Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>
935001
  Алпатьєв С.М. Основні завдання водних меліорацій в УРСР у світлі рішень ХХІV з"їзду КПРС / С.М. Алпатьєв, Д.Г. Афанасьєв // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1974. – Вип. 12 : Географічні аспекти меліорації на Україні. – С. 3-8. – Бібліогр.: 3 назви
935002
  Мечев С.П. Основні завдання дорожного будівництва УРСР в 1939 році / С.П. Мечев. – К, 1939. – 68с.
935003
  Варейкіс Й. Основні завдання другої п"ятрічки. / Й. Варейкіс. – Воронеж, 1932. – 51с.
935004
  Черепій П.М. Основні завдання кримінального судочинства у сучасній державі // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2013. – № 8. – С. 112-116. – ISSN 2078-6670
935005
  Архіпова Т.Л. Основні завдання курсу "Введення до фаху" при підготовці вчителів інформатики / Т.Л. Архіпова, К.С. Архіпова // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, З. Бак, М.П. Вовк [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 1 (15). – C. 16-19. – ISSN 2413-1571
935006
  Калаур І.Р. Основні завдання на шляху реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11. – С. 101-105. – ISSN 1026-9932
935007
  Ступницький І.С. Основні завдання розвитку соціалістичної промисловості на 1959-1965 роки. / І.С. Ступницький. – Київ, 1959. – 20с.
935008
  Лім Л.А. Основні завдання соціальної політики з позиції християнської церкви // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 84-86
935009
  Біда О.А. Основні завдання сучасної професійної освіти в галузі туризму / О.А. Біда, І.І. Орос, Р. Бжежінська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 25-27. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
935010
  Ткаченко Н. Основні завдання та інструменти контролінгу фінансової стійкості страхової компанії / Наталія Ткаченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 3 (193). – С. 38-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
935011
  Хомишин І. Основні завдання та принципи діяльності національного агентства із забезпечення якості освіти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 350-355. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
935012
  Черненко Г. Основні завдання та принципи реформування вищої освіти в Україні / Г. Черненко, О. Вороненко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 106-113. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
935013
  Малука Я. Основні завдання та стратегічні орієнтири етнополітики в незалежній Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 596-600. – ISBN 978-966-171-795-3
935014
  Пазюра Н. Основні завдання у підготовці авіа перевезень в країнах АСЕАН // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-644-365-9
935015
  Романовська О.О. Основні завдання університетів / О.О. Романовська, Ю.Ю. Романовська, О.О. Романовський
935016
   Основні завдання фінансового апарату на 1933 рік.. – К., 1933. – 40с.
935017
  Степаненко Ю.О. Основні завдання шостої п"ятирічки. / Ю.О. Степаненко. – Вінниця, 1956. – 39с.
935018
  Олійник С.М. Основні загальновизнані принципи міжнародного права як базис реадмісії осіб // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 4-15. – ISSN 2222-5374
935019
  Москалик Г.Г. Основні загрози біорізноманіттю лісових екосистем (на прикладі Чернівецької області) / Г.Г. Москалик, М.М. Федоряк // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 3 (97), травень - червень. – С. 9-10 : фото
935020
  Оксенюк С.Г. Основні загрози економічній безпеці держави як чинник кластеризації економіки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 140-148. – ISSN 1999-5717
935021
  Басс Д.Я. Основні загрози економічній безпеці України в сучасних умовах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 7-13. – ISSN 2220-1394
935022
  Жарков Я.М. Основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері / Я.М. Жарков, В.М. Петрик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 28-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються такі поняття: інформаційний суверенітет, інформаційна безпека суспільства та його громадян, інформаційна безпека держави, інформаційна війна (ІВ), завдання, форми і об"єкти посягань ІВ, спеціальні інформаційні операції (СІО), ...
935023
  Надутий А.В. Основні загрози територіальній цілісності України на сучасному етапі державотворення // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (73). – С. 29-37. – ISSN 1999-5717
935024
  Біляк Ю.В. Основні загрози фінансовій безпеці корпоративних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 20-30 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
935025
  Степаненко А. Основні закони геполітики в умовах глобалізації світового простору // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 33-40. – ISSN 2076-1333
935026
  Тофтул М.Г. Основні закони матеріалістичної діалектики : (конспект лекцій) / М.Г. Тофтул. – Чернівці, 1970. – 42 с.
935027
   Основні закони України про природні ресурси : із змінами та доповненнями станом на 1 січня 2008 року / [ упоряд.: А.П. Гетьман, М.В. Шульга ]. – Харків : Право, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-458-035-6
935028
  Рождественський М. Основні закони хемії / Мик. Рождественський. – Харків : Держвидав України, 1934. – 192 с.
935029
  Орженцький Р.М. Основні закони цінності і їх практичне значення / Роман Орженцький // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 379-389. – ISBN 966-346-208-6
935030
  Можар С.К. Основні закони, формули та означення з хіміі. / С.К. Можар. – К, 1930. – 128с.
935031
  Бойченко С.Г. Основні закономірності вікового ходу повторюваності катастрофічних явищ природи на території України (за останнє тисячоліття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-34 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Географія ; Вип. 46)


  На основі оригінального аналізу історичних (літописних) записів та шляхом узагальнення матеріалів досліджень цих записів іншими авторами побудовано емпіричні часові ряди повторюваності катастрофічних процесів та явищ на території України для періоду ...
935032
  Сніжко С.І. Основні закономірності внутрішньорічного розподілу водного стоку річок Житомирського Полісся / С.І. Сніжко, Є.М. Павельчук // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 1 (73). – С. 89-94. – ISSN 0868-6939


  Представлено результати дослідження сучасного характеру розподілу водного стоку за місяцями гідрологічного року. Рекомендовано враховувати ці дані для встановлення меж лімітуючого водогосподарського періоду та лімітуючого сезону у зв"язку з вивченням ...
935033
  Самборський Е.К. Основні закономірності піднесення села до рівня міста / Е.К. Самборський. – К, 1963. – 147с.
935034
  Окрепкий Р.М. Основні закономірності поширення важких високов"язких нафт і природних бітумів у нафтогазоносних регіонах України. Стаття 1. Східний нафтогазоносний регіон // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 24-35 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
935035
  Окрепкий Р.М. Основні закономірності поширення важких високов"язких нафт і природних бітумів у нафтогазоносних регіонах України. Стаття 2. Західний та Південний нафтогазоносні регіони // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С. 42-49. – Бібліогр.: 6 назв
935036
  Безценний І.В. Основні закономірності процесів спільного спалювання вугілля різного ступеня метаморфізму в факелі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Безценний Ігор Валентинович ; НАН України ; Ін-т газу. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
935037
  Монюшко М.М. Основні закономірності розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 109-116. – ISSN 0868-6939


  Аналізується характер переносу та розподілу біогенних речовин в акваторії Гвіанської течії. Показано основні закономірності розподілу біогенних елементів у відповідності з розчиненим у воді киснем і гідрологічними умовами моря. Проведена оцінка ...
935038
  Хандій О.О. Основні закономірності та чинники зміни рівнів трудового та соціального потенціалів // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 7. – С. 19-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
935039
  Раєцька Л. Основні закономірності функціонування злочинності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 1 (127). – С. 97-100
935040
  Гладкий О. Основні зарубіжні наукові школи з регіональної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 9-14. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні концепції регіональної економіки зарубіжних учених. Проаналізовано дослідження ранніх теоретиків розміщення господарства, вчення про промислові кластери, регіональну конкурентоспроможність, інформа ційно-комунікаційні моделі та нову ...
935041
  Щербина В. Основні засади (принципи) господарського судочинства України / В. Щербина, В. Рєзнікова // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 7. – C. 13-33. – ISSN 1026-9932
935042
  Манченко О.В. Основні засади аудиторських правовідносин у науці фінансового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – Вип. 253 : Правознавство. – С. 103-108. – (Правознавство ; Вип. 253)
935043
  Шклярук С.Г. Основні засади венчурного фінансування інноваційних технологій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36). – С. 144-149
935044
  Шклярук С.Г. Основні засади венчурного фінансування інноваційних технологій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) : Економічні науки. – С. 60-65
935045
  Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2009. – 136с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-76-2
935046
  Теремко В.І. Основні засади видавничого бізнесу : навчальний посібник / В.І. Теремко. – Київ : Академвидав, 2010. – 136 с. – Бібліогр. : с. 135. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-76-2
935047
   Основні засади виділення зон якості атмосферного повітря на території України та їх класифікація згідно з вимогами директив / М.П. Баштаннік, І.В. Дворецька, Л.М. Онос, М.В. Савенець // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2016. – Вип. 269. – С. 123-137 : рис., табл. – Бібліогр.: 38 назв. – ISBN 978-966-521-019-1
935048
  Чаркіна А.О. Основні засади визначення місця і правового регулювання діяльності державного службовця в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 60. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817
935049
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2009 рік // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 2-4.
935050
  Арбузов С. Основні засади грошово-кредитної політики на 2013 рік: нотатки на полях / С. Арбузов, О. Щербакова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 1 (203). – С. 3-6
935051
   Основні засади грошово-кредитної політики на 2015 рік // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 10 (224). – С. 5-8. – ISSN 2310-2624
935052
  Крук О.М. Основні засади демократії // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 63. – С. 9-15.
935053
  Андрущенко І.Г. Основні засади державної регуляторної політики на ринку цінних паперів // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.124-128. – ISSN 1609-0462
935054
  Новохатська Я. Основні засади договірного регулювання майнових відносин подружжя. Частина 1 // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (95). – С. 115-121
935055
  Прунцева Г. Основні засади ефективного функціонування механізму забезпечення продовольчої безпеки країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті визначено сутність та проаналізовано основні компоненти комплексного механізму забезпечення продовольчої безпеки країни. Представлено інструменти реалізації та показники оцінки ефективності функціонування механізму. Запропоновано структуру ...
935056
  Лубкович І. Основні засади журналістського спілкування на етапі збирання інформації // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 167-171. – ISSN 2078-1911


  У статті досліджено мотиви й цілі журналістського спілкування на етапі збирання інформації, а також обставини, котрі посилюють його ефективність та основні його засади.
935057
  Ворона А.Г. Основні засади забезпечення ефективного сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається візуальний складник журнальних видань, чинники, які забезпечують ефектив не сприйняття графічної інформації на журнальній сторінці. Характеризуються елементи, які впливаютьна впровадження візуально-графічної комунікації у системі ...
935058
  Москаленко О.В. Основні засади загальнообов"язкового державного соціального страхування в умовах ринкової економіки : монографія / О.В. Москаленко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків : Юрайт, 2012. – 395, [3] с. – Бібліогр.: с. 355-395 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-32-5


  В пр. №1714336 напис: Вельмишановному Івану Сергійовичу з найкращими побажаннями від автора. Підпис.
935059
  Шавло І.А. Основні засади запобігання та протидії корупції в органах державної фіскальної служби / І.А. Шавло, Н.Г. Шкуренко // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 110-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
935060
  Чулаєвська М. Основні засади здійснення імміграційної політики ЄС за Лісабонською угодою // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 245-253
935061
  Годлевський М. Основні засади зовнішньої політики США за адміністрації Барака Обама // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 450-453. – ISBN 978-966-171-893-6
935062
  Якимович-Чапран Основні засади і поняття історії української мови як розділу мовознавства. Протоукраїнський період в історії мови : [Лекція №1] // Історія української літературної мови : курс лекцій зі спецкурсу / Якимович-Чапран. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 5-22. – ISBN 978-966-02-7227-9
935063
  Торчинський М.М. Основні засади лінгвістичного аналізу власних назв населених пунктів // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 181-188. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
935064
  Савчин М.В. Основні засади методології досліджень сучасних проблем конституційного права та принцип рівності / М.В. Савчин, Г.С. Журавльова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 73-83. – ISSN 2219-5521
935065
  Нагорний С.С. Основні засади мусульманського судочинства // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 656-661. – ISBN 966-660-151-6
935066
   Основні засади навчання базовим навичкам медіатора / [О. Бік, Т. Білик, А. Гусєв та ін. ; Нац. асоц. медіаторів України]. – Київ : В. Захаренко, 2019. – 31, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Програма "Нове правосуддя" / Агентство США з міжнар. розвитку (USAID)). – ISBN 978-966-2258-22-6
935067
  Павловська Л.М. Основні засади оцінки ефективності господарської діяльності підприємства у ринкових умовах // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 118-121 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
935068
  Родіонов В. Основні засади пенітенціарної політики щодо неповнолітніх // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 87-90.
935069
  Максимчук В.В. Основні засади підвищення ефективності державного регулювання системи професійної освіти України // Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – C. 82-85. – ISBN 978-617-7104-90-1


  "...Отже, вищезазначене свідчить про необхідність здійснення детального наукового аналізу щодо ефективності державного управління та адміністрування в системі професійної освіти та визначення перспектив управління ії розвитком в сучасній Україні."
935070
  Сацький Д.В. Основні засади планування землекористування населених пунктів // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 147-150. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-1677
935071
  Кривобок В. Основні засади подальшої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.7-10
935072
   Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : Документи і матеріали 2003-2004 рр. – Київ-Тернопіль : ТДПУ. – ISBN 966-7425-47-9
Ч.1. – 2004. – 147с.
935073
   Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського процесу : Документи і матеріали. Травень - грудень 2004 р. – Київ-Тернопіль : ТНПУ
Ч.2. – 2005. – 188с.
935074
  Струніна В. Основні засади розробки регіональних інвестиційних програм в АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 54-58. – ISSN 0131-775Х
935075
   Основні засади рошово-кредитної політики на 2002 рік // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.2-4
935076
  Матрос О.О. Основні засади соціального захисту та соціально-педагогічної інтеграції осіб з інвалідністю в Україні: переваги та проблеми // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 178. – С. 128-133. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
935077
  Улановська А. Основні засади становлення національного студентського союзу як суб"єкта модернізації вітчизняної вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С.188-197. – ISSN 2312-5993
935078
  Крилова В.В. Основні засади створення "брідж-банку" в Україні / В.В. Крилова, М.В. Ніконова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 3-7
935079
  Колесник Н. Основні засади створення словника фольклоронімів // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 9-15. – (Серія: Філологічні науки ; № 25 (274) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
935080
  Гай-Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання : експерт.-аналіт. доп. / Павло Гай-Нижник // Basic principles of the strategy for de-occupation and reintegration of Crimea in the context of national security of Ukraine: aspects of the problem and solution areas : [expert-analytical report] / Hai-Nyzhnyk. – Kyiv : МП Леся, 2017. – С. 53-102. – ISBN 978-617-7530-17-5
935081
  Гай-Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання : експерт.-аналіт. доп. / Павло Гай-Нижник. – Київ : МП Леся, 2017. – 51, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-51 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7530-11-3
935082
  Гай-Нижник Основні засади Стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв"язання // Російська агресія проти України: правда і вигадки, причини і наслідки : [зб. наук.-аналіт. праць] / Гай-Нижник, І.Й. Краснодемська, Ю.С. Фігурний, О.А. Чирков. – Київ : МП Леся, 2018. – С. 386-432. – ISBN 978-617-7638-08-6
935083
  Гай–Нижник Основні засади стратегії деокупації та реінтеграції Криму в контексті національної безпеки України: штрихи до проблеми й напрямки розв’язання // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 335-350. – ISSN 2076-1554
935084
  Кудрицька Н.В. Основні засади стратегії фінансування транспортної інфраструктури України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 76-80
935085
  Магда Є. Основні засади сучасної енергетичної дипломатії Російської Федерації // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 38-41
935086
  Лавренкова І.М. Основні засади та фактори державного регулювання економічної безпеки України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 41-47. – (Економічні науки ; вип. 26)
935087
  Погорілко В. Основні засади теорії безпосередньої демократії. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.26-32. – ISSN 0132-1331
935088
  Шумак І.О. Основні засади теорії природного права // Вісник Дніпропетровського університету / Дніпропетровський університет. – Дніпропетровськ, 1998. – С. 13-19. – (Правознавство ; вип. 4)
935089
   Основні засади управління якістю водних ресурсів та їхня охорона : навч. посібник / [Хільчевський В.К. та ін.] ; за ред. В.К. Хільчевського ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 154, [1] с. : табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 151-152
935090
  Дементьєв С.Ю. Основні засади фінансування оборонно-промислового комплексу України / С.Ю. Дементьєв, В.В. Акіменко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 264
935091
  Пляшник М. Основні засади фондування в архіві організації з приватною формою власності // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 27-28
935092
  Горин І.В. Основні засади формування вартості житла міста Львова // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 110-113
935093
  Олещук П.М. Основні засади формування двох культурних просторів у сучасній українській культурі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
935094
  Гришина Л.О. Основні засади формування механізму стимулювання інноваційної діяльності у машинобудуванні Миколаївського регіону / Л.О. Гришина, О.В. Погорєлова, Н.Ф. Тубальцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 247-253. – ISSN 0321-0499
935095
  Кривенко В.Г. Основні засади формування та функціонування системи іпотечного кредитування в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 189-193
935096
  Фоменко В.В. Основні засади формування фізичного мислення в курсі загальної фізики для нефізичних спеціальностей // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 34-37. – ISSN 1563-3713
935097
  Костич Л.М. Основні засади функціональної граматики : Навчальний посібник / Л.М. Костич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 79 с. – ISBN 966-594-542-4
935098
   Основні засади функціонування інформаційного пакету Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Голова Науково-методичної ради В.А. Бугров // Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника : навч. посібник / А.А. Марушкевич, Н.М. Кузьменко, О.В. Плахотнік, Є.С. Спіцин, М.В. Жиленко. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 177-179. – ISBN 978-966-439-998-9
935099
  Бондаренко Г.В. Основні засади функціонування кластерних організацій в європейських країнах // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць / Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – Вип. 41. – С. 167-173
935100
  Бобало Ю. Основні засади функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Національному університеті "Львівська політехніка" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 12-27. – ISSN 2078-1016
935101
  Одарченко Р.С. Основні засади функціонування технології Li-Wi в концепції ІоТ / Р.С. Одарченко, Д.М. Пробита, І.В. Третяк // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 107-112. – ISSN 2075-0781


  "Розглядається проблема перенавантаження частотного діапазону у функціонуванні бездротових технологій у концепції Інтернету речей. Проведено аналіз головних характеристик технологій PLC, Ethernet, Wi-Fi, ZigBee. Виявлено недоліки у використанні ...
935102
  Ковна У. Основні засади ювенальної юстиції та кримінально-процесуальне законодавство // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 26-32.
935103
  Жук Є.О. Основні засоби - важливий елемент виробничого потенціалу підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 152-157. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  У статті здійснено аналіз та досліджено забезпеченність основними засобами машинобудування підприємств Хмельниччини та обгрунтовано основні напрямки підвищення їх ефективного розвитку для забезпечення удосконаленості виробничого потенціалу підприємства.
935104
  Журавська З.В. Основні засоби виправлення та ресоціалізації засуджених // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 113-118. – ISSN 2220-1394
935105
  Татенко О.С. Основні засоби виховання свідомої дисципліни в учнів 5-7 класів / О.С. Татенко. – К., 1958. – 80с.
935106
  Шутак Л.Б. Основні засоби вторинної номінації в медичному дискурсі // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 95-101


  Розглянуто основні засоби вторинної номінації, використовувані в сучасному медичному дискурсі. Для цього опрацьовано непрямі номінації, дібрані з медичного дискурсу в різних комунікативних ситуаціях: лікар-лікар, лікар-пацієнт, лікар-молодший медичний ...
935107
  Василенко О.С. Основні засоби гармонізації та уніфікації права міжнародної торгівлі в діяльності ЮНСІТРАЛ // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 371-374. – ISSN 2219-5521
935108
  Білоцький О.В. Основні засоби запобігання та протидії корупції в Україні / О.В. Білоцький, Н.М. Гулій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 120-123. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
935109
   Основні засоби інформаційного протиборства та інформаційної війни як явища сучасного міжнародного політичного процесу / І.М. Харченко, С.О. Сапогов, В.М. Шамраєва, Л.В. Новікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 77-81. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
935110
  Толчеєва Т.С. Основні засоби кодування абстрактного в національно-мовних картинах світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3
935111
  Деде В.І. Основні засоби підприємства в системі національного та міжнародного обліку: проблеми та шляхи вирішення / В.І. Деде, О.В. Доценко // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 52-54. – ISBN 978-966-930-102-4
935112
  Ступницька Т.М. Основні засоби підприємства: аспекти теоретичних підходів до визначення поняття та ефективності їх використання / Т.М. Ступницька, К.І. Гулавська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 39-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2312-847X
935113
  Дзюба О.М. Основні засоби підприємства: вітчизняні та міжнародні облікові особливості // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 35-41. – ISSN 2226-8820
935114
  Підгаєцька А. Основні засоби співпраці студентів канадських університетів та громади // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7263-79-0
935115
   Основні засоби України у 2005 році : статистичний бюлетень. – Київ : Держкомстат України, 2006. – 369 с.
935116
  Ганусич В.О. Основні засоби, основні фонди, основний капітал: визначення та змістовне навантаження термінів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 26-28. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
935117
  Косяк А.П. Основні засоби: поняття, класифікація, вартість, первинний облік і документальне оформлення комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 104-110 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
935118
  Бортнік Н.А. Основні засоби: сутність, визнання, оцінка та облікова політика // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 258-262. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
935119
  Титов В. Основні західні теорії юридичної аргументації // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 193-201. – ISSN 2227-7153
935120
  Луць Л. Основні заходи та способи європейської правової інтеграції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.146-149. – ISSN 0132-1331
935121
  Брюхайм Е. Основні зміни виборчого процесу в Нідерландах, що відбулися за останню чверть століття // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 90-91
935122
  Лущик А.В. Основні зміни інженерно-геологічних умов у межах підтоплених територій та напрями їх довивчення / А.В. Лущик, М.І. Швирло, Є.О. Яковлєв // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 28-32 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
935123
  Вдовиченко О. Основні зміни інституційної системи Європейського Союзу після Лісабонського договору // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 118-123
935124
  Михаць С. Основні зміни у вимогах до освіти як галузі економіки в ХХІ столітті // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 7 (239). – C. 55-66. – ISSN 2409-9260


  Наголос зроблено на необхідності покращення якості трудових ресурсів за допомогою освіти, зміст якої повинен бути у відповідності з дійсним ступенем технологічного і промислового розвитку країни.
935125
  Чанишева А.Р. Основні зобов"язання у змісті зобов"язальних відносин // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 219-222. – ISBN 978-966-927-142-6
935126
  Костюк Т.Р. Основні і комунальні форми в українському радіоефірі (на прикладі радіо НАРТ). // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 191-194.
935127
  Ганцян Р. Основні ідеї "норман-енджеллізму" та сприйняття їх у британському соціуму // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 15--16
935128
  Соболєвський Я.А. Основні ідеї Дж. Ройса в американській філософській думці початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 55-58. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  В статті здійснено загальний аналіз основних особливостей американської філософії на початку ХХ ст. Визначено головні риси філософії Дж. Ройса: прослідковано витоки його філософського вчення, проведено розрізнення між теоретичною та релігійною ...
935129
  Борковський Р. Основні ідеї Драгоманова, Липинського, Донцова і Липи // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства філософського факультету. – Київ, 2009. – [на 2010 рік]. – С. 210-211. – ISBN 966-8126-27-0


  До 110-річчя від дня народження Юрія Липи. Із джерел.
935130
  Циба В.Т. Основні ідеї регулятивно-детерміністської теорії особистості: системний підхід // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.243-248. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
935131
   Основні ідеї та ініціативи Міністерства культури стосовно реалізації державної культурної політики // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 31 березня (№ 13). – С. 14-15. – ISSN 2519-4429
935132
  Савченко Н. Основні ідеї та напрямки розвитку вищої освіти у світі // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 23-27. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Для більшості розвинених країн світу розвиток вищої освіти визначається такими тенденціями: підвищенням якості національної освіти за результами введення національних стандартів:-уніфікацією вимог, рівнів та кваліфікацій для збільшення мобільності ...
935133
  Германова Основні ідеї та принципи богослов"я та громадської діяльності Й. Ратцингера / Германова, Діас Е.В. де // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 133-141. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
935134
  Рогожа М.М. Основні ідеї та проблеми моральної філософії Д. Г’юма в контексті сучасного соціально-етичного дискурсу // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 21. – С. 162-169


  У статті досліджуються параметри соціальної моралі, представлені у концепції Д. Г’юма. Звертається увага на штучну чесноту справедливості, її формування та нормативні експлікації. Parameters of social morality as they are realized in D.Hume’s moral ...
935135
  Ткач Т. Основні ідеї теорії еліт Гаетано Моски та Вільфредо Парето // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 27-34
935136
  Майборода Д. Основні ідеї української політичної думки XIX століття // Студентський науковий вісник / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 13. – С. 202-204


  Представники цього напряму В. Антонович, С. Томашевський, Д. Дорошкевич, О. Оглоблин, М. Костомаров. М. Драгоманов
935137
  Тютюнник О.М. Основні ідеї філософії освіти Пантелеймона Куліша // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.80-84. – (Філософські науки)
935138
  Білозор Д. Основні ідеологічні засади ваххабізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 153-157. – ISSN 1728-3671
935139
  Білозор Д. Основні ідеологічні засади ваххабізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 153-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  Стаття описує основні поняття ваххабітської ідеології. Ілюструє розвиток ваххабітської течії в ісламі через погляди її засновника Ібн Абдаль-Ваххаба.
935140
  Сорока Ю. Основні ідеологічні напрямки радянської історіографії у відображенні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях 1940-х-1950-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-47. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються основні підходи й методи радянської історіографії у висвітленні суспільно-політичних процесів на західноукраїнських землях середини ХХ ст. The main approaches and methods of Soviet historiography in studying of the social-political ...
935141
  Юрченко В. Основні ідеологічні тенденції розвитку історичної науки УРСР у 70-х - на початку 80-х років XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 58-62
935142
  Лутчин Т. Основні ідеологічні течії національно-визвольного руху в Україні наприкінці 50-х - на початку 70-х років XX століття // Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 27. – С. 69-77. – ISSN 1810-5270
935143
  Редько О.Ю. Основні ілюзії щодо ринку аудиту в Україні // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (80). – С. 93-97. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2519-1853
935144
  Шубравська О.В. Основні індикатори та ризики соціально-економічного розвитку України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: на 18 пунктів
935145
  Сіднєва Ж.К. Основні інноваційні технології в галузі управління якістю // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 92-96
935146
  Майданик Р. Основні інститути приватного права в новому випуску "Альманаху цивілістики" // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 320-321
935147
  Храпкіна В.В. Основні інструменти грошово-кредитної політики України в сучасних умовах / В.В. Храпкіна, В.В. Кругушкіна // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 16-20
935148
  Вижва С. Основні інструменти державного планування і фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні / С. Вижва, М. Курило, А. Балега // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 56-62. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні засади та механізм фінансового забезпечення геологічного вивчення надр в Україні, досліджено динаміку та структуру видатків Державного бюджету на геологічну галузь у контексті реалізації функцій держави. Обґрунтовано ...
935149
  Єрмоленко О.А. Основні інструменти державного регулювання в енергетичній галузі України // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2013. – С. 9-15. – (Серія 1 "Економіка" ; вип. 3 (19)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
935150
  Жабинець О. Основні інструменти державного регулювання страхового бізнесу в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 233-240. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
935151
  Коровій В.В. Основні інструменти монетарної політики держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
935152
  Воробець Т.І. Основні інструменти фінансового інвестування та їх використання на вітчизняному фондовому ринку // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 77-81
935153
  Тащук К.О. Основні інтегральні елементи територіальної структури промисловості Південно-Західного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 54-61 : Табл. – Бібліогр. 5 назв
935154
  Махаєва О. Основні інфраструктури сучасного фінансового ринку та міжнародні стандарти їх оверсайта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 18-24
935155
  Ткачук П.П. Основні історичні етапи розвитку Збройних Сил України у 1991–2016 рр. / П.П. Ткачук, А.І. Харук // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 3-14. – ISSN 2313-5603
935156
  Дьоров С.Л. Основні історичні етапи розвитку оперативно-розшукової діяльності // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 36-42. – ISSN 2312-1831
935157
  Савченко А.М. Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 2. – С. 68-72
935158
  Баранівська О.С. Основні й периферійні типи підрядних означальних речень у польській мові та їхні відповідники в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 1 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 43-49. – ISBN 966-581-295-6
935159
  Савченко Л.А. Основні категорії в регулюванні фінансового контролю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 153-161. – ISSN 0201-7245
935160
  Березіна С.Б. Основні категорії соціальної політики в контексті ризик-менеджменту соціальних ризиків // Финансовые услуги. Науково-практичний збірник : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес" ; глав. ред. Базилевич В.Д. ; редкол.: Пікус Р.В., Степанов М.М., Тригуб О.В. [та ін.]. – Киев, 2018. – № 4. – С. 26-32. – ISSN 2076-4561
935161
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук / В.В. Григор"єва. – Київ, 1962. – 36 с.
935162
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук / В.В. Григор"єва. – Київ, 1968. – 133 с.
935163
  Григор"єва В.В. Основні класи неорганічних сполук : Посібник для вчителів / В.В. Григор"єва. – 2-ге вид., перер. і доповн. – Київ : Радянська школа, 1973. – 160 с.
935164
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 39 с.
935165
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навчальний посібник для студентів нехімічних спеціальностей / В.В. Пономарьова ; КНУТШ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ, 2007. – 43с.
935166
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник / Віра Пономарьова. – Тернопіль : Мандрівець, 2013. – 96 с. : табл. – (Хімія). – ISBN 978-966-634-645-5
935167
  Пономарьова В.В. Основні класи неорганічних сполук : навч. посібник для використання у загальноосвіт. навч. закл. / Віра Пономарьова. – Тернопіль : Мандрівець, 2014. – 96 с. : іл., табл. – (Хімія). – ISBN 978-966-634-645-5
935168
  Лі Цзянь Янь Основні колізійні норми в правовому регулюванні міжнародних трудових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.79-84
935169
  Голуб І.М. Основні компоненти вербальної зовнішньої реклами // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – 114-121
935170
  Клименко Н.Г. Основні компоненти інноваційно-інвестиційної моделі регіонального розвитку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 93-96.
935171
  Асєєв Г. Основні компоненти інформаційного сховища / Георгій Асєєв // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 2 (163). – С. 30-33. – ISSN 2076-9326


  Розглянуті основні компоненти інформаційних сховищ: програмне забезпечення проміжного шару, транзакційні БД і зовнішні джерела інформації, рівень доступу до даних, завантаження й попереднє опрацювання, рівень інформаційного доступу й опрацювання ...
935172
  Прохницька Г.Л. Основні кон"юнктуроутворюючі фактори вітчизняного ринку легкових автомобілів : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 98-108 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
935173
  Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 232 л. – Додатки: л. 219-232. – Бібліогр.: л. 190-218
935174
  Федоренко В.В. Основні конституційні засади судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Федоренко Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
935175
  Савчин М. Основні конституційні критерії обмеження прав людини й основоположних свобод // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 2 (16). – С. 21-29.
935176
  Зернецький П.В. Основні контент-аналітичні характеристики Британського парламентського дискурсу (на матеріалі дебатів у палаті громад) / П.В. Зернецький, Г.Л. Рябоконь // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 33-36. – ISSN 1996-9872
935177
  Попова Г.П. Основні концепти картини світу українськомовної дитини // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 87-97. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню основних концептів картини світу українськомовної дитини. Проводиться аналіз лексико-семантичних особливостей дитячих лексем, які вербалізують ці концепти, способів їхнього словотворення та фонетичних явищ. Статья ...
935178
  Андрєєва О.М. Основні концепти соціального розвитку з точки зору радикальних змін в суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 7-19
935179
  Шевчеко О. Основні концептуальні метафори визначення політичного режиму в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 203-213
935180
  Пацурківський Ю.П. Основні концептуальні підходи до визначення поняття "майно" // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 52-58. – (Правознавство ; Вип. 427)
935181
  Гуралеико Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії "джерело права" // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-18.
935182
  Онищенко В. Основні концептуальні положення сучасного міжнародного менеджменту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 4-15. – Бібліогр.: с. 5-8, 10-11, 13-15. – ISSN 0131-775Х


  Розкрито сутність актуальних напрямів розвитку міжнародного менеджменту в умовах глобалізації світової економіки. Визначено основні форми та моделі сучасного управління міжнародним бізнесом. Зроблено рекомендації щодо застосування вітчизняними ...
935183
  Цвих В.Ф. Основні концепції виникнення та формування громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 35)


  Розглядаються і порівнюються основні вітчизняні та зарубіжні концепції виникнення й формування громадянського суспільства.
935184
  Куровська Г. Основні концепції державної політики залучення осіб з інвалідністю до ринку праці: міжнародний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 43-45. – Бібліогр.: 1 назв.
935185
  Грицяк І. Основні концепції диференційованої європейської інтеграції / І. Грицяк, О. Хоменко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2. – С. 200-210
935186
  Шакурова О.В. Основні концепції етногенезу українського народу: вітчизняна історіографія (кінець XIX - початок XXI ст.) / Ольга Шакурова ; [відп. ред.: Фігурний Ю.С.] ; НДІ українознавства М-ва освіти і науки України, Від. укр. етнології. – Київ : Олег Філюк, 2017. – 271, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 188-221 та в підряд. прим. – ISBN 978-617-7122-39-4


  У пр. № 1717473 напис : Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Тараса Шевченка з повагою від автора. Підпис.
935187
  Коцур А. Основні концепції історії Київської Русі: історіографічний і політичний аспекти // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 70-78. – ISBN 978-966-2464-25-2
935188
  Короткова Л.В. Основні концепції креативності: від античності до сьогодення // Advanced Linguistics / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т "Київ. політехн. ун-т ім. І. Сікорського", Ф-т лінгвістики ; голов. ред. Н. Іщенко ; редкол.: М. Ангель Кандель Мора, Р. Касань Пітарх, Ю. Ільчук [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2. – С. 38-42. – ISSN 2617-5339
935189
  Шостак М.В. Основні концепції походження Київської Русі в праці М. Брайчевський "Походження Русі" // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 204-205
935190
  Баличева Л.В. Основні концепції розробки навчальних електронних видань // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 94-99. – ISBN 978-966-285-210-3
935191
  Єремія А.А. Основні концепції та функції амортизації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 102-107. – ISSN 2074-5354
935192
  Черемних І.В. Основні концепції телевізійного маркетингу в умовах становлення ринкових відносин. Завдання та функції маркетингу // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 42-45. – ISSN 2312-5160


  У статті аналізується процес зародження та розвитку основних концепцій телевізійного маркетингу впродовж двох останніх століть. Розглядаються завдання та функції телевізійного маркетингу. In the article it is analyzed the process of formation and ...
935193
  Фігурний Ю. Основні концепції утворення Києво-Руської держави в історіографічних українознавчих дослідженнях (XX - початок XXI століття) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 178-185
935194
  Рибалкін В.С. Основні коранічні табу // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2004. – № 3. – С. 96-101. – ISSN 1608-0599
935195
  Проценко М.В. Основні криміналістичні елементи механізму приховування злочинів організованими злочинними групами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 523-528. – ISSN 1563-3349
935196
  Чебан О.М. Основні кримінологічні ознаки особи, схильної до безпритульного способу життя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 112-116. – (Серія: Право ; № 4 (42)). – ISSN 1813-338Х
935197
  Колісник Г.М. Основні критерії вибору консалтингових підприємств при наданні облікових послуг / Г.М. Колісник, Б.А. Колісник // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська. – Львів, 2019. – Вип. 3 (137). – С. 68-74. – ISSN 2071-4653
935198
  Семенко В.В. Основні критерії виділення значень часових форм німецьких дієслів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 189-193
935199
  Підлубна О.М. Основні критерії забезпечення якості вищої освіти: досвід Сполучених Штатів / О.М. Підлубна, І.В. Куліш // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 146-151. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
935200
  Линьова І.О. Основні критерії забезпечення якості докторських програм у європейському освітньо-дослідницькому просторі: естонський досвід. - // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 120-125. – ISSN 2078-1687


  Визначено основні критерії забезпечення якості докторських програм у Європейському освітньо-дослідницькому просторі. Розглянуто, проаналізовано декларації і комюніке Болонського процесу міністрів, відповідальних за вищу освіту щодо Європейського ...
935201
  Линьова І. Основні критерії забезпечення якості докторських програм: досвід Естонії // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 26-29. – ISBN 978-617-7288-01-4
935202
  Есенова Е.Й. Основні критерії класифікації іншомовних лексичних одиниць // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 64-70. – ISBN 978-617-7132-63-8
935203
   Основні критерії оцінювання якості освіти / Юрій Сафонов, Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко
935204
   Основні критерії оцінювання якості освіти / Ю. Сафонов, Т. Дараган, О. Власюк, Н. Тимошенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
935205
  Лазарєв М.О. Основні критерії професійного потенціалу менеджера в контексті теорії творчої самореалізації // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 148-171. – ISBN 978-966-698-252-5
935206
  Сарахман Л. Основні критерії розвитку сільського туризму в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 182-186. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні критерії розвитку сільського туризму в Україні. Виокремлено значення кожного із досліджуваних критеріїв впливу на подальший розвиток та популяризацію сільського туризму.
935207
  Скорич О. Основні критерії розмежування висновків, що надаються суб"єктами використання спеціальних знань в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 323-325
935208
  Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції
935209
  Бойко І.В. Основні критерії системи оцінювання ефективності діяльності дільничних офіцерів поліції // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІІІ Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2016" та XXI Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2016" [(11-14 жовт. 2016 р.; 18-21 жовт. 2016 р.)] / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича. – Київ : ДНДІ МВС України, 2016. – С. 11-23. – ISBN 978-617-7364-34-3
935210
  Матвієнко П.В. Основні критерії та моделі оцінки ефективності державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 70-76.
935211
  Вікторов В. Основні критерії та показники якості освіти // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.54-60
935212
  Волянська Ю. Основні критерії укладання типології повтору // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 51-61. – ISSN 1728-9572


  Типологія повтору в сучасному поетичному мовленні
935213
  Медведовська Д. Основні критерії якості вищої освіти: досвід Великої Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 48-54. – ISSN 2312-5993
935214
  Сліпачук Л.О. Основні критерії, підходи, технології побудови інтегрованої моделі "Системи національної кібербезпеки" // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 312-313
935215
  Шехунова С.Б. Основні літогенетичні типи кам"яної солі соленосних формацій Дніпровсько-Донецької западини // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 88-102 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 0367-4290
935216
  Кушнарьов П.В. Основні логічні прийоми побудови і перевірки слідчих версій // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С. 159-161
935217
   Основні макроекономічні показники розвитку Української РСР (по матеріалам балансових розрахунків) : Статистичний збірник. – Київ, 1990. – 114 с.
935218
  Ніколенко Людмила Основні матеріально-правові джерела норм господарсько-процесуального права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 6 (174). – С. 50-54
935219
  Феськов І.В. Основні методи ведення гібридної війни в сучасному інформаційному суспільстві // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 58. – С. 66-76
935220
  Житнікова Л. Основні методи державного регулювання платіжного балансу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 228-232.
935221
  Колесник Н. Основні методи дослідження фольклоронімів // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 27-38. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
935222
  Лисенкова О.С. Основні методи і принципи інтерпретації Європейської конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року в судовій практиці Європейського Суду з прав люини // Законодавство України. Науково-практичні коментарі : юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 4. – С.121-128
935223
  Пустовіт С.В. Основні методи навчання у вищих навчальних закладах / С.В. Пустовіт, Л.В. Пустовіт, В.І. Котков // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 146-150
935224
  Прут М.О. Основні методи оцінки рівня фінансового ризику в комерційних банках : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 223-229 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
935225
  Гречанюк С.К. Основні методи реалізації управлінської діяльності начальника територіального органу Державної кримінально-виконавчої служби України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 228-232. – ISSN 1563-3349
935226
  Чучеров М. Основні методи реєстрації ядерних випромінювань у сучасній дозиметрії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
935227
  Вірченко Н.О. Основні методи розв"язання задач математичної фізики : Навчальний посібник / Н.О. Вірченко. – Київ, 1997. – 370с.
935228
  Карпінська Т. Основні методи та прийоми попередження і контролю агресивної поведінки // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 104-110. – ISSN 1810-2131
935229
  Мельник Л. Основні методи формування цін на телекомунікаційні послуги в умовах регульованого ринку : управління економікою:теорія і практика / Л. Мельник, Д. Горобченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (569). – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х


  Висвітлено нові процеси, притаманні інформаційній, постіндустріальній економіці. Обгрунтовано взаємозв"язок переходу до постіндустріального суспільства і становлення сучасного механізму функціонування економіки; необхідність переходу на інноваційний ...
935230
  Обущак Тетяна Анатоліївна Основні методичні напрямки оцінки фінансового стану торговельних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 99-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто оцінку як один з найбільш значущих етапів процесу управління фінансовим станом підприємства. На основі розгляду основних напрямків оцінки фінансового стану підприємства визначено їх переваги і недоліки та основні методичні підходи ...
935231
  Циганюк А.В. Основні методичні підходи щодо розробки Стратегічного плану як частини загальної стратегії економічної політики // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 39-45
935232
  Пилипченко О.І. Основні методичні положення становлення та розвитку кредитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 5-7. – (Економіка ; Вип. 46)


  Обгрунтовано основні методичні положення становлення та розвитку кредитної системи України.
935233
  Сергієнко О.М. Основні методичні положення щодо переходу показників виробництва Системи національних рахунків на класифікацію за видами економічної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.139-151
935234
   Основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави: теорія та практика / О.М. Семененко, Р.В. Бойко, О.Г. Водчиць, Ю.Б. Добровольський, Д.В. Бердочник, А.В. Ярошенко // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (51). – С. 165-175. – ISSN 1997-9568


  У статті авторами розкриті основні методологічні аспекти воєнно-економічного забезпечення обороноздатності держави, в рамках теоретичних основ її формування та практичних оцінок рівнів достатності її складових за показниками впливу факторів притаманних ...
935235
  Колеснік В.І. Основні методологічні аспекти статистичного оцінювання економіки, що безпосередньо не спостерігається // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
935236
  Кузнєцова Н. Основні методологічні засади сучасного цивільного права України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 12-14. – ISSN 0132-1331
935237
  Лєснікова М.В. Основні методологічні засади удосконалення існуючої статистичної звітності у професійній (професійно-технічній) освіті / М.В. Лєснікова, С.В. Мельник // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 79-89. – ISSN 2617-8532
935238
  Курило В.І. Основні методологічні підходи до визначення поняття методу адміністративно-правового регулювання господарської діяльності / В.І. Курило, С.П. Позняков // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 215-221. – (Право). – ISSN 2222-5226
935239
  Харченко О.С. Основні методологічні підходи до типології соціальних держав // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 382-386. – ISSN 2076-1554
935240
  Азімов О. Основні методологічні принципи дослідження особливостей будови земної кори дистанційними технологіями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 73-77. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) У статті з феноменологічних позицій концептуально охарактеризовано п"ять основних (або фундаментальних) принципів, на яких базується методологія дослідження ...
935241
  Онищук С.В. Основні механізми взаємодії держави та церкви на сучасному етапі державотворення / С.В. Онищук, В.А. Гошовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 69-72. – (Державне управління ; вип. 2 (2)). – ISSN 1728-3817


  В науковій статті висвітлені такі головні механізми взаємодії держави і церкви як: конституційно-правовий, організаційний, економічний та соціальний. Особлива увага зосереджена на соціальному механізмі, основою якого є соціальний діалог, який ...
935242
  Дроботенко І.В. Основні механізми державного регулювання законотворчої діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 97-99 : рис. – Бібліогр.: 12 назв
935243
  Ковальчук Я.В. Основні механізми законодавчого обмеження свободи заповіту в державах західноєвропейської системи права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 166-169
935244
  Розломій І.О. Основні механізми захисту електронних документів від фальсифікацій / І.О. Розломій, Г.В. Косенюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – С. 53-58. – (Серія: Технічні науки ; № 2). – ISSN 2306-4412
935245
   Основні механізми та хіміко-біологічні особливості виникнення окисних пошкоджень ДНК та білків / О. Маслова, К. Лапшина, Н. Скрипник, Н. Дзержинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні положення теорії окисного стресу, особливості дії агентів, що спричинюють окисний стрес та наслідки окисних пошкоджень білків та ДНК. Contemporary assertions of the oxygen stress theory, peculiarities in the action of agents, ...
935246
  Бойчук В.О. Основні механізми функціонування та реалізації аморфних обчислень // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 82-88
935247
  Пріцак Л. Основні міжнародні договори Богдана Хмельницького 1648-1657 рр. / Лариса Пріцак. – Харків : Акта, 2003. – 493 с. – ISBN 966-7021-70-Х
935248
  Андріів В.М. Основні міжнародно-правові акти в сфері соціального (пенсійного) забезпечення // Порівняльно-правові аспекти пенсійного забезпечення : монографія / В.М. Андріїв. – Київ : Маслаков, 2018. – С. 23-34. – ISBN 978-617-7625-68-0
935249
  Магда А.В. Основні міжнародно-правові принципи поводження з радіоактивними відходами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 122-123


  Принципи, які гарантують радіаційну безпеку.
935250
  Рудик П.А. Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері функціоування судової системи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 47-60. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 86). – ISSN 1563-3349
935251
  Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Гурицька М.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
935252
  Гурицька М.С. Основні моделі взаємодії громадянського суспільства і держави : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Гурицька М. С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 182с. – Бібліогр.: л. 162-182
935253
  Худар С.М. Основні моделі впливу соціальної реклами на процеси державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 128-132. – ISSN 2306-6814


  "На сучасному етапі соціально-економічного й політичного розвитку України існує значний пласт невирішених соціальних проблем, який утворює відповідний простір для активного використання соціально реклами. В умовах деідеологізації та відсутності чітко ...
935254
  Корж Н.В. Основні моделі громадянського суспільства і його взаємодії з державою // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 129-138. – ISBN 966-628-132-5
935255
  Кланца А.І. Основні моделі збереження громадянського здоров"я як умови національної безпеки держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-38. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Метою даної статті є здійснити теоретико-методологічний аналіз основних моделей збереження громадського здоров"я як умови національно безпеки держави. В теоретичній часині дослідження здійснено аналіз основних моделей збереження громадського здоров"я ...
935256
  Радзивілюк В. Основні моделі ініціювання судових процедур банкрутства (неспроможності) // Українське комерційне право : науково-практичний журнал.Сецвипуск / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 3 : Спецвипуск за матеріалами конф. "Відновлення платоспроможності в процедурі банкрутства в країнах з перехідною економікою". – С.33-39
935257
  Скрипник І. Основні моделі катастрофізму в есхатологічному міфі текстів Б.І. Антонича та Б. Шульца // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 23. – С. 154-159. – ISSN 2307-2261
935258
  Бойко О.В. Основні моделі конституційно-правового забезпечення наукової діяльності у сучасному світі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 502-513. – ISSN 0869-2491
935259
  Білоус Є. Основні моделі конституційного контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7069-15-6
935260
  Білоус Є. Основні моделі конституційного контролю // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 55-57. – ISBN 978-617-7069-15-6
935261
  Стадник А.Г. Основні моделі організації інформаційних війн // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 235-237
935262
  Лавренов Д.А. Основні моделі політичного лобіювання та їх особливості // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 358-362. – ISSN 2076-1554
935263
  Смаль В.В. Основні моделі постіндустріального розвитку економіки країн Євросоюзу: методика та результати дослідження // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 123-133 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв.
935264
  Труш О.В. Основні моделі розміщення хмарного сервісу / О.В. Труш, О.О. Лещенко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 364-365
935265
  Медведовська Н.В. Основні моделі словотвору абстрактних іменників у ранньоверхньонімецькому періоді // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 109-112. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2


  Аналіз текстів ранньоверхньонімецького (РНВН) періоду та зіставлення абстрактних іменників - неологізмів РНВН з утвореннями давньоверхньонімецького (ДВН) та середньоверхньонімецького (СВН) періодів переконливо свідчать, що саме в 15-16 століттях, за ...
935266
  Курбатов С.В. Основні моделі університету XXI сторіччя // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 21-22
935267
  Королевська Ю.Ю. Основні модні тенденції жіночого одягу в Російській імперії (60-ті рр. XIX ст) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 113-114. – ISBN 966-2980-20-2
935268
  Кундюба І.Д. Основні моменти формування феодального землевласництва у Франкському суспільстві (VI-IX ст. ст.) // Четверта наукова сесія : Тези доп. / Київський держ. пед. ін-т. – Київ, 1941. – С. 71-72
935269
  Дубова Л.О. Основні мотиваційні моделі болгарської орнітологічної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 185-189
935270
  Невідомий В.І. Основні мотиви реформування вітчизняного конституційного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 23-33. – ISSN 0201-7245
935271
  Го Юаньпен Основні мотиви та стильові домінанти ранньої поезії Віталія Коротича (на матеріалі віршів, опублікованих у журналі "Дніпро" в 1960-х роках) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 16-19. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено огляд поезій В. Коротича, опублікованих у 60-х рр. ХХ ст. у журналі "Дніпро", проаналізовано основні мотиви ліричних творів, домінантні образи й особливості ідіостилю митця як представника покоління шістдесятників. Vitalii Korotych ...
935272
  Пісецька О.В. Основні мотиви творчості Ліни Костенко / О.В. Пісецька, О.І. Гарвасюк // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 98-101
935273
  Призіглей М.О. Основні мотиви участі особи у політичному житті // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 194-202
935274
  Касьянов Д. Основні наноресурси людства: природа і сутність нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 38-41. – ISSN 2078-1016


  Природа нанотехнологій розглядається в контексті їхнього значення для розвитку цивілізації. Підкреслюється, що створення і розвиток наноіндустрії в Україні зможе забезпечити її технологічну і економічну безпеку. Виникає потреба у створенні й ...
935275
  Гайдулін О. Основні напрями "європеїзації" контрактного права та перспективи приєднання до неї України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 11 (77). – С. 64-74.
935276
  Орлеан А.М. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері кримінального судочинства до законодавства ЄС // Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : матеріали міжнар. наук.-практ. круглого столу (06 червня 2017 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Центр вивч. проблем адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу [та ін. ; за ред. проф. Р.С. Мельника ; відп. ред. канд. юрид. наук Л.Ю. Малюга]. – Київ ; Єреван : Eurasian Social Science Association, 2017. – С. 60-62
935277
  Капіца Ю. Основні напрями адаптації законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності до законодавства Європейського Союзу // Євроінформ : Вісник Державного департаменту з питань адаптпції зак-ва / Державний департамент з питань адаптації законодавства. – Київ, 2006. – № 1. – С. 28-38
935278
  Мироненко М.Ю. Основні напрями активізації інвестиційної діяльності в контексті державного, регіонального та корпоративного управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (35). – С. 67-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
935279
  Сафарян С. Основні напрями в розвитку художньої культури Німеччини XIX століття // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В. Буренко. – Київ, 2017. – № 2 (84). – С. 6-13
935280
  Шпенюк О. Основні напрями валютно-курсової політики України для забезпечення стабільного економічного розвитку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
935281
  Павлович-Сенета Основні напрями вдосконалення адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства в україні: сучасний стан та досвід зарубіжних країн // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 206-217. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
935282
   Основні напрями вдосконалення інженерного захисту територій, будинків та споруд / М.Г. Демчишин, О.О. Дударенко, Л.В. Самойленко, С.Б. Шехунова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 3-8 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
935283
  Будько Основні напрями вдосконалення інституту строків звернення до адміністративного суду / Будько, 3.М. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 14-19. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
935284
  Скиба М.В. Основні напрями вдосконалення інституційного середовища як передумови структурно-інноваційних змін в економіці України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 74-76
935285
  Соловйова А. Основні напрями вдосконалення кримінально-правових норм, передбачених розділом VІ кримінального кодексу України через призму компаративного методу дослідження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 54-55
935286
  Могилевська О.Ю. Основні напрями вдосконалення методології маркетингового управління підприємствами машинобудування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 83-85 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
935287
  Ісаєва І.М. Основні напрями вдосконалення механізму державного управління нафтогазовими трубопровідними системами України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 64-69. – ISSN 2306-5664


  Аналізуються проблеми державного управління та розглядаються завдання формування організаційно-управлінських механізмів розвитку нафтогазових трубопровідних систем в умовах лібералізації ринку послуг трубопровідного транспорту та інтеграції України в ...
935288
  Ямко П.Ю. Основні напрями вдосконалення механізму оподаткування прибутку підприємств в Україні на сучасному етапі розвитку світової економіки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2012. – № 11/12 (2). – С. 17-20. – ISSN 1728-6220
935289
  Ніколайчук Т.О. Основні напрями вдосконалення мотиваційної системи працівників природно-заповідного фонду України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12, червень. – C. 76-87. – ISSN 2306-6792
935290
  Гальчун М. Основні напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення аграрної реформи в Україні // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 1. – С. 151-160.
935291
  Аніщенко М. Основні напрями вдосконалення правового регулювання видатків на Вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 132-135
935292
  Опрятний С.М. Основні напрями вдосконалення професійного навчання державних службовців ділової англійської мови // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 312-317. – (Право. Економіка. Управління)
935293
  Довгаль М.В. Основні напрями вдосконалення спеціально-кримінологічного запобігання насильницьким злочинам проти осіб, які є носіями авторитету органів державної влади // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 4 (34). – С. 169-174. – ISSN 2072-8670
935294
  Діденко М.М. Основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва / М.М. Діденко, О.В. Мартиновська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджується взаємозв"язок і взаємовплив структурних зрушень і пропорціональності. Розглядаються основні напрями вдосконалення структури аграрного виробництва.
935295
  Терованесов М.Р. Основні напрями вдосконалення управління системою вищої освіти / М.Р. Терованесов, А.М. Терованесов // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 157-162. – ISSN 2222-4459
935296
  Таран Я.А. Основні напрями взаємодії України з представниками української діаспори Республіки Польща // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 197-214. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
935297
  Гримич М.В. Основні напрями вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-9. – (Історія ; вип. 45)


  Статтю присвячено висвітленню та аналізу основних напрямів вивчення гендерних проблем традиційного українського суспільства
935298
  Фартушняк К.О. Основні напрями вивчення української прізвищевої системи // Science and education a new dimension. Philology : publ. by the support of society for cultural a. sci. progress in Central a. Eastern Europe / ed.-in-chief: Dr. Xenia Vamos. – Budapest, 2017. – V (32), iss. 122. – С. 41-43. – ISSN 2308-5258


  "У статті висвітлено основні погляди на історію формування української прізвищевої системи. Окреслено основні напрями дослідження прізвищ та здобутки вчених-ономастів, які вивчали антропонімну систему української мови".
935299
  Костенко Т.О. Основні напрями використання інноваційних чинників для підвищення продуктивності праці // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 254-261. – ISSN 2312-7600
935300
  Козлін В.Й. Основні напрями використання музики для розвитку інтелекту / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 308-314. – ISSN 2225-7586
935301
  Малюга В. Основні напрями використання поліграфа у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України / В. Малюга, С. Гришин, О. Тракалюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 53-57. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються особливості використання поліграфа у Міністерстві оборони та Збройних Силах України, обґрунтовуються та аналізуються найбільш ефективні напрямки застосування процедури опитування персоналу з використанням поліграфа у Міністерстві ...
935302
  Мовчан М.М. Основні напрями вирішення проблем деградації та опустелювання земель в Україні // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
935303
  Дорогунцов С. Основні напрями вирішення соціально-економічних проблем депортованих національних меншин / С. Дорогунцов, В. Зінич // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 3. – С. 69-74. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
935304
   Основні напрями виховання радянської людини. – Львів, 1980. – 148 с.
935305
  Чистоколяний Я.В. Основні напрями впливу громадянського суспільства та його інститутів на реформування публічної служби в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 2 (78). – С. 215-222. – ISSN 2524-0323
935306
  Грищенко Т.В. Основні напрями впливу фінансіалізації на функціонування національних економік і суб’єктів господарювання / Т.В. Грищенко, Г.В. Анзіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 296-302
935307
  Шевченко М.Ф. Основні напрями впровадження принципу субсидіарності в систему влади в Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 150-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
935308
   Основні напрями гармонізації зайнятості населення на сучасному етапі соціально-економічних реформ в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, (23 травня 2012 р., м. Київ ) / Ін-т підготовки кадрів Держ. служби зайнятості України ; [упоряд. О.Ю. Вілкова, Л.Г. Новаш]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2012. – 348 с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 978-617-649-016-6
935309
  Петрик О.А. Основні напрями гармонізації та розвитку аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 53)


  Розглянуто міжнародний досвід у сфері стандартизації та гармонізації аудиту. Окреслено основні напрями розвитку аудиту в Україні з урахуванням узагальненого найкращого міжнародного і європейського досвіду ведення обліку і здійснення аудиторських ...
935310
  Кібальник Л.О. Основні напрями геоекономічних трансформацій в умовах світових фінансових криз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 49-56. – ISSN 2308-6912


  В умовах світових фінансових криз, починаючи з першої міжнародної кризи 1825 року до кризи 2008-2009 років, у світовому господарстві відбулась низка геоекономічних трансформацій. Найбільш суттєвий вплив на трансформації геоекономічного простору ...
935311
  Польовик С. Основні напрями геополітики сучасної Німеччини // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 13-24
935312
  Лиска В. Основні напрями гуманізації кримінально-виконавчого законодавства та забезпечення прав людини під час виконання покарань // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 57-59
935313
  Дубінко Д.О. Основні напрями демократизації українського судочинства: вдосконалення змісту матеріального і процесуального права // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (54). – С. 18-25. – ISSN 2413-1342
935314
  Тимощук К.А. Основні напрями державного регулювання екологобезпечного розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-87. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  В останні десятиріччя у різних країнах світу спостерігається стрімка екологізація державної політики. Важливість завдання, яке вирішується в статті, полягає в обґрунтуванні шляхів підвищення ефективності державного регулювання екологобезпечного ...
935315
  Бєлоусова О.С. Основні напрями державного регулювання й розвитку лізингового інвестування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
935316
  Струк Н. Основні напрями державного регулювання трансфертного ціноутворення у діловому партнерстві підприємств України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 216-223. – ISSN 2078-5860
935317
  Ступнікер Г.Л. Основні напрями державної житлової політики в контексті забезпечення доступності житла // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 83-87. – ISSN 2306-5664


  Проаналізовано основні проблеми реалізації житлової політики держави, виокремлено ознаки доступного житла, визначено чинники впливу на формування ефективного управлінського механізму розвитку житлового будівництва в Україні.
935318
  Негодченко В. Основні напрями державної інформаційної політики в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 77-81


  Розкрито зміст державної інформаційної політики та обґрунтовано необхідність її вдосконалення. Акцентовано увагу на пріоритетних напрямах державної інформаційної політики в Україні, що дало змогу запропонувати розширити перелік зазначених напрямів, що ...
935319
  Ващенко Ю.В. Основні напрями державної підтримки малого та середнього підприємництва за програмними документами законодавства Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 45-55
935320
  Меняйло В.І. Основні напрями державної політики щодо комерціалізації результатів наукових досліджень вищих навчальних закладів // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 132-133. – ISBN 978-966-600-659-5
935321
  Клименко О. Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі / О. Клименко, Н. Бачинська // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 38-45. – ISSN 1029-7200
935322
  Пустовіт Ж.М. Основні напрями діяльності Верховної Ради України - парламенту України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 6 (червень). – С. 27-34
935323
  Каменська Т. Основні напрями діяльності внутрішнього аудиту в системі управління // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 40-43
935324
  Ханькевич А.М. Основні напрями діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів на стадії протидії виникненню та розповсюдженню політичного екстремізму в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 252-262
935325
  Орлов В.В. Основні напрями діяльності органів виконавчої влади як суб"єктів державного управління у сфері державної молодіжної політики в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 75-77. – Бібліогр.: 6 назв
935326
  Барабаш Т. Основні напрями діяльності органів досудового слідства з доказування шкоди, завданої ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов"язкових платежів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.101-106
935327
  Назарова Є.П. Основні напрями діяльності Поалей-Ціон на Півдні України на початку XX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 30-33. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
935328
  Пацалова Т. Основні напрями діяльності слідчого із забезпечення прав та законних інтересів потерпілих // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 142-146
935329
   Основні напрями діяльності учасників українського національного руху другої половини XIX століття // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – (Серія "Історичні науки")
935330
  Левчук К. Основні напрями діяльності Федерації профспілок України в умовах запровадження ринкових відносин (1992–1996 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 12-17


  У статті досліджуються напрями і форми діяльності Федерації профспілок України у початковий період суспільно-економічних трансформацій України. В статье исследуются направления и формы деятельности Федерации профсоюзов Украины в начальный период ...
935331
  Удовік В.В. Основні напрями діяльності Японії в ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 246-252. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
935332
  Горохова І. Основні напрями дослідження дієслів розуміння // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 56-66. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
935333
  Теслюк Валентина Основні напрями дослідження індивідуальних стилів спілкування у психолого-педагогічній науці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст.
935334
  Матях В.М. Основні напрями дослідження історії Гетьманщини на сторінках часопису "Киевская старина" // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 162-165. – ISBN 5-7702-0775-2
935335
  Андрусь Л. Основні напрями дослідження питальних висловлень в романській філології // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – C. 3-7
935336
  Зроднікова К.В. Основні напрями дослідження предметів штучного походження в сучасній лінгвістиці // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 166-169
935337
  Смірнова В.А. Основні напрями дослідження прикладних аспектів політичної волі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 233-242
935338
  Сірий А.В. Основні напрями дослідження проблеми мотивації особистості в зарубіжній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 40-44. – Бібліогр.: С. 44 (33 назв.). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Аналізується проблема мотивації особистості в зарубіжній психології та підходи до її вивчення. The problem of motivation of the person in foreign psychology and approaches to its studying is analyzed.
935339
  Полякова Н.О. Основні напрями досліджень візуального сприйняття картографичного зображення // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 31-41


  Візуалізація картографічної інформації – проблема життєво важлива як засіб передачі картографічної інформації. Карту можна рахувати невдалою, якщо читач сприймає її «неправильно». Інколи – це з вини користувача, але в інших випадках в цьому винне ...
935340
  Непомнящий А. Основні напрями досліджень з кримознавства (кінець XVIII - початок XX століття) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 229-244. – ISBN 978-966-02-4344-6
935341
  Лукачук О. Основні напрями досліджень історії Великого князівства Литовського в сучасній українській історіографії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 235-251. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
935342
  Ольштинська О.П. Основні напрями досліджень та досягнення у вивченні геології Світового океану та його морів в Інституті геологічних наук НАН України / О.П. Ольштинська, О.Ю. Митропольський, В.П. Ольштинський // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Багрій І.Д., Веліканов В.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (365). – С. 108-117 : фото, рис. – Бібліогр.: с.117. – ISSN 1025-6814
935343
  Багай Н.О. Основні напрями екологізації сучасного аграрного законодавства України // Природоресурсне право в системі права України: історія, сьогодення, перспективи : зб. матеріалів круглого столу 30-31 жовт. 2015 р. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; за заг. ред. М.В. Шульги. – Харків : Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого ; Оберіг, 2015. – С. 15-17
935344
  Свиридова Л.А. Основні напрями еколого-економічного адміністрування використання та охорони земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 128-132. – ISSN 2306-1677
935345
  Петринка В.Ю. Основні напрями енергозбереження України в умовах євроінтеграції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 77-83. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
935346
  Мезенцева О.М. Основні напрями забезпечення безпеки підприємницької діяльності в регіоні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 99-105. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
935347
  Міщенко В.І. Основні напрями забезпечення стабільності фінансового сектору України в контексті глобалізаційних процесів / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 56-69. – Бібліогр.: с. 56-62, 69


  Висвітлено основні причини й наслідки світової фінансової (кредитної) кризи 2007 року, узагальнено систему заходів, потрібних для забезпечення стабільного розвитку вітчизняного фінансового сектору.
935348
  Ткачук Н.О. Основні напрями забезпечення фінансової безпеки України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 168-169
935349
  Мінченко С.І. Основні напрями загальносоціальної профілактики злочинності в України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 102-110
935350
  Михалік О.І. Основні напрями запобігання фальшивомонетництву в Україні // Протидія злочинності в Україні: кримінально-правові та кримінологічні аспекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару (м. Миколаїв, 26 трав. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Юрид. ф-т Чорномор. держ. ун-ту ім. Петра Могили, Луган. місц. осередок ГО "Всеукр. асоц. кримін. права" ; [упоряд. Є.О. Письменський]. – Миколаїв : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-617-616-069-4
935351
  Микитчик А. Основні напрями запобігання шахрайству з нерухомістю // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
935352
  Заліско О. Основні напрями захисту прокурором прав ув"язнених // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 6 (168). – С. 43-50
935353
  Білик О. Основні напрями збереження і розвитку національного людського капіталу за рахунок активізації трудової мобільності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 43-46
935354
  Коблянська Г.Ю. Основні напрями здійснення аудиту імпортних операцій // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 208-211. – ISSN 2221-755X
935355
  Третяк А. Основні напрями змін та удосконалення державної земельної полдітики в Україні // Національна безпека і оборона / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2009. – № 3 (107). – С. 58-63
935356
  Тимошенко О.В. Основні напрями зміцнення фінансової безпеки України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 154-160. – ISSN 2222-0712
935357
  Камінська О.А. Основні напрями зовнішньої політики Київської Русі за часів правління Ярослава Мудрого // Правові новели : науково-виробничий журнал / Міжнародний ун-т бізнесу і права. – Херсон, 2014. – № 2. – С. 7-10
935358
  Парахіна М.Б. Основні напрями зовнішньої політики Русі IX - X ст. у контексті державотворчих процесів // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 181-183. – ISSN 2226-3209
935359
  Ярошко Олеся Основні напрями зовнішньої політики України - перша концепція зовнішньої політики української держави // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 72-79. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
935360
  Дмитровська В. Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 121-130 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1818-5754
935361
  Вавринчук М.П. Основні напрями і завдання органів держбезпеки України у боротьбі з фашистськими загарбниками в роки Великої Вітчизняної війни. // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2005. – № 1/4. – С. 106-109
935362
  Шнюков Є.Ф. Основні напрями і перспективи розвитку літологічних досліджень в Україні (Пленум Українського міжвідомчого літологічного комітету) / Є.Ф. Шнюков, Д.П. Хрущов // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 103-104. – ISSN 0367-4290
935363
  Найдьонова Основні напрями і перші підсумки експериментального впровадження медіаосвіти на всеукраїнському рівні / Найдьонова, А, . // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 38-45
935364
  Соловйова Ю.М. Основні напрями і пріоритети вдосконалення бюджетної політики в країнах світового співтовариства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 231-235. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
935365
  Мусіна Л. Основні напрями і пріоритети економічного розвитку України у контексті європейської та євроатлантичної інтеграції // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 11-19.
935366
  Літинська А.М. Основні напрями інноваційного розвитку харчової промисловості Вінницької області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 160-167. – Бібліогр.: 4 назви
935367
  Кінах Н.В. Основні напрями інноваційної діяльності сільськогосподарський підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 2 (208). – С. 90-94. – ISSN 2221-1055
935368
  Пархоменко Н.М. Основні напрями інтеграції систем джерел права різних правових сімей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 20-25.
935369
  Опанасюк Ю. Основні напрями інформатизації освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 4 (63). – С. 45-50. – ISSN 2078-1016
935370
  Ломтєва В.Р. Основні напрями інформаційно-бібліографічної діяльності наукової бібліотеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 312-313. – ISBN 978-966-8308-26-0
935371
  Муравицька Г.В. Основні напрями інформаційно-ресурсного забезпечення наукових досліджень у галузі державного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 124-130. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
935372
  Непомнящий А.А. Основні напрями історико-краєзнавчих і бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим (1991-2000) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 21-22. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються основні напрями історико-краєзнавчих та бібліографічних досліджень в Автономній Республіці Крим на сучасному етапі.
935373
  Джеджула К.О. Основні напрями й особливості ідеологічної боротьби міжнародного імперіалізму проти соціалістичних країн на сучасному етапі // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 3-8. – (Серія історії ; № 17)
935374
  Ляшенко Д.О. Основні напрями картографування глобальних проблем збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та їх прояву в Україні // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 44-52 : Табл. – Бібліогр. 23 назви. – ISSN 1561-4980
935375
  Одінцов М.М. Основні напрями кластерної організації регіонального агропромислового виробництва / М.М. Одінцов, О.М. Одінцов // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 23-29. – ISSN 2221-1055
935376
  Новікова Л.В. Основні напрями контртерористичної діяльності Організації Об’єднаних Націй // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 212-215. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
935377
  Науменкова С. Основні напрями координації грошово-кредитної та бюджетно-податкової політики / С. Науменкова, С. Міщенко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 5 (195). – С. 13-21
935378
  Гаврик О.Ю. Основні напрями критерії і показники ефективності в яєчному виробництві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 115-119
935379
  Вуйченко М.А. Основні напрями маркетингових інновацій у туристичній сфері / М.А. Вуйченко, І.М. Поворозюк // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В., Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2018. – № 1. – С. 83-90. – ISSN 2522-9273
935380
  Полякова О.М. Основні напрями менеджменту якості освітніх послуг вищого навчального закладу // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 89-91
935381
  Димарчук З. Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2012. – № 3 (57). – С. 30-32
935382
  Балера О. Основні напрями мистецької діяльності українських культурних громадських організацій Російської Федерації (1991-2014 рр.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 20-31. – ISSN 2520-2626


  "Статтю присвячено вивченню та аналізу процесу утворення українських громадських організацій Росії впродовж 1991-2014 рр. (до початку збройного вторгнення Росії на територію України), визначенню основнихнапрямів і форм мистецької діяльності таких ...
935383
  Мацегорін О.І. Основні напрями міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку вищої освіти // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXIII Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Закарпат. держ. ун-т ; Ін-т вищ. освіти [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород ; Кошице ; Мішкольц, 2012. – Вип. 4 (23), ч. 1. – С. 346-354. – ISSN 2218-5348
935384
  Мусієнко А. Основні напрями міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-53. – (Юридичні науки ; Вип. 89). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань основних напрямів міжнародного співробітництва щодо протидії злочинам у сфері трансплантації органів або тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования ...
935385
  Вінічук В.В. Основні напрями мовної підготовки канадських дипломатів та можливості їх адаптування та впровадження в практику викладання іноземних мов в ДАУ при МЗС України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 146-151. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
935386
  Пономаренко Є.Б. Основні напрями модернізації вищої освіти в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 333-336. – (Економічні науки ; Вип. 4 (62)). – ISSN 1728-4236
935387
  Безукладніков Ю. Основні напрями модернізації вищої юридичної освіти в Україні в контексті євроінтеграційних процесів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 82-87. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджено проблеми реформування системи вищої освіти загалом і вищої юридичної освіти як її невід"ємні складові.
935388
  Бабій С. Основні напрями модернізації освіти: тенденції та перспективи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2014. – № 1 (52). – C. 28-33. – ISSN 2078-1016


  Аналізуються основні напрями модернізації української освіти як відповідь на виклики глобалізації, інформаційної революції та інших глобальних змін сучасного суспільства; автор зосереджує увагу на конкурентності освіти, її науковій забезпеченості, ...
935389
  Кошура А.В. Основні напрями модернізації системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 423-433. – ISSN 2312-5993
935390
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти в Україні // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 41-52. – ISBN 978-966-349-240-7
935391
  Шинкарук В. Основні напрями модернізації структури вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 3-17. – ISSN 1682-2366
935392
  Олійник Я.Б. Основні напрями модифікації професійної підготовки фахівців туристичноїгалузі вищої кваліфікації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 105-109.
935393
  Данилишин Б.М. Основні напрями монетарної політики України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (267 ). – С. 9-25. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
935394
  Каран В.В. Основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х роках ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 122-125. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні напрями налагодження міжнародних зв"язків української кооперації у 20-х рр. ХХ ст. The article deals with the main direktions of the establishment of international relations of the Ukrainian cooperation in 20-th years of the XX cen.
935395
  Кучин С.П. Основні напрями наукових досліджень К.К. Гаттенбергера // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 289-293. – ISSN 0320-4421
935396
  Матишевський П.С. Основні напрями наукових досліджень на юридичному факультеті Київського університету на 1981-1985 роки / П.С. Матишевський, Ю.А. Фролов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  В статье определяются задачи юридического факультета и кафедр в области научных исследований, по выполнению комплексных программ и иных научно-исследовательских работ, планирующихся на 1981 - 1985 гг.
935397
  Черняк І. Основні напрями наукових досліджень О. Сокальського // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 8 (241). – С. 47-49. – ISSN 2076-9326
935398
  Козлакова Г. Основні напрями науково- освітньої діяльності педагогічної кафедри в технічному університеті / Г. Козлакова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-53
935399
  Клименко Н. Основні напрями науково-педагогічної діяльності проф. В.К. Лисиченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 19-21. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні види наукової, педагогічної та організаційної діяльності загальновідомого і загальновизнаного в Україні та за кордоном професора - патріарха криміналістики В.К. Лисиченка. Рассматриваются основные виды научной, педагогической и ...
935400
  Камінський В.Ф. Основні напрями наукового супроводу впровадження системи органічного землеробства в Україні / В.Ф. Камінський, С.Г. Корсун // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 22-24. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0372-8498
935401
  Силадій І. Основні напрями наукової активності педагога-новатора // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 2 (65). – С. 39-45. – ISSN 2078-1016
935402
  Копилов С.А. Основні напрями огієнкознавчих студій істориків в Україні (1990-і рр.) / С.А. Копилов, О.М. Завальнюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 5-23. – (Серія історична ; вип. 13). – ISSN 2309-7086
935403
  Андрущенко В. Основні напрями оптимізації взаємодії практики і освіти в сучасному українському соціумі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2017. – № 4 (67). – С. 5-12. – ISSN 2078-1016
935404
  Кочемировська О.О. Основні напрями оптимізації системи соціального захисту в Україні : аналіт. доповідь / [Кочемировська О.О., Пищуліна О.М.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 82, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-180-6
935405
  Чорноус Г.О. Основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі / Г.О. Чорноус, М.М. Діденко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-199. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються моделі оптимальної виробничої структури, основні напрями оптимізації структурних зрушень в агропродовольчому комплексі.
935406
  Сухін Є.І. Основні напрями підвищення енергоефективності у суспільному виробництві, житлово-комунальному господарстві та бюджетній сфері // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 20-21
935407
  Висоцька О.В. Основні напрями підвищення ефективності казначейської системи виконання державного бюджету України в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 171-173. – ISBN 978-966-188-219-4
935408
  Митяй О.В. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості аграрних підприємств на рівні держави і регіону як складової конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 122-128. – ISSN 2309-1533
935409
  Крутилко О. Основні напрями підвищення інвестиційної привабливості економіки України // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т.10 (№ 4). – С. 418-427. – ISSN 1684-906Х
935410
  Танасюк І. Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах / І. Танасюк, О. Орленко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 179-196. – ISSN 2409-9260
935411
  Кузняк Б.Я. Основні напрями підвищення продуктивності та прибутковості сільського господарства України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (633). – С. 79-87 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
935412
  Козоріз М.А. Основні напрями підвищення рівня капіталізації і ліквідності банківських установ / М.А. Козоріз, І.М. Лис // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 95-102. – ISSN 1562-0905
935413
  Лис І.М. Основні напрями підвищення рівня капіталізації й ліквідності банківських установ // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 150-155
935414
  Асаул А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах / А.М. Асаул, О.С. Коваль // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 29-37 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
935415
  Цимбаленко Я.Ю. Основні напрями подальшого розвитку міжбюджетних відносин в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 97-100.
935416
  Семенова Д.А. Основні напрями подолання безробіття серед молоді в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 138-142
935417
  Могилко Л.В. Основні напрями подолання кризових явищ у фінансово-економічній сфері України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 79-82


  Розглянуто причини виникнення та наслідки фінансово-економічної кризи в Україні. Визначено основні напрями подолання кризових явищ в Україні.
935418
  Ганзенко О.О. Основні напрями подолання правового нігілізму в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 20-27. – (Юридичні науки ; № 3)
935419
  Хомрач В. Основні напрями політико-мовної стабілізації в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 324-337
935420
  Ломанов І. Основні напрями посилення державного впливу на регулювання оплати праці в контексті реалізації концепції дальшого реформування оплати праці в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.37-41
935421
  Куценко О. Основні напрями посилення ефективності прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 49-57
935422
  Красноступ Г.М. Основні напрями правового забезпечення державної інформаційної політики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 79-85
935423
  Кіндюк Б. Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького / Б. Кіндюк, А. Стечишин // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 6. – С. 157-174. – ISSN 1026-9932
935424
  Глазунова С.М. Основні напрями правотворчості в умовах євроінтеграції // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 59-63
935425
  Щербакова Ю.Е. Основні напрями практичного втілення демократичного ідеалу в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 125-135
935426
  Мельникова О.В. Основні напрями просування освітніх послуг українськими ВНЗ у мережі Інтернет // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 25-35. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
935427
  Корпач Н. Основні напрями реалізації державної молодіжної політики в Україні: соціально-педагогічний аспект / Н. Корпач, І. Сидорук // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 2 (3). – С. 30-34. – ISSN 2415-8143
935428
  Мостепанюк Л.О. Основні напрями реалізації концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 5 (84). – С. 47-53
935429
  Черба В.М. Основні напрями реалізації механізмів державного управління сферою культури на засадах соціального замовлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 154-157 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6806
935430
  Пістун М.Д. Основні напрями регіональної політики в Україні // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
935431
  Молнар О.С. Основні напрями регулювання ринку капіталу в політиці формування фінансової системи України / О.С. Молнар, М.Л. Майборода, С.М. Пінцак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (208). – С. 62-67
935432
  Колінько Н. Основні напрями регулювання розвитку транскордонного співробітництва / Н. Колінько, Н. Клим // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2009. – С. 25-31. – (Економічні науки ; Вип. 4)
935433
  Запотоцька В. Основні напрями реконструкції житлового фонду в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 37-41. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та прикладні аспекти реконструкції житлового фонду, проаналізовано можливі напрями реконструкції житлового фонду в Україні. Установлено, що комплексна реконструкція існуючих районів є процессом перетворення міського середовища, ...
935434
  Пархомчук О.С. Основні напрями реорганізації військової промисловості та проблеми конверсії на Близькому Сході (друга половина 1980-х - перша половина 1990-х рр.) / О.С. Пархомчук, Т.В. Мануїльська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 10-27
935435
  Пищуліна О.М. Основні напрями реформування державної політики регулювання ринку праці та управління трудовими ресурсами // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (11). – С. 175-184
935436
  Василькевич Я.І. Основні напрями реформування діяльності податкової міліції Державної податкової адміністрації України // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.230 -239. – ISSN 1609-0462
935437
  Кологойда О.В. Основні напрями реформування законодавства України про страхування // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 118-129. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено основні напрями розвитку страхового законодавства, обумовлені прийнятим 16 березня 2016 року Верховною Радою України за основу проектом Закону "Про страхування". Визначено, що проект Закону "Про страхування" комплексно регулює ...
935438
  Костенюк Н. Основні напрями реформування системи місцевого самоврядування в Україні на основі зарубіжного досвіду // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 2 (37). – С. 142-148. – ISSN 2414-4436
935439
  Борщ А.Г. Основні напрями реформування фінансового забезпечення інноваційного розвитку аграрної науки в Україні / А.Г. Борщ, В.А. Муравська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник науковпраць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 168, ч. 2. – С. 220-226. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
935440
  Кот Н. Основні напрями роботи публічних бібліотек Австрії // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (80). – С. 22-24


  Робота публічних бібліотек Австрії (за результатами відрядження
935441
  Вірченко В. Основні напрями розваитку пенсійної системи в умовах ринкової трансформації економіки України // Наукові записки Тернопільського національного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 16. – С. 150-153. – ISSN 1815-3232
935442
  Боднарчук Т. Основні напрями розвитку білінгвальної освіти в Австрії на сучасному етапі // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 57-58. – ISBN 978-966-644-324-6
935443
  Саблук П.Т. Основні напрями розвитку високоефективного виробництва в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 7. – С.3-14
935444
  Безносюк О.О. Основні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 230-233


  У статті проаналізовано основні моменти реформ, що відбуваються в сучасній освіті України. Також розкриті етапи формування та впровадження принципів Болонського процесу, завдання, шляхи адаптації вищої освіти України в європейський освітній і науковий ...
935445
  Алексєєв В.М. Основні напрями розвитку власності територіальних громад в Україн // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 316-322. – (Право. Економіка. Управління)
935446
  Старостенко В. Основні напрями розвитку геофізичних досліджень в області оцінки сейсмічної небезпеки території України / В. Старостенко, О. Кендзера, О. Сафронов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 45-48. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  У роботі відображено основні напрямки розвитку геолого-геофізичних досліджень у галузі оцінки сейсмічної небезпеки території України з урахуванням вимог державних будівельних норм В 1.1-12:2006. The basic directions of geological and geophysical ...
935447
  Курилюк М.В. Основні напрями розвитку господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 121-124
935448
  Колонтаєвський О.П. Основні напрями розвитку готельно-ресторанного господарства України / О.П. Колонтаєвський, Д.О. Шаповаленко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 79-84 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
935449
  Двуліт П.Д. Основні напрями розвитку державної гравіметричної мережі України : геодезія / П.Д. Двуліт, О.В. Кучер // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 11-13. – Бібліогр.: 7 назв
935450
  Слободяник М.С. Основні напрями розвитку документознавства в сучасній Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 4-15
935451
  Цимбалюк Н.М. Основні напрями розвитку євроінтеграційних культурно-дозвіллєвих практик населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 73-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості культурно-дозвіллєвих орієнтацій населення, пов"язані з участю в процесах культурної інтеграції. Наводяться результати експертного опитування керівників аматорських колективів народної творчості. Orientations of the ...
935452
  Радіоненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
935453
  Радюненко О. Основні напрями розвитку законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 131-138. – ISSN 0132-1331
935454
  Ярошинський О.Б. Основні напрями розвитку і методологізації сучасного українознавства в концепції В. І. Шевченка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 31-38
935455
  Черняк Ю.В. Основні напрями розвитку інституту визнання та виконання іноземних судових рішень у спорах щодо дитини: досвід Європейського Союзу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 11 (листопад). – С. 88-93


  У статті проаналізовано положення основного правового документа держав-членів ЄС, який регулює питання визнання та виконання іноземних судових рішень у справах про батьківську відповідальність, права опіки та повернення дитини у разі незаконної зміни ...
935456
  Вірченко В.В. Основні напрями розвитку інституційної структури грошово-кредитного ринку України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 55-60. – ISBN 966-614-021-7
935457
  Ясковець Ю.В. Основні напрями розвитку інфраструктурної інтеграції у світовому господарстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 154-159
935458
  Ієрусалимов І.О. Основні напрями розвитку криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 19-24.
935459
   Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – 630, [10] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-403-3
935460
  Панов М. Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : [конф., 11-12 жовт. 2012 р.] // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 451-462. – ISSN 1026-9932
935461
  Карпов В.С. Основні напрями розвитку маркетингових стратегій на українському ринку послуг // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 72-77
935462
  Губерський Л.В. Основні напрями розвитку міжнародного співробітництва у Київському університеті / Л.В. Губерський, В.Ф. Білик, В.П. Андрущенко // Філософська думка : науково-теоретичний журнал Інституту філософії АН УРСР. – Київ, 1984. – № 5, вересень - жовтень. – С. 122-124. – ISSN 0130-5719
935463
  Коваленко В.М. Основні напрями розвитку міжнародної виробничої кооперації в умовах глобалізації : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 47-50. – Бібліогр.: 8 назв
935464
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1975. – 96с.
935465
   Основні напрями розвитку народного господарства СРСР на 1976-1980 роки. – К, 1976. – 96с.
935466
  Мартиненко В.П. Основні напрями розвитку оподаткування доходів фізичних осіб // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 70-73.
935467
  Лазаренко Л.М. Основні напрями розвитку педагогічних досліджень щодо екологічного навчання у вищій школі та післядипломній освіті / Л.М. Лазаренко, В.В. Дивак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 40-42.
935468
  Дорош Н.І. Основні напрями розвитку податкового законодавства в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 27-29. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасний стан та шляхи модернізації чинного механізму справляння найважливіших податків. The article deals with present situation and ways to modernize the effective mechanism of levying important taxes.
935469
  Момотюк Л.Є. Основні напрями розвитку фінансового рахунку в системі національних рахунків України // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – Вип. 1 (10). – С. 189-196
935470
  Єлісєєва Л.В. Основні напрями розподілу доходів муніципалітетів як об"єкт досліджень економістів другої половини ХІХ - початку ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 4 (229). – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
935471
  Раллахі Ф. Основні напрями розробки теоретичних моделей розвитку багатоукладних суспільств у "третьому світі" // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
935472
  Фролов П.Д. Основні напрями розроблення соціально-психологічних технологій управління громадською думкою // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 273-283. – ISBN 978-966-8063-90-11
935473
  Доценко А.І. Основні напрями соціально-економічного розвитку малих монофункціональних міст України : суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 1(73). – С. 51-55 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
935474
  Рябоконь В.П. Основні напрями соціально-економічної перебудови та розвитку українського села // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-7.
935475
  Коленіченко Т. Основні напрями соціально-педагогічної підтримки людей похилого віку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  В статті здійснено аналіз поняття "старість" та запропоноване авторське визначення даного поняття. Наведено результати проведеного пілотного етапу дослідження щодо виявлення потреб людей похилого віку; здійснено оцінку виявлених потреб та визначено ...
935476
  Бондарчук К. Основні напрями соціального захисту населення в умовах підвищення цін на споживчі товари та послуги // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 37-42
935477
  Полозенко Д. Основні напрями соціальної політики на сучасному етапі розвитку економіки України : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 83-89. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
935478
  Ушаповський В.Ф. Основні напрями соціальної політики у боротьбі з організованою злочинністю // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : Науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 5. – С. 149-156
935479
  Зощук О. Основні напрями соціологічних досліджень преси за кордоном / Оксана Зощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 190-195. – (Журналістика ; Вип. 3)
935480
  Касьянов Л.І. Основні напрями спеціалізації тваринництва і їх економічна ефективність / Л.І. Касьянов. – Київ, 1971. – 222с.
935481
  Кононенко М.Г. Основні напрями співробітництва КНР з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 482-488. – ISSN 2076-1554
935482
  Шило Ж.С. Основні напрями стабілізації банківської системи в умовах ризикової економіки // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 191-202. – (Економічні науки ; вип. 1 (85)). – ISSN 2306-5478
935483
  Момотюк Л.Є. Основні напрями стандартизації статистики Державного бюджету України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 67-72 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
935484
  Костюкова Олена Основні напрями становлення і розвитку краєзнавчо-екскурсійної справи в 20-х роках XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 15-21
935485
  Кормич Л.І. Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні / Л.І. Кормич, Т.М. Краснопольська // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; Південно-укр. центр гендерних проблем ; редкол.: С.В. Ківалов, Л.І. Кормич, А.В. Полухіна [та ін.]. – Одеса, 2018. – Вип. 62. – С. 6-26. – ISSN 2616-406X
935486
  Мельник Б. Основні напрями стратегічного зростання підприємств птахопродуктового підкомплексу Миколаївщини : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 72-77 : Табл. 2. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 0131-775Х
935487
  Пашинська Н.М. Основні напрями суспільно-географічного дослідження транспортної інфраструктури регіонального АПК (на прикладі Київського Придніпров"я) // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 38-43 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
935488
  Щербань М.І. Основні напрями сучасних географічних досліджень у Київському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 3-9. – Бібліогр.: 2 назви
935489
  Речка К.М. Основні напрями сучасної економічної теорії // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 32-38. – ISSN 2306-6792
935490
  Булгакова І.В. Основні напрями та етапи адаптації господарського законодавства України до ЄС // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 47-49
935491
  Дяченко О.П. Основні напрями та етапи державної політики протидії розвитку тіньової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 104-107. – ISSN 2306-6814
935492
  Петрушка Н. Основні напрями та етапи еволюції українського парламентаризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2006. – С. 223-230. – (Політологія, соціологія, філософія ; Вип. 4)
935493
  Синиця Т.В. Основні напрями та заходи оптимізації оборотного капіталу підприємства / Т.В. Синиця, І.В. Осьмірко // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 197-204. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
935494
  Товкун Л. Основні напрями та здобутки наукових досліджень інститутів харчування в Україні в 1929-1941 рр. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 178-185
935495
  Бодров В.Г. Основні напрями та механізми демонополізації в економіці України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 29-40. – (Економіка ; Вип. 37)


  Розглядаються заходи держави щодо проведення цілеспрямованої політики формування конкурентного ладу ринкового господарства, вдосконалення антимонопольного законодавства України.
935496
  Полянська А.С. Основні напрями та механізми реформування газового ринку в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 389-394. – ISSN 0321-0499


  Визначено основні напрями реформування газового ринку в Україні.
935497
  Бренько В.Б. Основні напрями та пріоритети вдосконалення діяльності ОВС з гармонізації міжрегіональних взаємовідносин в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 214-221. – (Юридична ; Вип. 1)
935498
  Нагнибіда О.О. Основні напрями та пріоритеті діяльності Ірландської Республіки в ООН (1950-1960–і рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 125-130. – ISSN 2076-1554
935499
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми військово-технічної співпраці України та Російської Федерації на початку XXI століття // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 23-29. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
935500
  Кухта І.П. Основні напрями та проблеми політичного співробітництва між Україною та Російською Федерацією на початку XXI ст. // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 57-65. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
935501
  Тригуб О.В. Основні напрями та результати вивчення колекційного матеріалу гречки // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 90-91. – ISBN 978-966-924-274-7
935502
  Панькова О. Основні напрями та способи модернізації системи соціально-трудових відносин у промисловості на засадах соціальної відповідальності та соціального діалогу / О. Панькова, О. Касперович // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О.М. Варецька. – Київ, 2018. – № 3. – С. 36-43 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-6912 03
935503
  Пунь С. Основні напрями та сфери міжнародного співробітництва держав із протидії транснаціональній організованій злочинності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 29-33.
935504
  Шабанов В.П. Основні напрями та фактори громадянської соціалізації студентів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.24-26. – ISSN 1817-3764
935505
  Андрушкевич Ф. Основні напрями та форми українсько-польської академічної співпраці // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 108-113. – ISSN 2078-1016
935506
  Кунєв Ю.Д. Основні напрями та шляхи удосконалення кадрового забзпечення митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 1. – С. 51-57
935507
  Новальська Т.В. Основні напрями творчої співпраці Харківської та Київської бібліотечних науково-освітніх шкіл // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 4. – С. 6-13. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи – виявити та проаналізувати основні напрями творчої співпраці харківської та київської бібліотечних науково-освітніх шкіл, накреслити перспективи їх подальшого розвитку. Досягненню мети дослідження сприяла методологія соціокомунікативного ...
935508
  Якуша Г Основні напрями технічного прогресу в промислововсті. / Г Якуша. – К., 1961. – 40с.
935509
  Дідик О.Р. Основні напрями трансформації митної політики України відповідно до вимог СОТ // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 111-113. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
935510
  Єфіменко Т.І. Основні напрями трансформації податкової системи в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 9-13.
935511
  Черних Основні напрями трансформації системи підготовки докторів філософії (кандидатів наук) для Збройних Сил України відповідно до сучасних вимог / Черних, .О., О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 231-239. – ISSN 2524-0056
935512
  Топалов А.Д. Основні напрями трасформаційних змін ринкових відносин в сільському господарстві // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 88-92. – Бібліогр.: на 12 пунктів
935513
  Савчук С.С. Основні напрями удосконалення банківського законодавства України з метою імплементації Основних принципів ефективного банківського нагляду // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 46-52. – ISSN 2312-1831
935514
  Онищенко О.М. Основні напрями удосконалення господарського механізму АПК / О.М. Онищенко. – К, 1984. – 72с.
935515
  Саблук П.Т. Основні напрями удосконалення державної аграрної політики в Україні / П.Т. Саблук, Ю.Я. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 5 (199). – C. 3-16. – ISSN 2221-1055
935516
  Вербицька А.В. Основні напрями удосконалення державної політики в сфері інтернаціоналізації вищої освіти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-17. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті зазначено сучасні тенденції інтернаціоналізації, що спостерігаються в світі, та визначено позитивну роль інтернаціоналізації вищої освіти на національному та інституційному рівні. Представлено заходи, необхідні для підвищення ролі ...
935517
  Лазоренко О.В. Основні напрями удосконалення практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону під час навчання військово-спеціальних дисциплін // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 82-87. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
935518
  Ковалішин С.С. Основні напрями удосконалення та завдання системи підготовки сил і засобів структури матеріально-технічного забезпечення військ (сил) територіальної оборони / С.С. Ковалішин, Р.В. Халтурин // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2017. – С. 41-49. – (Технічні науки ; № 1 (7)). – ISSN 2313-7509
935519
  Яценко Л.Д. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів державної підтримки інноваційного розвитку / Л.Д. Яценко, Т.В. Цихан // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 2 (3). – С. 113-118.
935520
  Попов В.Ю. Основні напрями удосконалення фінансових механізмів розподілу в Україні : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 44-53 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
935521
  Бойко В. Основні напрями уніфікації офіційних документів в Україні у Нові та Новітні часи // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 51-58. – ISSN 2306-4323
935522
  Амброз Ю.О. Основні напрями фізико-географічних досліджень в Одеському університеті // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1976. – Вип. 16. – С. 24-32. – Бібліогр.: 48 назв
935523
  Заславська С.І. Основні напрями формування готовності педагога до інноваційної діяльності закладів професійної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 28-37. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
935524
  Отрешко В. Основні напрями формування здорового способу життя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 153-165
935525
  Отрешко В. Основні напрями формування здорового способу життя в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 137-148
935526
  Погорєльцева Н.П. Основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-118. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Окреслено основні напрями формування моделі житлового іпотечного ринку в Україні на основі оцінки потенційного платоспроможного попиту на житлові іпотечні кредити різних груп населення.
935527
  Соловйова М.В. Основні напрями формування наукових уявлень про комерційну інформаційно-бібліотечну діяльність // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 19. – С. 147-157. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджено сутність комерційної інформаційно-бібліотечної діяльності, розглянуто основні напрями сучасних досліджень комерційної діяльності бібліотек.
935528
  Креденець Н.Д. Основні напрями формування професійної компетентності майбутніх фахівців легкої промисловості // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 78-83. – (Педагогіка ; № 2)
935529
  Пількевич А.Л. Основні напрями формування редукційних механізмів в системі матеріального забезпечення армії періоду Раннього принципату // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 7-10. – ISSN 2076-1554


  Стаття присвячена аналізу формування редукційних механізмів, пов"язаних з утриманням римської армії.
935530
  Ярмак В.І. Основні напрями формування теоретичного підгрунтя дослідження претеритальних форм дієслова в сербській мові // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 223-231


  У статті проаналізовано напрями, теоретичні межі й методику вивчення синтетичних і аналітичних форм минулого часу дієслова в сербській мові. Особливий акцент зроблено на значенні вчення академіка А. Беліча про синтаксичний індикатив, релятив і модус, ...
935531
  Охотнікова О. Основні напрями щодо трансформації державного управління у забезпеченні сталого розвитку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 107-110
935532
  Науменкова С.В. Основні напрямі підвищення ефективності управління державними корпоративними правами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-30.
935533
  Шелудько В.М. Основні напрямки активізації ролі банківської системи України у процесах ринкової трансформації / В.М. Шелудько, В.В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена теоретичним та практичним аспектам розвитку національної банківської системи. Автор здійснив аналіз сучасного стану банківського сектора, результати якого дозволили визначити основні напрямки реформування сучасної банківської системи. ...
935534
  Ломоносов А. Основні напрямки аналізу трудомісткості навчальної роботи вищих навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації / А. Ломоносов, О. Ломоносова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 70-73. – ISSN 1810-3944
935535
  Чижов В.А. Основні напрямки антикризового управління у фері ІТ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
935536
  Пустовойських Є.С. Основні напрямки бюджетної політики України та перспективи її розвитку на сучасному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 78-79
935537
  Булкот Г.В. Основні напрямки вдосконалення внутрішньогосподарського контролю підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 54-57 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
935538
  Шульга Н.Д. Основні напрямки вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 138-150. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті автор розкриває основні шляхи вдосконалення державної освітньої політики як інструмента соціально-економічного розвитку країни.
935539
  Прадід Ю.Ф. Основні напрямки вдосконалення лінгвістичної підготовки майбутніх правоохоронців // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.1. – С.41-45
935540
  Хлевицький В. Основні напрямки вдосконалення нормативно-правового забезпечення боротьби правоохоронних органів України з кіберзлочинністю // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2/3. – С. 51-53.
935541
  Ляхович У.І. Основні напрямки вдосконалення організаційних гарантій забезпечення реалізації адміністративно-правового статусу державного службовця // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 138-143.
935542
  Олех Н.Л. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму управління витратами на підприємствах машинобудівної галузі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 213-218. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
935543
  Комарова О. Основні напрямки вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 6 (113). – С. 23-27. – ISSN 1728-9343


  Визначено цілі, принципи та щзавдання вдосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства. Обгрунтовано доцільність збереження провідної ролі держави у фінансуванні освітньої галузі на основі довгострокового ...
935544
  Сафронова О Основні напрямки вдосконалення організаційної структури управління державними пакетами акцій промислових підприємств України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.200-208
935545
  Цугунян А.М. Основні напрямки вдосконалення системи видатків місцевих бюджетів // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац. акад. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 2. – С. 89-95
935546
  Керевич О.В. Основні напрямки взаємодії слідчих та оперативних підрозділів ОВС при оголошенні в розшук підозрюваного // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 49-53


  Досліджено зміст та процесуальний порядок взаємодії слідчих та оперативних підрозділів при оголошенні в розшук підозрюваного, визначено спірні питання спільної діяльності зазначених суб"єктів. Висловлюються пропозиції щодо удосконалення організаційних ...
935547
  Кутер І М. Основні напрямки вивчення історії виникнення й розвитку бухгалтерського обліку / І М. Кутер, М М. Гурская // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2014. – № 10 (IV). – С. 14-29. – ISSN 2306-0050
935548
  Готько І.А. Основні напрямки виходу з кризи м"ясної галузі України : економіка та управління національним господарством / І.А. Готько, І.М. Колодко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
935549
  Креденцер О.В. Основні напрямки внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 70-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено результати емпіричного дослідження внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Проаналізовано міру представленості проблеми внутрішньоорганізаційного підприємництва в освітніх організаціях. Подано ...
935550
  Гребінь В.В. Основні напрямки гідрологічних досліджень кафедри гідрології і гідрохімії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1948-2000) / В.В. Гребінь, В.К. Хільчевський // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 204-211. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
935551
  Григоров О.М. Основні напрямки двостороннього співробітництва в авіаційній галузі (на прикладі співробітництва України та Азербайджану) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 92-96
935552
  Куліш О. Основні напрямки державного регулювання фондового ринку України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 42-45. – ISSN 1728-9343
935553
  Копинець Юрій Основні напрямки державної етнонаціональної політики в Словацькій Республіці (1990 - початок 2000-х рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 98-104. – (Історія ; Вип. 18)
935554
  Зелик Г.Г. Основні напрямки державної політики в АПК / Г.Г. Зелик, С.М. Підгородецька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкрито роль держави у формуванні ринкового середовища в АПК, розглянуто основні напрями державної політики в АПК у перехідний період.
935555
  Денисенко О.А. Основні напрямки державної політики з охорони історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 74-77. – (Історія ; вип. 47)


  Розглядається діяльність державних органів влади на ниві охорони і збереження історико-культурної спадщини за доби Гетьманату (1918).
935556
  Тимків І.О. Основні напрямки державної політики щодо регулювання авіаційної промисловості в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.
935557
  Леус А.Ю. Основні напрямки детінізації сучасної / А.Ю. Леус, С.В. Ліпіліна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 112-114. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
935558
  Войцехівська І.Н. Основні напрямки джерелознавчих студій В.С. Іконникова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Історія ; вип. 34)


  На основі аналізу праць В. Іконникова досліджено внесок ученого в розробку проблем джерелознавства та історичних галузей знань.
935559
  Телегіна С. Основні напрямки діяльності викладача вищої школи / С. Телегіна, О. Євсюков // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С.40-43. – ISSN 1562-529Х
935560
  Тригуб О. Основні напрямки діяльності іноземних консульств на Півдні України у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (на прикладі Миколаєва) / О. Тригуб, Л. Вовчук // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 90-97. – ISSN 1998-4634
935561
  Криницька Т.О. Основні напрямки діяльності Радянського Союзу в Організації Об’єднаних Націй // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 404-407. – ISSN 2076-1554
935562
  Хільчевський В.К. Основні напрямки дослідження впливу сільськогосподарського виробництва на хімічний склад річкових вод // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 43-47 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 31)
935563
  Курганський В.М. Основні напрямки дослідження карбонатних складнопобудованих колекторів за даними ГДС : геофізика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 65-67. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 15)


  Розглядається сучасний стан проблеми вивчення складнопобудованих карбонатних колекторів нафти та газу за даними методів промислової геофізики.
935564
  Жовта Н.М. Основні напрямки дослідження мовної картини світу української народної чарівної казки: казка як форма міфу // Дохристиянська міфологія і українська мова / Н.М. Жовта, О.О. Жовтий. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 22-27. – ISBN 978-2-919320-34-9
935565
  Матвійчук Т.В. Основні напрямки дослідження творчих здібностей у психології та педагогіці // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 145-151
935566
  Науменко Л.П. Основні напрямки досліджень дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 454-461. – ISBN 966-581-481-8
935567
  Маринич В.В. Основні напрямки досліджень іонного стоку в басейні Дніпра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 120-129. – Бібліогр.: 48. – ISBN 966-521-129-3
935568
  Сахно С.М. Основні напрямки енергетичної політики ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 85-86
935569
  Важинський Ф.А. Основні напрямки забезпечення розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, П.П. Гаврилко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.1. – С. 185-188. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
935570
  Мищак І.М. Основні напрямки законопроектної роботи щодо удосконалення охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 3. – C. 12-18. – ISSN 2220-1394
935571
  Филюк Г.М. Основні напрямки залучення інвестиційних ресурсів у галузі природних монополій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 256-265
935572
  Гондар С.В. Основні напрямки залучення іноземних інвестицій в економіку України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-55
935573
  Микитчик А.В. Основні напрямки запобігання корупції в України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 91-92. – ISSN 2310-9769
935574
  Лялюк О.Ю. Основні напрямки здійснення державного контролю за діяльністю місцевих рад // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 45-51. – ISSN 0201-7245
935575
  Прокопенко Л. Основні напрямки здійснення державної кадрової політики у сфері освіти в Україні в першій чверті XIX ст. // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 3-12.
935576
  Кривонос Р.А. Основні напрямки зовнішньої політики Німеччини після об"єднання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 1995. – [Вип. 1] : Матеріали наук. конф. студентів та аспірантів ІМВ, присвяченої 50-річчю ООН. – С. 144-147
935577
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56.
935578
  Прокопчук А.В. Основні напрямки і пропозиції щодо вдосконалення механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 50-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто позитивні наслідки механізму врегулювання суперечок у рамках СОТ та деякі негативні аспекти, в порівнянні з ГАТТ. Подано пропозиції щодо реформування та основні напрямки вдосконалення механізму врегулювання суперечок СОТ.
935579
  Ігнатенко М.І. Основні напрямки і результати наукової роботи кафедри економічної географії Чернівецького держуніверситету (1945-1966 рр.) / М.І. Ігнатенко, Я.І. Жупанський // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
935580
  Стегура В. Основні напрямки інноваційно-інвестиційної діяльності в розвитку Закарпатської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 93-97. – (Економіка ; вип. 6 (147)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто варіанти довгострокової інноваційної стратегії, на основі яких може розвиватися малий бізнес та основні напрямки активізації інноваційно-інвестиційної діяльності в Закарпатській області. В статье рассмотрены варианты долгосрочной ...
935581
  Проценко Т. та інш. Основні напрямки інформатизації державного управління в процесі становлення // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.339-345. – ISBN 966-73-53-51-Х
935582
  Калашнюк Є.О. Основні напрямки інформаційної безпеки у сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 216-219.
935583
  Абросимова С.В. Основні напрямки краєзнавчих досліджень на Катеринославщині на початку XX століття // Історичне краєзнавство і культура / Тронько П.Т. – К., 1997. – Ч. 1. – С. 32-35
935584
  Машевський О. Основні напрямки культурної політики гетьмана Павла Скоропадського // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 39-42
935585
  Тодика Ю. Основні напрямки наукових досліджень в галузі конституційного, адміністративного і міжнародного права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.198-212
935586
  Цвік М. Основні напрямки наукових досліджень в галузі теорії та історії держави і права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.25-37
935587
   Основні напрямки наукових досліджень на базі колекції сукулентних рослин Ботанічного саду ім. Акад. О. В. Фоміна / М. Гайдаржи, В. Нікітіна, К. Баглай, С. Калашник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про склад колекції сукулентних рослин, більшість з яких є рідкісними та зникаючими в місцях природного зростання, наукову і науково-практичну роботу, яка виконується на базі цієї колекції. Приведены данные о составе коллекции ...
935588
  Калитвянська В.Л. Основні напрямки науково–дослідницької роботи В. Данилова за 1957–1968 рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 111-115. – ISSN 2076-1554
935589
  Боровик М. Основні напрямки наукової роботи в Чернігівському державному педагогічному інституті (1954-1998 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 161-173


  У статті мова йде про основні напрямки наукової роботи в Чернігівському педагогічному інституті за період його 44-річної історії. Розглядаються окремі її етапи й особливості організації дослідницьких студій. Зроблені висновки про ...
935590
  Рижков М.М. Основні напрямки нової стратегії національної безпеки США Дж. Буша молодшого // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 1. – С. 8-10
935591
  Остапенко В.О. Основні напрямки нормотворчої діяльності ООН щодо забезпечення прав людини на свободу совісті і віросповідання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2019. – № 4. – С. 46-56. – ISSN 2220-1394
935592
  Андрущенко В. Основні напрямки оптимізації взаємодії практики та освіти в сучасному українському соціумі // Суспільство і школа в умовах соціальних змін : вибр. ст. та інтерв"ю (2017-2018 рр.) / В. Андрущенко. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2018. – С. 160-171. – ISBN 978-966-931-159-7
935593
  Іщенко М.П. Основні напрямки оптимізації державно-громадського механізму управління освітою в Україні в контексті глобалізаційних процесів / М.П. Іщенко, О.М. Іщенко // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 147-154
935594
  Сороківська З. Основні напрямки оптимізації політики комерційних банків у сфері роздрібного обслуговування клієнтів // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 33-39. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1818-2674
935595
  Шаманська О.І. Основні напрямки підвищення ефективності управління русурсним потенціалом підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 166-172 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
935596
  Глухов С.І. Основні напрямки підвищення якості підготовки офіцерів-метрологів із числа студентів / С.І. Глухов, М.А. Лях, Ю.О. Марченко // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 196
935597
  Шищенко П.Г. Основні напрямки підготовки географів у Київському університеті / П.Г. Шищенко, Я.Б. Олійник // Сучасний стан вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи: Всеукр. науково-метод. конф.
935598
   Основні напрямки підготовки іноземних студентів на кафедрі невідкладної та екстреної медичної допомоги / М.І. Швед, С.М. Геряк, С.Й. Липовецька, М Р. Ляхович, Левицька Л.В. ., О.Л. Сидоренко, Я.М. Кіцак, Л.П. Мартинюк, О.А. Прокопович, В.Т. Гурський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 102-107. – ISSN 1681-2751
935599
  Беспалова О. Основні напрямки підготовки фахівців фізичної терапії та ерготерапії до майбутньої професійної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 4-18. – ISSN 2077-1827
935600
  Гайворонський Є.П. Основні напрямки попередження контрабанди історичних та культурних цінностей // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 77. – С. 145-150. – ISSN 0201-7245
935601
  Покляцька К. Основні напрямки проблемно-тематичної спрямованості літературно-художніх видань "Всесвіт", "Иностранная литература" та "Lire" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 133-137


  У статті розглянуто тематичну специфіку публікацій представлених у провідних літературно-художніх виданнях «Всесвіт», «Иностранная литература» та «Lire». Проаналізовано ряд матеріалів, в яких висвітлюються загальнолюдські проблеми. В статье ...
935602
  Новак В. Основні напрямки просопографічних досліджень в Україні: історіографічний огляд // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 518-521. – ISBN 978-966-171-783-0
935603
  Єрмакова Т.Г. Основні напрямки регіональної освітньої політики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 273-382. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
935604
  Василик О.Д. Основні напрямки реформи бюджетної системи України / О.Д. Василик, З.М. Васильченко, Ю.Л. Пількевич // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 26-39. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Розглядається бюджет як один з інструментів проведення економічної та соціальної політики.
935605
  Гавриляка Г.В. Основні напрямки реформування аграрних відносин в умовах переходу до ринкової економіки / Г.В. Гавриляка, О.Д. Стеблянко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 87-102. – (Економіка ; [Вип.] 1)


  Досліджуються шляхи і методи подолання суперечностей у розвитку форм власності. Пануючими формами аграрних відносин власності є приватна, державна, кооперативна.
935606
  Слива Л. Основні напрямки реформування адвокатури в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 505-506. – ISBN 978-617-7069-28-6
935607
  Марчук М.І. Основні напрямки реформування виборчого законодавства України / М.І. Марчук, М.В. Черхавський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 34-41. – ISSN 1999-5717
935608
  Молень І. Основні напрямки реформування законодавства у сфері охорони здоров"я в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 80-85. – ISSN 2524-0129
935609
  Мазур І. Основні напрямки реформування нормативно-правової бази виборчого процесу в Україні / І. Мазур, С.А. Лапшин // Інформаційно-правове та організаційно-управлінське забезпечення інноваційного розвитку регіону : матеріали круглого столу, 7 черв. 2019 р. / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського, Каф. прав. наук та філософії ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України, Наук. лаб. інформ.-прав. проблем інновац. розвитку та освіти ; [упоряд. С.О. Дорогих]. – Вінниця : АртЕк, 2019. – С. 77-84. – ISBN 978-617-7814-17-6
935610
  Щербань О.Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) : монографія / О.Д. Щербань, І.П. Косарєва. – Харків : НікаНова, 2014. – 146, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-1685-79-5
935611
  Любимов О.К. Основні напрямки реформування системи державної служби як складової частини модернізації держави // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 202-212. – ISSN 2617-5967


  "У статті наголошено на важливості реформування системи державної служби як складової частини модернізації держави, відсутності одностайності у вирішенні проблеми реформування системи державної служби в Україні та напрямках удосконалення державного ...
935612
  Мищак І.М. Основні напрямки реформування системи освіти на початковому етапі Української революції 1917–1921 років (за матеріалами українських газет 1917 року) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 36-40. – ISSN 2076-1554


  Здійснено аналіз газетних публікацій на початковому етапі Української революції (1917 р.). Визначено основні напрямки реформування системи освіти з метою підвищення її якості та наближення до практичних потреб народного господарства й державного ...
935613
   Основні напрямки робіт академіка Олександра Олександровича Богомольця.. – Київ, 1946. – 31с.
935614
  Дацюк Н. Основні напрямки розвитку архітектури Тернополя у післявоєнний час (1944-1965 роки) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 234-241. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271


  "У статті розглянуто питання розвитку архітектурно-планувальної структури міста Тернополя у повоєнні часи, принципи організації архітектурних ансамблів, які створювали художній образ міста. Висвітлено зміну стилістичної спрямованості у формуванні ...
935615
  Ільчук М.М. Основні напрямки розвитку біоекономіки / М.М. Ільчук, М.П. та ін. Талавиря // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – № 2 (8). – С. 158-167
935616
  Чуприна Ю.А. Основні напрямки розвитку водного законодавства України у ХХ столітті // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 128. – C. 174-180. – ISSN 2224-9281
935617
  Гуменюк І.О. Основні напрямки розвитку галузі права соціального забезпечення в системі права України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 39-43
935618
   Основні напрямки розвитку гідрології в КДУ / Б.А. Пишкін, Л.Г. Будкіна, С.П. Пустовойт, Л.М. Козінцева // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 10-16 : Фото. – (Географії ; Вип. 9)
935619
  Сидоренко Ю.М. Основні напрямки розвитку державного фінансового контролю в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 303-305. – ISBN 978-966-188-219-4
935620
   Основні напрямки розвитку економіки Київського мотоциклетного заводу за час його існування (1946-1958 рр.) / Л.М. Горбенко, А.Ф. Олексієнко, З.С. Демченко, Р.Р. Скачко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 65-71. – (Серія економіки та права ; № 1, вип. 2)


  Статья является кратким историко-экономическим очерком о развитии единственного на Украине Киевского мотоциклетного завода. Развитие экономики данного предприятия характеризуется проявлением общих закономерностей, присущих развитию всей ...
935621
  Гетьман А.П. Основні напрямки розвитку законодавства Європейського Союзу про охорону біосфери / А.П. Гетьман, В.І. Лозо // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 211-231. – ISSN 2224-9281
935622
  Мищак І.М. Основні напрямки розвитку законодавства щодо охорони культурної спадщини в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2220-1394
935623
  Руфін В.А. Основні напрямки розвитку і спеціалізації сільського господарства південнобереженої зони Криму / В.А. Руфін, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 126-133
935624
  Сербалюк Ю.В. Основні напрямки розвитку інклюзивної освіти (за матеріалами міжнародної конференції "інклюзивна освіта: шлях у майбутнє") // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 186-188. – ISBN 978-966-654-490-5
935625
  Ковбас Г.І. Основні напрямки розвитку концепції антикризового управління підприємствами в Україні // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 6. – С. 23-27. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2409-1944
935626
  Хімін Ю. Основні напрямки розвитку кримінального права в Українській Державі Павла Скоропадського // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 255-257
935627
  Ушаков В. Основні напрямки розвитку міжнародної охорони інтелектуальної власності - точка зору ВОІВ // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 10. – С.3-10. – ISSN 1608-6422


  ВОІВ - Всесвітня організація інтелектуальної власності
935628
  Білуха М.Т. Основні напрямки розвитку науки з бухгалтерського обліку і фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-17. – (Економіка ; Вип. 51)


  Викладено результати дослідження бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні, виявлено недоліки в цій роботі та запропоновано рекомендації щодо подальшого розвитку бухгалтерського обліку і фінансового контролю в Україні.
935629
   Основні напрямки розвитку системи публічного адміністрування : колектив. монографія / [В.І. Гніденко, Г.В. Татаренко, О.М. Дручек та ін. ; редкол.: К.В. Громовенко та ін.] ; Міжнар. гуманітар. ун-т, Ін-т права, економіки та міжнар. відносин. – Одеса : Гельветика, 2018. – 103, [1] с. – Авт. зазнач. в змісті. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-916-577-0
935630
  Дудар А. Основні напрямки розвитку системи управління фінансовими результатами діяльності торговельно-виробничої фірми : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 5. – С. 36-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
935631
  Курилюк М.В. Основні напрямки розвитку та розміщення виробництва технічних культур на Поділлі в перспективі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 112-121 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
935632
  Бінчева М.С. Основні напрямки розвитку, розміщення і спеціалізації сільського господарства Чернівецької області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 130-135 : Табл.
935633
  Арадовська А.Д. Основні напрямки розробки і реалізації стратегії управління державними запозиченнями України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 162-168
935634
  Давиденко О.П. Основні напрямки розширення повнозбірного будівництва в західних областях УРСР : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 16. – С. 55-63
935635
  Ільницький В. Основні напрямки співпраці різних репресивно-каральних органів у боротьбі з визвольним рухом у Карпатському краї ОУН // Літопис Бойківщини : журнал присвячений дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина". – Дрогобич, 2015. – Ч. 2/89 (100). – C. 50-60
935636
  Маслій В.В. Основні напрямки статистичних досліджень прямих іноземних інвестицій в контексті еволюції фінансової глобалізації // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 56-57
935637
  Сотник І.М. Основні напрямки структурних зрушень з метою забезпечення сталого розвитку України / І.М. Сотник, А.О. Шаповал // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 5-13. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
935638
  Задворний С. Основні напрямки суспільно-географічного дослідження культурно-мистецької сфери регіону // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 123-131 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
935639
  Бобкова Т. Основні напрямки сучасної корпусної лінгвістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 89-93. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
935640
  Делімарська Ю.О. Основні напрямки сучасної світової транснаціоналізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.30-32
935641
  Городня Н. Основні напрямки Східноазійської політики США за адміністрації Дж. Г. У. Буша (1989-1993) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Історія ; вип. 2 (115)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються основні напрямки східноазійської політики США в умовах завершення "холодної війни" – поступовий перехід адміністрації Дж. Г. У. Буша від стратегії "стримування" до "колективного залучення" на регіональному рівні, заходи з інтеграції США в ...
935642
  Галицька Т.В. Основні напрямки та аналіз програм Європейського Союзу у галузі комунікації, інформації та інформатики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
935643
  Маковецька Т.В. Основні напрямки та особливості інвестиційної політики економічної безпеки України в умовах сучасного глобалізованого світу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 61-65.
935644
  Шиманська К.В. Основні напрямки та пріоритети державної міграційної політики України в контексті її євроінтеграційних перетворень // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 115-120. – (Серія : Економічні науки ; вип. 3 (77)). – ISSN 1728-4236
935645
  Заярний О. Основні напрямки та проблеми удосконалення адміністративно-деліктного законодавства України в інформаційній сфері: деякі теоретико-практичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 110-112. – ISBN 978-617-7069-14-9
935646
  Бочаров Сергій Основні напрямки та проблемні питання офіційних переговорів щодо приєднання Польщі до ЄС (1998-2002 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 1 (92). – С. 93-96. – ISSN 1728-9343
935647
  Матвійчук А.В. Основні напрямки та форми взаємодії самоврядних організацій з державою в регулюванні соціальних процесів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
935648
  Моссаковський В.Б. Основні напрямки удосконалення інформаційного забезпечення в Україні // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 223-243
935649
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
935650
  Івженко Антоніна Сергіївна Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто механізм санації підприємства в процесі банкрутства, проаналізовано проблеми впровадження санації на вітчизняних підприємствах, виявлено чинники впливу на процедуру санації підприємства та запропоновано напрями вдосконалення ...
935651
  Івженко А.С. Основні напрямки удосконалення механізму санації підприємств за сучасних економічних умов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 142-148. – ISSN 1993-6788
935652
  Шуба О.А. Основні напрямки управління державним зовнішнім боргом України в умовах фінансової глобалізації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 970. – С. 346-350. – (Економічна ; Вип. 81). – ISSN 0453-8048
935653
  Курило О.В. Основні напрямки фінансової глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 3-9. – Бібліограф.: на 6 назв.
935654
  Мякота С.С. Основні напрямки фінансової та торговельно-промислової політики гетьмана П. Скоропадського // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 71-76. – (Історія ; вип. 33)


  Зроблена спроба аналізу і оцінки діяльності уряду гетьмана П. Скоропадського у фінансовій, торгівельній та промисловій галузі економіки Української Держави.
935655
  Гончарук В.А. Основні напрямки фольклориста досліджень Хрисанфа Ящуржинського // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку" : 26-27 січ. 2018 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Центр філологічних досліджень, 2018. – С. 80-83
935656
  Філіна А.П. Основні напрямки, завдання, принципи подальшого формування державної культурної політики в Україні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 29-36. – ISSN 2225-7586
935657
  Локтєв В.М. Основні наукові досягнення інститутів Відділення фізики і астрономії НАН України за 2016 р. Місце і роль науки в сучасному суспільстві і проблеми реорганізації Академії наук // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А. Сминтина, Я.І. Балабан, О.Є. Бєляєва [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 14, № 2. – С. 5-26. – ISSN 1815-7459


  У статті аналізуються результати наукової діяльності інститутів, що входять до складу Відділення фізики і астрономії (ВФА) Національної академії наук України, в контексті світового наукового процесу. Показано, зокрема, що в Інституті фізики розроблено ...
935658
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ
Ч.1 : Основні результати і показники наукової діяльності. – 2003. – 302с.
935659
   Основні наукові і науково-технічні досягнення установ секції за 1999-2003 роки. – Київ. – ISBN 966-523-006-9
Ч.2 : Науково-технічні розробки для розбудови економіки України. – 2003. – 148с.
935660
   Основні наукові напрями та найважливіші проблеми фундаментальних досліджень у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук на 2009-2013 рр.. – Київ : [Б.в.], 2010. – 24 с.
935661
  Савчук І. Основні наукові підходи до вивчення просторово-галузевого розвитку господарської діяльності // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 110-120. – ISSN 0130-5247
935662
  Мельніченко В.В. Основні наукові підходи до менеджменту у сучасній освіті // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 1 (101). – С. 118-123. – ISSN 2313-092X


  У статті висвітлено актуальне питання теорії і практики управління освітніми закладами, визначено та схарактеризовано головну проблему реформування сучасної освіти України.
935663
  Куценко Є.В. Основні наукові підходи зарубіжних вчених до визначення поняття "виборчі технології" // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – С. 88-92
935664
  Лифенко С.П. Основні наукові положення А.О. Сапєгіна та їхнє значення для виконання програм селекції зернових культур : (до 130-річчя з дня народження А.О. Сапєгіна) // Збірник наукових праць Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення / Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення. – Одеса, 2013. – Вип. 22 (62). – С. 6-12
935665
  Смаль В.В. Основні науково-методологічні підходи до концептуалізації структурної трансформації економіки на стадії постіндустріального розвитку // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 20-35. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
935666
  Позняков С.П. Основні наукознавчі проблеми у сфері досліджень правового захисту інтелектуальної власності на комп"ютерні програми // Реформування законодавства державних інституцій: досягнення, недоліки та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (30 травн. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 31-32. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-98-5
935667
  Козлов А. Основні національні та інонаціональні елементи української літератури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К.Д.Ушинського. – Київ, 2001. – Вип. 8 : Матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної конференції "Українська література в контексті світової літератури" 21 - 23 трвня, 2001р., Одеса. – С. 194-201
935668
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
1. – 1935. – 424с.
935669
  Чічібабін О Основні начала органічної хімії. / О Чічібабін. – Харків-Київ
2. – 1936. – 427-785с.
935670
  Будьоннний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно- небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 4, квітень. – С. 32-34
935671
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 35-39
935672
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 26-29
935673
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 36-38 : фото
935674
  Будьонний Іван Основні небезпечні хімічні речовини, які використовуються на хімічно-небезпечних об"єктах України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 5, травень. – С. 35-39
935675
  Стасюк В.В. Основні негативні емоційні стани військовослужбовця у процесі військово-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  У статті надано коротку характеристику основних негативних емоційних станів військовослужбовця у контексті його військово-професійної діяльності. The short description of ground negative emotional states of military serviceman in the context of his ...
935676
  Федяй Н. Основні недоліки діючої транспортної стратегії України до 2020 р. // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 37-47. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
935677
  Піденко О.Р. Основні недоліки та напрямки реформування системи міжбюджетних відносин в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 283-285. – ISBN 978-966-188-219-4
935678
  Пирожков Л. Основні неотехнологічні теорії в контексті тристороннього підходу до обгрунтування засад міжнародної торгівлі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 47-51. – ISSN 0131-775Х
935679
   Основні новації вступу - 2018 / Прес-служба МОН України інформує // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ : Знання, 2017. – № 11 (160)
935680
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про вибори народних депутатів України" // Історія України. – Київ, 2012. – лютий (№ 8) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 2)
935681
  Шимон Ю. Основні новели Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2019. – № 34/36 (566/568), грудень 2019 р. – С. 8-11
935682
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про Всеукраїнський референдум" // Історія України. – Київ, 2013. – квітень (№ 8). – С. 1-6
935683
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про громадські об"єднання" // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 32) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 8)
935684
  Машіка В. Основні новели Закону України "Про державну службу" // Історія України. – Київ, 2012. – квітень (№ 16) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 4)
935685
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 34/36 (494/496), грудень 2017 р. – С. 34-38
935686
  Машика В.Т. Основні новели Закону України "Про освіту" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2017. – № 33 (493), листопад 2017 р. – С. 2-15


  "...Мета статті - трактування основних новел Закону України "Про освіту"."
935687
  Машіка В. Основні новели кримінально-процесуального кодексу України // Історія України. – Київ, 2012. – листопад (№ 44) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 11)
935688
  Сташис В. Основні новели нового Кримінального кодексу України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.612-626
935689
   Основні новели проекту нового Цивільного кодексу України / А Кузнецова, Я. Шевченко, О. Підопригора, М. Сибільон, В. Луць, Д. Боброва, Ромовська, 3. // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 24-42


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
935690
  Прокопенко О.Ю. Основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність органів Міністерства внутрішніх справ України як суб"єктів забезпечення правопорядку в регіоні // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 48-53. – ISSN 1727-1584
935691
  Писаренко Р.В. Основні області застосування ГІС для вирішення військових завдань / Р.В. Писаренко, О.М. Софієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 392-394


  У роботі проводиться аналіз сучасного стану розвитку та описуються концептуальні підходи щодо створення геоінформаційних систем військового призначення.. Приводяться пропозиції щодо організації та ефективного використання розподілених баз даних як ...
935692
  Зоря О.П. Основні облікові оцінки та ефект змін в обліковій політиці ПАТ "МетаБанк" / О.П. Зоря, В.В. Газієва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 15/16, серпень. – С. 56-61. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
935693
  Дрозд Ю.В. Основні ознаки адміністративного примусу держави // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2009. – № 84. – С. 11-16.
935694
  Тришкіна Т.В. Основні ознаки власне-окличних речень


  Визначаються критерії типологізації окличних речень, пропонується їх дослідження з фонетичного, семантичного, структурно-синтаксичного поглядів.
935695
  Максакова Р.М. Основні ознаки конституції автономної республіки крим // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 5-12. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
935696
  Лишак Г. Основні ознаки персонажного маскування в прозі Івана Франка // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 48-53. – ISSN 2307-2261
935697
  Єрмоленко Д.О. Основні ознаки правової свідомості молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 22-26. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
935698
  Занфірова Т.А. Основні ознаки принципу свободи праці за трудовим правом України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 2 (26). – С. 187-192. – ISSN 2306-9082
935699
  Старицька О. Основні ознаки соціальної сутності державної влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 137-140
935700
  Кравченко М.Г. Основні ознаки та вимоги до якісного закону // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 4 (6). – С. 4-17. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено дослідженню основних ознак та вимог, яким має відповідати якісний юридичний закон в сучасній Україні. The article is devoted to the research of main features and requirements which a high-quality law must fit in the modern Ukraine.
935701
  Ковальчук О. Основні ознаки та функції географічного зазначення як об"єкта права інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 227-229. – ISBN 978-617-7069-14-9
935702
  Бедрій М.М. Основні ознаки українських копних судів ( XIV - XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 30-35.
935703
   Основні опубліковані праці д.і.н., проф. І.Ф. Чернікова // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 217-224. – ISSN 1608-0599
935704
  Титаренко О.Р. Основні організації та інститути країн ЄС, що здійснюють інформаційно-аналітичні та незалежні дослідження геополітичних, геоекономічних, регіональних і державних проблем / О.Р. Титаренко, О.В. Александров // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 80-82
935705
  Пилипенко І.О. Основні організаційні заходи відтворення основних засобів підприємств ліфтового господарства // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 47-52. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
935706
  Осипов В.М. Основні організаційно-економічні складові стратегічного планування розвитку інформаціійного сектора України / В.М. Осипов, А.В. Солдаткіна // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 63. – С. 216-223. – ISSN 2524-003X
935707
  Кремпова Н.Л. Основні орієнтири для оздоровлення бюджету України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 73-75
935708
  Женченко М.І. Основні осередки видання правничої літератури в Чехо-Словаччині між двома світовими війнами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 81-84


  Розглянуто діяльність у сфері видання правничої літератури вищих навчальних закладів, різних установ та організацій української діаспори в міжвоєнній Чехо-Словаччині. The activity in sphere of the edition of the legal literature of higher ...
935709
  Кондратюк Т. Основні особливості американської версії англосаксонської традиції державного управління : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 77-79. – Бібліогр.: 23 назви
935710
   Основні особливості діяльності ЗМІ в Україні. Медіа і вибори 2002 року. – Київ, 2002. – 40с.
935711
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії : Дис... канд. іст.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ. – К, 1997. – 206л. – Бібліогр.:л.166-190
935712
  Поліха Ігор Зіновійович Основні особливості і результати розвитку багатопартійної політичної системи в Індії (1947-1997 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.02 / Поліха Ігор Зіновійович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнародних відносин. – К., 1997. – 21л.
935713
  Кружков В.С. Основні особливості класичної російської філософії / В.С. Кружков. – Київ, 1944. – 18с.
935714
  Антонюк О.С. Основні особливості коливання рівня Чорного моря за історичний час // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 30-34. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
935715
  Лямець А.М. Основні особливості комплектування фондів Александрійської бібліотеки: закупівлі, передплата періодики, дари // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 61. – С. 55-77. – ISSN 1682-671Х
935716
  Ажажа М.А. Основні особливості механізмів державного управління інвестиціями в людський капітал // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 5-9. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
935717
  Бернюков А.М. Основні особливості релятивізму в концепції юридичної герменевтики А. Кауфмана (філософсько-теоретичний аналіз) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 7-16. – ISSN 2222-5374
935718
  Ледняк Ю. Основні особливості системи образів повісті Ф. Дюрренматта "Підозра" / Ю. Ледняк, Г. Ледняк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 188-198. – ISSN 2411-6548
935719
  Мусеєв М.С. Основні особливості сучасної інфраструктури // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 140-144. – ISSN 2306-6814
935720
  Свідер І.А. Основні особливості темпоральних емотивів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 142-143
935721
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 135-144
935722
  Попович М.Д. Основні парадигми теорії та історії культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 132-143
935723
  Товмасян В.Р. Основні параметри конкурентоспроможності країни та механізм підвищення її рівня в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 2. – С. 22-27. – Бібліогр. на 8 пунктів
935724
  Загорська Д.М. Основні параметри розвитку страхового ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-34 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
935725
  Кудрявцева О.Д. Основні параметри сполучуваночті прийменників з іменниками у сучасній німецькій мові (на матеріалі художнього стилю) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 118-122. – ISSN 1729-360Х
935726
  Магур Р.Р. Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства : (Агресія в учнівському середовищі) / Р.Р. Магур, Г.Р. Чмуневич // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 5. – С. 23-27. – Бібліогр.: 7 назв
935727
   Основні педагогічні проблеми виховання дітей у сучасний період розвитку суспільства (Агресія в учнівському середовищі) Продовження див. у № 5, 2012 р. // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 4. – С. 26-29
935728
  Олейнікова Л.Г. Основні переваги Податкового кодексу та практика його впровадження // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.17. – С. 242-246. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
935729
  Галецький С.М. Основні переваги та недоліки електронного навчання (E-Learning) / С.М. Галецький, Т.І. Галецька // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 176-179. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
935730
  Стецко С.О. Основні переваги та недоліки застосування рекламних технологій / С.О. Стецко, В.О. Мороз // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 137-138
935731
  Ольшанська М.В. Основні переваги та недоліки криптовалюти / М.В. Ольшанська, М.О. Редько // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; редкол.: Редько О.Ю., Шевчук В.О., Теловата М.Т. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (19). – С. 56-63
935732
  Печеня В.І. Основні переваги та недоліки юбіквітних міні-атласів // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 58-61
935733
  Манів С.З. Основні передумови вдосконалення розвитку системи народної освіти і професійної підготовки кадрів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 79-81 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
935734
  Молотов В.М. Основні передумови виконання господарського плану / В.М. Молотов. – Х., 1931. – 16с.
935735
  Мокляк В. Основні передумови виникнення студентських самоврядних організацій університетів України (ХІХ - поч. ХХ ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 156-161. – ISSN 2075-1478


  Важливою передумовою виникнення студентського самоврядування вва- жаємо появу недільних шкіл. На початку 60-х рр. ХІХ ст. студенти Київського університету св. Володимира намагалися бути корисними своєму народу в час звільнення його від кріпацтва. ...
935736
  Удалов І.В. Основні передумови зниження якості питних підземних вод крейдяних водозаборів Східної України / І.В. Удалов, А.В. Кононенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 63-70. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
935737
  Кепич Т.І. Основні передумови інноваційного розвитку світового господарства на сучасному етапі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 41-44
935738
  Почтовюк А.Б. Основні передумови реформування сфери вищої освіти // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 11, Т. 1. – С. 147-152. – ISSN 2313-8346


  У статті розкрити основні кризові явища сучасної вищої освіти та передумови необхідності ії реформування.
935739
  Куруцова Е.С. Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 192-202. – ISSN 2524-003X
935740
  Пшеничка О.В. Основні передумови структурно-інноваційних стратегій: світовий досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 278-283.
935741
  Піюренко І.О. Основні передумови та завдання реформування сільського господарства і хід їх вирішення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 1, січень. – С. 15-17
935742
  Ревуцький С. Основні передумови та загальні риси розвитку технологічних парків у високорозвинених країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 61-70
935743
  Рибчинська О.Р. Основні передумови та напрямки реалізації концепції "розумного міста" на прикладі міста Львова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 2 (72). – С. 156-166 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1562-0905
935744
  Соловйов О.В. Основні передумови тлумачення конвенції про захист прав та основних свобод людини за принципом ефективності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 757. – С. 27-34. – (Право ; Вип. 1 (2)). – ISSN 0453-8048
935745
  Баштанник О.В. Основні передумови трансформації та особливості подальшого розвитку дослідницької стратегії політико-інституційної парадигми політичної науки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 111-117. – ISSN 2077-1800
935746
  Карпунь І.Н. Основні передумови управління інвестиційним процесом // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 231-235. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
935747
  Муштіна Н. Основні передумови формування спільної північноєвропейської політики та створення Північної Ради // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 160-162. – ISBN 978-966-171-783-9
935748
  Вітковський О.С. Основні перешкоди та перспективи розвитку малих та середніх підприємств України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 35-39
935749
  Кузьминський Є.Г. Основні періоди західної української еміграції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 85-88. – ISSN 2076-1554
935750
  Тєлєгін Д.Я. Основні періоди історичного розвитку населення території України у V - першій половині IV тис. до н. е. // Археологія : науковий журнал / Акад. наук України, Ін-т археології ; редкол.: П.П. Толочко, В.Д. Баран, В.Ф. Генінг [та ін.]. – Київ, 1993. – № 1. – С. 15-23. – ISSN 0235-3490
935751
  Скорик В.О. Основні питання визначення адміністративно-правового статусу органів виконавчої влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 71-74. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
935752
  Грабенко С.М. Основні питання визначення транспортно-економічних зв"язків міст на прикладі Києва і Чернігова // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 168-174 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
935753
  Толуб"як В.С. Основні питання державного регулювання зайнятості населення в дослідженнях українських науковців // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 102-106 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
935754
  Язиніна Р.О. Основні питання економіко-географічного вивчення виробництва і переробки овочів // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 101-105
935755
  Брайнін Я.М. Основні питання загального вчення про склад злочину / Я.М. Брайнін; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1964. – 189с.


  У книзі досліджуються основні питання загального вчення про склад злочину в радянському кримінальному праві. В ній на підставі судово-прокурорської практики дається аналіз поняття складу злочину та його елементів і розглядаються питання правильної ...
935756
  Баран Я.А. Основні питання загальної та німецької фразеології / Я.А. Баран. – Львів, 1980. – 156с.
935757
  Яценко С.С. Основні питання загальної частини кримінального права іноземних держав : навч. посібник / С.С. Яценко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. кримін. права та кримінології. – Київ : Дакор, 2013. – 166, [2] с. – Предм. покажч.: с. 160-163. - Імен. покажч.: с. 164-166. – Бібліогр.: с. 156-159 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-06-5
935758
  Зуєвич Л. Основні питання здійснення представництва в судах. Законодавство. Поради. Судова практика / Л. Зуєвич, Р. Вітюк // Часопис українського судочинства / Нац. акад. правових наук України ; Т-во з обмеж. відповідальністю "Юрінком Інтер". – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 34-133
935759
  Індиченко П.Д. Основні питання земельно-водного законодавства в світлі Програми КПРС // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 6-10. – (Серія права ; № 6)


  В данной статье на основе решений XXII съезда партии и Программы КПСС об интенсификации сельскохозяйственного производства автором ставится вопрос о крайней необходимости правового урегулирования земельного и водного законодательств. Так, предлагается ...
935760
  Плеханів Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханів ; З передмовою Д. Рязанова : Держвидав України, 1924. – 190 с.
935761
  Плеханов Г.В. Основні питання марксизму / В.Г. Плеханов ; З 4-го рос. вид. перек. В. Яровий : Пролетар, 1932. – 124 с. – (Бібліотека марксизму)
935762
  Плеханов Ю. Основні питання марксізму / Юрій Плеханов. – Львів, 1925. – 95 с.
935763
  Ільницький О.М. Основні питання нормативно-правового регулювання громадської безпеки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 54-57
935764
  Француз-Яковець Основні питання організації діяльності двопалатних парламентів Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 32-38
935765
  Гернле Е. Основні питання пролетарського виховання / Едвін Гернле ; за ред. ф з вступ. статтею С. Ярославенка. – Харків : Радянська школа, 1933. – 143 с. – (Робітнича бібліотека вчителя)
935766
  Коваленко Т.П. Основні питання радянського спадкового права / Т.П. Коваленко. – Київ, 1971. – 50с.
935767
  Піоро І.С. Основні питання ранньосередньовічної археології Південно-Західного Криму // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 96-99. – (Серія історії ; № 12)
935768
   Основні питання реформування пенсійної системи в Україні : серпень 2018 р. / [Р. Бонд] ; USAID від америк. народу. – Київ : [б. в.], 2018. – 64 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 63-64 та в підрядк. прим. – (USAID від американського народу ; Проект USAID "Трансформація фінансового сектору")
935769
  Глібко М.І. Основні питання розвитку виробничих сил Полісся УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 18-22
935770
  Гурович М.Г. Основні питання розвитку колгоспно-ринкової торгівлі на Україні / М.Г. Гурович. – Київ, 1940. – 178с.
935771
  Глібко М.І. Основні питання розвитку соціалістичного сільського господарства Полісся УРСР / М.І. Глібко, 1954. – с.91-103. – Окремий відбиток
935772
  Цілуйко К.К. Основні питання розвитку українського правопису в ХІХ віці : автореф. дис. ... канд. філол. наук / Цілуйко К. К. ; Ін-т мовознавства АН УССР. – Київ, 1947. – 275 с.
935773
  Язиніна Р.О. Основні питання розвитку харчової промисловості Південного економічного району : промисловість // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 72-78 : Табл.
935774
  Лебеденко Є. Основні питання статті 257 КК України ("Бандитизм") // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 227-229
935775
  Мєдвєдєва О.О. Основні підземні водоносні горизонти в межах Татарбунарського району Одеської області // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 21-23
935776
  Лобойко Л. Основні підстави і цілі реформування кримінально-процесуального законодавства України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 2. – С. 36-42. – ISSN 0132-1331
935777
  Чугунов Я І. Основні підсумки виконання бюджету у 2001 році / Я І. Чугунов, інш. і // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.85-113
935778
  Чугунов І.Я. Основні підсумки виконання бюджету у 2002 році : бюджет / І.Я. Чугунов, Р.В. Луценко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 25-45 : Табл.
935779
  Гуржій А.М. Основні підсумки виконання Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку України // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 7-10. – ISSN 0374-3896
935780
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України в 2012 році та напрями її подальшої роботи // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 3-5. – ISSN 0372-6436


  Доповідь Президента НАН України академіка НАН України Б.Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України18 квітня 2013 року.
935781
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України та заходи з реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014-2023 роки (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 3 квітня 2014 року) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 8-16. – ISSN 0372-6436
935782
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період : доп. президента НАН України акад. Б.Є. Патона заг. зборам НАН України 26 квіт. 2018 р. / [Б.Є. Патон]. – Київ : Академперіодика, 2018. – 43, [1] с. – Книга описана за обкл.
935783
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності Національної академії наук України у 2017 році та завдання на наступний період (доповідь на сесії Загальних зборів НАН України 26 квітня 2018 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 8-14. – ISSN 1027-3239
935784
  Патон Б.Є. Основні підсумки діяльності та перспективи розвитку Національної академії наук України. Доповідь президента НАН України Б.Є. Патона // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 6-16. – ISSN 0374-3896
935785
  Самойленко Л.Г. Основні підсумки досліджень курганів бронзового віку Степової України у 1974-1983 рр. : (за матеріалами археологічної експедиції КДУ) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 96-98. – (Історичні науки ; вип. 27). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В тезисах доклада подводятся итоги многолетних исследований курганов бронзового века Степной Украины, проведенных экспедицией НИС КГУ, дается анализ археологического материала из погребений ямной, катакомбной, срубной культур и т.н. культуры ...
935786
   Основні підсумки і завдання фотограмметричних досліджень у Київському університеті / В.М. Сердюков, Г.О. Патиченко, В.В. Білоус, В.К. Радзієвський // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 66-71. – (Географія ; Вип. 26)
935787
  Сігуа Г.В. Основні підсумки і проблеми розвитку ВЕЗ в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто передумови створення та результати функціонування ВЕЗ в Україні, показано роль ВЕЗ у покращенні інвестиційного клімату. Виявлено конкретні проблеми, які перешкоджають розвитку ВЕЗ та підвищенню ефективності їх діяльності. Special economic ...
935788
  Будка Р.В. Основні підходи в дослідженні цивільно-правової охорони права інтелектуальної власності в Чеській Республіці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 182-186. – ISSN 2219-5521
935789
  Лебедева Н.Г. Основні підходи до вивчення відданості організації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 234-238. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
935790
  Назар Р. Основні підходи до вивчення дискурсу в сучасній лінгвістиці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2010. – Т. 28 : Мовознавство. – С. 259-273. – ISSN 1728-9572
935791
  Богуславський О.В. Основні підходи до вивчення елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці та особливості їх застосування // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (32). – С. 69-76


  У статті розглядаються підходи до дослідження елементів ринкової інфраструктури у сучасній економіці. Виділено основні підходи, що застосовуються при вивченні ринкової інфраструктури: хронологічний, генеалогічний, теоретико-економічний, інституційний, ...
935792
  Турченко Ю.В. Основні підходи до вивчення інформаційної політики // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 671-677. – ISSN 1563-3349
935793
  Козлова І.В. Основні підходи до вивчення міста та специфіка соціології у вивченні містотворчих процесів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 266-275. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Розглянуто існуючі підходи та концепції розгляду міста й містотворчих процесів. У процесі огляду визначено низку спільних позицій авторів, які працюють у цьому напрямку, а також методологічні лакуни, які потребують наукового заповнення.
935794
  Пучкина В.В. Основні підходи до вивчення стильових особливостей людини в сучасній психології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 110-114. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Зроблено теоретичний аналіз основних сучасних підходів до вивчення стильових проявів людини: стилі життя, стилі поведінки, стилі спілкування, стилі діяльності, стилі мислення. Виділено найменш досліджені питання стильової проблематики (компоненти, ...
935795
  Малиш Л.О. Основні підходи до вивчення структури дослідницької методології // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 3-7. – ISSN 1996-5931
935796
  Криленко В.І. Основні підходи до визначення індикаторів фінансової безпеки аграрного сектора // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаївський нац. аграрний ун-т. – Миколаїв, 2016. – Вип. 1 (88). – С. 3-8. – ISSN 2313-092X
935797
  Ковальчук О.В. Основні підходи до визначення критеріїв класифікації банківських ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 316-324
935798
  Мостіпан О.М. Основні підходи до визначення критеріїв та чинників ефективності виборчих систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються основні підходи до визначення критеріїв ефективності виборчих систем. В статье раскрываются основные подходы к определению критериев эффективности избирательных систем. The basic approaches of finding the criteria of efficiency ...
935799
  Гарат Р.М. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 726-731. – ISSN 1563-3349
935800
  Гapam P.M. Основні підходи до визначення міжнародно-правового статусу Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 702-708. – ISSN 1563-3349
935801
  Квасюк В.В. Основні підходи до визначення поняття "біотероризм" // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Попик В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (27). – С. 121-125. – ISSN 2616-6798
935802
  Хромець О.Л. Основні підходи до визначення поняття "виборчі технології" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 111-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У даній статті здійснюється спроба теоретичного визначення поняття "виборчі технології". Наводяться основні тенденції й підходи до визначення даного поняття у вітчизняній і світовій дослідницькій літературі. З"ясовуються основні структурні елементи ...
935803
  Решота В. Основні підходи до визначення поняття "джерело адміністративного права" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 100-108. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
935804
  Боярська-Хоменко Основні підходи до визначення поняття "освіта дорослих" у країнах Центральної та Східної Європи // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 18-22. – ISSN 2309-9127
935805
  Фомічов Костянтин Основні підходи до визначення поняття "предмет доказування" // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 137-141
935806
  Томин О.О. Основні підходи до визначення поняття мисливства як виду спеціального використання об"єктів тваринного світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 438-442. – ISSN 1563-3349
935807
  Клименко І.В. Основні підходи до визначення понять "електронний уряд" та "електронне урядування" : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 93-96. – Бібліогр.: 20 назв
935808
  Ізарова І.О. Основні підходи до визначення ролі судді в цивільному судочинстві у роботах представників наукової школи Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Пам"яті професора Павла Петровича Заворотька. Актуальні проблеми правової науки : [зб. статей] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; за заг. ред. Н.П. Шишкової. – Київ : Прецедент, 2014. – С. 57-64. – ISBN 978-966-520-178-6
935809
  Гончарова О.М. Основні підходи до визначення суті реструктуризації підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 9-12
935810
  Григоренко Є.І. Основні підходи до визначення сутності та цінності сучасної конституції / Є.І. Григоренко, О.С. Передерій // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 52-54. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
935811
  Усольцева М.М. Основні підходи до вирішення проблем жіночої освіти в окрузі Мадрас (1880–1910-ті рр. ) // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 64. – C. 140-159. – ISSN 1682-671Х
935812
  Галасюк С.С. Основні підходи до державного регулювання у сфері туризму // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 20-23. – ISBN 978-9934-571-53-4
935813
  Гончарук П.А. Основні підходи до дослідження комунікативних здібностей / П.А. Гончарук, Л.А. Лукаш // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 153-161. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
935814
  Люльчак З.С. Основні підходи до ефективного функціонування регіонального паливно-енергетичного комплексу / З.С. Люльчак, Н.І. Хтей, Л.І. Сопільник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 295-303. – ISSN 0321-0499
935815
  Федорова Н. Основні підходи до забезпечення захисту прав на телеформат у США // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (92). – С. 31-38. – ISSN 2308-0361
935816
  Сердюк Н. Основні підходи до застосування інформаційних технологій у процесі викладання іноземних мов / Н. Сердюк, І. Хрін // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Кіраль С.С., Коваль В.І., Корпанюк М.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 131-139. – (Серія "Філологія" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
935817
  Кань В. Основні підходи до інструментальної підготови студентів з Китаю // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 308-311. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
935818
  Катан Л.І. Основні підходи до класифікації банківських продуктів / Л.І. Катан, С.О. Сотніков // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – C. 5-9. – ISSN 2306-6814
935819
  Ткаченко А.М. Основні підходи до класифікації виробничих витрат підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 234-241. – ISSN 2072-1692
935820
  Свищук А.С. Основні підходи до класифікації податкового регулювання економіки // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 16-19. – Бібліогр.: 7 назв
935821
   Основні підходи до математичного моделювання біологічної продуктивності ціаней як сировинної бази біоконверсії / А.В. Насенко, О.В. Новохатько, Т.Ф. Козловська, С.В. Дігтяр, О.О. Никифорова // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 118-127 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2073-5057
935822
  Шульга Н.Д. Основні підходи до моделювання освітньої політики: вітчизняний і зарубіжний досвід // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 148-152. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена аналізу моделей освітньої політики, які набули поширення у зарубіжних країнах і на національному грунті. Розглянуто особливості, виокремлено позитивні та негативні ознаки різних моделей, з"ясовано роль держави у впровадженні тієї чи ...
935823
  Повідайчик О.С. Основні підходи до науково-дослідницької роботи студентів / О.С. Повідайчик, М.М. Повідайчик // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 216-218. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
935824
  Федорчак О.В. Основні підходи до наукового визначення інвестиційного клімату // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 162-171
935825
  Палієнко В.П. Основні підходи до обгрунтування концепції морфоструктурно-неотектонічного районування областей розповсюдження корисних копалин / В.П. Палієнко, М.Є. Барщевський, Р.О. Спиця // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
935826
  Бубир Н.О. Основні підходи до організації освітнього геоінформаційного порталу у вищому навчальному закладі // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 20-22 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2075-1893
935827
  Кіянка І.Б. Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 4-14. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
935828
  Таньчук О.А. Основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 3 (78). – С. 63-71. – ISSN 2310-2837


  У статті розглянуто основні підходи до оцінювання ефективності публічного управління. Розкрито сутність поняття "критерій ефективності". Виділено та досліджено основні критерії оцінювання публічного управління і визначено його особливості. Розглянуто ...
935829
  Габріелова Т.Ю. Основні підходи до оцінювання ефективності системи доставки спеціальних вантажів / Т.Ю. Габріелова, І.В. Василенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 155-160 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
935830
  Черкунов О.В. Основні підходи до періодизації процесу становлення виробничої функції трудового права // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1. – С. 111-119. – ISSN 2617-5967
935831
  Правдівцева Ю.С. Основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 188-194


  "У статті розглянуто основні підходи до підвищення кваліфікації вчителів середніх шкіл США. З’ясовано, що ефективними підходами є такі, як особистісно-орієнтований, поведінковий (біхевіористський) та соціально-психологічний. Установлено, що в основу ...
935832
  Назарчук Д.М. Основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Викладено основні підходи до побудови економіко-математичних моделей банківської діяльності.
935833
  Страхарчук В.П. Основні підходи до побудови системи контролю банківських ризиків, що не піддаються кількісній оцінці / В.П. Страхарчук, А.Я. Страхарчук // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 2. – С. 176-184. – ISSN 1562-0905
935834
  Дмитрук А.В. Основні підходи до поняття майнові права інтелектуальної власності // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 427-429. – ISSN 2413-6433
935835
  Дмитрук А. Основні підходи до поняття права інтелектуальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 71-75. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена науковому дослідженню поняття права інтелектуальної власності. В дослідженні визначаються основні теорії походження авторського права та права промислової власності, висвітлюється цікаві факти походження самого терміну "інтелектуальна ...
935836
  Ачкасов А.Є. Основні підходи до приватизації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 3-7
935837
  Найдьонова Г. Основні підходи до проблеми відображення тілесності в західній і витчизняній психології // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 123-127


  Проаналізовано методологічні підходи до проблеми відображення тілесності у західній та вітчизняній психологи". Виявлено основні відмінності у позиці)" щодо вивчення відображення власного тіла у зарубіжних та вітчизняних дослідженнях. Вивчення ...
935838
  Спицька Л.В. Основні підходи до проблеми регіонального розвитку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 154-162
935839
  Пастух Л.В. Основні підходи до проблеми сензитивності особистості практичних психологів закладів освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 405-409. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
935840
  Третяк А.М. Основні підходи до проектування землекористування структурних елементів місцевої екомережі / А.М. Третяк, Л.А. Лунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 47-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
935841
  Геник О. Основні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств та його оцінка // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 90-95. – ISSN 0201-758Х
935842
  Лозова О.В. Основні підходи до реалізації соціальної функції держави // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 45-49. – (Економічні науки)
935843
  Птащенко Д. Основні підходи до регламентації уявної оборони в кримінальному праві держав континентальної Європи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 350-351. – ISBN 978-617-7069-17-0
935844
  Кравченко М. Основні підходи до реформування системи пільг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 3 (6). – С. 155-164
935845
  Процюк М.В. Основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 45-53. – ISSN 2308-6912


  У статті характеризуються основні підходи до розкриття змісту поняття "м"яка сила" та її інструментів у науковій думці сучасної Польщі. Аналізуючи ряд нещодавно опублікованих праць теоретичного і практичного характеру польських дослідників міжнародних ...
935846
  Пацурківський Ю.П. Основні підходи до розуміння абсолютного характеру речового права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 67-72. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
935847
  Чекотовська О.Е. Основні підходи до розуміння категорії "електронний документ" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 134-137
935848
  Кадлубович Т.І. Основні підходи до розуміння людини як суб"єкта політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 148-157
935849
  Романко С.М. Основні підходи до розуміння міжнародного екологічного права як засобу забезпечення основних екологічних потреб людства // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 203-207
935850
  Крисанова Т. Основні підходи до розуміння поняття "кінодискурс" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 98-102. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
935851
  Вакарюк Л. Основні підходи до розуміння поняття "правовий режим" // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 196-201. – ISSN 2307-8049
935852
  Пацурківськип Ю.П. Основні підходи до розуміння правової категорії "справедливість" // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 255-262. – ISSN 1563-3349
935853
  Василишин В.О. Основні підходи до розуміння пропаганди тероризму // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 99-105


  Висвітлюються основні підходи до розуміння пропаганди тероризму в сучасних умовах.
935854
  Корнієнко В.В. Основні підходи до розуміння співвідношення права і закону // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 33-38. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
935855
  Трофімов А. Основні підходи до розуміння сутності організаційної прихільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 58-61. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються підходи до феномену організаційної прихильності персоналу. Особлива увага приділяється розробкам російських та американських дослідників. Analyzes approaches to the phenomenon of organizational commitment of staff. Particular attention is ...
935856
  Приходько В.П. Основні підходи до розуміння терміну "політичний аналіз" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 33-39. – ISBN 966-628-197-5
935857
  Черняк А.І. Основні підходи до створення моделі оптимізації оцінки інтелектуальних здібностей у Збройних силах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-92. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі створення моделі оцінки інтелектуальних здібностей особистості у Збройних силах України. Центральною фігурою у цій моделі є військовослужбовець, що проходить службу за контрактом. The article is devoted to the problem of creation ...
935858
  Кичук М.М. Основні підходи до створення психологічної моделі саморегуляції психічної стійкості військових керівників / М.М. Кичук, О.С. Мукогоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 105-107. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті надається аналіз психологічної моделі продуктивної психічної стійкості кадрів військового управління з урахуванням вимог та особливостей професійної діяльності, а також урахування індивідуальних особливостей військового керівника. The ...
935859
  Олександренко К.В. Основні підходи до створення психолого-педагогічної системи розвитку іншомовної комунікативної компетентності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу психолого-педагогічних умов розвитку професійної комунікативної діяльності майбутнього фахівця. Основними факторами розвитку професійної комунікативної діяльності є: організаційно-педагогічні, змістовні, технологічні, ...
935860
  Поліщук Д.С. Основні підходи до сутності механізмів психологічного захисту // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 88-95. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
935861
  Політило М.П. Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища / М.П. Політило, Л.П. Бондаренко, О.В. Дідух // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 73-77. – ISSN 2306-6806
935862
  Данилюк Н. Основні підходи до трактування поняття "політичний режим" // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 55-61
935863
  Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 20, жовтень. – С. 16-22. – ISSN 2306-6792
935864
  Пилявець В.М. Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 23-25
935865
  Доманський В.А. Основні підходи до формування кодексу цивільного захисту України // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 4-8. – Бібліогр.: 10 назв
935866
  Труніна І.М. Основні підходи до формування конкурентної стратегії суб"єктів підприємницької діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – Вип. 6 (89), ч. 2. – С. 61-68. – ISSN 1995-0519
935867
  Богма О.С. Основні підходи до формування фінансового механізму на підприємствах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 135-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
935868
  Седікова І.О. Основні підходи майбутніх студентів до вибору закладу вищої освіти // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 145-148. – ISBN 978-9934-571-49-7
935869
  Дядюшкін О.М. Основні підходи релігієзнавчої ідентифікації псевдорелігій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 12-19


  У статті розглядаються основні підходи щодо застосування поняття "псев- дорелігія" до сучасних функціонуючих рухів та організацій із числа новітніх релігій- них рухів. Зокрема, автор пропонує використовувати як важливий аспект визна- чення ...
935870
  Трачук Оксана Основні підходи сучасної вітчизняної історичної науки щодо вивчення українських політичних партій доби національно-визвольної революції 1917-1920 рр. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 258-269. – ISBN 978-966-02-4770-3
935871
  Вдовічена О.Г. Основні підходи та особливості формування ефективних програм лояльності бренду // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
935872
  Любас А.А. Основні підходи та принципи формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – C. 158-162. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
935873
  Бурлачук Л.Ф. Основні підходи у вивченні ролі та місця батьківського ставлення в діаді "батько/мати-дитина" / Л.Ф. Бурлачук, А.І. Арамєдова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 39-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Проведено аналіз досліджень у вітчизняній та зарубіжній психології з проблем емоційних відносин між батьками та дитиною. Демонструються різноманітні підходи до цієї проблеми, шляхи розвитку вчення про сімейні стосунки.
935874
  Макаренко Л.О. Основні підходи у дослідженні правової культури в сучасній юридичній науці // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 136-145. – ISSN 0869-2491
935875
   Основні підходи у формуванні освітніх програм для підготовки агрономів - фахівців з органічного землеробства / В.С. Хахула, О.Г. Олешко, Л.А. Козак, Р.В. Коваленко // Агробіологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Даниленко А.С., Сахнюк В.В., Примак І.Д. [та ін.]. – Біла Церква, 2017. – № 1 (131). – C. 5-11. – ISSN 2310-9270
935876
  Вереша Р. Основні підходи щодо визначення поняття мотиву поведінки // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 0132-1331
935877
  Заяць Ю. Основні підходи щодо викладання іноземної мови професійного спрямування у контексті Болонського процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 358-363. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
935878
  Власова О. Основні підходи щодо вирішення проблем гендерної рівності в сучасній Україні // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 258-260. – ISBN 978-966-439-357-4
935879
   Основні підходи щодо проведення спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки / Л.Р. Клері, М.В. Гребенюк, О.В. Пошедін, А.О. Феклістов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-59. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні підходи та особливості щодо проведення міжнародного та національного спеціалізованого курсу з управління оборонною галуззю в широкому контексті безпеки з урахуванням взаємодії систем національної безпеки України та ...
935880
  Якименко Х. Основні підходи щодо розуміння правового статусу Європейського Союзу // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 262-272. – ISSN 1993-0909
935881
  Кузьменко В.В. Основні планувальні рішення перетину міських магістралей в одному рівні // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (17). – С. 88-96 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-929-439-5
935882
  Тихий В. Основні повноваження Конституційного Суду України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.287-301
935883
  Бєлова Ю.С. Основні погляди на проблему автора в сучасному літературознавстві // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 31-42. – (Літературознавство ; вип. 2 (86)). – ISSN 2312-1068
935884
  Лукаш Г.П. Основні позиції теорії конотативної онімії в аспекті концептуального аналізу // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 326-334. – ISBN 978-966-489-126-1
935885
  Марченко-Бабіч Основні показники аналізу інформаційного потоку в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 160-165. – ISSN 2524-0056
935886
   Основні показники виконання народно-господарського плану Молдавської АРСР за 1-ше півріччя 1936 р.Тираспольоку. / [відп. ред. А.Б. Сокол]. – Тірасполь : Держплан та УНГОМАРСР, 1936. – 91 с.
935887
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за 11 місяців 1940 року.. – К., 1940. – 86с.
935888
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за березень 1936 р.. – К., 1936. – 32с.
935889
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за жовтень 1936 року.. – К., 1936. – 104с.
935890
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за квітень 1936 року.. – К., 1936. – 52с.
935891
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за липень 1936 року.. – К., 1936. – 102с.
935892
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за листопад 1936 року.. – К., 1936. – 110с.
935893
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за лютий 1937 року.. – К., 1937. – 115с.
935894
   Основні показники виконання народно-господарського плану УСРР за травень 1936 року.. – К., 1936. – 84с.
935895
   Основні показники діяльності банків України на 1 липня 2007 року // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27.
935896
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2007/08 навчального року : статистичний бюлетень / Державний комітет статистики України; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ, 2008. – 198с.
935897
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2012/13 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2013. – 188 с. : іл., табл.
935898
   Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2013/14 навчального року : стат. бюлетень / Держ. служба статистики України ; [відп. за вип. І. Калачова]. – Київ : Державна служба статистики України, 2014. – 166 с.
935899
   Основні показники діяльності ВНЗ України на початок 2011/12 навчального року / Державна служба статистики України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С 65-117. – ISSN 1682-2366


  Державна служба статистики України.
935900
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в 2014 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-27 : табл., рис. – ISSN 1708-7422
935901
  Гаврильчик В. Основні показники діяльності сфери промислової власності України в I півріччі 2015 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 38-47 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
935902
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України за 9 місяців 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2017. – № 10
935903
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 4-9 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
935904
  Берчій І. Основні показники діяльності у сфері охорони промислової власності України у I кварталі 2018 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 5
935905
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності у 2017 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 15-21 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
935906
  Шенкаренко М. Основні показники діяльності у сфері промислової власності України у 2013 році // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 24-30 : табл., рис. – ISSN 1608-6422
935907
  Берчій І. Основні показники діяльності у чфері охорони промислової власності України у І півріччі 2017 року // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
935908
  Козаченко В.М. Основні показники економічного й соціального розвитку міста Києва крізь призму місцевого бюджету 2008 року / В.М. Козаченко, О.В. Романенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 54-61. – Бібліогр.: с. 54-55


  Розглянуто актуальні питання формування й розподілу бюджету міста Києва у 2008 році. Акцент зроблено саме на соціально-економічній спрямованості статей місцевого бюджету заради добробуту громадян, підвищення рівня життя киян та розвитку столиці України.
935909
  Джужа О.М. Основні показники злочинності: міжнародний і вітчизняний досвід / О.М. Джужа, В.В. Василевич, О.Г. Кулик // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верхов. Суд України. – Київ, 2012. – № 1 (137). – С. 37-39
935910
  Макарчук І. Основні показники оцінки платоспроможності та ліквідності підприємств і методика їх визначення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 36-41.
935911
  Казьмір В.А. Основні показники ринку зернових в Україні / В.А. Казьмір, Л.Г. Чорненька // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 116-118. – ISBN 978-966-654-490-5
935912
  Анісімова О.Ю. Основні показники рівня фінансової інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 104-113. – (Європейські дослідження)
935913
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист.бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.1. – 2000. – 396 с.
935914
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ. комітет статистики України
Ч.2. – 2000. – 397-816с.
935915
   Основні показники роботи підприємств окремих галузей економіки України різних форм власності : за 1 кв. 2000 р. (Статист. бюлетень). – Київ : Держ.комітет статистики України
Ч.3. – 2000. – 817-1181с.
935916
   Основні показники розвитку народного господарства Вінницької області.. – Вінниця, 1957. – 279с.
935917
  Полунєєв Ю.В. Основні показники сталості трансформаційного розвитку України в процесі підвищення її міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 7-10. – ISSN 1728-6220


  Стаття присвячена аналізу основних показників сталості, що впливають на розвиток України та рівень її конкурентоспроможності в міжнародному масштабі. Доведено необхідність якісних змін цих показників у процесі трансформаційного розвитку країни і ...
935918
  Дорошенко В.І. Основні показники та індикатори функціонування пасажирської автотранспортної системи / В.І. Дорошенко, К.Д. Діденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 35-36. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемам оцінки рівня розвитку пасажирської автотранспортної системи території. The article deals with the problems of appreciation of development passenger autotransport system of the territory.
935919
   Основні показники та наріжні камені енергетичної політики Франціїї // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-34
935920
  Горох О. Основні покарання, від яких засуджений може бути звільнений умовно-достроково: перспективи розширення переліку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 399-400. – ISBN 978-617-7069-15-6
935921
  Запаранюк В.В. Основні політичні партії Канади на початку XXI ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 702-709. – ISSN 1563-3349
935922
  Донська А.Г. Основні політичні проекти об"єднання Європи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 223-234
935923
   Основні положення "Методики встановлення і використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв України" / В.М. Жукинський, О.П. Оксіюк, А.П. Чернявська, Г.А. Верниченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 76-83. – ISBN 966-521-129-3
935924
  Гавриленко О. Основні положення авторського права США (частина 1) // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 10-14. – ISSN 1608-6422
935925
  Філатов М. Основні положення американських стратегій "залучення" КНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 49-50


  За матеріалами суспільно-політичних дискусій в США щодо відносин з Китаєм кінця XX - початку XXI ст.
935926
   Основні положення Болонського процесу : впровадження в НТУУ "КПІ". – Київ : Політехніка, 2006. – 30 с.
935927
  Задоя К.П. Основні положення вчення Густава Радбруха про юридичні конструкції як про ідеальні типи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 8. – С. 67-69
935928
  Зеленецький В. Основні положення вчення про забезпечення безпеки суб"єктів кримінального процесу, що ведуть боротьбу з організованою злочинністю / В. Зеленецький, М. Куркін // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.37-42
935929
  Гаджаман А. Основні положення діяльності Ради з питань етнонаціональної політики при Президентові України 2006-2009 рр. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 174-175
935930
  Дубняк С.С. Основні положення еколого-гідроморфологічного напряму досліджень екосистем крупних рівнинних водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 62-74. – Бібліогр.: 24 назв
935931
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О. Білецького : 10.02.15: Дис. ... канд. філолог. наук. / Колтуцька Ірина Анатоліївна; ВДУ ім. Л. Українки. – Луцьк, 1999. – 170л. – Бібліогр.:л.147-161
935932
  Колтуцька Ірина Анатоліївна Основні положення загальнолінгвістичної концепції А.О.Білецького : Автореф... кандид. філолог.наук: 10.02.15 / Колтуцька Ірина Анатоліївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19с.
935933
   Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для громадськості / [Алексєєва Є.А., Жиравецький Т.М. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 44 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
935934
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів господарювання / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 36 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
935935
  Алексєєва Основні положення Закону України "Про доступ до публічної інформації" в контексті інформації про стан довкілля : посібник для суб"єктів владних повноважень на місцевому рівні / [Алексєєва Є.А. ; наук. ред. Скрильніков Д.В.] ; МБО "Екологія - Право - Людина". – Львів : [Компанія "Манускрипт"], 2012. – 38, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
935936
   Основні положення Звіту про Конкурентоспроможність України 2008 : назустріч економічному зростанню та процвітанню / pед. : М. Дрзенік Хану, Т. Гейгер. – Женева : Всесвітній Економічний Форум, 2008. – 74 с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 66-67
935937
  Гаврушкевич А.Ю. Основні положення кінематики МАО циліндричних зубчастих коліс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.01 / Гаврушкевич Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
935938
  Римарчук Р. Основні положення класифікації цивільних правовідносин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 464-469. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
935939
  Синельникова Р.Д. Основні положення Конституції Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 78-83. – (Серія права ; № 6)


  В настоящей статье изложены основные положения конституции Социалистической Федеративной Республики Югославии 1963 г. Анализируются отдельные правовые институты. Подробно показаны новые моменты в конституции, ныне действующей, по сравнению с ...
935940
  Шишкіна Е. Основні положення концепції заборони неналежного поводження з людиною в практиці Європейського суду з прав людини // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 139-149. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
935941
  Решетнікова І. Основні положення концепції маркетингу на ринку логістичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 4 (68). – С. 66-69. – ISSN 1606-3732
935942
  Луговський В.В. та інш Основні положення концепції міждержавної інноваційної політики країн СНД // Науково-технічна інформація. (НТІ) : Науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2002. – № 2. – С.40-43
935943
  Пістун М.Д. Основні положення концепції регіонального розвитку України: суспільно-географічний аспект : Суспільно-географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 22-28. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
935944
  Третяк А.М. Основні положення концепції сучасного землеустрою в Україні // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2011. – № 4. – С. 12-20
935945
  Головченко О.В. Основні положення метафізики М.Я. Грота // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 40-53. – ISSN 2075-1443
935946
  Зінчик А.Г. Основні положення методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних Сил України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 13-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У статті подано основні етапи методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки частин і підрозділів Збройних сил України. При цьому, у формалізованому вигляді, подано напрацювання АТЗ на одну середньостатистичну автомобіле-тонну ...
935947
  Кільчевський М.О. Основні положення механіки суцільних середовищ / М.О. Кільчевський, 1937. – 13с.
935948
  Саблук П. Основні положення нової економічної парадигми національної продовольчої безпеки України в ХХ! ст. // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.54-61. – ISSN 0131-775Х
935949
  Пурський О.І. Основні положення організації моніторингу соціально-економічного розвитку регіону на основі інформаційних технологій / О.І. Пурський, І.О. Мороз // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : інформ.-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 8. – С. 11-14 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
935950
   Основні положення організації науково-дослідної та матодичної роботи в державних архівних установах України. – Київ, 2001. – 52с.
935951
   Основні положення про роль адвокатів, прийняті VІІІ Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 р. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 246-249. – ISSN 1026-9932
935952
  Ключковський Ю. Основні положення проекту Виборчого кодексу України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 130-144


  Викладаються основні проблеми і підходи до розробки проекту Виборчого кодексу України. Вказуються цілі кодифікації виборчого законодавства України, визначається обсяг предмета кодифікації.
935953
  Юзьков Л. Основні положення проекту нової Конституції України (Мюнхен, 1992) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – № 1 (15). – С. 69-72.
935954
  Вереша Р.В. Основні положення психологічної теорії вини в кримінальному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено складним питанням вини в межах психологічної кримінально-правової теорії. Автор розглядає позиції найвидатніших представників цієї теорії. The article is devoted to complicated issues of guilt within the framework of psychological criminal ...
935955
  Чимирис М. Основні положення реставрації та консервації виробів з металу на прикладі золота // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 450-452. – ISBN 978-966-171-795-3
935956
  Гладкий І. Основні положення системи менеджменту якості освіти / І. Гладкий, В. Шинкаренко, О. Криворучко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 1 (50). – С. 31-34. – ISSN 1562-529Х
935957
  Кирик В.Л. Основні положення стратегії сталого екорозвитку // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 28-30
935958
  Дядькович А. Основні положення та реалізація закону Української Центральної Ради від 3 січня 1918 року "Про утворення Українського Народного Війська" // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-171-783-9
935959
  Штефанюк Н.С. Основні положення теорії диференціальних емоцій К. Ізарда // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 262-267. – ISBN 978-617-7132-18-8
935960
  Веретенникова О. Основні положення теорії інтелектуального капіталу: генезис наукової думки / О. Веретенникова, Н. Крикун // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 12-16. – ISSN 1728-9343
935961
  Косенко С. Основні положення теорії онтологій та її впровадження в систему правових знань // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 2 (7). – С. 154-171. – ISSN 2411-1031


  У статті представлені загальні відомості про походження поняття "онтологія" та аналізуються шляхи його подальшої трансформації з метою пристосування для використання в системах штучного інтелекту, де онтологія розуміється як комплекс знань, що ...
935962
  Маланчук П.М. Основні положення трасології в криміналістиці / П.М. Маланчук, О.М. Льон // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 6 (19). – С. 60-63. – ISSN 2519-2353
935963
  Власенко М.О. Основні положення щодо сучасного ризик-менеджменту на підприємстві / М.О. Власенко, В.О. Тицький // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпрпетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 9 : Фінансовий механізм та фінансово-економічна безпека суб"єктів господарювання. – C. 35-37. – ISBN 978-617-645-235-5
935964
   Основні положення щодо удосконалення системи моніторингу при підтопленні територій / А.В. Лущик, М.І. Швирло, А.А. Лущик, Т.Ю. Парак // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 6. – С. 33-37 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
935965
  Лагода О. Основні помилки у застосуванні дискреційних повноважень посадовими особами адміністративних органів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-90. – ISSN 0132-1331
935966
  Ярошенко-Зімарева Основні помилкові уявлення про гендер / Ярошенко-Зімарева, А.С. Птушка // Молоді фахівці - майбутнє науки : збірник наукових праць студентів / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. методики та пактики викладання іноземної мови ; редкол.: Пасинок В.Г., Дудоладова А.В., Дудоладова О.В. – Харків, 2016. – Вип. 7. – С. 337-341. – ISBN 978-966-285-302-5
935967
  Шульга М.А. Основні поняття геополітики: проблема визначення та світоглядний сенс // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 352-373. – ISBN 966-628-197-5
935968
  Хоружий С.Г. Основні поняття діяльності фінансових установ: зміст і значення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 1/2 (25/26). – C. 41-46. – ISSN 2221-755X
935969
  Тимченко Г. Основні поняття доказового права України: проблеми законодавчого закріплення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 220-227. – ISSN 0132-1331


  У статті аналізуються основні поняття доказового права України. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення процесуального законодавства.
935970
  Бистрова Б. Основні поняття дослідження та концептуальні засади професійної підготовки фахівців із кібербезпеки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 58-70. – ISSN 2312-5993
935971
  Храпливий З.В. Основні поняття електродинаміки а унітарна теорема поля : [Реферат, виголошений на VI З"їзді український природників та лікарів 17 травня 1937 року] / Зенон Храпливий. – [Львів], 1937. – С. 51-56. – Без обкл. і тит. л.. - Окр. відб.: Збірник матеріалів математично-природописно-лікарської секції Наукове товариство імені Шевченка. 1936, с. 51-56


  Ред.: Гезехус, Николай Александрович (1845-1918)
935972
  Віртц Г. Основні поняття з області охорони пам"яток // Вісник інституту "УкрНДІпроектреставрація" / Інститут "УкрНДІпроектреставрація". – Київ, 2006. – Число 5/6. – С. 162-166
935973
  Клепко С. Основні поняття закону України "Про вищу освіту" // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (54). – С. 30-37. – ISSN 2078-1016


  Досліджується актуальність уточнення понятійного апарату нової редакції Закону України "Про вищу освіту", що забезпечує створення умов для натхненної праці "нових ректорів", "нових студентів" і "нових професорів" з забезпечення громадян українського ...
935974
   Основні поняття і визначення з курсу фізіології людини і тварин : для студентів біологічних факультетів вищих навч. закладів / М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко; М.Ю. Макарчук, В.О. Цибенко, О.М. Пасічніченко, Т.П. Лященко ; КНУТШ. – Київ : Фітоцентр, 2003. – 144с.
935975
  Шевченко Ф.Д. Основні поняття і закони з хімії / Ф.Д. Шевченко. – К., 1961. – 34с.
935976
  Гончаренко С.У. Основні поняття і закони фізики : довідник для учнів / С.У. Гончаренко, О.І. Ляшенко. – Київ : Радянська школа, 1986. – 286 с.
935977
  Слабко Я.Я. Основні поняття і концепції мотивації праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 12 (104), грудень. – С. 37-42. – ISSN 2077-1800
935978
  Дубогай О.Д. Основні поняття й терміни здоров"язбереження та фізичної реабілітації в системі освіти : навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Д. Дубогай, А.І. Альошина, В.Є. Лавринюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2011. – 295, [1] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Алф. покажч.: с. 280-295. – Бібліогр.: с. 275-279. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-544-4
935979
  Волохата В.Є. Основні поняття категорійного апарату щодо управління залученими ресурсами банку // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
935980
  Бєлянкін Ф.П. Основні поняття механіки в процесі їх розвитку / Ф.П. Бєлянкін. – Київ, 1958. – 32 с.
935981
  Леснянська-Дощак Основні поняття міжкультурного підходу у франкомовному науковому дискурсі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 137-140. – ISSN 2308-4634
935982
  Башук А. Основні поняття новинної комунікації з точки зору зв"язків із громадкістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-34. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає поняття, що існують на перетині новинної комунікації та зв"язків із громадкістю. Описує суть і значення цих понять і процесів, уточнює між тією та тією сферами діяльності. Автор рассматривает понятия, которые существую на пересечении ...
935983
  Гура В.Л. Основні поняття при дослідженні конкурентоспроможного потенціалу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 262-269
935984
  Остапенко Т.Г. Основні поняття системи зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 66-72. – (Економічні науки ; № 1)
935985
   Основні поняття сучасної алгебри. – К., 1976. – 104 с.
935986
  Бородін О.І. Основні поняття сучасної алгебри / О.І. Бородін. – Київ, 1983. – 112с.
935987
  Марчук В.М. Основні поняття та категорії права : Навчальний посібник для студ.вищих навч.закладів / В.М. Марчук, Л.В. Ніколаєва. – Київ : Істина, 2001. – 144с. – ISBN 966-7613-18-6
935988
  Іващенко А. Основні поняття та комп"ютеризоване розв"язування задач теорії ігор // Електроніка та інформаційні технології : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2015. – Вип. 5. – C. 137-150. – ISSN 2224-087Х
935989
  Жуковська Тетяна Олегівна Основні поняття та проблеми мотивації продуктивності персоналу на підприємствах машинобудування України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 100-107. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено та ідентифіковано основні поняття функції управління "мотивування". Окреслено проблеми мотивації персоналу до продуктивності праці на вітчизняних підприємствах машинобудування. Проаналізовано систему понять і показників ...
935990
  Добрянська О.О. Основні поняття та проблемні питання в сфері валютного контролю в митній справі / О.О. Добрянська, К.В. Муравйов // Проблеми гармонізації національного і міжнародного законодавства: досягнення та перспективи : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (19 трав. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 64-66. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-245-0
935991
  Городецька О.Г. Основні поняття та складові системи мотивації електоральної поведінки // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 290-296. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто проблеми формування мотивації електоральної поведінки населення. Проаналізовано поняття "мотив", "мотивація", "потреби", "електоральна поведінка". Здійснено спробу класифікувати ці визначення за їх змістом та характером. Розкрито ...
935992
  Крупка Л. Основні поняття та сутнісні характеристики трудової міграції як соціально-трудової мобільності населення // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 85-87.
935993
   Основні поняття та терміни щодо забезпечення якості вищої освіти (на основі «Національного освітнього глосарію: вища освіта») // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 33-34. – ISBN 978-617-7288-01-4
935994
  Локтіонова О. Основні поняття теорії релігійного навернення Річарда Травісано // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 25-27
935995
  Кірєєв С.А. Основні поняття теорії хаосу та її застосування в прикладних задачах // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 197-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглядаються основні положення та приклади використання в прикладних задачах теорії хаосу, яка останнім часом все більше знаходить застосування в різноманітних областях наук, починаючи з біології та закінчуючи економікою.
935996
  Піпченко Н. Основні поняття цифрової дипломатії / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 39-76. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
935997
  Шевченко В.Е. Основні поняття, що визначають зовнішню форму друкованого видання : Текст лекції для студентів Інституту журналістики з курсу "Режисура та архітектоніка видання" / В.Е. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 28с.
935998
  Гаврилець Ю. Основні порушення орфоепічно-акцетуаційних норм української мови в телеефірі // Мова, суспільство, журналістика : матеріали XIV міжнародної науково-практичної конференції з проблем функціонування й розвитку української мови : (Київ, 18 квітня 2008) / КНУТШ ; [за ред. В.В. Різуна, А.І. Мамалиги ; упоряд. Д. Данильчук та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С.220-225. – Бібліогр.: Літ.: 224-225; 11 назв
935999
   Основні постанови про винаходи й технічні удосконалення. – Київ : Держтехвидав України, 1946. – 37 с.
936000
  Омельченко В.Ю. Основні постулати філософсько-правового вчення І. Канта та їх критична рецепція К. Неволіним // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 32-34
<< На початок(–10)931932933934935936937938939940(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,