції України до Європейського Союзу // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 51-59 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
997585
  Мягких І.М. Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 208-216 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
997586
  Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України : (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку) / Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2006. – 208с. – ISBN 966-651-273-4
997587
   Перспективні напрями підвищення бойової ефективності артилерійської розвідки / А.М. Зубков, О.В. Корольова, А.А. Щерба, В.В. Яковенко // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 36
997588
   Перспективні напрями по реформуванню Кримінальної юстиції в Україні (по матеріалам наробок Національної комісії із зміцненням демократії та утвердження верховенства права) // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-43
997589
  Вахненко Т.П. Перспективні напрями політики державних запозичень в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 65-76 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
997590
  Рущак О.А. Перспективні напрями проектування апаратних технічного забезпечення зв"язку / О.А. Рущак, Є.В. Рижов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 61-62
997591
  Шемаєва Г. Перспективні напрями розвитку електронних інформаційних ресурсів бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлюються результати аналізу використання електронних інформаційних ресурсів бібліотек українськими вченими та визначаються перспективи їх розвитку у рїзних напрямах.
997592
  Ілляшенко К.В. Перспективні напрями розвитку інвестиційної політики в АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 11. – С. 121-124.
997593
  Леонов Д.А. Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні / Д.А. Леонов, Є.М. Смаглюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-68.
997594
  Новікова К.І. Перспективні напрями розвитку митно-тарифного регулювання в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
997595
   Перспективні напрями розвитку новітніх технологій на основі експертних оцінок результатів аналізу дисертаційних робіт і наукових досліджень / О.П. Кочеткова, Г.П. Задорожня, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новіцька // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 15-19
997596
  Плющ Р.М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-106. – Бібліогр.: 12 назв
997597
  Федорчук Л.П. Перспективні напрями розвитку телебачення: інтернет-ТБ. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 193-195.
997598
  Ареф"єва О.В. Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика / О.В. Ареф"єва, І.М. Мягких // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 147-153 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
997599
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
997600
  Терещенко В.К. Перспективні напрями соціально-економічного розвитку сільських територій / В.К. Терещенко, Н.В. Морозюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 163, ч. 1. – С. 10-13. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
997601
  Кір"ян В. Перспективні напрями соціального розвитку та механізм їх реалізації в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 13-18
997602
  Бобух І.М. Перспективні напрями трансформації балансів системи національних рахунків : статистика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 243-250. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
997603
  Слабкий Г.О. Перспективні напрями удосконалення стану адаптації законодавства України з питань охорони здоров"я до законодавства Європейського Союзу / Г.О. Слабкий, С.В. Істомін, П.М. Лисенко // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 60-66. – ISSN 2415-8763
997604
  Костенок Я.О. Перспективні напрями управління енергомісткістю ВВП // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 154-158
997605
  Муштай В.А. Перспективні напрямки із вдосконалення роботи підприємств невиробничої сфери із споживачами банківських послуг / В.А. Муштай, О.В. Шумкова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 104-114
997606
  Петрик О.І. Перспективні напрямки розвитку інфляційного таргетування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 15-25
997607
  Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
997608
   Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. – Київ, 2000. – 560с. – ISBN 966-532-011-4
997609
   Перспективні полімерні матеріали та технології = Advanced polymer materials and technologies : монографія / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну ; [уклад.: В.П. Плаван, В.З. Барсуков, Н.М. Резанова, О.П. Баула ; за заг. ред. В.П. Плаван]. – Київ : КНУТД, 2015. – 451, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7972-51-6
997610
  Голосніченко І. Перспективні положення кодифікації норм правового інституту адміністративної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 60-63. – ISSN 0132-1331
997611
  Бітл Ск. Перспективні практики використання інтернету / Ск. Бітл, Кр. Халлер, Ел. Кадлек // Комунікація : журнал з питань комунікацій у суспільстві: збірка наукових праць / Секретаріат Кабінету Міністрів України; Програма сприяння парламенту II. – Київ, 2010. – № 1. – С. 48-69. – ISBN 978-966-2141-69-9
997612
  Псарьов Г.Ю. Перспективні проблеми реформування місцевого самоврядування та розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
997613
  Омельяненко К.Д. Перспективні райони для організації спелеотуризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 161-166


  Темою даної публікації є огляд та характеристика ресурсної бази для розвитку спелеотуризму в Україні, а також опис пристосованих для масового туризму печер на території Криму та Поділля. Темой данной публикации является осмотр и характеристика ...
997614
  Піць Н.А. Перспективні рекреаційні території Шацького національного природного парку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 82-86. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
997615
  Федорук О.В. Перспективні тенденції розвитку інвестиційної діяльності транснаціональних корпрорацій / О.В. Федорук, А.П. Тужик // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 78-84. – ISSN 2413-0966
997616
  Колісник Л. Перспективні форми видів бузини в Лісостепу України: морфологічні, біологічні особливості, біохімічні властивості / Л. Колісник, І. Осипова, С. Клименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 155-157. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Наведено літературні дані про лікарські властивості та вміст біологічно активних речовин в різних органах трьох аборигенних видів бузини - Sambucus nigra L., Sambucus racemose L., Sambucus ebulus L. Описано морфологічні та біологічні особливості видів ...
997617
  Швець В.Є. Перспективні форми організації аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Економіка ; вип. 52)


  Розкрито питання перспективних в Україні форм організації аудиту. Пропонується використання досвіду функціонування Ревізійного Союзу Українських Кооператив для малих підприємств і розширене застосування внутрішньогосподарського аудиту для великих ...
997618
  Бударецький Ю.І. Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземноі артилерії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 25-28


  Детально проаналізовано похибки стрільби наземної артелерії за рахунок початкових збурень руху снаряду внаслідок виникнення його нутаційних коливань при стрільбі, з гармат зі значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під час інтенсивної ...
997619
   Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземної батареї / О.О. Гайша, К.Ф. Боряк, Р.Г. Мелкумян, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 26-30


  Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують ...
997620
  Башинська Ю.І. Перспективні шляхи розвитку публічно-приватного партнерства у сфері відновлюваної енергетики регіону / Ю.І. Башинська, П.В. Жук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 63-68. – ISSN 1562-0905
997621
  Левченко И.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
997622
  Паламар Л.М. Перспективні щляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 79-83.
997623
  Зеленко С.М. Перспективність підводних археологічних досліджень у Східному Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 76-80. – (Історія ; вип. 43)


  Подаються результати, отримані в 1997-1998 рр. при підводно-археологічних дослідженнях узбережжя Східного Криму в районі заповідника Карадаг. До наукового обігу вводиться археологічний матеріал з портової частини великого середньовічного поселення на ...
997624
  Єгорченко Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 48-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
997625
  Фарат О. Перспективність технологій пошукового просування / О. Фарат, Д. Лалак // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 14-20 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1606-3732
997626
  Матеев Е. Перспективно планироане / Е. Матеев. – София, 1963. – 418с.
997627
   Перспективное использование лазерной техники и термоядерного синтеза. – М, 1973. – 105с.
997628
   Перспективное отраслевое планирование : экономико-математические методы и модели. – Новосибирск, 1986. – 355с.
997629
  Михляев А.Г. Перспективное планирование в евпропейских странах СЭВ / А.Г. Михляев. – М., 1985. – 124с.
997630
  Вайнер М.Г. Перспективное планирование в колхозах / М.Г. Вайнер, С.Ф. Демидов. – Москва, 1939. – 244с.
997631
  Русаков Г.К. Перспективное планирование в колхозах. / Г.К. Русаков. – М., 1953. – 420с.
997632
   Перспективное планирование в странах - членах СЭВ. – М, 1970. – 118с.
997633
   Перспективное планирование и долгосрочные экономические прогнозы. – М, 1971. – 159с.
997634
   Перспективное планирование и управление в сфере художественной культуры. – Москва, 1981. – 231 с.
997635
  Лучинский П.К. Перспективное планирование идологической работы / П.К. Лучинский. – Москва, 1975. – 144с.
997636
   Перспективное планирование качества продукции на промышленном предприятии. – ЛЬвов, 1976. – 96с.
997637
  Сагамонов В.А. Перспективное планирование лекционной пропаганды в трудовом коллективе / В.А. Сагамонов. – Москва, 1982. – 47 с.
997638
  Разумова И.В. Перспективное планирование на предприятиях химической промышленности / И.В. Разумова. – М, 1977. – 52с.
997639
   Перспективное планирование научных исследований и разработок. – М, 1974. – 128с.
997640
  Шевнин Г.Н. Перспективное планирование подготовки квалифицированных рабочих кадров и пути его совершенстования (на прим. геологоразвед. работ) : Автореф... канд. экон.наук: 08.596 / Шевнин Г. Н.; Высш. шк. проф. движ. ВЦСПС, Каф. эконом. труда. – М., 1972. – 24л.
997641
  Путов Д.А. Перспективное планирование посевных площадей в Украинской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Путов Д.А.; ВАСХНИЛ. Южное отд. Укр. НИИ экономики и организации с.-х. – К., 1971. – 35л.
997642
  Бромберг Г.Л. Перспективное планирование производства в объединении / Г.Л. Бромберг. – М, 1978. – 135с.
997643
  Нелидов И.Е. Перспективное планирование производства с применением ЭВМ / И.Е. Нелидов. – М, 1975. – 175с.
997644
   Перспективное планирование развития агрорно-промышленного комплекса. – Новосибирск, 1979. – 160с.
997645
  Беляев И.Т. Перспективное планирование сельского хозяйства / И.Т. Беляев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград, 1967. – 136с.
997646
   Перспективное планирование Сельского хозяйства СССР. – М, 1968. – 56с.
997647
  Альтетмар Г Перспективное планирование сельскохозяйственного производства / Г Альтетмар. – Москва, 1989. – 348с.
997648
  Ароматов Василий Григорьевич Перспективное планирование сети сельских общеоразовательных школ в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ароматов Василий Григорьевич; Науч.-исслед. ин-т общ. педегогики АПН. – М., 1978. – 16л.
997649
   Перспективное планирование экономического и социального развития города. – М, 1977. – 200с.
997650
  Самченко В.Н. Перспективное призвание высшего образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 63-68. – ISSN 1811-0916


  В статье проводится мысль, что перспективным признанием высшего образования является формирование понятийного (логического) мышления у будущей интеллектуальной элиты общества. Но уровень осознания и реализации этого призвания пока невысок. Его ...
997651
  Павлов В.С. Перспективное финансовое планирование / В.С. Павлов. – М., 1980. – 56с.
997652
  Евстигнеева Л.П. Перспективное финансовое планирование / Л.П. Евстигнеева. – М, 1982. – 184с.
997653
  Клинский А.И. Перспективное финансовое планирование в промышленности / А.И. Клинский, А.Ф. Коньшина. – М., 1974. – 144с.
997654
  Деревянко Н.В. Перспективные вечнозеленые растения для озеленения населенных пунктов в Южной степи Украины // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 190-192. – ISBN 978-966-924-274-7
997655
  Медейрош К.Б. Перспективные географические информационные системы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 214-245. – ISBN 5-89317-203-5


  Географическая информационная система (ГИС) - это огромное количество интегрированных программных моделей, разработанных для систем управления базами данных и предназначенных для управления, анализа и отображения географических данных.
997656
  Гельтман А.Э. Перспективные единичные мощности и прараметры пара конденсационных блоков / А.Э. Гельтман. – М., 1966. – с.
997657
   Перспективные задачи инженерной науки : сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-62-7
№ 2. – 2001
997658
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 3. – 2002
997659
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 4. – 2002
997660
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-95-3
№ 5. – 2003
997661
   Перспективные информационные технологии и концепция развития ГПНТБ СССР. – М, 1991. – 117с.
997662
  Жизневский В.М. Перспективные каталитические процессы получения акрилатных монометров / В.М. Жизневский, Е.В. Федевич. – Львов, 1991. – 173с.
997663
  Скурко М.Р. и др. Перспективные материалы для бытовой химии / М.Р. и др. Скурко. – М., 1990. – 51с.
997664
  Гуляев В.П. Перспективные методы исследования хрупкого разрушения металлов / В.П. Гуляев. – Новосибирск, 1977. – 126с.
997665
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 1. – 1982. – 220с.
997666
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 2. – 1982. – 178с.
997667
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
1. – 1985. – 191с.
997668
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов : Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции. – Москва
Ч.2. – 1985. – 227с.
997669
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 1. – 1988. – 214с.
997670
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 2. – 1988. – 212с.
997671
  Хоминич О.А. Перспективные направления исследований по изучению весовых, жесткостных, аэродинамических и летно-технических характеристик летательных аппаратов замкнутой аэродинамической схемы / О.А. Хоминич, К.О. Предаченко // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 4 (131), июль - август. – С. 58-68. – ISSN 1727-7337
997672
   Перспективные направления развития картографии : сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК ГУГК СССР, 1989. – 96 с.
997673
  Челышева И.В. Перспективные направления развития медиаобразования в россии: деятельность научнообразовательных центров // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 77-86. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматриваются проблемы организации медиаобразовательного процесса в отечественных научно-образовательных центрах. Автором определены наиболее перспективные направления дальнейшего развития отечественного медиаобразования, проанализированы ...
997674
  Кузьмина Е.М. Перспективные направления развития промыслово-геофизических исследований скважин / Е.М. Кузьмина. – М, 1974. – 58с.
997675
  Шишко Г.Г. Перспективные направления снижения металлоемкости систем газоснабжения Украинской ССР : учеб. пособ. / Г.Г. Шишко. – Киев, 1990. – 84 с.
997676
   Перспективные направления совершенствования средств механизации в полеводстве. – М, 1985. – 122с.
997677
   Перспективные нефтегазоносные провинции Соединенных Штатов Америки. – М, 1974. – 632с.
997678
  Личко К.П. Перспективные планы совхозов и колхозов / К.П. Личко. – М., 1978. – 96с.
997679
  Водяницкий Ю.Н. Перспективные подходы к очистке почв и почвенно-грунтовых вод от углеводородов (обзор) / Ю.Н. Водяницкий, С.Я. Трофимов, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 6. – С. 755-764. – Библиогр.: 60 назв. – ISSN 0032-180Х
997680
   Перспективные полезные растения флоры Сибири. – Новосибирск, 1973. – 234с.
997681
   Перспективные проблемы социального развития монопромышленного города. – Москва, 1973. – 153с.
997682
  Пробатов С.Н. Перспективные развития товарного рыбоводства во внутренних водоемах Дальнего Востока до 1980 г. / С.Н. Пробатов. – М., 1961. – 20с.
997683
  Дерябин Н.И. Перспективные рудоносные площади Украинского щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 105-111 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
997684
   Перспективные сапониноносные растения и опыт их культуры. – Ташкент, 1975. – 95с.
997685
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения в сложных системах. – К, 1992. – 74с.
997686
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения интегрированных автоматизированных систем управления. – К, 1990. – 85с.
997687
  Гурин Н.Т. Перспективные средства отображения информации / Н.Т. Гурин, Б.А. Соломин. – Саратов, 1986. – 115с.
997688
   Перспективные сырьевые растения Узбекистана и их культура. – Ташкент, 1979. – 196с.
997689
   Перспективные тенденции развития населения Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1986. – 143с.
997690
   Перспективные технологические карты и системы машин для возделывания виноградников в различных зонах СССР. – Москва, 1964. – 64с.
997691
   Перспективные типовые технологические карты по уборке трав. – Москва, 1963. – 96с.
997692
  Масленников Е.П. Перспективный комплексный план развития предприятия / Е.П. Масленников. – Москва, 1971. – 56с.
997693
   Перспективный межотраслевый баланс движения населения и трудовых ресурсов. – Москва, 1984. – 87с.
997694
   Перспективный план воспитательной работы со студентами на 1967/68-1969/70 учебные годы. – Ленинград, 1968. – 44с.
997695
   Перспективный план научно-исследовательских работ по защите растений на пятилетие 1933-37 гг.. – Ленинград, 1932. – 64с.
997696
   Перспективный план по сельскому хозяйству лесостепи и полесья Украины. – Харків, 1925. – 258с.
997697
  Сулейманова Зумруд Перспективный район для развития туризма : Бриллиантовая звезда. Премия "Лидеры туриндустрии - 2007" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 28-30 : Фото
997698
  Козлов Н.В. Перспективный экономический анализ / Н.В. Козлов, Е.П. Бочаров. – Москва, 1987. – 256с.
997699
  Штейнбук И.М. Перспективое финансовое планирование / И.М. Штейнбук. – Рига : Знание, 1989. – 189с.
997700
   Перспективы автоматизации перевода научно-технической литературы. – М, 1987. – 20с.
997701
   Перспективы автоматизации перевода научно-технической литературы. – К, 1987. – 18с.
997702
  Богданова Светлана Перспективы агротуризма в России : Прокати нас, Петруша, на тракторе. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 62-64 : Фото
997703
  Трубицын О.К. Перспективы академической науки и университетского образования в нетократическом обществе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 4 ( 33). – С. 37-45. – ISSN 1811-0916


  Популярные в наши дни концепции постиндустриального общества в большинстве своем предлагают весьма оптимистические и многообещающие для ученых и университетских преподавателей прогнозы социального развития. Предполагается повышение их социального ...
997704
  Шевченко Л.Л. Перспективы активизации музыкального воспитания учащихся начальных классов на основе изучения современных педагогических систем (система суггестопде. обучен.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевченко Л. Л.; Киев. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 24л.
997705
  Барышникова О. Перспективы антикапиталистической борьбы сельских трудящих на Филиппинах // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 54-67
997706
   Перспективы биоорганической химии и молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1986. – 366с.
997707
   Перспективы биохимических исследований. – Москва : Мир, 1987. – 188 с.
997708
  Минаева Анна Перспективы болонского процесса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-38 : Фото
997709
  Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М. Гитман, Е. Гитман, В. Столбов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0321-0383


  О дифференциации уровней подготовки выпускников на основании разработки соответствующих программ
997710
  Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-2756
997711
  Глущенко Г.И. Перспективы встраивания миграционной политики в стратегию экономического развития России // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2008. – № 7. – С. 20-33. – ISSN 0320-8168
997712
  Хун Мэй-лань Перспективы вхождения Украины в мирохозяйственное сообщество / Хун Мэй-лань // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
997713
   Перспективы гозаносности акваторий СССР. – М, 1974. – 52с.
997714
   Перспективы гозоносности глубоких горизонтов в основных нефтегазоносных районах СССР. – М, 1976. – 55с.
997715
   Перспективы гозоносности палеозойских и нижнемезозойского комплексов молодых платформ. – М, 1976. – 63с.
997716
   Перспективы гостиничного бизнеса на примере сети московских отелей Maxima : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 29
997717
  Агаев Р.А. Перспективы добычи шахтного метана на примере шахтоуправления "Суходольская - Восточная" ОАО "Краснодонуголь" / Р.А. Агаев, Д.А. Притула // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 18-26 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
997718
  Луцкая Е.Е. Перспективы доллара как международной резервной валюты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 187-198. – ISSN 0235-5620
997719
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
997720
   Перспективы единой теории. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 373 с.
997721
   Перспективы и возможности несеребряной фотографии. – Л, 1988. – 240с.
997722
  Розенгурт М.Ш. Перспективы и методы исследования водо- и солеобмена Днепровского лимана с Черным морем : /Науч. информ./ / М.Ш. Розенгурт, Д.М. Толмазин; АН УССР, Одесское отд-ние Ин-та биологии южных морей. – Киев : Наукова думка, 1971. – 45с. – Библиогр.: с.44-45
997723
   Перспективы и методы поисков месторождений минерального сырья для агропромышленного комплекса Центральных районов. – М, 1983. – 92с.
997724
  Третьяк В.В. Перспективы и последствия вступления Украины в состав ВТО // Прометей : Региональный сборник научных трудов по экономике. – Донецк, 2002. – № 1 (7). – С.313-319. – ISBN 966-7695-75-1
997725
  Гоголев И.Н. Перспективы и почвенно-геохимические проблемы орошения в степной зоне Украины // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 131-137 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
997726
  Поварень В. Перспективы и проблемы развития логистики в Республике Беларусь / В. Поварень, Н. Артамонова, О. Дедюлина // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 73-76 : фото. – Библиогр.:3 назв
997727
  Заводов К. Перспективы и регулирование российского рынка проектных трансакций в рамках Киотского протокола // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 10. – С. 108-125. – Бібліогр.: с. 109-113, 115-121. – ISSN 0042-8736
997728
  Позаченюк Е.А. Перспективы и современное состояние геоэкспертологии // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
997729
  Мельник Л.Г. Перспективы и социально-экономические проблемы развития сетевых структур : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 32-40 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
997730
   Перспективы и трудности борьбы в Африке. – Прага, 1977. – 136с.
997731
  Кислов А.В. Перспективы изменения климата в ближайшем будущем : География. Природа и мы / А.В. Кислов, Ю.М. Баженов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 0016-7207
997732
  Потапенко С. Перспективы инвестиционной деятельности немецких компаний на российском рынке // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 10. – С. 9-21.
997733
  Файзуллоев М.К. Перспективы инновационно-технологического развития Республики Таджикистан // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 57-65. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
997734
   Перспективы информатизации общества. – М
2. – 1989. – 184 с.
997735
   Перспективы информатизации общества. – М
1. – 1990. – 250с.
997736
  Шальнов Б.В. и Потапов О.А. Перспективы использования лазерных установок для обработки сейсмических данных / Б.В. и Потапов О.А. Шальнов. – Москва, 1972. – 32 с.
997737
   Перспективы использования микроорганизмов в защите растений. – Л., 1980. – 125 с.
997738
  Иванова А.В. Перспективы использования можжевеловых редколесий в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 131с.
997739
  Кононенко А.А. Перспективы использования пластиковых платежных средств как способа интеграции украинских банков в мировую финансовую систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 145-146
997740
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
997741
  Гайдук В.И. Перспективы использования СВЧ колебаний в органической химии и молекулярной биологии / В.И. Гайдук. – М., 1973. – 28с.
997742
   Перспективы использования солевых багатств Кара-Богах-Гола. – М, 1981. – 274с.
997743
  Палиенко В.П. Перспективы использования структурно-геоморфологических и неотектонических данных для решения нефтегазопоисковых задач : общие вопросы географии // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 94-100. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0201-4122
997744
  Судницын И.И. Перспективы использования термического анализа для оценки величины полного потенциала почвенной влаги // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 10. – С. 1186-1190 : табл. – Библиогр.: 18 назв. – ISSN 0032-180Х
997745
  Медведев С.С. Перспективы использования ядерных излучений в химии / С.С. Медведев. – М, 1957. – 31с.
997746
  Аронов Д.В. Перспективы исследования либерального конституционного законотворчества в России / Д.В. Аронов, Д.А. Бухвостова // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 20. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
997747
  Елизаров В.В. Перспективы исследования семьи / В.В. Елизаров. – Москва, 1987. – 173 с.
997748
  Коган А.И. Перспективы исследования этнической истории Кашмира // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 3. – С. 115-123. – ISSN 0869-1908
997749
  Касьянова Н.В. Перспективы картографування флори і фауни крейдяних відслонень // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 52-54
997750
   Перспективы квантовой физики : пер. с япон. – Киев : Наукова думка, 1982. – 552 с.
997751
  Давыдов М.М. Перспективы комплексного использования стока сибирских рек / М.М. Давыдов. – Москва, 1957. – 32с.
997752
  Недригайлов С.Н. Перспективы лесного хозяйства и лесной промышленности Ленинградской обл. / С.Н. Недригайлов, 1931. – 74с.
997753
  Костяков А.Н. Перспективы мелиораций в СССР. Европейская часть / А.Н. Костяков. – М., 1925. – 375с.
997754
   Перспективы мировой экономики / В.В. Комаров, Н.И. Литвина, Н.Э. Касумов, Т.В. Калинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 73-79. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются динамика роста, перспективы и региональные тенденции мировой экономики. Исследованы проблемы восстановления экономики стран СНГ Outlined the dynamics of growth prospects and regional trends in the global economy. Also the ...
997755
  Солодуб Ю.П. Перспективы многоязычной сопоставительной фразеографии // Филологические науки : научные доклады высшей школы. – Москва, 2001. – № 2. – С.48-56. – ISSN 0130-9730
997756
  Исправникова Н.Р. Перспективы модернизации базовых институтов социальной сферы / Н.Р. Исправникова, Д.Н. Романов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 77-85. – ISSN 1812-8696
997757
  Лылов А.И. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины : новини зарубіжної науки / А.И. Лылов, Е.М. Токарева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 226-230. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
997758
   Перспективы научного познания. – Казань, 1988. – 203с.
997759
   Перспективы нефтегазоносности больших глубин. – М, 1985. – 96с.
997760
   Перспективы нефтегазоносности глубокопогруженных осадочных комплексов Днепровско-Донецкой впадины, Пипятского и Предкарпатского прогибов. – К, 1982. – 99с.
997761
   Перспективы нефтегазоносности доюрских отложений молодых платформ. – М, 1981. – 168с.
997762
  Елисеев А.И. Перспективы нефтегазоносности Западного склона Северного, Приполярного и Полярного Урала и севера Предуральского краевого прогиба / А.И. Елисеев, В.Н. Пучков, Н.И. и др. Тимонин. – Сыктывкар, 1975. – 49с.
997763
   Перспективы нефтегазоносности и направление геологоразведочных работ в западный районах Средней Азии. – Москва : Гостоптехиздат, 1960. – 294с.
997764
   Перспективы нефтегазоносности и направление региональных и поисковых работ на нефть и газ в Украинских Карпатах. – Львов, 1973. – 89с.
997765
  Зейналова Э.И. Перспективы нефтегазоносности олигоцен-миоценовых отложений западного борта Джейранкечмесской депрессии : Автореф... канд. геол.-менерал.наук: / Зейналова Э.И.; АН АзССР. Ин- геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1966. – 27л.
997766
   Перспективы нефтегазоносности отложений Западной Сибири. – Тюмень, 1989. – 159с.
997767
   Перспективы нефтегазоносности переходного комплекса молодых платформ. – Москва, 1985. – 164 с.
997768
   Перспективы нефтегазоносности Прикаспийского региона и геолого-технологические особенности строительства скважин. – М, 1984. – 191с.
997769
  Дмитриевский А.Н. Перспективы нефтегазоносности Прикаспийской впадины / А.Н. Дмитриевский. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1975. – 53с.
997770
   Перспективы нефтегазоносности Тимаро-Печорской провинции. – Л, 1979. – 185с.
997771
  Абесадзе Д.М. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений междуречья ингури и Квирила : Автореф... Канд.геол.-менирал.наук: / Абесадзе Д.М.; Совет Азербайджанского ин-та нефти и химии по присуждению ученых степеней по геологии-минералогич. наукам. – Тбилиси, 1966. – 16л.
997772
  Гхош М.Н. Перспективы нефтеносности в Индии / М.Н. Гхош. – М., 1960. – 14с.
997773
  Уэллингс Ф.Э. Перспективы нефтеносности стран Северной Африки и Среднего Востока / Ф.Э. Уэллингс. – М, 1961. – 18с.
997774
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
997775
  Линк У.К. Перспективы обнаружения нефти в осадочных бассейнах Бразилии / У.К. Линк. – М., 1960. – 16с.
997776
   Перспективы обнаружения погребенных рудных месторождений в центральных районах Русской платформы. – М, 1977. – 79с.
997777
  Урсул А. Перспективы образования и проблема безопасности / А. Урсул, А. Романович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.10-17.. – ISSN 0321-0383
997778
  Латенкова В.М. Перспективы образовательного Интернет-телевидения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В работе дано обоснование перспектив развития системы образовательного телевидения на базе современных технологий Интернет-вещания. Рассматривается типология Интернет-телевидения, его современное состояние, особенности и формы представления ...
997779
   Перспективы освоения минерально-сырьевой базы магнезита Украины / Л.С. Галецкий, Е.А. Ремезова, С.М. Лупинос, Д.В. Прутцков, В.В. Сивак // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 48-56 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
997780
  Удинцев Г.Б. Перспективы освоения минеральных ресурсов дна морей и океанов / Г.Б. Удинцев. – М., 1990. – 36с.
997781
  Антропов П.Я. Перспективы освоения природных богатств СССР. 1959-1965 / Антропов П.Я. – Москва : Госпланиздат, 1959. – 159 с. : ил.
997782
   Перспективы освоения ресурсов минерального сырья Западной Сибири (марганец, формовочные и стекольных пески, огнеупорные глины, строительные камни). – Новосибирск, 1960. – 61с.
997783
   Перспективы основных направлений развития электроизмерительной техники. – Ленинград, 1980. – 166 с.
997784
   Перспективы открытия залежей нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине. – ЛЬвов, 1981. – 84с.
997785
  Ромашкина Г.Н. Перспективы оценки основного капитала в рыночных ценах // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-35. – ISSN 0320-8168
997786
  Юревич Андрей Вячеславович Перспективы парадигмального синтеза // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируется отношение между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами, противоборствующими в психологической науке с первых ее шагов. По мнению автора, естественнонаучная (по сути, являющаяся квазиестественнонаучной) и гуманитарная парадигмы не ...
997787
  Улюкаев А. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ / А. Улюкаев, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-57. – Бібліогр.: с. 48, 50-51, 53, 55-56. – ISSN 0042-8736
997788
  Васенев Ю.Б. Перспективы повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 180-188. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
997789
  Чернова Н.Н. Перспективы повышения роли Международного Суда ООН: предоставление права доступа в Суд международным правительственным и некоторым неправительственным организациям // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 1812-3910
997790
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
997791
  Газалиев А.М. Перспективы подготовки инженеров в рамках Болонского процесс (опыт республики Казахстан) / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 8 (август). – С. 6-9. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы подготовки инженеров в Казахстане, в результате чего выпускники бакалавриата в недостаточной степени обладают специальными знаниями и поэтому не готовы к профессиональной деятельности в области техники и технологий. ...
997792
  Кудельский А.В. Перспективы подземного захоронения промышленных отходов на территории Белорусской ССР. / А.В. Кудельский, М.Г. Ясовеев. – Минск, 1989. – 42с.
997793
   Перспективы подземной добычи руд на больших глубинах. – М, 1985. – 214с.
997794
  Абдуллин Н.Г. Перспективы поиска нефти в карбонатных отложениях Татарского свода / Абдуллин Н.Г., Бадамшин Э.З., Муслимов Р.Х. – Казань, 1982. – 135 с. : ил. – Библиогр.: с. 123-134
997795
   Перспективы поисков залжей нефти и газа неструктурного типа. – М, 1979. – 80с.
997796
   Перспективы поисков и повышения эффективности добычи нефти и газа в Казахстане. – Алма Ата, 1985. – 75с.
997797
   Перспективы поисков и разведки нефтяных месторождений. – Казань, 1980. – 152с.
997798
   Перспективы поисков нефти и газа в Западной Сибири. – Тюмень, 1986. – 150с.
997799
  Лебедев И Л. Перспективы поисков нефти и газа на акваториях северных морей зарубежных стран / И Л. Лебедев, О.Д. Корсаков. – М., 1976. – 72с.
997800
   Перспективы поисков подземных вод в центральной части Московского артезианского бассейна. – М, 1981. – 89с.
997801
   Перспективы поисков полезных ископаемых в Днепровско-Донецкой впадине. – К, 1974. – 268с.
997802
  Эздрин М.Б. Перспективы поисков скоплений нефти и газа в приразломных системах Прикаспийской впадины и ее обрамления. / М.Б. Эздрин. – Саратов, 1980. – 134с.
997803
  Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
997804
  Крадин Н.Н. Перспективы политической антропологии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 78-91. – ISSN 0321-2017
997805
  Межуев Б.В. Перспективы политической модернизации России // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2010. – № 6 (120). – С. 6-22. – ISSN 0321-2017
997806
   Перспективы построения сети вычислительных центров в Донецкой области. – Донецк, 1979. – 32 с.
997807
  Маркова О.В. Перспективы правовой защиты интеллектуальной собственности и способы укрепленя устойчивого элемента системы защиты интеллектуальной собственности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 101-107. – ISSN 1812-8696
997808
  Евсеев А.П. Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 200-207. – ISSN 0201-7245
997809
  Пономаренко Д.В. Перспективы привлечения инвенстиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 154-162. – ISSN 1729-7206
997810
  Белявский Г.А. Перспективы применения акустических исследований донных осадков Мирового океана для инженерно-геологических целей / Г.А. Белявский, А.П. Негода // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 59-63. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геология ; № 8)
997811
  Лощилов И.Н. Перспективы применения вычислительной техники в военном деле / И.Н. Лощилов. – М., 1976. – 221с.
997812
   Перспективы программированного обучения. – М, 1966. – 247с.
997813
   Перспективы производства и потребления сельскохозяйственных товаров на 1975 год и 1985 годы. – М, 1969. – 480с.
997814
  Моркявичюс А.И. Перспективы производства и рационального потребления транспортной тары в Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Моркявичюс А.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
997815
  Фогарти М.П. Перспективы промышленных районов Великобритании / М.П. Фогарти. – М, 1949. – 512с.
997816
  Скопенко В.В. Перспективы прямого синтеза координационных соединений / В.В. Скопенко, кокозей, О.Ю. Васильева // Координационная химия, 1998. – 68 №8,1256
997817
  Саблина Т.Б. Перспективы разведения копытных в широколиственных и смешанных лесах Европейской части СССР / Т.Б. Саблина. – Отд. отт. из Трудов Ин-та морфологии животных им. А.Н.Северцова, 1953. – С. 217-230
997818
  Айзенберг М.Я. Перспективы развиия и экономическая эффективность топливного баланса Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Айзенберг М.Я. ; Научно-исслед. экон. ин-т. – Киев, 1970. – 26 с.
997819
  Ковязина Е.В. Перспективы развития автоматизации библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765
997820
   Перспективы развития автоматизированных систем управления, проектирования и информации. – Новосибирск : Наука, 1986. – 151с.
997821
   Перспективы развития АСПР. – М, 1990. – 278с.
997822
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
997823
  Чугунов А.В. Перспективы развития в России "информационного общества" (Социальный портрет российской интернет-аудитории по данным социологических опросов) // Политические исследования .ПОЛИС. : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0321-2017
997824
   Перспективы развития в системном и теоретическом программировании. – Новосибирск, 1978. – 234с.
997825
  Корсунов В.И. Перспективы развития высшей школы США // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 5. – С. 116-124. – ISSN 0869-561Х
997826
  Кива Л.А. Перспективы развития высшей школы Украины // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 373-378. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0


  Зміст освіти, де головною була ідея про простоту світу і його підкорення причинним зв"язкам, що відкриваються людини в знаннях, придатних для вирішення задач в стандартних ситуаціях, все більше суперечать умовам динамічності, нестабільності і ...
997827
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
1 : Информационные семантические системы. – 1989. – 126с.
997828
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
2 : Интеллектуализация ЭВМ. – 1989. – 158с.
997829
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
3 : ЭВМ общего назначения. – 1989. – 143с.
997830
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
5 : Малые ЭВМ. – 1989. – 153с.
997831
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
6 : Специализованные ЭВМ. – 1989. – 143с.
997832
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
7 : Полупроводниковые запоминающие устройства. – 1989. – 159с.
997833
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
9 : Внешние запоминающие устройства на магнитном носителе. – 1989. – 173с.
997834
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
10 : Системы телеобработки и вычислительные сети. – 1989. – 141с.
997835
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
4 : Многопроцессорные ЭВМ и методы их проектирования. – 1990. – 142с.
997836
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
8 : Периферийное и терминальное оборудование ЭВМ. – 1990. – 142с.
997837
   Перспективы развития вычислительной техники. – Москва : Высшая школа
11 : Программное обеспечение ЭВМ. – 1990. – 126с.
997838
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 198с.
997839
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1985. – 200с.
997840
   Перспективы развития вычислительных систем. – Рига, 1989. – 178с.
997841
  Сахаров А.А. Перспективы развития газовой промышленности на основе долгосрочных инвестиций // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (39). – С. 54-55. – ISSN 1684-2618
997842
  Машимов М.М. Перспективы развития геодезии / М.М. Машимов. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Науки о земле ; 11 ; Новое в жизни, науке, технике)
997843
   Перспективы развития геологоразведочного бурения и экономическая эффективность новотехники. – Л., 1985. – 88с.
997844
   Перспективы развития геологоразведочных работ и повышение их эффективности во Львовском экономическом районе. – Львов, 1963. – 48с.
997845
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа. – Львов, 1989. – 88с.
997846
   Перспективы развития геологоразведочных работ и прогноз открытия новых месторождений нефти и газа в УССР. – Львов, 1989. – 90с.
997847
  Севрюков Н.Н. Перспективы развития гидрометаллургии тиосолей : Автореф. дис. ... доктора техн. наук / Севрюков Н.Н. ; М-во высш. образования СССР, Краснояр. ин-т цвет. металлов. – Москва, 1959. – 18 с.
997848
   Перспективы развития гуманитарных наук в Московском университете : Материалы конференции. Москва, декабрь, 1995 г. – Москва : МГУ, 1996. – 192с. – ISBN 5-211-03640-9
997849
  Мкртчан М.А. Перспективы развития дидактики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 1609-4646


  В статье уточняется предмет дидактики, выделяются пять уровней представления дидактического знания, анализируются исходные положения дидактики Я.А. Коменского и доказывается ее кризис в современных условиях, рассматриваются тенденции развития ...
997850
  Бардин И.П. Перспективы развития древесноугольной металлургии на Урале / И.П. Бардин. – Москва; Ленинград, 1945. – 47с.
997851
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
997852
  Лавров С. Перспективы развития европейского сотрудничества: взгляд из Москвы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0130-9625


  Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на "Мюрдалевских чтениях" во дворце наций в Женеве 12 февраля 2008 года
997853
   Перспективы развития жилища в СССР. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 180 с.
997854
   Перспективы развития и освоения сырьевой базы апатитовой промышленности на Кольском полуострове. – М., 1965. – 215с.
997855
  Белорусец Т.Л. Перспективы развития и размещения консервной промышленности в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.593 / Белорусец Т.Л.; АН Азерб. ССР. Отд. обществ. наук, совет секции эконом. наук. – Баку, 1971. – 24л.
997856
   Перспективы развития и размещения пишевой промышленности. – Баку, 1964. – с.
997857
  Филатова И.В. Перспективы развития и совершенствования инновационной деятельности малого бизнеса в России - главный акцент обеспечения ее экономической безопасности // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 112-116. – ISSN 1728-8878
997858
   Перспективы развития интегрированных АСУ предприятий и объединений. – М., 1988. – 155с.
997859
  Тультаев Т.А. Перспективы развития Интернет-трейдинга в России и на Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 141-143
997860
  Винаров Р.С. Перспективы развития информационно-вычислительной системы в высшей школе на принципах коллективного пользования. / Р.С. Винаров. – Москва, 1980. – 53с.
997861
  Кудзи Е.М. Перспективы развития Иркутской области. / Е.М. Кудзи. – Иркутск, 1956. – 216с.
997862
   Перспективы развития каменноугольной промышленности Донбасса. – Х., 1932. – 30с.
997863
  Браславский Е.М. Перспективы развития коллективного порядка в строительных организациях / Е.М. Браславский. – Новочеркасск, 1988. – 56 с.
997864
   Перспективы развития колхозного производства юга УССР. – Киев : Издательство академии наук УССР, 1952. – 319с.
997865
  Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.30-34
997866
  Поволоцкий Д.Я. Перспективы развития конвертерного производства стали на Южном Урале / Д.Я. Поволоцкий. – Челябинск, 1962. – 64с.
997867
  Исрафилов Г.А. Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68. – Библиогр.: 12 назв
997868
   Перспективы развития кредитного механизма в СССР. – М., 1991. – 254с.
997869
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
997870
  Лисенко Д.Э. Перспективы развития логистической инфраструктуры Украины / Д.Э. Лисенко, И.В. Чумаченко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 69-72 : рис., фото. – Библиогр.: 3 назв.
997871
  Сутырин С.Ф. Перспективы развития международной торговой системы: вызовы для стран Латинской Америки / С.Ф. Сутырин, А.Г. Прокопова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 103-110. – (Экономика ; Вып. 4). – ISSN 1026-356X
997872
   Перспективы развития методов и средств проектирования ИАСУ. – Минск, 1988. – 178с.
997873
  Имшенецкий А.А. Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 1-3
997874
  Самаруха А.В. Перспективы развития минерально-сырьевого комплекса региона // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2010. – № 6 (74). – С. 59-63. – ISSN 1993-3541
997875
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы БССР. – Минск, 1990. – 277с.
997876
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности строительных материалов УССР. – Киев : Наукова думка, 1976. – 424с.
997877
   Перспективы развития минерально-сырьевой базы промышленности УССР : монография. – Киев : Наукова думка, 1966. – 251 с.
997878
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-699-1
Октябрь 2007 : Глобализация и неравенство. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997879
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-653-3
Aпрель 2007 : Вторичные эффекты и циклы в мировой экономике. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997880
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-743-1
Апрель 2008 : Жилье и экономический цикл. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997881
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-786-8
Октябрь 2008 : Финансовый стресс, экономические спады и подъемы. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997882
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-58906-962-6
Октябрь 2010 : Подъем, риск и перебалансирование. – 2010. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
997883
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-122-9
Сентябрь 2011 : Замедление роста, увеличение рисков. – 2011. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
997884
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Апрель 2012 : Возобновление роста, сохранение рисков. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
997885
  Хримли И. Перспективы развития морали и права в современном измерении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 118-121
997886
  Кравец Н.В. Перспективы развития нормативно-правовой базы "ипотеки" в РФ // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 62-67. – ISSN 1812-8696
997887
  Вейхер А.А. Перспективы развития огнеупорной промышленности на Дальнем Востоке / А.А. Вейхер. – Москва, 1961. – 26с.
997888
  Лутков Б.А. Перспективы развития организационных форм производительного труда подростков. / Б.А. Лутков. – Кишинев, 1990. – 141с.
997889
   Перспективы развития органической химии. – М., 1959. – 366с.
997890
  Аксютин С.А. Перспективы развития паровых и газовых турбин электрических станций / С.А. Аксютин. – Москва, 1957. – 219с.
997891
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ан УССР. – Х, 1953. – 16 с.
997892
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... Канд.экон.днаук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики Акад.наук УССР. – Харьков-Киев, 1950. – 15 с
997893
  Вайнштейн Л.Б. Перспективы развития пивоваренной промышленности УССР. : Автореф... канд.экон.наук: / Вайнштейн Л.Б.; Ин-т экономики АнУССР. – Харьков, 1952. – 16 с.
997894
   Перспективы развития поисково-разведочных работ в нефтегазоносных регионах Украины. – Львов, 1982. – 94с.
997895
  Тихонов А.Н. Перспективы развития политического менеджмента как учебной дисциплины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.105-110. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
997896
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
997897
  Николаев С.Н. Перспективы развития Приморского края / С.Н. Николаев. – Владивосток, 1957. – 68с.
997898
  Ходатай В.Г. Перспективы развития проводного вещания / В.Г. Ходатай. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Радиоэлектроника и связь)
997899
  Абылгаизиев А. Перспективы развития производительных сил Нижне-Нарынского территориально-производственного комплекса : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Абылгаизиев А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 21 с.
997900
  Гуль В.Е. Перспективы развития производства и переработки пластмасс / В.Е. Гуль, Л.Т. Белова. – М., 1978. – 64с.
997901
  Карганян З.С. Перспективы развития производства стеновых материалов в Армянской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Карганян З. С.; АН АССР, Ин-т экон. – Ереван, 1973. – 28л. – Бібліогр.:с.28
997902
   Перспективы развития промышленности на 1925/26-1929/30 г. по пятилетним гипотезам. – М.-Л., 1927. – 127с.
997903
  Лебедев Н.Н. Перспективы развития промышленности органического синтеза / Н.Н. Лебедев. – М., 1977. – 64с.
997904
  Барков Е.В. Перспективы развития промышленности пористых заполнителей и основные пути совершенствования ее внутриотраслевых пропорций. : Дис... канд. эконом.наук: 594 / Барков Е.В.; АН УССР. Инст. экономики. – К., 1969. – 224л. – Бібліогр.:л.208-217
997905
   Перспективы развития ракетно-космических комплексов в Украине / С.Н. Ларьков, В.И. Присяжный, В.В. Ожинский, В.Н. Мамарев // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т" ; глав. ред. В.С. Кривцов ; редколл.: А.В. Гайдачук, А.Г. Гребеников, К.В. Безручко [и др.]. – Харьков, 2016. – 6 (133), ноябрь - декабрь. – С. 32-35. – ISSN 1727-7337
997906
   Перспективы развития РАСУ УССР. – К., 1984. – 116с.
997907
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-697-7
Ноябрь 2007 : Европа: укрепление финансовых систем. – 2007. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997908
   Перспективы развития региональной экономики. – Washington : Международный валютный фонд. – ISBN 978-1-58906-714-1
Апрель 2008 : Европа: переоценка рисков. – 2008. – (Обзоры мировой экономики и финансов)
997909
  Золотарева И.Г. Перспективы развития рекреационной зоны Коминтерновского района (Одесская область) : Науково-технічний журнал / И.Г. Золотарева, Н.Е. Павленко; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 45-48. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
997910
  Брунько П.В. Перспективы развития религиозного сознания / П.В. Брунько, Т.Е. Гетало // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 45-49. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
997911
  Эйрис Р. Перспективы развития робототехники / Р. Эйрис. – Москва : Мир, 1986. – 328 с.
997912
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
997913
   Перспективы развития рынка почтовой логистики в Украине // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 80-83 : табл., рис.
997914
   Перспективы развития с/х кооперативов СССР. – М., 1929. – 128с.
997915
  Долгий Л.Н. Перспективы развития сахарной промышленности и вопросы комбинирования и концентрации производства центральных областей Украинской ССР. (Житомирской, Киевской, Черкас. и Черниг. обл. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Долгий Л.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. Кафедра экономики пром-сти. – Киев, 1966. – 21л.
997916
  Выдыборец А.В. Перспективы развития сельских населенных пунктов / А.В. Выдыборец, Г.Н. Рогожин. – Москва, 1973. – 152с.
997917
   Перспективы развития сельских общеобразовательных школ. – М., 1982. – 143с.
997918
  Кондратьев Н.Д. Перспективы развития сельского хозяйства СССР / Н.д. Кондратьев, проф., Н.П. Огановский, проф. – Москва : "Новая деревня". – (Труды Земплана / РСФСР. Народный комиссариат земледелия ; под общей ред. И.А. Теодоровича ; Вып. 1)
Вып. 1. – 1924. – II, 173, 1 л. табл. : табл.


  Авт.: Огановский, Николай Петрович (1874-1938)
997919
  Панов Л.К. Перспективы развития систем расселения и новых городов Крайнего Севера / Л.К. Панов, Г.В. Чарнецкий. – Москва, 1972. – 20 с.
997920
  Ягодкина В.М. Перспективы развития системы институтов мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 1993-3541
997921
   Перспективы развития системы непрерывного образования. – М., 1990. – 221с.
997922
   Перспективы развития славянской ономастике. – М., 1980. – 369с.
997923
   Перспективы развития советского градостроительства. – Москва, 1973. – 459 с.
997924
   Перспективы развития современной геологии. – М., 1983. – 48с.
997925
  Селянинов Г.Т. Перспективы развития субтропического хозяйства СССР в связи с природными условиями : Агроклиматическая характеристика / Г.Т. Селянинов. – Ленинград, 1961. – 196с.
997926
   Перспективы развития сырьевой базы углей и горючих сланцев. – Л., 1986. – 106с.
997927
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1972. – 80 с.
997928
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1982. – 144 с.
997929
  Кузнецов Г.Ф. Перспективы развития техники жилищно-гражданского строительства в пятой пятилетке / Г.Ф. Кузнецов. – Москва, 1953. – 32с.
997930
   Перспективы развития техники изготовления магнитотвердых материалов. – Ленинград, 1976. – 102с.
997931
   Перспективы развития техники магнитной записи и технологии производства магнитных носителей. – Шостка, 1974. – 69 с.
997932
  Попов В.Н. Перспективы развития технических средств обучения и аудиторной техники / В.Н. Попов. – Киев, 1980. – 100с.
997933
   Перспективы развития технологии и организации научно-исследовательских работ и опытно-конструкторских разработок. – Л., 1990. – 115с.
997934
  Пакшвер А.Б. Перспективы развития технологии полимерных материалов / А.Б. Пакшвер. – М, 1982. – 64с.
997935
  Куляс В.П. Перспективы развития технологий / В.П. Куляс. – К., 1990. – 29с.
997936
  Коваль А.Г. Перспективы развития торгово-экономических отношений России со странами Латинской Америки в условиях финансового кризиса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 94-104. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
997937
  Клопотов Б.Н. Перспективы развития торфяной промышленности на Украине / Б.Н. Клопотов, С.В. Курдюмов. – К., 1927. – 120с.
997938
   Перспективы развития упругих чувствительных элеменов. – М., 1961. – 372с.
997939
  Арзуманян А.В. Перспективы развития федерального и регионального законодательства о государственной регестрации прав на землю // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-159. – ISSN 0132-0831
997940
   Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
997941
   Перспективы развития Харьковской промышленности во второй пятилетке. – Х., 1932. – 181с.
997942
   Перспективы развития химии топлив и газификации СССР. – М., 1934. – 112с.
997943
  Абезгауз З. Перспективы развития химико-фармацевтической промышленности во втором пятилетии / З. Абезгауз, Гарбавицкий. – Ленинград, 1932. – 21 с.
997944
  Белан Р.В. Перспективы развития черной металлургии СССР / Р.В. Белан, И.М. Денисенко. – М., 1962. – 192с.
997945
  Лелюхина Н.Д. Перспективы развития черной металлургии центральных районов СССР / Н.Д. Лелюхина. – Москва, 1966. – 196с.
997946
  Павлов М.А. Перспективы развития чугуно-плавильного производства в Ленинградской области и его сырьевая база. / М.А. Павлов. – Л., 1932. – 15с.
997947
  Николаев Н.И. Перспективы развития экономики Дальнего Востока / Н.И. Николаев, Н.М. Сингур. – Хабаровск, 1968. – 120с.
997948
   Перспективы развития экономики и культуры Нечерноземной зоны РСФСР. – М., 1976. – 240с.
997949
  Дущенко В.В. Перспективы развития экспорта в республике Молдова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.89-95. – ISSN 1680-2721
997950
  Максат Касен Перспективы развития электронного правительства в Республике Казахстан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 9 (63). – С. 63-67. – ISSN 1812-8696
997951
  Макаров А.А. Перспективы развития энергетики России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 4. – С. 291-302. – ISSN 0869-5873
997952
  Першин Н.А. Перспективы развития этнологической концепции Л.Н. Гумилева в XXI веке // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 205-209
997953
  Пасечник М.В. Перспективы развития ядерной энергетики / М.В. Пасечник. – Киев, 1982. – 48с.
997954
   Перспективы разития вычеслительных комплексов М-600/М-700 и приеменине их в автоматизированных системах управления. – М., 1976. – 282с.
997955
   Перспективы разработки автоматизированных обучающих систем. – Москва, 1975. – 57с.
997956
  Ткаченко В.А. Перспективы разработки и применения аналоговых интегральных схем / В.А. Ткаченко, В.С. Рысин, В.Н. Тимонтеев. – Киев, 1981. – 27 с.
997957
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
997958
   Перспективы расширения минерально-сырьевой базы центральных районов РСФСР. – М., 1989. – 107с.
997959
  Борисенко Л.Ф. Перспективы расширения производства ванадия за счет повышения комплексности использования минерального сырья : Обзор / Л.Ф. Борисенко; Мин. геологии СССР. ВИЭМС. ОЦИТИ. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 31с. – ( ; 1Экономика минерального сырья и геологоразведочных работ)
997960
   Перспективы расширения ресурсов нефти и газа в УССР. – К., 1982. – 180с.
997961
   Перспективы рационального испльзования природных ресурсов : сборник статей. – Москва : МФГО СССР, 1980. – 113 с.
997962
  Тедеев А.А. Перспективы реализации избирательных прав граждан в информационной среде в условиях глобализации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 25-29.


  В статье дается анализ правовых проблем, возникающих в процессе реализации избирательных прав граждан в информационной сфере в условиях ее глобализации. Отмечается несовершенство соответствующего законодательства, что также ведет к возникновению ряда ...
997963
  Газалиев А.М. Перспективы реализации магистерских программ и программ подготовки кадров с выдачей двойных дипломов в рамках пилотных проектов Университета Шанхайской организации сотрудничества / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 10. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  Изложены перспективы развития пилотного проекта Университета Шанхайской организации сотрудничества в Карагандинском государственном техническом университете, являющегося одним из базовых вузов по специальности «Энергетика». Сформулированы основные ...
997964
  Вевюрко И.С. Перспективы религиоведческого изучения антропологии апостола Павла // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С.115-125.
997965
  Борисов В.А. Перспективы рождаемости / В.А. Борисов. – М., 1976. – 248с.
997966
  Рыженков И.О. Перспективы российских нефтегазовых поставок в страны Евросоюза : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
997967
  Байков Н. Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Н. Байков, Р. Гринкевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – ISSN 0131-2227
997968
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
997969
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
997970
  Байков Назип Мавлютович Перспективы российской нефтегазовой промышленности и альтернативных источников энергии / Байков Назип Мавлютович, Гринкевич Ричард Николаевич // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 6. – С. 49-56. – Бібліогр.: с. 50-51. – ISSN 0131-2227
997971
  Балыхин М.Г. Перспективы рынка международных образовательных услуг в цифрах, фактах, аргументах // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 4. – С. 22-28. – ISSN 1726-667Х
997972
   Перспективы сбалансированного пропорционального развития экономики. – К., 1986. – 24с.
997973
  Чернявский И. Перспективы свеклосеяния и развития сахарной промышленности в БССР / АН БССР ; Ин-т экономики ; И. Чернявский. – Минск : АН БССР, 1948. – 55 с.
997974
  Гончаров Валентин Перспективы сельского хозяйства Украины при вступлении в ВТО / Гончаров Валентин, Бондарчук Алина // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  В статье рассмотрены основные проблемы для отраслей сельского хозяйства, которые могут возникнуть при вступлении Украины в ВТО. Особое внимание авторы уделяют качеству продукции как главного рычага в конкурентной борьбе с иностранными производителями.
997975
  Иванов П.Я. Перспективы сельскохозяйственных мелиораций в бассейне реки Днепра на территории БССР. / П.Я. Иванов. – Минск, 1932. – 20с.
997976
  Россинская А.Н. Перспективы сетевой формы организации элективных иноязычных курсов в системе профильного обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 58-65. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385
997977
   Перспективы синтеза трансурановых элементов. – Москва : Знание, 1965. – 40 с.
997978
  Подшибихин Л. Перспективы совершенствования правовой охраны некоторых результатов интеллектуальной деятельности в Российской Федерации // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 0201-7059
997979
  Цветкова А.М. Перспективы создания в Северо-Кавказском экономическом районе крупной базы по производству мяма и его промышленной переработке : Автореф... канд. экон.наук: / Цветкова А. М.; Ровт.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1965. – 24л.
997980
  Петруня О.Э. Перспективы сотрудничества Китая и ЕС в условиях столкновения их глобальных интересов на евразийском пространстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 115-143. – ISSN 0235-5620
997981
  Зима А.Г. Перспективы сотрудничества Украины и Израиля в сфере туристического обслуживания / А.Г. Зима, В.А. Подгайная // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 255-260 : рис. – Библиогр.: 3 назв.
997982
  Ширяев С Ю. Перспективы социалистической экономической интеграции. / С Ю. Ширяев, А.И. Соколов. – М., 1978. – 64с.
997983
  Велихов Е.П. Перспективы технологического перевооружения промышленности, науки и образования России на основе массовых суперкомпьютерных технологий // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 3. – С. 237-242. – ISSN 0869-5873


  Доклад академика Е. П. Велихова на научной сессии Общего собрания РАН.
997984
  Толстопятов И.А. Перспективы труда в свете развития хозяйства СССР. / И.А. Толстопятов. – М., 1929. – 67с.
997985
  Журавский Ю.А. Перспективы участия транснациональных корпораций в модернизации российской экономики / Ю.А. Журавский, Ю.С. Якунина // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия (Байкальский гос. ун-т экономики и права). – Иркутск, 2011. – № 1 (75). – С. 5-8. – ISSN 1993-3541
997986
  Титаренко М.Л. Перспективы формата БРИК : взгляд из четырех столиц / М.Л. Титаренко, С.В. Уянаев // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 5 (634). – С. 2-8. – ISSN 0321-5075
997987
  Баграмов Л.А. Перспективы формирования "общего рынка" в Северной Америке / Л.А. Баграмов, В.В. Попов. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика ; 9/1986)
997988
  Щепочкина Н.А. Перспективы формирования наднациональной системы финансового регулирования в условиях развития региональных объединений // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 7. – С. 49-52. – ISSN 2074-6040
997989
   Перспективы формирования природно-земельного фонда Казахстана. – Алма-Ата, 1989. – 84с.
997990
  Фролов И.Т. Перспективы человека : Опит комплексной постановки проблеми, дискуссии, обобщения / И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1983. – 350с.
997991
  Фролов И.Т. Перспективы человека. / И.Т. Фролов. – М, 1979. – 336с.
997992
  Якубовская Н. Перспективы эволюции концепции международного права развития // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7069-28-6
997993
  Супян В.Б. Перспективы экономического восстановления в США: реальность и прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 5 (509). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена проблемам послекризисного развития экономики США.
997994
  Власенков А.Т. Перспективы экономического развития СССР / А.Т. Власенков, В.А. Силин. – Москва, 1981. – 63с.
997995
  Ширяев Ю.С. Перспективы экономического развития стран - членов СЭВ. / Ю.С. Ширяев, С.М. Иовчук. – М., 1981. – 62с.
997996
  Узяков М. Перспективы экономического роста в России / М. Узяков, А. Широв, М. Гусев // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 2. – С. 135-149. – ISSN 0207-3676
997997
  Урсул А.Д. Перспективы экоразвития / А.Д. Урсул. – М, 1990. – 269с.
997998
   Перспективы экспорта хлеба из южного района,. – Х, 1926. – 93с.
997999
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 74-77. – ISSN 2074-6040
998000
  Блинков В. Перспективы юаня в качестве мировой резервной валюты // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 31-34. – ISSN 2074-6040


  Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана может привести сначала к изменениям в логистике товарных потоков между Китаем и странами - участницами Союза, а затем серьезно трансформировать торговлю между Поднебесной и странами СНГ.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,