Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
938001
  Петрухіна Л. "Перехресні стежки" баладних мотивів у "Жовтій лілії" Яна Ботто // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2008. – Вип. 8 : Ювілей. – С. 292-300
938002
  Брага І. "Перехресні стежки" двох митців: Микола Бажан і Дмитро Шостакович // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 29-36. – ISSN 0130-5263
938003
  Піхманець Р. "Перехресні стежки" суспільно-політичної активності Василя Стефаника й Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 48-62. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
938004
  Бойко Анатолій "Переяславська метафора" у суспільному бутті Степової України останньої чверті XVIII - початку XIX ст. // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 68-74. – ISBN 978-966-8603-36-5
938005
  Кісіль І. "Переяславський міф" та українська національна свідомість // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 402-406


  Рецензія на книгу: Олександра Черненко. Велика трьохсотлітня війна: Переяславська угода та криза національної самосвідомості. - К., 2004. - 111 с.
938006
  Мякотин В.А. "Переяславській договоръ" 1654-го года. / В.А. Мякотин. – Прага, 1930. – 28с. – Прізвище авт.: Мякотинъ
938007
  Вигасин А. "Перикл Эритрейского моря" и политическая карта Индии // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.3-13. – ISSN 0321-0391
938008
  Кузьменко О.М. [Перетц Володимир Миколайович] // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Яців Р.М., Кирчів Р., Гарасим Я. [та ін.]. – Львів ; Київ, 2014. – № 3 (117), травень - червень. – С. 612-613. – (Серія філологічна). – ISSN 1028-5091
938009
  Кривошея І. «Переходъ въ другую страну съ другимъ народом», або співроздуми із А. фон Гакстгаузеном про ментальні відмінності між росіянами та українцями / І. Кривошея, О. Квасневська // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 3. – С. 10-19. – ISSN 1998-4634
938010
   Перестюк Микола Олексійович // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 198. – ISBN 978-617-7530-19-9
938011
  Гребняк М.П. Пересувні джерела забруднення атмосферного повітря індустріального міста у сучасних умовах / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 26-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
938012
   Пересунько Юрій Михайлович // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 408. – ISBN 978-966-2726-03-9
938013
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их : Справочное пособие / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – Москва : Госгеолтехиздат, 1960. – 156 с.
938014
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – М.-Л., 1941. – 156с.
938015
  Заварицкий А.Н. Пересчет химических анализов изверженных горных пород и определение химических типов их. / А.Н. Заварицкий. – 2-е изд. – М., 1960. – 156с.
938016
  Флоренский В.П. Пересчет химических анализов осадочных горных пород / В.П. Флоренский. – Москва, 1964. – 112 с.
938017
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – М., 1970. – 57с.
938018
  Тычино К.К. Пересчетные декады / К.К. Тычино. – Москва : Энергия, 1976. – 96 с.
938019
  Богачев Р.М. Перетворені форми процесів самоорганізації соціальних систем: раціональні та ірраціональні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (22). – C. 55-62
938020
  Карацуба М. Перетворення-метаморфози у польській, українській літературній баладі доби романтизму та сербській народній баладі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; Ін-т літератури ім.Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2009. – Т. 15. – С. 135-142
938021
  Гуртовенко В.А. Перетворення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ, 1984. – 109 с.
938022
  Жижко С.А. Перетворення / Сергій Жижко. – Київ : Просвіта, 2011. – 435, [5] с. : карти. – Бібліогр.: с. 432-435. – ISBN 978-966-2133-67-7
938023
  Кулешова О.О. Перетворення 2-гетарил-2-(тетрагідро-1н-2-піроліліден) ацетонітрилів / О.О. Кулешова, О.В. Хиля // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 100
938024
  Чухно А.А. Перетворення відносин власності та його значення для перебудови економіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 37-49. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Обґрунтовується методологічний підхід, за яким діалектична взаємодія усуспільнення та відособлення зумовлює багатоманітність форм власності та форм господарювання, багатосуб"єктність відносин власності. На цій основі розглядається роздержавлення ...
938025
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для спостережень з евклідових просторів // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворення Гоку та акумуляторної функції для спостережень з елементами евклідових просторів довільної розмірності у випадку афінного зв"язку між спостережуваними змінними. Отримані ...
938026
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 220-224. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджуються перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей. Hough Transform for mix of distributions is investigated. The statement about limit of the Accumulator is ...
938027
  Донченко В.С. Перетворення Гоку для суміші розподілів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 190-194. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджується перетворення Гоку для суміші розподілів. Доводиться, що граничним значенням нормованого акумулятора є суміш щільностей.
938028
  Донченко С В. Перетворення Гоку та псевдообернення / С В. Донченко, М.Ф. Кириченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 226-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі розглядається застосування псевдообернення для дослідження перетворені Гоку послідовності спостережень та акумуляторної функції.
938029
  Шестакова Е.Г. Перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 104-112


  У статті досліджується проблема складного, різноспрямованого перетворення дійсності у текстах художньої літератури і засобів масової комунікації.
938030
  Мазур І.І. Перетворення довіри в інституті конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 25-29


  Обгрунтовується думка про те, що якщо люди довіряють одне одному в силу загальності їх моральних, етичних норм, то й витрати виробництва будуть меншими, що дає підстави для підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
938031
  Кащенко М. Перетворення живої природи / М. Кащенко. – Київ, 1928. – 46с.
938032
  Калужнін Л.А. Перетворення і підстановки / Л.А. Калужнін, В.І. Сущанський. – Київ, 1970. – 80с.
938033
  Коляда Олександр Федорович Перетворення і формування випадкових процесів у сільськогосподарських машинах : Автореф... доктора техн.наук: 05.05.11 / Коляда Олександр Федорович; Тернопільський держ. техн. ун-тет ім. І.Пулюя. – Тернопіль, 1997. – 31л.
938034
  Чумак В.О. Перетворення історичного в логічне як основа визначення вихідної "клітинки" в природничих науках // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1970. – Вип. 19/20
938035
  Лозинський В. Перетворення Кафки // Критика. – Київ, 2011. – Травень - Червень, (число 5/6). – С. 39-41


  Франц Кафка — один із найвизначніших німецькомовних письменників XX ст., більшу частину робіт якого було опубліковано посмертно. Його твори просякнуті абсурдом і страхом перед зовнішнім світом та вищим авторитетом, вони здатні пробуджувати в читачеві ...
938036
  Лі Янь Лун Перетворення китайських національних та європейських тенденцій у Концерті для скрипки з оркестром "Butterfly Lovers" Чень Гана та Цанг Хао // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 209-221. – ISSN 2310-0583


  Розглядається один з найскравіших зразків скрипкової музики Китаю – Концерт для скрипки з оркестром «Butterfly Lovers» Чень Гана та Цанг Хао в контексті перетворення національних китай-ських та світових європейських тенденцій. Визначаються пропорції ...
938037
  Скориніна-Погребна Перетворення комунікативного простору студентів-економістів у процесі інтеграції українських університетів в європейський освітній простір // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 102-106. – ISSN 2077-1800
938038
  Грушка Я.І. Перетворення координат у кiнематичних мiнливих множинах // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
938039
  Шушарін Д. Перетворення країни на ведмедя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 201). – С. 9


  Короткий період російської демократії породив такого тоталітарного монстра, якого не знала історія.
938040
  Одрібець С.П. Перетворення кратних амальганованих об"єднань граток, визначені жорсткими гомоморфізмами // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-73. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Дається означення жорсткого гомоморфізму гратки. Описане продовження такого гомоморфізму на кратні амальгамовані об"єднання граток. The definition of a rigid lattice homomorphism is given. The extention of such homomorphism on iterated amalgamed ...
938041
   Перетворення культурного надбання України: проблеми, завдання, перспективи. – вип. 6. – К., 1996. – 350с.
938042
  Розуван К.П. Перетворення Лоренца для багатошарового покриття / К.П. Розуван, С.Г. Розуван, І.А. Шайкевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 400-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Теоретично розглянуто інтерференцію світла в багатошарових системах на основі перетворення Лоренца. Така інтерференція розраховується за допомогою матриць розсіяння розмірності 2x2. На відміну від випадку тонкої плівки ці матриці не можна вважати ...
938043
  Поперенко Л.В. Перетворення Лоренца для тонкої плівки / Л.В. Поперенко, К.П. Розуван, С.Г. Розуван // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 466-471. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Математичний формалізм матриць розсіяння розмірності 2x2 був використаний для обрахування багатопучковоі інтерференції в тонкій плівці. Використані матриці являються одночасно членами групи Лоренца. Інтерференція в плівці в цьому випадку може бути ...
938044
  Сергєєв-Ценський Перетворення людини / Сергєєв-Ценський. – К., 1956. – 236с.
938045
  Юзвяк К. Перетворення мінеральних форм азоту в підземних водах у відкритій гідрогеологічній системі / К. Юзвяк, Т. Соловей // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 51-58. – Бібліогр.: 14 назв
938046
  Стрикун І. Перетворення Мінська на центр прогресивної білоруської інтелігенції поч. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 45-46
938047
  Лісняк В.С. Перетворення множин змінних афінних реперів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 29-33. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Розглянуто перетворення множин змінних афінних реперів багатовимірного евклідового простору. Одержані рівняння зв"язку їх відносних компонент. Ці рівняння застосовні у диференціальній геометрії систем класичних многовидів евклідового простору, їх ...
938048
  Осичнюк Ю.В. Перетворення можливості в дійсність в період переходу від соціалізму до кумунізму / Ю.В. Осичнюк. – Київ, 1963
938049
  Шушарін Д. Перетворення на ворога людства // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 листопада (№ 207). – С. 3
938050
  Черненко М.С. Перетворення науки у безпосередню продуктивну силу / М.С. Черненко. – Киев, 1974. – 64 с.
938051
  Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь, 1569-1999 = The reconstruction of nations. Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569-1999 / Тімоті Снайдер ; [пер. з англ. : А. Котенко, О. Надтока ; наук. ред. К. Диса ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.", Центр європ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 460, [4] с. – ISBN 978-966-378-245-4
938052
  Роїк О.М. Перетворення параметрів елементів замкнених кіл : Монографія / О.М. Роїк, І.Р. Арсенюк, В.І. Месюра; Мін-во освіти і науки України.Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 110с. – ISBN 966-641-076-1
938053
  Гула О. Перетворення приватного підприємства на приватне товариство: шляхи вдосконалення організаційно - правової форми підприємства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.82-85
938054
  Мовчан В.А. Перетворення природи / В.А. Мовчан, 1949. – 7с.
938055
  Погребняк П.С. Перетворення природи і перспективи розвитку народного господарства Півдня України і Півночі Криму. / П.С. Погребняк. – К., 1951. – 29с.
938056
  Кузняк Б.Я. Перетворення пустельних земель Ізраїлю на високопродуктивні господарства // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 72-80. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
938057
  Дмитерко Л. Перетворення світу. / Л. Дмитерко. – К., 1955. – 112с.
938058
  Гарбузова Г.О. Перетворення синтаксичної структури україномовного складного речення під час його перекладу засобами англійської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 72-80


  Статтю присвячено проблемам перетворення синтаксичної структури українського складного речення під час перекладу на англійську мову, зокрема застосуванню англійських безприйменникових атрибутивних словосполучень з метою досягнення адекватності при ...
938059
  Бойко Д.Д. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність індустріальної.(На матеріалах УРСР). : Дис... канд. економ.наук: / Бойко Д.Д.; КДУ. Кафедра політ. економ. природнич. факульт. – К., 1966. – 316л. – Бібліогр.:л.295-316
938060
  Врублевський В.К. Перетворення сільськогосподарської праці в різновидність праці індустріальної - важлива умова подолання істотних відмінностей між містом і селом // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 36-42. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В статье рассматриваются некоторые вопросы превращения сельскохозяйственного труда в разновидность труда индустриального, как важнейшего условия преодоления существенных различий между городом и деревней в период строительства коммунистического ...
938061
  Зеліско А.В. Перетворення споживчих товариств у господарські товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 397-402. – ISSN 1563-3349
938062
  Качановська Т.О. Перетворення структури образу у поетичному перекладі (на матеріалі сонета Ж.-М. де Ередіа "Aux montagnes divines" і його українських інтерпретацій)


  У статті вивчаються жанрово-стилістичні проблеми перекладу французьких сонетів. Основну увагу приділено однорідним рядам (тобто синтаксичним конструкціям, компонентами яких є однорідні члени речення). Розглядаються відмінності між підходами різних ...
938063
  Андрощук Г. Перетворення ТМ у родове поняття // Юридична газета. – Київ, 2016. – 8 березня (№ 11). – С. 1, 24-25
938064
  Андрощук Г. Перетворення торговельної марки в родове поняття: доктрина і практика // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 23-29. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1608-6422
938065
  Кухаренко Л.І. Перетворення України з аграрної в могутню індустріально-колгоспну республику / Л.І. Кухаренко. – Київ, 1959. – 232с.
938066
  Находкін М.Г. Перетворення фасетування на вершинах двійників всередині зерен полікремнієвих плівок / М.Г. Находкін, М.П. Куліш, Т.В. Родіонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 257-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Методом просвічуючої електронної мікроскопії досліджено перетворення фасетування в зернах полікремнієвих плівок, що отримані методом хімічного осадження в реакторі зниженого тиску. Встановлено, що на вершинах двійників мають місце три типа перетворень ...
938067
  Лебедєва І.В. Перетворення фронтів розривних хвиль у неоднорідних трансверсально-ізотропних середовищах / І.В. Лебедєва, О.В. Ващіліна, Ю.О. Заєць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-57. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Розглядаються випадки перебудови плоскої розривної хвилі в неоднорідному трансверсально-ізотропному пружному середовищі, параметри анізотропії якого змінюються неперервно. Досліджується залежність форми променів і фронтів від параметрів ...
938068
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання роз"язків крайових задач // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 56
938069
  Верес М.М. Перетворення Фур"є в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для параболічних рівнянь // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 173-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для параболічних рівнянь із незалежними від просторових змінних коефіцієнтами розглядають задачі мінімаксного оцінювання функціоналів від розв"язків за данними спостережень. При певних обмеженнях на невідомі параметри, використовують перетворення ...
938070
  Радченко В.М. Перетворення Фур"є загальних стохастичних мір / В.М. Радченко, Я.О. Стефанська // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 94. – С. 143-149. – ISSN 0868-6904


  The Fourier transform of general stochastic measures in Rd is defined. The inversion theorem for this transform is proved, connection with convergence of stochastic integrals is established. Example of applying for convergence of solutions of ...
938071
  Лопушанська Г.П. Перетворення Фур"є, Лапласа: узагальнення та застосування : навч.-метод. посібник / Г.П. Лопушанська , А.О. Лопушанський, О.М. М"яус ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 152, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-152
938072
  Верес М.М. Перетворення Фурьє в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків задач Коші для рівнянь гіперболічного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 170-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються деякі підходи для оцінювання функціоналів від розв"язків задач Коші рівнянь гіперболічного типу, застосовується мінімаксний підхід до знаходження мінімаксних лінійних оцінок. Припускається, що спостерігається функція, яка є ...
938073
  Марцишин Р.С. Перетворення часового масштабу мовних сигналів в інтерактивних системах керування. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Марцишин Р.С.; МО України. Держ. ун-т "Львів. політехника". – Львів, 1999. – 17л.
938074
  Макарик І. Перетворення Шекспіра = Shakespeare in the Undiscovered Bourn : Лесь Курбас, укр. модернізм і рад. культурна політика 1920-х р. / Ірина Макарик ; [пер. з англ. Тараса Цимбала]. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Ніка-Центр, 2013. – 351, [1] с. : портр., іл. – Парал. тит. арк. ориг. - Пер. вид.: Shakespeare in the undiscovered bourn. Les Kurbas, Ukrainian modernism, and early soviet cultural politics / Irena Makaryk.Toronto, 2004. – Бібліогр.: с. 273-327. – ISBN 978-966-521-638-4
938075
  Шевченко Н.І. Перетворення як вид реорганізації господарських товариств // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 138-143
938076
  Кіт Л. Перетворити життя на мрію, а мрію - на реальність у найближчих планах хіміків та біологів КНУ // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 3


  "Цьогоріч авторський колектив, який очолили наші хіміки став другим серед переможців в абсолютній номінації "Кращий винахід року". Конкуренція була чималою: на конкурс подано 348 робіт. Група, до якої увійшли науковці факультету професор Юліан ...
938077
  Божук Л. Перетворити Україну на квітучий яблуневий сад - такою була мета його життя (до 65-річчя від дня смерті Володимира Симиренка) // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українозавства. – Київ, 2003. – [на 2004 рік]. – С. 210-212. – ISBN 966-7060-63-2
938078
  Лебедев В.А. Перетворювач природи / В.А. Лебедев. – К., 1950. – 239с.
938079
  Боднар Р.В. Перетворювачи поодиноких і рідкоповторюваних сигналів : Автореф...канд.техн.наук:05.13.05 / Боднар Р.В.Нац.ун-тет "Львів.політехніка". – Львів, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.15-16
938080
  Павлов Геннадій Вікторович Перетворювачі постійної напруги на основі частотнорегульованих послідовних резонансних інверторів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.09.12 / Павлов Г.В.; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2001. – 33 с. – Бібліогр.: 31 назв.
938081
  Келлер Б.О. Перетворювачі природи рослин / Б.О. Келлер. – К.-Х, 1948. – 79с.
938082
  Михальський В.М. Перетворювачі частоти і напруги з широтно-імпульсною модуляцією: аналіз та наукове обгрунтування шляхів підвищення якості електроенергії : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Михальський В.М. ; НАН України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 41 с. – Бібліогр. : 49 назв.
938083
  Хассан Ж. Перетворюючі установки частотно-регулювального тягового приводу. : Автореф... Канд.техн,наук: 05.09.12 / Хассан Ж.; Нац.техн.ун-т.Укр.КПІ. – К, 2000. – 19л.
938084
  Данилевська Н.О. Перетик : фольклор.-етногр. портрет укр. села / Надія Данилевська, Микола Ткач. – Київ : Український Центр духовної культури, 2000. – 211, [1] с. : іл., портр., ноти. – Алф. покажч. фольклор. творів: с. 206-210. – ISBN 966-7276-95-3
938085
  Волощак Х. Перетин авторських афоризмів в літературних проекціях (на матеріалі збірки Ліни Костенко "Вибране", 1989 рік) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 301-308. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
938086
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Видавничий дім А+С. – ISBN 966-8613-25-2
Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – 2006. – 258, [2] с., [1] арк. портр. : іл. – Розгорнутий тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
938087
  Федорук О.К. Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / Олександр Федорук ; Акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучас. мистецтва. – Київ : Інтертехнологія. – ISBN 978-966-96714-9-3
Кн. 3 : Українська культурологія. Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. Рецензії. – 2008. – 414, [2] с. : іл. – Розгорнутий тит. арк. - Текст частково рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.


  Представлена книга знайомить читача із Михайлом Кнобелем – відомим одеським меценатом і колекціонером. Матеріали подано у вигляді діалогу, що відбувся між колекціонером і автором книги. Порушено питання розвитку мистецтва і художньої культури, ...
938088
  Рімар Л. Перетин кордону з дитиною в прийдешні часи безвізу // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 33-35
938089
  Олекса Г.І. Перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "рух" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 123-128


  В статті досліджується перетин лексико-семантичних полів на позначення концепту "Рух". В статье исследуется пересечение лексико-семантических полей, обозначающих концепт "Движение". The article examines the intersection of the lexical-semantic fields ...
938090
  Сидоренко В. Перетікання різних модальностей // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 90-92. – ISBN 978-966-8917-14-1


  Про Оксану Чепелик, українську художницю, режисера, сценариста, оператора.
938091
  Сироватко І.А. Перетравність раціонів, обмін речовин продуктивність і забійні якості бичків симентальскох і чорно-рябої порід та помісей з голштинами. : Автореф... Канд.сільгосп.наук: 06.02.02. / Сироватко І.А.; Укр.держ.аграрн.ун-т. – К, 1994. – 23л.
938092
  Платонов В. Перетренированность в спорте // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 1. – С. 19-34. – ISSN 1992-7886
938093
  Шевченко Ф.П. Перетц Владимир Николаевич // Славяноведение в дореволюционной России : биобиблиографический словарь / АН СССР, Ин-т славяноведения и балканистики ; [редкол.: С.Б. Бернштейн (зам. отв. ред.), А.Н. Горянский (зам. отв. ред.), В.А. Дьяков (отв. ред.) и др.]. – Москва : Наука, 1979. – С. 264-265
938094
  Колибанова К. Перетц Володимир Миколайович // Видатні діячі науки і культури Києва в історико-краєзнавчому русі України : Біографічний довідник / НАНУ, Ін-т історії України, Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури України, Центр пам"яткознавства НАНУ та УТОПІК; Відп. ред. В.О. Горбик; Редкол.: Пархоменко М.Т., Піскова Е.М., Скрипник П.І. та ін. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 134-137. – ISBN 966-02-3530-5
938095
   Перетц Володимир Миколайович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 367. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
938096
  Любарська Л.В. Перетц Володимир Миколайович // Українські мовознавці та письменники-мовотворці : довідник / М-во освіти і науки України, НДІ українознавства ; за ред. С.Я. Єрмоленко. – Київ : НДІУ, 2008. – с. 204-205
938097
  Короткий В. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 430-431. – ISBN 5-7707-1062-4
938098
  Короткий В.А. Перетц Володимир Миколайович (1870-1935) / В.А. Короткий, В.І. Ульяновський // Alma mater. Університет св. Володимира напередодні та в добу Української революції 1917-1920 : матеріали, документи, спогади : [у 3 кн.] / КНУТШ, НБ ім. М. Максимовича ; Ін-т рукопису НБУВ ; ЦДІАУК ; ЦДАВОВ ; ДАК ; упорядники В.А. Короткий, В.І. Ульяновський ; ред. кол.: Скопенко В.В., Слюсаренко А.Г., Андрейцев В.І. та ін. – Київ : Прайм, 2000. – Кн. 1 : Університет св. Володимира між двома революціями. – С. 441-442. – (Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників). – ISBN 966-95679-2-0 ; 966-95679-3-9 (Кн. 1)
938099
  Торопчина-Агалакова Перетягати чужого клієнта за всяку ціну - глухий кут і для адвоката, і для такого клієнта / розмову вів Леонід Лазебний // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 11-15
938100
  Кружков В. Перетягивание венского каната // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 8. – С. 111-115. – ISSN 0235-7089


  Австрійський нейтралітет : історія і сучасність
938101
  Лукьянова И. Перетягивание Льва // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2010. – Вып. ноябрь. – С. 38-44


  Сто лет назад Лев Толстой глубокой ночью ушел из дома. Он сам объяснял свой уход социальной непереносимостью своего существования в Ясной Поляне, нестерпимостью барского своего положения: кругом бедность, а я тут в усадьбе, и лакей прислуживает за ...
938102
  Дабужинска С.К. Переувлажненные земли и перспективы их использования / С.К. Дабужинска. – Вильнюс, 1963. – 20 с.
938103
  Алто Э.Л. Переулками на свет : повесть / Э.Л. Алто. – Петрозаводск : Карелия, 1975. – 152 с.
938104
  Нагибин Ю.М. Переулки моего детства. / Ю.М. Нагибин. – М., 1971. – 414с.
938105
  Охтень Е.Б. Переулок Ильича, 7 / Е.Б. Охтень. – Л, 1979. – 64с.
938106
  Бервинова Е.П. Переулок Ильича, 7. Путеводитель по музею / Е.П. Бервинова, Г.С. Кущий. – Изд. 4-е, испр. и доп. – Л, 1969. – 68с.
938107
  Инбер В.М. Переулок моего имени / В.М. Инбер. – М., 1935. – 78с.
938108
  Шефнер В.С. Переулок памяти / В.С. Шефнер. – Л., 1976. – 271с.
938109
  Бонфанти С.-М. Переулок Солнца / С.-М. Бонфанти. – М., 1961. – 174с.
938110
  Романенко А.С. Переулок Трех сестер / А.С. Романенко. – Донецк, 1978. – 91с.
938111
  Федоров А.В. Переустройство русской армии в 50-70 гг. XIX в. : Автореф... доктор истор.наук: / Федоров А.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 34 с.
938112
  Тарануха І. Переуступка боргу пайовому інвестиційному фонду як схема управління проблемною заборгованістю // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 104-114 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
938113
  Черняк Р.Я. Переферийные устройства ЦВМ на магнитных картах / Р.Я. Черняк. – Киев : Наукова думка, 1977. – 103 с.
938114
  Мацьків П. Переферійна зона поняттєвого поля "священна особа" в словниково-діахронному дискурсі // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 111-117. – Бібліогр.: :Літ.: С. 116-117; 11 назв. – ISSN 2075-1486
938115
  Солдатенко О. Переформатування міжнародно-політичної ситуації на Близькому Сході у контексті подій "арабської весни" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 71-72


  Арабська весна — серія масових вуличних протестів, революцій та внутрішніх військових конфліктів у низці арабських країн, що почалися наприкінці 2010 року в Тунісі й тривають у деяких країнах по нині.
938116
  Довженко О. Переформатування у головах // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 20-25.


  Головні події і тенденції на телеринку сезону 2007/2008 рр.
938117
  Векслер А.Б. Переформирование русла в нижних бьефах крупных гидроэлектростанций / А.Б. Векслер, В.М. Доненберг. – Москва, 1983. – 217с.
938118
  Іванова Л.І. Переформування правого берега Київського водосховища (на ділянці між гирлами рр. Ірпеня та Тетерева) / Л.І. Іванова, М.П. Ходукіна // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 8. – С. 115-117 : Карта. – Бібліогр.: 2 назви
938119
  Роздобудько І. Переформулювання / Ірен Роздобудько. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 240 с. – ISBN 978-966-2961-17-1
938120
  Головачев В.В. Перехватчик : роман / Василий Головачев. – Киев : А.С.К., 1995. – 520, [3] с. : ил. – ISBN 5-7707-8127-0
938121
  Экономов Л.А. Перехватчики / Л.А. Экономов. – М., 1964. – 399с.
938122
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1974. – 208с.
938123
  Иваненко В.Т. Перехватчики / В.Т. Иваненко. – Краснодар, 1982. – 224с.
938124
  Ткачов О.Ф. Перехитрити терориста / О.Ф. Ткачов, Е.А. Чадов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 30-31
938125
   Перехитрить, победить, помиловать! // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2011. – № 6. – С. 62-65 : фото
938126
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 9. – 2002
938127
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 10. – 2002
938128
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. Спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 11. – 2003
938129
   Перехід- 4 : Журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 12. – 2004
938130
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2000
938131
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2000
938132
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2000
938133
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 1. – 2001
938134
   Перехід - 4 : журнал нової еліти. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 2. – 2001
938135
   Перехід - 4 : журнал нової еліти: спецвипуск. – Тернопіль. – ISSN 1609-946Х
№ 3. – 2001
938136
  Лайт Джон Перехід // Всесвіт : журнал іноземної літератури: незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 6. – ISSN 0320 - 8370
938137
  Годлевська В.Ю. Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960 - 1982 роки) : монографія / Годлевська В.Ю. ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-641-318-8
938138
  Редько А.Г. Перехід від галузевого до територіального принципу організації системи влади та управління в СРСР (на прикладі Станіславської області УРСР) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 147-152. – ISSN 1563-3349
938139
  Червякова О.В. Перехід від державного до публічного управління в умовах розвитку громадянського суспільства в Україні // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 198-206. – ISSN 2414-05-62
938140
  Агашкова Т.В. Перехід від капіталізму до комунізму-шлях розвитку людства / Т.В. Агашкова. – Київ : Держполітвидав УРСР, 1962. – 44 с.
938141
  Савенець М.В. Перехід від номограми до аналітичного розрахунку загального вмісту озону, виміряного приладом М-124 // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 94-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
938142
  Жбанова К. Перехід від трудових мобілізацій до організованого набору робітників (1945 - 1946 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 254-257. – ISBN 978-966-171-893-6
938143
  Дроваль П.М. Перехід до "відкритої економіки" і пов"язані з цим заходи безпеки інвестиційного режиму // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 411-413
938144
  Таньшина А. Перехід до "суспільства знань" і підготовка науковців найвищої компетентності // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-46.
938145
  Рєпнова Т.П. Перехід до активних форм саморегуляції психосоматики в підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 44-49. – ISSN 2307-5880
938146
  Рудяков П. Перехід до багатомовності нового типу як складова трансформації державно-політичної системи України / П. Рудяков, О. Яковлева // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 214-222
938147
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – C. 293-297. – ISSN 2076-1554


  У статті розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в ...
938148
  Яковлєва О.В. Перехід до багатомовності як тенденція розвитку вищої освіти України // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – C. 293-298. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто вітчизняну систему вищої освіти під кутом зору її спроможності до реалізації оптимального переходу до багатомовності. Констатується, що ВНЗ – це соціальний інститут, здатний засвоювати корисні новації й модернізуватися в оптимальнішому ...
938149
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
938150
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75.
938151
  Давидов О.І. Перехід до бездокументарних цінних паперів як фактор розвитку фондового ринку України / О.І. Давидов, Т.В. Лапшина // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 68-75. – Бібліогр.: с. 69-70, 72-73, 75


  Розроблено науково-практичні рекомендації щодо переходу до виключно бездокументарної форми існування цінних паперів в Україні. Визначено превентивні заходи для зниження потенційно ризикових наслідків такого переходу.
938152
  Чижмарь К. Перехід до єдиного нотаріату є найкращим для розвитку галузі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 9 (141). – С. 12-15. – ISSN 1726-3077
938153
   Перехід до металевої провідності в розплавах на основі селену / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, В.М. Склярчук, Ю.О. Плевачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 326-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Температурна залежність електропровідності та термо-е.р.с. потрійних розплавів CuTlSe2, CuAsSe2 і TlAsSe2 досліджена в інтервалі до 1800 К під високим тиском аргону (до 50 МПа). Поведінка електропровідності вказує на перехід напівпровідник-метал у ...
938154
  Кирєєв О. Перехід до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності - основа подальшого розвитку банківської системи : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 1. – С. 3-7
938155
   Перехід до організаційного етапу розвитку історичної науки в Одесі. Одеське товариство історії і старожитностей та головні підходи до вивчення історії півдня України // "Історіограф" Південної України Аполлон Скальковський: інтелектуальна апологія імперської політики та регіональної історичної самобутності : монографія / Л.В. Новікова. – Одеса : Одеський національний університет, 2012. – С. 131-145. – ISBN 978-617-689-009-6
938156
  Чубрикова О.О. Перехід до практичного втілення стратегічного партнерства України з Туреччиною // Зовнішня політика України - 2012 : стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети : щорічник / О.Я. Александрович, М.Г. Капітоненко, І.Є. Лоссовський, В.М. Мовчан, Г.М. [та ін.] Перепелиця. – Київ : Стилос, 2013. – С. 233-245. – ISBN 978-966-193-088-8
938157
  Гріненко О. Перехід до професійної армії потребує реформування системи підготовки резерву // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2002. – № 5. – С.45-46.
938158
  Чухно А.А. Перехід до ринкової економіки / А.А. Чухно. – Київ : Наукова думка, 1993. – 280 с. – ISBN 5-12-003331-8
938159
  Петрик О. Перехід до цінової стабільності: виклик для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 137-143. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
938160
  Лазарук Я. Перехід іспанської преси до демократії (1976-1984 рр.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 105-110. – (Серія: Історичні науки" ; № 21 (269)). – ISSN 1729-360Х
938161
  Барфі Б. Перехід Лівії до переходу // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 20 березня (№ 48)
938162
  Ціборовський О.М. Перехід лікарської справи у Київській губернії до земської медицини та його результати / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров"я України : науково-практичний журнал / ДУ "Укр. ін-т стратегіч. досліджень МОЗ України" ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України". – Київ ; Тернопіль, 2016. – № 1 (67). – C. 50-59. – ISSN 1681-2786
938163
   Перехід метал-неметал в іонно-електронних рідинах : [ монографія ] / Л.А. Булавін, Б.І. Соколовський, Ю.О. Плевачук, В.М. Склярчук. – Київ : АСМІ, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-182-004-2
938164
  Макарський О. Перехід на "цифру" коментар з Хрещатика,26 // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – № 7. – С. 7-9
938165
  Зайцев О.В. Перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту як одна з форм учинення державної зради / О.В. Зайцев, В.Р. Філіпенко // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 53-63. – ISSN 2524-0323
938166
  Кончук Н.С. Перехід на бік ворога як форма державної зради // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 98-103
938167
  Бадах Г. Перехід на двоступеневу систему навчання в Німеччині в умовах реалізації цілей Болонського процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 97-103. – ISSN 1728-9343
938168
  Дмитренко М. Перехід на інноваційну модель розвитку України та впровадження економіки знань // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 2. – С. 24-29.
938169
  Симоненко В.М. Перехід на міжнародні стандарти управлінського обліку та аналізу як фактор удосконалення управління зовнцшньоекономічною діяльностю підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 224-228. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
938170
  Теліга О. Перехід на новий рівень // Український юрист : Журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2004. – № 3. – С.9-11. – ISSN 1726-3077


  Судова реформа в Україні
938171
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – 207 л. – Бібліогр.: л. 183-207
938172
  Саванець Л.М. Перехід прав за бездокументарними цінними паперами: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 / Саванець Людмила Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр. : 19 назв
938173
  Лукомська О. Перехід прав за іпотечними цінними паперами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 115-118.
938174
  Кот Олексій Олександрович Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Кот Олексій Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 187 л. – Бібліогр.: л.164-187
938175
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб в цивільному праві України : Автореф...канд. юридичних наук:12.00.03 / Кот О.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.:с.16
938176
  Кот О.О. Перехід прав кредитора до третіх осіб: еволюція поняття та сучасні тенденції розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 17, ч. 2. – С. 79-86
938177
  Носік В. Перехід прав на земельні ділянки державної та комунальної власності під об"єктами незавершеного будівництва приватної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-122. – ISSN 0132-1331


  Досліджуються теоретичні та практичні питання щодо здійснення прав на земельні ділянки державної та комунальної власності разом із розташованими на них об"єктами незавершеного будівництва приватної власності Исследуются теоретические и практические ...
938178
  Машкова В. Перехід прав та обов"язків за договором комерційної концесії у разі смерті правоволодільця // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 325-326
938179
  Чеховська Д.Р. Перехід права оренди земельних ділянок у випадку заміни сторони договору оренди землі за законодавством України // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 153-157. – ISBN 978-966-7957-18-6
938180
  Щербина М. Перехід права оренди земельної ділянки при переході права на об"єкти нерухомості, як на ній розташовані // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 2 (146). – С. 50-56


  У статті розглядаються проблеми договірного регулювання аліментних відносин подружжя.
938181
  Ладонько Л.С. Перехід регіональних економічних систем до інноваційного типу розвитку / Л.С. Ладонько, А.В. Ребенок, А.В. Ладонько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 59-64
938182
  Хан Є. Перехід російських ВНЗ на двоступеневу систему вищої освіти (бакалавр-магістр) в рамках участі в Болонському процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 61-62. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні етапи переходу російських вищих навчальних закладів на багатоступеневу систему у вищій освіті. Охарактеризовано законодавчу та нормативно-правову базу переходу російських ВНЗ на багатоступеневу систему вищої освіти. В ...
938183
  Голдаєвич Є.Л. Перехід у нерівноважний стан розряду з ковзаючою дугою / Є.Л. Голдаєвич, Є.В. Мартиш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 176-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Досліджено вплив електричного поля на розряд з ковзаючою дугою і показано, що воно може відігравати головну роль у досягненні нерівноважного стану такої плазми. Запропоновано, що більша напруженість поля спричиняє іонізаційну нестійкість в плазмі, що ...
938184
  Шаповалова Л.А. Перехід України до інноваційної моделі розвитку як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 58-60. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі інтеграції України до світового економічного простору. Основну увагу приділено одному з найважливіших етапів на шляху досягнення зазначеної мети - переходу нашої країни до інноваційної моделі розвитку, розробка і впровадження якої в ...
938185
  Луцик Ю.О. Перехід України до моделі інформаційного суспільства як напрям інтеграції до світового господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 54-57. – ISBN 966-614-021-7
938186
  Мина Ж.В. Перехід Української Галицької Армії на бік генерала Денікіна у листопаді 1919 р. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 132-136. – ISSN 0321-0499
938187
  Доскоч І.О. Перехід художнього тексту в гіпермедійне середовище як вияв сучасних можливостей медіапростору // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 457-462


  У статті зосереджено увагу на новому середовищі функціонування художнього гіпертексту-гіпермедіа, що стає уособленням інтеракції тексту з мультимедійними засобами. Також виокремлені властивості функціонування електронного тексту в гіпермедійному ...
938188
  Кудлик Р. Перехід як форма просторово-часового відношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.143-153. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
938189
  Павленко Л.А. Перехідна доба: релігія, релігійна філософія і філософія // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54
938190
   Перехідна економіка : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Вища школа, 2003. – 591 с. – ISBN 966-642-166-6
938191
  Заблоцький Б.Ф. Перехідна економіка : Посібник / Б.Ф. Заблоцький. – Київ : Академія, 2004. – 512с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-170-8
938192
  Назарчук М. Перехідна економіка і фондовий ринок України: порівняльний аналіз динаміки показників у 1996 -2005 р.р. / М. Назарчук, Г. Курбацький // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 14-25. – ISSN 0131-775Х
938193
  Шегинський І. Перехідна економіка: зміст та головні завдання / І. Шегинський, Шегинська Наталія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 62-66. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
938194
  Богуславський Олександр Володимирович Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 01. 01 / Богуславський О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібл.: 18 назв
938195
  Богуславський О.В. Перехідна економіка: суть, суперечності та тенденції розвитку : Дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.01.01 - економ. теорія / Олександр Володимирович Богуславський; КНУТШ. – Київ, 2006. – 241л. – Бібліогр.: л.189-241
938196
  Злупко С.М. Перехідна економіка: сучасна Україна : Навч. посібник / С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2006. – 324 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-142-Х
938197
  Селищев П.О. Перехідна повзучість матеріалу під опроміненням при умові генерації вакансій ковзаючими дислокаціями / П.О. Селищев, Т.П. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 231-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В межах математичної моделі "ковзання - переповзання" розглянуто вплив генерації вакансій ковзаючою дислокацією на повзучість матеріалів під опроміненням. Розраховано стаціонарні значення для концентрацій міжвузлових атомів та вакансій, густини ...
938198
   Перехідна реологічна поведінка концентрованих суспензій каолініту / Л.А. Булавін, Ю.П. Бойко, О.Б. Карпенко, М.І. Лебовка, С.В. Храпатий // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 8
938199
   Перехідна українська економіка:стан і перспективи / А.С. Філіпенко, В. Бандера, Т. Степанкова, З. Ватаманюк, Б. Кваснюк, В. Степаненко, О. Гаврилюк, І. Михасюк, Злупко; За ред.А.Філіпенка,В.Бандери. – Київ : Академія, 1996. – 220с. – ISBN 966-580-011-6
938200
  Янь Цай Пі Перехідна форма управління на китайських сімейних фірмах : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 312-320. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
938201
  Анісімов І.О. Перехідне випромінення вістлерів модульованим електронним пучком у періодично неоднорідній плазмі / І.О. Анісімов, О.І. Кельник, Ю.В. Маруда // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 289-298. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Теоретично досліджується перехідне випромінення вістлерів ниткоподібним модульованим електронним пучком, що рухається вздовж магнітного поля, паралельно до градієнту концентрації періодично неоднорідної плазми. Розраховано діаграму спрямованості та ...
938202
  Кельник Олександр Ігоревич Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Дис.... канд.фізико-математ.наук: 01.04.08 / Кельник Олександр Ігоревич; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 139 л. – Бібліогр.: л.125-139
938203
  Кельник О.І. Перехідне випромінювання в умовах космічних пучково-плазмових експериментів : Автореф...канд. фіз.-мат. наук: 01.04.08 / Кельник О.І. – Київ, 2002. – 15с. – Бібліогр.:с.11-12
938204
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання ленгмюрівських хвиль модульованим електронним пучком: комп"ютерне моделювання / І.О. Анісімов, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 307-316. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Збудження ленгмюрівських хвиль (ЛХ) у неоднорідній плазмі, крізь яку рухається модульований електронний пучок, досліджується шляхом комп"ютерного моделювання за методом великих частинок. Розглядається однорідна фонова плазма з локальним максимумом ...
938205
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання модульованого потоку заряджених частинок, що падає на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.330-338. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане модульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
938206
  Анісімов І.О. Перехідне випромінювання стрічкоподібного модульованого електронного пучка, що похило падає на різку межу плазми / І.О. Анісімов, Ю.Е. Ковальов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-11. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  У наближенні заданого струму розраховано діаграму спрямованості та повну потужність перехідного випромінювання електромагнітних хвиль стрічкоподібним модульованим електронним пучком, що похило падає на межу півпростору, заповненого холодною ізотропною ...
938207
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 309-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане косомодульованим потоком заряджених частинок, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
938208
  Левитський С.М. Перехідне випромінювання хвилі струму при падінні на різку межу плазми, утримуваної магнітним полем. Частина II / С.М. Левитський, С.М. Мишко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 349-362. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розраховується перехідне випромінювання електромагнітних хвиль, викликане потоком заряджених частинок з косою модуляцією, що падає нормально на різку межу магнітоактивної плазми, в якій стале магнітне поле спрямоване паралельно до цієї межі. Перехідне ...
938209
  Павлюк А. Перехідне правосуддя: практикум для українських юристів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 червня (№ 23). – С. 12-13
938210
  Кіянчук М.Й. Перехідне та гальмівне випромінювання модульованого електронного пучка на межі вакуум - плазма / М.Й. Кіянчук, І.О. Анісімов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 17-20. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Виконано теоретичний розрахунок гальмівного та перехідного випромінювання на межі вакуум - ізотропна плазма. Пока-зано, що в умовах лабораторних експериментів першим типом випромінювання можна знехтувати порівняно з другим. Bremsstrahlung and ...
938211
  Толстов С.В. Перехідний етап еволюції міжнародної системи // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 49-75. – ISSN 2221-5719
938212
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови
938213
  Грицик Л. Перехідний етап української компаративістики: Сергій та Василь Маслови // Студії з україністики / Міжнародна школа україністики НАН України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України [та ін.]. – Київ ; Дрогобич, 2012. – Вип. 10 : Література. Соціум. Епоха. Ювілейний збірник на пошану доктора філологічних наук, професора Олександра Астаф"єва. – С. 282-292. – ISBN 978-966-2763-27-0
938214
  Пронюк В Н. Перехідний період в історії українського державотворення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 153-157. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Присвячено сучасному періоду українського державотворення - переходу від тоталітаризму до демократії. Характеризуються ознаки демократичної держави та успадковані тоталітарні тенденції в державному й суспільному житті, у національній правовій системі, ...
938215
   Перехідний період в Україні та в Росії: політика, економіка, етносоціальні процеси : Конференція українських і російських випускників освітніх прграм США. Виступи учасників та дискусія. – Київ, 1999. – 132с. – Назва обкл., тит. арк. та тексти статей парал. укр. та рос. мовами. – ISBN 966-581-176-2
938216
  Панченко М.П. Перехідний період від капіталізму до соціалізму / М.П. Панченко. – Київ, 1957. – 112с.
938217
  Ткач А.Г. Перехідний період від капіталізму до соціалізму. Перемога соціалізму в СРСР / А.Г. Ткач. – Х., 1958. – 56с.
938218
  Малкілдіс Т. Перехідний період у Південно-Східній Європі. Досвід Албанії // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 25-29


  Дана стаття присвячена дослідженню економічних та політичних аспектів ільних трансформаційних процесів в Албанії; також в ній презентуються основні риси, інання притаманні сьогоденній фазі. The article aims to investigate the economical and ...
938219
  Канак Ф. Перехідний стан буття: поняття і місце в трансформаціях // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 4. – С.14-36
938220
  Черкаський О.П. Перехідні процеси в електричних колах з плазмоерозійним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Черкаський Олександр Павлович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
938221
  Костишин В.С. Перехідні процеси в електричних системах : навч. посібник / Костишин В.С., Федорів М.Й. ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. електропостачання та електрообладнання пром. підприємств. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 297, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-694-200-8
938222
  Маєвський Д.А. Перехідні процеси в лінійних системах та моделювання надійності програмного забезпечення / Д.А. Маєвський, С.О. Яремчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті розглядається підхід до моделювання процесу виявлення помилок в програмних засобах як перехідного процесу в лінійних системах. На підставі цього підходу запропонована та досліджена модель перехідного процесу. Проведено порівняльний аналіз цієї ...
938223
  Барабанов О. Перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації / О. Барабанов, В. Пеньківський, Р. Хорошок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 16-19. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Вивчено перехідні процеси в моделі Каплана-Соломона-Мотта спін-залежної рекомбінації в напівпровідниках. Отримано результати впливу основних фізичних параметрів моделі на вигляд і тривалість перехідних процесів у такій системі. Досліджено вплив ...
938224
   Перехідні процеси в системах електропостачання : Підручник для студ.спец.напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; За ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид. доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національна гірнича академія України, 2000. – 597 с. – ISBN 5-7763-1928-5
938225
   Перехідні процеси в системах електропостачання : підручник для студ. спец. напрямку підготовки "Електротехніка" / Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; Г.Г. Півняк, В.М. Винославський, А.Я. Рибалко, Л.І. Несен; за ред. Г.Г. Півняка. – 2-ге вид., доопрацьоване та доп. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2002. – 597 с. : іл. – ISBN 966-8271-14-9
938226
  Мигулін І.М. Перехідні процеси в транзисторних підсилювачах / І.М. Мигулін. – Київ, 1964. – 208 с.
938227
  Омельчук С.М. Перехідні процеси коливань цилиндричної і п"єзокерамичної оболонки, що рівноприскорено обертається навколо вісі симетрії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 133-142. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається вплив рівноприскореного обертового руху на усталені згинні коливання довгої п"єзокерамічної циліндричної оболонки, які здійснюються на другій моді власних коливан. Розв"язок задачі, сформульованої в рухомій, зв"язаній з оболонкою системі ...
938228
  Каніщев В.М. Перехідні процеси спрямованої кристалізації при вирощуванні кристалів з розплаву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Каніщев Василь Миколайович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2014. – 28 с. – Бібліогр.: 43 назви
938229
  Омельчук С.М. Перехідні режими коливань пружинних елементів хвильових гіроскопів : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Омельчук С. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 18 с.
938230
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопа оболонкового типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 68-71. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  Досліджується створення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо осі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
938231
  Омельчук С.М. Перехідні режими роботи хвильового гіроскопу оболонкового типу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-81. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Досліджується спотворення вибраної моди коливань тонкої циліндричної п"єзокерамічної оболонки при переході від рівноприскореного до рівномірного режиму обертання оболонки навколо вісі симетрії. Розв"язок задачі будується з урахуванням реальних умов ...
938232
  Ліва Н. Перехідні тенденції у дзеркалі європейського музичного мистецтва XX - початку XXI століть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2017. – Вип. 41 : Музикознавчий універсум. – С. 302-316. – ISSN 2310-0583
938233
  Партика А.І. Перехідні характеристики та способи керування елементами пам"яті на основі джозефсонівських кріотронів та сквідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Партика Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
938234
  Бруянцька С.Є. Перехідні характеристики та стійкість водоного температурного пограничного шару : Автореф... канд. фіз.мат.наук: 01.02.05 / Бруянцька С. Є.; НАН України Ін-т гедромеханіки. – К., 1997. – 19л.
938235
  Хамрай О.О. Перехідність дієслова та дифузність додатків в арабській мові // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2006. – № 3. – С. 157-161. – ISSN 1608-0599
938236
  Любченко Т.В. Перехідність у системі понять "сполучуваність", "дистрибуція", "валентність" // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 15. – С. 98-104. – Бібліогр.: 40 назв.
938237
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В.; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 209 л. + Додатки: л. 169-183. – Бібліогр.: л. 184-209
938238
  Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
938239
  Калько М.І. Перехідність/неперехідність як експліцитор категорії граничності / М.І. Калько, В.В. Чеботай // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1998. – Вип. 7. – С. 109-113. – (Філологічні науки)
938240
  Крапивин В.П. Перехо траста на полный хозрасчёт и самофинансирование / В.П. Крапивин, Д.С. Грицевский. – К., 1988. – 152с.
938241
  Калиновский П.П. Переход / П.П. Калиновский. – М, 1991. – 189с.
938242
  Харланов А. Переход БРИК в БРИКС // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 1 : Внешнеэкономическое взаимодействие России и Швеции. – С. 29-35. – ISSN 2074-6040


  Одним из локомотивов мировой экономики являются страны БРИКС. Они - активые участники процессов глобализации. БРИКС - группа из пяти динамичных развивающихся экономик современного мира: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР (присоединившаяся на III ...
938243
  Кузнецов В.Я. Переход в кругу частей речи в русском языке: уч. пособие / В.Я. Кузнецов. – Калинин, 1983. – 88с.
938244
  Кононенко Г.К. Переход в новой экономический политике на Украине (1921-1922 гг) : Дис... канд.ист.наук: / Кононенко Г.К.; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1950. – 258л. – Бібліогр.:л.253-258
938245
  Курчаткин А.Н. Переход в середине сезона / А.Н. Курчаткин. – М, 1978. – 173с.
938246
  Корсак К.В. Переход из школы в университет: в поисках идеального // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 3-7


  Мало осталось в мире стран, где молодежь сдает близкие по срокам выпускные школьные и конкурсные вступительные экзамены. Украина.
938247
  Скубко Ю.С. Переход к "экономике знаний" и перспективы НТП в ЮАР в предстоящем десятилетии // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 67-82. – ISSN 0869-1908
938248
  Монкур Майкл Переход к NetWare 5 (тест 50-638) : Учебное руководство для специалистов CNE / Монкур Майкл, Джон Дженкинс-мл., Челлис Джеймс. – Москва : Лори, 1999. – 251с. – ISBN 0-7821-2390-2
938249
  Бондаренко В.М. Переход к бескризисному развитию - миф или реальность? // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-22 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
938250
  Елецкий Н. Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической науки // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – ISSN 0131-2227
938251
  Елецкий Николай Дмитриевич Переход к глобально-информационному способу производства и модификация общей экономической теории // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 2. – С. 22-29. – Бібліогр.: с. 22-29. – ISSN 0131-2227
938252
   Переход к культуре самостоятельного бронирования - долгий путь для молодых организаций : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 49 : Фото
938253
  Кирьянов Ю.И. Переход к массовой политической борьбе / Ю.И. Кирьянов. – Москва, 1987. – 238 с.
938254
  Кононенко Г.К. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кононенко Г.К. ; Киевский гос. университет им. Т.Г. Шевченко. Кафедра марксизма-ленинизма. – Киев, 1950. – 21 с.
938255
  Залевский А.Д. Переход к новой экономической политике на Украине (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Залевский А.Д.; Акад. наук УССР. Ин-т истории. – К., 1959. – 24л.
938256
  Поляков Ю.А. Переход к новой экономической политике. / Ю.А. Поляков, В.П. Дмитренко. – М., 1972. – 48с.
938257
  Троцкий Л.Д. Переход к НЭПу и мои отношения с Лениным // Военно-исторический архив : научно-популярное издание / ООО НПФ "Церера". – Москва, 2009. – № 8 (116). – С. 76-85. – ISSN 1606-0219
938258
  Курицын В.М. Переход к НЭПу и революционная законность / В.М. Курицын. – Москва, 1972. – 216с.
938259
  Поляков Ю.А. Переход к нэпу и советское крестьянство / Ю.А. Поляков. – Москва, 1967. – 512с.
938260
   Переход к рынку: РГ. – М.
ч. 1. – 1990. – 220с.
938261
   Переход к рыночной экономике: социальные проблемы. – Кишинев, 1991. – 142с.
938262
  Увачан В.Н. Переход к социализму малых народов Севера / В.Н. Увачан. – М, 1958. – 184с.
938263
  Юсупов Э.Ю. Переход к социализму, минуя капитализм / Э.Ю. Юсупов. – М, 1987. – 230с.
938264
  Урсул А.Д. Переход к устойчивому развитию: проблемы и перспективы // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 6. – С. 77-88. – ISSN 0235-1188
938265
  Минасян А.К. Переход колличественных изменений в качественные в неорганической природк. / А.К. Минасян. – Ереван, 1958. – 288с.
938266
  Воскресенский Ю.В. Переход Коммунистической партии к осуществлению политики социалистической индустриализации СССР (1925-1927) / Ю.В. Воскресенский. – Москва, 1969. – 334с.
938267
  Беджанян Р.М. Переход Коммунистической партии от политики нейтрализации среднего крестьянства к политике прочного союза с ним (1917-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Беджанян Р.М.; Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1953. – 19л.
938268
  Вартанян О.М. Переход Коммунистической партии Советского Союза от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества как класса на базе сплошной коллективизации : Автореф... канд. ист.наук: / Вартанян О.М.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – Москва, 1953. – 16л.
938269
  Лосева Г.В. Переход металл-диэлектрик в сульфидах 3d-металлов / Г.В. Лосева. – Новосибирск : Наука, 1983. – 144 с.
938270
  Дидух В.П. Переход металл-неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 23л.
938271
  Дидух В.П. Переход металл - неметалл в жидких сплавах с ограниченной растворимостью компонентов : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Дидух В.П.; МО Украины, ЛУ им. И.Франко, ин-т прикладной физики. – Львов, 1992. – 191л. – Бібліогр.:л.176-191
938272
  Елагин А.С. Переход на мирную работу по восстановлению народного хозяйства в Западном Кахахстане. : Автореф... Канд.ист.наук: / Елагин А.С.; Ин-т истории, археологии и этнографии АН КазССР. – Алма-Ата, 1951. – 16 с.
938273
  Чичкина Светлана Переход на мировые стандарты: готовиться нужно сейчас : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 6. – С. 32-35 : Фото
938274
  Денисенко К.В. Переход на семичасовой рабочий день / К.В. Денисенко. – М., 1958. – с.
938275
  Гершкович И.И. Переход на семичасовой рабочий день и упорядочение заработной платы / И.И. Гершкович. – М., 1958. – 32с.
938276
  Каплан И.И. Переход на сокращённый рабочий день в промышленности СССР / И.И. Каплан, А.Л. Максимов. – М., 1959. – 48с.
938277
  Каганов Переход на сокращенный рабочий день и упорядочение заработной платы / Каганов, М. Мельнов. – Свердловск, 1960. – 56с.
938278
  Санжиев Г.Л. Переход народов Сибири к социализму, минуя капитализм / Г.Л. Санжиев. – Новосибирск, 1980. – 367с.
938279
   Переход НТБ на новые условия хозяйствования: метод. рекоменд.. – М., 1990. – 68с.
938280
  Филипченко И.Г. Переход одной части речи в другую в современном английском языке : Дис... наук: / Филипченко И.Г.; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1951. – 269л. – Бібліогр.:л.238-260
938281
  Орлов А. Переход от "Экономической таблицы" Ф. Кенэ к схемам воспроизводства К.Маркса // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2007. – № 9/10. – С. 192-211. – ISSN 0207-3676
938282
   Переход от ДОС ЕС к ОС ЕС : Справочное пособие. – Москва : Статистика, 1980. – 231с.
938283
  Колтунов В.М. Переход от капитализма к коммунизму -- путь развития человечества. / В.М. Колтунов. – Горький, 1962. – 28с.
938284
  Корниенко Е.А. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / Е.А. Корниенко. – К, 1962. – 213с.
938285
  Максимов А.И. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества / А.И. Максимов. – Донецк, 1962. – 32с.
938286
   Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества.. – Л., 1961. – 25с.
938287
  Петрунин Е.Н. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Е.Н. Петрунин. – М., 1962. – 38с.
938288
  Метелица Л.В. Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. / Л.В. Метелица, А.А. Кальмансон. – М., 1963. – 54с.
938289
   Переход от капитализма к коммунизму - путь развития человечества. Уч. пособие. – Свердловск, 1962. – 31с.
938290
  Курьянович Н.Л. Переход от капитализма к коммунизму и достижение обществом подлинной свободы : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Курьянович Н.Л. ; АН УССР , Отделение общественных наук. – Киев, 1963. – 24 с.
938291
  Зинченко Г.И. Переход от капитализма к социмализму- основное содеожание современной эпохи / Г.И. Зинченко, Н.П. Филимонов. – М, 1962. – 175с.
938292
  Дорофеев А.Ю. Переход от стоимости к ценности и от ценности к фундаментальной стоимости / А.Ю. Дорофеев, И.В. Положенцева, В.В. Филатов // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (47). – С. 7-11. – ISSN 1728-8878
938293
   Переход от феодализма к капитализму в России. – Москва, 1969. – 414с.
938294
  Акимова А.Ф. Переход партии от политики ограничения и вытеснения кулацких элементов к политике ликвидации кулачества, как класса на основе сплошной коллективизации : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимова А.Ф. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1953. – 16 с.
938295
  Черкасова Е.Т. Переход полнозначных слов в предлоги / Е.Т. Черкасова. – М, 1967. – 280с.
938296
  Пригоровская Н.М. Переход полнозначных слов в предлоги и союзы / Н.М. Пригоровская. – М, 1975. – 78с.
938297
  Хаскельберг Б.Л. Переход права собственности по договору купли-продажи в советском гражданском праве. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хаскельберг Б.Л.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1950. – 24 с.
938298
  Подгаецкая И.М. Переход прилагательных и причастий в существительные в истории русского литературного языка (XVIII-XX вв.) : Автореф... канд.филол.наук: / Подгаецкая И.М. – Ленинград, 1953. – 15 с.
938299
  Краснов А И. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Краснов И.А,; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1955. – 16л.
938300
  Ломтева В.Е. Переход причастий в прилагательные в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1954. – 14л.
938301
  Лукин М.Ф. Переход причастий в прилагательные и существительные в современном русском литературном языке. : Автореф. дис... канд. филол. наук: / Лукин М.Ф.; АН УССР. Отд. лит., языка и искусствоведения. – Киев, 1965. – 18с.
938302
  Ломтева В.Е. Переход причастий и прилагательных в современном русском литературном языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Ломтева В.Е.; Саратовский гос.ун-т. – Саратов, 1950. – 20 с.
938303
   Переход радионуклидов в организм животных, их сравнительное значение в различных сельскохозяйственных экосистемах и соответствующие контрмеры : Заключит.отчет. – Брюссель, 1996. – 221 с. – ISBN 928275197Х
938304
   Переход радионуклидов через наземную окружающую среду в сельскохозяйственные продукты, включая оценку агрохимических приемов : Совместный экспериментальный проект N 2;Заключительный отчет. – Люксембург, 1996. – 118 с. – ISBN 9282751945
938305
  Тумасян С.В. Переход ранее отсталых стран и народов к социализму как особая форма социального скачка. (На примере курдов Сов. Армении) : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Тумасян С.В.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 31л.
938306
  Пиперски А.Ч. Переход сильных глаголов в слабые в истории немецкого языка: теоретические предпосылки и древнейшие процессы // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 163-172. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
938307
  Щетинин Л.М. Переход собственных имен в нарицательные как способ расширения словарного состава языка : Автореф... Канд.филол.наук: / Щетинин Л.М.; М-во просв.РСФСР.Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1962. – 17л.
938308
  Генкина Э.Б. Переход Советского государства к новой экономической политике. / Э.Б. Генкина. – М, 1954. – 504с.
938309
  Горбачев А.Р. Переход советской Белогуссии к новой экономической политике (1921-1922 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Горбачев А. Р.; АН БССР, Ин-т ист. – Минск, 1960. – 22л.
938310
  Топуриа В. Переход сонанта В в Г в, Г в и Кв. /Фонетические наблюдения над картвельскисми языками / В. Топуриа, 1941. – 231-236с.
938311
  Крохина А. Переход статуса резидента СЭЗ при реорганизации юридического лица в форме выделения по законодательству Республики Беларусь // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 396-397
938312
  Пешехонова Н.В. Переход стеклянных электродов от одной металлической функции к другой : Автореф... канд. хим.наук: / Пешехонова Н.В.; ЛГУ. – Ленинград, 1953. – 14 с.
938313
  Ельяшевич А. Переход Суворова через Альпы. Картина В.И.Сурикова. / А. Ельяшевич. – Л., 1951. – 13с.
938314
   Переход туристических агенств к технологиям нового поколения // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 20-21
938315
  Акимов У. Переход узбекского народа к социализму, минуя капиталистическую стадию развития : Автореф. дис ... канд. экон. наук / Акимов У. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Экон. фак. – Москва, 1965. – 13 с.
938316
  Барков Л.И. Переход эстонских буржуазных националистов в сферу влияния фашисткой Германии и их участие в преступлениях против человечности в период Великой Отечественной войны/1941-1945/. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Барков Л.И.; Тартутский гос. ун-т. – Таллин, 1968. – 24л.
938317
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Дніпро, 1971. – 202с.
938318
  Загребельний П.А. Переходимо до любові : Роман / Павло Загребельний. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 259с.
938319
  Сливінська Інна Переходимо на літній час // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 29 : фото
938320
  Третяк О.В. Переходимо на систему ступеневої підготовки фахівців // Київський університет, 1994. – №11
938321
  Исмайлов Каграман Агакерим оглы Переходная гидрохимическая зона продуктивной толщи Апшеронской нефтегазоносной области. / Исмайлов Каграман Агакерим оглы, Курбанова Раху Агабала кызы. – Баку, 1986. – 140с.
938322
  Омельчук Сергій Миколайович Переходні режими коливань пружних елементів хвильових гіроскопів : 01.02.04 : Дис. ... канд.фіз.-мат. наук / Омельчук Сергій Миколайович; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 125 л. – Бібліогр. : л. 117-125
938323
  Спиридонова Н.С. Переходнй период от капитализма к социализму / Н.С. Спиридонова. – М., 1954. – 86с.
938324
  Тер-Погосян Переходное излучение в волноводе с движущимися и нестационарными средами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тер-Погосян А. Д.; Ерев. физ. ин-т. – Ереван, 1980. – 22л.
938325
  Испирян К.А. Переходное излучение и детектирование частиц высоких энергий. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.04.01 / Испирян К.А.; Объед. ин-тут ядерных исслед. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 24л.
938326
  Гинзбург В.Л. Переходное излучение и переходное рассеяние (некоторые вопросы теории) / В.Л. Гинзбург, В.Н. Цытович. – Москва : Наука, 1984. – 360с.
938327
  Данилов А.Н. Переходное общество : Проблемы системной трансформации / А.Н. Данилов. – Минск : Універсітэцкае, 1997. – 431с. – Бібліогр.: с.420-430. – ISBN 985-09-0251-5
938328
  Золотухин Сергей Анатольевич Переходное общество: социально-экономический аспект управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 179-183. – Бібліогр.: с. 181, 183. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
938329
  Хазанов Ю.С. Переходной возраст : Повести / Ю.С. Хазанов. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 256с.
938330
  Васюнин М.К. Переходной период от капитализма к социализму / М.К. Васюнин. – Саратов, 1958. – 92с.
938331
   Переходность в системе сложного предложения современного русского языка.. – Казань, 1982. – 179с.
938332
  Норман Б.Ю. Переходность, залог, возвратность / Б.Ю. Норман. – Минск, 1972. – 132с.
938333
   Переходные атомные ядра / Р.Б. Бегжанов, В.М. Беленький, И.И. Залюбовский, А.В. Кузниченко. – Ташкент : Фан, 1988. – 322 с.
938334
  Калмыкова Светлана Сергеевна Переходные взаимодействия потоков заряженных частиц с регулярными волновыми полями на изолированных неоднородностях плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Калмыкова Светлана Сергеевна ; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23 с.
938335
  Пучка Г.Н. Переходные волновые процессы в системе, состоящей из оболочки и протекающей в ней жидкости : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Пучка Г.Н.; АН УССР.Ин-т механики. – Киев, 1968. – 7л.
938336
  Белоусов В.В. Переходные зоны между континентами и океанами / В.В. Белоусов. – Москва : Недра, 1982. – 150с.
938337
  Михайлова И.С. Переходные и непереходные глаголы в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Михайлова И.С.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – Москва, 1952. – 15 с.
938338
  Цыпкин Я.З. Переходные и установившиеся процессы в импульсных цепях / Я.З. Цыпкин. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1951. – 220 с.
938339
  Евдокимова О.Н. Переходные и хаотические процессы в лазере на АИГ. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Евдокимова О.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1989. – 20л.
938340
  Покусаенко В.К. Переходные конструкции в области сложного и простого предложения. / В.К. Покусаенко. – Ростов н/Д, 1983. – 143с.
938341
  Бабайцева В.В. Переходные конструкции в синтаксисе. Конструкции сочетающие свойства двусоставных и односоставных (безличных именных) предложений / В.В. Бабайцева. – Воронеж, 1967. – 392 с.
938342
  Кондрашкин Н.М. Переходные контакты в устройствах заземления и экранирования радиоэлектронной аппаратуры / Н.М. Кондрашкин. – Москва : Радио и связь, 1973. – 136с. – (Библиотека радиоконструктора)
938343
  Машурко. Переходные кривые. / Машурко., 1901. – 66с.
938344
  Кравцов Ю.А. Переходные лексемы и объектные синтаксемы с предлогом for в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кравцов Ю.А.; АН СССР. Ленингр. отд-ние Ин-та языкознания. – Л., 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
938345
  Ивович В.А. Переходные матрицы в динамике упругих систем. справоч. пособие / В.А. Ивович. – М., 1969. – 200с.
938346
  Александров Л.Н. Переходные области эпитаксиальных полупроводниковых плёнок / Л.Н. Александров. – Новосибирск : Наука, 1978. – 272 с.
938347
  Кшибеков Д.К. Переходные общественные отношения / Д.К. Кшибеков. – Алма-Ата, 1973. – 283с.
938348
  Загладин Н. Переходные периоды в мировой политике // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 27-39. – ISSN 0131-2227
938349
  Баликоев В.З. Переходные производственные отношения в экономике развивающихся стран / В.З. Баликоев. – Красноярск, 1988. – 160с.
938350
  Кублановский Я.С. Переходные процессы / Я.С. Кублановский. – М, 1974. – 88с.
938351
  Благовещенский М.В. Переходные процессы в автогенераторах. : Автореф... Канд.техн.наук: / Благовещенский М.В.; М-во высш.образования СССР. – М, 1954. – 16л.
938352
   Переходные процессы в биологических системах. – М., 1977. – 155с.
938353
  Калыгина В.М. Переходные процессы в германиевых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Калыгина В.М.; Сибирский физ.-техн. ин-т. – Томск, 1969. – 25л.
938354
  Толшин В.И. Переходные процессы в дизель-генераторах / В.И. Толшин, Е.С. Ковалевский. – Ленинград : Машиностроение, 1977. – 167 с.
938355
  Золотарев И.Д. Переходные процессы в избирательных усилителях на транзисторах / И.Д. Золотарев. – Москва, 1976. – 160 с.
938356
  Тхорик Ю.А. Переходные процессы в импульсных полупроводниковых диодах / Ю.А. Тхорик. – Киев : Техніка, 1966. – 243 с.
938357
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Дис... канд. физ-мат.наук: / Рублев Анатолий Романович; КГУ. – Киев, 1974. – 206л. – Бібліогр.:л.193-206
938358
  Рублев Анатолий Романович Переходные процессы в кольцевых электромеханических преобразователях : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Рублев Анатолий Романович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 24 с.
938359
  Кукеков Г.А. Переходные процессы в контактно-тиристорных аппаратах / Г.А. Кукеков, В.Я. Фролов. – Ленинград, 1988. – 168 с.
938360
  Клягин Л.Е. Переходные процессы в ламповом автогенераторе : Автореф... канд. технич.наук: / Клягин Л.Е.; Москов. электротехнич. ин-тут связи. – Москва, 1951. – 4 с.
938361
  Блох З.Ш. Переходные процессы в линейных системах автоматического регулирования / З.Ш. Блох. – М, 1961. – 492с.
938362
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Дж.Л. Бэрнс. – Изд. 2-е испр. – М.-Л., 1951. – 520с.
938363
  Гарднер М.Ф. Переходные процессы в линейных системах с сосредоточенными постоянными / М.Ф. Гарднер, Дж.Л. Бэрнс. – Изд. 3-е, испр. – М, 1961. – 551с.
938364
  Вебер Э. Переходные процессы в линейных цепях / Э. Вебер. – Москва
Ч. 1. – 1958. – 392 с.
938365
  Чурин Ю.А. Переходные процессы в линиях связи быстродействующих схем ЭВМ / Ю.А. Чурин. – М, 1975. – 207с.
938366
  Ковач К.П. Переходные процессы в машинах переменного тока / К.П. Ковач, И. Рац. – Москва-Ленинград, 1963. – 744 с.
938367
  Кадро-Сысоев Переходные процессы в многослойных полупроводниковых структурах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Кадро-Сысоев А. Ф.; АН СССР, Физ.-техн. ин-т. – Л., 1973. – 21л.
938368
  Муратов И.М. Переходные процессы в полупроводниковых диодах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муратов И.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 16л.
938369
  Опарин В.В. Переходные процессы в полупроводниковых приборах / В.В. Опарин. – Ленинград, 1976. – 100 с.
938370
  Виглин С.И. Переходные процессы в системах в переменными параметрами / С.И. Виглин. – Москва, 1971. – 183с.
938371
  Кадымов Я.Б. Переходные процессы в системах с распределенными параметрами / Я.Б. Кадымов. – Москва, 1968. – 192с.
938372
  Гаврилов Г.К. Переходные процессы в транзисторе и методы расчёта импульсных схем / Г.К. Гаврилов. – Москва, 1971. – 160с.
938373
  Файзулаев Б.Н. Переходные процессы в транзисторных каскадах / Б.Н. Файзулаев. – Москва : Связь, 1968. – 248 с.
938374
  Крочакевич В.Д. Переходные процессы в трехфазных цепях с выпрямительными мостами. : Автореф... канд. техн.наук: / Крочакевич В.Д.;. – Рига, 1959. – 10л.
938375
  Харитонов В.В. Переходные процессы в ударных униполярных генераторах / В.В. Харитонов, В.М. Юринов, О.А. Злоьина. – Москва : Атомиздат, 1980. – 189 с.
938376
  Елизаров Б.В. Переходные процессы в цепочечных фильтрах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елизаров Б.В.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1965. – 14л.
938377
  Прокунцев А.Ф. Переходные процессы в цифровых мостах переменного тока / А.Ф. Прокунцев, В.И. Колесников. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с.
938378
  Гомонова А.И. Переходные процессы в четырехслойных полупроводниковых P-N-P-N приборах : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Гомонова А.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1965. – 10л.
938379
  Казовский Е.Я. Переходные процессы в электрических машинах переменного тока / Е.Я. Казовский. – Москва-Ленинград, 1962. – 624 с.
938380
  Яхинсон Б.И. Переходные процессы в электрических цепях / Б.И. Яхинсон. – Одесса, 1962. – 80 с.
938381
  Зирка С.Е. Переходные процессы в электрических цепях и методы их расчета на ЭВМ / С.Е. Зирка. – Днепропетровск, 1988. – 87 с.
938382
  Страхов С.В. Переходные процессы в электрических цепях, содержащих машины переменного тока / С.В. Страхов. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1960. – 247 с.
938383
  Рюденберг Р. Переходные процессы в электроэнергетических системах / Р. Рюденберг; Пер. с первого амер. изд.; Под ред. В.Ю.Ломоносова. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 714с.
938384
   Переходные процессы деформации оболочек и пластин.. – Таллин, 1967. – 175с.
938385
  Гулин Б.В. Переходные процессы деформирования полого упругого цилиндра, усиленого оболочкой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.023 / Гулин Б.В.; Казанск.гос.ун-т. – Казань, 1972. – 12л.
938386
  Лихарев К.К. Переходные процессы и комбинационные явления в двухчастотных параметрических генераторах : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук / Лихарев К.К. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1968. – 11 с.
938387
  Розенфельд А.С. Переходные процессы и обобщенные функции / А.С. Розенфельд, Б.И. Яхинсон. – Москва : Наука, 1966. – 440 с.
938388
  Кормильцев В.В. Переходные процессы при вызванной поляризации: Теория и применение в геофизике. / В.В. Кормильцев. – М., 1980. – 112с.
938389
  Чиж А.А. Переходные процессы при продольно-крутильных колебаниях естественно закрученной нити (подъемного каната) переменной длины. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чиж А.А.; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 12л.
938390
  Анисимова Н.Д. Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях / Н.Д. Анисимова. – Москва-Ленинград, 1962
938391
   Переходные процессы электрических систем в примерах и иллюстрациях. – Москва-Ленинград, 1962. – 384 с.
938392
  Сирота И.М. Переходные режимы работы трансформаторов тока / И.М. Сирота. – Киев : Издательство АН УССР, 1961. – 192 с.
938393
  Янченко С.Е. Переходные формы производственных отношений / С.Е. Янченко. – Минск, 1974. – 127с.
938394
  Мельник В.П. Переходные формы производственных отношений в экономике социализма / В.П. Мельник. – К., 1989. – 206с.
938395
   Переходные формы производственных отношений и их отражение в курсе политической экономии: межвуз. сб. науч. тр.. – Новосибирск, 1988. – 116с.
938396
  Нодия Л.Г. Переходные формы хозяйствования в переходный период от капитализма к социализму. (На прим. КНР и некоторых стран соц. лагеря). : Автореф... канд. экон.наук: / Нодия Л.Г.; АН Груз ССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1966. – 20л.
938397
  Сафрошкин Ю.В. Переходные характеристики и устойчивость транзисторных стабилизаторов напряжения и тока / Ю.В. Сафрошкин. – Москва : Энергия, 1968. – 168 с.
938398
  Лурье О.Б. Переходные характеристики телевизионных усилителей. : Автореф... доктор техн.наук: / Лурье О.Б.; Лен. электротехн. ин-т им. В.И.Ульянова(Ленина). – Ленинград, 1953. – 12 с.
938399
  Шуман В.Н. Переходные электромагнитные процессы на ранних временах в геологической среде с магнитоактивным плазменным компонентом // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 3. – С. 32-40. – Бібліогр.: с. 39-40. – ISSN 0203-3100
938400
  Григорьев А.С. Переходные электромагнитные процессы при коммутациях симметрирующих и фильтросимметрирующих устройств / А.С. Григорьев. – Киев, 1983. – 26 с.
938401
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – Москва-Ленинград, 1964. – 379 с.
938402
  Веников В.А. Переходные электромеханические процессы в электрических системах / В.А. Веников. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 415 с.
938403
  Гузей Л.С. Переходные элементы / Л.С. Гузей, В.В. Сорокин. – М, 1992. – 16с.
938404
  Рыжов В.В. Переходные эффекты в электроннофотонных ливнях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Рыжов В.В.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 16л.
938405
  Калечиц Е.П. Переходные явления в области частей речи / Е.П. Калечиц. – Свердловск, 1977. – 79с.
938406
   Переходные явления в океане, атмосфере и литосфере : сб. науч. тр. – Владивосток, 1985. – 89с.
938407
  Алиев С.А. оглы Переходные явления в процессах Гальтона-Ватсона и сходимость к процессам Иржины : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.01.05 / Алиев С. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1981. – 14л.
938408
  Ордынец И.О. Переходный возраст / И.О. Ордынец. – К., 1925. – 47с.
938409
  Щуплов А.Н. Переходный возраст / А.Н. Щуплов. – Москва, 1980. – 63с.
938410
  Ампелонов А.Л. Переходный возраст / А.Л. Ампелонов. – Москва, 1983. – 375с.
938411
  Железняк А.В. Переходный возраст / А.В. Железняк. – К, 1984. – 303с.
938412
  Фролов Л.Г. Переходный возраст. / Л.Г. Фролов. – М, 1986. – 302с.
938413
  Тиводар Антонина Романовна Переходный период общества и изменения со-бытия личности в брачной диаде // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 36-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
938414
  Челноков В.С. Переходный период от капитализма к социализму / В.С. Челноков. – М, 1957. – 119с.
938415
  Акопов Р.Я. Переходный период от капитализма к социализму / Р.Я. Акопов. – Москва, 1957. – 50с.
938416
  Молчанова А.Я. Переходный период от капитализма к социализму / А.Я. Молчанова, М.С. Кукушкин. – Л., 1961. – 56с.
938417
  Лившиц В.И. Переходный период от капитализма к социализму / В.И. Лившиц, А.М. Панков. – Ставрополь, 1967. – 32с.
938418
  Кожевников Н.О. Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для импульсной индуктивной электроразведки // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1614-1627 : рис. – Библиогр.: с. 1626-1627. – ISSN 0016-7886
938419
  Аюханов А.Х. Переходный процессы и вторичная эмиссия при бомбардировке положительными ионами инородных пленок на чистых металлах : Автореф... канд. физ-матнаук: / Аюханов А.Х.; Среднеазиатский гос. ун-т им В.И.Ленина. – Ташкент, 1956. – 8л.
938420
  Бойер Р. Переходы и релаксационные явления в полимерах. / Р. Бойер. – М., 1968. – 384с.
938421
  Мотт Н.Ф. Переходы металл-изолятор : пер. с англ. / Н.Ф. Мотт. – Москва : Наука, 1979. – 343 с.
938422
  Кремень В. Переходячи до дванадцятирічки, необхідно суттєво змінити нашу школу // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 1 лютого (№ 4). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Про рівень фінансування науки і її значимість для суспільства, про вектори реформування шкільної освіти, вдосконалення педагогічної підготовки і підвищення престижності професії вчителя розповідає президент Національної академії педагогічних наук В. ...
938423
  Пастухов О.М. Перехресне субсидування як альтернатива судовому переслідуванню за порушення авторських прав у мережі інтернет // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.18-19
938424
  Бабунич В.М. Перехресний допит за чинним і новим КПК України. Врахування іноземного досвіду // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 96-104
938425
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Лейпціг : Укр. накладня. – 477с.
938426
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко // Захар Беркут : Образ громадського життя Карпатської Руси в XIII віці / І.Я. Франко. – [Львів] : Накладом Укр.-Руської Видав. Спілки ; [З друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка. Під зарядом К. Беднарського]. – 428 с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки ; Сер. 1, ч. 47)
938427
  Франко І.Я. Перехресні стежки / І.Я. Франко. – Київ : ДЛВ, 1956. – 336с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
938428
  Франко І.Я. Перехресні стежки : Повість / І.Я. Франко. – Київ : Дніпро, 1983. – 367с.
938429
  Франко І. Перехресні стежки : Повість / І. Франко. – Кіровоград : Степова Еллада, 2000. – 256c. – ("Рідне слово в рідній школі"). – ISBN 966-7514-06-4
938430
  Франко І.Я. Перехресні стежки / Іван Франко. – Київ : Школа, 2006. – 320 с. – (Бібліотека шкільної класики). – ISBN 966-661-532-0
938431
  Ладижець В.І. Перехрестя : роман-хроніка / В.І. Ладижець. – Ужгород : Карпати, 1967. – 263 с.
938432
  Братунь Р.А. Перехрестя : шість поем / Р.А. Братунь. – Львів : Каменяр, 1969. – 87 с.
938433
  Ладижець В.І. Перехрестя / В.І. Ладижець. – Киев, 1980. – 683 с.
938434
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 1. – 2000
938435
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 2. – 2000
938436
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 3. – 2000
938437
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 4. – 2000
938438
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 5. – 2000
938439
   Перехрестя : всеукраїнський спеціалізований журнал для громадських організацій і благодійних фондів. – Київ
№ 6. – 2000
938440
  Свічинська А. Перехрестя : проза: новела // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2011. – № 3 (797). – С. 73-78. – ISSN 0868-4790
938441
  Сороневич Маріанна Перехрестя відчаю й надії : про "школу виживання" українців біля римської станції метро "Оттавіано" // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 48-49. – ISSN 0130-5212
938442
  Джуль Ю. Перехрестя років = Crossing years : роман / Юрій Джуль; пер. з англ. [ Ю. Тереха ]. – Київ : Всесвіт, 2007. – 168с. – ISBN 978-966-8439-05-6
938443
  Джуль Ю. Перехрестя років : Уривки з роману // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 27-43. – ISSN 0320 - 8370
938444
  Гаврилюк Н. Перехрестя української поезії (огляд збірок 2012-2013 рр.)
938445
   Перехрестя: дев"ять історій про війну і насильство : [графічний роман] / [голов. ред. І. Гансен ; редкол.: Ю. Джугастрянська, А. Кананчук, А. Рейс та ін. ; худож.: С. Захаров, С. Рунова]. – Київ : Східноукраїнський центр громадських ініціатив, 2017. – 123, [1] с. : іл. – Бібліогр. в прим.: с. 118. – ISBN 978-617-7242-36-8
938446
  Солтановская Г Перец и баклажаны . Выращивание и использование в домашнем обиходе / Г Солтановская. – Симферополь, 1958. – 52с.
938447
  Богуславська В. Перец Маркіш - поет і заручник системи // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 260/261. – С. 293-295
938448
  Міцінська Т. Перец Маркіш, Хаїм Бейдер - уроженці Поділля // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С.18-20
938449
  Киселев И.М. Перецвет / И.М. Киселев. – Кемерово, 1966. – 95 с.
938450
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2001
938451
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2001
938452
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2001
938453
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2001
938454
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2001
938455
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2001
938456
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2001
938457
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2001
938458
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2001
938459
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2001
938460
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2001
938461
   Перець. – Київ. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2001
938462
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2002
938463
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2002
938464
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2002
938465
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2002
938466
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2002
938467
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2002
938468
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2002
938469
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2002
938470
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2002
938471
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2002
938472
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2002
938473
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2002
938474
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2003
938475
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2003
938476
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2003
938477
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2003
938478
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2003
938479
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2003
938480
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2003
938481
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2003
938482
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2003
938483
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2003
938484
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2003
938485
   Перець. – Київ, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2003
938486
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2004
938487
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2004
938488
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2004
938489
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2004
938490
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2004
938491
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2004
938492
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2004
938493
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2004
938494
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2004
938495
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2004
938496
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2004
938497
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2004
938498
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2005
938499
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2005
938500
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2005
938501
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2005
938502
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2005
938503
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2005
938504
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2005
938505
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2005
938506
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2005
938507
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2005
938508
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2005
938509
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 1. – 2006
938510
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 2. – 2006
938511
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 3. – 2006
938512
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 4. – 2006
938513
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 5. – 2006
938514
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 6. – 2006
938515
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 7. – 2006
938516
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 8. – 2006
938517
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 9. – 2006
938518
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 10. – 2006
938519
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 11. – 2006
938520
   Перець. – Київ : Преса України, 1927-. – ISSN 0132-4462
№ 12. – 2006
938521
  Пучков А.А. Перечено опубликованных трудов Адольфа Израилевича Сонни // Адольф Сонни, киевлянин : к истории классической филологии в Императорском университете св. Владимира / А.А. Пучков. – Киев : Феникс, 2011. – C. 90-96. – ISBN 978-966-651-872-2
938522
   Перечень важнейших научно-исследовательских работ, выполняемых в высших учебных заведениях в 1957 году. – Москва, 1957. – 76с.
938523
   Перечень внутрених водных путей Европейской России. Прилож.: Карта внутренних водных путей Европ. России в масштабе 40 верст в дюйме.. – с.
938524
   Перечень вредителей и болезней растений внешнего карантина, установленных для СССР. – Москва : Колхозная многотиражка, 1935. – 47с.
938525
  Савенко Р.Ф. Перечень вредителей сельскохозяйственных культур РСФСР / Р.Ф. Савенко. – Тифлис
ч. 1. – 1935. – 63с.
938526
  Пухова Н.Н. Перечень вредных насекомых Японии, Кореи и о-ва Формозы (которые имеют и могут иметь карантинное значение для СССР). / Н.Н. Пухова. – М., 1936. – 52с.
938527
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1983 году. – Л., 1982. – 49с.
938528
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1984 году. – Л., 1983. – 52с.
938529
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1987 году. – Л., 1986. – 36с.
938530
   Перечень геофизической аппаратуры, выпускаемой научно-производственным объединением "рудгеофизика" и другими организациями по его разработкам в 1990 году и планируемой к выпуску в последующие годы. – Л., 1989. – 47с.
938531
   Перечень диссертационных исследований по проблемам права интеллектуальной собственности (2008-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 31-32. – ISSN 2072-4322
938532
   Перечень диссертационных исследований по проблемам экономики и управления интеллектуальной собственности (1995-2011гг.) // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 33-37. – ISSN 2072-4322
938533
   Перечень докладов Губернской земской управы Губернскому Земскому Собранию очередной сессии 1912 г. (январь 1913 г.). – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св.Владимира; Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т.Корчак-Новицкого, 1913. – с.
938534
   Перечень документальных материалов по личному составу, содержащихся в Ивановском областном государственном архиве и его филиалах в гг. Кинешме и Шуе.. – Иваново, 1969. – 184с.
938535
   Перечень документов со сроками храенения Главного архивного управления при Совете Министров СССР и подведомственных ему организаций.. – М., 1976. – 63с.
938536
   Перечень журналов и надписей отдела по оружейной части артиллерийского комитета за 1894-1909 гг.. – вып. 1. – Птгр., 1918. – 118с.
938537
   Перечень законов Российской Федерации, принятых Съездом народных депутатов Российской Федерации и Верховным Советом Российской Федерации 31 мая 1990 г.. – М., 1993. – 29с.
938538
  Раан фон Перечень из собственного своего журнала в продолжение прошедшей войны при завоевании Молдавии и Бессарабии с 1787 по 1790 год, : С приобщением одного чертежа / Сочинял в письмах к своему другу императорской российской службы сек[унд]-майор фон Раан. – Печатано в Санктпетербург : [Тип. Гос. воен. коллегии], 1792. – [11], 116 с. : 1 л. к. – Карта: Театр войны с 1788го до 1790го года. Собранный во время войны имп. российским маиором фон Рааном


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. XVIII cт.- картон, папір, корінець та куточки зі шкіри
938539
   Перечень кинофильмов и диафильмов с краткими аннотациями по профессиям легкой и текстильной промышленности. – М., 1961. – 24с.
938540
   Перечень медицинских противопоказаний к приему абитуриентов в высшие учебные заведения. – Москва, 1977. – 72с.
938541
   Перечень научно-исследовательских работ законченных в 1969 году. – Днепропетровск, 1970. – 32с.
938542
   Перечень научных работ опубликованных в "Трудах Таллинского политехнического института". – Таллин, 1976. – 131с.
938543
   Перечень оборудования мастерских и методические указания по производственному обучению для сред. спец. уч. завед. по спец. № 307 "Электромеханч. оборуд. гражданских зданий и коммунальных предприятий. – М., 1964. – 68с.
938544
   Перечень оригинальных наименований газет и журналов на языках народов СССР и иностранных языках.. – М., 1964. – 308с.
938545
   Перечень основных массовых проффессий и специальностей, по которым могут подготавливаться учащиеся средних общеобразоват. школ с производ. обучением.. – М., 1962. – 20с.
938546
   Перечень основных средств механизации и автоматизации Управленческого и инженерно-технического труда.. – М., 1976. – 25с.
938547
   Перечень Пантентов, действующих в СССР (по состоянию на 1 янв. 1968 г.). – Москва, 1968. – 82с.
938548
  Древинг А.М. Перечень патентных классов и краткий предметный указатель. / А.М. Древинг. – Л., 1957. – 84 с.
938549
   Перечень профессий и специальностей, по которым осуществляется подготовка новых квалифицированных кадров в городских профессионально-технических училищах, средних общеобразовательных школах с произв. – сб. 6. – М., 1960. – 68с.
938550
  Пименов М.Г. Перечень растений - источников кумариновых соединений / М.Г. Пименов. – Л, 1971. – 201с.
938551
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института Академии наук Лит.ССР.. – Каунас, 1961. – 44с.
938552
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР.. – Л., 1984. – 52с.
938553
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1981 г.. – Л., 1982. – 44с.
938554
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. 1982 г.. – Л., 1983. – 47с.
938555
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Л., 1988. – 54с.
938556
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова Академии наук СССР. № 135. – Л., 1989. – 53с.
938557
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1957.. – М.-Л., 1958. – 40с.
938558
   Перечень семян предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ботанического института им. В.Л.Комарова АН СССР. 1959.. – М.-Л., 1959. – 36с.
938559
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Академии наук Уз ССР.. – Ташкент, 1978. – 75с.
938560
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ботаническим садом Горьковского государственного университета.. – вып. 20. – Горький, 1957. – 30с.
938561
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Каунасским ботаническим садом - филиалом ин-та ботаники АН Литовской ССР.. – Каунас, 1988. – 55с.
938562
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сибирским ботаническим садом Сибирского отд. АН СССР. 1961, 1961. – 28с.
938563
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Ставропольским Ботаническим садом.. – Ставрополь-Кавказский, 1959. – 20с.
938564
   Перечень семян, предлагаемых в обмен Сталинбадским ботаническим садом.. – Сталинбад, 1949. – 22с.
938565
   Перечень семян, предлагаемых Государственным Никитским Ботаническим Садом им. В.М.Молотова в обмен. 1947. – Ялта, 1947. – 36с.
938566
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1952. – 36с.
938567
   Перечень семян, предлагаемых Куйбышевским ботаническим садом в обмен.. – Куйбышев, 1955. – 32с.
938568
   Перечень семян, собранных в 1958 и 1959 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 4. – Ростов н/Д, 1960. – 28с.
938569
   Перечень семян, собранных в 1960 и 1961 годах и предлагаемых в обмен Ботаническим садом Ростовского гос. университета. № 6. – Ростов н/Д, 1962. – 24с.
938570
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1939. – 23с.
938571
   Перечень семян, собранных на участке полезных растений.. – К., 1941. – 19с.
938572
   Перечень специализаций на специальностях высших учебных заведений СССР.. – Волгоград, 1965. – 42с.
938573
   Перечень специализаций на специальностях высших учебных заведений СССР.. – М., 1965. – 41с.
938574
   Перечень статей, опубликованных в 2011 г. в журнале "Право интеллектуальной собственности" // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 1(21). – С. 38-39. – ISSN 2072-4322
938575
   Перечень типового учебно-лабораторного оборудования и наглядных пособий для профилирующих дисциплин биологических специальностей университетов : Утвержден Министерством высшего и среднего специального образования СССР 3 марта 1977 года. – Москва, 1977. – 92с.
938576
   Перечень типового учебно-лабораторного оборудования и наглядных пособий для профилирующих дисциплин специальности 1738 "Организация механизиров. обработки экон. информации". – М., 1978. – 58с.
938577
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения.. – М., 1989. – 269с.
938578
   Перечень типовых документальных материалов, образующихся в деятельности министерств, ведомств и других учреждений, организаций и предприятий с указанием сроков хранения материлов.. – М., 1964. – 148с.
938579
   Перечень фондов государственного архива Ивановоской области.. – Иваново, 1967. – 132с.
938580
  Харари Фрэнк Перечисление графов. / Харари Фрэнк. – М., 1977. – 324с.
938581
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.663 / Ветвинская Т.Л.; КГУ. – Киев, 1970. – 23с.
938582
  Ветвинская Т.Л. Перечисление как стилистический прием. : (На материале английского языка): Дис... канд. филол. наук: / Ветвинская Т. Л.;. – К., 1970. – 280л. – Бібліогр.: л.260-280
938583
  Дегтев А.Н. Перечислимые множества / А.Н. Дегтев, Д.А. Захаров. – Новосибирск, 1979. – 92с.
938584
  Гульден Я.П. Перечислительная комбинаторика / Я.П. Гульден, Д. Джексон. – Москва : Наука, 1990. – 502 с.
938585
  Стенли Ричард Перечислительная комбинаторика. / Стенли Ричард. – М., 1990. – 440с.
938586
   Перечислительные задачи комбинаторного анализа : Сборник переводов. – Москва : Мир, 1979. – 363 с.
938587
  Емеличева Валентина Сергеевна Перечислительные и экстремальные задачи на некоторых классах транспортных многогранников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Емеличева Валентина Сергеевна; АН БССР. Отд-ние физ.-мат. – Минск, 1974. – 23л.
938588
  Ковалів Ю. Перечитані і не дочитані "Прапороносці" Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 78-83
938589
  Любарець Н.О. Перечитування класики в пошуках власного стилю: Вірджинія Вулф і британські романтики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 92-100


  У статті розглянуто ставлення Вірджинії Вулф до романтичної традиції в британській літературі. Фокус дослідження охоплює безпосередні згадки про В. Скотта, С.Т. Колріджа та Дж.Г. Байрона у щоденниках письменниці, алюзії на постаті та твори романтиків у ...
938590
  Григоренко О. Перечитування класики: методика трансформації класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 110-114. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто низку прикладів цитування класичної поезії в романах Ельфріди Єлінек у зв"язку з теорією "тривіальних міфів" Ролана Барта.
938591
  Демська-Будзуляк Перечитування літературного канону неокласичним дискурсом українського літературознавства початку ХХ ст. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 195 : Філологічні науки (Літературознавство). – C. 23-28. – ISSN 1996-5931
938592
  Грабовський С. Перечитуючи Євгена Маланюка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 квітня (№ 73). – С. 5


  Чи засвоять нарешті українці уроки історії?
938593
  Михальчишин А. Перечитуючи мемуари Черчилля // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль. – Львів, 2017. – № 10 (876). – С. 142-151. – ISSN 0868-4790
938594
  Кітов М.Г. Перечитуючи Т.Г. Шевченка // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 170-179
938595
  Карпушина Н. Перечитывая "Алису..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 7


  В привычной для себя роли математика Кэролл выступил и на страницах своего лучшего творения - дилогии о приключениях Алисы в Стране чудес и в Заеркалье, где полным-полно оригинальных хитроумных загадок.
938596
  Коган А.Г. Перечитывая войну / А.Г. Коган. – Х., 1975. – 320с.
938597
  Харитонов М. Перечитывая Германа Гессе // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 2, март - апрель. – С. 332-351. – ISSN 0042-8795
938598
  Усова Н.Т. Перечитывая дневники / Н.Т. Усова. – Тула, 1978. – 156с.
938599
   Перечитывая заново: лит-критич. ст.. – Л. : Художественная литература, 1989. – 374 с.
938600
  Стариков Д.В. Перечитывая классику / Д.В. Стариков. – Москва : Советский писатель, 1974. – 374с.
938601
  Стариков Д.В. Перечитывая классику. / Д.В. Стариков. – 2-е изд. – Москва : Советский писатель, 1983. – 368с.
938602
  Николаев Г. Перечитывая Тендрякова в 21 веке // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 164-175. – ISSN 0321-1878
938603
  Киселев Александр Федотович Перечитывая Чаадаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
938604
  Эренбург И.Г. Перечитывая Чехова / И.Г. Эренбург. – М, 1960. – 111с.
938605
  Соколянский М.Г. Перечитывая Шекспира : Работы разных лет / М.Г. Соколянский. – Одеса : АстроПринт, 2000. – 172с. – ISBN 966-549-436-8
938606
  Шевердин М.И. Перешагни бездну / М.И. Шевердин. – Ташкент, 1974. – 613с.
938607
  Пидсуха А.Н. Перешагни рубеж / А.Н. Пидсуха. – М, 1987. – 509с.
938608
  Акимов И.З. Перешагнувшие через юность / И.З. Акимов. – Москва, 1972. – 256с.
938609
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
938610
  Семенюк О. Перешкоджання участі у референдумі шляхом насильства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 114-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
938611
  Пономарьова М.С. Перешкодження законній професійній діяльності журналіста як мета у складі злочину, передбаченому ст. 375 КК України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 147-154. – ISSN 2306-9082
938612
  Асадчев Ю. Перешкоди для залучення інвесторів та шляхи їх усунення // Юридична газета. – Київ, 2017. – 30 травня (№ 22). – С. 24-25
938613
  Козлова М. Перешкоди здійсненню міждисциплінарних досліджень у науці "бухгалтерський облік" // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-24. – Бібліогр.: 16 назв
938614
  Уолтер Міс К. Перешкоди на шляху до ефективного оподаткування доходів в Україні // Українське право : науково-практичний часопис: спецвипуск / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1998. – № 2 (10) : Матеріали науково-практичної конференції українського центру правничих студій Української Правничої Фундації (м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року). – С. 86-95


  Матеріали науково-практичної конференції Українського центру правничих студій Української Правничої Фундації в м. Київ, 12-13 жовтня 1998 року.
938615
  Кресіна Ірина Перешкоди на шляху до північноатлантичної інтеграції України і Македонії // Українсько-македонський науковий збірник / НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. МАНМ. – Київ, 2009. – Вип. 4. – С. 184-188. – ISBN 978-966-02-4324-8
938616
  Лотиш О.Л. Перешкоди на шляху запровадження системи муніципального екологічного менеджменту і способи їх подолання // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 271-277


  Наведено основні кроки успішного запровадження системи муніципального екологічного менеджменту (СМЕМ). Окреслено основні етапи процесу визначення перешкод на шляху запровадження СМЕМ. Представлено загальний огляд можливих способів подолання цих перешкод.
938617
  Зейкан Я.П. Перешкоди правосуддю, або Хто попереджений - той озброєний : практичний посібник / Я.П. Зейкан. – Київ : КНТ, 2009. – 256с. – ISBN 978-966-373-484-2
938618
  Дергалюк М.О. Перешкоди розвитку АПК регіонів та напрями організаційно-економічного механізму щодо їх елімінації // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 52-56. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
938619
  Савельєв Ю.Б. Перешкоди розвитку України і перспективи модернізації: особливості цінностей чи "пастка бідності”? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 20-32. – ISSN 1681-116Х
938620
  Письмак Д.О. Перешкодостійке кодування повідомлення електронного підпису / Д.О. Письмак, В.П. Малайчук, С.В. Клименко // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 123-131. – ISSN 2312-119Х
938621
  Розгон О. Перешлюбні домовленості та договори // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 111-120
938622
   Перещепинский клад. – Л., 1972. – 20с.
938623
  Хамский Е.В. Переыщенные растворы. / Е.В. Хамский. – Л., 1975. – 100с.
938624
   Переяслав-Хмельницкий - місто великого братерства. – Київ, 1954. – 23 с.
938625
  Грабовский И.А. Переяслав-Хмельницкий / И.А. Грабовский, И.Н. Днестров. – Киев, 1954. – 80 с.
938626
   Переяслав-Хмельницкий державний педагогичний університет ім. Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 26 с.
938627
   Переяслав-Хмельницкий и его исторические памятники.. – К., 1954. – 128с.
938628
   Переяслав-Хмельницкий исторический музей.. – К., 1972. – 24с.
938629
  Мінгазутдінов А.Ф. Переяслав-Хмельницький - місто музеїв // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 327-336. – ISBN 978-617-7107-21-6
938630
  Цюпа І. Переяслав-Хмельницький / І. Цюпа. – Київ, 1954. – 64с.
938631
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : імена славних сучасників. – Київ : Світ Успіху, 2006. – 208с. : іл. – ISBN 966-8352-14-9
938632
   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди = Pereyaslav-Khmelnytsky Hryhoriy Skovoroda State Pedagogical University. – Переяслав-Хмельницький, 2006
938633
  Коцур В. Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди : з освітніми традиціями минулого - до європейської інтеграції // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-8. – ISSN 0131-6788
938634
  Шамраєва А.М. Переяслав-Хмельницький за генеральними планами XVII - XX ст. До історико-архітектурного опорного плану міста // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 120-132. – ISBN 978-966-8999-85-7
938635
   Переяслав-Хмельницький і його історичні пам"ятки. – Київ, 1954. – 120 с.
938636
   Переяслав-Хмельницький період // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – С. 85-94


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
938637
   Переяслав-Хмельницький район Київської області (географічне есе) / Л.Г. Руденко, В.П. Нагірна, І.Г. Савчук, Л.П. Дячевська, Л.М. Воловик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-59. – ISSN 1561-4980
938638
  Глушко Галина Переяслав-Хмельницький. Перейміть славу : Україна чудес // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Фото
938639
  Коломієць В.Р. Переяслав : поезії / В.Р. Коломієць. – Київ : Дніпро, 1974. – 192 с.
938640
  Чухліб Т. Переяслав 1654 року та проблема міжнародного утвердження Українського гетьманату / Тарас Чухліб; НАНУ; Ін-т історії України; Науково-дослідний ін-т українського козацтва. – Київ : Ін-т історії України НАНУ, 2003. – 156с. – ISBN 966-02-3111-3
938641
  Дашкевич Ярослав Переяслав 1654: дискусійні проблеми // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 23-31. – ISBN 978-966-8603-36-5
938642
  Бурда В. Переяслав 2.0 // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа" ; глав. ред. Д. Семенов. – Киев, 2017. – № 44 (550), 03.11.2017. – С. 56-59. – ISSN 2075-7093
938643
  Якименко Іван Переяслав сьогодні, Переяслав завтра // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-12. – ISSN 0869-3595
938644
   Переяслав у віках / Ін-т історії України НАНУ; Ін-т археології НАНУ; Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди; [редкол.: В.А. Смолій, В.П. Коцур, І.П. Якименко та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2007. – 424 с. : іл. – До 1100 ліття першої згадки у літописному джерелі. – ISBN 978-966-8352-26-3
938645
  Пуцко В. Переяслав у історії давньоруського мистецтва (XI - XIIIст.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Державний вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун.ім. Григорія Сковороди Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 20 : Присвячений пам"яті відомого українського археолога - славіста Олега Васильовича Сухобокова. – С. 237-243. – ISBN 978-966-308-311-7
938646
  Ленченко В.О. Переяслав у картографії та описах XVII- XVIII століть // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 28-33 : мал. – ISSN 2311-9780
938647
   Переяслав. 1654 р. / [упоряд. : В.В. Кривошея, С.М. Горобець, Б.О. Вакка] ; Український ін-т нац. пам"яті. – Київ : НВЦ "Пріоритети", 2012. – 147, [1] с. – ISBN 978-966-8809-54-5
938648
  Борисенко Володимир Переяславець Яким Сомко: особистість часів Руїни // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 35-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
938649
  Иванов К.И. Переяславль-Залесский в прошлом и настоящем / К.И. Иванов. – Ярославль, 1940. – 167с.
938650
  Воронин Н.Н. Переяславль Залесский / Н.Н. Воронин. – Москва, 1948. – 59 с.
938651
  Коринный Н.Н. Переяславская земля, Х - первая половина XIII века / Н.Н. Коринный; АН Украины, Ин-т истории Украины ; [отв. ред. Ф.П. Шевченко]. – Киев : Наукова думка, 1992. – 312 с. – ISBN 5-12-000663-9
938652
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1949. – 596с.
938653
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва, 1950. – 652с.
938654
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : ГИХЛ, 1950. – 616с.
938655
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат, 1951. – 608с.
938656
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Главы из романа / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Правда, 1951. – 56с. – (Б-ка "Огонек" ; №18)
938657
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1953. – 608с.
938658
  Рыбак Н.С. Переяславская рада / Н.С. Рыбак. – Москва
2. – 1953. – 624с.
938659
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : ГИХЛ
Т. 1-й. – 1954. – 624с.
938660
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. турганова. – Москва : Советский писатель
Т. 2-й. – 1954. – 830с.
938661
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1954. – 832с.
938662
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 1-й. – 1956. – 600с.
938663
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б.Турганова. – Москва : Воениздат
Т. 2-й. – 1956. – 823с.
938664
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 1-й. – 1960. – 741 с.
938665
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература. – (Б-ка ист. романа)
Т. 1-й. – 1966. – 768с.
938666
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2-й. – 1966. – 703с.
938667
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с кур. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 1-й. – 1971. – 719с.
938668
  Рыбак Н. Переяславская рада : Роман / Н. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Известия. – (Б-ка Дружбы народов)
Т. 2-й. – 1971. – 742с.
938669
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1979. – 685с.
938670
  Рыбак Н.С. Переяславская рада : Роман / Н.С. Рыбак; Автоиз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1979. – 694с.
938671
  Викторов Ю.Г. Переяславская рада 1654 г. в освещении идеологов украинского национального движения XIX - начала XX в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С, 50-62. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
938672
  Бойко І.Д. Переяславская рада и ее историческое значение / І.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 72с.
938673
  Бойко И.Д. Переяславская рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
938674
  Бойко И. Переяславская Рада и ее историческое значение / И. Бойко. – Киев : Госполитиздат УССР, 1954. – 72с.


  В моногpафии pассматpиваются философский, гносеологический и естественнонаучный аспекты бессознательного психического отpажения. Автоp делает попытку изложить научные основы матеpиалистического понимания конкpетных фоpм бессознательной психической ...
938675
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и ее историческое значение / И.Д. Бойко. – Киев, 1954. – 136 с.
938676
  Бойко И.Д. Переяславская Рада и её историческое значение / И.Д. Бойко. – Москва, 1954. – 63 с.
938677
  Рыбак Н.С. Переяславская рада т.2 : Роман / Н.С. Рыбак; Автоииз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Гослитиздат
Т. 2-й. – 1960. – 711 с.
938678
   Переяславська земля і світ людини : Видання підгот. за матеріалами трьох Всеукр. конференцій. – Київ ; Переяслав-Хмельницький, 1998. – 285 с.
938679
  Корінний М. Переяславська земля. Х - перша половина XIII століття : (покажчики) / Микола Корінний ; АН України, Ін-т історії України, Ін-т укр. археографії. – Київ : Інститут української археографії АН України, 1993. – 83, [8] с. – Передм. парал. укр. та англ. – ISBN 5-7702-0550-4
938680
  Сергійчук В. Переяславська рада - трагедія України і програш Європи / В. Сергійчук; Володимир Іванович. – Київ : Діокор, 2003. – 136 с. – ISBN 966-8331-07-9
938681
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1948. – 600с.
938682
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ, 1949. – 492с.
938683
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник, 1950. – 484с.
938684
  Рибак Н.С. Переяславська рада : роман / Н.С. Рибак. – Київ : Художня література
Т. 2. – 1953. – 644с.
938685
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т.1-й. – 1954. – 596с.
938686
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Радянський письменник
Т. 2-й. – 1954. – 790с.
938687
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман в 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ
Т. 2-й. – 1954. – 800с.
938688
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 1-й. – 1958. – 687с.
938689
  Рибак Н.С. Переяславська рада / Н.С. Рибак. – Київ : ДЛВ. – (Б-ка укр. романа та повісті)
Т. 2-й. – 1958. – 727с.
938690
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 1. – 1973. – 671с.
938691
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман / Н.С. Рибак. – Київ : Дніпро
Т. 2. – 1973. – 688с.
938692
  Рибак Н.С. Переяславська рада : Роман: В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 1-й, Кн.1-4. – 1988. – 477с.
938693
  Рибак Н.С. Переяславська рада : В 2-х т. / Н.С. Рибак. – Київ : Радянська школа
Т. 2-й, Кн.1-4. – 1988. – 494с.
938694
  Швець С.А. Переяславська Рада : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
938695
  Петкевич Кшиштоф Переяславська рада 1654 р. в найновішій польській історіографії та публіцистиці // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 32-51. – ISBN 978-966-8603-36-5
938696
  Брехуненко Віктор Переяславська рада 1654 р. в російській історіографії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 52-62. – ISBN 978-966-8603-36-5
938697
   Переяславська рада 1654 року : (історіографія та дослідження). – Київ : Смолоскип, 2003. – 890 с. – ISBN 1-889240-18-4
938698
  Бойко І.Д. Переяславська рада та її історичне значення / І.Д. Бойко. – Київ, 1953. – 60с.
938699
  Бойко І. Переяславська Рада та її історичне значення / І. Бойко. – К., 1954. – 127с.
938700
  Борисенко О. Переяславська рада у висвітленні польського історика // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українське тов-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Бондаренко І.П., Івакін Г.Ю., Самойленко Г.В. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 362-366. – ISBN 966-7865-75-4


  За матеріалами фонду наукової бібліотеки Національного заповідника "Хортиця".
938701
  Таїрова Переяславська рада у сучасній російській навчальній літературі / Таїрова, Яковлева (, Тетяна ) // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 9/10 : Patria. – С. 63-67. – ISBN 978-966-8603-36-5
938702
   Переяславська рада: історичне значення та політичні наслідки : Матеріали науково-практичної конференції. – Київ : Просвіта, 2003. – 168с. – ISBN 966-7551-86-5
938703
  Харченко О. Переяславська Рада: міфологема досі жива? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 17-18 січня (№ 7/8). – С. 7
938704
   Переяславська Рада: очима істориків, мовою документів. – Київ : Україна, 2003. – 432 с. – ISBN 966-524-128-1
938705
  Лєбєдєва Ю.О. Переяславська угода 1654 р.: історіографічний огляд // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 3/4 (73). – С. 117-122
938706
  Цибульський В. Переяславська угода 1654 року у зарубіжній історіографії (1945-1990 рр.) / Валерій Цибульський. – Рівне : Державне редакційно-видавниче підприємство, 1993. – 104с. – ISBN 5-7707-3644-5
938707
   Переяславська угода 1654 року: історичні уроки для українського народу : Аналітичні оцінки Національного інституту стратегічних досліджень. – Київ, 2004. – 26с.. – ISBN 1-889240-18-4
938708
  Юрченко О. Переяславська фортеця XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2014. – Вип. 23. – С. 22-34. – ISSN 2078-0850
938709
  Рафальський О.О. Переяславський договір України з Росією 1654 року : Ретроспективний аналіз / О.О. Рафальський; НАНУ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень. – Київ : Генеза, 2004. – 296с. – ISBN 966-504-367-6
938710
  Лоха В. Переяславський колегіум // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 96-101. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історію створення та функціонування Переяславського колегіуму як одного з освітньо-культурних осередків Лівобережної України XVIII - початку XIX cт. In the article the history of creation and work of Pereyaslav College, as a cultural and ...
938711
  Кравченко В. Переяславський комплекс української історіографії // Український гуманітарний огляд / Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія" ;Товариство дослідників Центрально-Східної Європи. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 122-148. – ISBN 966-7679-42 (Вип.9)
938712
  Черняк І. Переяславський край у житті Тараса Григоровича Шевченка: погляд через століття // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони" / "Тарас Шевченко в долі слов"янських народів: діалог через століття і кордони", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ННДІУВІ, 2014. – С. 296-297
938713
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 3. – 2012. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938714
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 6. – 2014. – 357 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938715
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 8. – 2015. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938716
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 9. – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938717
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 10. – 2016. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938718
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 11. – 2017. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938719
   Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISSN 2518-7732
Вип. 12. – 2017. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938720
  Махінчук М.Г. Переяславський скарб / М.Г. Махінчук. – К., 1989. – 198с.
938721
  Махінчук М. Переяславський скарб Михайла Сікорського : Художньо- документальна повість / Микола Махінчук; Вступна стаття Л.І. Андрієвського. – Київ : Криниця, 2005. – 302с. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 966-7575-73-X
938722
  Дарда В.І. Переяславські дзвони : історичний роман / В.І. Дарда. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 415 с.
938723
  Колибенко О. Переяславські козаки на Переяславській раді 1654 р. / О. Колибенко, О. Колибенко // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 3-9
938724
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-
Вип. 1. – 2011. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938725
   Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011-. – ISBN 978-617-7009-24-4
Вип. 2. – 2013. – 334 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. - 80-річчю від дня народж. видат. літературознавця, чл.-кор. НАН України, одного із заснов. і учасника Переясл.-Хмельницьких Сковородинських читань у 1982-2003 рр., Олекси Мишанича присвяч. цей збірник
938726
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-200-8
Вип. 3. – 2015. – 376 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938727
   Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин : Лисенко М.М., 2011-. – ISBN 978-617-640-323-4
Вип. 4. – 2017. – 352 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
938728
  Тригуб В. Переяславські угоди з"їли миші! Ніякого об"єднання України і Росії не було1 // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 17-23 червня (№ 24). – С. 10


  Найбільша історична фальсифікація ризикує перетворитися в потужну політичну сенсацію! Далі обійтися без висловів "ми не повірили", "такого не може бути", "шок" просто не можна.
938729
  Ластовський В.В. Переяславсько-бориспільська єпархія у 18 ст. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 18л.
938730
  Ластовський В.В. Переяславсько-Бориспільська єпархія у XVIII ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Ластовський В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.183-201
938731
  Лукашевич О. Переяславщина в період становлення колгоспного ладу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 96-104
938732
  Смірнова Н. Переяславщина в періодиці першої половини XIX ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 129-132. – ISBN 978-966-308-311-5
938733
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 1/2 (83/84). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
938734
  Денисенко А. Переяславщина: альфа і омега його життя / А. Денисенко, В. Туркевич // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 264-269. – ISSN 0869-3595
938735
  Грушевський М.С. Переяслівська умова України з Москвою 1654 року : Статі й тексти. – вид.2-ге. – Київ : З друкарні Акц.Т-ва "Петро Барський", 1917. – 64с.


  На тит. стор. підпис. В. Данилевича
938736
  Святовець В. Переясловські заповіти Тараса Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 53-57. – ISSN 0130-5263
938737
  Лахути А. Пери счастья : поэма / А. Лахути; пер. с тадж. Г.Шенгели. – Сталинабад : Госиздат. ТаджССР, 1948. – 86 с.
938738
  Земсков М. Перигей : роман-фантасмагория с элементами антиутопии // Дружба народов : Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2007. – № 8. – С. 8-84. – ISSN 0012-6756
938739
  Роузвер Н.Т. Перигелий Меркурия от Леверье до Эйнштейна : пер. с англ. / Н.Т. Роузвер. – Москва : Мир, 1985. – 244 с.
938740
   Перигляциальные явления на территории СССР. сб. ст.. – М., 1960. – 291с.
938741
  Заварицкий А.Н. Перидотитовый массив Рай-Из в Полярном Урале / А.Н. Заварицкий. – Москва-Ленинград, 1932. – 221с.
938742
   Перидотиты п-ова Камчатский мыс: свидетельство плавления океанической мантии вблизи горячей точки / В.Г. Батанова, З.Е. Лясковская, Г.Н. Савельева, А.В. Соболев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1748-1758 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1756-1758. – ISSN 0016-7886
938743
  Лисарди Хосе Перикильо Сарньенто / Лисарди Хосе. – Москва ; Ленинград, 1964. – 792 с.
938744
  Фернандес Перикильо Сарньенто / Фернандес, де. – Москва ; Ленинград, 1964. – 791 с.
938745
  Арский Ф.Н. Перикл / Ф.Н. Арский. – Москва, 1971. – 220 с.
938746
  Кравчук А. Перикл и Аспазия / А. Кравчук. – М., 1991. – 271с.
938747
  Райхерт К.В. Перикл як автор слова "філософія" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 34-35
938748
  Бузескул В.П. Перикл. / В.П. Бузескул. – Петербург, 1923. – 122с.
938749
  Шекспир У. Перикл. Зимняя сказка. Буря. Поэзия / Уильям Шекспир. – Москва : АСТ, 2001. – 480 с. – ISBN 5-17-007733-5
938750
  Куренцов А.И. Перилловая совка (Lepsdoptera Noctuidae) на Дальнем Востоке СССР. / А.И. Куренцов. – 267-374с.
938751
  Комкова Е.Г. Периметр безопасности вокруг Канады и США? // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 4 (508). – С. 64-74. – ISSN 0321-2068
938752
  Чабанюк В"ячеслав Периметр Голоду. Зміна етнографічного матеріалу? // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2007. – № 45. – С. 30-32
938753
   Перинатальна інвазія trichomonas vaginalis, як проблема репродуктивної медицин / Г.М. Бондаренко, Г.І. Мавров, Осінська, , С.В. Унучко, Т.В. Губенко, Ю.В. Щербакова, Н.В. Соболь // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. В.І. Цимбалюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Д.А. Базика, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 368-376. – ISSN 2413-7944
938754
   Перинатальна неврологія та орфанні захворювання в Україні: проблеми та перспективи / Л.Г. Кирилова, О.О. Мірошников, О.О. Юзва, Кізляк-Бубряк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (70). – С. 126-133. – ISSN 1992-5891
938755
   Перинатальні аспекти формування імунного статусу дитини / М.В. Макаренко, Д.О. Говсєєв, В.О. Берестовий, І.В. Сокол, Р.М. Воронова // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 95-102. – ISSN 1992-5891
938756
  Яблонь О.С. Перинатальні фактори ризику формування бронхіальної астми у дітей / О.С. Яблонь, О.В. Мазулов // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 42-47. – ISSN 2226-1230
938757
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (53). – 2013. – 130 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938758
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (54). – 2013. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938759
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (59). – 2014. – 114 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938760
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (60). – 2014. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938761
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (61). – 2015. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938762
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (62). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938763
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (63). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938764
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (66). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938765
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (67). – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938766
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Експерт, 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (68). – 2016. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938767
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (69). – 2017. – 128 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938768
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 2 (70). – 2017. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938769
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 3 (71). – 2017. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938770
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 4 (72). – 2017. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938771
   Перинатологія та педіатрія = Перинатология и педиатрия = Perinatology and pediatric : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" НАМН України" Бахтіярова Д.О. ; голов. ред. Давидова Ю.В. ; редкол.: Абатуров О.Є., Бережний В.В., Вайсберг Ю.Р. [та ін.]. – Київ : Група компаний "МедЕксперт", 1999-. – ISSN 1992-5891
№ 1 (73). – 2018. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами ; На обкл. назва журналу рос. мовою
938772
  Шляхова Валерія Перинет. Пісня лемурів : Вояж-колекція / Шляхова Валерія, Клюєв Костянтин // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2006. – № 1. – С. 36-40 : Фото
938773
  Арват Н.Н. Период в романе А.С. Пушкина "Евгений Онегин" // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 45-47. – (Філологічні науки)
938774
  Алексеев В.И. Период возмездия и устрашения в истории тюремного заключения (XVI-XVIII вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 21. – С. 28-30. – ISSN 1812-3805
938775
  Голубовский П.В. Период выработки новых начал (XII-XV в.) / П.В. Голуюовский, проф. // Лекции по древнейшей русской истории / Голубовский Петр. – Киев : Университетская тип.В.И.Завадского, 1904. – 24 с.
938776
  Акишина А.А. Период как синтаксико-стилистическая категория современного русского языка. (Материалы к курсу языкознания) / Акишина А.А. ; Львовский гос. ун-т. – Львов : Издательство львовского университета, 1958. – 40 с.
938777
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; Киевск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1979. – 188л.
938778
  Якубяк Маркиян Васильевич Период как синтактико-стилистическая категория французского языка (на материале ораторской прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Якубяк Маркиян Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 24л.
938779
  Бураковский А.З. Период полураспада / А.З. Бураковский. – Киев, 1991. – 365с.
938780
  Басовская Н.И. Период развитого феодализма в странах Западной Европы / Н.И. Басовская. – М., 1974. – 40с.
938781
  Морозов Константин Николаевич Период синтеза ДНК и образование аберраций хромосом под действием радиаций : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.15 / Морозов Константин Николаевич; АМН СССР. Ин-т мед. генетики. – М., 1975. – 26л.
938782
  Полякова У.М. Период социалистической реконструкции народного хозяйства и начало завершающейго этапа строительства социализма (1926-1941 гг.) / У.М. Полякова, Д.И. Тверская. – М., 1966. – 136с.
938783
  Веризаде А.А. Периодатный метод иодометрии. : Автореф... канд. хим.наук: / Веризаде А.А.; Сарат. гос. ун-т. – Баку, 1964. – 44л.
938784
  Гурбанов А.Н. Периодатный метод количественного определения тория и церия. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Гурбанов А.Н.; АН АзССР. – Баку, 1971. – 37л. – Бібліогр.:с.37
938785
  Вердизаде Н.А. Периодаты щелочных металлов как реагенты для количественного определения таллия. : Автореф... канд. хим.наук: 02-071 / Вердизаде Н.А.; АН АзССР. – Баку, 1969. – 26л.
938786
  Козодоев И.И. Периодизация , закономерности и особенности перерастания социализма в коммунизм / И.И. Козодоев. – Душанбе, 1964. – 52с.
938787
  Васюткин С.М. Периодизация археологических памятников Юго-Западного Приуралья : Автореф. дис. ... канд. ист. наук : 575 / Васюткин С.М. ; МГУ. – Москва, 1968. – 18 с.
938788
   Периодизация всемирной истории. Уч. пособие. – Казань, 1984. – 224с.
938789
  Слонимский М.М. Периодизация древней истории в советской историографии / М.М. Слонимский. – Воронеж, 1970. – 295с.
938790
  Бобкова М.С. Периодизация западноевропейской истории в сочинениях мыслителей XVI-XVIII веков // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 1. – С. 109-126. – ISSN 0130-3864
938791
  Гогадзе Э.М. Периодизация и генезис курганной культуры Триалети : Автореф... канд. ист.наук: 07.575 / Гогадзе Э.М.; АН ГССР. Гос. музей Грузии им. С.Н.Джанашиа. – Тбилиси, 1970. – 37л.
938792
   Периодизация и геохронология плейстоцена.. – Л., 1970. – 136с.
938793
  Салоп Л.И. Периодизация и корреляция докембрия южных материков. / Л.И. Салоп. – Л., 1977. – 304с.
938794
  Амплеева Е.Е. Периодизация и некоторые проблемы становления понятийного аппарата международного права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 1. – С. 24-27. – ISSN 1812-3805
938795
  Римантене Р. Периодизация и топография поселений каменного и бронозового веков в Литва (по данным поселен. цен. Литвы)_ : Автореф... канд. ист.наук: / Римантене Р.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1962. – 17л.
938796
  Усенко О.В. Периодизация и характерные особенности глубинных процессов в докембрии на примере Украинского щита // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 6. – С. 41-83 : рис., табл. – Библиогр.: с. 74-83. – ISSN 0203-3100
938797
  Вартанян Абрик Сергеевич Периодизация истории геологии Армении и развитие геологии в Советской Армении : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 07.00.10 / Вартанян Абрик Сергеевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
938798
  Воронин А А. Периодизация истории и проблема определения техники // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 8. – С.17-28. – ISSN 0042-8744
938799
  Ефремова Н.Н. Периодизация истории становления и развития судебных органов в Российской империи (XVIII – первая половина XIX вв.) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 13. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805


  Статья посвящена актуальной и теоретически значимой проблеме- эволюции судебных органов в условиях модернизации Российского государства в XVIII - первой половине XIX в.
938800
  Илюшин В.А. Периодизация как метод исторического исследования. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Илюшин В.А.; Москов. гос. ун-тет. – М,, 1974. – 20л.
938801
  Машков А. Периодизация методологических исследований в отечественном правоведении // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 17-20.
938802
  Кудеярова Н.Ю. Периодизация миграционных процессов в Латинской Америке // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Акад. наук СССР, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2016. – № 7. – С. 68-74. – ISSN 0044-748Х


  Базовые характеристики и особенности в Латинской Америке.
938803
  Кигурадзе Т.В. Периодизация раннеземледельческой культуры Восточного Закавказья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Кигурадзе Т.В.; АН ГССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 30л.
938804
  Пассек Т.С. Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1949. – № 10 : Периодизация трипольских поселений (III-II тысячелетия до н.э.) / Пассек Т.С. – С. 1-248, рис.
938805
   Периодика и литература. – София : Академ. изд-во "Проф. Марин Доинов". – ISBN 954-430-304-9
том 4 : Литературни списания и вестници, семесени списания, хумористични издания (1911-1917). – 1995. – 645с. – Книгата е издадена с конкурс на Националния център за книгата
938806
  Городецкий Б.М. Периодика Кубанско-Черноморского края / Б.М. Городецкий. – Краснодар, 1927. – 72с.
938807
  Крылов В.И. Периодика размножения и перспективы рационального промыслового использования тихоокеанского моржа. : Автореф... канд. биол.наук: / Крылов В.И.; Калининград. технич. ин-тут рыбной пром. и хозяйства. – М., 1967. – 28л.
938808
  Дгебуадзе Юрий Юлианович Периодика роста леща в водоемах разных широт и закладка годовых колец на чешуе и идругих регистрирующих структурых : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Дгебуадзе Юрий Юлианович; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1975. – 26л.
938809
  Кукоз Ф.И. Периодическая аттестация студентов в вузе / Ф.И. Кукоз, Н.М. Кравцова. – Новочеркасск, 1973. – 69с.
938810
  Виноградова О.М. Периодическая болезнь / О.М. Виноградова. – Москва, 1973. – 200с.
938811
  Болдырев В. Периодическая деятельность организма у человека / В. Болдырев. – Б.м. – 98с.
938812
   Периодическая деятельность пищеварительного аппарата : Доклады на симпозиуме в Киеве 1-7.10. 1965 г. – Киев : Изд-во Киевского ун-та, 1965. – 155с. – Пристатейная библиогр.
938813
  Полищук Валентина Николаевна Периодическая краевая задача для гиперболических уравнений и систем : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.01.02 / Полищук Валентина Николаевна; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1980. – 16л.
938814
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющим параметром : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1987. – 101л. – Бібліогр.:л.91-101
938815
  Юрчик Анатолий Иванович Периодическая краевая задача для дифференциально-разностных уравнений с управляющими параметром : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Юрчик Анатолий Иванович; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 11 с.
938816
  Архипов Б.М. Периодическая краевая задача для уравнения и системы обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка. : Автореф... наук: 003 / Архипов Б.М.; АН БССР, Отдел. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
938817
  Тонков Е.Л. Периодическая краевая задача и свойства периодических решений линейных дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Тонков Е.Л. ; АН БССР , Отд. физ.-мат. наук. – Минск, 1969. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
938818
  Хаяли Р. Периодическая печать в Крымской АССР: опыт крымских татар (1920-1930-е годы) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
938819
  Гребцова И.С. Периодическая печать в общественном развитии Южного степного региона Российской империи (вторая треть 19 в.) / И.С. Гребцова; Мин-во образования и науки Украины. Одесский национ. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса : Астропринт, 2002. – 408с. – ISBN 966-549-767-7
938820
  Соболев В.П. Периодическая печать в России в начале Х1Х века и журналистика декабристов / В.П. Соболев. – М, 1952. – 31с.
938821
  Асатиани В.А. Периодическая печать Грузии в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства в годы первой пятилетки. : Автореф... наук: 571 / Асатиани В.А.; Тбил. гос. унив. – Тбилиси, 1971. – 33л.
938822
  Стрюченко Иван Григорьевич Периодическая печать Дальнего Востока и Забайкалья эпохи капитализма (1861 - 1917 гг.) : Аннот. библиогр. указ / Стрюченко Иван Григорьевич. – Владивосток, 1983. – 121с. – (Сер. "Дльний Восток в отеч. и зарубеж. лит." / АН СССР; Дальневост. науч. центр; Ин-т истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока; Центр. науч. б-ка)
938823
   Периодическая печать дореволюционного Дона 1841-1916. Библиограф. указ.. – Ростов н/Д, 1963. – 78с.
938824
  Киперман С.А. Периодическая печать и воспитание у школьников интереса к знаниям. / С.А. Киперман. – Киев, 1989. – 127с.
938825
  Коваль Д.В. Периодическая печать и молдавский литературный процесс XIX века / Д.В. Коваль. – Кишинев, 1987. – 270с.
938826
   Периодическая печать Кавказа об Осетии и осетинах: науч.-попул. сб.. – Цхинвали, 1981. – 303с.
938827
  Антонова С.И. Периодическая печать как исторический источник по истории СССР (1895-1917) / С.И. Антонова. – Москва, 1966. – 56 с.
938828
  Алефиренко В.С. Периодическая печать как источник изучения экономического сотрудничества Украины с Германией / В.С. Алефиренко, С.Г. Руденко // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.50-54. – ISBN 966-551-070-3
938829
  Довгич В.А. Периодическая печать Киева буржуазно-демократического периода освободительного движения в России : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.10 / Довгич В.А.; МГУ им.Ломоносова. – Москва, 1982. – 23л.
938830
  Лауринайтис С. Периодическая печать Литовской ССР в борьбе против буржуазного национализма (1944 VII -- 1952 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Лауринайтис С.; АН Лит.ССР, Ин-т ист. – Вильнюс, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
938831
  Автайкин И.Е. Периодическая печать Мордовии в период социалисического строительства : автореф. дис. ... канд. ист. наук / Автайкин И.Е. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 23 с.
938832
  Шмелева А.С. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. Шмелева. – М.
Т. 1. – 1974. – с.
938833
  Шмелева А.С. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. Шмелева. – М.
Т. 2. – 1974. – 807с.
938834
  Шмелева А.С. и др. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. и др. Шмелева. – М.
3. – 1976. – 684с.
938835
  Шмелева А.С. и др. Периодическая печать России. 1703-1917 / А.С. и др. Шмелева. – М.
4. – 1984. – 487с.
938836
   Периодическая печать Сибири (март 1917 - май 1918 гг.) : Указатель газет и журналов: Пособие для студентов. – Томск, 1989. – 86с.
938837
  Федоренко В.А. Периодическая печать советских профсоюзов и ее роль в борьбе партии за осуществление ленинской национальной политики (1917-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Федоренко В.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 15л.
938838
  Руманова Д.И. Периодическая печать Советского Дона 1920-1958 гг. / Д.И. Руманова. – Ростов-на-Дону, 1961. – 184с.
938839
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по технике и промышленности. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 315 с., [3] с.
938840
   Периодическая печать СССР. 1917-1949 : библиограф. указатель. Журналы, труды и бюллетени по сельскому хозяйству. – Москва : Изд-во Всесоюзной книжной палаты, 1955. – 230 с.
938841
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 220с.
938842
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 171с.
938843
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1956. – 198с.
938844
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1958. – 219с.
938845
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – вып. 1. – М., 1958. – 318с.
938846
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – вып. 2. – М., 1958. – 268с.
938847
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1959. – 191с.
938848
   Периодическая печать СССР. 1917-1949. Библиограф. указ.. – М., 1963. – 864с.
938849
  Копотиенко Игорь Иосифович Периодическая печать Украины как источник истории КПСС (1921-1923 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Копотиенко Игорь Иосифович; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
938850
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ построения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Дис... канд. филол.наук: / Лапина М. С.; Харьк. ун-т. – Х., 1963. – 299л. – Бібліогр.:л.279-296
938851
  Лапина М.С. Периодическая речь как способ простроения контекста и ораторский прием в творчестве Исократа : Автореф... канд. филос.наук: / Лапина М. С.; СМиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 20л.
938852
  Хакимов Х.Х. Периодическая система и биологическая роль элементов / Х.Х. Хакимов, А.З. Татарская. – Ташкент : Медицина, 1985. – 184, [4] с., [2] табл. : ил., табл. – Библиогр.: с. 182-185
938853
  Сыркин Я.К. Периодическая система и проблемы валентности / Я.К. Сыркин. – М., 1971. – 32с.
938854
  Менделеев Д.И. Периодическая система химических элементов / Д.И. Менделеев. – М., 1933. – 24с.
938855
  Фельдт В.В. Периодическая система химических элементов / В.В. Фельдт, проф. – 3-е, доп. и испр. – М., 1936. – 31с.
938856
  Семишин В.И. Периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева / В.И. Семишин. – М., 1972. – 187с.
938857
  Маракушев А.А. Периодическая система экстремальных состояний химических элементов / А.А. Маракушев. – Москва : Наука, 1987. – 205с.
938858
  Рабинович Е. Периодическая система элементов / Е. Рабинович, Э. Тило. – Москва-Ленинград, 1933. – 409с.
938859
  Менделеев Д.И. Периодическая система элементов / Д.И. Менделеев. – М., 1945. – 1с.
938860
  Маркевич С.В. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете новейших исследований. Сокращен. доклад, прочит. на засед. Минского отд. ВХО им. Менделеева 9 мая 1957 г. посвящен. 50-летию со дня смерти Д.И. / С.В. Маркевич. – Минск, 1957. – 21с.
938861
  Рогинский С.З. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева в свете последних исследований / С.З. Рогинский. – М., 1952. – 31с.
938862
  Несмеянов А.Н. Периодическая система элементов Д.И.Менделеева и органическая химия / А.Н. Несмеянов. – М., 1959. – 56с.
938863
   Периодическая система элементов Д.И.Менделеева.. – Л., 1954. – 8с.
938864
  Михайленко Я.И. Периодическая система элементов Менделеева в оформлении Бора-Томсена как классификация атомов по их моделям / Я.И. Михайленко. – Москва, 1931. – 19с.
938865
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов / Сергей Христенко. – Изд. 2-е. – Одесса : Астропринт, 2011. – 219, [3] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-338-7
938866
  Христенко С.С. Периодическая таблица экономических элементов духовной сферы / Сергей Христенко. – Одесса : Астропринт, 2011. – 172, [4] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-190-463-6
938867
  Розенвассер Е.Н. Периодически нестационарные системы управления / Е.Н. Розенвассер. – М., 1973. – 511с.
938868
  Калабухов Н.И. Периодические (сезонные и годичные) изменения в организме грызунов. Их причины и последствия / Н.И. Калабухов. – Л., 1969. – 250с.
938869
  Алания М.В. Периодические вариации космических лучей модуляционного происхождения в связи с солнечной и магнитной активностью : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алания М.В.; Тбили. гос. ун-т. – Тбилиси, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
938870
  Боголепов М.А. Периодические возмущения климата / М.А. Боголепов. – 2-е значит. доп изд. – Москва : Новая деревня, 1928. – 64с.
938871
  Котлов В.М. Периодические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Дис... канд.физ-матнаук: / Котлов В.М.; КГУ. – К, 1970. – 78л. – Бібліогр.:л.76
938872
  Лысенок И.Г. Периодические группы четной эспоненты и проблема Бернсайда. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.06 / Лысенок И.Г.; Росс. Акад. наук. Матем. ин-т им. В.А.Стеклова. – М., 1996. – 12л.
938873
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1978. – 10л.
938874
  Ефремова Людмила Сергеевна Периодические движения дискретных полудинамических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ефремова Людмила Сергеевна; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 13л.
938875
  Зубов В.И. Периодические динамические системы / В.И. Зубов. – Саранск, 1983. – 88с.
938876
  Вишневский Михаил Петрович Периодические и близкие к ним решения параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Вишневский Михаил Петрович; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1974. – 9л.
938877
  Митропольский Ю.А. Периодические и квазипериодические колебания систем с запаздыванием. / Ю.А. Митропольский, Д.И. Мартынюк. – Киев : Вища школа, 1979. – 247 с.
938878
  Мартынюк Д.И. Периодические и квазипериодические решения дифференциальноразностных и разностных уравнений. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1982. – 21л.
938879
  Данканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Дис... кандидата физ.-мат.наук: 01.01.02 / Данканич Василий Андреевич; Ужгород. ГУ. – Ужгород, 1986. – 99л. – Бібліогр.:л.89-99
938880
  Даканич Василий Андреевич Периодические и квазипериодические решения систем с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Даканич Василий Андреевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 14 с.
938881
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. Т. 1 // 9-я Междунар. конф. по нелинейным колебаниям
938882
  Самойленко А.М. Периодические и почти периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. / А.М. Самойленко, М.О. Перестюк // Укр. мат. журн., 1982. – №1
938883
  Перестюк Н.А. Периодические и почти периодические решения сильнонелинейных импульсных систем / Н.А. Перестюк, М.У. Ахметов // Прикладная математика и механика, 1992. – Вып. 6
938884
  Перестюк М.О. Периодические и почти периодические решения систем с импульсным воздействием. / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Матем. физика., 1982. – №34
938885
   Периодические и продолжающиеся издания Азербайджанского гос. ун-та им. С.М.Кирова (1921-1962 гг..). – Баку, 1964. – 304с.
938886
  Гуревич М.И. Периодические и продолжающиеся издания Московского университета 1756-1970 / М.И. Гуревич. – М., 1973. – 94с.
938887
   Периодические и продолжающиеся издания СССР по математике и смежным отраслям.. – Кишинев, 1987. – 179с.
938888
  Дороговцев А.Я. Периодические и стационарные режимы бесконечномерных детермированных и стохастических динамических систем / А.Я. Дороговцев. – Киев : Вища школа, 1992. – 317с.
938889
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с пуассоновским возмущением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Аль Набаш Мамун ; КУ им. Т. Шевченко. – Киев, 1992. – 12 с.
938890
  Аль Набаш Мамун Периодические и устойчивые решения уравнений с цуассоновским возмущением : 01.01.05 ; Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Аль Набаш Мамун ; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1992. – 105 л. – Бібліогр. : л. 101-105
938891
   Периодические издания (отеч. и иностр.), получаемые РНМБ в 1957 г.. – Київ, 1957. – 42с.
938892
   Периодические издания по сельскому хозяйству (включая некоторые вопросы биологии, лесное хоз., почвоведение и др.), выходящие в СССР (1959-1962). – М., 1964. – 124с.
938893
   Периодические издания получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1906 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1907. – 41 с.
938894
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Каталог фондов. – Ленинград, 1981. – 371 с.
938895
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л., 1979. – 327с.
938896
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л., 1980. – 465с.
938897
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Л.
кн. 3. – 1982. – 98с.
938898
   Периодические издания стран Азии и Африки по общественным наукам. Сводный каталог фондов. – Ленинград
кн. 3. – 1982. – 98 с.
938899
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Л.
Ч. 1. – 1984. – 435с.
938900
   Периодические издания стран Азии и Африки. Естественные и тех. науки. Каталог. – Ленинград
Ч. 2. – 1984. – 214 с.
938901
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1967. – 311 с.
938902
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Л., 1979. – 539с.
938903
   Периодические издания стран Азии и Африки. Каталог фондов. – Ленинград, 1979. – 540 с.
938904
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
1. – 1983. – 292с.
938905
  Триккант Л. Периодические издания Тартуского университета. 1802-1940 / Л. Триккант. – Тарту
2. – 1983. – 88с.
938906
  Черняков Б.И. Периодические издания учащейся молодежи Дона и Северного Кавказа 19 - начала 20 вв. : Библиографический указатель / Б.И. Черняков; КНУТШ, Институт журналистики. – Київ, 1999. – 40 л.
938907
   Периодические издания, получаемые в Библиотеке Университета Св. Владимира в 1903 г.. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владиміpа Акц[ионеp]. О-ва печ. и изд. дела H.Т. Коpчак-Hовицкаго, 1903. – 39 с.
938908
  Кузнецов Е.А. Периодические кантактные задачи и их приложение в теории трения и износа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04, 05.02.04 / Кузнецов Е. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1979. – 176л. – Бібліогр.:л.123-136
938909
  Артемьева Е.Ю. Периодические колебания асимметрии волны ЭЭГ как показатель состояния активности : Автореф... наук: / Артемьева Е.Ю.;. – Москва, 1965. – 14 л.
938910
  Булгаков Н.Г. Периодические колебания квазилинейных автономных систем со многими степенями свободы : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булгаков Н. Г.; МВО СССР, Урал. ГУ. – Свердловск, 1955. – 8л. – Бібліогр.:с.8
938911
  Купалов П.С. Периодические колебания скорости условногослюноотделения / П.С. Купалов, 1925. – С. 167-174. – Отд. оттиск
938912
  Домингуес Канет Херонимо Антонио Периодические колебания сократительной функции сердца у здорового человека : Автореф... канд. биол.наук: 14.00.17 / Домингуес Канет Херонимо Антонио; Мин. здравоохр. СССР, Киевский мед. ин-т. – К., 1985. – 24л.
938913
  Старостин И.А. Периодические колебания фототока и отрицательная фотопроводимость в монокристаллах селенида кадмия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Старостин И.А.; Одеск.гос.ун-т. – Одесса, 1975. – 20л.
938914
  Всехсвятский С.К. Периодические кометы и их происхождение / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1952. – 63-75с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
938915
  Кузнецов Е.А. Периодические контекстные задачи и их приложение в теории трения и износа : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04.,05.02.04 / Кузнецов Е.А.;. – Киев, 1979. – 22л.
938916
  Афталион А Периодические кризисы перепроизводства / А Афталион. – М-Л
2. – 1930. – 248с.
938917
  Григолюк Э.И. Периодические кусочно-однородные упругие структуры / Э.И. Григолюк, Л.А. Фильштинский. – М., 1992. – 286с.
938918
  Коряков Игорь Олегович Периодические линейные полугруппы : Дис... канд. физ-матнаук: 01.01.06 / Коряков Игорь Олегович; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1984. – 137л. – Бібліогр.:л.134-137
938919
  Коряков И.О. Периодические линейные полугруппы : Автореф дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Коряков И. О.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 9 с.
938920
  Ксаверий Ю.А. Периодические осцилляции на сечениях элементарных процессов при столкновении тяжелых частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Ксаверий Ю.А.; МВ и ССО УССР. Ужгородский гос. ун-тет. – Ужгород, 1990. – 16л.
938921
  Снигирев О.В. Периодические процессы в автоколебательной системе с запаздыванием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Снигирев О.В. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1972. – 12 с.
938922
   Периодические процессы в геологии. – Москва : Недра, 1976. – 264с.
938923
  Бердиеров Азамат Шодиевич Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Бердиеров Азамат Шодиевич; МВ и ССО УССР; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 10 с.
938924
  Бердиеров А.Ш. Периодические решения в критических случаях выше первого порядка для квазилинейных интегро-дифференциальных уравнений типа Вольтерра с бесконечным последствием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Бердиеров А. Ш.; Моск. автодорож. ин-т. – М., 1991. – 98л. – Бібліогр.:л.89-98
938925
  Быков Я.В. Периодические решения дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений и их асимптотики / Я.В. Быков, Д. Рузикулов. – Фрунзе, 1986. – 278с.
938926
  Рузикулов Д. Периодические решения дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимптотики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Рузикулов Д.; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 13л.
938927
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // YIII Междунар. конф. по нелин. колеб. Тезисы докладов, 1978. – №6
938928
  Перестюк М.О. Периодические решения дифференциальных уравнений с импульсным воздействием на поверхностях / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов; ИМ АН УССР // Применение ассимп. методов в теории нелин. диф. уравн.
938929
  Волков М.С. Периодические решения задачи о вращательном движении спутника : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Волков М.С. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Гос. астрон. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1965. – 3 с.
938930
  Мамса Екатериа Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравлений с импульсным воздействием : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мамса Екатериа Юрьевна; КГУ. – К., 1986. – 113л. – Бібліогр.:л.104-113
938931
  Мамса Екатерина Юрьевна Периодические решения и интегральные множества дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Мамса Екатерина Юрьевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 14 с.
938932
  Раисов М. Периодические решения и предельные циклы некоторых систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Раисов М.; Самарк.гсо.ун-т. – Самарканд, 1974. – 11л.
938933
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Ильясов К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
938934
  Ильясов К. Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов К.; КГУ. – К., 1981. – 16л.
938935
  Ильясов Кулахмет Периодические решения и устойчивость по части переменных некоторых классов систем дифференциально-разностных и разностных уравнений. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ильясов Кулахмет; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1981. – 105л. – Бібліогр.:л.95-105
938936
  Перестюк М.О. Периодические решения импульсных дифференциальных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко, А.А. Бойчук // Дифференциальные уравнения, 1991. – №9
938937
  Перестюк М.О. Периодические решения квазилинейных импульсных систем в критическом случае / М.О. Перестюк, М.У. Ахметов // Украинский математический журнал, 1991. – №3
938938
  Ле Лнонг Тай Периодические решения некоторого класса автономных систем и их устойчивость : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Ле Лнонг Тай; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1979. – 103л.
938939
  Де Лыонг Тай Периодические решения некотороо класса автономных систем и их устойчивость : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Де Лыонг Тай; КГУ. – К., 1979. – 18л.
938940
  Расенченко Ю.А. Периодические решения некоторых неавтономных систем дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Расенченко Ю.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1978. – 14л.
938941
  Шовкопляс В.Н. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Шовкопляс В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1979. – 15 с.
938942
  Перестюк О М. Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием / О М. Перестюк, В.Н. Шовкопляс // Укр. мат. журн., 1979. – №5
938943
  Шовкопляс Владимир Николаевич Периодические решения нелинейных дифференциальных уравнений с импульсным воздействием. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шовкопляс Владимир Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1979. – 128л.
938944
  Раад Н.Б. Периодические решения нелинейных интегральных и дифференциальных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Раад Н.Б. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 16 с.
938945
  Мартынюк Д.И. Периодические решения нелинейных систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартынюк Д.И.; АН УССР. Ин-т матем. – К., 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
938946
  Раад Ноори Бутрис Периодические решения нилинейных интегральных и дифференциальных уравнений : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02. / Раад Ноори Бутрис ; КУ. – Киев, 1992. – 137л. – Бібліогр. : л.129-137
938947
  Перестюк М.О. Периодические решения одного класса систем разностных уравнений / М.О. Перестюк, Д.И. Мартынюк, Л.В. Хабаровская // Матем. физика, 1974
938948
  Сингх В. Периодические решения релятивистской ограниченной задачи трех тел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Сингх В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1974. – 6л.
938949
  Вансович М.О. Периодические решения сингулярно-возмущенных систем обыкновенных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 1.01.02 / Вансович М.О.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1987. – 12л.
938950
  Дворянинов Сергей Владимирович Периодические решения сингулярно возмущенных параболических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Дворянинов Сергей Владимирович; МГУ. Механ.-мат. ф-т. – М., 1980. – л.
938951
  Лисовская В.П. Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Дис... Канд. физ-мат. наук: 01.01.02 / Лисовская В.П.; КГУ им. Т.Г.Шевченка. – Киев, 1990. – 149л. – Бібліогр.:л.137-149
938952
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 17л.
938953
  Лисовская Валентина Петровна Периодические решения сингулярно возмущенных систем дифференциальных уравнений с импульсным воздействием : Автореф... канд. физико-математич.наук: 01.01.02 / Лисовская Валентина Петровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
938954
  Бибиков Ю.Н. Периодические решения систем дифференциальных уравнений и их бифуркации. / Ю.Н. Бибиков, В.П. Рузаев. – Саранск, 1990. – 79с.
938955
  Курдеванидзе Георгий Давыдович Периодические решения систем дифференциальных уравнений с малым запаздыванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Курдеванидзе Георгий Давыдович; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
938956
  Перестюк М.О. Периодические решения систем с импульсами // Вестник Киевского университета (математика, механика), 1971
938957
  Приходько Н.П. Периодические решения систем с переключением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Приходько Н.П.; АН МССР. Отд. физ.-техн. и мат. наук. – Кишинев, 1974. – 12л. – Бібліогр.:с.12
938958
  Перестюк Н.А. Периодические решения систем уравнений в частных производных с импульсным воздействием / Н.А. Перестюк, А.Б. Ткач // Укр. мат. Журн., 1997. – №4
938959
  Перестюк М.О. Периодические решения слабо нелинейных систем с импульсным воздействием / М.О. Перестюк, А.М. Самойленко // Дифференц. уравн., 1978. – №6
938960
  Белявцева Татьяна Васильевна Периодические решетки в прямоугольном волноводе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Белявцева Татьяна Васильевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
938961
  Любченко Д.И. Периодические страсти вокруг таблицы Менделеева // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи. – Харьков, 2009. – № 3 (34). – С. 24-29.
938962
  Акуличев В.А. Периодические фазовые превращения в жидкостях / В.А. Акуличев, В.Н. Алексеев, В.А. Буланов ; отв. ред. В.А. Красильников ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Тихоокеан. океанол. ин-т. – Москва : Наука, 1986. – 279 с.
938963
  Ермаков В.П. Периодические функции / [соч.] В.П. Ермакова. – [Харьков] : [Типо-лит. М. Зильберберг и с-вья], 1904. – 16 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Сообщения Харьковского математического общества. Сер. 2, 1904, № 8, с. 196-209
938964
  Шмойлов В.И. Периодические цепные дроби / В.И. Шмойлов; HАHУ, Ин-т прикладных проблем механики и математики. – Львов : Академический Экспресс, 1998. – 219 с. – ISBN 9667094197
938965
  Сулейманов Равиль Хаматвалиевич Периодические электровихревые течения : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сулейманов Равиль Хаматвалиевич; Ин-т физики АН Латв. ССР. – Рига, 1985. – 215л. – Бібліогр.:л.204-215
938966
  Сулейманов Р.Х. Периодические электровихревые течения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Сулейманов Р.Х.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1987. – 22 с.
938967
   Периодические явления в жизни животных: сб. науч. тр.. – М., 1983. – 135с.
938968
  Северцов Н.А. Периодические явления в жизни зверей, птиц и гад Воронежской губернии / Н.А. Северцов. – М., 1950. – 308с.
938969
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – М.-Л., 1926. – 255с.
938970
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – М., 1958. – 830с.
938971
  Менделеев Д.И. Периодический закон / Д.И. Менделеев. – М., 1960. – 712с.
938972
  Купер Д. Периодический закон / Д. Купер. – Москва : Мир, 1965. – 131 с.
938973
   Периодический закон Д.И.Менделеева и его философское значение. Сб. ст.. – М., 1947. – 246с.
938974
  Новик И.Б. Периодический закон Д.И.Менделеева и учение о материальном единстве мира : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Новик И.Б. ; МГУ, Филос. фак. – Москва, 1952. – 15 с.
938975
  Семишин В.И. Периодический закон и периодическая система химических элементов. / В.И. Семишин. – М., 1959. – 98с.
938976
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева / Н.П. Агафошин. – Москва : Просвещение, 1973. – 208 с., ил.
938977
  Агафошин Н.П. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И. Менделеева : Пособие для учащихся / Н.П. Агафошин. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1982. – 192 с., ил.
938978
  Агафошин Н.П. Периодический закон и современное учение о строении атома / Н.П. Агафошин. – Москва : Знание, 1962. – 40 с.
938979
   Периодический закон и строение атома.. – М., 1971. – 239с.
938980
  Регель А.Р. Периодический закон и физические свойства электронных расплавов / А.Р. Регель, В.М. Глазов. – Москва : Наука, 1978. – 307 с.
938981
  Клипель Н.В. Периодический закон, система элементов Д.И. Менделеева и основа их в строении атомов / Н.В. Клипель. – Куйбышев, 1964. – 33с.
938982
  Турбин Н.В. Периодический отбор в селекции растений / Н.В. Турбин, Л.В. Хотылева, Л.Н. Каминская. – Минск : Из-во "Наука и техника", 1976. – 144с.
938983
  Златоустов В.А. Периодическиме движения спутника в плоскости эллиптической орбиты : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Златоустов В.А. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Москва, 1975. – 14 с. – Бібліогр.:с.12-14
938984
  Веркин Б.И. Периодическое изменение восприимчивости металлов в зависимости от напряженности магнитного поля при низких температурах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Веркин Б.И.; Акад. наук Украинской ССР. – Харьков, 1950. – 11 л.
938985
  Стоян Ю.Г. Периодическое размещение геометрических объектов. / Ю.Г. Стоян, А.А. Панасенко. – К., 1978. – 175с.
938986
  Рузикулов Д. Периодическое решение дифференциальных и интегродифференциальных уравнений и их асимитотики : Дис... канд. физ-мат.наук: 01.01.02. / Рузикулов Д.; КГУ. – Киев, 1990. – 122л.
938987
  Циприн М.Г. Периодическое сдвиговоге деморфирование расплавов наполненного полиэтилена : Автореф... канд. техн.наук: 076 / Циприн М. Г.; АН Латв.ССР, Ин-т мех. полимер. – Рига, 1969. – 18л.
938988
   Периодичность индивидуального развития насекомых.. – М., 1969. – 256с.
938989
  Страшко С.В. Периодичность обмена воды в организме : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Страшко С.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 25 с.
938990
  Витязь В.И. Периодичность размещения геологических структур. / В.И. Витязь. – Москва, 1982. – 176с.
938991
  Самцов А.С. Периодичность роста и формирование структуры древесины рано и поздно распускающихся форм дуба черешчатого в БССР : Автореф... канд. биол.наук: / Самцов А.С.; АН БССР. Ин-т эксперим. ботаники. – Минск, 1966. – 22л.
938992
  Шевелуха В.С. Периодичность роста сельскохозяйственных растений и пути ее регулирования. / В.С. Шевелуха. – 2-е изд. – М, 1980. – 456с.
938993
  Подвязкин Юрий Алексеевич Периодичность термодинамических характеристик адсорбции водорода на металлах-катализаторах VIII группы периодической системы : Автореф... докт. хим.наук: 02.00.04 / Подвязкин Юрий Алексеевич; Казахский гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1973. – 35л.
938994
  Дудовцев П.А. Периодичность форм в стальном слитке / П.А. Дудовцев. – М., 1949. – 68с.
938995
  Шатирян А.М. Периоды развития перевода армянской художественной прозы на русский язык. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.03 / Шатирян А.М.; АН Арм.ССР.Ин-т литературы. – Ереван, 1981. – 24л.
938996
  Карпов А.Н. Периоды с одним структурно-организующим центром и периоды с паратаксической связью в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Карпов А.Н.; БГУ. – Минск, 1967. – 32л.
938997
  Котлов В.М. Периоидические группы и группы без кручения некоторых многообразий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 004 / Котлов В.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
938998
  Филатова Н.И. Периокеанические вулканические пояса / Н.И. Филатова. – Москва : Недра, 1988. – 262с.
938999
   Периокеанический седиментогенез : сб. науч. тр. – Владивосток : ДВО АН СССР, 1989. – 124 с. : ил. + Прил. [3] отд. л. ил. – Библиогр. в конце ст.
939000
  Царев А.В. Периоперационная гипотермия: современные принципы профилактики и лечения / А.В. Царев, В.Ю. Мынка, Ю.Ю. Кобеляцкий // Медицина неотложных состояний : науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; глав. ред. Никонов В.В. – Київ, 2015. – № 2 (65). – С. 158-163. – ISSN 2224-0586
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,