Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
994001
  Фаріон І. "Перерозподіл простору серед олігархів-чужинців" / Спілківалася О. Кумпан // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 25 квітня (№ 17). – С. 5


  Інформаційний простір
994002
  Ходирєва Г.В. "Пересторога України" - перший український історико-політичний трактат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
994003
  Яременко П.К. "Пересторога" - український антиуніатський памфлет початку XVII ст. / П.К. Яременко. – К., 1963. – 164с.
994004
  Дубініна К. "Пересторога" в контексті української полемічної прози: засади риторики // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 218-222. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
994005
  Дубініна К. "Пересторога" очима Михайла Возняка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 69. – С. 209-215. – ISSN 0130-528Х
994006
  Дубініна К. "Пересторога" у дослідженнях Кирила Студинського // Українська філологія: традиції та сучасність : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Філол. ф-т ; [редкол: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – С. 444-451. – (Серія "Українська філологія: школи, постаті, проблеми" ; вип. 14, ч. 1). – ISBN 978-617-10-0074-2
994007
  Федоров С. "Перестройка" Саркози // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 9. – С. 105-120. – ISSN 0130-9625
994008
  Сафет М. "Переформат. Про волю" : кримськотатарська поезія // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2019. – № 5 (895), травень. – С. 130-133. – ISSN 0868-4790


  Сайє Сафет (н. 1972) - кримськотатарська поетеса.
994009
  Куцмані Б. "Перехресна історія" закону про національно-персональну автономію УНР: перетікання ідеї від австро-марксистів через єврейський Бунд до революційної України // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 263-269. – ISBN 978-617-7062-20-1
994010
  Петрухіна Л. "Перехресні стежки" баладних мотивів у "Жовтій лілії" Яна Ботто // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 292-300
994011
  Брага І. "Перехресні стежки" двох митців: Микола Бажан і Дмитро Шостакович // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 29-36. – ISSN 0130-5263
994012
  Піхманець Р. "Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 48-62. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
994013
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
994014
  Кривошея І. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями / І. Кривошея, О. Квасневська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 10-19. – ISSN 1998-4634
994015
  Печеркин И.А. Переработка берегов водохранилищ, сложенных песчанно-глинистыми и карбонатными породами / И.А. Печеркин. – Пермь, 1981. – 94с.
994016
  Миркин Е.Ю. Переработка животных жиров / Е.Ю. Миркин, Ф.Ф. Юрьев. – М.-Л., 1931. – 214с.
994017
  Самс Б.Р. Переработка и хранение продуктов животноводства в домашних условиях / Б.Р. Самс. – Алма-Ата, 1990. – 238с.
994018
  Линдсей П. Переработка информации у человека : Введение в психологию / П. Линдсей, Д. Норман; Под ред. А.Р.Лурия. – Москва : Мир, 1974. – 550с.
994019
  Иванова Л.В. Переработка нефти / Л.В. Иванова. – Баку, 1939. – 115с.
994020
   Переработка осадков, образующихся после получения биодизеля / А.Н. Софронков, А. Гавдзик, М.Г. Горличенко, В.Ф. Шевченко, В В. Васильева Костик, Е.А. Гриб // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2016. – Вип. 20. – С. 135-141 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0899
994021
  Божок Г.И. Переработка сельскохозяйственного сырья в колхозах и развитие аграрно-промышленного комбинирования производства (На материалах Крымск. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Божок Г.И. ; Укр. НИИ экон. и орган. с.-х. – Киев, 1968. – 25 с.
994022
  Костенко А.С. Переработка сульфатсодержащих отходов химических производств. / А.С. Костенко. – К., 1989. – 122с.
994023
  Зубов А.В. Переработка текста естественного языка в системе "человек - машина" : Автореф... канд. филолог.наук: 681 / Зубов А.В.; Ин-тут языкознания АН СССР. Ленининград. отд. – Л., 1969. – 33л.
994024
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов. / Э. Бернхардт. – Москва, 1962. – 748с.
994025
  Бернхардт Э. Переработка термопластичных материалов. / Э. Бернхардт. – Москва, 1965. – 748с.
994026
   Переработка урановых руд в капиталистических странах. – М., 1974. – 138с.
994027
  Сумароков В.П. Переработка эжижки спиртопорошковым и экстракционным методами / В.П. Сумароков. – М., 1936. – 109с.
994028
  Скворцов В.И. Переразрядка электронновозбужденных катион-радиакалов примесных центров и ионный механизм фотосенсибилизированных реакций в растворах при 77 оК. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.056 / Скворцов В.И.; АН СССР.Ин-т химич.физики. – М, 1973. – 18л.
994029
  Данильченко Виталий Ефимович Перераспределение атмоов углерода при низких температурах и формирование структурного состояния стали : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Данильченко Виталий Ефимович; АН УССР. Ин-т металлофизки. – К., 1991. – 38л.
994030
  Белова Э.С. Перераспределение воды и солей в организме в зависимости от вида питания и температуры среды : Автореф... кандидата биол.наук: / Белова Э.С.; Узбек. ин-т краев. медицины АМН СССР. – Ташкент, 1964. – 25л.
994031
  Хоменко Александр Васильевич Перераспределение поверхностных лиганд - рецепторных комплексов у постоянных клеточных линий различного тканевого происхождения : Автореф... кандид. биолог.наук: 03.00.17 / Хоменко Александр Васильевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1984. – 19л.
994032
  Шляхова А.И. Перераспределение радикалов при гидрировании хлопкового масла на скелетных никелевых катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Шляхова А.И.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 22л.
994033
  Кацнельсон М.Б. Перераспределение ресурсов. / М.Б. Кацнельсон. – М, 1985. – 248с.
994034
  Янковская Е.А. Перераспределение турдовых ресурсов / Е.А. Янковская. – К., 1978. – 132с.
994035
  Паршин Л.Ф. Перераспределение усилий в неразрезных предварительно напряженных сборных и монолитных балках. : Автореф... канд.техн.наук: / Паршин Л.Ф.; Моск.инж.-строит.ин-т. – М, 1964. – 14л.
994036
  Айглер Г. Перераспределение электронной плотности в кристаллах Ge и CdS в результате внешнего воздействия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Айглер Г. ; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1958. – 12 с.
994037
  Радченко Т. Перераспределительные эффекты антимонопольной политики // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 9. – С. 65-88. – ISSN 0042-8736
994038
  Иванова М.А. Перерастание мануфактуры в фабрику в хлопчатобумажной промышленности России. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванова М.А.; Ин-тут повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при МГУ им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 17 с.
994039
  Петровская М.Н. Перерастание мануфактуры в фабрику в черной металлургии России / М.Н. Петровская. – Москва, 1960. – 53 с.
994040
  Меньшиков Л.В. Перерастание на Кубе народно-демократической революции в социалистическую и ее некоторые особенности. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.03 / Меньшиков Л.В.; Ужгород. гос. ун-т. – Ужгород, 1988. – 16 с.
994041
  Блюм-Русак Перерастание народно-демократической революции в революцию социалистическую в Венгрии. : Автореф... Канд.флос.наук: / Блюм-Русак Р.Н.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Л, 1961. – 19л.
994042
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 171л. – Бібліогр.:л.149-154
994043
  Санчес Кольясо Анна Перерастание народно-демократической революции в социалистическую на Кубе (социально-политический аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Санчес Кольясо Анна; КГУ. – К., 1982. – 22л.
994044
  Азаров Н.И. Перерастание социалистических общественных отношений в коммунистические : в помощь студентам заоч. и вечернего обучения, изучающим материалы XXII съезда КПСС / Азаров Н.И., Колобкова Э.А. – Москва : Росвузиздат, 1963. – 59 с. : ил. – Библиогр.: с. 59
994045
  Прохоренко И.Д. Перерастание социалистических производственніх отношений в коммунистические / И.Д. Прохоренко. – М., 1963. – 132с.
994046
  Иванова Р.К. Перерастание социалистического труда в коммунистический / Р.К. Иванова. – М, 1983. – 287с.
994047
  Кумаченко Я.С. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд / Я.С. Кумаченко. – М., 1968. – 24с.
994048
  Зайцев Р.Л. Перерастание социалистического труда в коммунистический труд. Переход к коммунистическому принципу распределения по потребностям / Р.Л. Зайцев, В.Н. Семенков. – Москва, 1962. – 59с.
994049
  Садыков Карим Садыкович Перерастание социалистического труда в труд коммунистический - проблема коммунистического строительства. (По материалам пром. предприятий Узбекистана) : Автореф... д-ра философ.наук: 620 / Садыков Карим Садыкович; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1969. – 66л. – Бібліогр.:с.65-66
994050
   Перерастание социалистической государственности в общественное коммунистическое самоуправление. – М., 1963. – 216с.
994051
  Пантелийчук Л. Перерасчет подоходного налога за 2001 год // Облік, податки, аудит в Україні : Профессиональный журнал для бухгалтеров и аудиторов. – Київ, 2002. – № 1. – С. 42-48


  перерасчет: методика
994052
   Перерасчет подоходного налога. Порядок заполнения декларации о совокупном годовом доходе. // Энциклопедия бухгалтера и экономиста. Приложение / ООО Центр экономических исследований и управленческого консультирования "Консульт". – Харьков, 2001. – № 2 : Перерасчет подоходного налога. – С.1-59
994053
  Скуз Д. Перерахунок прибуткового податку // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2002. – № 3. – С. 57-59


  Перерахунок за 2001 р.
994054
  Лабінська К. Перервана Літургія // Гомін України. – Торонто, 2012. – Рік 64, 25 грудня (№ 46). – С. 7


  Політичні репресії в Україні. Іван Горчинський - новомученик УГКЦ.
994055
  Малаков Д. Перервана нитка традиції // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 2 (219). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561


  Талановиті київські архітектори під тиском більшовизму або емігрували, або мусили творити покручі. Фото бібліотеки КНУТШ імені Михайла Максимовича, будинок спроектував архітектор Василь Осьмак.
994056
  Коваленко О. Перервана педагогічна слава [Ананьїн Степан Андрійович] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 30 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Ананьїн Степан Андрійович (1875-1942) - професор і викладач курсу дітячої і педагогічної психології Університету Св. Володимира (1912)...декан фак-ту професійної освіти Київського інституту народної освіти впродовж 1920-1925 рр.
994057
  Хара В. Перервана пісня / В. Хара. – К., 1988. – 200с.
994058
  Неуважний Ф. Перерваний заспів : до 50-ліття смерті Василя Чумака // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 210-211
994059
  Сандул В. Перерваний політ // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2008. – № 4 (28). – С. 12-13.
994060
  Лащенко С. Перерваний політ Олексія Курінного // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 15 вересня (№ 37). – С. 3


  Олексій Курінний — український політолог, експерт з розвитку української мови, громадський діяч, поет.
994061
  Згуровський М.З. Перерваний політ: Костянтин Калінін, його життя і літаки // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 278-291. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
994062
  Горкіна Л.П. Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець XIX - середина XX ст.) / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – ISSN 1993-6788
994063
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
994064
  Горкіна Лариса Павлівна Перерваний поступ: віхи історії економічної науки в Україні (кінець ХІХ - середина XX ст.) / Горкіна Лариса Павлівна, Чумаченко Микола Григорович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-28. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті в контексті світового розвитку економічної науки проаналізовано основні етапи її еволюції в Україні від кінця XIX до середини XX ст., умови та чинники переходу від ринкової до позаринкової парадигми, визначено наукові здобутки та втрати ...
994065
  Оровецький П.А. Перерваний рейс : роман / П.А. Оровецький. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 216 с.
994066
  Довжик В.М. Перерваний урок / В.М. Довжик. – Киев, 1990. – 253 с.
994067
  Якуша Ю.В. Перервність світових явищ як можливість повернення до світла вічності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 61-63
994068
  Бретт М. Перережь мое горло нежно / Майк Бретт // Виктор из светской бригады / Леблан М. – Сочи : Сочииздатсервис, 1993
994069
  Горовець Є. Переривання позовної давності: сутність і призначення // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2005. – № 12 : Дайджест 2005. – С. 102-112
994070
  Гура Н.А. Переривання професійної кар"єри як проблема організаційної психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 3-12. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
994071
  Кащенко А.Ф. Перерід : оповідання / А. Кащенко. – Катеринослав (Дніпрпетровськ) : Друк. І. Вісьман та І. Мордхілевич, 1917. – 24 с. – На обкл. назва: Згадки про Сагайдачне
994072
   Переріз виходу y-квантів у редакціях поглинання швидких нейтронів ядрами заліза / В.М. Бондар, І.М. Каденко, Б.Ю. Лещенко, Ю.М. Оніщук, В.А. Плюйко // Ядерна фізика та енергетика : наукове видання / Інститут ядерних досліджень НАНУ. – Київ, 2008. – № 1 (23). – С. 16-23. – ISSN 1818-331Х
994073
  Бондар В.М. Перерізи виходу гамма-квантів у реакціях поглинання нейтронів ядрами середньої та важкої ваги : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.16 / Бондар В.М. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 22 назв.
994074
   Перерізи ядерних реакцій (n, n"a) на ядрах рідкоземельних елементів при енергії нейтронів 14,7 МеВ / А.О. Каденко, Н.Р. Дзисюк, І.М. Каденко, Г.І. Применко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 345-349. – ISSN 1818-331Х
994075
   Переробка автомобільних шин з використанням методів магнітного удару та термохімії / О.Р. Бедюх, В.І. Кашковський, А.В. Степанов, Г.Г. Матусевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 218-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто можливість послідовного використання методу магнітного удару та двох термохімічних методів - термолізу та газифікації для переробки зношених автомобільних шин. Ключові слова: електроімпульна установка, термоліз, газифікація гуми. The ...
994076
  Марковська Н.Г. Переробка будівельних відходів, що утворюються в Україні / Н.Г. Марковська, Абделрахем Ахмед // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 210-214. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
994077
  Левицька О.Г. Переробка відходів очисних споруд у будівельні матеріали : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Левицька Олена Григоріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
994078
  Заюков І.В. Переробка відходів скла як фактор екологічної безпеки України / І.В. Заюков, О.В. Кобилянський // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 135-137. – ISBN 978-966-641-732-2
994079
  Тимощук І.І. Переробка продуктів тваринництва в домашніх умовах / І.І. Тимощук. – К. : Урожай, 1987. – 136с.
994080
  Скрипчук Петро Перероблення відновної біомаси: інновації. технології, польові дослідження // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 22-23 : фото, табл.
994081
  Мудрий О.О. Перероблення вторинних розчинів аргентуму нітрату контактним осадженням магнієм у кондиційні продукти (порошкове срібло, калію нітрат і бішофіт) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Мудрий Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
994082
  Аржоманд Саїд Амір Переробляючи Іран // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 22 липня (№ 132). – С. 8


  Чим позначився один рік при владі президента Рухані?
994083
  Лимарченко О.С. Перерозподiл енергiї мiж резервуаром i рiдиною з вiльною поверхнею при кутових рухах системи / О.С. Лимарченко, К.О. Семенович // Нелінійні коливання : науковий журнал / НАН України ; Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 19, № 1. – C. 85-92. – ISSN 1562-3076
994084
  Предборський В.А. Перерозподіл власності та влади як функція тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 3-5


  Розглядаються методологічні аспекти окремих функцій теорії тіньової економіки та необхідності врахування їхнього впливу при аналізі сучасних тіньових процесів.
994085
  Страутман Ф.І. Перерозподіл водної орнітофауни в басейні озера Чани / Ф.І. Страутман. – Львів, 1946. – 35-50с.
994086
  Горбачук В.М. Перерозподіл за централізації і децентралізації / В.М. Горбачук, Н.І. Гаркуша // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 139-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Співвідношення, отримані для податків, приватного та громадського споживання, суспільного добробуту за централізації і децентралізації, вказують, зокрема, на оптимальність вищих податків у бідних регоінах за децентралізації. The relationships obtained ...
994087
  Радіонова О.М. Перерозподіл інвестицій як імператив інноваційного розвитку міста // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 24-33. – ISSN 2411-4413
994088
  Зуєвська Н.В. Перерозподіл напруг в межах блока, що відокремлюється на кар"єрах декоративного каменю / Н.В. Зуєвська, В.О. Поліщук, О.В. Горобчишин // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 144-150. – (Серія : Технічні науки ; вип. 1 (76)). – ISSN 1728-4260
994089
  Приятельчук О. Перерозподіл продуктів харчування як соціально-екологічний механізм реалізації превентивної моделі загального добробуту в Скандинавському регіоні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 93-96. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Превентивна модель загального добробуту є альтернативною стратегією побудови солідарної соціальної економіки. Передбачена в рамках даної моделі активна державна політика забезпечення реалізується шляхом застосування таких механізмів, як: соціальне ...
994090
   Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 6-11. – ISSN 2312-1831


  "Круглий стіл на тему: "Перерозподіл соціального простору між державою та громадянським суспільством: виклики та загрози" відбувся 24 квітня 2019 року. Участь приймала Бобровник С. - завідувач кафедри права та держави Київського національного ...
994091
  Печений О.П. Перерозподіл спадщини: особливості правозастосування // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 7 (167). – С. 40-47
994092
  Бережна К.В. Перерозподіл юрисдикції судових органів Європейського Союзу після Лісабонської реформи // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 5. – С. 12-21. – ISSN 2408-9257
994093
  Трофимчук О.А. Перерозподільна функція держави в ХХІ ст. // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2016. – [2016 рік]. – C. 84-87
994094
  Чухно А.А. Переростание товарно-денежного хозяйство в товарно-кредитное // Экономика Украины, 1998. – №2
994095
  Чухно А.А. Переростання товарно-грошового господарства у товарно-кредитне // Економика України, 1998. – №2
994096
   Перерывные и молассовые формации Средней Азии и их полезные ископаемые. – Ташкент, 1980. – 130с.
994097
  Змієнко-Сенишин Галина Пересаджені квіти України / Змієнко-Сенишин Галина; Упоряд., авт. передм. М. Тимошик. – К.,Монреаль : Наша культура і наука, 2001. – 196с. – ISBN 966-95575-9-3
994098
  Колесников А.И. Пересадка больших деревьев / А.И. Колесников. – Москва, 1939. – 79 с.
994099
  Николаев Д.В. Пересадка больших деревьев / Д.В. Николаев. – М.-Л, 1950. – 28с.
994100
  Шафранский Т.П. Пересадка деревьев и кустарников летом. / Т.П. Шафранский. – М., 1951. – 80с.
994101
  Ястребова Светлана Пересадка мозга. Новый способ стать умнее. Грамм нервных клеток, пожалуйста! / Ястребова Светлана, Якутенко Ирина // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2017. – № 7 (2922). – С. 82-89 : фото
994102
   Пересадка на орбите. – М., 1969. – 164с.
994103
  Деміхов В.П. Пересадка органів: це можливо? / В.П. Деміхов; Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 32с.
994104
   Пересадка органов. – М., 1966. – 312с.
994105
  Воронов С.М. Пересадка половых желез / С.М. Воронов. – Харків : Научная мысль, 1924. – 88 с.
994106
  Ганул Ю.Л. Пересадка свежей и консервированной селезенки как метод лечения острой лучевой болезни в эксперименте : Автореф... канд. мед.наук: / Ганул Ю.Л.; Ин-т физиологии АН УССР. – К., 1966. – 12л.
994107
  Воронов С.М. Пересадка семенных желез : (Омолаживание человека) / С.М. Воронов. – Москва : Типо-Лит. К.В. Т. им. Дунаева, 1923. – 50 с.
994108
  Лондон Е.С. Пересадка тканей и органов / Е.С. Лондон, И.И. Крыжановский. – Петроград : Воен. Тип. Шт. Р.-К.К.А., 1923. – 68 с.
994109
  Исаев В.М. Пересадки и срацивания / В.М. Исаев. – М.-Л, 1927. – 144с.
994110
  Кузнецов Ю.П. Пересаженные цветы / Ю.П. Кузнецов. – М., 1990. – 515с.
994111
   Пересвет. – М.
2. – 1922. – 108с.
994112
  Мусієнко О.Г. Пересвіти: портрети / О.Г. Мусієнко. – Київ, 1985. – 232 с.
994113
  Паталаха Е.И. Пересекающаяся складчатость : (геометрический анализ) / Е.И. Паталаха, Ю.Ф. Слепых. – Москва : Недра, 1974. – 118с.
994114
  Камерон В.Л. Пересекая Африку / В.Л. Камерон. – Москва : Наука, 1981. – 454с.
994115
  Максименко Екатерина Пересекая границы. Дневник тревел-журналистки // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 4. – С. 32-35 : фото
994116
  Некрасов Б.В. Пересекая океан / Б.В. Некрасов. – Л., 1976. – 78с.
994117
  Кикнадзе А.В. Пересеккающиеся параллели / А.В. Кикнадзе. – Москва, 1966. – 198 с.
994118
  Црнянский Миловш Переселение / Црнянский Миловш. – Москва, 1978. – 550с.
994119
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1978. – 503с.
994120
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 1. – 1989. – 478с.
994121
  Црнянский Милош Переселение / Црнянский Милош. – Москва
Т. 2. – 1989. – 444с.
994122
  Мещерюк И.И. Переселение болгар в Южную Бессарабию 1828-1834 гг. / И.И. Мещерюк. – Кишинев, 1965. – 208с.
994123
  Серповский Н.Г. Переселение в России в древнее и новое время и их значение в хозяйстве страны / исследование. Н. Серповского // Чтение о политической экономии и финансах / М.Н. Капустин. – Ярославль, 1879. – [2], VI, 185 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
994124
  Ходеев Ф.П. Переселение греков из Крыма в Новороссию в XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 113-120. – ISSN 0042-8779
994125
  Скляров Л.Ф. Переселение и землеустроство в Сибири в годы столыпинской аграрной реформы. / Л.Ф. Скляров. – Л., 1962. – 588с.
994126
  Кабиров М.Н. Переселение иллийских уйгур в Семиречье. / М.Н. Кабиров. – Алма-Ата, 1951. – 154с.
994127
  Жербин А.С. Переселение карел в Россию в XVII веке / А.С. Жербин. – Петрозаводск, 1956. – 79с.
994128
  Жербин А.С. Переселение карел на русские земли в первой поовние и середине XVII века : Автореф... канд. ист.наук: / Жербин А. С.;. – Петрозаводстк, 1951. – 15 с.
994129
  Соловьева Е.И. Переселение крестьян в Томскую губернию в период столыпинской аграрной реформы. : Автореф... канд. ист.наук: / Соловьева Е.И.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1956. – 17л.
994130
  Кривяков Е.И. Переселение крестьян из Мордовии в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Кривяков Е.И.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – М., 1974. – 22л.
994131
  Фунштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце XIX и в начале XX веков : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Фунштейн И.С. ; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ. – Киев, 1950. – 20 с.
994132
  Фунтштейн И.С. Переселение крестьян Украины в конце ХІХ и в начале ХХ веков : Дис... канд. истр.наук: / Фунтштейн И.С.; Мин-во высшего образования СССР. Ин-т повыш. квалиф. препод. основ марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Ш. – Киев, 1950. – 305л. – Бібліогр.:л.VII-XVI
994133
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраине России в период капитализма (1861-1917 гг.) : Автореф... доктора ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 36л.
994134
  Якименко Николай Андреевич Переселение крестьян Украины на окраины России в период капитализма (1861-1917) : Дис... докт. истор.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; Госагропром СССР. Полтавский сельскохозяйственный ин-т. – Полтава, 1988. – 425л. – Бібліогр.:л.381-425
994135
   Переселение медведей. Медвежья услуга : Экология // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 9. – С. 36 : Фото, карта. – ISSN 1029-5828
994136
  Дзидзоев В.Д. Переселение мусульманских народов Кавказа в Турцию. 1860-1870-е гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 9. – С. 102-108. – ISSN 0042-8779
994137
  Билим Н.А. Переселение на Советский Дальний Восток в 1924-1941 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Билим Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1965. – 22л.
994138
  Геддон А. Переселение народов / А. Геддон. – Л, 1923. – 154с.
994139
  Берозов Б.П. Переселение Осетин с гор на плоскость. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.571 / Берозов Б.П.; АН Груз ССР. – Тбилиси, 1971. – 22л.
994140
  Аврорин Н.А. Переселение растений на Полярный Север : Эколого-географический анализ / Н.А. Аврорин. – Москва-Ленинград : Академия Наук СССР, 1956. – 284с.
994141
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
1. – 1964. – 500с.
994142
   Переселение растений на Полярный Север. – Москва-Л.
2. – 1967. – 278с.
994143
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии и Казахстана на Украину : Автореф. дис. ... д-ра биолог. наук : 03.00.05 / Сикура И.И. ; АН СССР , Главный ботан. сад. – Москва, 1981. – 46 с.
994144
  Сикура И.И. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину / И.И. Сикура. – Киев, 1982. – 207с.
994145
  Тихонов Борис Васильевич Переселения в России во второй половине 19 века / Тихонов Борис Васильевич. – Москва : Наука, 1978. – 202с.
994146
  Прищепа Т. Переселення болгар на українські землі Російської імперії після Кримської війни (1853–1856 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються основні причини та процес переселення болгар на територію Півдня Російської імперії після Кримської війни 1853-1856 рр. Особлива увага приділяється останній міграційній хвилі 1860-1863 рр., яка, власне, й завершила болгарську ...
994147
  Тенькова З. Переселення в 1950-х - 1960-х роках у Черкаській області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 623-627. – ISBN 978-966-171-795-3
994148
  Гедьо А.В. Переселення греків з Криму до Приазов"я у 1778 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-84. – ISSN 0130-5247
994149
  Сорока Ю. Переселення до УРСР українців із Болгарії у перші післявоєнні роки // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 446-449. – ISBN 978-617-7399-06-2
994150
  Косачевич М. Переселення евакуйованих і біженців з Галичини 1915 р. вглиб Росії / М. Косачевич, В. Гадун // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 16-21
994151
  Розовик О.Д. Переселення єврейського населення на південь УСРР у 1920–1930–х роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 57-59. – ISSN 2076-1554
994152
  Маленко Л. Переселення задунайських запорожців у Північне Приазов"я та на Кубань (XIX ст.) // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 555-572. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
994153
  М"ястківський А.П. Переселення зірниць : поезії / А.П. М"ястківський. – Київ, 1972. – 100 с.
994154
  Наконечний В. Переселення лемків у 1940-1946 роках як трагедія найзахіднішої гілки українства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-57. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано трагічну сторінку українського народу - переселення лемків з рідних земель у 40-х рр. ХХ ст. Tragic page of Ukrainian nation - deportation of lemkos from native lands in 40 years of XX century - is analyzed.
994155
  Хрящевська Л. Переселення менонітів у Південні райони України // Краєзнавство : науковий журнал / Національеа спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 204-209
994156
  Ковальчук О. Переселення селян українських губерній Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1992. – Число 1
994157
  Савчук О. Переселення та адаптація холмщаків на Волині в історичній пам"яті // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукр. наук. конф., м. Луцьк, 19-20 черв. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Волин. облдержадмін., Східноєвроп. нац. держ. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича НАН України ; [укладач Анатолій Шваб]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – С. 144-153. – ISBN 978-966-600-651-9
994158
  Сорока Ю. Переселення українців з етнічних земель і польського населення з УРСР (1944 - 1946 роки) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 9 : Історико-етнологічні дослідження і національна ідея. – С.95-99
994159
  Гулійчук Д. Переселення українців з Польщі на територію Рівненської області (1944-1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 51-53. – ISBN 978-966-171-783-0
994160
  Кучер В.І. Переселення українців з Польщі: проблеми розселення в Україні / В.І. Кучер, В.М. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 48-50. – (Історія ; вип. 37)
994161
  Сорока Ю. Переселення українців з Румунії в УРСР у 1944-1947 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-84. – (Історія ; вип. 3 (134)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено проблеми, пов"язані зі вступом радянських військ на територію Румунії та відшкодування збитків, учинених Румунією Радянському Союзу військовими діями та окупацією його території; розкрито питання переселення радянськими органами українців із ...
994162
  Сорока Ю.М. Переселення українців з території Чехословаччини, Румунії, Франції і Болгарії в УРСР у повоєнні роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 19-21. – (Історія ; вип. 56)


  В статті розглядається переселенська політика радянської влади на Україні в повоєнні роки.
994163
  Тарас Я. Переселення українців у Молдову в кінці XIX - першій чверті XX ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 52-56. – ISSN 2076-1554
994164
  Ткачук М. Переселенська говірка с. Золотоношка в полідіалектному та полікультурному середовищі (фонетичні особливості) // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 32-38. – (Серія "Філологічні науки")
994165
  Бойко Я.В. Переселенська політика та переселенське законодавство в Росії (60-80-ті pp. XIX ст.) // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 61-75. – (Серія "Історичні науки")
994166
  Бикова Т. Переселенська політика царизму // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 6 липня (№ 27). – С. 6
994167
  Мельникова К. Переселенське прикордоння : стратегії "подання себе" совєтських мігрантів на території колишньої Фінської Карелії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання. – Харків; Київ, 2006. – Вип. 8 : Порубіжжя. – С. 94-114. – ISBN 966-7679-99-3
994168
  Свєженцев М.Д. Переселенський колоніалізм у СРСР: творення повоєнного Криму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 194 : Історичні науки. – C. 72-81. – ISSN 1996-5931
994169
  Морозов Р. Переселенський рух білоруського народу в 20-30 рр. ХХ сторіччя // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 70-72. – ISSN 1728-9343
994170
  Розовик Д.Ф. Переселенський рух в Україні: друга половина XVI ст. - 1930-ті роки / Дмитро Розовик, Олеся Розовик ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Нілан-ЛТД, 2013. – 405, [1] с., [20] арк. фотоіл. : іл., карти, табл. – До 180-ї річниці заснування Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. - Імен. покажч.: с. 396-404. – Бібліогр.: с. 322-349 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2770-41-4
994171
  Сердюк О. Переселенський рух із західноукраїнських земель (кінець ХІХ - початку ХХ ст.): масштаби, основні напрями, характерні особливості // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (106). – С. 101-106. – ISSN 2222-5250
994172
  Якименко М.А. Переселенський рух у Наддніпрянській Україні в роки столипінських реформ (1906-1913 рр.) / Микола Якименко. – Полтава : РВВ ПДАА, 2009. – 148 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2088-24-3
994173
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 428 с. – ISBN 5-333-00368-8
994174
  Кравченко І.Є. Переселенці : роман / І.Є. Кравченко. – Київ, 1990. – 326 с.
994175
  Доля І.М. Переселенці зони АТО: реалії соціальної адаптації // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 157-162. – ISSN 2073-9591
994176
  Марков К.А. Переселенці і їх організації в Західній Німеччині: місце і роль в суспільно-политичній системі (40-і -- початок 80-х рр.) : Автореф... д-ра іст.наук: 07.00.03 / Марков К.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 34л.
994177
  Гонтар Т.М. Переселенці на своїй землі (до драматичних подій переселення українців з Посяння, Підляшшя та Холмщини) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2005. – Т. 4. – С. 100-111.
994178
  Григорович Д.В. Переселенцы : (роман из народного быта) / Д.В. Григорович. – Москва : Художественная литература, 1957. – 468с.
994179
  Марков К.А. Переселенцы и их организации в Западной Германии в послевоенное время / К.А. Марков. – Днепропетровск, 1992. – 92с.
994180
  Марков Карло Анатольевич Переселенцы и их организации в Западной Германии: место и роль в общественно-политической системе (40-е-начало 80-х гг.) : Дис... д-ра ист. наук: 07.00.03 / Марков Карло Анатольевич; ДГУ. – Днепропетровск, 1992. – 504л. – Бібліогр.:л.455-504
994181
  Платунов Н.И. Переселенческая политика Советского государства и ее осуществление в СССР (1917-июнь 1941 гг.) / Н.И. Платунов. – Томск, 1976. – 283с.
994182
  Верещагин П.Д. Переселенческая политика царизма в Сыр-Дарьинской области Туркестанского края в годы столыпинской реакции. : Автореф... канд. ист.наук: / Верещагин П.Д.; МГУ. – Москва, 1951. – 15 с.
994183
  Геллер А.Б. Переселенческая политика царизма и колонизация Казахстана в 20 веке. : Автореф... Канд.ист.наук: / Геллер А.Б.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 16л.
994184
  Якименко Н.А. Переселенческая политика царизма на Украине и ее последствия (1861-1917 гг.) : монография / Н.А. Якименко ; Полт. гос. аграр. акад. – Полтава : РВВ ПДАА, 2011. – 298, [1] с. : табл. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-2088-50-2
994185
  Полтаранин И.А. Переселенческий вопрос и проблема общины в трудах А.А.Кауфмана : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Полтаранин И.А.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 30л.
994186
  Багиров Ф.Э. Переселенческое движение в Азербайджане в 1830-1914 гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 2. – С. 142-149. – ISSN 0042-8779
994187
  Розовык Д.Ф. Переселенческое движение в Украине: вторая половина XVI в. - 1930-тые годы / Дмитрий Розовык, Олеся Розовык. – Киев : Нилан-ЛТД, 2015. – 462, [1] с. : фот., к., табл. – Имен. указ.: с. 407-415. - Резюме англ. – Библиогр.: с. 336-362 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-924-017-0
994188
  Якименко Николай Андреевич Переселенческое движение из Украины в годы столыпинской аграрной реформы (1906-1913 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Якименко Николай Андреевич; АН УССР. Ин-т истории. – К., 1977. – 30л.
994189
   Переселенческое движение из Харьковской губернии в 1909 г. : По сообщениям добровольных корреспондентов текущей сел.-хоз. статистики. – 1910-1912. – Харьков : Изд. Харьк. губ. зем. управа ; Тип. "Утро" А.А. Жмудского, 1910. – [1], 69, 28 с. : табл.
994190
   Переселяйтесь в Томскую область. – Томск, 1956. – 48с.
994191
  Корнелиус К. Переселяющиеся животные : сочиенение Карла Корнелиуса / К. Корнелиус; пер. с нем. С.А. Усов. – Москва : А.И. Глазунов, 1866. – 211, [4] с.
994192
  Катасонова Е.Н. Пересечение / Е.Н. Катасонова. – М., 1988. – 448с.
994193
  Кулешов А.П. Пересечение / А.П. Кулешов. – М., 1989. – 218с.
994194
  Мирошин Р.Н. Пересечение кривых гауссовскими процессами / Р.Н. Мирошин. – Л., 1981. – 211с.
994195
  Шульгин К.Б. Пересечение кривых поверхностей с плоскостью и с прямой / К.Б. Шульгин. – Сталино, 1961. – 31с.
994196
  Фомин В.И. Пересечение параллельных / В.И. Фомин. – М, 1976. – 360с.
994197
  Бурдин Н.К. Пересечение поверхностей и развертки / Н.К. Бурдин. – Л., 1964. – 174с.
994198
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1956. – 32 с.
994199
  Ивашкевич П.И. Пересечение поверхностей тел / П.И. Ивашкевич. – Л, 1959. – 36 с.
994200
  Кудрейко А.А. Пересечение путей. / А.А. Кудрейко. – М., 1961. – 160с.
994201
  Дилэни С. Пересечение Эйнштейна. Вавилон-17. Время, точно низка самоцветов / С. Дилэни. – К., 1993. – 331с.
994202
  Голованов Михаил Иванович Пересечения подгрупп конечной р-группы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Голованов Михаил Иванович; Кубан. гос. ун-т. – Краснодар, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
994203
  Зенко В.И. Пересечения силовских 2-подгрупп и централизаторы инволюций в конечных группах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Зенко В.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т математики. – Новосибирск, 1981. – 10л.
994204
  Идрисова А.С. Пересечения фиксированного уровня случайными процессами и полями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.005 / Идрисова А.С.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
994205
  Липицкий А.Г. Пересечения: Повести и рассказы. / А.Г. Липицкий. – Магадан, 1982. – 271с.
994206
   Пересєкін Валерій Миколайович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108-109
994207
   Пересєкін Валерій Миколайович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 203 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
994208
   Пересєкін Валерій Миколайович (1953) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 118-119. – ISBN 966-95774-3-5
994209
  Семків Р. Пересипання сенсу // Критика. – Київ, 2000. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 23-24


  "Хозарський словник " — перший роман сербського письменника Мілорада Павича, опублікований 1984 року.
994210
   Пересипкін Володимир Федорович : біобібліогр. покажч. наук. пр. за 1938-1998 роки. – Київ : Аграрна Наука, 1999. – 84, [3] с. – Сер. засн. у 1998 р. – (Академіки Української академії аграрних наук). – ISBN 966-540-154-8
994211
  Петунина Е.С. Пересказ на уроках литературного чтения в 5 классе / Е.С. Петунина. – М., 1959. – 56 с.
994212
   Переславль-Залесский. – Москва, 1975. – 179с.
994213
  Иванов К.И. Переславль-Залесский / К.И. Иванов, И.Б. Пуришев. – Ярославль, 1986. – 158с.
994214
   Переславль-Залесский : Путеводитель по историческим памятникам. – Москва, 1989. – 235 с.
994215
  Бернштейн Э.Б. Переславль-Залесский. / Э.Б. Бернштейн. – Москва, 1968. – 22с.
994216
   Переславль-Залесский. Исторические и архитектурные памятники. – Москва, 1974. – 52 с.
994217
  Валиков Г.Г. Переславская элегия / Г.Г. Валиков. – Москва, 1963. – 83с.
994218
  Смирнов М.И. Переславщина / М.И. Смирнов. – Переславль-Залесский, 1921. – 90с.
994219
  Руданський С.В. Переслів"я : Віршовані небилиці: Для мол. шк. віку / С.В. Руданський. – Київ : Веселка, 1983. – 28с.
994220
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924-1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
994221
  Литвин Н. Переслідування більшовицькою владою М.С. Грушевського протягом 1924 - 1934 рр. // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 459-470
994222
  Котнюк Ю. Переслідування посадових злочинів: підсумки року // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 23-31 грудня (№ 51/52). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
994223
   Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
994224
  Преловська І. Переслідування та ліквідація УАПЦ (УПЦ) (1921-1938 рр.): огляд архівно-кримінальних справ ГДА СБ України та ЦДАГО України : влада і церква // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ ; Харків, 2009. – № 1 (32). – С. 26-48. – ISBN 978-966-8919-85-5
994225
  Кортасар Хуліо Переслідувач // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 85-116. – ISSN 0320 - 8370
994226
  Горбулин В. Пересменка на пути к национальному единству: уроки для Порошенко и вызовы перед Зеленским // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 23-29 мая (№ 19). – С. 1, 4-5


  Первый вице-президент Национальной академии наук, доктор технических наук, лауреат Государственных премий СССР и Украины в области науки и техники Владимир Горбулин - личность легендарная - в своей статье для «ФАКТОВ» размышляет об итогах президентской ...
994227
  Афанасьев А.И. Пересмешник / А.И. Афанасьев. – Волгоград, 1977. – 32 с.
994228
  Чулков М.Д. Пересмешник / М.Д. Чулков. – М, 1987. – 364с.
994229
  Гайовий Г.Т. Пересмішник на Парнасі / Гриць Гайовий. – Київ : Деміур, 2001. – 192с. – ISBN 966-7780-07-4
994230
  Гайовий Г. Пересмішник на Парнасі : Бурлескно-травестійні оди, панегірики й гімноспіви для увічнення літературної слави спілчанських талантів, геніїв, корифеїв та інших графоманів / Гриць Гайовий. – Вип.2. – Київ : Фенікс, 2005. – 120с. – ISBN 966-651-242-4
994231
  Логинов П.В. Пересморт в порядке надзора решений Государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1957. – 36с.
994232
  Ломоносова Е.М. Пересморт гражданских дел по вновь открывшимся обстоятельствам. : Автореф... Канд.юрид.наук: 712 / Ломоносова Е.М.; МВ и ССО УССР. – Х, 1970. – 20л.
994233
  Маслов В.П. Пересморт уголовных дел в порядке судебного надзора в советском уголовном процессе. / В.П. Маслов. – Москва, 1965. – 102с.
994234
  Ленин В.И. Пересмотр аграрной программы рабочей партии / В.И. Ленин, 1906
994235
  Тинберген Ян Пересмотр международного порядка / Тинберген Ян. – Москва : Прогресс, 1980. – 416с.
994236
  Кейнс Д.М. Пересмотр мирного договора / Д.М. Кейнс. – Москва, 1922. – 145 с.
994237
  Мамедов Абил Байрам оглы Пересмотр норм выработки и его значение в планировании и расходовании фонда заработной платы рабочих. (На примере предприятий нефт. машиностроения АзССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Мамедов Абил Байрам оглы; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниатзаде. – Баку, 1973. – 25л.
994238
  Карпов С.А. Пересмотр норм труда на предприятии. / С.А. Карпов. – М., 1986. – 61с.
994239
  Грун А.Я. Пересмотр приговоров в порядке судебного надзора / А.Я. Грун. – Москва, 1969. – 160с.
994240
  Рахунов Р.Д. Пересмотр приговоров и определений в президумах судов. / Р.Д. Рахунов. – М., 1956. – 131с.
994241
  Трубников П.Я. Пересмотр решений в порядке судебного надзора. / П.Я. Трубников. – М., 1974. – 240с.
994242
  Банченко-Любимова Пересмотр решений и определений в порядке надзора в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юрид.наук: / Банченко-Любимова К.С.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1955. – 17л.
994243
  Москвин С.С. Пересмотр судебных решений и определений по гражданским делам президиумами судов / С.С. Москвин. – М, 1962. – 167с.
994244
  Абдуллаев Н. Пересмотр судебных решений и определений, вступивших в законную силу в порядке надзора в советском гражданском процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: / Абдуллаев Н.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т.им.М.ВЛомоносова. – Москва, 1954. – 16 с.
994245
  Морозова Л.С. Пересмотр судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам / Л.С. Морозова. – М., 1959. – 75с.
994246
  Банченко-Любимова Пересмотр судебных решений, вошедших в законную силу, в порядке надзора / Банченко-Любимова. – М, 1959. – 105с.
994247
   Пересмотренное сообщение об Алголе 68. – М., 1979. – 533с.
994248
  Бианки В.Л. Пересмотры положений и взглядов, высказанных в моей статье "Основные понятия о зоогеографических единицах вообще и о внетропических Старого Света в частности". / В.Л. Бианки. – Пг., 1918. – 29-56с.
994249
  Грузинский А.С. Пересопницкое Евангелие, как памятник искусства єпохи возрождения в Южной России в XVI веке : (с 5 рис. и 11 табл. в тексте) / Ал. Серг. Гризуинский. – Киев, 1911. – 48 с., 11 л. ил.
994250
  Терський С.В. Пересопниця : краєзнавчий нарис / Святослав Терський. – Рівне : Азалія, 2003. – 158, [2] с. – (Бібліотека Рівненської "Просвіти" ; чис. 1). – ISBN 966-7358-38-0
994251
  Тимощук В. Пересопницьке Євангеліє - духовна і національна святиня українського народу / В. Тимощук, прт. // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 398-403. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
994252
  Німчук В. Пересопницьке Євангеліє - знову ювіляр // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – C. 3-23. – ISSN 1682-3540
994253
  Юхимець Г.М. Пересопницьке євангеліє - шедевр мистецтва української рукописної книжності // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 7-15. – ISSN 2222-4203
994254
   Пересопницьке Євангеліє : Дослідження. Транслітерований текст. Словопокажчик. – Київ, 2001. – 700с. – ISBN 966-02-2138-Х
994255
   Пересопницьке Євангеліє / Київська Митрополія Української Православної Церкви. – Факсим. вид. [1556-1561 рр.]. – Київ : АДЕФ-Україна, 2008. – 482 арк. + 1 сертифікат передачі цього примірника Науковій б-ці Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка з печаткою Православної Церкви України та за підписом вікарія Київської Митрополії Олександра Драбника. – В оправі та футлярі. - Без тит. арк. - На футлярі зазнач. у надзаг.: 1020 років Хрещенню Русі. - Текст церковнослов. мовою. - Режим доступу: www.adef.com.ua. – ISBN 978-966-7936-87-7
994256
   Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 : дослідження, транслітерований текст, словопокажчик / [Онищенко О.С. та ін. ; наук. ред. В.В. Німчук ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [Літтон], 2011. – 699, [3] с., [48] c. іл. : іл. – На авантит.: 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6014-6
994257
  Зінченко А.Л. Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 рр.: традиція, епоха, творці / Арсен Зінченко. – Київ : [Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату], 2011. – 110, [2] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета. – Бібліогр.: с. 105-110. – ISBN 978-966-7567-77-4
994258
  Білодід О. Пересопницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука / О. Білодід, І. Бражник. – Київ : Фотовідеосервіс, 1992. – 40 с. – (Бібліотека українця ; 1 серія). – ISBN 5-7707-3127-3
994259
  Толочко Петро Пересопницьке Євангеліє та його історичний контекст // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 4 (12). – С. 2-5. – ISSN 1819-7329
994260
  Мельник Л.М. Пересопницьке Євангеліє як перекладна церковно-писемна пам"ятка України // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 76-77
994261
  Лук"янчук Г. Пересопницьке Євангеліє: довгий шлях від гетьмана Мазепи і до президентів незалежної держави // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 10 квітня - 23 квітня (№ 15/16). – С. 1, 17
994262
  Дубовик О. Пересопницькому Євангелію - 450 // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 8 (181). – С. 39-40. – ISSN 2076-9326
994263
   Пересопницькому Євангелію - 450 років // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 8 (157). – С. 12
994264
  Одрехівська І.М. Переспів-реконструкція як жанр поетичного перекладу (на матеріалі українського переспіву "Трістана та Ізольди" проф. В. Коптілова) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1071. – С. 157-164. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 75). – ISSN 2227-8877


  "Статтю присвячено аналізу специфіки роботи проф. В. Коптілова (КУ) - перекладача із старофранцузькими фрагментами давньої кельтської легенди про Трістана та Ізольду, зокрема версіями Беруля і Томи".
994265
  Бідна Т. Переспів античного міфу про Антея в оригіналі та перекладах роману М. Мітчел ""Gone with the Wind"" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 166-172. – ISSN 2078-340X
994266
  Радченко Ю. Переспів без грифу "Секретно" // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2016. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 8-17


  Критика роботи В. В"ятровича "Історія з грифом "Секретно". Українське XX століття". Аналіз українсько-єврейських відносин.
994267
  Півторацька Л.М. Переспів Псалма 12 Т. Шевченка в сучасних композиторських прочитаннях: до проблеми омузикалення сакральної поезії Кобзаря // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 254-259. – ISSN 2312-4679


  "Мета роботи полягає у вивченні різножанрових композиторських втілень Шевченкової поезії – найпопулярнішого серед українських авторів Псалма 12. Методологія дослідження. Для досягнення зазначеної мети в роботі застосовано наступні методи: ...
994268
   Перестановки рядов в пространствах Банаха. – Тарту, 1988. – 195с.
994269
  Медведєв М.Г. Перестановочна мережа Біні на комутаційних елементах / М.Г. Медведєв, О.В. Дерев"янченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 221-225. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі описується структура багатостанової мережі Біні на комутаційних елементах. Пропонується алгоритм комутації перестановочної мережі для передачі даних.
994270
  Супруненко Д.А. Перестановочные матрицы / Д.А. Супруненко, Р.И. Тышкевич. – Минск, 1966. – 104 с.
994271
  Щипківський Г. Перестиглий грім : повість // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2008. – № 9/10. – С. 66-81. – ISSN 0130-321Х
994272
  Демидов Н.Н. Перестойка народного образования в районе / Н.Н. Демидов. – М, 1961. – 64с.
994273
  Куцінко О.Г. Пересторога Альбера Камю : урок за романом-хронікою "Чума". 11 клас // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 2. – С. 52-55
994274
  Джагаров Г.Г. Пересторога. / Г.Г. Джагаров. – К, 1973. – 143с.
994275
  Кірячок М.В. Перестороги апокаліпсису в романі Юрія Щербака "Час смертохристів" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 113-118. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
994276
  Пупырев Е.И. Перестраиваемые автоматы и микропроцессорные системы / Е.И. Пупырев. – Москва : Наука, 1984. – 192с.
994277
  Анохов С.П. Перестраиваемые лазеры / С.П. Анохов, Т.Я. Марусий, М.С. Соскин ; под ред. М.С. Соскина. – Москва : Радио и связь, 1982. – 360 с. : ил. – Библиогр.: с. 334-354 (385 назв.)
994278
   Перестраиваемые лазеры = Tunable Lasers : труды V Международной конференции. – Новосибирск
Ч. 1. – 1990. – 382 с.
994279
   Перестраиваемые лазеры и их применение : сборник научных трудов. – Новосибирск, 1988. – 157 с.
994280
   Перестраиваемые лазеры на красителях и их применение / С.М. Копылов, Б.Г. Лысой, С.Л. Серегин, О.Б. Чередниченко. – Москва : Радио и связь, 1991. – 240 с.
994281
  Киселев Н.В. Перестраиваемые нелинейности в системах автоматического управления / Н.В. Киселев. – Л, 1982. – 87с.
994282
   Перестраиваемые по частоте лазеры. – Новосибирск, 1984. – 419 с.
994283
  Канунников Владимир Петрович Перестраиваемые СВЧ устройства на основе прямоугольных диэлектрических волноводов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.03 / Канунников Владимир Петрович ; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.16-18
994284
   Перестраиваемые цифровые структуры на основе интегрирующих процессов. – М., 1982. – 367с.
994285
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
994286
  Зайцев Николай Владимирович Перестраиваясь на марше : разговор с Н.В.Зайцевым накануне его юбилея / Зайцев Николай Владимирович, Филиппова Татьяна; беседовала Т.Филиппова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 21. – С. 19-22. – ISSN 1727-4893
994287
  Власюк О. Перестрахова діяльність як самостійний вид господарської діяльності в Україні: проблемні питання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 257-259. – ISBN 978-617-7069-28-6
994288
  Войцеховська І. Перестраховий інтерес: поняття та загальна характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснюється загальна характеристика перестрахового інтересу як окремої та самостійної правової категорії. Зокрема, виявляється особливий характер майнових інтересів перестрахувальників, встановляється специфічна сутність перестрахових потреб ...
994289
  Віленчук О.М. Перестрахування екологічних ризиків: стан та перспективи розвитку в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 90-97.
994290
  Татаріна Т. Перестрахування катастрофічних ризиків: зарубіжний досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 116-119. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто зарубіжний досвід перестрахування катастрофічних ризиків. Обґрунтовано напрями забезпечення збереженості і збільшення капіталізації страхових компаній при перестрахувальному захисті від катастроф. Доведено необхідність запровадження ...
994291
  Компаніченко О.С. Перестрахування у системі страхових послуг : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 130-138 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
994292
  Балицька М.В. Перестрахування як інструмент забезпечення фінансової стійкості страхової організації // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 217-224. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185


  "У статті узагальнено методологічні концепції вітчизняних дослідників у питанні визначення джерел забезпечення фінансової стабільності страхових компаній. Виділено основні джерела фінансової стабільності страхових компаній. У статті визначено роль ...
994293
  Войцеховська І. Перестрахування: поняття та правова природа // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 259-261. – ISBN 978-617-7069-28-6
994294
  Позднякова Л.О. Перестрахування: тенденції розвитку та шляхи вдосконалення / Л.О. Позднякова, Ю.М. Коваленко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 53-60.
994295
   Перестроение полной симметричной матрицы в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью. – Москва, 1965. – 4 с.
994296
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную (в частности, на том же месте). – Москва, 1965. – 5 с.
994297
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в полную расположенную на другом месте в памяти машины.. – Москва, 1965. – 4 с.
994298
   Перестроение симметричной матрицы, заданной левой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную правой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
994299
   Перестроение симметричной матрицы, заданной правой треугольной частью, в симметричную матрицу, заданную левой треугольной частью.. – Москва, 1965. – 4 с.
994300
  Булушев А. Перестроим городское хозяйство Москвы. / А. Булушев. – М.-Л., 1931. – 64с.
994301
  Киселева Т.Г. Перестройка-культурно-просветительской работы: пути и проблемы / Т.Г. Киселева. – М., 1989. – 32с.
994302
  Стуль Я.Е. Перестройка - живое творчество масс / Я.Е. Стуль. – М, 1989. – 59с.
994303
  Горбачев М.С. Перестройка - кровное дело народа / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 30 с.
994304
   Перестройка - рабочему классу, рабочий класс - перестройке. – Москва, 1989. – 32 с.
994305
   Перестройка - реализация ленинских идей: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 116с.
994306
   Перестройка - семье, семья - перестройке. – М., 1990. – 285с.
994307
  Марков В.С. Перестройка - это опора на живое творчество масс : ( возрастание творческой активности масс в современных условиях) / В.С. Марков. – Москва : Знание, 1987. – 62, [2] с.
994308
  Ужакин В.И. Перестройка / В.И. Ужакин. – Ростов-на-Дону, 1988. – 77с.
994309
  Степанов С.В. Перестройка / С.В. Степанов. – М., 1989. – 63с.
994310
  Александрова Р.И. Перестройка : духовно-нравственный потенциал / Р.И. Александрова. – Саранск : Мордовское книжное издательство, 1990. – 141 с.
994311
   Перестройка аграрного сектора экономики: пособие для эконом. всеобуча в АПК. – М., 1990. – 447с.
994312
  Гончаров Е.С. Перестройка без сенсаций или системный анализ в нашем доме / Е.С. Гончаров. – К, 1991. – 27с.
994313
  Баландин Р.К. Перестройка биосферы / Р.К. Баландин. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 192 с. : ил.
994314
   Перестройка в армии и на флоте. – М., 1988. – 64с.
994315
   Перестройка в действии : сб. статей. – К., 1988. – 246с.
994316
   Перестройка в действии: библиограф. указ.. – Л., 1988. – 64с.
994317
  Полозков И.К. Перестройка в действии: Лекц. пропаганда в Краснодар. крае: поиск, опыт, пробл. / И.К. Полозков. – М., 1987. – 109с.
994318
   Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тезисы докладов и сообщений V Всесоюзной конференции, 30 мая - 1 июня 1990 г. – Киев, 1990. – 250, [1] с.
994319
  Джабиев Р.М. Перестройка в республиканской промышленности / Р.М. Джабиев. – Москва, 1989. – 62с.
994320
  Корнилов Ю.Э. Перестройка в СССР : международный резонанс / Ю.Э. Корнилов, Г.А. Шишкин. – М, 1988. – 120с.
994321
  Александров В.В. Перестройка в СССР и её воздействие на мировое развитие / В.В. Александров. – Москва : Знание, 1989. – 62 с. – (Новое в жизни, науке, технике. Международая ; 7/1989)
994322
  Большаков С.И. Перестройка в СССР и подход США к европейским странам социализма // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1988. – № 2 (64) : Намечающиеся дебаты в конгрессе. Намечающиеся дебаты в конгрессе вокруг ограничения вооружений. Политика США в Восточной Европе. Организационные формы стимулирования экспорта. Предприниматели и работоспособность персонала. Антиядерная мораль... – С. 67-87
994323
  Набока С.В. Перестройка в СССР. Общественно-политические процессы в Украине в 1985-1991 гг. // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 629-658. – ISBN 978-966-2726-16-9
994324
  Дмитренко Г.А. Перестройка в строительстве / Г.А. Дмитренко, В.В. Якимчук. – К., 1989. – 111с.
994325
   Перестройка в строительстве: арендный подряд. – К., 1989. – 128с.
994326
  Чайка А.П. и др. Перестройка в строительстве: планирование и управление экономией материалов / А.П. и др. Чайка. – К., 1989. – 127с.
994327
  Семенченко Г.Н. Перестройка в строительстве: Реформа заработной платы / Г.Н. Семенченко. – Киев, 1989. – 104 с.
994328
   Перестройка высшего образования: проблемы организации активных методов обучения и самостоятельной работы студентов : Сб. ст. – Алма-Ата, 1988. – 105с.
994329
  Классенс Стийн Перестройка глобальной банковской системы / Классенс Стийн, Маркетти Хуан // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2013. – Вып. 50, № 4 : Путь в неизведанное. Неясный курс мировой торговли. – С. 14-17. – ISSN 1020-8151
994330
  Лазарев Б.М. Перестройка государственного управления / Б.М. Лазарев. – М., 1987. – 62с.
994331
  Чичилимов В.В. Перестройка деятельности хозяйстенных руководителей. / В.В. Чичилимов. – Кишинев, 1989. – 350с.
994332
   Перестройка духовной жизни советсчкого общества: сб. ст.. – Кишинев, 1990. – 101с.
994333
  Кунельский Л.Э. Перестройка заработной платы - социальное и экономическое значение / Л.Э. Кунельский. – М., 1988. – 95с.
994334
   Перестройка и актуальные вопросы теории и практики развития и совершенствования общественных отношений: сб. науч. тр.. – Ташкент, 1990. – 71с.
994335
  Савченко М.С. Перестройка и дальнейший подьем партийной работы на селе в годы четвертой пятилетки (На матер. Укр. парт. орган.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Савченко М.С. ; МВО СССР, ИПКП макрс. лен. при КГУ. – Киев, 1955. – 18 с.
994336
  Томов Н.И. Перестройка и закон / Н.И. Томов. – Сыктывкар, 1990. – 104с.
994337
  Карпунин М.Г. Перестройка и модернизация машиностроения / М.Г. Карпунин. – Москва, 1990. – 271 с.
994338
   Перестройка и молодежь: время действий. – Москва : Политиздат, 1988. – 48 с. – ISBN 5-250-00741-4
994339
   Перестройка и народный контроль: сб. ст.. – Л., 1990. – 109с.
994340
  Таксанов А.К. Перестройка и некоторые проблемы развития национальных кадров индустриального рабочего класса. / А.К. Таксанов. – Ташкент, 1989. – 114с.
994341
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / М.С. Горбачев. – Москва : Политиздат, 1987. – 270 с.
994342
  Горбачев М.С. Перестройка и новое мышление для нашей страны и для всего мира / Горбачев М.С. – Москва : Политиздат, 1988. – 270 с.
994343
   Перестройка и общественные науки в художественном вузе: методолог. и методич. вопросы: сб.. – Л., 1989. – 61с.
994344
  Дашичев В. Перестройка и объединение Германии (Размышления историка-германиста) // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2008. – № 1. – С. 143-154. – ISSN 0869-44435
994345
  Прокопенко А.В. Перестройка и организация массовой работы рабоче-крестьянской инспекции в Восточной Сибири на основе указаний В.И.Ленина (1923-1928 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Прокопенко А.В.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 18л.
994346
  Исакова И.В. Перестройка и переоценка антисоветских стереотипов // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1987. – № 6 (62) : Актуальные моменты. Конгресс и договор по ПРО. США и малые страны Западной Европы. Система "Боевого управления, связи и разведки". Развитие экономики США до 2011 г. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 157-166
994347
  Серостанов Г.И. Перестройка и повышение эффективности производственных фондов в агропромышленном строительстве. / Г.И. Серостанов, А.А. Самосенко. – К, 1990. – 278с.
994348
  Кофман А.Ф. Перестройка и постсоветская эпоха: взгляд из Латинской Америки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 48-59. – ISSN 044-748Х
994349
   Перестройка и правовое воспитание советских граждан. – К., 1989. – 301с.
994350
  Медушевский А.Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиций аналитической истории // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 3-30. – ISSN 0869-5687


  Автор исследует причины распада СССР с позиций аналитической истории и лежащей в ее основе когнитивно-информационной теории.
994351
   Перестройка и проблемы воспитания непримиримости к буржуазной идеологии: библиогр. указ.. – К., 1989. – 143с.
994352
   Перестройка и проблемы теории современного социализма: сб. ст.. – М., 1989. – 254с.
994353
  Федорчук Я.П. Перестройка и резервы экономики / Федорчук Я.П. – Ужгород, 1989. – 237 с.
994354
   Перестройка и руководитель : Сборник. – Москва : Экономика, 1987. – 143 с.
994355
   Перестройка и современный мир. – М., 1989. – 349с.
994356
  Уледов А.К. Перестройка и сознание / А.К. Уледов. – Москва, 1988. – 106с.
994357
  Кунельский Л.Э. Перестройка и социальная справедливость / Л.Э. Кунельский. – М., 1990. – 208с.
994358
   Перестройка и социология труда: тез. докл.. – Куйбышев, 1989. – 269с.
994359
  Мартиросян Э.Р. Перестройка и трудовое право / Э.Р. Мартиросян, Т.А. Бойченко. – Новосибирск, 1990. – 93с.
994360
  Щеголев А.И. Перестройка и укрепление партийных, государственных и общественных организаций в период развернутого наступления социализма по всему фронту : Автореф... Канд.ист.наук: / Щеголев А.И.; Акад.обществ.наук при Цк КПСС.Кафедра истории КПСС. – Москва, 1955. – 16л.
994361
  Дьякова Н.М. Перестройка и хозяйственный механизм отрасли / Н.М. Дьякова, В.П. Зайцев. – М, 1989. – 138с.
994362
   Перестройка иделологической работы: опыт, проблемы : сб. ст. – М., 1982. – 271с.
994363
  Лукьянов Ф. Перестройка или поиск врага? // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2008. – № 14. – С. 66


  Бухарестський саміт НАТО показав, що Франція очолила похід проти гегемонії США в Альянсі
994364
  Вайнштейн С.И. Перестройка магнитного поля динамомеханизмами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.03.02 / Вайнштейн С.И. ; АН СССР. – Москва, 1978. – 23 с.
994365
  Ольсевич Ю.Я. Перестройка механизма хозяйствования / Ю.Я. Ольсевич. – М., 1988. – 62с.
994366
  Тетерятников К.С. Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 4 : Перестройка мирового экономического порядка и вызовы для России. – С. 4-16. – ISSN 2074-6040
994367
   Перестройка мышления и научное познание. – К., 1990. – 229с.
994368
  Ливандовская А.Д. Перестройка мышления преподавателей экономических дисциплин в условиях перехода к рыночной экономике // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 67-71. – ISSN 0869-3617
994369
  Асатиани В.А. Перестройка на военный лад промышленности Грузинской ССР в период Великой Отечественной войны Советского Союза / В.А. Асатиани. – Тбилиси, 1989. – 163с.
994370
   Перестройка общественного сознания и культурная политика КПСС: уч. пособие. – М., 1989. – 269с.
994371
   Перестройка общественных отношений и личность: межвуз. сб.. – Л., 1988. – 152с.
994372
  Тихомирова Анна Львовна Перестройка онтогенеза как механизм эволюции насекомых / Тихомирова Анна Львовна. – Москва : Наука, 1991. – 167с.
994373
  Джабиев Р. Перестройка органов управления экономикой и приватизация в Азербайджане // Общество и экономика : Международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2006. – № 4. – С. 110-134. – ISSN 0207-3676
994374
  Медников Н.Е. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийно-организационной работы ВКП(б) в годы третьей сталинской пятилетки : Автореф... канд. ист.наук: / Медников Н.Е. – Ростов-на-Дону, 1950. – 15 с.
994375
  Рубан Н.В. Перестройка партийной работы на основе развернутой внутрипатрийной демократии в условиях победы социализма в СССР в проведении Сталинской Конституции : Автореф... канд. ист.наук: / Рубан Н.В.; Акад. общ. наук при ЦК ВКП(б). Кафедра истории ВКП(б). – Москва, 1952. – 16л.
994376
  Муравьев А.И. Перестройка планирования на предприятии в условиях хозрасчета / А.И. Муравьев, А.М. Лайков. – М., 1989. – 121с.
994377
  Прудников М.Н. и др. Перестройка политической учебы / М.Н. и др. Прудников. – Москва, 1989. – 64с.
994378
  Ведель Г.Е. Перестройка преподавания иностранных языкови и место родного языка в процессе обучения / Г.Е. Ведель. – Воронеж, 1962. – 27с.
994379
  Сомов В.А. Перестройка против инерции / В.А. Сомов. – М., 1987. – 69с.
994380
  Ярошко П.Ф. Перестройка работы партийных организаций и улучшение руководства сельским хозяйством на основе решений сентябрьского Пленума ЦК КПСС (1953-1954 гг.) : Дис... канд. ист.наук: / Ярошко П.Ф.; Ин-т повыш. квалиф. преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 310л. – Бібліогр.:л.1-14
994381
  Егошина Н.П. Перестройка работы профсоюзов в период реконструкции народного хозяйства СССР. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.02 / Егошина Н.П.; Высш.школа профсоюзного движения. – М, 1979. – 16л.
994382
  Тулепбаев Б.А. Перестройка работы сельских райкомов партии. / Б.А. Тулепбаев. – Ташкент, 1957. – 72с.
994383
  Черняховская Л.А. Перестройка речевой структуры для передачи компонентов смыслового членения высказывания при переводе с русского языка на английский. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Черняховская Л.А.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 32л.
994384
  Донченко В.Н. Перестройка рядов ВКП(б) в период перехода СССР от войны к миру (1945-1948 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Донченко В.Н.; МГУ. Специализир. Ученый совет по истории КПСС. – М., 1972. – 24л.
994385
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – М.
ч. 1. – 1989. – 154с.
994386
   Перестройка системы планового управления экономикой: сб. обзоров. – Москва
Ч. 2. – 1990. – 168 с.
994387
  Жидков В.С. Перестройка системы управления в сфере культуры. / В.С. Жидков. – М., 1988. – 156с.
994388
   Перестройка системы ценообразования - важнейший фактор повышения эффективности отраслей тяжелой промышленности и транспорта: сб. науч. тр.. – М., 1990. – 224с.
994389
  Гончаров Н.К. Перестройка советской школы / Н.К. Гончаров. – М, 1959. – 45с.
994390
  Гордон Л.А. Перестройка советской экономики и рабочий класс / Л.А. Гордон. – М, 1988. – 62с.
994391
  Квас А.В. Перестройка социалистического хозяйствования и преодоление отчуждения труда. / А.В. Квас. – К., 1990. – 263с.
994392
   Перестройка социально-политических отношений социалистического общества: спецкурс. – М., 1989. – 87с.
994393
  Иванов М.А. Перестройка спектра спиновых возбуждений анизотропного антиферромагнетика с магнитными примесями во внешнем поле / М.А. Иванов. – Киев : ИТФ АН УССР, 1980. – 43 с.
994394
  Мокроусов Г.М. Перестройка твердых тел на границах раздела фаз. / Г.М. Мокроусов. – Томск, 1990. – 227с.
994395
   Перестройка трансплантанта передней крестообразной связки по данным МРТ / С.Н. Красноперов, И.В. Диденко, Р.В. Титарчук, А.А. Гриценко, М.Л. Головаха // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – С. 55-61. – ISSN 0030-5987
994396
  Шакуров Р.Х. Перестройка управления / Р.Х. Шакуров. – Киев, 1988. – 47с.
994397
  Байда В.Д. Перестройка управления здравоохранением Донецкой области / В.Д. Байда. – Киев, 1989. – 51 с.
994398
  Приходько В.М. Перестройка управления качеством / В.М. Приходько, Г.А. Швиданенко. – К., 1989. – 112с.
994399
  Новиков Д.Т. Перестройка управления материально-техническим обеспечением / Д.Т. Новиков, Н.А. Нестеров. – М., 1989. – 62с.
994400
   Перестройка управления предприятием (объединением): сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 110с.
994401
  Левин Р.И. Перестройка управления промышленностью и развитие межрайонных экономических связей (На матер. совнерхозов Прибалт.) : Автореф... канд. экон.наук: / Левин Р. И.; АН СССР, Ин-т жкон. – М., 1960. – 16л.
994402
  Ефимов А.Н. Перестройка управления промышленностью и строительством в СССР / Анатолий Николаевич Ефимов. – Москва : Госполитиздат, 1957. – 143 с. : схем., карт. – (В помощь экономическому образованию)
994403
  Тарасенко М.Я. Перестройка управления промышленностью и строительством и снижение себестоимости строительно-монтажных работ. / М.Я. Тарасенко. – М., 1961. – 76с.
994404
  Досумов Р.Я. Перестройка управления промышленным производством в новых условиях хозяйствования / Р.Я. Досумов. – Ташкент, 1990. – 142с.
994405
   Перестройка управления экономикой и конечные народнохозяйственные результаты: межвуз. сб.. – Л., 1989. – 167с.
994406
   Перестройка управления экономикой предприятия : учебное пособие. – Москва, 1989. – 244 с.
994407
   Перестройка управления экономикой: ответ на вызов времени. – М., 1987. – 156с.
994408
   Перестройка управления экономикой: проблемы, перспективы. – М., 1989. – 352с.
994409
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в вузах культуры: опыт, проблемы, перспективы. – Москва, 1988. – 150с.
994410
   Перестройка учебно-воспитательного процесса в профтехучилищах: сб.. – М., 1989. – 47с.
994411
  Сенчагов В.К. Перестройка финасово-кредитного хозяйствования / В.К. Сенчагов. – М., 1989. – 63 с.
994412
  Азроянц А Э. Перестройка хозяйственного механизма в геологоразведочном производстве / Э.А. Азроянц. – Москва : Недра, 1992. – 253, [1] с.
994413
   Перестройка хозяйственного механизма в отраслях народного хозяйства Латвийской ССР: сб. науч. тр.. – Рига, 1989. – 133с.
994414
   Перестройка хозяйственного механизма в Узбекистане. – Ташкент, 1988. – 143с.
994415
   Перестройка хозяйственного механизма в условиях интенсификации общественного производства. – Кишинев, 1989. – 178с.
994416
  Дзнеладзе Д.П. Перестройка хозяйственного механизма и закон о предприятии: 111 вопр. и ответов : Справочник / Д.П. Дзнеладзе, Б.Е. Вартанов. – Тбилиси, 1990. – 238с.
994417
   Перестройка хозяйственного механизма и опыт 20-х годов: науч.-аналит. обзор. – М., 1988. – 40с.
994418
   Перестройка хозяйственного механизма и ускорение научно-технического прогресса: межвуз. сб. науч. тр.. – Пермь, 1990. – 151с.
994419
  Хома Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма на предприятиях стройиндустрии. / Ю.В. Хома. – Львов, 1989. – 142с.
994420
  Бруман Ю.С. Перестройка хозяйственного механизма предприятий стройиндустрии / Ю.С. Бруман. – М, 1990. – 219с.
994421
  Перевалов Ю.В. Перестройка хозяйственного механизма предприятия / Ю.В. Перевалов. – Свердловск, 1989. – 132с.
994422
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт и проблемы: сб. науч. тр.. – Донецк, 1988. – 151с.
994423
   Перестройка хозяйственного механизма: опыт, проблемы: межвуз. темат. сб.. – Махачкала, 1989. – 175с.
994424
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы и перспективы. – Киев, 1989. – 198 с.
994425
   Перестройка хозяйственного механизма: проблемы теории и практики : сб. науч. ст. – Барнаул, 1991. – 145с.
994426
   Перестройка ценообразования в АПК и на товары народного потребления: сб. науч. тр.. – М., 1989. – 204с.
994427
  Городивская Н.Г. Перестройка школьного курса геометрии : Автореф... канд. пед.наук: / Городивская Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К, 1972. – 28л.
994428
   Перестройка экономики и гражданское право. – Алма-Ата, 1989. – 123 с.
994429
  Кумыков А.Х. Перестройка экономики и дисциплина труда / А.Х. Кумыков. – Нальчик, 1988. – 66с.
994430
  Ветчинов И.А. Перестройка экономики и западные интерпретации / И.А. Ветчинов, И Н. Игнатович, . – Київ, 1990. – 141с.
994431
  Бляхман Л.С. Перестройка экономического мышления / Л.С. Бляхман. – Москва : Политиздат, 1990. – 271с.
994432
  Христова В. Перестройка: 30 вопросов и ответов / В. Христова, Ю. Попов. – София, 1989. – 36 с.
994433
   Перестройка: диалектика обновления общества: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1990. – 142с.
994434
   Перестройка: ленинская концепция социализма: пресс-сборник. – Ташкент, 1989. – 415с.
994435
  Соколов В.М. Перестройка: обновление или крах социализма? / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1990. – 32с.
994436
   Перестройка: опыт, проблемы, поиск : сб. статей. – М., 1988. – 351с.
994437
   Перестройка: первичные партийные организации: формы и методы работы. – Ташкент, 1988. – 204с.
994438
   Перестройка: первые шаги : сборник. – Москва, 1987. – 63с.
994439
  Пригожин А.И. Перестройка: переходные процессы и механизмы / А.И. Пригожин; Отв. ред. А. А. Ядов. – Москва : Наука, 1990. – 157с.
994440
  Григорьев А.С. Перестройка: проблемы и перспективы / А.С. Григорьев. – Львов, 1989. – 221с.
994441
  Гринцов И.Г. Перестройка: проблемы и решения / Гринцов И.Г. – Харьков, 1988. – 210 с.
994442
   Перестройка: проблемы, поиски, находки: сб. ст.. – М., 1987. – 429с.
994443
  Абалкин Л.И. Перестройка: пути и проблемы : интервью дир. Ин-та экономики АН СССР акад. Л. И. Абалкина с сов. и иностр. журналистами (сент. 1986 г. - май 1988 г.) / Л.И. Абалкин. – Москва : Экономика, 1988. – 188, [2] с.
994444
  Барышева А.В. Перестройка: социально-экономические проблемы / А.В. Барышева. – М., 1990. – 151с.
994445
   Перестройке - энергию дел. – Москва : Политиздат, 1990. – 237 с.
994446
   Перестройке - энтузиазм и творчество молодых. – Калинин, 1988. – 115с.
994447
  Браудер В. Перестройки односвязных многообразий. / В. Браудер. – Москва : Наука, 1984. – 208 с.
994448
  Черняк Е.Я. Перестройки поверхности монокристаллов вольфрама и молибдена и их влияние на изменение термоэмиссионых параметров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Черняк Е.Я.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
994449
  Преснов Перестройки топологии при морфогенезе / Преснов, В.В. Исаева. – Москва : Наука, 1985. – 191с.
994450
  Нечипорук О.Ю. Перестроювання частоти метаструктур / О.Ю. Нечипорук, С.Л. Скрипка, О.О. Чирков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 206-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджено АЧХ масивів метаструктур в залежності від кількості метаструктур в діапазоні частот (0.1-18 ГГц). Показано можливість створення фільтру на основі метаматеріалу з використання фериту, що перестроюється. Ключові слова: метаструктура, ...
994451
  Губенко Переструктуирование как важный механизм творчества и научения / Губенко, а.В. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 75-80
994452
  Губенок А.В. Переструктурирование как важный механизм творчества и проблема гуманизации обучения // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 190-201. – ISSN 2073-8528
994453
  Баранов В.Ф. Переступаючи поріг / В.Ф. Баранов. – К, 1985. – 232с.
994454
  Мартинус Переступая порог смерти / Мартинус. – М, 1994. – 104с.
994455
  Леонов А.Д. Переступень белый / А.Д. Леонов. – Л, 1978. – 127с.
994456
  Підсуха О.М. Переступи межу / О.М. Підсуха. – Київ, 1987. – 200 с.
994457
  Гребнев А.Б. Переступи порог / А.Б. Гребнев. – Москва, 1971. – 119с.
994458
  Бурт В.И. Переступи порог / В.И. Бурт. – М., 1987. – 79с.
994459
  Сидоренко Ф.Ф. Переступив порог / Ф.Ф. Сидоренко. – Ставрополь, 1981. – 214с.
994460
  Смирнов Ю.С. Переступить себя / Ю.С. Смирнов. – Москва, 1983. – 237с.
994461
   Перестюк Микола Олексійович // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 201
994462
   Перестюк Микола Олексійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 216. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
994463
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
994464
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
994465
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
994466
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
994467
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – М.-Л., 1941. – 156с.
994468
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – М., 1960. – 156с.
994469
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
994470
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
994471
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
994472
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
994473
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
994474
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
994475
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
994476
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
994477
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
994478
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
994479
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
994480
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
994481
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
994482
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
994483
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
994484
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
994485
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
994486
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
994487
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
994488
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
994489
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
994490
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
994491
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
994492
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
994493
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
994494
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
994495
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
994496
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
994497
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
994498
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
994499
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
994500
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
994501
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
994502
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
994503
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
994504
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
994505
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
994506
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
994507
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
994508
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
994509
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
994510
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – К., 1955. – 112с.
994511
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
994512
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР). : Дис... канд. економ.наук: / Бойко Д.Д.; КДУ. Кафедра політ. економ. природнич. факульт. – К., 1966. – 316л. – Бібліогр.:л.295-316
994513
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
994514
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
994515
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій)


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
994516
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
994517
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
994518
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
994519
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
994520
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
994521
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
994522
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
994523
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
994524
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 128 арк. – Додатки: арк. 126-128. – Бібліогр.: арк. 6-7, 117-125 та в додатках: арк. 126
994525
  Стефанська Н.О. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір та його застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Стефанська Неля Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
994526
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
994527
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
994528
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
994529
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
994530
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
994531
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
994532
  Єрмоленко В. Перетворити свої вади на переваги // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 12-13 квітня (№ 67/68). – С. 30-31


  "Має бути поміркована віра в ідеї", - філософ Володимир Єрмоленко.
994533
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
994534
  Липовецький С. Перетворити українців на націоналістів // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 35 (615), 30.08 - 5.09.2019. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561
994535
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
994536
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
994537
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
994538
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – К.-Х, 1948. – 79с.
994539
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
994540
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
994541
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
994542
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
994543
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
994544
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
994545
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
994546
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
994547
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
994548
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
994549
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
994550
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
994551
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
994552
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
994553
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
994554
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
994555
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
994556
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
994557
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
994558
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
994559
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
994560
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с. – (Первая книжка писателя)
994561
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1971. – 414с.
994562
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущий. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Л, 1969. – 68с.
994563
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – Москва, 1935. – 78с.
994564
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
994565
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца / С.-М. Бонфанти. – М., 1961. – 174с.
994566
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
994567
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
994568
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
994569
  Тимошик М. Перефарбовані опоненти великого українця // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 30 серпня - 5 вересня (№ 35). – С. 7-8


  Несвяткові роздуми з приводу 100-річного ювілею Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.
994570
  Полякова М. Перефарбувати чи демонтувати? // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2018. – Липень - Серпень (число 7/8). – С. 26-29


  Книга культуролога Олександра Гриценка "Президенти і пам"ять. Політика пам"яті президентів України (1994 - 2014): підгрунтя, послання, реалізація, результати".
994571
  Черняк Р.Я. Переферийные устройства ЦВМ на магнитных картах / Р.Я. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 103 с.
994572
  Мацьків П. Переферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 111-117. – Бібліогр.: :Літ.: С. 116-117; 11 назв. – ISSN 2075-1486
994573
   Переформатування європейської інтеграції: можливості і ризики для асоціації Україна-ЄС : [аналіт. доповідь] / Центр Разумкова ; [ред.: А. Чернова та ін. ; керівник проекту В. Сіденко]. – Київ : Заповіт, 2018. – 213, [1] с. : іл., табл., портр. – Точка доступу: www.razumkov.org.ua. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-15-8
994574
  Солдатенко О. Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 71-72


  Арабська весна — серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах по нині.
994575
  Довженко О. Переформатування у головах // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-25.


  Головні події і тенденції на телеринку сезону 2007/2008 рр.
994576
  Векслер А.Б. Переформирование русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций / А.Б. Векслер, В.М. Доненберг. – Москва, 1983. – 217с.
994577
  Іванова Л.І. Переформування правого берега Київського водосховища (на ділянці між гирлами рр. Ірпеня та Тетерева) / Л.І. Іванова, М.П. Ходукіна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 115-117 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
994578
  Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-2961-17-1
994579
  Головачев В.В. Перехватчик : роман / Василий Головачев. – Киев : А.С.К., 1995. – 520, [3] с. : ил. – ISBN 5-7707-8127-0
994580
  Экономов Л.А. Перехватчики / Л.А. Экономов. – М., 1964. – 399с.
994581
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1974. – 208с.
994582
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1982. – 224с.
994583
  Ткачов О.Ф. Перехитрити терориста / О.Ф. Ткачов, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31
994584
   Перехитрить, победить, помиловать! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 62-65 : фото
994585
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 9. – 2002
994586
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 10. – 2002
994587
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. Спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 11. – 2003
994588
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 12. – 2004
994589
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2000
994590
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2000
994591
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2000
994592
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2001
994593
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2001
994594
   Перехід - 4 : журнал нової еліти: спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2001
994595
  Лайт Джон Перехід // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0320 - 8370
994596
  Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
994597
  Редько А.Г. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 147-152. – ISSN 1563-3349
994598
  Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 198-206. – ISSN 2414-05-62
994599
  Агашкова Т.В. Перехід від капіталізму до комунізму-шлях розвитку людства / Т.В. Агашкова. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 44 с.
994600
  Савенець М.В. Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
994601
  Жбанова К. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору робітників (1945 - 1946 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-893-6
994602
  Дроваль П.М. Перехід до "відкритої економіки" і пов"язані з цим заходи безпеки інвестиційного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 411-413
994603
  Таньшина А. Перехід до "суспільства знань" і підготовка науковців найвищої компетентності // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-46.
994604
  Рєпнова Т.П. Перехід до активних форм саморегуляції психосоматики в підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 44-49. – ISSN 2307-5880
994605
  Рудяков П. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України / П. Рудяков, О. Яковлева // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 214-222
994606
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 293-298. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому ...
994607
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – C. 293-297. – ISSN 2076-1554


  У статті розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в ...
994608
  Завгороднюк М.О. Перехід до багатополярної моделі світу і місце України в інтеграційних процесах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 413-420
994609
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75.
994610
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
994611
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
994612
   Перехід до блакитного океану = Blue ocean shift : [поза конкуренцією] / В. Чан Кім, Рене Моборн ; [пер. з англ. Тараса Фролова]. – Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2018. – 284, [2] с. : іл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Пер. за вид.: Blue ocean shift / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. New York: Hachett Books, 2017. - На обкл. також: Від авторів міжнар. бестселера "Стратегія блакитного океану". – Бібліогр.: с. 278-279 та в прим.: с. 273-277. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-5596-8
994613
  Чижмарь К. Перехід до єдиного нотаріату є найкращим для розвитку галузі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 9 (141). – С. 12-15. – ISSN 1726-3077
994614
   Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Температурна залежність електропровідності та термо-е.р.с. потрійних розплавів CuTlSe2, CuAsSe2 і TlAsSe2 досліджена в інтервалі до 1800 К під високим тиском аргону (до 50 МПа). Поведінка електропровідності вказує на перехід напівпровідник-метал у ...
994615
  Кирєєв О. Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - основа подальшого розвитку банківської системи : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 3-7
994616
   Перехід до організаційного етапу розвитку історичної науки в Одесі. Одеське товариство історії і старожитностей та головні підходи до вивчення історії півдня України // "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Л.В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – С. 131-145. – ISBN 978-617-689-009-6
994617
  Чубрикова О.О. Перехід до практичного втілення стратегічного партнерства України з Туреччиною // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 233-245. – ISBN 978-966-193-088-8
994618
  Гріненко О. Перехід до професійної армії потребує реформування системи підготовки резерву // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-46.
994619
  Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки / А.А. Чухно. – Київ : Наукова думка, 1993. – 280 с. – ISBN 5-12-003331-8
994620
  Петрик О. Перехід до цінової стабільності: виклик для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
994621
  Лазарук Я. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
994622
  Барфі Б. Перехід Лівії до переходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 48)
994623
  Ціборовський О.М. Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – C. 50-59. – ISSN 1681-2786
994624
   Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
994625
  Макарський О. Перехід на "цифру" коментар з Хрещатика,26 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 7-9
994626
  Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 53-63. – ISSN 2524-0323
994627
  Кончук Н.С. Перехід на бік ворога як форма державної зради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 98-103
994628
  Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
994629
  Дмитренко М. Перехід на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29.
994630
  Симоненко В.М. Перехід на міжнародні стандарти управлінського обліку та аналізу як фактор удосконалення управління зовнцшньоекономічною діяльностю підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
994631
  Теліга О. Перехід на новий рівень // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.9-11. – ISSN 1726-3077


  Судова реформа в Україні
994632
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
994633
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
994634
  Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118.
994635
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Кот О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.16
994636
  Кот Олексій Олександрович Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л.164-187
994637
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: еволюція поняття та сучасні тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 79-86
994638
  Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об"єктами незавершеного будівництва приватної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-122. – ISSN 0132-1331


  Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо здійснення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності разом із розташованими на них об"єктами незавершеного будівництва приватної власності Исследуются теоретические и практические ...
994639
  Машкова В. Перехід прав та обов"язків за договором комерційної концесії у разі смерті правоволодільця // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 325-326
994640
  Чеховська Д.Р. Перехід права оренди земельних ділянок у випадку заміни сторони договору оренди землі за законодавством України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 153-157. – ISBN 978-966-7957-18-6
994641
  Щербина М. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об"єкти нерухомості, як на ній розташовані // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 50-56


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
994642
  Ладонько Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок, А.В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 59-64
994643
  Харченко Г. Перехід речових прав за договором (каузальна та абстрактна моделі) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 45-49. – ISSN 2307-8049
994644
  Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи переходу російських вищих навчальних закладів на багатоступеневу систему у вищій освіті. Охарактеризовано законодавчу та нормативно-правову базу переходу російських ВНЗ на багатоступеневу систему вищої освіти. В ...
994645
  Голдаєвич Є.Л. Перехід у нерівноважний стан розряду з ковзаючою дугою / Є.Л. Голдаєвич, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено вплив електричного поля на розряд з ковзаючою дугою і показано, що воно може відігравати головну роль у досягненні нерівноважного стану такої плазми. Запропоновано, що більша напруженість поля спричиняє іонізаційну нестійкість в плазмі, що ...
994646
  Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтеграції України до світового економічного простору. Основну увагу приділено одному з найважливіших етапів на шляху досягнення зазначеної мети - переходу нашої країни до інноваційної моделі розвитку, розробка і впровадження якої в ...
994647
  Луцик Ю.О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-57. – ISBN 966-614-021-7
994648
  Мина Ж.В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132-136. – ISSN 0321-0499
994649
  Доскоч І.О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 457-462


  У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту-гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному ...
994650
  Кудлик Р. Перехід як форма просторово-часового відношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.143-153. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
994651
  Павленко Л.А. Перехідна доба: релігія, релігійна філософія і філософія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54
994652
   Перехідна економіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 591 с. – ISBN 966-642-166-6
994653
  Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
994654
  Назарчук М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 -2005 р.р. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 0131-775Х
994655
  Шегинський І. Перехідна економіка: зміст та головні завдання / І. Шегинський, Шегинська Наталія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 62-66. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
994656
  Богуславський Олександр Володимирович Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 01. 01 / Богуславський О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 18 назв
994657
  Богуславський О.В. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Олександр Володимирович Богуславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 241л. – Бібліогр.: л.189-241
994658
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : Навч. посібник / С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-142-Х
994659
  Селищев П.О. Перехідна повзучість матеріалу під опроміненням при умові генерації вакансій ковзаючими дислокаціями / П.О. Селищев, Т.П. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В межах математичної моделі "ковзання - переповзання" розглянуто вплив генерації вакансій ковзаючою дислокацією на повзучість матеріалів під опроміненням. Розраховано стаціонарні значення для концентрацій міжвузлових атомів та вакансій, густини ...
994660
   Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту / Л.А. Булавін, Ю.П. Бойко, О.Б. Карпенко, М.І. Лебовка, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
994661
   Перехідна українська економіка:стан і перспективи / А.С. Філіпенко, В. Бандера, Т. Степанкова, З. Ватаманюк, Б. Кваснюк, В. Степаненко, О. Гаврилюк, І. Михасюк, Злупко; За ред.А.Філіпенка,В.Бандери. – Київ : Академія, 1996. – 220с. – ISBN 966-580-011-6
994662
  Янь Цай Пі Перехідна форма управління на китайських сімейних фірмах : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 312-320. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
994663
  Анісімов І.О. Перехідне випромінення вістлерів модульованим електронним пучком у періодично неоднорідній плазмі / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Ю.В. Маруда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично досліджується перехідне випромінення вістлерів ниткоподібним модульованим електронним пучком, що рухається вздовж магнітного поля, паралельно до градієнту концентрації періодично неоднорідної плазми. Розраховано діаграму спрямованості та ...
994664
  Кельник О.І. Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Кельник О.І. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.11-12
994665
  Кельник Олександр Ігоревич Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Кельник Олександр Ігоревич; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.125-139
994666
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання ленгмюрівських хвиль модульованим електронним пучком: комп"ютерне моделювання / І.О. Анісімов, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 307-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збудження ленгмюрівських хвиль (ЛХ) у неоднорідній плазмі, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом великих частинок. Розглядається однорідна фонова плазма з локальним максимумом ...
994667
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання модульованого потоку заряджених частинок, що падає на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.330-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане модульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
994668
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка, що похило падає на різку межу плазми / І.О. Анісімов, Ю.Е. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  У наближенні заданого струму розраховано діаграму спрямованості та повну потужність перехідного випромінювання електромагнітних хвиль стрічкоподібним модульованим електронним пучком, що похило падає на межу півпростору, заповненого холодною ізотропною ...
994669
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане косомодульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
994670
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем. Частина II / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 349-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане потоком заряджених частинок з косою модуляцією, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
994671
  Павлюк А. Перехідне правосуддя: практикум для українських юристів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 12-13
994672
  Кіянчук М.Й. Перехідне та гальмівне випромінювання модульованого електронного пучка на межі вакуум - плазма / М.Й. Кіянчук, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виконано теоретичний розрахунок гальмівного та перехідного випромінювання на межі вакуум - ізотропна плазма. Пока-зано, що в умовах лабораторних експериментів першим типом випромінювання можна знехтувати порівняно з другим. Bremsstrahlung and ...
994673
  Толстов С.В. Перехідний етап еволюції міжнародної системи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 49-75. – ISSN 2221-5719
994674
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови
994675
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 282-292. – ISBN 978-966-2763-27-0
994676
  Пронюк В Н. Перехідний період в історії українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено сучасному періоду українського державотворення - переходу від тоталітаризму до демократії. Характеризуються ознаки демократичної держави та успадковані тоталітарні тенденції в державному й суспільному житті, у національній правовій системі, ...
994677
   Перехідний період в Україні та в Росії: політика, економіка, етносоціальні процеси : Конференція українських і російських випускників освітніх прграм США. Виступи учасників та дискусія. – Київ, 1999. – 132с. – Назва обкл., тит. арк. та тексти статей парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-581-176-2
994678
  Панченко М.П. Перехідний період від капіталізму до соціалізму / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 112с.
994679
  Ткач А.Г. Перехідний період від капіталізму до соціалізму. Перемога соціалізму в СРСР / А.Г. Ткач. – Х., 1958. – 56с.
994680
  Малкілдіс Т. Перехідний період у Південно-Східній Європі. Досвід Албанії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-29


  Дана стаття присвячена дослідженню економічних та політичних аспектів ільних трансформаційних процесів в Албанії; також в ній презентуються основні риси, інання притаманні сьогоденній фазі. The article aims to investigate the economical and ...
994681
  Канак Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.14-36
994682
  Нагірний М. Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав"я: уроки для України // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 3 (27), липень - вересень. – С. 217-226. – ISSN 1998-4634
994683
  Черкаський О.П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Черкаський Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
994684
  Костишин В.С. Перехідні процеси в електричних системах : навч. посібник / Костишин В.С., Федорів М.Й. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. електропостачання та електрообладнання пром. підприємств. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-694-200-8
994685
  Маєвський Д.А. Перехідні процеси в лінійних системах та моделювання надійності програмного забезпечення / Д.А. Маєвський, С.О. Яремчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається підхід до моделювання процесу виявлення помилок в програмних засобах як перехідного процесу в лінійних системах. На підставі цього підходу запропонована та досліджена модель перехідного процесу. Проведено порівняльний аналіз цієї ...
994686
  Барабанов О. Перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках. Отримано результати впливу основних фізичних параметрів моделі на вигляд і тривалість перехідних процесів у такій системі. Досліджено вплив ...
994687
  Лободзинський В.Ю. Перехідні процеси в представлених багатополюсниками трифазних колах із розподіленими параметрами та електромагнітними зв"язками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Лободзинський Вадим Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін- т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
994688
   Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник для студ.спец.напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; За ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид. доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2000. – 597 с. – ISBN 5-7763-1928-5
994689
   Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник для студ. спец. напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; за ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид., доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2002. – 597 с. : іл. – ISBN 966-8271-14-9
994690
  Мигулін І.М. Перехідні процеси в транзисторних підсилювачах / І.М. Мигулін. – Київ, 1964. – 208 с.
994691
  Омельчук С.М. Перехідні процеси коливань цилиндричної і п"єзокерамичної оболонки, що рівноприскорено обертається навколо вісі симетрії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання довгої п"єзокерамічної циліндричної оболонки, які здійснюються на другій моді власних коливан. Розв"язок задачі, сформульованої в рухомій, зв"язаній з оболонкою системі ...
994692
  Каніщев В.М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при вирощуванні кристалів з розплаву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Каніщев Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 43 назви
994693
  Омельчук С.М. Перехідні режими коливань пружинних елементів хвильових гіроскопів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Омельчук С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
994694
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопа оболонкового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Досліджується створення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо осі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
994695
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопу оболонкового типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджується спотворення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо вісі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
994696
  Ліва Н. Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 302-316. – ISSN 2310-0583
994697
  Партика А.І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам"яті на основі джозефсонівських кріотронів та сквідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Партика Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
994698
  Бруянцька С.Є. Перехідні характеристики та стійкість водоного температурного пограничного шару : Автореф... канд. фіз.мат.наук: 01.02.05 / Бруянцька С. Є.; НАН України Ін-т гедромеханіки. – К., 1997. – 19л.
994699
  Хамрай О.О. Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 1608-0599
994700
  Любченко Т.В. Перехідність у системі понять "сполучуваність", "дистрибуція", "валентність" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-104. – Бібліогр.: 40 назв.
994701
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
994702
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 169-183. – Бібліогр.: л. 184-209
994703
  Калько М.І. Перехідність/неперехідність як експліцитор категорії граничності / М.І. Калько, В.В. Чеботай // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 109-113. – (Філологічні науки)
994704
  Крапивин В.П. Перехо траста на полный хозрасчёт и самофинансирование / В.П. Крапивин, Д.С. Грицевский. – К., 1988. – 152с.
994705
  Калиновский П.П. Переход / П.П. Калиновский. – М, 1991. – 189с.
994706
  Харланов А. Переход БРИК в БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 29-35. – ISSN 2074-6040


  Одним из локомотивов мировой экономики являются страны БРИКС. Они - активые участники процессов глобализации. БРИКС - группа из пяти динамичных развивающихся экономик современного мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединившаяся на III ...
994707
  Кузнецов В.Я. Переход в кругу частей речи в русском языке: уч. пособие / В.Я. Кузнецов. – Калинин, 1983. – 88с.
994708
  Кононенко Г.К. Переход в новой экономический политике на Украине (1921-1922 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Кононенко Г.К.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 258л. – Бібліогр.:л.253-258
994709
  Курчаткин А.Н. Переход в середине сезона / А.Н. Курчаткин. – М, 1978. – 173с.
994710
  Корсак К.В. Переход из школы в университет: в поисках идеального // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-7


  Мало осталось в мире стран, где молодежь сдает близкие по срокам выпускные школьные и конкурсные вступительные экзамены. Украина.
994711
  Скубко Ю.С. Переход к "экономике знаний" и перспективы НТП в ЮАР в предстоящем десятилетии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0869-1908
994712
  Монкур Майкл Переход к NetWare 5 (тест 50-638) : Учебное руководство для специалистов CNE / Монкур Майкл, Джон Дженкинс-мл., Челлис Джеймс. – Москва : Лори, 1999. – 251с. – ISBN 0-7821-2390-2
994713
  Бондаренко В.М. Переход к бескризисному развитию - миф или реальность? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
994714
  Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической науки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
994715
  Елецкий Николай Дмитриевич Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр.: с. 22-29. – ISSN 0131-2227
994716
   Переход к культуре самостоятельного бронирования - долгий путь для молодых организаций : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 49 : Фото
994717
  Кирьянов Ю.И. Переход к массовой политической борьбе / Ю.И. Кирьянов. – Москва, 1987. – 238 с.
994718
  Дмитренко В.П. Переход к новой экономической политике / В.П. Дмитренко. – Москва, 1986. – 63с.
994719
  Кононенко Г.К. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кононенко Г.К. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1950. – 21 с.
994720
  Залевский А.Д. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Залевский А.Д.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1959. – 24л.
994721
  Поляков Ю.А. Переход к новой экономической политике. / Ю.А. Поляков, В.П. Дмитренко. – М., 1972. – 48с.
994722
  Троцкий Л.Д. Переход к НЭПу и мои отношения с Лениным // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 76-85. – ISSN 1606-0219
994723
  Курицын В.М. Переход к НЭПу и революционная законность / В.М. Курицын. – Москва, 1972. – 216с.
994724
  Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство / Ю.А. Поляков. – Москва, 1967. – 512с.
994725
   Переход к рынку: РГ. – М.
ч. 1. – 1990. – 220с.
994726
   Переход к рыночной экономике: социальные проблемы. – Кишинев, 1991. – 142с.
994727
  Увачан В.Н. Переход к социализму малых народов Севера / В.Н. Увачан. – М, 1958. – 184с.
994728
  Юсупов Э.Ю. Переход к социализму, минуя капитализм / Э.Ю. Юсупов. – М, 1987. – 230с.
994729
  Урсул А.Д. Переход к устойчивому развитию: проблемы и перспективы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 6. – С. 77-88. – ISSN 0235-1188
994730
  Минасян А.К. Переход колличественных изменений в качественные в неорганической природк. / А.К. Минасян. – Ереван, 1958. – 288с.
994731
  Воскресенский Ю.В. Переход Коммунистической партии к осуществлению политики социалистической индустриализации СССР (1925-1927) / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1969. – 334с.
994732
  Беджанян Р.М. Переход Коммунистической партии от политики нейтрализации среднего крестьянства к политике прочного союза с ним (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Беджанян Р.М.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1953. – 19л.
994733
  Вартанян О.М. Переход Коммунистической партии Советского Союза от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанян О.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16л.
994734
  Лосева Г.В. Переход металл-диэлектрик в сульфидах 3d-металлов / Г.В. Лосева. – Новосибирск : Наука, 1983. – 144 с.
994735
  Дидух В.П. Переход металл-неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 23л.
994736
  Дидух В.П. Переход металл - неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; МО Украины, ЛУ им. И.Франко, ин-т прикладной физики. – Львов, 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.176-191
994737
  Елагин А.С. Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в Западном Кахахстане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елагин А.С.; Ин-т истории, археологии и этнографии АН КазССР. – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
994738
  Чичкина Светлана Переход на мировые стандарты: готовиться нужно сейчас : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 32-35 : Фото
994739
  Денисенко К.В. Переход на семичасовой рабочий день / К.В. Денисенко. – М., 1958. – с.
994740
  Гершкович И.И. Переход на семичасовой рабочий день и упорядочение заработной платы / И.И. Гершкович. – М., 1958. – 32с.
994741
  Каплан И.И. Переход на сокращённый рабочий день в промышленности СССР / И.И. Каплан, А.Л. Максимов. – М., 1959. – 48с.
994742
  Каганов Переход на сокращенный рабочий день и упорядочение заработной платы / Каганов, М. Мельнов. – Свердловск, 1960. – 56с.
994743
  Санжиев Г.Л. Переход народов Сибири к социализму, минуя капитализм / Г.Л. Санжиев. – Новосибирск, 1980. – 367с.
994744
   Переход НТБ на новые условия хозяйствования: метод. рекоменд.. – М., 1990. – 68с.
994745
  Филипченко И.Г. Переход одной части речи в другую в современном английском языке : Дис... наук: / Филипченко И.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1951. – 269л. – Бібліогр.:л.238-260
994746
  Орлов А. Переход от "Экономической таблицы" Ф. Кенэ к схемам воспроизводства К.Маркса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 192-211. – ISSN 0207-3676
994747
   Переход от ДОС ЕС к ОС ЕС : Справочное пособие. – Москва : Статистика, 1980. – 231с.
994748
  Колтунов В.М. Переход от капитализма к коммунизму -- путь развития человечества. / В.М. Колтунов. – Горький, 1962. – 28с.
994749
  Корниенко Е.А. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / Е.А. Корниенко. – К, 1962. – 213с.
994750
  Максимов А.И. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / А.И. Максимов. – Донецк, 1962. – 32с.
994751
  Петрунин Е.Н. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Е.Н. Петрунин. – М., 1962. – 38с.
994752
  Метелица Л.В. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Л.В. Метелица, А.А. Кальмансон. – М., 1963. – 54с.
994753
   Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. Уч. пособие. – Свердловск, 1962. – 31с.
994754
  Курьянович Н.Л. Переход от капитализма к коммунизму и достижение обществом подлинной свободы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курьянович Н.Л. ; АН УССР , Отделение общественных наук. – Киев, 1963. – 24 с.
994755
  Зинченко Г.И. Переход от капитализма к социмализму- основное содеожание современной эпохи / Г.И. Зинченко, Н.П. Филимонов. – М, 1962. – 175с.
994756
  Дорофеев А.Ю. Переход от стоимости к ценности и от ценности к фундаментальной стоимости / А.Ю. Дорофеев, И.В. Положенцева, В.В. Филатов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 7-11. – ISSN 1728-8878
994757
  Кузнецов Н.И. Переход от тайнобрачных к явнобрачным : По лекциям, читанным в Императорском Юрьевском университете : Пособие для студентов при прохождении общего курса ботаники и спец. курса систематики растений / Н.И. Кузнецов. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1914. – [4], 80 с. : ил.
994758
   Переход от феодализма к капитализму в России. – Москва, 1969. – 414с.
994759
  Акимова А.Ф. Переход партии от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества, как класса на основе сплошной коллективизации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимова А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
994760
  Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги / Е.Т. Черкасова. – М, 1967. – 280с.
994761
  Пригоровская Н.М. Переход полнозначных слов в предлоги и союзы / Н.М. Пригоровская. – М, 1975. – 78с.
994762
  Хаскельберг Б.Л. Переход права собственности по договору купли-продажи в советском гражданском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хаскельберг Б.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
994763
  Подгаецкая И.М. Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка (XVIII-XX вв.) : Автореф... канд.филол.наук: / Подгаецкая И.М. – Ленинград, 1953. – 15 с.
994764
  Краснов А И. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов И.А,; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
994765
  Ломтева В.Е. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1954. – 14л.
994766
  Лукин М.Ф. Переход причастий в прилагательные и существительные в современном русском литературном языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Лукин М.Ф.; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 18с.
994767
  Ломтева В.Е. Переход причастий и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Саратовский гос.ун-т. – Саратов, 1950. – 20 с.
994768
   Переход радионуклидов в организм животных, их сравнительное значение в различных сельскохозяйственных экосистемах и соответствующие контрмеры : Заключит.отчет. – Брюссель, 1996. – 221 с. – ISBN 928275197Х
994769
   Переход радионуклидов через наземную окружающую среду в сельскохозяйственные продукты, включая оценку агрохимических приемов : Совместный экспериментальный проект N 2;Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 118 с. – ISBN 9282751945
994770
  Тумасян С.В. Переход ранее отсталых стран и народов к социализму как особая форма социального скачка. (На примере курдов Сов. Армении) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Тумасян С.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 31л.
994771
  Пиперски А.Ч. Переход сильных глаголов в слабые в истории немецкого языка: теоретические предпосылки и древнейшие процессы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 163-172. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
994772
  Щетинин Л.М. Переход собственных имен в нарицательные как способ расширения словарного состава языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин Л.М.; М-во просв.РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1962. – 17л.
994773
  Генкина Э.Б. Переход Советского государства к новой экономической политике. / Э.Б. Генкина. – М, 1954. – 504с.
994774
  Горбачев А.Р. Переход советской Белогуссии к новой экономической политике (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев А. Р.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1960. – 22л.
994775
  Топуриа В. Переход сонанта В в Г в, Г в и Кв. /Фонетические наблюдения над картвельскисми языками / В. Топуриа, 1941. – 231-236с.
994776
  Крохина А. Переход статуса резидента СЭЗ при реорганизации юридического лица в форме выделения по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 396-397
994777
  Пешехонова Н.В. Переход стеклянных электродов от одной металлической функции к другой : Автореф... канд. хим.наук: / Пешехонова Н.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 14 с.
994778
  Ельяшевич А. Переход Суворова через Альпы. Картина В.И.Сурикова. / А. Ельяшевич. – Л., 1951. – 13с.
994779
   Переход туристических агенств к технологиям нового поколения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 20-21
994780
  Акимов У. Переход узбекского народа к социализму, минуя капиталистическую стадию развития : Автореф. дис ... канд. экон. наук / Акимов У. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
994781
  Барков Л.И. Переход эстонских буржуазных националистов в сферу влияния фашисткой Германии и их участие в преступлениях против человечности в период Великой Отечественной войны/1941-1945/. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Барков Л.И.; Тартутский гос. ун-т. – Таллин, 1968. – 24л.
994782
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 202с.
994783
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 259с.
994784
  Сливінська Інна Переходимо на літній час // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
994785
  Третяк О.В. Переходимо на систему ступеневої підготовки фахівців // Київський університет, 1994. – №11
994786
  Исмайлов Каграман Агакерим оглы Переходная гидрохимическая зона продуктивной толщи Апшеронской нефтегазоносной области. / Исмайлов Каграман Агакерим оглы, Курбанова Раху Агабала кызы. – Баку, 1986. – 140с.
994787
  Омельчук Сергій Миколайович Переходні режими коливань пружних елементів хвильових гіроскопів : 01.02.04 : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук / Омельчук Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 125 л. – Бібліогр. : л. 117-125
994788
  Спиридонова Н.С. Переходнй период от капитализма к социализму / Н.С. Спиридонова. – М., 1954. – 86с.
994789
  Тер-Погосян Переходное излучение в волноводе с движущимися и нестационарными средами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Погосян А. Д.; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 22л.
994790
  Испирян К.А. Переходное излучение и детектирование частиц высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.01 / Испирян К.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 24л.
994791
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние (некоторые вопросы теории) / В.Л. Гинзбург, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1984. – 360с.
994792
  Данилов А.Н. Переходное общество : Проблемы системной трансформации / А.Н. Данилов. – Минск : Універсітэцкае, 1997. – 431с. – Бібліогр.: с.420-430. – ISBN 985-09-0251-5
994793
  Золотухин Сергей Анатольевич Переходное общество: социально-экономический аспект управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 179-183. – Бібліогр.: с. 181, 183. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
994794
  Хазанов Ю.С. Переходной возраст : Повести / Ю.С. Хазанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 256с.
994795
  Васюнин М.К. Переходной период от капитализма к социализму / М.К. Васюнин. – Саратов, 1958. – 92с.
994796
   Переходность в системе сложного предложения современного русского языка.. – Казань, 1982. – 179с.
994797
  Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность / Б.Ю. Норман. – Минск, 1972. – 132с.
994798
   Переходные атомные ядра / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко. – Ташкент : Фан, 1988. – 322 с.
994799
  Калмыкова Светлана Сергеевна Переходные взаимодействия потоков заряженных частиц с регулярными волновыми полями на изолированных неоднородностях плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Калмыкова Светлана Сергеевна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23 с.
994800
  Пучка Г.Н. Переходные волновые процессы в системе, состоящей из оболочки и протекающей в ней жидкости : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Пучка Г.Н.; АН УССР.Ин-т механики. – Киев, 1968. – 7л.
994801
  Белоусов В.В. Переходные зоны между континентами и океанами / В.В. Белоусов. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
994802
  Михайлова И.С. Переходные и непереходные глаголы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайлова И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 15 с.
994803
  Цыпкин Я.З. Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях / Я.З. Цыпкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 220 с.
994804
  Евдокимова О.Н. Переходные и хаотические процессы в лазере на АИГ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Евдокимова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1989. – 20л.
994805
  Покусаенко В.К. Переходные конструкции в области сложного и простого предложения. / В.К. Покусаенко. – Ростов н/Д, 1983. – 143с.
994806
  Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений / В.В. Бабайцева. – Воронеж, 1967. – 392 с.
994807
  Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры / Н.М. Кондрашкин. – Москва : Радио и связь, 1973. – 136с. – (Библиотека радиоконструктора)
994808
  Машурко. Переходные кривые. / Машурко., 1901. – 66с.
994809
  Кравцов Ю.А. Переходные лексемы и объектные синтаксемы с предлогом for в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кравцов Ю.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
994810
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. справоч. пособие / В.А. Ивович. – М., 1969. – 200с.
994811
  Александров Л.Н. Переходные области эпитаксиальных полупроводниковых плёнок / Александров Л.Н. ; отв. ред. А.Ф. Кравченко ; АН СССР, Сиб. отд-ние ; Ин-т физики полупроводникив. – Новосибирск : Наука, 1978. – 272 с.
994812
  Кшибеков Д.К. Переходные общественные отношения / Д.К. Кшибеков. – Алма-Ата, 1973. – 283с.
994813
  Загладин Н. Переходные периоды в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 27-39. – ISSN 0131-2227
994814
  Баликоев В.З. Переходные производственные отношения в экономике развивающихся стран / В.З. Баликоев. – Красноярск, 1988. – 160с.
994815
  Кублановский Я.С. Переходные процессы / Я.С. Кублановский. – М, 1974. – 88с.
994816
  Благовещенский М.В. Переходные процессы в автогенераторах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Благовещенский М.В.; М-во высш.образования СССР. – М, 1954. – 16л.
994817
   Переходные процессы в биологических системах. – Москва, 1977. – 155с.
994818
  Калыгина В.М. Переходные процессы в германиевых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Калыгина В.М.; Сибирский физ.-техн. ин-т. – Томск, 1969. – 25л.
994819
  Толшин В.И. Переходные процессы в дизель-генераторах / В.И. Толшин, Е.С. Ковалевский. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 167 с.
994820
  Золотарев И.Д. Переходные процессы в избирательных усилителях на транзисторах / И.Д. Золотарев. – Москва, 1976. – 160 с.
994821
  Тхорик Ю.А. Переходные процессы в импульсных полупроводниковых диодах / Ю.А. Тхорик. – Киев : Техніка, 1966. – 243 с.
994822
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рублев Анатолий Романович; КГУ. – Киев, 1974. – 206л. – Бібліогр.:л.193-206
994823
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рублев Анатолий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
994824
  Кукеков Г.А. Переходные процессы в контактно-тиристорных аппаратах / Г.А. Кукеков, В.Я. Фролов. – Ленинград, 1988. – 168 с.
994825
  Клягин Л.Е. Переходные процессы в ламповом автогенераторе : Автореф... канд. технич.наук: / Клягин Л.Е.; Москов. электротехнич. ин-тут связи. – Москва, 1951. – 4 с.
994826
  Блох З.Ш. Переходные процессы в линейных системах автоматического регулирования / З.Ш. Блох. – М, 1961. – 492с.
994827
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Д.Л. Бэрнс. – 2-е испр. – Москва - Лнинград, 1951. – 520 с.
994828
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Бэрнс Д.Л. – 3-е, испр. – М., 1961. – 551 с.
994829
  Вебер Э. Переходные процессы в линейных цепях / Э. Вебер. – Москва
Ч. 1. – 1958. – 392 с.
994830
  Чурин Ю.А. Переходные процессы в линиях связи быстродействующих схем ЭВМ / Ю.А. Чурин. – М, 1975. – 207с.
994831
  Ковач К.П. Переходные процессы в машинах переменного тока / К.П. Ковач, И. Рац. – Москва-Ленинград, 1963. – 744 с.
994832
  Кадро-Сысоев Переходные процессы в многослойных полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Кадро-Сысоев А. Ф.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1973. – 21л.
994833
  Муратов И.М. Переходные процессы в полупроводниковых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муратов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
994834
  Опарин В.В. Переходные процессы в полупроводниковых приборах / В.В. Опарин. – Ленинград, 1976. – 100 с.
994835
  Виглин С.И. Переходные процессы в системах в переменными параметрами / С.И. Виглин. – Москва, 1971. – 183с.
994836
  Кадымов Я.Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами / Я.Б. Кадымов. – Москва, 1968. – 192с.
994837
  Гаврилов Г.К. Переходные процессы в транзисторе и методы расчёта импульсных схем / Г.К. Гаврилов. – Москва, 1971. – 160с.
994838
  Файзулаев Б.Н. Переходные процессы в транзисторных каскадах / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1968. – 248 с.
994839
  Крочакевич В.Д. Переходные процессы в трехфазных цепях с выпрямительными мостами. : Автореф... канд. техн.наук: / Крочакевич В.Д.;. – Рига, 1959. – 10л.
994840
  Харитонов В.В. Переходные процессы в ударных униполярных генераторах / В.В. Харитонов, В.М. Юринов, О.А. Злоьина. – Москва : Атомиздат, 1980. – 189 с.
994841
  Елизаров Б.В. Переходные процессы в цепочечных фильтрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елизаров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 14л.
994842
  Прокунцев А.Ф. Переходные процессы в цифровых мостах переменного тока / А.Ф. Прокунцев, В.И. Колесников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
994843
  Гомонова А.И. Переходные процессы в четырехслойных полупроводниковых P-N-P-N приборах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомонова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 10л.
994844
  Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Е.Я. Казовский. – Москва-Ленинград, 1962. – 624 с.
994845
  Яхинсон Б.И. Переходные процессы в электрических цепях / Б.И. Яхинсон. – Одесса, 1962. – 80 с.
994846
  Зирка С.Е. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета на ЭВМ / С.Е. Зирка. – Днепропетровск, 1988. – 87 с.
994847
  Страхов С.В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока / С.В. Страхов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 247 с.
994848
  Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах / Р. Рюденберг; Пер. с первого амер. изд.; Под ред. В.Ю.Ломоносова. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 714с.
994849
   Переходные процессы деформации оболочек и пластин.. – Таллин, 1967. – 175с.
994850
  Гулин Б.В. Переходные процессы деформирования полого упругого цилиндра, усиленого оболочкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Гулин Б.В.; Казанск.гос.ун-т. – Казань, 1972. – 12л.
994851
  Лихарев К.К. Переходные процессы и комбинационные явления в двухчастотных параметрических генераторах : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Лихарев К.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 11 с.
994852
  Розенфельд А.С. Переходные процессы и обобщенные функции / А.С. Розенфельд, Б.И. Яхинсон. – Москва : Наука, 1966. – 440 с.
994853
  Кормильцев В.В. Переходные процессы при вызванной поляризации: Теория и применение в геофизике. / В.В. Кормильцев. – М., 1980. – 112с.
994854
  Чиж А.А. Переходные процессы при продольно-крутильных колебаниях естественно закрученной нити (подъемного каната) переменной длины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиж А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 12л.
994855
   Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях. – Москва-Ленинград, 1962. – 384 с.
994856
  Анисимова Н.Д. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях / Н.Д. Анисимова. – Москва-Ленинград, 1962
994857
  Сирота И.М. Переходные режимы работы трансформаторов тока / И.М. Сирота. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – 192 с.
994858
  Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений / С.Е. Янченко. – Минск, 1974. – 127с.
994859
  Мельник В.П. Переходные формы производственных отношений в экономике социализма / В.П. Мельник. – К., 1989. – 206с.
994860
   Переходные формы производственных отношений и их отражение в курсе политической экономии: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 116с.
994861
  Нодия Л.Г. Переходные формы хозяйствования в переходный период от капитализма к социализму. (На прим. КНР и некоторых стран соц. лагеря). : Автореф... канд. экон.наук: / Нодия Л.Г.; АН Груз ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 20л.
994862
  Сафрошкин Ю.В. Переходные характеристики и устойчивость транзисторных стабилизаторов напряжения и тока / Ю.В. Сафрошкин. – Москва : Энергия, 1968. – 168 с.
994863
  Лурье О.Б. Переходные характеристики телевизионных усилителей. : Автореф... доктор техн.наук: / Лурье О.Б.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Ленинград, 1953. – 12 с.
994864
  Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы на ранних временах в геологической среде с магнитоактивным плазменным компонентом // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0203-3100
994865
  Григорьев А.С. Переходные электромагнитные процессы при коммутациях симметрирующих и фильтросимметрирующих устройств / А.С. Григорьев. – Киев, 1983. – 26 с.
994866
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1964. – 379 с.
994867
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 415 с.
994868
  Гузей Л.С. Переходные элементы / Л.С. Гузей, В.В. Сорокин. – М, 1992. – 16с.
994869
  Рыжов В.В. Переходные эффекты в электроннофотонных ливнях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Рыжов В.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 16л.
994870
  Калечиц Е.П. Переходные явления в области частей речи / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1977. – 79с.
994871
   Переходные явления в океане, атмосфере и литосфере : сб. науч. тр. – Владивосток, 1985. – 89с.
994872
  Алиев С.А. оглы Переходные явления в процессах Гальтона-Ватсона и сходимость к процессам Иржины : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Алиев С. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 14л.
994873
  Ордынец И.О. Переходный возраст / И.О. Ордынец. – К., 1925. – 47с.
994874
  Щуплов А.Н. Переходный возраст / А.Н. Щуплов. – Москва, 1980. – 63с.
994875
  Ампелонов А.Л. Переходный возраст : роман / А.Л. Ампелонов. – Москва : Советский писатель, 1983. – 375 с. : портр.
994876
  Железняк А.В. Переходный возраст / А.В. Железняк. – К, 1984. – 303с.
994877
  Фролов Л.Г. Переходный возраст. / Л.Г. Фролов. – М, 1986. – 302с.
994878
  Тиводар Антонина Романовна Переходный период общества и изменения со-бытия личности в брачной диаде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
994879
  Акопов Р.Я. Переходный период от капитализма к социализму / Р.Я. Акопов. – Москва, 1957. – 50с.
994880
  Челноков В.С. Переходный период от капитализма к социализму / В.С. Челноков. – М, 1957. – 119с.
994881
  Молчанова А.Я. Переходный период от капитализма к социализму / А.Я. Молчанова, М.С. Кукушкин. – Л., 1961. – 56с.
994882
  Лившиц В.И. Переходный период от капитализма к социализму / В.И. Лившиц, А.М. Панков. – Ставрополь, 1967. – 32с.
994883
  Божович Л.И. Переходный период от младенчества к раннему возрасту / Л.И. Божович, Л.С. Славина // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 127-129. – ISBN 978-966-222-967-7
994884
  Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1614-1627 : рис. – Библиогр.: с. 1626-1627. – ISSN 0016-7886
994885
  Аюханов А.Х. Переходный процессы и вторичная эмиссия при бомбардировке положительными ионами инородных пленок на чистых металлах : Автореф... канд. физ-матнаук: / Аюханов А.Х.; Среднеазиатский гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 8л.
994886
  Бойер Р. Переходы и релаксационные явления в полимерах. / Р. Бойер. – М., 1968. – 384с.
994887
  Мотт Н.Ф. Переходы металл-изолятор : пер. с англ. / Н.Ф. Мотт. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
994888
  Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки і підвищення престижності професії вчителя розповідає президент Національної академії педагогічних наук В. ...
994889
  Пастухов О.М. Перехресне субсидування як альтернатива судовому переслідуванню за порушення авторських прав у мережі інтернет // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-19
994890
  Бабунич В.М. Перехресний допит за чинним і новим КПК України. Врахування іноземного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 96-104
994891
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Лейпціг : Укр. накладня. – 477с.
994892
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко // Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / І.Я. Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 428 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
994893
  Франко І.Я. Перехресні стежки / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 336с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
994894
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1983. – 367с.
994895
  Франко І. Перехресні стежки : Повість / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 256c. – ("Рідне слово в рідній школі"). – ISBN 966-7514-06-4
994896
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко. – Київ : Школа, 2006. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-532-0
994897
  Фурдичко А.О. Перехресні стежки культур: фольклорне виконавство національних меншин України кінця XX — початку XXI ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 294-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
994898
  Ладижець В.І. Перехрестя : роман-хроніка / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1967. – 263 с.
994899
  Братунь Р.А. Перехрестя : шість поем / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1969. – 87 с.
994900
  Ладижець В.І. Перехрестя / В.І. Ладижець. – Киев, 1980. – 683 с.
994901
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 1. – 2000
994902
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 2. – 2000
994903
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 3. – 2000
994904
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 4. – 2000
994905
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 5. – 2000
994906
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 6. – 2000
994907
  Свічинська А. Перехрестя : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 73-78. – ISSN 0868-4790
994908
  Кінзерська Т. Перехрестя : (інсценізація роману С. Процюка "Інфекція") та інше / Тетяна Кінзерська. – Полтава : Полтавський літератор, 2018. – 70, [2] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-192-095-7
994909
  Сороневич Маріанна Перехрестя відчаю й надії : про "школу виживання" українців біля римської станції метро "Оттавіано" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
994910
  Джуль Ю. Перехрестя років : Уривки з роману // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 27-43. – ISSN 0320 - 8370
994911
  Джуль Ю. Перехрестя років = Crossing years : роман / Юрій Джуль; пер. з англ. [ Ю. Тереха ]. – Київ : Всесвіт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-8439-05-6
994912
  Гаврилюк Н. Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012-2013 рр.)
994913
   Перехрестя: дев"ять історій про війну і насильство : [графічний роман] / [голов. ред. І. Гансен ; редкол.: Ю. Джугастрянська, А. Кананчук, А. Рейс та ін. ; худож.: С. Захаров, С. Рунова]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2017. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 118. – ISBN 978-617-7242-36-8
994914
  Солтановская Г Перец и баклажаны . Выращивание и использование в домашнем обиходе / Г Солтановская. – Симферополь, 1958. – 52с.
994915
  Богуславська В. Перец Маркіш - поет і заручник системи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 293-295
994916
  Міцінська Т. Перец Маркіш, Хаїм Бейдер - уроженці Поділля // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С.18-20
994917
  Киселев И.М. Перецвет / И.М. Киселев. – Кемерово, 1966. – 95 с.
994918
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2001
994919
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2001
994920
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2001
994921
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2001
994922
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2001
994923
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2001
994924
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2001
994925
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2001
994926
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2001
994927
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2001
994928
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2001
994929
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2001
994930
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2002
994931
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2002
994932
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2002
994933
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2002
994934
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2002
994935
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2002
994936
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2002
994937
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2002
994938
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2002
994939
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2002
994940
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2002
994941
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2002
994942
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2003
994943
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2003
994944
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2003
994945
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2003
994946
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2003
994947
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2003
994948
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2003
994949
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2003
994950
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2003
994951
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2003
994952
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2003
994953
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2003
994954
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2004
994955
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2004
994956
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2004
994957
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2004
994958
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2004
994959
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2004
994960
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2004
994961
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2004
994962
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2004
994963
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2004
994964
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2004
994965
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2004
994966
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2005
994967
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2005
994968
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2005
994969
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2005
994970
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2005
994971
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2005
994972
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2005
994973
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2005
994974
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2005
994975
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2005
994976
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2005
994977
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2006
994978
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2006
994979
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2006
994980
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2006
994981
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2006
994982
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2006
994983
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2006
994984
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2006
994985
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2006
994986
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2006
994987
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2006
994988
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2006
994989
  Пучков А.А. Перечено опубликованных трудов Адольфа Израилевича Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 90-96. – ISBN 978-966-651-872-2
994990
   Перечень важнейших научно-исследовательских работ, выполняемых в высших учебных заведениях в 1957 году. – Москва, 1957. – 76с.
994991
   Перечень внутрених водных путей Европейской России. Прилож.: Карта внутренних водных путей Европ. России в масштабе 40 верст в дюйме.. – с.
994992
  Шрамченко М.П. Перечень вопросов, разрешенных уголовным кассационным департаментом Правительствующего Сената с 1893 до 1900 / сост. М.П. Шрамченко, состоящий за обер-прокурор. столом исп. обязан. обер-секр. Угол. кассац. д-та Прав. Сената. – Неофиц. изд. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1900. – [4], XXXII, 118 с.
994993
   Перечень вредителей и болезней растений внешнего карантина, установленных для СССР. – Москва : Колхозная многотиражка, 1935. – 47 с.
994994
  Савенко Р.Ф. Перечень вредителей сельскохозяйственных культур РСФСР / Р.Ф. Савенко. – Тифлис
ч. 1. – 1935. – 63с.
994995
  Пухова Н.Н. Перечень вредных насекомых Японии, Кореи и о-ва Формозы (которые имеют и могут иметь карантинное значение для СССР). / Н.Н. Пухова. – М., 1936. – 52с.
994996
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1983 году. – Л., 1982. – 49с.
994997
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1984 году. – Л., 1983. – 52с.
994998
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1987 году. – Л., 1986. – 36с.
994999
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1990 году и планируемой к выпуску в последующие годы. – Л., 1989. – 47с.
995000
   Перечень документальных материалов по личному составу, содержащихся в Ивановском областном государственном архиве и его филиалах в гг. Кинешме и Шуе.. – Иваново, 1969. – 184с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,