Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>
926001
   "Організаційно-правові проблеми економічної безпеки України та кадрове забезпечення їх вирішення" 20-21 червня 1995 р. Матеріали науково-практичної конференції / ЛІВС при УАВС; Від.за вип. Б.Й. Токарський. – Львів : Край, 1995. – 156с.
926002
  Голіна В. Організатор банди: основні кримінологічні риси особи злочинця // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.656-669
926003
  Кваша О.О. Організатор злочину. Кримінально-правове та кримінологічне дослідження : Монографія / О.О. Кваша; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; НАНУ. – Київ, 2003. – 216с. – ISBN 966-02-2690-X
926004
   Організатор медичної науки та захисник громадського здоров"я в Україні. До 80-річчя від дня народження академіка Андрія Михайловича Сердюка // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 68-71 : фото. – ISSN 2077-7477
926005
  Вульфов Б.З. Організатор позакласної і позашкільної роботи / Б.З. Вульфов, М.М. Поташник. – Київ, 1984. – 214с.
926006
   Організатор позакласної та позашкільної виховної роботи. – Київ, 1976. – 160с.
926007
  Разумков Д. Організаторам, учасникам і гостям Одинадцятої міжнародної виставки "Інноватика в сучасній освіті" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 3
926008
  Щокін Г. Організатори більшовізму: національно-персональний склад / Георгій Щокін; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 52с. – (Биб-ка журналу "Персонал"). – ISBN 966-608-517-8
926009
   Організатори виконаня п"ятирічки. – К., 1977. – 136с.
926010
  Зінченко Н. Організатори політичного середньовіччя. // Сільські вісті, 2004


  Виступ на сесії Верховної Ради заст. Голови Верховної Ради України про ситуацію в Мукачевому
926011
  Ляхоцький В. Організаторська діяльність І.І. Огієнка по формуванню національних університетів // II Міжнародна наукова конференція : "Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року" : наук. зб., присвячений 125-річчю від народження Гетьмана Скоропадського, та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року / Гетьман Павло Скоропадський та Українська Держава 1918 року. – Київ, 1998. – С. 57-61
926012
  Терещенко Г.І. Організаторська діяльність Комуністичної партії по підготовці робітничих кадрів на Україні / Г.І. Терещенко. – Київ, 1974. – 160 с.
926013
  Губерський М.М. Організаторська і політічна діяльність колгоспних партійних організацій України в період між ХХІІ і ХХІІІ з"їздами КПРС (1961-1965 рр.) : Дис... канд. іст. наук / Губерський М.М. ; МВССО УРСС ; КДУ, Каф. історії КПРС. – Київ, 1968. – 338 л.
926014
  Горак В.В. Організаторська робота Комуністичної партії в галузі пропаганди і впровадження передового досвіду в сільскогосподарському виробництві України (в період між ХХ і ХХІІІ з"їздами КПРС). Ч.1 : Дис... докт. істнаук: / Горак В.В.; Моск. держ. ун-т. Кафедра історії КПРС природничих факулльтетів. – М., 1967. – 384л.
926015
  Горак В.В. Організаторська робота Комуністичної партії в галузі пропаганди і впровадження передового досвіду в сільскогосподарському виробництві України (в період між ХХ і ХХІІІ з"їздами КПРС). Ч.2 : Дис... докт. істнаук: / Горак В.В.; Моск. держ. ун-т. Кафедра історії КПРС природничих факулльтетів. – М., 1967. – 385-784л. – Бібліогр.:л.743-784
926016
  Глухов З. Організаторська робота сільського райкому партії / З. Глухов. – К, 1956. – 128с.
926017
   Організації громадянського суспільства України: соціально-економічний вимір / [ред. укр. тексту - Лариса Швець]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2018. – 18, 18 с. : іл., табл. – Кн.-"переверт" укр. та англ. мовами. Назва англ. мовою: Civil society organizations of Ukraine: socio-economic dimensions. – Бібліогр. в підрядк. прим.
926018
  Кравчук Христина Організації загальностудентського представництва в УРСР у 1920-ті роки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 31-34. – ISSN 1728-9343
926019
  Вахонєва Т. Організації мовлення як суб"єкти суміжних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 12-15
926020
  Левчишина О. Організації саморегулівних професій як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 210-211
926021
  Головко О.М. Організаційна будова та правова регламентація діяльності повітових казначейств на території українських губерній у кінці 18-на початку 20 ст. // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 3
926022
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія в системах соціального управління (соціологічний аналіз) : Монографія / М.В. Туленков; Мін-во праці та соціальної політики України; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2005. – 222с. – ISBN 966-8640-01-2
926023
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 2 (47). – С. 35-38
926024
  Туленков М.В. Організаційна взаємодія як форма соціальної солідарності // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 3 (48). – С. 24-27
926025
  Буц М. Організаційна діяльність В.І. Скока на посаді академіка-секретаря відділення АН УРСР (1970–1991 рр.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 10. – C. 161-165
926026
  Кінаш О. Організаційна діяльність слідчого - елемент ефективності розслідування злочинів // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.67-72. – ISSN 0132-1331
926027
  Смерницький Д.В. Організаційна діяльність у сфері науково-технічних досліджень та розробок: правове забезпечення // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 29-38. – ISSN 2072-8670
926028
  Майсюра О.М. Організаційна культура в управлінні персоналом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-36
926029
  Смолінська О. Організаційна культура вишу і знання як результат його діяльності та вияв цілісності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3/4. – С. 51-59. – ISSN 1682-2366
926030
  Гайдученко С. Організаційна культура публічного управління як ноосферний напрям розвитку України // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 27-29. – ISSN 1562-529Х
926031
  Семененко О.В. Організаційна культура як інструмент мотивації управління персоналом // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 2. – С. 42-45. – ISBN 978-9934-571-51-0
926032
  Крупенна І.А. Організаційна культура як основа формування сучасних компетенцій вищого навчального закладу / І.А. Крупенна, А.Я. Клипач // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 146-149
926033
  Липовська Н. Організаційна культура як фактор стабілізації державної служби // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.202-216. – ISBN 966-7800-16-4
926034
  Лукомська Ю. Організаційна культура як чинник інноваційної готовності персоналу закладів неформальної освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-78. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглядається питання значущості освітніх закладів для подальшого світового розвитку, підкреслюється особлива важливість виховання творчої особистості як такої, що здатна приймати нестандарні рішення й шукати незвичні шляхи вирішення ...
926035
  Булюк В.Ю. Організаційна модель гірськолижного туризму в Скандинавських країнах та перспективи її використання в Україні / В.Ю. Булюк, С.Ю. Сировець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 66-75. – ISSN 2308-135X
926036
  Золотарьова О.В. Організаційна модернізація системи фінансового контролінгу на підприємстві / О.В. Золотарьова, О.І. Чічкань // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 1. – С. 42-46. – ISSN 2306-6806
926037
  Власова А.М. Організаційна поведінка : Навчальний посібник / А.М. Власова, Л.М. Савчук, В.Б. Савінова; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 96с. – ISBN 966-574-165-9
926038
   Організаційна поведінка. – Київ : Основи, 2001. – 726с. – ISBN 966-500-142-6
926039
  Оуенс Р.Г. Організаційна поведінка в освіті : Керівництво учбовими закладами та шкільна реформа / Роберт Г. Оуенс. – Харків : Каравела, 2003. – 488с. – ISBN 966-586-112-3
926040
  Бочелюк В.Й. Організаційна психологія на підприємстві : навч. посібник для студентів ВНЗ спец. 6.030102 - "Психологія" / В.Й. Бочелюк, О.В. Пучина. – Київ : Скіф, 2019. – 267, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-8894-82-4
926041
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology.Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015-
№ 1. – 2015. – 168 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
926042
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 4 (11). – 2017. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
926043
   Організаційна психологія. Економічна психологія = Organizational psychology. Economic psychology : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2015-. – ISSN 2411-3190
№ 1 (12). – 2018. – 124 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
926044
  Черних Д. Організаційна робота в комсомолі / Д. Черних. – Київ, 1969. – 26 с.
926045
  Міняйло В. Організаційна система аналізу державних закупівель // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
926046
  Гончарук А.М. Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 188-191. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
926047
  Петрович Й.М. Організаційна система управління як основа економічної безпеки підприємства / Й.М. Петрович, І.І. Новаківський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 3-11. – ISSN 0321-0499
926048
  Лукашук Н.В. Організаційна структура державного управління у сфері енергоефективності України: стан та перспективи розвитку // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 61-67. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
926049
  Покиньтелиця В.М. Організаційна структура державної податкової служби: напрями реформування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 157-163. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
926050
  Міровська М. Організаційна структура закладу вищої освіти та виклики часу: від теорії до практики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 196-208. – ISSN 2312-5993
926051
  Лазаренко А. Організаційна структура і характер взаємовідносин всередині компанії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 80-82. – бібліогр. в кінці ст.


  Відповідно до досвіду розвитку західних конгломератів роль центру можна визначити за допомогою характеристики сукупності активів, якими належить управляти, а успіх імплементації залежить від точності планування процесів.
926052
  Бояринова К.О. Організаційна структура інноваційних комунікацій та її мотиваційні механізми // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.90-97. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
926053
  Гайдук Л.А. Організаційна структура інноваційно-цільового управління діяльністю промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 155-160


  Досліджена доцільність формування організаційної структури інноваційно-цільового управління діяльністю промислового підприємства, враховуючи особливості цільових програм та проектів як об"єктів управління. The expediency of formation of organizational ...
926054
  Климков В.О. Організаційна структура органів публічного управління // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 1 (62). – С. 63-69.
926055
  Некрасов С. Організаційна структура ордену іоаннітів в добу середньовіччя // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – C. 340-344. – ISBN 978-966-171-793-9
926056
  Понипаляк О. Організаційна структура ОУН і УПА на Гуцульщині в умовах радянської влади в 1944 - 1945 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 58-59
926057
  Щеблюк С.Г. Організаційна структура профспілок Волині у міжвоєнний період (1929–1939 рр.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2011. – Вип. 45 (№ 3)


  Українським інтелектуалам належить особлива роль в конструюванні національного проекту: В. Антонович, В. Перетц, М. Грушевський та ін.
926058
  Паньків С. Організаційна структура Рахункової палати України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 17-21. – ISSN 0132-1331
926059
  Якимчук М. Організаційна структура системи органів прокуратури: стан та напрями удосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.568-575. – Бібліогр.: 12 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
926060
  Лисенко Б. Організаційна структура та стратегічні завдання похідних груп ОУН(Б) під час Другої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 278-280. – ISBN 978-966-171-893-6
926061
  Симоненко В.М. Організаційна структура фінансово-економічної служби промислового підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 153-156. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
926062
  Рудик В.К. Організаційна структура функціонування недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 74-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
926063
  Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій : дис. ... канд.політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 224 л. + Додатки: л. 219-228. – Бібліогр.: л. 194-218
926064
   Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку = Organizational and economic psychology in Ukraine: promotion of regional development : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – 111, [1] с. – Тит. арк. та зміст парал. укр. та англ. – ISBN 978-617-7528-36-3
926065
  Рудик П.А. Організаційна та ідеологічна робота сільских партійних організацій України : Дис... канд. іст.наук: / Рудик П.А.; КДУ. – К, 1971. – 240л.
926066
  Бєдова О.А. Організаційне забезпечення адаптації законодавства України до ACQUIS ЄС: стан, удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 5-10. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена характеристиці стану організаційного забезпечення адаптації законодавства України до acquis ЄС. Акцентовано увагу на інституційній складовій організаційного забезпечення. Виходячи з підходів до поняття "організаційна структура"; ...
926067
  Сурник В. Організаційне забезпечення діяльності судів: зарубіжний досвід // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 145-147. – ISBN 978-617-7069-14-9
926068
  Родіонов О.В. Організаційне забезпечення екологічного менеджменту // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 183-190. – Бібліогр.: на 8 пунктів
926069
  Дєгтяр А. Організаційне забезпечення контроллю реалізації державно - управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.14-18
926070
  Василюк М.М. Організаційне забезпечення контролю якості аудиту та аудиторських послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 262-267. – ISSN 2222-4459
926071
  Смілка В.А. Організаційне забезпечення містобудівного моніторингу земель // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 201-205 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
926072
   Організаційне забезпечення післядипломної освіти медичних спеціалістів у ДЗ "Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України" / О.С. Никоненко, С.Д. Шаповал, С.М. Дмитрієва, Т.О. Грицун // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 62-64. – ISSN 1681-2751
926073
  Приходченко Л.Л. Організаційне забезпечення реалізації принципів прозорості та відкритості: складові ефективності / Л.Л. Приходченко, І.В. Ткач // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2018. – № 3 (80). – С. 45-55. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
926074
  Крахмальова К.О. Організаційне забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (16). – С. 13-20. – ISSN 2227-796X


  У статті розглядаються питання організаційного забезпечення статусу внутрішньо переміщених осіб в Україні. Аналізується визначення цього поняття в науці адміністративного права. Акцентується увага на суб’єктах організаційного забезпечення статусу ...
926075
  Іваненко І.В. Організаційне забезпечення стійкості злочинного об"єднання: проблеми і механізми // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 438-443. – ISSN 1563-3349
926076
  Біломістний О.М. Організаційне забезпечення фінансової безпеки підприємства / О.М. Біломістний, К.Г. Лічко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 56-61. – ISSN 2308-1988
926077
  Бурлан С.А. Організаційне забезпечення формування інтегрованої звітності підприємства / С.А. Бурлан, Н.В. Каткова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 329-334. – ISSN 2222-4459
926078
  Ястремська О.М. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : монографія / Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 328 с. – ISBN 978-966-676-324-5
926079
  Заболотний О.Г. Організаційне перетворення регіонального механізму регулювання споживчого ринку страхових послуг // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 335-339
926080
  Сапицька І.К. Організаційне проектування в менеджменті : Навчальний посібник / І.К. Сапицька. – Донецьк : ДонНу, 2002. – 174с. – ISBN 966-639-090-6
926081
  Герасимович І.А. Організаційне та інформаційне забезпечення інжинірингу в системі управління операційною діяльністю підприємства // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 21-25. – ISBN 978-617-571-124-8
926082
  Качур І.В. Організаційний аспект проходження державної служби в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 178-180. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
926083
  Кубах Т.Г. Організаційний аспект участі банківського сектора економіки в легалізації доходів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 366-373
926084
  Відейко М.Ю. Організаційний експеримент: Трипільська комісія // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 84-92. – ISSN 2227-4952


  Коротка історія існування цього підрозділу (1925-1930 рр.)
926085
  Парасій-Вергуненко Організаційний механізм впровадження бюджетування в закладах вищої освіти // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (280). – С. 92-102 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
926086
  Умєров Р.Е. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 160-164 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
926087
  Гуйда О.Г. Організаційний мехнаізм державного регулювання розвитку ринку телекомунікацій // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 117-123. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858
926088
  Вергунов В.А. Організаційний поступ сільскогосподарської дослідної справи в Україні : (до 130-річчя створення Полтав. дослідного поля) : наук. доп. / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ : Корзун Д.Ю., 2014. – 28 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
926089
  Бєлко І. Організаційний розвиток: теоретико-методичні аспекти та перспективи впровадження в підприємствах // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1. – С. 23-32. – ISSN 2410-0919
926090
  Костюченко В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи в холдингу // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 8. – С. 20-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
926091
  Лісна І.В. Організаційні аспекти впровадження інформаційної системи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 143-145. – (Економічні науки)
926092
  Горбул С.А. Організаційні аспекти діяльності Державної казначейської служби України // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 166-168. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
926093
  Криворучко М.О. Організаційні аспекти захисту населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій в Україні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 193-195. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
926094
  Кривенко С.В. Організаційні аспекти обліку фермерських господарств / С.В. Кривенко, Т.В. Пономаренко, О.В. Накісько // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 168-176. – (Економічні науки)
926095
  Рябініна В.В. Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку вартості корпорації // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 1/2 (48/49). – С. 30-37. – ISBN 978-617-571-134-7
926096
  Романчук О. Організаційні аспекти професійної підготовки магістрів спеціальності "Рух і спорт" в Австрії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 68-81. – ISSN 2312-5993
926097
  Тригуб О.В. Організаційні аспекти ризик-менеджменту при наданні лізингових послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 365-372. – ISSN 2222-4459
926098
  Золотарьов А. Організаційні аспекти розвитку машинобудування // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 12. – С. 37-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
926099
  Дорофеєва О.В. Організаційні аспекти управління фінансовими ризиками лізингових компаній : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
926100
  Пішеніна К.К. Організаційні аспекти формування інтегрованих структур у сфері освіти // II Міжнародна науково-практична конференція "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії" : 9 листоп. 2018 р., [м. Миколаїв, Україна : збірник] / "Трансформація національної економіки в контексті реалізації євроінтеграційної стратегії", міжнар. наук.-практ. конф. – Миколаїв : МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2018. – С. 66-68. – ISBN 978-617-7326-40-2
926101
  Петюх В. Організаційні аспекти формування комплексної внутрішньовузівської системи сприяння працевлаштуванню студентів та випускників / В. Петюх, О. Кир"янова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць кафедри управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Тернопільськокого державного ек. ун-ту / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2005. – Вип. 10. – С. 150-153. – Бібліогр.: 4 пункта. – ISBN 966-654-173-4
926102
  Антоняк І.П. Організаційні аспекти функціонування вищої історичної освіти у Львові (1944-1957 рр.) // Universum historiae et archeologiae / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; редкол.: С.І. Світленко, Ю.А. Святець, Д.В. Архірейський [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 1 (26), вип. 1/2. – С. 44-50. – ISBN 978-966-981-185-1
926103
  Черваньов Д. Організаційні важелі інноваційного розвитку економіки України / Д. Черваньов, В. Сторожук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-111. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано та розкрито основні теоретичні положення формування інноваційного типу розвитку економіки України в відповідності до системного та функціонального підходів, визначено, що одним з головних пріо-ритетів країни є формування ...
926104
  Лубенченко О.Е. Організаційні засади аудиту фінансової звітності в Україні / О.Е. Лубенченко, М.М. Василюк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 92-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2519-1853
926105
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. педагог. наук : спец. 13.00.01- Загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
926106
  Переймибіда Л.В. Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів медичного ліцею : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Переймибіда Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 250л. – Бібліогр.: л.237-250
926107
  Двуліт З.П. Організаційні засади імплементації толінгових операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / З.П. Двуліт, Н.Р. Стасюк, А.Р. Куцин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 899. – С. 45-50. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499


  Розглянуто тлумачення поняття “толінг”, виділено ключові критерії визнання толінгових операцій. Сформовано типовий алгоритм імплементації толінгових операцій та охарактеризовано ключові його етапи. Узагальнено перелік документів, необхідних для ...
926108
  Герман Г.Ю. Організаційні засади кар"єри на державній службі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1 (52). – С. 72-77. – Бібліогр.: 13 назв
926109
  Паєнтко Т.В. Організаційні засади митного контролінгу у сфері фінансових послуг / Т.В. Паєнтко, М.І. Рудая // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 382-387 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
926110
  Бермес І. Організаційні засади музичного фестивального руху в Україні // Мистецтво та життя : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; наук. керівник І.М. Юдкін ; перед. слово Ю.П. Богуцький]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2016. – С. 190-201. – ISBN 978-966-2241-39-6
926111
  Копилов В.А. Організаційні засади національної системи бухгалтерського обліку в Україні / В.А. Копилов, Л.Г. Ловінська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 127-137. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
926112
  Волонтир О.О. Організаційні засади освіти національних меншин на території Волинського воєводства в першій половині 1920–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 37-42. – ISSN 2076-1554
926113
  Волохата В.Є. Організаційні засади оцінки ефективності управління залученими ресурсами банку на основі узагальненого таксономічного показника // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 48-55. – ISSN 2306-6792
926114
  Охрей В.В. Організаційні засади професійної підготовки фармацевтів у Канаді // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – C. 33-39. – ISSN 2411-1317
926115
  Мельник В. Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в українській РСР у 1951-1964 роках // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 65-68. – ISSN 1998-4634
926116
  Ортинський В.Л. Організаційні засади управлінської діяльності в органах внутрішніх справ України : Навчально-методичний посібник / Львівський Держ. ін-т внутрішніх справ; Ортинський; Авт.: В.Л. Ортинський, З.Р. Кісіль, М.В. Ковалів. – Львів, 2006. – 248с.
926117
  Іванчикова С.М. Організаційні засади фізкультурно-оздоровчої діяльності в сучасній українській вищій школі // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2018. – № 1 (168). – C. 43-52. – ISSN 2227-2747
926118
  Дідус Т.А. Організаційні засади формування команди для реалізації соціального проекту // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 322-324
926119
  Вертель В. Організаційні заходи переходу незадоволеного попиту на залізничні пасажирські перевезення у задоволений // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 9 (311). – С. 58-60 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
926120
  Берлач Ю. Організаційні заходи протидії рейдерству в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 109-111.
926121
  Тенлор Джон Організаційні зміни в університетах Великої Британії: нові моделі інституційного менеджменту та роль академічного персоналу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 99-122. – ISSN 1682-2366
926122
  Жучінський О.Ю. Організаційні й фінансово-економічні інструменти демократизації управління та регулювання розвитку підприємств соціально-культурної сфери в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 129-135. – ISSN 2306-546X
926123
  Топузов О.М. Організаційні механізми управління закладами освіти: методології та теоретичні засади / О.М. Топузов, Л.М. Калініна // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 34-44. – ISSN 2411-1317
926124
  Женченко М.І. Організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах мультиплатформного медіавиробництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 80-84


  У статті на основі аналізу наукового дискурсу та редакційної практики закордонних та українських ЗМІ запропоновано основні організаційні моделі редакцій ЗМІ в умовах переходу до мультиплатформного медіавиробництва. Обґрунтовано, що вибір моделі ...
926125
  Рябоконь В.П. Організаційні напрями соціально-економічних перетворень в аграрному секторі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 6. – С. 110-116
926126
  Кравченко Р.М. Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 151-160. – ISSN 2310-9769
926127
  Кравченко Т.А. Організаційні основи місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 178-182. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
926128
  Кальниш Ю. Організаційні особливості та перспективи розвитку системи професійного навчання посадових осіб органів місцевого самоврядування в Україні / Ю. Кальниш, В. Гриненко // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.298-310
926129
  Мазур О.Є. Організаційні патології системи державного регулювання роздрібної торгівлі України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 18-28 : рис. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
926130
  Ситник О. Організаційні принципи банківського кредитування населення на придбання житла та його регулювання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 72-87 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
926131
  Білоусов В.І. Організаційні принципи КПРС / В.І. Білоусов. – Київ, 1976. – 48с.
926132
  Трутяк І.Р. Організаційні принципи лікувально-діагностичних заходів у потерпілих із поєднаною травмою // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 59-63. – ISSN 1029-4244
926133
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ ст. // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Редя В.Я., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 31. – C. 272-279. – ISSN 2226-2180
926134
  Єсипенко Р.М. Організаційні проблеми українського театру 60-80-х років ХХ століття (заходи з підвищення кваліфікації творчих працівників театрів) // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 38. – C. 86-93. – ISSN 2225-7586
926135
  Омельковець О. Організаційні розбіжності та розрив між "Смолоскипом" та ОУН (м) у 1970-х роках // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 541-555
926136
  Бабак Г.В. Організаційні системи галузевого управління / Г.В. Бабак, І.С. Зорич. – К, 1977. – 48с.
926137
  Деньга Світлана Миколаївна Організаційні структури як основа системи господарського контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 235-242. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано побудову організаційних структур підприємства залежно від систем господарського контролю. Систематизовано види організаційних структур та їхні елементи. Сформульовано рекомендації щодо окремих елементів організаційного проектування.
926138
  Ковтун В.А. Організаційні та економічні складові виробництва сільськогосподарської продукції // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 64-71. – ISSN 1997-4167
926139
  Ольшевський Ю.В. Організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 36-41


  У статті окреслено організаційні та змістовні аспекти порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у вищих військових навчальних закладах.
926140
  Вовчук Сергій Організаційні та методичні засади проведення заходів тижня безпеки дитини у дошкільному навчальному закладі / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 7-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
926141
  Тимофєєва А.О. Організаційні та правові засади соціальної політики в Україні // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 218-224. – (Думка). – ISSN 2304-7410
926142
  Строков І.В. Організаційні та правові заходи забезпечення прав потерпілого від злочину // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 280-283.
926143
  Чайка О.О. Організаційні та процесуальні аспекти принципів незалежності та неупередженості нотаріуса в нотаріальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2017. – № 4. – С. 79-83


  У статті розкрито питання реалізації на практиці принципів незалежності та неупередже- ності в нотаріальному процесі. З"ясовано межі застосування принципу незалежності нотаріу- са на прикладі діяльності державних нотаріусів. Принцип незалежності ...
926144
  Усенко П. Організаційні та творчі шляхи літературного молодняка / П. Усенко. – Харків; Київ, 1930. – 68с.
926145
  Стойка С.О. Організаційні та фінансові аспекти стимулювання розвитку енергоощадних технологій у закладах освіти / С.О. Стойка, В.О. Стойка // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 413-415. – ISBN 978-617-571-143-9
926146
  Краснова М.В. Організаційні та функціонально-правові гарантії належного укладання та реалізації договорів в екологічному праві // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 115-119
926147
  Бекетова О.В. Організаційні форми аргум ентації в межах мікро-та макроструктури тексту публічного мовлення // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 38-45. – Бібліогр.: Літ.: с. 45; 19 назв
926148
  Кричевська Т. Організаційні форми взаємодії глобального і суверенного монетарного простору: висновки для політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 86-95 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
926149
  Борисов І.В. Організаційні форми інноваційної діяльності // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 49-55. – ISSN 2311-4894
926150
  Коваль Л. та інш. Організаційні форми контролю у системі банківського менеджменту // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 2. – С.66-69. – ISBN 966-654-085-1
926151
  Снісаренко С.Г. Організаційні форми муніципальних підприємств у країнах Європейського Союзу: досвід для України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 88-93. – Бібліогр.: 14 назв
926152
  Влах Мирослава Організаційні форми сільського господарства Українського Розточчя: сучасний стан і напрямки трансформації / Влах Мирослава, Ванда Ірина // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
926153
  Марушкевич А.А. Організаційні форми управління у вищому навчальному закладі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 93-97. – ISBN 978-966-439-865-4
926154
  Федорчук Т. Організаційні форми, методи і прийоми навчання риторики в старшій школі
926155
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
926156
  Токарук Л.С. Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Токарук Л.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 215л. + Додатки: л. 191-215. – Бібліогр.: л. 167-190
926157
  Садовський К.С. Організаційно-господарський план колгоспу / К.С. Садовський. – Херсон, 1970. – 52 с.
926158
  Глинська О.В. Організаційно-господарські повноваження органів місцевого самоврядування: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 95-99
926159
  Віхров О. Організаційно-господарські правовідносини: загальне та особливе // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 9. – С. 100-103.
926160
  Корнєв М.Н. Організаційно-діяльнісна гра як об"єкт соціально-психологічного дослідження / М.Н. Корнєв, С.Б. Крайчинська // Філософські проблеми сучасного природознавства : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Либідь, 1991. – Вип. 76 : Інтелектуальний потенціал і нове мислення
926161
  Гайдук Л.А. Організаційно-еконогмічні умови реалізації системи інноваційно-цільового управління підприємством // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 38-43. – Бібліогр.: на 4 пункти. – ISBN 966-614-021-7
926162
  Кудрявцев В.М. Організаційно-економічна модель державного регулювання інвестиційної безпеки автомобільного транспорту України : монографія / В.М. Кудрявцев, О.В. Кудрявцева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-171. – ISBN 978-966-303-670-0
926163
  Раделицький Ю. Організаційно-економічна характеристика корпоративної торговельної мережі як об"єкту фінансового контролінгу / Ю. Раделицький, С. Бабінська // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 164-171. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність корпоративної торговельної мережі, визначено відмінності у тлумаченні термінів "корпоративна торговельна мережа", "підприємницька мережа", "мережа магазинів". Уточнено, що головною відмінною рисою мережі саме корпоративного типу є ...
926164
  Баюра Д.О. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 25-33


  У статті обгрунтовано основні організаційно-економічні заходи щодо реструктуризації промислових підприємств в умовах кризи. В статье обоснованы основные организационно-экономические меры по реструктуризации промышленных предприятий в условиях ...
926165
  Попов А.Є. Організаційно-економічне забезпечення соціалізації виробничих відносин у національних моделях економічної системи / А.Є. Попов, А.С. Митрофанова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 244-251. – ISSN 2222-0712
926166
  Ареф"єва О.В. Організаційно-економічне забезпечення управління якістю послуг авіатранспортних підприємств / О.В. Ареф"єва, Т.О. Сімкова, Ю.Б. Лисиця // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 224-231. – ISSN 2222-4459
926167
  Гусєв Ю.В. Організаційно-економічне обгрунтування використання франчайзингу як засобу розвитку малого бізнесу у регіоні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 71-75. – ISSN 2306-6806
926168
  Чередниченко О.Ю. Організаційно-економічний аспект використання досвіду створення та діяльності антикорупційних структур країн ЄС в роботі щодо запобігання та протидії корупції в Україні // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 239-247. – ISSN 2075-4892
926169
  Васюренко О. Організаційно-економічний інструментарій функціонування системи фінансового моніторингу в Україні / О. Васюренко, М. Сокова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 6 (108). – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-2005
926170
  Смоленюк Р. Організаційно-економічний механізм агропромислового комплексу України в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 88-90. – ISSN 1818-2682
926171
  Кобушко Я.В. Організаційно-економічний механізм відтворення інвестиційного потенціалу регіону в умовах екологічних обмежень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
926172
  Галицький О.М. Організаційно-економічний механізм держaвного регулювання аграрного виробництва в Укрaїнi / О.М. Галицький, А.І. Лівінський, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 93-98. – ISSN 2306-6814
926173
  Овчаренко Д.М. Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 124-127. – ISSN 2306-6806
926174
  Гулевич О.Ю. Організаційно-економічний механізм детінізації зайнятості в Україні // Ринок праці та зайнятість населення : науково-практичний журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; редкол.: Могильний О.М., Грищенко І.М., Грішнова О.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (53). – С. 48-57
926175
  Корінько М.Д. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-142. – ISSN 1993-6788
926176
  Неботов П.Г. Організаційно-економічний механізм експортного контролю: теоретико-методологічний аспект // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 72-81. – ISSN 2306-546X
926177
  Бубенко Світлана Павлівна Організаційно-економічний механізм експортної діяльності підприємства : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Бубенко С.П.; Харків. держ. економ. ун-тет. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
926178
  Панченко М.О. Організаційно-економічний механізм інвестування в аграрно-промисловий комплекс України / М.О. Панченко, М.В. Ілінчук // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 21-24. – ISSN 2409-1944
926179
  Конопльова І. Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / І. Конопльова, В. Папп // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – ISSN 1810-3944
926180
  Конопльова Ірина Організаційно-економічний механізм інституційного забезпечення управління економікою: державний та регіональний аспект / Конопльова Ірина, Папп Василь // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 6. – С. 46-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті з"ясовано суть інститутів та механізм їх функціонування в системі соціально-економічного розвитку країни та регіону. Досліджено пріоритетні напрями інституційної трансформації на державному та регіональному рівнях. Запропоновано шляхи ...
926181
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізації науково-технічних розробок : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.02. / Шингур Максим Вячеславович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 330 л. + Додатки: л. 221-330. – Бібліогр.: л. 195-220
926182
  Шингур Максим Вячеславович Організаційно-економічний механізм комерціалізаціїї науково-технічних розробок : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Шингур М.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
926183
  Сєнько О.В. Організаційно-економічний механізм параметричного управління морською транспортною індустрією : монографія / О.В. Сєнько ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 339-359. – ISBN 978-617-7571-67-3
926184
  Міщенко В.С. Організаційно-економічний механізм поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення / В.С. Міщенко, Г.П. Виговська ; НАНУ ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Наукова думка, 2009. – 296 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-02-4662-1
926185
  Жилінська Оксана Іванівна Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Дис... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська Оксана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 223л. – Бібліогр.:л.181-195
926186
  Жилінська О.І. Організаційно-економічний механізм реалізації пріоритетніх напрямів розвитку науки і техніки в Україні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.02 / Жилінська О. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 20л.
926187
  Самко О.О. Організаційно-економічний механізм реалізації туристичного потенціалу регіону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 6, березень. – С. 20-24 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6814
926188
  Кравченко О.Б. Організаційно-економічний механізм регулювання зайнятості населення в умовах інноваційного розвитку : Автореф. дис. ... канд.економічних наук. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Кравченко О.Б. ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
926189
  Чернявська О.В. Організаційно-економічний механізм регулювання ринку праці України : Автореф. дис. ... д-ра економ. наук : спец.: 08.00.03 - економ. та упр. нац. гос-вом / Олена Валеріївна Чернявська ; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2009. – 32с. – Бібліогр.: 50 назв
926190
   Організаційно-економічний механізм розвитку відтворювального потенціалу України: національний та регіональний аспекти : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.] ; за заг. ред. А.М. Гуменюка ; М-во освіти і науки України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 316 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-617-7096-63-3
926191
  Нікітін М.М. Організаційно-економічний механізм розміщення корпоративних цінних паперів на українських біржах // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 77-82
926192
  Кохан М.О. Організаційно-економічний механізм санації: теоретичний зміст та структуризація // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 43-53. – (Економічна ; Вип. 1)
926193
  Федун І.Л. Організаційно-економічний механізм системи недержавного пенсійного забезпечення / І.Л. Федун, В.В. Павлів // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 108-114. – ISSN 1995-0519
926194
  Удовиченко В.П. Організаційно-економічний механізм соціального розвитку міста в умовах формування ринкових відносин = City social development in the market economy environment organisational and economic mechanisms / В.П. Удовиченко ; Академія муніципального управління. – Славутич : Академія муніципального управління, 2000. – 84 с. – ISBN 7312-30-53
926195
  Андрощук Г. Організаційно-економічний механізм стимулювання винахідницької та раціоналізаторської діяльності / Г. Андрощук, В. Шевченко // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 11-10 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
926196
  Ільяшенко Н.С. Організаційно-економічний механізм управління дебіторською заборгованістю // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 73-78. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
926197
  Вініченко І.І. Організаційно-економічний механізм управління інвестиційним процесом в аграрному виробництві / І.І. Вініченко, І.П. Сидоров // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 18, вересень. – C. 47-51. – ISSN 2306-6792
926198
  Зінченко О.А. Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком кар"єрів залізорудних комбінатів : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 1. – С. 170-177 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
926199
  Ларіонова К.Л. Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 178-183. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
926200
  Баюра Д.О. Організаційно-економічний механізм управління кредитоспроможністю підприємства в умовах ринкової невизначеності / Д.О. Баюра, І.В. Подшивалов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – C. 14-23


  У статті комплексно досліджено сутність та основні характеристики організаційно-економічного механізму управління кредитоспроможністю підприємства, визначено особливості його функціонування. В статье основательно рассмотрены сущность и основные ...
926201
  Кміть Віра Мирославівна Організаційно-економічний механізм управління накладними витратами підприємств : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Кміть В.М.; МОіНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів, 2001. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
926202
  Солоненко Ю.В. Організаційно-економічний механізм управління підприємствами сімейного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Солоненко Юлія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
926203
  Івченко Є.А. Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1/3. – С. 47-53. – ISSN 2409-1944
926204
  Мішина С.В. Організаційно-економічний механізм управління фінансовими ресурсами на підприємстві : Наукове видання / Мішина С.В., Мішина О.Ю.; Ред. Сєдова Л.М. – Харьков : ХНЕУ, 2006. – 176с. – ISBN 966-676-156-4
926205
  Шегда Організаційно-економічний механізм упрвління підприємством при переході до ринкової економіки (теорія і практика) : Автореф... докт. екон.наук: 08.01.02 / Шегда а. В.; КУ. – К., 1996. – 28л.
926206
  Бондаренко С.А. Організаційно-економічний механізм формування і функціонування ринку екологічних інновацій // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2014. – Вип. 58 : Зелена економіка. Зелені інвестиції. Зелений туризм. – С. 28-38
926207
  Филюк Г.М. Організаційно-економічний механізм формування франчайзингових партнерських відносин між підприємствами в Україні / Г.М. Филюк, А.М. Магомедова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 7-14


  У статті розглянуто франчайзинг як одну з форм партнерських відносин між підприємствами та ідентифіковано його особливості. Визначено, що формування франчайзингових відносин - довготривалий процес, який передбачає розробку низки логічно послідовних ...
926208
  Свида Є.В. Організаційно-економічних механізм залучення іноземних інвестицій в економіку України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 30)
926209
  Вей У Організаційно-економічні аспекти діяльності редакції друкованого засобу масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 128-130


  У статті розглянуто теоретико-методологічні засади управління редакцією друкованого ЗМІ. Уточнено поняття редакції як підприємства-самостійного господарчого суб"єкта, який виробляє та реалізує інформаційний продукт у вигляді друкованого видання з метою ...
926210
  Кернасюк Ю.В. Організаційно-економічні аспекти підвищення ефективності виробництва яловичини в Україні : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 139-145 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
926211
  Черкасова С.О. Організаційно-економічні аспекти становлення і розвитку ОСББ в Україні / С.О. Черкасова, М.Ф. Ахметова // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 20-26. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
926212
  Полевська Ольга Степанівна Організаційно-економічні аспекти управління підготовкою кадрів на рівні регіону : Автореф... кандид. економ.наук: 08.02.03 / Полевська Ольга Степанівна; Мін-во освіти України. Львів. держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1998. – 20л.
926213
  Кормишкін Ю.А. Організаційно-економічні відносини аграрних підприємств - суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 30-37 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
926214
  Свиноус І.В. Організаційно-економічні засади виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах України / І.В. Свиноус, Л.С. Іванова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 91-96. – ISSN 2308-1988
926215
  Шепель Т.П. Організаційно-економічні засади виробництва та реалізації молока особистими селянськими господарствами // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 72-78. – ISSN 2308-1988
926216
  Савчук В.В. Організаційно-економічні засади впровадження механізму раціоналізації аграрного природокористування в зоні осушення // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
926217
  Щурик М.В. Організаційно-економічні засади збирання, складування та утилізації твердих побутових відходів і сміття: макрорегіональний розріз / М.В. Щурик, О.Р. Надрага // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 40-46 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2519-1853
926218
  Євдощук І.М. Організаційно-економічні засади інтеграції українських нафтогазотранспортних магістралей в європейську систему енергозабезпечення 7 // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 78-81. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
926219
  Косіюк В.П. Організаційно-економічні засади маркетингового управління на підприємствах АПК : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 88-91 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
926220
  Гнип Н.О. Організаційно-економічні засади прогнозування фінансового потенціалу підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 64-67. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
926221
  Кірова Л.Л. Організаційно-економічні засади розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 9-13. – ISSN 1997-4167
926222
  Оліфіренко Максим Михайлович Організаційно-економічні засади становлення платіжних систем у країнах з перехідною економікою (на прикладі країн Центральної та Східної Європи) : Дис. ... канд. економічних наук: 08.02.03 / Оліфіренко М. М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 235л. + Додатки: л.231-235. – Бібліогр.: л.212-230
926223
  Білоус С. Організаційно-економічні засади українського в"їзного туризму // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 81-86. – ISSN 2078-5860
926224
  Сидорук М.В. Організаційно-економічні засади управління проектами транскордонного співробітництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Сидорук Марта Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
926225
  Варченко О. Організаційно-економічні засади формування експортного потенціалу олійних культур в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 16-24. – ISSN 2410-0919
926226
  Захаренко М.М. Організаційно-економічні засади формування системи управління потенціалом підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 88-93. – ISSN 2306-6814
926227
  Матолич Т.Б. Організаційно-економічні засоби державної політики зменшення трансакційних витрат у перехідній економіці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.2. – С. 197-202. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Досліджено економічну ефективність функціонування абстрактних господарських систем із позицій впливу на неї капіталізації, на основі чого сформовано та проаналізовано такий специфічний економічний параметр, як капіталізаційна ефективність економічних ...
926228
  Пташник С.А. Організаційно-економічні критерії державної підтримки сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 74-78. – ISSN 2221-1055
926229
  Дмитрук І.Й. Організаційно-економічні методи розвитку науково-техничного прогресу / І.Й. Дмитрук, Б.Й. Шургот. – Львів, 1991. – 124с.
926230
  Столяров В.Ф. Організаційно-економічні методи трансферу технологій / В.Ф. Столяров, С.І. Лихолет // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 41-46
926231
  Яременко Л.М. Організаційно-економічні механізми державного управління вищою освітою в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.03 - економ. та упр. нац. госп-ом / Яременко Л.М. ; Наук. дослід. економ. ін-т. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
926232
  Міхаліна І.Г. Організаційно-економічні механізми диверсифікації сучасного аграрного виробництва // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 91-95. – Бібліогр.: 10 назв
926233
  Топузов М.О. Організаційно-економічні механізми інформатизації як змістова компонента методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 338-354. – ISBN 978-966-544-404-5
926234
  Вінниченко О.В. Організаційно-економічні основи діяльності товарних бірж з реалізації сільськогосподарської продукції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 245-251. – ISSN 2222-4459
926235
  Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 132-145 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
926236
  Борщевський Віктор Валентинович Організаційно-економічні основи функціонування підприємств продовольчого комплексу в умовах перехідного періоду до ринку (на прикладі молоко-продуктового підкомплексу Львівської області) : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.10.02., 08.07.02 / Борщевський Віктор Валентинович ; НАН України. Інст. регіональних досліджень. – Львів, 1996. – 26 с.
926237
  Сачовський І.М. Організаційно-економічні особливості виробничої діяльності сільськогосподарських підприємств Миколаївської області // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 97-103 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 4 (79)). – ISSN 1814-1161
926238
  Гіжовський В.В. Організаційно-економічні передумови становлення і розвитку транспортно-логістичної інфраструктури в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 160-167. – (Економічна ; Вип. 1)
926239
  Артиш В.І. Організаційно-економічні передумови формування ринку екологічно чистої продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 2 (172). – С. 117-121
926240
  Рудич О.О. Організаційно-економічні підходи до функціонування агрострахування в Україні / О.О. Рудич, О.В. Липкань // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 136-142. – ISSN 2308-1988
926241
  Мороз О.В. Організаційно-економічні фактори управління якістю на підприємствах : Монографія / О.В. Мороз, Л.М. Ткачук; МОНУ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 137с. – ISBN 966-641-152-0
926242
  Кредісов В.А. Організаційно-економічні форми підприємництва та проблеми його розвитку // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 10. – С. 5-18
926243
  Мойса М.Я. Організаційно-економічні чинники підвищення ефективності аграрних підприємств / М.Я. Мойса, Є.В. Голубков // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 86-93
926244
  Демент М.О. Організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком й інтеграцією навчально-наукової діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 181-186. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-інституційне забезпечення державного управління розвитком навчально-наукової діяльності. Визначено напрямки інтеграції та модернізації такої діяльності.
926245
  Синковець Н.І. Організаційно-інституційне забезпечення міграційної політики України на сучасному етапі // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (26 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. Архієреєва С.І., Дерід І.О., Сідорова В.І.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 97-100. – ISBN 978-966-285-489-3
926246
  Андрейцев В.І. Організаційно-інституційні засади викладання земельного, сільськогосподарського, трудового права (1972-1987) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 65-69. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються аспекти викладання земельного, сільськогосподарського і трудового права, проводиться ретроспективний науковий аналіз творчих здобутків земельно-правової, сільськогосподарсько-правової науки та науки трудового права на юридичному ...
926247
  Барановський М.О. Організаційно-інституційні засади розв"язання сучасних проблем регіонального розвитку в Україні // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 28-36 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
926248
  Онисенко Т.С. Організаційно-інформаційне забезпечення управління інноваційною діяльністю українських підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онисенко Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 270 арк. – Додатки : арк. 238-270. – Бібліогр.: арк. 219-237
926249
  Бова Т.В. Організаційно-інформаційне забезпечення функціонування взаємозалежних систем підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
926250
  Богаченко А.В. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку малого підприємництва: тенденції та завдання / А.В. Богаченко, С.В. Гаценко // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 243-256
926251
  Шкарлет С.М. Організаційно-інфраструктурне забезпечення розвитку сільського господарства України : монографія / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина, А.В. Тарасенко ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-207. – ISBN 978-966-7496-82-1
926252
  Моісєєва Н.І. Організаційно-комунікативна система виховної роботи у ВНЗ // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 259-266


  Розглядаються умови здійснення єдиного комунікативного процесу виховної роботи у ВНЗ. Визначені основні елементи організаційно-комунікативної системи виховної роботи.
926253
  Гришина В.В. Організаційно-комунікаційне забезпечення управлінської діяльності персоналу підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гришина Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
926254
  Яценко А.М. Організаційно-культурні ресурси і механізми соціального управління : (Соціологічний аналіз); монографія / А.М. Яценко; Мін-во науки і освіти України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2003. – 208с. – ISBN 966-549-867-3
926255
  Дєгтяр А. Організаційно-методичне забезпечення планування бюджету району // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.209-214. – ISBN 966-73-53-51-Х
926256
  Потяженко М.М. Організаційно-методичне забезпечення проведення догоспітального тромболізису за 2007-2015 роки / М.М. Потяженко, О.С. Лавренко, Л.І. Ткач // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 3 (19). – С. 21-26. – ISSN 2312-7104
926257
  Сагер Л.Ю. Організаційно-методичний механізм впливу на стан внутрішніх комунікацій підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 335-341. – ISSN 2222-4459
926258
  Черепанова В.О. Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства / В.О. Черепанова, І.В. Силка // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/2. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
926259
  Бердар М.М. Організаційно-методичні аспекти бухгалтерського обліку доходів і фінансових результатів підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 161-164
926260
  Глазунова О.Г. Організаційно-методичні аспекти навчання студентів заочної форми засобами інформаційно-комунікаційних технологій / О.Г. Глазунова, О.Г. Кузьмінська, Т.В. Волошина // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 50-64. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
926261
  Сизоненко І.Г. Організаційно-методичні аспекти проведення професійно-орієнтованої (безвідривної) практики студентів спеціальності "Соціальна педагогіка” / І.Г. Сизоненко, А.О. Тургенєва // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 215-219. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
926262
  Пенькова О.Г. Організаційно-методичні засади моніторингу інвестиційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Оксана Георгіївна Пенькова; Наук.-дослід. економ. ін-т Мін-ва економ. України. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
926263
  Ляшенко О.І. Організаційно-методичні засади моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : Вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2007. – № 2. – С.34-40.
926264
  Гончаренко Н.В. Організаційно-методичні засади обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 16-22. – ISSN 2307-9878


  Метою статті є обґрунтування організаційно-методичних засад бухгалтерського обліку витрат перехідного періоду в органічному рослинництві. Розглянуто етапи перехідного періоду в органічному рослинництві. Розкрито види та особливості економічних витрат, ...
926265
  Стерчо І.П. Організаційно-методичні засади педагогічної практики студентів хімічного факультету ДВНЗ "УжНУ" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 90-94. – (Серія "Хімія" ; вип. 2 (34)). – ISSN 2414-0260
926266
  Сілаєва І. Організаційно-методичні засади підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі диференційованого підходу // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, управління, досвід, нормативно-технічна база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2015. – № 2 (37). – С. 32-36
926267
  Казакова Н. Організаційно-методичні засади практики студентів-філологів у вищій школі // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2016. – Вип. 20. – С. 72-77. – ISSN 2309-9127


  Визначені організаційно-методичні засади неперервної практики студентів- філологів у вищому навчальному закладі (з досвіду організації практики на факультеті початкової освіти та філології зі спеціальності «Філологія. Українська мова та література» у ...
926268
  Корень К.В. Організаційно-методичні засади формування раціональної структури видатків бюджету // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 72-75.
926269
  Стельмащук А.М. Організаційно-методичні основи формування ринку аграрного страхування з державною підтримкою // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 5-14. – ISSN 2308-1988


  "Визначені програми страхування, які спроможні стимулювати аграріїв до запровадження більш досконалих виробничих процесів, що сприяє довірі кредитодавців. Обгрунтовано, що агрострахування з державною підтримкою вважається позитивним, технічно доцільним ...
926270
  Артемов В.Ю. Організаційно-методичні особливості підготовкимайбутніх офіцерів у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 192-199. – ISSN 2524-0056
926271
   Організаційно-методичні підходи викладання іноземним англомовним студентам на фармацевтичному факультеті Одеського національного медичного університету / Н.А. Прилипко, І.В. Вишницька, Л.М. Унгурян, О.І. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 3 (71). – С. 75-77. – ISSN 1681-2751
926272
  Задорожна-Княгницька Організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти у вищих навчальних закладах // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 90-98. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382


  "...Розкрито організаційно-методичні умови деонтологічної підготовки менеджерів освіти в умовах магістратури вищого навчального закладу."
926273
  Мартиненко М.Ю. Організаційно-методичні умови формування культури самостійної роботи у майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 74-79. – ISSN 2078-1687


  У статті розглянуто особливості формування культури самостійної роботи майбутніх економістів засобами технологій дистанційного навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено основні організаційно-методичні умови щодо цього ...
926274
  Дудченко В.Ю. Організаційно-методологічне забезпечення стратегічного планування в комерційному банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 28. – С. 46-53
926275
  Житний П. Організаційно-методологічні засади формування облікової політики підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 3. – С. 3-10. – Бібліогр.: 13 назв
926276
  Гаєвський Б. Організаційно-методологічні чинники культури державних службовців / Б. Гаєвський, В. Ребкало // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.10-21. – ISBN 966-73-53-51-Х
926277
  Масний О.С. Організаційно-партійна робота Компартії України в роки Великої Вітчизняної війни 1941-1945 . / О.С. Масний. – Львів, 1981. – 160с.
926278
  Дейнеко А.Х. Організаційно-педагогічна технологія формування культури рухової діяльності як засіб підвищення рівня фізичної підготовленості учнів 5-х класів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 24-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 1818-9172
926279
  Мельник Н.І. Організаційно-педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 87-97. – ISSN 2312-5993
926280
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; Львівський нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 2005. – 272л. + Додатки: л.214-272. – Бібліогр.: л.183-213
926281
  Жулкевська Віра Олександрівна Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.04 / Жулкевська В.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24с. – Бібліогр.: 11 назв
926282
  Теренко О.О. Організаційно-педагогічні засади освіти дорослих у США і Канаді // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 20-26. – ISSN 2304-0629
926283
  Білик В. Організаційно-педагогічні засади природничо-наукової підготовки майбутніх психологів у закладах вищої освіти Сполучених Штатів Америки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 165-176. – ISSN 2312-5993
926284
  Карпенко О.В. Організаційно-педагогічні засади реформування системи надання освітніх послуг у Франції / О.В. Карпенко, Л.І. Самчук, О.В. Довгань // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 93-98. – ISSN 2304-0629
926285
  Березівська Л.Д. Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... доктора педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Березівська Л.Д.; Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – 43с. – Бібліогр.: 54 назв.
926286
  Мосякова І.Ю. Організаційно-педагогічні засади управління багатопрофільним позашкільним навчальним закладом : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Мосякова Ірина Юліївна ; М-во освіти і науки України, Черк. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
926287
  Степанець М. Організаційно-педагогічні зміни у розвитку магістерської освіти Канади // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 145-148. – ISBN 978-966-698-271-4
926288
  Шмалєй С. Організаційно-педагогічні напрями модернізації морської освіти (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 262-272. – ISSN 2312-5993
926289
  Кривко Михайло Петрович Організаційно-педагогічні основи індивідуалізації підготовки менеджерів освіти шкільного рівня : Дис... канд. пед.наук: 13.00.04 / Кривко Михайло Петрович;. – К, 1996. – 182л. – Бібліогр.:л.118-127
926290
   Організаційно-педагогічні основи створення електронних підручників для середньої загальноосвітньої 12-річної школи : монографія / М.В. Головко, В.П. Волинський, О.С. Красовський, О В. Чорноус ; за наук. ред. В.М. Мадзігона ; Ін-т педагогіки АПН України. – Київ : Прок-Бізнес, 2008. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 244-260. – ISBN 978-966-8381-45-4
926291
  Петренко Л. Організаційно-педагогічні передумови появи й формування духовно-моральної спадщини Г. Ващенка // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 148-156. – ISSN 2075-1478


  Згадуються М. Костомаров, В.Антонович, М. Пирогов, М. Драгоманов.
926292
  Закатнов Д.О. Організаційно-педагогічні проблеми створення і функціонування міжшкільного навчально-виробничого комп"ютерного центру : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Закатнов Д.О.; Науково-дослідний інститут педагогіки України. – Київ, 1992. – 22л.
926293
  Пострільоний Василь Михайлович Організаційно-педагогічні умови діяльності навчально-технологічного центру учнівської молоді : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01. / Пострільоний Василь Михайлович; КГУ. – Київ, 1994. – 208л. – Бібліогр.:л.134-187
926294
  Калашник Наталія Григоровна Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у вивченні другої іноземної мови в школі та вузі. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Калашник Наталія Григоровна; Київський держ. ін-т інозем. мов. – К., 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.127-137
926295
  Ніколаєску І. Організаційно-педагогічні умови професійно-педагогічної самореалізації викладача системи післядипломної освіти засобами інформаційно-комунікаційних технологій. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 11-16. – ISSN 2308-4634
926296
  Рибчук О.О. Організаційно-педагогічні умови розвитку фахової компетентності викладачів спеціальних дисциплін ВВНЗ у системі післядипломної освіти // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 111-114. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
926297
  Ткачук Г.В. Організаційно-педагогічні умови та етапи впровадження змішаного навчання у закладах вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 168. – C. 259-262. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
926298
  Сабатовська І.С. Організаційно-педагогічні умови та технології формування професійної компетентності майбутніх викладачів у ВНЗ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 290-298. – ISSN 2312-5993
926299
  Уфімцева С.В. Організаційно-педагогічні умови творчого розвитку дитини в умовах навчально-виховного комплексу: дошкільний навчальний заклад - початкова школа : Дис. ... канд. пед. наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка і історія педагогіки / Уфімцева С.В.; Акад. пед. наук України; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ, 2007. – 387л. + Додатки: л. 248-387. – Бібліогр.: л. 223-247
926300
  Рідей Н. Організаційно-педагогічні умови,розробка,запровадження міжнародного бакалаврського курсу "моніторинг довкілля" і механізм навчально-пізнавальної діяльності // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 56-69
926301
  Голубкова Н. Організаційно-педагогічної засади партнерства американської школи, сім"ї та громади: характеристика понятійно-категоріального апарату дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 135-143. – ISBN 978-966-2633-02-3
926302
  Саркісова Т.Б. Організаційно-підготовча стадія провадження екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 310-315. – ISBN 978-617-566-151-2
926303
  Сокуренко В.В. Організаційно-правова модель діяльності поліції країн Балтії щодо протидії тероризму: перспективи реалізації позитивного досвіду в Україні // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (14). – С. 22-32. – ISSN 2304-4556
926304
  Когут Н.Д. Організаційно-правова роль державних та інших реєстрів в забезпеченні безпеки суспільного ладу та прав людини // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2016. – № 2 (17). – С. 43-50


  Досліджується правова природа реєстрів як баз даних, які містять інформацію, яка породжує, змінює, припиняє або підтверджує існування певних прав чи юридичних фактів. Автор виділяє види реєстрів (державні, приватні, публічно-приватні та технічні), ...
926305
  Озерський І. Організаційно-правова та психологічна оптимізація слідчої діяльності органів прокуратури України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 75-80
926306
   Організаційно-правова форма забезпечення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 74. – ISBN 978-617-566-151-2


  Анотація на 3-й розділ книги.
926307
  Гавриш Н. Організаційно-правова форма забезпечення ефективного використання, відтворення та охорони ґрунтів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 100-104. – (Юридичні науки ; Вип. 92). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативні акти з проблем удосконалення організаційно-правових засад охорони земель і ґрунтів. Важливим напрямом у сфері охорони земель і ґрунтів є удосконалення системи нормування, стандартизації і паспортизації, розподілу ...
926308
  Татьков В.І. Організаційно-правова форма закритого акціонерного товариства :проблеми і напрямки розвитку // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.204-212. – ISBN 966-7784-65-7
926309
  Озернюк Є.П. Організаційно-правове забезпечення боротьби з контрабандою культурних цінностей // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.83-86
926310
  Захарченко В.І. Організаційно-правове забезпечення диверсифікації промислових підприємств в Україні / В.І. Захарченко, О.В. Балахонова, Аль-Шаргі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 7-16. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4/5 (97/98)). – ISSN 1814-1161
926311
  Ходанович В.О. Організаційно-правове забезпечення діяльності спецслужб окремих країн Європи з протидії злочинам проти основ національної безпеки // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 106-115. – ISSN 2310-9769
926312
  Смокович М. Організаційно-правове забезпечення доступності правосуддяу виборчих спорах // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 116-128. – ISSN 1026-9932
926313
  Проневич О.С. Організаційно-правове забезпечення здійснення поліцейської діяльності службою кримінальних розслідувань митного відомства Федеративної Республіки Німеччини // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.59-67. – Бібліогр.: 9 н.
926314
  Плугатар Т.А. Організаційно-правове забезпечення здійснення правосуддя із захисту прав фізичних та юридичних осіб, порушених у публічно-правових відносинах // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 54-61. – ISSN 2072-8670
926315
  Сторожук І.П. Організаційно-правове забезпечення принципів місцевого управління : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 - адміністративне право і процес ; фінансове право ; інформаційне право / Сторожук І.П. ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
926316
  Монаєнко А.О. Організаційно-правове забезпечення реалізації методів бюджетного контролю як управлінської функції // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 75-78. – Бібліогр.: 8 назв
926317
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 389 арк. – Бібліогр.: арк. 327-389
926318
  Духневич А.В. Організаційно-правове забезпечення реалізації угод Світової організації торгівлі у сільському господарстві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Духневич Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 58 назв
926319
  Манжосова О.В. Організаційно-правове забезпечення системи обов"язкового медичного страхування в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 60-65
926320
  Красноступ Г. Організаційно-правове забезпечення створення системи суспільного телебачення і радіомовлення України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 73-74. – ISSN 0132-1331
926321
  Гандзюк А.М. Організаційно-правове регулювання діяльності парламентських фракцій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 43-48. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
926322
  Смірнова О.М. Організаційно-правове регулювання податкового консультування: зарубіжний досвід // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 47-52
926323
  Жадан І.О. Організаційно-правовий аспект державного управління інноваціями в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 69-78. – Бібліогр.: 17 назв
926324
  Козаченко А.І. Організаційно-правовий аспект діяльності земської медицини // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 12-20. – ISSN 0201-7245
926325
  Гончаренко В. Організаційно-правовий механізм взаємодії місцевих рад та органів самоорганізації населення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 42-46.
926326
  Мороз В.М. Організаційно-правовий механізм державно-управлінського впливу: зміст та характеристика категорії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 106-114. – ISSN 2306-6814
926327
  Афанасьєва Ю.В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання демографічних процесів в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 250-257
926328
  Алієва П.І. Організаційно-правовий механізм державного регулювання міжнародного співробітництва закладів вищої освіти // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2018. – С. 239-245. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 2414-5858


  Проаналізовано організаційно-правовий механізм державного регулювання формування міжнародного середовища для налагодження співробітництва закладів вищої освіти та академічної мобільності викладачів та студентів. Адже інтеграція системи вищої освіти ...
926329
  Атаманчук Л. Організаційно-правовий механізм захисту прав інвесторів у міжнародному центрі по врегулюванню інвестиційних спорів // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 67-72. – ISSN 2308-9636
926330
  Муравйов В.І. Організаційно-правовий механізм захисту прав людини в Європейському Союзі / В.І. Муравйов, О.В. Святун // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 3-16. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовані особливості системи захисту прав людини в Єв- ропейському Союзі та її співвідношення з системою захисту прав людини Ради Європи. Особлива увага приділена правовій природі та змісту Хартії основних прав ЄС. The article analyzes ...
926331
  Свечкіна А.Л. Організаційно-правовий механізм злиття та поглинання в Україні / А.Л. Свечкіна, А.О. Коршенкова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 30-32
926332
  Гетьман А.П. Організаційно-правовий механізм охорони навколишнього природного середовища // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 119-128. – ISSN 2224-9281
926333
  Колесник Д.В. Організаційно-правовий механізм реалізації принципу недоторканності суддів в Україні // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Т. 20, вип. 2 (27). – С. 32-39. – (Серія: Правознавство). – ISSN 2304-1587
926334
  Зосименко О. Організаційно-правовий статус Міжнародного cпортивного арбітражного суду // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 80-83


  Стаття присвячена Міжнародному Спортивному арбітражному суду (САС) - установі, незалежній від будь-яких спортивних організацій, яка пропонує свої послуги у у сфері спорту за допомоги арбітражу та процедури примирення, що повністю пристосовані до ...
926335
  Єременко С.А. Організаційно-правові аспекти аналітичної роботи у сфері цивільного захисту // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Пилипчук В.Г., Брижко В.М., Бебик В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (23). – С. 93-98
926336
  Кринична І. Організаційно-правові аспекти атомної енергетичної безпеки України // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 144-149.
926337
  Омельченко І.К. Організаційно-правові аспекти діяльності органів політичної поліції російської імперії на Україні в середині XIX ст. : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Омельченко І. К.; НАН Укр. Ін-т держ. і парава. – К., 1997. – 16л.
926338
  Паращич І.М. Організаційно-правові аспекти забезпечення та захисту прав пацієнтів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 93-95.
926339
  Бурило Ю. Організаційно-правові аспекти лібералізації державного регулювання у сфері телекомунікацій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 86-89
926340
  Детюк А.М. Організаційно-правові аспекти протидії сучасній еконоиічній злочинності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 288-292. – ISSN 1563-3349
926341
  Гриця Т.Г. Організаційно-правові аспекти реформування початкової підготовки персоналу ОВС України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С. 77-80. – ISSN 1727-1584
926342
  Годованик Є.В. Організаційно-правові аспекти реформування Ради Безпеки ООН на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 601-608. – ISSN 1563-3349
926343
  Момонт Ю.А. Організаційно-правові аспекти реформування системи міського управління міста Лондона // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 171-175. – ISSN 1563-3349
926344
  Пацула О.І. Організаційно-правові аспекти системи соціально-економічного партнерства в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 219-227. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
926345
  Бараш Є.Ю. Організаційно-правові аспекти соціальної адаптації засудженних / Є.Ю. Бараш, Є.Є. Купрієнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 11, листопад. – С. 36-43. – ISSN 2312-1831
926346
  Скоромцова Т.О. Організаційно-правові аспекти функціонування інтеграційних структур в АПК // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 391-395. – (Право. Економіка. Управління)
926347
  Репецька М.О. Організаційно-правові аспекти функціонування системи електронних адмністративних послуг в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 850. – С. 99-106. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
926348
  Фесенко Л. Організаційно-правові аспекти функціонування спеціалізованих судових органів у країнах Європи // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 252-261. – ISSN 0132-1331


  Актуальні питання судоустрою.
926349
  Гуржій Т. Організаційно-правові засади адміністрування податків в Україні / Т. Гуржій, Ж. Коваленко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 3 (92). – С. 78-89. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
926350
  Ткач С.В. Організаційно-правові засади валютного регулювання в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 104-111. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
926351
  Проценко Т.О. Організаційно-правові засади взаємодії митної та податкової служби в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 198-205. – ISSN 1563-3349
926352
  Мінаєва Г.М. Організаційно-правові засади впровадження менеджменту якості в органах місцевого самоврядування : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Мінаєва Галина Миколаївна ; Нац. регіональний ін-т держ. управління ; Харківський регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
926353
  Сушинський О. Організаційно-правові засади гарантування місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С. 81-88
926354
  Проскурякова К.С. Організаційно-правові засади державної служби та кадрового забезпечення в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 159-160
926355
  Рудовська С.І. Організаційно-правові засади діяльності громадських рад в Україні на сучасному етапі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 8, квітень. – С. 142-148. – ISSN 2306-6814
926356
  Зінченко І.В. Організаційно-правові засади діяльності міліції УСРР у 1919 1922 роках // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 241-247
926357
  Манжула А. Організаційно-правові засади діяльності науково-дослідних установ в Україні // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 39-44. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
926358
  Притика Д. Організаційно-правові засади діяльності спеціалізованих колегій по захисту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С. 62-65. – ISSN 0132-1331
926359
  Пацкан Н.В. Організаційно-правові засади доступу до адвокатської діяльності : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Пацкан Наталія Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 208 арк. – Додатки: арк. 203-208. – Бібліогр.: арк. 11-12, 186-202 та в додатках: арк. 203-204
926360
  Артемов В.Ю. Організаційно-правові засади захисту інформації в НАТО // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 172-179. – ISSN 1563-3349
926361
  Омельченко А. Організаційно-правові засади інтеграції України у світовий економічний простір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та ін. – Київ, 2011. – № 7 (187). – С. 42-45
926362
  Герман Г.Ю. Організаційно-правові засади кар"єрної цивільної служби в демократичних державах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 130-132. – Бібліогр.: 10 назв
926363
  Місяць О.Д. Організаційно-правові засади міжнародного регулювання трудових відносин на прикладі Міжнародної організації праці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 86-95. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
926364
  Нижник Н.Р. Організаційно-правові засади модернізації публічної служби в Україні / Н.Р. Нижник, Н.Т. Гончарук // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 5-8. – ISBN 978-617-7139-03-3
926365
  Омельченко А. Організаційно-правові засади надання Україні міжнародної фінансово-економічної допомоги для подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 6 (186). – С. 160-163
926366
  Алієва-Барановська Організаційно-правові засади охорони інтелектуальної власності в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (172). – С. 49-57. – ISSN 2308-9636
926367
  Мирошниченко Ю.Р. Організаційно-правові засади підготовки та прийняття державно-політичних рішень / Мирошниченко Ю.Р. – Харків : Фактор, 2004. – 224 с. – На обкладинці книги : Юрій Мірошниченко. – ISBN 966-312-223-4
926368
  Прокопенко О.Б. Організаційно-правові засади призначення суддів загальних судів на адміністративні посади // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 28-35.
926369
  Озерський В І. Організаційно-правові засади прокурорського нагляду за додержанням законів органами державної митної служби // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 22-35.
926370
  Фігун Н.І. Організаційно-правові засади розвитку освіти України в 1917-1918 рр. // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 293-296. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5


  Управлінсько-правовою основою розвитку вищої освіти стало рішення уряду Центральної Ради про створення прообразу першого національного вищого закладу - народного університету в Києві, який спочатку сформувався як громадський загальноосвітній підрозділ, ...
926371
  Бараш Є. Організаційно-правові засади становлення інституту пробації в Україні: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 130-136. – ISSN 1026-9932
926372
  Піхоцький В.Ф. Організаційно-правові засади створення єдиної системи державного фінансового контролю // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 11/12. – С. 57-60. – ISSN 1728-6220


  У статті розглянуто питання щодо створення єдиної системи державного фінансового контролю (ЄСДФК), яка дасть змогу уніфікувати та узгодити контроль за державними фінансами. Автором визначено, що єдина система повинна містити певні складові: цілісність ...
926373
  Журавель Я. Організаційно-правові засади створення органів місцевого самоврядування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 40-42
926374
  Мусієнко М.А. Організаційно-правові засади створення та діяльність Міністерства народного здоров"я та опікування Української Держави гетьмана Павла Скоропадського // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 336-338. – ISBN 978-617-7777-14-3
926375
  Сикал М. Організаційно-правові засади судового контролю за діяльністю органів та установ виконання покарань у зарубіжних країнах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 187-190
926376
  Даниленко Ю.О. Організаційно-правові засади та діяльність правоохоронних органів в Українській Народній Республіці та Західноукраїнській Народній Республіці (1917-1921 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Даниленко Юрій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
926377
  Яблонський Д. Організаційно-правові засади територіально-політичного устрою США // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 274-280.
926378
  Баштанник А. Організаційно-правові засади управління в складних адміністративних системах: європейський досвід та Україна / А. Баштанник, В. Баштанник // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-158. – ISSN 0132-1331
926379
  Обрусна С. Організаційно-правові засади управління судовою системою України: сучасний стан та перспективи розвитку в умовах судової реформи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 57-60. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті через призму аналізу сучасної судової системи України досліджено організаційно – правові засади управління нею, визначено проблемні питання та вказано на перспективи розвитку в умовах проведення судової реформи. В статье исследованы ...
926380
  Коломоєць Т.О. Організаційно-правові засади управління у сфері юридичної науки в Україні : монографія. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – 286 с. – ISBN 978-966-599-296-7
926381
  Головко О.М. Організаційно-правові засади управління фінансами Російської імперії в Україні в сучасній історико-правовій літературі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 439-441. – ISBN 966-660-151-6
926382
  Біцай А.В. Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Біцай Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 261 арк. – Додатки: арк. 221-261. – Бібліогр.: арк. 200-220
926383
  Біцай А.В. Організаційно-правові засади участі адвоката в медіації : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Біцай Анна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.:13 назв
926384
  Баранов Р.О. Організаційно-правові засади формування державної політики запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6814
926385
  Боровкіна В.С. Організаційно-правові засади формування органів радянської міліції у західних областях УРСР (кінець 1939-перша половина 1940 р.) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 246-258. – (Юридична ; Вип. 1)
926386
  Ткачук А. Організаційно-правові засади функціонування адвокатури в Німеччині // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 216-222. – ISSN 1026-9932
926387
  Чепкаленко Д.О. Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929-1938 рр. // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (23). – С. 98-103. – ISSN 2311-4894
926388
  Павлов В.І. Організаційно-правові засади функціонування корпорацій на фондовому ринку // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 75. – С. 145-148. – Бібліогр.: на 4 пункти. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
926389
  Пазенко Д. Організаційно-правові заходи протидії і профілактики наркоманії // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 80-85.
926390
  Гаруст Ю.В. Організаційно-правові методи запобігання корупції, направлені на захист економічних інтересів країни / Ю.В. Гаруст, Б.Ю. Трофименко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2016. – Вип. 2 (15). – C. 78-82. – ISSN 2519-2353
926391
  Матвейчук Л.О. Організаційно-правові механізми електронної взаємодії у сфері оподаткування в контексті Податкового кодексу України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 58-66. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
926392
  Баштанник А. Організаційно-правові механізми регулювання діяльності органів державної влади в умовах реформ // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 186-195
926393
  Зубок М.І. Організаційно-правові основи безпеки банківської діяльности в України : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / М.І. Зубок, Л.В. Ніколаєва. – 2-ге вид., допов. – Київ : Істина, 2000. – 88с. – ("Банківська справа"). – ISBN 966-7613-09-7
926394
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2017. – 245 арк. – Додатки: арк. 234-245. – Бібліогр.: арк. 204-233
926395
  Сердюк Л.Р. Організаційно-правові основи впровадження електронного судочинства в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.10 / Сердюк Лариса Рудольфівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
926396
  Данильченко Ю.Б. Організаційно-правові основи кадрової роботи в органах прокуратури України : монографія / Ю.Б. Данильченко. – Харків : Золота миля, 2015. – 398, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-398 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
926397
   Організаційно-правові основи охорони конфіденційної інформації, що є власністю держави : навчальний посібник / В.В, Макаренкко, С.В. Суслін, С.М. Сидоренко, А.К. Гринь; Нац. академія СБУ. – Київ : Науково-видавничий відділ Національної академії СБ України, 2008. – 74с.
926398
  Копиця М. Організаційно-правові основи публічного адміністрування фермерських гоподарств в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 79-85. – ISSN 2663-5313
926399
  Ігнатко Н.В. Організаційно-правові основи становлення системи дізнання митних органів Української держави (середина XVII - початок XXI ст.) : монографія / Н. Ігнатко. – Київ : Топ Левел, 2017. – 155, [2] с. – Бібліогр.: с. 139-156
926400
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Генадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
926401
  Тюрін Г.Є. Організаційно-правові основи участі прокурора у кримінальному провадженні на підставі угод : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Тюрін Геннадій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2017. – 250 арк. – Додатки: арк. 248-250. – Бібліогр.: арк. 200-247
926402
  Іваненко Д.Д. Організаційно-правові основи функціонування системи DOI / Д.Д. Іваненко, В.О. Ярошенко // Правові горизонти / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 96-101. – ISSN 2519-2353


  "Розглядаються організаційно-правові основи функціонування системи DOI. Досліджено історичні передумови запровадження системи ідентифікації об’єктів в мережі Інтернет провідними міжнародними науковими організаціями та видавництвами. Розглянуто питання ...
926403
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 220-232. – Бібліогр.: арк. 10-11, 181-219 та в додатках: арк. 230-232
926404
  Лакатош Н.Й. Організаційно-правові основи ювенальної юстиції в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Лакатош Наталія Йосипівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
926405
  Литовченко І.В. Організаційно-правові особливості застосування дистанційного режиму праці та гнучкого режиму робочого часу наукових працівників закладу вищої освіти // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 182-187. – ISSN 2222-4459
926406
  Печуляк Ю.П. Організаційно-правові питання вдосконалення державного управління лісовим госоподарством України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 601-602. – ISBN 966-660-151-6
926407
  Горпенюк А. Організаційно-правові питання вдосконалення досудового слідства в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 64-69.
926408
  Адельсеітова Айсель Бекмамбетівна Організаційно-правові питання діяльності Верховної Ради Автономної Республіки Крим : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.02 / Адельсеітова А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 194л. – Бібліогр.: л.180-194
926409
  Олійник А.С. Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Автореф... канд.юр.наук: 12.00.02 / Олійник А. С.; КУ. – К., 1998. – 17л.
926410
  Олійник Алла Сергіївна Організаційно-правові питання забезпечення законодавчої діяльності в Україні : Дис... кандид. юридичнихнаук: 12.00.02 / Олійник Алла Сергіївна; Київ. нац. економічний ун-тет. – К., 1998. – 207л. – Бібліогр.:л.192-207
926411
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів : Автореф... кандид. юридичнихнаук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
926412
  Кагал Тарас Олексійович Організаційно-правові питання забезпечення захисту прав споживачів в сфері якості товарів. : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.07 / Кагал Тарас Олексійович; Київ. нац. економ. ун-тет. – К., 1998. – 201л. – Бібліогр.:л.166-201
926413
  Марченко С.І. Організаційно-правові питання товарного сільськогосподарського виробництва в Україні : монографія / С.І. Марченко. – Київ : Обрії, 2010. – 200 с. – ISBN 978-966-2278-07-1
926414
  Молдован В.В. Організаційно-правові питання участі громадськості в діяльності місцевих Рад // Проблеми правознавства. – Київ, 1970. – Вип. 16
926415
  Буханевич О.М. Організаційно-правові проблеми діяльності центрів надання адміністративних послуг // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 110-113. – ISSN 2219-5521
926416
  ПавловД Організаційно-правові проблеми забезпечення ефективного використання бюджетних коштів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 57-60. – ISSN 0132-1331
926417
  Зуєв В.А. Організаційно-правові проблеми забезпечення реалізації громадської та виробничої екологічної політики у сфері поводження з відходами // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 138-144. – ISSN 2224-9281
926418
  Чубенко А. Організаційно-правові проблеми оподаткування нерухомого майна в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-31.
926419
  Овчаренко О.М. Організаційно-правові проблеми оскарження судових рішень // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 159-168. – ISSN 0201-7245
926420
  Стешенко Т.В. Організаційно-правові проблеми реалізації форм роботи виборчих комісій та основні напрямки їх удосконалення // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 35-42. – ISSN 0201-7245
926421
   Організаційно-правові проблеми розвитку аграрного і земельного ринків в Україні : Наукова доповідь. – Київ, 2005. – 88с.
926422
  Зайцева-Калаур Організаційно-правові процедури забезпечення охорони та захисту комерційної таємниці суб"єкта господарювання . // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 110-115. – ISSN 2524-0129
926423
  Озерський І. Організаційно-правові та психологічні аспекти підтримання державного обвинувачення в суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 16-22
926424
  Бейкун А. Організаційно-правові та соціальні аспекти розвитку інституту інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 42-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
926425
  Богуш М. Організаційно-правові форми господарських організацій, що є суб"єктами корпоративних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 165-167. – ISBN 978-617-7069-14-9
926426
  Гончаренко О. Організаційно-правові форми діяльності Вищої ради юстиції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 93-95. – ISSN 0132-1331
926427
  Карагусов Ф.С. Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу / Ф.С. Карагусов, А.В. Коструба // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2019. – Т. 26, № 2. – С. 153-171. – ISSN 1993-0909
926428
  Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С. 45-48
926429
  Труш І. Організаційно-правові форми комунальних підприємств // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 223-230. – ISSN 0132-1331
926430
  Щур О.В. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні та їх реєстрація / О.В. Щур, І.Б. Жиляєв. – Київ, 1994. – 32с.
926431
  Селіверстова Л.С. Організаційно-правові форми підприємств в системі корпоративного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 1. – С. 32-37
926432
  Слепченко А.А. Організаційно-правові форми реалізації права громадян на позашкільну екологічну освіту в Україні (на прикладі еколого-натуралістичного напряму) // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 46-53. – ISSN 2413-7189


  Стаття присвячена дослідженню правових форм еколого-натуралістичної позашкільної освіти в Україні, зокрема, роботі на учнівських земельних ділянках, в учнівських лісництвах, навчально-дослідних тваринницьких комплексах, участі в Дитячому екологічному ...
926433
  Кочкадан А. Організаційно-правові форми релігійних організацій в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 133-139. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
926434
  Сташків Б.І. Організаційно-правові форми соціального забезпечення // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С. 175-183. – ISBN 966-7784-65-7
926435
  Лупина О.М. Організаційно-правові форми соціального забеспечення громадян у зв"язку з хворобою // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 1 (48). – С. 167-172. – ISSN 1727-1584
926436
  Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 217 л. – Бібліогр.: л. 190-217
926437
  Буздуган Я. Організаційно-правові форми та принципи сучасної благодійної діяльності в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 10 (295). – С. 2-5
926438
  Сіренко В.Ф. Організаційно-правові форми участі трудящих в управлінні державою / В.Ф. Сіренко. – К, 1980. – 48с.
926439
  Поліщук А. Організаційно-правові чинники корупції у системі правосуддя // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 169-176. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
926440
  Голик М.М. Організаційно-практичні аспекти діяльності ломбардів на ринку фінансових послуг України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 137-145. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Статтю присвячено питанням розкриття сутності та основних закономірностей функціонування ломбардних установ на ринку фінансових послуг в Україні. Проведено аналіз кількісних та якісних показників діяльності ломбардів в Україні, які висвітлюють їх ...
926441
  Долгий О. Організаційно-процедурне забезпечення спеціальної підготовки кандидатів на посаду прокурора в Україні / О. Долгий, С. Влад, О. Долгий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 267-273. – ISSN 2
926442
  Корчевна О. Організаційно-психологічний супровід сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів: компетентнісний підхід / О. Корчевна, О. Кир"янова // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 32-36
926443
  Бірдус Л.В. Організаційно-психологічні аспекти управління персоналом // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – С. 50-53. – ISSN 2306-6792
926444
  Андрущенко І.Г. Організаційно-психологічні особливості проведення злиття і поглинання компаній в Україні // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 23-28
926445
  Попович Ю.І. Організаційно-психологічні умови і чинники службової діяльності дільничних інспекторів міліції ті психологічна придатність до неї // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 265-270. – ISSN 1563-3349
926446
  Поплавська А.П. Організаційно-психологічні чинники формування кадрового резерву на промисловому підприємстві // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 115-120. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
926447
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 260 арк. – Додатки: арк. 220-260. – Бібліогр.: арк. 9-11, 189-219 та в додатках: арк. 258-259
926448
  Давидова Л.В. Організаційно-структурна і функціональна специфіка університетського видавництва : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Давидова Людмила Вікторівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2018. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
926449
  Олефір Л. Організаційно-структурні процеси волонтерства в Україні в 1991 - 2004 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 52-54
926450
  Чаплинський К.О. Організаційно-тактичні основи проведення слідчого огляду // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац.ак.внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1 (15). – С. 22-29. – ISSN 1992-4437
926451
  Єфімов М.М. Організаційно-тактичні особливості призначення експертиз при розслідуванні хуліганства / М.М. Єфімов, Ю.А. Чаплинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 74-80. – ISSN 1992-4437
926452
  Самойленко О. Організаційно-тактичні особливості розслідування злочинів у сферы високих інформаційних технологій // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – № 1/2 (21/22). – С. 182-186
926453
  Шевченко Р.І. Організаційно-технічні методи попередження надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру місцевого та регіонального рівнів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.02.03 / Шевченко Роман Іванович ; Держ. служба України з надзвичай. ситуацій, Нац. ун-т цивільного захисту України. – Харків, 2018. – 44 с. – Бібліогр.: 49 назв
926454
  Дмитренко Г. Організаційно-технологічний аспект формування механізму цілеорієнтованої мотивації персоналу / Г. Дмитренко, Є. Чернишова // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-28. – ISSN 1682-2366
926455
  Кропочева Н. Організаційно-технологічні аспекти формування галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського / Наталія Кропочева // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 5 (229). – С. 16-21. – ISSN 1029-7200


  Розглянуто етапи становлення галузевого реферативного ресурсу в Державній науково-педагогічній бібліотеці України ім. В.О. Сухомлинського; проаналізовано функціональні можливості ІРБІС-64. Висвітлено сутність та специфіку технологічних процесів ...
926456
  Карпенко О.Ф. Організаційно-технологічні основи формування нормативних потреби засовбів механізації в ринкових умовах : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Карпенко О. Ф.; КД техн. ун-т буд. і архіт. – К., 1999. – 19л.
926457
  Бугай С. та інш. Організаційно-технологічні підходи до управління заходами з подолання кризового стану монофункціональних міст України // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 10/12. – С. 121-126
926458
  Родигіна М.М. Організаційно-технологічні рішення з попередження та ліквідації наслідків аварійних ситуацій техногенного характеру на промислових підприємствамх : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Родигіна М. М.; Придніпр. держ акад. буд. та архіт. – Дніпропетровськ, 1999. – 17л.
926459
  Демуз І. Організаційно-управлінська складова професійної компетентності майбутніх документознавців / І. Демуз, О. Бабак // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 99-119. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
926460
  Попович В. Організаційно-управлінські аспекти вдосконалення механізму валютного контролю // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.51-54
926461
  Черваньов Д.М. Організаційно-управлінські аспекти впровадження модульно-рейтингової системи на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка / Д.М. Черваньов, М.М. Садовий, О.І. Шаров // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-8. – (Економіка ; Вип. 38)


  Присвячена досвіду та проблемам впровадження модульно-рейтингової системи (МРС) на економічному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка. Проаналізовано науково-методичне та правове забезпечення, організаційні основи і планування ...
926462
  Стороженко Л.О. Організаційно-управлінські аспекти забезпечення конкурентноздатності підприємств будівельного комплексу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 80-82. – Бібліогр.: 2 назв
926463
  Сировець С.Ю. Організаційно-управлінські аспекти формування готельного господарства в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 138-142. – Бібліогр.: 2 назв.
926464
  Кравчук Н.М. Організаційно-управлінські особливості входження українських підприємств до стратегічних альянсів // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 179-183
926465
  Мосьпан Н. Організаційно-управлінські структури забезпечення якості освіти в ЄС // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 49-53. – ISSN 2078-1687
926466
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
926467
   Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VII Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (1 листоп. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – 305, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-057-9
926468
  Давідов Микола Володимирович Організаційно-фінансове забезпечення інноваційної діяльності суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 92-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто проблеми фінансового забезпечення інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств України, визначено основні її методи та інструменти.
926469
  Дадашев Б.А. Організаційно-фінансові аспекти економічного зростання України / Б.А. Дадашев, С.М. Мороз // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 2. – С. 20-28.
926470
  Коваленко О. Організаційно-фінансові аспекти реалізації трудового потенціалу України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 271-277. – ISSN 2078-5860


  трудового потенціалу економіки України, що в умовах спаду виробництва та значного безробіття є особливо актуальним. Доведено необхідність пошуку резервів його зростання на рівні держави, суб"єктів господарювання та окремих робочих місць, отже на усіх ...
926471
  Павленко І.А. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 55-61
926472
  Бориславська О. Організаційно-функціональні засади місцевого самоврядування в Україні (конституційно-правовий аспект) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 112-121. – (Серія юридична ; Вип. 41)
926473
  Коляда М.Г. Організаційно-функціональні складові індивідуальної траєкторії навчання майбутніх фахівців із інформаційної безпеки // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (19). – С. 46-49
926474
  Васильченко М. Організаційно-функціональні трансформації архіву як структури системи соціальних комунікацій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 47-51. – ISSN 2076-9326
926475
  Віхров О. Організаційно господарські правовідносини у галузі будівельної діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 34-38.
926476
  Ріпенко А. Організаційно правовий механізм формування та регулювання земельних відносин // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 7. – С. 8-15
926477
  Стеценко В. Організаційно правові засади медичного страхування зарубіжний досвід і пропозиції для України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 10-13.
926478
  Шовкопляс І.В. Організаційно правові та психологічні аспекти розслідування хабарництва // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 36.
926479
  Зливко С. Організацінно-правове забезпечення діяльності територіальних управлінь Державної кримінально-виконавчоі служби України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 11. – С. 37-40.
926480
  Оніщик Ю. Організація-платник податку як учасник податково-договірних правовідносин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-67.
926481
  Железняк В.В. Організація автоматизації обліку необоротних активів у відокремлених підрозділах залізниці // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 165-170. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
926482
  Хорунжий М.Й. Організація агропромислового комплексу : Підручник / М.Й. Хорунжий; МОіНУ. Київськ. нац. економічний університет. – Київ : КНЕУ, 2001. – 382с. – ISBN 966-574-279-5
926483
  Шемигон Н. Організація адаптивного інклюзивного простору у закладах вищої освіти // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 7 (174), липень. – C. 46-50. – ISSN 2308-4634
926484
  Левчук Ю. Організація адвокатури в окрузі Київської судової палати за судовими статутами 1864 року // Адвокатура України: забуте і невідоме / Нац. асоціація адвокатів України; Центр досліджень адвокатури і права; Нац. акад. наук України; Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича. – Київ, 2016. – С. 95-102. – (Серія "Нариси з історії адвокатури України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-697-048-4
926485
  Святоцька В.О. Організація адвокатури держав – членів Європейського співтовариства (Німеччина, Франція) // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 2 : Глобалізація і право.Інтернаціоналізація і фрагментація у правовому розвитку. – С. 246-248.
926486
   Організація адвокатури і надання правової допомоги в демократичному суспільстві. ( Міжнародна наукова конференція) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 4/5. – С.3
926487
  Клименко О.М. Організація адвокатури: оплата праці та оподаткування адвокатської діяльності // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 91-97
926488
  Пчелін В.Б. Організація адміністративного судочинства України: правові засади : монографія / В.Б. Пчелін. – Харків : У справі, 2017. – 487, [1] с. – До 100-річчя підготовки охоронців правопорядку у Харкові. – Бібліогр.: с. 432-483 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7474-93-6
926489
  Клонцак О.І. Організація академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 12-17. – ISSN 2411-1317


  "...У статті проаналізовано особливості організації академічно-громадського навчання у сучасній системі університетської освіти США."
926490
  Коцюба Т.Я. Організація акордно-колективнох оплати праці колгоспників на основі єдиної ХІІ-розрядної сітки / Т.Я. Коцюба. – К., 1976. – 46с.
926491
  Зоріна О.А. Організація аналітичної роботи в корпораціях / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 71-77. – ISBN 978-617-571-134-7
926492
  Хаджинова О. Організація антикризового менеджменту на підприємстві. Кадровий аспект // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
926493
  Мартинюк Т.А. Організація антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 115-120. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  Стаття розкриває особливості організації антинаркотичної профілактичної роботи з підлітками в умовах загальноосвітнього закладу. Автор на основі проведеного дослідження пропонує рекомендації для всіх суб"єктів антинаркотичної профілактичної роботи, ...
926494
  Жигло В. Організація архівними органами УРСР пошуку та зберігання документів німецьких окупаційних структур на території північно-східної України у воєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 3 (405). – С. 93-98. – ISSN 0869-3595
926495
  Селищев С.В. Організація аудиту безперервності діяльності державних підприємств // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 35-39. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
926496
  Мельниченко О.В. Організація аудиту електронних грошей в банках // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 369-375 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
926497
  Свидерський Д. Організація аудиту звітності про податок на додану вартість // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-47 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
926498
  Михайловський М.К. Організація африканської єдності / М.К. Михайловський. – К, 1972. – 481с.
926499
  Пасічник В.В. Організація баз даних та знань : підручник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Пасічник, В.А. Резніченко. – Київ : BHV, 2006. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-156-Х
926500
   Організація баз даних та знань : конспект лекцій для студентів спеціальності 080402 - Інформаційні технології проектування заочної форми навчання / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. А.В. Неня]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
926501
  Тарасов О.В. Організація баз даних та знань. Проектування баз даних : навчально-практичний посібник для самостійної підготовки студ. / Тарасов О.В., Федько В.В., Лосєв М.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-464-8
Ч. 1. – 2011. – 198, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 193-195
926502
  Бова Є.Ю. Організація безоплатної правової допомоги в Україні на сучасному етапі: основні напрямки реформування // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 142-148.
926503
  Костирко Т.М. Організація безперервної бібліотечної освіти як чинник підготовки фахівця нової формації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 2 (16). – C. 109-119. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447
926504
  Зав"ялова Л.І. Організація безперервної професійної підготовки вчителів Великобританії, США. Канади на межі XX -XXI століть // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2005. – Вип. 64. – С. 33-37. – (Серія "Педагогічні науки")
926505
  Баньковська І. Організація бібліотечних консорціумів (із досвіду роботи зарубіжних бібліотек) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 47-60. – ISSN 2224-9516
926506
  Полякова О. Організація бібліотечно-інформаційних ресурсів у наукових установах НАН України / О. Полякова, О. Сокур // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 118-127. – ISSN 2224-9516
926507
  Желай О. організація бібліотечного моніторингу негативних інформаційних впливів на інформаційний простір України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 230-242. – ISSN 2224-9516
926508
  Коляда Н.М. Організація бібліотечної справи в недільних школах України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 10-13. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Перша українська недільна школа була відкрита 11 жовтня 1859 р. в Києві у приміщенні Подільського повітового дворянського училища студентами університету Св. Володимира
926509
  Негруцький Б.С. Організація білкового синтезу у вищих еукаріотів / Б.С. Негруцький. – Київ : Обереги, 2001. – 728с. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-006-4
926510
  Литвин Ю.Я. Організація бухгалтерського обіку, контролю і аналізу в сільському господарстві / Ю.Я. Литвин. – Київ : Вища школа, 1993. – 301 с.
926511
   Організація бухгалтерського обліку : Навч. посібник для студентів вузів / Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, С.М. Шулепова; Мін-во освіти і науки України.Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Житомир : Рута, 2001. – 576с. – ISBN 966-7570-64-9
926512
  Сук Л.К. Організація бухгалтерського обліку : навчальні видання для вищої школи / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – Київ : Каравела, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-96914-4-6
926513
  Калюга Є.В. Організація бухгалтерського обліку / Є.В. Калюга, М.М. Колос // Перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції : тези доп. IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 95-річчю Одес. нац. екон. ун-ту, 26 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т (м. Одеса, Україна), Світ. банк Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана (м. Київ, Україна) [та ін.] ; [відп. за вип. Звєряков М.І., Ковальов А.І.]. – Одеса ; Херсон : Грінь Д.С., 2016. – С. 95-97. – ISBN 978-966-930-102-4
926514
  Вигівська І.М. Організація бухгалтерського обліку діяльності факторингової компанії: ризик-орієнтований підхід / І.М. Вигівська, В.К. Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2017. – Вип. 2 (37). – C. 14-18. – ISSN 1994-1749
926515
  Дробязко С.І. Організація бухгалтерського обліку заробітної плати працівників підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6806


  Розглянуто визначення сутності оплати праці працівників підприємства як об"єкта бухгалтерського обліку. Доведено, що на сучасному етапі заробітна плата не виконує покладені на неї функції, що вимагає нагального втручання з боку держави. Здійснено ...
926516
  Карп"як Я.С. Організація бухгалтерського обліку зберігання та знищення документів господарської діяльності підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 113-119. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
926517
   Організація бухгалтерського обліку основних засобів та фінансових інвестицій. – Київ : Компас, 2000. – 28с. – (Бухгалтерський облік - 2000)
926518
  Сопко В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / В. Сопко, В. Завгородній; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 260с. – ISBN 966-574-063-6
926519
  Сопко В.В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу : Підручник / МОНУ; КНЕУ; В.В. Сопко, В.П. Завгородній. – Київ : КНЕУ, 2004. – 412с. – ISBN 966-574-730-4
926520
  Зміївська І.В. Організація взаємодії "студент-контент" в електронному навчанні / І.В. Зміївська, Л.А. Обоянська // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 26-28
926521
  Попко С.М. Організація взаємодії з місцевими органами влади та надання допомоги місцевому населенню у контексті проведення інформаційно-психологічних операцій за досвідом виконання завдань українським миротворчим контингентом в Республіці Ірак у 2003-2005 рр. // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 21. – С. 179-185
926522
  Вовчук Сергій Організація взаємодії між вищими навчальними закладами та органами управління з питань цивільного захисту щодо вивчення студентами дисциплін "Безпека життєдіяльності" та "Цивільний захист" / Вовчук Сергій, Яковець Наталія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 6, червень. – С. 27-28
926523
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агенства на міжнародному рівні : Автореф... канд. екон.наук: 08.02.03 / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 16л.
926524
  Делікатна Івета Олександрівна Організація взаємодії рекламодавця та рекламного агентства на міжнародному рівні : Дис... кандид. економ.наук: 08.02.03. / Делікатна Івета Олександрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 150л. – Бібліогр.:л.147-150
926525
  Дубас Т. Організація видавничої діяльності в сучасній бібліотеці: нові тенденції в бібліотечному просторі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 461-475. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено питання видавничої діяльності сучасної наукової бібліотеки. Визначено місце наукових бібліотек у цифровому середовищі. Окреслено перспективи розвитку видавничої діяльності наукових бібліотек України. Наголошено на розширенні присутності ...
926526
  Євсеєнко Л. Організація видання дитячої періодики // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 109-120.
926527
  Авер"янов В. Організація виконавчої влади потребує реформування / В. Авер"янов, В. Дерець, А. Пухтецька // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 12. – С. 39-46. – ISSN 0132-1331
926528
  Павлуша Т. Організація використання документів на машиночитаних носіях інформації в універсальній науковій бібліотеці / Т. Павлуша, О. Яковенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 48-57. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
926529
  Ліпич Л.Г. Організація виробництва : Навчальний посібник для студ.вищ.навч.закл. / Л.Г. Ліпич, В.О. Морохова, А.Т. Московчук. – Луцьк : Ред.-видавн.відділ ЛДПУ, 2002. – 256с. – ISBN 5-7763-0014-2
926530
   Організація виробництва : підручник для студ. економ. спец. вищ. навч. закл. / В.О. Онищенко, О.В. Редкін, А.С. Старовірець, В.Я. Чевганова. – Київ : Лібра, 2008. – 360 с. – ISBN 978-966-7035-91-4
926531
  Гриньова В.М. Організація виробництва : підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – Київ : Знання, 2009. – 582с. – ISBN 978-966-346-508-1
926532
   Організація виробництва : підручник / [А.І. Яковлєв та ін.] ; за ред. А.І. Яковлєва, С.П. Сударкіної, М.І. Ларки ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – 435, [1] с. – Авт. зазначені на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 425-430. – ISBN 978-617-05-0215-5
926533
  Грінчук Л.К. Організація виробництва в радгоспах і колгоспах / Л.К. Грінчук. – Київ, 1971. – 432с.
926534
  Сапфірова Н.М. Організація виробництва й торговельної діяльності на ювелірній фірмі Й. Маршака // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 245-253. – ISSN 2225-7586
926535
  Єгупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.А. Єгупов; МОНУ; Одеськ. держ. економіч. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-196-7
926536
  Орещенко А.В. Організація виробництва тривимірних реалістичних картографічних моделей // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 158-166 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
926537
  Подвігіна В.І. Організація виробничого процесу в часі та просторі. Потокове виробництво : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.І. Подвігіна, В.О. Гулевич ; Національний технічний університет України " Київський політехнічний інститут". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 136 с. – ISBN 978-966-364-527-8
926538
  Гресь Н.Л. Організація виробничої практики зі спеціальності "Облік і аудит" : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.Л. Гресь; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 112с. – ISBN 966-364-225-4
926539
  Вдовічен А.А. Організація виставкової діяльності : навч. посібник / Вдовічен А.А., Вдовічена О.Г. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту. – Чернівці : Технодрук, 2018. – 263, [1] : іл., табл. – Термінол. словник: с. 213-235. – Бібліогр.: с. 236-247. – ISBN 978-617-7611-12-6
926540
  Котик Л. Організація виховання студентів Київського університету (1834-2014) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 164-168. – ISBN 978-617-640-146-9
926541
  Феоктистова О.Л. Організація виховної роботи з дітьми в мікрорайоні школи / О.Л. Феоктистова. – К, 1978. – 46с.
926542
  Стражнікова І. Організація виховної роботи у вищому навчальному закладі // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 50-62
926543
  Власова В. Організація вищої екологічної освіти в університетах України та Франції: порівняльно-педагогічний аналіз // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 222-228. – ISSN 2308-4081
926544
  Ритікова Л. Організація вищої сільськогосподарської освіти у США та шляхи ії вдосконалення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
926545
   Організація відеоконференцій у навчальному процесі : монографія / за заг. ред. Пономаренка В.С. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 59, [1] с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 57. – ISBN 978-966-676-508-9
926546
  Терещенко Ю.В. Організація відновлення діяльності органів НКВС на території України, звільнений від окупації під час Другої світової війни // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Катеринчук І.П. ; редкол.: Берлач А.І., Бутенко В.Г., Грохольський В.Л. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 2. – С. 193-197. – ISSN 2312-928X
926547
  Спекторов В.Б. Організація відпочинку піонерів і школярів поза школою / В.Б. Спекторов. – К., 1968. – 189с.
926548
  Кавун Юрій Макарович Організація візуального комфорту оператора засобів транспорту за геометричними параметрами : Автореф... доктора техн.наук: 05.01.01 / Кавун Юрій Макарович; Київ. держ. техн. ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 30л.
926549
  Янковська В.А. Організація внутрішнього аудиту в банках // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7. – С. 11-13. – ISSN 2409-1944
926550
  Кузнецова С. Організація внутрішнього аудиту в системі управлінського контролю компанії / С. Кузнецова, А. Кузнецов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 19-26 : рис. – Бібліогр.: 23 назв.
926551
  Грицак Н Організація внутрішнього аудиту витрат автотранспортних підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
926552
  Іщенко Я. Організація впровадження інформаційної системи управління витратами в корпоративних підприємницьких структурах // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 131-134. – ISSN 2078-5860
926553
  Ковальська Г.Б. Організація всеросійським союзом міст і всеросійським земським союзом санітарних поїздів у 1914-1915 рр. // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 21-26. – (Серія "Історичні науки" ; № 35 (368)). – ISSN 2076-5908
926554
  Фідря О.Г. Організація вчителем виконавчо-діяльнісного етапу навчально-пізнавальної діяльності // Історія та правознавство : Науково-методичний журнал. – Харків, 2006. – № 14. – С.2-11. – Бібліогр.: 15 пунктів
926555
  Євтушенко П. Організація господарства в лісостепу / П. Євтушенко. – К, 1926. – 64с.
926556
  Слабченко М.Є. Організація господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – Одеса : Держвидав України . [[Одеса]: 3-я Деpж. дpук. ім. Тpоцького]
Ч. 1 : Господарство Гетьманщини XVII-XVIII століттів ; т. 1: Землеволодіння та фоpми сільського господаpства. – 1923. – VIII, 203 с.
926557
  Горелік Л.Е. Організація господарського розрахунку на промисовому підприємстві / Л.Е. Горелік. – Київ, 1956. – 16с.
926558
  Ільницький В. Організація господарчо-фінансової діяльності ОУН: невідомі документи // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Ільницький [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – Ч. 2/97 (108). – С. 79-85
926559
   Організація готельно-ресторанної справи : навч. посібник / [В.Я. Брич та ін.] ; за заг. ред. В.Я. Брича ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Київ : Ліра-К, 2020. – 482, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 472-482. – ISBN 978-617-7844-16-6
926560
  Мальська М.П. Організація готельного обслуговування : підручник / М.П. Мальська, І.Г. Пандяк, Ю.С. Занько ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Знання, 2011. – 366 с. – Бібліогр.: c. 294-299. – ISBN 978-966-346-810-5
926561
  Клонцак О. Організація громадської діяльності студентів в університетах США та України: спільні та відмінні риси // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 157-160
926562
   Організація даних. Терміни та визначення. ДСТУ 2505-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1994. – 11 с. – (Системи оброблення інформації)
926563
  Левченко Л. Організація державних архівів на Стародавньому Сході // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства ; редкол.: С.Г. Кулешов, М.В. Горбатюк, М.К. Бойко [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 15/16. – С. 34-59. – ISSN 2306-4250
926564
  Овдін О. Організація державного моніторингу демографічних та етнонаціональних процесів у Казахстані: досвід для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 102-110
926565
  Шаптала О. Організація державного управління сферою реккреаційного обслуговування в Україні // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.348-361
926566
  Ковшова І.О. Організація дистанційного менеджменту на підприємстві / І.О. Ковшова, Л.М. Ілько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (20). – С. 21-27. – ISSN 2415-8089
926567
  Лисенко А.В. Організація дистанційної освіти для іноземних студентів // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 15-16. – ISBN 978-966-285-400-8


  "...Ефективність дистанційного навчання іноземних студентів в Україні забезпечується тим, що навчальні матеріали по окремому курсу містять різні компоненти - електронні версії підручників, конспекти лекцій, відео-лекції, матеріали для аудіо матеріали, ...
926568
  Коваль Б.Ф. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-966-285-400-8
926569
  Пойда С.А. Організація дистанційної форми навчання лікарів-інтернів у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 61-62. – ISBN 978-966-285-400-8
926570
   Організація діловодства та архівного зберігання документів у Національній академії наук України : зб. нормат. та метод. документів / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т архівознавства ; [авт. та упоряд.: Л.М. Яременко (керівник), О.В. Січова (заст. керівника), О.В. Березовська та ін. ; редкол.: В.І. Попик (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-306. – ISBN 978-966-02-8290-2
926571
   Організація діловодства та навчальна практика : навч. посібник / Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; Я.Я. Чорненький, В.М. Когут, В.Г. Бартєнєва, Г.Г. Гасюк, Н.В. Чорненька; МОНУ; за ред. Я.Я. Чорненького, В.М. Когута. – Київ : Алерта, 2006. – 600с. – ISBN 966-8533-41-0
926572
  Єгоричева С.Б. Організація діяльності банків у зарубіжних країнах : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.Б. Єгоричева. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-364-485-1
926573
  Кодацький В. Організація діяльності банківських установ в умовах ринку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 85-92. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1605-2005
926574
  Голованенко М.В. Організація діяльності бурякоцукрового комплексу України на основі критерію ефективності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 374-383. – ISBN 966-7958-13-2
926575
  Савіна Л.О. Організація діяльності закладів освіти в Україні та проблеми їх фінансування / Л.О. Савіна, Л.В. Клочкова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 200-205. – (Економічні науки ; № 1 (17))
926576
   Організація діяльності консультативних пунктів "Довіра" центрами соціальних служб для молоді : (методичний посібник). – Київ, 2003. – 138 с. – ISBN 966-7815-44-7
926577
  Новіков Є.А. Організація діяльності мереж трансферу технологій в ЄС та Україні: порівняльно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 286-290. – ISSN 2219-5521
926578
  Тарасенко В.М. Організація діяльності нотаріата в Україні та Франції: порівняльний аналіз // Збірник тез IV щорічної підсумкової наукової конференції викладачів та студентів за результатами роботи у 2009/2010 навчальному році "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики" : 22-23 квіт. 2010 р. / "Держава і право України: актуальні проблеми історії, теорії та практики", щоріч. підсумк. наук. конф. – Полтава : Техсервіс, 2010. – С. 105-106
926579
  Вернидубов І. Організація діяльності прокурора щодо взаємодії структурного підрозділу представництва інтересів громадян та держави в суді з іншими підрозділами регіональних прокуратур / І. Вернидубов, С. Белікова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 11 (173). – С. 28-35
926580
  Легка Л.М. Організація діяльності психологічних служб : навч. посібник / [Л.М. Легка, Л.Г. Семенча]. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 370, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 296-303, 315-317. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-073-0
926581
  Вовк Ю. Організація діяльності уряду УНР в екзилі у 1920-1923 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 88-94. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
926582
  Фросіні Д.О. Організація діяльності, структура та юрисдикція конституційного суду Італії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 117-125.
926583
  Роговий В. Організація допомоги українському студентству в Польщі на початку 20-х рр. XX ст. / В. Роговий, В. Сергійчук // Архіви України : Науково-практичний ж-л. Спеціальне число / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАНУ. – Київ, 2005. – № 4 : З нагоди проведення Року України в Польщі. – С. 192-199. – ISSN 0320-9466
926584
  Тверитникова О.Є. Організація досліджень в галузі електротехніки в Харківському технологічному інституті наприкінці ХIХ - початку ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 17-23.
926585
  Мельник Ю.Б. Організація досліджень психофізіологічних особливостей курсантів у вищої школи // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – C. 69-74. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2522-1477
926586
  Радченко А.Ф. Організація дослідницької діяльності майбутніх учителів іноземних мов на заняттях з української мови // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 177-183. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
926587
  Міхно О. Організація дослідницької діяльності учнів у процесі вивчення новели М.Коцюбинського "Цвіт яблуні"
926588
  Гончаренко В.С. Організація доступу іноземних адвокатів до професійної діяльності на власній території: іноземний досвід // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2016. – Т. 13, № 1 (35). – C. 45-47. – ISSN 2310-9769
926589
  Татаров О.Ю. Організація досудового розслідування злочинів у державі Ізраїль (порівняльно-правовий аналіз) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 253-265
926590
  Гладких М.І. Організація дуальна / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275. – ISBN 966-642-073-2
926591
  Туровська Л. Організація електронних книжкових виставок у контексті інформаційно-комунікаційної діяльності наукової бібліотеки / Л. Туровська, І. Смоляр // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 44-53. – ISSN 2224-9516


  Висвітлено проблеми якісного забезпечення користувачів інформацією у форматі дистанційного обслуговування шляхом організації електронних бібліотечних книжкових виставок, створюваних на базі універсального підсобного фонду відділу комплексного ...
926592
  Благова Т. Організація естетичного виховання учнівської молоді у позашкільних закладах Полтавщини 1917-1920 рр. // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2004. – Вип. 5. – С.209-218. – (Педагогічні науки). – ISBN 966-7653-16-2
926593
  Конта Р.М. Організація етнологічних досліджень в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892-1940 рр.): історіографія : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Конта Ростислав Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 35 назв
926594
  Дякон Л.Л. Організація ефективного контролінгу бізнес-процесів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 6(61). – С. 75-78. – Бібліогр.: на 4 пункта
926595
  Приймак Ю. Організація єдиного реєстру національних інформаційних ресурсів в електронному урядуванні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-110.
926596
  Вановська І. Організація життя і побуту запорозького козацтва. Одяг запорозького козацтва XVI-XVIII ст. // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 32-37
926597
  Чекаленко Л.Д. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) = Organization for security and co-operation in Europe (OSCE) : навч.-метод. видання / Чекаленко Людмила Дмитрівна ; за наук. ред. Н.О. Татаренко ; МЗС України ; Дипломатична академія України. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2012. – 75, [1] с. : табл. – Парал. назва англ. мовою. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці лекцій
926598
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Диденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашич, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-15 : рис., табл.
926599
   Організація забезпечення безпеки під час ремонту та реконструкції перекриттів із використанням опалубки "ДОКА" / В.В. Сафонов, Л.М. Діденко, В.М. Панченко, В.В. Мелашиц, А.І. Просандєєв, А.В. Пилипенко // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 9. – Бібліогр.: 4 назв.
926600
  Гаврилко Г.П. Організація забезпечення інформаційних потреб моніторингу економічного потенціалу підприємства / Г.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан, Ю.В. Підлипний // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (213). – С. 95-99
926601
  Паньков Сергій Валентинович Організація залізодобувного і залізообробного виробництва у давньоруському Києві : (про витоки місцевої чорної металургії та металообробки) / Паньков Сергій Валентинович, Вознесенська Галина Олексіївна // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 40-46. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Розглянуто історико-технологічні та виробничі засади, що забезпечили розвиток залізодобувного та залізообробного виробництва у давньоруському Києві. Виділено основні напрями розвитку чорної металургії та металообробки на території, що згодом увійшла до ...
926602
  Міщенко В.І. Організація залучення заощаджень населення на основі випуску казначейських зобов"язань України / В.І. Міщенко, В.В. Жупанин // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 44-58. – Бібліогр.: с. 45, 48-51, 54


  Авторами висвітлено роль державних цінних паперів у залученні заощаджень населення, вивчено досвід розвинутих країн з організації обігу таких цінних паперів, досліджено переваги ощадних облігацій СРСР. Запропоновано вдосконалену схему емісії ...
926603
  Гапоненко Н.П. Організація занять з культурології в умовах інклюзії // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 217-219. – ISBN 978-966-654-490-5
926604
  Времєва Т.О. Організація заробітної плати на промислових підприємствах / Т.О. Времєва. – Київ, 1961. – 44с.
926605
  Скулиш Є. Організація захисту інформації з обмеженим доступом - перспективний напрям підготовки фахівців в Україні / Є. Скулиш, А. Марущак, А. Гуз // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 21-29. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-2366
926606
  Романюк А. Організація захисту неповнолітніх у кримінальному судочинстві США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.493-502. – (Серія юридична ; Вип. 38)
926607
  Шпак В.А. Організація захисту облікової інформації // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 181-187. – ISBN 978-617-571-124-8
926608
   Організація збору інформації та узагальнення набутого бойового досвіду в сухопутних військах армії СШ / Т.В. Бондаренко, С.М. Панченко, Ю.А. Мазниченко, О.Є. Бондаренко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – C. 7-16. – ISSN 2524-0056


  У статті викладено підходи, які застосовуються у армії США, до узагальнення досвіду заходів бойової підготовки та/або бойового застосування військ. Результати аналізу застосування військових частин та підрозділів Збройних Сил України в міжнародних ...
926609
  Джига Т. Організація зв"язків з громадськістю в центральних органах державної влади: досвід Росії // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 90-102.
926610
  Лисенко О. Організація зворотного суб’єкт-суб’єктного зв’язку із застосуванням дистанційних технологій на етапі післядипломної освіти // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 68-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
926611
  Загрубський Н.Н. Організація здіймання великих просторів : курс землевпорядного ф-ту Харківського геодезично-землевпорядного інституту ; підручник по землевпорядних геодезичних інститутах та посібник по землевпорядних геодезичних технікумах / Н.Н. Загрубський. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1931. – 317 с.
926612
  Бондаренко М.П. Організація і виховання студентського колективу / М.П. Бондаренко. – Київ, 1979. – 72с.
926613
  Кеменяш Р.Ю. Організація і діяльність каптурових судів у Речі Посполитій (1572-1768) // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку : зб. тез наук. доп. VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (19-20 берез. 2010 р.) / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т, Наук. т-во аспірантів і студентів ; [уклад.: О.В. Жишко, А.М. Сур"як, І.Ф. Урина ; редкол.: І.Я. Коцан (голов. ред.) та ін.]. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету імені Лесі Українки, 2010. – С. 39-42. – ISBN 978-966-600-475-1
926614
  Мороз І.В. Організація і керування самостійною роботою студентів // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 141-144
926615
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : Навчальн. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Київ : Каравела, 2004. – 568с. – ISBN 966-96331-4-1
926616
  Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту : Підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. – Київ : Знання, 2006. – 295с. – ISBN 966-346-015-6
926617
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2006. – 560 с. – ISBN 966-8019-63-4
926618
  Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – Киев : Каравела, 2009. – 544 с. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-63-4
926619
  Мултанівська Т.В. Організація і методика аудиту : практикум / Мултанівська Т.В., Воінова Т.С. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 282, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-236. – ISBN 978-966-676-634-5
926620
  Скоп Х. Організація і методика бухгалтерського обліку нематеріальних активів на сучасних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 6. – С. 24-34
926621
  Баланюк І.Ф. Організація і методика внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах / І.Ф. Баланюк, Л.С. Сас, Д.І. Шеленко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 147-152. – ISSN 2309-1533
926622
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник [для студентів вузів] / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-245-3
Ч. 1. – 2008. – 308 с.
926623
  Петряєва З.Ф. Організація і методика економічного аналізу : навчально-метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Петряєва З.Ф., Хмеленко Г.Г. ; МОНУ, Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 236 с. – ISBN 978-966-676-304-7
926624
  Слободян Н.Г. Організація і методика економічного аналізу : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.Г. Слободян ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : НУХТ, 2013. – 321, [3] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 263-320. – Бібліогр.: с. 321-322. – ISBN 978-966-612-143-4
926625
  Давидов Г. Організація і методика проведення управлінського аудиту грошових коштів / Г. Давидов, Н. Шалімова // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 213-222. – Бібліогр.: на 15 пунктів. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1684-9949
926626
  Артеменко М.М. Організація і оплата праці в садівництві / М.М. Артеменко. – Київ, 1971. – 152с.
926627
  Кривчун О.О. Організація і особливості роботи кабінету методики викладання географії // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 150-154. – ISBN 0201-8683
926628
  Ситник І.П. Організація і планування будівництва / І.П. Ситник. – Київ : Вища школа, 1972. – 348 с.
926629
  Плоткін Я.Д. Організація і планування виробництва на машинобудівному підприємстві / Я.Д. Плоткін, О.К. Янушкевич. – Львів, 1996. – 1478791с.
926630
  Оробчук М.Г. Організація і планування діяльності підприємства : навчальний посібник / М.Г. Оробчук, Б.М. Максимів, О.М. Марченко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 336 с. – ISBN 978-966-613-546-2
926631
   Організація і планування на підприємстві : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Семенов, В.К. Станчевський, М.О. Панкова, А.Г. Семенов, К.М. Гребінець; МОНУ; Європейськ. ун-т; Гуманіт. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 528с. – ISBN 966-364-264-5
926632
  Філинюк М.А. Організація і побудова спецобчислювачів моментних ознак зображення / М.А. Філинюк, Л.Б. Ліщинська; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2006. – 162с. – ISBN 966-641-159-8
926633
  Ковальский В.І. Організація і пранування виробництва на машинобудівнх підприємствах / В.І. Ковальский. – К, 1974. – 235с.
926634
  Добровольська А.М. Організація і реалізація самостійної роботи з метою формування ІТ-компетентності майбутніх лікарів і провізорів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєбний Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 12 (153). – С. 74-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті акцентовано увагу на чинниках, які під час навчання дисциплінам природничо-наукової підготовки (ДПНП) забезпечують формування інформаційно-технологічної компетентності (ІТ-компетентності) майбутніх лікарів і провізорів, а також виконання ...
926635
  Садова У.Я. Організація і розвиток системи геріатричної допомоги населенню в Україні: регіональні аспекти / У.Я. Садова, М.В. Бачинська // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2015. – № 1 (23). – С. 150-162. – ISSN 2072-9480
926636
   Організація і розвиток фінансового сектора в умовах ринкової економіки : Навчальний посібник для студ.спец.:"Міжнародний бізнес". – Київ, 2002. – 292с.
926637
  Тищик Борис Йосипович Організація і структура державного апарату Галицької Соціалістичної Радянської Республіки (1920) : Лекції з курсу "Історія держави і права УРСР" / Тищик Борис Йосипович. – Львів, 1973. – 41с.
926638
   Організація і структурні елементи систем захисту інформації / О.Б. Полусин, О.В. Тимченко, І.М. Лях, В.І. Сабат // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 78. – С. 161-166. – ISSN 2309-7647
926639
  Сас В.А. Організація і тактика слідчих дій при розслідуванні злочинів, вчинених засудженими до позбавлення волі : Монографія / В.А. Сас. – Київ, 2004. – 240с.
926640
  Різничок Б.І. Організація інвестиційних процесів на контрактній основі (на прикл. реаліз. природоохорон. програм і будівн. природоохорон. об"єкт.) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.08 / Різничок Б. І.;. – Київ, 1994. – 23 с.
926641
  Косолапова О. Організація інвестиційних процесів на підприємстві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 72-74
926642
  Нещерет О.С. Організація індивідуальних освітніх траєкторії навчання в університеті // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 116-119. – ISSN 2413-1571
926643
  Лапін А.В. Організація інклюзивного освітнього середовища в закладах освіти // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : наук.-метод. збірник / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки. – Київ : [б. в.], 2017. – Вип. 12 : / [редкол.: В.В. Засенко (голов. ред.), А.А. Колупаєва, Т.П. Вісковатова та ін.]. – С. 70-78. – ISSN 2313-4011
926644
  Кирик С.М. Організація інноваційної діяльності в науково-технічній сфері на засадах інноваційного маркетингу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 108-113. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
926645
  Назаркевич І. Організація інноваційної діяльності малих підприємств: проблеми та перспективи // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 276-281. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
926646
  Вакалюк В.А. Організація інноваційної діяльності регіону // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 96-99.
926647
  Ткач Д. Організація інноваційної діяльності у виші як умова підвищення якості освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4/5 (130). – С. 13-19. – ISSN 1682-2366


  Розкривається сутність принципів інтерактивних методів навчання.
926648
  Ганущак-Єфіменко М Л. Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 168-174 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
926649
  Безкровний М.Ф. Організація інформаційно-консультаційної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Безкровний. – Київ : Каравела, 2008. – 456с. – ISBN 966-8019-87-3
926650
   Організація інформаційно-консультаційної діяльності : підручник / Безкровний М.Ф., Кропивко М.Ф., Палеха Ю.І., Іщенко Т.Д. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2017. – 407, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Глосарій: с. 383-395. – Бібліогр.: с. 400-402. – ISBN 978-966-2609-78-3
926651
  Джердж Сергій Організація інформаційно-просвітницької діяльності з питань євроатлантичної інтеграції в регіонах України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 26-27. – ISSN 1728-6220
926652
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР в 1919 - 1920 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 5
926653
  Демещук А. Організація кінноти Армії УНР у 1919 - 1920 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 60-62. – ISBN 978-966-171-783-0
926654
  Чайковський А.Ф. Організація комової бази для тваринництва в колгоспах УРСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1949. – 132с.
926655
  Тверезовський Віктор Анатолійович Організація комп"ютерних адаптивних комплексів для діагностування радіоелектронного обладнання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.08 / Тверезовський Віктор Анатолійович; НАН України. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці. – К., 1996. – 16л.
926656
  Наконечна Т.В. Організація комп"ютерних мереж : навч. посібник / Наконечна Т.В., Кузенков О.О., Рудяков А.В. – Дніпро : Ліра, 2017. – 99, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 98-99. – ISBN 978-966-383-894-6
926657
  Козлакова Г. Організація комп"ютерного діалогового навчання іноземної мови у технічному університеті / Г. Козлакова, Н. Сура // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 3 (46). – С. 75-82. – ISSN 2078-1016
926658
  Зеленська Ю.Г. Організація комплексної методики аналізу і прогнозування в системі управління фінансовими результатами діяльності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 263-267. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
926659
  Верба В.А. Організація консалтингової діяльності : Навч. посібник / В.А. Верба, Т.І. Решетняк; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 244 с. – ISBN 966-574-173-Х
926660
   Організація контрактних взаємовідношень у будівництві. – К, 1993. – 94с.
926661
  Замасло О.Т. Організація контролю за сплатою податків в Україні / О.Т. Замасло, І.О. Олійник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 297-301. – ISSN 2222-4459
926662
  Васюк О.В. Організація контролю навчання у вищій школі // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 302-304
926663
  Беспянська Г. Організація конфіденційного діловодства на підприємстві // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 9. – С. 92-104.
926664
  Максименко М.В. Організація кормової площі в колгоспі / М.В. Максименко. – Х., 1933. – 78с.
926665
  Рябчикова Ф. Організація краєзнавчих досліджень у науковому доробку В. Кравченка (1920–1931 рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – № 2 (79). – С. 87-94
926666
  Білоус О.С. Організація креативної діяльності студентів у процесі навчання в педагогічному університеті // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 249-257. – ISSN 2304-4470


  Аналіз механізмів комплектування професорсько-викладацького складу в Університеті Св. Володимира, Новоросійському та Харківському університетах не міг відбуватися без оцінки ролі приват-доцентури як надзвичайно важливого чинника в підвищенні якості ...
926667
   Організація маркетингового управління діяльністю підприємств машинобудівного кластера в умовах глобалізації : монографія / [Т.І. Лепейко та ін.] ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : Золоті сторінки, 2015. – 663, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 469-512. – ISBN 978-966-400-360-2
926668
  Нікіфорова Л. Організація медичних послуг страхової медицини як інклюзивного інституту в Україні // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 64-65. – ISBN 978-966-981-013-7
926669
  Проців О.Р. Організація мисливства та рибальства у Богородчанському повіті середині 19-го - початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 120-126. – ISSN 2312-1165


  "озглядається діяльність організації громадських мисливських організацій у Богородчанському повіті середини ХІХ – початку ХХ століття. Висвітлюється їх вплив на організацію мисливського господарства на території Богородчанського повіту".
926670
  Проців О. Організація мисливських виставок у Львові в ХІХ — на початку ХХ ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 6 (132), листопад - грудень. – С. 1345-1349. – ISSN 1028-5091
926671
  Юшко С.В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи : фінансова політика й економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 1 (158). – С. 86-97 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
926672
  Погорєлов В.С. Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 7 (668). – С. 64-73 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
926673
  Шило В.П. Організація міжнародних банківських операцій : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шило В.П., Васькова В.Н. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2008. – 218, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 217-218. – ISBN 978-966-370-081-6
926674
  Трачук П.А. Організація місцевої влади та принцип стримувань і противаг // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 216-219. – ISBN 978-617-7404-86-5
926675
  Дмитришин Ю. Організація міського самоврядування за хелмінським правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 61-67. – (Серія юридична ; Вип. 54). – ISSN 0136-8168
926676
  Андрусь О.І. Організація модульного навчання економічних дисциплін у технічних університетах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 55-62. – ISBN 966-8847-12-1
926677
  Холодова О.О. Організація молодіжного дозвілля в туризмі / О.О. Холодова, Т.А. Дзюба // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 31. – С. 44-55. – Бібліогр.: 16 назв.
926678
  Болгар І.П. Організація молочної справи. / І.П. Болгар. – К, 1968. – 144с.
926679
  Миськів Л.І. Організація морально-правового виховання курсантів у ВНЗ МВС України // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
926680
  Грибанова С. Організація музейних екскурсій в м. Києві в кінці XIX - на початку XX ст. // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 300-303. – ISBN 978-966-95419-8-7
926681
  Ян І.М. Організація музичного життя Харкова 20-х - початку 30-х років ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 178-183
926682
  Стафєєв І.І. Організація набору і збереження контингенту учнів шкіл працюючої молоді / І.І. Стафєєв. – К, 1968. – 71с.
926683
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – Б.м., 2004. – 201с.
926684
   Організація навчально-виховного процесу : З досвіду роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації. – б.м. : б.в.
Вип. 4. – 2004. – 197с.
926685
  Горащук В.П. Організація навчально-виховного процесу з валеології в загальноосвітній середній школі : Навчальний посібник / В.П. Горащук; Мін-во освіти і науки України; Луганськ. нац. педагог. ун-т ім. Т.Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 112с. – ISBN 966-617-170-8
926686
  Бідниченко О. Організація навчально-виховного прцесу в технічних вищих навчальних закладах / О. Бідниченко // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 2
926687
  Козьолкін О.А. Організація навчально-дослідної роботи студентів на кафедрі нервових хвороб / О.А. Козьолкін, С.О. Мєдвєдкова // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 121-123. – ISSN 1681-2751
926688
  Разнатовська О.М. Організація навчально-методичного забезпечення освітнього процесу на кафедрі фтизіатрії і пульманології Запорізького державного медичного університету на додипломному рівні // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 106-109. – ISSN 1681-2751
926689
  Тарнавська С. Організація навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі української СРР (1920-ті-початок 1930-х рр.) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2012. – № 1 (45). – С. 107-114


  У статті розглянуто та проаналізовано аспекти організації навчально-методичної та виховної роботи у вищій школі Української СРР в 1920-ті -на початку 1930-х рр.
926690
  Кух А.М. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі рівневих завдань еталонного характеру : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.02 / Кух А.М.; Нац. педагог. ун-те ім. М.П.Драгоманова. – К., 1998. – 16л.
926691
  Пагор В. Організація навчального процесу в медичних вишах радянської України (20-30-ті рр. ХХ ст.) // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 135-142
926692
  Плеш І.А. Організація навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи навчання / І.А. Плеш, Л.Д. Борейко // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Ю.Т. Ахтемійчук, Л.О. Безруков [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 2 (70). – С. 170-172. – ISSN 1684-7903


  "...У статті проаналізовано досвід викладання дисциплін терапевтичного профілю для студентів спеціальності "Сестринська справа" за кредитно-модульною системою на кафедрі догляду за хворими та вищої медсестринської освіти."
926693
  Ільснко Г. Організація навчального процесу в університетах України у XIX столітті // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 150-154. – ISBN 978-617-640-146-9


  Розкрито особливості розвитку університетської освіти у XIX ст. В Україні центрами наукової думки, підготовки вчених, учителів для середніх шкіл, лікарів, юристів та інших фахівців стали Харківський, Київський і Новоросійський університети.
926694
  Генсерук Г.Р. Організація навчального процесу з використанням модульної об"єктно-орієнтованої системи MOODLE // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 211-215
926695
  Пендзей І. Організація навчального процесу з курсу " новітня історія країн західної Європи і Америки ( 1918 -1945 ) " відповідно до вимог Болонської системи навчання // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 25-35. – ISSN 1682-2366


  Розкриваються особливості кредитно-модульної системи організації навчального процесу, зокрема 100-бальної шкали оцінювання знань. Надані методичні рекомендації для виконання модульних контрольних робіт, індивідуальних навчально-дослідних завдань і ...
926696
   Організація навчального процесу на кафедрі фтизіатрії ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Н.С. Колісник, Н.А. Марченко, Д.В. Чабаненко, О.І. Стаднік, В.А. Фрейвальд // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 81-84. – ISSN 1681-2751
926697
  Підгірний В.В. Організація навчального процесу провізорів-інтернів на кафедрі фармації навчально-наукового інституту післядипломної освіти / В.В. Підгірний, Л.С. Фіра, М.Б. Чубка // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 153-156. – ISSN 1681-2751
926698
  Ровчина Т. Організація навчального процесу у вищій школі як діалогу викладача і студентів // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 24-32. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
926699
  Юхно О.І. Організація навчального процесу у політехнічних інститутах України (50– 80-ті роки XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – C. 11-17. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Розглянуто особливості організації навчального процесу в політехнічних інститутах у 50-80-х роках XX ст. Констатовано підвищення творчої активності студентів, зміцнення їх зв"язків з виробництвом, зростання наукових робіт експериментального характеру, ...
926700
  Ткаченко С.С. Організація навчального процесу у Харківському технологічному інституті наприкінці XIX - на початку XX ст. // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 77-79. – ISSN 2077-9496
926701
  Назаренко Т.Г. Організація навчальної діяльності старшокласників у профільних географічних класах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (124). – С. 38-43 : табл., схема. – Бібліогр.: 12 назв
926702
  Щербина О.А. Організація навчання викладачів на робочому місці при впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій в університеті // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 5/6. – C. 78-83. – ISSN 2078-1687
926703
  Картель Т. Організація навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу / Т. Картель, Я. Мар"янко, Г. Сивокінь // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 424-429


  Стаття присвячена дослідженню способів організації навчання майбутніх інженерів-будівельників іноземної мови професійного спрямування на засадах студентоцентрованого підходу. Наведено способи організації специфічних видів самостійної роботи студентів, ...
926704
  Ванагеліс В.Я. Організація навчання населення України з питань цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-35
926705
  Плиско К.М. Організація навчання синтаксису в середній школі / К.М. Плиско. – К., 1990. – 135с.
926706
  Цікановська Н.А. Організація нагляду за діяльністю недержавних пенсійних фондів // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 101-108. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (5)). – ISSN 2223-1633
926707
  Топча О. Організація надання адміністративних послуг у зарубіжних країнах: досвід для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 350-353. – ISSN 2219-5521
926708
  Казмірчук А.П. Організація надання медичної допомоги військовослужбовцям з психічними розладами під час антитерористичної операції на Сході України / А.П. Казмірчук, Г.В. Іванцова, І.М. Льовкін // Військова медицина України : науково-практичний журнал МО України / редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 17, № 1. – С. 18-23
926709
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 1. – 1927. – 136с.
926710
  Слабченко М.Є. Організація народного господарства України від Хмельниччини до світової війни / М.Є. Слабченко. – К.
5, 2. – 1929. – 94с.
926711
  Коробченко А.А. Організація науки в Україні в першій половині XIX ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 176-187. – ISSN 2415-7422


  Згадується Київська археографічна комісія, праці М. М. Максимовича (див. с. 181, 184), М. В. Остроградського (с. 184), В. О. Караваєва (с. 185).
926712
  Корольова Т. Організація наукових досліджень в університетах: стан і розвиток // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 46-53. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан розвитку наукової сфери економіки України. Основну увагу приділено аналізу змін наукової діяльності у сфері вищої освіти. Розкрито причини негативних явищ у науці - недостатнє фінансування, скорочення обсягів наукових робіт, ...
926713
  Зозуля М.В. Організація науково-дослідних робіт у Харківському політехнічному інституті на замовлення промисловості у 50-60-і роки ХХ ст. // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2006. – Вип. 8. – С. 35-40
926714
  Модестова Т.В. Організація науково-дослідної діяльності студентів магістратури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій // Педагогічна теорія і практика : збірник наукових праць / Ін-т педагогики Нац. акад. пед. наук України ; Київ. міжнар. ун-т ; голов. ред. Л.В. Артемова. – Київ, 2014. – Вип. 5. – С. 351-375. – ISSN 2219-438X
926715
  Швець Є.Я. Організація науково-дослідної і педагогічної практики магістрантів / Є.Я. Швець, Д.Є. Швець // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 123-128. – ISSN 2072-1692
926716
  Пагор В.В. Організація науково-дослідної роботи в системі вищої медичної освіти України (на матеріалах ЦДАВО України, 1920-ті рр.) // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 18-20
926717
  Стражнікова І. Організація науково-дослідної роботи студентів магістратури // Педагогіка вищої школи : навч.-метод. посібник / І. Стражнікова. – Івано-Франківськ : НАІР, 2018. – С. 102-113
926718
  Бурба О.І. Організація науково-технічної експертизи в Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 12-16
926719
  Лисюк О.В. Організація наукової діяльності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 58-60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
926720
  Лисенко Л.В. Організація наукової роботи в бібліотеці ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 117-120. – ISBN 978-966-285-103-8
926721
  Олійник Я.Б. Організація наукової роботи студентів та аспірантів на географічному факультеті / Я.Б. Олійник, В.О. Шевченко // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії
926722
  Володін С.А. Організація наукоємного ринку АПК за системою інноваційного провайдингу / С.А.Володін. – Київ : Дія, 2006. – 96с. – ISBN 966-7665-89-5
926723
  Трепак Л. Організація ненімецького судочинства у Польському Генеральному Губернаторстві (1939-1945) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 176-181. – ISSN 2409-4544


  "Висвітлюється процес створення судових органів на окупованих польських та українських землях Польського Генерального Губернаторства у роки Другої світової війни. Розглядаються та оцінюються функції та повноваження ненімецьких судів, які розглядали ...
926724
  Мачинська Н.І. Організація неперервної педагогічної практики магістрантів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 11-15. – ISSN 2078-1687
926725
  Пивовар С.Ф. Організація Об"єднаних Націй / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 275-276. – ISBN 966-642-073-2
926726
  Вонсович О.С. Організація Об"єднаних Націй в умовах сучасних викликів і загроз міжнародній безпеці // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 36-42. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
926727
  Бєлоусова Н.Б. Організація Об"єднаних Націй: перспективи еволюції / Н.Б. Бєлоусова, Б. Бондарчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 144-147


  Об"єднаних Націй - це одна з таких структур, що еволюціонує, щоб адекватно відповідати на можливі виклики майбутнього. Але чи не запізно? Яке майбутнє чекає ООН? Не можна відкидати і питання про те, чи не станеться з ООН, як це трапляється у сучасному ...
926728
  Колодій М. Організація Об"єднаних Націй: проблеми реформування у ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 115-116. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
926729
  Ткачук І. Організація облікового процесу в пенсійних фондах // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
926730
  Слободяник Ю.Б. Організація облікової політики в Україні: проблеми гармонізації / Ю.Б. Слободяник, Ю.О. Хоменко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 14-17
926731
  Поливана Л. Організація облікової політики підприємства / Л. Поливана, А. Губар // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 5. – С. 45-53 : табл.,рис. – Бібліогр.: 21 назв.
926732
  Адамик О. Організація обліку виконання бюджету органами пенсійного фонду України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 36-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
926733
  Гейєр Е. Організація обліку винагород працівникам / Е. Гейєр, Ю. Штик // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 149-157. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
926734
  Лищенко О.Г. Організація обліку витрат в умовах бюджетування / О.Г. Лищенко, С.А. Олонець // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 3 (32). – С. 156-163. – ISSN 2308-1988
926735
  Візіренко С.В. Організація обліку витрат та калькулювання собівартості будівельно-монтажних робіт / С.В. Візіренко, І.І. Пелехун // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 107-113. – ISSN 2308-1988
926736
  Медвідь Л. Організація обліку логістичних витрат за центрами відповідальності / Л. Медвідь, А. Левкович // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Бруханський Р.Ф. ; редкол.: Альбрехт Д., Алшарарі Н., Вахрушина М.А. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 50-60. – ISSN 2410-0706
926737
  Задорожна Олександра Іванівна Організація обліку на підприємствах лісової галузі: сучасний стан і шляхи вдосконалення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 207-213. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено організаційні аспекти обліку діяльності підприємств лісової галузі на сучасному етапі, визначено основні проблеми ефективного функціонування системи організації обліку даних суб"єктів господарської діяльності, запропоновано шляхи їх ...
926738
  Ткач І. Організація обліку надходження лічильників електроенергії в енергопостачачальних компаніях // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 34-38 : табл.
926739
  Корінько М.Д. Організація обліку при диверсифікації бізнесу : контроль та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 103-108. – Бібліогр.: 10 назв
926740
  Шерепа К.М. Організація обліку розрахунків за податком на прибуток в умовах чинності податкового кодексу України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 42, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами дев"ятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та єдиної транспортної системи України", (5-7 червня 2013 р., м. Харків). – С. 246-251. – ISSN 2075-4892
926741
  Чередніченко Юрій Васильович Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
926742
  Чередніченко Ю.В. Організація обліку та аналізу з метою забезпечення ефективного управління // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 215-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення обліку та аудиту для забезпечення управління фірмою в сучасній Украъні. Враховуючи існуючі умови інформаційного забезпечення управління та досвід економічно розвинених країн щодо вирішення цього ...
926743
  Царенко О.В. Організація обліку та напрямки підвищення прибутковості підприємства / О.В. Царенко, Н.В. Ситник // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2016. – С. 50-58. – (Серія "Економіка" ; вип. 1/2)
926744
  Янчева Л. Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства / Л. Янчева, І. Чернікова, І. Гладій // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 49-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
926745
  Корягін М.В. Організація обліку формування результатів діяльності ринків / М.В. Корягін, Ф.Ф. Макарук // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 162-168. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
926746
  Іващенко С. Організація обслуговування користувачів Національної бібліотеки Білорусі електронними інформаційними ресурсами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-29. – ISSN 1029-7200


  Розглядаються основні підходи до організації обслуговування користувачів електронними ресурсами в Національній бібліотеці Білорусі, схарактеризовані ресурси власної генерації і придбані. Розкриваються особливості доступу до інформаційних ресурсів у ...
926747
  Кириленко В. Організація окремих елементів внутрішнього контролю в банках : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-91 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
926748
  Кінаш О. Організація окремої слідчої дії - умова законності і ефективності розслідування злочинів // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.59-65. – ISSN 0132-1331
926749
  Білобровець О.М. Організація опіки над дітьми польських біженців в Україні в роки Першої світової війни // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 97-110. – ISSN 2312-6825
926750
  Ланченко Є. Організація оплати праці в державних сільськогосподарських підприємствах // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: Т.М. Кір"ян, О.М. Варецька, О.В. Терещенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 25-30 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-6912 03
926751
  Кондрашова Т. Організація оплати праці й аналіз розрахунків із працівниками підприємств малого бізнесу / Т. Кондрашова, О. Бондаренко // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 4. – С.14-18. – ISSN 1728-9343
926752
  Цигилик І.І. Організація оплати праці як важливий чинник забезпечення високої ефективності діяльності підприємства / І.І. Цигилик, В.Ф. Морицан, О.М. Морицан // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 10. – С. 22-24
926753
  Жигірь Анатолій Анатолійович Організація оплати праці як форми розподілу доходів на підприємствах з різними формами власності : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Жигірь Анатолій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 199л. – Бібліогр.:л.174-190
926754
  Котирло О.О. Організація оплачуваних громадських робіт для подолання наслідків світової фінансово-економічної кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 67-70
926755
  Слободян О.П. Організація оповіщення персоналу і відвідувачів у разі виникнення надзвичайної ситуації в закладах готельно-ресторанного комплексу / О.П. Слободян, В.А. Заєць, Л.П. Нещадим // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 4, квітень. – С. 24-26 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв.
926756
  Євтушенко Н. Організація освіти польських учителiв у післядипломний період // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 30-35. – ISSN 2078-1687
926757
  Шемшученко Ю.С. Організація охорони природи в Українській РСР у 1919-1930 роках // Проблеми правознавства. – Київ, 1974. – Вип. 27
926758
  Стрижак О.О. Організація оцінки об"єктів інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 28-33. – Бібліогр: 12 пунктів. – ISSN 1683-1942
926759
  Олійник Л.М. Організація очно-дистанційного навчання у післядипломній педагогічній освіті із застосуванням хмарних технологій // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 60-61. – ISBN 978-966-285-400-8
926760
  Матвієнко О.В. Організація педагогічної практики з виховної роботи у початковій школі / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Олена Валеріївна Матвієнко. – Київ : Стилос, 2003. – 124с. – ISBN 966-7321-75-4
926761
  Сотська М. Організація педагогічної практики студентів-викладачів: досвід Сінгапура // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 143-144. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
926762
   Організація педагогічної та науково-асистентської практики : (освітньо-кваліфікаційний рівень "магістр") : навч.-метод. посібник. – Київ : Ленвінт, 2007. – 112 с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-79. – ISBN 966-8995-02-3
926763
  Ящук М.А. Організація первинного обліку при внутрігосподарському розрахунку в колгоспі / М.А. Ящук. – К., 1966. – 179с.
926764
  Чопей М.І. Організація петельних доменів ДНК у нуклеоїдах інтактних і бласттрансформованих лімфоцитів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.02, 09 / Чопей Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 139 арк. – Додатки: арк. 134-139. – Бібліогр.: арк. 118-133
926765
  Андріяш А.В. Організація підготовки і проведення об"єктового тренування з цивільного захисту у навчальному закладі // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-18 : фото
926766
  Мазепа І. Організація підготовки магістрів за напрямом "Лабораторна діагностика біологічних систем" / І. Мазепа, М. Мазепа // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 87-93. – ISSN 1682-2366
926767
  Тельнова Г.В. Організація підсистеми гнучкого планування в ситемі фінансового менеджменту підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 51-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
926768
  Назаренко Т. Організація пізнавально-самостійної роботи учнів ліцею засобом навчального посібника "Прикладна економіка" // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 177-187. – ISBN 978-966-544-404-5
926769
  Горбатюк О.М. Організація післядипломної підготовки дитячого хірурга з питань неонатальної хірургії // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 25-28. – ISSN 2226-1230
926770
  Островик Д.А. Організація побуту радянських військ під час воєнно-політичної спецоперації СРСР в Афганістані 1979-1989 рр. (за матеріалами "Военно-медицинского журнала") // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 128-134. – ISSN 2518-7732
926771
  Гвоздій С.П. Організація позааудиторної діяльності студентів з дисциплін про безпеку людини / Світлана Петрівна Гвоздій // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 3 (110)). – ISSN 2414-5076


  У статті розглянуто позааудиторну діяльність як складову освітнього процесу щодо дисциплін з безпеки. Наводяться суттєві особливості, характеристики та вимоги до позааудиторної діяльності щодо дисциплін з безпечної життєдіяльності як цілісного процесу, ...
926772
  Бовкун Т.І. Організація позакласної роботи з географії як засіб формування екологічної культури школярів // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 11/12 (129/130). – С. 34-36 : схема. – Бібліогр.: 8 назв
926773
  Заіченко Н. Організація позакласної роботи та позашкільної роботи з учнівською молоддю у США та Україні : Порівняльний аналіз / Надія Заіченко. – Богуслав, 2005. – 199с.
926774
  Довгань О.Д. Організація правового гарантування безпеки інформаційних обмінів у контексті глобалізації // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 79-89
926775
  Бойчук Р.П. Організація правової роботи на підприємствах, установах, організаціях : навч. посібник / Р.П. Бойчук, Д.В. Задихайло, В.М. Пашков ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : ФІНН, 2010. – 383, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-67-3
926776
  Щербатих В.Ю. Організація правоохоронної діяльності у військових формуваннях України як фактор розбудови правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.3. – С.129-135
926777
  Рибалка Д. Організація праці в колгоспах / Д. Рибалка. – Х., 1930. – 87с.
926778
  Федорів Т. Організація праці в редакції теленовин // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2003. – Вип. 11. – С. 511-518. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-2801-5 (Вип.11)
926779
  Пігош В. Організація праці головних бухгалтерів вітчизняних бюджетних установ: минуле та сучасність // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 8. – С. 46-53. – Бібліогр.: 20 назв
926780
   Організація праці журналіста : Навчальна програма. – Київ : Київський університет, 2002. – 16с.
926781
  Дейкун Д.І. Організація праці інспектора-методиста шкіл / Д.І. Дейкун, П.І. Дроб""язко. – Київ, 1990. – 175с.
926782
  Виноградський М.Д. Організація праці менеджера : Навчальний посібник / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; Київськ. економічний інститут менеджменту. – Київ : Кондор, 2002. – 518с. – ISBN 966-8251-00-8
926783
  Пилипович О.В. Організація прикордонного екологічного контролю : навч.-метод. посібник / Ольга Пилипович ; [наук. ред. Ковальчук І.П.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2012. – 207, [1] с., [8] арк. фотоіл. : іл., фот., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-665-659-2
926784
  Олішевська Ю.А. Організація природоохоронної діяльності та моніторингу навколишнього середовища у місті Києві // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 79-86. – ISSN 0868-6939


  Проаналізовано організацію державної системи моніторингу навколишнього середовища України та визначено особливості системи моніторингу довкілля міста Києва. Охарактеризовано основні аспекти природоохоронної діяльності на місцевому рівні. An ...
926785
   Організація природопізнавальних туристичних маршрутів на території центральної частини гірського масиву Свидовець (Українські Карпати) / С.Ю. Бортник, О.В. Ковтонюк, І.В. Кравчук, Т.М. Лаврук // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 55-65. – ISSN 0868-6939


  The Carpathian region of Ukraine has a number of natural monuments, including geological and geomorphological sites, due to the a high preservation level of unique natural environments and landscape diversity. Many of those sites have not been assigned ...
926786
   Організація проблемно-модульного навчання бібліотечних кадрів у системі підвищення кваліфікації : навчально-методичний посібник / Н.Г. Ашаренкова, Скнар, Т.І. Шамо, І.О. Шевченко; Ашаренкова Н.Г. [та ін.] ; М-во культури і мистецтв України, Ін-т підвищення кваліфікації працівників культури. – Київ : ІПК ПК, 1997. – 74 с. + Додатки: с. 59-68. – Бібліогр.: с. 69-70
926787
  Морквін Д.А. Організація проведення негласного обстеження житла особи // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 226-234. – ISBN 978-617-616-070-0
926788
  Жданова-Неділько Організація продуктивної навчальної взаємодії при вивченні педагогічних дисциплін // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті окреслюються проблеми професійної підготовки вчителя, що постають у сучасному українському виші. Розглядаються характеристики академічної групи як основи формування сприятливого навчального мікросередовища при вивченні педагогічних дисциплін, ...
926789
  Шаховська Н.Б. Організація просторів даних у складних інформаційних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Шаховська Наталія Богданівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
926790
  Лакоза Н. Організація профільного навчання в Україні та за кордоном // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 42-48. – ISSN 2078-1687
926791
  Задорожний Микола Організація профільного навчання з економіки : інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 62-63
926792
  Бондаренко О.В. Організація профорієнтаційної роботи в системі "школа – ВНЗ" // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 187-192. – ISSN 2304-4470


  Автором розкрито зміст, методи та форми профорієнтаційної роботи, здійснено аналіз чинників, які впливають на профільний, а згодом і професійний вибір старшокласників.
926793
  Пісчанський Ю.Д. Організація профорієнтаційної роботи з ліцеїстами як основа безпеки їх майбутньої життєдіяльності / Ю.Д. Пісчанський, О.І. Яковлєв // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 34-36
926794
  Корінько М.Д. Організація процесу залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 5. – С.50-52
926795
  Сухіна В.Ф. Організація процесу навчання в умовах інформатизації суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 78 : Методологічні проблеми перебудови університетської освіти
926796
  Абсалямова Я. Організація процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 33-36. – ISSN 0131-6788


  У статті розкрито сутність та важливість організації процесу професійної самореалізації викладача іноземних мов вищого технічного навчального закладу та визначено напрями подальших наукових досліджень.
926797
  Ольхова Н.В. Організація процесу формування світоглядної культури студентів в університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 89-93. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано сутнісний аналіз поняття світоглядної культури особистості, розкрито її роль у професійному та особистому становленні студентської молоді; визначено особливості організації навчально-виховного процесу в університеті та його роль у ...
926798
  Топча А. Організація публічної адміністрації в Польскій Республіці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-28-6
926799
  Стрельченко О.Г. Організація публічної влади в Японії: адміністративно-правовий аспект // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Навч.-наук. ін-т "Юрид. ін-т" ; голов. ред. А.М. Колодій ; редкол.: С.І. Шимон, А.Л. Дядюк, О.В. Дзера [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 101-110. – ISSN 2412-8465
926800
  Бутенко О. Організація регулювання процесів споживчого кредитування у країнах Центральної та Східної Європи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 18-23. – ISSN 1605-2005
926801
  Ситницький М.В. Організація рекрутації в бізнес-школах університетів Італії // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 43-49. – ISSN 2222-4459
926802
  Павлов Сергій Валентинович Організація релігійно-географічної сфери України : Дис... канд. географічнихнаук: 11.00.02 / Павлов Сергій Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1999. – 221л. – Бібліогр.:л.133-143
926803
  Срібняк І. Організація репатриації полонених українців з Австро-Угорщини у 1918 р. (джерела до історії української військової дипломатії) // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2009. – Т. 10. – С. 58-61
926804
  Пилипенко А.А. Організація рефлексивного управління розвитком підприємств та їх інтегрованих об"єднань // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 58-62


  Статтю присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення організації управління розвитком підприємств і їх інтегрованих об"єднань. Відмінність розробки полягає у виокремленні вичерпного переліку об!єктів спрямування ...
926805
  Безкровний Є. Організація роботи в органах прокуратури в умовах ії законодавчого реформування // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2220-1394
926806
   Організація роботи в піонерському таборі. – Дрогобич, 1966. – 31с.
926807
   Організація роботи Верховної Ради України: досвід і проблеми : Матеріали круглого столу у Верховній Раді України. – Київ, 2004. – 84с.
926808
  Усенко-Чорна Організація роботи виборчих комісій зі списками виборців на виборчих дільницях // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-18
926809
   Організація роботи виконкомів місцевих рад. – Київ, 1984. – 168с.
926810
  Фоменко А.В. Організація роботи віртуального навчального середовища для ВНЗ з великою кількістю студентів // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 50
926811
  Райковський Б. Організація роботи дільничих виборчих комісій спеціальних виборчих дільниць // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 22-23
926812
  Яншина Т. Організація роботи з обдарованими дітьми в Казакстані // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 7-19. – ISBN 978-966-2633-03-0
926813
  Ковальчук О.Б. Організація роботи інформаційного блоку Адміністрації Президента Сполучених Штатів Америки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 143-148. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
926814
  Полгородник С.М. Організація роботи класного керівника в школі / С.М. Полгородник. – К, 1968. – 147с.
926815
  Федонюк К.Є. Організація роботи місцевих Рад депутатів трудящих / К.Є. Федонюк. – Львів, 1973. – 28с.
926816
  Довгань О.Д. Організація роботи по підвищенню ефективності використання інформаційних ресурсів: аспект безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 4 (44). – С. 86-94
926817
  Білан Н.І. Організація роботи прес-служб : навч. посібник / Н.І. Білан, М.М. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 303, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-822-7
926818
   Організація роботи редакції. – К, 1986. – 150с.
926819
   Організація роботи редакції газети. – Київ : Вища школа при КДУ, 1986. – 167с.
926820
  Присяжний М.П. Організація роботи редакції газети і праці журналіста : навчальний посібник / Миїхайло Присяжний, Мар"ян Лозинський ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 172 с. – ISBN 978-966-613-590-5
926821
  Корніч А.М. Організація роботи учнів : посібник для вчителя / А.М. Корніч. – Київ : Радянська школа, 1984. – 88 с.
926822
  Хільченко С.В. Організація розкриття й розслідування розповсюдження порнографічних предметів / С.В. Хільченко, О.В. Панчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 164-168
926823
  Гіль А. Організація розкриття та розслідування умисних вбивств // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.107-115
926824
  Кінаш О. Організація розслідування та тактика слідчих дій у справах неповнолітніх // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 11. – С.65-71. – ISSN 0132-1331
926825
  Вовк О.Й. Організація самоврядування за міською реформою 1917 року в містах України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-27. – ISSN 2219-5521
926826
  Осадчук Раїса Організація самостійної роботи в умовах профільного навчання // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 1-5. – Бібліогр. в кінці ст.


  Самостійна робота - важлива складова професійної підготовки майбутніх фахівців. Це такий вид діяльності, який націлений на актуалізацію знань учнів, розвиток вмінь планувати, систематизувати, контролювати й регулювати власну навчальну працю, спонукає ...
926827
  Книш Т. Організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 76-81. – ISSN 2415-8143
926828
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої освіти. Вип.17 / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання. Науково-методичний збірник
926829
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Зб.матеріалів 2-ї Між. науково-методичної конф. "Досвід і проблемі організації самост.роботи і контролю знань студ."
926830
  Третяк О.В. Організація самостійної роботи і впровадження нових методів контролю за якістю навчання як вагомий фактор у реформуванні вищої школи / О.В. Третяк, В.Р. Кігель // Нові технології навчання, 1996. – Вип. 17
926831
  Добросюк І. Організація самостійної роботи магістрів соціальної педагогіки у процесі їхньої фахової підготовки // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1/2 (961/962). – С. 42-44. – ISSN 0131-6788
926832
  Зеленкова Н.І. Організація самостійної роботи майбутніх гірничих інженерів у вищих навчальних закладах // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 59-62. – ISSN 2304-4470
926833
  Толстов І.В. Організація самостійної роботи студентів-заочників на кафедрі "Філософії та соціології" українського державного університету залізничного транспорту // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 68-69. – ISBN 978-966-285-400-8
926834
  Піжук Т.Г. Організація самостійної роботи студентів-медиків у процесі викладання іноземної мови за професійним спрямуванням (за матеріалами проведеного майстер-класу) / Т.Г. Піжук, В.З. Височан // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 153-155. – ISSN 2077-4214
926835
  Бобрицька В.І. Організація самостійної роботи студентів в процесі професійної підготовки // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 67-69. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (7)). – ISSN 2411-264X
926836
  Крамар С.Б. Організація самостійної роботи студентів вищих медичних навчальних закладів як форма методичної роботи кафедри та викладача / С.Б. Крамар, Д.І. Назарова // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 6 (15). – C. 269-274. – ISSN 2415-3060


  Стаття присвячена одній з актуальних проблем вищої школи – організації самостійної роботи студентів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Сучасні вимоги до висококваліфікованих спеціалістів потребують постійних зусиль у самоосвіті, але ...
926837
  Щербакова К.Й. Організація самостійної роботи студентів магістратури / К.Й. Щербакова, Н.М. Щербакова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 267-271. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
926838
  Коротяєва І. Організація самостійної роботи студентів мовних спеціальностей у контексті сучасних технологій // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – с. 92-102. – ISSN 2411-6548


  Розглядаються проблеми організації самостійної роботи студентів з вивчення англійської мови. Пропонується методика Європейського Мовного Портфеля - його структура, технології.
926839
   Організація самостійної роботи студентів під час вивчення профілактичної медицини / М.І. Мізюк, З.Б. Суслик, М.Є. Йонда, І.А. Мищенко, Л.С. Гречух // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 4, т. 2 (134). – C. 147-149. – ISSN 2077-4214
926840
  Руденко Т.В. Організація самостійної роботи студентів при вивченні вікової фізіології та валеології в педагогічному ВНЗ // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 120-124. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
926841
  Симоненко Н.О. Організація самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах США: витоки і сучасність // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 178-181. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (5)). – ISSN 2413-3329
926842
  Синєкоп М.С. Організація самостійної роботи студентів у змішаному навчанні / М.С. Синєкоп, Л.А. Обоянська // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 47
926843
  Грицюк Л.К. Організація самостійної роботи студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу / Л.К. Грицюк, М.В. Сірук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 9-14. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні аспекти особливостей самостійної роботи студентів у вищому навчальному закладі III- IV рівнів акредитації та роль викладача в її ефективній організації.
926844
  Петровська Н. Організація самостійної роботи студентів у процесі вивчення іноземних мов в умовах кредитно-модульного навчання / Н. Петровська, Т. Дяк, А. Синявська // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 218-224. – (Серія педагогічна ; Вип. 21, ч. 2)
926845
  Гаревич М.О. Організація самостійної роботи студентів як засіб формування професійної компетенції майбутніх фахівців // Міжнародний науковий вісник / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – Вип. 8 (27). – С. 282-285. – ISSN 2218-5348
926846
  Вантух Організація самостійної роботи у навчальному процесі / Вантух, , Володимир // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 30-31. – Бібліогр. в кінці ст.
926847
  Черніков П.А. Організація самостійної роботи як засіб формування професійної компетентності майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 141-148. – ISBN 966-8847-12-1
926848
  Дудка В.І. Організація селянства Полтавщини у період української національно-демократичної революції 1917-1920 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2000. – № 1/2. – С.127-136. – ISBN 966-7653-01-2
926849
   Організація систематичної картотеки статей. – К, 1993. – 18с.
926850
  Новик І.В. Організація системи внутрішнього контролю на підприємстві // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 2 (55). – С. 188-196. – ISSN 1998-6912
926851
  Сідак В. Організація системи захисту інформації в Німеччині: еволюція та сучасний стан // Правове, нормативне та метрологічне забезпечення системи захисту інформації в Україні / Нац. тех. ун. України "КПІ". Мін.осв. і науки України. Департамент спец. телеком. сист. та захисту інформ. сл. безпеки. – Київ, 2006. – Вип. 2 (13). – С. 7-11.
926852
  Горалько О.В. Організація системи консолідованого нагляду за банківськими групами на основі оцінки ризиків // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 148-160. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
926853
  Руденко І.А. Організація системи підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у Німеччині // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 111-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3 (296)). – ISSN 2076-586Х
926854
  Макеєва І. Організація системи підвищення кваліфікації співробітників бібліотек вищих навчальних закладів України: історія та сучасний стан // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 12-16. – ISSN 2076-9326


  Головна роль в організації та функціонуванні бібліотек ВНЗ належить Науковій бібліотеці імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка — організаційно-методичному, координаційному центру мережі бібліотек вищої школи ...
926855
  Лозова А. Організація системи регіональної допомоги в Україні та її відповідальність європейським стандартам та нормам у сфері конкуренції / А. Лозова, Н. Бугаєнко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 3 (105). – С. 95-109 : табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
926856
  Скопенко Н.С. Організація системи ризик-менеджменту на підприємстві / Н.С. Скопенко, Н.В. Андреюк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 29-41


  У статті розкрито теоретичні і методичні питання організації ризик-менеджменту на підприємстві. Запропоновано визначення суті та структури ризик-менеджменту. Проаналізовано етапи процесу управління ризиком та опис процедур на кожному з них. Викладено ...
926857
  Змєйова О.П. Організація системи розвитку персоналу на підприємстві / О.П. Змєйова, Н.Я. Слободян // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 33-36
926858
  Лисенок О.В. Організація системи управління банківськими ризиками // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 292-295. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
926859
  Христофорова О.М. Організація системи управління банківськими ризиками / О.М. Христофорова, Л.М. Кучерявенко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 176-182. – ISSN 2308-1988
926860
  Коваленко В.В. Організація системи фінансового моніторингу в пострадянських країнах / В.В. Коваленко, Д.В. Шиян // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 41-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
926861
  Шандра Р. Організація сільського самоврядування за волоським правом на західноукраїнських землях у XIII-XVIII cт. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 12 (156). – С. 141-143.
926862
  Андрєєв В.О. Організація складення присяги державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 3 (90). – С. 5-11. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (90)). – ISSN 2310-2837
926863
  Колєватов О. Організація Слобідсько-Українських військових поселень у 1817 р. // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнське т-во "Просвіта" ім. Тараса Шевченка, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; голов. ред. В.О. Дятлов. – Чернігів, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 103-109
926864
  Діденко С.В. Організація служби внутрішнього аудиту на підприємстві / С.В. Діденко, Я.О. Горбенко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 127-131. – ISSN 2218-1199
926865
  Петленко Ю.В. Організація служби фінансового менеджменту на підприємстві : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 94-98 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
926866
  Коротенко Н.М. Організація соціалістичних змагань в університетах УСРР - УРСР у період 1933-1941 рр. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 5 (52). – С. 114-119. – ISBN 966-614-021-7
926867
  Євсеєнко П.М. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / П.М. Євсеєнко, В.С. Самойлов. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1959. – 472 с.
926868
  Матійченко Я.Т. Організація соціалістичних сільськогосподарських підприємств / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1970. – 140с.
926869
  Слєпов І.О. Організація соціалістичного змагання в трудових колективах. / І.О. Слєпов, Н.А. Даниленко. – К., 1983. – 32с.
926870
  Зарвовський В.С. Організація соціального партнерства в Україні на найнижчому (виробничому) рівні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 74-76.
926871
   Організація соціологічних досліджень у бібліотеках. – К, 1995. – 44с.
926872
  Коваль Т. Організація спеціалізованого обслугогування читачів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1923-2011) / Т. Коваль, Л. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 32-36. – ISSN 2076-9326
926873
  Острянко Т.С. Організація співпраці класного керівника із соціальним педагогом у загальноосвітньому навчальному закладі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 7. – С. 64-70. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто сутність співпраці соціального педагога та класного керівника, проаналізовано їхні спільні функції та напрями роботи з усіма учасниками навчально-виховного процесу. Окреслено систему їхньої взаємодії та обгрунтовано її обов"язковість.
926874
  Пирожок В. Організація співпраці командування з органами державної влади та місцевого самоврядування, об"єднаннями громадян, ЗМІ в інтересах інформаційно-пропагандистського забезпечення життєдіяльності військових частин та підрозділів збройних сил // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 350-351
926875
  Гафіатуліна І. Організація співпраці навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності з позашкільними організаціями // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 10. – С. 13-14 : фото
926876
  Радченко Л.І. Організація спорудження об"єкта будівництва: цивільно-правове регулювання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 100-105.
926877
  Дьяченко О.В. Організація статистичних спостережень у сфері зовнішньої торгівлі товарами в Україні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-8
926878
  Омельчук В.В. Організація судівництва Гетьманату за правління Кирила Розумовського / В.В. Омельчук, М.В. Омельчук // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 41-49
926879
   Організація судових та правоохоронних органів : Навчальний посібник для студ. юрид. спец. вищих закл. освіти. – Харків : Право, 2000. – 272с. – ISBN 966-7146-37-5
926880
  Лапкін А.В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посібник у схемах / А.В. Лапкін. – Вид. 7-ме, змінене і допов. – Харків : Право, 2018. – 168, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 165-168. – ISBN 978-966-937-464-6
926881
   Організація судової влади в Україні : навчальний посібник / І.Є. Марочкін, Н.В. Сібільова, В.П. Тихий, М Л. Назаров та ін. Москвич; Марочкін І.Є., Сібільова Н.В., Тихий В.П., Москвич Л.М.. Назаров І.В. та ін. ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової. – Харків : Одіссей, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-633-642-5
926882
  Ковальчук І. Організація судової влади у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 5 (267). – С. 203-208. – ISSN 2307-8049
926883
   Організація суду і прокуратури. – Львів
1. – 1962. – 18с.
926884
   Організація суду і прокуратури. – Львів
2. – 1962. – 34с.
926885
   Організація суду і прокуратури в СРСР. – Львів
Вип. 3. – 1963. – 23 с.
926886
  Костєва Т.Б. Організація сучасних методів та форм навчання в університетській системі освіти // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 64-68. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 6 (299)). – ISSN 2076-586Х
926887
  Гайдак Д. Організація сучасного банку // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 20-24
926888
  Жук О.М. Організація та використання праці жінок в пенітенціарних установах України // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (35). – С. 51-56


  Розглядається організація праці жінок, засуджених до позбавлення волі, їх забезпеченість працею в установах виконання покарань та даються практичні рекомендації щодо вдосконалення їх праці в пенітенціарних установах України. Показано, що головною метою ...
926889
  Кремень Т.В. Організація та владні обмеження протестного електорату // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 544-551
926890
  Турко Б. Організація та впровадження інклюзивної освіти у Канаді: історія та сучасність // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 121-126. – ISSN 2706-6258
926891
  Богатир В.В. Організація та діяльність комерційних судів Таврійської губернії (1819-1898 роки) : монографія / Богатир В.В. ; [за заг. ред. О.В. Зайчука] ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2014. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 147-162. – ISBN 966-8126-19-X
926892
  Тищик Б. Організація та діяльність копних судів на українських землях у складі Речі Посполитої (XVII-XVIII ст.) / Б. Тищик, М. Бедрій // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 105-111. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
926893
  Цушко С.Є. Організація та діяльність на українських землях повітових шляхетських сеймиків як станово-представницьких органів влади // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 60-68. – (Юридичні науки ; № 4 (1))
926894
  Сердюк В. Організація та діяльність найвищого судового органу України в радянський період // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 9. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
926895
  Тарнавська С. Організація та діяльність науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-56. – (Історія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається процес організації та діяльності науково-дослідних кафедр в Україні в 1920-ті роки, зосереджується увага на підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів. The article examines the оrganization and activity of research ...
926896
  Трепак Л. Організація та діяльність окупаційних органів юстиції у польському генеральному губернаторстві (1939-1945 років) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 87-94. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
926897
  Сливенко В.А. Організація та діяльність органів Всеукраїнської надзвичайної комісії на півдні України в січні-червні 1919 р. (за матеріалами Катеринославської губернії) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 9-13. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
926898
  Гончаренко В. Організація та діяльність Президії Всеукраїнського ЦВК (1917-1938 рр.) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 44-53
926899
  Совгиря О. Організація та діяльність уряду за парламентсько-президентської форми правління: переваги і недоліки // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 3 (135). – С. 26-32
926900
  Керзюк О. Організація та доступ до інформації у Британській бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 45 : Організація бібліотечно-інформ. ресурсів як складник формування вітчизняного інтегрованого інформ. простору. – С. 22-29. – ISSN 2224-9516
926901
  Шинальський О. Організація та забезпечення прокурорського нагляду // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 9-22
926902
   Організація та забезпечення процесу навчання іноземної мови в середніх навчальних закладах. – К, 1997. – 110с.
926903
  Прудченко І. Організація та зміст педагогічної практики в позашкільних навчально-виховних закладах комплексу Київського Фребелівського педагогічного інституту (1907 – 1920 рр.) / І. Прудченко, В. Кабанова // Історико-педагогічні студії : науковий часопис / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управ., Історико-пед. Асоц. НПУ ім. М.П. Драгоманова, Каф. історії освітньо-виховних систем і технологій ; голов. ред. Дем"яненко Н.М. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 42-47
926904
  Соколов В.Ю. Організація та ідеологічна спрямованість навчального процесу середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-1950-х рр. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 432-436
926905
  Цимбалюк В. Організація та координація боротьби з організованою транскордонною кіберзлочинністю // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
926906
  Павленко Д. Організація та методи роботи козацьких спецслужб (1648-1657 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 28-29
926907
  Візіренко С.В. Організація та методика внутрішнього контролю забезпечення виконання договірних зобов" язань / С.В. Візіренко, А.Д. Мансурова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 162-169. – ISSN 2308-1988
926908
   Організація та методика ігрової діяльності. – Х, 1998. – 25с.
926909
  Цимбалюк Н.М. Організація та методика культурно-дозвіллєвої діяльності : Навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; МКМУ; ДАКККіМ. – Київ. – ISBN 966-7435-23-7
Ч.1 : Теоретичні основи культурно-дозвіллєвої діяльності. – 2000. – 145с.
926910
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ.вищ.навч.закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 295с. – ISBN 966-7767-37-Х


  Розглядається коло проблем, пов"язаних із орга-нізацією та методикою науково-дослідницької дія-льності. Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних ро-біт та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до ...
926911
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник для студ. вищ.навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 295с. – ISBN 966-7767-88-4


  Наведено основні вимоги Міністерства освіти і науки України до курсових, дипломних та магістерських робіт, а також вимоги ВАК України до дисертацій та авторефератів
926912
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : Підручник / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 5-те вид., стер. – Київ : Знання, 2006. – 307с. – ISBN 966-346-069-5
926913
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 6-те вид., переробл., доп. – Київ : Знання, 2008. – 307 с. – ISBN 978-966-346-463-3
926914
  Шейко В.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Шейко, Н.М. Кушнаренко. – 7-ме вид., стер. – Київ : Знання, 2011. – 310 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-346-928-7
926915
  Назарова Г.Б. Організація та методика обліку і аудиту фінансових результатів на підприємствах залізничного транспорту : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Назарова Г.Б.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
926916
  Данильян О.Г. Організація та методологія наукових досліджень : навч. посібник / О.Г. Данильян, О.П. Дзьобань. – Харків : Право, 2017. – 446, [2] с. – Бібліогр.: с. 437-446 та в кінці тем. – ISBN 978-966-937-214-7
926917
  Майко О. Організація та нагромадження коштів у сільськогосподарських артілях за новим статутом / О. Майко. – Х : Радянський селянин, 1930. – 32 с.
926918
  Криворот Т.Г. Організація та перевірка методики підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 155-162. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")


  Обгрунтовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення змісту, обрання методів, форм та засобів навчання. Визначено критерії оцінювання, показники та рівні підготовки майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики. Описано ...
926919
  Кінащук Л. Організація та правове забезпечення аудиторської діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.28-31
926920
  Дем"янишин В. Організація та проблеми здійснення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму держави / В. Дем"янишин, З. Лободіна // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 129-140. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто призначення бюджетного контролю як елемента бюджетного механізму соціально-економічного розвитку держави та виявлено проблеми його організації. Встановлено склад суб"єктів, які здійснюють бюджетний контроль, на всіх стадіях бюджетного ...
926921
  Федорак О.Д. Організація та проведення "Тижня знань безпеки життєдіяльності" в загальноосвітніх навчальних закладах // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 10. – С. 20-23
926922
  Плахотнік О.В. Організація та проведення асистентської практики магістрів невід"ємної складової педагогічної майстерності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 317-322


  У статті розглядаються проблеми організації та проведення асистентської практики студентів магістратури у теоретичному та методичному плані з метою її удосконалення на снові педагогічного професіоналізму як невід"ємної частини педагогічної ...
926923
  Бабак М.П. Організація та проведення виставок як складник роботи PR-менеджера // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 51-58


  Розглядаються традиції та практика проведення виставок українськими й закордонними компаніями. Дається керівництво до проведення й організації виставок, засноване на практичному досвіді багатьох компаній, у тому числі європейських, а також автора ...
926924
  Юрченко А.О. Організація та проведення гурткової роботи з інформатики в основній школі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 214-218 : табл. – Бібліогр.: с. 216-217. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
926925
  Біленька Н.В. Організація та проведення науково-дослідної роботи у системі підготовки молодших медичних спеціалістів / Н.В. Біленька, О.Ю. Крикус // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2018. – № 1 (19). – С. 7-10
926926
  Бахтіярова Х. Організація та проведення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-7. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
926927
  Бурлака П. Організація та проведення перевірок щодо відбування засудженими військовослужбовцями покарань, призначених із застосуванням ст. 75 КК України, у Збройних силах України та інших військових формуваннях // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 8. – С. 55-58
926928
   Організація та проведення соціальної рекламно-інформаційної кампанії : методичний посібник / Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Т.А. Марочко, Є.В. Ромат, А.Л. Стрелковська, Т.В. Хімченко; Представництва благодійної орг-ції "Кожній дитині" в Україні; Держ. ін-т розвитку сім"ї та молоді. – Київ : Фенікс, 2007. – 108с. : іл. – ISBN 978-966-651-548
926929
  Юрченко В. Організація та проведення торгів у Подільській губернії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 21. – С. 141-145
926930
  Гуцалюк Л. Організація та робота об"єднань співвласників багатоквартирного будинку: досвід Бердичева // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 48-50. – ISSN 1728-6220
926931
  Подскальна О.А. Організація та розвиток цивільного захисту в Словацькій Республіці в контексті членства в Європейському Союзі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 137-140. – ISSN 2306-6814
926932
  Дмитрук О. Організація та способи надання закордонної допомоги українським дисидентам в другій половині 1960-80-х рр. // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 315-324. – ISBN 966-8653-41-6
926933
  Гай-Нижник Організація та структура Українського державного банку у 1918 році // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 147-154.
926934
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (ком"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 36-47
926935
  Старушкевич А.В. Організація та тактичні особливості огляду місця події при розслідуванні злочинів у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп"ютерів), систем та комп"ютерних мереж // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-83.
926936
  Жінкін М. Організація та техніка розумової праці / М. Жінкін. – Харків, 1930. – 135 с.
926937
  Новак Н.П. Організація та управління інноваційно-інвестиційною діяльністю виробників органічної продукції // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – C. 24-27. – ISSN 2306-6814
926938
  Ляшенко О.О. Організація та управління медичною службою Збройних Сил України в сучасних умовах // Проблеми військової охорони здоров"я : збірник наукових праць Української військово-медичної академії / М-во оборони України, Військово-медичний департамент, Укр. військово-медична акад. ; редкол.: Савицький В.Л., Лурін І.А., Власенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 47. – С. 294-303
926939
  Жилінська О.І. Організація та управління нововведеннями / Жилінська О.І., Оліх Л.А., Корнілова І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. – 239, [1] с. : іл., табл. – Слов. ключових термінів: с. 225-238. – Бібліогр.: с. 224 та в кінці тем. – ISBN 978-966-924-757-5
926940
  Сааджан І Організація та управління природокористуванням у державах пострадянського простору // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 186-195
926941
  Отенко І.П. Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки : навч. посібник / І.П. Отенко, Н.О. Москаленко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 223, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 183-186. – Бібліогр.: с. 187-192. – ISBN 978-966-676-680-2
926942
  Семенова А.В. Організація та управління творчою діяльністю старшокласників на уроках природничо-математичного циклу : Навчальний посібник / А.В. Семенова. – Одеса : Друк, 2001. – 207с. – ISBN 966-7934-47-0
926943
  Тимошенко О. Організація та управління якістю освіти: проблемні підходи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 60-66. – ISSN 2078-1016


  У статті аналізуються сучасні тенденції та проблеми поєднання змін у культурі управління освітніми закладами із запровадженням довгострокового стратегічного планування діяльності та розвитку вищої освітньої установи.
926944
  Дацків І. Організація та функціонування дипломатичної служби України у добу Центральної Ради // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 2 (14), т. 1, квітень - червень. – С. 38-43. – ISSN 1998-4634
926945
  Юсупов В.А. Організація та функціонування Служби безпеки України: напрями реформування // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 173-178. – (Серія "Право" ; вип. 2)
926946
  Шевчук В. Організація тактичних операцій при розслідуванні злочинів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 94-102


  "... Поняття та зміст".
926947
   Організація тваринництва в колгоспах. – К, 1954. – 360с.
926948
   Організація тексту. – К, 1979. – 104с.
926949
  Луньков А.В. Організація територіальної оборони в Росії та Білорусі / А.В. Луньков, О.П. Гулима // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 253-265. – ISSN 2313-5603
926950
  Лудчак О.Є. Організація територій на засадах комплексного ведення кадастрових робіт : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Лудчак Оксана Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 6 назв
926951
  Польова В.О. Організація торгівлі електронними книгами: вітчизняний та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 86-88. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
926952
  Гнатюк В.Р. Організація тотальної фіксації та видання свідчень про Голодомори 1932–1933 і 1946–1947 років: системні підходи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 175-181. – ISSN 0321-0499
926953
  Фастовець О.О. Організація транспортних подорожей і перевезень туристів : Навч. посібник / О.О. Фастовець ; Федерація профспілок України, Ін-т туризму. – Київ : Музична Україна, 2003. – 190 с. – Бібліогр.: с. 184-185. – ISBN 966-7849-07-4
926954
  Аріон О.В. Організація транспортного обслуговування туристів : навчальний посібник / О.В. Аріон. – Київ : Альтерпрес, 2008. – 200 с. – ISBN 966-542-357-6
926955
  Вергунов В.А. Організація трансферу інновацій у сільськогосподарських бібліотеках України : (на прикладі ДНСГБ НААН та мережі бібліотек аграрного профілю) / В.А. Вергунов ; Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. наукова сільськогосподарська б-ка. – Київ : ННЦ "ІАЕ", 2010. – 91 с. : табл.
926956
   Організація тренінгів у бібліотеках : Методико-практичні рекомендації. – Миколаїв : Атол, 2004. – 12с.
926957
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 167-173. – ISBN 978-617-673-138-2
926958
  Галасюк С.С. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.С. Галасюк, С.Г. Нездоймінов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., допов. і доопрац. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2016. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-242. – ISBN 978-966-289-076-1
926959
  Паньків Наталія Організація туристичних ресурсів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 142-147 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
926960
  Корнієцький О.В. Організація туристичного бізнесу / О.В. Корнієцький, В.М. Орел, Н.М. Колпаченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 162-168. – (Економічні науки)
926961
  Чорномаз Б.Д. Організація Українських Націоналістів (ОУН) в політичних процесах Європи перед початком і на початку Другої світової війни // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 21. – С. 96-100. – (Серія "Історичні науки")
926962
  Кричевський Р. Організація українських націоналістів в Україні / Р. Кричевський. – Львів, 1991. – с.
926963
   Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія : Фаховий висновок робочої групи істориків при Урядовій комісії з вивчення діяльності ОУН і УПА. – 3-тє стереот. вид. – Київ : Наукова думка, 2005. – 72с. – ISBN 966-00-0545-8
926964
  Бідняк М.Н. Організація управління : Навчальний посібник / М.Н. Бідняк. – Київ : А.С.К., 2003. – 176с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-539-455-Х
926965
  Череп А.В. Організація управління адміністративними витратами на підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
926966
  Гусак Р. Організація управління в українських землях II Речі Посполитої // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 90-97. – ISSN 1728-9343
926967
  Любунь О.С. Організація управління взаємодією промислового та банківського капіталу в ринкових умовах : Монографія / О.С. Любунь; Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Ун-т економіки та права "Крок", 2006. – 336с.
926968
  Венгер В. Організація управління державними підприємствами: стан і перспективи : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 26-33. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
926969
  Оністрат О.А. Організація управління інтелектуальною власністю у військово-технічній сфері // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 96-105. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
926970
  Завадський Й.С. Організація управління міжгосподарськими підприємствами та об"єднаннями. / Й.С. Завадський. – 2-е вид. – К., 1979. – 48с.
926971
  Корінько М.Д. Організація управління при диверсифікації діяльності : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 160-169 : Рис. – Бібліогр.:15 назв
926972
  Васюренко О. Організація управління стійким розвитком банківської установи / О. Васюренко, Н. Погореленко // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 22-24
926973
  Азаренкова Г. Організація управління фінансовими потоками сучасного банку: стереоскопічний погляд / Г. Азаренкова, Н. Лобігер // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1605-2005
926974
  Остапенко А. Організація управління якістю підготовки фахівців закладів вищої освіти: теоретичний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – C. 67-75. – ISSN 2077-1827


  У статті розкрито проблему організації управління якістю підготовки майбутніх фахівців, уточнено поняття "якість навчального процесу", виокремлено й охарактеризовано показники якості навчального процесу вищої школи, розкрито завдання забезпечення ...
926975
  Тлучкевич Н. Організація управлінського обліку (практика впровадження на сільськогосподарських підприємствах) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 2. – С. 13-18 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
926976
  Орчелота О.І. Організація управлінського обліку та внутрішнього аудиту на підприємствах авіаційної промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Орчелота Олена Іллівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
926977
  Рекуненко Т.О. Організація управлінської роботи з інформаційними ресурсами органів державної податкової служби // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 117-121
926978
  Юрчишин В.В. Організація управляння в районній ланці АПК. / В.В. Юрчишин. – К., 1984. – 88с.
926979
  Єлізаров К.Н. Організація уроку фізики / К.Н. Єлізаров. – Київ, 1954. – 172 с.
926980
  Шорін М Організація участі прокурорів у кримінальному судочинстві / М Шорін, К. Матвієнко // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2002. – № 3. – С.30-35
926981
  Кузікова С. Організація фахової підготовки студентів-психологів як технологія формування суб"єкта саморозвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено експериментально перевірені психолого-педагогічні умови й технології оптимізації становлення суб"єкта особистісного і професійного саморозвитку в процесі фахової підготовки студентів-психологів до психокорекційної діяльності. Розкрито предмет, ...
926982
  Бунчук М.Ф. Організація фізичної культури / М.Ф. Бунчук. – К., 1970. – 295с.
926983
  Подяк В.М. і Попеску І.К. Організація фізкультурно-масової і спортивної роботи на факультеті / В.М. і Попеску І.К. Подяк. – Львів, 1974. – 67с.
926984
  Шірінян Л. Організація фінансів страхових компаній України в сучасних умовах // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 178-184. – ISSN 1562-0905
926985
  Кінащук Л.Л. Організація фінансового контролю й аудита за кордоном: на прикладі США та Великобританії // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 82-88.
926986
  Одрехівський М.В. Організація фінансової діяльності валеологічних інноваційних структур // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 85-97.
926987
  Примак Микола Володимирович Організація фінансової діяльності інформаційних комплексів : Дис... канд. економ.наук: 08.04.01. / Примак Микола Володимирович; КНУ. – Київ, 2000. – 191л. – Бібліогр.:л.174-184
926988
  Гаман М. Організація фінансування інноваційної діяльності // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпр. регіон. ін-т держ. управління.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 124-133
926989
  Горбачук В.М. Організація функціонування мережних галузей // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 320-328. – ISSN 2309-1533
926990
  Боровий Є.М. Організація хірургічної допомоги сільському населенню / Є.М. Боровий, В.П. Хохоля. – К, 1980. – 39с.
926991
  Полонська-Василенко Організація Центральної Ради // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 206-208


  Із книги Н. Полонської-Василенко "Історія України 1900-1923 рр."
926992
  Тимчук І. Організація чернечного життя на землях Великого Новгорода у давньоруський час // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 73-79. – ISSN 1998-4634
926993
  Попович Т.М. Організація чехословацької жандармерії на Підкарпанській Русі (1919-1921) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 87-94. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
926994
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11. - міжнар. право / І.А. Ліпкан ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
926995
  Ліпкан І.А. Організація Чорноморського економічного співробітництва як особливий суб"єкт міжнародного права : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.11 - міжнародне право / Ліпкан І.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 199л. – Бібліогр.: л.177-199
926996
  Жорова І. Організація шкільної освіти України на початку ХХ століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 111-121. – ISSN 2312-5993
926997
  Горевий В.І. Організація юридичної служби на підприємстві : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Горевий. – 2-е вид., випр. і доповн. – Суми : Університетська книга, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-680-297-Х
926998
  Торанський М. Організація, методика та облік курсової роботи в кооперації / М. Торанський. – Х.-К., 1931. – 210с.
926999
  Холодницький Н.І. Організація, структура та місце прокуратури в системі органів юстиції Сполучених Штатів Америки (історико-правове дослідження) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Холодницький Назар Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
927000
  Літовченко І.М. Організація, що навчається, як феномен сучасної економіки знань: американський контекст // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2016. – С. 200-206. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
<< На початок(–10)921922923924925926927928929930(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,