Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>
991001
  Швецов Г.К. "Орлы". / Г.К. Швецов. – Минск, 1978. – 159с.
991002
  Клименко О. "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229. – ISSN 2313-8505
991003
  Литовченко Елена "Орфей": супермаркет экскурсионных туров по России / Литовченко Елена, Пинчук Андрей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-69 : Фото
991004
   "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / [Л.М. Задорожна, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства. – Київ : Логос, 2012. – 514, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-538-6
991005
  Машкін Алєксандр "Осанна в вышних Богу, а на земли - мир!" : (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі) / Машкін Алєксандр, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 1-8
991006
   "Осветительные приборы конца XVII - начала XX века. – Л, 1975. – 55с.
991007
  Ніколенко К. "Освідчення " З Миколи Заболоцького // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 110-113


  Твори учасників конкурсу відповідно до зайнятих ними призових місць. Вірші.
991008
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1966. – 151с.
991009
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1974. – 143с.
991010
  Асатиани М. Орлы умирают в небе : сказания, воспоминания, очерки : пер. с груз. / М. Асатиани. – Тбилиси : Мерани, 1969. – 436 с.
991011
   Орлюк Олена Павлівна // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 350-351. – ISBN 978-966-439-754-1
991012
  Мопассан Ги де Орля / Мопассан Ги де. – Москва : Политиздат, 1991. – 125 с.
991013
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1952. – 588 с.
991014
  Жолдак О. Орлята / О. Жолдак. – Киев, 1953. – 80 с.
991015
  Абсалямов А.С. Орлята : роман : пер. с татар. / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 508 с.
991016
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 568 с., [16] л. ил. : ил.
991017
   Орлята. – Л., 1962. – 206с.
991018
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Л. Голованова]. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 532 с., [8] л. ил. : ил.
991019
   Орлята. – 2-е изд. – Л., 1965. – 192с.
991020
   Орлята. – Воронеж, 1970. – 255с.
991021
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Э. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : ил., портр.
991022
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань, 1971. – 512 с.
991023
   Орлята. – Л., 1981. – 277с.
991024
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 623 с. : ил.
991025
   Орлята Великой Отечественной.... – М., 1980. – 207с.
991026
  Веретенов В.И. Орлята из Белянки / В.И. Веретенов. – Хабаровск, 1989. – 59с.
991027
  Глухов М.С. Орлята набирают высоту / М.С. Глухов. – Казань, 1972. – 88с.
991028
  Тюриков В. Орлята Октюбря / В. Тюриков. – Ташкент, 1969. – 136с.
991029
  Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Я.Б. Давидзон. – 3-е изд., доп. – К., 1990. – 194с.
991030
  Швецов Д.Ф. Орлята учатся летать / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1964. – 150с.
991031
  Кавуров А.Л. Орлята учатся летать / А.Л. Кавуров. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 206 с.
991032
  Купала Я. Орлятам : стихи / Янка Купала; пер. с белорус. – Москва : Детгиз, 1962. – 110 с.
991033
  Соколова Т.М. Орнамент - почерк эпохи / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 148с.
991034
  Ибрагимов М. Орнамент / М. Ибрагимов. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1963. – 40 с.
991035
  Тер-Акопян Орнамент / Тер-Акопян. – Ереван, 1973. – 98 с.
991036
  Лоренц Н.Ф. Орнамент всех времен и стилей : 100 таблиц с объяснительным текстом Н.Ф. Лоренца. – Санкт-Петербург : Изд. А.Ф. Девриена, 1899. – [174] c., 100 л. ил.
991037
   Орнамент и миниатюра в българските ръкописи от 15 - 18 век. – София, 1979. – 26с.
991038
  Гаврилов М.Ф. Орнамент киргиз Сусамыра / М.Ф. Гаврилов. – Ташкент, 1929. – 18 с.
991039
   Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – 150с.
991040
  Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. / Г.С. Маслова. – М., 1978. – 207с.
991041
  Герій Оксана Омелянівна Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій О.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
991042
  Туменас В. Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналогія в етнолітичних культурах Давньої Європи // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
991043
  Кульчицька А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1995. – 71, [3] с., [24] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1092-3
991044
   Орнамент української вибійки. – Київ : Академія архітектури, 1950. – 91 с.
991045
  Трофимов А.А. Орнамент чувашской народоной вышивки / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 1977. – 110с.
991046
  Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Чмыхов Н.А. ; АН СССР. Ин-т арехологии. – Киев, 1982. – 22 с.
991047
  Бернадська Н.І. Орнаменталізм прози М. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Ідеться про основні риси орнаментального стилю і особливості їх побутування у прозовій спадщині М. Хвильового.
991048
  Лях Т. Орнаменталізм прози Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-37. – (Філологія ; Вип. 16)
991049
  Смольницька О. Орнаменталістика. Наївний вірш про святих. Ecce Heresiarcha - це Єресіарх. Відчитування. Конкіста. Пройти ініціацію. Марії-Антуанетті : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 265-271
991050
  Лашко Н.С. Орнаментальна виразність геометричних мотивів подільської вишивки та можливість їх застосування у сучасній квілт-геометрії (на основі етнографічної колекції Сіцинського Ю.Й. 1906 року Кам"янець-Подільського історичного музею) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 179-181
991051
  Гарнага В.М. Орнаментальна поетика "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 67-73. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті подано аналіз рис орнаментальної поетики у "Блакитному романі" Гната Михайличенка. Орнаменталізм розглядається на рівні символічної, композиційної, ритмічної організації тексту
991052
  Бондар Є.М. Орнаментальна проза Гната Михайличенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 23-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  На прикладі творчості Гната Михайличенка розкривається специфіка орнаментального стилю, розглядається реалізація письменником основного принципу в композиції орнаментальної прози: паралелізм феноменального і ноуменального, що є вираженням однієї з ...
991053
   Орнаментальная гравюра XVII века в собрании Эрмитажа : каталог выставки. – Ленинград : Искусство, 1986. – 63 с.
991054
   Орнаментальная гравюра ХУ1 века в собрании Эрмитажа. – Л., 1981. – 72с.
991055
  Жаворонкова М. Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 63-67. – ISSN 2520-6419
991056
  Рихліцька О.Д. Орнаментальні мотиви в сучасних дизайн-практиках / О.Д. Рихліцька, О.І. Косик // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (8). – С. 59-65. – ISSN 2616-9967
991057
  Гонтова Л. Орнаментальні форми у творчості Густава Клімта // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-58.
991058
  Іваниш А. Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 67-71. – ISSN 2520-6419
991059
  Филатова И.В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
991060
  Климчук О. Орнаментами, зібраними Оленою Пчілкою // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 30 січня (№ 16). – С. 12


  "У Новоград-Волинському розпочали вишивати 24-метровий рушник".
991061
  Макаренко М. Орнаментация української книжки ХVI-ХVIIст. : УНІК [Текст] / М. Макаренко. – Київ : [б. и.], 1926. – 70 с.
991062
  Щербань А.Л. Орнаментація кераміки Лівобережної України як знакова система (історія вивчення) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 272-280. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325


  Згадується, що М. Чмихов вивчав орнамент кераміки доби бронзи (зокрема Лівобережної України). - С. 275, 276, 279, 280.
991063
  Макаренко М. Орнаментація керамічних виробів в культурі городищ роменського типу / М. Макаренко, 1925. – С. 323-338. – Niederluv sbornik
991064
  Пефтіць Д.М. Орнаментація посуду населення лісостепової України порубіжжя бронзової та ранньозалізної доби : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Пефтіць Дмитро Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", М-во освіти і науки України ; Ін-т археології, НАН України. – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
991065
  Нікішенко Ю.І. Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
991066
  Граб В. Орнаменти долі Віктора Фурмана // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 30 жовтня (№ 20)
991067
  Полканова Г. Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 245-253


  Балта Тіймез ("сокира не доторкнеться") - найдавніший і найбільш вшанований цвинтар кримських караїмів. Матеріал, розміри й орнаменти пам"ятників цього некрополя практично не досліджувалися. Пам"ятники з орнаментами становлять близько 8 %. Типовими є: ...
991068
  Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
991069
  Ковальов Ю.М. Орнаменти: від палеоліту до халіфату / Ю.М. Ковальов, К.С. Сахно // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 92-101. – ISBN 966-7665-71-2
991070
  Атаманчук Володимир Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 95-105. – ISSN 1728-6875
991071
  Пітателєва О. Орнаментика інтер"єрів лаврської Трапезної // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 24-35. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
991072
  Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. / А.С. Зернова. – М., 1952. – 28с.
991073
  Чепурина П.Я. Орнаментное шитье Крыма / П.Я. Чепурина. – М, 1938. – 64с.
991074
  Гриценко І.С. Орнатський Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 33. – ISBN 978-966-06-0557-2
991075
   Орнатський Сергій Миколайович (1806-1884) / В.А. Короткий, О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха, Л.В. Губерський // Актові промови в Університеті Св. Володимира : [у 3 т. : навч.-метод. посібник для забезпечення вивч. дисципліни "Вступ до університетських студій" студентами 1 курсу Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. і авт. вступ. ст.: В.А. Короткий (кер. авт. кол.), О.Д. Рожко, Т.В. Самчук, А.Г. Соломаха ; за ред. Л.В. Губерського]. – Київ : Кандиба Т.П., 2019. – Т. 1 : 1834-1854. – С. 72-73. – (Університетська минувшина). – ISBN 978-617-7523-43-6
991076
   Орнатський Сергій Миколайович (1806 - 1884) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 351. – ISBN 978-966-439-754-1
991077
  Фальковская А.Ю. Орнганизация самостоятельной работы учащихся при изучении химии : Метод. пособие / А.Ю. Фальковская. – Москва : Высшая школа, 1990. – 64 с.
991078
  Віта В.А. Орне поле / В.А. Віта. – Київ, 1983. – 85с.
991079
  Щербина Н.П. Орнитальная символика в русских заговорных текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 456-459
991080
  Карапетян С.А. Орнитиновый цикл у гусениц тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян С. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 25л.
991081
   Орнитологи Украины : биобиблиографический справочник. – Харков : [Б. и.]
Вып. 1. – 1999. – 286 с.
991082
  Бутлеров М. Орнитологическая фауна местности Нукуса, лежащей между Аму-Дарьей и Куван-Джармой // Орнитологические наблюдения / П. Павлов, 1875. – С. 140-155
991083
  Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаренко Л.Ф.; М-вод высш.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1959. – 20л.
991084
  Алфераки С.Н. Орнитологические заметки по С.-Петербургской губернии в 1906 г. / С.Н. Алфераки. – [Санкт-Петербург] : Тип. Имп. Акадеими наук, 1906. – 3 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск из: Ежегодник Зоологичсеского музея Имп. Академии наук. 1906, т. XI


  Авт. Бианки, Валентин Львович (1857-1920)
991085
  Мосолова Е.Ю. Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья : (к 120-летию со дня рождения) / Е.Ю. Мосолова, Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 121-123. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
991086
  Павлов П. Орнитологические наблюдения, 1875. – С. 102-139. – Отд. оттиск
991087
  Кайгородов Д. Орнитологические наблюдения из окрестностей Охтенского Порохового Завода и Лесного Института, близ С.-Петербурга. – С. 463-504. – Отд. оттиск
991088
  Никольский А.М. Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / А.М. Никольский. – С. 337-375. – Отд. оттиск
991089
  Рузский М.Д. Орнитологические наблюдения ы Симбирской губернии / [соч.] М. Рузского. – Казань : Типо-литогр. Императорского [Казанского] университета, 1894. – 15 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск Протоколы заседаний Общества естествоиспытателей при Императорском Казанском университете. Приложение. № 142
991090
  Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. / А.С. Мальчевский. – Л., 1981. – 296с.
991091
  Шульпин Л.М. Орнитология / Л.М. Шульпин. – Л., 1940. – 256с.
991092
   Орнитология. – Москва
Вып. 15. – 1980
991093
   Орнитология. – Москва
Вып. 17. – 1982
991094
   Орнитология. – Москва
Вып. 18. – 1983
991095
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
1. – 1969. – 219с.
991096
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
2. – 1969. – 782с.
991097
  Константинов Евгений Орнитология наперегонки : природа. Фотоохота // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-45 : Фото
991098
  Бахарева Мария Орнитология с фотоаппаратом. Идем за синей птицей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 84-97 : фото
991099
  Кыдыралиев А. Орнитофауна высокогорных водоемов Центрального Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Кыдыралиев А.; АН Киргиз. ССР. Ин-т биологии. Объедин. совет по биол. наукам АН Киригиз. СССР. – Фрунзе, 1965. – 18л.
991100
  Ильичев В.Д. Орнитофауна и изменение среды / В.Д. Ильичев, В.Е. Фомин. – Москва : Наука, 1988. – 244с.
991101
  Мищенко Ю.В. Орнитофауна Копетдага и ее зоогеографический анализ : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.08 / Мищенко Ю.В. ; Ин-т зоологи АН УССР. – Киев, 1984. – 23 с.
991102
  Жордания Р.Г. Орнитофауна Малого Кавказа (в границах Грузинской ССР) / Р.Г. Жордания. – Тбилиси, 1962. – 290с.
991103
  Домашевский С.В. Орнитофауна Межреченского регионального ландшафтного парка (Черниговская область) / С.В. Домашевский, В.Н. Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 62-70. – ISSN 1729-7184
991104
  Ренно О.Я. Орнитофауна низинных и переходных болот материковой части Западной Эстонии и ее изменение под воздействием мелиорации болот : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 097 / Ренно О.Я. ; АН Эст.ССР. Совет по биол. наукам. – Таллин, 1968. – 27 с.
991105
  Кищинский А.А. Орнитофауна северо-востока Азии / А.А. Кищинский. – Москва : Наука, 1988. – 288с.
991106
  Клестов Н.Л. Орнитофауна среднего Днепра и ее изменение под влиянием гидростроительства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Клестов Н.Л. ; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1983. – 26 с.
991107
  Науменко Н. Орнітологічна концептосфера в етнографії та літературі (на матеріалі праці І. Нечуя-Левицького "Світогляд українського народу" та поетичних творів Василя Голобородька) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 127-140. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано поезії Василя Голобородька, опубліковані 1999 та 2013 р., як принципи актуалізації теоретичних положень Івана Нечуя-Левицького, викладених у праці "Світогляд українського народу". Актуальність цієї роботи зумовлено потребою комплексного ...
991108
  Горобець Л.В. Орнітологічна остеологічна колекція (Негоробині птахи) Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 54. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
991109
  Серебряков В.В. Орнітологічні дослідження та їх результати в Київському університеті // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 217-225
991110
  Мерзлікін І.Р. Орнітологічні читання пам"яті М.А. Воїнственського // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 98-99. – ISSN 2415-8526


  Орнітологічні читання проходили на науково-польовій базі ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка у Канівському природному заповіднику (Черкаська обл.) .
991111
  Черкащенко М.І. Орнітологія / М.І. Черкащенко. – Львів, 1974. – 86с.
991112
  Руденко О.О. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 257-268. – ISSN 2225-7586


  Статтю присвячено дослідженню провідних орнітоморфних мотивів, які використову-валися в оздобленні виробів гончарами с. Дибинці у ХІХ–ХХ ст. На прикладі найяскравіших дибинецьких керамічних творів із музейних колекцій Лівобережжя виділено основні риси ...
991113
  Дмитренко Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 69-76. – Бібліогр.: С. 75-76
991114
  Коваленко Н. Орнітонім лелека в сучасному українському діалектному мовленні // Філологічний часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Зелінська О., Архангельська А., Гладкий Ю. [та ін.]. – Умань, 2018. – Вип. 2 (12). – С. 43-49. – ISSN 2415-8828
991115
  Дочу А.Р. Орнітоніми іншомовного походження в англійській мові, або Продовження семасіологічних А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0027-2833
991116
  Литвиненко Я.О. Орнітономени у східнополіському діалекті: структура і просторове варіювання : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Литвиненко Яна Олександрівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
991117
  Миясиро А. Орогенез / А. Миясиро, К. Аки, А.Дж. Шенгер. – Москва : Мир, 1985. – 286 с.
991118
   Орогенез в истории развития земной коры. – Новосибирск, 1976. – 155с.
991119
  Сайдалиева М.С. Орогенные отложения - новый нефтегазоносный комплекс межгорных впадин Западного Тянь-Шаня. / М.С. Сайдалиева. – Ташкент, 1980. – 112с.
991120
  Одеков О.А. Орогенные структуры Каспийско-Копетдагского региона (тектоника, история развития, механизм формирования и классификация в связи с нефтегазоносностью) / О.А. Одеков. – Ашхабад, 1971. – 215с.
991121
  Милановский Е.Е. Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии / Е.Е. Милановский, Н.В. Короновский. – Москва : Недра, 1973. – 279с.
991122
  Багирова Рауфа Садыховна Орогенный вулканизм юго-восточной части Малого Кавказа и связанные с ним оруднения : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 04.00.08 / Багирова Рауфа Садыховна; совет по присудж. учен. степеней гелого-развед.фак. Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбеоква. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
991123
   Орогенный этап развития варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 144с.
991124
  Ромов А.И. Орографическая эволюция циклонов, перемещающихся через Карпаты на территорию Украины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромов А. И.; ГУ гидрометороло. слбужбы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – М., 1957. – 14л.
991125
  Зидлев Н.Н. Орографические возмущения атмосферы с учетом взаимодействия тропосферы со стратосферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Зидлев Н.Н.; МГУ. – Москва, 1978. – 18л.
991126
  Кожевников В.Н. Орографические возмущения воздушного потока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожевников В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 10л.
991127
  Обручев В. Орографический и геологический очерк Центральной Монголии, Ордоса, Восточной Ганьсу и Северной Шаньси. / В. Обручев. – 23с.
991128
  Обручев В. Орографический очерк Нань-Шаня / В. Обручев. – 72 с.
991129
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 108 с.
991130
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья / П.А. Тутковский // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 108 с. табл., черт. – Библиогр.: "Литература" (с. 102-108)
991131
  Обручев В. Орография Центральной Азии и ее юго-восточной окраины. Краткий отчет об экспедиции 1892-1894 гг., исполненной по поручению имп. Русского географич. о-ва. / В. Обручев. – 92с.
991132
  Паламарчук Л.В. Орографічний вплив на формування просторових та часових відмінностей розподілу опадів в Українських Карпатах / Л.В. Паламарчук, Є.К. Басіста // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (53). – C. 53-66. – ISSN 2306-5680
991133
  Сусідко М.М. Орографія місцевості та гідрометеорологічні умови - основні чинники формування паводкового режиму в Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 203-206. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-109-9
991134
  Вишницкая Ю.В. Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале "Египетской повести", "Гора" Николая Лескова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 2-6


  Гора - символ духовного возвышения, концентрация божественной силы. Предчувствие постоянного присутствия теистического верха сакрализирует этот образ. Именно этим и объясняется импликация мифологемы пути в повести Лескова.
991135
   Оронимика : советские ученые - X Международному конгрессу ономастических наук (Вена 8-13 сентября 1969 г.) : [тезисы докладов]. – Москва, 1969. – 72 с.
991136
  Бочарнікова А. Ороніми Замйад-Яшту: перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 58-63. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
991137
  Міленіна Є.Д. Ороніми як засіб вивчення особливостей формування природних об"єктів (на прикладі Кіровоградської області) // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-399-5
991138
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 1 : А-О. – 1967. – 736с.
991139
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 2 : П-Я. – 1969. – 844с.
991140
  Шанский Н.М. Орос 700 хэвшмэл хэллэг = 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1980. – 160с.
991141
  Варга Д. Оросительное дело в Венгрии / Домокош Варга. – Будапешт : Венгерские новости, 1954. – 66 с.
991142
  Фаворин Н.Н. Оросительные каналы и грунтовые воды / Н.Н. Фаворин. – Москва : АН СССР, 1954. – 96с.
991143
  Багров М.Н. Оросительные системы и их эксплуатация : по спец. "Агрономия" / М.Н. Багров, И.П. Кружилин. – 4-е изд. , перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 255 с. : ил. – (учебники и учебные пособия для студентов вузов). – ISBN 5-10-000356-1
991144
   Оросиякоку суймудан (сны о России). – М., 1961. – 135с.
991145
   Ороско Хосе Клементе. Выставка произведений. – Л., 1980. – 27с.
991146
  Богомолець О.В. Оротерапія в комплексному лікуванні хворих алергодерматозами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Богомолець О. В.; МОЗ України, КДМУ ім Богомольця. – К., 1992. – 18л.
991147
  Аврорин В.А. Орочские сказки и мифы / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Новосибирск : Наука ; Новосибирск. отд-ние, 1966. – 236 с.
991148
  Аврорин В.А. Орочские тексты и словарь / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние,, 1978. – 264 с. : ил. – Список лит.: с. 260-261
991149
   Орошаемое земледеление в Европейской части СССР. – М., 1965. – 400с.
991150
  Делиникайтис С.А. Орошаемое земледелие : некоторые вопросы орошаемого земледелия / С.А. Делиникайтис. – Саратов, 1935. – 218 с.
991151
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – М., 1959. – 360с.
991152
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 456с.
991153
   Орошаемое земледелие. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 216с.
991154
  Нестерова Г.С. Орошаемое земледелие Арабской Республики Египет / Г.С. Нестерова. – М., 1971. – 51с.
991155
  Лисицына Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, Глав. ред. вост. лит-ры, 1965. – № 128 : Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. – С. 1-168, рис.
991156
  Торн Д. Орошаемые земли / Д. Торн, Х. Петерсон. – М, 1952. – 380с.
991157
  Товмасян В.С. Орошаемые луга с ячменем луковичным в Аштаракском районе Армянской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Товмасян В.С.; МВО СССР. Ереван. гос.у н-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 22л.
991158
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность / Бабаев М.П. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии. – Баку : Элм, 1984. – 172 с. – (Почвы Азербайджанской ССР)
991159
  Минашина Н.Г. Орошаемые почвы пустыни и их мелиорация / Н.Г. Минашина. – Москва : Колос, 1974. – 365с.
991160
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы ряда стран мира : рекомендуемый библиографичный указатель (1937-1977) / Бабаев М.П., Джафарова Б.Д. ; АН Азерб.ССР, Ин-т почвоведения и агрохимии, Фундаментальнная б-ка. – Баку : [б. и.], 1980. – с.
991161
   Орошаемые черноземы. – М., 1989. – 239с.
991162
  Позняк С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С.П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7148-31-9
991163
  Абдулрагимов Т.И. Орошение -- основа развития сельского хозяйства Азербайджана / Т.И. Абдулрагимов ; Выставка достижений нар. хоз-ва СССР. – Баку : Азгиз, 1962. – 48 с.
991164
   Орошение - путь к гарантированным урожаям. – Ростов-на-Дону, 1954. – 10с.
991165
  Снеговой В.С. Орошение / В.С. Снеговой, А.О. Гаврилица. – Кишинев, 1989. – 135с.
991166
  Доктуровский В. Орошение болот в Полесье и изменение растительности на них / В. Доктуровский. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 1-28. – Оттиск из журн. "Болотоведение" №1,1913г.,Минск
991167
  Киквидзе Я.А. Орошение в древней Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Киквидзе Я.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 33л.
991168
   Орошение в Луганской области. – Луганск, 1958. – 39с.
991169
  Петров Е.Г. Орошение в овощеводстве / Е.Г. Петров. – Москва, 1949. – 237 с.
991170
  Гулати Н.Д. Орошение в разных странах мира. / Н.Д. Гулати. – М., 1957. – 152с.
991171
  Гоменюк В.Г. Орошение виноградников на Одесщине : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Гоменюк В.Г.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 18л.
991172
   Орошение земель в Средней Азии и Казахстане. – М., 1980. – 239с.
991173
  Напалков С.Н. Орошение земель в степных и лесостепных районах / С.Н. Напалков. – Москва : Госпланиздат, 1951. – 108с.
991174
  Перехрест С.М. Орошение земель Юга Украины / С.М. Перехрест. – Киев : АН УССР, 1962. – 276с.
991175
   Орошение и водоснабжение артезианскими водами. – Одесса, 1940. – 150с.
991176
   Орошение и мелиорация почв. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
991177
  Аскоченский А.И. Орошение и обводнение в СССР / А.И. Аскоченский. – Москва : Колос, 1967. – 216 с.
991178
   Орошение и осушение в странах мира. – Москва : Колос, 1974. – 527с.
991179
  Вознесенский Н. Орошение и осушение земель : Текст / Н. Вознесенский ; Институт инженеров путей сообщения. – Изд. студенческой библиотеки. – Санкт-Петербург : Изд. студенческой библиотеки ; Типо-литогр. И. Трофимова Трофимова, 1902. – 267 с. – В кн. также атлас из 10 таблиц
991180
  Миноранский В.А. Орошение и фауна / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 220с.
991181
  Федоренко И.Д. Орошение сельскохозяйственных культур в центрально-черноземной полосе / И.Д. Федоренко, В.М. Шеленков. – Москва, 1954. – 310 с.
991182
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
1. – 1952. – 176с.
991183
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
2. – 1956. – 411с.
991184
  Орлов В.П. Орошение сельскохозяйственных культур сточными водами / В.П. Орлов. – М., 1955. – 104с.
991185
  Скворцов А.А. Орошение сельскохозяйственных полей и микроклимат. / А.А. Скворцов. – Л., 1964. – 276с.
991186
  Бочагов А. Орск. / А. Бочагов. – Чкалов, 1954. – 100с.
991187
  Секрет М.Г. Орск. / М.Г. Секрет. – Челябинск, 1980. – 166с.
991188
  Лукерченко М.П. Орск. Исторический очерк. / М.П. Лукерченко. – Челябинск, 1968. – 164с.
991189
   Орсон Уэллс. – М, 1975. – 271с.
991190
  Медведєв І. Ортега-і-Гасет і постмайданівське освітнє середовище України: парадокси квазівізії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 565-572. – ISBN 978-966-423-392-4
991191
   Ортега-і-Гассет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 842-844. – ISBN 966-316-069-1
991192
  Горкина Н.С. Ортицательные предложения с однородными членами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Горкина Н. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 27л.
991193
  Папиашвили И.З. Орто-диамины гетероциклического ряда в реакции с кетонами. : Автореф... Канд.хит.наук: 02.00.03 / Папиашвили И.З.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1983. – 19л.
991194
  Лукьянов В.Ф. Орто-оксихинолин как реактив для колориметрического определения следов металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Лукьянов В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – Москва, 1951. – 4 с.
991195
  Фаркас А. Ортоводород, параводород и тяжелый водород / А. Фаркас. – Москва : ОНТИ, 1936. – 244 с.
991196
  Серебровский А.С. Ортогенез П.В.Серебровского // Проблема органической целесообразности / И. Агол. – С. 21-30
991197
   Ортогерманат Висмута. – Екатеренбург, 1992. – 170с.
991198
  Лисенко С. Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах / С. Лисенко, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  ННехай K - поле і A - асоціативна алгебра над K (не обов"язково з одиницею). Лінійний оператор T на A будемо називати ортогональним, якщо T(x)T(y)=xy для довільних x, y із A. Вивчаються асоціативні алгебри з нетривіальним ортогональним оператором T і ...
991199
  Фриз І.В. Ортогональність багатомісних операцій та алгоритми їх побудови : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Фриз І.В.; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
991200
  Рыженко И.М. Ортогональное и аксонометрическое эскизирование. / И.М. Рыженко. – Харьков, 1962. – 119с.
991201
   Ортогональные криволинейные координаты. – Ярославль, 1989. – 36с.
991202
  Трапезин И.И. Ортогональные криволинейные координаты в применении к элементам теории упругости / И.И. Трапезин. – Москва, 1906. – 23с.
991203
  Сеге Г. Ортогональные многочлены / Г. Сеге. – Москва, 1962. – 500 с.
991204
  Гриншпун З.С. Ортогональные многочлены Бернштейна-Сеге / З.С. Гриншпун. – Алма-Ата, 1992. – 170с.
991205
  Макаров В.Л. Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спекрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Макаров В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с. – Бібліогр.:с.27-30
991206
  Макаров Владимир Леонидович Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спектрами : Дис... док.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Владимир Леонидович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1974. – 257л. – Бібліогр.:л.246-257
991207
  Суетин П.К. Ортогональные многочлены по двум переменным / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1988. – 384 с.
991208
  Ахмед Насир Рао Камисети Рамамахан Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Ахмед Насир Рао Камисети Рамамахан ; пер. с англ. Т.Э. Кренкеля ; под ред. И.Б. Фоменко. – Москва : Связь, 1980. – 248 с. : ил. – Библиогр.: с. 233-243
991209
  Рынин Н.А. Ортогональные проекции / Н.А. Рынин. – Ленинград-Москва, 1935. – 351с.
991210
  Бабич В.М. Ортогональные разложения и метод Фурье : учеб. пособие / В.М. Бабич, Н.С. Григорьева ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 239 с. : ил. – Библиогр.: с. 235-236 (27 назв.)
991211
  Кашин Б.С. Ортогональные ряды / Б.С. Кашин, А.А. Саакян. – Москва : Наука, 1984. – 496 с.
991212
  Олевский А.М. Ортогональные ряды по полным системам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Олевский А. М. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Москва, 1963. – 5 с.
991213
  Куля В.И. Ортогональные фильтры / В.И. Куля. – Киев : Техніка, 1967. – 240 с.
991214
  Марченко В.Б. Ортогональные функции дискретного аргумента и их приложение в геофизике / В.Б. Марченко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 210с.
991215
  Дмитриев А.А. Ортогональные экспоненциальные функции в гидротеорологии / А.А. Дмитриев. – Л., 1973. – 119с.
991216
  Богров Г.И. Ортодокс : (очерк с натуры) / Г.И. Богров. – [2-е изд., посмертное]. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1913. – 64 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 4. - Экз. деф., стр. перепутаны
991217
  Гирич І. Ортодоксальний напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 377-389. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
991218
  Степанова Людмила Ортодоксальное и парадоксальное в чтении современных детей : понимание и принятие как проблемы современной деятельности в Пространстве библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 5-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Почему детский библиотекарь, единственный и уникальный в своём роде специалист по детской литературе и детскому чтению, зная природу читательской деятельности ребёнка, находится в первых рядах тех, кто противопоставляет книжную и электронную культуру?
991219
  Тарабукин И.И. Ортодоксальный бублик. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1972. – 54с.
991220
  Овечко В.С. Ортоноромований базис для радіосигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано розклад радіосигналів, зокрема надширокосмугових, в ортонормований ряд елементарних хвильових пакетів (ЕХП). Ключові слова: ортонормований базис, радіосигнали, елементарні хвильові пакети, спектр. It has been proposed ...
991221
  Гаврилов Е.И. Ортопедическая стоматология / Е.И. Гаврилов, И.М. Оксман. – Москва, 1968. – 500с.
991222
  Сергиенко Н.А. Ортопедические вмешательства в комплексном лечении детей с врожденными расщелинами нёба. : Автореф... канд. мед.наук: 771 / Сергиенко Н.А.; Киев. гос. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1968. – 14л.
991223
   Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит з ураженням верхньої кінцівки / А.М. Бабко, С.І. Герасименко, М.В. Полулях, С.С. Страфун, А.С. Герасименко та ін. – Київ : Сталь, 2019. – 275, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-275. – ISBN 978-617-676-147-1
991224
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (591), апрель - июнь. – 2013. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991225
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (592), июль - сентябрь. – 2013. – 126 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991226
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (595), апрель - июнь. – 2014. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991227
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (605), октябрь - декабрь. – 2016. – 152 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991228
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (606), январь - март. – 2017. – 142 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991229
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (607), апрель - июнь. – 2017. – 146 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991230
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (608), июль - сентябрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991231
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (609), октябрь - декабрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991232
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (610), январь - март. – 2018. – 134 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991233
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (611), апрель - июнь. – 2018. – 128 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991234
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (612), июль - сентябрь. – 2018. – 124 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991235
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (613), октябрь - декабрь. – 2018. – 129 c. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991236
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (614), январь - март. – 2019. – 121 с., [3] арк. кольор фот. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991237
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (615), апрель - июнь. – 2019. – 118 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991238
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (616), июль - сентябрь. – 2019. – 114 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991239
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (617), октябрь - декабрь. – 2019. – 121, [5] с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991240
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины, ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : ФОП Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (618), январь - март. – 2020. – 119 с. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991241
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (619), апрель - июнь. – 2020. – 118 с. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991242
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (620), июль - сентябрь. – 2020. – 117, [1] c. – DOI: 10.15674/0030 - На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
991243
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины , ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; голов. ред. Корж Н.А. – Харьков : [б. в.], 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (621), жовтень - грудень. – 2020. – 115, [1] с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
991244
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (622), січень - березень. – 2021. – 106 с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
991245
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков : Бурдов П.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (624), липень - вересень. – 2021. – 114 с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
991246
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : щоквартальний науково-практ. журн. / Нац. акад. мед. наук Украини , ДУ "Ін-т патології хребта та суглобів ім. проф. М.І. Ситенка НАМН Украини" ; ВГО "Укр. Асоц. ортопедів-травматологів" ; голов. ред. Корж М.О. – Харьков : Рубан В.В., 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1/2 (626/627), січень - червень. – 2022. – 140 с. – DOI: 10.15674/0030 - Резюме укр., англ. мовами
991247
  Ликович Иван Михайлович Ортоптероидные насекомые (Orthopteroidea) Закарпатья. (Фауна, экология, распространение, хоз. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ликович Иван Михайлович ; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ужгород, 1965. – 20 с.
991248
  Сорин А.С. Ортосимплектическая суперсимметрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сорин А.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
991249
   Ортоскопия фотограмметрических объективов : монография / М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям; М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям. – Москва : Недра, 1976. – 176 с.
991250
  Мельник Л.Ю. Ортостатическая толерантность у больных гипертонической болезнью и возможности коррекции ее нарушений с помощью физической тренировки. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.12 / Мельник Л.Ю.; М-во здравохран.УССР.Киев. науч-исслед.ин-т.мед.проблем.физ-культ. – К, 1981. – 24л.
991251
  Чекалин В.Ф. Ортотрансформирование фотоснимков / В.Ф. Чекалин. – Москва : Недра, 1986. – 168 с.
991252
  Курбанов Х.М. Ортофосфаты редкоземельных элементов / Х.М. Курбанов. – Душанбе : Дониш, 1981. – 159 с.
991253
   Ортоэфиры в органическом синтезе. – Ростов -на-Дону, 1976. – 176с.
991254
   Ортоэфиры и их гетероаналоги. – Ашхабад, 1983. – 132с.
991255
  Ежов Б.В. Оруденение в морфоструктурах центрального типа мантийного заложения / Б.В. Ежов, В.Л. Андреев. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
991256
  Алискеров А.А. Оруденение малоглубинного магматизма : (Авачин.-Китхойс. зона поднятий) / А.А. Алискеров ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т вулканологии. – Москва : Наука, 1980. – 95 с., 1 л. ил. : ил., карт.-схем. – Библиогр.: с. 92-94
991257
   Оруденение порфирового типа на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1988. – 171с.
991258
   Оруденение Южночаткальских гор. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 163с.
991259
  Беляев А.П. Орудие диктатуры : роман / Александр Беляев. – Киев : Воениздат, 1991. – 432 с.
991260
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы : о соц. реализме как методе худож. мышления / В.И Баранов. – Москва : Советский писатель, 1978. – 199 с.
991261
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы: О соц. реализме как методе худож. мышления / В.И. Баранов. – М., 1978. – 199с.
991262
  Ширинов Темир Орудие производства и оружие эпохи бронзы Среднеазиатского Междуречья / Ширинов Темир. – Ташкент, 1986. – 133с.
991263
  Нуаре Л. Орудие труда и его назначение в истории развития человечества / Л. Нуаре. – Київ : Госиздат Украины, 1925. – 393с.
991264
  Фабри К.Э. Орудийные действия животных. / К.Э. Фабри. – М., 1980. – 64с.
991265
  Чукреев В.И. Орудия в чехлах / В.И. Чукреев. – М, 1959. – 428с.
991266
   Орудия каменного века. – К, 1978. – 136с.
991267
  Сырков С.М. Орудия преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сырков С.М.; ЛГУ. Юрид. ф-тет. – Л., 1973. – 18л.
991268
  Богаевский Б. Орудия производства и домашние животные Триполья / Б. Богаевский. – Л, 1937. – 311с.
991269
  Фоломьев А.Н. Орудия труда / А.Н. Фоломьев. – М, 1984. – 109с.
991270
  Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1977. – 216с.
991271
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Г.Ф. Коробкова. – М., 1969. – 216с.
991272
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1969. – № 158 : Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Коробкова Г.Ф.
991273
  Сорокин В.Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско=Прутского междуречья / В.Я. Сорокин. – Кишинев, 1991. – 158с.
991274
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л.В. Писарская. – Москва : Московский рабочий, 1957. – 114 с.
991275
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л.В. Писарская. – 2-е доп. изд. – Москва : Московский рабочий, 1960. – 124 с.
991276
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
991277
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 3-е]. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
991278
  Гончаренко В.С. Оружейная палата : путеводитель / В.С. Гончаренко, В.И. Нарожная. – Москва : Прогресс, 1976. – 184 с.
991279
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 4-е]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
991280
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 5-е]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Тит. л. парал. на англ., нем. фр. яз. - Миниатюрное издание
991281
  Писаревская Л.В., Мартынова М.В. Оружейная палата / Л. Писарская, М. Мартынова. – [Изд. 6-е]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 238 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
991282
  Смирнова Е.И. Оружейная палата в Кремле / Е.И. Смирнова. – Москва, 1971. – 80с.
991283
   Оружейная палата Кирилло-Белоезерского монастыря, по описным книгам 1668 года. – Санкт-Петербург : В типографии Якова Трея, 1851. – 45 с.
991284
  Писаревская Л.В. Оружейная палата. / Л. Писарская. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 168 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
991285
  Арсеньев К.К. Оружейная палату : Путеводитель ; с рисунками / Сост. Ю.В. Арсеньев и В.К. Трутовский, хранители Оружейн. палаты. – 3-е изд. – Москва : [Тип. О-ва распространения полез. кн., преемник В.И. Воронов], 1911. – X, 326 с., 42 л. ил. – Экз. № 50257 дефектный, 42 л. ил. отсутсует


  Темы: История. Исторические науки -- Россия -- Период феодализма (4 в. - 1861 г.) -- Период усиления феодально-крепостнического гнета, зарождения буржуазных отношений и развития абсолютизма (20-е гг. 17 в. - кон. 18 в.) -- Дворянская империя 20-50-х ...
991286
   Оружейная плата. – Москва, 1958. – 357с.
991287
   Оружейная плата. – М, 1964. – 343с.
991288
   Оружейная плата. – М, 1967. – 15с.
991289
   Оружейная плата. – М, 1970. – 14с.
991290
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.1. – 1991. – 111с.
991291
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.2. – 1991. – 175с.
991292
  Ашурков В.Н. Оружейного дела надзиратель. Жизнь и деятельность тульского механика Алексея Сурнина (1767-1811) / Ашурков В.Н. – Тула : Приокское книжное издательство,, 1969. – 64с.
991293
  Рожицын Ю.М. Оружейных дел мастер / Ю.М. Рожицын. – Алма Ата, 1985. – 107с.
991294
  Крапивин В.П. Оруженосец Кашка // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 565-690. – (Б-ка пионера)
991295
  Крапивин В.П. Оруженосец Кашка : повесть / Владислав Крапивин ; рис. Е.Медведева. – Москва : Детская литература, 1980. – 142 с.
991296
  Кривицкий А. Оруженосцы дьявола / А. Кривицкий. – Москва, 1976. – 144с.
991297
  Проэктор Д.М. Оруженосцы третьего рейха / Д.М. Проэктор. – Москва, 1971. – 197с.
991298
  Городской Я.З. Оружие / Я.З. Городской, 1942. – 29с.
991299
   Оружие. – М, 1975. – 159с.
991300
  Казакявичюс В.К. Оружие балтских племен II - VIII веков на территории Литвы / В.К. Казакявичюс. – В, 1988. – 158с.
991301
  Жичка Ф.Д. Оружие берут сыновья : повесть / Ф.Д. Жичка. – Минск : Беларусь, 1968. – 279 с.
991302
  Федосеев Семен Оружие большого шантажа : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
991303
   Оружие борьбы. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 192 с.
991304
  Иванов Н.А. Оружие вне закона. / Н.А. Иванов, В.В. Богач. – Хабаровск, 1989. – 140с.
991305
  Бабенко М. Оружие возмездия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Украина приняла Закон "О санкциях" - власть получила инструмент, позволяющий ограничить работу российских компаний в стране. Но пользоваться им будут крайне осторожно.
991306
  Абалкин Н.А. Оружие гуманизма : критико-публицист. очерки / Н.А. Абалкин. – Москва : Советский писатель, 1970. – 192 с.
991307
  Федосеев Семен Оружие для Земли обитованной : арсенал / Федосеев Семен, Щербаков Владимир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 126-136 : Фото
991308
  Лоим В.Б. Оружие для спортивного фехтования / В.Б. Лоим. – М., 1953. – 71с.
991309
  Гриб А.А. Оружие древнего народа Индии и трагедия Роберта Оппенгеймера // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 166-177.
991310
  Алиев А.А. Оружие древних албанов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Алиев А. А.; Тб.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
991311
  Штейнман Г. Оружие животных / Г. Штейнман. – М, 1984. – 144с.
991312
  Ротшильд Дж. Оружие завтрашнего дня / Дж. Ротшильд. – М., 1966. – 216с.
991313
  Есаян С.А. Оружие и военное дело древней Армении (III-I тыс. до н. э.) / С.А. Есаян. – Ереван : Академия наук Армянской ССР, 1966. – 155, [5] с.
991314
  Детваи Я. Оружие и люди : роман ; [авт. пер. с вен.] / Янош Детваи. – Москва : Военное издательство, 1966. – 227 с. : ил.
991315
  Дайсон Ф. Оружие и надежда / Ф. Дайсон. – М., 1990. – 282с.
991316
  Волкогонов Д.А. Оружие истины / Д.А. Волкогонов. – Москва : Политиздат, 1987. – 208 с. – (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма)
991317
  Соколов Л.Ф. Оружие как признак состава преступления при посягательствах на общественную безопасность : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Соколов Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
991318
  Вернер Э. Оружие Китая = Chinese weapons : развитие традиционного оружия / Эдвард Вернер ; [пер. с англ. И.А. Емеца]. – Москва : Центрполиграф, 2009. – 155, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ. ориг. - Загл. и авт. ориг.: Chinese weapons / E. Werner. – ISBN 978-5-9524-4171-2
991319
  Ниссес Е.Я. Оружие клеветников. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1981. – 81с.
991320
  Федосеев Семен Оружие крайнего случая : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 142-148 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
991321
  Манчестер У. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. / У. Манчестер. – М., 1971. – 487с.
991322
  Рябчук П.И. Оружие ленинской правды / П.И. Рябчук. – М., 1964. – 40 с.
991323
  Перский Б.И. Оружие массового пораажения и защита от него / Б.И. Перский. – М, 1973. – 63с.
991324
  Миронов Н.И. Оружие массового поражения / Н.И. Миронов, Ю.Д. Чупров. – М., 1971. – 263с.
991325
   Оружие мира. – Л, 1951. – 280с.
991326
  Кайтуков Г.Х. Оружие мира : стихотворения и поэмы / Г.Х. Кайтуков. – Джауджикау, 1951. – 88 с.
991327
  Горбачевский Б.С. Оружие мысли / Б.С. Горбачевский. – Москва, 1971. – 192с.
991328
  Артамонов И.И. Оружие обреченных : Систем. анализ идеол. диверсии / И.И. Артамонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 365 с. – Библиогр. в примеч.: с. 344-362
991329
  Емельянов Т.Ф. Оружие обреченных / Т.Ф. Емельянов. – М., 1982. – 128с.
991330
   Оружие обреченных. – Минск, 1983. – 239с.
991331
  Крайнов К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнов. – Москва, 1978. – 672с.
991332
  Первенцев А.А. Оружие памяти : Избранное / А.А. Первенцев. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 424 с.
991333
  Силаев Б.Д. Оружие победы / Б.Д. Силаев. – Киев
Кн.1. – 1983. – 349с.
991334
   Оружие победы. – М, 1985. – 304с.
991335
  Силаев Б.Д. Оружие победы / Б.Д. Силаев. – Киев
Кн.2. – 1987. – 381с.
991336
  Грабин В.Г. Оружие победы / В.Г. Грабин. – М, 1989. – 543с.
991337
   Оружие Победы. – М, 1978. – 79с.
991338
  Цвилюк С.А. Оружие пролетарской солидарности / С.А. Цвилюк. – Киев, 1986. – 205с.
991339
  Ануреев И.И. Оружие противоракетной и противокосмической обороны / Ануреев И.И. – Москва : Воениздат, 1971. – 303 с. : ил., карт. – Список лит.: с. 301 (18 назв.)
991340
  Рыбак Н.С. Оружие с нами : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 160с.
991341
   Оружие сатиры. – Москва, 1967. – 48с.
991342
   Оружие сильных. – М, 1963. – 33с.
991343
  Шевелов В.М. Оружие сильных. / В.М. Шевелов. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1959. – 231 с.
991344
   Оружие славы. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Военное издательство, 1985. – 126 с.
991345
  Медикова Мария Оружие совершенства : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото


  Рудольфо Валентино
991346
  Томпкинс Д.С. Оружие третьей мировой войны. / Д.С. Томпкинс. – М., 1969. – с.
991347
  Сотников И.В. Оружие чести / И.В. Сотников. – Уфа, 1957. – 274с.
991348
  Дурасов Дмитрий Оружие чести : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 164-176 : Ілюст.
991349
   Оружие шпионажа. – М, 1994. – 220с.
991350
  Винклер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века / П. Винклер. – С.-Петербург : Типография И.А. Ефрона, 1894. – [8], 399 с.
991351
  Воробченко В.И. Оружием большевистской сатиры / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1981. – 176 с.
991352
  Ивлев И.А. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения окупир. территории СССР, 1941-1944 гг. / И.А. Ивлев, А.Ф. Юденков. – Москва, 1988. – 285с.
991353
  Кассис В.Б. Оружием лжи и диверсий / В.Б. Кассис. – М., 1983. – 135с.
991354
  Абдуллаев К.Н. Оружием печатного слова : (газ. Сов. Туркменистана в идеол. обеспечении разгрома басмачества в Сред. Азии) / К.Н. Абдуллаев ; отв. ред. Г.А. Трукан ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1989. – 141, [2] с.
991355
  Алексеев В.А. Оружием политической сатиры / В.А. Алексеев. – Москва : Мысль, 1979. – 244 с. : ил.
991356
  Надимьянов В.Ф. Оружием правды: Идейно-полит. работа парт. орг. и партиз. формирований среди населения зап. обл. УССР в годы Велик. Отеч. войны / В.Ф. Надимьянов. – Львов, 1985. – 167с.
991357
  Нечиталюк М.Ф. Оружием публициста / М.Ф. Нечиталюк. – Львов, 1981. – 231с.
991358
  Михновский Д.В. Оружием сатиры - против религии / Д.В. Михновский. – Ленинград : Художник РСФСР, 1963. – 78 с.
991359
  Биркан П.Р. Оружием слова : Эстетич. взгляды и творчество И. Бехера / П.Р. Биркан. – Ленинград : Советский писатель : Ленинградское отд-ние, 1959. – 286 с.
991360
  Булацкий Г.В. Оружием слова / Г.В. Булацкий. – Минск, 1968. – 116с.
991361
   Оружием слова. – М, 1978. – 415с.
991362
  Купавгорская А.П. Оружием слова / А.П. Купавгорская. – Л, 1981. – 160с.
991363
   Оружием слова. – М, 1985. – 294с.
991364
  Орлов П. Оружием смеха / П. Орлов. – Горький : Горьковское кн. изд., 1958. – 150 с.
991365
  Малятников О. Оружием смеха : рассказ о Херлуфе Бидструпе - художнике, гражданине, борце за мир / О. Малятников; ред.: И. Башкирова. – Москва : Политическая литература, 1966. – 88 с.
991366
  Маркелова Л.П. Оружием творчества: (О деятельности Науч.-техн. совета при Гос. ком. обороны в годы Великой Отеч. войны). / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 143с.
991367
  Тепляков Н.Г. Оружием художественного слова / Н.Г. Тепляков. – Тула, 1956. – 71с.
991368
  Єрмоленко В. Орфей , Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети XIX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 83-98. – ISSN 0235-7941
991369
  Сморж Л.А. Орфей в эпоху звездолетов / Л.А. Сморж. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 116 с.
991370
  Богданов Б. Орфей и древната митология на Балканите / Б. Богданов. – София, 1991. – 161 с.
991371
  Колощук Н.Г. Орфей та Нарцис у парі, або Модерн крізь призму архетипних образів его-тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 64-71. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
991372
  Шульга Б. Орфей Українського радіо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 14


  Видатному диктору, корифею Українського радіо, заслуженому артисту України Андрію Федоровичу Євенку виповнилося 100 років від дня народження.
991373
  Кононенко Т.П. Орфіки (орфізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139-140. – ISBN 966-316-069-1
991374
  Івченко А.О. Орфографiчний словник української мови : [ понад 40000 слів ] / Анатолій Івченко. – 7-е вид., виправл. – Харків : Фоліо, 2008. – 528 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-03-4062-6
991375
  Булыко А.Н. Орфографическая система древней белорусской письменности : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булыко А. Н. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1966. – 24 с.
991376
  Маансо В.А. Орфографические навыки и их связь с умением чтения в 5-8 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Маансо В.А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 35л.
991377
  Порецкая Р.Э. Орфографический морской словарь / Р.Э. Порецкая. – М., 1974. – 293с.
991378
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
991379
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
991380
   Орфографический практикум по русскому языку : (учебно-методическая разработка). – Киев
Вып. 1. – 1968. – 118 с.
991381
   Орфографический практикум по русскому языку. – К, 1970. – 124с.
991382
  Шапошников И.Н. Орфографический словарик с приложением заданий для письменных упражнений по словарю / И.Н. Шапошников. – 13-е изд., испр. – М.-Л., 1929. – 240с.
991383
  Шапошников И.Н. Орфографический словарь / И.Н. Шапошников. – 15-е изд. – М., 1931. – 160с.
991384
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь : для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 35-е изд. – Москва, 1980. – 224с.
991385
  Ижакевич Г.П. Орфографический словарь : для начальных классов / Г.П. Ижакевич, Т.К. Черторижская, Н.Г. Озерова. – 2-е изд., стер. – Киев : Радянська школа, 1988. – 168 с.
991386
   Орфографический словарь. – 2-е изд., стер. – К, 1989. – 167с.
991387
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Минск, 1950. – 199с.
991388
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – М., 1951. – 199с.
991389
   Орфографический словарь казахского языка. – Алма-Ата, 1963. – 576с.
991390
   Орфографический словарь крымского-татарского языка. – Симферополь, 1939. – 272с.
991391
  Черемисов К.М. Орфографический словарь русских заимствованных слов. / К.М. Черемисов. – Улан-Удэ, 1956. – 37с.
991392
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1956. – 1260с.
991393
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1957. – 1260с.
991394
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1958. – 1260с.
991395
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1963. – 1040с.
991396
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1967. – 1040с.
991397
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1968. – 612с.
991398
   Орфографический словарь русского языка : Около 104 000 слов. – 9-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 520с.
991399
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1970. – 520с.
991400
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 520 с.
991401
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1974. – 480с.
991402
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка / ред. С.Г. Бархударов. – 14-е изд., стереотип. – Москва : [б. и.], 1976. – 480 с.
991403
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / ред. С.Г. Бархударов. – 16-е изд. – Москва : [б. и.], 1978. – 476 с.
991404
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 16-е. – Москва : Русский язык, 1979. – 480с.
991405
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / под ред. С.Г. Бархударова, Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз. – 17-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1980. – 480 с.
991406
   Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Т. Бархударова и др.; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 18-е изд., испр. – Москва : Русский язык, 1981. – 478 с.
991407
   Орфографический словарь русского языка. – 19 изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1982. – 478с.
991408
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106000 сл. / [под ред. С.Г. Бархударова и др. ; подгот. Б.З. Букчиной, Н.Г. Бландовой, Л.П. Калакуцкой и др. ; АН СССР, Ин-т рус. яз.]. – 20-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1983. – 478 с.
991409
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Русский язык, 1984. – 464с.
991410
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 24-е, испр. – Москва : Русский язык, 1986. – 399с.
991411
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / С.Г.Бархударов. – 25-е,. – Москва : Русский язык, 1987. – 400с.
991412
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов ; АН СССР, Ин-т русского языка. – 26-е изд., стереотип. – Москва : Русский язык, 1988. – 400 с. – ISBN 5-200-00305-9
991413
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов / ред. С.Г. Бархударов. – 27-е изд., стереотипное. – Москва : Русский язык, 1989. – 397 с.
991414
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1991. – 414с.
991415
  Бархударов С.Г. Орфографический словарь русского языка : 80 000 слов / Под ред. С.Г. Бархударова. – Москва : Оникс, Мир и образование, 2005. – 784 с. – ISBN 5-488-00119-0


  Содержит лексику современного русского языка, включает многие научные и научно-технические термины, историзмы и т.п.
991416
  Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
991417
   Орфографический словарь современного русского языка : Сост. Э.В. Белик. – Донецк : БАО, 2002. – 768с. – ISBN 966-548-382-Х
991418
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач. семилетней и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва, 1944. – 196с.
991419
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – 5-е изд. – Москва, 1938. – 160с.
991420
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – Москва, 1939. – 160 с.
991421
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 9-е изд. – М., 1935. – 160с.
991422
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 3-е изд. – Москва, 1936. – 160 с.
991423
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 4-е изд. – М., 1937. – 160с.
991424
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 7. – М., 1951. – 191с.
991425
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 8. – М., 1952. – 190с.
991426
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 9. – М., 1953. – 192с.
991427
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся V-XI классов. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 18. – М., 1962. – 208с.
991428
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 10. – М., 1954. – 190с.
991429
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 11. – М., 1955. – 191с.
991430
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 12. – М., 1956. – 190с.
991431
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 13. – М., 1957. – 208с.
991432
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 15. – М., 1958. – 208с.
991433
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 17. – М., 1961. – 208 с.
991434
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 20. – М., 1964. – 208с.
991435
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 21. – М., 1966. – 208с.
991436
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 22. – М., 1967. – 208с.
991437
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 23. – М., 1968. – 208с.
991438
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 25. – М., 1970. – 208с.
991439
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 26. – Москва, 1971. – 208 с.
991440
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 27-е изд. – М., 1972. – 224с.
991441
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 28-е изд. – М., 1973. – 224с.
991442
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 29-е изд. – Москва, 1974. – 224с.
991443
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 31-е изд. – М., 1976. – 224с.
991444
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 32-е изд. – М., 1977. – 224с.
991445
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 34-е изд. – М., 1979. – 224с.
991446
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 36-е изд. – Москва, 1981. – 224с.
991447
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 37-е изд. – М., 1982. – 224с.
991448
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 39-е изд. – М., 1986. – 224с.
991449
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 40-е изд. – М., 1988. – 221с.
991450
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 223с.
991451
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 224с.
991452
  Сарджвеладзе З.А. Орфографическо-фонетические особеннсоти грузинских письменных памятников XI-XIII вв : Автореф... канд. филол.наук: / Сарджвеладзе З. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 20л.
991453
  Горланова В.П. Орфография "Ведомостей" эпохи Петра I : Автореф... канд. филол.наук: / Горланова В. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 12л.
991454
  Тоцкий П.С. Орфография без правил / П.С. Тоцкий. – М, 1991. – 142с.
991455
  Имазов М.Х. Орфография дунганского языка / М.Х. Имазов. – Фрунзе, 1977. – 168с.
991456
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина. – Москва, 1970. – 287с.
991457
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
991458
   Орфография и пунктуация. – 5 изд., испр. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1977. – 192 с.
991459
  Волохина Г.А. Орфография и пунктуация / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – Воронеж, 1980. – 160с.
991460
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1984. – 199 с.
991461
   Орфография и пунктуация : сборник диктантов по русскому языку ; учебное пособие. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 103 с. – ISBN 5-7455-0192-8
991462
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева. – Москва, 1994. – 330с.
991463
  Приступа Г.Н. Орфография и пунктуация в таблицах и заданиях: С элементами программир. обучения. / Г.Н. Приступа. – М., 1979. – 120с.
991464
   Орфография и пунктуация русского языка. – Ростов -на-Дону, 1962. – 140 с.
991465
   Орфография и пунктуация русского языка : учебное пособие. – Изд. 2-е. допол. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1966. – 247 с.
991466
  Каверина В.В. Орфография изданий "Российской грамматики" М.В. Ломоносова XVIII-XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-91. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
991467
   Орфография марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 26 с.
991468
   Орфография собственных имен : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1965. – 147 с.
991469
  Балинская В.И. Орфография современного английского языка / В.И. Балинская. – Москва : Высш. школа, 1967. – 327с. – (Библиотека филолога)
991470
   Орфография тюркских литературных языков СССР. – Москва, 1973. – 302 с.
991471
  Янчук Н. Орфографічна грамотність як складова фахової підготовки майбутніх учителів-філологів // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 305-307


  Стаття присвячена використанню інтерактивних методів навчання в процесі підготовки слухачів підготовчих курсів до ЗНО на заняттях з математики. Зазначено, що послідовність застосування таких технологій впливають на якість вивчення навчального матеріалу.
991472
  Хом"як І. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
991473
  Пазяк М.М. та ін. Орфографічний практикум з української мови / М.М. та ін. Пазяк. – К., 1977. – 78с.
991474
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – Київ, 1961. – 494с.
991475
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – 20-е вид. – Київ, 1976. – 222с.
991476
  Головащук С.І. Орфографічний словник 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 8-ме вид. перероб. і доп. – К., 1994. – 208с.
991477
  Леві Д. Орфографічний словник для початкової середньої школи / склали Д. Леві, Г. Левченко і Л.Рак ; Науково-дослідний інститут Мовознавства АН УСРР. – Київ : Радянська школа, 1936. – 272 с.


  Авт. КУ - Левченко Григорій Андріанович (1901-1944)
991478
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для середньої школи / І.М. Кириченко. – 2-е вид. – Київ, 1950. – 244с.
991479
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – Київ, 1949. – 256с.
991480
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 3-є вид. – Київ, 1951. – 256с.
991481
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 5-е вид. – Київ, 1954. – 256с.
991482
  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Карачун. – Київ : Криниця, 1999. – 528с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-00-4
991483
  Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови : понад 23 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0758-1
991484
   Орфографічний словник української мови : близько 114 000 слів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 856с.
991485
   Орфографічний словник української мови. – К, 1976. – 856с.
991486
   Орфографічний словник української мови. – К, 1977. – 856с.
991487
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – К., 1993. – 400с.
991488
   Орфографічний словник української мови : Близько 120 000 слів. – Київ : Довіра, 1994. – 864 с. – ISBN 5-85154-112-1
991489
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – Київ, 1995
991490
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : близько 35 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Наукова думка, 1996. – 400 с. – ISBN 966-00-0197-5
991491
   Орфографічний словник української мови : Близько 125 000 слів. – 2-ге вид.,випр. і допов. – Київ : Довіра, 1999. – 989с. – (Словники України). – ISBN 966-507-051-7
991492
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : Близько 36 000 слів / А.А. Бурячок. – 4-е вид., доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2002. – 464с. – (Сер.Словники України). – ISBN 966-00-0811-2
991493
   Орфографічний словник української мови : 150 000 слів. – Харків : Сінтекс, 2004. – 1087, [1] с. – ISBN 966-7070-69-7
991494
  Івченко А.О. Орфографічний словник української мови : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
991495
  Бурячок А.А. Орфографічний словник учня / А.А. Бурячок. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 288с. – ISBN 966-7437-41-8
991496
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – Київ, 1955. – 495с.
991497
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – Київ, 1958. – 80с.
991498
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – 2-е вид. – К, 1959. – 84с.
991499
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – 11-е вид., доп. і перероб. – Київ, 1967. – 271с.
991500
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 4-е вид. – Київ, 1953. – 256с.
991501
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 7-е вид., випр. – Київ, 1961. – 256с.
991502
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи. / І.М. Кириченко. – 9-е вид. – Київ, 1964. – 256с.
991503
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 4 - 10-ті кл. / С.І. Головащук. – 5-те вид. – К., 1987. – 160с.
991504
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., випр. – Київ : Освіта, 1992. – 176с.
991505
  Кротевич Е.В. Орфографічний словничокчужих слів / Е.В. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 68с.
991506
  Мариненко І. Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 1 (74). – С. 57-67. – ISSN 2522-1272
991507
  Цюпа М.А. Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 358-363.
991508
  Олійник Н.В. Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISBN 978-966-171-013-8
991509
  Тищенко-Монастирська Орфографічні особливості кримчацького рукопису джонк та писемна традиція кримчаків // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер (голов. ред.), С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6. – С. 22-31. – ISSN 0027-2803
991510
  Ситдикова Ірина Вілоріївна Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Ситдикова Ірина Вілоріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.144-160
991511
  Ситдикова І.В. Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Ситдикова І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 15с.
991512
  Барбіл О. Орфографічні особливості новолатинської мови / О. Барбіл, Н. Шепа // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород, 2019. – Вип. 17. – С. 17-25. – ISSN 2617-3921
991513
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.02.05. / Лабенко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
991514
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Лабенко Ольга Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. + Додатки: л. 174-182. – Бібліогр.: л. 161-173
991515
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : дис. … канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 230 арк. – Додатки: арк. 215-230. – Бібліогр.: арк. 187-214
991516
  Бойко І.А. Орфографічні особливості суплетивів сучасної французької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Бойко Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
991517
  Мазниченко В.М. Орфографічні особливості українських антропонімів у французькій мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 29)


  Розглядаються особливості орфографічного відтворення українських антропонімів у французькій мові. Пропонуються основні принципи для вироблення єдиних орфографічних правил передачі цих власних імен.
991518
  Капелюшний А. Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 302-311. – ISSN 2078-1911
991519
  Гончарова О.О. Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 138-143


  Через значний вплив англійської мови як мови міжкультурної комунікації на нідерландську, у текстах, створених нідерландцями, все частіше можна спостерігати написання англійських слів за правилами правопису нідерландської мови або суміші англійської та ...
991520
  Ажнюк Б.М. Орфографічні та орфоепічні англізми в українській мові // Мова. Людина. Світ : Збірник наукових статей / МОНУ; Київський нац. лінгвістичний ун-т; Відп. ред. Тараненко О.О.; Редкол.: Артемчук Г.І., Болдирєв Р.В., Воробйова О.П., Манакін В.М. та ін. – Київ : КНЛУ, 2006. – С. 332-341
991521
  Кромбет О.В. Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 179-182. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті окреслено особливості орфографічних традицій письма французької мови доби Відродження та показано, як ці лінгвістичні принципи реалізуються в наукових трактатах відомих граматистів століття. Представлено їхні орфографічні нововведення згідно з ...
991522
   Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови : Навчальний посібник / М.М. Фащенко, О.В. Антонюк, З.І. Волосевич, О.В. та ін. Данильченко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І. Мечникова; Авт.:М.М.Фащенко, О.В.Антонюк, З.І.Волосевич, О.В. Данильченко та ін. – Одеса : Астропринт, 2003. – 240с. – ISBN 966-318-009-9
991523
  Кам"янець В. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 84-90. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
991524
  Лужецька Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 470-478. – ISSN 2411-4758
991525
  Жук В.А. Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
991526
  Єлісовенко Ю. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 143-153.
991527
  Єлісовенко Ю.П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 15-22


  Розглядаються теоретичні й практичні питання орфоепії української літературної мови та важливі аспекти орфоепічної підготовки телевізійних журналістів. Аналізуються причини низького рівня орфоепічної культури в Україні, звертається увага на відсутність ...
991528
   Орфоепічний словник. – К, 1984. – 629с.
991529
   Орфоепічний словник. – Київ : Радянська школа, 1986. – 118 с.
991530
   Орфоепічний словник української мови. – Київ, 1994. – 867 с.
991531
   Орфоепічний словник української мови : в 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – ISBN 966-507-109-2
Т. 1 : А - П. – 2001. – 955 с.
991532
   Орфоепічний словник української мови : d 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – (Словники України). – ISBN 966-507-109-2; 966-507-116-5 (т.2)
Т. 2 : О - Я. – 2003. – 918 с.
991533
  Русанівський В.М. Орфоепічний словник української мови / В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – Київ; Ірпень : Перун, 2006. – 208с. – (Словники України для школярів та студентів). – ISBN 966-569-211-9
991534
  Погрібний М.І. Орфоепічний словник. / М.І. Погрібний. – Київ, 1983. – 629с.
991535
  Тичина К. Орфоепічні девіації в мовленні українців: голосні звуки // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.А. Войцева, Т.М. Шевченко [та ін.]. – Одеса, 2020. – Вип. 11. – С. 97-101. – ISBN 978-617-689-397-4
991536
  Дьячук С. Орфоепічні помилки в мовленні студентів технічних спеціальностей // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 420-423
991537
  Миронюк Н.П. Орфоепія в 4-8 класах / Н.П. Миронюк. – Київ, 1986. – 143с.
991538
  Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах / М.С. Вашуленко. – Київ, 1982. – 104с.
991539
  Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 31-38. – ISSN 0373-658Х
991540
  Белогурова О.О. Орфоэпическая норма современного немецкого языка. Стабильность и толерантность // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 62-65. – ISBN 966-594-420-7
991541
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1983. – 704с.
991542
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1985. – 704с.
991543
   Орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы : около 65 000 слов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 684 с.
991544
   Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы.Около 65000 слов. – 6-е изд.,стереотипное. – Москва : Русский язык, 1997. – 688с. – ISBN 5-200-02422-6
991545
  Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
991546
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы : около 63 500 слов. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 704с.
991547
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 704 с. – ISBN 5-200-00315-6
991548
  Эфенди-Заде Орфоэпия азербайджанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфенди-Заде А.Р.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
991549
  Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козлянинова. – М, 1967. – 136с.
991550
  Симоненкова Л.Н. Орфоэпия и офрография на уроках фонетики в 5 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Симоненкова Л.Н.; МП УССР. НИИ педагогики. – К., 1958. – 16л.
991551
  Шкуратяна Н.Г. Орфоэпия на уроках фонетики и морфологии украинского языка в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шкуратяна Н.Г. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
991552
  Карагулян Тереза Аршавировна Орфоэпия современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Карагулян Тереза Аршавировна; АН Арм.ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1975. – 84л.
991553
  Климанова Р.А. Орфоэпия французского языка. / Р.А. Климанова. – М, 1973. – 219с.
991554
   Орхан Памук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.8-23. – ISSN 0320 - 8370


  [Бесіда з турецьким письменником Орханом Памуком про його життя і творчість, про новий роман "Мене називають червоним". Ця публікація є передруком статті із газ. "Дзеркало тижня".- 2004.- № 25(26 трав.). С.19.]
991555
  Герасимов С.О. Орхидеи / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 208 с.
991556
  Ципперт Ганс Орхидеи : Цветы соблазна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
991557
  Черевченко Т.М. Орхидеи в культуре / Т.М. Черевченко, Г.П. Кушнир. – К., 1986. – 198с.
991558
  Поддубная- Арнольди Орхидеи и их культура / Поддубная- Арнольди. – М, 1957. – 176с.
991559
   Орхидеи нашей страны. – Москва : Наука, 1991. – 221с.
991560
   Орхидология на рубеже XIX - XX столетий : [сб. статей] / Нац. акад. наук Украины, Нац. ботан. сад им. Н.Н. Гришко ; [сост.: Р.В. Иванников]. – Киев : НБС им. Н.Н. Гришко, 2016. – 255, [1] с. : ил., портр. – ISBN 978-966-02-7140-1
991561
  Капітанчик О. Орхідеї : перша збірка вибраних поезій / Олександер Капітанчик. – Ессен ; Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. – 266, [2] с. : портр.
991562
   Орхідеї. – Київ : Просвіта, 2001. – 224с. – ISBN 966-7115-14-3
991563
  Альохін О.О. Орхідеї Далекого Сходу / О.О. Альохін, М.Б. Гапоненко, В.Г. Собко; НАНУ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка; МОНУ; За ред. В.Г. Собка. – Київ, 2003. – 204с. – ISBN 966-306-010-7
991564
  Собко В.Г. Орхідеї України АН УРСР. Центральний республіканський ботанічний сад / В.Г. Собко. – К., 1989. – 190с.
991565
   Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии. – [б. м.] : [б. и.], 2000. – 42, [1] с. : табл.
991566
   Орша. – Минск, 1962. – 124с.
991567
   Орша. – Минск, 1967. – 135с.
991568
   Орымбек Ахметбекович Жаутыков. – Алма-Ата, 1981. – 52с.
991569
  Яценко Г. Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 349-355. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
991570
   Оса, 1991. – 110с.
991571
  Залка Милош Осада / Залка Милош. – М, 1983. – 350с.
991572
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1960. – 367с.
991573
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1963. – 367с.
991574
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 352с.
991575
  Миксат К. Осада Бестерце / К. Миксат. – Москва, 1956. – 208 с.
991576
  Миксат К. Осада Бестерце : (История одного чудака) / К. Миксат. – Москва : Художественная литература, 1972. – 208с. – (Народная библиотека)
991577
  Унгвари К. Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны = The siege of Budapest : one hundred days in World War II / Кристиан Унгвари ; [пер. с англ. А.Л. Андреева]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 443, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – ISBN 978-5-227-04597-3
991578
  Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. / М.В. Васильев. – Москва, 1953. – 104с.
991579
  Костенко М.И. Осада и сдача крепости П.-Артур : Мои впечатления / Генерал-майор М.И. Костенко. – Киев : типография Окружного штаба, 1906. – [2], II, 276 с.
991580
  Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
991581
  Кутузов А.В. Осада Ленинграда в зеркале информационной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 70-75. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
991582
  Золя Э. Осада мельницы / Э. Золя. – М., 1938. – 48с.
991583
  Панч П. Осада ночи / П. Панч; Авториз. пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 251с.
991584
  Сарсе Ф. Осада Парижа 1870-1871 : впечатления и воспоминанияпер. : с фр. / Ф. Сарсе. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова ; [Печ. в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1914. – 352 с.


  На форзаце подпись: А. Иващенко
991585
  Комов В.Е. Осада с разминкой: Сатир. и юморист. рассказы. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1989. – 157с.
991586
  Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
991587
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
991588
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
991589
  Гверацци Ф.Д. Осада Флоренции / Ф.Д. Гверацци. – Москва-Л., 1934. – 629с.
991590
   Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
991591
  Бехрамоглу А. Осаджений : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 176. – ISSN 0320-8370
991592
  Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1-x-Gex структур газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Журавльов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
991593
  Кленова М.В. Осадки Арктического бассейна по материалам дрейфа л/п "Г.Седов2. / М.В. Кленова. – М, 1962. – 105с.
991594
  Литвинов И.В. Осадки в атмосфере и на поверхности земли / И.В. Литвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 208с.
991595
  Токмаков А.И. Осадки в Украинских Карпатах : Текст лекций / А.И. Токмаков; МВиССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. Каф. гидрологии и климатологии. – Черновцы, 1974. – 56с.
991596
  Венюков П.Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1895. – 158с. + Табл.3. – Отд.оттиск из Тр.С.Петербургского Общ.Естествоисп.Отд.Геол.и Минерал, Т.23. – (Труды Мугоджарской экспедиции 1889 года ; №1)
991597
  Близнин Г. Осадки и дифтерит : Несколько данных по заболеваемости дифтеритом и скарлатиной в Херсонской губ. за 10 лет (с 1887 по 1896 г.) / Г. Близнин : Тип. Имп. Акад. Наук. – 4 с. – Отд. оттиск
991598
  Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
991599
   Осадконакопление в Балтийском море. – М, 1981. – 247с.
991600
  Клюева В.А. Осадконакопление в водохранилищах бассейна Нижнего Дона / В.А. Клюева, Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
991601
   Осадконакопление и генезис углей карбона СССР. – Москва : Наука, 1971. – 276с.
991602
  Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене / Э.И. Равский. – Москва : Наука, 1972. – 336с.
991603
   Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 216с.
991604
   Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. – М, 1978. – 211с.
991605
  Цихоцкая Н.Н. Осадконакопление на поднятии Гамбурцева в позднем палеоцене // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
991606
  Игнатова В.Ф. Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от евразийского континента к Тихому океану. / В.Ф. Игнатова, Г.И. Худяков. – М., 1983. – 120с.
991607
  Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количеств. распределение осадочного материала. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1974. – 438с.
991608
  Голдырев Г.С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. / Г.С. Голдырев. – Новосибирск, 1982. – 182с.
991609
  Шимкус К Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время. / К Шимкус. – М., 1981. – 240с.
991610
  Личков Б.Л. Осадкообразование, денудация и изменения органического мира / Б.Л. Личков, 1945. – С. 123-126
991611
   Осадная башня штурмующих небо. – Л, 1980. – 271с.
991612
  Славнитский Н.Р. Осадные операции русских войск в годы Северной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
991613
  Литовченко С.Д. Осадные орудия Марка Антония - сложный путь к поражению // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-617-578-222-4
991614
   Осадова кополімеризація 4-вінілпіридину зі стиролом / О. Ніколаєва, Л. Вретік, Е. Яновська, О. Кондратенко, Г. Тун // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Описано визначення реального складу кополімерів 4-вінілпіридину зі стиролом, що утворюються в умовах їх осадової кополімеризації у ССl4. Для цього було проведено кополімеризацію 4-вінілпіридину зі стиролом у різних співвідношеннях. Склад одержаних ...
991615
  Кулиш Е.А. Осадочная геология архея Алданского щита / Е.А. Кулиш. – М., 1983. – 208с.
991616
   Осадочная геология глубокометаморфизованных комплексов докембрия. – М, 1982. – 238с.
991617
  Ронов А.Б. Осадочная оболочка Земли : (количественные закономерности строения, состава и эволюции / А.Б. Ронов. – Москва : Наука, 1980. – 79с.
991618
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. – М, 1989. – 173с.
991619
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени: Седименто- и литогенез. – Москва : Наука, 1989. – 248с.
991620
  Нижинковская Т.Н. Осадочная реакция на рак результат взаимодействия иммуноглобулина С, характерного для рака, с сывороточным а-глобулинами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нижинковская Т. Н.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 24л.
991621
  Ольшанова К.М. Осадочная хроматография / К.М. Ольшанова. – М., 1963. – 104с.
991622
  Попов В.И. Осадочно-вулканогенные толщи Западной части горного Алтая и их металлогения / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1967. – 151с.
991623
   Осадочно-миграционная теория образования нефти и газа. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
991624
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1983. – 311с.
991625
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1989. – 181с.
991626
  Иванов В.В. Осадочные бассейны Северо-Восточной Азии / В.В. Иванов. – М., 1985. – 209с.
991627
   Осадочные бессейны Дальнего Востока СССР и перспективы их недфтегазоносности. – Л, 1987. – 262с.
991628
  Зарицкий П.В. Осадочные геологические формации : для студентів 5 курса - литологов геологического отделения геолого-географического факультета / П.В. Зарицкий ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 58, [2] с. – Библиогр.: с. 57-58. – ISBN 978-966-623-626-8
991629
   Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Верхоянья (палеозой и нижний мезозой). – Новосибрск : Наука, 1976. – 136 с.
991630
   Осадочные и осадочно-вулканогенные формации. – К, 1975. – 160с.
991631
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 141с.
991632
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 144с.
991633
  Петтиджон Ф.Д. Осадочные породы / Ф.Д. Петтиджон. – Москва : Недра, 1981. – 751с.
991634
  Алиев А.Г. Осадочные породы Азербайджана : (Петрогр. характеристика нефтеносных обл.) / А.Г. Алиев, Э.А. Даидбекова. – Баку : Азнефтеиздат, 1955. – 332 с. : ил., схем. – Библиогр.: с. 322-328
991635
   Осадочные породы и руды. – К, 1978. – 284с.
991636
   Осадочные породы и руды. – К, 1980. – 303с.
991637
   Осадочные породы и руды. – К, 1984. – 248с.
991638
  Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану / А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
991639
  Вылцан И.А. Осадочные формации Горного Алтая : Общие вопросы геологии, методики изучения и классификации осадочных формаций Горного Алтая / И.А. Вылцан. – Томск : Томский ун-т, 1974. – 189с.
991640
  Вихерт А.В. Осадочные формации Западно-Верхоянского антиклинория и прилегающей территории. / А.В. Вихерт. – Москва, 1960. – 112с.
991641
  Жарков М.А. Осадочные формации кембрия Ангаро-Ленского прогиба / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – Новосибирск
1. – 1973. – 238 с.
991642
   Осадочные формации нефтегазоносных областей Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 178с.
991643
  Янов Э.Н. Осадочные формации подвижных областей СССР / Э.Н. Янов. – Л., 1983. – 236с.
991644
   Осадочные формации Сибирской платформы и Забайкалья. – Иркутск, 1978. – 167с.
991645
   Осадочные формации Средней Азии. – М, 1988. – 245с.
991646
  Седых А.М. Осадочные формации Туркменистана в связи с прогнозной оценкой наредкометально-титановые россыпи. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Седых А.М.; Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.геол. и хим.наук.АН ТССР. – Ашхабад, 1966. – 19л.
991647
  Вылцан Иван Августович Осадочные формации центральной части Горного Алтая : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Вылцан Иван Августович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
991648
   Осадочные функции и условия их образования. – Новосибирск, 1984. – 167с.
991649
   Осадочные функции Казахстана и слязанные с ними полезные ископаемые. – Алма-Ата, 1985. – 104с.
991650
   Осадочные функции. Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1984. – 228с.
991651
  Жарков М.А. Осадочные.. / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – с.
991652
  Озол А.А. Осадочный и вулканогенно-осадочный рудогенз бора / А.А. Озол. – М., 1983. – 206с.
991653
  Кулиш Е.А. Осадочный литогенез "зеленокаменного" этапа раннедокембрийской истории Кривбасса (петрохимический и литолого-фациальный аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. Яценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
991654
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 96
991655
   Осадчий Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183-184 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
991656
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 192-193. – ISBN 978-966-439-961-3
991657
   Осадчий Володимир Іванович [1955] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 104-105. – ISBN 966-95774-3-5
991658
   Осадчий Євген Олександрович // Лауреати Премії імені Тараса Шевченка Київського університету / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: В. Бугров, С. Кагамлик ; передм. Л. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 229-230. – ISBN 978-966-439-757-2
991659
  Талалай Л.Н. Осаенние гнезда: стихи / Л.Н. Талалай. – М., 1975. – 80с.
991660
  Цянь Чжун-шу Осажденая крепость / Цянь Чжун-шу. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381с.
991661
  Листова Л.П. Осаждение и дифференциации меди , свинца и цинка в условиях зоны осадкообразования / Л.П. Листова, Г.П. Бондаренко. – М, 1978. – 99с.
991662
   Осаждение из газовой фазы. – М, 1970. – 472с.
991663
  Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр,. – Библиогр.: с. 54-56
991664
   Осаждение пленок и покрытий разложением металлоорганических соединений. – М, 1981. – 322с.
991665
  Осипов К.А. Осаждение пленок из низкотемпературной плазмы и ионных пучков / К.А. Осипов, Г.Э. Фолманс. – Москва, 1973. – 87 с.
991666
  Назаретян А.М. Осаждение серебра из сульфитных электролитов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаретян А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 16л.
991667
  Рачинскене Осаждение электротехнических магнитных сплавов платина - кобальт и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Рачинскене Станислава-Гражина Станиславовна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
991668
  Цянь Чжуншу Осажденная крепость / Цянь Чжуншу. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509 с.
991669
  Азаров И И. Осажденная Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Воениздат, 1966. – 255 с., [6] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
991670
  Азаров И И. Осаждённая Одесса / И.И. Азаров. – Москва : Воениздат, 1962. – 211 с., [7] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
991671
  Азаров И.И. Осаждённая Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1975. – 260 с., [9] л. ил. : ил.
991672
  Центкевич А. и Осажденные вечным холодом / А. и Центкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 208с.
991673
  Евсеев А.К. Осажденный Севастополь / А.К. Евсеев. – Л., 1959. – 255с.
991674
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь : истор. роман / М.М. Филиппов. – Москва : Военное издательство, 1976. – 544 с.
991675
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – М, 1989. – 445с.
991676
  Навлицкая Г.Б. Осака. / Г.Б. Навлицкая. – Москва : Наука, 1983. – 287с.
991677
   Осам грчких песника. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1996. – 329, [1] c. – Парал. тит. арк. новогрецькою мовою; Зміст: К. Кавафи, J. Сефери, Н. Енгонопуло, J. Рицо, М. Сахтури, О. Елити, М. Анагностаки,Т. Патрикиjе. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. уред.: Никола Вуколичь)
991678
  Колодний А. Осамітнений релігійний мислитель митрополит Іларіон (Огієнко) // Релігія в історії і духовності українців : вибр. праці Юрія Мулика-Луцика / Мулик-Луцик. – Київ : УАР, 2019. – С. 253-255. – (Серія "Мислителі української діаспори"). – ISBN 978-966-02-7167-8
991679
  Рябий В. Осанна рятівній бджолі // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 11 жовтня (№ 20). – С. 19


  Творчість Петра Перебийноса.
991680
  Будзиноський В.Т. Осаул Підкови : Оповіданнє з кінця XVI віку / В"ячеслав Будзиноський. – Львів : Hакладом С. Шухевича, дpук. "Діло", 1920. – 136 с.


  Літературний псевдонім: Недоля В.
991681
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97
991682
   Осауленко Лариса Єфремівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 184-185 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
991683
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 194. – ISBN 978-966-439-961-3
991684
   Осауленко Лариса Єфремівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 105-106. – ISBN 966-95774-3-5
991685
  Будников Л.Л. Осахаривание древесины. / Л.Л. Будников, Л.В. Золотарев. – Ивано-Вознесенск, 1921. – 12с.
991686
  Демехин В. Осбенности законодательной поддержки реформ в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
991687
  Горобец Т.К. Осбенности формирования у учащихся стратегий решения задач : Автореф... канд. психол.наук: / Горобец Т. К.; МГУ, Фак. психол. – М., 1970. – 23л.
991688
  Мірлес О. Осбливі способи спрощеного розвязування алгебрахчних задач / О. Мірлес. – Харків.-К., 1932. – 199с.
991689
  Олійник В.С. Осбливості поширення вітровалів у букових лісах Карпат / В.С. Олійник, В.І. Блистів // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 129. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0459-1216
991690
  Каменський Д. Осбливості судового тлумачення кримінального закону у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 113-122
991691
  Вісич М.С. Осбливості формування інтер"єру різних типів закладів громадського харчування / М.С. Вісич, Д.С. Школяр, О.Г. Єрещенко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 257-262 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
991692
  Данилов С.М. Осбливості формування інформаційно-накопичувальної (BIG DATA) моделі міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 141-146. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
991693
  Даниленко А. Осбливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20-30. – ISSN 0131-775Х
991694
  Сабиров Ю.А. Осбонование и эффективность применения гимнастических упражнений, соответсвующих двигательным возможностям учащихся (на прим. 4-5 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров Ю. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
991695
   Освiта. – Київ, 2000
991696
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 1-2. – 2001
991697
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
991698
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 4-5. – 2001
991699
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 6-7. – 2001
991700
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 8-9. – 2001
991701
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 10. – 2001
991702
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 11. – 2001
991703
  Бойс Д. Осваиваем Windows 95 / Д. Бойс; Лейко И.П. – Москва, 1995. – 400с.
991704
  Тетчелл Д. Осваиваем микрокомпьютер : в 2 книгах / Д. Тетчелл; Д. Тэтчелл, Б. Беннетт, К. Фрейзер, Б. Р. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1989. – 128 с.
991705
   Осваиваем микрокомпьютер. – В двух книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1989. – 134 с.
991706
  Томпсон С. Осваиваем мультимедиа. / С. Томпсон. – М., 1997. – 288с.
991707
  Фрейвалдс В.Ф. Осваиваемые почвы в Елгавском районе Латвийской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Фрейвалдс В.Ф.; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 29л.
991708
  Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становления, категории, реальность / Ш.Г. Алиев. – Харьков : Основа, 1998. – 256 с. – ISBN 5-7768-0600-3
991709
   Осваивая подводные глубины. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
991710
  Тищик Б. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150–річчя від дня народження і 75–річчя – смерті) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-12. – (Серія юридична ; Вип. 48)
991711
  Миронець Н. Освальд Бурггардт (Юрій Клен) // Зрослись душею, сплелись корінням / А. Басенко, В. Васецький, А. Ковтун, В. Кульова, та ін. Лисенко-Єржиківська. – Київ : Успіх і кар"єра, 2008. – С. 152-159. – ISBN 978-966-2082-09-8
991712
  Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. / В.Н. Лазарев. – М., 1922. – 155с.
991713
  Масаев М.В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о "Нищете историцизма" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 220-226. – ISSN 2076-1554
991714
  Ибрагимов И. (Кэбирли) Освежающий ветер : поэма / И. (Кэбирли) Ибрагимов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 136 с.
991715
  Смолень К. Освенцим / К. Смолень. – 3-е изд. – Освенция, 1964. – 113с.
991716
  Толкачев З. Освенцим : альбом / З. Толкачев. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 21 с., [3] с., 78 с., [2] с.
991717
  Элен П. Освенцим и теология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0042-8744
991718
   Освенцим предостерегает... : выставка плаката. – Москва : Советский художник, 1986. – [30] с.
991719
  Толкачов З. Освенцім = Освенцим / З. Толкачов. – Київ : Мистецтво, 1965. – [80] с.
991720
  Стийенский Р. Освета / Р. Стийенский. – Москва, 1944. – 96с.
991721
  Айзенберг Ю.Б. Осветительные приборы с люминесцентными лампами / Ю.Б. Айзенберг, В.Ф. Ефимкина. – Москва : эНЕРГИЯ, 1968. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
991722
  Клюев С.А. Осветительные сети производственных помещений / С.А. Клюев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 80 с.
991723
  Мешков В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епанешников. – Москва, 1972. – 360 с.
991724
  Италмазов А. Осветление и обеззараживание низкоцветных сульфато-хлоридных вод электролизом на примере реки Амударья. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Италмазов А.; Киев. гос. техн. ун-тет строит и архит. – К., 1995. – 17л.
991725
  Круглов А.А. Освещение "Правдой" вопросов социалистического соревнования в первой пятилетке / А.А. Круглов. – Москва, 1957. – 60с.
991726
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
991727
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
991728
  Лейбзон Б. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Б. Лейбзон. – М., 1945. – 27с.
991729
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
991730
  Логинов Н.П. Освещение в газете вопросов культуры и быта / Н.П. Логинов. – Москва, 1957. – 56с.
991731
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни : лекции / Д.Г. Бекасов ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Кафедра журналистики. – Москва : [б. и.], 1953. – 48 с.
991732
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
991733
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
991734
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
991735
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
991736
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
991737
  Фадеев А.Д. Освещение в латиноамериканской литературе вопросов истории Октябрьской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Фадеев А.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 22л.
991738
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
991739
  Вдовиченко В.Г. Освещение в печати вопросов культурного строительства / В.Г. Вдовиченко. – Москва, 1967. – 28с.
991740
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
991741
  Баулин А.Г. Освещение в печати вопросов советского строительства / Баулин А. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1956. – 30 с.
991742
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
991743
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
991744
  Ильящук Г.И. Освещение в трудах В.И.Ленина истории политического банкротства меньшевизма в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильящук Г.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
991745
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
991746
  Костенко Д.П. Освещение вопросов партийного руководства комсомолом в курсе истории КПСС (методическое пособие для вузов) / Д.П. Костенко. – Киев, 1975. – 49с.
991747
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
991748
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете : учеб.-метод. пособ. по курсу "Теория и практика парт.-сов. журналистики" / Д.Г. Бекасов ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечер. обучению Московского гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Московский университет, 1977. – 64 с. – Библиогр.: с. 63
991749
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – Москва, 1955. – 84с.
991750
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
991751
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР. : Дис... канд. пед.наук: / Штепа М.М.; Науч.-исслед. ин-тут педагогики. – К., 1960. – 278л. – Бібліогр.:л.264-277
991752
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
991753
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
991754
  Сословская А.Т. Освещение вопросов техники в курсе физики 7 класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Сословская А.Т.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 17л.
991755
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
991756
  Посадский И.В. Освещение классов и пансиона Киевской 1-й гимназии / И.В. Посадский. – Киев : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1897. – 80 с., 1 л. ил. : ил. – Библиогр.: с. 5-6
991757
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
991758
  Шефтель Е.Б. Освещение лечебных учреждений / Е.Б. Шефтель. – Москва : Энергия, 1977. – 120 с.
991759
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
991760
  Ли Хун (ж) Освещение Олимпийских игр в газете "Шэньбао" до освобождения Китая (1936-1949 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 128-132. – ISSN 1684-2618
991761
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
991762
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
991763
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
991764
  Казьмирчук Г.Д. Освещение проблемы "Декабристы и Сибирь" в отечественной литературе / Г.Д. Казьмирчук, О.А. Рафальский. – К., 1987. – 34с.
991765
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
991766
  Гопш К.И. Освещение промышленных зданий / К.И. Гопш. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 80с.
991767
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
991768
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
991769
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
991770
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
991771
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
991772
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
991773
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
991774
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
991775
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – Москва : Наука, 1981. – 165с.
991776
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / Антон Тимонен ; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
991777
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман ; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
991778
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
991779
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои : стихи / Л.А. Беляев. – Архангельск : Вологда : Сев.-Зап. книжное изд-во : Волог. отд-ние, 1978. – 63 с. : ил.
991780
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Современник, 1976. – 380 с.
991781
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – Москва : Советский писатель, 1978. – 544 с.
991782
  Слипенчук В.Т. Освещенный минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
991783
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
991784
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
991785
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
991786
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
991787
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
991788
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
991789
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
991790
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
991791
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
991792
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
991793
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів, 1965. – 27с.
991794
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
991795
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
7-14 грудня (№ 50). – 2011. – 8 с.
991796
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51). – 2011. – 8 с.
991797
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
28-31 грудня (№ 52). – 2011. – 8 с.
991798
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик: спецвипуск. – Київ, 1940-
30 лист.-7 грудня (№ 49) : Абітурієнтам. – 2011. – 16 с.
991799
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 лютого (№ 5). – 2012. – 16 с.
991800
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
1 - 8 серпня (№ 34). – 2012. – 12 с.
991801
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 травня (№ 21). – 2012. – 20 с.
991802
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 43/44). – 2012. – 16 с.
991803
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 січня (№ 1/2). – 2012. – 16 с.
991804
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 51). – 2012. – 8 с.
991805
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 26). – 2012. – 8 с.
991806
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 березня (№ 11/12). – 2012. – 8 с.
991807
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 лютого (№ 6/7). – 2012. – 16 с.
991808
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
8 - 15 серпня (№ 35). – 2012. – 12 с.
991809
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 травня (№ 22). – 2012. – 12 с.
991810
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 квітня - 18 квітня (№ 17/18). – 2012. – 16 с.
991811
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
11 липня - 18 липня (№ 30/31). – 2012. – 12 с.
991812
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
12-19 вересня (№ 39/40). – 2012. – 12 с.
991813
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 грудня (№ 52). – 2012. – 12 с.
991814
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 листопада (№ 48/49). – 2012. – 12 с.
991815
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 13). – 2012. – 8 с.
991816
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 серпня (№ 36). – 2012. – 8 с.
991817
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 травня (№ 23). – 2012. – 12 с.
991818
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
17/24 жовтня (№ 45). – 2012. – 12 с.
991819
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 квітня (№ 19). – 2012. – 16 с.
991820
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
18 липня - 25 липня (№ 32). – 2012. – 12 с.
991821
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 січня (№ 3/4). – 2012. – 16 с.
991822
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 березня (№ 14/15). – 2012. – 12 с.
991823
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 50). – 2012. – 12 с.
991824
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22 - 29 лютого (№ 8/9). – 2012. – 12 с.
991825
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 травня (№ 24). – 2012. – 12 с.
991826
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 квітня - 2 травня (№ 20). – 2012. – 8 с.
991827
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 33). – 2012. – 12 с.
991828
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
26 вересня - 3 жовтня (№ 41/42). – 2012. – 12 с.
991829
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
27 червня (№ 28) : Правила прийому до Київського університету імені Бориса Гринченка в 2012 році. – 2012. – 12 с.
991830
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
28 червня - 4 липня (№ 29). – 2012. – 12 с.
991831
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 березня - 4 квітня (№ 16). – 2012. – 12 с.
991832
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 лютого - 7 березня (№ 10). – 2012. – 8 с.
991833
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України: спецвипуск. – Київ, 1940-
29 серпня - 5 вересня (№ 37/38). – 2012. – 12 с.
991834
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 травня-6 червня (№ 24)-. – 2012. – 8 с.
991835
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
31 жовтня - 7 листопада (№ 46/47). – 2012. – 12 с.
991836
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2013. – 16 с.
991837
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 жовтня (№ 43). – 2013. – 12 с.
991838
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 31). – 2013. – 8 с.
991839
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
991840
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 вересня (№ 39). – 2013. – 8 с.
991841
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
991842
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
991843
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 червня (№ 27). – 2013. – 8 с.
991844
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
991845
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
991846
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 серпня (№ 35). – 2013. – 12 с.
991847
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 травня (№ 22). – 2013. – 12 с.
991848
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 жовтня (№ 44). – 2013. – 8 с.
991849
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9-16 січня (№ 3). – 2013. – 16 с.
991850
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 квітня (№ 18). – 2013. – 12 с.
991851
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10-17 липня (№ 32). – 2013. – 12с.
991852
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 червня (№ 28). – 2013. – 8 с.
991853
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
991854
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 червня (№ 29). – 2013. – 12 с.
991855
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
991856
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
991857
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
991858
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21 серпня (№ 36). – 2013. – 8 с.
991859
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 23). – 2013. – 8 с.
991860
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 45). – 2013. – 12 с.
991861
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 33). – 2013. – 8 с.
991862
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
991863
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 квітня (№ 19). – 2013. – 12 с.
991864
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-24 квітня (№ 20). – 2013. – 12 с.
991865
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
991866
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
991867
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 грудня (№ 51). – 2013. – 12 с.
991868
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
991869
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 травня (№ 24). – 2013. – 12 с.
991870
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 4/5). – 2013. – 16 с.
991871
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 квітня-1 травня (№ 21). – 2013. – 12 с.
991872
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 травня (№ 25). – 2013. – 12 с.
991873
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24-31 липня (№ 34). – 2013. – 8 с.
991874
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
991875
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 42). – 2013. – 12 с.
991876
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 червня - 3 липня (№ 30). – 2013. – 16 с.
991877
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня (№ 52). – 2013. – 12 с.
991878
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 листопада - 4 грудня (№ 49). – 2013. – 12 с.
991879
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
991880
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – 2013. – 8 с.
991881
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 серпня - 4 вересня (№ 38). – 2013. – 8 с.
991882
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 травня - червня (№ 26). – 2013. – 12 с.
991883
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 січня - 6 лютого (№ 6). – 2013. – 8 с.
991884
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 -12 листопада (№ 47). – 2014. – 16 с.
991885
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5 березня - 12 березня (№ 10). – 2014. – 12 с.
991886
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 лютого (№ 5-6). – 2014. – 16 с.
991887
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8-15 січня (№ 1/2). – 2014. – 16 с.
991888
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
991889
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
991890
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 жовтня (№ 43). – 2014. – 12 с.
991891
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 січня (№ 3). – 2014. – 16 с.
991892
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
991893
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
991894
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 січня (№ 4). – 2014. – 16 с.
991895
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 лютого - 5 березня (№ 9). – 2014. – 12 с.
991896
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
991897
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 47/49). – 2015. – 16 с.
991898
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 лютого (№ 11). – 2015. – 12 с.
991899
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
991900
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
991901
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
991902
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
991903
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 19). – 2015. – 8 с.
991904
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 серпня - 2 вересня (№ 34/35). – 2015. – 12 с.
991905
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
2-9 березня (№ 9/10). – 2016. – 8 с.
991906
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 січня (№ 1/2). – 2016. – 16 с.
991907
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
991908
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
991909
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10 серпня (№ 33). – 2016. – 8 с.
991910
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 жовтня (№ 43/44). – 2016. – 8 с.
991911
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 вересня (№ 38/39). – 2016. – 8 с.
991912
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
16-23 березня (№ 11/12). – 2016. – 8 с.
991913
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 лютого (№ 7/8). – 2016. – 8 с.
991914
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 серпня (№ 34/35). – 2016. – 8 с.
991915
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 травня (№ 19/20). – 2016. – 12 с.
991916
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 вересня (№ 40). – 2016. – 8 с.
991917
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – 2016. – 8 с.
991918
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – 2016. – 8 с.
991919
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 вересня - 5 жовтня (№ 41/42). – 2016. – 12 с.
991920
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – 2016. – 8 с.
991921
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 лютого (№ 5/6). – 2017. – 8 с.
991922
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 9/10). – 2017. – 12 с.
991923
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
1-8 листопада (№ 44/45). – 2017. – 12 с.
991924
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 жовтня (№ 40/41). – 2017. – 8 с.
991925
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
991926
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 квітня (№ 15/16). – 2017. – 12 с.
991927
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 лютого (№ 7/8). – 2017. – 12 с.
991928
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 листопада (№ 46/47). – 2017. – 8 с.
991929
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 січня (№ 3/4). – 2017. – 8 с.
991930
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21 серпня (№ 32). – 2017. – 12 с.
991931
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
24 травня - 1 червня (№ 21/22). – 2017. – 12 с.
991932
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 квітня - 3 травня (№ 17/18). – 2017. – 8 с.
991933
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – 2017. – 8 с.
991934
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 жовтня (№ 37/39). – 2018. – 8 с.
991935
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 квітня (№ 11/12). – 2018. – 8 с.
991936
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 вересня (№ 33/34). – 2018. – 8 с.
991937
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
5-12 грудня (№ 49/50). – 2018. – 8 с.
991938
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 червня (№ 22/23). – 2018. – 8 с.
991939
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
10-17 жовтня (№ 40/41). – 2018. – 8 с.
991940
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 березня (№ 9/10). – 2018. – 8 с.
991941
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
991942
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 вересня (№ 35/36). – 2018. – 8 с.
991943
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
19-26 грудня (№ 51/52). – 2018. – 8 с.
991944
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 листопада (№ 47/48). – 2018. – 8 с.
991945
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 серпня (№ 31/32). – 2018. – 8 с.
991946
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
25 липня - 1 серпня (№ 29/30). – 2018. – 8 с.
991947
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 лютого - 7 березня (№ 7/8). – 2018. – 8 с.
991948
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 травня (№ 17/18). – 2019. – 8 с.
991949
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 січня (№ 1/2). – 2019. – 8 с.
991950
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 13/14). – 2019. – 8 с.
991951
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 липня (№ 26/27). – 2019. – 8 с.
991952
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 червня (№ 21/22). – 2019. – 8 с.
991953
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 5/6). – 2019. – 8 с.
991954
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 березня (№ 9/10). – 2019. – 8 с.
991955
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 41/43). – 2019. – 8 с.
991956
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 травня (№ 19/20). – 2019. – 8 с.
991957
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 жовтня (№ 39/40). – 2019. – 8 с.
991958
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 квітня (№ 15/16). – 2019. – 8 с.
991959
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 28/29). – 2019. – 8 с.
991960
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
991961
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 35/36). – 2019. – 12 с.
991962
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-27 червня (№ 23/25). – 2019. – 8 с.
991963
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 11/12). – 2019. – 8 с.
991964
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 7/8). – 2019. – 8 с.
991965
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 січня (№ 3/4). – 2019. – 8 с.
991966
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
25 вересня - 2 жовтня (№ 37/38). – 2019. – 8 с.
991967
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
31 липня - 7 серпня (№ 30/32). – 2019. – 8 с.
991968
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 вересня (№ 33/34). – 2020. – 8 с.
991969
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 грудня (№ 46/49). – 2020. – 12 с.
991970
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 червня (№ 21/22). – 2020. – 8 с.
991971
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
4-11 березня (№ 9/10). – 2020. – 8 с.
991972
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-14 жовтня (№ 37/38). – 2020. – 8 с.
991973
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
11-18 листопада (№ 42/45). – 2020. – 8 с.
991974
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
15-22 липня (№ 27/32). – 2020. – 8 с.
991975
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
16-23 грудня (№ 50/52). – 2020. – 8 с.
991976
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 березня (№ 11/12). – 2020. – 8 с.
991977
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 7/8). – 2020. – 8 с.
991978
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
20-28 травня (№ 17/20). – 2020. – 8 с.
991979
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 13/16). – 2020. – 8 с.
991980
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 вересня (№ 35/36). – 2020. – 8 с.
991981
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24 червня - 1 липня (№ 23/26). – 2020. – 8 с.
991982
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 39/41). – 2020. – 8 с.
991983
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
1-8 вересня (№ 36/38). – 2021. – 8 с.
991984
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
2-9 червня (№ 22/24). – 2021. – 8 с.
991985
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
3-10 березня (№ 7/8). – 2021. – 8 с.
991986
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 травня (№ 16/18). – 2021. – 8 с.
991987
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/2). – 2021. – 8 с.
991988
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
7-15 квітня (№ 11/12). – 2021. – 8 с.
991989
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
10-18 лютого (№ 5/6). – 2021. – 8 с.
991990
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
14-21 липня (№ 27/29). – 2021. – 8 с.
991991
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
18-25 серпня (№ 33/35). – 2021. – 8 с.
991992
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 квітня (№ 13/15). – 2021. – 8 с.
991993
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
21-28 січня (№ 3/4). – 2021. – 8 с.
991994
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
23-30 червня (№ 25/26). – 2021. – 8 с.
991995
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
24-31 березня (№ 9/10). – 2021. – 8 с.
991996
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
26 травня - 2 червня (№ 19/21). – 2021. – 8 с.
991997
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
27 жовтня - 3 листопада (№ 42/44). – 2021. – 8 с.
991998
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
28 липня - 4 серпня (№ 30/32). – 2021. – 8 с.
991999
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
29 вересня - 6 жовтня (№ 39/41). – 2021. – 8 с.
992000
   Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 1940-
5-12 січня (№ 1/4). – 2022. – 8 с.
<< На початок(–10)9919929939949959969979989991000(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,