Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
938001
  Паньків Г. "Образна геометрія" як визначний принцип рішення композицій В.А. Гегамяна // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 216-224. – ISBN 978-966-8917-14-1
938002
  Якимечко А.Ю. "Образование для экономики" и "Экономика для образования": оценка эффективности моделей // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 134-136
938003
   "Образование по вопросам окружающей среды", всесоюзн. науч. конф. (1984; Иваново).. – Иваново, 1985. – 238с.
938004
  Емельяненко В. "Образование превращается в выгодный бизнес" // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. февраль. – С. 22-25
938005
  Бажанов Н.Н. "Образовательное право" и некоторые проблемы законодательства об образовании // Юридическое образование и наука : Научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2004. – № 1. – С.2-4
938006
  Елисова М.О. Образ-мифологема "Ночь" как хронотипический изоморф мирового древа в мифопоєтической картине мира Бориса Пастернака // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 138-143. – ISBN 966-8188-10-1
938007
  Елисова М.О. Образ-мифологема "фонарь" в структуре мифопоэтического универсума Б. Пастернака // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 108-111
938008
  Свириденко О. Образ-міф в прозі Олекси Стороженка // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 482-488. – ISBN 966-7053-09-1
938009
  Гудзь О.А. Образи-архетипи у повісті М. Костомарова "Сорок лет" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 138-142. – (Б-ка Ін-ту філології)
938010
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С .134-139. – ISBN 966-7759-23-7
938011
  Кравченко В. Образи-символи в баладах Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 134-147. – ISBN 966-7759-23-7
938012
  Польщак А.Л. Образи-символи в художній прозі Ф. Моріака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 177-180


  Ф. Моріак, один із найвизначніших представників французького «католицького від родження», у своїх творах створює насичену оригінальну образну символіку, пов’язану передусім із образами природи та тими, які використовують людські відчуття, часто подаючи ...
938013
  Демченко А. Образи-символи дерев у поезыъ Василя Стуса // Південний архів : (Збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2006. – Вип. 34. – С. 24-27.
938014
  Новікова П. Образи-символи кукуна і зозулі у фольклорі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 223-229


  Стаття присвячена дослідженню символів-образів Кукуна і Зозулі в українському, російському, німецькому фольклорі. Встановлені спільне та відмінне у фольклорному потрактуванні цього образу у сприйнятті різних етносів. Article is devoted research of ...
938015
  Найденко О.В. Образи-символи МОГИЛИ, СТЕПУ, ХАТИ, САДУ в поезіях Т.Г. Шевченка // Обрії таланту (до 200-річчя від дня народження Т.Г. Шевченка) : матеріали міжнар. студ. наук. конф., 12 берез. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Департамент науки і освіти Харк. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: Астахова В.І. (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2014. – С. 38-40
938016
  Жиленко І.Р. Образи-символи роману М.П. Арцибашева "Санін" / І.Р. Жиленко, Д. Гаврись // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 84-89. – ISSN 2077-804X


  У статті піднімаються питання символіки роману Михайла Арцибашева "Санін". У порівнянні з культурами різних країн звертається увага на символи природи: сонця, саду, тварин, птахів, комах тощо. Окремо розглядається образ-символ головного героя роману ...
938017
  Павлішена Л. Образи-символи у "серйозних" комедіях Івана Карпенка-Карого "Суєта" та "Житейське море" // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 1 (115), січень - лютий. – С. 67-71
938018
  Дебейко О.В. Образи-символи як креативні чинники асоціативного ряду та сюжетної лінії у творах Ясунарі Кавабата / О.В. Дебейко, Л.С. Аністратенко


  Розглядається структура сюжетів творів Ясунарі Кавабата, зокрема наведено нові аргументи на підтвердження використання письменником методу "асоціативного зв"язку"; а також визначено типи та функції сюжетів The work is a consideration of a structure of ...
938019
  Олійник О.С. Образи-стереотипи злочину та злочинця в американській наївній мовній картині світу // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 32-41. – ISSN 2520-6397
938020
  Вощенко О.І. Образи сакрального українського світу та сучасності в повісті М. Стельмаха "Гуси-лебеді летять" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 3 (38). – С. 15-26


  У статті звертається увага на двовимірність тексту повісті (співвідношення повсякденного та сакрального), розкривається архетипно-національна складова оповіді, аналізується образ сучасної авторові дійсності. В статье обращается внимание на присутствие ...
938021
  Зварич В. Образи світової літератури у творчій рецепції поетів-неокласиків (М. Зеров, М. Драй-Хмара, М. Рильський) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 136-144. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Йдеться про своєрідність творчого діалогу зі світ. літературою поетів-неокласиків - М. Зерова, М. Драй-Хмари, М. Рильського, репрезентованого в їхній поезії. Показано, що традиційні образи літ. походження (Беатріче, Параду, Гамлет та ін.) у рецепції ...
938022
  Ступель О.М. Образи світової поезії в музиці / О.М. Ступель, М.С. Пилинський. – К, 1971. – 160с.
938023
  Сапацінська Ю. Образи світу в уявленнях мешканців галицьких містечок другої половини XIX - початку XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 344-348. – ISBN 978-966-171-893-6
938024
  Мірошниченко Лілія Образи середньовічної епіки в сучасному американському романі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Розглядається трансформація середньовічного епічного сюжету англо-саксонської поеми "Беовульф" у романі "Грендель" американського письменника Дж. Гарднера.
938025
  Белевцова С.О. Образи серця й душі як репрезентанти духовної сфери в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 118-126


  Стаття присвячена розгляду в поетичних моделях світу В. Свідзінського та М. Драй-Хмари словесних образів душі й серця, які належать до ментального ядра української духовності, є ідостильовими домінантами й відбивають національну "філософію серця" (Г. ...
938026
  Романенко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Романенко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 554л. + Додатки: л. 551-552. – Бібліогр.: л. 540-551
938027
  Романенеко Ю.В. Образи смислоутворюючих чинників у функціонуванні соціальних систем : Автореф. дис. ...д-ра соціол. наук: Спец. 22.00.01 / Романенеко Ю.В.; Юрій Вікторович Романенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 44с. – Бібліогр.: 24 назви
938028
  Онищенко Ю. Образи сонця, зорі та місяця у творчості С. Васильченка // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Громик Ю., Богдан С., Тарасюк Т. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – Вип. 13. – С. 121-127. – ISSN 2413-0923
938029
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : дис. ... канд. соц. наук: 22.00.01 / Цимбал Т. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 180 л. – Бібліогр.: л. 168-180
938030
  Цимбал Т.В. Образи соціального порядку в сучасних теоріях глобалізації : автореф. дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Цимбал Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
938031
  Павлусів Н.М. Образи суду та судочинства у творах письменників Західної України кінця XIX - початку XX ст. як об"єкт філософсько-правового аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 49-53. – ISSN 1563-3349
938032
  Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 144-160. – ISSN 0130-5247
938033
  Зінчук О. Образи у поезії Емілі Дікінсон / О. Зінчук, Т. Авдєєнко // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Застровська С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 7. – С. 27-29. – ISSN 2410-2202
938034
  Погребняк О.А. Образи українських заробітчан в сучасній чеській прозі // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 169–176. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
938035
  Мельничук Н.Б. Образи українських політичних діячів в масовій свідомості українського електорату // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 72-74
938036
  Бардік М.А. Образи українських політичних діячів у живописі Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII-ХХІ століть // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.][та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 34-38. – ISSN 2226-0285
938037
  Посохов С.І. Образи університетів Російської імперії другої половини 19 - початку 20 ст. в публіцистиці та історіографії / МОНУ; ХНУ ун-т ім. В.Н. Каразіна; Посохов С.І. – Харків, 2006. – 368с. – ISBN 966-623-357-6
938038
  Посохов С.І. Образи університетської автономії в російській публіцистиці другої половини XIX - початку XX ст. // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 77-83. – ISBN 966-544-344-5
938039
  Василенко Ю.В. Образи Цзюнь-Цзи і Шен-Жень як смисложиттєві рівні представлені в "Лунь Юй" // Дні науки філософського факультету - 2010 : міжнар. наук. конф. (21-22 квіт. 2010 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – Ч. 1. – С. 16-18
938040
  Луняк Є. Образи Шевченка та кирило-мефодіївців як засіб ідеологічної пропаганди в добу революційних змін на початку XX століття // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 84-101. – ISBN 978-966-355-019-0
938041
  Котляр О.Р. Образи штетла в українському мистецтві першої третини XX ст. у контексті європейських художніх пошуків : автореф. дис. ...канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Котляр О.Р. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украйни ; Харків. держ. акад. дизайну і мистецтв. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
938042
  Клімаш Т.П. Образи Я-реального та Я-ідеального у жінок в аб"юзивних стосунках // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Kyiv ; Paris, 2020. – Vol. 6, iss. 8 (40). – С. 67-75. – ISSN 2414-0023
938043
  Бородінова М. Образи, мотиви старого заповіту в контексті поезій Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 168-175
938044
  Ковалів С.М. Образки з Галицької Каліфорнії / Стефан Ковалів. – У Львіві (Львів) : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, 1913. – [1], 138, [3] с. : 1 аpк. поpтp., 12 аpк. іл. – Hа окp. аpк. поpтp. авт.


  Зміст: Добpий заpобок; Соpокаті штани; Хто винен?; Hа Дpімайловім пустаpищу
938045
   Образки з життя : Твори Панаса Мирного; Навчальний посіб. У 2-х книгах. – Київ : Грамота. – (Шкільна біб-ка). – ISBN 966-8066-21-9
Кн.1. – 2003. – 493с.
938046
   Образки з життя: Оповідання, новели, нариси (письменників Зах. України кінця ХІХ -- початку ХХ ст.). – Львів, 1989. – 397с.
938047
  Ткаченко Т. Образки Павла Крата // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 119-125. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
938048
  Біньйон М. Образливий термін // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 37 (409), 18-24.09.2015. – С. 16-17. – ISSN 1996-1561


  Як розуміють "фінляндизацію" на Заході й у сучасній Фінляндії. Наскільки можливим є відтворення мирного співіснування часів холодної війни в сучасному світі.
938049
  Венжега В Ю. Образливі висловлювання як об"єкт криміналістичної лінгвістики (на матеріалі німецьких судових рішень) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 95-103. – ISSN 2520-6397


  Присвячено дослідженню проблеми образливого змісту висловлювань у контексті криміналістичної лінгвістики. Наведено приклади актуальних судових рішень ФРН і встановлено принципи, якими може керуватися фахівець у сфері криміналістичної лінгвістики під ...
938050
  Братель О.М. Образна актуалізація етнонаціонального аргентинського концепту "пампа" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 383-387
938051
  Сенько М.В. Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця 19-20 століття : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Сенько М. І. ; Київ. нац. ун-т. культури і мистецтв. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
938052
  Кусакіна Т. Образна кольорова символіка в поезії Василя Стуса // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 57-59. – ISSN 0130-5263


  Стаття присвячена проблемі кольору й кольорової символіки в поезії В. Стуса. Авторка прослідковує, як змінюється кольорова гама поета періоду ув"язнення, доходячи висновку, що клір у В. Стуса ніколи не був випадковим, а носив симовлічний характер
938053
  Філінюк В. Образна конструкція ніщо-ніде в поетичних текстах Емми Андієвської // Мовознавчі студії : збірник наукових праць / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Ч. 1. – С. 91-94.
938054
  Партико З.В. Образна концепція теорії інформації = Image conception of tne information theory : Монографія / З.В. Партико; МОНУ; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 133с. – ISBN 966-613-046-7
938055
  Зубрицький М. Образна лексика наукових праць Агатангела Кримського та ії вплив на читача // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 782. – С. 94-98. – (Слов"янська філологія ; вип. 782)


  У статті йдеться про вплив образних висловів у працях Агатангела Кримського (епітети, метафори, метонімічні конструкції, порівняння, емоційно-експресивна лексика та синтаксичні конструкції, що забезпечують правильне сприймання й розуміння авторського ...
938056
  Фіалко В. Образна лексика українського драматичного театру другої половини XX століття: тенденції розвитку // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2018. – Число 1 (61) : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-13. – ISSN 1728-6875
938057
  Кикоть В.М. Образна матриця та переклад поезії : монографія / Валерій Кикоть. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2020. – 630, [1] с. – Висновки укр., англ. – Бібліогр.: с. 585-622. – ISBN 978-966-920-470-7
938058
  Савчук В. Образна модифікація жіночих архетипів в українських і норвезьких чарівних казках // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2014. – № 3/4 (17). – С. 98-102. – ISSN 2225-5095
938059
  Гуцуляк Т.Є. Образна мотивація: проблеми й аспекти дослідження // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 54-65. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
938060
  Мацюк З. Образна основа ідіолекту публічних виступів Івана Франка / З. Мацюк, Н. Станкевич // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 460-467
938061
  Ціпко А. Образна особливість української психо-космогонійної побудови // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 89-93. – ISBN 978-966-439-147-1
938062
  Сліпушко О.М. Образна парадигма "Слова про Закон і Благодать" Іларіона Київського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 175-182
938063
  Яровий А. Образна парадигма мислення та проблема інваріантності в розвитку наукових знань // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С. 241-248
938064
  Перевертень Н.С. Образна парадигма роману Є. Гребінки "Чайковський" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 442-447. – (Б-ка Ін-ту філології)
938065
  Бабченко Я.Ю. Образна презентація інформації в сучасному медіапросторі культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Бабченко Яніна Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
938066
  Братель О.М. Образна реалізація концепту простір, властивого міфологічному мисленню // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 32-37. – ISBN 978-966-171-013-8
938067
  Малікова О.В. Образна семантика зоосемічних фразеологізмів-сленгізмів в американському варіанті сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 139-143. – ISBN 966-581-295-5
938068
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 489 арк. – Додатки: арк. 466-489. – Бібліогр.: арк. 9-15, 401-465 та в додатках: арк. 481-487
938069
  Бондаренко А.І. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів XX століття в інтегративному вимірі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Бондаренко Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 33 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 42 назви
938070
  Панчук О. Образна символіка щедрівок.На матеріале волинського фольклору // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
938071
  Максимчук О.В. Образна система дороги та мотив мандрів у віршованій творчості Лазаря Барановича // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2011. – Т. 124 : Філологічні науки (Літературознавство)
938072
  Ледняк Ю.В. Образна система драми Ж. Ануя "Медея" / Ю.В. Ледняк, Г.В. Ледняк, А.О. Скорик // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 122-127. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
938073
  Миленька Г. Образна система драми Ф. Шіллера "Розбійники" в контексті філософсько-естетичних ідей ранніх просвітників // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2010. – Вип. 6. – С. 10-26. – ISSN 1997-4264
938074
  Рудницька А. Образна система народної орнаментики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 499-507


  Українська народна орнаментика, як інструмент пізнання світогляду предків. Міжетнічний характер та етнічні особливості. Найпоширеніші орнаменти та їх семантика - зіставлення зорового й лексичного компонентів. Функціональність, декоративність, ...
938075
  Стельмах Б. Образна система наукових праць А.Ю. Кримського та засоби емоційного впливу на читача // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 199-203. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
938076
  Янкова Н. Образна система повісті Ольги Кобилянської "В неділю рано зілля копала" та способи її художнього втілення // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 9. – С. 230-237
938077
  Лисенко Л. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як концептуальна картина світу // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 1 (22). – С. 75-79. – ISSN 2075-1222
938078
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : дис. ... канд. наук із соц. комунікації : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176-204
938079
  Лисенко Л.І. Образна система публіцистики Євгена Сверстюка як чинник оптимізації соціокультурної комунікації українства : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Лисенко Леся Іванівна ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
938080
  Григорова О. Образна система роману П. Зюскінда "Парфюмер" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-15. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Розглядаються особливості образної системи роману Патріка Зюскінда "Парфюмер". Зроблено спробу аналізу загальної метафори твору - метафори запаху, особливостей просторових та часових координат, переліків, описів, тощо.
938081
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 202 л. + Додаток: л. 201-202. – Бібліогр.: л. 176-200
938082
  Сазанович Л.В. Образна стереотипізація як модель організації фольклорного тексту (на матеріалі американської англомовної фольклорної балади) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Сазанович Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
938083
  Косило Н. Образна трансформація соціальних низів у творах англійських та українських письменників-натуралістів // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 198-203. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті на порівняльно-типологічному рівні висвітлюється проблема соціальних низів Англії та України на прикладі творчості А. Моррісона та І. Франка. На основі аналізу окремих натуралістичних творів розглядаються індивідуальні творчі методи обох авторів
938084
  Блинова О.И. Образная лексика русского языка / О.И. Блинова, Е.А. Юрина // Язык и культура : научный периодический журнал / Гос. образовательное учреждение высшего проф. обр. "Томский гос. ун-т". – Томск, 2008. – № 1. – С. 5-13
938085
  Туранина Н.А. Образная модель мира в поэтическом дискурсе В. Маяковского (на материале авторских словарей тропов) // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 16-19. – ISSN 2307-4558
938086
  Вовк Елена Борисовна Образная номинация (внутриязыковый и межязыковый аспекты) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Вовк Елена Борисовна; МВ и ССО СССР, Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1987. – 24л.
938087
  Горанов К. Образная природа и историческая эволюция искусства : Автореф... докт. искусствовед.наук: / Горанов К.; АОН, Каф. литер., искусствовед. и журналистики. – М., 1967. – 47л. – Бібліогр.:с.44-46
938088
  Федоров А.И. Образная речь / А.И. Федоров. – Новосибирск, 1985. – 199с.
938089
  Шидфар Б.Я. Образная система арабской классической литературы (6-12 вв.) / Б.Я. Шидфар. – М., 1974. – 254с.
938090
  Усеинов Т.Б. Образная система крымскотатарской письменной силлабической поэзии (XVI - начало XVIII вв.) : монография / Т.Б. Усеинов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2011. – 155, [1] с. – Библиогр.: с. 146-153. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 5). – ISBN 978-966-354-451-9
938091
   Образная структура текста: Сб. науч. тр.. – Алма-Ата, 1987. – 95с.
938092
  Алексеев А.П. Образная ткань философского произведения (к вопросу о сопоставлении философии и литературы) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-46. – ISSN 0042-8744
938093
  Пірошенко С. Образне втілення природних циклів у ліриці Інокентія Анненського // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 1. – С. 67-71. – ISSN 2075-1486
938094
  Ведута В.В. Образне втілення ситуації "Порушення норм етики" в сучасному англомовному публіцистичному і документальному дискурсі // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 78-82. – ISSN 2308-5258
938095
  Яровий А.М. Образне мислення в контексті сучасної науки та соціальної практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Філософія. Політологія ; вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  У статті, на підставі теоретичних напрацювань та практичних впроваджень в сфері конкретних соціальних наук, досліджуються відповідні інформаційно-образні технології, які вже діють в соціальній практиці. Здійснюється постановка проблеми та ...
938096
   Образне слово : (постійні народні порівняння) / [зібр. і упоряд. Іван Гурин ; худож. В.Є. Перевальський]. – Київ : Дніпро, 1966. – 223 с. : іл. – Мініатюрне видання у суперобкл.
938097
  Гурин І. Образне слово : постійні народні порівняння / [зібрав і упорядкував Іван Гурин ; худож. Перевальський В.Є.]. – Київ : Дніпро, 1974. – 238 с. : іл. – Мініатюрне видання
938098
  Коцюбинська М.М. Образне слово в літературному творі / М.М. Коцюбинська. – Київ, 1960. – 188с.
938099
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 197л. – Бібліогр.: л. 178 - 197
938100
  Філінюк В.А. Образне слово в системі поетичного тексту Емми Андієвської : Автореф. дис. ... канд. філол. наук.10.02.01 / Філінюк В.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
938101
  Славутич Я. Образне слово журналіста // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 28


  Роман Рахманний "Вогонь і попіл: прорив і злам Івана Дзюби".
938102
  Шевченко Л.І. Образне слово Києво-Печерського патерика: генеза і семантика // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 7. – С. 81-86.
938103
   Образний відео-комп"ютер око-процесорного типу : монографія / В.П. Кожем"яко, Г.Л. Лисенко, А.А. Яровий, А.В. Кожем"яко ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 215 с. – ISBN 978-966-641-261-7
938104
  Клименко Н.Ф. Образний обшир фразеологізмів з компонентом голова в українській мовній картині світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 9-23
938105
  Ковалів П. Образний паралелізм у Шевченка // Київ : журнал літератури і мистецтва / Літературно-мистецьке т-во в Філадельфії ; ред. Б. Романенчук. – Philadelphia, 1953. – 2, березень-квітень. – С. 105-107
938106
  Мацьків П. Образний потенціал паремій з компонентом "голова" в "Галицько-руських народних приповідках" // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 162-169. – ISSN 2411-4758


  У статті з’ясовується семантична структура ФО з компонентом голова, простежуються системні відношення в межах цієї фразеологічної серії з побудовою ієрархічної структури ідеографічного опису об’єкта дослідження; з’ясовується роль культурологічної ...
938107
  Мацьків П. Образний потенціал паремій із компонентом "око" в "Галицько-руських народних приповідках" // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 102-109. – ISSN 2311-5165


  У статті розглянуто паремії із соматичним компонентом око в «Галицько- руських народних приповідках». Досліджено семантичні, структурні та емоційно-оцінні особливості цих паремій. Визначено специфіку їхньої тематико-ідеографічної організації, з’ясувано ...
938108
  Горчак Т.Ю. Образний простір вірша В.Б. Йєйтса "Плавання до Візантії": лінгвокогнітивний аналіз // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 47-55
938109
  Зінченко Н. Образний світ поезії Богдана Бойчука / Н. Зінченко, Ю. Чернусь
938110
  Треф"як Н. Образний світ прози Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 240-246. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
938111
  Литвиненко Г. Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у контексті свідомості одного носія фольклору // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 301-308


  Образні архетипи русальних та петрівчаних пісень у свідомості одного носія фольклору. У статті аналізуються образні архетипи русальних та петрівчаних пісень, визначається генезис та еволюція їх функціонування, підкреслюється співвідношення між ...
938112
  Міщенко Григорій Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
938113
  Міщенко Г. Образні домінанти у творчості Миколи Дьоміна // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644


  Художник Микола Дьомін
938114
  Ціпко А. Образні домінанти української психо-космогонійної рецепторики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 440-448
938115
  Дружинович Л. Образні домінанти циклу "Хвилини" Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2009. – Т. 5 : / [редкол.: М.Г. Жулинський, Г.Л. Аркушин, Н.Г. Колощук та ін.]. – С. 44-52. – ISBN 978-966-600-487-4
938116
  Тиха Л. Образні засоби поезії Василя Голобородька // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 204-209. – ISSN 2413-0923
938117
  Терханова О.В. Образні звороти як комунікативна ознака мови ЗМІ // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 60-62. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
938118
  Литвин О.О. Образні значення номенів рослин у творах О. Кобилянської // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 122-126
938119
  Жуйкова М.В. Образні лексичні одиниці як результат редукції прецедентних наративних текстів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 100-114. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
938120
  Звонко Г.О. Образні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 66-77. – ISSN 2520-6397
938121
  Снитко О.С. Образні стереотипи негативної оцінки в контексті проблеми "етнос і мова" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 314-320


  Статтю присвячено аналізу образних стереотипів як елементів когнітивної бази людини, які виступають у функції еталонів аксіологічної оцінки. Статья посвящена анализу образных стереотипов как элементов когнитивной базы человека, выступающих в функции ...
938122
  Науменко Н. Образність "наївного" мистецтва у сучасному поетичному макрокосмосі // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 378-384


  У статті проаналізовано твори сучасної української поезії, концептуальним образотворчим методом яких є "дитяче малювання". Показано, що поет, змальовуючи індивідуальну художню картину світу, тяжіє до застосування головних прийомів дитячого "наївного" ...
938123
  Гавриленко І.В. Образність в сучасній японській архітектурі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – C. 62-68. – ISSN 2077-3455
938124
  Шуть В.Я. Образність водної стихії як результат інтерсеміотичного перекладу у збірці Ю. Андруховича "Диявол ховається в сирі" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 11 (222). – С. 152-161. – (Філологічні науки ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
938125
  Карабін У. Образність кольороназв у повісті Патріка Зюскінда "Голубка" // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 24-29. – ISSN 2078-340X
938126
  Руда О.В. Образність поезії Лазаря Барановича: художній експеримент як відстоювання свободи творчого пошуку // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 23-28. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
938127
  Лабенська Є.О. Образність природних стихій у сучасному англомовному поетичному дискурсі: когнітивно-семіотичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Лабенська Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
938128
  Чернишова Ю.О. Образність релігійного дискурсу з погляду перекладача // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 323-328


  У статті на матеріалі сучасних італійських католицьких текстів та їх українських перекладів досліджено особливості та стратегію відтворення релігійних образів: метафор, символів, епітетів. Проаналізовано відмінності у функціонуванні метафори у ...
938129
  Старченко Т. Образність романів Ірини Вільде: особливості відтворення у художньому перекладі // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 68-73


  У статті розглядаються особливості образної (метафоричної) структури романів Ірини Віпьде, а також можливість адекватного перекладу тропів. The primary goal of this article is to describe peculiarities of the figurative (metaphorical) structure used ...
938130
  Лила М. Образність слова в оволодінні іноземною мовою // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 125-133. – ISSN 2309-1797
938131
  Свалова М. Образність та аргументація в публіцистиці М. Рябчука як засоби впливу на реципієнтів // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 311-316. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
938132
  Пилипчук С. Образність та соціативність як елементи поетики паремій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 304-310. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 1)
938133
  Щепанська Х. Образність у професійному мовленні / Христина Щепанська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 254-258. – (Серія філологічна ; вип. 63). – ISSN 2078-5119
938134
  Тріщук О.В. Образність у реферативному тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 101-111


  Досліджуються засоби вираження експресії в реферативному тексті, які допомагають оживити занадто "сухий" реферативний виклад, точніше передати авторську думку й надати їй більшої переконливості. Style of expression in synopsis texts has been ...
938135
  Повторева С. Образність у філософських текстах і філософія художньої творчості (роздуми над творами В.Л. Петрушенкма // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 133-136. – ISSN 0321-0499
938136
  Козіндо М.В. Образність фразеологічних одиниць // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 78-81
938137
  Бойко Я.В. Образність часово віддаленого першотвору в контексті діахронної множинності перекладів (на матеріалі ретрансляцій трагедії У. Шекспіра "The Tragedy of Hamlet") // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2020. – C. 19-29. – (Серія : Філологія ; т. 23, № 2). – ISSN 2311-0821
938138
  Дядюра Г.М. Образність як засіб діалогічності науково-популярного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 120-127


  Описано функціональне призначення образних засобів у науково-дидактичних і науково-популярних творах. In the article it is given the functional specifications of figurative facilities in the scientific-didactic and scientific-popular works.
938139
  Столярська Т.О. Образно-асоціативний компонент семантичної структури концепту [текст немецькою мовою] // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 360-364


  У статті визначено зміст образно-асоціативного компоненту семантичної структури концепту [текст німецькою мовою]: його утворюють смисли "точний", "відповідальний", "ввічливий", "надійний". В статье определено содержание образно-ассоциативного ...
938140
  Щербицька В.В. Образно-асоціативний шар концепту МАТИ у жіночих романах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 281-284
938141
  Теребус О. Образно-документальні засоби у публіцистиці Дмитра Павличка // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 46-53


  Досліджуються образно-документальні засоби у публіцистиці Д Павличка, зокрема його індивідуальність, здібності, талант, уміння, фантазія, образне мислення тощо. Найхарактернішими ознаками публіцистичних статей виступає образна мова, символіка, художні ...
938142
  Дяченко Н.Л. Образно-експресивні засоби творення лічилок // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 168-173. – ISBN 966-581-476-1
938143
  Забашта Р. Образно-значеннєвий лад бабинця Святоюріївської церкви Дрогобича // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2017. – Число 4 (60) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 54-64. – ISSN 1728-6875
938144
  Скаб М. Образно-метафорична синтагматика лексеми душа як засіб вираження одноіменного концепту // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 71-76. – ISSN 0320-3077
938145
  Миронюк Л.В. Образно-метафоричні особливості поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 114-118. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
938146
  Вишницкая Ю.В. Образно-мотивный контрапункт в рассказе Ивана Бунина "Легкое дыхание": текстуальный анализ
938147
  Безгодов Д.Н. Образно-новостные жанры РR-текста в контексте организационной культурі вуза / Д.Н. Безгодов, О.И. Беляева // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
938148
  Буда В. Образно-оцінні властивості народної пісні в мові українських історичних романів другої половини XX століття про добу козацтва // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 326-332. – ISSN 2411-4758
938149
  Коныров Т. Образно-речевые средства в поэзии Сакена Сейфуллина : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Коныров Т. ; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1966. – 20 c.
938150
  Львова К.О. Образно-семантичне порівняння "Треносу" Мелентія Смотрицького з "Плачем Ярославни" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 317-320


  Досліджено гнайголовніший полемічно-публіцистичний твір М. Смотрицького "Тренос" у контексті полемічної літературі початку XVII ст. Зроблено образно-семантичний аналіз "Треносу" порівняно із "Плачем Ярославни", Виявлено основні мотиви і риси схожості ...
938151
  Бычков В.В. Образно-символическая основа мышления автора "Ареопагитик" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 120-133. – ISSN 0042-8744
938152
  Рибась О.В. Образно-символічна система поезій у прозі Дніпрової Чайки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С.478-482


  У статті досліджено образи-символи в циклі поезій у прозі "Морські малюнки" талановитої української письменниці початку ХХ століття Дніпрової Чайки, а також запропоновано підхід до їх аналізу в межах системи
938153
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Дис... канд. філолог.наук: / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Киев, 1994. – 162л. – Бібліогр.:л.158-162
938154
  Усатенко Галина Олегівна Образно-символічна система художнього часу українського пісенного фольклору : Автореф... канд. філолог.наук: 10.01.09 / Усатенко Галина Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
938155
  Григорчук Ю. Образно-символічне вираження сакрального в художній прозі Віри Вовк // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 147-153. – ISSN 2307-2261
938156
  Петасюк О. Образно-символічний бік міста Києва // Треті києвознавчі читання: історія та етнокультура : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2020. – С. 244-248. – ISBN 978-617-7399-39-0
938157
  Рик М.С. Образно-символічний тип мислення Г. Сковороди // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 37-40


  У статті розглядається поняття символізму як багатозначного, образно-чуттєвого вираження смислової предметності, яке складає основу філософсько-релігійної спадщини Г. Сковороди. Автором підкреслюється, що символ є не тільки перехідним ступенем до інших ...
938158
  Голобородько Я. Образно-словесні мантриТараса Прохаська .
938159
  Левченко Г. Образно-смислові домінанти лірики Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 113-124. – ISSN 2304-9383
938160
  Сукаленко Нонна Ивановна Образно-стереотипная языковая карта мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Дис... д-ра филол.наук: 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Нонна Ивановна; ХГУ. – Харьков, 1991. – 316л. – Бібліогр.:л.298-316
938161
  Сукаленко Н.И. Образно-стереотипная языковая картина мира как отражение эмпирического обыденного сознания : Автореф. дис. ... д-ра филолог. наук : 10.02.19, 10.02.01 / Сукаленко Н.И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 39 с.
938162
  Гуляк А. Образно-стильова поліфонія "Псалмів Давидових" Тараса Шевченка / А. Гуляк, Н. Науменко // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 1. – С. 84-89


  У статті розглядаються композиційні та стилістичні риси поезії Тараса Шевченка з циклу переспівів «Давидові псалми». Показано, що, за всіх видозмін у версифікації, мові та образності інтерпретацію канонічних текстів виконано з глибокою повагою до ...
938163
  Мазоха Г.С. Образно-стильові особливості драматургії Олексія Коломійця // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 90-річчю від дня народження Олексія Коломійця / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 40-49. – ISBN 978-966-171-250-7
938164
  Кавун Л. Образно-стильові особливості роману Гео Шкурупія "Жанна-батальйонерка" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 135-143
938165
  Добоні М.І. Образно-сюжетна специфіка творів рукописної збірки Павла Білецького-Носенка "Сто басен в четырестишиях", що зберігається у відділі рукописів Інституту літератури НАН України // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 162-166. – (Б-ка Ін-ту філології)
938166
  Савеленко І. Образно-тропеїчні засоби в пісенній творчості Осипа Маковея // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 121-126. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
938167
  Грабар Н.Г. Образно-чуттєві аспекти бібліотечної комунікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 227-233. – Бібліогр.: 9 назв.


  Розглядаються особливості бібліотечної комунікації, що базуються на образно-чуттєвих аспектах. Виявлені її основні форми, які впливають на виховання студентської молоді.
938168
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматико-семантической системаой (на материале времен глагола в русском, украинском и англ. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 22 с.
938169
  Ермоленко Сергей Семенович Образно-экспрессивные значения морфологических категорий в их взаимоотношениях с грамматикосемантической системой (на материале времен глагола в рус., укр. и англ. языках) : Дис... канд. филол.наук: 10.02.19 / Ермоленко Сергей Семенович; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – Киев, 1982. – 195л. – Бібліогр.:л.173-195
938170
  Савченко А.Н. Образно-эмоциональная функция речи и поэтическая речь / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1978. – 128с.
938171
  Білас А. Образно маркована емотивність поеми Т. Шевченка "Наймичка" в оригіналі та французьких перекладах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 138-144
938172
  Рыбак Л.А. Образное мышление и урок литературы / Л.А. Рыбак. – М, 1966. – 203с.
938173
  Конончук Т.И. Образное осмысление украинской действительности в повести "Страсти по Матвею" Василия Журавского и в графике Николая Бондаренко // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .129-143


  "Влітку 1833 р. Гоголь у листах до М. Максимовича закликає вченого їхати до Києва, бо й сам збирається викладати історію в Київському університеті". С. 191.
938174
  Ляхов В.Н. Образное отражение содержания книги во внешнем оформлении : Учебное пособие для студ. фак-та худ. офоромл. печатной продукции 4 и 5 курсов / Ляхов В.Н. – Москва : Моск. полиграф. ин-т, 1964. – 36 с.
938175
  Жадлун М.И. Образное представление концепта "вода" в поэзии А. Ахматовой и М. Цветаевой (на примере сравнения и метафоры) // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 28-35. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (2)). – ISSN 2312-2919
938176
   Образное слово А. Блока : сб. ст. – Москва, 1980. – 216 с.
938177
  Аникина А.Б. Образное слово в тексте : учеб.-метод. пособие по спецкурсу для студентов-заочников фак. журналистики / А.Б. Аникина ; Науч.-метод. каб. по заоч. и веч. обучению МГУ им. М.В. Ломоносова. – Москва : МГУ, 1985. – 76 с. – Библиогр.: с. 73-75
938178
  Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве / Н.Л. Лейзеров. – М., 1974. – 207с.
938179
  Сенкевич В.И. Образность и пластичность "Слова о полку Игореве" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 162-170
938180
  Калмыкова Е.И. Образность как лингвостилистическая категория в современной немецкой научной прозе. (Метафора и сравнение) : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Калмыкова Е.И.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1969. – 23л.
938181
  Ковальчук Л.А. Образность публицистики Ивана Франко : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03 / Ковальчук Л.А. ; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1983. – 18 с.
938182
  Шевченко Н.И. Образность фильмов А. П. Довженко : Автореф... канд. искусств.наук: 822 / Шевченко Н. И.; АН УССР, Ин-т искуств. фолькл. и этногр. – Киев, 1969. – 19л.
938183
  Жигулев А.М. Образные выражения в выступлениях В.И.Ленина. / А.М. Жигулев. – Москва, 1982. – 80 с.
938184
  Барабаш Т.А. Образные глагольные фразеологические единства в современном английском языке и пути их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Барабаш Т.А.; Военный ин-т иностр. яз. – Москва, 1953. – 16 с.
938185
   Образные и экспрессивные средства языка (английского, немецкого, французского): : межвуз. сб. науч. тр. – Ростов-на-Дону, 1986. – 135 с.
938186
  Бабик М.И. Образные модификации героя-эстета и концепция личностика в литературе декаданса и символизм // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005. – Вып. 7. – С. 167-181. – ISBN 966-581-617-9
938187
  Лебедева М.С. Образные оспекты семантики имени существительного в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. фиолл. наук : 10.02.04 / Лебедева М.С. ; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1981. – 28 с.
938188
  Матвеева А.С. Образные представления, связанные с понятием "Жизнь" в англоязычной поэзии: диахронический аспект // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 109-119. – (Филология ; № 4). – ISSN 0201-7385
938189
  Стюфляева М.И. Образные ресурсы публицистики. / М.И. Стюфляева. – Москва, 1982. – 176с.
938190
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка : Автореф... канд. филол.наук: 661 / Киле Н.Б.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет. по ист.-филол. и философ. наукам. – Новосибирск, 1968. – 23л.
938191
  Киле Н.Б. Образные слова нанайского языка / Н.Б. Киле. – Л, 1973. – 190с.
938192
  Назарян А.Г. Образные сравнения французского языка / А.Г. Назарян. – Москва, 1965. – 200с.
938193
  Бабаев Эргаш Образные сравнительные обороты в современном английском и таджикских языках : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Бабаев Эргаш; Моск.гос. пед. н-т им В.И.Ленина. – М, 1977. – 16л.
938194
  Федорова Н.А. Образные средства живописи / Н.А. Федорова. – Л., 1972. – 20 с.
938195
  Ермоленко С.С. Образные средства морфологии / С.С. Ермоленко. – Киев : Наукова думка, 1987. – 121 с.
938196
  Гудкова Н.Н. Образные средства объективации идеи "эксклюзивность" в дореволюционной рекламе // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 241-245


  Стаття присвячена аналізу образних засобів об"єктивації ідеї "ексклюзивність" в дореволюційній рекламі. Розглянуто когнітивні ознаки предконцепту "Ексклюзивність" у дореволюційній рекламі, встановлено ступінь комплементарності ознак ...
938197
  Горбунов А.П. Образные средства языка газеты / А.П. Горбунов. – М, 1969. – 64с.
938198
  Тарасова Е.А. Образные стереотипи представления эмоций в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 305-311


  В статье рассматривается актуальная для когнитивной лингвистики проблема соотношения понятий "концепт" и "образ". Осуществляется попытка описания содержания эмоциональных концептов сквозь призму когнитивных метафор. В частности, были выявлены основные ...
938199
  Смолянская А. Образные стереотипи сказочных персонажей в развитии мышления и речи ребенка // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 18-26


  Статья посвящена изучению роли терапевтических текстов в формировании и развитии образных стереотипов в детском сознании. На материале русских сказок был проведен эксперимент с участием детей в возрасте 4-7 лет. Эксперимент показал, что в данном ...
938200
  Шерепитко А.С. Образные стереотипы восприятия вечности в русской лингвокультуре // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 327-336


  Статья посвящена анализу образных стереотипов восприятия вечности и выделению основных принципов их объективации в русской лингвокультуре. Исследование основывается на текстах художественной литературы, а также данных психолингвистического ...
938201
  Гришин В.Г. Образный анализ экспериментальных данных / В.Г. Гришин. – М., 1982. – 237с.
938202
  Замятин Дмитрий Николаевич Образный империализм // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2008. – № 5. – С. 45-54. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-2017
938203
  Александров А.В. Образный мир агиографической словесности : статьи и материалы (1900-1997) / А.В. Александров ; тов. ред. А.В. Мишанич ; Ин-т лит. им. Т.Г. Тевченка НАН Украины, Одес. гос. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Astroprint, 1997. – 173 с.
938204
  Михайлова А.А. Образный мир сцены / А.А. Михайлова. – М., 1979. – 48с.
938205
  Воронин П.В. Образный строй и поэтика символа в повести О.М. Сомова "Киевские ведьмы" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 87-91. – (Б-ка Ін-ту філології)
938206
  Зайцева Л.А. Образный язык кино / Л.А. Зайцева. – М., 1965. – 80с.
938207
  Малинецкий Г.Г. Образование-наука-государство. Проблемы и надежды / Г.Г. Малинецкий, С.А. Посашков, О.Н. Капелько // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 3-29. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассуждая о падении уровня знаний выпускников в России, в частности по математике, авторы анализируют приоритетные области мировой и отечественной науки. Приводятся исторические факты государственной образовательной политики и развития системы ...
938208
   Образование -- всенародное дело. Материалы Первого съезда народного просвещения. София, 12-13 мая 1980 г.. – София, 1980. – 78с.
938209
  Шутова Наталья Образование - лучшая инвестиция в будущее : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 53
938210
  Огурцов А.П. Образование - процес vs деятельность? (ретроспектива интерпретаций) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т.12, вып. 1 (53/54). – С. 159-172. – ISSN 1606-951Х
938211
  Огурцов А.П. Образование - процесс VS деятельность ? (ретроспектива интерпритаций) // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 2 (55/56). – С. 181-200. – ISSN 1606-951Х
938212
  Романчук Н. Образование - фактор повышения конкурентной способности : суднобудівельна промисловість // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 48-49. – ISSN 1810-3944
938213
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти і науки України / Упор.: О.А.Сай. – Київ : Навчальна книга, 2003. – С. 29-40. – ISBN 966-7943-37-2


  Про заслуги в развитии вуза М.У. Белый. - С. 39; В.В. Скопенко. - С. 39.
938214
  Єфіменко Г.Г. Образование - фундамент будущего // Вони чесно своє одробили на ратному і освітянському полях : Спогади ветеранів Великої Вітчизняної війни працівників Міністерства освіти та науки України / Упор.: О.А. Сай. – 2-ге вид., допов. – Київ : Вид-во нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова, 2006. – С. 33-47. – ISBN 966-7943-37-2


  М.У. Белый. - С. 46; В.В. Скопенко. - С.46.
938215
  Кладницкая Е.Н. Образование -гиперонов и К-мезонов -мезонами на водороде при импульсах 7-8 ГЭВ/С. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кладницкая Е.Н.; Объед. ин-тут ядерных исслед. – Дубна, 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.12-14
938216
  Асмолов А.Г. Образование – это проектирование будущего // Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 2-5. – ISSN 2078-838Х


  Стратегия и методология социокультурной модернизации образования.
938217
  Исаев А.В. Образование — личность и государство // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 9. – С. 20-27. – ISSN 0869-561Х


  Процесс образования, его построение, содержание, формы и методы изложения учебного материала во многом определяются теми целями и задачами, достижение которых предполагается каждым из его участников. Выделяя государство и личность, как основных ...
938218
  Паульсен Ф. Образование : Пер. с нем. / Ф. Паульсен. – Москва : Издание М. и С. Сабашниковых, 1900. – 41 с.
938219
   Образование. – Москва
№ 1. – 2002
938220
   Образование : спецвыпуск. – Москва
№ 2 : Республика Татарстан. – 2002
938221
   Образование. – Москва
№ 3. – 2002
938222
  Алеиева Р.М. Образование 2-кето-1-гудлоновой кислоты бактериями род Pseudomonas : Автореф... канд. биол.наук: / Алеиева Р. М.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 17л.
938223
  Горошко Е. Образование 2.0: Психолингвистический анализ. Часть 2 / Е. Горошко, Н. Пахнин // Psycholinguistics : збірник наукових праць / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogicfl University ; ed. board: L.O. Kalmykova, M.I. Navalna, N.V. Kharchenko [et al.]. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Vol. 29, issue 2. – С. 46-75. – ISSN 2309-1797
938224
  Астахова В.И. Образование 21 века в эпицентре духовных коллизий // Университеты. Наука и просвещение. Альманах : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2008. – за 2008 г. – С. 12-19.
938225
  Проскурин А.Н. Образование 8-й армии и ее участие в боях против Краснова и Деникина. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Проскурин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 22л.
938226
  Ан С.А. Образование XXI в. в условиях воздействия полярных цивилизаций / С.А. Ан, Е.В. Ушакова, Н.В. Наливайко // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 5 (68). – С. 31-40. – ISSN 1811-0916
938227
  Давыдов В.Н. Образование Автономной области Коми / В.Н. Давыдов. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
938228
  Чобан Э.А. Образование адронов и промежуточных бозонов на встречных электрон-электронных и электронпозитронных пучках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Чобан Э.А.; Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
938229
  Воронина Л.Н. Образование аксинов и гиббереллинов в растении в зависимости ото условий питания : Автореф... канд. биол.наук: / Воронина Л.Н.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1970. – 24л.
938230
  Зак Е.Г. Образование аланина, глицина и серина в процессе фотоинтеза хлореллы : Автореф... канд.биол.наук: / Зак Е.Г.; АН ССР. Ин-т физиологии растений. – Москва, 1964. – 25л.
938231
  Бухаров Б.И. Образование американо-японского военного союза (1945-1952) / Б.И. Бухаров. – М, 1963. – 128с.
938232
  Пилюгина Н.Г. Образование аминов в системах аммиак-олефин в барьерном (тихом) разряде : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пилюгина Н.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 26л.
938233
  Бьеррум Я. Образование амминов металлов в водном растворе. Теория обратимых ступенчатых реакций / Я. Бьеррум ; под ред. И.В. Тананаева ; перевод с англ. Г.Ф. Губской и Г.С. Терешина. – Москва : Изд-во иностранной литературы, 1961. – 308 с.
938234
  Селяничева Н.А. Образование англо-французской Антанты 1904 г. : Автореф... Канд.ист.наук: / Селяничева Н.А.; Ленингр.гос.ордена Ленина ун-т. – Ленинград, 1951. – 18 с.
938235
  Трухин М.И. Образование анион-радикалов парабензосемихинона в реакциях сенсибилизированного одноэлектронного фотопереноса. / М.И. Трухин. – Л., 1975. – 30с.
938236
  Раджапов Р.А. Образование антибиотиков-политпептидов различными вариантами Bac. brevis var. G-B : Автореф... Канд.биол.наук: / Раджапов Р.А.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1967. – 18л.
938237
  Львова Л.Е. Образование антибитика гризеофульвина культурой penicillium nigricans thon. : Автореф... канд. биол.наук: / Львова Л.Е.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
938238
   Образование антител. – Москва, 1983. – 196с.
938239
  Лисункина И.К. Образование антител клетками селезенки и лимфатических узлов в трансплататах и переживающей культуре ткани : Автореф... канд. мед.наук: / Лисункина И.К.; Киевский ин-т усовершенствования врачей. – Канів, 1967. – 15 с.
938240
  Глузман А.В. Образование армян Крыма в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 177-193. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
938241
  Капралова Г.А. Образование атомов и радикалов в реакциях молекулярного фтора : Автореф... канд. хим.наук: / Капралова Г.А.; Ин-т хим. физики Акад. наук СССР. – М., 1963. – 11л.
938242
  Дьяченко С.С. Образование аустенита в железо-углеродистых сплавах / С.С. Дьяченко. – Москва, 1982. – 128 с.
938243
  Сутугин А.Г. Образование аэрозолей при объемной конденсации быстрого типа. : Автореф... доктор хим.наук: 02.00.04 / Сутугин А.Г.;. – М., 1976. – 35л.
938244
  Йодер Х. Образование базальтовой магмы / Йодер Х. ; пер. с англ. О.А. Луканина, А.В. Уханова ; под ред. А.А. Кадика. – Москва : Мир, 1979. – 238 с., [1] л. ил. – Библиогр.: с. 214-237
938245
   Образование Башкирской Автономной Советской Социалистической Республики. Сб. документов и материалов.. – Уфа, 1959. – 990с.
938246
  Васильев Н.И. Образование белковых веществ в созревающих семенах : Сообщение, сделанное на годичном акте Голицынских Высших сельскохозяйственных курсов 2 октября 1912 года / Н. Вавилов. – Киев : [Тип. С.В. Кульженко], 1910. – 127 с. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Известия Киевского политехнического института имп. Александра II. – Библиогр. во введ.


  На обл. дарств. надпись ... от автора 24.XI 911 На єкз. № 77407 дарств. надпись: Многоуважаемому Сергею Николаевичу Реформатскому оот автора
938247
  Гойда Е.А. Образование биологически активных веществ липидной природы в тканях облученных животных : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Гойда Е.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1968. – 21л.
938248
  Волов М.М. Образование блока антифашистско-демократических партий в Восточной Германии и его деятельность. (Май 1945 г. - апрель 1946 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Волов М.М.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 23л.
938249
  Лашков И.Г. Образование большевистских организаций Западной Сибири и их роль в период первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: / Лашков И. Г.; Моск. гор. пед. ин-т. Каф. маркс. лен. – Москва, 1950. – 20 с.
938250
  Селезнева Е.В. Образование будущего и оружие против будущего образования // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва; Воронеж, 2009. – № 3 ( 59). – С.215-222
938251
  Шмераль Я.Б. Образование буржуазной Чехословацкой республики. : Автореф... канд. истор.наук: / Шмераль Я.Б.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1964. – 19л.
938252
   Образование Бурятской АССР. Сб. архивных документов.. – Улан-Удэ, 1964. – 272 с.
938253
  Бобашев С.В. Образование быстрых атомов водорода в возбужденных состояниях при перезарядке протонов и диссоциации ионов Н+2 и Н+3. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Бобашев С.В.; АН СССР. – Л, 1965. – 13л.
938254
  Хюсен Т. Образование в 2000 году / Т. Хюсен. – Москва : Прогресс, 1977. – 341 с.
938255
   Образование в Азии: Китай, Япония, Южная корея, Сингапур, Малайзия - выбираем варианты // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 2012. – № 9 (91). – С. 8-13
938256
  Ануфриева Д.Ю. Образование в аспекте философии герменевтики // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.119-124. – ISSN 1811-0916
938257
  Дмитриева И.В. Образование в Африке: достижения и проблемы / И.В. Дмитриева. – М., 1991. – 106,3с.
938258
  Деминцева Е.Б. Образование в Африке: проблемы, развитие, перспективы // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 4 (645). – С. 15-17. – ISSN 0321-5075
938259
  Топенчаров В. Образование в Болгарии вчера, сегодня, завтра. / В. Топенчаров. – София, 1980. – 14с.
938260
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1996
938261
   Образование в документах. – Москва
№ 3. – 1996
938262
   Образование в документах. – Москва
№ 5. – 1996
938263
   Образование в документах. – Москва
№ 7. – 1996
938264
   Образование в документах. – Москва
№ 9. – 1996
938265
   Образование в документах. – Москва
№ 11. – 1996
938266
   Образование в документах. – Москва
№ 13. – 1996
938267
   Образование в документах. – Москва
№ 14. – 1996
938268
   Образование в документах. – Москва
№ 15. – 1996
938269
   Образование в документах. – Москва
№ 16. – 1996
938270
   Образование в документах. – Москва
№ 17. – 1996
938271
   Образование в документах. – Москва
№ 18. – 1996
938272
   Образование в документах. – Москва
№ 19. – 1996
938273
   Образование в документах. – Москва
№ 20. – 1996
938274
   Образование в документах. – Москва
№ 21. – 1996
938275
   Образование в документах. – Москва
№ 22. – 1996
938276
   Образование в документах. – Москва
№ 23. – 1996
938277
   Образование в документах. – Москва
№ 24. – 1996
938278
   Образование в документах. – Москва
№ 1. – 1997
938279
   Образование в документах. – Москва
№ 2. – 1997
938280
   Образование в документах. – Москва
№ 3. – 1997
938281
   Образование в документах. – Москва
№ 4. – 1997
938282
   Образование в документах. – Москва
№ 5. – 1997
938283
   Образование в документах. – Москва
№ 6. – 1997
938284
   Образование в документах. – Москва
№ 7. – 1997
938285
   Образование в документах. – Москва
№ 8. – 1997
938286
   Образование в документах. – Москва
№ 9. – 1997
938287
   Образование в документах. – Москва
№ 10. – 1997
938288
   Образование в документах. – Москва
№ 11. – 1997
938289
   Образование в документах. – Москва
№ 12. – 1997
938290
  Князева М.Д. Образование в Индии // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 2 (18). – С. 103-114. – ISSN 1812-9463
938291
  Никулина И.Е. Образование в инновационном вузе: проблемы и перспективы развития / И.Е. Никулина, М.А. Соловьев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 16-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383
938292
  Урсул А.Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 89-97. – ISSN 1818-4243


  В статье используется информационный и эволюционный подход к исследованию образования в перспективе развертывания социальных и социоприродных глобальных процессов через устойчивое развитие. Отмечается, что выживанию человечества будут способствовать ...
938293
  Горелов А.А. Образование в информационном общества / А.А. Горелов, Т.А. Горелова // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0321-0383
938294
  Буряк В. Образование в информационном обществе / В. Буряк // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89-100. – Бібліограф.: 14 назв.
938295
  Игнатьев В.И. Образование в информационную эпоху / В.И. Игнатьев, Ф.И. Розанов // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 76-85. – ISSN 1811-0916
938296
  Гранин Ю. Образование в контексте глобализации // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 12. – С. 112-116. – ISSN 0869-3617
938297
  Ильин В. Образование в контексте глобализации / В. Ильин, М. Омаров, Г. Аверьянова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0869-3617
938298
  Аргунов А.Н. Образование в контексте дискретного времени // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 266-272. – ISSN 1811-0916
938299
  Кансиярова Е.А. Образование в контексте социальной адаптации молодежи // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 205-211. – ISSN 1811-0916
938300
  Реут Д.В. Образование в контексте управления крупномасштабными системами // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С.125-132. – ISSN 2073-8528
938301
   Образование в мире на пороге XXI века : сб. науч. тр. – Москва : НИИТИИП, 1991. – 99, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
938302
  Макарова Е.В. Образование в модернизированном обществе: целии приоритеты для Украины // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2014. – № 1 (21). – С. 37-47. – ISSN 2072-9480
938303
   Образование в области авторского права и смежных прав в университете: открытие кафедры ЮНЕСКО в Грузии // Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2002. – Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – С.26-27. – ISSN 0234-3002
938304
   Образование в области водных ресурсов: Междунар. семинар. Париж -- Страсбург, Франция, март 1975. – М., 1978. – 42с.
938305
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 7. – С. 18-27. – ISSN 0321-0383


  Философия образования
938306
  Розин В. Образование в обновляющемся мире / В. Розин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 6. – С.24-32. – ISSN 0321-0383
938307
  Карпов А.О. Образование в обществе знаний: исследовательская модель // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 2. – С. 146-152. – ISSN 0869-5873


  В статье рассматриваются социокогнитивные особенности, дидактическая и структурная организация исследовательской модели образования в контексте движения к обществу знаний. Представлен особый взгляд на создание и подготовку группы особо перспективных ...
938308
  Жирнов-Дорифор Образование в плену у Просвещения // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 9 ноября (№ 45)


  "Мысли об образовании" Татьяны Савченко ("2000", № 22, 2012) вызвали бурный спор на сайте еженедельника. При этом практически все участники дискуссии - и учителя, и родители - сходятся на том, что современная система образования в стране отвратительна. ...
938309
  Рудницка М. Образование в Польше: от детского сада до вуза // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева. – Київ, 2017. – № 10 (436), жовтень. – С. 3-6
938310
  Периклис П. Образование в постфордистской перспективе // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 3. – С. 40-47. – ISSN 1561-2465


  В постфордистском обществе знаний образование и воспитание становятся одной из главных задач не только жизнедеятельности индивидов, но также эконо- мического управления с целью развития общественной системы. Общество зна- ний, в котором научное знание ...
938311
   Образование в пространстве философских проблем современности : монография / [Конох Н.С. и др.]. – Киев : Кафедра, 2013. – 319, [1] с. – Авт. указаны в конце кн. – Библиогр.: с. 313-314 и в конце разд. – ISBN 978-966-2705-46-1
938312
  Ширинский А.Е. Образование в развивающихся странах / А.Е. Ширинский. – Москва, 1977. – 256 с.
938313
  Чеклецов В.В. Образование в Разумной Среде // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 10. – С. 131-136. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается образовательный потенциал новых технологий сопряжения виртуального и реального Миров. Показывается механизм синергийного формирования личности и среды. Также предложена модель реализации образовательного процесса на основе ...
938314
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 1. – 2006
938315
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 2. – 2006
938316
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 3. – 2006
938317
   Образование в регионах России и СНГ : Культурно-просветительный и научный журнал МИНРО. – Москва, 1998-
№ 4. – 2006
938318
  Садовничий В. Образование в России : выбор пути // В мире науки : научно-информационный журнал / ЗАО "В мире науки". – Москва, 2008. – № 3. – С. 76-81. – ISSN 0208-0621
938319
  Беляева Л.А. Образование в России и модернизация экономики (по результатам Европейского социального исследования // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 12 (332). – С. 13-24. – ISSN 0132-1625
938320
  Добродеев Д.Б. Образование в с ратегии развития стран северной Африки / Д.Б. Добродеев. – М., 1988. – 120с.
938321
  Жуковская Т. Образование в своем отечестве. Университетская политика Николая I : идеология и прагматика / Т. Жуковская, Е. Ростовцев // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал. Спецвыпуск / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2013. – № 3 : Николаевская эпоха. – С. 93-101. – ISSN 0235-7089
938322
  Батоврин В.К. Образование в системной инженерии - проблемы подготовки специалистов для создания конкурентоспособных систем // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 164-172. – ISSN 1818-4243


  Рассмотрены научно-технические, методические и организационные проблемы, решение которых в существенной степени определяет готовность отечественных специалистов к созданию конкурентоспособных систем. К ним отнесены: наличие компетенций в системной ...
938323
   Образование в современном мире: состояние и тенденции развития: Сб. ст.. – М., 1986. – 245с.
938324
   Образование в Социалистической Республике Румынии.. – Бухарест, 1973. – 66с.
938325
   Образование в СССР, 1963. – 14 с.
938326
  Генкина Э.Б. Образование в СССР. / Э.Б. Генкина. – 2-е изд., доп. – М, 1947. – 179с.
938327
  Станис В.Ф. Образование в СССР. / В.Ф. Станис. – М., 1967. – 46с.
938328
  Хагуров Т.А. Образование в стиле "пепси" (полемические заметки) // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 96-103. – ISSN 0132-1625


  Рассматриваются изменения в сфере российского образования, вызванные его реформированием и последствиями применения аудио-визуальных средств массовой коммуникации (особенно телевидения и Интернета), способствующих формированию у школьников и студентов ...
938329
  Князева М.Д. Образование в странах Европы // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 1 (17). – С. 116-137. – ISSN 1812-9463
938330
   Образование в странах Содружества // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2010. – № 9. – С. 157-177. – ISSN 0207-3676
938331
  Кудин В.А. Образование в судьбах народов : (дидактика нового времени) / Вячеслав Кудин. – Изд. 2-е, доп. – Киев : ЕКМО ; Гама-Принт, 2007. – 218 с. – ISBN 966-8555-51-1
938332
   Образование в судьбе современной России / публикацию подготовил А.Я. Данилюк // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-28. – ISSN 0869-561Х
938333
  Барабашев А.Г. Образование в сфере публичного управления: компетентностная парадигма / А.Г. Барабашев, Е.В. Масленникова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 21 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 101-130. – (Управление (государство и общество) ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье рассмотрены развитие компетентностной и знаниевой парадигм образования, этапы и результаты становления компетентностной и знаниевой парадигм образования в области публичного управления в заружных странах и в России.
938334
  Гилянова А.Г. Образование в США / А.Г. Гилянова. – Ленинград : Просвещение, 1972. – 96 с. – На обл. загл.: Education in USA
938335
  Марцинкевич В.И. Образование в США: экономическое зачение и эффективность / В.И. Марцинкевич. – Москва, 1967. – 200с.
938336
  Титов С.А. Образование в точке бифуркации // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 4. – С. 73-81. – ISSN 0869-0499


  Реформування освіти в Росії.
938337
   Образование в Узбекистане: день сегодняшний // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2001. – № 7. – С.8-15. – ISSN 0321-0383


  Интервью с министром высшего и среднего спец.образования республики Узбекистан, акад.С.Гулямовым
938338
  Семенченко Н.В. Образование в Украине / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 317 с., [24] с. илл. : табл. – Библиогр.: с. 306-317. – (Охота на правду). – ISBN 978-966-7889-60-9
938339
  Столбуненко Н.Н. Образование в Украине как залог развития национальной экономики // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 16, вип. 1 (35). – C. 157-170. – ISSN 2413-9998


  Проведен анализ системы высшего образования в Украине в годы независимости. Выявлено, что в Украине сегодня необходима продуманная и последовательная политика в области развития человеческих ресурсов и сбалансированных инвестиций в человеческий ...
938340
  Литвинова Н.П. Образование в условиях интенсификации экономики. / Н.П. Литвинова. – М., 1989. – 191с.
938341
  Цымбал А.М. Образование в условиях научно-технической революции / А.М. Цымбал. – Москва, 1978. – 64с.
938342
  Филиппов Ф.Р. Образование в условиях развитого социализма / Ф.Р. Филиппов. – Москва, 1976. – 64 с.
938343
  Волков А. Образование в Швеции // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 11. – С. 84-91. – ISSN 0131-2227


  Статья посвящена современному состоянию системы образования в Швеции - важнейшему элементу развития человеческого капитала. Рассмотрены особенности шведских школ, высшего образования, а также государственной политики.
938344
  Андреев А.Л. Образование в эпоху Анны Иоанновны // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 8. – С. 90-100. – ISSN 0869-561Х
938345
  Изгарская А.А. Образование в эпоху модернизации с позиции миросистемного подхода // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 1811-0916
938346
  Кондратьев В.М. Образование в эпоху перемен / В.М. Кондратьев, Л.Ф. Матронина // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 1 (26). – С. 6-11. – ISSN 1811-0916
938347
   Образование в Японии: секрет невиданного прорыва // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 10 (82). – С. 8-10
938348
  Пресняков А.Е. Образование Великорусского государства : Очерки по истории XIII-XV столетий / А.Е. Пресняков. – Петроград : [Тип. Я. Башмаков и К*], 1918. – VI, 458, [1] с.
938349
  Сидоренко С.А. Образование великорусской народности и развитие ее культуры / С.А. Сидоренко. – Москва, 1958. – 35с.
938350
  Соколов Н.П. Образование Венецианской колониальной империи / Н.П. Соколов ; Горьков. гос. ун-т. – Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1963. – 543 с.
938351
  Кешоков А.П. Образование Верховного Совета СССР : Автореф... канд. ист.наук: / Кешоков А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории СССР. – Москва, 1953. – 16л.
938352
  Змеев С.И. Образование взрослых во Франции / С.И. Змеев. – Москва, 1976. – 36 с.
938353
   Образование взрослых и досуг в современной Европе.. – Прага, 1966. – 128с.
938354
  Лазуркевич З.В. Образование витамина В12 микроорганизмами активных илов : Автореф... канд. биол.наук: / Лазуркевич З.В.; АН УССР. Ин-т микробиологии и вирусологии. – К., 1967. – 24л.
938355
  Багдасарян Е.Г. Образование витаминов группы В(В12,В1 и В6) некоторыеми почвенными бактериями : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Багдасарян Е.Г. ; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1965. – 19 с.
938356
  Мижуев П.Г. Образование во Франции: низшее, среднее и высшее / П.Г. Мижуев. – Санкт-Петербург : Паровая скороп. "Восток" М.м. Гутзац, 1900. – 202 с.
938357
  Скурат В.Е. Образование водорода при радиолизе полиэтилена. : Автореф... канд.хим.наук: / Скурат В.Е.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.физ.-техн.ин-т. – М, 1964. – 15л.
938358
  Булгаков Р.Г. Образование возбужденных состояний ионов урамила и лаитанидов при химических и электрохимических раеакциях в растворе : Автореф... канд. хтм.наук: 02.00.01 / Булгаков Р. Г.; АН СССР, Сиб. отд. ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1975. – 26л.
938359
  Реголянт Е.Е. Образование вопросительной формы / Е.Е. Реголянт. – Львов, 1968. – 39с.
938360
  Костырко-Стоцкий Образование Вселенной вообще и солнечной системы в частности по Фаю и Лапласу. // Общие исследования о кривых поверхностях [Компакт] : [соч.] / К.Ф. Гаусс. – Б. м. – 14 с.
938361
  Успенский Ф. Образование второго болгарского царства : (Из XXVII т. Записок Императорского Новороссийского Университета). – Одесса, 1879. – 256 с.
938362
  Ярба В.А. Образование гелия-8, лития-8 и бора-8 при захвате отрицательных п-мезонов ядрами углерода, азота и кислорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 1-3421 / Ярба В.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.14
938363
   Образование Германской Демократической Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 171с.
938364
  Папенко Н.С. Образование Германской Коммунистической партии и ее борьба за социальный прогресс и нормализацию советско-западногерманских отношений. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.04 / Папенко Н.С.; Ужгород гос.ун-т. – Ужгород, 1981. – 23л.
938365
  Большаков Г.Ф. Образование гетерогенной системы при окислении углеводородных топлив / Г.Ф. Большаков. – Новосибирск, 1990. – 245с.
938366
  Богомолова Л.А. Образование гиббеллионподобных веществ и фузареевой кислоты : Автореф... канд. биол.наук: / Богомолова Л. А.; АН УССР, Ин-т микробиол. и вирусол. – К., 1969. – 18л.
938367
  Першина Вера Павловна Образование гибридных ферментов под влиянием ультрафиолетового излучения : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Першина Вера Павловна; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1975. – 19л.
938368
  Джаджанидзе П.П. Образование глагольных форм 1 серии в древнегрузинском по тексту Нового Завета : Автореф... канд. филол.наук: / Джаджанидзе П. П.; Тбил.ГУ. – Кутаиси, 1952. – 16 с.
938369
  Просветова Н.К. Образование глицеролдегидратазы derobaeter aerogenes ее частичная очистка и некоторые свойства. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Просветова Н.К.; МГУ. – М., 1974. – 26л.
938370
  Резанов И.А. Образование гор / И.А. Резанов. – Москва : Наука, 1977. – 175с.
938371
  Белдоусов В.В. Образование гор и материков : Стенограмма публичной лекции, прочитанной в Центральном лектории Общества в Москве / В.В. Белдоусов. – Москва : Знание, 1951. – 24 с.
938372
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – Ленинград : АН СССР, 1932. – 149с.
938373
  Обручев В.А. Образование гор и рудных месторождений. / В.А. Обручев. – 2-е изд., дополн. – М.-Л., 1942. – 199с.
938374
  Лопатин Н.В. Образование горючих искоаемых / Н.В. Лопатин. – М, 1983. – 192с.
938375
  Гавриленко А.О. Образование государства Золотая Орда // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 8. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
938376
  Ефимова Т.П. Образование гризеофульвина и обмен аминокислот и жирных кислот у продуцента Penicillium nigricans Thom : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ефимова Т.П. ; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 15 с.
938377
  Мишустин Е.Н. Образование гумусопободных соединений при процессах автолиза. / Е.Н. Мишустин, О.П. Подъяпольская, 1938. – 198-218с.
938378
  Коркмасова К.Д. Образование Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф... канд. юрид.наук: / Коркмасова К.Д.; АН СССР. Ин-т права. – Москва, 1952. – 22 с.
938379
   Образование Дагестанской АССР (1920-1921 гг.) Сб. документов и материалов.. – Махачкала, 1962. – 216 с.
938380
  Чвикалов А.И. Образование дворянских детей в России во второй половине XIX-начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 41-59. – ISSN 0042-8779


  В сфере образования детей дворянское сословное самоуправление и правительственные структуры нашли наибольшее взаимопонимание. Соединение государственной и общественной инициативы в этой сфере социального взаимодействия позволило учесть с одной стороны ...
938381
  Душин Н.В. Образование двух и трех п-мезонов при столкновении п-частиц и фотонов с нуклонами и дейтронами : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Душин Н.В. ; М-во высш. образования СССР. – Ленинград, 1956. – 6 с.
938382
  Лемин И.М. Образование двух очагов войны и борьба СССР за коллективную безопасность / И.М. Лемин. – Москва, 1951. – 40с.
938383
  Евсеев Л.П. Образование дезамидаз аспарагина и глутамина у некоторых микроорганизмов. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Евсеев Л.П.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1969. – 21л.
938384
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
938385
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
938386
  Морин Эдгар Образование для будущего: семь уроков прошлого // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 3. – С. 44-50. – ISSN 0321-0383
938387
   Образование для всех? : Проект MONEE; Центр.и Вост.Европа/СНГ/Балтия;Региональный мониторинговый доклад №5,1998г. – Флоренция : ЮНИСЕФ МЦРР, 1998. – 145с. – ISBN 92-806-3373-2
938388
  Орланова А.И. Образование для иммигрантов: вызов глобализации системе образования // Россия и современный мир : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 2011. – № 4 (73). – С. 80-89. – ISSN 1726-5223


  Низкое качество иммиграции в России требует изучения опыта США по ассимиляции иммигрантов через образование, накопленного на протяжении многих десятилетий. Будучи де-факто второй страной в мире по величине иммигрантских потоков, Россия заинтересована в ...
938389
  Кинелев В.Г. Образование для информационного общества // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2007. – № 5. – С. 46-57.
938390
  Троицкая А. Образование для компетентного юриста: сравнительный метод и case-law в конституционном праве // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2012. – № 1 (86). – С. 47-61. – ISSN 1812-7126


  Статья открывает серию публикаций, посвященных методике преподавания конституционно-правовых дисциплин.
938391
  Гендина Н.И. Образование для общества знаний и проблемы формирования информационной культуры личности // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 3. – С. 40-48. – ISSN 0130-9765
938392
  Карпов А.О. Образование для общества знаний: генезис и социальные вызовы // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 86-101. – ISSN 0869-0499


  В статье рассмотрены: значение научного образования исследовательского типа для становления общества знаний, его место в образовательной системе и культурно-исторический генезис его концепции. Показана стратегическая роль идеологии исследовательского ...
938393
  Донских О.А. Образование должно освобождать или порабощать ? : (Окончание, начало в № 10, 2009) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 18-23. – ISSN 0321-0383


  В первой части статьи был задан ключевой вопрос: "Изменится ли ситуация, если реформа системы образования продолжится и будут, в частности, внедрены новые стандарты с ориентацией на компетенции?" Рассмотрим это в контексте быстротекущих реформ.
938394
  Донских О.А. Образование должно освобождать или порабощать ? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 15-21. – ISSN 0321-0383


  В. фон Гумбольд считал главной идеей университета соединение исследования и преподавания. "Университетский преподаватель уже больше не учитель, и студент уже больше не просто человек, вовлеченный в учебный процесс, но тот, кто ведет свою научную ...
938395
  Гайко Л.А. Образование дополнительных нервных и сосудистых путей предстательной железы : Автореф... канд. биол.наук: / Гайко Л.А.; АН БССР. Ин-т физиологии. – Минск, 1966. – 14л.
938396
  Мавродин В.В. Образование древнерусского государства / В.В. Мавродин. – Л., 1945. – 432 с.
938397
  Золотаревский Марк Образование Древнерусского государства / Золотаревский Марк. – Иерусалим : Скопус, 2005. – 160с. – ISBN 965-7129-36-2
938398
  Мавродин В.В. Образование Древнерусского государства и формирование древнерусской народности / В.В. Мавродин. – Москва : Высшая школа, 1971. – 192с.
938399
   Образование Древнерусского государства: Спор. пробл..: Тез. докл.. – М., 1992. – 83с.
938400
  Бардон Д. Образование древних народов, сочиненное Дандреем Бардоном ... переведенное с французского языка и изданное при Географическом Кабинета Ея Императорского Величества департаменте. – Во Граде Св. Петра (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 1. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
938401
  Бардон Д. Образование древних народов, сочиненное Дандреем Бардоном ... переведенное с французского языка и изданное при Географическом Кабинета Ея Императорского Величества департаменте. – Во Граде Св. Петра (Санкт-Петербург) : Печатано в Императорской типографии
Ч. 2. – 1795


  На зворотньому боці палітурки 2 екслібріси: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотек Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
938402
  Мавродин В.В. Образование единого русского государства / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1951. – 328с.
938403
  Ракитский Б.В. Образование жизни / Б.В. Ракитский. – М, 1981. – 94с.
938404
   Образование за рубежом : Справочник 2002. – Москва : Линор, 2002. – 240с. – ISBN 5-900889-89-0
938405
  Хачатрян М.М. Образование Закавказской Федерации и принятие ее Конституции : Автореф... Канд.юрид.наук: / Хачатрян М.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1961. – 22л.
938406
  Точидловский И.Я. Образование зародышевых элементов тумана и облаков : Две лекции штатного наблюдателя магнито-метеорологической обсерватории Императорского Новороссийского университета И.Я. Точидловского. – 14 с. – Отд. оттиск
938407
  Шебанов В.А. Образование заряженных --мезнов протонами с энергией 660 МеV на фдрах различных элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Шебанов В. А.; АН СССР,. – М., 1958. – 6л.
938408
  Бедняков А.С. Образование заряженных фрагментов H3O+ и OH- при согласованном перемещении протонов в кластерах воды / А.С. Бедняков, Ю.В. Новаковская // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 90, № 9. – С. 1358-1367. – ISSN 0044-4537
938409
  Оганесян К.О. Образование заряженых пионовв соударениях нейтронов с протонами и ядрами различных эелементов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Оганесян К. О.; ОИЯИ, Лаб. яд. пробл. – Дубна, 1968. – 18л.
938410
  Успенская В.Э. Образование зелеными бактериями порфиринов в связи с синтезом бактериовиридина (хлоробиум-хлорофила) : Автореф... канд. биол.наук: / Успенская В.Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
938411
  Халапсис О.В. Образование и "менеджеры будущего" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 134-140


  Розглядаються питання про вплив освіти на формування творчої меншості суспільства ("менеджерів майбутнього") і про ролі, які вони відіграють в історичному процесі і в сучасному інформаційному суспільстві.
938412
  Белоцерковский А.В. Образование и бизнес: шаг навстречу // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены основные проблемы интеграции высшего профессионального образования и бизнеса .
938413
  Шармайтис Р.Я. Образование и большевизация Коммунистической партии Литвы. : Автореф... Канд.ист.наук: / Шармайтис Р.Я.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1961. – 39л. – Бібліогр.:с.38-39
938414
  Михайлов Ф.Т. Образование и власть // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.31-48. – ISSN 0042-8744
938415
  Грунский Н.К. Образование и воспитание в Московской Руси в XVI веке / [Н.К. Грунский]. – [Санкт-Петербург] : б. и., 1907. – С. 36-56. – Без обл. и тит. л. - Авт. указан в конце статьи. - Отд. оттиск: Русская школа. 1907, т. 3
938416
  Мирча А.В. Образование и гендерная трансформация в условиях культурной глобализации Японии // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 153-161. – ISSN 1811-0916
938417
  Шарыгин И. Образование и глобализация // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 6. – С. 110-125. – ISSN 0130-7673


  Российское образование в условиях глобализации. И.Ф. Шарыгин (1937-2004) - известный математик и деятель мат. образов. России
938418
  Вершинина И.А. Образование и глобализация: социологический анализ / И.А. Вершинина, В.Г. Павлова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 172-190. – (Социология и политология ; № 3). – ISSN 0201-7385
938419
  Кондратьев К.Я. Образование и глобальная экоинформатика / К.Я.Кондратьев,В.Ф.Крапивин,В.П.Савиных // Высшее образование сегодня. – Москва, 2003. – № 9. – С.26-32. – Библиогр.: литература 10 назв. – ISSN 1726-667Х


  Создание новой научной дисциплины,получившей название глобальной экоинформатики
938420
  Соловьев А А. Образование и гражданское общество в условиях неопределенности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 95-101. – ISSN 1811-0916
938421
  Читадзе В.С. Образование и движение снежных лавин на Большом Кавказе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Читадзе В.С.; Эльбрусская экспедиция ИПГ АН СССР. Ин-т геофизики АН ГрузССР. – Тбилиси, 1959. – 24л.
938422
  Сигуан М. Образование и двуязычие / М. Сигуан, У.Ф. Макки. – Москва : Педагогика, 1990. – 180 с.
938423
   Образование и действие интерферона. Сб. ст.. – Рига, 1972. – 338с.
938424
  Чешмазер М М. Образование и деятельность Азербайджанской демократической партии (Иранский Азербайджан, 1945-1946 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: 07.00.03 / Чешмазер М.М.оглы; АН АзССР. Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1981. – 27л.
938425
  Фефилатьева Е.А. Образование и деятельность англо-советского профсоюзного комитета в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. истор.наук: 573 / Фефилатьева Е.А.; Петрозавод. гос. ун-т. – Петрозаводск, 1972. – 18л.
938426
  Циртаутас А. Образование и деятельность временных исполнительных комитетов в Литовсокй ССР (1940-1948 гг) : Автореф... канд. юр.наук: / Циртаутас А.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1966. – 21л.
938427
  Сидельников С.М. Образование и деятельность первой Государственной думы / С.М. Сидельников. – М, 1962. – 383с.
938428
  Фиге И.М. Образование и деятельность Приволжского военного округа в период гражданской войны (1917-1921 гг.) : Автореф... канд. истор.наук: / Фиге И.М.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1966. – 27л.
938429
  Матцаков Тургун Образование и деятельность революционного комитета Киргизской автономной области : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Матцаков Тургун; АН КазССР. Ин-т философии и права. – Алма-Ата, 1977. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
938430
  Шапошник В.Н. Образование и деятельность Северо-Кавказского военного округа в первый периодд его существования. : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Шапошник В.Н.; Рост.гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 21л.
938431
  Поливец Николай Степанович Образование и деятельность Советов рабочих и солдатских депутатов Центральной России и Украины в период мирного развития революции в советской историографии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Поливец Николай Степанович; АН УССР, Ин-т истории АН УССР. – К., 1979. – 25л.
938432
  Гусейнов Ф.А. Образование и деятельность фракций РСДРП(б) в Советах рабочих и солдатских депутатов период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Гусейнов Ф.А.; Моск.гос.ун-то. – М, 1968. – 18л.
938433
  Седов В.П. Образование и духовная самостоятельность // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.192-203. – ISSN 1811-0916
938434
  Бацик Ф. Образование и его роль в свете научно-технической революции : Автореф... канд. философ.наук: 620 / Бацик Ф.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра философии. – М., 1968. – 14л.
938435
  Бондарчук В.Г. Образование и законы развития земной коры. / В.Г. Бондарчук; АН СССР. Институт геологических наук. – Киев : Наукова думка, 1975. – 168с. – библ.: С. 165-167
938436
  Капустин М.Я. Образование и здоровье : Акт. речь в Казан. ун-те, 5 ноября 1904 / Проф. М.Я. Капустин. – Казань : Типо-лит. Императорского университета, 1904. – 50 с. – Отд. отт. "Учен. зап. Казан. ун-та". 1904, кн. 11
938437
  Пальцев М.А. Образование и здоровье студента // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С.36-39..
938438
  Панчвидзе В. Образование и значение фрм "инфинитива" в удинском языке. / В. Панчвидзе, 1942. – 397-403с.
938439
  Толгар-оол О.А. Образование и идейно-организационное укрепление Тувинской народно-революционной партии (1922-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Толгар-оол О.А.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. Каф. истории КПСС. – Иркутск, 1967. – 20л.
938440
  Логвиненко Н.В. Образование и изменение осадочных пород на континенте и в океане / Н.В. Логвиненко, Л.В. Орлова. – Ленинград : Недра, 1987. – 235с.
938441
  Кирюков В.В. Образование и изменение угленосных формаций : учеб. пособие / В.В. Кирюков. – Л., 1979. – 89с.
938442
  Потапова Т.И. Образование и изомеризация дисульфокислот толуола. : Автореф... канд. хим.наук: / Потапова Т.И.; МВ и ССО РСФСР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1963. – 14л.
938443
  Хелевин Р.Н. Образование и изомеризация моносульфокислот диметиланилина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Хелевин Р.Н. ; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1966. – 26 с.
938444
  Старков С.П. Образование и изомеризация полисульфокислот бензола. : Автореф... канд. хим.наук: / Старков С.П.; МВО СССР. Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1957. – 12л.
938445
  Семенченко Н. Образование и интеллект (неравнодушным и мыслящим) / Наталия Семенченко. – Киев : Саммит-книга, 2010. – 80 с. – ISBN 978-966-7889-66-1
938446
  Либерман Г.Я. Образование и использование фондов экономического стимулирования в промышленности Латвийской ССР в 9-й пятилетке / Г.Я. Либерман. – Рига, 1976. – 48с.
938447
  Умов Н.А. Образование и истечение капель в магнитном и электрическом поле / [соч.] Н.А. Умова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – 21 с., 1 л. ил. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Труды Отделения физических наук Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. 8. – Библиогр. в примеч.
938448
  Юдин Е.Е. Образование и карьера дворянина во Франции и России во второй половине XVIII в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 141-151. – ISSN 0042-8779
938449
  Танская Е.П. Образование и классификация звуков русского литературного языка / Е.П. Танская, Н.И. Вайтусина. – Красноярск, 1972. – 23с.
938450
  Бадави Моххамед Али Абдулла Образование и конституирование народной демократической республики Йемен (НДРЙ) : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.01 / Бадави Моххамед Али Абдулла; АН УССР Ин-т государства и права. – К, 1988. – 15л.
938451
  Хейнеман Стефан Образование и коррупция / Стефан П. Хейнеман // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 5. – С. 32-37. – ISSN 1726-667Х
938452
  Хмель В.В. Образование и культура в современном измерении // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 130-138. – ISSN 2077-1800
938453
   Образование и культура: история и современность: Методол. аспект.. – Томск, 1989. – 236с.
938454
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 1. – 1898. – 160 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
938455
  Архангельский А.С. Образование и литература в Московском государстве кон. XV-XVII вв. : Из лекций по истории русской литературы : в 3 вып. : Вып.1-2 / [соч.] А.С. Архангельского, орд. проф. Имп. Казан. ун-та. – 1898-1901. – Казань : Типо-лит. Имп. ун-та
Вып. 2. – 1901. – С. 161-320 с. – Отд. оттиск: Ученые записки Имп. Казанского ун-та, 1898


  Во 2-изд. загл.: Из лекций по истории русской литературы : литература Московского государства (коннец XV-XVII вв.)
938456
  Кирюков В.В. Образование и метаморфозы угленосных формаций: Учеб. пособие для заоч. групп повышен. квалификац. руководящ. и инж.-тех. работников. / В.В. Кирюков. – Л., 1967. – 73с.
938457
  Кудельский А.В. Образование и миграция нефти / А.В. Кудельский, К.И. Лукашев. – Минск, 1974. – 134с.
938458
   Образование и мир.С заседания коллегии Мин.образования РФ,посвященного ходу восстановления объектов образования в Чеченской Республике // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.2-6
938459
  Акатова Любовь Александровна Образование и нагрев тепловой плазмы в нижней ионосфере земли и других планет : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Акатова Любовь Александровна; АН СССР. Сиб. ин-т магнетизма, ионосферы и распростронения радиоволн. – Иркутск, 1981. – 23л.
938460
  Викторов Д.П. Образование и накопление аскорбиновой кислоты в растениях в связи с действием низких температур, подвядания и некоторых других факторов. : Автореф... канд. биол.наук: / Викторов Д.П.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1949. – 6 с.
938461
  Кобец М.В. Образование и накопление междоузельных нанокластеров при низкоэнергетическом облучении / М.В. Кобец, П.А. Селищев, В.И. Слисенко // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2010. – Т. 32, № 12. – C. 1625-1634. – ISSN 1024-1809
938462
  Судьина Е.Г. Образование и накопление хлорофилла в зависимости от активности хлорофиллазы. : Автореф... канд. биол.наук: / Судьина Е.Г.; ОГУ им. И.И.Мечникова. Каф. физиологии растений. – Одесса, 1958. – 16л.
938463
  Абламейко С.В. Образование и наука – фундамент устойчивого развития и процветания страны // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 7. – С 12. – ISSN 0235-1188


  Белорусский гос. ун-т.
938464
  Наливайко Н.В. Образование и наука в обществе XXI в/ / Н.В. Наливайко, Е.В. Ушакова // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 6 (51). – С. 42-52. – ISSN 1811-0916


  Цель статьи – раскрыть содержание и смыслы современного этапа социального развития в его взаимосвязи с образованием и наукой, а также сущность, роль и символы образования в современном обществе. Исследована специфика социального развития в конце ХХ – ...
938465
  Дрейер О.К. Образование и наука в развивающихся странах / О.К. Дрейер. – Москва, 1974. – 80 с.
938466
   Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск : ВГПУ, 2017-. – ISSN 2616-700X
Вып. 1 : 2017 год. – 2018
938467
   Образование и наука в ХХІ веке : ежегод. сборник науч. трудов БГПУ / М-во образования Респ. Беларусь, Учреждение образования "Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка". – Минск : ВГПУ, 2017-. – ISSN 2616-700X
Вып. 2 : 2018 год. – 2019
938468
  Куриленко П.Н. Образование и наука ГДР: Пособие по страноведению для ин-тов и фак-ов ин.яз. / П.Н. Куриленко. – Москва, 1980. – 135с.
938469
  Цегольник П.А. Образование и наука как факторы макроэкономического роста: аспекты системного анализа // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 14, ч. 2. – С. 114-122. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635


  Необхідність забезпечення економічної стабілізації в Україні і зміни ситуації від спаду до зростання є сьогодні однією з найбільш гостроактуальних проблем. У статті освіта та наука розглядаються як галузь національної економіки здатна за умови ...
938470
  Нам С.Г. Образование и наука КНДР, в условиях научно-технической революции / С.Г. Нам. – М., 1975. – 77с.
938471
  Тюрина Л.Г. Образование и наука России при ВТО (обзор по материалам прессы) // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 1, январь. – С. 17-24. – ISSN 1026-955X


  Проблемы вступления России в ВТО, в т.ч. связанные с образованием, наукой и технологиями, об суждались не один год. Опубликовано множество научных работ как сторонниками, так и противниками этой идеи. Итак, на чаше весов позитив и негатив от ...
938472
  Лаптев Л.Г. Образование и национальная безопасность / Л.Г. Лаптев, О.А. Бельков // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 17-23. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
938473
  Беспалько В.П. Образование и обучение с участием компьютеров (педагогика третьего тысячелетия) = Education and learning with computers participation : учебно-метод. пособ. / В.П. Беспалько; Рос. акад. образования ; Моск. психолого-социальный ин-т. – Москва ; Воронеж : МПСИ ; НПО"Модэк", 2002. – 352 с. – (Библиотека педагога-практика). – ISBN 5-89502-320-7
938474
  Тангян С.А. Образование и общественный прогресс в развивающихся странах. / С.А. Тангян. – М., 1975. – 296с.
938475
  Зернов В. Образование и общество: поиск языка взаимопонимания.... / В. Зернов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 6. – С. 3-6. – ISSN 0869-3617
938476
  Сясин А.А. Образование и основные черты мировой социалистической системы хозяйства. / А.А. Сясин. – М., 1960. – 44с.
938477
   Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров; [А.В. Глузман и др.] ; под общ. ред. А.В. Глузмана, Л.И. Редькиной ; М-во образования и науки Украины, Акад. пед. наук Украины ; М-во образования и науки АР Крым, Крым. гуманитар. ун-т. – Киев : Знания Украины, 2007. – 383, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 335-380. – ISBN 978-966-316-179-2
938478
  Соколов Н.П. Образование и первоначальная организация Венецианской колониальной державы (XI-XIII вв.) : Автореф. дис. ... д-ра. ист. наук / Соколов Н.П. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1953. – 31 с.
938479
  Дмитриев С.С. Образование и первые годы деятельности Коммунистической партии Великобритании в освещени советской историографии : Автореф... Канд.ист.наук: 07.570 / Дмитриев С.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1970. – 24л.
938480
  Долицкий А.В. Образование и перестройка тектонических структур / А.В. Долицкий. – Москва : Недра, 1985. – 219с.
938481
  Хелевина О.Г. Образование и поверхностноактивные свойства некоторых сульфатированных сложных эфиров олеиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хелевина О.Г.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 28л.
938482
  Сидоров В.А. Образование и подготовка кадров в условиях новой технической реконструкции / В.А. Сидоров. – Москва, 1990. – 269с.
938483
  Покасова Е.В. Образование и поликультурный мир: специфика России // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 1 (64). – С. 77-82. – ISSN 1811-0916


  Современный мир стал полиэтническим и поликультурным по ряду причин: глобализационные процессы, интенсивные миграционные потоки, смешение языков, культур, межэтнические браки, информационные возможности и массмедиа - все эти маркеры сегодняшнего дня ...
938484
  Лотте Д.С. Образование и правописание трехэлементных научно-технических терминов / Д.С. Лотте. – М., 1969. – 120с.
938485
  Мануй С.П. Образование и превращение ацетилфосфата в тканях животных : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Мануй С.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1968. – 20л.
938486
  Романцев М.Ф. Образование и превращение перекисных соединений при радиационном окислении углеводов : Автореф... канд. хим.наук: / РОманцев М. Ф.; МГУ, Хим. фак., каф. электрохим., Лабор. радиац. хим. – Москва, 1964. – 10л.
938487
  Якимченко О.Е. Образование и превращение радикальных пар в органических монокристаллах (на примере диметилглиоксима) : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Якимченко О.Е.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 27л.
938488
  Пигулевский Г.В. Образование и превращение эфирных масел и смол у хвойных / Г.В. Пигулевский. – Л., 1939. – 128с.
938489
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности / Д.Н. Приходько. – Томск, 1979. – 189с.
938490
  Приходько Д.Н. Образование и преодоление отчуждения личности. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.02 / Приходько Д.Н.; АН СССР. Сиб отд. Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск, 1979. – 30л.
938491
  Мариносян Т.Э. Образование и прогнозирование в образовании в эпоху пост-пост // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 11. – С. 69-81. – ISSN 0235-1188


  В статье представлено видение автором проблемы долгосрочного прогнозирования в образовании. Автор показывает, что современное образование, выходя за пределы классно-урочной системы обучения, завоевывает все новые и новые территории. Его нелинейная ...
938492
  Зоитакис А.Г. Образование и просвещение в греческих землях в XVIII в. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 12-31. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385
938493
  Сенашенко В.С. Образование и процессы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2013. – № 1. – C. 48-53. – ISSN 1726-667Х


  Статья посвящена анализу некоторых возможных последствий вступления России во Всемирную торговую организацию для системы высшего образования. В частности, автор обсуждает в этом контексте проблемы и трудности формирования образовательных программ в ...
938494
   Образование и работа: работать ли по специальности ? (по результатам интернет-опроса) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 10. – С. 69-72. – ISSN 0321-0383


  Оправдывается ли выбор профессии в будущем? Работают ли россияне по выборной в вузе специальности? Где предпочитает зарабатывать на жизнь молодежь?
938495
  Раджабов С.А. Образование и развитие Горно-Бадахшанской автономной области / С.А. Раджабов, Н.Б. Бободжанов. – Душанбе, 1985. – 64с.
938496
  Егелевичюс С.З. Образование и развитие государственных архивов Литовской ССР : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.02 / Егелевичюс С.З. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1976. – 17 с. – Бібліогр.:с.17
938497
  Сартаев С. Образование и развитие Казахской Автономной Советской Социалистической республики : Автореф... канд. юр.наук: / Сартаев С.; МВО СССР, Моск. юр. ин-т. – Москва, 1952. – 18 с.
938498
  Саврушева К.Ц. Образование и развитие калмыцкой автономии (1918-1935 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Саврушева К. Ц.; АН СССР, Ин-т ист. СССР. – М., 1971. – 28л.
938499
  Денисов Я.А. Образование и развитие мирового демократического рынка : Автореф... канд. экон.наук: / Денисов Я. А.; ЛГУ. – Л., 1956. – 15л.
938500
  Дидинский И.В. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / И.В. Дидинский. – Москва, 1956. – 40 с.
938501
  Дробышев Ф.М. Образование и развитие мировой социалистической системы хозяйства / Ф.М. Дробышев, В.В. Назаров. – М., 1960. – 39с.
938502
  Ткаченко И.Е. Образование и развитие мировой экономической системы социализма. / И.Е. Ткаченко. – Х., 1958. – 28с.
938503
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1953. – 32с.
938504
  Константинов Ф.Т. Образование и развитие Народной Республики Болгарии / Ф.Т. Константинов. – Москва, 1955. – 40с.
938505
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана : монография / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 540 с. – ISBN 978-966-540-277-0
938506
  Рубан Ю.Д. Образование и развитие научной школы П.Н. Кулешова - Н.Д. Потемкина - Ю.Д. Рубана / Ю.Д. Рубан ; Мин-во аграрной политики Украины ; Харьковская гос. зооветеринарная академия, Кафедра технологии животноводства им. акад. Н.Д. Потемкина. – Харьков : РВВ ХГЗВА, 2009. – 82 с.
938507
   Образование и развитие органов социалистического контроля в СССР (1917-1975) : Сб. документов и материалов.. – М., 1975. – 624 с.
938508
  Малафеев К.А. Образование и развитие Польской Народной Республики. Лекция / К.А. Малафеев, Е.П. Севрюк. – Смоленск, 1960. – 26с.
938509
  Сахаров А.М. Образование и развитие Российского государства в ХІУ-ХУІІ вв / А.М. Сахаров. – Москва, 1969. – 224с.
938510
  Кулль Рейн Образование и развитие сложных существительных в эстонском литературном языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулль Рейн В.; АН Эст.ССР. Отд-ние обществ. наук. – Таллин, 1967. – 50л.
938511
  Микадзе В.М. Образование и развитие советской национальной государственности абхазского народа. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Микадзе В.М.; Ин-т гос-ва и прав АН СССР. – М, 1970. – 18л.
938512
  Сурилов А.В. Образование и развитие советской национальной государственности в Молдавии (1924-1959). : Автореф... доктор юрид.наук: / Сурилов А.В.; Харьков. юрид. ин-т. – Кишинев-Харьков, 1966. – 34л.
938513
  Чехович В.А. Образование и развитие Союза ССР / В.А. Чехович. – Киев, 1982. – 48с.
938514
   Образование и развитие Союза ССР. Атлас. (И-1690). – Москва, 1972. – 115с.
938515
   Образование и развитие СССР - триумф идей ленинизма.. – Киев : Вища школа, 1982. – 303 с.
938516
  Златопольский Д.Л. Образование и развитие СССР / Д.Л. Златопольский. – М., 1954. – 224с.
938517
   Образование и развитие СССР (1922-1982): Реф. сб.. – М., 1982. – 273с.
938518
   Образование и развитие СССР (в документах). Сб.. – Москва, 1973. – 735с.
938519
   Образование и развитие СССР как союзного госудрства : Сб. законодат. и др. нормат. актов. – Москва, 1972. – 343с.
938520
  Чернов К.И. Образование и развитие таджикского советского социалистического государства в первой фазе советского государства. : Автореф... канд. юрид.наук: / Чернов К.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ташкент, 1955. – 20л.
938521
  Климов И.М. Образование и развитие Татарской АССР 1920-1926 гг. : Автореф... доктор ист.наук: / Климов И.М.; МГУ. – Казань, 1961. – 31л.
938522
  Агзамходжаев А.А. Образование и развитие Узбекской ССР / А.А. Агзамходжаев. – Ташкент : Фан, 1971. – 344 с.
938523
  Селибер Г.Л. Образование и разложение жиров микроорганизмами / Г.Л. Селибер. – Ленинград, 1926. – 111с.
938524
  Якушова А.Ф. Образование и разрушение гор. / А.Ф. Якушова. – М., 1961. – 40с.
938525
   Образование и распад возбужденных ядер. – Кишинев : Штиинца, 1976. – 60 с.
938526
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристализованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1969. – 14 с.
938527
  Коваленко В.В. Образование и распад пересыщенных твердых растворов быстро закристаллизованных тройных сплавов алюминия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.046 / Коваленко В.В. ; Днепроп. гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
938528
  Буров Л.М. Образование и распад сильнопересыщенных твердых растворов в сплавах на основе алюминия : автореф. дис. ... канд. физ. мат. наук / Буров Л.М. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1964. – 16 с.
938529
  Шамсутдинов А.А. Образование и распад составных ядерд в реакциях с тяжелыми ионами с энергией больше 10 Мэв. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Шамсутдинов А.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отдел.физ-мат.наук. – Ташкент, 1973. – 17л.
938530
  Пуриевич К.А. Образование и распадение органических кислот у высших растений : (Из Ботанического ин-та Университета Св. Владимира) / [соч.] К. Пуриевича. – Киев : Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве, Киевское отд., 1893. – [2], 90 с., 1 л. ил
938531
  Игнотас Образование и распределение дифференциальной земельной ренты в колхозах Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Игнотас Ф.-В.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 30л.
938532
  Тиссо Бернар Образование и распространение нефти / Тиссо Бернар, Вельте Дитрих. – М. : Мир, 1981. – 501с. – (Науки о Земле)
938533
  Бочков А.Ф. Образование и расщепление гликозидных связей / А.Ф. Бочков, В.А. Афанасьев, Г.Е. Заиков ; АН СССР, Ин-т хим. физики. – Москва : Наука, 1978. – 179 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
938534
  Жужгов Э.Л. Образование и реакции свободных радикалов при фотолизе некоторых кремнийорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Жужгов Э. Л.; Сиб. отд. АН СССР, Объед. уч. сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1973. – 21л.
938535
  Стаферова Е.Л. Образование и религия в 1860-1870 годах: взгляд из Министерства народного просвещения // Российская история / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 70-84. – ISSN 0869-5687
938536
  Алексева И.Г. Образование и реологические свойства межфазных адсорбционных слоев белков и поверхностно-активных полимеров на жидких границах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева И. Г. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1972. – 19 с.
938537
  Петров Сергей Иванович Образование и репарация двунитевых разрывов ДНК в клетках бактерий : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.01 / Петров Сергей Иванович; АН СССР, Ин-т биологической физики. – Пущино, 1981. – л.
938538
  Осада Е. Образование и роль полимер-полимерных комплексов при полимеризации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Осада Е.; МГУ. – М, 1970. – 14л.
938539
  Липковская Н.А. Образование и роль разнометалльных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Дис... Канд. химич наук: 02.00.02 / Липковская Н.А.; МВ и ССО УССР.КГУ им. Т.Шевченка. – Киев, 1984. – 242л. – Бібліогр.:л.172-198
938540
  Липковская Наталья Александровна Образование и роль разнометальных тартратных и цитратных комплексов 3-d переходных и некоторых других элементов в аналитической химии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Липковская Наталья Александровна ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 17 с.
938541
  Сигилет К.В. Образование и самообразование переводчика в контексте глобального Интернет пространства // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 385-388. – ISSN 1993-5560
938542
  Мусатов И.К. Образование и свечение люминесцирующих молекул воды. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мусатов И.К.; Ин-т кристаллографии Ан СССР. – М, 1954. – 15л.
938543
  Криштофори И.И. Образование и свойства водородной формы морденита. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Криштофори И.И.; АН УССР. Ин-тут физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1974. – 24л.
938544
  Цой Е.П. Образование и свойства смешанных соединений меди с фолиевой кислотой и аминокислотами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Цой Евгения Петровна ; Ин-т неорган. и физ. химии АН Киргиз. ССР. – Фрунзе, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 10 назв.
938545
  Терегулов Ф.Ш. Образование и смысл жизни человека // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 1, январь. – C. 82-87. – ISSN 1026-955X


  Представлены концептуальные основы профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности с приведением примеров дидактики, соблюдаемых при проектировании концепции. Рассмотрены основания проектирования целей и содержания, ...
938546
  Кооп В А. Образование и социализм. / В А. Кооп. – Таллин, 1983. – 170с.
938547
   Образование и социальная структура. Сб. науч. тр.. – М., 1976. – 200с.
938548
  Приходько Д.Н. Образование и социальный статус личностит / Д.Н. Приходько, В.В. Пан. – Томск, 1974. – 187с.
938549
  Германов А.П. Образование и становление комсомола Карелии. : Автореф... Канд.ист.наук: 570 / Германов А.П.; Петрозавод.гос.ун-т. – Петрозаводск, 1968. – 24л.
938550
  Могилевский С.А. Образование и тактика международных реформистских организаций (1919-1923 гг.) : Автореф... доктор ист.наук: / Могилевский С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 41л.
938551
  Ларин В.И. Образование и температурная устойчивость жидкой и кристаллической фаз в остовковых пленках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.07 / Ларин В. И.; МВ и ССО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1979. – 23л.
938552
  Степина А.И. Образование и температурная устойчивость тройных твердых растворов алюминия с переходными элементами, полученных закалкой из жидкого состояния : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 046 / Степина А.И. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 13 с.
938553
  Хагуров И.И. Образование и укрепление партийной организации Адыгеи в период строительства социализма : Автореф... Канд.ист.наук: / Хагуров И.И.; АОН при ЦК КПСС. – Майкоп, 1968. – 20л.
938554
  Спагис А.А. Образование и употребление видов глагола в русском языке : пособие для учителей нерусских школ / А.А. Спагис. – Москва : Учпедгиз, 1961. – 384 с.
938555
  Бибикова В.С. Образование и употребление имен прилагательных в кетском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.665 / Бибикова В.С.; Томск.гос.ун-т. – Томск, 1971. – 21л.
938556
  Палладин В.И., Иванов Н.Н. Образование и усвоение аммиака в убитых растениях : (Представлено в заседании Физико-математического отделения 11 апреля 1912 г.) / В.И. Палладин и Н.Н. Иванов. – Санкт-Петербург : Тип. Имп.. Акад. наук, 1912. – С. 573-594. – Без. тит. л. - Отд. оттиск из журн.: Известия Имп. Академии наук. 1912


  На обл. дарств. надпись: Моей милой, дорогой Мамочке от любящего В. Палладина
938557
  Чеканов Г.С. Образование и устранение отложений в системах гидрозолоудаления / Г.С. Чеканов, В.А. Зорин. – М, 1987. – 175с.
938558
  Полинский Александр Соломонович Образование и физико-химические свойства полимерметаллических комплексов в растворе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Полинский Александр Соломонович; Моск. гос. ун-т. – М., 1982. – 18л.
938559
  Житникова Е.С. Образование и физиологическая роль комплекса адреналин-гепарин-фибриноген : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Житникова Е. С.; МГУ, Биол. фак. – Москва, 1979. – 23л.
938560
  Макарова Н.И. Образование и философия : пути взаимодействия // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 246-254. – ISSN 1811-0916
938561
   Образование и функционирование фразеологических единиц: Сб. ст.. – Ростов-на-Дону, 1981. – 156с.
938562
  Гелпи Этторе Образование и эволюция государства // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 3. – С.145-152
938563
  Избеков Э.Д. Образование и эволюция россыпей / Э.Д. Избеков. – Новосибирск, 1985. – 190с.
938564
   Образование и ядерная энергия. Доклад.. – Вена, 1960. – 64с.
938565
   Образование измерных пар в реакции [формула] в диапазоне энергий от 31 до 93 МэВ / О.А. Бесшейко, А.Н. Водин, Голинка-Бесшейко, И.Н. Каденко, А.В. Котенко, В.А. Кушнир, Т.В. Повар, В.В. Митроченко, С.Н. Олейник, С.А. Пережогин, Б.И. Шраменко, Vаllеrаnd // Тезисы докладов XVII конференции по физике высоких энергий и ядерной физике : 26-29 марта 2019 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий и ядерной физике. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2019. – С. 57-58
938566
  Бдуленко А.П. Образование изображения в электронном микроскопе электронами высоких энергий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.044 / Бдуленко А.П.; Гос. оптический ин-т. – Л., 1971. – 14л.
938567
  Кутырев В.А. Образование или программирование? // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 64-70. – ISSN 1811-0916


  Новые образовательные технологии, информационные сети, и мультимедийные терминалы позволят человеку получать знания в любом месте в любое время в режиме самообучения и практически всю жизнь.
938568
  Васильев А.И. Образование имен действия в современном русском литературном языке : Автореф... канд филол.наук: / Васильев А.И.; МГУ. – Фрунзе, 1959. – 22л.
938569
  Петровичева Г.И. Образование имен существительных со значением "лицо по его отношению к местности и национальности" : Автореф... канд. филол.наук: / Петровичева Г.И.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 22л.
938570
  Лыков А.Г. Образование имен существительных со значением лица в современном русском языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Лыков А.Г. ; МГУ. – Москва, 1959. – 23 с.
938571
  Пекшева Н.П. Образование интерференционно окрашенных пленок на титановых сплавах и их химическая устойчивость. : Автореф... канд.техн.наук: 05.353 / Пекшева Н.П.; МВ и ССО РСФСР.Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1973. – 26л.
938572
  Лопухов Б.Р. Образование Итальянской Коммунистической партии / Б.Р. Лопухов. – М, 1962. – 132с.
938573
  Кондратьева Н.И. Образование Казахской Автономной Советской Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Кондратьева Н.И. ;. – Москва, 1950. – 25 л.
938574
   Образование Казахской АССР. Сб. документов и материалов.. – Алма-Ата, 1957. – 368с.
938575
  Ахинжанов Мусатай Бекбулатович Образование казахской народности : Автореф... д-ра ист.наук: / Ахинжанов Мусатай Бекбулатович; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1962. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
938576
  Пфаненштиль И.А. Образование как альтернатива наркоманиии коррупции в современной постхолодной войне // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 119-124. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматриваются актуальные проблемы борьбы с наркоманией и коррупцией, и предлагается реальная альтернатива в форме образовательно-воспитательной государственной политики. In the article the author considers the topical problems of ...
938577
  Усик Е.Ю. Образование как базовый элемент социального капитала // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 51-58. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено дослідженню мережевих ресурсів, зосереджених у системі вищої освіти. Мережеві взаємодії соціальних акторів є основним механізмом формування і використання цих ресурсів. У сукупності ці взаємодії утворюють соціальний капітал. Мета ...
938578
  Константиновский Д.Л. Образование как важнейший ресурс для личности и общества // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 11. – С. 33-34. – ISSN 0321-0383
938579
  Лоскутова И.М. Образование как вид инвестиций в человеческий капитал в обществе риска // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 3, ч. 2. – С.384-391. – ISSN 2073-9613


  Показано, что в современных социально-экономических условиях России образование не дает ожидаемой отдачи в виде достаточного экономического и социального капитала.
938580
  Сырокваша А. Образование как главный фактор конкурентоспособности молодых специалистов / А. Сырокваша, В. Тихонова // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (81), листопад - грудень. – С. 51-58 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1606-3732
938581
  Краснов Ю.Э. Образование как гуманитарная технология // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 3. – С. 53-67.
938582
  Белозерцев Е.П. Образование как детектив, или Послесловие к монографии О.Н.Смолина // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 82-93. – ISSN 0869-561Х


  В статье дается анализ монографии О.Н.Смолина и на его основе рассматривается состояние современного образования в России. Показано, что образование неразрывно связано с духовной жизнью народа, доказывается необходимость учета национальных особенностей ...
938583
  Дуреев С.П. Образование как деятельность по формированию местного сообщества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 33-37. – ISSN 1811-0916
938584
  Бервено О.В. Образование как доминантная сфера развития человеческого потенциала // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 29-35. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379


  О роли образования в новой социокультурной реальности.
938585
  Валеева Е.В. Образование как единый Текст формирования человека // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерч. партнерство Изд. дом "Просвещение". – Москва, 2015. – № 9. – С. 46-49. – ISSN 2073-9702


  Текстуализация становится универсальным приемом объединения и анализа в сфере образования. Он позволяет по-новому увидеть и проанализировать проблемы современного гуманитарного образования и найти выходы из ситуации образовательного кризиса.
938586
  Черноусова Л.Н. Образование как институт гражданского общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 42-47. – ISSN 1811-0916
938587
  Бардин А. Образование как инструмент поддержания межэтнического согласия // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Нац. исследов. ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова ; глав. ред. А.В. Рябов ; редкол.: В.С. Автономов, В.Г. Барановский, А.Г. Большаков [и др.]. – Москва, 2016. – Т. 60, № 12. – С. 104-110. – ISSN 0131-2227


  На примере бывших метрополий и колоний показаны ресурсы и ограничения политики в сфере образования как элемента политического курса, направленного на снижение межэтнической напряженности. В Малайзии консолидации общества способствовали расширение ...
938588
  Бороноева Н.А. Образование как инструмент сохранения национальной идентичности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 4 (29). – С. 19-24. – ISSN 1811-0916
938589
  Писаренко Иван Яковлевич Образование как объект социального планирования : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.09 / Писаренко Иван Яковлевич; БГУ. – Минск, 1975. – 24л.
938590
  Нечитайло И.С. Образование как показатель и фактор развития человеческого потенциала (сквозь призму теории социетальной трансформации Т.И. Заславской) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 59-69. – ISSN 1993-5560


  Статтю присвячено розгляду ролі освіти як показника і фактора розвитку людського потенціалу суспільства, рушійної сили соціальних змін. Розкриваючи цю роль, автор спирається на теорію соцієтальної трансформації Т. І. Заславської як найбільш ...
938591
  Чернышов А. Образование как политическая проблема России // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 1. – С. 73-86. – ISSN 0869-44435
938592
  Карякин Ю.В. Образование как процесс // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 9. – С. 23-30. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  В данной статье изложена суть онтогенетического подхода к осмыслению, проектированию и реализации образовательных процессов в системе высшего образования. В теоретико-методологическом аспекте инновация образования является альтернативой ...
938593
  Карнышев А.Д. Образование как путь к межнациональному согласию / А.Д. Карнышев, Е.А. Иванова, О.А. Карнышева // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2014. – № 9, сентябрь. – C. 38-56. – ISSN 1561-2465
938594
  Черных С.И. Образование как реальность и виртуальность / С.И. Черных, В.И. Паршиков // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 50-55. – ISSN 1811-0916


  В данной статье анализируются некоторые аспекты в соотношении реального и виртуального в процессе изменений, происходящих в системе образования. Авторы отмечают, что в последнее время наметился дисбаланс в соотношении такой функции образования, как ...
938595
  Антонов Д.А. Образование как система воспроизведения идентичности общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 111-118. – ISSN 1811-0916
938596
  Тарасова М.В. Образование как система: традиции исследования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 3 (36). – С. 170-178. – ISSN 1811-0916
938597
  Куштым Е.А. Образование как созидание субъективного бытия и социальных отношений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С.204-211. – ISSN 1811-0916
938598
  Праздников Г.А. Образование как сотворение образа : [рецензия] // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 2. – С. 115-117. – ISSN 0869-561Х
938599
  Никитенко В.Н. Образование как социально - педагогическая и междисциплинарная категория // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 10. – С. 21-24. – ISSN 0869-561Х


  В статье представлено обоснование категории образования не только как социально-педагогической, но и междисциплинарной. Аргументирована потребность в науке, предметом исследования которой являлось бы образование в широком смысле слова. Высказывается ...
938600
  Дмитриенко В.А. Образование как социальный институт. / В.А. Дмитриенко, Н.А. Люрья. – Красноярск, 1989. – 182,1с.
938601
  Грехнев В.С. Образование как социальный феномен и объект исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 66-78. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385


  В статье выявляется сущность образования как феномена общественной жизни людей и анализируются особенности его как объекта изучения в науке педагогики и в философии. Утверждается, что всестороннее и глубокое знание о современных процессах образования ...
938602
  Делокаров В К.Х. Образование как социокультурный феномен: концептуальные основания / В К.Х. Делокаров, И В. Жог // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2012. – № 1, ч. 1. – С. 37-45. – ISSN 2073-9613


  В статье рассматривается образование как социальный институт и парадигмальная установка. Показывается, что влияние образования на различ- ные сферы государства носит универсальный характер. Знание, будучи ядром куль- туры, меняет свой статус и начинает ...
938603
  Ковалевская О Образование как условие формирования идентичности в пространстве информационного общества // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 55-60. – ISSN 2073-803X
938604
  Подольская Е.А. Образование как фактор активного долголетия: мировой опыт // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 215-223. – ISSN 1993-5560


  "Предложена новая модель старости, включающая возможности индивидуально-личностного развития в пожилом возрасте средствами образования. Старение рассматривается как этап эволюции человека, имеющего свои ресурсы, а пожилой человек – как субъект ...
938605
  Фролов А.В. Образование как фактор инновационной экономики: опыт США // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 10, октябрь. – C. 60-67. – ISSN 1026-955X


  Представлен детальный анализ современных тенденций в развитии образовательной политики США. Рассмотрено понятие «человеческий капитал», детализировано его влияние на различные стороны инновационного развития американской экономики
938606
  Костенко А.А. Образование как фактор развития общественно-политической активности трудящейся молодежи : Автореф... канд. филос.наук: / Костенко А.А.; Хар. ГУ, Каф.филос. – Х., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
938607
  Козлов М.П. Образование как фактор разрешения противореый внутри производительных сил. : Автореф... Канд.филос.наук: 620 / Козлов М.П.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.19
938608
  Усик Е.Ю. Образование как фактор сетевизации общества // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 224-230. – ISSN 1993-5560
938609
  Ефимов Борис Александрович Образование как фактор социальной адаптации личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Ефимов Борис Александрович; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1980. – 16л.
938610
  Колтунова Н.В. Образование как фактор формирования гражданского общества // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 4 (49). – С. 16-20. – ISSN 1811-0916
938611
  Шевцов С.В. Образование как философская проблема: фундаментальные антиномии // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 104. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
938612
  Рубенчик Б.Л. Образование канцерогенов из соединений азота. / Б.Л. Рубенчик. – К, 1990. – 213с.
938613
  Кудрина М.П. Образование карбидов на поверхностях трения металлических тел и его связь с износостойкостью. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Кудрина М.П.; Сиб.физ-техн.ин-т. – Томск, 1968. – 14л.
938614
  Веригин С.Г. Образование Карело-Финской ССР и освоение "новых территорий" в 1940-1941 годах // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 1. – С. 150-155. – ISSN 0869-5687


  Карело-Фінська Радянська Соціалістична Республіка (фінск. Karjalais-Suomalainen Sosialistinen neuvostotasavalta) — одна з 16-ти республік Радянського Союзу з 1940 по 1956 рр.
938615
  Козырицкая В.Е. Образование каротиноидов и липидов активномицетами желтой группы : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Козырицкая В.Е. ; Ан УССР. – Киев, 1980. – 22 с.
938616
  Сирцев В.А. Образование качественных имен прилагательных и их форм субъективной оценки в русской народной лирической песне : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирцев В.А. ; Куйбышев. гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1966. – 30 с.
938617
  Джунушев А. Образование Киргизской автономной области. : Автореф... Канд.ист.наук: / Джунушев А.;. – Фрунзе, 1949. – 16 с.
938618
  Аварин В.Я. Образование Китайской народной республики -- великая победа китайского народа : (13-я лекция цикла "Внешняя политика СССР и соврем. междунар. отношения) / В.Я. Аварин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
938619
   Образование Китайской Народной Республики. Документы и материалы.. – М., 1950. – 136с.
938620
  Ковалевский С.Д. Образование классового общества и государства в Швеции / С.Д. Ковалевский. – Москва, 1977. – 279с.
938621
  Сведберг Образование коллоидов : The formation of colloids : С 22-мя илл. / Сведберг ; Пер. с англ. Н. Скавронской, М. Сканави-Григорьевой. – Ленинград : Тип. химтехиздата, 1927. – 113 с. : ил., черт., граф.
938622
  Ветошкин Т.В. Образование Коми автономии. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветошкин Т.В.; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1950. – 16 с.
938623
   Образование Коммунистического Интернационала : март 1919 : антология. – Санкт-Петербург : Новый Прометей, 2009. – XVI, 129, [6] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Библиотека молодых). – ISBN 978-5-9901606-2-0
938624
  Привалов В.В. Образование Коммунистического Интернационала Молодежи / В.В. Привалов. – Л, 1968. – 216с.
938625
  Довгополый И И. Образование Коммунистической организации Бессарабии и ее руководящая роль в борьбе трудящихся масс против иностранных интервентов : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Довгополый И.И. ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва, 1959. – 16 с.
938626
  Акимкина Н.А. Образование коммунистической партии Великобритании : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Акимкина Н.А.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1954. – 15 с.
938627
  Кожевникова Л.П. Образование Коммунистической партии во Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: / Кожевникова Л.П.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – М, 1952. – 16л.
938628
  Лодзято А.Э. Образование коммунистической партии Франции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.573 / Лодзято А.Э.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1971. – 19л.
938629
  Сумарокова М.М. Образование Коммунистической партии Югославии. : Автореф... канд. ист.наук: / Сумарокова М.М.; АН СССР. Ин-т славяноведения. – М., 1967. – 17л.
938630
  Акименко Нина Малахатовна Образование компактной формы двухцепочечной ДНК в растворе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Акименко Нина Малахатовна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1977. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
938631
  Губерниева Л.М. Образование комплексов антибиотиков с белками крови, нуклеиновыми кислотами и гепарином : Автореф... канд. биол.наук: / Губерниева Л.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 16л.
938632
  Логвиненко В.А. Образование комплексов с разнородными лигандами и полимерных форм многоядерных комплексов в системах с участием комплексонов. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Логвиненко В.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
938633
   Образование комплексов серебра на поверхности гамма -аминопропилаэросила / В.В. Скопенко, А.К. Трофимчук, Л.В. Глущенко, В.П. Каминский // Журн. неорган. химии, 1983. – № 10
938634
  Шнюков Е.Ф. и др. Образование конкреций в мезокайнозойских отложениях юга Украины : (по данным изучения околоконкреционных ореолов) / Е.Ф. и др. Шнюков. – Киев : Наукова думка, 1969. – 195с.
938635
  Барыкина Р.П. Образование корневых отпрысков у некоторых деревьев и кустарников, и спользуемых в степном лесоразведении для скрепления почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Барыкина Р.П.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 16л.
938636
  Карпачев Б.А. Образование Красного Интернационала профсоюзов и его борьба за осуществление ленинской тактики единого фронта 1921-1923 гг. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук / Карпачев Б. А. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1972. – 24л.
938637
  Гуров Е.П. Образование кратера Чиксулуб и мел-палеогеновое массовое вымирание / Е.П. Гуров, П.Ф. Гожик // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 39-49 : табл. – Библиогр.: 54 назв. – ISSN 0367-4290
938638
  Кок И.П. Образование креатина в организме : Автореф. дис. ... канд. мед. наук / Кок И.П. ; 1-й Ленингр. мед. ин-т. – Ленинград, 1952. – 11 с.
938639
  Шубников А.В. Образование кристаллов / А.В. Шубников. – Москва- ЛЕнинград : Изд-во АН СССР, 1947. – 74с.
938640
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.1. – 1970. – 384с.
938641
   Образование кристаллов. Библиографический указатель. 1945-1968.. – Москва : Наука
Ч.2. – 1970. – 399с.
938642
  Пчелинцев В.Ф. Образование Крымских гор / В.Ф. Пчелинцев. – М.-Л, 1961. – 88с.
938643
  Пчелинцев В.Ф. Образование Крымских гор / В.Ф. Пчелинцев. – Москва;Ленинград : АН СССР, 1962. – 87с.
938644
  Лендел А.И. Образование ливней при перерассеяниях и рост полных сечений при Е -> / А.И. Лендел, Тер-Мартиросян. – Киев, 1969. – 12с.
938645
  Бардинская М.С. Образование лигнина в онтогенезе растений : Автореф... канд. биол.наук: / Бардинская М.С.; Ин-т биохимии. – Москва, 1951. – 20 с.
938646
  Генералова В.Н. Образование лигнина в растениях и превращение его в природных процессах. : Автореф... Канд.биол.наук: 093 / Генералова В.Н.; Ан СССР. – М, 1968. – 20л.
938647
  Мовчан Ю.Р. Образование лимонной кислоты : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Мовчан Ю.Р. ; ЛГУ. – Ленинград, 1980. – 20 с.
938648
  Степанов В.Е. Образование линий поглощения в магнитном поле и магнито-гидродинамические явления в атмосфере Солнца. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Степанов В.Е.; АН СССР.Глав.астрон.мич.обсерватор. – Л, 1960. – 2л.
938649
  Пашуто В.Т. Образование Литовского государства / В.Т. Пашуто. – Москва, 1959. – 532с.
938650
  Гергокова Ж.Х. Образование лиц "третьего возраста" // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
938651
  Лутковский С.В. Образование льда в озерах , реках и морях / С.В. Лутковский. – Москва : АН СССР, 1957. – 221с.
938652
  Муравьев А.В. Образование магистратов и первые годы их деятельности. (По материалам Моск. губ.) : Автореф... канд. ист.наук: / Муравьев А.В.; МГУ. – М., 1956. – 17л.
938653
  Корнеев Л.А. Образование Мальгашской республики. / Л.А. Корнеев. – М., 1963. – 211с.
938654
  Кисляков В.С. Образование массовой пролетарской революционной партии в Германии / В.С. Кисляков. – Москва : Московский университет, 1979. – 209 с. – Библиогр.: с. 194-207
938655
  Сторожук А.Ю. Образование между наукой и культурой: смена стиля мышления // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН ; редкол.: К.К. Бегалинова, Е.В. Брызгалина, А.Д. Герасев [и др.]. – Новосибирск, 2016. – № 6 (69). – С. 28-33. – ISSN 1811-0916


  Рассматриваются изменения, происходящие в культуре, образовании и науке с 1960-х гг., сопровождающиеся сменой эпистемологического стиля мышления.
938656
  Хагуров Т.А. Образование между служением и услугой // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-15
938657
  Роговая С.И. Образование мезоатомов легчайших элементов : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Роговая С. И.; МГУ. – Москва, 1979. – 15л.
938658
  Сидоров В.М. Образование мезонов п -мехонами с энергией 290 МЭВ на водороде и (пп)-взаимодействием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров В.М.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. высоких энергий. – Дубна, 1962. – 11л.
938659
  Гейнрихс К.Я. Образование мелкодисперсных осадков при восстановлении металлов на ртутном и амальгамных электродах : Автореф... канд. хим.наук: 02.074 / Гейнрихс К.Я.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
938660
  Каменецкая Г.Х. Образование мелкомасштабных неоднородностей в ионосферных токовых струях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Каменецкая Г.Х.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 18л.
938661
  Чернопятова Н.К. Образование мембраноподобных структур в области разреза нерва. : Автореф... канд. биол.наук: 03.102 / Чернопятова Н.К.; АН СССР. Ин-т биологии развития. – М., 1971. – 19л.
938662
   Образование месторождений урана: Труды Симпозиума по образованию месторождений урана (Афины, 6-10 мая 1974 г.). – М., 1976. – 762с.
938663
  Масленников Б.М. Образование металлических монокристаллов и их деформационные особенности : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Масленников Б.М.; Институт физической химии Академии наук СССР. – Москва, 1950. – 10 л.
938664
  Слипченко Л.С. Образование метастабильных состояний в сплавах железа, никеля, титана и циркония при быстром охлаждении расплавов : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Слипченко Л.С. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 16 с. – Бібліогр. : с. 15-16
938665
  Казанцев А.М. Образование метеорного роя Геминид и начальная стадия его эволюции. Модельный расчет / А.М. Казанцев, Л.М. Щербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 105-109. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрено образование метеорного роя Геминид путем отделения частиц от кометы-родоначальницы со скоростями до 300 м/с. Предполагается, что частицы покидают комету в перигелии и вблизи него на дуге ±145° по истинной аномалии. Определены элементы орбит ...
938666
  Кондратьева Л.М. Образование минералов железа на цеолитовой матрице / Л.М. Кондратьева, Е.М. Голубева // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 12. – С. 1738-1747 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1745-1747. – ISSN 0016-7886
938667
  Аррениус Св. Образование миров : разрешен авт. пер. с немец. / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского проф. имп. Юрьевск. ун-та. – Одесса : Mathesis, 1908. – IV, 199 с. : рис. – С 60 рис.
938668
  Аррениус Св. Образование миров : разрешен авт. пер. с немец. / Аррениус Св. ; под ред. К.Д. Покровского проф. имп. Юрьевск. ун-та. – 2-е испр. и доп. изд. – Одесса : Mathesis, 1912. – XIII, 213 с. : рис. – С 60 рис.
938669
  Новоселов А. Образование мировой системы социализма торжество ленинской теории социалистической революции. / А. Новоселов, В. Глазырин. – Днепропетровск, 1969. – 56с.
938670
  Макаров М.М. Образование многозарядных частиц при взаимодействии протонов 75-350 Мэв с тяжелыми и легкими ядрами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Макаров М. М.; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Л., 1963. – 17л.
938671
  Джурич М.М. Образование многонационального государства Югославии (1918-1921 гг.) / М.М. Джурич. – М., 1970. – 124с.
938672
  Майоров А.В. Образование Молдавского государства // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 82-105. – ISSN 0042-8779
938673
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР : Автореф... кандид. историч.наук: / Репида А.В.; Московский гос. педагогический институт имени В.И.Ленина. – Москва, 1951. – 16 с.
938674
  Репида А.В. Образование Молдавской АССР / А.В. Репида. – Кишинев, 1974. – 183с.
938675
  Виленский Образование Молдавской Советской Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Виленский БВ ; КГУ. – Киев, 1951. – 21 с.
938676
  Виленский Б. Образование Молдавской Советской Социалистической Республики : Дис... канд. юридич.наук: / Виленский Б.; Киевский гос. ун-т им. Т. Г. Шевченко, Каф-ра теории и истории государства и права. – К., 1951. – 291л. – Бібліогр.:л.277-291
938677
  Лазарев А.М. Образование Молдавской ССР. / А.М. Лазарев. – Кишинев, 1949. – 72с.
938678
  Гоготов И.Н. Образование молекулярного водорода пурпурными и зелеными фотосинтезирующими бактериями : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Гоготов И.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – М., 1968. – 20л.
938679
  Потрохов В.К. Образование молибденово-вольфрамовых полисоединений в условиях опредления молибдена роданидным методом : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Потрохов В.К. ; ЛГУ. – Ленинград, 1972. – 24 с.
938680
  Шагдарын Сандаг Образование монгольского феодально-теократического государства и его внешняя политика (1911-1919 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Шагдарын Сандаг ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1958. – 17 с.
938681
  Горяшко А.П. Образование на основе компетенций в открытых информационных средах: алгоритмы принятия решений / А.П. Горяшко, Н.В. Комлева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 78-84. – ISSN 0869-3617


  В работе рассмотрены вопросы, возникшие в связи с переходом на новые образовательные стандарты. Утверждается, что полноценная реализация образования на основе компетенций требует использования возможностей, предоставляемых современными информационными ...
938682
  Майстер Мартин Образование на пьедестале эпохи // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2012. – № 3 (168). – С. 104-107 : фото. – ISSN 1029-5828
938683
  Болотов В.А. Образование на старшей ступени во всех развитых странах является профильным : Методика и опыт. Актуальное интервью // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 1. – С. 36-41. – ISSN 0016-7207
938684
  Борт Д.Н. Образование надмолекулярных структур в поливинилхлориде : Автореф... кандидата хим.наук: / Борт Д.Н.; АН БССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.Т.Топчиева. – М., 1965. – 17л.
938685
  Ванагас А. Образование названий рек Литовской ССР : Автореф... Канд.филол.наук: / Ванагас А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1966. – 16л.
938686
  Демидова А.К. Образование наречий из предложно-именных сочетаний : Автореф... канд. филол.наук: / Демидова А. К.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960. – 18л.
938687
   Образование наречий на-ment во французском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Тихомирова В. Н,; Тихомирова В. Н,; МГИМО, Каф. роман. яз.№1. – М., 1974. – 29л.
938688
  Орловская И.В. Образование наречий от именных основ. : Автореф... канд.филол.наук: / Орловская И.В.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1971. – 21л.
938689
  Чистяков И.И. Образование народа во Франции : Эпоха Третьей республики (1870-1902) / Ив. Чистяков. – Москва : Унив. тип., 1904. – [12], 395 с. – Отд. оттиск: Учен. записок Моск. ун-та Отд. юрид. – Библиогр. в примеч. – (Ученые записки Московского университета, Юридического факультета ; Вып. 23)
938690
  Смирнова Н.Д. Образование народной республики Албании: 1939-1946 / Н.Д. Смирнова. – Москва, 1960. – 196с.
938691
  Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы Образование национального правительства Южного Азербайджана и его деятельность (1945-1946 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Давали-Магомед Алигусейн Али Мамед оглы; АН АзССР. Отд. обществ. наук. – Баку, 1967. – 28л.
938692
  Оганесян Н.О. Образование независимой Сирийской республики (1939-1946) / Н.О. Оганесян. – Москва, 1968. – 116с.
938693
  Ларькина К.И. Образование независимой социал-демократической Германии и позиция "Спартака" (1916- апрель 1917 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Ларькина К.И.; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1955. – 16л.
938694
  Альперович М.С. Образование независимых государств в Латинской Америке / М.С. Альперович, Л.Ю. Слезкин. – Москва, 1966. – 243с.
938695
  Бободжанов И.Б. Образование нейтронов вм-захвате. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Бободжанов И.Б.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 16л.
938696
  Глузман А.В. Образование немцев Крыма на рубеже XIX - XX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 193-211. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
938697
  Лу Образование необходимо сочетать с производительным трудом / Лу, Дин-И. – Пекин, 1958. – 33с.
938698
  Грачев С.В. Образование нерусских народов Российской империи в геополитическом контексте // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2002. – № 7. – С.72-80. – ISSN 0869-561Х
938699
  Альтовский М.Е. Образование нефти и формирование нефтяных залежей / М.Е. Альтовский. – Москва, 1958. – 168с.
938700
   Образование новой стилистики русского языка в пушкинскую эпоху.. – М., 1964. – 400с.
938701
  Гугелева О.В. Образование новых консонантных групп в древнеанглийском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 663 / Гугелева О.В. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1969. – 22 с.
938702
  Тевзадзе Юрий Вениаминович Образование о-гиперонов и Ко-мезонов в п-р-взаимодействиях при 40 Гэ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Тевзадзе Юрий Вениаминович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 1-7843. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
938703
  Корсунова Л.П. Образование области Е ионосферы в средних широтах при больших зенитных углах Солнца : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корсунова Л. П.; Ин-т прикл. геофиз. – М., 1970. – 10л.
938704
  Марусенко Я.И. Образование оползней и обвалов берегов рек под воздействием льда / Я.И. Марусенко, В.С. Шабатин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 63-67 : Рис. – (Геология ; № 8)
938705
   Образование осадков в современных водоемах. – Москва : АН СССР, 1954. – 792с.
938706
  Сулаквелидзе Г.к. Образование осадков и воздействие на градовые процессы / Г.к. Сулаквелидзе. – Л., 1965. – 266с.
938707
  Любавский М.К. Образование основной госдарственной территории Великорусской народности. Заселение и объединение центра / М.К. Любавский ; АН ССС, Археографическая комиссия. – Ленинград : АН СССР, 1929. – 175, [1], 1 л. вклад. карт.
938708
  Хвостенко В.И. Образование отрицательных и положительных ионов в водороде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Хвостенко В.И.; Акад.наук СССР.Физ-техн.ин-т. – Л, 1959. – 10л.
938709
  Звягин А. Образование отрывных зон при наличии асимметрии движения тела в упругой среде / А. Звягин, Г. Ромашов // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 104-105
938710
  Кутьин В.М. Образование п-мезонов, К-мезонов, антипротонов и антидейтронов протонами с энергией до 70 Гэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 040 / Кутьин В.М.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1970. – 20л.
938711
  Флягин В.Б. Образование п(о)-мезонов при столкновении нейтронов с протонами и дейтронами и гипотеза зарядовой независимости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Флягин В.Б.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1959. – 12л.
938712
  Жарков Г.Ф. Образование пары п-мезонов фотоном на нуклонах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Жарков Г.Ф.; Физ. ин-т. – Москва, 1951. – 8 с.
938713
  Кулаков Ю.И. Образование пи-мезонов при соударении протонов и аннигиляции нуклон-антнуклонных пар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кулаков Ю.И.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1958. – 10л.
938714
  Скворцов Ю.В. Образование плазменных струй в импульсных электродинамических ускорителях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скворцов Ю.В.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ордена Труд.Красн.Знамени гсо.ун-т. – М, 1963. – 10л.
938715
  Ярыжко В. Образование по ваучеру // Сегодня. – Киев, 2013. – 25 июня (№ 135). – С. 17


  О законе, который позволяет специалистам старше 45 лет пройти переподготовку за государственный счет.
938716
   Образование по вопросам охраны окружающей среды в школах стран -- членов СЭВ. Сб. ст.. – М., 1983. – 70с.
938717
  Селезнев Н.А. Образование польского буржуазно-помещичьего государства. : Автореф... Канд.юрид.наук: / Селезнев Н.А.; Моск.юрид.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
938718
  Арзамазов В.П. Образование понятия : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Арзамазов В.П. ; Иркутск. гос. ун-т. – Иркутск, 1952. – 20 c.
938719
  Мишустин Е.Н. Образование почвенной структуры и грибок Trichoderma lignorum. / Е.Н. Мишустин. – С. 104-109
938720
  Катанов Лев Михайлович Образование преимущественных ориентировок и характер их распределения по объему при осесимметричной деформоции некоторый ГЦК-металлов. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.07 / Катанов Лев Михайлович; Уральск. гос. ун-т им. А. М. Грького. – Свердловск, 1977. – 17л.
938721
  Шмидт Г.А. Образование присоски и ротового вооружения анура в зародыше тритона / Г.А. Шмидт, 1936. – 335-338с.
938722
  Осидзе Е.А. Образование причастий в грузинском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Осидзе Е.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1958. – 27л.
938723
  Вейнберг И.П. Образование провинции Азии : Автореф... канд. ист.наук: / Вейнберг И.П.; ЛГУ, 1954. – 20л.
938724
  Липецкая Ада Николаевна Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Липецкая Ада Николаевна; КГУ. – Киев, 1975. – 25л.
938725
  Липецкая А.Н. Образование пространственно-двигательных условных пищевых рефлексов и роль анализаторных систем в их осуществлении у кур разного возраста. : Дис... Канд. биол. наук: / Липецкая А.Н.; МВ и ССО УСС. КГУ. – К, 1974. – 200л. – Бібліогр.:л.162-200
938726
  Прудлов Б. Образование протеолитических ферментов некоторыми несовершенными грибами. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Прудлов Б.; Биол.-почв. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
938727
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Дис... Канд. хим. наук: / Лишко Т.П.; МВССО УССР. КГУ. – Киев, 1973. – 159 л. – Бібліогр.:л.146-159
938728
  Лишко Т.П. Образование псевдогалогенидных комплексов циркония и гафния в неводных растворах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Лишко Т.П. ; КГУ им.Тараса .Шевченко. – Киев, 1974. – 28 с. – Бібліогр.:с.26-27
938729
  Кияк С.Г. Образование р-п переходов в полупроводниках излучением лазера : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Кияк Степан Григорьевич ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 16 с. – Библиогр.: 12 назв.
938730
  Куминов Николай Николаевич Образование рабоче-крестьянских партий в Индии и основные направления их деятельности (1926-1929 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Куминов Николай Николаевич; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1983. – 16л.
938731
  Забулонов Юрий Леонидович Образование радиационных повреждений при облучении и их влияние на структуру и свойства твердых тел : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Забулонов Юрий Леонидович; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 135л. – Бібліогр.:л.121-135
938732
  Корсунский А.Р. Образование раннефеодального государства в Западной Европе / Корсунский А.Р. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1963. – 187 с.
938733
  Дюговская Л.А. Образование реагинов в условиях нормы и при хроническом тонзилите. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.16 / Дюговская Л.А.; АН УССР. – К, 1975. – 24л.
938734
  Акулов К.А. Образование речных русел / К.А. Акулов. – Москва : Транспечать НКПС, 1930. – 39 с. – (Рабочая библиотека водника ; вып.1)
938735
  Нечай Ф.М. Образование римского государства / Ф.М. Нечай. – Минск, 1972. – 272с.
938736
   Образование Российской социал-демократической рабочей партии. (1901-1904 годы) : Консультации ко 2 главе "Краткого курса истории ВКП(б)". – [Москва] : Московский рабочий, 1948. – 136 с. – (В помощь изучающим историю ВКП(б))
938737
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии. Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) : Стеногр. лекций, прочит. в 1941-43 учеб. г. / Акад. Ем. Ярославский ; Высш. парт. школа при ЦК ВКП(б). – Москва : [Б. и.]. – (Курс истории ВКП(б) ; Гл. 2)
Гл. 2. – 1944. – 96 с.
938738
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М, 1945. – 100с.
938739
  Ярославский Е. Образование Российской социал-демократической рабочей партии.Появление партии фракций большевиков и меньшевиков (1901-1904) / Е. Ярославский. – М
2. – 1945. – 100с.
938740
  Соколов Б.Н. Образование россыпей алмазов. / Б.Н. Соколов. – М., 1982. – 96с.
938741
  Дракина Т.И. Образование ростовых веществ тафриновыми грибами, вызывающими разрастание тканей растений-хозяев : Автореф... канд. биол.наук: / Дракина Т.И.; МГУ. – М., 1965. – 15л.
938742
  Овчинников Л.Н. Образование рудных месторождений / Л.Н. Овчинников. – Москва : Недра, 1988. – 253с.
938743
  Горностаев А.О. Образование руководителей общеобразовательных учреждений: проблемы, ориентиры,поиск решения // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 11. – С. 24-34. – ISSN 1609-4646
938744
  Могилевский Н.А. Образование русско-прусского союза в 1813 г. // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 24-37. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
938745
  Манфред А.З. Образование русско-французского союза : [Монография] / А. З. Манфред; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1975. – 376с. : ил. – Библиогр.: с. 358-367
938746
  Рыбаченок И.С. Образование русско-французского союза 1891-1893 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Рыбаченок И.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1975. – 26л.
938747
  Мавродин В.В. Образование русского национального государства / В.В. Мавродин. – Москва-Л., 1939. – 196с.
938748
  Базилевич К.В. Образование русского национального государства : Иван Ш / К.В. Базилевич. – Москва : Воениздат, 1946. – 52 с. – (В помощь преподавателю дивизионной школы парт. актива. история СССР)
938749
  Сахаров А.М. Образование Русского централизованного государства / А.М. Сахаров. – Москва, 1955. – 40с.
938750
  Черепнин Л.В. Образование русского централизованного государства в XIV-XV веках. / Л.В. Черепнин. – Москва, 1960. – 899 с.
938751
  Сахаров А.М. Образование Русского централизованного государства. / А.М. Сахаров. – М., 1959. – 68с.
938752
  Мочалкин А.И. Образование свободных радикалов в молекулах аминокислот под действием гамма-излучения, высокочастотного разряда и нагрева : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мочалкин А.И.; Всесоюз. с.-х. акад. им .В.И.Ленина. Агрофиз. науч.-исслед. ин-т. – Л., 1967. – 14л.
938753
  Молин Н Ю. Образование свободных радикалов при радиолизе твердых органических веществ. : Автореф... канд. хим.наук: / Молин Ю.Н,; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 22л.
938754
   Образование севернорусского наречия и среднерусских говоров. По материалам лингвистической географии.. – М., 1970. – 456с.
938755
  Жарнаускас Образование селенополитионовых кислот при взаимодействии селенистой кислоты с сернистой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: / Жарнаускас А.-И.А.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1970. – 25л.
938756
  Голуб А.М. Образование селеноцианатных комплексов серебра высшей координации в растворе. / А.М. Голуб. – Москва : Советская наука, 1958. – 685-689с. – Отд.Оттиск: Научные доклады высшей школы; Химия и химическая технология 1958, №4. МВО СССР
938757
  Голуб А.М. Образование селеноцианатных комплексов серебра высшей координации в растворе. / А.М. Голуб, 1958. – С. 685-689
938758
  Павлова Н.Н. Образование синтагматических значений грамматических форм. (На матер. категории временной отнесенности неличных форм англ. глагола). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Павлова Н.Н.; Москов. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1979. – 24л.
938759
  Степанова М.А. Образование сквозь призму культурно-исторической психологии
938760
  Картужанский А.Л. Образование скрытого фотографического изображения под действием ионизирующихся частиц : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Картужанский А. Л.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1963. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
938761
  Пьянов И.И. Образование сложных частиц в ядерных реакциях высокой энергии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пьянов И.И.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1963. – 8л.
938762
  Шмидт Г.А. Образование слухового пузырька и наружных жабер в ксенопластическом эксперименте / Г.А. Шмидт. – 6-11с.
938763
  Оганесова Р.Д. Образование собственно русских временных союзов местоименного происхождения : Автореф... канд. филол.наук: / Оганесова Р. Д.; МГУ,Филол. фак. – М., 1965. – 16л.
938764
  Цысь В.Е. Образование Советов рабочих депутатов в 1905 году и отношение к ним большевиков и меншевиков : Автореф... канд. ист.наук: / Цысь В. Е.; АОН при ЦК КПСС, Каф. ист. КПСС. – М., 1959. – 17л.
938765
  Алиярова Д.А. Образование советского государства и принятие первой советской конституции : Автореф... канд. юр.наук: / Алиярова Д. А.; Тб. ГУ. – Тбилиси, 1970. – 19л.
938766
  Бучин В.Т. Образование социалистической партии Америки : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Бучин В.Т. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1965. – 18 с.
938767
   Образование Союза Советских Социалистических Республик. Сб. документов.. – Москва : Наука, 1972. – 531 с.
938768
  Златопольский Д.Л. Образование Союза ССР / Д.Л. Златопольский, О.И. Чистяков. – Москва, 1972. – 319 с.
938769
  Лихолат А.В. Образование СССР - воплощение в жизнь ленинской национаьной политики / А.В. Лихолат. – М, 1982. – 64с.
938770
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. – К., 1972. – 344 с.
938771
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики : материалы науч.-теорет. конф. – Ленинград, 1973. – 126 с.
938772
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Материалы межвуз. науч. конф.. – Пятигорск, 1972. – 582 с.
938773
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Межвузовский сб.. – Л., 1982. – 144 с.
938774
   Образование СССР - торжество ленинской национальной политики. Тезисы к научно-теотерической конференции.. – Л., 1972. – 199 с.
938775
   Образование СССР. – Москва, 1972. – 118 с.
938776
  Гросул В.Я. Образование СССР (1917-1924 гг.) / В.Я. Гросул ; Общероссийская общественная организация "Российские ученые социалистической ориентации". – Москва : ИТРК, 2007. – 216с. – Посвящается 90-летию Великого Октября, 85-летию образования СССР. – ISBN 5-88010-236-X
938777
  Малиновский М.А. Образование СССР в советской историографии (1922-1971 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Малиновский М.А.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1974. – 28л.
938778
  Баранчиков В.А. Образование СССР и развитие советской формы социалистического государства / В.А. Баранчиков, В.А. Масленников. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 80 с.
938779
   Образование СССР. Сб. документов 1917-1924. – Москва-Ленинград, 1949. – 469 с.
938780
  Пестова Галина Дмитриевна Образование странных частиц в П-Р-взаимодействиях при 5 ГЭВ/с : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Пестова Галина Дмитриевна; Объедин. ин-т ядерн. исследов. – Дубна, 1977. – 15л.
938781
  Чадраа Б. Образование странных частиц пи-мезонами с импульсом 4 Гэв/с. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 40 / Чадраа Б.; ОИЯИ. Лабор. высоких энергий. – Дубна, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.10
938782
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Дис... канд. филол.наук: 10.02.01. / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 209л.
938783
  Долгов Игорь Алексеевич Образование суффиксальных эмоционально-оценочных наименований лица в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Долгов Игорь Алексеевич; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1984. – 23л.
938784
  Дегтяренко Н.Д. Образование Таджикского советского социалистического государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Дегтяренко Н.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – Рига, 1952. – 16 с.
938785
   Образование Татарской АССР. Сб. документов и материалов.. – Казань, 1963. – 504 с.
938786
  Неудачина Э.И. Образование термостабильного экзотоксина некоторыми штаммами бацилл группы Thuringiensis : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.07 / Неудачина Э. И.; МВССО РСФСР,Иркут.ГУ. – Иркутск, 1974. – 20л.
938787
  Лазникова Т.Н. Образование тетрациклина и его производных в процессе культивирования Act. aureofaciens : Автореф... канд. биол.наук: / Лазникова Т.Н.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1966. – 23л.
938788
  Тер-Карапетян Образование тиосульфата и сульфата у высших позвоночных : Автореф... докт. биол.наук: / Тер-Карапетян М. А.; АН СССР, Ин-т бихохим. – М., 1959. – 69л.
938789
   Образование Туркменской ССР и создание компартии Туркменистана (1924-1925 гг.) Сб. документов.. – Ашхабад, 1966. – 363с.
938790
  Ермаков В.И. Образование углеводородных газов в угленосных и субугленосных формациях / В.И. Ермаков, В.А. Скоробогатов. – М., 1984. – 205с.
938791
   Образование углеродных фаз в гидротермальных условиях / Е.М. Кожбахтеев, В.М. Скориков, Т.И. Миленов, С.А. Кузнецова // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1427-1430. – ISSN 0044-457Х
938792
  Турсунов Х.Т. Образование Узбекской Советской Социалистической Республики / Х.Т. Турсунов. – Ташкент, 1957. – 243с.
938793
  Турсунов Х.Т. Образование Узбекской Советской Социалистической Республики / Х.Т. Турсунов. – Ташкент, 1958. – 249с.
938794
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Дис... канд. филос.наук: / Прокопченко И.Д.; КГУ. – Киев, 1954. – 262л.
938795
  Прокопченко И.Д. Образование украинской социалистической нации : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Прокопченко И.Д. ; Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. при КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1954. – 15 с.
938796
  Дегтярева Т.А. Образование ультратонких слоев дисперсной фазы на кость поверхности раздела гидрозоль - органическая жидкость : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дегтярева Т.А. ; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова , Кафедра физ. и коллоидной химии. – Свердловск, 1960. – 14 с.
938797
   Образование употребительных слов русского языка.. – М., 1979. – 279с.
938798
  Поливанная М.Ф. Образование условного рефлекса у кроликов на различные формы / М.Ф. Поливанная, 1953. – С. 25-35
938799
  Риккль А.В. Образование условных рефлексов на желчеотделение / А.В. Риккль. – 12с.
938800
  Швинка Р.К. Образование фаз и некоторые физико-химические свойства стекол в системе Li2O--SiO2--P2O5 : Автореф... канд. хим.наук: 350 / Швинка Р. К.; Риж. политехн. ин-т, Хим. фак. – Рига, 1968. – 21л.
938801
  Шумилин П.Г. Образование феодальных отношений во Франкском королевстве / П.Г. Шумилин. – Ростов на Дону, 1973. – 48с.
938802
   Образование физиологически активных веществ микроорганизмами. – Новосибирск : Наука, 1975. – 143с.
938803
  Боровик Ф.В. Образование фонда производственного накопления в промышленности / Ф.В. Боровик, Н.А. Плащинский. – Минск, 1972. – 320с.
938804
  Павлишенко М.Н. Образование форм стоимости товара и дифференциальной ренты в условиях развитого социализма (вопросы теории и методологии). : Автореф... доктор экон.наук: 08.00.01 / Павлишенко М.Н.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1979. – 48л.
938805
  Федосеев Г.А. Образование фрагментов из легких ядер (Z-8-17) под действием протонов с энергией 120 и 660 Мэв. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Федосеев Г.А.; НИИ ядерной физики. – М., 1970. – 21л.
938806
  Терентьева Л.П. Образование фразеологических единиц на основе индивидуально-авторских оборотов (на матер. англ. худ. лит. и публиц. XVIII-ХХ вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Терентьева Л. П.; Моск. гос.пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 23л.
938807
  Магомедов М.Г. Образование Хазарского каганата / М.Г. Магомедов. – М., 1983. – 225с.
938808
  Семенов И.Г. Образование Хазарского каганата // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 8. – С. 118-127. – ISSN 0042-8779


  Хазарський каганат (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами. Виділився із західно-тюркського каганату
938809
  Ефремова Нина Ивановна Образование Хакасской автономной области (государственно-правовые исследования) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Ефремова Нина Ивановна; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1973. – 21л.
938810
  Лаврухина А.К. Образование химических элементов в космических телах / А.К. Лаврухина, Г.М. Колесов. – Москва : Госатомиздат, 1962. – 172 с.
938811
  Франк-Каменецкий Образование химических элементов в недрах звезд / Франк-Каменецкий. – Москва : Знание, 1959. – 32 с.
938812
  Узенбаева М.Е. Образование хлорофилла и структуры хлоропластов в растениях в зависимости от уровня питания железом : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Узенбаева М.Е.; АН УССР Ин-т физиологии растений. – Киев, 1968. – 18л.
938813
  Щербаков Р.А. Образование хлорофилловых пигментов в этиолированных листьях ржи из экзогенных бесфитольных предшественников. : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Щербаков Р.А.; АН БССР.Ин-т эксперим.ботаники. – Минск, 1988. – 21л.
938814
  Насонов Н.В. Образование хряща in viro у аксолотля / Н.В. Насонов. – 207с.
938815
  Алексеев В.И. Образование центров и люминесценция щелочно-галоидных кристаллов при бомбардировке протонами с энергией 30-100 кэв : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Алексеев В. И.; МВиССО УССР Дон. гос. ун-т. – Донецк, 1975. – 35л.
938816
  Глебов Л.Б. Образование центров окраски в селикатных стеклах под действием УФ-излучения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.05 / Глебов Л.Б.; Гос.оптический ин-т. – Л, 1975. – 22л.
938817
  Шахназарян Ю.Г. Образование частиц и поляризационные явления в некоторых электромагнитных процессах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Шахназарян Ю.Г.; Ераван.гос.ун-т. – Ереван, 1969. – 14л.
938818
  Зыков М Е. Образование Чехословацкой группы РКП(б) и ее деятельность в России по интернациональному сплочению и мобилизации трудящихся чехословаков на защиту Советской республики (1918-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Зыков Е.М...; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 19л.
938819
  Шмераль Я.Б. Образование Чехословацкой республики в 1918 году / Шмераль Я.Б. ; АН СССР, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1967. – 340 с.
938820
   Образование Чувашской областной организации КПСС и ее деятельность: Историография и пробл. вопр.. – Чебоксары, 1980. – 165 с.
938821
  Лисовская Ирма Абрамовна Образование электронно-возбужденных состояний ароматических молекул в растворах и полимерах при воздействии ионизирующего излучения : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Лисовская Ирма Абрамовна ; Научно-исслед. физ.-хим. институт. – Москва, 1977. – 18 с.
938822
  Нечаев Д.В. Образование эпигенетических включений графита в кристаллах алмаза: экспериментальные данные / Д.В. Нечаев, А.Ф. Хохряков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 4. – С. 523-532 : рис. – Библиогр.: с. 530-532. – ISSN 0016-7886
938823
  Григорян Л.Г. Образование эстетического : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Григорян Л.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 24л.
938824
  Писарев Ю.А. Образование Югославского государства. Первая мировая война. Освободит. борьба югослав. народов Австро-Венгрии. Крушение монархии Габсбургов. / Ю.А. Писарев. – М., 1975. – 416с.
938825
  Филин Ф.П. Образование языка восточных славян / Ф.П. Филин. – М.-Л., 1962. – 295с.
938826
  Макаров Г.Г. Образование Якутской Автономной Советской Социалистической Республики / Г.Г. Макаров. – Якутск, 1957. – 210с.
938827
  Козенко В.П. Образование, воспламенение и горение аэровзвесей за отраженными ударными волнами. : Автореф... канд.техн.наук: 056 / Козенко В.П.; АН СССР. – М, 1969. – 15л.
938828
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2002. – 288с. – ISBN 5-9217-0017-7; 5-93972-121-4
938829
   Образование, которое мы можем потерять : Сборник. – 2-е изд., доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2003. – 368с. – ISBN 5-9217-0027-4; 5-93972-121-4
938830
  Соловьев А.Н. Образование, оптические свойства и природа примесных центров серебра в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Соловьев А.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 21 с.
938831
  Соловьев Александр Николаевич Образование, оптические свойства и природа примесных центров серебра в щелочногалоидных кристаллах : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Соловьев Александр Николаевич; Черкасский гос. пед. ин-т. – Черкассы, 1981. – 168л. – Бібліогр.:л.147-168
938832
   Образование, социальное обеспечение, здравоохранение.. – Будапешт, 1964. – 8с.
938833
  Натхов Т. Образование, социальный капитал и экономическое развитие (обзор основных исследований) // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 8. – С. 112-122. – ISSN 0042-8736


  Как показывают результаты многочисленных исследований, образование положительно влияет на экономический рост не только напрямую (путем освоения новых знаний и совершенствования технологий), но и косвенно, формируя благоприятную социальную среду. ...
938834
  Бондаренко Н.Г. Образование, строение и разведка россыпей / Н.Г. Бондаренко. – Москва : Недра, 1975. – 57с.
938835
  Дуреев С.П. Образование, управление и развитие общества в контексте традиций и новаций // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 3 (28). – С.48-54. – ISSN 1811-0916
938836
  Дениско Л.Н. Образование, человеческий капитал, их взаимосвязь / Л.Н. Дениско, Е.Ю. Мошинская // Філософія спілкування: філософія, психологія, соціальна комунікація : науково-практичний філософський журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Харк. нац. техн. ун-т сільського господарства ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 9 : До Всесвітнього дня філософії. До 20-річчя кафедри ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування". – С. 100-105. – ISBN 978-617-619-144-5. – ISSN 2415-8488


  Зазначається, що головними складовими людського капіталу є знання та інтелектуальна праця. Констатується плюральність змісту феноменів соціальний та людський капітал.
938837
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
938838
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
938839
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2011. – резюме рос., англ. мовами
938840
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 1. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
938841
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
938842
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
938843
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2012. – резюме рос., англ. мовами
938844
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 1. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938845
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 2. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938846
   Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 3. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938847
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 4. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938848
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 5. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938849
   Образование. Наука. Научные кадры : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
№ 6. – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
938850
  Хроменков Н.А. Образование. Человеческий фактор. Общественный прогресс / Н.А. Хроменков. – Москва : Педагогика, 1989. – 192 с.
938851
  Бабошина Е.Б. Образование: в поисках смысла // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 36-43. – ISSN 1811-0916


  Автор отмечает растущее стремление современных ученых объек-тивировать процессы в образовании в социально-культурной динамике, признавая верной в этом контексте мысль о приоритете в современном образовании принципа культуросообразности. Автор ...
938852
  Абанкина Ирина Образование: и целой жизни мало // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 190-192 : фото
938853
  Короткий Г.А. Образование: история и современность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 68-75. – ISSN 0042-8744
938854
  Долженко О.В. Образование: от масс-медиа к "урокам бытия" / О.В. Долженко, О.И. Тарасова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 0869-3617
938855
  Тангян С.А. Образование: право человека или комерческая услуга? / С.А. Тангян // Педагогика : Научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2006. – № 9. – С. 3-15. – ISSN 0869-561Х
938856
  Хмель В.В. Образование: сущее и должное // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 115-124. – ISSN 2227-7242
938857
  Негенцов Х. Образованието в Източна Румелия / Х. Негенцов, И.Б. Ванев. – София, 1959. – 163 с.
938858
  Тачев И. и др. Образованието в Народна Республика България 1944/1969 г. / И. и др. Тачев. – София, 1969. – 200с.
938859
  Сагария Б.Е. Образования Абхазской АССР : Автореф... канд. ист.наук: / Сагария Б. Е.; АН ГССР, Ин-т ист., археол. и этнограф. – Сухуми, 1964. – 27л.
938860
  Чуглов В.И. Образования со служебным словом шире и близкие к ним // Филологические науки : научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 82-88. – ISSN 0130-9730
938861
  Окунев В.М. Образования типа carry cut и их произодные в различных функциональних стилях современного английского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Окунев В. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 24 с.
938862
  Светлов П.Я. Образованное общество и современное богословие : (в ответ на статью А.Т. Виноградова : "Чего ждут образованные люди от современного богословия?" - в Русском вестнике 1901, апр. и майск. кн.) / [соч.] П.Я. Светлова, проф. Ун-та Св. Владимира прот. – [Сергиев] : Тип. Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 1902. – 106, [2] с. – Отд. оттиск: Богословский вестник. 1901, № 11, 12. - Кн. без тит. л. – Библиогр. в подстроч. примеч.


  На обл. № 171235 дарственная надпись: Многоуважаемому Феодору Яковлевичу Фортинскому от автора 2 октября 1912
938863
  Соболевский А.И. Образованность Московской Руси : Речь, читанная на годичном акте Императорского С.-Петербубгского университета 8 февраля 1892 года орд. проф. А.И. Соболевским. – Санкт-Петербург : Типо-лит.А.М, Вольфа, 1892. – 23 с.


  На обл. дарственная надпись: Ф.Я. Фортинскому от автора
938864
  Соболевский А.И. Образованность Московской Руси XV-XVII веков : Речь, читанная на годичном акте Императорского С.-Петербургского университета 8 февраля 1892 года орд. проф. А.И. Соболевским. – Санкт-Петербург : Тип. М. Меркушева, бывш. Н. Лебедева, 1894. – 26 с.
938865
   Образованный ученый : пер. с англ. – Москва : Наука, 1979. – 160 с.
938866
  Ратникова Е.И. Образовательная деятельность вузовских библиотек в условиях развития информационно-коммуникационных технологий // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2009. – № 2 (18). – С. 52-68
938867
  Чучалин А.И. Образовательная деятельность ТПУ / А.И. Чучалин, Е.Г. Языков, М.А. Соловьев // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 74-80. – ISSN 0869-3617


  В статье освещаются основные направления образовательной деятельности ТПУ согласно реализуемой в вузе концепции непрерывного образования. Дается анализ новых образовательных программ, основных образовательных программ по приоритетным направлениям ...
938868
   Образовательная и социально-профессиональная структура населения СССР. Сб. ст.. – Москва, 1975. – 103с.
938869
  Лызь Н.А. Образовательная компетентность студентов как фактор качества высшего образования // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 5. – С. 67-76. – ISSN 0869-561Х
938870
  Имансыдыкова Н.Ж. Образовательная миссия Научной библиотеки Казахского национального педагогического университета им. Абая // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 4. – С. 88-91. – ISSN 0130-9765


  Статья содержит краткий рассказ о деятельности Научной библиотеки Казахского национального педагогического университета им. Абая, которой в 2013 г. исполнилось 85 лет.
938871
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования Мин. обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 2 (52). – 2011
938872
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования Мин. обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 3 (53). – 2011
938873
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 4 (54). – 2011
938874
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 5 (55). – 2011
938875
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 6 (56). – 2011
938876
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 1 (57). – 2012
938877
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 2 (58). – 2012
938878
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 3 (59). – 2012
938879
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 4 (60). – 2012
938880
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 5 (61). – 2012
938881
   Образовательная политика : научный публицистический журнал / Федеральный ин-т развития образования М-ва обр. и науки РФ. – Москва, 2006-. – ISSN 2078-838Х
№ 6 (62). – 2012
938882
  Бляхман Л.С. Образовательная политика в условиях перехода россии к инновационной экономике / Л.С. Бляхман, Е.Г. Чернова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 44-60. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  Новые требования к человеческому капиталу в инновационной экономике приводят к необходимости проведения реформы системы образования, особенно высшего, с учетом рыночных и социальных функций этой отрасли. В статье обобщается мировой опыт этих реформ, ...
938883
  Чубик П.С. Образовательная политика Национального исследовательского Томского политехнического университета / П.С. Чубик, А.И. Чучалин // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 7-13. – ISSN 1026-955X


  Статья содержит описание и анализ политики образовательной деятельности Национального исследовательского Томского политехнического университета в условиях реформирования системы высшего образования в России. Образовательная политика ТПУ направлена на ...
938884
  Трифонова З.А. Образовательная программа "Урбанизация в современном обществе" : методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 43-44. – ISSN 0016-7207
938885
  Жаксылыков Р.Ф. Образовательная система в подготовке офицеров высшей квалификации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 222-228. – ISSN 1811-0916


  В статье дается обоснование понятия «педагогическая система», определяется цель такой педагогической системы, как «Подготовка офицеров высшей квалификации». Особое внимание уделяется мотивации деятельности в процессе обучения.
938886
  Водорез Е.Л. Образовательная составляющая в деятельности научно-технического музея // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 128-133. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1560-1390
938887
  Антипьев А.Г. Образовательная среда в модернизации современной России // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 4 (май). – С. 29-32. – ISSN 0321-0383


  Раскрывается роль образовательной среды в современном российском обществе, выделяются проблемы и противоречия ее формирования в условиях модернизации экономики и социума в целом.
938888
  Костромина С.Н. Образовательная среда вуза как психолого-педагогический феномен // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С.111-121. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 4). – ISSN 1995-0047
938889
  Панина Г.В. Образовательная среда как средство преодоления молодежного экстремизма // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 21-28. – ISSN 0321-0383
938890
  Лимин Дяо Образовательная структура Китая: сравнительный анализ // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 7. – С. 76-87. – ISSN 1561-2465


  На фоне высокого уровня образования российского населения показаны характеристики образовательной структуры Китая, рассматривается значение образования, выделяются влияющие на него факторы. Образование является одним из важнейших компонентов ...
938891
  Черковец В. Образовательная сфера: взаимодействие с материальным производством в инновационном развитии экономики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2009. – № 9/10. – С. 51-72. – ISSN 0130-9757
938892
  Голышев И.Г. Образовательная услуга как потребительская ценность // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 31-34. – ISSN 1998-1740
938893
  Шутова Образовательная функция вуайеризма / Шутова, Н // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 181-183
938894
  Романов П.С. Образовательная функция и проблема существования зарубежной университетской библиотеки // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования: указатель литературы. – Москва, 2012. – № 45. – С. 29-39
938895
  Антипова В.Б. Образовательная функция школьной библиотеки // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 3. – С. 34-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
938896
  Карпов А.О. Образовательная эпистемология и трансформация знаний // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 79-92. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
938897
  Карпов А.О. Образовательная эпистемология постмодернизма // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (30). – С. 113-121. – ISSN 1811-0916
938898
  Буров Н.В. Образовательно-воспитательная деятельность музея в условиях модернизации общества // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 34-42. – ISSN 0869-561Х


  Стаття обобщает итоги длившегося более сорока лет теоретико-эмпирического исследования в музейном комплексе "Исаакиевский собор".Музей рассматривается как центр духовной жизни общества, который может осуществлять образовательно-воспитательную ...
938899
  Мелкумян М.С. Образовательно-воспитательное значение армянской советской детской литературы послевоенного периода. : Автореф... Канд.пед.наук: / Мелкумян М.С.; М-во высш. образования СССР. – Ереван, 1957. – 18л.
938900
  Ткаченко А.П. Образовательно-воспитательное значение художественной картины в соединении с художественным словом (на уроках лит. чтения в V-VII классах). : Автореф... канд. пед.наук: / Ткаченко А.П.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1954. – 16л.
938901
  Черных С.И. Образовательное взаимодействие как объект философского анализа / С.И. Черных, Н.В. Наливайко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 1 (40). – С. 186-191. – ISSN 1811-0916
938902
  Барабанова С. Образовательное законодательство (проблемы кодификации) // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 9. – С.142-148. – ISSN 0869-3617
938903
  Зборовский Г.Е. Образовательное знание как проблема социологии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 2 (334). – С. 12-20. – ISSN 0132-1625
938904
  Мухамедзянова Г.В. Образовательное знание как стратегия субьекта образовательной деятельности: размышления о новом понятии / Г.В. Мухамедзянова, Ф.Г. Мухамедзягова // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 3 (75). – С. 95-109. – ISSN 2073-8528
938905
  Гадецкий Николай Васильевич Образовательное значение конструирования технических средств обучения учащимися средних специальных учебных заведений : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гадецкий Николай Васильевич; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
938906
  Линицкий П.И. Образовательное значение философии / П.И. Линицкий. – 46 с.
938907
  Сафонов Т.А. Образовательное и воспитательное значение рисования как графической грамоты / Т.А. Сафанов. – Кременец : Тип. Б.А. Горинштейн, 1907. – [2], 6 с.
938908
  Пономарев Р.Е. Образовательное пространство подготовки будущих преподавателей в классическом университете // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 56-65. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  В статье представлены основные положения теории образовательного пространства. Основываясь на классификации образовательных пространств, автор рассматривает возможности совершенствования подготовки будущих преподавателей в классическом университете. ...
938909
   Образовательное пространство региона в контексте его кластеризации: место, роль и функции классического университета / Л.М. Волосникова, В.А. Игнатова, С.Б. Игнатов, Д.Ю. Трушников // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 12 (66). – С. 44-53. – ISSN 1812-8696


  В статье рассматриваются проблемы обеспечения инновационного развития регионов России. Авторы акцентируют внимание на вопросе о научном понимании термина «кластер» в контексте теории кластеризации. Особое внимание уделено вопросу о трансформации ...
938910
  Ворисгофер С. Образовательное путешествие : живописные очерки отдаленных стран / С. Ворисгофер;. – С.-Петербург : Типография (бывшая) А.М. Котомина, 1885. – [8], 447 с.
938911
   Образовательное учреждение ХХ ! века: инновации и управление качеством / Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения. – Видное
№ 6. – 2011
938912
   Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное
№ 2. – 2011
938913
   Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное
№ 3. – 2011
938914
   Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное
№ 4. – 2011
938915
   Образовательное учреждение ХХІ века: инновации и управление качеством / "Центр изучения социально-экономических проблем здравоохранения". – Видное
№ 5. – 2011
938916
   Образовательные и воспитательные задачи современных музеев : Сборник статей по вопросам художественного воспитания народных масс и детей / под ред. Л.Г.Оршанского. – Санкт-Петербург, 1914. – 76, II с.
938917
  Чередниченко Г.А. Образовательные и профессиональные траектории рабочей молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 9 (329 ). – С. 101-110. – ISSN 0132-1625
938918
  Митрофанова Ю.В. Образовательные интернет-проекты в приобретении опыта творческой деятельности (на примере изучения географии родного города) : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 43-45 : Табл. – ISSN 0016-7207
938919
  Белова А.Н. Образовательные компетенции как предмет педагогического исследования // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2008. – № 4. – С. 94-99.
938920
  Пунченко О.П. Образовательные модели Востока и Запада как фронтиры современной евроазиатской интеграции // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 127-132. – ISSN 2072-1692


  В статті розкривається сутність, роль та місце освіти, що запропонована Китаєм в мегастратегії "Шовкового шляху - 2". На рівні з трансграничним характером економічних, фінансових, інфраструктурних інвестицій у країни євроазіатського регіону, Китай ...
938921
  Кибакин М.В. Образовательные организации как институт обеспечения качества жизни в местных сообществах // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2013. – № 12. – С. 36-42. – ISSN 1561-2465
938922
   Образовательные поездки в средней школе. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Издание Тенишев. уч-ще, 1912. – [4], 347 с., 10 л. ил., 3 л. диагр., карт.
938923
  Выставкина Т.В. Образовательные порталы в дистанционном обучении: информационные средства, технологии, методика создания // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 289
938924
  Кананыкина Е.С. Образовательные программы 21 века для Великобритании // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 5 (47). – С. 49-54. – ISSN 1812-8696
938925
  Штиглиц М.О. Образовательные программы во внешней политике Канады вовторой половине ХХ - начале ХХI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2007. – С. 290-298. – (Философия. Политология. Социология. Психология. Право. Международные отношения ; Вып.2, ч.1). – ISSN 1560-1390
938926
  Голубкин В. Образовательные программы как элемент управления корпоративным знанием / В. Голубкин, С. Календжян, Л. Клеева // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 7. – С. 129-139. – ISSN 0042-8736
938927
  Валиев Д.А. Образовательные программы, подготовка и обучение кадров в Национальной библиотеке Таджикистана // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 3. – С. 26-28


  Рассказывается о системе подготовки, повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров в Национальной библиотеке Таджикистана (НБТ).
938928
   Образовательные прогулки с учащимися по России 1894-1901 / Сост. Н.Р. – Воронеж : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1901. – [2], VI, 133 с.
938929
  Гасселькус Л.А. Образовательные путешествия по Западной Европе / Л.А. Гасселькус. – С._петербург : Типография т-ва Общественная Польза, 1911. – 195 с.
938930
  Жарова Е.Ю. Образовательные реформы в Московском университете в начале 1860-х гг. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2014. – № 11. – С. 136-142. – ISSN 0042-8779


  История российского университетского образования в 19 веке на примере Московского университета.
938931
  Тимошенкова Т.М. Образовательные риски высшей школы Украины // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 276-278. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
938932
  Астахова Е.В. Образовательные риски: опыт функционирования НУА // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 9-21. – ISSN 1993-5560


  Стаття присвячена проблемам формування та проявлення у системі освіти ризиків різної глибини та природи. Виділені такі ризики як: кадрові, контингентні, фінансові, ризики витрат якості.
938933
  Астахов В.В. Образовательные риски: правовой аспект // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 35-38. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
938934
  Комир Л.И. Образовательные риски: сущность и проблема статистического оценивания // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 155-156. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
938935
  Вишневский М.И. Образовательные риски: философско-мировоззренческий аспект // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 83-85. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
938936
  Носырева М.В. Образовательные сетевые ресурсы: классификационный аспект // Библиотековедение : Научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2007. – № 3. – С. 46-51. – ISSN 0869-608Х
938937
  Вахштайн В. Образовательные системы мира: атлантическая и континентальная // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2009. – № 1. – С. 69-81


  Отличительные черты "атлантической модели" (США, Великобритания, Ирландия) - институцианальная и финансовая автономия вузов, их тесная связь с бизнес сообществом, сильное самоуправление, непрямой контроль со сторны государства, выстраивается на базе ...
938938
  Сергеев С.Ф. Образовательные среды в постнеклассических представлениях когнитивной педагогики // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 1 (90). – С. 90-99. – ISSN 1818-4243


  Статья посвящена изложению постнеклассических представлений об образовательной среде в рамках концептуальных положений когнитивной психологии и теории иммерсивных обучающих сред.
938939
  Локалов В.А. Образовательные среды и инструментальные средства их разработки / В.А. Локалов, В.Т. Тозик // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 2 (85). – С. 12-21. – ISSN 1818-4243


  Анализируются методические и технические концепции разработки компьютерной образовательной среды для подготовки специалистов в области компьютерного дизайна. Описывается опыт применения указанных концепций на кафедре инженерной и компьютерной графики ...
938940
  Коломиец Б.К. Образовательные стандарты и программы: инвариантные аспекты / Б.К.Коломиец; Исследовательский центр пробл. кач-ва подготовки спец-тов при Московск. гос. ин-те стали и сплавов (технологическом ун-те). – Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. – [2],144 с. – ISBN 5-7563-0054-6


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
938941
  Поспелов А.С. Образовательные стандарты третьего поколения: взгляд из вуза / А.С. Поспелов, С.Г. Кальней, Т.А. Олейник // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 2 (март). – С. 9-18. – ISSN 0321-0383
938942
  Фиапшев Б.Х. Образовательные стандарты, автономия высшей школы, акдемические свободы // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2007. – № 2 : Фиапшев Б.Х. Образовательные стандарты, автономия высшей школы, академические свободы: монография.-М.: Народное образование, 2007. – С. 3-212.
938943
   Образовательные технологии - от логики взаимодействия к логике сотворчества / С.В. Дмитриев, С.Д. Неверкович, Быстрицкая, ЕВ // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2011. – № 2 (66). – С. 175-181. – ISSN 2073-8528
938944
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – 2005
938945
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – 2005
938946
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2005
938947
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2005
938948
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2007
938949
   Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2 : Фиапшев Б.Х. Образовательные стандарты, автономия высшей школы, академические свободы: монография.-М.: Народное образование, 2007. – 2007
938950
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2007
938951
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2007
938952
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2008
938953
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2008
938954
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2008
938955
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2008
938956
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2009
938957
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2009
938958
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2009
938959
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2010
938960
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2010
938961
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2010
938962
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2010
938963
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2011
938964
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2011
938965
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2011
938966
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2012
938967
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2012
938968
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2012
938969
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2012
938970
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2013
938971
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2013
938972
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2013
938973
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2013
938974
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 1. – 2014
938975
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 2. – 2014
938976
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 3. – 2014
938977
   Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего профессионального образования / НИИ школьных технологий. – Москва : Народное образование, 1998-
№ 4. – 2014
938978
  Петров В.В. Образовательные технологии в современной России: смена акцента // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 108-112. – ISSN 1811-0916


  Глобализация и интеграционные процессы неизбежно оказывают влияние на развитие национальных систем образования. Для успешной модернизации отечественной системы образования в условиях формирующегося общества знания необходимо тесное взаимодействие науки ...
938979
  Елина Е.Г. Образовательные технологии и методы в высшей школе на примере США и стран Европы / Е.Г. Елина, М.А. Фризен // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 85-90. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ образовательных технологий, наиболее распространенных в вузах на Западе. Дан комментированный перечень образовательных методов, представленных в конкретных предметах отдельных вузов. Определено место образовательных технологий в ...
938980
  Елина Е.Г. Образовательные технологии и методы высшей школы США и странах Европы / Е.Г. Елина, М.А. Фризен // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 1. – С. 31-44
938981
  Шматков Р.Н. Образовательные технологии и проблемы инновационного образования // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 52-58. – ISSN 1811-0916


  Разработка современной образовательной технологии на основе математических методов и информационных технологий, способствующих повышению качества подготовки специалистов высшего профессионального образования в области юриспруденции.
938982
  Шагеева Ф.Т. Образовательные технологии подготовки современного инженера-технолога / Ф.Т. Шагеева, В.Г. Иванов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 129-133. – ISSN 0869-3617


  На примере курса «Общая химическая технология», входящего в учебный план подготовки инженера-химика-технолога, показано использование технологий модульного и контекстного обучения, обеспечивающих развитие инженерного мышления будущего специалиста. ...
938983
  Коплик С.В. Образовательные услуги негосударственных вузов Российской Федерации // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Москов. псих.-соц. ун-т. – Москва, 2013. – № 2 (50). – С. 49-54. – ISSN 2073-8536


  Теоретико-прикладной анализ проблем представления образовательных услуг негосударственными вузами позволяет глубже понять особенности и тенденции их развития в российском обществе. В статье раскрывается место и роль, специфика представления ...
938984
  Панковский С.В. Образовательный аспект развития ноосферной цивилизации // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2 (35). – С. 54-62. – ISSN 1811-0916
938985
  Мосаки Н. Образовательный бэкграунд властной элиты Грузии и российско-грузинские отношения // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 9. – С. 93-104. – ISSN 0131-2227


  В статье на основе анализа обширного биографического материала раскрываются особенности образовательного бэкграунда современной грузинской властной элиты, значительная часть которой прошла вузовское обучение на Западе. Поражение на выборах команды М. ...
938986
  Проскурина Т.Л. Образовательный кластер как региональная инновационная стратегия // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2011. – № 3. – С. 53-63


  О создании перспективной модели образования, о конкурентоспособности любого региона связана с формированием кадрового потециала.
938987
  Василенко И.В. Образовательный кредит как источник финансирования контрактного обучения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 63-70. – ISSN 1993-5560
938988
  Карнаух Ю. Образовательный курс // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2018. – 16 октября (№ 42). – С. 4. – ISSN 1563-6755


  По итогам исследования уровня подготовки выпускников юрфаков, в Министерстве юстиции Украины твердо намерены взять курс на улучшение качества образования будущих служителей закона.
938989
  Белогуров А.Ю. Образовательный округ в современной России: иллюзия или реальность? // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 6. – С.92-104
938990
  Беляев А.В. Образовательный потенциал молодежных форумов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 64-66. – ISSN 1026-955X


  Анализируется опыт проведения молодежных форумов как организационной формы, активизирующей личность, оценены их результаты, выявлены наиболее значимые образовательные возможности, перспективные направления развития, определены пути, средства мотивации ...
938991
  Вишневский М.И. Образовательный потенциал социальной философии А.А. Зиновьева // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 429-440. – ISSN 1993-5560


  "Анализируются основные положения социальнофилософской концепции А. А. Зиновьева. Сжато характеризуется своеобразный понятийный аппарат, используемый данным автором («человейник», средства его социальной организации, или его социальные измерения, ...
938992
   Образовательный потенциал Харьковщины : монография / [Астахова В.И. и др.] ; под общ. ред. Е.В. Астаховой, Е.А. Подольской ; Нар. укр. акад. – Харьков : издательство НУА, 2013. – 502, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 474-500. – ISBN 978-966-8558-84-9
938993
  Кузьмин М.Н. Образовательный процесс в России и Европе в Новое время: антропологический аспект // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 4. – С. 53-61. – ISSN 0042-8744
938994
  Тихомирова Н.В. Образовательный процесс в электронном университете: условия и направления трансформации : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 3 (86). – С. 71-77. – ISSN 1818-4243


  В статье представлена модель организации учебного процесса в условиях активного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий, изменения организационной модели вуза. Сформулированы принципы построения студентоориентированной ...
938995
  Тихомирова Н.В. Образовательный процесс в электронном университете: условия и направления трансформации / Н.В. Тихомирова, В.Г. Минашкин, Л.Н. Дубейковская // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена модель организации учебного процесса в условиях активного внедрения и использования информационно-коммуникационных технологий, изменения организационной модели вуза. Сформулированы принципы построения студенто-ориентированной ...
938996
   Образовательный стандарт высшей школы: сегодня и завтра : монография. – Изд. 2-е. – Москва, 2006. – 88 с. – ISBN 5-7563-0230-1


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
938997
  Рыжаков М.В. Образовательный стандарт нового поколения : актуальное интервью // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2010. – № 2. – С. 3-4. – ISSN 0016-7207
938998
  Чичкина Светлана Образовательный туризм по-прежнему в моде : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-61 : Фото
938999
  Концевая Г.М. Образовательный хакатон в профессиональной подготовке специалистов / Г.М. Концевая, М.П. Концевой // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 258-263. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
939000
   Образовательныя экскурсіи по Россіи : Сборникь-отчеть за 1910 годь. – Москва, 1911. – 129 с.
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,