Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>
974001
  Костенко О. "Основне питання" Конституції. Що має бути конституйовано в суспільстві як першоджерело правопорядку - свобода людини чи державна влада? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 18-24 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  17 магістрів юрфаку отримали подвійні дипломи - з Вільнюським університетом. Дипломи вручили ректор Л. Губерський та декан юридичного факультету , професор А. Мірошниченко.
974002
  Афонін О. "Основний замовник книжки - країна, що розвивається" / розмову вели Іван Столярчук, Ганна Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 45 (398), 23 листопада 2017. – С. 24-27


  Україна - єдина в Європі не має державної програми популяризації читання серед населення.
974003
  Вергун В.А. Основи сучасного міжнародного бізнесу / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков // Вступ до університетських студій : навч. посібник / В.А. Вергун, В.В. Копійка, М.М. Рижков. – Київ : VADEX, 2017. – С. 201-232. – ISBN 978-966-9725-33-2
974004
  Бичков О.С. Основи сучасного програмування : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
974005
  Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Наук.-дослідний ін-тут українознавства МОН України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова; Юрій Руденко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с. – ISBN 966-7018-61-Х
974006
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
974007
  Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
974008
  Влялько І.В. Основи сучасної методології адаптації законодавства України до права Євросоюзу // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 260-271. – ISBN 978-617-7624-26-3
974009
  Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів / О.Л. Ребенко; О.Л. Ребеко; НАНУ, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2007. – 540с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0665-2
974010
  Пунченко О.П. Основи сучасної філософії у поняттях та схемах : навч. посібник / О.П. Пунченко, Й.Й. Дидишко ; М-во освіти і науки України, Одеська держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса : Астропринт, 2020. – 174, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 168-170 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-607-0
974011
  Зозуляк-Случик Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 88-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
974012
  Олтаржевський Д.О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. – Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [Центр вільної преси], 2013. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2123-46-3
974013
  Рябова Ю. Основи та принципи професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності в багатонаціональному середовищі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634
974014
   Основи твариництва.. – К., 1957. – 352с.
974015
  Клепіков О.І. Основи творчості особи : навч. посіб. для студ. внз / О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1996. – 295 с. – ISBN 5-11-004658-1
974016
  Белоновский П.Д. Основи теоретичної арифметики / П.Д. Белоновский. – Київ, 1952. – 212с.
974017
  Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
974018
  Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології / В. Бебик. – К, 1994. – 122с.
974019
   Основи теоретичної фізики : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
974020
  Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
974021
  Приходько В.В. Основи теоретичної філософії : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
974022
  Натансон І.П. Основи теорії / І.П. Натансон. – Київ, 1950. – 424 с.
974023
  Кондратов В.Т. Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабільній та нелінійній функції перетворення датчика : Автореф...док.техн.наук:05.11.15;05.11.01 / Кондратов В.Т.;МОіНУ.НТУУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.: с.28-32
974024
  Лісовик Л.А. Основи теорії алгоритмів / Л.А. Лісовик, С.С. Шкільняк. – Киев : Київський університет, 1993. – 95с.
974025
  Супрун А.Д. Основи теорії білкових молекул : Навчальний посібник для студ. фізич. фак-ту / А.Д. Супрун, Ю.І. Прилуцький; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 99с. – ISBN 966-594-381-2
974026
  Власова О.В. Основи теорії взаємозамінності супутникової та наземної інформації в еколого-меліоративному моніторингу // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України ; редкол.: С.М. Ніколаєнко, І.І. Ібатуллін, В.І. Кирилюк [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 10, № 3/4. – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2078-9912
974027
  Білоус А.Р. Основи теорії використання функціонально-вартісного аналізу для удосконалення напірних фільтрів / А.Р. Білоус, Р.М. Сторожук // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 14-15. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
974028
  Царков Є.Ф. Основи теорії випадкових процесів / Мін-во освіти України; ЧДУ ім. Ю.Федькова; Під заг. ред. Є.Ф.Царкова. – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 296 с. – (Лекції з теорії стохастичного моделювання). – ISBN 966-7123-20-0
974029
  Копф А. Основи теорії відносності Ейнштейна : пер. з рос. / посібник / А. Копф. – Харків : ДНТУ, 1937. – 168 с.
974030
   Основи теорії гендеру : Навч. посібник. – Київ : К.І.С., 2004. – 536с. – ISBN 966-8039-70-X
974031
  Рудик П.А. Основи теорії держави : навч. посібник / П.А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-159. – ISBN 978-617-566-154-3


  У пр. № 1715007 напис: Данилевичу В.П. Бажаю успішно завершити навчання в університеті. Підпис.
974032
  Недбайло П.О. Основи теорії держави і права / П.О. Недбайло. – Київ, 1959. – 171с.
974033
  Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
974034
  Грицьків Р.Д. Основи теорії довгих ліній / Р.Д. Грицьків. – К., 1974. – 143с.
974035
  Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції : підручник для студентів біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
974036
  Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Добровольський; МОНУ; Миколаївський ДГУ ім. П.Могили. – Київ : Професіонал, 2006. – 272с. – ISBN 966-370-007-6
974037
  Біда М. Основи теорії економії / М. Біда. – Чікаго, 1963. – 229с.
974038
   Основи теорії економіки : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков, Л.Є. Сухомлин; В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков , Л.Є. Сухомлин. – Харків : Кондор, 2007. – 229с. – ISBN 5-7763-0864-X
974039
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К, 1997. – 232с.
974040
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику : Hавч.посіб.для студ.економ.спец.ВHЗ / О.І. Ястремський; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1997. – 235с. – Бібліогр.:с.234-235. – ISBN 966-505-125-3
974041
  Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
974042
  Максимович М.Г. Основи теорії електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів
Ч. 1. – 1973. – 142 с.
974043
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-186-0 (Кн.1)
Кн.1 : Аналіз лінейних електричних кіл. Часова область. – 2003. – 399 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
974044
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-208-5 (Кн.2)
Кн.2 : Аналіз лінейних електричних кіл. Частотна область. – 2004. – 358 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
974045
   Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Б. Гумен, А.М.Гуржій, В.М.Співак, Ю.Г.Савченко; За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-248-4
Кн.3. : Аналіз нелінійних електричних кіл. – 2004. – 391с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
974046
  Миколенко В. Основи теорії емоційного моделювання // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 44-49. – ISBN 978-617-7611-86-7
974047
  Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр; Міжнар. ін-т лінгвистики і права. – Київ, 2000. – 203с. – ISBN 966-7181-38-3
974048
  Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
974049
  Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : Монографія / Ю.В. Шабатура; Мін-во освіти і науки України; ВНТУ. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 167с. – ISBN 966-641-068-0
974050
  Гуцало О.Г. Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів : Автореф... Доктора техн.наук: 05.11.08 / Гуцало О.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1999. – 34л.
974051
  Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
974052
   Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – Київ : КВІЦ, 2003. – 432 с. – ISBN 966-7192-48-2
974053
  Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
974054
  Щоголев С.А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-689-131-4
974055
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-05-8
Ч. 1. – 2008. – 432с.
974056
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-06-5
Ч. 2. – 2008. – 560с.
974057
  Байдак Ю.В. Основи теорії кіл : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
974058
  Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 41-46
974059
  Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму : Посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія. – ISBN 966-96118-6-5
Ч.1. – 2003. – 232 с.
974060
  Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації / В.В. Гончаренко. – Київ : НАКСУ, 1999. – 52 с. – (Бібліотечка кооператора / За ред. В.В.Гончаренка)
974061
  Біленчук П.Д. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський; Вінницька філія МАУП. – Вінниця : МАУП, 2000. – 208с.
974062
  Блажевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл / Б.І. Блажевич. – Київ, 1964. – 443с.
974063
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1962. – 351 с.
974064
  Волинський П.К. Основи теорії літератури : вступ до літературознавства / П.К. Волинський. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Радянська школа, 1967. – 351с.
974065
  Пахаренко В.І. Основи теорії літератури : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
974066
  Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
974067
  Гриценко О.М. Основи теорії міжнародної журналістики : Підручник для студ.гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О.М. Гриценко, В.І. Шкляр; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 304с. – ISBN 966-594-291-3
974068
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовленнєвої комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2013. – 291, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 262-263 та в кінці тем. – ISBN 978-966-657-456-8
974069
  Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
974070
  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
974071
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
974072
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0


  Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
974073
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
974074
  Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
974075
  Ідак Ю.В. Основи теорії морфології міста : автореф. дис. ... д-ра архітектури : 18.00.01 / Ідак Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
974076
  Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
974077
  П"яних Б.Є. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямами підгот. "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / Б.Є. П"яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В. Вишнівський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-598-725-3
974078
  Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин : Навчальний посібник / Святослав Григорович Лейко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-329-2
974079
  Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / В.М. Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 134, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-020-2
974080
  Барам О.М. Основи теорії перебігу хімічних реакцій / О.М. Барам. – Київ : Радянська школа, 1978. – 112с.
974081
  Ситенко О.Г. Основи теорії плазми / О.Г. Ситенко, В.М. Мальнєв; HАHУ, Ін-т теоретично фізики. – Київ : Наукова думка, 1994. – 376 с. – ISBN 5-12-003776-3
974082
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок : Навч.посібник / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко. – Київ : Либідь, 1993. – 232 с. – ISBN 5-325-00136-1
974083
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
974084
  Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
974085
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності й аналізу розмірностей та їх застосування в задачах механіки : Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 78с.
974086
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці : Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 130 с. – ISBN 966-581-523-7


  В навчальному посібнику послідовно викладено основи теорії подібності та аналізу розмірностей, які необхідні для оволодіння курсом "Методи математичного моделювання в задачах механіки", що читається студентам-механікам механіко-математичного ...
974087
  Рябов С.Г. Основи теорії політики : Навч. посібник для студентів спец. вищих навчальних закладів / С.Г. Рябов, М.В. Томенко; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 192 c. – ISBN 966-7145-00-X
974088
  Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
974089
  Олексик Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
974090
  Млишко Іван Олександрович Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Млишко Іван Олександрович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К,, 1996. – 33л.
974091
  Гончаренко В.М. Основи теорії рівнянь з частинними похідними / В.М. Гончаренко. – Київ : Вища школа Головне вид., 1995. – 311с.
974092
  Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
974093
  Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / А. Лопатьєв, А. Демічковський, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 4-6. – ISBN 978-966-2328-99-8
974094
  Болясний Ілля Львович Основи теорії соціалістичної влади / Болясний Ілля Львович. – К, 1971. – 199с.
974095
  Котюк І.І. Основи теорії судового пізнання : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-486-1
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. – 2012. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-423
974096
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : Навчальний посібник / М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1994. – 155 с.
974097
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / Міжнародний фонд "Відродження" ; програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" ; М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1996. – 231 с. – ISBN 5-11-004675-1
974098
  Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
974099
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навчальний посібник для студ.фізичних спеціальностей / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-247-6
Ч.1 : Ідеальна оптична система та аберації зображення. – 2001. – 220с.
974100
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник для студ.оптичних спеціальн. ун-тетів та вищих технічних навчальн. закладів / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-326-Х
Ч.2 : Оптичні системи та їх елементи. – 2002. – 291с.
974101
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-371-5
Ч.3 : Оптичні системи спектральних приладів. – 2003. – 40с.
974102
  Приходько Ю. Основи теорії трансформації систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 21-27. – (Філософія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано теоретичні основи та методологічні засади трансформації систем під впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Аргументовано закономірності та принципи трансформації систем, визначено зовнішні та внутрішні чинники цього процесу, розкрито їх ...
974103
  Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; МОіНУ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Пектораль, 2005. – 104с. – ISBN 966-963057-2-Х
974104
  Василевська Г.В. Основи теорії формування оптимального фіскального простору // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 109-116. – (Економічні науки ; № 4 (40)). – ISSN 2414-0287
974105
  Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної / І.М. Фішман. – Київ, 1963. – 226 с.
974106
  Царьова З.М. Основи теорії хімічних реакторів комп"ютерний курс : Підручник для студ.хім.спец. / З.М. Царьова, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Орлова; За ред. З.М. Царьової; Мін.освіти і науки україни. – Харків : ХПІ, 2002. – 615с. – ISBN 966-583-242-Х
974107
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Москва, 1952. – 180с.
974108
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Київ, 1952. – 160 с.
974109
  Лазарєв Ю.Ф. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Приладобудування" / Ю.Ф. Лазарєв, М.П. Бондар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 642, [2] с. : іл., табл. – Абетк. покажч.: с. 629-636. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-622-434-0
974110
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів : Ядерні процеси: Навчальний посібник / КНУТШ; В.А. Плюйко. – Київ : Київський університет, 2003. – 160с. – ISBN 966-594-348-0
974111
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика атомного ядра : Навчальний посібник / В.А. Плюйко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 162с. – ISBN 966-594-348-0
974112
  Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
974113
  Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. / Б.В. Шварцер. – К., 1974. – 113с.
974114
  Д"яков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д"яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ : "КМ Academia", 2000. – 218 с. – ISBN 966-518-047-9


  Авт. КУ Кияк Т.Р. (1944-2018)
974115
  Бакка М.Т. Основи термодинаміки в гірництві : навчальний посібник для студ. гірн. спец. вузів / М.Т. Бакка ; МОНУ ; Ін-т змісту і метод. навчання; ЖІТІ. – Житомир : [б. в.], 2000. – 210 с. – ISBN 966-7570-55-Х
974116
  Вайнштейн С.Я. Основи техніки безпеки та протипожежної техніки / С.Я. Вайнштейн. – Харків, 1965. – 196с.
974117
  Пивоваров Л.О. Основи техніки безпеки. / Л.О. Пивоваров, П Л. Грінь, . – К., 1965. – 128с.
974118
  Іпполітов П. Основи техніки бігу на коньках / П. Іпполітов. – Київ, 1937. – 16с.
974119
   Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
974120
   Основи техніки оформлення газети : Тексти лекцій. – Київ : Центр вільної преси, 2000. – 195с. – ISBN 966-7181-66-9
974121
   Основи техніки передавання інформації : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
974122
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-341-5
Кн. 1 : Теорія електронних кіл. – 2007. – 728 с.
974123
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-363-7
Кн. 2 : Схемотехніка/Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., В.М. Співак та ін. – 2007. – 510 с. : іл.
974124
  Левінсон Л.Є. Основи технічної механіки / Л.Є. Левінсон. – К, 1955. – 336с.
974125
  Пономаренко В.С. Основи технологий Internet : Учебное пособие / В.С. Пономаренко, С.В. Минухин, И.А. Торохтий; МО и НУ; Харьк. гос. эконом. ун-тет. – Харьков : ХГЭУ, 2001. – 256с. – ISBN 966-676-012-6
974126
  Збожна О.М. Основи технології : Навчальний посібник / О.М. Збожна; Мін-во освіти і науки України; Тернопільська акад. народ. господ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – ISBN 966-7952-03-7


  Основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготевлення продукції, яка задовольняє вимоги споживоча. Для студентів ВНЗ
974127
  Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
974128
  Хомко Наталія Юріївна Основи технології гетерогенно-каталітичної гідратації нітрилів карбонових кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Хомко Наталія Юріївна; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
974129
  Кудрявцев С.О. Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Кудрявцев С.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
974130
  Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
974131
  Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
974132
  Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
974133
  Голибард Є. Основи технології системного мислення : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
974134
  Логвінков С.М. Основи технологічних систем : навч. посібник / Логвінков С.М., Борисенко О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-304. – ISBN 978-966-676-611-6
974135
  Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 206-212. – ISSN 2306-9082
974136
  Черкес О.І. Основи токсикології бойових отруйних речовин / О.І. Черкес. – 4-те вид.,перероб. і доп. – Харків-Київ : Медичне видавництво, 1934. – 231с. – Библиогр.: с.229
974137
  Шувалов Я.А. Основи топографії : навч. посібник для географічних ф-ів педагогічних ін-ів / Я.А. Шувалов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 328 с.
974138
  Пастух В.В. Основи топографії : підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищих навч. закладів / КНУТШ ; В.В. Пастух, Г.Ф. Виноградов. – Київ : Київський університет, 2000. – 372 с. – 526 Паст Шифр дубл. – ISBN 966-594-126-7
974139
  Матусевич К.М. Основи топографії : посібник для вчителів / К.М. Матусевич , М.К. Матусевич. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7518-40-X
974140
  Остроух В.І. Основи топографії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ. геологічного факультету / В.І. Остроух; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 46с.
974141
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Основи картографії. – 1968. – 46 с.
974142
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Основи топографії. – 1969. – 60 с.
974143
  Загородній В.В. Основи топографії і картографії : посібник для вчителів / В.В. Загородній, К.М. Матусєвич; ред. Р.Є. Рибіна. – Київ : Радянська школа, 1977. – 134 с.
974144
  Шувалов Я.А. Основи топографії. : Учебное пособие / Я.А. Шувалов. – Київ, 1951. – 351с.
974145
  Даценко Л.М. Основи топографічних знань. Програма факультативного курсу для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів (35год) / Л.М. Даценко, В.В. Совенко, Т.І. Олексенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 5 (207). – С. 23-25 : табл. – Бібліогр.: 22 назв.
974146
  Алі Н.А. Основи трансцендентально-семіотичного аналізу літературного дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядаються проблеми дослідження текстів у постмодерністському дискурсі з точки зору виявлення змісту символічних інтерпретацій.
974147
  Карпенко Д.О. Основи трудового права = Розкрито основні глави курсу загальної та особливої частини основ трудового права : Навчальний посібник / Д.О. Карпенко. – Київ : А.С.К., 2003. – 656с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-12-3
974148
  Беззуб Б.С. Основи трудового права : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
974149
  Шерешевський І.В. Основи трудового права. / І.В. Шерешевський. – Харків, 1930. – 328с.
974150
  Зеленін С.М. Основи туризму / С.М. Зеленін, В.В. Нікольський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 240с.
974151
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 1. – 2009. – 264 с.
974152
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 2. – 2009. – 224с.
974153
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; М-во освіти і науки Ураїни, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359
974154
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
974155
  Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
974156
  Бойко-Блохін Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 103-133. – ISBN 978-966-1513-13-5
974157
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч. 1. – 2004. – 228с.
974158
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч.2. – 2004. – 254 с.
974159
  Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики / Л.Т. Білецький. – Київ : Либідь, 1998. – 408 с. – (Літературні пам`ятки України). – ISBN 966-06-0063-1
974160
  Ковчин Н.А. Основи управління виробничим колективом. Навчальна програма курсу за вибором для гімназій та ліцеїв // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 12 (214). – С. 13-19 : фото. – Бібліогр.: 10 назв.
974161
  Танклевська Н.С. Основи управління грошовими потоками підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 215-219. – ISSN 2222-4459
974162
  Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій : Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" / За ред. Стеклова В.К. – Київ : Техніка, 2002. – 438с. – ISBN 966-575-075-5


  Принципи автоматизації управління мережами, послугами та діяльностью в телекомунікаціях, технології, сценарії та варіанти реалізації систем управління
974163
  Храмов О В. Бовтрук Основи управління персоналом : Навч.-метод. посіб. / О В. Бовтрук Храмов; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 112с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-086-9
974164
  Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
974165
   Основи управління у військовій справі : Навчальний посібник / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Київський університет, 2003. – 140с. – ISBN 966-594-479-7
974166
   Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / [М.П. Костюченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра філософії М.П. Костюченка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та с. 3. – Бібліогр.: с. 438-446. – ISBN 978-966-377-212-7
974167
  Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
974168
  Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
974169
  Стецюк В.В. Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) : навч. посібник / В. Стецюк, С. Бортник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-617-7069-46-0
974170
  Велш Г.А. Основи фiнансового облiку / Г.А. Велш, Шорт Деніел; Пер.з англ.О.Мінін та О.Ткач. – Київ : Основи, 1997. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
974171
  Внукова Н.М. Основи фактоpингу : Hавчальний посiбник / Н.М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174с. – (Библiотечка банкipа ; N1-1998). – ISBN 966-7293-22- Х
974172
  Грін О. Основи фармацевтичного права. Альбом схем : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / Олександр Грін. – Ужгород : Сабов А.М., 2020. – 211, [1] с. : схеми. – Бібліогр.: с. 200-211. – ISBN 978-617-7798-11-7
974173
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії. / Л. Морейніс. – 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. – Київ, 1934. – 424с.
974174
  Чолпан П.П. Основи фізики : Навч. посіб. / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1995. – 487с. – ISBN 5-11-004270-5
974175
   Основи фізики вакууму та вакуумної техніки : Методи отримання високого й надвисокого вакууму: Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 70с. – ISBN 966-594-572-6
974176
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / КНУТШ; Бех І.І., Лушкін О.Є., Михайловський Б.І. – Київ : Київський університет, 2001. – 144с. – Книга має іншу палітурку на відміну від книги що має 105 стор. – ISBN 966-594-261
974177
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 105с. – ISBN 966-594-261
974178
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : Навчальний посібник / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – 2-ге вид., пероробл.і доп. – Київ : Кондор, 2003. – 384с. – ISBN 966-00-0807-4
974179
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : навч. посібник [для учнів старших класів фіз.-мат. шкіл, гімназій, ліцеїв, вузів] / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-00-0807-4


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
974180
  Гаращук В.П. Основи фізики лазерів : навч. посібник / В.П. Гаращук. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Покажч.: с. 332-336. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-617-615-006-0
974181
  Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
974182
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : Підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-872-5
Т.1. – 2007. – 340с. – оп.карт.фз.,рфз.
974183
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
Т.2. – 2009. – 384 с.
974184
  Федотов Я.А. Основи фізики напівпровідникових приладів : навчальний посібник / Я.А. Федотов. – Київ : Вища школа, 1972. – 507 с.
974185
  Козак Л.В. Основи фізики планет : навчальний посібник / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 966-439-010-0
974186
  Чернюк Г.В. Основи фізичної географії : навч. посібник для студентів пед. ін-тів (спец. "Природознавство", Київ 2020) / Г.В. Чернюк, Р.Д. Бойко ; М-во науки і освіти України, Ін-т систем. дослідж. освіти, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Київ : ІСДО, 2020. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 227-229, 232-233. – ISBN 5-7763-2550-1
974187
  Карпухіна Ю.В. Основи фізичної реабілітації : навч. посібник / Ю.В. Карпухіна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Стер. вид. – Херсон : Олді-плюс, 2019. – 307, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-306. – ISBN 978-966-289-082-2
974188
  Лісневич Л.О. Основи фізіології живлення рослин та застосування мінеральних добрив у працях професора О.Д. Хоменка / Л.О. Лісневич, В.А. Вергунов // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2017. – Вип. 86. – С. 125-128. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0587-2596
974189
  Данильян О.Г. Основи філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-78-2


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
974190
   Основи філософії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-2 рівнів акредитації / П.І. Гнатенко, В.Б. Окороков, В.І. Пронякін, О.О. Осетрова. – Київ : Вища освіта, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-8081-75-0
974191
  Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук = Grundlage der Philosophie und philosophischen Wissenschaften / Упор. Карась А. // Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів, 1995. – Ч. 16. – 1-164 с. : іл.
974192
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук : [уривки] // Історія української філософіі : навчальний посібник / Ю.О. Федів, Н.Г. Мозгова. – Київ : Україна, 2001. – С. 498-505. – ISBN 966-524-093-5
974193
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. / О. Кульчицький. – Львів, 1995. – 166с.
974194
   Основи філософії культури : словник для студентів вищих навч. закладів / Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич, М.П. та ін. Недюха; Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич та ін. – Київ : Знання України, 2005. – 254с. – ISBN 966-316-006-3


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
974195
  Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. Гегель; Пер.з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – Київ : Юніверс, 2000. – 336с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-33-3
974196
  Філіпенко А.С. Основи філософії та методології економічної теорії : навч. посібник / А.С. Філіпенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018. – 270, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 259-266 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-981-1
974197
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з рос. вид.]. – Київ : Політвидав України, 1966. – 306 с.
974198
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань : для слухачів шкіл основ марксизму-ленінізму : (для системи парт. навчання) / В.Г. Афанасьєв. – [пер. з 7-го рос. вид. ("Мысль", 1973 г.)]. – Київ : Політвидав України, 1973. – 316 с. – Бібліогр. посилання в підрядк. приміт.
974199
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Київ : Каравела, 2002. – 296с. – ISBN 966-95596-03-2; 966-7827-19-4;


  Короткий за змістом і доступний за формою викладом історії світової та вітчизнянної філософської думки, основних теоретичних проблем скчасної філософії
974200
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
974201
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : курс лекцій: навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
974202
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : Підручник / В.А. Буслинський,П.І. Скрипка. – 2-е вид., стереотипне. – Львів : Новий світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-7827-67-4
974203
   Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
974204
  Глібко В.М. Основи фінансово-господарського контролю і документальної ревізії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 209-216. – ISSN 0201-7245
974205
  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів : Підручник для підготовки молодших спеціалістів / М.Л. Лапішко. – Львів : Світ, 1995. – 328с. – ISBN 5-7773-0301-3
974206
   Основи фінансового аналізу : Навч. посібник для студ.екон.спец.вищих навч.закладів / Я.І. Єлейко, О.М. Кандиба, М.Л. Лапішко, Т.С. Смовженко; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Київ, Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 141с. – ISBN 966-7330-19-2; 5-7763-2511-0
974207
  Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 108с.
974208
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2016. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
974209
  Зайцев О.В. Основи фінансового інструментарію : підручник / О.В. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2019. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-7320-18-9
974210
  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с. – ISBN 5-7720-094-55
974211
  Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Ю. Матюшенко; МОіНУ; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-тут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с. – ISBN 966-8253-69-8
974212
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник / Є.Г. Рясних; Verba Magistri. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Скарби, 2004. – 238с. – ISBN 966-8016-08-4
974213
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5


  Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
974214
  Велш Глен Основи фінансового обліку / Велш Глен, Шорт Деніел. – Київ : Основи, 1999. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
974215
  Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 350-359. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
974216
  Пономаренко О.І. Основи фінансового та інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 59с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
974217
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2019. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-617-7748-50-1
974218
  Іваненко Т.В. Основи фінансової математики : підручник / Т.В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : Ліра-К, 2020. – 198, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 193-196. – Бібліогр.: с. 197-198. – ISBN 978-617-7748-50-1
974219
  Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І. Мітіліно. – Київ, 1929. – 395 с.
974220
  Західна О.Р. Основи фінансування бюджетних установ / О.Р. Західна, Т.І. Сподарик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 332-337. – ISSN 2222-4459
974221
  Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 240с. – Бібліогр.: с.237-239. – ISBN 966-7459-65-9
974222
  Олексієнко Л.П. Основи фонетики англійської мови / Л.П. Олексієнко. – Київ, 1997. – 76с.
974223
  Зіятдінова О.О. Основи формування антикризової програми підприємства / О.О. Зіятдінова, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-229-4
974224
  Савчук Степан Григорович Основи формування геодезичної системи України : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: 05.24.01 / Савчук С.Г.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
974225
  Резнік Н.П. Основи формування і функціонування інтегрованих структур в АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 3-6
974226
   Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів (за спец. "Іноземна мова") ВНЗ / [П.О. Бех та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. методики навчання інозем. мов та приклад. лінгвістики. – Київ : Вольф, 2009. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-288 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-96737-3-2
974227
  Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
974228
  Коюда В.О. Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів / В.О. Коюда, Л.А. Слюсарєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
974229
  Захарченко В. Основи формування науково-технологічної політики в умовах трансформації / В. Захарченко, Н. Корсікова // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 75-84. – ISBN 966-79-75-57-7
974230
  Некос В. Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні : Некос В., Некос А. / В. Некос, А. Некос // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-37
974231
  Пепа Т.В. Основи формування парадигми соціального розвитку та механізми її реалізації / Т.В. Пепа, Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
974232
  Медведєва І.М. Основи формування професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / І.М. Медведєва, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
974233
  Коба В.В. Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг / В.В. Коба, І.І. Висоцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 179-183
974234
  Андрусяк Т. Основи формування та розвитку національної державності українського народу початку XX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 29-32
974235
  Хорунжак Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі в Україні // Галицький економічний вісник : науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 60-66. – ISBN 966-303-007-1
974236
   Основи фототермоакустики : Практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 34с.
974237
   Основи фрактальної психології : Проект психоекологічного оновлення. – Київ : Міленіум, 2006. – 472c. – ISBN 996-8063-02-X
974238
  Кунєв Ю.Д. Основи функціональної моделі митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 7-12.
974239
  Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови: навч. посібник для вузів / А.П. Загнітко. – К., 1991. – 76с.
974240
  Дяковський Д.А. Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
974241
  Ребар О.В. Основи функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 129-136
974242
  Бударіна Н.О. Основи функціонування Світового валютного фонду на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 240-244
974243
  Ткаченко І. Основи функціонування системи економічної безпеки в умовах глобалізації економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 352-359. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
974244
  Дегтяр Н.А. Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи України / Н.А. Дегтяр, О.В. Дейнека // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 24-28
974245
  Горбань І.С. Основи хвильової та променевої оптики. : Навчальний посібник для студ. фіз-х фа-ів / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 221с. – ISBN 966-594-096-1
974246
  Кравз К. Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельский. – Вінниця, 1919. – 140с.
974247
  Яцков М.В. Основи хімії : навч. посіб. для студентів НУВГП за спец. 184 "Гірництво" та студентів Техн. коледжу НУВГП за спец. 161 "Хімічні технології та інженерія", 133 "Галузеве машинобудування", 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / М.В. Яцков, Н.М. Буденкова, О.І. Мисіна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 241–243. – ISBN 978-966-327-430-0
974248
  Тарасенко О.І. Основи хімії і технології рідиннофазного окиснення гідрокситолуолів та їх ацильованих похідних озоноповітряною сумішшю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Тарасенко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
974249
  Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
974250
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Київ : Радянська школа, 1976. – 175с.
974251
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Вид. 2-е перероб. – Київ : Радянська школа, 1988. – 199с.
974252
  Демченко О.О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Демченко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
974253
  Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь ; МОНУ ; Мукачівський держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2010. – 325 с. – Бібліогр.: с. 311-318. – ISBN 978-966-351-303-4
974254
  Романова Н.В. Основи хімічного аналізу : 10-11 кл. Навч. пос. / Н.В. Романова. – 2-ге вид.переробл. та доп. – Київ ; Ірпінь : Перун, 1998. – 240 с. – ISBN 966-569-036-1
974255
  Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінський; Відп.ред.І.Г.Вивалько. – Київ : Наукова думка, 1973. – 206с.
974256
  Гродзінский А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінский. – Киев : Наукова думка, 1973. – 206с.
974257
  Синькова Л.О. Основи хімічної термодинаміки / Л.О. Синькова. – Одеса, 1992. – 95с.
974258
  Гончаров А.І. Основи хімічної технології : посібник для студентів природничих факультетів педагогічних ін-тів / А.І. Гончаров, О.В. Стеценко. – Київ : Вища школа, 1971. – 460 с.
974259
  Власов В.В. Основи хірургічної асистенції. Зав"язування вузлів : навч.-практ. посібник / [В.В. Власов, А.Е. Гурніцький, Б.О. Левчук] ; М-во охорони здоров"я України, Вінниц. нац. мед. ун-т ім. М.І. Пирогова. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 86, [1] с. : іл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 86. – ISBN 978-617-7611-16-4
974260
   Основи християнської віри. – Минск : Прикора, 1998. – 356с.
974261
   Основи християнської віри : Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. – Минск, 1998. – 355 с. – На обкладинці перед назвою: Едвард Кейлер


  В книзі: Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера. - С. 1-32; А також: Кейлер Едвард Коментарі до Малого Катехізису. - С. 33-354
974262
   Основи християнської етики : 5 кл. : навч. посібник / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман, Т.В. Саннікова, С.В. Филипчук, О.Я. та ін. Гаврисюк; Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. [та ін.]. – Київ : Літера, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-17-8
974263
   Основи християнської етики : 5 клас : хрестоматія. – Київ : Літера, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-2032-08-6
974264
  Набиванець Б.Й. Основи хроматографічного аналізу : Навчальний посібник / Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, О.М. Лисенко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 121с. – ISBN 966-594-309-Х
974265
   Основи художньої культури.. – Харків : Основа
1 : Теоррія та історія світової культури. – 1997. – 318с.
974266
  Лосєв І. Основи цивілізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Як сформувалася нинішня система європейської освіти.
974267
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – Київ, 1941. – 192с.
974268
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – 2-е вид. – К., 1948. – 424с.
974269
  Дмитрук І.М. Основи цивільного та сімейного права України : навч.-метод. посібник / І.М. Дмитрук ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинского. – Херсон : Гельветика, 2019. – 155, [1] с. : табл. – На обкл., тит. арк. авт.-упоряд. зазнач. як автора. – Бібліогр. 151-154 та в кінці тем. – ISBN 978-966-916-739-2
974270
  Рогоза Н.А. Основи цифрової економіки в стратегії розвитку аграрної сфери України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 219-228. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
974271
  Барабанов О.В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посібник / О.В. Барабанов, О.С. Баужа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101
974272
   Основи ціноутворення : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко; Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна, Н.А.Іваннікова, Я.Я.Слабко, Ю.В.Лисенко. – Київ : Кондор, 2007. – 252с. – ISBN 966-351-082-Х
974273
  Мусіяка В.Г. Основи чисальних методів механіки / В.Г. Мусіяка. – Дніпропетровськ, 1993. – 156с.
974274
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Мусіяка. – Київ : Вища освіта, 2004. – 240с. – Шифр дубл.51 Мусі.Доп.карт.м.м. – ISBN 966-8081-23-4


  Розкрито математичний апарат чисельних методів механ-зації, особливості його використання у різних сферах теоре-тичної та прикладної діяльності. Наведено механізм різних варіантів розрахунків чисельних методів механізації. Для студентів природничих ...
974275
  Мусіяка В.Г. Основи числових методів : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / В.Г. Мусіяка ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 256 с. : іл., табл. – Ухвалено на вчен. раді протокол № 8 від 22 груд. 2016 р. - Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-383-938-7
974276
  Олексієнко Лариса Основи читацької компетентності закладати в початковій школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-12


  Аналіз роботи вчителів початкових класів свідчить, що основним недоліком їхньої роботи з підготовки молодшого школяра-читача є те, що дітей вчать одному - розкодуванню одиниць писемного мовлення або тексту літературного твору, а вимагають іншого - ...
974277
   Основи читацької культури і самоосвіти студентів : Базова програма спецкурсу. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. – 32с. – ISBN 966-551-055-Х
974278
  Стрельчук С.И. Основи экспериментального мутагенеза / С.И. Стрельчук. – Киев : Вища школа, 1981. – 215с.
974279
  Комарь М.П. Основи якісного хімічного аналізу / М.П. Комарь. – Харків, 1960. – 454с.
974280
  Владикин Л. Основите на царската власть и престолонаследието. / Л. Владикин. – София, 1931. – 562с.
974281
  Вертузаев М.С. Основі компьютеризации деятельности сотрудников органов внутренних дел / М.С. Вертузаев, Ю.В. Попов. – Київ, 1992. – 207с.
974282
  Сахарова Е.М. Основі марксистско-ленинской эстетики. / Е.М. Сахарова. – М., 1961. – 43с.
974283
  Сагатовский В.Н. Основі систематизации всеобщих категорий. / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431с.
974284
  Магда Є.В. Основі фактори впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 566-577
974285
  Венжинович Н.Ф. Основіні принципи зіставного вивчення фразеології різних мов // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 86-102. – ISBN 978-966-2075-11-3
974286
  Білик Я.О. Основнi iдеї перебудови вiдповiдно установчому з"їзду народного руху України (1989 р.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 19-25. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
974287
  Богданов Г. Основнi етапи вивчення й типологiзацii читачiв у Нiмеччинi в XX-XXІ століттях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8 (301), серпень. – С. 46-52. – ISSN 2076-9326
974288
  Смірнова-Замкова Основна аргірофільна речовина та її значення в патології / Смірнова-Замкова, 1944. – С. 235-246. – Окр. відбиток
974289
  Андрейчин Л.Д. Основна българска граматика / Андрейчин Л.Д. – София : Кн-во Хемус А.Д., 1942. – 560 с.
974290
  Дейнека Т. Основна економічна суперечність сучасної епохи: змістовне розширення парадигми теоретичного дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
974291
  Гришин С.П. Основна задача організаційного управління воєнною безпекою систем енергетики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 37
974292
  Предборський В.А. Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 8-11
974293
  Литвицький В. Основна макропара: тенденції першого півріччя : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-19. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
974294
  Гавриленко О.П. Основна мета викладання і структура дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" у вищих навчальних закладах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 58-64. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
974295
  Сербін О. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Як основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва розглядається Енциклопедія Дідро та д"Аламбера. Наведено передумови і методологічні основи створення та історію започаткування й розвитку цього видання. Розкрито суть та ...
974296
  Стариковська О.О. Основна передумова гармонізації процесу функціонування громадської думки в Україні // Humanities stuies : збірник наукових праць / Запоріз. нац. ун-т ; редкол.: Водопянов П., Венажіндене М., Гряблікайте Й. [та ін.]. – Запоріжжя, 2020. – Вип. 3 (80). – С. 65-77. – ISSN 2708-0390
974297
  Мандибура В.О. Основна суперечність відносит споживчого ринку та шляхи її подолання / В.О. Мандибура, В.О. Хижняк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 69-88 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
974298
  Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
974299
  Наєнко М. Основна увага - підвищенню якості освіти // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Головним своїм завданням наш Університет вважає постійне вдосконалення і підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів <...> Для проведення позалекційної роботи в Університеті створено близько ста різних центрів, лабораторій, кабінетів. Тільки у ...
974300
  Нагорна Ю.А. Основна характеристика мовної культури державних службовців // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
974301
  Умарова А.Б. Основная гидрофизическая характеристика агросерых почв: влияние анизотропии и масштабного фактора / А.Б. Умарова, Е.В. Шеин, Н.С. Кухарук // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1460-1466 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
974302
  Малахов Г.М. Основная железорудная база СССР = Очерк развития Криворожского бассейна / Г.М. Малахов, Н.И. Стариков, ШостакА.Г. – Москва, 1957. – 162с.
974303
  Окунев Б.Н. Основная задача внешней баллистики и аналитические методы ее решения / Б.Н. Окунев. – Ленинград; Москва, 1934. – 524с.
974304
  Личков Б.Л. Основная закономерность вековых поднятий и опусканий земной коры / Б.Л. Личков, 1947. – с.
974305
  Милютин И.А. Основная земская единица в пределах прихода. – Санкт-Петербург : Знаменская тип. инж. Г.А.Бернштейна, 1903. – 48 с. – Дарств.надпись
974306
  Сабашвили Б.М. Основная лексика родства в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Б. М.; АН ГССР, Ин-т языка. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
974307
   Основная литература по проблемам хозяйственного расчета и экономического стимулирования в промышленности.. – М., 1975. – 196с.
974308
  Дильтей В. Основная мысль моей философии. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.122-124. – ISSN 0042-8744
974309
  Вербицкий А.А. Основная образовательная программа в контекстно-компетентностном формате / А.А. Вербицкий, А.С. Курылев, М.Д. Ильязова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы формирования компетентностной модели выпускника как целеполагающего компонента основных образовательных программ контекстно-компетентностного формата. Представлена инвариантная структура компетенции выпускника вуза, технология ...
974310
  Захарова Г.П. Основная образовательная программа подготовки бакалавра: опыт и оценка перспектив // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-75. – ISSN 0869-561Х


  Показан конкретный опыт разработки вузом основной образовательной программы высшего профессионального образо вания и возникающие в ходе ее реализации проблемы. The article discusses a specific experience of a higher educational institution in ...
974311
   Основная причина органического прогресса.. – 3-48с.
974312
  Ильин В.Н. Основная проблема теории познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.123 - 134. – ISSN 0042-8744
974313
   Основная программа гидробиологических исследований озера Байкала. – 5 с. – Отд. оттиск
974314
  Васильев А.Н. Основная профессия / А.Н. Васильев. – Москва, 1954. – 56с.
974315
  Узнадзе Э.Д. Основная соль алюминия и структурообразование в суспензиях аскангеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Узнадзе Э.Д. ; Лаборатория коллоидной химии Ин-та химии им П.Г. Меликишвили Акад. наук ГрузССР и Кафедра химии Тбилиси. – Тбилиси, 1955. – 13 с.
974316
   Основная справочная литература по сельскому хозяйству.. – М., 1942. – 24с.
974317
  Калужнин Л.А. Основная теорема арифметики / Л.А. Калужнин. – Москва, 1969. – 32с.
974318
  Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14 с.
974319
  Сапожников А.В. Основная химическая промышленность / А.В. Сапожников. – М., 1929. – 179с.
974320
  Иоффе Я.А. Основная экономическая задача СССР / Я.А. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1939. – 84с.
974321
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 108с.
974322
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 99с.
974323
  Супоницкий С.А. Основная экономическая задача СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 96с.
974324
  Тихонов И.А. Основная экономическая задача СССР / И.А. Тихонов. – Ленинград : Ленидат, 1959. – 395 с.
974325
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
974326
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
974327
  Ляпин А.П. Основная экономическая задача СССР. Лекция. / А.П. Ляпин. – Москва, 1957. – 52с.
974328
  Иванов В.Н. Основная ячейка социалистического общества / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – Москва, 1975. – 287с.
974329
  Свєженцев О.О. Основнв проблеми дистанційного навчання та можливі шляхи їхнього вирішення // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-285-210-3
974330
   Основне - прямі угоди між навчальними закладами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник зустрівся з делегацією Японії у складі голови і засновника Форуму STS ("Наука і технології в суспільстві") Кодзі Омі. Члени делегації Японії відвідали КНУ імені Тараса Шевченка
974331
  Леонтьев А. Основне економічне завдання СРСР / А. Леонтьев. – К, 1940. – 80с.
974332
  Брагінський Б. Основне економічне завдання СРСР / Б. Брагінський. – Київ : Політвидав, 1947. – 68 с.
974333
  Нестеренко О.О. Основне економічне завдання СРСР і шляхи його розв"язання / О.О. Нестеренко. – Київ, 1957. – 24с.
974334
  Костенко О.М. Основне питання правознавства з позицій соціального натуралізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.72 - 79. – ISBN 966-568-656-9
974335
  Культенко В.П. Основне питання філософії Парменіда / В.П. Культенко, В.Р. Коломійчук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 34-36
974336
  Прутько С.М. Основне право людини: історико-філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 79-91. – ISBN 966-628-132-5
974337
  Болюбаш Я. Основне призначення організацій, де працюю, - не допускати конфліктів між сторонами // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Екс-керівник Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Ярослав Болюбаш відразу після відставки обійняв посаду в Спілці ректорів, а нещодавно очолив Громадську раду при МОНмолодьспорту. В інтерв"ю "Освіті України" розповів про специфіку цих ...
974338
  Тетеря І. Основне про поділ майна подружжя, враховуючи останню практику Верховного Суду // Юридична газета. – Київ, 2019. – 19 березня (№ 11). – С. 28-29
974339
  Стахєєва-Боговик Основне та неосновне провадження у транскордонній неспроможності: ключові фактори та поняття // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-114
974340
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
1. – 1976. – 460с.
974341
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
2. – 1976. – 479с.
974342
  Бицилли П.М. Основни насоки в историческото развитие на Европа от началото на християнската ера до наше време / от П. Бицилли, проф. – София : Университетска печатница, 1940. – 280 с. – (Университетска библиотека ; № 229)
974343
   Основни проблеми на наукознанието.. – София, 1973. – 238с.
974344
  Георгиев В. Основни проблеми на славянската диалехронна морфология / В. Георгиев. – София, 1969. – 208с.
974345
  Николова Р. Основни химични понятия. / Р. Николова. – София, 1980. – 171с.
974346
  Коваленко К.С. Основний економічний закон соціалізму / К.С. Коваленко. – К, 1958. – 56с.
974347
  Петровський М.І. Основний економічний закон соціалізму / М.І. Петровський. – Львів, 1958. – 58с.
974348
  Вишневецький Й.А. Основний економічний закон соціалізму і його діяння в СРСР / Й.А. Вишневецький. – Київ, 1960. – 88с.
974349
  Панфілов О.Ю. Основний закон війни як одна із ключових категорій філософії воєнної сили // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. С.А. Квітка ; редкол.: А.Г. Болебрух, П.І. Гнатенко, В.Г. Городяненко [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1 (27) : січень-лютий. – С. 79-81
974350
  Бутко І.П. Основний закон СРСР / І.П. Бутко. – К., 1978. – 120с.
974351
  Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-18. – ISSN 0132-1331
974352
  Бурчак Ф.Г. Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки / Ф.Г. Бурчак. – К., 1978. – 48с.
974353
  Ясинський С. Основний зміст та характер особливості практичного втілення ідеї народного представництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються різноманітні концепції народного представництва, виявляється їх специфічний зміст та особливості.
974354
  Звєряков М.І. Основний капітал у парадигмі нової індустріалізації: відтворювальний аспект : монографія / М.І. Звєряков, Л.Л. Жданова, О.С. Шараг ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – Одеса : Астропринт, 2019. – 201, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 190-201. – ISBN 978-966-927-539-4
974355
  Баглюк Ю.Б. Основний капітал як чинник економічного зростання // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 20-24. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
974356
  Мазур А.В. Основний кодифікований акт у галузі митної справи (пошук нормативно-правової моделі) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 32-38
974357
  Граве Д.О. Основний курс механіки. – Київ : Вид. видав ком. ІОН ; Окрліт
Кн. 1 : Основи загальної механіки. – 1927. – 197 с. – Шклограф І.Н.О.
974358
  Лямцев В.М. Основний метод і найважливіший засіб розвитку соціалістичної економічної інтеграції. / В.М. Лямцев. – К., 1979. – 48с.
974359
  Рудич Ф. Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політичного аналізу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 8-11
974360
  Гаврилюк Р.О. Основний податково - правовий режим держави (за законодавством України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.87-91. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
974361
  Москалець В.П. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.1 -7
974362
  Кривошеєв В.Т. Основний резерв прискореного ефективного відкриття родовищ нафти і газу в Україні / В.Т. Кривошеєв, В.В. Макогон, Є.З. Іванова // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 31-37 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-721Х
974363
  Сторонянська І.З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 17-25. – ISSN 1562-0905
974364
  Мота Н.Я. Основний чинник становлення особистості майбутнього фахівця - відносини між викладачем і студентом / Н.Я. Мота, Н.І. Тушницька, Г.М. Баб"як // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 124-130
974365
  Забитівська А. Основник і добродій Національного музею у Львові // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 100-110. – ISSN 0868-4790
974366
   Основним принципом гуманітарного розвитку України є людиноцентризм
974367
  Коломоєць Т. Основні адміністративно-примусові заходи протидії незаконному обігу наркотиків в Україні: пріоритети використання в умовах сучасних реформаційних процесів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 199-208. – ISSN 1026-9932
974368
  Нікітенко О.І. Основні акти регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 50-57
974369
  Гуменюк В.В. Основні акценти стратегії розвитку медичної освіти в Україні початку XXI століття // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 72-75
974370
  Анісімов А.В. Основні алгоритми обчислювальної геометрії : навч.-метод. посібник / Анісімов А.В.,Терещенко В.М., Кравченко І.В. ; КНУТШ, Ф-т кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с.
974371
  Анісімов А.В. Основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів / А.В. Анісімов, А.М. Глибовець, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів. Проведено порівняльний аналіз найбільш відомих платформ підтримки обчислювальних мобільних агентів. Визначено базові вимоги до архітектури ...
974372
  Ліщинська Л.Б. Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 206-209. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто основні аспектів підвищення ефективності функціонування підприємства шляхом автоматизації взаємовідносин з клієнтами та впровадження CRM-ситем у його діяльність.
974373
  Зоріна О.А. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 69-77 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
974374
  Головач К.С. Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 62-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
974375
  Чухрай Н.І. Основні аспекти аудиту логістики в системі менеджменту / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 110-116. – ISSN 0321-0499
974376
  Савицька Н. Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 289-294. – ISSN 2307-2261
974377
  Кравченко І.Л. Основні аспекти викладання спецкурсу "Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об"єктів цивільного будівництва" для 5 курсу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 481-486 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
974378
  Фільштейн Л.М. Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту / Л.М. Фільштейн, Ю.А. Бондар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 118-130. – (Економічні науки ; вип. 28)
974379
  Кальна-Дубінюк Основні аспекти впровадження венчурного підприємництва / Кальна-Дубінюк, О.А. Причепа // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 81-85
974380
  Дідух Л.В. Основні аспекти всесвітньо-історичних досліджень у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 321-327
974381
  Лужанська Т.Ю. Основні аспекти геополітичних процесів в сфері туристичної діяльності… / Т.Ю. Лужанська, Т.В. Теличко, В.Ю. Деркач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 63-68. – ISSN 2311-8164
974382
  Дронова А.Ю. Основні аспекти державного регулювання цін на ринку нафтопродуктів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 83-89
974383
  Ходченко О. Основні аспекти діяльності державних кредитних установ Росії та України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
974384
  Швець Т.В. Основні аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України та аналогічних органів у парламентах окремих зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85-91
974385
  Гавриленко О.П. Основні аспекти дослідження антропогенної перетвореності ландшафтів України як одного з факторів, що визначають ступінь екологічної безпеки території // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 140-147. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7293-90-4
974386
  Гончаров В.В. Основні аспекти дослідження традицій і новацій у межах соціально-філософської концепції В. Плахова // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 171-176. – ISSN 2226-0285
974387
  Мірошниченко А.К. Основні аспекти дослідження феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи дослідження питання феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства. Автор подає варіант методологічного підходу до здійснення дослідження і викладає аспекти, вирішення яких допоможе здійснити крок у подоланні ...
974388
  Скопенко Н. Основні аспекти економічного аналізу інтеграційних процесів / Н. Скопенко, О. Михайленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 347-352. – ISSN 1993-0259
974389
  Бабець І.Г. Основні аспекти економічної безпеки у процесі залучення України до європейського ринку енергоресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-188. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми економічної безпеки, пов"язані з енергетичним сектором у контексті географічного вектора його інтеграції.
974390
  Халіна О.В. Основні аспекти забезпечення кадрової безпеки підприємства / О.В. Халіна, Н.О. Козаченко // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 133-142. – ISSN 1998-6912
974391
  Сніщенко Р.Г. Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
974392
  Заікін А.В. Основні аспекти залучення студентської молоді до рухової активності в контексті фізичної рекреації / А.В. Заікін, О.Б. Іваськів // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 7. – С. 47-51
974393
  Путров С.Ю. Основні аспекти зацікавлення студентів до занять фізичним вихованням у контексті гуманізації освітнього процесу / С.Ю. Путров, Л.П. Сущенко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-100
974394
  Фабрика Н. Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 років) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-66. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти зовнішньої політики періоду адміністрації Ліндона Джонсона стосовно Ірану. Проаналізовано період формування відносин між урядами Сполучених Штатів Америки та Ірану. The article deals with main aspects of the United States ...
974395
  Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок сучасних вітчизняних істориків у вивчення основних аспектів зовнішньополітичної діяльності уряду Павла Скоропадського. The article analyzes the include of the modern Ukrainian historians in the investigation of basic aspects of ...
974396
  Запорожець В. Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ дев"яностих років XX століття // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 86. – С. 57-65. – ISSN 2306-3548
974397
  Скрипник А. Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи : макроекономіка / А. Скрипник, С. Марченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 10-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв
974398
  Ціпан О.Я. Основні аспекти і проблеми розвитку бенчмаркінгу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 9-11
974399
  Русяєва А.С. Основні аспекти історії Ольвії у працях Л.М. Славіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
974400
  Лубська М.В. Основні аспекти історії формування і розвитку уявлень про свободу совісті та віросповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Розглядаються основні історичні етапи формування уявлень про свободу совісті та віросповідання, досліджується взаємозв"язок між ними.
974401
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
974402
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 439-443. – ISBN 966-7890-03-1
974403
  Лютий В. Основні аспекти класифікації неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 85-90. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються різноманітні підходи до класифікації неттінгу у вітчизняній та зарубіжній науковій доктрині, а також у законодавстві зарубіжних країн. Визначаються основні критерії для проведення класифікації механізму неттінгу. Детально ...
974404
  Пересадько В.А. Основні аспекти концепції системного еколого - природоохоронного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.14-18. – Бібліогр.: 5 назв
974405
  Мороз С.В. Основні аспекти кредитування на сучасному етапі / С.В. Мороз, В.О. Мейш // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 116-125. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
974406
  Суховінська О.Р. Основні аспекти кримінальної відповідальності за порушення авторського права в Україні // Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори" : 13 берез. 2009 р. / "Треті щорічні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті проф. О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 150-153
974407
  Петрик О. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 3-5. – Бібліогр.: 6 назв
974408
  Кукіна З.О. Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 98-104


  У зв’язку з швидким розвитком інформаційних технологій, активізацією обміну інформацією в мережі Інтернет, з’являються нові виклики в сфері захисту персональних даних. Активізація діяльності в соціальних мережах, з одного боку, та відсутність ...
974409
  Білокопитов В. Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 27-33. – ISSN 2312-5993
974410
  Омельчук С. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 13-18. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано варіанти нормативного наголошування, доречного слововживання на орфографічному, лексичному і граматичному рівнях, а також правильного використання вчителем української мови й літератури лінгвістичної та методичної термінології у ...
974411
  Лаврик М. Основні аспекти мовної підготовки іноземних студентів: аналіз вітчизняних наукових досліджень // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 69-71. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
974412
  Хільчевський В.К. Основні аспекти морфометрії та гідрохімії Шацьких озер / В.К. Хільчевський, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (58). – С. 92-100. – ISSN 2306-5680
974413
  Дроздова І. Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 32-41. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
974414
  Василенко О.М. Основні аспекти написання та публікації статей у вітчизняних журналах, що індексуються в базах даних Scopus та Web of Science. // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 11-13
974415
  Янкова Н. Основні аспекти наукової, літературно-критичної та мистецької діяльності М. Грушевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 542-550
974416
  Шутка С.Є. Основні аспекти обліку експортних операцій суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності / С.Є. Шутка, Н.І. Колінько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 253-260. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
974417
  Гевко В.Л. Основні аспекти організації підприємств мережевого типу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 67-69. – ISSN 2306-6806
974418
  Лучків Н.Ю. Основні аспекти організації самостійної роботи студентів медичного факультету // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 147-150. – ISSN 2079-8334
974419
  Костенко І.В. Основні аспекти організації та перспективи діяльності Вищого антикорупційного суду України // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 188-202. – ISSN 1993-0941
974420
  Гуменюк А. Основні аспекти освітньої діяльності домініканського ордену в Галичині у другій половині XIX - початку XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 14-18
974421
  Смирнова Т.А. Основні аспекти офшорного бізнесу / Т.А. Смирнова, В.Ю. Мельник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-228-7
974422
  Ключкович А.Ю. Основні аспекти партійної політизації державно-владної сфери в ФРН // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 143-145
974423
  Чернюк Н.В. Основні аспекти педагогічної майстерності та іміджу викладача вищого медичного навчального закладу // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 70-73. – ISSN 2077-4214
974424
  Беззубов Д.О. Основні аспекти правового забезпечення діяльності банків як суб"єктів господарювання / Д.О. Беззубов, М.О. Бухер // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 190-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
974425
  Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 379-384. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
974426
  Попович Олександр Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 57-62
974427
  Завадовський Т.Б. Основні аспекти промоції міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
974428
  Маринюк А.Ю. Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 80-84. – ISSN 2522-9273
974429
  Ільчук Л.П. Основні аспекти психоаналізу Зігмунда Фрейда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
974430
  Осадчук О.П. Основні аспекти реалізації сучасних систем управління якістю та безпечністю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 144-148
974431
  Плескач В.Ю. Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
974432
  Духницький Б.В. Основні аспекти регулювання міжнародної торгівлі агропродовольчою продукцією // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 74-80. – ISSN 2221-1055
974433
  Ліштаба Т.В. Основні аспекти редагування текстів офіційно-ділового стилю на заняттях з дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 112-115. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
974434
  Островська А. Основні аспекти реформування системи валютного регулювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 155-156. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
974435
  Кудлак В.Я. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча М.Х. Бунге (кінець ХІХ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 67-78. – ISSN 0320-4421
974436
  Шемет Д.А. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в поліграфічній сфері // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 65-66
974437
  Тарасов Д.А. Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 73-76. – ISSN 1997-4167
974438
  Педик Я. Основні аспекти розвитку прокуратури як правоохоронної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.120-125
974439
  Нікітчина О.В. Основні аспекти соціальної політики держави та регулювання рівня життя населення // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 102-103
974440
  Дробіна Л. Основні аспекти соціальної політики українських урядів у роки національної революції 1917-1921 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 26-32
974441
  Бондар В.В. Основні аспекти спадкування як засобу набуття права приватної власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 20-26. – ISSN 2414-4207
974442
  Ковальчук Я. Основні аспекти співвідношення між спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-56.
974443
  Литвинчук О. Основні аспекти співробітництва України з Європейською організацією з питань юстиції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 119-126.
974444
  Вакуленко В.Л. Основні аспекти становлення індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 134-137
974445
  Смоленюк Р.П. Основні аспекти становлення, функціонування і регулювання національної економіки відкритого типу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 18-26. – ISSN 2308-1988
974446
  Олещенко О.А. Основні аспекти створення інформаційно-телекомунікаційної системи Національної гвардії України / О.А. Олещенко, В.Ю. Поляков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 2 (53). – С. 29-34. – ISSN 2078-7480
974447
  Матросова Н.М. Основні аспекти створення інформаційної системи менеджменту наукових досліджень / Н.М. Матросова, Х.В. Середа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 147-156. – ISSN 1998-6939
974448
  Надтока О.Ф. Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки / О.Ф. Надтока, В.О. Надтока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 250-260. – ISBN 978-966-544-404-5
974449
  Бортник О. Основні аспекти суспільно-політичної діяльності польського корпусу охорони прикордоння на теренах Волинського воєводства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 9-13
974450
  Забокрицький І.І. Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 53-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
974451
  Живко З. Основні аспекти технологічної безпеки в інноваційному просторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0259
974452
  Фіголь С.І. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 271-278. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
974453
  Голопопа Д.І. Основні аспекти фіксування судового процесу // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 51-53. – ISBN 978-617-7041-91-6
974454
  Товмаш Є.А. Основні аспекти філософського тлумачення соціальної справедливості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 133-139


  У статті автор аналізує розвиток ідеї соціальної справедливості у філософській традиції, а також, у соціально-філософському плані розглядає сучасні концепції справедливості, підкреслюючи їх економічне, політичне та етичне значення для розвитку ...
974455
  Супрун А.Г. Основні аспекти філософської системи М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні аспекти філософської системи М. Гоголя.
974456
  Пуцентайло П. Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства / П. Пуцентайло, О. Гуменюк // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 37-47. – ISSN 2410-0919
974457
  Павлюк М. Основні аспекти формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу на початку XXI ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 203-214
974458
  Подольна Валентина Вікторівна Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу як нематеріального активу підприємства, розглянуто складові гудвілу і представлено схему формування позитивного гудвілу підприємства, наведено приклад застосування ...
974459
  Подольна В.В. Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – ISSN 1993-6788
974460
  Щербань М. Основні аспекти формування та специфіка процесу перекладу сучасних літургічних текстів / М. Щербань, Ю. Хильчук // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 173-185. – ISSN 2310-0923
974461
  Гуменяк А. Основні аспекти церковно-релігійного життя Домініканського ордену Східної Галичини в другій половині ХІХ - 30-і роки ХХ століть // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 33-40


  У статті відображено напрями діяльності домініканців у релігійній сфері. Висвітлено осередки існування мережі згромадження у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Виокремлено основні функції ордену в рамках церковно-релігійного життя. Виявлено ...
974462
  Бахметьєва А.М. Основні атрибути та драйвери бренда університету // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 3-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610


  Запропоновано аналіз сучасних світових і вітчизняних стратегій брендинга університетів, вивчено атрибутивні складові та драйвери бренда університету, актуальні для цільових аудиторій академічних установ.
974463
  Шишкіна І. Основні бар"єри на ринку альтернативних джерел енергії (на прикладі біомаси) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
974464
  Чала Т.Г. Основні бар"єри при впровадженні в Україні електронної медичної картки пацієнта / Т.Г. Чала, О.В. Туманова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
974465
  Бассанський Б. Основні біблейські принципи / Б. Бассанський. – Київ : Март, 1994. – 96с.
974466
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії землі. Сценарії техногену // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 95-100. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
974467
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену = Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии техногена = Main biostratigraphic stages of the earth history. Technogenic scenarios / Г.І. Рудько, Г.Р. Бала ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – Київ : Букрек, 2014. – 223, [1] с. : кольор. іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм., вступ, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 210-216. – ISBN 978-966-399-574-8
974468
  Боєчко Ф.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : Навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1993. – 530 с.
974469
  Берзін П. Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 52-57.
974470
  Кодинець Г.А. Основні вди і породи сільськогосподарської приці / Г.А. Кодинець. – К., 1959. – 36с.
974471
  Степашко О.П. Основні вектори антикорупційної політики США // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 327-336. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
974472
  Климишин П. Основні вектори геостратегії Китайської Народної Республіки на початку XXI ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 384-398
974473
  Дацків І. Основні вектори зовнішньої політики ЗУНР (1918-1923рр.) та формування дипломатичної служби // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 38-42. – ISSN 1998-4634
974474
  Маковська М.М. Основні вектори зовнішньої політики Касситської Вавілонії та міжнародна торгівля металами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-166. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між головними напрямками міжнародної діяльності Касситської Вавілонії та міжнародною торгівлею металами. Сучасний стан джерельної бази дозволяє допустити, що не тільки зовнішньополітична діяльність Касситської Вавілонії, а й уся ...
974475
  Стародубець Г. Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 127-138. – ISSN 1998-4634
974476
  Хомерікі О.А. Основні вектори модернізації сучасної системи Європейської вищої освіти // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 165-189. – ISBN 978-966-2462-25-8
974477
  Хомерікі О.А. Основні вектори реформування вищої освіти в Україні у руслі Болонського процесу: очікування і наслідки // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 225-236. – ISBN 978-966-2462-25-8
974478
  Приступенко Т.О. Основні вектори розвитку інформаційної політики України на сучасному етапі / Т.О. Приступенко, І.С. Блохін // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 195-198


  У статті розглянуто основні напрями та зміст інформаційної політики нашої держави за часів новітньої історії України.
974479
  Дзвінчук Д.І. Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – С. 125-136. – ISSN 2072-1692
974480
  Черпакова Т.Г. Основні вектори сучасної зовнішньої політики Франції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 468-474
974481
  Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 213-220
974482
  Мовчан В.А. Основні весняні роботи в ставовому рибному господарстві / В.А. Мовчан. – Х, 1934. – 67с.
974483
  Петренко І.І. Основні види аналізу державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті виокремлено та проаналізовано основні види аналізу державної політики. Розглянуто основні підходи закордонних та вітчизняних авторів до типології аналізу державної політики. Здійснено систематизацію сучасних класифікацій аналізу державної ...
974484
  Бабак О. Основні види відповідальності суб"єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 144-148
974485
  Хільчевський В.К. Основні види господарської діяльності, які впливають на хімічний склад вод басейну верхнього Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 42-47 : Табл., карта. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 26)
974486
  Матвєєв Ю.Г. Основні види деліктів у сучасному англо-американському праві // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
974487
  Єрмошин М.О. Основні види і форми службово-бойової діяльності і дій Національної гвардії України / М.О. Єрмошин, Т.А. Сутюшев // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 18-24. – ISSN 2078-7480
974488
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-165. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання входження східних літератур (закавказьких) в українську культуру, процеси інтеграції, включення іншомовних матеріалів, образів, мотивів в український національний контекст.
974489
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку ХХ століття. Інтегральні зв"язки


  На широкому матеріалі (архіви, періодика ХХ ст.) розглядаються найактивніші види і форми україно-східних (Середня Азія, Закавказзя) літературних взаємин. Значна частина літературно-критичних праць, оглядів введена в науковий обіг уперше.
974490
  Матюх С.А. Основні види національних систем вищої освіти у країнах Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Викладено класифікацію, за допомогою якої визначають типи національних систем вищої освіти з врахуванням сучасних глобалізаційних процесів.
974491
  Миценко Д.В. Основні види психологічного впливу на особистість та їх використання // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 137-138
974492
  Яценко А.Д. Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 326-332. – Бібліогр.: 7 назв.
974493
  Радіонов Ю.Д. Основні види та суть бюджетних порушень // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
974494
  Семчук А.Г. Основні види та умови виникнення злочинних груп, що спеціалізуються на легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 107-116.
974495
  Одайник Б.М. Основні визначення термінів, пов"язаних з правовим поняттям "культурна спадщина": проблемні питання // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 125-130
974496
   Основні визначення, можливі загрози воєнній безпеці держави, основні напрями державної політики у сфері оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 9-40. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
974497
  Валюшко І.О. Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 142-147. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
974498
  Петруньок Б. Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті дається коротка характеристика основних викликів і загроз, що постають перед кримськими татарами в умовах російської окупації. Звернено увагу на проблему етнізації суспільних конфліктів, а також реакцію кримських татар на політику Росії, ...
974499
  Івасюк Г. Основні виклики сучасній зовнішній політиці Німеччини // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 105-112. – ISSN 2519-4518
974500
  Пойта І.О. Основні виклики та перспективи розвитку транспортної логістики в Україні / І.О. Пойта, Горик-Чубатюк // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 35-39
974501
  Ковальчук В. Основні виконавчі документи УПА та запілля // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 135-147. – (Нова серія ; вип. 21/22)
974502
  Танцюра О. Основні виміри дослідження політики пам"яті держави Ізраїль у сучасних історичних студіях // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 165-169. – ISSN 1998-4634
974503
  Машталер А.А. Основні виміри філософської антропології М. Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 105-107
974504
  Даценко А.Ю. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 357-360


  Поряд з терміном "Інформаційне суспільство" у міжнародні практиці існує термін "цифровий розрив" або "цифрова нерівність". Йдеться про доступність Інтернету у країнах світу. У статті розглянуті причини та особливості виникнення такого явища як ...
974505
  Сторчак К.М. Основні вимоги до вивчення літератури в школі. / К.М. Сторчак. – К., 1953. – 28с.
974506
  Романова С.М. Основні вимоги до випускника інженерного вищого навчального закладу в компетентнісній парадигмі освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 110-119. – ISSN 2218-5348
974507
  Скиба М.Є. Основні вимоги до вищого навчального закладу при визначенні його як засновника наукового парку / М.Є. Скиба, Г.Б. Параск // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 158-160. – ISBN 978-966-600-659-5
974508
  Безуглий А.М. Основні вимоги до геотектонічних гіпотез на сучасному етапі розвитку науки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 9-12. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
974509
  Кушик В.Р. Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 56-58. – ISSN 1996-5931
974510
  Красножон В. Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано вплив Федеральної Авіаційної Адміністрації на формування основних вимог до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США; визначено роль Зводу Федеральних Правил у становленні майбутнього авіаційного диспетчера; ...
974511
  Загребнюк Ю.В. Основні вимоги до оформлення тестових завдань при очно-дистанційному навчанні під час вивчення німецької мови не на мовних спеціальностях // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 21-22
974512
  Мудринич С. Основні вимоги до підготовки і написання науково-дослідницьких робіт // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 26-30
974513
  Браіловський М.М. Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління / М.М. Браіловський, Т.В. Погребна, О.В. Пташок // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 41-48
974514
  Давиденко Р.Д. Основні вимоги до подання звернення до Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 221-225. – ISSN 1563-3349
974515
  Рзаєва С.Л. Основні вимоги до проектування та функціонування дистанційного курсу / С.Л. Рзаєва, Д.О. Рзаєв // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 56-57
974516
  Зеленська Л.М. Основні вимоги до професійного мовлення диспетчерів управління повітряним рухом / Л.М. Зеленська, С.В. Тимченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 195-199. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
974517
  Марченко-Бабіч Основні вимоги до системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 119-123. – ISSN 2524-0056
974518
  Фокін С.П. Основні вимоги до спортивних карт / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 220-224. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7650-87-1
974519
  Феллер М.Д. Основні вимоги до структури і тексту повідомлення (стандарти, рекомендації) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С. 29-41.


  Редагування тексту
974520
  Нагорна Н.В. Основні вимоги до сучасного вчителя біології / Н.В. Нагорна, А.А. Дану // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 151-155. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
974521
  Козенков Д.Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 83-88. – ISSN 2074-5354
974522
  Заяць В.М. Основні вимоги і підходи до побудови екоінформаційних систем на основі комп"ютерних технологій / В.М. Заяць, О.І. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 164-174 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
974523
  Бєлоусова Н.Б. Основні вимоги НАТО щодо забезпечення безпеки інформаційного простору / Н.Б. Бєлоусова, П.А. Афанасьєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 195-202


  Ця стаття розглядає стандарти НАТО щодо забезпечення інформаційної безпеки в межах організації. Головною проблемою є боротьба з тероризмом та передбачення шкідливого впливу кібер атак на державний інформаційний простір. Метою є описання заходів НАТО ...
974524
  Кухар К. Основні вимоги та законодавчі обмеження щодо мирової угоди в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-15-6
974525
  Бувай І.В. Основні вимоги та порядок складання звітності за сегментами / І.В. Бувай, В.В. Барабаш // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 20-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
974526
  Марченко В. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 56-59
974527
  Погребняк С. Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 41-53. – ISSN 1993-0909
974528
  Гаврилів О.С. Основні випадкові розподіли на площині в R3 / О.С. Гаврилів. – Львів : Товариство ім. Стефана Банаха, 2007. – 70с. – ISBN 966-8460-30-8
974529
   Основні виробничі типи сільськогосподарських підприємств.. – Київ : Урожай, 1974. – 176с.
974530
  Підлісецький Г.М. Основні виробничі фонди колгоспів і радгоспів / Г.М. Підлісецький. – К, 1975. – 47с.
974531
  Прокопенко И.С. Основні виробничі фонди промисловості УРСР і ефективність їх використання. / И.С. Прокопенко. – К, 1969. – 41с.
974532
  Чуйко О.А. Основні виробничі фонди та шляхи підвищення ефективності їх використання // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 186-188. – (Серія "Економічні науки")
974533
  Мещеряков В.М. Основні вихідні дані, які послужили підставою для розробки проекту відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 158-164. – ISSN 2077-3455
974534
  Єрмошенко А.М. Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні / А.М. Єрмошенко, К.С. Горячева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 278-282 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
974535
  Заіка І.В. Основні вияви особистісної напруженості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 9-15. – Бібліогр.: 39 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 53). – ISSN 2072-4772
974536
  Набі А І.М. Основні відмінності між поняттями міжнародного та світового порядку в рамках теорії міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 95-101. – ISSN 2308-6912


  В статті розглянуто основні концептуальні відмінності між понятійними категоріями міжнародного та світового порядку в теорії міжнародних відносин. Поняття "міжнародний порядок" та "світовий порядок" достатньо часто вживаються не лише в рамках наукових ...
974537
  Плющ П.П. Основні відомості з історії української літературної мови : Лекції для студентів-заочників педагогічних і учительских інститутів / П.П. Плющ ; МО УРСР, Науково-метод. кабінет заоч. пед. освіти. – Київ : Радянська школа, 1953. – 136 с.
974538
   Основні відомості якісних даних професорсько-викладацького складу та підготовка ними науково-методичної літератури за післявоєнні роки. – Київ, 1973. – 14с.
974539
   Основні віхи в розвитку факультету // Географічному факультету - 80 / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, Л.М. Даценко, О.Ю. [та ін.] Дмитрук. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 3-4. – ISBN 978-966-439-593-6
974540
  Тептюк Л.М. Основні віхи діяльності Історичного товариства Нестора–літописця та участь Володимира Іконникова // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 91 (№ 12). – С. 47-49. – ISSN 2076-1554


  Наукова діяльність багатьох відомих українських істориків була пов"язана з діяльністю товариства Нестора-літописця, серед яких М. Максимович, В. Іконников, В. Антонович, Д. Багалій, О. Левицький, І. Лучицький, М. Грушевський, М. Довнар-Запольський та ...
974541
   Основні віхи життя й творчості О.С. Стрижака // Дослідження з ономастики : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: Д.Г. Бучко, І.М. Желєзняк (відп. ред.), О.П. Карпенко та ін.]. – Київ : Пульсари, 2008. – С. 15-16. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-2171-19-8
974542
  Петрук Б.В. Основні віхи життя Олександра Русова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається життєвий і творчій шлях видатного українського науковця Олександра Олександровича Русова, основоположника земської статистики, напрямки діяльності вченого в галузі статистики, етнографії, фольклористики та філології, а також його ...
974543
  Черняк І.В. Основні віхи життя та творчості бібліотекознавця професора О.С. Сокальського // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 65-69. – ISSN 2409-9805
974544
  Петрик А.М. Основні віхи журналістської діяльності Андрія Яковліва // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 124-126. – ISBN 966-2980-20-2
974545
  Кудласевич О.М. Основні віхи історії вітчизняного підприємництва ретроспективний аналіз // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 100-104
974546
  Букет Є. Основні віхи історії православної церкви на території України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Лютий (№ 5/8). – С. 4-5. – ISSN 2519-4429
974547
  Кічера В.В. Основні віхи релігійного розвитку Мукачівського монастиря // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 3-6. – (Історія ; Вип. 24)
974548
  Жовкова О.І. Основні віхи розвитку православних навчальних закладів. Ракурс з історії у сьогодення // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : Науково-технічний збірник / Київський нац. університет будівництва і архітектури. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 89-99
974549
  Нікіфоров К. Основні віхи розвитку Ради у справах релігій при РМ СРСР в період "застою" // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 156-159. – ISBN 978-966-171-793-9
974550
  Копилов С.А. Основні віхи столітнього поступу Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 8-12. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
974551
  Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-22.
974552
  Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 2 (168). – С. 10-13
974553
  Швачко С.О. Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 230-233. – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено питання семантичної конгруентності нумеральної та димензіональної лексики на матеріалі числівників, слів міри та ваги в англійській, українській і російській мовах.
974554
  Васильченко О.П. Основні властивості джерел конституційного права України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 171-179. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються проблеми системи джерел конституційного права України, висвітлюються особливості як системи джерел конституційного права України в цілому, так і окремих її складових. Підкреслюється необхідність наукового обгрунтування юридичної природи та ...
974555
  Шаповалова С.М. Основні властивості затрат підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості затрат як об"єкта управління. Обгрунтовано необхідність введення поняття "характер затрат". Доведено необхідність розширення переліку комплексу властивостей затрат такою характеристикою, як "привабливість", що сприятиме ...
974556
  Шаповалова Світлана Михайлівна Основні властивості затрат підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено особливості затрат як об"єкта управління. Обгрунтовано необхідність введення поняття "характер затрат". Доведено необхідність розширення переліку комплексу властивостей затрат такою характеристикою, як "привабливість", що сприятиме ...
974557
  Могильчак В.Ю. Основні властивості просторово-часового розподілу загального вмісту озону на території України протягом 1979-2014 років // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 101-102
974558
  Черненко М.В. Основні внутрішні причини формування культурно-дисидентського руху // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 141-145
974559
  Степаненко В.В. Основні внутрішні фактори успіху діяльності бізнес-інкубатора // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 39-44. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
974560
   Основні воєнно-економічні аспекти комплексного планування розвитку Збройних Сил України / О.М. Семененко, Ю.Б. Добровольський, А.Є. Єфіменко, О.С. Паюк // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 77-82. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
974561
  Скрипкін О.Г. Основні впливові фактори генезису професійних страхів військових льотчиків // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 288-294


  У статті висвітлено результати досліджень основних впливових факторів, які мають місце та відіграють роль у процесі формування професійних страхів офіцерів льотного складу, отриманих під час проведення в 2012 році комплексного психологічного ...
974562
  Тащук К.О. Основні галузеві елементи територіальної структури промислового комплексу Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 40-48 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
974563
  Бінчева М.С. Основні галузі сільського господарства : характеристика сучасного господарства / М.С. Бінчева, М.В. Курилюк // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 96-107
974564
  Шалімова Н.С. Основні гарантії забезпечення якості аудиту в Україні : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 280-288 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
974565
  Хоменко М. Основні гарантії і механізми захисту прав споживачів під час придбання продукції через мережу Інтернет / М. Хоменко, Н. Коробцова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 74-79. – ISSN 2663-5313
974566
  Комлєв О.О. Основні генетичні типи давнього рельєфу ранньо- та пізньокрейдового віку в межах Правобережжя Середнього Дніпра / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Зроблено короткий аналіз палеографічних умов, які зумовлювали формування давнього рельєфу протягом ранньої та пізньої крейди. Названо й охарактеризовано основні генетичні типи давнього рельєфу Правобережжя Середнього Придніпров"я, характерні для ...
974567
  Паланичко О.В. Основні геоекологічні проблеми в басейнах річок Передкарпаття / О.В. Паланичко, А.О. Кирилюк // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 102-106. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
974568
  Береговий А.І. Основні геополітичні гравці арктичного регіону та національні інтереси Канади в Арктиці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 191-199. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
974569
  Даніленко А.Ю. Основні групи труднощів у перекладі медичних термінів / А.Ю. Даніленко, Д.В. Карачова // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 157-163. – ISSN 2227-2844


  "У цій статті ми робимо загальний екскурс до перекладу у медичній галузі. Останні десятиліття медицина зазнала значного розвитку та науково-технічного прогресу. Майже кожного року ця галузь науки поповнюється новими розробками та науковими винаходами, ...
974570
  Чернова К. Основні дані про кафедру української мови і літератури Пряшівського філософського факультету Кошицького університету ім. П.Й. Шафарика // Українська діаспора / Ін-т соціології АН України; Редакція Енциклопедії Української Діаспори (США). – Київ ; Чикаго, 1996. – Число 9
974571
   Основні дати життя і науково-педагогічної діяльності В. А. Кучера // Фізичний збірник / Наукове товариство ім.Шевченка. Фізична комісія. – Львів, 2008. – Т. 7. – С. 607-610. – ISSN 1563-3969
974572
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 4 : Присвячено 70-літтю від дня народження О.Д. Пономарева. 17 жовтня 2005 р. – С. 42-66


  О. Пономарів.
974573
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 6 : Присвячено 60-літтю від дня народження Б.І.Чернякова 24 квітня 2006 р. – С. 33-34
974574
   Основні дати життя й діяльності // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С.102-105
974575
   Основні дати життя та діяльності А.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 14-15


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
974576
   Основні дати життя та діяльності В.П. Коцура // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 7-9


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
974577
   Основні дати наукової та педагогічної діяльності Л.В. Губерського // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – [С. 5]. – ISBN 978-966-439-447-2
974578
  Євсеєнко О.Ф. Основні демографічні чинники впливу на міграційні процеси серед молоді в Україні // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 42-43
974579
  Наконечний В. Основні державницькі погляди В"ячеслава Липинського як ідеолога українського монархізму ХХ століття за "Листами до братів-хліборобів"
974580
  Наконечний В. Основні державницькі погляди В"ячеслава Липинського як ідеолога українського монархізму ХХ століття за "Листами до братів-хліборобів" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 36-38. – ISBN 978-617-7069-15-6
974581
  Зінченко О.В. Основні державні закони Російської Імперії 1906 р. - конституція чи "конституційний костюм" самодержавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 26-36. – ISSN 0201-7245
974582
  Лехніцька С.І. Основні дериваційні моделі у латинських фармацевтичних назвах // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 191-195
974583
  Сербін О. Основні десяткові класифікації українською мовою радянського періоду: історія та структурний аналіз / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 18-21
974584
  Олієвська М.Г. Основні детермінанти відтворення людського капіталу в контексті Глобальних Цілей Сталого Розвитку / М.Г. Олієвська, Д.Л. Кумков, С.В. Петруха // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 127-136
974585
  Лютий В. Основні детермінанти крадіжок, що вчиняються в сільській місцевості // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 148--152. – ISSN 0132-1331
974586
  Синютка О.М. Основні детермінанти метрополійного статусу великих міст України: функціональний аспект // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 1 (75). – С. 27-36. – ISSN 1562-0905
974587
  Філіпенко А.С. Основні детермінанти трансформації економічної моделі України // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 12-13
974588
  Дарчук В.Г. Основні дефініції розвитку стратегії просування / В.Г. Дарчук, О.В. Литвинова, В.Ю. Одношов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 21-26. – ISSN 2415-8089
974589
  Косинська І.Е. Основні джерела виробництва електричної енергії та розвиток альтернативних джерел енергії // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
974590
  Пасічник М.С. Основні джерела наукової інформації. інформаційний документ // Квалілогія книги : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – Вип. № 2 (22). – С. 25-35. – ISBN 966322012-0
974591
  Бахвалов В.Б. Основні джерела помилок GPS-спостережень / В.Б. Бахвалов, В.В. Вишнівський, Р.М. Леоненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 378-381


  Розглядаються основні джерела помилок, та їх характеристики, які виникають при визначенні місцеположення (координат) приймача GPS (глобальна система позиціонування). Матеріал статті носить інформаційне значення и можуть бути корисним для спеціалісті з ...
974592
  Стишов О.А. Основні джерела поповнення фразеологічного складу української мови кінця XX - початку XXI століть // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 33-46. – ISSN 0027-2833
974593
  Жила В. Основні джерела походження корейських фразеологізмів


  У статті визначено та прокласифіковано основні джерела походження фразеологічних одиниць. Розглянуто класифікації корейських мовознавців та подана власна. В статье определены и проклассифицированы основные источники происхождения фразеологических ...
974594
  Гутів Б. Основні джерела права міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 49-51
974595
  Яцишин М. Основні джерела регламентації порядку й умов виконання та відбування кримінальних покарань : (теоретико-аналітичний огляд) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 135-140. – ISSN 0132-1331
974596
  Диба М.І. Основні джерела фінансових ризиків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 101-111
974597
  Нехайчук Д.В. Основні джерела фінансового забезпечення водогосподарського комплексу АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-61. – Бібліогр.: 6 назв
974598
  Пухтецька А.А. Основні джерела формування європейських принципів адміністративного права // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 170-175. – ISBN 966-435-028-1
974599
  Романенко Л.Ф. Основні джерела формування та управління оборотним капіталом в умовах ринкової економіки / Л.Ф. Романенко, С.С. Нестеренко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 74-78
974600
  Шкодіна І.В. Основні диспропорції розвитку світового господарства на сучасному етапі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 58-64
974601
  Павленко В.В. Основні дисциплінарні підходи до вивчення воєнного медіадискурсу // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 127-132. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610
974602
  Стоєцький Валентин Основні дії під час пожежі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 15 : фото
974603
  Стоєцький В.Ф. Основні дії під час пожежі (Пам"ятка) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 2, лютий. – С. 16 : фото
974604
  Дружченко Ю.М. Основні доктрини імунітету держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 317-320
974605
   Основні документи Буджацького козацтва // Лицарі України : енциклопедія сучасного козацького руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2014. – Збірка 10 : Буджацьке козацтво. – 100 с. – Бібліогр.: іл., табл.
974606
   Основні документи про школу : [збірник-довідник]. – Київ : Радянська школа, 1973. – 360с.
974607
   Основні документи про школу. – Київ : Радянська школа, 1982. – 398, [2] с.
974608
   Основні документи, що регламентують роботу Українського реєстрового козацтва : Статутне видання. – Київ, 2003. – 76с.
974609
  Сігуа Г.В. Основні домінанти створення та функціонування вільних економічних зон у перехідній економіці : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Сігуа Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
974610
  Ілляхова М. Основні домінанти сучасного освітнього простору // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 416-418. – ISSN 2076-1554


  Представлено аналіз освітніх підходів, що відповідають ціннісним орієнтирам інформаційного суспільства.
974611
  Клименко С.Ю. Основні домінанти та стратегія розвитку наукоємних виробництв в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 32-36.
974612
  Малишена Ю.О. Основні дослідницькі вектори соціальної епістемології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 125 (№ 10). – C. 287-291. – ISSN 2076-1554
974613
  Тітаренко А. Основні досягнення національних революцій XVIІ століття в Англії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 107-108
974614
   Основні досягнення та напрями розвитку відділу палеонтології та стратиграфії палеозойських відкладів Інституту геологічних наук НАН України впродовж 1990-2018 рр. / В.І. Полєтаєв, Н.І. Бояріна, В.І. Єфіменко, О.Ю. Котляр, Т.І. Немировська // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 67-83 : рис., фото. – Бібліогр.: с.82-83. – ISSN 1025-6814
974615
   Основні досягнення та перспективи розвитку дослідженнь квартету України у відділі геології антропогену ІГН НАН України / Н.І. Дикань, О.І. Крохмаль, О.С. Комар, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 103-107. – ISSN 1025-6814
974616
   Основні друковані праці викладачів та співробітників Ужгородського держ. ун.(1946-1990): Бібл. покажчик.. – Ужгород, 1991. – 253с.
974617
  Сафонова Т.В. Основні еволюційні стадії становлення мистецтва фотографії: до постановки проблеми // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 169-175
974618
  Дзоз В.О. Основні екзистенціали інклюзивної освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – С. 140-154. – (Філософія ; вип. 39)
974619
  Андрущенко В. Основні екзистенції життєдіяльності драгоманівців // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 235-246. – ISBN 978-966-931-159-7
974620
  Юрескул В.О. Основні екологічні проблеми та шляхи їх подолання у міжнародних документах та на національному рівні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 158-165
974621
  Чайка В.М. Основні екологічні чинники збіднення природного біорізноманіття України / В.М. Чайка, М.М. Лісовий, М.З. Мухаммед // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 3. – С. 66-69. – ISSN 2077-4893
974622
  Кулик Р.О. Основні економічні механізми формування синергетичного ефекту в кластерних структурах // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 35-41
974623
  Олійник Д.І. Основні економічні підходи до формування цін за користування обмеженими ресурсами у сфері телекомунікацій : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 65-75 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
974624
  Прядко Олена Основні екосистеми національного природного парку "Голосіївський" та їх флорокомплекси / Прядко Олена, Дацюк Вадим // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 20-21 : фото. – Бібліогр.: 5 назв.
974625
  Яненко А.С. Основні експозиції Всеукраїнського музейного городка / Українського центрального антирелігійного музею у 1930-х рр.: проектування і реалізація // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2018. – Вип. 11. – С. 387-399. – ISSN 2218-4805
974626
  Касаткін В. Основні електронні інформаційні технології та їх вплив на розвиток сучасної бібліотечної діяльності // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2011. – Вып. 2. – С. 19-25


  У статті розглянуто основні електронні інформаційні технології, що використовуються в бібліотеках, їх вплив на розвиток сувчасної діяльності бібліотек
974627
  Органіщук М.М. Основні елементи агротехніки насінників цукрових буряків сортів селекції Ялтушківської станції в зоні нестійкого зволожування лісостепу України. : Автореф... Канд.с-х.наук: 06.01.05 / Органіщук М.М.; УААН Ін-т цукрових буряків. – К, 1993. – 19л.
974628
  Бака С. Основні елементи академічної мобільності в країнах ЄС та інших країнах // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (1). – С. 117-127
974629
  Голобородько М.М. Основні елементи аналізи балансів на задачах і прикладах (для соціально-економічних вузів) : посібник по сіціально-економічних вузах / М.М. Голобородько, І.А. Шоломович. – Харків : Державне видавництво України, 1930. – 145 с.
974630
  Будкіна Л.Г. Основні елементи весняної повені р. Південний Буг (у верхній частині) / Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева, Н.І. Багрій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 28-32 : Рис. – (Географії ; Вип. 11)
974631
  Пустовойт С.П. Основні елементи водного режиму річок України / С.П. Пустовойт, Л.Г. Будкіна, Л.М. Козінцева // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 2. – С. 91-96
974632
   Основні елементи інформаційного забезпечення моніторингу та оперативного аналізу виконання Державного бюджету України / С.О. Довгий, О.В. Копійка, П.Б. Россов, П.М. Сіверський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 88-95 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
974633
  Занько Г. Основні елементи картини світу українськомовної дитини // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
974634
  Марцеляк О. Основні елементи конституційно-правового статусу омбудсмана // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 11. – С.85-88
974635
  Єремута В.Ю. Основні елементи макро- та мікроструктури лінгвістичного словника // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 44-50. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
974636
  Ровний Я.А. Основні елементи механізму управління вартістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 89-92 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
974637
  Щербаківський В. Основні елементи орнаментації українських писанок та їхне проходження. / В. Щербаківський. – Прага, 1925. – 34с.
974638
  Сливка О. Основні елементи регіонального соціально-економічного механізму людського розвитку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 26-30
974639
  Пономарьова Т.В. Основні елементи системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг: політика і процедури / Т.В. Пономарьова, М.М. Царенко // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-116. – Бібліогр.: 10 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
974640
  Гаврилишин О. Основні елементи теорії ринкової системи / О. Гаврилишин. – Київ : Наукова думка, 1992. – 125с. – ISBN 5-12-003271-0
974641
  Жовтянський В.А. Основні елементи фізики щільної плазми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 8-15. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  На основі послідовного використання методик представлення результатів експериментальних досліджень, характерних для викладацької манери Н.Д. Моргуліса, простежено розвиток уявлень щодо фізики щільної плазми з часу читання ним у Київському університеті ...
974642
  Панфілова Ю. Основні елементи формування сучасного механізму боротьби з проявами піратства на морі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 3-7
974643
  Бабінова О. Основні елементи, принципи та форми взаємодії органів публічної влади з громадськістю // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 83-90
974644
  Асєєв Г. Основні етапи CASE-методології консептуального проектування систем електронного документообігу / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 29-32


  Проведений аналіз основних фаз методології концептуального проектування систем електронного документообігу: передпроектне обстеження об"єкта; функціональна декомпозиція процесів; розроблення функціональної структурної моделі, обсягу контролю процесів, ...
974645
  Яснюк Т.Є. Основні етапи аналізу районних циклів виробництв мінеральної орієнтації : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 64-71
974646
  Шостак М. Основні етапи вивчення утворення Київської Русі в українській історіографії XX - початку XXI століття // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 3 (40). – С. 128-132
974647
  Радомський С.С. Основні етапи вивчення якісної та кількісної оцінки грунтів Закарпаття / С.С. Радомський, С.О. Малахова // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 68-70. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
974648
  Мірошник С.О. Основні етапи використання компаративних фразеологізмів зоонімів в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 319-325


  Статтю присвячено дослідженню характерних рис іспанських компаративних фразеологічних одиниць із зоосемічним компонентом, їхніх лексичних та семантичних особливостей, а також встановленню закономірностей функціональних змін, які супроводжують ...
974649
  Мірошник С.О. Основні етапи використання фразеологізмів-зоонімів в англійській мові / С.О. Мірошник, А.О. Давиденко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 279-286. – Бібліогр.: Літ.: с. 286; 6+2 поз.
974650
  Сльота І.С. Основні етапи впровадження міграційної політики після Другої світової війни у Франції // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 357-360. – ISSN 2076-1554
974651
  Корнієнко П.С. Основні етапи генезису конституційної правозахисної діяльності в Україні // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (51). – С. 6-14. – ISSN 2413-1342
974652
  Толстой Михайло Іванович Основні етапи діяльності і творчі надбання наукової школи геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Прикладна петрофізика і петрохімія магматичних порід" // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 170-185 : Фото. – Список літ. с.: 180-185
974653
  Ліхачова О.Є. Основні етапи дослідження інтелектуальної біографії О.І. Георгієвського // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 190-197. – ISSN 2077-1800


  Проаналізовано історіографічні аспекти дослідження наукового доробку О.І. Георгієвського - викладача Рішельєвського ліцею, науковця, публіциста і реформатора системи освіти Російськіої імперії ХІХ ст. Особливу увагу приділено поглядам істориків на ...
974654
  Оліянчук А. Основні етапи дослідження козацьких формувань Лівобережжя України в ХІХ столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Історія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію дослідження козацтва Лівобережжя України ХІХ ст., охарактеризовано основні етапи дослідження даної проблеми в українській та зарубіжній історіографії, виділено основні дискусійні моменти і проблеми, що залишились поза увагою ...
974655
  Богданов Г. Основні етапи еволюції бібліотек релігійних установ у німецькомовному просторі в VI-XX століттях // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (295), лютий. – С. 30-34. – ISSN 2076-9326
974656
  Джура Р.О. Основні етапи еволюції державної економічної політики // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – С. 180-189. – ISSN 2072-1692
974657
  Голубка С. Основні етапи еволюції національного фінансотворення / Степан Голубка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 34-36. – Бібліогр.: 14 назв
974658
  Цогла О.О. Основні етапи еволюції розуміння стратегії диверсифікації діяльності підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 181-185. – ISSN 0321-0499
974659
  Гузар У. Основні етапи економічного розвитку і трансформація мотивації трудової діяльності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 36-40. – ISSN 1728-9343
974660
  Комнат Л.А. Основні етапи євроінтеграції України // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – C. 59-65. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
974661
  Пелещишин А. Основні етапи життєвого циклу формування студентських спільнот ВНЗ / Андрій Пелещишин, Ольга Трач // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 76-84. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано наявні життєві цикли, суміжні до життєвих циклів віртуальних спільнот та розглянуто їхні особливості. На основі результатів аналізу виділено етапи та напрями життєвого циклу віртуальних спільнот. Описано етапи на прикладі студентських ...
974662
  Сандурська О. Основні етапи життя та діяльності видатного кораблебудівника В.П. Костенка (1881-1956) // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 68-71. – ISSN 2079-2999


  В статті висвітлюється діяльність корабельного інженера В.П. Костенка на території Росії і України, проаналізовано його внесок у розвиток вітчизняного суднобудування і флоту. Дається характеристика створених Володимиром Полієвктовичем принципово нових ...
974663
  Охріменко О.С. Основні етапи життя та діяльності Єжи Гедройця (1906-2000). Його вплив на польсько-українські стосунки // Вісник аграрної історії : зб наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 200-207


  Єжи Ґедройць — польський публіцист і громадський діяч, засновник і головний редактор культового часопису Kultura (Париж). Активний прихильник польсько-української співпраці, супротивник взаємних територіальних та інших претензій.
974664
  Ломакін В.О. Основні етапи земельної реформи в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджуються методологічні питання проведення земельної реформи в Україні. Характеризуються її етапи та особливості здійснення кожного етапу.
974665
  Зливкова О.О. Основні етапи історико-містобудівного розвитку м. Києва // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2012. – Вип. 7. – С. 187-210. – ISBN 978-966-651-971-2
974666
  Савельєв Ю.К. Основні етапи історико-філософського процесу / Ю.К. Савельєв. – Київ, 1977. – 52с.
974667
  Мельник Основні етапи історичного розвитку МОП // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 300-306
974668
  Гримська М.І. Основні етапи історії крайніх правих політичних партій у післявоєнній Німеччині (на прикладі націонал-демократичної партії Німеччини) // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 68-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
974669
  Ганжуров Ю. Основні етапи композиційного редагування / Юрій Ганжуров // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 8-9. – ISSN 2076-9326
974670
  Закоморна К.О. Основні етапи конституційного процесу в країнах Балтії (на зламі ХХ й ХХІ століть) // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 105. – С. 200-208. – ISSN 0201-7245
974671
  Адамович Н. Основні етапи конституційної реформи в Україні (1990-1996 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 75-78. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено історичні аспекти розробки та прийняття Конституції України в 1990-1996 рр., висвітлено умови, періодизацію та особливості перебігу конституційного процесу. The historical aspects of development and adopting Constitution of Ukraine are ...
974672
  Шахбазян К. Основні етапи міжнародно-правового регулювання діяльності // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-39. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається розвиток мережі Інтернетта періодизація етапів становлення і розвитку міжнародно-правового регулювання діяьності в мережі Це питання э досить актуальним, адже аналіз сучасного стану правового регулювання Інтернет і подальших ...
974673
  Небиков М. Основні етапи морфогенезу Securigera elegans (Pancic) Lassen у культури in vitro / М. Небиков, А. Куземко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – C. 119-121. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Описано новий спосіб мікроклонального розмноження рослин Securigera elegans. Підібрано режим стерилізації, гормональний склад середовищ для активації морфогенних процесів. The micropropagation method of the Securigera elegans plants is elaborated in ...
974674
  Геза А.В. Основні етапи обчислювальної техніки як підгрунтя для становлення та розвитку кібернетики // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (88). – С. 134-140. – ISSN 0374-3896
974675
  Глушковецька Н. Основні етапи оприлюднення та літературознавчого осмислення епістолярної спадщини Василя Стуса // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, Г. Корбич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (690), червень. – С. 12-21. – ISSN 0236-1477
974676
  Семеновська Л. Основні етапи педагогічної діяльності М.В.Остроградського // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.199-209. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
974677
  Оніщенко Н.В. Основні етапи переживання психічної травми // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 225-231
974678
  Красота І.В. Основні етапи періоду створення інженерних військ Збройних Сил України та особливості їх комплектування офіцерським складом (1992-1999 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – C. 290-296. – (Історичні науки ; вип. 9). – ISSN 2309-8074
974679
  Батрименко О.В. Основні етапи побудови радянської бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 362-372
974680
  Фошан Я.І. Основні етапи пострадянської трансформації Грузії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 293-302. – ISBN 978-966-02-8033-5
974681
  Труш І.В. Основні етапи припинення комунального підприємства шляхом ліквідації в добровільному порядку // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 68-76
974682
  Кудінов В.О. Основні етапи проведення земельної реформи в України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 10 (60). – С. 36-42
974683
  Неліпа Д. Основні етапи проведення системного аналізу в політологічних дослідженнях // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 6 (56) листопад - грудень. – С. 106-116
974684
  Гут О.Є. Основні етапи програми стимулювання збуту // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.112-116
974685
  Павлюк М.В. Основні етапи развитку українського мовознавства дожовтневого преіоду / М.В. Павлюк. – К, 1978. – 184с.
974686
  Дєнічєва О.І. Основні етапи реформування змісту середньої гуманітарної освіти Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 59-66. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто особливості реформування середньої гуманітарної освіти Австрії; проаналізовано умови впровадження реформ; показано вплив розвитку економічної діяльності на здійснення трансформацій у змісті середньої гуманітарної освіти; висвітлено функції ...
974687
  Кудрявцев Є.В. Основні етапи розвитку американського кримінального судочинства // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 45-48. – ISSN 2304-5809
974688
  Кінащук Л.Л. Основні етапи розвитку аудиторської діяльності в системі фінансового контролю: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 193-198. – (Серія "Право" ; вип. 2)
974689
  Бойчук Т. Основні етапи розвитку Буковинського державного медичного університету за 1974-2020 рр / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 4 (28). – С. 6-10. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896
974690
  Воронова Л.К. Основні етапи розвитку бюджетних прав Української РСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 33-37. – (Серія права ; № 8)


  Законодательное регулирование бюджетных прав Союза ССР и союзных республик (в том числе УССР) изменилось на протяжении 50 лет существования советской власти в зависимости от государственной необходимости. В основу разграничения компетенции между ...
974691
  Гуцуляк О.М. Основні етапи розвитку виноградарства і виноробства на Закарпатті // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 176-183. – Бібліогр.: 7 назв
974692
  Щербань М.І. Основні етапи розвитку географії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 3-11. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 22)
974693
  Курило М.В. Основні етапи розвитку господарства в дорадянський період / М.В. Курило, Б.Й. Сидор // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 56-61. – Бібліогр.: 1 назва
974694
  Івченко О.Г. Основні етапи розвитку громадянського суспільства в Україні // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 191-195
974695
  Бойченко О.І. Основні етапи розвитку давньокитайської міфології // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 6-16
974696
  Пінькас Г.І. Основні етапи розвитку державних закупівель в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 53-60.
974697
  Пінькас Г.І. Основні етапи розвитку державних закупівель в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 11-16
974698
  Білоус І.В. Основні етапи розвитку державного регулювання ситеми безпечного материнства в Україні та світі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 134-137. – Бібліогр.: 12 назв
974699
  Сиченко В.В. Основні етапи розвитку державного управління системою вищої освіти : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 75-77. – Бібліогр.: 10 назв
974700
  Васильченко О.Л. Основні етапи розвитку джерел конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 89-93
974701
  Ковпак О.С. Основні етапи розвитку заочної педагогічної освіти в Україні (50-80-ті рр. XX ст.) // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 251-260. – ISSN 2227-2844
974702
  Крива Т.Ю. Основні етапи розвитку і становлення ідеї соборності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 110-113. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У даній статті автор досліджує проблему становлення та розвитку ідеї соборності України, її особливості і форми вияву на кожному конкретному історичному етапі. Іn the article hereby the author studies the problem of establishment and development of ...
974703
  Пристінська К.О. Основні етапи розвитку інституту адміністративної відповідальності за незаконний обіг наркотичних засобів та психотропних речовин // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (213). – С. 24-32. – ISSN 2308-9636
974704
  Костенко І.В. Основні етапи розвитку Інституту наукової атестації й титулатури (СРСР-УРСР, 1940-1991 рр.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 123-128. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
974705
  Танько Н. Основні етапи розвитку інтерактивного навчання іноземних мов у вітчизняній вищій школі (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавс. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 69. – С. 126-132. – ISSN 2075-1478


  На основі аналізу системи критеріїв (соціально-економічні, нормативно-правові, організаційно-педагогічні) проаналізовано розвиток інтерактивного навчання іноземних мов у вітчизняній вищій школі (друга половина XX - початок XXI століття) як цілісний ...
974706
  Недбай В.В. Основні етапи розвитку комунікаційних технологій // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 166-173
974707
  Скиба М.В. Основні етапи розвитку міжнародної методології у сфері інновацій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 89-94. – ISSN 2222-4459
974708
  Гладкий О.В. Основні етапи розвитку наукових знань із географії міст та геоурбаністики // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 18 (243). – С. 57-64. – (Географічні науки). – ISSN 1729-360Х
974709
  Лада О. Основні етапи розвитку наукових товариств України першої половини XIX - початку XX ст.: історіографія // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 44-50
974710
  Губерська Н.Л. Основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 261-268. – ISSN 2227-796X


  Визначено основні етапи розвитку нормативно-правового регулювання адміністративно-процедурної діяльності у сфері вищої освіти в Україні, проаналізовано їх зміст і значення. Розглянуто сучасний стан правового забезпечення процедурної діяльності у сфері ...
974711
  Лиско Н.А. Основні етапи розвитку обліку в казначейській системі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 43-45
974712
  Романюк А. Основні етапи розвитку політичної думки у XX ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 87-95. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
974713
  Колесникова В. Основні етапи розвитку прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 152-155


  This article addresses the research of the basic stages of the development of human rights. Deeply analyzing the historic way of this development from ancient tunes till nowadays author gives deep comparative research of human rights vision.
974714
  Жукова Д. Основні етапи розвитку радянської системи виконання кримінальних покарань на території України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 90-92


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
974715
  Ковтонюк О. Основні етапи розвитку синдикованого кредитування у світі та його специфіка як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 116). – ISSN 1728-3817


  З"ясовано специфіку та основні етапи розвитку синдикованого кредитування як складової фінансового забезпечення міжнародних операцій та визначено вплив кризових ситуацій на ринок синдикованого кредитування. It is defined the main features and stages of ...
974716
  Грубрін Ю.Л. Основні етапи розвитку та деякі питання класифікації морфоскульптури Придніпровської височини // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 5 : Ландшафти України та методи їх дослідження. – С. 122-128. – Бібліогр.: 7 назв
974717
  Шальман Т.М. Основні етапи розвитку телебачення за часів становлення незалежної України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 36-41


  У статті розглянуто сучасний підхід до визначення етапів становлення та перспектив розвитку омерційного телебачення в Україні. Проаналізовано одну з головних ознак сучасного телебачення - комерціалізацію, як яскраве свідчення того, що інформація стала ...
974718
  Швець Ю.О. Основні етапи розвитку транснаціональних компаній та їх зв"язок з глобалізацією / Ю.О. Швець, Т.А. Сухаренко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 204-209. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
974719
  Пащенко Є. Основні етапи розвитку україністики у Хорватії // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 192-198. – ISSN 0203-9494
974720
  Потульницький В.А. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті (1800-1991) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник / Східний ін-т українозн. ім. Ковальских; Харків. держ. ак. культури та інш. – Харків, 1999. – Вип. 2. – С. 13-61. – ISBN 966-7077-81-0
974721
  Москаленко А.А. Основні етапи розвитку української мови : Учбово-методичний посібник / А.А. Москаленко. – Київ : Вид-во київського університету, 1964. – 108с.
974722
   Основні етапи розвитку української Радянської держави і права за 50 років : Тези доп. та наук. повідомлень. – Київ : Наукова думка, 1966. – 208с.
974723
  Швець В. Основні етапи розвитку фізіології як науки // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 2 (10). – С. 52-55. – ISSN 2311-9896
974724
  Леоненко П.М. Основні етапи розвитку фінансової науки: методологія проблеми / П.М. Леоненко, В.М. Федосов, П.І. Юхименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (257). – С. 55-74 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
974725
  Сухорольський П.М. Основні етапи розвитку футурології та її завдання в умовах сучасного світу / П.М. Сухорольський, І.Ю. Сухорольська // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 3. – C. 116-123. – ISSN 2077-1800
974726
  Голуб А.М. Основні етапи розвитку хімічної науки і діяльність вітчизняних вчених. / А.М. Голуб, 1954. – 62с.
974727
  Ващенко Ю.В. Основні етапи розвитку централізованого клірингу в Радянському Союзі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 300-302. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються основні етапи розвитку централізованого клірингу в Радянському Союзі. Розглядаються особливості правового регулювання розрахунків через банківські розрахункові відділи та інші спеціальні відділи взаємних розрахунків. Робляться висновки про ...
974728
  Хобор Р.Б. Основні етапи розвитку шлюбного договору на українських землях: загальний огляд // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 229-233. – ISSN 2219-5521
974729
  Патлачук О.В. Основні етапи розвитку юридичної техніки природоохоронного законодавства Республіки Польща // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10 (190). – С. 11-17. – ISSN 2308-9636
974730
  Ротар Н. Основні етапи розгортання дискурсу "повернення Криму" в російській політиці // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 300-302. – ISBN 978-617-7220-78-6
974731
  Ларцев В. Основні етапи роздержавлення банківської системи в Україні // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-28. – ISSN 0131-775Х
974732
  Соколов А.В. Основні етапи розробки державної інформаційної політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 153-156


  Досліджено основні напрями розвитку українського ринку інформаційних продуктів і послуг. Запропоновано основні етапи розробки державної політики, спрямованої на підтримку розвитку ринку інформаційних технологій.
974733
  Стеченко Д.М. Основні етапи розробки концепції комплексного розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 8-11. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
974734
  Опольська Н. Основні етапи світової наукової думки щодо забезпечення прав і свобод дитини ( III ст. до н. е.) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 23-28
974735
  Богуславський О.В. Основні етапи системної трансформації Китайської народної республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 95-99


  В статті розкрито етапи системної трансформації КНР. Показано специфіку, основні заходи та інструменти китайських реформ. Проаналізовано досвід системи перетворень КНР та можливості його використання в інших перехідних економіках. The article is ...
974736
  Іванюк Р. Основні етапи соціолого - правового дослідження проблем корупції та хабарництва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.111-116
974737
  Бірюков О.М. Основні етапи становлення біржового ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-47. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Статтю присвячено питанням становлення біржової торгівлі та шляху оформлення сучасних біржових інститутів; наведено основні етапи становлення бірж у світі з особливостями та закономірностями їх розвитку в Україні, починаючи з появи перших бірж у ...
974738
  Ільченко І.І. Основні етапи становлення годонімічної системи м. Запоріжжя // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 49-51
974739
  Маринін І.Г. Основні етапи становлення диригентського мистецтва // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 182-183
974740
  Пасічник К.М. Основні етапи становлення енергетичної безпеки України часів незалежності // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 39. – С. 123-135. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
974741
  Батигіна Олена Основні етапи становлення законодавства про оптовий ринок сільськогосподарської продукції в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 5 (173). – С. 31-34
974742
  Оголенко І.В. Основні етапи становлення ідеї соборності України: історичний та правовий вимір // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 342-345. – ISBN 978-617-7777-14-3
974743
  Максимюк О.Д. Основні етапи становлення й розвитку інституту Президента в Україні: конституційно-правовий аспект // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 17-22. – (Правознавство ; Вип. 461)
974744
  Савчук К.О. Основні етапи становлення міжнародно-правового регулювання охорони навколишнього середовища // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 67-72. – ISSN 2413-7189
974745
  Шандор Ф.Ф. Основні етапи становлення національної свідомості українців // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 471-478
974746
  Костицький М.В. Основні етапи становлення та розвитку вітчизняної юридичної психології // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 10-15. – ISSN 2078-6743
974747
  Суховий Д.І. Основні етапи становлення та розвитку державних соціальних гарантій в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 49-51
974748
  Суржинський М.І. Основні етапи становлення та розвитку інституту громадянства в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 186-192. – ISSN 1563-3349
974749
  Литвиненко Н. Основні етапи становлення та розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2011. – № 2. – С. 11-16. – ISSN 1029-7200


  У статті визначено і охарактеризовано основні етапи становлення, розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу у світлі соціально-економічних та історико-культурних процесів розвитку краю. There are defined and characterized the basic stages of formation ...
974750
  Ромашенко В. Основні етапи становлення та розвитку магістратури: від середньовіччя до сьогодення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 60-64. – ISSN 2308-4634


  У статті висвітлено етимологію та досліджено ґенезу поняття "магістр" для усвідомлення статусу магістра в сучасній системі неперервної професійної освіти. Автором розглянуто та проаналізовано усталені пояснення походження та змістового значення ...
974751
  Сапожников С. Основні етапи становлення та розвитку системи вищої педагогічної освіти у Республіці Вірменія як країни-члена організації Чорноморського економічного співробітнитва // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 129-132. – ISBN 978-966-644-365-9
974752
  Долинська М.С. Основні етапи становлення фермерських господарств у незалежній Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 125-132. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
974753
  Миздреенко О. Основні етапи становлення фізіології праці (внесок професора В.Я. Підгаєцького) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 166-171. – ISSN 2518-7732
974754
  Вишневська Н.М. Основні етапи стратегічного планування діяльності підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 3-6 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
974755
  Безрук Т.В. Основні етапи судової реформи 1722-1723 рр. у козацько-гетьманській державі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 299-304. – (Серія: Право ; вип. 7). – ISSN 2226-3047
974756
  Брінцева О.Т. Основні етапи та завдання кадрового аудиту на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 231-235


  В статті розглянуті питання проведення кадрового аудиту на підприємстві, проаналізовані основні етапи та завдання кадрового аудиту за функціями системи управління персоналом підприємства. This article is dedicated to the questions of personnel audit ...
974757
  Баранова Л.Г. Основні етапи та методика геоінформаційної підготовки картографічної інформації для соціально-економічних карт / Л.Г. Баранова, А.Ю. Гордєєв, В.І. Остроух // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 253-259


  Визначено вимоги до джерел інформації, які необхідні для функціонування запропонованої технологічної схеми та методичні особливості геоінформаційної підготовки соціально-економічних карт. Розроблено практичні рекомендації до складання та редагування ...
974758
  Половка О. Основні етапи та напрями формування наукових досліджень гідрології суші (на прикладі історії будівництва водосховищ в Україні) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 169-173. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію утворення та причин, які спонукали людство до створення штучних водойм (водосховищ), а також висвітлено їх функції в різні часи розвитку людини залежно від суспільного ладу в різних частинах земної кулі. У загальних рисах викладено ...
974759
  Корнієнко П.С. Основні етапи та особливості правового регулювання фінансування будівництва залізниць на території України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 109-114. – ISSN 1563-3349
974760
  Савчук О. Основні етапи та особливості розвитку часопису "Український Голос" (Вінніпег, Канада), 1910-1981рр. // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 265-272


  У статті порушується проблема функціонування часопису „Український Голос” (Вінніпег, Канада), 1910-1981рр.: особливості становлення та етапи його розвитку. The problem of news papers „Ukrainian Voice” (Winnipeg, Canada, 1910-1981) penctioning is ...
974761
  Будкін В. Основні етапи та регіональні особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 59-67. – ISSN 1562-0905
974762
  Малько К.С. Основні етапи та стан іноземного інвестування в економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 69-71


  Проведено аналіз сфер діяльності головних країн - інвесторів в економіку України.
974763
  Давискиба І.П. Основні етапи творчої самореалізації особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 16-17
974764
  Міхницька Т.П. Основні етапи тектонічної активізації структур кристалічного фундаменту й осадового чохла території України в посткарельський час / Т.П. Міхницька, В.А. Рябенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  За результатами досліджень в історії геологічного розвитку платформної частини території України виділено декілька основних етапів, які характеризуються великою насиченістю геологічними подіями і високою продуктивністю на корисні копалини. Several ...
974765
  Ковальчук І.В. Основні етапи управління капіталом підприємства / І.В. Ковальчук, В.К. Шевчук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 50-53
974766
  Тюленева Ю.В. Основні етапи управління ризиками // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 270-281
974767
  Рудич Ф.М. Основні етапи формування влади та опозиції в сучасній Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 14-17. – ISSN 0868-8117


  "Монографії Костомарова, Запискипро Південну Русь Куліша, збірники Максимовича...остаточно визначили напрямок інтересів і планів М.С. Грушевського". С. 38.
974768
  Яворська В. Основні етапи формування геодемографії // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 363-371. – (Серія географічна ; вип. 46). – ISSN 2078-6441
974769
  Шиян Н. Основні етапи формування гербарного фонду України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 89-95. – (Серія біологічна ; вип. 78). – ISSN 0206-5657


  Гербарії визнано важливим ресурсом для науки та збереження біорізноманіття. Тому на сьогодні всебічне дослідження гербарних фондів окремих країн є актуальним. Перші Гербарії в Україні з"явилися разом із травниками, завезеними з Європи в середині XVII ...
974770
  Калакура Я.С. Основні етапи формування джерельної бази з історії української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 116-118. – (Історія ; Вип. 77/79). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано наукову періодизацію формування і розвитку джерельної бази з історії Української державності, охарактеризовано основні етапи цього процесу, критерії їхнього виділення. In the article the scientific periodisation of the Ukrainian ...
974771
  Папушина В.А. Основні етапи формування естетичної культури студентів ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 68-75. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
974772
  Пархоменко Н.М. Основні етапи формування законодавства незалежної України // Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – С. 63-65
974773
  Палієнко Е.Т. Основні етапи формування рельєфу Копет-Дагу // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 56-61. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
974774
  Дзюбишина Н.Б. Основні етапи формування традицій педагогічного реформізму в Чехії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 26-29. – (Історія ; вип. 37)
974775
  Куликовський В.В. Основні етапи формування юридичних конструкцій інвестування у житлове будівництво // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 12-19
974776
  Граб С.О. Основні етапи формування, становлення і розвитку політико-правових поглядів В"ячеслава Липинського про державу і право // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 442-450. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
974777
  Маслікова І.І. Основні етико-економічні проблеми та напрями в історії західноєвропейської філософської думки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається історія проблеми економічної етики в європейській філософії. This article is about history of economic ethics problem in European philosophy.
974778
  Мостяєв О. Основні етногенетичні концепції походження українського народу
974779
  Мостяєв О. Основні етногенетичні концепції походження українського народу // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАНУ; [гол. ред., передм. та упоряд. Р. Радишевського; відп. за вип. В. Полковенко; редкол.: Жулинський М.Г., Дзюба І.М., Мишанич О.В. та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Хрестоматія
974780
  Гриценко І.С. Основні європейські системи адміністративного судочинства: історія виникнення та розвитку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 29-32. – (Правознавство ; Вип. 375)
974781
  Рижикова М.Д. Основні жанрові форми втілення сучасного англомовного лаудативного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 18 : Присвячено 110-ій річниці від дня народження професора Олександри Олексіївни Андрієвської. – С. 346-356. – Бібліогр.: Лит.: с. 356; 24 назв.
974782
  Доронін В. Основні завдання виноробної галузевої маркетингової діяльності в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 62-66. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
974783
  Згуровський М. Основні завдання вищої освіти України щодо реалізації принципів Болонського процесу та забезпечення вимог сфери праці // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 54-62. – ISSN 1682-2366
974784
  Журавский В. Основні завдання вищої школи щодо реалізації в Україні принципів і завдань Болонського прцесу // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.42-44. – ISSN 1682-2366
974785
  Алпатьєв С.М. Основні завдання водних меліорацій в УРСР у світлі рішень ХХІV з"їзду КПРС / С.М. Алпатьєв, Д.Г. Афанасьєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 3-8. – Бібліогр.: 3 назви
974786
  Садковий В.П. Основні завдання галузевого стандарту вищої освіти за напрямом підготовки "Охорона праці" / В.П. Садковий, Ю.В. Уваров, Ю.В. Буц // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 15-16 : табл., фото. – Бібліогр.: 2 назв.
974787
  Вишковська В.І. Основні завдання держави щодо реалізації правозахисної функці // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2018. – С. 58-63. – (Серія: Право ; вип. 16). – ISSN 2226-3047
974788
  Мечев С.П. Основні завдання дорожного будівництва УРСР в 1939 році / С.П. Мечев. – К, 1939. – 68с.
974789
  Варейкіс Й. Основні завдання другої п"ятрічки. / Й. Варейкіс. – Воронеж, 1932. – 51с.
974790
  Савінова Н. Основні завдання кримінально-правової політики забезпечення розвитку інформаційного суспільства України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 98-101
974791
  Черепій П.М. Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 8. – С. 112-116. – ISSN 2078-6670
974792
  Архіпова Т.Л. Основні завдання курсу "Введення до фаху" при підготовці вчителів інформатики / Т.Л. Архіпова, К.С. Архіпова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 16-19. – ISSN 2413-1571
974793
  Калаур І.Р. Основні завдання на шляху реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 101-105. – ISSN 1026-9932
974794
  Завидняк В.І. Основні завдання при провадженні огляду місця події по злочинах вчинених проти інкасації грошових коштів // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 122-123
974795
  Ступницький І.С. Основні завдання розвитку соціалістичної промисловості на 1959-1965 роки. / І.С. Ступницький. – Київ, 1959. – 20с.
974796
  Лім Л.А. Основні завдання соціальної політики з позиції християнської церкви // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 84-86
974797
  Біда О.А. Основні завдання сучасної професійної освіти в галузі туризму / О.А. Біда, І.І. Орос, Р. Бжежінська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 25-27. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
974798
  Ткаченко Н. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії / Наталія Ткаченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
974799
  Дорош О.Б. Основні завдання та напрями аудиту фінансової діяльності підприємства // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 223-233
974800
  Хомишин І. Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 350-355. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
974801
  Черненко Г. Основні завдання та принципи реформування вищої освіти в Україні / Г. Черненко, О. Вороненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 106-113. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
974802
  Малука Я. Основні завдання та стратегічні орієнтири етнополітики в незалежній Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 596-600. – ISBN 978-966-171-795-3
974803
  Макєєва Ірина Основні завдання та функції системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 20-21. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлюються мета, принципи та основні функції системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів, які є комплексною системою додаткової освіти і дають змогу бібліотекарям ...
974804
  Макєєва І. Основні завдання та функції системи підвищення інформаційно-бібліографічної кваліфікації співробітників бібліотек вищої школи // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-24.
974805
  Пазюра Н. Основні завдання у підготовці авіа перевезень в країнах АСЕАН // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-644-365-9
974806
  Романовська О.О. Основні завдання університетів / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський
974807
  Заєць Ольга Василівна Основні завдання управління освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 52-61. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується специфіка управління освітою як особливим підрозділом соціальної сфери суспільства; розглядаються його функції, технології і основні засоби.
974808
  Заєць О. Основні завдання управління освітою // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 2 (29). – С. 52-61.
974809
   Основні завдання фінансового апарату на 1933 рік.. – К., 1933. – 40с.
974810
  Степаненко Ю.О. Основні завдання шостої п"ятирічки. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1956. – 39с.
974811
  Кравець П.В. Основні завдання щодо формування системи екологічного менеджменту в лісовому господарстві // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 113 : Лісівництво. Декоративне садівництво. – С. 135-139
974812
  Олійник С.М. Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 4-15. – ISSN 2222-5374
974813
  Ковальчук О.М. Основні загальнотеоретичні концепції права у Київському університеті з моменту його заснування і до реформи 60-х років XIX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 40-75. – ISBN 978-966-667-385-8
974814
  Ковальчук О.М. Основні загальнотеоретичні концепції права у Київському університеті з моменту його заснування і до реформи 60-х років XIX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-75. – ISBN 978-966-667-385-8
974815
  Москалик Г.Г. Основні загрози біорізноманіттю лісових екосистем (на прикладі Чернівецької області) / Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 9-10 : фото
974816
  Оксенюк С.Г. Основні загрози економічній безпеці держави як чинник кластеризації економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 140-148. – ISSN 1999-5717
974817
  Басс Д.Я. Основні загрози економічній безпеці України в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 7-13. – ISSN 2220-1394
974818
  Рябікова Г.В. Основні загрози і ризики економічно безпечному розвитку підприємств харчової промисловості та їх класифікація // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 297-303


  Визначено основні загрози і ризики економічній безпеці підприємств харчової промисловості. Описано систему моніторингу економічної безпеки підприємства. Визначено її зміст і послідовність.
974819
  Жарков Я.М. Основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері / Я.М. Жарков, В.М. Петрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються такі поняття: інформаційний суверенітет, інформаційна безпека суспільства та його громадян, інформаційна безпека держави, інформаційна війна (ІВ), завдання, форми і об"єкти посягань ІВ, спеціальні інформаційні операції (СІО), ...
974820
  Надутий А.В. Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 29-37. – ISSN 1999-5717
974821
  Біляк Ю.В. Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 20-30 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
974822
  Степаненко А. Основні закони геполітики в умовах глобалізації світового простору // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 33-40. – ISSN 2076-1333
974823
  Тофтул М.Г. Основні закони матеріалістичної діалектики : (конспект лекцій) / М.Г. Тофтул. – Чернівці, 1970. – 42 с.
974824
   Основні закони України про природні ресурси : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-458-035-6
974825
  Рождественський М. Основні закони хемії / Мик. Рождественський. – Харків : Держвидав України, 1934. – 192 с.
974826
  Орженцький Р.М. Основні закони цінності і їх практичне значення / Роман Орженцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 379-389. – ISBN 966-346-208-6
974827
  Можар С.К. Основні закони, формули та означення з хіміі. / С.К. Можар. – К, 1930. – 128с.
974828
  Бойченко С.Г. Основні закономірності вікового ходу повторюваності катастрофічних явищ природи на території України (за останнє тисячоліття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  На основі оригінального аналізу історичних (літописних) записів та шляхом узагальнення матеріалів досліджень цих записів іншими авторами побудовано емпіричні часові ряди повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України для періоду ...
974829
  Сніжко С.І. Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся / С.І. Сніжко, Є.М. Павельчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 89-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження сучасного характеру розподілу водного стоку за місяцями гідрологічного року. Рекомендовано враховувати ці дані для встановлення меж лімітуючого водогосподарського періоду та лімітуючого сезону у зв"язку з вивченням ...
974830
  Самборський Е.К. Основні закономірності піднесення села до рівня міста / Е.К. Самборський. – К, 1963. – 147с.
974831
  Окрепкий Р.М. Основні закономірності поширення важких високов"язких нафт і природних бітумів у нафтогазоносних регіонах України. Стаття 1. Східний нафтогазоносний регіон // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 24-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
974832
  Окрепкий Р.М. Основні закономірності поширення важких високов"язких нафт і природних бітумів у нафтогазоносних регіонах України. Стаття 2. Західний та Південний нафтогазоносні регіони // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 42-49. – Бібліогр.: 6 назв
974833
  Безценний І.В. Основні закономірності процесів спільного спалювання вугілля різного ступеня метаморфізму в факелі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Безценний Ігор Валентинович ; НАН України ; Ін-т газу. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
974834
  Монюшко М.М. Основні закономірності розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 109-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується характер переносу та розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії. Показано основні закономірності розподілу біогенних елементів у відповідності з розчиненим у воді киснем і гідрологічними умовами моря. Проведена оцінка ...
974835
  Бойченко С.Г. Основні закономірності сучасної динаміки температурного режиму тропосфери і стратосфери Землі / С.Г. Бойченко, В.М. Волощук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 2. – С. 43-51 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1726-5428
974836
  Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудового та соціального потенціалів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
974837
  Раєцька Л. Основні закономірності функціонування злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 97-100
974838
  Гладкий О. Основні зарубіжні наукові школи з регіональної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-14. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концепції регіональної економіки зарубіжних учених. Проаналізовано дослідження ранніх теоретиків розміщення господарства, вчення про промислові кластери, регіональну конкурентоспроможність, інформа ційно-комунікаційні моделі та нову ...
974839
  Парахіна М.Б. Основні засади "теорії боротьби двох культур": проблеми російсько-українського минулого і сучасність / М.Б. Парахіна ; [редкол.: Бушин М.І. та ін.] ; Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси : ЧДТУ, 2012. – 118, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-623-008-3
974840
  Щербина В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України / В. Щербина, В. Рєзнікова // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – C. 13-33. – ISSN 1026-9932
974841
  Євстігнеев А. Основні засади (стратегія) державної екологічної політики України на період до 2020 року як джерело права екологічної безпеки // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 69-73
974842
  Литвак О. Основні засади антикорупційної політики держави / О. Литвак, О. Чепелюк // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 68-73
974843
  Манченко О.В. Основні засади аудиторських правовідносин у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 103-108. – (Правознавство ; Вип. 253)
974844
  Шклярук С.Г. Основні засади венчурного фінансування інноваційних технологій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 144-149
974845
  Шклярук С.Г. Основні засади венчурного фінансування інноваційних технологій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 60-65
974846
  Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 136с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-76-2
974847
  Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2010. – 136 с. – Бібліогр. : с. 135. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-76-2
974848
   Основні засади виділення зон якості атмосферного повітря на території України та їх класифікація згідно з вимогами директив / М.П. Баштаннік, І.В. Дворецька, Л.М. Онос, М.В. Савенець // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 123-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
974849
  Чаркіна А.О. Основні засади визначення місця і правового регулювання діяльності державного службовця в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817
974850
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2-4.
974851
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 10 (164). – С. 3-6
974852
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 10 (72). – С. 7-10
974853
  Арбузов С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 3-6
974854
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 5-8. – ISSN 2310-2624
974855
  Крук О.М. Основні засади демократії // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 63. – С. 9-15.
974856
  Козарь Т.П. Основні засади державної політики на ринку освітніх послуг у контексті особливостей глобалізації. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 34-37. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
974857
  Кримська Л.О. Основні засади державної політики Україниу сфері зайнятості на малих підприємствах / Л.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 253-257. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
974858
  Андрущенко І.Г. Основні засади державної регуляторної політики на ринку цінних паперів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.124-128. – ISSN 1609-0462
974859
  Новохатська Я. Основні засади договірного регулювання майнових відносин подружжя. Частина 1 // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 115-121
974860
  Курас Дмитро Основні засади економічної політики в українській державі у контексті історичних оцінок Микити Шаповала // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-21. – Бібліогр. в кінці ст.
974861
  Прунцева Г. Основні засади ефективного функціонування механізму забезпечення продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті визначено сутність та проаналізовано основні компоненти комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни. Представлено інструменти реалізації та показники оцінки ефективності функціонування механізму. Запропоновано структуру ...
974862
  Лубкович І. Основні засади журналістського спілкування на етапі збирання інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 167-171. – ISSN 2078-1911


  У статті досліджено мотиви й цілі журналістського спілкування на етапі збирання інформації, а також обставини, котрі посилюють його ефективність та основні його засади.
974863
  Ворона А.Г. Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається візуальний складник журнальних видань, чинники, які забезпечують ефектив не сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці. Характеризуються елементи, які впливаютьна впровадження візуально-графічної комунікації у системі ...
974864
  Москаленко О.В. Основні засади загальнообов"язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки : монографія / О.В. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Юрайт, 2012. – 395, [3] с. – Бібліогр.: с. 355-395 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-32-5


  В пр. №1714336 напис: Вельмишановному Івану Сергійовичу з найкращими побажаннями від автора. Підпис.
974865
  Шавло І.А. Основні засади запобігання та протидії корупції в органах державної фіскальної служби / І.А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 110-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
974866
  Чулаєвська М. Основні засади здійснення імміграційної політики ЄС за Лісабонською угодою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 245-253
974867
  Годлевський М. Основні засади зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обама // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-893-6
974868
  Якимович-Чапран Основні засади і поняття історії української мови як розділу мовознавства. Протоукраїнський період в історії мови : [Лекція №1] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 5-22. – ISBN 978-966-02-7227-9
974869
  Лазур П.Ю. Основні засади і фактори активізації політики формування конкурентного середовища у підприємницькій діяльності // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 243-251. – ISBN 5-7763-2435-1
974870
  Ковалів О.І. Основні засади комплексної національної регуляторної політики з реалізації конституційних вимог в Україні щодо землі та її природних ресурсів-основного національного багатства (акцент на землях сільс // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-56
974871
  Ластовка О.А. Основні засади конституційного ладу України та їх значення в діяльності держави // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.2. – С. 22-25
974872
  Балян А.В. Основні засади концепції спільного розвитку прикордонних територій України та Угорщини // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 20-24. – Бібліогр.: на 3 пункта
974873
  Томіліна Ю.Є. Основні засади концепції українського державотворення В. Липинського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються основоположні засади концепції українського державотворення В. Липинського. Автор аналізує базові положення цієї концепції: почуття територіального патріотизму, необхідність формування власної політичної еліти, стабільний державний ...
974874
  Торчинський М.М. Основні засади лінгвістичного аналізу власних назв населених пунктів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 181-188. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
974875
  Савчин М.В. Основні засади методології досліджень сучасних проблем конституційного права та принцип рівності / М.В. Савчин, Г.С. Журавльова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 2219-5521
974876
  Нагорний С.С. Основні засади мусульманського судочинства // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 656-661. – ISBN 966-660-151-6
974877
   Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / [О. Бік, Т. Білик, А. Гусєв та ін. ; Нац. асоц. медіаторів України]. – Київ : В. Захаренко, 2019. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Програма "Нове правосуддя" / Агентство США з міжнар. розвитку (USAID)). – ISBN 978-966-2258-22-6
974878
  Давидович Я. Основні засади організації підготовки і проведення виборів народних депутатів України 26 березня 2006 року // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-13
974879
  Павловська Л.М. Основні засади оцінки ефективності господарської діяльності підприємства у ринкових умовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
974880
  Родіонов В. Основні засади пенітенціарної політики щодо неповнолітніх // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 87-90.
974881
  Максимчук В.В. Основні засади підвищення ефективності державного регулювання системи професійної освіти України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – C. 82-85. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Отже, вищезазначене свідчить про необхідність здійснення детального наукового аналізу щодо ефективності державного управління та адміністрування в системі професійної освіти та визначення перспектив управління ії розвитком в сучасній Україні."
974882
  Сацький Д.В. Основні засади планування землекористування населених пунктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 147-150. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
974883
  Кривобок В. Основні засади подальшої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.7-10
974884
  Ігнатюк О.Б. Основні засади публічного адміністрування в правовому полі українського законодавства / О.Б. Ігнатюк, В.В. Горачук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 8, квітень. – С. 98-104. – ISSN 2306-6814
974885
   Основні засади розвитку вищої освіти України = Basic principles of the development of higher education of the Ukraine. – Київ-Тернопіль : ТНПУ. – ISBN 966-7425-64-9
Ч.3. – 2006. – 181с.
974886
   Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : Документи і матеріали 2003-2004 рр. – Київ-Тернопіль : ТДПУ. – ISBN 966-7425-47-9
Ч.1. – 2004. – 147с.
974887
   Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. – Київ-Тернопіль : ТНПУ
Ч.2. – 2005. – 188с.
974888
  Струніна В. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 54-58. – ISSN 0131-775Х
974889
   Основні засади рошово-кредитної політики на 2002 рік // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.2-4
974890
  Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 128-133. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
974891
  Лук"янова М.М. Основні засади сталого розвитку біоенергетики // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 4 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 113-117
974892
  Улановська А. Основні засади становлення національного студентського союзу як суб"єкта модернізації вітчизняної вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.188-197. – ISSN 2312-5993
974893
  Крилова В.В. Основні засади створення "брідж-банку" в Україні / В.В. Крилова, М.В. Ніконова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 3-7
974894
  Колесник Н. Основні засади створення словника фольклоронімів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-15. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
974895
  Гай-Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання : експерт.-аналіт. доп. / Павло Гай-Нижник // Basic principles of the strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas : [expert-analytical report] / Hai-Nyzhnyk. – Kyiv : МП Леся, 2017. – С. 53-102. – ISBN 978-617-7530-17-5
974896
  Гай-Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання : експерт.-аналіт. доп. / Павло Гай-Нижник. – Київ : МП Леся, 2017. – 51, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-11-3
974897
  Гай-Нижник Основні засади Стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 386-432. – ISBN 978-617-7638-08-6
974898
  Гай–Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 335-350. – ISSN 2076-1554
974899
  Кудрицька Н.В. Основні засади стратегії фінансування транспортної інфраструктури України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 76-80
974900
  Опришко В. Основні засади судової реформи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 14-20. – ISSN 0132-1331
974901
  Магда Є. Основні засади сучасної енергетичної дипломатії Російської Федерації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 38-41
974902
  Стельмах І.В. Основні засади та проблематика застосування норм спадкового законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-139.
974903
  Лавренкова І.М. Основні засади та фактори державного регулювання економічної безпеки України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 41-47. – (Економічні науки ; вип. 26)
974904
  Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.26-32. – ISSN 0132-1331
974905
  Шумак І.О. Основні засади теорії природного права // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 13-19. – (Правознавство ; вип. 4)
974906
   Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / [Хільчевський В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 154, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 151-152
974907
  Дементьєв С.Ю. Основні засади фінансування оборонно-промислового комплексу України / С.Ю. Дементьєв, В.В. Акіменко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 264
974908
  Пляшник М. Основні засади фондування в архіві організації з приватною формою власності // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 27-28
974909
  Горин І.В. Основні засади формування вартості житла міста Львова // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 110-113
974910
  Олещук П.М. Основні засади формування двох культурних просторів у сучасній українській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
974911
  Свідер О.П. Основні засади формування інвестиційного клімату в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 88-90
974912
  Дробот І. Основні засади формування концепції гарантування місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 144-156.
974913
  Гришина Л.О. Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону / Л.О. Гришина, О.В. Погорєлова, Н.Ф. Тубальцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 247-253. – ISSN 0321-0499
974914
  Радіонов Ю.Д. Основні засади формування пріоритетів стратегії соціально-економічного розвитку країни // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – № 3 (304). – Бібліогр.: 32 назв.
974915
  Кривенко В.Г. Основні засади формування та функціонування системи іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 189-193
974916
  Фоменко В.В. Основні засади формування фізичного мислення в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 34-37. – ISSN 1563-3713
974917
  Костич Л.М. Основні засади функціональної граматики : Навчальний посібник / Л.М. Костич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 79 с. – ISBN 966-594-542-4
974918
  Перкун К.І. Основні засади функціонування дозвільної системи у сфері господарської діяльності в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 54-62
974919
   Основні засади функціонування інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Голова Науково-методичної ради В.А. Бугров // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 177-179. – ISBN 978-966-439-998-9
974920
  Бондаренко Г.В. Основні засади функціонування кластерних організацій в європейських країнах // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 167-173
974921
  Бобало Ю. Основні засади функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 12-27. – ISSN 2078-1016
974922
  Одарченко Р.С. Основні засади функціонування технології Li-Wi в концепції ІоТ / Р.С. Одарченко, Д.М. Пробита, І.В. Третяк // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 107-112. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається проблема перенавантаження частотного діапазону у функціонуванні бездротових технологій у концепції Інтернету речей. Проведено аналіз головних характеристик технологій PLC, Ethernet, Wi-Fi, ZigBee. Виявлено недоліки у використанні ...
974923
  Вівчарук Д.П. Основні засади цивільного права та їх значення // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8 (20). – С. 120-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
974924
  Ковна У. Основні засади ювенальної юстиції та кримінально-процесуальне законодавство // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-32.
974925
  Жук Є.О. Основні засоби - важливий елемент виробничого потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті здійснено аналіз та досліджено забезпеченність основними засобами машинобудування підприємств Хмельниччини та обгрунтовано основні напрямки підвищення їх ефективного розвитку для забезпечення удосконаленості виробничого потенціалу підприємства.
974926
  Павленко Т.О. Основні засоби безбар"єрного простору в міських агрорекреаційних екокомплексах / Т.О. Павленко, В.В. Івасенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 54-60 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
974927
  Журавська З.В. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 113-118. – ISSN 2220-1394
974928
  Сидельникова Л.В. Основні засоби вираження графічних символів та їх езотеричний зміст // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 343-353. – Бібліогр.: Літ.: с. 352-353; 11 п.


  Розглядаються теорії походження символів у писемній системі мови, виявлено основні шляхи вираження графічних символів, встановлено вплив символів на розвиток людської свідомості, охарактеризовано основні форми символів. Автор вперше характеризує ...
974929
  Татенко О.С. Основні засоби виховання свідомої дисципліни в учнів 5-7 класів / О.С. Татенко. – К., 1958. – 80с.
974930
  Шутак Л.Б. Основні засоби вторинної номінації в медичному дискурсі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  Розглянуто основні засоби вторинної номінації, використовувані в сучасному медичному дискурсі. Для цього опрацьовано непрямі номінації, дібрані з медичного дискурсу в різних комунікативних ситуаціях: лікар-лікар, лікар-пацієнт, лікар-молодший медичний ...
974931
  Василенко О.С. Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 371-374. – ISSN 2219-5521
974932
  Білоцький О.В. Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні / О.В. Білоцький, Н.М. Гулій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
974933
   Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу / І.М. Харченко, С.О. Сапогов, В.М. Шамраєва, Л.В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-81. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
974934
  Толчеєва Т.С. Основні засоби кодування абстрактного в національно-мовних картинах світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3
974935
  Деде В.І. Основні засоби підприємства в системі національного та міжнародного обліку: проблеми та шляхи вирішення / В.І. Деде, О.В. Доценко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 52-54. – ISBN 978-966-930-102-4
974936
  Ступницька Т.М. Основні засоби підприємства: аспекти теоретичних підходів до визначення поняття та ефективності їх використання / Т.М. Ступницька, К.І. Гулавська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
974937
  Дзюба О.М. Основні засоби підприємства: вітчизняні та міжнародні облікові особливості // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 35-41. – ISSN 2226-8820
974938
  Агрес О.Г. Основні засоби сільськогосподарських підприємств: стан, класифікація та вартісне оцінювання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-9. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
974939
  Підгаєцька А. Основні засоби співпраці студентів канадських університетів та громади // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7263-79-0
974940
   Основні засоби України у 2005 році : статистичний бюлетень. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 369 с.
974941
  Ганусич В.О. Основні засоби, основні фонди, основний капітал: визначення та змістовне навантаження термінів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 26-28. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
974942
  Косяк А.П. Основні засоби: поняття, класифікація, вартість, первинний облік і документальне оформлення комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 104-110 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
974943
  Бортнік Н.А. Основні засоби: сутність, визнання, оцінка та облікова політика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 258-262. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
974944
  Титов В. Основні західні теорії юридичної аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 193-201. – ISSN 2227-7153
974945
  Калачиков О.Т. Основні заходи по піднесенню економічної родючості грунтів у колгоспах Бориспільського району // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 35-40. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье кратко излагаются результаты научно-исследовательской работы по изучению почв колхозов Бориспольского района и комплекса агрономических приемов, обеспечивающих повышение плодородия этих почв, исходя из конкретных условий производственной ...
974946
  Осипчук Д.Г. Основні заходи поліпшення взаємодії грошово- кредитної та бюджетної політики України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 35-41
974947
  Луць Л. Основні заходи та способи європейської правової інтеграції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.146-149. – ISSN 0132-1331
974948
  Брюхайм Е. Основні зміни виборчого процесу в Нідерландах, що відбулися за останню чверть століття // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 90-91
974949
  Лущик А.В. Основні зміни інженерно-геологічних умов у межах підтоплених територій та напрями їх довивчення / А.В. Лущик, М.І. Швирло, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
974950
  Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 118-123
974951
  Михаць С. Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки в ХХІ столітті // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 7 (239). – C. 55-66. – ISSN 2409-9260


  Наголос зроблено на необхідності покращення якості трудових ресурсів за допомогою освіти, зміст якої повинен бути у відповідності з дійсним ступенем технологічного і промислового розвитку країни.
974952
  Попрошаева О.А. Основні зобов"язання держав щодо захисту і просування прав людини в цифровому просторі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С. Серьогіна, П.-А. Альбрехт, Ю. Битяк [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 40. – С. 71-85. – ISSN 1993-0941
974953
  Чанишева А.Р. Основні зобов"язання у змісті зобов"язальних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 219-222. – ISBN 978-966-927-142-6
974954
  Наєнко М. Основні і додаткові "свідчення" Максима Рильського в "опері СВУ" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (710). – С. 87-91. – ISSN 0236-1477
974955
  Костюк Т.Р. Основні і комунальні форми в українському радіоефірі (на прикладі радіо НАРТ). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 191-194.
974956
  Ганцян Р. Основні ідеї "норман-енджеллізму" та сприйняття їх у британському соціуму // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 15--16
974957
  Соболєвський Я.А. Основні ідеї Дж. Ройса в американській філософській думці початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено загальний аналіз основних особливостей американської філософії на початку ХХ ст. Визначено головні риси філософії Дж. Ройса: прослідковано витоки його філософського вчення, проведено розрізнення між теоретичною та релігійною ...
974958
  Борковський Р. Основні ідеї Драгоманова, Липинського, Донцова і Липи // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 210-211. – ISBN 966-8126-27-0


  До 110-річчя від дня народження Юрія Липи. Із джерел.
974959
  Циба В.Т. Основні ідеї регулятивно-детерміністської теорії особистості: системний підхід // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.243-248. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
974960
   Основні ідеї та ініціативи Міністерства культури стосовно реалізації державної культурної політики // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
974961
  Савченко Н. Основні ідеї та напрямки розвитку вищої освіти у світі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 23-27. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Для більшості розвинених країн світу розвиток вищої освіти визначається такими тенденціями: підвищенням якості національної освіти за результами введення національних стандартів:-уніфікацією вимог, рівнів та кваліфікацій для збільшення мобільності ...
974962
  Германова Основні ідеї та принципи богослов"я та громадської діяльності Й. Ратцингера / Германова, Діас Е.В. де // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 133-141. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
974963
  Рогожа М.М. Основні ідеї та проблеми моральної філософії Д. Г’юма в контексті сучасного соціально-етичного дискурсу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 162-169


  У статті досліджуються параметри соціальної моралі, представлені у концепції Д. Г’юма. Звертається увага на штучну чесноту справедливості, її формування та нормативні експлікації. Parameters of social morality as they are realized in D.Hume’s moral ...
974964
  Ткач Т. Основні ідеї теорії еліт Гаетано Моски та Вільфредо Парето // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 27-34
974965
  Майборода Д. Основні ідеї української політичної думки XIX століття // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 13. – С. 202-204


  Представники цього напряму В. Антонович, С. Томашевський, Д. Дорошкевич, О. Оглоблин, М. Костомаров. М. Драгоманов
974966
  Тютюнник О.М. Основні ідеї філософії освіти Пантелеймона Куліша // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.80-84. – (Філософські науки)
974967
  Білозор Д. Основні ідеологічні засади ваххабізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1728-3671
974968
  Білозор Д. Основні ідеологічні засади ваххабізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 153-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття описує основні поняття ваххабітської ідеології. Ілюструє розвиток ваххабітської течії в ісламі через погляди її засновника Ібн Абдаль-Ваххаба.
974969
  Сорока Ю. Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-х-1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні підходи й методи радянської історіографії у висвітленні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях середини ХХ ст. The main approaches and methods of Soviet historiography in studying of the social-political ...
974970
  Юрченко В. Основні ідеологічні тенденції розвитку історичної науки УРСР у 70-х - на початку 80-х років XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 58-62
974971
  Лутчин Т. Основні ідеологічні течії національно-визвольного руху в Україні наприкінці 50-х - на початку 70-х років XX століття // Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 69-77. – ISSN 1810-5270
974972
  Редько О.Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 93-97. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
974973
  Іванісова М.А. Основні імперативи співробітництва України з міжнародними організаціями у сфері екологічної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 115-119. – ISSN 2306-6814
974974
  Шубравська О.В. Основні індикатори та ризики соціально-економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 18 пунктів
974975
  Сіднєва Ж.К. Основні інноваційні технології в галузі управління якістю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 92-96
974976
  Кризський С.Ю. Основні інститути захисту прав людини в сучасній Україні // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 215-218. – ISBN 978-966-7166-36-6
974977
  Майданик Р. Основні інститути приватного права в новому випуску "Альманаху цивілістики" // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 320-321
974978
  Храпкіна В.В. Основні інструменти грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / В.В. Храпкіна, В.В. Кругушкіна // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 16-20
974979
  Вижва С. Основні інструменти державного планування і фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні / С. Вижва, М. Курило, А. Балега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-62. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні засади та механізм фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні, досліджено динаміку та структуру видатків Державного бюджету на геологічну галузь у контексті реалізації функцій держави. Обґрунтовано ...
974980
  Єрмоленко О.А. Основні інструменти державного регулювання в енергетичній галузі України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 9-15. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
974981
  Жабинець О. Основні інструменти державного регулювання страхового бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 233-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
974982
  Коровій В.В. Основні інструменти монетарної політики держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
974983
  Воробець Т.І. Основні інструменти фінансового інвестування та їх використання на вітчизняному фондовому ринку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 77-81
974984
  Тащук К.О. Основні інтегральні елементи територіальної структури промисловості Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 54-61 : Табл. – Бібліогр. 5 назв
974985
  Іванишин П. Основні інтерпретаційні ідеї у творчості Миколи Євшана: пропедевтичне окреслення // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (712). – С. 3-18. – ISSN 0236-1477
974986
  Махаєва О. Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 18-24
974987
  Ткачук П.П. Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил України у 1991–2016 рр. / П.П. Ткачук, А.І. Харук // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 3-14. – ISSN 2313-5603
974988
  Дьоров С.Л. Основні історичні етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 36-42. – ISSN 2312-1831
974989
  Савченко А.М. Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 68-72
974990
  Баранівська О.С. Основні й периферійні типи підрядних означальних речень у польській мові та їхні відповідники в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології ; редкол.: Чередніченко О.І. (голов. ред.), Бєлова А.Д., Карпіловська Є.А. [та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 43-49. – ISBN 966-581-295-6
974991
  Савченко Л.А. Основні категорії в регулюванні фінансового контролю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 153-161. – ISSN 0201-7245
974992
  Березіна С.Б. Основні категорії соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-32. – ISSN 2076-4561
974993
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук / В.В. Григор"єва. – Київ, 1962. – 36 с.
974994
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук / В.В. Григор"єва. – Київ, 1968. – 133 с.
974995
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук : Посібник для вчителів / В.В. Григор"єва. – 2-ге вид., перер. і доповн. – Київ : Радянська школа, 1973. – 160 с.
974996
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 39 с.
974997
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова ; КНУТШ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ, 2007. – 43с.
974998
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник / Віра Пономарьова. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 96 с. : табл. – (Хімія). – ISBN 978-966-634-645-5
974999
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник для використання у загальноосвіт. навч. закл. / Віра Пономарьова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 96 с. : іл., табл. – (Хімія). – ISBN 978-966-634-645-5
975000
  Куровська Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-45. – Бібліогр.: 1 назв.
<< На початок(–10)971972973974975976977978979980(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,