Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
948001
  Багрій І.Д. Особливости прогнозування покладів вуглеводнів осадового чохла та кристалічних порід імпактних структур за технологією СТАГД / І.Д. Багрій, М.Ю. Грига // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 107-114 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0367-4290
948002
  Бублик М.І. Особливості "зеленої" економіки та основні інструменти її трансформування в соціально-орієнтовану систему / М.І. Бублик, М.Р. Бей // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 29-34. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
948003
  Юрченко М.М. Особливості "нового курсу" Ф.Д. Рузвельта: політика виходу із кризи та можливість застосування ії окремих аспектів в правовій системі України / М.М. Юрченко, А.С. Мазуренко // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 63-65. – ISSN 2312-928X
948004
  Харченко О.С. Особливості "південної" моделі соціальної держави // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 33-34
948005
  Розводовська О.В. Особливості абревіації в англійській термінології бізнесу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 446-451. – ISBN 978-966-8904-46-2
948006
  Пічахчи О.В. Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-357


  У статті розглянуто особливості абревіатур та акронімів новогрецької мови на матеріалі публіцистичних текстів. Аналізуються синтаксичні та семантичні типи абревіатур, а також етапи їх формування. В статье рассмотрены особенности аббревиатур и ...
948007
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості автоматизованого формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-експерт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 192-197


  У статті розглянуто лексичні засоби опису компонентів знань про навколишній світ. Наведено класифікаційну схему знань про навколишній світ (предметну галузь), які залучаються при машинному перекладі. Запропоновано засоби автоматизованого формування ...
948008
  Вдовиченко Є.В. Особливості автономізації вищих навчальних закладів України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 212-217. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
948009
  Гандзюк Ю. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
948010
  Шуба Ю. Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 21-25. – ISSN 2307-2261
948011
  Дударенко В.В. Особливості агрохолдингу як організаційно-правової форми господарювання у сільському господарстві України // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 163-166. – ISBN 978-966-7957-20-9
948012
  Сегеда О.О. Особливості адаптації іноземних студентів до освітнього середовища України / О.О. Сегеда, А.А. Осипенко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 199-208. – (Психологія ; вип. 48). – ISSN 2312-1599
948013
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 69-75


  У статті роглядаються особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові, зокрема розглядається структура китайського прізвища; пропонуються 2 шляхи передачі таких імен українською мовою та подається найбільш адекватний спосіб передачі. Крім ...
948014
  Глоба М. Особливості адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищій школі // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 140-142
948015
  Нужина Н.В. Особливості адаптації шипшин до несприятливих умов середовища / Н.В. Нужина, О.О. Ткачук, О.А. Зуєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 353-357. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457
948016
  Волков С. Особливості адаптацій регулятивних методів культури і освіти в Україні наприкінці XX ст. // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 177-189. – ISBN 978-966-2241-15-0
948017
  Чабан Л. Особливості адвокатування конкуренції в Україні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 24-30


  У статті обгрунтовано адвокатування конкуренції в Україні, розглянуто теоретико-методологічні засади забезпечення ефективного адвокатування конкурентним відомством. Проаналізовано заходи з адвокатування конкуренції, якібули реалізовані Антимонопольним ...
948018
  Борко А.Л. Особливості адміністративних повноважень голови суду // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 3 (62). – С. 155-165. – ISSN 1999-5717
948019
  Іщук О. Особливості адміністративно-деліктного законодавства Німеччини: досвід для України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 224-225
948020
  Левченко А. Особливості адміністративно-правового захисту дітей від недобросовісної реклами на телебаченні та радіо // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 323-325
948021
  Фелик В.І. Особливості адміністративно-правового статусу Національної поліції України як суб’єкта профілактичної діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 181-189. – ISSN 1999-5717
948022
  Ворона Д. Особливості адміністративної відповідальності за порушення міграційного режиму // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 120-122
948023
  Соколенко В. Особливості активності професійних фагоцитів у мешканців територій, забруднених радіонуклідами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Вивчали показники фагоцитарної активності у осіб віком 18-24 роки, які з народження проживали на територіях, забруднених радіонуклідами внаслідок аварії на ЧАЕС. Виявили, що протягом всіх аналізованих років спостерігається поступове зниження показників ...
948024
  Нікітюк Т.В. Особливості актуалізації мовленнєвого жанру погрози в турецькій лінгвокультурі (на матеріалі художнього дискурсу) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 88-96
948025
  Лугова Т.А. Особливості алгоритму присвоєння документам індексу УДК в умовах інформатизації / Т.А. Лугова, А.В. Городніченко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-64. – ISSN 2409-9805


  Розглядається методика надання індексу УДК для художніх, навчальних та наукових видань, виявлено особливості використання єдиного алгоритму надання індексу УДК для прийняття класифікаційних рішень у процесі вирішення індексування різних документів в ...
948026
   Особливості амінометилювання 7,4"-дигідроксиізофлавоноїдів / М.С. Фрасинюк, Г.П. Мруг, С.П. Бондаренко, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 115-120. – ISSN 0041-6045
948027
  Шталь Т.В. Особливості аналізу макросередовища підприємства на зовнішніх ринках / Т.В. Шталь, Л.М. Бондаренко, О.Е. Ярковий // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 103-108. – ISSN 2222-4459
948028
  Ярошевська О.В. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства / О.В. Ярошевська, А.О. Світла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 232-242. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
948029
  Нужина Н.В. Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 81-86. – ISSN 1605-6574
948030
  Ліпінська В.В. Особливості англійської та української терміноситем у галузі міжнародного туризму // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 37-43. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
948031
  Лелека Т.О. Особливості англоамериканських запозичень в українській і російській мовах початку XXI століття на тлі процесу контактування мов (на матеріалі словників та мови ЗМІ) : монографія / Лелека Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 128-161. – ISBN 978-966-7406-75-2
948032
  Мізік Ю.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю.І. Мізік, Г.І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 365-372. – ISSN 1993-6788
948033
  Давидов О.В. Особливості антропогенної трансформації Каркінітської затоки / О.В. Давидов, І.Ю. Журавська // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 92-94. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
948034
  Бабак Б.Г. Особливості арабської етноментальності // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 69-72


  Стаття присвячена актуальним проблемам дослідження арабської етноментальності в її зв"язку з релігією, етнічною психологією та історичним розвитком арабомовного соціуму. Статья посвящена актуальным проблемам исследования арабской этноментальности в ...
948035
  Доронкіна Н.С. Особливості аргументації науково-технічної статті // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 11-17. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
948036
  Інжиєвська Л.А. Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 106-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
948037
  Джига Т.В. Особливості аудиторії політичної реклами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 140-143
948038
  Рудик О.О. Особливості аудиту амортизації необоротних активів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 445-447. – ISBN 978-617-7069-02-6
948039
  Ревенко М.І. Особливості афіксації іменників китайської мови / М.І. Ревенко, Т.С. Заболотних // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 525-529. – ISBN 966-581-481-8
948040
  Доценко Т.С. Особливості біблійних крилатих висловів болгарської мови: структурний та семантичний аспекти // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 131-134
948041
  Борисюк О.В. Особливості боргової безпеки України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 41-44. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
948042
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
948043
  Тітов Ю.О. Особливості будови п"ятишарової структури ізоморфнозаміщених фаз типу CaLn4-xLn1xTi5O17 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 3
948044
  Бєлаєва Я. Особливості будови чоловічого гаметофіту Begonia L. (Begoniaceae C. Agardh) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 50-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті наведено результати порівняльного морфологічного аналізу пилкових зерен десяти видів роду Begonia, що вирощувалися в умовах закритого ґрунту. Були відібрані якісні (наявність або відсутність перфорації на поверхні пилкових зерен, форма, ...
948045
  Безверхий К.В. Особливості бухгалтерського обліку на заціональними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
948046
  Височан О.С. Особливості бухгалтерського обліку цільового фінансування у небюджетних неприбуткових організаціях / О.С. Височан, О.О. Височан, А.І. Ясінська // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (75). – C. 17-24. – ISSN 2307-9878
948047
  Старостенко Г.Г. Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України / Г.Г. Старостенко, А.В. Сурженко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 93-99. – ISSN 1993-0259
948048
  Колдовський А.В. Особливості валютного регулювання у країнах СНД // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 49-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6814
948049
  Хоменко Н. Особливості варіювання російських жорстоких романсів в українському середовищі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 137-151


  Стаття присвячена порівняльному аналізу текстів романсів, що зафіксовані на території Росії та України. Робиться спроба встановити, як змінюється текст у новому комунікативному середовищі, що є стабільним, а що змінним. Авторка поділяє такі зразки на ...
948050
  Заповітряна О.Б. Особливості вегетативної регуляції серцевого ритму у борців різних вікових груп / О.Б. Заповітряна, Г.В. Коробейніков, Л.Г. Коробейнікова // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 22-26 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1818-9172
948051
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
948052
  Панфілова Н.Ю. Особливості вербалізації концепту ЗРАДА/TREACHERY в українській та англійській мовних картинах світу // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – C. 399-406. – ISBN 978-966-8904-46-2
948053
  Карабінюк М.М. Особливості вертикального і горизонтального розчленування рельєфу Рахівського масиву // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 21-28 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2313-1950
948054
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
948055
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 469-472. – ISBN 966-7890-03-1
948056
  Лобачова І. Особливості вживання гіперболи в українських перекладах Святого Письма // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 96-99. – (Серія: Педагогічні науки ; № 6 (283)). – ISSN 1729-360Х
948057
  Киричок К.О. Особливості вживання дієслів каузації радості в німецькій, французькій, англійській, російській та українській мовах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 131-143
948058
  Кушнір Н. Особливості вживання непрямих мовних актів у комунікативній ситуації "освідчення в коханні" (на матеріалі сучасної російської прози) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 151-154
948059
  Мацьоха Ю.П. Особливості вживання підрядних речень у публіцистичному стилі (на матеріалі англомовних газет "The Times", "Financial Times", "Herald Tribune") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 22-27. – ISBN 966-581-295-6
948060
  Сога Л. Особливості вживання фразеологічних виразів іноземної мови // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 21 (2) : Мовознавство. – С. 109-118. – ISSN 2309-1797
948061
  Грабчак О. Особливості вживання фразеологічних одиниць у текстах англомовних політичних промов // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 42-47
948062
  Іванченко В.О. Особливості вживання французької енологічної лексики в професійному та непрофесійному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 87-93


  У статті розглянуто особливості вживання французької енологічної лексики залежно від сфери використання. Виділено приклади енологічної дегустативної лексики та лексики технічного характеру. Встановлено, що у французькому енологічному дискурсі не існує ...
948063
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
948064
  Петренко К.М. Особливості взаємодії громадських об"єднань та державної влади: концепція інституційної спроможності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 46-48
948065
   Особливості взаємодії ЗМІ з правоохоронними органами: міжнародний досвід : [дискусія] // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – C. 48-49


  Завідувач кафедри міжнародних медіакомунікацій та комунікативних технологій Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Сергій Даниленко висвітлив перспективи запровадження моделі voice communication в ...
948066
  Ороховська Л.А. Особливості взаємодії мас-медіа і держави в інформаційному успільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 25-29. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (24)). – ISSN 2411-5606
948067
  Геєць В.М. Особливості взаємозв"язку економічних і політичних передумов реконструктивного розвитку економіки України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12 (661). – С. 3-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
948068
  Андрійченко Ю.В. Особливості взаємозв"язку між граматичним родом і гендером в іспаномовній комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 13-18. – ISSN 2413-5593
948069
  Завада Т. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті досліджується проблема прагнення особистості до досконалості з позиції самоактуалізації та перфекціонізму. Піднято питання доцільності виокремлення категорії "нормальний" перфекціонізм, критерії якого практично ідентичні з критеріями ...
948070
  Богосвятська А.І. Особливості вивчення теоретико-літературних понять // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 22-28


  Досліджуються особливості вивчення теоретико-літературних понять в школі на уроках літератури.
948071
  Шишкіна Є.К. Особливості виготовлення дерев"яних та металевих гравірованих друкарських форм в Європі в середині XV - XVIII ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 169-173. – ISSN 2077-1800
948072
  Зуза В.С. Особливості видового складу бур"янів у посівах ячменю ярого в умовах північно-східної України / В.С. Зуза, С.Ю. Шекера, Р.А. Гутянський // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 92-99 : табл. – Бібліогр.: с. 98-99. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
948073
  Мисака Г.В. Особливості визнання та вартісного оцінювання інвестиційних ризиків в бухгалтерському обліку // Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави : матеріали II міжнар. міжвуз. наук. конф., 22-23 листоп. 2013 р. / Харк. екон.-правовий ун-т ; за заг. ред. П.І. Орлова. – Харків : Диса плюс, 2013. – С. 67-70
948074
  Рогач Ю.П. Особливості визначення індивідуального професійного ризику при роботі операторів мобільної техніки // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 262-268 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1607-4556
948075
  Юдкова К.В. Особливості визначення поняття "інформаційні технології” // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 63-67
948076
  Усатий Г.о. Особливості визначення суб"єктного складу кримінально-правового конфлікту // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 22-26


  Статтю присвячено проблемним аспектам визначення суб"єктного складу кримінально-правового конфлікту. Автор аналізує правові орієнтири, які можуть бути використані при вирішенні даного питання.
948077
  Кіпоренко Г.С. Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 241-246. – ISSN 2074-8922
948078
  Прокопенко Л. Особливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для підготовки магістрів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Розглянутоособливості викладання дисципліни "Теорія документно-інформаційних потоків" для магістрів за спеціальністю 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа". Визначено фахові програми компетентності та результати навчання студентів, які ...
948079
  Коваленко О. Особливості викладання іноземної мови в технічному вузі. Формування усного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 209-212. – ISBN 966-7825-79-5
948080
  Плахтій М. Особливості викладання логіки в Київській духовній академії наприкінці XIX століття // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 91-107


  Одним із найбільш шановних професорів КДУ був Орест Маркович Новицький (1806-1884), який в період із 1834 по 1837 рр. працював у ній викладачем, а потім після закордонного відрядження в університетах Німеччини став професором Університету Св. Володимира.
948081
  Тарасюк В. Особливості викладання теми "Ірраціональні нерівності" з дисципліни "Математика" / В. Тарасюк, О. Муранов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 235-238


  Розглядаються окремі методи розв"язку ірраціональних нерівностей на підготовчих курсах в системі доуніверситетської підготовки з метою адаптації абітурієнтів до сприйняття математичних дисциплін у вищих навчальних закладах.
948082
  Бондар І.В. Особливості виконання рішень про поновлення на роботі: теорія та практика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 160-164. – ISSN 2219-5521
948083
  Сторожук О.Л. Особливості використанні електронних навчальних курсів для організації самостійної та індивідуальної роботи студентів / О.Л. Сторожук, Я.І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.9. – С. 355-259. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
948084
  Мартинюк А.Г. Особливості використання гештальт технік в процесі особистісного розвитку студента // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 216-218. – (Серія : Психологічні науки)
948085
  Жовтоніжко І.М. Особливості використання дистанційного навчання у освітньому процесі вищого навчального закладу // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 90-94. – ISBN 978-966-285-311-7
948086
  Юхно О.О. Особливості використання інформаційних технологій під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій та їх процесуальне оформлення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 86-95. – ISSN 1999-5717
948087
  Федор О.Т. Особливості використання комп"ютерних ігор для формування культури безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 10-11 : рис., табл.
948088
  Ткач О.І. Особливості використання комунікативних властивостей чуток у політичному маніпулюванні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 57-59


  В статті розглядаються особливості використання комунікативних властивостей чуток в політичному маніпулюванні, ефективного інструменту психологічного впливу політичного маніпулятора, здатного за специфікою вплинути на громадську думку, відкоригувати ...
948089
  Соснюк О.П. Особливості використання лабілізації в тренінгу: можливості та обмеження // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 97-108
948090
  Шестаковський О.П. Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлення до іноетнічних груп // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.17-28. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито особливості, принципи та обмеження використання масових опитувань при дослідженні ставлення до іноетнічних груп. Особливості структуровані на кількох рівнях. Теоретичний рівень побудовано навколо поняття етнічної установки і його ...
948091
  Килимчук А. Особливості використання методу регресійного аналізу в дослідженні спеціальних економічних зон Китаю // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 75. – С. 69-73. – ISSN 2413-7154
948092
  Виноградна О.В. Особливості використання новітніх інформаційних технологій в психологічному консультуванні // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 16-23. – ISBN 978-966-189-358-9
948093
  Виноградова О.В. Особливості використання психотерапевтом мовленнєвих структрур НЛП // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 4-11. – ISBN 978-966-189-359-6
948094
  Приблуда Л.М. Особливості використання синекдохи у малій українській прозі кінця ХХ - початку ХХІ ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 316-324


  У статті розглядається явище синекдохи як одного із видів вторинної номінації на матеріалі української малої прози кінця ХХ – початку ХХІ століття. Розглянуто теоретичне підґрунтя цього явища, виокремлено основні різновиди використання синекдохи у ...
948095
  Яскевич О.К. Особливості використання субколоквіальних одиниць в англійській мові // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 102-105. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
948096
  Євдокіменко С.В. Особливості використання судової експертизи за законодавствами України та Франції / С.В. Євдокіменко, І.А. Петрова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 54-62. – ISSN 1999-5717
948097
  Козловський Є.В. Особливості використання сучасного програмного забезпечення для автоматизації роботи туристичних підприємств // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 23-31. – ISSN 2308-135X
948098
  Панченко Ж.О. Особливості використання технологій репутаційного менеджменту у зовнішньополітичному позиціонуванні держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 223-229
948099
  Василюк Л. Особливості використання топоніміки у фізичній географії // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
948100
  Гірняк С.П. Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця XIX - початку XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 237-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У пропонованій статті схарактеризовано особливості мови галицької інтелігенції кін. 19 - поч. 20 ст., оскільки використання мови цією соціальною верствою впливало на становлення і формування норм укр. літературної мови. Проаналізовано соціолект ...
948101
  Чайківська Г.С. Особливості використання художньо-стилістичних засобів у сучасних французьких казках // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 467-475
948102
  Смоляр О. Особливості використання школи українського бароко в дизайні та архітектурі // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 1 (103), січень - лютий. – С. 103-107. – ISSN 1028-5091
948103
  Пасєка Н. Особливості використання штучно створеного сленгу в антиутопіях XX століття // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 73-77. – ISSN 2410-2202
948104
  Кльов М.В. Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в стурктурі вищої освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
948105
  Алексенко С.Ф. Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії "гра на підвищення" в англійській політичній промові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 3-13
948106
  Чепурна О.В. Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев") / О.В. Чепурна, В.С. Політикін // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 161-167
948107
  Русакова О.В. Особливості вираження таксисних значень у поліпредикативних конструкціях із вторинною предикацією // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 75-88
948108
  Чупрій Л. Особливості вирішення збройно-політичного конфлікту на Сході України в сучасних глобалізаційних реалій // Агресія Росії проти України: історичні передумови та сучасні виклики / Гай-Нижник, Л.Л. Залізняк, І.Й. Краснодемська, Ю.С. та ін Фігурний. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 477-536. – ISBN 978-966-97599-0-0
948109
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
948110
  Гробова А.А. Особливості вирішення трудових спорів про поновлення працівників на роботі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гробова Анна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 199 л. – Бібліогр.: л. 184-199
948111
  Іншин М. Особливості вирішення трудових спорів у порядку господарського судочинства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 105-108. – ISSN 2307-8049
948112
  Карпенко А.А. Особливості висвітлення календарної обрядовості, народних вірувань та знань гуцулів у праці В. Шухевича (за матеріалами аналізу карпатознавчих досліджень українських етнологів // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 47-50. – ISSN 2076-1554
948113
  Воровка О.В. Особливості висвітлення соціальної проблематики секс-бізнесу загальнонаціональними друкованими медіа України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 494-496
948114
  Філоненко Г. Особливості виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 93-96
948115
  Соколовий В. Особливості виявлення та запобігання проявам корупції в установах виконання покарань // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 10. – С. 35-38
948116
  Боть Л.П. Особливості вияву ввічливості в мовленні молодших школярів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 116-122
948117
  Поляков І.О. Особливості вияву людського фактора в контексті психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 126-134. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
948118
  Піткевич В.В. Особливості відносин молодіжної організації "Молода гвардія" з партією "Єдина Росія" та в цілому з владою Росії у 2005-2012 роках // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 91-95. – (Історія та географія ; вип. 48)
948119
  Мосаєв Ю.В. Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 108-115. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі відображення соціально-економічних проблем сучасності в українських ділових засобах масової інформації. У статті розглянуто процес функціонування в Україні ділових засобів масової інформації та процес їх соціальної ...
948120
  Зінов"єва І.А. Особливості відповідальності виконавця при вчиненні злочинів з двома формами вини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 178-191. – ISSN 2224-9281
948121
  Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
948122
  Корняга К.К. Особливості відтворення "nadsat" в українському та російському перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 184-190


  У статті досліджуються особливості відтворення "nadsat" у перекладах роману Ентоні Берджеса "Механічний апельсин". Виявлені перекладацькі стратегії, обрані українськими та російськими перекладачами.
948123
  Крутько Т.В. Особливості відтворення еліптичних речень з англомовних художніх текстів українською мовою // Проблеми зіставної семантики : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 11. – С. 458-463. – ISSN 2311-0821
948124
  Денисенко Н.В. Особливості відтворення емфатичного курсиву в перекладах з англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 421-431


  У статті розглядаються графічні куривні засоби англійської емфази та способи їх перекладу українською мовою. Проблема відтворення емфази залишається однією з невирішених проблем перекладу. Аналізуються праці окремих перекладознавців, присвячені цьому ...
948125
  Біда Ю. Особливості відтворення ідіостилю автора на матеріалі роману В. Набокова "Лоліта" // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 10-17. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто деякі теоретичні питання, пов"язані із перекладом художнього твору, а також характерні особливості авторського перекладу. Значну увагу зосереджено на авторських стилістичних засобах та прийомах їх відтворення у перекладі, виконаному ...
948126
  Поворознюк Р. Особливості відтворення компліментів у "Сазі про Фортсайтів" Дж. Голсуорсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 254-262


  Дослідження присвячено лексико-стилістичним особливостям компліментів у "Сазі про Форсайтів" Дж. Голсуорcі. Здійснено статистичний аналіз компліментів твору відповідно до об"єкту. Проаналізовано перекладацькі моделі їх відтворення. Надано практичні ...
948127
  Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 262-269


  У статті досліджуються особливості відтворення засобів вираження емоційності в поезії Ж.-М. Ередіа у перекладах М. Т. Рильського. Досліджується перекладацький метод Максима Рильського в царині французької поезії. В статье исследуются особенности ...
948128
  Саволоцька А.А. Особливості відтворення міфологічного колориту драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" (на матеріалі перекладу Персівала Канді) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 81-88


  Стаття присвячена проблемі адекватного відтворення міфологічних реалій, які репрезентують міфологічний колорит драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня". У роботі проаналізовано перекладацькі стратегії Персівала Канді. Статья посвящена проблеме ...
948129
  Зайчук К.В. Особливості відтворення ономатопеїчних дієслів говоріння у перекладах роману "Володар Перснів" Дж.Р.Р. Толкіна українською та російською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 63-69


  Стаття присвячена труднощам перекладу ономатопеїчних дієслів говоріння в романі Дж. Толкіна "Володар Перснів". Проаналізована природа звуконаслідувальних дієслів, їх семантика та шляхи їх адекватного відтворення українською та російською ...
948130
  Сайко М. Особливості відтворення пейоративної лексики у перекладі субтитрів до німецькомовних кінофільмів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (53). – С. 133-144


  У статті розглядаються особливості відтворення пейоративних одиниць у перекладі, а також різні способи їх відтворення. Особливу увагу приділено прийомам, які застосовуються для адекватної передачі окремих груп пейоративної лексики. В статье ...
948131
  Приймачок О.І. Особливості відтворення прикметникових форм у перекладах з близькоспоріднених мов // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 316-320. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Йдеться про шляхи відтворення граматичних значень у перекладах з близькоспоріднених мов - російської й української. Предметом аналізу стали різноманітні форми якісних прикметників російської мови та можливі варіанти їх передачі в українському перекладі.
948132
  Мельник А.В. Особливості відтворення прислів"їв та приказок у перекладі текстів дитячої літератури (на матеріалі роману К.С. Льюїса "Кінь та його хлопчик" і його українськомовних версій) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 506-514


  Предметом дослідження цієї статті є переклад прислів"їв і приказок у текстах дитячої літератури, зокрема зумовленість вибору прийомів перекладу цих одиниць їхньою функціональною та лінгвостилістичною специфікою.
948133
  Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 118-135


  Статтю присвячено особливостям відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" засобами французької мови. У статті розглянуто основні характеристики реалій, досліджено способи відтворення реалій, проаналізовано особливості та основні помилки відтворення ...
948134
  Ангерчік Є. Особливості відтворення розмовних лексичних елементів в англійському перекладі творів В. Стефаника // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 14-20


  У статті розглядаються лексичні елементи розмовно-побутового стилю, а саме діалектизми, у творах Василя Стефаника та труднощі їх відтворення в англійському перекладі. В статье рассматриваются лексические элементы разговорно-бытового стиля, а ...
948135
  Захарова Л.М. Особливості відтворення українською мовою лексичних і граматичних домінантів у науковому тексті / Л.М. Захарова, Л.П. Бабенко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 18-25. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 3). – ISSN 2307-1591
948136
  Шум О. Особливості відтворення фразеології Василя Барки: перекладацький аспект // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 221-231. – ISBN 966-7773-70-1
948137
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 117-118
948138
  Кльон К.Б. Особливості віктимної поведінки неповнолітніх // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 135-136
948139
  Мельник Л.М. Особливості віровчення богородичного центру / Л.М. Мельник, Ю.Є. Харьковщенко // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 45-47
948140
  Бунчук Б. Особливості віршової форми "Лісової пісні" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 20-36. – ISSN 2304-9383
948141
  Захарова М.А. Особливості вмісту важких металів у зрошуваних грунтах Херсонської області // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 59-65. – Бібліогр.: с. 65. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
948142
  Немченко В.Е. Особливості внутрішнього діалогу як мовного явища в художньому дискурсі / В.Е. Немченко, І.М. Воробйова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 248-255. – ISBN 978-966-285-302-5
948143
  Войчук М. Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2306-028X
948144
  Янчук П.І. Особливості впливів гіпоталамуса та довгастого мозку на постачання і споживання кисню печінкою // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 32. – С. 140-146. – (Серія "Біологічні науки")
948145
  Антонюк А.І. Особливості впливу інформаційно-комунікаційних технологій на суспільство // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 44-49


  Стаття присвячена процесу впливу інформаційно-комунікаційних технологій як на політичне життя, так й на ціннісні орієнтири суспільства загалом. The article is devoted to the process of the impact of information and communication technologies, as ...
948146
  Бучин М.А. Особливості впливу російсько-українського конфлікту на трансформацію сучасної міжнародної системи / М.А. Бучин, Х.Ю. Забавська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 205-212. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 4 (26)). – ISSN 2312-2714
948147
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
948148
  Руденко А.Ф. Особливості впровадження електронного урядування в Україні в контексті демократизації // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 190-193
948149
  Опанасюк О. Особливості впровадження ідей електронного уряду в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 259-260
948150
   Особливості впровадження інклюзивного навчання в освітній простір / Л.Д. Олешко, Ю. Надточій, О. Торлак, А. Черноштан // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 12, грудень. – С. 7-8 : фото
948151
  Пилявець В.М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 91-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
948152
  Клименко Д.Л. Особливості впровадження політики мультикультуралізму (на прикладі Канади, Австралії та Щвеції) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 136-142. – (Думка). – ISSN 2304-7410
948153
  Манькусь І.В. Особливості впровадження проектної технології навчання на базі програми INTEL // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 63-67. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128


  В статті розглядаються особливості впровадження проектної технології навчання на базі програми Intel. Визначаються дидактичні особливості учительської та учнівської презентацій, розглядається методика їх проектування.
948154
  Орчелота О.І. Особливості впровадження та організації управлінського обліку на підприємстві авіаційної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 12 (151). – С. 197-201
948155
  Загребельний О.В. Особливості врегулювання воєнно-політичних конфліктів : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Загребельний Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 208 арк. – Бібліогр.: арк. 183-208
948156
  Семенова Н.М. Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 189-198
948157
  Маріонда І.І. Особливості вузівської підготовки фахівця фізичної культури // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 133-136. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
948158
  Баймуратов М.О. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України / М.О. Баймуратов, Алмохаммед Мутана Аббас // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 75-85
948159
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 122-145
948160
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
948161
  Федорова А.Л. Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу в сфері соціальної політики // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 154-160


  Стаття присвячена аналізу значення та місця соціальної політики в до- кументах, які складають правову основу співробітництва України та Європейського Союзу. Окремо розглядаються зобов.язання нашої держави у соціальній сфері згідно з Угодою про ...
948162
  Влялько І.В. Особливості гармонізації законодавства України із законодавством Євросоюзу в сфері державних закупівель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 51-56


  Статтю присвячено дослідженню особливостей правового регулювання державних закупівель в майбутній Угоді про асоціацію між ЄС та Україною. Проаналізовано засади правового регулювання закупівель на основі проекту Угоди та етапи і особливості гармонізації ...
948163
  Сиротюк К. Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В даній статті розглядається специфіка гендерної соціалізації підлітків в сучасному суспільстві. Описуються основні соціалізуючи фактори, які обумовлюють власне соціалізацію особистості. Також піднімаються питання щодо гендерної ідентифікації та ...
948164
  Гаськевич В.Г. Особливості генези та географії грунтів Надсянської рівнини / В.Г. Гаськевич, А.З. Луцишин, Н.М. Батюк // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 99-111 : рис., табл. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
948165
  Мельник Ю.В. Особливості генезису і структури еолово-гідрогенних ландшафтних комплексів Солоноозерної ділянки Чорноморського біосферного заповідника // Проблеми гірського ландшафтознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 2. – С. 17-20. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2313-1950
948166
  Виноградов О. Особливості географічного простору в романі Ж. Перека "W або спогад дитинства" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1. – С.177-185


  У статті розглядаються питання взаємопов’язаності будови географічного простору роману Ж.Перека “W або спогад дитинства” з його проблематикою. Розкриваються інтертекстуальні аспекти топографії роману, а також ідеї порожнечі та децентралізації, які ...
948167
  Звягіна М.С. Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів / М.С. Звягіна, Д.М. Мельник, Я.М. Костецька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 12-15 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
948168
   Особливості геологічної будови та газоносності Кегичівського газоконденсатного родовища / А.В. Загороднов, М.В. Шелякіна, О.О. Смирнов, С.В. Гординський // Питання розвитку газової промисловості України : науково-виробничий збірник / Публічне акціонерне т-во "Укргазвидобування" ; Укр. н.-д. ін-т природних газів УкрНДІгаз ; редкол.: С.В. Кривуля, А.І. Лур"є, А.П. Мельник [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 44. – С. 19-35
948169
  Лівенцева Г.А. Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 35-44 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
948170
  Павельчук Є.М. Особливості гідрологічного і гідрохімічного режиму річок Житомирського Полісся в умовах зміни клімату. : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Павельчук Євген Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
948171
  Шерстюк Н.П. Особливості гідрохімічних процесів у техногенних та природних водних об"єктах Кривбасу / Шерстюк Н.П., Хільчевський В.К. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2012. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-258. – ISBN 978-966-2607-29-1
948172
  Сергієнко О.П. Особливості глобалізації країн Північної Африки та Близького Сходу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
948173
  Кін О.М. Особливості громадської діяльності студентської молоді вищих навчальних закладів України на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 55. – C. 233-243. – ISBN 978-966-97496-9-7. – ISSN 2312-2471


  Перша громада була заснована у Києві у 1861 р., до складу якої ввійшли В.Антонович, П. Житецький, К. Михальчук, Т. Рильський. Так, 16 жовтня 1905 р. студентські збори в Київському університеті ухвалили домагатися заснування в університеті чотирьох ...
948174
  Довбищенко Ф. Особливості давньогрецьких фразеологізмів із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія" (структурно-семантичний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 432-440


  Статтю присвячено дослідженню семагнтичної структури фразеологізмів давньогрецкої мови із семантичними сегментами "мореплавство" і "міфологія". Виокремлюються, зокрема, їх денотативне, сигніфікативне та конотативне значення.
948175
  Федоренко Я.А. Особливості демографічної ситуації в українському селі в нових економічних реаліях кінця XX - початку XXI століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 26. – С. 136-143. – (Серія : Історичні науки ; вип. 10)
948176
  Осьмак Н.Д. Особливості демонологічних образів у циклі "Зрада" Володимира Свідзінського / Н.Д. Осьмак, Я.В. Дияк // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 190-193. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
948177
  Кошіль Г. Особливості дерев"яного храмобудування на Волині в др. пол. XVI - XVII ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 65-66
948178
  Войцеховська І.М. Особливості державного нагляду за перестраховою діяльністю // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 125-131. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (41)). – ISSN 2307-9061
948179
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
948180
  Міхеєнко Т.В. Особливості державного регулювання економіки депресивних регіонів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 32-37. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
948181
  Ткаленко Н.В. Особливості державного регулювання процесів формування / Н.В. Ткаленко, Ю.Д. Юрченко // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 20-31. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
948182
  Василиха Н.В. Особливості державного регулювання розвитку ринку туристичних послуг // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 188-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
948183
  Корнєєв М.В. Особливості державного регулювання сегментів фінансового ринку // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 130-139. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
948184
  Войтик О. Особливості державного управління регіональним розвитком: теоретичні аспекти // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 21-26. – ISSN 2414-4436
948185
  Кучин С.П. Особливості державної політики в сфері культури та освіти (соціально-економічний аспект) // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 40-48
948186
  Фесенко А.М. Особливості державної політики щодо українського православ"я в період Директорії УНР // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 184-186
948187
  Драгомерецький В.С. Особливості державної служби в радянський період // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 129-132
948188
  Лікарчук Н.В. Особливості державної території // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 101-104
948189
  Михайлюк Ю.М. Особливості державотворчих процесів на Середній Наддніпрянщині в період діяльності черкаського і канівського старости Остафія Дашкевича // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 38-45. – (Серія "Історичні науки")


  Історики-дослідники козацтва: М. Грушевський, В. Антонович, М. Максимович, М. Костомаров, М. Довнар-Запольський та ін.
948190
  Шевченко О. Особливості дескрипції дієслова як частини мови в іранській лінвістиці XIX-XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 310-320


  У статті розглядається процес формування поглядів на дієслово як частину мови в іранській лінгвістиці XIX-XX ст. XIX століття характеризується догматичним і ненауковим підходом до вивчення граматики перської мови, яке відбувалось за багатовіковою ...
948191
  Гудзь Ю.Ф. Особливості диверсифікації і виробництва харчових підприємств в умовах торговельних війн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 40-48. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто сукупність наукових поглядів і теоретичних концепцій щодо особливостей диверсифікації виробництва харчових продуктів. Проаналізовано підходи щодо удосконалення та поглиблення змісту диверсифікації, виходячи з особливостей сучасних ...
948192
  Бровко О. Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 139-141
948193
  Миколаєнко Н.М. Особливості дитячої літератури в радянський період // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 511-514. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
948194
  Абрамов В.І. Особливості діагностики духовного потенціалу армії та флоту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 44-54. – ISBN 966-628-197-5
948195
  Дзюбко Л.В. Особливості діагностики мотиваційної сфери / Л.В. Дзюбко, Л.І. Гриценок // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 38-49
948196
  Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
948197
  Чепіга І. Особливості ділових пам"яток XVII - XVIII ст. Лівобережжя // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 313-316. – ISBN 966-7865-75-4
948198
  Чередник Л. Особливості діловодства XVIII-XIX століть: історико-лінгвістичний аналіз // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 7 (252). – С. 38-42. – ISSN 2076-9326


  У статті досліджено документацію, структуру діловодних актів XVIII—XIX століття. На прикладі матеріалів Державного архіву Полтавської області проаналізовано лінгвістичні особливості окремих видів документів, простежено їхню ґенезу від доби Гетьманщини ...
948199
  Яншина А.М. Особливості діяльності інтеграційних об"єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініціатив // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 67-70. – Бібліогр.: 26 назв
948200
  Костюк В.А. Особливості діяльності національної депозитарної системи України / В.А. Костюк, І.С. Сьомка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 230-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито особливості діяльності національної депозитарної системи України. Наведено пропозицій щодо її вдосконалення. Раскрыты особенности деятельности национальной депозитарной системы Украины. Приведены предложения по ее совершенствованию. The ...
948201
  Сливенко В.А. Особливості діяльності органів прокуратури УСРР у контексті проведення хлібозаготовельних кампаній 19271929 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 42-44. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
948202
  Яценко Г.М. Особливості діяльності редактора форматних проектів (на матеріалі талант-шоу "МайстерШеф" телеканалу СТБ) // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 492-494
948203
  Безносюк О.О. Особливості діяльності та функції навчальних закладів системи професійно-технічної освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 228-235
948204
  Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 200-207. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
948205
  Москаленко Г.В. Особливості діяльності уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо реалізації парламентського контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 59-63
948206
  Шоробура М.І. Особливості договірної теорії походження держави у Т. Гоббса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
948207
  Брух О. Особливості дорадницької діяльності у Львівській області / О. Брух, І. Бернацька, Т. Гошко // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 82-89 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2313-3627
948208
  Луканець І.М. Особливості дослідження системи знань у методології науки // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 62
948209
  Соколовський О.Л. Особливості еволюції антитринітарного руху в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 182-184
948210
  Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державах - членах ЄС в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
948211
  Мацієвич Т.О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1993-0259
948212
  Мусієздов О.О. Особливості екологічної свідомості населення України / О.О. Мусієздов, Д.О. Лісовенко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 129-133 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1992-4224
948213
  Сербіна Т.Г. Особливості експресивного синтаксису поезій Т. Шевченка // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 67-73. – ISBN 978-966-7359-72-0
948214
  Мартинюк Г.Ф. Особливості електронного урядування в польщі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 50-51. – ISSN 2306-6806
948215
  Руденко А. Особливості електронної освіти в Україні // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 200-201


  Розглянуто сутність електронної освіти, необхідність її впровадження у повсякденне життя. Акцентується увага на популяризації масових онлайн-курсів у світі і в Україні.
948216
  Марчак Т.А. Особливості епічних творів Гната Михайличенка // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 102-105. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
948217
   Особливості еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 51-54. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку функціональної активності клітин еритроїдної ланки кровотворення пацієнтів при ХМЛ у разі терапії інгібіторами тирозинкіназ (ІТК) першого та другого покоління. У зразках кісткового мозку пацієнтів зі стійкістю до терапії ІТК виявлено ...
948218
  Пацай Т. Особливості етнографічних студій в НТШ у міжвоєнний період (на основі протоколів засідань Етнографічної комісії) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 294-299. – ISSN 1028-5091
948219
  Ровенчак О.А. Особливості етнокультурної ідентифікації українців в США / О.А. Ровенчак, В.В. Володько // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Венгер Н.В., Висоцький О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 1 (141). – С. 12-21. – ISSN 2077-1800
948220
  Вандишев В.М. Особливості європейської духовності і науки доби Реформації // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 63-72
948221
  Соколовська Ю.С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 178-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
948222
  Кузьма Н. Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця XIX-початку XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 323-330. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
948223
  Ковальчук Г.Р. Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
948224
  Оксіюк О.Г. Особливості забезпечення захисту інформації в системах управління навчанням // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 210-213
948225
  Присяжнюк М.М. Особливості забезпечення кібербезпеки / М.М. Присяжнюк, Є.І. Цифра // Реєстрація, зберігання і обробка даних : науково-технічний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації Нац. акад. наук України ; редкол.: Петров В.В., Додонов О.Г., Крючин А.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 19, № 2. – С. 61-68. – ISSN 1560-9189
948226
  Гребенюк М. Особливості забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах мусульманського світу: організаційно-правовий аспект / М. Гребенюк, А. Тимофеєв // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 56-61
948227
  Синиця О. Особливості законодавчого регулювання видачі залізничних концесій в Російській Імперії у другій половині XIX ст. // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – C. 116-118
948228
  Грабовська О. Особливості законодавчого регулювання процесуального порядку отримання доказів, проведення інших процесуальних дій, пов"язаних із доказуванням, на території інших держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-47. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються положення чинних міжнародних договорів та національного законодавства України, розкривається процесуальний порядок надання судам міждержавної правової допомоги в сфері доказування у цивільних справах. В статье анализируются ...
948229
  Іванова Ю. Особливості запровадження електронного навчання при вивченні математичних дисциплін в аграрному університеті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 58-63. – ISSN 2078-1016
948230
  Юхимець Р.С. Особливості запровадження тарифної моделі "вхід-вихід" на ринку природного газу України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1, січень - березень. – С. 128-145. – ISSN 1605-7988
948231
  Предборський В.А. Особливості засобів тінізаційного домінування у пострадянському соціально-економічному просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 7-11
948232
  Зорій О.М. Особливості застосування аутсорсингу / О.М. Зорій, Т.В. Коваленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 18-28. – ISSN 1993-0259
948233
  Македон І.В. Особливості застосування виборчих технологій в країнах демократичного транзиту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 318-329
948234
  Літинський В.О. Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання / В.О. Літинський, С.С. Перій, В Сухоруков // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
948235
  Татаров О. Особливості застосування деяких нових інститутів кримінального процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932


  Проаналізовано діяльність органів кримінальної юстиції в умовах реаліза-ції положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Висвітлено позитивні тенденції та зосереджено увагу на деяких проблемах правозастосовної практики, що потребують ...
948236
  Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 130-132
948237
  Заєць О. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-51. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемним питанням діяльності суб"єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. Статью посвящено проблемным вопросам деятельности субъектов хозяйствования, которые являются исполнителями работ по ...
948238
  Заєць О. Особливості застосування законодавства України у землевпорядній практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 42-45. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено проблемним питанням діяльності суб"єктів господарювання, що є виконавцями робіт із землеустрою. The Article is about problem issues of land management organizations activity.
948239
  Кузьменко В.А. Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві зарубіжних країн // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 57-62. – ISSN 2220-1394
948240
  Ростовцев С.С. Особливості застосування комплексу інтернет-маркетингу в організації обслуговування користувачів бібліотек // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 130-134. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
948241
  Трепачко Д. Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях повинних повідомлень ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 351-352
948242
  Киян В.Я. Особливості застосування контрактної форми трудового договору з науково-педагогічними працівниками // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 44-48. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
948243
  Михальська О. Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 31-35. – ISSN 1605-2005
948244
  Голуб П.С. Особливості застосування методів для пошуків максимально насичених газом сланцевих товщ / П.С. Голуб, А.М. Гожа, В.В. Мельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-32 : рис. – Бібліогр.: с. 32. – ISSN 0367-4290
948245
  Харченко Л.П. Особливості застосування невербальних засобів ділового спілкування // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 58-66. – ISSN 1817-3764
948246
  Сірий С.В. Особливості застосування педагогічних технологій правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України / С.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 2 (33). – С. 131-135


  В статті визначається структура технології правового виховання військовослужбовців Збройних Сил України та окреслюється зміст її основних компонентів.
948247
  Козловський А.Т. Особливості застосування порівняльного підходу для оцінки вартості підприємств сфери реалізації нафтопродуктів // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 103-108
948248
  Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 77-81
948249
  Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
948250
  Пендерецький О.В. Особливості збалансованого розвитку промислового туризму (на прикладі Карпатського регіону) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 90-98. – ISSN 2308-135X
948251
  Расщупкіна Особливості збереження конотативного значення англійських метафор при перекладі на українську мову / Расщупкіна, М.-Є // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 56-57
948252
  Василюк О.П. Особливості збереження спогадів про травматичні події в автобіографічній пам"яті // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 29-39. – ISSN 2227-1376
948253
  Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 43-47
948254
  Іллічов Ю.Г. Особливості зберігання колекції зернофуражних культур / Ю.Г. Іллічов, О.Ю. Роговий // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 70-71. – ISBN 978-966-924-274-7
948255
  Завгородній Ю. Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 79-85
948256
  Токар-Остапенко Особливості здійснення громадського контролю за доброчесністю та запобігання конфлікту інтересів на публічній службі // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 39-45. – ISSN 2306-5664


  Відзначено, що найпоширенішими ризиками корупції в системі державної служби є недоброчесність державних службовців та виникнення конфлікту інтересів. Проаналізовано роль інститутів громадянського суспільства у сфері запобігання та протидії корупції на ...
948257
  Харитонова Т.Є. Особливості здійснення земельного сервітуту на певних категоріях земель // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 82-86. – ISBN 978-966-7957-20-9
948258
  Мусій Я.М. Особливості злиття на поглинання у банківському секторі ЄС: висновки для України // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 223-229. – ISSN 1993-0259
948259
  Рокитянський А.Б. Особливості змін мікробних ценозів чорнозему опідзоленого під дією дворічного застосування гербіцидів різного класу небезпечності // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2016. – Вип. 85. – С. 130-136 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0587-2596
948260
   Особливості змін показників вищої нервової діяльності на стресовий вплив у попередньо гамма-опромінених щурів / М.В. Шелковський, О.Г. Ракочі, В.В. Варецький, В.В. Крушінський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – Т. 14, № 4. – С. 384-387. – ISSN 1818-331Х
948261
   Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентгенового випромінювання / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, С.М. Науменко, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, Д.В. Калініченко, П.О. Теселько, П.П. Когутюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 12. – С. 1695-1700. – ISSN 1024-1809
948262
  Браславський К. Особливості змісту і громадянської культури вчителя // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 137-139
948263
  Бетко І. Особливості змісту і форми Саду божественних пісень як цілісного релігійно-містичного твору. Дальший розвиток української релігійно-філософської поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 41-46. – ISSN 0280-6336
948264
  Квасницька Р.С. Особливості змісту категорії "потенціал" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 85-92. – ISSN 2308-6912


  Ринкове середовище, у якому на сьогодні функціонують інститути фінансового ринку, протягом останніх років істотно змінюється: постійно зростає ступінь його невизначеності, з’являються невраховані чинники ризику. Адаптація інститутів фінансового ринку ...
948265
  Діденко О. Особливості змісту сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету / О. Діденко, О. Залюбівська // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 53-61. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено авторське бачення сучасного риторичного ідеалу викладача технічного університету, яке сформоване на основі аналізу риторичних і педагогічних концепцій ідеалу й академічного красномовства видатних представників вітчизняної ...
948266
  Романюк І. Особливості змісту та реалізації права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 102-106. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються особливості складу правомочностей, що входять до змісту права особи на власні персональні дані, а також висвітлюються проблеми, що виникають при реалізації даного суб"єктивного права, можливі випадки його обмеження та забезпечення ...
948267
  Воронова І.В. Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 34-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовано особливості класичних університетів; висвітлено досвід роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; встановлено визначальні критерії освіти на юридичному факультеті та перспективні ...
948268
  Бойніцький В.В. Особливості зображення магії у романі Дж.Р.Р. Толкієна "Володар кілець": типологія та нео-міфологічність // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 17-22. – ISBN 966-581-148-7
948269
  Гура А.О. Особливості зовнішньоторговельної політики України в сучасних умовах // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 243-249. – (Економіка ; вип. 13)
948270
  Макаренко Н.Ю. Особливості і перспективи етнічної структури Донецької області // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 54-57. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
948271
  Леонець В.В. Особливості і перспективи розвитку природоохоронного землекористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 321-327. – ISSN 1993-6788
948272
  Івченко Т.В. Особливості і тенденції розвитку професійно-технічної освіти в Україні в 40-50-х роках XX століття // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 234-246. – ISSN 2227-2844
948273
  Притула Х.М. Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 162-170. – ISSN 1562-0905
948274
   Особливості ідентичності окремих мовних і національних груп // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 3/4 (161/162). – С. 84-104
948275
  Полек Особливості ідентичності сільських мігрантів у пострадянській Україні / Полек, (Момот) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 ( 353), січень - лютий. – С. 70-75. – ISSN 0130-6936
948276
  Сорока Н.Є. Особливості імплементації актів вторинного права ЄС з авторського права та суміжних прав у національні законодавства держав-членів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2014. – № 8 (167). – С. 36-41
948277
  Поліщук В.С. Особливості імплементації принципів нового державного менеджменту у країнах континентальної Європи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 76-82. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
948278
  Задоя К.П. Особливості імплементації у кримінальне законодавство України положень Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 7-11
948279
  Явкін В.Г. Особливості інвестиційних процесів у формуванні сільського туризму в Карпатах / В.Г. Явкін, К.В. Владійчук, Ф.О. Бухтіярова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 72-79 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
948280
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
948281
  Гунько В.І. Особливості інвестиційної привабливості національної економіки України // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет, банківської справи Національного, банку України. – Київ, 2013. – № 3 (18). – С. 71-74. – ISSN 2221-755X
948282
  Жигиреєва В.С. Особливості індивідуальних чинників співзалежності та адаптивних стратегій у жінок-працівників Державної служби зайнятості України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 3 (36). – С. 38-41
948283
  Тищенко Л. Особливості інклюзивної освіти студентів з обмеженими функціональними можливостями як чинник соціалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються підходи до спеціального навчання осіб з обмеженими функціональними можливостями та вадами розвитку. The paper examines approaches to special education of persons with limited functionality and defects.
948284
  Лейфура М.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 88-94. – ISSN 2226-8820
948285
  Гавриш О.А. Особливості інноваційного розвитку космічної галузі України на початку ХХ ст. / О.А. Гавриш, С.В. Войтко, Ю.В. Бухун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 34-46 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
948286
  Зуб С.В. Особливості інноваційної політики Словацької Республіки у сфері вищої освіти і науки // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 404-417. – ISSN 2218-5348
948287
  Крицкалюк Н.І. Особливості інституалізації громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 31-33
948288
  Філіпенко Д. Особливості інституційного механізму діяльності Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 146-147
948289
  Петренко К. Особливості інституційної спроможності громадських об"єднань в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2015. – № 4 (78), липень - серпень. – С. 376-388
948290
  Кузьмук О.М. Особливості інституціоналізації споживацької поведінки в українському суспільстві // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 68-71. – ISSN 2077-1800
948291
  Авраменко О. Особливості інтеграції українського актуального мистецтва в європейський мистецький простір (досвід участі у Венеційській бієнале 2001-2007 років) // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 25-39. – ISBN 978-966-8911-9
948292
  Пархоменко Н. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-74. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В умовах глобалізації відбувається інтенсифікація відносин між різними державами, формується спільний ринок капіталів, технологій і товарів. У цих умовах з"явився сегмент ринку робочої сили, в якому надзвичайно важливу роль відіграє інтелектуальна ...
948293
  Лазер Т.В. Особливості інтерпретації комічного у праці Луїджі Піранделло "L"Umorismo" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 137-147. – ISSN 2413-5593
948294
  Степаненко З.О. Особливості інформаційних програм світового телебачення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 439-492
948295
  Борщ М.О. Особливості інформаційних систем бухгалтерського обліку в країнах Європи: Німеччина // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 30 лист. 2016 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т ; Батум. держ. ун-т ім. Шота Руставелі [та ін.]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – С. 27-28. – ISBN 978-966-7496-87-6
948296
  Амеліна С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 94-100. – ISSN 1682-2366


  Розвиток дослідницьких університетів в Україні продемонстровано на прикладі Національного університету біоресурсів та природокористування.
948297
  Троян С.С. Особливості історичної пам"яті у країнах Центрально-Східної Європи // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 211-218. – ISBN 978-966-8809-92-7
948298
  Дуднік О.Я. Особливості й визначальні чинники зовнішньої політики Республіки Узбекистан у взаємовідносинах із Заходом // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 235-245. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
948299
  Коцан Н. Особливості й тенденції функціонування готельної індустрії Туреччини / Н. Коцан, Ю. Пасевич // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 37-42. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
948300
  Якушик С.І. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів / С.І. Якушик, А.Ф. Клян // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 247-251


  Клян А.Ф. - студентка ІМВ КНУТШ.
948301
  Рогальська-Якубова Особливості картини світу головної героїні повісті О. Кобилянської "Людина" // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 393-397. – ISBN 978-966-927-169-3
948302
  Ткачук О. Особливості квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна в умовах змін клімату // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Присвячено 100-літтю Івана Петровича Білоконя. – С. 37-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічного дослідження квітування сортових троянд колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна. Проведено порівняльний аналіз особливостей квітування троянд у різні періоди з огляду на сучасні погодно-кліматичні ...
948303
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
948304
  Аветисян А.І. Особливості класифікації мистецтв у творчості В. Підмогильного // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 374-376
948305
  Севастьянов Р.В. Особливості класифікації синергетичних ефектів // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-127. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
948306
  Крохмальний Р. Особливості когерентності мистецького слова: фольклорний аспект // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 17-24. – ISSN 2225-5095
948307
  Крижановська М.В. Особливості когнітивних процесів у сімейній адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" (на матеріалі сучасної італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 239-247


  Статтю присвячено аналізу дослідженню особливостей когнітивних процесів в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору. Отримані дані свідчать про існування таких особливостей когнітивних ...
948308
  Дембицька Н.М. Особливості когнітивного компоненту економічної культури підлітків // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 19-24. – ISBN 978-966-189-359-6
948309
  Лопатюк Н. Особливості когнітивного підходу до вивчення якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – C/ 272-275. – ISBN 966-7825-79-5
948310
  Крижко О.А. Особливості когнітивної основи термінів-зоонімів у семасіологічному та ономасіологічному аспектах // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород, 2010. – Вип. 8. – С. 275-285. – ISBN 978-966-8904-46-2
948311
  Ортач Х.С. Особливості кольорової гами та мотивів однотонних тканин кіркітлі області Мерсін // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 191-202


  Частина тюркських спільнот, які проживали у Центральній Азії, з різних причин покинувши регіони свого колишнього поселення, мігрувала до інших областей та регіонів. Тоді як одна з груп розташувалася у Анатолії, інша, вирушивши з півночі, досягла ...
948312
  Заікін А.В. Особливості комп"ютерної підтримки змагань з пауерліфтингу / А.В. Заікін, В.Д. Воронецький, Н.І. Судак // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 140-141
948313
  Шумінська Н.В. Особливості комплектування Галицької Армії старшинським складом // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2014. – Вип. 21. – С. 54-66
948314
  Борисенко Н.М. Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано своєрідність композиції роману М. Матіос "Солодка Даруся". Окреслено принципи дзеркальної побудови твору. The article analysis the peculiarities o f composition o f M. Matios"novel "Sweet Darusya". The principles o f mirror ...
948315
  Бєлавін С.П. Особливості комунікативного профілю молоді в полінаціональному соціально-політичному просторі // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 205-213
948316
  Каптюрова В.В. Особливості комунікації в англійському, російському та українському просторі соціальних мереж // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 63-72


  У статті аналізуються тенденції у комунікації англо-, російсько-, та україномовних користувачів соціальних мереж Facebook та ВКонтакте. Особлива увага приділяється таким особливостям спілкування в цьому середовищи, як деперсоналізація автора, ...
948317
  Архелюк В.В. Особливості комунікації в мережі інтернет // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 573-579. – ISBN 966-581-388-9
948318
  Щерба Г. Особливості комунікації вільного часу сучасної української молоді
948319
  Мацибок_Стародуб Особливості комунікації державних і недержавних етносів у ранній прозі Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 142-149


  У статті досліджуються особливості культурної взаємодії між двома етносами, один із яких перебуває в підлеглому становищі стосовно іншого, оскільки не має власної держави. На матеріалі циклу ранніх повістей Ірини Вільде розглянуто умови й способи ...
948320
  Сабірова А.Е. Особливості комунікаційної політики страхової компанії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 312-321
948321
  Шиянова Г.В. Особливості консервації та реставрації археологічної кераміки // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 3 (16) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 82-89. – ISSN 2227-4952
948322
  Росстальна О. Особливості конструювання жіночих образів у збірці оповідань Томаса Гарді "Група шляхетних дам" // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 12-18. – ISSN 2307-2261
948323
  Колодін Д. Особливості конструювання закону, що встановлює кримінальну відповідальність за фальсифікацією виборчої документації, в Україні та деяких країнах Європейського Союзу // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 78-83
948324
  Закоморна А.М. Особливості контентного наповнення фахового видання "Журналіст України" концептом правових засад діяльності ЗМІ // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 513-514
948325
  Харук Г.Г. Особливості контенту у конвергентній журналістиці (на прикладі матеріалів Української служби радіо "Свобода") // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 475-477
948326
  Ярликова О. Особливості контролю радянських друкованих ЗМІ в Україні в 1953-1964 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 361-364. – ISBN 978-966-171-795-3
948327
  Константінова В. Особливості конфесійного життя південноукраїнського "міського простору" 1861-1904 років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 377-384. – ISBN 966-7379-92-11
948328
  Бєльська Т.В. Особливості конфліктів і способів їх урегулювання в сучасному світі / Т.В. Бєльська, О.К. Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
948329
  Геровська Н.А. Особливості конфліктного політичного дискурсу під кутом зору його перекладу (на матеріалі українських та іспанських повідомлень про ізраїльсько -ліванський конфлікт) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 51-55
948330
  Калінін В.Ю. Особливості концептуальних підходів до визначення поняття світ-система // II Національний політологічний конвент МАСПН (Україна) : (Укр. від-ня Міжнар. асоц. студентів політ. науки), 15-16 берез. 2012 р. / Міжнародна асоціація студентів політичної науки (МАСПН). Українське відділення. Національний політологічний конвент. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 99-100
948331
  Цвих В.Ф. Особливості концепції і сучасної парадигми захисної функції профспілок // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 73-87. – ISBN 966-628-197-5
948332
  Колотілова Н.А. Особливості концепції риторики Б. Ламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості риторики в трактаті Б. Ламі. Встановлено, що в його концепції риторика витлумачується як мистецтво переконання, пов"язана з логікою не лише на рівні топіки, але й на рівні вихідних понять - риторичні фігури та способи ...
948333
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
948334
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Додатки: л. 195-206. – Бібліогр.: л. 177-194
948335
  Лісоколенко Т.В. Особливості кордоцентризму доби українського романтизму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
948336
  Лобань О.О. Особливості корпоративної власності // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 88-92. – ISSN 2415-8089


  У статті проаналізовані погляди зарубіжних та вітчизняних науковців щодо поняття "корпоративна власність". Визначена особливість корпоративної власності як системи відносин між акціонерним товариством і його засновниками (акціонерами), а також порядок ...
948337
  Курок І.С. Особливості креативних процесів у постнекласичній науці // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 72-74
948338
  Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 34-39
948339
  Кущаєва Л. Особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 69-74. – ISSN 2308-9636


  У статті розглядаються особливості кредитної спілки як юридичної особи приватного права.
948340
  Скрипник Г.О. Особливості кредитування малого та середнього бізнесу в аграрній сфері // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 47-53. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто сучасні тенденції та особливості кредитування малих і середніх сільськогосподарських підприємств за рахунок комерційних банків. Запропоновано для розширення обсягів кредитування розвивати нові фінансові інституції - кредитні спілки, які ...
948341
  Ключник Р.М. Особливості кризової комунікації в умовах глобалізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 257-265
948342
  Тубелець О. Особливості кримінально-правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 - березня 2014 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 91-102. – ISSN 2308-9636
948343
  Оленіна Я.Г. Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 382-386
948344
  Богуш О. Особливості культурного життя польських студентів у 50-х - 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-793-9
948345
  Ткач А.О. Особливості латиноамериканської національної ідентичності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 338-345
948346
  Рижикова М.Д. Особливості лаудації в англомовних ювілейних промовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 308-317


  У статті здійснено лінгвістичний аналіз ювілейної промови як жанру лаудативного дискурсу, описано дискурсивні та прагматичні особливості таких промов. Розглянуто мовні (лексичні, морфологічні, синтаксичні, риторичні) засоби висловлення похвали в ...
948347
  Вороніна К.Ю. Особливості легітимації політичного режиму в країнах четвертої хвилі демократизації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 258-267
948348
  Мартин М. Особливості лексики караїмських дарчих написів на прикладі парохета з бахчисарайської кенаси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 535-538. – ISBN 966-7379-70-1
948349
  Сисоєва Є.С. Особливості лексикографічної репрезентації оцінного значення англійських антропонімів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 103-111. – ISSN 2075-4205
948350
  Лазер-Паньків Особливості лексичної репрезентації концепту [тест давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 36-42


  У статті представлено результати дослідження особливостей лексичної репрезентації крнцепту [текст давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові. На основі семантичного аналізу лексем-репрезентантів концепту [текст давньогрецькою мовою] характеризуються ...
948351
  Батажок С.Г. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів / С.Г. Батажок, О.О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 70-75
948352
  Андрійченко Ю.В. Особливості лінгвістичного сексизму в іспанських жартах, загадках, прислів"ях // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 118-122
948353
  Мельнишина Т.П. Особливості літературно-критичної теорії Т.С. Еліота // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 143-146. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
948354
  Лавренов Д.А. Особливості лобізму в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Лавренов Данило Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 169-187
948355
  Левенець С.В. Особливості лобіювання корпоративних інтересів в українських органах державної влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 395-408
948356
  Тимченко М.М. Особливості логістичного менеджменту в міжнародних компаніях // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 328-329. – ISBN 978-617-7069-02-6
948357
  Дубков М.В. Особливості локальних теплових процесів у регіоні Дніпровсько-Донецької западини : XV Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти", 10-13 травня 2016 р., Київ // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 2 (58). – С. 43-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1684-2189


  Щорічну конференцію з геоінформатики втретє проведено у стінах КНУ імені Тараса Шевченка. На урочистому відкритті конференції до присутніх звернувся В. А. Михайлов - директор навчально-наукового інституту "Інститут геології" КНУ імені Тараса Шевченка, ...
948358
  Бєлікова Н.О. Особливості магістерської підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у зарубіжних країнах // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 91-112. – ISSN 2219-438X


  Висвітлено особливості професійної підготовки магістрів з фізичної терапії в зарубіжних країнах; проаналізовано різноманітність структури вищої освіти в галузі фізіотерапії в межах національних систем освіти.
948359
   Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій; Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 2. – C. 247-258. – ISSN 1816-5230
948360
  Литвиненко Н.В. Особливості маркетингової моделі розвитку та управління в освіті // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 135-139. – ISSN 2077-1800
948361
  Петленко Ю.В. Особливості маркетингу військових технологій / Ю.В. Петленко, Б.П. Щеглюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
948362
  Бех К.А. Особливості маркетингу ТНК в КНР в умовах глокалізації // Матеріали міжнародної конференції "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспектви України" : 30 червня 2016 р., м. Київ / "Мега-тренди світового розвитку та економічні перспективи України", міжнар. конф. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 125-126
948363
  Джалілова О.М. Особливості мас-медіа як системного засобу комунікації (Н. Луман) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 42-44
948364
  Горенко Л. Особливості менеджменту в сфері культури: українознавчий підхід // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 133-143
948365
  Кудінова І.П. Особливості менеджменту сільського зеленого туризму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 215-220. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто особливості менеджменту сільського зеленого туризму. Виділено чинники управління сільським зеленим туризмом. Запропоновано специфічні стратегії, які дозволять збільшити позитивні економічні ефекти від організації відпочинку на сільських ...
948366
  Боєва Е.В. Особливості метафоризації ключових слів у романі Уласа Самчука "Марія" / Е.В. Боєва, В.В. Комад // Південь України у вітчизняній та європейській історії : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури, НАН України, Ін-т історії України [та ін.] ; [редкол.: Цубенко В.Л. (голов. ред.) та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 403-407. – ISBN 978-966-927-169-3
948367
  Чендей Н. Особливості метафоричної картини світу в поезії Дж.Г. Байрона та її українських перекладах // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 161-66. – ISSN 2078-340X
948368
  Канцедал Н.А. Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 29-33. – ISSN 2307-9878
948369
  Петрук Т.І. Особливості методики калькулювання собівартості освітніх послуг у приватних навчальних закладах // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 447-452. – ISSN 1993-0259
948370
  Митник М.М. Особливості методики наувчання майбутніх фахівців сфери туризму професійної презентації французькою мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 134-139. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
948371
  Білоткач І.А. Особливості методичних підходів до оцінки ефективності розвитку ринку органічного агровиробництва // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 13, липень. – C. 25-30. – ISSN 2306-6814
948372
  Чепурна О.В. Особливості методичної роботи над англомовними юридичними текстами у процесі перекладу // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 321-325. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Розглянуто лексичні, граматичні, лінгвокультурні особливості англомовного юридичного тексту у процесі методичної роботи над перекладом українсько мовою.
948373
  Цвібель А.О. Особливості методологічних принципів прагматизму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 216-219. – ISSN 2076-1554
948374
  Лиховицький Я.О. Особливості механізму корупційної злочинної поведінки працівників державної кримінально-виконавчої служби України // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 119-130. – ISSN 2304-4556
948375
  Касьянова М.М. Особливості міграційних процесів до країн Східної Європи (1991–2013 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 289-293. – ISSN 2076-1554
948376
  Герасименко Г.В. Особливості міжнародного досвіду вимірювання людського розвитку на субнаціональному рівні. // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (29). – С. 11-23. – ISSN 2072-9480
948377
  Бех М.С. Особливості міжнародного кредитування: Міжнародний валютний фонд і Україна // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 197-203. – ISSN 2305-7491
948378
  Філіпенко А.С. Особливості міжнародного регулювання торгівлі послугами // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-11. – ISSN 1729-7036
948379
  Юрченко С.О. Особливості міжнародної міграції населення в Європі на сучасному етапі / С.О. Юрченко, О.Є. Юрченко, К.А. Воркуєва // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2. – С. 61-69. – ISSN 2222-0712
948380
  Єсінова Н.І. Особливості міжнародної трудової міграції в Україні в сучасних умовах / Н.І. Єсінова, А.І. Карауш, О.В. Нікітіна // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)
948381
  Воронов С.О. Особливості міжнародної фінансової інтеграції України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 148-149
948382
  Ларіна О. Особливості міжтекстової взаємодії у романі Мо Яня "Країна вина" / О. Ларіна, Н. Ісаєва // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 92-103


  У статті розглянуто такі способи міжтестової взаємодії, як інтертекстуальність та метатекстуальність, як основні прийоми архітектоніки роману Мо Яня «Країна вина». Визначено форми вираження інтертекстуальності та метатекстуальності, їх специфіку та ...
948383
  Шестопалов В.М. Особливості мікроелементного складу мінеральних вод Сакського родовища Криму / В.М. Шестопалов, А.Ю. Моісеєв, Н.П. Моісеєва // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 77-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
948384
  Пуряєва Н. Особливості мови першого українського молитовника // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (62). – С. 27-39. – ISSN 1682-3540


  "Проведений аналіз мови «Молитовника для руського народу» І. Пулюя (Відень, 1871) дає змогу зробити висновки про прагнення перекладача втілити концепцію нової української літературної мови, яка б органічно поєднувала її два регіональні варіанти — ...
948385
  Акімова Н.В. Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-07-7
948386
  Синельников Р.Ю. Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв"язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 279-280
948387
  Пєшкова Т.В. Особливості мовленнєвого впливу у діловій німецькомовній комунікації // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 269-272. – ISBN 978-617-7132-02-07
948388
  Малікова О.В. Особливості мовної реалізації метапрагматики адресата у текстах експериментальної теологічної прози // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 391-396


  У статті розглядаються особливості мовної реалізації прагматики адресата у теологічних текстах. В статье рассматриваються особенности реализации прагматики адресата в теологических текстах. The article considers peculiarities of realization of ...
948389
  Михайловська Ю.М. Особливості мовної свідомості українців та англійців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 50-51
948390
  Сиротенко В. Особливості мовностилістичного аналізу тексту дитячих оповідань Михайла Коцюбинського // Лінгводидактика : теорія, методика, досвід : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбаський держ. пед. ун-т.". – Слов"янськ, 2013. – Вип. 3. – С. 119-127
948391
  Дюжева К. Особливості моделювання лонгрідів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 2 (247). – С. 15-17. – ISSN 2076-9326


  Стаття має на меті науково-практичну реалізацію спроби узагальнити принципи моделювання світу та простору в новітній веб-формі лонгріда. Проаналізовано останні дослідження та публікації за темою; приділено увагу аспектам конкретизації теоретичних засад ...
948392
  Рибальченко С. Особливості моделювання неоднорідного страхового портфеля // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12, ч. 2. – С. 311-314. – ISSN 1993-0259
948393
  Повар М.Г. Особливості моделювання рецепторів вибору та вчинку ліричного героя // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 40-44. – ISSN 978-966-551-401-5
948394
  Ситар Г. Особливості моделювання синтаксичних фразеологізмів // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 76-83. – ISSN 2415-8208
948395
  Махмудова А.О. Особливості моделювання часу і простору в повісті Ге Фея "Зграя бурих птахів" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 149-153


  Дана стаття присвячена дослідженню особливостей моделювання часу і простору в повісті Ге Фея «Зграя бурих птахів». На лексичному рівні аналізу запропоновано ввести кілька нових понять для полегшення досягнення поставленої мети. Цель данной статьи – ...
948396
  Онуфрієнко О. Особливості модернізації цивільної служби Великої Британії: квазіавтономні неурядові організації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 120-125. – ISSN 2414-4436
948397
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 343 л. – Додатки: л. 342-343. – Бібліогр.: л. 302-341
948398
  Медвідь В. Особливості молодіжного руху та організацій в Незалежній Україні // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-50
948399
  Дем"яненко І.В. Особливості монетарної політики України у 2013 році / І.В. Дем"яненко, О.С. Кульбач // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 41-47. – ISSN 1993-0259
948400
  Зубань О. Особливості морфемної будови слів у поетичних текстах Т. Шевченка (на матеріалі корпусу української мови) / Оксана Зубань // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 123-133. – ISSN 0320-3077
948401
  Ревенко М.І. Особливості морфології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 520-525. – ISBN 966-581-481-8
948402
  Упиряка М. Особливості мотивації політичного вибору громадян України: зміни за роки незалежності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 352-355
948403
  Стеценко А.І. Особливості мотивації працівників державної служби з надзвичайних ситуацій України до фізичного самовдосконалення / А.І. Стеценко, В.О. Архипенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 58-63 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
948404
  Базиленко А.К. Особливості мотивації соціальної активності студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 91-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
948405
  Купрій Т.Г. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства / Т.Г. Купрій, Д.В. Недашківська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 117-120. – ISSN 2077-1800
948406
  Сидоренко М. Особливості музичного стилю сковородинівських кантів // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 93-96
948407
  Бреславець Г.М. Особливості музичної драматургії А. Загайкевич (на матеріалі музики до кінофільму "Мамай") // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 38. – С. 166-172
948408
  Лузан Є. Особливості навчального процесу в закладах підвищення кваліфікації педагогічних працівників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 154-157
948409
  Гулала А.Н. Особливості навчання англійського професійного мовлення майбутніх журналістів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 169-174. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
948410
  Бєлікова І. Особливості навчання іноземної мови у педагогічному ВНЗ // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Ураїни ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2014. – Вип. 67. – С. 3-8. – ISSN 2077-1827
948411
  Батечко Н. Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістратурі у Сполучених Штатах Америки // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 51-57. – ISSN 2078-1687
948412
  Георгіаді О.А. Особливості навчання майбутніх учителів-філологів із застосуванням сучасних медіа-освітніх технологій // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 140-150. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
948413
  Штефан Л. Особливості навчання студентів у провідних країнах світу // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2015. – Вип. 64. – C. 45-51. – ISSN 2075-1478
948414
  Конопляник Л. Особливості навчання читанню англійською мовою в технічному вузі та його зв"язки з іншими видами мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 223-225. – ISBN 966-7825-79-5
948415
  Голодюк І. Особливості наративної семантики фікційного світу оповідання "На дні" Івана Франка // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 98-105. – (Серія філологічна ; вип. 58). – ISSN 2078-5534


  Проаналізовано специфіку наративності (внутрісвітових відношень) художнього світу оповідання І. Франка "На дні" за теорією фікційних світів, визначено особливості макроструктури художнього світу твору на екстенсіональному рівні та сконструйовано ...
948416
  Рокосовик Н.В. Особливості національної політики щодо підготовки фахівців засобами дистанційного навчання у Великій Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-67. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 8 (301)). – ISSN 2076-586Х
948417
  Іванченко В.О. Особливості номінації вина у французькій лінгвокультурі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 262-267


  У статті зроблено спробу висвітлити когнітивно-ономасіологічні особливості номінації вина. Розглянуто мотиваційну базу, що служила основою для вторинної номінації вина у французькій лінгвокультурі. В статье предпринята попытка высветить ...
948418
  Ясіновська О.В. Особливості номінації морально-етичних концептів Нового Завіту засобами фразеології // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 86-90
948419
  Бучко Д. Особливості номінації поселень давньої Дрогобиччини (на матеріалі адміністративно-територіального устрою України за 1987 р.) / Д. Бучко, Г. Бучко // Рідне слово в етнокультурному вимірі : матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Каф. філол. дисциплін та методики їх викладання у почат. школі ; [ред.-упоряд.: М. Федурко, В. Котович, Г. Філь ; редкол.: В. Скотний та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2009. – С. 28-36. – ISBN 978-966-2248-36-4
948420
  Ярмистий М.М. Особливості нормативно-правового регулювання вищої юридичної освіти / М.М. Ярмистий, О.В. Сич // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 6-12. – ISSN 2312-1831
948421
  Недзельська Ю.М. Особливості об"єктивації єврейського концепту песах в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 464-468
948422
  Білоус Г.В. Особливості обліку податку на прибуток підприємств в бухгалтерському та відповідно до податкового законодавства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-02-6
948423
  Князь С.В. Особливості обліку реалізації товарів із наданням знижок / С.В. Князь, В.П. Залуцький, Н.П. Яворська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 125-130. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
948424
  Воськало Н.М. Особливості обліку та відображення у звітності інформації про забезпечення відповідно до національних та міжнародних стандартів, а також Податкового кодексу України / Н.М. Воськало, О.І. Карий, В.І. Воськало // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 55-60. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
948425
   Особливості обміну жирів, їхній фактичний вміст у раціонах харчування дітей, які мешкають на територіях радіоекологічного контролю та у м. Києві / І.Т. Матасар, О.Г. Луценко, Л.М. Петрищенко, В.І. Матасар // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 35-40 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-7477
948426
  Опанасенко Н.О. Особливості обстановки шахрайства, вчиненого організованою злочинною групою у сфері житлового будівництва. // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 69-75. – ISSN 1999-5717
948427
  Ольховик В.С. Особливості однопартійних систем // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 244-246
948428
  Шишка Ю.М. Особливості онлайн-реклами та рекламної діяльності в мережі Інтернет як об"єктів адміністративно-правового регулювання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 3. – C. 63-70. – ISSN 2220-1394
948429
  Горожанова С. Особливості ономастичного простору в романі Уласа Самчука "Волинь" // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 204-211. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
948430
  Скорук І. Особливості ономастичного простору поеми "Богдан" Є. Гребінки // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 277-290
948431
  Романюк В. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об"єктами права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 53-60. – Бібліогр.: 12 назв
948432
  Малишкін О. Особливості оподаткування прибутку корпорацій і його обліку на підприємствах Німеччини // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 42-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
948433
  Глушановська С.В. Особливості оподаткування транспортних засобів в Україні // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 37-39. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
948434
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і етичного союзу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 187-188
948435
  Безверхий К. Особливості організації і методики обліку відходів підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
948436
  Голуб Н. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 42-46


  У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.
948437
  Саблук С.А. Особливості організації контролю злочинності в Україні у другій половині 50-х років // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – C. 6-16. – ISSN 2078-9165
948438
  Тищенко І.В. Особливості організації магістерської підготовки в університетах України початку XX століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 167-175. – ISBN 978-617-7188-08-6


  На основі аналізу нормативних документів з питань вищої освіти розкрити особливості організації магістерської підготовки у ВНЗ України на початку XIX ст.
948439
  Завацька Л.М. Особливості організації навчального процесу з підготовки викладачів іноземної мови у Київському педагогічному інститугі іноземних мов (60-70-ті роки XX століття) / Л.М. Завацька, О.Б. Шендерук // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 82-87. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
948440
  Лавриш Ю.Е. Особливості організації науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 72-76. – (Серія "Філологія. Педагогіка" ; вип. 2). – ISSN 2307-1591
948441
  Мурована Т. Особливості організації обліку зобов"язань за податками і зборами в умовах реалізації екологічної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-66. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні проблеми організації бухгалтерського обліку зобов"язань за податками і зборами в сучасних складних економічних та екологічних умовах. Розроблено заходи щодо покращення відображення податкових розрахунків, екологічного податку та ...
948442
  Гудзенко Н.М. Особливості організації обліку операцій з інвестиційною нерухомістю // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 41-48. – ISSN 2411-4413
948443
  Дробязко С.І. Особливості організації обліку у недержавних пенсійних фондів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 34-36 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
948444
  Березнева І.М. Особливості організації педагогічного процесу у військовому ВНЗ у процесі викладання іноземної мови / І.М. Березнева, Н.В. Яковенко, О.Є. Гутнік // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 54. – C. 50-58. – ISBN 978-966-97496-7-3. – ISSN 2312-2471
948445
  Матюх С.А. Особливості організації підготовки фахівців вищих навчальних закладів та забезпечення підвищення конкурентоспроможності їхнього людського потенціалу / С.А. Матюх, В.Г. Лопатовський // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 150-153. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  Статтю присвячено оцінці вступної кампанії наступного року на основі затверджених умов прийому до ВНЗ у 2017 році. Автори статті аналізують методику формування конкурсного балу, застосування балансуючих коефіцієнтів, оцінюють переваги та недоліки ...
948446
  Мозговий В.І. Особливості організації професійно-психологічного відбору в збройних силах розвинутих країн // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 102-103
948447
  Чорненька Н.В. Особливості організації стаціонарних видів туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 43-48. – Бібліогр.: 9 назв.
948448
  Грішнова О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості / О. Грішнова, О. Заїчко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
948449
  Мачинська Н. Особливості організації та проведення нетрадиційних форм лекційних занять // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 66-71. – ISSN 2308-4634


  У статті подається характеристика окремих видів нетрадиційних форм проведення лекційних занять, розкриваються особливості їх підготовки та проведення, визначаються перевагита недоліки.
948450
  Предместніков О. Особливості організаційних і матеріально-технічних форм діяльності органів юстиції України. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 146-151. – ISSN 2307-8049
948451
  Колосок В. Особливості організаційно-методичного підходу до аналізу фінансових результатів промислових підприємств у складі холдингу / В. Колосок, Я. Ходова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 27-33. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 35, ч. 1). – ISSN 2306-4420
948452
  Климкова І.І. Особливості організаційної культури парламентської діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 193-209
948453
  Вербенець А. Особливості освітнього мейнстрімінгу в Республіці Мальта (1990-2000 рр.) // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 312-324. – ISSN 2304-4470
948454
  Білоус С.Ю. Особливості отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata Mill. "Липи Т.Г. Шевченко" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 213-217. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
948455
  Зайківський О. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 5 (91). – С. 5-17. – ISSN 2308-0361
948456
  Бурбело Н.О. Особливості оцінки антикризової стійкості підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 3 (17). – С. 100-106. – ISSN 2415-8089


  У статті розглянуто ключові проблеми антикризового розвитку українських підприємств. Визначено основні чинники дестабілізації розвитку підприємств у період світової фінансово-економічної і внутрішньої кризи. Розкрито напрями підвищення антикризової ...
948457
  Тетерук О.С. Особливості оцінки вартості публічної компанії в умовах ринків, що розвиваються // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 183-190


  Розглянуто основні підходи до визначення вартості компанії. Визначено основні відмінності країн та їх вплив на методологію оцінки вартості компанії.
948458
  Онопко М. Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб"єктів економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз особливостей, притаманним суверенним фондам багатства як суб"єктам економічних відносин та визначено основні підходи до оцінки їх діяльності. Встановлено залежність системи оцінки діяльності зі стратегічними цілями фондів та цілями ...
948459
  Супрунова І.В. Особливості оцінки запасів в умовах комп"ютеризації бухгалтерського обліку / І.В. Супрунова, Б.Л. Кирилюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 302-307. – ISSN 2222-4459
948460
  Шелест В.С. Особливості оцінки нематеріальних активів в бухгалтерському обліку // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 378-387. – (Економічні науки ; вип. 23)
948461
  Цибуля Д.В. Особливості оцінки об"єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 205-210


  У статті розглянуто особливості оцінки об"єктів бухгалтерського обліку за справедливою вартістю, триступінчаста ієрархія та методи оцінки справедливої вартості в залежності від вихідних даних.
948462
  Кривошлик Т. Особливості оцінки ризику при укладанні договорів страхування майна громадян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено практичні аспекти проведення оцінки ризику при страхуванні майна громадян. Визначено її зміст та місце в андерайтинговій діяльності страхової компанії. Розкрито особливості етапів оцінки ризику при укладанні договорів страхування ...
948463
  Башнянин Г.І. та інші Особливості оцінювання ефективності кластерних утворень // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 157-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
948464
  Мартинюк Л.А. Особливості оцінювання фінансового стану вітчизняних підприємств: методичні підходи та практика їх застосування // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 124-131


  У статті здійснено аналіз найвідоміших вітчизняних методик оцінки фінансового стану підприємств і типових груп показників, розрахунок яких передбачено цими методиками. Визначено шляхи вдосконалення методик оцінки фінансового стану вітчизняних ...
948465
  Богма О.С. Особливості оцінювання цільових програм протидії загрозам бюджетній безпеці України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
948466
  Лешенок У.С. Особливості панельних досліджень та їх потенційні можливості при вивченні соціальних процесів і явищ // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2013. – № 2 (35). – С. 35-38
948467
  Колосов О. Особливості патентування об"єктів медичної діагностики людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 25-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
948468
  Вощевська О.В. Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 79-85. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті детально розглянуті особливості педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу. Особлива увага приділяється педагогічній майстерності викладача, його активній життєвій позиції. Автор дає детальну характеристику посад ...
948469
  Юрченко Є.О. Особливості педагогічної діяльності у сфері цивілістики в процесі підготовки фахівців соціально-правового захисту до надання юридичної допомоги // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 74-81
948470
  Пушенко О.Г. Особливості пенсійної реформи в Україні та її вплив на зайнятість населення / О.Г. Пушенко, М.А. Підченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 83-90


  У статті розглянуто основні програми пенсійної реформи, обгрунтовано їх переваги та недоліки для суспільства.
948471
  Сімонова К.В. Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 199-208. – ISBN 978-966-383-522-8
948472
  Квят О. Особливості переведення боргу в капітал в Україні / О. Квят, А. Фольварочна // Юридична газета. – Київ, 2017. – 23 травня (№ 20/21). – С. 34
948473
  Черенкова Д. Особливості перекладів поезій В. Маяковського перською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 251-258


  Статтю привячено питанням лексико-семантичних та стилістичних особливостей перськомовних перекладів поезій В. Маяковського. Аналізується процес пошуку стилістично адекватних відповідників до унікальних неологізмів та передачі специфіки авторського стилю.
948474
  Кравець С.В. Особливості перекладу англійських культурних символів українською мовою // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 80-84
948475
  Гандзюк О. Особливості перекладу англійською мовою власних назв (дійових осіб) у драмі-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-70. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
948476
  Случак Т. Особливості перекладу афоризмів Оскара Вайлда // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник Інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 83-85. – ISSN 2410-2202
948477
  Єлісова М.О. Особливості перекладу британського і американського студентського сленгу українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 27-33


  У статті розглядаються лексико-семантичні труднощі, що виникають під час перекладу британського й американського студентського сленгу українською мовою, аналізуються основні засоби перекладу англійських сленгізмів. В статье рассматриваются ...
948478
  Ременюк Я.М. Особливості перекладу вигуків у мультиплікаційних фільмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 21-27


  Стаття присвячена прийомам перекладу вигуків у мультиплікаційних фільмах. У ході аналізу встановлено спільні та відмінні характеристики вигуків англійської та української мов, а також особливості їх відтворення в перекладі. Статья посвящена приемам ...
948479
  Єфремова О.В. Особливості перекладу власних імен в романах Дж. К. Роулінг "Гаррі Поттер" / О.В. Єфремова, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 130-135. – ISBN 978-966-285-302-5
948480
  Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 48-59


  У статті розглядаються основні проблеми перекладу газетних заголовків, аналізуються їхній лексичний склад та перекладацькі трансформації, необхідні для досягнення еквівалентності та адекватності перекладу, обгрунтовується важливість екстралінгвального ...
948481
  Литвиненко В.В. Особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів з корейської на українську мову (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 89-93


  У статті розглядаються деякі нюанси перекладу текстів періодичних видань з корейської мови на українську, подаються практичні поради щодо подолання труднощів у досягненні адекватності пере¬кладів. Особлива увага приділяється проблемі, пов"язаній з ...
948482
  Близнюк А.О. Особливості перекладу газетної лексики / А.О. Близнюк, О.І. Гридасова // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 32-38. – ISBN 978-966-285-302-5
948483
  Лещенко Г.П. Особливості перекладу гіперболізованої метафори у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" та її перекладу англійською мовою / Г.П. Лещенко, М.А. Шкабаріна // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 26-32. – ISBN 978-966-7359-72-0
948484
  Ласінська Т.А. Особливості перекладу деяких груп архаїчної лексики з англійської мови українською // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2016. – № 30. – C. 97-101. – ISSN 2413-5593
948485
  Андрощук О.С. Особливості перекладу діалогічного мовлення в романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 34-46


  Стаття присвячена висвітленню основних особливостей перекладу діалогічного мовлення у романі Стефані Маєр "Сутінки. Молодий місяць". Проаналізовано різні підходи вчених до поняття "когерентність" та "дискурсивний маркер". Автор зосереджує увагу на ...
948486
  Драбов Н.Ю. Особливості перекладу ділових листів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 97-102. – ISBN 978-617-7132-02-07
948487
  Берещук О.П. Особливості перекладу драматургічного тексту (на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 81-88


  Стаття присвячена аналізу особливостей перекладу італійської драми українською мовою на прикладі п"єси Луїджі Піранделло "Шестеро персонажів у пошуках автора". Статья посвящена анализу особенностей перевода итальянской драмы на украинский язык на ...
948488
  Служинська Л.Б. Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 67-71. – ISSN 2077-804X
948489
  Терещенко Н. Особливості перекладу еліптичних конструкцій (на матеріалі творів Дж. Селінджера та їх перекладів українською мовою) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 176-180
948490
  Шендрик О. Особливості перекладу іспаномовних верлібрів українською мовою (на прикладі поезій Х.Л. Борхеса та Ф.Г. Лорки) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 320--326


  У статті розглядаються особливості перекладу верлібрів українською мовою на прикладі поезій Х.Л. Борхеса та Ф.Г. Лорки. Аналізуються принципові перекладацькі проблеми та шляхи їх ьподолання вітчизняними перекладачами.
948491
  Біда Ю.О. Особливості перекладу науково-технічної термінології (на прикладі мистецтва фотографії) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 1. – С. 94-99


  У статті розглянуто деякі теоретичні особливості науково-технічного підстилю та перекладу науково-технічних текстів. Значна увага приділяється термінології, а саме особливостям перекладу термінів в цілому та термінів мистецтва фотографії зокрема. В ...
948492
  Антоненко З.В. Особливості перекладу неологізмів в суспільно-політичних текстах (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 36-40


  У статті розглядаються особливості перекладу неологізмів з іспанської українською мовою та наводяться приклади їхнього вживання. В статье рассматриваются особенности перевода неологизмов с испанского на украинский язык, приводятся примеры их ...
948493
  Кавун Н.Л. Особливості перекладу неологізмів з англійської на українську мову (на матеріалі роману Девіда Мітчела "Сон номер 9") в перекладі Олекси Негребецького // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 37-42


  У статті йдеться про особливості художнього перекладу неологізмів та оказіоналізмів з англійської мови на українську, наводяться приклади цих перекладацьких трансформацій у українському перекладі роману Девіда Мітчелла "Сон номер 9".
948494
  Уманець Я. Особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та інтернету (на основі сучасної англомовної преси) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 360-372. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та Інтернету. Подаються характеристики основних видів перекладу, докладно аналізуються способи перекладу англійських неологізмів українською мовою. З огляду на те, що ...
948495
  Головіна Н.Е. Особливості перекладу німецьких фразеологізмів у фейлетонах (на матеріалі газети " Frankfurter allgemeine zeitung") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 204-208


  У статті висвітлені особливості використання, функції, можливості та проблеми перекладу фразеологізмів у німецькомовних газетних текстах. В статье освещены особенности использования, функции, возможности и проблемы перевода фразеологизмов в ...
948496
  Дайнеко В. Особливості перекладу правових термінів "decision" та "judgment" у контексті Статуту Міжнародного суду Організації Об"єднаних Націй / В. Дайнеко, О. Бровко // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 168-172. – ISSN 2304-1803
948497
  Кива Т.О. Особливості перекладу українською мовою іспанських лексичних архаїзмів (на матеріалі повісті Педро Антоніо де Аларкона "Трикутний капелюх") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 191-197


  У статті розглядаються архаїзми, їх види, стилістичні функції, які вони виконують у художніх творах. Досліджуються варіанти перекладу архаїзмів, перекладацькі трансформації та проблеми, які можуть виникати при перекладі застарілих слів. В статье ...
948498
  Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Гот"є "Вірші/на крильцях/бабки") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 65-72


  В статті досліджено особливості перекладу японських танка французькою мовою на прикладі збірки "Вірші /на крильцях/ бабки" французької письменниці та поетеси середини XIX ст. Юдіт-Луїзи Гот"є. Особливу увагу приділено художньо-стилістичним засобам, ...
948499
  Черних О.Б. Особливості переходу до нової моделі підготовки військових фахівців / О.Б. Черних, Ю.О. Черних // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 106
948500
   Особливості підготовки витратних матеріалів для цінних паперів / О.В. Зоренко, О.С. Кочемасов, Ю.С. Кочемасов, О.Ю. Байдак // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 4 (42). – С. 47-52. – ISSN 2077-7264
948501
  Даценко Л.М. Особливості підготовки географічної основи для історичних карт (гідрологічна мережа) // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 4 (85). – С. 10-16 : мал. – Бібліогр.: 8 назв
948502
  Яблочнікова І.О. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Австрії // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 123-132. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
948503
  Лазурчак І. Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 18-22. – ISSN 2308-4634
948504
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 142-144
948505
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
948506
  Пшенична О. Особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 348-352. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті представлено особливості підготовки майбутніх офіцерів прикордонників до застосування методів аналізу і профілювання ризиків. В Державній прикордонній службі України активно розвивається практика застосування систем аналізу ризиків та ...
948507
  Горбачук І.Т. Особливості підготовки педагогічних фахівців з фізики і математики за освітньо-кваліфікаційним рівнем "Магістр" // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2014. – № 1 (90), січень - лютий. – С. 67-70
948508
  Приходькіна Н.О. Особливості підготовки фахівці за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи " у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 278-284


  Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи як спеціаліста, діяльність якого має на меті формування фахового світогляду ат соціокультурного світосприйняття студентської молоді, набуває вийняткової актуальності. У статті висвітлено актуальні ...
948509
  Харчук О.О. Особливості підготовки юристів-міжнародників: питання юридичних компетенцій // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 38-41. – ISBN 978-617-7363-09-4
948510
  Орел А.С. Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови" / А.С. Орел, Б.І. Маторін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 150-157. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
948511
  Варналій З. Особливості підтримки конкурентоспроможності малого та середнього підприємництва // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2016. – № 1/2 (159/160). – С. 50-59
948512
  Кожушко Т.В. Особливості пізнання духовного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 97-99
948513
  Третько Особливості післядипломної професійної освіти у Німеччині / Третько, В // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 131-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 28 (321)). – ISSN 2076-586Х
948514
  Дзиба А.А. Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України / А.А. Дзиба, Н.В. Погребна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 24-30. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
948515
  Юрчук Н.П. Особливості платіжного середовища систем електронної комерції в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 6 (22). – C. 157-170. – ISSN 2411-4413
948516
  Іванюта О.М. Особливості побудови біозв’язків SWCNT - ДНК для біосенсорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Унікальна структура і електронні властивості вуглецевих нанотрубок (CNTs), що пов"язані з специфічними властивостями ДНК, можуть зробити супрамолекули CNTs-ДНК біоспряженими, що дозволить їх використовувати в біодатчиках. CNTs інкапсульовані в ДНК ...
948517
  Мостенська Т. Особливості побудови інтегрованих маркетингових комунікацій // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 13-20. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
948518
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 176-180


  Розглянуто концептуальні положення побудови знання-орієнтованих систем машинного перекладу. Проаналізовано підходи до організації лінгвістичних процесорів автоматичної обробки різномовних природно-мовних текстів. Визначено умови розподіленої ...
948519
  Малицький Д. Особливості побудови механізмів місцевих землетрусів на прикладі Берегівської події 23.11.2006 р. / Д. Малицький, О. Грицай, О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 37-42. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості побудови механізмів осередків у Карпатському регіоні України. Розглянуто принцип і особливості побудови механізму вогнища графічним методом. За допомогою запропонованого методу побудовано механізм вогнища для землетрусу, що ...
948520
  Горбач Н. Особливості побутування літнього календарно-обрядового фольклору Підляшшя // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 45-54


  Стаття описує особливості функціонування на Підляшші календарно-обрядового фольклору літнього циклу у його зіставленні із пісенністю теренової України. Серед груп пісень, що аналізуються – петрівчані, купальські та жнивні пісні. The article describes ...
948521
  Чекстере О.Ю. Особливості поведінки та взаємин дітей у сучасному суспільстві // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 114-119. – ISBN 978-966-189-358-9
948522
  Ворова Т.П. Особливості поведінкових моделей героїв повісті М.В. Гоголя "Сорочинський ярмарок" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 266-272. – ISBN 978-966-551-315-5
948523
  Заря І.В. Особливості подальшого розвитку туристичної галузі в контексті розвитку інформаційних комп"ютерних технологій в туризмі / І.В. Заря, А.М. Мельник // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 51-58 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
948524
  Чічкань О.І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр.: 24 назв.
948525
  Тофан І. Особливості податкової політики та напрями її вдосконалення у Львівській області // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
948526
  Янчук Г.В. Особливості податкової та бюджетної політики місцевих органів влади в умовах адміністративно-територіальної реформи / Г.В. Янчук, В.І. Янчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 3 (19). – С. 106-116. – ISSN 2411-4413
948527
  Бєліков О Особливості податку на нерухомість // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 154-157
948528
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
948529
  Бурлакова І. Особливості поетики книжки для дітей Софії Парфанович "Вірний приятель": оповідання з життя домашнього кота" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 58-64
948530
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 74-76. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
948531
  Яблонська О.В. Особливості поетики роману О. Турянського "Син землі": архетипний рівень, інтертекст, казкові елементи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 162-168. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
948532
  Романченко М.А. Особливості поетичного перекладу з італійської українською й російською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C. 68-73


  У цій статті висвітлюються особливості перекладацьких трансформацій на прикладі перекладу вірша Джамбаттіста Маріно під назвою "Donna che si pettina" (Жінка, що розчісує волосся) російською (переклад Солоновича Є.) та українською (переклад Романченко ...
948533
  Калашник Ю.І. Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 209-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються ті художні образи, які створюються в поетичній мові М. Вінграновського шляхом взаємодії лексичного та граматичного рівнів і пов"язані з використанням конструкцій розмовного стилю, різних типів модальностей, форм головних членів ...
948534
  Чумаченко В.А. Особливості полімер-аналогічних перетворень для розгалужених кополімерів та їх поведінка у розчині / В.А. Чумаченко, М.Ю. Безуглий, Н.В. Куцевол // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 215
948535
  Перехрест О.Г. Особливості політики нацистських окупантів в галузі освіти в українському селі в роки Другої світової війни // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 89-106. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
948536
  Широв М.А. Особливості політики постійного нейтралітету Туркменістану // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 215-224. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
948537
  Бульбенюк С.С. Особливості політико-психологічної структури влади // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 114-124
948538
  Горбняк О.В. Особливості політичних ризиків в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 159-168
948539
  Гурц В.В. Особливості політичного лідерства в умовах становлення демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 344-352
948540
  Косьмій Ю.В. Особливості політичного лідерства у структурах етнонаціональних спільнот // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 156-165
948541
  Білівітіна А.С. Особливості політичного маркетингу в сучасній Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-385
948542
  Ілларіонов О. Особливості політичного розвитку Індо-Грецького царства як східного відгалуження Греко-Бактрійського царства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 309-310. – ISBN 978-966-171-793-9
948543
  Курбатова Т.В. Особливості політичної англомовної картини світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 70-74
948544
  Побочий І.А. Особливості політичної культури та менталітету українського народу та їх вплив на політичне протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 169-179
948545
  Рагімов Е. Особливості політичної модернізації в Азербайджані // Політичний менеджмент : український науковий журнал : Політологія. Соціологія. Психологія. Конфліктологія / Україн. центр політ. менедженту ; Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАН України ; редкол.: В. Андрущенко, М. Багмет, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5 (32). – С. 53-59
948546
  Огризко Є. Особливості політичної реклами кандидатів у президенти США у 2008 році // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 257-258
948547
  Хачатурян Г.Х. Особливості політичної риторики французьких президентів п"ятої республіки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 400-404


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу президентів Франції П"ятої республіки. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних рис дискурсів перших трьох президентів з урахуванням жанрового характеру промов. В данной статье речь ...
948548
  Священко З.В. Особливості польської колонізації на Уманщині // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 80. – С. 45-54. – (Серія "Історичні науки")
948549
  Данилюк Н. Особливості порівнянь у мові української народної пісні // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 38-49. – ISSN 2304-9383
948550
  Данчук Ю.П. Особливості порушень довільної регуляції психічних процесів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31-32
948551
  Романов С. Особливості потрактування євангельських сюжетів Тарасом Шевченком і Лесею Українкою // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 65-79. – ISSN 2304-9383


  У статті зроблено спробу в біографічному та мистецькому контекстах зіставити творчий шлях Тараса Шевченка та Лесі Українки. Акцент покладено на виявленні спільних та відмінних рис у реакції обох письменників на євангельську історію, а, отже, й ...
948552
  Ленко М.О. Особливості початкового етапу розслідування терористичних актів, вчинених з використанням саморобного вибухового пристрою : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ленко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 241 л. – Додатки: л. 226-241. – Бібліогр.: л. 203-225
948553
  Бабич А.А. Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 70-76. – ISSN 1727-1584
948554
  Лагіш Р. Особливості поширення унійної акції в II Речі Посполитій у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-795-3
948555
  Лебідь В.П. Особливості пошуку вуглеводнів у нижньому нафтогазоносному комплексі для субрегіонів Дніпровсько-Донецького розсуву Стаття 2. Нафтогазоперспективні ділянки пошуку родовищ у Роменсько-Охтирському субрегіоні // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 3. – С. 32-38 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-721Х
948556
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
948557
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в Республіці Індія / М. Гребенюк, А. Гонда // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 2 (218 ). – С. 57-61
948558
  Слободянюк С.О. Особливості правового регулювання виділу частки нерухомого майна із спільної часткової власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 9, вересень. – С. 41-45. – ISSN 2312-1831
948559
  Шило О. Особливості правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 86-96. – ISSN 1026-9932
948560
  Студенець І. Особливості правового регулювання відповідальності перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 278-280
948561
  Лозицька К. Особливості правового регулювання відпусток у зв"язку з вагітністю та пологами за законодавством Великобританії // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 112-113
948562
  Шевчук О. Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 158-160
948563
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
948564
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр.справ. – Дніпропетровськ, 2015. – 189 л. – Бібліогр.: л. 168-189
948565
  Михайлова І.Ю. Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 127-133. – (0). – ISSN 2078-9165
948566
  Стахєєва Г.О. Особливості правового регулювання положення про заборону конкуренції як невід"ємного аспекту концентрації: практика Європейського Союзу та України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 146-152


  The paper presents an overview of the legal framework particularities of the non-compete clause in the EU as an integral part of economic concentrations. The substantial difference between the European and Ukrainian approaches to this issue is closely ...
948567
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
948568
  Гаврилова О.О. Особливості правового регулювання праці жінок в Україні / О.О. Гаврилова, Д.С. Незнайко // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2016. – Вип. № 2. – С. 259-265
948569
  Сітніков А. Особливості правового регулювання прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків як причина будівельних конфліктів // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2017. – № 5 (33), травень. – С. 19-22
948570
  Салміна Я. Особливості правового регулювання проведення наукових досліджень на континентальному шельфі України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 5 (137). – С. 60-66
948571
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
948572
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
948573
  Ющенко Т.В. Особливості правового регулювання участі органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві: польський досвід та пропозиції для України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-10. – (Серія: Право ; № 2 (52)). – ISSN 1813-338Х
948574
  Літошенко О. Особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 83-87
948575
  Марченко С. Особливості правового режиму товарної сільськогосподарської продукції за законодавством України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – C. 149-151
948576
  Федоренко А.В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 69-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
948577
  Сорока О.Я. Особливості правового статусу пацієнта за національним законодавством зарубіжних країн / О.Я. Сорока, В.С. Благодир // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 83-85
948578
  Шуст Н.Б. Особливості правового статусу суб"єктів авторського права на аудіовізуальний твір / Н.Б. Шуст, М Т. Дробович, П.М. Мельник // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (40)). – ISSN 2307-9061
948579
  Барікова А. Особливості правового статусу суб"єктів державно-приватного партнерства у сфері електронного урядування в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 312-314
948580
  Мяловицька Н. Особливості правового статусу суб"єктів Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується конституційно-правовий статус суб"єктів Російської Федерації: республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних утворень. Також розглядаються питання розмежування компетенції між основними рівнями державної влади ...
948581
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – 206 л. – Бібліогр.: л. 188-206
948582
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
948583
  Селіваненко В. Особливості правової охорони засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 68-73
948584
  Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп"ютерної програми як об"єкта інформаційних відносин // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 69-76
948585
  Гумін О.М. Особливості правової регламентації насильницької поведінки відповідно до законодавства держав міжнародної спільноти / О.М. Гумін, Г.С. Римарчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 529-535. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948586
  Козюбра М. Особливості правової системи України і їх вплив на втілення європейських правових стандартів у національну законодавчу й правозастосовну практику // Проблеми застосування міжнародних стандартів у правовій системі України / М. Баймуратов, В.Е. Батлер, Г. Бонн, М. Буроменський, В. [та ін.] Буткевич. – Київ : Юридична практика, 2013. – С. 75-89. – ISBN 978-966-2578-51-5
948587
  Лось О. Особливості правопису реєстру російсько-українського академічного словника за редакцією А. Кримського та С. Єфремова / Ольга Лось // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 173-178. – ISSN 0320-3077
948588
  Дунас О.І. Особливості правосуб’єктності Європейського центрального банку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 71-76


  В статті зроблено спробу розкрити правосуб’єктність Європейського центрального банку, як наднаціонального інституту Європейського Союзу. З огляду на це, схарактеризовано особливості специфіки користування привілеїв та імунітетів ЄЦБ. Здійснено аналіз ...
948589
   Особливості практичного підходу до інформатизації навчального процесу / В.В. Вишнівський, А.М. Лучук, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – Вип. № 4 (122). – С. 15-19. – ISSN 2412-9070
948590
  Гаврилюк О.М. Особливості практичної участі ЗМІ у формуванні демократичної політичної культури // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 116-122


  У статті аналізуються проблеми становлення та еволюції національного ін- формаційного простору України та його впливу на процес формування демократи- чної політичної культури українського суспільства в сучасних умовах, визначаєть- ся роль засобів ...
948591
  Абашнік В.О. Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 43-46. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
948592
  Масицька Т. Особливості предикатів всеохопного процесу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 138-143. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
948593
  Кашинцева О.Ю. Особливості предмета договору про створення об"єктів патентування у сфері медицини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 2219-5521
948594
  Яковенко-Глушенкова Особливості предметного аспекту змісту навчання професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності майбутніх учителів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
948595
  Медчук І.В. Особливості представлення знань в українському та англомовному енциклопедичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – C. 109-113


  Проблеми представлення знань розглядаються в теорії дискурсології. У статті визначено особливості енциклопедичних знань в українському та англомовному енциклопедичному дискурсі. Проблемы знаний рассматриваются в теории дискурсологии. В статье ...
948596
  Гулівата І.О. Особливості представлення навчального контенту засобами системи управління навчанням Moodle // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
948597
  Россильна О.В. Особливості представництва в господарському процесі в ХІХ-ХХ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 208-211. – ISSN 2219-5521
948598
  Мягких І.М. Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 19-22. – Бібліогр.: 6 назв
948599
  Леось О.Ю. Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України / О.Ю. Леось, К.Н. Семенова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 86-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
948600
  Струцинська О.Є. Особливості природних умов прибережно-берегових територій лиманів Північно-Західного Причорномор"я та їх грунтотворний потенціал // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 124-135 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
948601
  Зільник Н.М. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 391-398. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948602
   Особливості проведення // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки України, що регулює проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року
948603
  Сибірна Р.І. Особливості проведення ветеринарно-санітарних експертиз / Р.І. Сибірна, А.В. Сибірний, О.В. Хомів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 548-552. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948604
  Кучер Т.М. Особливості проведення допиту осіб з фізіологічними вадами в якості свідків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 173-176. – ISSN 2219-5521
948605
  Якубів І.Р. Особливості проведення оцінки бізнесу в умовах національної економіки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 523-525. – ISBN 978-617-7069-02-6
948606
  Доліновський Ю.С. Особливості проведення публічних закупівель товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров"я // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – C. 500-506. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948607
  Терещенко Ю.В. Особливості проведення ревізії під час досудового розслідування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 172-178. – ISSN 2222-5374
948608
  Крот Ю. Особливості проведення та обліку ремонтів орендованих основних засобів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 2. – С. 19-23. – Бібліогр.: 10 назв
948609
  Ільчишин С.О. Особливості проведення Шкільної акції 1933 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 46-49. – ISSN 2076-1554
948610
  Фаренюк Н.В. Особливості проводення транзакцій у грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 122-130


  Стаття присвячена розкриттю особливостей здійснення транзакцій на грошовому сегменті міжнародних фінансових ринків з акцентуванням на ролі основних уповноважених учасників та специфічним характеристикам. Автором обгрунтовано вплив парабанківської ...
948611
  Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 11-25. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто проблеми організації виробництва сучасної наукової інформації, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами, запропоновано деякі актуальні напрями вдосконалення державної політики в цій сфері суспільної діяльності. This article ...
948612
  Єгорченкова Н.Ю. Особливості проектного управління на приладобудівному підприємстві / Н.Ю. Єгорченкова, О.В. Єгорченков, І.П. Частоколенко // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 78-83. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
948613
  Салов В. Особливості проектування вищої освіти згідно з чинною нормативною базою // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 9 (146). – С. 27-35. – ISSN 1682-2366
948614
  Шуппе Л. Особливості проектування й організації фахової підготовки бакалаврів романської філології в університетах Франції і Бельгії // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 109-121. – ISSN 2304-4470
948615
   Особливості проліферації та диференціювання клітин-попередників еритропоезу при хронічній мієлоїдній лейкемії в культурі IN VIVO / І. Свєженцева, Д. Білько, Н. Білько, І. Дягіль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 65-68. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості проліферації та диференціювання клітин еритроїдної ланки гемопоезу в культурі дифузійних камер invivo у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією при терапії інгібіторами тирозинкіназ - іматинібом та нілотинібом. У результаті ...
948616
  Куцька О. Особливості пропагандистської діяльності Білоруських фронтів під час бойових дій Червоної Армії на території Європи наприкінці Другої сівтової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 140-143. – ISBN 978-966-171-793-9
948617
  Мелконян Д.В. Особливості просторового розподілу важких металів у донних відкладах північно-західного шельфу Чорного моря / Д.В. Мелконян, В.Н. Великова, А.Л. Березовська // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 3 (22). – С. 223-235 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
948618
  Магдіч А.С. Особливості протікання сучасних криз середньострокового циклу у країнах ЦСЄ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 1). – С. 131-140


  Досліджуються особливості протікання середньострокового економічного циклу в транзитивних економіках Центральної та Східної Європи. З метою дослідження диференційованого характеру впливу економічних криз 2001 р. і 2008 р. на економіки регіону та ...
948619
  Панасенко Н.М. Особливості професійного самоздійснення спеціалістів в галузі інформаційних технологій (програмістів) // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 66-73. – ISBN 978-966-189-359-6
948620
  Бибик Д. Особливості професійної мобільності в структурі діяльності соціального працівника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті подано уявлення про професійну мобільність соціальних працівників, проаналізовано основні підходи до визначення сутності поняття "мобільність", здатність реалізувати свою потребу вміло, переходити від одного рівня професійної діяльності до ...
948621
  Садковий В.П. Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців у сфері цивільного захисту / В.П. Садковий, М.М. Горонескуль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 18-22. – ISSN 1562-529Х
948622
  Палінчак В.М. Особливості професійної підготовки фахівців менеджменту у ВНЗ США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 93-97. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
948623
  Іконнікова М.В. Особливості професійної підготовки філологів в університетах Німеччини // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 85-88. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609
948624
  Нітенко О. Особливості професійної підготовки юристів у Федеративній Республиці Німеччина // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 1 (47). – С. 108-115. – ISSN 2311-6676
948625
  Радул В.В. Особливості професійної соціалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
948626
  Бадецький М. Особливості професійної спрямованості фізичного виховання майбутніх учителів педагогічних вишів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 164-168. – ISSN 2308-4634
948627
  Петрова Л.Г. Особливості професійної та психологічної компетеноності менеджера з персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 74-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
948628
  Сметанюк Т.І. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 47-48
948629
  Клименко О. Особливості процедури припинення центральних органів виконавчої влади: стан реалізації // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 18 листопада - 1 грудня (№ 46/47). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
948630
  Стародуб Т.С. Особливості процесів формування нового регіоналізму в Тихоокеанському просторі // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 76-92
948631
  Малинка А.І. Особливості процесу глобалізації культури // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 100-101
948632
  Іванов Є.В. Особливості процесу демократизації управління освітніми закладами у вітчизняній педагогічній теорії та практиці // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 3 : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844
948633
  Сергєєв А. Особливості процесу державотворення в Україні періоду 1989-1991-го років // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 7. – С. 53-60. – ISSN 2308-4855


  На прикладі Донеччини та Закарпаття.
948634
  Стойко О.М. Особливості процесу інституціоналізації партійних систем у країнах Східної Європи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 47-57. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
948635
  Ліщук Т.О. Особливості процесу комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ / Т.О. Ліщук, Н.Г. Павлів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 188 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 37-41. – ISSN 1996-5931
948636
  Капкан О.О. Особливості процесу навчання фізичних вправ хлопців 14-15 років // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 26-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
948637
  Ємельянова Т.А. Особливості процесу релатинізації лексики французької мови у контексті глобалізації / Т.А. Ємельянова, С.Г. Скороходько // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 41-48. – ISBN 966-594-420-7
948638
  Медведєва В. Особливості процесу соціалізації особистості в умовах інформаційного суспільства. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 584-595. – ISSN 2224-9516


  Досліджено особливості соціалізації людей різних вікових категорій у сучасному інформаційному суспільстві. Обгрунтовано необхідність розробки нових соціальних технологій ефективної соціалізації представників похилого віку.
948639
  Кадишева Л.Б. Особливості прояві почуття власної гідності у студентів-психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 36-40. – ISSN 2307-5880
948640
  Кльов М.В. Особливості прояву комерціалізації у системі вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 6 (110), червень. – С. 111-116. – ISSN 2077-1800


  У статті зазначається, що неоліберальний університет несе нову сферу і масштаби отримання прибутку, корпоративних цілей, освітньої політики та ідейних переконань.
948641
  Коваль І.М. Особливості прояву копінг-стратегій студентів, що перебувають в екстремальних ситуаціях // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 59-61
948642
  Коробейнікова Л. Особливості прояву нейродинамічних функцій у елітних спортсменів-єдиноборців різної статі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-21. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Вивчення нейродинамічних особливостей у елітних спортсменів в гендерному аспекті. Використовувалися методики "Сенсомоторна реакція", "Функціональна рухливість нервових процесів", "Реакція на рухомий об?єкт","Витривалість нервової системи". Досліджено ...
948643
  Андреєва О. Особливості прояву ризику у договірному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 96-99. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу концепції ризику у договірному праві, визначенням основних особливостей його прояву та порівнянню із подібними концепціями в приватному праві зарубіжних країн. Статья посвящена анализу концепции риска в договорном праве, ...
948644
  Айвазян Л.Ю. Особливості прояву самотності як психологічного явища // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 5 (36). – С. 147


  Переживання самотності розглядається в одних дослідженнях як негативне явище в розвитку особистості: недозволеність потреби в спілкуванні, в приналежності до соціальної групи, в інших - як результат обособлення, процесу самопізнання, росту ...
948645
  Васьківський В.А. Особливості прояву суспільного поділу праці та відмінності в платіжних потоках країн світу 1 // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 146-147
948646
  Ковальчук І.П. Особливості прояву та врахування інженерно-інфраструктурних локальних факторів при нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів / І.П. Ковальчук, О.М. Патиченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 6-24
948647
  Яцишин С.Є. Особливості психічної адаптації та дезадаптації студентів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 52-54
948648
  Співак В.І. Особливості психологічного консультування осіб з депресивними станами та суїцидальними намірами // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 146-148
948649
  Казанова О.В. Особливості психологічного та естетичного світосприйняття Уляни Кравченко в генологічному дискурсі перехідної доби // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 95-105. – ISSN 2312-6809
948650
  Баринова Л.Я. Особливості психологічної компетентності особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 19-24. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
948651
  Криницька Т. Особливості радянського федералізму // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-793-9
948652
  Лазер-Паньків Особливості реалізації гендера у латинській фразеології / Лазер-Паньків, А.С. Янчук // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 212-215


  У статті представлені результати дослідження латинської фразеології з точки зору гендерної лінгвістики. Зокрема, аналізується гендерна асиметрія у вербалізації різних сфер сімейного життя (стосунків чоловіка та жінки, процесу виховання дітей, критеріїв ...
948653
  Жаліло Я. Особливості реалізації економічної політики держави в умовах сучасних тенденцій суспільного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 39-52. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1811-3141
948654
  Соколовський П.В. Особливості реалізації ефективних бізнес-процесів в електропостачальних компаніях України // Енергетика: економіка, технології, екологія : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т"; редкол.: Якименко Ю.І., Денисюк С.П., Закладний О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 89-99. – ISSN 1813-5420
948655
  Рахуба К. Особливості реалізації законів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 58-60


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
948656
  Черниченко І.В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження України під час застосування відеоконференції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
948657
  Ортинська Н.В. Особливості реалізації права на освіту неповнолітніх підліткового віку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 81-85. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
948658
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 13-15
948659
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті висвітлюються особливості реалізації права на працю особами, які перебувають під вартою.
948660
  Рокосовик Н.В. Особливості реалізації практично-орієнтованої системи підготовки магістрів педагогіки засобами дистанційного навчання в університетах Великої Британії // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С108-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
948661
  Лисенкова К. Особливості реалізації принципу змагальності сторін при обранні заходів забезпечення кримінального провадження // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 66-75
948662
  Залужна М.В. Особливості реалізації принципу невизначеності у постмодерних художніх текстах // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 72-76
948663
  Мельнічук Л. Особливості реалізації службових субординацій між німецькими та місцевими органами влади райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 41-44
948664
  Фадєєва І. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту в українському суспільстві, запропонований авторський підхід до визначення поняття "соціальна творчість", дана характеристика протесту як формі соціальної ...
948665
  Дєєва Н.М. Особливості реалізації соціальної функції держави в сучасний період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 24-37


  Окреслені особливості виконання соціальної функції держави в умовах розбудови її соціальної моделі в контексті подолання розбалансованості соціалізаційних можливостей і потреб в їх реалізації. Особливу увагу приділено структурній подвійності соціальної ...
948666
  Дяченко М.Д. Особливості реалізації творчого потенціалу майбутнього журналіста в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У статті висвітлюються філософські, педагогічні, психологічні та журналістські підходи до тлумачення творчого потенціалу особистості; визначаються особливості реалізації творчого потенціалу майбутності студентів у процесі професійної освіти.
948667
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
948668
  Ібрагім Мохаммад Гіас Особливості регіональної політики сирійської арабської республіки на початку XXI ст. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 529-543
948669
  Щеглюк С.Д. Особливості регулювання електронної торгівлі в Україні / С.Д. Щеглюк, Р.Є. Яремчук // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 15-22. – ISSN 2071-4653
948670
  Хобор Р. Особливості регулювання зобов"язальних відносин подружжя у шлюбному договорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2016. – № 5/6 (161/162). – С. 61-67. – ISSN 2308-9636
948671
  Савчук І.І. Особливості редакційно-видавничоі праці М. Грушевського в часописі "Україна" // Symposium historiographicum Czercasiensium : збірник наукових праць / Черкас. нац.. ун-т ім. Богдана Хмельницького ; редкол.: Гоцуляк В.В., Доброжанський О.В., Зашкільняк Л.О. [та ін.]. – Черкаси, 2016. – Т. 1. – С. 147-154. – ISBN 978-966-353-435-0
948672
  Немикіна В.О. Особливості рекламних матеріалів в українській версії періодичного видання Форбс // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 530-531
948673
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
948674
  Куцевол Н.В. Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, О.М. Алексєєв // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 54-60. – ISSN 1818-1724
948675
  Серпенінова Ю.С. Особливості релізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 44-49. – ISSN 2077-6330
948676
  Коцюк Л. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 221-225. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
948677
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в III колі індивідуального хрематонімного фрейму // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 79-85
948678
  Базилюк В.Б. Особливості ресурсного забезпечення підприємств видавничо-поліграфічної діяльності / В.Б. Базилюк, Д.В. Обертан // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 321-323. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
948679
  Штойко П. Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 92-98. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
948680
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
948681
  Привалова О. Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 196-203 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
948682
  Діденко І. Особливості роботи педагогічних з"їздів під час революції 1905-1907 років // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – С.40-43. – ISSN 2078-1687
948683
  Стець В. Особливості роботи психолога з військовослужбовцями - учасниками бойових дій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 134-140. – (Серія психологічні науки ; вип. 1)
948684
  Лівочка О. Особливості роботи слідчого управління прокуратури Донецької області під час проведення антитерористичної операції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 6. – С. 43-45
948685
  Ілійчук Л. Особливості роботи школи з обдарованими дітьми // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 67-70. – ISSN 1994-4845
948686
  Адамович Н.М. Особливості родинного життя у Візантії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 2 (66). – С. 84-89


  У статті на основі аналізу візантійської законодавчої збірки VIII ст. - Еклоги досліджуються основи християнського шлюбу у Візантії, розкриваються передумови та обмеження укладення шлюбу, можливі причини розлучення, особливості родинного життя, ...
948687
  Тищенко О.О. Особливості родового оформлення іменників-назв національностей і територіальної належності в новогрецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 113-119


  У статті розглянуто особливості творення еквівалентних пар іменників чоловічого і жіночого роду-назв осіб за національністю і територіальною належністю в новогрецькій мові. Детально проаналізовані суфіксальний, флексійний та артиклевий способи творення ...
948688
  Терещенко В.М. Особливості розв’язання задач регіонального пошуку для d-вимірного випадку / В.М. Терещенко, А.Л. Фісуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі регіонального пошуку в Евклідовому d-вимірному просторі. Зокрема, розглядається можливість застосування підходу розв’язання цієї задачі, який був запропонований для двовимірного випадку в роботі. В результаті ...
948689
  Шапран Ю.П. Особливості розвитку біологічної освіти у педагогічних університетах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 249-259. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
948690
  Запша Г.М. Особливості розвитку відносин власності в системі сучасних аграрних перетворень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 57-60. – ISSN 2306-6806
948691
  Грицко Х. Особливості розвитку журналістської освіти у США та Канаді: шлях від ремесла до професії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 12-18. – ISSN 2312-5993
948692
  Скопенко Н.С. Особливості розвитку інтеграційних процесів в АПК України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 135-148


  Визначено особливості розвитку інтеграційних процесів в агропромисловому комплексі України. Дослідження стратегічних переваг для учасників інтеграційної взаємодії дозволило виділити конкурентні переваги, сформовані у сфері технологічного розвитку, ...
948693
  Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угрупувань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
948694
  Афоніна О.О. Особливості розвитку інтелектуального потенціалу Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 190-200. – ISSN 2308-135X
948695
  Чепульська Є.С. Особливості розвитку інтелектуальної сфери у дітей, хворих на ДЦП // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 169-170
948696
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
948697
  Зуб М.Я. Особливості розвитку інфраструктури ринку праці в регіонах України // Розвиток України та її регіонів: реалії і перспективи : Матеріали I всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., присвяч. 50-річчю Хмельниц. торг.-екон. коледжу КНТЕУ, 10 верес. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. рада [та ін.] ; [за заг. ред. Н.І. Трішкіної, С.І. Гребінської]. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-330-237-9
948698
  Коломієць О.Г. Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 5 (121). – С. 68-73. – ISSN 2071-4653
948699
  Ластовський В. Особливості розвитку канонічного права на Запорозькій Січі // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 132-134. – ISBN 966-650-037-X
948700
  Карамушка Т. Особливості розвитку кар"єрних орієнтацій у аспірантів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 175-176
948701
  Слічна В.М. Особливості розвитку категорії роду у німецькій мові (діахронічний аспект) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 180-188


  Стаття присвячена виявленню особливостей діахронічного розвитку категорії роду в німецькій мові. В роботі здійснено аналіз змін у вираженні категорії роду та встановлено причини змін родової приналежності іменників. Статья посвящена выявлению ...
948702
  Лишко Ю. Особливості розвитку комунікативної компетентності майбутніх психологів // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 152-154
948703
  Цимбал Л.І. Особливості розвитку країн в умовах переходу до нового технологічного устрою // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 (69). – С. 105-109. – ISSN 1683-1942
948704
  Бєляк О. Особливості розвитку медіаосвіти в Україні // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 8/9. – С. 31-33. – ISSN 1994-4845
948705
  Сердюк Г.В. Особливості розвитку мексикансько-канадських торговельних відносин у контексті членства в НАФТА // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 64-67. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
948706
  Боборикін О.С. Особливості розвитку міських набережних (на прикладі міст України вздовж р. Дніпро) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Боборикін Олексій Сергійович ; М-во культури України, Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
948707
  Шаркова С.Ф. Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (7) ;Психологічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено результати дослідження, проведеного серед студентів полікультурних груп, які навчалися за експериментальною програмою.
948708
  Южека Р.С. Особливості розвитку науки віктимології та її місце в сучасній кримінології // Теорія і практика віктимології : матеріали Всеукр. конф. для студентів, аспірантів, ад"юнктів, здобувачів присвяч. 50-річчю з дня заснування каф. кримінології та кримінально-виконавчого права (Харків, 12 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. кримінології та кримінал.-виконав. права ; за ред. А.П. Гетьмана, Б.М. Головкіна ; [редкол.: Б.М. Головкін та ін.]. – Харків : Право, 2015. – С. 197-199
948709
  Сердечна Л.В. Особливості розвитку національної рекламної галузі в 1997–2002 рр. // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 11-19. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
948710
  Рейтерович І.В. Особливості розвитку публічної сфери в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 4 (79). – C. 55-61. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
948711
  Шелемеха Д.О. Особливості розвитку ринку прянощів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 234-236
948712
  Руденко С.В. Особливості розвитку російської академічної філософії ХІХ - початку ХХ ст. та її значення для становлення історико-філософської науки в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 39-49
948713
  Атаманюк Я.Д. Особливості розвитку самодіяльного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 17-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
948714
  Прокоф"єва О. Особливості розвитку світового ринку перестрахування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено світовий ринок перестрахування в період глобальної рецесії та визначено основних гравців даного ринку. Також проаналізовані основні показники та найбільші катастрофічні збитки за 2008-2012 роки. Проаналізована сума страхових премій, ...
948715
  Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 25-31. – ISSN 2222-0712
948716
  Гаврилюк В.Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499


  Наведено основні відмінності та особливості розвитку вітчизняних та іноземних вузів за умови зростання рівня світової конкуренції; проаналізовано досвід кращих іноземних вузів із надання освітніх послуг.
948717
  Коцан Н. Особливості розвитку та функціонування готельного бізнесу в США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 76-80. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
948718
  Гош В.Є. Особливості розвитку теорії внутрішкільного контролю у вітчизняній педагогіці у 70-80-ті роки XX століття // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 15-20. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208


  Згадується Університет Св. Володимира та його викладачі В. Іконніков, В. Пискорський, М. Довнар-Запольський, В. Шульгін, Т. Флоринський. А. Степович.
948719
  Лола Ю.Ю. Особливості розвитку туристичних інформаційних центрів в Україні / Ю.Ю. Лола, О.П. Кісь // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 269-274 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
948720
  Брянцева Т.П. Особливості розвитку феодальних міст Польщі // Питання історії та культури слов"ян : [у 2 ч.] / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР, Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; [відп. ред. В.А. Жебокрицький]. – Київ : Вид-во Київського університету, 1963. – Ч. 1. – С. 114-128
948721
  Жарікова Л. Особливості розвитку художньої культури Британії XIX - початку XX століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 6 (82). – С. 2-11
948722
  Кирда А.Г. Особливості розвитку цілей в системі освіти Японії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 30-35. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проведено аналіз формування цілей освіти в педагогіці Японії у другій половині XX - початку XXI століття: від окреслення загальних навчально-виховних цілей на державному рівні у численних законодавчо-нормативних документах до конкретизації ...
948723
   Особливості розгляду сімейних спорів : матеріали круглого столу : м. Одеса, 17 жовт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. цивіл. процесу ; [уклад.: Т.А. Стоянова, І.А. Яніцька]. – Одеса : Юридична література, 2016. – 103, [1] с. – Окремі ст. рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-419-272-6
948724
  Сиза Н.П. Особливості розгляду судом питання про звільнення особи від кримінальної відповідальності // Актуальні питання кодифікації законодавства України / Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2013. – Вип. 5. – С. 164-168. – ISBN 966-8126-19-X
948725
  Талько Т.М. Особливості розгортання антропологічної рефлексії в концепції М. Вудман // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 15 (240). – С. 63-66. – (Серія "Філософські науки"). – ISSN 1729-360Х
948726
   Особливості розділення компонентів лікарського препарату, що містить парацетамол, кофеїн, фенілпропаноламін та хлорфеніраміну малеат на колонках з інкорпорованою поляною вставкою / О. Сиротчук, І. Дідух, Р. Маркін, В. Зайцев // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 188-195. – (Серія хімічна ; вип. 57, ч. 1). – ISSN 2078-5615
948727
  Дубініна В.О. Особливості розкриття любовних конфліктів у епіці Бориса Тенети // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 319-326. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
948728
  Єфименко В.А. Особливості розміщення на сторінці та новаторське використання інших друкарських засобів у творах літератури постмодернізму // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 99-103
948729
  Когатько Ю.Л. Особливості розміщення неправославних релігійних громад в Чернігівській області // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 53-54
948730
  Решетченко С.І. Особливості розподілу атмосферних опадів на території Харківської області / С.І. Решетченко, Т.Г. Ткаченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 148-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
948731
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 2 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 161-169 : рис. – Бібліогр.: с.169. – ISSN 0203-3100
948732
  Лізунова В.О. Особливості розробки бюджетів при здійсненні інноваційних процесів на підприємстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 56-63. – (Економічні науки ; № 2 (22))
948733
  Ковальська Г.Л. Особливості розробки історико-містобудівних обгрунтувань в межах історичних ареалів м. Києва // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 277-282. – ISSN 2077-3455
948734
  Кубко В.П. Особливості розробки корпоративного кодексу вищого навчального закладу / В.П. Кубко, К.Ю. Ткаченко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 255-258. – ISSN 2076-1554
948735
  Євсейцева О.С. Особливості розробки маркетингової стратегії вищого навчального закладу / О.С. Євсейцева, Д.В. Новіков // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 3, березень. – С. 77-79. – ISSN 2306-6806


  У статті визначено головні аспекти, які впливають на розробку маркетингової стратегії вищого навчального закладу.
948736
  Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств / Філоненко Ганна Геннадіївна. – Київ : Юстініан, 2014. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 207–248 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-12-8
948737
  Ткачук В. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської Митрополії другої половини XVIII ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 644-651. – ISSN 2310-3310
948738
  Бобошко Н.Н. Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 13-20


  В статті розглядається питання складності побудови конкретного визначення поняття любові через його діалектичність в межах вчень мислителів, зокрема, і в німецькому ідеалізмі, взагалі. В статье рассматривается вопрос сложности построения конкретного ...
948739
  Гончаренко К.С. Особливості розуміння феномену "con-cept" в постмодерністській традиції Ж. Дельоза // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 56-63. – ISSN 2075-1443
948740
  Дубінін В.В. Особливості рольової функції інтересів народу в суспільному розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
948741
  Лучканин С.М. Особливості романізації Дакії та Мезії в румунський лінгвоісторіографії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 457-462


  У статті висвітлено історико-лінгвістичну дискусію навколо проблеми походження румунського народу та його мови, безперервного романського проживання (континуітету) в карпато-дунайських землях протягом тисячолітнього великого переселення народів, ролі ...
948742
  Мостовенко С. Особливості російського впливу на Донбасі // Треті Череванівські читання : зб. наук. ст. за матеріалами Всеукр. наук. конф. (17-18 берез. 2016 р.) / Череванівські читання, конф. – Полтава : ПНПУ ім. В.Г. Короленка, 2016. – С. 105-108
948743
  Горнецькі В.В. Особливості сакральної архітектури Закарпаття кінця XIX - початку XX століть // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 26-30. – (Серія: Історія ; вип. 1 (34))
948744
  Старинська Н.В. Особливості самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки : монографія / Н.В. Старинська ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 177, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 110-134. – ISBN 978-617-696-383-7
948745
  Михальська С.А. Особливості самосвідомості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 41-42
948746
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
948747
  Кулішов В.В. Особливості світової глобалізації в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 21-24. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
948748
  Сігута Ю. Особливості світосприйняття юних героїв у романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Ю. Сігута, О. Єременко // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 42-43
948749
  Дем"яненко Н.Б. Особливості семантики польських та українських компаративних фразеологізмів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 228-235


  В статті аналізуються польські фразеологізми з компонентом порівняння в семантичному аспекті та робиться спроба знайти їх відповідники в українській мові. В статье анализируются польские фразеологизмы с компонентом сравнения в семантическом аспекте, и ...
948750
  Скробот А.І. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-280


  Стаття присвячена вивченню символіки образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.
948751
  Бриняк О. Особливості символіки українських хрестинних пісень // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 27-38. – ISSN 2225-5095
948752
  Сидорчук Т. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 100-112


  На прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака.
948753
  Терентьева Н.О. Особливості системи виховання в Україні 20-х років XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 34. – С. 70-75. – (Серія "Педагогічні науки")
948754
  Корнєєва Ю.В. Особливості системи грошово-кредитного регулювання на теренах СНД у процесі переходу до ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 79-87. – ISSN 1993-0259
948755
  Заваріка Г.О. Особливості системи культурно-дозвіллєвої діяльності / Г.О. Заваріка, О.О. Зеленко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 36-46 : табл. – Бібліогр.: 18 назв.
948756
  Половинська В.В. Особливості скандинавських писемних та епіграфічних джерел з давньоруської історії // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 172-195. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
948757
  Пачева В.М. Особливості словозміни числівників в українських запорізько-надазовських говірках // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 23. – С. 121-135
948758
  Довгань О.В. Особливості смислу абсурдного художнього тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 212-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
948759
  Рябець Н.М. Особливості соціалізації глобальної економіки / Н.М. Рябець, І.В. Тимків, І.В. Дворник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
948760
  Макарчук А.М. Особливості соціалізації комп"ютерних ігроманів // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 85-86
948761
  Сазоненко Г. Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти / Г. Сазоненко, В. Корх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-89. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті висвітлені особливості освітньої соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти на прикладі Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка та проаналізовані результати емпіричного дослідження ...
948762
  Триндюк В.А. Особливості соціалізації студентської молоді у технічному університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 57-60. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
948763
  Шальнєва П.О. Особливості соціалізації сучасної людини як ії ресурс стресоподалання // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 158-160
948764
  Марков І. Особливості соціальних ідентичностей сучасних українських мігрантів у країнах ЄС // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2012. – № 2 (104), березень - квітень. – C. 256-260. – ISSN 1028-5091
948765
  Крамаревич О.В. Особливості соціальних очікувань в період економічної, політичної та соціальної нестабільності // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 97-98
948766
  Соболєва С. Особливості соціально-гуманітарної підготовки іноземних студентів економічних спеціальностей // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2017. – № 2 (66). – С. 139-149. – ISSN 2312-5993
948767
  Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
948768
  Богданов Д.С. Особливості соціально-економічного розвитку сільських територій Миколаївської області / Д.С. Богданов, І.В. Гончаренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 30-33 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
948769
  Бондар В.В. Особливості соціально-економічного розвитку субрегіональних центрів країни (на прикладі Кам"янець-Подільський) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 4 (96). – С. 44-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
948770
  Нелін О. Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у XIX - початку XX століття: історико-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
948771
  Кондратова А. Особливості спадкування прав на нерухоме майно // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – C. 4-8
948772
  Братчикова Т. Особливості споживання музики у різних соціальних групах // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 131-132
948773
  Радишевська О.Р. Особливості справляння судового збору в Україні: колізійні аспекти вітчизняного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 185-194. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз деяких положень Закону України «Про судовий збір» стосовно їх відповідності нормам чинного податкового законодавства України, запропоновано способи усунення колізії в податковому законодавстві про судовий ...
948774
  Горячова С.О. Особливості сприймання молоддю іміджу політичних діячів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 133-138
948775
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 248 л. – Бібліогр.: л. 177-248
948776
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
948777
  Предко О.І. Особливості сприйняття ідей Аристотеля в ранньохристиянській традиції // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)
948778
  Сарапін О.В. Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявляються особливості сприйняття М. Смотрицьким релігії, її семантичних відповідників та конфесійних форм. В статье раскрываются особенности восприятия М. Смотрицким религии, её семантических соответствий и конфессиональных форм. The ...
948779
  Задоянчук О.О. Особливості сприйняття УПЦ в засобах масової інформації України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Задоянчук Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Бібліогр.: арк. 191-210
948780
  Ніцевич Е.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 41-43
948781
  Амар Особливості становлення і святкування першотравневого свята на українських землях наприкінці XIX століття / Амар, Аль-Анні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 542-546. – ISBN 978-966-171-795-3
948782
  Зарічук О.Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
948783
  Бортніков В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Республіці Польща: досвід демократичної трансформації / В. Бортніков, С. Байрак // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 155-164. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
948784
  Стрільчук В.А. Особливості становлення муніципальної влади в умовах глобалізації // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 166-178. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
948785
  Головінов О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
948786
  Мельник А.В. Особливості становлення організованого туризму Закарпаття (кінець ХІХ – початок ХХ століття) / А.В. Мельник, Ж.В. Собов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 123-129. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
948787
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
948788
  Музичук О.О. Особливості становлення провідних напрямків дослідження в українській психології середини ХХ ст. у одеському та харківському наукових осередках // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 77-83. – ISBN 978-966-189-358-9
948789
  Возняк Р.П. Особливості становлення ринку земель сільськогосподарського призначення // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 37-41. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
948790
  Побута М.В. Особливості становлення та протидії корупційній діяльності у сфері економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 9 : Становлення та протидія корупційній діяльності у сфері економіки України. – С. 40-46. – ISSN 2222-4459
948791
  Гольонко Р.А. Особливості становлення та розвитку законодавства про біосферні заповідники // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 134. – С. 139-151. – ISSN 2224-9281
948792
  Батрименко О.В. Особливості становлення та розвитку континентальної моделі бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 382-391
948793
  Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
948794
   Особливості становлення та функціонування інституту мирових посередників на Правобережній Україні в перші роки впровадження селянської реформи (1861-1863) // Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / С.В. Набока. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 38-82. – ISBN 978-617-7107-05-6
948795
  Кедич Т.В. Особливості становлення характеру дитини в повісті "Бригантина" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 163-170. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається специфіка художнього зображення характеру дитини в повісті "Бригантина" О. Гончара у взаємозв"язку з ситуаціями, психічними станами головного героя.
948796
  Данчук Ю.П. Особливості статевих відмінностей в прояві психомоторних якостей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 112-113
948797
  Вудуд Г.І. Особливості статусу розпорядника майна при виконанні повноважень керівника боржника / Г.І. Вудуд, І.Г. Шармонов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 19-26. – ISSN 2227-7048
948798
  Яровенко Т.С. Особливості створення пенсійного фонду на підприємствах України / Т.С. Яровенко, Т.В. Хрущова // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
948799
  Сливенко В.А. Особливості створення та діяльності прокуратури на Півдні Україні 1920-ті pp. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 52-57. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
948800
  Половін Б.А. Особливості створення та перспективи використання динамічних навчальних курсів // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 58
948801
  Приходько Г.І. Особливості стратегій мовленнєвої комунікації чоловіків і жінок // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 109-111. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
948802
  Погорська І.І. Особливості стратегічної культури США // Зовнішня та безпекова політика США: аналітичні дослідження : монографія / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, І.І. Погорська, Н.О. Піпченко. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 239-356. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-58-6
948803
  Прокопчук О.Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
948804
  Кузьмін О.Є. Особливості стрес-менеджменту на підприємствах в сучасних умовах / О.Є. Кузьмін, М.Ф. Гончар // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 9-13. – ISSN 2409-1944
948805
  Антонюк Ю.С. Особливості структури мотивів вибору та професійної готовності особистості в період оптації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 315-316
948806
  Кушнарьова О.С. Особливості структури та конструктивна міцність зварних з"єднань алюмінієвих сплавів системи легування Cu-Li-Sc : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Кушнарьова Ольга Сергіївна ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України. – Київ, 2014. – 22 с. – Бібліогр.:19 назв
948807
  Кушерець Д.В. Особливості структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 218-225. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю особливостей структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав, аналізу їх елементів та висвітленню взаємозв"язку цих елементів між собою. This article is devoted to exposion of the structure of ...
948808
  Зінабадінова С. Особливості структурно-функціонального стану нирок курячих ембріонів при дії волокон азбесту та вуглецевих нановолокон / С. Зінабадінова, Ю. Чайковський, Т. Сегеда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 79-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (19)). – ISSN 1728-3817


  У сучасному світі виробляється величезна кількість речовин та матеріалів, їх вплив на організми, що розвиваються, залишається нез"ясованим. Структурна подібність вуглецевих нановолокон та волокон азбесту викликає серйозні хвилювання щодо їх ...
948809
  Жадан І.В. Особливості структурування цінносної складової частини політичної картини світу студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 100-112. – ISSN 2227-1376
948810
  Ламаш І.В. Особливості суб"єктивного переживання часу курсантами-комбатантами АТО // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 69-74
948811
  Пєчук І.С. Особливості суб"єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (ст. 286 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 254-262. – ISSN 1563-3349
948812
  Кобильник В.В. Особливості субнаціонального компаративного дослідження сучасних демократичних процесів // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 25. – С. 228-236


  У статті проаналізовано сутність та особливості субнаціонального методу компаративного дослідження сучасних демократичних явищ та процесів, досліджено проблематику двох теоретичних хвиль цього підходу. З"ясовано, що систематичний аналіз окремих ...
948813
  Левківський Б. Особливості судового захисту окремих особистих немайнових прав подружжя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-55. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті, за допомогою окремих методів, проведено правовий аналіз норм чинного законодавства України які регулюють особисті немайнові права подружжя, а також досліджено окремі аспекти судового захисту цих прав. За результатами аналізу норм ...
948814
  Бережанський Г. Особливості суду присяжних в Україні та Німеччині // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 81-82


  "...На думку Кравченка М. для покращення практики реалізації законів в Україні необхідно в першу чергу поглиблено дослідити сам процес реалізації законів, відмежувати закономірне від випадкового в даному процесі, визначити його особливості [Кравченко ...
948815
  Кондратюк О.В. Особливості суспільно-політичних неологізмів та способи їх перекладу / О.В. Кондратюк, Л.Л. Макарук // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 142-145
948816
  Тома Н.М. Особливості суспільної лексики в мові творів Петра Могили // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 77-81. – ISSN 1996-9872
948817
  Цибуляк А.Г. Особливості сучасного етапу взаємин Росії ТА НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 38-40
948818
  Івашко Л. Особливості сучасного процесу інтернаціоналізації вищої економічної освіти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 120-126. – (Серія економічна ; вип. 50). – ISSN 2078-6115
948819
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
948820
  Опанасюк О.І. Особливості сучасної публічної дипломатії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 117 (№ 2). – С. 238-243. – ISSN 2076-1554
948821
  Кучай Т.П. Особливості сучасної системи освіти Швеції / Т.П. Кучай, Д. Стасенкова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 68-70. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
948822
  Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 100-108. – ISSN 1682-2366
948823
  Мойсей Л.О. Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-115. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
948824
  Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-156. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
948825
  Василевський А.М. Особливості та етапи адаптації молодих працівників до умов професійної діяльності в органах Служби безпеки України // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 30-36
948826
  Манн Р.В. Особливості та етапи розвитку інформаційного суспільства і інформаційної економіки // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 3 (11). – С. 89-96. – ISSN 2221-8440


  Витоки теорії інформаційного суспільства в концептуальних положеннях постіндустріальної доктрини, які підкреслюють центральну роль знання і заявити прискорюють перехід від виробництва товарів до виробництва послуг та інформації. З розширенням знань ...
948827
  Оболенський О.І. Особливості та класифікація німецької фахової мови права // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 461-466. – ISBN 966-581-481-8
948828
  Калина М.С. Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. з держ. управління : 25.00.01 / Калина Марина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
948829
  Мурашевич К. Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики початку XX ст.


  У даній статті досліджено вживання образів природи у творчості китайських поетів XX ст. Проаналізовано новаторство та характерні особливості пейзажної лірики. Представлені як традиційні відомі образи природи, так і авторські. В данной статье ...
948830
  Андрейків Т.Я. Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 228-234. – ISSN 2306-4994
948831
  Калмиш Ю. Особливості та основні підходи у викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням у ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 145-149
948832
  Копистира А.М. Особливості та причини корупції в економічних системах перехідних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 57-63. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячується вивченню зв"язку між причинами корупції, її видами і формами та обсягом у перехідних економіках. Виявлено ос- новні причини корупції у перехідних економіках та їх вплив на розвиток окремих видів корупції та їх співвідношення. ...
948833
  Новохацька Д.В. Особливості та проблеми реалізації ІТ-проектів в Україні // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 72-77. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
948834
  Сидоренко Д.А. Особливості та проблеми формування інноваційної моделі розвитку економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 59-61. – ISBN 978-617-7069-02-6
948835
  Лук"яненко Ю. Особливості та проблеми, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91-93. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду особливостей та проблем, які виникають при розгляді адміністративних справ за порушення правил дорожнього руху, наведені шляхи вирішення характерних порушень вимог чинного законодавства, які виникають при розгляді справ ...
948836
  Колесніков В.О. Особливості та проблемні питання визначення оперативно-тактичних вимог до БПЛА з урахуванням сучасних принципів ведення воєнних (бойових) дій / В.О. Колесніков, О.Л. Глушкевич, Д.Л. Федянович // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 3 (58). – С. 39-43. – ISSN 2304-2699
948837
  Кондратьєва І.В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливості ієрархату Коптської Церкви, характеризуючи його своєрідність на рівні патріарх – єпископат – пресвітеріат – дияконат. Для аналізу використані історичні матеріали, наукова література та сучасні інформаційні джерела. Статья ...
948838
  Пінчук М.М. Особливості та тенденції у здійсненні прямих іноземних інвестицій у формі транскордонних злиттів і поглинань // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814


  У статті розглядаються теоретичні питання щодо сутності, видів транскордонних злиттів і поглинань(ЗіП) к одного зі шляхів здійснення прямих іноземних інвестицій (ПІІ) та джерел інформації щодо їхніх обсягів
948839
  Должикова-Поліщук Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 103-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
948840
  Хамайко Н.В. Особливості та характер давньоруської гри у "Тавлії" у писемних та епічних згадках // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 137-146. – ISSN 2227-4952
948841
  Халатур С.М. Особливості та шляхи вдосконалення фінансування розвитку сільського господарства в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 194-198. – ISSN 2222-4459
948842
  Чорноус А.В. Особливості творення політичного міфу під час виборів // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 250-253. – ISSN 2076-1554
948843
  Кравець О. Особливості творчої манери В. Фолкнера // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 96-100. – ISSN 2311-9896
948844
  Черіпко С. Особливості творчості Михайла Драй-Хмари в контексті вивчення української літератури // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 272-275
948845
   Особливості тектоніки та перспективні нафтогазоносні комплекси Волино-Поділля / Б. Різун, Г. Гривняк, І. Побігун, О. Сенів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 24-31 : рис. – Бібліогр.: с. 30. – ISSN 0869-0774
948846
  Теленков Д.В. Особливості телевізійної верстки новин // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 53-58


  Досліджуються праці науковців, відомих авторів із проблематики телевізійної верстки. It is analyzed the works of scientists, famous authors in the field of make-up television problems. Исследуются работы ученых, известных авторов, которые ...
948847
  Пацеєвька О.С. Особливості термінотворення в польській терміносистемі економіки (на матеріалі фахових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 172-177


  У статті розглянуто особливості фразеологічного термінотворення в польській фаховій мові економіки: запропоновано визначення та окреслено лінгвістичний статус лексичних одиниць, які є результатом процесу фразеологізації у фахових мовах; наведено ...
948848
  Шевченко О.Г. Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом / О.Г. Шевченко, Є.В. Самчук, С.І. Сніжко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 1992-4224
948849
  Власова Т.Р. Особливості технологічного розвитку України / Т.Р. Власова, Т.В. Шарова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 14-18. – (Економічні науки ; вип. 3 (51)). – ISBN 966-7577-69-4
948850
  Огороднікова І.І. Особливості тлумачення міжнародних договорів у сфері оподаткування судами загальної юрисдикції / І.І. Огороднікова, О.О. Колосов // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 66-71. – ISSN 2220-1394
948851
  Колотілова Н.А. Особливості тлумачення топіки в трактаті "Риторика" Б. Ламі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 87-88
948852
  Лучканин С.М. Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 296-302


  У статті розглядаються питання особливостей опису й розуміння українського та російського мовознавства в підручниках з історії лінгвістичних учень, опубікованих у Румунії протягом другої половини XX-початку XXI ст. З вітчизняних мовознавців найбільше ...
948853
  Романчук С. Особливості топонімії Канівського природного заповідника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 113-115. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
948854
  Щербак О. Особливості трактування особистості жінки в духовно-релігійному творі (Києво-Печерський патерик)
948855
  Уткіна К.Б. Особливості транслокації важких металів із фруктової сировини у продукцію її переробки (на прикладі яблук) / К.Б. Уткіна, І.В. Бодак // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 110-114 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1992-4224
948856
  Коваль О.О. Особливості трансформації інституту глави держави у контексті співвідношення традиції і модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 343-353
948857
  Погорєлова О.С. Особливості трудового договору із запозиченої праці // Єдність і диференціація трудового права та права соціального забезпечення : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 28 листоп. 2014 р.) : [тези доп.] / М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; за заг. ред. К.Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2014. – С. 133-136
948858
  Касьянова М. Особливості трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. Касьянова, О. Ширма // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 106-109. – ISSN 1728-9343
948859
   Особливості турбулентних процесів у магнітосфері землі за вимірами місії "Кластер" / Л.В. Козак, С.П. Савін, А.Т. Луї, О.О. Цупко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 43-54. – ISSN 1561-8889
948860
  Каднічанська М.Я. Особливості туристично-ресурсного потенціалу національного природного парку "Північне Поділля" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 143-149. – Бібліогр.: 11 назв.
948861
  Чабан Т.Ю. Особливості туристсько-рекреаційного потенціалу Львівської області / Т.Ю. Чабан, І.О. Мазуркевич // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 88-94. – ISSN 2308-135X
948862
  Барановський М.О. Особливості удосконалення структури та просторової організації мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернігівської області / М.О. Барановський, О.В. Барановська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 180-189. – ISSN 2308-135X
948863
  Гуренко М.А. Особливості укладання інвестиційних договорів за участю органів державної влади та органів місцевого самоврядування // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (69). – С. 146-154. – ISSN 2222-5374
948864
  Федорченко Н. Особливості укладення договору про сурогатне материнство // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 65-68. – ISSN 2307-8049
948865
  Кривонос Р.А. Особливості українсько-люксембурзької співпраці на початку XXI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 129-139


  Стаття присвячена аналізу українсько-люксембурзьких відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер українсько-люксембурзької співпраці та відмінності у колі ...
948866
  Шутяк Л.М. Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-158. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
948867
  Грицаюк М.М. Особливості української ментальності в романі "Золотий скарабей" О. Чорногуза // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 87-91
948868
  Нагачевський А. Особливості української фольклористики в Канаді / А. Нагачевський, М. Маєрчик // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 3/4 (93/94), спецвип., травень - серпень : Українська фольклористика в Канаді: нові візії традиційного, традиційні візії нового. – С. 293-309. – ISSN 1028-5091
948869
  Лотоцька-Дудик Особливості умов праці та вплив їх на здоров"я працівників легкої промисловості / Лотоцька-Дудик, Н.О. Крупка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 3 (79). – С. 60-67 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
948870
  Комарук І.А. Особливості уніфікації міжнародного приватного права Гаазькою конференцією в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Комарук Інна Арсентіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
948871
  Вєтров І.Г. Особливості управління відродженням та функціонуванням об"єктів важкої індустрії України в середині 40-х років XX ст. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 80-88. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
948872
  Смутчак З.В. Особливості управління персоналом: генезис наукової думки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 89-92. – ISSN 1728-6220
948873
   Особливості управління підприємствами в умовах глобальних викликів : монографія / [О.В. Зибарева та ін.] ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 305-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-77-0
948874
  Гладченко М. Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 37-45. – ISSN 1682-2366
948875
  Сич Т.В. Особливості управління соціальними закладами // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 159-168
948876
  Заря І.В. Особливості управління туристичною діяльністю в умовах загострення глобальної економічної кризи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 104-109. – Бібліогр.: 10 назв.
948877
  Зеліско І.М. Особливості управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 34-39. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто роль і значення фінансових ресурсів в діяльності аграрно-промислових компаній. Розкрито сутність системи управління фінансовими ресурсами аграрно-промислових компаній. Запропоновано показники результативності використання фінансових ресурсів ...
948878
  Будецький Р. Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 155-164. – ISSN 1993-0909
948879
  Силадій І.М. Особливості управлінської діяльності в підготовці фахівців соціальної сфери / І.М. Силадій, Н.В. Маринець // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 149-159
948880
  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (186). – С. 75-80
948881
  Угрин Т.В. Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 187-192


  Статтю присвячено дослідженню утворення жіночого роду іменників на позначення назв професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові. На основі корпусу з 1305 електронних версій франкомовних статей 2004-2009 років, пов"язаних з постатями ...
948882
   Особливості утворення шаруватих сполук типу [хімічна формула] в системах [хімічна формула] / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський, В.В. Чумак // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 5/6, май - июнь. – С. 38-43. – ISSN 0041-6045
948883
  Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О. Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей участі адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора. Встановлено та проаналізовано ознаки за якими можливо визначити специфіку діяльності адвоката-медіатора. Виявлено переваги і недоліки у наданні ...
948884
  Пасечник О.В. Особливості фармацевтичного законодавства ЄС // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 77-78
948885
  Гресько В. Особливості феномену страху // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 139-146
948886
  Павлюк В. Особливості фізико-хімічних процесів розчинення (карсту) соляних відкладів у камері підземного вилуговування // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 97-101 : табл., графіки. – Бібліогр.: с. 101. – ISSN 0869-0774
948887
  Євтушевська О.В. Особливості фіктивного засновництва акціонерних компаній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 94-97
948888
  Голодюк І. Особливості фікційного світу українського літературного імпресіонізму // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 33-38. – (Серія : Філологічні науки ; № 13 (262) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
948889
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підпри
948890
  Король С.Я. Особливості фінансової звітності соціально відповідального підприємства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 80-88 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
948891
  Кравчик Ю.В. Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу / Ю.В. Кравчик, Ю.С. Бойко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
948892
  Красільник О.В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 2 (70). – С. 58-64
948893
  Артюх О.В. Особливості фінансування житлового будівництва в Україні в умовах нестабільності // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 17-18. – ISBN 978-617-7069-02-6
948894
  Булкін І.О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку військово-промислового комплексу в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 23-38. – ISSN 0374-3896


  В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонных НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию экспортной ориентации в ...
948895
  Длугопольський О.В. Особливості фінансування соціального захисту в країнах Азії: японський вектор формування держави добробуту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 11 (228). – С. 75-97 : табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв. – ISSN 2305-7645
948896
  Філоненко Ю. Особливості фітогенного рельєфу Ніжинщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817
948897
  Павлов В.І. Особливості форм державно-приватного партнерства в інноваційній сфері / В.І. Павлов, О.О. Ляхович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 3 (69). – С. 57-65. – ISSN 1562-0905
948898
  Владичук М. Особливості формування амортизаційної політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 2078-5860
948899
  Монаєнко А. Особливості формування галузі фінансового права // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 245-265. – ISBN 978-966-306-020-4
948900
  Кіш Є.Б. Особливості формування громадського суспільства Угорщини у XX столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 99-103. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
948901
  Романчук Л.Д. Особливості формування дози внутрішнього опромінення населення за споживання риби з водойм Полісся України / Л.Д. Романчук, С.П. Вербельчук, Т.В. Вербельчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 127-131 : рис. – Бібліогр.: с. 130-131. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
948902
  Яворська В.В. Особливості формування екомережі регіону Українського Причорномор"я / В.В. Яворська, В.А. Сич, К.В. Коломієць // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 4 (27). – С. 129-143 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
948903
  Ушкаренко Ю.В. Особливості формування економічного потенціалу підприємств у сучасних умовах // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 38-46. – ISSN 2313-092X
948904
  Шаюк О. Особливості формування емоційно-вольового компонента толеранткості майбутніх економістів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 126-131. – ISSN 1810-2131
948905
  Доманецька І. Особливості формування єдиного навчально-інформаційного простору для організаційно та територіально розподілених університетів / І. Доманецька, Г. Красовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 39-46. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  На прикладі організаційно та територіально розподіленого навчального закладу висвітлено особливості сучасного етапу інформатизації освіти, відзначено посилення суперечливості між уніфікацією і дивергенцією освіти в організаційно та територіально ...
948906
  Бачинська Л.Г. Особливості формування забудови Києва в кінці XIX - на початку XX ст.: причини та тенденції / Л.Г. Бачинська, О.В. Бачинська // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 21-26. – ISSN 2077-3455
948907
  Рудницька О.П. Особливості формування захворюваності дітей дошкільного віку залежно від екологічних умов у місцях проживання / О.П. Рудницька, О.В. Бердник // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 72-75 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
948908
  Гоголь М.М. Особливості формування звітності за умов розвитку МСФЗ та її вплив на процес організації обліку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 41-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
948909
  Панасюк В.А. Особливості формування і функціонування політичної еліти Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 58-66
948910
  Іванкова-Стецюк Особливості формування ідентифікаційного простору України наприкінці ХХ - на поч. ХХІ ст.: конфесійний аспект / Оксана Іванкова-Стецюк // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк. – Львів, 2011. – № 2 (98), березень - квітень. – C. 187-199. – ISSN 1028-5091
948911
  Зеленська В.В. Особливості формування інноваційної політики України на шляху до вступу ЄС / В.В. Зеленська, І.В. Бондаренко, Д.Л. Пирогов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 2. – С. 34-39. – ISSN 1995-0519
948912
  Терещенко Н.В. Особливості формування інноваційної праці та інноваційної діяльності як складових державної стратегії в умовах розвитку економіки знань // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 1 (3). – С. 141-149
948913
  Кучепенко І. Особливості формування інституту держави крізь призму політичних процесів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 83-91
948914
  Скопенко Н.С. Особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 32-42


  Розглянуто основні особливості формування комплексної системи ризик-менеджменту на виробничих підприємствах. Комплексна система ризик-менеджменту повинна стати важливою складовою загальної системи управління підприємством, яка здатна підвищити ...
948915
  Вдовиченко В.О. Особливості формування консолідованої фінансової звітності з використанням сучасних інформаційних технологій // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7069-02-6
948916
  Рудомська М.Ю. Особливості формування контенту як шлях до розвитку та популяризації видання серед цільової аудиторії // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 304-309
948917
  Чорна Н.В. Особливості формування концепту "гра" у новелі Хуліо Кортасара " Las babas del diablo" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 271-279


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів вираження текстового концепту "гра" у постмодерній новелі Хуліо Кортасара "Las babas del diablo" у комунікативному ракурсі. Текстові концепти постмодерного художнього дискурсу характеризуються мовними й ...
948918
  Морозова О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 526-529
948919
  Майєр Н. Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 58-63. – ISSN 2308-4634
948920
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2013. – 137 л. – Додатки: л. 136-137. – Бібліогр.: л. 114-135
948921
  Паренюк О.Ю. Особливості формування мікроценозів на забруднених радіонуклідами грунтах та шляхи впливу ризосферної мікрофлори на накопичення 137 Cs рослинами : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Паренюк Олена Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
948922
  Орлів М.С. Особливості формування моделі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті реформування державного управління України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 4 (83). – C. 100-107. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2310-2837
948923
  Савіцький А.В. Особливості формування моніторингу якості продукції у системі активізації конкурентного потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 23-26. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
948924
  Вапельник Д.Г. Особливості формування наночастинок срібла в присутності полісахаридів декстранів / Д.Г. Вапельник, Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 185
948925
  Кондратюк І.О. Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 262-268
948926
  Крилов Д.В. Особливості формування організаційно-економічного механізму реалізації інвестиційних проектів на промислових підприємствах // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 27-34. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
948927
  Чекалюк В.В. Особливості формування позитивного іміджу України в ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 112-115. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
948928
  Новікова Н.Є. Особливості формування політичної культури особистості в умовах трансформації суспільства на прикладі України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 186 : Політичні науки. – C. 67-71. – ISSN 1996-5931
948929
  Волкова А.В. Особливості формування професійно-комунікативних умінь майбутніх викладачів іноземних мов засобами сучасних анімаційних технологій // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 146-151. – (Філологічні науки ; № 1)
948930
  Фєднєва М.О. Особливості формування професійної Я-концепції у першокурсників // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 485-506. – ISSN 2219-438X


  Схарактеризовано основні компоненти формування професійної Я-концепції в першокурсників.
948931
  Іванова І.С. Особливості формування ринку інтелектуального капіталу в процесі становлення економіки знань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 7-8 (146-147). – С. 22-26
948932
  Кіндрацька Г.І. Особливості формування системи фінансових показників оцінювання кредитоспроможності позичальника-юридичної особи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 297-304. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
948933
  Пересипкіна Н.О. Особливості формування споживчого попиту в круїзному судноплавстві // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 147-151. – ISSN 2524-003X
948934
  Варченко О. Особливості формування споживчого попиту на продовольчому ринку в умовах макроекономічної нестабільності / О. Варченко, І. Свиноус, К. Ткаченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 10 (360), жовтень. – С. 4-9. – ISSN 1810-3944
948935
  Макуха О.В. Особливості формування суцвіть фенхелю звтчайного (Foeniculum vulgare MiLL.) залежно від агротехнічних заходів в умовах Півдня України / О.В. Макуха, М.І. Федорчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-111 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-4893
948936
  Гнидюк І.В. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні / І.В. Гнидюк, М.О. Діхтяренко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 31-33. – ISSN 2409-1944
948937
  Леньо П.Ю. Особливості формування сучасної української ідентичності // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 139-141. – (Серія "Історія" ; вип. 1 (30))
948938
  Гупало О.Г. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці / О.Г. Гупало, О.І. Пікулик // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 183-189. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
948939
  Білоус А.О. Особливості формування та реалізація полідискурсивності Інтернет–Дискурсу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 183-186. – ISSN 2076-1554
948940
  Жукова А.О. Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 135-139
948941
  Гладкий О.В. Особливості формування та розвитку міського туризму в Україні / О.В. Гладкий, О.А. Скляров // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 71-80. – ISSN 2308-135X
948942
  Щербакова Н.О. Особливості формування та розвитку туристичних кластерів // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 92-96. – ISSN 2413-0966
948943
  Губені Ю. Особливості формування тарифів на аграрні послуги для особистих селянських господарств // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
948944
  Жежуха В.Й. Особливості формування технологічних методів управління в системі менеджменту підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-5. – Бібліогр.: 5 назв
948945
  Горновська О.В. Особливості формування у майбутніх філологів компетенції в японському діалогічному мовленні // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 155-161. – (Серія "Педагогіка" ; № 2)
948946
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : автореф. дис. ...канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
948947
  Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 207 л. – Додатки: л. 183-207. – Бібліогр.: л. 165-182
948948
   Особливості фотопроводності забарвлених плівок органічних солей кобальту(II) та нікелю(I) / Н.М. Басун, Н.А. Давиденко, А.А. Іщенко, С.Л. Студзинський, Л.І. Костенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 182
948949
  Колеснікова І. Особливості фразеологічної мікросистеми на позначення впертості в українській та англійській мовах // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [ред.-упоряд. М. Павелчак-Шуй ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2012. – С. 145-150. – ISBN 978-966-2248-90-6
948950
  Хлівний В.К. Особливості франчайзингу як виду підприємницької діяльності та вплив на нього різних чинників // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 152-159
948951
  Сергієнко О.В. Особливості функцій громадянського контролю за органами публічної влади у сфері містобудування // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 52-54
948952
  Дяченко М.В. Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Дяченко Марія Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 173 л. – Бібліогр.: л. 142-173
948953
  Клімчук Ю. Особливості функціонуванння макро- та мікротопонімів у структрурі празького тексту (на прикладі поетичної творчості представників "празької школи") // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 59-68. – ISSN 2304-9383
948954
  Мостіпан О.М. Особливості функціонування виборчої системи Італії. Теорія політики // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 181-183
948955
  Сідоров М.В. Особливості функціонування економіки Канади на сучасному етапі ії розвитку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 74-78. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
948956
   Особливості функціонування енергетичної підсистеми організму за показниками діяльності серцево-судинної системи в осіб схильних до розвитку стану монотонії / В.В. Кальниш, Г.Ю. Пишнов, В.В. Опанасенко, О.І. Огризков // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 4-10 : рис., фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2077-7477
948957
  Кривунь В. Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
948958
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
948959
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
948960
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 3-12


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
948961
  Чухліб Т. Особливості функціонування концепту душа в романі Ліни Костенко "Маруся Чурай" / Т. Чухліб, Л. Скуратівська // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 350-360. – ISBN 966-7773-70-1
948962
  Подовіннікова В.С. Особливості функціонування метафори у німецькомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 387-395


  У статті досліджено функціонування метафори як одного із основних інструментів комунікативного впливу у німецькому політичному дискурсі та виділено найбільш поширені семантичні типи метафор, використання яких проілюстровано прикладами зі стенограм ...
948963
  Каша К.А. Особливості функціонування міфологічної лексики в сучасному тюркомовному суспільстві (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 168-174


  Стаття присвячена лінгвокогнітивному аналізу мовних реакцій реципієнтів-носіїв мови та студентів східної філології, отриманих у результаті вільного асоціативного експерименту. Статья посвящена лингвокогнитивному анализу языковых реакций ...
948964
  Януль І.Є. Особливості функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 288-303
948965
  Замасло О.Т. Особливості функціонування ПДВ в Україні / О.Т. Замасло, О.А. Камінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 210-215. – ISSN 2222-4459
948966
  Захарчук Н.В. Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
948967
  Гладишук С. Особливості функціонування польської адміністрації у Західній Волині у першій половині 1920 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 3, квітень - червень. – С. 22-26. – ISSN 1998-4634
948968
  Карабан А.В. Особливості функціонування прикметникових структур з more і most в англійській мові XVII ст. (на матеріалі творів В. Шекспіра) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 153-157
948969
  Голік О.В. Особливості функціонування різних груп лексики в рекламній комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 160-164. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
948970
  Баскаков А.Ю. Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
948971
  Базиленко В. Особливості функціонування спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 78-86


  Стаття присвячена функціонуванню спортивної лексики в сучасній публіцистиці мовою гінді, а також аналізу запозичень з інших мов. Автор акцентує увагу на особливостях запозичення, а також, вживаності їх в засобах масової інформації. Проведена робота по ...
948972
  Мішин О.В. Особливості функціонування субрегіональних інститутів безпеки в Африці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 3-10
948973
  Пойда-Носик Особливості функціонування та загрози фінансовій безпеці акціонерних товариств в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 11 (216). – С. 84-99 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
948974
  Павлюк І.М. Особливості функціонування транспортної мережі країн АСЕАН // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 218-220
948975
  Коцан Н. Особливості функціонування українсько-польського кордону в умовах розгортання процесу євроінтеграції (на прикладі Карпатського єврорегіону) / Н. Коцан, Р. Коцан // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 131-138. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
948976
  Савенко А.О. Особливості функціонування фразеологічних одиниць у романі Н. Казандзакіса "Лихі кумедні пригоди Алексіса Зорбаса" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 155-161. – ISBN 966-581-295-6
948977
  Жураковська М.Б. Особливості функціонування центрів трансферу технологій в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 86-91. – ISSN 1681-6277
948978
  Кобилко Н. Особливості хронотопу "дороги" в романі "Позичений чоловік" Євгена Гуцала // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 100-105. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
948979
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі Владіміра Набокова "Машенька" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 213-218. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Простежено жанрово-стильові особливості роману В. Набокова "Машенька", зокрема, роль хронотопу у жанровому наповненні твору. Розглянуто жанровий зміст, наративну структуру, визначено жанрові та стильові домінанти. Проаналізовано хронотоп теперішнього ...
948980
  Григорова О.В. Особливості хронотопу у романі Патріка Зюскінда "Парфюмер" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 31-37. – ISBN 966-581-148-7
948981
  Сімаковська А.С. Особливості хронотопу циклу оповідань "Три солдати" Р. Кіплінга // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 57-58
948982
  Колісник-Гуменюк Особливості художньо-педагогічної освіти у навчальних закладах Японії // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 6 (149), червень. – С. 54-59. – ISSN 2308-4634


  У нашому дослідженні ми намагалися ширше показати та проаналізувати систему вищої педагогічно-художньої освіти Японії, та розкрити культуротворчий процес освітньої політики даної країни.
948983
  Вільна Я.В. Особливості художнього мислення Марка Вовчка (на прикладі українськомовних оповідань) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 61-70
948984
  Гонюк О.В. Особливості художнього моделювання внутрішнього світу особистості в збірках Н. Гуменюк "Коханий волоцюга" та Л. Таран "Прозорі жінки" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 92-98. – ISSN 2313-1802
948985
  Накашидзе І. Особливості художнього розкриття теми голодомору в україномовній поезії Канади // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 125-129. – ISSN 2411-4146
948986
  Удовенко Л.О. Особливості художньої прози Михайла Грушевського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 101-106. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
948987
  Чабанов В. Особливості цивілізаційного самовизначення українців в умовах глобалізації // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 79-82


  Автор характеризує особливості формування цивілізаційного самовизначення українців. Таке формування є складним і суперечливим процесом, що вимагає активної позиції в цивілізаційній взаємодії, і розглядається через призму кількох визначальних ...
948988
  Блажівська О.Є. Особливості цивільно-правового регулювання майнових відносин за Руською Правдою // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 117-122. – (0). – ISSN 2078-9165
948989
  Помиткіна Л.В. Особливості ціннісно-мотиваційної структури студентів у процесі прийняття стратегічних життєвих рішень // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 79-82. – (Серія : Психологічні науки)
948990
  Тригуб О.В. Особливості ціноутворення на ринку міжбанківського кредитування в Україні / О.В. Тригуб, О.М. Стретович // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 44-50
948991
  Кузьо Л.І. Особливості часової перспективи студентів з різним рівнем навчальної успішності у вивченні англійської мови як не фахової дисципліни // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 193-197. – (Серія : Психологічні науки)
948992
  Литвиненко Л.Ю. Особливості часопростору в романі В. Даниленка "Клітка для вивільги" / Л.Ю. Литвиненко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол.: Н.І. Заверталюк, В.А. Гусєв, В.І. Ліпіна [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 20. – С. 45-52. – ISSN 2313-1802
948993
  Волинчик О.С. Особливості чоловічої та жіночої мовленнєвих партій в публіцистичному тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 87-90
948994
  Михайлюк О. Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається специфіка процесу соціалізації особистості. Наведено основні підходи, що стосуються періодизації даного процесу. Представлені психологічні та соціальні фактори і умови, що впливають на ефективність соціалізації. Розглянуто ...
948995
  Бойчук А.Ю. Особливості юридичної відповідальності в Радянській Україні за правопорушення у сфері охорони природи в довоєнний період (1922-1941 рр.) // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 11-14. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
948996
  Гриценко М. Особливості юридичної відповідальності за майнові злочини за І Литовським статутом / М. Гриценко, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 63-64
948997
  Процевський О.І. Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 13-25. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
948998
  Подорожній Є.Ю. Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Подорожній Євген Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 39 с. – Бібліогр.: 44 назви
948999
  Подорожній Є.Ю. Особливості юридичної відповідальності у трудовому праві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Подорожній Євген Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 426 арк. – Бібліогр.: арк. 371-426
949000
  Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 285-287. – ISSN 2219-5521
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,