Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>
93001
  Радишевська О. "Public administration", "New public management", "Good governance" як категорії сучасного адміністративного права України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 291-294
93002
  березенко "Public relations" в сучасному науковому дискурсі: підходи до визначення // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 228-233


  У статті розглянуто проблему визначення дефініції "public relations", що існує в сучасному науковому дискурсі, проаналізовано вітчизняний досвід дослідження даної проблеми. The article deals with the problem of definition of "public relations" in the ...
93003
  Ясна І. "Public turn" філософія в публічному просторі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 28-41. – ISSN 0235-7941
93004
  Кравець Я. "Quae scripsi, scripsi": романські літератури у рецепції Івана Франка / Ярема Кравець ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ін-т франкознавства, Каф. світової літ. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 228, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0018-3
93005
  Curtius Rufus Quintus [Q. Curtii Rufi De Rebus gestis Alexandri Magni Historiarum]. – Nova forma digesto et emendato cum gratia et privil:. – Lipsiae (Leipzig) : Apud Georgium Heinricum Frommannum, 1674. – [1], [14], 552, [52] : 1 cart. – Примірник дефектний, тит. арк. втрачено. - Назва уніфікована, встановлена за інтернет-пошуком. - На дод. тит. арк. назва: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii


  Вірогідно титульний аркуш примірника втрачено. Зберігся додатковий титульний аркуш у вигляді гравюри з текстом: Q. Curtius cum indice philololog: et notis politicis Ioh. Loccenii а також вихідними даними Lipsiae : Apud Georgium Heinricum Frommannum ...
93006
  Aqili B. [Qavam al-Saltanah : dar duran-i Qajariyah va Pahlavi] / [Aqili Baqir]. – [Tehran : Javidan, 1998. – [732] с. : іл., портр. + мапа. – Кн. перс. мовою .- Бібліогр. опис здійсн. за допомогою Інтернету. – ISBN 964-5732-07-7
93007
   P-T-f реконструкции метаморфической истории южной части Енисейского кряжа (Сибирский кратон): петрологические следствия и связь с суперконтинентальными циклами / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, П.С. Козлов, С.В. Зиновьев, В.В. Хиллер // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 6. – С. 1031-1056 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1049-1056. – ISSN 0016-7886
93008
  Лиханов И.И. P-T-t эволюция метаморфизма в Заангарье Енисейского кряжа: петрологические и геодинамические следствия / И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 385-416 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-416. – ISSN 0016-7886
93009
  Дяченко С.М. p-адичні числа і групи автоморфізмів кореневих дерев : навч. посібник / С.М. Дяченко, Д.І. Морозов ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 59. – ISBN 978-966-2410-71-6
93010
  Александрович І.М. p-аналітичні функції з характеристикою р=xkyl / І.М. Александрович, М.В. Сидоров // Міжнародна наукова конференція "Обчислювальна та прикладна математика" : (до 90-річчя від дня народження академіка І.І. Ляшка), м. Київ, 10-11 вересня 2012 р. : матеріали конф. / "Обчислювальна та прикладна математика", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 27
93011
  Скриньковський Р.М. PS-менеджмент: концепція та еволюція / Р.М. Скриньковський, Т.Б. Процюк // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 15-23 : рис. – Бібліогр.: 24 назв.
93012
  Stagner Ross Psychology / Stagner Ross, T.F. Karwoski. – New York a.o., 1952. – 582с.
93013
   Psychology. – Moscow, 1989. – 444с.
93014
  Santrock John Psychology / Santrock John. – 5th ed. – Madison a. o. : Brown and Benchmark, 1997. – XLI,707p. – ISBN 0-697-29678-4
93015
  Passer M.W. Psychology : frontiers and applications / Michael W. Passer, Ronald E. Smith. – Boston a.o. : McGraw-Hill, 2001. – 22,703,[107] p. : ill. + CD-ROM. – ISBN 0-07-365795-6
93016
  Platonov K. Psychology as you may like it / K. Platonov. – M., 1965. – 296с.
93017
  Morgan L. Psychology for teachers. – New York, 1899. – 240 p.
93018
  Lahey Benjamin B Psychology: an introduction / Benjamin B Lahey; Perkins D.G., Price R. – Dubuque, 1983. – 155с.
93019
  Balgiu B.A. Psychometric properties of curiosity and exploration inventory-II (CEI-II) in the case of a sample of romanian students // Revista de psihologie : serie noua / Academia Romana. – Bucuresti, 2018. – Vol. 64, nr. 2. – P. 102-114. – ISSN 2344-4665


  Психометричні властивості цікавості та інвентаризації розвідки-II (CEI-II) у випадку вибірки румунських студентів.
93020
   Psychopharmacology and biochemistry of neurotransmitter receptors. – New York, Amsterdam, Oxford : Elsevier, North-Holland, 1980. – 676S. – (Developments in Neuroscience ; Volume 11)
93021
   Psychopharmocology of Alcohol. – New York : Raven Press, 1980. – 280p.
93022
  SuwaN Psychophysiological Studies of Emotion and Mental Disorders / SuwaN, I. Yamashita. – Sapporo, 1972. – 229p.
93023
   Psychophysiology of the gastrointestinal tract : Experimental and Clinical Applications. – New York, London : Plenum Press, 1983. – XXV,363S. – Editeg by Rupert Holzl, William E. Whitehead. – (Library of Congress Cataloging in Publication Data)
93024
  Romaniuk K.O. Psychosocial features of management volunteer team // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – Р. 128-139. – ISSN 2520-6265


  У статті розглянуто соціально-психологічні характеристики волонтерської команди. Визначено основні чинники, що визначають діяльність та формування волонтерських команд, представлено систему управління даними командами. Досліджено чинники, що впливають ...
93025
  Tylka Jan Psychosomatyka : wybrane zagadnienia z teori i praktyki / Tylka Jan. – Warszawa : Wyd-wo Uniw. Kardynala Stefana Wyszynskiego, 2000. – 176s. – ISBN 83-7072-158-3
93026
  Kowalewska Salomea Psychospoleczne warunki pracy w przedsiebiorstwie przemyslowym / Kowalewska Salomea. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1962. – 242с.
93027
  Kratochvil S. Psychoterapia : Kierunki-metody-badania / S. Kratochvil. – 3-e wyd. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. – 727s. – ISBN 83-01-02270-1
93028
  Domino Zbigniew Pszenicznowlosa / Domino Zbigniew. – Warszawa, 1976. – 272с.
93029
   Pszichologiai Tanulmanyok. – Budapest : Akademiai Kiado
10. – 1967. – 840 p.
93030
   Pt (II) and PD (II) complexes influence on spheroids growth of breast cancer cells / A.A. Bilyuk, O.V. Storozhuk, O.V. Kolotiy, H.H. Repich, S.I. Orysyk, L.V. Garmanchuk // Biotechnologia Acta : scientific journal / National academy of sciences of Ukraine ; Palladin institute of biochemistry. – Kyiv, 2017. – Vol. 10, № 1. – Р. 60-66. – ISSN 2410-7751


  The aim of the research was to examine the changes in multi-cellular tumor spheroid growth, adhesion properties and gamma-glutamintranspeptidasic activity in model systems of human breast cancer multicellular spheroid MCF-7 under the influence of ...
93031
  Vyhlidal Oldrich Ptaci nad Atlantidou / Vyhlidal Oldrich. – Praha : Mlada Fronta, 1963. – 74 s.
93032
  Felix J. Ptaci v lesich a horskych oblastech / J. Felix, K. Hisek. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi, 1975. – 181s.
93033
  Felix Jiri Ptaci v zahrade a na poli. / Felix Jiri, Hisek Kveteslav. – Praha, 1975. – 182с.
93034
  Hill Susan Ptak nocy / Hill Susan; tlum. M. Beyer. – Warszawa : Czytelnik, 1978. – 270 s.
93035
  Seeberg P. Ptaki niebieskie... / Peter Seeberg; Przel. z dunsk. M.Bero. – Poznan : Wyd-wo Poznanskie, 1972. – 106s. – (Seria dziel pisarzy skandynawskich)
93036
  Tomialoje Ludwik Ptaki Polski wykaz gatunkow i rozmieszczenie / Tomialoje Ludwik. – Warszawa : Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – 303S.
93037
  Szewczyk Wilhelm Ptaki ptakom / Szewczyk Wilhelm. – Warszawa, 1967. – 238с.
93038
  Wydrzynski Andrzej Ptaki z zadzy / Wydrzynski Andrzej. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1962. – 288 s.
93039
  Sokolowski J.B. Ptaki ziem Polskich / J.B. Sokolowski. – Poznan : Zasilku Funduszu Kultury Narodowej. – (Liga Ochrony Przyrody w Polsce)
T. 1 : Spiewajace (Oscines), Jerzyki (Strisores), Kraski (Insessores), Kukulki (Cuculi), Lazce (Scansores). – 1936. – 444 s.
93040
  Auderska Halina Ptasi gosciniec / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1976. – 221s. – (Biblioteka literatury 30-lecia)
93041
  Auderska H. Ptasi gosciniec / Halina Auderska. – Poznan : Slowo, 1996. – 216, [1] s. – (Niezapomniane lektury). – ISBN 83-87033-09-X
93042
  Milne A. Pu der Bar / A. Milne. – Berlin, 1973. – 147с.
93043
   Puasson coefficient, debye temperature and automated system of anisotropy treatment / Y.A. Onanko, M.P. Kulish, A.P. Onanko, G.T. Prodayvoda, S.G. Rozuvan, A.V. Shabatura, A.N. Onischenko, O.P. Olasyk // Fifteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2014" : devoted to 180th anniversary of Taras Shevchenko Nat. Univ. of Kyiv & 75th anniversary of its Chair of Optics, Kyiv, Ukraine, Oct. 23-26, 2014 : [ski. works] / "Optics & High Technology Material Science SPO 2014", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2014. – Pt. 1. – P. 136-137
93044
  Munoz J.L. Pubis de vello rojo / J.L. Munoz. – Barcelona : Tusquets editores, 1990. – ISBN 84-7223-155-0
93045
   Public administracion and management: problems of adaptacion in different sociocultural contexts. – Paris, Abhinav, 1982. – 168с.
93046
  Stillman Richard II Public administration : Concepts and cases / Stillman Richard II. – 6th. ed. – Boston a. o. : Houghton Mifflin, 1996. – 12,507p. – ISBN 0-395-75492-5
93047
   Public administration in Canada selected readings. – 3rd ed. – Toronto, 1977. – 372с.
93048
  Волчкова Л.Т. Public Administration: становление и развитие как новой научной и учебной дисциплины / Л.Т. Волчкова, Г.А. Меньшикова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 62-69. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
93049
  Snow C.P. Public affairs / C.P. Snow. – London, 1971. – 224с.
93050
  Яцик І. Public Art y сучасному просторі Києва. Інсталяція. Перформанс. Акціонізм // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 157-161. – ISBN 978-966-8917-14-1
93051
  Mueller D.C. Public choice III / Dennis C. Mueller. – Cambridge : University Press, 2003. – XIX, 768 p. : ill., tab. – Name index: p. 749-768. – Bibliogr.: p. 683-747. – ISBN 0-521-89475-1
93052
  Rozhnova V.V. Public confidence as a systemic anticorruption element in Ukraine / V.V. Rozhnova, D.O. Savytskyi // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 252-269. – ISBN 978-9934-588-04-4
93053
  Rushchyshyn N. Public debt of Ukraine: current status and options for its optimization / N. Rushchyshyn, I. Buchko, Z. Kostak // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 161 (9/10). – Р. 75-78. – ISSN 1728-6220


  There is an urgent need to decrease the size of debt in Ukraine, but instead recently the amount of public debt has been increasing and potential sources of debt repayment of the previous periods were reducing. Therefore, improvement of the efficiency ...
93054
  Guerson A. Public Debt Targeting: An Application to Caribbean Countries / A. Guerson, G. Melina // Managing economic volatility in Latin America / ed.: Gaston Gelos and Alejandro Werner. – Washington : International Monetary Fund, 2014. – P. 119-146. – ISBN 978-1-48436-498-7
93055
  Pipchenko N. Public diplomacy as a tool of shaping the perception of Ukraine in the West amid the aggravation of relations with Russia / N. Pipchenko, M. Dovbenko // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 138. – P. 14-24. – ISSN 2308-6912


  The article is devoted to the analysis of Ukraine’s public diplomacy in terms of aggravation of relations with Russia. Public diplomacy is researched as an instrument for shaping the perception of Ukraine in the West that is exposed to constant threats ...
93056
  Karpchuk N. Public diplomacy as a tool to counteract information threats: the case of Ukrainian Diaspora in South Africa // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – Р. 9-17. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х
93057
  Yalyalieva T.V. Public economic control over the efficiency of land resources management // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 301-304 : table. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
93058
   Public electricity supply. – N.Y., 1967. – 100с.
93059
  Sosna S.A. Public enterprises in developing countries: legal status / S.A. Sosna. – M., 1983. – 126с.
93060
  Sellers James Public ethics: American morals and manners / Sellers James. – New York a.o., 1970. – 349с.
93061
   Public expenditure handbook: A guide to public expenditure policy issues in developing countries. – Washington : International Monetary Fund, 1991. – XIV,178p. – ISBN 1-55775-409-X
93062
  Dan Lupu Public expenditure structure and economic growth in Romania / Dan Lupu, Mihai, bogdan Petrisor // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 378-386 : tabl., fig. – Bibliogr.: 40 назв. – ISSN 1993-6788
93063
  Protsiuk T.B. Public figure as a key sector of corruption risks and risks of corruption income laundering / T.B. Protsiuk, R.M. Skrynkovskyy // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 2 : / O.L. Makarenko, N.P. Matyukhina, S.A. Fedchyshyn et al. – P. 210-232. – ISBN 978-9934-588-04-4
93064
   Public Health and Social Security. – Moscow
93065
   Public Health Problems in Mediterranean Countries = Report on a Conference convened by the Regional Office for Europe of the World Health Organization. Barcelona 9-16 December 1965. – Copengagen, 1966. – 70p.
93066
   Public investment and public-private partnerships : addressing infrastructure challenges and managing fiscal risks / International Monetary Fund ; ed. by Gerd Schwartz, Ana Corbacho, and Katja Funke. – New York : Palgrave Macmillan, 2008. – 306 p. – ISBN 0-230-20133-4
93067
  Elbeshausen H. Public libraries in postindustrial societies: challenges and opportunities // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 6 (230). – P. 8-15. – ISSN 1029-7200


  The article’s focus is on how public libraries are affected by structural changes in the wake of the transition to the knowledge society. Their attempts to match the knowledge society are illustrated by processes of sensemaking and sensegiving made in ...
93068
  Gardner M. Public library legislation. / M. Gardner. – Paris, 1971. – 285с.
93069
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (6), march. – 2017. – 218 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93070
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (7), may. – 2017. – 238 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93071
   Public management = Public management : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 3 (8), june. – 2017. – 406 с. – Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93072
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (9), September 2017. – 2017. – 227 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
93073
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 5 (10), Desember 2017. – 2017. – 305 с. – До 2017 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
93074
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 1 (11), January 2018. – 2018. – 342 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
93075
   Public management = Публічне урядування : scientific publications / NGO "Ukrainian assembly of doctors of science in public administration" ; Interreg. academy of personal management ; editor. in chief Y.O. Romanenko. – Kyiv : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 2 (12), February 2018. – 2018. – 246 с. – До 2018 р. назва журн. укр. мовою "Публічне урядування". - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською технологічною академією. - Резюме укр., рос., англ. мовами
93076
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-05-62
№ 4 (14), june. – 2018. – 377, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93077
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 5 (15), september. – 2018. – 297, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2018-15-5 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією - Резюме укр., рос., англ. мовами
93078
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 1 (16), january. – 2019. – 261, [1] с. – DOI: 10.32689/2617-2224-2019-16-1 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93079
   Public management = Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. ; редкол.: Акімова Л.М., Андрущенко Т.В., Афонін Е.А. [та ін.]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2015-. – ISSN 2414-0562
№ 2 (17), march. – 2019. – 309, [1] с. – DOI: https://doi.org/10.32689/2617-2224-2019-17-2 - Збірник підготовлений у науковому партнерстві з Українською Технологічною Академією. Резюме укр., рос., англ. мовами
93080
  Semenets-Orlova Public management of educational changes: problems and contraditions // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2016. – № 4/5 (30/31)


  Семенець-Орлова І.А. Державне управління освітніми змінами: проблеми та протиріччя.
93081
  Kotsiuruba O.O. Public monetary funds as a source of financing of public associations: experience of foreign countries and prospects for Ukraine // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – P. 159-169. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджується можливість запровадження окремого фонду коштів для фінансування громадських об"єднань. Аналізуючи досвід зарубіжних країн, автор доводить, що такий фонд за своєю правовою природою та характерними ознаками має бути віднесений до ...
93082
   Public opinion : informational & analytical bulletin / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
N 11 : Democracy Ukrainian-Style: citizens value it the most when it Is lacking / Olekcii Sydorchuk. – 2013
93083
   Public opinion / Ilko Kucheriv Democratic initiatives foundation. – Kyiv
№ 13 : Europen integration of Ukraine: experience of yesterday for development of tomorrow / Maria Zolkina. – 2013
93084
  Inkeles A. Public opinion in Soviet Russia : a study in mass persuasion / Alex Inkeles. – Cambridge : Harvard univ. press, 1950. – XVIII, 379 p.
93085
  Boguszewski R. Public Perception of Conservatism and Liberalism in Poland // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2007. – Vol. 8, Nr 28, Summer : International relations and diplomacy in Central Europe. – P. 51-70. – ISSN 1586-4197
93086
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv
Iss. 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
93087
   Public policy and economic development : scientific and production journal / Petro Mohyla Black Sea state university ; Local NGO "Center for economic and politological studies". – Mykolayiv. – ISSN 2309-0863
Iss. 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
93088
  DeYoung John H. Public policy and the diffusion of technology : An international comparison of large fossil-fueled generating units / John H. DeYoung, Tilton John. – University Park; London : The Pennsylvania State University Press, 1978. – VIII,102p. – (The Pennsylvania state university studies ; 43). – ISBN 0-271-00547-5
93089
  Bolaji Suleiman Public Private Partnership (PPP) for Housing Delivery to the Low Income Civil Servants in Abuja, Nigeria // Izvestiya : journal of Varna University of economics / University of Economics - Varna. – Varna, 2017. – Vol. 61, № 2. – P. 144-157. – ISSN 2367-6361
93090
  Ivanets O. Public Private Partnership in Ukraine: general overview // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 247-248
93091
   Public relations handbook. – Englewood Clifts, 1967. – 940с.
93092
  Ilnicki R. Public relations jako funkcja aktywnosci uzytkownikow Internetu // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2012. – Nr 2 (49). – S. 146-159. – ISSN 1641-0920


  Паблік рилейшнз як функція активності користувачів Інтернету.
93093
  Newsom D. Public relations writing : form & style / Doug Newsom, Jim Haynes. – 9th ed. – Boston : Wadsworth, Cengage Learning, 2011. – XXII, 425 p. : ill., tab. – Index: p. 414-425. – Bibliogr.: p. 398-413. – ISBN 978-1-4390-8272-0
93094
   Public Relations для громадських (недержавних) організацій : практичні поради на щодень. – Київ : Укр. освіт. програма ринкових реформ ; Вінрок Інтернешнл, 2001. – 80 с. : іл.
93095
  Hutchison J.H. Public school agricukture : For Canadian schools / J.H. Hutchison. – Toronto : Educational, 1936. – VII, 354 p.
93096
   Public sector debt statistics : guide for compilers and users / International Monetary Fund. – Washington : International Monetary Fund, 2011. – X, 219 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-1-61635-156-4
93097
  Borden Richard Public Speaking - As Listeners Like It ! / Borden Richard. – New York a. o. : Harper & Row, 1935. – 111 p.
93098
  Carnegie Dale Public Speaking and Influencing Men in Business / Carnegie Dale. – New York, 1956. – 408с.
93099
  Tedford Thomas Public speaking in a free society / Tedford Thomas. – New York a. o. : McGraw-Hill, 1991. – XXIY,388p. – ISBN 0-07-063388-6
93100
   Publicatiile periodice romanesti. – Bucuresti
2. – 1969. – 369с.
93101
   Publication of the scientific papers of the International scientific conference "Cross-border heritage as a basis of Polish-Belarusian-Ukrainian cooperation" : publication of the scientific papers of the International scientific conference / Center of European Projects, European Neighbourhood Instrument Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine 2014-2020 ; ed.: Leszek Buller, Ihor Cependa. – Warsaw : Center of European Projects, 2018. – 246 p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (PL-BY-UA : 2014-2020). – ISBN 978-83-64597-07-7
93102
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 1/2. – 2002
93103
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 60, fasc. 3/4. – 2002
93104
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 1/2. – 2002
93105
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 61, fasc. 3/4. – 2002
93106
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 1/2. – 2003
93107
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 62, fasc. 3/4. – 2003
93108
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 1/2. – 2003
93109
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 3. – 2003
93110
   Publicationes mathematicae. – Debrecen. – ISSN 0033-3883
Tomus 63, fasc. 4. – 2003
93111
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 131. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93112
   Publications. Geological sciences / University of California; University of California. – California
  vol. 142. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93113
   Publications. Modern philology / University of California.; University of California. – Berkeley
  vol. 128. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93114
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkley
  vol. 130. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93115
   Publications. Antropological records / University of California; University of California. – Berkley : University of California
  vol. 32. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93116
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley : University of California press
  vol. 133. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93117
   Publications. Linguistics / University of California; University of California. – Berkeley [ etc. ] : University of California press. – ISBN 0-520-09841-2
  134. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93118
   Publications and research interests, 1966. – 68с.
93119
   Publications of the faculty of electrical engineering / University of Belgrade. – Belgrade
1997 р. – 1997. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
93120
   Publications of the Faculty of electrical engineering. / University of Belgrade; University of Belgrade. – Belgrade. – ISSN 03540162
1998 р. – 1998. – (Engineering physics)


  1997. V. 94, N 4-26
93121
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 5. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93122
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 33, N 6. – 1997


  1997. V. 94, N 4-26
93123
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 2. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93124
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 3. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93125
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 4. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93126
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 5. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93127
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 34, N 6. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93128
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034 5318
Vol. 34, N 1. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93129
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 2. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93130
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 3. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93131
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 5. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93132
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 6. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93133
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 35, N 1. – 1999


  1997. V. 94, N 4-26
93134
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 6. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93135
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 1. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93136
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 2. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93137
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 3. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93138
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 4. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93139
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 36, N 5. – 2000


  1997. V. 94, N 4-26
93140
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 4. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93141
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 1. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93142
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 2. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93143
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 37, N 3. – 2001


  1997. V. 94, N 4-26
93144
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 1. – 2002
93145
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 2. – 2002
93146
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 3. – 2002
93147
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 38, N 4. – 2002
93148
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 1. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93149
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 4. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93150
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 2. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93151
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 39, N 3. – 2003


  1997. V. 94, N 4-26
93152
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 1. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93153
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 2. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93154
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 3. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93155
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 40, N 4. – 2004


  1997. V. 94, N 4-26
93156
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 1. – 2005
93157
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 2. – 2005
93158
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 3. – 2005
93159
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 41, N 4. – 2005
93160
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 1. – 2006
93161
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 2. – 2006
93162
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 3. – 2006
93163
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 42, N 4. – 2006
93164
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 1. – 2007
93165
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 2. – 2007
93166
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 3. – 2007
93167
   Publications of the Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 43, N 4. – 2007
93168
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 1. – 2008
93169
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 2. – 2008
93170
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. Research institute for mathematical sciences. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, N 3. – 2008
93171
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 44, No. 4. – 2008
93172
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 1. – 2009
93173
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 2. – 2009
93174
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 3. – 2009
93175
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 45, No. 4. – 2009
93176
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 1. – 2010. – (European mathematical society)
93177
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 2. – 2010. – (European mathematical society)
93178
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 3. – 2010. – (European mathematical society)
93179
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 46, No. 4. – 2010. – (European mathematical society)
93180
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 1. – 2011. – (European mathematical society)
93181
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 2. – 2011. – (European mathematical society)
93182
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 3. – 2011. – (European mathematical society)
93183
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 47, Nо. 4. – 2011. – (European mathematical society)
93184
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 1. – 2012. – (European mathematical society)
93185
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 4. – 2012. – (European mathematical society)
93186
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 2. – 2012. – (European mathematical society)
93187
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 48, Nо. 3. – 2012. – (European mathematical society)
93188
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 1. – 2013. – (European mathematical society)
93189
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 2. – 2013. – (European mathematical society)
93190
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 3. – 2013. – (European mathematical society)
93191
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 49, Nо. 4. – 2013. – (European mathematical society)
93192
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 1. – 2014. – (European mathematical society)
93193
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 2. – 2014. – (European mathematical society)
93194
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 3. – 2014. – (European mathematical society)
93195
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 50, Nо. 4. – 2014. – (European mathematical society)
93196
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 1. – 2015. – (European mathematical society)
93197
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 2. – 2015. – (European mathematical society)
93198
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 3. – 2015. – (European mathematical society)
93199
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 51, Nо. 4. – 2015. – (European mathematical society)
93200
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 1. – 2016. – (European mathematical society)
93201
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 2. – 2016. – (European mathematical society)
93202
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 3. – 2016. – (European mathematical society)
93203
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 52, Nо. 4. – 2016. – (European mathematical society)
93204
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 1. – 2017. – (European mathematical society)
93205
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 3. – 2017. – (European mathematical society)
93206
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 4. – 2017. – (European mathematical society)
93207
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 53, Nо. 2. – 2017. – (European mathematical society)
93208
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 1. – 2018. – (European mathematical society)
93209
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 2. – 2018. – (European mathematical society)
93210
   Publications of the Research institute for mathematical sciences / Kyoto university. – Kyoto. – ISSN 0034-5318
Vol. 54, Nо. 3. – 2018. – (European mathematical society)
93211
   Publications Statistiques = Utlandskt Satatistiskt O.D. Tryck, forvarvat av Sveriges Offentliga Bibliotek, 1933 : [and] ets. – Stockholm : Kungl. Boktryckeriet ; Norstedt & Soner, 1934. – P. 605 - 764
93212
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 1. – 2000
93213
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 2. – 2000
93214
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 3. – 2000
93215
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 4. – 2000
93216
   Publications University of Tartu / University of Tartu. – Tartu. – ISBN 9985-4-0168-9. – ISSN 1406-5525
№ 3 : Organizing Europe"s Place in World Affairs: The European Union"s Common Foreign and Security Policy. – 2001
93217
   Publications University of Tartu : Wirtschaftswissenschaftliche Fakultat / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 5 : Transformation als Grenzfall langfristigen Wandels:Aspekte einer klassisch-evolutionaren Theorie der Systemtransformation/Wrobel R.M. – 2001
93218
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 6 : Wage policy and performance management in Estonian higher educational institutions/ Turk K. – 2001
93219
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 7 : Helje Kaldaru Welfare changes in Eastern European and Central Asian transition economies. – 2001. – (Working Paper Series)
93220
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 8 : Andrus Oks Efficiency of the financial intermediaries and economic growth in CEEC. – 2001. – (Working Paper Series)
93221
   Publications University of Tartu : faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 9 : Urmas Varblane a.o.Estonian outward foreign direct investments. – 2001. – (Working Paper Series)
93222
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 10 : Janno Reiljan.,Liina Kulu.The developments and competitiveness of Estonian agriculture prior to joining the European Union/ Reiljan J., Kulu L. – 2002. – (Working Paper Series)
93223
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 12 : Vadi M., Allik J., Realo A. Collectivism and its consequences for organizational culture. – 2002. – (Working Paper Series)
93224
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 13 : Haldma T., Laats K. Influencing contingencies on management accounting practices in Estonian manufacturing companies. – 2002. – (Working Paper Series)
93225
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 14 : Reiljan E., Internationalization of Estonian enterprises: the market dimension. – 2003. – (Working Paper Series)
93226
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 15 : Hannula H., Tamm K., Restructuring and efficiency in the Estonian manufacturing industry: the role of foreign ownership. – 2003. – (Working Paper Series)
93227
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 16 : Labour market flexibility and migration in the Baltic States: macro evidences. – 2003. – (Working Paper Series)
93228
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 17 : Reiljan J., Key issues in developing the public administration system of Estonia before joining the European Union. – 2003. – (Working Paper Series)
93229
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu. – ISSN 1406-5967
№ 18 : Kaasa A., Factors influencing income inequality in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
93230
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 19 : Vadi M., Suuroja M., A model of customer-oriented communication and its implementation in the transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
93231
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 20 : Masso J., Heshmati A., The optimality and overuse of labour in estonian manufacturing enterprises. – 2003. – (Working Paper Series)
93232
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 21 : Lustsik O., E-banking in Estonia: reasons and benefits of the rapid growth. – 2003. – (Working Paper Series)
93233
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 22 : Vesilind A., Application of fundamental models to money and exchange rate markets. – 2003. – (Working Paper Series)
93234
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 23 : Suuroja M., Service quality - main conceptualizations and critique. – 2003. – (Working Paper Series)
93235
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 24 : Parts E., Interrelationships between human capital and social capital: implications for economic development in transition economies. – 2003. – (Working Paper Series)
93236
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 25 : Masso J., Eamets R., Philips K., Firm demographics and productivity dynamics in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
93237
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 26 : Paas T., Hinnosaar M., Masso J., Szirko O., Social protection systems in the Baltic states. – 2004. – (Working Paper Series)
93238
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 27 : Mannik K., Hannula H., Varblane U., Countru, industry and firm size effects on foreign subsidiary strategy. An example of five CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
93239
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 28 : Masso J., Eamets R., Philips K., Where have all the jobs gone? Gross job flows in Estonia. – 2004. – (Working Paper Series)
93240
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 29 : Jaakson K., Reino A., Vadi M., Organizsational values in the framework of critical incidents: what accounts for values-based solutions?. – 2004. – (Working Paper Series)
93241
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 30 : Lustsik O., Can e-banking services be profitable?. – 2004. – (Working Paper Series)
93242
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 31 : Hinnosaar M., The impact of benefit and tax reforms on estonian labor market in a general equilibrium framework. – 2004. – (Working Paper Series)
93243
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 32 : Vahter P., The effect of foreign direct investment on labour productivity: evidence from Estonia and Slovenia. – 2004. – (Working Paper Series)
93244
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 33 : Uiboupin J., Effects of foreign banks entry on bank performance in the CEE countries. – 2004. – (Working Paper Series)
93245
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 34 : Kulu L., Reiljan J., Old-age pension reform in Estonia on the basis of the world bank`s multi-pillar approach. – 2004. – (Working Paper Series)
93246
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 35 : Masso J., Staehr K., Inflation dynamics and nominal adjustment in the Baltic states. – 2005. – (Working Paper Series)
93247
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 36 : Ukrainski K., Varblane U., Sources of innovation in the Estonian forest and wood cluster. – 2005. – (Working Paper Series)
93248
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 37 : Varblane U., Vahter P., An analysis of the economic convergence process in the transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
93249
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 38 : Varblane U., Mannik K., Hannula H., Autonomy and performance of foreign subsidiaries in transition countries. – 2005. – (Working Paper Series)
93250
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 39 : Leping K.-O., Public-private sector wage differential in Estonia: evidence from quantile regression. – 2005. – (Working Paper Series)
93251
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 40 : Kaasa A., Factors of income inequality and their influence mechanisms: a theoretical overview. – 2005. – (Working Paper Series)
93252
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 41 : Turk K., Roolaht T., A comparison of the appraisal systems and appraisal-compensation interlinks used by Estonian public and private universities. – 2005. – (Working Paper Series)
93253
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 42 : Kaldaru H., Parts E., The effect of macrolevel social capital on sustainable economic development. – 2005. – (Working Paper Series)
93254
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 43 : Vadi M., Jaakson K., The importance of value honest: determining factors and some hints to ethics. – 2006. – (Working Paper Series)
93255
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 44 : Koomagi M., Sander P., Venture capital investments and financing in Estonia: a case study approach. – 2006. – (Working Paper Series)
93256
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 45 : Toming K., The price impact of adopting the common agricultural policy in Estonia: estimated versus actual effects. – 2006. – (Working Paper Series)
93257
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 46 : Kotri A., Analyzing customer value using conjoint analysis: the example of a packaging company. – 2006. – (Working Paper Series)
93258
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 47 : Toming K., Accession to the EU: did it boost the export competitiveness of the estonian food processing industry?. – 2006. – (Working Paper Series)
93259
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 48 : Kallaste T., Jaakson K., Eamets R., Two representatives but no representation - an analysis of two cases from Estonia. – 2007. – (Working Paper Series)
93260
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 49 : Kriz K.A., Merikull J., Paulus A., Staehr K., Why do individuals evade payroll and income taxation in Estonia?. – 2007. – (Working Paper Series)
93261
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 50 : Seppo M., The role of business networks in the internationalization of Estonian chemical industry enterprises. – 2007. – (Working Paper Series)
93262
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 51 : Kaasa A., Effects of different dimensions of social capital on innovation: evidence from Europe at the regional level. – 2007. – (Working Paper Series)
93263
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 52 : Masso J., Varblane U., Vahter P., The impact of outward FDI on home-country employment in a lowcost transition economy. – 2007. – (Working Paper Series)
93264
   Publications University of Tartu : Faculty of Economics and Business Administrations / University of Tartu. – Tartu : Tartu University Press. – ISSN 1406-5967
№ 53 : Leping K.O., Toomet O., Ethnic wage gap and political break-ups: Estonia during political and economic transition. – 2007. – (Working Paper Series)
93265
  Isar N. Publicisti francezi si cauza romana (1834-1859) / N. Isar. – Bucuresti, 1991. – 139с.
93266
  Gheorghe Carmen Publicity and Protection: A Comparative Analysis of Legal European Protection Granted to Credit and Events Consumers // Czech yearbook of international law : Editors Alexander J. Belohlavek; Filip Cerny; Nadezda Rozehnalova. – New York : Juris, 2013. – Vol. 4 : Regulatory measures and foreign trade / ed.: Alexander J. Belohlavek, Filip Cerny, Nadezda Rozehnalova. – P. 159-173. – ISBN 978-1-57823-334-2
93267
  Stephenson Howard Publicity for prestige and profit / Stephenson Howard, Pratzner Wesley Fiske. – New York a.o., 1953. – 304с.
93268
  Szulczewski Michal Publicystyka / Szulczewski Michal. – Warszawa, 1961. – 112с.
93269
   Publicystyka konspiracyjne PPR. 1942-1945. – Warszawa
1. – 1961. – 382с.
93270
  Virgilius, P.M. Publii Virgilii Maronis opera. – P.
1. – 1745. – 205с.
93271
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Seria: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  10. – 1999
93272
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  11. – 2000
93273
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  13. – 2002
93274
   Publikacije elektrotehnickog fakulteta. Serija: Matematika / Univerzitet u Beogradu. – Beograd
  17. – 2006
93275
   Publikacje elektrotehnickog fakulteta / Univerzitet u Beogradu. – Beograd. – ISSN 03538893
T. 9. – 1998


  1997. V. 94, N 4-26
93276
  Levina T. Publishing activities og higher education institutions as a business process / T. Levina, N. Moshenskaya // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – P. 181-185. – ISSN 1993-6788


  Розглянуто видавничу діяльність як одну із складових наукового процесу ВНЗ (на базі наукових видавництв Казахстану).
93277
   Publius Ovidius Naso. – Bucuresti, 1957. – 582с.
93278
  Virgilius Publius Virgilius Maro. – Parisiis, 1798. – XXVIII, 390с.
93279
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 15)
1 : 1912-1938. – 1977. – 827 S.
93280
  Becher Johannes Publizistik / Becher Johannes. – Berlin ; Weimar : Aufbau-Verl. – (J.R. Becher Gesammelte Werke ; 16)
2 : 1939-1945. – 1978. – 798 S.
93281
  Bredel Willi Publizistik zur Literatur und Geschichte. / Bredel Willi. – Berlin-Weimar, 1976. – 555с.
93282
  Mann Heinrich Publizistische Schriften / Mann Heinrich. – M., 1951. – 192 с.
93283
  Sandelewski Wiaroslaw Puccini / Sandelewski Wiaroslaw. – Krakow, 1962. – 292с.
93284
  Sandelewski W. Puccini / W. Sandelewski. – Krakow, 1973. – 244с.
93285
  Nieciecki Jaroslaw Puchar przechodni / Nieciecki Jaroslaw, Twarogowski Tadeusz. – Lodz : Wyd-wo Haliny Zawilskiej, 1948. – 208s.
93286
  Kipling Rudyard Puck of pook`s hill. / Kipling Rudyard. – Harmondsworth, 1987. – 231с.
93287
   Pucki igrokazi XIX. stoljeca. – Zagreb, 1973. – 578с.
93288
   Pueblos desaparecidos: Los polovtsi, los pechenegas, los jazaros, los escilas, los antos, los burtatos, los avaros, los xiongnu, los taironas, los chavin, los mochicas, los mayas. – Moscu, 1988. – 191с.
93289
   Puglia, Lucania Calabria : 539 incisioni in nero quattro tavole a colori fuori testo una carta geografica. – Milan : Touring club Italiano, 1937. – 193 p., [5] pl. : ill. – Anno XV. – (Touring club Italiano : Attraverso l"Italia. Illustrazione delle regioni Italliane ; v. 8)
93290
  Wellm A. Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / A. Wellm. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1975. – 325 S.
93291
  Wellm Alfred Pugowitza, oder Die silberne Schlusseluhr / Wellm Alfred. – [ Berlin-Weimar ] : Aufbau-Verl, 1976. – 325 s.
93292
  Dan George Pui de luna. / Dan George. – Bucuresti, 1960. – 144с.
93293
  Petiska Eduard Pujdeme si pro pohadku / Petiska Eduard. – Praha, 1975. – 98с.
93294
  Luka Wieslaw Pukanie do drzwi / Luka Wieslaw. – Warszawa, 1977. – 348с.
93295
  Derkovic Momcilo Pukotina. / Derkovic Momcilo. – Beograd, 1975. – 72с.
93296
  Kozminski Karol Pulkownik Berek. Opowiesc o Berku Joselewiczu / Kozminski Karol. – Warszawa, 1959. – 308с.
93297
  Butkiewicz Krystyna Pulkownik Edmund Callier 1833-1893. / Butkiewicz Krystyna. – Warszawa, 1974. – 143с.
93298
  Dyer Wayne Pulling your own strings / Dyer Wayne. – New York, 1979. – 265 p.
93299
  Topol Josef Pulnocni vitr / Topol Josef. – Praha, 1956. – 144с.
93300
  Landa Vladimir Pulnoe / Landa Vladimir. – Praha, 1982. – 214с.
93301
  Russell William Pulpit elocution: comprising / Russell William. – 2nd ed. – Andover, 1869. – 412с.
93302
  Fesenko S. Pulse power supply of electric arc discharges / S. Fesenko, V. Boretskij, A. Veklich // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 51-53. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  В роботі наведені результати розробки імпульсного джерела живлення із стабілізацією струму для виконання досліджень плазми дуги, що горить між плавкими електродами. Розглянуті проблеми створення такого джерела та запропоновані шляхи їх вирішення. З ...
93303
  Elliott R.T. Pulsed magnet command systems / R.T. Elliott. – Chilton, 1969. – 13с.
93304
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol. – Vienna
2. – 1965. – 918 p.
93305
   Pulsed neutron research : Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965/ In 2 vol. / Symposium on pulsed neutron research held by the International Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. – Vienna : International Athomic Energy Agency
V. 2. – 1965. – 918 p.
93306
   Pulsed neutron research. Proceedings of the symposium on pulsed neutron research held by the Internat. Athomic Energy Agency at Karlsruhe, 10-14 May 1965. In 2 vol.. – Vienna
1. – 1965. – 698с.
93307
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl. – 260с.
93308
  Schomburgk Hans Pulsschlag der Wildnis / Schomburgk Hans. – Berl., 1959. – 208с.
93309
  Maczubski Tadeusz Pultusk i okolice / Maczubski Tadeusz. – Warszawa, 1976. – 44с.
93310
  Cherkassky V. Pumps Fans Compressors / V. Cherkassky. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 388 p.
93311
  Serebryakov I.D. Punjabi literature. A brief outline / I.D. Serebryakov. – M., 1968. – 120с.
93312
  Сазонова Е.А. Punk capitalism как техника власти // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 175-176
93313
  Faulkner William Punkt zworotny / Faulkner William; Przeloz.Z.Kierszys. – Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, 1967. – 295s.
93314
   Puppentheater der Welt : Zeitgenossisches Puppenspiel in Wort und Bild. – Berlin : Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. – 237 S., 91 Pl. Ill. : Ill.
93315
  Varshavsky V.I. Puppets Without Strings / V.I. Varshavsky, D.A. Pospelov. – Moscow, 1988. – 294 p.
93316
   Pure strontium-87 isotope in rubidium biotite from the Ukrainian shield / A.V. Andreev, A.A. Valter, N.P. Dikiy, A.N. Dovbnya, G.K. Eremenko, Yu.V. Lyashko, A.I. Pisansky, V.L. Storizhko // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. науч. центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2011. – № 3 (73). – P. 54-59. – (Серия "Ядерно-физические исследования" ; вып. 55). – ISSN 1562-6016
93317
  Wargin-Slominski Jozeff Purga / Wargin-Slominski Jozeff. – Warszawa : Iskry, 1962. – 163 s.
93318
   Purification and characterization of HSP90 domains / L.V. Kratko, M.V. Roiuk, I.V. Kroupskaya, L.L. Sidorik // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 15-15
93319
  Perrin D.D. a.o. Purification of laboratory chemicals / D.D. a.o. Perrin. – 2d ed. – Oxford a.o., 1980. – 568с.
93320
  Hubbard Ron L. Purification: An Illustrated Answer to Drugs / Ron L. Hubbard. – Copenhagen, 1985. – 95с.
93321
   Purity control by thermal analysis. Proceedings of the international symposium on purity control by thermal analysis, Amsterdam, 1957. – Amsterdam, London, New York..., 1957. – 182с.
93322
  Evangelista J. Purkyne: Zivot a dilo / J. Evangelista. – Praha : Avicenum, 1986. – 368s.
93323
  Pelikan Jarmil Purkynova spoluprace s Polaky / Pelikan Jarmil. – Brno, 1990. – 146с.
93324
  Dunich A.A. Purple coneflower viruses: species diversity and harmfulness / A.A. Dunich, L.T. Mishchenko // Biopolymers and cell : scientific journal / National acad. of sciences of Ukraine, Institute of molecular biology and genetics ; editor-in-chief Anna V. El"skaya [et al.]. – Київ, 2015. – Vol. 31, N 1. – Р. 15-28. – ISSN 0233-7657


  Viral diseases became an actual problem in medicinal plants cultivation. The number of viruses known to infect purple conefl ower increased signifi cantly in the last years in many countries. However, there is no any review about the viral diseases of ...
93325
  Lytvynenko Y. Purpose, types and main features of abstracts // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – P. 348-349


  Іноземна мова за професійним спрямуванням (право). Мета, види та основні особливості тез.
93326
  Slavicek M. Purpurna pepeljara naime to i to / M. Slavicek. – Zagreb, 1969. – 79с.
93327
   Puschkin-Museum der bildenden Kunste, Moscau : Malerei. – Leningrad, 1988. – 183с.
93328
  Thun Nyota Puschkinbilder (Bulgakow, Tynjanow, Platonow i i. / Thun Nyota. – Berlin, Weimar, 1984. – 250с.
93329
  Межов В.И. Puschkiniana : Библиогр. указ. ст. о жизни А.С. Пушкина, его соч. и вызван. ими произведений лит. и искусства / Сост. В.И. Межов. – Санкт-Петербург : Изд. Александров. лицей, 1886. – [4], VI, II, 406 с.
93330
  Каллаш В.В. Puschkiniana / В.В. Каллаш. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
1. Библиографические труды о Пушкине, их общий характер и научное значение ; 2. Стихотворение о Пушкине (1817-1849). – 1902. – 146 с.
93331
  Каллаш В.В. Puschkiniana : Материалы и исследования об А.С. Пушкине : в 2 вып. / В.В. Каллаш. – 1902-1903. – Киев : Тип. И.И. Чоколова
Вып. 2. – 1903. – [6], 420, II, VIII с. – Экз. без ориг. обл.
93332
  Ильинский Л. Puschkiniana за 1910 г.. – Санкт-Петербург : Тип. Императорской Академии наук, 1913. – 17 с. – отд. отт. из : "Пушкин и его современники", в. 16
93333
  Ильинский Л.К. Puschkiniana за 1911 и 1912 годы / Л.К. Ильинский. – Петроград : тип. Имп. Акад. наук, 1915. – 48 с. – Отд. оттиск: Пушкин и его современники. Вып. 19-20
93334
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1900-1910 / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Труды Пушкинского дома. – Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР, 1929. – 306, [2] с. – Памяти С.А. Вергерова и Б.Л. Модзалевского
93335
  Фомин А.Г. Puschkiniana, 1911-1917 = Пушкиниана / А.Г. Фомин; Акад. наук СССР, Ин-т лит. ; [отв. ред. Л.Б. Модзалевский]. – Москва ; Ленинград : Акад. наук СССР, 1937. – 539 с.
93336
  Weressajew W. Puschkins leben / W. Weressajew. – Kiew : Staatsverlag der nationalen minderheiten der USSR, 1937. – 68 S.
93337
   Puskin kreslir. – Praha, 1960. – 62с.
93338
  Stockl Ernst Puskin und die Musik : Mit einer annotierenden Bibliographie der Puskin - Vertonungen 1815-1965 / Stockl Ernst. – Leipzig, 1974. – 502с.
93339
  Zywulska K. Pusta woda / K. Zywulska. – Warszawa : Iskry, 1963. – 192 s.
93340
  Turczynski Andrzej Puste katedry / Turczynski Andrzej. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1982. – 135s.
93341
  Twain Mark Pustolovine Huckleberryja Finna / Twain Mark. – Zagreb, 1974. – 275с.
93342
  Mauriac F. Pustynia milosci / Francois Mauriac; tlum. S.Zgorska. – Warszawa : PAX, 1971. – 179 s.
93343
  Buzzati Dino Pustynia Tatarow. / Buzzati Dino. – Warszawa, 1977. – 183с.
93344
  Warren R.P. Puszcza : Opowiesc z czasow Wojny Domowej / Robert Penn Warren; tlum. B. Zielinski. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1964. – 239 s.
93345
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Warszawa, 1966. – 366с.
93346
  Putrament Jerzy Puszcza / Putrament Jerzy. – Wyd. 3. – Olsztyn, 1974. – 298с.
93347
  Puchalski W. Puszcza / W. Puchalski. – Warszawa : "Sport i Turystyka", 1975. – 312 s.
93348
  Karpinski J.J. Puszcza Bialowieska / J.J. Karpinski. – Wyd. 3. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1977. – 152s.
93349
  Toporowski Marian Puszkin w Polsce : Zarys bibliograficzno-literacki / Toporowski Marian, 1949. – 322 s.
93350
   Puszkin we wspomnieniach swoich wspolczesnych. – Warszawa, 1955. – 700 s.
93351
  Illyes Gyula Pusztak nepe / Illyes Gyula. – Budapest, 1968. – 246с.
93352
  Waugh Evelyn Put out more flags / Waugh Evelyn. – Harmondsworth : Penguin books, 1977. – 222 p. – ISBN 1-85715-156-9
93353
  Cinger A.V. Putava botanika / A.V. Cinger. – Martin : Osveta, 1955. – 179s.
93354
  Magureanu Virgil Puterea politica. (Natura si functia sa sociala) / Magureanu Virgil. – Bucuresti, 1979. – 237с.
93355
  Leko Aleksander Putevi razvoja hemije / Leko Aleksander. – Beograd, 1957. – 30с.
93356
  Dukic Z. Putevi u Italiji, Svajcarskoj i Francuskoj / Z. Dukic. – Beograd : Gradevinska Knjiga, 1953. – 51 s.
93357
  Timtschenko V. Putin und das neue Russland / Viktor Timtschenko. – Munchen : Diederichs, 2003. – 352 S. – Bibliogr.: S. 335-344. – ISBN 3-7205-2460-4


  У пр. № 1694322 напис : Рідному факультету журналістики КДУ від випускника 1977 року Віктора Тимченка 26.05.07
93358
  Judash Ben Putin"s Coup // Церква і життя : український церковно-громадський часопис в Австралії. – North Melbourne, 2014. – Листопад (№ 11). – P. 10-11


  Ben Judash explains how the Russian leader used the Ukraine crisis to consolidate his dictatorship.
93359
  Rukavishnikov V. Putin"s Politics and the Russin Political Culture // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2009. – Vol. 10, Nr 36/37, Summer/Fall : Political culture in Central Europe. – P. 9-39. – ISSN 1586-4197
93360
  Graur Al. Putina gramatica / Al. Graur. – Bucuresti, 1987. – 224с.
93361
  Смаглій К. Putinverstehers вражає провідні мізки світу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 листопада (№ 198/199). – С. 10-11


  Справжній масштаб гібридної війни Росії проти Заходу. Частина 1.
93362
  Monoranu Octav Putna / Monoranu Octav, Miclea Ion. – Bucharest, 1977. – 24с.
93363
  Okudzava Bulat Putovani diletantu / Okudzava Bulat. – Praha, 1983. – 652с.
93364
  Drda Jan Putovani Petra Sedmilhare / Drda Jan. – Praha, 1967. – 364с.
93365
  Svatopluk T. Putovani za hvezdou / T. Svatopluk. – Praha, 1955. – 264с.
93366
  Stejskal Antonin Putovanie po Sovietskom Zvaze. Zemepisne citanie pro mladez od 7. roch zakl. devatroc. skoly / Stejskal Antonin. – Bratislava, 1973. – 262с.
93367
  Christie Agatha Puzzles / Christie Agatha. – M., 1983. – 168с.
93368
   PVM: parallel virtual machine : A users` guide and tutorial for networked parallel computing / Geist Al, A. Beguelin, J. Dongarra, W. Jiang, R. Manchek. – Cambridge; London : The MIT press, 1997. – 278p. – (Scientific aand engineering computation). – ISBN 0-262-57108-0
93369
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – Harmondsworth, 1957. – 148с.
93370
  Shaw Bernard Pygmalion / Shaw Bernard. – M., 1959. – 152с.
93371
  Shaw Bernard Pygmalione / Shaw Bernard. – Москва, 1972. – 140с.
93372
  Sandor Serge Pygmees / Sandor Serge. – Paris : Crater, 1998. – 56p. – (Theatre en Coulisses). – ISBN 2-911574
93373
  Soroka Yu. Pylyp Orlyk Constitution (1710) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 82-83. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
93374
   Pyrenaen. – Munchen ; Luzem : Verlag C.J. Bucher GmbH, 1989. – 158 S. : ill. – ISBN 3 7658 0614 5
93375
  Leveque P. Pyrrhos : these pour le Doctorat es lettres... / Pierre Leveque ; Univ. de Paris, Fac. des lettres. – Paris : Ed. E. de Boccard, 1957. – 736 p., [VII] f. : ill. – Index: p. 713-729. – Бібліогр.: с. 699-708 та в підрядк. прим.
93376
  Delcourt Marie Pyrrhos et Pyrrha, Recherches sur les valeurs du feu dans les legendes helleniques. / Delcourt Marie. – Paris, 1965. – 130с.
93377
  Fiut Aleksander Pytanie o tozsamosc / Fiut Aleksander. – Krakow : Universitas, 1995. – 204s. – bibliog.ss.:203-204. – ISBN 83-7052-246-7
93378
  Schroeder L.V. Pythagoras und die Inder : eine Untersuchung uber herkunft und Abstammung der Pythagoreischen Lehreng / L.V. Schroeder. – Leipzig : Schulze, 1884. – 93 S.
93379
   Python, C++, Pascal, JavaScript? Легко! // Київський університет. – Київ, 2019. – Лютий (№ 2). – С. 4


  "Перша командна олімпіада з комп"ютерного експерименту CETO для школярів стала реальністю на факультеті радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем (ФРЕКС). Захід відбувався у два тури: під час заочного школярі обмірковували варіанти рішень для ...
93380
  Klos S. Pzeszow I okolice : Przewodnik / S. Klos. – Wydanie 2 poprawione i uzupelnione. – Warszawa : Sport i Turystyka, 1979. – 156s. : Wielobarwny plan miasta ze spisem ulic
93381
  Choniawko Andrzej PZPR w Wielkopolsce, 1948-1984 / Choniawko Andrzej. – Poznan, 1987. – 284с.
93382
  Пенишкевич Я.И. Pетинопатия преждевременно рожденных. Патогенез. Механизмы развития. Часть 1. Факторы риска / Я.И. Пенишкевич, Ю.Д. Годованец, И.В. Кошурба // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 75-81. – ISSN 2226-1230
93383
  Журавльов В.М. Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини / В.М. Журавльов, І.М. Циганівська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 47-51. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано Q-еквівалентні скінчені частково впорядковані множини. In this articlewe describe Q-equivalent finite posets.
93384
  Зак Ф.Л. q-конечные морфизмы и модификации алгебраических пространств : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.04 / Зак Ф.Л. ; МГУ. Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1974. – 9 с.
93385
  Сєрова М.А. Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю / М.А. Сєрова, А.В. Глєба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 136-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджена Q-умовна симетрія рівняння Шредінгера з деривативною нелінійністю. Симетрійні властивості використані для побудови точних розв"язків.
93386
  Paciorek Antoni Q - Ewangelia Galilejska / Paciorek Antoni. – Lublin : Tow-wo naukowe KUL, 2001. – 412s. – (Zrodla i monografie / Tow-wo naukowe KUL ; 221). – ISBN 83-7306-047-2
93387
   Qafqaz Albaniyasinin Etnomedeni Irsi = Ethnic and cultural heritage of Caucasian Albania: International scientific conference, Baku, 21-24 of May, 2001 : Beynelxalq elmi konfrans, Baki, 21-24 may, 2001. – [Baki], 2001. – 116с.
93388
  Ualsher Tukeev Qality and economic efficiency of machine translation methods / Ualsher Tukeev, Marek Milosz, Diana Rakhimova // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 441-447 : tabl., fig. – Bibliogr.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
93389
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 41 : Адынънен къарт ол! Крымско-татарские имена : происхождение и значение. – 2013
93390
   Qasevet : историко-этнографический журнал. – Симферополь, 1984-
№ 42. – 2014
93391
  Райманс Г. QBASIC / Г. Райманс. – Киев, 1992. – 176с.
93392
   QDR 2001: strategy-driven choices for America"s security. – Washington : National defense university press, 2001. – XY,[1],388p. – ISBN 1-57906-052-8
93393
  Bruy A. QGIS by example : leverage the power of QGIS in real-world applications to become a powerful user in cartography and GIS analysis / Alexander Bruy, Daria Svidzinska. – Birmingham ; Mumbai : Packt Publishing, 2015. – IX, 296, [10] p. : ill., maps, tab. – (Community Experience Distilled ) ( Open source : Community Experience Distilled). – ISBN 978-1-78217-467-7
93394
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 4. – 2010
93395
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 2, no. 1. – 2010
93396
   Qiushi / Central commitee of the Communist party of China. – Beijing : Qiushi Journal Press. – ISSN 1674-7569
Vol. 4, no. 2. – 2012
93397
  Fara D.C. QSPR modeling of complexation and distribution of organic compounds / Dan Cornel Fara. – Tartu : Tartu university press, 2004. – 125с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 39). – ISBN 9985-56-850-8
93398
   QSPR анализ люминесцентных свойств комплексов Eu(III) и Tb(III) с амидами 2-оксо,4-гидроксихинолин,3-карбоновой кислоты / И.И. Леоненко, А.В. Егорова, Л.Н. Огниченко, А.В. Ляховский, Д.И. Александрова, И.В. Украинец, В.Е. Кузьмин, В.П. Антонович // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Наукова рада з аналітичної хіиії НАН України. – Київ, 2011. – Т. 6, № 1/2. – С. 38-50. – ISSN 1991-0290


  При помощи 2D-QSРR моделей, построенных на симплексных и циркулярных дескрипторах, дифференцированных на основе информационных потенциалов атомов, для ряда производных амидов гидроксихинолин-3- карбоновой кислоты установлена связь люминесцентных ...
93399
   Qu est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1968. – 80с.
93400
  Belov G. Qu"est-ce que l"etat? / G. Belov. – Moscou, 1989. – 141с.
93401
   Qu"est-ce que l"Unesco?. – Paris, 1966. – 80с.
93402
  Volkov F.M. Qu"est-ce que la plus-value? / F.M. Volkov. – M : Progres, 1989. – 317 p.
93403
  Souvorova M. Qu"est-ce que la propriete? / M. Souvorova, B. Romanov. – Moscou, 1989. – 166с.
93404
  Marinko G. Qu"est-ce que la revolution scientifique et technique? / G. Marinko. – Moscou, 1990. – 326с.
93405
  Colins Qu"est-ce que la science sociale / Colins. – Paris : Garnier Freres ; Libraires
T. 2-e. – 1854. – 507 p.
93406
  Bouzouev A. Qu"est-ce que le capitalisme? / A. Bouzouev; Vinokourov A., Romanova N. – Moscou, 1988. – 242с.
93407
  Sabirov Kh. Qu"est-ce que le communisme? / Kh. Sabirov. – Moscou, 1988. – 294с.
93408
   Qu"est-ce que le communisme? (Questions et reponses). – Moscou, 1974. – 109с.
93409
  Berbechkina Z. a.o. Qu"est-ce que le materialisme historique? / Z. a.o. Berbechkina. – Moscou, 1988. – 295с.
93410
  Savtchenko P. Qu"est-ce que le travail? / P. Savtchenko. – Moscou, 1987. – 238с.
93411
  Outkin E. Qu"est-ce que les syndicats? / E. Outkin. – Moscou, 1989. – 149с.
93412
   Qu"est-ce que..? : Glossaire des termes socio-politiques. – Moscou, 1990. – 189с.
93413
  Kroutogolov M. Qu`est-ce que la democratie sovietique? / M. Kroutogolov. – M., 1978. – 327с.
93414
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la personnalite? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – Moscou, 1989. – 260с.
93415
  Kirilenko G. Qu`est-ce que la philosophie? / G. Kirilenko, L. Korchounova. – M., 1987. – 229с.
93416
  Krapivine V. Qu`est-ce que le materialisme dialectique? / V. Krapivine. – Moscou, 1987. – 331с.
93417
  Ermakova A. Qu`est-ce que les classes et la lutte de classes? / A. Ermakova, V. Ratnikov. – Moscou, 1989. – 248с.
93418
  Cusimano L. Qua e la per l"Italia : viaggio attraverso le regioni italiane / Linda Cusimano, Luciana Ziglio. – Firenze : Alma edizioni, 2008. – 192 p. : ill. + CD audio. – ISBN 978-88-6182-037-1
93419
  Сенкевич Г. Qua vadis / Г. Сенкевич. – Москва, 1991. – 558с.
93420
  Сенкевич Г. Qua vadis : роман / Генрік Сенкевич ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; пер. з польської В. Бойка ; [ передм. Р.П. Радишевського ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 512 с. – (Бібліотека світової літератури / редкол. : Т. Денисова, Р. Доценко та ін.). – ISBN 978-966-03-4296-5
93421
  Сенкевич Г. Qua vadis (Куда грядешь?..) : Роман из времен Нерона в 11 ч., с эпилогом / Генрих Сенкевич; Полн. пер. Ф.В. Домбровского; С предисл. и примеч. пер. – Санкт-Петербург : Склад изд-я в книжном магазине "Нового Времени", 1898. – 568 с., 1 л. портр. – С портретом автора на фронтисписе
93422
   Quaderno della poesia italiana. – Roma, 1957. – 61с.
93423
  Concetta Amato Quaderno di mondo italiano : Esercizi comunicativi / Concetta Amato. – Roma, 1993. – 70 с.
93424
  Saveljeva D. Quadratic and cubic spline collocation for volterra integral equations / D.Saveljeva. – Tartu : Tartu university press, 2006. – 118р. – (Dissertationes mathematicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1024-4212 ; 44). – ISBN 9949-11-326-1
93425
  Knus Quadratic and Hermitian Forms over Rings / Knus, Marx-Albert. – Berlin a.o. : Springer-Verlag, 1991. – 524 p. – ISBN 3-540-52117-8
93426
  Kudrya Yu. Quadratic multiparameter tully-fisher relations For galaxies from 2mfgc catalog // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – P. 20
93427
  Boot John Quadratic programming: Algorithms. Anomalies. Applications / Boot John. – Amsterdam : North-Holland Publishing Company, 1964. – 214p. – (Studies in mathematical and managerial economics ; Vol.2). – ISBN 0-444-41892-X
93428
  Scarpitti P. Quadrature du cercle / P. Scarpitti. – Buenos Aires : [S. n.], 1927. – 19 p.
93429
  Lossius Lucas Quaestiones Lucae Lossii in Evangelia dominicalia et praecipuorum festorum Iesu Christi... et sanctorum eius: ex praelectionibus et scriptis Phil. Melanthonis : iam reces accurato iudicio ita collectae, et institutae, ut iuventuti in scholis puerilibus et alijs utilier proponi et enarrari possint : una cum indice verborum et rerum memorabilium // In Genesin enarratio, tradita Rostochii, ut ad lectionem textus Bibliorum auditores invitarentur a Davide Chytraeo / Chytraeus David. – Vitebergae(Wittenberg) : Exc. Iohannes Crato, 1558. – [40], 581p.
93430
  Maykowska M. Quaestiones platonicae selectae = Wybrane zagadnienia platonskie / Maria Maykowska. – Varsoviae, 1949. – 24, [1] p. – (Societas scientiarum Varsoviensis ; Sectio I linguarum aique literarum)
93431
  Kuznetsov V. Qualification of Criminal Violation: Regulatory and Law enforcement Issues / V. Kuznetsov, O. Spiricheva // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – P. 256-258
93432
  Guyvan P.D. Qualification provocation as a way to combat corruption // The institutionalisation of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : collective monograph : PJ4/17 0117U007203 Corruption preventiuon act of Ukraine: sci. a. methodological justification of ensuiring the effectiveness a. efficiency of provisions implementation / TalTech Law School (Tallinn, Estonia), Fac. of Law ; Zaporizha Nat. Univ. (Zaporizha, Ukraine) [etc. ; ed. board: Vlad Vernygora et al.]. – Tallinn : Baltija Publishing, 2019. – Vol. 1 : / [L.A. Andreeva, S.O. Baranov, I.V. Boiko et al.]. – P. 177-196. – ISBN 978-9934-588-04-4
93433
   Qualitat als Managementaufgabe = Total quality management. – 2., uberarbeit. Aufl. – Landsberg/Lech, 1992. – 306с.
93434
  Zapalowska A. Qualitative analysis of pellets produced from Jerusalem artichoke (helianthus tuberosus L.) / A. Zapalowska, U. Bashutska // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – P. 124-128 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: p. 127-128. – ISSN 1991-606X
93435
  Alexeyev V.N. Qualitative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1967. – 564с.
93436
  Okac Arnost Qualitative analytische Chemie / Okac Arnost. – Lpz., 1960. – 644с.
93437
  Weigel Oliver Qualitative Ausstattungsmerkmale von Funktionalraumen in Ostsachsen // Beitrage zur regionalen Geographie / Institut fur Landerkunde. – Leipzig, 1999. – N 49. – 189 S. : Il.
93438
  Alexeyev V.N. Qualitative chemical semimicroanalysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1975. – 583с.
93439
  Yildirak K. Qualitative determinants and credit-default risk: evidence from Turkey / K. Yildirak, O. Suer // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 333-344 : tabl., fig. – Bibliogr.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
93440
  Migdal A.B. Qualitative methods in quantum theory = Мигдал А. Качественные методы в квантовой теории : Trans. from rus. / A.B. Migdal. – London a.o. : W.A. Benjamin, Inc., 1977. – 437с.
93441
  Онопко М.О. Qualitative methods of research of sovereign wealth funds // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 219-226. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена розробці якісного підходу до дослідження діяльності фондів суверенного багатства. Розглянуто альтернативні стратегії дослідження проблем управління фондами національного багатства з врахуванням особливостей середовища діяльності та ...
93442
  Dylda S.S. Qualitative types of cosmological evolution in hydrodynamic models with barotropic equation of state / S.S. Dylda, V.I. Zhdanov // Advances in Astronomy and Space Physics / Taras Shevchenko national university of Kyiv ; Main astronomical observatory of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. board : I.L. Andronov, Yu.Yu.Balega, L.F. Chernogor [et al.]. – Kyiv, 2017. – Vol. 7, iss. 1/2. – P. 17-22. – ISSN 2227-1481


  We study solutions of the Friedmann equations in case of the homogeneous isotropic Universe filled with a perfect fluid. The main points concern the monotony properties of the solutions, the possibility to extend the solutions on all times and ...
93443
  Plath Lothar Qualitatssicherung in der Bauausfuhrung / Plath Lothar. – Berlin, 1989. – 120с.
93444
  Beeby C.E. Qualitive aspects of educational planning / C.E. Beeby. – Paris, 1969. – 302с.
93445
  Knysh O. Quality assurance in Israely higher education system // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 93-98. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  Забезпечення якості в системі вищої освіти держави Ізраїль.
93446
  Yeremenko I. Quality assurance internationalization in the European higher education area: legislative foundations // Studies in comparative education : scientific journal in education / National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Institute of Pedagogy, Ministry of Education and Science of Ukraine, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University ; ed. board: Nadiya Brit [et al.]. – Uman, 2018. – № 1 (35), january - june. – С. 12-19. – ISSN 2306-5532


  Інтернаціоналізація забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти: законодавчі засади.
93447
   Quality assurance tools for the management of internationalization / Project 144882-Tempus-2008-DE-JRGR "Quality assurance tools for the management of internationalization" ; [co-beneficiaries: Yerevan State Univ., Belarusian State Univ., Taras Shevchenko Nat. Univ of Kyiv etc. ]. – Kyiv ; [Vohyliv-Podilskyi] : [Hoverla-CEL], 2011. – 198, [1] p. : ill., tab. – Бібліогр. в кінці ст. – (European Commission TEMPUS ; QATMI). – ISBN 978-611-01-0308-4


  This project has been funded with support from the EU. This publ. reflects the views only of the aut., and the EU cannot be held responsible for any use which may be made of information contained therein
93448
  Klishch H.I. Quality improvement through quality audit in Austrian higher education / H.I. Klishch, N.O. Fedchyshyn, N.I. Yelahina // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 153-157. – ISSN 1681-2751


  У статті проаналізовано підходи до аудиту в Австрії. Представлено різні підходи до впровадження аудиту в освітню систему Австрії і висвітлено проблему забезпечення якості як з погляду відповідних органів, так і з погляду закладів вищої освіти. У статті ...
93449
  Swanson Gustav Quality in our Environment a Public Problem / Swanson Gustav. – New England : The University of New England, 1968. – 10p.
93450
  Savkova V. Quality management model for higher educational institutional // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – Р. 98-108. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  This article reports the conceptual design of QMM-HEISP: a Quality Management Model for Higher Education Institutions (HEIs) Students" Performance. This model has been theoretically founded on recommendations from the ISO 9001 IWA 2:2007 international ...
93451
   Quality of higher education in Ukraine and Poland: comparative aspects / O. Yuzyk, I. Mazaikina, H. Bilanych, M. Yuzyk // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2019. – Т. 9, вип. 1. – P. 66-74. – ISSN 2308-4081


  Якість вищої освіти в Україні та Польщі: порівняльні аспекти.
93452
  Madzikova A. Quality of life of seniors in the context ofpopulation ageing in Slovakia / A. Madzikova, Ja. Mitrikova, A. Senkova // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – Р. 109-112. – ISSN 1728-6220


  Quality of life (QOL) is nowadays becoming part of numerous researches and the term is being developed in several scientific disciplines, such as economics, psychology, sociology, as well as geography, etc. Despite this fact, there is no well ...
93453
  Kornus Anatolii Quality of the environment and medical-geographical situation in the Sumy region / Kornus Anatolii, Kornus Olesya, Shyschuk Volodymyr // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – Р. 144-151. – Bibliogr.: Referen.: 7 name. – ISSN 2076-1333


  Revealed the features and achievements of Canadian agrilogistics and supply management, which is an important factor of the high efficiency of agriculture in Canada, which is known worldwide as one of the largest manufacturers and exporters of various ...
93454
  Crosby Philip Quality Without Tears: The Art of Hassle-Free Management / Crosby Philip. – New York, 1985. – 205с.
93455
  Peyrefitte Alain Quand la Chine s"eveillera / Peyrefitte Alain. – Paris
2. – 1973. – 415с.
93456
  Lanoux Armand Quand la mer se retire / Lanoux Armand. – Paris, 1978. – 382с.
93457
  Girard Quand la sante devient publique / Girard, Jean-Francois; Avec la collaboration de Eymeri Jean-Michel. – Paris : Hachette litteratures, 1998. – 258p. – ISBN 2-01-235457-2
93458
  Lumet Quand les vaches seront folles : Comedie dramatique / Lumet, Jean-Claude. – Paris : Art et comedie, 2003. – 16p. – (Collection Cote jardin). – ISBN 2-84422-347-8
93459
  Alexeyev V.N. Quantative analysis. / V.N. Alexeyev. – M., 1966. – 524с.
93460
  Macke Wilhelm Quanten (Ein Lehrbuch der theoretischen Physik) / Macke Wilhelm. – Leipzig : Geest & Portig, 1959. – 496 s.
93461
  Kahan T. Quanten theorie : Eine Einfuhrung in die Theorie der Materie und der Strahlung. Vom Autor erganzt und neubearb. / T. Kahan; In Deutscher Sprache hrsg. von A. Uhlmann. – Berlin : Akademie, 1963. – 10, 170 S. : 30 Abb.
93462
  Macke Wilh. Quanten und Relativitat. Ein Lehrbuch der theoretischen Physik / Wilh. Macke. – 2. durchgesehene Aufl. – Leipzig : Geest & Portig, 1965. – 238 S.
93463
  Dunken Helga Hildegard Quantenchemie der adsorption an Festkorperoberflachen / Dunken Helga Hildegard, Lygin Vladimir Ivanovic. – Leipzig, 1978. – 207с.
93464
   Quantenchemie: Ein Lehrgang. – Berlin
1. – 1973. – 517с.
93465
  Haken H. Quantenfeldtheorie des Festkorpers / H. Haken. – Stuttgart : B.G.Teubner, 1973. – 311 S.
93466
  Petr Snapka Quantification of company"s management control impact and its modelling / Petr Snapka, Andrea Copikova, Stanislav Konkolski // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 539-547 : fig. – Bibliogr.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
93467
   Quantifying and estimating additive measures of interaction from case-control data / O. Hossjer, L. Alfredsson, A.K. Hedstrom, M. Lekman, I. Kockum, T. Olsson // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 2. – Р. 109-125. – ISSN 2351-6046


  In this paper we develop a general framework for quantifying how binary risk factors jointly influence a binary outcome. Our key result is an additive expansion of odds ratios as a sum of marginal effects and interaction terms of varying order. These ...
93468
  Davydov Y. Quantifying non-monotonicity of functions and the lack of positivity in signed measures / Y. Davydov, R. Zitikis // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 219-231. – ISSN 2351-6046


  In various research areas related to decision making, problems and their solutions frequently rely on certain functions being monotonic. In the case of non-monotonic functions, one would then wish to quantify their lack of monotonicity. In this paper ...
93469
  Thiel R. Quantitat oder Begriff? : Der heuristische Gebrauch mathematischer Begriffe in Analyse und Prognose gesellschaftlicher Prozesse / R. Thiel. – Berlin, 1967. – 611с.
93470
  Render B. Quantitative analysis for management / Barry Render, Ralph M. Stair, Michael E. Hanna. – 11th ed. – Boston [etc.] : Pearson, 2012. – 667 p. : ill., tab., portr. – Index: p. 661-667. – (Global edition). – ISBN 978-0-273-75286-8
93471
   Quantitative Analysis of Catecholamines and Related Compounds. – New-York; Chichester : Halsted Press, 1986. – 384p.
93472
  Kartashov N.V. Quantitative and qualitative limits for exponential asymptotics of hitting times for birth-and-death chains in a scheme of series // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 40-50. – ISSN 0868-6904
93473
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse zum Gebrauch in Chemischen und Pharmazemtischen laboratorien. / Autenrieth-Keller; Oskar Keller. – Dresden und Lpz.
9. – 1954. – 292с.
93474
  Autenrieth-Keller Quantitative chemische Analyse. / Autenrieth-Keller; H. Hanka. – Dresden-und Lpz.
10. – 1959. – 306с.
93475
  Carpenter J.R. Quantitative community studies of land animals / J.R. Carpenter. – Cambridge : University Press, 1936. – P. 231-245. – J. of animal ecology, V.5, 1936
93476
  Leamer E.E. Quantitative international economics / Edward E. Leamer a. Robert M. Stern. – New Brunswick ; London : Aldine Transaction, a div. of Transaction publ., 2009. – XII, 209 p. : ill., tab. – Index: p. 201-209. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-0-202-30871-5
93477
  Bulkot O. Quantitative methods of estimation of the degree of company"s transnationality // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 73. – (Економіка ; вип. 3 (204)). – ISSN 1728-3817


  The article is devoted to the problem of estimating of the level of trasnationality of the companies. The existing approaches to the measurement of trasnationality are generalized. Amethodology is developed for measuring the depth of company"s ...
93478
  Riemer Joachim Quantitative organische Mikroanalyse / Riemer Joachim. – Berl., 1966. – 130с.
93479
  Lobanov Victor Quantitative structure-property relationships in large descriptor spaces / Lobanov Victor. – Tartu, 1995. – 35,99с.
93480
  Valentine Jerome Quantitative technigues for financial analysis / Valentine Jerome, Mennis Edmund. – Homewood; Georgetown : Irwin; Irwin-Dorsey, 1971. – XIII,284p. : ill. – (C. F. A. research foundation)
93481
  Lucey Terry Quantitative techniques / Lucey Terry. – 4th ed. – London : DP publications, 1992. – 6,531p. – На обкл.: "The complete course text". – ISBN 1-858050-44-8
93482
  Turginbayeva A.N. Quantitave assessment of regional economy competitiveness (republic of Kazakhstan case study) / A.N. Turginbayeva, S.T. Abilbaev // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 477-485 : tabl. – Bibliogr.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
93483
   Quantoren-Modalitaten-Paradoxien : Beitrage zur Logik. – Berlin : Deut. Verl. der Wissenschaften, 1972. – 524 p.
93484
   Quantum-chemical investigation of correlation between the polar factor е and the charge on [beta]-carbon atom of the vinyl group in substituted styrenes / Y. Filimonova, V. Ovdenko, A. Kolendo, O. Kronikovskiy // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – P. 76-80. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Quantum-chemical calculations of the effective charges on [beta] carbon atom of vinyl group in substituted styrenes were carried out with the help of such semi-empirical methods as AM1, PM3, PM6, PM7 and RM1. Correlations between calculated values of ...
93485
  Tamm Toomas Quantum-chemical simulation of solven effects / Tamm Toomas. – Tartu, 1993. – 108с.
93486
   Quantum-Chemical Study of Acceptor Properties of Fullerene and Its Bridge Derivatives / E.L. Pavlenko, V.A. Sendiuk, V.A. Brusentsov, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, N.V. Obernihina, Y.O. Prostota, O.D. Kachkovsky, V.S. Brovarets // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 2. – Р. 389-402. – ISSN 1816-5230
93487
  Simon Z. Quantum Biochemistry and Specific Interactions / Z. Simon. – Tunbridge Wells, Kent : Abacum Press, 1973. – 251p.
93488
  Tamm T. Quantum chemical modelling of polypyrrole / Tarmo Tamm. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 100с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 32). – ISBN 9985-56-758-7
93489
  Tammiku-Taul Quantum chemical study of the properties of grignard reagents / Jaana Tammiku-Taul. – Tartu : Tartu university press, 2003. – 119с. – (Dissertationes chimicae Universitatis Tartuensis, ISSN 1406-0299 ; N 34). – ISBN 9985-56-881-7
93490
   Quantum Electrodynamics = А.А. Соколов, И.М. Тернов, В.Ч. Жуковский, А.В. Борисов Квантовая электродинамика : tr. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov; A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V.Ch. Zhukovskii, A.V. Borisov. – Moscow : Mir Publishers, 1988. – 335 p. – ISBN 5-03-000790-3
93491
   Quantum field theory and high energy physics : Proceedings of the VI School of Young Scientists. – Moscow : Moscow University Press, 1991. – 178 p.
93492
   Quantum groups: Proceedings of Workshops held in the Euler International Mathematical Ins-te, Leningrad, Fall 1990. – Berlin a.o., 1992. – 398с.
93493
  Karpenko K. Quantum mechanical analysis of cytidine and 6-azacytidine biological activity molecular mechanisms / K. Karpenko, O. Sudakov, M. Platonov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Р. 19-22. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Нуклеозиди цитидин та 6-азацитидин - це дві природні органічні сполуки, які мають широкий спектр біологічної активності і певним чином взаємодіють із ДНК - полімеразою. У даній роботі було виконано неемпіричне квантово - механічне моделювання ...
93494
  Sokolov A.A. Quantum mechanics = Соколов А.А., Тернов И.М., Жуковский В.Ч. Квантовая механика : Trans. from rus. / A.A. Sokolov, I.M. Ternov, V. Zhukovskii. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 496с.
93495
  Rubinowicz A. Quantum Mechanics / A. Rubinowicz. – Warszawa : Elsevier Publishung Company, 1968. – 584 p.
93496
  Demutsky V.P. Quantum mechanics, common sense and philosophical problems = Квантовая механика, здравый смысл и философские проблемы / Viktor P. Demutsky, Revol"d V. Polovin, Oleg M. Pignasty ; 0The 200th anniversary of Kharkov National university. – Kharkov : Kharkov National University, 2003. – 192 p. : ill. – Текст англ. – Bibliogr.: p. 177-191. – ISBN 966-623-176-X
93497
  Davydov A.S. Quantum mechanics. = Давыдов А.С. Квантовая механика : trans. from rus. / A.S. Davydov. – 2nd ed. – Oxford : Pergamon Press, 1976. – 637с.
93498
  Maydanyuk S.P. Quantum method of determination of penetrability in FRW model with radiation // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – P. 47-52. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  У роботі розглядається закрита квантова модель Фрідмапна-Робертсопа-Уолкера з почитанною космологічною константою, радіацією та газом Чаплигіна. Для аналізи ймовірності народження всесвіту на інфляційній стадії як функції енергії радіації уведено нове ...
93499
  Ovechko V.S. Quantum model of diffraction / V.S. Ovechko, O.V. Mikhnenko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Р. 29-31. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано квантову модель дифракції для зон френзеля і Фраунгофера. Показано можливість застосування теорії розсіювання. Запропоновано нове пояснення (інтерпретація) експерименту Юнга.
93500
  Haar D. ter Quantum Statistical mechanics. / D. ter Haar. – Oxford
2. – 1965. – 65с.
93501
  Kremp D. Quantum statistics of nonideal plasmas / D.Kremp, M.Schlanges, W.-D.Kraeft in collaboration with T.Bornath. – Berlin, Heidelberg : Springer, 2005. – 11,525 p. : 141 fig. – (Atomic, optical, and plasma physics). – ISBN 3-540-65284-1
93502
   Quantum Theory of Solids. – M. : Mir, 1982. – 320 p.
93503
  Tovstonogov Gueorgui Quarante ans de mise en scene / Tovstonogov Gueorgui. – M., 1976. – 397с.
93504
   Quarante carats / Barillet, , Pierre, et Gredy, , Jean-Pierre. – Paris, 1967. – 119с.
93505
  Груман Г. QuarkXPress 5 : Библия пользователя / Гален Груман, Барбара Ассади, Келли Антон; Пер. с англ. А.С. Барбаш, Н.А. Дзема и др. – Москва; Санкт-Петербург : Диалектика; Вильямс, 2003. – 864 с. : іл. + CD ROM. – ISBN 5-9459-0402-1
93506
   QuarkXPress 6 : Базовый курс. Учебное пособие. – 3-е изд. – Киев. Москва : Век. КОРОНА.НТИ, 2004. – 464с. – ISBN 966-7140-40-7
93507
  Gruman G. QuarkXpress 6 Bible / Galen Gruman, Barbara Assadi. – Indianapolis : Wiley, 2003. – 46,962 p. : ill. – ISBN 0-7645-4115-3
93508
  Koper K. Quarries as geotouristic objects - presented on the basis of post-mining object from the Swietokrzyskie // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – P. 248-260 : fig., tabl. – Bibliogr.: Referen.: 29 nam.
93509
  Bloem Adriaan Quarterly national accounts manual : Concepts, data sources, and compilation / Bloem Adriaan, Dippelsman Robert, Maehle Nils. – Washington : International Monetary Fund, 2001. – XII,210p. – ISBN 1-58906-031-8
93510
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 1. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93511
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 4. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93512
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 3. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93513
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 56, N 2. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93514
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 4. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93515
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 3. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93516
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 2. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93517
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 57, N 1. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93518
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 4. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93519
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 3. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93520
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 2. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93521
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 58, N 1. – 2000


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93522
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 3. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93523
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 2. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93524
   Quarterly of applied mathematics. – Providence. – ISSN 0033-569X
Vol. 59, N 1. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
93525
  Sumaruk T. Quasi-biennial variations of the solar and geomagnetic activities / T. Sumaruk, P. Sumaruk // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 4. – С. 179-182 : Рис. – Бібліогр.: c. 181-182. – ISSN 0203-3100
93526
   Quasi-discrete spectral femtosecond supercontinuum investigation / N. Kachalova, V. Voitsekhovich, V. Khomenko, R. Pilgun // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – P. 23-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  An interference signal of two spectral supercontinua derived from a single source was experimentally investigated. Appearance of a quasi-discrete structure was detected on the whole spectrum length of supercontinuum from 550 to 900 nm. The distance ...
93527
  Petersson M. Quasi-stationary distributions for perturbed discrete time regenerative processes // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 89. – Р. 140-155. – ISSN 0868-6904


  Non-linearly perturbed discrete time regenerative processes with regenerative stopping times are considered. We define the quasi-stationary distributions for such processes and present conditions for their convergence. Under some additional ...
93528
  Dadyka D.I. Quasi-stationary mode of the beam-plasma discharge / D.I. Dadyka, I.O. Anisimov // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Нац. науч. центр "Харьков. физ.-техн. ин-т" ; редкол.: И.М. Неклюдов, И.Е. Гаркуша, В.Н. Воеводин [и др.]. – Харьков, 2018. – № 6 (118). – Р. 164-167. – (Серия "Физика плазмы" ; вып. 24). – ISSN 1562-6016
93529
  Obadeanu V. Quasi - connexions lineaires / V. Obadeanu, F. Gret, V. Marinca; Univ. din Timisoara. – Timisoara, 1986. – 22p. – (Seminarul de geometrie si topologie ; 89)
93530
  Weyssenhoff T. Quasi una fantasia / Teresa Weyssenhoff; ilustrowal W. Terechowicz. – Warszawa : Nasza ksiegarnia
Tom 2. – 1971. – 247 s. : il.
93531
  Lehto O. Quasiconformal mappings in the plane / O. Lehto, K. I. Virtanen ; transl. from the German by K.W. Lucas. – 2nd ed. – Berlin ; Heidelberg ; New York : Springer, 1973. – VII, 258, [2] s. : 15 fig. – Bibliogr.: p. 249-252. – (Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften : in Einzeldarstellungen mit besonderer Berucksichtigung der Anwendungsgebiete / Hrsg.: J.L. Doob [u. a.] ; Bd. 126). – ISBN 3-540-06093-6
93532
   Quasigroups and related systems. – Kishinau
Vol.2, N 1. – 1995
93533
  Varol E. Quaternary basaltic volcanism reflecting heterogeneous mixture of two mafic melts: Golova basaltic rocks, Southern Anatolia, Turkey / E. Varol, M. Alpaslan // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 69-79 : fig., table. – Bibliogr.: Referen.: p. 77-79. – ISSN 0016-7525
93534
  Kastler A. Quatre-vingt-douzieme Congres National des Societe savantes. / A. Kastler. – Paris, 1967. – 24с.
93535
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Москва, 1955. – 124 с.
93536
  Hugo V. Quatre-vingt-treize / V. Hugo. – Изд. 2-е. – Л., 1958. – 126с.
93537
   Quatre declarations sur la question raciale. – Paris, 1969. – 58с.
93538
   Quatre milles mots les plus usites en Russe. Dictionnaire elementaire pour les ecoles ecoles etrangeres. – M., 1975. – 271с.
93539
  Hugo Victor Quatrevingt-treize = Девяносто третий год / Hugo Victor. – Москва : Высшая школа, 1978. – 624с.
93540
   Quatrieme Conference Cartographique Regionale Des Nations Unies Pour L"Asie Et L"Extreme-Orient. – New York : Nations Unies
1 : Rapport de la Conference. – 1966. – 29p.
93541
  Шмидт М. Quatro Pro for Windows ... для пользователя / М. Шмидт. – Київ, Москва : BHV, Бином, 1994. – 368c. – ISBN 3-89360-025-6; 5-7503-0011-0
93542
  Longoria Grillo Jose Antonio Que color tiene el infierno? / Longoria Grillo Jose Antonio. – Habana, 1975. – 131с.
93543
  Grillo Longoria Que color tiene el infiorno? / Grillo Longoria, Jose Antonio. – La Habana, 1975. – 131с.
93544
  Strugatski A. Que dificil es ser dios! / A. Strugatski, B. Strugatski. – 2. ed. – M., 1976. – 274с.
93545
   Que e...?: Pequeno dicionario de termos sociais e politicos. – Moscovo, 1989. – 187с.
93546
  Haskell Arnold Que es el ballet? / Haskell Arnold. – 189с.
93547
  Buzuev A. Que es el capitalismo? / A. Buzuev. – M., 1987. – 286с.
93548
  Belov G. Que es el estado? / G. Belov. – Moscu, 1987. – 152с.
93549
  Buzuev V. Que es el marxismo-leninismo? / V. Buzuev, V. Gorodnov. – Moscu, 1987. – 288с.
93550
  Krapivin V. Que es el materialismo dialectico? / V. Krapivin. – M., 1985. – 320с.
93551
  Bugaev E. Que es el partido? / E. Bugaev. – Moscu, 1987. – 271с.
93552
  Kashin V. Que es el periodo de transicion? / V. Kashin, N. Cherkasov. – Moscu, 1988. – 182с.
93553
  Lenin V.I. Que es el poder sovietico? / V.I. Lenin. – M., 1969. – 68с.
93554
  Klementiev D. Que es el socialismo? / D. Klementiev, T. Vasilieva. – Moscu, 1987. – 199с.
93555
  Pirogov G. Que es ell sistema mundial del socialisme? / G. Pirogov. – Moscu, 1988. – 156с.
93556
  Rosental M. Que es la teoria marxista del conocimiento / M. Rosental. – Santiago de Cuba, 1962. – 114с.
93557
   Que es la Unesco? Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, La Ciencia y la Cultura. – Paris, 1963. – 70с.
93558
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – M., 1967. – 526с.
93559
  Tchernychevski Nikolai Que faire? / Tchernychevski Nikolai. – Moscou, 1987. – 575с.
93560
  Stelmaj Mijailo Que no se vierta la sangre / Stelmaj Mijailo. – M., 1975. – 304с.
93561
   Que savez-vous de l"Ukraine?. – K., 1968. – 68с.
93562
  Poniatowski Michel Que survive la France / Poniatowski Michel. – Monaco, 1991. – 287с.
93563
  Casariego Martнn Que te voy a contar / Casariego Martнn. – Madrid : Anagrama, 1993. – ISBN 8433917854
93564
  Plokhy S. Que Vadis Ukrainian History? // The future of the past : new perspectives on Ukrainian history / ed. by Serhii Plokhy ; Ukrainian Researh Inst. Harvard Univ. – Cambridge : Harvard University, 2016. – P. 1-24. – (Harvard Papers in Ukrainian Studies). – ISBN 978-1-932650-16-7
93565
  Rioux Marcel Quebec in question / Rioux Marcel. – Toronto, 1971. – 191с.
93566
  Buller H. Quebec in revolt : The Guibord affair / H. Buller. – Toronto : Swan, 1966. – 352 p.
93567
  Puertolas S. Queda la noche / S. Puertolas. – Barcelona : Planeta, 1993
93568
  Casavella Francisco Quedate / Casavella Francisco. – Barcelona : Ediciones B, S.A., 1993. – ISBN 84-406-3997-X
93569
  Masson Georgina Queen Christina / Masson Georgina. – London, 1974. – 405с.
93570
  Keane Molly Queen Lear / Keane Molly. – Harmondsworth : Penguin books, 1990. – 232 p.
93571
   Queen"s University at Kingston Ontario. The Faculty of Applied Science. 1968-1969. Seventy-Sixth Session. Calendar. – 864с.
93572
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of arts and science.. – Kingston, Ontario, 1967. – 298с.
93573
   Queen"s University. Calendar of the Faculty of Arts and Science. 1968-1969. 128 Session. – Kingston, Ontario, 1969. – 308с.
93574
   Queen"s University. Kingston-Ontario-Canada. Calendar of the School of grafduate studies. 1966-1967. – 184с.
93575
  Новгородцев Сева Queen: эпитафия для короля // Британский стиль : Информационно-познавательное издание о современной жизни Великобритании, о ее истории, культуре и искусстве. – Москва, 2005. – № 6. – С. 56-61. – ISSN 1742-2388
93576
  Joffo F. Quelle famille! : Comedie - vaudeville / F. Joffo. – Paris : Art et comedie, 2001. – 114р. – (Cote scene). – ISBN 2-84422-242-0
93577
  Grevisse Maurice Quelle preposition? / Grevisse Maurice. – 3-me edit. – Paris-Gembloux, 1983. – 107с.
93578
   Quelle Union pour quelle Europe? L"apres-traite d"Amsterdam / D. Bigo, B. Commelin, N. Gnesotto, G. Grunberg, Serre de [et al.] La; [D. Bigo et al.] ; sous la direction de Francoise de La Serre et Christian Lequesne. – Bruxelles : Editions Complexe, 1998. – 163, [2] p. – Авт. зазнач. на с. 7. - На корінці зазнач.: 26. – Bibliogr.: p. 164. – (Espace international ; vol. 50). – ISBN 2-87027-709-1
93579
  Bubnoff N. Quellen und Studien : Abteilung : Sprachwissenschaft, Literatur und Geschichte / Nicolai Bubnoff. – Berlin ; Breslau : Hermann Sack
H.2 : Kultur und Geschichte im russischen Denken der Gegenwart. – 1927
93580
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschich Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 3 : (1601-1700). – 1961. – 586 S. – Bibliogr.: S. 554-586
93581
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn; Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin, Institut fur phys. Hydrographie. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 1 : (Zeitwende 1500). – 1958. – VIII, 532 S. – Bibliogr.: S. 487-532
93582
  Weikinn C. Quellentexte zur Witterungsgeschichte Europas von der Zeitwende bis zum Jahre 1850 : Hydrographie / C. Weikinn. – Berlin : Akademie-Verl. – (Quellensammlung zur Hydrographie und Meteorologie / Deutche Akademie der Wissenschaften zu Berlin. Institut fur physikalische Hydrographie ; Bd. 1)
T. 2 : (1501-1600). – 1960. – 486 S. – Bibliogr.: S. 449-486
93583
  Pinget R. Quelqu"un / R. Pinget. – Paris, 1965. – 257с.
93584
  Pfeiffer G. Quelques additions au probleme de M. Buhl // [Праці] / Г.В. Пфейффер. – Б.м. – (2) p.
93585
  Radine Serge Quelques aspects du roman policier psychologique / Radine Serge. – Geneve, 1960. – 294с.
93586
   Quelques faits et dates sur le probleme de la reunification du Vietnam. – Hanoi, 1956. – 78с.
93587
  Schaer E. Quelques notes sur la photographie du soleil / E. Schaer. – Geneva, 1906. – 7 p., ill.
93588
  Koupradze W. Quelques nouvelles applications de la theorie des resolventes aux problemes limites de la theorie du potentiel : Comptes rendus (doklady) de l""Academie des sciences de l""URSS, V.23, N.1, 1939 / W. Koupradze. – [S. l. : s. n.], 1939. – 7-14 p.
93589
  Solomarska O. Quelques particularites de la traduction des textes juridiques // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – Р. 221-230
93590
   Quelques temoignages de presse sur le regime Ngo-Dinh-Diem au sud Viet-Nam. – Hanoi, 1955. – 24с.
93591
  Kenihan Kerry Quentin / Kenihan Kerry. – Harmondsworth, 1985. – 207с.
93592
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1962. – 650с.
93593
  Scott Walter Quentin Durward / Scott Walter. – M., 1977. – 136с.
93594
  Ford Richard Quest for the Faradawn / Ford Richard. – London, 1982. – 310с.
93595
  Зорин Виталий Quest: ни сна ни покоя. : Киев. Приключения // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 32-35 : Іл.
93596
   Questar. The fully mounted astronomical telescope that is also a complete portable observatory.... – New Hope, 1972. – 32с.
93597
  Gusarov K.V. Question of certain provisions efficiency of the draft of the Economic Procedure Code оf Ukraine // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – P. 32-40. – ISSN 2224-9281
93598
   Questioning EU enlargement : Europe in search of identity. – London ; New York : Routledge, 2007. – VI, [3], 241 p. – Index: p. 235-241. – Бібліогр.: с. 216-234 та в кінці ст. – (Routledge studies on democratising Europe). – ISBN 978-0-415-45978-5
93599
  Meyer Michel Questionnement et historicite / Meyer Michel. – Paris : Presses Universitaires de France, 2000. – 9,581p. – ISBN 2-13-050887-1
93600
  Savelyev I.V. Questions and problems in general physics = Сборник вопросов и задач по общей физике : tr. from rus. / I.V. Savelyev. – Moscow : Mir Publishers, 1984. – 304 p.
93601
  Ceka H. Questions de numasmatique illyrienne. Avec un catalogue des monnaiec d"Apollonie et de Durrhachium / H. Ceka. – Tirana, 1972. – 201с.
93602
  Holman H., Irvine M.C.W. Questions on logic : a companion to Welton"s manual of logic / H. Holman, M.C.W. Irvine. – 2-d. – London : Clive, 1897. – 130 p. – (The University turotial series)
93603
  Marchenelles-Hespel Questions pour trois championnes : [Piece en un acte] / Marchenelles-Hespel. – Paris : Art et comedie, 1999. – 18p. – ISBN 2-84422-115-7
93604
  Matveev P.M. Questions to predicteng soil erosion // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 4. – P.: 64-69 : pic. – Bibliogr.: 15 nam. – ISSN 2306-1677
93605
  Crossman E.J. Quetico fishes / E.J. Crossman. – Toronto, 1976. – 86с.
93606
  Borodine V. Qui a benefice de l"industrialisation en URSS / V. Borodine. – M., 1980. – 113с.
93607
  Durand Pierre Qui a tue Fabien? / Durand Pierre. – Paris, 1985. – 310с.
93608
  Tcherniyenko G. Qui bien commence vite avance = Добрий початок - половина справи : manuel de francais / Galyna Tcherniyenko ; Min. de l"Education et de la Science d"Ukraine, Univ. nationale de Kyiv Taras Chevtchenko. – Київ : Київський університет, 2014. – 335, [1] p. – Текст фр., укр. – ISBN 978-966-439-764-0
93609
  Chouraqui Bernard Qui est goy? ou De Pharaon a Hitler / Chouraqui Bernard. – Paris : La Difference, 1993. – 421 p. – (Vers la seconde alliance / Coll. dirigee par B.Chouraqui). – ISBN 2-7291-0965-X
93610
  Delbo Charlotte Qui rapportera ces paroles? / Delbo Charlotte. – Paris, 1974. – 77с.
93611
  Bon Francois Qui se dechire / Bon Francois. – Paris : Theatre ouvert, 1999. – 86p. – (Tapuscrit 93). – ISBN 2-904742-60-3
93612
  Luze Hubert de Qui? : Comedie dramatique en 8 tableaux / Luze Hubert de; Phot. J.Cagnon. Adap. pour limpression par Folio Graphic. – Paris : Loris Talmart, 1997. – 242р. – ISBN 2-903911-54-1
93613
   Quick ans easy practical mathematics. – Toronto, 1978. – 237 p.
93614
  Morrisey Barbara Quick Reference to Therapeutic Nutrition / Morrisey Barbara. – New York : J.B.Lippincott Co., 1984. – 608с.
93615
  Зельднер Г.А. QuickBasic для носорога. / Г.А. Зельднер. – Москва, 1994. – 480с.
93616
  Groth Klaus Quickborn / Groth Klaus. – Rostock, 1962. – 296с.
93617
  Tchiladze O. Quiconque me trouvera = И всякий, кто встретится со мной.. : roman / Otar Tchiladze ; [trad. du russe par A. Karvovski]. – Moscou : Radouga, 1987. – 448 p. : ill. – Пер. по изд.: И всякий, кто встретится со мной... М.: Сов. писатель, 1981. – (Litteratures sovietiques = Романы советских писателей). – ISBN 5-05-001469-7
93618
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 1. – 1988. – 751с.
93619
  Sholokhov Mikhail Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail. – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
93620
  Sholokhov Mikhail (Scholokhov) Quiet Flows the Don / Sholokhov Mikhail (Scholokhov). – Moscow
Vol. 2. – 1988. – 861 с.
93621
   Quiet flows the Don [Електронний ресурс] = Тихий Дон : по роману Михаила Шолохова "Тихий Дон", продолж. 426 мин. – Москва : RUSCICO. – (Russian cinema council collection)
disk 1, disk 2, disk 3, disk 4 : film 1. film 2. film 3. bonus materials. – 2000. – 4 DVD. – DVD video.-Звук. версии : mono : русский, DOLBY DIGITAL 5.1.- рус., англ., франц.-Субтитр. версии : русск., англ..- Загл. с этикетки видеодиска.- Свед. об издании с контейнера. Посвящ.Столетию Сергея Герасимова


  Одно из выдающихся произведений российского кинематографа с большой художественной силой и достоверностью воссоздающее драматические события, связанные с установлением советской власти на Дону и разрушением векового уклада жизни русского казачества. ...
93622
  Sienko M.J. Quimica / M.J. Sienko, R.A. Plane. – La Habana. – 640с.
93623
  Schukin E.D. a.o. Quimica coloidal / E.D. a.o. Schukin. – Moscu, 1988. – 383с.
93624
   Quimica del petroleo y del gas. – Moscu, 1984. – 407с.
93625
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu : Editorial Paz, 1965. – 557c.
93626
  Nekrasov B. Quimica general / B. Nekrasov. – Moscu, 1981
93627
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
1. – 1984. – 369с.
93628
  Glinka N. Quimica geral. / N. Glinka. – M.
2. – 1984. – 391с.
93629
  Brewster Ray Quimica organica. / Brewster Ray, William E. McEwen. – La Habana, 1966. – 952с.
93630
  Erij V.N. y.o. Quimica y tecnologia del petroleo y del gas. / V.N. y.o. Erij. – Moscu, 1988. – 462с.
93631
  Horatius Quinti Horatii Flacca opera omnia poetica / Quintus Horatius Flaccus. – Impensis orphanotrophei. – Halae Magdeburgicae (Halle), 1756. – IV, 318 p. – На корінці: Quintus Horatius Flaccus
93632
   Quinto informe sobre estudios de precipitacion radioactiva, 1962. – 29 с.
93633
  Dietze Walter Quirinus Kuhlmann. / Dietze Walter. – Berl., 1963. – 628с.
93634
  Полуян Михайло Quo vadem? Куди бредемо? : до 350-ї річниці перемоги козацького війська гетьмана Івана Виговського 5 липня 1659 року // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 24-25. – ISSN 0868-9644


  Уперше у вітчизняних мас-медіа часопис "Українська культура" в № 6 за 1996 рік опублікував розвідку Сергія Кота "Пам"ятаючи про Полтаву, не забуваймо про Конотоп", у якій порушив питання про необхідність вшанування цієї вікопомної битви.
93635
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1972. – 669с.
93636
  Сенкевич Г. Quo vadis / Г. Сенкевич. – Минск, 1990. – 541с.
93637
  Sienkiewicz Henryk Quo vadis / Sienkiewicz Henryk. – Wroclaw : Wyd-wo Dolnoslaskie, 1997. – 837 s. – (Ser.:"Biblioteka Klasyki"). – ISBN 8370232728
93638
  Шипілов Л. QUO VADIS : аспекти теорії українського націоналізму / Леонтій Шипілов ; [упоряд.: В. Рог]. – Київ : УВС ім. Ю. Липи, 2017. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 202-204. – ISBN 978-966-1513-43-2
93639
   Quo vadis archaeologia? : Whither European archaeology in the 21st century?: Proceedings of the European science foundation exploratory workshop, Madralin near Warsaw, 12-13 October 2001. – Warsaw, 2001. – 208s. : il. – ISBN 83-85463-93-3
93640
  Eggerath Werner Quo vadis Germania / Eggerath Werner. – Jena-Berl., 1965. – 448с.
93641
  Karpowicz Tytus Quo vadis homo. / Karpowicz Tytus. – Warszawa, 1961. – 108с.
93642
  Блажівський Є. Quo vadis, Європейська прокуратуро? // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 52-59. – ISSN 1026-9932
93643
   Quo vadis, Україно? = Quo vadis, Ukraine? : матеріали третьої (зимової) сесії Міжнародної школи україністики, (Київ, січень, 1992 р.). – Одеса : Маяк, 1992. – 239, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека Міжнародної школи україністики ; чис. 1). – ISBN 5-7760-0484-5
93644
  Клековкін О.Ю. Quo vadis? // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 367-376. – ISBN 978-966-136-114-9


  Про театр Леся Курбаса.
93645
  Панченко І. QUO VADISTIS? Казус "українська приватизація" // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (603). – С. 46-58 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
93646
  Липовецький С. Quod licet Jovi, non licet bovi // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 45 (469), 11-17.11.2016 р. – С. 19-21. – ISSN 1996-1561


  Формула українсько-польських відносин "прощаємо та просимо вибачення" відійшла в минуле".
93647
  Buckley W.F. Quotatios from chairman Bill : The best of Wm. F. Buckley / W.F. Buckley; compiled by D. Franke. – New York : Pocket book, 1971. – V, 326 p.
93648
  Budach L. Quotientenfunktoren und Erweiterungstheorie / L. Budach. – Berlin : Deutscher Verl. der Wissenschaften, 1967. – 202 S. – (Mathematische Forschungsberichte ; 22)
93649
  Bradbury Ray R is for rocket / Bradbury Ray. – Toronto, 1988. – 184с.
93650
   R&D Output in Ukraine // National Academy of Sciences of Ukraine: statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential / B.A. Malitsky, O.O. Grachev, O.N. Kubalsky, V.A. Kornilov, V.P. et al. Rybachuk. – Kyiv : Phoenix, 2016. – P. 110-131. – ISBN 978-966-136-323-5
93651
  Feinberg Rabbi R. Feinberg`s Hanoi diary. / Feinberg Rabbi. – Don Mills, 1968. – 258с.
93652
  Danan Joseph R. S/Z. : Impromptu spectre / Danan Joseph. – Paris : Theatre ouvert, 2002. – 123p. – (Theatre ouvert /Tapuscrit ; 103). – ISBN 2-904 742-72-7
93653
   R.K.Narayan : Critical perspectives. – New Delhi : Sterling publishers, 1994. – 173p. – (Critical studies on literary writers). – ISBN 81-207-1623
93654
   R.S.S. d"Ukraine. Brefs renseignements. – K., 1966. – 32 p.
93655
  Чапек Карел R.U.R. / Чапек Карел. – Москва, 1966. – 567с.
93656
   Raad van State: 450 jaar. – Herdruk. – "s-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1983. – 446 blz. – Copyright 1981. – ISBN 90 12 04402 2
93657
  Герус А. RAB-тарифна сага на 30 млрд грн - за чий рахунок банкет? Найкращу європейську практику спотворили та використали в інших цілях / А. Герус, Л. Підлісецький // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24 лютого - 2 березня (№ 7). – С. 1, 8


  "11 січня набула чинності опублікована напередодні в "Урядовому кур"єрі" нова методика встановлення тарифів для дистрибуційних енергорозподільчих компаній, а простіше, для обленерго. Ця методика викликала нову хвилю бурхливого публічного обговорення і ...
93658
  Stewart R.A. Rabbinic theology : an introductory study / Roy A. Stewart ; with a foreword by Raphael Loewe. – Edinburgh ; London : Oliver and Boyd, 1961. – 201, [1] p. – Бібліогр. у підрядк. прим.
93659
  Updike John Rabbit angstrom / Updike John; With an introd.by the author. – London : Campbell Publishers, 1995. – 1519 p. – (Everyman"s Library ; 214 ; The Millennium Library). – ISBN 1-85715-214-X
93660
  Mikhalkov Sergei Rabbit Nose-in the Air / Mikhalkov Sergei. – M. – 64с.
93661
   Rabindranath Tagore. Souvenir du Centenaire. – Pondichery, 1962. – 208с.
93662
  Kozlowicz Wojciech Rablow. Maj 1944 / Kozlowicz Wojciech. – Warszawa, 1970. – 29с.
93663
  Genevoix Maurice Raboliot. / Genevoix Maurice. – Paris, 1984. – 256с.
93664
   Racconti del novecento : Forti e deboli. – Englewood Cliffs : Prentice-Hall, 1966. – 8,184p.
93665
  Moravia Alberto Racconti romani / Moravia Alberto. – M., 1969. – 264с.
93666
  Speer Robert Race and race relations: a Christian view of human contacts / Speer Robert. – New York a.o., 1924. – 434с.
93667
  Ridgeway A. Race, identity and politics : The nineteenth Frank Archibald memorial lecture delivered at the Armidale Town Hall, New South Wales on 16 September 2004 / A. Ridgeway; The University of New England. – Armidale : UNE, 2004. – 12p. – (The 2004 Frank Archibald Memorial Lecture). – ISBN 1-86389-923-5
93668
  Verity R. Races and seasonal polymorphism of the Grypocera and of the Rhopalocera of Peninsular Italy : Seasonal polymorphism / R. Verity , O. Querci. – 4 p. – Annotated list
93669
  Verity R. Races de l"Europe occidentale de l"Argynnis phryxa Bergstr. qu"on nomme, a tort, adippe L : Lep. Nymphalidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin Didot Et Cie, 1929. – P. 277-280. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
93670
  Verity R. Races du Midi de la France des Agriades Escheri Hb. et coridon Poda : Lep. Lycaenidae / R. Verity. – Paris : Typographie Firmin-Didot Et Cie, 1929. – P. 156-160. – Extrait du Bulletin de la Societe entomologique de France, 1929
93671
  Bajanov N. Rachmaninov. / N. Bajanov. – M., 1974. – 463с.
93672
  Przybylska Agnieszka Rachunek calkowy dla studiow ekonomicznych : Metody i zadania / Przybylska Agnieszka; Acad. ekonom. im.Karola Adamieckiego. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2000. – 62s. – (Zastosowanie algebry w ekonomii / Pod. red. W.Szkutnika ; Zt.4). – ISBN 837246-012-4
93673
  Banachiewicz Tadeusz Rachunek krakowianowy : Z zastosowaniami / Banachiewicz Tadeusz; Polska Akademia Nauk, Komitet Astronomiczny. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 404 s.
93674
  Leja F. Rachunek rozniczkowy i calkowy ze wstepem do nouuan rozniczkowych / F. Leja. – Wyd.3 uzupelnione. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1954. – 424 s.
93675
  Golab Stanislaw Rachunek tensorowy / Golab Stanislaw. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1956. – 312 s. – (Biblioteka matematyczna ; T. 11)
93676
  Tatarkiewicz K. Rachunek wariacyjny / K. Tatarkiewicz. – Warszawa : Wyd-wo Naukowe-techniczne
C.1 : Warunki konieczne Eulera i Legendre"a. – 1969. – 318 s.
93677
   Rachunkowosc : Zbior zadan / J. Koczar, B. Rudnicka, M. Podruczna, J. Szafraniec; Pod red. J.Szafraniec , B. Rudnickiej. – 2e wyd. – Wroclaw : Wyd-wo Akad. ekonom. im.O.Langego we Wroclawiu, 2000. – 104s. – (Scrypty Akademii ekonomicznej im.Oskara Langego we Wroclawiu). – ISBN 83-7011-458-{
93678
  Abramowicz Zbigniew Rachunkowosc budzetova i bankowa. / Abramowicz Zbigniew. – Warszawa, 1974. – 234с.
93679
  Kolaczyk Zdzislaw Rachunkowosc finansowa / Kolaczyk Zdzislaw. – 3-e wyd., uaktualnione. – Poznan : Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, 1999. – 526s. – ISBN 83-87152-65-X
93680
  Terebucha E. Rachunkowosc kolei / E. Terebucha. – Warszawa, 1968. – 436с.
93681
  Terebucha Eufemiu sz Rachunkowosc nie jest trudna / Terebucha Eufemiu sz. – Warszawa, 1977. – 264с.
93682
  Kowalczyk Zygmun Rachunkowosc spoleczna / Kowalczyk Zygmun. – Warszawa, 1974. – 207с.
93683
   Racial violence in the Unites States. – Chicago, 1969. – 553с.
93684
   Racines. – Toronto, 1979. – 282с.
93685
  Mosterin J. Racionalidad y accion humana / J. Mosterin. – Madrid : Alianza Editorial, 1987
93686
  Kriska S. Racionalizacia zalesnovania / S. Kriska. – Bratislava : Orac, 1951. – 133s.
93687
  Furle F. Racionalni zborcena plocha stupne sesteno / F. Furle. – [S. l. : s. n.], 1939. – 22 s.
93688
  Leonidov F. Racism-and ideological weapon of imperialism. / F. Leonidov. – M., 1966. – 62с.
93689
  Bratny Roman Racja wilkow / Bratny Roman. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1983. – 138s. – (Polskie opowiadania wspolczesne / Red.J.Kajtoch). – ISBN 83-08-00966-2
93690
   Racjasthan. – New Delhi, 1980. – 128с.
93691
  Lukasiewicz D. Racjonalizacje cierpienia i zla w filozofii religii // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Studia religiologica / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2015. – 48, z. 3. – P. 189-200. – ISSN 0137-2432


  У статті викладені основні філософські пояснення існування зла та страждань у світі, які були запропоновані в поточних дебатах, що відбуваються у філософії релігії. Всі ці пояснення вважають основним фактом існування Бога, який є Творцем світу, в якому ...
93692
  Nepelski M. Racjonalizatorskie rozwiazania wspierajace dzialania antykryzysowe. Rejestr dzialan sztabowych // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 245-253. – ISSN 2227-796X


  Інформація про дійсне розташування власних сил і сил противника завжди була суттєвим елементом у процесі прийняття рішень. Сьогодні розвідка все більше пов"язана з дистанційною передачею даних. Створювані комп"ютерні аплікації разом із системами GPS ...
93693
   Rackham literary studies. – Michigan, 1972. – 134с.
93694
   Rackham literary studies. Publ. by graduate students in literature of the University of Michigan. – Michigan, 1971. – 93с.
93695
  Magajna Bogomir Racko in Lija / Magajna Bogomir. – Ljublian, 1965. – 145с.
93696
  Spear Victor Racquetball: strategies for winning / Spear Victor. – New York, 1988. – 173с.
93697
  Petrovic M. Racunangesabrojnim razmacima / M. Petrovic; red P. M. Vasica i M. Bertolina. – 2. – Beograd : Gradevinska knjiga, 1969. – 169 s.
93698
   RAD Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. – Zagreb, 1969. – 774с.
93699
   Rad Strahovske knihovny 1672. Loges Bibliothecae Strahoviensis. Bibliothecario et omnibus Strahoviensis ecolesiae professis ad observandum praescriptae. Museum Liter. Bohemic. Prag.. – Pragae, 1971. – 26с.
93700
  Klein Edmund Rada Ludowa we Wroclawiu Centralna Rada dla Prowincji Slaskiej. / Klein Edmund. – Warszawa-Wroclaw, 1976. – 409с.
93701
  Fiumel Henryk de Rada wzajemnej pomecy gospodarczej. / Fiumel Henryk de. – Warszawa, 1967. – 140с.
93702
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
2. – 1958. – 430с.
93703
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
3. – 1958. – 398с.
93704
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
4. – 1958. – 496с.
93705
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
5. – 1959. – 432с.
93706
  Stancu Zaharia Radacinile sint amare / Stancu Zaharia. – Bucuresti
1. – 1968. – 376с.
93707
  Bowen E.G. Radar / E.G. Bowen. – Berl., 1960. – 494с.
93708
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1956. – 464 s.
93709
  Fischer H.J. Radartechnik / H.J. Fischer. – 2. verb.und erw. Auflage. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1958. – 504 s.
93710
   Radce Zahradkaru. – Praha : Statni Zemedelske Nakladatelstvi
2. – 1955. – 339s.
93711
  Staubringer Zvonko Rade Koncar / Staubringer Zvonko. – Beograd, 1964. – 70с.
93712
  Bach Gotthard Rader mussen rollen. / Bach Gotthard. – Berlin, 1965. – 352с.
93713
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin-Weimar, 1976. – 405с.
93714
  Roth Joseph Radetzkymarsch / Roth Joseph. – Berlin, Weimar, 1979. – 338с.
93715
  Chop Eberhard Radfahren / Chop Eberhard. – Berl., 1957. – 30с.
93716
   Radhakrishnan. A study of the president of India. – New Delhi, 1966. – 128с.
93717
  Smith Burke Radial velocities and absolute magnitudes of Be stars : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.133 / Smith Burke. – Texas : The university of Texas, 1947. – p.489-491. – Окремий відбиток: Astrophysical journal,v.105, N.3, 1947
93718
  Popper Daniel Radial velocities of two stars of the W Ursae Majoris class : Contributions from the McDonald observatory; Fort Davis; Texas; N.155 / Popper Daniel. – Texas : The university of Texas, 1948. – p.490-496 : ill. – Окремий відбиток з: Astrophysical journal,v.108, N.3, 1948
93719
   Radiant ideas of the October revolution. – M., 1978. – 199с.
93720
  Gheorghe N. Radiatiile ionizante si viata / N. Gheorghe, C. Vladesu, M. Apetroae. – Bucuresti : Editura Academiei RSR, 1984. – 207с.
93721
   Radiatioisotopes in Animal Nutrition and Physiology : Proceedings of the Symposium on the use of radioisotopes in animal nutrition and physiology, jointly organized by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 874p.
93722
  Roberts R. Radiation-initiated polymerization and graft polymerization / R. Roberts. – Vienna, 1961. – 44с.
93723
   Radiation and Radioisotopes Applied to Insect of Agricultural Importance : Proccedings of the Symposium on the Use and Application of Radioisotopes and Radiation in the Control of Plant and Animal Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1963. – 511p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
93724
   Radiation and the Control of Immune Response = Report of the panel on radiation and the control of immune response organized by the International Atomic Energy Agency and held in Paris, 22-24 June, 1967. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1968. – 126p.
93725
   Radiation Damage in Bone : Report and summarized papers of a Conference on the Relations of Radiation Damage to Radiation Dose in Bone held at Oxford. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1960. – 56p.
93726
   Radiation damage in reactor materials Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency at the fondazione Cini,. – Vienna, 1963. – 762 с.
93727
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 1. – 1962. – 388 p.
93728
   Radiation damage in solids : Part of the Proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor Materials held by the Internat. Atomic Energy Agency / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 2. – 1962. – 292 p.
93729
   Radiation damage in solids : Part of the proceedings of the Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency at the Fondazione Cini, 1962 / Symposium on radiation damage in solids and reactor materials held by the International Atomic Energy Agency. – Vienna : International Atomic Energy Agency
P. 3. – 1963. – 192 p.
93730
  Hu N. Radiation damping in the general theory of relativity : Proceedings of the Royal Irish academy, V. 51, Sec. A, No 7 / N. Hu. – Dublin : Hodges, Figgis & Co, 1947. – S. 87-111
93731
  Kaindl K. Radiation in Agricultural Research and Practice / K. Kaindl, H. Linser. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1961. – 48p. – (Review Series = Developments in the peaceful applications of nuclear energy ; 10)
93732
   Radiation modification of polyethylene composites of multi-walled carbon nanotubes / Pinchuk-Rugal, O.S. Nychyporenko, O.P. Dmytrenko, M.P. Kulish, Yu.E. Grabovsky, M.A. Zabolotny, E.P. Mamunya, V.V. Levchenko, V.V. Strelchuk, V.V. Shlapatska, O.G. Rugal // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 69
93733
   Radiation resistance of GaAs-Based microwave Schottky-barrier devices (Some physico-technological aspects) / A.E. Belyaev, J. Breza, E.F. Venger, M. Vesely. – Київ : Інтерпрес, 1998. – 128с. – ISBN 9665010247
93734
  Bondar B. Radiation safety aspects during 11-Mev medical cyclotron operation and maintenance / B. Bondar, Ya. Kmetyuk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – P. 16-18. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 1/2 (21/22)). – ISSN 1728-3817


  The paper brings up the question of radiation safety aspects dealing with exploitation of cyclotron Eclipse RD (Siemens), that is used for positron-emission tomography with fluorodeoxyglucose (18F-FDG). The main sources of radiation exposure and the ...
93735
   Radiation simulated dynamics of the conformation state of the nadh molecules in the surface layers of water disillate / A. Kostina, M.A. Zabolotny, M.P. Kulysh, O.P. Dmytrenko, Y.M. Barabash // Twelfth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2011" : October 27-30, 2011, Kyiv, Ukraine : sci. works / "Optics & High Technology Material Science SPO 2011", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університе, 2011. – P. 291-292
93736
  Shaw K.B. Radiation studies around extracted proton beams at Nimrod. Science Research Council / K.B. Shaw, G.R. Stevenson. – Chilton. – 11с.
93737
  Wahlstrom Bjorn Radiation, health and society / Wahlstrom Bjorn; International atomic energy agency. – s.l. : IAEA, 1997. – 56p. : ill.
93738
   Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests : Proccedings of a Panel on Radiation, Radioisotopes and Rearing Methods in the Control of Insect Pests. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1968. – 148 p. – (Panel proceedings series)
93739
  Rutherford E. Radiations from radioactive substances / E. Rutherford, J. Chadwick, C.D. Ellis. – Cambridge : Cambridge University Press, 1930. – XI, 588 p.
93740
  Pustylnik I. Radiative transfer in atmospheres of close binaries = Перенос излучения в атмосферах тесных двойных звезд / I. Pustylnik. – Tartu : Издат. совет АН ЭстССР, 1971. – 72 с.
93741
  Tamm J.W. Radical collaboration : five essential skills to overcome defensiveness and build successful relationships / James W. Tamm a. Ronald J. Luyet. – New York : Collins, 2005. – XIX, 314, [1] p. : ill., tab. – Index: p. 299-314. – Бібліогр. у прим.: с. 285-297. – ISBN 978-0-06-074251-5
93742
  Beckwith Burnham Radical Essays On Social Policy, Religion, and Ethics / Beckwith Burnham. – Palo Alto, 1981. – 249с.
93743
  Green Margaret Radical of the revolution: Samuel Adams / Green Margaret. – New York, 1971. – 192с.
93744
  Callot Jacques Radierungen / Callot Jacques. – Dresden, 1960. – 26с.
93745
  Morgenroth O. Radio-allgemeinverstandlich / O. Morgenroth. – 3. uber. arbeitete und erw. Aufl. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1960. – 196 s.
93746
  Weller B.F. Radio-technology / B.F. Weller. – London : Chapman & Hall LTD, 1946. – VIII, 358 p. – With a foreword by Philip Kemp
93747
  Mayen Jozef Radio a literatura / Mayen Jozef. – Warszawa, 1965. – 324с.
93748
  Bediukh O. Radio absorbing properties of thin gold films in 8:-11,6 GHz band / O. Bediukh, M. Drobkov // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Р. 5-7. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 2 (20)). – ISSN 1728-3817


  The results of measurements of absorbing properties of gold films of 8–20nm thickness deposited on a polymer substrate in the frequency band 8:-11.6 GHz electromagnetic radiation are presented. Наведені результати вимірювання поглинаючих властивостей ...
93749
  Adams K.T. Radio acoustic ranging (R. A. R.) / K.T. Adams; Smithsonian report for 1944. – Washington : Smithsonian Institution
3782. – 1945. – p. 221-238
93750
   Radio broadcasting: how to speak convincingly. – New York; London, 1935. – 286с.
93751
  Gething D P.J. Radio direction finding and superresolution / D P.J. Gething. – 2d ed. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1991. – 365 p. – (IEE Electromagnetic Waves Series/ Ser.ed.P.J.B.Clarricoats, Y.Rahmat-Samii, J.R.Wait ; 33). – ISBN 0-86341-238-6
93752
  Hnatyk B. Radio emission from Vela Supernova remnant / B. Hnatyk, I. Sushch // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 31-33. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто радіо-випромінювання від залишку Наднової (ЗН) Вітрила в рамках нашої нової моделі [3], що пояснює особливості рентгенівського випромінювання ЗН суттєвим впливом на динаміку залишку випаровування хмар, які вносять домінуючий вклад в середню ...
93753
  Lange H. Radio engineering nomograms / H. Lange. – Leipzig : Fachbuchverlag, 1959. – 224 s. – (Funktechnische Nomogramme)
93754
  Terman F.E. Radio engineers" handbook / Terman F.E.; Frederick Emmons Terman. – Sixth Impression. – New York; London : McGraw-Hill Book Company, 1943. – XI, 1019 p.
93755
   Radio frequency discharge in argon with dust particles / Chutov, YU.I, W.J. Goedheer, O.Yu. Kravchenko, V.M. Zuz, M. Yan // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – P. 72-77. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)
93756
  Verkijk D. Radio Hilversum 1940-1945 : De omroep in de oorlog / Dick Verkijk. – Amsterdam : Uitgeverij de Arbeiderspers, 1974. – 825, [8] blz., 8v. fot. – ISBN 90 295 5141 0
93757
  Brodowski A. Radio i telewizja / A. Brodowski, J. Chablowski, J. Auerbach. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1971. – 450 s.
93758
  Trusz W. Radio i telewizja w domu / W. Trusz, J. Domrbowicki. – Warszawa, 1958. – 185с.
93759
  Fornatale Peter Radio in the television age / Fornatale Peter, Milis Joshua. – New York, 1984. – 212с.
93760
  Minkov Mikhail Radio journalism / Minkov Mikhail. – Prague, 1980. – 79с.
93761
  De Giuli Radio Lina / Alessandro De Giuli, Ciro Massimo Naddeo. – Firenze : ALMA Edizioni, 2009. – 63 p. : ill. + 1 CD-ROM. – (Italiano facile : collana di racconti : 1 livello : 500 parole). – ISBN 978-88-8923-758-8 (book + CD). - 978-88-8644-023-3 (book)
93762
  Ghirardi A.A. Radio physics course / A.A. Ghirardi. – New York : Murray, 1932. – XIV, 972 p.
93763
  Aspinall Richard Radio programme production. / Aspinall Richard. – Paris, 1971. – 151с.
93764
  Wisniewska D. Radio publiczne w Szwecji - dylematy i perspektywy / Dominika Wisniewska // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2014. – Nr 4 (59). – С. 141-152. – ISSN 1641-0920


  The main goal of this article is to present the ongoing debate over the future of the Swedish public service broadcaster Sveriges Radio AB. The Author discusses three dilemmas: the ownership and market concentration as well as the processes of ...
93765
  Buga N. Radio Receiver Theory / N. Buga, A. Falko, N. Chistyakov. – Moscow : Mir Publishers, 1990. – 374 p.
93766
  Barkan V. Radio receivers / V. Barkan, V. Zhdanov. – Moscow, 1970. – 503с.
93767
  Nagorniak M. Radio sketch as a means of national patriotic education in ukrainian families (illustrated with examples of student study works) // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – P. 102-112. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 11). – ISSN 2226-3047


  Радіозарисовка як один зі засобів національно-патриотичного виховання в українських родинах (за матеріалами студентських навчальних програм)
93768
  Withers D.J. Radio spectrum management / D.J. Withers. – London : Peter Peregrinus Ltd., 1992. – 523 p. – (IEE telecommunications series/ Ser.ed. J.E.Flood, C.J.Huges, J.D.Parsons ; 23). – ISBN 0-86341-177-0
93769
  Аіsbеrg Е. Radio...i telewizja? ales to bardzo proste! / Е. Аіsbеrg, Заместитель. – Warszawa : Wydawnictwa naukowo-techniczne, 1974. – 214 s.
93770
  Aisberg E. Radio? - Alez to bardzo proste / E. Aisberg. – Warszawa : Panstwowe wydawnictwa techniczane, 1959. – 148 s.
93771
   Radioactivation analysis : Proceedings of the Radioactivation analysis symposium held in Vienna, Austria, June 1959. – London : Butterworths, 1960. – 142 p.
93772
   Radioactive dating : Proceedings of the symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU) / Symposium on radioactive dating held by the International Atomic Energy Agency in co-operation with the Joint Commission on applied radioactivity (ICSU). – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1963. – 444 p.
93773
  Muller J.H. Radioactive Isotope Therapy, with Patticular Reference to the Use of Radiocolloids / J.H. Muller. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 67p. – (Review Series ; 27)
93774
   Radioactive substances in the biosphere. Procedures recommended by the Internat. Atomic Energy Agency s "Panel on the Methods for collection and lanalysis of samples... " held at Vienna, 7-12. IX 1. – Vienna, 1961. – 44 p.
93775
  Sanielevici Alex. Radioactivitatea (Fenomene si legi generale) / Alex. Sanielevici. – Bucuresti
Vol. 1. – 1956. – 254 с.
93776
  Peteu Gh. Radioactivitatea aplicata in industria petroliera / Gh. Peteu, P. Sandru. – Bucuresti, 1971. – 207с.
93777
  Cork J. Radioactivity and nuclear physics / J. Cork. – 4-th printing. – Toronto, e.o. : D.Van Nostrand Co., Inc., 1961. – 313 p.
93778
  Hart Hans Radioaktive Isotope in der Betriebs messtechnik. / Hart Hans. – 2. uberarb. und erg. Aufl. – Berl., 1962. – 560с.
93779
  Matolin Milan Radioaktivita hornin Zapadnich Karpat / Matolin Milan. – Praha, 1976. – 125с.
93780
  Szalay Sandor Radioaktivitas. Kezirat / Szalay Sandor, Gsikai Gyula. – Budapest, 1961. – 278с.
93781
   Radioaktivnost. – Ljubljana, 1956. – 180 с.
93782
  Budejicky Jaromir Radioastronomie. / Budejicky Jaromir. – Praha, 1958. – 76с.
93783
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
1 : Radiobiologie. – 1964. – 131s.
93784
   Radiobiologie a technika lecby ionizujicim zarenim. – Praha : Statni zdravotnicke nakladatelstvi
2 : Technika lecby ionizujicim zarenim. – 1964. – 303s.
93785
   Radiochemia. – Warszawa, 1964. – 622с.
93786
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 1. – 1965. – 434 p.
93787
   Radiochemical methods of analysis : Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the International Atomic Energy Agency at Salzburg. – Vienna. – (Proceedings series)
Vol. 2. – 1965. – 524 p.
93788
   Radiochemical methods of analysis. Proceedings of the symposium on radiochemical methods of analysis held by the Internat. Atomic Energy Agency at Salzburg, 19-23 october 1964. – Vienna
1. – 1965. – 434с.
93789
  Bujar H. Radiodiagnosticul Clinic in Limfologie / H. Bujar, T. Roxin. – Bucuresti : Editura Academiei Republicii Socialiste Romania, 1980. – 126s.
93790
  Mirsky G. Radioelectoronic measurements / G. Mirsky. – Moscow : Mir Publishers, 1978. – 503 p.
93791
  Стржалковская И.М. Radioelectronics / И.М. Стржалковская. – Moscow : Higher school, 1972. – 94 с. – (In the World of Discoveries and Inventions)
93792
   Radioisotope applications in industry. A survey of radioisotope applications classified by industry or economic activity, with selected references to the international literature. – Vienna, 1963. – 132с.
93793
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. – Vienna : International atomic energy agency, 1966. – 412 p. – (Bibliographical series ; 20)
93794
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
1. – 1966. – 576с.
93795
   Radioisotope instruments in industry and geophysics. Proceedings of the symposium on radioisotope instruments in industry and geophysics held by the IAEA in Warsaw, 18-22 october 1965. – Vienna
2. – 1966. – 478с.
93796
   Radioisotope Sample Measurement Techniques in Medicine and Biology = Proceedings of the Symposium...in Vienna, 24-28 May 1965. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1965. – 721p.
93797
   Radioisotope Teletherapy Equipment: International Directory. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1959. – 121p.
93798
   Radioisotopes and ionizing radiations in entomology. – Vienna, 1963. – 418с.
93799
   Radioisotopes and radiation in dairy science and technology. Proceedings of a seminar on radioisotopes and radiation in dairy science and technology joiintly organized by the IAEA and the food and a. – Vienna, 1966. – 258с.
93800
   Radioisotopes and radiation in entomology. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – XI,307S. – Proceedings of the symposium on radioisotopes and radiation in entomology sponsored by The International Atomic Energy Agency and held in Bombay, 5-9 December 1960. – (Proceedings series)
93801
   Radioisotopes in hydrology : Proceedings of the symposium on the application of radioisotopes in hydrology held by the international atomic energy agency in Tokyo, 5-9 March 1963. – Vienna : Iternational Atomic Energy Agency, 1963. – 459p.
93802
   Radioisotopes in Soil-Pant Nutrition Studies : Proccedings of the Symposium on the Use of Radioisotopes in Soil-Plant Nutrition Studies. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1962. – 461p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Proceedings series)
93803
   Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues : Proccedings of a Panel on the Uses of Radioisotopes in the Detection of Pesticide Residues. – Vienna : Internation Atomic Energy Agency, 1966. – 118p. – Англійською, французькою та російською мовами. – (Panel proceedings series)
93804
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 2. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
2. – 1962. – 554с.
93805
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. 3. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
3. – 1962. – 640с.
93806
   Radioisotopes in the physical sciences and industry. I. Proceedings of the conference on the use of radioisotopes in the physical sciences and industry held by the Internat. Atomic Energy Agency .... – Vienna
1. – 1962. – 542с.
93807
   Radioisotopes in Tropical Medicine = Proceeding of the Symposium on the use of radioisotopes... Bangkok, 12-16 December 1960. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1962. – 379p.
93808
  Yuxin Li Radiological hazard assessment of cement and sand used for construction of dwellings in Dingxi, China / Yuxin Li, Xinwei Lu, Xiaolan Zhang // Romanian jоurnal of physics / Romanian acad. – Bucuresti, 2016. – Vol. 61, Nr 9/10. – P. 1617-1625. – ISSN 1221-146X
93809
   Radiological health and safety in mining and miling of nuclear materials. Proceedings of the Symposium on Radiolog. health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the IAEA in co-. – Vienna
1. – 1964. – 482с.
93810
   Radiological health and safety in mining and milling of nuclear materials. Proceedings of the symposium on radiological health and safety in mining & milling of nuclear materials held by the Interna. – Vienna
2. – 1964. – 564с.
93811
  Rothe Klaus Radiometrische Bestimmungen an Mineralien und Gesteinen (Grundlagen, Mebverfahren mit Zahlrorr, Eichung, und Anwendung) / Rothe Klaus. – Berlin, 1959. – 160 S.
93812
   Radionuclide behavior in enviroment: Prepared for Division of Systems Research Office of Nuclear Regulatory Research U.S. Nuclear Regulatory Commission, Washington. – Washington, 1991. – 68с.
93813
  Horton P.W. Radionuclide Techniques in Clinical Investigation / P.W. Horton. – Bristol : Adam Hilger Ltd, 1982. – 168p.
93814
   Radiophysics faculty of KyivTaras Shevchenko University // Навчальні заклади від "А" до "Я". Київ та регіони : довідкове видання / М-во освіти і науки України, Укр. видавничий консорціум. – Київ, 2002. – Вип. 2
93815
  Herforth L. Radiophysikalisches und radiochemisches Grundpraktikum / L. Herforth, H. Koch. – Berlin : VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1959. – 468 s. – (Hochschulbuher fur Physik ; B. 31)
93816
   Radiosterilization of Medical Products and Recommended Code of Practice = Proceeding of the Symposium ... Budapest, 5-9 Desember 1966. – Vienna : International Atomic Energy Agency, 1967. – 379p.
93817
  Magyari Bela Radiotechnikai zsebkonyv / Magyari Bela. – Budapest : Muszaki Konyvkiado, 1975. – 1070 s.
93818
  Roginski R. Radiowe osrodki odbiorcze / R. Roginski. – Warszawa : Wydawnictwa komunikacyjne, 1960. – 558 s.
93819
  Burzynski S. Radjoencyklopedja / S. Burzynski. – Warszawa ; Krakow : Arcta, 1926. – 219 s.
93820
  Pantic Vladan Radnicka veca u Nemackoj, 1917-1920 / Pantic Vladan. – Beograd, 1972. – 655с.
93821
   Radnicki i nacionalno oslobodilacki pokreti: Enciklopedijski prirucnik. 2. Evropa, Severna Amerika, Australija, Medunarodne organizacije. – Beograd
2. – 1970. – 871с.
93822
  Kovacevic Ivan Radnicki pokret u Slavonskom Brodu 1873-1914 / Kovacevic Ivan. – Slavonski Brod, 1976. – 262с.
93823
  Klikovac Janko Radnicki Savjeti u Polskoj / Klikovac Janko. – Beograd, 1971. – 229с.
93824
   Radom. – Radom : Bernardinum, 2002. – 156p. : il. – ISBN 83-912708-1-5
93825
  Bielska Hanna Radosci i smutki / Bielska Hanna. – Warszawa, 1978. – 188с.
93826
  Marek Jiri Radostna setkani / Marek Jiri. – Praha, 1952. – 131с.
93827
  Friedrich Herbert Radsaison / Friedrich Herbert. – Berl., 1966. – 256с.
93828
  Jernovei Gheorghe Radu Sbiera doctor in stiinte filologice, lingvist, publicist. Decan al Facultatii de Litere si Filosofie (1922 - 1923) // Румунська філологія в Чернівецькому університеті / Г.Я. Жерновей. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – Т. 2 : 1919-1940. – P. 96-97. – (Серія видань "PRO HISTORIA"). – ISBN 978-966-423-237-8
93829
  Zeyer Julius Raduz a Mahulena / Zeyer Julius. – Praha : Statni nakladatelstvi krasne literatury, hudby a umeni, 1961. – 137 s.
93830
  Rybicki Zygmunt Rady delegatow robotniczych w Polsce 1918-1919 / Rybicki Zygmunt. – Warszawa, 1962. – 212с.
93831
  Klisky A. Rady mladym micurincom. / A. Klisky. – Bratislava, 1953. – 240с.
93832
  Kubiak Stanislaw Rady robotniczo-zolnierskie w Wielkopolsce 1918-1919. / Kubiak Stanislaw, Lozowski Franc. – Poznan, 1959. – 239с.
93833
  Tralles B.L. Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / Baltazar Ludwik Tralles ; z jez. lacinskiego przelozyl K. Orzechowski ; wyboru dokonal i wstep. poprzedzil I. Z. Siemion // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2010. – N 3280 : Rady zdrowotne wroclawskiego lekarza dla krola polskiego : wybor / B. L. Tralles. – S. 1-185, [2]. – ISBN 978-83-229-3156-1. – ISSN 0239-6661
93834
   Radykalni demokraci Polscy. Wybor pism i dokumentow. 1863-1875. – Krakow, 1960. – 624с.
93835
  Aleksandrow S.G. Radzieckie szutczne satelity i statki kosmiczne. / S.G. Aleksandrow. – Warszawa, 1964. – 448с.
93836
  Piliszek Jekatierina Radziecko-polska wspolpraca w dziedzinie nauki i oswiaty. 1944-1950 / Piliszek Jekatierina. – Wroclaw i i. : Zakl. Narod. im. Ossolinskich, 1977. – 224 s.
93837
  Кренкель Э.Т. Raem - мои позывные. (Воспоминания) / Э.Т. Кренкель. – М., 1973. – 496с.
93838
  Нестеров Ю. RAF - "вчерашние"? // Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. / ООО Журнал "Неизвестная разведка. Факты. События. Люди. ". – Киев, 2007. – № 1. – С. 60-64


  Лівий тероризм знову починає відроджуватися
93839
   Rafa trzech szkieletow. – Warszawa : Iskry, 1967. – 288s.
93840
   Rafael. – Berlin-Warszawa, 1972. – 44с.
93841
  Knackfub H. Raffael / H. Knackfub. – 10 auflage. – Bielefeld ; Leipzig : Verl.von Velhagen & Klasing, 1907. – [4], 134 s., ill. – (Kunstler-Monographien ; 1)
93842
  Arnim Achim von Raffael und seine Nachbarinnen. / Arnim Achim von. – Henschelverl, 1957. – 116с.
93843
  Siblik Jiri Raffael. Zeichnungen / Siblik Jiri. – Praha, 1974. – 60с.
93844
  Hornung E.W. Raffles / E.W. Hornung. – Warszawa, 1985. – 317с.
93845
  Rodziewiczowna M. Ragnarok / M. Rodziewiczowna. – Warszawa, 1958. – 276с.
93846
  Duun Olav Ragnhilda / Duun Olav. – Poznan, 1973. – 495с.
93847
   Rahmenubereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten. Ukraine: Umsetzungsstand = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kiew, 2004. – 70S. – ISBN 966-7024-63-6
93848
  Bahrami A. Rahnama century English - Persian dictionary / Ali Bahrami. – Tehran : Bahnama press, 2005. – 1002, [5] p. – ISBN 964-367-143-7
93849
  Garcia Angel Raices de las relaciones Cubano Sovieticas. / Garcia Angel, Mironchuk Piotr. – Habana, 1988. – 187с.
93850
  Maugham William Somerset Rain, and other short stories / Maugham William Somerset. – М., 1977. – 407с.
93851
  Katayev Valentin Rainbow-flower. / Katayev Valentin. – M., 1980. – 24 с.
93852
  Clancy T. Rainbow six / Tom Clancy. – New York : The Berkley publishing group, Berkley books, 1999. – [9], 897 p. – На обкл.: New York times bestseller. – (Berkley fiction). – ISBN 0-425-17034-9
93853
  Hahnel Rainer Maria Rilke. / Hahnel, Klaus-Dieter. – Berlin-Weimar, 1984. – 236с.
93854
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 1. – 1986. – 91 p.
93855
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 3. – 1986. – P. 205-335
93856
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 4. – 1986. – P. 336-432
93857
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 5. – 1986. – P. 433-526
93858
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 20, № 6. – 1986. – P. 527-605
93859
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 1. – 1987. – P. 1-112
93860
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 2. – 1987. – P. 113-208
93861
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 3. – 1987. – P. 208-295
93862
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 4. – 1987. – P. 296-400
93863
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 5. – 1987. – P. 401-513
93864
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 21, № 6. – 1987. – P. 514-599
93865
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 1. – 1988. – P. 1-103
93866
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 2. – 1988. – P. 104-227
93867
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 3. – 1988. – P. 226-335
93868
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 22, № 5. – 1988. – P. 419-534
93869
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 1. – 1989. – P. 1-112
93870
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 2. – 1989. – P. 113-204
93871
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 4. – 1989. – P. 305-404
93872
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 5. – 1989. – P. 405-500
93873
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 23, № 6. – 1989. – P. 501-593
93874
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 1. – 1990. – P. 1-97
93875
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 2. – 1990. – P. 98 - 188
93876
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 3. – 1990. – P. 189-300
93877
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 4. – 1990. – P. 301-412
93878
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 5. – 1990. – P. 413-510
93879
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 24, № 6. – 1990. – P. 511-588
93880
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 1. – 1991. – P. 1-108
93881
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 2. – 1991. – P. 109-204
93882
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 3. – 1991. – P. 205-296
93883
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 4. – 1991. – P. 297-412
93884
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 5. – 1991. – P. 413-522
93885
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0399-0516
Vol. 25, № 6. – 1991. – P. 523-595
93886
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 1. – 1992. – P. 1-68
93887
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 2. – 1992. – P. 69-192
93888
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 3. – 1992. – P. 193-276
93889
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 4. – 1992. – P. 277-354
93890
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 26, № 5/6. – 1992. – P. 355-535
93891
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 29, № 4/5. – 1995. – P. 345-568
93892
   RAIRO. Automatique - Productique - Informatique - Industrielle = APII: Automatiс control production systems. – Paris. – ISSN 0296-1598
Vol. 29, № 6. – 1995. – P. 569-704
93893
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 1. – 1988. – P. 1-134


  1997. T. 42
93894
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 2. – 1988. – P. 135-270


  1997. T. 42
93895
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 3. – 1988. – P. 271-394


  1997. T. 42
93896
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 22, № 4. – 1988. – P. 395-499


  1997. T. 42
93897
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 1. – 1989. – P. 1-134


  1997. T. 42
93898
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 2. – 1989. – P. 135-234


  1997. T. 42
93899
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 3. – 1989. – P. 235-378


  1997. T. 42
93900
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 23, № 4. – 1989. – P. 379-492


  1997. T. 42
93901
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 1. – 1990. – P. 1-108


  1997. T. 42
93902
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 2. – 1990. – P. 109-204


  1997. T. 42
93903
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 3. – 1990. – P. 205-326


  1997. T. 42
93904
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 4. – 1990. – P. 327-428


  1997. T. 42
93905
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 5. – 1990. – P. 429-508


  1997. T. 42
93906
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 24, № 6. – 1990. – P. 509-588


  1997. T. 42
93907
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 1. – 1991. – P. 1-100


  1997. T. 42
93908
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 2. – 1991. – P. 101-204


  1997. T. 42
93909
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 3. – 1991. – P. 205-304


  1997. T. 42
93910
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 4. – 1991. – P. 305-396


  1997. T. 42
93911
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 5. – 1991. – P. 397-498


  1997. T. 42
93912
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 25, № 6. – 1991. – P. 499-587


  1997. T. 42
93913
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 1. – 1992. – P. 1-114


  1997. T. 42
93914
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 2. – 1992. – P. 115-198


  1997. T. 42
93915
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 3. – 1992. – P. 199-302


  1997. T. 42
93916
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 4. – 1992. – P. 303-386


  1997. T. 42
93917
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 5. – 1992. – P. 387-484


  1997. T. 42
93918
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 26, № 6. – 1992. – P. 485-580


  1997. T. 42
93919
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 1. – 1993. – P. 1-84


  1997. T. 42
93920
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 2. – 1993. – P. 85-174


  1997. T. 42
93921
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 3. – 1993. – P. 175-280


  1997. T. 42
93922
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 4. – 1993. – 283 - 388 c.


  1997. T. 42
93923
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 5. – 1993. – 391 - 481 c.


  1997. T. 42
93924
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 27, № 6. – 1993. – 483 - 576 c.


  1997. T. 42
93925
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 1. – 1994. – 1 - 71 c.


  1997. T. 42
93926
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 2. – 1994. – 73 - 149 c.


  1997. T. 42
93927
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 5. – 1994. – 431 - 512 c.


  1997. T. 42
93928
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 28, № 6. – 1994. – 513 - 584 c.


  1997. T. 42
93929
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 1. – 1995. – 1 - 83 c.


  1997. T. 42
93930
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 2. – 1995. – 85 - 155 c.


  1997. T. 42
93931
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 3. – 1995. – 157 - 253 c.


  1997. T. 42
93932
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 4. – 1995. – 254 - 338 c.


  1997. T. 42
93933
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 5. – 1995. – 339 - 450 c.


  1997. T. 42
93934
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 29, № 6. – 1995. – 451 - 520 c.


  1997. T. 42
93935
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 1. – 1996. – 1 - 86 c.


  1997. T. 42
93936
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 2. – 1996. – 89 - 179 c.


  1997. T. 42
93937
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 3. – 1996. – 181 - 293 c.


  1997. T. 42
93938
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 4. – 1996. – 296 - 378 c.


  1997. T. 42
93939
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 5. – 1996. – 379 - 482 c.


  1997. T. 42
93940
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 30, № 6. – 1996. – 483 - 563 c.


  1997. T. 42
93941
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 1. – 1997. – 1 - 96 c.


  1997. T. 42
93942
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 2. – 1997. – 97 - 204 c.


  1997. T. 42
93943
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 3. – 1997. – 205 - 304 c.


  1997. T. 42
93944
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 4. – 1997. – 304 - 409 c.


  1997. T. 42
93945
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 5. – 1997. – 411 - 497 c.


  1997. T. 42
93946
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 0988-3754
Vol. 31, № 6. – 1997. – 499 - 560 c.


  1997. T. 42
93947
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, N 1/3. – 1998


  1997. T. 42
93948
   RAIRO. Informatique theorique et applications = RAIRO. Theoretical informatics and applications. – Paris. – ISSN 09883754
Vol. 32, 4/6. – 1998


  1997. T. 42
93949
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
93950
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 7. – 1998


  1997. T. 42
93951
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 6. – 1998


  1997. T. 42
93952
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 5. – 1998


  1997. T. 42
93953
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
93954
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
93955
   RAIRO. Mathematical modelling and numerical analysis = RAIRO. Modelisation mathematique et analyse numerique. – Paris. – ISSN 0764-583X
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
93956
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 4. – 1998


  1997. T. 42
93957
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 3. – 1998


  1997. T. 42
93958
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 2. – 1998


  1997. T. 42
93959
   RAIRO. Recherche operationnelle = RAIRO. Operations research. – Paris. – ISSN 0399-0559
Vol. 32, N 1. – 1998


  1997. T. 42
93960
  Strel"chuk L. Raising productivity of crop yields due to field-protecting shelterbelts in Kherson region // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – P. 78-81. – Bibliogr.: References.: 8 namе. – ISSN 2077-4893
93961
  Tanchyk O. Raising student"s avareness of the SDG at English language classes // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 191-193. – ISBN 978-617-7565-33-7


  Підвищення студійності студентів на уроках англійської мови.
93962
  Sadoveanu Mihail Raiul / Sadoveanu Mihail. – Bucuresti, 1955. – 188с.
93963
  Sulewski W. Rajd Werszyhory / Wojciech Sulewski. – Lublin : Wyd-wo Lubelskie, 1971. – 137,[2]s. – (Miniatury)
93964
  Kotrba Miroslav Rajonizace cestovniho ruchu v CSSR / Kotrba Miroslav. – Praha, 1968. – 244с.
93965
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1955. – 360с.
93966
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1960. – 432с.
93967
  Gojawiczynska Pola Rajska jablon. / Gojawiczynska Pola. – Warszawa, 1970. – 530с.
93968
  Bartelski Leslaw Rajski ogrod / Bartelski Leslaw. – Warzawa, 1978. – 388с.
93969
  Danielsson Bengt Rajsky ostrov. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 174с.
93970
  Rothmayer Raketen-Sputnik Weltraumschiff. 100 Fragen / Rothmayer. – Lpz. - Jena, 1958. – 206с.
93971
  Bialoborski E. Raketen, Satelliten, Raumschiffe / E. Bialoborski; Wattenberg D. – Lpz., Jena, 1958. – 384с.
93972
   Raketenschnellboote: Geschichte, Gegenwart, Perspektive. – Berlin, 1986. – 32с.
93973
  Link Frantisek Raketove lety a vyzkum vysoke atmosfery / Link Frantisek, Neuzil Ludek. – Praha, 1957. – 236с.
93974
  Okac A. Rakousky problem a list / A. Okac. – Brno : Musejni Spolek
2. dil. – 1970. – [6], 364, [4] s.
93975
  Okac A. Rakousky problem a list vaterland 1860-1871 / A. Okac. – Brno
1. – 1970. – 275с.
93976
   Rakstu krajums. Veltijums akad. prof. J. Endzelinam vina 85 dzives un 65 darba gadu arcerei. – Riga, 1959. – 736с.
93977
   Ramada Resort - Aguaworld Budapest - новий символ Будапешта : готель. Угорщина // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 1 (41), березень. – С. 48-49 : Фото
93978
  Dyriv M. Raman gain profile simulation in single-mode fibers using spectral decomposition / M. Dyriv, P. Korotkov, G. Felinskyi // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 15-17. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання профілю підсилення на основі вимушеного комбінаційного розсіювання (ВКР) у волокнах DCF і TrueWaveRSTM з багатьма коливальними модами. Використано 4 набори стандартних функцій розподілу: Гауса, Лоренца, їхнього поєднання, функції ...
93979
   Raman Scattering study of molecular orientational ordering in pure Liquids. / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
93980
  Naumenko A. Raman spectra of graphene-like nanoparticles of molybdenum and tungsten disulfides / A. Naumenko, L. Kulikov, N. Konig // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 6
93981
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
93982
   Raman Spectra of water in pores of glasses / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, A.I. Lizengevich, N.A. Atamas" // 14 Int. Conf. on Raman spectroscopy.
93983
   Raman spectroscopy investigations of graphite intercalation compounds with bromine / T.A. Len, I.V. Ovsiienko, L.Yu. Matzui, O.I. Prokopov, F.Le. Normand // Sixteenth International Young Scientists Conference "Optics & High Technology Material Science SPO 2015" : ski. works : Oct. 22-25, 2015, Kyiv, Ukraine : devoted to intern. year of light-based technoligies a. 75th anniversary of Fac. of physics of Taras Schevchenko Nat. Univ. of Kyiv / "Optics & High Technology Material Science SPO 2015", intern. young scientists conf. – Kyiv : Київський університет, 2015. – P. 43-44
93984
   Raman spectroscopy research on complexation processes in water-methanol solutions / O. Il"chehko, V. Obukhovsky, V. Nikonova, V. Lemeshko, A. Kutsyk // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Р. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджувались спектри комбінаційного розсіювання для системи метанол-вода при різних концентраціях компонент в спектральному діапазоні 2000-4000 см-1. Для аналізу отриманого набору спектрів комбінаційного розсіювання використовувався метод MCR-ALS. В ...
93985
  Bulavin L.A. Raman study of character molecular relaxation of processes in benzene / L.A. Bulavin, V.E. Pogorelov, N.A. Atamas" // 15th General Conference of the Condensed Matter Division Baveno-Stresa
93986
   Ramayana: King Rama"s Way. – New York a.o., 1987. – 352с.
93987
   Ramcova konvencia o ochrane narodnostnych mensin. Ukrajina: stav realizacie = Рамкова конвенція про захист національних меншин. Україна: стан виконання. – Kyjev, 2004. – 58s. – ISBN 966-7024-56-3
93988
  Schumacher Hildegard Ramme sucht Beweise / Schumacher Hildegard, Schumacher Siegfried. – Berlin, 1975. – 159с.
93989
  Jain R.K. Ramnathruram experiment paradigm of an estate-farm factory community in Malaya / R.K. Jain. – Maitland, 1966. – 361с.
93990
  Jackson Helen Ramona / Jackson Helen; Marti J. (trad.). – La Habana, 1975. – 431с.
93991
  Kraszewski Jozef Ignacy Ramultowie. Powiesc wspolczesna. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1961. – 244с.
93992
  Wawryniuk A. Ramy prawno-traktatowe polsko-ukrainskiej wspolpracy gospodarczej // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 185-192. – ISSN 2227-796X


  Сучасні міжнародні економічні відносини мають стратегічне значення для товарообміну, тим самим стимулюючи економіку договірних сторін. У випадку Польщі й України обидві держави в 1993–2012 роках підписали один трактат, одну конвенцію і чотири договори, ...
93993
  Bugge A.W. Rana Gruver : Geologisk Beskrivelse av Jernmalmfeltene i Dunderlandsdalen / A.W. Bugge. – Oslo : Aschehoug, 1948. – IV, 150, [12] s.
93994
  Horicke Lothar Rando / Horicke Lothar. – Berlin, 1977. – 340с.
93995
  Gelfert K. Random iterations of homeomorphisms on the circle / K. Gelfert, O. Stenflo // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv ; ed.: J.M. Corcuera, M. Dozzi, M. Kleptsyna [et al.]. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 3. – Р. 253-271. – ISSN 2351-6046


  We study random independent and identically distributed iterations of functions from an iterated function system of homeomorphisms on the circle which is minimal. We show how such systems can be analyzed in terms of iterated function systems with ...
93996
  Krakowiak W. Random multilinear forms / W. Krakowiak, J. Szulga; Mathem. inst. Univ. of Wroclaw. – Wroclaw : University Wroclaw, 1985. – 36 р. – Preprint №22
93997
  Uhrig R.E. Random noise techniques in nuclear reactors systems / R.E. Uhrig. – New York : Ronald, 1970. – 490 p.
93998
  Andrulyte I.-M. Randomly stopped maximum and maximum of sums with consistently varying distributions / I.-M. Andrulyte, M. Manstavicius, J. Saulys // Modern Stochastics: Theory & Applications / Vilnius university ; Taras Shevchenko national university of Kyiv. – Kyiv; Vilnius, 2017. – Vol. 4, n. 1. – Р. 65-78. – ISSN 2351-6046
93999
  Vecoua I. Randwertaufgabe der Schwingungen einer Unendlichen Schicht / I. Vecoua. – Тбилисси, 1937. – S. 142-164. – Окремий відбиток з "Труд. Тбилисского матем. ин-т., Т.1,1937"; текст грузинською мовою
94000
  Bernardinova Eva Ranena rec / Bernardinova Eva. – Praha, 1982. – 129с.
<< На початок(–10)919293949596979899100(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,