Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Петрова П.Е. Практикум "Математическиеметоды анализа в экономике" по курсу "Математические методы в планировании и управлении" / П.Е. Петрова. – Краснодар, 1976. – 56с.
916002
   Практикум "Уголовное дело". – М., 1991. – 95с.
916003
   Практикум абитуриента : Молекулярная физика, оптика, атомная физика. – Москва : Бюро Квантум. – (Приложение к журналу Квант ; №4/2003). – ISBN 5-85843-045-7
Выпуск 2. – 2003. – 128с.
916004
   Практикум абитуриента. Электричество. – Москва : БюроКвантум. – (Приложение к журналу Квант №2/2003). – ISBN 5-85843-043-0
Випуск 2. – 2003. – 128с.
916005
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін. – Київ, 1936. – 138с.
916006
  Палладін О.В. Практикум біологічної хімії / О.В. Палладін та ін. – 2-е вид., доп. – Дніпропетровськ : Держмедвидав, 1940. – 192 с.
916007
  Антонов Л.П. Практикум в учебных мастерских / Л.П. Антонов. – Москва, 1976. – 400с.
916008
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских / Е.М. Муравьев, М.П. Молодцов. – М.
1. – 1987. – 272с.
916009
  Муравьев Е.М. Практикум в учебных мастерских / Е.М. Муравьев, М.П. Молодцов. – М.
2. – 1987. – 239с.
916010
   Практикум в учебных мастерских и технология конструкционных материалов. – М., 1986. – 191с.
916011
   Практикум вивчення мови. – Шанхай : Вид-во Хехайського ун-ту, 1990. – 242 с. – Видання китайською мовою
916012
   Практикум для медицинских сестер гражданской обороны. – Свердловск, 1989. – 400с.
916013
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / Тютюнник П.С., Сотнікова О.О., Стародубова Г.М., Волошан І.Г. ; МОН України ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-358-0
Ч. 1. – 2009. – 212 с.
916014
   Практикум для самостійної роботи з навчальної дисципліни "Бухгалтерський облік" : навчально-практичний посібник / МОНУ; Харківський нац.економ. ун-тет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-361-0
Ч. 2. – 2009. – 388 с.
916015
  Липов В.В. Практикум для самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни "Міжнародні економічні відносини": тести, практичні та ситуаційні завдання : навчально-практичний посібник / Липов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 196 с. – ISBN 978-966-676-239-2
916016
  Домашенкина Г.П. Практикум для специального семинара "Типы односоставных предложений и особенности их употребления в русском языке" / Г.П. Домашенкина. – М., 1972. – 80с.
916017
  Левицький В.В. Практикум до курсу "Вступ до германського мовознавства" / В.В. Левицький, С.В. Кійко. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 192 с. – ISBN 966-568-139-7
916018
  Тарнавський Ю.А. Практикум з Internet-технологій : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт / Ю.А. Тарнавський; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-424-4
916019
  Олексюк С.Т. Практикум з аналітичної хімії / С.Т.Олексюк, В.М.Сомов, С.В.Зима. – Луцьк : Вежа, 1999. – 147с. – Бібліогр.:с.146-147. – ISBN 966-7294-70-6
916020
   Практикум з англійської мови. – К., 1969. – 68с.
916021
  Ніколенко А.Г. Практикум з англійської мови = Practice makes рerfect : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Г.Ніколенко; Київський інститут перекладачів. – Київ : Кондор, 2005. – 912с. – ISBN 966-8251-64-4


  У посібнику використовується комунікативний підхід до вивчення англійської мови шляхом підбору актуальних оригінальних англомовних текстів із сучасних різноманітних джерел, у тому числі ІТ
916022
  Мансі Є.О. Практикум з англійської мови (граматика) / Є.О. Мансі. – Київ : Логос, 1999. – 156с. – 4650. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-056-9
916023
  Алова Молозовенко Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Молозовенко Н.П. Алова, О.М. Старикова; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
в.3. – 1972. – 38с.
916024
  Алова Н.П. Практикум з англійської мови для студентів V-VI курсів факультетів іноземних мов : в.4 / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка, 1974. – 37с.


  Головна увага приділяється таким питанням: системний характер мовних явищ, виявлення в тексті певних структурних елементів; семантико-стилістична характеристика мовних одиниць; співставлення граматичних структур в їх синонімічному співвідношенні.
916025
  Пістун І.П. Практикум з безпеки життєдіяльності : Навч. посібник / За заг.ред.І.П.Пістун. – Суми : Університетська книга, 2000. – 232с. – ISBN 966-7550-13-3
916026
  Фердман Д.Л. Практикум з біології / Д.Л. Фердман, Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1952. – с.
916027
  Остапець М.Г. Практикум з біохімії / М.Г. Остапець, Н.М. Романська. – К., 1974. – 255с.
916028
  Дронова О.О. Практикум з ботаніки : до дисципліни "Екологія рослин з основами ботаніки та фізіології": Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Дронова; МОНУ. – Київ : КНТ, 2006. – 112с. – ISBN 966-373-071-4
916029
  Хічій О.Ф. Практикум з вищої математики / О.Ф. Хічій. – Ужгород, 1964. – 48 с.
916030
   Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Т.В. Блудова, І.Ф. Греджук, І.А. Джалладова, А.Б. Волощенко, О.І. Лютий; Т.В.Блудова [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 404 с. – Тетяна Володимирівна. – ISBN 966-574-830-0
916031
  Турчанінова Л.І. Практикум з вищої математики : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Турчанінова, О.В. Доля ; МОНУ, Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ : Кондор, 2007. – 172с. – ISBN 978-966-351-145-0
916032
   Практикум з вищої математики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів, які навч. за нематематичними напрямами підготовки / [В.І. Беспальчук та ін.] ; за ред. В.О. Коваля ; М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технологічний ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2008. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-683-158-6
916033
   Практикум з вищої математики : навч. посіб. [для вищих навч. закл.] / Ващук Ф.Г., Іванюта І.Д., Король І.Ю., Поляк С.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т. – ISBN 978-966-2075-10-6
Ч. 3 : Ряди; звичайні диференціальні рівняння. – 2011. – 334, [2] с. – Предм. покажч.: с. 329-335. – Бібліогр.: с. 327-328
916034
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-933-0
Модуль 3 : Вступ до математичного аналізу. – 2012. – 206, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 205
916035
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-932-3 (заг.) ; 978-966-613-934-7
Модуль 4 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 132, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 131
916036
  Тріщ Б.М. Практикум з вищої математики : навч. посібник [для студ. економ. спец. вищих навч. закладів] / Б.М. Тріщ ; [ред. М. Мартиняк] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-935-4
Модуль 5 : Інтегральне числення функцій однієї змінної. – 2012. – 108, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 107
916037
  Костриця М.Ю. Практикум з географічного краєзнавства : Ппосібник для вчителя / М.Ю. Костриця. – Київ : Радянська школа, 1979. – 459с.
916038
  Каплан Л.Л. Практикум з гістології з основами ембріології / Л.Л. Каплан. – К., 1965. – 143с.
916039
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студентів старших курсів факультетів іноземних мов, спеціальность "англійська мова" / В.Ю. Паращук, Л.Ф. Грицюк. – 1-е видання. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 239с. – ISBN 966-7401-40-5


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
916040
  Паращук В.Ю. Практикум з граматики англійської мови : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ю. Паращук, Т.В. Савенко, Л.Ф. Грицюк. – Вінниця : Нова Книга, 2003. – 296с. – ISBN 966-7890-23-6


  Навчальний посібник для студентів молодших курсів факультетів іноземних мов, спеціальність "англійська мова".
916041
  Орлова І.С. Практикум з граматики іспанської мови : морфологія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.С. Орлова ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 104 с. – ISBN 978-966-8407-86-4
916042
   Практикум з дисципліни "Теорія і методика журналістської творчості" : (тематика і зміст практичних занять). – Київ : РВЦ Київський університет, 1998. – 44с.
916043
  Черняк О.І. Практикум з економетрики : навч. посібник для студ. економ. спец. вищ. навч. закладів / О.І. Черняк, Г.О. Харламова, Н.В. Слушаєнко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 149-152. – ISBN 978-966-439-611-7
916044
  Горянський В.Ф. Практикум з економіки сільскогосподарського виробницства / В.Ф. Горянський; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : Вища школа при КДУ, 1976. – 80с.
916045
  Миколайчук О.Г. Практикум з електронографії : посібник / О.Г. Миколайчук, О.М. Когут. – Львов : Вища школа, 1977. – 102 с.
916046
  Андриевский С.К. Практикум з електротехніки / С.К. Андриевский. – Київ, 1957. – 152с.
916047
  Дацюк Н.М. Практикум з загального курсу мікробіології / Н.М. Дацюк, Р.О. Кузнєцова. – Львів : Вища школа, 1974. – 63 с.
916048
  Гончаров А.І. Практикум з загальної хімічної технології : навчальний посібник для студентів хімічних факультетів університетів та природничих факультетів педагогічних інститутів / А.І. Гончаров. – Київ : Вища школа, 1973. – 208с.
916049
  Луців Р.В. Практикум з інтегральної мікроелектроніки. / Р.В. Луців, А.О. Дружинін. – Львів
ч.1. – 1972. – 116с.
916050
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 3-є доп.вид. – Львів : Деол, 2000. – 224с. – ISBN 966-7449-03-3
916051
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : Навч. посібник / Я.М. Глинський. – 5-е вид. – Львів : Деол, 2002. – 224с. – ISBN 966-7449-14-9
916052
  Глинський Я.М. Практикум з інформатики : навчальний посібник [для студ. нетехнічних спец. вищих навч. закладів] / Я.М. Глинський. – 9-те вид., оновлене. – Львів : СПД Глинський, 2006. – 296с. – ISBN 966-2934-04-9
916053
   Практикум з інформатики для математиків та економістів / Гече Ф.Е. [ та ін. ] ; МОНУ ; Ужгородський нац. ун-т, Математичний ф-т, Кафедра кибернетики і прикладної математики. – Ужгород : Говерла, 2008. – 184с.
916054
  Ханстантинов В.О. Практикум з історії політичних і правових вчень : навч. посібник / В.О. Ханстантинов ; М-во аграр. політики та продовольства України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2014. – 199, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 160-182. - Слов. персоналій з історії політ. і прав. вчень: с. 183-198. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-617-7149-09-4
916055
  Гроссман Ю.М. Практикум з історії Стародавнього Сходу / Ю.М. Гроссман. – Львів
Т. 1. – 1978. – 94 с.
916056
  Нор Т В. Практикум з кримінального процесу України / Т В. Нор, . – Л, 1994. – 228с.
916057
  Шевченко В. Практикум з курсу "Видавничиі стандарти" : для студентів відділень "Видавнича справа та редагування", "Менеджмент засобів масової комунікації / В. Шевченко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 60 с.
916058
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії / В.Г. Чепрасов. – К, 1967. – 33с.
916059
  Чепрасов В.Г. Практикум з курсу загальної астрономії / В.Г. Чепрасов. – К, 1976. – 33с.
916060
   Практикум з курсу історії України : посібник для студ. природничих факультетів / М.М. Карабанов, О.О. Бондарчук, О.В. Даниленко, Ю.А. Горбань, Л.В. [ та ін. ] Дячук; Карабанов М.М. [ та ін. ] ; КНУТШ; Історичний факультет, Каф-ра української історії та етнополітики ; [ від. за вип. В.Є. Кругляков ]. – Київ, 2003. – 60 с. – ISBN 966-574-472-0
916061
  Ярмоленко Т. Практикум з курсу практичної стилістики української мови / Т. Ярмоленко. – К, 1966. – 31с.
916062
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.1 : Лексичний мінімум з латинської мови для студентів гуманітарних факультетів. – 2003. – 92с.
916063
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.2 : Навчальна латинська фразеологія для студентів-юристів. – 2003. – 136с.
916064
   Практикум з латинської мови. – Київ : Київський університет права
Ч.3 : Діалоги, запитання та відповіді латинською мовою на життєво-побутові теми. – 2003. – 82с.
916065
  Соколов В.Ю. Практикум з латинської мови / Київський університет права; Авт.-упор.: В.Ю.Соколов. – Київ : Київський університет права
Ч.4 : Латинські юридичні вирази та терміни: Короткий дидактичний словник. – 2004. – 94с.
916066
  Дяків Х.Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посібник / Христина Дяків ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 145-151. – ISBN 978-617-10-0193-0
916067
  Дутка Г.Я. Практикум з математики для економістів : навч. посібник / Дутка Г.Я. ; МОУ ; Національний банк Укр. ; Львів. банківський коледж. – Львів : Львівський банківський коледж Національного банку України, 1998. – 362 с. – ISBN 966-7330-15-Х
916068
  Шунда Н.М. Практикум з математичного аналізу : Інтегральне числення. Ряди.Навчальний посібник / Н.М. Шунда, А.А. Томусяк. – Київ : Вища школа, 1995. – 541с. – ISBN 5-11-004276-4
916069
   Практикум з математичного аналізу : навчальний посібник / М.В. Заболоцький, С.І. Фединяк, П.В. Філевич, К.А. Червінка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-613-696-4
916070
  Іванюта І.Д. Практикум з математичного програмування : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Іванюта І.Д., Рибалка В.І., Рудоміно-Дусятська І.А.; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-8407-87-1
916071
  Мармоза А.Т. Практикум з математичної статистики : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2004. – 264с. – ISBN 966-7982-30-0
916072
   Практикум з методики викладання історії в середній школі. – К., 1968. – 13с.
916073
  Башманівська Л.А. Практикум з методики викладання української літератури : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ / Л.А. Башманівська, Н.М. Білоус ; М-во освіти і науки Укарїни, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка [та ін.]. – Київ : Слово, 2013. – 142, [2] с. : табл. – Бібліогр. : с. 95-112 та в кінці модулів. – ISBN 978-966-194-148-8
916074
  Грибан Г.В. Практикум з методики викладання української мови : Навчально-методичний посібник / Г.В. Грибан, О.А. Кучерук. – Київ : Кондор, 2003. – 160с. – ISBN 966-7982-24-6


  Для студентів-філологів вищих педагогічних навчальних закладів
916075
  Медведева Л.М. Практикум з методичною розробкою до курсу теоретичної граматики сучасної англійської мови / Л.М. Медведева. – К, 1974. – 22с.
916076
  Лук"яненко Д.Г. Практикум з міжнародного економічного аналізу: тести, вправи та задачі, проблемні ситуації, ділові ігри : навчальний посібник / Д.Г. Лук"яненко, А.М. Поручник, Я.М. Столярчук ; МОНУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2006. – 292 с. – ISBN 966-574-860-2
916077
  Векірчик К.М. Практикум з мікробіології : Навч. посібн. для студ. природнич. спеціальностей вищих педагогіч. навч. закл. / К.М. Векірчик. – Київ : Либідь, 2001. – 144с. – ISBN 966-06-0104-2


  Подано основні відомості про загальні правила ро-боти в мікробіоло-гічній лабораторії, користування мікробіологічним обладнанням. Викладено методику проведення 45 лабораторних робіт з мікробіології з коротким попереднім описом теоретичних ...
916078
  Александров В.В. Практикум з мікроекономіки : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Александров; МОНУ. Харків. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2001. – 289с. – ISBN 966-623-096-8
916079
  Глибовець А.М. Практикум з мови програмування Сі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / А.М. Глибовець, М.М. Глибовець, В.С. Проценко ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 209 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209. – ISBN 987-966-518-543-7
916080
   Практикум з навчальнї дисципліни "Політологія" : навчально-практ. посіб. / Кузь О.М. [та ін.] ; МОНУ, Харків. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-676-392-4
916081
   Практикум з навчальної дисципліни "Вища математика для економістів" на основі MatLab : Навчально-практичний посібник / О.Г. Тижненко, Є.В. Рєзнік, О.О. Єгоршин, Л.М. Малярець, Г.В. Усіна, К.М. Дубовик, Л.О. Норік, Б.В. та ін. Сенкевич; МОНУ; ХНЕУ; Тижненко О.Г., Рєзнік Є.В., Єгоршин О.О., Малярець Л.М., Усіна Г.В., Дубовик К.М., Норік Л.О., Сенкевич Б.В. та ін.; За ред. Л.М. Малярець. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-143-2
916082
  Ушакова І.О. Практикум з навчальної дисципліни "Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації" : навч.-практичний посібник / Ушакова І.О., Плеханова Г.О. ; МОНУ ; ХНЕУ. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 344 с. – Бібліогр.: с. 245-250. – ISBN 978-966-676-625-3
916083
   Практикум з німецької мови для студентів економічних спеціальностей : навчальний посібник / М.М. Гавриш, О.О. Гавриш, О.П. Дмитренко, І.Г. Островська, Л.С. Сівірін; Гавриш М.М. [ та ін.] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 128 с. – На обкл.: Deitsch fur Wirtschaftsstudenten. – ISBN 966-574-825-4
916084
  Вакал Є.С. Практикум з операційних систем Windows : Методичні вказівки / Є.С. Вакал, С.Г. Карпенко, О.С. Тригуб; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 248с. – ISBN 966-608-419-8
916085
  Шайкевич І.А. Практикум з оптики та спектроскопії / І.А. Шайкевич. – Київ : Київський університет, 1974. – 30 с.
916086
  Рудько С.М. Практикум з оптики та спектроскопії : Хвильова оптика: Методична розробка / С.М. Рудько; Під заг. ред. О.А. Шишловського. – Київ, 1975. – 91с.
916087
  Алексєєв В.В. Практикум з органічного синтезу / В.В. Алексєєв. – Київ : Вища школа, 1970. – 287с.
916088
   Практикум з органічної та біологічної хімії. – К., 1967. – 324с.
916089
  Опоцький В.Ф. Практикум з органічної хімії / В.Ф. Опоцький. – Харків-Одеса, 1932. – 172с.
916090
  Корольов В.І. Практикум з органічної хімії / В.І. Корольов. – К, 1964. – 67с.
916091
  Колосов М.О. Практикум з органічної хімії : навч. посібник для студ. хім. ф-ту / М.О. Колосов, В.Д. Орлов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 94, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 93-94. – (Методична література)
916092
  Квасов В.В. Практикум з основ правознавства : 9 клас / В.В. Квасов. – Харків : Основа, 2004. – 144с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.6). – ISBN 966-333-034-1
916093
  Шевцов О.О. Практикум з паразитології : Навч. посібник для учнів с.-г. технікумів з спец. "Ветеринарія" / О.О. Шевцов, Л.Д. Муравйов, П.В. Гуляницький. – Київ : Вища школа, 1971. – 211с.
916094
  Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
916095
  Орехівський Г.А. Практикум з політекономії : посібник для самопідготовки студентів / Г.А. Орехівський, В.Г. Орехівський. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Каравела, 2012. – 327, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-37-0
916096
   Практикум з політології : Для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Комп"ютерпрес, 2003. – 622с. – ISBN 966-95028-7-Х
916097
  Баранова С.В. Практикум з порівняльної граматики англійської та української мов : навчальний посібник / С.В. Баранова. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 123-129 та в кінці розд. – ISBN 978-966-657-386-8
916098
   Практикум з порівняльної стилістики іспанської та української мов (функціональні стилі в текстах) : для студентів старших курсів філологічних спеціальностей. – Київ : Київський університет, ВПЦ, 2002. – 85с.
916099
   Практикум з правопису української мови : [для школярів, абітурієнтів, студентів, учителів] / Христенок В.Ф. [та ін.]. – Донецьк : БАО, 2011. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 251. – ISBN 978-966-338-660-7
916100
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – Київ : Радянська школа, 1989. – 287с. – ISBN 5-330-00674-0
916101
  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови. / І.П. Ющук. – 3-е вид. – К., 1997. – 253с.
916102
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: будова слова і орфографія // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 18-19. – ISSN 0130-5263
916103
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання голосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 12-16. – ISSN 0130-5263
916104
  Омельчук С. Практикум з правопису української мови: написання іменних частин мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 29-33. – ISSN 0130-5263
916105
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: написання приголосних // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 29-34. – ISSN 0130-5263
916106
  Омельчук Сергій Практикум з правопису української мови: основні закони милозвучності // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 20-21. – ISSN 0130-5263
916107
  Коротун І.М. Практикум з прикладної геоморфології : Навчальний посібник / І.М. Коротун. – Рівне, 1996. – 140с.
916108
  Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
916109
   Практикум з психології. – Львів, 1975. – 183с.
916110
  Бех П.О. Практикум з пунктуації англійської мови / П.О. Бех, Н.В. Войцицька; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 56с.
916111
  Носолюк В.М. Практикум з радіотехніки / В.М. Носолюк. – Київ, 1969. – 236с.
916112
  Сізова К.Л. Практикум з редагування : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / К. Сізова, Н. Алексеєнко, Л. Бутко. – Київ : Наша культура і наука, 2007. – 112с. – ISBN 966-7821-40-4
916113
  Іваненко В.Г. Практикум з редагування телевізійних передач / В.Г. Іваненко, М.С. Канюка. – Київ : КДУ, 1982. – 68с.
916114
   Практикум з розв""язування задач з математики : навч.посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 421с.
916115
  Завало С.Т. Практикум з розв"язування задач / С.Т. Завало. – Київ : Вища школа, 1975. – 194с.
916116
   Практикум з розв"язування задач з математики. – К., 1975. – 422с.
916117
   Практикум з розв"язування задач з математики. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1978. – 480с.
916118
   Практикум з розв"язування задач. Геометрія. – К., 1978. – 207с.
916119
  Вознюк С. Практикум з розв`язування задач з елементарної фізики : Теплові явища: Посібник для учнів, студентів та вчителів / С. Вознюк. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 208с. – ISBN 966-562-130-0
916120
   Практикум з розробки стратегій місцевого сталого розвитку : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / М.О. Клименко [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 221, [9] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-214. – ISBN 978-966-289-013-6
916121
   Практикум з синтаксису української мови. – Дніпропетровськ, 1978. – 67с.
916122
  Оксіюк О.П. Практикум з систематики нижчих рослин. Водорості / О.П. Оксіюк, О.В. Топачевський. – Київ, 1963. – 132с.
916123
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1955. – 216с.
916124
  Прахов М.М. Практикум з систематики та морфології рослин. / М.М. Прахов. – К., 1970. – 203с.
916125
   Практикум з соціології : навчальний посібник для студ. вищих закл. освіти / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-ге вид., стереотипне. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 368 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-30-2
916126
  Кухаренко В.А. Практикум з стилістики англійської мови : Підручник для студ. фак-тів іноземн. мов вищих закладів освіти / В.А. Кухаренко. – 2-е вид-ня, переглянуте та поширене. – Вінниця : Нова книга, 2000. – 160с. – ISBN 966-95804-3-9
916127
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в міській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1958. – 72с.
916128
  Шаповал Н.М. Практикум з тваринництва в сільській школі / Н.М. Шаповал. – К., 1959. – 108с.
916129
  Фокін С.Б. Практикум з техніки нотування: переклад з іспанської : [методичний посібник : навчальний посібник] / Фокін С.Б. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 60 с. – Бібліогр.: с. 59-60
916130
  Абрамова Т.В. Практикум з технічних засобів навчання. / Т.В. Абрамова. – Київ, 1971. – 184с.
916131
   Практикум з топографії : методичні вказівки до виконання практ. робіт для студентів напряму 6.0470103 - Геологія / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [уклад.] В.І. Остроух. – Київ : [б. в.], 2015. – 44 с. – На тит. арк. та обкл. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 44
916132
  Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України : Навч. посібник для студ. юрид. вузів і фак-тів. / В.І. Прокопенко. – вид. 2-ге, стереот. – Харків : Консум, 2000. – 191с. – ISBN 966-7124-71-1
916133
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення : Навчальний посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Літера, 2002. – 144с. – ISBN 966-7543-30-7
916134
  Шевчук С.В. Практикум з українського ділового мовлення / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш. – Київ : Атіка, 2007. – 160с. – ISBN 966-326-097-1
916135
  Прибиловська Н.В. Практикум з української граматики : Контрольні завдання, тести, картки 9 клас / Н.В. Прибиловська, Л.І. Нечволод. – Харків : Прапор, 1998. – 352с. – ISBN 5-7766-0710-8
916136
  Блик О.П. Практикум з української мови / О.П. Блик. – Київ, 1979. – 176с.
916137
  Цупрун Л.Д. Практикум з української мови. / Л.Д. Цупрун. – К., 1968. – 107с.
916138
  Шевчук С.В. Практикум з української мови. Модульний курс : навчальний посібник / С.В. Шевчук, Т.М. Лобода ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-2183-32-0
916139
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат: посібник з перекладу з англ. мови для студентів вищих навчальних закладів / Е Г. Мірам, О.М. Гон, В.П. Морозов, В.О. Гулик, М.О. Голованчук; Г. Мірам, О. Гон, В. Морозов, В. Гулик, М. Голованчук. – Київ : Факт, 2005. – 152 с. + До комплекту входить компакт-диск із комплексом мультимедійних тренувальних вправ. – ISBN 966-359-069-6
916140
   Практикум з усного перекладу : мультимедійний формат : англо-американський політичний дискурс : посібник з перекладу з англ. мови для студ. вищих навч. закладів / О. Гон, В. Гулик, Г. Мірам, В. Морозов, Л. Голованчук; [Гон О. та ін.]. – Київ : Факт, 2007. – 133, [3] с. + CD ; Додаток: с. 117-132. – ISBN 966-359-132-3
916141
   Практикум з фізики в середній школі : дидакт. матеріал/посібник для вчителя. – Київ : Радянська школа, 1990. – 175с.
916142
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав. – К, 1957. – 244с.
916143
  Ярослав С.Ю. Практикум з фізиології людини і тварини / С.Ю. Ярослав, М.Т. Ананенко. – 2-е изд. – К, 1976. – 380с.
916144
  Ковалишин Д.І. Практикум з фізичної географії материків і океанів (для студентів географічних спец. вузів) / Д.І. Ковалишин. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1999. – 88с. – ISBN 966-562-260-9
916145
  Климович П.В. Практикум з фізичної географії СРСР / П.В. Климович, Проць-Кравчук. – Львів, 1974. – 63с.
916146
  Харченко П.Д. Практикум з фізіології людини і тварин / П.Д. Харченко. – Київ, 1951. – 204с.
916147
  Харченко Д П. Практикум з фізіології людини і тварин / Д П. Харченко, . – 2-е вид. – Київ, 1955. – 216с.
916148
   Практикум з фізіології людини і тварин / Харченко П.Д. – К., 1972. – 87с.
916149
  Петерсон Н.В. Практикум з фізіології рослин / Н.В. Петерсон. – К, 1993. – 137с.
916150
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології. – Вид. 2-е, перероб. і доп. – К., 1959. – 324с.
916151
   Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології для прородничих факультетів педінститутів. – К., 1951. – 227с.
916152
   Практикум з філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти. – Львів : Новий Світ-2000. Магнолія плюс, 2003. – 256с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-22-4; 966-8340-00-0
916153
   Практикум з французької мови : для студ. почат. рівня володіння іноз. мовою / Міжрегіон. акад. упр. персоналом ; уклад.: В.Ф. Снєжкіна, Н.В. Халупська. – Київ : Персонал, 2009. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170. – ISBN 978-966-608-930-7
916154
   Практикум з французької мови для студентів-викладачів 4 курсу (уроки 1-4). – Київ : Київський університет
Ч.1. – 2002. – 159с.
916155
   Практикум з цивільного права України : для студентів юрид. факультету, спец.: 6.060.101 "Правознавство" / Львівський держ. ун-т внутрішніх справ; [ автори-упорядники: С.П. Рабінович, О.В. Буньковська ]. – Львів. – (Навчально-методична література ; Серія В ; Вип. 12.00.03-3 : Завдання для практичних і семінарських занять з навчальних дисциплін)
Ч. 1 : Загальні положення. Особисті немайнові права. – 2008. – 140с.
916156
  Запорожець О.А. Практикум зі спецкурсів "Методи молекулярної спектроскопії" та "Фотометричні й люмінесцентні методи аналізу" : для студ. 4 курсу хімічного факультету спеціалізацій "Аналітична хімія" та "Хімічний контроль навколишнього середовища" / Запорожець О.А., Зінько Л.С.; КНУТШ. – Ірпінь : НАДПС України, 2007. – 108с.
916157
  Мазуров Н.Н. Практикум и методические указания по геодезии : теория ошибок измерений / Н.Н. Мазуров; [отв. ред. П.А. Плотников]. – Свердловск : УПИ, 1959. – 79 с.
916158
  Іванов В.Ф. Практикум із журналістської етики : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / [В.Ф. Іванов, С.В. Штурхецький] ; під ред.: В.Ф. Іванова ; [передм. В.П. Мостового] ; Коміс. з журналіст. етики. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : О. Зень, 2012. – 319, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-617-601-048-7


  Висвітлено теоретичні засади журналістської етики, наведено чимало прикладів із журналістської практики як сьогодення, так і недавнього минулого.Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів
916159
   Практикум із загальної вірусології : Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2000. – 270с. – ISBN 966-594-147-Х


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
916160
   Практикум із загальної мікробіології : Навч. посібник / Л.О. Михальський, О.С. Радченко, Л.Г. Степура, І.В. та ін. Домбровська; Наук. ред. Смірнова В.В.; КНУТШ; Біологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 111с.
916161
   Практикум із загальної мікробіології : навч. посібник для біол. спец. вищ. навч. закл. / О.С. Радченко [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид-во Укр. фітосоціологічного центру, 2011. – 167, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 167. – ISBN 978-966-306-158-6
916162
  Шапран О.І. Практикум із загальної педагогіки : Навчальний посібник / О.І. Шапран; МОУ, Переяслав-Хмельницький державний педагогичний інститут ім. Г.С. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 1999. – 100с. – ISBN 966-7053-17-2
916163
  Пашукова Т.І. Практикум із загальної психології : Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. / Т.І. Пашукова, А.І. Допіра, Г.В. Дьяконов; За заг. ред. Пашукової Т.І. – Київ : Знання, 2000. – 204с. – ISBN 966-7293-70-Х


  Наводиться комплекс методик для дослідження індивідуальних особливостей функціонування психі-чної діяльності й основних властивостей особистості в юнацькому віці. Матеріал подано в стислій формі з позиції сучасних методологічних підхо-дів, що робить ...
916164
  Зелінська Т.М. Практикум із загальної психології : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т.М. Зелінська, І.В. Михайлова. – Київ : Каравела, 2009. – 271, [1] c. : іл., табл. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-48-7
916165
   Практикум із загальної психології з теми "Увага" : Для студ.фак.соціологі та психологі. – Київ : Київський університет, 1998. – 29с.


  У першій частині посібника наведена загальна характеристика забруднення атмосфери і України зокрема, закономірності формування забруднення атмосфери, суть взаємовідношень між людиною та природою, визначення можливостей захисту чистоти атмосфери.
916166
  Юрчинська Г.К. Практикум із загальної психології: психічні процеси "Увага" і "Пам"ять" : навч. посібник / Г.К. Юрчинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2003. – 81, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 12-13 та наприкінці розд.
916167
  Білявський Г.О. Практикум із загальной екології : Навч. посібник / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1997. – 160с. – ISBN 966-06-0013-5
916168
  Чорненький Я.Я. Практикум із релігієзнавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Я.Я. Чорненький; МОіНУ; Західноукраїнськ. ін-т інформаційних технологій та управління. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 312с. – ISBN 966-8365-64-Х


  Матеріали практикуму можна використовувати для тестового і модульного контролю
916169
  Касевич Н.М. Практикум із сестринської справи : навч. посібник / Касевич Н.М. – Київ : Здоров"я, 1999. – 224 с. – ISBN 5-311-00912-8
916170
  Затула В.І. Практикум із соціально-економічної географії України / В.І. Затула; Уманський держ. педагог. ун-тет ім. П.Тичини. – Умань, 2002. – 172с. – ISBN 966-7823-10-5
916171
  Мармоза А.Т. Практикум із статистики : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.Т. Мармоза. – Київ : Кондор, 2005. – 512с. – ISBN 966-7982-29-7


  Включає теоретичні відомості, методичні вказівки і приклади розв"язування типових задач із теорії статистики, математичної і сільськогосподаської статистики
916172
  Внукова Н. Практикум із страхування / Н. Внукова. – Київ : Лібра. – ISBN 966-7035-26-3
Випуск 1. – 1998. – 40с.
916173
   Практикум із фізики низьких температур : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.О. Оболенський, В.І. Білецький, А.А. Завгородній, В.В. Козинець, В.П. Лебедєв ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – ISBN 978-966-623-579-3
Ч. 1. – 2008. – 132 с.
916174
  Хиля О.В. Практикум із хімії вуглеводів : навч. посібник для студентів хімічного та біологічного ф-тів / О.В. Хиля ; КНУТШ. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – 40 с. : табл. – Бібліогр.: с. 37-38
916175
  Сергеечева В. Практикум манипулятора. Выбор слабых мест / Валентина Сергеечева. – Москва [и др.] : Питер, 2002. – 256 с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Бизнес-психология). – ISBN 5-94723-444-0
916176
   Практикум медицинской паразитологии. – Л., 1935. – 434с.
916177
   Практикум на ЦВМ. – Киев
2. – 1978. – 106 с.
916178
   Практикум написання китайських ієрогліфів : Лань Туень, 1992. – 359 с. – Видання китайською мовою
916179
  Борисов В.Г. Практикум начинающего радиолюбителя / В.Г. Борисов. – 2-е изд., перераб и доп. – М., 1983. – 144с.
916180
   Практикум перевода. Грамматические трудности французской научной литературы. – Кишинев, 1983. – 104с.
916181
   Практикум по 1 тому "Капитала" К.Маркса.. – М., 1989. – 88с.
916182
  Богаткин О.Г. Практикум по авиационной метеорологии : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Метеорология" / О.Г. Богаткин, В.Ф. Говердовский, В.Д. Еникеева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1987. – 183с.
916183
  Биматов В.И. Практикум по АВМ / В.И. Биматов, А.А. Плотникова. – Томск
2. – 1984. – 65с.
916184
   Практикум по автоматизации проектирования оптикомеханических приборов. – М., 1989. – 270с.
916185
  Олейник В.С. Практикум по автоматизированному электроприводу / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1978. – 224с.
916186
  Лацис М.С. Практикум по автоматике, автоматизации и АСУ ТП измерение и регулирование давления и расхода / М.С. Лацис. – Рига, 1989. – 27с.
916187
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – М., 1971. – 208с.
916188
  Беспалько В.П. Практикум по автомобилю. / В.П. Беспалько. – 3-е изд., испр. – М., 1975. – 208с.
916189
  Козлова З.М. Практикум по агрометеорологии / З.М. Козлова, В.А. Завалишин, В.П. Моисеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1973. – 240с.
916190
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 2-е изд. перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1974. – 168с.
916191
  Павлова М.Д. Практикум по агрометеорологии : Учебн. пособ. для вузов / М.Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1984. – 184с.
916192
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1947. – 280с.
916193
  Петербургский А.В. Практикум по агрохимии / А.В. Петербургский. – М, 1954. – 456с.
916194
  Радов А.С. Практикум по агрохимии / А.С. Радов. – М., 1965. – 375с.
916195
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 3-е. – Москва : Просвещение, 1974. – 191с.
916196
  Асаров Х.К. Практикум по агрохимии : Учебное пособие для учащихся 9-10 классов сельской школы / Х.К. Асаров. – Изд. 4-е, исправ. – Москва : Просвещение, 1979. – 191 с.
916197
   Практикум по агрохимии. – М., 1989. – 303с.
916198
   Практикум по агрохимии : Учеб. пособие для студентов вузов / В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, О.А. Амельянчик, Т.Н. и др. Болышева; МГУ им.М.В.Ломоносова. Фак. почвоведения; Под ред.В.Г.Минеева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 689с. – ISBN 5-211-04265-4
916199
   Практикум по алгебре. – М., 1983. – 91с.
916200
  Воловик А.И. Практикум по анализу бесконечномалых / А.И. Воловик. – Київ, 1929. – 128с.
916201
  Левицкий Ю.А. Практикум по анализу структуры английского текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 33с.
916202
  Медникова Э.М. Практикум по анализу текста / Э.М. Медникова, Г.Г. Егоров. – М, 1972. – 79с.
916203
  Завьялов Ф.Н. Практикум по анализу финансового состояния и результатов деятельности промышленных предприятий / Ф.Н. Завьялов. – Ярославль, 1986. – 69с.
916204
  Дурнайкин А.Я. Практикум по анализу хозяйственной деятельности / А.Я. Дурнайкин, В.В. Давыдова. – Саранск, 1984. – 72с.
916205
  Гиляровская Л.Т. Практикум по анализу хозяйственной деятельности объединений / Л.Т. Гиляровская. – Воронеж, 1983. – 289с.
916206
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1987. – 76с.
916207
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра-554" и "Искра-555" / Г.В. Постникова. – Калинин, 1988. – 160с.
916208
  Постникова Г.В. Практикум по анализу хозяйственной деятельности промыышленных предприятий с применением ЭВМ "Искра 554", "Искра 555", "Искра 1030": уч. пособие / Г.В. Постникова. – Калинин, 1990. – 124с.
916209
  Воловик В.И. Практикум по аналитической геометрии на плоскости / В.И. Воловик. – Москва, 1930. – 331с.
916210
   Практикум по аналитической химии. – Москва, 1983. – 271с.
916211
  Тикунова И.В. Практикум по аналитической химии и физико-химическим методам анализа : Учеб. пособие для студ., обучающихся по спец. "Хим. технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов" / И.В. Тикунова, Н.А. Шаповалов, А.И. Артеменко. – Москва : Высшая школа, 2006. – 208с. – ISBN 5-06-004783-0
916212
  Вехов Н В. Практикум по анатомии и морфологии / Н В. Вехов, . – Москва : Московский университет, 1980. – 192с.
916213
  Воронин Н.С. Практикум по анатомии и морфологии растений / Н.С. Воронин. – Москва, 1953. – 240с.
916214
  Ростовцев С.И. Практикум по анатомии растений / С.И. Ростовцев. – 5-е изд. – М, 1948. – 276с.
916215
   Практикум по анатомии растений. – М., 1963. – 184с.
916216
   Практикум по анатомии растений. – М., 1971. – 192с.
916217
   Практикум по анатомии растений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 224с.
916218
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – Киев, 1984. – 43 с.
916219
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, И.Г. Аникиенко. – К, 1984. – 55с.
916220
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко. – К, 1985. – 35с.
916221
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая, И.Г. Логвин. – К., 1985. – 51с.
916222
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку / О.В. Кривошеев. – К., 1985. – 47с.
916223
  Дворжецкая М.П. Практикум по английскому языку / М.П. Дворжецкая. – К., 1986. – 35с.
916224
  Угляренко Н.В. Практикум по английскому языку / Н.В. Угляренко, В В. Пономарев, . – К, 1986. – 35с.
916225
  Кривошеев О.В. Практикум по английскому языку "Борьба прогрессивного человечества за мир" / О.В. Кривошеев. – К., 1986. – 35с.
916226
  Молчанова О.Т. Практикум по английскому языку для студентов-историков университетов / О.Т. Молчанова. – Ярославль, 1977. – 94с.
916227
   Практикум по астрометрии. – М., 1989. – 214с.
916228
  Курышев В.И. Практикум по астрономии / В.И. Курышев. – М, 1986. – 141с.
916229
  Попов П.И. Практикум по астрономии в педагогических институтах / Под общей ред. П.И.Попова. – Москва : Гос. уч.-пед. издат., 1947. – 94с.
916230
  Попов П.И. Практикум по астрономии. Уч. пособие / П.И. Попов, Н.Я. Бугославская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1959. – 124с.
916231
   Практикум по атомной физике. – Саратов, 1974. – 136с.
916232
   Практикум по атомной физике : учеб. пособие. – Минск : Университетское, 1989. – 173с.
916233
   Практикум по атомной физике. – 2-е изд. – Саратов : Издательство Саратовского университета
Вып. 1 : Световые кванты. – 1989. – 75с.
916234
  Андреев В.Д. Практикум по аудиту : Учебное пособие / В.Д. Андреев, Т.Н. Кисилевич, И.В. Атаманюк. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 208с. – Библиогр.:с.203-204. – ISBN 5-279-02069-9
916235
  Фердман Д.Л. Практикум по биологичекой химии : Учеб. пособие для ун-тов / Д.Л. Фердман, Е.Ф. Сопин. – Москва : Советская наука, 1957. – 292с.
916236
   Практикум по биологической защите растений. – М., 1984. – 287с.
916237
  Збарский Б.И. и др. Практикум по биологической химии / Б.И. и др. Збарский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1962. – 280с.
916238
  Шапиро Д.К. Практикум по биологической химии / Д.К. Шапиро. – Минск, 1972. – 256с.
916239
  Рогожин В.В. Практикум по биологической химии : Учебно-методическое пособие для студ. вузов / В.В. Рогожин. – Санкт-Петербург : Лань, 2006. – 256с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0679-7
916240
   Практикум по биофизике. – Воронеж, 1973. – 129с.
916241
   Практикум по биохимии. – М., 1979. – 429с.
916242
   Практикум по биохимии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 508с.
916243
   Практикум по биохимии. – М.
1. – 1991. – 192с.
916244
  Мешкова Н.П. Практикум по биохимии животных / Н.П. Мешкова, С.Е. Северин. – М, 1950. – 290с.
916245
  Петров К.П. Практикум по биохимии пищевого растительного сырья / К.П. Петров. – М., 1965. – 330с.
916246
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – Москва, 1968. – 183с.
916247
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 2-е изд., доп. и переработ. – М., 1976. – 256с.
916248
  Плешков Б.П. Практикум по биохимии растений / Б.П. Плешков. – 3-е изд., доп. и переработ. – М., 1985. – 255с.
916249
   Практикум по биохимии сельскохозяйственных животных. – М., 1980. – 304с.
916250
   Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности западных банков. – Москва : Фоском, 1992. – 224с. – ISBN 5-900168-01-8
916251
   Практикум по ботанике. – Л.-Пушкин, 1976. – 61с.
916252
  Блукет Н.А. Практикум по ботанике / Н.А. Блукет. – М, 1980. – 223с.
916253
  Соколова Н.П. Практикум по ботанике / Н.П. Соколова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 204с.
916254
  Каверина О.Д. Практикум по бухгалтерскому учету в госбюджетных учреждениях и организациях / О.Д. Каверина, В.Н. Емелин. – Саранск, 1986. – 88с.
916255
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1976. – 280с.
916256
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 232с.
916257
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – М., 1989. – 221с.
916258
   Практикум по бухгалтерскому учету в сельском хозяйстве. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 222с.
916259
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету в сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – М, 1984. – 127с.
916260
  Казаков С.К. Практикум по бухгалтерскому учету в совхозах и колхозах / С.К. Казаков. – М, 1978. – 175с.
916261
  Бычков М.Ф. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяйственных предприятиях / М.Ф. Бычков. – 2-е перераб. и доп. – М, 1991. – 139с.
916262
  Важов А.Я. Практикум по бухгалтерскому учету на сельскохозяственных предприятиях / А.Я. Важов. – Москва, 1986. – 269с.
916263
  Троцеко Н.И. Практикум по ветеринарной вирусологии: уч. пособие / Н.И. Троцеко. – М., 1989. – 287с.
916264
  Прахов М.М. Практикум по виготовленню наочних посібників з ботаніки. / М.М. Прахов. – К., 1958. – 136с.
916265
   Практикум по вирусологии. – М., 1967. – 104с.
916266
  Молчанов В.А. Практикум по внутрихозяйственному планированию сельскохозяйственного производства / В.А. Молчанов, В.И. Молчанова. – М., 1987. – 336с.
916267
  Арсеньев Г.С. Практикум по водному хозяйству и водохозяйственным расчетам / Г.С. Арсеньев. – Ленинград, 1989. – 195с.
916268
   Практикум по возрастной и педагогической психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1987. – 254с.
916269
   Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / Головей Л.А. [и др.] ; под ред. : Л.А. Головей, Е.Ф. Рыбалко. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Речь, 2008. – 704 с. : илл. – (Психологический практикум). – ISBN 5-9268-0046-9


  Уникальный сборник психодиагностических методик и построен таким образом, чтобы читатель получил представления об основных сферах личности и методах ее изучения
916270
  Бондаренко Н.В. Практикум по вредным нематодам, клещам, грызунам / Н.В. Бондаренко, С.Г. Пегельман, А.В. Таттар. – Ленинград : Колос, Ленинградское отделение, 1980. – 208с.
916271
  Соловьева Н.М. Практикум по выразительному чтению / Н.М. Соловьева. – М., 1976. – 94с.
916272
   Практикум по высокомолекулярным соединениям. – М., 1985. – 223с.
916273
  Павлов Ф.Ф. и др. Практикум по высшей геодезии / Ф.Ф. и др. Павлов. – М., 1961. – 306с.
916274
  Филоненко А.С. Практикум по высшей геодезии : Исследоывание высокоточных геодезических инструментов / А.С. Филоненко, Н.Г. Щипицын; Под ред. Б.А.Литвинова. – Москва : Недра, 1965. – 200с.
916275
   Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Маркшейдерское дело" / Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров; Ф.Ф. Павлов, Б.И. Беляев, О.Д. Вострова, И.А. Гудкова, Б.И. Никифоров. – Москва : Недра, 1966. – 306 с.
916276
  Зданович В.Г. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для студ. спец. "Маркшейдерское дело" / В.Г. Зданович; Л.Ф. Маслова, Н.А. Гусев. – Ленинград
Раздел 1 : Сферическая тригонометрия. – 1968. – 41 с.
916277
  Яковлев Н.В. Практикум по высшей геодезии : учеб. пособ. для геодезич. спец-тей вузов / Н.В. Яковлев., Н.А. Беспалов, В.П. Глумов и др. ; под ред. Н.В. Яковлева. – Москва : Недра
вычислительные работы. – 1982. – 368 с.
916278
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике / В.И. Севбо. – Ужгород, 1963. – 39 с.
916279
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Дифференциальные уравнения / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56 с.
916280
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Исследование функций и построение их графиков / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 46с.
916281
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Неопределенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1966. – 38с.
916282
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Определенные интегралы / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 56с.
916283
  Севбо В.И. Практикум по высшей математике. Производная и дифференциальная функции / В.И. Севбо. – Ужгород, 1965. – 35с.
916284
  Воробьева Г.Н. Практикум по вычислительной математике / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – 2-е изд. перераб. доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 207,1с.
916285
  Размыслов Ю.П. Практикум по вычислительной методам алгебры / Ю.П. Размыслов, С.Я. Ищенко. – М, 1989. – 184с.
916286
  Абрамова З.В. Практикум по генетике / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1974. – 208с.
916287
  Абрамова З.В. Практикум по генетике / З.В. Абрамова, О.А. Карлинский. – Изд.2-е, перераб. и доп. – Ленинград : Колос, 1979. – 192 с .
916288
  Абрамова З.В. Практикум по генетике. / З.В. Абрамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1992. – 223с.
916289
  Добровольский В.В. Практикум по географии почв с основами почвоведения : учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по геогр. спец. / В.В. Добровольский. – изд. 2-е., перераб. – Москва : Просвещение, 1982. – 127 с.
916290
  Никонова М.А. Практикум по географическому краеведению. : Учебное пособие / М.А. Никонова. – Москва : Просвещение, 1985. – 127с.
916291
   Практикум по геодезии : для студ. автодорожных спец-тей / М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева; М.В. Постников, И.А. Власов, Г.Н. Гущин, Б.И. Большанин, В.Г. Андреева. – Томск : Томский ун-т, 1959. – 239 с.
916292
  Ганьшин В.Н. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для гидромелиоративных ин-тов и ф-ов / В.Н. Ганьшин, С.М. Лебедев, Л.С. Хренов ; под общ. ред. Хренова Л.С. – Москва : Недра, 1964. – 415 с.
916293
  Голубева З.С. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для агрономических специальностей с.-х. вузов / З.С. Голубева, О.В. Калошина, Н.И. Соколова. – 3-е изд. перераб. – Москва : Колос, 1969. – 240 с.
916294
  Баканова В.В. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / В.В. Баканова, И.М. Блудова, Г.К. Павлова и др. ; под общ. ред. Н.И. Модринского. – Москва : Недра, 1973. – 368 с.
916295
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для с.-х. техникумов по спец. "Землеустройство" / А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова; А.Ф. Чижмаков, А.М. Кривоченко, В.М. Лазарев, М.Г. Рябцев, А.М. Чижмакова. – Москва : Недра, 1977. – 240 с.
916296
   Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических специальностей вузов / В.В. Баканова, Я.Я. Карклин, Г.К. Павлова, М.С. Черемисин ; под ред. В.В. Бакановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 456 с.
916297
  Ассур В.Л. Практикум по геодезии / В.Л. Ассур, А.М. Филатов. – Москва, 1985. – 358с.
916298
  Ассур В.Л. Практикум по геодезии : учебн. пособ. для техникумов / В.Л. Ассур, А.М. Филатов. – Москва : Недра, 1985. – 358с.
916299
  Неумывакин Ю.К. Практикум по геодезии : учеб. пособ. для студ. высших с.-х. учеб. заведений по спец. "Землеустройство" / Ю.К. Неумывакин, А.С. Смирнов. – Москва : Недра, 1985. – 200 с.
916300
   Практикум по геологии. – М., 1966. – 228с.
916301
   Практикум по геологии. – М.
1. – 1976. – 68с.
916302
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко. – М, 1977. – 128с.
916303
  Фисуненко О.П. Практикум по геологии / О.П. Фисуненко, Б.В. Пичугин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 111с.
916304
  Бондарев В.П. Практикум по геологии с основами палеонтологии : Учебное пособие для ВУЗов / В.П. Бондарев, А.Е. Сербаринов. – Москва : Просвещение, 1980. – 143с.
916305
   Практикум по геологии СССР : (Русская платформа). – Москва : Высшая школа, 1966. – 110с.
916306
   Практикум по геофизическим методам исследований. – Москва : Московский университет, 1970. – 137с.
916307
  Гусева А.Н. Практикум по геохимии горючих ископаемых / А.Н. Гусева, Е.В. Соболева. – М, 1989. – 136с.
916308
  Гаврилова И.П. Практикум по геохимии ландшафта / И.П. Гаврилова, Н.С. Касимов. – Москва : Московский университет, 1989. – 73с.
916309
  Березина Н.А. Практикум по гидробиологии / Н.А. Березина. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 208с. : ил. – (Учебники и учебные пособия для учащихся техникумов)
916310
  Матусевич В.В. Практикум по гидрогеологии и инженерной геологии. / В.В. Матусевич. – Тюмень, 1975. – 132с.
916311
   Практикум по гидрогеохимии. – М., 1984. – 254с.
916312
   Практикум по гидрологии. – М., 1991. – 26с.
916313
   Практикум по гидрологии, гидрометрии и регулированию стока. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 223с.
916314
   Практикум по государственному бюджету СССР. – М., 1988. – 207с.
916315
   Практикум по государственному страхованию. – М., 1991. – 142с.
916316
  Горбацевич А.А. Практикум по гражданской обороне для студентов МГУ им. М.В.Ломоносова / А.А. Горбацевич. – М., 1985. – 103с.
916317
   Практикум по гражданскому праву. – М.
1. – 1993. – 173с.
916318
   Практикум по гражданскому праву. – М.
2. – 1993. – 201с.
916319
   Практикум по гражданскому процессу. – Свердловск, 1979. – 53с.
916320
   Практикум по гражданскому процессуальному праву. – М., 1991. – 269с.
916321
  Блох М.Я. Практикум по грамматике английского языка : Учебное пособие / М.Я. Блох. – Москва : Просвещение, 1985. – 175с.
916322
  Манси Елизавета Практикум по грамматике английского языка : Для школьников, студентов, аспирантов / Манси Елизавета. – Київ : А.С.К., 2000. – 352с. – ISBN 966-539-244-1
916323
   Практикум по грамматике английского языка для заочников : Пособие для самостоятельной работы. – Москва, 1992. – 159с.
916324
  Борисенко И.И. Практикум по грамматике испанской разговорной речи / И.И. Борисенко. – М., 1987. – 198с.
916325
  Алексеев Г.П. Практикум по грамматике французского языка / Г.П. Алексеев. – Москва, 1979. – 174с.
916326
   Практикум по грунтоведению : Учебное пособие. – Москва : Московский университет, 1993. – 389с. – ISBN 5-211-02380-3
916327
   Практикум по деловому английскому языку: Учебно-методическая разработка. – Київ : МАУП, 2000. – 264с. – ISBN 966-608-015-Х
916328
  Боярский А.Я. Практикум по демографии : Учебное пособие / А.Я. Боярский. – Москва : Мысль, 1985. – 144с.
916329
  Афанасьева Т.В. и др. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т.В.Афанасьева, Ю.М.Петрусевич, Т.А.Трифонова. – Москва : МГУ, 1977. – 160с.
916330
  Спичкин Г.В. Практикум по диагностированию автомобилей / Г.В. Спичкин, А.М. Третьяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М, 1986. – 438с.
916331
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 2. – 1974. – 48с.
916332
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 3. – 1974. – 59с.
916333
   Практикум по диалектическому материализму. – М.
Вып. 4. – 1974. – 39с.
916334
   Практикум по динамике океана. – СПб., 1992. – 317с.
916335
  Шестаков В.М. Практикум по динамике подземных вод / В.М. Шестаков. – М, 1975. – 270с.
916336
  Михайлов Б.А. Практикум по динамическим рядам: уч. пособие / Б.А. Михайлов. – Л., 1984. – 80с.
916337
  Альсевич Л.А. Практикум по дифференциальным уравнениям / Л.А. Альсевич, Л.П. Черенкова. – Минск, 1990. – 317с.
916338
   Практикум по дошкольной логопедии. – М., 1988. – 221с.
916339
  Позднеев А.В. Практикум по древней русской литературе. / А.В. Позднеев. – М, 1963. – 39с.
916340
  Огийчук Н.Ф. Практикум по журнально-ордерной форме бухгалтерского учета / Н.Ф. Огийчук, А.С. Подберезкин. – Харків, 1971. – 106с.
916341
   Практикум по защите растений. – Л., 1980. – 247с.
916342
   Практикум по защите растений. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 239с.
916343
  Лыков А.М. Практикум по земледелию с основами почвоведения. / А.М. Лыков. – М., 1976. – 191с.
916344
  Кременецкий Н.Г. Практикум по зоологии : Пособие для учительских институтов / Н.Г. Кременецкий. – Изд-е второе, доп. и изм. – Москва : Учпедгиз, 1953. – 276с.
916345
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Москва, 1962. – 249с.
916346
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – Изд. 2-е. – Москва, 1968. – 261с.
916347
  Веселов Е.А. Практикум по зоологии / Е.А. Веселов, О.Н. Кузнецова. – 3-е изд. – Москва, 1979. – 240с.
916348
  Михина Т.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных / Т.Н. Михина. – Москва, 1962. – 208с.
916349
  Зеликман А.Л. Практикум по зоологии беспозвоночных / А.Л. Зеликман. – Москва, 1969. – 336с.
916350
  Порфирьева Н.А. Практикум по зоологии беспозвоночных / Н.А. Порфирьева, О.Д. Любарская. – Казань, 1983. – 61с.
916351
  Фролова Е.Н. Практикум по зоологии беспозвоночных. / Е.Н. Фролова. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1985. – 231с.
916352
   Практикум по иммунологии : Учеб. пособие для студентов вузов / И.А. Кондратьева, Н.В. Воробьева, О.В. Буракова, К.В. и др. Фрезе; Под ред.И.А.Кондратьевой. – Москва : Изд-во МГУ, 2001. – 224с. – ISBN 5-211-03934-3
916353
  Байков В.Д. Практикум по импульсной технике / В.Д. Байков, О.Н. Бодряшова, С.Ф. Сиколенко. – Москва
1. – 1977. – 64с.
916354
   Практикум по индексам. – Л., 1983. – 80с.
916355
   Практикум по инженерной геодезии : учебно-методическое пособие (утверждено советом ин-та 5 июля 1971 года). – Куйбышев, 1971. – 108 с.
916356
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич ; под общ. ред. П.С. Закатова. – Москва : Недра, 1973. – 320 с.
916357
  Хейфец Б.С. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных специальностей вузов / Б.С. Хейфец, Б.Б. Данлевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 332 с.
916358
  Данилевич Б.Б. Практикум по инженерной геодезии : учеб. пособ. для студ. строительных спец-тей вузов / Б.Б. Данилевич, В.Ф. Лукьянов, Б.С. Хейфец и др. ; под ред. В.Е. Новака. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
916359
  Визгин А.А. Практикум по инженерной геодезии : учебное пособие для вузов / А.А. Визгин, В.А. Коугия, Л.С. Хренов; Рец. Баран П.И. – Москва : Недра, 1989. – 284с. – ISBN 5-247-01248-8
916360
  Федоров В.И. Практикум по инженерной геодезии и аэрогеодезии : учеб. пособ. для студ. автомобильно-дорожных спец-тей высш. учеб. заведений / В.И. Федоров, А.И. Титов, В.А. Холдобаев. – Москва : Недра, 1987. – 365 с.
916361
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1978. – 168с.
916362
   Практикум по инженерной психологии. – Л., 1983. – 208с.
916363
  Кухаренко В.А. Практикум по интерпретации текста: (Учеб. пособие для пед. ин-тов по спец. №2103 "Иностр. яз.": Для изуч. англ. яз.) / В.А. Кухаренко. – М., 1987. – 173с.
916364
  Дворжецкая М.П. Практикум по интонации диалогической речи (английский язык) / М.П. Дворжецкая. – К., 1983. – 39с.
916365
  Аржанов Е.П. Практикум по исследованию аэрофотоаппаратуры / Е.П. Аржанов, Р.Т. Васильев, В.Б. Ильин. – Москва : Недра, 1977. – 136с.
916366
  Виленский Б.В. Практикум по истории государства и права СССР / Б.В. Виленский. – Саратов, 1982. – 102с.
916367
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1965. – 295с.
916368
  Просина Н.Л. Практикум по истории древнего мира. / Н.Л. Просина, И.С. Свенцицкая. – М., 1972. – 278с.
916369
  Перевезенцев С.В. Практикум по истории западноевропейской философии. Античность. Средневековье. Эпоха Возрождения : Пособие для изучающих историю философии.Сведения о философах и их учениях.Фрагменті произведений. / С.В. Перевезенцев. – Москва : Учебная литература, 1997. – 480с. – ISBN 5-526-00004-4
916370
  Недайнова Т.Б. Практикум по истории и методике зарубежной литературы : (для студ. филологический специальностей пед. ун-тов) / Т.Б. Недайнова, Н.Л. Юган; МОНУ; Луганский национ. пед. ун-т им. Т. Шевченко; Восточноукраинский центр изучения лит-ры и методики ее преподавания Ин-та педагогики АПН Украины. – Луганск : Альма-матер, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-617-163-7
916371
   Практикум по истории коммунистического и рабочего движения в развитых капиталистических странах Запада после второй мировой войны. – М.
2. – 1969. – 199с.
916372
  Зиндер Л.Р. Практикум по истории немецкого языка / Л.Р. Зиндер, Т.В. Строева. – Л, 1977. – 303с.
916373
   Практикум по истории русского литературного языка. – Иркутск, 1964. – 70с.
916374
  Белоконева Н.Н. Практикум по истории русского языка / Н.Н. Белоконева, Т.П. Орехова. – Куйбышев, 1976. – 75с.
916375
  Сидорцов В.Н. Практикум по истории советского общества / В.Н. Сидорцов. – Минск, 1973. – 352с.
916376
  Стегарь С.А. Практикум по истории социалистических стран Европы. / С.А. Стегарь. – 2-е изд., испр. идоп. – Москва, 1966. – 316 с.
916377
  Беляев Е.Г. Практикум по истории социалистических стран Европы. / Е.Г. Беляев. – Чебоксары, 1972. – 88с.
916378
   Практикум по истории средних веков. – М., 1967. – 256с.
916379
   Практикум по истории средних веков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1971. – 312с.
916380
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР "Россия в период империализма". / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1963. – 267с.
916381
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (XIX век.) / П.П. Епифанов. – М., 1955. – 176с.
916382
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР (до XIX века). / П.П. Епифанов. – М., 1954. – 84с.
916383
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР XX века (1900-1917). / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – М., 1965. – 372с.
916384
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1961. – 262 с.
916385
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1968. – 310с.
916386
  Глаголев В.П. Практикум по истории СССР с древнейших времен до конца XVIII века. / В.П. Глаголев. – М., 1976. – 288с.
916387
  Попов А.Г. Практикум по истории СССР. / А.Г. Попов. – Грозный, 1961. – 86с.
916388
  Бочкарева Е.И. Практикум по истории СССР. / Е.И. Бочкарева, Л.А. Карлова. – 2-е изд. доп. – М., 1971. – 272с.
916389
  Епифанов П.П. Практикум по истории СССР. (XIX век). / П.П. Епифанов. – М., 1957. – 88с.
916390
  Акимкина Н.А. Практикум по истории стран зарубежного Востока / Н.А. Акимкина, М.А. Люксембург. – Москва, 1963. – 170с.
916391
  Щетинкин В.Е. Практикум по истории французского языка / В.Е. Щетинкин. – Москва, 1984. – 100с.
916392
  Бородина М.А. Практикум по истории французского языка / М.А. Бородина, Л.М. Скрелина. – М., 1985. – 104с.
916393
  Волкова З.Н. Практикум по истории французского языка / З.Н. Волкова. – Москва : Высшая школа, 1988. – 127с.
916394
  Нестеров В.А. Практикум по истории Чувашской АССР "Чувашия в середине 18 века" / В.А. Нестеров. – Чебоксары, 1978. – 95с.
916395
  Скорняков В.И. Практикум по ихтиологии / В.И. Скорняков. – Москва, 1986. – 268с.
916396
   Практикум по кадровому делопроизводству. – Киев, 1992. – 138с.
916397
  Берлянт А.М. Практикум по картографии и картографическому черчению : Учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.М. Берлянт, Т.Г. Сваткова; Рец. Тикунов В.С. – Москва : Московский университет. – ISBN 5-211-01416-2
Общегеографические и тематические карты и атласы. Генерализация. Использование карт. – 1991. – 126с.
916398
  Востокова А.В. Практикум по картографии и картографическому черчению: Математические основы карт и изобразитеьные средства. Способы изображения и картографические источники : учеб.-метод. пособие для студентов геогр. фак. гос. ун-тов / А.В. Востокова, Т.Г. Сваткова; Ред. Мартыненко Т.Н. – Москва : Московский университет, 1988. – 132с. – ISBN 5-211-00191-5
916399
  Капралов Е.Г. Практикум по картометрии : учеб. пособ. / Е.Г. Капралов, О.А. Павлова; Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР ; [ред. Е.П. Парфенов]. – Ленинград : Ленинградский университет, 1988. – 68 с.
916400
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон. – Рига, 1966. – 76с.
916401
  Янсон Э.Ю. Практикум по качественному анализу / Э.Ю. Янсон, Я. Путнинь. – Рига, 1967. – 88с.
916402
  Путнинь Я.К. Практикум по качественному анализу. / Я.К. Путнинь, Э.Ю. Янсон. – 4-е изд., перераб. – Рига, 1975. – 103с.
916403
  Борисов-Потоцкий Практикум по качественному полумикроанализу / Борисов-Потоцкий. – М, 1952. – 96с.
916404
  Морозов А.А. Практикум по коллоидам / А.А. Морозов, И.Н. Путилова. – М., 1933. – 263с.
916405
   Практикум по коллоидной химии. – М., 1983. – 215с.
916406
   Практикум по коллоидной химии : Учеб. пособие. – Санкт-Петербург : Лань, 2005. – 256с. – ISBN 5-8114-0603-7
916407
   Практикум по коллоидной химии и электронной микроскопии. – М., 1974. – 224с.
916408
  Вережников В.Н. Практикум по коллоидной химии поверхностно-активных веществ / В.Н. Вережников. – Воронеж, 1984. – 223с.
916409
  Фаршатов И.А. Практикум по колхозному праву. / И.А. Фаршатов. – Уфа, 1980. – 104с.
916410
  Михалева Н.А. Практикум по конституционному праву стран Содружества Независимых Государств : Методические разработки и нормативные акты / Н.А. Михалева. – Москва : Юридическая литература, 1998. – 752с. – ISBN 5-7260-0895-2
916411
  Бутынец Ф Ф. Практикум по контролю и ревизии в сельскохозяйственных предприятиях / Ф Ф. Бутынец, . – М., 1977. – 159с.
916412
  Охапкин Ф.П. и Тюрин В.Н. Практикум по краеведению / Ф.П. и Тюрин В.Н. Охапкин. – М., 1966. – 127с.
916413
  Прохорчук А.Ф. Практикум по краеведению / А.Ф. Прохорчук. – Минск, 1981. – 71с.
916414
  Руггли П. Практикум по крашению и анализу красителей. / П. Руггли. – Л., 1929. – 268с.
916415
  Зицер Е.У. Практикум по криминалистике / Е.У. Зицер, Д.Я. Мирский. – 2-е изд. – М, 1948. – 65с.
916416
   Практикум по криминалистике. – М., 1970. – 579с.
916417
   Практикум по криминалистике : Для вузов по спец-ти "Правоведение". – Москва : Изд-во Моск.ун-та, 1976. – 511с. : ил.
916418
  Порубов Н.И. Практикум по криминалистике / Н.И. Порубов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 170с.
916419
   Практикум по криминалистике : Учеб. пос. – Москва : МГУ, 1989. – 430с.
916420
   Практикум по криминалистике : Учеб. пособие. – Москва : БЕК, 1995. – 503с. – ISBN 5-85639-054-7; 3-406-38834-5; 3-4406-38834-5
916421
   Практикум по криминалистической технике. – Свердловск, 1976. – 78с.
916422
   Практикум по криминалистической технике. – Минск, 1980. – 72 с.
916423
  Бондарев В.П. Практикум по кристаллографии / В.П. Бондарев. – М, 1963. – 41с.
916424
  Корст Н.О. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / Н.О. Корст. – М., 1955. – 48с.
916425
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1961. – 28с.
916426
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" / А.М. Скробова. – М., 1975. – 32с.
916427
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Введение в литературоведение" для студентов-заочников 1 курса фак-тов русского языка и лит-ры пед. ин-тов / А.М. Скробова. – М., 1966. – 28с.
916428
  Шадури Т.Н. Практикум по курсу "Введение в языкознание" / Т.Н. Шадури. – Тбилиси, 1965. – 88с.
916429
  Михеечев В.С. Практикум по курсу "Геодезические приборы" : учеб. пособ. для студ. вузов, обучающихся по спец. "Оптические приборы и спектроскопия" / В.С. Михеечев. – Москва : Недра, 1974. – 160 с.
916430
  Плюто К.Б. Практикум по курсу "Декоративная дендрология. Хвойные." / К.Б. Плюто. – Днепропетровск, 1988. – 28с.
916431
  Мелкая И.Ю. Практикум по курсу "Динамическая метеорология" / И.Ю. Мелкая. – Л., 1980. – 88с.
916432
  Виханский О.С. Практикум по курсу "Менеджмент" / О.С. Виханский; Под ред. А.И.Hаумова. – Москва : Гардарики, 1998. – 288с. – ISBN 5-7762-0054-7
916433
  Тхоржевский Д.А. Практикум по курсу "Методика трудового обучения" / Д.А. Тхоржевский. – М., 1980. – 112с.
916434
  Басова Т.Е. Практикум по курсу "Мировая экономика" / Т.Е. Басова. – Москва : Финансы и статистика, 2001. – 112с. – ISBN 5-279-02103-2
916435
   Практикум по курсу "Общее программное обеспечение САПР". – Днепропетровск, 1988. – 88с.
916436
   Практикум по курсу "Организация и планирование электротехнического производства". – М., 1989. – 223с.
916437
   Практикум по курсу "Политология" : Учеб. пособие. – Москва : Гардарики, 1999. – 384с. – ISBN 5-7975-0143-0
916438
  Скробова А.М. Практикум по курсу "Русская литература XIX в." / А.М. Скробова. – М., 1961. – 27с.
916439
   Практикум по курсу "Советское право". – М., 1982. – 256с.
916440
   Практикум по курсу "Советское право" для эконом. вузов. – М., 1973. – 184с.
916441
  Шишкова Л.В. Практикум по курсу "Теоретическая грамматика немецкого языка" : [для пед. ин-тов по спец. "Иностр. яз."] / Л.В. Шишкова, И.И. Мейксина. – Москва : Просвещение, 1984. – 168 с.
916442
  Капранов В.Д. Практикум по курсу "Теоретическая мехиника" / В.Д. Капранов. – Москва
1. – 1964. – 186 с.
916443
  Позднеев А.В. Практикум по курсу "Устное народное творчество". / А.В. Позднеев. – М, 1970. – 112с.
916444
   Практикум по курсу "Финансирование и кредитование промышленности". – Ярославль, 1985. – 54с.
916445
   Практикум по курсу "Экономика машиностроительного производства". – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 158с.
916446
  Джурабаев К.Т. Практикум по курсу "Экономика электротехнического производства". / К.Т. Джурабаев, А.Т. Гришин. – М., 1989. – 160с.
916447
   Практикум по курсу "Экономика, организация и планирование непроизводственной сферы" с использованием ЭВМ в учебном процессе. – М., 1989. – 62с.
916448
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1979. – 423с.
916449
  Хржановский В.Г. Практикум по курсу общей ботаники / В.Г. Хржановский, С.Ф. Пономаренко. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 416с.
916450
   Практикум по курсу общей физики : учеб. пособие. – 2-е изд., испр. – Москва : Московский заоч. пед. институт
вып. 3 : Электричество. – 1971. – 184с.
916451
  Майсова Н.Н. Практикум по курсу общей физики / Н.Н. Майсова. – Изд. 2-е, ереработ. и доп. – Москва, 1974. – 448с.
916452
   Практикум по курсу общей физики (механика, молекулярная физика). – Челябинск : Челябинское Высш.воен. автомоб. команд. училище, 1970. – 80с.
916453
  Лебедев Н.Н. Практикум по курсу прикладной геодезии : учеб. пособ. для студ. геодезических спец-тей вузов / под ред. Н.Н. Лебедева. – Москва : Недра, 1977. – 383 с.
916454
   Практикум по курсу социально-экономической статистики. – М., 1983. – 319с.
916455
  Емелин В.Н. Практикум по курсу: Ревизия и контроль / В.Н. Емелин. – Саранск, 1987. – 76 с.
916456
  Девкин В.Д. Практикум по лексикологии немецкого языка / В.Д. Девкин. – Москва : Высшая школа, 1962. – 254 с.
916457
  Степанова О.М. Практикум по лексикологии современного французского языка : учеб. пособие / О.М.Степанова, М.И.Кролль. – Москва : Высшая школа, 2006. – 168с. – ISBN 5-06-005433-0
916458
  Воронцов А.И. Практикум по лесной энтомологии / А.И. Воронцов, Е.Г. Мозолевская. – Изд. 2-е, исправ. и дополн. – Москва : Высшая школа, 1978. – 293с.
916459
  Власова Н.П. Практикум по лесным травам / Н.П. Власова. – Изд. 2-е, перераб. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 108с.
916460
   Практикум по линейной перспективе и проективным сеткам : методич. руководство. – Харьков, 1960. – 32 с.
916461
   Практикум по линейному программированию. – М., 1984. – 88с.
916462
  Лазаревич Э.А. Практикум по литературному редактированию / Э.А. Лазаревич, А.В. Абрамович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : МГУ, 1986. – 455с.
916463
  Абрамович А.В. Практикум по литературному редактированию. / А.В. Абрамович, Э.А. Лазаревич. – Москва, 1974. – 432с.
916464
  Буравихин В.А. и др. Практикум по магнетизму : учеб.пособие / В.А. и др. Буравихин. – Москва : Высшая школа, 1979. – 197 с.
916465
  Тимошенков И.В. Практикум по маркетингу : Учебное пособие для студ.вузов / И.В. Тимошенков; МОНУ; Харьковский гуманитарный ин-т "Народная украинская академия". – Харків, 2000. – 213с. – ISBN 966-7557-10-3
916466
   Практикум по математике. – Куйбышев, 1974. – 112с.
916467
  Беляев Б.И. Практикум по математической обработке маркшейдерско-геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / Б.И. Беляев; Рец. Гудков В.М. – Москва : Недра, 1989. – 316с. – ISBN 5-247-00884-7
916468
   Практикум по математической статистике. – М., 1987. – 124с.
916469
  Мармоза А.Т. Практикум по математической статистике / А.Т. Мармоза. – Киев : Вища школа, 1990. – 190 с.
916470
  Александров Р.А. Практикум по математическому анализу функций многих переменных / Р.А. Александров. – Казань, 1988. – 150с.
916471
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – М., 1975. – 302с.
916472
   Практикум по математическому моделированию экономических процессов в сельском хозяйстве. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1985. – 268с.
916473
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению / С.И. Алаи. – Москва, 1979. – 352с.
916474
  Алаи С.И. Практикум по машиноведению : учебное пособие по специальности "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, Р.А. Ежевская, Е.И. Антоненко ; Под общ. ред. Р.А. Ежевской. – Москва : Просвещение, 1985. – 304 с.
916475
   Практикум по машиноведению в 8-10 классах городской средней школы. – М., 1956. – 72с.
916476
  Никерова Л.И. Практикум по машиноведению в 8 классе / Л.И. Никерова. – Л, 1957. – 100с.
916477
  Канашевский В.А. Практикум по международному частному праву : [учебное пособие] / В.А. Канашевский, В.П. Толстых. – Москва : Международные отношения, 2006. – 251, [4] с. – Библиогр. в конце тем. – ISBN 5-7133-1272-0
916478
  Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту деловые игры : Учеб. пособие / Под ред.Вачугова Д.Д. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 2001. – 192с. – ISBN 5-06-003763-0
916479
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1969. – 175с.
916480
  Бондарев Д.Д. Практикум по металлообработке / Д.Д. Бондарев, Б.А. Соколов. – М, 1973. – 176с.
916481
  Семчиков Ю.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. / Ю.Д. Семчиков. – Горький, 1973. – 16с.
916482
  Панова Г.Д. Практикум по методам исследования высокомолекулярных соединений. Изучение свойств полимеров. / Г.Д. Панова. – Вып.3. – Горький, 1973. – 64с.
916483
  Янсон Г.Д. Практикум по методам физико-химического исследования силикатов / Г.Д. Янсон. – Рига
1. – 1973. – 100с.
916484
  Анциферов Л.И. Практикум по методике и технике школьного физического эксперимента / Л.И. Анциферов, М И. Пищиков, . – Москва, 1984. – 255 с.
916485
   Практикум по методике обучению географии. – Москва : Просвещение, 1986. – 127с.
916486
   Практикум по методике обучения иностранцев русскому языку. – М., 1969. – 38с.
916487
   Практикум по методике преподавания иностранных языков. – Москва, 1985. – 234с.
916488
  Майман Р.Р. Практикум по методике преподавания литературы / Р.Р. Майман. – Москва : Просвещение, 1985. – 192с.
916489
  Новик И.А. Практикум по методике преподавания математики / И.А. Новик. – Минск, 1984. – 176 с.
916490
  Истомина Н.Б. Практикум по методике преподавания математики в начальных классах. / Н.Б. Истомина. – М., 1986. – 174,1с.
916491
  Напольнова Т.В. Практикум по методике преподавания русского языка / Т.В. Напольнова, П.С. Пустовалов. – Москва, 1976. – 176с.
916492
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – Л., 1983. – 160с.
916493
   Практикум по методике преподавания русской литетатуры в национальной школе. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1987. – 157с.
916494
  Потеев М.И. Практикум по методике преподавания теоретической механики в высшей школе. : Уч. пособие. / М.И. Потеев. – Ярославль, 1977. – 80с.
916495
  Елухина Н.В. Практикум по методике преподавания французского языка / Н.В. Елухина, Е.В. Мусницкая. – М., 1973. – 124с.
916496
  Кадыгроб Н.А. Практикум по методике преподавания химии / Н.А. Кадыгроб. – М, 1981. – 112с.
916497
  Плетнер Ю.В. Практикум по методике преподавания химии / Ю.В. Плетнер, В.С. Полосин. – 5-е изд. – М., 1981. – 191с.
916498
  Полосин В.С. Практикум по методике преподавания химии / В.С. Полосин, В.Г. Прокопенко. – М., 1989. – 223с.
916499
  Богдан В.И. и др. Практикум по методике решения физических задач : учеб.пособие / В.И. и др. Богдан. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 272с.
916500
  Тимохин В.П. Практикум по методике слуховой работы : Акупедическая диагностика / В.П. Тимохин. – М., 1972. – 28с.
916501
  Марголис А.А. Практикум по методике физики : пособ. для студ. пед. ин-тов / А.А. Марголис. – Москва, 1960. – 342 с.
916502
  Зиангиров Р.С. Практикум по механике грунтов : Учебное пособие для вузов / Р.С. Зиангиров, П.Э. Роот, С.Д. Филимонов. – Москва : Московский университет, 1984. – 151с.
916503
   Практикум по механике грунтов. – К., 1988. – 60с.
916504
  Теппер Е.З. и др. Практикум по микробилогии / Е.З. и др. Теппер. – М., 1987. – 239с.
916505
  Теппер Практикум по микробилогии: / Теппер, З.и, др. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1979. – 216с.
916506
   Практикум по микробиологии. – Кишинев, 1964. – 124с.
916507
   Практикум по микробиологии. – М., 1976. – 307с.
916508
  Черемисинов Н.А. Практикум по микробиологии. / Н.А. Черемисинов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1967. – 172с.
916509
  Урмаев А.С. Практикум по моделированию на АВМ / А.С. Урмаев. – Москва : Наука, 1976. – 192с.
916510
   Практикум по молекулярной спектроскопии. – Томск : Издательство Томского университета, 1985. – 142с.
916511
  Карсницкая М.С. Практикум по молочному делу. / М.С. Карсницкая, П.В. Кугенев. – 3-е изд., перер. и доп. – М., 1961. – 336с.
916512
  Кугенев П.В. Практикум по молочному делу. / П.В. Кугенев, И.В. Барабанщиков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1968. – 288с.
916513
   Практикум по монтажу, эксплуатации и ремонту электрооборудования. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Колос, 1976. – 224с.
916514
  Громов М.Н. Практикум по научной организации и нормированию труда на сельскохозяйственных предприятиях / М.Н. Громов. – М., 1981. – 272с.
916515
   Практикум по научной организации, нормированию и оплате труда на сельскохозяйственных предприятиях. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 288с.
916516
  Оганджанян Ф.Г. Практикум по немецкому языку (домашнее чтение) / Ф.Г. Оганджанян. – Киев, 1981. – 36с.
916517
  Кравченко А.П. Практикум по немецкому языку для юристов / А.П. Кравченко. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 320с. – ISBN 5-222-00777-4
916518
  Гейро С.С. Практикум по неологии и геохимии нефти и газа / С.С. Гейро. – Пермь, 1984. – 83с.
916519
   Практикум по неорганической химии. – М., 1962. – 220с.
916520
   Практикум по неорганической химии. – Горький
3. – 1965. – 40с.
916521
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Московский университет, 1976. – 296с.
916522
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд., перераб. – М., 1978. – 312с.
916523
   Практикум по неорганической химии. – 3-е изд., перераб. – М., 1983. – 303с.
916524
   Практикум по неорганической химии. – Москва : Химия, 1984. – 246с.
916525
   Практикум по неорганической химии. – 2-е изд. – М., 1984. – 296с.
916526
  Платонов Ф.П. Практикум по неорганической химии / Ф.П. Платонов, З.Е. Дейкова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1985. – 255с.
916527
  Гольбрайх З.Е. Практикум по неорганической химии / З.Е. Гольбрайх. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 349с.
916528
   Практикум по неорганической химии. – М., 1987. – 238с.
916529
   Практикум по неорганической химии. – 4-е изд., перераб. – М., 1991. – 319с.
916530
  Леснова Е.В. Практикум по неорганическому синтезу / Е.В. Леснова. – М., 1969. – 224с.
916531
  Ключников Н.Г. Практикум по неорганическому синтезу / Н.Г. Ключников. – 2-е изд. перераб. – М., 1979. – 270с.
916532
  Паушкин Я.М. и др. Практикум по нефтехимическому синтезу / Я.М. и др. Паушкин. – М.-Л., 1965. – 208с.
916533
  Добросердова Н.Б. Практикум по нефтехимическому синтезу / Н.Б. Добросердова, А.В. Анисимов. – М, 1981. – 112с.
916534
   Практикум по новейшей истории стран Европы и Африки. – Свердловск, 1971. – 156с.
916535
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917 / Е.Е. Юровская. – Москва, 1967. – 400с.
916536
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – М., 1961. – 370с.
916537
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1917. / Е.Е. Юровская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 357с.
916538
  Юровская Е.Е. Практикум по новой истории 1870-1918. / Е.Е. Юровская. – М., 1960. – 180с.
916539
   Практикум по новой истории, 1871-1917 : Учеб. пособие. – Москва : Просвещение, 1989. – 190с.
916540
  Иванов Ю.Ф. Практикум по новой истории. / Ю.Ф. Иванов, Ю.П. Муравьев. – М, 1973. – 256с.
916541
  Данилов Н.В. Практикум по нормальной физиологии / Н.В. Данилов. – Ташкент, 1962. – 328с.
916542
   Практикум по нормальной физиологии : Учеб. пос. – Москва, 1983. – 328с.
916543
   Практикум по нормированию и научной организации труда на промышленных предприятиях. – Воронеж, 1983. – 166с.
916544
  Матвеев В.Т. Практикум по нормированию труда в геодезическом производстве : учеб. пособ. для студ. 4-5 курсов ИГС, АГС и АФГС / В.Т. Матвеев. – Новосибирск : НИИГАиК, 1988. – 66 с.
916545
  Осипова Л.В. Практикум по обработке тканей / Л.В. Осипова. – М, 1971. – 160с.
916546
  Клобукова Л.П. Практикум по обучению иностранных учащихся речевой деятельности: На материале текстов по политэкономии / Л.П. Клобукова, Л.П. Ткаченко. – М., 1984. – 111с.
916547
   Практикум по общей биофизике. – М.
1. – 1958. – 215с.
916548
   Практикум по общей биофизике. – М.
2. – 1958. – 135с.
916549
   Практикум по общей биофизике. – М.
3-4. – 1961. – 261с.
916550
   Практикум по общей биофизике. – М.
5. – 1961. – 244с.
916551
   Практикум по общей биофизике. – М.
6. – 1962. – 203с.
916552
   Практикум по общей биофизике. – М.
7. – 1962. – 274с.
916553
   Практикум по общей биофизике. – М.
8. – 1964. – 210с.
916554
   Практикум по общей вирусологии : Учеб. пос. – Москва : МГУ, 1981. – 191с.
916555
   Практикум по общей гидрогеологии. – Л., 1965. – 232с.
916556
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
1. – 1962. – 84с.
916557
   Практикум по общей и неорганической химии. – М.
2. – 1963. – 123с.
916558
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1964. – 270с.
916559
   Практикум по общей и неорганической химии. – Москва, 1969. – 288с.
916560
   Практикум по общей и неорганической химии. – М., 1986. – 298с.
916561
  Буман Р.К. Практикум по общей и неорганической химии. / Р.К. Буман. – Рига
1. – 1974. – 102с.
916562
   Практикум по общей и сельскохозяйственной статистике. – М., 1967. – 512с.
916563
   Практикум по общей и экспериментальной психологии. – Ленинград : Ленинградский университет, 1987. – 255с.
916564
   Практикум по общей психологии : учебное пособие. – Москва : Просвещение, 1979. – 302с.
916565
   Практикум по общей психологии. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 288с.
916566
  Смирнов А.Г. Практикум по общей психологии : учеб. пособие для студентов высш. пед. учеб. заведений / А.Г. Смирнов. – Москва : Издательство Института психотерапии, 2005. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце тем. – ISBN "5-9739-0080-0
916567
   Практикум по общей психологии для юриста. – Свердловск, 1983. – 73с.
916568
  Долгоруков А.М. Практикум по общей социологии : учебное пособие для студентов вузов / А.М. Долгоруков ; под ред. Н.И. Лапина. – Москва : Высшая школа, 2006. – 296с. – ISBN 5-06-005306-7
916569
   Практикум по общей теории статистики. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1981. – 278с.
916570
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебн. пособ. / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 280с. – ISBN 5-279-02011-7
916571
  Ефимова М.Р. Практикум по общей теории статистики : Учебное пособие по специальностям "Менеджмент организации" / М.Р. Ефимова, О.И. Ганченко, Е.В. Петрова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 336с. – ISBN 5-279-02555-0
916572
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1974. – 351с.
916573
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 303с.
916574
   Практикум по общей теории статистики и сельскохозяйственной статистике. – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 327с.
916575
   Практикум по общей физике. – Москва : Педагогический институт, 1975. – 751с.
916576
   Практикум по общей фитопатологии. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Л., 1977. – 240с.
916577
  Мартинец Н.В. Практикум по общей химии / Н.В. Мартинец. – М, 1957. – 63с.
916578
   Практикум по общей химии. – М., 1958. – 117с.
916579
  Глинка Н.Л. Практикум по общей химии / Н.Л. Глинка. – М, 1960. – 179с.
916580
   Практикум по общей химии. – Горький, 1962. – 96с.
916581
   Практикум по общей химии. – Новочеркасск, 1973. – 175с.
916582
   Практикум по общей химии : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед., обучающихся по естественнонаучниым нехимическим специальностям / Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; Н.Л. Абрамычева, Л.М. Азиева, О.В. Архангельская, Е.В. Батаева, В.Б. Бернард; МГУ им. М.В. Ломоносова; Под. ред. С.Ф. Дунаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ, 2005. – 336с. – (Классический университетский учебник). – ISBN 5-211-04935-7
916583
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 14 - 17. – Пермь, 1964. – 20с.
916584
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 2 -7. – Пермь, 1964. – 33с.
916585
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Лабораторные работы 8 - 13. – Пермь, 1964. – 34с.
916586
   Практикум по общей химии для студентов нехимических специальностей вечернего и заочного обучения. Общая часть. – Пермь, 1964. – 16с.
916587
  Хомченко Г.П. Практикум по общей химии и качественному анализу с применением полумикрометода / Г.П. Хомченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1961. – 392с.
916588
  Королев Л.П. Практикум по общей химии как предмет преподавания в нехимических высших школах : Автореф... канд. пед.наук: / Королев Л. П.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1952. – 14л.
916589
  Бабков А.В. Практикум по общей химии с элементами количественного анализа / А.В. Бабков. – М., 1978. – 168с.
916590
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – М.Л., 1948. – 209с.
916591
  Семишин В Практикум по общей химии. / В Семишин. – 3-е изд., доп. – М., 1957. – 348с.
916592
  Семишин В.И. Практикум по общей химии. / В.И. Семишин. – 6-е изд., испр. – М., 1967. – 384с.
916593
   Практикум по общей химической технологии. – М., 1967. – 371с.
916594
   Практикум по общей химической технологии. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 424с.
916595
  Витолс П.П. Практикум по общей химической технологии / П.П. Витолс, М.С. Лацис. – Рига, 1973. – 160с.
916596
  Бойко Практикум по общей части уголовного права / А.И. Бойко. – Ростов-на-Дону : Изд. Ростовский ун-т, 1991. – 80 с. – ISBN 5-7507-0481-5
916597
  Плещинский Н.И. Практикум по общей электрофизиологии / Н.И. Плещинский. – Казань, 1973. – 86с.
916598
  Бондаренко Н.В. Практикум по общей энтомологии / Н.В. Бондаренко, А.Ф. Глущенко. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л, 1985. – 352с.
916599
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пособие. – 2-е изд., дополненное и пеработанное. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
916600
   Практикум по общей, экспериментальной и прикладной психологии : Учебное пособие для студ.вузов. – 2-е изд., доп. и перераб. – Санкт-Петербург : Питер, 2002. – 560с. – Библиогр.: Рек. лит.:с.553 (46 назв.). – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0100-8
916601
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – Изд. 2-е. – М., 1970. – 224с.
916602
  Неклюкова Н.П. Практикум по общему землеведению / Н.П. Неклюкова. – 2-е изд., переработ. – Москва : Просвещение, 1977. – 143с.
916603
  Пашканг К.В. Практикум по общему землеведению / К.В. Пашканг. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1982. – 223с.
916604
  Петров Л.П. Практикум по общему курсу геофизических исследований скважин / Л.П. Петров, В.Н. Широков, А.Н. Африкян. – Москва : Недра, 1987. – 220с.
916605
  Угляренко Н.В. Практикум по общественно-политической лексике / Н.В. Угляренко. – К, 1983. – 47с.
916606
   Практикум по общественно-политической лексике.. – М., 1989. – 75с.
916607
   Практикум по овощеводству. Уч. пособие для 9-10 кл.. – 3-е изд. – М., 1974. – 192с.
916608
   Практикум по олигофренопсихологии: уч. пособие.. – Л., 1980. – 80с.
916609
  Малютин Э.А. Практикум по операционной системе MSDOS. / Э.А. Малютин. – М., 1991. – 28с.
916610
  Кравцова Г.И. Практикум по операционной технике и учету в банках / Г.И. Кравцова. – Минск, 1982. – 311с.
916611
  Косолапов А.Б. Практикум по организации и менеджменту туризма и гостиничного хозяйства : учебное пособие для использования в учебном процесе по спец. "Менеджмент организации" / А.Б. Косолапов, Т.И. Елисеева. – 4-е изд., стереот. – Москва : Кнорус, 2008. – 200 с. – ISBN 978-5-85971-993-8
916612
  Генкин Б.И. Практикум по организации и нормированию труда. / Б.И. Генкин. – Л, 1975. – 67с.
916613
  Брюховецкий И.Н. Практикум по организации и оплате труда в сельском хозяйстве на принципах коллективного подряда / И.Н. Брюховецкий. – М., 1987. – 238с.
916614
   Практикум по организации и планированию производства в колхозах и совхозах.. – М., 1965. – 527с.
916615
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 450с.
916616
   Практикум по организации и планированию производства на промышленных предприятиях.. – 3-е изд., перераб. и доп. – Воронеж, 1985. – 210с.
916617
  Антипенский В.Е. Практикум по организации машинной обработки экономической информации в сельскохозяйственных предприятиях / В.Е. Антипенский. – Х., 1975. – 114с.
916618
  Корнеева Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Практикум по организации механизированного учета в сельском хозяйстве / Л.Л. и Никиточкин Г.Н. Корнеева. – М., 1973. – 167с.
916619
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 392с.
916620
   Практикум по организации производства в сельскохозяйственных предприятиях. Уч. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – 235с.
916621
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1968. – 480с.
916622
   Практикум по организации производства в совхозах и колхозах.. – М., 1973. – 375с.
916623
   Практикум по организации растениеводства на сельскохозяйственных предприятиях.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 224с.
916624
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель. – М.-Л, 1931. – 238с.
916625
  Ортнер Л. Практикум по органической химии / Л. Ортнер, Л. Рейхель, 1932. – 240с.
916626
  Астахова Л.Н. Практикум по органической химии / Л.Н. Астахова, А.П. Кривенько. – Саратов, 1990. – 104с.
916627
  Гитис С.С. Практикум по органической химии : Органический синтез: Учебное пособие для студ. нехимич. спец. вузов / С.С. Гитис, А.И. Глаз, А.В. Иванов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 303с. – ISBN 5-06-000668-9
916628
  Артеменко А.И. Практикум по органической химии : Учебное пособие для студ.строительных спец.высш.учеб.заведений / А.И. Артеменко, И.В. Тикунова, Е.К. Ануфриев. – 3-е изд., исправл. – Москва : Высшая школа, 2001. – 187с. – ISBN 5-06-003987-0
916629
   Практикум по органической химии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов -на-Дону, 1971. – 143с.
916630
   Практикум по органической химии.. – Ростов -на-Дону, 1983. – 120с.
916631
   Практикум по органической химии. Метод. указ. по проведению лаборат. работ. – М., 1965. – 70с.
916632
   Практикум по органической химии. Синтез и идентификация органических соединений. : Учеб. пособие. – Москва, 1989. – 317с.
916633
   Практикум по органической, физической, коллоидной и биологической химии.. – Алма-Ата, 1973. – 334с.
916634
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников. – Л., 1957. – 188с.
916635
   Практикум по органическому синтезу. – М., 1974. – 240с.
916636
  Голодников Г.В. Практикум по органическому синтезу / Г.В. Голодников, Т.В. Мандельштам. – Ленинград, 1976. – 376с.
916637
  Храмкина М.Н. Практикум по органическому синтезу. / М.Н. Храмкина. – М.-Л., 1966. – 320с.
916638
  Федоренко Л.П. Практикум по орфографии и пунктуации / Л.П. Федоренко, В.К. Лотарев. – Москва, 1979. – 208с.
916639
   Практикум по орфографии и стилистике научной и деловой речи: для аспирант. унив.. – Х., 1991. – 21с.
916640
  Бородин И.Ф. Практикум по основам автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – Москва, 1974. – 255с.
916641
  Синякова Л.А. Практикум по основам агрономии с ботаникой / Л.А. Синякова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 336с.
916642
  Цупак В.Ф. Практикум по основам агрономии с ботаникой. / В.Ф. Цупак. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1973. – 360с.
916643
  Васюкова Н.Д. Практикум по основам программирования. Язык ПАСКАЛЬ : Учеб. пособие для учащихся сред. спец. учеб. заведений / Н.Д. Васюкова, В.В. Тюляева. – Москва : Высшая школа, 1991. – 160 с. – ISBN 5-06-000750-2
916644
   Практикум по основам сельского хозяйства: для биол. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1991. – 430с.
916645
   Практикум по основам физиологии и гигиены труда.. – М., 1988. – 136с.
916646
   Практикум по основам экономической теории : Учебное пособие для 10-11 кл. – Москва : Вита-Пресс, 1999. – 272с. – ISBN 5-7755-0067-9
916647
  Олейник В.С. Практикум по основам электропривода / В.С. Олейник. – Москва : Колос, 1967. – 239с.
916648
  Алова Н.П. Практикум по основному курсу англійської мови для студентів V/VI заочного/курсу факультетів іноземних мов : Лексико-граматичний та семантико-стилістичний аналіз тексту / Н.П. Алова, І.О. Молозовенко, О.М. Старикова; МВ та ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ ім.Т.Г.Шевченка
1. – 1969. – 47с.


  Мета посібника - подальший розвиток у студентів уміння самостійно працювати над мовним матеріалом, навчити студента вести творчий лінгво-стилістичний аналіз тексту в аспекті сучасного мовознавства.
916649
  Болотов П.А. Практикум по основным геодезическим работам / П.А. Болотов, С.В. Шубин, И.А. Рейман; Рец. Климов Ю.С., Панкрушин В.К. – Москва : Недра, 1977. – 336с.
916650
  Гороховская В.И. Практикум по осциллографической полярографии / В.И. Гороховская, В Гороховский. – М., 1973. – 112с.
916651
  Нестерович В.Н. Практикум по палентологии : учебн. пособ. для пед. ин-тов по геогр. и биол. спец. / В.Н. Нестерович. – Минск : Вышэйшая школа, 1983. – 126с.
916652
  Бассін П.Н. Практикум по паразитології з курсу загальної біології. / П.Н. Бассін, М.П. Кравець. – К., 1960. – 96с.
916653
   Практикум по патопсихологии: уч. пособие. – М., 1987. – 183с.
916654
   Практикум по педагогике : Учеб. пос. – Москва : Просвещение, 1988. – 142с.
916655
   Практикум по педагогике и психологии высшей школы. – Москва, 1991. – 128с.
916656
   Практикум по педагогике математики: для пед. ин-тов.. – Минск, 1978. – 191с.
916657
  Комиссаров В.Н. Практикум по переводу с английского на русский язык : Учеб. пособие / В.Н. Комиссаров. – Москва : Высшая школа, 1990. – ISBN 5-06-001057-0
916658
  Виноградов В.Г. Практикум по петрофизике : Учебное пособие для вузов / В.Г. Виноградов, А.В. Дахнов, С.Л. Пацевич. – 2-е изд. – Москва : Недра, 1990. – 226с.
916659
  Маламид М.М. Практикум по планированию народного хозяйства СССР / М.М. Маламид. – М., 1979. – 240с.
916660
   Практикум по полевому почвоведению (по природным зонам). – Л., 1980. – 148с.
916661
   Практикум по полимерному материаловедению. – М., 1980. – 256с.
916662
   Практикум по полупроводникам и полупроводниковым приборам. – Москва : Высшая школа, 1968. – 464с.
916663
   Практикум по почвоведению : Учебн. пособ. для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Колос, 1980. – 272с.
916664
   Практикум по прикладной социологии : учеб. пособие. – Москва : МГУ, 1987. – 260с.
916665
  Слюсарчук В.У. Практикум по применению технических средств обучения в преподавании общественных наук / В.У. Слюсарчук, Ю.И. Палкин. – К., 1979. – 75с.
916666
  Долматова О.Г. Практикум по программироанию / О.Г. Долматова. – Томск, 1986. – 95с.
916667
   Практикум по программированию : Учебное пособие. – Москва : МГУ, 1986. – 208с.
916668
  Лазурик В.М. Практикум по программированию в компьютерной физике : учеб.-метод. пособие / В.М. Лазурик, Р.В. Лазурик, Е.С. Литвинова ; М-во образования и науки Украи, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 335, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 335. – ISBN 978-966-285-174-8
916669
  Мицук О.М. Практикум по программированию для ЭВМ серии М 5000. / О.М. Мицук, Е.И. Никольский. – М., 1981. – 176с.
916670
  Светозаров Г.И. Практикум по программированию на алгоритмических языках / Г.И. Светозаров. – М., 1980. – 320с.
916671
  Патрикеев Н Ю. Першиков Практикум по программированию на Коболе ЕС ЭВМ / Н Ю. Першиков Патрикеев. – М., 1979. – 181с.
916672
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – 2-е изд., стер. – Москва, 1983. – 304с.
916673
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране (ОС ЕС ЭВМ) / А.М. и др. Бухтияров. – Москва : Наука, 1988. – 288 с.
916674
  Бухтияров А.М. и др. Практикум по программированию на Фортране: ОС ЕС ЭВМ / А.М. и др. Бухтияров. – М., 1979. – 304с.
916675
  Светозарова Г.И. Практикум по программированию на языке бейсик / Г.И. Светозарова. – Москва, 1988. – 366с.
916676
   Практикум по психологии. – Москва : Московский университет, 1972. – 248 с.
916677
  Елисеев О.П. Практикум по психологии личности / О.П. Елисеев. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 560с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-272--00115-Х
916678
   Практикум по психологии профессиональной деяльности и менеджменте : Учебное пособие. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Издательство Санкт-Петербургского университета, 2001. – 240с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-288-02955-5
916679
  Горбатов Д.С. Практикум по психологическому исследованию : [ учеб. пособие ] / Горбатов Д.С. – Самара : БАХРАХ-М, 2000. – 248 с. – ISBN 5-89570-013-6
916680
  Абрамова Г.С. Практикум по психологическому консультированию / Г.С. Абрамова. – Екатеринбург, 1995. – 119 с.
916681
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва, 1982. – 192с.
916682
  Владимирова Г.В. Практикум по пунктуации для подготовительных отделений вузов : учеб. пособ. для слушателей подготовительных отделений вузов / Г.В. Владимирова, Н.П. Ушакова. – Москва : Высшая школа, 1976. – 208 с.
916683
  Бурштейн М.А. Практикум по работе на электронной вычислительной машине "Наири" по курсу "Программирование" / М.А. Бурштейн, М.И. Майзельс. – М., 1972. – 40с.
916684
   Практикум по радиационной химии.. – М., 1982. – 216с.
916685
  Герфорт Л. Практикум по радиоактивности и радиохимии / Л. Герфорт. – М., 1984. – 503с.
916686
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
2. – 1980. – 107с.
916687
   Практикум по радиотехнике и радиоизмерениям. – Томск : Издательство Томского университета
3. – 1985. – 87с.
916688
   Практикум по радиофизической электронике. – Томск : Издательство Томского университета, 1984. – 193с.
916689
   Практикум по радиохимии. – Новосибирск
1. – 1965. – 26 с.
916690
  Лепик К.П. Практикум по радиоэлектронике / К.П. Лепик. – Тарту, 1972. – 136с.
916691
   Практикум по радиоэлектронике. – Рига : Редакционно-издательский отдел ЛГУ им.Петра Стучки, 1974. – 220с.
916692
   Практикум по радиоэлектронике и радиотехнике.. – М., 1958. – 166с.
916693
  Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу предприятий : Учеб. пособие для вузов / Л.Ф. Сухова, Н.А. Чернова. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 160с. – ISBN 5-279-02169-5
916694
   Практикум по ревизии и контролю в сельскохозяйственных предприятиях.. – М., 1973. – 143с.
916695
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию / М.И. Алексеева. – Москва, 1977. – 144с.
916696
  Алексеева М.И. Практикум по редактированию материалов телевизионных передач / М.И. Алексеева. – Москва, 1970. – 75 с.
916697
  Бабусенко С.М. Практикум по ремонту тракторов и автомобилей / С.М. Бабусенко. – Москва : Колос, 1978. – 272с.
916698
  Лобанова О.В. Практикум по решению задач в математической системе Derive : Учеб. пособие / О.В. Лобанова. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 544с. – ISBN 5-279-02177-6
916699
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению задач школьной математики / В.Н. Литвиненко. – М.
2. – 1976. – 215с.
916700
   Практикум по решению задач.. – Тула
1. – 1974. – 109 с.
916701
   Практикум по решению задач.. – Тула
2. – 1976. – 64с.
916702
  Литвиненко В.Н. Практикум по решению математических задач / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – М., 1984. – 288с.
916703
   Практикум по решению физических задач с применением программируемого микрокалькулятора. : метод. рекомендации. – Москва : МГИУУ, 1986. – 68с.
916704
  Мазилова В.Ф. Практикум по русской грамматике / В.Ф. Мазилова. – М, 1965. – 160с.
916705
  Блинова О.И. Практикум по русской диалектологии / О.И. Блинова. – Томск, 1993. – 139с.
916706
  Болдырева А.П. Практикум по русской литеретуре 18-го и 19-го веков. / А.П. Болдырева, М.Н. Зубков. – М, 1957. – 56с.
916707
  Максимова А.Л. Практикум по русской орфографии для иностранных учащихся старших курсов. / А.Л. Максимова. – Л., 1982. – 86с.
916708
   Практикум по русской орфографии и пунктуации для работы в лингафонном кабинете.. – К.Одесса, 1989. – 192с.
916709
  Джумагельдыева Б.К. Практикум по русской фразеологии (пособие для студ. фак. русс. филологии) / Б.К. Джумагельдыева. – Ашхабад, 1979. – 80с.
916710
  Кожин А.Н. Практикум по русскому правописанию / А.Н. Кожин. – М., 1973. – 50с.
916711
  Брагина А.А. Практикум по русскому языку / А.А. Брагина. – Москва, 1970. – 200с.
916712
  Мазилова В.Ф. Практикум по русскому языку / В.Ф. Мазилова. – М, 1971. – 216с.
916713
   Практикум по русскому языку. – Ашхабад
4. – 1974. – 152с.
916714
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1984. – 59с.
916715
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – Киев, 1985. – 40с.
916716
   Практикум по русскому языку. – М., 1987. – 80с.
916717
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, Н.Н. Корбозерова. – К, 1988. – 28с.
916718
  Кокойло А.В. Практикум по русскому языку / А.В. Кокойло, В.С. Воробьева. – К, 1988. – 36с.
916719
  Суржикова Н.Я. Практикум по русскому языку для иностранных студентов-филологов Ш курса / Н.Я. Суржикова. – М., 1977. – 31с.
916720
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , Л.Б. Чурлина. – М.
вып.1. – 1965. – 143с.
916721
   Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б, , М.Е. Федорова. – М.
вып.2. – 1965. – 105с.
916722
  Коцарь Практикум по русскому языку для студентов-иностранцев / Коцарь, Б. – М.
вып.3. – 1966. – 31с.
916723
   Практикум по русскому языку.. – К.
1. – 1965. – 72с.
916724
   Практикум по русскому языку.. – М., 1971. – 252с.
916725
   Практикум по русскому языку.. – К., 1971. – 142с.
916726
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад, 1972. – 103с.
916727
   Практикум по русскому языку.. – Ашхабад
3. – 1972. – 87с.
916728
  Глушаков С.В. Практикум по С++ / С.В. Глушаков, С.В. Смирнов, А.В. Коваль; Харьковский ин-т информационных технологий. – Харьков : Фолио, 2006. – 528с. – (Учебный курс). – ISBN 966-03-2661-0
916729
   Практикум по селекции и семеноводству полевых культур.. – М., 1976. – 367с.
916730
  Никулин Н.К. Практикум по сельскохозяйственной статистике. / Н.К. Никулин. – 2-е изд. – М, 1978. – 255с.
916731
   Практикум по сельскохозяйственной фитопатологии.. – М., 1976. – 336с.
916732
   Практикум по сельскохозяйственной фитотирапии: Уч. пособ. для студ. вузов по спец. "Защ. раст.".. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 335с.
916733
  Соболев А.С. Практикум по сельскохозяйственной энтомологии / А.С. Соболев. – М, 1961. – 326с.
916734
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – Л., 1968. – 360с.
916735
   Практикум по сельскохозяйственной энтомологии.. – 2-е изд., перераб. – Л., 1976. – 359с.
916736
  Пчелинцева Л.М. Практикум по семейному праву : Для юрид. вузов и факультетов / Л.М. Пчелинцева. – 2-е изд., переработанное и дополненое. – Москва : Норма - Инфра-М, 1999. – 256с. – ISBN 5-89123-314-3; 5-86225-969-4
916737
   Практикум по синтаксису русского языка для студентов-иностранцев (на материале газетной речи).. – М., 1979. – 127с.
916738
   Практикум по синтаксису русского языка: На матер. яз. газет.. – М., 1988. – 133с.
916739
  Лапенко В.Л. Практикум по синтезу полимеризационных мономеров и высокомолекулярных соединений. / В.Л. Лапенко. – Воронеж, 1983. – 119с.
916740
  Сорокин М.Ф. Практикум по синтетическим полимерам для лаков / М.Ф. Сорокин, К.А. Лялюшко. – М., 1965. – 272с.
916741
  Сердюк В.П. Практикум по складанню процесуальних документів (з застосуванням відеозапису під час проведення слідчих дій) для курсантів слідчо-кріміналістичного факультету : Навчальний посібник / В.П. Сердюк; МВС України.Нац.Акад.Внутр.справ України.Кафедра розслідування злочинів. – Київ : Атіка, 2000. – 80с.
916742
  Мартюгин Д.Д. Практикум по скотоводству. / Д.Д. Мартюгин. – М, 1964. – 175с.
916743
   Практикум по советскому государственном праву и советскому строительству.. – Воронеж, 1986. – 73с.
916744
   Практикум по советскому гражданскому праву. – М.
Ч. 1. – 1984. – 208с.
916745
   Практикум по советскому гражданскому праву. – М.
Ч. 2. – 1984. – 207с.
916746
   Практикум по советскому гражданскому праву.. – Минск, 1983. – 247с.
916747
   Практикум по советскому жилищному законодательству: Уч. пособ.. – М., 1987. – 26с.
916748
  Малинкович М.В. Практикум по советскому праву / М.В. Малинкович, Н.А. Теплова. – М., 1989. – 56с.
916749
   Практикум по советскому праву социального обеспечения: Уч. пос. для студ. вузов, обуч. по спец. "правовед.".. – М., 1987. – 302с.
916750
   Практикум по советскому природно-ресурсовому праву и правовой охране окружающей среды.. – М., 1985. – 319с.
916751
   Практикум по советскому трудовому праву. – М., 1984. – 223с.
916752
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Наказание / Г.Д. Коробков. – Москва, 1986. – 56 с.
916753
  Коробков Г.Д. Практикум по советскому уголовному праву. Общая часть / Г.Д. Коробков. – Москва
Разд. 1. – 1985. – 53 с.
916754
   Практикум по советскому уголовному процессу.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Горький
1. – 1981. – 104с.
916755
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
1. – 1956. – 135с.
916756
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – М.
2. – 1956. – 135с.
916757
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Московский университет
[Сб.] 2 : Пунктуация / Сост.: В.П. Вомперский, М.В. Зарва, А.И. Кайдалова, И.С. Панюшева. – 1960. – 196 с.
916758
   Практикум по современному русскому литературному языку.. – [3- изд. перераб.]. – Москва : Московский университет
[Сб.] 1 : Орфография / Сост.: М.И. Безчеткова, В.Н. Вакуров, М.В. Зарва. – 1964. – 184 с.
916759
  Ковалев В.П. Практикум по современному русскому языку / В.П. Ковалев. – М, 1974. – 255с.
916760
  Опришко А.Я. Практикум по современному русскому языку / А.Я. Опришко. – Харьков : Вища школа, 1989. – 131с.
916761
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 123с.
916762
   Практикум по современному русскому языку.. – Воронеж, 1968. – 82с.
916763
  Гольцова Н.Г. Практикум по современному русскому языку. Пунктуация. / Н.Г. Гольцова, Л.П. Рупосова. – М., 1986. – 95с.
916764
  Сомов Г.Е. Практикум по созданию плановой геодезической опоры : для студ. землеустроительной специальности / Мин-во сельского хозяйства СССР ; Харьковский ордена трудового красного знамени с.-х. ин-т им.В.В. Докучаева ; Г.Е. Сомов, А.В. Шапошников. – Харьков : Харьковская типография № 13
Ч. 2. – 1969. – 220 с.
916765
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Маслач. – 4-е международное изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 528с. – (Практикум по психологии). – ISBN 5-8046-0101-6
916766
  Пайнс Э. Практикум по социальной психологии / Э. Пайнс, К. Саслач. – СПб., М., Х., Минск, 2000. – 528с.
916767
  Руденко Р.И. Практикум по социологии : Учебное пособие / Р.И. Руденко. – Москва : ЮНИТИ, 1999. – 447с. – ISBN 5-238-00094-4
916768
   Практикум по социологии.. – М., 1992. – 196с.
916769
   Практикум по спектроскопии : Учеб.пособие. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 319 с.
916770
  Невзоров Б.П. Практикум по спектроскопии : учеб. пособие / Б.П. Невзоров. – Кемерово : Издательство Кемеровского университета, 1981. – 64 с.
916771
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1990. – 112с.
916772
  Щетинкин В.Е. Практикум по сравнительной типологии французского и русского языков. / В.Е. Щетинкин, Л.О. Коль. – Москва, 1984. – 111 с.
916773
   Практикум по статистике : Учебное пособие. – Москва : Финстатинформ, 1999. – 259с. – ISBN 5-7866-0091-2
916774
   Практикум по статистике промышленности.. – М., 1985. – 240с.
916775
   Практикум по статистике промышленности: Уч. пособ.. – М., 1985. – 240с.
916776
  Орехова И.А. Практикум по статистике торговли / И.А. Орехова. – Л., 1991. – 56с.
916777
  Валуев А.С. Практикум по стереофотограмметрии : учебное пособие / А.С. Валуев; Ред. Лобанов А.Н. – Москва : Геодезиздат, 1961. – 320с.
916778
  Кухаренко В.А. Практикум по стилистике английского языка : Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов, и фак. иностр. яз. / В.А. Кухаренко. – Москва : Просвещение, 1986. – 144с.
916779
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка / М.П. Брандес. – Москва : Высшая школа, 1983. – 144с.
916780
  Брандес М.П. Практикум по стилистике немецкого языка : Учебное пособие / М.П. Брандес. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
916781
  Куликов Г.И. Практикум по страноведению: немецкий язык : учеб. пособие для ин-тов и фак. иностр. яз. / Г.И. Куликов, В.И. Мартиневский. – Минск, 1988. – 155с.
916782
  Москвичев Е.П. Практикум по строению вещества / Е.П. Москвичев, Н.Г. Черноруков. – Горький, 1973. – 38с.
916783
  Олейник А.В. Практикум по строению вещества : учеб. пособие / А.В. Олейник. – Горький : Издательство Горьковского университета
вып. 1 : Электронный парамагнитный резонанс.1. – 1973. – 28 с.
916784
   Практикум по строительному делу: Уч. пособ. для уч. 9-10 кл. ср. шк.. – М., 1977. – 240с.
916785
   Практикум по структурному анализу. – Москва : МЭИ, 1965
916786
  Калинкин Ю.А. Практикум по судебной бухгалтерии / Ю.А. Калинкин, В.К. Сусин. – Саранск, 1991. – 80с.
916787
   Практикум по судебной медицине. – М., 1971. – 264с.
916788
  Глазырин Ф.В. Практикум по судебной психологии / Ф.В. Глазырин, Г.Г. Шиханцов. – Минск, 1977. – 160с.
916789
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук, П.А. Щербаов. – Харків, 1975. – 115с.
916790
  Огийчук Н.Ф. Практикум по таблично-перфокарточной форме учета / Н.Ф. Огийчук. – М., 1977. – 246с.
916791
   Практикум по твердотельной электронике. – Москва : Издательство МГУ, 1984. – 392с.
916792
  Мороховская Э.Я. Практикум по теоретической грамматике / Э.Я. Мороховская. – Ленинград, 1973. – 181 с.
916793
   Практикум по теоретической грамматике французского языка.. – Минск, 1986. – 236с.
916794
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, О.Ф. Пилипенко. – К., 1981. – 36с.
916795
  Дворжецкая М.П. Практикум по теоретической фонетике: На материале английского и немецкого языков / М.П. Дворжецкая. – К., 1988. – 36с.
916796
  Плютто В.П. Практикум по теории автоматического управления химико-технологическими процессами: Цифр. системы. / В.П. Плютто. – М., 1989. – 165с.
916797
   Практикум по теории анализа хозяйственной деятельности.. – Воронеж, 1989. – 156с.
916798
   Практикум по теории бухгалтерского учета.. – М., 1991. – 159с.
916799
   Практикум по теории вероятностей и математической статистике.. – М., 1988. – 92с.
916800
  Большаков В.Д. Практикум по теории математической обработки геодезических измерений : учебн. пособ. для вузов / В.Д. Большаков, Ю.И. Маркузе; Рец. Ганьшин В.Н. – Москва : Недра, 1984. – 352с.
916801
  Болтунов А.П. Практикум по теории психологических испытаний : с 35 табл., образцами материалов и граф. в тексте / А.П. Болтунов. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – VIII, 215 с., табл. – (Пособия для высшей школы)
916802
  Онацкий Я.И. Практикум по теории элементов и систем автоматического упправления / Я.И. Онацкий, Л.С. Мадорский, В.В. Зубар. – Минск : Вышэйшая школа, 1976. – 288 с.
916803
  Козлов В.Г. Практикум по тепломассообмену в РЭА. / В.Г. Козлов. – Томск, 1980. – 75с.
916804
  Моргулис П.С. Практикум по теплотехнике курса машиноведения / П.С. Моргулис. – Коломна, 1958. – 31с.
916805
  Киселева И.А. Практикум по термохимии минералов / И.А. Киселева. – М, 1985. – 84с.
916806
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 1. – 1983. – 80с.
916807
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 82с.
916808
   Практикум по технике эксперимента. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1985. – 95с.
916809
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике / В.Н. Зубарев, А.А. Александров. – М.-Л., 1965. – 296с.
916810
  Зубарев В.Н. Практикум по технической термодинамике : Учеб. пособие для вузов. / В.Н. Зубарев, А.А. Александров, В.С. Охотин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 304 с.


  Рассмотрены основы экспериментального исследования термодинамических свойств веществ и процессов, изучение которых проводится в лабораторных работах, предусмотренных учебными планами и программами курсов "Техническая термодинамика", "Термодинамика" и ...
916811
   Практикум по техническому нормированию труда : для специальностей: планирование промышленности, экономическая кибернетика и бухгалтерский учет / Е.Г. Гинзбург, А.А. Кожарский, И.А. Паршукова, Е.Б. Чарная; [Гинзбург Е.Г. и др.] ; М-во высшего и среднего специального образования РСФСР ; Пермский гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : [б. и.], 1973. – 105 с. : табл.
916812
  Дудеров Н Г. Практикум по технологии керамики и огнеупоров / Н Г. Дудеров, . – 2-е изд. – М, 1953. – 384с.
916813
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – М., 1973. – 237с.
916814
   Практикум по технологии переработки пластических масс.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 240с.
916815
   Практикум по технологии полупроводниковых материалов. – Москва, 1965. – 80с.
916816
  Бокачев Н.Г. Практикум по топографии с основами геодезии : учебное пособие / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова; Науч. ред. Смирнов Н.Н. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1985. – 184с.
916817
   Практикум по топографической анатомии.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1991. – 318с.
916818
   Практикум по трактору.. – 4-е изд., испр. – М., 1975. – 238с.
916819
  Пекеньо П.Х. Практикум по тропическому земледелию / П.Х. Пекеньо. – М, 1987. – 280с.
916820
  Привезенцев Ю.А. Практикум по трудовому рыбоводству / Ю.А. Привезенцев. – М, 1982. – 208с.
916821
   Практикум по уголовному процессу: Уч. пособ. для студ. юр. вузов и фак.. – М., 1995. – 284с.
916822
  Будылкин Г.И. Практикум по управлению в совхозах и колхозах. / Г.И. Будылкин. – Москва, 1975. – 208с.
916823
  Всеволожский Ю.В. Практикум по управлению сельскохозяйственным производством / Ю.В. Всеволожский, Ф.В. Зиновьев. – Москва, 1976. – 160с.
916824
   Практикум по управлению сельскохозяйственным производством: Уч. пос. для высш. уч. завед. по эконом. спец.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1986. – с.
916825
  Почепцова Л.Д. Практикум по устной английской речи / Л.Д. Почепцова, Г.А. Покровская. – К, 1981. – 48с.
916826
  Дворжецкая М.П. Практикум по устной английской речи / М.П. Дворжецкая. – К., 1987. – 33с.
916827
   Практикум по устной речи для гуманитарных факультетов неязыковых вузов.. – Минск, 1988. – 158с.
916828
  Кудрин А.Н. Практикум по фармакологии. / А.Н. Кудрин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 272с.
916829
   Практикум по физике : Пособие для учителя. – 2 изд., перераб. и доп. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 282с.
916830
   Практикум по физике. – Москва
1. – 1965. – 76 с.
916831
  Уродов В.И. Практикум по физике : учеб.пособие / В.И. Уродов, В.С. Стрижнев. – Минск : Вышэйшая школа, 1973. – 382с.
916832
  Буров В.А. Практикум по физике в 7 классе / В.А. Буров. – Москва, 1972. – 70 с.
916833
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителя. – 4-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1963. – 224 с.
916834
   Практикум по физике в средней школе : пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1973. – 256с.
916835
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал. – Москва : Просвещение, 1977. – 192с.
916836
   Практикум по физике в средней школе : Дидакт. материал / Буров В.А. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 190с.
916837
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – Москва, 1951. – 195 с.
916838
   Практикум по физике в старших классах средней школы. – 3-е изд., Испр. – Москва, 1956. – 288 с.
916839
  Очиров В.А. Практикум по физике диэлектриков : учеб. пособие / В.А. Очиров, Н.М. Панасенко. – Элиста : Издательство Калмыцкого университета, 1987. – 40 с.
916840
   Практикум по физике для фронтального выполнения с элементами программирования.. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1989. – 151с.
916841
   Практикум по физике космических лучей. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 144с.
916842
  Шефер Н.И. Практикум по физике полупроводников / Н.И. Шефер. – Оренбург : Оренбург.гос.пед.ин-т, 1970. – 286с.
916843
  Лысов Ф В. Практикум по физике полупроводников : учеб. пособие / Ф В. Лысов, . – Москва : Просвещение, 1976. – 207 с.
916844
   Практикум по физике полупроводников. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1977. – 68с.
916845
  Сироткин А.А. Практикум по физике полупроводников / А.А. Сироткин. – Томск : Издательство Томского университета, 1981. – 55с.
916846
   Практикум по физике полупроводников и полупроводниковых приборов.. – Томск : Издательство Томского университета, 1971. – 166с.
916847
   Практикум по физике почв. – Казань, 1982. – 78с.
916848
  Богомолов А.А. Практикум по физике пьезоэлектриков и сегнетоэлектриков / А.А. Богомолов, В.В. Иванов. – Калининск, 1987. – 82 с.
916849
  Пашаев Б.П. Практикум по физике твердого тела / Б.П. Пашаев, Д.Х. Амирханова. – Махачкала : Дагестанский университет, 1969. – 254 с.
916850
  Камилов И.К. Практикум по физике твердого тела : учеб. пособие / И.К. Камилов. – Махачкала : Издательство Дагестанского университета, 1981. – 108 с.
916851
   Практикум по физике. Электричество и магнетизм : учеб. пособие. – Москва : Высшая школа, 1991. – 150с. – ISBN 5-06-002063-0
916852
  Барковский В.Ф. Практикум по физико-химическим методам анализа / В.Ф. Барковский. – М., 1963. – 350с.
916853
   Практикум по физико-химическим методам анализа.. – М., 1987. – 248с.
916854
   Практикум по физико-химическим методам в биологии. – М., 1981. – 240с.
916855
  Вигоров Л.И. Практикум по физиологии древесных растений / Л.И. Вигоров. – Москва, 1961. – 148с.
916856
  Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств - анализаторов / П.О. Макаров. – М., 1973. – 304с.
916857
  Баславская С.С. Практикум по физиологии растений / С.С. Баславская, О.М. Трубецкова; М., 1964. – 328с.
916858
  Вальтер О.А. Практикум по физиологии растений с основами биохими / О.А. Вальтер. – Москва-Ленинград, 1957. – 3-е изд.с.
916859
   Практикум по физиологии растений.. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1953. – 312с.
916860
   Практикум по физиологии растений.. – 5-е изд., испр. и доп. – М., 1958. – 339с.
916861
   Практикум по физиологии растений.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1990. – 270с.
916862
  Викторов Д.П. Практикум по физиологии растений. / Д.П. Викторов. – Воронеж, 1991. – 158с.
916863
  Штруггер З. Практикум по физиологии растительных клеток и тканей / З. Штруггер. – М, 1953. – 278с.
916864
  Руге У. Практикум по физиологии роста и развития растений. / У. Руге. – М., 1955. – 192с.
916865
   Практикум по физиологии сельскохозяйственных животных.. – М., 1959. – 448с.
916866
  Маринович Р.А. Практикум по физиологии труда и эргономике: Учебно-методическое пособие. / Р.А. Маринович. – Казань, 1988. – 48с.
916867
   Практикум по физиологии труда.. – Л., 1970. – 252с.
916868
   Практикум по физиологии труда: : Уч. пос. – Л., 1986. – 136с.
916869
  Текутов П.Ф. Практикум по физиологии человека и животных / П.Ф. Текутов. – М., 1957. – 200с.
916870
   Практикум по физиологии.. – М., 1970. – 367с.
916871
  Болотов А.А. Практикум по физической акустике. / А.А. Болотов. – Тюмень, 1976. – 107 с.
916872
  Власова Т.В. Практикум по физической географии материков : учебное пособие / Т.В. Власова, М.В. Велеско. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1978. – 96с.
916873
  Машкова Г.В. Практикум по физической географии СССР / Г.В. Машкова, Н.Я. Подоплелов. – Москва, 1966. – 196с.
916874
  Виноградова З.К. Практикум по физической географии частей света : учебное пособие / З.К. Виноградова. – Москва : Высшая школа, 1970. – 172с.
916875
  Митрофанов П.П. Практикум по физической и коллоидной химии / П.П. Митрофанов. – М., 1950. – 184с.
916876
  Малахова А.Я. Практикум по физической и коллоидной химии / А.Я. Малахова; Степанюк А. – Минск, 1974. – 335с.
916877
   Практикум по физической и коллоидной химии : Учебное пособие для студ. – М. : Высшая школа, 1990. – 255с. – ISBN 5-06-001019-8
916878
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии / Н.К. Воробьев. – 3-е изд. прераб. доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 384с.
916879
   Практикум по физической химии : [учеб. пособ. для студ. хиико-технол. спец. вузов]. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1974. – 496 с.
916880
   Практикум по физической химии : учеб. пособ. для студ. химико-технол. спец. вузов. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1986. – 495 с.
916881
   Практикум по физической химии : Учебное пособие. – 5-е изд., испр. – Москва : Химия, 1986. – 350с.
916882
  Михаэлис Л. Практикум по физической химии, преимущественно по коллоидной химии. / Л. Михаэлис. – 2-е изд., испр. – Л., 1925. – 194с.
916883
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – Москва-Ленинград, 1950. – 304с.
916884
  Воробьев Н.К. Практикум по физической химии. / Н.К. Воробьев. – 2-е изд. – Москва-Ленинград, 1952. – 288с.
916885
   Практикум по физической химии.. – Ярославль, 1961. – 60с.
916886
   Практикум по физической химии.. – М., 1963. – 554с.
916887
   Практикум по физической химии.. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.Л., 1964. – 384с.
916888
   Практикум по физической химии. : Учебное пособие. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1966. – 511с.
916889
  Михаэлис Практикум по физической химии. Преимущественно по коллоидной химии / Михаэлис, П. Рона. – Ленинград, 1933. – 279с.
916890
   Практикум по философии. – Харків. – ISBN 966-7557-15-4
ч.1 : История философии. – 1999. – 118с.
916891
  Сухина В.Ф. Практикум по философии : Учебное пособие для студ.высш. учеб.заведений / В.Ф. Сухина, К.В. Кислюк; МОНУ; Народная украинская академия. – 2-е изд., перераб. и доп. – Харьков : Фоліо, 2001. – 430с. – ISBN 966-03-1614-3
916892
   Практикум по философии: Для студ. 2 курса фак. "Бизнес-управление".. – Харьков
1. – 1999. – 117с.
916893
   Практикум по финансам промышленности. – Минск, 1984. – 160с.
916894
   Практикум по финансам сельского хозяйства.. – М., 1989. – 221с.
916895
  Парасий М.Г. Практикум по финансированию и кредитованию сельскохозяйственных предприятий / М.Г. Парасий, А.С. Булат. – М., 1970. – 304с.
916896
  Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту : Конспект лекций с задачами / В.В. Ковалев. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 288с. – ISBN 5-279-02237-3
916897
   Практикум по финансовому менеджмету : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения / Е.С. Стоянова, Е.В. Быкова, И.Г. Кукукина, В.А. Перов; Стоянова Е.С., Быкова Е.В., Кукукина И.Г., Перов В.А.; Под ред. Е.С. Стояновой; Институт финансового менеджмента. – Изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Перспектива, 1998. – 140с. – ISBN 5-88045-027-9
916898
  Войтова Л.Р. Практикум по фитопатологии / Л.Р. Войтова. – Минск : Ураджай, 1988. – 189с.
916899
  Козьмин О.Г. Практикум по фонетеке немецкого языка / Козьмин Н. П. – М., 1979. – 90с.
916900
  Дворжецкая М.П. Практикум по фонетике английского языка / М.П. Дворжецкая, Э.Н. Дехтулинская. – К., 1982. – 32с.
916901
  Скалозуб Л.Г. Практикум по фонетике русского языка : Уч.-метод. пособие / Л.Г. Скалозуб, Н.Н. Яковенко. – К., 1972. – 84с.
916902
  Кислов В.В. Практикум по фотограмметрии : учеб. пособ. для студ. геодезич. вузов / В.В. Кислов, И.Р. Заитов. – Москва : Недра, 1965. – 188 с.
916903
  Буров М.И. Практикум по фотограмметрии : учебное пособие для вузов / М.И. Буров, Б.В. Краснопевцев, А.П. Михайлов; Ред. Комарькова Л.М. – Москва : Недра, 1987. – 302с.
916904
  Обиралов А.И. Практикум по фотограмметрии и дешифрированию снимков : учеб. пособ. для студ. землеустроит. спец-тей вузов / А.И. Обиралов, Я.И. Гебгарт, Н.Д. Ильинский и др. – Москва : Недра, 1990. – 286 с. – ISBN 5-247-00887-1
916905
  Шехтман Н.А. Практикум по фразеологии современного английского языка / Н.А. Шехтман. – Л., 1971. – 184с.
916906
  Демиденко Г.Ф. Практикум по французскому языку / Г.Ф. Демиденко, Л.И. Шевченко. – К, 1981. – 31с.
916907
  Брандес М.П. Практикум по функциональной стилистике немецкого языка / М.П. Брандес, М.П. Пиронкова. – М., 1975. – 195с.
916908
  Лосев И.П. Практикум по химии высокополимерных соединений / И.П. Лосев, О.Я. Федотова. – М, 1962. – 228с.
916909
  Орлов Д.С. Практикум по химии гумуса / Д.С. Орлов, Л.А. Гришина. – М., 1981. – 271с.
916910
   Практикум по химии и технологии полупроводников.. – М., 1978. – 192с.
916911
   Практикум по химии и физике полимеров.. – М., 1977. – 256с.
916912
   Практикум по химии и физике полимеров. : Учебное пособие для студ. вузов, обуч-ся по спец. "Химическая технология высокомолекулярных соединений". – 2-е изд., перер. и доп. – Москва : Химия, 1990. – 304с. – ISBN 5-7245-0165-1
916913
   Практикум по химии твердых веществ : учебное пособие. – Ленинград, 1985. – 225с.
916914
   Практикум по химии углеводов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1973. – 1973с.
916915
  Овсянников Н.А. Практикум по химии фотографических процессов : учебное пособие / Н.А. Овсянников. – Москва : Недра, 1978. – 217с.
916916
   Практикум по химии.. – Воронеж, 1990. – 152с.
916917
  Берим Н.Г. Практикум по химической зацитерастений / Н.Г. Берим, Р.Е. Соколовская; Изд. 2-е, перераб. и допол. – Ленинград : Колос, 1969. – 247с.
916918
  Бутт Ю.М. Практикум по химической технологии вяжущих материалов / Ю.М. Бутт, В.В. Тимашев. – М., 1973. – 503с.
916919
  Михалев В.Н. Практикум по хозяйственному праву / В.Н. Михалев. – Л, 1991. – 64с.
916920
  Ольшанова К.М. Практикум по хроматографическому анализу / К.М. Ольшанова. – М., 1970. – 312с.
916921
   Практикум по цитогенетике.. – М., 1974. – 172с.
916922
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1974. – 288с.
916923
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений / З.П. Паушева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1980. – 304с.
916924
  Паушева З.П. Практикум по цитологии растений : Учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений по спец. "Агрономия" / З.П. Паушева; Ред. Е.В. Кирсанова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 270с. : іл., табл. – (Учебники и пособ. для студ. высш. учебн. заведений). – ISBN 5-10-000614-5
916925
   Практикум по черчению.. – М., 1982. – 175с.
916926
   Практикум по черчению.. – М., 1986. – 205с.
916927
   Практикум по численным методам в задачах оптимального управления.. – М., 1988. – 80с.
916928
  Городинский И.В. Практикум по численным методам на алгоритмических языках / И.В. Городинский, Я.И. Тучин. – Новосибирск, 1987. – 89с.
916929
   Практикум по численным методам прогноза погоды. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 216с.
916930
   Практикум по численным методам.. – Томск, 1979. – 212с.
916931
  Воробьева Г.Н. Практикум по численным методам. / Г.Н. Воробьева, А.Н. Данилова. – Москва, 1979. – 184с.
916932
   Практикум по чтению кинолитературы на английском языке.. – М.
1. – 1978. – 111с.
916933
  Марголис А.А. Практикум по школьному физическому эксперименту : учеб. пособие / А.А. Марголис. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 390 с.
916934
  Бескровный М.А. Практикум по экологии животных. / М.А. Бескровный. – Хартьков
1. – 1953. – 232с.
916935
   Практикум по эконометрике : Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ФиС, 2006. – 344с. – ISBN 5-279-02785-5
916936
  Приходько А.И. Практикум по эконометрике : регрессионный анализ средствами Excel : учеб. пособие / А.И. Приходько. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 256 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11214-4
916937
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – М, 1966. – 326с.
916938
  Марков А.А. Практикум по экономике / А.А. Марков. – Москва
2. – 1970. – 174 с.
916939
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – М., 1973. – 192с.
916940
  Конкин Ю.А. Практикум по экономике ремонта сельскохозяйственной техники / Ю.А. Конкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 192с.
916941
   Практикум по экономике сельского хозяйства. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1988. – 142с.
916942
   Практикум по экономике сельского хозяйства.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 272с.
916943
   Практикум по экономике социалистического сельского хозяйства.. – М., 1972. – 286с.
916944
   Практикум по экономике социалистической промышленности.. – 2-е изд., перераб. – Воронеж, 1979. – 207с.
916945
   Практикум по экономике труда.. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1988. – 172с.
916946
   Практикум по экономике, организации и нормированию труда.. – М., 1991. – 190с.
916947
  Горфинкель И.Ш. Практикум по экономике, организации и планированию сельскохозяйственного производства / И.Ш. Горфинкель, П.П. Трифоненко. – М., 1974. – 272с.
916948
   Практикум по экономико-математическим методам и моделированию в землеустройстве. – М., 1991. – 254с.
916949
   Практикум по экономической географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-тов по геогр. спец. – Москва : Просвещение, 1983. – 158 с.
916950
  Войтович М.С. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – Минск, 1976. – 167с.
916951
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и политической географии зарубежных стран. / Н.А. Войлошникова. – Москва, 1978. – 160с.
916952
  Деньгин Д.Д. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / Д.Д. Деньгин. – Горький, 1984. – 85с.
916953
  Войтович М.С. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран / М.С. Войтович. – 2-е изд. перераб и доп. – Минск, 1985. – 175с.
916954
  Войлошникова Н.А. Практикум по экономической и социальной географии зарубежных стран : Учебное пособие для вузов / Н.А. Войлошникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1987. – 118с.
916955
  Шатных А.В. Практикум по экономической и социальной географии мира (на примере темы <<Латинская Америка>>) : Методика и опыт. Современный урок географии // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2002. – № 6. – С. 53-56 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
916956
  Орфанов И.К. Практикум по экономической и социальной географии СССР : учеб. пособ. для студ. пед. ин-ов по спец. "География" / И.К. Орфанов, Г.С. Камерилова, Д.С. Сараев ; под ред. И.К. Орфанова. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1991. – 144 с. – ISBN 5-09-003463-Х
916957
  Балашова Е.Я. Практикум по экономической статистике (с элементами общей теории статистики). / Е.Я. Балашова. – Казань, 1986. – 124с.
916958
   Практикум по экспериментальной и прикладной психологии : Учеб. пос. – Ленинград : ЛГУ, 1990. – 272с.
916959
  Любимов П.С. Практикум по экспериментальной психологии / П.С. Любимов. – М., 1936. – 224с.
916960
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
1. – 1974. – 168с.
916961
   Практикум по экспериментальной психологии.. – Ярославль
2. – 1975. – 155с.
916962
  Шмелев А.Г. Практикум по экспериментальной психосемантике / А.Г. Шмелев. – М, 1988. – 207с.
916963
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
1. – 1984. – 103с.
916964
   Практикум по электродинамике СВЧ. – Саратов : Издательство Саратовского университета
2. – 1984. – 101с.
916965
   Практикум по электронно-вычислительным средствам.. – М., 1985. – 96с.
916966
  Зайчик И.Ю. Практикум по электрорадиоизмерениям / И.Ю. Зайчик. – М, 1979. – 272с.
916967
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – Москва, 1958. – 230с.
916968
  Андриевский Р.А. Практикум по электротехнике / Р.А. Андриевский. – 2-е изд. – Москва, 1959. – 230 с.
916969
  Андриевский С.К. Практикум по электротехнике / С.К. Андриевский. – 3-е изд. – Москва, 1960. – 192 с.
916970
  Зворыкин Б.С. Практикум по электротехнике в средней школе. / Б.С. Зворыкин. – М, 1957. – 127с.
916971
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике. Уч. пособие для 9-10 кл. / В.А. Поляков. – 3-е изд., доп. – М., 1970. – 255с.
916972
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике. Учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1969. – 192с.
916973
  Поляков В.А. Практикум по электротехнике. Учебное пособие для учащихся 9 и 10 классов / В.А. Поляков. – 5-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1974. – 254с.
916974
   Практикум по электрохимии : Учебное пособие для студ. хим. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 288с. – ISBN 5-06-001736-2
916975
  Гороховская В.И. Практикум по электрохимическим методам анализа / В.И. Гороховская, В.М. Гороховский. – М., 1983. – 191с.
916976
  Литвиненко В.Н. Практикум по элементарной математике. Алгебра. Тригонометрия / В.Н. Литвиненко, А.Г. Мордкович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1991. – 348 с.
916977
   Практикум по эмбриологии.. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 232с.
916978
   Практикум по этике.. – Тюмень, 1979. – 192с.
916979
  Веретехин Е.Г. Практикум по юридической психологии. / Е.Г. Веретехин. – Казань, 1991. – 143с.
916980
  Антонова И.А. и др. Практикум по ядерной физике / И.А. и др. Антонова. – Москва : Издательство Московского университета, 1965. – 135 с.
916981
  Мацуй И.П. Практикум по ядерной физике / И.П. Мацуй. – Киев : Вища школа, 1975. – 175с.
916982
  Жуковский Ю.Г. и др. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие / Ю.Г. и др. Жуковский. – Москва : Высшая школа, 1975. – 197с.
916983
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 190с.
916984
  Глушаков В.П. Практикум по ядерной физике / В.П. Глушаков, Л.С. Подвальній. – Ярославль, 1981. – 96с.
916985
   Практикум по ядерной физике : учеб. пособие. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1983. – 141с.
916986
   Практикум по ядерной физике. – Казань : Издательство Казанского университета, 1985. – 127с.
916987
  Бояркина А.Н. Практикум по ядерной физике / А.Н. Бояркина. – 3-е изд. доп. – Москва, 1985. – 82 с.
916988
  Антонова И.А. и др. Практикум по ядерной физике : учеб.пособие / И.А. и др. Антонова. – 4-е изд., перераб. – Москва : Издательство Московского университета, 1988. – 197 с.
916989
   Практикум по ядерной физике.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1972. – 160с.
916990
  Захарова Н.М. Практикум по языку немецкой прессы. / Н.М. Захарова, И.М. Смолянский. – М.-Л., 1966. – 116с.
916991
   Практикум повысшей геодезии. – М., 1966. – 306с.
916992
   Практикум прокурорских проверок в порядке общего надзора и по делам несовершеннолетних.. – Свердловск, 1979. – 80с.
916993
  Трифонов Н.П. Практикум работы на ЭВМ / Н.П. Трифонов, Е.Н. Пасхин. – Москва : Наука, 1982. – 288 с.
916994
   Практикум разговорной речи.. – Л.
2. – 1973. – 70с.
916995
  Законова А.К. Практикум рекламного повідомлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.78-81
916996
  Иордан Г. Практикум сравнительной физиологии. / Г. Иордан. – М.-Л., 1934. – 237с.
916997
   Практикум стилистики разговорной речи.. – Л., 1974. – 80с.
916998
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – М., 1963. – 240с.
916999
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва, 1965. – 243 с.
917000
  Кольский М.И. Практикум устной и письменной речи на немецком языке / М.И. Кольский, Л.М. Штайнмец. – Москва
2. – 1968. – 239 с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,