Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>
945001
  Тимошик М. "Огієнкові дзвони" з Брусилова // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 1-7 липня (№ 26)


  "Післяслово до Всеукраїнського фестивалю-конкурсу української національно-патріотичної пісні та церемонії пошанування нових лавреатів премії імені Івана Огієнка."
945002
  Исаченко Т.А. "Оглавление лжесловий латинских" в составе трактата "на оглаголующия священную Библию" и вопросы полемики вокруг нового библейского перевода конца 18 в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 128-135. – (Филология ; № 5). – ISSN 0201-7385
945003
  Азадовский К. "Оглянись, если сможешь..." Трт дня в Норенской // Звезда : ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 9. – С. 162-168. – ISSN 0321-1878


  Село Норинське відоме тим, що з березня 1964 року по жовтень 1965 року тут відбував посилання Йосип Бродський, в селі їм було написано близько 80 віршів. Деревня Норинская известна тем, что с марта 1964 года по октябрь 1965 года здесь отбывал ссылку ...
945004
  Зелов Д. "Огненные потехи" Петра Великого : праздники и традиции // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 4 (76). – С. 81-97. – ISSN 1812-867Х


  Царь очень любил пышные фейерверки. Без них не обходилось ни одно важное мероприятие. Все придворные торжества сопровождались красочным представлением в воздухе. Фейерверки стали непременным атрибутом и для народных гуляний - например, на Масленицу или ...
945005
  Прусенко Г.Е. "Огненный ангел" Валерия Брюсова: истоки экзогамного сюжета // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 210-219
945006
  Григорьев А. "Огненный ангел" Сергея Прокофьева // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2005. – № 44. – С. 26-31. – ISSN 0234-1670
945007
  Гарасим Я. "Огнисті інвективи" Шевченкових "Вольних дум" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 51-56
945008
  Дроздовський Д. "Оголена самотність" Олесі Мудрак
945009
  Хасьотіс І.К. [Огляд з історіі новогрецької діаспори / І. К. Хасьотіс. – Салоніки : Екдосіс Ваніас, 1993. – 231 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою
945010
  Блануца А. [Огляд публікацій в Українському історичному журналі, 2016, № 3, № 4] // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 15


  У рубриці "Історичні студії" третього числа часопису можна ознайомитися з узагальнювальними матеріалами про Михайла Грушевського. ... Зокрема, історик Я. Калакура характеризує Грушевського як фундатора історіографічних досліджень..."
945011
  Колесса Ф.М. [Огляд україньско-рускої народної поезиї] / Написав Філярет Колесса. – [Київ] : [Коштом і заходом Т-ва "Просьвіта" ; [ З друк. Hаук. Т-ва ім. Шевченка під заpядом К. Беднаpського], 1905. – 185, [3] с. : портр., нот. – (З фундациї ім. С. Дубpавского 12-та пpеміована кн.). - В кн. також ст. "Коротка житєпись Стефана Дубравского" та його портр. ; Прим. № 108329 дефектний: без обкл.ю та тит. стор. . – ([Видавництво Товариства "Пpосьвіта" ; Ч. 302/303, [pік] 1905] ; [кн. 7/8])
945012
  Пивоваренко В.Г. О-гликозиды 3-арил-, 3-арилокси- и 3-гетарилхромонов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пивоваренко В.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 279 л. – Библиогр.: л. 248-279
945013
  Пивоваренко В.Г. О-гликозиды 3-арил-, 3-арилокси- и 3-гетарилхромонов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пивоваренко В.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 26 с. – Библиогр.: 10 назв.
945014
   Огієнківські читання. – Київ, 1997
945015
   Огієнківські читання : матеріали наукових круглих столів 1991-1996 років. – Київ. – ISBN 966-02-0189
№ 1. – 1997
945016
  Пальоха О. Огієнко І.: творимо українську культуру всіма силами (із матеріалів фонду ВКМ) // Волинський музей: історія і сучасність : науковий збірник / Управ. культури Волин. облдержадмін., Волин. краєзнавчий музей, Колодяжненський літ.-меморіал. музей Л. Українки, Волин. обл. т-во краєзнавців ; редкол.: А. Силюк, В. Комзюк, Є. Ковальчук [та ін.]. – Луцьк, 2004. – Вип. 3 : Матеріали 3-ої Всеукр. н.-практ. конф., присвяч. 75-річчю Волин. краєзнавчого музею та 55-річчю Колодяжненського літ.-меморіал. музею Л. Українки. Луцьк - Колодяжне, 18-19 травня 2004 р. – С. 112-113
945017
  Ковальський М. Огієнко Іван (митрополит Іларіон) (2(15).01.1882, м. Брусилів - 29.03.1972, м. Вінніпег) / М. Ковальський, А. Смирнов // Острозька академія: історія та сучасність культурно-освітнього осередку : енцикл. видання / А. Атаманенко, Е. Балашов, Я. Бондарчук, С. Власова, Г. та ін. Гандзілевська. – [Вид. 3-тє, допов. і перероб.]. – Острог : Острозька академія, 2019. – С. 370-373. – ISBN 978-966-2347-36-4
945018
  Конта Р.М. Огієнко Іван Іванович / Р.М. Конта, І.І. Тіщенко // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 265. – ISBN 96966-8060-04-0
945019
  Скрипник П. Огієнко Іван Іванович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 103-108. – ISBN 966-02-3530-5
945020
   Огієнко Іван Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 200-202. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
945021
  Завальнюк О.М. Огієнко Іван Іванович // Історія Кам"янець-Подільського державного українського університету в іменах (1918-1921 рр.) / О.М. Завальнюк. – Кам"янець-Подільський : Абетка - НОВА, 2006. – С. 58-83. – ISBN 966-363-074-4
945022
  Любарська Л.В. Огієнко Іван Іванович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – С. 185-191
945023
   Огієнко Іван Іванович (митрополит Іларіон) (1882-1972) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 343-344. – ISBN 978-966-439-754-1
945024
  Тимошик М. Огієнкова церква в Брусилові вже з освяченими надкупольними хрестами // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 6-12 серпня (№ 32). – С. 4
945025
  Слабошпицький М. Огієнкову працю оприсутнено в Україні // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада ; Національна Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ". – Київ, 2013. – № 5. – С. 184-185. – ISSN 0208-0710
945026
  Прокопчук В.С. Огієнкознавчі дослідження професора О.М. Завальнюка // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 24-33. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
945027
   Оглавление журналов и продолжающихся изданий : ГОСТ 7.10-70. – Москва, 1970. – 3 с.
945028
   Огласи Библиотеке Матице српске 1803-1867 / [гл. уред. М. Вуксановичь ; ред. J. Карталовичь, С. Вучковичь]. – Нови Сад : Библиотека Матице српске, 2010. – XIII, 135, [3] с., [24 ] с. с таблама. – (Каталог старих и ретких кньига Библиотеке Матице српске ; кн. 7). – ISBN 978-86-80061-43-6
945029
   Оглашен список 100 лучших отелей Украины // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 2. – С. 6-8 : фото
945030
   Оглашению подлежит. – М., 1991. – 366 с.
945031
  Митрев Д. Огледи и критики. / Д. Митрев. – Скопjе, 1969. – 119с.
945032
  Верба І.В. Оглоблин (Оглоблін) Олександр Петрович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 112-115
945033
   Оглоблин Олександр Петрович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 203-204. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
945034
  Денисенко Г. Оглоблин Олександр Петрович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 109-114. – ISBN 966-02-3530-5
945035
   Оглоблин Олександр Петрович (1899-1992) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 344. – ISBN 978-966-439-754-1
945036
  Верба І.В. Оглоблін Олександр Петрович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 266. – ISBN 96966-8060-04-0
945037
  Белаш Ю.С. Оглохшая пехота / Ю.С. Белаш. – М., 1981. – 95с.
945038
  Барановський Олександр Огляд-конкурс "Премія Національної спілки архітекторів Україн 2020", офіційні результати // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2020. – № 6. – С. 12-14 : фото
945039
   Огляд "круглого столу", присвяченого 100-річчю з дня народження М.Й.Бару // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 295-303. – ISSN 1993-0909
945040
  Бондаренко Т.С. Огляд Google-технологій (1996 - 2005 рр.) в освітньому просторі України // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 1 (77), січень 2020 р. – С. 72-76. – ISSN 2304-5809
945041
  Вакалюк Т.А. Огляд web-орієнтованих компіляторів, що доцільно використовувати у навчанні бакалаврів інформатики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 33-37. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609


  Стаття присвячена проблемі підготовки майбутніх бакалаврів інформатики, зокрема навчанню дисципліни "Програмування". Встановлено, що для майбутніх програмістів, як і для вчителів інформатики, дуже важливим є знання не однієї, а декількох мов ...
945042
  Баулін Ю.В. Огляд авторефератів докторських дисертацій з кримінального права, захищених в Україні в період з 2001 по 2008 роки // Альманах кримінального права : збірник статей / Всеукраїнська асоціація видавництв "Правова єдність". – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 77-107. – ISBN 978-966-373-494-1, 978-966-2183-09-2 (Алерта), 978-966-373-495-8
945043
  Баулін Ю.В. Огляд авторефератів докторських дисертацій з кримінального права, захищених в Україні в період з 2001 по 2008 роки // Альманах кримінального права : Збірник статей / Відп. ред. Андрушко П.П., Берзін П.С. – Київ : Правова єдність, 2009. – Випуск 1
945044
   Огляд актуальних змін новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 54-66. – ISSN 2409-1944
945045
  Катеринич П. Огляд актуальної ситуації на видавничому ринку навчальної літератури / П. Катеринич, О. Капнік // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Мета роботи - схарактеризувати основні тенденції на видавничому ринку навчальної літератури за останні роки та простежити активність видань державного та приватного сектору. Актуальність роботи - простежити взаємозв"язок між якістю видавництва та ...
945046
   Огляд аналізу законопроектів про адвокатуру та адвокатську діяльність // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 32-33.
945047
  Мартиненко А.К. Огляд архівних документальних джерел з історії російсько-болгарських відносин у кінці XIX - на початку XX ст. (1895-1913 рр.) : (за матеріалами радянських та болгарських архівів) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 112-123. – (Серія історії та права ; № 7)
945048
  Масіян Н.Б. Огляд архівних зібрань Північного Тіролю та фондів Тірольської університетської і крайової бібліотеки (Австрія) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 1 (312), січень - лютий. – С. 209-222. – ISSN 0320-9466


  Здійснено огляд архівних та бібліотечних зібрань Північного Тіролю, а саме: Крайового архіву Тіролю, Міського архіву м. Інсбрук, Архіву Інсбруцького університету імені Леопольда і Франца, Тірольської університетської і крайової бібліотеки, документи ...
945049
  Маліновський О. Огляд архівних матеріалів з історії західно-руського та українського права, що переховується у Древлехранилищі Московського Центрального Архіву / О. Маліновський, 1926. – 49с.
945050
  Оппоков Є.В. Огляд будови української тект. / Є.В. Оппоков. – К, 1933. – с.
945051
  Дунаєв В.І. Огляд виборчих систем. Виборче право : Розділ VII з книги "Нариси науки про державу" / В.І. Дунаєв, А.А. Нікітський // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 2 (20). – С. 106-117.
945052
  Медалієва О.З. Огляд видавничої діяльності історичного товариства при Імператорському Санкт-Петербурзькому університеті до початку XX ст. // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 3-12. – (Серія "Історичні науки")
945053
   Огляд видатків на науку / підготував Д. Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 26 серпня (№ 34). – С. 6. – ISSN 2219-5793
945054
  Хомінський С.Й. Огляд вітчизняної наукової літератури з екологічної проблематики в засобах масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 58-62


  Аналізується внесок науковців Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка в дослідження екологічної проблематики у засобах масової комунікації. Here we give analysis of the scientists of the Institute of ...
945055
  Цитович М. Огляд вчень підприємницького прибутку : уривок // Українські джерела теорії підприємництва : монографія / О.М. Кудласевич. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2014. – С. 198-234. – ISBN 978-966-02-7368-9
945056
  Кіктенко В.О. Огляд гіпотез походження китайської цивілізації // Орієнтальні студії в Україні : до ювілею Л.В. Матвєєвої : зб. наук. статей / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: Мавріна О.С., Отрощенко І.В. ; редкол.: Бубенок О.Б. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України, 2010. – С. 270-281. – ISBN 978-966-02-5736-8
945057
   Огляд глобальних рейтингів вищих навчальних закладів / огляд підготували: Леся Кирпич, Юлія Слуцька // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2 (198). – С. 7-23. – ISSN 1682-2366
945058
  Філонюк О. Огляд глобального ринку перестрахування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 2. – С. 30-43 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
945059
   Огляд глобального ринку перестрахування в 2011 - 2012 роках / В. Ерхард, С. Мілденхал, Д. Мур, Т. Хатлестард // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 22-27 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
945060
  Курт К. Огляд глобального ринку страхування в 2011 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 3 (47). – С. 12-13 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
945061
  Стейб Д. Огляд глобального ринку страхування в 2012 році / Д. Стейб, М. Путайя // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2013. – № 2 (50). – С. 28-31 : Табл., рис. – ISSN 1810-7923
945062
   Огляд глобального ринку страхування в 2017 році // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 27. – ISSN 1810-7923
945063
   Огляд глобального ринку страхування за 2014 рік // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 24-26. – ISSN 1810-7923
945064
  Яшина К.В. Огляд гнучких методологій розробки програмного забезпечення / К.В. Яшина, К.М. Ялова, Є.О. Сугаль // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки) : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Вип. 1 (30) : Вип. 1 (30). – С. 153-156. – ISSN 2519-2884
945065
  Лавітська З.Г. Огляд грибної флори самшиту в природних і штучних насадженнях / З.Г. Лавітська. – Київ, 1959
945066
  Коваленко Т.В. Огляд деяких справ судових органів Франції // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 111-116. – ISSN 2308-0329
945067
  Тіхонова М.А. Огляд джерел міжнародного спортивного права // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 3 (62). – С. 209-216
945068
  Назарчук О.М. Огляд джерел та літератури до вивчення історії української соціал-демократії в 90-х pp. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 34-36. – (Історія ; вип. 63/64)


  Робиться спроба структуризації джерельної та літературної бази, наводяться основні праці з вивчення історії соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст.
945069
  Більченко І.В. Огляд джерельної бази дослідження культурної діяльності Михайла Сікорського – фундатора музейної справи на Переяславщині // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 52-56. – ISSN 2076-1554


  Метою статті є ґрунтовний аналіз архівних матеріалів, організаційно– розпорядчої документації НІЕЗ «Переяслав», а також публікацій М. Сікорського. Зазначені джерела дозволять акумулювати оптимальну інформацію про діяльність Михайла Івановича та ...
945070
  Кашинська О.Є. Огляд дисертаційних досліджень з проблем професійної підготовки фахівців готельного господарства // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 212-217. – ISSN 2304-4470
945071
   Огляд дискусії, що відбулася під час Українсько-Польського Форуму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 36-37. – ISSN 1728-6220
945072
  Онищук М. Огляд діяльності Інтелектуального клубу Книжкової палати України у 2018 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 13-17. – ISSN 2076-9326
945073
   Огляд діяльності Київського товариства природзнавців за період з 1917 до 1926 р.. – 14с.
945074
   Огляд діяльності Київського товариства природознавців за період з 1.10.1927 р. до 1.07.1928. – 7с.
945075
   Огляд діяльності Українського Наукового Товариства у Київі = Обзор деятельности Украинского Научного Общества в Киеве. – Київ : Друкарня 2 -ї Артїли, 1913. – 31 с.
945076
  Бєлашов В.І. Огляд документальної бази історії Гетьманщини у фондах Центрального державного історичного архіву України у Києві // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів"; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – Київ ; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 167-169. – ISSN 2218-4805
945077
  Бурім Д. Огляд документів фонду Євгена Коновальця в Архіві Осередку української культури і освіти у Вінніпезі / Д. Бурім, Ю. Черченко // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2018. – Т. 24/25. – С. 101-118. – (Нова серія ; вип. 21/22)
945078
  Орел Ю.В. Огляд документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 27-32. – ISSN 0320-9466
945079
  Пархісенко Я.В. Огляд досвіду використання ГІС для управління заповідними територіями в західних країнах та Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 94-100. – Бібліогр.: 16 назв. – ISBN 966-95774-3-8
945080
  Кузнєцова О.О. Огляд експериментальних досліджень психолого-лінгвістичних особливостей навчання іноземної мови // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 125, (ч. 2). – С. 69-75. – ISSN 2308-6912


  Зроблено огляд наукових досліджень з методики формування усномовленнєвої комунікативної компетентності студентів з врахуванням вікових характеристик,що доведено лабораторними та аудиторними дослідженнями; також надано огляд досліджень взаємодії першої ...
945081
  Петров Я. Огляд енергетичного сектору України / Я. Петров, О. Січковська // Юридична газета. – Київ, 2017. – 4 квітня (№ 14). – С.
945082
  Юдківська Г. Огляд загальних гарантій справедливого судового процесу - ч. 1 ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2013. – Вип. 3, кн. 1, ч. 2. – С. 795-877
945083
  Юдківська Г. Огляд загальних гарантій справедливого судового процесу - ч. 1 ст. 6 Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2014. – № 5. – С. 75-120. – ISSN 2227-7048
945084
  Васьковська О. Огляд законодавства країн СНД щодо забезпечення права на мирні збори // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0132-1331
945085
  Васьковська О. Огляд законодавства країн СНД щодо забезпечення права на мирні збори // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0132-1331
945086
  Васьковська О. Огляд законодавства країн СНД щодо забезпечення права на мирні збори // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 105-113. – ISSN 0132-1331
945087
  Данішевська В. Огляд законодавства про банкрутство в Україні // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.7-15.
945088
  Булавін С.Є. Огляд законодавчої та нормативної бази щодо проблеми ресоціалізації неповнолітніх правопорушників // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 94-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено огляд законодавчої та нормативної бази щодо проблеми ресоціалізації неповнолітніх правопорушників та розкрито визначення поняття "ресоціалізація".
945089
   Огляд законопроектів щодо поводження з відходами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 25 : фото
945090
  Лилик М. Огляд закордонних досліджень впливу зовнішньої реклами на безпеку дорожнього руху // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 4 (91), липень - серпень. – С. 14-23. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1606-3732
945091
  Зінчук О.Ю. Огляд залежностей для розрахунку пропускної здатності водозливів з тонкою стінкою // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 21-24. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
945092
  Пальченкова В.М. Огляд зарубіжних концепцій соціального контролю // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 3-7
945093
  Кузьміна К.А. Огляд зарубіжних методик викладання перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 242-350. – ISSN 2520-6397


  Є оглядом різних методик викладання практики перекладу зарубіжних авторів із моїм коментарем. Різноманітність вправ для ефективного ви- кладання перекладу доводить те, що дисципліна "переклад"несе ті ж самі освітньо-виховні функції, що й інші ...
945094
  Гапонова С.В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у ХХ столітті // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 2. – С. 18-22. – ISSN 1817-8510
945095
  Гапонова С.В. Огляд зарубіжних методів викладання іноземних мов у ХХ столітті // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 11-15. – ISSN 1817-8510
945096
  Нагайко Т.Ю. Огляд збірників матеріалів "Усна історія Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 45. – С. 169-171. – ISSN 2415-3567


  Сучасна парадигма соціо-гуманітарних наук визначає пересічну людину повноцінним об"єктом історичного буття. Антропологізація історичної науки привнесла до її інструментарію нові дослідницькі методи та теоретичні бачення місця людини в історичному ...
945097
  Дейвіс Ян Огляд збройних конфліктів і мирних процесів у 2018 р. // Щорічник СІПРІ 2019. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова ; голов. ред. Ян Дейвіс ; редкол.: О.Мельник, М. Сунгуровський, А. Чернова [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 20. – С. 31-40. – ISBN 978-0-19-883999-6
945098
  Чаргаф Е. Огляд здогадів : вибране з творів / Ервін Чаргаф; уклала С. Кюн; пер. з нім. З. Починайко. – Львів : ВНТЛ-Класика, 2005. – 168с. – ISBN 966-8849-18-3
945099
  Чунакова Н. Огляд змін та доповнень до таблиць УДК за 2007–2008 роки / Наталія Чунакова // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 10 (171). – С. 17-20. – ISSN 2076-9326
945100
  Штукатурова А. Огляд змін у законодавстві України: нерухомість і будівництво // Юридичний радник : журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2008. – № 6 (26). – С. 70-74
945101
  Сінцов А. Огляд змін у міжнародній торгівлі: тренди, тенденції, виклики 2020 COVID-року // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 14-15
945102
  Снігурська Л. Огляд змін у МСФЗ щодо обліку фінансових інструментів та формування фінансової звітності, запланованих на 2011 рік : бухгалтерський облік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 2 (180 ). – С. 34-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
945103
  Шіцина К. Огляд змістових нашарувань в античних біографіях Сулли // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 173-175
945104
   Огляд інноваційної політики // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 грудня (№ 49)


  Відбулася презентація результатів дослідження експертів Європейської Економічної Комісії ООН (ЄЕК ООН) для України в межах програми субрегіональого огляду інноваційної політики країн Східної Європи та Кавказу The Sub-regional Innovation Policy Outlook ...
945105
  Войцеховський Я. Огляд іноземної літератури з бібліотекознавства та інформології // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 321-340. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 11/12). – ISSN 2078-4260
945106
  Шаров С. Огляд інструментальних середовищ для розробки мобільних додатків в освітніх цілях / С. Шаров, І. Гаджиріга // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1 (144), січень. – С. 25-28. – ISSN 2308-4634
945107
  Гетьман А. Огляд інтернет-ресурсу "Лєнта.ru" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 47-50. – ISBN 966-95840-5-1
945108
  Касатонова І. Огляд існуючих автоматизованих систем управління ресурсами підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 11. – С. 44-48 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
945109
  Мамонтова Л.С. Огляд існуючих методів і засобів моніторингу гідрологічних характеристик водних об"єктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 235-247


  Виконано короткий огляд існуючих методів і засобів ведення спостережень за основними показниками гідрологічного стану водних об"єктів. Cредств ведения наблюдений за основными показателями гидрологического состояния водных объектов. Completed a short ...
945110
  Машенцева Л.Д. Огляд існуючих методів складання морфометричних карт в СРСР // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 144-151
945111
  Орленко М.І. Огляд історії Михайлівського Золотоверхого монастиря // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 60. – С. 259-266. – ISSN 2076-815X
945112
  Лучканин С.М. Огляд історії румунської філології у Києві // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 268-271
945113
  Крип"якевич І. Огляд історії України : Посібн. / І. Крип"якевич. – Київ : Вища школа, 1995. – 143 с. – ISBN 5-11-004503-8
945114
  Барвінський О.Г. Огляд історії українсько-руської літератури : (перепечатка з Вибору укр.-рус. літератури для учительских семінарий) / написав Олександр Барвіньский. – У Львіві (Львів) : Накл. Ц. К. вид. Шкільних книжок ; З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка, під зар. К. Бернарського, 1910. – CCVIII с.
945115
  Сорокіна О. Огляд історії української еміграції: генеза, напрями формування організаційних осередків // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – Число 14. – С. 58-65. – ISSN 2305-9389
945116
  Постолова О. Огляд історіографії демонології українців // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 462-464. – ISBN 978-966-171-783-0
945117
  Соляник Н. Огляд історіографії дослідження жіноцтва України першої половини XX століття // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Т. 25. – С. 586-596
945118
  Проскурова С.В. Огляд історіографії чумацтва // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2018. – Збірник статей присвячений пам"ятті дослідниці вітчизняних старожитностей Нінель Михайлівни Бокій (1937-2008). – С. 233-246. – (Серія: Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 2518-1068
945119
   Огляд Києва відносно старожитностей, виданий Іваном Фундуклеєм. – Репринтне відтворення вид. 1847 р. – Київ : Задруга ; Літопис, 1996. – VIII, XVI, 111 с., 62 л. ил. – Вих. дан. ориг.: Киев : В тип. И. Вальнера, 1847. – (Культурно-історична бібліотека). – ISBN 5-7707-94-01-1
945120
  Литвин С. Огляд книги Еріка Канделя "Розладнана психіка. Що може розповісти про нас незвичайний мозок" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 120-121. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
945121
  Коутс Ч.Е. Огляд книги Левит / Ч.Е. Коутс ; [пер. з рос. О. Дробко]. – Рівне : Живе слово, 2011. – 301, [3] с. – Пер. изд. : An outline of the Book of Leviticus / C.A. Coates. – (Біблійна студія). – ISBN 978-966-8466-92-2
945122
  Липівський В.В. Огляд конкретних методів оцінки правової норми // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 82-84
945123
  Сігов О. Огляд конференції "Управління університетом і університетське самоврядування за умов автономії" // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
945124
  Ященко Т.В. Огляд конференції в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – C. 341-343. – ISSN 2227-796X


  22 травня 2015 року відбулася щорічна Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні питання державотворення в Україні", приурочена до Дня науки юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
945125
  Ніколаєв С. Огляд конфліктів між Іраном та Іраком / С. Ніколаєв, Х. Юськів, О. Величко // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 97-107. – ISSN 2522-1663
945126
  Величко О. Огляд конфліктів між Іраном та Іраком // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – С. 98-107. – ISSN 2522-1663
945127
  Міловідов Р. Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 109-112.
945128
   Огляд круглого столу "Науково-доктринальне забезпечення розвитку конституційної юстиції в Україні" (19 червня 2015 року, м. Київ) // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 4. – C. 74-91. – ISSN 2310-6158
945129
  Гайворонська А.А. Огляд літературних архівів про О. Довженка (із зібрань ЦДАМЛМ України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 184-189. – ISSN 0320-9466
945130
  Франко А.Д. Огляд маловідомих архівних матеріалів про життя і наукову діяльність Миколи Макаренка / А.Д. Франко, О.О. Франко // Вісник Інституту археології / Інститут археології Львівського національного університету ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 8. – С. 75-81. – ISSN 2078-1849


  Макаренко Микола Омелянович - український археолог і мистецтвознавець. Жертва сталінського терору. Страчений окупаційною владою через відмову (1934) підписати акт на знесення Михайлівського Золотоверхого монастиря.
945131
  Линчак О.В. Огляд матеріалів 1-ї Весняної школи "Сучасні клітинні технології: фундаментальні та прикладні аспекти" (Сell Technology week - 2013) // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2013. – Вип. 4 (118). – С. 30-33. – ISBN 966-95259-9-6


  Школа клітинних технологій проводилась з 14 по 17 травня 2013 року на базі КНУ імені Тараса Шевченка. У роботі школи взяли участь науковці з університету, Інституту клітинної терапії та інших установ Києва, України, Росії, Білорусії, США та Німеччини.
945132
   Огляд методичних прийомів викладання англійської мови як другої іноземної мови / Н.В. Деркач, С.Л. Ніколаєнко, М.Б. Федоренко, Д.Ю. Федорець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 126-133.
945133
  Скоробагатько М.А. Огляд методів визначення концентрації алкоголю в організмі людини, на яких заснована робота приладів виявлення стану сп"яніння / М.А. Скоробагатько, В.О. Грусевич // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 142-144. – ISBN 978-617-7364-34-3
945134
  Сєлюков О.В. Огляд методів лазерної далекометрії військового призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 20-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  Представлений огляд далекомірів різних родів військ зарубіжних країн. Розглянуті принципи роботи, конструкція і основні характеристики військових далекомірів. Ключові слова: далекомір, лазерна далекометрія. The review of range-finders of different ...
945135
  Череп А.В. Огляд методів оцінки ефективності управління підприємством / А.В. Череп, Л.С. Григорович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 430-434. – ISSN 2222-4459
945136
  Іванченко О. Огляд міжнародних конференцій та інших наукових заходів // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 2 (43). – С. 258-261


  12-13 квітня 2012 р. у м. Києві пройшла V Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету", організована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка
945137
  Лилик І Огляд міжнародних стандартів щодо недискримінаційної реклами за ознакою статі та практика впровадження в Україні // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 5-10. – ISSN 1606-3732
945138
   Огляд Міжнародного науково-практичного семінару "Людська гідність як конституційна цінність" // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 236-244. – ISSN 2310-6158


  "30 березня 2018 року в Конституційному Суді України відбувся Міжнародний науково-практичний семінар "Людська гідність як конституційна цінність", присвячений вшануванню пам"яті українського вченого-правознавця, доктора юридичних наук, професора, ...
945139
   Огляд міжнародного наукового семінару "Конституцйні цінності і права людини: виклики XXI століття" // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 96-105. – ISSN 2310-6158


  "Доповідь на тему "Ціннісні аспекти конституції" представила доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри теорії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка Світлана Бобровник".
945140
  Костенко С.Ю. Огляд міжнародного ринку страхових послуг і перспективи розвитку страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 80-81. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Відображено головні показники світового ринку страхування, проаналізовано динаміку та тенденції його розвитку. Показано роль страхових резервів у розвитку фінансової сфери та економіки країни.
945141
  Побережний Г. Огляд міжнародного форуму "Україна пам"ятає, світ визнає!" // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. І. Щупак ; відп. ред. А. Медведовська. – Дніпро, 2018. – Вип. 10. – C. 276-289. – ISSN 2617-9113


  Міжнародний форум "Україна пам"ятає, світ визнає!" з нагоди 85-х роковин Голодомору.
945142
   Огляд Міжнародної науково-практичної конференції "Права людини і національна безпека: роль органу конституційної юрисдикції" // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, Ю. Барабаш, М. Гранат [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5. – С. 122-128. – ISSN 2310-6158


  У Кивському національному уніерситеті імені Тараса Шевченка 27 червня 2019 року відбулася Міжнародна науково-практична конференція на тему "Права людини і національна безпека: роль конституційної юрисдикції".
945143
  Малець А. Огляд місцевих запозичень в Україні: стан та перспективи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 160-164. – ISSN 1818-2682
945144
  Омелянчук І.М. Огляд місця події за злочинами у сфері отруйних та сильнодіючих речовин: поняття, мета, принципи // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 36-39
945145
  Мельник Р. Огляд місця події із застосуванням вогнепальної зброї за стріляними гільзами // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 422-424. – ISBN 978-617-7069-28-6
945146
  Максименко В. Огляд місця події на початковому етапі досудового розслідування // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 80-84


  Досліджуються проблеми, що виникають під час проведення огляду місця події на початковому етапі кримінального провадження, а також процесуальний порядок збирання речових доказів під час такого огляду, забезпечення їх допустимості.
945147
  Коновалова В.О. Огляд місця події при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 157-159


  "Огляд місця події при виявленні трупа з ознаками насильницької смерті завжди пов"язаний з вирішенням низки розумових завдань. Одними з найбільш складних є завдання при розслідуванні вбивств, прихованих інсценуванням. У методиці розслідування вбивств, ...
945148
   Огляд місця події при розслідуванні окремих видів злочинів : Науково-практичний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 216с. – ISBN 966-667-173-5
945149
  Циркаль В. Огляд місця події при розслідуванні підпалів та порушенні вимог пожежної безпеки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.76-79. – ISSN 0132-1331
945150
  Топорецька З.М. Огляд місця події у справах про вбивство, вчинені н замовлення // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 19-25.
945151
  Господарець М.В. Огляд місця події, як складова доказів при кваліфікації і кримінальній відповідальності за незаконне полювання // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 11 (53). – С. 122-132. – ISSN 2222-5374
945152
  Рябенко В. Огляд місця події: взаємодія криміналістів та психологів / В. Рябенко, В. Седнєв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.54-56


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
945153
  Лучінська М.С. Огляд місця подіїї при розслідуванні злочинного порушення правил безпеки виробництва // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – С. 246-247. – ISBN 978-617-7041-91-6
945154
  Грушецький А.М. Огляд можливих методів моделювання і прогнозування динаміки мовної ситуації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 148 : Соціологічні науки. – С. 29-38. – ISSN 1996-5931
945155
   Огляд можливостей застосування клітинних технологій у військовій медицині / А.М. Галушка, А.П. Казмірчук, О.В. Горішна, Л.В. Рущак // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 2. – С. 32-39
945156
  Квашук Д.М. Огляд можливостей застосування машинного зору в сільському господарстві / Д.М. Квашук, Р.О. Єрохін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12, червень. – С. 60-64. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
945157
  Трощук Т.В. Огляд можливостей наземно-супутникового знімання // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 49-55


  Здійснено огляд можливостей застосування наземно-супутникового знімання при виконанні топографічного знімання, необхідного для проведення великомасштабного картографування. Розглянуто глобальні супутникові навігаційні системи. Виконаний аналіз вибору ...
945158
  Бойко К.В. Огляд можливостей створення знімальних мереж для крупномасштабного топографічного знімання в населених пунктах // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 4-12


  Досліджено етапи технологічної схеми створення знімальної мережі в населених пунктах: отримання технічного завдання, підготовчі роботи, проектування, рекогностування та закріплення пунктів, польові вимірювання, математична обробка вимірів та подано ...
945159
  Діденко А. Огляд найновіших змін та доповнень до УДК (2014-2015) / А. Діденко, Ю. Набхан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (293), грудень. – С. 30-38. – ISSN 2076-9326
945160
  Тильчик О.В. Огляд наукових досліджень визначення тіньової економіки // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 2 (32). – С. 91-95. – ISSN 2072-8670
945161
  Чмир О.С. Огляд наукових підходів до визначення суті та моделей інноваційної діяльності і трансферу технологій / О.С. Чмир ; М-во освіти і науки України, Держ. наук. установа Укр. ін-т наук.-техн. експертизи та інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 65-119. – ISBN 978-966-479-082-3
945162
  Лехіцький А.І. Огляд наукових підходів щодо державного втручання у банківську систему // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/3. – C. 12-14. – ISSN 2409-1944
945163
  Тимченко Є. Огляд наукових праць К. Михальчука / подав Є. Тимченко // Фільольогічний Збірник памяти К. Михальчука [Філологічний збірник пам"яті К. Михальчука] / Є.Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : Виданнє Укр. Наук. Т-ва ; Друк. 2-ї Артіли, 1915. – С. 5-17
945164
  Кучеренко О.М. Огляд наукових праць питання джерел земельного права // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 140-155. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 80). – ISSN 1563-3349
945165
  Третяк І.П. Огляд наукових фондових колекцій Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) / І.П. Третяк, О.В. Червоненко // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 115-122. – Бібліогр.: с. 121-122. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
945166
  Сібільова Н.В. Огляд наукового семінару: "Захист прав і законних інтересів особи у кримінальному судочинстві" // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна ак. правових наук України; Нац. юридична ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2011. – Вип. 22. – С. 268-277. – ISSN 2079-6242


  20 травня 2011 р. у м. Харькові у рамках Фестивалю науки відбувся науковий семінар. Організатори: Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" та інститут вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук ...
945167
  Латуха Т. Огляд наукової документації про дослідження на території Михайлівського золотоверхого монастиря у 1934-1940 роках // Українська художня культура: історія та сучасні проблеми : зб. наук. праць / О.І. Безгін, С.В. Оляніна, Ю.О. Коренюк, І.С. Ходак, І.С. та ін. Кочарян. – Львів : Інститут культурології НАМ України, 2012. – С. 110-130. – ISBN 978-966-2241-27-3
945168
  Путята Т.В. Огляд наукової творчості Г.К. Суслова / Т.В. Путята, Б.Н. Фрадлін // Історико-математичний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 2. – С. 89-103
945169
  Яснюк В. Огляд національного сектору безпеки як один із пріоритетів євроатлантичної інтеграції України // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 8-9.
945170
  Савчин В. Огляд невідомих архівних матеріалів Миколи Лукаша // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт". – Київ, 2016. – № 9/10 (1053/1054). – С. 232-239. – ISSN 0320-8370
945171
  Огієнко І. Огляд нових видань. 1. Підроблений "Кобзар" : першоджерела: відб. з ж-лу "Віра й Культура". – 1961 // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 272-273. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
945172
  Павлова О.Ф. Огляд нових надходжень документів до Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України за 2016 рік // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 3/4 (308/309), травень - серпень. – С. 169-177. – ISSN 0320-9466
945173
  Модилевский Я.С. Огляд нових праць з поліспермії у покритонасінних рослин / Я.С. Модилевский, 1951. – С. 51-60. – Окр. відбиток
945174
  Яновський В.Ф. Огляд новітньої літератури по конституції Німеччини. / В.Ф. Яновський. – 206-213с.
945175
  Дроздов О. Огляд окремих справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом червня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 9 (26), вересень. – С. 38-45
945176
  Зущик Ю. Огляд освітянських "військ" // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Перша цьогорічна колегія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту відбулася з участю віце-прем"єр-міністра Костянтина Грищенка, якого цікавитиме насамперед якість освіти.
945177
  Верболюк П. Огляд основних змін українського конкурентного законодавства // Юридична газета. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 15). – С. 9, 16-17
945178
  Бірюков В. Огляд основних новел процесуального законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (97), лютий 2018 р. – С. 111-126
945179
  Пашко А.О. Огляд основних підходів до визначення активності водія з камер встановлених в автомобілі / А.О. Пашко, О.В. Тесленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 87-92. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1/2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
945180
  Васіна О.В. Огляд основних підходів до тлумачення новини як явища мас-медіа // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 26-30


  Розглядаються провідні підходи до тлумачення поняття новини через огляд знакових словників XIX–XX ст., підручників із журналістикознавства, розвідок із теорії масової комунікації. The leading approaches to the interpretation of the concept of news are ...
945181
  Саковніч О. Огляд основних проблем ОСББ та кроки держави, направлені на їх подолання // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 168-170
945182
  Козловський О.Ю. Огляд основних рекреаційних ресурсів Житомирщини для розвитку перспективних видів туризму / О.Ю. Козловський, О.Ф. Дунаєвська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 120-129 : рис. – Бібліогр.: 19 назв.
945183
  Войцехівська І. Огляд особового архівного фонду академіка В. Іконникова // Студії з архівної справи та документознавства / Головне архівне упр. України; Укр. держ. н-д. ін-т архівної справи та документозн-ва. – Київ, 1999. – Т. 4. – С. 134-137
945184
  Рометті Вірджинія Огляд перспективних нововведень на ринку страхових послуг // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2004. – № 8. – С. 32-36
945185
  Бенц С. Огляд питань планування процесу переведення документів у цифрову форму // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С.13-15.
945186
  Бенц Сьюзен Огляд питань планування процесу переведення документів у цифрову форму // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-15
945187
  Новачук С. Огляд під час розслідування порушення вимог режиму радіаційної безпеки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С . 209-215. – ISSN 2
945188
  Дибіна А.В. Огляд підходів до дослідження структури зв"язного тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 19. – С. 77-83


  У статті проведено огляд головних понять лінгвістики тексту - "текст" та "зв"язний текст". Звертається особлива увага на підходи до вивчення структури зв"язного тексту. В статье проведено исследование главных понятий лингвистики текста - "текст" и ...
945189
  Білошицький А.О. Огляд підходів та реалізацій для визначення емоційного тону тексту / А.О. Білошицький, М.А. Тарасенко // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 149
945190
  Сохацька Є. Огляд подій Огієнківського року // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 45-48. – ISSN 0130-5263
945191
  Елрод Л.Д. Огляд права у 50 штатах у 2009-2010 рр.: на шляху уніфікації сімейного права / Л.Д. Елрод, Р.Г. Спектор // Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 82-95
945192
  Пацурія Н.Б. Огляд правових позицій верховного суду у спорах, пов"язаних зі страховими правовідносинами // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (215). – С. 60-62. – ISSN 2308-9636
945193
  Баранов О.А. Огляд правових проблем Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 7-15. – ISBN 978-966-622-861-4
945194
  Посохова В.В. Огляд практик спілкування в мережі Інтернет // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 31 (34). – С. 93-102
945195
  Носік Ю.В. Огляд практики вирішення судами України правових питань, пов"язаних із доменними іменами // Міжнародна науково-практична конференція "Другі цивілістичні читання з питань права інтелектуальної власності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори" : 22 квіт. 2008 р. : зб. матеріалів конф. / "Другі цивілістичні читання з питань права інлектуальної власносності, присвячені пам"яті професора О.А. Підопригори", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – С. 129-136
945196
  Корчевець Д.В. Огляд практики допорогових закупівель з використанням системи PROZORRO // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 104-109. – ISSN 2518-7953
945197
  Рабомізо Д. Огляд практики Міжнародного центру врегулювання інвестиційних спорів з цього питання // Юридична газета. – Київ, 2012. – 25 вересня (№ 39)
945198
  Власенко О. Огляд практики протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, в тому числі в умовах конфлікту з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду / О. Власенко, М. Мартиненко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 3-14. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-6912 04
945199
  Грушевський М. Огляд праць Н.Кондакова з історії староруської штуки / публ. та комент. Дмитра Гордієнка // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 241-254. – ISSN 2310-3310
945200
  Колесса Ф. Огляд праць проф. д-ра Зенона Кузелі з обсягу етнографії й етнології // Записки Наукового товариства ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Париж [та ін.], 1962. – Т. 169 : Збірник на пошану Зенона Кузелі / за ред. В. Янева ; мов. ред. І. Кошелівець. – С. 69-76. – (Праці філологічної та історично-філософічної секцій)
945201
  Юхимчук П. Огляд проблем українського політичного маркетингу // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 148-154. – (Економічні науки ; Вип. 6)
945202
  Шевченко І.Ю. Огляд проблеми розвитку вищих навчальних закладів в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/2. – С. 48-49. – ISSN 2409-1944
945203
  Мельник Л.Г. Огляд публікацій джерел з історії українсько-молдавських зв"язків у другій половині XVI - першій половині XVII століть / Л.Г. Мельник, І.М. Завалко // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 17-24. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  На основі опрацювань історичних джерел, зокрема молдавських і українських та польських хронік висвітлюється одна з героїчних сторінок історії козацтва - походи запорожців у Молдавію у XVI - першій половині XVII століття.
945204
  Фролов О.О. Огляд реалізації виборчих прав деяких категорій громадян у Чеській Республиці / О.О. Фролов, А.С. Чаркін // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 80-91. – ISSN 1993-0941
945205
   Огляд реалізації проектів програми Темпус: більше 20 років в Україні 1993-2014 : [інформ. бюлетень : висновки і рек.] / Темпус-Україна @20 1993–2014. – Київ : [б. в.], 2015. – 32, 32 с. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою : Implementation overview of Tempus programme projects: over 20 years in Ukraine 1993-2014. – (Проект Європейського Союзу "Національний Темпус / Еразмус + Офіс в Україні" = National Tempus / Erasmus - Office in Ukraine)
945206
  Лилик М. Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 6 (93), листопад-грудень. – С. 19-29 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
945207
  Ціборовський О.М. Огляд рекрутів (новобранців) як метод дослідження стану здоров"я чоловічої молоді в XIX - на початку XX століття / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4 (40). – С. 210-214. – ISSN 2077-6594
945208
  Тарасов Д. Огляд реформи європейського права // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 26-41. – ISSN 1608-6422
945209
   Огляд ринку агрострахування України за 2017-2018 роки // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 34-36. – ISSN 1810-7923
945210
  Басюркіна Н.Й. Огляд ринку комбікормової промисловості України / Н.Й. Басюркіна, Л.В. Шарапанюк // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С.14-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
945211
  Оніщенко Д.В. Огляд ринку нафтопродуктів в Україні у контексті основних тенденцій розвитку світового ринку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 110-119. – ISBN 966-614-021-7
945212
  Охріменко О. Огляд ринку страхування туристів // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-52 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
945213
  Пакула Н.М. Огляд ринку сучасних програмних продуктів, спрямованих на вирішення логістичних завдань / Н.М. Пакула, Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 6 (43). – С. 60-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв
945214
  Штаерман І.Я. Огляд робіт з теорії пружності / І.Я. Штаерман. – 37-50с.
945215
   Огляд роботи громадськості в галузі заповідної справи // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 25/26 (65/66) : Льодовиковий період у заповідній справі: 2014-2015 рр. – С. 60-61. – Бібліогр.: 20 назв.
945216
   Огляд роботи зі споживачами ін"єкційних наркотиків в Україні в контексті боротьби з епідемією ВІЛ/СНІД. – Київ, 2005. – 168с. – ISBN 966-8869-02-8
945217
  Крилов М.М. Огляд роботи кафедри математичної фізики з часу її заснування (р.1922) / М.М. Крилов. – К., 1932. – 12с.
945218
  Лилик І. Огляд розвитку індустрії маркетингових досліджень в світі за матеріалами досліджень ESOMAR // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 6 (75). – С. 56-63 : рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 1606-3732
945219
  Кіктенко В.О. Огляд розвитку китаєзнавства у Великобританії // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 4. – С. 30-39. – ISSN 1608-0599
945220
   Огляд розвитку світової економіки // Бюлетень Національного банку України : аналітично-статистичне видання Нац. банку України. – Київ, 2010. – № 10 (211). – С. 5-9
945221
  Кіктенко В.О. Огляд розвитку філософії науки і техніки в Китаї // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 12-21. – ISSN 2409-904X
945222
  Горшихіна О.Ю. Огляд російсько-єврейських періодичних видань (1860-1907 рр.) з колекції "Періодика" відділу фонду юдаїки НБУВ // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 92-95. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "Першим єврейським періодичним виданням російською мовою став тижневик «Рассвет», що друкувався в Одесі з травня 1860 р. Його редактором-видавцем був письменник О. Рабинович. Метою «Рассвета» було не тільки поширення освіти і російської мови в ...
945223
  Любинська Ю. Огляд російської дореволюційної та радянської історіографії з проблем військової історії та теорії у воєнно-історичній спадщині офіцерів-декабристів // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 226-235
945224
  Любинська Ю. Огляд російської дореволюційної та радянської історіографії з проблем військової історії та теорії у воєнно-історичній спадщині офіцерів-декабристів // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 226-235
945225
  Загородній О. Огляд сайту "CNN en espanol" // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 53-56. – ISBN 966-95840-5-1
945226
  Яневський О. Огляд сайту RUS.nl // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 56-58. – ISBN 966-95840-5-1
945227
  Ковальський А. Огляд сайту www.champion.com.ua (рецензія) // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 78-81. – ISBN 966-95840-5-1
945228
  Рішко В.А. Огляд світового ринку нафти / В.А. Рішко, Л.М. Юрковічова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 133-136. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
945229
  Філонюк О. Огляд світового ринку перестрахування: ринок перестрахування у 2009 році виявився життєздатним незважаючи на відсутність допомоги з боку уряду // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 4. – С. 34-39 : рис. – ISSN 1810-7923
945230
  Султанов Д. Огляд світового ринку страхування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-33 : табл., рис. – ISSN 1810-7923
945231
  Білогуров В.А. Огляд систем виявлення та протидії безпілотним повітряним суднам в умовах міської забудови / В.А. Білогуров, К.В. Заїчко // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2016. – № 4 (47). – С. 96-107. – ISSN 2411-3816
945232
  Ткачук О.О. Огляд систем роду Rosa L. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 89-91. – (Біологія ; вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку інформацію про історію розвитку системи роду Rosa L. Зроблено аналіз систем ряду вчених з урахуванням їхніх позитивних і негативних сторін. A brief infomation about history of development system of the genus Rosa L. was giwen. It was ...
945233
  Нечипоренко М.Ю. Огляд системи стандартизації Китайської Народної Республіки // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. центр проблем стандартизації, сертифікації" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (110). – С. 19-31. – ISSN 2307-4949
945234
  Сіпко Л.О. Огляд соціально-психологічних проблем вимушених переселенців в сучасній Україні // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 376-384. – ISSN 2219-2654
945235
  Дроздов О. Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих Європейським Судом з прав людини протягом січня 2016 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 124-134. – ISSN 1026-9932
945236
  Дроздов О. Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом квітня - травня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 7/8 (25), серпень. – С. 61-72
945237
  Дроздов О. Огляд справ щодо іноземних країн, розглянутих ЄСПЛ протягом січня 2016 року / О. Дроздов, О. Дроздова // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2016. – № 4 (22), квітень. – C. 41-48
945238
  Караман І. Огляд справ щодо України, розглянутих Європейським Судом з прав людини протягом другого півріччя 2015 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 114-123. – ISSN 1026-9932
945239
  Караман І. Огляд справ щодо України, розглянутих Європейським судом з прав людини протягом першого півріччя 2015 р. // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 90-98. – ISSN 1026-9932
945240
  Караман І. Огляд справ щодо України, розглянутих ЄСПЛ протягом першого півріччя 2015 року // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2015. – № 7/8 (15), серпень. – С. 85-90
945241
  Поляков С.А. Огляд стандартів мови SQL // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 132-137. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Описана історія створення мови SQL, розглянуті існуючи стандарти мови в тому числі останній SQL 2003. Наведена класифікація операторів SQL згідно з останнім стандартом. Розглянуті перспективні напрямки подальшого розвитку мови. The paper introduces to ...
945242
   Огляд стану адаптації законодавства України до acquis communautaire / Ю. Безручко, Д. Блінда, Ю. Гаряча, М. Глотов, О. [та ін.] Жадько; [Безручко Ю. та ін. ; упоряд. Безручко Ю.] ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Ніка-Прінт, 2005. – 515, [1] с. : табл. – ISBN 966-8578-05-8
945243
  Пясецька С.І. Огляд стану дослідження кліматичних ризиків та адапційних заходів внаслідок змін клімату в Україні та світі // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 62-76. – ISSN 0868-6939
945244
  Продан А.В. Огляд стану закордонних досліджень з вивчення посух та послаблення їх негативного впливу / А.В. Продан, В.І. Затула // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 157-161. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
945245
  Пясецька С.І. Огляд стану лавинної небезпеки протягом зимових сезонів 2003/2004–2012/2013 рр. у гірській частині Криму // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 70-80. – ISSN 2306-5680


  У статті дано огляд стану лавинної небезпеки у гірській частині Криму протягом 10 зимових сезонів 2003/2004-2012/2013 pp. Показано місця та число випадків із сходом снігових лавин протягом цих сезонів. Встановлено, що найбільш часто снігові лавини ...
945246
  Сердюк О.М. Огляд стану охорони та використання пам"яток житлової архітектури Києва другої половини XIX - початку XXст. // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Вінниця, 2011. – Вип. 6. – С. 63-76. – ISBN 978-611-533-002-7
945247
   Огляд стану та напрямів реформування житлово-комунального господарства в Україні. – Київ, 2005. – 36с.
945248
  Путніна С. Огляд стратегій реформування системи перевірок у різних країнах // Пріоритети : Вісник доктрини приватної ініціативи / Український незалежний центр політичних досліджень(УНЦПД). – Київ, 2005. – № 9. – С. 33-40
945249
   Огляд страхового ринку України в 2014 році // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 1 (57). – С. 12-23. – ISSN 1810-7923


  Страхування є потужною фінансово-кредитною системою, яка практично не ні в чому не поступається банківській сфері. Воно вважається однією з найбільш інтегрованих форм фінансової діяльності й розвиток національних страхових ринків є неможливим без ...
945250
   Огляд страхового ринку України за 1 квартал 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (70). – С. 4-15
945251
   Огляд страхового ринку України за 1 півріччя 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (71). – С. 4-15
945252
   Огляд страхового ринку України за 2017 рік. Звіт Нацкомфінпослуг // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (69). – С. 4-15. – ISSN 1810-7923
945253
   Огляд страхового ринку України за 9 місяців 2018 року. Звіт Нацкомфінпослуг // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н.-д. ін-т "Права та економічних досліджень" ; голов. ред. О. Паращак ; редкол.: Базилевич В.Д., Біленчук П.Д., Витлинський В.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (72). – С. 4-15
945254
   Огляд страхового ринку України. Звіт Нацкомфінпослуг за 1 півріччя 2015 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 3 (59). – С. 12-20. – ISSN 1810-7923
945255
   Огляд страхового ринку України: 9 місяців 2015 року // Страхова справа : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2015. – № 4 (60). – С. 18-29. – ISSN 1810-7923
945256
  Андрушко А. Огляд судової практики вирішення трудових спорів при вільненні працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України / А. Андрушко, А.В. Андрушко // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 85-89. – ISSN 0132-1331
945257
  Бондаренко Т. Огляд судової практики щодо визнання недійсними правочинів з нерухомим майном // Юридична газета. – Київ, 2019. – 13 серпня (№32). – С. 16-17
945258
  Іванова М. Огляд сучасних дисертаційних досліджень з авторського та суміжного права в Україні (на основі аналізу фондів НБУВ) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 199-220. – ISSN 2224-9516


  Здійснено огляд дисертаційних досліджень з питань авторського та суміжного права. Акцентовано на необхідності змін нормативно-правових положень авторського права у бібліотечній сфері. Особливу увагу приділено положенням дисертаційних досліджень, які ...
945259
  Мирутенко Л.В. Огляд сучасних методів виявленя і запобігання кібернападів / Л.В. Мирутенко, В.І. Вялкова // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 222-223
945260
  Зінухов С.В. Огляд сучасних моделей макроекономічного прогнозування розвитку економіки Україн // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.139-141. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
945261
  Недострелова Л.В. Огляд сучасних підходів до типізації блокуючих процесів // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 69-75 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
945262
  Сандлер Д.М. Огляд сучасних систем пенсійного забезпечення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 92-94.
945263
  Лендьел М. Огляд сучасних теорій регіонального та місцевого розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 227-235. – ISBN 966-628-197-5
945264
  Бородай В.П. Огляд сучасних технологій переробки гною у скотарстві / В.П. Бородай, Є.М. Кривохижа, Д.С. Чуприна // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2020. – № 2. – С. 112-119. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2077-4893
945265
  Кузьо Т. Огляд сучасних українознавчих досліджень у Північній Америці // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11. – С. 160-166
945266
  Васенко О.Г. Огляд сучасного стану малих річок України та першочергові заходи щодо їх оздоровлення і більш оптимального водогосподарського використання / О.Г. Васенко, Г.Ю. Міланіч, В.М. Жук // Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки : збірник наукових праць / М-во екології та природних ресурсів України ; М-во освіти і науки України ; Український н.-д. ін-т екологічних проблем ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. А.В. Гриценко. – Харків, 2017. – Вип. 39. – С. 53-72. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2522-1388
945267
  Грубань В.А. Огляд сучасного стану механізованого збирання кукурудзи на зерно та перспективи розвитку / В.А. Грубань, А.П. Галєєва, М.Ю. Шатохін // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 215-224 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 2313-092X
945268
  Енніс Д. Огляд та аналіз проекту Закону "Про вибори народних депутатів України" / Д. Енніс, Г. Вайз // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 81-112
945269
  Гоц Н.Є. Огляд та тенденції розвитку оптичної пірометрії : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 65-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
945270
  Кваша К.В. Огляд та удосконалення існуючих теоретичних положень з питань інвестицій та інвестиційної діяльності // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 1 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 81-89. – ISBN 978-966-479-051-9
945271
  Федоренко С.В. Огляд тенденцій впровадження елементів американської моделі загальної гуманітарної підготовки студентів-бакалаврів у вищій школі країн Євросоюзу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 132-141. – ISSN 2312-5993


  Висвітлено погляди європейських освітян щодо необхідності наслідування досвіду США у сфері загальної гуманітарної підготовки студентів-бакалаврів.
945272
  Поворознюк В.М. Огляд теоретичних підходів до трактування поняття "ідіостиль" // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 275-278. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558


  Розглядаються наукові підходи до дослідження проблемного питання ідіостилю автора художнього твору у сучасній лінгвостилістиці художнього тексту. Розкривається сутність термінів сучасної лінгвістичної терміносистеми для позначення понять індивідуальний ...
945273
  Подзолков Ю.А. Огляд теорій і систематизація підходів до дослідження публічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 235-244
945274
   Огляд трудової міграції в Україні, Молдові та Білорусі. – Київ, 2006. – 39, 39 с. – Книга-переверт укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Labour migration assessment for the WNIS region. – ISBN 978-92-9068-415-2
945275
   Огляд трупа, пов"язаний з ексгумацією, у кримінальному провадженні України : навч. посібник / В.І. Галаган, М.Й. Кулик, Н.С. Моргун, Ю.В. Терещенко. – Київ : [б. в.], 2018. – 113 с. – Бібліогр.: с. 101-112 та в підрядк. прим.
945276
   Огляд туристичної галузі в Україні та напрямів її розвитку. – Київ, 2005. – 15с.
945277
  Колесса Філарет Огляд українсько-руської народної поезії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 165-272. – (Серія філологічна ; Вип. 47)
945278
  Родніков В.П. Огляд української дитячої літератури / В.П. Родніков. – К., 1918. – 25с.
945279
  Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії / Д. Дорошенко. – Прага : Hаклад Укp. Ун-ту. Деpж. дpук., 1923. – 221 c. – Покажчик імен: с. 215-220
945280
  Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії : Державна школа: Історія. Політологія. Право / Д.І. Дорошенко; НАНУ. – Київ : Українознавство, 1996. – 258c. – ISBN 5-7702-0862-7
945281
  Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право / Д. І. Дорошенко. – Репр. вид. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 254, [4] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-1598-8
945282
  Лавренчук Інна Огляд української садово-паркової культури у різних писемних джерелах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 119-128. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені результати історико-літературного аналізу української садово-паркової спадщини, яка має свою самодостатню індивідуально-традиційну особливість.
945283
  Лавренчук Інна Огляд української садово-паркової культури у різних писемних джерелах // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 234-238. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті представлені результати історико-літературного аналізу української садово-паркової спадщини, яка має свою самодостатню індивідуально-традиційну особливість.
945284
  Омолоба Опуватоїн Огляд управління проектами, портфелями та програмами в аграрному секторі Нігерії // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 84-94 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2222-8810
945285
  Фастовець А.С. Огляд факторів впливу на кількість преюдиціальних позовів держав-членів ЄС до суду ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 65-76. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано особливості такої унікальної процедури, якою є преюдиціальне провадження Суду ЄС, визначено деякі особливості впровадження цієї процедури на національному рівні, зокрема, розглянуто теорію "державного суверенітету", згідно з ...
945286
  Марковський Ю. Огляд фауни перистовусих ракуватих (Cladocera) України / Ю. Марковський; Українська Академія наук. – [ Б. м. : б. в.], 1928. – 155 с.
945287
  Сінкявічюс В. Огляд фахових обговорень змін до Конституції України щодо організації і функціонування Конституційного Суду України // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 67-73. – ISSN 2310-6158
945288
   Огляд фінансово-страхового ринку: 1 квартал 2021 року // Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; ред.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (79). – С. 2-7


  У IV кварталі 2020 року в небанківському фінансовому секторі майже не змінювалися обсяги операцій та активів. Загалом за результатами року більшість сегментів наростила активність та зафіксувала суттєвий прибуток. Для страховиків цьогорічний фінансовий ...
945289
  Пономарьова Т.В. Огляд фіскальної децентралізації в розрізі податків місцевих і державного бюджетів України / Т.В. Пономарьова, М.А. Комлєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 251-257. – ISSN 2222-4459
945290
  Брусиловська Ф.А. Огляд фонду Лучицького Івана Васильовича (2.VI.1845 - 22.III.1918 р.) // Фонди відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН УРСР : збірник наукових праць / Акад. наук Української РСР, Центральна наукова б-ка ; [відп. ред. М.П. Візир]. – Київ : Наукова думка, 1982. – С. 33-56
945291
  Кушнір В.О. Огляд формування та розвитку державного механізму зовнішніх комунікацій в Міністерстві оборони України та Збройних Силах України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, січень. – С. 95-100. – ISSN 2306-6814
945292
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 10. – 2000
945293
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 1. – 2001
945294
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 2. – 2001
945295
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 3. – 2001
945296
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 4. – 2001
945297
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 5. – 2001
945298
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 6. – 2001
945299
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 7. – 2001
945300
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 8. – 2001
945301
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 9. – 2001
945302
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 10. – 2001
945303
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 11. – 2001
945304
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : бюлетень. – Київ
№ 12. – 2001
945305
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 1. – 2002
945306
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 2. – 2002
945307
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 3. – 2002
945308
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 4. – 2002
945309
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 5. – 2002
945310
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 6. – 2002
945311
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 7. – 2002
945312
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 9. – 2002
945313
   Огляд цін українського та світового товарних ринків. – Київ
№ 10. – 2002
945314
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2002
945315
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2003
945316
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2003
945317
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 4. – 2003
945318
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 7. – 2003
945319
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2003
945320
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 9. – 2003
945321
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2003
945322
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2003
945323
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 1. – 2004
945324
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 2. – 2004
945325
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 3. – 2004
945326
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 4. – 2004
945327
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 5. – 2004
945328
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 6. – 2004
945329
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 2004
945330
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 8. – 2004
945331
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 9. – 2004
945332
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 10. – 2004
945333
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 11. – 2004
945334
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ
№ 12. – 2004
945335
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 1. – 2005
945336
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 2. – 2005
945337
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 3. – 2005
945338
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 4. – 2005
945339
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 5. – 2005
945340
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 6. – 2005
945341
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 7. – 2005
945342
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 8. – 2005
945343
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 9. – 2005
945344
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 10. – 2005
945345
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 11. – 2005
945346
   Огляд цін українського та світового товарних ринків : Бюлетень. – Київ, 1996-
№ 12. – 2005
945347
  Вовк Е.П. Огляд чи обшук житла? // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 125-127. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
945348
   Огляд чисельних математичних методів розрахунку мостових конструкцій / М.І. Ігнатишин, В.І. Хімич, Т.Т. Рейст, Т.Р. Іванчо // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 17-29 : рис. – Бібліогр.: 48 назв. – ISSN 2311-8164
945349
  Правдюк Н.Л. Огляд шляхів розвитку теорії бухгалтерського обліку України у контексті міжнародного досвіду // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 103-114. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
945350
  Постельжук О. Огляд як вид інформаційно-аналітичних продуктів обласних універсальних наукових бібліотек / Олена Постельжук // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 38-41. – ISSN 2076-9326


  У статті проаналізовано авторські підходи до визначення поняття "огляд", а також його різновидів з погляду наукового поділу і практичного застосування. Охарактеризовано основні види оглядових інформаційних продуктів, створених у результаті ...
945351
   Оглядач і коментатор : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
945352
   Оглядач на телебаченні : Навчальна програма для студ. "Тележурналістика". – Київ : Київський університет, 2002. – 26с.
945353
  Соснін Олександр Оглядаючи контури інформаційного суспільства // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 6/7. – С. 41-44
945354
  Миронченка В.Я. Оглядаючись на прожиті роки (Спогоди ювіляра) // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 5-49


  Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я. Миронченка
945355
  Зеров М. Огляди та курси // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка (нариси з новітнього українського письменства) : [лекції, нариси,] статті / М. Зеров. – Дрогобич : Відродження, 2007. – С. 4-7. – (Cogito: навчальна класика). – ISBN 978-966-538-186-0
945356
  Ковалев А Ю. Оглядись вокруг / А Ю. Ковалев. – Ташкент, 1978. – 175с.
945357
  Антонов В.В. Оглядись, если заблудился : повесть / В.В. Антонов. – Алма-Ата : Жазушы, 1966. – 207с. : ил.
945358
  Цюцюра Л.Ю. Оглядова карта українських земель Степана Рудницького: особливості розроблення та видання (1914-1921рр.) : історіографія і персоналії // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 5. – С. 42-47 : Мал. – Бібліогр.: 22 назви
945359
  Веселовський А. Оглядовий процес розгляду дії Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та інші міжнародні ініціативи України у сфері нерозповсюдження ядерної зброї та протидії ядерному тероризму // Євроатлантикінформ : бюлетень / Державне підприємство "Науково-виробничий центр "Євроатлантикінформ". – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-14.
945360
  Вдовенко В.В. Оглядові та маршрутні туристичні карти й путівники / В.В. Вдовенко, Л.М. Веклич // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (89). – С. 28-30 : мал. – ISSN 2311-9780
945361
  Гаврилов П.Т. Оглядові теми на уроках української літератури в старших класах / П.Т. Гаврилов. – К., 1980. – 128с.
945362
  Петрина В.П. Оглядово-географічний глобус масштабу 1:10 000 000 // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 56-62. – ISBN 966-7650-87-1
945363
  Иванов Б.В. Оглядываюсь с любовью / Б.В. Иванов. – Москва, 1977. – 414с.
945364
  Свистун В. Оглядываясь во вчера : сб. стихов / Вера Свистун. – Киев : Друкарский двор Олега Федорова, 2014. – 198, [10] с. – ISBN 978-966-2441-48-2


  В пр. №1711340 напис: Бібліотеці імені Максимовича Шевченкового університету від автора. Підпис. 6.03.2017 р.
945365
   Оглянись в пути. – М., 1975. – 80с.
945366
  Шаньков Ю.И. Оглянись в пути / Ю.И. Шаньков. – Куйбышев, 1980. – 336с.
945367
  Расулов А. Оглянись в пути : повести / А. Расулов; авториз. пер. с авар. А.Карлина. – Москва : Современник, 1982. – 223 с.
945368
  Долгова В.С. Оглянись в раздумье / В.С. Долгова. – М, 1984. – 78с.
945369
  Кардин В. Оглянись в тревоге / В. Кардин. – М : Современник, 1991. – 221 с.
945370
  Осборн Д. Оглянись во гневе / Д. Осборн. – М, 1959. – 118с.
945371
  Анашенков Б.А. Оглянись во гневе : мир труда и борьбы в соврем. лит. Запада, 50-70-е гг. / Б.А. Анашенков; Анашенко Б.А. – Москва : Советский писатель, 1982. – 368 с.
945372
  Шепелева В.И. Оглянись вокруг / В.И. Шепелева. – М, 1973. – 78с.
945373
   Оглянись вокруг : учеб. пособие / Сост. В.И. Шепелева. – 2-е изд. дораб. – Москва, 1990. – 77с.
945374
  Чернышева С.А. Оглянись вокруг. / С.А. Чернышева. – Владивосток, 1974. – 175с.
945375
  Комаров В.Н. Оглянись вокруг... / В.Н. Комаров. – Москва, 1987. – 158с.
945376
  Шалимов Н. Оглянись вослед ушедшей юности / Николай Шалимов. – Одесса : Барбашин, 2006. – 144с. – ISBN 966-8871-07-3
945377
  Яворивский В.А. Оглянись из осени / В.А. Яворивский. – Москва, 1983. – 351с.
945378
  Абрамов И.В. Оглянись на будущее : повесть / Иван Абрамов. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 301с.
945379
   Оглянись на дом родной. – Кишинев, 1984. – 432с.
945380
  Гаврилова Н.Д. Оглянись назад и посмотри вперед / Н.Д. Гаврилова, Е.В. Голосова // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2009. – № 12 (629). – С. 59-62. – ISSN 0321-5075


  Ландшафтный дизайн - один из древнейших видов китайского искусства.
945381
  Поль И.Л. Оглянись со скорбью / И.Л. Поль. – Иркутск, 1991. – 191с.
945382
  Сочев А.Н. Оглянись, Алешка / А.Н. Сочев. – Днепропетровск, 1984. – 199с.
945383
  Сергеев Л.А. Оглянись... / Л.А. Сергеев. – М., 1989. – 285с.
945384
   Оглянитесь вокруг! По мнению изобретателя флешки, залог успеха - инициативность. // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 8 февраля (№ 6). – С. 22


  В научном коллективе Московского государственного технического университета радиотехники, электроники и автоматики - пополнение: звание почетного доктора МИРЭА присвоено Дову Морану - изобретателю всем известной USB-флешки и директору международной ...
945385
  Марко Роберт Стех Оглянувшись на півстоліття... : Ігор Костецький про літературу модернізму // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 230/231. – С. 159-161
945386
  Марко Роберт Стех Оглянувшись на півстоліття... : Дискусія, яка не відбулася, або Ігор Костецький про мистецтво перекладу (і слова загалом) // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2009. – № 232/233. – С. 180-183
945387
  Рижинашвили Оглянусь в печали и любви : повести, рассказы / Рижинашвили. – Тбилиси : Мерани, 1990. – 413 с.
945388
  Романчук О.К. Оглянутися в майбутнє / О.К. Романчук. – Львів, 1989. – 61с.
945389
  Мушкетик Ю. Оглянься - за тобою погоня : проза: повість // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-99. – ISSN 0208-0710
945390
  Яворівський В.О. Оглянься з осені : роман / В.О. Яворівський. – Київ : Молодь, 1979. – 216 с.
945391
  Яворівський В.О. Оглянься з осені : роман / В.О. Яворівський. – Київ : Молодь, 1984. – 431 с.
945392
  Яковлев Г.Н. Огнев курган / Г.Н. Яковлев. – М, 1981. – 128с.
945393
   Огнев"юк Віктор Олександрович // Кафедра історії філософії / КНУТШ. Філософський факультет; За ред. В.І.Ярошовця. – Київ, 2005. – С. 23-24
945394
   Огнев"юк Віктор Олександрович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 344. – ISBN 978-966-439-754-1
945395
  У Мэн-ци Огневая молодость / Мэн-ци У. – Москва : Молодая гвардия, 1963. – 240 с.
945396
  Федосеев Семен Огневая мощь пехоты : Арсенал / Федосеев Семен, Юров Юрий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 144-154 : Іл.
945397
  Бернадинер М.Н. Огневая переработка и обезвреживание промышленных отходов. / М.Н. Бернадинер, А.П. Шурыгин. – Москва, 1990. – 301с.
945398
  Лощилов А.К. Огневая подготовка / А.К. Лощилов. – М.
3. – 1966. – 1-180с.
945399
  Лощилов А.К. Огневая подготовка / А.К. Лощилов. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1969. – 176с.
945400
   Огневая подготовка. – Тбилиси, 1971. – 151с.
945401
   Огневая подготовка. Пути повышения профессионального мастерства : Учебное пособие. – Луганск : РИО ЛАВД, 2005. – 518с. – ISBN 966-8129-65-2
945402
   Огневая служба. – 3-е изд. перераб. – М., 1946. – 139с.
945403
  Васильева Л.Н. Огневица / Л.Н. Васильева. – Москва, 1969. – 144с.
945404
  Герасимов А.М. Огневка-плодожорка, Euzophera brgelta Zell. (Lepidoptera, Phycitini) новый вредитель яблок в Средней Азии : (с 3 рис.) / А.М. Герасимов // Прикладная энтомология [компккт]. [Т. I: А - И]. – С. 179-181
945405
  Калашников С.Б. Огневка / С.Б. Калашников. – Волгоград : Нижне-Волжское кн. изд-во, 1967. – 46 с.
945406
  Спейшер В.А. Огневое обезвреживание промышленных выбросов / В.А. Спейшер. – М., 1977. – 263с.
945407
  Бешагин С.П. Огневое оснащение стеклообрабатывающего оборудования электровакуумного производства. / С.П. Бешагин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 344с.
945408
  Слезкин Ю. Огневое сердце. / Ю. Слезкин. – Москва, 1944. – 28с.
945409
  Богатырев А.Т. Огневой вал / А.Т. Богатырев. – Киев, 1977. – 279 с.
945410
  Казаков К.П. Огневой вал наступления / К.П. Казаков. – М, 1986. – 318с.
945411
  Пановко Я.М. Огневой взвод. / Я.М. Пановко. – Л., 1951. – 247с.
945412
   Огневой меч Ленинграда. – Ленинград, 1977. – 360 с.
945413
  Журавлев Д.А. Огневой щит Москвы / Д.А. Журавлев. – 2-е изд. – Москва, 1988. – 236с.
945414
  Субботина Н.И. Огневушка : стихи / Н.И. Субботина. – Пермь, 1979. – 42 с.
945415
  Романько М.Г. Огневцы / М.Г. Романько. – М., 1952. – 256с.
945416
  Романько М.Г. Огневцы / М.Г. Романько. – М., 1955. – 280с.
945417
  Савельев С.А. Огневые строки / С.А. Савельев. – М, 1976. – 96с.
945418
  Федосеев Семен Огневые тенденции нового века : Арсенал / Федосеев Семен, Юров Юрий // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 9. – С. 122-132 : Іл.
945419
  Абромайт Ларс Огнедышащий лед : Год полюсов. Вулкан. Тема номера / Абромайт Ларс, Стайнметц Джордж // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 12. – С. 118-132 : Фото. – ISSN 1029-5828
945420
  Мирошников И.И. Огнекрылое племя / И.И. Мирошников. – Киев, 1981. – 190с.
945421
  Кулаков А.С. Огнем и броней / А.С. Кулаков. – Москва, 1978. – 128с.
945422
  Нечаев Е.П. Огнем и колесами / Е.П. Нечаев. – М., 1985. – 335с.
945423
  Сенкевич Г. Огнем и мечом / Г. Сенкевич. – Москва, 1990. – 684с.
945424
  Сенкевич Г. Огнем и мечом / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 730с.
945425
  Сухолотюк Игорь Огнем и мечом : Экспедиция. В поисках совершенства / Сухолотюк Игорь, Пузанов Вадим // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 7. – С. 82-90 : Фото
945426
  Редько Б.Ф. Огнем и словом / Б.Ф. Редько. – Москва, 1983. – 141с.
945427
  Румянцев Ф.К. Огнем и тараном. / Ф.К. Румянцев. – Л., 1975. – 192с.
945428
  Левандовский Е.А. Огнем опаленные: повесть / Е.А. Левандовский. – М., 1976. – 160с.
945429
  Левандовский Е.А. Огнем опаленные: повесть / Е.А. Левандовский. – М., 1988. – 201с.
945430
  Мельников А.Л. Огнём полковых батарей / А.Л. Мельников. – К., 1984. – 330с.
945431
  Мельников А.Л. Огнём полковых батарей / А.Л. Мельников. – 2-е изд., доп. – К., 1990. – 333с.
945432
  Бондарев И.М. Огнеметчики / И.М. Бондарев. – М, 1978. – 144с.
945433
   Огненная весна. – Одесса, 1990. – 197 с.
945434
  Одинцов А.И. Огненная вьюга / А.И. Одинцов. – М., 1990. – 261с.
945435
  Бадуев С.С. Огненная гора / Саид Бадуев. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1967. – 124 с.
945436
  Бадуев С. Огненная гора : избранное : пер. с чечен. / Саид Бадуев ; сост. [и авт. вступ. статьи] М. Сулаев ; худож. Е. Токарев. – 2-е изд. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1972. – 147 с.
945437
  Стражевский А.Б. Огненная грива. / А.Б. Стражевский. – Алма-Ата, 1968. – 176с.
945438
  Грязев В.Н. Огненная губерния / В.Н. Грязев. – Ставрополь, 1989. – 542с.
945439
  Асанов Н.А. Огненная дуга : повести и рассказы / Асанов Н.А. – Москва : Советская Россия, 1971. – 396 с.
945440
  Колтунов Г.А. Огненная дуга. / Г.А. Колтунов, Б.Г. Соловьев. – М., 1973. – 176с.
945441
  Коротеев Н.И. Огненная западня / Н.И. Коротеев. – М., 1966. – 272с.
945442
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1946. – 259с.
945443
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1946. – 88с.
945444
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – Краснодар, 1946. – 339с.
945445
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – М.-Л, 1947. – 336с.
945446
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – Москва-Л, 1949. – 336с.
945447
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – М, 1950. – 352с.
945448
  Первенцев А.А. Огненная земля / А.А. Первенцев. – М, 1953. – 332с.
945449
  Софронов А.В. Огненная земля / А.В. Софронов. – Москва, 1974. – 126с.
945450
  Колоане Ф. Огненная Земля : рассказы ; пер. с испан. / Франсиско Колоане ; [Сост. и пред. В. Винниченко]. – Москва : Художественная литература, 1963. – 223 с. : ил.
945451
  Сахнин А. Огненная Земля / А. Сахнин. – Москва : Советская Россия, 1978. – 224 с.
945452
  Ярочкин Б.П. Огненная купель / Б.П. Ярочкин. – Волгоград, 1981. – 304с.
945453
  Фролов М.А. Огненная купель. / М.А. Фролов. – Сталино, 1958. – 31с.
945454
  Трайнин И.И. Огненная куртка / И.И. Трайнин. – Пермь, 1956. – 71с.
945455
  Левченко И.Н. Огненная линия / И.Н. Левченко. – Москва, 1967. – 48с.
945456
  Мернова Мария Огненная лисица или блистающая кошка. Малая панда // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 7 (2874), июль. – С. 16 : фото
945457
  Тренин В.В. Огненная машина / В.В. Тренин, Н. Харджиев. – Москва-Л., 1939. – 71с.
945458
  Воробьев Е.З. Огненная метель / Е.З. Воробьев. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 216с.
945459
  Жак Н. Огненная обезьяна / Н. Жак. – Ленинград. – 272 с.
945460
  Пестушко Валерий Огненная окраина России : Научными меридианами // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 55 : Іл.
945461
  Муромская Е. Огненная палочка: история обыкновенной спички // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 3 (87). – С. 91-107. – ISSN 1812-867Х


  Спичка - палочка (черенок, соломка) из горючего материала, снабжённая на конце зажигательной головкой, служащая для получения открытого огня.
945462
  Божаткин М.И. Огненная полоса / М.И. Божаткин. – Одесса, 1986. – 286с.
945463
  Чугунов В.М. Огненная роспись / В.М. Чугунов. – Алма Ата, 1964. – 128с.
945464
  Бугаков Ф.В. Огненная степь / Ф.В. Бугаков. – Воронеж
Кн. 1. – 1984. – 176с.
945465
  Бугаков Ф.В. Огненная степь / Ф.В. Бугаков. – Воронеж
2. – 1991. – 189с.
945466
  Флеров Н.Г. Огненная страда / Н.Г. Флеров. – М, 1973. – 215с.
945467
  Муртазаев Ш. Огненная стрела : роман-трилогия / Шерхан Муртазаев ; пер. с каз. – Москва : Советский писатель, 1982. – 399 с.
945468
  Муртазаев Ш. Огненная стрела : роман-трилогия / Шерхан Муртазаев ; перевод. – Алма-Ата : Жазушы, 1988. – 556 с.
945469
  Кэбирли И. Огненная судьба : стихи / И. Кэбирли. – Москва : Воениздат, 1976. – 144 с.
945470
  Кузьмин Н.П. Огненная судьба / Н.П. Кузьмин. – М, 1986. – 376с.
945471
  Багряний І.П. Огненне коло : повість про трагедію під Бродами / І.П. Багряний. – Київ : Варта, 1992. – 124 с. – ISBN 5-203-01571-6
945472
  Багряний І.П. Огненне коло / Іван Багряний. – Харків : Фоліо, 2009. – 448 с. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-4621-5
945473
  Верховень В. Огненне літо : вірші // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 8. – С. 39-40
945474
  Брюсов В.Я. Огненний ангел : Исторические повести / В.Я. Брюсов. – Київ : Дніпро, 1991. – 763с. – ISBN 5-308-00949-Х
945475
   Огненний змій : Фантастичні твори українських письменників XIX сторіччя. – Київ : Молодь, 1990. – 288с.
945476
  Юхнин В.В. Огненное болото : повесть / Василий Юхнин ; пер. с коми Б.Озерного и Р.Озерной. – Саратов : Саратов. кн. изд-во, 1958. – 56 с.
945477
  Юхнин В В. Огненное болото : повесть / Василий Юхнин ; пер. с коми Б.Озерного и Р.Берлин. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1968. – 96 с.
945478
  Черченко А.П. Огненное дерево : Повести / А.П. Черченко. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 216с.
945479
  Митько М.И. Огненное кольцо : роман / Митько М.И., Кривощеков Л.Д. ; [ил.: А. Гурьев]. – Алма-Ата : Жазушы, 1968. – 547 с.
945480
  Калчев К. Огненное лето / К. Калчев. – София, 1976. – 334с.
945481
  Гончаров Ю.Д. Огненное лето / Ю.Д. Гончаров. – Воронеж, 1990. – 462с.
945482
  Кулиев А. Огненное небо / А. Кулиев. – Баку, 1970. – 108с.
945483
  Буров А.В. Огненное небо / А.В. Буров. – Л., 1974. – 335с.
945484
  Ермаков А.С. Огненное ожерелье / А.С. Ермаков. – Свердловск, 1969. – 92с.
945485
  Кривоносов В.Т. Огненное письмо / В.Т. Кривоносов. – Ярославль, 1977. – 20с.
945486
  Зорин Э.П. Огненное порубежье / Э.П. Зорин. – Ярославль, 1979. – 480с.
945487
  Зорин Э.П. Огненное порубежье / Э.П. Зорин. – М., 1994. – 460с.
945488
  Зорин Э.П. Огненное порубежье. Большое гнездо : Роман / Э.П. Зорин. – Москва : Советский писатель, 1989. – 832с.
945489
  Усов В.А. Огненное предзимье : повесть о Степане Разине / В.А. Усов. – Москва : Политиздат, 1987. – 333с.
945490
  Козлов В.А. Огненное утро / В.А. Козлов. – К., 1988. – 182с.
945491
   Огненное шоу в честь Года ребенка : Тур-информ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 8 : Фото
945492
  Карим М. Огненные берега : стихотворения и поэмы / М. Карим; перевод. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1974. – 160 с.
945493
  Райгородецкий Е.Я. Огненные берега Роси / Е.Я. Райгородецкий. – Киев, 1984. – 190с.
945494
   Огненные версты. – М., 1970. – 32с.
945495
  Головко Н.М. Огненные версты / Н.М. Головко. – Ташкент, 1977. – 108с.
945496
  Данилов С. Огненные версты / С. Данилов. – Киев, 1978. – 183с.
945497
  Муратов Х.И. Огненные вихри / Х.И. Муратов. – Казань, 1967. – 330с.
945498
  Парахневич В. Огненные вихри / В. Парахневич. – Минск, 1969. – 368с.
945499
  Абилев Д. Огненные волны : [поэмы и стихи] / Д. Абилев ; Декада казах. искусства и литературы в Москве. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1957. – 284 с.
945500
  Вердян Б.А. Огненные волны : роман / Б.А. Вердян; авториз. пер. с арм. В.Долуханяна. – Москва : Советский писатель, 1980. – 343 с.
945501
  Кальницкий Я.И. Огненные годы / Я.И. Кальницкий. – Харьков, 1958. – 443 с.
945502
   Огненные годы. – М., 1959. – 559с.
945503
  Кожевников В.М. Огненные годы : избранные рассказы и повести / В.М. Кожевников. – Москва : Военное издательство, 1962. – 502с.
945504
   Огненные годы. – Москва, 1965. – 527с.
945505
  Каплан Л.М. Огненные годы / Л.М. Каплан. – Воронеж, 1970. – 158с.
945506
   Огненные годы. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва, 1971. – 656с.
945507
   Огненные годы. – Л., 1985. – 399с.
945508
   Огненные годы : Публицистика Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. – Ленинград : Лениздат, 1985. – 399с. – (Б-ка молодого рабочего)
945509
   Огненные годы. – М., 1986. – 381с.
945510
  Блок А.А. Огненные дали / А.А. Блок. – Л, 1980. – 158с.
945511
   Огненные дни Севастополя. – Симферополь, 1982. – 287 с.
945512
  Шихлы В. Огненные дороги : повесть и рассказы / Видади Шихлы; пер. с азерб. – Москва : Воениздат, 1986. – 209 с.
945513
  Панчевский П. Огненные дороги: Воспоминания. / П. Панчевский. – М., 1980. – 191с.
945514
  Даскалов С.Ц. Огненные зори : рассказы и повести / Стоян Даскалов ; автор. пер. с бол. В. Сатарова ; под ред. и с пред. А. Ратникова. – Москва : Военное издательство, 1973. – 286 с. : ил.
945515
  Кузнецов В.К. Огненные зори: очерки / В.К. Кузнецов. – М., 1985. – 208с.
945516
  Иорданский В.Б. Огненные иероглифы. / В.Б. Иорданский. – М., 1968. – 248с.
945517
  Иванов Н Ю. Огненные каникулы / Н Ю. Иванов, . – Москва, 1982. – 304с.
945518
   Огненные километры. – Москва, 1980. – 464 с.
945519
   Огненные листья. – Хабаровск, 1972. – 191с.
945520
  Водовозов А.И. Огненные меридианы / А.И. Водовозов. – 2-е изд., испр. и доп. – Ташкент, 1989. – 201с.
945521
   Огненные мили. – Москва, 1958. – 31с.
945522
  Ветров И Огненные рейсы / И Ветров. – Київ, 1978. – 144с.
945523
  Цымбал Е.И. Огненные рейсы / Е.И. Цымбал. – Одесса : Маяк, 1979. – 182 с.
945524
  Орлов Ф.Н. Огненные рейсы "Голубой двойки" / Ф.Н. Орлов. – Чебоксары, 1982. – 256с.
945525
  Шишов И.Т. Огненные рельсы / И.Т. Шишов. – Харьков, 1985. – 199 с.
945526
   Огненные родники. – Челябинск, 1970. – 78 с.
945527
  Вольский А.Г. Огненные родники. / А.Г. Вольский, Г.С. Легостаев. – Липецк, 1963. – 52с.
945528
  Вильный В.Н. Огненные розы / В.Н. Вильный. – Москва, 1981. – 303с.
945529
   Огненные рубежи : Военно-исторический очерк. – Ростов-на-Дону : Ростовское книжное издательство, 1976. – 224 с.
945530
  Бенеш К.Й. Огненные слова / К.Й. Бенеш. – Москва, 1963. – 392с.
945531
   Огненные старты. – К., 1986. – 160с.
945532
  Громович И.И. Огненные стрелы : рассказы / И.И. Громович. – Москва, 1966. – 192 с.
945533
   Огненные стрелы. – Ташкент, 1970. – 231с.
945534
   Огненные строки. – Ставрополь, 1975. – 230 с.
945535
   Огненные строки. – Свердловск, 1978. – 95с.
945536
   Огненные строки. – Йошкар-Ола, 1985. – 128с.
945537
  Осипова Л.А. Огненные строки / Л.А. Осипова. – Л, 1989. – 91с.
945538
  Гречко В.В. Огненные строки памяти: док. повесть / В.В. Гречко. – Х., 1984. – 151с.
945539
  Цопа Тудор Огненные цитадели. / Цопа Тудор. – Кишинев, 1978. – 311с.
945540
  Задорожный Олег Огненные шары Нага : Sensation fire-show. Легок на подъем // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2007. – № 8. – С. 102-106 : Фото
945541
  Тряпкин Н.И. Огненные ясли / Н.И. Тряпкин. – М., 1985. – 174с.
945542
  Осипенко А. Огненный азимут : роман / А. Осипенко. – Минск : Беларусь, 1969. – 344 с.
945543
  Брюсов В. Огненный ангел, 1909
945544
  Брюсов В. Огненный Ангел, 1909
945545
  Крылов Н.И. Огненный бастион / Н.И. Крылов. – Москва : Воениздат, 1973. – 416с.
945546
  Щербаков Владимир Огненный берег : арсенал / Щербаков Владимир, Дмитриев Михаил // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 6 (2825). – С. 96-103
945547
  Шестов К.В. Огненный вал / К.В. Шестов. – Томск, 1963. – 68с.
945548
  Гусев В.И. Огненный ветер Юга. Зеленый шар / В.И. Гусев. – М, 1988. – 316с.
945549
  Мирзагитов Асхат Огненный вихрь : драма в 4-х д. / Мирзагитов Асхат; пер. с башк. Ю.Чепурина. – Москва : Искусство, 1959. – 101 с.
945550
  Бьянчин Хелен Огненный вихрь / Бьянчин Хелен. – М, 1994. – 176с.
945551
  Федоров А.С. Огненный воздух (кислород) / А.С. Федоров. – М., 1949. – 63с.
945552
  Лебедев А.А. Огненный вымпел / А.А. Лебедев. – Калининград, 1972. – 256с.
945553
  Тихонов Николай Семенович Огненный год / Тихонов Николай Семенович. – Москва : Советский писатель, 1942. – 80с.
945554
  Гарновский В.В. Огненный гранит / В.В. Гарновский. – Л., 1983. – 104с.
945555
  Синюшкин В.С. Огненный десант : повесть / В.С. Синюшкин. – Днепропетровск : Промінь, 1984. – 191с.
945556
  Куницын А.В. Огненный ключ / А.В. Куницын. – М, 1979. – 160с.
945557
  Вереш Ш. Огненный колодец / Ш. Вереш. – Москва, 1988. – 183с.
945558
  Гулиа Г.Д. Огненный конь / Г.Д. Гулиа. – Москва, 1961. – 128с.
945559
  Северов П.Ф. Огненный корабль : Документальная повесть / П.Ф. Северов. – Киев : Дніпро, 1973. – 127с.
945560
  Власов Ю.П. Огненный крест / Ю.П. Власов. – Москва, 1992. – 592с.
945561
  Бескромный И.И. Огненный лес. / И.И. Бескромный. – Москва, 1964. – 144с.
945562
  Виткович В.С. Огненный меч, или Путешествие к дереву жизни / В.С. Виткович. – Москва, 1976. – 191с.
945563
  Дементьев В. Огненный мост : Книга о поэзии / В.Дементьев. – Москва : Московский рабочий, 1970. – 215 с.
945564
  Авласенко Ю.Г. Огненный мост : повесть / Ю.Г. Авласенко. – Донецк : Донбасс, 1971. – 72 с.
945565
  Беденко В.Ф. Огненный остров / В.Ф. Беденко. – Львов, 1978. – 163с.
945566
  Уэнтворт С. Огненный остров / С. Уэнтворт. – М, 1992. – 189с.
945567
  Балла Л. Огненный пассаж : повести, новеллы, этюды / Л. Балла; пер. с венг. – Москва : Советский писатель, 1988. – 381 с.
945568
   Огненный передел. – М., 1996. – 143с.
945569
  Матвеев Н.М. Огненный перекрёсток / Н.М. Матвеев. – М., 1982. – 113с.
945570
  Митрофанов А.И. Огненный подвиг. О командире эскадрильи ст. лейт. Б.Ф.Шубине / А.И. Митрофанов. – Ижевск, 1974. – 40с.
945571
  Силаев Б.Д. Огненный поезд / Б.Д. Силаев. – Х., 1958. – 207с.
945572
  Голубев Г.Н. Огненный пояс / Г.Н. Голубев. – Л., 1966. – 206с.
945573
  Готуа Л. Огненный пояс : истор. роман / Л. Готуа; пер. с груз. – Тбилиси : Мерани, 1971. – 663 с.
945574
  Аргутинская Л.А. Огненный путь / Л.А. Аргутинская. – Изд.2-е перераб. – Москва, 1956. – 446с.
945575
  Аргутинская Л.А. Огненный путь / Л.А. Аргутинская. – Москва, 1967. – 484с.
945576
  Потапов А.В. Огненный путь / А.В. Потапов, П.Т. Гладышев. – Алма-Ата, 1980. – 110с.
945577
  Вихренко В.А. Огненный путь / В.А. Вихренко. – Москва, 1984. – 158с.
945578
  Усыченко Ю.И. Огненный рейс. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1972. – 251с.
945579
  Люшнин Г.И. Огненный родник / Г.И. Люшнин. – Москва, 1966. – 111с.
945580
  Буртынский А.С. Огненный рубеж / А.С. Буртынский. – М., 1983. – 302с.
945581
  Демиденко М.И. Огненный сентябрь / М.И. Демиденко, Г.И. Мусиенко. – Л, 1974. – 183с.
945582
  Вишневский В. Огненный след / В. Вишневский. – Брянск, 1966. – 28с.
945583
  Зинченков В.Ф. Огненный след / В.Ф. Зинченков. – Саранск, 1969. – 45с.
945584
  Матвеев Н.С. Огненный снег / Н.С. Матвеев. – М., 1974. – 143с.
945585
  Тарр Д. Огненный столб / Д. Тарр. – М., 1996. – 573с.
945586
  Гумилев Н.С. Огненный столп / Н.С. Гумилев. – Ростов -на-Дону, 1989. – 349с.
945587
  Гумилев Н.С. Огненный столп / Н.С. Гумилев. – Ижевск, 1991. – 430с.
945588
  Плашевский Ю.П. Огненный стрежень / Ю.П. Плашевский. – Алма-Ата, 1979. – 288с.
945589
  Черная И. Огненный темперамент Владимира Гришко // Женский журнал Здоровье / Издательский дом "Свет". – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-27.
945590
  Иванов Сергей Огненный удар Везувия : раскоп / Иванов Сергей, Блюхер Юлия // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 11 (2842). – С. 136-137 : Фото
945591
  Казачинский М. Огненный узел / М. Казачинский. – Одеса : Маяк, 1984. – 168 с.
945592
  Джалиль М.М. Огненный узник : стихи и поэма / М.М. Джалиль. – Москва : Современник, 1976. – 159 с.
945593
  Колесников П.В. Огненный ураган. / П.В. Колесников. – Киев, 1979. – 230с.
945594
   Огненный цикл. – М., 1970. – 440с.
945595
  Клемент Х. Огненный цикл / Х. Клемент. – Киев : Альтерпресс, 1991. – 312 с. – ISBN 5-7707-2229-0
945596
  Немцов В.И. Огненный шар / В.И. Немцов. – М., 1958. – 608с.
945597
   Огненный шар. – Магадан, 1981. – 320с.
945598
  Горлов А.Г. Огненный, огненный конь / А.Г. Горлов. – Грозный, 1978. – 440с.
945599
  Кудинов П.Н. Огненным мечом. / П.Н. Кудинов. – Минск, 1979. – 175с.
945600
  Борян Г. Огненным языком : стихи / Г. Борян; пер. с арм. – Москва : Гослитиздат, 1944. – 31 с.
945601
  Наумов Н.Ф. Огненными верстами / Н.Ф. Наумов. – М, 1986. – 239с.
945602
  Янгазов В.М. Огненными координатами / В.М. Янгазов. – Москва, 1983. – 63с.
945603
  Кассиль Л.А. Огнеопасный груз и другие рассказы / Л.А. Кассиль. – Москва-Л., 1945. – 59с.
945604
  Жуков Д.А. Огнепальный / Д.А. Жуков. – М., 1979. – 431с.
945605
  Жуков Д.А. Огнепальный / Д.А. Жуков. – Новосибирск, 1988. – 341с.
945606
  Нікітін Ю.О. Огнепоклонники / Ю.О. Нікітін. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 440 с.
945607
  Сидхва Б. Огнепоклонники : Роман / Б. Сидхва. – Москва : Известия, 1988. – 256с.
945608
  Сафиева Г. Огнепоклонница : стихотворения и поэмы / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. Т.Кузовлевой. – Москва : Советский писатель, 1991. – 170 с.
945609
  Рахим И. Огнероб : повесть / Ибрагим Рахим; авториз. пер. с узб. Н.Асанова. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1960. – 54 с.
945610
  Молчанов В.И. Огнестрельные повреждения и их судебно-медицинская экспертиза / В.И. Молчанов. – Л., 1990. – 269с.
945611
  Шимкин Н.И. Огнестрельные повреждения органа зрения в современной войне : диссертация / Н.И. Шимкин. – Одесса : Типография Книгоиздательства М.С. Козмана, 1917. – 26 с.
945612
  Эйдлин Л.М. Огнестрельные повреждения. / Л.М. Эйдлин. – Воронеж, 1939. – 227с.
945613
   Огнеупорная керамика в высокотемпературном газовомо потоке. – Вильнюс, 1975. – 179с.
945614
  Огинский И.М. Огнеупорные глины / И.М. Огинский. – М., 1952. – 116с.
945615
  Гончаров В.В. Огнеупорные глины Боровичско-Любытинского района. Залегание, состав, свойства, генезис и применение / В.В. Гончаров. – М., 1952. – 236с.
945616
  Шварц Р. Огнеупорные и высокоогнеупорные материалы. / Р. Шварц. – Л., 1926. – с.
945617
   Огнеупоры для стекольной промышленности. – М.-Л., 1938. – 196с.
945618
  Куницын А.В. Огнецвет / А.В. Куницын. – М, 1973. – 64с.
945619
   Огни : История. Литература / ред. Е. А. Ляцкого, Б.М. Модзалевского, А.А. Сиверса ; рис. обл. и загл. с. исполнен худ. Г.и. Нарбутом. – Петроград : Изд-во "Огни"
Кн. 1. – 1916. – 316 с., 2 л. портр.
945620
   Огни : Повести. Рассказы. – Петроград : Изд-во "Огни"
Кн. 12 : Потомки царя Иудейского / С.С. Кондурушкин. – 1917. – 146 с.
945621
  Караваева А.А. Огни / А.А. Караваева. – Магнитогорск, 1944. – 238с.
945622
  Киселев И.М. Огни / И.М. Киселев. – Львов, 1947. – 83с.
945623
  Грибков Н. Огни / Н. Грибков. – Ярославль, 1951. – 144с.
945624
  Грибков Н.И. Огни / Н.И. Грибков. – М., 1953. – 182с.
945625
  Козлов Н.А. Огни / Н.А. Козлов. – Симферополь, 1954. – 394с.
945626
  Чехов А.П. Огни / А.П. Чехов. – Москва, 1955. – 435 с.
945627
  Мельников Н. Огни : рассказы / Н. Мельников. – Брянск, 1956. – 56 с.
945628
  Козлов Н.А. Огни / Н.А. Козлов. – Орджоникидзе, 1958. – 293с.
945629
  Старобинец А.Л. Огни / А.Л. Старобинец. – Курган, 1959. – 48с.
945630
  Григорян С.А. Огни : стихи / С.А. Григорян. – Москва, 1963. – 90 с.
945631
  Кравцов А.Ф. Огни / А.Ф. Кравцов. – Харьков : Прапор, 1966. – 87 с.
945632
  Демьянов И И. Огни / И И. Демьянов, . – Л., 1979. – 198с.
945633
  Петров Б.Н. Огни Аксуата / Б.Н. Петров. – Алма-Ата, 1962. – 219с.
945634
  Грязнов Е.Н. Огни бессонных гарнизонов / Е.Н. Грязнов. – М, 1982. – 79с.
945635
  Весенский В.П. Огни больших городов / В.П. Весенский. – Москва, 1990. – 287с.
945636
  Кальницкий Я.И. Огни в Арктике / Я.И. Кальницкий. – Харьков-Киев, 1934. – 168с.
945637
  Кальницкий Я.И. Огни в Арктике / Я.И. Кальницкий. – Изд. 2-е, 1935. – 208с.
945638
  Холопов Г.К. Огни в бухте / Г.К. Холопов. – Л., 1947. – 216с.
945639
  Холопов Г.К. Огни в бухте. - Гренада. - Рассказы о войне / Г.К. Холопов. – Москва-Л., 1964. – 518с.
945640
  Орловский К.П. Огни в горах / К.П. Орловский. – М., 1952. – 32с.
945641
  Скалковский Л. Огни в горах. / Л. Скалковский. – Алма-Ата, 1958. – 84с.
945642
  Дементьев А.И. Огни в долине / А.И. Дементьев. – Челябинск, 1968. – 403с.
945643
  Неверов И.М. Огни в порту. / И.М. Неверов. – Одесса, 1960. – 48с.
945644
  Акушевич Е.Г. Огни в родных лесах : о 537-м партизанском отряде, действовавшем в Киров. и Кличев. р-нах Могтлев. обл. / Е.Г. Акушевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987. – 205 с.
945645
  Угловский В Н. Огни в Снежном / В Н. Угловский, . – М, 1954. – 236с.
945646
   Огни в степи. – М., 1957. – 142с.
945647
  Крупников В. Огни в тайге / В. Крупников. – Якгиз, 1951. – 176с.
945648
  Сластников Н. Огни в тайге. / Н. Сластников. – Молотов, 1953. – 244с.
945649
  Иванов В.Н. Огни в тумане. Рерих - художник-мыслитель / В.Н. Иванов. – Москва : Советский писатель, 1991. – 383с.
945650
   Огни Волги. – Ярославль, 1977. – 287с.
945651
  Астров В.Н. Огни вперед : романы / Астров В.Н. ; ли.: Н.А. Шеберстов. – Москва : Совецкий писатель, 1974. – 774 с. : ил.
945652
  Астров В.Н. Огни впереди : роман / Астров В.Н. ; ил.: Н.А. Шеберстов. – Москва : Совецкий писатель, 1967. – 519 с. : ил.
945653
  Астров В.Н. Огни впереди : роман / В. Астров ; худож. С.И. Хализов. – Москва : Совецкий писатель, 1977. – 495 с. : ил.
945654
   Огни далеких городов. – М., 1968. – 208с.
945655
  Шестакова Ю.А. Огни далеких костров / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1975. – 430с.
945656
  Шестакова Ю.А. Огни далеких костров / Ю.А. Шестакова. – Хабаровск, 1984. – 448с.
945657
  Копалыгин Б.П. Огни далекой заставы. / Б.П. Копалыгин. – Хабаровск, 1971. – 144с.
945658
  Фролов Э.Д. Огни Диоскуров. / Э.Д. Фролов. – Л, 1984. – 193с.
945659
  Гуртуев Э. Огни долины ветров : рассказы / Э. Гуртуев; пер. с балкар. – Нальчик : Эльбрус, 1976. – 159 с.
945660
  Жариков Л.М. Огни Донбасса / Л.М. Жариков. – Москва : Молодая гвардия, 1958. – 191 с.
945661
  Белов К. Огни дружбы / К. Белов, Я. Бородовский. – Рига, 1953. – 56с.
945662
  Эмин Г. Огни Еревана / Г. Эмин. – М, 1956. – 200с.
945663
   Огни Жигулей. – Куйбышев, 1958. – 299с.
945664
  Рзакулизаде М.М. оглы Огни зажглись : рассказы / М.М. оглы Рзакулизаде; пер. с азерб. Ю.Гранина. – Баку : Детюниздат, 1957. – 163 с.
945665
  Григорян С.А. Огни заката : стихи / С.А. Григорян. – Москва, 1982. – 160 с.
945666
  Лесин А.А. Огни зовут / А.А. Лесин. – Симферополь, 1952. – 95с.
945667
  Филатов А.К. Огни зовущие / А.К. Филатов. – Воронеж, 1980. – 79с.
945668
  Флеров Н.Г. Огни и воды / Н.Г. Флеров. – М, 1967. – 191с.
945669
  Захидов В.Ю. Огни истории / В.Ю. Захидов, 1977. – 136с.
945670
  Захидов В.Ю. Огни истории: Классики и современники / В.Ю. Захидов. – М., 1977. – 479с.
945671
  Мацкевич О.В. Огни Казахстана / О.В. Мацкевич. – М., 1959. – 158с.
945672
  Фиш Г.С. Огни каменного бора / Г.С. Фиш. – Петрозаводск, 1948. – 209с.
945673
  Черненко А.И. Огни коммунизма / А.И. Черненко. – Астрахань, 1951. – 35с.
945674
  Каххар А. Огни Кошчинара : роман / А. Каххар. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1951. – 332 с.
945675
  Каххар А. Огни Кошчинара : роман / А. Каххар. – Москва : Советский писатель, 1956. – 298 с.
945676
   Огни Кузбасса : литературно-художественный журнал. – Кемерово
№ 2. – 1982
945677
   Огни Кузбасса : литературный журнал. – Кемерово
№ 1. – 1983
945678
   Огни Кузбасса. – Кемерово
№ 2. – 1983
945679
   Огни Кузбасса : литературно-художественный и общественно-политический альманах, орган Кемеровской организации Союза писателей РСФСР. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство
№ 4 (81), октябрь - декабрь. – 1983. – 80 с.
945680
   Огни манежа. – Москва : Искусство, 1961. – 126 с.
945681
   Огни маяка.. – Москва, 1948. – 60с.
945682
  Семеновский Д.Н. Огни мира. / Д.Н. Семеновский. – Иваново, 1952. – 72с.
945683
  Уваров А.Г. Огни на Буге / А.Г. Уваров. – Одесса, 1949. – 72с.
945684
  Даганов А.Г. Огни на вершинах : стихи / А.Г. Даганов; авториз. пер. с авар. – Москва : Советский писатель, 1974. – 88 с.
945685
  Торопкин П.К. Огни на горе : стихи и поэма / Павел Торопкин ;. – Саранск : Мордов. кн. изд-во, 1967. – 56 с.
945686
  Юрезанский В.Т. Огни на Днепре / В.Т. Юрезанский. – М, 1955. – 448с.
945687
  Баужа А. Огни на дороге : рассказы / Александрас Баужа ; пер. с литов. – Москва : Советский писатель, 1963. – 166 с. : ил.
945688
  Первомайский Л.С. Огни на Карпатах / Л.С. Первомайский. – Москва : Воениздат, 1945. – 48 с.
945689
  Велиев С. Огни на Каспии : рассказы об Азербайджане / С. Велиев; пер. О.Романченко. – Москва : Детская литература, 1968. – 127 с.
945690
  Ян В. Огни на курганах : Исторические повести. Рассказы. Путевые заметки / В. Ян. – Москва : Советский писатель, 1985. – 703с.
945691
  Ян Г В. Огни на курганах. / Г В. Ян. – Москва, 1959. – 327с.
945692
  Ян В. Огни на курганах. / В. Ян. – Москва, 1967. – 327с.
945693
  Ян В.Г. Огни на курганах. / В.Г. Ян. – Москва, 1986. – 478с.
945694
  Ян В.Г. Огни на курганах. / В.Г. Ян. – Москва, 1987. – 701с.
945695
  Ян В.Г. Огни на курганах. / В.Г. Ян. – Минск, 1988. – 288с.
945696
  Ян В.Г. Огни на курганах. / В.Г. Ян. – Москва, 1988. – 398с.
945697
  Конецкий В.В. Огни на мерзлых скалах / В.В. Конецкий. – Москва : Советская Россия, 1964. – 152 с.
945698
  Лебедев Дм. Огни на Пиренеях. / Дм. Лебедев. – М., 1931. – 39с.
945699
  Ойслендер А.Е. Огни на рейде / А.Е. Ойслендер. – Москва, 1965. – 48 с.
945700
  Дубов Н.И. Огни на реке / Н.И. Дубов. – Москва-Ленинград, 1953. – 128с.
945701
  Дубов Н.И. Огни на реке / Н.И. Дубов. – Симферополь, 1956. – 101с.
945702
  Раттиган Т. Огни на старте / Т. Раттиган. – М, 1957. – 124с.
945703
  Озерный Б.Ф. Огни на стержнях / Б.Ф. Озерный. – Саратов, 1950. – 96с.
945704
  Гиляжев Х. Огни над Агиделью : стихи и поэма / Х. Гиляжев; пер. с башк. – Москва : Советская Россия, 1982. – 143 с.
945705
   Огни над Амуром. – Москва, 1982. – 264с.
945706
   Огни над Араксом. – Баку, 1974. – 126с.
945707
   Огни над Волховом. – Л., 1988. – 350с.
945708
  Озеров И. Огни над Окой / И. Озеров. – Орел, 1962. – 76с.
945709
  Агеев Н.Е. Огни над Чусовой : поэма / Н.Е. Агеев ; [ил.: О. Цветков]. – Москва : Современник, 1975. – 64 с., ил.
945710
  Маари Г.Г. Огни Наири : стихи / Гурген Маари ; рпер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1962. – 100 с.
945711
  Лурье И.И. Огни нашего завода. / И.И. Лурье, Л.М. Краснов. – Днепропетровск, 1965. – 88с.
945712
  Соляник О.Ф. Огни нашей юности / О.Ф. Соляник. – Москва, 1986. – 46 с.
945713
  Туган-Барановский Огни не гаснут. / Туган-Барановский. – Волгоград, 1964. – 390с.
945714
  Дубов Н.И. Огни ни реке / Н.И. Дубов. – Ярославль, 1957. – 141с.
945715
  Борзенко С.А. Огни Новороссийска / С.А. Борзенко. – Элиста, 1975. – 368с.
945716
  Колдунов С.А. Огни победы.Рассказы. / С.А. Колдунов. – 1946, 1946. – 208с.
945717
  Мосунов А.И. Огни Поволжья / А.И. Мосунов. – Йошкар-Ола, 1966. – 60с.
945718
  Иванчишин П.А. Огни пограничных застав / П.А. Иванчишин. – М, 1980. – 95с.
945719
  Стороженко А.Г. Огни под землей. / А.Г. Стороженко. – Л., 1954. – 328с.
945720
  Ефремов В.П. Огни подхода / В.П. Ефремов. – Ростов -на-Дону, 1979. – 30с.
945721
  Полонская Е.В. Огни родного города. / Е.В. Полонская. – Грозный, 1960. – 64с.
945722
  Дадиани Ш. Огни Руставели : пьеса в 1-м. д. / Шалва Дадиани;. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 32 с.
945723
  Дадиани Ш. Огни Руставели : одноактные пьесы / Шалва Дадиани;. – Москва : Искусство, 1952. – 24 с.
945724
  Лисовский К.Л. Огни Севера / К.Л. Лисовский. – Новосибирск, 1951. – 107с.
945725
   Огни сельского клуба. – Ленинград, 1957. – 167 с.
945726
  Богорад Д.Р. Огни сибирской индустрии / Д.Р. Богорад. – М, 1974. – 255с.
945727
  Караганов А.В. Огни Смольного / А.В. Караганов. – М, 1966. – 367с.
945728
  Сомова С.А. Огни Сталинграда / С.А. Сомова. – Ташкент, 1953. – 84с.
945729
  Чумаков Н. Огни Сталинграда. / Н. Чумаков. – Сталинград, 1952. – 179с.
945730
  Кочнев Д. Огни театра / Д. Кочнев. – Фрунзе : Кыргызстан, 1976. – 52 с.
945731
   Огни Темиртау. – Алма-Ата, 1968. – 88с.
945732
  Юхнин В.В. Огни тундры : роман / Василий Юхнин ; авториз. пер. с коми А.Гуревича. – Москва : Советский писатель, 1950. – 199 с.
945733
  Юхнин В.В. Огни тундры : роман / Василий Юхнин ; авториз. пер. с коми Г.Максимова. – Сыктывкар : Коми кн. изд-во, 1963. – 459 с.
945734
  Романов А.Н. Огни у обелисков / А.Н. Романов. – Кишинев, 1969. – 127с.
945735
  Лыков В.В. Огни у Тихого океана. / В.В. Лыков. – Хабаровск, 1975. – 236с.
945736
  Шаламов В.Т. Огниво / В.Т. Шаламов. – Москва, 1961. – 134 с.
945737
  Антошкин Е.А. Огниво : стихи / Антошкин Е.А. – Москва : Московский рабочий, 1965. – 100 с. : портрет
945738
  Заславский Р.З. Огниво / Р.З. Заславский. – К., 1974. – 103с.
945739
  Рошка А. Огниво и кремень : стихи / А. Рошка; авториз. пер. с молд. Т.Стрешневой. – Москва : Советский писатель, 1975. – 152 с.
945740
  Коларов И. Огнища. / И. Коларов. – София, 1983. – 225 с.
945741
   Огнище на педагогическа мисъл. – Велико Търново, 1981. – 129 с.
945742
  Георгиева-Стойкова Огнището в българския бит / С. Георгиева-Стойкова. – София : Българската академия на науките, 1956. – 221 с.
945743
  Яцків М.Ю. Огні горять : повість / Михайло Яцків. – Львів : Hакладом Українсько-руск. видав. спілки ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарсько, 1902. – 176 с.
945744
  Зудерман Г. Огні Іванової ночі : драма на 4 дії / з німецької мови переклала Н. Гpінченко. – [У Київі (Київ)] : [З друк. П. Барського], 1908. – 93, [2] с
945745
  Зудерман Г. Огні Іванової ночі : Драма на 4 дії / Герман Зудерман ; з нім м. пер. Н. Грінченко. – [Київ] : [З друк. П. Барського]
2. – 1908. – 93, [2] с.
945746
  Чекановский А. Огні срібної землі / А. Чекановский. – Львів, 1918. – 32с.
945747
  Каменная Г.А. Огня высокого коснусь / Г.А. Каменная. – К. : Радянський письменник, 1974. – 87 с.
945748
   Огняний змій : Українська готична проза 19 ст. – Львів : Піраміда, 2006. – 520с. – ("Готика"). – ISBN 966-8522-81-8
945749
   Огняник Микола Степанович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 344-345. – ISBN 978-966-439-754-1
945750
   Огняник Микола Степанович (До 70-річчя від дня народження) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-123 : фото. – ISSN 0367-4290
945751
   Огняник Николай Степанович (к 70-летию со дня рождения) // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 95-96. – ISSN 1726-5428
945752
  Симонова Оговорка (клаузула) о неизменности обстоятельств в механизме добросовестного выполнения международных договоров / Симонова, (Никитенко)Н.С. // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 5 (68). – С. 6-7. – ISSN 1812-3910
945753
  Корецкий В.М. Оговорка о взаимности в международном частном праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 71-79. – ISBN 5-12-001050-4
945754
  Филиппов Станислав Викторович Оговорки в теории и практике международного договора : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Филиппов Станислав Викторович ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1959. – 15 с.
945755
  Меньшикова Мария Оговорочка по Фрейду. 9 мифов об основателе психоанализа // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 3 (2954). – С. 96-101 : фото
945756
  Мудрак О. Оголена самотність : лірика / Олеся Мудрак. – Київ : Просвіта, 2006. – 96 с. – ISBN 966-8547-70-5
945757
  Варикаша М.М. Оголене бажання: сновидіння письменників-модерністів // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 17-28. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
945758
  Щерба В.П. Оголене коріння : [поезія : збірка] / Володимир Щерба. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2016. – 171, [1] с. – ISBN 978-966-920-102-7
945759
  Охріменко О. Оголене та одягнене тіло в повсякденності міщан Англії XI - XIII ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 339-341. – ISBN 978-966-171-783-0
945760
  Салій Л. Оголений нерв ірландського серця // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня - 1 травня (№ 78/79). – С. 31


  Вийшов друком український переклад роману Донала Раяна "Серце на шарнірі".
945761
  Талалай Лонід Оголені віти : Поезія // Березіль : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал Національної Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Харків, 2006. – № 1. – С.61-159. – ISSN 0130-1608
945762
  Савка М.О. Оголені русла. / М.О. Савка. – Тернопіль, 1995. – 72с.
945763
  Мережинська Г.Ю. оголівські мотиви і стратегії традиціоналізації в російській літературі 1990-2000 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2009. – № 3 (64) : травень - серпень. – С. 73-83
945764
  Сидор-Гібелінда Олег Оголосіть увесь список!.. // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-65. – ISSN 0130-5212
945765
   Оголошені цьогорічні лауреати премії ім. Дмитра Нитченка // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 15 лютого (№ 3). – С. 8


  "Лауреатами премії 2019 року стали: директорка видавництва "Дуліби", прозаїкиня й докторка наук Марина Гримич та директор "Видавництва Жупанського", поет і перекладач Олег Жупанський."
945766
   Оголошення конкурсу на здобуття Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 : Насильство як явище сучасного світу. – C. 133-134. – ISSN 2522-9338


  У складі журі конкурсу - А. Богачов та В. Кебуладзе.
945767
  Братель О. Оголошення перерви у розгляді цивільної справи судами першої інстанції як процесуальний юридичний факт // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 72-73
945768
  Якименко О.В. Оголошення про проведення МОНмолодьспорту конкурсного відбору наукових і науково-технічних проектів на виконання у 2013 - 2014 роках завдань державної цільової науково-технічної та соціальної програми " Наука в университетах" на 2008 - 2017 роки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 11 березня (№ 10). – С. 6. – ISSN 2219-5793
945769
   Оголошення про читання публічних лекцій у Київському університеті (не пізніше 19 жовтня 1864 р.) // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 488-489. – ISBN 978-966-189-081-6
945770
  Бублик О. Оголошення як джерело з дослідження професій м. Катеринослав напр. XIX - поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 460-464. – ISBN 978-966-171-795-3
945771
  Шулікін Д. Оголошено конкурс : ВНЗ // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 6 лютого (№ 6)


  На засіданні уряду України ухвалено постанову КМУ щодо внесення змін до Статусу Національного технічного університету України "КПІ". Усунуто перешкоди в оголошенні конкурсу на посаду ректора.
945772
  Квишко І. Оголошено розшук, або деякі міркування з приводу пошуку в Інтернет // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 122-125. – ISBN 966-95840-5-1
945773
   Оголошеня від Комітету з державних премій України в галузі науки і техніки // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 липня (№ 126). – С. 11


  Представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка: Мельник Л.В. Формування продовольчого комплексу та природно-техногенної безпеки регіону; Михайлк П.К. Флуоровмісні амінокислоти, аміни та діазоалкани : синтез та застосування ...
945774
   Оголошує прийом студентів на підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: "Молодший спеціаліст", "Бакалавр", "Магістр" // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 18 травня (№ 20). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Продовження назви: "... Рівненського державного аграрного коледжу, Мирогощанського аграрного коледжу, Сосницького сільськогосподарського технікуму бухгалтерського обліку".
945775
   Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), П. Бех, А. Бойко, Л. Іванова (ред.), Л. Кіт, В. Невесенко, В. Радчук, В. Різун, В. Сергійчук, Р. Синельников, В. Суярко, О. Чекмишев]. – Київ, 2000. – Грудень (№ 8). – С. 4
945776
   Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка Київського університету імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Листопад (№ 9)
945777
  Логвин З. Оголошується конкурс на здобуття щорічної премії імені Тараса Шевченка Київського університету імені Тараса Шевченка // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація про Премію: за що присуджується, порядок висунення кандидатів та перелік документів і зміст матеріалів робіт.
945778
  Рощук І.С. Оголошується розшук / І.С. Рощук. – Київ, 1969. – 173с.
945779
  Ларкина А.Н. Огонек / А.Н. Ларкина. – К, 1965. – 94с.
945780
  Гужва В.Ф. и др. Огонек / В.Ф. и др. Гужва. – К, 1965. – 150с.
945781
  Шарова Т.Н. Огонек / Т.Н. Шарова. – К., 1965. – 95-146с.
945782
  Чемонин А.К. Огонек / А.К. Чемонин. – М, 1972. – 44с.
945783
  Ширяев С. Огонек : Стихи / С. Ширяев. – Харків : КримАрт, 1999. – 140с.
945784
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1/3. – 1995
945785
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1996
945786
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1997
945787
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 2. – 1997
945788
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 3. – 1997
945789
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 4. – 1997
945790
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 5. – 1997
945791
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 6. – 1997
945792
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 7. – 1997
945793
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 8. – 1997
945794
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 9. – 1997
945795
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 10. – 1997
945796
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 11. – 1997
945797
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 12. – 1997
945798
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 13. – 1997
945799
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 14. – 1997
945800
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 15. – 1997
945801
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 16. – 1997
945802
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 17. – 1997
945803
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 18. – 1997
945804
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 19. – 1997
945805
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 20. – 1997
945806
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1997
945807
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1997
945808
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1997
945809
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1997
945810
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1997
945811
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1997
945812
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1997
945813
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 41. – 1997
945814
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 42. – 1997
945815
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 43. – 1997
945816
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 44. – 1997
945817
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 45. – 1997
945818
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 46. – 1997
945819
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 47. – 1997
945820
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 48. – 1997
945821
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 49. – 1997
945822
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 50. – 1997
945823
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 51. – 1997
945824
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 52. – 1997
945825
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 1. – 1998
945826
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 21. – 1999
945827
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 22. – 1999
945828
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 23. – 1999
945829
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 24. – 1999
945830
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 25. – 1999
945831
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 26. – 1999
945832
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 27. – 1999
945833
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 28. – 1999
945834
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 29. – 1999
945835
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 30. – 1999
945836
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 31. – 1999
945837
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 32. – 1999
945838
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 33. – 1999
945839
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 34. – 1999
945840
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 35. – 1999
945841
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 36. – 1999
945842
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 37. – 1999
945843
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 38. – 1999
945844
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 39. – 1999
945845
   Огонёк. – Москва. – ISSN 0132-2095
№ 40. – 1999
945846
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2004
945847
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2004
945848
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2004
945849
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2004
945850
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2004
945851
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2004
945852
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2004
945853
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2004
945854
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2004
945855
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2004
945856
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2004
945857
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2005
945858
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2005
945859
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2005
945860
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2005
945861
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2005
945862
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2005
945863
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2005
945864
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17/18. – 2005
945865
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 19. – 2005
945866
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2005
945867
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2005
945868
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2005
945869
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2005
945870
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2005
945871
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2005
945872
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 40. – 2005
945873
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 41. – 2005
945874
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42. – 2005
945875
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2005
945876
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44. – 2005
945877
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 45. – 2005
945878
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 46. – 2005
945879
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47. – 2005
945880
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2005
945881
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2005
945882
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2005
945883
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2005
945884
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2005
945885
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2006
945886
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2006
945887
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2006
945888
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2006
945889
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2006
945890
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2006
945891
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2006
945892
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2006
945893
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2007
945894
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2007
945895
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2007
945896
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2007
945897
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2007
945898
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2007
945899
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2007
945900
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2007
945901
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18. – 2007
945902
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2007
945903
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2007
945904
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2007
945905
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2007
945906
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2007
945907
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2007
945908
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2007
945909
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43. – 2007
945910
   Огонёк : Общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал. – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2007
945911
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2. – 2008
945912
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3. – 2008
945913
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4. – 2008
945914
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5. – 2008
945915
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6. – 2008
945916
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7. – 2008
945917
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8. – 2008
945918
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9. – 2008
945919
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10. – 2008
945920
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11. – 2008
945921
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12. – 2008
945922
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13. – 2008
945923
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14. – 2008
945924
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15. – 2008
945925
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16. – 2008
945926
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17. – 2008
945927
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18/19. – 2008
945928
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 20. – 2008
945929
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 21. – 2008
945930
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22. – 2008
945931
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23. – 2008
945932
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 24. – 2008
945933
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 25. – 2008
945934
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26. – 2008
945935
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27. – 2008
945936
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28. – 2008
945937
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 29. – 2008
945938
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 30. – 2008
945939
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 31. – 2008
945940
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32. – 2008
945941
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33. – 2008
945942
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34. – 2008
945943
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35. – 2008
945944
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36. – 2008
945945
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37. – 2008
945946
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 38. – 2008
945947
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 39. – 2008
945948
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48. – 2008
945949
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49. – 2008
945950
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50. – 2008
945951
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 51. – 2008
945952
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 52. – 2008
945953
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1 (5079). – 2009
945954
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 2 (5080). – 2009
945955
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3 (5081). – 2009
945956
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 4 (5082). – 2009
945957
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5 (5083). – 2009
945958
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 6 (5084). – 2009
945959
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7 (5085). – 2009
945960
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5086). – 2009
945961
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5087). – 2009
945962
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5088). – 2009
945963
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5089). – 2009
945964
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 12 (5090). – 2009
945965
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5091). – 2009
945966
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5092). – 2009
945967
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5093). – 2009
945968
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 16 (5094). – 2009
945969
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17 (5095). – 2009
945970
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 18 (5096). – 2009
945971
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 22 (5100). – 2009
945972
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал : спецвыпуск / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 32 (5110) : специальный выпуск к юбилею журнала 110. – 2009
945973
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 1/2 (5111). – 2010
945974
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 3 (5112). – 2010
945975
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 5 (5114). – 2010
945976
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 7 (5116). – 2010
945977
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 8 (5117). – 2010
945978
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 9 (5118). – 2010
945979
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 10 (5119). – 2010
945980
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 11 (5120). – 2010
945981
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 13 (5122). – 2010
945982
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 14 (5123). – 2010
945983
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 15 (5124). – 2010
945984
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 17/18 (5126/5127). – 2010
945985
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 23 (5132). – 2010
945986
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 26 (5135). – 2010
945987
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 27 (5136). – 2010
945988
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 28 (5137). – 2010
945989
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 33 (5142). – 2010
945990
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 34 (5143). – 2010
945991
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 35 (5144). – 2010
945992
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 36 (5145. – 2010
945993
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 37 (5146). – 2010
945994
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 42 (5151. – 2010
945995
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 43 (5152). – 2010
945996
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 44 (5153). – 2010
945997
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 47 (5156). – 2010
945998
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 48 (5157). – 2010
945999
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 49 (5158). – 2010
946000
   Огонёк : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
№ 50 (5159). – 2010
<< На початок(–10)941942943944945946947948949950(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,