Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
948001
  Бучко Г. "Первинні" прізвища українців Канади // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 352-355. – ISBN 1-55195-156-8
948002
  Караганова И.О. "Первичные выборы" и расстановка социально-политических сил на местах // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 23-32
948003
  Биишев А.Г. "Первичные" долгие гласные в тюрксих языках / А.Г. Биишев; АН СССР, Башкир. филиал, Ин-т истории, языка и литературы. – Уфа : [б. и.], 1963. – 128 с .
948004
  Церковняк-Городецька "Первісне громадянство..." - український науковий часопис европейського рівня // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 249-251. – ISBN 978-966-439-357-4
948005
  Кармазіна М.С. "Первісний гріх" президентів (грані політичної корупції в Україні. 1991-2004 рр.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 45 : Політичні науки
948006
  Зелінська О. "Первое учение отрокамъ" Ф. Прокоповича - пам"ятка педагогічної літератури XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 9. – С. 187-188. – ISBN 966-95758-1-8
948007
  Корнєєва Ю.В. Первинне публічне розміщення акцій як інструмент приватизації великих державних підприємств // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 39 назв
948008
  Фищук І.М. Первинне розміщення акцій українськими компаніями як альтернативна форма залучення фінансових ресурсів на міжнародних фондових ринках // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 168-173


  У статті розглянуто особливості первинного розміщення акцій (ІРО) українських компаній в умовах глобалізації фондового ринку. Встановлено, що публічна пропозиція інвесторам є одним із найпривабливіших способів залучення коштів, оскільки має низку ...
948009
  Гармаш К.Є. Первинне розміщення цінних паперів в контексті розвитку інструментів національного депозитарного ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 116-119
948010
  Марчук О.В. Первинний (реальний) і вторинний (ірреальний) світ: кільцева композиція жанру фентезі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 126-128
948011
  Кульчицький С. Первинний вигляд радянського комуносоціалізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 16 (492), 21-27.04.2017 р. – С. 38-42. – ISSN 1996-1561
948012
  Рибаков С.Й. Первинний гіперальдостеронізм - як його діагностувати / С.Й. Рибаков, В.О. Шідловський, О.В. Шідловський // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2017. – № 2 (87). – С. 13-19. – ISSN 1681-276Х
948013
  Стеців І.І. Первинний облік готівково-безготівкових розрахунків та значення його схеми для контролю таких операцій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 309-311. – ISBN 5-7763-2435-1
948014
  Старко І.Є. Первинний облік нематеріальних активів: шляхи удосконалення // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.2. – С. 290-294. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
948015
  Мельянкова Л.В. Первинний облік оплати праці в аграрних підприємствах напрями удосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 115-119
948016
  Анзін Р.О. Первинний продаж корпоративних прав українських підприємств як спосіб фінансування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 7/8 ( 158/159 ). – С. 33-40
948017
  Прав Ю.Г. Первинний ринок житла України (економіко-географічний аспект дослідженя) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 53. – С. 110-119. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 966-95774-3-8
948018
  Хававчак О. Первинний та вторинний міф України за "Історією русів" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 273-279. – (Серія "Філологія" ; вип. 2 (36))
948019
  Шпакович І.Р. Первинний та вторинний ринки цінних паперів: структура, особливості, проблеми // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 279-282. – ISSN 0321-0499
948020
  Храмов А.В. Первинні вимірювальні перетворювачі вимірювальних приладів і автоматичних систем : Навч. посібник для студ.техн.спец.вузів / А.В. Храмов; До 100-річчя КПІ. – Київ : Вища школа, 1998. – 527с. – ISBN 5-11-004736-7
948021
  Довгопол Н. Первинні документи на товар: теорія і практика для підприємців - платників єдиного податку / Н. Довгопол, М. Нестеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 38-45. – Бібліогр.: 20 назв
948022
  Косата І.А. Первинні документи як фундамент бухгалтерського обліку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .329-332. – ISSN 2222-4459
948023
  Базилевич К.С. Первинні доходи: мікро та макрорівневі концепції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 55-60


  У статті виявляються суперечності між мікро та макроекономічними концепціями первинних доходів. The conflict of definition of primary income of micro end macroeconomes - is tne main topic of this article.
948024
  Островська Галина Віталіївна Первинні механізми мембраномодулюючої дії біорегуляторів природного і синтетичного походження : Дис. ... доктора біологічних наук:03.00.02 / КНУТШ; Островська Г.В. – Київ, 2004. – 333л. – Бібліогр.: л.281-333
948025
  Островська Галина Віталіївна Первинні механізми мембраномодулюючої діїбіорегуляторів природного і синтетичного походження : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.02 / Островська Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 44с. – Бібліогр.: 47 назв.
948026
  Козьма В.В. Первинні механізми політичної соціалізації особистості // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 75-79. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
948027
  Сапухін О.О. Первинні організації партії / О.О. Сапухін. – К., 1962. – 66с.
948028
   Первинні партійні організації - основа парії : Анот. рек. бібліогр. довідник. – Київ : Політвидав, 1990. – 58с. – ISBN 5-319-00530-Х
948029
  Шевченко В.Ф. Первинні партійні організації / В.Ф. Шевченко. – К, 1973. – 48с.
948030
  Зварич Ж.І. Первинні суб"єкти авторського права на фотографічні твори // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 77-81. – (0). – ISSN 2078-9165
948031
  Ніка О.І. Первинні та вторинні функції дієприслівників (на матеріалі староукраїнських пам"яток другої половини XVI - першої половини XVII століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 51-53. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 5)
948032
  Алексюк І.А. Первинні/вторинні випадки визначених дескрипцій і расселівський аналіз контексту пропозиційних установок // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 28-29
948033
  Гончар В.Г. Первинність забезпечення фінансової безпеки в процесі комерційної оцінки об"єктів нерухомості в рамках іпотечного кредитування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 104-107. – ISSN 2306-6806
948034
   Первиный тудовой коллектив в сельском хозяйстве. – М, 1979. – 279с.
948035
  Боханова Н.С. Первичная биологическая продуктивность надземной части пойменных дубрав. (На примере ландышево-ежевичной дубравы Теллерманов. опыт. лесничества) : Автореф... канд. биол.наук: 094 / Боханова Н.С.; Моск. гос. ун-т. Биол.-почв. фак. – М., 1971. – 23л.
948036
  Фрисман Е.Я. Первичная генетическая дивергенция. / Е.Я. Фрисман. – Владивосток, 1986. – 160с.
948037
   Первичная и вторичная продукия морских организмов. – Киев : Наукова думка, 1982. – 195с.
948038
  Голдин В.А. Первичная и реконструктивная резекция желудка / В.А. Голдин. – М., 1990. – 170с.
948039
  Русанов Ф.Н. Первичная интродукция видов рода Уисса в Узбекистане / Ф.Н. Русанов. – Ташкент, 1959. – 109 с.
948040
   Первичная медико-санитарная помощь - Сегодня актуальнее, чем когда-либо : доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2008 г. – Geneva : Всемирная организация здравоохранения; ЮНЭЙДС, 2008. – 23,125 с. : іл. – ISBN 978-92-4-456373-1
948041
   Первичная миграция и нефтегазоностность осадочных бассейнов. – М, 1988. – 184с.
948042
  Калашников П.А. Первичная обработка гидрологической информации : физ.-хим. свойства +170 морской воды / П.А. Калашников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 152 с. – Библиогр.: с. 143-151
948043
  Степанюк И.А. Первичная обработка данных океанологических наблюдений / И.А. Степанюк. – Л., 1982. – 153с.
948044
  Федосеев В.Ф. Первичная обработка пушно-мехового сырья / В.Ф. Федосеев. – изд. 2-е, испр. и доп. – М, 1952. – 96с.
948045
  Силис Я.Я. Первичная обработка хроматограмм и спектров на ЭВМ / Я.Я. Силис. – Рига, 1980. – 127с.
948046
  Тюляндин А Первичная организация / А Тюляндин. – Москва, 1988. – 31 с.
948047
   Первичная партийная организация - авангард трудового коллектива. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 383с.
948048
   Первичная партийная организация. – М, 1970. – 448с.
948049
   Первичная партийная организация. – М, 1974. – 527с.
948050
   Первичная партийная организация. – Москва, 1975. – 447с.
948051
  Дьяконов Н. Первичная парторганизация в советском учереждении / Н. Дьяконов. – М, 1944. – 15с.
948052
  Дьяконов Н. Первичная парторганизация в советском учереждении / Н. Дьяконов. – Рига, 1945. – 20с.
948053
   Первичная парторганизация и социальная активность коллектива. – 2-е изд., перераб. и доп. – К, 1985. – 247с.
948054
  Уполовников Б.А. Первичная подкормка кукурузы в районах Средней Азии. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Уполовников Б.А.; АН Киргиз. ССР. Объедин. совет отделения биологич. наук. – Фрунзе, 1963. – 31л.
948055
  Корешкова Людмила Александровна Первичная природа докембрийских комплексов Западной Белоруссии (по анцессорным минералам) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Корешкова Людмила Александровна; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1986. – 24л.
948056
  Коробейникова В.П. Первичная продуктивность горно-ключевых лугов Южного Урала и методика ее оценки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Коробейникова В.П.; АН СССР, Урал. науч. центр, Ин-т экол. растен. и жив. – Свердловск, 1975. – 29л.
948057
  Финенко З.З. Первичная продукция в Черном, Азовском морях и тропической части Атлантического океана : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Финенко З.З. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1965. – 19 с.
948058
  Бондарева Елена Ивановна Первичная продукция и деструкция органического вещества Ивано-Арахлейских озер. (Забайкалье) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Бондарева Елена Ивановна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
948059
  Злобин В.С. Первичная продукция и культивирование морского фитопланктона / В.С. Злобин. – Москва : Пищевая промышленность, 1976. – 248 с. : табл., рис. – Список лит.: 592 назв.
948060
  Калиниченко Раиса Антоновна Первичная продукция и фитосток канала СЕВ. Донец-Донбасс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Калиниченко Раиса Антоновна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1978. – 20л.
948061
  Калиниченко Раиса Антоновна Первичная продукция и фитосток канала СЭВ. Донец - Донбасс : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Калиниченко Раиса Антоновна; АН УССР, Ин-т гидробиологии. – К., 1978. – 20л.
948062
  Рассашко И.Ф. Первичная продукция некоторых водоемов Белоруссии и Карелии в связи с повышением их биопродуктивности : Автореф... канд. биол.наук: 105 / Рассашко И.Ф.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
948063
  Пырина И.Л. Первичная продукция некоторых волжских водохранилищ в связи с освещенностью, хлорофиллом и биомассой фотопланктона : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Пырина И.Л. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1966. – 17 с.
948064
  Широкова Елена Леонидовна Первичная продукция питьевого водохранилища и ее связь с экологическими факторами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Широкова Елена Леонидовна; МГУ. Биол. фак. – М., 1975. – 24л.
948065
  Кузьмичева В.И. Первичная продукция планктона при использовании минеральных удобрений в рыбоводных прудах. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.105 / Кузьмичева В.И.; Всесоюз.науч.-исслед.ин-т прудового рыбного хоз-ва. – М, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.19
948066
  Лисица М.П. Первичная рецепция миллиметровых волн в биосистемах // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1996. – Т. 4, № 1. – С. 40-55. – ISSN 1023-2427
948067
  Овандер Марина Николаевна Первичная структура белка тел включений вируса ядерного полиэдроза непарного шелкопряда Portheria dispar : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.03 / Овандер Марина Николаевна; Ин-т молек. биологии и генетики. – К., 1983. – 23л.
948068
  Баев А.А. Первичная структура валиновой транспортной рибонуклеиновой кислоты : Автореф... наук: / Баев А.А.; АН СССР Ин-т биохимии. – М, 1967. – 46л.
948069
  Баев Александр Александрович Первичная структура валиновой транспортной рибонуклеиновой кислоты : Автореф... докт биол.наук: / Баев Александр Александрович; АН СССР Ин-т биохимии им А.Н.Баха. – М, 1967. – 46л.
948070
  Маринова Е.И. Первичная структура ДНК как таксмономический признак у высших растений : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 093 / Маринова Е.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 12 с.
948071
  Дробот Людмила Борисовна Первичная структура миоглобина бобра : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Дробот Людмила Борисовна; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1980. – 24л.
948072
  Венкстерн Т.В. Первичная структура транспортных рибонуклеиновых кислот / Т.В. Венкстерн. – Москва, 1970. – 260с.
948073
  Саксен Л. Первичная эмбриональная индукция. / Л. Саксен, С. Тойвовен. – М., 1963. – 343с.
948074
  Шабоян К.С. Первично-конституциональное рассеяние элементов-примесей в гранитоидах палеоген-неогеновых интрузивных комплексов Памбак-Зангезурской зоны (на русском языке) : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.121 / Шабоян К.С.; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 23л.
948075
   Первичное космическое излучение. – Москва, 1956. – 304 с.
948076
  Христиансен Г.Б. Первичное космическое излучение сверхвысокой энергии и ш. а. ливни : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Христиансен Г.Б.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1964. – 44л. – Бібліогр.:с.41-42
948077
  Моисеенко Е.В. Первичное поражение и ферментативный распад дезоксирибонуклеопротеидов спермы вьюна и кишечной палочки при действии радиации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Моисеенко Е.В. ; АН СССР , Ин-т биол. физики. – Москва, 1966. – 20 с.
948078
  Шувалов В.А. Первичное преобразование световой энергии при фотосинтезе. / В.А. Шувалов. – М., 1990. – 207с.
948079
  Климовец О. Первичное размещение акций (IРО) российских компаний на зарубежных рынках // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 7. – С. 27-34.
948080
  Козельский Н.Н. Первичное распределение нацонального дохода в государственном секторе социалистического производства в СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козельский Н.Н.; Акад.наук СССР. – М, 1957. – 16л.
948081
   Первичное хозяйственное звено и совершенствование его экономических связей с государством. – Казань, 1980. – 232с.
948082
  Черкашин П.П. Первичность материи и вторичность сознания / П.П. Черкашин. – М, 1954. – 32с.
948083
  Григорян С.В. Первичные геохимические ореолы гидротермальных месторождений, методы их изучения и практическое использование : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 121 / Григорян С.В.; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии им. В.И.Вернадского. – М., 1971. – 74л. – Бібліогр.:с.70-74
948084
  Григорян С.В. Первичные геохимические ореолы при поисках и разведке рудных месторождений / С.В. Григорян. – Москва : Недра, 1987. – 407с.
948085
  Кристальный В Б. Первичные документальные источники опубликованной геологический информации / В Б. Кристальный, З.С. Устинова. – М, 1971. – 108с.
948086
  Брылев А. Первичные документы: типичные ошибки при заполнении // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 6 липень. – С. 66-68. – ISSN 2306-0050
948087
   Первичные журналистские организации. – Кемерово, 1973. – 111с.
948088
   Первичные и начальные процессы биологического действия радиации. – М, 1972. – 270с.
948089
   Первичные измерительные преобразователи океанографических параметров. – Владивосток, 1990. – 295с.
948090
  Яременко Ю.В. Первичные колчаны полунаследственных многорядных колец // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-65. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Вивчено первинні сагайдаки напівспадкових багаторядних кілець та їх зв"язок з скінченними частково впорядкованими множинами.
948091
   Первичные лимфомы центральной нервной системы. Современные подходы к терапии / И.А. Крячок, Е.В. Кущевой, Е.С. Филоненко, А.В. Мартынчик, Е.О. Ульянченко, Т.В. Кадникова, П.П. Маковецкий, А.А. Облывач // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 86-92. – ISSN 2304-9359
948092
  Прямикова М.А. Первичные личинки нарывников фауны СССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Прямикова М.А.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1953. – 10л.
948093
  Андрунакиевич Александр Владимирович Первичные модули и первичные односторонние идеалы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Андрунакиевич Александр Владимирович; АН БССР, Ин-т математики. – Минск, 1980. – 14л.
948094
  Сергеевич В.И. Первичные народные собрания у германцев и греков / В.И. Сергеевич. – [Санкт-Петербург], 1907. – 31 с. – Отд. оттиск: з Журнала Министерства юстиции. 1907, декабрь
948095
  Снитчук Н.А. Первичные организации - основа партии / Снитчук Н.А. – Киев, 1988. – 214 с.
948096
  Петровичев Н.А. Первичные организации партии / Н.А. Петровичев. – М., 1962. – 72с.
948097
  Петровичев Н.А. Первичные организации партии / Н.А. Петровичев. – Москва, 1967. – 72с.
948098
  Фахри Ахмед Абд Эль Рахман. Первичные ореолы золота и элементов - спутников одного из золоторудных месторождений Казахстана. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук / Фахри Ахмед Абд Эль Рахман.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Геол. фак. Каф. геохимии. – Москва, 1966. – 24 с.
948099
  Церцвадзе З.Я. Первичные ореолы и распределение трути, мышьяка и сурьмы в районах ртутного оруденения на южном склоне Большого Кавказа : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Церцвадзе З. Я.; МГУ, Гоел. фак. Каф. геохим. – М., 1967. – 22л.
948100
   Первичные ореолы магматических месторождений. – М, 1978. – 100с.
948101
   Первичные ореолы молибденовых месторождений Сибири. – Новосибирск, 1980. – 153с.
948102
  Гундобин Г.М. Первичные ореолы рудных районов / Г.М. Гундобин. – Новосибирск : Наука, 1980. – 128с.
948103
  Дембновецкий О.Ф. Первичные ответы слуховой коры кошки на адэкватные раздражители : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Дембновецкий О.Ф. ; АН УССР , Ин-т физиологии. – Киев, 1964. – 16 с.
948104
  Тищенко Е.И. Первичные очаги пероноспороза сахарной свеклы и обоснование мер по их ликвидации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Тищенко Е.И. ; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1968. – 25 с.
948105
   Первичные партийные организации Сибири в социалистическом и коммунистическом строительстве. – Новосибирск, 1986. – 167с.
948106
  Натрусный И.Н. Первичные партийные, комсомольские и профсоюзые организации ИТУ / И.Н. Натрусный. – Рязань, 1976. – 23с.
948107
  Башмачников В.Ф. Первичные подразделения сельскохозяйственных предприятий / В.Ф. Башмачников. – М, 1984. – 256с.
948108
  Пронкин Н.С. Первичные преобразователи радиоизотопной аппаратуры. / Н.С. Пронкин. – М., 1984. – 73с.
948109
   Первичные производственный коллектив. – М, 1980. – 181с.
948110
  Фесенко Е.Е. Первичные процессы рецепции запаха и света. : Автореф... доктор биол.наук: 03.00.02 / Фесенко Е.Е.; АН СССР. Ин-т биол. физики. – Пущино, 1980. – 48л.
948111
  Амирагова М.И. Первичные радиобиологические процессы / М.И. Амирагова. – Москва, 1964. – с.
948112
   Первичные радиобиологические процессы. – М, 1964. – 288с.
948113
   Первичные радиобиологические процессы. – М, 1973. – 336с.
948114
  Аксенцев С.А. Первичные фотофизические и фотохимические реакции в ароматических аминокислотах и белках : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Аксенцев С.А. ; Ин-т биол. физики АН СССР. – Минск, 1966. – 19 с.
948115
  Владимиров Юрий Андреевич Первичные фотохимические реакции в ароматических аминокислотах и белках : Автореф... д-ра биол.наук: / Владимиров Юрий Андреевич; АН СССР. Ин-т биол. химии им. А.Н.Баха. – М., 1967. – 38л. – Бібліогр.:с.35-38
948116
  Варшавская Э.С. Первичный изотопный состав стронция и его значение в геохронологии : Автореф... канд. хим.наук: / Варшавская Э.С.; Радиевый ин-т им. В.Г.Хлопина. – Л, 1966. – 19л.
948117
  Сапожников Ю.С. Первичный осмотр трупа на месте его обнаружения / Ю.С. Сапожников. – Киев, 1940. – 200с.
948118
  Мянник М. Первичный отбор продуктивных штаммов хлореллы. : Автореф... канд.биол.наук: 094 / Мянник М.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1968. – 25л.
948119
  Осипова Н.Ф. Первичный производственный коллектив (бригада) как субъект управления производством. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.02 / Осипова Н.Ф.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1980. – 24л.
948120
  Берзин Б.Ю. Первичный производственный коллектив в системе культурной деятельности советских рабочих : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Берзин Б.Ю. ; АН Киргиз. ССР. – Фрунзе, 1977. – 18 с.
948121
  Бортник Н.А. Первичный учет в автоматизированных комплексах / Н.А. Бортник. – М., 1991. – 125с.
948122
  Жуйков Г.Г. Первичный учет и контроль в колхозах и совхозах. Единая система первичной экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / Г.Г. Жуйков. – М., 1969. – 320с.
948123
  Игнатенко М.С. Первичный учет и чековая форма контроля при внутрихозяйственном расчете / М.С. Игнатенко. – Киев, 1987. – 52с.
948124
  Жакипбеков С. Первичный учёт на промышленном предприятии / С. Жакипбеков. – М., 1982. – 80с.
948125
  Манойлов С.Е. Первичые механизмы биологического действия проникающей радиации / С.Е. Манойлов. – Л., 1968. – 184с.
948126
  Вінграновський М.С. Первінка : повість / М.С. Вінграновський. – Київ, 1977. – 104 с.
948127
   Первісна археологія Нижнього Подесення = Prehistoric archaeology of the Lower Desna region / П.С. Шидловський, С.Д. Лисенко, О.С. Кириленко [та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 343, [1] с. : іл. – Другий тит. арк. англ. - Текст укр., англ. - Покажчики: с. 312-321. – Бібліогр.: с. 289-310. – (Бібліотека VITA ANTIQUA). – ISBN 978-617-696-423-0
948128
  Залізняк Л.Л. Первісна історія України : Навч. посіб. для студ. істор. спец. вищ. навч. закл. / Л.Л. Залізняк; Ін-т українознавства КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Вища школа, 1999. – 263 с. – ISBN 5-11-004740-5
948129
  Давидюк В. Первісна міфологія українського фольклору / В. Давидюк. – Луцьк : Вежа, 1997. – 296c. – ISBN 5-7763-8779-5
948130
  Давидюк В.Ф. Первісна міфологія українського фольклору / Віктор Давидюк. – 3-тє вид., доп. й переробл. – Луцьк : Волинська книга, 2007. – 324 с., 4л. іл. : іл. – ISBN 978-966-361-217-1
948131
  Сегеда Сергій Первісне заселення Європи. Найдавніша людність на теренах України та Польщі // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1 (310). – С. 107-113. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
948132
  Пасічник І. Первісне значення естетики. Естетика Баумгартена // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 3. – С. 80-93. – ISSN 0235-7941
948133
  Леві-Строс Клод Первісне мислення / Леві-Строс Клод. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 324с. – ISBN 966-7276-76-7
948134
  Куліш А О. Первісне мистецтво України у загальносвітовому контексті (ідейно-світоглядний аспект) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Куліш Оксана Андріївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культ. і мистецтв. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
948135
  Ходзінський К. Первісне нагромадження капіталу та підприємництво в Україні / К. Ходзінський, П. Мазурок // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 61-67. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
948136
  Радченко В.В. Первісне нагромадження та власність в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 140-144


  Досліджується проблема впливу первісного нагромадження капіталу на формування відносин власності в трансформаційній економіці України; в цьому зв"язку з"ясовуються особливості економічної політики і влади в Україні.
948137
  Лубський В.І. Первісне християнство: походження та сутність : Навчальний посібник / В.І. Лубський, В.М. Козленко, М.В. Лубська; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 60с. – ISBN 966-594-343-X
948138
  Шариков Д.І. Первісний і давньосхідний танець: розвиток і виражальні форми // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 163-167. – ISSN 2226-3209


  У статті охарактеризовано особливість розвитку первісного танцю. Аналізуються форми та види танців.
948139
  Бойчук В.В. Первісний синкретизм в генезі стародавніх культур Північного Причорномор"я : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Бойчук В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кримський ун-т культури, мистецтв і туризму. – Сімферополь, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв.
948140
  Дюркгайм Е. Первісні форми релігійного життя: Тотемна система в Австралії = Les formes elementaires de la vie religievse / Е. Дюркгайм; З франц. пер. Г.Філіпчук, З.Борисюк. – Київ : Юніверс, 2002. – 424с. – ISBN 966-7305-58-9
948141
  Ковалюк О. Первісні форми шлюбу в українській чарівній казці // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 209-214


  Досліджено процес становлення та розвитку первісних форм шлюбу, їх класифікацію, специфіку побутування. Проаналізовано найважливіші наукові дослідження з історії первісного суспільства, які допомогли простежити еволюцію сімейних відносин у чарівній ...
948142
  Островітянов К.В. Первісно-общинний і рабовласницький лад / К.В. Островітянов. – Київ, 1941. – 32с.
948143
  Шовкопляс І.Г. Первісно-общинний лад на території Києва // Історія Києва : в 2 т. / Ін-т історії АН УРСР ; ред. кол. : В.О. Голобуцький, П.П. Гудзенко, О.К. Касименко (гол. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1960. – Т. 1. – С. 9-30
948144
  Набок М.М. Первісно-поетичний тип епічного героя українських народних дум // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 2. – С. 34-41. – Бібліогр.: ЛІт.: С. 40-41; 23 поз.
948145
  Гладких М.І. Первіснообщинний лад / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 287-288. – ISBN 966-642-073-2
948146
  Шапа Л.О. Первісток індустріального Львова / Л.О. Шапа. – Львів, 1968. – 283с.
948147
  Трикоз Е.Н. Первне уголовние расcледования в практике Международного уголовного суда // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 1(29). – С. 200-224. – ISSN 1560-2893
948148
  Андієвська Е.І. Первні = Elements : [поезії] / Емма Андієвська ; [мистецьке оформ. Якова Гніздовського]. – Мюнхен : Сучасність, 1964. – 34, [1] с. – Парал. тит. арк. англ.


  Зміст: Найнеобхідніші закони сну; Полудень з традиційних розваг; Стелина-шинок; Погляд; Гість; Зимове; Галявина; Ясність; Поверхня; Проміжне; Зимою пішки; Старовина, очима варвара; Лябіринт; Перетинки
948149
   Первобытаня археология - поиски и находки. – К, 1980. – 261с.
948150
  Городцов В.А. Первобытная археология : курс лекций / В.А. Городцов. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1908. – [4], 416, [9] с.
948151
   Первобытная археология Сибири. – Ленинград, 1975. – 221 с.
948152
  Кабо В.Р. Первобытная доземледельческая община / В.Р. Кабо. – Москва, 1986. – 302с.
948153
  Гернес М. Первобытная история человечества / Проф. М. Гернес ; Пер. со 2-го нем. изд. под ред. Я.Г. Гуревича // История Древнего Востока : с 1 картою и 18 рисунками / Гоммель Ф. – Санкт-Петербург : Акц. общ. Брокгауз-Ефрон, 1905
948154
  Тейлор Э.Б. Первобытная культура, 1873
948155
  Тэйлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тэйлор. – Москва : Гос. соц.-эконом. изд-во, 1939. – 567 с.
948156
   Первобытная культура. – М, 1955. – 62с.
948157
   Первобытная культура. – М, 1956. – 45с.
948158
   Первобытная культура. – Ленинград, 1975. – 27с.
948159
  Тайлор Э.Б. Первобытная культура / Э.Б. Тайлор. – Москва : Политиздат, 1989. – 572 с. – ISBN 5-250-00379-6
948160
  Никольский В.К. Первобытная культура. / В.К. Никольский. – М-Л, 1924. – 61с.
948161
  Шахнович М.И. Первобытная мифология и философия / М.И. Шахнович. – Л, 1971. – 239с.
948162
  Брюсов А.Я. Первобытная община / А.Я. Брюсов. – М., 1940. – 32с.
948163
   Первобытная периферия классовых обществ до начала Великих географических открытий. – М, 1978. – 301с.
948164
  Штернберг Л.Я. Первобытная религия в свете этнографии / Л.Я. Штернберг. – Л, 1936. – 573с.
948165
  Семенов С.А. Первобытная техника : Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы / Семенов С.А.
948166
  Семенов С.А. Первобытная техника : Опыт изучения древнейших орудий и изделий по следам работы / Семенов С.А. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР, 1957. – № 54 : Первобытная техника / Семенов С.А. – С. 1-240, рис.
948167
  Левин-Дорш Первобытная техника. / Левин-Дорш, Г. Кунов. – М.-Птгр. – 464с.
948168
  Махнова В.И. Первобытно-общиный способ производства. Учеб. пособие для студ. / В.И. Махнова. – М., 1961. – 39с.
948169
  Кушнер Первобытное и родовое общество / Кушнер, (Кнышев). – М., 1925. – 401с.
948170
  Мириманов В.Б. Первобытное и традиционное искусство / В.Б. Мириманов. – Москва, 1973. – 319 с.
948171
   Первобытное искусство. – Новосибирск, 1976. – 180с.
948172
  Плетнева Г.С. Первобытное искусство в собрании Эрмитажа / Г.С. Плетнева. – Л., 1963. – 67с.
948173
   Первобытное искутсство. – Новосибирск, 1971. – 204с.
948174
  Леви-Брюль Первобытное мышление / Леви-Брюль; Перевод с франц. под. ред. В.К. Никольского и А.В. Киссина. С предисл. Марра Н.Я. – [Ленинград] : Атеист, 1930. – 339с.
948175
   Первобытное общество. – Москва, 1932. – 256 с.
948176
   Первобытное общество. – М, 1932. – 256с.
948177
   Первобытное общество. – Москва, 1932. – 256 с.
948178
  Ефименко П.П. Первобытное общество / П.П. Ефименко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Соцэкгиз, 1938. – 636с.
948179
  Ефименко П.П. Первобытное общество / П.П. Ефименко. – 3-е изд. перераб и доп. – Киев, 1953. – 664с.
948180
   Первобытное общество : основные проблемы развития. – Москва, 1975. – 288 с.
948181
  Тер-Акопян Первобытное общество / Тер-Акопян. – М., 1991. – 247с.
948182
  Палиенко С.В. Первобытное общество и возникновение цивилизации на территории Украины // История Украины : учебник для студ. вузов / Г.Д. Казьмирчук, А.П. Коцур, М.Г. Казьмирчук, А.В. Вербовой, С.И. [и др.] Власенко. – Київ : УкрСИЧ, 2013. – С. 38-60. – ISBN 978-966-2726-16-9
948183
  Вейлэ Карл Первобытное общество и его хозяйство / Д-р Карл Вейлэ, дир. Музея народоведения и проф. ун-та в Лейпциге ; Пер. Анны Мейер, под ред. Б.Ф. Адлера, проф. Казан. ун-та ; С 40 рис. К. Рейнке, исполн. по фотогр. и наброскам // Средневековая Европа / Г. Дэвис. – Санкт-Петербург : Изд. и тип. П.П. Сойкина, 1914. – 116 с. – (Библиотека знания)


  На обороте тит. л. назв. ориг.: Die urgesellschaft und ihre lebensfursorge. Von dr. Karl Weule, director des Museums fur volkerkunde und professor an der Universitat [zu] Leipzig. Stuttgart. Пер.: Майер, Анна Ред.: Адлер, Бруно Фридрихович (1874-)
948184
  Соловьев Л.Н. Первобытное общество на территории Абхазии / Л.Н. Соловьев. – Сухуми, 1971. – 82с.
948185
  Дацюк Б.Д. Первобытное общество на территории нашей страны. / Б.Д. Дацюк. – М., 1954. – 31с.
948186
  Ковалевский М.М. Первобытное право / Максим Ковалевский. – Москва : Тип. А.И, Мамонтова и К*
Вып. 1 : Род. – 1886. – [4], 167 с.


  Оглавление: Оглавление первого тома I. Вступительная глава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12-67 II. Религиозные верования и общественное устройство Осетин . . . . . . . .68-104 III. Имущественные отношения Осетин . . . . ...
948187
  Борисковский П.И. Первобытное прошлое Вьетнама / П.И. Борисковский. – М.-Л., 1966. – 184с.
948188
  Лаптев В.В. Первобытнообщинный и рабовладельческий строй на территории нашей страны. / В.В. Лаптев. – Л., 1962. – 96с.
948189
  Попков К.Д. Первобытнообщинный способ производства. / К.Д. Попков. – М, 1959. – 34с.
948190
  Артемов Н.Е. Первобытнообщинный строй на территории СССР / Н.Е. Артемов. – Москва, 1957. – 30с.
948191
  Бойко С.П. Первобытные архимеды / С.П. Бойко. – Ставрополь, 1977. – 144с.
948192
  Веселовский Н.И. Первобытные древности (История Южной России) : пособие к лекциям, читанным в С.Петербургском Археологическом Институте / Н.И. Веселовский. – Туапсе : Типография А.К. Короткевича, 1904. – 85 с.
948193
   Первобытные древности Молдавии. – Кишинев, 1983. – 225с.
948194
  Веселовский Н.И. Первобытные древности. Лекции, читанные в С.-П.-Б. Археологическом Институте проф. Н.И.Веселовским в 1897-98 акад. году. – С.Петербург, 1904. – 109 с., 8 л. ил.
948195
  Бельше Вильгельм Первобытные люди / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 79с.
948196
  Бельше Вильгельм Первобытные люди / Бельше Вильгельм. – Пб., 1920. – 79с.
948197
  Витков З.А. Первобытные люди на Кольском полуострове / З.А. Витков. – Мурманск, 1960. – 80с.
948198
  Иваньев Л.Н. Первобытные охотники Прибайкалья / Л.Н. Иваньев, П.П. Хороших. – Иркутск, 1956. – 48 с.
948199
  Кухаренко Ю.В. Первобытные памятники Полесья // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1962. – Б1-18 : Первобытные памятники Полесья / Кухаренко Ю.В. – С.1-24, 12 табл.
948200
  Губаев А. Первобытные памятники Южного Туркменистана / А. Губаев. – Ашхабад, 1983. – 171с.
948201
  Никульшин Н.П. Первобытные призводственные обьединения и социалистическое строиительство у эвенков. / Н.П. Никульшин. – Л, 1939. – 144с.
948202
  Щетенко ЯФ А. Первобытный Индостан / ЯФ А. Щетенко. – Ленинград, 1979. – 275с.
948203
  Эйльдерман Г. Первобытный коммунизм и первобытная религия (в историко-материалистич. поинимании). / Г. Эйльдерман. – М., 1923. – 393с.
948204
  Виноградов А.В. Первобытный Лявлякан : этапы древнейшего заселения и освоения Внутренних Кызылкумов / А.В. Виноградов, Э.Д. Мамедов. – Москва : Наука главная редакция восточной литературы, 1975. – 287 с.


  Аннотация В книге изложены результаты комплексных археолого-географических исследований в районе соленых Лявляканских озер (внутренние Кызылкумы) в 1965-1966 и в последующие годы. Публикуются и исследуются материалы памятников первобытной эпохи от ...
948205
  Румянцев А.М. Первобытный способ производства / А.М. Румянцев. – М., 1987. – 327с.
948206
   Первобытный Туркменистан. – Ашхабад, 1976. – 155с.
948207
  Каценбоген С.З. Первобытный человек : опыт социол.анализа этногр.романа Рена Марана "Батуала" / С.З. Каценбоген. – Минск : Белтрестпечать, 1923. – 52 с.
948208
  Анисюткин Н.К. Первобытный человек в гротах Тринка 1-3 / Н.К. Анисюткин. – Кишинёв, 1986. – 122с.
948209
   Первобытный человек, его материальная культура и природаная среда в плейстоцене и голоцене. – М, 1974. – 314 с.
948210
  Громов А.Я. Первогодки / А.Я. Громов. – Кишинев, 1979. – 315с.
948211
  Шалыганова А.Л. Первое 30-летие Харьковской государственной научной библиотеки имени В.Г. Короленко: к истории Правления Харьковской общественной библиотеки // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 272-285
948212
   Первое автоматическое оружие. История пулемета Максима. // Досье секретных служб. – Киев, 2001. – № 3. – С.44-47


  (Хирам Максим-создатель первого пулемета.)
948213
  Баруздин С.А. Первое апреля - один день весны / С.А. Баруздин. – М., 1964. – 109с.
948214
  Герт Ю.М. Первое апреля / Ю.М. Герт. – Алма-Ата, 1968. – 105с.
948215
  Крамаров Г.М. Первое в мире общество космонавтики / Г.М. Крамаров. – Москва, 1962. – 32с.
948216
  Рабинович М.Г. Первое в Москве / М.Г. Рабинович. – М., 1965. – 192с.
948217
  Фихте И.Г. Первое введение в наукословие. Наукословие в его общих чертах // Сборник / Якоби Ф. Г., Фихте И. Г., Шеллинг Ф. В. – б. м. – с.15-53; с.128-145
948218
  Кушнер А.С. Первое впечатление / А.С. Кушнер. – М-Л, 1962. – 96с.
948219
   Первое всесоюзное совещание Генетика развития растений. – Ташкент, 1980. – 180с.
948220
   Первое Всесоюзное совещание по автоматизации научных исследований в ядерной физике : тезисы докладов. – Киев : ИЯИ, 1976. – 288 с.
948221
   Первое всесоюзное совещание по комплексному проектированию. – Москва, 1977. – 172 с.
948222
   Первое всесоюзное совещание по млекопитающим : 25-31 января 1962 г.: Тезисы докладов. – Москва : Изд. Моск. ун-та, 1961. – 163с.
948223
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 25-31 января 1962 г.. – М, 1961. – 120с.
948224
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 25-31 января 1962 г.. – М, 1961. – 142с.
948225
   Первое Всесоюзное совещание по млекопитающим 27 января - 1 февраля 1962 г.. – М, 1961. – 27с.
948226
   Первое Всесоюзное совещание по радиацонной физике твердого тела. – Киев, 1965. – 14 с.
948227
   Первое Всесоюзное совещание рабочих и работиц - стахановцев. – М, 1935. – 376с.
948228
   Первое Всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев, 1935. – 376с.
948229
   Первое Всеукраинское совещание Городских Советов 5-7 октября 1925 года. : Стенографический отчет и материалы. – Харьков : Изд. Оргинстра ВУЦИК"а, 1925. – 103 с.
948230
   Первое гулянье. – Рига, 1981. – 143с.
948231
  Крет А. Первое двадцатилетие в истории взаимоотношений чехословацких театров с советскими (1918-1938) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Крет А. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС , Каф. литературовед., искусствознания и журналистики. – Москва, 1966. – 19 с.
948232
  Супоницкая В.М. Первое дежурство / В.М. Супоницкая. – К., 1961. – 67с.
948233
  Мекшен С.В. Первое декабря / С.В. Мекшен. – М, 1982. – 80с.
948234
  Искандер Фазиль Первое дело : Рассказы и повесть / Искандер Фазиль. – Москва, 1978. – 207 с.
948235
  Бедный Б.В. Первое дело / Б.В. Бедный. – Сыктывкар, 1979. – 463с.
948236
  Сименон Ж. Первое дело Мегрэ : (Адаптировано) / Ж. Сименон. – Москва : Высшая школа, 1981. – 109с.
948237
  Очеретин В.К. Первое дерзание / В.К. Очеретин. – М, 1953. – 471с.
948238
  Рихтер З.В. Первое десятилетие / З.В. Рихтер. – М, 1957. – 503с.
948239
   Первое десятилетие. – М, 1982. – 318с.
948240
  Мильчаков А.И. Первое десятилетие. / А.И. Мильчаков. – М, 1959. – 254с.
948241
  Семенов-Тян-Шанский Первое добавление к монографиям семейства Eranidae J.J. Kieffer^a. / Семенов-Тян-Шанский, Ю. Костылев. – 85-96с.
948242
  Павловский И.Ф. Первое дополнение к "Краткому биографическому словарю ученых и писателей Полтавской губернии с половины XVIII века". – Полтава : Изд. Полтавской ученой архивной комиссии ; Т-во печатного дела, 1913. – 87 с. : с портретами
948243
  Кукаркин Б.В. Первое дополнение к первому изданию общего каталога переменных звезд, содержащее сведения о 265 переменных звездах, обозначенных в 1948 г. / Б.В. Кукаркин, П.П. Паренаго. – Москва; Ленинград : Издательство АН СССР, 1949. – 48 с.
948244
  Виноградов Л.А. Первое дополнение к сборнику. Наем квартир и иных помещений. Закон 15 марта 1911 г. : (Об увеличении предельного срока найма и ограничениях словесного найма и опекунских прав по отдаче в наем) и разъяснения за 1910 и 1911 годы / Л.А. Виноградов, присяж. пов. // Наем квартир и иных помещений : Сб. законов с разъяснениями Правительствующего сената по 1 апр. 1910 г., науч. истолкованиями и практикой правительств. и обществ. установлений / Л.А. Виноградов. – Изд. неофиц. – Москва : [Nип. П.С. Семенова], 1910. – Законы, действующие в губ. Царства Пол., Прибалт. и Бессараб. Положение о гос. квартир. налоге. Указ. размеров герб. сбора. Образцы договоров и судеб. бумаг, относящ. до квартиранта и домохозяина. – 16 с.
948245
  Сатунин К.А. Первое дополнение к списку млекопитающих Кавказского края. – Тифлис : Тип. Канцелярии Наместника Его Императорского Величества на Кавказе, 1908. – 30 с. – Отд. оттиск
948246
  Изгаршев В.Ф. Первое задание / В.Ф. Изгаршев. – Хабаровск, 1954. – 72с.
948247
  Сысоев В.С. Первое задание / В.С. Сысоев. – Пермь, 1975. – 256с.
948248
  Мартьянов С.Н. Первое задание. / С.Н. Мартьянов. – М, 1961. – 239с.
948249
  Разумневич В.Л. Первое знакомство / В.Л. Разумневич. – Куйбышев, 1954. – 76с.
948250
   Первое знакомство. – М, 1962. – 32с.
948251
   Первое знакомство. – Ульяновск, 1962. – 96с.
948252
  Янаби Тухфат Первое знакомство : рассказы / Тухфат Янаби; пер. с башкир. Е.Ксенофонтовой. – Уфа : Башкнигоиздат, 1965. – 51 с.
948253
  Канделаки Н. Первое знакомство : рассказы / Н. Канделаки. – Тбилиси : Мерани, 1976. – 112 с.
948254
  Гильбух Ю.З. Первое знакомство с инженерной психологией / Ю.З. Гильбух. – К., 1982. – 159с.
948255
   Первое знакомство с подсистемой диалоговой обработки : Метод. указания по работе с ПДО СВМ. – Рига, 1988. – 60с.
948256
   Первое знакомство с произвелениями К. Маркса, 1982
948257
  Герштейн Г.М. Первое знакомство с радиофизикой / Г.М. Герштейн. – Саратов, 1977. – 117 с.
948258
  Герасимов М.А. Первое знакомство с физикой посредством общедоступніх приборов : Руководство для детей сред. возраста / / М. Герасимов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. И.Н. Скороходова, 1900. – 95 с. : ил. в тексте
948259
  Писаржевский Л. Первое знакомство с химией / Л. Писаржевский. – Киев : Издание книжного магазина "Труд", 1910. – 108 с.
948260
  Мякишев А. Первое золото. Ист. хроника. / А. Мякишев. – Свердловск, 1955. – 120с.
948261
  Яковенко П.И. Первое из чудес природы: вода / П.И. Яковенко. – К., 1989. – 155с.
948262
   Первое издание материалов редакционных комиссий для составления положений о крестьянах, выходивших из крепостной зависимости : Ч. 1—18 / Редакционные комиссии для составления положений о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. – 1859—I860. – Санкт-Петербург : Изд. Ком. для сост. полож. о крест., выход. из крепостной зависимости
Третий период : Ч. 18 : Проекты положений о крестьянах. – 1860. – [1062] с. разд. паг. : ил., табл.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
948263
   Первое издание редакционных комиссий, для составления положений о крестьянах, выходивших из крепостной зависимости : в 18 т. – Санкт-Петербург
Второй период, Ч. 4. – 1859. – разд. паг.


  Сборник материалов редакционных комиссий, образованных в марте 1859 для составления проекта крестьянской реформы в России.
948264
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – М.-Л., 1953. – 352с.
948265
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – Москва, 1958. – 334с.
948266
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – Свердловск, 1958. – 320с.
948267
  Ликстанов И.И. Первое имя / И.И. Ликстанов. – М., 1964. – 317-398с.
948268
  Толис П. Первое испытание / П. Толис. – Москва : Молодая гвардия, 1957. – 100 с.
948269
  Матонин Ф С. Первое испытание / Ф С. Матонин. – Воронеж, 1964. – 112с.
948270
   Первое испытание. – М, 1974. – 239с.
948271
  Кук Д. Первое кругосветное плавание капитана Джеймса Кука. / Д. Кук. – Москва, 1960. – 504с.
948272
  Петролли Н. Первое лето / Н. Петролли. – Л., 1975. – 351с.
948273
  Васильчиков С.А. Первое лето / С.А. Васильчиков. – Тула, 1977. – 232с.
948274
  Попов Г.Л. Первое лето / Г.Л. Попов. – Минск, 1985. – 141 с.
948275
  Демин В.П. Первое лицо / В.П. Демин. – М, 1977. – 287с.
948276
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Х, 1925. – 59с.
948277
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Москва, 1938. – 64с.
948278
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – М, 1940. – 64с.
948279
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – Москва, 1941. – 56с.
948280
  Ленин В.И. Первое мая / В.И. Ленин. – М, 1972. – 14с.
948281
  Фонер Ф.Ш. Первое мая / Ф.Ш. Фонер. – М, 1988. – 316с.
948282
   Первое Мая : Кратк. указ. лит. – Москва, 1940. – 24с.
948283
   Первое мая в документах и свидетельствах современников. – М, 1989. – 222с.
948284
   Первое Мая в Киеве. – К, 1923. – 16с.
948285
  Данишевский Т. Первое мая в Польше : по материалам и документам из истории польского рабочего движения 1890-1950 гг. / Т. Данишевский ; Пер. с польск. А. П. Кузьмин [и др.] ; Под ред. и с предисл. В. Т. Фомина. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 248 с.
948286
  Ельницкий А. Первое мая в России / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 28с.
948287
   Первое Мая в царской России. – М, 1939. – 334с.
948288
  Джиованоли Ф. Первое Мая за границей. / Ф. Джиованоли. – Л., 1926. – 140с.
948289
  Герр Е. Первое Мая и работинца. / Е. Герр. – М.-Л., 1926. – 56с.
948290
  Ленин В.И. Первое мая. Маевка революционного пролетариата / В.И. Ленин. – М, 1955. – 32с.
948291
  Крыщук Н.П. Первое мое "первое сентября" / Н.П. Крыщук. – М, 1974. – 213с.
948292
  Крыщук Н.П. Первое мое "первое сентября" : Повесть / Н.П. Крыщук. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 213с.
948293
  Кожухарь М.А. Первое Молдавское... / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1963. – 160с.
948294
   Первое научно-координационное совещание по паразитологическим проблемам Литовской ССР, Латвийской ССР, Эстонской ССР 16-18 мая 1957 г.. – Вильнюс, 1957. – 159с.
948295
  Шагалов Е.С. Первое научное общество Таджикистана / Е.С. Шагалов. – Душанбе, 1966. – 32 с.
948296
  Лилова-Тихомирова Первое небо / Лилова-Тихомирова. – М., 1968. – 64с.
948297
  Беляев В.П. Первое оружие / В.П. Беляев. – Киев, 1955. – 75с.
948298
  Задорнов Н.П. Первое открытие : Роман / Н.П. Задорнов. – Москва : Воениздат, 1974. – 429с.
948299
  Задорнов Н.П. Первое открытие / Н.П. Задорнов. – М., 1982. – 704с.
948300
  Задорнов Н.П. Первое открытие / Н.П. Задорнов. – Рига, 1989. – 430с.
948301
  Карпенко М.А. Первое письмо П.Й. Шафарика М.А. Максимовичу (1835 г.) : восточнославянские измерения (к 50-летию публикации) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 5-10. – Бібліогр.: с. 9. – ISBN 978-966-439-400-7


  Безцінну знахідку - оригінал цього листа (на німецькій мові) у 1959 р. пощастило виявити в Рукописному відділі Державної публічної бібліотеки УРСР А.І. Багмут. Воно і сьогодні не відмічене ні в одному переліку епістолярної спадщини П.Й. Шафаріка, не ...
948302
  Солнцев Б.Я. Первое плавание / Б.Я. Солнцев. – Курск, 1964. – 48с.
948303
  Колосов Л.Н. Первое поколение пролетариата Чечено-Ингушетии (1893-1917 годы) / Л.Н. Колосов. – Грозный, 1965. – 107с.
948304
  Балашов С.И. Первое поколение: воспоминания / С.И. Балашов. – Алма-Ата, 1987. – 101с.
948305
  Чернышев В.Б. Первое поле / В.Б. Чернышев. – М., 1985. – 270с.
948306
  Галузо В.Н. Первое Полное Собрание Законов Российской Империи: соаременный проблемный анализ // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 113-119. – ISSN 0132-0769
948307
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 1 : 1855-1858. – 1911. – [4], VIII с., IX-CLX, 996 стб., 1 л. (портр.). – Стб. IX-CLX"Н.А. Добролюбов: Биогр. очерк / Мих. Лемке". - На обл. тит. л. т. 2


  Авт. ст.: Лемке, Михаил Константинович (1872-1923)
948308
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 3 : 1859-1860. – 1911. – [4] с., 1055 стб., 1 л. фронт. (портр.). – Экз. № 444294 деф., без обл.


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
948309
  Добролюбов Н.А. Первое полное собрание сочинений А.Н. Добролюбова : В 4 т. : С прил. 3 портр. Н.А. Добролюбова, его факс. и имен. алф. указ. ко всем 4 т. / Под ред. М.К. Лемке с его вступ. заметками к каждой ст. Н.А. Добролюбова, примеч. и биогр. очерком. – Санкт-Петербург : Изд. А.С. Пантелеева. – (Бибилиотека русских критиков ; [Т.] 2)
Т. 3 : 1860-1861. – 1911. – [4] с., 990 стб., 1 л. фронт. (портр.)


  Городецкий Сергей Митрофанович (1884-1967) Ред. авт. предисл. Аничков Евгений Васильевич (1866-1937)
948310
  Виард В.И. Первое поручение : рассказы / В.И. Виард; пер. с морд. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. – 152 с.
948311
  Григорович- Барський В. Первое посещение Святой Афонской горы Василья Григоровича-Барского им самим описанное. – Санкт-Петербург : Изд. Афонск. рус. Пантелеимонова монастыря, 1884. – [2], 42 с.
948312
  Просецкий Э.П. Первое преодоление. / Э.П. Просецкий. – М., 1975. – 189с.
948313
  Строев, Павел Первое прибавление к описанию славяно-российских рукописей, хранящихся в библиотеке... Федора Андреевича Толстова. – С-Пб., 1825. – 17с.
948314
  Горбунов П.М. Первое признание / П.М. Горбунов. – Тюмень, 1960. – 135с.
948315
  Иванова Л. Первое путешествие / Л. Иванова. – Ленинград, 1932. – 128 с.
948316
  Невский В.В. Первое путешествие россиян вокруг света. / В.В. Невский. – Москва : Географгиз, 1951. – 272с.
948317
   Первое республиканское совещание-семинар работкиков культурно-просветительных учереждений профсоюза рабочих угольной промышленности Украины. – Сталино-Донбасс, 1957. – 163с.
948318
  Орлов Б.П. Первое русское кругосветное плавание (1803-1806гг) / Б.П. Орлов. – Москва : Знание, 1954. – 32с.
948319
   Первое сведание. – Ставрополь, 1968. – 224 с.
948320
  Белый А. Первое свидание / А. Белый. – Пб., 1921. – 70с.
948321
  Жаворонков Б.И. Первое свидание / Б.И. Жаворонков. – Рязань, 1962. – 96 с.
948322
  Шуртаков С.И. Первое свидание / С.И. Шуртаков. – Москва, 1963. – 176с.
948323
   Первое свидание. – Минск, 1986. – 110с.
948324
  Белый А. Первое свидание / А. Белый. – М., 1991. – 45с.
948325
  Скворцов А.В. Первое свидание. / А.В. Скворцов. – Алма-Ата, 1959. – 88с.
948326
  Полозов Ю.Н. Первое свидание. / Ю.Н. Полозов. – Кострома, 1962. – 56с.
948327
  Руссков В.А. Первое свидание. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1965. – 120с.
948328
  Русанов Д.В. Первое свидание. Стихи. / Д.В. Русанов. – Барнаул, 1957. – 71с.
948329
  Игнатенко В.В. Первое свиданье / Валентин Игнатенко. – Магадан : Кн. изд-во, 1963. – 48 с. – Миниатюрное издание
948330
  Акимова А.А. Первое сентября / Акимова А.А. – Москва : Совецкий писатель, 1956. – 283 с.
948331
   Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия. – М, 1980. – 480с.
948332
   Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия. – М, 1983. – 396с.
948333
  Сысолятин Г. Первое слово / Г. Сысолятин. – Абакан, 1954. – 60с.
948334
   Первое слово. – М, 1956. – 143с.
948335
  Степанов В.Т. Первое слово / В.Т. Степанов. – Тула, 1956. – 79 с.
948336
  Агеев А.Л. Первое слово (Александр Агеев. Начало дороги) Евгений Смолин : стихи / А.Л. Агеев. – Ярославль : Верх.-Волж. книжное издательство, 1979. – 31с.
948337
  Назаров В.В. Первое слово о началах эконатурологии / В.В. Назаров. – Первое отдельное изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – 140, [2] с. – ISBN 978-966-330-154-9
948338
  Тургенев И.С. Первое собрание писем И.С. Тургенева. 1840-1883 гг. / И.С. Тургенев. – С-Пб., 1884. – 564с.
948339
   Первое советское правительство. – М, 1991. – 461с.
948340
  Кореневская Е.И. Первое советское правительство. (Правовые основы организации и деятельности Совета Нар. Комиссаров, Совета Труда и Обороны и Малого Совета Нар. Комиссаров в 1917-1922 гг.) : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Кореневская Е.И.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1968. – 27л.
948341
  Шаров А.И. Первое сражение / А.И. Шаров. – 3-е изд. – М., 1963. – 253с.
948342
  Миллер В.О. Первое суверенное государство латышкского народа. / В.О. Миллер. – Рига, 1988. – 253с.
948343
  Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1837
948344
  Скальковский А. Первое тридцатилетие истории города Одессы, 1837
948345
  Сухарев А.П. Первое убийство на земле – первое наказание // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 13. – С. 43-44. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется известный библейский сюжет об убийстве сыном Адама и Евы Каином своего брата Авеля. Это убийство автор называет первым на земле. История из Святого Писания рассматривается в связи с существующей в науке и обществе дискуссией о ...
948346
   Первое Уральское археологическое совещание при Молотовском университете 20-25 апреля 1947 г. : авторефераты: тезисы докладов и общие постановления по вопросам археологических исследований на Урале. – Молотов, 1948. – 86 с. – (Доклады научных конференций Молотовского государственного университета ; Вып. 1-4)
948347
  Тютчев И.А. Первое чтение И.А. Тютчева / И.А. Тютчев. – 26с.
948348
  Вакели И. Первое чувство : стихи / И. Вакели; пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1989. – 188 с.
948349
  Джилавян А.С. Первое" и "второе издание" неоосманизма: сравнение концептуальных подходов Т. Озала и А. Давутоглу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 167-173
948350
  Наровчатская Л.Б. Первозванность. / Л.Б. Наровчатская. – М., 1991. – 384с.
948351
  Глазков Н.И. Первозданность / Н.И. Глазков. – М, 1979. – 142с.
948352
  Жирицкая Екатерина Первозданные ароматы : дело вкуса / Жирицкая Екатерина, Ткач Валентина, Гурилович Лидия // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 3 (2846). – С. 134-142 : Фото
948353
  Касаткин М.И. Первозимок / М.И. Касаткин. – Москва, 1985. – 240с.
948354
  Пинаев А.Е. Первоистоки / А.Е. Пинаев. – Кемерово, 1968. – 87с.
948355
  Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства / А.Б. Ранович. – Москва, 1990. – 477с.
948356
  Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. / А.Б. Ранович. – М, 1933. – 192с.
948357
  Терещенко Г.М. Первой ракетой / Г.М. Терещенко. – Х., 1965. – 95с.
948358
  Протопопова Е. Первоклассный персонал можно самим воспитать / Елена Протопопова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 6. – С. 22-25. – ISSN 0869-4915
948359
  Ефременков Н.В. Первокурснику-историку о самостоятельной работе / Н.В. Ефременков. – Тверь, 1992. – 60с.
948360
  Куликов А.П. Перволедье. / А.П. Куликов. – Новосибирск, 1973. – 68с.
948361
   Первомай. – М, 1974. – 174с.
948362
   Первомай. – М, 1988. – 127с.
948363
  Рахманова И.П. Первомай / Рахманова И.П. – Москва, 1988. – 222 с.
948364
   Первомайская. – М, 1935. – 32с.
948365
  Валк С.Н. Первомайская хрестоматия / С.Н. Валк, А.А. Шилов. – Ленинград, 1924. – 157с.
948366
  Власова О.И. Первомайские прокламации / О.И. Власова. – Ленинград, 1924. – 96с.
948367
  Виборний П.М. Первомайськ / П.М. Виборний. – Одеса, 1968. – 43с.
948368
   Первомайська граніто-гнейсова монокліналь у розрізі вздовж р. Південний Буг / В. Шевчук, Д. Кравченко, А. Мазко, І. Хабанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-8. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  На основі структурно-петрологічних досліджень виділено Первомайську граніто-гнейсову монокліналь як палеопротерозойський вираз Первомайської зони розломів. Показано розповсюдженість різних типів тектонітів і зональну будову гранітогнейсової ...
948369
  Чан Джэен Первомартовское движение 1919 г. и корейская протестантская церковь / Чан Джэён ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Международный центр корееведения. – Москва : "Восточная литература" РАН, 1997. – 192 с. – (Исследования по Корее / ред. кол. : М.Н. Пак, С.В. Волков, Р.Ш. Джарылгасинова и др.). – ISBN 5-02-017910-8
948370
  Варварцев Н.Н. Первомая живые истоки / Н.Н. Варварцев. – Киев, 1989. – 109 с.
948371
  Загребельний П.А. Первоміст : Роман / П.А. Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1972. – 296с.
948372
  Загребельний П.А. Первоміст : Для серед. та ст. шк. віку / П.А. Загребельний. – Київ : Веселка, 1982. – 295с.
948373
  Загребельний П. Первоміст : Роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 365с. – (Література). – ISBN 966-03-2090-6


  Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
948374
  Загребельний П.А. Первоміст : роман / Павло Загребельний. – Харків : Фоліо, 2003. – 349, [3] с. – Серія засн. у 2001 р. – (Література). – ISBN 966-03-2156-2


  Роман про Київську Русь, коли за наказом Володимира Мономаха було збудовано першу велику споруду давнини - міст через Дніпро
948375
  Загребельний П.А. Первоміст. Смерть у Києві : Іст. романи / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1978. – 810с. – (Лауреат)
948376
  Калечиц Е.Г. Первоначальное заселение территории Белоруссии / Е.Г. Калечиц. – Минск, 1984. – 159с.
948377
  Набоков М.Е. Первоначальное знакомство с созвездиями / М.Е. Набоков. – Москва; Ленинград : ГУПИ, 1931. – 40 с.
948378
  Дольская А.А. Первоначальное накопление капитала / А.А. Дольская. – М, 1962. – 24с.
948379
  Полянский Ф.Я. Первоначальное накопление капитала в России / Ф.Я. Полянский. – Москва, 1958. – 416с.
948380
  Козловский Е.С. Первоначальное накопление капитала и кго особенности в России / Е.С. Козловский. – Л., 1956. – 56с.
948381
   Первоначальное обучение и воспитание детей. – М, 1958. – 672с.
948382
  Гнездилов М.Ф. Первоначальное обучение чтению / М.Ф. Гнездилов. – М, 1944. – 101с.
948383
  Квятковский Е.В. Первоначальное ознакомление учащихся вечерних школ с техстами художественных произведений / Е.В. Квятковский. – М : Просвещение, 1964. – 104 с.
948384
  Квятковский Е.В. Первоначальное ознакомление учащихся с художественными текстами / Е.В. Квятковский. – М, 1957. – 67 с.
948385
  Ордынский Б.И. Первоначальное руководство к этимологии греческого языка, составленное Б. Ордынским. – Москва : В унив. тип., 1853. – 32 с., черт. – Без. обл.
948386
  Бондаренко Е.Л. Первоначальноеа накопление капитала / Е.Л. Бондаренко. – М, 1959. – 39с.
948387
  Ягельницкий А.А. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности в проекте изменений Гражданского кодекса РФ // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 76-85. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
948388
  Ньют Самуил Первоначальные сведения из физики или введение в изучение статики, динамики, гидростатики и оптики с задачами для упражнения / соч. Ньюта (Newth) ; Пер. с англ. Е. Литвиновой, под ред. С. Усова. – Санкт-Петербург : Изд. В.И. Печаткина, 1873. – IV, [2], 192, II с. : ил.
948389
  Буйнов А.Н. Первоначальные сведения о перспективе. / А.Н. Буйнов, Г.Б. Смирнов. – Москва, 1955. – 83с.
948390
  Буйнов А.Н. Первоначальные сведения о перспективе. / А.Н. Буйнов, Г.Б. Смирнов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1960. – 80с.
948391
  Селиванов Н.А. Первоначальные следственные действия / Н.А. Селиванов, В.И. Теребилов. – М, 1956. – 283с.
948392
  Селиванов Н.А. Первоначальные следственные действия / Н.А. Селиванов, В.И. Теребилов. – 2-е изд., испр. и доп. – М, 1969. – 296с.
948393
  Мальцев Е.Г. Первоначальные следственные действия в методике расследования отдельных видов преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 717 / Мальцев Е.Г.; МГУ. Юрид. фак. Кафедра криминалистики. – М., 1969. – 18л.
948394
  Стринжа В.К. Первоначальные следственные действия при расследовании нарушений правил безопасности движения и эксплуатации автотранспорта : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 717 / Стринжа В.К. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 22 с.
948395
   Первоначальный вариант "Капитала". – М, 1987. – 462с.
948396
  Трусделл К. Первоначальный курс рациональной механики сплошных сред = A first course in rational continuum mechanics / К. Трусделл; К. Трусдел; перев. с англ. З. Гольдштейна и В. Ентова; под ред. П. Жилина и А. Лурье. – Москва : Мир, 1975. – 592 с.
948397
  Бокариус Н.С. Первоначальный наружный осмотр трупа при милицейском и розыскном дознании. / Н.С. Бокариус. – Х., 1925. – 541с.
948398
  Горовой С Первоначальный учебник новой русской грамматики / С Горовой. – Орел, 1922. – 47с.
948399
  Кудинов В.Г. Первоосень. / В.Г. Кудинов. – Минск, 1987. – 365с.
948400
  Прокл. Первоосновы геологии. / Прокл. – Тбилиси, 1972. – 177с.
948401
  Бейсенова А.С. Первооткрыватели : об ученых и путешественниках, положивших начало изучению природных богатств Казахстана / А.С. Бейсенова. – Алма-Ата : Жалын, 1987. – 150с. – (Мой Казахстан)
948402
  Федоров Константин Первооткрыватели terrae australias : Лабиринты // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 14 : Австралия. – С. 58-63 : Фото
948403
  Зворыкин А.А. Первооткрыватели каменноуголных бассейнов СССР. / А.А. Зворыкин. – М, 1950. – 32с.
948404
  Пасецкий В.М. Первооткрыватели Новой Земли / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1980. – 193с.
948405
  Губин А.И. Первооткрыватель / А.И. Губин. – Сталино, 1957. – 218с.
948406
  Логинов Д. Первооткрыватель Антарктиды // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2013. – № 10. – С. 84-91


  О Михаиле Петровиче Лазареве.
948407
  Каплан И. Первооткрыватель Донбасса Григорий Капустин / И. Каплан. – Москва, 1949. – 36с.
948408
  Попов В. Первооткрыватель парамагнитного резонанса // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 6. – С. 62-70. – ISSN 0869-7078
948409
  Шарц А.К. Первооткрыватель угля М.И.Югов / А.К. Шарц. – Пермь, 1958. – 24с.
948410
  Миндрин А. Первоочередные задачи сельскохозяйственного замлепользования // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2011. – № 2. – С. 13-20. – ISSN 0235-2443
948411
  Егорычев О.О. Первоочередные проблемы инженерного образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 19-20. – ISSN 1726-667Х


  " Первоочередные проблемы инженерного образования в главном схожи для самых различных отраслей промышленности. Для энергетики и транспорта, для машиностроения и строительства. Поэтому назову задачи,которые, на мой взгляд, необходимо решить в каждом ...
948412
  Березов П.И. Первопечаткик Иван Федоров / П.И. Березов. – М, 1952. – 232с.
948413
  Галактионов И. Первопечатник Иван Федоров : биография, открытие памятника / И. Галактионов. – Санкт-Петербург : Тип. ред. период. изд. м-ва ф-м, 1922. – 86с.
948414
   Первопечатник Иван Федоров. – К, 1974. – с.
948415
  Немировский Евгений Львович и др. Первопечатник Иван Федоров : Описание изд. и указ. лит. о жизни и деятельности / Евгений Львович и др. Немировский; АН СССР; Львов. науч. б-ка им. В. Стефаника. – Львов : ЛНБ, 1983. – 71с.
948416
  Тимохина И. Первопечатник Иван Федоров // Высшая школа 21 века : альманах / ООО "ЮниВестМедиа". – Москва, 2010. – № 14. – С. 97
948417
  Галактионов И. Первопечатник Иван Федоров. / И. Галактионов. – М.-Пг., 1922. – 86с.
948418
  Кацпржак Е.И. Первопечатник Иван Федоров. / Е.И. Кацпржак. – М, 1964. – 96с.
948419
  Акимушкин И.И. Первопоселенцы суши / Акимушкин И.И. – Москва : Мысль, 1972. – 206 с. – (Рассказы о природе)
948420
   Первопринципные расчеты уравнений состояния и относительной стабильности карбидов железа при давлениях ядра Земли / К.Д. Литасов, З.И. Попов, П.Н. Гаврюшкин, С.Г. Овчинников, А.С. Федоров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 214-223 : рис., табл. – Библиогр.: с. 221-223. – ISSN 0016-7886
948421
  Юсим В. Первопричина мировых кризисов // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 1. – С. 28-39. – ISSN 0042-8736
948422
  Терещенко Алексей Первопролетцы // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 29 : Фото
948423
  Стотски Джанет Первопроходец // Финансы и развитие. – Вашингтон, 2014. – Вып. 51, № 3 : Вперед в прошлое. Будущее глобальной экономики. – С. 2-5. – ISSN 1020-8151


  Джанет Стотски представляет Кеннета Дж. Эрроу, теоретика, лауреата Нобелевской премии, занимавшегося новаторскими исследованиями во многих областях экономики.
948424
  Сидоров В.И. Первопроходец Космоса // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2011. – № 2 (40). – С. 12-17
948425
  Котов Михаил Первопроходцы
948426
  Чикин Л.А. Первопроходцы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1977. – 256с.
948427
  Чикин Л.А. Первопроходцы / Л.А. Чикин. – Новосибирск, 1977. – 255с.
948428
  Кинякик С.В. Первопроходцы : книга стихов и поэм / С.В. Кинякик. – Саранск : Мордов.кн. изд-во, 1977. – 119 с.
948429
   Первопроходцы. – М, 1980. – 256с.
948430
  Данилов М.А. Первопроходцы / М.А. Данилов. – Архангельск, 1981. – 128с.
948431
   Первопроходцы. – М., 1983. – 352 с.
948432
  Котов Михаил Первопроходцы // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2018. – № 8 (2935). – С. 72-73 : фото
948433
  Серебряков Г.В. Первопроходцы. / Г.В. Серебряков. – М, 1973. – 127с.
948434
  Комиссарова М.И. Первопуток / М.И. Комиссарова. – Л., 1928. – 56с.
948435
  Карпенко Б.М. Первопуток / Б.М. Карпенко. – Чкалов, 1949. – 44с.
948436
  Омельченко Н.М. Первопуток / Н.М. Омельченко. – К, 1953. – 156с.
948437
   Первопуток. – Свердловск, 1963. – 76с.
948438
  Рыбаков М.А. Первопуток / М.А. Рыбаков. – М, 1966. – 182с.
948439
  Молдобаев Т. Первопуток : стихи / Т. Молдобаев; пер. с кирг. – Фрунзе : Кыргызстан, 1974. – 73 с.
948440
  Саньзяпов Н. Первопуток / Н. Саньзяпов. – Саранск, 1982. – 112с.
948441
  Колыхалов В. Первопуток : Стихотворения / В. Колыхалов. – Томск, 1990. – 94 с.
948442
  Новокшенов Н.С. Первопуток. Стихи / Н.С. Новокшенов. – Днепропетровск, 1963. – 55с.
948443
  Габриэль М. Первородный грех / М. Габриэль. – М., 1995. – 448с.
948444
  Габриэль М. Первородный грех / М. Габриэль. – М.
Ч. 1. – 1995. – 464с.
948445
  Мартынов Л.Н. Первородство : книга стихов / Л.Н. Мартынов. – Москва : Молодая гвардия, 1965. – 351с.
948446
  Мартынов Л.Н. Первородство / Л.Н. Мартынов. – М, 1968. – 350с.
948447
  Берггольц О. Первороссийск / О. Берггольц. – М, 1951. – 48с.
948448
  Берггольц О. Первороссийск / О. Берггольц. – М, 1952. – 56с.
948449
  Куленко Н.А. Первосвет. / Н.А. Куленко. – Саратов, 1981. – 39с.
948450
   Первоснежье. – Ростов -на-Дону, 1973. – 78с.
948451
  Логинов Д. Первостепенный талант // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 8. – С. 90-101


  Один из самых значительных русских поэтов 19 в. Евгений Баратынский оказался, по непонятным причинам, отодвинут на задний план русской литературы и поэзии. Своеобразные стихи были забыты в течение целого столетия, и только в конце его символисты ...
948452
  Жуков Ю.А. Первостроители / Ю.А. Жуков, Р.Н. Измайлов. – М., 1982. – 303с.
948453
  Трофимов М.Е. Первотроп / М.Е. Трофимов. – Иркутск, 1964. – 20с.
948454
  Малафеев Л.Ф. Первоуральск. / Л.Ф. Малафеев. – Свердловск, 1959. – 96с.
948455
   Первоучытели славян [Кирила і Мефодій] / [написал А. Ст-кый ; Благотвор. о-во изд. общеполез. и дешевых кн.]. – [Санкт-Петербург] : [Изд. благотвор. о-ва изд. общеполез. и дешевых кн. Тип. уч-ща глухонемых], 1906. – 32 с. – Укр. мова в рос. транскрипції. - Биб. описание осущ. с помощью Интернета. – Бібліогр.: ил. – ([Изд.] Благотвор. о-ва изд. общеполез. и дешевых кн. ; № 41)
948456
  Маркова О.И. Первоцвет : Роман / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1963. – 304с.
948457
  Маркова О.И. Первоцвет / О.И. Маркова. – Свердловск, 1965. – 276с.
948458
  Каплиенко С.Е. Первоцвет / С.Е. Каплиенко. – К., 1967. – 199с.
948459
  Маркова О.И. Первоцвет : роман / О.И. Маркова. – Москва : Советский писатель, 1967. – 276 с.
948460
  Сорока О.М. Первоцвет : стихи / О.М. Сорока. – Москва : Советский писатель, 1972. – 134 с.
948461
   Первоцвет. – Донецк, 1973. – 174с.
948462
  Загорулько Б.Т. Первоцвет : роман / Б.Т. Загорулько. – Москва, 1977. – 287 с.
948463
  Байкабулов Б. Первоцвет : стихи / Б. Байкабулов. – Москва, 1978. – 174 с.
948464
   Первоцвет. – Симферополь, 1978. – 239с.
948465
  Малайкин А.С. Первоцвет / А.С. Малайкин. – Саранск, 1980. – 54с.
948466
   Первоцвет. – К, 1982. – 304с.
948467
  Краснов Н.С. Первоцветы / Н.С. Краснов. – М., 1955. – 82с.
948468
  Загорулько Б.Т. Первоцвіт : роман / Б.Т. Загорулько. – Львів : Каменяр, 1970. – 352 с.
948469
  Дмитерко Л.Д. Первоцвіт : драматична поема / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1970. – 138 с.
948470
  Лановенко П.К. Первоцвіт / П.К. Лановенко. – К., 1974. – 230с.
948471
   Первоцвіт. Альманах. – Київ : Джерело-М, 2003. – 80с. – ISBN 966-96292-4-1
948472
  Чекалін О. Первоцвіти - провісники весни / О. Чекалін, М. Перигрим // Київський університет. – Київ, 2013. – Березень (№ 7/8). – С. 8


  Про колекції перших весняних квітів у Ботанічному саду нашого університету.
948473
   Первоямайка : The Adventures // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 3. – C. 50-53 : Фото
948474
   Первухін Герман Олексійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 108
948475
   Первухін Герман Олексійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 202 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
948476
   Первухін Герман Олексійович (1925-1994) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 117-118. – ISBN 966-95774-3-5
948477
  Маркова М.В. Первые : повесть / М.В. Маркова. – Симферополь, 1963. – 215 с.
948478
  Яновская Ж.И. Первые / Ж.И. Яновская. – Л., 1972. – 222с.
948479
  Яновская Ж.И. Первые / Ж.И. Яновская. – Л., 1982. – 224с.
948480
  Малютина Т.П. Первые "котлы" Сталинграда // Военно-исторический журнал / М-во обороны Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 11 (643). – С. 10-17. – ISSN 0321-0626
948481
  Марковская Е. Первые 7 1/2 минут российского кино // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2008. – № 11. – С. 52-55. – ISSN 1818-2968


  Історія російського кіно
948482
  Клех Игорь Первые авиаторы = История русского неба : Документ // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 2. – С. 139-154 : Фото. – Бібліогр. 4 назви. – ISSN 1029-5828
948483
  Чинчиков А.М. Первые аграрные преобразования и начальный этап колхозного строительства / А.М. Чинчиков. – Саратов, 1988. – 143с.
948484
  Рассказов О.Л. Первые акционерные компании в России. // История государства и права : научно-правовое издание. – Москва, 2001. – № 3. – С.2-3


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
948485
   Первые аудиозаписи выдающихся политических деятелей России как исторический источник : Начало XX века // Исторический архив : научно-публикаторский журнал / Федеральное архивное агентство; АНО "Изд-во "Российская политическая энциклопедия"; ООО "История-Сервис". – Москва, 2010. – № 5. – С. 154-162. – ISSN 0869-6322
948486
  Канивец В.В. Первые баррикады / В.В. Канивец. – М, 1988. – 472с.
948487
  Виберг Ф.А. Первые басни И.А. Крылова / Ф.А. Витберг. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1900. – [2], 56 с. – Экз. № 252658 без обл.
948488
  Савичев Н.П. Первые благовестители свободы: о деят. декабристов на Украине. / Н.П. Савичев. – К., 1990. – 245с.
948489
  Черепанов А.И. Первые бои Красной Армии. / А.И. Черепанов. – М., 1961. – 88с.
948490
  Севастьянова Т.М. Первые большевстские газеты в Воронеже. / Т.М. Севастьянова. – Воронеж, 1959. – 92с.
948491
   Первые в мире. – М, 1987. – 288с.
948492
  Николаев А.Л. Первые в рядах элементов / А.Л. Николаев. – М, 1983. – 128с.
948493
  Рыбаков Б.А. Первые века русской истории / Б.А. Рыбаков. – М, 1964. – 240с.
948494
  Викулов С.В. Первые версты / С.В. Викулов. – Москва, 1980. – 96с.
948495
  Матуте А.М. Первые воспоминания / А.М. Матуте. – М., 1977. – 318с.
948496
  Шашкова Е. Первые впечатления Некрасова от столицы. По страницам петербургской периодики // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 3, май - июнь. – С. 380-391. – ISSN 0042-8795
948497
  Денисова В И. Первые встречи / В И. Денисова, . – М. : Знание, 1962. – 46 с.
948498
  Мосунов А. Первые всходы / А. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1951. – 64с.
948499
  Павловский Г.И. Первые всходы / Г.И. Павловский. – Сталинград, 1954. – 60с.
948500
  Мавроди И.В. Первые всходы / И.В. Мавроди. – К., 1956. – 314с.
948501
  Слепнев М.Т. Первые Герои Советского Союза. / М.Т. Слепнев. – М., 1955. – 64с.
948502
  Слонимский М.Л. Первые годы / М.Л. Слонимский. – Л, 1949. – 240с.
948503
  Виноградская С.С. Первые годы / С.С. Виноградская. – Москва, 1958. – 70с.
948504
  Дементьева И.Ф. Первые годы брака : Проблемы становления молодой семьи / И.Ф. Дементьева; Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – Москва : Наука, 1991. – 112 с.
948505
   Первые годы деятельсности Астраханской комсомольской организации. – Астрахнань, 1958. – 305с.
948506
  Мишин Д.Е. Первые годы правления Ардаша Папакана // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 1. – С. 33-46. – ISSN 0869-1908
948507
  Хорош И.Д. Первые годы развития советского здравоохранения на Украине / И.Д. Хорош. – К, 1963. – 208с.
948508
  Ханжонков А.А. Первые годы русской кинематографии. / А.А. Ханжонков. – М.Л., 1937. – 176с.
948509
  Шамшур В.И. Первые годы советской радиотехники / В.И. Шамшур. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
948510
  Сарычева З.А. Первые годы строительства национального ботанического сада НАН Украины им. Н.Н. Гришко / З.А.Сарычева, В.И. Муратова. – Киев, 2008. – 120 с.
948511
  Омаров С.М. Первые годы строительства Советской школы в Дагестане / С.М. Омаров. – Махачкала, 1968. – 43 с.
948512
  Чуркина И. Первые государственные объединения словенцев // Вопросы истории : Ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2007. – № 4. – С. 126-141. – ISSN 0042-8779
948513
  Московкин Л.В. Первые грамматические описания русского языка: черты сходства и различия // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 2014. – № 4 (245). – С. 38-43. – ISSN 0131-615X
948514
  Рахилло И.С. Первые грозы / И.С. Рахилло. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 648с.
948515
  Шафиро Ш. Первые группы РСДРП и начало профсоюзного движения в Казахстане (1905-1907 гг.) / Ш. Шафиро. – Алма-Ата, 1964. – 216с.
948516
  Золотухин В.Н. Первые действия президента США Б. Обамы в сфере образования // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2010. – № 2. – С. 140-153. – ISSN 0130-3864
948517
  Дьяченко М.С. Первые декреты о суде / М.С. Дьяченко. – М, 1957. – 48с.
948518
   Первые декреты Советской власти / [сост. Ю.А. Ахапкин]. – Москва : Советская Россия, 1979. – 223 с. – Миниатюрное издание
948519
   Первые декреты Советской власти. – Москва, 1987. – 334с.
948520
  Пономарев А.Л. Первые деньги Золотой Орды // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 59-83. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
948521
  Охотников Первые дерзания / Охотников, Д. – М., 1953. – 328с.
948522
  Охотников Первые дерзания / Охотников, Д. – М., 1959. – 414с.
948523
  Новинская И.П. Первые десять / И.П. Новинская. – Баку, 1964. – 108с.
948524
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1794 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
948525
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1794 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
948526
  Полонская Н.Д. Первые десять лет Симферополя : Пояснения к планам 1786 и 1796 гг. – Симферополь, 1918. – 10с.
948527
  Балтер Р.И. Первые дни / Р.И. Балтер. – М, 1953. – 99с.
948528
  Головко А. Первые дни : Из записок бывшего командующего Северным флотом / А. Головко. – Москва : Воениздат, 1958. – 48с.
948529
  Еловских В.И. Первые дни / В.И. Еловских. – Москва, 1963. – 253с.
948530
  Сандалов Л.М. Первые дни войны / Л.М. Сандалов. – М., 1989. – 221с.
948531
  Иохельсон В.И. Первые дни народной воли / В.И. Иохельсон. – Пб., 1922. – 58с.
948532
  Шибков А.А. Первые женщины-медики России / А.А. Шибков. – Л., 1961. – 120с.
948533
  Селезнева Е.С. Первые женщины геофизики и метеорологи / Е.С. Селезнева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1989. – 182с.
948534
  Аввакумов Н.В. Первые залпы войны / Н.В. Аввакумов ; [лит. обраб. А.Г. Мальцева]. – Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд-во, 1991. – 159 с.
948535
  Мартьянов С.Н. Первые залпы. / С.Н. Мартьянов. – М, 1965. – 128с.
948536
  Мартьянов С.Н. Первые залпы. / С.Н. Мартьянов. – Алма-Ата, 1966. – 180с.
948537
  Солодкин Р. Первые записки английских дипломатов о Московском государстве в оценках Ю.В. Толстого // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2013. – № 5 (77). – С. 14-17. – ISSN 2070-9773
948538
  Ибрагимова Н.Р. Первые зачатки чувства долга у детей дошкольного возраста : Автореф дис.... канд. пед. наук / Ибрагимова Н.Р. ; Москов. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 16 с.
948539
  Португальский Р.М. Первые и впервые / Р.М. Португальский. – М., 1988. – 196с.
948540
  Голсуорси Д. Первые и последние : пьеса в 3 сценах / Д. Голсуорси; пер. с англ. В.В. Рогова. – Москва : Искусство, 1958. – 31 с. – Назв. серии указ. на обл. – (Репертуар художественной самодеятельности ; Одноактные пьесы ; 5)
948541
  Исаев В.Н. Первые и последние / В.Н. Исаев. – Москва : Советский писатель, 1990. – 240с.
948542
  Троицкий Н.А. Первые из блестящей плеяды: Большое о-во пропаганды - /чайковцы/ - 1871-1874 гг. / Н.А. Троицкий. – Саратов, 1991. – 307с.
948543
  Аникст А.А. Первые издания Шекспира / А.А. Аникст. – Москва, 1974. – 159с.
948544
  Поповкина Т.К. Первые иллюстраторы произведений Л.Н. Толстого / Т.К. Поповкина, О.Е. Ершова. – Москва, 1978. – 96с.
948545
  Юровская Е.Е. Первые империалистические войны. / Е.Е. Юровская. – М., 1963. – 99с.
948546
  Пидкуйко Сергей Иванович Первые интегралы многочастичных систем с взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пидкуйко Сергей Иванович; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – М., 1979. – 14л.
948547
  Клиорина И.М. Первые искры / И.М. Клиорина. – Якутск, 1969. – 120с.
948548
  Сутоцкий С. Первые искры пламени века / С. Сутоцкий. – Москва, 1967. – 64с.
948549
  Ганина М.А. Первые испытания / М.А. Ганина. – М., 1955. – 216с.
948550
  Двоерядкин П.Ф. Первые испытания / П.Ф. Двоерядкин. – Благовещенск, 1959. – 135с.
948551
  Каманин Л.Г. Первые исследования Дальнего Востока / Л.Г. Каманин. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 79с.
948552
  Каманин Л.Г. Первые исследования Дальнего Востока / Л.Г. Каманин. – Москва, 1951. – 152с.
948553
  Штейнберг Е.Л. Первые исследователи Каспия (XVIII-XIXвв.) / Е.Л. Штейнберг. – Москва, 1949. – 76с. – (Русские путешественники)
948554
  Скалон В.Н. Первые исследователи Сибири / В.Н. Скалон. – Иркутск, 1949. – 35с.
948555
  Баян О.А. Первые исследователи Ценральной Азии / О.А. Баян. – Москва : ОГИЗ, 1946. – 78с. – (Русские путешественники)
948556
  Баян О.А. Первые исследователи Центральной Азии / О.А. Баян. – Москва, 1946. – 78с.
948557
   Первые историки Октябрьской революции и гражданской войны в Сибири : Биобиблиогр. указ. – Новосибирск : Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 101с. – ISBN 5-02-028963-9
948558
  Лысенко Т.Д. Первые итоги / Т.Д. Лысенко. – Москва ; Одесса : Огиз-Сельхозгиз, 1936. – 12 с. – Отд. оттиск из жур. "Яровизация" № 5 (8), 1936 г.
948559
   Первые итоги. – М, 1957. – 96с.
948560
  Чернышова О.С. Первые итоги Протокола N 14 : что изменилось в Европейском Суде по правам человека после 1 июня 2010 г.? // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 6 (79). – С. 107-117. – ISSN 1812-7126


  Итак, после долгих лет обсуждений и сомнений, 1 июня 2010 года вступил в силу Протокол N 14 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Как неоднократно отмечалось, в том числе и на страницах журнала, данная реформа не носит радикального ...
948561
   Первые итоги работы технических училищ. – М, 1955. – 124с.
948562
  Ярославский Е. Первые итоги чистки партии / Е. Ярославский. – М, 1934. – 16с.
948563
  Собко В.Н. Первые капли дождя : Роман и повести / В.Н. Собко; Авториз. пер. с укр. – Москва : Художественная литература, 1972. – 542с.
948564
  Басария Э.Ф. Первые километры : рассказы и повести / Э.Ф. Басария. – Москва : Советский писатель, 1980. – 304 с.
948565
  Кулешов Л.В. Первые киносъемки / Л.В. Кулешов. – М., 1962. – 112с.
948566
  Никифоров В.Н. Первые китайские революционеры / В.Н. Никифоров. – М., 1980. – 255с.
948567
  Кабанов А.К. Первые князья - просветители Русской земли - Владимир Святой и Ярослав Мудрый : очерк А. Кабанова. – Москва : Изд. Д.И. Тимковского ; Тип. О.Л. Сомовой, 1903. – 43 с. – Библиогр.: с. 43. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтера и М.В. Довнар-Запольского)


  обл. частичная надпись от автора Полонской
948568
  Кабанов А.К. Первые князья на Руси : очерк А. Кабанова. – Москва : Изд. Д.И. Тимковского ; Тип. О.Л. Сомовой, 1902. – 32 с. – Экз. деф., без обл. – Библиогр.: с. 32. – (Очерки по русской истории для школ и народного чтения / Под ред. проф. А.И. Кирпичникова, А.А. Кизеветтера и М.В. Довнар-Запольского)


  обл. частичная надпись от автора Полонской
948569
  Чеснокова Т.И. Первые коммунистические субботники на Урале / Т.И. Чеснокова. – Челябинск, 1957. – 79с.
948570
  Стор Н.П. Первые коммунистические субботники. / Н.П. Стор. – М., 1949. – 36с.
948571
  Васильева Р.Р. Первые комсомолки / Р.Р. Васильева. – Ленинград, 1971. – 238с.
948572
  Васильева Р.Р. Первые комсомолки / Р.Р. Васильева. – 3-е изд. – Ленинград, 1978. – 239с.
948573
  Островский Н. Первые комсомольцы / Н. Островский. – М.-Л., 1948. – 31с.
948574
   Первые космические полеты человека. – М, 1962. – 204с.
948575
   Первые космические полеты человека. – Москва, 1963. – 204с.
948576
  Герд М.А. Первые космонавты и первые разведчики космоса / М.А. Герд, Н.Н. Гуровский. – М, 1962. – 198с.
948577
  Герд М.А. Первые космонавты и первые разведчики космоса / М.А. Герд, Н.Н. Гуровский. – Изд. 2-е доп. – М, 1965. – 239с.
948578
  Куликов К.А. Первые космонавты на Луне : описание Луны и астроном. явлений, наблюдаемых с ее поверхности / К.А. Куликов. – Москва : Наука, 1965. – 189 с.
948579
   Первые курсы естествоведения и физики для учащих в начальных училищах. – Чернигов, 1918. – 26с.
948580
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям; пер. с узб. Д.Холендро. – Москва : Советский писатель
1. – 1958. – 354 с.
948581
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1963. – 638 с.
948582
  Гулям Х. Первые ласточки : роман / Х. Гулям. – Москва : Советский писатель, 1984. – 448 с.
948583
  Войнов В.И. Первые ласточки. Дневник деревенского учителя / В.И. Войнов. – Горький, 1968. – 240с.
948584
  Ватейшвили Дж.Л. Первые легальные большевистские издания в Закавказье : Автореф... канд. ист.наук: / Ватейшвили Дж. Л.; МГУ. – М, 1961. – 24л.
948585
   Первые листья. – Ярославль, 1962. – 47с.
948586
  Дженкинс Марк Первые лыжники. По следам первых лыжников / Дженкинс Марк, Бендиксен Джонас // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 163-177 : фото
948587
  Уайт Э. Первые люди / Э. Уайт, Д. Браун. – М, 1978. – 156с.
948588
   Первые люди. – М, 1987. – 222с.
948589
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – М, 1968. – 448с.
948590
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – Москва, 1986. – 445 с.
948591
  Уэллс Г.Д. Первые люди на Луне / Г.Д. Уэллс. – М, 1987. – 445с.
948592
  Мещерский А.П. Первые марксисты в сибирской ссылке / А.П. Мещерский. – Иркутск, 1966. – 221с.
948593
   Первые марксисты России. – М, 1973. – 95с.
948594
  Орехов А.М. Первые марксисты России / А.М. Орехов. – М., 1979. – 180с.
948595
  Деборин Г.А. Первые международные акты Советского государства и его внешняя политика в годы иностранной интервенции и гражданской войны (1917-1922 гг.) / Г.А. Деборин. – М., 1947. – 24с.
948596
  Хомякова И.Г. Первые международные библиографические организации и учреждения // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2010. – № 1 (366). – С. 135 - 142. – ISSN 0869-6020
948597
  Петровская П. Первые мероприятия партии большевиков и Советского государства в области народного просвещения (ноябрь 1917 - март 1919 гг.) : Автореф... кандид. ист.наук: / Петровская П.; Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск. ордена Ленина гос. ун-те им. М.В. – Москва, 1952. – 16 с.
948598
  Астапович З.А. Первые мероприятия Советской власти в области труда / З.А. Астапович. – Москва, 1958. – 144с.
948599
  Зибарев В.А. Первые мероприятия Советской власти по оказанию помощи малым народам Дальнего Востока в восстановительный период (1922-1926 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зибарев В.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1955. – 14л.
948600
  Иманжанов М. Первые месяцы : повесть / укан Иманжанов; авториз. пер. с каз. З.Салихова и Б.Яковлева. – Москва : Советский писатель, 1956. – 242 с.
948601
  Иманжанов М. Первые месяцы : повесть и рассказы / укан Иманжанов; авториз. пер. с каз. И.Шухова и В.Новикова. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 262 с.
948602
  Коваленко Г.М. Первые металлургические заводы в Карелии. (1670-1703 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Коваленко Г.М.; Лен. отд. Ин-та истории СССР АН СССР. – Л., 1977. – 24л.
948603
  Стоскова Н.Н. Первые металлургические заводы России. / Н.Н. Стоскова. – М., 1962. – 106с.
948604
  Островский А.В. Первые наградные медали Великой Отечественной войны // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 3. – С.35. – ISSN 0321-0626
948605
  Шульга В.Ф. Первые находки коралловых построек в раннем карбоне Львовского палеозойского прогиба / В.Ф. Шульга, В.В. Огарь // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 9
948606
  Берце В.А. Первые одиннадцать : повесть / В.А. Берце. – Москва : Советский писатель, 1950. – 264 с.
948607
  Мозохин Олег Первые операции. Особый отдел ВЧК в годы Гражданской войны // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 12. – С. 39-42. – ISSN 0235-7089
948608
  Снегирев Р. Первые опыты создания русского перевода Священного Писания : библеистика // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2011. – № 14. – С. 31-39


  В IX ст. братьями Кириллом и Мефодием Библия была переведена на язык, понятный жителям древней Руси. Их родным языком был старославянский язык, а перевод на славянский они сделали с помощью изобретённой ими славянской азбуки. К настоящему времени не ...
948609
  Слезкин П.А. Первые основы шашечной игры. / П.А. Слезкин. – Новосибирск, 1956. – 118с.
948610
  Бережинский В.Г. Первые отечественные военно-морские уставные документы 17-19 вв. / В.Г. Бережинский, Д.В. Маликов; Украинский ин-т военной истории. – Киев : Украинский ин-т военной истории, 2004. – 22с.
948611
  Данилевский В.Я. и др. Первые отечественные исследования по электроэнцефалографии / В.Я. и др. Данилевский. – М, 1949. – 192с.
948612
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва, 1966. – 103с.
948613
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва
1. – 1967. – 99с.
948614
   Первые панорамы лунной поверхности. – Москва
2. – 1969. – 69с.
948615
   Первые панорамы поверхности Венеры. – Москва : Наука, 1979. – 132 с.
948616
  Богуславский А.Р. Первые переговоры ГДР - ФРГ в 1970 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 3-17. – ISSN 0042-8779
948617
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – Москва, 1977. – 176 с.
948618
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – Москва, 1983. – 175 с.
948619
  Байдуков Г.Ф. Первые перелёты через Ледовитый океан / Г.Ф. Байдуков. – Москва, 1987. – 17 с.
948620
  Попов Г.И. Первые песни о Ленине. / Г.И. Попов. – М, 1975. – 167с.
948621
  Сапожников В.К. Первые петухи / В.К. Сапожников. – Новосибирск, 1964. – 319с.
948622
  Панченко А.М. Первые печатные каталоги военных библиотек // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 107-114. – ISSN 0869-6020


  Автор анализирует печатные каталоги библиотек военно-учебных заведений - Артиллерийского училища (1845 г.) и Главного инженерного училища (1849 г.), а также войсковой офицерской библиотеки 60-го пехотного Замосцского полка (1862 г.) и прослеживает ...
948623
  Пчелов Е. Первые письменные известия о начале христианства на Руси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2013. – Кн. 1 : 1025-річчю хрещення України - Руси присвячується. – С. 25-36. – ISBN 966-7379-70-1
948624
  Иодкунас И Р. Первые планы экономического и социального развития стран Западной Африки (Гвинея, Мали, Сенегал и Берег Слоновой Кости).. : Автореф... канд. эконом.наук: 606 / Иодкунас Р.И,; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 18л.
948625
   Первые повести. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 224с.
948626
  Гольдовский Д.Ю. Первые полеты в космос / Д.Ю. Гольдовский, Г.А. Назаров. – М., 1986. – 64с.
948627
  Греков И.А. Первые политические образования на территории Украины ССР / И.А. Греков. – Одесса, 1964. – 31с.
948628
  Стинрод Н. и Чинн У. Первые понятия топологии / Н. и Чинн У. Стинрод. – Москва : Мир, 1967. – 224 с.
948629
  Канищев М.В. Первые попытки становления и развития института государственной службы Российской Федерации (1991-1994 гг.) // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 7. – С. 103-106. – ISSN 0132-0769
948630
  Федина Т. Первые попытки увековечения памяти Т.Г. Шевченко на Кубани ( дореволюционный период ) // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 246-250. – ISSN 1728-9572
948631
  Климов Л.А. Первые постановки пьесы Леонида Андреева "GAUDEAMUS" в Киеве // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 163-168. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена історії постановки п"єси Леоніда Андреєва "Gaudeamus" в 1910 р. у Києві, грунтується на матеріалі київської та петербурзької періодики.
948632
  Сухова Н.Ю. Первые православные доктора богословия в России (1814-1869) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 56-62. – ISSN 0321-0383
948633
  Топтыгина Н.И. Первые предвоенные пятилетки - решающий этап в ликвидации фактического неравенства Киргизстана (1929-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Топтыгина Н.И.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1962. – 17л.
948634
  Алигер М.И. Первые приметы : стихи / М.И. Алигер. – Ленинград : Советский писатель, 1948. – 163 с.
948635
  Лекаренко О.Г. Первые проекты военно-политической интеграции стран Западной Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 37-46


  В статье анализируются первые проекты европейской военно-политической интеграции: "план Плевена" и "план Фуше". Хотя данные проекты оказались неудачными, они оказали заметное влияние на дальнейшее развитие теории и истории европейской интеграции. ...
948636
  Лекаренко О.Г. Первые проекты военно-политической интеграции стран Западной Европы // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 2). – С. 105-114
948637
  Горбовский Г.Я. Первые проталины : Повести / Г.Я. Горбовский. – Ленинград : Советский писатель, 1984. – 463с.
948638
  Козлов В.А. Первые пятилетки: люди, темпы, свершения. / В.А. Козлов, О.В. Хлевнюк. – М., 1987. – 63с.
948639
   Первые пятнадцать и далее : Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 18-19 : Фото
948640
   Первые пять лет деятельности Императорского русского военно-исторического общества 1907-1912 : сочинения и переписка участников и современников ; со многими портр. и карт. фото-тинто / [с предисл. Г. Балицкого]. – 5-е изд. испр. 30-я тыс. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Николаевской воен. акад.], 1913. – [6], 66 с., 1 л. портр. (фронт.), 1 л. факс.


  Авт. пред.: Балицкий, Григорий Васильевич
948641
   Первые пятьдесят. – М, 1975. – 591с.
948642
   Первые пьесы русского театра. – М, 1972. – 511с.
948643
  Лебедев В.Б. Первые работы по географии / В.Б. Лебедев. – М., 1926. – 90 с.
948644
  Орлов С.В. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой школы / С.В. Орлов. – 2-е изд. – Москва : Госиздат. – 87 с. – 51-60 тысяча. – (Учебные пособия для школ 1 и 2 ступени)
948645
  Орлов С. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой школы / С. Орлов ; Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика. – Москва : Госиздат, 1921. – 71 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
948646
  Орлов С.В. Первые работы по измерению земли : руководство для трудовой деятельности / С.В. Орлов. – 5-е изд. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 88 с. – 106-140 тысяча. – (учебние пособия для школ 1 и 2 ступени)
948647
  Кавтарадзе И.П. Первые работы с микроскопом по ботанике и зоологии : Практическое руководство для учителей начальных школ и городских училищ : с 39 рис. в тексте / И.П. Кавтарадзе. – Санкт-Петербург : Изд. Э.И. Блэк, 1914. – 48 с.
948648
  Ноткина О.Ю. Первые рабочие организации в России / О.Ю. Ноткина. – Одесса, 1975. – 95 с.
948649
  Никитин И. Первые рабочие союзы и социал-демократические организации в России (70 - 80-е годы XIX века) / И. Никитин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 120 с.
948650
  Булацкий Г.В. Первые рабселькоры Белорусии / Г.В. Булацкий. – Минск, 1969. – 192 с.
948651
  Масаулов И. Первые радости / И. Масаулов. – Барнаул, 1957. – 194с.
948652
  Федин К.А. Первые радости / К.А. Федин. – М, 1970. – 335с.
948653
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 64с.
948654
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 340с.
948655
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1946. – 402с.
948656
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – Саратов, 1947. – 352с.
948657
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1949. – 280с.
948658
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1949. – 360с.
948659
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – Л, 1950. – 824с.
948660
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1954. – 360с.
948661
  Федин К. Первые радости. / К. Федин. – М, 1969. – 436с.
948662
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1971. – 366с.
948663
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1979. – 895с.
948664
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1982. – 778с.
948665
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – Саратов, 1984. – 270с.
948666
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – Кишинев, 1985. – 764с.
948667
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – К, 1985. – 360с.
948668
  Федин К.А. Первые радости. / К.А. Федин. – М, 1986. – 444с.
948669
  Муратов М.В. Первые разведчики великого пути / М.В. Муратов. – Москва-Л. : Детская литература, 1943. – 103с.
948670
  Муравьев А.М. Первые раскаты великой бури / А.М. Муравьев. – Л., 1975. – 39с.
948671
   Первые рассказы. – Л, 1954. – 187с.
948672
  Орлов А. Первые революции XXI века... // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 46-52. – ISSN 0130-9625
948673
  Борисенко И.Г. Первые рекорды в космосе / И.Г. Борисенко. – М., 1965. – 121с.
948674
  Борисенко И.Г. Первые рекорды в космосе / И.Г. Борисенко. – Изд. 2-е доп. – М., 1969. – 176с.
948675
  Преображенский А.А. Первые Романовы на российском престоле / А.А. Преображенский, Л.Е. Морозова, Н.Ф. Демидова. – 2-е изд., доп. – Москва : Русское слово, 2007. – 456 с., [ 16 ] с. илл. – (История в лицах). – ISBN 978-5-94853-859-4
948676
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 476,3с.
948677
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1989. – 476,3с.
948678
  Валишевский К. Первые Романовы. / К. Валишевский. – Москва, 1990. – 476с.
948679
  Богданов А.П. Первые российские дипломаты / А.П. Богданов. – М, 1991. – 63с.
948680
  Фатеев П.С. Первые российские марксисты / П.С. Фатеев. – Москва, 1983. – 176с.
948681
  Скурту Н.П. Первые румынские социалисты в борьбе за социальный прогресс и материалистическое мировозрение. : Автореф... Канд.филос.наук: 622 / Скурту Н.П.; АН СССР.Ин-т философ. – М, 1970. – 28л.
948682
  Евтеев О.А. Первые русские геоддезисты на Тихом океане / О.А. Евтеев. – Москва : Географгиз, 1950. – 107 с.
948683
  Кочедамов В.И. Первые русские города Сибири / В.И. Кочедамов. – Москва, 1978. – 190 с.
948684
  Демидова Н.Ф. Первые русские дипломаты в Китае / Н.Ф. Демидова, В.С. Мясников. – М, 1966. – 160с.
948685
  Адамов А.Г. Первые русские исследователи Аляски : Пособие для учителей средней школы / А.Г. Адамов. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 124с
948686
  Башмаков П.И. Первые русские исследователи Новой Земли / П.И. Башмаков. – Петроград, 1922. – 111с.
948687
   Первые русские научные исследования Устюрта. – Москва : Издательство АН СССР, 1963. – 327с.
948688
  Владимиров П.В. Первые русские писательницы XVIII века и участие русской женщины в развитии народной словесности и древне-русской письменности : (Критико-исторический очерк) / [соч.] П.В. Владимирова. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира В.И. Завадского, 1892. – [2], 38 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1892. - Экз. без ориг. обл.
948689
  Фетисов М.И. Первые русские повести на казахские темы / М.И. Фетисов. – Алма-Ата, 1950. – 154с.
948690
  Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай : Василь Тюменец, Иван Петлин, Федор Байков / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1949. – 52с. – (Русские путешественники)
948691
  Банников А.Г. Первые русские путешествия в Монголию и Северный Китай / А.Г. Банников. – Москва : Географгиз, 1954. – 56с
948692
  Левидова С.М. Первые русские рабочие-революционеры / С.М. Левидова. – Л., 1959. – 34с.
948693
   Первые русские социалисты. – Л, 1984. – 392с.
948694
  Каменецкий М.О. Первые русские электростанции / М.О. Каменецкий. – Ленинград-Москва : Государственное энергетическое издательство, 1951. – 131 с.
948695
  Михайлов М.И. Первые самостоятельные выступления промышленного пролетариата в Англии, Франции и Германии / М.И. Михайлов, Ф.В. Потемкин. – Москва, 1958. – 68с.
948696
  Колесникова Марина Первые Сахаровские чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 22. – С. 7. – ISSN 1727-4893
948697
  Ушаков В.А. Первые сведения о Джордже Вашингтоне в России / В.А. Ушаков, К.М. Бродская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 230-237. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
948698
   Первые сведения о раннепротерозойском сиалическом фундаменте на востоке Западно-Сибирской платформы / К.С. Иванов, Ю.В. Ерохин, Ю.Л. Ронкин, В.В. Хиллер, Л.В. Родионов, О.П. Лепихина // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 10. – С. 1304-1321 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1319-1321. – ISSN 0016-7886
948699
  Залесский К.М. Первые сведения о флоре Сумского уезда Харьковской губ. / К.М. Залесский. – 147с.
948700
  Ходжер Г.Г. Первые сдвиги / Г.Г. Ходжер. – М., 1958. – 176с.
948701
  Немченко В.Н. Первые славянские азбуки. / В.Н. Немченко. – Горький, 1968. – 36с.
948702
  Шастина Н.П. Первые сношения Московского государства с Алтын-ханами западной Монголии. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шастина Н.П.; Акад.наук СССР.Ин-т востоковедения. – Ленинград, 1950. – 20 с.
948703
  Кузьмичев А.П. Первые советские гвардейцы / А.П. Кузьмичев. – Москва, 1971. – 224с.
948704
   Первые советские дипломаты - на страже завоеваний Октября : Рекоменд. указ. лит. – Москва, 1977. – 57с.
948705
   Первые советские Нобелевские лауреаты - физики. – М, 1984. – 64с.
948706
  Долинский А.В. Первые советские публикации дипломатических документов / А.В. Долинский. – К., 1975. – 30с.
948707
  Долинский Александр Васильевич Первые советские публикации дипломатических документов (1917-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Долинский Александр Васильевич; КГУ. – Киев, 1974. – 28л.
948708
   Первые советские пьесы. – М, 1958. – 499с.
948709
  Глазунов М.М. Первые Советы перед судом самодержавия (1905-1907 гг.) / М.М. Глазунов, Б.А. Митрофанов. – М, 1985. – 175с.
948710
   Первые социалистические преобразоания в Киргизии. – Фрунзе, 1990. – 340с.
948711
   Первые социалистические преобразования в Киргизии. – Фрунзе, 1990. – 338с.
948712
  Михневич Л.М. Первые социалистические преобразования внутренней торговли Белоруссии в 1917-1920 гг. : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Михневич Л.М. ; АН БССР , Ин-т экономики. – Минск, 1968. – 16 с.
948713
   Первые стихи. – Смоленск, 1957. – 84с.
948714
  Шебалин А. Первые стихи. / А. Шебалин. – Владимир, 1952. – 56с.
948715
  Хабургаев Первые столетия славянской письменной культуры / Хабургаев, г.А. – М., 1994. – 180с.
948716
  Горелик И.Г. Первые страницы / И.Г. Горелик. – М, 1953. – 232с.
948717
  Горелик И.Г. Первые страницы / И.Г. Горелик. – М, 1961. – 255с.
948718
   Первые строки. – Новосибирск, 1981. – 128с.
948719
   Первые строки, первые этюды. – Л, 1982. – 190с.
948720
  Чернов В.Б. Первые строчки судьбы / В.Б. Чернов. – М., 1989. – 222с.
948721
  Козлов Г.А. Первые ступени в развитии товарного производства. (Введение в теорию товарного производства). / Г.А. Козлов. – М., 1957. – 136с.
948722
  Иванов А. Первые ступени. : (Записки инженера) / А. Иванов. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 175с. – (Эврика)
948723
  Иванов А. Первые ступени. (Записки инженера) / А. Иванов. – 2-е изд. – М., 1975. – 157с.
948724
  Инголич А. Первые ступеньки / А. Инголич. – Москва, 1967. – 240с.
948725
  Пэре Б. Первые три года жизни ребенка : этюды опытной психологии / Бернар Пэре ; пер. с фр. М. Цебриковой. – С.-Петербург : Типограф. Ф.С. Сущинского, 1879. – 318, [2] с. – Содерж. также: Воспитание как наука / Бэн. – Библиогр. в подстроч. прим.
948726
  Уайт Б. Первые три годы жизни / Б. Уайт. – М, 1982. – 177с.
948727
  Вайнберг С. Первые три минуты: Современный взгляд на происхождение Вселенной : пер. с англ. / С. Вайнберг. – Москва : Энергоатомиздат, 1981. – 209 с.
948728
   Первые три указа Президента Д.А. Медведева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 2. – ISSN 1726-667Х
948729
  Удвал С. Первые тринадцать / С. Удвал. – М., 1970. – 159с.
948730
  Новосельнова Н.И. Первые тропки. Лирика / Н.И. Новосельнова. – М., 1961. – 56с.
948731
  Есипова Л.И. Первые тропы / Л.И. Есипова. – Киров, 1962. – 142с.
948732
  Бриткин А.С. Первые тульские строители сложных вододействующих машин / А.С. Бриткин. – М., 1950. – 56с.
948733
  Кулышев Ю.А. Первые ударные / Ю.А. Кулышев, Л.С. Рогачевская. – М., 1961. – 136с.
948734
  Коняев Н.М. Первые уроки / Н.М. Коняев. – Минск, 1982. – 160 с.
948735
  Барсуков А.Н. Первые уроки алгебры в VI классе / А.Н. Барсуков. – 2-е изд. – М., 1953. – 32с.
948736
  Меч С. Первые уроки географии / С. Меч. – 21-е изд. – Москва-Ленинград : Гос. изд-во, 1923. – 183с. : Ил. – (Учебники и учебные пособия для трудовой школы ; Учебники и пособия для школ 1-й и 2-й ступени)
948737
  Шоластер Н.Н. Первые уроки геометрии в 6 классе / Н.Н. Шоластер. – Москва, 1952. – 40 с.
948738
  Петроченко Г.Г. Первые уроки гражданственности / Г.Г. Петроченко. – Минск, 1982. – 71с.
948739
  Никитин Б.П. Первые уроки естественного воспитания, или Детство без болезней / Б.П. Никитин. – Л, 1990. – 190с.
948740
  Усков М.В. Первые уроки естествоведения. / М.В. Усков. – М-Л, 1923. – 120с.
948741
  Усков М.В. Первые уроки естествоведения. / М.В. Усков. – Л, 1924. – 118с.
948742
  Мельгунов П.П. Первые уроки истории : (из бесед с учениками) ; Древний Восток ; с 85 рисунками и картою / П. Мельгунов ; Под ред. [и с предисл.] Н.М. Никольского. – 9-е изд. перер. и доп. – Москва : Задруга ; Тип. Г. Лисснера и Д. Собко, 1913. – XII, 316 с., 79 ил., 7 л. ил., карт. ил.
948743
  Златогорская Р.Л. Первые уроки немецкого языка в средней школе / Р.Л. Златогорская. – Москва, 1956. – 52 с.
948744
  Семенова В.Н. Первые уроки по истории средних веков в VII классе. / В.Н. Семенова. – М., 1958. – 97с.
948745
  Корсунская В.М. Первые уроки по основам дарвинизма / В.М. Корсунская. – Москва, 1952. – 56 с.
948746
  Богушевский К.С. Первые уроки по стереометрии в IX классе / К.С. Богушевский. – М., 1955. – 48с.
948747
  Лебедев В.И. Первые уроки синтаксиса русского языка в 6-7 классах / В.И. Лебедев. – М., 1964. – 188с.
948748
  Коропчевский Д.А. Первые уроки этнографии / Д.А. Коропчевский. – Москва : Типо-литография Н.И. Гросман и Г.А. Вендельштейн, 1903
948749
   Первые успехи. – Минск, 1960. – 140с.
948750
  Клушин В.И. Первые ученые-марксисты Петрограда / В.И. Клушин. – Л., 1971. – 340с.
948751
   Первые фотографии обратной стороны Луны. – Москва : Издательство АН СССР, 1959. – 35 с.
948752
  Талья А.Ю. Первые характеристики Томаса Джефферсона в России // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 118-123. – (История ; Вып. 2). – ISSN 1812-9323
948753
  Гуран В. Первые хозрасчетные. Опыт орехово-зуевской крутидьнониточной фабрики. / В. Гуран. – М.-Л., 1931. – 23с.
948754
  Елагин Н.С. Первые христианские мученики в Литве. / Н.С. Елагин. – 17с.
948755
  Новакова О.В. Первые христианские общины во Вьетнаме (XVII в.) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 6. – С. 12-22. – ISSN 0869-1908
948756
  Снитко Л.И. Первые художники Алтая / Л.И. Снитко. – Л., 1983. – 156с.
948757
  Федюшина И.Д. Первые художники и скульпторы / И.Д. Федюшина. – Л, 1971. – 39с.
948758
   Первые художники Петербурга. – Л, 1984. – 271с.
948759
  Массон В.М. Первые цивилизации. / В.М. Массон. – Л., 1989. – 274с.
948760
  Арефин С.Я. Первые шаги : повесть / С. Арефин ; обл. работы худож. А. Слепянова. – Санкт-Петербург : Книгоиздат М.А. Ясного (бывш. М.В. Попова), 1914. – 200 с. – Экз. деф., обл. отсутствует
948761
  Валеев А. Первые шаги : роман / А. Валеев; авториз. пер. с башк. Л.Пасынкова. – Москва : Советский писатель, 1952. – 240 с.
948762
  Назарова Т.К. Первые шаги / Т.К. Назарова. – Алма-Ата, 1956. – 489с.
948763
  Назарова Т.К. Первые шаги / Т.К. Назарова. – М., 1957. – 595с.
948764
   Первые шаги. – Ижевск, 1958. – 148 с.
948765
  Сейтхазин С. Первые шаги : стихи / С. Сейтхазин; пер. с каз. А.Ливанова. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1959. – 100 с.
948766
  Усова Г.С. Первые шаги / Г.С. Усова. – Петрозаводск, 1961. – 159с.
948767
   Первые шаги. – Луганск, 1962. – 48с.
948768
   Первые шаги. – М, 1963. – 88с.
948769
   Первые шаги. – М, 1967. – 304с.
948770
  Габучан К.В. Первые шаги / К.В. Габучан, Г.Н. Ладугина. – М., 1967. – 134с.
948771
  Гарма Д. Первые шаги / Д. Гарма. – М., 1985. – 126с.
948772
   Первые шаги // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 158, ноябрь. – С. 78-83 : фото
948773
  Митяева Е.В. Первые шаги администрации Буша в отношении Никарагуа // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1989. – № 5 (73) : Возможности советско-американского экологического взаимодействия. Федеральные и местные структуры власти в США. Ближневосточное урегулирование на современном этапе. Национальная награда за качество... – С. 130-148
948774
  Жиляєв И.Б. Первые шаги в бизнесе / И.Б. Жиляєв, А.В. Шур. – К., 1994. – 73с.
948775
  Чернин Л.С. Первые шаги в будущее: генная инженерия растений / Л.С. Чернин. – М., 1990. – 256с.
948776
  Паскалев Ж.Б. Первые шаги в вычислительной технике / Ж.Б. Паскалев. – Москва : Радио и связь, 1987. – 146с.
948777
  Бальзак Оноре де Первые шаги в жизни / Бальзак Оноре де. – Москва, 1958. – 166с.
948778
  Касьян И.И. Первые шаги в космос / И.И. Касьян. – М., 1985. – 64с.
948779
  Козьмин Р.К. Первые шаги в легкой атлетике / Р.К. Козьмин. – М., 1965. – 223с.
948780
  Малахова И.П. Первые шаги в мире звуков / И.П. Малахова. – М., 1977. – 95с.
948781
  Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 1991. – 159с.
948782
  Вальтер Иоганн Первые шаги в науке о Земле : Общедоступное введение в геологию и наставление к производству наблюдений/Азерб. ф-л АН СССР / Вальтер Иоганн. – Русское изд.7. – Баку : Изд-во Азерб. ф-ла АН СССР, 1938. – 270с.
948783
  Вальтер И. Первые шаги в науке о Земле / И. Вальтер. – Баку, 1940. – 254с.
948784
   Первые шаги в науку. – Минск, 1969. – 287с.
948785
   Первые шаги в православном храме. – М, 1991. – 28с.
948786
  Кудрявцева О.Е. Первые шаги в преподавании немецкого языка в 3-х классах. / О.Е. Кудрявцева. – Л, 1946. – 27с.
948787
  Ставровский А.Б. Первые шаги в программировании : Самоучитель / А.Б. Ставровский. – Москва : Диалектика, 2004. – 368с. – ISBN 5-8459-0537-0
948788
  Ставровский А.Б. Первые шаги в программировании / А.В. Ставровский А.Б., Карнаух. – 2-е изд. – Москва : Вильямс, 2006. – 400с. – (Самоучитель ; №1). – ISBN 5-8459-0868-Х
948789
   Первые шаги в профессию учителя иностранного языка. – Горький, 1974. – 136с.
948790
   Первые шаги в профессию учителя иностранного языка : учебное пособие. – Ленинград : Просвещение, 1979. – 175 с.
948791
  Подрез С.В. Первые шаги в развитии сотрудничества субьектов Российской Федерации и стран Латинской Америки (на примере Волгограда и Санкт-Петербурга) : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 0016-7207
948792
  Ткаченко Т.С. Первые шаги в танцевальном коллективе / Т.С. Ткаченко. – М, 1966. – 39с.
948793
  Арчаков В.М. Первые шаги в шахматной композиции / В.М. Арчаков. – Київ, 1987. – 143с.
948794
  Таннери П. Первые шаги древнегреческой науки / П. Таннери. – Санкт-Петербург, 1902. – 119с.
948795
  Петрунек В.П. Первые шаги и их воспитание. / В.П. Петрунек, Л.Н. Таран. – М., 1971. – 80с.
948796
   Первые шаги и планы нового комитета : Лучший инвестиционный проект // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 46-47
948797
  Шутова Наталья Первые шаги и планы нового комитета Рязанской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 77 : Фото
948798
   Первые шаги индустриализации СССР 1926-1927 гг.. – М, 1959. – 532с.
948799
  Исаев А.М. Первые шаги к космическим двигателям / А.М. Исаев. – М, 1979. – 64с.
948800
  ПопельницкийА.З Первые шаги крестьянской реформы / ПопельницкийА.З. – 179-211с.
948801
  Сорин В.Г. Первые шаги Ленина по созданию партии / В.Г. Сорин. – М., 1934. – 135с.
948802
  Атаманенко С.В. Первые шаги на пути иммигрции меннонитов в Канаду // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.174-182. – ISBN 966-551-070-3
948803
  Николаев А.Ю. Первые шаги нового правительства обнадеживают // Латинская Америка : Научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 8. – С. 25-35. – ISSN 044-748Х


  Нікарагуа: новий президент з 5 листопада 2006 р.Даніель Ортега Сааведра
948804
  Литвак А.И. Первые шаги организации национального здравоохранения в Украине по Семашко // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2018. – № 6 (655). – С. 20-21
948805
  Коновалов Б.П. Первые шаги перестройки / Б.П. Коновалов. – М., 1987. – 143с.
948806
  Комаров Г.В. Первые шаги по созданию партии / Г.В. Комаров. – Кишинев, 1963. – 60с.
948807
  Завадский Н. Первые шаги политотделов МТС. / Н. Завадский. – М., 1933. – 40с.
948808
  Бариль Д. Первые шаги политотделов транспорта / Д. Бариль, Н. Виноградов. – М., 1934. – 92с.
948809
  Мухин А.А. Первые шаги рабочего движения в Вятской губернии 1861-1882 гг. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мухин А.А,;. – Киров, 1952. – 22 с.
948810
  Ельницкий А. Первые шаги рабочего движения в России / А. Ельницкий. – С.-Пб. – 64с.
948811
  Тищенко Д.И. Первые шаги рабочего движения и распространение марксизма в России : Стенограмма популярн. лекци / Д.И. Тищенко. – Москва : Правда, 1951. – 40 с.
948812
   Первые шаги рабочего движеня и возникновение соц-дем. кружков в Донбассе. – Сталино, 1954. – 24с.
948813
  Пыжов Н. Первые шаги Рабочего жилищно-строительного кооператива. / Н. Пыжов. – М., 1925. – 135с.
948814
  Мальшкин В.В. Первые шаги сельского парткома / В.В. Мальшкин. – Свердловск, 1963. – 28с.
948815
  Селезнев В.А. Первые шаги социалистических преобразований в сельском хозяйстве. / В.А. Селезнев, В.А. Смышляев. – Л, 1983. – 200с.
948816
  Скрыпнев Н. Первые шаги социалистического переустройства сельского хозяйства в 1918-1920 гг. / Н. Скрыпнев. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 96 с.
948817
   Первые шаги тридцатитысячников. – М, 1956. – 205с.
948818
  Гольцекер И.И. Первые шаги укрупненного колхоза. / И.И. Гольцекер. – Владивосток, 1953. – 36с.
948819
  Мисс Р. Первые шаги учителя в школе / Р. Мисс. – М., 1984. – 160с.
948820
  Ришпен Ж. Первые шаги Цезаря Борджіа / Ж. Ришпен. – СПб. – 60 с.
948821
  Лазаревич Я. Первые шаги юного физика / Я. Лазаревич. – Москва ; Ленинград. – 94 с.
948822
  Новгородов С.А. Первые шаги якутской письменности: Ст. и письма. / С.А. Новгородов. – М., 1978. – 272с.
948823
  Шурыгина Л.В. Первые шаги. / Л.В. Шурыгина. – Смоленск, 1963. – 68 с.
948824
  Шабанов А. Первые шаги. / А. Шабанов. – Махачкала, 1968. – 76с.
948825
  Вали А. Первые шаги. : роман / А. Вали; авториз. пер. с башк. А.Пасынкова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 310 с.
948826
  Трехбратов Б.А. Первые шаги... / Б.А. Трехбратов. – Краснодар, 1989. – 126с.
948827
  Мучник Х.Л. Первые шахматные уроки / Х.Л. Мучник. – М., 1964. – 148с.
948828
  Жуков Б.С. Первые шахтеры и метллисты / Б.С. Жуков. – Москва, 1924. – 40с.
948829
  Кокшаров А. Первые шестьдесят лет / А. Кокшаров, М. Чернов // Эксперт Украина : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2008. – № 21. – С. 42-47


  Майже європейська країна Ізраїль на Ближньому Сході : державна криза
948830
  Львова В. Первые этюды / В. Львова, Л. Шахматов. – Москва, 1959. – 100 с.
948831
  Коркина А.А. Первые, первые. / А.А. Коркина. – Кишинев, 1968. – 96с.
948832
  Пономарев В.В. Первые. / В.В. Пономарев. – М., 1977. – 223с.
948833
  Большаков Л.Н. Первые. / Л.Н. Большаков. – М, 1985. – 158с.
948834
  Брагин А.И. Первый академик : Документальная повесть / А.И. Брагин. – Алма-Ата : Казахстан, 1989. – 222с.
948835
  Керам К.В. Первый американец / К.В. Керам. – М, 1979. – 336с.
948836
  Метелкин Николай Первый англичанин в Новом Свете? : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 4. – С. 5 : Іл.
948837
  Роджерс Ф.Д. Первый англичанин в Японии: история У.Адамса / Ф.Д. Роджерс. – М., 1987. – 94с.
948838
  Мотылева Т.Л. Первый антифашистский роман / Т.Л. Мотылева. – М, 1974. – 124с.
948839
  Симонова М.В. Первый аргентинский перевод "Тихого Дона" М.А. Шолохова: пять концепций оригинала, пять идиолектов переводчиков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 128-136. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
948840
  Константиновский И.Д. Первый арест / И.Д. Константиновский. – М., 1965. – 191с.
948841
  Лисаевич И.И. Первый архитектор Петербурга / И.И. Лисаевич. – Ленинград, 1971. – 118 с.
948842
  Фнкельштейн А.М. Первый астрофизик России / А.М. Фнкельштейн, Ю.Д. Медведев // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2006. – Т. 76, № 11. – С. 1014-1019. – ISSN 0869-5873
948843
  Горбовская Е.А. Первый бал / Е.А. Горбовская. – М, 1982. – 63-92с.
948844
  Чачко М.И. Первый бастион / М.И. Чачко. – М., 1957. – 110с.
948845
  Ярышева И.С. Первый библиограф Достоевского // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 56-62. – ISSN 0869-6020
948846
  Полоусова Н.В. Первый биограф Ф.И. Тютчева // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2008. – № 6. – С. 2-9
948847
  Завалишин А.И. Первый блин / А.И. Завалишин. – Москва, 1927. – 111с.
948848
  Березко Г.С. Первый бой / Г.С. Березко. – М, 1954. – 48с.
948849
  Сергиевич Д.Г. Первый бой / Д.Г. Сергиевич. – Одесса, 1957. – 100с.
948850
  Рябченко Г.С. Первый бой / Г.С. Рябченко. – М., 1967. – 39с.
948851
   Первый бой. – М, 1975. – 204с.
948852
   Первый бой : повести, рассказы, стихи. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 384с.
948853
  Левин К. Первый борец за свободу русского народа. Жизнь и деятельность А.Н.Радищева. / К. Левин. – М., 1918. – 36с.
948854
   Первый бумеранг. – М, 1980. – 152с.
948855
  Ляшенко В.Е. Первый в династии : [очерки] / В.Е. Ляшенко. – Москва : Мол. гвардия, 1963. – 94 с.
948856
  Борисов Ю.С. Первый в истории опыт. Компартия в борьбе за построение социализма в СССР (1921-1937) / Ю.С. Борисов. – М, 1966. – 128с.
948857
  Потапурченко З.Н. Первый в космосе : комплексное учеб. пособие для изучающих русский язык как иностранный / З.Н. Потапурченко, С.А. Каменская, А.В. Трепалина ; [ред. Т.И. Лошкарева]. – Москва : Русский язык. Курсы ; Фонд "Русский мир", 2011. – 32 с. + CD. – ISBN 978-5-88337-250-5
948858
   Первый в космосе [Електронный ресурс. Звукозапись] = The first in space : сборник документальных фильмов к 50-летию полета Юрия Гагарина в космос : "Человек вернулся из космоса". "Наш Гагарин". "Страницы космических стартов". "Земному притяжению вопреки" / реж. фильма Е. Вермишева ; Фонд "Русский мир" ; Киновидеообъединение "Крупный план". – Москва : РЦСДФ ; Продюсерский центр "АМА", 2010. – 1 DVD. – Продолжительность 158 мин.-Заглавие с этикетки диска
948859
   Первый в России. – М, 1975. – 261с.
948860
  Храпков С.А. Первый в России / С.А. Храпков. – Москва, 1981. – 86 с.
948861
   Первый в России исследовадтельский центр в области биологии и медицины. – Л, 1990. – 373с.
948862
   Первый в Украине семинар для политиков по GPS/GNSS состоялся : картинки с выставки // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
948863
  Вилкс Э. Первый вальс : рассказы / Э. Вилкс; пер. с латыш. С.Цебаковского. – Москва : Художественная литература, 1974. – 272 с.
948864
   Первый век кино : Сто шедевров. Сто мастеров. Сто звезд: Фильмы. Режиссеры. Актеры. Даты. – Москва : Локид, 1996. – 720с.
948865
  Якупов Н.М. Первый Верховный главнокомандующий. / Н.М. Якупов. – Киев, 1989. – 31с.
948866
  Канделаки Р.Е. Первый взгляд в мир. / Р.Е. Канделаки. – Тбилиси, 1972. – 286 с.
948867
  Толстой Л.Н. Первый винокур или Как чертенок краюшку заслужил / Л.Н. Толстой. – Пб., 1920. – 31с.
948868
  Гордиенко Е. Первый во льдах // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2014. – № 12. – С. 16-23


  Руаль Амундсен - норвежский полярный путешественник и исследователь, первым достиг Южный полюс 14 декабря 1911 г.
948869
  Соколов Н.Е. Первый вратарь сборной... / Н.Е. Соколов. – М., 1968. – 143с.
948870
   Первый Всемирный конгресс сторонников мира. – М. – 536с.
948871
   Первый Всемирный конгресс сторонников мира. – М, 1950. – 536с.
948872
   Первый Всероссийский геологический съезд : Петроград, 1-12 июня 1922 года. – Птгр, 1922. – 137с.
948873
  Шаталов Н.Н. Первый Всероссийский симпозиум по палеовулканологии // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 145-147
948874
  Левинская М.С. Первый Всероссийский съезд профсоюзов / М.С. Левинская, И.П. Марков. – М, 1957. – 74с.
948875
  Левинская М.С. Первый Всероссийский съезд профсоюзов / М.С. Левинская, И.П. Марков. – М, 1958. – 69с.
948876
  Бурджалов Э. Первый Всероссийский съезд Советов Рабочих и Солдатских Депутатов / Э. Бурджалов. – Москва, 1938. – 56 с.
948877
   Первый Всесоюзный биохимический съезд. – М.-Л
Вып. 2. – 1963. – 316с.
948878
   Первый Всесоюзный биохимический съезд. – М.-Л
Вып. 3. – 1963. – 260с.
948879
   Первый Всесоюзный биохимический съезд Январь. – М.-Л
Вып. 1. – 1963. – 316с.
948880
   Первый всесоюзный съезд журналистов. – М, 1960. – 336с.
948881
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 1. – 1978. – 194с.
948882
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 2. – 1978. – 166с.
948883
   Первый Всесоюзный съезд паразитоценологов : Полтава, сентябрь 1978 г.: Тезисы докладов. – Киев : Наукова думка
Ч. 3. – 1978. – 192с.
948884
   Первый Всесоюзный съезд советских композиторов. – М, 1948. – 456с.
948885
   Первый Всесоюзный съезд советских писателей : Стенографический отчет. – Москва, 1934. – 719 с.
948886
   Первый Всесоюзный съезд советских писателей 1934 : Стенографический отчет / Всесоюзный, съезд советских писателей (1, Москва, 1934). – Москва : Художественная литература, 1934. – VI, [2], 718 с. : табл.
948887
   Первый Всесоюзный съезд ударных бригад. – М, 1959. – 192с.
948888
  Каширина Т.В. Первый Всетаджикский съезд Советов / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1984. – 46с.
948889
   Первый Всечувашский краеведческий съезд. – Чебоксары, 1929. – 130с.
948890
  Дробиз Г.Ф. Первый встречный / Г.Ф. Дробиз. – Свердловск, 1967. – 43с.
948891
  Принцев Ю.Я. Первый встречный. / Ю.Я. Принцев. – Л.-М., 1962. – 92с.
948892
  Гордиенко И. Первый выборский / И. Гордиенко. – М, 1934. – 173с.
948893
   Первый выстрел. – М, 1953. – 48с.
948894
  Санги В.М. Первый выстрел : рассказы и повесть / В.М. Санги. – Москва : Советская Россия, 1965. – 125 с.
948895
  Тушкан Г.П. Первый выстрел / Г.П. Тушкан. – М., 1967. – 687с.
948896
  Комаров Н.Я. Первый выстрел по рейхстагу / Н.Я. Комаров. – Л., 1965. – 14с.
948897
  Бейлинов А. Первый выход / А. Бейлинов. – Днепропетровск, 1939. – 64с.
948898
  Ганабин И. Первый выход / И. Ганабин. – Иваново, 1950. – 64с.
948899
  Шамякин И.П. Первый генерал : повести, рассказы / И.П. Шамякин; пер. с белорус. М.Горбачева. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 416 с.
948900
  Саратов И.Е. Первый герб г. Харькова (полковый период - до 1765 г.) // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2008. – № 1. – С. 68-73
948901
  Гальперин Ю.М. Первый главком / Гальперин Ю.М. – Москва, 1988. – 48 с.
948902
  Ещенко П.С. Первый глобальный финансово-зкономический кризис: причины, последствия и уроки для Украины / П.С. Ещенко, А.Г. Арсеенко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 9-20


  Обосновывается необходимость перевода экономики Украины на опережающую модель развития.
948903
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
1. – 1981. – 166с.
948904
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
1 : Полярный аэрозоль. – 1981. – 151с.
948905
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Л
7. – 1983. – 264с.
948906
   Первый глобальный эксперимент ПИГАП. – Ленинград : Гидрометеоиздат
Т. 8 : Общая циркуляция атмосферы и численные эксперементы по данным ПГЭП. – 1985. – 184с
948907
  Корсакене Г.П. Первый год : повесть / Г.П. Корсакене; авториз. пер. с лит. Л.Славина. – Москва : Советский писатель, 1957. – 210 с.
948908
  Зайцев Б.И. Первый год / Б.И. Зайцев. – М., 1959. – 223с.
948909
  Омельченко Н.М. Первый год / Н.М. Омельченко. – Киев, 1975. – 335 с.
948910
  Рябышев Д.И. Первый год войны / Д.И. Рябышев ; Военные мемуары. – Москва : Военное издательство, 1990. – 253 с.
948911
   Первый год жизни вашего ребенка. – М, 1977. – 176с.
948912
   Первый год жизни вашего ребенка. – М, 1983. – 175с.
948913
  Чимаров В.М. Первый год жизни ребенка / В.М. Чимаров. – М., 1988. – 143с.
948914
  Лай В.А. Первый год обучения арифметике / В.А. Лай. – Москва, 1923. – 39с.
948915
  Володарский Л.М. Первый год семилетки / Л.М. Володарский. – Москва, 1960. – 30с.
948916
  Евсиков И.Ф. Первый горизонт / И.Ф. Евсиков. – Киев, 1959. – 191с.
948917
  Кузьмин Н.П. Первый горизонт / Н.П. Кузьмин. – Алма-Ата, 1960. – 350с.
948918
  Тлепина Ш.В. Первый государственный юридический институт НКЮ СССР (1941-1943) // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.34-39
948919
  Каманин Н.П. Первый гражданин Вселенной. (Летчик-космонавт Ю.А.Гагарин). / Н.П. Каманин. – М., 1962. – 160с.
948920
  Бирюков Н.З. Первый гром / Н.З. Бирюков. – Москва, 1957. – 288 с.
948921
  Шошин В.А. Первый гром / В.А. Шошин. – М., 1962. – 126с.
948922
  Занин Н.И. Первый гром / Н.И. Занин. – Хабаровск, 1969. – 413с.
948923
  Ефимов Г.А. Первый гром : лирика / Г.А. Ефимов. – Москва : Советский писатель, 1979. – 118 с.
948924
  Суслопарова Ф.А. Первый гром и первая любовь / Ф.А. Суслопарова. – М., 1978. – 208с.
948925
  Хихадзе Л. Первый грузинский перевод "Героя нашего времени" // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 298-317
948926
   Первый групповой космический полет. – М, 1964. – 156с.
948927
   Первый деждь. – М, 1987. – 158с.
948928
  Щеголев П.Е. Первый декабрист Владимир Раевский : Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века / П.Е. Щеголев. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Т-ва "Общественная польза"], 1905. – 80 с. – (Библиотека Общественной пользы ; № 4)


  ББК 63.3(2)521-425.8Раевский, В. Ф
948929
  Щеголев П.Е. Первый декабрист Владимир Раевский : Из истории общественных движений в России в первой четверти XIX века / П.Е. Щеголев. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1906. – 80 с. – (Библиотека Общественной пользы ; № 4)


  ББК 63.3(2)521-425.8Раевский, В. Ф
948930
  Эйдельман Н.Я. Первый декабрист: повесть о необыкновен. жизни и посмерт. судьбе В.Раевского. / Н.Я. Эйдельман. – Москва : Политиздат, 1990. – 398с.
948931
  Нацик Л.Д. Первый декан мехмата : (к 100-летию со дня рождения Дмитрия Захаровича Гордевского - первого декана механико-математического факультета) / Л.Д. Нацик, З.Д. Гордевский // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – № 2. – С. 30-40.
948932
  Иванов И.А. Первый делегат / И.А. Иванов. – Свердловск, 1977. – 87с.
948933
  Спасский С.Д. Первый день / С.Д. Спасский. – Л, 1933. – 258с.
948934
  Чиладзе Т.И. Первый день : повести / Тамаз Чиладзе; пер. с груз. А. Беставашвили. – Тбилиси : Литература да хеловнеба, 1965. – 207 с.
948935
   Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе / Нар. укр. академия ; под общ. ред. В.И. Астаховой. – Харьков : Издательство НУА, 2014. – 159, [1] с. : фотоил. – На укр. и на рус. яз. - 70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается. – ISBN 978-966-2298-13-3
948936
  Цыбульский И.И. Первый день весны. / И.И. Цыбульский. – М., 1983. – 223с.
948937
  Слесарев П. Первый день войны / П. Слесарев. – Ульяновск, 1953. – 149с.
948938
  Гладилин А.Т. Первый день нового года. : повесть и рассказы / Анатолий Гладилин. – Москва : Советский писатель, 1965. – 182 с. : портр., ил.
948939
  Витарский Н.В. Первый день отпуска / Н.В. Витарский. – Москва, 1981. – 192с.
948940
  Никитин С.И. Первый день счастья / С.И. Никитин. – Ижевск, 1975. – 140с.
948941
  Никитин Б.П. Первый день, первый год / Б.П. Никитин. – Л, 1978. – 96с.
948942
  Слепакова Н.М. Первый день. / Н.М. Слепакова. – М.-Л., 1967. – 68с.
948943
  Назимова Е.М. Первый день...В.И.Ленин в Петрограде 4 апреля 1917 года / Е.М. Назимова. – Л., 1965. – 80с.
948944
  Березюк Н.М. Первый директор "Ленинки". Владимир Иванович Невский // Университеты. Наука и просвещение : Научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2007. – № 2. – С. 72-81.
948945
  Гильмиянова Р.А. Первый директор Книжной палаты Башкирии М.В. Амиров // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 1 (372). – С. 59-66. – ISSN 0869-6020
948946
  Барбашов Б.М. Первый директор Международного центра в Дубне. К 100-летию со дня рождения члена-корреспондента АН СССР Д И. Блохинцева / Б.М. Барбашов, А.Н. Сисакян // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 1. – С. 60-64. – ISSN 0869-5873
948947
  Баровский В.В. Первый для русской фауны представитель рода Ichthyurus Westw. (Coleoptera, Cantharididae) / В.В. Баровский
XXIII. – 1922. – 276-279с.
948948
  Дербеденев И.М. Первый днь / И.М. Дербеденев. – Саранск, 1960. – 36с.
948949
  Заляндин С.К. Первый дождь / С.К. Заляндин. – Черкесск, 1957. – 19с.
948950
  Левина Х.М. Первый дождь : стихи / Х.М. Левина; пер. с евр. – Москва : Советский писатель, 1963. – 72 с.
948951
  Штрайх С.Я. Первый друг Пушкина / С.Я. Штрайх. – М : федерация, 1930. – 222 с.
948952
  Штрайх С.Я. Первый друг Пушкина / С.Я. Штрайх. – М, 1936. – 48 с.
948953
  Сукиасян Э. Первый журнал в моей жизни // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 2-3. – ISSN 0869-4915
948954
   Первый запев. – Хабаровск, 1955. – 56с.
948955
  Ген Т. Первый заработок : рассказы / Т. Ген. – Москва : Детская литература, 1984. – 64 с.
948956
   Первый звонок. – М, 1960. – 16с.
948957
  Сорбон Первый звонок : повести / Сорбон; пер. с тадж. – Москва : Советский писатель, 1978. – 400 с.
948958
  Шуграева В.К. Первый звонок. / В.К. Шуграева. – Элиста, 1982. – 124с.
948959
  Шумилов Ф Е. Первый зодчий Удмуртии / Ф Е. Шумилов. – Ижевск, 1979. – 58 с.
948960
  Большанина М.А. Первый и второй законы термодинамики / М.А. Большанина. – Томск : Издательство Томского университета, 1970. – 142 с.
948961
  Товажнянский Л. Первый и лучший // XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2011. – сентябрь. – С. 122-125


  Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" ХПИ.
948962
  Мирмухсин М. Первый из двадцати : стихи / Мирмухсин; пер. с узб. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1962. – 80 с.
948963
  Маевский В.В. Первый или пятый / В.В. Маевский. – Москва : Молодая гвардия, 1960. – 176с.
948964
  Ульянов М.Ю. Первый император и его армия // Восточная коллекция : Журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-38. – ISSN 1681-7559
948965
  Стрелков В.А. Первый иней / В.А. Стрелков. – Ростов -на-Дону, 1975. – 111с.
948966
   Первый Интеранционал в исторической науке. – Москва, 1968. – 280 с.
948967
  Венедиктов А. Первый Интернационал / А. Венедиктов. – Москва. – 76с.
948968
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
948969
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
948970
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
948971
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М.-Л., 1941. – 60с.
948972
  Молок А.И. Первый Интернационал / А.И. Молок. – М., 1949. – 20с.
948973
   Первый Интернационал. – Москва, 1964. – 582 с.
948974
  Бергер С.Н. Первый Интернационал / С.Н. Бергер. – Ташкент, 1964. – 108с.
948975
  Хейфец Ф.А. Первый Интернационал / Ф.А. Хейфец. – М, 1964. – 176с.
948976
   Первый Интернационал. – Москва, 1965. – 632 с.
948977
  Руденко Б.Т. Первый Интернационал (1864-1872 гг.) / Б.Т. Руденко. – Москва, 1953. – 28с.
948978
   Первый Интернационал в документах. – М, 1933. – 64с.
948979
  Кислица Н.А. Первый Интернационал и борьба К. Маркса и ф. Энгельса за единство и сплоченность международного рабочего движения / Н.А. Кислица. – М., 1965. – 231с.
948980
   Первый Интернационал и Парижская Коммуна. 1871 - 1971 : Документы и материалы. – М : Изд-во полит. лит-ры, 1972. – 694 с.
948981
  Итенберг Б.С. Первый Интернационал и революционная Россия / Б.С. Итенберг. – М., 1964. – 222с.
948982
   Первый историко-революционный. – Л, 1989. – 184с.
948983
  Трегубов С.Н. Первый кабинет научно-судебной экспертизы в России : (История его учреждения и открытие) / С.Н. Трегубов. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Журнал министерства юстиции, 1913, январь
948984
   Первый кластер // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 16-19 : Фото
948985
   Первый Коллоквиум историков СССР и Мексики (Выступления и докл., 18-25 сент. 1988г.) / Коллоквиум, СССР и Мексики(1-й историков, , Москва, , 1988). – М., 1990. – 203с.
948986
  Чалова Е.Р. Первый комплексный научно-справочный атлас Львова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 60-63 : фото. – ISSN 0016-7126
948987
  Перов Е.В. Первый комсомолец / Е.В. Перов. – Ростов -на-Дону, 1957. – 133с.
948988
  Дивногорцев А.Л. Первый конгресс ИФЛА // Мир библиографии : научно-практический и культурно-просветительский журнал. – Москва, 2009. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 1560-7968
948989
   Первый конгресс Коминтерна. – М, 1986. – 549с.
948990
  Вашенцев С.И. Первый концерт / С.И. Вашенцев. – Москва, 1957. – 48с.
948991
  Борзенко С.А. Первый космонавт / С.А. Борзенко, Н.Н. Денисов. – М., 1969. – 142с.
948992
  Фомкин Б. Первый космонавт // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (184). – С. 55-60. – ISSN 0869-7078
948993
  Титов Г.С. Первый космонавт планеты / Г.С. Титов. – М. : Знание, 1971. – 31с.
948994
   Первый космонавт планеты Земля. – М, 1981. – 301с.
948995
  Иванидзе К. Первый краевой съезд большевистских организаций Кавказа / Иванидзе К. – Тбилиси, 1969. – 84 с.
948996
  Платов В.С. Первый крестьянский Совет / В.С. Платов. – М., 1986. – 93с.
948997
  Кузьмин Н.П. Первый курс / Н.П. Кузьмин. – Л, 1976. – 295с.
948998
   Первый курс основ режиссуры. – М, 1967. – 46с.
948999
  Трофименко В.П. Первый лист / В.П. Трофименко. – М, 1977. – 78с.
949000
  Гудайтис Первый литовский литературный журнал "Вайворикште" (1913-1914) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Гудайтис Ляонас-Флерентас Йоно; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 23л.
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,