Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
918001
  Шутова Наталья "Персона грата": сереты успеха и долголетия в бизнесе. Акулья хватка, творческая жилка и русская смекалка : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 7. – С. 16-17 : Фото
918002
  Опря Е. "Персонажное течение" и его особенности // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 80-85. – ISSN 2307-2261
918003
  Нарівська В. "Персональна історія" Віктора Петрова, або не шостий у гроні. Частина перша // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 17 : Неокласики і філологічна методологія літературознавства. – С. 84-99. – ISBN 978-966-171-790-8


  У статті розглядаються особливості формування суперечливих естетичних позицій Віктора Петрова на грунті ніцшеанства, ресентиментності, авантюрності. Методика аналітичної антропології сприяла розкриттю вагомих чинників психобіографії письменника і ...
918004
  Глазунова Л.В. "Персональная и биобиблиография в технологиях управления знаниями": Международный семинар-тренинг / Л.В. Глазунова, Н.И. Полянская, А.А. Тищенко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 38-39
918005
  Пирогова Т. "Перспективы развития логистической деятельности в Украине" // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 3. – С. 8-10 : фото
918006
  Султан Заде Персія / Султан Заде. – Харків-Одеса, 1931. – 44с.
918007
  Измайлов Г.Ф. Персни-зёрна / Г.Ф. Измайлов. – Чита, 1961. – 20с.
918008
  Кожов М.М. Персные воды Восточной Сибири / М.М. Кожов. – Иркутск, 1950. – 368 с.
918009
  Сулимов В.А. Персона как вызов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 12. – С.45-55. – ISSN 0235-1188
918010
   ПерсонаL : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4 (152). – 2011. – з №4 2011р. назва ПерсонаL
918011
  Кочерга С. Персонаж у фокусі кодів: місія Кнея Люція у драмі Лесі Українки "Руфін і Прісцілла" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 62-68
918012
  Воронова М.Ю. Персонаж як складна змістова категорія в публіцистичному портреті // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 50-53.
918013
  Абабина Н.В. Персонажи А.И. Куприна в контексте синергетики // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 75-84. – ISSN 2312-6809
918014
  Парсамов С.С. Персонажи водной мифологии в восточнославянском фольклоре / С.С. Парсамов, А.Л. Ковальков; МОНУ; Кировоградский гос. педагочический ун-т им. В.К. Винниченко. – Кировоград : КОД, 2006. – 304с. – ISBN 978-966-8264-64-1
918015
  Криничная Н.А. Персонажи преданий: становление и эволюция образа / Н.А. Криничная. – Л., 1988. – 192с.
918016
   Персонажи славянской мифологии (рисованый словарь). – Киев : Корсар, 1993. – 218 с., [5] с., ил. : ил. – ISBN 5-7707-2230-4
918017
  Логунова В.В. Персонажи японских кёгэнов в свете эпохи (антифеодальных и антибуддийский фарс 14-15 веков). : Автореф... Канд.филол.наук: / Логунова В.В.; Ин-т востоковедения.Акад.наук СССР. – Москва, 1951. – 16 с.
918018
  Подпружнікова О.П. Персонажі-стопери в телерекламі як чинник привертання уваги реципієнта // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 45-48
918019
  Федас Й. Персонажі вертепу: Запорожець // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т політ. і етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 21-31
918020
  Жук М.О. Персонажі Нового Заповіту як культуреми іспанської мови // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 64-66. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
918021
  Швед І. Персонажі словацької народної демонології: "Чоловічі" антропоморфні істоти // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 1 (8). – С. 44-50
918022
  Мушкетик Л.Г. Персонажі української народної казки : монографія / Леся Мушкетик ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Український письменник, 2014. – 359, [1] с. : іл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 314-356. – ISBN 978-966-579-440-0
918023
  Наумовська О. Персонажна система української чарівної казки у дослідженнях Лідії Дунаєвської // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 298-303


  Статтю присвячено дослідженню персонажного складу українських народних чарівних казок у наукових розвідках Лідії Дунаєвської, яка виокремлює трикатегорійну систему добротворців, злотворців та знедолених.
918024
  Погонець Я. Персонажна система чарівних казок у творчій рецепції Марії Матіос ("Солодка Даруся") // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37, ч. 2. – С. 119-124


  У статті здійснено спробу аналізу образної парадигми повісті Марії Матіос «Солодка Даруся» за трикатегорійною системою казкових образів Лідії Дунаєвської – злотворці, добротворці і знедолені. Особливу увагу зосереджено на добротворцеві Іванові ...
918025
  Борисенко Н.Д. Персонажне мовлення як відображення соціально-статусних характеристик комунікатів ( на матеріалі британської драми ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 159-165


  Стаття присвячена аналізу персонажного мовлення британської драми як такого, що відображає соціально-статусні характеристики мовця. Аналізується співвідношення між статусом персонажа та його мовленням. Стратегії і тактики персонажного мовлення ...
918026
  Аніщенко І.М. Персонажний дискурс у наративній структурі англомовного художнього твору // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 15-19
918027
  Скляренко О.Б. Персонажний дискурс як складова авторського наративу художнього тексту (на матеріалі оповідань Інгеборг Бахманн) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 363-371. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
918028
  Требик О. Персонажний код кумулятивної казки: лисиця // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Гарасим. – Львів, 2016. – № 3/4 (21), липень - грудень. – С. 48-55. – ISSN 2225-5095
918029
  Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. / В.К. Тарасов. – Л., 1989. – 367с.
918030
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 1995
918031
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 1995
918032
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 1995
918033
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 1995
918034
   Персонал : Досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 1996
918035
   Персонал : Досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 1996
918036
   Персонал : Досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 1996
918037
   Персонал : Досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 1996
918038
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 1997
918039
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 1997
918040
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 1997
918041
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 1997
918042
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 1998
918043
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 1998
918044
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 1998
918045
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 1998
918046
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 1998
918047
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 1998
918048
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 1999
918049
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 1999
918050
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 1999
918051
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 1999
918052
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 1999
918053
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2000
918054
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2000
918055
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2000
918056
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2000
918057
   Персонал : досвід та інформація з питань управління персоналом. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2000
918058
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2001
918059
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2001
918060
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2001
918061
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2001
918062
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2001
918063
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2001
918064
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2001
918065
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2001
918066
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2001
918067
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2001
918068
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2001
918069
   Персонал : журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2001
918070
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2002
918071
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2002
918072
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2002
918073
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2002
918074
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2002
918075
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2002
918076
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2002
918077
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2002
918078
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2002
918079
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2002
918080
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2002
918081
   Персонал : Журнал для всех кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2002
918082
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2003
918083
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2003
918084
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2003
918085
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4/5. – 2003
918086
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2003
918087
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2003
918088
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2003
918089
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2003
918090
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2003
918091
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2003
918092
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2003
918093
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2004
918094
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2004
918095
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2004
918096
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2004
918097
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2004
918098
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2004
918099
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2004
918100
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2004
918101
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2004
918102
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2004
918103
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2004
918104
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2004
918105
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2005
918106
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2005
918107
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2005
918108
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2005
918109
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2005
918110
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2005
918111
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2005
918112
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2005
918113
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2005
918114
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2005
918115
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2005
918116
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2005
918117
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2006
918118
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2006
918119
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2006
918120
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2006
918121
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2006
918122
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2006
918123
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2006
918124
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2006
918125
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2006
918126
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2006
918127
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11. – 2006
918128
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 12. – 2006
918129
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2007
918130
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2007
918131
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2007
918132
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2007
918133
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5. – 2007
918134
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6. – 2007
918135
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 7. – 2007
918136
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 8. – 2007
918137
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 9. – 2007
918138
   Персонал : Журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 10. – 2007
918139
   Персонал : журнал для всех, кто работает с людьми. – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 11/12. – 2007
918140
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2008
918141
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2008
918142
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3/4. – 2008
918143
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1. – 2009
918144
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2. – 2009
918145
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3. – 2009
918146
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4. – 2009
918147
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1 (145). – 2010
918148
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2 (146). – 2010
918149
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3/4 (147/148). – 2010
918150
   Персонал : журнал інтелектуальної еліти : науковий журнал / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1 (149). – 2011
918151
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2 (150). – 2011
918152
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3 (151). – 2011
918153
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1 (153). – 2012
918154
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2 (154). – 2012
918155
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3 (155). – 2012
918156
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4 (156). – 2012
918157
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5 (157). – 2012
918158
   Персонал : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6 (158). – 2012
918159
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1 (159). – 2013
918160
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2 (160). – 2013
918161
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 3 (161). – 2013
918162
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 4 (162). – 2013
918163
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 5 (163). – 2013
918164
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 6 (164). – 2013
918165
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 1 (165). – 2014
918166
   Персонал : науково-популярний журнал : журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
№ 2/3 (166/167). – 2014
918167
   Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 жовт. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [редкол.: Садєков А.А. та ін. ; відп. за вип. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 192, [1] с. : табл. – Ст. рос. та укр. – Бібліогр. наприкінці ст.
918168
   Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2012. – 207, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
918169
   Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 17-18 жовт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка ; [наук. ред. Т.П. Ткаченко]. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 235, [1] с. : іл., табл. – Ст. рос. та укр. – Бібліогр. в кінці ст.
918170
  Слиньков В.Н. Персонал и его менеджмент : Практические рекомендации / В.Н. Слиньков. – Киев : КНТ, 2007. – 476с. – ISBN 966-373-198-2
918171
  Дідур К.М. Персонал і його роль у діяльності аграрного підприємства // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 15-23
918172
  Визір Н.Ф. Персонал української керамології: оренбурзький період життя Івана Зарецького // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 107-109. – ISBN 966-2980-20-2
918173
  Труханович Л.В. Персонал учреждений образования, библиотек : Сборник должностных и производственных инструкций / Л.В. Труханович, Д.Л. Щур. – Москва : Финпресс, 2008. – 160с. – ISBN 978-5-8001-0089-1
918174
  Гусар О.А. Персонал цивільної авіації як системне утворення // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 13-18. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
918175
  Ядранський Д. Персонал як об"єкт системного обліку // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 47-51 : рис. – Бібліогр.: 29 назв
918176
  Моторна І. Персонал як основний ресурс нової економіки - економіки знань : управління персоналом // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 32-38. – Бібліогр.: 12 назв
918177
  Приятельчук О.А. Персонал як різновид інформаційно-технологічних ресурсів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 44, ч. 2. – С. 25-30.
918178
  Волгин О.С. Персонализация как определяющая тенденция общественного развития // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2012. – С. 24-34. – (Гуманитарные науки ; № 5). – ISSN 2076-4685
918179
  Ситаров В. Персонализация обучения: требования к содержанию образования / В. Ситаров, В. Грачев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 11-15. – ISSN 0321-0383


  Речь идет о новых технологиях образования
918180
   Персонализация определяет будущее индустрии // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 2 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
918181
  Редькина Н.С. Персонализированное обслуживание интернет-пользователей библиотек // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 7. – С. 17-30. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные технологии персонализации, позволяющие осуществлять индивидуальное обслуживание интернет-пользователей. Предложены направления развития персонализированного библиотечно-информационного обслуживания с помощью веб в соответствии с ...
918182
   Персонализированный сервис будущего // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 9 (Прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
918183
   Персонализированный сервис с Check My Trip // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 4, липень - серпень. – С. 7 (прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
918184
  Мунье Э. Персонализм / Э. Мунье. – Москва : Искусство, 1992. – 144с. – ISBN 5-210-02207-2
918185
  Филиппов Л.И. Персонализм в арабских странах : Автореф... канд. филос.наук: / Филиппов Л.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1966. – 21л.
918186
  Сюннерберг М.А. Персонализм в идеологии правящих кругов первой республики Вьетнам (1955-1963) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2007. – С. 25-40. – (Востоковедение ; № 2). – ISSN 0201-7385
918187
  Симоненко В. Персонализм в теории авторского права Франции // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 11. – С. 50-59. – ISSN 0201-7059
918188
  Симоненко В. Персонализм в теории авторского права Франции // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 11
918189
  Радугин А.А. Персонализм и католическое обновление / А.А. Радугин. – Воронеж, 1982. – 178с.
918190
  Павлов В.Л. Персонализм философии Николая Бердяева и философия французского персонализма // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 133-144
918191
  Домащенко А.В. Персонализм: Герцен и Бахтин // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 442-453. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
918192
  Сухорольський П.М. Персоналізація в Інтернеті та її вплив на забезпечення прав людини / П.М. Сухорольський, Г.П. Хлібойко // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 3-9
918193
  Зайдель М.І. Персоналізація влади як наслідок інституційної деформації в Україні // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 109-111
918194
  Тюшка А. Персоналізація зовнішньої політики: президіально-канцелерські відносини у співпраці Німеччини і Франції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 22-37. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
918195
  Головкіна Н. Персоналізація маркетингових комунікацій: новий стратегічний простір // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 27-33. – ISSN 1606-3732
918196
  Нестеренко В.В. Персоналізація навчальної діяльності студентів / В.В. Нестеренко, В.В. Бобошко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 55-61. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
918197
   Персоналізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 851-852. – ISBN 966-316-069-1
918198
  Оберраух-Мельничук Персоналізм у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2017. – Вип. 4. – С. 223-225. – ISBN 978-617-640-323-4
918199
   Персоналії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 107-108. – (Серія права ; № 10)


  Про присвоєння почесного звання заслуженого діяча науки УРСР - П.О. Недбайлу та С.І. Тихенку та ін.
918200
  Івакін Ю.О. Персоналії : книжка пародій / Ю.О. Івакін. – Київ : Дніпро, 1973. – 156 с.
918201
   Персоналії (Виговський Л.А.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 612-613. – (0). – ISSN 2078-9165
918202
   Персоналії (Гавриш В.П.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 616. – (0). – ISSN 2078-9165
918203
   Персоналії (Козюбра М.І.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 110
918204
   Персоналії (Крупчан О.Д.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 610. – (0). – ISSN 2078-9165
918205
   Персоналії (Стецюк П.Б.) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 2 (32). – С. 111
918206
   Персоналії (Стеченко Д.М.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 615-616. – (0). – ISSN 2078-9165
918207
   Персоналії [Андрейцев В.І.] // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 611-612. – (0). – ISSN 2078-9165


  Закінчив Київський держ. ун-т ім. Т. Шевченка ; пройшов шлях від асистента до зав. каф. трудового, земельного та екологічного права і декана юридичного фак-та.
918208
  Гандзюк В. Персоналії підпільного друкованого органу УВО "Сурма" (1927-1934 рр.) в ідеологічному контексті його функціонування // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 10 (35). – С. 66-72


  У статті зосереджено увагу на історичних постатях, які створювали підпільний друкований орган Української військової організації "Сурма" (1927-1934), вели ідеологічну боротьба за суверенітет Української держави, політичним словом формували і ...
918209
  Визір Н. Персоналії української керамології: Іван Антонович Зарецький // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 3 (105), червень - липень. – С. 544-551. – ISSN 1028-5091
918210
  Карась Г. Персоналії української музичної культури в науковому доробку Володимира Качана: причинки до студії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 213-218. – (Серія: Літературознавство ; № 42). – ISBN 9-7425-09-6
918211
  Стукало О.О. Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики : Дис. ... канд. філософськ. наук. Спец. 09.00.07 -етика / Стукало О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 185л. – Бібліогр.: л.172-185
918212
  Стукало О.О. Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 09.00.07 - етика / О.О. Стукало ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
918213
  Петлевич Н.С. Персоналістичні характеристики права // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 179-183. – ISSN 1818-992Х
918214
  Загарницька І.І. Персоналітична й екзистенціалістська парадигми розуміння дитинства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 160-169
918215
  Онкович А. Персоналія "Богдан Хмельницький" в колі духовних орієнтирів сучасної молоді / А. Онкович, М. Случевський, Б. Цегельник // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 119-123
918216
  Онкович А. Персоналія "Михайла Грушевський" у колі духовних орієнтирів сучасної молоді // Михайло Грушевський - науковець і політик у контексті сучасності / за заг. ред. В.І. Сергійчука ; [передм. В. Скопенка] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 353-360. – ISBN 966-7060-35-7
918217
  Браjановски Б. Персоналниот менаджмент во претприjатиjата во Македониjа / Благоjа Браjановски. – Скопje : Институт за социолошки и политичко-правни истражуваньа : Трибина македонска, 1997. – 209 с. – ISBN 9989633045
918218
  Корольов Б. Персональна бібліографія українських істориків: бібліографічний покажчик // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2010. – № 1/3 (49). – С. 131-153
918219
  Яценко О. Персональна бібліографія, біобібліографія: термінологічний аналіз / Олег Яценко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 24-29. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано низку праць з теорії і методики радянської та вітчизняної бібліографії з метою усунення складностей при визначенні понять "персональна бібліографія", "біобібліографія", "персональний бібліографічний покажчик", ...
918220
   Персональна виставка творів художника Красницького Фотія Степановича (1988-1941). – К, 1941. – 27с.
918221
  Новікова Л. Персональна ідентичність та історичне дослідження у XIX ст.: на прикладі досвіду історика А.О. Скальковського // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 118-128. – ISSN 0869-3595
918222
  Когут Петро Персональна складова політико-владних суперечностей у контексті євроатлантичних викликів України: теоретико-методологічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 55-62. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
918223
  Штейн О. Персональна справа / О. Штейн. – К., 1955. – 120с.
918224
  Швецова-Водка Персональна та біобібліографія: термінологічні замітки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2013. – Вип. 39. – С. 117-123. – Бібліогр.: 7 назв.


  Розглянуто терміни "біобібліографія" і "персональна бібліографія": їх визначення, зв"язок з визначенням бібліографії та класифікацією бібліографічних посібників, визначеннями біобібліографічного та персонального бібліографічного посібника.
918225
   Персональная выставка художника М.М.Корбатова. – Горький, 1961. – 9с.
918226
  Стародубцев В.А. Персональная коммуникационная сфера в потоке жизни // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 11 (декабрь). – С. 76-79. – ISSN 0321-0383


  Исследуется связь развития сетевой коммуникационной среды с проблемой адаптации человека к происходящим технологическим и социальным изменениям путем создания системы непрерывного образования в потоке жизни Relationship of network communication ...
918227
  Киселева А.А. Персональная образовательная сфера как агрегатор формального и неформального образования / А.А. Киселева, В.А. Стародубцев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 2013. – № 6 (101). – С. 52-59. – ISSN 1818-4243


  Персонализация профессионального и дополнительного образования требует включения в формальное образование неформального педагогического взаимодействия, основанного на сервисах социальных медиа и массовых открытых дистанционных курсах. Рассмотрены ...
918228
  Бельский К.С. Персональная ответственность как принцип советского государственного управления. (На примере работы линейной администрации промышленного предприятия) : Автореф... канд. юридич.наук: 711 / Бельский К.С.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юридический ин-т. – Свердловск, 1970. – 21л.
918229
  РыбакЗ Персональная пощечина / РыбакЗ. – Киев, 1963. – 143 с.
918230
  Кирьянов Н.Б. Персональная свинья. Басни. / Н.Б. Кирьянов. – Тула, 1960. – 47с.
918231
   Персональная художественная выставка заслуженого деятеля искусств Уз ССР Жмакина В.И.. – Ташкент, 1979. – 24с.
918232
   Персональная ЭВМ "Микроша". – М, 1992. – 48с.
918233
   Персональная ЭВМ "Ямаха MSX-2". – М, 1989. – 47с.
918234
  Вагапов В.Б. Персональная ЭВМ в автоматике / В.Б. Вагапов, В.И. Корчун, Н.А. Рюмшин. – Київ : Вища школа, 1992. – 79 с.
918235
  Усачев С.Т. Персональная ЭВМ ДВК-1 / С.Т. Усачев. – Москва : Издательство УДН, 1988. – 144с.
918236
  Резников Г.Я. Персональная ЭВМ инженера-производственника. / Г.Я. Резников, Э.Л. Рожанский. – Куйбышев, 1990. – 135с.
918237
   Персональная ЭВМ проектировщика. – Москва : Стройиздат, 1990. – 280с.
918238
  Сварник І.І. Персональний барліг / І.І. Сварник. – Львів, 1966. – 76 с.
918239
  Авдєєва Н.В. Персональний брендінг у світовій політиці // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 213-214
918240
  Садовник О. Персональний імідж спортсменов, сформований на підставі матеріалів сайтів інформаційної мережі Інтернет. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 65-73.
918241
  Козлін В.Й. Персональний комп"ютер - вчитель музичного ритму / В.Й. Козлін, В.І. Грищенко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 328-334
918242
  Майданик Р.А. Персональний пенсійний рахунок: поняття і правова природа фідуціарного банківського вкладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-48. – (Юридичні науки ; Вип. 41)


  Розглядаються тенденції розвитку, види довірчих банківських послуг, поняття і правова природа персональних пенсійних рахунків, наводиться поняття фідуціарного пенсійного вкладу. The scientific research deals with the peculiarities of development, ...
918243
  Носань Н.С. Персональний продаж як ефективний елемент маркетингових комунікацій промислових підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 19-23. – ISSN 2306-6792
918244
  Небельська С.В. Персональний сайт викладача - інструмент інноваційної діяльності / С.В. Небельська, І.М. Малик // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 101-107
918245
  Скрябін О.М. Персональний сайт як спосіб презентації особистості адвоката // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 175-179. – (Серія: Право ; № 4 (46)). – ISSN 1813-338Х
918246
  Тельвак В. Персональний склад Львівської історичної школи Михайла Грушевського: методологічний аспект / В. Тельвак, В. Педич // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 18-35. – (Серія "Історія" ; вип. 36). – ISSN 2312-2595
918247
  Горб Є. Персональний склад магнатсько-шляхетської опозиції у Великому князівстві Литовському середини XVII ст. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 140-147. – ISSN 0869-3595
918248
   Персональний склад Науково-консультативної ради при Верховному Суді України : додаток до Положення про Науково-консультативну раду при Верховному Суді України, затвердженого постановою Пленуму Верховного Суду України від 16 вересня 2011 р. № 5. // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2011. – № 10 (134). – С. 26-27
918249
  Тороповська Тетяна Персональний склад урядів Директорії // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 209-216. – ISBN 978-966-02-4770-3
918250
  Ясакова Н.Ю. Персональний статус суб"єкта в контексті способів репрезентації картини світу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 140-146
918251
  Бездітний В. Персональних дані // Юридична газета. – Київ, 2012. – 22 травня (№ 21)


  "... Міжнародно-правове регулювання".
918252
  Пастушенко О.В. Персональні веб-сторінки вчених і система оцінки наукових шкіл у книгознавстві, бібліотекознавстві, бібліографознавстві // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 4-11. – ISSN 2409-9805


  Розкривається значення веб-сторінки вчених як складової міжнародних систем наукової інформації, які представляють в організаційному інтерфейсі наукові публікації - джерела наукометричного, біографічного та бібліографічного аналізу, що дозволяє вченому ...
918253
  Брель О. Персональні дані як об"єкт інформаційних правовідносин за участю суб"єктів господарювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 220-224. – ISSN 0132-1331
918254
  Тунік А. Персональні дані, інформація про особу, конфіденційна інформація про особу: аспекти співвідношення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 50-54
918255
  Віноградова О.Г. Персональні ідеології як чинник прийняття освітніх інновацій (на прикладі системи MOODLE) / О.Г. Віноградова, О.О. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
918256
  Костюк В.М. Персональні імовірності та їхня роль у пізнанні // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1975. – Вип. 39
918257
  Войціцький В.М. Персональні компьютери як джерело електромагнітних хвиль / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, З.М. Деревніна // Збірник наукових праць 7 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях" : (1-5 верес. 2008 р.) / "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях", міжнародна наук.-практ. конф. – Київ ; Харків ; Рибаче : [б. в.], 2008. – С. 256-261. – ISBN 978-966-187-005-4
918258
  Савенкова Л.В. Персональні сайти вчених у інформаційному середовищі університетської бібліотеки // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 153-160. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Наукова бібліотека Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.
918259
  Блинова Н.М. Персональні сайти письменників як різновид мережевого ресурсу / Н.М. Блинова, О.С. Могунова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 13-20. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610
918260
  Здановська В. Персональні сторінки науковців як джерело біобібліографічної інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 31-35
918261
  Детыненко А.С. Персональное дело / А.С. Детыненко. – Фрунзе, 1976. – 115с.
918262
  Детыненко А.С. Персональное дело / А.С. Детыненко. – Фрунзе, 1981. – 264с.
918263
  Бундин М.В. Персональные данные как информация ограниченного доступа // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 1 (16). – С. 10-14.


  В стаье исследуется правовая основа категории "персональные данные", приводятся пять организационных мер по защите конфиденциальной информации.
918264
   Персональные и групповые выставки советских художников. – М, 1989. – 278с.
918265
   Персональные информационные системы управления. – Донецк, 1993. – 191с.
918266
   Персональные компьютеры. – Москва, 1987. – 143с.
918267
   Персональные компьютеры. – М, 1989. – 207с.
918268
  Чоговадзе Г.Г. Персональные компьютеры / Г.Г. Чоговадзе. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 207с.
918269
   Персональные компьютеры : справочная книга программиста.Под ред.Г.Р.Громова. – Москва
Вып. 2. – 1991


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
918270
   Персональные компьютеры : справочная книга программиста.Под ред.Г.Р.Громова. – Москва
Вып. 3. – 1991


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
918271
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста. Под редакцией Г. Р. Громова. – Москва
№ 7. – 1992


  бібліотекознавство, книгознавство, бібліографознавство
918272
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста.Под редакцией Г.Р. громова. – Москва
№ 8. – 1993
918273
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста.Под редакцией Г.Р. громова. – Москва
№ 9. – 1993
918274
   Персональные компьютеры : Справочная книга программиста Под ред Г.Р.Громова. – Москва
№ 10. – 1994
918275
  Карбери П.Р. Персональные компьютеры в автоматизированном проектировании / П.Р. Карбери. – Москва : Машиностроение, 1989. – 142 с.
918276
  Хант К. Персональные компьютеры в сетях TCP/IP = Networking Personal Computers with TCP/IP / К. Хант; Пер. с англ. – Киев : BHV, издательска группа, 1997. – 384c. – Руководство администратора сети. – ISBN 5-7733-0019-2
918277
  Учи Г. Персональные компьютеры для научных работников / Г. Учи. – Москва : Мир, 1990. – 268с. – ISBN 5-03-001801-8
918278
   Персональные компьютеры единой системы ЭВМ. – Москва, 1988. – 144 с.
918279
  Кузнецов Е.Ю. Персональные компьютеры и программируемые микрокалькуляторы / Е.Ю. Кузнецов, В.М. Осман. – Москва, 1991. – 160 с.
918280
  Киселева А.А. Персональные образовательные сферы в контексте дистанционных образовательных технологий / А.А. Киселева, В.А. Стародубцев // Открытое образование : научно-практический журнал. Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 6 (83). – С. 68-78. – ISSN 1818-4243


  Обсуждается возможность создания персональной образовательной сферы преподавателя, рассматривается ее функциональная модель, основанная на сетевых сервисах Web 2.0 и дуальной роли преподавателя как поставщика и потребителя знаний в информационном ...
918281
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы : Мотивационный менеджмент в организации. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 32-33 : Фото
918282
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Какие они бывают, мужчины-начальники? : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 59-61 : Фото
918283
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Кривое зеркало интервьюера : Созидательное собеседование. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 1. – С. 50-52 : Фото
918284
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Офисные страшилки : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 40-41 : Фото
918285
   Персональные советы. Проблемы профессионального роста : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 10. – С. 50-51 : Фото
918286
   Персональные советы. Реализация проекта "выставка" : Секреты успеха. NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 9. – С. 38-40 : Фото
918287
   Персональные советы. Синдром профессионального выгорания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 32-33 : Фото
918288
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы. Тренинг, семинар и так далее... : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 30-32 : Фото
918289
   ПЕРСОНАЛьные советы: новый коллектив и период адаптации : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 3. – С. 22-25 : Фото
918290
  Угрюмова Ирина ПЕРСОНАЛьные советы: проблемы трех вселенных : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 38-40 : Фото
918291
  Васильев В.В. Персональные ценности : размышления о книге В.К. Шохина "Философия ценностей и ранняя аксиологическая мысль" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 149-153. – ISSN 0042-8744
918292
  Катков В.Л. Персональные ЭВМ -- эффективный инструмент автоматизации. / В.Л. Катков. – М, 1989. – 75с.
918293
   Персональные ЭВМ : Информатика для всех. – Москва : Наука, 1987. – 62с.
918294
   Персональные ЭВМ. – М, 1988. – 108с.
918295
  Чеверс Я.К. Персональные ЭВМ / Я.К. Чеверс. – Рига, 1990. – 83с.
918296
   Персональные ЭВМ : Рек.указ.лит.в помощь лектору. – Москва, 1990. – 31с.
918297
  Мячев А.А. Персональные ЭВМ : краткий энциклопедический справочник / А.А. Мячев. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 384c. – ISBN 5-279-00511-8
918298
  Скэнлон Л. Персональные ЭВМ IВМ РС и ХТ = IBM PC & XT Assembly Language : Программирование на языке ассемблера / Л. Скэнлон. – Москва : Радио и связь, 1989. – 336с. – ISBN 5-256-00300-3
918299
   Персональные ЭВМ в задачах информатики. – Новосибирск, 1984. – 130с.
918300
  Кренкель Т.Э. Персональные ЭВМ в инженерной практике: справочник / Т.Э. Кренкель. – Москва, 1989. – 336 с.
918301
   Персональные ЭВМ в интегрированных АСУ. – Минск, 1988. – 127с.
918302
  Иоффе А.Ф. Персональные ЭВМ в организационном управлении / А.Ф. Иоффе. – Москва : Наука, 1988. – 208с.
918303
  Кучура Н.А. Персональные ЭВМ единой системы БЕЙСИК / Н.А. Кучура. – Москва, 1988. – 207с.
918304
   Персональные ЭВМ Единой системы. Пакеты Абак / И.А. Белокурская, Н.Л. Емельянчик, М.Е. Неиениан, И.А. Русанова, Л.С. Фельдман. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 175с. – ISBN 5-279-00115-5
918305
  Мячев А.А. Персональные ЭВМ и микроЭВМ: Основы организации. / А.А. Мячев, В.Н. Степанов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 320с.
918306
  Долтон С Р.М. Персональные ЭВМ семейства IBM PS/2 / С Р.М. Долтон. – М, 1991. – 315с.
918307
  Рудзицкий Б.М. Персональные ЭВМ. / Б.М. Рудзицкий. – М., 1985. – 64с.
918308
  Довгаль С.И. Персональные ЭВМ. ТурбоПаскаль V 6.0, объектное программирование, локальные сети / С.И. Довгаль, Б.Ю. Литвинов, А.И. Сбитнев. – Киев : Информсистема сервис, 1993. – 440 с.
918309
  Довгаль С.І. Персональные ЭВМ: Турбо Паскаль V 6.0. Объектное программирование. Локальные сети : Учебное пособие / С.І. Довгаль. – Киев : Информсистема сервис, 1993. – 440с. – ISBN 5-8357-0031-8
918310
  Диковская Е.А. Персональные электронные издания : Научно-методическое пособие / Е.А.Диковская. – Москва : Либерия-Бибинформ, 2006. – 152с. – (Библиотекварь и время, 21 век ; 33). – ISBN 5-85129-175-3
918311
   Персональный библиографический указатель кандидата химических наук доцента Эйро Даниловича Раннака. – Тарту, 1987. – 44 с.
918312
  Волгин Леонид Иванович Персональный библиографический указатель литературы / Волгин Леонид Иванович; АН Эстонии. – Таллинн, 1992. – 72с.
918313
  Осадчиев А.А. Персональный компьютер / А.А. Осадчиев. – М, 1988. – 160с.
918314
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – Харків : Фолио, 1999. – 499с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0650-4
918315
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – 2-е изд. доп. – Харьков : Фолио, 2000. – 499 с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0848-5
918316
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учебный курс / С.В. Глушаков, И.В. Мельников. – Харьков; Москва : Фолио; АСТ, 2000. – 499с. – (Домашняя библиотека). – ISBN 966-03-0713-6
918317
  Глушаков С.В. Персональный компьютер : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. зав. / С.В. Глушаков, А.С. Сурядный. – 5-е изд., доп. и перераб. – Харьков : Фолио, 2003. – 500с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-1883-9


  Издание доступно расскажет вам о самой современной операционной системе Ч Microsoft Windows XP. Благодаря этой книге вы научитесь работать в текстовом редак-торе Word XP, создавать электронные таблицы в программе Exel XP
918318
  Селина Н.Н. Персональный компьютер : просто как дважды два / Н.Н. Селина. – Москва : Эксмо, 2007. – 256с. – (Просто как дважды два). – ISBN 978-5-699-11610-2
918319
   Персональный компьютер "Ириша". – Москва : Патриот, 1990. – 172с.
918320
  Аладьев В.З. Персональный компьютер "Искра -226" / В.З. Аладьев. – Киев : Главная редакция УСЭ имени М.П. Бажана, 1988. – 150 с.
918321
   Персональный компьютер "Электроника МК 85". – М, 1992. – 47с.
918322
   Персональный компьютер : алгоритм, программы, методы, задачи. – Х, 1987. – 110с.
918323
   Персональный компьютер : диалог и программыне средства. – Москва : УДН, 1991. – 312с.
918324
   Персональный компьютер : рабочее место профессионала. – Москва : Наука, 1989. – 168с.
918325
   Персональный компьютер в играх и задачах. – М, 1988. – 192с.
918326
   Персональный компьютер для всех : В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 1 : Хранение и обработка информации. – 1991. – 191с.
918327
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 2 : Подготовка и редактирование документов. – 1991. – 207с.
918328
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 3 : Создание и использование баз данных. – 1991. – 159с.
918329
   Персональный компьютер для всех. – В четырех книгах. – Москва : Высшая школа
Кн. 4 : Вычислительные и графические возможности. – 1991. – 207с.
918330
   Персональный компьютер для детей и родителей : Пер.с англ. – Киев; Москва : Диалектика, 1997. – 320с. – ISBN 966-506-108-9
918331
   Персональный компьютер для экономиста, бухгалтера,проектировщика. – К, 1992. – 18с.
918332
  Аглицкий Д.С. Персональный компьютер и для всех / Д.С. Аглицкий, С.А. Любченко. – Москва, 1995. – 233с.
918333
  Крайзмер Л.П. Персональный компьютер на вашем рабочем месте / Л.П. Крайзмер, Б.А. Кулик. – Л., 1991. – 285с.
918334
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 1. – 1996
918335
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 2. – 1996
918336
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 4. – 1996
918337
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 5. – 1996
918338
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 6. – 1996
918339
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 8. – 1996
918340
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 9. – 1996
918341
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 11. – 1996
918342
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 12. – 1996
918343
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 1. – 1997
918344
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 2. – 1997
918345
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 3. – 1997
918346
   Персональный компьютер сегодня. – Москва
№ 4. – 1997
918347
  Нортон П. Персональный компьютер фирмы IBM операционная система MS-DOS / П. Нортон. – Москва : Радио и связь, 1991. – 415с.
918348
  Трейстер Р. Персональный компьютер фирмы ИБМ / Р. Трейстер. – Москва : Мир, 1986. – 208с.
918349
  Нортон П. Персональный компьютер фирмы ІВМ и операционная система МS-DOS / П. Нортон; Под ред. А.В.Козлова. – Москва : Радио и связь, 1992. – 416с. – ISBN 5-256-00381-Х
918350
  Нортон П. Персональный комрьютер изнутри / П. Нортон. – М, 1995. – 448с.
918351
  Леонтьев Я.В. Персональный состав ЦК партии левых эсеров (проблемы реконструкции) // Отечественная история / Российская академия наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 121-139. – ISSN 0869-5687
918352
   Персональный указатель литературы доктора юридических наук профессора Ильмара Александровича Ребане. – Тарту, 1987. – 60с.
918353
  Комов В.Е. Персональный шофер. / В.Е. Комов. – М., 1959. – 48с.
918354
  Тарасов О.В. Персонативний юридичний факт: теоретико-методологічний та міжнародно-правовий вимір // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 208-213. – ISSN 2224-9281
918355
  Зайчук Б. Персонификация - ключевая составная пенсионной реформы // Финансовые услуги : всеукраинский аналитический журнал. – Киев, 2001. – № 11/12 : декабрь 2001- январь 2002. – С. 26-30


  В Украине НБФУ представлены страховыми компаниями, кредитными союзами, негосудар. ПФ и др. Кроме того, сюда же - "неорганизов. сектор" финан. услуг.
918356
  Фоменко Е.Г. Персонификация в "Жизни и смерти Вильяма Длиннобородого" Т. Лоджа (XVI в.) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2000. – С. 203-208. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-208-2
918357
  Парсамов С.С. Персонификация водной стихии в народной мифологии / С.С. Парсамов, А.Л. Ковальков; МОНУ; Кировоградский гос. педагогический ун-т им. В.К. Винниченко. – Кировоград : КОД, 2004. – 316с. – ISBN 966-8264-35-5
918358
  Кралюк П. Персонізм Миколи Бердяєва // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 533-536. – ISBN 978-966-2254-74-7
918359
  Тиховська О. Персоніфікація архетипу тіні у міфологічному світогляді українців // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 130-135
918360
  Тимошенко Ю. Персоніфікація в художньому світі Тараса Шевченка: екзистенція і поетика // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 2-6
918361
  Зайчук Б.О. Персоніфікація внесків на пенсійне забезпечення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.76-78.
918362
  Калустова О.М. Персоніфікація іменників середнього роду як проблема перекладу // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 60-65. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
918363
  Калустова О.М. Персоніфікація на основі опозиції роду іменників та її відтворення в перекладі : збірник наукових статей // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 80-85. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-249-Х
918364
  Малихіна С. Персоніфікація навчальної діяльності та формування стилів вияву пізнавально-когнітивної активності студентів як підгрунття дидактичної інтенсифікації навчальної діяльності // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 64-73. – ISSN 2077-1827
918365
  Зозуля М.О. Персоніфікація об"єктів природи в романах У. Голдінга // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 2. – С. 59-67. – (Серія "Філологічні науки")
918366
  Баранова С.С. Персоніфікація політичної влади: соціологічний аналіз // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 274-275
918367
  Рубель В.А. Персоніфікація полководців антиколоніальної національно-визвольної боротьби корейського народу як віддзеркалення державної ідеології південнокорейської республіки Техан Мінгук // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 1. – С. 61-70. – ISSN 1608-0599
918368
  Берегова О. Персоніфікація розвитку інституцій культури: на прикладах керівників Спілки композиторів України // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 204-226. – ISBN 978-966-2241-21-1


  Композиторів: П.О. Козицького, Л.М. Ревуцького, К.Ф. Далькевича, Г.І. Майбороди.
918369
  Когут П. Персоніфікація системи цінностей у регіональній кадровой політиці // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 138-144.
918370
  Сандига Л.О. Персоніфікація смерті крізь призму концептуальної метафори death is a living entity в англомовній картині світу // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 58. – С. 171-174
918371
  Канчура Є. Персоніфікація стихій у британському фентезі кінця XX ст. - трансформація фольклорних образів // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 147-154. – ISSN 2078-340X


  Олюднення стихій та життєвих явищ, властиве міфологічному мисленню, закріплене в фольклорі в образі богів та духів живої природи, є невід’ємною рисою літератури фентезі. Інтертекстуальність фентезі-припущення зумовлює наступність фолькл. та літ. ...
918372
  Слухай А.С. Персоніфікація у давньоанглійській загадці // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 240-253. – Бібліогр.: Літ.: С. 235; 7 поз.
918373
  Храброва Валерія Персоніфікація як засіб підвищення ефективності особистісно орієнтованого навчання : деякі прийоми створення мотиву до навчання в методиці опанування "наскрізних" тем та організації уроків-образів // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-16. – Бібліогр. в кінці ст.
918374
  Гомон Н. Персоніфікація: перекладознавчі аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Іноземна філологія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лінгвістичні, літературознавчі та перекладознавчі аспекти дослідження персоніфікації. Показано специфічно перекладознавчу релевантність стилістично нейтральної персоніфікації, що вживається як засіб структурування речення. Визначено основні ...
918375
  Горак Володимир Персоніфікована історія Воронезького краю : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124
918376
  Ковалевська Ольга Персоніфікована історія наукового Криму : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 113-114
918377
  Клочковський Ю.Б. Персоніфікований чи політичний вибір: для чого Україні відкриті списки кандидатів // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 113-122. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
918378
  Тихолоз Н. Персоніфіковані абстракції в мітосвіті Івана Франка // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 7/8. – С. 30-46. – ISSN 0042-9422
918379
  Кляшторний М.Д. Персоніфіковані суб"єкти влади у структурі політичної системи суспільтва / М.Д. Кляшторний, Ю.П. Комарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 125-131. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)


  Піддано критиці однобокість інституційного підходу до розуміння структури політичної системи суспільства. Здійснено спробу аналізу політичної системи на основі принципів сучасної теорії самоорганізації. Аргументовано необхідність включення до елементів ...
918380
  Десятсков С.Г. Персонных дел мастер / С.Г. Десятсков. – Л, 1986. – 492с.
918381
  Десятков С.Г. Персонных дел мастер / С.Г. Десятков. – Л, 1990. – 666с.
918382
  Тарасов О.В. Персонологическая характеристика международной правосубъективности Европейского Союза и его внутреннего права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 5 (74). – С. 24-27. – ISSN 1812-3910
918383
  Старовойтенко Е.Б. Персонология отношения к себе: культурная трансспектива // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 4 (64). – С. 13-24
918384
  Москалець В. Персонологічні акценти фройдизму // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 148-169. – ISSN 1810-2131
918385
  Шпильовий Я.В. Персонологічні властивості та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (вимушених переселенців та дружин військовослужбовців-учасників АТО) // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 103-107. – ISSN 1681-276Х


  "...Метою роботи було порівняльне вивчення персонологічних властивостей та ставлення до хвороби у жінок із невротичними тривожно-депресивними розладами різного психогенезу (НТДРРП), для обґрунтування диференціації терапевтичних підходів. За допомогою ...
918386
  Тарасов О.В. Персоноцентризм як метод міжнародно-правової персонології // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 166-172. – ISSN 0201-7245
918387
  Подниекс К.М. Персоныльные ЭВМ / К.М. Подниекс. – Рига, 1989. – 47с.
918388
  Алиев Г.Ю. Персоязычная литература Индии / Г.Ю. Алиев. – Москва, 1968. – 248 с.
918389
  Курбанов Гандым Персоязычное литературное наследие туркмен в XIV-XV вв. / Курбанов Гандым. – Ашхабад, 1990. – 177с.
918390
   Перспектива-85. – М, 1986. – 509с.
918391
  Манухина Ю.А. Перспектива - глобальный электронный каталог на основе баз данных издательств // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 2. – С.68-70. – ISSN 0869-6020
918392
  Чернецов Н.Н. Перспектива / Н.Н. Чернецов. – М., 1927. – 60с.
918393
  Барышников А.П. Перспектива / А.П. Барышников. – 2-е испр. и доп. изд. – М., 1948. – 139с.
918394
  Барышников А.П. Перспектива / А.П. Барышников. – 3-е испр. и доп.изд. – М, 1949. – 126с.
918395
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1952. – 120с.
918396
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1958. – 132с.
918397
  Владимирский Г.А. Перспектива / Г.А. Владимирский. – Москва, 1969. – 128с.
918398
  Ратнічин В.М. Перспектива / В.М. Ратнічин. – К, 1977. – 135с.
918399
  Соловьев С.А. Перспектива / С.А. Соловьев. – М., 1981. – 144с.
918400
  Ратничин В.М. Перспектива / В.М. Ратничин. – Киев, 1982. – 232с.
918401
  Крамаренко Г.С. Перспектива / Г.С. Крамаренко. – М., 1988. – 76с.
918402
  Лихачев Б.Т. Перспектива в жизни детского коллектива начальных классов и методика ее организации. : Автореф... канд.пед.наук: / Лихачев Б.Т.; М-во просвещения РСФСР. – М, 1957. – 15л.
918403
  Бонюк З.Г. Перспектива збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України шляхом інтродукції таволг (Spiraea L.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 11-13. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Показана можливість збагачення дендрофлори Полісся та Лісостепу України новими інтродукцентами роду Spiraea L. Дана характеристика колекції роду таволг Ботанічного саду ім. академіка О.В. Фоміна, намічено перспективи її розширення.
918404
  Траутман Н.Ф. Перспектива и проекционное черчение / Н.Ф. Траутман. – М., 1959. – 92с.
918405
  Андреев А.Л. Перспектива инновационного развития России глазами научно-технической интеллигенции // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 6 (326 ). – С. 66-76. – ISSN 0132-1625
918406
  Поліщук Я. Перспектива множинності в літературній історіографії // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 43-50. – ISBN 978-966-171-312-2
918407
  Русскевич Н.Л. Перспектива на наклонной плоскости / Н.Л. Русскевич. – Киев, 1968. – 68 с.
918408
  Москатова А.К. Перспектива освоения человеком многомерного сознания // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 4 (48). – С.209-217. – ISSN 1684-2618
918409
  Троян В.М. Перспектива розвитку науково-технічного потенціалу в Збройних силах України / В.М. Троян, М.М. Спіцин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 99-100. – Бібліогр.: С. 100. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються деякі аспекти нарощування науково-технічного потенціалу в Збройних Силах. Основний акцент ставиться на проблему фінансування розвитку безпосередньо науки і науково-технічного експерименту та досліджень, а також обґрунтовується ...
918410
  Крепон М. Перспектива ядерной стабильности в Южной Азии / М. Крепон, А. Столар // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2008. – № 1. – С. 138-144
918411
   Перспектива. О советской литературе зрелого социализма : сборник. – Москва : Советский писатель, 1983. – 447 с.
918412
  Приходько Т. та інш. Перспективи // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2002. – № 4. – С.22-31
918413
  Школик А. Перспективи адміністративної реформи в Україні // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.219-224. – (Серія юридична ; Вип. 38)
918414
  Тарнавська Н. Перспективи активізації інноваційної складової конкурентоспроможності України в умовах трансформації міжнародного бізнесу // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 104-116. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
918415
  Потапенко Я. Перспективи актуалізації соматичної проблематики в контексті формування нової парадигми історіописання // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 87-91
918416
  Черниченко І.В. Перспективи вдосконалення відеоконференції у кримінальному провадженні України // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 196-205
918417
  Машевська Л. Перспективи вдосконалення джерел аграрного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 30-34
918418
  Яновська О.Г. Перспективи вдосконалення змагальної системи правосуддя у кримінальних справах в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 8-13.
918419
  Калинюк Н. Перспективи вдосконалення податкової політики для зміцнення фінансової бази місцевого самоврядування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.401-408.
918420
  Камінський А.І. Перспективи взаємодії місцевої міліції з органами державної влади, місцевого самоврядування, а також населенням / А.І. Камінський, К.В. Сесемко // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 14-17. – ISBN 966-435-028-1
918421
  Дідківська Г.Г. Перспективи видобування термальних вод в районі м. Іллічівськ Одеської області / Г.Г. Дідківська, З.В. Маслюкова, Є.Г. Новицька // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 58-72 : табл. – Бібліогр.: с. 72. – ISSN 0367-4290
918422
  Половка С. Перспективи видобутку нетрадиційних видів корисних копалин у межах дна Світового океану та українського сектору Чорного моря (на прикладі газогідратів) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-23. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Викладено історію відкриття нетрадиційних видів корисних копалин (газогідратів). Висвітлено здобутки українських дослідників у цьому напрямі. Наведено карту перспектив газонасиченості зони газогідратів Чорноморської улоговини. Подано підрахунки вчених ...
918423
  Грудзур О. Перспективи визнання суб"єктом провокації хабара загального суб"єкта злочину // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 60-61. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується можливість вчинення провокації хабара загальним суб"єктом злочину. На основі цього обґрунтовується необхідність внесення змін до ст. 370 КК України стосовно розширення кола суб"єктів вказаного злочину. В статье исследуется ...
918424
  Колибенко В. Перспективи використання ГІС-систем в археологічних дослідженнях // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 187-190


  ГІС (Geographical Information System) - комплекс програмних апаратних засобів, призначений для збирання, зберігання, аналізу та графічної візуалізації географічних даних і пов"язаної з ними інформації.
918425
  Красуля А.В. Перспективи використання досвіду фандрейзингової діяльності державних університетів США у вищій освіті України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 17-26. – ISSN 2312-5993
918426
  Коржнев М.М. Перспективи використання енергетичної сировини та стратегія розвитку України / М.М. Коржнев, М.М. Курило, Є.О. Яковлев // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1726-5428
918427
  Дзямко А.Ю. Перспективи використання земельних угідь Закарпаття в контексті процесів єврошнтеграції : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
918428
  Шлійко А.В. Перспективи використання інформаційних технологій у лісових і лісоаграрних екосистемах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 301-306. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
918429
  Стадницький Ю. Перспективи використання маркетингу для поліпшення соціально-економічної ситуації в регіоні / Ю. Стадницький, О. Товкан // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 151-159. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
918430
  Баглай К.М. Перспективи використання одно- і дворічних сіянців рослин з родини Кактусових (Cactaceae Juss.) для фітодизайну / К.М. Баглай, С.О. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-9. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  Підібрано асортимент рослин, які в одно- і дворічному віці придатні для створення декоративних композицій із сукулентних рослин.
918431
  Петров В. Перспективи використання оптичних носіїв для зберігання цифрових електронних ресурсів / В. Петров, А. Крючин // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 1 (67). – С. 18-20
918432
  Березкіна В.І. Перспективи використання очитків в озелененні / В.І. Березкіна, Г.С. Куковиця // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 4-5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наводяться відомості про колекцію очитків Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна, їх біологічні особливості та культуру. Виділені види перспективні для озеленення та закріплення порушених земель, схилів, сипучих субстратів.
918433
  Лешенок У. Перспективи використання панельних досліджень використання панельних досліджень // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 83-85
918434
  Тарасова В.В. Перспективи використання польового підходу у зіставному дослідженні лексико-семантичних систем мов (на матеріалі ЛСП "Засоби пересування" в англійській, німецькій, російській та українській мовах) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 323-330. – Бібліогр.: 24 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
918435
  Кривуцький В.В. Перспективи використання системи франшизи у державному регулюванні природних монополій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 299-308. – ISSN 0321-0499
918436
  Соколова О.І. Перспективи використання територій природо-заповідного фонду для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 112-116
918437
  Апарова О.В. Перспективи використання факторингу в Україні // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012. – № 2 (6), т. 2. – С. 67-71
918438
  Юдіна І.Ю. Перспективи використання шипшин в народному господарстві України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 93-94. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано наслідки вивчення біологічних особливостей перспективних для народного господарства України видів шипшин, інтродуковані з різних районів Середньої Азії.
918439
   Перспективи використання, збереження та відтворення агробіорізноманіття в Україні / В.П. Патика, В.А. Соломаха, Р.І. Бурда, А.Л. та ін. Бойко; Мін-во екології та природ. ресурсів України; Ред. В.П.Патика, В.А.Соломаха. – Київ : Хімджест, 2003. – 256с. – ISBN 966-96124-6-2
918440
  Ченкова Н. Перспективи вирішення публічно-правових спорів за допомогою медіації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 259-268. – ISSN 1026-9932
918441
  Зеленько Анатолій Перспективи вищої освіти в Україні : (чому активне впровадження європейської системи в освіті України обертається покручем?) // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 73-77. – ISSN 1682-2366
918442
  Петров В.М. Перспективи відновляення матеріально-технічної бази аграрного сектору економіки України // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 282-286. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – (Економічні науки ; № 34/46). – ISBN 966-8310-09-8
918443
  Білошицький Сергій Перспективи війни та застосування силової політики в системі ліберально-демократичного світоустрою: теоретико-методологічний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 5 (488). – С. 114-122. – ISSN 0130-5247
918444
  Вдовенко Н.М. Перспективи впровадження адміністративної звітності в рибному господарстві // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 3-6 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
918445
  Зінченко Н.М. Перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні" / Н.М. Зінченко, Д.С. Сільвестров, М.Й. Ядренко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 38-43. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи впровадження проекту TEMPUS NP 22012-2002 "Покращання економіко-статистичної освіти в Україні".
918446
  Власюк В. Перспективи впровадження фінансових важелів управління акціонерною власністю в сучасних умовах господарювання // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 157-161. – ISSN 1818-5754
918447
  Захарченко А.М. Перспективи врегулювання арабсько-ізраїльського конфлікту після мирної конференції в Аннаполісі 2007 р. // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 231-237.
918448
  Нерсесян А. Перспективи встановлення кримінальної відповідальності юридичних осіб // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 68-71
918449
  Мусієнко К. Перспективи встановлення системи міжнародного контролю у сфері кіберпростору // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 113-114
918450
  Габрилевич А.С. Перспективи вступу України в зону вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 49-56


  У статті розглядаються історія взаємовідносин України та Європейського Союзу, зокрема, проаналізовано низку позитивних та негативних наслідків підписання Україною угоди про зону вільної торгівлі. Проаналізовано основні труднощі модернізації ...
918451
  Шпакович О. Перспективи вступу України до Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 39-46


  В роботі розглядається сучасний стан відносин України з Європейським Союзом, зокрема, правові передумови для застосування положень права Євросоюзу у правопорядку України. Проводиться аналіз Конституції України та інших законодавчих актів щодо статусу ...
918452
  Гріненко О.О. Перспективи вступу України до ЄС на сучасному етапі: міжнародно-правовий та політико-правовий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 82, ч. 1. – С. 48-53. – (Європейські дослідження)
918453
  Кучер Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 213-219.
918454
  Білозір Л.М. Перспективи вступу України до системи ГАТТ/СОТ: сільськогосподарський аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 271-277.
918455
  Михайлов В. Перспективи газоносності сланцевих відкладів Болтиської западини / В. Михайлов, В. Загнитко, Л. Михайлова // Збірник наукових праць ВНЗ "Інституту Тутковського" / Вищий навчальний заклад "Інститут Тутковського". – Київ, 2011. – № 1 (2). – С. 23-29


  Розглянуто перспективи сланцевих відкладень Болтиської западини як можливого джерела сланцевого газу
918456
  Бєлєйченко О.Г. Перспективи галузевої конкурентоспроможності національного господарства в умовах глобвлізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 62-68. – ISSN 1993-6788
918457
  Рєзнікова В.В. Перспективи гармонізації бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні / В.В. Рєзнікова, О.С. Орлова // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 296-331. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено актуальним на сьогодні в Україні питанням гармонізації бухгалтерського обліку і фінансової звітності суб"єктів господарювання. Проаналізовано наявні серед науковців погляди та підходи щодо визначення поняття та форм гармонізації ...
918458
  Бондаренко М. Перспективи громадсько-політичних рухів як суб"єктної складової еволюції громадянського суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 169-175
918459
  Щербакова О. Перспективи грошово-кредитної політики на етапі посткризового відновлення економіки України : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 4-8. – Бібліогр.: 4 назви
918460
  Валевський О. Перспективи двопалатного парламенту в Україні // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 67-72
918461
  Скороход Ю.С. Перспективи демократизації Арабського Сходу в оцінках західних політологів / Ю.С. Скороход, Л.І. Скороход // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 2. – С. 3-9


  The article analyzes the points of view of Western political scientists on the prospects for democratization of Arab states after the collapse of the bipolar system of international relations. Particular attention is paid to the problem of the "Middle ...
918462
  Даиилюк Н. Перспективи демократичних трансформацій у постреволюційних авторитарних країнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 376-378
918463
  Кирилюк О. Перспективи державно-приватного партнерства у портовій сфері України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 176-178
918464
  Калина М. Перспективи державної євроінтеграційної політики: Європа та Україна // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 259-269.
918465
  Матвієнко В.М. Перспективи диверсифікації шляхів постачання природного газу в Україну / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко, В.Л. Єрьоменко // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 196-203


  Висвітлено основні тенденції, що склалися на газовому ринку України протягом останніх років. Визначено пріоритетні напрямки диверсифікації імпорту природного газу в Україну. Освещены основные тенденции, сложившиеся на газовом рынке Украины в последние ...
918466
  Юрчишин В.В. Перспективи довгострокового безінфляційного зростання // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 85-89. – Бібліогр.: на 9 пунктів
918467
  Мартинюк А.П. Перспективи дослідження концептів у світлі інтегративної теорії мови // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 2 (14). – С. 20-33
918468
  Корнєєв В.М. Перспективи дослідження медіаформату // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 21-24.


  Розглядається проблема вивчення медіаформату, формується наукова проблема, дається оцінка перспективним напрямкам ії наукового вирішення. In the aticle the problem of study of media format is examined, the scientific problem is formed, the estimation ...
918469
  Макаров Г.В. Перспективи еволюції державного устрою України після парламентських виборів 2002 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 297-298. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
918470
  Гудзинська Л. Перспективи житлової іпотеки в Україні в контексті реформування податкової системи: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-25. – (Економіка ; Вип. 138). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка ризиків житлової іпотеки в умовах реформи податкової системи України. В статье дана оценка рисков жилищной ипотеки в условиях реформы налоговой системы Украины. In the article the estimation of risks of housing mortgage is given ...
918471
  Петрик О. Перспективи забезпечення цінової стабільності в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 3-6
918472
  Величко О.В. Перспективи зайнятості населення сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 192-198. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
918473
  Шемігон Т. Перспективи законодавчого регулювання вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 31-37


  Стаття присвячена вивченню підходів суб"єктів законодавчої ініціативи у регулюванні вимог до кандидата на посаду керівника вищого навчального закладу державної форми власності. Визначено число офіційно зареєстрованих у Верховній Раді України проектів ...
918474
  Ляхутін Р. Перспективи закріплення функцій покарання в Кримінальному кодексі України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.175-181. – ISSN 0132-1331
918475
  Сльозенок Н.М. Перспективи залучення банківських кредитів підприємствами торгівлі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 160-164. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
918476
  Плинокос Д.Д. Перспективи залучення іноземних студентів для покращення трудового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 198-201. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  Досліджено зміни сучасного стану трудового потенціалу України та надано конкретні пропозиції щодо покращення трудового потенціалу країни за рахунок залучення до трудової діяльності іноземних громадян. We investigated the change of the current state of ...
918477
  Амеліна Н.К. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в Україну / Н.К. Амеліна, О.М. Тарануха // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 3-9. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті проаналізовано розміри залучення прямих іноземних інвестицій в Україну за останні роки. Прямі іноземні інвестиції розглядаються в якості економічної стратегії, що приймається для інвестування нового виду діяльності. Наведені сильні та слабкі ...
918478
  Оболенський О.Ю. Перспективи залучення прямих іноземних інвестицій у національну еконеоміку // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 3 (46), червень. – С. 8-14. – ISSN 2218-1199
918479
  Бронєвський В.Ю. Перспективи заповнення "вакуму безпеки" у Чорноморському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 141-143
918480
  Полешко А. Перспективи запровадження в Україні адміністративної юстиції (з міжнародної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 1. – С11-13. – ISSN 0132-1331
918481
  Скиба К.М. Перспективи запровадження досвіду університетів США в підготовці перекладачів в Україні // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 240-242. – ISBN 978-966-2705-80-5
918482
  Тищенко О. Перспективи запровадження загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-23. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Аналізується правове регулювання функціонування загальнообов"язкової накопичувальної системи пенсійного страхування в Україні. The legal regulation of the obligatory pension insurance system functioning in Ukraine is analyzed.
918483
  Должанська Н.А. Перспективи запровадження новітніх державних фондових інструментів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 12-14
918484
  Мосенкіс Ю.Л. Перспективи запровадження спецкурсу "походження української мови" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 358-363. – ISBN 966-581-388-9
918485
   Перспективи застосування альтернативних способів вирішення спорів (ADR) в Україні = Перспективы применения альтернативных способов решения споров (ADR) в Украине = Perspectives of application of the alternative methods disputes solving (ADR) in Ukraine : матеріали Другого львівського міжнародного форуму : Львів, 26-29 травня 2009 року / [ відп. ред. І.І. Дутка ]. – Львів : ЛДШНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 221с. – ISBN 978-966-199-003-5
918486
  Заяць Василь Михайлович Перспективи застосування дискретних моделей коливних систем в економіці, освіті, науці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано особливості та авторські підходи до побудови дискретних моделей коливних систем із тривалими перехідними процесами та високою добротністю, обгрунтована необхідність їх використання при проведенні науково-дослідницьких робіт та ...
918487
  Орлюк О.П. Перспективи застосування електронного цифрового підпису в операціях з цінними паперами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 124-128. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються перспективи застосування електронної форми цінних паперів та особливості впровадження електронного цифрового підпису. Аналізується чинне законодавство України у сфері обігу цінних паперів. Prospects of the application of electronic forms ...
918488
  Тимченко Перспективи застосування методів діатомового аналізу для моніторингу впливу гідрометеорологічних факторів на процеси осадконакопичення / Тимченко, Є. Насєдкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-10. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані сезонного вивчення асоціацій кременевих мікроводоростей у межах дослідницького Чорноморського океанографічного полігону. Проаналізовано результати дослідження та визначено перспективи застосування діатомового аналізу для моніторингу ...
918489
  Вижва З.О. Перспективи застосування статистичного моделювання випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції для організації геофізичного моніторингу / З.О. Вижва, С.А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-73. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геологія ; Вип. 19)


  Розглянуто задачу статистичного моделювання реалізації випадкових процесів з нерівновіддаленими вузлами інтерполяції, яка може знайти застосування при організації геофізичного моніторингу. Сформульовано алгоритм для отримання таких реалізацій, ...
918490
  Чубєнко А. Перспективи застосування страхування для фінансового забезпечення цивільного захисту // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 85-88
918491
  Крицун К. Перспективи застосування фрактального аналізу на валютному ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 48-53. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті описано апробацію монофрактального аналізу для визначення показника Херста за методом Мандельброта на прикладі котирувань валютних курсів на фінансовому ринку України. Здійснено оцінку адекватності результатів отриманих внаслідок розрахунку ...
918492
  Ванзар О.М. Перспективи збагачення асортименту красивоквітучих деревних інтродуцентів Північної Буковини / О.М. Ванзар, Б.К. Термена, В.В. Ванзар // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 53-54. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлено перспективи використання деяких видів рододендронів для збагачення асортименту декоративних кущів у Північній Буковині. Зроблено висновок про високу екологічну пластичність досліджуваних видів рододендронів.
918493
  Ковальова О.І. Перспективи збереження гегемонії США в Латинській Америці / О.І. Ковальова, М.В. Засядько // США і світ XXI століття / Ю.М. Пахомов, М.О. Васильєва, В.М. Вовк, С.П. Галака, В.І. [та ін.] Головченко. – Київ : Центр вільної преси, 2013. – С. 301-314. – ISBN 978-966-2123-41-8
918494
  Куковиця Г.С. Перспективи збереження рідкісних та зникаючих видів природної флори України ex situ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 31-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 7). – ISSN 1728-3817


  На підставі багаторічних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 79 видів флори України, які занесені до Червоної книги України, Європейського Червоного списку видів тварин і рослин, що знаходяться під загрозою ...
918495
  Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 6. – С. 3-8 : Табл., рис.
918496
  Машаро О. Перспективи змін тарифної політики при здійсненні обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-60. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У данії cтaттi на підставі аналізу розвитку тарифної політики з обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів в Украіні та законодавчих змін, сформульовані пропозиції щодо зміни базового страхового ...
918497
  Фомін І.С. Перспективи і переваги реформування зовнішньоторговельної системи України на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 90-91
918498
  Мягкий М.В. Перспективи і шляхи розгортання глобальної кризи грошей у XXI столітті : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 217-223 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
918499
  Бандурка А.С. Перспективи ідеології націоналізму з огляду на етнонаціонвльну ситуацію в Україні // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 22. – С. 20-23. – ISBN 966-7943-03-8
918500
  Віблий П.І. Перспективи інвестиційного розвитку фінансово-промислових груп в Україні / П.І. Віблий, Х.В. Горбова // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 60-68. – ISSN 1562-0905
918501
  Духницький Б.В. Перспективи інвестування аграрного сектору України іноземними компаніями // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 126-130. – ISSN 2221-1055
918502
  Кириченко О. Перспективи інноваційно-інтелектуального розвитку України : освіта і суспільство / О. Кириченко, Ю. Неговська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 36-46. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
918503
  Івлєва Л. Перспективи інноваційного розвитку освіти / Л. Івлєва, Є. Сідоріна, С. Карбовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 49-58. – ISSN 1682-2366
918504
  Коваль Р.О. Перспективи інституційного розвитку фінансового ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 159-161
918505
  Журавель Г. Перспективи інтеграції вищої освіти у європейський і світовий освітній простір / Г. Журавель, М. Шинкарик // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 341-348. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
918506
  Шинкар В.А. Перспективи інтеграції України до ЄС / В.А. Шинкар, Л.П. Малик // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 179-182. – (Економіа ; Вип. 24)
918507
  Стаканов Р.Д. Перспективи інтеграції України до ринку праці ЄС в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [39-40]
918508
  Федоровський В.Д. Перспективи інтродукції видів родини Grossulariaceac dc. у степовій зоні Правобережжя України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 91-92. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Висвітлюються особливості систематики родини Grossulariaceac і підсумки інтродукції видів, родів, підродів в умовах степового клімату в Криворізькому ботанічному саду.
918509
  Гудзинська Л. Перспективи іпотеки в контексті реформування оподаткування нерухомості в Україні: оцінка ризиків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 22-27. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті дана оцінка трансформації системи оподаткування нерухомості в Україні в контексті зміни платоспроможності потенційних позичальників іпотечних кредитів. В статье дана оценка трансформации системы налогообложения недвижимости в Украине в ...
918510
  Савич В.І. Перспективи іпотечного житлового кредитування в Україні : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 81-92. – Бібліогр.: 17 назв
918511
  Єфремов Д.П. Перспективи конвергенції економіки країн ЄС та України в контексті сучасних теорій економічного розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 63-64
918512
  Світлов О. Перспективи консолідації теоретичної бази міграційних досліджень в контексті теорії соціальної мобільності // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 125-126
918513
  Андрєєва О. Перспективи конструктивістської парадигми націєтворення в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 322-329. – ISBN 978-966-02-5322-3
918514
  Романенко Ю.В. Перспективи культурного співробітництва між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 229-235.
918515
  Приходько Ю. Перспективи легалізації еутаназії в Україні: вітчизняна думка та зарубіжний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 195-196
918516
  Каракуц Андрій Перспективи місії НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 3 (7). – С. 31-35
918517
  Демичева А.В. Перспективи міських досліджень: можливі напрямки та практика проведення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 8 (100), серпень. – С. 149-156. – ISSN 2077-1800
918518
  Шубравська О.В. Перспективи модернізації аграрного сектору України / О.В. Шубравська, К.О. Прокопенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 8 (621). – С. 64-76. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
918519
  Товт Ірина Перспективи насичення інформаційного ринку в Україні у контексті науково-технічного прогресу і розвитку ринкових відносин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 12. – С. 24-26. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті комплексно висвітлено питання сучасних проблем і можливостей подальшого розвитку та удосконалення вже існуючих і створення якісно нових інформаційних закладів на території нашої держави. Детально проаналізовані основні слабкості головних ...
918520
  Виговська О.А. Перспективи нафтогазовидобутку України : геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-38 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 16)


  Проаналізовані дані про потреби України в нафті та забезпеченні її нафтою як із вивчених родовищ, так і з нових (маловивчених) нафтогазоносних районів. Розглянуто як перспективні райони нафтовидобутку - шельф Чорного моря й Азовське море, а також зона ...
918521
  Дудніков М. Перспективи нафтогазоносності Південно-Східної частини Дніпровсько-Донецької западини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 36-40. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто перспективи нафтогазоносності південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Не дивлячись на те, що в межах даної території геологорозвідувальні роботи проводились починаючи з 30-х років минулого століття, вона досить ...
918522
  Ковалевська Т.Ю. Перспективи нейролінгвістичного програмування в сучасному мовознавстві // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 107-119


  Автор доводить, що застосування методів нейролінгвістичного програмування дає змогу ідентифікувати сугестивно активні мовні одиниці в межах різноманітних дискурсів. The writer demonstrates, that applying of NLP methods enables to identify ...
918523
  Василенко Л. Перспективи нормативного закріплення екологічних прав людини. Аналіз актуальності доповнення міжнародних договорів з захисту прав людини екологічними положеннями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 125-127
918524
  Бескид Й.М. Перспективи нормативного планування витрат на соціальну сферу : фінанси підприємств // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 42-48
918525
  Толстая Н.М. Перспективи обміну високотехнологічною продукцією між Україною та Європейським Союзом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 53-56. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасні тенденції ринку високотехнологічної продукції країн-членів ЄС, визначено основні види конкурентоспроможної української високотехнологічної продукції з метою виявлення можливостей покращення присутності українських експортерів на ...
918526
  Дзюблюк О. Перспективи оптимізації процентної політики комерційних банків в Україні // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
918527
  Толстой М.І. Перспективи організації республіканського центру радонотерапії в Ірпінь-Ворзель-Бучанській рекреаційній зоні : Науково-технічний журнал / М.І. Толстой, О.В. Шабатура, В.Д. Бичок; Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
918528
  Капируля М. Перспективи отримання і використання ядерної зброї терористичними організаціями в постбіполярній системі МВ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 31-34
918529
  Жиляєва Н.М. Перспективи підвищення конкурентноспроможності економіки України: галузеві і регіональні пріоритети : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 51-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
918530
  Босак І.В. Перспективи підвищення якості надання адміністративних послуг в Україні через делегування окремих повноважень органів публічної влади до приватних осіб // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 178-179. – ISBN 978-617-7041-84-8
918531
  Гнилицька Л. Перспективи підготовки фахівців з обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємств : система підготовки кадрів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 47-54 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
918532
  Енглезі І.П. Перспективи підприємницької діяльності вищих навчальних закладів України в умовах євроінтеграції освітнього простору / І.П. Енглезі, С.В. Смерічевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 60-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута організаційно-економічна природа ведення підприємницької діяльності в системі вищої освіти України, дано визначення підприємницької діяльності ВНЗ, з урахуванням досвіду ведення підприємницької діяльності іноземними закладами освіти ...
918533
  Снітко С. Перспективи поглиблення відносин України з ЄС у контексті парламентських виборів 2012 р. // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 71-72
918534
  Кравченко О.С. Перспективи поглинання іноземними інвесторами українських банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 270-272. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
918535
  Зелінський А. Перспективи подальшого розвитку кримінології // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.107-109. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
918536
  Поліщук В.Г. Перспективи податкового стимулювання сталого розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 59-61
918537
  Ткач О.І. Перспективи порівняльного дослідження політичної модернізації в країнах Латинської Америки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-80. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто моделі політичної модернізації. The model of the modern political organization, modernization should be dynamical.
918538
  Сімахова А.О. Перспективи посилення впливу інноваційно-інвестиційної сфери на соціально-економічну динаміку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 21-22. – Бібліогр.: 6 назв
918539
   Перспективи пошуків родовищ нафти та газу в Дніпровсько-Донецькій западині. – Львів, 1972. – 100с.
918540
  Марущак А. Перспективи правового регулювання діяльності регулярних друкованих ЗМІ в Україні у контексті доступу громадян до інформації // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 5. – С.52-55.
918541
  Романенко І.О. Перспективи провадження дистанційного навчання в систему бойової підготовки Збройних Сил України // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-46.
918542
  Дудко О. Перспективи проекту з транспортування скрапленого природного газу через одеський порт до Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 211-212
918543
  Мацько Любов Перспективи профільного навчання: програмні засади / Мацько Любов, Семеног Олена // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 4-9. – Бібліогр.: с. 4-5, 7, 9. – ISSN 0130-5263
918544
  Гаврилюк О. Перспективи раціонального використання земельних ресурсів Івано-Франківської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 44-46. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячується дослідженню земельних ресурсів Івано-Франківської області щодо їх раціонального використання. У роботі здійснено дослідження впливу результатів земельної реформи на процес відтворення земельних ресурсів, поглиблено обґрунтування ...
918545
  Солдатенко О. Перспективи реалізації конституційного права громадян на охорону здоров"я через медичне страхування // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 0132-1331
918546
  Червінка І. Перспективи реалізації мирного підходу до здобуття незалежності у Каталонії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 121-127. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 32). – ISSN 2078-4333
918547
  Онищенко О.А. Перспективи реалізації прав людини: міжнародний досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 119-125. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
918548
  Гнатишин-Дзіковська Перспективи реалізації стабілізаційної функції держави в умовах європейської економічної інтеграції // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 15-27. – ISSN 1818-5754
918549
  Кириленко О. Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні / О. Кириленко, Г. Козак // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 120-131. – ISSN 1818-5754
918550
  Косюта М. Перспективи реформування законодавства про прокуратуру // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 12-18.
918551
  Карлова В. Перспективи реформування інституційної системи координації політики європейської інтеграції України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 202-208.
918552
  Буряк П.Ю. Перспективи реформування місцевих податків в Україні / П.Ю. Буряк, Н.В. Савчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 180-186. – ISSN 1562-0905
918553
  Ступаченко Д. Перспективи реформування національної судової системи в концепції європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
918554
  Руденко Ю.М. Перспективи розв"язання проблем управління зовнішньою заборгованістю України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 298-304. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
918555
  Кириченко М.М. Перспективи розвитку "private banking" в Україні : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 38-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
918556
  Суаіханов Б.К. Перспективи розвитку агропромислового комплексу в умовах членства України в СОТ та формування зони вільної торгівлі з ЄС // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 11. – С. 138-144
918557
  Горохівський О.І. Перспективи розвитку біоенергетики на базі деревини в Європейському Союзі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 52-58
918558
  Гнатенко І.В. Перспективи розвитку бухгалтерського обліку у бюджетних установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.424-426. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
918559
  Поліщук І.М. Перспективи розвитку валютного ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 174-175
918560
  Романішин О. Перспективи розвитку венчурних фондів в Україні як джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств // Наука молода : Збірник наукових праць Ради молодих вчених Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 2 : Економічні науки. – С. 158-162. – ISBN 966-654-126-2
918561
  Леось О.Ю. Перспективи розвитку венчурного інвестування підприємств України, досвід інших країн / О.Ю. Леось, П.О. Левашов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 2, січень. – С. 68-71. – ISSN 2306-6814
918562
  Шевченко Є. Перспективи розвитку видавничої справи в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 8. – С. 42-49. – ISSN 0131-775Х
918563
  Гондюл В.П. Перспективи розвитку вищої освіти в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково- практичної конференції "Наукові засади реформування вищої освіти в Україні
918564
  Фанін І.С. Перспективи розвитку військово-технічного співробітництва України з новими членами НАТО з числа країн Центральної та Східної Європи на сучасному етапі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 620-626. – ISSN 1563-3349
918565
  Прядко О.С. Перспективи розвитку вільних економічних зон в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 292-300


  Питання вільних економічних зон на сьогоднішній день дуже актуальне і для вітчизняних економістів через постійні суперечки, що точаться навколо ВЕЗ як одного із шляхів, нещодавно обраних державою для вирішення довгої низки економічних ...
918566
   Перспективи розвитку вітчизняної парогазової технології / Б. Патон, А. Долінський, А. Халатов, Б. Білека, Д. Костенко, О. Письменний // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 3-10. – ISSN 0372-6436
918567
  Татенко В. Перспективи розвитку вітчизняної психології: іспит на суб"єктивність // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.5-16
918568
  Іщенко О. Перспективи розвитку вітчизняної системи страхування депозитів у світлі євроінтеграції // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 52-58.
918569
  Макеєва О. Перспективи розвитку внутрішнього аудиту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 54-57. – ISSN 1810-3944
918570
  Мазаракі А. Перспективи розвитку внутрішньої торгівлі в Україні: критичний погляд / А. Мазаракі, інш. та // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету : Науково-практичний журнал / Київський національний торговельно-економічний університет. – Київ, 2002. – № 6. – С.3-29
918571
  Ладиченко К.І. Перспективи розвитку готельних консорціумуів за умов глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 54-59.
918572
  Логачова В. Перспективи розвитку громадського контролю за виборами і референдумами в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 43-47
918573
  Усатенко Г. Перспективи розвитку гуманітарних наук // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Про сутність сучасного стану гуманітарних наук, світові тенденції і національні особливості розповідає доцент кафедри історії української літератури і шевченкознавства Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, керівник Національного контрактного ...
918574
  Білоченко А.М. Перспективи розвитку депозитарної системи в Україні та можливості використання досвіду Республіки Польща // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 69-76.
918575
  Бондарчук А.В. Перспективи розвитку державних боргових цінних паперів в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 89-95. – ISSN 2306-5664
918576
  Брікмен Т.О. Перспективи розвитку державно-приватного партнерства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 2 (10). – С. 12-20. – ISSN 2221-8440
918577
  Слободяник Ю. Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 3. – С. 48-54. – ISSN 1818-5754
918578
  Лавренчук В. Перспективи розвитку довгострокового іпотечного кредитування в Україні і контексті зарубіжного досвіду // Економічний часопис - 21 : Науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2002. – № 2. – С.50-51. – ISBN 966-7825-54-Х
918579
  Петрова І.В. Перспективи розвитку дозвілля як соціально-культурного явища // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 81-88
918580
  Гавриленко Н.О. Перспективи розвитку екологічного просвітництва на основі дендропарку "Асканія-Нова" // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 37-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Наведено обсяги і характерні риси екскурсійної та екологічно-просвітницької роботи з населенням регіону та школярами на базі Біосферного заповідника "Асканія-Нова".
918581
  Шульга В.П. Перспективи розвитку екологічного туризму в приміський зоні м.Суми та Сумського району : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 281-285. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
918582
  Афендікова Н.О. Перспективи розвитку економіки України в контексті економічної глобалізації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 6-8. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
918583
  Ліпич Л.Г. Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 250-253. – ISSN 1562-0905
918584
  Назаров І. Перспективи розвитку економічної теорії: конфлікт християнської та гуманістичної парадигм у світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 16-19. – (Економіка ; Вип. 131). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена критиці концептуальних засад класичного і некласичного напрямів економічної теорії в світлі ідей "Філософії господарства" С.М. Булгакова та обґрунтуванню необхідності побудови соціо-гуманітарного знання на основі християнського ...
918585
  Євтушевська О. Перспективи розвитку етичного споживання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 12 (165)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено універсальні принципи етичного споживання. Визначено п"ять основних принципів: принцип дбайливого ставлення до довкілля, принцип дотримання прав людини, принцип гуманного ставлення до тварин, принцип підтримки вітчизняного товаровиробника, ...
918586
  Антонюк Н. Перспективи розвитку європейського туризму на 2014 - 2020 рр. / Н. Антонюк, О. Краєвська // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 133-141. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
918587
  Терещенко О. Перспективи розвитку зайнятості в Україні за адаптації структури економіки до членства в СОТ // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-24. – Бібліогр.: с. 21-22
918588
  Іванюшенко В.В. Перспективи розвитку законодавства України про права людини і громадянина на безпечне для життя і здоров"я довкілля // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 158-167.
918589
  Хряпінський П. Перспективи розвитку заохочувальних норм особливої частини кримінального законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 110-115. – ISSN 0132-1331
918590
  Ханова О.В. Перспективи розвитку зовнішньоекономічного співтовариства України та Італії: проблеми та перспективи // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [16-17]
918591
  Сімакова Т.Г. Перспективи розвитку інвестиційних фондів в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 131-133
918592
  Крайчук О.В. Перспективи розвитку інноваційних процесів в Україні / О.В. Крайчук, Р.М. Стрільчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 5-9. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
918593
  Смирнов М. Перспективи розвитку інституту взаємної правової допомоги в кримінальних справах // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.99-102. – ISSN 0132-1331
918594
  Ізарова І. Перспективи розвитку інституту наказного провадження у цивільному процесі України / І. Ізарова, А. Ковтун // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 153-162. – ISSN 1026-9932


  Статтю присвячено питанням розвитку і реформування наказного провадження цивільного судочинства з огляду на європейський досвід регулювання судового розгляду безспірних вимог. Проаналізовано запроваджене у Цивільному процесуальному кодексі України 2004 ...
918595
  Гріненко О.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 63-68. – (Європейські дослідження)
918596
  Ноговіцина Ю.О. Перспективи розвитку інституту почесних консулів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 78-83. – (Європейські дослідження)
918597
  Сазонов В.В. Перспективи розвитку інституту ТОВ з огляду на законопроект "Про товариства з обмеженою відповідальністю" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 331-334
918598
  Пасічник Т.О. Перспективи розвитку інтегрованих корпоративних структур : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 123-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
918599
  Кучко О. Перспективи розвитку інтернет-опитувань у контексті епохи big data // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 79-81
918600
  Іщенко Ю.В. Перспективи розвитку інформаційного забезпечення правоохоронних органів україни та Великої Британії / Ю.В. Іщенко, О.І. Грищенко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 188-197.
918601
  Свинарчук Є.Г. Перспективи розвитку інформаційного суспільства держав Латинської Америки / Є.Г. Свинарчук, Є.Є. Свинарчук // Матеріали міжнародної наукової конференції "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри" : з нагоди 20-річчя заснування спеціальності "Міжнародна інформація" в Україні : [19 квіт. 2013 року, м. Київ] / "Міжнародна інформація: концептуальні та прикладні виміри", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 41-42
918602
  Терещенко Г.М. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С. 87-94
918603
  Степанова А.А. Перспективи розвитку кредитних спілок в Україні в умовах економічної кризи // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харківський нац.ун.внутрішніх справ; Київський нац. екон. ун. ім. В. Гетьмана; Київський міжнародний ун.; МАУП; Мін. закорд. справ України; Дип. ак. України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 194-201
918604
  Костюк В.А. Перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 205-212. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Виявлено перспективи розвитку кредитних спілок на ринку фінансових послуг України та запропоновано напрями подальшого розвитку системи кредитної кооперації. Выявлены перспективы развития кредитных союзов на рынке финансовых услуг Украины и предложены ...
918605
   Перспективи розвитку культури конопель на болоті. – К, 1930. – 31с.
918606
  Гринюк А. Перспективи розвитку малого бізнесу крізь призму доступності кредитних ресурсів : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 52-53
918607
  Пшик Б. Перспективи розвитку маржинальної торгівлі цінними паперами в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 4 (170). – С. 46-50
918608
  Ситницький М. Перспективи розвитку машинобудівного копплексу України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 31-34


  Досліджено основні проблеми, що гальмують розвиток машинобудівного комплексу в Україні та визначено пріоритетні напрями, на які першочергово має посилити свій регулятивний вплив держава, з метою (запобігання, уникнення чи збереження ...
918609
  Ромусік Я. Перспективи розвитку машинобудування України на тлі світових тенденцій : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 9 (287). – С. 22-25 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
918610
  Гусейнова Р. Перспективи розвитку медіації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; ТОВ ВО "Юстініан". – Київ, 2014. – № 11/12 (137/138). – С. 194-195
918611
  Погорєлов С.Г. Перспективи розвитку металургійної галузі України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 151-154


  В статті аналізуються основні проблеми розвитку та забезпечення конкурентоспроможності металургійної галузі України на внутрішньому і зовнішньому ринках. In article the basic problems of development and achievement of competitiveness of Ukrainian ...
918612
  Хамініч С.Ю. Перспективи розвитку металургійної галузі України у складних фінансово-економічних умовах / С.Ю. Хамініч, В.М. Заріцька // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 31-34. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто перспективи розвитку металургійної галузі України в складних фінансово-економічних умовах. Світова економічна криза внесла свої корективи й у металургійну галузь усіх держав, у тому числі України. Тенденція України до розвитку ...
918613
  Цуприк Л.М. Перспективи розвитку міжнародних фінансових центрів в країнах БРІКС // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 257-263. – ISSN 1811-9824


  У статті розглянуто найбільші фінансові центри в країнах БРІКС і проведено порівняльний аналіз макроекономічних чинників, що впливають на їх конкурентоспроможність на світовому та регіональних фінансових ринках розвинених країн Європи, США, Японії та ...
918614
  Анцелевич Г.О. Перспективи розвитку міжнародного морського права // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 115-118
918615
  Гук Н.А. Перспективи розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 115-119. – Бібліогр.: на 11 пунктів
918616
  Філонич О.М. Перспективи розвитку міжнародної діяльності бюджетних установ у сфері вищої освіти // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 49-56. – ISSN 2218-1199


  Значну увагу приділено міжнародній діяльності як одному із пріоритетних напрямів розвитку ВНЗ, спрямованому на інтеграцію бюджетних установ до європейського та світового освітньо-наукового простору.
918617
  Довбня К.В. Перспективи розвитку мови гінді за межами Індії в умовах глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 30-36


  Розглядаються різні точки зору на роль мови гінді в сучасному світі. Аналізуються прогнози, що стосуються глобального розвитку мови гінді. Рассматриваются разные точки зрения на роль языка хинди в современном мире. Анализируются прогнозы, которые ...
918618
  Єрмаков С.С. Перспективи розвитку навчальної дисципліни "фізичне виховання" у вищих навчальних закладах України / С.С. Єрмаков, І.В. Кривенцова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 47. – С. 117-124. – ISBN 978-617-7225-49-1. – ISSN 2312-2471


  У роботі проаналізовано сучасний стан фізичного виховання у вищих навчальних закладах.
918619
   Перспективи розвитку народного господарства на п"ятирічці (1926/27-1930/31). – Умань, 1957. – 55с.
918620
   Перспективи розвитку народнього господарства Уманщини на п"ятиріччя : (1926/27-1930/31). – Умань, 1927. – 55с.
918621
   Перспективи розвитку наукових парків як елементів інфраструктури малого інноваційного підприємництва в Україні / В.І. Ляшенко, А.І. Землянкін, І.Ю. Підоричева, Т.Ф. Бережна // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 89-109. – ISSN 1729-7206
918622
  Путренко В.В. Перспективи розвитку Національного атласу України в мультимедійному напрямі : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 14-19 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
918623
  Кашинцева О.Ю. Перспективи розвитку національного законодавства у сфері телекомунікацій // Законодавство України : Науково-практичні коментарі.Юридичний журнал / ТОВ "Український інформаційно-правовий центр". – Київ, 2002. – № 6. – С.56-60
918624
  Кочкіна Н.Ю. Перспективи розвитку національного ринку водоочищення за умов погіршення екологічної ситуації в Україні / Н.Ю. Кочкіна, О.М. Пономарьова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 5 (108). – С. 95-101
918625
  Мироненко В. Перспективи розвитку національної системи іпотечного кредитування з урахуванням зарубіжного досвіду : фінансовий ринок / В. Мироненко, Г. Мироненко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 5 (183). – С. 38-41. – Бібліогр.: 4 назви
918626
  Ганаковська Д. Перспективи розвитку недержавних пенсійних фондів в Україні // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 4. – С. 207-212. – ISSN 1562-0905
918627
  Лондар С.Л. Перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні / С.Л. Лондар, Л.П. Лондар // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
918628
  Борідько О.А. Перспективи розвитку нетрадиційних методів у криміналістиці / О.А. Борідько, Е.І. Оржинська // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник. – Київ, 2013. – № 2 (20). – С. 119-122. – ISSN 1992-4437
918629
  Трохименко О. Перспективи розвитку німецької етнонаціональної ідентичності (за матеріалами опитування громадян Німеччини) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 474-476. – ISBN 978-966-171-783-0
918630
  Сингаївський Олег Перспективи розвитку новітніх технологій в органах прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 38-40
918631
  Лобова О.М. Перспективи розвитку обов"язкового страхування ризиків аграрного бізнесу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 294-300


  Досліджено сучасний стан аграрного страхування та визначено основні причини, що перешкоджають його подальшому розвитку.
918632
  Кот Л. Перспективи розвитку окремих напрямків кредитування в Україні : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 2. – С. 71-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
918633
  Божук Л. Перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі : державна політика та громадська ініціатива // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-48. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблеми становлення та перспективи розвитку освіти в українському зарубіжжі. Проаналізовано організаційні форми та методи опіки сучасної української держави освітою і шкільництвом закордонних українців. The problems of becoming and ...
918634
  Пономаренко О.І. Перспективи розвитку особистого страхування на Україні // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 132-138. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються перспективи таких основних галузей страхування в сучасній Україні, як страхування життя та пенсійне страхування. Основна увага звертається на актуарну та статистичну підтримку відповідних галузей та їхній зв"язок з фінансовими ринками.
918635
  Стефанчук Р. Перспективи розвитку права інтелектуальної власності в Україні (на прикладі особистих немайнових прав) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 45-59. – ISSN 0132-1331
918636
  Бабенко В. Перспективи розвитку права прокурора на превентивний екологічний позов // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 1. – С.48-54.
918637
  Фалалєєва Л.Г. Перспективи розвитку правового регулювання торговельних відносин між Україною та Європейським Союзом // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 80-83
918638
  Бородіна О.М. Перспективи розвитку прикордонного співробітництва регіонів України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 185-187. – Бібліогр.: на 3 пункти
918639
  Гончаров Ю.В. Перспективи розвитку промислового комплексу України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 9 (40). – С. 57-60
918640
  Храмов О.О. Перспективи розвитку промисловості будівельних матеріалів у зоні спорудження Каховської ГЕС і Південно-Українського каналу. / О.О. Храмов. – К., 1952. – 36с.
918641
  Астахова О. Перспективи розвитку професійної освіти в України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 9-12
918642
  Комарницький М. Перспективи розвитку регіональної безпекової політики в Південно-Східній Азії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 26). – ISSN 2078-4333
918643
  Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-284. – (Серія географічна ; Вип. 37)
918644
  Колісник І.В. Перспективи розвитку релігійного туризму в Криму // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 98-100
918645
  Черняк О.І. Перспективи розвитку ринку комерційної нерухомості в Україні / О.І. Черняк, О.О. Клименко, О.В. Урсуленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Економіка ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена дослідженню основних тенденцій розвитку ринку комерційної нерухомості на основі аналізу іноземної практики. This article is devoted to research of the basic tendencies of development of the market of the commercial real estate ...
918646
  Пальчук О.І. Перспективи розвитку ринку факторингових послуг в Україні за умов фінансової кризи // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 147-152. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
918647
  Ватаманюк З.Г. Перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні / З.Г. Ватаманюк, О.В. Баула // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 75-85.
918648
  Марчук Л.П. Перспективи розвитку світової енергетики // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 86-91. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
918649
  Ковтун Н. Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – ISSN 1682-2366
918650
  Ковтун Наталія Перспективи розвитку системи державної статистики в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 69-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  У статті аналізується сучасний стан системи державної статистики, визначаються основні проблеми статистичної діяльності, а також окреслюються напрями і перспективи розвитку статистики.
918651
  Мельник С. Перспективи розвитку системи експорту освітніх послуг в Україні / С. Мельник, В. Матросов // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 43-53. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
918652
  Хорунжак Н.М. Перспективи розвитку системи обліку бюджетних установ // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 2 (19). – С. 224-230. – ISSN 2308-1988
918653
  Каракулова І.С. Перспективи розвитку системи страхування кредитів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості системи страхування кредитів комерційних банків. Розглядаються питання розвитку даного виду страхування в умовах фінансової нестабільності. The features of development of the system of insurance of credits of ...
918654
  Редько О. Перспективи розвитку системно-орієнтованого аудиту в Україні : аудит, ревизія, контроль / О. Редько, И. Дмитренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 9. – С. 50-54 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв
918655
  Захарченко О.В. Перспективи розвитку сільського туризму // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2014. – № 4 (28). – С. 97-100. – (Економічні науки ; № 4 (28))
918656
  Бойченко М.І. Перспективи розвитку соціальної філософії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 13-15
918657
  Піскунова О. Перспективи розвитку страхового ринку в регіонах України / О. Піскунова, О. Рядно, Л. Рибапьченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-53. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  За допомогою методу головних компонент виділено основні узагальнені фактори, що пояснювали стратегію страхових компаній України у 2001-2004 роках. Спираючись на інтегровані показники, проаналізовано поведінку страхових компаній в регіонах України і ...
918658
  Захватихата П. Перспективи розвитку страхового ринку в Україні: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 42-45
918659
  Приказюк Н.В. Перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив глобалізаційних процесів на страховий ринок. Окреслено перспективи розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації. Розроблено рекомендації щодо зменшення впливу фінансової кризи на діяльність страхових компаній України. The ...
918660
  Соловйова О.А. Перспективи розвитку страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності : страхова справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.122-129. – Бібліогр.: 4 назви
918661
  Спірін О.М. Перспективи розвитку сучасних кредитних систем / О.М. Спірін // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2006. – Вип. 43. – С. 64-69. – Бібліогр.:14 назв. – ISBN 966-597-072-0
918662
  Балабан Р. Перспективи розвитку сучасних політичних сил в Україні // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 257-269. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
918663
  Висоцька Л. Перспективи розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 5. – С. 4-7. – ISSN 1608-6422
918664
  Мельник С. Перспективи розвитку та вдосконалення Державної геодезичної мережі України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 127-129
918665
  Хачатуров Е. Перспективи розвитку та правове забезпечення морської галузі / Е. Хачатуров, І. Підпала // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 102-105. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття, присвячена актуальним питанням правового регулювання активної участі України в освоєнні морських просторів і ресурсів. Викладено результати аналізу нормативно - правового забезпечення морської галузі нашої країни та запропоновані варіанти його ...
918666
  Криволапов Б.М. Перспективи розвитку та сучасний стан українського валютного законодавства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 365-368


  Стаття присвячена аналізу нинішнього стану валютного законодавства України. Автор аналізує як сучасний стан валютного законодавства, так і деякі законопроекти, що відображають тенденції розвитку даної галузі права.
918667
  Золотоверх Л.О. Перспективи розвитку та удосконалення транспортної інфраструктури в країнах Чорноморського економічного співробітництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 174-176
918668
  Клименко О. Перспективи розвитку територіального устрою України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 7-10
918669
  Діденко О.А. Перспективи розвитку технопарків як чинника конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 205-211


  Статтю присвячено питанням впливу інноваційної інфраструктури на конкурентоспроможність національної економіки. Особливу увагу приділено технологічним (науковим) паркам як одному з найбільш ефективних елементів інноваційної інфраструктури, який ...
918670
  Заставний Ф.Д. Перспективи розвитку торфової промисловості західної частини України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1966. – Вип. 1. – С. 106-113 : Табл.
918671
  Гоблик В.В. Перспективи розвитку транскордонних ринків у сучасних умовах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 122-125. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 2). – ISSN 0869-0782
918672
  Якимова І. Перспективи розвитку українського ринку високих технологій в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 50-52. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розкрито та охарактеризовано особливості ринку високих технологій, визначено тенденції його розвитку. Розглянуто альтернативні варіанти та можливості подальшого розвитку українського сектору високих технологій у контексті світового ринку. The article ...
918673
  Швець О.В. Перспективи розвитку українського ринку Інтернет-реклами в період глобальної кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 1. – С. 95-98


  The author examines the perspectives of Ukrainian Internet advertising market development provoked by the process of digitalization, advertising market redistribution and active Internet-users growth.
918674
  Андрущенко В.П. Перспективи розвитку української соціології у світлі підготовки фахівців вищої кваліфікації // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 66-69. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
918675
   Перспективи розвитку уранової сировинної бази ядерної енергетики України = Prospects for the development of uranium resource base of nuclear power of Ukraine / [В.Г. Верховцев та ін. ; відп. ред.: Г.В. Лисиченко, В.Г. Верховцев ; Держ. установа "Ін-т геохімії навколиш. середовища НАН України"]. – Киев : Наукова думка, 2014. – 354, [2] с., [8] арк. іл. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 333-351. – (Проект "Наукова книга" = "Scientific book" project). – ISBN 978-966-00-1463-3
918676
  Ільчук М.М. Перспективи розвитку фермерства в Україні / М.М. Ільчук, Р.П. Любар // Аграрна наука і освіта : Науковий журнал / Нац. агр. ун-т; Наук.-метод. центр агр. освіти Мін.агр. освіти України. – Київ, 2006. – Т. 7, № 5/6. – С. 117-121.
918677
  Гордійчук А. Перспективи розвитку харчової промисловості прикордонного регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 63-65 : Рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
918678
  Цимбалюк С. Перспективи розвитку хімічного комплексу Киїського регіону в контексті Концепції сталого розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С. 47-51
918679
  Соковець І. Перспективи розвитку ювенальної юстиції в Україні // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 133-135..
918680
  Папуша А. Перспективи розвитку. Погляд практиків і науковців : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-45 : Табл.
918681
  Грикун І.М. Перспективи розмноження деяких видів актинідії з використанням нових стимуляторів ризогенезу / І.М. Грикун, П.Г. Дульнев, Н.В. Скрипченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-60. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  На основі експериментальних даних проведено статистичну оцінку впливу нових ФАР на обкорінення напівздерев"янілих живців A. arguta та A. purpurea.
918682
  Панченко О. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону " Про імміграцію" // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 247-255. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
918683
  Панченко О.В. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну в зв"язку з прийняттям закону "Про імміграцію" // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
918684
  Ус Ї.В. Перспективи розширення сфер діяльності СОТ // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1993-6788
918685
  Краснова М.В. Перспективи систематизації правових норм про екологічний контроль // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 72-73. – ISBN 978-617-566-151-2
918686
  Клічук А. Перспективи співвідношення етики та логіки у соціальній адаптації особистості // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.31-35. – ISSN 1728-3671
918687
  Яо Ф. Перспективи співробітництва між Україною та КНР у сфері верстатобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 52-55. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему співробітництва між Україною та КНР у сфері верстатобудування шляхом дослідження українського ринку верстатів. Зроблено порівняльний аналіз товарної структури обох країн. Запропоновано стратегії виходу китайських підприємств на ...
918688
  Липяцька М. Перспективи співробітництва РФ і НАТО у сфері протиракетної оборони // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 46-47


  Стаття присвячена аналізу перспектив співробітництва НАТО та Російської Федерації у сфері протиракетної оборони в контексті покращення відносин між цими двома суб"єктами міжнародних відносин.
918689
  Невара Л.М. Перспективи співробітництва України з Європейським Союзом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 67-72
918690
   Перспективи співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями / О.С. Власюк, Я.Б. Базилюк, Д.Ю. Венцковський, О.С. Лапко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 9 (202). – С. 3-17. – Бібліогр.: 4 назв.
918691
  Ларіна Н.Б. Перспективи становлення європейської соціальної моделі / Н.Б. Ларіна, О.І. Ткач // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 14-19. – (Серія: Державне управління ; № 3 (43)). – ISSN 1813-3401
918692
  Лисюк А Н. Перспективи становлення психофольклористики // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 238-246
918693
  Палій Г.О. Перспективи становлення системи громадського контролю // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 121-126. – ISSN 2306-5664
918694
  Байдала В.В. Перспективи створення агрокластерів як моделі соціального партнерства // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – № 2 (22), т. 1. – С. 46-53. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 1)
918695
  Наливайченко К.В. Перспективи створення вільних економічних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 139-140
918696
  Плескач В.Л. Перспективи створення ефективного фінансового механізму інноваційного розвитку економіки України / В.Л. Плескач, Е.О. Кончаковська // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 2 (67). – С. 14-25
918697
   Перспективи створення Канівського біосферного заповідника / М.Г. Чорний, В.М. Грищенко, В.Л. Шевчик, Л.В. Бакалина, М.М. Борисенко, О.Д. Петриченко, М.М. Пруденко, Н.С. Ружіленко, Л.О. Чорна, Яблоновська-Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 103-110. – ISSN 1729-7184
918698
   Перспективи створення курорту у північній частині Арбатської стрілки / К.Д. Бабов, О.М. Нікіпелова, К.Е. Біленький, В.І. Козявкін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
918699
  Мосенкіс Ю. Перспективи створення науково-навчальної енциклопедії "трипільська культура - українська мова" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 201-203
918700
  Пєтухова В.О. Перспективи створення та функціонування зони вільної торгівлі між США та ЄС // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 28-32. – ISSN 2226-8820
918701
  Дудченко М.А. Перспективи стратегічного вектору України з ЄС в торгівельних відносинах // Економіка. Менеджмент. Бізнес : зб. наук. праць / Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2013. – № 1 (7), т. 1. – С. 5-9
918702
  Кухта П. Перспективи структурної перебудови економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 46-49. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості та перспективи структурної перебудови економіки України, узагальнено основні концептуальні підходи до структурних перетворень у національному господарстві. Визначено характерні тенденції та окремі проблемні питання реалізації ...
918703
  Грабовська І. Перспективи суспільства гендерної рівності в Україні: утопії, реалії, тенденції, перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-23. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Дається характеристика паритетної демократії, розглядається реальний стан формування гендерно збалансованого суспільства в Україні, аналізуються тенденції, противаги та перспективи утвердження гендерної рівності. The parity democracy is characterized ...
918704
  Демченко М. Перспективи сучасного ринку телевізійної реклами в Україні // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 74-78. – ISSN 2078-1911
918705
  Задорожний Микола Перспективи сучасної відновлювальної енергетики : використай на уроці // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 25, 36
918706
  Онищенко А.М. Перспективи та можливості участі України в механізмах гнучкості Кіотського протоколу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 244-246. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
918707
  Кузюра Х.С. Перспективи та напрями розвитку телевізійної реклами, її вплив на діяльність телеканалів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 68-74


  Проаналізовано перспективи та напрями розвитку телереклами, порівняно український ринок реклами з ринком реклами інших країн, зокрема російським; досліджено вплив реклами на діяльність телевізійних каналів. Розглядаються сучасні провідні телеканали ...
918708
  Ізарова І.О. Перспективи та особливості застосування в Україні положень Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 1 (22). – С. 105-112. – ISSN 2310-6166
918709
  Лазарук Я.Г. Перспективи та проблеми освоєння джерел нетрадиційної вуглеводневої сировини Волино-Подільської нафтогазоносної області України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-16 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
918710
  Посилкіна О.В. Перспективи та проблеми реалізації кластерної моделі розвитку фармації України / О.В. Посилкіна, Сагайдак-Нікітюк // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 32-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
918711
  Поліванов В.Є. Перспективи та проблеми торговельних відносин України та Австрії. / В.Є. Поліванов, О.Б. Тарасюк // Зовнішня торгівля: право та економіка : Науковий журнал / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 4. – С. 110-113
918712
  Ващук Т.Р. Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.45-48
918713
  Чижевська Перспективи та проблеми українського бізнесу в міжнародній торговельній системі / Чижевська, банківська діяльність та фінансове дерегулювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.65-71
918714
   Перспективи та проблеми участі України в світовій організації торгівлі у контексті економічної безпеки : Матеріали науково-практичгної конференції (Київ, 15 лютого 2002 року). – Київ, 2002. – 208с.
918715
  Осташко Т.О. Перспективи та ризики у торгівлі сільськогосподарськими товарами з країнами єдиного економічного простору // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 132-142 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
918716
  Гаєвська Л.А. Перспективи та шляхи розвитку державно-громадськогоуправління загальною середньою освітою в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 51-53. – Бібліогр.: 8 назв
918717
  Коваль В.М. Перспективи та шляхи розвитку судового адміністрування в Україні // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 48-50
918718
  Калініна О.М. Перспективи транскордонного переміщення компаній в Європейському Союзі з урахуванням останніх правових змін // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 297-303. – (Серія: Право ; вип. 6). – ISSN 2226-3047


  В даній статті розглядається можливість транскордонного переміщення компаній та фірм в межах Європейського Союзу задля реалізації свободи заснування та економічної діяльності. Йдеться про перспективи вдосконалення корпоративного права Європейського ...
918719
  Щерба Г. Перспективи транскордонного співробітництва регіонів України і Польщі // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 173-176. – ISBN 966-7574-11-3
918720
  Вавринюк А.В. Перспективи транскордонної співпраці Польщі та України у межах Єврорегіону "Буг" // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 3. – С. 190-193. – ISSN 1729-360Х
918721
  Безена І.М. Перспективи трансформації змісту освіти як засобу самореалізації особистості школяра в умовах становлення нової філософсько-освітньої парадигми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 31-36. – ISSN 2077-1800
918722
  Павленко Г.Б. Перспективи трудової міграції населення Сумської області до Росії в умовах української політичної кризи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 93-96. – ISSN 2077-1800
918723
  Логінов О. Перспективи удосконалення системи пенсійного забезпечення військовослужбовців // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 75-80
918724
  Лободіна З. Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 17-24. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано вітчизняну практику фінансування бюджетних навчальних закладів та заходів у галузі освіти.
918725
  Манчук К.С. Перспективи України на шляху економічної інтеграції // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-232. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
918726
  Борисенко О.П. Перспективи України щодо вступу до ЄС: економічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 35-36
918727
  Зуєва Л.С. Перспективи українських підприємств при вступі до Світової організації торгівлі // Економіка ринкових відносин : науковий журнал / Київський університет ринкових відносин. – Київ, 2008. – № 1 (1). – С. 60-64
918728
  Будник І.М. Перспективи українського експорту до деяких країн Азії та Північної Африки // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-140. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
918729
  Рубель В.А. Перспективи утвердження ліберально-демократичної моделі політичного устрою в Ісламському Світі: історико-цивілізаційний погляд // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 11-15.
918730
  Мартинюк Р.С. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 200-209. – ISSN 1563-3349
918731
  Анісімов О.Ю. Перспективи участі країни у Митному союзі Росії, Білорусі та Казахстану // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 130-137. – ISSN 2308-6912


  Розглянуто зовнішньоторговельні відносини між Україною та країнами-учасницями Митного союзу. Проаналізовано основні економічні ефекти для національної економіки в разі входження до Митного союзу. Визначено основні економічні проблеми на шляху ...
918732
   Перспективи участі України у митній конвенції карнету АТА / О.Ю. Григор"єв, Ю.В. Огерчук, А.В. Тодощук, Н.Л. Калиновська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 150-158. – ISSN 0321-0499
918733
  Гусак О.Ю. Перспективи фіскального союзу в ЄС: історичний досвід фіскального федералізму // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 114-117
918734
  Копійка Д. Перспективи формування державного брендінгу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 162-163.
918735
  Звєряков М.І. Перспективи формування нової якості економічного зростання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 59-66.
918736
  Левчук Н.І. Перспективи формування основного капіталу в агропромисловому секторі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 100-105. – ISSN 0321-0499
918737
  Кущік А.П. Перспективи формування регіональної кредитної інфраструктури підтримки малого підприємництва / А.П. Кущік, А.В. Пахоменко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 118-122. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
918738
  Омельчук В.О. Перспективи формування ринку доступного житла в Україні на основі національної системи житлово-будівельних заощаджень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 14-19


  У статті обгрунтовано необхідність створення в Україні національної системи житлово-будівельних заощаджень. Встановлено основні параметри такої системи: тривалість накопичувальної програми, розмір державних премій. Показано можливі шляхи активізації ...
918739
  Гнибіденко І. Перспективи формування ринку праці на селі // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С. 3-8
918740
  Ювченко А. Перспективи формування світового гендерного порядку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 80-88. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
918741
  Доманецький І.В. Перспективи функціонування брідж-банку в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 152-153
918742
  Носовська Т.Л. Перспективи функціонування бюджетних авіакомпаній для туризму на авіаційному ринку України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 138-144 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
918743
  Скрипничук Т.В. Перспективи функціонування ЄДЦ в умовах проведення адміністративно-територіальної реформи в України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 106-108. – Бібліогр.: 10 назв
918744
  Молчанова Е.Ю. Перспективи функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-46. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглядаються перспективи створення локальних СЕЗ зовнішньоекономічного типу для України.
918745
  Регуш Л.В. Перспективи, прогнози та напрямки гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній економіці та торгівлі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 168-173. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено спробу подати рекомендації по напрямках гармонізації системи оподаткування України до усталеної системи в міжнародній торгівлі в умовах євроінтеграційних процесів та створення в Україні відкритої економічної системи.
918746
   Перспективізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С.852-853. – ISBN 966-316-069-1
918747
   Перспективная аппаратура передачи данных в АСУ .Геология. – М, 1976. – 29с.
918748
   Перспективная культура климатисов для озеленения городов и населенных пунктов. – Рига, 1984. – 58с.
918749
   Перспективная метрическая фотосъемка на месте проишествия. – Х, 1965. – 31с.
918750
  Борисов К.А. Перспективная модель библиографического поиска в интернете // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 1 (360). – С. 64-66. – ISSN 0869-6020
918751
   Перспективная оценка алюминиего сырья Сибири. – Новосибирск, 1985. – 126с.
918752
  Шайкин Д.Н. Перспективная оценка численности населения России в среднесрочном периоде // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2007. – № 4. – С. 47-52. – ISSN 0320-8168
918753
   Перспективная сеть заповедных объектов Украины. – Киев : Наукова думка, 1987. – 288с.
918754
  Гордиенко А.А. Перспективная социальная ориентация и приживаемость молодежи в районах нового освоения (На примере строительства БАМа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Гордиенко А. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т ист. филол. и филос. – Новосибирск, 1981. – 19л.
918755
  Де Лионде Перспективная съемка местности : для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де Лионде. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1929. – 102 с.
918756
  Де-Лиондэ Перспективная съемка местности : Для геологов, землемеров, изыскателей и топоразведчиков / Де-Лиондэ; ред. С.Л. Сенкевич. – 3-е изд. – Москва; Ленинград : Гос. научно-техн. горно-геологич. изд., 1932. – 82 с.
918757
  Чугунов І.Я. Перспективне бюджетне планування як складова системи економічного регулювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 59-61. – (Економіка ; Вип. 69). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перспективне бюджетне планування як вагомий інструмент регулювання економіки, визначено основні цілі та завдання перспективного бюджетного планування. Запропоновано заходи та завдання, які необхідно вирішити з метою посилення впливу ...
918758
   Перспективне законодавство: науково-методологічні засади та прогнозні орієнтири / [О.Л. Копиленко та ін. ; заг. ред. В.О. Зайчука ; вступ. сл. В.В. Рибак] ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2013. – 645, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 646. – Бібліогр. у підряд. прим. – ISBN 966-8126-40-2
918759
  Плекскач В. Перспективне прогнозування видатків бюджету в Україні / В. Плекскач, Т. Зінчук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 28-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
918760
  Муратов І.Л. Перспективний жених : комедія / І.Л. Муратов. – Київ : Мистецтво, 1973. – 63 с.
918761
   Перспективний план ідейно-виховної і суспільно-корисної роботи інституту. – Запоріжжя, 1968. – 52с.
918762
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1966-1970). – Дрогобич, 1966. – 18с.
918763
   Перспективний план ідейно-виховної роботи (1967-1971). – Київ, 1968. – 16 с.
918764
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Київського ордена Леніна державного університету ім. Т.Г.Шевченка (1967-1971). – Київ, 1968. – 15с.
918765
   Перспективний план ідейно-виховної роботи серед студентів Одесського ордена Трудового Червоного Прапору державного університету ім. І.І.Мечнікова на 1968-1972. – Одеса, 1968. – 19с.
918766
   Перспективний план ідейно-виховної та політико-масової роботи в інституті. – Київ, 1969. – 48с.
918767
   Перспективний план розвитку та реконструкції сільського господарства Білоцерківської округи на п"тиріччя 1926/27-1930/31. – Біла Церква, 1927. – 330 с.
918768
  Гавриш Н.Б. Перспективний проект формування бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 156-166


  Розглядаються теоретичні та практичні аспекти формування проекту бібліотечних корпоративних ресурсів із фармацевтичної освіти України; охарактеризовано його концепцію, структуру: ресурсне, організаційне та технологічне забезпечення, перспективні ...
918769
  Кошулько О.П. Перспективний та поточний економічний аналіз в системі бізнес-планування / О.П. Кошулько, К.П. Вайнагій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 228-233. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
918770
  Карлик Ю.Ю. Перспективний товарний асортимент як складова частина економічної стратегії машинобудівного підприємства / Ю.Ю. Карлик, М.Г. Бігдан // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 5 (54). – С. 87-91. – ISSN 2309-1533
918771
  Скрипкін О.Г. Перспективний тренінг з профілактики професійних страхів у офіцерів льотного складу // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 5 (36). – С. 289-294


  У статті висвітлено зміст перспективного психопрофілактичного тренінгу, апробовано у 2012 році в межах комплексного психологічного експерименту в авіації Повітряних Сил ЗС України, та спрямованого на запобігання розвитку анксіозних невротичних розладів ...
918772
  Нестеренко П.В. Перспективні зміни у правовому регулюванні діяльності вищих навчальних закладів у зв"язку з приєднанням України до Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 116-119. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена правовим засадам побудови єдиного освітнього простору в рамках Болонського процесу і історії європейської інтеграції в сфері освіти. Також у статті досліджені положення нового проету закону України "Про вищу освіту", який було ...
918773
   Перспективні концепти оновлення професійної підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту : колект. монографія / А.В. Сущенко, А.В. Сватьєв, В.М. Папуча, В.М. Мазін ; [за заг. ред. А.В. Сущенка] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", М-во освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 378, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 320-378. – ISBN 978-966-599-471-8
918774
  Руденко Л.Г. Перспективні напрями атласного тематичного картографування України : картографія / Л.Г. Руденко, К.А. Поливач // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 10-15. – Бібліогр.: 7 назв
918775
  Рудюк О.В. Перспективні напрями вивчення безробіття в зарубіжній науково-психологічній традиції // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – с. 201-212. – ISSN 2227-1376
918776
  Бутенко Н. Перспективні напрями використання маркетингу в системі менеджменту підприємств корпоративного сектору / Н. Бутенко, Л. Пащук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 39-42. – (Економіка ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  В статті на основі міждисциплінарного підходу розглянуто перспективні напрями використання маркетингу у збагаченні інструментарію менеджменту підприємств корпоративного сектору. In the article at the basis of interdisciplinary approach the ...
918777
  Скрипник М. Перспективні напрями експериментальної роботи науково-педагогічних працівників системи післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 94-97
918778
  Кримська А.О. Перспективні напрями імплементації засад державної політики в сфері підприємництва та розвитку людського ресурсу / А.О. Кримська, Н.М. Павлішина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 31-34
918779
  Маліцький Б.А. Перспективні напрями науково-технологічного та інноваційного розвитку України : (Результати першого етапу прогнозно-аналітичного дослідження в рамках Державної програми прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку) / Маліцький Б.А., Попович О.С., Соловйов В.П.; НАНУ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва. – Київ : Фенікс, 2006. – 208с. – ISBN 966-651-273-4
918780
  Морозова Т. Перспективні напрями партнерської взаємодії між ІТ-освітою та ІТ-індустрією // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 5 (107). – С. 18-26. – ISSN 1682-2366
918781
  Король В.М. Перспективні напрями підготовки державних внутрішніх аудиторів в Україні / В.М. Король, І.Ю. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 27-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2305-7645
918782
  Жаровська Г.П. Перспективні напрями протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2014. – № 1 (32). – С. 11-16. – ISSN 1609-0462
918783
  Чен Щзе Щзинь Перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 171-177. – ISBN 966-7352-66-8


  Характеризуються основні чинники та перспективні напрями розвитку бібліотечно-інформаційної мережі університетів Китаю.
918784
  Леонов Д.А. Перспективні напрями розвитку інформаційної інфраструктури ринку акцій в Україні / Д.А. Леонов, Є.М. Смаглюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 56-68.
918785
  Новікова К.І. Перспективні напрями розвитку митно-тарифного регулювання в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 141-145. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
918786
  Плющ Р.М. Перспективні напрями розвитку організаційних структур місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 102-106. – Бібліогр.: 12 назв
918787
  Бакай О. Перспективні напрями розвитку ядерної енергетики України // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 46-49. – ISSN 1819-7329
918788
  Баранник Л.Б. Перспективні напрями торговельно-економічного співробітництва України з країнами Азії / Л.Б. Баранник, Є.С. Баранник // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 21-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
918789
  Дорошенко Л. Перспективні напрямки дослідження орнаментованої кераміки // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 391-393. – ISBN 978-966-171-795-3
918790
  Фурса С.Я. Перспективні напрямки розвитку нотаріату: теоретичні та законодавчі проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 10 (84). – С. 3-8
918791
  Поліщук Т.В. Перспективні напрямки розробки успішних брендів в Україні : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 129-137 : Табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
918792
  РогуноваС.М Перспективні напрямки якісних змін в організації системи внутрішнього фінансового контролю та аудиту в бюджетній сфері // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 66-70.
918793
   Перспективні освітні технології : Наук.-метод. посібник. – Київ, 2000. – 560с. – ISBN 966-532-011-4
918794
  Псарьов Г.Ю. Перспективні проблеми реформування місцевого самоврядування та розвитку регіонів України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 146-154. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
918795
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для квітково-декоративного озеленення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 36-39. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати багаторічних досліджень еколого-біологічних особливостей і декоративних якостей нових сортів-інтродуцентів роду Rosa L. Колекції Ботанічного саду ім. акад. О. В. Фоміна. Відібрано асортимент перспективних сортів троянд ...
918796
  Ткачук О. Перспективні сорти троянд для озеленення територій промислових педприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 77-79. – (Біологія ; Вип. 47/48). – ISSN 1728-3817


  Представлено перспективні для озеленення промислових (машинобудівних) підприємств сорти троянд, досліджені безпосередньо в умовах систематичного забруднення атмосферного повітря. In the article the kinds of roses perspective for gardening of ...
918797
  Джурка Г. Перспективні технології добування сланцевого газу / Г. Джурка, І. Голінько // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 1 (107). – С. 11-15
918798
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 4 (1, червень). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
918799
   Перспективні технології та прилади : збірник наукових праць. – Луцьк
Вип. 5 (2, листопад). – 2014. – Резюме укр., рос.. англ. мовами
918800
  Швець В.Є. Перспективні форми організації аудиту в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 53-54. – (Економіка ; Вип. 52)


  Розкрито питання перспективних в Україні форм організації аудиту. Пропонується використання досвіду функціонування Ревізійного Союзу Українських Кооператив для малих підприємств і розширене застосування внутрішньогосподарського аудиту для великих ...
918801
  Бударецький Ю.І. Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземноі артилерії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 25-28


  Детально проаналізовано похибки стрільби наземної артелерії за рахунок початкових збурень руху снаряду внаслідок виникнення його нутаційних коливань при стрільбі, з гармат зі значно зношеним каналом ствола, та при розігріві ствола під час інтенсивної ...
918802
   Перспективні шляхи підвищення точності балістичної підготовки стрільби наземної батареї / О.О. Гайша, К.Ф. Боряк, Р.Г. Мелкумян, // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 26-30


  Розглянуті основні параметри роботи реактивного заспокоювача кільової хитавиці. Показано, що при досяжних значеннях обраних параметрів створюваний стабілізуючий момент попадає у необхідні межі. Обрані оптимальні значення параметрів, що забезпечують ...
918803
  Ратушняк В Перспективні шляхи удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Юридичні науки ; вип. 2 (96)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку перспективних шляхів удосконалення управління міліцією громадської безпеки в Україні в контексті реформування органів внутрішніх справ. Наголошено, що система управління оперативно-службовою діяльністю міліції громадської ...
918804
  Левченко И.М. Перспективні шляхи формування ресурсної бази комерційного банку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 167-171. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
918805
  Паламар Л.М. Перспективні щляхи розвитку методики викладання української мови у вищих навчальних закладах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 79-83.
918806
  Єгорченко Н.О. Перспективність поширення спільного підприємництва у міжнародних економічних відносинах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 48-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
918807
   Перспективное использование лазерной техники и термоядерного синтеза. – М, 1973. – 105с.
918808
   Перспективное отраслевое планирование : экономико-математические методы и модели. – Новосибирск, 1986. – 355с.
918809
  Михляев А.Г. Перспективное планирование в евпропейских странах СЭВ / А.Г. Михляев. – М., 1985. – 124с.
918810
  Вайнер М.Г. Перспективное планирование в колхозах / М.Г. Вайнер, С.Ф. Демидов. – Москва, 1939. – 244с.
918811
  Русаков Г.К. Перспективное планирование в колхозах. / Г.К. Русаков. – М., 1953. – 420с.
918812
   Перспективное планирование в странах - членах СЭВ. – М, 1970. – 118с.
918813
   Перспективное планирование и долгосрочные экономические прогнозы. – М, 1971. – 159с.
918814
   Перспективное планирование и управление в сфере художественной культуры. – Москва, 1981. – 231 с.
918815
   Перспективное планирование качества продукции на промышленном предприятии. – ЛЬвов, 1976. – 96с.
918816
  Разумова И.В. Перспективное планирование на предприятиях химической промышленности / И.В. Разумова. – М, 1977. – 52с.
918817
   Перспективное планирование научных исследований и разработок. – М, 1974. – 128с.
918818
  Бромберг Г.Л. Перспективное планирование производства в объединении / Г.Л. Бромберг. – М, 1978. – 135с.
918819
   Перспективное планирование развития агрорно-промышленного комплекса. – Новосибирск, 1979. – 160с.
918820
  Беляев И.Т. Перспективное планирование сельского хозяйства / И.Т. Беляев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Ленинград, 1967. – 136с.
918821
   Перспективное планирование Сельского хозяйства СССР. – М, 1968. – 56с.
918822
  Альтетмар Г Перспективное планирование сельскохозяйственного производства / Г Альтетмар. – Москва, 1989. – 348с.
918823
  Ароматов Василий Григорьевич Перспективное планирование сети сельских общеоразовательных школ в условиях Нечерноземной зоны РСФСР : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ароматов Василий Григорьевич; Науч.-исслед. ин-т общ. педегогики АПН. – М., 1978. – 16л.
918824
   Перспективное планирование экономического и социального развития города. – М, 1977. – 200с.
918825
  Клинский А.И. Перспективное финансовое планирование в промышленности / А.И. Клинский, А.Ф. Коньшина. – М., 1974. – 144с.
918826
  Медейрош К.Б. Перспективные географические информационные системы // Энциклопедия систем жизнеобеспечения : Знания об устойчивом развитии / Ред. С.Б. Созинов. – Москва : Магистр-Пресс, 2005. – Т. 1. – С. 214-245. – ISBN 5-89317-203-5


  Географическая информационная система (ГИС) - это огромное количество интегрированных программных моделей, разработанных для систем управления базами данных и предназначенных для управления, анализа и отображения географических данных.
918827
  Гельтман А.Э. Перспективные единичные мощности и прараметры пара конденсационных блоков / А.Э. Гельтман. – М., 1966. – с.
918828
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-70-8
№ 4. – 2002
918829
   Перспективные задачи инженерной науки : Сборник научных трудов. – Днепропетровск. – ISBN 966-7282-95-3
№ 5. – 2003
918830
  Скачкова Н.В. Перспективные изменения образовательной среды в контексте постиндустриальных трансформаций // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 4-8. – ISSN 1811-0916


  В статье анализируются факторы, влияющие на уровень развития личности студента в условиях вызовов и рисков информационного общества, а также возможности влияния на формирование продуктивных поведенческих, коммуникационных, эмоциональных и когнитивных ...
918831
   Перспективные информационные технологии и концепция развития ГПНТБ СССР. – М, 1991. – 117с.
918832
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
1. – 1982. – 220с.
918833
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
2. – 1982. – 178с.
918834
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
1. – 1985. – 191с.
918835
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов : Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции. – Москва
Ч.2. – 1985. – 227с.
918836
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 1. – 1988. – 214с.
918837
   Перспективные методы планирования и анализа экспериментов при исследовании случайных полей и процессов. – М
Ч. 2. – 1988. – 212с.
918838
   Перспективные направления развития картографии : сборник научных трудов. – Москва : ЦНИИГАиК ГУГК СССР, 1989. – 96 с.
918839
  Кузьмина Е.М. Перспективные направления развития промыслово-геофизических исследований скважин / Е.М. Кузьмина. – М, 1974. – 58с.
918840
  Черныш Е.А. Перспективные направления развития промышленности первичного виноделия и ее сырьевой базы на Северном Кавказе : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Черныш Е.А. ; Ростов. ин-т нар. хоз-ва. – Ростов -на-Дону, 1968. – 27 с.
918841
  Серегодская Е.С. Перспективные направления развития туризма в Вологодской области. Событийные мероприятия как способ привлечения туристов // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 2. – С. 8-11. – ISSN 1813-1212
918842
   Перспективные направления совершенствования средств механизации в полеводстве. – М, 1985. – 122с.
918843
  Касаев Э. Перспективные направления экономического развития Катара // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 8. – С. 86-94. – ISSN 0131-2227
918844
   Перспективные нефтегазоносные провинции Соединенных Штатов Америки. – М, 1974. – 632с.
918845
   Перспективные полезные растения флоры Сибири. – Новосибирск, 1973. – 234с.
918846
   Перспективные проблемы социального развития монопромышленного города. – Москва, 1973. – 153с.
918847
  Пробатов С.Н. Перспективные развития товарного рыбоводства во внутренних водоемах Дальнего Востока до 1980 г. / С.Н. Пробатов. – М., 1961. – 20с.
918848
   Перспективные сапониноносные растения и опыт их культуры. – Ташкент, 1975. – 95с.
918849
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения в сложных системах. – К, 1992. – 74с.
918850
   Перспективные средства информационного и програмного обеспечения интегрированных автоматизированных систем управления. – К, 1990. – 85с.
918851
   Перспективные сырьевые растения Узбекистана и их культура. – Ташкент, 1979. – 196с.
918852
   Перспективные тенденции развития населения Латвийской ССР. – Рига : Зинатне, 1986. – 143с.
918853
   Перспективные технологические карты и системы машин для возделывания виноградников в различных зонах СССР. – Москва, 1964. – 64с.
918854
   Перспективные типовые технологические карты по уборке трав. – Москва, 1963. – 96с.
918855
  Масленников Е.П. Перспективный комплексный план развития предприятия / Е.П. Масленников. – Москва, 1971. – 56с.
918856
   Перспективный межотраслевый баланс движения населения и трудовых ресурсов. – Москва, 1984. – 87с.
918857
   Перспективный план воспитательной работы со студентами на 1967/68-1969/70 учебные годы. – Ленинград, 1968. – 44с.
918858
   Перспективный план научно-исследовательских работ по защите растений на пятилетие 1933-37 гг.. – Ленинград, 1932. – 64с.
918859
   Перспективный план по сельскому хозяйству лесостепи и полесья Украины. – Харків, 1925. – 258с.
918860
   Перспективный план работы правления общества "Знание" Украинской ССР по выполнению решений XXVI съезда КПСС и XXVI съезда компартии Украины на 1981-1985 годы. – Киев, 1981. – 56 с.
918861
   Перспективный план розгляду важливих питань розвитку фізичного виховання студентів УРСР на 1971-1975 рр. – 5с.
918862
   Перспективы автоматизации перевода научно-технической литературы. – М, 1987. – 20с.
918863
   Перспективы автоматизации перевода научно-технической литературы. – К, 1987. – 18с.
918864
  Шевченко Л.Л. Перспективы активизации музыкального воспитания учащихся начальных классов на основе изучения современных педагогических систем (система суггестопде. обучен.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Шевченко Л. Л.; Киев. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 24л.
918865
   Перспективы биохимических исследований. – Москва, 1987. – 188 с.
918866
  Минаева Анна Перспективы болонского процесса : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 37-38 : Фото
918867
  Алексеев П. Перспективы валютно-экономической интеграции в регионе СНГ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 10. – С. 47-54. – ISSN 2074-6040


  Сочетание конкуренции на мировой арене с сотрудничеством - ключ успехов разваития китайской экономики.
918868
  Гитман М. Перспективы внедрения дуальных программ в контексте Болонского процесса / М. Гитман, Е. Гитман, В. Столбов // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 8. – С. 36-41. – ISSN 0321-0383


  О дифференциации уровней подготовки выпускников на основании разработки соответствующих программ
918869
  Тарасов И. Перспективы внешнеполитического единства ЕС // Международные процессы : журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2007. – Т. 5, № 3. – С. 76-82. – ISSN 1728-2756
918870
  Хун Мэй-лань Перспективы входжения Украины в мирохозяйственное сообщество // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
918871
  Шорников Б.Я. Перспективы газонефтеносности палеозойских и мезозойских отложений Саратовской области и некоторые закономерности размещения скоплений нефти и газа в терригенной толще девона. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Шорников Б.Я.; Саратов. гос. ун-т. – Саратов, 1966. – 56л.
918872
   Перспективы гозаносности акваторий СССР. – М, 1974. – 52с.
918873
   Перспективы гозоносности глубоких горизонтов в основных нефтегазоносных районах СССР. – М, 1976. – 55с.
918874
   Перспективы гозоносности палеозойских и нижнемезозойского комплексов молодых платформ. – М, 1976. – 63с.
918875
  Луцкая Е.Е. Перспективы доллара как международной резервной валюты // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 187-198. – ISSN 0235-5620
918876
  Спартак А.Н. Перспективы евразийской экономической интеграции // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-22. – ISSN 2074-6040
918877
  Лепехин В.А. Перспективы ЕврАзЭС и Таможенного союза // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 9. – С. 27-29. – ISSN 2074-6040
918878
   Перспективы единой теории. – Москва : Издательство Московского университета, 1991. – 373 с.
918879
   Перспективы и возможности несеребряной фотографии. – Л, 1988. – 240с.
918880
   Перспективы и методы поисков месторождений минерального сырья для агропромышленного комплекса Центральных районов. – М, 1983. – 92с.
918881
  Лазарук Я.Г. Перспективы и проблемы освоения источников нетрадиционного углеводородного сырья Волыно-Подольской нефтегазоносной области Украины. Статья 2. Єкологические риски промышленной добычи сланцевого газа на территории Олеского участка // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 2. – С. 21-26 : рис. – Библиогр.: 1 назв. – ISSN 0367-4290
918882
  Позаченюк Е.А. Перспективы и современное состояние геоэкспертологии // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 54-59. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
918883
   Перспективы и трудности борьбы в Африке. – Прага, 1977. – 136с.
918884
  Кислов А.В. Перспективы изменения климата в ближайшем будущем : География. Природа и мы / А.В. Кислов, Ю.М. Баженов // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 4-9. – ISSN 0016-7207
918885
   Перспективы интеграции на рубеже тысячелетий : Материалы Международной научно-практической конференции (г. Минск, 21-22 декабря 2000г.). – Минск, 2001. – 776с.
918886
  Багдасарян А.М. Перспективы интеграции рынка ценных бумаг в странах СНГ // Вестник Московского университета. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 70-84. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
918887
   Перспективы информатизации общества. – М
2. – 1989. – 184 с.
918888
   Перспективы информатизации общества. – М
1. – 1990. – 250с.
918889
  Саябек Зиядин Перспективы информационного маркетинга в перерабатывающей отрасли АПК Республики Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 429-436. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
918890
   Перспективы использования атомной энергии. – М, 1973. – 64с.
918891
   Перспективы использования микроорганизмов в защите растений. – Л, 1980. – 125с.
918892
  Иванова А.В. Перспективы использования можжевеловых редколесий в Армении / А.В. Иванова. – Ереван, 1949. – 131с.
918893
  Кононенко А.А. Перспективы использования пластиковых платежных средств как способа интеграции украинских банков в мировую финансовую систему // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 145-146
918894
   Перспективы использования потенциальных возможностей энергетических ресурсов и резервов Украины / А.И. Амоша, В.Г. Федоренко, Н.Г. Белопольский, Д.К. Турченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С.4-8.
918895
  Гайдук В.И. Перспективы использования СВЧ колебаний в органической химии и молекулярной биологии / В.И. Гайдук. – М., 1973. – 28с.
918896
   Перспективы использования солевых багатств Кара-Богах-Гола. – М, 1981. – 274с.
918897
  Медведев С.С. Перспективы использования ядерных излучений в химии / С.С. Медведев. – М, 1957. – 31с.
918898
   Перспективы квантовой физики : пер. с япон. – Киев : Наукова думка, 1982. – 552 с.
918899
  Есенов Ш.Е. Перспективы комплексного рудного пояса / Ш.Е. Есенов, У. Баймуратов. – М, 1970. – 12с.
918900
  Крысенко А.В. Перспективы концептуализации пограничья Центрально-Восточной Европы: взгляд из Украины // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 29-31
918901
  Недригайлов С.Н. Перспективы лесного хозяйства и лесной промышленности Ленинградской обл. / С.Н. Недригайлов, 1931. – 74с.
918902
  Шумская О.Н. Перспективы литературной антропологии в "духовном завещании" В. Изера // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 127-134. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Новая концепция известного нем. проф. литературной теории, эстетики и критики Констанцского ун-та В. Изера, созданная в результате междисциплинарных исследований, рассматривает вопросы лит. функциональности: традирования и доступности культурных ...
918903
  Маевский В. Перспективы макроэкономической теории вопроизводства / В. Маевский, С. Малков // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 137-155. – ISSN 0042-8736
918904
   Перспективы мировой экономики / В.В. Комаров, Н.И. Литвина, Н.Э. Касумов, Т.В. Калинина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 6 (июль). – С. 73-79. – ISSN 0321-0383


  В статье анализируются динамика роста, перспективы и региональные тенденции мировой экономики. Исследованы проблемы восстановления экономики стран СНГ Outlined the dynamics of growth prospects and regional trends in the global economy. Also the ...
918905
  Исправникова Н.Р. Перспективы модернизации базовых институтов социальной сферы / Н.Р. Исправникова, Д.Н. Романов // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2011. – № 8 (86). – С. 77-85. – ISSN 1812-8696
918906
  Лылов А.И. Перспективы научно-технического сотрудничества в системе международных экономических отношений Воронежской области и регионов Украины : новини зарубіжної науки / А.И. Лылов, Е.М. Токарева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 226-230. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
918907
  Елисеев А.И. Перспективы нефтегазоносности Западного склона Северного, Приполярного и Полярного Урала и севера Предуральского краевого прогиба / А.И. Елисеев, В.Н. Пучков, Н.И. и др. Тимонин. – Сыктывкар, 1975. – 49с.
918908
  Зейналова Э.И. Перспективы нефтегазоносности олигоцен-миоценовых отложений западного борта Джейранкечмесской депрессии : Автореф... канд. геол.-менерал.наук: / Зейналова Э.И.; АН АзССР. Ин- геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1966. – 27л.
918909
  Шварц Л.Я. Перспективы нефтегазоносности плиоценовых отложений Западно-Туркменской низменности. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Шварц Л.Я.; Ин-т геологии Акад.наук АзССР.Туркм.филиал Всес.нефтегазового науч-исслед.ин-т. – Баку, 1961. – 18л.
918910
  Дмитриевский А.Н. Перспективы нефтегазоносности Прикаспийской впадины / А.Н. Дмитриевский. – Москва : ВНИИОЭНГ, 1975. – 53с.
918911
  Абесадзе Д.М. Перспективы нефтегазоносности юрских отложений междуречья ингури и Квирила : Автореф... Канд.геол.-менирал.наук: / Абесадзе Д.М.; Совет Азербайджанского ин-та нефти и химии по присуждению ученых степеней по геологии-минералогич. наукам. – Тбилиси, 1966. – 16л.
918912
  Уэллингс Ф.Э. Перспективы нефтеносности стран Северной Африки и Среднего Востока / Ф.Э. Уэллингс. – М, 1961. – 18с.
918913
  Доронин Алексей Перспективы обнадеживают. Турбизнес в 2006 г : Прошлый год был удачным... Что готовит нам наступивший? Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 34
918914
  Урсул А. Перспективы образования и проблема безопасности / А. Урсул, А. Романович // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 8. – С.10-17.. – ISSN 0321-0383
918915
  Латенкова В.М. Перспективы образовательного Интернет-телевидения // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 12. – С. 95-100. – ISSN 0869-3617


  В работе дано обоснование перспектив развития системы образовательного телевидения на базе современных технологий Интернет-вещания. Рассматривается типология Интернет-телевидения, его современное состояние, особенности и формы представления ...
918916
  Юревич Андрей Вячеславович Перспективы парадигмального синтеза // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 3-15. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Анализируется отношение между естественнонаучной и гуманитарной парадигмами, противоборствующими в психологической науке с первых ее шагов. По мнению автора, естественнонаучная (по сути, являющаяся квазиестественнонаучной) и гуманитарная парадигмы не ...
918917
  Улюкаев А. Перспективы перехода к режиму таргетирования инфляции в РФ / А. Улюкаев, С. Дробышевский, П. Трунин // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 1. – С. 46-57. – Бібліогр.: с. 48, 50-51, 53, 55-56. – ISSN 0042-8736
918918
  Васенев Ю.Б. Перспективы повышения педагогической квалификации преподавателей высшей школы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 180-188. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
918919
  Позднеев Б.М. Перспективы подготовки и переподготовки инженерных кадров на основе технологий e-Learning / Б.М. Позднеев, Ю.А. Косульников, М.В. Сутягин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 7. – С. 9-12. – ISSN 0869-3617
918920
  Кудельский А.В. Перспективы подземного захоронения промышленных отходов на территории Белорусской ССР. / А.В. Кудельский, М.Г. Ясовеев. – Минск, 1989. – 42с.
918921
  Васильев В.Г. Перспективы поисков газа в районах трассы газопровода Саратов-Москва / В.Г. Васильев, И.В. Высоцкий. – Москва-Ленинград, 1948. – 124с.
918922
  Рогов С.М. Перспективы политики администрации Обамы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 3 (471). – С. 3-22. – ISSN 0321-2068
918923
  Крадин Н.Н. Перспективы политической антропологии // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 6 (126). – С. 78-91. – ISSN 0321-2017
918924
  Маркова О.В. Перспективы правовой защиты интеллектуальной собственности и способы укрепленя устойчивого элемента системы защиты интеллектуальной собственности // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 6 (96). – С. 101-107. – ISSN 1812-8696
918925
  Евсеев А.П. Перспективы прецедентного права в хозяйственном судопроизводстве Украины / А.П. Евсеев, А.А. Присяжнюк // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 114. – С. 200-207. – ISSN 0201-7245
918926
  Пономаренко Д.В. Перспективы привлечения инвенстиций в экономику Украины в контексте адаптации к налоговому законодательству Европейского Союза // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 154-162. – ISSN 1729-7206
918927
  Алексеенко Н.А. Перспективы применения геоинформационных технологий в национальных парках России (на примере НП "Угра") / Н.А. Алексеенко, А.А. Шахова // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 7. – С. 41-46 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 0016-7126
918928
  Моркявичюс А.И. Перспективы производства и рационального потребления транспортной тары в Литовской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Моркявичюс А.И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 18л.
918929
  Ковязина Е.В. Перспективы развития автоматизации библиотек // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 84-92. – ISSN 0130-9765
918930
  Царенко А.С. Перспективы развития аутсорсинга // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 94-101. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
918931
  Машимов М.М. Перспективы развития геодезии / М.М. Машимов. – Москва : Знание, 1986. – 48 с. – (Науки о земле ; 11 ; Новое в жизни, науке, технике)
918932
  Севрюков Н.Н. Перспективы развития гидрометаллургии тиосолей : Автореф. дис. ... доктора техн. наук / Севрюков Н.Н. ; М-во высш. образования СССР, Краснояр. ин-т цвет. металлов. – Москва, 1959. – 18 с.
918933
   Перспективы развития гуманитарных наук в Московском университете : Материалы конференции. Москва, декабрь, 1995 г. – Москва : МГУ, 1996. – 192с. – ISBN 5-211-03640-9
918934
  Мкртчан М.А. Перспективы развития дидактики // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 5. – С. 42-50. – ISSN 1609-4646


  В статье уточняется предмет дидактики, выделяются пять уровней представления дидактического знания, анализируются исходные положения дидактики Я.А. Коменского и доказывается ее кризис в современных условиях, рассматриваются тенденции развития ...
918935
  Бардин И.П. Перспективы развития древесноугольной металлургии на Урале / И.П. Бардин. – Москва; Ленинград, 1945. – 47с.
918936
  Глазьев С. Перспективы развития евразийской экономичксукой интеграции: от ТС - ЕЭП к ЕЭС (концептуальный аспект) / С. Глазьев, С. Ткачук // Российский экономический журнал / ЗАО "ЭЖ МЕДИА" ; АНО "Акад. менеджмента и бизнес-администрирования". – Москва, 2013. – № 1. – С. 3-12. – ISSN 0130-9757
918937
  Дунев В. Перспективы развития евроатлантической безпасности // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 41-42
918938
  Лавров С. Перспективы развития европейского сотрудничества: взгляд из Москвы // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-14. – ISSN 0130-9625


  Выступление министра иностранных дел России С.В. Лаврова на "Мюрдалевских чтениях" во дворце наций в Женеве 12 февраля 2008 года
918939
  Белорусец Т.Л. Перспективы развития и размещения консервной промышленности в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. эконом.наук: 08.593 / Белорусец Т.Л.; АН Азерб. ССР. Отд. обществ. наук, совет секции эконом. наук. – Баку, 1971. – 24л.
918940
   Перспективы развития инженерного образования с позиции IGIP / М. Ауэр, Д. Добровска, А. Эдвардс, Э. Ликл // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2. – C. 39-45. – ISSN 0869-3617


  В данной статье описывается подход Международного общества по инженерной педагогике (IGIP) к решению задач высшего образования в XXI в. Отмечаются основные тенденции развития образования и требования к образованию в будущем. Дается взгляд на изменение ...
918941
  Изарова И. Перспективы развития института приказного производства в гражданском процессе Украины / И. Изарова, А. Ковтун
918942
  Тультаев Т.А. Перспективы развития Интернет-трейдинга в России и на Украине // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 141-143
918943
  Кудзи Е.М. Перспективы развития Иркутской области. / Е.М. Кудзи. – Иркутск, 1956. – 216с.
918944
  Браславский Е.М. Перспективы развития коллективного порядка в строительных организациях / Е.М. Браславский. – Новочеркасск, 1988. – 56 с.
918945
  Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.30-34
918946
  Исрафилов Г.А. Перспективы развития кооперативных отношений в Азербайджане // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 66-68. – Библиогр.: 12 назв
918947
  Астахов Е.М. Перспективы развития Латинской Америки и ее место в будущем мироустройстве // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С. 32-37. – ISSN 044-748Х
918948
  Гайдатов А.В. Перспективы развития лизинга в Украине / А.В. Гайдатов, Н.Э. Деева, И.А. Шиянов // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 100-1. – С. 18-23. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
918949
  Лисенко Д.Э. Перспективы развития логистической инфраструктуры Украины / Д.Э. Лисенко, И.В. Чумаченко // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 69-72 : рис., фото. – Библиогр.: 3 назв.
918950
  Имшенецкий А.А. Перспективы развития микробиологии / А.А. Имшенецкий. – Отд. отт. – С. 1-3
918951
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Апрель 2012 : Возобновление роста, сохранение рисков. – 2012. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
918952
   Перспективы развития мировой экономики. – Washington : Международный Валютный Фонд. – ISBN 978-1-61635-272-1
Октябрь 2014 : Наследие кризиса, угрозы, неопределенность. – 2014. – (Обзоры мировой экономики и финансов, ISSN 0256-6877)
918953
  Вейхер А.А. Перспективы развития огнеупорной промышленности на Дальнем Востоке / А.А. Вейхер. – Москва, 1961. – 26с.
918954
  Тихонов А.Н. Перспективы развития политического менеджмента как учебной дисциплины // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С.105-110. – (Политические науки ; № 6). – ISSN 0201-7385
918955
  Бабынина Л. Перспективы развития приграничного сотрудничества России и Европейского Союза // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Инстиут Европы Российской академии наук. – Москва, 2010. – № 4 (44). – С. 134-137. – ISSN 0201-7083
918956
  Дробышева Л.В. Перспективы развития применения уголовного наказания за нецелевое расходование бюджетных средств // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 284-290. – ISSN 1684-2626
918957
  Ходатай В.Г. Перспективы развития проводного вещания / В.Г. Ходатай. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике ; № 7 : Радиоэлектроника и связь)
918958
  Лебедев Н.Н. Перспективы развития промышленности органического синтеза / Н.Н. Лебедев. – М., 1977. – 64с.
918959
  Брунько П.В. Перспективы развития религиозного сознания / П.В. Брунько, Т.Е. Гетало // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 45-49. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
918960
  Иванников И.А. Перспективы развития Российского государства в современном мире // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 8. – С. 28-37. – ISSN 0132-0831
918961
  Каменева Н.А. Перспективы развития российской системы высшего образования // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 5-8. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются нормативные источники в области развития высшего образования и анализируются основные тенденции модернизации отечественной высшей школы, направленные на обеспечение многоступенчатости образовательной системы, интеграцию образовательной ...
918962
   Перспективы развития рынка гостиничной недвижимости в Украине : гостиница // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2011. – № 2. – С. 36-39 : Фото
918963
  Долгий Л.Н. Перспективы развития сахарной промышленности и вопросы комбинирования и концентрации производства центральных областей Украинской ССР. (Житомирской, Киевской, Черкас. и Черниг. обл. УССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Долгий Л.Н.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. Кафедра экономики пром-сти. – Киев, 1966. – 21л.
918964
  Панов Л.К. Перспективы развития систем расселения и новых городов Крайнего Севера / Л.К. Панов, Г.В. Чарнецкий. – Москва, 1972. – 20 с.
918965
  Ягодкина В.М. Перспективы развития системы институтов мировой экономики // Известия Иркутской государственной экономической академии : Научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2005. – № 1. – С. 86-91. – ISSN 1993-3541
918966
   Перспективы развития СПА в отелях // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2013. – № 1. – С. 44-46 : фото
918967
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1972. – 80 с.
918968
  Кривошеев М.И. Перспективы развития телевидения / М.И. Кривошеев. – Москва, 1982. – 144 с.
918969
  Пакшвер А.Б. Перспективы развития технологии полимерных материалов / А.Б. Пакшвер. – М, 1982. – 64с.
918970
  Куляс В.П. Перспективы развития технологий / В.П. Куляс. – К., 1990. – 29с.
918971
  Клопотов Б.Н. Перспективы развития торфяной промышленности на Украине / Б.Н. Клопотов, С.В. Курдюмов. – К., 1927. – 120с.
918972
   Перспективы развития туристической отрасли // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 60-64 : фото. – ISSN 1998-8044
918973
  Фролова З.В. Перспективы развития франчайзинга в Украине // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 95-100. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
918974
   Перспективы развития фундаментальных и прикладных исследований в области физики, химии и биологии воды = Prospects of development of fundamental and applied investigations in the field of water physics, chemistry and biology / [В.В. Гончарук и др.] ; под. ред. В.В. Гончарука ; [НАН Украины, Ин- коллоид. химии и химии воды им. А.В. Думанского]. – Киев : Наукова думка, 2011. – 406, [2] с. : ил., табл. – Парал. тит. л. англ.-Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 346-404. – (Проект "Наукова книга" = Project "Scientific book"). – ISBN 978-966-00-1129-8
918975
  Павлов М.А. Перспективы развития чугуно-плавильного производства в Ленинградской области и его сырьевая база. / М.А. Павлов. – Л., 1932. – 15с.
918976
  Колпаков К. Перспективы развития экономики Канады в рамках НАФТА // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 11. – С. 90-99. – ISSN 0130-9625
918977
  Дущенко В.В. Перспективы развития экспорта в республике Молдова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал. – Москва, 2002. – № 5. – С.89-95. – ISSN 1680-2721
918978
  Маньковский А.Л. Перспективы развития электрификации важнейших отраслей промышленности Украинской ССР : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 594 / Маньковский А.Л. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
918979
  Кайди В.В. Перспективы развития электронного книгоиздания на Украине // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 62-65
918980
  Максат Касен Перспективы развития электронного правительства в Республике Казахстан // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2009. – № 9 (63). – С. 63-67. – ISSN 1812-8696
918981
  Макаров А.А. Перспективы развития энергетики России // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 4. – С. 291-302. – ISSN 0869-5873
918982
  Пасечник М.В. Перспективы развития ядерной энергетики / М.В. Пасечник. – Киев, 1982. – 48с.
918983
  Умалатов А.Д. Перспективы размещения и специализации сельского хозяйства Дагестанской АССР. (На пирмере Ленинского и Буйнакского районов) : Автореф... канд экон.наук: / Умалатов А.Д.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1966. – 25л.
918984
  Ткаченко В.А. Перспективы разработки и применения аналоговых интегральных схем / В.А. Ткаченко, В.С. Рысин, В.Н. Тимонтеев. – Киев, 1981. – 27 с.
918985
  Тимофеев П.П. Перспективы расширения ЕС и позиция Франции // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 4 (48). – С. 28-38. – ISSN 0201-7083
918986
  Тедеев А.А. Перспективы реализации избирательных прав граждан в информационной среде в условиях глобализации // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 2 (17). – С. 25-29.


  В статье дается анализ правовых проблем, возникающих в процессе реализации избирательных прав граждан в информационной сфере в условиях ее глобализации. Отмечается несовершенство соответствующего законодательства, что также ведет к возникновению ряда ...
918987
  Газалиев А.М. Перспективы реализации магистерских программ и программ подготовки кадров с выдачей двойных дипломов в рамках пилотных проектов Университета Шанхайской организации сотрудничества / А.М. Газалиев, В.В. Егоров, И.В. Брейдо // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 10. – С. 6-9. – ISSN 1726-667Х


  Изложены перспективы развития пилотного проекта Университета Шанхайской организации сотрудничества в Карагандинском государственном техническом университете, являющегося одним из базовых вузов по специальности «Энергетика». Сформулированы основные ...
918988
  Вевюрко И.С. Перспективы религиоведческого изучения антропологии апостола Павла // Религиоведение : Научно-теоретический журнал / Амурский гос. ун-т; Объединение исслед. религии (Москва) при уч. философ. ф-тов Моск. и С-П гос. ун-тов. – Москва, 2007. – № 2. – С.115-125.
918989
  Хватов Ю.Ю. Перспективы реформы мировой валютной системы: возможен ли Бреттон-Вудс-2? // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 164-171. – ISSN 2074-5354


  Проанализированы возможности перехода к многовалютному стандарту и перспективы создания мировой наднациональной валюты.
918990
  Борисов В.А. Перспективы рождаемости / В.А. Борисов. – М., 1976. – 248с.
918991
  Рыженков И.О. Перспективы российских нефтегазовых поставок в страны Евросоюза : география. Точка зрения // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 33-35 : Табл. – ISSN 0016-7207
918992
  Квашнин Ю.Д. Перспективы российско-турецкого инвестиционного сотрудничества // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 1 : Россия - Запад: обратная сторона конфликта. – С. 38-44. – ISSN 2074-6040
918993
  Петруня О.Э. Перспективы сотрудничества Китая и ЕС в условиях столкновения их глобальных интересов на евразийском пространстве // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2012. – № 1 : Евросоюз и Китай: Проблемы и перспективы отношений. – С. 115-143. – ISSN 0235-5620
918994
  Велихов Е.П. Перспективы технологического перевооружения промышленности, науки и образования России на основе массовых суперкомпьютерных технологий // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2009. – Т. 79, № 3. – С. 237-242. – ISSN 0869-5873


  Доклад академика Е. П. Велихова на научной сессии Общего собрания РАН.
918995
  Вежбицки А. Перспективы формирования казахстанского народа // Вестник Евразии : Независимый научный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 1727-1770
918996
  Фролов И.Т. Перспективы человека : Опит комплексной постановки проблеми, дискуссии, обобщения / И.Т. Фролов. – Москва : Политиздат, 1983. – 350с.
918997
  Фролов И.Т. Перспективы человека. / И.Т. Фролов. – М, 1979. – 336с.
918998
  Супян В.Б. Перспективы экономического восстановления в США: реальность и прогнозы // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2012. – № 5 (509). – С. 3-16. – ISSN 0321-2068


  Статья посвящена проблемам послекризисного развития экономики США.
918999
  Урсул А.Д. Перспективы экоразвития / А.Д. Урсул. – М, 1990. – 269с.
919000
  Мищенко Я.В. Перспективы энергетического сотрудничества на спорных территориях в Восточной Азии // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2015. – № 2 : Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи. – С. 42-47. – ISSN 2074-6040
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,