Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
948001
  Сальнікова С. "Позитивна" трансформація чи тенденція невизначеності : порівняльний аналіз українського суспільства в європейському контексті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 13-19. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Які тенденції домінують у розвитку сучасного українського суспільства - "позитивна" трансформація чи тенденцієя невизначеності ? Аналіз динаміки факторів (1) технологічного прогресу, (2) якості соціального капіталу дає можливість надати відповідь на ...
948002
  Сірий М. "Позиція України - надзвичайно сильна" / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 10-11 березня (№ 41/42). – С. 7


  Про значення слухань у Міжнародному суді ООН.
948003
  Будний В. "Позичена кобза" Пантелеймона Куліша / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 93-94. – ISBN 978-966-518-485-0
948004
  Носуленко В.Н. "Познание и общение": системная исследовательская парадигма / В.Н. Носуленко, Е.С. Самойленко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 4. – С. 5-16. – ISSN 0205-9592
948005
  Грінчак В.Я. Позивні мужності : художньо-документальна повість / В.Я. Грінчак. – Київ : Веселка, 1978. – 182 с.
948006
   Позивні планети "Дружба".. – К, 1979. – 120с.
948007
   Позивът на Централния Комитет на Българската работническа партия от 22 юни 1941. – София : Партиздат, 1981. – 5 Pl. + Прилож:1.Позив на ЦК на БРП от 22 юни 1941 г.2.Радиогр. на Г.Димитров до ЦК БРП от 22 юни 1941 3 Проекторезол. на Задгранич. бюро на ЦК на БРП във връзка с нападението на Германия над СССР и задачите на БРП. 4. "Българ. народе, на крак!"5.На живот...
948008
  Зиков А. Позика ідей та пропозицій / А. Зиков. – Х, 1931. – 47с.
948009
  Бервено С.М. Позика як форма кредиту / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 894-896. – ISBN 978-966-667-341-4
948010
  Зеленіна О.О. Позиковий капітал як складова капіталу підприємства: місце та бухгалтерська природа // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 53-60. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
948011
  Минкин С.Б. Позисторы / С.Б. Минкин, А.Г. Шашков. – Москва, 1973. – 89 с.
948012
  Шаталова А. Позитив для продуктивных. От перемен в организации науки выигрывают лучшие? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 28 февраля (№ 9). – С. 6


  В МГУ им. М.В.Ломоносова, председатель Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ, академик Алексей Хохлов провел пресс-конференцию, посвященную различным аспектам развития отечественной науки. Поводом для встречи с журналистами стало ...
948013
  Воробйов Вадим Позитив інсентиву : Профі-екскурс // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2005. – № 2. – С. 54-57 : Іл.
948014
  Швець В. Позитив, якого не можна навчитися // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Присвячено 60-літтю від дня народження Л.Ю. Шевченко 5 березня 2007 р. – С. 23-24
948015
  Городенко Л.М. Позитиви та негативи соціалізації мережевих комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 13-16


  У статті визначено позитивні та негативні аспекти соціалізації мережевих комунікацій, розглянуто причинно-наслідкові варіанти соціалізації мережі інтернет. The article deals with positive and negative aspects of socialization of network ...
948016
  Богдашина Е.Н. Позитивизм в исторической науке на Украине (60-е гг. XIX - 20-е гг. XX вв.) : монография / Е.Н. Богдашина, Нац. акад. наук Украины, Ин-т укр. археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. нац. пед. ун-т им. Г.С. Сковороды. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 587, [1] с. : портр. – Имен. указ.: с. 574-587. – Библиогр.: 464-573 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-993-1
948017
  Кон И.С. Позитивизм в социологии / И.С. Кон. – Ленинград, 1964. – 208 с.
948018
  Нарский И.С. Позитивизм и механистическая ревизия марксизма / И.С. Нарский. – М., 1962. – 84с.
948019
   Позитивизм и наука.. – М, 1975. – 246с.
948020
  Журавлев Л.А. Позитивизм и проблема исторических законов / Л.А. Журавлев. – Москва, 1980. – 309с.
948021
  Катасонов В.Н. Позитивизм и христианство: философия и история науки Пьера Дюгема // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2002. – № 8. – С.151-165. – ISSN 0042-8744
948022
  Прозерский В.В. Позитивизм и эстетика / В.В. Прозерский. – Л., 1983. – 153с.
948023
  Уткина Н.Ф. Позитивизм, антропологический материализм и наука в России. / Н.Ф. Уткина. – М., 1975. – 319с.
948024
  Зорькин В.Д. Позитивистская теория права в России / В.Д. Зорькин. – М., 1978. – 269с.
948025
  Миронов Позитивистский социализм: иллюзия или реальность? / Миронов, А.В. Перцев. – М., 1990. – 61с.
948026
  Александров А.С. Позитивисты vs символисты (к истории восприятия одного блоковского стихотворения) / А.С. Александров, Э.К. Александрова // Филологические науки : научные доклады высшей школы : международный научный журнал / Инновац. научно-образовательный и издател. центр "Алмавест". – Москва, 2015. – № 5, сентябрь. – С. 33-41. – ISSN 2310-4287
948027
  Шумило М.М. Позитивізація вчення про правовідносини на етапі сталінського легізму // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 27-33. – ISSN 1563-3349


  Встановлено, що окремим етапом розвитку вчення про правовідносини можна визнати – сталінський легізм, також визначено часові межі його існування. Дано характеристику основним рисам етапу сталінського легізму. Доведено, що основною ознакою сталінського ...
948028
  Трубенко А.І. Позитивізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 631-633. – ISBN 966-316-069-1
948029
  Калакура Я.С. Позитивізм [термін] // Науковий інструментарій українознавця / Л.К. Токар, В.С. Крисаченко, П П. Кононенко, І.Й. Краснодемська, Я.С. [та ін.] Калакура. – Київ : ННДІУВІ, 2012. – С. 270-272


  В статті згадуються науковці Київського університету: В. Антонович, М. Драгоманов, В. Піскорський, Ф. Фортинський.
948030
  Богдашина О.М. Позитивізм в історичній науці в Україні (60-ті рр. XIX - 20-ті рр. XX ст.) : монографія / О.М. Богдашина ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ін-т ім. В.Н. Каразіна, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 559, [1] с. : портр. – Імен. покажч.: с. 545-559. – Бібліогр.: с. 440-544 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-041-3
948031
  Артюх В. Позитивізм в історіософії Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 74. – С. 86-92. – ISSN 0130-528Х
948032
  Омельченко В.Ю. Позитивізм В. Лесевича в контексті розвитку філософії науки в університеті св. Володимира // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6


  Метою цієї статті є аналіз філософських поглядів В. Лесевича в контексті розвитку європейської філософської традиції, осмислення ролі і значення позитивізму, його ролі та значення для історії вітчизняної філософії. Варто відзначити, що філософські ...
948033
  Бондарчук В.М. Позитивізм В.В. Лесевича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 64-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основоположні ідеї В.В. Лесевича як послідовника позитивізму О. Конта. This article is about fundamental ideas of V.V. Lesevych as the follower of A. Conte"s positivism.
948034
  Кралюк П. Позитивізм Володимира Лесевича // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 500-502. – ISBN 978-966-2254-74-7
948035
  Орелецький Василь Позитивізм і природне право в міжнародному праві // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 98-104.
948036
  Соболевська М. Позитивізм у соціології та його альтернативи // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 5-11.
948037
  Біржакова Є.О. Позитивізм як самостійний напрям визначення властивостей права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 55. – С. 94-100. – ISSN 1563-3349
948038
  Галів М. Позитивізм як теоретико-методологічне підґрунтя українського історико-педагогічного наративу (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
948039
  Касаткін С. Позитивістська доктрина правової невизначеності (на прикладі вчень Г. Кельзена та Г. Харта) // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 268-276. – ISSN 2227-7153
948040
  Сливка С.С. Позитивістські концепти: філософсько-правовий аналіз : Монографія / С.С. Сливка. – Львів : ЛьвДУВС, 2006. – 160с.
948041
  Курченко О.О. Позитивна ввічливість в іспанській мові: феномен mentira piadosa / О.О. Курченко, О.Д. Наубетова // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 233-242
948042
  Гуренко А. Позитивна версія реальності // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 69-73. – ISSN 0130-1799


  Георгій Нарбут
948043
  Хряпінський П.В. Позитивна відповідальність: проблема реалізації у кримінальному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 100-105. – (Правознавство ; Вип. 427)
948044
  Дроздовський Д. Позитивна людська емоція в час нездорових амбіцій // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 31 грудня (№ 52). – С. 10


  "Михайло Слабошпицький - своєрідна планета в нашій культурі".
948045
  Романова А.С. Позитивна правова активність людини у природно-правовому просторі // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 321-325. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
948046
  Венжинович Н. Позитивна репрезентація людини у фразеологізмах української мови // Українська мова : науково-теоретичний журнал ін-ту української мови НАНУ / Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 33-43. – Бібліогр.: Літ.: с. 42-43; 27 назв. – ISSN 1682-3540


  Описано в лінгвокультурологічному аспекті один із фрагментів української мовної картини світу - фразеологічні вирази на позначення позитивної репрезентації людини.
948047
  Бочаріна Н.О. Позитивна соціально-комунікативна активність як показник гуманістичної спрямованості соціального педагога // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 246-254. – ISBN 978-617-7009-07-7
948048
  Луценко І. Позитивна та негативна сторони впливу правових стимулів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 99-103.
948049
  Лутак О.М. Позитивна юридична відповідальність // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 224-227. – ISBN 978-966-301-172-1
948050
  Шестопалова Л. Позитивна юридична відповідальність // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 5 (94). – С. 5-12. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
948051
  Каранфилова Е.В. Позитивная девиантность как проявление творческой активности // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 62-65. – ISSN 2077-1800
948052
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека. Вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 1 (43). – С. 46-58. – ISSN 1812-8696
948053
  Шугуров М.В. Позитивная международно-правовая ответственность государств в сфере прав человека: вопросы теории // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 8 (50). – С. 54-70. – ISSN 1812-8696
948054
  Коробов А.Е. Позитивная ответственность как теоретическая и практическая проблема / А.Е. Коробов, Е.Б. Хохлов // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 4-13. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
948055
  Квас О.В. Позитивне емоційне реагування дитини як умова успішного навчання в школі / О.В. Квас, М.І. Клим // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 205-209
948056
  Корольов Д.К. Позитивне емоційно-оціночне ставлення до життя як умова прояву здібностей індивіда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Викладено результати емпіричного дослідження впливу характеру емоційно-оціночного ставлення до життя на вияв здібностей індивіда. Показано, що позитивне емоційно-оціночне до життя сприяє реалізації здібностей у життєвих досягненнях. Обговорюється ...
948057
  Бондажевська Л.С. Позитивне значення поняття "помилка" в аргументації // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 65-66
948058
  Зоряна К. Позитивне мислення слов"ян через призму оніма // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 173-184. – (Серія філологічна ; Вип. 38, ч. 1)
948059
  Луцький Р.В. Позитивне право в європейській правовій думці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 24-26
948060
  Бабюк А.М. Позитивне право і правосвідомість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 22-25. – ISSN 2219-5521
948061
  Луцький Р.П. Позитивне право та природне право: опозиція категорій // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-41
948062
  Луцький Р.П. Позитивне право у сучасних наукових реаліях : монографія / Луцький Роман Петрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Львів : Сполом, 2016. – 411, [1] с. – Бібліогр.: с. 352-411 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-919-162-5
948063
  Лазаренко С.Ж. Позитивний аспект антикорупційних практик країн світу / С.Ж. Лазаренко, К.А. Бабенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 7-9
948064
  Монастирецький Л.С. Позитивний герой української радянської прози / Л.С. Монастирецький. – К., 1983. – 174с.
948065
  Хархун В.П. Позитивний герой як художня формула тоталітарної антропології // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 57-62


  У статті досліджується основна репрезентативна формула тоталітарної антропології, оприявлена в концепті позитивного героя. Зокрема, з"ясовано совєтське й совєтологічне прочитання генези цього концепту, виявлено його типологічні особливості.
948066
  Ткаченко А. Позитивний герой: пафос мовотворення // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Присвячено 70-літтю від дня народження О. К. Глушка 14 серпня 2008 р. – С. 53-57


  Штрихи до творчого портрета Олександра Глушка.
948067
  Левицький О. Позитивний досвід діяльності, спрямованої на захист прав громадян на належне медичне обслуговування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 23-27
948068
  Мельниченко А. . Позитивний зарубіжний досвід правового регулювання заохочень працівників органів прокуратури на прикладі країн КНР та США // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 285-292. – (Серія "Право" ; вип. 2)
948069
  Лапінська О. Позитивний і негативний вплив новітніх англіцизмів на мову українського художнього тексту // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 102-106. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
948070
  Чекалюк В.В. Позитивний імідж держави і суспільства - результат ефективних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 247-251


  У статті розглянуто медіамеханізми формування позитивного іміджу держави. Акцентується увага на взаємодії об"єкта, імідж якого формується, з цільовою аудиторією через медіаінструменти. Авторка доводить, що певний імідж є в усіх і в усього, а потрібний ...
948071
  Величко О. Позитивний імідж судової влади України та його структурні елементи // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 49-56
948072
  Гузак А.М. Позитивний імідж сучасного політичного лідера: вербальні механізми створення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 35-42
948073
  Бордюк Л.В. Позитивний фокус у негативній комунікативній ситуації (на матеріалі американської лінгвокультури) // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 3. – С. 69-71. – ISSN 2219-4290
948074
  Висоцька Л.М. Позитивні аспекти впровадження МСБО для оцінки діяльності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розглянуто позитивні аспекти впровадження МСБО в банківській системі України. Запропоновано розробити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку, який би враховував особливості обліку та надання інформації у фінансових звітах суто банківських операцій.
948075
  Єрмоленко В.А. Позитивні аспекти економічної кризи та її специфіка в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 31-32. – (Економіка ; Вип. 62)


  Обгрунтовується висновок про те, що новоутворення є основним результатом позитивної дії кризи.
948076
   Позитивні дії в механізмі забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків: міжнародний досвід та українські перспективи / Христова Г.О. [та ін.] ; Гендерний інформаційно-аналітичний центр "Крона". – Харків : Райдер, 2010. – 200 с. + Додатки: с.106-199. – ISBN 978-966-8246-98-2
948077
  Сахарук І.С. Позитивні дії як умова забезпечення недискримінації окремих категорій працівників // Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення : зб. наук. праць : матеріали I міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; за ред. М.І. Іншина, Н.М. Хуторян, В.І. Щербини. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – С. 362-368. – ISBN 978-966-521-631-5
948078
  Пікус А.Ю. Позитивні ефекти структурної трансформації економіки: теоретичний аналіз // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 225-230


  Розглянуто тенденції структурної трансформації в економіці України за часи незалежності. На теоретичному рівні проаналізовано можливі позитивні ефекти для економіки від її структурної трансформації. Зроблено висновок про відсутність проявів позитивних ...
948079
  Цимбрівський Т. Позитивні засади міжнародного права // Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : до 25 років каф. міжнар. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка : [спец. вид. наук. ст.] / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин ; [за наук. ред. В.М. Репецького]. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2016. – С. 19-25. – (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
948080
  Маланчук П.М. Позитивні здобутки організації та законодавчої регламентації правосуддя, що сформувалися у США // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 109-113.
948081
  Бадида А.Ю. Позитивні зобов"язання держави в контексті розуміння прав людини / А.Ю. Бадида, В. Лемак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 245-253. – ISSN 2306-9082
948082
  Котова А. Позитивні зобов"язання держави за міжнародним правом прав людини на території поза її ефективним контролем // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 189-191
948083
  Гнатовський М. Позитивні зобов"язання за ЄКПЛ та "позитивна комплементарність" за римським статутом: можливості взаємодії // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 5/6 (163/164). – С. 71-74
948084
  Ткаченко О.П. Позитивні інтерпретації образу Каїна в художній літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 418-421
948085
  Алієв Р.В. Позитивні наслідки встановлення психологічного контакту з неповнолітнім правопорушником // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 112-117. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
948086
  Мекшун П.В. Позитивні риси та загрози транснаціоналізації економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 10, травень. – С. 84-88. – ISSN 2306-6814


  У статті аналізується визначення транснаціональних корпорацій (ТНК) вітчизняними та зарубіжними вченими та досліджується процес транснаціоналізації економіки України.
948087
  Мазко О.Г. Позитивні та монотонні системи в просторі з конусом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 58-61. – (Кібернетика ; Вип. 3)


  Вивчаються класи позитивних і монотонних диференціальних систем відносно конуса у фазовому просторі. Формулюються критерії стійкості лінійних позитивних систем у вигляді монотонної оборотності лінійних операторів. Розвиваються методи порівняння систем ...
948088
  Дядечко К.І. Позитивні та негативні аспекти введення нового запобіжного заходу - домашній арешт, за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 40-43. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
948089
  Шиманська О. Позитивні та негативні економічні ефекти сучасної трудової міграції // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 36-43
948090
  Онищенко О.А. Позитивні та негативні наслідки розширення ЄС для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 53-57. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
948091
  Кисільова Т. Позитивні тенденції ринку праці м.Києва у цифрах і фактах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.3-7
948092
  Рябенко Позитивні тенденції у протидії організованій злочинності і корупції / Рябенко, в. // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 12-15.
948093
  Штефан О.О. Позитивні умови реалізації права на звернення до суду за захистом інтелектуальної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  У процесуальному аспекті дається поняття та аналіз позитивних умов, які необхідні для реалізації права на звернення до суду за захистом права на об"єкти інтелектуальної власності.
948094
  Носенко Е.Л. Позитивні цінності та відповідні їм "сили" характеру як імовірні предиктори задоволеності жінки шлюбом / Е.Л. Носенко, А.А. Шпилевська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 82-93. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Розглянуто ієрархію позитивних цінностей та відповідних їм "сил" характеру жінок, що можуть впливати на їх задоволеність шлюбом. Обгрунтовано імовірність зв"язку задоволеності жінки шлюбом із її деякими особистісними властивостями, а саме з рівнем її ...
948095
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 238 л. – Додатки: л. 218-238. – Бібліогр.: л. 197-217
948096
  Труляєв Р.О. Позитивні цінності та властивості особистості педагога як чинник успішності учнів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Труляєв Роман Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
948097
  Руднік А.В. Позитивність постмодернізму в момент біфуркації системи культури // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 258-259. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про синергетичну парадигму в погляді на майбутнє України.
948098
  Довга Ю.В. Позитивно забарвлені лексеми на позначення назв осіб у драматургії М. Старицького // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 25-27. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
948099
  Квашнина И.М. Позитивное и критическое в атеистическом воспитании / И.М. Квашнина. – Минск, 1976. – 143с.
948100
  Гордеева Т.О. Позитивное мышление как фактор учебных достижений старшеклассников / Т.О. Гордеева, Е.Н. Осин // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2010. – № 1. – С. 24-33. – ISSN 0042-8841
948101
  Полтерович В. Позитивное сотрудничество: факторы и механизмы эволюции // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 11. – С. 5-23. – Библиогр.: 45 назв. – ISSN 0042-8736
948102
  Гасанов Н.М. Позитивные и вполне позитивные разностные схемы для дифференциального уравнения 1-го порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гасанов Н.М. ; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 10 с.
948103
  Красносельский М.А. и др. Позитивные линейные системы: Метод положит. операторов / М.А. и др. Красносельский. – М., 1985. – 255с.
948104
  Дурнев В.Г. Позитивные теории свободных полугрупп : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Дурнев В.Г.; М-во просвещения РСФСР. – Москва, 1973. – 12л.
948105
  Румшинский Л.З. Позитивные функции и их преобразования Лапласа : Дис... наук: / Румшинский Л.З.;. – Х, 1941. – 72л.
948106
  Лихтциндер М.А. Позитивный процесс в цветной фотографии / М.А. Лихтциндер. – 2-е, испр. и доп. – М., 1969. – 106с.
948107
  Арефьев К.П. и др. Позитроника в радиационном материаловедении ионных структур и полупроводников / К.П. и др. Арефьев. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 88 с.
948108
   Позитум Украина : научно-практический журнал. – Черкассы
№ 1. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
948109
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 2. – 2008. – резюме рос., англ. мовами
948110
   Позитум Украина : научно-практический журнал / Украинский Институт Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 3. – 2009. – резюме рос., укр. та англ. мовами
948111
   Позитум Украина : научно-практический журнал : спецвыпуск / Украинский Ин-т Позитивной кросс-культурной психотерапии и менеджмента. – Черкассы
№ 4. – 2011. – резюме англ. мовою та мовою статті
948112
  Хенкин С.М. Позиции основных партий Испании по проблеме иммиграции: Опыт сопоставления // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 184-200. – ISSN 0235-5620
948113
  Горошко Г.Б. Позиции политических партий Индии по основным вопросам внешней политики (1957-1962 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горошко Г. Б.; Моск. гос. ин-т междунар. отнош. – Москва, 1964. – 19л.
948114
  Погорельская С.В. Позиции политических партий ФРГ и германского правительства по отношению к исламу внутри страны // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 4 : Иммиграция и политические партии в Европе. – С. 151-183. – ISSN 0235-5620
948115
  Лебедева Л.Ф. Позиции России и США в полицентричном мире: социально-экономический аспект // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 11 (515). – С. 3-13. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются позиции России, США и других стран по ключевым социально-экономическим показателям. В фокусе внимания - их экономические и научно-технологические потенциалы, человеческое развитие, бюджетные приоритеты.
948116
  Шаткин П.Д. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шаткин П.Д. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1961. – 18 с.
948117
  Щепетов К.П. Позиции социал-демократической партии Германии по внешнеполитическим вопросам : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 572 / Щепетов К.П. ; Высш. парт. школа при ЦК КПСС. – Москва, 1969. – 24 с.
948118
  Князев Ю.К. Позиции стран Центрально-Восточной Европы в отношении санкций Запада против России // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 6, ноябрь - декабрь. – С. 144-162. – ISSN 0130-3864
948119
  Попова Н.Е. Позиционирование вуза - насущная потребность времени / Н.Е. Попова, Н.И. Бердников // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 3. – С. 20-26


  Критерии по которым определяется рейтинг вуза и его позиционирование в системе высшего образования страны.
948120
  Мальцева А.А. Позиционирование мировых экономик на основе глобальных индексов / А.А. Мальцева, А.А. Серов // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 5. – С. 64-78. – ISSN 2074-6040


  Решена задача классификации мировых держав на группы на основе кластеризации.
948121
  Костюк О.М. Позиционная идеализация энергосистем и закон сохранения энергии / Костюк О.М. – Киев : ИЭД, 1974. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (АН УССР. Институт электродинамики. [ИЭД АН УССР. Препринт] ; 84)
948122
  Каспарян Г.М. Позиционная ничья / Г.М. Каспарян. – М., 1962. – 104с.
948123
  Пронин И.В. Позиционнный антагонизм пассионарной теории этногенеза Л.Н. Гумилева и концепции "осевого времени" К. Ясперса // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 118-121
948124
  Кравцов Н.В. Позиционно-чувствительные датчики оптических следящих систем / Н.В. Кравцов, Ю.В. Стрельников. – М., 1969. – 120с.
948125
  Горн Л.С. Позиционно-чувствительные детекторы / Л.С. Горн, Б.И. Хазанов. – Москва : Энергоатомиздат, 1982. – 65 с.
948126
   Позиционное управление с гарантированным результатом.. – Свердловск, 1988. – 117с.
948127
  Гришанков Г.Е. Позиционность в ландшафтах и ландшафтоведении : теория и практика экологических исследований в физической географии / Г.Е. Гришанков, В.М. Пащенко, Е.А. Позаченюк // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1991. – Вип.38. – С. 11-20. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
948128
  Сиволапова В.И. Позиционные варианты в системе наклонения современного английского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Сиволапова В.И.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1974. – 33л.
948129
  Мамедов Айдын Мирсалех оглы Позиционные и комбинаторные изменения смычных согласных в тюрских языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.06 / Мамедов Айдын Мирсалех оглы; АН АзССР. Ин-т языкознания им. Насими. – Баку, 1973. – 45л. – Бібліогр.:с.45
948130
  Сагателян К.В. Позиционные игры с континуумами альтернатив : Автореф... канд. физ. мта.наук: 01.01.09 / Сагателян К. В.; АН СССР, Вычисл. цент. – М., 1973. – 7л. – Бібліогр.:с.7
948131
   Позиционные игры.. – Москва : Наука, 1967. – 522 с.
948132
  Слива Т.В. Позиционные отношения членов АСГ "Вечер" // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 203-205. – ISSN 2219-4290
948133
  Адамович В.К. Позиционные приёмы борьбы в русских шашках / В.К. Адамович. – Москва, 1976. – 143с.
948134
  Табаченко Л. Позиционные приставочные глаголы в старославянском языке // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – С. 126-138. – ISSN 0869-3595
948135
  Киселева Т.П. Позиционные фотографические наблюдения Марса на двойном короткофокусном астрографе Пулковской обсерватории в 1960-1967 гг. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 030 / Киселева Т.П.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1970. – 10л.
948136
  Шестинский О.Н. Позиция / О.Н. Шестинский. – М.-Л., 1964. – 107с.
948137
  Урин В.А. Позиция / В.А. Урин. – М., 1970. – 143с.
948138
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман; Боль: Повесть / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Советский писатель, 1981. – 448с.
948139
  Мушкетик Ю.М. Позиция / Ю.М. Мушкетик. – Москва : Известия, 1984. – 559 с.
948140
  Мушкетик Ю.М. Позиция : Роман / Ю.М. Мушкетик; Пер. с укр. И. Сергеевой. – 2-е изд. – Москва : Профиздат, 1984. – 271с.
948141
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
1. – 1985. – 607с.
948142
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
2. – 1985. – 509с.
948143
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
3. – 1987. – 523с.
948144
  Семенов Ю.С. Позиция / Ю.С. Семенов. – М.
4. – 1987. – 523с.
948145
   Позиция. – М : Советская Россия, 1988. – 506 с.
948146
  Залыгин С.П. Позиция / С.П. Залыгин. – М., 1988. – 283с.
948147
  Иванова К.А. Позиция автора и способы ее выражения в информационно-аналитических интернет-текстах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 176-180


  Главной задачей информационно-аналитического медиатекста является анализ информации и ее оценка. Эту задачу выполняет автор. На основе авторской позиции строится весь медиатекст: тезисы, рассуждения, оценки и выводы. В данной статье рассматрена ...
948148
  Сегеда Ю. Позиция адвоката // Юридична газета. – Київ, 2012. – 3 квітня (№ 14)


  "... Превратности судебной практики".
948149
  Каштанов К. Позиция администрации Дж. Ф. Кеннеди в отношении ядерной проблемы на Ближнем Востоке (1961-1963 гг.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 571-574. – ISBN 978-966-171-893-6
948150
  Иванова О.А. Позиция британских предпринимателей на переговорах Монда-Тернера (1927-1930) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 46-56. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
948151
  Сампсон Квабена Овусу Феликс Позиция детерминанта в простом предложении : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Сампсон Квабена Овусу Феликс; МВ и ССО УССР. Ун-т дружбы народов. – М., 1973. – 30л.
948152
  Александрова З.М. Позиция и поза / З.М. Александрова. – Москва, 1985. – 112с.
948153
  Соломонов Ю.Б. Позиция и поступок / Ю.Б. Соломонов. – М., 1982. – 63с.
948154
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ. – К., 1981. – 24л.
948155
  Калита Владимир Николаевич Позиция Индии в ООН по политическим вопросам во второй половине 50-х и 60-е годы. : Дис... канд. историч.наук: 07.00.05 / Калита Владимир Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1981. – 195л. – Бібліогр.:л.178-195
948156
  Гайшун И.В. Позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов в библиотеках // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2016. – Т. 1, № 2. – С. 191-196. – ISSN 0869-608Х


  Представлена позиция ИФЛА по публичному праву на выдачу материалов с выплатой вознаграждения авторам за использование этих материалов в библиотеках, рассматривается вопрос лицензирования электронных книг в библиотеках, даны рекомендации по введению или ...
948157
  Климов Д.В. Позиция конгресса США по вопросу о Литве и ее возможные последствия // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1990. – № 4/5 (78/79) : США и советско-китайские отношения. Привлечение иностранных инвестиций в Канаду. Американо-турецкие отношения. Американская торговля продукцией сельскохозяйственного машиностроения. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 30-38
948158
  Бородаев В.А. Позиция кубинского руководства во время Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 13-43. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
948159
  Высоцкий А.А. Позиция Лейбница относительно коммуникации Европы и Китая // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 15-18
948160
  Лукашин А.В. Позиция М.С. Горбачева и Б.Н. Ельцина на проблему реформирования союзной федерации. Октябрь 1991г. // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-17. – ISSN 0869-6322
948161
  Разумный В.В. Позиция мусульманских стран по отношению к кризису в Косово в 1999 году // Грані історії : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки Укр.; Донецький нац. ун-т; Горлівський держ. пед. ін-т іноземних мов. – Горлівка, 2009. – Вип. 2. – С. 168-174
948162
  Малафеев К.А. Позиция оппортунистических лидеров германской социал-демократии в вопросе о подготовке и развязывании первой мировой войны в 1911-1914 гг. : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Малафеев К.А. ; Моск. гор. пед. ин-т, Кафедра новой истории. – Москва, 1955. – 16 с.
948163
   Позиция писателя / И Дубровина, М, , . – Москва, 1968. – 46с.
948164
  Черная Н.И. Позиция писателя и развитие романных форм / Черная Н.И. АН УССР. Ин-т лит. им. Т. Г. Шевченко; Отв. ред. И. А. Дзеверин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 164 с.
948165
  Головин А.В. Позиция России в Совете Безопасности ООН по разрешению иракского кризиса конца XX в. (к постановке вопроса) // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2012. – № 2 (62). – С. 94-100. – ISSN 2070-9773
948166
  Айдрус И.А. Позиция России на мировом рынке образовательных услуг.(Аналитический обзор) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 2. – С. 10-16. – ISSN 0321-0383
948167
  Гумеров Р. Позиция России на переговорах о присоединении к Соглашению ВТО по сельскому хозяйству: резервы усиления // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2002. – № 2. – С. 41-47. – ISSN 0130-9757


  Окончание. Начало - № 1, 2002
948168
  Каштанов К. Позиция Советского Союза в ближневосточном кризисе 1967 года: взгляд из Вашингтона // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 16. – С. 126-134. – ISSN 2077-7280
948169
  Артамонова К. Позиция США в отношении Кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Каразінські читання (історичні науки) : тези доповідей 64-ї міжнар. наук. конф., 22 квіт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Іст. ф-т, Студент. наук. т-во ; [редкол.: Д.В. Миколенко (голов. ред.) та ін. ; уклад.: С.Д. Петров, С.М. Труш]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – С. 156-157. – ISBN 978-966-623-745-6
948170
  Артамонова К. Позиция США и СССР в отношении кипрской проблемы (1960-1974 гг.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – Вип. 14. – С. 154-161. – ISSN 2077-7280
948171
  Гирман В. Позиция США может спровоцировать новую гражданскую войну в Ираке // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2017. – 23 октября (№ 43). – С. 14
948172
  Шихов Ю.Н. Позиция США по проблеме конфликта в Алжире (1991 - 1999 гг.): статус-кво или демократизация? // Вестник Московского университета. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 47-61. – (История ; № 2). – ISSN 0201-7385
948173
  Юрченко М. Позиция США по реформированию ООН // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 1. – С. 111-116. – ISSN 0131-2227
948174
  Керим Хас Позиция Турции и России в контексте сотрудничества в Евразийском регионе // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по обществ. наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2013. – № 5 (251). – С. 76-85. – ISSN 1998-1813
948175
  Холодов Е.Г. Позиция художника / Е.Г. Холодов. – Москва, 1964. – 288с.
948176
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Ленинград-Москва, 1933. – 124 с.
948177
  Альтман А. Позиції / А. Альтман. – Київ, 1934. – 96с.
948178
  Дерріда Ж. Позиції : Бесіди з Анрі Ронсом, Юлієм Крістєвою, Жаном-Луї Удбіном, Гі Скарпетта / Жак Дерріда. – Київ, 1994. – 160 с. – (Сер. "Дух і літера"). – ISBN 5-87534-091-6
948179
  Соколівська З. Позиції Бочковського О.-І. щодо державницьких концепцій науковців ХІХ-ХХ століття / З. Соколівська, В. Шендеровський // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України, Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2013. – № 3 (27). – С. 36-41. – ISSN 2077-9496


  У статті розглядаються питання розвитку українського руху, метою якого було досягнення політичного та соціально-економічного статусу, подібного до статусу передових європейських держав, в працях тогочасних вчених М. Драгоманова, О.І. Бочковського, ...
948180
  Сидорук Т. Позиції держав-членів ЄС щодо російсько-українського конфлікту // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 13-19. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
948181
   Позиції лідерів депутатських об"єднань стосовно повноважень і статусу АРК // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2001. – № 4. – С.40-43
948182
  Васютинський В.О. Позиції мешканців Сходу і Заходу України щодо подій на Донбасі як основа майбутнього ціннісного порозуміння // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 8-16. – ISSN 2520-6265


  За результатами інтерв"ювання мешканців Маріуполя і Львова (по 50 осіб) із приводу воєнно-політичних подій на Донбасі виявлено шість основних позицій. Об"єднавчий характер мають прагнення миру, заклики до ефективних дій, негативна оцінка державної ...
948183
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 26 вересня (№ 38). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  "...Чотири українських вищих навчальних заклади увійшли до рейтингу найкращих університетів світу, який складає авторитетне британське видання Times Higher Education. У рейтинг потрапили КНУ імені Тараса Шевченка, Національний університет Львівська ...
948184
   Позиції наших вишів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 11 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Рейтинг ВНЗ України. "...Київський національний університет імені Тараса Шевченка ввійшов до групи 801-1000 світового рейтингу університетів за версією журналу Times Higher Education. <...> Крім КНУ, до престижного рейтингу потрапили ще 4 українських ...
948185
  Дуднік О.Я. Позиції пострадянських держав щодо євразійської інтеграції у 2012 році // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 186-190. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
948186
  Козюк В. Позиції резервних валют: теоретичний вимір та посткризові зрушення // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 7 (608). – С. 55-69 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 0131-775Х
948187
   Позиції українського визвольного руху : матеріали з рідних земель до питань боротьби за українську державу. – Мюнхен : Пролог, 1948. – 140 с.


  Зміст: Концепція самостійної України і основна тенденція політичного розвитку сучасного стану / П. Полтава ; На большевицькому ідеологічному фронті / О. Горновий ; Науковість діалектичного матеріалізму / У. Кужіль.
948188
  Бойченко О.М. Позиції центральноєвропейських країн до формування безпекової та оборонної політики ЄС (на прикладі Польщі, Словаччини та Чехії) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 95-98
948189
  Удовиченко В. Позиційна висотна мікрорівнева диференціація ландшафтних комплексів (на прикладі ключової ділянки дослідження території Лівобережної України) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 34-41. – (Географія ; вип. 785). – ISSN 2311-9276
948190
  Камінський Є.Є. Позиційна парадигма діяльності президентів США Б.Обами та Франції Н.Саркозі / Є.Є. Камінський, М.В. Фесенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 13-24
948191
  Бугайова Т.І. Позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2012. – Вип. 71. – С. 26-29


  У статті розглядається позиційне навчання як спосіб активізації студентів на занятті. Автор наводить теоретичне обгрунтування проблеми дослідження і показує його реалізацію через опис практичного втілення; розкриває сутність методу позиційного навчання.
948192
  Кірковська І.С. Позиційний аналіз форм майбутнього часу в сучасній французькій мові // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 84-93. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
948193
  Остролуцька Н. Позиційний розподіл фонем у флексійних морфах української мови // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 21-27. – ISSN 0320-3077
948194
  Вовк П.С. Позиційний центр індонезійського консонантизму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-9. – (Східні мови та літератури ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Розглядається позиційний центр індонезійського консонантизму.
948195
  Жовнір Я.М. Позиційні задачі в стереометрії / Я.М. Жовнір. – К, 1991. – 94с.
948196
  Качановська Т.О. Позиційні зміни при відтворенні однорідних рядів як перекладознавча проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 34-42. – Бібліогр.: Літ.: с.42 ;
948197
  Данилець Євген Валентинович Позиційно-чутливі фотоприймачі на основі Si I епітаксійних структур GaAs (отримання, властивості, застосування) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.27.06 / Данилець Є.В.; Херсон держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
948198
  Качановська Т.О. Позиційно зумовлені зміни при відтворенні солярно-місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 335-344


  Проаналізовано вплив позиційних характеристик на специфіку відтворення солярних і місячних образів в українських перекладах сонетів Ш. Бодлера. Розглянуті, зокрема, переклади Д. Павличка, М. Москаленка, М. Ореста, І. Петровція. Проанализировано ...
948199
   Позиційно чутливий мікростріповий детектор для рентгенівської дифрактометрії / І.Б. Березюк, В.О. Кива, Я.В. Панасенко, В.М. Пугач // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 79-80
948200
  Зозульов О.В. Позиціонування брендів: українські проблеми // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2002. – № 3. – С.38-40. – ISSN 1606-3732
948201
  Козаченко Г.В. Позиціонування вищого навчального закладу в експлейнарному базисі його економічної безпеки / Г.В. Козаченко, Г.Д. Тюлєнев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 108-113


  Показано, що вихідним положенням формування експлейнарного базису екосеседа є позиціювання українських ВНЗ - як економічної корпорації або як елемента соціально-економічної системи.
948202
  Федірко О.А. Позиціонування європейських компаній у глобальному інноваційно-інвестиційному середовищі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 30-33. – ISSN 2306-6814
948203
  Сундук А.М. Позиціонування Закарпатської області в системі "держава-глобальний вимір" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 211-218 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
948204
  Дергоусова А.О. Позиціонування залізничного транспорту на ринку туристичних послуг // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 4-7 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
948205
  Іващук І.О. Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України / І.О. Іващук, М.Р. Орнат // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 5-12. – ISSN 2309-1533
948206
  Панченко Ж.О. Позиціонування країн на міжнародній арені в контексті критичної геополітики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 80, ч. 1. – С. 163-166
948207
  Іващук І. Позиціонування країн на світовому ринку природного газу / І. Іващук, В. Сергійчук // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-135. – ISSN 1818-2682
948208
  Михальченко М. Позиціонування політичних партій: процес завершено. Аналіз та перспективи / М. Михальченко, М. Недюха // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 58-62
948209
  Щегельська Ю.П. Позиціонування столиці України в світі: сучасний стан і перспективи // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 196-198
948210
  Романчук Ю.В. Позиціонування стратегій ООН у сфері міжнародної інформаційної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 207-214
948211
  Погорська І.І. Позиціонування стратегічних культур США - Індія у міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 191-199
948212
  Мехмет Алтан Позиціонування Туреччини в глобальному конкурентному світі // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 80-89. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В23-3)
948213
  Іваненко О. Позиціонування туристичного підприємства на ринку туристичних послуг України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-32. – (Економіка ; вип. 4 (169)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведено аналіз конкурентоспроможності туристичного підприємства на основі інтегральної оцінки на ринку туристичних послуг. Розроблено систему показників для обґрунтування рейтингової оцінки фінансового стану туристичних підприємств України. ...
948214
  Панченко Ж.О. Позиціонування України в європейському культурному просторі на прикладі венеційських бієнале // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 178-183
948215
  Бондаренко М.П. Позиціонування України на міжнародному туристичному ринку: проблеми становлення // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 47-50. – ISSN 1728-6220
948216
  Батрак М.О. Позиціонування як фактор успіху виведення нового товару на ринок // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 10-12
948217
  Топоровський Д.В. Позиціювання екологічних проблем у науковому просторі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 124-134
948218
  Бойченко О.М. Позиціювання країн-членів ЄС стосовно спільного безпекового компоненту об"єднання (ЄПБО) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 3-6
948219
  Васильєв О.А. Позиціювання Німеччини і України на європейському газовому ринку // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 293-301. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
948220
  Тіщенко А.А. Позиціювання сучасної бібліотеки в інформаційному суспільстві: адвокаційний досвід Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 212-217. – ISBN 978-966-479-052-6
948221
  Дікарєв О.І. Позиціювання та маркетингові комунікації закордонних компаній на світовому ринку паливно-енергетичних ресурсів // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 1)
948222
  Капітоненко М.Г. Позиціювання України в сучасному міжнародному середовищі // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 9-18. – ISBN 978-966-193-088-8
948223
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1979. – 253с. – (Романи й повісті ; Вип. 4, 1979)
948224
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Радянський письменник, 1979. – 326с.
948225
  Мушкетик Ю.М. Позиція : Роман / Ю.М. Мушкетик. – Київ : Дніпро, 1982. – 325с.
948226
  Тараненко О.А. Позиція : поезії / О.А. Тараненко. – Дніпропетровськ : Промінь, 1989. – 53 с.
948227
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн.1 : Сімнадцять спалахів весни. Наказано вижити. – 1990. – 555с.
948228
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Автор.пер.з рос. – Київ : Політвидав
Кн. 2 : Експансія -1. – 1990. – 511с.
948229
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 3 : Експансія -2. – 1990. – 463с.
948230
  Семенов Ю.С. Позиція / Ю.С. Семенов. – Київ : Україна
Кн. 4 : Експансія -3. Відчай. – 1991. – 702с.
948231
  Янчук С. Позиція "Наша хата з краю" не має права на існування // Київський університет. – Київ, 2013. – Лютий (№ 3/4). – С. 5


  З нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав подаються спогади автора статті, канд. філолог. наук - учасника миротворчої місії в Косово(2001-2001 рр.).
948232
  Лакішик Д.М. Позиція адміністрації Дж. Буша щодо об"єднання Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Історія ; Вип. 47)


  Висвітлюється позиція і участь США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр., вирішення міжнародних аспектів возз"єднання, а також визначення майбутнього військово-політичного статусу ФРН.
948233
  Долід В"ячеслав Позиція англійських консерваторів щодо трансваальських подій 1895-1896 рр. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 47-53
948234
  Деревінський Василь Позиція В. Чорновола щодо формулювання питання про політичне майбутнє України в "Декларації принципів УГС" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 302-305. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглядаються особливості вираження в програмових документах УГС положення про політичне майбутнє України. Висвітлений вплив позиції В. Чорновола на формулювання цього положення в документах УГС. Проведений аналіз впливу тодішньої політичної ...
948235
  Яковенко Н.Л. Позиція Великої Британії в ООН щодо проблем деколонізації та захисту підлеглих територій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 1. – С. 71-82


  В статті йдеться про складну позицію Сполученого Королівства в ООН щодо вирішення проблем деколонізації через неоднозначне сприйняття державою тих процесів, що розвивалися в світі після Другої світової війни. На прикладі індо-пакистанського конфлікту ...
948236
  Яшна Н. Позиція Великої Британії відносно вступу України до ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 27-29.
948237
  Папенко Н. Позиція Великої Британії щодо німецької репараційної проблеми (1920-1922 рр.) / Н. Папенко, К. Ілющенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-22. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  Автори статті розглядають динаміку політики Англії щодо вирішення репараційної проблеми Німеччиною. Authors of the article consider the dynamics of British policy with regard to solution of German reparational problem.
948238
  Трембіцький В. Позиція Великої Волині в Українській державі 1918 року = Position of the Great Volyn in the Ukrainian state (1918) / В. Трембіцький; Інститут дослідів Волині. – Вінніпег; Нью Йорк, 1993. – 110с. – Тит. арк. парал. укр. та англ. мовами. – ISBN 1-895360-10-2
948239
   Позиція Всеукраїнської екологічної л щодо використання генетично модифікованих організмів в Україні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 6-7
948240
   Позиція Всеукраїнської екологічної ліги щодо проекту оновленої Енергетичної стратегії України до 2030 року // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 4 (73), липень - серпень. – С. 4


  Згідно з Положенням "Про Навчально-науковий центр "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", затверженим 20 липня 2010 року ректором університету Л.В. Губерським, Канівський природний заповідник є структурним ...
948241
  Марценюк Л.М. Позиція державних діячів України в період формування централізованої держави (1921 - 1922 рр.) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 43-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкривається еволюція поглядів державно-партійних діячів України в умовах посилення централізаторського курсу Кремля після закінчення громадянської війни. Досліджуються причини виникнення опозиції на державному рівні та відмінність в поглядах ...
948242
  Ярцун Ю. Позиція духовенства Римо-католицької та Православної церков Київської губернії щодо Січневого повстання 1863-1864 pp. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 55-59. – ISSN 1998-4634
948243
  Юга О. Позиція еліти Речі Посполитлї щодо Зборівського договору 1649 року та проблема його ратифікації // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун. ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – Вип. 3. – С. 93-103
948244
  Широкова І.В. Позиція західної медичної спільноти щодо каральної психіатрії в СРСР (1960-1980-ті рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 143 : Історичні науки. – С. 36-42. – ISSN 1996-5931
948245
  Наєнко М. Позиція і постпозиція. Мушкетик Ю. // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 292-297. – ISBN 978-966-439-809-8
948246
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інститутів ЄС з проблеми вступу країн ЕАВТ до ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-64. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Розглянуто еволюцію позиції країн ЄС та його основних інститутів щодо проблеми розширення ЄС у 90-ті рр.
948247
  Копійка В.В. Позиція країн та основних інституцій ЄС до нового розширення Співтовариства в 90-ті роки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 3-10
948248
  Марценюк Л.М. Позиція Кремля щодо організаційних принципів об"єднання радянських республік восени 1922 р.: науково-методичний аспект проблеми // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 1728-3671
948249
  Давидова І.М. Позиція митця: Олександр Левада і його твори / І.М. Давидова. – Київ, 1979. – 152с.
948250
  Солдатенко Т.Я. Позиція нарратора у білоруському циклі Елізи Ожешко // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 161-166. – ISBN 978-966-188-046-6
948251
   Позиція Національної екологічної ради України щодо критичного стану Дніпра // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 3 (103), травень - червень. – С. 30-31 : фото
948252
  Пугачова Д.В. Позиція нейтральної Швеції у сучасних міжнародних відносинах // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 240-248. – ISBN 978-966-136-196-5
948253
  Рудик С. Позиція О. Олеся під час революційних подій 1917-1919 років / С. Рудик, О. Молдован // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 3 (80) : травень - червень. – С. 78-83
948254
  Михайлюк Н. Позиція оповідача в романі Оскара Вайлда "Портрет Доріана Грея" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 18-23. – ISSN 2307-2261
948255
  Уська У. Позиція офіційного Відня стосовно розвитку українського суспільно-політичного руху в Галичині під час Балканської кризи (1908-1909 рр.) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 172-188. – ISSN 2078-6077
948256
  Плугаторенко М. Позиція президента Р. Ніксона щодо використання ядерної зброї у В"єтнамському конфлікті // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 83-86
948257
  Різник С.М. Позиція прикметника в українському речені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 55-57. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)


  Логіко-семантична і синтаксична сполучуваність прикметника і досі перебуває в ряді дискусійних проблем синтаксису, причому не тільки в україністиці. Це пов"язано як із недостатньо розробленістю теорії сполучуваності частин мови, так і зі специфічною ...
948258
  Морушко О.О. Позиція провідних польських партій Російської імперії напередодні та на початку Першої світової війни / О.О. Морушко, Л.М. Матієшин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 59-63. – ISSN 0321-0499
948259
  Давидчак Х. Позиція публіциста Клари Гудзик у світлі вчення Івана Павлв II // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 226-233. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
948260
  Плугаторенко М. Позиція Р. Ніксона щодо конфлікту на Індокитайському півострові у 1953-1967 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування ставлення Р. Ніксона до В"єтнамської війни у допрезидентський період його політичної діяльності. Досліджено основні аспекти позиції Р. Ніксона щодо Індокитайського конфлікту у період його перебування на посту ...
948261
  Пьотр Кроль Позиція Речі Посполитої щодо подій на Україні в 1661-1667 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-36. – (Історія ; вип. 3 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто політику Речі Посполитої щодо України у 1661-1667 рр. в контексті внутрішньої ситуації в країні та її стосунків з Москвою. В статье рассмотрена политика Речи Посполитой по отношению к Украине в 1661-1667 гг. в контексте внутренней ...
948262
  Бульвінській А.Г. Позиція Росії щодо європейського вектору модернізації України // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2014. – С. 222-233. – ISBN 978-966-136-196-5
948263
  Олійник З.В. Позиція РСДРП(б) щодо подій в Україні (березень - жовтень 1917 року) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 20-23. – (Історія ; Вип. 43)


  Висвітлюється формування політичних поглядів лідерів РСДРП(б) щодо українського питання з березня по жовтень 1917 р., розкриваються теоретичні й практичні підгрунтя їх.
948264
  Гудима А.Д. Позиція сердця : лірика / А.Д. Гудима. – Київ, 1984. – 94 с.
948265
  Злобіна Т. Позиція Сполучених Штатів Америки щодо врегулювання Нагірнокарабаського конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 45-49. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена участі американських адміністрацій Джорджа Буша-молодшого і Барака Обами у формуванні структур регіональної безпеки на Кавказі в контексті Нагірнокарабаського конфлікту. Автор вважає, що, виходячи зі своїх зовнішньополітичних ...
948266
  Гончар Ю.Б. Позиція США в процесі об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х років XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розгядається питання про формування політики США щодо об"єднання Німеччини на рубежі 80-90-х рр. XX ст.
948267
  Толстов С. Позиція США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-23. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто позиції США і ЄС щодо врегулювання конфлікту на сході України та їх роль у різних переговорних форматах. Окреслено специфіку підходів основних зовнішніх гравців до "мінського процесу" та узгоджених у його межах планів врегулювання ...
948268
  Лакішик Д.М. Позиція США щодо німецької політики в рамках НАТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 50)


  Стаття висвітлює зміни, що відбулися в геополітичній ситуації в Європі і як вони вплинули на ФРН, позицію США стосовно німецьких пропозицій та ініціатив у рамках Північноатлантичного союзу та чинники, що впливали на них.
948269
  Кияниця Л.Л. Позиція США щодо політичних процесів у Єгипті в 2010 - 2011 рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 134 : Політичні науки
948270
  Ільченко А. Позиція США щодо Чилі в період правління уряду Народної єдності (1970-1973) та її еволюція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-84. – (Історія ; Вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу дослідити позицію урядових кіл США щодо Чилі напередодні приходу до влади Сальвадора Альєнде та протягом усіх трьох років правління Народної єдності, а також прослідкувати еволюцію американської політики щодо цієї країни в зазначений ...
948271
  Юдіна О.М. Позиція та якості психотерапевта в консультативній практиці // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.282-288. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
948272
  Бортник С.Ю. Позиція території м. Києва в тектонічній структурі України / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 35-40. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізована позиція території м. Києва в ієрархічній будові регіональних тектонічних структур. Наведено характеристику розломно-блокової будови земної кори території, охарактеризовано її неотектонічну та сейсмічну активність у зв"язку із ...
948273
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" иа його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 15-19
948274
  Скляр А. Позиція України і Румунії щодо транскордонного аспекту відновлення ГСХ "Дунай - Чорне море" та його впливу на дельту Дунаю // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 38-40
948275
  Петюр Р. Позиція України щодо арабо-ізраїльського конфлікту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 74-77. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті розглядається п"ять складових позиції України щодо арабо-ізраїльського врегулювання: голосування в ГА ООН, офіційні заяви, заяви представника України на Близькому Сході, рішення щодо миротворчості ООН в регіоні та рішення щодо чутливих для ...
948276
  Захарченко А.М. Позиція України щодо врегулювання арабсько -ізраїльського конфлікту (2000-2006 рр.) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2007. – № 39/40. – С. 35-45. – ISSN 1682-671Х
948277
  Гдичинський Б.П. Позиція українських політичних партій щодо питання державного устрою та регіональної політики в 1996-1998 рр. // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 543- 550. – ISSN 1563-3349
948278
  Іванов В. Позиція Фінляндії щодо вступу до блоку країн Вісі у 1940 - 1941 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 569-571. – ISBN 978-966-171-893-6
948279
  Халецька Л.П. Позиція Франції з проблеми розширення Європейського Союзу на Схід // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 64-68. – (Історія ; Вип. 42)


  Розглядаються передумови та причини розширення Європейського Союзу на Схід, аналізуються концептуальні підходи французьких суспільно-політичних діячів щодо можливості й умов поширення ЄС, побудови нової європейської архітектури, висвітлюється еволюція ...
948280
  Панфілов І. Позиція Франції щодо врегулювання сирійського конфлікту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 84-91
948281
  Конончук Д.С. Позиція Франції щодо вступу Туреччини в Європейський Союз // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 467-474
948282
  Плюта Н.В. Позиція французької преси стосовно Фашодської кризи // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 118-122. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто колоніальну політику Франції в Африці в 90–рр. ХІХ ст., зокрема, досліджено франко–англійські суперечності у Фашоді, реакцію на це французької преси та суспільства.
948283
  Ванжула О. Позиція ФРН в контексті вступу Польщі до НАТО // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 12-13
948284
  Філоретов В.М. Позиція ФРН під час загострення Кіпрської кризи 1974 р. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-38. – (Історія ; Вип. 48)


  Аналізується позиція ФРН під час Кіпрської кризи 1974 р. Автор стверджує, що західногерманський шлях врегулювання цієї проблеми базувався на принципах рівності та паритету у відносинах з Туреччиною та Грецією
948285
  Каліщук О. Позиція церкви у справі українсько-польського протистояння на західних землях України в роки Другої світової війни // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – Число 11. – С. 60-64. – ISSN 2305-9389
948286
  Зайцев Д Позиція чи поза? / Зайцев Д,К. – Київ, 1989. – 60 с.
948287
  Андрейко В.І. Позиція ЧР і СР щодо кризи "Вишеградської" четвірки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 6-9. – ISSN 2077-1800
948288
  Баклан К. Позиція Швейцарської Конфедерації щодо євроінтеграційних процесів // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 149-151
948289
  Бевзенко В.М. Позиція щодо застосування частини другої статті 171-2 КАС України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 149-157. – ISSN 2227-796X


  Обґрунтовується можливість оскарження судових рішень у справах з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб"єктів владних повноважень щодо притягнення до адміністративної відповідальності; проаналізовано сутність категорії «судове рішення» у контексті ...
948290
  Куліш П.О. Позичена кобза : переспіви чужомовних співів / пересьпівував же их Куліш Олелькович Панько. – Печатано в Женеві : в українській друкарні
[Ч. 1] : Виступцем пеpвим ис Кобзою. – 1897. – 117, [2] с. – Hа окp. аpк. пpисвята П.О. Плетньову


  В кн. пеp. поет. твоpів Г. Гейне, Ф. Шіллеpа, Й.-В. Гете, Д. Байpона та 2 віpші П.О. Куліша.
948291
  Шаров В.М. Позичена смерть // Струм і мережі / Ю.Я. Іваниченко. – Київ, 1988. – С. 165-262
948292
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік : роман / Євген Гуцало ; [післям. М. Слабошпицький]. – Київ : Знання, 2012. – 384 с. – (Скарби української літератури, ISSN 978-617-07-0040-7). – ISBN 978-966-346-974-4
948293
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік, або ж Хома невірний і лукавий : роман / Євген Гуцало. – Київ : Дніпро, 1981. – 255 с. – (Романи й повісті ; Вип. 5)
948294
  Гуцало Є.П. Позичений чоловік. Приватне життя феномена : роман-дилогія / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1982. – 711 с.
948295
  Лущик І.О. Позичковий капітал і позичковий процент / І.О. Лущик. – Львів, 1957. – 39с.
948296
  Григорьева Татьяна Познав себя, познаешь все : Тема номера: Жемчужины мудрости // Человек без границ : философия, психология. история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 4. – С. 34-41. – ISSN 1818-2968
948297
  Шкабара И.Е. Познавательная активность будущего специалиста в свете подходов новой образовательной парадигмы // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2009. – № 3 (65). – С. 30-34. – ISSN 1998-1740
948298
   Познавательная активность в системе процессов памяти.. – М, 1989. – 188с.
948299
  Пугач Г.В. Познавательная активность человека / Г.В. Пугач. – М., 1985. – 96с.
948300
   Познавательная деятельность личности.. – Ульяновск, 1985. – 128с.
948301
  Сулима И. Познавательная деятельность студентов при изучении курса высшей математики / И. Сулима, И. Ковтун, И. Никитина // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2004. – № 3. – С.70-73. – ISSN 1562-529Х
948302
  Алексеев Н.Г. Познавательная деятельнсоть при формировании осознанного решения задач : Автореф... канд. исихол.наук: / Алексеев Н. Г.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1975. – 27л.
948303
  Асенин С.В. Познавательная и воспитательная роль искусства / С.В. Асенин, И.Б. Немцов. – Москва, 1967. – 144с.
948304
  Зоненашвили Б.Д. Познавательная и воспитательная роль искусства. : Автореф... канд. филос.наук: / Зоненашвили Б.Д.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 20л.
948305
  Кожевникова Л.А. Познавательная конструкция и когнитивные ценности регионального библиотековедения // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 59-64
948306
  Жалдак Н.Н. Познавательная логика вопросов и ответов / Н.Н. Жалдак. – Белгород : ЛитКараВан, 2010. – 104 с. – ISBN 978-5-902113-25-0
948307
  Сунцов Н.Н. Познавательная роль категорий общего, особенного и единичного. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сунцов Н.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1969. – 17л.
948308
  Акчурин И.А. Познавательная роль математического моделирования / И.А. Акчурин. – Москва, 1968. – 48с.
948309
  Кремлев Ю.А. Познавательная роль музыки. / Ю.А. Кремлев. – М., 1963. – 60с.
948310
  Гусев Ю.А. Познавательная роль художественной литературы в свете ленинской теории отражения. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев Ю.А.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1966. – 24л.
948311
  Мирошников Юрий Иванович Познавательная сущность эмоциональных состояний : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.01 / Мирошников Юрий Иванович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1975. – 17л.
948312
   Познавательная традиция: философско-методологический анализ.. – М, 1989. – 203с.
948313
  Кулиев Г.Г. Познавательная функция идеи атомизма : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Кулиев Г.Г.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
948314
  Гудима М Т. Познавательная функция искусства : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Гудима Т.М,; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра марксистско-ленинской философии. – М., 1972. – 21л.
948315
  Крылова О.В. Познавательно-развлекательная игра "Да здравствует Африка" : Внеклассная работа // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 62-66. – ISSN 0016-7207
948316
  Джафаров Э.М. оглы Познавательное и воспитательное значение процесса взамиодействия национальных художественных культур : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Джафаров Э. М. оглы; МВиССО АзССР, Аз.ГУ. – Баку, 1980. – 34л.
948317
  Хачикян Я.И. Познавательное и воспитательное значение художественной литературы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Хачикян Я.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1952. – 15 с.
948318
  Лекторский Владислав Александрович Познавательное отношение: путем исследования его природы : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Лекторский Владислав Александрович;. – М., 1978. – 33л.
948319
   Познавательные действияв современной науке.. – Минск, 1987. – 199с.
948320
   Познавательные задачи в обучении гуманитарным наукам.. – М, 1972. – 239с.
948321
  Тамамян Г.М. Познавательные задачи в обучении гуманитарным предметам : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Тамамян Г.М.; Ереванский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1970. – 25л.
948322
  Лернер И.Я. Познавательные задачи в обучении истории / И.Я. Лернер. – М., 1968. – 95с.
948323
   Познавательные задачи и задания по истории средних веков.. – М, 1970. – 24с.
948324
   Познавательные задачи и задания по истории СССР.. – М, 1970. – 32с.
948325
   Познавательные задачи по истории СССР. – М, 1990. – 92с.
948326
  Зайцев О.С. Познавательные задачи по общей химии / О.С. Зайцев. – М., 1982. – 183с.
948327
  Сирбиладзе П.Г. Познавательные интересы дошкольников. : Автореф... Канд.пед.наук: / Сирбиладзе П.Г.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 22л.
948328
   Познавательные процессы в деятельности.. – Ярославль, 1987. – 168с.
948329
   Познавательные процессы и способности в обучении. – М, 1990. – 141с.
948330
   Познавательные процессы: ощущение, восприятие. – Москва, 1982. – 336 с.
948331
   Познавательные процессы: теория, эксперимент, практика. – Ярославль, 1990. – 147с.
948332
  Недзельский А.А. Познавательный потенциал концепта "рутинизация" в теоретической социологии // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 147-155. – ISSN 1684-2618


  Стаття присвячена аналізу проблеми ідентифікації познавального потенціала концепта рутінізації у теоретичної соціології. Статья посвящена анализу проблемы идентификации познавательного потенциала концепта рутинизации в теоретической социологии.
948333
  Горизонтов Л. Познавая Российскую империю // Родина : российский исторический журнал / Правительство Российской Федерации ; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 12. – С. 43-46. – ISSN 0235-7089


  Ментальные карты простонародья и образованного общества во второй трети XIX века.
948334
  Диваков С. Познавший природу тетивы : о раннем творчестве Саши Соколова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2013. – № 1, январь - февраль. – С. 94-116. – ISSN 0042-8795
948335
  Уколова В. Познается в сравнении. Законы истории универсальны? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 3 октября (№ 40). – С. 14


  За 20 лет своей активной и разносторонней деятельности Российский гуманитарный научный фонд оказал поддержку десяткам тысяч актуальных научных проектов по различным направлениям развития исторической науки. О работе Фонда на историческом направлении ...
948336
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1963. – 183с.
948337
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1967. – 357с.
948338
  Леонов С.Р. Познай ближнего / С.Р. Леонов. – М, 1970. – 360с.
948339
  Александровский Ю.А. Познай и преодолей себя / Ю.А. Александровский. – Москва, 1992. – 224с.
948340
  Коломинский Я.Л. Познай самого себя: (Психол. беседы со старшеклассниками) / Я.Л. Коломинский. – Минск, 1981. – 143с.
948341
  Аднорал Наталья Познай свой ритм : Как устроен мир // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2007. – № 5. – С. 44-51 : Іл. – ISSN 1818-2968
948342
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 44-47
948343
  Сечейко Е.В. Познай свою индивидуальность // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 5 (109). – С. 20-23
948344
  Берн Эрик Познай себя : О психиатрии и психоанализе- для всех, кто интересуется. / Берн Эрик; Пер.с англ.А.А.Грузберга. – Екатеринбург : ЛИТУР, 2001. – 368 с. – ISBN 5-89648-009-1
948345
  Смирнов И.П. Познай себя в творчестве / И.П. Смирнов. – М., 1982. – 175с.
948346
   Познай себя!. – М, 1989. – 60с.
948347
  Кахн Х.А. Познай себя. / Х.А. Кахн. – М., 1972. – 79с.
948348
   Познай себя.. – М, 1992. – 88с.
948349
   Познайомтесь: Україна.. – К, 1966. – 105с.
948350
  Венедиков И. Познайте ги по делата им : българската интелигенция в моите спомени / И. Венедиков. – София : Христо Ботев, 1993. – 413, [3] с.
948351
   Познакомтесь с Кореей.. – Пхеньян, 1989. – 163с.
948352
   Познакомтесь, пожалуйста.... – М, 1967. – 23с.
948353
  Колодяжная Л. Познакомтесь: Великобритания : книга для чтения на англ. языке в старших классах средних школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ изучением англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Е.Л. Заининой. – Москва : Рольф ; Айрис-пресс, 1999. – 160с. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0081-4
948354
  Колодяжная Л.Н. Познакомтесь: Великобритания = This is Great Britain : книга для чтения на англ. яз. в ст. кл. сред. школ, лицеев, гимназий, 8-9 кл. школ с углубл. изуч. англ. языка, на 1-2 курсах неязыковых вузов / Лариса Колодяжная ; под ред. Заниной Е.Л. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Рольф ; Айрис пресс, 2001. – 157, [3] с. : ил. – На обл. кн. парал. назв. на англ. яз. – (Английский клуб ; Школьная мозаика). – ISBN 5-7836-0216-7
948355
  Лившин М.И. Познакомьтесь-Молдавия / М.И. Лившин. – Кишинёв, 1967. – 184с.
948356
  Парахина А.В. Познакомьтесь - Великобритания и США / А.В. Парахина, В.Г. Базилевич. – Москва : Высшая школа, 1988. – 143 с.
948357
  Кулешов А.П. Познакомьтесь - дзю-до / А.П. Кулешов. – М., 1963. – 77с.
948358
  Туляну В.Л. Познакомьтесь - Молдавия / В.Л. Туляну, М. Лившин, А. Подолян. – Кишинев, 1974. – 234с.
948359
  Курлат Ф.Л. Познакомьтесь - наша Москва. / Ф.Л. Курлат, Ю.Е. Соколовский. – М., 1968. – 416с.
948360
  Устименко Ю.В. Познакомьтесь : Ирландия. / Ю.В. Устименко. – Москва, 1978. – 206с.
948361
  Горстко А.Б. Познакомьтесь с математическим моделированием / А.Б. Горстко. – Москва : Знание, 1991. – 160с.
948362
  Лунев В.Е. Познакомьтесь с медью / В.Е. Лунев. – М., 1965. – 84с.
948363
  Буткус Т.С. Познакомьтесь с Советской Литвой / Т.С. Буткус. – Вильнюс, 1965. – 101с.
948364
  Саркисян А.А. Познакомьтесь с топологией / А.А. Саркисян. – М., 1976. – 79с.
948365
  Завалий П.В. Познакомьтесь с Украиной / П.В. Завалий, Г.С. Игошкин. – Київ : Мистецтво, 1965. – 105с.
948366
  Николин Е.Н. Познакомьтесь: океан. / Е.Н. Николин, О.А. Владимиров. – Л, 1969. – 198с.
948367
  Астафьева А. Познание : документальный рассказ // Юность : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 2012. – № 12 (683). – С. 17-26. – ISSN 0132-2036
948368
  Кармин А.С. Познание бесконечного / А.С. Кармин. – М., 1981. – 229с.
948369
  Касавин И.Т. Познание в мире традиций / И.Т. Касавин. – М., 1990. – 202с.
948370
  Голбковский Анатолий Познание Государства российского = 18 августа 1845 года : Хронограф / Голбковский Анатолий, Сорин Александр // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 32-43 : Іл.
948371
  Андрюшенко М.Т. Познание и вера / М.Т. Андрюшенко. – Иркутск, 1990. – 164с.
948372
  Москвичев Л.Н. Познание и детерминация / Л.Н. Москвичев. – Москва, 1980. – 64с.
948373
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – М., 1967. – 128с.
948374
  Коршунов А.М. Познание и деятельность / А.М. Коршунов. – 2-е изд. – М., 1984. – 142с.
948375
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Автореф... доктора юрид.наук: 12.00.09 / Домбровский Рейнгард Генрихович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 44л.
948376
  Домбровский Рейнгард Генрихович Познание и доказывание в расследовании преступлений : Дис... доктора юрид.наук: 12.00.09. / Домбровский Рейнгард Генрихович; Латвийский гос. ун-т им. П.Стучки. – Рига, 1990. – 322л. – Бібліогр.:л.196-322
948377
  Мах Эрнст Познание и заблуждение : Очерки по психологии исследования / Э. Мах ; Разреш. авт. пер. со 2-го, вновь просмотр. нем. изд. Г. Котляра ; Под ред. проф. Н. Ланге. – Москва : С. Скирмунт ; [Типо-литограф. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*], 1909. – [6], 471 с., 1 л. портр. ил.
948378
  Ведин Ю.П. Познание и знание / Ю.П. Ведин. – Рига, 1983. – 309с.
948379
  Дученко Н.В. Познание и идеология / Н.В. Дученко. – Киев, 1980. – 110с.
948380
  Земан И. Познание и информация. / И. Земан. – М., 1966. – 254с.
948381
  Савельев С.И. Познание и использование биологических закономерностей, протекающих в посевах пшеницы : Автореф. дис. ... д-ра с.-х. наук / Савельев С.И. ; Киев. с.-х. ин-т. – Саратов, 1953. – 26 с.
948382
  Козин Н.Г. Познание и историческая наука / Н.Г. Козин. – Саратов, 1980. – 150с.
948383
  Елсуков А.Н. Познание и миф / А.Н. Елсуков. – Минск, 1984. – 151с.
948384
  Рейтман У.Р. Познание и мышление. / У.Р. Рейтман. – М., 1968. – 400с.
948385
  Мотрошилова Н.В. Познание и общество / Н.В. Мотрошилова. – М, 1969. – 299с.
948386
  Вильчинский В.Я. Познание и практика в структуре деятельности / В.Я. Вильчинский. – Рига, 1988. – 199,1с.
948387
  Васильков А.В. Познание и распознавание / А.В. Васильков. – Київ, 1972. – 194с.
948388
  Найссер У. Познание и реальность : Смысл и принципы когнитивной психологии / У. Найссер. – Москва : Прогресс, 1981. – 230с.
948389
  Бычко И.В. Познание и свобода / И.В. Бычко. – М., 1969. – 215с.
948390
  Бычко И.В. Познание и свобода. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Бычко И.В.; Ордена Ленина АН УССР. – К, 1973. – 48л.
948391
   Познание и социальная действительность.. – М, 1979. – 139с.
948392
  Гусев Ю.А. Познание и творчество / Ю.А. Гусев. – Минск, 1987. – 253с.
948393
  Саватеев В.Я. Познание и утверждение / В.Я. Саватеев. – М., 1980. – 317с.
948394
  Калинникова Е. Познание Индии // Азия и Африка сегодня : научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2001. – № 1. – С.54-59. – ISSN 0321-5075


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
948395
  Хоружий С.С. Познание исихазма в прошлом и настоящем // Христианская мысль / Киевское Религиозно-философское общество. – Киев, 2006. – № 3. – С. 43-51
948396
   Познание исторического процесса в археологии.. – М, 1988. – 147с.
948397
  Касавин И.Т. Познание как иносказание .Человек после крушения вавилонской башни. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.51-63. – ISSN 0042-8744


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
948398
  Храпченко М.Б. Познание литературы и искусства / М.Б. Храпченко. – Москва, 1987. – 575 с.
948399
  Никифоров А.С. Познание мира / А.С. Никифоров. – М, 1989. – 192с.
948400
  Маркелова Л.П. Познание мира: О химике А.П.Виноградове. / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 255с.
948401
  Черных И.В. Познание неба. / И.В. Черных. – М, 1981. – 128с.
948402
  Огородников В.П. Познание необходимости / В.П. Огородников. – М., 1985. – 206с.
948403
   Познание общественных явлений и общественно-историческая практика.. – М, 1972. – 312с.
948404
  Нейбургер М. Познание окружающей нас атмосферы / М. Нейбургер, Дж. Єдингер, У. Боннер. – Москва : Знание, 1985. – 224с.
948405
  Могилевская Г.Л. Познание прекрасного / Г.Л. Могилевская. – М., 1971. – 80с.
948406
   Познание продолжается : Для сред. и старш. шк. возр. – Москва : Просвещение, 1970. – 448с.
948407
   Познание продолжается. – Москва, 1977. – 110 с.
948408
  Николаева З.Н. Познание радости / З.Н. Николаева. – М., 1980. – 112с.
948409
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1962. – 280 с.
948410
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – Москва : Московский рабочий, 1968. – 312 с.
948411
  Осетров Е.И. Познание России / Е.И. Осетров. – М : Московский рабочий, 1974. – 351 с.
948412
  Масон И. Познание самого себя, в котором естество и польза сея важные науки, равно и средства к достижению оные показаны ; с привосокуплении примеч. о естестве человеческом. – Москва
1-3. – 1783. – 118 с.
948413
  Николис Г. Познание сложного : Введение / Г. Николис, И. Пригожин. – Москва : Мир, 1990. – 342с.
948414
  Будрейко Н.А. Познание тайн материи. / Н.А. Будрейко. – М, 1962. – 200с.
948415
  Вайнберг Б.И. Познание туркменские поселения и жилища "земель древнего орошения" левобережного Хорезма. : Автореф... Канд.ист.наук: / Вайнберг Б.И.; Ин-т археологии АН СССР. – М, 1961. – 20л.
948416
   Познание учащегося и формирование его личности.. – Вильнюс, 1975. – 223с.
948417
  Фетисов В.П. Познание человека как диалектический процесс. / В.П. Фетисов. – Воронеж, 1979. – 96с.
948418
  Лысенко В.Г. Познание чужого как способ самопознания : Запад, Индия, Россия ( попытка ксенологии ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С.61-77. – ISSN 0042-8744
948419
  Канашевич Анатолий Исидорович Познание экономических отношений коммунистического способа производства как системы (вопросы методологии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Канашевич Анатолий Исидорович; Белорусский гос. ун-т. – Минск, 1981. – 24л.
948420
  Энгельгард В.А. Познание явлений жизни / В.А. Энгельгард. – М., 1984. – 304с.
948421
  Лазарев Ф.В. Познание, творчество, культура. / Ф.В. Лазарев. – М., 1978. – 64с.
948422
  Кукушкина Е.И. Познание, язык, культура / Е.И. Кукушкина. – М., 1984. – 263с.
948423
  Короткий В. Познанський Борис Станіславович (1841-1906) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 434. – ISBN 5-7707-1062-4
948424
  Шумський П.Н. Познанський друг / П.Н. Шумський. – Ростов-на-Дону, 1932. – 24с.
948425
  Трофимова Н.В. Познать мир безмолвия(к истории создания подводной лодки) / Н.В. Трофимова, Т.П. Мороз // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 17-23. – ISSN 2077-9496
948426
  Оганов Артем Познать несозданное // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 11 (2854). – С. 156-161 : фото
948427
  Соловьева Г.Г. Познать свое "Я" / Г.Г. Соловьева. – Алма-Ата, 1979. – 166с.
948428
  Рухманов А. Познать себя / А. Рухманов. – М, 1981. – 209с.
948429
  Синяков А.Ф. Познать себя / А.Ф. Синяков. – М., 1990. – 40с.
948430
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 477с.
948431
  Покрышкин А.И. Познать себя в бою. / А.И. Покрышкин. – М, 1986. – 511с.
948432
  Гайдамака Н.Л. Позначена блискавицею / Н.Л. Гайдамака. – Киев, 1990. – 140с.
948433
  Рухманов А. Познвй себя / А. Рухманов. – Москва, 1983. – 209 с.
948434
   Позние и общение. – М, 1988. – 208с.
948435
   Познишев Сергій Вікторович // Нариси життя і творчості українських та російських вчених-правників XVIII-XXI століть : (спец. 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія ; кримінально-виконавче право) / за загал. ред. В.В. Леня ; [автори-уклад. : В.В. Лень, О.І. Немченко, В.В. Шаблистий, Г.Є. Болдарь] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірнич. ун-т" ; МВС України ; Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Запоріжжя : Дніпровський металург, 2012. – С. 195-199. – ISBN 978-617-573-038-6
948436
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович / Г.Д. Казьмирчук, Ю.В. Латиш // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 275. – ISBN 96966-8060-04-0
948437
  Казьмирчук Г.Д. Позняк Володимир Тимофійович // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 4. – С. 35-36. – ISBN 978-966-96992-6-8
948438
  Штефан О. Позов - універсальний засіб захисту честі, гідності й репутації. Поняття позову // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-39.
948439
  Братель О. Позов – цивільний процесуальний та матеріально-правовий юридичний факт // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 3-10
948440
  Біла-Тіунова Позов в адміністративному судочинстві: теорія, правове регулювання, практика : монографія / Л.Р. Біла-Тіунова, О.В. Закаленко, А.О. Неугодніков ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Фенікс, 2015. – 186, [2] с. – Бібліогр.: с. 166-186 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-974-4
948441
  Гупаловська О. Позов про визнання права власності як речово-правовий засіб захисту права власності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 161-165. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
948442
  Романюк Я.М. Позов про визнання права власності, віндикаційний та негаторний позови: деякі проблеми практичного застосування / Я.М. Романюк, О.Є. Бурлай // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 8 (144). – С. 34-40
948443
  Дрішлюк В.І. Позов у справах про захист права власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 26-31. – ISSN 2414-4207
948444
  Штефан О. Позов у справах, які виникають з авторських правовідносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 2 (76). – С. 12-25. – Бібліогр.: 60 назв
948445
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
948446
  Снідевич О.С. Позов у цивільних справах, що виникають із земельних правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Снідевич О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 181-206
948447
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 186-211
948448
  Ільченко А.В. Позов у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ільченко Антон Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 c. – Бібліогр.: 8 назв
948449
  Алексаидров О. Позов щодо образи гідності: погляди Олександра Кониського // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12.
948450
  Аквилев А.А. Позови меня / А.А. Аквилев. – Ленинград, 1960. – 104с.
948451
  Кюрчайлы А. Позови меня / А. Кюрчайлы. – М., 1965. – 88с.
948452
  Фрейлихман И.М. Позови меня / И.М. Фрейлихман. – Кишинев, 1966. – 114с.
948453
  Ключников Ю. Позови меня в даль светлую... : Заметки о Василие Шукшине и его вере // Наука и религия : научно-популярный журнал / Журналистский коллектив редакции. – Москва, 2009. – № 11. – С. 10-14. – ISSN 0130-7045
948454
   Позови меня, Отчизна.. – Саратов, 1989. – 218с.
948455
  Гук А. Позови пасажирів до авіаперевізників, які виникають з відносин міжнародних повітряних перевезень // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 91-96.
948456
  Полудьонний М. Позови про захист честі і гідності в контексті юриспруденції Європейського суду з прав людини // Свобода висловлювань і приватність. – Харків, 2001. – № 3. – С.9-19
948457
  Штефан О. Позови про присудження у справах, що виникають із авторсько-правових відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 20-23
948458
   Позовите Иваныча. – М, 1988. – 253с.
948459
  Габанов В.В. Позовите меня, трубачи! / В.В. Габанов. – Москва, 1984. – 125с.
948460
  Гуйван П.Д. Позовна давність : монографія / П.Д. Гуйван ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 414-446 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-349-4
948461
  Онишко О.Б. Позовна давність в окремих країнах континентальної Європи та в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 50-57. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
948462
  Постригань Т.Л. Позовна давність за трудовим правом // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 55-60
948463
  Розгон О. Позовна давність при визнанні батьківства // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України ; редкол.: Оніщук М.В., Адрійцьо В.Д., Балаклицький І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (19). – С. 73-82
948464
  Підвисоцький В.І. Позовна давність при визнанні правочинів недійсними у цивільному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 1. – С.85-92
948465
  Криволапов Б. Позовна давність у міжнародних договорах // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 3. – С. 27-37


  У статті аналізуються норми про позовну давність, що передбачені в міжнародних угодах і конвенціях. Особливу увагу приділено аналізу Конвенції про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів, підписаної у 1974 р. на Дипломатичній конференції ...
948466
  Криволапов Б.М. Позовна давність у міжнародному приватному праві. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Криволапов Б.М.; КУ ім. Т.Шевченка Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1997. – 24л.
948467
  Карнаух Б.П. Позовна давність у практиці Європейського суду з прав людини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 24-36. – ISSN 2224-9281
948468
  Кравцов М.А. Позовна давність у радянсьму цивільному праві / М.А. Кравцов. – Київ, 1960. – 20с.
948469
  Криволапов Б.М. Позовна давність у цивільному і торговельному праві зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.118-135
948470
  Коврижкіна Оксана Позовна давність як гарантія захисту цивільних прав та інтересів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 22-26
948471
  Міловська Н. Позовна давність, що застосовується до вимог, які випливають із договорів про передання майна у тимчасове користування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 21-24
948472
  Максиміхін Ю. Позовна діяльність прокурорів щодо захисту житлових та соціальних прав неповнолітніх // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 57-63
948473
  Кілічава Тетяна Позовна заява щодо узаконення самочинного будівництва / Кілічава Тетяна, Дамаскіна Катерина // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 67-68
948474
  Гордєєв В.В. Позовна заява як юридичний факт в адміністративному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 224-231. – ISSN 1563-3349
948475
  Лазор В. Позовна форма захисту інтересів працівника у спорах, що випливають з укладення трудового договору // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.54-58. – ISSN 0132-1331
948476
   Позовне провадження : монографія / [Комаров В.В. та ін.] ; за ред. В.В. Комарова. – Харків : Право, 2011. – 550, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-244-2
948477
  Бездоля Ю. Позовне провадження та його стадії: аналіз положень проекту Господарського процесуального кодексу України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 9. – С. 154-161. – ISSN 1026-9932
948478
   Позовне, наказне та окреме провадження у цивільному процесі України : практикум : навч. посібник для студентів юрид. спец. ВНЗ / [Притика Ю.Д. та ін. ; за заг. ред. Ю.Д. Притики ; відп. ред. Ізарова І.О.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Дакор, 2014. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: 206-207. – Бібліогр.: с. 199-205 та наприкінці тем. – ISBN 978-617-7020-29-4
948479
  Нечитайло О. Позовні вимоги щодо стягнення сум бюджетного відшкодування з ПДВ: чи всі крапки розставлено? / О. Нечитайло, А. Поляничко // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 3-7


  Судовий захист права платника ПДВ на отримання простроченої суми бюджетного відшкодування.
948480
  Чобіт Д. Позовні вимоги юриста у світлі пояснень і запитань журналістів : Про позов Віктора Межведчука до журналіста Сергія Орлюка / Дмитро Чобіт. – Броди : Просвіта, 2003. – 39с. – (Нарцисіана в залі суду ; Вип.5). – ISBN 966-7544-18-4
948481
  Конова Наталья Позолоти зубки // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 50. – С. 56-61


  Цигани в Україні.
948482
  Олмонд Б. Позолоти медный фартинг / Б. Олмонд. – М., 1966. – 255с.
948483
  Слісаренко О.А. Позолочене оливо : оповідання / О Слісаренко. – Київ : Держтрест "Київ-Друк", 1928. – 48 с. – Безплатний додаток газети "Пролетарська правда"
948484
  Твен М. Позолочений вік / М. Твен, Ч. Уорнер. – Киев, 1963. – 508с.
948485
  Севастьянов Е.П. Позолоченное гетто: очерки о жизни в США эмигрантов из Китая, Кореи и Японии / Е.П. Севастьянов, Н.Е. Корсакова. – М., 1983. – 168с.
948486
  Шмыгов Г.Ф. Позолоченные оковы. Политика и практика американского неоколониализма / Г.Ф. Шмыгов. – Минск, 1969. – 112с.
948487
  Твен М. Позолоченный век / М. Твен, Ч. Уорнер. – Москва, 1985. – 527с.
948488
  Бантышев А.Ф. Позолоченный вертеп. Швейцария / А.Ф. Бантышев. – Киев, 2001. – 62с. – ISBN 966-7759-01-6
948489
  Рейд Эд Позор Нью-Йорка. / Рейд Эд. – М., 1954. – 168с.
948490
   Позорище странных и смешных обрядов при браосочетаниях разных чужеземных и в России обитающих народов ; и при том что нечто для холостых и женатых. – СПб, 1797. – 304 с.
948491
  Шандор К. Позорный столб / К. Шандор. – М., 1964. – 416с.
948492
  Пушкарева Н.Л. Позорящие наказания для женщин в России XIX - начала XX века // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 120-134. – ISSN 0869-5415
948493
   Позур Володимир Костянтинович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 69. – ISBN 966-8352-11-4
948494
  Зунг Ха Позывной "Венера" / Зунг Ха. – М., 1985. – 384с.
948495
   Позывные --"02".. – Ташкент, 1982. – 367с.
948496
  Яшкин Е. Позывные / Е. Яшкин. – Нальчик, 1971. – 48с.
948497
   Позывные братства.. – Днепропетровск, 1983. – 87с.
948498
  Зябрев А.Е. Позывные в галактику / А.Е. Зябрев. – Красноярск, 1964. – 167с.
948499
  Матвеев В.В. Позывные весны / В.В. Матвеев. – Мурманск, 1972. – 80с.
948500
   Позывные весны.. – Ростов н/Д, 1969. – 64с.
948501
   Позывные времени.. – Донецк, 1966. – 124с.
948502
  Овчинникова И.Г. Позывные добра / И.Г. Овчинникова. – М., 1985. – 126с.
948503
  Резников П.Е. Позывные дружбы / П.Е. Резников. – Майкоп, 1975. – 72 с.
948504
  Кислик Н.З. Позывные земли / Н.З. Кислик. – Минск, 1961. – 84с.
948505
  Кривошеенко Позывные Земли / Кривошеенко, л.С. – Волгоград, 1970. – 95с.
948506
  Мухина-Петринская Позывные Зурбагана / Мухина-Петринская. – Саратов, 1986. – 206с.
948507
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер, А.И. Кликачев. – Петрозаводск, 1965. – 199с.
948508
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер, А.И. Кликачев. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Петрозаводск, 1968. – 278с.
948509
  Бацер Ис.М. Позывные из ночи / Ис.М. Бацер. – 3-е изд., перераб. и доп. – Петрозаводск, 1977. – 287с.
948510
  Лебедь Ю.А. Позывные любви: стихи / Ю.А. Лебедь. – Донецк, 1978. – 31с.
948511
  Кумакшев В.К. Позывные моей весны. Стихи / В.К. Кумакшев. – Горький, 1964. – 39с.
948512
  Артемьев И.Н. Позывные Москвы / И.Н. Артемьев. – Минск, 1978. – 191с.
948513
  Шиманский В.П. Позывные наших сердец / В.П. Шиманский. – М., 1973. – 160с.
948514
  Шиманский В.П. Позывные наших сердец / В.П. Шиманский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Военное издательство, 1980. – 191с. – (Рассказывают фронтовики)
948515
  Акимов В.И. Позывные огненного неба / В.И. Акимов. – Москва, 1982. – 81с.
948516
  Наумов Н.И. Позывные разведчика - "Коршун" / Н.И. Наумов. – Алма-Ата, 1968. – 99с.
948517
  Зайцев Александр Позывные разума : планетарий // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 2 (2821). – С. 22-27 : Фото
948518
  Масолов Н.В. Позывные с берегов Великой / Н.В. Масолов. – М., 1984. – 284с.
948519
  Кабаков М.В. Позывные сердца / М.В. Кабаков. – Симферополь, 1967. – 95с.
948520
  Саидов А. Позывные сердца / А. Саидов. – Москва, 1973. – 119 с.
948521
  Стефанова Л. Позывные сердца. / Л. Стефанова. – М, 1964. – 32с.
948522
   Позывные сердца.. – Ярославль, 1969. – 368 с.
948523
  Михайлов Р.М. Позывные услышаны / Р.М. Михайлов. – Л., 1971. – 304с.
948524
  Дубровин Б.С. Позывные, летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М. – 126с.
948525
  Дубровин Б.С. Позывные, летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М, 1966. – 126с.
948526
  Дубровин Б.С. Позывные,летящие в ночь / Б.С. Дубровин. – М, 1965. – 126с.
948527
  Гинда В. Поиграли в счастье // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2010. – № 28 (416). – С. 62-64


  На время Олимпийских игр 1980 года Киев превратился в коммунистический рай.
948528
  Столяров Ю.Н. Поик П.Н. Берковым сущности библиографии // Берковские чтения - 2015. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 26-27 мая 2015 г. / [Междунар. ассоц. акад. наук, Совет по книгоизд. и др. ; сост.: Л.А. Авгуль, Д.Н. Бакун ; редкол.: Л.А. Авгуль и др.]. – Минск ; Москва : ЦНБ НАН Беларуси ; ФГБУН НИЦ "Наука" РАН, 2015. – С. 506-511. – ISBN 978-5-02-039116-1
948529
  Воянский Виктор Алесандович Поименные леса левобережной лесостепи Украины и повышение их экологических функций : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.03.03 / Воянский Виктор Алесандович; Украинский НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации им. Г.Высоцкого. – Х., 1992. – 20л.
948530
   Поименный указатель... всех ораторов говоривших в Государственной Думе.... – 35с.
948531
  Диковская И. Поименованные и непоименованные договоры в праве отдельных стран // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 279-286


  В статье рассматриваются подходы к пониманию поименованных договоров в праве отдельных стран, анализируются способы регулирования непоименованных договоров. Сделан вывод о том, что право различных государств неодинаково подходит к определению понятия ...
948532
   Поимеры-80. – К, 1980. – 155с.
948533
   Поимник на книжевната теориjа. – Скопjе : [МАНУ], 2007. – 15, 669 с. – ISBN 978-608-203-003-6
948534
  Иванюков Д.В. Поипропилен / Д.В. Иванюков, М.Л. Фридман. – М, 1974. – 270с.
948535
  Суслова Е.Н. Поис архивных документов / Е.Н. Суслова. – Л., 1987. – 78с.
948536
   Поиск-90.. – Пермь, 1990. – 413с.
948537
  Хлыпенко Г.Н. Поиск - мастерство - поиск / Г.Н. Хлыпенко. – Фрунзе, 1976. – 124 с.
948538
  Кислик Н.З. Поиск / Н.З. Кислик. – Минск, 1959. – 72с.
948539
  Буртынский А.С. Поиск / А.С. Буртынский. – Саранск, 1959. – 102с.
948540
  Малашенко Поиск / Малашенко, П.. – Кишинев, 1961. – 68с.
948541
  Бендик Л.П. Поиск / Л.П. Бендик. – Курган, 1963. – 44с.
948542
  Вальшонок З.М. Поиск / З.М. Вальшонок. – Харьков, 1964. – 59с.
948543
  Елков А.К. Поиск / А.К. Елков. – Алма-Ата, 1970. – 63с.
948544
  Первозванский А.А. Поиск / А.А. Первозванский. – Москва : Наука, 1970. – 263 с.
948545
  Пудваль А.Р. Поиск / А.Р. Пудваль. – Свердловск, 1974. – 296 с.
948546
  Голубев Б.Н. Поиск / Б.Н. Голубев. – М., 1979. – 62с.
948547
  Валовой Д.В. Поиск / Д.В. Валовой. – 2-е изд. – Москва, 1985. – 366с.
948548
  Валовой Д.В. Поиск / Д.В. Валовой. – Москва, 1987. – 381,2с.
948549
   Поиск. – Донецк, 1987. – 149с.
948550
   Поиск. – Москва, 2000
948551
   Поиск. – Москва
№ 3. – 2000
948552
   Поиск. – Москва
№ 5. – 2000
948553
   Поиск. – Москва
№ 8. – 2000
948554
   Поиск. – Москва
№ 10. – 2000
948555
   Поиск. – Москва
№ 15. – 2000
948556
   Поиск. – Москва
№ 16. – 2000
948557
   Поиск. – Москва
№ 27/28. – 2000
948558
   Поиск. – Москва
№ 29/30. – 2000
948559
   Поиск. – Москва
№ 35. – 2000
948560
   Поиск. – Москва
№ 36. – 2000
948561
   Поиск. – Москва
№ 43. – 2000
948562
   Поиск. – Москва
№ 48. – 2000
948563
   Поиск. – Москва
№ 51. – 2000
948564
   Поиск. – Москва, 2001
948565
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 ноября (№ 44). – 2013. – 24 с.
948566
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 марта (№ 9). – 2013. – 24 с.
948567
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
1 февраля (№ 5). – 2013. – 24 с.
948568
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
3 мая (№ 18). – 2013. – 16 с.
948569
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
4 октября (№ 40). – 2013. – 16 с.
948570
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
5 апреля (№ 14). – 2013. – 24 с.
948571
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
5 июля (№ 27). – 2013. – 16 с.
948572
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
6 сентября (№ 36). – 2013. – 16 с.
948573
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
6 декабря (№ 49). – 2013. – 16 с.
948574
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 июня (№ 23). – 2013. – 16 с.
948575
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 марта (№ 10). – 2013. – 24 с.
948576
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 ноября (№ 45). – 2013. – 16 с.
948577
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 февраля (№ 6). – 2013. – 24 с.
948578
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
9 августа (№ 31/32). – 2013. – 16 с.
948579
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 октября (№ 41). – 2013. – 16 с.
948580
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 июля (№ 28). – 2013. – 16 с.
948581
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
12 апреля (№ 15). – 2013. – 24 с.
948582
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 сентября (№ 37). – 2013. – 16 с.
948583
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 декабря (№ 50). – 2013. – 16 с.
948584
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 июня (№ 24). – 2013. – 24 с.
948585
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 марта (№ 11). – 2013. – 16 с.
948586
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 ноября (№ 46). – 2013. – 16 с.
948587
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
15 февраля (№ 7). – 2013. – 24 с.
948588
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 мая (№ 19/20). – 2013. – 16 с.
948589
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 октября (№ 42). – 2013. – 16 с.
948590
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 января № (1/2). – 2013. – 24 с.
948591
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
19 апреля (№ 16). – 2013. – 16 с.
948592
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 сентября (№ 38). – 2013. – 16 с.
948593
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 декабря (№ 51). – 2013. – 16 с.
948594
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 июня (№ 25). – 2013. – 16 с.
948595
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 марта (№ 12). – 2013. – 24 с.
948596
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 ноября (№ 47). – 2013. – 24 с.
948597
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 февраля (№ 8). – 2013. – 24 с.
948598
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 августа (№ 33/34). – 2013. – 16 с.
948599
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 мая (№ 21). – 2013. – 16 с.
948600
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 октября (№ 43). – 2013. – 16 с.
948601
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 января № (3/4). – 2013. – 24 с.
948602
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 июля (№ 29/30). – 2013. – 16 с.
948603
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
26 апреля (№ 17). – 2013. – 24 с.
948604
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 сентября (№ 39). – 2013. – 16 с.
948605
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 декабря (№ 52). – 2013. – 32 с.
948606
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 июня (№ 26). – 2013. – 24 с.
948607
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 марта (№ 13). – 2013. – 24 с.
948608
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 ноября (№ 48). – 2013. – 16 с.
948609
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
30 августа (№ 35). – 2013. – 16 с.
948610
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
31 мая (№ 22). – 2013. – 16 с.
948611
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
2 мая (№ 18). – 2014. – 16 с.
948612
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
3 октября (№ 40). – 2014. – 16 с.
948613
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
4 апреля (№ 14). – 2014. – 24 с.
948614
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 марта (№ 10/11). – 2014. – 16 с.
948615
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
7 февраля (№ 6). – 2014. – 16 с.
948616
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
8 августа (№ 31/32). – 2014. – 24 с.
948617
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
10 октября (№ 41). – 2014. – 24 с.
948618
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 июля (№ 27/28). – 2014. – 24 с.
948619
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
11 апреля (№ 15). – 2014. – 16 с.
948620
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
13 июня (№ 24). – 2014. – 24 с.
948621
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 ноября (№ 45/46). – 2014. – 24 с.
948622
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
14 февраля (№ 7). – 2014. – 16 с.
948623
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
16 мая (№ 19/20). – 2014. – 16 с.
948624
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 октября (№ 42). – 2014. – 16 с.
948625
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
17 января № (1/2). – 2014. – 24 с.
948626
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
18 апреля (№ 16). – 2014. – 24 с.
948627
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
20 июня (№ 25). – 2014. – 16 с.
948628
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 ноября (№ 47). – 2014. – 24 с.
948629
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 марта (№ 12). – 2014. – 16 с.
948630
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
21 февраля (№ 8). – 2014. – 16 с.
948631
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
22 августа (№ 33/34). – 2014. – 24 с.
948632
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
23 мая (№ 21). – 2014. – 16 с.
948633
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 октября (№ 43). – 2014. – 24 с.
948634
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
24 января № (3). – 2014. – 24 с.
948635
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 июля (№ 29/30). – 2014. – 24 с.
948636
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
25 апреля (№ 17). – 2014. – 16 с.
948637
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
27 июня (№ 26). – 2014. – 16 с.
948638
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 марта (№ 13). – 2014. – 24 с.
948639
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 февраля (№ 9). – 2014. – 16 с.
948640
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
28 ноября (№ 48). – 2014. – 24 с.
948641
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
29 августа (№ 35). – 2014. – 16 с.
948642
   Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 1989-
31 января № (4/5). – 2014. – 24 с.
948643
  Янышев М.П. Поиск "глухаря" / М.П. Янышев. – Тула, 1989. – 124с.
948644
  Соколов А.С. Поиск администрацией Клинтона путей урегулирования конфликтов на Балканах в первой половине 1990-х гг. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-106. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
948645
  Хилл Б. Поиск в World Wide Web для "чайников" / Б. Хилл. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 304с. – ISBN 966-506-055-4
948646
  Ефимова С.М. Поиск в базах знаний, опирающихся на модель П-графов, и его аппаратная реализация на основе метода М(3) / С.М. Ефимова, Е.В. Суворов. – М, 1988. – 63с.
948647
  Преображенский В.С. Поиск в географии : Кн. для учителя / В.С. Преображенский. – Москва : Просвещение, 1986. – 223с.
948648
  Орлов Б.С. Поиск в пути / Б.С. Орлов. – М., 1968. – 248с.
948649
  Михеев М.П. Поиск в темноте / М.П. Михеев. – Новосибирск, 1990. – 428с.
948650
  Борискин Н.М. Поиск ведет "Ураган" / Н.М. Борискин. – М., 1972. – 188с.
948651
  Перов И.М. Поиск ведет к победе / И.М. Перов. – М., 1960. – 46с.
948652
  Скубилин Г.А. Поиск ведет милиция / Г.А. Скубилин, Н.П. Шашкин. – Калуга, 1973. – 104с.
948653
  Дергай Б.И. Поиск ведет следователь / Б.И. Дергай. – Минск, 1985. – 96с.
948654
   Поиск ведут демографы.. – М, 1985. – 111с.
948655
  Андрюшин Е.Н. Поиск верного пути / Е.Н. Андрюшин. – Москва, 1981. – 207с.
948656
   Поиск воды в космосе : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 32 : Фото. – ISSN 1029-5828
948657
  Донченко Людмила Поиск времени / Людмила Донченко. – Київ : Урожай, 2006. – 164с. – ISBN 966-05-0038-6
948658
  Стронгин Р.Г. Поиск глобального оптимума. / Р.Г. Стронгин. – М., 1990. – 48с.
948659
  Тонконогов Ю.М. Поиск движущегося сигнала в многоканальной системе / Ю.М. Тонконогов. – Томск, 1989. – 196с.
948660
  Новиков В.М. Поиск двойного бета-распада 136Хе методикой ионизационной камеры высокого давления. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Новиков В.М.; АН СССР. Ин-т ядерн. исслед. – М., 1988. – 12л.
948661
  Кравченко В.А. Поиск долгопериодических изменений геомагнитного поля по измерениям на антарктической станции Академик Вернадский / В.А. Кравченко, Г.П. Милиневский, А.А. Супруненко // Бюлетень Українського антарктичного центру / Український антарктичний центр. – Київ, 1998. – Вип. 2 : Друга українська антарктична експедиція 1997-1998 р.р. – С. 119-123. – ISSN 0367-4290
948662
  Гаранин Л.Я. Поиск духовного единства / Л.Я. Гаранин. – Минск, 1990. – 221с.
948663
  Зорилова Л.С. Поиск духовных идеалов личности в науке, культуре и музыкальном искусстве / Л.С. Зорилова ; Федеральное агентство по культуре и кинематографии. – Москва : Академический Проект ; Альма-матер, 2008. – 256с. – (Технологии культуры). – ISBN 978-5-8291-0976-9
948664
   Поиск зависимости и оценка погрешности.. – Москва : Наука, 1985. – 147 с.
948665
  Кудинова И. Поиск знаний должен быть адресным / Ирина Кудинова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 70-71. – ISSN 0869-4915
948666
  Алфимова Ж.П. Поиск значения: Казимеж Твардовский на пути к антипсихологизму // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-16. – (Философия ; № 5). – ISSN 0201-7385
948667
  Лосев В.В. Поиск и декодирование сложных дискретных сигналов / В.В. Лосев, Е.Б. Бродская, В.И. Коржик. – Москва : Радио и связь, 1988. – 223с.
948668
  Гречихин А.А. Поиск и использование литературы при подготовке лекции / А.А. Гречихин. – Москва, 1982. – 64 с.
948669
  Караченцева В.К. Поиск и исследование карликовых галактик типа скульптура : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.03.02 / Караченцева В. К.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1975. – 9л.
948670
  Иванова Людмила Александровна Поиск и исследование сегнето- и антисегнетоэлектрических окислов металлов со структурой стибиотанталита и фергюсонита : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Иванова Людмила Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
948671
  Печенов Владимир Николаевич Поиск и исследование узких дибарионных резонансов с изотропическим спинов 1=2 в пр-взаимодействиях при импульсе нелетающего нейтрона 5,2 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Печенов Владимир Николаевич; Объедин. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1997. – 22л.
948672
  Поцукова Т.А. Поиск и осмысление методологических основ воспитательной деятельности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 124-129. – ISSN 1811-0916
948673
   Поиск и разработка морских полезных ископаемых.. – М, 1968. – 134с.
948674
   Поиск и результат.. – К, 1985. – 141с.
948675
  Журавлев В.И. Поиск и синхронизация в широкополосных системах / В.И. Журавлев. – Москва, 1986. – 240с.
948676
  Марголис А. Поиск и устранение неисправностей в персональных компьютерах / А. Марголис. – Киев : Фирма "Диалектика", 1994. – 368 с.
948677
  Башков Е.А. Поиск изображений по содержимому в графических базах данных : монография / Е.А. Башков, О.Л. Вовк, Н.С. Костюкова ; М-во образования и науки Украины, Гос. вуз "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ГВУЗ "ДонНТУ", 2014. – 120, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 105-112. – ISBN 978-966-377-183-0
948678
  Майхрович А.С. Поиск истинного бытия и человека. / А.С. Майхрович. – Минск, 1992. – 246с.
948679
  Бондарев Ю.В. Поиск истины / Ю.В. Бондарев. – М, 1976. – 239с.
948680
  Бондарев Ю.В. Поиск истины / Ю.В. Бондарев. – 2-е изд., доп. – М, 1979. – 304с.
948681
   Поиск методов прогнозирования литературы и искусства. – Казань, 1988. – 190с.
948682
  Рубенчик Л.И. Поиск микроорганизмов в космосе. / Л.И. Рубенчик. – 2-е изд. – К, 1983. – 112с.
948683
  Мартемьянов В.П. Поиск монополя Дирака на 70-Гэв протонном синхротроне ИФВЭ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Мартемьянов В.П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1971. – 19л.
948684
  Скопина К.П. Поиск на заре / К.П. Скопина. – Красноярск, 1978. – 376с.
948685
  Гречишников С.Е. Поиск надежды и дух утешения / С.Е. Гречишников. – М., 1991. – 94с.
948686
  Супоницкая Полина Александровна Поиск научной информации и оформление библиограических списков к научным работам по общественным наукам : Аннот. указ. лит. / Супоницкая Полина Александровна. – Саратов, 1977. – 24с.
948687
  Шамрук Алла Поиск национальной идентичности в современной архитектуре Беларуси // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 41-52. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
948688
  Нестеров И.И. Поиск ниже уровня геоида / И.И. Нестеров. – Свердловск, 1975. – 174с.
948689
   Поиск новых идей : от озарения к технологии. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1989. – 381 с.
948690
  Горячев В.Н. Поиск новых источников нейтральных проникающих частиц в pN-соударениях при 70 ГэВ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Горячев В. Н.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1981. – 16с.
948691
  Эль-Наги Поиск новых короткоживущих частиц в фотоэмульси : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.01 / Эль-Наги А. ; Объед. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 13 с.
948692
   Поиск новых путей : из опыта работы. – Москва : Просвещение, 1990. – 189 с. – (Библиотека учителя русского языка и литературы)
948693
  Кравцов В.И. Поиск новых скалярных и псевдоскалярных частиц в рГе-взаимодействиях при энергии 70 ГэВ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.23 / Кравцов В.И.; Ин-т физики высоких энергий. – Протвино, 1992. – 18л.
948694
  Мереков Ю.П. Поиск новых тяжелых частиц на протонном синхротроне ИФВЭ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.01 / Мереков Ю.П.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.20
948695
  Добролюбов М.И. Поиск новых частиц в распадах нейтрального п-мезона. : Автореф... Канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Добролюбов М.И.; АН СССР.Ин-т.ядерных исследований. – М, 1991. – 16л.
948696
  Абчук В.А. Поиск объектов / В.А. Абчук, В.Г. Суздаль. – Москва : Советское радио, 1977. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 328-329
948697
   Поиск определяет перспективу.. – К, 1986. – 134с.
948698
  Зозуля Н.Д. Поиск оптимального режима работы мышцы по динамике температуры, обусловленной деятельностью, и модель этого режима : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.091 / Зозуля Н.Д. ; КГУ. – Киев, 1970. – 24 с.
948699
  Жилинскас А.Г. Поиск оптимума / А.Г. Жилинскас, В.Р. Шалтянис. – Москва : Наука, 1989. – 124с.
948700
  Алеев Александр Николаевич Поиск очарованных частиц и узких барионных резонансов при средней энергии нейтронов 40 Гэв с помощью бесфильмового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Алеев Александр Николаевич; Объединенный институт ядерных исследований. – Дубна, 1988. – 12л.
948701
   Поиск предвесников землетрясений в Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 221с.
948702
  Федоров В.Д. Поиск прекрасного / В.Д. Федоров. – М., 1970. – 191с.
948703
  Глазунов В.Н. Поиск принципов действия технических систем / В.Н. Глазунов. – М, 1990. – 111с.
948704
  Кашшаф Гази Поиск продолжается : (о подвиге поэта-героя Мусы Джалиля) ; [для сред. и старш. школьн. возраста] / Кашшаф Гази, Р. Мустафин. – Казань : Таткнигоиздат, 1965. – 87 с.
948705
  Эйдельштейн С.И. Поиск продолжается. / С.И. Эйдельштейн. – М., 1963. – 48с.
948706
  Сластников Н.С. Поиск продолжается. / Н.С. Сластников. – Донецк, 1964. – 172с.
948707
   Поиск продолжается.. – Якутск, 1964. – 132с.
948708
  Резников В.Н. Поиск продолжается. / В.Н. Резников. – Саратов, 1975. – 214с.
948709
  Левин Ю.А. Поиск продолжается: записки воен. кор. / Ю.А. Левин. – Свердловск, 1976. – 191с.
948710
   Поиск продуцентов антиботиков среди актиномецитов редких родов.. – Алма-Ата, 1990. – 118с.
948711
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Предисловие Роберта Хафа; Макс Мессмер. – Киев; Москва : Диалектика, 1998. – 318с. – ISBN 966-506-130-5
948712
  Мессмер М. Поиск работы для "чайников" / Макс Мессмер; Пер. с англ. – Москва : Диалектика, 2000. – 224с. – (Для чайников). – ISBN 5-8459-0098-0
948713
  Кулькова И. Поиск работы как составляющая трудового поведения : (по результатам опроса, проведенного в УрФО) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 111-117. – ISSN 0042-8736
948714
  Головач А.И. Поиск равновесной рыночной цены при анализе кривой спроса : маркетинг і бізнес / А.И. Головач, Н.Н. Лапина // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 107-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
948715
  Пашинин В.А. Поиск разведчика / В.А. Пашинин. – М., 1957. – 119с.
948716
   Поиск разумной жизни во Вселенной : тезисы докладов Всесоюзного симпозиума (Таллин, 1981). – Таллин : Издательство АН СССР, 1981. – 46 с.
948717
  Астахова Е.В. Поиск системных решений построения взаимоотношений со стейкхолдерами как ответ на "запросную перегруженность университета" // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 11-13. – ISSN 1562-529Х


  "Современный университет, в первую очередь отечественный, вынужденно подстраивается под запросы самых разных стейкхолдеров, интересы которых порой достаточно полярны. Отсюда, скорее всего, и безудержная погоня за рейтингами, которая представляется не ...
948718
  Хузангай А.П. Поиск слова: ст. о современ. чуваш. поэзии. / А.П. Хузангай. – Чебоксары, 1987. – 189с.
948719
   Поиск таликов методом ЗСБ в условиях интенсивного проявления индукционно-вызванной поляризации / Н.О. Кожевников, Е.Ю. Антонов, А.К. Захаркин, М.А. Корсаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1815-1827 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1826-1827. – ISSN 0016-7886
948720
  Татишвили Гоча Тариелович Поиск узких бариониев, распадающихся с образованием странных частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Татишвили Гоча Тариелович; ОИЯИ. – Дубна, 1989. – 14л.
948721
  Архангельский Б.В. Поиск устойчивых ошибок в программах / Б.В. Архангельский, В.В. Черняховский. – Москва : Радио и связь, 1989. – 240с.
948722
   Поиск химический информации.. – М, 1990. – 174с.
948723
   Поиск цеолитов методом "Олень".. – Новосибирск, 1985. – 36с.
948724
   Поиск через традиции. – Л, 1990. – 240с.
948725
   Поиск экстремума.. – Томск, 1969. – 389с.
948726
   Поиск электромагнитных предвестников землетрясений.. – М, 1988. – 242с.
948727
   Поиск, борьба, дружба.. – Л, 1969. – 35с.
948728
   Поиск, обнаружение и измерение параметров сигналов в радионавигационных системах. – Москва : Советское радио, 1975. – 296 с.
948729
  Кисель Т.П. Поиск, разработка и исследование температурностабильных нелинейных диэлектрикрв на основе титанов и ниобатов свинца, стронция, бария : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Кисель Т.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
948730
   Поиск.. – Якутск, 1963. – 136с.
948731
  Засыпкин А. Поиск. / А. Засыпкин. – Таллин, 1965. – 88с.
948732
   Поиск.. – М, 1966. – 131с.
948733
  Яновский Н.Н. Поиск. / Н.Н. Яновский. – Новосибирск, 1979. – 256с.
948734
  Кцоев А.А. Поиск. / А.А. Кцоев. – Орджоникидзе, 1982. – 13с.
948735
  Федчун А. Поиск. Инновации. Успех : економіка підприємств / А. Федчун, В. Вакеряк // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 64-65 : Рис. – ISSN 1810-3944
948736
  Эдельман Г. Поиск. Стихи. / Г. Эдельман. – Иркутск, 1970. – 31с.
948737
  Погромский Н.А. Поиск. Стихи. / Н.А. Погромский. – Донецк, 1975. – 110с.
948738
  Баимов Р.Н. Поискам нет конца / Р.Н. Баимов. – М., 1980. – 206с.
948739
  Миронов М.В. Поиски / М.В. Миронов. – Красноярск, 1952. – 224с.
948740
  Британишский В.Л. Поиски / В.Л. Британишский. – Л., 1958. – 60с.
948741
  Разуваева В.П. Поиски анальгетически активных соединений в ряду N-замещенных амидов и гидразидво N-(4-антипирил)- оксаминовой кислоты. : Автореф... Канд.фармацевтич.наук: / Разуваева В.П.; Харьк.фармацевт.ин-т. – Харьков, 1965. – 12л.
948742
  Кубаровский В.П. Поиски аномальных мюонных взаимодействий и ятежлых лептонов на срепуховском ускорителе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Кубаровский В.П.; Ин-тут физики высоких энергий. – Серпухов, 1977. – 23л. – Бібліогр.:с.23
948743
   Поиски апатита при геологической съемке масштаба 1:50000 в пределах щитов и древних складчатых областей.. – Л, 1990. – 40с.
948744
  Буданов Н.П. Поиски ассоциативного образования очарованных частиц -- мезоны с импульсом 55 ГэВ/с : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.01 / Буданов Н. П.; Ин-т физ. высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 16л.
948745
  Пересветов Р.Т. Поиски бесценного наследия / Р.Т. Пересветов. – Изд. 2-е. – М., 1968. – 352с.
948746
  Широков В.А. Поиски весны. / В.А. Широков. – М., 1981. – 78с.
948747
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – Москва : Искусство, 1959. – 152 с.
948748
  Гончаров А.А. Поиски выразительности в спектакле / А.А. Гончаров. – 2-е доп. изд. – М., 1964. – 144с.
948749
  Мелибеев П.П. Поиски героя / П.П. Мелибеев. – Ставрополь, 1960. – 136 с.
948750
  Черных В.П. Поиски гипогликемических соединений в ряду N-замещенных амидов 4-сульфамилоксаниловой и арилсульфонилоксаминовых кислот. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Черных В.П.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.19
948751
   Поиски глубоко залегающих рудных месторождений.. – Алма-Ата, 1972. – 91с.
948752
  Лазаренко В.Р. Поиски двойного бета-распада в Са48 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лазаренко В.Р.; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1962. – 12л.
948753
  Шелюто В.М. Поиски диалога между наукой и философией в учении В.И. Вернадского // Ноосфера і цивілізація : всеукраїнський філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – Вип. 1 (14). – С. 100-108. – ISSN 2074-4447
948754
  Коновалов Г.И. Поиски дивного цветка / Г.И. Коновалов. – Саратов, 1959. – 192с.
948755
  Длуголенский Я.Н. Поиски длиною в год / Я.Н. Длуголенский, Г. Петров. – Л., 1969. – 62с.
948756
  Хоровиц Н.Х. Поиски жизни в Солнечной системе : пер. с англ. / Н.Х. Хоровиц. – Москва : Мир, 1988. – 185 с.
948757
  Голдсмит Д. Поиски жизни во Вселенной : пер. с англ. / Д. Голдсмит, Т. Оуэн. – Москва : Мир, 1983. – 488 с.
948758
  Фон Рауххаупт Ульф Поиски жизни. Есть кто живой? : тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 12 (153). – С. 94-110 : Фото. – ISSN 1029-5828
948759
  Шварц К. Поиски закономерностей в физическом мире : Пер.с англ. / К. Шварц, Т. Гольдфарб. – Москва : Мир, 1977. – 357 с.
948760
   Поиски залежей нефти и газа в ловушках неантклинального типа. – Москва : Недра, 1985. – 200с.
948761
  Граевский А.М. Поиски знаменитостей / А.М. Граевский. – Пермь, 1957. – 84с.
948762
  Воларович Г.П. Поиски золота - цель моей жизни / Г.П. Воларович. – Москва, 1991. – 45с.
948763
  Семин Л. Поиски золотистых пчел. / Л. Семин. – Л., 1955. – 112с.
948764
  Перродон А. Поиски и добыча нефти и газа на территории Алжира / А. Перродон. – Москва : ГОСИНТИ, 1961. – 12 с.
948765
  Шретер А.И. Поиски и изучение новых лекарственных растений / А.И. Шретер. – Москва, 1980. – 64с.
948766
  Божевольнов Е.А. Поиски и исследование люминесцентных реактивов для определения микропримесей в высокочистых веществах : Автореф... канд. хим.наук: / Божевольнов Е. А.; МГУ, Хим. фак. – М., 1959. – 12л.
948767
  Половников Сергей Александрович Поиски и исследование частиц с очарованными кварками на спектрометре "Сигма" : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половников Сергей Александрович; Гос. ком. по использ. атомной энергии СССР, ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1987. – 18л.
948768
  Нефедов К.Е. Поиски и картирование грунтовых вод по материалм аэрофотосъемки в пустыннхы и полупустынных зонах : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Нефедов К. Е.; ВНИИ геол. – Л., 1965. – 15л.
948769
  Никифоров Н.А. Поиски и находки / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1964. – 36с.
948770
  Марьямов Э.М. Поиски и находки / Э.М. Марьямов. – М., 1964. – 100с.
948771
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 160с.
948772
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский рабочий, 1982. – 208с.
948773
  Трофимов И.Т. Поиски и находки в московских архивах / И.Т. Трофимов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 207с.
948774
   Поиски и находки.. – М, 1966. – 47с.
948775
   Поиски и находки.. – Саратов, 1984. – 189с.
948776
  Килганова З.И. Поиски и находки: очерки творчества соврем. писателей Калмыкии / З.И. Килганова. – Элиста, 1977. – 78с.
948777
  Кляус Е.М. Поиски и открытия (Т. Юнг, О. Френкель, Дж. К. Максвелл, Г. Герц, П.Н. Лебедев, М. Планк, А. Эйнштейн) / Е.М. Кляус. – Москва : Наука, 1986. – 175с.
948778
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – Москва : Наука, 1975. – 216с.
948779
  Гребеников Е.А. Поиски и открытия планет / Е.А. Гребеников, Ю.А. Рябов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Наука, 1984. – 224с.
948780
   Поиски и открытия.. – Рига : Знатне, 1970. – 272 с.
948781
   Поиски и оценка бокситовых месторождений эвгеосинклинальных зон Урала при геологической съемке масштаба 1:50000.. – Л, 1991. – 126с.
948782
  Киевленко Е.Я. Поиски и оценка месторождений драгоценных и поделочных камней / Е.Я. Киевленко. – Москва : Недра, 1980. – 166с.
948783
  Дроздов В.П. Поиски и оценка месторождений пьезооптического и камнесамоцветного сырья / В.П. Дроздов, И.Л. Комов, Е.И. Воробьев. – Москва : Недра, 1986. – 222с.
948784
  Поляков М.В. Поиски и оценка месторождений тантала и методы обогащения танталовых руд / М.В. Поляков. – М. : Недра, 1974. – 182с.
948785
   Поиски и перспективы. – М, 1978. – 381с.
948786
  Андрейчиков Ю.С. Поиски и приключения. Химия / Ю.С. Андрейчиков. – Пермь, 1967. – 46с.
948787
   Поиски и прогнозная оценка глубокозалегающих месторождений скарново-магнетитовой формации.. – М, 1981. – 95с.
948788
  Снарский А.Н. Поиски и разведка залежей нефти и газа / А.Н. Снарский. – Баку, 1940. – 168с.
948789
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа : Учебник для техникумов нефтян. пром. / М.В. Абрамович. – Баку : Азнефтеиздат, 1945. – 280с.
948790
  Кремс А.Я. Поиски и разведка залежей нефти и газа : (Теоретические и практические основы) / А.Я. Кремс. – Москва : Гостоптехиздат, 1959. – 246 с.
948791
  Овчаренко А.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа в карбонатных комплексах древних платформ / А.В. Овчаренко. – М, 1985. – 193с.
948792
  Керимов В.Ю. Поиски и разведка залежей нефти и газа в стратиграфических и литологических ловушках / В.Ю. Керимов. – Москва : Недра, 1987. – 206с.
948793
  Абрамович М.В. Поиски и разведка залежей нефти и газа. / М.В. Абрамович. – 4-е перераб. изд. – Баку, 1955. – 352с.
948794
   Поиски и разведка малоразмерных месторождений нефти.. – М, 1991. – 116с.
948795
  Ярош А.Я. Поиски и разведка медноколчеданных месторождений на Урале гравитационным методом / А.Я.Ярош, А.Б.Поляков. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 132с.
948796
   Поиски и разведка местородждений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – М, 1977. – 248с.
948797
  Киевленко Я Е. Поиски и разведка месторождений исландского шпата / Я Е. Киевленко, Н.И. Андрусенко. – М., 1957. – 84с.
948798
   Поиски и разведка месторождений минерального сырья для промышленности строительных материалов.. – Москва : Недра, 1968. – 216с.
948799
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений минерального сырья для химической промышленности / В.М. Борзунов, Л.М. Гроховский. – Москва : Недра, 1978. – 264с.
948800
  Гроховский Л.М. Поиски и разведка месторождений минеральных солей / Л.М. Гроховский, М.А. Гроховская. – Москва : Наука, 1980. – 163с.
948801
  Борзунов В.М. Поиски и разведка месторождений нерудного метоллургического сырья / В.М. Борзунов. – Москва : Недра, 1980. – 303с.
948802
   Поиски и разведка месторождений нефти и газа.. – М, 1970. – 99с.
948803
  Судеркин А.И. Поиски и разведка месторождений оптического флюорита : (методические указания) / А.И. Судеркин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 39с.
948804
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – М.-Л. : Госгеолиздат, 1940. – 790с.
948805
  Якжин А.А. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1959. – 568с.
948806
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва : Госгеолтехиздат
ч. 2. – 1961. – 390с.
948807
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для вузов / В.М. Крейтер. – Москва : Недра, 1964. – 399с.
948808
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для техникумов / В.И. Бирюков, С.Р. Куличихин, Н.Н. Трофимов. – Москва : Недра, 1973. – 384с.
948809
  Погребицкий Е.О. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Введение в специальность / Е.О. Погребицкий. – Ленинград, 1975. – 73с.
948810
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебное пособие для студ. геол. спец. вузов. – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Недра, 1977. – 405с.
948811
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник для средних спец. заведений / В.И. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399 с.
948812
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник / В.И. Бирюков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 399с.
948813
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Научные основы поисков и разведки / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1984. – 285с.
948814
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / А.Б. Каждан. – Москва : Недра, 1985. – 288с.
948815
  Бирюков В.И. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых : Учебник / В.И. Бирюков. – 3-е изд .перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 414с.
948816
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд, полн. перераб. – Москва
ч. 1. – 1960. – 332с.
948817
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1964. – 24с.
948818
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1966. – 35с.
948819
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1967. – 92с.
948820
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.. – М, 1968. – 460с.
948821
   Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. : Лабораторный практикум. – Москва : Недра, 1989. – 189с.
948822
  Крейтер В.М. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых. Уч. для вузов / В.М. Крейтер. – 2-е изд., доп. – М., 1969. – 383с.
948823
  Каждан А.Б. Поиски и разведка месторождений редких и радиоактивных металлов : Учебное пособие для вузов / А.Б. Каждан, Н.Н. Соловьев. – Москва : Недра, 1982. – 280с.
948824
  Борков В.С. Поиски и разведка месторождений строительных материалов геофизическими методами / В.С. Борков, Ю.П. Коншина. – Москва : Недра, 1970. – 152с.
948825
  Буряковский Л.А. Поиски и разведка морских месторождений нефти и газа / Л.А. Буряковский. – М., 1991. – 230с.
948826
   Поиски и разведка нефтегазовых месторождений.. – М, 1967. – 149с.
948827
   Поиски и разведка нефти и газа в районах с высокой освоенностью недр.. – М, 1987. – 171с.
948828
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / И.О. Брод, Ф Е. Фролов, . – М.Л., 1950. – 520с.
948829
  Брод И.О. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : Учебное пособие для техникумов / И.О. Брод, Е.Ф. Фролов. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 674с.
948830
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов. – М., 1974. – 296с.
948831
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 320с.
948832
  Соколов В.Л. Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений : учебник / В.Л. Соколов, А.Я. Фурсов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 296с.
948833
   Поиски и разведка нефтяных и газовых месторождений Прикаспийской впадины и ее обрамления : Сборник научных трудов. – Москва, 1981. – 123с.
948834
   Поиски и разведка нефтяных месторождений. – Москва, 1981. – 164с.
948835
  Храмов Н.А. Поиски и разведка озокеритовых месторождений. / Н.А. Храмов. – М.-Л., 1952. – 247с.
948836
  Каменский Г.Н. Поиски и разведка подземных вод / Г.Н. Каменский. – М.-Л., 1947. – 313с.
948837
   Поиски и разведка подземных вод для крупного водоснабжения.. – М, 1969. – 328с.
948838
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод / Н.И. Плотников. – М., 1985. – 368с.
948839
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
1. – 1965. – 244с.
948840
  Плотников Н.И. Поиски и разведка пресных подземных вод для целей крупного водоснабжения / Н.И. Плотников. – М.
2. – 1968. – 471с.
948841
   Поиски и разведка рудно-кварцевых месторождений с использованием методом скважинной геофизики. – Л, 1978. – 76с.
948842
   Поиски и разведка рудных месторождений методом КСПК.. – Л, 1978. – 87с.
948843
  Фокин А.Н. Поиски и разведка рудных месторождений электроразведочным методом отношения потенциалов / А.Н. Фокин; Под ред. А.С. Баженова. – Москва, 1958. – 44с.
948844
   Поиски и разведка рудных месторождений.. – М-Л, 1931. – 150с.
948845
  Рысс С Ю. Поиски и разведка рудных тел контактным способом поляризационных кривых / С Ю. Рысс. – Ленинград : Недра, 1973. – 167с.
948846
  Якжин А.А. Поиски и разведка урановых месторождений / А.А. Якжин. – Москва : Госгеолтехиздат, 1961. – 480с.
948847
  Домарев В.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / В.С. Домарев. – М.-Л., 1931. – 176с.
948848
  Великий А.С. Поиски и разведки полезных ископаемых / А.С. Великий; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 56с.
948849
   Поиски и раскопки в Казахстане.. – Алма-Ата, 1972. – 214с.
948850
  Лебедев П.А. Поиски и решения / П.А. Лебедев. – М., 1962. – 32с.
948851
  Хайри Х. Поиски и свершения / Х. Хайри. – Казань, 1970. – 100с.
948852
   Поиски и свершения.. – М : Советский писатель, 1960. – 370 с.
948853
   Поиски и свершения.. – Л, 1968. – 344с.
948854
  Светлов Ф.Г. Поиски и свершения. Заметки о современности искусства / Ф.Г. Светлов. – М., 1965. – 126с.
948855
   Поиски и традиции.. – Л, 1986. – 331 с.
948856
  Рукша Г.Л. Поиски интегральных технологий деятельности библиотек в контексте современности // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 5. – С. 20-26. – ISSN 0869-608Х


  Проанализированы противоречия современного функционирования социально-культурных институций в области просвещения, рассматривается место и роль библиотек в этом процессе. Рассказывается об опыте Государственной универсальной научной библиотеки ...
948857
  Гуслицер Б.И. Поиски ископаемых остатков мелких млекопитающих / Б.И. Гуслицер. – Сыктывкар : Коми филиал АН СССР, 1979. – 39с. – (Новые научные методики ; Вып. 1)
948858
  Мигдал А.Б. Поиски истины / А.Б. Мигдал. – Москва : Молодая гвардия, 1983. – 239 с.
948859
  Мигдал А.Б. Поиски истины (заметки о научном творчестве) / А.Б. Мигдал. – Москва : Знание, 1978. – 80 с.
948860
  Баландин Р.К. Поиски истины : жизнь и творчество В.И.Вернадского / Р.К. Баландин. – Москва, 1983. – 302с.
948861
  Цехмистро И.З. Поиски квантовой концепции физических оснований сознания / И.З. Цехмистро. – Харьков : Вища школа, 1981. – 176 с.
948862
  Кахидзе Г.П. Поиски кварков за пределами атмосферы на ИСЗ "Протон-3" : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 055 / Кахидзе Г.П. ; Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
948863
  Зайцев А.М. Поиски кварков на 70-Гэв ускорителе ИВФЭ : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Зайцев А.М.;. – Л, 1971. – 16л.
948864
  Лавут А.А. Поиски латиноамериканской модели // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 2. – С. 4-21. – ISSN 044-748Х
948865
  Кленов А.И. Поиски любви / А.И. Кленов. – Москва, 1967. – 499с.
948866
   Поиски меднорудных месторождений.. – М, 1985. – 219с.
948867
  Альмуханбетов Д. Поиски месторождений меди в Центральном Казахстане / Д. Альмуханбетов, А.О. Кажкина. – Алма-Ата, 1982. – 94с.
948868
   Поиски месторождений нефти и газа в Коми АССР и Ненецком национальном округе.. – М, 1966. – 111с.
948869
  Молчанов И.А. Поиски месторождений полезных ископаемых в Красноярском крае / И.А. Молчанов. – Томск, 1938. – 117с.
948870
   Поиски месторождений твердых полезных ископаемых геофизическими методами.. – М, 1979. – 151с.
948871
  Мелков В.Г. Поиски месторождений урана / В.Г. Мелков, Л.Ч. Пухальский. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 219с.
948872
  Ляшенко М.Н. Поиски наиболее эффективных путей обучения русскому произношению нерусских студентов / М.Н. Ляшенко. – Киев, 1971. – 70с.
948873
  Мостовой Ю.А. Поиски нарушения Т-инвариантности в распаде поляризованных нейтронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мостовой Ю.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. – М., 1968. – 12л.
948874
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь, 1978. – 87с.
948875
  Бехтерев Л.И. Поиски наследства / Л.И. Бехтерев. – 2-е изд., доп. – Ставрополь, 1983. – 142 с.
948876
  Уиндем Дж. Поиски наугад / Дж. Уиндем. – К., 1992. – 238с.
948877
  Пасецкий В.М. Поиски неведомых земель / В.М. Пасецкий. – М., 1960. – 56с.
948878
  Ксенз С.П. Поиски неисправностей в радиоэлектронных системах методом функциональных проб / С.П. Ксенз. – М., 1965. – 135с.
948879
  Юдин Г.Т. Поиски нефти и газа в ловушках литологического типа в США / Г.Т. Юдин. – Москва, 1974. – 69с.
948880
   Поиски нефти и газа.. – М, 1989. – 175с.
948881
   Поиски нефтяных и газовых месторождений с помощью прямых геофизических методов.. – М, 1973. – 47с.
948882
   Поиски нефтяных и газовых месторождений.. – М, 1986. – 142с.
948883
  Смолинская О.Е. Поиски новой методологии педагогических исследований в вузах Украины // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования. – Москва, 2014. – № 4. – С. 108-114. – ISSN 0869-561Х


  В статье изложено содержание функционально-эволюционного, феноменологически-герменевтического и антропно-психодинамического подходов к исследованию культурно-образовательного пространства украинских университетов. Их реализация может способствовать ...
948884
  Куликов Анатолий Владимирович Поиски новых долгофивущих частиц методом регистрации запаздывающего излучения от мишеней, облученных протонами с энергией 45-70 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Куликов Анатолий Владимирович; Объед. ин-т ядерных исследваний. 1-9393. Лаб. ядерных исследований. – Дубна, 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
948885
  Юсуповский А.М. Поиски новых подходов к решению национальных проблем / А.М. Юсуповский. – М, 1990. – 54с.
948886
   Поиски новых форм эстетического воспитания школьников. – М, 1963. – 52с.
948887
  Меснянкина И.Б. Поиски нравстенной свободы. / И.Б. Меснянкина. – М., 1987. – 62с.
948888
  Белохвостиков Ф.И. Поиски озокерита / Ф.И. Белохвостиков. – Тамбов, 1958. – 317с.
948889
   Поиски оптимальных путей управления учебным процессом : Сб. ст. – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1973. – 285с.
948890
  Комаров П.В. Поиски оруденения по петрогенным элементам, фтору и сере / П.В. Комаров. – Москва : Наука, 1978. – 146с.
948891
  Климов Г.Е. Поиски пера жар-птицы : Жизнь и творчество рус. худож. И.Я. Билибина по материалам собр. Е.П. Климова / Г.Е. Климов. – Москва, 1981. – 39с.
948892
   Поиски перспективных и совершенствование существующих типов жилища социалистических странах Европы. – Москва, 1966. – 28 с.
948893
  Саймон Т. Поиски планеты Икс : пер. с англ. / Т. Саймон. – Москва : Мир, 1966. – 104 с.
948894
  Янишевский Е.М. Поиски полезных ископаемых / Е.М. Янишевский. – Москва-Ленинград, 1932. – 56с.
948895
  Кузнецов С.С. Поиски полезных ископаемых / С.С. Кузнецов. – Ленинград, 1935. – 112с.
948896
   Поиски предвестников землетрясений на прогностических полигонах. – Москва : Наука, 1974. – 209с.
948897
   Поиски предвестников землетрясений.. – Ташкент, 1976. – 262с.
948898
  Петровчич Гордана Поиски предков : путешествие во времени / Петровчич Гордана, Сурач Стипе // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 6. – С. 118-131 : Фото
948899
  Ларичев В.Е. Поиски предков Адама / В.Е. Ларичев. – М., 1978. – 127с.
948900
  Авакян В.М. Поиски препаратов, блокирующих адренорецепторы в ряду производных бензофурана / В.М. Авакян. – Ереван, 1963. – С. 1-10. – Отд. оттиск
948901
  Никифоров Н.А. Поиски продолжаются / Н.А. Никифоров. – Воронеж, 1968. – 64с.
948902
  Тельман И.Г. Поиски продолжаются / И.Г. Тельман. – К., 1972. – 176с.
948903
  Прокофьев А.С. Поиски продолжаються. / А.С. Прокофьев. – Рязань, 1961. – 36с.
948904
  Блюм Р.Н. Поиски путей к свободе / Р.Н. Блюм. – Таллин, 1985. – 240 с.
948905
  Малушков В.Г. Поиски путей реформации в исламе: опыт Ирана / В.Г. Малушков, К.А. Хромова. – М., 1991. – 204с.
948906
  Орлова М.Е. Поиски пути независимого национального развития Ирландии в послевоенные годы 1945-1948 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 573 / Орлова М.Е. ; Моск. гос. ун-т. – Киев, 1969. – 29 с.
948907
  Мицельмахер Г.В. Поиски распда и некоторые вопросы физики мюонов и пионов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Мицельмахер Г.В.; Объед. ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
948908
   Поиски рациональных способов преподавания математики.. – М, 1969. – 144с.
948909
  Некрасов К.Г. Поиски редких распадов М+ -> e+ + y и П+ - > e+ + Ve + e+ + e- с помощью магнитного искрового спектрометра : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Некрасов К.Г.; Объединенный ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. 1-5915. – Дубна, 1971. – 18л.
948910
  Туманов С.И. Поиски решения задач. / С.И. Туманов. – М., 1969. – 280с.
948911
  Войтович В.С. Поиски россыпей в конгломератах / В.С. Войтович. – Москва, 1981. – 113с.
948912
  Несветайлова Н.Г. Поиски руд по растениям (Принципы выявления и изучения ботанических индикаторов) / Н.Г. Несветайлова. – Москва : Недра, 1970. – 97с.
948913
  Ваншенкин К.Я. Поиски себя / К.Я. Ваншенкин. – Москва, 1985. – 416с.
948914
  Лиходзиевский С.И. Поиски сердолика. Стихи. / С.И. Лиходзиевский. – Ташкент, 1973. – 106с.
948915
   Поиски скрытого колчеданного оруденения на Урале. – Москва, 1983. – 126с.
948916
  Брыль Я. Поиски слова / Я. Брыль. – Минск, 1984. – 508 с.
948917
  Шубин Л.А. Поиски смысла отдельного и общего существования. Об Андрее Платонове.Работы разных лет / Л.А. Шубин. – Москва : Советский писатель, 1987. – 368с.
948918
  Мельников М.Н. Поиски сокровищ / М.Н. Мельников. – Новосибирск, 1985. – 176с.
948919
   Поиски спонтанно-делящегося изомера 240mРu в редакции захвата тепловых нейтронов. / Г.В. Вальский, О.М. Мрачковский, Г.А. Петров, Ю.С. Плева. – Л, 1972. – 8 с.
948920
  Шадиева Н.Х. Поиски спонтанно делящихся изомеров с наносекундными временами жизни в реакциях с тяжелыми ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Шадиева Н.Х.; ОИЯИ.ЛЯР. 7-5647. – Дубна, 1971. – 20л.
948921
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – М., 1952. – 528с.
948922
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – Ю.-Сахалинск, 1962. – 527с.
948923
  Максимов Н.И. Поиски счастья. Роман / Н.И. Максимов. – М., 1966. – 534с.
948924
  Максимов Н.И. Поиски счастья: Роман / Н.И. Максимов. – Владивосток, 1979. – 504с.
948925
  Первенцев А.А. Поиски сына / А.А. Первенцев. – М, 1961. – 70с.
948926
  Аристов В.В. Поиски твердых полезных ископаемых / В.В. Аристов. – Москва : Недра, 1975. – 255с.
948927
   Поиски твердых полезных ископаемых в БССР.. – Минск, 1984. – 178с.
948928
  Горбовский Г. Поиски тепла / Г. Горбовский. – Л, 1960. – 84с.
948929
  Высотская О.И. Поиски тепла / О.И. Высотская. – Москва, 1967. – 94с.
948930
  Цир Г. Поиски урана с помощью вертолета. / Г. Цир. – М., 1962. – 15с.
948931
  Байрамов Д. Поиски характера / Д. Байрамов. – Москва, 1983. – 36с.
948932
  Некрасова Л.В. Поиски храбрых / Л.В. Некрасова. – М, 1961. – 182с.
948933
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 8 (649). – С. 23-29. – ISSN 0321-5075


  Диаспора - двигатель китайского "экономического чуда".
948934
  Сергеева А.А. Поиски эффективного использования диаспоры // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 9 (650). – С. 32-35. – ISSN 0321-5075
948935
  Челышев Б.Д. Поиски, встречи, находки / Б.Д. Челышев. – Кемерово, 1963. – 115с.
948936
  Землякова И.Ф. Поиски, встречи, находки / И.Ф. Землякова. – Ставрополь, 1979. – 79с.
948937
  Чахмахчев А.Г. Поиски, добыча и запасы нефти за рубежом. / А.Г. Чахмахчев. – М., 1960. – 60с.
948938
  Мартинсон Х.Р. Поиски, исследования, разработки / Х.Р. Мартинсон. – Таллин, 1982. – 64с.
948939
  Осетров Е.И. Поиски, находки, тайны / Е.И. Осетров. – М : Детская литература, 1964. – 175 с.
948940
   Поиски, разведка и геология-экономическая оценка месторождений вольфрама.. – М, 1983. – 230с.
948941
   Поиски, разведка и геолого-промышленная оценка апатитовых месторождений хибинского типа.. – Л, 1987. – 187с.
948942
  Сыса Л.В. Поиски, разведка и оценка запасов пресных подземных вод для целей водоснабжения : Учебное пособие / Л.В. Сыса. – Воронеж, 1980. – 76с.
948943
   Поиски, разведка и оценка месторождений бора.. – М, 1983. – 193с.
948944
   Поиски, разведка и оценка месторождений молибдена. – Москва : Недра, 1984. – 199с.
948945
   Поиски, разведка и оценка прогнозных ресурсов и эксплуатиционных запасов теплоэнергетических вод.. – М, 1989. – 124с.
948946
   Поиски, разведка и оценка россыпных месторождений олова.. – М, 1984. – 143с.
948947
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений. – М, 1987. – 166с.
948948
   Поиски, разведка и оценка хромитовых месторождений.. – М, 1987. – 165с.
948949
  Вартанян Г.С. Поиски, разведка и оценка эксплуатационных запасов месторождений минеральных вод. / Г.С. Вартанян, Л.А. Яроцкий. – Москва, 1972. – 127с.
948950
   Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений хризотиласбеста.. – М, 1979. – 93с.
948951
  Нечаев Г.А. Поиски, разведка и промышленная оценка месторождений цементного сырья / Г.А. Нечаев. – М., 1971. – 192с.
948952
   Поиски, разведка и разработка нефтяных и газовых месторождений Западного Урала и Приуралья.. – Пермь, 1983. – 109с.
948953
   Поиски, разведка и эксплуатация морских месторождений нефти и газа.. – Л, 1975. – с.
948954
   Поиски, разведка, оценка запасов и эксплуатация линз пресных вод.. – М, 1969. – 304с.
948955
  Хазанович Ю.Я. Поиски, тревоги, мечты: Очерки и рассказы / Ю.Я. Хазанович. – Свердловск, 1958. – 364с.
948956
  Сноу Чарлз Перси Поиски. / Сноу Чарлз Перси. – М., 1964. – 343с.
948957
  Палиенко Э.Т. Поискова и инженерная геоморфология : Учебное пособие / Э.Т. Палиенко. – Киев : Вища школа, 1978. – 198с.
948958
  Ротенберг В.С. Поисковая активность и адаптация / В.С. Ротенберг, В.В. Аршавский. – Москва, 1984. – 192с.
948959
  Палиенко Э.Т. Поисковая и инженерная геоморфология / Э.Т. Палиенко, 1979. – 198с.
948960
  Евзикова Н.З. Поисковая кристалломорфология / Н.З. Евзикова. – Москва : Недра, 1984. – 143с.
948961
  Кудряшев М.О. Поисковая оптимизация: что надо делать / Михаил Олегович Кудряшев // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 10 (40). – С. 58-63. – ISSN 2072-3849


  Поисковые системы дают сайту наибольшее количество посетителей, поэтому очень важно, чтобы размещаемые тексты соответствовали определенным требованиям. С помощью таких текстов можно вывести сайт на более высокие позиции в поисковой выдаче. В публикации ...
948962
  Якубович А.Л. Поисково-разведочная радиометрическая аппаратура / А.Л. Якубович. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 206с.
948963
  Бакулин В.Г. Поисковое бурение : Опыт нефтяников Краснодарского экономич. района / В.Г. Бакулин. – Москва, 1961. – 89с.
948964
  Бестужев-Лада Поисковое социальное прогнозирование / Бестужев-Лада. – Москва, 1984. – 271 с.
948965
  Рагимова М.А. Поисковые возможности Сводного каталога в Интернете // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 1. – С. 71-76. – ISSN 0130-9765


  Анализ поисковых возможностей БД Российский сводный каталог (РСвК) в Интернете. Краткая характеристика системы. Перспективы развития базы данных.
948966
  Тохтуев Г.В. Поисковые критерии железистых кварцитов и богатых железных руд украинского щита / Г.В. Тохтуев. – Киев, 1978. – с.
948967
  Губкин Н.В. Поисковые критерии и основы прогноза гидрогенных урановых месторождений / Н.В. Губкин, А.А. Смирнов. – М, 1981. – 54с.
948968
   Поисковые критерии твердых полезных ископаемых БССР.. – Минск, 1985. – 196с.
948969
  Батищев Д.И. Поисковые методы оптимального проектирования / Д.И. Батищев. – Москва, 1975. – 216 с.
948970
  Перебитюк Николай Васильевич Поисковые научно-технические средства и их применение при расследовании преступлений : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Перебитюк Николай Васильевич; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1995. – 220л. – Бібліогр.:л.198-211
948971
  Лазько Е.М. Поисковые признаки и геологические предпосылки поисков полезных ископаемых / Е.М. Лазько. – Львов-Х., 1953. – 48с.
948972
  Пономарев В.Г. Поисковые признаки и оценочные критерии свинцово-цинкового оруднения Енисейского кряжа / В.Г. Пономарев, Ю.А. Забиров. – Новосибирск, 1988. – 141с.
948973
  Никитин М. Поисковые теории рынков (Нобелевская премия по экономике 2010 года) / М. Никитин, А. Юрко // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 51-64. – ISSN 0042-8736


  В работе дан обзор поискового подхода к анализу рынков, разработанного лауреатами Нобелевской премии по экономике 2010 г. – Питером Даймондом, Дейлом Мортенсеном и Кристофером Писсаридесом. Основное внимание уделяется применению поискового подхода к ...
948974
  Фалькович П.А. Поитическая жизнь Германии / Павел Фалькович. – Москва : Изд. Печать Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1914. – 32 с. – (Война и культура : серия брошюр, изд. Исторической комиссией при уч. отд. О.Р.Т.З. ; № 27)
948975
  Столяров Ю.Н. Поищем истоки идеи электронной библиотеки в Библии и Коране // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.61-69. – ISSN 0130-9765
948976
  Діковська І. Поіменовані та непоіменовані договори у праві окремих країн // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 260-266


  У статті розглядаються підходи до розуміння поіменованих договорів у праві окремих країн, аналізуються способи регулювання непоіменованих договорів. Зроблено висновок про те, що право різних держав по-різному підходить до визначення поняття ...
948977
  Резнік О. Поінформованість населення України щодо впровадження урядових реформ // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології ; голов. ред. М. Шульга. – Київ, 2012. – Вип. 4 (15). – C. 269-279. – ISSN 2078-6948
948978
  Большак В. Поїдем за Десну / В. Большак. – Київ, 1959. – 124 с.
948979
  Большак В.Г. Поїдем за Десну : документальні повісті. нариси / В.Г. Большак. – Київ : Дніпро, 1976. – 304 с.
948980
   Поїдемо з вітерцем? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 14-17 : фото. – ISSN 1998-8044
948981
  Литвинов В.В. Поїзд із ночі / В.В. Литвинов. – К., 1992. – 365с.
948982
  Кононенко Петро Поїзд на Варшаву : поезії // Українознавство : науковий, суспільно-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2003. – № 2/3 (7/8). – С. 246-248
948983
  Суходольський В. Поїзд прийде вчасно / В. Суходольський. – К, 1958. – 200с.
948984
  Реджані Р. Поїзд сонця / Р. Реджані. – Київ, 1989. – 221с.
948985
  Самойлов Юрій Поїзд як літак... Чи це можливо? // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 6. – С. 60-62 : фото. – ISSN 1998-8044
948986
  Ющенко О. Поїзди гудуть за Ірпінню... / Олекса Ющенко, Олександр Ющенко. – Ірпінь : [б. в.], 2003. – 416 с. – ISBN 966-8071-58-1
948987
  Головко О.Ф. Поїзди надії : поезії / О.Ф. Головко. – Київ, 1984. – 103 с.
948988
  Вакар Г. Поїзди підуть на Париж / Г. Вакар. – Харків, 1932. – 236с.
948989
  Плоткін Г. Поїздка до Ізраїлю : Подорожні нататки / Г. Плоткін. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 175с.
948990
  Іванина В.М. Поїздка до матері / В.М. Іванина. – Київ : Молодь, 1987. – 157 с.
948991
  Константинов В.О. Поїздка М.Ф. Біляшівського до Глухова у 1901 році / В.О. Константинов, С.Ю. Жарикова // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 426-428. – ISSN 2218-4805
948992
   Пой песню,пой!. – М, 1961. – 192с.
948993
   Пой с друзьями.. – Л, 1957. – 191с.
948994
  Садри М. Пой соловей / М. Садри. – Казань, 1963. – 68 с.
948995
  Украинка Леся Пой, моя песня. / Украинка Леся. – М., 1971. – 143с.
948996
  Макаров П А. Пой, моя хорошая! / П А. Макаров, . – Пермь, 1959. – 454с.
948997
  Котта Ф.М. Пой, скворец! / Ф.М. Котта. – Таллин, 1956. – 104с.
948998
  Блынский Д.И. Пойдем в мой край / Д.И. Блынский. – М, 1971. – 158с.
948999
  Скворцов А.М. Пойдем в мой цех / А.М. Скворцов. – Симферополь, 1962. – 32с.
949000
  Баташов В.С. Пойдем Волошинской тропой / В.С. Баташов. – Симферополь, 1991. – с.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,