Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Грищенко М. "Право на місто" місцевої спільноти: результати емпіричного дослідження // Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – С. 23-26. – ISBN 978-966-171-811-0
916002
  Куян І.А. "Право на страйк" як форма прояву народного суверенітету: проблеми теорії і практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 92-96
916003
  Неменский О.Б. "Право народа" в православной мысли Речи Посполитой конца XVI - первой половины XVII века // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2012. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0132-1366
916004
  Потапова О.В. "Право народов" Джона Ролза и концепция справедливости в международных отношениях // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 74-78. – ISSN 0042-8744


  Статья предваряет перевод работы Джона Ролза "Право народов" В статье анализируется предложенная Ролзом концепция справедливости в международных отношениях.
916005
  Зінченко В.В. "Право народу" в конституційному законодавстві та його міжнародне значення для системи прав людини і демократії // Вісник Донецького університету економіки та права : збірник наукових праць / Донецький університет економіки та права. – Донецьк, 2013. – № 1. – С. 183-194. – ISSN 1813-1271
916006
  Сердюк О. "Право та економіка": соціальність правових феноменів у теорії раціонального вибору // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 6. – С. 4-7.
916007
  Пунда О.О. Право на безпеку харчових продуктів та предметів побуту: цивільно - правовий аспект // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.45-51
916008
  Дудко А.Ф. Право на бессмертие / А.Ф. Дудко, Л.Г. Любич. – Киев, 1988. – 133 с.
916009
   Право на биографию. – Куйбышев, 1963. – 128с.
916010
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу = The right to the road : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Рідний край, 1972. – 316, IV с. : портр. – Розгорнутий тит. арк. укр., англ. - Бібліотека Мирона і Марти Барабаш, Торонто, Канада


  В пр. №1520115 напис: Юрій Буряківець
916011
  Буряківець Ю. Право на велику дорогу : роман / Юрій Буряківець. – Нью Йорк : Вільна думка, 1990. – 316 с., IV с.
916012
  Горішна Н. Право на весну = Молода муза : поезія: вірші // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис національної Спілки письменників України / Нац. спілка письм. України. – Львів, 2011. – № 4 (798). – С. 24-28. – ISSN 0868-4790
916013
  Слапчук В. Право на вето // Українська літературна газета. – Вишгород, 2014. – 23 травня (№ 10). – С. 4


  Творчий портрет болгарського поета Дмитра Христова та про його збірку "Крізь кордони".
916014
  Шкуліпа А.Г. Право на взаємність / А.Г. Шкуліпа. – К., 1990. – 98с.
916015
  Маршак С.Я. Право на взаимность / С.Я. Маршак. – М., 1973. – 165с.
916016
  Каширин С.И. Право на взлет / С.И. Каширин. – Ленинград, 1979. – 96с.
916017
  Колесников М.С. Право на вибір. / М.С. Колесников. – К., 1972. – 141с.
916018
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право. – Донецк, 2004. – № 3. – Бібліогр.: на 11 пунктів
916019
  Крижна В.М. Право на використання торговельних марок і комерційних найменувань за договором комерційної концесії // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 37-40. – ISSN 1681-6277
916020
  Ковальчук Я. Право на відмову від прийняття спадщини // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 3. – С. 30-32.
916021
  Усенко О. Право на відпочинок // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 4. – С. 40-46.
916022
  Ярошенко О.М. Право на відпочинок за загальною декларацією прав людини й законодавством України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 148-154. – ISSN 0201-7245
916023
  Юріс Л Право на відпустку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 5. – С. 58-61 : табл.
916024
  Вільгушинський М.Й. Право на відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду, та можливі шляхи його реалізації / М.Й. Вільгушинський, М.В. Сіроткіна // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 103-113
916025
  Кириченко Ю.В. Право на відшкодування шкоди: порівняльно-правовий аналіз норм конституцій України та європейських держав // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 8-11. – ISSN 2220-1394
916026
  Малеин Н.С. Право на возмещеие вреда, причиненого смертью кормильца / Н.С. Малеин. – М., 1958. – 96с.
916027
  Эйхельман О.О. Право на войне и предстоящее попечение о военнопленных русских воинах в Японии / О. Эйхельман. – Киев : Тип. газеты "Киевское слово", 1904. – 54 с. – Отд. оттиск: Киевское слово
916028
  Мамонов В.В. Право на выбор профессии / В.В. Мамонов, А.В. Лисицын. – Алма-Ата, 1987. – 78с.
916029
  Кулачок-Тітова Право на гідний рівень життя в міжнародному, зарубіжному та національному законодавстві // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
916030
  Довбуш О. Право на гідну смерть // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 10. – С.122-126. – ISSN 0132-1331
916031
  Блохин О.В. Право на гол / О.В. Блохин, Д.А. Аркадьев. – М, 1984. – 224с.
916032
  Здражко А. Право на дитячу мову у перекладацькій майстерні Віталія Радчука // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформ.-виробниче п-во "Педагогічна преса". – Київ, 2012. – № 6 (378). – С. 15-18
916033
  Вакуленко В.Я. Право на доверие / В.Я. Вакуленко. – Фрунзе, 1975. – 84с.
916034
  Фоменко Н.Ф. Право на доверие / Н.Ф. Фоменко. – Донецк, 1980. – 104с.
916035
  Бутов В.И. Право на доверие / В.И. Бутов. – Ростов -на-Дону, 1983. – 256с.
916036
  Дьяконов Ю Право на доверие / Ю Дьяконов. – М, 1983. – 161с.
916037
  Майданик Н. Право на доменне ім"я в мережі інтернет: поняття і правова природа // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 81-86.
916038
  Риженко І. Право на донорство: окремі аспекти проблеми // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-17-0
916039
  Галецька Н. Право на донорство: цивільно-правове регулювання // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 30-32.
916040
  Пасічник М.П. Право на дорогу: поезії / М.П. Пасічник. – К., 1981. – 72с.
916041
  Снежко О. Право на достойное вознаграждение за труд // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2013. – № 3 (94). – С. 115-126. – ISSN 1812-7126
916042
  Ващенко Ю. Право на доступ до енергетичних послуг: проблеми нормативно-правового регулювання // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 4 (72). – С. 87-91
916043
  Коваль В.В. Право на доступ до інформації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 243-248. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
916044
  Захаров Є. Право на доступ до інформації в Україні / Є. Захаров, О. Нестеренко // Свобода висловлювань і приватність / Харківська правозахисна група. – Харків, 2010. – № 1/2. – С. 4-23
916045
  Мазур М.В. Право на доступ до інформації з питань містобудування / М.В. Мазур ; Східноукраїнський центр громад. ініціатив. – Луганськ : СПД Рєзнік, 2010. – 80 с. – ISBN 978-611-509-062-6
916046
  Пілат Є. Право на доступ до інформації як елемент правового статусу особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 127-132. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
916047
   Право на дроступ до інформації як елемент правового статусу особи / О. Демчук, О. Зарудна, А. Панченко, І. Ємельянова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 24 квітня (№ 17)


  "... Розмежування звернення громадянина та запиту на інформацію".
916048
  Цмокаленко Д.Г. Право на дружбу : оповідання та нариси / Д.Г. Цмокаленко. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1956. – 164 с.
916049
  Харчук Василь Право на евтаназію як особисте право людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 34-37
916050
  Ворона В. Право на евтаназію як складова права людини на життя // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 199-205. – ISSN 0132-1331
916051
  Демчук П. Право на евтаназію: загальнотеоретична характеристика // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7069-15-6
916052
  Федоровська О. Право на екологічну інформацію // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 7. – С.40-44. – ISBN 966-667-078-Х
916053
  Євстігнеев А. Право на екологічну інформацію як гарантія забезпечення права на екологічну безпеку при здійсненні природокористування // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 6 (102). – С. 93-97
916054
  Хаманева Н.Ю. Право на жалобы граждан в европейских социалистических странах. / Н.Ю. Хаманева. – М., 1984. – 109с.
916055
  Жданов С.Н. Право на жизнь / С.Н. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1953. – 364с.
916056
  Юшков Г.А. Право на жизнь : повести / Г.А. Юшков. – Москва : Современник, 1975. – 191 с.
916057
   Право на жизнь. – Москва, 1979. – 284с.
916058
  Делль В. Право на жизнь / В. Делль. – Москва, 1985. – 304с.
916059
  Шагинян А.В. Право на жизнь / А.В. Шагинян. – М, 1986. – 287с.
916060
  Романов П. Право на жизнь или проблема беспартийности / П. Романов. – М., 1927. – 167с.
916061
  Молчанов Ю.Л. Право на жизнь: кто -- за, кто -- против? / Ю.Л. Молчанов. – М., 1984. – 64с.
916062
  Лисниченко Т.Н. Право на жилище / Т.Н. Лисниченко. – Киев, 1978. – 69с.
916063
  Чигир В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Чигир. – Минск : Беларусь, 1979. – 127, [1] с. – (Серия "Правовые знания - в массы")
916064
  Жарков В.М. Право на жилище / В.М. Жарков. – М., 1980. – 111с.
916065
  Маслов В.Ф. Право на жилище / В.Ф. Маслов. – Харьков, 1986. – 283 с.
916066
  Богданов Е.В. Право на жилище / Е.В. Богданов. – Минск, 1990. – 160с.
916067
  Седугин П.И. Право на жилище в СССР / П.И. Седугин. – М, 1983. – 224с.
916068
  Кузнецов В.Ф. Право на жилище и его гарантии / В.Ф. Кузнецов, В.В. Ярков. – Челябинск, 1988. – 125с.
916069
  Мушкин А.Е. Право на жилище: предосталение, пользование, содержание / А.Е. Мушкин. – Л., 1978. – 238с.
916070
  Бронштейн И Н. Право на жилую и дополнительную площадь / И Н. Бронштейн, . – М, 1926. – 129с.
916071
   Право на жилую площадь. – Л., 1973. – 302с.
916072
  Сибилев М.Н. Право на жилую площадь в общежитии. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Сибилев М.Н.; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т. – Х., 1974. – 18л.
916073
  Диденко А.Г. Право на жилье / А.Г. Диденко. – Алма-Ата, 1989. – 203с.
916074
  Зубачова І. Право на житло відповідно до норм Конституції України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 55-59
916075
  Мойсей Л.О. Право на житло як природне право людини в конституціях держав світу // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 374-379. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено зміст природного права людини на житло в конституціях держав світу, їх природноправову доктрину. Проаналізовано вчення про права людини на житло, їх позитивістське закріплення в різних конституціях. Установлено, що завдяки ...
916076
  Лещенко Л.В. Право на житлову нерухомість у складі спадщини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2015. – Вип. 129. – C. 115-122. – ISSN 2224-9281
916077
  Карпачова Н. Право на життя - головне природне та невід"ємне право людини // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 676-722
916078
  Татарин І. Право на життя - найвища соціальна цінність // Вісник наукового товариства курсантів та студентів Львівського державного університету внутрішніх справ / Львівський державний університет внутрішніх справ. Наукове т-во курсантів та студентів. – Львів, 2006. – № 1 : Механізм прав. регулювання у правоохор. та правозах. діяльн. в умовах форм. громадян. сусп-ва (Осінні юридичні читання) Тези доп. та пов. уч. Всеукр. курс.-студ. наук. конф. 10 лист. 2006 р. – С. 143-145.
916079
  Буткевич В. Право на життя - основоположне право ЄКПЛ. Становлення та розвиток критеріїв і стандартів його застосування // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 199-613
916080
  Сакін О.В. Право на життя : повість / О.В. Сакін. – Дніпропетровськ : Промінь, 1976. – 231 с.
916081
  Пасютіна А. Право на життя // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 6). – С. 3


  Друга світова війна очима студентки Інституту журналістики.
916082
  Дудаш Т. Право на життя у практиці Страсбурзького суду // Європейський суд з прав людини. Судова практика. – Київ, 2011. – Вип. 2, кн. 2 : Стаття 2 ЄКПЛ. "Право на життя" у 3 кн. – С. 794-809
916083
  Моткова О. Право на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 49-59. – ISSN 2310-6158


  Стаття присвячена дослідженню проблеми визначення та змісту права на життя у рішеннях Конституційного Суду України та Європейського суду з прав людини. Автор аналізує національні нормативно-правові акти у їх співвідношенні, рішення Конституційного Суду ...
916084
  Федорова А.Л. Право на життя як невід"ємне природне право людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 43-49


  Стаття присвячена дослідженню визнання та розвитку права на життя як природного, невід "ємного та нввідчужуваного права людини, а також аналізу першого універсального закріплення права на життя у статті і Загальної декларації прав людини 1948 року. ...
916085
  Яворський В.М. Право на життя: реалізація обов"язків МВС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 30-33
916086
  Кравченко С. Право на забруднення чи право на життя: зміна клімату і права людини // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2008. – № 6/7 (36-37). – С. 15-21.
916087
  Святоцький О. Право на загальновідомий знак для товарів та послуг в Україні / О. Святоцький, П. Крайнєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.73-76. – ISSN 0132-1331
916088
  Ярмол Л.В. Право на заміну виконання окремих юридичних обов"язків, несумісних із переконаннями людини: загальнотеоретична характеристика // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 99-113. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
916089
  Сугоняко Ю. Право на запит, або Дещо про стандарти незалежності адвокатської професії // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 16-22 травня (№ 19)
916090
  Кодинець А.О. Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг : монографія / А.О. Кодинець ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 312 с. – ISBN 966-594-874-1
916091
  Байкай А. Право на застройку земельных участков в населенных пунктах // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.37-40
916092
  Вакуленко Т. Право на захист відповідно до ст.6. Конвенції про захист прав та основних свобод людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.38-43. – ISSN 0132-1331
916093
  Зоммер Б. Право на захист здоров"я та допомогу під час хвороби в системі основних прав Основного закону Федеративної Республіки Німеччина // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.69-72
916094
  Венедіктова І. Право на захист охоронюваного законом інтересу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 43-47
916095
  Гутник В. Право на захист у Нюрнберзькому трибуналі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 159-166. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
916096
  Дорохіна Ю.А. Право на захист юридичних осіб в адміністративних провадженнях // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 86-93. – ISSN 2222-5374
916097
  Мігащук Ю. Право на захист як елемент охоронного правовідношення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-186. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
916098
  Ярова Т.М. Право на захист як суб"єктивне цивільне право // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 390-396. – ISSN 1563-3349
916099
   Право на захист. До 180-річчя від дня народження О.Ф. Кістяківського (1833-1885) // Календар знаменних і пам"ятних дат / Державна наукова установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова". – Київ, 2012. – № 1, 2013 р., I квартал. – С. 128-134. – ISSN 0130-2043


  14 березня 2013 р. - 180 років від дня народження.
916100
  Демцьо І.Р. Право на захист: співвідношення законодавства України та міжнародних стандартів // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 11 (85). – С. 40-46
916101
  Моторна Вікторія Право на захист: теорія та проблеми оскарження постанов про порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 93-94.
916102
  Перлов И.Д. Право на защиту / И.Д. Перлов. – М., 1969. – 80с.
916103
  Ватман Д.П. Право на защиту / Д.П. Ватман. – Москва, 1973. – 79с.
916104
  Миронов О.О. Право на защиту / О.О. Миронов, В.П. Парфенов. – Саратов, 1988. – 78с.
916105
  Осокина Г.Л. Право на защиту в исковом судопроизводстве (право на иск) / Г.Л. Осокина. – Томск, 1990. – 156с.
916106
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в кассационном и надзорном производстве и при исполнении приговора / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1965. – 152с.
916107
  Цыпкин А.Л. Право на защиту в советском уголовном процессе. / А.Л. Цыпкин. – Саратов, 1959. – 367с.
916108
  Микулин А.И. Право на защиту на стадии возбуждения дела об административном правонарушении и предварительной проверки обстоятельств дела // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2008. – № 3. – С. 133-143. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
916109
  Сергеев А.П. Право на защиту репутации. / А.П. Сергеев. – Л., 1989. – 31с.
916110
  Резник Г.М. Право на защиту. / Г.М. Резник. – М., 1976. – 119с.
916111
  Христова Г. Право на звернення до міжнародних судових установ та відповідних органів міжнародних організацій в системі гарантій правопорядку / Г. Христова, Н. Панаріна // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 43-50. – ISSN 1993-0909
916112
  Ярощук В. Право на звернення до суду за захистом як суб"єктивне процесуальне право // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 494-496
916113
  Смокович М. Право на звернення до суду у виборчому спорі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. академії правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 7 (127). – С. 29-36
916114
  Гурська Т. Право на здоров"я в системі особистих немайнових прав // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.35-40
916115
  Казначеев В.П. Право на здоровье : Здравоохранение общества развитого социализма / В.П. Казначеев, Л.Г. Марос. – Москва : Знание, 1979. – 96с. – (Народный университет ; Факультет здоровья, №9)
916116
  Вихляев П.А. Право на землю / П. Вихляев. – Москва : Книгоизда. "Молодая Россия" ; Тип. А.П. Поплавского, 1906. – 40 с.
916117
  Клюй В. Право на землю: омана і реальність / В. Клюй, В. Ярмоленко // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 9. – С. 12-17.
916118
  Дідилівський А. Право на знаки для товарів і послуг та їх захист // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 172-173. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
916119
  Жаровська І. Право на знання прав і обов"язків: теоретико-правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-78
916120
  Колосов В. Право на изображение в российском праве с учетом зарубежного опыта / В. Колосов, М. Шварц // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2008. – № 3. – С. 4-12. – ISSN 0201-7059
916121
   Право на имя. – М., 1974. – 270с.
916122
  Подберезский Николай Кондратьевич Право на индивидуальное строительство жилого дома - одна из форм реализации конституционного права на жилище в СССР : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Подберезский Николай Кондратьевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1986. – 12л.
916123
  Гурвич М.А. Право на иск / М.А. Гурвич. – М.-Л., 1949. – 216с.
916124
  Кондрашова М.М. Право на искусство / М.М. Кондрашова. – Москва : Пофиздат, 1959. – 124с.
916125
  Михайлов А.А. Право на исповедь: молодой герой в современ. прозе / А.А. Михайлов. – М., 1987. – 205с.
916126
  Жукова О.А. Право на историю: к интеллектуальной биографии Т.Н. Грановского // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 9. – С. 79-89. – ISSN 0235-1188
916127
  Стефанчук Р.О. Право на ім"я // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 80-83. – (Право. Економіка. Управління)
916128
  Клименко О.М. Право на індивідуальне звернення до Європейського Суду з прав людини // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 6. – С. 2-6.
916129
  Мінюкова Т. Право на індівідуальність // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2001. – № 1. – С.40-41
916130
  Вовк О.Б. Право на інтелектуальну власність та застосування відкритих технологій в дистанційній освіті / О.Б. Вовк, В.С. Якушев // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 104-108. – ISBN 966-8847-12-1
916131
  Шапошник А.М. Право на інформаію: цивільно-правовий аспект // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 195-197. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916132
  Котюжинська Т. Право на інформацію - зміни необхідні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 10 (88). – С. 45-49
916133
  Кравченко С. Право на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 109-114. – ISSN 0132-1331
916134
  Костецька Т.А. Право на інформацію в системі конституційних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95.
916135
  Кресіна І. Право на інформацію в системі прав людини і громадянина / І. Кресіна, О. Стойко // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 30-33
916136
  Кандагура К.С. Право на інформацію в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 137-138


  In article the human rights on the information in modern Ukraine are analysed. The concept of the confidential information, and also influence on information process from mass-media is considered a question on access to information sources.
916137
  Марущак А. Право на інформацію про стан здоров"я: вітчизняні реалії // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 49-53
916138
  Письменна О.П. Право на інформацію про товари, роботи (послуги) в системі прав споживачів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 45-48. – (Право. Економіка. Управління)
916139
  Ярош В.Ю. Право на інформацію як прояв свободи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 131-135. – ISSN 1563-3349
916140
  Чуприна О. Право на інформацію: адміністративно-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 127-130
916141
  Романчук О.К. Право на істину / О.К. Романчук. – К., 1990. – 229с.
916142
  Хламов И.Т. Право на квартиру в жилищном кооперативе / И.Т. Хламов, К.К. Червяков. – Саратов, 1971. – 184с.
916143
  Сіроткіна М. Право на компенсацію моральної шкоди, завданої злочином // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 70-76.
916144
  Зернецька О. Право на комунікацію в глобалізованому світі // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 38-43


  В статті аналізується історичний розвиток дебатів щодо права на комунікацію.
916145
  Скрипко В.Р. Право на кооперативную квартиру в СССР / В.Р. Скрипко, И.Б. Марткович. – Москва, 1970. – 48с.
916146
  Жорнокуй Ю. Право на корпоративні норми в інвестиційній діяльності // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 66-70
916147
  Огородов Дмитрий Право на космос : ярмарка идей // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 100-108 : Фото
916148
  Лукин Ю.А. Право на культуру, право на творчество / Ю.А. Лукин. – М., 1978. – 64с.
916149
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1974. – 183с.
916150
  Васильев Ю.В. Право на легенду / Ю.В. Васильев. – Москва, 1984. – 382с.
916151
  Лафарг П. Право на леность / П. Лафарг. – Птгр, 1918. – 64с.
916152
  Вдовіченко С. Право на людську гідність: українська теорія і практика у контексті європейського досвіду / С. Вдовіченко, В. Кампо // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 55-62
916153
  Михеев В.С. Право на льготную пенсию по условиях труда. / В.С. Михеев. – М., 1978. – 120с.
916154
  Прасов О. Право на медичну допомогу // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 118-124
916155
   Право на медичну допомогу в Україні - 2008 / Харківська правозахисна група ; [ упорядкування А.О. Роханський ]. – Харків : Права людини, 2009. – 268 с. – ISBN 978-966-8919-73-2
916156
  Майданик Р. Право на медичну таємницю: законодавство і практика його застосування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 13-19 липня (№ 28). – С. 5. – ISSN 1992-9277
916157
  Мухамєдова Е. Право на мирні зібрання як особисте немайнове право фізичних осіб у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 51-55
916158
  Васьковська О. Право на мирні зібрання; нові виклики і старі проблеми // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 119-122. – ISSN 0132-1331
916159
  Андрианова Г.П. Право на мужество / Г.П. Андрианова. – Ставрополь, 1975. – 159с.
916160
  Гуменюк О.І. Право на найменування як особисте немайнове право юридичної особи // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 20-28
916161
  Де Фріз Право на належне управління у статті 41 Хартії фундаментальних прав Європейського Союзу і його реалізація в польській адміністративній практиці // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 124-134. – ISSN 2220-1394
916162
  Стасів О. Право на належні, безпечні і здорові умови праці як конституційна засада трудового права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 194-201. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
916163
  Тужилова-Орданская Право на наследование недвижимости и проблема выбора способа его защиты // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2007. – № 7. – С. 120-124. – ISSN 0132-0831
916164
  Бондарев Н.И. Право на наследство и его оформление / Н.И. Бондарев, Э.Б. Эйдинова. – Москва, 1971. – 87с.
916165
  Денисова Р.О. Право на наукове відкриття як комплексний правовий інститут // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.29-34
916166
  Луспеник Д.Д. Право на недоторканість приватного життя публічних осіб у контексті дифамаційного спору: практичні рекомендації // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 2. – С. 92-105
916167
  Стусяк В.І. Право на недоторканність житла та право на доступ до житла юридичних осіб, які надають житлово-комунальні послуги // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 359-365. – ISSN 1563-3349
916168
  Христенко Н. Право на недоторканність житла у різних конституціях світу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 30-33
916169
  Серьогін В.О. Право на недоторканність приватного життя (прайвесі) у конституційно-правовій теорії та практиці : монографія / Серьогін В.О. ; Харків нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ФІНН, 2010. – 607, [1] с. – Бібліогр.: с. 549-607 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-75-8
916170
  Кулемин В.Л. Право на нежность. / В.Л. Кулемин. – М., 1963. – 174с.
916171
  Дроздов А. Право на неприкосновенность произведения // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2012. – № 1. – С. 13-19. – ISSN 0201-7059
916172
  Хужокова И. Право на неприкосновенность частной жизни в системе прав человека // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2007. – № 2. – С. 32-36. – ISSN 1812-7126
916173
  Феськов М. Право на об"єднання в контексті Європейської соціальної хартії (переглянутої) // Праця і закон / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2006. – № 12. – С. 11-14.
916174
  Казарян А. Право на образ знаминитости // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 5. – С. 56-59. – ISSN 0201-7059
916175
   Право на образование. – М., 1937. – 48с.
916176
  Шелкопляс В.М. Право на образование / В.М. Шелкопляс. – Минск, 1984. – 47с.
916177
  Воронцова И.В. Право на обращение в Европейский Суд по правам человека в соответствии со ст. 46 Конституции РФ и влияние решений ЕС на национальное процессуальное законодательство // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 5 (50). – С. 23-26. – ISSN 1812-3910
916178
  Пушкар Евгений Георгиевич Право на обращение в суд за судебной защитой : Дис... док. юрид.наук: 12.00.03 / Пушкар Евгений Георгиевич; КГУ. – Киев, 1983. – 386л.
916179
  Кострова Н.М. Право на обращение в суд за судебной защитой в советском гражданском процессе : Автореф... канд. юр.наук: / Кострова Н. М.; МВиССО РСФСР, Сарат. юр. ин-т. – Саратов, 1970. – 20л.
916180
  Туманова А.С. Право на объединение в министерском законопроекте начала ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 2. – С.24-29
916181
  Туманова А.С. Право на объединение в правотворческой деятельности Временного правительства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 19-23. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
916182
  Антонюк О. Право на односторонню відмову від зобов"язання та односторонню зміну його умов // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-19
916183
  Царук Л.С. Право на одночасні мирні зібрання та контрзібрання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 216-219. – ISSN 1563-3349
916184
  Фурик І. Право на оплату праці: міжнародні стандарти і законодавство України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.177-182. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
916185
  Сватко Ю.І. Право на освіту в контексті глобальної кризи, "цілей розвитку тисячоліття" і автономії університетів
916186
  Мельничук О. Право на освіту в контексті теорій праворозуміння // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 180-185. – ISSN 0132-1331
916187
  Кулініч О.О. Право на освіту в системі конституційних прав людини і громадянина та його гарантії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 88-92.
916188
  Пушкіна О.В. Право на освіту в системі культурних прав людини і громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 16-26.
916189
  Мацькевич М.М. Право на освіту як конституційне культурне право: практика Європейського суду з прав людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 30-32
916190
  Романенко К. Право на освіту як юридичне поняття // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 7. – С. 20-24
916191
  Грянка Г.В. Право на оскарження, як засіб забезпечення законності при застосуванні заходів адміністративно-процесуального примусу // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 31-34.
916192
  Клімовський С.С. Право на особисті папери: цивільно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Клімовський Станіслав Сергійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
916193
  Шукліна Н.Г. Право на особисту недоторканність у системі конституційних прав та свобод людини і громадянина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 31-40.
916194
  Кухарєв О. Право на оспорювання правочину як об"єкт спадкового наступництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 32-37
916195
  Аксенов В.П. Право на остров / В.П. Аксенов. – Москва, 1991. – 623с.
916196
  Семашко Н.А. Право на отдых / Н.А. Семашко. – М., 1936. – 32с.
916197
  Бусуйок Д.В. Право на отримання землі у спадщину та податкові платежі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 503-508. – ISSN 1563-3349
916198
  Мєзєнцева Н.Б. Право на охорону здоров"я в нормативно-правових актах міжнародного рівня // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 100-103
916199
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916200
  Солдатенко О. Право на охорону здоров"я у конституціях України та інших європейських держав // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 20-25. – ISSN 0132-1331
916201
  Луків М.В. Право на пам"ять : поезії / М.В. Луків. – Київ : Молодь, 1987. – 104 с.
916202
  Петрушин А. Право на память // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 0235-7089


  Столетие разведчика Николая Кузнецова.
916203
  Фогель Я.М. Право на пенсию и его гарантии / Я.М. Фогель. – М, 1972. – 180с.
916204
  Прилипко С. Право на пенсійне забезпечення та його реалізація в умовах ринкової економіки // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.45-49. – ISSN 0132-1331
916205
  Кульчицька О.І. Право на пенсію за законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність": пільга чи дискримінація? // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 279-283. – ISSN 1563-3349


  Досліджується порядок визначення плати для обчислення пенсії науковому (науково-педагогічному) працівнику.
916206
   Право на пенсію та його реалізація за сучасним законодавством України : довідник / [Н.М. Хуторян та ін. ; наук. ред.: Н.М. Хуторян, М.М. Шумило] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2012. – 207, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-665-002-7
916207
  Литвин М. Право на перегляд судового рішення в контексті практики Європейського суду з прав людини // Юридичні факти в системі правового регулювання : зб. наук. праць : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. (26 листоп. 2015 р.) : до 145-річчя академіка Всеукр. акад. наук Станіслава Дністрянського (1870-1935) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Дакор, 2015. – С. 312-316. – ISBN 978-617-7020-61-4
916208
  Инютин Г.К. Право на перерасчет пенсии. / Г.К. Инютин. – М., 1956. – 58с.
916209
  Эрлих В. Право на песнь / В. Эрлих. – Л, 1930. – 104с.
916210
  Назаренко А. Право на підпис: особливості реалізації в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 255-257. – ISBN 978-617-7069-14-9
916211
  Ластовецький А. Право на підприємницьку діяльність в ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.43-49. – ISSN 0132-1331
916212
  Задихайло Д. Право на підприємницьку діяльність у системі відносин правового господарського порядку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 2 (65). – С. 112-122. – ISSN 1993-0909
916213
  Гордасевич Г.Л. Право на пісню : Вірші / Галина Гордасевич. – Донецьк-Хабаровськ : Український культурологічний Центр, 2003. – 288с.
916214
  Корчак Я. Право на повагу : вибрані твори / Януш Корчак ; упоряд. Ірина Ковальчук ; [пер. з пол.: І. Ковальчук, Б. Матіяш, Р. Свято ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. єврейства, Центр європ. гуманіт. досліджень ; Укр. т-во Януша Корчака]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 325, [3] с. – Бібліогр.: с. 325. – ISBN 978-966-378-276-8


  До збірки «Право на повагу» ввійшли вибрані твори видатного польського письменника-гуманіста, лікаря і педагога Януша Корчака (1878(?)–1942). Різні за жанрами та стилями, написані в різні роки ці твори об"єднує любов до дитини, тонке розуміння дитячої ...
916215
  Бровко О. Право на подання колективного позову до ICSID у світлі рішення про справи Abaclat and Others V. Argentina Republic // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 137-139
916216
  Болотин Е.М. Право на подвиг / Е.М. Болотин. – Москва, 1979. – 223с.
916217
  Гордин Я.А. Право на поединок / Я.А. Гордин. – Л, 1989. – 477с.
916218
  Камшалов А.И. Право на поиск / А.И. Камшалов. – М., 1984. – 255с.
916219
  Снегов С.А. Право на поиск / С.А. Снегов. – М., 1989. – 350с.
916220
  Зварич І.Т. Право на політичне представництво як ресурс врегулювання етнополітичних та регіональних конфліктів в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 84. – С. 100-112
916221
  Менгер А. Право на полный продукт труда / А. Менгер ; пер. с нем. под ред. и с предисл. Н. Рожкова, прив.-доц. – Москва : Изд. Е.Д. Мягкова "Колокол", 1905. – 221, III с. – Пер. также под загл.: Завоевание рабочим его прав. – Библиогр. в примеч. (с. 171-221). – (Первая библиотека ; № 15)


  Пер. Лурье Яков Абрамович
916222
  Вознюк О. Право на помилку? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 29 травня (№ 22)


  "... Про якість мотивації судових рішень".
916223
  Крымова С. Право на поправки. Ученым предлагают поработать над законом о контрактной системе // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  Сегодня перед законодательной и исполнительной властью стоит задача отказаться от существующей неэффективной системы госзакупок и заменить ее новым механизмом - федеральной контрактной системой. Она должна объединить в единый механизм весь цикл от ...
916224
  Забигайло В.К. Право на права. / В.К. Забигайло. – К., 1989. – 227с.
916225
   Право на правду : практичний порадник із доступу до архівів / В"ятрович В.М. [та ін.] ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 147, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2720-00-6
916226
  Кулик Н. Право на правду, або Людиноцентризм Світлани Алексієвич // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42)


  Нобелівську премію з літератури отримала відома письменниця з Білорусі Світлана Алексієвич.
916227
  Нерсесян А. Право на правову допомогу і порядок її реалізації в Україні // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 11 (89). – С. 85-87
916228
  Присяжненко А.М. Право на правовую допомогу в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 101-108
916229
  Давиденко Г.І. Право на працю в СРСР і гарантії його здійснення / Г.І. Давиденко. – К., 1977. – 32с.
916230
  Биба Н.М. Право на працю особи зі зниженою працездатністю // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 96-101. – ISSN 0201-7245
916231
   Право на працю та інші соціально-економічні права людини і громадянина : збірник наукових праць, прсвячений 75-річчю від дня народження акад. Вищої школи України, Заслуженого юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / [упорядн.: В.Ф. Пеньківський, Л.С. Нецька, О.В. Тищенко]. – Київ : Обрії, 2012. – 306 с., [4] іл. – Бібліогр.: с.305 та в кінці розділів. – ISBN 978-966-2278-23-1
916232
  Дуюнова О.М. Право на працю та його реалізація в умовах ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-51. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Стаття містить аналіз чинного законодавства щодо різних підстав виникнення трудових правовідносин та шляхів реалізації права на працю громадян України.
916233
  Ямпольский Є.Б. Право на працю. / Є.Б. Ямпольский. – К., 1984. – 130с.
916234
  Вавженчук С. Право на превентивну охорону трудових прав як суб"єктивне право // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 27-31


  Розглядаються сутність права на превентивну охорону трудових прав, а також його особливості.
916235
  Білоусов Ю. Право на пред"явлення групового позову // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 63-70. – ISSN 1026-9932
916236
  Шаповал Л.І. Право на пред"явлення позову про розірвання шлюбу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 118-122
916237
  Петренко П. Право на привілейоване придбання акцій акціонерами ЗАТ. Додаткові гарантії для акціонерів чи обмеження особи у реалізації права власності // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 52-54.
916238
  Білик І. Право на призначення пенсії за вислугу років // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 8 (98). – С. 78-81
916239
  Білик І. Право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною (хто має право, її розмір тощо) // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2005. – № 12. – ISSN 0132-1331
916240
  Сабинин В.К. Право на приказ / Сабинин В.К. – Москва, 1988. – 256 с.
916241
  Веріте С. Право на проживання / С. Веріте, М. Лейпцігер. – Київ, 1939. – 32 с.
916242
  Скіданов А. Право на прокат та право на позичку в ЄС та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-17-0
916243
  Гулина О.Р. Право на равенство и защита от дискриминации: опыт Европейского Союза и Совета Европы // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 23-31. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
916244
  Прохоров М.М. Право на равенство: философский анализ // Философия и космология : научно-теоретический ежегодник / Междунар. философско-космологическое общество. – Киев, 2013. – за 2012 г. – С. 193-210. – ISSN 2307-3705
916245
  Зимненко Б.Л. Право на разумные сроки судебного разбирательства по гражданским и уголовным делам. Практика Европейского Суда по правам человека в отношении Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 1. – С. 31-40. – ISSN 0132-0769
916246
  Бочарова Н. Право на резульати творчої діяльності в системі сучасних прав людини і громадянина // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 8-13
916247
  Кабалов Е. Право на рейтинг. Как оценить интеллектуальный ресурс России? // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 14 ноября (№ 45/46). – С. 11


  Как показывает мировой опыт, развитие национальных реферативно-библиографических баз (в том числе в Китае - China Scientific and Technical Papers and Citations; Японии - Citation Database for Japanese Papers; Бразилии - Brazil’s National Database of ...
916248
  Цебенко Соломія Право на релігійну освіту в державних навчальних закладах: позиції християнських церков та практика України і Росії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 14-20.
916249
  Цебенко С. Право на релігійну освіту: до характеристики міжнародних стандартів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 8-13. – (Серія юридична ; Вип. 49)
916250
  Казаков В.Б. Право на риск / В.Б. Казаков. – Саратов, 1973. – 264с.
916251
   Право на риск. – Москва : Молодая гвардия, 1984. – 175с.
916252
  Полянский А.Ф. Право на риск : Роман / Полянский А.Ф. – Москва, 1988. – 430 с.
916253
   Право на риск. – Свердловск, 1989. – 157с.
916254
  Аккуратов В.И. Право на риск. (Записки штурмана) / В.И. Аккуратов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 142с.
916255
  Полянский А.Ф. Право на риск: роман / А.Ф. Полянский. – Куйбышев, 1989. – 302с.
916256
  Зеліско А.В. Право на розпорядження майном споживчого товариства // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 423-430. – ISSN 1563-3349
916257
  Губань Р.В. Право на самовизначення народів Криму в контексті конституційного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-31. – ISSN 2220-1394
916258
  Антонюк О. Право на самозахист учасників цивільних правовдносин- ще один крок у напрямі ствердження людини найвищою соціальною цінністю // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 10. – С.98-102
916259
  Якубович М.И. Право на самозациту от хулиганов и грабителей / М.И. Якубович. – М, 1958. – 24с.
916260
  Пунда О.О. Право на свободу : Монографія / Пунда О.О; Хмельницький екон. ун-т. – Хмельницький, 2006. – 248с. – ISBN 966-8907-13-2
916261
  Лутковська В. Право на свободу вираження поглядів у оішеннях Європейського суду з прав людини // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 12. – С.30-32. – ISSN 0132-1331
916262
  Федорова А.Л. Право на свободу мирних зібрань у контексті практики Європейського суду з прав людини // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 155 : Юридичні науки. – С. 36-40. – ISBN 1996-5931. – ISSN 1996-5931
916263
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання в системі конституційних прав і свобод людини та громадянина // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 138-144. – ISSN 1563-3349
916264
  Гаєва Н.П. Право на свободу об"єднання як суб"єктивне право // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 123-127
916265
  Анисимова М.Ф. Право на свободу передвижения и свободный выбор местожительства в Украине: история, современное состояние и перспективы развития / М.Ф. Анисимова. – Запорожье : Дикое Поле, 2005. – 208с. – ISBN 966-8132-32-7
916266
  Натаров О.О. Право на свободу світогляду та віросповідання // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 5 (66). – С. 59-66
916267
  Мельниченко О. Право на свободу слова // Юридична газета. – Київ, 2012. – 11 вересня (№ 37)


  "...Міжнародні стандарти та національне законодавство".
916268
  Антонович М.М. Право на свободу та особисту безпеку за міжнародно-правовими актами та національним законодавством України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 75-78.
916269
  Лісова Д. Право на свободу та особисту недоторканність у Європейській Конвенції про захист прав людини та основних свобод та у правозастосовчій практиці // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 65-71.
916270
  Корнякова Т. Право на своєчасне одержання зарплати захищається законом // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 3-10
916271
  Пришко А. Право на своєчасне одержання зарплати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат захищається законом // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 19-23.
916272
  Липовецький С. Право на свою освіту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 30 (143). – С. 48-50. – ISSN 1996-1561


  100 років тому боротьбу за український університет вважали "альфою і омегою наших національних змагань". У 1784 році відкрили у Львові університет. Цісарським указом від 1871 р. університет став двомовним: польсько-українським. У 1921 р. українці ...
916273
  Салига Т.Ю. Право на себе. / Т.Ю. Салига. – К., 1983. – 136с.
916274
  Маковей В. Право на сім"ю: так чи ні міжнародному всиновленню? / В. Маковей, Г. Сеник // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 34-40
916275
  Ковальчук Я. Право на складання заповіту // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 32-34.
916276
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
916277
  Ярошевська Т.В. Право на службовий винахід : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Ярошевська Т.В. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2009. – 199л. + Додатки л. 172-180. – Бібліогр.: л. 181-199
916278
  Иванчук Мирослав Васильевич Право на служебное жилое помещение : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Иванчук Мирослав Васильевич; МВ и ССО УССР. Харьков. юрид. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Харьков, 1982. – 17л.
916279
  Панч П. Право на смерть : Роман / П. Панч. – Харків : Лім, 1933. – 351с. – (Ювілейна б-ка Червоної Армії)
916280
  Капителли П. Право на смерть и эвтаназию: сравнительно-правовое исследование // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 3 (290). – С. 56-67. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  На основе современного законодательства нескольких европейских стран и США автором в сравнительно-правовой перспективе анализируются различные проблемы, связанные с правом на смерть. The author analyses different problems dealing with the right to die ...
916281
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – Москва, 1937. – 40с.
916282
  Семашко Н.А. Право на социальное обеспечение / Н.А. Семашко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1938. – 48с.
916283
  Ситников И.И. Право на социальное обеспечение / И.И. Ситников. – Ижевск, 1988. – 93с.
916284
  Цивилев Р.М. Право на социальную необеспеченность / Р.М. Цивилев. – М, 1984. – 40с.
916285
  Шумна Л.П. Право на соціальну підтримку і гарантії його реалізації в умовах ринкової економіки : монографія / Л.П. Шумна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. техн. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 380, [1] с. – Бібліогр.: с. 339-380. – ISBN 978-966-7496-54-8
916286
  Гриценко І. Право на справедливий суд / І. Гриценко, М. Погорецький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 4-7. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі системного та порівняльного аналізу наукових поглядів, норм міжнародних правових актів та національного законодавства досліджуються проблемні питання інституційних елементів права на справедливий суд. В статье на основе системного и ...
916287
  Коліушко І.Б. Право на справедливий суд у контексті судової і правової реформ / І.Б. Коліушко, Р.О. Куйбіда // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 11/12 (85/86). – С. 248-254.
916288
  Коваль І. Право на справедливий суд. практика Європейського суду з прав людини щодо України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 10. – С. 129-132. – ISSN 0132-1331
916289
  Толочко О. Право на справедливий судовий розгляд кримінальних справ // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 84-88
916290
  Сакара Н. Право на справедливий судовий розгляд та національна практика цивільного судочинства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 10. – С. 63-76. – ISSN 0132-1331
916291
  Квасневська Н. Право на справедливий судовий розгляд як об"єкт постановлення завідомо неправосудного-вироку, рішення, ухвали або постанови // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С. 139-146. – ISSN 0132-1331
916292
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство в арбитражном процессе Российской Федерации // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 309-312. – ISSN 1684-2626
916293
  Глушкова И.Б. Право на справедливое судебное разбирательство как общепризнанная норма международного права // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 6. – С. 303-306. – ISSN 1684-2626
916294
  Медведєва М.О. Право на сприятливе довкілля в контексті універсальних стандартів прав людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 161-165


  The article analyses the genesis and place of a right to favourable environment in the system of universal standards of human rights. The author considers the documents from the International Charter of Human Rights as well as declarations on ...
916295
  Назарова Ю. Право на средства индивидуализации в уставном фонде хозяйственного общества: правовой анализ // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
916296
  Єфанова Н. Право на страйк // Кадровик України : Професійний щомісячний журнал / ТОВ "Професійні видання". – Київ, 2007. – № 6. – С. 50-55.
916297
  Стасів О. Право на страйк як гарантія захисту трудових та соціальних інтересів найманих працівників // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 73-78
916298
  Бурак В. Право на страйк як колективне трудове право працівників // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 227-232. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
916299
  Процишен М. Право на страйк, його конституційне визначення та можливості вдосконалення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 17-20.
916300
  Кулачок-Тітова Право на страйк: міжнародні нормативні акти та закордонний досвід / Кулачок-Тітова, С.В. Мороз // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 122-126. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
916301
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву / И.Л. Брауде. – Москва, 1950. – 168с.
916302
  Брауде И.Л. Право на строение и сделки по строениям по советскому праву. / И.Л. Брауде. – М., 1954. – 144с.
916303
  Трюхіна А. Право на суброгацію // Юридична газета. – Київ, 2015. – 15 грудня (№ 50/51). – С. 18
916304
  Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. / А.Н. Кожухарь. – Кишинев, 1989. – 140с.
916305
  Радзієвська В.В. Право на судовий захист - універсальна конституційна гарантія прав і свобод людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 67-69


  The present research is dedicated to the problem of the right for judicial protection within the framework of human rights. Judicial protection is important aspect of constitutional guaranteeing of the rule of law and Us providing is vital important ...
916306
  Василевський А. Право на судовий захист // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 87-89
916307
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : Дис. ... канд. юрид. наук : Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес ; сімейне право ; міжнародне приватне право / Кучер Т.М. ; Київський ун-т права національної академії наук України. – Київ, 2009. – 198 л. – Бібліогр. : л.180-198
916308
  Кучер Т.М. Право на судовий захист в порядку цивільного судочинства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Кучер Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
916309
  Сердюк В.В. Право на судовий захист у контексті змагальності сторін // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 14-18
916310
  Кучер Т. Право на судовий захист у порядку цивільного судочинства // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 8. – С. 53-59
916311
  Шило О.Г. Право на судовий захист у системі основних прав людини // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 171-180. – ISSN 0201-7245
916312
  Мігоряну С.Д. Право на судовий захист як інститут конституційного права: доктрина і практика реалізації // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 53-58. – (Правознавство ; Вип.286)
916313
  Мойсей Л.О. Право на судовий захист як один із способів спонукання держави до виконання конституційних гарантій із забезпечення житлом військовослужбовців // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання ; рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2014. – Т. 11, № 1 (29). – С. 95-99. – ISSN 2310-9769
916314
  Бисага Ю.М. Право на судовий захист: конституційно-правовий аспект : монографія / Ю.М. Бисага, О.В. Лемак ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ін-т держави і права країн Європи. – Ужгород : Гельветика, 2015. – 207, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-207. – (Досконалість. Наукова серія "Держава і право на зламі тисячоліть: світовий досвід і Україна"). – ISBN 978-966-916-002-7
916315
  Ковач І. Право на сум : поезії / Іван Ковач. – Бухарест : МУСТАНГ, 2003. – 295 с. – ISBN 973-8315-39-5
916316
  Плавич В.П. Право на сучасному етапі розвитку юридичної науки // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 5-17
916317
  Божко В.И. Право на существование / В.И. Божко. – Киев, 1921. – 15с.
916318
  Зарахович И.С. Право на счастливое детство / И.С. Зарахович. – М, 1980. – 215с.
916319
  Зарахович И.С. Право на счастливое детство / И.С. Зарахович. – Москва, 1984. – 192 с.
916320
  Чистов А. Право на счастье / А. Чистов. – М., 1953. – 128с.
916321
  Баженов В.Н. Право на счастье / В.Н. Баженов. – К., 1966. – 331с.
916322
  Полякова Н.М. Право на счастье. / Н.М. Полякова. – Л., 1955. – 80с.
916323
  Рубин Я.И. Право на счастье. О пробл. семьи и детей. / Я.И. Рубин. – Минск, 1986. – 172с.
916324
  Єськов С.В. Право на таємницю приватного життя у цифрову добу: пошуки нових механізмів захисту // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 43-47. – ISSN 2220-1394
916325
  Косцинский К.В. Право на творчество / К.В. Косцинский. – Л., 1952. – 207с.
916326
  Крижна В. Право на товарні знаки в Єдиному економічному просторі // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 104-109
916327
  Коняев Н.И. Право на товарный знак и промышленный образец. / Н.И. Коняев. – Куйбышев, 1984. – 48с.
916328
   Право на труд. – М., 1937. – 63с.
916329
  Пашерстник А.Е. Право на труд / А.Е. Пашерстник. – М., 1951. – 232с.
916330
  Шахназаров О.Л. Право на труд и "право" на безработицу / О.Л. Шахназаров. – М, 1987. – 63с.
916331
  Лушников А.М. Право на труд и право на социальное обеспечение: религиозные аспекты // Вестник трудового права и права социального обеспечения : научное издание / Мин. обр. и науки РФ; Федеральное агентство по образованию; Ярославский гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль, 2007. – Вып. 2 : Право на труд и право на социальное обеспечение в системе прав человека. – С. 61-71. – (Ярославская юридическая школа начала 21 века)
916332
  Егоров В.В. Право на труд рабочих и служащих: теория и практика / В.В. Егоров. – М, 1986. – 116с.
916333
   Право на труд: советский и британский подходы. – М., 1989. – 116с.
916334
  Тарасов А. Право на убийство : размышления о цинизме, ханжестве и неолиберализме // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 1. – С.146-155. – ISSN 0012-6756
916335
  Кондратьєва Н.М. Право на укладання договору оренди майна, яке знаходиться у спільній частковій власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 419-425. – ISSN 1563-3349
916336
  Литвинов О.М. Право на участь в управлінні державними справами в умовах республіканської форми правління // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-41
916337
  Кулеба Г.І. Право на хліб : поезії / Г.І. Кулеба. – Київ : Радянський письменник, 1973. – 111 с.
916338
  Тарло Е.Г. Право на частную жизнь России // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 47-50. – ISSN 1812-8696
916339
  Казаков В.Б. Право на честь / В.Б. Казаков. – Саратов, 1990. – 477с.
916340
  Егоров И.Н. Право на штурвал / И.Н. Егоров. – Москва, 1979. – 191с.
916341
  Пашук Т. Право на юридичні засоби захисту в світлі статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 27-31. – ISSN 1814-3385


  В статті розглядається питання права на юридичні засоби захисту із урахуванням тлумачення положень статей 6 та 13 Європейської конвенції з прав людини. Автор розглядає широку прецедентну базу Європейського суду з прав людини щодо застосування ...
916342
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англо-американській системі права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 420-424. – ISSN 1563-3349
916343
  Проскуров М.В. Право набувальної давності як інститут права власності в англосаксонській системі права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 40-44. – ISSN 2220-1394
916344
  Мамішова Н. Право народів на самовизначення та анексія Кримського півострова Російською Федерацією // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 195-198
916345
  Кресін О.В. Право народів на самовизначення та протидія сепаратизму в міжнародному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65


  Проаналізовано міжнародно-правове закріплення права народів на самовизначення та труднощі, що супроводжують його реалізацію. Розглянуто останні тенденції у міжнародному праві щодо протидії сепаратизму та можливість застосування норм міжнародного ...
916346
  Ролз Дж. Право народов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 79-105. – ISSN 0042-8744


  Лекция Дж.Ролза" Право народов" была написана в 1993 году и ранее на русский язык не переводилась
916347
  Шармазанашвили Г.В. Право народов и наций на свободу и независимость / Г.В. Шармазанашвили, А.К. Цикунов. – М., 1987. – 80с.
916348
  Ваттель Эмер де Право народов или принципы естественного права, применяемые к поведению и делам наций и суверенов / Ваттель Эмер де. – Москва, 1960. – 719с.
916349
  Аврамова Ольга Право народу на протест // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 12 (96). – С. 11-16
916350
  Самошенко И.С. Право нарушения и юридическая ответственность / И.С. Самошенко. – Москва, 1966. – 32с.
916351
  Рубанов А.А. Право наследования / А.А. Рубанов. – М., 1978. – 93с.
916352
  Амфитеатров Г.Н. Право наследования в СССР / Г.Н. Амфитеатров, А.П. Солодилов. – Москва, 1946. – 40с.
916353
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – М., 1951. – 64с.
916354
  Халфина Р.О. Право наследования в СССР. / Р.О. Халфина. – 2-е изд., доп. – М., 1952. – 72с.
916355
  Пронина М.Г. Право наследования. / М.Г. Пронина. – Минск, 1989. – 95с.
916356
  Ханко О. Право нації : теорія націології / Остап Ханко. – Київ : Видавець О. Ханко, 2007. – 72с., 4с. іл. : іл. – ISBN 966-2922-08-3
916357
  Антоноа И.П. Право нейтралитета в германской доктрине международного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 6. – С. 24-26. – ISSN 1812-3910
916358
  Куліш А. Право ненародженої дитини на життя / А. Куліш, Т. Фащук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 5 (119). – С. 87-90
916359
  Добров О. Право необхідного спадкування за Литовським Статутом / О. Добров. – К, 1925. – 8с.
916360
  Червякова О. Право неповнолітніх на персоніфіковану інформацію потребує захисту // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 80-85.
916361
  Кондратьєва Л.А. Право неповнолітніх на судовий захист, його процесуальний зміст та структура // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.55-59. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
916362
  Ольховик Л.А. Право неповнолітньої фізичної особи на сім"ю // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 12-17. – ISSN 1561-4999
916363
  Гасанова В.Ш. Право несовершенолетнего подсудимого на конфиденциальное судебное разбирательство уголовного дела по законодательству Азербайджанской Республики // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 157-166. – ISSN 1684-2618
916364
  Поляков Б.М. Право неспроможності (банкрутства) в України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Б.М. Поляков ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2011. – 559, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 534-559 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-454-3
916365
  Новикова Н.И. Право нефти и права аборигенов // Этнографическое обозрение / Российская академия наук. – Москва, 2008. – № 3. – С. 28-36. – ISSN 0869-5415
916366
  Кубко Євген Право Німеччини: тенденція ефективності / Кубко Євген, Крумел Томас // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 128-131.
916367
  Михеєнко М.М. Право обвинуваченого на захист при доказуванні в кримінальній справі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 68-75. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются вопросы об обязанности защитника участвовать в доказывании по уголовному делу, о возможности коллизии позиций обвиняемого и защитника по вопросу о виновности или невинности обвиняемого, а также о применении полиграфа в ...
916368
  Кучевська С.П. Право обвинуваченого на неправдиві показання як елемент favor defensionis / С.П. Кучевська, Б.І. Яворський // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 2 (125). – С. 18-25
916369
  Кобликов А.С. Право обвиняемого на защиту / А.С. Кобликов. – М., 1961. – 79с.
916370
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Дис... канд. юридич.наук: / Галаган И.С.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1956. – 279л. – Бібліогр.:л.I-XI
916371
  Галаган И.С. Право обвиняемого на защиту в советском уголовном процессе : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Галаган И.С. ; Киевск. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. Кафедра уголовного права. – Киев, 1956. – 14 с.
916372
   Право обвиняемого на защиту в социалистическом уголовном процессе. – М., 1983. – 285с.
916373
  Строгович М.С. Право обвиняемого на защиту и презумпция невиновности / М.С. Строгович. – М., 1984. – 143с.
916374
  Десятник Владимир Алексеевич Право обмена жилыми помещениями : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03. / Десятник Владимир Алексеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 173л. – Бібліогр.:л.160-173
916375
  Десяткин В.А. Право обмена жилыми помещениями : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.03 / Десяткин В. А.; КГУ. – К., 1989. – 20л.
916376
  Филатова У.Б. Право общей долевой собственности в дореволюционной России // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 15-18. – ISSN 1812-3805


  В статье с использованием нормативных актов и доктринальных источников рассматривается вопрос о становлении и развитии института общей долевой собственности в дореволюционной России. Автор прослеживает динамику развития данного института и обращает ...
916377
  Арзиани Сергей Эдуардович Право общей собственности социалистических организаций в советском гражданском праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Арзиани Сергей Эдуардович; Харьковский юрид. ин-т. – Х., 1984. – 13л.
916378
  Караханян Г.А. Право общей совместной собственности в СССР : Автореф... канд. юр.наук: / Караханян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 21л.
916379
  Дзера А.В. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1976. – 26л.
916380
  Дзера В А. Право общей совместной собственности по советскому законодательству. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.00.03 / Дзера А.В; МВ и ССО УССР.КГУ. – К, 1979. – 26л.
916381
   Право окружающей среды в СССР и Великобритании. – М., 1988. – 132с.
916382
  Полонский Э.Г. Право оперативного управления государственным имуществом. / Э.Г. Полонский. – М., 1980. – 175с.
916383
  Орданский М.С. Право оперативного управления предприятий железнодорожного транспорта / М.С. Орданский. – Уфа, 1980. – 72с.
916384
  Єригіна Г. Право оперативного управління майном бюджетних наукових установ // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 12. – С. 31-36.
916385
  Петриченко О.П. Право оперативного управління як форма реалізації права державної власності на засоби виробництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 28-33. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкриваються умови з"явлення права оперативного управління державних підприємств, дається його визначення та зміст, проблеми регулювання, перспективи розвитку на основі аналізу чинного законодавства України та досвіду інших країн.
916386
  Маляр Ю.В. Право оренди землі до одного року: реєструвати чи ні? // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2008. – № 4. – С. 40-43.
916387
  Власова А. Право осіб, які проживають в фактичних шлюбних відносинах на укладення спадкового договору // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 208-210. – ISBN 978-617-7069-14-9
916388
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 181-237
916389
  Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
916390
  Коваль О.М. Право особи на виправдання: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – Вип. 59. – С. 374-378. – ISSN 1563-3349


  У статті розглянуто загальнотеоретичні основи поняття права на виправдання, його характеристика і співвідношення з правом на реабілітацію.
916391
  Кобилянський К.М. Право особи на захист в адміністративному суді // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 3 (114). – С. 35-38
916392
  Назаров В. Право особи на недоторканність житла та його обмеження у кримінальному провадженні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 105-110.
916393
  Літвінова І.Ф. Право особи на недоторканність житла чи іншого володіння: тенденції законодавчого регулювання // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 12 (62). – С. 46-52
916394
  Софіюк Т. Право особи на недоторканність особистої документації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 1 (217). – С. 8-11
916395
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичив у кримінальному процесі України : Дис... канд. юридичних наук: 12.00.09. / Бараннік Роман В"ячеславович; Мін-во внутрішніх справ України; Запорізький юридичний ін-тут. – Запоріжжя, 2002. – 235 л. + Додатки: л. 179-235. – Бібліогр.: л. 172-178
916396
  Бараннік Роман В"ячеславович Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України : Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.09. / Бараннік Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв.
916397
  Бараннік Р.В. Право особи на свободу від самовикриття, викриття членів її сім"ї чи близьких родичів у кримінальному процесі України: монографія : монографія / Р.В. Бараннік, В.П. Шибіко ; МВС України ; Запоріз. юрид. ін-т. – Київ : КНТ, 2008. – 212 с. – Шифр. дубл. 34 Бара. (доп. карт. юр.). – ISBN 978-966-373-487-3
916398
  Бараннік Р. Право особи на свободу від самовикриття: історія розвитку // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
916399
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 252, [8] л. – Додатки: л. 239-252. – Бібліогр.: л. 195-238
916400
  Касумова А.Б. Право особи на скаргу в кримінальному процесі : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Касумова Анжела Бахтіярли ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
916401
  Касумова А. Право особи на скаргу в кримінальному процесі України: етапи формування та розвитку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2013. – № 2 (122). – С. 106-110


  У статті проведений системний історичний аналіз формування та розвитку права особи на скаргу в кримінальному процесі України.
916402
  Косумова А.Б. Право особи на скаргу в проекті Кримінального процесуального кодексу України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 55-57. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
916403
  Синельников М.Х. Право отвечать за все / М.Х. Синельников. – М., 1980. – 327с.
916404
  Петренко И. Право отдельных категорий граждан на льготы // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 38 (846), октябрь. – С. 33-34
916405
  Тихонова Евгения Аратольевна Право отзіва депутата / Тихонова Евгения Аратольевна. – Москва : Госюриздат, 1961. – 48с.
916406
  Гегия А.В. Право отзыва депутата - важнейший институт советского государственного права : Автореф... кандидата юрид.наук: / Гегия А.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 16л.
916407
  Мусса Мобарек Мохаммед Право палестинского народа на самоопределение : Дис... канд. юр.наук: 12.00.10 / Мусса Мобарек Мохаммед; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 190л. – Бібліогр.:л.169-190
916408
  Мусса Х М.М. Право палестинского народа на самоопределение : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мусса М.М.Х. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 25 с.
916409
  Базанков М.Ф. Право памяти / М.Ф. Базанков. – Москва, 1986. – 397с.
916410
  Миронова Г. Право пацієнта на вибір методів лікування: "білі плями" українського законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 59-64. – ISSN 0132-1331
916411
  Пришляк М.І. Право пацієнта на вільний вибір лікаря та проблеми його реалізації в Україні / М.І. Пришляк, Г.В. Пришляк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 104-108. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
916412
  Кашинцева О. Право пацієнта на духовну підтримку: принцип толерантності в біоетичній доктрині // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 196-199. – ISSN 0132-1331
916413
  Сенюта І. Право пацієнта на життя у правових позиціях Європейського суду з прав людини // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 17-23
916414
  Булеца С.Б. Право пацієнта на одержання інформації про стан здоров"я // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 272-278. – ISSN 1563-3349
916415
  Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні : Курс лекцій / І.М. Сирота. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-14-8
916416
  Бойко М.Д. Право пенсійного забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д.Бойко. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Атіка, 2006. – 356с. – ISBN 966-326-153-6
916417
  Сафонов М.И. Право первой строки / М.И. Сафонов. – Таллин, 1977. – 58с.
916418
  Майданик Н.І. Право переважної купівлі майна: поняття і порівняльна характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 35-45.
916419
   Право під колесами контрабанди. Генеральна прокуратура вступилася за митне законодавство // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.40-42
916420
  Ольховська М.М. Право підозрюваного, обвинуваченого на захист шляхом оскарження рішень, дій чи бездіяльності процесуальних осіб під час попереднього слідства за КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 250-256. – ISSN 2310-9769


  В статті досліджується питання щодо законодавчого врегулювання права підозрюваного, обвинуваченого на скаргу під час попереднього слідства відповідно до норм КПК УСРР 1922 р. та КПК УРСР 1927 р. Проведено науковий аналіз ефективності та дієвості ...
916421
  Петриченко О.П. Право повного господарського відання як засіб реалізації державної власності // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розкривається зміст права повного господарського відання державних підприємств та проблеми його врегулювання на основі аналізу чинного законодавства і проекту Цивільного кодексу України.
916422
  Каракаш І. Право поділеної власності на природні ресурси у законодавстві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.82-84. – ISSN 0132-1331


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
916423
  Ариванюк Т.О. Право подружжя на роздільну власність // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.21-26. – (Правознавство ; Вип. 103). – ISBN 966-568-332-2
916424
  Козловська Л.В. Право пожиттєвого користування житлом як предмет заповідального відказу // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 126-134
916425
  Карпентьер А. Право политического убежища : Право политического убежища. Тени на белой стене. Беглец / А. Карпентьер. – Москва : Прогресс, 1976. – 160с.
916426
  Бочков Н.В. Право пользования городскими землями / Н.В. Бочков. – М., 1966. – 16с.
916427
  Балезин В.П. Право пользования граждан, проживающих в городской местности / В.П. Балезин. – Москва, 1970. – 70 с.
916428
  Лесин С Б. Право пользования жилой площадью в домах ЖСК / С Б. Лесин, . – М., 1975. – 64с.
916429
  Мерзликин А. Право пользования землей и совместная деятельность // Экспресс - анализ законодательных и нормативных актов : еженедельний информационный бюллетень. – Харьков, 2001. – № 7. – С.18-20
916430
  Бочков Н.В. Право пользования землями сельскохозяйственного назначения / Н.В. Бочков. – М., 1964. – 19с.
916431
  Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР / Г.С. Башмаков. – М, 1974. – 156с.
916432
  Чікін С. Право попереднього користувача: філологічний та історичний аспекти / С. Чікін, К. Решетилов, О. Чікіна // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
916433
  Зорич Г.А. Право постійного землекористування: поняття та юридичні ознаки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 117-123
916434
  Ковальчук Т. Право постійного і тимчасового користування лісами: юридичні ознаки та особливості змісту // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 148-155. – ISSN 0132-1331


  У статті розглянутоосновні ознаки, види, об"єкти, суб"єкти, зміст, умови й підстави виникнення та правове регулювання еколого-правових договірних відносин в Україні, здійснено розмежування їх з цивільно-правовими договірними відносинами, запропоновано ...
916435
  Підюкова Т.П. Право постійного користування земельними ділянками в Україні / Т.П. Підюкова, Б.М. Устименко // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 146-153.
916436
  Оніка Я. Право постійного користування земельною ділянкою лісогосподарського призначення у системі речових правОніка Я. // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 78-86


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
916437
  Климович О. Право прав людини як jus cogens сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 0132-1331
916438
  Климович О. Право прав людини як jus соgепs сучасного міжнародного права // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-34. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916439
  Литвин В. Право правди / Володимир Литвин; Ред. В.Я. Смолій. – Київ : Лі-Терра, 2005. – 400с. – ISBN 966-8749-01-4
916440
  Феськів М.М. Право працівника - мігранта на зайнятість на території іншої держави: стандарти Ради Європи і законодавство України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 3. – С.57-61. – Бібліогр.: 11 назв.
916441
  Бусуйок Д. Право працівників соціальної сфери села на землю // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 32-35.
916442
  Штутин Я.Л. Право предъявления иска / Я.Л. Штутин, 1953. – 85-108с.
916443
  Волощук О.Т. Право президента розпускати парламент: проблеми реалізації конституційних норм // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 36-40. – (Правознавство ; Вип. 282)
916444
  Бутовский А.Н. Право преимущественной покупки по действующим законам и по проекту Гражданского Уложения // Очерки по вопросам Судебной практики / А.Н. Бутовский. – Т. 2. – С. 141-191
916445
  Іоффе О.С. Право приватне й право публічне // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 7-19. – (Право. Економіка. Управління)
916446
  Шевченко Я. Право приватної власності в Україні: проблеми і перспективи // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 19-25
916447
  Ліщишин П. Право приватної власності є непорушним : Прокурорський нагляд за виявленням і розкриттям злочинів проти власності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-25
916448
  Кравченко С.С. Право приватної власності за законодавством України // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 10 (97). – С. 4-13.
916449
  Кулинич О.П. Право приватної власності на земельну ділянку як об"єкт цивільно-правового захисту // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 373-378. – ISSN 1563-3349
916450
  Заєць О.І. Право природокористування: особливості розвитку сучасної юридичної науки та законодавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Юридичні науки ; Вип. 72/73). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття права природокористування, його зміст, принципи, види, структуру правовідносин природокористування. The article is devoted to the analysis of modern scientific and law views on ...
916451
   Право природопользования в СССР. – М., 1990. – 195с.
916452
  Пучковська І. Право притримання і притримання - самостійні способи захисту прав кредитора у договірному зобов"язанні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 218-226. – ISSN 1026-9932
916453
  Середа И.О. Право приусадебного землепользования колхозного двора / И.О. Середа. – М, 1964. – 60с.
916454
  Журик Ю. Право про захист економічної конкуренції як комплексна підгалузь права в національній системі права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 102-105
916455
  Манько Е.А. Право проживания: история и современные проблемы // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / НБ-Медиа. – Москва, 2008. – № 11 (53). – С. 59-64. – ISSN 1812-8696
916456
  Говоруха М. Право прокурора на відкриття виконавчого провадження // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 59-65.
916457
  Гусаров К. Право прокурора на оскарження судових рішень в апеляційному порядку // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 2. – С.92-96
916458
  Підопригора О.А. Право промислової власності в новому Цивільному кодексі України // Інтелектуальний капітал : Науково-практичний журнал. – Київ, 2003. – № 3. – С.13-20
916459
  Клименко Б.М. Право прохода через иностранную территорию / Б.М. Клименко. – Москва, 1967. – 136с.
916460
  Матвеев В.М. Право публичных собраний : очерк развития и современной постановки права публичных собраний во Франции, Германии и Англии / В.Ф. Матвеев. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Общественная польза", 1909. – [4], VIII, 395 с. – Экз. в разных тип. переплетах. – Библиогр. в примеч.


  На кн. № 9282 фамилия-печать
916461
  Фролов Ю. Право публічної (суспільної) власності: до теорії питання / Ю. Фролов, В. Антошкіна // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 25-28.
916462
  Бенуа-Ромер Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського правового простору / Флоренц Бенуа-Ромер, Гайнріх Клебес ; [пер. з англ. О. Андрійчук ; наук. ред. С. Шевчук]. – Київ : К.І.С., 2007. – 232 с. – ISBN 966-7048-64-0
916463
  Москатов П.Г. Право радянського громадянина на відпочинок / П.Г. Москатов. – К., 1938. – 24с.
916464
  Явич Л.С. Право развитого социалистического общества. / Л.С. Явич. – М., 1978. – 224с.
916465
  Романюк В.Я. Право решать / В.Я. Романюк. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 204 с.
916466
  Ушакова Ю.А. Право розпорядження як елемент змісту права власності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 127-133.
916467
  Скринька Д.В. Право світової організації торговлі : підручник для студентів вищ. навч. закл. / Д.В. Скринька ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Ін-т міжнар. відносин КНУТШ ; Промені, 2010. – 337, [3] с. – Предм. покажч.: с. 325-327. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-8935-14-5
916468
  Калиниченко Т.Г. Право сельскохозяйственного водопользования / Т.Г. Калиниченко. – М, 1989. – 125с.
916469
  Шайбеков К.А. Право сельскохозяйственного водопользования в Казахской советской социалистической республике : Автореф... канд. юрид.наук: / Шайбеков К.А.; Моск. юрид. ин-т. – М., 1951. – 21л.
916470
  Байсалов С. Право сельскохозяйственного водопользования в Узбекской ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Байсалов С.; АН СССР. – М., 1952. – 29л.
916471
  Сірук М. Право сили vs сила правди // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 26-27 вересня (№ 179/180). – С. 3


  Чому після першого дня дебатів на ГА ООН ухвалили резолюції з ісламського екстремізму, не давши адекватної оцінки російської агресії в Україні.
916472
  Гордієнко Д. Право Сізіфа // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право", науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 7. – С.115-117


  Право на працю в законодавстві України
916473
  Цемко В.П. Право сільскогосподарського використання землі в Українській РСР. / В.П. Цемко. – Київ, 1975. – 280с.
916474
  Гриценко І.С. Право скарги та його закріплення в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ століття / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 118-120. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлюються питання адміністративного оскарження. Автор звертається до закономірностей становлення інституту адміністративної скарги та особливостей закріплення права скарги в адміністративному законодавстві УРСР у 20-х роках ХХ ...
916475
  Осипова Т. Право следования в законодательстве Европейского союза // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 5. – С. 73-78. – ISSN 0201-7059
916476
  Капиця Ю. Право слідування в Європейському Союзі та Україні / Ю. Капиця, С. Стипак // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2006. – № 10. – С. 3-7
916477
  Андрощук Г. Право слідування в законодавствах Європейського Союзу та України // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 22-26. – ISSN 1608-6422
916478
  Штефан О. Право слідування в Україні та інших країнах світу // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 3-14
916479
   Право собственности. – М., 1980. – 85с.
916480
  Крусс В.И. Право собственности в контексте российской приватизации: теория и практика // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.27-36. – ISSN 0132-0769
916481
   Право собственности в СССР. – М., 1989. – 287с.
916482
  Генин Д.М. Право собственности в СССР. / Д.М. Генин. – М, 1961. – 223с.
916483
   Право собственности в Украине. – К., 1996. – 320с.
916484
   Право собственности в условиях совершенствования социализма. – М., 1989. – 126с.
916485
  Ишанов Б.А. Право собственности граждан по законодательству Узбекской ССР. : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Ишанов Б.А.; АН УзССР. – Ташкент, 1976. – 28л.
916486
  Кузнецов Н.Н. Право собственности и управление народным хозяйством в СССР / Н.Н. Кузнецов. – М., 1984. – 73с.
916487
  Рабец А.М. Право собственности на алименты (из нормотворческого опыта Украины) // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1812-3910
916488
  Дульнева Л.А. Право собственности на жилой дом / Л.А. Дульнева. – М., 1974. – 56с.
916489
  Цыгулев С. Право собственности на земельный пай // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 38-41.
916490
  Безбах В В. Право собственности на землю в странах Латинской Америки / В В. Безбах. – Москва, 1989. – 141 с.
916491
  Мозолин В.П. Право собственности на имущество межколхозных предприятий и организаций / В.П. Мозолин. – М., 1963. – 76с.
916492
  Кудрявцева Г.А. Право собственности общественных организаций / Г.А. Кудрявцева. – Минск, 1978. – 64с.
916493
  Качанова В.В. Право собственности профсоюзных и иных общественных организаций / В.В. Качанова. – Куйбышев, 1980. – 51с.
916494
  Масляев А.И. Право собственности профсоюзов СССР. / А.И. Масляев. – М., 1975. – 222с.
916495
   Право собственности субъектов РФ: проблемы теории и правоприменительной практики / [Сордия Н.Р. и др. ; под общ. ред. А.В. Цихоцкого] ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права, М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.]. – Новосибирск : РИФ-Новосибирск, 2010. – 240, [1] с. – Авт. указаны в копирайте. – Библиогр. : с. 198-238 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-94520-061-6
916496
  Труш Ж.С. Право собственности супругов в современном российском законодательстве и роль нотариата в его осуществлении // Вестник Пермского университета : научный журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2011. – С. 112-117. – (Юридические науки ; Вып. 1 (11)). – ISSN 1995-4190
916497
  Абашидзе А.Х. Право Совета Европы. Конвенция о защите прав человека и основных свобод : [учеб. пособие] / А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисиевич. – Москва : Международные отношения, 2007. – 303, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-7133-1290-9
916498
  Литовкин В.Н. Право советских граждан на жилище. / В.Н. Литовкин. – М., 1982. – 64с.
916499
  Дзера А.В. Право советских граждан на пенсию : Об-во "Знание"УССР / А.В. Дзера. – Киев, 1986. – 49с. – (Серия ХІ "Правовое воспитание" ; №3)
916500
  Артемова В.Н. Право советских граждан на профессиональну подготовку и повышение квалификации / В.Н. Артемова. – Минск, 1981. – 191с.
916501
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1952. – 64с.
916502
  Аксененок Г.А. Право социалистического землепользования колхозов / Г.А. Аксененок. – Москва, 1955. – 103с.
916503
  Шайхатдинов В.Ш. Право социального обеспечения / В.Ш. Шайхатдинов. – Свердловск, 1986. – 58 с.
916504
  Мачульская Е.Е. Право социального обеспечения / Е.Е. Мачульская, Ж.А. Горбачева; Учебное пособие для студ.вісших учеб.заведений, обуч.по спец."Социальная работа". – 3-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книжный мир, 2000. – 293с. – (Высшая школа). – ISBN 5-8041-0006-8
916505
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – Москва, 1974. – 303с.
916506
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – 2-е с изм. и доп. – Москва, 1980. – 312с.
916507
  Андреев В.С. Право социального обеспечения в СССР / В.С. Андреев. – 2-е изд. доп. и перераб. – Москва, 1987. – 349с.
916508
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учреждений образования I-IV уровней аккредитации, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Одесская нац.Юридическая академия. – Харків : Одиссей, 2000. – 384с. – ISBN 966-7334-99-6
916509
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ.высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; Мин-во образования и науки Украины; Одесская нац. – 3-е изд. перераб. и доп. – Харків : Одиссей, 2002. – 384с. – ISBN 966-633-092-X
916510
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2003. – 384с. – ISBN 966-633-183-7
916511
  Сирота И.М. Право социального обеспечения в Украине : Учебник для студ. высших учебных заведений, обуч.по спец."Правоведение" / И.М. Сирота; МОиНУ; Одесская нац. юрид. акад. – 4-е изд. перераб. и доп. – Харьков : Одиссей, 2004. – 384 с. – ISBN 966-633-183-7
916512
   Право социального обеспечения России : учебник для студ. высших учебных заведений / М.О. Буянова и др. ; Мин-во образования и науки РФ ; Московская государственная юридическая академия ; под ред. К.Н. Гусова. – 4-е изд., перер. и доп. – Москва : Проспект, 2008. – 640с. – ISBN 978-392-5-00207-8
916513
  Стичинський Б. Право соціальногго забезпечення: проблеми становлення і розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.85-90. – ISSN 0132-1331
916514
  Ярошенко І.С. Право соціального забезпечення : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; І.С. Ярошенко. – Київ : КНЕУ, 2005. – 232с. – ISBN 966-574-786-Х
916515
   Право соціального забезпечення : Навч. посібник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, С.М. Синчук, В.Л. Стрепко, О.І. Кульчицька; Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Ін Юре, 2006. – 496с. – Шифр. дубл. 34 Прав.доп.карт.юр. – ISBN 966-313-325-2
916516
   Право соціального забезпечення : підручник для студ. юридичних спеціальностей вищ. навч. закл. / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; МОНУ; за ред. П.Д. Пилипенка. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Ін Юре, 2008. – 504с. – ISBN 978-966-313-344-7
916517
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : Підручник для студ.ВНЗ / І.М. Сирота; МОіНУ. – 2-ге вид., доп. та перераб. – Харків : Одіссей, 2001. – 384с. – ISBN 966-633-046-6
916518
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : навч. посібник / Микола Дмитрович Бойко. – Вид. 2-ге доповнене та переробл. – Київ : Олан, 2005. – 320 с. – ISBN 966-7984-05-2
916519
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення в Україні : Навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 3-тє вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2006. – 380с. – ISBN 966-326-152-8
916520
  Сирота І.М. Право соціального забезпечення в Україні : підручник студентів вищих навч. закладів / І.М. Сирота; МОНУ; Одеська національна юридична академія. – 7-е вид., переробл. й доп. – Харків : Одіссей, 2007. – 408с. – ISBN 966-633-601-4
916521
   Право соціального забезпечення в Україні : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Лазар Л.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка. – Харків : ФІНН, 2009. – 434 с. – ISBN 978-966-8030-39-0
916522
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – Київ : Знання, 2003. – 306с. – ISBN 966-620-208-5
916523
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / В.С. Стичинський, І.В. Зуб, П.І. Мінюков, А.П. Мінюков, Т.П. Мінюкова. – Київ : Юридична книга, 2003. – 440с. – ISBN 966-7791-26-2
916524
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2004. – 312 с. – ISBN 966-7984-05-2
916525
  Синчук С.М. Право соціального забезпечення України : Навч. посіб. / С.М. Синчук, В.Я. Бурак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2006. – 318с. – ISBN 966-346-119-5
916526
   Право соціального забезпечення України : Навчальний посібник / Пилипенко П.Д., Бурак В.Я., Синчук С.М., Стрепко В.Л. та ін.; Львівський національний ун-т ім. І. Франка; За ред. П.Д. Пилипенка. – Київ : Істина, 2007. – 224с. – Шифр. дубл. 34 Прав. доп.карт.юр. – ISBN 978-966-8909-04-7
916527
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / М.Д. Бойко. – 4-е вид., доп. та перероб. – Київ : Атіка, 2007. – 400 с. – ISBN 978-966-326-258-1
916528
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник / Пилипенко П.Д. [ та ін. ]; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-е вид., змін. і доп. – Київ : Істина, 2010. – 224с. – ISBN 978-966-8909-04-7
916529
   Право соціального забезпечення України : підручник для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів / [П.Д. Пилипенко та ін.] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 3-тє вид., переробл. і допов. – Київ : Ін Юре, 2010. – 499, [5] с. : табл. – на обкл.: Академічний курс. – Бібліогр. в кінці розділів та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-441-3
916530
   Право соціального забезпечення України : навчальний посібник (з урахуванням новел пенсійної реформи) / [Пилипенко П.Д. та ін. ] ; за ред. П.Д. Пилипенка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Істина, 2012. – 232 с. – Бібліогр.: с. 217-220 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-04-7
916531
  Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Д. Бойко. – 5-те вид., перероб. і допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 447, [1] с. – Бібліогр.: с. 438-444. – ISBN 978-617-673-330-0
916532
  Тищенко О.В. Право соціального забезпечення України : теоретичні та практичні проблеми формування і розвитку галузі : монографія / О.В. Тищенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Блудчий М.І., 2014. – 394, [1] с. – Бібліогр.: с. 321-390. – ISBN 978-617-7032-08-2


  У прим. № 1693142 напис: Шановному Валерію Володимировичу. З глибокою повагою та вдячністю від автора. Підпис. (Тищенко О.В.) 05.08.2014 р.
916533
  Сташків Б. Право соціального забезпечення як наука // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.18-24. – ISSN 0132-1331
916534
  Орловский О.Я. Право соціального забезпечення: новації та перспективи // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 58--61. – (Правознавство ; Вип. 435)
916535
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : Навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-041-5
916536
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України : навчальний посібник / Н.Б. Болотіна. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 663с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-482-4


  Висвітлюються теоретичні засади права громадян на соціальний захист, предмет, методи, принципи, система та джерела цієї галузі права
916537
  Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні / Н.Б. Болотіна. – Київ : Знання, 2005. – 381с. – ISBN 966-346-033-4
916538
  Сташків Б.І. Право соціального обслуговування : навчальний посібник / Б.І. Сташків. – Київ : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-237-X
916539
  Волков Г.І. Право спадкоємства / Г.І. Волков. – Київ, 1924. – 55с.
916540
  Гордон М.В. Право спадкування в новому Цивільному кодексі Української РСР // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
916541
  Козловська Л. Право спадкування як суб"єктивне цивільне право // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 15-21. – ISSN 2308-9636
916542
  Комарницький В.М. Право спеціального природокористування : монографія / В.М. Комарницький ; М-во внутрішніх справ України ; Луганський держ. ун-т внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 424 с. – ISBN 978-966-2905-90-8
916543
  Гриняк А. Право спільної власності за цивільним та сімейним законодавством України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 59-64
916544
  Балюк Ю. Право спільної власності у багатоквартирному жилому будинку // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 1. – C. 53-60
916545
  Христенко Н. Право спільної сумісної власності подружжя за Сімейним кодексом України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 8. – С. 29-32.
916546
  Черняк О.Ю. Право споживача на захист в контексті адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 4 (32). – С. 70-75. – (Право. Економіка. Управління). – ISSN 2078-9165
916547
  Колісникова Г. Право споживача на інформацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 248-252. – ISSN 0132-1331
916548
  Яновицька Г. Право споживача на належну якість продукції // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 3 (41) : Проблеми сьогодення. Теорія. Практика. – С. 46-50. – ISSN 2311-6676
916549
  Хавронюк М.І. Право споживачів на безпечність продукції: кримінально-правове забезпечення : монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Атіка, 2011. – 323, [1] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-326-410-3
916550
  Звєрєва О.В. Право споживачів на належну якість // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 136-139.
916551
  Смітієнко З.І. Право суб"єктів кримінального процесу на звернення в стадії порушення кримінальної справи / З.І. Смітієнко, І.О. Мостова // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2005. – № 2/3. – С. 62-68
916552
  Мумладзе І.М. Право суб"єктів підприємництва на захист при проведенні державного контролю за їх діяльністю // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 170-175. – (Право. Економіка. Управління)
916553
  Алешина Юлия Право судить : Досье / Алешина Юлия, Измайлов Иван // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 9 (2792). – С. 120-131 : Іл.
916554
  Мазур В М. Право судів на нормотворчість як ознанка правової держави // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах) : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.5. – С190-195
916555
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2012
916556
   Право США : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
№ 1/2. – 2013
916557
  Мозолин В.П. Право США и экспансия американских корпораций / В.П. Мозолин. – Москва, 1974. – 284 с.
916558
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
916559
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
916560
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
916561
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 3. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
916562
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя
№ 4. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
916563
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 1 (6). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
916564
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 2 (7). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
916565
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 3 (8). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
916566
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : КПУ
№ 4 (9). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
916567
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (10). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916568
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 2 (11). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916569
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (12). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916570
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (13). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916571
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1/2 (14/15). – 2014. – 170 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916572
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (16). – 2014. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916573
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (17). – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916574
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 1 (18). – 2015. – 138 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916575
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 3 (20). – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916576
   Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя : Класичний приватний університет
№ 4 (21). – 2015. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916577
  Плавич В.П. Право та економіка: теоретико-правові роздуми // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 3-7. – ISSN 1563-3349
916578
  Боголюбов С. Право та єдина державна екологічна політика в Росії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 52-65. – ISSN 0132-1331
916579
  Чуян О.А. Право та ідеологія: проблема єдності та взаємозв"язку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 79-80. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
916580
   Право та інновації : науково-практичне видання / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку НАПрН України. – Харків : Юрайт, 2011-
№ 4. – 2013. – 145 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916581
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 1/2 (5/6). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916582
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
№ 3 (7). – 2014. – 166 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916583
   Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-. – ISSN 2311-4894
№ 4 (8). – 2014. – 217 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916584
   Право та інноваційне суспільство / Нац. акад. правових наук України, Н.-д ін-т правового забезпечення інноваційногорозвитку НАПрН України. – Харків, 2013-
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами. Електронне наукове видання
916585
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Київ : К.І.С., 2004. – 260с. – ISBN 966-8093-39-4


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
916586
  Грицяк І.А. Право та інституції Європейського Союзу : Навчальний посібник / І.А. Грицяк; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – 2-ге вид., доповн. – Київ, 2006. – 300с. – ISBN 966-7048-56-X


  Викладено суть основних складників концепції Європейських співтовариств і Європейського Союзу
916587
  Копієвська О.Р. Право та охорона історико-культурної спадщини (теоретичний аспект дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 25-31. – ISSN 1563-3349
916588
  Мохонько А.В. Право та політика як регулятори суспільних відносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 59-62
916589
  Литвинець В.М. Право територіальної громади села щодо розпорядження землею: юридична природа та порядок здійснення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 271-275.
916590
  Мамут Л. Право толкования: правовое государство: идеологема и современные конституционные тексты // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2011. – № 2 (81). – С. 105-111. – ISSN 1812-7126
916591
  Селіванов В.М. Право у дзеркалі філософії // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.67-72. – ISBN 966-568-656-9
916592
  Ушаков Н.А. Право убежища : Автореф... кандид. юридич.наук: / Ушаков Н.А.; Академия наук СССР. Институт права. – Москва, 1950. – 24л.
916593
  Галенская Л.Н. Право убежища / Л.Н. Галенская. – Москва, 1968. – 128 с.
916594
  Антипов А.Н. Право убежища в государствах Древнего Мира // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 1. – С. 137-144. – ISSN 0042-8779
916595
  Галенская Л.Н. Право убежища в современном международном праве : Автореф... канд. юрид.наук: / Галенская Л.Н.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 16л.
916596
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 1. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
916597
   Право Украины : юридический журнал : научно-практическое издание / Нац. акад. правовых наук Украины ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины ; Нац. ун-т "Юрид. акад. Украины им. Я. Мудрого" [и др.]. – Киев, 1922-. – ISSN 2227-295X
№ 2. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
916598
  Майданик Р. Право Украины: дуализм и система // Частное право : научный журнал / Редакция журнала "Право Украины". – Киев, 2013. – № 1. – С. 26-42


  Рассматривается тенденция приоритетного развития именно частного права как условия приближения украинского права к стандартам западной традиции права, которая имеет определяющее влияние на становление системы субъективных прав и составляет базис для ...
916599
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 1993
916600
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/12. – 1994
916601
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1995
916602
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1995
916603
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3/4. – 1995
916604
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5/6. – 1995
916605
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1995
916606
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1995
916607
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9/10. – 1995
916608
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1995
916609
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1995
916610
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1996
916611
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1996
916612
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1996
916613
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1996
916614
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1996
916615
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1996
916616
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1996
916617
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1996
916618
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1996
916619
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1996
916620
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1996
916621
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1996
916622
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1997
916623
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1997
916624
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1997
916625
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1997
916626
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1997
916627
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1997
916628
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1997
916629
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1997
916630
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1997
916631
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1997
916632
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1997
916633
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1997
916634
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1998
916635
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1998
916636
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1998
916637
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1998
916638
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1998
916639
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1998
916640
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1998
916641
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1998
916642
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1998
916643
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1998
916644
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1998
916645
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1998
916646
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 1999
916647
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 1999
916648
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 1999
916649
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 1999
916650
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 1999
916651
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 1999
916652
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 1999
916653
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 1999
916654
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 1999
916655
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 1999
916656
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 1999
916657
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 1999
916658
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2000
916659
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2000
916660
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2000
916661
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2000
916662
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2000
916663
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2000
916664
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2000
916665
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2000
916666
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2000
916667
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2000
916668
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2000
916669
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2000
916670
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2001
916671
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2001
916672
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2001
916673
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2001
916674
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2001
916675
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2001
916676
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2001
916677
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2001
916678
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2001
916679
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2001
916680
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2001
916681
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2001
916682
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2002
916683
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2002
916684
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2002
916685
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2002
916686
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2002
916687
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2002
916688
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2002
916689
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2002
916690
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2002
916691
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2002
916692
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2002
916693
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2002
916694
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2003
916695
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2003
916696
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2003
916697
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2003
916698
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2003
916699
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2003
916700
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2003
916701
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2003
916702
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2003
916703
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2003
916704
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2003
916705
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2003
916706
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2004
916707
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2004
916708
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2004
916709
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2004
916710
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2004
916711
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2004
916712
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2004
916713
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2004
916714
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2004
916715
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2004
916716
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2004
916717
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2004
916718
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2005
916719
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2005
916720
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2005
916721
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2005
916722
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2005
916723
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2005
916724
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2005
916725
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2005
916726
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2005
916727
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2005
916728
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2005
916729
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2005
916730
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2006
916731
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2006
916732
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2006
916733
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2006
916734
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2006
916735
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2006
916736
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2006
916737
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2006
916738
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2006
916739
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2006
916740
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2006
916741
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2006
916742
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2007
916743
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2007
916744
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2007
916745
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2007
916746
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2007
916747
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2007
916748
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2007
916749
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2007
916750
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2007
916751
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2007
916752
   Право України : Юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2007
916753
   Право України : юридичний журнал. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2007
916754
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2008
916755
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2008
916756
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2008
916757
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2008
916758
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2008
916759
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2008
916760
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2008
916761
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2008
916762
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2008
916763
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2008
916764
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2008
916765
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2008
916766
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2009. – + 1 брошура. – Назва додатку: Стан дотримання Україною міжнародних стандартів у галузі прав і свобод людини / Карпачова Н.І.
916767
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2009
916768
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2009
916769
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2009
916770
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2009
916771
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2009
916772
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2009
916773
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2009
916774
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2009
916775
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2009
916776
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11. – 2009
916777
   Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2009
916778
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2010
916779
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2010
916780
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2010
916781
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2010
916782
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2010
916783
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2010
916784
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7. – 2010
916785
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2010
916786
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2010
916787
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10 : "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод-60 років. – 2010
916788
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – 2010
916789
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 12. – 2010
916790
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1. – 2011
916791
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 2. – 2011
916792
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 3. – 2011
916793
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 4. – 2011
916794
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 5. – 2011
916795
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 6. – 2011
916796
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – 2011
916797
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 8. – 2011
916798
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 9. – 2011
916799
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 10. – 2011
916800
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 11/12. – 2011
916801
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
№ 1/2. – 2012
916802
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2012
916803
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання: ювілейний випуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5 : Минуле і сучасне журналу. – 2012
916804
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2012
916805
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2012
916806
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
916807
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
916808
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2012. – мова резюме англ.. укр., рос.
916809
   Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11/12. – 2012
916810
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1/2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916811
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3/4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916812
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916813
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916814
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916815
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916816
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916817
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916818
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916819
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916820
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916821
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916822
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916823
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916824
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916825
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916826
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916827
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916828
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916829
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916830
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916831
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916832
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916833
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916834
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916835
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916836
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916837
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916838
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 7. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916839
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 8. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916840
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 9. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916841
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 10. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916842
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 11. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916843
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 12. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916844
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 1. – 2016. – 218 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916845
   Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
№ 2. – 2016. – 186 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916846
  Майданик Р. Право України: дуалізм і система // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 26-41


  Розглядається тенденція до пріоритетного розвитку саме приватного права як умови наближення українського права до стандартів західної традиції права, що визначально впливає на становлення системи суб"єктивних прав і становить базис для власної активної ...
916847
  Вінник О.М. Право учасників господарських товариств на інформацію: проблеми реалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 91-95. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми реалізації права учасників господарських товариств на інформацію.
916848
  Кравченко С.С. Право участі в управлінні господарським товариством // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 10 (109). – С. 16-20
916849
  Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об"єкт спадкового правовідношення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 28-31.
916850
  Кравченко С. Право участі, корпоративні права та підприємницька діяльність учасників товариств // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 2. – С. 66-70. – ISSN 0132-1331
916851
  Лісніча Т.В. Право фізичної особи на інформацію про стан свого здоров"я та медична таємниця в законодавстві України
916852
  Беллинг Д.В. Право церквей на самоопределение по законодательству Германии / Д.В. Беллинг, А.В. Бойко, Н.Б. Серова // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 11. – С. 61-70. – ISSN 0132-0769
916853
  Лашкарев П.А. Право церкви православной в ряду других юридических наук : Вступительная лекция по церковному праву, читанная 28 января 1886 г. приват-доц. Ун-та Св. Владимира, проф. Киев. духовной акад. П.А. Лашкаревым. – Киев : В унив. тип., 1886. – [2], 11 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
916854
  Лашкарев П.А. Право церковное в его основах, видах и источниках : из чтений по церковному праву / П. Лашкарев. – Киев : Тип. Г.Т.Корчак-Новицкого, 1886. – [2], II, 224 с. – Отд. отт. из журн.: Труды Киевской духовной академии, 1886
916855
  Рубаник В.Е. Право частной собственности в институциональной доктрине евразийства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 18. – С. 12-19. – ISSN 1812-3805
916856
  Ковальчук О. Право частной собственности как правовая ценность // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2009. – № 2 (207). – С. 21-27. – ISSN 1810-3081
916857
  Баурчулу А. Право человека и гражданина на суд присяжных // Закон и жизнь : Международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2007. – № 5. – С. 15-17. – ISSN 1810-3081
916858
  Талимончик В.П. Право человека на информацию: международно-правовые аспекты // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 5 (286). – С. 13-23. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
916859
  Венгер Володимир Право чи обов"язок народного депутата України брати участь у голосуваннях парламенту? // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 1 (19). – С. 44-51
916860
  Гущин И.В. Право членов колхоза на пенсию / И.В. Гущин. – М., 1972. – 192с.
916861
  Бритченко Сергей Петрович Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко Сергей Петрович; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1983. – 24л.
916862
  Бритченко С.П. Право членов колхозов на ведение личного подсобного хозяйства. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.06 / Бритченко С.П.; Одесск. гос. универ. – Одесса, 1983. – 211л. – Бібліогр.:л.172-195
916863
  Балаклицький І.І. Право як загальносоціальний феномен: риси та характеристики // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 170-172. – ISBN 978-966-301-172-1
916864
  Гетьман І.В. Право як засіб соціального спілкування // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип. 75. – С. 13-20. – ISSN 0201-7245
916865
  Забігайло В. Право як інструмент реформування українського суспільства: законодавчі сподівання та соціальна реальність // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 20-25


  Автор у статті наголошує на тому, що право само по собі не реалізує закладені законодавцем цілі, результатом чого є відсутність безпосереднього взаємозв"язку наявних законодавчих актів з результативністю економічного та соціального розвитку держави. ...
916866
  Копієвська О.Р. Право як культурно-історичний феномен // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 143-147
916867
  Зархіна С. Право як лінгвістична конструкція у трактуванні Карла Олівекрона // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 87-100. – ISSN 1993-0909
916868
  Гаврилов М.І. Право як міра свободи // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 20-24. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті право розкривається як наявне буття свободи, обов"язок розглядається як спосіб прояву і доповнення права, ідея свободи визначається через діалектику єдності прав і обов"язків.
916869
  Заморська Л.І. Право як нормативна система соціального регулювання: інструментально-функціональний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 21-26. – ISSN 1563-3349
916870
  Омельченко В.Ю. Право як офіційна мова міжнародної політики у контексті філософсько-правового дискурсу ХIХ ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 74-77
916871
  Самбор М. Право як поняття та підходи до його розуміння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 59-63. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті автор розглядає різноманітні підходи до розуміння поняття "право". Проводиться порівняльно-правовий аналіз поглядів на право у різних правових школах та правових сім"ях, зокрема романо-германській та мусульманській правових сім"ях. З метою ...
916872
  Дудченко В. Право як предмет нормативної етики // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999


  Здійснено екскурс в історію виникнення наукового і етичного знання і з"ясовано його специфіку. Виявлено онтологічне місце права, його духовну квінтесенцію, сенс, мету і призначення у суспільстві.
916873
  Безклубий І.А. Право як провідник національної ідеї // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 119-120
916874
  Цвік М. Право як система повторюваних юридично оформлених суспільних відносин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 479-484. – ISSN 2227-7153
916875
  Петришин О.В. Право як соціальне явище: особливості юридичного підходу // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, Чернівці, 2006. – Т. 4/5. – С. 73-83. – ISSN 1818-992Х
916876
  Петришин О. Право як соціально-юридичне явище: до постановки проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 3-18. – ISSN 1993-0909
916877
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 13 (298). – С. 20-23
916878
  Павко А. Право як соціокультурний феномен // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 102-108. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-2366


  Б. Кістяківський, один із засновників Української академії наук, декан юридичного факультету Київського державного університету, створеного у 1918 році.
916879
  Селіванов В. Право як сфера свободи // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2001. – № 1. – С.17-32


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
916880
  Клименко Олена Право як теоретичне поняття // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 3-5
916881
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
916882
  Скринька Дмитро Васильович Право як фактор економічного розвитку (інституційний підхід) : Дис. ... канд. юридичних наук: 12.00.01 / Скринька Д.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 172л. – Бібліогр.: л. 162-172
916883
  Гарасимів Т. Право як форма екзистенціального розвитку людини // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 3-6


  Стаття присвячена розкриттю екзистенції як права і права як екзистенції, що означає саморозвиток і дійсне буття людини, є джерелом саморозвитку та дійсного буття права
916884
  Горбатенко В. Право як форма регулювання соціальних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5, спец. вип. : До 65-річчя Ін-ту Держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – С. 22-30. – ISSN 1026-9932
916885
  Гарасимів Т. Право як фундаментальна соціальна основа життєдіяльності суспільства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 130-133
916886
  Костицький В. Право як цілісність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.8-9. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
916887
  Карась А.Г. Право як ціннісна основа українського суспільства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 56-61. – ISSN 1563-3349
916888
  Котенко О.А. Право як явище соціальної дійсності (соціальний вимір) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 62-64
916889
   Право, законность и демократия. – Баку, 1988. – 85с.
916890
  Пиголкин А.С. Право, законность, гражданин / А.С. Пиголкин. – М., 1976. – 87с.
916891
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-50-4
т.1 : Правила та порядок. – 1999. – 196с.
916892
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7276-85-7
т.2 : Міраж соціальної справедливості. – 1999. – 200с.
916893
  Хайєк Ф.А. Право, законодавство та свобода = Law, legislation and liberty: a new statement of the liberal principles of justice and political economy : Нове викладення широких принципів справедливості та політичної економії / Ф.А. Хайєк; Пер.з англ. Н.Комарова. – Київ : Сфера. – ISBN 966-7267-65-2; 966-7267-99-7
Т.3 : Політичний устрій вільного народу. – 2000. – 252с.
916894
   Право, законодательство и администрация в философских и исторических исследованиях и монографиях : в 3 т. – 1869-1870. – Санкт-Петербург : Изд. Ламанского ; [В тип. В. Демакова]
Т. 3 : Физиология государства, как основание политических наук : исследование Константина Франца; Законодательство Наполеона I : Монография Севэна; Лорд Брум : Биогр. очерк Фр. Альтгауза. – 1909. – [6], 318, 62, 37 с., 1 л. портр. – На обл. т. 2-3 подзагол.: "Историко-политический и юридический сборник" . - Каждое произведение имеет отд. тит. л.
916895
   Право, международное сотрудничество и разрядка. – М., 1980. – 159с.
916896
  Калюжний Р.А. Право, мораль і релігія як регуляторні механізми / Р.А. Калюжний, В.М. Вовк // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 10 (72). – С. 2-7
916897
  Лукашева Е.А. Право, мораль, личность / Е.А. Лукашева. – М., 1986. – 262с.
916898
  Полежай П.Т. Право, политика и экономика в социалистическом обществе / П.Т. Полежай. – Х., 1973. – 51с.
916899
  Козюбра М.І. Право, політика, правосуддя: зарубіжний та вітчизняний досвід взаємовідносин // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 3-7.
916900
  Стазилова Т. Право, применимое к договорам управления имуществом в международном частном праве // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 226-227. – ISBN 978-617-7069-17-0
916901
  Бабкин С.А. Право, применимое к отношениям, возникающим при использовании сети "Интернет": основные проблемы / С.А. Бабкин. – Москва : Центр ЮрИнфоР, 2003. – 80с. – (Биб-ка "ЮрИнфоР"). – ISBN 5-89158-122-1
916902
  Анисимов А.П. Право, протекционизм и особенности национальной политики Украины на современном етапе // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
916903
  Бражник И.И. Право, религия, атеизм / И.И. Бражник. – К., 1983. – 113с.
916904
  Селлерз М. Право, розум та емоції // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 209-229. – ISSN 2227-7153
916905
  Приходнюк Г. Право, свобода та відповідальність у творах Олександра Довженка // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 78-86. – ISBN 978-966-306-020-4
916906
  Призиглей О. Право, свобода, відповідальність у творах Марка Вовчка (Марії Вілінської) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 145-154. – ISBN 978-966-306-020-4
916907
  Кулажников М.Н. Право, традиции и обычаи в советском обществе. / М.Н. Кулажников. – Ростов-на-Дону, 1972. – 175с.
916908
   Право, управление и научно-технический прогресс. – М., 1985. – 224с.
916909
   Право, управление и экономика развитого социализма. – М., 1983. – 303с.
916910
  Жебель А. Право, яке застосовується до спорів щодо націоналізації // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 233-236
916911
  Євграфова Є. Право, яке належить виключно народові // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 16 (277). – С. 23-26
916912
  Рейснер М.А. Право. / М.А. Рейснер. – Л.М., 1925. – 276с.
916913
  Некрасов А. Право. Антиправо. Предправо // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 2. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
916914
  Лебедева Н.Н. Право. Личность. Интернет / Н.Н. Лебедева. – Москва : Волтерс Клувер, 2004. – 232с. – ISBN 5-466-00048-5
916915
  Коржанський М.Й. Право. Наука. Закон // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 40-43.
916916
  Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры // Основы государства и права. – Москва, 2005. – № 2. – С. 5-35.
916917
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : /Правовое содержание научного атеизма / И.И. Бражник. – Киев : Наукова думка, 1983. – 206с.
916918
  Бражник И.И. Право. Религия. Атеизм. : Метод.разработка / И.И. Бражник; МВ и ССО УССР. ИПК при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 68с.
916919
  Сокуренко Право. Свобода. Равенство. / Сокуренко, А.Н. Савицкая. – Львов, 1981. – 231с.
916920
   Право. Ускорение. Справедливость. – Саратов, 1989. – 57 с.
916921
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 1. – 2014. – 212 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916922
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 2. – 2015. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916923
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 3. – 2015. – 202 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916924
   Право.UA = Pravo.UA : науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного, кримінального, екологічного та інших галузей права / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київ. міжнар. ун-т ; Міжрег. акад. управл. персоналом [та ін.]. – Київ : СОЦІО
№ 4. – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916925
  Лизикова И.И. Право: миф или реальность? // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2012. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1812-3805
916926
  Мірошниченко М. Право: терміно-поняття, поняття, категорія // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 3. – С. 29-32. – ISSN 0132-1331
916927
  Решетченко Д.В. Правобережна Україна в міжнародній торгівлі зерном наприкінці XVIII - у першій половині ХІХ ст. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 4. – С. 69-82. – ISSN 0130-5247
916928
  Галатир В. Правобережна Україна в період Гетьманату П. Скоропадського // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4-9


  Заходи місцевих органів державної влади щодо стабілізації суспільної ситуації.
916929
  Зайдлер Н.В. Правобережна Україна періоду Руїни в художньому осмисленні авторів козацьких літописів // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2008. – С. 83-90. – (Філологічні науки ; № 2)
916930
  Чухліб Тарас Васильович Правобережна Україна у сфері геополітичних інтересів країн Східної і Південно-Східної Європи (60-ті роки XVII - початок XVIII ст.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Чухліб Тарас Васильович; НАН України. Ін-т історії України. – К., 1995. – 24л.
916931
  Лисенко С.М. Правобережна шляхта, кінець 18 - перша половина 19 ст. : список шляхти Волинської, Київської та Подільської губерній, дворянські права якої перевірила Центральна ревізійна комісія / Сергій Лисенко, Євген Чернецький; Державний комітет архівів України; Центральний держ. істор. архів України, м. Київ. – 2-ге вид., випр. та доп. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський, 2007. – 448с. – (Архівні зібрання України; Шляхта України : спеціальні довідники). – ISBN 978-966-8545-66-5
916932
  Барабой А.З. Правобережная Украина в предреформенный период : Автореф. дис. ... докт. ист. наук / Барабой А.З. ; Ин-т истории АН СССР. – Киев, 1965. – 47 с.
916933
  Нестерчук І.К. Правобережне Полісся – до витоків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 111-119


  В статті проаналізовано історію походження терміну «Правобережне Полісся» та регіональні особливості розвитку регіону на межі ХVІІ – ХІХ сторіч. В статье проанализирована история происхождения термина «Правобережное Полесье» и региональные особенности ...
916934
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 966-8545-62-1
Т.1 : Шляхта Васильківского, Таращанського та Звенигородського повітів. – 2006. – 160с.
916935
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-72-6
Т. 2 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1801-1804 рр.) /уклав. Є. Чернецький. – 2007. – 204с.
916936
   Правобережний гербівник. – Біла Церква : Видавець Олександр Пшонківський. – ISBN 978-966-8545-99-3
Т. 3 : Нотатки про легітимовану шляхту Київської губернії (1802-1810 рр.)/уклав Є. Чернецький. – 2007. – 192с.
916937
  Боєчко В.Ф. Правобережні порубіжні території у генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина 15-середина 17 ст.) : Автореф...канд.істор.наук:07.00.01 / Боєчко В.Ф,;КНУТШ. – Київ, 2000. – 16с. – Бібліогр.:с.14
916938
  Боєчко Владислав Федорович Правобережні порубіжні територіїу генезі, еволюції та організаційному формуванні українського козацтва (друга половина ХV-середина XVIIст.) : Дисертація...кандидата історичних наук Спеціальність 07.00.01 / Боєчко Владислав Федорович; Черкаський державний університет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 2000. – 200л. – Бібліогр.л.183-200
916939
  Никончук Н.В. Правобережно-полесские говоры в лингвогеографическом освещении : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.02 / Никончук Н. В. ; МВ и ССО УССР , Ужгород. ГУ. – Житомир, 1980. – 48 с.
916940
  Петренко В.Г. Правобережье Среднего Приднепровья в V-II вв. до н.э. // Археология СССР : Свод археологических источников / Под общ. ред. Рыбакова Б.А. – Москва : Наука, 1967. – Д1-4 : Правобережье Среднего Приднепровья в V-III век до н.э. / Петренко В.Г. – С. 1-180, табл.
916941
  Главацький М.Б. Правов е регулювання актуальних проблем співробітництва України та ЄС у сфері свободи, безпеки та юстиції // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 321-324
916942
  Зубко І.В. Правова акультурація в контексті європейської інтеграції України // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 65-67. – ISBN 966-660-151-6
916943
  Рабінович П. Правова аргументація (вихідні загальнотеоретичні характеристики) // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 2-15 квітня (№ 17/18)
916944
  Журбелюк Г.В. Правова аргументація в судочинстві України: до історії становлення
916945
   Правова база з питань банкрутства суб"єктів господарювання. : Збірник нормативних актів. – Київ : Атіка, 2000. – 224с. – ISBN 966-7714-18-7
916946
   Правова база з питань екології та охорони природного середовища : Збірник нормативних актів станом на 1 березня 2001р. – Київ : Атіка, 2001. – 632с. – ISBN 966-7714-50-0
916947
   Правова база України з питань в"їзду та виїзду громадян. : Збірник законодавчих та нормативних актів(Станом на 31 жовтня 2002 року). – Київ : Атіка, 2003. – 224С. – ISBN 966-8074-35-1
916948
  Коцан Р.І. Правова база українсько-польських транскордонних відносин та її розвиток в історичному контексті державотворення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 633-639. – ISSN 1563-3349
916949
  Лобода А. Правова безпека особи: аксіологічний вимір // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 26-27
916950
  Лобода А. Правова безпека особи: антропологічний підхід // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 16-21
916951
  Требін М.П. Правова вихованість – основа демократичного, правового розвитку українського суспільства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 216-220. – ISSN 0201-7245


  Проблеми правового виховання в сучасній Україні ("Круглий стіл")
916952
  Безклубий І. Правова відповідальність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-10. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено актуальні питання правової відповідальності. В статье исследованы актуальные вопросы правовой ответственности. The actual questions of law responsibility are researched in the article.
916953
  Сушинський О. Правова відповідальність: засади компетенційної концепції // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 2/3 (24/25). – С. 83-91
916954
  Губарев К. Правова генеза "помаранчевої революції" в Україні // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 11. – С. 80-93.
916955
  Гетьман І. Правова герменевтика і адаптація законодавства України в умовах становлення європейського правового простору // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 4 (71). – С. 43-51. – ISSN 1993-0909
916956
  Біленчук П.Д. Правова деонтологія / За ред. П.Д.Біленчука. – Київ : Атіка, 1999. – 320 с. – ISBN 5-900195-04-Х
916957
   Правова держава : Міжвідомчий збірник наукових праць. – Київ : Наукова думка, 1992-
Вип. 2/3. – 1992
916958
  Тимошенко В.І. Правова держава : Теоретико-історичне дослідження / В.І. Тимошенко. – К. : Наук. думка, 1994. – 132с
916959
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 2. – 2000
916960
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISBN 966-7791-04-1
№ 11. – 2000
916961
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 3. – 2001
916962
   Правова держава : щорічник наукових праць. – Київ. – ISSN 0869-2491
№ 12 : До 10-ї річниці незалежності України та 5-ї річниці конституції України. – 2001
916963
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 4. – 2002
916964
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : Науковий журнал. – Одеса : Астропринт
№ 5. – 2002
916965
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 18. – 2014. – 157 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916966
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 19. – 2015. – 185 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916967
   Правова держава = Constitutional State=Правовое государство : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 1999-. – ISSN 2411-2054
№ 20. – 2015. – 203 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
916968
  Заєць А.П. Правова держава в України: концепція і механізми реалізації : Автореф... канд. юридич.наук: 12.00.01 / Заєць А.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 36л.
916969
  Заєць А.П. Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Автореф...док.юрид.наук:12.00.01 / Заєць А.П.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 36с. – Бібліогр.:с.30-32
916970
  Заєць Анатолій Павлович Правова держава в Україні: концепція і механізми реалізації : Дис... доктора юридичнихнаук: 12.00.01 / Заєць Анатолій Павлович; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. – К., 1999. – 447л. – Бібліогр.:л.414-447
916971
  Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 4-12. – ISSN 0132-1331
916972
  Гринюк Р. Правова держава і демократія: питання взаємодії та взаємозв"язку // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 43-51. – ISSN 0132-1331
916973
  Палієнко М. Правова держава і конституціоналізм (Вестник права, ХХХІ, книга І, 1906) // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – № 1 (31). – С. 104-119
916974
  Краснощоков В.П. Правова держава не може існувати без правової культури // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
916975
  Гоцуляк Ю.В. Правова держава та доктрина природного права у науковій спадщині П.І. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 46-49
916976
  Воронов І.О. Правова держава як предмет політологічного аналізу / І.О. Воронов. – Київ : Віра ІНСАЙТ, 2000. – 375с. – ISBN 966-95755-2-4
916977
  Лаговська С.С. Правова держава як чинник демократичного розвитку українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 113-115
916978
  Сікач І.В. Правова держава: концепція Б. Кістяківського // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 223-232
916979
   Правова держава: Міжвідомчий зібрник наукових праць. – К.
2-3. – 1992. – 208с.
916980
  Паращевіпа О.А. Правова держава: формування нової цілісності // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 30-36. – ISSN 1563-3349
916981
  Легуша С. Правова діяльність як категорія теорії права // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2006. – № 1. – С. 19-23. – ISSN 0132-1331
916982
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Бібліогр.: л. 183-199
916983
  Кармаліта М.В. Правова доктрина - джерело (форма) права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кармаліта М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
916984
  Васильєв С.В. Правова доктрина - джерело процесуального права // Актуальні питання інноваційного розвитку : науково-практичне видання / Нац. ак. правових наук України; Науково-досл. ін-т правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. – Харків, 2012. – № 2. – С. 70-76
916985
  Задорожний Ю.А. Правова доктрина в країнах романо-германської та англо-американської правових сімей: порівняльний аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 17-24
916986
  Грек Б.М. Правова доктрина інституту розумних строків у господарському процесі / Б.М. Грек, Т.Б. Грек // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 34-37
916987
  Кармаліта М. Правова доктрина у романо-германській та англосаксонскій правових сім"ях // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 2 (170). – С. 6-9.
916988
  Варга Ч. Правова доктрина: методологія та онтологія // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 99-108. – ISSN 0132-1331
916989
  Цірат Г.А. Правова допомога в міжнародному цивільному процесі - вручення за кордоном судових документів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 127-136.
916990
  Вінніков О. Правова допомога в розрізі закону про адвокатську діяльність. Як новий Закон "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" вплине на надання безоплатної правової допомоги в Україні? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 8-14 вересня (№ 36)
916991
  Ізарова І.О. Правова допомога в транскордонному цивільному процесі в Європейському Союзі // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 53-60. – ISSN 2310-9769


  Статтю присвячено дослідженню загальних засад надання правової допомоги в цивільних справах транскордонного характеру, а також шляхів удосконалення чинного законодавства України, ураховуючи необхідність запровадження європейських стандартів надання ...
916992
  Захарова О. Правова допомога в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 398-400. – ISBN 978-617-7069-17-0
916993
  Дрейзіна Д.В. Правова допомога в цивільному судочинстві // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 3 (50). – С. 240-245
916994
  Шрамко Ю. Правова допомога та адміністративні послуги: до питання співвідношення понять // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 10-15. – ISSN 2308-9636
916995
   Правова допомога у цивільних справах у Російській Федерації // Адвокат : Загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 43-50.
916996
   Правова допомога: зарубіжний досвід та пропозиції для України. – Москва : Факт, 2004. – 336 с. – ISBN 966-664-100-3
916997
  Шрамко Ю. Правова допомога: питання класифікації форм // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 163-168. – ISSN 1026-9932
916998
  Ревака В. Правова експертиза в кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 88-92.
916999
  Головченко В.В. Правова енциклопедія школяра / В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 439, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-667-195-6
917000
   Правова енциклопедія школяра / Авт. кол.: В.В. Головченко, В.С. Ковальський, Л.О. Лоха. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 440с. – ISBN 966-667-195-6
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,