Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
994001
  Гонсалєс-Муніс Особливості "жіночого письма" в поезії Едріенн Річ // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 163-168. – ISSN 2313-500Х
994002
  Юрченко М.М. Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування ії окремих аспектів в правовій системі України / М.М. Юрченко, А.С. Мазуренко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 63-65. – ISSN 2312-928X
994003
   Особливості U-Pb ізотопних систем цирконів і монацитів асоціації граніт - "ксеноліт": петрологічні та геологічні наслідки / Л.М. Степанюк, С.І. Курило, В.О. Сьомка, С.М. Бондаренко, О.О. Коваленко // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; голов. ред. О.М. Пономаренко. – Київ, 2017. – Т. 39, № 1. – С. 63-74 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2519-2396
994004
  Розводовська О.В. Особливості абревіації в англійській термінології бізнесу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 446-451. – ISBN 978-966-8904-46-2
994005
  Белінська С.М. Особливості автоматизації облікового процесу / С.М. Белінська, Т.А. Белінська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
994006
  Мамчур Л. Особливості авторсько-правової охорони персонажа в цивільному праві України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 13-20. – ISSN 1608-6422
994007
  Лебідь-Гребенюк Особливості авторської манери в "Журналі" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 51. – С. 113-118
994008
  Грибович Є.С. Особливості адаптації інтродукованих деревних рослин у парку-пам"ятці садово-паркового мистецтва дендропарк імені В.Д. Байтали / Є.С. Грибович, В.П. Пастернак // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
994009
  Григор"єва М.І. Особливості адаптації корпоративної культури на представництвах іноземних підприємств в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 35-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
994010
  Волков С. Особливості адаптацій регулятивних методів культури і освіти в Україні наприкінці XX ст. // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 177-189. – ISBN 978-966-2241-15-0
994011
  Стрільчук Л.М. Особливості адипоцитокінової регуляції в осіб із гіпертонічною хворобою та підвищеною масою тіла // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (53). – С. 71-72. – ISSN 2224-1485
994012
  Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 181-189. – ISSN 1999-5717
994013
  Кушнір М.В. Особливості адміністративно-правової відповідальності військовослужбовців // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 138-143. – ISSN 2072-8670
994014
   Особливості аеродинамічного сепарування однокомпонентних насіннєвих сумішей на прикладі кукурудзи / М.Я. Кирпа, С.О. Скотар, О.І. Лупітько, О.О. Рослик // Зернові культури : науковий журнал / ДУ Ін-т зернових культур Нац. акад. аграрних наук України ; редкол.: Черенков А.В., Шевченко М.С., Черчель В.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 1, № 1. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-6609
994015
  Нікітюк Т.В. Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 88-96
994016
  Кобиринка Г. Особливості акцентної системи української наддунайської говірки // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 20-25. – (Серія "Філологічні науки")
994017
  Лугова Т.А. Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805


  Розглядається методика надання індексу УДК для художніх, навчальних та наукових видань, виявлено особливості використання єдиного алгоритму надання індексу УДК для прийняття класифікаційних рішень у процесі вирішення індексування різних документів в ...
994018
  Зінчук М.М. Особливості алмазів із сучасних розсипів у зоні поширення високопродуктивних кімберлітових діатрем / М.М. Зінчук, В.І. Коптиль // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 4. – С. 25-31 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1682-721Х
994019
  Голубенко П.В. Особливості американсько-азіатського літературознавства / П.В. Голубенко, О.А. Мащенко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 39-43. – ISBN 978-966-921-000-5
994020
   Особливості амінометилювання 7,4"-дигідроксиізофлавоноїдів / М.С. Фрасинюк, Г.П. Мруг, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 115-120. – ISSN 0041-6045
994021
  Муризіна О.Ю. Особливості андрагогічного підходу і трансформація інтерактивних технологій навчання у лікарів-анестезіологів / О.Ю. Муризіна, О.М. Клигуненко, В.А. Седінкін // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 110-116. – ISSN 2224-0586


  "...Актуальним завданням безперервної освіти дорослих стає запровадження андрагогічного та акмеологічного підходів. Мета. Аналіз якості та ступеня сприйняття засобів педагогічного впливу на формування і підсилення професійних компетенцій у ...
994022
  Печера Л.Ю. Особливості анестезіологічного забезпечення трансназальних операцій з приводу аденом гіпофіза: огляд літератури / Л.Ю. Печера, М.О. Гук, А.О. Мумлєв // Український нейрохірургічний журнал : науково-практичний журнал (спеціалиізоване видання для лікарів); / Нац. акад. мед. наук України, Ін-т нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України, Українська Асоц. Нейрохірургів ; голов. ред. Зозуля Ю.П. – Київ, 2017. – № 4 (80). – C. 18-23. – ISSN 1810-3154
994023
   Особливості антибіотикотерапії запальних захворювань придатків матки / І.Р. Ніцович, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 53-56. – ISSN 2226-1230
994024
  Кобзєва О.В. Особливості антикризового управління недеравними ВНЗ / О.В. Кобзєва, В.О. Матюхін // Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку / Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2012. – Вип. 3 : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті: формування міжкультурної комунікації", м. Київ, МАУП, 24 трав. 2011 р. / [редкол.: А.М. Подоляка (голов. ред.) та ін.]. – С. 13-15
994025
  Смирнова Т.А. Особливості антикризового управління підприємством в сучасних умовах господарювання / Т.А. Смирнова, Т.О. Довгих // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 68-70. – ISBN 978-617-645-235-5
994026
  Медведєв Я. Особливості антимонопольного комплаєнсу // Юридична газета. – Київ, 2019. – 16 квітня (№ 16). – С. 33
994027
  Стоцько Р.З. Особливості архітектури будівель Львівського університету періоду XVI-XX століть // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 109-116. – ISSN 2077-3455
994028
  Рочняк Ю Особливості архітектури пасажирських споруд вузькоколійних залізниць України // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
994029
  Рочняк Ю.А. Особливості архітектури пасажирських споруд зубчастих залізниць // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 132. – С. 45-52 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 132). – ISSN 0869-1231
994030
  Мех Є.В. Особливості архітектурно-планувальної організації університетських медіатек / Є.В. Мех, Н.Ю. Авдєєва, Ю.О. Дорошенко // III Міжнародний науково-практичний конгрес "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн" : 14-16 берез. 2018 р., м. Київ, [Україна, 18-20 квітня 2018 р., Холм, Польща] : тези доп. / "Міське середовище - ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн", міжнар. наук.-практ. конгрес. – Київ : НАУ, 2018. – С. 93-94


  Думки та шляхи щодо організації медіатеки в бібліотеках.
994031
  Хлюпін О.А. Особливості архітектурно-планувальної організації Центрального офісу територіального органу поліції / О.А. Хлюпін, В.С. Дугіна // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 283-288 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
994032
  Гречко М.С. Особливості архітектурно-плануваоьної організації центрів дозвілля / М.С. Гречко, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 273-278 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
994033
  Куриленко Є.О. Особливості архітектурно-художнього вирішення інтер"єру виставкових комплексів / Є.О. Куриленко, В.Г. Топорков // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 310-315 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
994034
  Новак Н.В. Особливості архітектурної мови М. Грейвза // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – С. 105-111. – ISSN 2077-3455
994035
  Шулятнікова Т.В. Особливості аудиторної та позааудиторної роботи студентів стоматологічного профілю під час вивчення патоморфології в Запорізькому державному медичному університеті // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 124-127. – ISSN 1681-2751
994036
  Бугай Н. Особливості аудиту підприємств-банкрутів: концептуальні методичні аспекти // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 7-13. – ISSN 2410-0919


  " В умовах високої невизначеності зовнішнього середовища, коли і далі продовжує своє існування світова фінансова криза, зміни в законодавстві, збільшення оподаткування та інші чинники можуть спричинити за собою негативні наслідки. У багатьох юридичних ...
994037
  Мороз О. Особливості бібліометричних досліджень у гуманітарних науках // Людина. Комп"ютер. Комунікація : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т комп"ютер. наук та інформ. технологій, Каф. приклад. лінгвістики ; [редкол.: Н.І. Андрейчук, Н.В. Бардіна, Бацевич Ф.С. та ін.]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – С. 157-158. – ISBN 978-966-553-924-7
994038
  Зінчекно А. Особливості більшовицького окупаційного режиму в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 151-158. – ISBN 978-617-7122-39-4
994039
  Долженко М.О. Особливості больового синдрому при політравмі у геронтологічних хворих : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.30 / Долженко Марина Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
994040
   Особливості брадикінін-індукованого скорочення гладеньких м"язів шлунку залежно від концентрації сполук на основі 3-заміщених 1,4-бенздіазепін-2-онів / П. Вірич, О. Шелюк, В. Мартинюк, В. Павловський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Досліджено вплив сполук на основі 3-заміщених-1,4-бензидіазепін-2-онів на скоротливу активність гладеньких м"язів шлунку щурів. Дія речовин МХ-1626, МХ-1775 схожа за патернами скорочення з конкурентними інгібітором брадикініну - ...
994041
  Черевко І.А. Особливості будівництва галереї до Ближніх печер Києво-Печерської лаври (на основі досліджень фундаментів північної її частини) / І.А. Черевко, Д.В. Літвінчук // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. М.М. Осєтрін ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Габрель М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 64. – С. 418-427. – ISSN 2076-815X
994042
  Бєлаєва Я. Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати порівняльного морфологічного аналізу пилкових зерен десяти видів роду Begonia, що вирощувалися в умовах закритого ґрунту. Були відібрані якісні (наявність або відсутність перфорації на поверхні пилкових зерен, форма, ...
994043
  Височан О.С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О.С. Височан, О.О. Височан, А.І. Ясінська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 17-24. – ISSN 2307-9878
994044
  Лантух К.О. Особливості бюджетного фінансування соціальних функцій держави на сучасному етапі розвитку України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 10 : Політичні аспекти розвитку газової галузі України. – C. 247-254. – ISSN 2222-4459
994045
  Медвідь Л.Г. Особливості бюджетування у цукровому виробництві / Л.Г. Медвідь, Л.П. Рибакова // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
994046
  Дащаківська О.Ю. Особливості бюрократії як суб"єкта політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 145-159
994047
  Холодьон О. Особливості варіювання семантики дієслів східнополіського діалекту // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 79-85. – (Серія "Філологічні науки")
994048
  Бобрик І.С. Особливості васкуляризації гліобластоми півкуль великого мозку за даними, отриманими при використанні інтервенційної нейрорадіологічної візуалізації у відібраних клінічних випадках / І.С. Бобрик, В.Д. Розуменко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 14-22. – ISSN 2304-9359
994049
  Левада О.А. Особливості васкулярного депресивного розладу на етапах розвитку субкортикальної судинної деменції у похилому та старечому віці / О.А. Левада, І.Я. Пінчук // Міжнародний неврологічний журнал : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; глав. ред. С. Евтушенко ; редколл.: Бублик Л.А., Бучакчийская Н.М., Виничук С.М. [и др.]. – Донецьк, 2013. – № 5 (59). – C. 88-94. – ISSN 2224-0713
994050
  Гамова О.В. Особливості ведення обліку та розробка програми державного аудиту основних засобів в бюджетній установі / О.В. Гамова, І.А. Козачок, Н.В. Ракоєд // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 42-49. – ISSN 2306-6814
994051
  Бондаренко А.С. Особливості вербалізації авторського "я" в збірці поезій Сільвії Плат "Аріель" ("Ariel") / А.С. Бондаренко, Гонсалєс-Муніс // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18. – ISBN 978-966-921-000-5
994052
  Сабадаш Ю.О. Особливості вербалізації категорії "вік" людини в англомовних текстах Біблії // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 123-127
994053
  Панфілова Н.Ю. Особливості вербалізації концепту ЗРАДА/TREACHERY в українській та англійській мовних картинах світу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – C. 399-406. – ISBN 978-966-8904-46-2
994054
  Акімова А. Особливості вербалізації концепту кохання в китайській та японській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 3-7
994055
  Бритвін Д.В. Особливості вербалізації маргінальності у французьких романах ХХ століття // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – C. 25-31. – (Серія : Філологія ; т. 20, № 1). – ISSN 2311-0821
994056
  Червоткіна І. Особливості верлібру Тараса Мельничука (на матеріалі збірки Тараса Мельничука "Князь Роси", 1990) // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 247-254
994057
  Гуцуляк М. Особливості версифікації Кирила Транквіліона-Ставровецького // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 168-184
994058
  Фіголь Н. Особливості верстання електронних навчальних видань // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 1 (246). – C. 6-8. – ISSN 2076-9326


  У статті викладено основні особливості верстки електронних навчальних видань. Акцент зроблено на практичних порадах щодо оформлення електронного видання для підвищення його читабельності. Приділено увагу питанням шрифтового оформлення, розміру літер, ...
994059
  Сабліна С. Особливості вживання і правописного відтворення займенників у рукописах Тараса Шевченка / С. Сабліна, Л. Стовбур // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 185-192. – ISBN 978-966-02-7585-0
994060
  Ніколаєва Т. Особливості вживання фразових дієслів в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород, 2018. – Вип. 16. – С. 110-117. – ISSN 2617-3921
994061
  Синельников Р.Ю. Особливості взаємовідносин громадянина і держави як чинник становлення громадянської ідентичності // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 72-81. – ISSN 2411-1449
994062
  Тагліна Ю.С. Особливості взаємодії викладача та студента у дистанційному навчанні: зворотний зв"язок // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 67-68. – ISBN 978-966-285-400-8
994063
   Особливості взаємодії ЗМІ з правоохоронними органами: міжнародний досвід : [дискусія] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – C. 48-49


  Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Даниленко висвітлив перспективи запровадження моделі voice communication в ...
994064
  Ібрагімов Е.Е. Особливості взаємодії науки і бізнесу на сучасному етапі // Інтеграція освіти, науки і бізнесу : монографія / Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2017. – Т. 5 : / [Мєжеєвскі Д., Пайонк К., Квілінський О. та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Череп А.В. – С. 55-58. – ISBN 978-966-599-550-0
994065
  Єрмаченко В.Є. Особливості взаємодії суб’єктів управління організаційною автономією ЗВО / В.Є. Єрмаченко, В.І. Дериховська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 123-132. – ISSN 2222-4459
994066
  Петренко П.Д. Особливості взаємодії судової і виконавчої влади в умовах судової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7096-97-8
994067
  Геєць В.М. Особливості взаємозв"язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 3-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
994068
  Андрійченко Ю.В. Особливості взаємозв"язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 13-18. – ISSN 2413-5593
994069
  Степаненко Л.В. Особливості взаємозв"язку особистісних емоційних рис студентів із вибором стратегій поведінки в невизначених ситуаціях // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 303-312. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  "...У статті розглянуто проблему копінг-стратегії поведінки особистості. Проаналізовано погляди вчених на зміст та відмінності копінг-стратегій поведінки особистості. Представлено результати експериментального дослідження пріоритетів студентів у ...
994070
  Іващенко В.Ю. Особливості вивчення джерел мемуарного характеру в радянській історіографії // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 50. – C. 371-377. – ISSN 2076-8982
994071
  Ткачук А.І. Особливості вивчення теми "Загальнообов"язкове державне соціальне страхування" при викладанні нормативної дисципліни "Охорона праці в галузі" // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 214-219. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 2). – ISSN 2519-254X


  "Стаття присвячена особливостям вивчення студентами вищих педагогічних навчальних закладів при викладанні нормативної дисципліни «Охорона праці в галузі» системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні, як складової частини ...
994072
  Кір"ян Б. Особливості визнання права власності за набувальною давністю на нерухоме майно // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 308-310
994073
  Кравченко С.І. Особливості визначення об"єкта злочину, склади якого передбачені статтею 372 Кримінального кодексу України // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 64-83. – ISSN 2310-6166
994074
  Загородній С.А. Особливості визначення об"єкта та предмета знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 313-319. – ISBN 978-617-7404-86-5
994075
  Богатир В. Особливості визначення податкової резидентності фізичних осіб: практичні аспекти / В. Богатир, Я. Ярош // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 19-25 січня (№ 3). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
994076
  Яковенко О.В. Особливості визначення походження товарів відповідно до угоди про вільну торгівлю між Україною та Канадою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 52-59. – ISSN 2308-1988
994077
  Анненко О.С. Особливості визначення процесуального становища слідчого // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-419-300-6
994078
   Особливості визначення рідкісноземельних елементів методом мас-спектрометрії у флюориті і гірських породах / О.М. Пономаренко, А.І. Самчук, Д.К. Возняк, К.В. Вовк, В.М. Бельський // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 118-122. – ISSN 0041-6045
994079
  Кривуша С.Г. Особливості визначення та аналізу продуктивності праці в освіті // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 127-132. – ISSN 2222-4459
994080
  Боровик О.В. Особливості визначення функцій густини розподілу висот місцевості / О.В. Боровик, Р.В. Рачок // Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій / Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій. – Київ, 2017. – Вип. № 1. – С. 28-35
994081
  Романова А.А. Особливості виїзного туристичного ринку КНР // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 48-53. – ISSN 2222-4459
994082
  Новицька Л.І. Особливості викладання вищої математики для студентів-екологів / Л.І. Новицька, В.М. Дубчак // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 159-163. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Підготовка майбутніх фахівців-екологів потребує формування у студентів не тільки системи екологічних знань та вмінь, але і належного рівня математичних знань. Мета статті полягає у висвітленні деяких аспектів навчання математики студентів, зокрема на ...
994083
  Немлій Л.С. Особливості викладання дисципліни "іноземна мова за професійним спрамуванням" у вищому навчальному закладі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 86
994084
  Пермінова А.В. Особливості викладання дисципліни "конфліктологія" для майбутніх менеджерів освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 257-265. – ISSN 2074-8922


  "Розкрито питання викладання дисципліни конфліктології для майбутніх менеджерів освіти. Охарактеризовано особливості викладання дисципліни, а саме: необхідність ознайомлення майбутніх менеджерів освіти з еволюцією наукових поглядів на конфліктологію та ...
994085
  Вавіліна С. Особливості викладання іноземних мов професійного спрямування в контексті інтегрованого навчання предмета і мови (clil) // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 131-138. – ISSN 2078-1687
994086
  Харченко Ю.В. Особливості викладання курсу біохімії студентам-біологам СумДПУ імені А.С.Макаренка // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 313-317. – ISSN 2413-1571
994087
  Харченко А.В. Особливості викладання математики й інформатики студентам-іноземцям на початковому етапі навчання // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 254-257. – ISSN 2078-4643
994088
  Васильєва І.Г. Особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 123-131. – ISSN 2074-8922


  "Розглядаються особливості викладання правових дисциплін у ВНЗ на сучасному етапі, коли найважливішим напрямом реформ, що відбуваються в країні, є формування в громадянах переконання в абсолютній цінності права, у його універсальному характері. ...
994089
  Федяк І.О. Особливості викладання предмета "Фармацевтичне правознавство" у сучасній системі підготовки провізорів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 118-121. – ISSN 1681-2751
994090
   Особливості викладання розділу "Захворювання ендодонта" в курсі "Терапевтична стоматологія" для студентів ІІІ курсу стоматологічного факультету / Г.В. Стойкевич, О.І. Лебідь, Х.В. Погорецька, К.М. Дуда, Л.О. Пацкань // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 98-100. – ISSN 1681-2751


  У статті подано особливості методики викладання розділу "Періодонтит" у курсі "Терапевтична стоматологія" студентам, які навчаються на стоматологічному факультеті, з урахуванням вимог кредитно-трансферної системи навчання. Стаття розкриває проблему ...
994091
  Савка І.Г. Особливості викладання судової медицини іноземним студентам з урахуванням їх психологічних особливостей / І.Г. Савка, С.Д. Савка, Н.В. Гринько // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 20, № 4 (80). – С. 243-245. – ISSN 1684-7903


  "...У статті відображені особливості викладання медицини іноземним студентам медичного факультету з урахуванням їх психологічних особливостей та соціальних відмінностей."
994092
  Тарасюк В. Особливості викладання теми "Ірраціональні нерівності" з дисципліни "Математика" / В. Тарасюк, О. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 235-238


  Розглядаються окремі методи розв"язку ірраціональних нерівностей на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки з метою адаптації абітурієнтів до сприйняття математичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
994093
  Самура І.Б. Особливості викладання фармакології іноземним студентам в умовах кредитно-модульної системи організації навчання // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 173-176. – ISSN 1684-7903


  "... У статті наведені заходи щодо покращання методики викладання фармакології іноземним студентам у групах з англійською мовою навчання на медичних факультетах."
994094
  Величко С. Особливості викладання фізики у процесі підготовки висококваліфікованих фахівців нефізичного профілю / С. Величко, Е. Сірик // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 71-82. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
994095
   Особливості викладання хімічних дисциплін іноземним студентам в медичному вищому навчальному закладі / К.В. Шевцова, Г.С. Маслак, Г.В. Долгіх, Н.І. Цокур, Г.П. Черненко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 258-263. – ISSN 2078-4643
994096
  Грабовська О. Особливості виконавської інтерпретації фортепіанних циклів Богдани Фільц // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 108-116. – ISSN 2310-0583
994097
  Грибович Є.С. Особливості виконання окулірування декоративних форм і сортів інтродукованих деревних листяних рослин // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 142-153 : табл. – Бібліогр.: с. 153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
994098
  Грабовчак В.В. Особливості використання бетонів на основі паливних зол у сучасному будівництві // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
994099
  Захарчук М. Особливості використання віртуальної навчальної платформи у післядипломній освіті / М. Захарчук, Р. Васьків // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 49-57. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
994100
  Гонсалєс-Муніс Особливості використання власних назв в поезії Едріенн Річ (гендерний аспект) // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 133-138. – ISSN 2313-500Х
994101
  Іващенко М.В. Особливості використання елементів змішаного навчання в процесі викладання навчальних дисциплін у закладах вищої освіти / М.В. Іващенко, Т.Б. Бикова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 221-226. – ISSN 2413-1571
994102
  Гейдел А. Особливості використання інноваційних технологій на заняттях із мови / А. Гейдел, О. Демченко // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 34-36
994103
  Хребет В. Особливості використання інтерактивних методів навчання в процесі викладання дисциплін природничого циклу / В. Хребет, І. Каряка // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 287-290


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
994104
  Федор О.Т. Особливості використання комп"ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 10-11 : рис., табл.
994105
  Одерій О.В. Особливості використання криміналістичних знань під час судового розгляду кримінальних проваджень про корисливо-насильницькі кримінальні правопорушення / О.В. Одерій, Р.В. Гєрцик // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 264-270. – ISSN 2524-0323
994106
  Жук А.К. Особливості використання криптовалют в Україні та Світі // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 41-43. – ISBN 978-966-2410-87-7
994107
  Плахотнік О. Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов / О. Плахотнік, О. Назаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
994108
  Левицька Г.Н. Особливості використання мультимедійних технологій навчання в сучасній освіті // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 177-182. – ISSN 2309-7647
994109
  Шевченко Т.Л. Особливості використання натуралізованих лікарських рослин / Т.Л. Шевченко, Л.А. Глущенко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 81-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
994110
  Виноградна О.В. Особливості використання новітніх інформаційних технологій в психологічному консультуванні // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 16-23. – ISBN 978-966-189-358-9
994111
  Татомир І. Особливості використання освітніх онлайн-платформ для корпоративного рекрутування талантів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 1. – С.10-15. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 01
994112
  Рудик В.К. Особливості використання пенсійних активів загальнообов"язкового державного накопичувального пенсійного страхування // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 227-238. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
994113
  Вавіліна С.Г. Особливості використання піар-текстів для формування в майбутніх журналістів професійно спрямованої англомовної компетентності в читанні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр. – Київ, 2018. – № 2 (94). – С. 3-11. – ISSN 1817-8510


  "Розглянуто питання навчання майбутніх журналістів професійно орієнтованого читання на основі англомовних піартекстів. Зокрема, обгрунтовано актуальність такого навчання в контексті сучасних тенденцій на журналістському ринку праці та розкрито ...
994114
  Павлова А.В. Особливості використання поняття "ордер" у розвитку архітектури // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 269-281. – ISSN 2077-3455
994115
  Писєва В. Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 22-28. – ISSN 2308-0361
994116
   Особливості використання систем дистанційного навчання для підвищення кваліфікації працівників підприємства / О.Я. Ганиш, Р.С. Колодій, Л.Д. Озірковський, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (10). – С. 156-160. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
994117
  Шульга Ю. Особливості використання спеціальних знань при розслідуванні розбоїв, вчинених із проникненням у житло // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 286-287
994118
  Іванова М.І. Особливості використання сучасних технологій менеджменту персоналу: теоретичний аспект / М.І. Іванова, О.В. Варяниченко // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 83-87. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
994119
  Гора М.А. Особливості використання та захист комерційних найменувань // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 91-95. – ISBN 978-966-927-257-7
994120
  Панченко Ж.О. Особливості використання технологій репутаційного менеджменту у зовнішньополітичному позиціонуванні держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 223-229
994121
  Гевчук Н.С. Особливості використання тренінгу з метою зміни негативних установок щодо інклюзивної освіти / Н.С. Гевчук, Н.В. Жиляк // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 195-197. – ISBN 978-966-654-490-5
994122
  Матвійчук М.В. Особливості використання фразеологізмів зі словами "вогонь" та "вода" у турецькій мові // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 105-112. – ISSN 2521-1218
994123
  Бойко В.М. Особливості використання фразеологізмів у творах Григора Тютюнника / В.М. Бойко, Д.Б. Давиденко // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 42-45
994124
  Чайківська Г.С. Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 467-475
994125
  Тарнавська А.І. Особливості використання штучного освітлення глядацьких залів / А.І. Тарнавська, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 415-420 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
994126
  Дембіцький С.С. Особливості вимірювання особистісного та соціального благополуччя в Європейському соціальному дослідженні // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бакіров В.С., Балакірєва О.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (67). – С. 19-34. – ISSN 1681-116Х
994127
  Коробко В.І. Особливості виробництва телевізійних документальних фільмів про природу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 73-78. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
994128
  Дудник О.С. Особливості виробничої діяльності малих форм господарювання в сільському господарстві Черкаської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 38-42 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
994129
  Гаврилова Я. Особливості висвітлення діяльності "нової" поліції на сторінках інтернет-версії видання "Вгору" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 157-161. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Здійснено жанрово-тематичний аналіз публікацій, присвячених діяльності реформованої поліції. Акцентовано увагу на розгляді факторів формування громадської довіри/недовіри до «нової» поліції у журналістських текстах. У науковій розвідці встановлено, що ...
994130
  Карпенко А.А. Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 47-50. – ISSN 2076-1554
994131
  Соколовий В. Особливості виявлення та запобігання проявам корупції в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 35-38
994132
  Колісніченко К.С. Особливості відновлення міжнародного правопорядку після завершення Першої світової війни // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 117-122. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (7))
994133
  Максименко І.Я. Особливості відображення в обліку операцій з ліквідації основних засобів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.І. Філатова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 37-40. – ISSN 2306-6814
994134
  Вєрємєєва М. Особливості відображення омонімії в сучасному англомовному дискурсі // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 10-15. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
994135
  Чернуцька А.В. Особливості відображення постатей священнослужителів у повісті-хроніці Івана Нечуя-Левицького "Старосвітські батюшки та матушки" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 179-180. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
994136
  Арланова Р. Особливості відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 107-113
994137
  Лещенко Г.А. Особливості відтворення українських паремій мовою перекладу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 183-185
994138
  Остапчук А. Особливості візії Італії в поезії Оскара Вайлда // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 229-236
994139
  Кльон К.Б. Особливості віктимної поведінки неповнолітніх // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 135-136
994140
  Мельник Л.М. Особливості віровчення богородичного центру / Л.М. Мельник, Ю.Є. Харьковщенко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 45-47
994141
  Булат В.В. Особливості влаштування фундаментів малоповерхових будинків, зведених за "канадською" технологією будівництва / В.В. Булат, М.М. Корзаченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
994142
  Янчук П.І. Особливості впливів гіпоталамуса та довгастого мозку на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 32. – С. 140-146. – (Серія "Біологічні науки")
994143
  Селіверстов В.В. Особливості впливу короткострокових процентних ставок на витрати як ключового елементу монетарної політики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 72-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
994144
  Лисенко Л.В. Особливості впливу лінгвокультурних чинників на формування ментальної ідентичності етноспільнот : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Лисенко Любов Володимирівна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
994145
  Давидова Н.В. Особливості впливу мелатоніну на окремі біохімічні показники плазми крові щурів за умов алоксанового діабету // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 4 (56), ч. 1. – С. 241-243. – ISSN 2077-1096
994146
  Бурдун Н.М. Особливості впливу соціальних і психологічних чинників на формування розладів адаптації у студентів медичного коледжу // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. О.Г. Луценко ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2018. – Т. 13, № 1 (49). – С. 28-31. – ISSN 2308-6300


  Праналізовно співвідношення чинників формування розладів адаптації у студентв медичного коледжу. Досліджено соціальні та психологічні фактори формування у цього контингенту дезадаптивних проявів. Вивчено фізіологічні реакції на стресс з урахуванням ...
994147
  Бабій Г.Я. Особливості впливу суспільно-психологічного середовища на інвестиційно-інноваційний потенціал розвитку українсько-польського транскордонного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 102-109 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1562-0905
994148
  Гуменюк М.М. Особливості впровадження антикризового контролінгу як інструмента запобігання банкрутству підприємства / М.М. Гуменюк, О.В. Мельничук // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 79-85. – ISSN 2308-1988
994149
  Павленко Л.С. Особливості впровадження інклюзивної освіти в Україні / Л.С. Павленко, В.Є. Коваленко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 97-103. – ISSN 2227-2844
994150
  Сенюшкіна Т.О. Особливості впровадження переговорних технологій в умовах етнополітичного конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 103-115
994151
  Фаріон А. Особливості впровадження пілотного проекту Служби фінансових розслідувань // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 186-192. – ISSN 2524-0129
994152
  Клименко Д.Л. Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Щвеції) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 136-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
994153
   Особливості впровадження процесу комерціалізації результатів наукових досліджень у закладах вищої медичної освіти / І.М. Кліщ, М.І. Марущак, І.Я. Криницька, Г.Г. Габор // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 48-51. – ISSN 1681-2751
994154
  Заболотна Ю.А. Особливості впровадження судово-правової реформи // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7096-97-8
994155
  Миколайчук Р. Особливості впровадження технологій дистанційного навчання у вищих військових навчальних закладах // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 142-149
994156
  Романовська О.О. Особливості вступу до ВНЗ США // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 194-195
994157
  Зорочкіна Т. Особливості вступу та навчання в закладах вищої освіти Великої Британії // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С. 20-25. – ISSN 2415-8143
994158
  Матасар І.Т. Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах / І.Т. Матасар, Л.М. Петрищенко, О.Г. Луценко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 48-52 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
994159
  Маріонда І.І. Особливості вузівської підготовки фахівця фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 133-136. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
994160
  Баймуратов М.О. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України / М.О. Баймуратов, Алмохаммед Мутана Аббас // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 75-85
994161
  Паламарчук Н.О. Особливості гендерної дискримінації в сучасних умовах розвитку України та світу / Н.О. Паламарчук, Т.О. Кришня // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – С. 48-53. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 47). – ISSN 2306-4420
994162
  Гаськевич В.Г. Особливості генези та географії грунтів Надсянської рівнини / В.Г. Гаськевич, А.З. Луцишин, Н.М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 99-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
994163
   Особливості генерації коливань напруги структурою "Кремній з діелектричною ізоляцією" / С.П. Павлюк, В.І. Григорук, Л.В. Іщук, В.М. Телега, В.Г. Ковток, Є.О. Вакуляк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Від"ємну диференціальну провідність пов"язують з нестійкістю однорідного стаціонарного стану відносно просторових флуктуацій електричного поля і концентрації носїів, що призводить до просторово неоднорідних розподілів густини струму або поля. Коливання ...
994164
  Дудник І.М. Особливості геопросторової організації послуг роздрібної торгівлі в сільській місцевості // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 75-79. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
994165
  Кисленко Р.В. Особливості гібридних політичних режимів посткомуністичного простору // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 372-377. – ISSN 2076-1554
994166
  Романчук М.Є. Особливості гідрологічного режиму р. Дунай на ділянці м.Рені- м.Вилкове / М.Є. Романчук, О.С. Лященко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 95-99 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0899
994167
  Школьніков В.С. Особливості гістогенезу нейроепітелійного шару спинного мозку ембріонів та плодів людини // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 29-34. – ISSN 1029-4244
994168
  Малюта К.О. Особливості гносеологічної проблематики в ісмаїлітській філософії // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 278-281. – ISSN 2076-1554
994169
  Матвіїшина Ж.М. Особливості голоценового педогенезу на Шестовицькому археологічному комплексі X-XI ст. / Ж.М. Матвіїшина, О.Г. Пархоменко // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 55-60. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто публікації, присвячені проблемам еволюції голоценових ґрунтів, походження та тенденцій їх розвитку в межах археологічного комплексу. Висвітлено особливості формування ґрунтових профілів на археологічному об"єкті з метою виявлення ...
994170
  Русаліна Л.В. Особливості господарсько-правової відповідальності промислово-фінансових груп // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 90-94. – ISSN 2413-6433
994171
  Балушок В. Особливості господарської діяльності севрюків (XIV-XVII століття) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 41-50. – ISSN 0130-6936
994172
  Гляненко К.А. Особливості готовності педагогів до інноваційної діяльності // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 29-32. – ISSN 2413-1571
994173
  Есенова Е.Й. Особливості граматичної та лексичної інтерференції // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 114-120
994174
  Сидоренко Н.С. Особливості громадського контролю у сфері публічної служби в умовах її реформування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 234-240
994175
  Кін О.М. Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 233-243. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471


  Перша громада була заснована у Києві у 1861 р., до складу якої ввійшли В.Антонович, П. Житецький, К. Михальчук, Т. Рильський. Так, 16 жовтня 1905 р. студентські збори в Київському університеті ухвалили домагатися заснування в університеті чотирьох ...
994176
  Крилова О.В. Особливості грошово-кредитної політики Національного банку України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 23-26. – ISSN 2306-6814
994177
  Колісник-Гуменюк Особливості гуманітарної підготовки в становленні професійних морально-етичних якостей майбутніх фахівців художнього профілю // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 67-72. – ISSN 2308-4634


  У статті проведено аналіз та значення впливу гуманітарної підготовки на формування та становлення професійних якостей майбутніх фахівців художнього профілю. Доведено, що гуманітарна підготовка в професійно-художніх закладах освіти спрямована на ...
994178
  Триколенко С. Особливості декораційного оформлення камерного простору // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1233-1237. – ISSN 1028-5091
994179
  Палюх В.В. Особливості державного управління науково-дослідницькою діяльністю студентів університету в сучасних соціокультурних умовах // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 296-302. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано особливості державного управління діяльності студентів університету в сучасних соціокультурних умовах. Зокрема, досліджено загальну проблему соціального управління. Виділено напрями дослідження проблеми соціального управління. ...
994180
  Красник В.Г. Особливості державної атестації наукових установ // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 7/8 (727/728). – С. 67-73. – ISSN 0041-5804
994181
  Прокопець Л.В. Особливості державної підтримки малого підприємництва в Україні та зарубіжний досвід / Л.В. Прокопець, В.С. Губчак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 71-76. – ISSN 2306-6814
994182
  Михайлюк Ю.М. Особливості державотворчих процесів на Середній Наддніпрянщині в період діяльності черкаського і канівського старости Остафія Дашкевича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки")


  Історики-дослідники козацтва: М. Грушевський, В. Антонович, М. Максимович, М. Костомаров, М. Довнар-Запольський та ін.
994183
   Особливості дешифрування рослинних угрупувань національного природного парку "Слобожанський" із застосуванням супутникових даних / О.С. Третьяков, О.В. Бодня, М.О. Балинська, А.П. Біатов, О.О. Волковая // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 21. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2075-1893
994184
  Золотарьова Н.А. Особливості деяких маркерів дисфункції ендотелію у хворих на подагричний артрит / Н.А. Золотарьова, М.І. Романченко, А.П. Боровік // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 1605-7295
994185
   Особливості дизайну сучасного дитячого ігрового простору / О.І. Сідорова, Сідорова, М.-Ю.А, А.С. Євтушенко // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 132-140 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
994186
  Решетченко С. Особливості динаміки атмосферних явищ на території Харківської області / С. Решетченко, М. Христосов // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 26. – С. 61-66 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2075-1893
994187
   Особливості динаміки інтегрального показника редокс-статусу клітин у доношених новонароджених після перенесеної гіпоксії / Т.К. Знаменська, Т.В. Куріліна, А.О. Писарєв, Н.В. Потапенко // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 26-30. – ISSN 2226-1230
994188
  Школьний В. Особливості динаміки попереднього договору у сфері господарських правовідносин // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 437-438
994189
  Грінченко О.М. Особливості динаміки саморегуляції навчальної діяльності студентів-психологів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 71-86. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599


  У статті розглядаються особливості саморегуляції студентів-психологів, визначені за допомогою опитувальника "Стиль саморегуляції поведінки" В.І. Моросанової, а також досліджується динаміка цього явища в студентів-психологів з першого по п"ятий курс ...
994190
  Заярна І. Особливості дистанційного навчання англійського юридичного аргументованого писемного мовлення на платформі Moodle // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 401-402
994191
  Гончаренко В. Особливості дисциплінарної відповідальності адвоката іноземної держави в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  З урахуванням особливостей правового становища адвоката іноземної держави, який здійснюють професійну діяльність в Україні, визначаються підстави і порядок притягнення його до дисциплінарної відповідальності. С учётом особенностей правового положения ...
994192
  Мітіна Т. Особливості дисциплінарної відповідальності нотаріуса в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 308-310
994193
  Дорофеєва Л.М. Особливості дисциплінарної відповідальності посадових осіб митних органів // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 173-177. – ISBN 978-617-7404-86-5
994194
  Кирильчук А. Особливості диференціації карбонатного профілю рендзин Західного регіону України на різних стадіях їх онтогенезу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 27-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
994195
  Абрамов В.І. Особливості діагностики духовного потенціалу армії та флоту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 44-54. – ISBN 966-628-197-5
994196
   Особливості діагностики й хірургічного лікування пухлин головного мозку у вагітних / М.О. Марущенко, В.Ю. Молотковець, Ю.Л. Марущенко, Р.Р. Новіков // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 66-70. – ISSN 2413-550Х
994197
  Шушпанніков О.М. Особливості діагностики соціальних конфліктів в Україні: політологічний аналіз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 138-143. – ISBN 966-628-108-8
994198
  Пінчук С. Особливості діагностики фінансової стійкості підприємства / С. Пінчук, М. Мицяк // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 312-320. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
994199
  Польщиков В.В. Особливості дій злочинця щодо приховування вбивств // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 218-224. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
994200
  Чепіга І. Особливості ділових пам"яток XVII - XVIII ст. Лівобережжя // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 313-316. – ISBN 966-7865-75-4
994201
  Чередник Л. Особливості діловодства XVIII-XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 38-42. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджено документацію, структуру діловодних актів XVIII—XIX століття. На прикладі матеріалів Державного архіву Полтавської області проаналізовано лінгвістичні особливості окремих видів документів, простежено їхню ґенезу від доби Гетьманщини ...
994202
  Роздайбіда Л.Г. Особливості діяльності громадських організацій національних меншин Черніговської області // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 342-350
994203
  Задунайський В.В. Особливості діяльності лідерів Кубані під час революційних зрушень 1921-1920-х рр. (на прикладі Василя Іваниса та Андрія Шкуро) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства ; голова редкол. Дудко І.Д. – Київ, 2016. – № 1 (5). – C. 38-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х
994204
  Сливенко В.А. Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготовельних кампаній 19271929 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 42-44. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
994205
  Логоша Р.В. Особливості діяльності особистих селянських господарств на ринку овочів України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 14-21 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
994206
  Фокіна Т.Ю. Особливості діяльності регіональних товариств культурно-освітньої громадської організації "Просвіта" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 254-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
994207
  Приліпко С.М. Особливості діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сфері житлово-комунального господарства // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 260-267
994208
  Крівцова В.М. Особливості діяльності суду в формуванні предмету доказування в процесі цивільного судочинства // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 153-164
994209
  Безносюк О.О. Особливості діяльності та функції навчальних закладів системи професійно-технічної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 228-235
994210
  Бондаренко А.С. Особливості діяльності Харківського державного учительського інституту у післявоєнний період // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 302-312. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  "У 1935 р. згідно з Постановою Раднаркому УРСР "Про підготовку педагогічних кадрів, систему підготовчої освіти та мережу педагогічних установ" про ХДПІ створюється дворічний учительський інститут, який у травні 1946 р. був виокремлений у самостійний ...
994211
  Вашуленко О.П. Особливості добору системи вправ у підручнику з геометрії для ліцею на рівні стандарту / О.П. Вашуленко, Е.Г. Сердюк // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 73-82. – ISBN 978-966-544-404-5
994212
  Рогожин О.Г. Особливості довгострокової економічної динаміки за останні 50 років // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; редкол.: С.О. Довгий, В.П. Вишневський, В.М. Геєць [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (11), квітень - червень. – С. 50-63. – ISSN 2409-8876
994213
  Войціховський А.В. Особливості договірно-правового регулювання співробітництва держав у сфері протидії злочинності на двосторонньому рівні // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 56-63. – ISSN 1999-5717
994214
  Круковес В.В. Особливості договорного регулювання відносин між чоловіком та жінкою, які проживають однією сім"єю без реєстрації шлюбу // Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 90-92. – ISBN 978-966-419-272-6
994215
  Боднар Т. Особливості договору про закупівлю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-7. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості договору про закупівлю, що стосуються обмеження договірної свободи, зміни істотних умов договору, нікчемності договору, забезпечення виконання зобов"язань за договором. Зазначені особливості зумовлені тим, що договір про ...
994216
  Білоус І.М. Особливості доказування злочинних діянь з ознаками корупції // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – C. 82-87. – (Серія: Право ; вип. 13). – ISSN 2226-2830
994217
  Гловюк І. Особливості доказування у спеціальному досудовому розслідуванні: окремі питання / І. Гловюк, М. Стоянов // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
994218
  Березовська О.В. Особливості документаційного наповнення архівних фондів музейних установ НАН України // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 417-424. – ISSN 2222-4203
994219
  Брух О. Особливості дорадницької діяльності у Львівській області / О. Брух, І. Бернацька, Т. Гошко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
994220
  Осаул А.О. Особливості досвіду управління розвитком сільського туризму в країнах ЄС / А.О. Осаул, Я.О. Пухирь // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 103-111. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
994221
  Голуб О.Г. Особливості дослідження свердловин на нестаціонарних режимах фільтрації, що розкрили поклади ущільнених колекторів / О.Г. Голуб, О.Ю. Приходченко, Р.Б. Дворецький // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 93-99 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-3591
994222
  Коваленко О.П. Особливості дослідження формування професійної компетентності майбутніх фахівців авіаційної галузі у процесі вивчення природничих дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 51-56. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
994223
  Іванчук М. Особливості доуніверситетської підготовки іноземних громадян із математики // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 114-116


  У роботі відображено результати моніторингу навчальних досягнень із математики слухачів підготовчого відділення, описано переваги навчання англійською мовою на підготовчому відділенні. Наведено приклади відмінностей при написанні математичних символів ...
994224
  Прокопова О.П. Особливості духовно-морального виховання сучасних студентів-аграріїв / О.П. Прокопова, В.А. Добровольський // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 138-142
994225
  Даценко Л. Особливості екологічного картографування території для навчальних цілей / Л. Даценко, Ю. Ніжинська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  Представлено інформацію про основні принципи та правила екологічного картографування території. Розкрито відмінність створення таких карт для використання в навчальних цілях. Екологічна карта - це картографічна модель екологічних станів ландшафтних ...
994226
  Якібчук О.В. Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 146-148
994227
  Шевченко Я.М. Особливості економічної оцінки земель України // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами : зб. матеріалів третьої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (16-17 берез. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2017. – С. 81-85
994228
  Фролова П.О. Особливості електронного документообігу місцевого самоврядування як об"єкту моделювання / П.О. Фролова, В.О. Біленко, С.С. Чеверда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 51-55 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2306-6792
994229
  Мартинюк Г.Ф. Особливості електронного урядування в польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 50-51. – ISSN 2306-6806
994230
  Руденко А. Особливості електронної освіти в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-201


  Розглянуто сутність електронної освіти, необхідність її впровадження у повсякденне життя. Акцентується увага на популяризації масових онлайн-курсів у світі і в Україні.
994231
   Особливості емоційних порушень при хворобі Паркінсона / Г.О. Старовойтова, Г.В. Горева, Т.М. Слободін, Ю.І. Головченко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; голов. ред. С. К. Євтушенко ; редкол.: Волошин П.В., Головченко Ю.І., Гріб В.А. [та ін.]. – Донецьк, 2015. – № 3 (73). – C. 178-182. – ISSN 2224-0713
994232
   Особливості ендоваскулярного лікування мішкоподібних аневризм переднього напівкільця вілізієвого кола, які розірвалися, в геморагічний період на тлі стенозу внутрішньої сонної артерії / О.Ю. Полковніков, Е.І. Савченко, А.М. Матерухін, С.В. Тяглий // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 41-48. – ISSN 2304-9359
994233
  Шутак Л. Особливості епістолярної спадщини Т.Г. Шевченкa / Л. Шутак, Г. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2018. – № 1 (17). – С. 84-88. – ISSN 2311-9896
994234
  Марчак Т.А. Особливості епічних творів Гната Михайличенка // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 102-105. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
994235
  Мацап"як О. Особливості етико-екзистенційного виміру філософської творчості А. Шопенгауера // Вісник Прикарпатського університету : філософські і психологічні науки / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2016. – C. 64-68. – (Серія "Філософія" ; вип. 20). – ISSN 2312-1211
994236
  Бернацький А.А. Особливості етичної системи державної служби США // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 113-115
994237
  Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 294-299. – ISSN 1028-5091
994238
  Горбань Т. Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 100-106
994239
  Ніколаєць Ю. Особливості етносоціальних процесів у Галичині другої половини 1960-х - 1991 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 1 (87), січень - лютий. – C. 29-50. – ISSN 2524-0137
994240
  Вандишев В.М. Особливості європейської духовності і науки доби Реформації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 63-72
994241
  Чебан В.О. Особливості жіночого образу в портретах видатних майстрів епохи модерну // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 300-309. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 56). – ISSN 2410-5325


  "Розглядаються особливості жіночого образу на прикладах українських, польських, західних майстрів епохи модерну. Особливу увагу приділено застосуванню композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних ...
994242
  Бончаковський А.М. Особливості жіночої злочинності в Україні // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 41-43. – ISBN 978-966-419-280-1
994243
  Хмельковська С. Особливості жіночої прози сучасної Німеччини на прикладі творів Юдіт Германн // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 82-88. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто творчість берлінської письменниці Юдіт Германн у контексті особливостей жіночої прози сучасної Німеччини. Автором зроблено cпробу проаналізувати жанрові та стилістичні особливості її творів, серед яких збірники коротких оповідань ...
994244
  Ільченко Б.О. Особливості забезпечення виконання зобов"язань в цивільному праві // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 88-89. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
994245
  Оксіюк О.Г. Особливості забезпечення захисту інформації в системах управління навчанням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 210-213
994246
  Зінюк А.В. Особливості забезпечення інформаційної безпеки в електронному навчанні / А.В. Зінюк, Л.М. Змій // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (26). – C. 33-40. – (Соціологія). – ISSN 2304-1439
994247
  Присяжнюк М.М. Особливості забезпечення кібербезпеки / М.М. Присяжнюк, Є.І. Цифра // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 2. – С. 61-68. – ISSN 1560-9189
994248
  Гончар С.Ф. Особливості забезпечення кібербезпеки об"єктів критичної інфраструктури // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 80. – С. 27-32. – ISSN 2309-7647
994249
  Коломоєць Т.О. Особливості забезпечення національної безпеки України шляхом здійснення розвідувальної діяльності: історичний досвід Запорозької Січі / Т.О. Коломоєць, М.С. Жуков // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 7-12. – (Юридичні науки ; № 1)
994250
  Стецюк В.В. Особливості забезпечення оптимальних умов праці інженера-програміста // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 82-84. – ISBN 978-966-641-732-2
994251
  Лєзін Є. Особливості забезпечення показань свідків у цивільному процесі України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 24-34. – ISSN 2307-8049
994252
  Чижов Д.А. Особливості забезпечення права на соціальний захист внутрішньо переміщених осіб в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 163-167. – ISSN 2219-5521
994253
  Білявська А.Ю. Особливості загальноекономічних передумов сучасних внутрішніх державних запозичень // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 178-184. – ISSN 2313-8246
994254
  Давидюк М.О. Особливості загальнопедагогічної підготовки вчителя в країнах Західної Європи // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 138-142. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
994255
  Мельник М. Особливості задоволення майнових інтересів інших дітей майном дитини, яке набуте припиненням аліментних зобов’язань // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 56-58
994256
  Прима А.В. Особливості закордонного досвіду підготовки фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах / А.В. Прима, С.Ю. Путров // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 302-307. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
994257
  Карась О.В. Особливості закріплення методів адміністративної діяльності національної поліції в законі України "Про національну поліцію" // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 2. – С. 114-121
994258
  Карпенко Ю. Особливості залучення студентів до наукової діяльності у вищих медичних навчальних закладах // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 266-272. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
994259
  Бас-Юрчишин Особливості запровадження механізмів соціально-економічної модернізації сільських територій західних областей України / Бас-Юрчишин, Н.А. Цимбаліста // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 72-83 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
994260
  Федіна А.В. Особливості запровадження психологічного обстеження кандидата на посаду судді // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 56-57. – ISBN 978-617-7096-97-8
994261
  Киричук В.О. Особливості запровадження системи проектного управління освітнім процесом в умовах післядипломної педагогічної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 35-51. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  Окреслюється актуальність і суть проектного управління навчально-виховним процесом у системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.
994262
  Балановський Я.М. Особливості застосування блокової та коаліційної форм консолідації політичних партій в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 310-318
994263
  Коновалова О.О. Особливості застосування елементів дистанційного навчання у курсі, що включає лабораторні заняття // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 47-48. – ISBN 978-966-285-400-8
994264
  Шульгін С.О. Особливості застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до військовослужбовців // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 466-469. – ISBN 978-966-600-475-1
994265
  Ахвердова М. Особливості застосування запозичених нотацій а загальних визначників основних характеристик в УДК / М. Ахвердова, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 34-35. – ISSN 2076-9326
994266
  Ситайло О.І. Особливості застосування застави: міжнародний аспект // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 34-41. – ISSN 2310-9769
994267
  Кравченко О.І. Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 202-209. – ISSN 2524-0056
994268
  Блажівська Н.Є. Особливості застосування компенсації та реституції Європейським судом з прав людини з метою захисту права власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 267-271. – ISSN 2219-5521
994269
  Кононов О.А. Особливості застосування методик багатокритеріального вибору варіантів модернізації бортового обладнання літальних апаратів військового призначення / О.А. Кононов, В.Б. Єрко // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 55-59
994270
  Приходько В.Ю. Особливості застосування методу зважених балів для районування території за використанням земель для видалення твердих побутових відходів (на прикладі Одеської області) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 71-76. – ISSN 0868-6939


  Для вивчення та оцінки ситуації із захоронення твердих побутових відходів у спеціально відведених місцях розроблений набір показників, що базується на кількісних характеристиках. Показані особливості застосування методу зважених балів при районуванні ...
994271
  Приліпко О.Ф. Особливості застосування методу кейсів на заняттях з професійно-орієнтованих дисциплін в ході підготовки майбутніх офіцерів // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 139-142. – ISSN 1681-7710


  В статті проаналізовано особливості застосування методу кейсів під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін курсантами вищого військового навчального закладу. Автором визначається, що основне призначення методу кейсів у навчальному процесі ...
994272
  Колос Р.Л. Особливості застосування мінних полів / Р.Л. Колос, Ю.О. Фтемов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 42-43
994273
  Мартинюк Г.Ф. Особливості застосування нових інформаційно-комунікаційних технологій студентами гуманітарних спеціальностей під час дистанційної форми навчання // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 113-115. – ISBN 978-966-416-521-8


  "...Всебічний розвиток особистості не можливий без використання новітніх досягнень науки. Зосереджуючи увагу на застосуванні новітніх інформаційно-комунікативних технологій, важливо врахувати сучасні тенеденції інформатизації навчального процесу, ...
994274
  Косович В.М. Особливості застосування нормативно-правових актів з техніко-юридичними недоліками // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 200-207. – ISSN 2306-9082
994275
  Івасюк М.О. Особливості застосування підрозділів війск РХБ захисту у воєнних конфліктах / М.О. Івасюк, мартинюк, І.І. Ніконець // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 7-8
994276
  Бортун М. Особливості застосування положень ст. 273 КПК України під час досудового розслідування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 лютого (№ 7). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
994277
  Гетманчук К.С. Особливості застосування прийому конкретизації у франко-українських перекладах // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 432-434. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
994278
  Малько К.В. Особливості застосування програмно-цільового методу у фінансовому забезпеченні сільського господарства за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-78. – ISSN 2219-5521
994279
  Теляшенко В.Л. Особливості застосування проектної технології навчання при викладанні іноземних мов у немовних ВНЗ // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 563-568
994280
  Вільчинська І.Ю. Особливості застосування технологічно-маркетингових підходів в умовах інформаційно-політичної взаємодії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 351-359
994281
  Білик К.А. Особливості застосування функції логарифмічної правдоподібності для порівняння спеціалізованих корпусів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 97-104


  Стаття присвячена дослідженню проблем корпусної лінгвістики. Розглядаються способи застосування функції логарифмічної правдоподібності для порівняння корпусів, зокрема корпусу поетичних текстів Р.М. Рiльке з референтним корпусом, який знаходиться в ...
994282
  Хавронюк О.О. Особливості захисту прав на бази даних шляхом визнання правочину недійсним // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 203-206. – ISSN 2219-5521
994283
   Особливості збереження лікарських рослин України / В.В. Коніщук, І.В. Бобрик, В.П. Булгаков, О.І. Скакальська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 79-84. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
994284
  Іллічов Ю.Г. Особливості зберігання колекції зернофуражних культур / Ю.Г. Іллічов, О.Ю. Роговий // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 70-71. – ISBN 978-966-924-274-7
994285
  Дроздов О.Ю. Особливості зв"язку структурних компонентів масової геополітичної свідомості молоді в контексті "свого" і "чужого" простору // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 282-291. – ISSN 2411-1449
994286
  Карапетян Д. Особливості здійснення господарської діяльності в умовах воєнного стану // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 274-276. – ISBN 978-617-7069-28-6
994287
  Цюра В.В. Особливості здійснення договірного представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2018. – № 7, липень : Зміни в порядку ведення державного реєстру речових прав на нерухоме майно. – С. 34-39. – ISSN 2312-1831
994288
  Чекер Я. Особливості здійснення закупівель згідно з правилами міжнародних банків / Я. Чекер, Н. Шихкерімова // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 22-23


  Процедура закупівлі товарів, робіт та послуг, необхідних для реалізації інфраструктурних проектів, які фінансуються міжнародними банками розвитку, завжди регулювалася автономно, згідно з політикою та правилами, встановленими кожним окремим банком.
994289
  Селецький А. Особливості здійснення інформаційно-аналітичного супроводу наук про освіту, психолого-педагогічної теорії та практики (з досвіду діяльності ДНПБ України ім. В.О. Сухомлинського) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – С.19-24. – ISSN 2076-9326


  Стаття містить аналіз особливостей здійснення інформаційно-аналітичного супроводу освітянської галузі фахівцями Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського Національної академії педагогічних наук України. Розглянуто ...
994290
  Абламський С.Є. Особливості здійснення тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв"язку // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 239-245. – ISSN 2524-0323
994291
  Цвігун І. Особливості земельної ділянки як об"єкта іпотечних відносин: теоретичний та практичний аспекти // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 246-252. – ISSN 2524-0129
994292
  Будник Ю.А. Особливості земельної правосуб"єктності громадян як учасників земельних відносин / Ю.А. Будник, А.А. Курмазенко // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 367-371. – ISBN 978-617-7404-86-5
994293
  Кіхтяк О.П. Особливості змін вуглеводного та ліпідного обміну у хворих на дифузний токсичний зоб до початку медикаментної терапії / О.П. Кіхтяк, О.З. Ліщук, Х.А. Москва // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 3. – C. 26-29. – ISSN 1029-4244
994294
  Чернозуб А. Особливості змін концентрації кортизолу в сироватці крові юнаків в умовах силового фітнесу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 29-33. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  Досліджували особливості змін показника концентрації кортизолу в сироватці крові нетренованих юнаків в умовах силових навантажень різного обсягу та інтенсивності тренувальної роботи. Встановлено, що у відповідь на силові навантаження високої ...
994295
  Ілащук Т.О. Особливості змін показників варіабельності серцевого ритму та артеріального тиску у вагітних в різних гестаційних періодах / Т.О. Ілащук, І.В. Окіпняк, Т.О. Безрук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 58-61. – ISSN 2226-1230
994296
  Заплетнюк О. Особливості змін у титулатурі фараона Ехнатона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-32. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню змін у царській титулатурі єгипетського фараона XVIII династії Аменхотепа IV (Ехнатона) з першого по дванадцятий рік його правління, які відображали релігійну спрямованість політики молодого царя та його місце в новоствореному ...
994297
  Хмельницький О.І. Особливості зміни функцій території міста Бердичів у другій половині XX ст.- початку XXI ст. // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 218-221
994298
  Кузьменко О.С. Особливості змістовного наповнення навчального посібника з фізики для вищих технічних навчальних закладів в контексті впровадження stem-освіти (інтегрований підхід) / О.С. Кузьменко, Н.О. Гончарова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 151-158. – ISBN 978-966-544-404-5
994299
  Марушкевич А.А. Особливості змісту діяльності й функцій викладача вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 337-344. – ISBN 978-966-439-865-4
994300
  Кобернік С.. Особливості змісту та оформлення бакалаврських робіт з методичних дисциплін природничого профілю // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 38-44. – ISSN 2075-1478
994301
  Смірнов Ю.Б. Особливості змісту та призначення річкових навігаційних карт // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 44-49


  Розглядаються основні особливості змісту і призначення річкових навігаційних карт, враховуючи міжнародні стандарти відображення даних і сучасні вимоги до їх практичного використання. Рассматриваются основные особенности содержания и назначения речных ...
994302
  Кононенко Ю.Г. Особливості зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року // Історія і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавництво "Білий Тигр" ; голов. ред. О. Гісем ; редкол.: В. Даниленко, Н. Жидкова, О. Кирієнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-27
994303
  Сіцінський Н.А. Особливості зовнішньополітичного дискурсу в період збройного конфлікту на сході України в рамках щорічної мюнхенської конференції з безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – C. 104-109. – ISSN 2306-6814
994304
  Голей Ю.М. Особливості і переваги інтернет-маркетингу у порівнянні з традиційним маркетингом / Ю.М. Голей, Д.О. Колеченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 6 : Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – С. 59-61. – ISBN 978-617-645-232-4
994305
  Кошевий М.М. Особливості ідентифікації наукоємності галузей промисловості та послуг // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 17-20. – ISBN 978-617-645-234-8
994306
   Особливості ідентичності окремих мовних і національних груп // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 84-104
994307
  Федак М. Особливості іконографії образа "Богородиця Нев"янучий цвіт" в українському іконопису XVI-XVIII століть // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 44-53. – ISSN 1728-6875
994308
  Івашина Л.П. Особливості імідж-менеджменту розвитку сільського зеленого туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 20, жовтень. – С. 72-76. – ISSN 2306-6814
994309
  Скребець О.В. Особливості імперської ідеї в науковій концепції євразійства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 191-202
994310
  Поліщук В.С. Особливості імплементації принципів нового державного менеджменту у країнах континентальної Європи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 76-82. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
994311
  Малюта І.А. Особливості інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС / І.А. Малюта, М.Є. Трудова, М.О. Курзова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
994312
  Однорог М.А. Особливості інвестиційної діяльності в аграрному секторі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 108-115. – ISSN 2308-6912


  У самому широкому сенсі інвестиції забезпечують механізм, необхідний для фінансування, росту і розвитку економіки країни. Якщо держава зацікавлена в стабільній і сильній економіці, то воно повинна на законодавчому та виконавчому рівнях створити ...
994313
  Блинова І.А. Особливості індивідуально-авторського стилю крізь призму виявлення прийомів комічного // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 75-83
994314
  Пономаренко В. Особливості індивідуального стилю роману "Маруся" Василя Шкляра // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 77-83. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
994315
  Турман Н.О. Особливості ініціювання угоди про визнання винуватості // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 161-164. – ISBN 978-617-7096-97-8
994316
  Зуб С.В. Особливості інноваційної політики Словацької Республіки у сфері вищої освіти і науки // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 404-417. – ISSN 2218-5348
994317
  Ткаченко О.В. Особливості інституту адміністративної відповідальності в системі державного управління // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 139-141
994318
  Григорчак І.М. Особливості інституційного забезпечення туристичної галузі України: регіональний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 34-35
994319
  Філіпенко Д. Особливості інституційного механізму діяльності Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 146-147
994320
  Горбач С.О. Особливості інституціонального забезпечення регіонального ринку праці // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 51-60 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-092X
994321
  Гончаренко Н.І. Особливості інституціональної структури фондового ринку Польщі в умовах трансформаційних змін глобального фінансового середовища / Н.І. Гончаренко, М.А. Кравець // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 8-14. – ISSN 2222-0712
994322
  Лавриш Ю. Особливості інтеграції наукової та навчальної діяльності в університетах Канади // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 28-36. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
994323
  Москалюк О.І. Особливості інтеграції студентів з особливими потребами у освітнє середовище // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 306-308. – ISBN 978-966-654-490-5
994324
  Хитрий Г.П. Особливості інтенсивної терапії при тяжкій бойовій травмі черепа та головного мозку / Г.П. Хитрий, О.В. Рабощук, А.К. Онищенко // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 106-111. – ISSN 2310-4910
994325
  Тормахова В.М. Особливості інтепретації в джазі // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 57-63. – ISSN 2226-2180
994326
  Александров О.В. Особливості інформаційно-аналітичної діяльності в країнах ЄС // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 191-197
994327
   Особливості інформаційного забезпечення національного консенсусу в сучасній Україні = Specifities of informational providing for national consensus in modern Ukraine = Особенности информационного обеспечения национального консенсуса в современной Украине / [В. Попик та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2016. – 218, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На парал. тит. арк. дані парал. англ. рос. - Зміст та вступ парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 198-218. – ISBN 978-966-02-8010-6
994328
  Шолойко А.С. Особливості інфраструктури ринку сільськогосподарського страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 20-24 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
994329
  Гуз О. Особливості іспанської мови в країнах Латинської Америки // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Ажнюк Б.М., Андрейчук Н.І. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 4. – C. 39-44. – ISSN 2410-0927
994330
  Непрядкіна Н.В. Особливості й перспективи розвитку зовнішньої торгівлі України і ЄС сільськогосподарською продукцією // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 60-65. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
994331
  Кузьменко С.І. Особливості казначейського обслуговування аграрних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 143-152. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
994332
  Кобернік С.Г. Особливості календарно-тематичного планування уроків географії у 9 класі за новою програмою / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 7/8 (185/186). – С. 49-53 : табл.
994333
  Бур"ян С.А. Особливості капілярної поверхні на твердій підкладці в неоднорідному полі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  У роботі представлені результати дослідження форми рівноважної капілярної поверхні нанорозмірної бульбашки на гідрофобній твердій підкладці. Розглянуто випадок сильно неоднорідного зовнішнього поля спричиненого присутністю твердотільної підкладки. ...
994334
  Рогальська-Якубова Особливості картини світу головної героїні повісті О. Кобилянської "Людина" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 393-397. – ISBN 978-966-927-169-3
994335
  Шпурік К.В. Особливості картографічного дизайну при розробці атласу природної та історико-культурної спадщини Харківської області // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
994336
  Довгаль М. Особливості кваліфікації за статтею 342 Кримінального кодексу України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 58-65. – ISSN 2311-6676
994337
  Ткачук О. Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 37-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічного дослідження квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз особливостей квітування троянд у різні періоди з огляду на сучасні погодно-кліматичні ...
994338
  Січова О.В. Особливості класифікації архівних документів науково-дослідних інститутів НАН України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2016. – № 2 (301), березень - квітень. – С. 7-20. – ISSN 0320-9466
994339
  Мастикаш О.В. Особливості класифікації та аналізу віртуальних спільнот // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 165-168. – (Технічні науки ; № 6 (255)). – ISSN 2307-5732
994340
  Ільчишин С.М. Особливості кластеризації туристичної індустрії // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 75-78. – ISBN 978-9934-571-43-5
994341
  Грищук К.О. Особливості клімактеричного синдрому з провідним симптомом артропатії та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Грищук Ксенія Олександрівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
994342
  Петренко О.В. Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2015. – Т. 3, № 2. – С. 38-43. – ISSN 2309-8147
994343
  Бортнік І.М. Особливості клініки, діагностики та ендоваскулярного лікування аневризм судин головного мозку при поєднанні з церебральними артеріовенозними мальформаціями // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 23-34. – ISSN 2304-9359
994344
  Тяжка О.В. Особливості клініко-лабораторних даних у дітей із пролонгованою жовтяницею / О.В. Тяжка, Я.М. Загородня // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 72-74. – ISSN 1681-276Х


  "...Обстежено 111 дітей з пролонгованою жовтяницею віком від 3 тижнів до 3 місяців. Проведена оцінка клінічних та лабораторних даних у спостережуваних дітей".
994345
  Бочар О.М. Особливості клінічного перебігу артеріальної гіпертензії на тлі ожиріння та неалкогольної жирової хвороби печінки залежно від гендерних особливостей // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 33-37. – ISSN 1681-276Х
994346
  Мяловицька О.А. Особливості когнітивних порушень у хворих із гострим ізольованим інфарктом мозочка / О.А. Мяловицька, Г.С. Трепет // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 5-7
994347
  Ортач Х.С. Особливості кольорової гами та мотивів однотонних тканин кіркітлі області Мерсін // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 191-202


  Частина тюркських спільнот, які проживали у Центральній Азії, з різних причин покинувши регіони свого колишнього поселення, мігрувала до інших областей та регіонів. Тоді як одна з груп розташувалася у Анатолії, інша, вирушивши з півночі, досягла ...
994348
  Борисюк О.П. Особливості комплексного лікування недоношених немовлят з бронхолегеневою дисплазією залежно від її важкості / О.П. Борисюк, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 1 (23). – C. 19-27. – ISSN 2226-1230
994349
  Корніяка О. Особливості комунікативно-мовленнєвої компетентності викладача вищої школи // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 183-206. – (Psychology ; vol. 24, issue 1). – ISSN 2309-1797
994350
  Чала Н.Д. Особливості комунікативного методу вивчення іноземної мови у технічних ЗВО / Н.Д. Чала, І.В. Ковальова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 309-314. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
994351
   Особливості комунікативного стилю викладачів дисциплін різних навчальних блоків у контексті студентоцентрованого підходу / В.М. Лісовий, В.А. Капустник, В.Д. Марковський, І.В. Завгородній, В.М. Сінайко, К.В. Дмитрієнко, О.А. Мирончук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 85-89. – ISSN 1681-2751
994352
  Трумко О.М. Особливості комунікації в сім"ях євреїв Галичини другої половини XIX століття (на матеріалі творів І. Франка) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 96-105. – ISSN 2077-804X


  "Розкрито особливості комунікації між батьками та дітьми (батько > син, мати > син) у сім’ях євреїв Галичини другої половини ХІХ століття. Визначено основні способи реалізації комунікативних стратегій кооперативності та конфронтативності, що ...
994353
  Шипко О.М. Особливості комунікаційних процесів в умовах інтернаціоналізації вищої освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 174-177. – ISSN 2076-1554
994354
  Сабірова А.Е. Особливості комунікаційної політики страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 312-321
994355
  Бочарова Ю.Г. Особливості конкуренції в економіці України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 48-53. – ISSN 1993-6788
994356
  Блізняк А.В. Особливості консультативного статусу міжнародного кооперативного альянсу // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 84-86. – ISBN 978-966-600-475-1
994357
  Олійник Н.А. Особливості конфліктів у педагогічному середовищі вищої школи // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 68-69. – ISBN 978-966-629-858-7
994358
  Цвих В.Ф. Особливості концепції і сучасної парадигми захисної функції профспілок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 73-87. – ISBN 966-628-197-5
994359
  Чаркіна А.О. Особливості концепції реформування місцевого самоврядування в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 77-80. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється сучасний стан реформування органів місцевого самоврядування в Україні. Визначено найбільш значимі проекти, що передували проведенню реформи. Значна увага приділена аналізу чинних нормативно-правових актів, які регулюють ...
994360
  Кулеша-Любінець Особливості копінг-стратегій в осіб з ішемічною хворобою серця // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 134-141. – ISSN 2312-1246
994361
  Бородаєнко Є. Особливості копінг-стратегій студентів ВНЗ // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 258-259
994362
  Лісоколенко Т.В. Особливості кордоцентризму доби українського романтизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
994363
  Лобань О.О. Особливості корпоративної власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 88-92. – ISSN 2415-8089


  У статті проаналізовані погляди зарубіжних та вітчизняних науковців щодо поняття "корпоративна власність". Визначена особливість корпоративної власності як системи відносин між акціонерним товариством і його засновниками (акціонерами), а також порядок ...
994364
  Береза О.Д. Особливості корупційних проявів у постіндустріальному суспільстві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 139-143. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
994365
  Черпак Т. Особливості кризових комунікацій у політичному дискурсі в сучасній Україні // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 56-68. – ISSN 2224-9516
994366
  Петренко Ю.І. Особливості кримінально-правової характеристики незаконної порубки лісу // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 127-136. – ISSN 2524-0323
994367
  Ковальчук А.М. Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7 (187). – С. 34-40. – ISSN 2308-9636
994368
  Шейко В.М. Особливості культурологічно-мистецької освіти України: стан та перспективи / В.М. Шейко, М.М. Каністратенко // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Берегова О.М. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (22) : До 200-річчя від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. – C. 101-108


  "Нині в Україні повну культурно-мистецьку освіту надають вищі культурно- мистецькі заклади III–IV рівнів акредитації, які перебувають у підпорядкуванні Мі- ністерству культури (усього 12 закладів, із них 7 мають статус національних), та кілька ...
994369
  Ємельяненко Г.Д. Особливості культурологічного синтезу філософії класичного екзистенціалізму з теологією у ХХ столітті // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 46-49


  Досліджується екзистенціальна теологія, як культурологічний синтез постекзистенціалістського мислення. Розкривається спроба відповісти на питання про те, чому класичний екзистенціалізм змінив форму свого існування, і чи можна інтерпретувати його досить ...
994370
  Підмурняк О.О. Особливості лапароскопічних операцій з приводу каменів нирок та верхніх відділів сечоводів // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 4 (50). – С. 15-18. – ISSN 1727-0847
994371
  Захаренко Н.Ф. Особливості лікування клімактеричного синдрому в жінок із ендометрізом / Н.Ф. Захаренко, Н.В. Коваленко, Т.Ф. Татарчук // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ Україна ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Бенюк В.О., Березенко В.С., Бойчук А.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (29). – С. 60-64. – ISSN 2309-4117
994372
   Особливості лікування порушень ритму серця при вагітності / С.С. Боєв, М.Я. Доценко, І.О. Шехунова, Л.В. Герасименко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 30-36. – ISSN 2224-0586
994373
  Корж М.О. Особливості лікування хворих з несправжніми суглобами довгих кісток за умов гіпергомоцистеїнемії та асоційованих станів / М.О. Корж, Ю.О. Безсмертний // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 2 (591), апрель - июнь. – C. 5-14. – ISSN 0030-5987
994374
  Мельнишина Т.П. Особливості літературно-критичної теорії Т.С. Еліота // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 143-146. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
994375
  Стасюк Г. Особливості літературного таланту Драгоманових: психогенетичний аспект // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 39-44. – ISSN 2307-2261
994376
  Лавренов Д.А. Особливості лобізму в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 169-187
994377
  Лавренов Д.А. Особливості лобізму в сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
994378
  Петров В.В. Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах / В.В. Петров, А.В. Тарасенко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 88-101. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
994379
  Дубков М.В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
994380
  Бєлікова Н.О. Особливості магістерської підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у зарубіжних країнах // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 91-112. – ISSN 2219-438X


  Висвітлено особливості професійної підготовки магістрів з фізичної терапії в зарубіжних країнах; проаналізовано різноманітність структури вищої освіти в галузі фізіотерапії в межах національних систем освіти.
994381
  Омельянчик С.В. Особливості матеріальної відповідальності працівника під час укладення договору про повну матеріальну відповідальність // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 105-110. – (Юридичні науки ; № 3)
994382
  Дерієнко Т.А. Особливості медикаментозного супроводу пацієнтів з артеріальною гіпертензією після імплантації електрокардіостимулятора : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Дерієнко Тетяна Анатоліївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
994383
  Базелюк Ю. Особливості медико-географічного районування території (на прикладі Волинської області) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 35-41. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (316)). – ISSN 1729-360Х
994384
  Шевченко Т. Особливості ментативу в есеях-шкіцах // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 50-58. – ISSN 2312-6809
994385
  Блошко В.Ю. Особливості метафори у творі Крейга Рейна "Flying To Belfast" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 120-125. – ISSN 2313-500Х


  "Здійснено спробу виявити особливості метафори та її роль у творі Крейга Рейна Flying To Belfast. Метою статті є встановлення характерних рис творчості К. Рейна та зокрема його метафори на прикладі вірша Flying To Belfast. У результаті вивчення ...
994386
  Боєва Е.В. Особливості метафоризації ключових слів у романі Уласа Самчука "Марія" / Е.В. Боєва, В.В. Комад // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 403-407. – ISBN 978-966-927-169-3
994387
  Чендей Н. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 161-66. – ISSN 2078-340X
994388
  Галак К.І. Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/2. – С. 15-20. – ISSN 2409-1944
994389
  Цвібель А.О. Особливості методологічних принципів прагматизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
994390
  Павко А.Я. Особливості методологічної аргументації у міжнародно-правовій науці в контексті вивчення механізмів управління кооперацією держав в Арктиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 95-96
994391
  Прихненко М. Особливості механізму прийняття зовнішньополітичних рішень в урядах Тоні Блера // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 321-327. – ISSN 2519-4518
994392
  Ніколаєнко Ю.В. Особливості механізму регулювання економічної безпеки національної економіки / Ю.В. Ніколаєнко, Т.А. Шишлов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
994393
  Костецька Н.І. Особливості механізму стратегічного управління витратами підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 91-96. – ISSN 2309-1533
994394
  Жежеря В.А. Особливості міграції й трансформації біогенних речовин і сполук металів у воді р. Либідь (м. Київ) / В.А. Жежеря, П.М. Линник, Т.П. Жежеря // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 45-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
994395
  Захарова М.А. Особливості міграції та акумуляції важких металів у зрошуваних агроландшафтах Інгулецької зрошувальної системи // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 105-111 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0587-2596
994396
  Касьянова М.М. Особливості міграційних процесів до країн Східної Європи (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
994397
  Стаканов Р. Особливості міграційного менеджменту в регіональному розрізі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 50-55. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність глобального міграційного управління та визначено його вплив на міграційні процеси в різних регіонах світу. Визначено еволюцію форми міграційного регулювання в ЄС. Досліджено трансформацію міграційних пріоритетів в Південній Америці. ...
994398
  Суріна І.А. Особливості міжкультурної взаємодії в умовах полікультурного суспільства // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 39-50. – ISSN 2227-2844


  Представлена характеристика міжкультурної взаємодії в епоху глобалізації. Описані рівні і механізми міжкультурної взаємодії. Визначено поняття "картина світу" та "життєвий світ", а також показано вплив міжкультурної взаємодії на їх формування. Особливу ...
994399
  Герасименко Г.В. Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 11-23. – ISSN 2072-9480
994400
  Матвієць М.В. Особливості міжнародного маркетингу в умовах глобалізації економіки / М.В. Матвієць, Ю.О. Онишкевич // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 8 : Перспективи інноваційного розвитку: альтернативи та антагонізми. – С. 38-40. – ISBN 978-617-645-234-8
994401
  Єсінова Н.І. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах / Н.І. Єсінова, А.І. Карауш, О.В. Нікітіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
994402
   Особливості міжрегіональної взаємодії у головному мозку бійців із черепно-мозковими травмами при здійсненні простої сенсомоторної реакції / О. Книр, Н. Філімонова, М. Макарчук, А. Чебуркова, І. Зима, В. Кальниш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Біологія ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-3817


  В обстеженні взяли участь 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 18-21 роки, без скарг на здоров"я - студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (контрольна група) та 16 добровольців-чоловіків, правші, віком 27-43 роки, ...
994403
  Мороз М. Особливості мінерального складу верхньоюрських карбонатних порід зовнішньої зони Передкарпатського прогину за даними комплексного термічного аналізу / М. Мороз, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 88-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2078-6220
994404
  Пєшкова Т.В. Особливості мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7132-02-07
994405
  Жук(Лаврик) Особливості мовленнєвого етикету української лінгвокультури // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 196-199. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
994406
  Щепка О. Особливості мовної експлікації адресанта в сучасному українському медійному тексті // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 143-151. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
994407
  Комарницька Т. Особливості мовної інтерференції (іврит - російська, іврит - українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі


  Розглянуто мішане мовлення українських емігрантів в Ізраїлі, здійснено спробу класифікувати івритські слова, що включаються до нього, і визначити соціолінгвістичну природу мішаного мовлення українських емігрантів в Ізраїлі. Рассмотрена смешанная речь ...
994408
  Федосій О. Особливості мовної стилістики прози Галини Тарасюк // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2017. – № 1 (165), січень. – С. 19-21
994409
  Ємельянова Т.С. Особливості модальної організації діалогу в мережі Інтернет // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 133-135. – ISBN 978-966-96911-8-7
994410
  Лук"яненко І.Г. Особливості моделювання правил монетарної політики на основі гібридних регресійних моделей з нейронним компонентом / І.Г. Лук"яненко, В.М. Жук // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 323-329 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
994411
  Ситар Г. Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 76-83. – ISSN 2415-8208
994412
  Коржовська О. Особливості моделювання художнього світу у "Слова о полку Ігоревім" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 5-9. – ISSN 2307-2261
994413
  Хоменко О.В. Особливості модернізації іншомовної підготовки в економічних вищих навчальних закладах // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 120-124. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
994414
  Онуфрієнко О. Особливості модернізації цивільної служби Великої Британії: квазіавтономні неурядові організації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 120-125. – ISSN 2414-4436
994415
  Батюк Л.А. Особливості модернізаційних процесів в Республіці Корея: досвід застосування для України / Л.А. Батюк, Т.О. Бабан, О.Ю. Бобловський // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 10-12. – ISBN 978-9934-571-43-5
994416
  Орлова Т.В. Особливості модернізаційних процесів у сучасному В"єтнамі // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 155-163. – ISBN 978-966-02-8033-5
994417
  Корнєєва Ю.В. Особливості монетарної політики в процесі переходу до ринкової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 143-158. – ISSN 2308-6912


  У перехідних економіках впровадження монетарної політики - складніший процес, ніж для розвинутих ринкових економічних систем. Країнам з перехідною економікою властиві певні особливості, які важливо залучити до аналізу. Нижче окреслено ці особливі умови ...
994418
  Дроздова І.П. Особливості навчальної мотивації у процесі навчання української мови як іноземної у творчих ВНЗ / І.П. Дроздова, Н.А. Золотухіна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 83-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
994419
   Особливості навчальної мотивації у студентів вищого медичного навчального закладу / І.М. Бондаренко, В.Ф. Завізіон, В.С. Кислицина, О.І. Асєєв, К.О. Дмитренко, В.Є. Машталер, Г.С. Канюка, Г.Ф. Старушкевич, Т.В. Філат, М М.І. Ходжуж // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Г.В. Дзяк, Т.О. Перцева, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 20, № 2. – C. 17-25. – ISSN 2307-0404


  "...Поняття "навчальної мотивації" розглядається як процес, метод та спосіб спонукання людей, які навчаються, до продуктивної пізнавальної діяльності, активного засвоєння змісту освіти. Формування навчальної мотивації на сьогодні є однією з основних ...
994420
  Дубініна В.Г. Особливості навчання англомовних студентів на клінічних кафедрах / В.Г. Дубініна, О.В. Кузнецова, А.І. Рибін // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 46-49. – ISSN 1681-2751
994421
  Заболотна М.І. Особливості навчання аудіювання старшокласників на уроках англійської мови в умовах профільного навчання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 461-463. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
994422
  Сисоєва С. Особливості навчання бакалаврів у провідних країнах світу / С. Сисоєва, Л. Козак // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 99-109. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
994423
  Ябковська С. Особливості навчання за допомогою встановлення міжпредметних зв"язків на заняттях естетичного циклу / С. Ябковська, О. Шахрай // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 133-137. – ISSN 2308-4634


  У статті розкрито сутність застосування міжпредметних зв’язків, творчого самовираження особистості. Висвітлено філософські, педагогічні, психологічні погляди на проблему естетичного виховання учнів. Визначено етапи актуалізації творчого самовираження ...
994424
  Волошанська І. Особливості навчання іноземної професійної комунікації студентів ВНЗ / І. Волошанська, З. Хало // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 5 (160), травень. – C. 32-37. – ISSN 2308-4634
994425
  Гевка О.І. Особливості навчання студентів-іноземців на кафедрі гістології, цитології та ембріології ІФНМУ // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Багацька Н.В., Берегова Т.В. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Т. 17, вип. 1 (57). – С. 264-266. – ISSN 2077-1096
994426
  Штефан Л. Особливості навчання студентів у провідних країнах світу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 45-51. – ISSN 2075-1478
994427
  Хмелевська Н.В. Особливості надання адвокатом правничої допомоги неповнолітнім в кримінальному судочинстві // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 272-277. – ISSN 2310-9769
994428
  Мухаровська І.Р. Особливості надання медико-психологічної допомоги в загальносоматичній мережі на прикладі онкології // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 83-86. – ISSN 1681-276Х


  "...Для розуміння медичних, психологічних та соціальних проявів хвороби необхідна умова організації та надання медико-психологічної допомоги. Дослідження проводилося на базі Київського міського клінічного онкологічного центру. Проведено ...
994429
  Сидоренко О.М. Особливості найменування сільськогосподарських об"єктів на території України на початку XXI століття // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 143-145. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
994430
  Григоренко О.Я. Особливості напружено-деформованого стану пластин складної форми з ортотропних матеріалів / О.Я. Григоренко, С.А. Панкратьєв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Розглянуто задачу про статичний аналіз пластин складної форми з ортотропних матеріалів в уточненій постановці. Двовимірна крайова задача розв"язується методами сплайн-колокації та дискретної ортогоналізації у поєднанні з підходом, що дозволяє зручно ...
994431
   Особливості нарахування стипендій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 березня (№ 11). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  МОН України про майбутнє стипендій.
994432
  Токарєва Л. Особливості нарації романів "Батьки та отці" та "Умисне вбивство" Слободана Селенича // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 126-141. – ISBN 978-617-7480-27-2
994433
  Дяків В. Особливості народної християнської релігійності на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1381-1387. – ISSN 1028-5091


  "На основі польових етнографічних матеріалів, які автор зібрав переважно у населених пунктах Городенківського району Івано-Франківської області у 2015-2016 рр., розглянуто специфічні прояви народної релігійності українців Покуття у XX ст.: релігійні ...
994434
  Шуміло О.С. Особливості наукових підходів до визначення поняття "економічна безпека підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 339-344 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
994435
  Михно Л. Особливості наукового мовомислення Г. А. Нудьги // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – C. 491-493. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
994436
  Білоус О. Особливості нацистського окупаційного режиму в Україні / О. Білоус, В. Гедз // Україна. Війна. Власна пам"ять : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ : Аеростат, 2015. – С. 62-70. – ISBN 978-617-7158-06-5
994437
  Попова О.В. Особливості національного світобачення у фразеології іспанської мови // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 145-152. – ISSN 2521-1218
994438
  Кузнецов І.А. Особливості національної моделі соціальної держави // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 47-53. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
994439
  Наконечна К.В. Особливості національної структури економіки та проведення національної структурної політики в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 249. – C. 325-333. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
994440
  Тишкевич О.П. Особливості наявної мережі підприємств та закладів культурно-побутового обслуговування сільського населення України // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 198-205 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
994441
  Риков С.О. Особливості нормативно-правового забезпечення своєчасного виявлення порушень зорових функцій у дітей раннього віку / С.О. Риков, Н.В. Медведовська, Ю.В. Барінов // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 12-17. – ISSN 2309-8147
994442
  Громчевська Н.В. Особливості нотаріального посвідчення згоди на відчуження житлових будинків, власниками яких є діти, та в яких проживають або зареєстровані діти // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 237-240. – ISBN 978-617-7404-86-5
994443
  Мелконян Н.Г. Особливості нотаріального посвідчення секретного заповіту подружжя // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 59-64


  Статтю присвячено дослідженню нотаріального посвідчення секретного заповіту по- дружжя. Розкривається зміст понять "заповіт подружжя" та "секретний заповіт". Автором проаналізовано особливості посвідчення секретного заповіту подружжя за сучасним ...
994444
  Кратко І.Р. Особливості обліку акцизного податку / І.Р. Кратко, В.Ю. Мадяр // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 237-243. – ISSN 2311-8164
994445
  Кушнір І.І. Особливості обліку в країнах ЄС: порівняльний аспект / І.І. Кушнір, О.М. Шпирко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 143-145. – ISBN 978-966-930-102-4
994446
  Момонт Т.В. Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 3 (25). – С. 65-70 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
994447
  Гільорме Т.В. Особливості обліку доходів у бюджетний установі в умовах законодавчих змін / Т.В. Гільорме, А.В. Лень // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 37-39. – ISSN 2409-1944
994448
  Бачинська Н.В. Особливості обліку і планування тренувального процесу спортсменів парно-групової акробатики з урахуванням статевого диморфізму (аналіз анкетних даних тренерів України) // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
994449
  Максименко І.Я. Особливості обліку нематеріальних активів в управлінні підприємством / І.Я. Максименко, О.П. Зоря, А.С. Кривошеєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 53-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
994450
  Ковальчук С.Я. Особливості обліку та оподаткування операцій по міжнародних автотранспортних перевезеннях / С.Я. Ковальчук, А.О. Цуркан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 31-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
994451
   Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на територіях радіоекологічного контролю та у м. Києві / І.Т. Матасар, О.Г. Луценко, Л.М. Петрищенко, В.І. Матасар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
994452
  Пляшечник Е. Особливості образотворення у вибраних драмах Небойші Ромчевича // Збірник молодих сербістів / ред. Деян Айдачич ; мов. ред. Леся Стеблина. – Київ : Освіта України, 2017. – Т. 1. – С. 142-156. – ISBN 978-617-7480-27-2
994453
  Малахова Ю. Особливості образу жаби у японській народній казці "Жаба з Осака й Жаба з Кіото" (на матеріалі перекладу Ф. Пущенка) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 217-224
994454
  Фокін Я. Особливості обшуку під час досудового розслідування. Ухилення від проходження військової строкової служби та мобілізації // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 272-276. – ISSN 2524-0129
994455
  Баркар О.А. Особливості огляду місця події під час розслідування розбоїв, вчинених на автошляхах // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 290-292. – ISBN 978-966-419-300-6
994456
  Щербаковський М.Г. Особливості одночасного допиту декількох експертів // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 309-314. – ISSN 2524-0323
994457
  Завацький Є.Ю. Особливості опанувальної поведінки молоді та її здатність до антиципації в посттравматичній ситуації / Є.Ю. Завацький, Н.Є. Завацька, Л.В. Спицька // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 7 (160). – С. 136-141. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
994458
  Соколова О.А. Особливості оплати праці державних службовців у сучасних умовах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Соколова Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр.. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 221 арк. – Бібліогр.: арк. 196-221
994459
  Карасьова В.О. Особливості оподаткування заробітної плати робітників з фізичними обмеженими можливостями / В.О. Карасьова, Л.Б. Іванова // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 119-121. – ISBN 978-966-654-490-5
994460
  Затонацька Т. Особливості оподаткування суб"єктів ринку електронної комерції / Т. Затонацька, О. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 16-22. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено комплексний огляд підходів щодо податкового регулювання ринку е-комерції, розкрито особливості зарубіжних практик оподаткування, зокрема, країн ЄС, США, Китаю. Розкриті особливості регулювання питань оподаткування суб"єктів ринку ...
994461
   Особливості опороспроможності хворих із післятравматичними позасуглобовими деформаціями стегнової кістки та кісток гомілки (статографічні дослідження) / К.К. Романенко, Я.А. Долуда, М.Ю. Карпинський, Д.В. Прозоровський // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 2 (607), апрель - июнь. – C. 35-44. – ISSN 0030-5987
994462
  Дьяченко Н.К. Особливості оптимізації виробничої програми аграрного підприємства / Н.К. Дьяченко, В.В. Гусак // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
994463
  Фаін А.В. Особливості організації дистанційного навчання з хімії студентів з особливими освітніми потребами // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 269-271. – ISBN 978-966-654-490-5
994464
  Штефан Л.А. Особливості організації дистанційного навчання студентів ВНЗ в англомовних країнах (80–90-ті рр. ХХ ст.). / Л.А. Штефан, Ю.В. Бекетова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: А.В. Троцко, Л.А. Штефан, М.П. Васильєва [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 40. – C. 121-130. – ISSN 2312-0657
994465
  Дегтярьова Г.А. Особливості організації експериментальної апробації теоретичних і методичних основ розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти. // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Прокопенко І.Ф., Бабіч Н., Бойчук Ю.Д. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 46. – C. 40-54. – ISSN 2312-1548
994466
   Особливості організації екстреної медичної допомоги під час ліквідації наслідків масових заходів 31.08.2015 року біля Верховної Ради України / М.Д. Близнюк, В.П. Печиборщ, В.В. Вороненко, А.В. Вершигора // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 40-49. – ISSN 2312-7104
994467
  Саблук С.А. Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
994468
  Хільчевська І.Г. Особливості організації круїзного туризму в Норвегії: досвід для України // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 41. – С. 49-58. – ISSN 2308-135X
994469
  Кушнір С.П. Особливості організації навчального процесу на засадах педагогічного конструктивізму // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 63-75. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
994470
  Гнатюк Н.О. Особливості організації наукової діяльності на навчально-дослідній земельній ділянці в загальноосвітньому навчальному просторі // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 34-44 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
994471
  Гнатишина Л.Л. Особливості організації наукової роботи студентів-першокурсників медичного профілю на прикладі роботи студентського наукового гуртка / Л.Л. Гнатишина, Г.І. Фальфушинська, Л.М. Іванець // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 107-110. – ISSN 1681-2751
994472
  Андрш О.В. Особливості організації оплати праці в галузях освіти / О.В. Андрш, Р.В. Кузіна // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 9-10. – ISBN 978-966-930-102-4
994473
  Мозговий В.І. Особливості організації професійно-психологічного відбору в збройних силах розвинутих країн // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 102-103
994474
  Дружченко Т.П. Особливості організації процесу навчання монологічного мовлення студентів спеціальності "право" на засадах диференційованого підходу // Ars Linguodidacticae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. ; голов. ред. Шовковий В.М. ; редкол.: Бех П.О., Задорожна І.П., Зязюн Л.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (1-2018). – C. 76-82. – ISBN 978-617-7507-84-9


  У статті розглядаються особливості навчання усного монологічного мовлення студентів спеціальності "Право". Обґрунтовано, що навчання англійського усного монологічного мовлення майбутніх правовиків відбувається у три етапи – дотекстовий, ...
994475
  Міщенко К.А. Особливості організації різних типів робочих зон офісного простору / К.А. Міщенко, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 331-335 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
994476
  Швай О.Л. Особливості організації самостійної пізнавальної діяльності студентів при вивченні методології та філософії математики // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 128-131. – ISSN 2413-1571
994477
  Гузиніна Т.В. Особливості організації самостійної роботи курсантів військових ЗВО в процесі вивчення іноземної мови // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 59-66. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
994478
  Осиченко Г.О. Особливості організації сприйняття природних ландшафтів / Г.О. Осиченко, С.С. Федорова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 246-254 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
994479
  Чорненька Н.В. Особливості організації стаціонарних видів туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
994480
  Золотухіна С.Т. Особливості організації та проведення практичних занять у вищих навчальних закладах другої половини ХІХ ст. / С.Т. Золотухіна, О.Д. Пташний // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 183-193. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471


  В університеті Св. Володимира практичні заняття слухачів юридичного факультету полягали у вивченні справ, що були раніше вже розглянути у сенаті.
994481
  Редька Д. Особливості організації та функціонування студентського самоврядування у ВНЗ // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 206-209
994482
  Олішевська Ю. Особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності молоді у місті Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості організації туристсько-краєзнавчої діяльності учнівської та студентської молоді. Виділено характерні риси окремих форм туристсько-краєзнавчої діяльності: гурток, секція, клуб, товариство, екскурсія, експедиція, похід, зліт. ...
994483
  Доля Л.М. Особливості організації управління в системі Міністерства внутрішніх справ України в умовах реформування // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 61-69. – ISBN 978-617-7767-18-2
994484
  Бугаєвська Н.А. Особливості організації хоспісної допомоги в республіці Польща // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 3. – С. 29-35. – ISSN 2411-1597
994485
  Климкова І.І. Особливості організаційної культури парламентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 193-209
994486
  Пиртко М. Особливості освітченого абсолютизму в Австрії у першій половині XVIII ст.. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 81-84
994487
  Макаревич А. Особливості османського вакфу на території Північного Причорномор"я у XVI столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-40. – (Історія ; вип. 1 (136)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості функціонування османського вакфу на території Північного Причорномор"я після завоювання цього регіону османцями. Показано характерні риси забудови міст османцями, у якій було відображено надбання ісламо-османської цивілізації. ...
994488
  Масич С.Ю. Особливості особистісно-професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 59. – C. 181-190. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
994489
  Расюк А.О. Особливості охорони аграрних відносин від рейдерських посягань // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 100-105. – ISBN 978-617-7767-18-2
994490
  Зайківський О. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 5-17. – ISSN 2308-0361
994491
  Білецький Б.С. Особливості охорони праці для робітників в сфері IT // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 57-59. – ISBN 978-966-641-732-2
994492
  Бурбело Н.О. Особливості оцінки антикризової стійкості підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 100-106. – ISSN 2415-8089


  У статті розглянуто ключові проблеми антикризового розвитку українських підприємств. Визначено основні чинники дестабілізації розвитку підприємств у період світової фінансово-економічної і внутрішньої кризи. Розкрито напрями підвищення антикризової ...
994493
  Касперевич Л.В. Особливості оцінки сільськогосподарських земель в умовах ринкових відносин // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
994494
  Богма О.С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
994495
  Осиченко Г.О. Особливості параметричної архітектури / Г.О. Осиченко, В.С. Червона // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 254-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
994496
  Пшук Н.Г. Особливості патоморфозу депресивних розладів ендогенного характеру / Н.Г. Пшук, О.О. Белов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 136-139. – ISSN 1681-276Х


  "...Питання патоморфозу депресивних розладів є одними з найбільш актуальних у сучасній психіатричній науці. Мета дослідження – вивчити особливості клінічного патоморфозу ініціального та маніфестного етапів депресивних розладів ендогенного характеру".
994497
  Масич В.В. Особливості педагогічного сприяння особистісно-професійному саморозвитку викладача вищої школи // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 60. – С. 122-128. – ISSN 2074-8922
994498
  Григоренко Ю.В. Особливості педагогічної взаємодії з агресивними дітьми // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 107-108. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
994499
  Смеречак Л. Особливості педагогічної діяльності викладача вищої школи // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 11 (166), листопад. – С. 125-129. – ISSN 2308-4634
994500
  Самойленко О.О. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців на території України в період Гетьманату // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 49-52. – ISSN 2219-5521
994501
  Синиця Ю.П. Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 5/6 (24). – С. 69-87. – ISSN 2312-7015
994502
  Литвин Г.О. Особливості перебігу гострих кишкових інфекцій, спричинених умовно-патогенною флорою у дітей раннього віку // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 36-41. – ISSN 1029-4244
994503
  Сайко О.В. Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 65-71. – ISSN 2224-0586
994504
   Особливості перебігу гострого періоду струсу головного мозку, отриманого військовослужбовцями в зоні проведення антитерористичної операції / А.В. Ткачов, О.М. Алєксєєв, О.В. Сайко, М.П. Лучкевич, А.М. Березяк, О.Л. Кльонова // Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ, 2016. – Вип. 23. – С. 178-193. – ISSN 2310-4910
994505
  Сміян С.І. Особливості перебігу ревматоїдного артриту у хворих із неалкогольним стеатогепатитом / С.І. Сміян, Л.В. Даньків // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 1 (86). – С. 51-55. – ISSN 1681-276Х


  "...Все більше уваги останнім часом дослідники звертають на виявлення супутнього ураження печінки у хворих на ревматоїдний артрит (РА). Тому пошук нових патогенетичних підходів щодо проблеми взаємозв’язку між морфо-функціональним станом печінки та ...
994506
  Меньшикова А.О. Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки / А.О. Меньшикова, Д.О. Добрянський // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 13-18. – ISSN 2226-1230
994507
  Ніцович І.Р. Особливості перебігу та лікування бактеріального вагінозу у вагітних / І.Р. Ніцович, А.В. Семеняк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 61-64. – ISSN 2226-1230
994508
  Пасічник С.М. Особливості перебігу та розвитку цукрового діабету II типу при лікуванні пізніх стадій раку передміхурової залози // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 1. – C. 40-44. – ISSN 1029-4244
994509
  Кравцова В.І. Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності у хворих на хронічну хворобу нирок під впливом терапії блокаторами ренін-ангіотензин-альдостеронової системи : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Кравцова Вікторія Ігорівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
994510
  Квят О. Особливості переведення боргу в капітал в Україні / О. Квят, А. Фольварочна // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 34
994511
  Лопатовський В.Г. Особливості перевірки взаємозв"язків між показниками форм фінансової звітності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 184-187. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
994512
  Товмач А. Особливості перевірки нотаріусом шлюбного договору на предмет встановлення невигідного матеріального становища для одного з подружжя // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 369-370
994513
  Боднар О.Б. Особливості передопераційної підготовки та післяопераційного лікування хронічного колостазу у дітей з природженими вадами ободової кишки // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 48-53. – ISSN 2226-1230
994514
  Шпак І.В. Особливості перекладів поттеріани українською та російською мовами та рецепція творів в Україні та Росії / І.В. Шпак, Н.О. Лисенко // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 145-149. – ISSN 2313-500Х
994515
  Скляренко О.Б. Особливості перекладу абревіатур сучасної німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 69-75. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
994516
  Янчук С.Я. Особливості перекладу англомовної військової документації миротворчих місій ООН та НАТО / Сергій Янчук. – Київ : Логос, 2013. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-218. – ISBN 978-966-171-717-5


  У пр. № 1710398 напис: Бібліотеці ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка в дарунок від автора. Підпис. 22.01.2017 р.
994517
  Ласінська Т.А. Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 97-101. – ISSN 2413-5593
994518
  Андрощук О.С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 34-46


  Стаття присвячена висвітленню основних особливостей перекладу діалогічного мовлення у романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць". Проаналізовано різні підходи вчених до поняття "когерентність" та "дискурсивний маркер". Автор зосереджує увагу на ...
994519
  Драбов Н.Ю. Особливості перекладу ділових листів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 97-102. – ISBN 978-617-7132-02-07
994520
  Шабанова В.В. Особливості перекладу економічних неологізмів англійської мови засобами української мови / В.В. Шабанова, О.В. Гурко // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 323-327. – ISBN 978-617-7109-99-9
994521
  Борець А.М. Особливості перекладу Кримінального кодексу у Франції як окремого жанру адміністративного стилю французької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 46-51
994522
  Андріяш П.Ю. Особливості перекладу сталих словосполучень українською мовою / П.Ю. Андріяш, Н.М. Сінкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 3-6. – ISBN 978-617-7109-99-9
994523
  Запорожець О.С. Особливості перекладу та тлумачення клінічної термінології / О.С. Запорожець, М.Ю. Сидора // Дерматовенерология. Косметология. Сексопатология : научно-практический журнал / ГУ "Днепропетр. мед. акад. М-ва здравоохранения Украины" ; Ассоциация дерматологов, венерологов и косметологов Днеропетровщины ; гл. ред. А.Д. Дюдюн. – Днепропетровск, 2016. – № 1/4. – C. 252-254. – ISSN 1561-3607
994524
  Князян Д. Особливості перекладу твору "Вправи зі стилю" Р. Кено на фонетико-графічному рівні / Д. Князян, А. Млинчик // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 110-114. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337
994525
  Лопатанова С.С. Особливості перекладу французьких термінів морської портової індустрії українською мовою // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Відп. ред.: І.В. Смущинська ; Редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (3). – C. 261-278


  Статтю присвячено дослідженню особливостей перекладу французьких термінів морської портової індустрії на українську мову. Також у статті проаналізовано особливості лексичного складу української морської термінології у порівнянні з термінологією ...
994526
  Шумило І. Особливості перекладу юридичних текстів / І. Шумило, Т. Сніца // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 266-272. – ISSN 2411-4146
994527
   Особливості переносу радіоактивних частинок у процесах полегшеної дифузії / Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв, К.В. Черевко, Т.С. Власенко // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2017. – Вип. 29. – C. 97-104. – ISSN 1813-3584
994528
  Черних О.Б. Особливості переходу до нової моделі підготовки військових фахівців / О.Б. Черних, Ю.О. Черних // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 106
994529
  Левченко Т. Особливості перфективації дієслів мислення та інтелектуальної діяльності / Т. Левченко, Т. Чубань // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Корпанюк М.П. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 83-93. – (Серія "Філологія" ; вип. 26). – ISSN 2309-1517
994530
  Сліпокоєнко Р.О. Особливості першого періоду підводної війни / Р.О. Сліпокоєнко, А.В. Холодна // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 58-60. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
994531
  Пахомова М.В. Особливості питання сертифікації педагогічних працівників в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 3 (76). – С. 123-127. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
994532
  Яцино О. Особливості підвищення кваліфікації фахівців служб персоналу в збройних силах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 71-80. – ISSN 2312-5993
994533
  Артемов В. Особливості підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації закладів вищої освіти України зі специфічними умовами навчання // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 7-17. – ISSN 2617-1775
994534
  Фесюк В. Особливості підготовки бакалаврів та магістрів спеціальності "Географія" в Україні й Польщі / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 2-8 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
994535
  Толок І. Особливості підготовки військових фахівців тактичногго рівня у ВВНЗ США та окремих країн НАТО / І. Толок, Ю. Супрунов // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 259-271. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців тактичного рівня для збройних сил США та окремих країни НАТО в контексті його можливого використання при подальшому реформуванні військової освіти України".
994536
  Мудрян В. Особливості підготовки вчителів фізичної культури в Україні з другої половини ХХ ст. по теперішній час // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 102-105. – ISSN 2308-4634
994537
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки докторів філософії в зарубіжних країнах // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 208-211. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
994538
  Яблочнікова І.О. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 123-132. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
994539
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 1 (17). – С. 70-79. – ISSN 2523-4927
994540
  Зелінська Н.С. Особливості підготовки майбутніх інженерів у галузі авіації в університетах Польщі // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 83
994541
  Горчаков О.А. Особливості підготовки майбутніх керівників навчальних закладів до роботи в полікультурному освітньому средовищі // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 213-219. – ISSN 2218-5348
994542
  Кришталь М.В. Особливості підготовки майбутніх пілотів та авіадиспетчерів міжнародних авіаліній / М.В. Кришталь, С.В. Бакута, Л.І. Чижова // Проблеми навігації і управління рухом : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених і студентів, 22-24 листоп. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т аеронавігації ; Держ. підприємство обслуговування повітр. руху України ; [редкол.: І.О. Мачалін (голов. ред.)та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 85
994543
  Каменська І. Особливості підготовки майбутніх фахівців з охорони праці у закладах вищої освіти / І. Каменська, О. Бокшиц // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 42, вип. 2 : Педагогіка. – С. 64-73. – ISSN 2308-5126
994544
  Пономаренко Л.Г. Особливості підготовки навчальних видань для вищої школи / Л.Г. Пономаренко, Є.М. Сердюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 103-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741


  У статті йдеться про особливості підготовки навчальних видань для вищої школи на прикладі навчальної дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням".
994545
  Касянчук В.О. Особливості підготовки наукової періодики зарубіжними видавництвами (на прикладі журналів з імпакт-фактором) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 44-50. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Запропоновано аналіз публікаційної діяльності зарубіжних видавництв у сфері наукової періодики, зокрема на матеріалі видань комунікаційної тематики з імпакт-фактором. Актуальність дослідження продиктована прагненням українських редакцій вивести свої ...
994546
  Зосименко О. Особливості підготовки педагогів до роботи з обдарованими дітьми: опис досвіду // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 13-25. – ISSN 2312-5993
994547
  Басюк Д.І. Особливості підготовки фахівців для винного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 32-37 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
994548
  Безгін О. Особливості підготовки фахівців екранних мистецтв на рівні університетської освіти // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 16-20


  "Для легітимації диплому КНУ театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Ка рого у межах Євросоюзу, запроваджено адаптацію Болонської системи до потреб фахової мистецької освіти. Інноваційні технології торкнулися не тільки програмного забезпечення, ...
994549
   Особливості підготовки фахівців науково-дослідних установ та військових представництв.. / О. Сафронов, Г. Капосльоз, О. Мельниченко, О. Голубєва // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 199-209
994550
  Козяр М.М. Особливості підготовки фахівців цивільного захисту до діяльності в надзвичайних ситуаціях / М.М. Козяр, А.В. Литвин // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 199-208. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2078-4643
994551
  Бичок А.В. Особливості підготовки фахівця економічного профілю в німецькомовних країнах // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 27-29. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Про особливості навчального процесу в Німеччині, Австрії, Швейцарії.
994552
  Єні О.В. Особливості підтримання публічного (державного) обвинувачення в умовах проведення антитерористичної операції // Особливості процесуального доказування у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені на тимчасово окупованих територіях : матеріали круглого столу : 26 лип. 2016 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, Громад. орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" ; [опрацювали.: Пономаренко З.В., Байдачна І.О., Степанюк О.Б.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 37-41. – ISBN 978-617-7220-71-7
994553
  Варналій З. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 50-59
994554
  Бойко О.М. Особливості підтримки формування та розвитку інноваційної діяльності реального сектору економіки // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 83-90. – ISSN 2310-5534
994555
  Подхватілін О.Г. Особливості планувальної організації прирічкових територій міст на прикладі міст України / О.Г. Подхватілін, О.О. Савченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 154-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
994556
  Хрущ Н.А. Особливості планування та оцінювання грошових потоків підприємств // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 167-172. – (Економічні науки ; № 6, т. 2). – ISSN 2226-9150
994557
  Корчагіна О. Особливості побудови брендингу країни: сучасні теорії / О. Корчагіна, О. Куцевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 106-112. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
994558
  Мостенська Т. Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 13-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
994559
  Чекстере О.Ю. Особливості поведінки та взаємин дітей у сучасному суспільстві // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 114-119. – ISBN 978-966-189-358-9
994560
  Ількович В.М. Особливості повоєнного розвитку кінематографу в УРСР (1945-1955 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
994561
  Балабух В.О. Особливості погодних умов 2014 року в Україні / В.О. Балабух, Л.В. Малицька, О.М. Лавриненко // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 28-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
994562
  Заря І.В. Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп"ютерних технологій в туризмі / І.В. Заря, А.М. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
994563
  Маринчак Є. Особливості податкової правосуб"єктності фізичних осіб при оподаткуванні доходів від здійснення операцій з майном // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 284-286
994564
  Янчук Г.В. Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальної реформи / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 106-116. – ISSN 2411-4413
994565
  Ліннік Ю.В. Особливості позиції українських православних церков у протестному русі (2013-2014 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 57-61. – ISSN 2076-1554
994566
  Широв М.А. Особливості політики постійного нейтралітету Туркменістану // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-224. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
994567
  Кисільова І.Ю. Особливості політики ціноутворення страхових компаній / І.Ю. Кисільова, Ю.В. Калюжна // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 25-31. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
994568
  Білівітіна А.С. Особливості політичного маркетингу в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-385
994569
  Перепелиця Н.О. Особливості політичної концепції Френсіса Фукуями // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 434-438. – ISSN 2076-1554
994570
  Побочий І.А. Особливості політичної культури та менталітету українського народу та їх вплив на політичне протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 169-179
994571
  Рагімов Е. Особливості політичної модернізації в Азербайджані // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 53-59
994572
  Кубальський В.Н. Особливості поняття "державний суверенітет" в сучасному міжнародному праві // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 400-410. – ISSN 0869-2491
994573
  Лапшина К.А. Особливості портальної гемодинаміки у хворих на неалкогольній стеатогепатит, поєднаний з гіпертонічною хворобою / К.А. Лапшина, // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 73-77. – ISSN 1605-7295
994574
  Кравченко А. Особливості портфельного інвестування на біржовому фондовому ринку України // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3. – С. 147-151. – ISSN 2410-0919
994575
  Шитий С.І. Особливості порушення прав людини шляхом незаконного використання програмних засобів негласного зняття інформації / С.І. Шитий, І.І. Огороднікова // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 82-92. – ISSN 2220-1394
994576
  Олійник О.Б. Особливості порушень структурно-функціонального стану кісткової тканини в жінок при тиреотоксикозі та шляхи їх корекції / О.Б. Олійник, В.В. Поворознюк // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал : спеціалізоване видання для медичних та фармацевтичних працівників / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2017. – Т. 3, № 1 (7). – С. 42-48. – ISSN 2413-550Х
994577
  Мазур А.В. Особливості посвідчення правочину щодо відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення іноземцями та осібами без громадянства // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 152-154. – ISBN 978-617-673-442-0
994578
  Соловей Ю. Особливості поширення інтегрованих структур в аграрному секторі економіки України // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 68-73. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
994579
  Піонтковська Т.В. Особливості поширення логіки в Україні в XVI – XVII ст. // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 96-97
994580
   Особливості поширення та основні аспекти відтворення Аnthurus Archery (Berk.) E. Fisch на території національного природного парку "Гуцульщина" / М.В. Пасайлюк, Ю.В. Петричук, Н.В. Цвид, М.М. Сухомлин // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 1/2. – С. 5-13. – ISSN 2078-9912
994581
  Явкін В.Г. Особливості поширення цінових пропозицій земель рекреаційного призначення Дністровського водосховища / В.Г. Явкін, В.І. Ясенчук, А.Я. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 219-225 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
994582
  Курман Т.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
994583
  Санныков Д.В. Особливості правовідносин з приводу охорони земель // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 207-209. – ISBN 978-966-419-269-6
994584
  Сороченко А. Особливості правовідносин у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства за законодавством України / А. Сороченко, Т. Мішта, Л. Лахтіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 66-71. – (Юридичні науки ; вип. 1 (106)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню специфічних особливостей правового регулювання відносин у сфері публічних закупівель, а також удосконаленню законодавства у сферах публічних закупівель та публічно-приватного партнерства. Пропонується уніфікований підхід ...
994585
  Вапнярчук Н.М. Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 122-127. – ISSN 2311-4894
994586
  Буяджи С.А. Особливості правового регулювання боротьби із кіберзлочинністю у США // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 2 (4). – С. 130-141. – ISSN 2524-101X
994587
  Чепульченко Т.О. Особливості правового регулювання в країнах релігійного права // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 115-120. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
994588
  Лозицька К. Особливості правового регулювання відпусток у зв"язку з вагітністю та пологами за законодавством Великобританії // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 112-113
994589
  Новосядло І. Особливості правового регулювання доброчинності на українських землях у середньовіччі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 69-73
994590
  Скиба М. Особливості правового регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції між суб"ктами господарювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 287-289. – ISBN 978-617-7069-28-6
994591
  Коцюбинська Н. Особливості правового регулювання етичної поведінки державних службовців // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 207-209
994592
  Смолин Я.В. Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Смолин Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 217-240
994593
  Смолин Я.В. Особливості правового регулювання міжнародних факторингових операцій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Смолин Ярослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
994594
  Глушков В.А. Особливості правового регулювання оперативно-розшукової діяльності у США // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 262-267. – ISBN 978-966-419-300-6
994595
  Сітніков А. Особливості правового регулювання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків як причина будівельних конфліктів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 19-22
994596
  Глущенко Г. Особливості правового регулювання припинення корпоративного інвестиційного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 109-111
994597
  Машталер О. Особливості правового регулювання трансплантації органів від померлого донора // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 218-220. – ISBN 978-617-7069-28-6
994598
  Кобецька Н.Р. Особливості правового режиму використання природніх ресурсів // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 128-131. – ISBN 978-966-419-269-6
994599
  Літошенко О. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 83-87
994600
  Єсімов С.С. Особливості правового режиму інформаційних систем з обробки персональних даних // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 145-157. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
994601
  Марченко С. Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 149-151
994602
  Миколенко О.І. Особливості правового становища учасників адміністративних правовідносин як суб"єктів публічного права // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 126-128. – ISBN 978-966-927-199-0
994603
  Козачук О. Особливості правового статусу військового прокурора // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 36–41. – ISSN 2311-6676
994604
  Піскун І. Особливості правового статусу військової частини як суб’єкта господарської діяльності // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 170-177
994605
  Миколенко В.А. Особливості правового статусу керівника обласної прокуратури // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 102-109. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
994606
  Мельник В. Особливості правового статусу Національного депозитарія України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 399-400
994607
  Сорока О.Я. Особливості правового статусу пацієнта за національним законодавством зарубіжних країн / О.Я. Сорока, В.С. Благодир // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 83-85
994608
  Шуст Н.Б. Особливості правового статусу суб"єктів авторського права на аудіовізуальний твір / Н.Б. Шуст, М Т. Дробович, П.М. Мельник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
994609
  Сірик А.Є. Особливості прийняття стратегічних рішень щодо розвитку туристичних послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 9-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
994610
  Титаренко Д. Особливості примусового стягнення коштів з банку-боржника // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 березня (№ 13). – С. 30
994611
  Коваленко Т. Особливості принципів земельного права України серед засобів мінімізації юридичних дефектів // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 65-71. – ISSN 2409-4544
994612
  Занфірова Т.А. Особливості принципу свободи праці в трудовому праві України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 161-166. – ISSN 2306-9082
994613
  Муравська Н. Особливості припинення права власності на безхазяйну річ // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 328-329
994614
  Струцинська О.Є. Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор"я та їх грунтотворний потенціал // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 124-135 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
994615
  Адабаш М. Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 17-23. – ISSN 2522-4611


  За допомогою екстрактів відомостей Київської епархії.
994616
  Кузнецов В.В. Особливості пріоритетних напрямів розвитку кримінально-правової науки України на 2016-2020 роки // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 335-338. – ISBN 978-617-7220-83-0
994617
  Грудинін Б. Особливості проведення всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт в системі МАН України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
994618
  Шингарьов Д. Особливості проведення допиту підозрюваного, особа якого не встановлена // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – C. 117-124. – ISSN 2311-6676
994619
  Суховолець І.О. Особливості проведення лекційних занять з розділу "Захворювання слизової оболонки ротової порожнини" для студентів-іноземців // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 99-101. – ISSN 1681-2751
994620
  Скляр О.І. Особливості проведення неруйнівного контролю шасі літаків / О.І. Скляр, Д.І. Чусь, Р.Б. Бєлінська // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту авіації : щорічний наук.-теоретич. та наук.-практич. збірник наук. праць / Державний, науково-дослідний інститут авіації. – Київ, 2017. – Вип. № 13 (20). – С. 177-181
994621
  Вересенко Ю.В. Особливості проведення огляду та обшуку у провадженнях, пов"язаних із незаконним обігом зброї, боєприпасів та вибухових речовин // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 136-138. – ISBN 978-617-7364-34-3
994622
  Стадник О. Особливості проведення податкових перевірок в Польщі та Франції, як державах - учасницях СОТ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 305-306
994623
  Артемов В.Ю. Особливості проведення спеціальних інформаційних операцій в Україні в умовах ведення гібридної війни / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 77-82. – ISSN 2524-0056
994624
  Малєєва Г.Ю. Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя / Г.Ю. Малєєва, О.Б. Приходько, Т.І. Ємець // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (85). – С. 31-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
994625
  Бондаренко Е. Особливості проектування геоінформаційних систем для застосування у військовій сфері / Е. Бондаренко, Р. Писаренко, Н. Левінськова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 9-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості проектування багатофункціональних геоінформаційних систем (ГІС) для їх практичного застосування у військовій сфері. Розкрито зміст основних принципів розробки таких ГІС, ...
994626
  Здравчева К.І. Особливості проектування дитячих ігрових просторів у містах / К.І. Здравчева, Г.О. Осиченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 146-154 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-3455
994627
  Писаренко Л.А. Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур / Л.А. Писаренко, А.В. Круківська // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (18). – С. 69-81


  У статті представлено результати досліджень закономірностей просторового розподілу сум активних температур повітря на території України у другій половині XX на початку XXI ст. Визначено регіональні особливості багаторічних змін ресурсів ...
994628
  Чичкан Ю. Особливості просування освітніх проектів у соціальних мережах / Ю. Чичкан, Т. Лучникова // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2018. – С. 111-122. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 42 (2))
994629
  Григор"єва А.В. Особливості протиставлення з одним та двома актантами в сучасній російській мові (на матеріалі роману Б. Акуніна "Любовник смерти") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 37-42. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
994630
  Стельмах О.В. Особливості професійно-психологічного відбору кадрів // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 15. – С. 243-247. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2078-4643
994631
  Велика А.Я. Особливості професійного вибору студентів-провізорів / А.Я. Велика, О.О. Перепелиця // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 44-47. – ISSN 1681-2751
994632
  Панасенко Н.М. Особливості професійного самоздійснення спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів) // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 66-73. – ISBN 978-966-189-359-6
994633
  Варга Н.І. Особливості професійної діяльності викладача вищої школи США // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 38-41. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена проблемі професійної діяльності викладача вищої школи. Обгрунтовано, що в сучасних умовах поряд з традиційною культуротворчою місією, робота педагога спрямовується на ефективність, раціональність, організованість і мобільність. Ці ...
994634
  Бибик Д. Особливості професійної мобільності в структурі діяльності соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті подано уявлення про професійну мобільність соціальних працівників, проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття "мобільність", здатність реалізувати свою потребу вміло, переходити від одного рівня професійної діяльності до ...
994635
  Мельник Н. Особливості професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 98-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
994636
  Гомонюк О. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців фінансово-економічного профілю в країнах Західної Європи та України / О. Гомонюк, Л. Покудіна // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 103-108. – ISSN 2308-4081
994637
  Любарець В. Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 4 (71). – С. 56-61. – ISSN 2078-1016
994638
  Волкова Н.В. Особливості професійної підготовки молодших спеціалістів художників у сучасній мистецькій практиці // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 92-98. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
994639
  Іконнікова М.В. Особливості професійної підготовки філологів в університетах Німеччини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 85-88. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
994640
  Нітенко О. Особливості професійної підготовки юристів у Федеративній Республиці Німеччина // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 108-115. – ISSN 2311-6676
994641
  Балюк А. Особливості професійної соціалізації студентів магістратури соціо-гуманітарного профілю: структурно-функціональна модель // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 6 (80). – C. 130-142. – ISSN 2312-5993
994642
  Хижняк І.М. Особливості профільної будови і властивостей алювіальних грунтів у заплавах річок Мерла та Лопань у Харківській області // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 89-92 : табл., фото. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0587-2596
994643
  Солонар А.В. Особливості проходження державної служби в країнах ЄС та США / А.В. Солонар, П.І. Супрун // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 119-123. – ISBN 978-617-7364-24-4
994644
  Воробйова М. Особливості процедури прийняття рішення про здійснення проектів державно-приватного партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено процедуру прийняття рішення про здійснення державно-приватного партнерства,що склалася в Україні. Комплексно розглянуто три послідовні етапи підготовки до реалізації проектів партнерської взаємодії держави та бізнесу. Визначено головні ...
994645
  Малинка А.І. Особливості процесу глобалізації культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 100-101
994646
  Стойко О.М. Особливості процесу інституціоналізації партійних систем у країнах Східної Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 47-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
994647
  Бесчастний В.М. Особливості процесу навчання та підготовки державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 312-313. – (Право. Економіка. Управління)
994648
  Васенко Л. Особливості процесу навчання фахової мови студентів вищих навчальних закладів // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 25-31
994649
  Величко О. Особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці інженерів-будівельників // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 57-60


  У статті аналізуються особливості процесу організації та впровадження технологій дистанційного навчання при підготовці фахівців за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія". Використання інноваційних технологій у освітньому процесі ...
994650
  Фельцан І.Ю. Особливості процесу радянізації адвокатури у післявоєнному Закарпатті (1946-1950 рр.) // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7404-86-5
994651
  Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 584-595. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обгрунтовано необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.
994652
  Тітова С. Особливості процесу формування земельного сервітуту та землі оборонного призначення / С. Тітова, Л. Гребеник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 65-70. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (39)). – ISSN 1728-3817


  На основі обґрунтованих методологічних положень представлено особливості підстав установлення та припинення сервітутів для практичного застосування їх у військовій сфері. Розкрито зміст сервітутів у системі обмежень і відмежовано їх від способів ...
994653
  Леонідова І.В. Особливості процесу чорноземутворення на острові Зміїний // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (30). – С. 102-112 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
994654
  Юрченко М. Особливості прочитання тексту Псалма 100 Максимом Березовським у концерті "Милость і суд воспою Тебі, Господи" // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 14-21. – ISSN 1728-6875
994655
  Литус М.В. Особливості прояву господарсько-цінних ознак у сортозразків пшениці озимої різного еколого-географічного походження в умовах Центрального Лісостепу України // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
994656
  Лисенко В.М. Особливості прояву демографічної проблеми в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 60-61. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
994657
  Коваль І.М. Особливості прояву копінг-стратегій студентів, що перебувають в екстремальних ситуаціях // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 59-61
994658
  Ковальчук І.П. Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / І.П. Ковальчук, О.М. Патиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 6-24
994659
  Бачун Л. Особливості псевдонімів періоду визвольного руху на Черкащині 1917-1922 рр. : (за матеріалами української прози) // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 136-142. – ISSN 2411-6548
994660
  Дрюченко М.О. Особливості психоемоційного стану чоловіків, жінки яких хворіють на параноїдну шизофренію // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 93-97. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було вивчення особливостей психоемоційного стану чоловіків, дружини яких хворіють на параноїдну шизофренію (ПШ). На базі психіатричного відділення Закарпатського обласного наркологічного диспансеру протягом 2014–2016 рр. обстежено 100 ...
994661
  Бадзюк Б. Особливості психології жінки-злочинниці // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; упоряд. О. Крикунов ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (11). – С. 138-142. – ISSN 2409-4544
994662
  Казанова О.В. Особливості психологічного та естетичного світосприйняття Уляни Кравченко в генологічному дискурсі перехідної доби // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 95-105. – ISSN 2312-6809
994663
  Свинаренко Ю.В. Особливості психологічної корекції характерологічної регуляції порушених типів партнерської прихильності у жінок // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 102-108. – ISSN 2410-1249
994664
  Микитюк Г.Ю. Особливості психологічної підтримки студентів -психологів у період адаптації до освітнього простору // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – C. 159-163. – (Серія: Педагогіка і психологія ; вип. 45). – ISSN 2415-7872
994665
   Особливості реабілітації пацієнтів із наслідками травм ділянки кульшового суглоба після ендопротезування / В.А. Філіпенко, С.Є. Бондаренко, В.А. Стауде, А.О. Мойсей, А.А. Баднауі // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 3 (608), июль - сентябрь. – C. 91-98. – ISSN 0030-5987
994666
  Іпатов А.В. Особливості реабілітаційного процесу в найбільш розвинених країнах світу / А.В. Іпатов, Н.А. Саніна, Н.О. Гондуленко // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Українс. держ. н.-д. ін-т мед.-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Гончар Ю.О. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – № 3/4 (29/30), грудень. – С. 44-52. – ISSN 2224-0454
994667
  Івченко О.С. Особливості реалізації авторського права в трудових правовідносинах науково-педагогічних працівників // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 193-196
994668
  Головко О.М. Особливості реалізації казкового світу у романі К. Льюїса "Хроніки Нарнії: Лев, Чаклунка та шафа" / О.М. Головко, М.І. Зінченко // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 14-16
994669
  Мармазова Т.І. Особливості реалізації комунікативної та економічної функцій політики у кризові періоди суспільного розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 368-378
994670
  Поляков Б. Особливості реалізації майна у процесі банкрутства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 12. – С. 160-172. – ISSN 1026-9932
994671
  Филь С.П. Особливості реалізації митного законодавства України щодо захисту прав інтелектуальної власності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 230-237. – ISSN 2072-8670
994672
  Селіверстов В.В. Особливості реалізації монетарної політики центральними банками Канади, Австралії, Південної Кореї та Ізраїлю // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (258). – Бібліогр.: 24 назв.
994673
  Куценко С. Особливості реалізації освітньо-виховного потенціалу музеїв України в умовах інформатизації суспільства // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 3 (19), липень - вересень, т. 1. – С. 62-66. – ISSN 1998-4634


  Оскільки бібліотека не мала ні печатки, ні наліпок, та атрибуція її здійснювалася лише завдяки детальним описам зовнішнього вигляду книг і маргіналій на них, зроблених В.М. Перетцом у 1915 р.
994674
  Панченко В.Г. Особливості реалізації політики економічного націоналізму в умовах лібералізації міжнародних економічних відносин: досвід азійських країн // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 3, лютий. – С. 36-42. – ISSN 2306-6814
994675
  Левченко Ю.І. Особливості реалізації політики окупаційної влади в адміністративно-територіальних одиницях України 1941-1944 рр, : монографія / Юрій Іванович Левченко ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [за наук. ред. К.П. Двірної]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – 401, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 245-333. – ISBN 978-966-931-144-3
994676
  Кривецька О. Особливості реалізації правових актів Європейського Союзу в законодавстві Німеччини у сфері правового регулювання таймшерингових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 162-164
994677
  Ботвінов Р.Г. Особливості реалізації правоохоронної функції держави в сучасному українському суспільстві // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 156-163
994678
  Онатій А. Особливості реалізації прислівно-кореляційного зв"язку в займенниково-співвідносних реченнях симетричної, напівсиметричної та несиметричної структури // The Per Jacobsson lecture. – Washington, 2010. – June 27 : Markets and government before, during, and after the 2007-20XX crisis / T. Padoa-Schioppa. – С. 12-17. – ISSN 0252-3108
994679
  Торяник О. Особливості реалізації прокурором конституційних повноважень щодо нагляду за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями органів правопорядку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 120-123. – ISSN 2307-8049
994680
  Дмитренко Е. Особливості реалізації регулятивної функції фінансового права на сучасному етапі реформування фінансової системи України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 267-268
994681
  Дєєва Н.М. Особливості реалізації соціальної функції держави в сучасний період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 24-37


  Окреслені особливості виконання соціальної функції держави в умовах розбудови її соціальної моделі в контексті подолання розбалансованості соціалізаційних можливостей і потреб в їх реалізації. Особливу увагу приділено структурній подвійності соціальної ...
994682
  Шклярук М.Г. Особливості реалізації стратегічної комунікації у діяльності державних службовців // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 250-256
994683
  Наконечний А.Б. Особливості реалізації учасниками АТО права на земельну ділянку // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 191-194. – ISBN 978-966-419-304-4
994684
  Гринюк В.О. Особливості реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні in absentia // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-58. – ISBN 978-966-419-300-6
994685
  Башинська Ю.І. Особливості регіональних програм з використання відновлюваних джерел енергії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 165-174 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
994686
  Баштанник А. Особливості регулювання діяльності органів державної влади в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 1 (36). – С. 6-13. – ISSN 2414-4436
994687
  Щеглюк С.Д. Особливості регулювання електронної торгівлі в Україні / С.Д. Щеглюк, Р.Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 15-22. – ISSN 2071-4653
994688
  Хобор Р. Особливості регулювання зобов"язальних відносин подружжя у шлюбному договорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 61-67. – ISSN 2308-9636
994689
  Вовк І.І. Особливості режиму екстремальних температур повітря на сході України / І.І. Вовк, І.М. Щербань // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 4 (76). – С. 125-133. – ISSN 0868-6939


  Визначено багаторічну мінливість кількості днів з високою температурою повітря для метеорологічних станцій сходу України. Проведено порівняння зміни числа днів з максимальною добовою температурою повітря понад 30 та 35°С за останні 20 років з ...
994690
  Кадум Л.Л. Особливості режисури екстремального документального фільму : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.04 / Кадум Леон Лейт (Лейт Абдул Амир) ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
994691
  Щелкунова О. Особливості релігійності у творчості Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – С. 81-84


  Стаття присвячена дослідженню особливостей прояву релігійних аспектів у творчості Тараса Шевченка. Проаналізовано знакові для розуміння ставлення поета до релігії твори. Наголошено на специфіці інтерпретації біблійного образу Богоматері. Статья ...
994692
  Філоненко Ю.М. Особливості рельєфоутворюючої діяльності окремих представників орнітофауни землі // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 82-88. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано особливості рельєфоутворюючої діяльності птахів у різних районах планети. Досліджено морфологічні та морфометричні особливості акумулятивних і денудаційних форм біогенного рельєфу Землі, створеного птахами. Зокрема, досліджено ...
994693
  Бікетов С.О. Особливості рельєфу пейзажних парків // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 17-27 : табл., схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
994694
  Патлатой О.Є. Особливості рентних відносин в умовах інноваційної економіки / О.Є. Патлатой, П.П. Несененко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 24-30. – ISSN 2222-4459
994695
  Коротич К. Особливості репрезентації вибачення в листах Лесі Українки // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Ю. Романенко ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (733), квітень. – С. 43-47. – ISSN 0130-5263


  "Розглянуто лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні особливості реалізації комунікативного наміру вибачення в епістолярії Лесі Українки, виявлено залежність етикетних і нестандартизованих мовних засобів, які виражають вибачення, ...
994696
  Ємельяненко Є.О. Особливості репрезентації форм маргінального в різні історичні епохи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 88 (№ 9). – С. 156-160. – ISSN 2076-1554
994697
  Плотнікова-Лісайчук Особливості репрезентації чоловічих образів в романі Енн Райс "Інтерв"ю з вампіром" / Плотнікова-Лісайчук, Л.Б. Сліпченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 163-168. – ISSN 2227-2844


  "Був запропонований аналіз образів Луї, Лестата та Армана в романі Енн Райс „Інтерв"ю з вампіром”. Мета роботи - дослідити особливості репрезентації чоловічих образів через світосприйняття жінки-авторки. Авторка аналізує образ головного героя Луї з ...
994698
  Бахуринська М. Особливості реформи системи органів державного управління земельними ресурсами в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 347-349. – ISBN 978-617-7069-28-6
994699
  Чаркіна А.О. Особливості реформування державної служби в Україні: загальний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 142-144
994700
  Цюра С. Особливості реформування змісту освіти майбутніх лікарів-стоматологів (початок ХХІ століття) / С. Цюра,  Солина // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 19-24. – ISSN 2308-4634


  У статті визначено, що ознаки вищої стоматологічної освіти в Україні обумовлені: змінами в сфері стоматологічної допомоги, зростанням вимог до її стандартів, теоретично складним змістом освіти. За етапами реформування змісту освіти у 2003, 2007, 2009, ...
994701
  Оксак А.О. Особливості ринку злиття та поглинання в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 454-462


  Висвітлено особливості процесів злиття і поглинання на сучасному етапі, визначено основні тенденції на ринку злиттів та поглинань в Україні, проаналізовано основні напрями інтеграційних процесів вітчизняних підприємств. Обґрунтовано доцільність ...
994702
  Михайловський Д.В. Особливості роботи вузлів позацентрового стикування елементів верхніх поясів металодерев"яних ферм / Д.В. Михайловський, М.С. Коваленко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2012. – С. 64-68 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія 2 : Техніка і природа ; Вип. 1 (3)). – ISSN 2223-1633
994703
  Бутенко Н. Особливості роботи соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 6-9. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню роботи державних соціальних служб із сім"ями, які виховують дітей з інвалідністю. Зокрема розглянуто як різні типи захворювання впливають на життєдіяльність сім"ї. Також проведено аналіз різних видів послуг (переважно групових), ...
994704
  Горобець Л.В. Особливості роду людського : Частина 3: Людина розумна // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4/5 (124). – С. 31-33
994705
  Горобець Л.В. Особливості роду людського // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (123). – С. 28-30
994706
  Мокляк В.М. Особливості розвитку автономії Київського університету Св. Володимира упродовж дії перших статутів // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 228-236. – ISSN 2227-2844
994707
  Пасічник Т.О. Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні / Т.О. Пасічник, А.В. Літвінчук, Я.В. Мороз // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 65-70. – ISSN 2309-1533
994708
  Шутова О.С. Особливості розвитку вільних економічних зон і територій пріоритетного розвитку в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 81-87. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
994709
  Іванов Ю. Особливості розвитку дистанційних технологій у ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" / Ю. Іванов, О. Ольховська, Д. Ольховський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 879. – С. 58-62. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499
994710
  Шпільчак В. Особливості розвитку екологічного дизайну предметно-просторового середовища (на прикладі Прикарпаття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 198-205. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
994711
  Шипко М.В. Особливості розвитку етичної свідомості у студентському віці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 152-157. – ISSN 2310-4368
994712
  Баранова Л.Г. Особливості розвитку житлового будівництва в Київській області в умовах соціально - економічних трансформацій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 99-112
994713
  Рева М.М. Особливості розвитку життєвої перспективи майбутніх психологів у процесі професійного навчання // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 106-117. – ISSN 2226-4078


  "...У статті розкрито поняття життєвої перспективи особистості як психологічного феномену та виделені основні особливості ії розвитку у майбутніх психологів."
994714
  Грицко Х. Особливості розвитку журналістської освіти у США та Канаді: шлях від ремесла до професії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 12-18. – ISSN 2312-5993
994715
  Варченко О.М. Особливості розвитку земельно-іпотечного кредитування в Україні / О.М. Варченко, О.О. Рудич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 33-37. – ISSN 2309-1533
994716
  Копачинська Г. Особливості розвитку зимового відпочинку в межах рекреаційної зони "Байкал" / Г. Копачинська, І. Агапова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 118-122. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
994717
  Смелянець Т.В. Особливості розвитку зовнішньоекономічної співпраці регіону / Т.В. Смелянець, Л.В. Молошна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 32-37. – ISSN 2313-092X
994718
  Ілляшенко І.О. Особливості розвитку і функціонування господарства міста Києва: картографічна інтерпретація / І.О. Ілляшенко, П.М. Лук"янчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 132-145
994719
  Павлова Г.Є. Особливості розвитку інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області / Г.Є. Павлова, О.В. Білоткач // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 17-21 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
994720
  Скопенко Н.С. Особливості розвитку інтеграційних процесів в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 135-148


  Визначено особливості розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі України. Дослідження стратегічних переваг для учасників інтеграційної взаємодії дозволило виділити конкурентні переваги, сформовані у сфері технологічного розвитку, ...
994721
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
994722
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
994723
  Коломієць О.Г. Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 68-73. – ISSN 2071-4653
994724
  Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на Запорозькій Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 132-134. – ISBN 966-650-037-X
994725
  Яковлєв О.В. Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 355-361. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
994726
  Худоба В.В. Особливості розвитку ландшафтних парків на прикордонних територіях (на матеріалах Люблінського воєводства і Львівської області) / В.В. Худоба, П.С. Теліш // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 62-69 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2227-3220
994727
  Сердюк Г.В. Особливості розвитку мексикансько-канадських торговельних відносин у контексті членства в НАФТА // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 64-67. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
994728
  Южека Р.С. Особливості розвитку науки віктимології та її місце в сучасній кримінології // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 197-199
994729
  Корж-Усенко Особливості розвитку національної вищої школи періоду правління українських урядів. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 3 (77). – C. 285-300. – ISSN 2312-5993
994730
  Сердечна Л.В. Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 11-19. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
994731
  Нежива О.М. Особливості розвитку освіти у Великій Британії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 278-282. – ISSN 2076-1554
994732
  Ганущак-Єфіменко Особливості розвитку підприємництва в ІТ-сфері України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 55-67. – ISSN 1993-6788
994733
  Заморенний Я.Р. Особливості розвитку підприємств в сучасних умовах господарювання // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 69-71. – ISBN 978-617-645-229-4
994734
  Армейський О.С. Особливості розвитку правової компетентності вчителів технології у післядипломній педагогічній освіті // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 174-180. – ISSN 2074-8922


  "...Статтю присвячено дослідженню проблеми розвитку правової компетентності вчителів технології в післядипломній педагогічній освіті."
994735
  Дука О.А. Особливості розвитку професійної компетентності персоналу органу пробації // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 63-75. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
994736
  Рейтерович І.В. Особливості розвитку публічної сфери в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 55-61. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
994737
  Атаманюк Я.Д. Особливості розвитку самодіяльного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
994738
  Девіс Л.А. Особливості розвитку співпраці з однолітками в умовах психічної депривації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 80-88. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
994739
  Чугаєвський В.Г. Особливості розвитку студентського самоврядування // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 133-135
994740
  Попадинець М К. Особливості розвитку та проведення масових заходів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 19-23. – ISSN 2071-4653
994741
  Гош В.Є. Особливості розвитку теорії внутрішкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80-ті роки XX століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 15-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира та його викладачі В. Іконніков, В. Пискорський, М. Довнар-Запольський, В. Шульгін, Т. Флоринський. А. Степович.
994742
  Лола Ю.Ю. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні / Ю.Ю. Лола, О.П. Кісь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 269-274 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
994743
  Безкровний Є. Особливості розгляду звернень прокурорів та інших осіб з приводу діяльності прокурорів уповноваженими органами // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 114-126
994744
  Рижко О.М. Особливості розкриття теми плагіату в ігровому кіно // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 14-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
994745
  Лаптєв В.Г. Особливості розміщення корпоративних цінних паперів в Україні / В.Г. Лаптєв, А.В. Білаш // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6814
994746
  Капліна А.Б. Особливості розміщення медіафасадів на міських об"єктах архітектури / А.Б. Капліна, О.А. Хлюпін // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 293-297 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
994747
  Люта Н.Г. Особливості розподілу важких металів у донних відкладах річок України // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 28-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-721Х
994748
  Гулій В. Особливості розподілу, складу та походження глаукофану з району Дабі Шан (Китай) / В. Гулій, І. Побережська, О. Ковтун // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 2. – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2078-6220
994749
  Баранник М.О. Особливості розробки дистанційного курсу з дисципліни "Біофізика" для студентів фармацевтичних спеціальностей // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 38. – ISBN 978-966-285-400-8
994750
  Ковальська Г.Л. Особливості розробки історико-містобудівних обгрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 277-282. – ISSN 2077-3455
994751
  Кубко В.П. Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу / В.П. Кубко, К.Ю. Ткаченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 255-258. – ISSN 2076-1554
994752
  Ластівка С.І. Особливості розробки стратегії партійної виборчої кампанії та її види // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 342-349
994753
  Кириченко В.О. Особливості розроблення моделі підвищення кваліфікації в Інституті підготовки фахівців Національного органу стандартизації / В.О. Кириченко, Г.В. Лісіна, І.С. Шустєва // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (105). – С. 37-44. – ISSN 2307-4949


  Ефективність навчального процесу й конкурентоспроможності кінцевого продукту залежить від підготовки фахівців та системи управління якістю освіти.
994754
  Бараненко Р.В. Особливості розслідування кіберзлочинів / Р.В. Бараненко, М.І. Поточняк // Актуальні питання кримінального права, процесу і криміналістики, удосконалення діяльності судової і правоохоронної систем : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті проф. М.Й. Курочки (м. Сєвєродонецьк, 19 трав. 2017 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: Є.О. Письменський, С.В. Головкін, С.О. Іваницький та ін.]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2017. – C. 153-157. – ISBN 978-617-616-077-9
994755
  Столяр Т.В. Особливості розуміння деяких ознак перевищення меж необхідної оборони за кримінальним правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 156-162. – ISSN 2306-9082
994756
  Мостовенко С. Особливості російського впливу на Донбасі // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 105-108
994757
  Кислинська А.І. Особливості росту різних поєднань молодняку свиней великої білої породи угорської селекції у постадаптаційний період / А.І. Кислинська, Г.І. Калиниченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 2 (85), т. 1, ч. 2 : Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 137-142 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-092X
994758
  Булат А.Г. Особливості росту та розвитку верби та тополі на колекційно-маточній ділянці в учбово-дослідному розсаднику ХНАУ ім. В.В. Дркучаєва / А.Г. Булат, А.І. Лялін, Л.Я. Дядечко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 162-169 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
994759
  Горнецькі В.В. Особливості сакральної архітектури Закарпаття кінця XIX - початку XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
994760
  Мушегов О.М. Особливості самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. Асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2016. – № 2/3 (5/6). – С. 97-103 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-3190
994761
  Шальнєва П. Особливості самооцінки підлітків в умовах проживання в зоні АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 150-153. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто проблему самооцінки під впливом стресу, а саме проживання в зоні проведення антитерористичної операції, а також особливості вибору певних механізмів психологічного захисту та копінг-стратегій. Було виявлено два фактори ...
994762
   Особливості самостійної та індивідуальної роботи студентів спеціальності "Медична психологія" / А.В. Семеняк, О.М. Юзько, О.А. Андрієць, І.Р. Ніцович // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 3 (83). – C. 187-191. – ISSN 1684-7903


  "...Мета роботи - вдосконалити навчальний процес при викладанні дисципліни "Акушерство та гінекологія" для студентів зі спеціальності "Медична психологія" шляхом впровадження різноманітних методів самостійної та індивідуальної роботи."
994763
  Гнатюк М.С. Особливості секреторної активності міоендокринних клітин передсердь легеневого серця при різних типах кровопостачання / М.С. Гнатюк, О.Б. Слабий, Л.В. Татарчук // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 154-158. – ISSN 1681-276Х


  "...В останні роки дослідники все частіше звертають увагу на міоендокринні клітини передсердь, що продукують натрійуретичний гормон, який бере активну участь у водно-сольовому гомеостазі організму. Крім діуретичної та натрійуретичної функцій даний ...
994764
  Вакуленко М.О. Особливості семантики паронімів і псевдонімів у науковому стилі української мови // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2011. – С. 31-46. – (Серія : Філологія ; т. 14, № 2). – ISSN 2311-0821
994765
  Дем"яненко Н.Б. Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 228-235


  В статті аналізуються польські фразеологізми з компонентом порівняння в семантичному аспекті та робиться спроба знайти їх відповідники в українській мові. В статье анализируются польские фразеологизмы с компонентом сравнения в семантическом аспекте, и ...
994766
  Букрієнко А. Особливості символічного вираження едіпового комплексу в японській міфології / А. Букрієнко, В. Цимбалюк // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 206-210
994767
  Беценко Т. Особливості синтаксично-стилістичної організації поетичного доробку Лесі Українки як самобутнє явище в історії української художньої думки // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики ; редкол.: Аркушин Г.Л., Данилюк Н.О., Діомідова А.Ю. [та ін.]. – Луцьк, 2016. – Вип. 22 : Універсум Лесі Українки. – С. 526-538. – ISSN 2304-9383
994768
  Беценко Т.П. Особливості синтаксичної організації ідіостилю Івана Огієнка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Н.-д. центр огієнкознавства ; голов. ред. Л.М. Марчук. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 24-29. – (Серія філологічна ; вип. 13). – ISSN 2309-7086


  Стаття присвячена розгядові специфіки манери письма Івана Огієнка.
994769
  Ткаченко О.М. Особливості синтезу інтелектуальних систем управління мережами майбутнього // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – С. 33-39. – ISSN 2412-4338
994770
  Важинський О.С. Особливості системи інформаційного забезпечення Державної фіскальної служби України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 103-117. – ISSN 1999-5717
994771
  Заваріка Г.О. Особливості системи культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.О. Заваріка, О.О. Зеленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
994772
   Особливості системи медичного захисту населення України під час проведення контртерористичних операцій / Є.Д. Мороз, М.Д. Близнюк, Н.В. Гуселетова, В.О. Крилюк, Ф.М. Новіков, М.А. Максименко, К.П. Трофімова, В.І. Іванов, В.Ю. Кузьмін // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 21-28. – ISSN 2312-7104
994773
  Козяр Н.О. Особливості сільського господарства як об"єкту інвестування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 82-87. – ISSN 2306-6814
994774
  Макарчук А.М. Особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 85-86
994775
  Шальнєва П.О. Особливості соціалізації сучасної людини як ії ресурс стресоподалання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 158-160
994776
  Марков І. Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 256-260. – ISSN 1028-5091
994777
  Станько В. Особливості соціально-економічних передумов як основного чинника ефективного процесу трансформації економіки України / В. Станько, О. Шавалюк // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 42-46. – Бібліогр.: 12 назв.
994778
   Особливості соціально-економічного розвитку прикордонних областей в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС / Х.М. Притула, О.І. Пастернак, Я.Я. Калат, О.Б. Цісінська, О.П. Демедюк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 91-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1562-0905
994779
  Богданов Д.С. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Миколаївської області / Д.С. Богданов, І.В. Гончаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
994780
  Лебедева О.А. Особливості соціальної спрямованості економічного розвитку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 101-103 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6806
994781
  Жовновата В.О. Особливості соціальної структури українського суспільства: проблеми дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С.124-132. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
994782
  Козовий Р.В. Особливості спадкової схильності до артеріальної гіпертензії та остеоартрозу у довгожителів Прикарпаття // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 1605-7295
994783
  Яцик О.В. Особливості сполучуваності іменника "Cash" в англомовному економічному тексті: лінгвокогнітивний аналіз // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 242-243. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
994784
  Тимченко О.В. Особливості способів вчинення злочину забруднення моря та специфіка слідової інформації, детермінованої негативними наслідками // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 42-46
994785
  Предко О.І. Особливості сприйняття ідей Аристотеля в ранньохристиянській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
994786
  Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 191-210
994787
  Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
994788
  Пшенишна О. Особливості становлення військової політики в діяльності уряду П. Скоропадського 1918 р. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 59-61. – ISBN 978-966-485-045-9
994789
  Ренкас Х. Особливості становлення економічних систем США, Німеччини та Японії // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 36. – С. 92-97. – ISSN 2078-5860
994790
  Петрова І.В. Особливості становлення й розвитку культурно-дозвіллєвих практик Давньої Греції // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – С. 78-83


  Метою статті є аналіз особливостей, які вплинули на розвиток культурно-дозвіллєвих практик в Античній Греції. Автором обґрунтовуються передумови, що сформували відповідну ієрархію життєвих цінностей стародавнього грека й створили основу для розвитку ...
994791
  Стрільчук В.А. Особливості становлення муніципальної влади в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 166-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
994792
  Сердечна Л.В. Особливості становлення національної рекламної галузі в 1991-1996 рр. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 5-12. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
994793
  Мельник А.В. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / А.В. Мельник, Ж.В. Собов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 123-129. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
994794
  Музичук О.О. Особливості становлення провідних напрямків дослідження в українській психології середини ХХ ст. у одеському та харківському наукових осередках // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 77-83. – ISBN 978-966-189-358-9
994795
  Возняк Р.П. Особливості становлення ринку земель сільськогосподарського призначення // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
994796
  Побута М.В. Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 40-46. – ISSN 2222-4459
994797
  Бугаєвська Н.А. Особливості становлення та розвитку паліативно-хоспісної допомоги в Україні // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіль. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Ченишенко Т.І. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – № 1. – С. 65-68. – ISSN 2411-1597
994798
  Білоус В.Т. Особливості становлення та розвитку теорії адміністративних послуг у країнах Європейського Союзу та в Україні / В.Т. Білоус, О.Г. Циганов // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 21-28. – ISSN 2072-8670
994799
  Мороз В.В. Особливості стану дубових лісових насаджень Хмельницької області / В.В. Мороз, Н.І. Шевчук, О.М. Руденко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-4893
994800
  Лазебник Ю.О. Особливості статистичного оцінювання рівня професійної захворюваності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 20, жовтень. – С. 10-20 : рис., табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
994801
  Богма О.С. Особливості статичного та динамічного характеру категорії "бюджетна безпека" // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 27-30. – ISSN 2306-6792
994802
   Особливості створення бізнес-інкубатора в науково-технічних парках / Б.П. Клімчук, Я.М. Олійник, М.М. Мельнійчук, Н. Тарасюк // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 88-91. – ISBN 978-966-600-659-5


  Бізнес-інкубатор в науково-технологічному парку Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки при географічному факультеті.
994803
  Дубрава Т.О. Особливості створення веб-порталу "Навчання та виробництво в галузі знань "Геодезія та землеустрій" // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 53-55
994804
  Ленчук І.Г. Особливості створення комп"ютерних 3D моделей для навчального контенту хмарних LMS із стереометрії / І.Г. Ленчук, О.О. Мосіюк // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 100-104. – ISSN 2413-1571
994805
  Вілков В.Ю. Особливості створення системи політологічної освіти і науки в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / В.Ю. Вілков, С.В. Руденко // Методологічні засади модернізації філософської та політологічної освіти і науки України : монографія / С.В. Руденко, В.Ю. Вілков, Н.В. Ярмоліцька, Я.А. Соболєвський. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 87-113. – ISBN 978-966-439-931-6
994806
  Антоненко В.С. Особливості створення туристичного продукту сільського зеленого туризму на сучасному етапі / В.С. Антоненко, Є.В. Козловський // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 72-79. – Бібліогр.: 6 назв.
994807
  Гайдученко Г. Особливості стилістичного синтаксису п"єси Миколи Куліша "Мина Мазайло" // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 41-45. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто особливості стилістичного синтаксису у п’єсі Миколи Куліша «Мина Мазайло». Виявлено та досліджено великий спектр синтаксичних засобів. Серед домінувальних – це повтори, обірвані, парцельовані, питальні та окличні речення. З’ясовано, що ...
994808
  Калашник Ю.І. Особливості стилістичного синтаксису повісті Миколи Вінграновського "У глибині дощів" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
994809
  Жигжитова Л. Особливості стилю наукового тексту // Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Центр міжнар. освіти, Каф. філол. та природн. дисциплін ; [редкол.: Г.В. Межжеріна та ін.]. – Київ : НАУ, 2017. – С. 78-79
994810
  Самострокова Н. Особливості стилю творчості Кароля Ліпінського в жанрі скрипкового концерту // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 36 : Студії музикознавчі. – С. 117-124. – ISSN 2310-0583
994811
  Кругляк М. Особливості стипендіального забезпечення студентства підросійської України другої половини XIX - початку XX ст. // Матеріали II Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка : 2-3 жовт. 2009 р. : [зб. наук. праць] / Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, 2009. – С. 22-26. – ISBN 978-966-485-045-9
994812
  Сазонова С.В. Особливості стратегічного планування на телекомунікаційних підприємствах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 82-86. – ISSN 2415-8089
994813
  Горобець Н.М. Особливості стратегічного управління виробничо-збутовою діяльністю птахівничого підприємства / Н.М. Горобець, О.В. Скряга // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
994814
  Погорська І.І. Особливості стратегічної культури США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 239-356. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
994815
  Кузьмін О.Є. Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 9-13. – ISSN 2409-1944
994816
  Семенько М.П. Особливості структури високоентропійного сплаву FeCoNiCrMn / М.П. Семенько, Р.В. Остапенко // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; голов. ред. Проценко І.Ю. ; редкол.: Азарєнкова М.О., Денисов С.І., Непийко С.О. [та ін.]. – Суми, 2018. – Т. 10, № 4. – С. 04032-1-04032-10. – ISSN 2077-6772
994817
  Рижих В. Особливості структури зайнятості та проблеми якості трудового потенціалу на вітчизняному ринку праці: аспекти державного регулювання / В. Рижих, Н. Морозова // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 84-92. – ISSN 2414-4436
994818
  Ірчишина М.В. Особливості структури лінгвокультурного концепту "Італія" // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 17-23. – ISSN 2313-500Х


  "Надано визначення поняття «концепт» та представлено його основні характе- ристики. Розглянуто особливість концепту як поняття лінгвокультурології. У представленій роботі описано основні теорії структури концепту в сучасній когнітивній науці. На ...
994819
  Зінабадінова С. Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон / С. Зінабадінова, Ю. Чайковський, Т. Сегеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 79-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі виробляється величезна кількість речовин та матеріалів, їх вплив на організми, що розвиваються, залишається нез"ясованим. Структурна подібність вуглецевих нановолокон та волокон азбесту викликає серйозні хвилювання щодо їх ...
994820
   Особливості структурного стану мембран мітохондрій гепатоцитів різних видів антарктичних риб / С.В. Хижняк, Л.В. Сорокіна, В.М. Войціцький, В.М. Трохимець // III Міжнародний полярний рік 2007-2008: результати та перспективи : IV МАК 2009, IV Міжнар. Антаркт. Конф., м. Київ, Україна, 12-14 трав. 2009 р. : тези / М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т геол. наук [та ін.]. – Київ : Національний антарктичний научний центр України, 2009. – С. 176-177
994821
  Байда І.А. Особливості студентського віку та необхідність їх врахування у навчальному процесі // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 10-12. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
994822
  Бондарчук О.І. Особливості суб"єктивного благополуччя керівників освітніх організацій залежно від їхніх кар"єрних орієнтацій // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88-89. – ISBN 978-966-629-858-7
994823
  Олексій К.Б. Особливості суб"єктної позиції студента при вивченні іноземної лексики // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 3 (79). – С. 109-113. – ISSN 1681-2751
994824
  Кухарєв О. Особливості судового розгляду справ про встановлення факту перебування на утриманні спадкодавця // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 59-65
994825
  Будьонний П.В. Особливості суїцидальної поведінки осіб, які проживають в депресивному промисловому регіоні м. Лисичанська (2006-2013 рр.) // Український журнал екстремальної медицини ім. Г.О. Можаєва : науково-практичний журнал / Держ. закл. "Луган. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Іоффе І.В. ; редкол.: Бука Г.Ю., Вовк Ю.М., Глумчер Ф.С. [та ін.]. – Рубіжне, 2016. – Т. 17, № 3. – С. 10-18
994826
  Погребенник А. Особливості суспільно-політичних реалій та релігійного тла у південнофранцузьких провінціях на межі ХІІ-ХІІІ ст. // Питання стародавньої та середньовічної історії, археології й етнології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії стародавнього світу, середніх віків та музеєзнавства ; редкол.: Чучко М.К., Боднарюк Б.М., Баженов Л.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 2 (44). – C. 123-172
994827
  Забзалюк Д.Є. Особливості суспільно-політичного розвитку доби середньовіччя в Західній Європі: філософсько-правове розуміння // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 19-22. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
994828
  Набока С.В. Особливості суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку України в роки незалежності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 101-105. – ISSN 2076-1554
994829
   Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору = The peculiarities of socio-political modernization of the countries of the post-soviet space : монографія / [А.Г. Бульвінський, О.А. Васильєв, А.Б. Добровольська та ін.] ; за ред. канд. іст. наук, доц. Бульвінського А.Г. ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2017. – 286, [1] с. – Тит. арк., зміст та інформація про авт. парал. укр. та англ. - Авт. зазнач. на с. 283-286. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8276-6
994830
  Кичкирук Т.В. Особливості сучасних змін в освіті економічного напряму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 275-278. – ISSN 2076-1554
994831
  Кочубей Л. Особливості сучасних інформаційно-комунікативних технологій в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2017. – № 3 (89), травень - червень. – C. 44-70. – ISSN 2524-0137
994832
  Харченко О.О. Особливості сучасних методів викладання іноземної мови державним службовцям // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 106-109
994833
  Курушина М.А. Особливості сучасних словотвірних процесів як відображення мовної картини світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 117-120. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
994834
  Чорна О.М. Особливості сучасного етапу розвитку світового ринку інформаційно-комунікаційних технологій та світової мережі інститутів інформаційного середовища / О.М. Чорна, А.В. Литвинова // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 6 (61). – С. 47-54. – ISSN 2218-1199
994835
  Шляга О.В. Особливості сучасного інтегрованого ризик-менеджменту підприємства / О.В. Шляга, К.О. Тимошенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 82-85. – ISBN 978-617-645-235-5
994836
  Коваленко В. Особливості сучасного стану фінансової системи України у контексті глобалізаційних процесів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 265-270. – ISSN 2078-5860


  Обгрунтовано необхідність удосконалення фінансової системи України у відповідності до глобалізаційних процесів світової економіки. Виявлено надвисокий рівень відкритості національної економіки України та зростаючу залежність її фінансової системи від ...
994837
  Погорська І.І. Особливості сучасної зовнішньої політики США щодо "арабського світу" // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 259-294. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
994838
  Тихомирова Є. Особливості сучасної кліматичної дипломатії // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Тихомирова Є.Б., Бортніков В.І., Вакулич В.М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 1 (3). – С. 18-23. – ISSN 2522-1663
994839
  Лисенко Г.І. Особливості сучасної організації психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів технічних ВНЗ // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 102-107. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
994840
  Опанасюк О.І. Особливості сучасної публічної дипломатії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
994841
  Костюнік О.В. Особливості та відмінності обліку основних засобів за національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку / О.В. Костюнік, Т.С. Чайковська // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 1. – С. 35-37. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
994842
  Дробишева О.О. Особливості та класифікація факторів, що впливають на ефективність діяльності підприємства / О.О. Дробишева, А.В. Предеус // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 81-84. – ISBN 978-617-645-227-0
994843
  Жеребецька О.М. Особливості та новаторство у творчості Ігоря Маїка // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 50-52. – ISSN 2520-6419


  "Досліджується творчість відомого львівського живописця І. Маїка. Аналізуються тенденції творчості митця, який зробив значний внесок у розвиток українського мистецтва. Досліджується вплив львівської монументальної школи на становлення творчої ...
994844
  Тимошенко О.В. Особливості та перспективи залучення іноземних інвестицій в Україну в контексті забезпечення економічної безпеки національної економіки / О.В. Тимошенко, Т.П. Лісковецька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 87-92. – ISSN 2222-4459
994845
  Сіра О.В. Особливості та проблеми взаємного сприйняття в Південній Кореї та Японії (1998-2015 pp.) // Вісник Одеського національного університету. Соціологія і поличні науки : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (25). – C. 66-76. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2304-1439
994846
  Гуменюк О. Особливості та спрямованість організації освітнього процесу у медичних університетах України / О. Гуменюк, В. Гуменюк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 26-31. – ISSN 2308-4634


  У статті охарактеризовано основні зміни в організації освітнього процесу у медичних університетах України, вони відбувалися під впливом євроінтеграційних змін і полягали у стандартизації змісту освіти, навчальних планів, реорганізації навчального ...
994847
  Колос К.Р. Особливості та тенденції використання комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладів післядипломної педагогічної освіти України // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Ваган Т. [та ін.]. – Херсон, 2016. – Вип. 3 (28). – С. 19-43. – ISSN 1998-6939
994848
  Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 137-146. – ISSN 2227-4952
994849
  Черіпко С. Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 272-275
994850
  Соболєвський Я.А. Особливості творчості християнського філософа Е.П. Пібоді в американській філософії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 181-182
994851
  Василишина Н.Є. Особливості теоретичних засад впливу інтелектуального капіталу на процес управління // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 12, Т. 2. – С. 143-149. – ISSN 2313-8246
994852
  Круківська А. Особливості термічного режиму грунту в місті Київ / А. Круківська, М. Агаркова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основні характеристики термічного режиму темно-сірих лісових ґрунтів у межах міста, які визначено на основі даних багаторічних стаціонарних вимірювань гідрометеорологічної станції Київ. Досліджено особливості добового та сезонного ходу ...
994853
  Шеленко Д. Особливості технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах різноукладності виробництва на селі / Д. Шеленко, Л. Сас, П. Матковський // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 99-109. – ISSN 2410-0919


  " У новостворених аграрних підприємствах виникають труднощі з адаптацією до ринкових вимог. Тому важливого значення набувають дослідження особливостей технології оновлення та модернізації підприємств різних організаційно-правових форм в умовах ...
994854
  Іванова Т. Особливості тлумачення дефініції "банківська таємниця" в структурі банківської інформації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 271-272
994855
  Клименко Р.А. Особливості торгівлі товарами України з регіонами світу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2009" : зб. матеріалів ХI Всеукр. студент. наук. конф., 23-24 квіт. 2009, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Черкаси : Брама-Україна, 2009. – С. 41-43. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
994856
  Синявська Л. Особливості трансформаціії драматичних текстів // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 23. – С. 40-52. – ISSN 2312-6809
994857
  Коваль О.О. Особливості трансформації інституту глави держави у контексті співвідношення традиції і модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 343-353
994858
  Авескулов В.Д. Особливості трудових відносин із дістанційними працівниками // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 111-116. – ISSN 2311-4894
994859
  Цесарський Ф.А. Особливості трудового договору із матеріально відповідальними особами // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (18). – С. 81-85. – ISSN 2311-4894
994860
  Долинская О. Особливості туризму Хмельницької області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 146-149. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку туристичної галузі в Хмельницькій області. Подано перелік пам"яток природи, державних заказників, історико-культурних пам"ятників. Зазначено, що історико-культурні та архітектурні пам"ятки області входять до Державного ...
994861
  Василишин В.Я. Особливості туристично-рекреаційної мережі території Дністровського каньйону // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 21-26. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
994862
  Каднічанська М.Я. Особливості туристично-ресурсного потенціалу національного природного парку "Північне Поділля" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв.
994863
  Чабан Т.Ю. Особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Львівської області / Т.Ю. Чабан, І.О. Мазуркевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 88-94. – ISSN 2308-135X
994864
  Чуєва О. Особливості укладання договоу купівлі-продажу нерухомості з розстроченням платежу. Істотні умови, порядок посвідчення та забезпечення виконання // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 39-42
994865
  Манейло О.Ю. Особливості укладання сучасних методичних посібників в системі роботи зі студентами // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (14). – C. 221-224. – ISSN 2413-1571
994866
  Ходирєва А. Особливості укладення договору про надання юридичних послуг адвокатом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 244-245. – ISBN 978-617-7069-28-6
994867
  Парасюк М.В. Особливості укладення заповіту подружжя // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 91-100. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
994868
  Тугова М.А. Особливості українського національного характеру // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 174-175. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
994869
  Гирич І. Особливості українського соціалізму: М. Драгоманов і галицькі радикали // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 342-345. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
994870
  Костенко Ю. Особливості української позиції у 1922-1993 рр. // 20 років ядерного роззброєння України: підсумки та уроки : матеріали круглого столу, що відбувся 25 квіт. 2016 р. / Одес. центр з питань нерозповсюдження ; [упоряд. П.А. Сіновець]. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 8-12. – ISBN 978-966-927-288-1


  Лісабонський протокол, переговори з Росією, втрачені можливості.
994871
   Особливості умов прийому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23 жовтня (№ 41/42). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Вступ-2018.
994872
  Чичун В.А. Особливості управління економічним розвитком сучасного підприємства в умовах трансформації економічного середовища // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 297-302. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
994873
  Христенко О.В. Особливості управління інноваційними ризиками на вітчизняних підприємствах / О.В. Христенко, О.М. Свистун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 73-80. – ISSN 2218-1199
994874
  Павлович О.Р. Особливості управління інноваціями в ТНК / О.Р. Павлович, К.В. Погосян // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 2 (39). – С. 108-118. – ISSN 2413-9998
994875
  Федченко О. Особливості управління силами топографічної служби в операції на підставі синтезу управляючої частини системи топогеодезичного забезпечення / О. Федченко, С. Зотов, Т. Курач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено алгоритм оперативного управління топогеодезичним забезпеченням військ (сил) в операції, який враховує оптимальний рівень децентралізації управління з максимальною координацією. В статье представлен алгоритм оперативного ...
994876
  Корюгін А.В. Особливості управління стратегічним розвитком підприємства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 4 (64). – C. 184-206. – ISSN 2078-9165
994877
  Кобаль В.І. Особливості управління та організації освітнього процесу в університетах Угорщини в 60-і роки ХХ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 199-202. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
994878
  Заря І.В. Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 104-109. – Бібліогр.: 10 назв.
994879
  Голубєва Р.Ю. Особливості упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес сучасної професійної школи // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 33-43. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
994880
  Редько І.І. Особливості ураження центральної нервової системи у новонароджених при внутрішньоутробних вірусних інфекціях / І.І. Редько, О.М. Чакмазова, Р.В. Поздняков // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 21-25. – ISSN 2226-1230
994881
  Закірова С. Особливості урбанізаційного процесу в Україні у ХІХ - на початку ХХ століття (на прикладі м. Слов"янська Харківської губернії) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2016. – № 1/2 (94/95). – С. 59-65. – ISSN 2222-5250
994882
   Особливості успадкування ознак технологічних якостей зерна проса / Л.І. Перевертун, Л.А. Мельник, А.М. Проданик, О.В. Самборська // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2017. – Вип. 2. – С. 162-170 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
994883
  Рудакова Т.М. Особливості успішного формування навичок говоріння на заняттях з української мoви як іноземної в аграрних вишах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 327-332. – ISSN 2522-493X


  У статті досліджуються причини виникнення мовленнєвого бар"єру під час ви- вчення української мови іноземними студентами, способи його усунення. Аналізуються чинники, які впливають на швидке навчання говорінню на заняттях з української мови як ...
994884
  Селезньова В О. Особливості участі громадян і громадських організацій у розбудові процесу еко-демократії суспільства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 8-12. – ISSN 2222-4459
994885
  Фур"яка Я. Особливості участі прокурора в господарському процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 293-294. – ISBN 978-617-7069-28-6
994886
  Предчук Т.В. Особливості участі юридичних осіб у спадкових та договірних правовідносинах, об"єктом яких є сервітут // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 158-168
994887
  Зосіменко В.В. Особливості ушкоджень, які заподіяні гострими предметами, як основа для реконструкції ситуації та ототожнення особи, що скоїла злочин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.25 / Зосіменко Володимир Вікторович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
994888
  Никоненко Л.В. Особливості уявлень студентів різного фаху про політико-правову ситуацію в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 220-233. – ISSN 2411-1449
994889
  Пасечник О.В. Особливості фармацевтичного законодавства ЄС // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 77-78
994890
  Павлюк В. Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 97-101 : табл., графіки. – Бібліогр.: с. 101. – ISSN 0869-0774
994891
  Маринчук П.І. Особливості фізичної підготовленості студентів музичних спеціальностей // Здоровье, спорт, реабилитация : научный журнал по проблемам физ. воспитания, спорта, реабилитации и рекреации / Харьков. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды ; глав. ред. Козина Ж.Л. ; редкол.: Базылюк Т.А., Ермаков С.С.,Ильницкая А.С. [и др.]. – Харьков, 2018. – Т. 4, № 1. – С. 67-72. – ISSN 2520-2677


  "Проведення оцінки фізичної підготовленості студентів дозволило визначити загальну тенденцію погіршення показників за період навчання, за переважною кількістю показників це було статистично достовірне погіршення. За гендерною ознакою найбільших змін ...
994892
  Терещук А.Д. Особливості філософсько-психологічного ставлення до проблеми особистості у XIX - на початку XXI століть // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІІ Міжнар. наук.- практ. конф., 26 жовт. 2018 р. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса [та ін. ; уклад.: С.І. Мінченко, Н.В. Лісова, С.П. Барандич, С.В. Садова]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2018. – С. 405-407. – ISBN 978-617-7500-68-0
994893
  Литвиненко А. Особливості фінансово-правового регулювання державної реєстрації акціонерних товариств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 131-136. – ISSN 2307-8049
994894
  Сторонянська І.З. Особливості фінансового вирівнювання розвитку територій в умовах бюджетної децентралізації / І.З. Сторонянська, Л.Я. Беновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (271). – С. 58-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2305-7645
994895
  Семенова В.Г. Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 13-18. – ISSN 2309-1533
994896
  Голик М.М. Особливості фінансового забезпечення особового складу російської армії 50-70 рр. XVIII ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 176-179. – ISSN 2076-1554
994897
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підпри
994898
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
994899
  Плотніков О. Особливості фінансування агросектору / О. Плотніков, Г. Калініченко, Г. Потапова // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 березня (№ 10). – С. 18-19
994900
  Василевська Г.В. Особливості фіскального простору України: теоретичні та практичні рефлексії формування // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 84-93. – ISSN 2307-9878
994901
  Перцов М.О. Особливості флейтового ансамблю на прикладі творчості Олени Сєрової // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – С. 70-76. – ISSN 2226-2180
994902
  Романенко Т.Г. Особливості фолікулогенезу, оогенезу та ембріогенезу у жінок в циклах дрт на тлі патології щитовидної залози / Т.Г. Романенко, О.І. Чайка // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 49-54. – ISSN 2226-1230
994903
  Фурист Н.П. Особливості фольклорної інтимізації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 557-561. – ISBN 978-966-8904-46-2
994904
  Вайсберг К. Особливості фориули винаходу, яка характеризує штам мікроорганізму // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12. – С. 6-8. – ISSN 1608-6422
994905
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 9-11, 194-208
994906
  Тищенко М.В. Особливості формалізації контекстів аргументації : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Тищенко Микита Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
994907
  Зінченко О.В. Особливості форми правління арабських монархій (порівняльний аналіз) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України. – Харків, 2018. – Т. 25, № 1. – C. 50-64. – ISSN 1993-0909
994908
  Герус Л. Особливості форми та оздоблення пасківників // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів, 2017. – № 6 (138), листопад - грудень. – С. 1410-1418. – ISSN 1028-5091


  "На основі музейних колекцій, польових досліджень та фахової літератури виявлено осередки виготовлення глиняних пасківників в Україні, розглянуто особливості форми та декору у зв’язку з їхньою функцією".
994909
  Карамушка М.І. Особливості формувального експерименту для розвитку психологічних якостей соціально активної молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 111-115. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
994910
  Авдєєва М.С. Особливості формування архітектури медіа споруд у інформаційному середовищі / М.С. Авдєєва, Т.О. Ковтун // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (15). – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-202-5
994911
  Дячок О.М. Особливості формування архітектурного ансамблю Почаївської Лаври // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 48. – C. 413-418. – ISSN 2077-3455
994912
   Особливості формування високопродуктивних березово-соснових деревостанів Західного Полісся : монографія / Гончар В.М., Копій Л.І., Клименко О.М., Копій С.Л. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2018. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 141-158. – ISBN 978-966-327-407-2
994913
  Рой Д.В. Особливості формування внутрішніх просторів інклюзивних загальноосвітніх закладів / Д.В. Рой, О.П. Тишкевич // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 369-374 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
994914
  Щур Р.І. Особливості формування доходів місцевих бюджетів в умовах бюджетної децентралізації / Р.І. Щур, Т.Я. Зварич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 201-209. – ISSN 2313-8246
994915
  Поліщук Н.В. Особливості формування духовної картини світу у молоді в епоху інформаційно-високотехнологічного науково-технічного прогресу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 31-39. – ISSN 2077-1800
994916
  Авдєєва М.С. Особливості формування екологічного простору паркових зон, наближених до аеропортів / М.С. Авдєєва, К.С. Лісова // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 3-11 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
994917
  Яворська В.В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор"я / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 129-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
994918
  Колоскова. Г.В. Особливості формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 142-147


  Розглядається формування електронних ресурсів бібліотек як складової інформаційного простору українського сегменту Інтернету.
994919
  Олійник Н.Ю. Особливості формування електронного контенту в змішаному навчанні // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 91-101. – ISSN 2074-8922
994920
  Єкель Г.В. Особливості формування ефективності виробництва зерна кукурудзи при вирущуванні в органічній системі землеробства / Г.В. Єкель, Г.В. Коваленко, І.М. Лупеха // Збірник наукових праць Національного наукового центру "Інститут землеробства НААН" / Національний, науковий центр "Інститут землеробства НААН". – Київ, 2016. – Вип. 3/4. – С. 35-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
994921
  Авдєєва Н.Ю. Особливості формування забудови на території, яка знаходиться під дією авіаційного шуму / Н.Ю. Авдєєва, А.О. Тертиця // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 104-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
994922
  Заславська О.І. Особливості формування заощаджень населення у Закарпатській області // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 39-44. – ISSN 1562-0905
994923
  Рудницька О.П. Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання / О.П. Рудницька, О.В. Бердник // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 72-75 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
994924
  Гоголь М.М. Особливості формування звітності за умов розвитку МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
994925
  Буцак Ю.О. Особливості формування і використання прибутку агропідприємства / Ю.О. Буцак, С.К. Кучеренко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 3-5. – ISBN 978-617-645-235-5
994926
  Іванов С.В. Особливості формування і оцінки маркетингового потенціалу будівельного підприємства / С.В. Іванов, І.Л. Окуневич // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 91-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (4)). – ISSN 2312-6779
994927
  Іванкова-Стецюк Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект / Оксана Іванкова-Стецюк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 187-199. – ISSN 1028-5091
994928
  Копійка М. Особливості формування іміджу України в міжнародному інформаційному просторі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 266-269. – ISSN 2076-1554
994929
  Іотова О.В. Особливості формування інтер"єрів демонстраційних залів будинків моди / О.В. Іотова, В.В. Рденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 288-293 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
994930
  Законов С. Особливості формування іншомовної професійної компетенції в говорінні у майбутніх працівників юридичної сфери // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 399-400
994931
  Захарченко В. Особливості формування й реалізації пакету економічних реформ в Україні та її регіонах // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 102-110. – ISSN 2411-4014
994932
  Семенов А.Г. Особливості формування капіталу підприємства / А.Г. Семенов, Л.А. Юсипчук // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1729-7206
994933
  Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 32-42


  Розглянуто основні особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту на виробничих підприємствах. Комплексна система ризик-менеджменту повинна стати важливою складовою загальної системи управління підприємством, яка здатна підвищити ...
994934
  Цільмак О.В. Особливості формування метакристалів піриту і арсенопіриту Бобриківського золоторудного родовища (Донбас) / О.В. Цільмак, Л.З. Скакун // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2015. – Т. 37, № 3. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0204-3548
994935
  Мазур І. Особливості формування механізму управління енергозбереження в освітніх установах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1. – С. 76-82. – ISSN 2410-0919


  В умовах впровадження реформи децентралізації діяльності освітніх установ, зростання чисельності приватних освітніх закладів, перетворення університетів в сучасні диверсифіковані підприємницькі структури з надання освітніх послуг постає проблема ...
994936
  Орлів М.С. Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 100-107. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
994937
  Савіцький А.В. Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 23-26. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
994938
  Крижевська К.В. Особливості формування мотивації до професійного саморозвитку магістрантів педагогічного профілю / К.В. Крижевська, Ю.О. Бутенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – С. 109-117. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 4). – ISSN 2522-1477
994939
  Булгакова О.В. Особливості формування науково–педагогічної інтелігенції Радянської України у середині 1950–х – першої половині 1960–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 86-90. – ISSN 2076-1554
994940
  Панченко О.М. Особливості формування облікової політики в частині інноваційної діяльності підприємства / О.М. Панченко, Д.В. Шелудько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 120-125. – ISSN 2308-1988
994941
  Джур О.Є. Особливості формування організаційної культури сучасних підприємств космічної галузі / О.Є. Джур, М.В. Борисенко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 70-73. – ISBN 978-617-645-227-0
994942
  Чекалюк В.В. Особливості формування позитивного іміджу України в ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 112-115. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
994943
  Харащук І. Особливості формування професійної компетентності студентів медичного коледжу: реалії та перспективи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 11. – C. 109-114. – ISSN 2409-9244
994944
  Мала М. Особливості формування професійної культури майбутнього керівника організації в учовах магістратури // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 188-190


  Дослідження та обгрунтування особливостей формування професійної культури майбутніх керівників в умовах магістратури.
994945
  Боднар А.Я. Особливості формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів / А.Я. Боднар, Н.Г. Макаренко // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – C. 3-8. – ISSN 2617-2348


  Статтю присвячено проблемі формування професійної самоідентифікації курсантів вищих військових навчальних закладів. Наголошено на тому, що саме в період навчання у ВВНЗ юнаки проходять етап становлення та укорінення їхньої самосвідомості, як ...
994946
  Брюховецька О. Особливості формування професійної толерантності у керівників закладів загальної середньої освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 63-68
994947
  Фєднєва М.О. Особливості формування професійної Я-концепції у першокурсників // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 485-506. – ISSN 2219-438X


  Схарактеризовано основні компоненти формування професійної Я-концепції в першокурсників.
994948
  Пелехатий А.О. Особливості формування спроможних об"єднаних територіальних громад в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 15-21 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1562-0905
994949
  Завитій О.П. Особливості формування стратегії економічного розвитку регіонів в сучасних умовах // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 88-90. – ISBN 978-966-654-490-5
994950
  Оберемчук В. Особливості формування стратегії розвитку бренду в умовах євроінтеграці // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 284-289. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
994951
  Макуха О.В. Особливості формування суцвіть фенхелю звтчайного (Foeniculum vulgare MiLL.) залежно від агротехнічних заходів в умовах Півдня України / О.В. Макуха, М.І. Федорчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
994952
  Гнидюк І.В. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні / І.В. Гнидюк, М.О. Діхтяренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 31-33. – ISSN 2409-1944
994953
  Самохвал О. Особливості формування та реалізації державного управління професійною освітою майбутніх фахівців туристичної галузі у Люксембурзі // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 181-186. – ISSN 2226-3012
994954
  Білоус А.О. Особливості формування та реалізація полідискурсивності Інтернет–Дискурсу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 183-186. – ISSN 2076-1554
994955
  Рега М.Г. Особливості формування та розвитку маркетингу послуг в Україні / М.Г. Рега, Н.В. Карпова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 283-287. – ISSN 2311-8164
994956
   Особливості формування та трансформування кластерів наночастинок Fe3O4 в магнетній рідині під дією довготривалого імпульсу магнетного поля / С.І. Шулима, Б.М. Танигін, В.Ф. Коваленко, М.В. Петричук // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; глав. ред. О.М. Ивасишин. – Київ, 2017. – Т. 39, № 5, травень. – С. 693-708. – ISSN 1024-1809
994957
  Алієв Ф.М. Особливості формування транспортного потоку як невід"ємної складової матеріального потоку аграрного сектору // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 32-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
994958
  Колос О.В. Особливості формування туристично-рекреаційної зони "Козацькими поселеннями Дніпропетровської області / О.В. Колос, П.О. Васильєв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-3455
994959
  Купрійчук В.М. Особливості формування української гуманітарної політики у добу національної революції 1917-1920 рр. // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 4 : Соціогуманітарна політика: пріоритети публічного управління. – С. 56-58
994960
  Костевич Н. Особливості фразеологічних одиниць на позначення почуттів людини: йоджіджюкуго // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 54. – С. 73-77
994961
  Ваніна Г.В. Особливості фразеологічного фонду іспанської мови з топонімічним компонентом / Г.В. Ваніна, Ю.О. Демшевська // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 57. – С. 109-111
994962
  Сергієнко О.В. Особливості функцій громадянського контролю за органами публічної влади у сфері містобудування // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 52-54
994963
  Родюк М.В. Особливості функціонування дієприкметників у складі іменних груп із невизначеною референцією (на матеріалі нідерландської мови) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 156-162. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
994964
  Марчук Г.І. Особливості функціонування друкованих ЗМІ Прикарпаття в контексті українського державотворення // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 294-302. – (Слово). – ISSN 2304-7402
994965
  Сідоров М.В. Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі ії розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 74-78. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
994966
  Сарапіна М.В. Особливості функціонування екосистем в умовах радіоактивного забруднення: від деградації до відновлення / М.В. Сарапіна, С.О. Варивода // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 83-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
994967
  Володіна Ю. Особливості функціонування європеїзмів у перській мові // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 19-21. – (Бібліотека Інституту філології)
994968
  Тесля С. Особливості функціонування інституту центрального банку: історичний аспект / С. Тесля, К. Ільїна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 218-225. – ISSN 2078-5860


  Проведено ретроспективний аналіз становлення та розвитку інституту центрального банку, виявлено характерні особливості функціонування інституту центрального банку за різних історичних та економічних умов. Визначено проблеми функціонування сучасного ...
994969
  Папаяні С.В. Особливості функціонування інституційної системи конституційно-правового механізму реалізації зовнішньої політики України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 63-71. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
994970
  Бровко К. Особливості функціонування корпоративної культури вищого навчального закладу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 4 (147), квітень. – С. 186-190. – ISSN 2308-4634
994971
  Януль І.Є. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 288-303
994972
  Лівінський А.І. Особливості функціонування підприємств тваринництва в Україні та їх реноваційний розвиток // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 3-8 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
994973
  Гладишук С. Особливості функціонування польської адміністрації у Західній Волині у першій половині 1920 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 22-26. – ISSN 1998-4634
994974
  Голік О.В. Особливості функціонування різних груп лексики в рекламній комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 160-164. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
994975
  Гончаренко Н.І. Особливості функціонування світового ринку інформаційних технологій в умовах трансформаційних змін глобального економічного середовища // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – C. 95-100. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 7). – ISSN 2310-9513
994976
  Базиленко В. Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 78-86


  Стаття присвячена функціонуванню спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді, а також аналізу запозичень з інших мов. Автор акцентує увагу на особливостях запозичення, а також, вживаності їх в засобах масової інформації. Проведена робота по ...
994977
  Білограць Х. Особливості функціонування студентської періодики: від виникнення до сьогодення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 883. – С. 62-67. – (Серія : Журналістські науки). – ISSN 0321-0499
994978
  Сандурська О.Й. Особливості функціонування територіальних центрів соціального обслуговування сільських територіальних громад Кам"янець-Подільського району // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 131-132. – ISBN 978-966-654-490-5
994979
  Якайтіс І.Б. Особливості функціонування фінансового механізму державного управління інноваційним розвитком освіти та науки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 12, червень. – С. 120-124. – ISSN 2306-6814


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення фінансового механізму державного управління науково-освітньою сферою, що повинно супроводжуватись розвитком інноваційної інфраструктури. Ідентифіковані фактори, які негативно впливають на функціонування ...
994980
  Роговик Л.Й. Особливості хімічної підготовки студентів природничих спеціальностей // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 3. – С. 203-207. – ISSN 2521-6449
994981
  Гудим М.С. Особливості хірургічного видалення сфеноорбітальних менінгіом / М.С. Гудим, Д.В. Щеглов, А.А. Обливач // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 77-85. – ISSN 2304-9359


  "...Мета роботи - вивчити особливості хірургічної техніки та проаналізувати результати лікування пацієнтів із сфеноорбітальними менінгіомами (СОМ). Матеріали та методи. Проведено ретроспективний аналіз результатів комплексного обстеження та ...
994982
  Нетлюх А.М. Особливості хірургічного лікування церебральних мікроаневризм ендоваскулярним методом у гострий період субарахноїдального крововиливу // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 48-54. – ISSN 2304-9359
994983
  Відейко М.Ю. Особливості хліборобства носіїв трипільської культури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Залізняк Л.Л., Моця О.П., Отрощенко В.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 36 : Археологічні студії. – С. 14-19


  "Трипільська археологічна культура, яку також називають культурною спільністю Кукутень-Трипілля, була поширена на значній території, в різних ландшафтних зонах. Враховуючи час існування (понад 2500 років) та зміни, які відбувалися впродовж цього часу у ...
994984
  Перцова І.В. Особливості хронотопу в оповіданні В.К. Винниченка "Темна сила" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 142. – С. 223-226. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
994985
  Веретюк Т. Особливості хронотопу в прозі Ігоря Муратова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 16-22. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
994986
  Світлична О.А. Особливості художнього втілення демонологічних образів відьми і знахаря в творчості Григорія Квітки-Основ"яненка (на матеріалі творів "Знахарь", "Ганнуся" і "Конотопська відьма") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 192-194. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
994987
  Тарасенко А.В. Особливості художнього моделювання національного буття у новелістиці ГалиниТарасюк // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 60-62. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
994988
  Шкуратенко Ю. Особливості художнього опрацювання народного анекдоту Павлом Глазовим // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про специфіку художнього опрацювання П. Глазовим народних джерел, а саме анекдотів. Аналізуються найяскравіші зразки гуморесок письменника, в основу яких було покладено анекдоти. Простежується ступінь літературного опрацювання їх на ...
994989
  Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 125-129. – ISSN 2411-4146
994990
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття друга) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 27. – С. 165-175. – ISSN 2312-6809
994991
  Філат Т. Особливості художнього трактування трагедії Чорнобиля в ліриці Ліни Костенко (стаття перша) // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун. ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Н.І. Бернадська, Леслава Кореновська [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 26. – С. 183-195. – ISSN 2312-6809
994992
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX - початку XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
994993
  Комарніцька Л.М. Особливості художньої трансформації євангельського сюжету про Понтія Пілата у світовій літературі кінця XIX – початку XXI століть : дис. … канд. філол. наук : 10.01.05, 03, 035 / Комарніцька Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Кам"янець-Подільськ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – 247 арк. – Додатки: арк. 242-247. – Бібліогр.: арк. 227-241
994994
  Духневич О.В. Особливості цивільно-правової відповідальності при наданні платних медичних послуг // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 240-243. – ISBN 978-966-600-475-1
994995
  Галич С.А. Особливості циркуляційних атмосферних процесів над північною акваторією Тихого океану / С.А. Галич, Б.А. Бондаренко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 55-62 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
994996
  Батракова Т.І. Особливості цифрової економіки в Україні та у світі / Т.І. Батракова, А.В. Кузнецова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 2 (38)). – ISSN 2414-0287
994997
   Особливості часових змін концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі міст України / С. Сніжко, О. Шевченко, Ю. Яценко, Н. Данілова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 24-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (35)). – ISSN 1728-3817


  У статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосферному повітрі Донецька, Києва, Луцька, Миколаєва та Ужгорода за багаторічний ...
994998
  Славута В.В. Особливості шлюбного договору в нотаріальній практиці // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 163-165. – ISBN 978-617-673-442-0
994999
  Канівець А.О. Особливості юридичної відповідальності за порушення законодавства України про платіжні системи // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 56-59. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
995000
  Погребняк М. Особливості юридичної конструкції та суті правовідносин представництва в адміністративному судочинстві: компаративістський аспект // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 108-114. – ISSN 2307-8049
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,