Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
994001
  Прокопов Д.Є. "Основні риси сучасної епохи" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 485-488. – ISBN 966-316-069-1
994002
  Журавлева А.А. "Основное качество советских людей" в произведениях прозы периода Великой Отечественной войны (К проблеме положительного героя) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Журавлева А.А. – Москва, 1953. – 15 с.
994003
  Іншин М. Основні права державного службовця як працівника // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 140-146. – ISSN 2306-9082
994004
  Войтович П. Основні принципи державної антикризової політики та класифікація учасників ринку сільськогосподарської продукції у підсистеми числового порядку // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 52-56. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
994005
  Ходутіна Т. Основні принципи перекладу текстів офіційно-ділового стилю з англійської та української мов / Т. Ходутіна, Л. Колодіна // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634
994006
  Хуторян Н.М. Основні принципи правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
994007
  Йосифчук М. Основні проблеми інформаційної війни та впливу супротивника в сучасних умовах України / М. Йосифчук, М. Йосифчук, І. Красота // Православ"я в Україні : зб. за матеріалами VIII Міжнар. наук. конф. "Українська Церква в історії укр. державотворення" : до 100-ліття Укр. революції, держ. органу в справах релігій та боротьби за автокефалію : 20 листоп. 2018 р. / Укр. Православна Церква, Київ. патріархат, Київ. православ. богослов. академія ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського [та ін.] ; [редкол.: митрополит Переяслав. і Білоцерків. Епіфаній (Думенко) та ін.]. – Київ : Київська православна богословська академія, 2018. – С. 573-589. – ISBN 978-966-2779-91-2
994008
  Сокол П.М. Основні проблеми переходу до маркетинго-інноваційного розвитку підприємств АПК / П.М. Сокол, А.А. Коваленко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 68-71. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
994009
  Медвідь В. Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 34-39
994010
  Попель М.В. Основні психолого-педагогічні вимоги до підручників з інформатики для 6-го класу / М.В. Попель, І.Ю. Борисюк // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 1 (30). – С. 170-179. – ISSN 1998-6939
994011
  Козлов А.В. Основні психоментальні та духовні риси трікстерів у літературі // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 184-192


  Стаття присв. розгляду сутності проблем трікстерства і як природно-генетичного явища в системі процесів виживання та співіснування живих організмів планети, і як форми паразитизму. Основна увага приділена ознакам і рисам психоментальності та духовності ...
994012
   Основні публікації д.і. н., професора Нікітенко Надії Миколаївни // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; Нац. заповідник "Софія Київська". – Київ, 2011. – [Вип. 1] : Збірка статей на пошану доктора історичних наук професора Надії Миколаївни Нікітенко. – С. 337-349. – ISBN 978-966-02-6215-7
994013
   Основні публікації професора П.П. Охріменка за 1940-1990 рр.. – Суми, 1991. – 24 с.
994014
  Чучеров М. Основні радіаційні величини та одиниці їх вимірювання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-40 : табл.
994015
  Куниця М.О. Основні результати вивчення палеогеографії антропогену України малакофауністичним методом // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 142-150. – Бібліогр.: 43 назви
994016
  Бойко В.П. Основні результати виконання комплексних науково-технічних програм університету // Наука Національного технічного університету України КПІ-2014 в дзеркалі преси / М. Згуровський, М. Ільченко, М. Стріха, В. Локтєв, І. та ін. Астрелін. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 89-100. – ISBN 978-966-622-690-0
994017
  Калашник Г.А. Основні результати геолого-геофізичних досліджень на Зеленогайській структурі Інгульського мегаблока Українського щита // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та надр України, Укр. держ. геологорозвідувальни ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський. – Київ, 2017. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 1682-721X
994018
  Сафін О.Д. Основні результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців іноземної мови / О.Д. Сафін, О.М. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 66-71. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті викладено результати діагностичного дослідження основних компонентів особистісного потенціалу майбутніх фахівців мовних спеціальностей - професійного, аксіологічного, лінгвістичного, комунікативного та духовного. Ці результати є ...
994019
  Таран А.В. Основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації завдань оборонної реформи у 2020-2021 роках та завдання на перспективу // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 3-12. – ISSN 2618-1614


  У статті висвітлені основні результати діяльності Міністерства оборони України з реалізації оборонної реформи у 2020-2021 рр. та окреслені завдання щодо її продовження на довгострокову перспективу. Враховуючи національний ресурсний потенціал та ...
994020
   Основні результати діяльності Національної академії педагогічних наук України у 2007-2012 роках : матеріали до звіт.-виборчих Заг. зборів НАПН України 5 квіт. 2012 р. / Нац. акад. пед. наук України ; [відп. за вип. Луговий В.І., Бурда М.І.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. – 111, [1] с. : іл., табл.
994021
  Литвинова В.В. Основні результати здійснення трансферу технологій ВНЗ та НДУ МОНмолодьспорту України 2012 році / В.В. Литвинова, В.М. Волинець, Б.О. Грабовський // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 107-119. – ISBN 978-966-479-066-3
994022
  Чебаненко О. Основні результати і проблеми виконання плану дій Україна - ЄС / О. Чебаненко, Д. Ковриженко // Політика і час : Суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 24-28. – ISSN 0868-8273
994023
  Малиновський В. Основні результати місцевих виборів 2015 р. у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 119-126. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 2 (327)). – ISSN 1729-360Х
994024
   Основні результати наукових досліджень Інституту географії НАН України (2004-2008 рр.) : Від з"їзду до з"їзду / Л.Г. Руденко, О.М. Маринич, В.П. Палієнко, Ю Л. Давидчук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-77. – ISSN 1561-4980
994025
   Основні результати наукової діяльності ДУ "Інститут громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" за 2016 рік / Н.С. Полька, Р.В. Савіна, В.С. Коркач, С.М. Новохацька, С.В. Лейких, Ю.В. Мельченко, Н.В. Мартищенко, Г.Г. Зінченко, Т.В. Сорокіна // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: В.Я. Акіменко, В.Г. Бардов, С.І. Гаркавий [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67. – С. 3-6. – ISSN 0135-2091
994026
  Юрченко А.Д. Основні результати та механізми завершення земельної реформи в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 5. – С. 18-23
994027
  Гайдаєнко К.Д. Основні рекомендації розвитку екологічного туризму на прикладі Херсонської області на базі загального світового досвіду / К.Д. Гайдаєнко, О.Ю. Дмитрук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 142-149. – Бібліогр.: 12 назв.
994028
  Чернеженко О. Основні реформи конституційного устрою Італії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 58-64. – ISSN 2409-4544
994029
  Муляр М. Основні ризики для позичальника у договорах споживчого кридиту: правовий аналіз // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 110-119
994030
  Крапко О.М. Основні ризики при проведенні реструктуризації підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 93-95
994031
  Зубчик О.А. Основні ризики реформи системи вищої освіти в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 22-25. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про політичні ризики в контексті реформи вищої освіти в Україні. Автор визначає поняття політичного ризику, наводить існуючі кваліфікації політичних ризиків, досліджує фактори, які сприяють виникненню, підвищенню та мінімізації ...
994032
  Шуйський Ю.Д. Основні риси антропогенного впливу в береговій зоні Чорного та Азовського морів у межах України / Ю.Д. Шуйський, Г.В. Вихованець, Д.О. Панкратенкова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 8-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1561-4980
994033
  Калашников К. Основні риси більшовицької агітації / К. Калашников. – Київ, 1948. – 56с.
994034
  Тєлькінєна Т.Е. Основні риси відносин лобіювання в Російській імперії: друга половина ХІХ – початок ХХ століття // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (77). – C. 80-86. – ISSN 2078-3566
994035
  Ревера О.З. Основні риси водного режиму правобережних приток верхньої Прип"яті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 77-82 : Табл., рис. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
994036
  Гришанков Г.Є. Основні риси геоморфології Криму / Г.Є. Гришанков, П.Д. Підгородецький, І.Г. Губанов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 129-134. – Бібліогр.: 9 назв
994037
  Попова І.В. Основні риси екологічно спрямованої освіти // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 358-363. – ISSN 2076-1554


  Формування в особистості екологічної свідомості, компетентності, культури здійснення власної екобезпечної життєдіяльності є першочерговим і невідкладним завданням сучасного екобезпечного розвитку. Забезпечити таке формування покликана сучасна освіта, ...
994038
  Жорнокуй У.В. Основні риси еротичного концепту в українській літературі: штрихи до проблеми / У.В. Жорнокуй, О.С. Чіпак // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 206. – С. 102-109. – (Серія "Філологічні науки")
994039
  Бондаренко П.С. Основні риси захисної промови адвоката // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 82-89
994040
  Страхов М. Основні риси зовнішньої політики Української козацької держави Богдана Хмельницького (1648-1657 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 3. – С. 60-65.
994041
  Тимуляк Л.М. Основні риси і закономірності структури передгірських ландшафтів у межах Івано-Франківської області / Л.М. Тимуляк, П.І. Чернега // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 3 (75). – С. 29-38. – ISSN 0868-6939


  Передгірські ландшафти у межах Івано-Франківської області характеризуються чітко вираженими регіональними відмінностями в їх структурі. У ландшафтному відношенні суттєво відрізняються північно-західна та південно-східна частини Передкарпаття, межа між ...
994042
  Барчан О. Основні риси індивідуального стилю В. Гренджі-Донського як публіциста // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 120-124. – (Філологія ; Вип. 21)
994043
  Михайлов О.О. Основні риси інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в країнах континентальної правової сім"ї // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 8-14.
994044
  Кислий О.Є. Основні риси кам"янської культури Східного Криму // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 3. – С. 21-34. – ISSN 0235-3490


  Історія археології
994045
  Бабенко В.В. Основні риси комуністичної ідеології / В.В. Бабенко. – Київ : Київський університет, 1961. – 104 с.
994046
  Акситіс Р. Основні риси Конституційної юрисдикції в Латвії // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 1. – С.76-79
994047
  Сенчик М.О. Основні риси ленінського стилю в діяльності органів суду, прокуратури і внутрішніх справ // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
994048
  Васецький Г.С. Основні риси матеріалістичної філософії в Росії XVIII і ХІХ століть / Г.С. Васецький. – Київ, 1946. – 78с.
994049
  Поплавська І.В. Основні риси методики суспільно-географічного дослідження готельного господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 122-125. – Бібліогр.: 1 назва
994050
  Гаврусевич Б.О. Основні риси мінералогії Пержанського інтрузивного комплексу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 33-37. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
994051
  Швидкий Ю.М. Основні риси морфоскульптури Вигорлат-Гутинського хребта // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 111-115 : Карта. – Бібліогр.: 5 назв
994052
  Макогон С.О. Основні риси нової Конституції Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 24-31. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  Освещаются исторические предпосылки принятия новой Конституции УССР, основные этапы конституционного развития Украинской ССР, структура Конституции УССР и ее основные черты как конституции развитого социалистического общества.
994053
  Колотуха С. Основні риси організації фінансів аграрних формувань у сучасних умовах / С. Колотуха, І. Коваленко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 3. – С. 49-58. – ISSN 1605-2005
994054
   Основні риси особистості, яка чинить насильство в сім"ї // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 11. – С. 44-46.
994055
  Закревський Д.В. Основні риси палеогідрогеології північного крила Причорноморського артезіанського басейну // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1964. – С. 19-25 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології та географії ; № 6)
994056
  Паришкура С.І. Основні риси палеофітогеографії території України в мезокайнозої // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 14 : Палеогеографічні основи раціонального використання природних ресурсів України. – С. 126-135. – Бібліогр.: 29 назв
994057
   Основні риси перспектив Київщини: Доповідь уряд. УРСР що її розроб. окр. план ро стан та невід. потреби Київщ.. – К., 1927. – 141с.
994058
  Гавриленко О.А. Основні риси права скіфських ранньодєржавних утворень // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 17-22.
994059
  Тріфонов С.Г. Основні риси правового становища українського населення стосовно спадкування за законодавством Речі Посполитої // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 49-54
994060
  Васецький Г.С. Основні риси природничо-наукового матеріалізму в Росії / Г.С. Васецький. – Київ-Харків, 1944. – 16с.
994061
  Ржевська В.С. Основні риси проекту колективної безпеки І.Подебрада // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 116-117


  "... 23 квітня 2010 року виповнилося 590 років від дня народження короля Богемії Іржі (Георгія) Подебрада, з іменем якого асоціюється один з популярних історичних проектів колективної безпеки у Європі, "Проект встановлення миру між усіма християнами". ...
994062
  Хусейн Х. Основні риси просвітницької філософії історії А.Р. Тюрго // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (108), квітень. – С. 71-76. – ISSN 2077-1800
994063
  Омельченко Н. Основні риси просторової еволюції урбанізації в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 45-48. – ISSN 2413-7154


  Дана стаття присвячена вивченню розвитку урбанізаційних процесів та їх основних рис на території України. Викладений аналіз регіональних особливостей урбанізації в Україні. У статті показано важливість дослідження урбанізації у соціальному контексті, ...
994064
  Крижанівський С.А. Основні риси радянської літератури / С.А. Крижанівський. – Київ, 1951. – 47с.
994065
  Грубрін Ю.Л. Основні риси розвитку деяких сучасних геоморфологічних процесів на Правобережжі Середнього Придніпров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1966. – С. 79-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Геології та географії ; № 7)
994066
  Гуцуляк О.М. Основні риси розвитку і розміщення виноробної промисловості Закарпатської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 102-110
994067
  Ніколаєнко Б.О. Основні риси розломно-блокової неотектоніки північно-західної частини Українського щита // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 24-30 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв
994068
  Трохіна У. Основні риси русько-половецьких відносин в аспекті шлюбу // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 116-119. – ISBN 978-966-171-795-3
994069
  Філіпенко А.С. Основні риси світової фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 188-194
994070
  Олійник Я. Основні риси становлення університетської географічної науки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С 4-7. – (Географія ; вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розкриті особливості становлення університетської географічної науки в Україні. Exposed pecularities establishment of University geographical science in Ukraine.
994071
  Папян Т. Основні риси статусу та режиму чорноморських проток у ХVІІІ-ХІХ століттях // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 127-130
994072
  Бережний С.Д. Основні риси судової системи на Поділлі в XVI - першій половині XIX ст. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 41-45.
994073
  Базилевич С.Е. Основні риси суспільного устрою буржуазних держав : лекція з курсу "Держ. право буржуаз. країн і країн, які визволися від колоніальної залежності" для студ. юрид. фак. / С.Е. Базилевич ; МВССО УРСР, Львів. держ. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 1966. – 60 с.
994074
  Євтушевський В.А. Основні риси сучасного корпоративного управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 5-10. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
994075
  Обельницька Х.В. Основні риси сучасного корпоративного управління в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 3. – С. 93-100. – ISSN 1993-0259
994076
  Щербін М.Я. Основні риси сучасного ревізионізму / М.Я. Щербін. – Київ, 1958. – 48с.
994077
  Шевченко В.Ю. Основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 79-84


  Досліджуються основні риси сучасної міжнародної фінансової кризи. Аналізується вплив міжнародної фінансової кризи на реальну економіку, конкурентоздатність та транзитивні країни. Major features of the contemporary international financial crisis are ...
994078
  Грубрін Ю.Л. Основні риси сучасної морфоскульптури та екзогенні процеси придніпровської височини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 3-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географії ; Вип. 11)
994079
  Лаба О.В. Основні риси сучасної правової системи України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 33-39
994080
  Овєчкіна О.А. Основні риси сучасної транзитивної системи відносин власності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 62-71. – ISSN 2522-1620
994081
  Лекарь А.С. Основні риси та базові принципи системи вирішення спорів в рамках Світової організації торгівлі (СОТ) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 4 (126). – С. 156
994082
  Туровецька І.А. Основні риси та класова суть теорії поділу влад // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 79-81. – (Серія права ; № 16)


  В статье сформулированы некоторые черты широко распространенной среди буржуазных идеологов доктрины разделения властей. Критикуются имеющиеся в нашей литературе характеристики этой теории. Опираясь на труды К. Маркса, Ф. Энгельса и В.И. Ленина, автор ...
994083
  Журавель М.В. Основні риси та принципи судового процесу в Гетьманщині другої половини ХVII cтоліття // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 33-40
994084
  Богачов А.Л. Основні риси та суперечності герменевтики Ф. Шляєрмахера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Філософія. Політологія ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує основи герменевтики Шляєрмахера та показує суперечності його теорії розуміння. В статті визначено зв"язок поглядів Шляєрмахера з німецьким ідеалізмом і романтизмом, указано напрям подолання суперечностей його герменевтики. Автор ...
994085
  Заставецька Ольга Основні риси трансформації господарства Тернопільської області у кінці ХХ - на початку ХХІ ст. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 71-78 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
994086
  Осташов Ю.А. Основні рівні дослідження живого / Ю.А. Осташов, М.В. Суровий
994087
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок / М.О. Кільчевський, 1933. – 78с.
994088
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 105с.
994089
  Кільчевський М.О. Основні рівняння теорії облонок і деяки методи їх інтегрування / М.О. Кільчевський, 1940. – 97с.
994090
  Петренко В.В. Основні різновиди авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 386-393
994091
  Шапошніков А.О. Основні різновиди сучасних квазідержав // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 89-91
994092
   Основні роботи із системою комп"ютерної алгебри Math CAD : Методична розробка. – Київ : Київський університет, 1999. – 44с.
994093
  Бейдик О. Основні родовища корисних копалин у таблиці Д. І. Менделєєва: національний вимір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Підтверджено високий рівень забезпечення території України мінерально-сировинними ресурсами в розрізі економіко-географічних районів. Періодична система хімічних елементів (таблиця Д. І. Менделєєва) посилена даними щодо розподілу мінерально-сировинних ...
994094
  Юсова Н Основні сакральні функції жіночої сорочки-морщинки, як частина соціонормативної культури українців Буковинської Наддніпрянщини (20-30-ті рр ХХ ст.) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 259-268. – Бібліогр.: С. 267-268
994095
  Василенко О.В. Основні світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки для ведення війн у майбутньому // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 18-22
994096
  Руденко І. Основні світоглядні засади романтичної критики Міхала Грабовського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  У статті розглянуті основні критичні домінанти й літературні погляди польського критика і громадського діяча ХІХ ст. Міхала Грабовського. Проаналізовано його праці, що стосуються польської літератури доби просвітництва та романтизму, частково ...
994097
  Голубка С. Основні сегменти національної фінансової інфраструктури України / Степан Голубка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 85-95. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
994098
  Алещенко В.І. Основні симптоми посттравматичного стресу військовослужбовців, які приймали участь у бойових діях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 107-112. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито основні симптоми посттравматичних стресових розладів військовослужбовців, які приймали участь у війнах та збройних конфліктах. З"ясовано, що у військовослужбовців, які виконували бойові завдання в Афганістані, Карабасі, Абхазії, ...
994099
  Рева Т.С. Основні симптоми соціально-політичної травми на прикладі України (2013–2014 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 214-216
994100
  Булаховський Л.А. Основні синтаксичні поняття в застосуванні до простого речення : Лекція для студ-заоч. / Л.А. Булаховський; МО УРСР. Науково-метод.кабінет заоч.навч.учителів. – Київ : Радянська школа, 1958. – 23 с.
994101
  Чигрінова О.Р. Основні складнощі при перекладі англомовних технічних текстів українською мовою / О.Р. Чигрінова, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : актуальні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Черноватий Л.М., Мартинюк А.П., Фролова І.Є. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 21. – С. 186-191. – ISBN 978-966-285-684-2
994102
  Соколов В. Основні складові бібліотечного гуманізму // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2016. – № 4 (6). – С. 2-9. – ISSN 2518-7341


  Розкрито гуманістичні традиції розвитку бібліотечної діяльності; охарактеризовано зміст і властивості бібліотечного гуманізму, основні його риси і складові; досліджено сучасні особливості прояву принципів та ідей гуманізму у бібліотечній роботі; ...
994103
  Пархоменко О.С. Основні складові дивідендної політики підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 126-130. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
994104
  Корнєва С.Є. Основні складові дослідження мовної ментальності // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 67-69
994105
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 40-45
994106
  Гладких Д. Основні складові доходів і витрат українських банків // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 22-27 : табл.
994107
  Рябінін Є. Основні складові екзогенної допомоги Росії "ДНР" та "ЛНР" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 6-9. – (Політичні науки)


  "Проаналізовано екзогенний вплив Росії на політико-економічну та культурно-освітню сферу Донбасу, починаючи з 2014 року. Доведено, що вплив на вищезазначені сфери досить високий, оскільки без екзогенної допомоги бунтівні регіони не мали б шансів чинити ...
994108
  Романюк А.В. Основні складові інноваційних технологій навчального процесу // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 12-14. – ISSN 2412-9070
994109
  Гриценко А.П. Основні складові інформаційної компетентності майбутніх учителів історії // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 2411-1317
994110
  Машкаров Ю.Г. Основні складові механізму державного управління загальною середньою освітою (інформаційний аспект) / Ю.Г. Машкаров, Н.С. Краснова // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 57-59. – (Право. Економіка. Управління)
994111
  Петрович Й.М. Основні складові механізму забезпечення ефективного виконання роботи персоналом : економіка та управління підприємствами / Й.М. Петрович, М.Р. Леськів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 127-132 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
994112
  Новобранов В.М. Основні складові мотивації підприємств будівельної галузі України при прагненні до Європейського ринку / В.М. Новобранов, Г.С. Жилякова, О.А. Давиденко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 63-66. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
994113
  Галацан О. Основні складові організаційно - економічного механізму управління охороною здоров"я в регіоні з позицій системного підходу // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.70-73
994114
  Ковпік С.І. Основні складові поетики української драматургії першої половини XIX століття : монографія / Світлана Ковпік ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Кривий Ріг : Видавничий дім, 2011. – 424, [1] с. – Бібліогр.: с. 396-424. – ISBN 978-966-177-110-8
994115
  Таран А.Ю. Основні складові стратегії високотехнологічного інноваційного розвитку Німеччини // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 7/8 (70). – С. 60-65. – ISSN 2309-1533
994116
  Наталія Заяць Основні складові структури організації представницьких органів в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 119-122.
994117
  Бегей І. Основні складові сучасних моделей державного управління // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 16-26
994118
  Хобта В.М. та інш. Основні складові формування економічної ефективності інвестицій // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.6-11. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
994119
  Остапенко Г.І. Основні складові формування навчально-комунікаційного та наукового середовища університету // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 37-41
994120
  Успенський В. Основні смисли портрета як артефакту культури // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. 110-118. – ISSN 1810-2131
994121
  Семюел Леня Основні соціальні права : Практика застосування Європейської соціальної хартії / Семюел Леня. – Київ, 2003. – 296с.
994122
  Довгаль М.В. Основні соціальні причини насильницьких злочинів проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (34). – С. 181-191. – ISSN 2310-6166
994123
  Чайковський В.Я. Основні соціальні функції художнього образу як основі відродження в мистецтві / В.Я. Чайковський. – Чернівці, 1971. – 48с.
994124
  Ніконова Д.О. Основні соціально-економічні важелі регулювання проблеми міграції висококваліфікованих кадрів // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 108-113. – ISSN 2221-8440


  Наукове дослідження присвячене аналізу міграції кваліфікованих кадрів в Україні і пропозицій щодо оптимізації соціально-економічної профільної управлінської політики на цьому напрямку. В українському контексті зазначається міграційний відтік науковців ...
994125
   Основні соціально-економічні показники міст за 2002 рік = Basic social and economic indicators of cities in 2002. – Київ, 2003. – 142с.
994126
  Шуліка А.А. Основні соціально-політичні чинники формування та інституціоналізації системи трипартизму в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
994127
  Мітічкіна О.О. Основні соціально-психологічні характеристики організаційної культури вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
994128
  Брона Ю.Й. Основні співвідношення в табличних алгебрах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 143-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Наводяться основні співвідношення між табличними операціями: комутативність, ідемпотентність, асоціативність, дистрибутивність, зокрема, критерії та достатні умови для дистрибутивності, зростання, монотонність, переставність відносно композиції, ...
994129
  Кепич Т.Ю. Основні співвідношення теорії подібності рулонованих оболонок при дослідженні поляризаційно-оптичним методом // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 139-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається моделювання багатошарових рулонованих оболонок при геометричній афінності, різних величин коефіцієнта Пуасона та коефіцієнтів тертя між шарами.
994130
  Дрич А. Основні способи досягнення інвестиційної привабливості України : світова економіка. Макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 40-41. – Бібліогр.: 4 назви
994131
  Лисенко А.М. Основні способи захисту документів від підробки та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 11-19. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання захисту документів від підробки та техніко-криміналістичного їх дослідження. The article reviews questions of defence of documents from an imitation and their technical criminalistics research.
994132
  Мастилко Н.В. Основні способи інтенсифікації висловлювань у текстах іспанських народних казок // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 51-55
994133
  Богуславський О. Основні способи класифікації та особливості застосування методів ціноутворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  У статті надано визначення та показано необхідність застосування різних методів ціноутворення підприємств. Проаналізовано причини відсутності універсальної класифікації методів ціноутворення. Розглянуто підходи різних авторів до класифікації груп ...
994134
  Тріщук О.В. Основні способи компресії науково-інформаційного тексту // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2016. – Вип. 3 (53). – С. 88-97. – ISSN 2077-7264


  Розглянуто явище компресії тексту шляхом видалення чи спрощення тих конструкцій, без яких він не втрачає однозначної семантичної інтерпретації з боку читача. Дослідження зосереджене, в основному, на з"ясуванні основних способів ущільнення змісту ...
994135
  Козирєв Є.В. Основні способи перекладу біблійних метафор японською мовою // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 188-191. – ISBN 978-617-7178-39-1
994136
  Лисенко А.М. Основні способи підроблення документів та техніко-криміналістичне їх дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 147-160. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
994137
  Шевчук І.І. Основні способи попередження та подолання правотворчих помилок у законодавстві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3 (51). – С. 42-47. – (0). – ISSN 2078-9165
994138
  Гурко О.В. Основні способи словотворення в терміносистемі графічного дизайну // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 39-47
994139
  Шелепкова І.М. Основні способи термінотворення у нових терміносистемах ринкової економіки української мови // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 175-178. – ISSN 2304-5809
994140
  Неліпа Д.В. Основні способи формулювання цілей про проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 368-376
994141
  Колесник Н. Основні спроби ідентифікації жінок у фольклорно-пісенному антропоніміконі // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 215-224
994142
  Бек У. Основні стадії доказової діяльності адвоката у цивільному процесі / У. Бек, З. Добош // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 4-7. – ISSN 2307-8049
994143
  Подвірна Т. Основні стадії розвитку маркетингової стратегії в умовах глобального ринку // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 43-46. – ISSN 1818-2682
994144
  Дубняк С.С. Основні стадії та закономірності формування берегів великих рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (61). – С. 28-33. – ISSN 2306-5680


  На основі аналізу багаторічної динаміки розвитку берегів дніпровських та інших великих рівнинних водосховищ розглянуті основні стадії формування берегів і відповідні їм типологічні характеристики. Показано роль вихідного рельєфу і геологічної будови ...
994145
  Супрун Л.В. Основні стандарти подачі інформації журналістом // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 20-22


  У статті окреслено основні стандарти інформаційної діяльності журналістів: оперативність, точність, достовірність, повнота викладу матеріалу, зрозумілість зображення, простота мови тощо. Доводиться, що ці фактори відіграють вагому роль у професійному ...
994146
  Лозинська Х. Основні стильові засади розвитку костюма "стиляг" // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 108-112. – ISSN 1028-5091
994147
  Терехова Д.І. Основні стратегії асоціювання східних слов"ян (на прикладі аналізу асоціативних полів слів держава / государство / дзяржава) // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 31-38. – ISSN 2311-0821
994148
  Швец А.М. Основні стратегії маніпуляції у промові Хілларі Клінтон // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 57-60
994149
  Шкуров Є.В. Основні стратегії осмислення Homo futurus у фантастичній літературі (Бердник О. "Вогнесміх" та Нікітін Ю. "Транслюдина") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 436-443


  У роботі на прикладі концепцій , представлених у фантастичних романах Юрія Нікітіна розглянуто дві основні стратегії осмислення еволюції людини у науково-фантастичній літературі. Концепція Юрія Нікітіна має протехнологічне спрямування і прапагує ...
994150
  Черняк Ю. Основні стратегії популяризації творчості Шекспіра в молодіжному середовищі (аналіз іноземного досвіду) // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 119 (2). – С. 236-240
994151
  Солов"янчик А.В. Основні стратегії розвитку підприємств ринку туристичних послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 90-93. – ISBN 978-617-645-228-7
994152
  Корженко К.А. Основні стратегічні перспективи розвитку національного туризму в Україні в умовах соціально-економічної нестабільності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 14-21. – ISSN 2308-1988
994153
  Чечель О.М. Основні стратегічні пріоритети інноваційної складової економічної політики держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-120
994154
  Кузик Л.В. Основні стратегічні цілі та завдання податкової політики у сфері малого бізнесу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 197-200. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
994155
  Плиса В.Й. Основні страхові поняття та терміни : Довідник / В.Й. Плиса; МОУ. ЛДУ ім. І. Франка. – Львів : ЛДУ, 1999. – 64
994156
  Голик У.Р. Основні структури вторинної предикації в сучасній англійській мові // Проблеми романо-германської філології. – Ужгород : УжДУ, 1999
994157
  Савченко О.Г. Основні структурні елементи та переваги міжнародного факторингу у фінансуванні зовнішньоторговельних операцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 175-181. – ISSN 2308-6912
994158
   Основні структурні і палеогеодинамічні типи гранітоїдів Українського щита і їх петрофізична характеристика / М. Толстой, О. Шабатура, Н. Костенко, Ю. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 5-9. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрогенетичних реконструкцій виконано палеогеодинамічну класифікацію гранітоїдних комплексів Українського щита. Досліджено еволюцію геодинамічних умов формування порід та їх фізичних властивостей. On the basis of petrogenetic ...
994159
  Патрикеєва О.О. Основні структурні компоненти STEM-середовища освітнього закладу / О.О. Патрикеєва, В.В. Черноморець, М.О. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 79-83. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
994160
  Овсейчик С. Основні структурні моделі екологічних термінів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 219-222
994161
  Луценко О.А. Основні ступені освітньої системи США / О.А. Луценко, Л.А. Поливана // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 164-175. – (Економічні науки)
994162
  Назаровська І.Г. Основні суб"єкти превентивної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 114-121


  У статті пропонується коло основних суб"єктів превентивної дипломатії. Висвітлюються їхні головні переваги та недоліки, особливості залучення до діяльності із попередження збройних політичних конфліктів.
994163
  Кіссе А.І. Основні суб"єкти регулювання і управління етнічним конфліктом: теоретико-методологічні підходи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 393-399
994164
  Євтушевський Володимир Андрійович Основні суперечності інтеграції економічної освіти України в Європейський освітянський простір // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 41-48. – (Економіка ; Вип. 1)
994165
  Бак М. Основні суперечності інформаційного простору освіти в сучасній Україні та шляхи їх подолання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 2 (53). – С. 88-93. – ISSN 2078-1016
994166
  Плєшакова О. Основні суперечності розвитку акціонерного капіталу в Україні та шляхи їх подолання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 114-126. – ISSN 1605-2005
994167
  Кошель В.А. Основні суперечності сучасної системи освіти та особистісний розвиток / В.А. Кошель, М.М. Наконечна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 189-199. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
994168
  Возна Л.Ю. Основні суперечності та перспективи використання соціально-економічного потенціалу регіонів України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (10). – С. 167-174
994169
  Загурський О. Основні суперечності у сфері ціноутворення продукції аграрного сектору // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 5 (113). – С. 105-114 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
994170
  Зозуля І. Основні сучасні методи викладання української мови як іноземної (досвід викладачів кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету) / І. Зозуля, О. Присяжна, Л. Солодар // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 9. – С. 22-27. – ISSN 2078-5119
994171
  Бернюков А.М. Основні сучасні положення онтогносеології юридичної реальності // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 208-225. – ISSN 2307-3427
994172
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
994173
  Райчук А. Основні сучасні тенденції розвитку законодавства розвинених країн у сфері припинення шлюбу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 9. – С. 130-135. – ISSN 0132-1331
994174
  Плахіна А.М. Основні сучасні тенденції у сфері міжнародних розрахунків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 140-142
994175
  Галаджій О. Основні сфери економічної конкуренції між США та КНР в період адміністрацій Барака Обами // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 455-460. – ISBN 978-966-171-90295
994176
  Ісмагілов С.В. Основні та додаткові джерела шаріату в ісламі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С. 146-152. – ISSN 1728-3671


  Унікальність арабо-мусульманської правової думки
994177
  Радзієвський О.В. Основні та другорядні субкультури в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 46. – С. 42-50
994178
  Дегтяренко М. Основні та перспективні форми залучення психологічних знань у судову діяльність / М. Дегтяренко, О. Пікаревський // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 78-81. – ISSN 2308-9636
994179
  Кияк-Редкович Основні текстові категорії візуально залежнихтекстів малої форми (на матеріалі сучасних англомовних коміксів) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 43-50
994180
  Ружановська М.В. Основні тематичні групи галліцизмів в арабських діалектах Магрибу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 337-344


  Розглядаються французькі запозичення в діалектах арабської мови країн Магрибу (Марокко, Алжир, Туніс). Виділено основні тематичні групи запозичень, за якими можна встановити факти впливу французької мови на арабські діалекти на лексичному рівні.
994181
   Основні тематичні напрями національної системи туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1999. – 100с. – ISBN 966-7246-01-9
994182
  Титов В. Основні теми в новітній філософії права США // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 85-91. – ISSN 0132-1331
994183
  Курило С.М. Основні тенденції багаторічних змін мінералізації води та вмісту головних іонів у річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 85-90. – ISSN 2306-5680


  Проаналізовано тенденції багаторічних змін характеристик гідрохімічного режиму у різні фази водного режиму для різних річок України. Встановлено основні тенденції трансформації хімічного складу річкових вод, а також їх зв"язок з глобальними ...
994184
  Тарасевич Н. Основні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні / Н. Тарасевич, А. Брит // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 197-210. – ISSN 2409-9260
994185
  Попович О.С. Основні тенденції в динаміці кадрового потенціалу української науки останнього десятиріччя / О.С. Попович, Т.М. Червінська // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 53-66. – ISSN 0374-3896


  Наведено статистичні дані та проаналізовано зміни загальних кількісних хар-к та внутрішньої структури кадрового потенціалу української науки за 1995-2006 рр.
994186
  Буткевич О.В. Основні тенденції в класичному міжнародному праві кінця XVIII - початку XX століть // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 306-330. – ISBN 978-966-2609-51-6
994187
  Стишов О. Основні тенденції в словотворенні української мови початку XXI століття // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (194/195), липень - серпень 2019. – С. 11-16
994188
  Раренко Л.А. Основні тенденції використання 3-D-графіки в інтерактивних видах зовнішньої реклами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 208-213. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
994189
  Василенко О. Основні тенденції використання інформаційно-бібліотечних ресурсів на сучасному етапі / О. Василенко, Р. Поліщук // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 83-90. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
994190
  Морщенок Т.С. Основні тенденції використання трудових ресурсів в Україні / Т.С. Морщенок, Н.О. Головченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 43-45. – ISBN 978-617-645-234-8
994191
  Шостенко О. Основні тенденції виникнення та закономірності розвитку адміністративної юстиції в Україні під час перебування в складі СРСР та на сучасному етапіі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 59-63
994192
  Самофатова В.А. Основні тенденції виробництва і споживання риби та рибної продукції в Україні / В.А. Самофатова, Ю.П. Паньків // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 29-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
994193
  Гончарук Л.В. Основні тенденції впливу технологій на бізнес // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 21-24


  Наводяться три головні тенденції інтеграції технологічних продуктів в діяльності організацій.
994194
  Турпак Н.В. Основні тенденції глобалізаційної думки на межі століть (ХІХ-ХХ ст.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 16-25
994195
  Ковальчук Інна Основні тенденції готельної індустрії - 2021 // Академія гостинності. – Киев, 2021. – № 4, серпень. – С. 40-43 : фото
994196
  Панасенко Т.В. Основні тенденції демогеографічного процесу регіону (на матеріалах Вінницької області) // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 57-62. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7293-90-4
994197
  Лавер О.Г. Основні тенденції демографічного розвитку України в 1991-2009 роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 180-191. – (Історія ; Вип. 25)
994198
  Затварська Олена Орестівна Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / Затварська Олена Орестівна, Матвійчук Анна Миколаївна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
994199
  Затварська О.О. Основні тенденції динаміки відсоткових ставок в Україні / О.О. Затварська, А.М. Матвійчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 175-181. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено аналіз чинників, які формують рівень відсоткових ставок в Україні. За допомогою багатофакторного кореляційного аналізу визначено найбільш дієві чинники зниження відсоткових ставок за кредитами банків у 1998-2005 роках.
994200
  Денисова Т. Основні тенденції діяльності держави у сфері застосування кримінальних покарань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 260-267. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
994201
  Білоус К.О. Основні тенденції діяльності інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 390-392. – ISBN 978-966-188-219-4
994202
  Абакуменко О.В. Основні тенденції діяльності небанківських фінансових посередників в Україні // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7206
994203
  Дячук Л. Основні тенденції еволюції майнових відносин подружжя у Візантійському праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 134-137
994204
  Теренда Н.О. Основні тенденції загальної та первинної захворюваності на гіпертонічну хворобу в Україні // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. О.М. Дзюба. – Київ ; Тернопіль, 2015. – № 4 (66). – С. 39-43. – ISSN 1681-2786
994205
  Кубліков В.К. Основні тенденції злиттів і поглинань корпорацій в країнах з транзитивною економікою на прикладі України / В.К. Кубліков, О.В. Тарасова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 2. – С. 108-113
994206
  Даус М.Є. Основні тенденції змін кліматичних чинників у межах водозбору Куяльницького лиману / М.Є. Даус, Н.С. Лобода // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 149-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
994207
  Кошляков О.Є. Основні тенденції зміни якісного складу питних підземних вод Херсонщини / О.Є. Кошляков, О.В. Щербак // Сучасні проблеми геології : зб. наук. праць, присвяч. 155-річчю з дня народж. акад. Павла Аполлоновича Тутковського / НАН України, Нац. наук.-природн. музей, Ін-т фундамент. досліджень Укр. наук. асоц. [та ін.] ; [редкол.: І.Г. Ємельянов та ін. ; наук. ред. К.І. Деревська]. – Київ : Інститут фундаментальних досліджень Української наукової асоціації [та ін.], 2013. – С. 301-305. – ISBN 978-966-02-6827-2
994208
  Ляховська О.В. Основні тенденції зовнішньої торгівлі України м"ясом та м"ясними продуктами // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 70-75 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
994209
  Бондар В.І. Основні тенденції і особливості зростання культурно-технічного рівня радянського селянства в період переходу від соціалізму до комунізму. : Дис... канд. філос.наук: / Бондар В.І.; КДУ. Кафедра філософ. гуман. фак-тів. – К., 1966. – 195л. – Бібліогр.:л.1-17
994210
  Цогла О.О. Основні тенденції інвестиційно-інноваційних процесів економіки України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 393-397. – ISSN 0321-0499


  Визначено фактори, що впливають на інвестиційний стан, який склався за останні роки в економіці України.
994211
  Бирка М.І. Основні тенденції інвестиційної активності промисловості України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 25-31. – ISSN 2306-6814
994212
  Вокальчук Г.М. Основні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х рр. XX століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 87-92


  У статті аналізуються загальні тенденції індивідуально-авторської лексичної номінації в українській поезії 90-х років 20 століття. Виявлені основні структурно-семантичні особливості авторських інновацій. The article touches upon the problem of general ...
994213
  Васютинська Ю.О. Основні тенденції інноваційної діяльності підприємств харчової промисловості = економіка та управління підприємствами / Ю.О. Васютинська, Н.Л. Кузьмінська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 97-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
994214
  Кошевцова М. Основні тенденції інноваційної діяльності українських підприємств у ХХІ ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 1 (115). – С. 53-56. – ISSN 1728-9343
994215
  Лозовий В. Основні тенденції історичної політики Російської Федерації: виклики та загрози для України // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 323-333. – ISBN 978-966-97599-1-7
994216
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 12 назв.
994217
  Якубіна В.Л. Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.03 - соціальна філософія та філософія історії / Якубіна В.Л.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 226л. – Бібліогр.: л.194-226
994218
  Гусєва Н.В. Основні тенденції міграційних процесів Сєвєродонецько-Лисичанської агломерації в умовах розташування в зоні геополітичного конфлікту / Н.В. Гусєва, О.М. Задєсєнцев // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 194-199. – ISBN 978-617-7069-75-8
994219
  Андріїв В.М. Основні тенденції міжнародно-правового розвитку законодавства з безпеки та гігієни праці // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 47-51. – ISBN 978-617-7450-09-1
994220
  Баранов Р.А. Основні тенденції міжнародного бізнесу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 198-203. – ISSN 0321-0499
994221
  Чехов С.А. Основні тенденції на ринку ріпаку України / С.А. Чехов, І.В. Чехова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 5 (654). – С. 55-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
994222
  Сергеєва О.С. Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського Союзу // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 36-38. – ISSN 1609-8595
994223
  Орлова Т. Основні тенденції політичного розвитку світу на межі тисячоліть // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С.430 -432. – ISSN 2076-1554
994224
  Гончарова О.О. Основні тенденції поширення прекарності у соціальних практиках української молоді // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 199-204. – ISSN 2076-1554
994225
  Кисельова О. Основні тенденції правового регулювання творів, створених у процесі виконання трудових обов"язків науково-педагогічним працівником, в Україні та у світі / О. Кисельова, О. Рисенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 30-35


  Аналіз деяких аспектів правового регулювання відносин, що виникають у процесі створення службового твору під час виконання трудової діяльності науково-педагогічним працівником, та основних договірних механізмів розподілу майнових прав на створені в ...
994226
  Гнатюк А.Д. Основні тенденції продукування новотворів у мові французької преси та проблема їх відтворення при перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 178-183. – ISBN 966-594-420-7
994227
  Охотнікова О. Основні тенденції протидії корупції в умовах соціально-економічної кризи в Україні / О. Охотнікова, І. Загородня // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 7 (163). – С. 6-9
994228
  Нагорняк Т.Л. Основні тенденції процесу політичної трансформації в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
994229
  Мироненко М.Ю. Основні тенденції реалізації монетарної політики України у контексті забезпечення сталого економічного розвитку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 21-26. – ISSN 2409-1944
994230
  Грінберг Л.Ф. Основні тенденції реінжинірингу документообігу в установах України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 80-86. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у визначенні основних тенденцій реінжинірингу документообігу в установах України за допомогою локальних і «хмарних» інформаційних технологій. Методологія дослідження базується на принципі об’єктивності, інформаційному та ...
994231
  Ізарова І. Основні тенденції реформування цивільного процесу Європейського Союзу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 79-80
994232
  Федишин М. Основні тенденції ринку банківських послуг: кредитний та депозитний акцент / М. Федишин, А. Жаворонок, А. Абрамова // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 412-425. – ISSN 2411-5215
994233
  Лазоренко Л.В. та інш. Основні тенденції розвитку агробізнесу в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.90-95
994234
  Дудар В. Основні тенденції розвитку агропродовольчого ринку України у зовнішньоекономічній діяльності // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 81-90. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
994235
  Конюх Г.В. Основні тенденції розвитку адміністративного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 203-208. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
994236
  Петренко І.І. Основні тенденції розвитку аналітичних центрів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 14-26. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
994237
  Сафоненко А.О. Основні тенденції розвитку антикорупційної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 148-152. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Йдеться про основні тенденції розвитку антикорупційних ініціатив та процесів, їх роль у розвитку українського суспільства.
994238
  Палієнко М.Г. Основні тенденції розвитку архівної освіти в країнах Західної Європи // Українське архівознавство: історія, сучасний стан та перспективи : наукові доповіді Всеукраїнської конференції (19-20 листоп. 1996 р.) / Голов. арх. упр. при Кабміні України ; Укр. наук.-досл. ін-т арх. справи та документознавства ; Київ. ун-т ім. Т. Шевченка ; Спілка архівістів України ; [упоряд. : В. Ляхоцький, І. Матяш]. – Київ : [Б. в.], 1997. – Ч. 2. – С. 21-25
994239
  Мельник О.В. Основні тенденції розвитку вищої жіночої освіти в другій половині XIX ст. - на початку XX ст. // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 30. – С. 90-96. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
994240
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині XX століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 312-314
994241
  Бадах Г. Основні тенденції розвитку вищої освіти Німеччини в другій половині ХХ століття // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет ; Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 2 : Історія. – С. 56-58.
994242
  Ковальова В.С. Основні тенденції розвитку військової лексичної підсистеми у XXI столітті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 272-276


  У статті сформульовано та проаналізовано основні тенденції розвитку німецької військової лексики та проблеми, що виникають при її перекладі українською мовою. В статье сформулированы и проанализированы основные тенденции развития немецкой военной ...
994243
  Овсяннікова Н.Ю. Основні тенденції розвитку вокальних фестивалів-конкурсів у сучасній Україні // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 435-441. – ISSN 2226-2180


  "Дослідження фестивального руху в Україні дає змогу побачити, як формується та розвивається національна пісенна культура. Помітне зростання кількості подібних заходів, зокрема в галузі вокального мистецтва. Це дає широке поле для дослідження окремих ...
994244
  Самая Т.В. Основні тенденції розвитку вокального мистецтва естради України: 60-70-ті роки XX століття // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 3. – С. 133-137. – ISSN 2226-3209
994245
  Грищук С.В. Основні тенденції розвитку вугільної промисловості на світовому ринку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 81-89. – ISSN 2222-4459
994246
  Осадча А.С. Основні тенденції розвитку вчення про спеціальний суб"єкт злочину в законодавстві та доктрині кримінального права у радянський період // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 532-535. – ISBN 978-966-458-403-3
994247
   Основні тенденції розвитку гендерної політики у 21 столітті : Матер-ли міжнар. наук.-прак. конф., 22-23 вересня 2005 р. – Запоріжжя : ЗДІА, 2005. – 190с.
994248
  Крашеніннікова А.А. Основні тенденції розвитку демогеографічної системи Чернігівської області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 51
994249
  Євтушевська О.В. Основні тенденції розвитку державного корпоративного сектора в Україні / О.В. Євтушевська, Ю.О. Солов"ян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 17-21. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
994250
  Смик О.С. Основні тенденції розвитку дитячого оздоровлення в Чернівецькій області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 156-159 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
994251
  Герасименко Ю.С. Основні тенденції розвитку екологічно орієнтованого бізнесу в Україні та світі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 83-88. – ISSN 2222-4459
994252
  Бобров В. Основні тенденції розвитку економіки вищої освіти в Україні (Про деякі підсумки дослідження) // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-39. – Бібліогр.: на 5 пунктів
994253
  Карп І.М. Основні тенденції розвитку енергетики України // Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 55-62. – ISSN 1607-7970
994254
  Дуднікова І.І. Основні тенденції розвитку заповідної справи в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2015. – Вип. № 63. – С. 267-277. – ISSN 2072-1692
994255
  Кальман О.Г. Основні тенденції розвитку злочинності в Україні в сучасних умовах / О.Г. Кальман, І.О. Христич // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 14. – С. 3-28.
994256
  Гнидка К.О. Основні тенденції розвитку культури на Буковині на сучасному етапі // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
994257
  Дубін В.Г. Основні тенденції розвитку лісокористування у Київському регіоні // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 16-25. – Бібліогр.: 16 назв
994258
  Любовець Н.І. Основні тенденції розвитку мемуаристики Буковини (кінець XIX ст. - 30-ті роки XX ст.) // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 9. – С. 65-89
994259
  Подолянська Н.О. Основні тенденції розвитку мовної освіти в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 182-191. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано вплив загальносвітових процесів глобалізації та інтернаціоналізації на розвиток мовного навчання у ВНЗ США.
994260
  Безарова Г. Основні тенденції розвитку моральності та релігійності у сучасному суспільстві // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2015. – № 3 (7). – С. 27-33. – ISSN 2311-9896
994261
  Фань Чженьсюань Основні тенденції розвитку музичної освіти Китаю у ХХ ст.: поєднання традицій та інновацій // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 51. – С. 77-87. – ISSN 2312-1548
994262
  Єгоров І. Основні тенденції розвитку науки та технологій в Україні та їх міжнародний вимір (огляд статистичних індикаторів) // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 52-61. – ISBN 978-966-171-947-6


  Проаналізовано сучасний стан науково-дослідної та інноваційної сфер України.
994263
  Ковальов Д.В. Основні тенденції розвитку неформальної зайнятості в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 13/14, липень. – С. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
994264
  Горлинський В.В. Основні тенденції розвитку нормативно-ціннісної системи у Збройних Силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
994265
  Ніколенко О.М. Основні тенденції розвитку оновленої драматургії кінця ХІХ- початку ХХ століть : Матеріал для вчителя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : Науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 4. – С.9-12. – ISSN 0205-471Х
994266
  Астахова В.І. Основні тенденції розвитку освіти у ХХІ сторіччі // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С. 245-250. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048


  У роботі висвітлюються дві основні тенденції розвитку сучасної освіти - інтернаціоналізація і глобалізація; називаються причини кризи освітніх систем, що поглиблюється.
994267
  Носенко Д.К. Основні тенденції розвитку партійної системи України за 1998 - 2014 роки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 125-129. – ISSN 2077-1800
994268
  Карамушка Л. Основні тенденції розвитку психології грошей у зарубіжній та вітчизняній психології / Л. Карамушка, О. Креденцер, О. Паршак // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – C. 49-59. – ISSN 2411-3190
994269
  Фролов Ю.О. Основні тенденції розвитку радянського виправно-трудового законодавства на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 58-61. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье дана характеристика основных тенденций развития советского исправительно-трудового законодательства: последовательного расширения предмета исправительно-трудового права, включения в систему исправительно-трудовых учреждений (ИТУ) их новых ...
994270
  Карпенко Ю.М. Основні тенденції розвитку регіональних ринків зовнішньої реклами : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 184-191 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
994271
  Балабушевич Т.А. Основні тенденції розвитку ремесел і промислів Галичини у ХVIII ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 182 : Історичні науки. – C. 13-18. – ISSN 1996-5931
994272
  Мельник Б. Основні тенденції розвитку світового м"ясного птахівництва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 52-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
994273
  Питель С.М. Основні тенденції розвитку світового ринку біологічного палива // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 168, ч. 3. – С. 208-210. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
994274
  Біда С.О. Основні тенденції розвитку світового ринку єврооблігацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 263-270.
994275
  Рак Ю.А. Основні тенденції розвитку світового ринку консалтингових послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 91-97


  Стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку світового ринку консалтингових послуг. В статті розглядається еволюція консалтингу як виду діяльності. З метою виявлення особливостей світового ринку консалтингових послуг в сучасних умовах ...
994276
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури 40-50-х рр. XX ст. // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 43-45
994277
  Девдюк І.В. Основні тенденції розвитку світової літератури першої половини XX століття / І.В. Девдюк, А.М. Кучера // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 7/8. – С.68-71
994278
  Козубенко Л. Основні тенденції розвитку світової міфологічної критики у XX столітті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 75-82. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
994279
  Федуняк С.Г. Основні тенденції розвитку системи міжнародної безпеки в Європі і Євразії : три виміри консолідації // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.30-36
994280
  Гарафонова О.І. Основні тенденції розвитку стартап-проектів як форми інноваційно креативних підприємств на українському ринку комп’ютерного програмування / О.І. Гарафонова, В.Ю. Кулинич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 133-138. – ISSN 2222-4459
994281
  Рипська Н.П. Основні тенденції розвитку сучасного прогресивного зарубіжного мистецтва / Н.П. Рипська. – Київ, 1965. – 32с.
994282
  Матюша П.А. Основні тенденції розвитку сучасної української військової термінології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 292-296
994283
  Терентьєва Н.О. Основні тенденції розвитку сучасної університетською освіти: європейський вимір // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 22-27. – ISSN 2304-0629
994284
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку сучасної французької суспільної географії // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 31-37. – Бібліогр. 101 назва. – ISSN 1561-4980
994285
  Галака О.І. Основні тенденції розвитку та ймовірні форми воєн і збройних конфліктів майбутнього / О.І. Галака, О.А. Ільяшов, Ю.М. Павлюк // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 10-15.
994286
  Сілкіна Ю.Л. Основні тенденції розвитку та перспективи фінансово-промислових груп в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 186-188
994287
  Ольховая І.О. Основні тенденції розвитку телекомунікаційних підприємств України // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 62-68. – ISSN 2415-8089
994288
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку територіальної субструктури зовнішньої торгівлі України : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 37-46 : Рис., карт. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 1561-4980
994289
  Андрущенко В.П. Основні тенденції розвитку університетської освіти в XXI столітті // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-439-753-4
994290
  Азаренкова Г. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г. Азаренкова, І. Шкодіна // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 2 (192). – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
994291
  Теслюк Г.С. Основні тенденції розвитку французької авторської казки у другій половині XX-на початку XXI століть // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 81-95


  Проаналізовано головні напрямки розвитку жанру французької авторської казки на сучасному етапі (друга половина ХХ - початок ХХІ століть), виділено основні піджанри за семантичним критерієм та наявністю зв"язку із попередньою традицією жанру.
994292
  Савчук І.Г. Основні тенденції розвитку французької суспільної географії у 70-80-х роках ХХ століття // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 74-82. – Біблігор. 84 назви. – ISSN 1561-4980
994293
  Титаренко В.В. Основні тенденції розвитку харизматичного руху в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 133. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
994294
  Карсим І.А. Основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-27. – (Історія ; вип. 44)


  На основі архівних та опублікованих матеріалів аналізуються проблеми виникнення та основні тенденції розвитку церковної археології у другій половині XIX - на початку XX ст.
994295
  Гаврилюк Н.В. Основні тенденції словотворчої практики київських неокласиків // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 2, ч. 1. – С. 63-66. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
994296
  Кожушко Т.В. Основні тенденції соціальної діяльності католицьких чернечих орденів та згромаджень в Україні періоду незалежності // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 31-34
994297
  Косачова О. Основні тенденції становлення бібліотечної журналістики в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
994298
  Юрченко А. Основні тенденції становлення та розвитку інституту етнічного лобіювання в політичній системі США // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 139-142. – ISBN 978-966-171-783-9
994299
  Чернюк О.В. Основні тенденції сучасних процесів глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 142-150
994300
  Палій О.А. Основні тенденції та етапи розвитку теорії підручника з іноземних мов // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2014. – № 4 (80). – C. 3-9. – ISSN 1


  У статті проведено комплексний аналіз основних тенденцій та етапів розвитку теорії підручника з іноземних мов в Україні та за кордоном. На основі вивчення досвіду теорії і практики створення підручників з іноз. мов для загальноосвітніх навчальних ...
994301
  Бербенець О.В. Основні тенденції та наслідки міжнародної трудової міграції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 26-29. – ISSN 2306-6792
994302
  Смалійчук Г.В. Основні тенденції та перспективи взаємодії України із країнами Близького Сходу і Північної Африки у контексті зовнішньої циркулярної міграції інтернаціональних працівників / Г.В. Смалійчук, О.В. Субочев // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 84-88 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
994303
  Веровка Г.О. Основні тенденції та перспективи розвитку міжнародного ринку аутсорсинговмх послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 116-119. – ISBN 978-617-696-385-1
994304
  Власенко О.О. Основні тенденції та перспективи розвитку ринку депозитів в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 341-346. – ISSN 1993-6788
994305
  Федорова А.Л. Основні тенденції та проблеми розвитку міжнародних механізмів захисту соціальних прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 48-54. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто основні міжнародні механізми захисту соціальних прав людини на універсальному та європейському рівні, визначено сучасні тенденції їх розвитку. Автор зосереджує увагу на питаннях підвищення їх ефективності за допомогою процедур ...
994306
  Хаустова В.Є. Основні тенденції та проблеми розвитку науки в Україні / В.Є. Хаустова, О.І. Решетняк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 62-72. – ISSN 2222-0712
994307
  Тарасюк Г.М. Основні тенденції та проблеми розвитку підприємств харчової промисловості Житомирської області в нових економічних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 193-199. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються основні тенденції розвитку харчової промисловості Житомирської області за останні роки, визначені основні проблеми та перспективні напрямки розвитку галузі.
994308
  Власенко О.О. Основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні / О.О. Власенко, С.М. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 343-350. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні тенденції та проблеми розвитку ринку аудиторських послуг в Україні. Охарактеризовано правову базу аудиторської діяльності. Висвітлено динаміку зміни кількості суб"єктів ринку аудиторських послуг. Визначено основні ...
994309
  Дорожко І.І. Основні тенденції та прояви глобалізації у рефлексивних діях особистості // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 63. – С. 18-26


  Основні тенденції та прояви глобалізації мають соціальні витоки, що перебувають у тісному взаємозв"язку з процесами адаптації, мотивації, рефлексії. Ключові слова: глобалізація, рефлексія, особистість. Основные тенденции и проявления глобализации ...
994310
  Юхименко П.І. Основні тенденції та стратегія сучасної монетарної політики // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 35-41. – ISSN 1729-360Х
994311
  Сапожніков А.О. Основні тенденції та характері риси іноземної колонізації Півдня України (друга половина XVIII - перша половина XIX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 98-99. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні тенденції та характерні риси процесу колонізації Півдня України, який відбувався впродовж другої половини XVIII - першої половини XIX ст.
994312
  Козерод О.В. Основні тенденції та характерні особливості розвитку антисемітизму в Європі у XXI столітті // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 27-73. – ISBN 978-966-02-8321-3
994313
  Швиданенко О.А. Основні тенденції трансформації глобальної конкурентноспроможності : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 46-55 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
994314
  Легенчук С.Ф. Основні тенденції у сфері бухгалтерського обліку: шляхи розвитку в XXI столітті / С.Ф. Легенчук, А.В. Рабошук // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (71). – C. 32-37. – ISSN 2307-9878
994315
  Гнатик Я.Б. Основні тенденції у сфері інституціоналізації міжнародних фінансових ринків / Я.Б. Гнатик, В.В. Маслій // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 2 (57). – С. 41-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
994316
  Гутник І.М. Основні тенденції у творчості молодих балетмейстерів-постановників українського народно-сценічного танцю // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 201-208. – ISSN 2226-2180
994317
  Александрова О.Ю. Основні тенденції у формуванні системи освіти в Україні // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 48
994318
  Прушківська Основні тенденції української економіки на шляху євроінтеграції України / Прушківська, Кельдер, І.В. Дорошенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-180. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Статтю присвячено дослідженню проблеми української економіки на шляху євроінтеграції України. Обґрунтовано необхідність поглиблення реформ у сфері економічної і соціальної політики держави та більш жорсткого контролю з боку держави щодо виконання Плану ...
994319
  Цибуляк А.Г. Основні тенденції формування військово-політичної ситуації в Європі на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 155-157
994320
  Замора О.І. Основні тенденції формування і використання трудових ресурсів в аграрних підприємствах : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 85-90 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
994321
  Бабюк В.А. Основні тенденції формування і фуекціонування французької радіоекологічної термінології // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 13-17. – ISBN 966-581-623-3
994322
   Основні тенденції формування інвестиційного клімату з позиції впливу на економічну безпеку держави / Н.І. Гавловська, Є.М. Рудніченко, В.В. Гарбузюк, В.Ю. Білань // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
994323
  Волкова Н.В. Основні тенденції формування професійної культури майбутніх інженерів-педагогів економічного профілю // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2020. – Vol. 11. – С. 44-66. – ISBN 978-966-97809-0-4. – ISSN 2415-3729
994324
  Вергізова В.М. Основні тенденції функціонування молодіжних субкультур у сучасній Україні: регіональний аспект // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 92-97. – ISSN 2077-1800
994325
  Тонкошкур М.В. Основні тенденції функціонування туристичного ринку в регіонах України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 229-236. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
994326
  Чан Ан Основні тенденції щодо формування міжнародного маркетингового середовища в країнах АСЕАН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 178-179
994327
  Звєряков М. Основні тенденції, проблеми та перспективи економічного розвитку Одеської області : регіональний аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 38-39 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1810-3944
994328
  Павлюк О. Основні теоретико-концептуальні підходи до вивчення самооцінки особистості у вітчизняній та зарубіжній літературі // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 4 (4). – С. 59-65. – ISSN 2311-9896
994329
  Олефір Є.А. Основні теоретико-методологічні аспекти адаптації банківської системи до особливостей фінансово-економічного простору: її сутність, види та форми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 122-131. – ISSN 1562-0905
994330
  Радзієвський В. Основні теоретико-методологічні напрями вивчення української кримінальної субкультури // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 139-142
994331
  Купрєєва Ю.О. Основні теоретико-методологічні підходи до вивчення протестної діяльності в зарубіжній соціології // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 60-65. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
994332
  Дорошенко І.В. Основні теоретико-методологічні підходи дослідження та шляхи розвитку підприємницької діяльності на селі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 66-69. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні методичні підходи дослідження підприємництва на селі. It has made the fundamental methodical approaches exploration business on the village.
994333
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні виклади відомих суфіїв як відображення універсальності положень суфізму // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 16-24
994334
  Різун В.В. Основні теоретичні засади моделювання ЗМІ / В.В. Різун, Т.В. Скотникова // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 6-10


  У статті розглянуто основні поняття моделювання як одного із методів наукового дослідження. In a paper the idealized fundamentalses of modeling -as the method scientific research.
994335
  Думашівський Я.Є. Основні теоретичні засади передачі іншомовних власних назв на українську мову // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 12. – С. 66-72. – ISBN 966-581-550-4
994336
  Комарівська Н.М. Основні теоретичні засади формування аграрних холдингів в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 151-152
994337
  Володіна К.О. Основні теоретичні концепції аналізу самоідентифікації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 105-114. – (Серія соціологічна ; вип. 8). – ISSN 2078-144X
994338
  Кобан О.Г. Основні теоретичні ознаки формування поняття "правове обмеження" // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 64-68. – ISBN 978-966-7166-36-6
994339
  Тревого І. Основні теоретичні передумови спостережень за деформаціями морських гідротехнічних споруд геодезичними меиодами / І. Тревого, Я. Костецька, М. Звигіна // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 2 (34). – С. 77-84 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1819-1339
994340
  Софіна Л.В. Основні теоретичні підходи до вивчення почуття провини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-85. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Досліджено емоції провини як феномена моральних почуттів, актуальність чого не викликає сумніву з огляду на складну природу цього почуття та його значного впливу як на окрему особистість, так і на розвиток усього суспільства. Доведено, що без провини ...
994341
  Давидченко Т.С. Основні теоретичні підходи до вивчення типології періодичних видань для дітей // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 24-26
994342
  Кошелева Л. Основні теоретичні підходи до визначення публічного адміністрування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 13-19. – ISSN 2414-4436
994343
  Шамраєва В.М. Основні теоретичні підходи до дослідження еволюції концепту міжнародна безпека // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 88-94. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
994344
  Линдюк О.А. Основні теоретичні підходи до модернізації системи державної служби України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-105. – ISSN 2220-1394
994345
  Пастух Л.В. Основні теоретичні підходи до управління мотивацією професійної діяльності педагогів закладів освіти // Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні : тези ІII Всеукр. конгр. з орг. та екон. психології (20-22 черв. 2019 р., м. Кам"янець-Подільський) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. орг. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки ; [редкол.: С.Д. Максименко та ін.]. – Київ ; Кам"янець-Подільський : [б. в.], 2019. – С. 42-43
994346
  Голубій І.Е. Основні теоретичні підходи до формування зовнішньоторговельної політики держави в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 62-74. – ISSN 2308-6912
994347
  Легеза Є. Основні теоретичні положення концепції публічних послуг в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 81-85
994348
  Вільчинська І.Ю. Основні теоретичні положення соціологічних та соціально-психологічних напрацювань щодо мотивів політичної активності // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 187-192
994349
  Фролов С.М. Основні теоретичні положення сучасного бюджетного менеджменту / С.М. Фролов, О.О. Білопільська // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 8-13
994350
  Нич Т.В. Основні теоретичні проблеми історико-філософської науки в інтерпретації В. Асмуса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 106-109. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні принципи розуміння історико-філософського процесу та методи його пізнання в інтерпретації В. Асмуса. This article evolves the basic principles of understating historic-philosophical process and the main methods of it is ...
994351
  Кухарук О.Ю. Основні теоретичні та емпіричні підходи до вивчення взаємозв"язку етнонаціональної та мовної ідентичностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 40-50. – ISSN 2309-8287
994352
  Сонник Н.С. Основні теоритичні та методологічні установки когнітивної лінгвістики / Н.С. Сонник, Т.Е. Щеглова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 307-309. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Статтю присвячено передумовам виникнення та особливостям формування когнітивної парадигми в мовоз навстві, базовим поняття когнітивної лінгвістики та найбільш актуальним проблемам сучасної когнітивної науки. The article is devoted to a description of ...
994353
  Дідич В.П. Основні теорії і проектування фальцювально-різальної та приймально-вивідних простроїв рулонних друкарьких машин.ж : Автореф... Доктора техн.наук: 05.05.01 / Дідич В.П.; Укр.акад.друкарства. – Львів, 1998. – 32л.
994354
  Іванов В. Основні теорії масової комунікації і журналістики : навч. посібник / Валерій Іванов ; [за наук. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Центр Вільної Преси, 2010. – 257, [1] с. – (Бібліотека масової комунікації "Академія Української Преси""). – ISBN 978-966-2123-22-7
994355
  Задорожна О.С. Основні теорії масової комунікації і журналістики. Покажчик змісту // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 58


  Наводимо відомості про новий навчальний посібник професора Іванова В. Ф. (завідувача кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка). It is presented the information about new manual of the professor ...
994356
  Кохановська О. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 52-59. – ISSN 0132-1331


  Публікація присвячена аналізу основних теорій права інтелектуальної власності та їх впливу на розвиток сучасного законодавства в Україні. Основна увага приділена дискусії про природу прав інтелектуальної власності, розмежуванню понять права власності ...
994357
  Далєвська Т.А. Основні теорії та моделі місцевих фінансів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 155-162. – ISSN 2306-546X
994358
  Кохановська О. Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інституту і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 186-200


  Автор статті називає існуючі й аналізує дві основні концепції, які розвиваються в Україні у сфері інформаційних правовідносин. Вона викладає і аргументовано доводить актуальність і цінність для розвитку вітчизняної науки теорії інформаційних прав як ...
994359
  Шостак М.В. Основні теорії утворення Київської Русі в українознавчих дослідженнях XX-XXI століття : [монографія] / Шостак М.Ф. ; [відп. ред. Фігурний Ю.С.] ; Нац. науково-дослідний ін-т українознавства, Відділ укр. етнології. – Київ : ННДІУ, 2011. – 142 с. – Бібліогр.: с. 118-133. – ISBN 966-8327-11-1
994360
  Цюрупа М.В. Основні терміни логіки : Словник / М.В. Цюрупа, Волошко Іван Михайлович; Ки вськ. військовий гуманітарний ін-тут. – Київ, 1997. – 53 с.
994361
  Малярчук Р. Основні термінологічні характеристики сфери послуг // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 8-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
994362
  Копистира А.М. Основні технології відмивання брудних грошей у міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 51-55.
994363
  Силадій І.М. Основні технології і спрямування педагогічного дискурсу // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 69-78. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
994364
  Бак М. Основні технології мультимедійної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 2 (57). – С. 49-57. – ISSN 2078-1016


  Мультимедійні засоби навчання є невід"ємним компонентом практично будь-якої сучасної методичної системи. Використання мультимедіа сприяє: індивідуалізації навчально-виховного процесу з урахуванням рівня підготовленості, здатностей, інтересів і потреб ...
994365
  Яцков М.В. Основні технологічні схеми базових неорганічних виробництв : навч. посібник : академ. рівень / М.В. Яцков, Н.М. Корчик, О.А. Пророк ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Технічний коледж. – Рівне : НУВГП. – (Технічний коледж). – ISBN 978-966-327-462-1
Ч. 1. – 2020. – 206, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 200-205. – Бібліогр.: с. 206 с.
994366
  Мешко І.М. Основні течії західноєвропейської та амеріканської економічної думки : Посібник / І.М. Мешко. – Ужгород, 1992. – 163 с.
994367
  Давидюк Г.Є. Основні типи дефектів у твердих тілах : Методичні рекомендації / Г.Є. Давидюк,В.В. Божко. – Луцьк : Вежа, 1999. – 26 с.
994368
  Соколова С. Основні типи мовної поведінки киян (за даними анкетування) // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 2 (46). – С. 38-55. – ISSN 1682-3540


  У статті схарактеризовано типи мовної поведінки сучасних мешканців Києва на тлі мовної ситуації в місті з урахуванням її динаміки. Реальні типи мовної поведінки киян зумовлені передусім їхньою мовною компетенцією (координативний чи субординативний тип ...
994369
  Логвиненко Б.О. Основні типи моделей публічного адміністрування сферою охорони здоров"я // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 59-63
994370
  Галецький Л.С. Основні типи рудоносних структур України / Л.С. Галецький, У.З. Науменко, Н.М. Чернієнко // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 12-19 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
994371
  Галецький Л.С. Основні типи рудоносних структур України // [Третій] міжнародний геологічний форум "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)" : Україна, Миколаїв. обл., с. Коблеве, 15-20 серп. 2016 р. : [матеріали форуму] / "Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво (Гоеофорум-2016)", міжнар. форум. – Київ : УкрДГРІ, 2016. – С. 35-40. – ISBN 978-966-7896-74-4
994372
  Матюх С.А. Основні типи світових національних систем вищої школи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 122, (ч. 2). – С. 122-130. – ISSN 2308-6912
994373
  Сепетий Д.П. Основні типи світогляду та критерії (підстави) їх визначення // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (33). – с.43-53
994374
  Олійников В.А. Основні типи синтаксичних словосполучень за ступенем семантичної спаяності компонентів у недільних і відпустових на всю седмицю тропарях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 278-285


  Дослідження присвячене аналізу моделей синтаксичних словосполучень за ступенем семантичної єдності між компонентами, які функціонують у текстах конфесійного стилю української мови. Исследование посвящено анализу моделей синтаксических словосочетаний ...
994375
  Мочульська М. Основні типи сучасного розуміння правової доктрини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 44-52. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
994376
  Ярмолюк Р.С. Основні типи та джерела помилок у записах електронного каталогу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 689 : Інформаційні системи та мережі. – С. 348-357. – Бібліогр.: с. 357; 8 поз. – ISSN 0321-0499
994377
  Антонова О.М. Основні типи та характеристика негативного впливу на економічну безпеку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 189-194. – ISSN 1993-6788
994378
  Бондар Л.О. Основні типи трансформацій фразеологічних одиниць у іспанській пресі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 25-33


  У статті досліджуються особливості функціонування фразеологічних одиниць у мові газетної публіцистики, а також розглядаються основні типи фразеологічних одиниць у іспанській пресі. В статье исследуются особенности функционирования фразеологических ...
994379
  Петровська О.А. Основні типи уроків з української мови в 5-7 класах / О.А. Петровська. – К., 1959. – 72с.
994380
  Чечуліна І. Основні типи штампованого орнаменту античного чорнолакового посуду // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 420-423. – ISBN 978-966-171-893-6
994381
  Шенгерій Л.М. Основні традиції моделювання раціонального знання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 170-173. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізується основні традиції розуміння раціональності в сучасних дослідженнях. We analyze the main contexts of rationality in the modern investigation.
994382
  Скворцова Т.Г. Основні традиції у розумінні поняття "дискурс" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 45-49. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються походження поняття "дискурс" та різні аспекти його розуміння. Застосовуються міждисциплінарні підходи до вивчення цього питання.
994383
  Гончаренко-Закревська Основні трансформаційні зрушення вищої освіти України в роки незалежності (1991-2017 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 8 (151), серпень. – С. 135-140. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито основні етапи становлення та розвитку системи вищої освіти України в роки незалежності. Наведено перелік нормативно-правових документів, які регулюють діяльність системи вищої освіти України. Представлено інформацію щодо динаміки ...
994384
   Основні трансформаційні зрушення у системі вищої освіти в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 21-33. – ISSN 2072-9480


  У статті подано аналіз змін основних параметрів системи вищої освіти України на національному та регіональному рівнях, порівняння вітчизняних та міжнародних трендів у сфері вищої освіти, доведено необхідність адаптації мережі її закладів до існуючих ...
994385
  Коробкін А.З. Основні тренди внутрішньої торгівлі та перспективні напрями її розвитку Республіці Білорусь : ( публікується російською мовою) / А.З. Коробкін, А.Я. Якімик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (77). – С. 39-45 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
994386
  Теодорович Л.В. Основні тренди сталого розвитку ресторанного господарства / Л.В. Теодорович, О.В. Недзвецька // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 266-271. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
994387
  Ерастов В.І. Основні тренди страхового ринку зарубіжних країн, що мають позитивний вплив на інтернет-страхування // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 110-118. – ISSN 2307-9878


  Стаття присвячена дослідженню існуючих трендів страхового ринку, котрі можуть мати позитивний вплив на розвиток Інтернет-страхування та страхової галузі в цілому. Розкриті основні передумови та наслідки існування даних віянь страхового ринку. Як ...
994388
  Резнікова О.О. Основні тренди трансформації глобальної економічної і суспільної моделі: висновки для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 81-84
994389
  Тимофєєва Г.В. Основні тренди управління глобальними компаніями // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 83-86. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "У сучасній науці управління давно cформувався напрям, пов"язаний з аналізом, дослідженням та прогнозуванням розвитку глобального суспільства, його інститутів, структур та систем. У рамках цього напряму актуальним є аналіз економічних акторів, чия ...
994390
  Рязанцева О.В. Основні уміння викладача дистанційної системи освіти, що сприяють успішній організації навчального процесу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 64-73. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471
994391
  Запоточний В.І. Основні умови випуску та порядок розміщення державних облігацій України з індексованою вартістю // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.11. – С. 240-244. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
994392
  Ткач А.П. Основні умови возз"єднання України з Росією за Березневими "статтями" 1654 р. // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 6-12
994393
  Поляк О.Я. Основні умови ефективної політики управління корпоративним бізнесом у банку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 74-76 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
994394
  Войчук О. Основні умови регулювання господарських відносин щодо поставок // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.57-62
994395
  Гладський О. Основні умови та фактори здійснення євроінтеграційного вибору України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 94-101
994396
  Воропаєва Т. Основні умови, механізми та чинники консолідації українства у постколоніальну добу // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 36-40. – ISSN 2520-2626


  "В умовах неоголошеної гібридної війни Росії проти України значно актуалізується проблема консолідації українства як транскордонної, трансдержавної і трансконтинентальної спільності. Зростає інтерес до вивчення умов, чинників та механізмів такої ...
994397
  Ярошевська М.О. Основні учасники комунікативної ситуації ток-шоу (на матеріалі французьких телевізійних ток-шоу полемічного типу) / М.О. Ярошевська, Т.В. Бурмістенко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 404-415


  Статтю присвячено дослідженню комунікативної поведінки ведучого, гостей, студійного та масового глядачів як учасників комунікативної ситуації телевізійного ток-шоу. На матеріалі французьких ток-шоу полемічного типу "LeGrandJournal", "SalutlesTerriens". ...
994398
  Рябцева Я.Г. Основні учасники судових процедур банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 85-91.
994399
  Рябцева Я.Г. Основні учасники судових процедур банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 76-81
994400
  Жукова Валерія Основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглядаються основні фази репродукування та менеджменту кадрових ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів у період переходу від індустріального суспільства до інформаційного.
994401
  Прокопчук В. Основні фактори активізації краєзнавчого руху на Правобережній Україні в 20-ті роки XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 6-15
994402
  Соловйов В.М. Основні фактори високого рівня корупції в державному управлінні України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 119-121
994403
  Сафонова В.Є. Основні фактори впливу на ефективність функціонування вищих освітніх і наукових установ // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 56-64.
994404
  Поліщук А.С. Основні фактори впливу на зростання вартості земельних ділянок власників земельних часток (паїв) в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 57-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
994405
  Вдовічен А.А. Основні фактори впливу на інноваційний розвиток туристичного бізнесу в Україні / А.А. Вдовічен, В.А. Зінченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 31-39. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
994406
  Калюжна Ю.П. Основні фактори впливу на конкурентоспроможність підприємства // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 75-80 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
994407
  Пузирьова П.В. Основні фактори впливу на процес формування та розвитку інноваційного потенціалу інтегрованих структур бізнесу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 72-81. – ISSN 2522-1620
994408
  Мірошниченко Т.М. Основні фактори впливу на цінову політику золота в умовах фінансової глобалізації на світових ринках / Т.М. Мірошниченко, М.І. Писаревський, Є.Б. Фрунт // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 21-27. – ISSN 2222-4459
994409
  Демчишин М.Г. Основні фактори динаміки схилів на Битківському нафтопромислі / М.Г. Демчишин, В.Д. Сукновський // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 92-96 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
994410
  Дахно О.Ю. Основні фактори забезпечення територіальної цілісності сучасної держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 375-380. – ISSN 2076-1554
994411
  Філонич В.С. Основні фактори і тенденції становлення конкурентної регіональної економіки / В.С. Філонич, Т.О. Праченко // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 36-41. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
994412
  Россіхіна О.Є. Основні фактори конкурентоспроможності підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 184-187. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
994413
  Тімченко В.М. Основні фактори погіршення екологічного стану пониззя Дніпра / В.М. Тімченко, В.Л. Гільман, Є.І. Коржов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 138-144
994414
  Озимко М. Основні фактори працевлаштування випускників внз напряму підготовки "соціологія" // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
994415
  Макарчук М. Основні фактори психофізіологічного стану людини / М. Макарчук, Н. Філімонова, Т. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 63-66. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  При комп"ютерному тестуванні 96 обстежуваних обох статей, середній вік яких складав 20 ± 1 рік, визначали значення 16 загальновживаних психофізіологічних показників, а також рівні особистісної і реактивної тривоги та брехні. В результаті факторного ...
994416
  Теренда Н.О. Основні фактори ризику у виникненні та розвитку хвороб системи кровообігу // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 30-32. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою дослідження було дослідити роль основних факторів ризику в розвитку хвороб системи кровообігу. Ми провели систематичний аналіз наукових джерел інформації щодо впливу низки факторів ризику на виникнення та розвиток хвороб системи ...
994417
  Кіпень В. Основні фактори розвитку вищої освіти / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 24-37. – ISBN 966-639-065-5
994418
  Колодій П.П. Основні фактори розвитку ринкових земельних відносин у сучасних умовах // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 17-19. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
994419
  Бондарчук І. Основні фактори становлення фондового ринку в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 177-183
994420
  Антонюк Т. Основні фактори стримування інтеграційних процесів у сфері вищої освіти України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Інтеграційні процеси у сфері сучасної вищої освіти України потребують активізації. З"ясування чинників, які стримують міжнародну складову життєдіяльності столичних вишів, сприятиме пошукам шляхів їх усунення, посиленню міжнародних зв"язків та реальної ...
994421
  Мороз В.І. Основні фактори та методи підвищення конкурентоспроможності підприємства на ринку праці // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 110-117
994422
  Макарчук К.О. Основні фактори транснаціоналізації компаній країн Східної Азії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 58-64. – ISSN 2222-4459
994423
  Силадій І. Основні фактори формування демократичних цінностей студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 3 (66). – С. 76-83. – ISSN 2078-1016
994424
  Музика Е.В. Основні фактори формування нового образу феномена багатства у суспільстві споживання // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 97-99
994425
  Гордіца Т. Основні фактори формування політики банківських заощаджень домогосподарств України: теоретична сутність та особливості // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 236-240. – ISSN 1993-0259
994426
  Ромащенко І. Основні фактори формування творчої особистості фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 54-58. – ISSN 2308-4634
994427
  Боднар В.В. Основні фактори формування тримовної освіти в Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 478-485
994428
  Мостовий Г.І. Основні фактори формування трудового потенціалу / Г.І. Мостовий, Т.В. Світлична // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 1 (42). – С. 128-130
994429
  Скляренко Д.В. Основні фактори, що визначатимуть зовнішню політику США за президентства Джорджа Уокера Буша // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С. 70-79
994430
  Джалюк І. Основні фактори, що впливають на сучасний стан ринку туристичних послуг Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 89-90
994431
  Таряник О. Основні фактори, що впливають на трудову мобільність та економічну активність населення / О. Таряник, О. Колмакова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 42-50.
994432
  Вишновецька С.В. Основні фактори, що складають загрозу безпеці працівника під час трудової діяльності // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 30-37. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню основних факторів, що складають загрозу безпеці працівника під час трудової діяльності. Визначено різновиди безпеки та її зовнішні загрози. Зроблено висновок, що виробниче середовище повинне бути організоване так, щоб ...
994433
  Жукова Н.В. Основні фактори, які ускладнюють фемінізацію найменувань у французькій мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 124-127
994434
  Бондарчук Н.В. Основні фактори, які формують вплив на якість людського капіталу // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 136-141. – ISSN 2313-8246
994435
  Александрова В.П. Основні фонди і виробничі потужності промислових підприємств та їх використання / Александрова В.П., Рижков І. ; АН УРСР, Рада наук.-техн. пропаганди. – Київ : АН УРСР, 1957. – 60 с.
994436
  Дорош І Основні фонди колгоспів / І Дорош. – К, 1973. – 61с.
994437
  Рижков І.І. Основні фонди промислових підприємсьв і шляхи їх кращого використання / І.І. Рижков. – Київ, 1956. – 16с.
994438
  Коросташ А.І. Основні фонди та економія суспільдної праці / А.І. Коросташ. – Київ, 1970. – 183с.
994439
  Бугайова О.О. Основні фонди та оборотні засоби Збройних Сил України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 71-79. – ISSN 2413-1342
994440
  Козюбра М. Основні форми буття права та взаємовідносини між ними // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 21-30. – ISSN 0132-1331
994441
  Шуліка Я.В. Основні форми глобального суспільного розвитку в концепції "імперії" М. Хардта й А. Негрі // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 98-100. – ISBN 978-966-97734-7-0


  Майкл Хардт (Michael Hardt) відомий завдяки книзі "Імперія" (Empire), нап. у співавторстві з Антоніо Негрі (2000). Її було названо "Комуністичним маніфестом XXI століття".
994442
  Яровой Т.С. Основні форми державного правління і парламентаризм: правові аспекти взаємодії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 77-80
994443
  Пампура М.В. Основні форми деформації правосвідомості у перехідному українському суспільстві // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 41-50. – ISSN 1999-5717
994444
  Драпогуз В.П. Основні форми екстраполяції як методу соціального пізнання // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій ; редкол.: В.В. Кізіма, Т.Д. Суходуб, С.В. Таранов [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 32. – C. 210-217. – ISSN 2077-8309
994445
  Ковальова О.М. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки / О.М. Ковальова, В.В. Кірсанова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 85-92. – ISSN 2306-6806
994446
  Сербалюк Ю.В. Основні форми надання соціальної допомоги громадськими благодійними організаціями в історії України // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 140-141


  У статті розглянуті форми соціальної допомоги населенню з боку громадських благодіних організацій у період розвитку капіталізму в Україні у кінці XIX - на початку XX ст.
994447
  Артеменко І.В. Основні форми організації навчання у вищій школі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 7-9. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
994448
  Регейло І. Основні форми підготовки фахівців вищої кваліфікації в Україні у 1945-1957 рр. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1/2. – С. 88-94. – ISSN 1609-8595
994449
  Каракоз О. Основні форми прояву цензури в публічних бібліотеках України (30-ті рр. XX ст.) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 48-50. – ISSN 2076-9326
994450
  Бідей О. Основні форми реалізації правової політики // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46. – ISSN 0132-1331
994451
  Максакова Р.М. Основні форми реалізації установчої влади: Україна та зарубіжний досвід // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 374-378
994452
  Ісаєва Н. Основні форми рецепції української літератури в Китаї // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 313-319
994453
  Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А. Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.165-178
994454
  Боброва Аліна Григорівна Основні форми сучасного політичного насилля : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.01 / Боброва А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
994455
  Гаврилко П.П. Основні форми та методи державного регулювання економіки регіону // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (194/195). – С. 96-100
994456
  Ківалов С.В. Основні форми та методи проведення митної політики / С.В. Ківалов, Б.А. Кормич // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.3-16
994457
  Дикий О.В. Основні форми та напрями державно-приватного партнерства в будівельній сфері // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 48-51
994458
  Коломіна О.Б. Основні форми та функції інтелектуального капіталу підприємства / О.Б. Коломіна, К.В. Ковтуненко // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 20-22. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
994459
  Костєв В.М. Основні форми усвідомлення проблем у науці / В.М. Костєв, С.М. Форкош // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – С. 55-59. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (13))
994460
  Шуліка А.А. Основні форми участі прекаріату в політиці соціального партнерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 415-424
994461
  Гаращук О.В. Основні функції вищої освіти України в контексті ії модернізації та євроінтеграції / О.В. Гаращук, В.І. Куценко // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – C. 7-16. – ISSN 2218-5348


  Увага приділяється генезису вищої освіти в контексті ії модернізації та євроінтеграції.
994462
  Бондаренко В.А. Основні функції державного нагляду та контролю у сфері освіти в Україні / В.А. Бондаренко, Н.О. Пустова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 119-128. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
994463
  Москаленко А.З. Основні функції і принципи преси / А.З. Москаленко; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 96 с. – (Сер"Бібліотечка інституту журналістики.(Слово зброя)" ; N 1)
994464
  Дудніков М.О. Основні функції історичного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 63-67. – (Філологічні науки ; № 2)
994465
  Павленко С.С. Основні функції консульств та особливості діяльності японського імперського консульства в Одесі (1889–1910) // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/1. – С. 82-89. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
994466
  Юрчишин В. Основні функції кримінального судочинства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 107-110
994467
  Василевич В.В. Основні функції кримінологічної політики // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 107-124. – ISSN 2410-3594
994468
  Романюха М.В. Основні функції метафори в економічному медіадискурсі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 5 (159). – C. 220-225
994469
  Карпечкін П. Основні функції органів судової влади // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал. Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 12. – С.30-32
994470
  Карпечкін П. Основні функції органів судової влади // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.87-91
994471
  Журавський В.С. Основні функції та повноваження українського парламенту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Юридичні науки ; Вип. 43)


  Розглядаються питання реалізації Верховною Радою України її найважливіших функцій - законодавчої, установчої, контрольної та основних повноважень. The article deals with the issue of realization by Verhovna Rada of its most important functions - ...
994472
  Кравець О.О. Основні функції та повноваження управління щодо підвищення кваліфікації юристів органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 195-205. – ISSN 1563-3349
994473
  Буянова Н.А. Основні функції та стан конкуренції в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 31-34.
994474
  Щербина В.І. Основні функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Держ. митна служба України. Академія митн. служби України. – Дніпропетровськ, 2005. – 266 с. – ISBN 966-328-004-2
994475
  Ковтуник І.І. Основні функції туризму // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 63-63
994476
  Мудра К.В. Основні характеристики водного режиму річок басейну Дністра в умовах змін клімату : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мудра Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
994477
  Мудра К.В. Основні характеристики водного режиму річок басейну Дністра в умовах змін клімату : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Мудра Катерина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 259 арк. – Додатки: арк. 200-259. – Бібліогр.: арк. 12-13, 185-199 та в додатках: арк. 257-258
994478
  Анохіна Т.О. Основні характеристики дискурсу як головного поняття дискурсивної компетентності // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 1 (28). – С. 24-40. – ISSN 2075-4205
994479
  Приходько В.А. Основні характеристики етапів проведення політичного аналізу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 181-187. – ISBN 966-628-197-5
994480
  Андрущенко В. Основні характеристики європейської вищої освіти та можливості їх реалізації в системі освіти України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 5-16. – ISSN 2078-1016
994481
  Зєлонка Я. Основні характеристики європейської політики безпеки і оборони // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 9. – С.48-52
994482
  Погребняк М.М. Основні характеристики і структура фінансовго плану концесійної пропозиції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 7-9
994483
  Ткаченко О. Основні характеристики карбонатних відкладів башкирського ярусу (на прикладі Великобунівської площі ДДЗ) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-50. – (Геологія ; вип. 3 (74)). – ISSN 1728-3817


  Карбонатні колектори відіграють провідну роль у видобутку вуглеводнів у світі, водночас в Україні ці колектори недостатньо вивчені. Карбонатні колектори Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ) виявлено в башкирському ярусі (башкирська "плита") та у ...
994484
  Гончаренко Я.В. Основні характеристики клієнторієнтованості комерційної організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 95-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
994485
  Сомова О.Є. Основні характеристики конкурентоспроможності підприємства як економічної категорії // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 282-287. – ISSN 1993-5560
994486
  Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2003. – № 6. – С.60-71
994487
  Шаповал В. Основні характеристики конституційного права // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.77-88
994488
  Дем"янчук Ю.В. Основні характеристики міжнародних практик запобігання та протидії корупції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 81-86. – ISSN 2072-8670
994489
  Шевченко А.В. Основні характеристики моделей та систем державного управління європейських країн – членів ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – С. 186-191. – ISSN 2220-1394
994490
  Шумаєва С. Основні характеристики нейродикультурних, соціальних, емоційних і поведінкових проблем та шляхи їх подолання при вивченні іноземних мов / С. Шумаєва, А. Іванчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 171-178. – ISSN 2307-4906
994491
  Денисенко Н.В. Основні характеристики опадів по адміністративних областях України / Н.В. Денисенко, П.І. Кобзістий, В.І. Ромушкевич // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географія ; Вип. 28)
994492
  Ігнатко В.С. Основні характеристики побутової життєдіяльності людини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 190-200
994493
  Заболотний М.Б. Основні характеристики політичного лідерства та їх реалізація в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
994494
  Щегельська Ю. Основні характеристики політичної культури українського суспільства в контексті просторово-часових змін та їхнє значення для формування інтегрованого образу України // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 1 (6). – С. 139-150. – ISBN 978-966-349-201-8
994495
  Щегельська Юлія Основні характеристики політичної культури українського суспільства у контексті просторово-часових змін // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1/2 (385/386). – С. 3-26. – ISSN 0869-3595
994496
  Данилюк Л.Р. Основні характеристики правового режиму мисливських природничих ресурсів / Л.Р. Данилюк, Н.Р. Кобецька // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 104-106. – ISBN 978-966-419-269-6
994497
  Губа Л.В. Основні характеристики просторової організації малої прози Германа Гессе // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 79-89


  У статті був проведений аналіз просторової організації малої прози Германа Гессе та виділено три області просторової структури текстів німецького письменника.
994498
  Волосожар С. Основні характеристики рекламного тексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 212-218


  Розглядаються поняття реклама та рекламний текст. Описуються основні ознаки рекламного тексту: цілісність, зв"язність, структурна організація. Such terms as advertising and advertising texts are considered in the paper. Main features of advertising ...
994499
  Белей Л.М. Основні характеристики рослинності та рельєфу Ворохтянського відділення Карпатського національного природного парку // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 84-85. – ISBN 978-617-7069-75-8
994500
  Дворецька І.В. Основні характеристики сезонно-широтного розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових вимірювань / І.В. Дворецька, М.В. Савенець, В.М. Савченко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 81-87. – ISSN 0868-6939


  Дослідження присвячене аналізу сезонної динаміки та просторового розподілу діоксиду азоту над територією України за даними наземних та супутникових спостережень. Особливу увагу приділено порівнянню результатів вимірювань за різними системами базування. ...
994501
  Дворецька І.В. Основні характеристики сезонного ходу діоксиду сірки над територією Європи / І.В. Дворецька, У.І. Марчук, М.В. Савенець // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 187-196


  В статті розглянуто вплив діоксиду сірки на клімат. Створено карту географічного розподілу діоксиду сірки над територією Європи. В статье рассмотрено влияние диоксида серы на климат. Создано карту географического распределения диоксида серы над ...
994502
  Сурай К.С. Основні характеристики селевих басейнів Українських Карпат: статистичний аналіз та особливості їх територіального розповсюдження / К.С. Сурай, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 53-60. – ISSN 2306-5680


  У статті наведено статистичний аналіз основних характеристик селевих потоків та їх басейнів (площі водозборів, середньозважені похили місцевості, відмітки найвищих точок басейнів, середні похили селевих русел, їх довжини, висотні відмітки замикаючих ...
994503
  Леган В.П. Основні характеристики ситуативного методу навчання іноземної мови // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 46-48. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
994504
  Таланюк В.В. Основні характеристики та промислове застосування термопластичних еластомерів на основі стирольних кополімерів (огляд) / В.В. Таланюк, А.О. Шадрін, М.В. Юрженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 98-103. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
994505
  Чулакова Д.С. Основні характеристики текстів юридичних документів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 418-425


  У статті аналізуються основні морфологічні, синтаксичні та лексичні особливості іспанських та українських юридичних текстів. В статье анализируются основные морфологические, синтаксические и лексические особенности испанских и украинских юридических ...
994506
  Попова І.В. Основні характеристики трансформаційного суспільства як середовища екобезпечного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 85-93
994507
  Застровська С. Основні характеристики фазової структури діалогічного дискурсу / С. Застровська, О. Застровський // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 81-89. – ISSN 2410-0927
994508
  Капустинська О.А. Основні хвороби системи кровообігу в дорослого евакуйованого населення у віддаленому періоді після аварії на ЧАЕС, закономірності розвитку, вплив іонізуючого випромінювання : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 03.00.01 / Капустинська Ольга Андріївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр радіаційної медицини". – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 19 назв
994509
  Гриджук Д.М. Основні центри відповідальності та види фінансових ризиків в комерційному банку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 31-36
994510
  Биховченко В.П. Основні цілі Національного банку України і напрями його впливу на фінансовий розвиток держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 175-180. – ISSN 1993-6788
994511
  Андрущенко І.Г. Основні цілі та етапи здійснення злиття і поглинання фінансових установ у світовій практиці та Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 127-130
994512
  Міняйло Н. Основні цінності populus Romanus республіканського періоду за поемою Вергілія "Енеїда" // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 53-57


  У статті досліджено важливість творчості поета І ст. до н.е. Публія Вергілія Марона для вивчення головних цінностей Римської республіки - pietas, virtus, fides. Крім того, розглянуто значення римської старовини у епоху Августа, проаналізовано поняття ...
994513
  Бандура О. Основні цінності права як система // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 5. – С. 14-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
994514
  Кобець О.С. Основні цінності філософії Людвіга Фейєрбаха // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 64-66
994515
  Андрущенко Л.А. Основні часово-просторові характеристики поезій Сосюри // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 252-255. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
994516
  Гаранін О. Основні чинники біопошкодження архівних документів в архівних установах України 2015 - 2016 рр. / О. Гаранін, В. Кітам // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 166-168. – ISBN 978-966-171-783-9
994517
  Стрельчук Г.П. Основні чинники варіантності іменникових флексій місцевого відмінка однини (на матеріалі староукраїнських пам"яток кінця ХVІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 57-63. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 9)


  На матеріалі староукраїнських пам"яток кінця ХVІ ст. досліджуються основні критерії варіантності флексій іменників чоловічого роду однини в місцевому відмінку: морфологічні, акцентуаційні, фонетичні, семантичні та ін.
994518
  Богайчук В.Ж. Основні чинники військового будівництва в контексті національної безпеки України / В.Ж. Богайчук, В.Д. Мулява // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 571-576. – ISSN 1563-3349
994519
  Фарафонова Н.В. Основні чинники впливу на конкурентоспроможність підприємств в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 219-225 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
994520
  Миколенко А.А. Основні чинники впливу на ринок золота // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 23, грудень. – С. 93-95. – ISSN 2306-6814
994521
  Ворожко Т.В. Основні чинники впливу на формування редакційного вибору для елітної преси США та телеканалу АВС. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 106-109.
994522
  Кубасєвич Е. Основні чинники впливу політичної комунікації на формування політичних цінностей індивіда в суспільствах перехідного типу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 389-398
994523
   Основні чинники глобальної конкуренції на ринку освітніх послуг / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 270-275. – ISBN 978-966-2748-97-0
994524
  Кондратюк С.В. Основні чинники демократизації ФРН після 1945 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 75-84
994525
  Кондратюк С.В. Основні чинники демократизації ФРН після 1945 року // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 75-85
994526
  Якименко О.Г. Основні чинники державного управління економічною безпекою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 5, березень. – С. 157-160. – ISSN 2306-6814
994527
  Д"яконова І.І. Основні чинники динамічного розвитку банківської системи України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 123-128. – (Економічні науки)
994528
  Волошко Д.О. Основні чинники ефективності спілкування молодого подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 40-44. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні компоненти комунікативної структури особистості: комунікативний потенціал, комунікативні здібності, комунікативні якості та властивості, комунікативна компетентність та установки. Подається теоретичний аналіз цих компонентів. ...
994529
  Баркалова О.М. Основні чинники європейської інтеграції Угорщини (1989-2004 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С. 56-59. – ISSN 1728-3671
994530
  Кобзєва Т.А. Основні чинники забезпечення економічної безпеки / Т.А. Кобзєва, В.М. Яцюк // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 1 (14). – C. 87-92. – ISSN 2519-2353
994531
  Неліпа Д.В. Основні чинники забезпечення якості державної служби // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 151-154
994532
  Тимошенко Т.С. Основні чинники зміцнення моральних засад в українському суспільстві // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2004. – Вип. 10, ч.2 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із 21 століття. – С. 230-244. – ISBN 966-7196-06-2
994533
  Сацький П.В. Основні чинники і напрями зміни у статусі українськтх етнічних територій наприкінці 30-х років XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 78-82
994534
  Соболь Т.В. Основні чинники інноваційних змін в системі освіти України // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 134-136
994535
  Живко М.О. Основні чинники інформаційної безпеки підприємств / М.О. Живко, Х.З. Босак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 67-74. – ISSN 1993-6788
994536
  Мойсей В.І. Основні чинники міжнародної міграції трудових ресурсів в умовах глобалізаційних змін // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 66-77. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
994537
  Корнєв М.Н. Основні чинники неадекватності самопізнання людини / М.Н. Корнєв, О.С. Костромицька // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Аналізуються основні чинники неадекватності самопізнання. Виділяються як зовнішні, так і внутрішні причини формування неадекватних знань людини про себе. Показано, що формування образу "Я" людини має певну структуру, етапи та механізми розвитку.
994538
  Гончаренко Я.В. Основні чинники орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 336-340. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
994539
  Наконечна Н.В. Основні чинники підвищення ефективності застосування інструментів фінансового контролінгу в зміцненні економічної безпеки держави // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.15. – С. 247-255. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
994540
  Гончарук П.А. Основні чинники підвищення конкурентоспроможності суб"єкта господарювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 57-61 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
994541
  Петрович Й.М. Основні чинники прискорення модернізації промислових підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-7. – ISSN 0321-0499
994542
  Гаманков Д.В. Основні чинники присутності держави на страховому ринку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 140-144. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
994543
  Голинська Х.О. Основні чинники реалізації партійно-політичної відповідальності // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 111-120
994544
  Вербинська П. Основні чинники розвитку вищої технічної освіти у Львові у XIX - поч. XX ст. // Historical and Cultural Studies : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; редкол.: С. Павлюк, С. Шеломенцев-Терський, І. Хома [та ін.]. – Львів, 2017. – Vol. 4, n. 1. – С. 33-36. – ISSN 2409-3408
994545
  Цуркан М. Основні чинники розвитку та накопичення конфліктного потенціалу у сучасному українському суспільстві // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 297-300. – ISBN 978-966-439-357-4
994546
  Харченко О.С. Основні чинники стійкості соціальної держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 364-375
994547
  Смаль В.В. Основні чинники структурних змін у економіці розвинутих країн // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 152-169
994548
   Основні чинники та впливи процесу формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст. / С.І. Топилко, У.І. Іваночко, О.Ю. Лисенко, // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 69. – С. 406-418. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2076-815X
994549
  Гурильова К. Основні чинники та мотиви об"єднання міжнародних компаній // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Міжнародні відносини ; вип. 35/36). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття пропонує найбільш загальні причини для проведення процесу злиття чи поглинання компанії. Вона також наголошує та основних етапах процесу розвитку злиттів та поглинань в історичній ретроспективі. Тhe article deals with the most common ...
994550
  Трач Н. Основні чинники та соціально-гендерні особливості сприйняття іміджів політичних лідерів // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 171-174
994551
  Колмаков Є.О. Основні чинники формування архітектурно-планувальної організації багаторівневих громадських просторів в історичних центрах крупніших міст України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 321-325 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
994552
  Ткачук Ірина Основні чинники формування духовно-морального потенціалу молоді та студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді і студентів, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання.
994553
  Ткачук Ірина Основні чинники формування духовно-морального потенціалу молоді та студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 4 (31). – С. 105-111. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджуються основні чинники формування духовно-творчого потенціалу молоді і студентів, підкреслюється роль соціального середовища, культури, навчального процесу, виховання та самовиховання.
994554
  Акопян В. Основні чинники формування екологічної свідомості особистості // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 2 (41). – С. 41-47. – ISSN 2078-1016
994555
  Старовойтенко Р.В. Основні чинники формування електорального вибору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 183-186. – ISBN 966-628-197-5
994556
  Старовойтенко Р.В. Основні чинники формування електорального вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 277-280. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Розглянуто деякі аспекти функціонування електоральної поведінки.
994557
  Гнатюк М.В. Основні чинники формування енергетичного ринку // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 178-189. – ISSN 2308-135X
994558
  Колкутіна В.В. Основні чинники формування ідеологічних та естетичних поглядів Д. Донцова як літературного критика // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 29-34. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті обгрунтовано світогляд Д. Донцова, який сформований у конкретно-історичних умовах України та Західної Європи на грунті соціальних та ідеологічних відносин поч. ХХ ст.
994559
  Пєлішенко В.О. Основні чинники формування клептократії в Україні // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 94-104
994560
  Голіней С.І. Основні чинники формування конкурентних позицій регіону в ринкових умовах (на прикладі Івано-Франківської області) / С.І. Голіней, Н.І. Запухляк // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 56-59. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1561-4980
994561
  Молнар О.С. Основні чинники формування конкурентної позиції національної економіки / О.С. Молнар, А.В. Лях, А.І. Коцур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (209). – С. 23-27
994562
  Осадча Ю. Основні чинники формування модерного літературно-критичного дискурсу в Японії кінця 19 ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 242-249. – (Серія філологічна ; Вип. 45)
994563
  Пісоцька О. Основні чинники формування педагогічної позиції М.І.Пирогова // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.196-201. – (Педагогічні науки)
994564
  Чубук Л.П. Основні чинники формування ринку нерухомості в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 63)


  Розглянуто правові, інституційні та економіко-фінансові умови створення і функціонування ринку нерухомості в Україні.
994565
  Україна. Закони Основні чинні кодекси і закони України : За станом на 1 січня 2003р. / Закони Україна.; Укл.: Ю.П. Єлісовенко. – Київ : Махаон, 2003. – 976с. – ISBN 966-605-387-Х
994566
  Горб О.О. Основні шкідники гороху та екологічно обгрунтовані методи зниження їх шкодочинності в умовах Лісостепу України : Автореф... канд. с.х.наук: 06.00.22 / Горб О. О.; Нац. аграр. ун-т. – К., 1996. – 25л.
994567
  Коханець О.М. Основні шкідники суниці і захист їх від них у західному лісостепу України : Автореф... канд. сільськогосп.наук: 03.00.09 / Коханець О.М.; Нац. аграрн. ун-т. – К., 2000. – 20л.
994568
  Бугель Ю. Основні шляхи вдосконалення сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-59. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
994569
  Прус О.В. Основні шляхи вдосконалення функціонування ринку освітніх послуг // Наука и образование : сб. тр. VII междунар. науч. конф. : 27 февр. - 6 марта 2015 г., г. Дубай, ОАЭ / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Science), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region [etc. ; редкол.: Е.В. Коробко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 14-16. – ISBN 978-966-330-222-5
994570
  Іванух Р.А. Основні шляхи відтворення і підвищення ефективності використання природних сільськогосподарських ресурсів УРСР : природні ресурси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 50-55
994571
  Олійник В.С. Основні шляхи екологічної оптимізації агроландшафтів Передкарпаття / В.С. Олійник, Н.В. Бєлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 224-234 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
994572
  Бушуєва І. Основні шляхи забезпечення прибутковості комерційного банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 30-39. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
994573
  Лизанець П.М. Основні шляхи засвоєння лексичних мадяризмів в українських говорах Закарпаття // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2017. – Вип. 15. – С. 224-233. – ISBN 978-617-7132-80-5
994574
  Половинчак Л.А. Основні шляхи модернізації обліку в бюджетних установах // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 288-293. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
994575
  Павлюк В.І. Основні шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємств оборонно-промислового комплексу України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 207-211


  Аналізується сучасний стан та місце підприємств оборонно-промислового комплексу України в системі міжнародного поділу праці, розглядаються основні шляхи та чинники підвищення їх конкурентоспроможності на світовому ринку озброєнь та військової техніки.
994576
  Невінчаний І.С. Основні шляхи подолання бюджетного дефіциту в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 6 (73). – С. 98-101.
994577
  Серьогін О.Ю. Основні шляхи протидії зловживанню правом при недружніх захопленнях (рейдерстві) в Україні / О.Ю. Серьогін, С.Ю. Серьогін // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 66-68.
994578
  Серьогін О.Ю. Основні шляхи протидії зловживанню правом при недружніх поглинаннях (рейдерстві) в Україні // Наукові записки Київської школи сценування / Київська школа сценування. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-25. – (Політичні та юридичні науки)
994579
  Серьогін С. Основні шляхи протидії рейдерству в України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 105-107.
994580
  Сидельникова Л.В. Основні шляхи становлення та розвитку піктографічного та ідеографічного письма (на матеріалі писемності майя) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 306-313.
994581
  Фесюк В.О. Основні шляхи та заходи зниження рівня анофелогенної небезпеки урбанізованих територій / В.О. Фесюк, І.А. Мороз // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 86-90. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2227-3220
994582
  Гуд А.М. Основні шляхи удосконалення нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 133-140. – ISSN 2306-9082
994583
  Погорєлова О. Основні юридичні гарантії захисту прав платників податків // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 65-69
994584
  Прахов Б. Основніе цели патентной охрані изобретений за рубежом // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 4 (54). – С. 54-60
994585
  Лозо В.И. Основнне аспекти развития законодательства ЕС об охране морей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 9-18. – ISSN 0201-7245
994586
  Чужинов И И. Основнные направдения дальнейшего развития и углубления экономического сотрудничества стран - членов СЭВ / И И. Чужинов, . – К, 1985. – 16с.
994587
  Ершов Б.А. Основно-каталитические изомерные превращения -окисей с подвижными атомами водорода в боковой углеродной цепи : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 072 / Ершов Б.А. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 25 с.
994588
  Татаринов К.А. Основное - достоверность / К.А. Татаринов, 1969. – С. 80-83
994589
  Павлов Т. Основное в учении И.П. Павлова в свете диалектического материализма / Т. Павлов. – Москва, 1958. – 224с.
994590
  Писаревский А.Д. Основное законодательство и правила банковского финансирования строительства / А.Д. Писаревский. – Москва, 1937. – 30 с.
994591
  Омельчук В.Е. Основное звено перестройки / В.Е. Омельчук. – К, 1989. – 47с.
994592
  Кубко Е.Б. Основное звено управление капитальным строительством / Е.Б. Кубко. – К, 1981. – 120с.
994593
  Кузнецов В.М. Основное звено экономики: условия и стимулы саморазвития / В.М. Кузнецов. – М., 1989. – 109с.
994594
  Болонин О.Н. Основное и возбужденное состояния электронной подсистемы криокристаллов и их физические свойства / О.Н. Болонин. – Донецк : ДФТИ, 1981. – 76 с.
994595
  Германов Ф.Н. Основное направление в изучении микробиологических свойств чернозема Носовской сел.-хоз. опытной станции : к методике подсчёта бактерий в почве / Ф.Н. Германов. – Киев, 1927. – 20 с.
994596
  Воронцов Ю.В. Основное направление и механизм буржуазной пропаганды / Ю.В. Воронцов. – Москва, 1972. – 48с.
994597
  Иванов Д.В. Основное направление работ агрохимического отдела. / Д.В. Иванов. – Баку, 1929. – 39с.
994598
  Михайловский А.В. Основное направление стрельбы и его использование / А.В. Михайловский. – Москва : Военное издательство, 1947. – 92 с.
994599
  Будов В.М. Основное оборудование атомных электростанций / В.М. Будов, А.В. Безносов, В.А. Фарафонов. – Горький, 1979. – 72 с.
994600
  Латышева Г.И. Основное отношение и высшая цель общественного производства при социализме / Г.И. Латышева. – М, 1981. – 160с.
994601
  Роганова Т.М. Основное приближение в теории электронно-фотонных ливней : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Роганова Т. М.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
994602
   Основное производственное отношение социализма.. – М., 1963. – 230с.
994603
  Стояцкий М.Н. Основное противоречие биологической эволюции прегоминид и методология его исследования // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
994604
  Мочерный С.В. Основное противоречие капитализма в экономической системе империализма / С.В. Мочерный. – Киев : КГУ, 1984. – 160с.
994605
  Новоселов С.П. Основное противоречие капитализма и современность / С.П. Новоселов. – М., 1974. – 360с.
994606
  Кашлакова Эмма Андреевна Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кашлакова Эмма Андреевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
994607
  Кашлакова Эмма Андрееван Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Кашлакова Эмма Андрееван; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 22л.
994608
  Кашлакова Зима Андреевна Основное противоречие коммунистической общественно-экономической формации. : Дис... канд. философ.наук: 09.00.02 / Кашлакова Зима Андреевна; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 176л.
994609
  Мандыбура В.Е. Основное противоречие отношений потребительского рынка и пути его преодоления / В.Е. Мандыбура, В.А. Хижняк // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 3 (668). – C. 69-88. – ISSN 2522-9311
994610
  Агеев Д.П. Основное противоречие современной эпохи и вопрос о войне и мире : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Агеев Д.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 22 с.
994611
  Агеев Д.П. Основное противоречие современной эпохи и вопрос о войне и мире : Дис... канд. философ.наук: / Агеев Д.П.; КГУ. – Киев, 1969. – 256л. – Бібліогр.:л.244-256
994612
   Основное противоречие современной эпохи.. – М., 1967. – 70с.
994613
  Хорин И.С. Основное противоречие эпохи и современности / И.С. Хорин. – М, 1984. – 206с.
994614
  Рудакова И. Основное течение экономической теории: потенциал и научная критика // Вопросы экономики / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2005. – № 9. – С. 21-35. – ISSN 0042-8736
994615
  Дайри Н.Г. Основное усвоить на уроке / Н.Г. Дайри. – М., 1987. – 191с.
994616
  Трунов И.Л. Основное условие борьбы с терроризмом. компенсация вреда потерпевшим в полном объеме // Право и политика : Научный юридический журнал. Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2004. – № 3. – С.123-133. – ISSN 1811-9018
994617
  Мюллер Ф. Основной биогенетический закон / Ф. Мюллер, Э. Геккель. – Москва-Ленинград, 1940. – 291с.
994618
  Иванов Ю.И. Основной вопрос современности / Ю.И. Иванов. – М, 1962. – 32с.
994619
  Никольский Н.М. Основной вопрос современности. / Н.М. Никольский. – М, 1964. – 429с.
994620
  Мотовиловкер Я.О. Основной вопрос уголовного дела и его компонеты / Я.О. Мотовиловкер. – Воронеж, 1984. – 152 с.
994621
  Загрийчук Иван Дмитриевич Основной вопрос философи в субъективно-объективном отношении : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01 / Загрийчук Иван Дмитриевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 172л. – Бібліогр.:л.155-172
994622
  Загрейчук И.Д. Основной вопрос философии в субъективно-объективном отношении : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Загрейчук И.Д.; КГУ. – Киев, 1988. – 19 л.
994623
   Основной вопрос философии и диалектика теоретического познания: Сб. науч. тр.. – Иркутск, 1980. – 173с.
994624
  Лузгин В.В. Основной вопрос философии как историко-философская проблема / В.В. Лузгин. – Казань, 1990. – 165с.
994625
   Основной закон (Конституция) СССР.. – М., 1931. – 16с.
994626
  Куликова Г.Б. Основной Закон государства победившего социализма / Г.Б. Куликова. – М., 1986. – 63с.
994627
  Шебалин Ю.А. Основной закон жизни советского народа / Ю.А. Шебалин. – Москва, 1980. – 125с.
994628
  Гавриленко Д.А. Основной Закон и дальнейшее развитие демократии / Д.А. Гавриленко. – Минск, 1981. – 125с.
994629
  Воронов Н.Г. Основной закон истории. – Москва : Тип. А.А. Карцева, 1888. – 44 с.
994630
  Анисимов Н.И. Основной закон колхозной жизни : о Примерном Уставе колхоза / Анисимов Н.И. – Москва : Госполитиздат, 1970. – 112 с.
994631
   Основной закон нашей жизни. – Москва, 1978. – 57 с.
994632
  Барабашов Г.В. Основной Закон нашей жизни / Г.В. Барабашов. – Москва : Знание, 1978. – 32 с.
994633
   Основной Закон нашей жизни.. – М., 1978. – 415с.
994634
  Александров Н.Г. Основной закон о труде / Н. Александров, А. Зайкин, Р. Лившиц. – Москва : Профиздат, 1972. – 143 с.
994635
  Толпегин В.К. Основной закон отражения. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Толпегин В.К.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1974. – 20л.
994636
   Основной закон партийной жизни.. – М., 1972. – 205с.
994637
  Антонов В.В. Основной Закон советского общенародного социалистического государства / В.В. Антонов. – Москва, 1978. – 30с.
994638
  Карев Д.С. Основной закон Советского социалистическоо государства / Д.С. Карев. – 3-е изд. – М, 1964. – 80с.
994639
  Кондауров Г.С. Основной и вспомогательный технологические процессы / Г.С. Кондауров. – Москва, 1978. – 28 с.
994640
  Верховен П. Основной инстинкт / П. Верховен. – Мінськ, 1993. – 384с.
994641
  Эдмонд Патрисия Основной инстинкт. Принц в ожидании поцелуя // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 28 : фото
994642
  Чкония Т.А. Основной источник апокрифического сборника Симеона Метафраста в древнегрузинской литературе. : Автореф... доктор филолог.наук: / Чкония Т.А.; АН ГрузССР. Ин-т истории груз. лит. им. Руставели. – Тбилиси, 1952. – 24 с.
994643
  Барун М.А. Основной капитал промышленности СССР : очерки его состояния, восстановления и реконструк. / Барун М.А. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1930. – 316 с. – (Библиотека промышленных знаний)
994644
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии. – 2 изд. – Харьков : Тип. Зильберберг, 1896. – 540с.
994645
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии. – 3 изд. – Москва, 1900. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
994646
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии / К.А. Андреев. – 4 изд. – Москва, 1905. – 610с. – С приложением примеров, задач и вопросов для повторения
994647
  Андреев К.А. Основной курс аналитической геометрии на плоскости / К.А. Андреев. – Б.м. – 279 с.
994648
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович
Лекция 6. – 32с.
994649
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
1. – 1943. – 28с.
994650
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 2. – 1947. – 28с.
994651
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 3. – 1947. – 28с.
994652
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
Лекция 11. – 1947. – 24с.
994653
  Понтович С.В. Основной курс английского языка / С.В. Понтович. – М.
12. – 1951. – 44с.
994654
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки / А.К. Маловичко. – Пермь
Т. 2. – 1962. – 279с.
994655
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки / А.К. Маловичко. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь
Т. 1. – 1966. – 327с.
994656
  Маловичко А.К. Основной курс гравиразведки. / А.К. Маловичко. – 2-е изд., испр. и доп. – Пермь, 1968. – 228с.
994657
  Карулин Ю.А. Основной курс итальянского языка : Учебник / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – Москва : Высшая школа, ЧеРо, 1996. – 352с. – ISBN 5-06-002746-5
994658
  Карулин Ю.А. Основной курс итальянского языка ( продвинутый этап ) / Ю.А. Карулин, Т.З. Черданцева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Высшая школа,ЧеРо, 1997. – 264с. – ISBN 5-06-00167979-Х
994659
  Планк Основной курс механики : Переведен на русский язык с необходимым дополнением в связи с теорией относительности акад. Д.Граве / Планк. – Киев
Т.1, ч.1. – 1923. – 86 с.
994660
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Рейснер ; под ред. В. Менжинской. – Москва : [б. и.]. – 25 с. – (Центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 3, Курс 1, парагр. 24-33)
994661
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Рейснер ; под ред. В. Менжинской ; Центр. курсы заочного обучения иностранным языкам. лекция 1, курс 1, парагр. 1-12. – Москва : [б. и.], 1943. – 20 с.
994662
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Рейснер ; под ред. В. Менжинской. – Москва : [б. и.], 1943. – 24 с. – (Центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 2, Курс 1, парагр. 13-23)
994663
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Рейснер ; под ред. В. Менжинской. – Москва : [б. и.], 1944. – 24 с. – (Центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 4, Курс 1, парагр. 34-48 / Ин-яз.)
994664
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – Москва, 1947. – 28 с.
994665
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Райснер ; под ред. В. Менжинской. – Москва : [б. и.], 1947. – 32 с. – (Государственные центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 9, Курс 2, парагр. 91-98 / Ин-яз)
994666
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Райснер ; под ред. В. Менжинской. – Москва : [б. и.], 1947. – 28 с. – (Государственные центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 10, Курс 2, парагр. 99-110)
994667
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 16с.
994668
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
994669
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
994670
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 20с.
994671
  Грюнберг Б. Основной курс немецкого языка / Б. Грюнберг. – М., 1947. – 24с.
994672
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва : [б. и.], 1951. – 28 с. – (Государственные центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 8, Курс 2, парагр. 128-137 / Ин-яз)
994673
  Белостоцкая О.М. Основной курс немецкого языка / сост. О.М. Белостоцкая, Э. Райснер. – Москва : [б. и.], 1951. – 32 с. – (Государственные центральные курсы заочного обучения иностранным языкам : Лекция 14, Курс 2, парагр. 138-146 / Ин-яз)
994674
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – Москва : Государственное техническое из-во
Ч. 1. – 1923. – 231 с.
994675
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / Р.С.Ф.С.Р. ; Научно-Технический Отдел В.С.Н.Х. ; С.М. Соловьев. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Научно-Техническая Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-5)
Ч. 2. – 1924. – 322 с.
994676
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – Москва
2. – 1924. – 322с.
994677
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-41)
Ч. 1. – 1926. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
994678
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-49)
Ч. 2. – 1926. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
994679
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во
Ч. 1. – 1928. – 190 с.
994680
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 2-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-82)
Ч. 2. – 1928. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
994681
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 3-е изд. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-103)
Ч. 1. – 1929. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
994682
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – 5-е изд. – Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека)
Ч. 1. – 1931. – 190 с. – с 253 чертежами в тексте
994683
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев. – Москва ; Ленинград : Государственное научно-техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека)
Ч. 1. – 1931. – 270 с.
994684
  Соловьев С.М. Основной курс низшей геодезии / С.М. Соловьев ; под ред. П.М. Орлова. – 5-е изд. стереотип. со 2-го, проредакт. и доп. П.М. Орловым. – Москва : Государственное техническое из-во. – (Инженерно-Промышленная Библиотека ; Б. Серия 4, № XIII-137)
Ч. 2. – 1931. – 270 с. – с 268 чертежами в тексте
994685
  Иванов А.А. Основной курс теоретической астрономии / А.А. Иванов. – Берлин : Госиздат, 1923. – 379 с.
994686
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
1. – 1933. – 336с.
994687
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
2. – 1937. – 224с.
994688
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 3-е, испр. и доп. – Москва : Наука
1. – 1938. – 352с.
994689
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд.4-е стереотип. – Москва : Наука
1. – 1939. – 252с.
994690
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд.5. – Москва : Наука
1. – 1945. – 372с.
994691
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Москва : Наука
2. – 1945. – 247.
994692
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 6-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
1. – 1965. – 467 с.
994693
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Наука
2. – 1966. – 332с.
994694
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 7-е, стерертип. – Москва : Наука
1. – 1967. – 467с.
994695
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 8-е, стерертип. – Москва : Наука
1. – 1969. – 461с.
994696
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 5-е, стерертип. – Москва : Наука
2. – 1969. – 332с.
994697
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц; Тарга С.М. – Москва : Наука
1. – 1972. – 467с.
994698
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 6-е, стерертип. – Москва : Наука
2. – 1972. – 332с.
994699
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд. 10-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – ISBN 978-5-8114-0919-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Кинематика, статика, динамика материальной точки. – 2009. – 480 с. : илл.
994700
  Бухгольц Н.Н. Основной курс теоретической механики : учебное пособие / Н.Н. Бухгольц. – Изд.7-е , стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань. – (Серия " Учебники для вузов. Специальная литература"). – ISBN 978-5-8114-0920-4(Ч.2)
Ч. 2 : Динамика системы материальных точек. – 2009. – 336 с. : илл. – Библиогр.: с. 329
994701
  Гебель В.Я. Основной курс теоретической механики для специальных учебных заведений и для самообразования / В.Я. Гебель. – 4-е доп. – М., 1922. – 168 с.
994702
  Андронов И.К. Основной курс тригонометрии, развиваемый на целесообразных задачах : (пособие для учителей) / Андронов И.К., Окунев А.К. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 366 с. : черт.
994703
  Люкэ П. Основной курс французского языка / П. Люкэ. – М.
Вып. 5. – 48 с.
994704
  Люкэ П. Основной курс французского языка / П. Люкэ. – М.
Вып. 4. – 1947. – 56 с.
994705
  Х Основной курс электоразведки / Х. – М, 1970. – 247с.
994706
  Х Основной курс электоразведки / Х. – Ч.3. – М, 1975. – 207с.
994707
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 1 : Электроразведка постоянным током. – 1970. – 244c.
994708
   Основной курс электроразведки. – Ч.2. – М, 1971. – 272с.
994709
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 2 : Электроразведка переменным током. – 1971. – 272c. : Ил. – Библиогр.: с.268-271
994710
  Хмелевской В.К. Основной курс электроразведки / В.К. Хмелевской. – Москва : Изд-во Московского ун-та
Ч. 3 : Электроразведка в комплексе геоло-геофизических исследований. – 1975. – 207c. : Ил. – Библиогр.: с.268-271
994711
  Александров В.А. Основной курс электротехники разработанный на задачах и примерах / В.А. Александров. – Изд. 16-е стереотипное. – Москва-Ленинград : Государственное Издательство. – (Руководства и пособия для техникумов и профшкол)
Т. 2 : Переменный ток и электрические устройства. – 1927. – 344 с.
994712
  Александров В.А. Основной курс электротехники разработанный на задачах и примерах / В.А. Александров. – Изд-е девятое, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ
Том 1 : Постоянный ток и общие законы. – 1930. – 286с.
994713
  Степанов В.С. Основной магматизм докембрия Западного Беломорья. / В.С. Степанов. – Л, 1981. – 216с.
994714
   Основной магматизм северо-восточной части Балтийского щита. – Ленинград : Наука, 1969. – 139с. + карта
994715
  Безуглый В.П. Основной обмен как показатель нарушений газзобена в различных стадиях гипертонической болезни : Автореф... канд. мед.наук: / Безуглый В.П.; Ин-т клинической физиологии АН УССР. Отд. клинической медицины. – Киев, 1953. – 12 с.
994716
   Основной практикум по органической химии. – Москва : Мир, 1973. – 208 с.
994717
  Саков М Основной принцип коммунизма / М Саков. – Москва, 1961. – 63с.
994718
  Демин В.Н. Основной принцип материализма / В.Н. Демин. – М, 1983. – 239с.
994719
  Зотов И.А. Основной принцип реализма / И.А. Зотов. – Чебоксары, 1976. – 320с.
994720
  Джалалов Ш.А. Основной принцип социализма: сущность и пути реализации (методологический аспект : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Джалалов Ш. А.; Киев. ВПШ. – К., 1990. – 21л.
994721
  Адамович Тадеуш Иванович Основной производственный фонд как категория политической экономии : Автореф... канд. єкон.наук: 08.00.01 / Адамович Тадеуш Иванович;. – Минск, 1979. – 24л.
994722
  Трилисский А. Основной путь реконструкции экстенсивного зернового хозяйства / А. Трилисский. – М.-Л., 1930. – 109с.
994723
  Черкесов В.Ю. Основной стратиграфический разрез района верхнего течения р.Лены. / В.Ю. Черкесов. – 985-995с.
994724
  Данилевский В.Я. Основной физиологический закон развития ума и воли : (Речь, произнесенная на Общем собрании ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей 2 января 1910 года) / В.Я. Данилевский; Печатано по постановлению Комитета ХІІ Съезда Естествоиспытателей и Врачей : Тип. Г.Лисснера и Д.Собко, 1910. – C. 159-174. – Отд. оттиск
994725
  Мелентьев А.Ю. Основной экономический закон в концепции развитого социализма / А.Ю. Мелентьев. – М, 1985. – 135с.
994726
  Николекнко И Основной экономический закон в мировом социалистическом хозяйстве : Автореф... канд .экон.наук: 08.00.01 / Николекнко И С.; Киес. торг. экон. ин-т. – К., 1979. – 22л.
994727
  Кобеу А.Г. Основной экономический закон и его воздействие на структуру общественного производства в условиях развитого социализма : Дис... канд. экон.наук: 08.00.01. / Кобеу А.Г.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1979. – 213л.
994728
  Кобец А.Г. Основной экономический закон и его воздействие на структуру общественного производства в условиях развитого социализма. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Кобец А.Г.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
994729
  Тхук Ле Основной экономический закон и обновление экономических отношений социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тхук Ле; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Киев, 1989. – 137л. – Бібліогр.:л.129-137
994730
  Соколовская Алла Михайловна Основной экономический закон и становление коммунистических производственных отношений : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Соколовская Алла Михайловна; МВ и ССО УССР, Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1983. – 224л. – Бібліогр.:л.196
994731
  Соколовская Алла Михайловна Основной экономический закон и становление коммунистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Соколовская Алла Михайловна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 23 с.
994732
  Рогачев С.В. Основной экономический закон и экономическая стратегия КПСС / С.В. Рогачев. – Москва : Мысль, 1982. – 79 с.
994733
  Мельников А.Н. Основной экономический закон империализма : Автореф... Канд.экон.наук: / Мельников А.Н.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 16л.
994734
  Просецкий П.М. Основной экономический закон капитализма в трудах К.Маркса. : Автореф... канд. экон.наук: / Просецкий П.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1955. – 16л.
994735
  Игнатов Ф.Ф. Основной экономический закон коммунистической формации / Ф.Ф. Игнатов. – К., 1972. – 305с.
994736
  Посталюк М.П. Основной экономический закон коммунистической формации и его действие в условиях развитого социализма. (Методолог. аспекты проблем). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Посталюк М.П.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л.
994737
  Тихонов Иван Артемьевич Основной экономический закон социализма / Тихонов Иван Артемьевич, В. Звлнклв. – Ленинград : Ленидат, 1954. – 112 с.
994738
  Данилевич Б.Ф. Основной экономический закон социализма : Автореф... канд. экон.наук: / Данилевич Б.Ф.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. Кафедра полит. экономии. – Харьков, 1954. – 16л.
994739
  Битунов В.В. Основной экономический закон социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Битунов В.В. ; Моск. гос. пед. ун-т. – Москва, 1956. – 17 с.
994740
  Волков М.И. Основной экономический закон социализма / М.И. Волков. – Москва, 1958. – 48 с.
994741
  Румянцев А.М. Основной экономический закон социализма / А.М. Румянцев. – М., 1960. – 62с.
994742
  Саркисян Г.С. Основной экономический закон социализма / Г.С. Саркисян. – М., 1975. – 55с.
994743
  Ожерельев О.И. Основной экономический закон социализма и его использование в управлении народным хозяйством : Автореф... канд. экон.наук: / Ожерельев О. И.; ЛГУ, Каф.полит. эконо. – Л., 1971. – 16л.
994744
  Неценко А.В. Основной экономический закон социализма и его использование Коммунистической партией Советского Союза и Советским государством в годы пятой пятилетки : Автореф... канд. экон.наук: / Неценко А. В.; ЛГУ. – Л., 1955. – 16л.
994745
  Першина И.И. Основной экономический закон социализма и его фальсификаторы / И.И. Першина. – Свердловск, 1987. – 150с.
994746
   Основной экономический закон социализма и механизм его действия: Межвуз. темат. сб.. – Ярославль, 1979. – 122с.
994747
  Шекпр Н.С. Основной экономический закон социализма и развитие связей меджу сельским хозяйством и промышленностью : Автореф... канд .экон.наук: 590 / Шекпр Н. С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1972. – 19л.
994748
  Рябова Т.В. Основной экономический закон социализма и развитие совокупного рабочего : Автореф... канд. экон.наук: 07.00.01 / Рябова Т. В.; ХГУ. – Х., 1985. – 17л.
994749
  Козлов Г.А. Основной экономический закон социализма. Стенограмма лекции... / Г.А. Козлов. – Москва, 1955. – 40с.
994750
  Кумм К.А. Основной экономический закон социальизма. (К истории разработки вопроса) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Кумм К.А.; АОН при ЦК КПСС. Кафедра полит. экономии и основ научного управления социалистической экономикой. – М., 1971. – 18л.
994751
  Анкудинов Ю.А. Основной экономический интерес и его реализация в развитом социалистическом обществе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук: 08.00.01 / Анкудинов Юрий Андреевич ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21 с.
994752
  Тихонов Иван Артемьевич Основной экономическмй закон современного капитализма / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Госполитьиздат, 1953. – 35с.
994753
  Корженевская Надежда Галактионовна Основность и некоторые вопросы структуры азотсодержащих органических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Корженевская Надежда Галактионовна; АН УССР. Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1979. – 24л.
994754
  Цуркан Ю. Основны компоненты миграционно-правовой политики современного государства // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 2. – С. 63-65.
994755
  Красников В.И. Основны рациональной методии поисков рудных месторождений : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Красников В.И.; М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т минер. сырья ВИМС. – М., 1958. – 39л.
994756
  Костюк М.М. Основны художны символи у стилыстицы французьких поетыв кынця XIX - початку ХХ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 218-222. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Статтю присвячено аналізу традиційних та індивідуально-авторських символів, які актуалізуються в поезії французьких символістів кінця XIX - початку XX ст. У статті наводяться основні групи символів, аналізуються способи трансформації традиційних ...
994757
  Ростовцев Владимир Николаевич Основные автоматизации индивидуального генетического прогноза : Автореф... д-ра мед.наук: 05.13.09, 03.00.15 / Ростовцев Владимир Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1989. – 28л.
994758
  Копкарева С.И. Основные агенты и факторы правовой социализации студенческой молодежи // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.178-185. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
994759
   Основные акты о правовой работе в народном хозяйстве. – Москва, 1983. – 520 с.
994760
  Ткаченко И. Основные акценты и критерии / Игорь Ткаченко. – Киев : Саммит-Книга, 2019. – 189, [3] с. : ил. – (САММИТ-КНИГА : с книгой - по жизни!). – ISBN 978-966-986-057-6


  У пр. №1736048 напис: От автора с самыми добрыми пожеланиями! Подпись
994761
  Петюнин Геннадий Павлович Основные амиды N - замещенных оксаминовых кислот : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Петюнин Геннадий Павлович; Харьк. гос. фармацевт. ин-т. – Х., 1972. – 28л.
994762
   Основные архитектурные проблемы пятилетнего плана научно-исследовательских работ. – Москва, 1947. – 340 с.
994763
  Шевченко В.Н. Основные аспекти формирования организационно-зкономической структури вузовской злектронной библиотеки // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 115-120.
994764
   Основные аспекты в изучении литературы и языка: Метод. сб.. – Пермь
1. – 1976. – 184 с.
994765
  Пипия Темур Шалвович Основные аспекты взаимоотношения культуры и морали : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Пипия Темур Шалвович; Тбилиск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1986. – 20л.
994766
  Гитин Л.С. Основные аспекты внешней политики Венесуэлы : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.05 / Гитин Л.С. ; АН СССР. – Москва, 1975. – 32 с.
994767
   Основные аспекты геохимии нефти.. – М., 1970. – 384с.
994768
  Султанов М.А. Основные аспекты деятельности Всемирного банка и его прогнозы о мировом финансовом кризисе // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 256-261. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
994769
  Чарноцки А. Основные аспекты и направления внешней политики Австрии (1955-1970 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.05 / Чарноцки А.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. истории междунар. отношений и внешней политики СССР. – М., 1974. – 22л.
994770
  Миркинд А.М. Основные аспекты идейно-политического развития германско социал-демократии первой половины 70-х годов XIX века в историграфии / А.М. Миркинд. – Кишинев, 1978. – 55с.
994771
  Петрякина В.И. Основные аспекты интонационного значения // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 3. – С. 31-39. – Библиогр.: Лит.: с.39;. – ISSN 0130-9730
994772
   Основные аспекты китайской проблемы 1965-1975.. – М., 1976. – 279с.
994773
  Белецкий С.В. Основные аспекты модернизации стратиграфической схемы неогеновых отложений Крымского полуострова / С.В. Белецкий, О.А. Белокрыс // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 3. – С. 80-100. – Библиогр.: с. 98-100. – ISSN 0367-4290
994774
  Мороховская Э.Я. Основные аспекты общей теории лингвистических моделей / Э.Я. Мороховская. – Киев : Вища школа, 1975. – 246 с.
994775
  Треушников И.А. Основные аспекты проблемы "Запад - Восток" в историософии всеединства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.30-40. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
994776
  Семедов Семед Абакаевич Основные аспекты современной политики Турции на Кавказе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 39-52. – Бібліогр.: с. 40-43, 45, 47, 50, 52. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
994777
  Давыдов А. Основные аспекты социальных конфликтов в деревне Афганистана // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1987. – № 2 (246). – С. 33-43
994778
  Иконников В.И. Основные аспекты формирования науки управления общественным производством : Автореф. дис.. канд. экон. наук: 590 / Иконников В.И.; Моск. гос. ун-т. – М., 1969. – 16с.
994779
  Абибов В.М. Основные аспекты экономической деятельности современного империалистического государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: 710 / Абибов В.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1969. – 17л.
994780
  Писарев В.Б. Основные аспекты эксперриментальной моделисистемы самодеятельных организаций осужденных // Сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР : сборник научных трудов Всесоюзного научно-исследовательского института МВД СССР / Всесоюзный научно-исследовательский институт МВД СССР. – Москва, 1979. – № 51 : Проблемы исправления и перевоспитания осужденных. – С. 94-103
994781
  Сандерс Д. Основные атомные константы / Д. Сандерс. – Москва, 1962. – 76 с.
994782
  Одинцова Н.А. Основные белки и структура хроматина сперминов духстворчатых молюсков : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Одинцова Н. А.; Ин-т цитол. АНСССР. – Л., 1984. – 18л.
994783
  Заленский Андрей Олегович Основные белки хроматина спермиев животных : Автореф... д-ра биол.наук: 03.00.25 / Заленский Андрей Олегович; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1991. – 60л.
994784
  Капанадзе И.С. Основные биогенетические особенности цитрусовых : Автореф... д-ра биол.наук: / Капанадзе И.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 33л. – Бібліогр.:с.33
994785
  Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины / Реймерс Н.Ф. – Москва, 1988. – 318 с.
994786
  Хмелевский Основные биохимические константы человека в норме и при патологии / Хмелевский, О.К. Усатенко. – Киев, 1984. – 120с.
994787
  Хмелевский Основные биохимические константы человека в норме и при патологии / Хмелевский, О.К. Усатенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 1987. – 160с.
994788
  Гулиев Ф.А. Основные болезни Punica granatum L. в условиях западной части Азербайджана / Ф.А. Гулиев, Л.А. Гусейнова // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 4. – С. 87-94 : рис., табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
994789
   Основные буквенные обозначения в астрономии. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 20 с.
994790
  Малюк А. Основные векторы глобальной трансформации: [Глобализация производительных сил] // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.49-55
994791
  Чумаков Д.С. Основные векторы международного сотрудничества в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 41-61. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
994792
   Основные вехи жизни В.М. Ульянова (Ленина). – Ленинград : Госиздат, 1925. – 31 с.
994793
   Основные вехи истории I Интернационала., 1934
994794
  Кузнецов В.Г. Основные вехи истории Парижского лингвистического общества // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – С. 55-62. – (Серия литературы и языка ; Т. 68, № 1). – ISSN 0321-1711
994795
  Гвоздик И.Е. Основные вехи истории философского факультета КГУ / И.Е. Гвоздик, В.С. Дмитриченко // Проблемы философии : республиканский междуведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вып. 56 : Из истории развития философской мысли на Украине. – С. 67-80. – ISSN 0202-294X
994796
  Печуров С.Л. Основные вехи на пути становления военной разведки (в интерпретации американских и британских специалистов) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С.28-40. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена истории военной разведки в целом и американской военной разведки в частности. В связи с почти аналогичными взглядами американских и британских специалистов на проблемы, связанные с зарождением и функционированием спецслужб, данная ...
994797
  Матвеев А.Г. Основные взгляды и теории, критикующие авторское право // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2010. – Вып. 3 (9). – С. 120-127. – (Юридические науки ; Вып. 3 (9)). – ISSN 1995-4190
994798
  Салакая Ш.Х. Основные виды абхазского героического и исторического эпоса : Автореф... кандидата филол.наук: / Салакая Ш.Х.; Тбилис. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1965. – 19л.
994799
  Майлин Г.И. Основные виды брака в кирпично-черепичном производстве, его причины и способы устранения / Г.И. Майлин, А.Н. Варшавский. – М.-Л, 1936. – 142с.
994800
  Окрошидзе Т.Д. Основные виды грузинской народной трудовой поэзии : Автореф... канд. фиолл.наук: / Окрошидзе Т. Д.; АН ГССР, Ин-т ист. груз. лит. – Тбилиси, 1953. – 18 с.
994801
  Бабаев М.П. Основные виды деградации почв в Кура-Аразской низменности Азербайджана / М.П. Бабаев, Э.А. Гурбанов, Ф.М. Рамазанова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 501-512 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
994802
  Усов В.В. Основные виды и тенденции развития кооперативов / В.В. Усов, Г.Г. Иванов. – К., 1989. – 86с.
994803
  Шаталова М.Н. Основные виды краж, совершаемые несовершеннолетними в группе и уголовная ответственность несовершеннолетних за совершаемые ими преступления // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.255-258. – ISSN 1684-2626
994804
  Митрофанов И.И. Основные виды проверок и методы их организации / И.И. Митрофанов. – М., 1965. – 56с.
994805
  Савенко Н.Г. Основные возможности и структура команд диалогового редактора текстов для ЭВМ типа БЭСМ-6 / Н.Г. Савенко, А.М. Середа, В.С. Селищев. – Харьков, 1982. – 45с.
994806
  Гизбуллин Н.Г. Основные вопросы агротехники вырщивания маточной сахарной свеклы в условиях Башкирской АССР. : Автореф... Канд.с-х.наук: 534 / Гизбуллин Н.Г.; Всесоюз.науч-исслед.ин-т.сахарной свеклы. – К, 1968. – 17л.
994807
  Рубан В.И. Основные вопросы агротехники семеноводства льна-долгунца : Автореф... канд. с.-х.наук: / Рубан В.И.; Акад. наук Белорусск.ССР. Ин-т социалистического сельского хозяйства. – Минск, 1952. – 16 с.
994808
  Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Е.В. Васьковский // Среди Трибунов. "Юридические младенцы" : Записки Тома о прошлом, настоящем и будущем института помощником присяжных, поверенных / Том. – Санкт-Петербург : Тип. П.Е. Ознобищева, 1906. – VI, 46 с.
994809
  Васьковский Е.В. Основные вопросы адвокатской этики / Е.В. Васьковский. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. маг. Н.К. Мартынова ; Тип. М. Меркушева, 1895. – VI, 46 с.
994810
  Спиваковский Л.И. Основные вопросы анализа хозяйственной деятельности предприятий черной металлургии / Л.И. Спиваковский. – Москва, 1957. – 102с.
994811
  Татур С.К. Основные вопросы анализа хозяйственной деятельности промышленных предприятий / С.К. Татур. – М., 1948. – 32с.
994812
  Протопопов В.А. Основные вопросы анализа экономики промышленного предприятия. / В.А. Протопопов. – М., 1973. – 80с.
994813
  Гольст Г. Основные вопросы аналитической механики : Уравнение возможной мощности / Г. Гольст. – Таллин, 1979. – 168 с.
994814
   Основные вопросы воспитания по сочинениям Пирогова : С портр. Н.И. Пирогова / Л.С. – Санкт-Петербург : Паровая тип. А.Л. Трунова, 1899. – 32 с. : портр.
994815
  Руднев И.И. Основные вопросы воспитательной работы классных руководителей пятых классов семилетних и средних школ. : Автореф... канд. пед.наук: / Руднев И.И.; АПН РСФСР. Ин-т теории и истории педагогики. – М., 1953. – 15л.
994816
  Пэжина П. Основные вопросы вязкопластичности / П. Пэжина. – М., 1968. – 176с.
994817
  Натали В.Ф. Основные вопросы генетики / В.Ф. Натали. – Москва, 1967. – 208с.
994818
  Цапенко М.М. Основные вопросы геологии и палеографиии антропогена Белоруссии : Автореф... докт. геол. минер.наук: / Цапенко М. М.; АН СССР, Геол. ин-т. – Москва, 1966. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
994819
  Белоусов В.В. Основные вопросы геотектоники / В.В. Белоусов. – Москва : Госгеолтехиздат, 1954. – 607 с. : ил., карт. + 1 отд. л. "Схема геотектон. районирования Земли". – Библиогр.: с. 591-601
994820
  Пачаджанов Д.Н. Основные вопросы геохимии ниобия и тантала в осадочном процессе. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Пачаджанов Д.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т геохим.и аналит.химии. – М, 1963. – 19л.
994821
  Швей И.В. Основные вопросы геохимии редкоземельных элементов и иттрия в эндогенных процессах. / И.В. Швей. – М., 1962. – 1-108с.
994822
  Албул С.П. Основные вопросы гидрогеохимии в связи с поисками рудных месторождений : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 125 / Албул С.П.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т гидрогеологии и инж. геологии. – М., 1968. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
994823
  Лосский Н.О. Основные вопросы гносеологии / Н.О. Лосский. – Птгр, 1919. – 247с.
994824
  Макарова Р.В. Основные вопросы графики современного русского языка : Автореф... канд. филол.наук: / Макарова Р. В.; АН СССР, Ин-т русск. яз. – М., 1969. – 24л.
994825
  Патаридзе Р.М. Основные вопросы грузинской филигранологии. : Автореф... Канд.филол.наук: / Патаридзе Р.М.; Ин-т истори груз.литер. – Тбилиси, 1967. – 25л.
994826
  Цимакуридзе Г.А. Основные вопросы дактилоскопии в советской криминалистике. / Г.А. Цимакуридзе. – Тбилиси, 1957. – 227с.
994827
  Рэутт Б.В. Основные вопросы договоров о правовой помощи, заключенных междц социалистическими государствами : Автореф... канд. юр.наук: / Рэутт Б. В.; МГИМО. – М., 1963. – 23л.
994828
  Леппке О.Б. Основные вопросы законодательного обеспечения регулируемого оборота земель сельскохозяйственного назначения // Право и политика : Научный юридический журнал.Свободная трибуна обмена мнениями российских и зарубежных учёных по вопросам политики, права и социальной психологии. – Москва, 2002. – № 9. – С.61-66
994829
  Осипов Н.Т. Основные вопросы земельного права Народной Республики Болгарии : Автореф... канд.юрид.наук: / Осипов Н.Т.; Лен.юрид.ин-ит. – Ленинград, 1953. – 12 л.
994830
  Работнов Т.А. Основные вопросы и методы изучения жизненного цикла многолетних травянистых растейн и состава их популяций / Т.А. Работнов. – С. 41-48
994831
   Основные вопросы и методы изучения структур рудных полей и месторождений. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 624с.
994832
  Кентлер Р.А. Основные вопросы идентификации и новые возможности ее применения в криминалистике : Автореф... канд. юрид.наук: / Кентлер Р.А.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
994833
  Файницкий И А. Основные вопросы изучения конъюнктуры социалистического рынка. : Автореф... канд. экон.наук: / Файницкий А.И,; Мин. торг. РСФСР. Лен. ин-т советской торг. им. Ф.Энгельса. – Л., 1961. – 17л.
994834
  Лебедев С.Н. Основные вопросы исполнения иностранных арбитражных решений : Автореф... канд. юр.наук: / Лебедев С.Н.; МГИМИ. – М., 1962. – 19л.
994835
  Корсунский А.Р. Основные вопросы истории Испании V-VII вв. : Автореф... докт. ист.наук: / Корсунский А. Р.; МГУ, Ист. фак. – М., 1965. – 27л.
994836
  Дорохова Г.А. Основные вопросы истории организации и деятельности Рабоче-Крестьянской инспекции по развитию и укреплению Советского государства. (1920-1923 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: / Дорохова Г.А.; Моск. орд. Ленина Гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Юрид. факультет. – Москва, 1953. – 16 с.
994837
  Гончаров А.Ф. Основные вопросы истории Советского государства и права в период борьбы за коллективизацию сельского хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: / Гончаров А.Ф.; Моск. юрид. ин-т. – Москва, 1952. – 17 с.
994838
  Гончар Н.П. Основные вопросы калькулирования себестоимости продукции литейных цехов машиностроительных заводов : Автореф... канд. экон.наук: / Гончар Н.П.; Харьк. инж.-экон. ин-т. – Харьков, 1966. – 15л.
994839
   Основные вопросы кандидатского минимума по диалектическому и историческому материализму.. – Л., 1964. – 17с.
994840
  Джусь С.И. Основные вопросы картографического изображения рельефа. : Автореф... Канд.техн.наук: / Джусь С.И.; Военно-инженерная Краснознаменная академия. – М, 1954. – 10л.
994841
  Шеремет А.Д. Основные вопросы комплексного анализа / А.Д. Шеремет. – М, 1971. – 104с.
994842
  Кольцов Н.А. Основные вопросы комплексного анализа организации труда и оценки ее уровня : Автореф... канд. эконом.наук: 1704 / Кольцов Н.А.; Всесоюзн. заочный финансово-эконом. ин-т. – М., 1970. – 22л.
994843
  Розенталь И.С. Основные вопросы критики источников русского права : автореф. дис. ... докт. юр. наук / Розенталь И.С. ;. – 25 л.
994844
  Белановская Т.Д. Основные вопросы курса "История первобытного общества" : методическое письмо / сост. Т.Д. Белановская ; Ленингр. ордена Ленина гос. ун-т им. А. Жданова, отд. заочн. обучения, Исторический обучения. – Ленинград : Ленинградский университет, 1955. – 38 с.
994845
  Эдельман Д.И. Основные вопросы лингвистической географии. / Д.И. Эдельман. – М., 1968. – 112с.
994846
  Занько С.Ф. Основные вопросы лингвистической теории диалога. (На примере соврем. рус. язы.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Занько С.Ф.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 20л.
994847
  Плеханов Г. Основные вопросы марксизма / Г.Плеханов ; Моск. ком. РКП. – 2-е изд. – Москва : Московский рабочий, 1922. – 184 с. – (Б-ка коммуниста / Под ред. Д.Рязанова)
994848
  Плеханов Г. Основные вопросы марксизма / Г.Плеханов ; Под ред. и с предисл. Д.Рязанова Ин-т К.Маркса и Ф.Энгельса. – 3-е изд. – Москва : Петроград : Госиздат, 1923. – 126 с. – (Б-ка науч. социализма : Попул. сер. / Под общ. ред. Д.Рязанова ; Вып.2)
994849
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1928. – 129с.
994850
  Плеханов В Г. Основные вопросы марксизма / В Г. Плеханов. – 4-е изд., испр. и доп. – М-Л, 1931. – 150с.
994851
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – Москва, 1959. – 104с.
994852
  Плеханов Г.В. Основные вопросы марксизма / Г.В. Плеханов. – М., 1975. – 168с.
994853
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Птгр.
1. – 1918. – 290с.
994854
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Пб.
1. – 1924. – 222с.
994855
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – 2-е изд. доп. и довед. до настоящ. времени. – Пг.
2. – 1924. – 233с.
994856
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики / И.М. Кулишер. – Изд 3, доп. – Ленинград : Прибой, 1929. – 612 с.
994857
  Кулишер И.М. Основные вопросы международной торговой политики. / И.М. Кулишер. – Пг.
Ч.2. – 1919. – 266с.
994858
   Основные вопросы мелиорации земель и гидротехники на Дальнем Востоке.. – Владивосток, 1987. – 48с.
994859
  Поляк Г.Б. Основные вопросы методики арифметики / Г.Б. Поляк. – Москва, 1929. – 128 с.
994860
  Поляк Г.Б. Основные вопросы методики арифметики / Г.Б. Поляк. – Москва, 1930. – 157 с.
994861
  Забродин Г.В. Основные вопросы методики маркшейдерской аэрофотосъемки : Автореф... канд. тех.наук: / Забродин Г.В.;. – Л, 1970. – 32л.
994862
  Топурия А.С. Основные вопросы методики преподавания грузинской литературы : автореф. дис. ... докт. филол. наук / Топурия А.С. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 56 с.
994863
   Основные вопросы методики преподавания иностранных языков в средней школе.. – М.Л., 1948. – 223с.
994864
  Модебадзе В.Г. Основные вопросы методики преподавания сельскохозяйственного машиноведения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.732 / Модебадзе В.Г.; Политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 72л.
994865
  Яковлева Н.А. Основные вопросы методологии топливно-энергетического баланса СССР : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра экон. статистики. – М., 1965. – 23л.
994866
   Основные вопросы научного атеизма.. – Москва : Мысль, 1966. – 332 с.
994867
  Микуцкас Пранас Игнович Основные вопросы научного взгляда на религию в литовской коммунистической печати 1917-1940 гг. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.03 / Микуцкас Пранас Игнович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. Учен. совет по филос. наукам. – Вильнюс, 1977. – 20л.
994868
  Краснов А.Н. Основные вопросы научной организации производства и труда в проектных институтах : Автореф... канд. экон.наук: / Краснов А.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 15л.
994869
   Основные вопросы начального обучения.. – М., 1963. – 291с.
994870
  Черногорова Г.П. Основные вопросы образования технических терминов при помощи греческих и латинских слов и корней в современном французском языка. (На матер. имен существительных). : Автореф... канд. филолог.наук: 664 / Черногорова Г.П.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 23л.
994871
  Пассов Е.И. Основные вопросы обучения иноязычной речи : Учеб. пособие / Е.И. Пассов. – ч. 2. – Воронеж, 1976. – 164с.
994872
  Блинова Л.И. Основные вопросы общей части советского уголовного права / Л.И. Блинова, Г.Г. Криволапов. – М, 1976. – 121с.
994873
  Гурович С.Г. Основные вопросы оптовой торговли промышленными товарами / С.Г. Гурович. – М.-Л., 1936. – 120с.
994874
  Васянин Ю.Л. Основные вопросы организации внешней торговли СФРЮ : Автореф... канд. экон.наук: / Васянин Ю.Л.; МГИМО. – М, 1966. – 16л.
994875
  Кувшинов И.С. Основные вопросы организации крупных советских хозяйств / И.С. Кувшинов. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1930. – 280с.
994876
  Дюсебаева М. Основные вопросы орфоэпии казахского литературного языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Дюсебаева М. ; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 29 с.
994877
  Блинова Л.И. Основные вопросы особенной части советского уголовного права / Л.И. Блинова, Г.Г. Криволапов. – М, 1976. – 120с.
994878
  Аксельрод С.С. Основные вопросы оценки доказательства судом первой инстанции в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Аксельрод С.С. ; Московский юридический ин-т. – Москва, 1951. – 24 с.
994879
   Основные вопросы палинологии перми и триаса СССР : Тезисы к семинару 22-26 октября 1973 г. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1973. – 59с.
994880
  Кизя Д.Е. Основные вопросы партизанского движения на Украине в период Великой Отечественной войны (1941-1945) : Автореф. дис. ... д-ра ист. наук / Кизя Д.Е. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 103 с.
994881
  Залкинд А.Б. Основные вопросы педагогики / А.Б. Залкинд. – [Москва] : Работник просвещения, 1930. – 264 с. – (Дешевая библиотека просвещения)
994882
  Проскурин Н.В. Основные вопросы передовой организации и экономики разведочного бурения. / Н.В. Проскурин. – М., 1966. – 328с.
994883
  Степанов А.П. Основные вопросы планирования народного хозяйства СССР : Автореф. дис. ... докт. экон. наук / Степанов А.П. ; М-во высш. и сред. спец.образования УССР, Киев. ордена Ленина гос. ун-т.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 121 с. – Бібліогр.:с.118-120
994884
  Слонимский Л.З. Основные вопросы политики / [соч.] Л. З. Слонимского. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1889. – XII, 389 с.
994885
  Ульбрихт В. Основные вопросы политики Социалистической единой партии Германии. / В. Ульбрихт. – М., 1960. – 288с.
994886
   Основные вопросы политической экономии социализма в трудах В.И.Ленина.. – Москва, 1960. – 463с.
994887
  Соломатина Л.И. Основные вопросы попередельно-нормативного метода учета и калькулирования себестоимости продукции на предприятиях трикотажной промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 601 / Соломатина Л.И.; Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. бух. учета и анализа. – М., 1968. – 21л.
994888
  Ажмухамбетов Х.Б. Основные вопросы построения предикативных конструкций в русском языке. (В сопоставлении с некоторыми фактами каз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10660 / Ажмухамбетов Х.Б.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Филол. фак. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
994889
  Розанов Я. Основные вопросы права и государства / Я. Розанов. – М-Л, 1926. – 387с.
994890
  Еремеев Д.Ф. Основные вопросы права личной собственности по советскому гражданскому праву : Автореф... канд. юрид.наук: / Еремеев Д.Ф.; Ленингр. юридич. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1953. – 15л.
994891
  Демченко Т.И. Основные вопросы правового воспитания в социалистическом обществе : Автореф... канд. юр.наук: / Демченко Т. И.; МВиССО ВЮЗИ. – М., 1971. – 28л.
994892
  Дронов В.И. Основные вопросы правового регулирования труда на строительстве : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук / Дронов В.И. ; Моск. юридич. ин-т. – Москва, 1952. – 15 с.
994893
  Зискис Л.Т. Основные вопросы правового регулирования труда рабочих и служащих в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Зискис Л.Т.; М-во высш. образования СССР. ЛГУ им. А.А.Жданова. Юрид. фак. – Л., 1955. – 16л.
994894
  Байгушева Ю.В. Основные вопросы прекращения брака // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (288). – С. 215-225. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
994895
   Основные вопросы преподавания истории в школе 2 ступени.. – М., 1928. – 264с.
994896
   Основные вопросы преподавания истории.. – М., 1930. – 340с.
994897
  Гечбаия Б.Н. Основные вопросы принятия решения в менеджменте / Б.Н. Гечбаия, З.М. Беридзе // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 14-19. – ISSN 2414-05-62
994898
  Кириллов И.С. Основные вопросы проектирования организации коллективных трудовых процессов на промышленных предериятиях : Автореф... канд. экон.наук: 08.007 / Кириллов И.С.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1973. – 18л.
994899
  Приходько В.М. Основные вопросы развития и размещения промышленности Полтавской области. : Автореф... канд. экон.наук: / Приходько В.М.; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1965. – 21л.
994900
  Хуцишвили Ш.Г. Основные вопросы развития и размещения сельского хозяйства Внутренней Картли : Автореф... канд. геогр.наук: / Хуцишвили Ш.Г.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 28л.
994901
  Мурашова Л.Н. Основные вопросы развития и размещения тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Сибири. (На примере системы машин по производству зерна.) (На русск. яз.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.593 / Мурашова Л.Н.; Иркут. ин-т нар. хоз. – Иркутск, 1971. – 22л.
994902
  Кушнерова Т.Ф. Основные вопросы развития местной промышленнсоти г. Киева в послевоенный период (1946-1952 гг) (На опыте предприятий Киевского Горместпрома) : Дис... канд. экном.наук: / Кушнерова Т. Ф.; КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1953. – 335л. – Бібліогр.:л.325-331
994903
  Абурджанидзе Р.И. Основные вопросы развития мясной промышленности Грузинской ССР. : Автореф... Канд.эк.наук: 08.00.03 / Абурджанидзе Р.И.; АН ГССР. – Тбилиси, 1975. – 64л.
994904
  Тароян Артавазд Зограбович Основные вопросы развития сельского хозяйства в колхозах и совхозах Севанского бассейна : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Тароян Артавазд Зограбович; Арм. с.-х. ин-т. – Ереван, 1973. – 31л.
994905
  Уринсон Г.З. Основные вопросы развития станкостроения СССР : Автореф... кандид. экономич.наук: / Уринсон Г.З.; Московский государственный экономический институт. – Москва, 1951. – 16 с.
994906
  Гаджиев Ю.Г. Основные вопросы развития экономики колхозов Агдашского района : Автореф... канд. эокн.наук: / Гаджиев Ю.Г.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1962. – 22л.
994907
  Поспелова Е.А. Основные вопросы размещения молочной промышленности СССР. : Автореф... канд. экон.наук: / Поспелова Е.А.; Ин-т экономики АН СССР. – М., 1955. – 16л.
994908
  Некрашас В.Ю. Основные вопросы рассмотрения споров о возмещении вреда, причиненного производственной травмой или профессиональным заболеванием : Автореф... канд. юридич.наук: / Некрашас В.Ю.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
994909
  Мягков В.Ф. Основные вопросы рудничного опробования калийных солей и некоторые методы их решения. : Автореф... канд.геол-минерал.наук: / Мягков В.Ф.; Уральск.филиал Акад.наук СССР.Горно-геол.ин-т. – Свердловск, 1961. – 23л.
994910
  Кондрашов Н.А. Основные вопросы русского языка : Книга для учителя / Н.А. Кондрашов. – Москва : Просвещение, 1985. – 128с.
994911
  Ключко П.Ф. Основные вопросы селекции и семеноводства кукурузы в условиях юга Украины. : Автореф... доктор с.-х.наук: / Ключко П.Ф.; Харьков. с.-х. ин-тут им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 51л. – Бібліогр.:с.48-51
994912
   Основные вопросы сельскохозяйственной оценки земли.. – М., 1960. – 11с.
994913
  Нургалиев У. Основные вопросы системы ведения и экономики мясо-сального овцеводства в условиях полупустыни Карагандинской области. (На примере совхозов "Женис" и им. Карла Маркса) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Нургалиев У.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19
994914
  Стерликов А.Ф. Основные вопросы системы ведения овцеводческого хозяйства в условиях полпустыни юго-востока Казахстана. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Стерликов А.Ф.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
994915
  Ганштак В.И. Основные вопросы системы и практики сравнительного анализа работы предприятий / В.И. Ганштак, Б.И. Майданчик. – Москва, 1963. – 14с.
994916
  Моисеев А.И. Основные вопросы словообразования в современном русском литературном языке / А.И. Моисеев. – Л., 1987. – 207с.
994917
  Титаренко П.И. Основные вопросы совершенствования материально-технического снабжения метизных заводов : Автореф... канд. экон.наук: 08.595 / Титаренко П. И.; КИНХ. – К., 1972. – 27л.
994918
  Кочикян В.П. Основные вопросы совершенствования организации труда в строительстве : Автореф... канд. эконом.наук: 596 / Кочикян В.П.; МГУ. – М., 1969. – 16л.
994919
  Кузьмина А.Г. Основные вопросы совершенствования поставок сырья первичной обработки для текстильной промышленности. : Автореф... канд.экон.наук: 595 / Кузьмина А.Г.; Киев.ин-т.нар.хоз. – К, 1969. – 18л.
994920
  Винюков И.К. Основные вопросы совершенствования ценообразования в промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Винюков И.К. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1966. – 22 с. – Бібліогр. : с. 21-22
994921
  Петров А.М. Основные вопросы советского жилищного законодательства / А.М. Петров, Ю.М. Глазман. – Сталинград, 1956. – 96с.
994922
  Сперанский И.А. Основные вопросы советского исправительно-трудового права / И.А. Сперанский. – М., 1976. – 121с.
994923
  Гершанов Е.М. Основные вопросы советского трудового законодательства / Е.М. Гершанов, В.И. Никитинский. – Москва, 1966. – 240с.
994924
  Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности / М.С. Строгович. – М., 1959. – 64с.
994925
  Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности / М.С. Строгович. – Москва, 1966. – 252 с.
994926
  Яворский Б.М. Основные вопросы современного школьного курса физики : Пособие для учителя / Б.М. Яворский. – Москва : Просвещение, 1980. – 320 с. – (Библиотека учителя физики)
994927
   Основные вопросы современной теоретической электрохимии. – Москва : Мир, 1965. – 498 с.
994928
   Основные вопросы соглашения и арбитража.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1926. – 94с.
994929
  Бугаева А.А. Основные вопросы создания материально-технической базы коммунизма в СССР : Автореф... канд. экон.наук: / Бугаева А. А.; МВиССО УССР, КИНХ, Каф. полит. экон. – К., 1963. – 20л.
994930
  Булахов М.Г. Основные вопросы сопоставительной стилистики русского и белорусского язвков / М.Г. Булахов. – Минск, 1979. – 40с.
994931
  Сумин А.А. Основные вопросы социалистического планирования. (С использованием данных ЛатвССР). : Автореф... канд. экон.наук: / Сумин А.А.; МВО СССР. Латв. гос. ун-т. – Рига, 1955. – 19л.
994932
  Шульгин В.Н. Основные вопросы социального воспитания / В.Н. Шульгин. – 2-е изд. – Москва, 1924. – 127 с.
994933
  Харин Н.Н. Основные вопросы специальной теории отностильности в свете диалектического материализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Харин Н.Н. ; Моск. ордена Ленина гос. ун-т. – Москва, 1950. – 16 с.
994934
  Дадашев К.О. Основные вопросы сравнительной фонетики азербайджанского и французского языков : Автореф... канд. филол.наук: / Дадашев К.О.; Азербайджанский гос. ун-т. – Баку, 1969. – 16л.
994935
  Коченьак Ф. Основные вопросы статистики капитального строительства : Автореф... канд. экон.наук: / Коченьак Ф.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1956. – 15л.
994936
  Кайялайнен В.И. Основные вопросы стратиграфии и палеографии кайнозоя яно-индигирской (Приморской) низменности : Автореф... канд. географ.наук: 11.693 / Кайялайнен В.И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 25л.
994937
  Ерзинкян Е.В. Основные вопросы творчетсва И.С.Никитина : Автореф... канд. филол.наук: / Ерзинкян Е.В.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1954. – 20л.
994938
  Гзовский М.В. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / М.В. Гзовский. – Москва : АН СССР
Ч. 1,2. – 1959. – 256с.
994939
  Гзовский В.М. Основные вопросы тектонофизики и тектоника Байджансайского антиклинория / В.М. Гзовский. – Москва : АН СССР
Ч. 3,4. – 1963. – 544 с.
994940
  Гиро Ж. Основные вопросы теории гиперзвуковых течений / Ж. Гиро. – Москва, 1965. – 299 с.
994941
  Баженов Л.Б. Основные вопросы теории гипотезы / Л.Б. Баженов. – Москва : Высшая школа, 1961. – 68с.
994942
  Сташевский Е.Д. Основные вопросы теории и практики землеустройства / Е.Д. Сташевский; Правление сахаротреста СССР. – Киев : 10 тип. "Транспечать", им. Ленина, 1928. – 38с.
994943
   Основные вопросы теории и практики надежности: Сб.тр. семинара науч. совета по проблемам надежности отделения механ. и проц. управл.. – М., 1980. – 320с.
994944
   Основные вопросы теории и практики надежности: Семин. по пробл. надежн. Отд. механики и процес. управл. АН СССР и Науч. совет по пробл. "Повыш. над. и долгов. машин". – Минск, 1982. – 279с.
994945
  Шраг Н.И. Основные вопросы теории комплексного развития промышленности СССР : автореф. дис. ... доктор. экон. наук / Шраг Н.И. ; Киев. ин-т нар. хоз. – Киев, 1966. – 50 с.
994946
  Шуршалов В.М. Основные вопросы теории международного договора. / В.М. Шуршалов. – М, 1959. – 472с.
994947
  Кальсин Ф.Ф. Основные вопросы теории познания / Ф.Ф. Кальсин. – Горький, 1957. – 334с.
994948
  Орзих М.Ф. Основные вопросы теории правового воздействия на личность развитого социалистического общества. : Автореф... Доктора юрид.наук: 12.00.01 / Орзих М.Ф.; МВ и ССО УССР.Харьк.юрид.ин-т. – Харьков, 1978. – 28л.
994949
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1979. – 24л.
994950
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 24 с.
994951
  Оборотов Юрий Николаевич Основные вопросы теории правовой активности личности социалистического общества : Дис... канд. юр.наук: 12.00.01 / Оборотов Юрий Николаевич; МВ и ССО СССР. ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1979. – 141л.
994952
  Петров С.М. Основные вопросы теории реализма / С.М. Петров. – Москва : Просвещение, 1975. – 304 c.
994953
  Даньшин Иван Николаевич Основные вопросы уголовно-правовой охраны общественного порядка : Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Даньшин Иван Николаевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 38 с.
994954
  Краснополина М.А. Основные вопросы уголовного права Народной Республики Болгарии : Автореф... канд. юрид.наук: / Краснополина М.А.; Ленингр. юрид. ин-т им. М.И.Калинина. – Ленинград, 1951. – 20 с.
994955
   Основные вопросы учебно-воспитательной работы в 5 классе.. – М.
1. – 1958. – 259с.
994956
  Познышев С.В. Основные вопросы учения о наказании : исследование прив.-доц. Имп. Моск. ун-та С.В. Познышева. – Москва : Унив. тип., 1904. – XXXVI, 407, [4] с.
994957
   Основные вопросы физики в элементарном изложении : сборник статей, составленных кружком преподавателей средней и высшей школы : с 178 рис.и 3 портр. – 1908-1909. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина. – (Книги для современной школы)
Кн. 1 : [Механика; Учение о веществе; Теплота]. – 1908. – [2], IV, 573, II с., 3 л. портр. : ил.
994958
   Основные вопросы физики в элементарном изложении : сборник статей, составленных кружком преподавателей средней и высшей школы : с 167 рис., 4 портр. и одним радиографическим снимков. – 1908-1909. – [Москва] : Изд. Т-ва И.Д. Сытина. – (Книги для современной школы)
Кн. 2 : Электричество. – 1909. – [3], 476 с., 5 л. ил. : ил.
994959
  Тимофеев М.П. Основные вопросы физики нижнего слоя воздуха над водоемами : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Тимофеев М. П.; ЛГУ. – Л., 1962. – 33л. – Бібліогр.:с.31-33
994960
  Линицкий П. Основные вопросы философии : Опыт сист. излож. философии / Проф. П.И. Линицкий. – Киев : Изд. А.К.Т., 1901. – 192, II с.
994961
  Ойзерман Т.И. Основные вопросы философии // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0042-8744
994962
  Вербицкий В.Г. Основные вопросы философии (мировоззренческий и общенаучный подходы) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 791. – С. 43-53. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 33). – ISSN 0453-8048
994963
  Кареев Н. Основные вопросы философии истории : Обе части в 1 т. / Н. Кареев. – 3-е изд., (сокр.). – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1897. – XVI, 446 с
994964
  Николае П. Основные вопросы финансирования и кредитирования экспортных операций : Автореф... канд. экон.наук: / Николае П.; МГИМО. – М., 1960. – 16л.
994965
  Тодуа Г.Г. Основные вопросы фондовооруженности и рентабельности совхозного производства. (На прим. цитрусовых совхозов Абхаз.АССР). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Тодуа Г.Г.; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1969. – 41л.
994966
  Джейранишвили Е.Ф. Основные вопросы фонетики и морфологии цахского и мухадского (рутульского) языков : Автореф... док. филол.наук: / Джейранишвили Е. Ф.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1966. – 67л. – Бібліогр.:с.66-67
994967
  Гордина М.В. Основные вопросы фонетического строя вьетнамского языака : Автореф... канд. филол.наук: / Гордина М. В.; АН СССР, Ин-т языкознания. – Л., 1960. – 19л.
994968
  Касевич В.Б. Основные вопросы фонологической структуры бирманского языка : Автореф... канд. филол.наук: 682 / Касевич В.Б.; ЛГУ. – Л, 1968. – 30л.
994969
  Чертков А.М. Основные вопросы формирования и пути развития городских поселений Могилевской области. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Чертков А.М.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 16л.
994970
  Коваленко П.П. Основные вопросы формирования и рационального использования трудовых ресурсов Южного экономического района СССР. : Автореф... канд. эконом.наук: 596 / Коваленко П.П.; Киев. ин-тут нар. хоз. – К., 1967. – 29л.
994971
  Дзержинский Ф.Э. Основные вопросы хозяйственного строительства / Ф.Э. Дзержинский. – Москва, Ленинград : Государственное издательство, 1928. – 223 с.
994972
  Арронет Н.И. Основные вопросы цитологии : для студ.-заочников пед. ин.-тов / Н.И. Арронет, В.М. Арронет, Л.В. Жинкин ; Глав. упр. высш. и сред. уч. заведений. – Москва : Просвещение, 1969. – 206 с. : ил. – Перед загл. авт. : Арронет Н.И., Арронет В.М., Жинкин Л.В.
994973
  Кершенштейнер Г. Основные вопросы школьной организации / Георг Кершенштейнер ; С вступ. ст. Н.В. Сперанского: "Новая струя в народном образовании"; Пер. со 2-го нем. изд. под ред. Е. Герье. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва И.Д. Сытина,, 1911. – 139 с. – Беспл. прил. к газете.: Школа и жизнь, за 1911, № 12
994974
  Каландадзе Г.А. Основные вопросы экономики воздушного транспорта : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Каландадзе Г.А.; АН Груз.ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1967. – 63л.
994975
  Степанков А.А. Основные вопросы экономики гидроэнергетики. / А.А. Степанков. – М.Л., 1956. – 360с.
994976
  Филиппенко И.Т. Основные вопросы экономики добычи и переработки железных руд Кривбасса / И.Т. Филиппенко, П.Г. Нестеров. – К, 1965. – 208с.
994977
  Макаров Н.П. Основные вопросы экономики и организации социалистического сельского хозяйства в Донбассе : Автореф... докт. экон.наук: / Макаров Н. П.; АН УССР, От-ние общ. наук. – Минск, 1956. – 24л.
994978
  Варга Е.С. Основные вопросы экономики и политики империализма : после второй мировой войны / Е. Варга ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Политиздат, 1953. – 575 с.
994979
  Варга Е.С. Основные вопросы экономики и политики империализма : после второй мировой войны / Е. Варга ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междун. отношений. – изд. 2-е. – Москва : Политиздат, 1957. – 547, [1] с.
994980
  Кавтарадзе Тенгиз Петрович Основные вопросы экономики колхозного и совхозного свиноводства Грузинской ССР. (На примере зоны виноградарства и табаководства Алазан. равнины) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Кавтарадзе Тенгиз Петрович; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
994981
  Казумов Р.Б. Основные вопросы экономики машиноиспользования в хлопкосеющих колхозах. (На примере Касум-Исмаиловского района Азербайджанской ССР) : Автореф... канд. эконом.наук: / Казумов Р.Б.; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1953. – 23 с.
994982
  Шония Н.П. Основные вопросы экономики сельского хозяйства Цхакаевского района. (Ист.-экон. очерк). : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Шония Н.П.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 39л.
994983
  Цискаришвили Д.А. Основные вопросы экономики Цинандальского ордена Ленина совхоза : Автореф... канд. экон.наук: / Цискаришвили Д. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 20л.
994984
  Циколия Ю.М. Основные вопросы экономики цитрусоводства в Абхазской АССР : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Циколия Ю. М.; АН ГССР, Ин-т экон. и права. – Тбилиси, 1972. – 24л.
994985
  Цивилашвили О.А. Основные вопросы экономикуи колхозного овцеводства Грузинской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Цивилашвили О. А.; АН ГССР, Ин-т эконом. и права. – Тбилиси, 1973. – 26л.
994986
  Кобахидзе Э.Д. Основные вопросы экономической географии горных районов Грузинской ССР. : Автореф... канд. географ.наук: / Кобахидзе Э.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 27л.
994987
   Основные вопросы экономической географии.. – Л.
1. – 1964. – 48с.
994988
  Кристеску И. Основные вопросы экономической теории Жака Рюэффа : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кристеску И. ; МГУ , Экон. фак. – Москва, 1968. – 14 с.
994989
  Чернухин А.А. Основные вопросы экономической эффективности капиталовложений в электроэнергетике СССР. / А.А. Чернухин. – М, 1963. – 163с.
994990
  Рябинин А.В. Основные вопросы эксплуатации жилищного хозяйства Москвы (Экон. стат. анализ) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябинин А. В.; Моск. экон. стат. ин-т. – М., 1969. – 17л.
994991
  Дедков В.К. Основные вопросы эксплуатации сложных систем / В.К. Дедков. – Москва : Высшая школа, 1976. – 406с.
994992
  Удалых Т.С. Основные вопросы электродинамики / Т.С. Удалых. – Иркутск : ИГУ, 1986. – 142с.
994993
   Основные вопросы электрофизиологии центральной нервной системы.. – К., 1962. – 232с.
994994
  Пирейко Л.А. Основные вопросы эргативности на материале индоиранских языков. / Л.А. Пирейко. – М., 1968. – 72с.
994995
  Бузук П.А. Основные вопросы языковедения. / П.А. Бузук. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1924. – 218с.
994996
   Основные вредители и болезни интридуцированных декоративных растений в Главном ботаническом саду АН СССР.. – Рига, 1976. – 50с.
994997
  Карасев В.С. Основные вредители ив и борьба с ними в плавневых лесах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Карасев В.С. ; АН УССР, Ин-т зооолг. – Киев, 1969. – 37 с.
994998
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИС за 1937 год.. – Москва ; Ленинград, 1939. – 484 с.
994999
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИС за 1938 год. – Москва ; Ленинград, 1940. – 300 с.
995000
   Основные выводы научно-исследовательских работ ВНИСа за 1936 год. – Киев ; Полтава, 1937. – 280 с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,