Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
  Бородин В.А. "Непрофильные" специальности технического университета / В.А. Бородин, В.В. Дмитриев, В.В. Улезько // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 77-81. – ISSN 0869-3617
916002
  Соболев Н.М. "Нептун" у берегов Нормандии // Военно-исторический журнал : Издание Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. – Москва, 2002. – № 5. – С. 68-70. – ISSN 0321-0626
916003
  Волкова І.В. "Нервова клітина нації". Олесь Гончар і національно-культурне відродження України у ХХ столітті : монографія / І.В. Волкова, Л.М. Тептюк. – Чернобай : ЧКПП, 2017. – 224 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2499-21-6
916004
  Івахно В.В. "Нереверсивні дволанкові перетворювачі постійної напруги з розділеною комутацією" : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.12 / Івахно Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 30 назв
916005
  Гераськов С.В. "Нерелігійна релігійність": японський сценарій секуляризаційних процесів // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 144-146
916006
  Шелудько Н.М. "Неринковий" фондовий ринок: українські реалії // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 152-153. – ISSN 1605-7988
916007
  Павлов І. "Нерівність душ - це гірше, ніж майна" : (Урок - гендерне дослідження за романом "Маруся Чурай") // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 46-50. – ISSN 0130-5263
916008
  Скупейко Л. "Нерівномірне темпо й повна випадковість" : з історії франкознавства 1880-1940 рр. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 12 (660). – С. 29-41. – ISSN 0236-1477
916009
  Коваленко Л. "Нерівня душ - це гурше, ніж майна! // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22


  Про історичний романЛіни Костенко "Маруся Чурай". Духовне життя нації крізь призму нещасливого кохання Марусі і Гриця
916010
  Барсєгян Г.З. "Нерозв"язні проблеми" і безмежність пізнання
916011
  Горинь Б. "Нерозривно пов"язане моє життя..." / спілкувалася Світлана Короненко // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 12 квітня (№ 14). – С. 6-7


  Інтерв"ю з новою книгою в руках: побачив світ другий том монументальної праці Богдана Гориня "Святослав Гординський на тлі доби", присвячений українському художнику, графіку, мистецтвознавцю, поету, перекладачу, журналісту.
916012
  Дольська О.О. "Нерукотворний дім" християнського Середньовіччя // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків ; Суми, 2001. – № 501 : Проблеми буття людини. – С. 72-78. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 30). – ISSN 0453-8048
916013
  Ткаченко А "Несерйозний чоловік" (про Григорія Сивоконя - у жанрі мемуаразмів) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11 (671). – С. 65-67. – ISSN 0236-1477
916014
  Алексеев А. "Несется конница, сверкает меч..." // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 2
916015
  Артамонов В. "Несказанная виктория" // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-94. – ISSN 0869-7078


  У вересені 1708 р. під білоруським селом Лісовим ( деревня Лесная ) відбулася битва між російськими та шведськими військами, яка отримала назву "матері Полтавської битви".
916016
  Степаненко О. "Несказанний камертон природи": персоніфікація неживої природи у поетичних творах шістдесятників // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – Т. 111 : Філологічні науки
916017
  Сильвестров В. "Нескасований текст Сергія Кримського" : Інтерв"ю / Валентин Сильвестров ; [інтерв"ю взяла] Тетяна Чайка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2012. – 25-26 травня (№ 88/89)
916018
  Латишева Д. "Нескорена Слобожанщина" // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 458-461. – ISBN 978-966-171-783-0


  Боротьба проти нацистських загарбників на Новопсковщині під час окупації.
916019
  Шевченко А. "Нескорений злітає падаючи" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 9 (923), вересень. – С. 144-150. – ISSN 08-68-4790-1


  Новела.
916020
  Тома Л. "Нескучна історія" Миколи Жулинського, або Портрет в інтер"єрі епохи // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 23-29 липня (№ 28/29). – С. 1, 9
916021
  Дроздовський Д. Не-професор поезії Оксфорду Рут Пейдел: "Читання - це мистецтво..." // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 5/6 (977/978). – С. 168-171. – ISSN 0320 - 8370


  Почесний профессор поезії в Оксфорді британська поетка Рут Пейдел
916022
  Ліпінський Не-рухомі зображення : малярство і кінематограф / Ліпінський, ф. // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2010. – № 5 (91). – С. 16-18. – ISSN 1562-3238
916023
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 2-е. – Москва : Географгиз, 1950. – 296с.
916024
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями : Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Изд. 3-е, доп. – Москва : Молодая гвардия, 1954. – 392с.
916025
  Архипова Н.П. Непроторенными путями = Э.К.Гофман - геолог, гнограф, путешественник : Н.П. Архипова ; Э.К. Гофман - геолог, географ, путешественник / Н.П. Архипова; РАН Урал. отд-ние, Ин-т геологии и геохимии, Урал. пед.ун-т. – Екатеринбург : Наука, 1994. – 136 с. : 38 ил. – Библиогр.: 52 назв. – ISBN 5-02-007410-1.
916026
  Мурзаев Э.М. Непроторенными путями. Записки географа / Э.М. Мурзаев. – Москва, 1948. – 224с.
916027
  Мілаш В. Непрофесійний комерсант як сторона підприємницького комерційного договору // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 7. – С. 63-68. – ISSN 0132-1331
916028
  Петруня Юрій Євгенович Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : Автореф... доктора економ.наук: 08.01.01 / Петруня Юрій Євгенович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 34л.
916029
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб"єкти ринку акцій України : 08.0.01: Дис. ... доктора економ. наук / Петруня Ю.Є.; Мін-во освіти України. Нац. гірнича України. – Дніпропетровськ, 1999. – 376л. – Бібліогр.:л.368-376
916030
  Петруня Ю.Є. Непрофесійні суб`єкти ринку акцій України / Ю.Є. Петруня. – Київ : Знання, 1999. – 262с. – ISBN 966-7293-99-8
916031
  Малєєв М.В. Непрофесіоналізм страхування об"єктів підвищеної небезпеки / М.В. Малєєв, Л.О. Лесникова // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 29-30
916032
  Набруско В. Непрофесіоналізм чи неспроможність ? // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-28
916033
  Метерлінк М. Непроханий гість / Моріс Метерлінк ; Пеpеклав М. Антонюк; Кpитичний етюд "Моріс Метерлінк" Леся Гоpенка [М.В. Семенко]. – [Киів] : Гpунт. [Дpук. Т-ва "Робітн. Книгаpня"}, 1918. – 63 с. – Hа с. 17 пpисвята Е. Пікаpу. - У кн. стаття: Моріс Метерлінк / Лесь Горенко, с.5-16. – (Унівеpсальна бібліотека ; № 6)
916034
  Зяблицев С.П. Непрохожий человек / С.П. Зяблицев. – Ижевск, 1981. – 67с.
916035
  Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений / Бедняков Д.И. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 205 с.
916036
  Родик К. Непрочитане про Карфаген: антиутопії наших днів // Україна молода. – Київ, 2022. – 23 червня (№ 15). – С. 11
916037
  Шуткевич О. Непрочитаний "український Гомер" / О. Шуткевич, І. Руснак // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 8-9 грудня (№ 222/223). – С. 19


  Неопубліковані твори Уласа Самчука знайшла професорка Київського університету імені Грінченка Ірина Руснак. Зараз вона готує до друку два його романи.
916038
  Задорожна С. Непрочитаний Нечуй: лист як вияв самопрезентації письменника // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 97-109. – ISSN 2520-6346


  Здійснено комплексний аналіз епістолярію І. Нечуя-Левицького. Особливу увагу присвячено питанню самопрезентації письменника як творчої особистості, його естетичним критеріям та участі в культурно-літературному процесі. This article is devoted to ...
916039
   Непрочитані листи 1941-го... : дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Мемор. комплекс "Нац. музей історії ВВВ 1941-1945 р." ; [редкол.: В.М. Литвин та ін. ; авт. та упоряд.: Л.В. Легасова та ін.]. – Київ : Аеростат, 2012. – 501с. : іл., табл. – Покажчики: с. 453-500. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97201-4-6
916040
  Калещук Ю.Я. Непрочитанные письма: докум. повести / Ю.Я. Калещук. – М. : Известия, 1988. – 605 с.
916041
  Лесс А.Л. Непрочитанные страницы / А.Л. Лесс. – М., 1966. – 311с.
916042
  Лукьянова И. Непрочитанный // Русский Мир. ru : журнал о России и русской цивилизации. – Москва, 2011. – Вып. апрель. – С. 52-57


  Творчість М. Салтикова-Щедріна
916043
  Меркин А.П. Непрочное чудо / А.П. Меркин, П.Р. Таубе. – М., 1983. – 221с.
916044
  Рачада І.Д. Непрошений гість : драма / І.Д. Рачада. – Київ, 1973. – 78 с.
916045
  Нидзе Непрошенная повесть / Нидзе. – Москва, 1986. – 267с.
916046
  Макаров И К. и др. Непрошеные визитеры / И К. и др. Макаров. – Симферополь, 1979. – 49с.
916047
   Непрошеные гости. – М., 1965. – 238с.
916048
  Азарова Л.Є. Непряма номінація осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина" / Л.Є. Азарова, Г.В. Лепко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 8-15


  У статті розглянуто основні аспекти вивчення непрямої номінації осіб за метафоричним перенесенням "людина-людина", досліджено причини виникнення та проведено аналіз семантичних груп цих непрямих номінацій осіб. В статье рассмотрены основные аспекты ...
916049
  Редьква М. Непряма номінація чорта в українських народних чарівних казках (у записах ХІХ ст.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 5. – С. 41-45.
916050
  Шестаковський О.П. Непряма ретроспективна оцінка динаміки соціальних показників з використанням дискримінантного аналізу на прикладі етнічних упереджень // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 157-165. – ISBN 978-966-651-760-2


  На прикладі етнічних упереджень демонструється спосіб ретроспективно оцінити динаміку соціальних явищ на основі показників з обмеженою валідністю через конструювання нових індикаторів та створення спільної моделі. Для цього використовується ...
916051
  Коваль В. Непряме випливання правових норм із актів господарського законодавства та способи їх виявлення при тлумаченні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 4-7
916052
  Бехта І.А. Непряме мовлення як засіб репродукції персонажного дискурсу в англомовній прозі // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 25-32. – ISSN 1729-360Х
916053
   Непряме оподаткування : правова сутність та адміністрування : наук.- практ. посібник / [Гетманцев Д.О., Форсюк В.Л., Федчишин Ю.А., Лавреха Ю.М.] ; Юрид. компанія JURIMEX, Платформа податк. знань TAXLINK. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Юрінком Інтер, 2016. – 588, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 576-588 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-669-9
916054
  Васильчак С.В. Непряме оподаткування в країнах ЄС: особливості розвитку та можливості застосування в Україні / С.В. Васильчак, О.Р. Жидяк, Ю.О. Гринів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 3-7
916055
  Чугунов І.Я. Непряме оподаткування в системі регулювання економіки / І.Я. Чугунов, О.М. Жукевич // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2014. – № 1/2 (1). – С. 61-64. – ISSN 1728-6220


  Визначено основні тенденції використання соціальних медіа для ефективної зовнішньополітичної комунікації держави.
916056
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 36-39. – Бібліогр.: 1 назва
916057
  Чередниченко Ольга Миколаївна Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 254л. + Додатки: л. 224 - 254. – Бібліогр.: л. 208 - 224
916058
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування в Україні на шляху інтеграції до Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.04.01 / Чередниченко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
916059
  Коротун В. Непряме оподаткування електронної торгівлі в Україні / В. Коротун, А. Новицький // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 105-108. – ISSN 1818-2682
916060
  Сердюк І.Г. Непряме оподаткування операцій з нематеріальними активами // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 25-31
916061
  Чередниченко О.М. Непряме оподаткування у податковій системі України : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 11. – С. 98-104 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
916062
  Козак З.Я. Непрями реформування соціального діалогу в Україні // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 132-136
916063
  Плющ Б. Непрямий переклад української художньої прози: значення паратекстуального фрейму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 48-54. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто аспект фреймування у непрямому перекладі української художньої прози, виокремлено роль та значення паратекстів у перекладі, зокрема в ситуації перекладу через третю мову, на основі соціологічного та культурологічного підходів. З"ясовано, що ...
916064
  Богуш М. Непрямий позов як нетрадиційний механізм захисту прав та інтересів акціонерів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 262-263. – ISBN 978-617-7069-17-0
916065
  Островська Л.А. Непрямі (похідні) позови у законодавстві зарубіжних країн та їх значення для України // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 7. – С. 37-42.
916066
  Конончук С.Г. Непрямі вибори в європейських демократіях / Коночук С.Г. – Київ : Агенство Україна, 2010. – 64 с. – ISBN 976-966-2157-29-1
916067
  Фаренюк Н.В. Непрямі вигоди від фінансової глобалізації для економік перехідного типу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 193-195.
916068
  Безверхий К. Непрямі витрати в контексті податкової та фінансової звітності: обліковий аспект узгодження показників : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – № 6. – С. 23-33 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
916069
  Безверхий К. Непрямі витрати підприємства: облік витрат на придбання питної води та оренду кулерів : облік: теорія і практика // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 7. – С. 14-21 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв
916070
  Багрій М. Непрямі докази та негативні обставини: до питання співвідношення і значення при розслідуванні у кримінальній справі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 134-137. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916071
  Котуха О.С. Непрямі матеріально-правові презумпції у кримінальному праві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 295-299
916072
  Лисенко В. Непрямі методи оподаткування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.71-81
916073
  Дрига А.Б. Непрямі подадки в системі регулювання суспільного добробуту : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.04.01. / Дрига А.Б.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.13
916074
  Педь І. Непрямі податки в податковій системі України : навчадьний посібник / Ірина Педь; за ред. Ю.М. Лисенкова. – Київ : Знання, 2008. – 348с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-447-3
916075
  Дрига Анатолій Борисович Непрямі податки в системі регулювання суспільного добробуту : Дис.... канд. економ. наук: 08.04.01 / Дрига Анатолій Борисович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 227 л. + Додатки: л.223-227. – Бібліогр.: л. 209-223
916076
  Господарик С.С. Непрямі податки та механізми їх впливу на товарооборот країни // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Dariusz Pawliszczy, Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – Вип. 9/10, лютий - квітень 2019 р. – С. 23-33. – ISSN 2616-5287
916077
  Бойко А.О. Непрямі податки та субсидії з державного бюджету як фактори дії на ціни / А.О. Бойко, Н.В. Рогова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2012. – № 2 (33). – С. 21-26. – ISSN 2077-6330
916078
  Данко І.М. Непрямі податки: їх вплив на фінансово-господарські рішення : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 10. – С.131-135 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
916079
   Непско-Ботуобинская антеклиза - новая перспективная область добычи нефти и газа на Востоке СССР. – Новосибирск, 1986. – 243с.
916080
  Клюкин И.И. Нептун оглушен... / И.И. Клюкин. – 2-е перераб. и доп. изд. – Л., 1967. – 224с.
916081
  Добрянський П.К. Нептун у коморі : гумор, сатира / П.К. Добрянський. – Ужгород : Карпати, 1980. – 144 с.
916082
  Самсонов В.Ф. Нептунические дайки бассейна Манны-Сая : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: / Самсонов В.Ф.; Саратовский гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1953. – 12 с.
916083
  Балабуха А.Д. Нептунова Арфа : приключ.-фантаст. роман / Андрей Балабуха ; [худож. Б. Федотов]. – Москва : Молодая гврдия, 1986. – 294, [1] с. – (Б-ка сов. фантаст.)
916084
  Осин Д.Д. Непуганые лебеди / Д.Д. Осин. – М, 1959. – 358с.
916085
  Носов В.Г. Непутевый / В.Г. Носов. – Махачкала, 1976. – 179с.
916086
  Наумов Е.И. Непутевый экипаж / Е.И. Наумов. – Владивосток, 1974. – 173с.
916087
   Непухлинні захворювання щитоподібної залози у мешканців радіоактивно забруднених територій та дорослого населення, евакуюваного із 30-кілометрової зони / К.Є. Прикащикова, О.А. Капустинська, Ж.С. Ярошенко, Г.В. Костюк, В.О. Лук"янюк // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (89). – С. 40-47 : рис., табл., фото. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-7477
916088
   Непыльное африканское приключение // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2012. – февраль № 101. – С. 148-159 : фото
916089
  Харди Г. Неравенства / Г. Харди. – Москва, 1948. – 456с.
916090
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1951. – 56 с.
916091
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – Москва-Ленинград, 1952. – 56 с.
916092
  Беккенбах Э.Ф. Неравенства / Э.Ф. Беккенбах; Под ред. В.И. Левина. – Москва : Мир, 1965. – 276 с.
916093
  Блох А Неравенства / А,Ш. Блох, Т.Л. Трухан. – Минск, 1972. – 222 с.
916094
  Коровкин П.П. Неравенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1974. – 71с.
916095
  Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах / И.Х. Сивашинский. – Москва, 1967. – 304с.
916096
  Григорьев Н.И. Неравенства в курсе алгебры 10 класса / Н.И. Григорьев. – 2-е. – Москва, 1959. – 84 с.
916097
  Панагиотопулос П. Неравенства в механике и их приложения: Выпуклые и невыпуклые функции энергии : пер. с англ. / П. Панагиотопулос. – Москва : Мир, 1989. – 492 с.
916098
  Осипова Н.Г. Неравенства в эпоху глобализации: сущность, институты, региональная специфика и динамика // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 119-141. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
916099
   Неравенства для производных и их приложения / В.Ф. Бабенко, М.П. Корнейчук, В.О. Кофанов, С.О. Пичугов; НАНУ. Ин-тут математики. – Киев : Наукова думка, 2003. – 590с. – ISBN 966-00-0074-4
916100
  Прохоров А.В. Неравенства для сумм независимых многомерных случайных величин : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Прохоров А.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1969. – 10 с. – Бібліогр.:с.9-10
916101
  Вылекжанин В.Д. Неравенства для физических величин в некоторых задачах механики деормируемых тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Вылекжанин В.Д.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 16л.
916102
  Сахабов О. Неравенства для характеристик систем массового обслуживания : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.05 / Сахабов О.; МГУ. – М., 1977. – 10л.
916103
  Садикова С.М. Неравенства для характеристических функций и их применение к многомерной центральной предельной теореме : Автореф... канд. физ .мат.наук: / Садикова С. М.; Вильн. ГУ. – Вильнюс, 1966. – 8л.
916104
  Талочкин П.Б. Неравенства и уравнения. / П.Б. Талочкин. – М., 1970. – 160с.
916105
  Бураго Ю.Д. Неравенства изопермиетрического типа в теории поверхностей органической внешней кривизны : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Бураго Ю. Д.; АН СССР, Сиб. от-ние Сов. матем. секции Объед. учен. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
916106
  Казарян Гайк Гегамович Неравенства между производными и дифференциальными операторами и некоторые их приложения к уравнениям в частных производных : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.01 / Казарян Гайк Гегамович; АН СССР. Математический институт. – М., 1981. – 34л.
916107
  Харрасов М.Х. Неравенства Н.Н.Боголюбова в модельных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харрасов М.Х.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1977. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
916108
  Кушнир И.А. Неравенства: Задачи и решения / И.А. Кушнир. – Киев : Астарта, 1996. – 544с.
916109
  Маршалл А. Неравенства: теория мажоризации и ее приложения / А. Маршалл, И. Олкин. – Москва : Мир, 1983. – 574 с.
916110
  Булдыгин В.В. Неравенство Брунна - Минковского и его приложения. / В.В. Булдыгин, А.Б. Харазишвили. – Киев : Наукова думка, 1985. – 199 с.
916111
  Королев И.В. Неравенство Гарнака и некоторые качественные свойства решений одномерных параболических и эллиптических уравнений второго порядка общего вида : Автореф... канд. фих мат.наук: 01.01.02 / Королев И.В.; Дон.ГУ. – М., 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
916112
  Саакян А. Неравенство доходов в Японии и других развитых стран // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 4. – С. 21-28. – ISSN 0131-2227
916113
  Белый А.Г. Неравенство Като и полугрупповые PRODUCT - формулы / А.Г. Белый, Ю.А. Семенов ; АН УССР, Ин-т математики, Препринт ИМ-74-11. – Киев : [ИМ], 1974. – 12 с. – Библиогр: с. 11 (11 назв.)
916114
  Минко А.В. Неравенство по наследству? // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 542-551. – ISSN 1993-5560


  Статья посвящена рассмотрению проблем неравенства, которые берут начало в семейном кругу, и их негативного влияния на личность и на общество. Автор обращает внимание на факторы неравенства, которые являются мало изученными в социологии. Исследование ...
916115
  Купцов Л.П. Неравенство Харнака, для некоторых классов вырождающихся эллиптических уравнений второго порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Купцов Л.П.; Матем. ин-т. – М., 1970. – 16л.
916116
   Неравновесная газодинамика: диагностика и моделирование: Сб. науч. тр.: Посвящается 60-летию Р.И.Солоухина.. – Минск, 1991. – 138с.
916117
   Неравновесная колебательная кинетика : пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 391 с. – ISBN 5-03-000988-4
916118
   Неравновесная кристаллизация металлических сплавов. Сб. науч. работ.. – Днепропетровск, 1972. – 181с.
916119
  Сергеев Г.А. Неравновесная кристаллизация твердых растворов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 010407 / Сергеев Г.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
916120
  Лебедев Ю.А. Неравновесная плазма разрядов СВЧ и постоянного тока: сравнительные аспекты и подобие : Автореф... докт. физ. мат.наук: 01.04.08 / Лебедев Ю. А.; Моск. физ. общество. – М., 1993. – 26л.
916121
  Коршак В.В. Неравновесная поликонденсация. / В.В. Коршак, С.В. Виноградова. – Москва, 1972. – 696с.
916122
  Третяк О.В. Неравновесная поляризация электронов и лазерный эффект при спин-зависимой рекомбинации через обменно-связанные пары / О.В. Третяк, В.С. Львов // ЖЭТФ, 1984. – Вып.1
916123
  Диамант Г.М. Неравновесная проводимость в процесе фотохимической реакции в азиде серебра. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.00.04 / Диамант Г.М.; Кемеровский гос.ун-т. – Кемерово, 1988. – 22л.
916124
  Пригожин И. Неравновесная статистическая механика : Пер. с англ. / И. Пригожин. – Москва : Мир, 1964. – 314с.
916125
  Репке Г. Неравновесная статистическая механика : Пер. с нем. / Г. Репке. – Москва : Мир, 1990. – 320с.
916126
  Зубарев Д.Н. Неравновесная статистическая термодинамика / Д.Н. Зубарев. – Москва : Наука, 1971. – 415с.
916127
  Гроот Р С. де Неравновесная термодинамика / Р С. де Гроот, П. Мазур. – Москва : Мир, 1964. – 456 с.
916128
  Тарапов И.Е. Неравновесная термодинамика и ее приложение к механике намагничивающихся и поляризующихся сред. / И.Е. Тарапов. – Харьков : ХГУ, 1986. – 72с.
916129
  Базаров И.П. Неравновесная термодинамика и физическая кинетика : учеб. пособие по спец. Физика / И.П. Базаров,Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1989. – 240 с. – Библиогр.: с. 239-240
916130
  Дьярмати И. Неравновесная термодинамика. Теория поля и вариационные принципы : Пер.с англ. / И. Дьярмати. – Москва : Мир, 1974. – 304 с.
916131
  Полак Л.С. Неравновесная химическая кинетика и ее применение / Л.С. Полак. – Москва : Наука, 1979. – 248 с.
916132
  Нусратуллин В.К. Неравновесная экономическая теория: прикладные и институциональные аспекты / В.К. Нусратуллин, И.В. Нусратуллин // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 216-225. – ISSN 1729-7206
916133
  Шутов Б.М. Неравновесне поглощение и влияние ИК света на люминесценцию аSiC(6H) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : / Шутов Б.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с.
916134
  Березин В.Т. Неравновесно-релятивисткий длинноволновый предел в электродинамике деформируемых твердых тел со сложной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Березин В.Т.; МВ и ССО УССР. – Донецк, 1979. – 23л.
916135
  Богданов Ю.А. Неравновесное излучение земной коры - индикатор геодинамических процессов / Ю.А. Богданов, В.Н. Павлович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 4. – С. 12-24 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0203-3100
916136
  Щукина Н.Г. Неравновесное образование спектра нейтрального кислорода и калия в солнечнй атмосфере : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.03.02 / Щукина Н.Г.; Гл.астрон.обсерват.АН УССР. – Киев, 1985. – 20л.
916137
  Шутов Борис Михайлович Неравновесное поглощение и влияние ик света на люминесценцию -SIC(6H). : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Шутов Борис Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 151л. – Бібліогр.:л.139-151
916138
  Палатник Л.С. Неравновесные и квазиравновесные состояния в сплавах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Палатник Л.С.; МВО СССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1952. – 19 с.
916139
   Неравновесные и резонансные процессы в плазменной радиофизике. – Москва : Наука, 1982. – 271 с.
916140
  Браверман Э.М. Неравновесные модели экономических систем / Э.М. Браверман, М.И. Левин. – Москва, 1981. – 301с.
916141
  Малютенко Владимир Константинович Неравновесные нелинейные явления в пространственно-неоднородной электронно-дырочной плазме полупроводников : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.10 / Малютенко Владимир Константинович; АН УССР, Ин-т полупроводников. – К., 1979. – 30л.
916142
  Паршин Д.А. Неравновесные оптические фононы и внутризонное поглощение электромагнитного излучения в полупродниках : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.04.10 / Паршин Д.А. ; Ленингр. политехн. лин-т. – Ленинград, 1977. – 10 с.
916143
  Зуев В.А. Неравновесные приповерхностные процессы в полупроводниках и полупроводниковых приборах / В.А. Зуев, А.В. Саченко, К.Б. Толпыго. – Москва, 1977. – 256 с.
916144
  Крылов О.В. Неравновесные процессы в катализе / О.В. Крылов. – Москва : Химия, 1990. – 286 с.
916145
   Неравновесные процессы в многокомпонентных кристаллах : межвуз. сб. – Минск : Штиинца, 1988. – 114 с.
916146
  Абрамов И.Я. Неравновесные процессы в обусловненные многоуровневыми глубокими центрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Абрамов И.Я.; Одесс.гос.ун-т. – Одесса, 1982. – 19л.
916147
   Неравновесные процессы в одно- и двухфазных системах : сб. науч. трудов. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1981. – 165 с.
916148
   Неравновесные процессы в полупроводниках : темат. сб. по материалам XII Зимней школы ФТИ. – Ленинград : ФТИ, 1986. – 203 с.
916149
   Неравновесные процессы в полупроводниках и диэлектриках : межвуз. сб. – Кишинев : Штиинца, 1983. – 114 с.
916150
  Шейнкман М.К. Неравновесные процессы в полупроводниках типа А2В6 : Автореф... канд. физ. мат.наук: 049 / Шейнкман М. К.; АН СССР, Ин-т полупров. – Л., 1968. – 34л. – Бібліогр.:с.32-34
916151
  Корнейчук Василий Анатольевич Неравновесные процессы в полярных полупроводниках при высоких уровнях возбуждения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Корнейчук Василий Анатольевич; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1981. – 18л.
916152
   Неравновесные процессы в разреженных средах. – Новосибирск : Институт теплофизики, 1983. – 100 с.
916153
   Неравновесные процессы в сенсорных наноструктурах : монография / [Р.В. Витер и др.] ; под общ. ред. проф. В.А. Смынтыны ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : ОНУ, 2015. – 239, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит л. – Библиогр.: с. 228-235 и в конце разд. – ISBN 978-617-689-128-4
916154
   Неравновесные процессы в сложных полупроводниках : темат. сб. науч. тр. – Баку : Издательство Азербайджанского университета, 1987. – 117 с.
916155
  Гуртов В.А. Неравновесные процессы в структурах металл-диэлектрик-полупроводник / В.А. Гуртов. – Петрозаводск : Издательство Петрозаводского университета, 1986. – 102 с.
916156
  Лашкарев В.Е. Неравновесные процессы в фотопроводниках / В.Е. Лашкарев, А.В. Любченко, М.К. Шейнкман. – Киев : Наукова думка, 1981. – 264с.
916157
  Ступицкий Е.Л. Неравновесные процессы в частично-инизированном одноатомном газе при течении в соплах и за фронтом ударных волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ступицкий Е.Л.; МВ и ССО РСФСР.Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1972. – 16л.
916158
  Быстрай Г.П. Неравновесные системы / Г.П. Быстрай, Д.В. Пивоваров. – Свердловск : Издательство Уральского университета, 1989. – 186 с.
916159
  Лесников Виктор Петрович Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников Виктор Петрович; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
916160
  Лесников В.П. Неравновесные тепловые гидродинамические флуктуации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Лесников В. П.; МВиССО УССР, Одесск. гос. ун-т. – К., 1976. – 106л. – Бібліогр.:л.102-107
916161
  Ли Т.Ю. Неравновесные течения в газовой динамике / Т.Ю. Ли, 1961. – 28с.
916162
   Неравновесные течения газа и оптимальные формы тел в гиперзвуковом потоке: Сб. ст.. – Москва, 1982. – 104с.
916163
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями.. – Москва, 1985. – 94с.
916164
   Неравновесные течения газа с физико-химическими превращениями: Сб. ст.. – Москва, 1989. – 69с.
916165
  Вандышева Н.М. Неравновесные течения газов с внутренними степенями свободы : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Вандышева Н.М.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1977. – 24л.
916166
  Коптелов Эдуард Алексеевич Неравновесные фазовые переходы в облучаемых твердых телах. Условия экспериментальных наблюдений на мезонных фабриках : Автореф... док. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Коптелов Эдуард Алексеевич; Росс. АН Ин-т ядерных исследов. – М., 1993. – 31л.
916167
  Емельянов Владимир Ильич Неравновесные флуктуационно-диссипационные задачи в теории комбинационного рассеяния и генерации света в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Емельянов Владимир Ильич; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1972. – 12л.
916168
  Гривицкас В.В. Неравновесные фотоэлектрические процессы при переносе заряда в сильно возбужденном кремнии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Гривицкас В. В.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1978. – 20л.
916169
  Зейналов Азер Ханафи оглы Неравновесные электронные процессы в сегнетоэлектрических полупроводниках типа SbSy в кристаллическом и стеклообразном состояниях : Автореф... докт. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Зейналов Азер Ханафи оглы; Азерл. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 29л.
916170
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; М-во высш. и среднего специального образования РСФСР ; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1989. – 163 л. – Библиогр.: л. 154-163
916171
  Яманов И.Л. Неравновесные электронные процессы в транзисторных слоистых структурах с поверхностно-барьерным переходом : автореф. дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Яманов И.Л. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 13 назв.
916172
  Лазарев А.В. Неравновесные явления в диссоциирующих газах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Лазарев А.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1978. – 17л.
916173
  Булыженков И.Э. Неравновесные явления в сверхпроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Булыженков И. Э.; АН СССР, Ин-т теорет. физ. – Черноголовка, 1979. – 12л.
916174
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми ферминонами : Дис... канд. фи-матнаук: 01.04.02 / Костур В.Н.; МВ и ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1989. – 144л. – Бібліогр.:л.137-144
916175
  Костур В.Н. Неравновесные явления в сверхпроводящих средах и системах с тяжелыми фермиомами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н.; КГУ. – К., 1989. – 18л.
916176
   Неравновесные явления в свехпроводящих средах и системах с тяжелыми фермионами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Костур В. Н,; КГУ. – К., 1989. – 17л.
916177
  Кузнецов В.В. Неравновесные явления при жидкостной гетероэпитаксии полупроводниковых твердых растворов / В.В. Кузнецов, П.П. Москвин, В.С. Сорокин. – Москва, 1991. – 173 с.
916178
   Неравновесные явления: Уравнение Больцмана : пер. с англ. – Москва : Мир, 1986. – 269 с.
916179
  Осипов А.И. Неравновесный газ / А.И. Осипов. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
916180
  Трахтенберг И. Неравнодушное творчество о Киеве и его почитателях : воспоминания // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 7/8. – С. 121-136. – ISSN 0131-8136


  Содержание: Лирический пролог; Киевские летописцы прошлого; Современные киевоведы - продолжатели традиций; Ностальгические строки и память; Беззаветно любившие душу города.
916181
  Мотылев В.В. Неравноерность развития современного капитализма / В.В. Мотылев. – Москва, 1966. – 205с.
916182
  Светлов П.Я. Неравномерное распределение света Христова и духовного хлеба на Руси / [соч.] П. Светлов, проф., прот. – Санкт-Петербург : Сунодальная тип., 1906. – 8 с. – Отд. оттиск из журн.: Церковный голос. 1906
916183
  Шевченко Т.Н. Неравномерность империалистического развития на современном этапе общего кризиса капитализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Шевченко Т. Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1970. – 24л.
916184
  Иванчик Елена Петровна Неравномерность индивидуального развития и критические периоды онтогенеза американской белой бабочки : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Иванчик Елена Петровна; АН СССР. Ин-т эволюц. морфологии и экологии животных им. А.Н.Северцова. – М., 1973. – 22л.
916185
  Цуканов В.П. Неравномерность регионального развития Ирана. / В.П. Цуканов. – Москва, 1984. – 127с.
916186
  Киселев В.М. Неравномерность суточного вращения Земли / В.М. Киселев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 160с.
916187
  Кудров В.М. Неравномерность экономического развития империалистических стран / В.М. Кудров. – М., 1973. – 51с.
916188
  Панич В.Б. Неравномерность экономического развития современного капитализма. / В.Б. Панич. – М., 1983. – 64с.
916189
  Бояршинов В.Г. Неравноправные договоры как орудие неоколониализма : Автореф... канд. юрид.наук: / Бояршинов В.Г.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. Кафедра междунар. права. – М., 1967. – 20л.
916190
  Казун А. Неравные среди равных: почему развивающиеся страны реже выигрывают споры в ВТО? / А. Казун, А. Казун // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 7. – С. 106-122 : табл. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 0042-8736
916191
  Розов В.С. Неравный бой / В.С. Розов. – Москва, 1960. – 78 с.
916192
  Чуковский Н.К. Неравный брак / Н.К. Чуковский. – М, 1965. – 200с.
916193
  Баныкин В.И. Неравный брак : повести / Виктор Баныкин. – Москва : Современник, 1976. – 207 с. – (Новинки "Современника")
916194
  Берсенева А. Неравный брак : [роман] / Анна Берсенева. – Москва : Эксмо, 2004. – 411, [2] с. – В конце кн. авт.: Анна Берсенева (Сотникова Татьяна Александровна). – (Любовь в большом городе). – ISBN 5-699-08182-8
916195
  Лемма Мэнгысту Неравный брак. / Лемма Мэнгысту. – М., 1966. – 96с.
916196
  Зименко В.М. Неравный брак.Картина В.В,Пукирева / В.М. Зименко. – М.Л., 1947. – 20с.
916197
  Осокин А. Неравный обмен 1941года. Почему дата обмена посольств СССР и Германии стала тайной? // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 20. – С. 6-7, 10-11


  "Один из самых интересных и важных эпизодов начала войны - обмен посольств СССР и Германии в июле 1941года - до сего дня остается загадкой. До сих пор не названы точные дата и место, где он состоялся, не опубликованы акты и протоколы о его ...
916198
  Криворотов А.К. Неравный раздел пополам: к подписанию российско-норвежского договора о разграничении в Арктике // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – Арктика: политика, экономика, устойчивое развитие. – С. 62-91. – (Международные отношения и мировая политика ; № 2). – ISSN 0201-7385,2076
916199
  Райерсон С.Б. Неравный союз / С.Б. Райерсон. – М, 1970. – 398с.
916200
  Салтанов Г.П. Неравовесные и нестационарные процессы в газодинамике однофазных и двухфазных сред / Г.П. Салтанов. – Москва, 1979. – 286 с.
916201
  Голубев Г.Н. Неразгаданные тайны / Г.Н. Голубев. – М., 1960. – 239с.
916202
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – Алма-Ата, 1961. – 99с.
916203
  Зверев М.Д. Неразгаданные тайны / М.Д. Зверев. – М., 1968. – 103с.
916204
  Степанов Г. Неразгаданные тайны пирамиды Хеопса // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 2012. – № 45 (1249). – С. 32-35. – ISSN 0234-1670


  На Земле нет ничего равного пирамидам Хеопса, Хефрена, Микерина и Большому сфинксу - грандиозному ансамблю на пустынном плато Гиза близ Каира. Равного по суммарной массе тайн, заключённых в этих колоссах. Речь не только об архитектурно-инженерных ...
916205
  Шишкан К.Б. Неразгаданный материк : роман, повести, рассказы / К.Б. Шишкан. – Кишинев, 1982. – 576 с.
916206
  Ганкин Б.А. Неразделимость / Б.А. Ганкин. – Минск, 1982. – 55с.
916207
   Неразделимые: Рассказы писателей Югославии.. – М., 1985. – 311с.
916208
  Оратовский И.Б. Нераздельность. / И.Б. Оратовский. – Баку, 1963. – 87с.
916209
  Мудуев М.М. Нераздельные опредение плотности теплового потока Земли в буровых скважинах : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 131 / Мудуев М.М.; Азерб. ин-т нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1969. – 26л.
916210
  Кудина Л.С. Неразлжимые распределения в евклидовом пространстве. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Кудина Л.С.; Харьков.гос.ун-т. – Харьков., 1974. – 12л.
916211
  Рутус А.Б. Неразложимость высказываний с финитными глаголами ha ben и sein как лингвистический феномен. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Рутус А.Б.; Москов. гос. пед.ин-т ин. яз. – М., 1980. – 23л.
916212
  Орлова Л.В. Неразложимые словосочетания, употребляющиеся в современном русском языке в роли обстоятельства. : Автореф... канд.филол.наук: / Орлова Л.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1951. – 15 с.
916213
  Берман С.Д. Неразложимые целочисленные представления конечных групп. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Берман С.Д.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – М, 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
916214
  Бурдина З.Г. Неразложимые языковые структуры и речевая коммуникация / З.Г. Бурдина. – М., 1987. – 118с.
916215
  Ирошников А.М. Неразлучные / А.М. Ирошников. – М, 1961. – 18с.
916216
  Бедный Б.В. Неразменное счастье : повесть и рассказы / Б.В. Бедный ; ил. В. Перцев. – Москва : Советский писатель, 1963. – 382 с.
916217
  Лесков Н.С. Неразменный рубль / Н.С. Лесков. – Москва : Детская литература, 1976. – 32 с.
916218
   Неразоушающий контроль элементов и узлов радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Советское радио, 1976. – 296с.
916219
  Реут В.В. Неразрезная полосовидная пластинка, ослабленная трещиной / В.В. Реут, С.Т. Роговский // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 213-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  Построено эффективное приближённое решение задачи о напряжённом состоянии неразрезной полосовидной пластинки, лежащей на n опорах и ослабленной прямолинейной трещиной. С помощью обобщённой схемы метода интегральных преобразований и метода трёх моментов ...
916220
  Левитин Неразрешимая психологическая загадка / Левитин, М. Коул // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.19-33. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
916221
  Лавров И.А. Неразрешимость некоторых элементарных теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Лавров И.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет Секции физ.-мат. наук Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 7л.
916222
  Кратко М.И. Неразрешимость проблемы полноты в теории автоматов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кратко М.И.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1964. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
916223
  Кузенецов М.И. Неразрешимые модулярные алгебры. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.03 / Кузенецов М.И.; АН СССР. – М, 1977. – 7л.
916224
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.1. – 1965. – 504с.
916225
   Неразрушающие испытания. Справочник.. – М.-Л.
Кн.2. – 1965. – 492с.
916226
   Неразрушающие методы контроля металлов на тепловых электростанциях. – Москва : Энергия, 1974. – 128 с.
916227
  Некрасов М.М. Неразрушающие методы обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры / М.М. Некрасов. – Киев : Техніка, 1980. – 199 с.
916228
  Комаров Ф.Ф. Неразрушающий анализ поверхностей твердых тел ионными пучками / Ф.Ф. Комаров. – Минск : Университетское, 1987. – 255 с.
916229
   Неразрушающий контроль-88: 11-12 мая 1988 г.: Тезисы докладов семинара.. – Рига, 1988. – 120с.
916230
  Зацепин Н.Н. Неразрушающий контроль / Н.Н. Зацепин. – Минск, 1979. – 192с.
916231
  Леонов Б.И. Неразрушающий контроль / Б.И. Леонов. – Москва, 1985. – 64 с.
916232
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль в радиоэлектронике / Н.С. Данилин, Ю.А. Банников, В.П. Улитенко. – Москва : Знание, 1974. – 64 с.
916233
   Неразрушающий контроль в химическом и нефтяном машиностроении: Сб. научн. тр.. – М., 1988. – 63с.
916234
  Данилин Н.С. Неразрушающий контроль качества продукции радиоэлектроники / Н.С. Данилин. – Москва, 1976. – 240 с.
916235
  Лушников Г.А. Неразрушающий контроль качества углородных материалов. / Г.А. Лушников, А.С. Гаревских. – М., 1976. – 48с.
916236
  Скипочка С.И. Неразрушающий контроль качества установки анкерной крепи / С.И. Скипочка, В.Н. Сергиенко, И.С. Красовский // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 125. – С. 229-240 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1607-4556
916237
  Гораздовский Т.Я. Неразрушающий контроль металлов / Т.Я. Гораздовский. – М., 1964. – 40с.
916238
  Гаврилин В.В. Неразрушающий контроль параметров тонких проводящих пленок электромагнитными методами / В.В. Гаврилин. – Рига, 1991. – 207 с.
916239
  Троицкий В.А. Неразрушающий контроль сварных соединений / В.А. Троицкий, М.И. Валевич. – М, 1988. – 112с.
916240
  Аболтинь Э.Э. Неразрушающий контроль физических свойств двухслойных полупроводников на сверхвысоких частотах. : Автореф... Канд.техн.наук: 253 / Аболтинь Э.Э.; АН Латв.ССР. – Рига, 1968. – 22л.
916241
  Попеначенко В.И. Неразрушающий метод контроля надежности полупроводниковых диодов. : Автореф... канд. техн.наук: 298 / Попеначенко В.И.; КПИ,. – К., 1967. – 25л.
916242
  Франчук А.Н. Неразрушающий метод оценки надежности керамических трубчатых конденсаторов : Автореф... канд. техн.наук: / Франчук А.Н.; Киевск. политехн. ин-т. Кафедра диэлектриков и полупроводников. – К., 1964. – 24л. – Бібліогр.:с.21-22
916243
   Неразрущающие методы контроля материалов и изделий. Сб. ст.. – М., 1964. – 516с.
916244
  Саакян Г.А. Неразрывная связть материи и движения в свете ядерной физики : Автореф... канд. филос.наук: / Саакян Г. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1965. – 22л.
916245
  Свечников Г.А. Неразрывность материи и движения / Г.А. Свечников. – Москва, 1969. – 15с.
916246
  Кудимова Марина Неразрывный пробел = Из цикла "Красота" : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 3. – С. 81-82. – ISSN 0012-6756
916247
  Фоменко К. Неразъясненный вопрос в древних сказаниях о прениях славянских первоучителей с козарскими евреями / [Свящ. Климент Фоменко]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 22 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл.
916248
  Дести Мэри Нерасказанная история / Пер. с англ.З.Рахлиной // Моя жизнь/ Нерасказанная история; Дести М. : Пер. с англ.Н.Краснова Я.Яковлева / А. Дункан. – Москва : Терра-Книжный клуб, 1999. – с.253-461. – (Избранницы судьбы). – ISBN 5-300-02465-1
916249
  Давыдов В.Ф. Нераспространение ядерного оружия и политика США / В.Ф. Давыдов. – М., 1980. – 279с.
916250
  Бойер Р.О. Нерассказанная история рабочего движения в США : Повесть о классовых боях, поражениях и победах америк. рабочих - мужчин и женщин / Р. О. Бойер, Г. М. Морейс ; Пер. с англ. Г. Киценко [и др.] ; Под ред. и со вступ. статьей И. Микусона. – Москва : Изд-во иностр. лит., 1957. – 655 с.


  Доп. тит. л.: Labor"s untold story. The adventure story of the battles, betrayals and victories of Amer. working men and women. By Richard O. Boyer and Herbert M. Morais. New York, 1955
916251
  Абайя Эрнандо Нерассказанная история Филиппин / Абайя Эрнандо. – Москва, 1970. – 381с.
916252
  Люшнин Г.И. Нерасстрелянная песня / Г.И. Люшнин. – Москва, 1974. – 133с.
916253
  Жданов Ю.А. Нерасторжимые звенья / Ю.А. Жданов. – Ростов -на-Дону, 1984. – 239с.
916254
  Матвеева Н.Н. Нерасторжимый круг / Н.Н. Матвеева. – Москва, 1991. – 158с.
916255
  Михайловский В.Г. Нерастраченный потенциал системы военного образования / В.Г. Михайловский, И.С. Дробот, А.В. Рогожин // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 67-71. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание современного состояния военного образования Российской Федерации. Выделены основные направления развития военного образования России. Presented is analytical description of nowadays state of military education in the Russian ...
916256
   Нерациональное использование природных ресурсов в капиталистическом мире. Некоторые проблемы истощения природной среды. Сб. ст.. – М., 1974. – 64с.
916257
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Москва, 1981. – 237с.
916258
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
916259
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – 3-е. – Москва : Современник, 1988. – 238с. – ISBN 5-270-00742-8
916260
  Высоцкий В.С. Нерв / В.С. Высоцкий. – Чебоксары, 1989. – 237с.
916261
  Сычева Н. Нерв научной работы // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 2. – С. 41-44. – ISSN 0869-4915
916262
  Катц Б. Нерв, мышца и синапс / Б. Катц. – Москва : Мир, 1968. – 221с.
916263
  Рябий В. Нерв, що біжить верхами Карпат // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 18-19


  Творчість Василя Герасим"юка.
916264
  Коровкин П.П. Нервенства / П.П. Коровкин. – 5-е изд., стер. – М, 1983. – 71с.
916265
   Нервная клетка.. – Л., 1966. – 263с.
916266
  Филаретов А.А. Нервная регуляция гипофизарно-адренокортикальной системы / А.А. Филаретов. – Л, 1979. – 144с.
916267
  Сафонов В.А. Нервная регуляция дыхания у животных в условиях избыточного давления в легких : Автореф... канд. биол.наук: / Сафонов В. А.; МГУ, Биол. почв. фак. – М., 1965. – 22л.
916268
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Дис... канд. биол.наук: / Воробьева Н. М.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1966. – 255л. – Бібліогр.:л.215-255
916269
  Воробьева Н.М. Нервная регуляция моторной деятельности толстого кишечника : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Воробьева Н.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с.
916270
  Удельнов М.Г. Нервная регуляция сердца / М.Г. Удельнов. – М., 1961. – 383с.
916271
  Родионов И.М. Нервная регуляция сосудов скелетных мышц : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук / Родионов И.М. ; МГУ , Биол.-почв. фак. – Москва, 1968. – 27 с. – Бібліогр. : с. 26-27
916272
   Нервная система. – Ленинград
Вып.1. – 1960. – 223 с.
916273
  Невмывака Г.А. Нервная система дождевого червя. / Г.А. Невмывака. – М.Л., 1966. – 134с.
916274
  Швалев В.Н. Нервная система и заболевания сердца. / В.Н. Швалев. – Москва, 1983. – 72с.
916275
  Бирюкова З.И. Нервная система и спорт / З.И. Бирюкова. – Москва : Физкультура и спорт, 1962. – 40с.
916276
  Брандт Э.К. Нервная система ос (Vespa). – Санкт-Петербург : Тип. Э.Арнгольда, 1878. – 11, [2] с. – Отд. оттиск из: Протоколы С.-Петербургского Общества Естествоиспытателей, т. 7, с. XCIII
916277
  Богоявленский Ю.К. и др. Нервная система паразитических нематод / Ю.К. и др. Богоявленский. – Кишинев, 1974. – 190с.
916278
  Колосов Н.Г. Нервная система пищеварительного тракта позвоночных и человека / Н.Г. Колосов. – Л., 1968. – 172с.
916279
  Родионов М.Д. Нервная система современной библиотеки : интервью с заместителем генерального директора Российской государственной библиотеки М.Д. Родионовым / М.Д. Родионов; беседовала Е.А. Шибаева // Медиатека и мир : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2015. – № 2. – С. 4-6
916280
  Теплов С.И. Нервно-гормональные механзимы изменений коронарного кровообращения при прямом и рефлекторном возбуждении гипотоламической области : Автореф... докт. мед.наук: / Теплов С. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 23л.
916281
  Исмайлов Б О. Нервно-гуморальная регуляция экскреторной деятельности желез желудка. : Автореф... канд. биол.наук: / Исмайлов О.Б,; Ком. высш. и сред. спец. образов. Сов. Мин. АзССР. Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 23л.
916282
   Нервно-гуморальные регуляции деятельности пищеварительного аппарата.. – Москва, 1949. – 304с.
916283
  Скок В.И. Нервно-мышечная физиология / В.И. Скок, М.Ф. Шуба. – Киев : Вища школа, 1986. – 216с.
916284
  Кривой И.И. Нервно-мышечный синапс и антихолинэстеразные веществва / И.И. Кривой. – Л., 1987. – 240с.
916285
  Тасаки И. Нервное возбуждение. Макромолекулярный подход / И. Тасаки. – М., 1971. – 222с.
916286
  Штрюмпель А. Нервность и воспитание : Лекция для воспитателей, врачей и лиц, страдающих нервностью / Проф. А. фон-Штрюмпелль ; Авториз. пер. д-ра Ц.А. Шабад. – Москва : К-во "Соврем. пробл.", 1912. – 53 с. – Без тит. л.
916287
  Фельцман О.Б. Нервные дети : Очерк психопатологии дет. возраста для воспитателей / Д-р О.Б. Фельцман, орд. Преображен. психиатр. больницы ; Общедоступ. курсы по дошкольному воспитанию. – Москва : Практические знания, 1916. – 92 с. – (Лекции, организованные Кружком совместного воспитания и образования детей и читанные в Московском горном университете им. А.Л. Шанявского ; № 5)
916288
  Фельцман О.Б. Нервные дети / О.Б. Фельцман. – М, 1918. – 91с.
916289
  Гарбузов В.И. Нервные дети / В.И. Гарбузов. – Л, 1990. – 172с.
916290
  Писарева Л.В. Нервные дети и их воспитание. / Л.В. Писарева. – М., 1952. – 80с.
916291
  Тонких А.В. Нервные и гормональные факторы в происхождении пневмонии и отека легких. / А.В. Тонких. – Москва, 1949. – 104с.
916292
  Николайшвили Л.С. Нервные и гуморальные механизмы изменения просвета пиальных артерий, снабжающих кровью кору головного мозна : Автореф... канд. биол.наук: / Николайшвили Л. С.; АН ГССР, Ин-т физиол. – Тбилиси, 1968. – 22л.
916293
   Нервные и гуморальные механизмы регуляции функций.. – Минск, 1969. – 284с.
916294
   Нервные и гуморальные механизмы рефлекторных реакций.. – Минск, 1968. – 279с.
916295
  Зощенко М.М. Нервные люди / М.М. Зощенко. – Мурманск, 1991. – 254с.
916296
  Бар Герман Нервные люди. Столица : Рассказ ; Очерк / Герман Бар ; Пер. Р. Маркович. – Санкт-Петербург : Изд. Т-ва "Хронос", 1912. – 32 с. – Прил. к журн. "За 7 дней". – (Библиотечка издательства "Хронос" ; № 67)
916297
   Нервные механизмы двигателей деятельности.. – М., 1966. – 488с.
916298
  Иоселиани Т.К. Нервные механизмы интегративной деятельности спинного мозга. / Т.К. Иоселиани; . – Тбилиси : Мецниереба, 1970. – 199с.
916299
  Беритов И.С. Нервные механизмы поведения высших позвоночных животных / И.С. Беритов ; [И.С. Бериташвили] ; Отд. биологич. наук. – Москва : Издательство АН СССР, 1961. – 354 с.
916300
   Нервные механизмы условнорефлекторной деятельности.. – Москва, 1963. – 320с.
916301
  Карупу В.Я. Нервные структуры печени и их изменения в различных экспериментальных условиях : Автореф... док. биол.наук: / Карупу В. Я.; АН УССР, От-ние биол. – К., 1963. – 29л.
916302
  Соловьев В.Н. Нервный аппарат вилочковой железы в норме и экспериментальной патологии. : Автореф... канд. мед.наук: / Соловьев В.Н.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1965. – 17л.
916303
  Зяблов В.И. Нервный аппарат оболочек спинного мозга человека. (Морфол. и эксперим.-морфол. исслед.) : Автореф... доктор мед.наук: / Зяблов В.И.; Донецкий гос. ин-тут им. А.М.Горького. – Донецк, 1966. – 37л. – Бібліогр.:с.36-37
916304
  Несен К.И. Нервный и гуморальный пути передачи влияний с гипоталамуса на моторику желудочно-кишечного тракта : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Несен К.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1962. – 18 с.
916305
  Ходжкин А. Нервный импульс / А. Ходжкин. – Москва, 1965. – 125с.
916306
  Захаржевский В.Б. Нервный контроль коронарного кровообращения. (Участие кортикальных механизмов в регуляции кровооснабжения сердечной мышцы) : Автореф... д-ра мед.наук: 03.00.13 / Захаржевский В.Б.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1981. – 49л.
916307
  Майоров Ф.П. Нервный механизм сновидений / Ф.П. Майоров. – Ленинград : Наука, 1970. – 148с.
916308
  Старобинец М.Х. Нервный центр и мыщца при дефиците возбуждения / М.Х. Старобинец, А.Д. Пшелецкая. – Петрозаводск, 1973. – 196с.
916309
  Лиманський Ю.П. Нервова клітина і мозок / Ю.П. Лиманський. – К., 1966. – 69с.
916310
  Нікітіна Н.С. Нервова провідність та механокінетичні параметри скорочення м"язу musculus gastrocnemius у щурів з діабетичною полінейропатією та їх корекція : дис. ... канд. біол. наук (д-ра філософії) : 091 / Нікітіна Наталія Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 174 арк. – Додатки: арк. 171-174. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 139-170
916311
  Молдавська С.І. Нервова система і ваша професія / С.І. Молдавська. – К., 1974. – 110с.
916312
  Єрмаков М.В. Нервова система і вуглеводний обмін у безхребетних / М.В. Єрмаков. – Київ : АН УРСР, 1938. – 96с.
916313
  Сауляк-Савицька Нервова система і органи чуття / Сауляк-Савицька. – К., 1962. – 47с.
916314
  Ганошенко Ю.А. Нервове та психічне захворювання в загальному контексті поетики драм В. Винниченка // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 45-47. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-115-9
916315
  Оранський В.В. Нервові та психічні хвороби з основами медичної психології : підручник для мед. училищ / В.В. Оранський. – Київ : Вища школа, Головне видавництво, 1977. – 207 с. : іл.
916316
   Нервові хвороби : Підручник для студ. медичних вузів. – Київ : Вища школа, 1993. – 487с. – ISBN 5-11-0041-46-6
916317
  Сепп Є.К. Нервові хвороби (підручник). / Є.К. Сепп. – Київ, 1951. – 579с.
916318
  Нікітін Ю.І. Нервово-психічні захворювання при алкоголізмі / Ю.І. Нікітін. – К, 1975. – 32с.
916319
   Нервосохраняющая радикальная гистерэктомия у больных инфильтративным раком шейки матки / Т.В. Дерменжи, В.С. Свинцицкий, С.В. Неспрядько, Н.Ф. Лигирда, Э.А. Стаховский, А.И. Яцина, А.В. Кабанов // Здоровье женщины : всеукраинский научно-практический журнал / М-во здравоохранения Украины ; Нац. мед. акад. последипломного образов. им. П.Л. Шупика ; ГУ "Ин-т педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины" ; ГУ "Укр. ин-т стратегич. исследов. МЗ Украины". – Киев, 2016. – № 6 (112). – С. 46-51. – ISSN 1992-5921
916320
  Рогачев А.А. Нервущиеся нити: стихи и поэмы. / А.А. Рогачев. – М., 1983. – 111с.
916321
  Повещенко М.В. Нервы пясти и пальцев овцы : Автореф... канд. биол.наук: / Повещенко М.В.; Оренбургский сельскохоз. ин-т. – Оренбург, 1966. – 20л.
916322
  Белокуренко С.П. Нервы фиброзной капсулы почки человека и некоторых млекопитающих животных. (Морфол. и эксперим. данные) : автореф. дис. ... канд. мед. наук / Белокуренко С.П. ; Донецкий мед. ин-т им. А.М. Горького. – Донецк, 1965. – 16 с.
916323
  Слепков Ю.И. Нервый аппарат нисходящей аорты в норме и при гипертонической болезни. : Автореф... Канд.мед.наук: / Слепков Ю.И.; Ин-т физиологии. – Ленинград, 1953. – 8 с.
916324
  Губська О. Нереабілітуючи підстави закриття кримінальних справ з позиції презумпції невинуватості // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.73-75
916325
  Косова Л.Б. Нереализованные возможности : механизмы мобильности в советском и постсоветском обществе // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 6. – С.96-107. – ISSN 0869-0499
916326
  Самойлов Юрий Нереализованный потенциал Южночешского края : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 58-62. – Библиогр.: Фото
916327
  Чуткий А. Нереалізований потенціал // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2019. – № 32 (612), 9-15.08.2019. – С. 52-55. – ISSN 1996-1561
916328
  Горбатюк М. Нереалізований проект рееміграції німців-колоністів з Німеччини в УСРР у 1921 - 1922 рр. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 148-153. – ISSN 2306-4323
916329
  Мазур В.Л. Нереалізовані можливості наповнення бюджету України / В.Л. Мазур, М.В. Тимошенко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 11 (612). – С. 38-47. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
916330
  Боляновський А. Нереалізовані можливості: спроби українсько-польського порозуміння (осінь 1939 – перша половина 1941 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (550), січень - лютий. – С. 63-88. – ISSN 0130-5247
916331
  Воронін В.М. Нереалізовані нагородні проекти 40–60-х років ХХ ст. керівників Радянської України // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (286). – C. 70-75. – ISSN 0320-9466
916332
  Музика-Стефанчук Нереальні положення у фінансовому праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 29-37. – ISSN 1026-9932
916333
  Игрицкий Ю.И. Нереальные расчеты "критиков" реального социализма / Ю.И. Игрицкий. – Москва : Знание, 1978. – 64 с.
916334
   Нерегулярная двойственность в математическом программировании: Сб. науч. тр.. – Свердловск, 1990. – 77с.
916335
  Звонська-Денисюк Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функционально-семантичний аспект) : Автореф... канд. філол.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Л.Л.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 20л.
916336
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.14 / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 196л. – Бібліогр.:л.161-174
916337
  Звонська-Денисюк Леся Леонідівна Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : 10.02.14. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Звонська-Денисюк Леся Леонідівна; КНУТШ. – Київ, 1999. – 20 с.
916338
  Петров Владислав Викторович Нерегулярные вариационные задачи на классах разрывных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Петров Владислав Викторович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1981. – 18л.
916339
  Данилюк И.И. Нерегулярные граничные задачи на плоскости / И.И. Данилюк. – М., 1975. – 295 с.
916340
  Сушкевич В.И. Нерегулярные линейные волноводные системы : Введение в анализ линейных цепей сверхвысоких частот / В.И. Сушкевич. – Москва : Советское радио, 1967. – 295 с.
916341
   Нерегулярные магнитные возмущения в Антарктике : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жигалов Л. Н,; Жигалов Л. Н,; Арктич. и антарктич. НИИ. – Л, 1965. – 11л.
916342
  Александров А.М. Нередельные сульфоны, содержащие фтор : Автореф... канд. хим.наук: / Александров А. М.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1969. – 17л.
916343
  Строков А. Нередица - памятник русского зодчества ХІІ века / А. Строков. – Новгород, 1940. – 14 с.
916344
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 206 л. – Бібліогр.: л. 186-206
916345
  Мусійчук І.М. Нерезиденти як суб"єкти податкових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Мусійчук І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
916346
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 152 арк. – Бібліогр.: арк. 142-152
916347
  Мойсеєнко В.А. Нерезонансне обернення хвильового фронту спінових хвиль та кореляційна обробка інформації в плівках залізо-ітрієвого гранату : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Мойсеєнко Владислав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 29 назв
916348
  Анісімов І.О. Нерезонансне перехідне випромінювання модульованого електронного потоку на тривимірних неоднорідностях анізотропної плазми / І.О. Анісімов, Л.В. Мішак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-12. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 4)


  Розраховано нерезонансне перехідне випромінювання, збуджуване модульованим електронним потоком, що рухається уздовж магнітного поля через тривимірне просторово обмежене плазмове утворення. Показано, що зростання випромінювання можливе для ...
916349
  Богомолець-Бараш Нерекомендовані рекомендації: зауваження до порадників із культури Слововживання / Богомолець-Бараш, О.Б. Шарко // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 43-51


  У пропонованій статті наведено критичний огляд порадників з українського слововживання. Хибні, на думку авторів посібників, а також рекомендовані ними варіанти сталих словосполучень перевірено за кодифікацією у словниках різних періодів. В ...
916350
  Карпачева О.В. Нерелигиозное феминистское движение и "исламский феминизм" в Египте: ХХ век // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 2. – С. 37-49. – ISSN 0869-1908
916351
  Черкасов О.В. Нерелізована "реформа" ректора Богдашевського: до витоків становлення викладання педагогічних наук у Київській духовній академії // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 130-132
916352
  Труглик Э. Нерелятивистская квадратная диаграмма и прямые ядерные реакции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Труглик Э.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1968. – 6л.
916353
  Лендьел В.И. Нерелятивистская квантовая теория рассеяния : Учеб.пособие / В.И. Лендьел, М. Салак. – Львов : Вища школа, 1983. – 136 с.
916354
  Душутин Н.К. Нерелятивистская теория ядерных взаимодействий / Н.К. Душутин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1989. – 88 с.
916355
  Блохинцев Л.Д. Нерелятивистские диаграммы и их применение в теории ядерных реакций. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.16 / Блохинцев Л.Д.; МГУ. – М, 1979. – 22л.
916356
  Коппель А.А. Нерелятивистский анализ релятивистских гравитационных полей : учеб. пособие / А.А. Коппель. – Тарту : Издательство Тартуского университета, 1977. – 85 с.
916357
  Світличний К.К. Нерентабельна любов : оповідання / К.К. Світличний. – Донецьк, 1965. – 215 с.
916358
  Кожин Н.И. Нерестово-вырастные хозяйства / Н.И. Кожин, М.А. Летичесвский. – М., 1953. – 48с.
916359
  Бирман И.Б. Нерестовые миграции и качественные показатели стад осенней амурской кеты. : Автореф... Канд.биол.наук: / Бирман И.Б.; Академия наук Союза ССР. – Владивосток, 1951. – 15 с.
916360
  Песериди Н.Е. Нерестовые популяции осетра и севрюги р.Урал и мероприятия по их воспроизводству : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Песериди Н.Е.; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Астрахань, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
916361
  Іващенко І. Нерефлексійні теорії самосвідомості: новий початок старої історії? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 115-118. – ISSN 0235-7941
916362
  Цокур В. Нереформована спецслужба. Чому "Слуги" другий рік ухиляються від реформи СБУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 1-21 січня (№ 1/2)
916363
  Андреев А.Ф. Нерехта / Андреев А.Ф., Большаков И.Г., Магнитский М.П. – Кострома : Книжное издательство, 1963. – 160 с.
916364
  Большаков И.Г. Нерехта. / И.Г. Большаков. – Ярославль, 1989. – 110с.
916365
  Лихоткин Г.А. Нерешение вопросы биографии и творчества Н.И.Новикова. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Лихоткин Г.А.; М-во просвещения РСФСР. – Л, 1975. – 17л.
916366
   Нерешенные вопросы русского правописания. Сб. ст.. – Москва, 1974. – 304с.
916367
  Улам С. Нерешенные математические задачи / С. Улам. – Москва, 1964. – 168 с.
916368
  Лункевич В.В. Нерешенные проблемы биологии : С приложением статей о Р. Вирхове и Л. Бюхнере : с 81 рис., 4 табл. и 8 портретами / В.В. Лункевич. – Санкт-Петербург : Изд. Ф. Павленкова ; Тип. Ю.Н. Эрлих, 1904. – [8], 379 с., 81 ил., 12 л. ил., портр. : ил. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 376-379)
916369
  Григорьев Л. Нерешенный вопрос легитимности частной собственности в России / Л. Григорьев, А. Курдин // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 1. – С.36-62 : табл., рис. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0042-8736
916370
  Коротков Г.С. Нержавеющая память / Г.С. Коротков. – М., 1986. – 166с.
916371
  Коломбье Л. Нержавеющие и жаропрочные стали / Л. Коломбье, И. Гохман. – М., 1958. – 479с.
916372
  Химушин Ф.Ф. Нержавеющие кислотоупорные и жароупорные стали / Ф.Ф. Химушин. – Москва : Металлургиздат, 1945. – 479 с.
916373
  Бурлачук Ф.Ф. Нержавеющий клинок / Ф.Ф. Бурлачук. – Киев, 1983. – 208с.
916374
  Щипківський Г.П. Неримовані думки : есеї, роздуми / Геннадій Щипківський. – Одеса : Астропринт, 2018. – 220, [2] с. – ISBN 978-966-927-329-1
916375
  Феофанов Л.К. Неринкові теорії розвитку економіки СРСР // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 10-16. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано й узагальнено погляди зарубіжних і українських авторів на розвиток економіки СРСР. Головним фактором статичності економіки радянського типу була відсутність самоорганізації та саморегулювання. Інститути, які забезпечують ...
916376
  Венцлова А. Нерис, Саломея : стихи / А. Венцлова, К. Зелинский; пер. с лит. – Каунас, 1947. – С. 7-23
916377
  Щербакова О.А. Нериторична дія та медіавплив в аудіовізуальній сфері масової комунікації: уведення до міждисциплінарної проблематики через анотований бібліографічний опис нових видань // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 49-53.


  Аналіз проблеми неориторичної дії та медіавпливу на свідомість людей в аудіовізуальній сфері мачсової комунікації.
916378
  Десятерик Д. Нерівна всім рівність // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 24-25 липня (№ 137/138). – С. 29


  Нова ініціатива Міністерства культури загрожує знищити українську кіноіндустрію.
916379
  Бєлкін Л. Нерівні, або чому принцип рівної відповідальності України та Росії за війну на Донбасі є неприпустимим // Юридична газета. – Київ, 2016. – 13 грудня (№ 49/50). – С. 32-33
916380
   Нерівність в Україні: масштаби та можливості впливу / [Черенько Л.М. та ін. ; за ред. Е.М. Лібанової] ; Ін-т демогр. та соц. досліджень ім. М.В. Птухи Нац. акад. наук України. – Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2012. – 403, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 7. – Бібліогр.: с. 380-392. – ISBN 978-966-304-005-9
916381
  Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільстві: витоки та сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3 (628). – С. 4-19. – ISSN 0131-775Х
916382
  Індлекофер К.-Х. Нерівність для відстані Леві між двома функціями розподілу та її застосування / К.-Х. Індлекофер, О.І. Клесов, Й.Г. Штайнебах // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 53-64. – ISSN 0868-6904
916383
  Сотула О.В. Нерівність доступу як ризик для економічної безпеки системи вищої освіти України / О.В. Сотула, В.В. Опалько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 84-89. – ISSN 2222-4459
916384
  Соколовська А.М. Нерівність доходів і багатства та податкові інструменти її зменшення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (283). – С. 23-41. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2305-7645
916385
  Лаврук І.Г. Нерівність доходів населення в Україні / І.Г. Лаврук, С.І. Тодорюк, В.І. Кифяк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 40-44. – ISSN 2306-6814


  "У статті досліджено нерівність доходів населення як один із чинників, що порушує внутрішню структуру економіки держави. Розкрито основні причини виникнення диференціації населення України та детально вивчено статистичні дані, на основі яких зроблено ...
916386
  Міщук Г.Ю. Нерівність доходів у системі індикаторів якості життя: оцінка та детермінанти регулювання // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 97-105. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
916387
  Несін Є.С. Нерівність доходів, як результат економічного розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 526-527. – ISBN 978-966-188-219-4
916388
  Лібанова Е.М. Нерівність за доходами в сучасній Україні // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – C. 26-36
916389
  Мирошниченко А. Нерівність правового статусу населення Месопотамії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 87-89
916390
  Тимошкевич Т.Д. Нерівність Пуанкаре та логарифмічна нерівність Соболева для сферично цензурованої гауссової міри // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 91. – С. 164-173. – ISSN 0868-6904
916391
  Ванькович Д. Нерівність та бідність - конкуруючі пріоритети фінансової політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 87-91. – ISSN 2078-5860
916392
  Левчук Н.М. Нерівність у порядку вимирання й дожиття умовних поколінь в Україні / Н.М. Левчук, Л.В. Лущик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (36). – С. 52-64. – ISSN 2072-9480
916393
  Шушпанов Д.Г. Нерівність у стані здоров"я населення України: гендерні особливості // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 3 (98), ч. 1. – С. 76-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
916394
  Буткалюк В. Нерівність у сфері праці: глобальний вимір // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; редкол.: Д. Александер, М. Алексеєв, В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2, квітень - червень. – С. 75-93. – ISSN 1563-3713
916395
  Лебеда Т.Б. Нерівність як ендогенний фактор в моделях економічного росту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 25-35. – ISSN 2522-1620
916396
  Бучнев В.В. Нерівноважна плазма дуг в поперечному потоці повітря / В.В. Бучнев, С.Д. Коваль, В.Я. Черняк // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 316-319. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  В роботі досліджений вплив поперечного продуву газу на характер нерівноважності плазми фіксованої в просторі та обертальної ковзаючої дуги. Показано, що плазма повітря таких дуг нерівноважена з суттєвим відривом температури заселення ...
916397
  Булавін Л.А. Нерівноважна термодинаміка : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.А. Булавін, Д.А. Гаврюшенко, В.М. Сисоєв; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет
Ч.1 : Рівняння дифузії. – 2003. – 14с.
916398
   Нерівноважний характер реакцій на плазмовому електроді в несамостійному розряді "газ - рідина" / В.Я. Черняк, В.В. Бучнев, В.В. Юхименко, А.К. Трохимчук, В.В. Ярош // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 400-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі було досліджено спектри поглинання водного розчину соляної кислоти після обробки її плазмою. Кількість хлору, що утворюється і залишається розчиненим у рідині після такої обробки, немонотонно залежить від електричних параметрів розрядів. ...
916399
  Оленич І.Б. Нерівноважні електронні процеси у наносистемах на основі кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Оленич Ігор Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 73 назви
916400
  Лучечко А.П. Нерівноважні електронні фото- та термостимульовані процеси в оксидних матеріалах функціональної електроніки на основі галію та алюмінію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Лучечко Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 76 назв
916401
  Аксіментьєва О.І. Нерівноважні електрохімічні процеси. Теоретичний практикум : навч. посібник / О.І. Аксіментьєва, Г.В. Мартинюк, І.В. Мартинюк ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 215, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 212-213. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-617-10-0415-3
916402
   Нерівноважні плазмохімічні технології обробки води за наявності хімічного, бактеріологічного або радіаційного забруднення / В.Я. Черняк, В.В. Юхименко, І.Л. Бабіч, В.А. Зражевський, Ю.І. Слюсаренко, Ю.В. Воєвода, А.К. Трохимчук, В.В. Наумов, Я.Б. Тарасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Досліджувалась плазмохімічна деструкція стійкої токсичної речовини 1,1-ді(4-хлорфенол)-2,2,2-трихлоретан (ДДТ) у во-ді. Деструкція сільськогосподарського пестициду, що містить ДДТ, проводилась у водному розчині за атмосферного тиску з використанням як ...
916403
  Давидюк Г.Є. Нерівноважні процеси в напівпровідниках : Навч. посібник / Г.Є. Давидюк; Волинський дер. ун-тет ім. Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 151c. – ISBN 966-600-002-4
916404
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М. П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 134л. – Бібліогр.:л.123-133
916405
  Верховодов М.П. Нерівноважні процеси в плавних гетероструктурах з різнодолинним переходом та градієнтним легуванням. : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.10 / Верховодов М.П.; КУ. – К., 1993. – 15л.
916406
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 134 л. – Бібліогр. : л. 129-134
916407
  Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
916408
  Гаріна С.М. Нерівномірність георозподілу цільової аудиторії закладів вищої освіти як фактор впливу на результати вступної кампанії / С.М. Гаріна, Н.Т. Тверезовська // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 4 (22). – C. 16-21. – ISSN 2413-1571
916409
  Халіна О.В. Нерівномірність економічного розвитку країн світу як глобальна проблема сучасності // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 15-20. – ISSN 2222-4459
916410
  Фаріон М.М. Нерівномірність розподілу доходів населення України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 159-165. – ISSN 2222-4459
916411
  Дучинська Н.І. Нерівномірність у розподілі доходів в умовах ринкової економіки // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 60-64. – ISSN 2071-4653
916412
  Пєтух А.М. Нерівномірносні характеристики дискретно-фазових частотно-імпульсних потоків : монографія / А.М. Пєтух, Д.Т. Обідник, О.Н. Романюк ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 89 с. – ISBN 978-966-641-320-1
916413
  Альохін О.Д. Нерівності для величин критичних індексів неоднорідних рідин в гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 361-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі експериментальних досліджень інтенсивності розсіяного світла та кінетики встановлення рівноваги в неоднорідних системах в гравітаційному полі поблизу критичної точки запропоновані нерівності між величинами критичних індексів, які відповідають ...
916414
  Нестеренко О. Нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів / О. Нестеренко, А. Чайковський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 7-9. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  У роботі отримано нові нерівності для других модулів неперервності кратних аргументів. В работе получены новые неравенства для вторых модулей непрерывности кратных аргументов. New inequalities for second modulus of continuity in the case of multiple ...
916415
  Голомозий В.В. Нерівності для моменту склеювання двох неоднорідних ланцюгів Маркова // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ, 2014. – № 90. – С. 39-51. – ISSN 0868-6904


  В данiй роботi розглядаються умови за яких гарантовано iснування математичного сподiвання моменту склеювання для двох незалежних, дискретних, неоднорiдних за часом ланцюгiв Маркова. Розглядаються дискретнi ланцюги з фазовим простором {0, 1, . . . }, та ...
916416
  Булдигін В.В. Нерівності для розподілів функціоналів від субгауссівських векторів / В.В. Булдигін, Є.Д. Печук // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 23-33. – ISSN 0868-6904
916417
  Добржанскький С. Нерівності та їх застосування / С. Добржанскький. – Київ, 1938. – 48 с.
916418
  Нестеренко О. Нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова для цілих функцій експоненціального типу К // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-9. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  Відомі нерівності типу нерівностей Нікольського - Ібрагімова узагальнюються на випадок цілих функцій багатьох змінних експоненціального типу К. In the article the knov/ns Nikolskiy - Ibragimov - type inequalitys is generalized for entire functions of ...
916419
  Яковенко А.К. Нерівноцінності тілесності: стан здоров"я, подача їжі та транспортний рух на вагах моралі / А.К. Яковенко, А.Ю. Тащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 202-208. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
916420
  Смирнов В.М. Нерль / В.М. Смирнов. – Ярославль, 1965. – 56с.
916421
  Недушкин В.П. Неровный горизонт / В.П. Недушкин. – Краснодар, 1980. – 207с.
916422
   Нероденко Володимир Минович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Шляхами успіху / [авт.-упоряд. : О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко (голова), О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2006. – Т. 2. – С. 64. – ISBN 966-8352-11-4
916423
  Булычев В.Н. Неродные родные дети. / В.Н. Булычев. – Киров, 1989. – 218,2с.
916424
  ОвсієнкоС.А Нерозв"язні матричні поліноміальні рівняння / ОвсієнкоС.А, РогановЮ.В, РогановаОЮ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  У статті виводяться 2 критерія розв"язності поліноміальних матричних рівнянь. Доводиться, що існують 2 багатопараметричні множини матричних нерозв"язних поліноміальних рівнянь розмірності два. Ключові слова: матричне рівняння, корінь. In this paper, ...
916425
  Карнаух Т.О. Нерозв"язні проблеми для алгоритмічних пристроїв зі скінченною пам"яттю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 144-147. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нерозв"язні проблеми для скінченних R-перетворювачів. Доведено, що клас функцій, заданих скінченними R-перетворювачами, не є ефективно замкненим відносно віднімання та додавання. Undecidable problems for finite R-transducers are ...
916426
  Корнієвський О.А. Нерозвиненість громадянського суспільства як чинник безвідповідальності влади та посилення тенденції авторитаризму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 229-239
916427
  Мудрак Олеся Нерозгадана вічність води : [поезія] // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 46-47. – ISSN 0868-9644
916428
  Білоус В. Нерозгадана постать: "Ігнатій з Никлович" на тлі народознавчого і суспільного життя Галичини (середина XIX ст.) // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське т-во дослідників фольклору та міфології" ; голов. ред. Я. Герасим. – Львів, 2015. – № 3/4 (19). – С. 28-39. – ISSN 2225-5095
916429
  Опанасенко Світлана Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0130-5212
916430
  Кулик Н. Нерозгадана таємниця Миколи Гоголя // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2017. – 13 березня (№9-10), спецвипуск
916431
  Сюндюков І. Нерозгаданий Іван Мазепа // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2022. – 11-12 лютого (№ 9/10)


  Знаний російський історик Тетяна Таїрова-Яковлєва опубліковала четверте, оновлене й доповнене видання монографії, присвяченої життю легендарного гетьмана України.
916432
  Пишнюк Т.В. Нерозгаданий постскриптум : [романи] / Тетяна Пишнюк. – Чернівці : Букрек, 2017. – 486, [2] с. – Зміст: Божа вивірка ; Поміж століть ; Кацапочка. – ISBN 978-966-399-856-5


  В пр. №1717554 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу Губерському - в День сторіччя незабутнього Олеся Гончара на Щастя і Добро. Щиросердно Автор Підпис. м. Київ, університет 3.04.2018 р.
916433
  Тимофіївна В. Нерозгаданий пророк : Реферат читаний на Шевченківській академії / В. Тимофіївна. – Перемишль, 1932. – 15 с.
916434
  Москалець О. Нерозгадані загадки Гондурасу // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 48 (201). – С. 24-27
916435
  Червак Б. Нерозгадані таємниці Олега Ольжича. До 110-річчя від дня народження // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 9 серпня (№ 138). – С. 11


  "Нещодавно ми відзначили 110 років від дня народження Олега Кандиби-Ольжича. Уже, принаймні, 25 років його життя і діяльність досліджується в незалежній Україні. Адже за радянських часів на цю постать було накладено «табу» через приналежність до ...
916436
  Загиней З. Нерозголошення або невикористання в інший спосіб конфіденційної або іншої інформації з обмеженим доступом (стаття 172-8 Кодексу України про адміністративні правопорушення) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (10). – С. 103-109. – ISSN 2409-4544
916437
  Вахудова М.А. Нерозділена Європа = Europe undivided : демократія, важелі впливу та інтеграція після комунізму / Мілада Анна Вахудова ; пер. з англ. Тараса Цимбала. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 377, [3] с. : іл., табл. – Дані тит. арк. частково парал. англ. - Сер. засн. 2003 р. - Покажч.: с. 365-377. – Бібліогр.: с. 331-364. – (Актуальні світові дискусії). – ISBN 978-966-518-500-0
916438
  Сюндюков І. Нерозкаяні жінки: українки-в"язні радянських таборів // День (п"ятниця) : щоденна українська газета. – Київ, 2021. – 5-6 березня (№ 39/40). – С. 31


  Про них розповідає нова книжка "Ув"язнені чорнобривці", щойно випущена видавництвом "Кліо".
916439
  Погуляйло С. Нерозквітла "Блакитна троянда" : До 145-річчя від дня народження Лесі Українки // Жінка : щомісячний журнал / Видавництво "Преса України"; Редакція журналу "Жінка". – Київ, 2011. – № 2. – С. 14-15. – ISSN 0131-6753


  Про драму-трагедію Лесі Українки "Блакитна Троянда"
916440
  Тилищак О.А. Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем / О.А. Тилищак, Н.В. Юрченко, Р.Ф. Цімболинець // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 135-139. – (Серія "Математика і інформатика" ; вип. 1 (28))
916441
  Лавренюк Я.В. Нерозкладність скінченної знакозмінної групи у пряму суму підгруп при нестандартній примітивній дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В роботі встановлена нерозкладність скінченної знакозмінної групи в нетривіальну пряму суму деяких підгруп при нестандартній примітивній дії. Indecomposability of finite alternating grot into the direct sum of certain subgroups provided nonstandard ...
916442
  Йовенко С.А. Нерозкритий конверт : поезії / С.А. Йовенко. – Київ : Молодь, 1987. – 123 с.
916443
   Нерозповсюдження, контроль над озброєннями, роззброєння у 2009 р. // Щорічник СІПРІ 2010: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2011. – Вип. 41. – С. 317-445. – ISBN 978-966-7272-97-5
916444
  Розгон О. Нерозподілені (невитребувані) земельні частки (паї): практичні проблеми сьогодення // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 153-161
916445
  Наконечна О.І. Нерозривна єдність іпостасей поета та художника в мистецькій постаті Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 156-160.
916446
  Янарас Х. Нерозривна філософія : Нариси вступу до філософії / Христос Янарас ; З новогр. пер. Анатолій Чердаклі та Ніна Клименко. – Київ : Основи, 2000. – 314с. – ISBN 966-500-171-Х
916447
  Семененко І.А. Нерозривне сонце / І.А. Семененко. – К., 1991. – 121с.
916448
   Нерозривний зв"язок фронту і тилу -- запорука премоги над ворогом.. – К., 1941. – 16с.
916449
  Яблонський В.А. Нерозставлені акценти / Валентин Яблонський. – 2-ге, доповнене видання. – Київ : [Анва-прінт], 2010. – 489 с. + Додаток: с. 465-486. – Бібліогр.: с. 431-462
916450
  Бровченко В.Я. Нерозстріляні зорі : поезії / В.Я. Бровченко. – Київ, 1966. – 147 с.
916451
  Матвеев А.К. Неройки караулят Урал; Путешествие в Топонимию. / А.К. Матвеев. – Свердловск, 1976. – 215с.
916452
  Кравчук А. Нерон / А. Кравчук. – Москва, 1989. – 294с.
916453
  Сизек Э. Нерон / Э. Сизек. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 448с. – (След в истории). – ISBN 5-222-00197-0
916454
  Костолани Д. Нерон, кровавый поэт : роман / Д. Костолани; Пер. с венгерского Н. Подземской. – Москва : Художественная литература, 1977. – 238 с.
916455
  Дубинянская Я. Нерон: выход артиста // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский Дом Личности" ; глав. ред. Ю. Белецкий. – Киев, 2018. – № 2 (114). – С. 82-101. – ISSN 1819-6268
916456
  Базаева Тамара Ивановна Неросуклонное развитие и соврершенствование рабочей силы как экономическихй закон социализма : Автореф... канд.экон.наук: 080001 / Базаева Тамара Ивановна; МВССО РСФСР Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1980. – 16л.
916457
  Назар В.В. Нерсес Аштаракеци та ікона "Св. Нерсес" (1844 р.) з колекції Київського Церковно-археологічного музею // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, І.В. Жиленко [та ін.]. – Київ, 2003. – 2002 рік : Музейна справа в Україні на зламі тисячоліть. – С. 325-330
916458
  Долуханян А.Г. Нерсес Мокаци : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Долуханян А.Г.; АН АрмССР. Ин-т литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1972. – 20л.
916459
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – М, 1980. – 416с.
916460
  Горев А.В. Неру / А.В. Горев, В.М. Зимянин. – 2-е изд. – М, 1988. – 398с.
916461
  Тейтельбойм В. Неруда. : пер. с исп. / Володя Тейтельбойм. – Москва : Прогресс, 1988. – 676 с.


  Пабло Неруда (Pablo Neruda) (псевдоним, наст. имя Рикардо Элиэсер Нефтали Рейес Басуальто, исп. Ricardo Eliecer Neftali Reyes Basualto)
916462
   Нерудная геофизика: Геофиз. исслед. при поисках и разведке горнотехн. сырья и др. неметаллов. Сб. тр.. – М., 1978. – 105с.
916463
   Нерудное минеральное сырье для нужд сельского хозяйства Нечерноземья : сб. науч. тр. – М., 1987. – 151с.
916464
  Никоноров С.П. Нерудное минеральное сырье. / С.П. Никоноров. – М, 1974. – 84с.
916465
  Ботвинников В.И. Нерудное сырье Кузбасса / В.И. Ботвинников. – Кемерова, 1961. – 67с.
916466
   Нерудные ископаемые Советской Азии.. – М., 1932. – 124с.
916467
   Нерудные ископаемые.. – Л.
3. – 1927. – 719с.
916468
   Нерудные ископаемые.. – Л.
4. – 1929. – 390с.
916469
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
1. – 1926. – 550с.
916470
   Нерудные ископаемые. Сб.. – Л.
2. – 1927. – 659с.
916471
   Нерудные минеральные ресурсы ТАССР: Справочник.. – Казань, 1982. – 68с.
916472
  Чичерин А.В. Нерудовский этап в истории критического реализма. / А.В. Чичерин. – К., 1963. – 19с.
916473
  Танасійчук Я.В. Неруйнівна методика діагностики резонаторних елементів потужних електронно-вакуумних НВЧ-приладів : дис. ... д-ра філософії : 172 / Танасійчук Ярослав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 133 арк. – Додатки: арк. 129-133. – Бібліогр.: арк. 119-128
916474
  Лапцевич Ф.Ф. Неруйнівний контроль електромагнітних параметрів елементів і вузлів електродвигунів : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.13 / Лапцевич Ф. Ф.; Хар. політехн. ун-т. – Х., 1999. – 19л.
916475
   Неруйнівні методи визначення фізико-механічних характеристик металоконструкцій тривалої експлуатації : монографія / М.О. Карпаш [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. техн. діагностики і моніторингу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 310 с. : іл., табл. + Додаток: с. 303-309. – Бібліогр.: с. 277-302. – ISBN 978-966-694-121-6
916476
  Сусліков Л.М. Неруйнівні методи контролю : навч. посібник для студентів фіз.-техн. спеціальностей / Сусліков Л.М., Студеняк І.П. ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Фіз. ф-т. – Ужгород : Говерла, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Слов. термінів і визначень: с. 187-189. – Бібліогр.: с. 190-191
916477
  Білокур І.П. Неруйнуюча історія : біографія / І.П. Білокур. – Київ : НАУ, 2017. – 156, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 91-109
916478
   Нерукотворний пам"ятник // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 березня (№ 10)


  Про засновника і першого президента Академії наук вищої школи Віталія Стріху.
916479
  Колотилин Андриан Нерукотворные монументы на Большом Ляховском. Почти как люди // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2013. – декабрь, № 123. – С. 86-91 : фото
916480
   Нерукотворный мост: Сб.. – М., 1983. – 503с.
916481
  Белей Л.О. Нерусинство у контексті сучасної України / Л.О. Белей, Л.Л. Белей // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 57-61. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
916482
  Снегирев В. Нерусский бунт // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2014. – № 19 (609). – С. 46-49. – ISSN 2305-3364


  В 1918 году в нынешней Луганской области произошло Беловодское восстание - крестьяне с вилами противостояли вооруженным донским казакам. Последствия тех сражений ощущаются до сих пор.
916483
  Груба Д. Нерухома турбулентність: ризики інвестування у житло // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 16-17
916484
  Грущинська Н. Нерухоме майно - об"єкт цивільного права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІІ звіт. наук.-практ. конф., 5-6 лют. 2021 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2021. – Ч. 1. – С. 144-149
916485
  Меньшикоа А. Нерухомий обрахунок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2015. – № 4 (148). – С. 20-22. – ISSN 1726-3077
916486
  Дихтяренко О. Нерухомий ринок // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 12-14. – ISSN 1726-3077
916487
  Баранівський В. Нерухомі правила // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 18 травня (№ 19/20) : Інтелектуальна власність. – С. 16


  Держава сприяє розвитку іпотечного кредитування та чітко встановлює "правила гри" на ринку, але рівень захисту прав кредиторів поки що залишається низьким.
916488
  Іксанов Олександр Маратович Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Іксанов Олександр Маратович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 38 с. – Бібліогр.: 33 назви
916489
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Дис. ... доктора фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 284л. – Бібліогр.: л.265-284
916490
  Іксанов О.М. Нерухомі точки неоднорідних згладжуючих перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математичних наук: 01.01.05 / Іксанов О.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 38с. – Бібліогр.: 33 назв.
916491
  Сиротчук О.А. Нерухомі хроматографічні фази зі зниженою гідрофобністю у визначенні консервантів та діючих речовин протизастудних засобів методом високоефективної рідинної хроматографії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Сиротчук Олександр Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 185 арк. – Додатки: 144-168 арк. – Бібліогр.: 169-185 арк.
916492
  Сиротчук О.А. Нерухомі хроматографічні фази зі зниженою гідрофобністю у визначенні консервантів та діючих речовин протизастудних засобів методом високоефективної рідинної хроматографії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Сиротчук Олександр Андрійович ; М-со освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
916493
  Яремчук Н.Ф. Нерухомість підприємства в контексті облікової політики // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 143-151. – ISSN 2411-4413
916494
  Бідах А. Нерухомість та будівництво: що нам готує 2019 рік? // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 лютого (№ 7). – С. 12-13
916495
  Дементьєв О. Нерухомість у справах ЄСПЛ: top-list рішень // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 24-25
916496
  Лівенда К.О. Нерухомість як об"єкт бухгалтерського обліку: класифікація та оцінка // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 65-68. – ISSN 2313-0431
916497
  Євтух О.О. Нерухомість як об"єкт оцінки: сутність і класифікація // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 90-96. – Бібліогр.: 18 п.
916498
  Полянек К.М. Нерухомість як особливий об"єкт права власності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 7 (106). – С. 27-30
916499
  Єфанова Н. Нерухомість: подарувати чи продати? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 14 лютого (№ 7). – С. 9, 14-15
916500
  Отрош І.М. Нерухомість: проблеми визначення поняття та ознак // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 132-137
916501
  Козько В.А. Неруш / В.А. Козько. – Київ, 1986. – 360 с.
916502
  ПаламарчукО.Л Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 223-224. – ISSN 2075-437X


  Випускниця (1953) Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка. У 70-х роках - викладач кафедри слов"янської філології філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка
916503
  Паламарчук О.Л. Неруш Ганна Ісаївна // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 207-208. – ISSN 2075-437X
916504
  Андроников Л.Н. Нерушимая дружба : Борьба народов СССР и Болгарии против общих врагов / Л.Н. Андроников, К.Е. Комаров, А.Н. Ратников. – Москва : Воениздат, 1959. – 116 с., [4] л. ил. : ил. и карты
916505
  Епищев П.И. Нерушимая дружба братских народов : [к 300-летию воссоединения Украины с Россией] / П.И. Епищев ; ЛГУ им. А.А. Жданова. – Ленинград : Ленинградский университет, 1954. – 92 с.
916506
   Нерушимая дружба братских народов СССР. : К 300-летию воссоединения Украины с Россией : Сб. библиогр. и метод. матер. для масс. б-к. – Москва, 1954. – 72с.
916507
   Нерушимая дружба братских народов. 300-летие воссоединения Украины с Россией. (Материалы к библиографии)., 1955. – 59с.
916508
   Нерушимая дружба и братство. Пребывание президента Алжирской Нар. Демократич. Республики, генерального секретаря партии Фронт нац. освоождения Алжира Ахмеда Бен Беллы в СССР 25 апр. -- 7 мая 1964 г.. – М., 1964. – 151с.
916509
  Коровин Е.А. Нерушимая дружба и сотрудничество народов СССР и народно-демократических стран -- могучий оплот мира и всеобщей безопасности / Е.А. Коровин. – Москва, 1955. – 40с.
916510
  Арутюнян Ю.В. Нерушимая дружба народов Советского Союза и Китайской Народной Республики - прочная опора мира во всем мире : стенограмма публичной лекции... / Арутюнян Ю.В. – Москва : Знание. – 32 с. – (Серия 1 / Всесоюз. о-во по распространению полит. и наук. знаний ; № 21)
916511
   Нерушимая дружба украинского и белорусского народов в период социализма. – Киев, 1978. – 271 с.
916512
   Нерушимая дружба украинского и молдавского народов в период социализма.. – Киев, 1980. – 426с.
916513
  Шевченко Ф.П. Нерушимая дружба украинского и русского народов / Ф.П. Шевченко. – М., 1954. – 96с.
916514
   Нерушимая дружба.. – М., 1971. – 192с.
916515
   Нерушимая дружба. К 10-летию Китайской Нар. Республики. Репертуарный сборник для армейской и флотской худож. самодеятельности.. – Москва, 1959. – 136с.
916516
  Нихамин В.П. Нерушимаясоветско-китайская дружба - оплот мри и безопасности на Дальнем Востоке и во всем мире. / В.П. Нихамин. – М., 1955. – 36с.
916517
  Рерих Н. Нерушимое / Н. Рерих. – Рига : Виеда, 1991. – 236 с. – ISBN 5-85745-015-2
916518
  Жамбалов Ц. Нерушимое братство / Ц. Жамбалов. – Иркутск, 1972. – 63с.
916519
  Васягин С.П. Нерушимое единство народа и армии / С.П. Васягин. – Москва, 1978. – 55с.
916520
  Волова Л.И. Нерушимость границ - новый принцип международного права / Л.И. Волова. – Ростов-на-Дону, 1987. – 142с.
916521
  Клименко Б.М. Нерушимость границ - условие международного мира. / Б.М. Клименко, Н.А. Ушаков ; АН СССР, Ин-т государства и права. – Москва : Наука, 1975. – 168 с.
916522
  Бетаки Д.М. Нерушимый союз марксистской философии и естествознания : учеб. пособ. по курсу марксистско-ленинской философии / Д.М. Бетаки ; Ленингр. электротехнич. ин-т связи, Кафедра марксизма-ленинизма. – Ленинград : [б. и.], 1963. – 76 с.
916523
  Исаченко М С. Нерушимый союз рабочего класса и колхозного крестьянства / М С. Исаченко, . – М, 1954. – 48с.
916524
  Титаренко Степан Лазаревич Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства - основа крепости Советского Союза / Титаренко Степан Лазаревич. – М : Знание, 1953. – 40с.
916525
  Рекунков Ф.Н. Нерушимый союз рабочего класса и крестьянства / Ф.Н. Рекунков. – Свердловск, 1956. – 38с.
916526
  Ким М.П. Нерушимый союз рабочих и крестьян / М.П. Ким. – Москва, 1957. – 24с.
916527
  Крухмалев А.Е. Нерушимый союз рабочих, крестьян и интеллигенции - социальная основа СССР / А.Е. Крухмалев. – М., 1978. – 64с.
916528
  Кравцев І.Є. Нерушма єдність радянського патріотизму і пролетарського інтернаціоналізму : розширена стенограма лекції / І. Кравцев. – Київ : [Друк вид. ЦК КП(б)У "Радянська Україна"], 1952. – 60 с. – (Товариство для поширення політичних та наукових знань Української РСР)
916529
  Петряев Е.Д. Нерчинск : Очерки культуры прошлого / Е.Д. Петряев. – Чита, 1959. – 124с.
916530
   Нерчинская каторга. Сб. Нерчинского землячества.. – М., 1933. – 268с.
916531
  Жуков Борис Неряшливый красавец : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 7. – С. 110-118 : Фото
916532
  Дайсон Ф. Несамовита наука // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 26-27


  "Фізика на узбіччі" описує роботи аматорів – людей, яких відцуралися академічні заклади і які відцуралися традиційних академічних переконань. Часто-густо це самоуки, не знайомі з вищою математикою. Математика – мова фахівців, аматори натомість ...
916533
  Коваленко О. Несамовитий "приписувач" власних пригод // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 8 січня (№ 4). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Буссенар слідом за співвітчизником Жулем Верном обрав найпопулярніший у сер. 19 ст. літературний жанр - географічний роман. Луї Анрі Буссенар (1847-1910) - французький письменник, автор пригодницьких романів та мандрівник.
916534
  Цимбал Я. Несамовитий Панаїт // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 8 (640), 21-27.02.2020. – С. 54-57. – ISSN 1996-1561


  Як українські письменники 1920-х "пригріли ренегата", котрий наважився замість панегіриків розповісти Заходу правду про СРСР.
916535
  Ткаченко О. Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 3. – С. 77-94. – ISSN 1026-9932
916536
  Сіроха Д. Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 226-232. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються питання щодо критеріїв розмежування правового регулювання відносин у сфері праці, зокрема на підставі дослідження розуміння самостійності та несамостійності праці визначені характерні риси, які притаманні кожному із наведених ...
916537
  Дементьева В.В. Несанкционированные гражданские contiones как общественно-политический институт Римской республики / В.В. Дементьева, Р.М. Фролов // Вестник древней истории / РАН, Ин-т всеобщей истории РАН. – Москва, 2009. – № 4 (271). – С. 63-88. – ISSN 0321-0391
916538
  Дрьомов С. Несанкціоноване знищення інформації / С. Дрьомов, Т. Рендель // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 9. – С. 90-95
916539
  Лукшин И.П. Несбывшиеся притязания / И.П. Лукшин. – М., 1982. – 48с.
916540
  Петрушкевич А. Несвідоме в концепції Ж. Лакана: дискурс Іншого/дискурс культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 193-200. – (Серія "Філософія" ; вип. 11). – ISBN 966-7631-79-6


  "Проаналізовано, як одна з основних тез Ж. Лакана: “несвідоме – дискурс Іншого” трансформується у висновок: “несвідоме – дискурс культури” завдяки відмові від вітально-біологічного розуміння природи несвідомого та інтерпретації його в термінах культури".
916541
  Назарова Т.В. Несвободные глагольно-субстантивные сочетания, обозначающие процессы чувствования в русском литературном языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.01 / Назарова Т.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1980. – 16л.
916542
  Янцен В.К. Несвободные словосочетания с родительным определительным в русском литературном языке XV-XVII вв. : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Янцен В.К.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 20л.
916543
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – Москва, 1990. – 394с.
916544
  Горький М. Несвоевременные мысли / М. Горький. – М., 1991. – 126с.
916545
  Горький М. Несвоевременные мысли и рассуждения о революции и культуре / М. Горький. – Москва, 1990. – 192с.
916546
  Якуша П.А. Несвоевременные мысли, или Л. Б. Р. Л. З. М (не-политическое эссе) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 187-188
916547
  Меркачева Е. Несвятая Матрена. Что скрыто за красивой легендой о самом загадочном памятнике Петербурга? // Тайны прошлого. – Киев, 2022. – № 3


  Среди питерских легенд особое место занимает мистическая история о памятнике, установленном на старинном кладбище. В мраморе вырезан юноша, который держит на руках мертвую девушку. Надпись гласит: "Посвящается павшим в борьбе с темными силами" ("темные ...
916548
   Несвятая София. – Л., 1987. – 319с.
916549
  Овчаренко Е. Несвяткові настрої до ювілею // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 16


  Народний художник України Валерій Франчук відзначив свій ювілейний день народження.
916550
  Мазур П. Несвяткові роздуми напередодні ювілею // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21-22 червня (№ 107/108). – С. 13


  Тарас Шевченко і Віссаріон Бєлінський.
916551
  Сторожева А.М. Несгибаемые большевики / А.М. Сторожева. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 158, [2] с. : портр. – Библиогр.: с. 158-159
916552
  Тутык А.А. Несгибаемый / А.А. Тутык. – Днепропетровск, 1977. – 159с.
916553
  Поляков Ю. Несгибаемый гвоздь тамплиеров // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2010. – № 17 (1136). – С. 34-35. – ISSN 0234-1670
916554
  Рог Е. Несгибаемый команданте // Личности. – Киев, 2006. – № 3. – С. 122-133. – ISSN 1819-6268
916555
  Папченко Анна Несгинувшие майя : большое путешествие / Папченко Анна, Сорина Александра // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56 : Фото
916556
  Папченко А. Несгинувшие майя // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 2 (2833). – С. 40-56
916557
  Ефименко Ю.В. Несговорчивые люди / Ю.В. Ефименко. – Хабаровск, 1980. – 206с.
916558
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Москва : Художественная литература, 1983. – 304 с.
916559
  Любимов Н.М. Несгораемые слова / Н.М. Любимов. – Изд. 2-е. доп. – Москва : Художественная литература, 1988. – 334 с.
916560
  Ласков М.Р. Несгорающие звезды / М.Р. Ласков. – К, 1983. – 143с.
916561
  Данько Ганна Несебр. Історія з ароматом троянд : мій світ // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 1 (85). – С. 152-153 : Фото
916562
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Донцова Дарья. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 432с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-004489-5
916563
  Донцова Дарья Несекретные материалы : Роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2004. – 352с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-00596-Х
916564
  Сидор С.И. Несельскохозяйственные сельские поселения БССР, проблемы и перспективы их развития. : Автореф... канд. географ.наук: 11.691 / Сидор С.И.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
916565
  Сенин Б.О. Несем ли мы больше моральных обязательств перед роботами, чем перед людьми? // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 62-64
916566
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1962. – 64с.
916567
  Поповкин Е.Е. Несентиментальное путешествие / Е.Е. Поповкин. – Москва, 1963. – 139с.
916568
  Мельников И.А. Несентиментальное путешествие к Лорелее / И.А. Мельников. – М., 1966. – 136с.
916569
  Винокуров В.Г. Несепарабельніе пространства с мерой. : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Винокуров В.Г.; АН УзССР. – Ташкент, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.11
916570
   Несеребряные и необычные среды для голографии. – Ленинград : Наука, 1978. – 127 с.
916571
   Несеребряные фотографические процессы. – Л., 1984. – 375с.
916572
  Кривин Ф.Д. Несерьезные Архимеды / Ф.Д. Кривин. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 221с. – (Эврика)
916573
  Белкина Татьяна Несерьезные вещи : Роман-оперетта / Белкина Татьяна. – Київ : Бери и помни, 2000. – 432с.
916574
   Несерьезные дети. – М., 1983. – 256с.
916575
   Несерьезные дети. – 2-е изд. – М., 1988. – 240с.
916576
  Велимирович Е.-Л. Несжатая полоса / Е.-Л. Велимирович. – Белград, 1956. – 200с.
916577
  Дружинин В.Н. Неси меня, Дунай! / В.Н. Дружинин. – Л, 1964. – 223с.
916578
  Концевич В.В. Несилове проактивне управління якістю проектів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Концевич Вікторія Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
916579
  Острик В.І. Несиметричний контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 101-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглянуто контакт жорсткого клина і пружної півплощини за наявністю тертя і часткового зчеплення в області контакту. Із застосуванням методу Вінера-Гопфа система інтегральних рівнянь задачі зведена до нескінченної систем алгебраїчних рівнянь. Знайдено ...
916580
  Кудрик П.І. Несиметричні нескінченно малі згинання поверхонь обертання // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено замкнені поверхні обертання знакозмінної гауссової кривини, які допускають несиметричні нескінченно малі згинання.
916581
   Несиметричные трехэлементные схемы индуктивно-емкостных преоразований. – Киев, 1980. – 55с.
916582
  Петраускас А.К. Несимметрические обменные взаимодействия в легких ядрах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петраускас А.К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
916583
  Чарудешна Дас (Измайлов Х Э. Несимметричная диалектика // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 9-17. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
916584
  Икрамов Х.Д. Несимметричная проблема собственных значений / Х.Д. Икрамов. – Москва : Наука, 1991. – 240 с.
916585
  Садыков Тузельбай Несимметрично замещенные диацетиленовые гликоли и аминоспирты пиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садыков Тузельбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 32л.
916586
  Дормидонтова Нелля Петровна Несимметричное наращивание по Виттигу в ряду диальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дормидонтова Нелля Петровна; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1977. – 18л.
916587
  Воронцов В.И. Несимметричные дисперсионные резонаторы с дифракционной решёткой / В.И. Воронцов. – Киев, 1979. – 22 с.
916588
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1985. – 223л. – Бібліогр.:л.207-220
916589
  Микитин Михаил Иосифович Несимметричные задачи термоупругости для тонких пластин, нагреваемых движущимися источниками тепла : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Микитин Михаил Иосифович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 20 с.
916590
  Русаков Е.В. Несимметричные режимы работы тиристорных выпрямителей трехфазного тока : учебное пособие / Е.В. Русаков. – Саранск, 1978. – 128 с.
916591
  Щербаков В.К. Несимметричные электропередачи : Электрический расчет / В.К. Щербаков. – Томск, 1946. – 138 с.
916592
  Хармут Х.Ф. Несинусоидальные волны в радиолокации и радиосвязи / Х.Ф. Хармут; под ред. Мальцева А.П. – Москва : Радио и связь, 1985. – 376 с.
916593
  Минин Г.П. Несинусоидальные токи и их измерение / Г.П. Минин. – Москва, 1979. – 112 с.
916594
  Кисіль В. Несистемна реєстрація // Юридична газета. – Київ, 2018. – 13 лютого (№ 7). – С. 26-27


  Принципи функціонування системи реєстрації прав на нерухомість.
916595
  Игнатченко И.В. Несистемная оппозиция во Франции в 30-е гг. XIX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории" ; Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 130-142. – ISSN 0042-8779
916596
  Мельничук Т.Ю. Несімо любов планеті / Т.Ю. Мельничук. – Ужгород, 1967. – 41с.
916597
  Інг С. Несказане = Everything I never told you / Селесте Інг ; пер. з англ. Анастасія Дудченко. – Київ : Наш формат, 2016. – 247, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. - На обкл.: Бестселер New York Times. - Пер. за вид. : Everything I never told you / Celeste Ng. New York: Penguin Press, 2014. – (Серія "Художня література"). – ISBN 978-617-7279-87-6
916598
   Несказанная страна. – Магадан, 1980. – 240с.
916599
  Есенин С.А. Несказанное, синее, нежное / С.А. Есенин. – Элиста, 1978. – 154с.
916600
   Несказанное, синее, нежное.... – М., 1974. – 36с.
916601
  Кошечкин Сергей Несказанный свет. Поэты. За есенинской строкой. В дороге и дома / Кошечкин Сергей. – М., 1986. – 384с.
916602
  Мірошниченко Л.Я. Нескептична ностальгія: "Золотий зошит" та "Альфред та Емілі" Д. Лессінг // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 313-329. – ISBN 978-966-11-0683-2
916603
  Мірошниченко Л.Я. Нескептичний Девід Г"юм (до питання про літературний скептицизм) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 4 (166). – С. 14-20
916604
  Єфремов С. Нескінчена лекція : з споминків про В.Б. Антоновича // Син України: Володимир Боніфатійович Антонович : у 3 т. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. – [Київ] : [Заповіт], 1997. – Т. 1. – С. 430-432. – ISBN 966-7272-00-1
916605
  Ламонова О. Нескінчена мелодія "просто красивої епохи" // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 лютого (№ 3). – С. 7. – ISSN 2519-4429


  150 років з дня народження Віктора Борисова-Мусатова.
916606
  Кореньков О. Нескінченна війна на Кавказі // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 5


  "З початку нинішнього року тільки в республіці Дагестан п"ять разів впроваджували режим контртерористичної операції. З 1 по 4 травня у Ставропольському краї внаслідок зіткнень із терористами постраждали, щонайменше, п"ятеро людей. У дагестанському ...
916607
  Вітович І. Нескінченна гра у Брекзит. Дату виходу Великої Британії з ЄС знову відтерміновано // Україна молода. – Київ, 2019. – 30 жовтня (№ 121). – С. 6


  "Європейський Союз погодився знову перенести дату припинення членства Великої Британії в організації, оскільки політики в Лондоні не змогли дійти згоди, на яких умовах країна має вийти з ЄС і якими будуть їхні подальші відносини. Голова Європейської ...
916608
  Крісті А. Нескінченна ніч : Посібник для навчання читання англійскою мовою / А. Крісті. – Київ : Знання, 1997. – 80с. – (Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську). – ISBN 966-7131-04-1
916609
   Нескінченна подорож = Incessant journey: a book of memory of Orest Matsiuk : книга пам"яті Ореста Мацюка / Львівський національний університет ім. Івана Франка ; Центр. держ. іст. архів України у Львові ; Укр. національний ком-т істориків ; [ ред. кол.: Б. Якимович, Д. Пельц, І. Бутич та ін. ; укладачі: Г. Сварник, І. Сварник, Б. Якимович ]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 372 с. – ISBN 978-966-613-633-9
916610
  Хома В.О. Нескінченне тіло і нескінченне начало в 5 розділі ІІІ книги Аристотелевої "Фізики" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 57-59
916611
  Костюк Є.Ю. Нескінченний пошук. / Є.Ю. Костюк. – К., 1971. – 64с.
916612
  Дзюба С. Нескінченний шлях осягнення // Українська літературна газета. – Вишгород, 2020. – 5 червня (№ 11). – С. 15


  До 300-річчя Григорія Сковороди. Книга "Осягнення" Дмитра Шупти, Петра Лойтра, Володимира Стеценка.
916613
  Логвин М.Ю. Нескінченні виміри "Записів каменю": домінанта матеріального та психологічні підтексти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-46. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Детально зображуючи подробиці щоденного життя у "Записах каменя", Цао Сюєцінь створює дуже виразні та вірогідні лаштунки для душевних порухів своїх героїв. Прискіплива увага до матеріального світу допомагає композиції оповіді як із точки зору ...
916614
   Нескінченні добутки. – Київ, 1975. – 60с.
916615
  Попович П.Р. Нескінченні дороги Всесвіту / П.Р. Попович. – К., 1986. – 215с.
916616
  Попович Павло Нескінченні дороги Всесвіту / Попович Павло; Співавт.О.Немов;Пер.з російськ.В.Іконников. – Київ : Дніпро, 2000. – 200с. – ISBN 5-308-01765-4
916617
  Мелешко В. Нескінченні системи лінійних алгебричних рівнянь у задачах пружної рівноваги тіл скінченних розмірів / В. Мелешко, С. Папков, Ю. Токовий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 51-57. – (Математика. Механіка ; Вип. 23). – ISSN 1728-3817


  У рамках розвитку алгоритму удосконаленої редукції при застосуванні методу суперпозиції до розв"язання двовимірних задач теорії пружності для тіл скінченних розмірів запропоновано єдиний підхід визначення асимптотичного значення невідомих у ...
916618
  Голик Ю. Нескінченність не для слабаків : кн. про менеджерів, які хакнули систему держуправління / Юрій Голик. – Харків : Фоліо, 2020. – 284, [4] с., [80] арк. кольор. іл. : іл. – ISBN 978-966-03-9125-3
916619
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пассонівською мірою : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 129л. – Бібліогр.:л.121-129
916620
  Камінський Андрій Борисович Нескінченновимірний аналіз у просторах з пуассонівською мірою : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.01 / Камінський Андрій Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 20л.
916621
  Боднарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Дис. ... доктора фіз.-мат. наук: 01.01.06 / Боднарчук Ю.В.: Нац. Університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2004. – 251л. – Бібліогр.: л.243-251
916622
  Бондарчук Юрій Вікторович Нескінченновимірні алгебраїчні групи поліноміальних перетворень афінних просторів : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.01.06 / Бондарчук Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 26 назв.
916623
  Поливода О.Є. Нескінченновимірні многовиди, модельовані на ін"єктивних границях абсолютних екстензорів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.04 / Поливода Орислава Євгенівна ; НАН України, Ін-т мат. НАН України. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
916624
  Голлеман А. Нескладні досліди з органічної хімії. / А. Голлеман. – Х-К, 1932. – 84с.
916625
  Котов Павел Несклонившиеся // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 7 (2838). – С. 18-19 : фото
916626
  Кованцов Н.И. Несколько аспектов в геометрии неголономных поверхностей / Н.И. Кованцов, 1970. – С. 63-95. – Отд. оттиск: Analele Syintifice ale Universitatii "Al. L. Cuza" din Iasi (Seria noua). Sectiunea 1, a Matematica, t. 16, anul 1970, fasc. 1
916627
  Кармиггелит С. Несколько бесполезных соображений / С. Кармиггелит. – Москва, 1985. – 384 с.
916628
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Жуки. [Компакт - 252298]. – С. 305-311
916629
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург). – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 305-311. – Без тит. л. - Отд. оттиск: Русское Энтомологическое обозрение. 1908, № 3-4 (январь 1909 г.)


  На обл. дарств. надпись: Василию Карловичу Совинскому в знак искреннего уважения от автора. В инвентарной кн. и ген. кат. авторский знак на ЖУКИ
916630
  Семенов-Тян-Шанский Несколько биономических соображений по поводу состава представителей подсемейства Cicindelinae (Coleoptera, Carabidae) в фауне западного Прибайкалья / Андрей Семенов-Тян-Шанский (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – С. 305-311
916631
  Гинтов О.Б. Несколько важных шагов в направлении комплексирования сейсмологии и тектонофизики / О.Б. Гинтов, Я.М. Хазан // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 2. – С. 160-162. – Бібліогр.: c. 162. – ISSN 0203-3100
916632
  Кац М. Несколько вероятностных задач физики и математики / М. Кац. – Москва : Наука, 1967. – 176 с.
916633
  Потанин Г.Н. Несколько вопросов по изучению поверий, сказаний, суеверных обычаев и обрядов у сибирских инородцев / Г.Н. Потанин. – С.-Петербург, 1881. – 13 с.
916634
  Мещерский И.И. Несколько воспоминаний о В.В. Докучаеве, как общественном деятеле // Латериты и красноземы тропических и субтропических широт и родственные им почвы умеренных широт / К.Д. Глинка. – Б.м., 1903. – 123с.
916635
  Холодный Н.Г. Несколько воспоминаний о С.Г.Навашине / Н.Г. Холодный, 1931. – 383-386с.
916636
  Казакова Инга Несколько грамов удовольствия : Дело вкуса // Вокруг света : Украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2006. – № 1(2784). – С. 145 : Іл.
916637
  Александровский Г.В. Несколько данных из психологии Гоголевского творчества / [соч.] Г. Александровского. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1902. – Отд. оттиск: Ежегодник Коллегии Павла Галагана. - Экз. деф. без обл.
916638
  Перетц В.Н. Несколько данных к объяснению сказаний о провалившихся городах / В.Н. Перетц. – Киев : Лито-тип. Т.Г. Мейнандера, 1904. – [2], 8 с.
916639
  Шнитников В.Н. Несколько данных о Семиреченском тритоне (Ranidens sibiricus Kessl.) : (Представлено 15 марта 1912 г.) : с 2 рис. в тексте / [соч.] Вл. Н. Шнитникова // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 53-62


  Ежегодник Зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - Санкт-Петербург : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал.: фр. - Ч. текста парал.: рус., фр., нем.
916640
   Несколько данных о судьбе Железняка после его ареста в Умани // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.564-568
916641
  Ершов Н.Г. Несколько данных относительно чешуекрылых / [соч.] Н. Ершова // Компакт - 252293 / Н.Г. Ершов. – С. 367-370


  ("Horae Societatis Entomologicae Rossicae")
916642
  Введенский В. Несколько данных, относящихся к вопросу о строении фосфористой кислоты / [соч.] Вл. Веденского; Из Химической. лаборатории Казанского университета // Юбилейное чествование профессора Императорского Казанского университета Алексендра Михайловича Зайцева 5 апреля 1888 года. – Казань, 1888. – 4 с.
916643
  Черный К.Г. Несколько дне жаркого лета. / К.Г. Черный. – Ставрополь, 1980. – 142с.
916644
  Бек А.А. Несколько дней : повести и рассказы / Александр Бек. – Москва : Советский писатель, 1961. – 495 с.
916645
   Несколько дней из жизни следователя. – М., 1987. – 301с.
916646
  Мирамар Х. Несколько дней после конца света : роман / Хуан Мирамар. – Киев : Ника-Центр ; Эльга, 2004. – 255, [1] с. : портр. – (Серия 700 ; вып. 42). – ISBN 966-521-290-7
916647
  Базилевич В.М. Несколько документов к истории Веневских засек в XVII веке / В.М. Базилевич. – Тула : Тип. Е.И. Дружининой, 1915. – 32 с. – Отд. оттиск: Труды Тульской губернской архивной комиссии. Кн. 2


  На тит. стр. надпись: Глубокоуважаемому Евгению Дмитриевичу Сташевскому на добрую память от благодарного издателя
916648
  Смирнов П.П. Несколько документов к истории Соборного уложенья и Земского собора 1648-1649 гг. / [Сост.] Павел Смирнов. – Москва : О-во истории и древностей рос. при Моск. ун-те, 1913. – [2], 20 с.
916649
  Перетц В. Несколько документов к истории Украины 1692-1759 гг. / Перетц В. // Синові України : зб. статей 1906 року на пошану проф. Володимира Антоновича / М. Дашкевич, М Сумцов, В. Хвойка, В. Перетц, М. [та ін.] Веселовський. – Фототип. відтворення. – Київ : Київ. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.], 1993. – С. 55-71. – ISBN 5-7702-0426-5
916650
  Любович Н.Н. Несколько документов по истории Реформации в Литве из Ватиканской библиотеки / Проф. Н.Н. Любович. – Варшава : Тип. Варш. учеб. окр., 1914. – [1], 14 с. – Текст на рус. и латин. яз.
916651
  Херсковиц М. Несколько дополнительных замечаний о культурном релятивизме // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2011. – Т. 13, вып. 2 (63/64). – С. 45-52. – ISSN 1606-951Х
916652
  Маркиш С. Несколько заметок о переводах с древних языков // Мастерство перевода. : сб. ст. / [Ред. кол. П.Г. Антокольский, В.А. Дынник, И.А. Кашкин и др. ]. – Москва, 1959. – С. 153-172
916653
  Кесслер К.Ф. Несколько заметок о фауне вообще и о Киевской фауне в частности // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 104-109
916654
  Иконников В.С. Несколько заметок по вопросам Cмутного времени в Московском государстве / В.С. Иконников. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак Новицкого, 1916. – [2], 55 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1916


  На обл. экз. № 46979 автограф автора На экз. № 46980: дарственная надпись от автора и печать: из книг Василенко
916655
  Штерн Э.Р. Несколько заметок по поводу статьи В. В. Латышева «О поддельных греческих надписях из южной России» / Э. Р. фон Штерна. – [Б. м.] : Экономическая тип. – 22 с.
916656
  Стеглик В. Несколько заметок, касающихся суверенитета Чешской республики в контексте европейской интеграции // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 76-80


  В статье затрагивается вопрос определения понятия суверенитета в контексте европейской интеграции, с одной стороны, так, как оно было определено в судебной практике Европейского суда, с другой стороны - так, как его определяют государства - члены ЕС. В ...
916657
  Загоровский Н.А. Несколько замечаний к вопросу о высыхании Одесских лиманов / Н.А. Загоровский, 1925. – 5с.
916658
  Тарасенко Н.А. Несколько замечаний к предыстории древнеегипетской Книги Мертвых // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 122-131. – ISSN 1608-0599
916659
  Бугославский С.А. Несколько замечаний к теории и практике критики текста / Сергей Богуславский ; (Из филол. семинария проф. В.Н. Перетца). – Чернигов : Тип. Губ. правл., 1913. – [2], 16 с.


  Содержание: 1. Процесс работы исследования в наиболее обычных случаях критики текста; 2. Классификация списков, как методологичечкий прием. Редакции В 1912 г. окончил историко-филологический фак-т Киевского ун-та св. Владимира, в 1912-1914 гг. ...
916660
  Донских О.А. Несколько замечаний о "гуманитарной составляющей" образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 104-106. – ISSN 0869-3617
916661
  Назаревский А.А. Несколько замечаний о "Послании дворянина к дворянину" / А.А. Назаревский. – Москва; Ленинград, 1958. – 5с. – Отд. оттиск из: Трудов отдела древнерусской литературы, Т. 14
916662
  Стоянов Р.В. Несколько замечаний о времени и причинах основания Херсонеса Таврического // Вестник древней истории / РАН, отделение историко-филологических наук. – Москва, 2007. – № 2. – С. 125-144. – ISSN 0321-0391
916663
  Петухов Е. Несколько замечаний о лицах в лермонтовской поэзии / Е. Петухов. – 137-148с.
916664
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252334 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
916665
  Кузнецов Н.Я. Несколько замечаний о роде Catocala Sсhrаnk (Lepidoptera, Noctuidae) в каталоге Staudi ng er"a и Rebеl"я, 1901 : (с 6 рис.) / Н.Я. Кузнецов (С.-Петербург) // Компакт - 252347 / Н.Я. Кузнецов. – 8 с.
916666
  Зелинский Н. Несколько замечаний о химической природе органических соединений и асимметрическом углероде. – Одесса : Тип. Шт. Войск воен. Округа, 1892. – XIV с.
916667
  Гайденко П.И. Несколько замечаний о церковно-исторической науке (на примере исследования киевского периода Русской церкви0 // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 1 (48). – С. 61-65
916668
  Танфильев Г. Несколько замечаний о черноморском побережье Кавказа, вообще и об окресностях Гагр, в частности. – Одесса : Типо-Литография М. Соколовской, 1906. – 13 с. – Отд. оттиск из : Записок Крымско-Кавказского Горного клуба, №№3, 4, 5, 1906 г.
916669
  Лунгерсгаузен Л.Ф. Несколько замечаний об общем характере четвертичных отложений у Юго-Восточной границы Днепровского ледникового языка / Л.Ф. Лунгерсгаузен. – Оттиск. – 125-166с.
916670
  Калинкин В.М. Несколько замечаний об особенностях семантики поэтонимов // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 72-76. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
916671
  Семенов-Тян-Шанский Несколько замечаний по вопросам классификации Coleoptera по поводу "Краткого обзора классификаций жесткокрылых" Г. Якобсона / [соч.] Андрея Семенова (С.-Петербург) // Компакт - 252359 / П А. Семенов-Тян-Шанский, . – 6 с. : портр.
916672
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по вопросу о том, влияет ли язык и на абстрактнейшие доктрины, каковы: счисление (арифметика) и математика, все ли равно, на каком языке учить и учиться счету / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 7 с. – Отд.оттиск : Рус.Фил.Вести, 1910 г.
916673
  Шиллер Н.Н. Несколько замечаний по поводу "Исследований по математической физике" кн. Б. Голицына / Н. Шиллер. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира, 1894. – 47 с. – Отд.оттиск. - Экз. без обл. и тит. л.
916674
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу исследований В.О.Калиненко над железобактериями / Н.Г. Холодный, 1939. – С. 206-210. – Отд. оттиск
916675
  Гольдгаммер Д.А. Несколько замечаний по поводу исследования г. Ефимова о магнетизме газов / [соч.] Д. Гольдгаммера // Термодинамическая поверхность воды (по Гиббсу и Фан-Дер-Ваальсу) / Д.А. Гольдгаммер. – Москва : В унив. тип. (М. Каткова), 1884. – 8 с.
916676
  Фрейд Зигмунд Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу. – Київ, 2008. – № 1 (11). – С.9-16
916677
  Фрейд З. Несколько замечаний по поводу понятия "бессознательное" // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (21). – С. 12-19. – ISSN 2307-3195
916678
  Грацианов В.И. Несколько замечаний по поводу работы Г.В. Грацианову "Опыт обзора рыб Российской Империи" [Рецензия Л.С. Берга] : (Представлено 17 сентября 1908 г.) / [соч.] Л.С. Берга. – [Санкт-Петербург], 1909. – С. 437-464. – Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Ежегодник Зоологического Музея Имп. Академии наук. 1908, т. XIII


  Лев Семёнович (Симонович) Берг (1876-1950) Ежегодник зоологического музея Императорской Академии наук [Текст]. - СПб. : Изд. Имп. Акад. наук. Тип. Имп. Акад. наук, 1896 - . - Тит. л. парал. : фр. - Ч. текста парал. : рус., фр., нем. Т. XIII : ...
916679
  Ветухов А.В. Несколько замечаний по поводу рецензии И. Анненского о "Начатках русской грамматики" А. Ветухова / А.В. Ветухов. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1910. – 10 с. – Отд.отт. из : "Рус.Фил.Вести"
916680
  Холодный Н.Г. Несколько замечаний по поводу старой и новой литератуы о железобактериях / Н.Г. Холодный. – 149-158с.
916681
  Колли Р.А. Несколько замечаний по поводу статьи г. Канонникова "О соотношениях между составом и светопреломляющей способностью химических соединений, ч. 1 : Органические соединения" / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 15 с.
916682
  Рудзкой М.П. [Рудский П М. Несколько замечаний по поводу теории образования гор / [соч.] М.П. Рудзкого // Из летних экскурсий 1898 г. / К.Д. Глинка. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – С. 165-177
916683
  Пим Б. Несколько зеленых листьев / Б. Пим. – Москва : Художественная литература, 1987. – 318с.
916684
  Сергеева Елена Несколько идей для отдыха в Греции : Ионические острова. Destionations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 4. – С. 66 : Фото
916685
  Арсенишвили З.И. и др. Несколько интервью по личным вопросам : Киносценарий / Арсенишвили З.И., Ахвледиани Э., Гогоберидзе Л. ; [ Вступит. ст. Фрейлиха С. ]. – Москва : Искусство, 1980. – 71 с. : илл. – В вып. дан. 2-й вт.: Ахвледиани Эрлом Сергеевич. – (Библиотека кинодраматургии)
916686
  Барсов Н.И. Несколько исследований исторических и рассуждений о вопросах современных профессора Н.И. Барсова. – С.-Петербург : Тип. М.М. Стаысюлевича, 1899. – VIII, 378 с.
916687
  Пунченок А.Е. Несколько историй / А.Е. Пунченок. – М, 1956. – 272с.
916688
  Чавчавадзе И.Г. Несколько картин, или случай из жизни разбойника : поэма / Илья Чавчавадзе ;. – Тбилиси : Мерани, 1975. – 40 с.
916689
  Фихте И.Г. Несколько лекций о назначении ученого : Назначение человека; Основные черты современной эпохи: Сборник / И.Г. Фихте; Пер. с нем.; Худ.обл. М.В.Драко. – Минск; Москва : Попурри, 1998. – 480c. – ISBN 985-438-192-7
916690
  Гарин-Михайловский Несколько лет в деревне / Гарин-Михайловский. – Чебоксары, 1980. – 382с.
916691
  Шур М.М. Несколько лет жизни / М.М. Шур. – М., 1973. – 96с.
916692
  Влэстару Б.М. Несколько летних дней : рассказы / Б.М. Влэстару; авториз. пер. с молд. – Москва : Советский писатель, 1972. – 240 с.
916693
  Новацкая Эва Несколько месяцев - целая жизнь : повесть / Новацкая Эва. – Москва, 1984. – 142 с.
916694
  Аверинцев С. Несколько мыслей о "евразийстве" Н. С. Трубецкого // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 2. – С.137-150. – ISSN 0130-7673
916695
  Будилович А. Несколько мыслей о греко-славянском характере деятельности свв. Кирилла и Мефодия / А. Будилович. – Варшава : [б. и.], 1885. – 117 с.
916696
  Соболевский А.И. Несколько мыслей об древней русской литературе / А.И. Соболевский. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад наук, 1903. – [2], 21 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук, 1903, т. 8, кн. 2, с. 138-158
916697
  Юзефович Б.М. Несколько мыслей по поводу суда присяжных / Б. Юзефович. – Киев : Тип. Г.Л. Фронцкевича, 1895. – 30 с.
916698
  Архангельский Н.Н. Несколько наблюдений над различными способами борьбы с амбарными вредителями : Отд.оттиск из Изв. С.-К. Краевой Ст. Защ. Раст., №1 / Архангельский Н.Н. ; Северо-Кавказское краевое земельное управление. Краевая станция защиты растений. – Ростов-на-Дону : Донполиграфбум, 1925. – 20 с.
916699
  Бобринский А.А. Несколько неизданных змеевиков : сообщение / А.А. Бобринский. – С.-Петербург : Типография И.Н. Скороходова, 1898. – 8 с.
916700
  Березко Г.С. Несколько необязательных советов. "Секреты" художественности / Г.С. Березко. – Москва : Советская Россия, 1974. – 143 с. – (Писатели о творчестве)
916701
  Фомин А.В. Несколько новых видов растений из Закавказья / А.Фомин. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1909. – 14 с. – Без обл. - Отд. оттиск: Вестник Тифлисского Ботанического сада. 1909. Вып. 14, с. 43–56
916702
  Костылев Ю.А. Несколько новых и малоизвестных видов сем. Vespidae (Hym.) / Ю.А. Костылев, 1936. – С. 221-227
916703
  Травин И.С. Несколько новых фактов, выявленных в процессе работ по селекции краснаго клевера на Носовской с.-х. оп. станции / И.С. Травин. – Киев, 1928. – 71с. – (Издания Носовской сельско-хозяйств. опытной станции ; Вып. 86)
916704
  Шелюжко Л.А. Несколько ноых форм чешуекрылых / Л. Шелюжко. – [Санкт-Петербург], 1908. – 3 с. – Шифр. док. у ген. каталоге: 59 Чешу... - Без обл. и тит. л. - Отд. оттиск: Русское энтомологическое обозрение, 1907, № 4, с. 232-234
916705
  Бугай Д.В. Несколько пассажей, иллюстрирующих этику Плотина // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2006. – № 1. – С. 135-145. – ISSN 0042-8744
916706
  Гроссман В.С. Несколько печальных дней / В.С. Гроссман. – Москва, 1989. – 431с.
916707
  Михелис Ю. Несколько портретов углем / [портр.] Юрия Михелиса // Сборник стихов / Сиринкс. – [2] с., 4 л. портр. : портр.


  Авторы: Гончаров, Данилевский, Достоевский, Крылов, Майков, Некрасов, Островский, Салтыков (Щедрин), А. Толстой, Тургенев и др. Некрасов, Николай Алексеевич (1821-1877/78) Островский, Александр Николаевич (1823-1886) Салтыков-Щедрин, Михаил ...
916708
  Чебаненко И. Несколько поэтических сочинений / Иван Чебаненко. – Киев, 2001. – 154с. – ISBN 966-95585-2-2
916709
  Константов С.В. Несколько представителей флоры миоценовых отложений, развитых в низовьях р. Буреи / С.В, Константов // Палеоботаническая экскурсия в Англию / М.Д. Залесский. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. К. Биркенфельда, 1910. – С. 405-421, 2 л. ил : ил.
916710
  Срезневский И.И. Несколько припоминаний о научной деятельности А.Е. Викторова / [Соч.] Акад. И.И. Срезневского. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1881. – [2], 23 с. – Прил. к 38 т. "Зап. Акад. наук". 1881, № 5
916711
  Ибрагимбеков М. Несколько причин для развода : повести / Максуд Ибрагимбеков ;. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 240 с.
916712
  Глыбач К.В. Несколько проблем математики / К.В. Глыбач. – Куйбышев, 1991. – 17 с.
916713
  Индриксон Ф.Н. Несколько работ по физике : для учеников средней школы / Ф. Индриксон. – Санкт-Петербург : "Т-во худож. печати", 1905. – 108, II с.
916714
  Иверсен В.М. Несколько редких и интересных русских монет из собрания В.М. Иверсена / В.М. Иверсен. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1906. – [2], 29 с. : ил. – Отт. из 1 т. "Зап. Нумизмат. отд-ния Рус. археол. о-ва"
916715
  Ливинский Станислав Несколько слов : поэзия // Юность : литературный, культурно-просветительский журнал / Трудовой коллектив редакции журнала "Юность". – Москва, 2010. – № 2 (649). – С. 42-45. – ISSN 0132-2036
916716
  Новицкий О. Несколько слов в ответ на рецензию сочинения: "Постепенное развитие древних философских учений и пр." помещенную в Современник [в № 6 за 1860 г.]. – [Киев], 1861. – XX с. – Отд. оттиск. - Авт. указ. в конце статьи


  [Новицкий Орест]. Постепенное развитие древних философских уче- ний в связи с развитием языческих верований. Соч[инение] Ор[еста] Новицкаго. – Часть IV: Религия и философия Александрийскаго перио- да. – Киев: В Университетской типографии, 1861. – ...
916717
  Семевский В. Несколько слов в память Николая Михайловича Ядринцева // Историческое миросозерцание Грановского : Речь на торжеств. акте Имп. С.-Петерб. ун-та 8 февр. 1896 г. / Н. Кареев. – Санкт-Петербург, 1896. – 29-37 с.
916718
  Макарова Г.В. Несколько слов в связи с выходом в свет новой книги о Ф.В. Булгарине // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2014. – № 5. – С. 91-93. – ISSN 0132-1366
916719
   Несколько слов для настоящих мужчин. – Алма-Ата, 1990. – 270с.
916720
   Несколько слов к портрету Н. И. Костомарова // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.1-2
916721
  Кирсанова О. Несколько слов о "холодной" логистике // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 1 (44). – С. 22-23
916722
  Слудский Ф.А. Несколько слов о вихревых атомах сэра В. Томсона / [соч.] Ф.А. Слудского. – [Москва] : [Изд. Моск. о-ва испытателей природы ; В унив. тип.], 1879. – 6 с. – Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Bulletin de la Societe imperiale des naturalistes de Moscou
916723
  Котек Ф. Несколько слов о гимнастике / Ф. Котек. – 9с.
916724
  Дуров М. Несколько слов о графе А.К. Толстом и его поэтической деятельности. – Вильна : Печатня А.Г. Сыркина, 1877. – 18 с. – Отд. оттиск из : "Вилен. Вест", №№ 7,8
916725
  Криксин В.С. Несколько слов о дневнике Сестренцевича, первого митрополита всех римско-католических церквей в России : (По поводу изд. в кн. 16 "Старины и новизны" дневника Сестренцевича за 1797 и 1798 г.) / В.С. Криксин. – Санкт-Петербург : О-во ревнителей рус. ист. просвещения, в память имп. Александра III, 1913. – 23 с. – Библиогр. в примеч.
916726
  Голубев А. Несколько слов о жизни и церковно-общественной деятельности св. Кирила, Архиепископа Александрийского ([ум.] 444 г.) : (По поводу трактаций проф. Ю.А. Кулаковского по данному вопр. в его соч. "История Византии", т. 1. (395-518), 2-е изд., пересмотр. Киев 1913 г.) / Алесей Голубев, воспитанник 7 кл. Киев. 3 гимназии. – Москва : Печатня А.И. Снегиревой, 1913. – 29 с. – Отд. оттиск: Голос Церкви. 1913, № 11. – Библиогр. в примеч.


  На тит. л. дарств. надпись: Стольмашевско от автора 1914 г.
916727
   Несколько слов о жмудских народных книгах // Критическое обозрение сочинения М. Троицкого "Немецкая психология в текущем столетии, историческое и критическое исследование с предварительным очерком успехов психологии со времен Бэкона и Локка" Москва, 1867 г. / С.С. Гогоцкий. – 2-е, доп. изд. – Киев : Тип. В.А. Менчиц, 1877. – 27 с.
916728
  Русов А.А. Несколько слов о значении трудов и творчества Н.В. Лисенка для малорусского народаН.В. Лысенко и русская музыкальная культура / А. Русов. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела НН.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 35 с. – Отд. оттиск из журн.: Киевская старина
916729
  Варпаховский Н. Несколько слов о зоологических исследованиях в Нижегородской губернии : (Предварительный отчет Нижегеродскому губернскому земству) / Печатано с разрешения г. Нижегородского губернатора Н.М. Баранова 14 апреля 1888 г. – Нижегородск : Тип. Й.Соколенкова, 1888. – 11 с.
916730
  Некрасов А. Несколько слов о лицевых списках жития преп. Евфросинии Суздальской // Извеcтия II Отделения Императорской академии наук / Императорская академия наук. Отделение русского языка и словесности. – [Санкт-Петербург], 1910. – Т. 15, кн. 1. – С. 258-269
916731
  Зверезомб-Зубовский Несколько слов о насекомых, гнездящихся в подпольях зернохранилищ / Зверезомб-Зубовский, 1916. – 3 с. – Отд. оттиск
916732
  Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере / В.И. Вернадский, 1944. – 120с.
916733
  Ястребов В. Несколько слов о писанках // Памяти Николая Ивановича Костомарова : (7 апреля 1885 г.), 1885. – С.5-8
916734
  Рейнгард А.Л. Несколько слов о покровных суглинках Предкавказья / А.Л. Рейнгард. – 428-432с.
916735
  Красовский А.В. Несколько слов о послетретичных отложений на Украине / А.В. Красовский. – Кам"янець-на Поділлю, 1927. – 11с.
916736
  Тютчев И.А. Несколько слов о преподавании химии // Известия о съезде естествоиспытателей в Киеве с 11-го по 18-е июня 1861 года : Приложение к отчету университета за 1860-1861 год / Съезд, (1861 ; Киев). естествоиспытателей. – Киев : В университетской тип., 1861. – С. 114-120
916737
  Молчанов Л.А. Несколько слов о птицах северного острова Новой Земли / Л.А. Молчанов // Компакт - 252322 / Молчанов Л.А.


  Пресноводная биологическая станция Императорского С.-Петербургского общества естествоиспытателей
916738
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М.-Л., 1937. – 95с.
916739
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1958. – 32с.
916740
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1960. – 48с.
916741
  Голубкина А.С. Несколько слов о ремесле скульптора / А.С. Голубкина. – М., 1963. – 31с.
916742
  Ляпунов Б.М. Несколько слов о рукописи евангельских чтений, хранящихся в библиотеке Новороссийского Общества истории и древностей / Б.М. Ляпунов. – Одесса : Экономическая типография, 1906. – 20 с. – Отд.оттиск
916743
  Мережко А. Несколько слов о Светлане Ярославовне Фурсе // Відданість правовій науці : 50 - Фурсі Світлані Ярославівні : [наук. статті її колег, друзів, учнів] / [упоряд.: Фурса Є.І., Кармаза О.О., Паливода Ю.В.]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2011. – С. 33-35. – ISBN 978-966-437-277-7
916744
  Синцов И. Несколько слов о степных отложениях левого берега Волги между кол. Ровным и сел. Духовницким = Einige Worte uber die Steppen-Ablagerungen des linken Ufers der Wolga zwischen Rownoje und Duchownitzkoje) // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 8 с.


  На тит. л. надпись: П. Тутковс...
916745
  Видгоф Л. Несколько слов о стихотворениях О. Мандельштама "Сумерки свободы" и "Квартира тиха, как бумага..." // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 388-406. – ISSN 0042-8795
916746
  Куимова М.В. Несколько слов о технологии проблемного обучения в процессе преподавания иностранного языка в техническом вузе / М.В. Куимова, Н.А. Кобзева // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 437-439
916747
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячменя / Д.К. Ларионов. – Масловка, 1928. – 80с.
916748
  Ларионов Д.К. Несколько слов о филогенетической связи двурядного и многорядного ячмня / Д.К. Ларионов. – Масливка, 1928. – 22с.
916749
  Межуев Б.В. Несколько слов о цикличности революций // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.55-60. – ISSN 0321-2017
916750
  Панов А. Несколько слов о японских премьер-министрах // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 4. – С. 3-16. – ISSN 0130-9625
916751
  Клейгельс А.Н. Несколько слов об албанцах и весеннем восстании 1910 года / А.Н. Клейгельс. – Санкт-Петербург : Сила, 1913. – [2], 48 с., 1 л. фронт. (карт.), 1 л. карт.
916752
  Макеева Е. Несколько слов об аудите во Франции // Незалежний Аудитор : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2012. – № 4 (4) травень. – С. 7-9. – ISSN 2306-0050
916753
  Веретенников В. Несколько слов об исторической критике / В. Веретенников. – Харьков : Тип. "Печатное дело", 1913. – 14 с. – Отд. оттиск из: Сборник Харьков. ист.-филол. о-ва в честь проф. В.П. Бузескула
916754
  Полетаев Н.А. Несколько слов об органах дыхания личинок стрекоз // Древнекрылые [Компакт - 252372]. – С. 182-194 : ил.
916755
  Красовский А.В. Несколько слов по геологии Бессарабии / А.В. Красовский. – Вырезка из Записок геологич. отд. – 81-88с.
916756
  Каманин И.М. Несколько слов по поводу "Архивного инвентаря" проф. Д.И. Самоквасова / И. Каманин. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира АО печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – [1], 20 с. – Отд. оттиск: Университетские известия. 1898. В ген. каталоге идет на: Самоквасова


  На с. 1 дарственная надпись: Глубокоуважаемому Александру Васильевичу Романовичу-Славатинскому от автора 30 сентября 1898 г.
916757
  Кулаковский Ю.А. Несколько слов по поводу "ответа" проф. Ф.А. Брауна / [Юлиан Кулаковский] // К истории готской епархии (в Крыму) в VIII веке / Ю.А. Кулаковский, 1898. – С. 262-269
916758
  Чернев Н.П. Несколько слов по поводу книги его императорского высочества великого князя Георгия Михайловича : Описание и изображение некоторых редких монет моего собрания / Н.П. Чернев. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1886. – [2], 19 с. – Из июн. кн. журн. "Труды Киев. духов. акад." 1886 г.
916759
  Динник Н.Я. Несколько слов по поводу нахождения на Кавказе краснобрюхой жерлянки и чесночницы / Н.Я. Динник // Гады. [Компакт - 252275]. – С. 259-262
916760
  Колли Р.А. Несколько слов по поводу ответа г. Канонникова на мои замечания касательно его статьи о светопреломляющей способности химических соединений / [соч.] Р. Колли // О действии азотной кислоты на некоторые органические соединения двухатомной серы и о новом ряде органических сернистых соединений, полученных при этой реакции / А. Зайцев. – Казань, 1867. – 5 с.
916761
  Войцеховский П.А. Несколько слов по поводу перевода Острожской учительской семинарии в с. Большие Дедеркалы, Кременецкого уезда, Волынской губернии / Сост. инспектор нар. уч-щ Киев. губ. П.А. Войцеховский. – Киев : тип. т-ва печ. дела и торг. И.Н. Кушнерев и К° в Москве, Киев. отд., 1895. – 23 с.
916762
  Зайцев А. Несколько слов по поводу статьи горн. инжен. А. Краснопольского: "Геологические исследования и поиски каменного угля в Мариинском и Томском округе в 1896 и 1897 годах" : [рецензия] // К вопросу о классификации южнорусских неогеновых пластов / Н.И. Андрусов. – Юрьев (Тарту) : Тип. К. Маттисена, 1898. – 5 с.
916763
  Гуткина Н.И. Несколько случаев из практики школьного психолога / Н.И. Гуткина. – М., 1991. – 76с.
916764
  Савва В.И. Несколько случаев изучения иностранных языков русскими людьми во второй половине XVI в. / В. Савва. – Харьков : Тип. "печатное дело", 1913. – [2], 12 с.
916765
  Плигинский В.Г. Несколько случаев уродства у жесткокрылых / В.Г. Плигинский, 1929. – 140с.
916766
  Чичерин Б. Несколько современных вопросов : [Сб. ст.] / [Соч.] Б. Чичерина. – Москва : Изд. К. Солдатенков, 1862. – 265 с.
916767
  Булаховская Юлия Несколько соображений о "Болонской системе" // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2009. – № 4 (66). – С. 93-95


  Болонський процес
916768
  Булаховская Ю.Л. Несколько соображений о творчестве Антония Погорельского // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 296-299. – ISBN 966-8906-05-5
916769
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – 8 с.
916770
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу понятий "род" и "подрод" в зоологической систематике / С.Н. Алфераки // Зоология. [Компакт - 252336]. – 8 с.
916771
  Алфераки С.Н. Несколько соображений по поводу труда А.П. Семенова-Тянь-Шаньского - "Таксономические границы вида и его подразделения" / [соч.] Сергея Алфераки, почетного чл. Рус. Энтомол. О-ва, кор. Зоол. муз. АН ... // [Компакт] / С.Н. Алфераки. – С. 165-170
916772
  Дерюгин К.М. Несколько стадий развития Lophius piscatorius : (Acanthopterygii, сем. Pediculati) / К. Дерюгин. – Санкт-Петербург : Паровая скоропечатня Г.П. Пожарова, 1902. – 45 с., 1 л. ил. : ил. – Без тит. л. - Обл. пар. на рус. и нем. яз. - Резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Императорского С.-Петербургского Общества естествоиспытателей. Отделение зоолог. и физиолог. Т. XXXIII, вып. 4


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко автор
916773
  Караулов Г. Несколько статей о Крыме / Г. Караулов. – Феодосия : Типография Армянского Халибовского училища, 1861. – 20, 78, 27, 10 с.
916774
  Богданов-Катьков Н.Н. Несколько страниц из истории прикладной энтомологии. : Памяти Карла Эдуардовича Линдемана. – Ленинград : Изд.журнала "Защита растений от вредителей", 1930. – 9 с. – Отд. отт. из : "Бюллетень защиты растений от вредителей", Т. 6, №5-6
916775
  Голубев С.Т. Несколько страниц из новейшей историй Киевской Духовной Академии : (ответ проф. Голубева проф. Титову и беседы его с разными лицами по вопросам ученым, учебным и житейским) / С.Т. Голубев. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1907. – 239с.
916776
  Недоборовский З. Несколько страничек из моих воспоминаний / З. Недоборовский. – 15с.
916777
  Рубина Д. Несколько торопливых слов о любви // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2003. – № 1. – С. 83-115. – ISSN 0130-7673
916778
  Барбюс Анри Несколько уголков сердца : рассказы ; [пер. с фр.] / Анри Барбюс. – Москва : Художественная литература, 1963. – 355 с.
916779
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Компакт - 252390 / Ф.А. Зайцев. – 8 с.
916780
  Зайцев Ф.А. Несколько фенологических наблюдений над водяными жуками и описание нового вида р. Hydroporus Clairv. Из Новгородской губ. () / Ф.А. Зайцев (С.-Петербург) // Жуки - 1. [Компакт - 252365]. – С. 57-64
916781
  Тэсс Т.Н. Несколько часов одной жизни. / Т.Н. Тэсс. – Москва : Известия, 1973. – 272с.
916782
  Каманин И.М. Несколько черт для характеристики профессора Терновского. – [Киев], 1911. – 10 с., 1 л. портр. (фронт.). – Автор указан в конце текста. - Отд. оттиск: Чтения в историческом обществе Нестора-летописца, 1911 г., т. 22, № 1-2, отд. 1, с. 60 – 69. - Без тит. л. и обл.
916783
  Вышеславский Г. Несколько черт личности Юрия Щербака // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 100-102. – ISSN 2309-8406
916784
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 138 с.
916785
  Алигер М.И. Несколько шагов : новые стихи (1956-1960) / М.И. Алигер. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Советский писатель, 1964. – 179 с. – Циклы: Просека; Две встречи (1958-1960); Белый свет; Третья весна
916786
  Куклин Л.В. Несколько школьных "почему?" / Л.В. Куклин. – Л, 1989. – 189с.
916787
  Корж Н.Н. Несколько штрихов к научной биографии Е.Н. Соколова / Н.Н. Корж, Н.В. Дубровинская // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 22-31. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
916788
  Стыкалин А.С. Несколько штрихов к портрету Имре Надя // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 2. – С. 90-98. – ISSN 0042-8779


  Угорський політик
916789
  Кулик Н. Нескорена // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 10 червня (№ 23). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793
916790
  Клочек Г. Нескорена (Штрихи до життєвої і творчої біографії Ліни Костенко) // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 9 (726), вересень. – С. 59-64. – ISSN 0130-5263
916791
  Йовик І. Нескорена армія : спогади / Іван Йовик. – Київ : Центр учбової літератури, 2021. – 269, [1] с. – ISBN 978-617-673-899-2
916792
   Нескорена Берегиня : Жертви московсько-комуністичного терору 20 століття. – Торонто; Львів : Піраміда, 2002. – 280с. : іл., фото. – Книга видана з нагоди 50-ліття СФУЖО; На титул. аоркуші: Присвячується пам"яті героїчних жінок-політв"язнів України. – ISBN 966-7188-59-0
916793
  Заболотний І.П. Нескорена Волинь / І.П. Заболотний. – Львів, 1964. – 204с.
916794
  Яблонський В. Нескорена Волинь : (кіносценарій) / Валентин Яблонський, Оксана Яблонська. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 183, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-7656-27-1
916795
   Нескорена Долинщина. Літопис визвольних змагань : Мартирологи, біографії, спогади, документи, фотографії. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 700 с. – ISBN 966-7363-78-3
916796
  Сюндюков І. Нескорена квітка // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 18 вересня (№ 169). – С. 7


  "Спалах перед світанком" - так названо книжку-альбом, присвячену творчості й подвигу Алли Горської.
916797
   Нескорена нація. – Львів, 2001
916798
  Гончар О. Нескорена Полтавчанка : (Земля гуде): Повість про Л. Убийвовк / О. Гончар. – Київ : Молодь, 1965. – 231с. – (Герої, роки, звершення)
916799
  Сергійчук В.І. Нескорена українка // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2013 / В.І. Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2012. – С. 115-118. – ISBN 978-966-2911-16-9


  До 100-річчя від дня народження Валентини Кульчинської.
916800
  Сергійчук Володимир Нескорена церква : Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу / Сергійчук Володимир. – Київ : Дніпро, 2001. – 494с. – 9у2Серг Шифр дубл. – Бібліогр.: Перелік документів: с.465-474. – ISBN 966-578-014-X
916801
  Радчик Р.В. Нескорене слово : тексти лекцій для студентів Інституту журналістики зі спецкурсу "Публіцистика періоду Другої світової війни" / Р.В. Радчик ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Інститут журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 172с.
916802
  Мельниченко В.Ю. Нескорений / Мельниченко В.Ю. – Киев : Молодь, 1990. – 213 с.
916803
  Вишневська М. Нескорений і незабутий // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21 травня (№ 90). – С. 10


  35 років тому похорон Володимира Івасюка у Львові перетворився на масову акцію протесту проти радянської влади.
916804
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич. – Торонто; Львів : Літопис УПА, 2007. – 64c. : іл. – (Літопис Української Повстанської Армії)
916805
  Посівнич М. Нескорений командир // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 7. – С. 81-93. – ISSN 0868-4790


  До 100-річчя від дня народження Романа Шухевича
916806
  Посівнич М. Нескорений командир / Микола Посівнич // Літопис Української Повстанської Армії / [ відп. ред. П. Й. Потічний ]. – 2-е, доповн., розшир. – Торонто ; Львів : Літопис УПА, 2008. – Нескорений командир / Микола Посівнич. – 77 с. – (Події і люди ; кн. 1)
916807
  Паламарчук Г.П. Нескорений Прометей / Г.П. Паламарчук. – Київ, 1968. – 111с.
916808
  Василашко В. Нескорений Сергій Мартинюк // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 31 липня (№ 15/16)
916809
  Сліпушко О. Нескорений Тарас Шевченко: мистецька спадщина 1847-1861 рр. // Ходімо дальше, дальше слава... . Мистецька спадщина Тараса Шевченка 1847-1861 років : рисунок, акварель, сепія, гравюра / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд. Д.В. Стус ; перед. сл. Сліпушко О.М. ; вітал. сл. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6-23. – ISBN 978-966-439-716-9
916810
  Зозуляк В. Нескорені / В. Зозуляк. – Пряшів, 1962. – 354с.
916811
  Мечник С.М. Нескорені = Invincible : док. повість про геройську боротьбу членів революційної ОУН / С.М. Мечник. – Лондон : Українська видавнича спілка, 1965. – 288 с. – Парал. тит. арк. англ.
916812
  Орленко В.Г. Нескорені / В.Г. Орленко. – Львів, 1972. – 144с.
916813
   Нескорені. – К., 1982. – 254с.
916814
  Софійчук М. Нескорені / Михайло Софійчук. – Косів : Писаний камінь, 2006. – 108 с. – ISBN 966-8519-28-0
916815
  Кабачинська С. Нескорені // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 січня (№ 2). – С. 10


  "Найкращим пам"ятником Стусу буде справді незалежна і могутня Україна".
916816
  Шалівська З. Нескорені депортаціями. Переселені за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі родини були під наглядом агентів КДБ як неблагонадійні // Україна молода. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 28)


  Переселенці... Так безлико стали називатись майже пів мільйона українців із Холмщини, Лемківщини, Підляшшя, які за свавільним рішенням комуністичних правителів УРСР та Польщі були примусово виселені переважно у степові райони півдня та сходу України. А ...
916817
  Маківка С.А. Нескорені креси : (Записки політв"язня) / С.А. Маківка. – Львів, 1954. – 108 с.
916818
  Маківка С.А. Нескорені креси : записки політв"язня / С.А. Маківка. – Вид. 2-е, доп. – Львів : Кн.-журн. вид-во, 1957. – 160 с.
916819
  Мазило В.М. Нескорені патріоти / В.М. Мазило. – К, 1975. – 48с.
916820
  Мірошников І.Я. Нескорені харків"яни / І.Я. Мірошников. – Київ, 1969. – 102с.
916821
  Дем"яненко В. Нескорені шахтарчата / В. Дем"яненко. – Донецьк, 1972. – 152с.
916822
   Нескорені: національно-визвольний рух на Вінниччині 40-50-х років XX ст. мовою документів та досліджень / В.Й. Гурин [та ін.] ; Держ. арх. Вінниц. обл. ; Вінниц обл. орг. т-ва "Меморіал" ім. В.Стуса ; Краєзнав. т-во "Поділля" ; Б-ка іст. клубу "Холодний Яр". – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2009. – 303, [1] с. : фот. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2024-71-5
916823
  Кардаш І. Нескоренність, як головна ознака свободи (за творчістю Івана Багряного) // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 36-46. – ISBN 978-966-306-020-4
916824
   Нескромное очарование Люцерна // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 114-116 : фото
916825
  Дидро Дени Нескромные сокровища // Хромой бес / Лесаж Ален Рене. – Москва : Иолос, 1993. – С. 399-605. – ISBN 5-86737-001-1
916826
   Нескучная книга для всей семьи. – Минск, 1991. – 286с.
916827
  Арцишевский А.А. Нескучные уроки : [для сред. школ. возраста] / А.А. Арцишевский. – Алма-Ата : Жалын, 1980. – 159 с. : ил.
916828
  Букатов В. Нескучные уроки физики, математики, географии, химии и биологии : Пособие по социоигровой педагогике / Вячеслав Букатов, Александра Ершова. – Киев : Шкільний світ. Издатель Л. Галицына, 2006. – 128с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 966-8651-59-6; 966-8070-97-6; 966-356-035-5
916829
  Коваленский А. Нескучный сад / А. Коваленский. – Л, 1930. – 160с.
916830
  Уварова Л.З. Нескучный сад / Л.З. Уварова. – М, 1964. – 79с.
916831
  Амлинский В.И. Нескучный сад : повесть, романы, рассказы / Владимир Амлинский. – Москва : Молодая гвардия, 1979. – 607 с. : ил.
916832
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 1. – 2012
916833
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 2. – 2012
916834
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 3. – 2012
916835
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 4. – 2012
916836
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 5. – 2012
916837
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 6. – 2012
916838
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 7. – 2012
916839
   Нескучный сад : журнал о православной жизни: спецвыпуск / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 8 : Портрет современника. – 2012
916840
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 9. – 2012
916841
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 10 (81). – 2012
916842
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 11 (82). – 2012
916843
   Нескучный сад : журнал о православной жизни / Сестричество во имя святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице. – Москва, 2001-
№ 12 (83). – 2012
916844
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (83). – 2013
916845
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (84). – 2013
916846
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (85). – 2013
916847
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (86). – 2013
916848
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (87). – 2013
916849
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (88). – 2013
916850
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (89). – 2013
916851
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (90). – 2013
916852
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10 (91). – 2013
916853
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 11 (92). – 2013
916854
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (93). – 2013
916855
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (94). – 2014
916856
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (95). – 2014
916857
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (96). – 2014
916858
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (97). – 2014
916859
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (98). – 2014
916860
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (99). – 2014
916861
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (100). – 2014
916862
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (104). – 2015
916863
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (105). – 2015
916864
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (106). – 2015
916865
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (107). – 2015
916866
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (108). – 2015
916867
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (109). – 2015
916868
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (110). – 2015
916869
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (111). – 2015
916870
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (112). – 2015
916871
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (113). – 2015
916872
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (114). – 2016. – 66с.
916873
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 3 (115). – 2016. – 81с..
916874
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (116). – 2016. – 66 с.
916875
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (117). – 2016. – 50 с.
916876
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (118). – 2016. – 50 с.
916877
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 7 (119). – 2016. – 50 с.
916878
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 8 (120). – 2016. – 50 с.
916879
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 9 (121). – 2016. – 50 с.
916880
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 10/11 (122). – 2016. – 66 с.
916881
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 12 (123). – 2016. – 66 с.
916882
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 1/2 (124). – 2017. – 50 с.
916883
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (125). – 2017. – 50 с.
916884
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 4 (126). – 2017. – 50 с.
916885
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 5 (127). – 2017. – 50 с.
916886
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
№ 6 (128). – 2017. – 50 с.
916887
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред.: С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 7 (129). – 2017. – 50 с.
916888
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 8 (130). – 2017. – 50 с.
916889
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 9 (131). – 2017. – 50 с.
916890
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 10/11 (132). – 2017. – 50 с.
916891
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : "ВИТ" НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (133). – 2017. – 58 с.
916892
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 1/2 (134). – 2018. – 50 с.
916893
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3 (135). – 2018. – 50 с.
916894
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 3, спецвыпуск : Все о декоративных травах. Каталог декоративных трав, 112 видов и 120 сортов. – 2018. – 50 с.
916895
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 4 (136). – 2018. – 50 с.
916896
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 5 (137). – 2018. – 50 с.
916897
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 6 (138). – 2018. – 50 с.
916898
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 7/8 (139). – 2018. – 50 с.
916899
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 9 (140), сентябрь. – 2018. – 50 с.
916900
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев, 2001-
№ 10/11(141), октябрь - ноябрь. – 2018. – 50 с.
916901
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; гл. ред. С. Волкова. – Киев : ВІТ НВП ТОВ, 2001-
№ 12 (142), декабрь. – 2018. – 47, [3] c., включ. обкл.
916902
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 1/2 (143). – 2019. – 49, [1] с., включ. обкл.
916903
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 3/4 (144). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
916904
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 5/6 (145). – 2019. – 48, [2] с., включ. обкл.
916905
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 7/8/9 (146). – 2019. – 48, [2] с.
916906
   Нескучный сад : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ" ; глав. ред. С. Волкова. – Киев : ВИТ, 2001-
№ 10/11/12. – 2019. – 49, [1] с.
916907
  Харчук Б.М. Неслава : повість / Б.М. Харчук. – Київ : Радянський письменник, 1968. – 131 с.
916908
  Жуков Борис Несладкая жизнь : медпрактикум // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 6 (2837). – С. 116-121 : Фото
916909
  Дажина И.М. Несломленные / И.М. Дажина. – Москва, 1986. – 176с.
916910
  Дуняшенко Н. Неслухняність чи спосіб утвердження власного я? : за оповіданням Володимира Винниченка "Федько-халамидник" // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (116). – С. 44-49
916911
  Пальгуева Галина Михайловна Неслучайные люди : детский библиотекарь вымирает как класс // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 12. – С. 39-40. – ISSN 1727-4893


  Не все дети стремятся во взрослую жизнь. Не все детские библиотекари способны проникнуть в мир ребёнка. Как сделать так, чтобы они встретились, и человек за кафедрой в детской библиотеке был не случайным человеком в этой непростой профессии, а немножко ...
916912
  Азерников В.З. Неслучайные случайности: рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : рассказы о великих открытиях и выдающихся ученых : для ст. возраста / В.З. Азерников ; ил.: Ю. Лышко. – Москва : Детская литература, 1972. – 271 с. : ил.
916913
  Шамба Н. Неслучайные страсти / Н. Шамба. – Ростов-на-Дону, 1996. – 413с.
916914
  Макаров В. Неслыханная удача фюрера // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2008. – № 5. – С. 51-56. – ISSN 0235-7089


  Чи міг Адольф Гітлер попасти в радянський полон?
916915
  Гюрпынар Х.Р. Неслыханное дело / Х.Р. Гюрпынар. – М., 1959. – 126с.
916916
  Красавицкая М.П. Неслыханное дело / М.П. Красавицкая. – Рига, 1980. – 492с.
916917
  Кудрявцев Б.Б. Неслышимые звуки / Б.Б. Кудрявцев. – Москва ; Ленинград, 1950. – 40 с.
916918
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук / Л.Л. Мясников. – Ленинград : Судпромгиз, 1963. – 111 с.
916919
  Мясников Л.Л. Неслышимый звук. / Л.Л. Мясников. – 2-е изд. – Л., 1967. – 139с.
916920
  Санги В.М. Неслышная любовь : стихи / Владимир Санги ;. – Москва : Советский писатель, 1990. – 144 с.
916921
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Л., 1977. – 576с.
916922
  Капица П.И. Неслышный зов / П.И. Капица. – Ленинград, 1987. – 511 с.
916923
  Лурье Э.В. Неслышный крик: Стихи. / Э.В. Лурье. – Л., 1990. – 80с.
916924
  Поздышев В.А. Неслышный снег. / В.А. Поздышев. – М, 1970. – 216с.
916925
  Тримбач С. Несмак і смак інтелектуалів // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 25 жовтня (№ 190). – С. 6


  Нове українське кіно прагне вийти на контакт з масовою аудиторією.
916926
  Видерман Х. Несмелая улыбка / Х. Видерман. – Монреаль, 1946. – 208с.
916927
  Супян В. Несмертельно больная экономика США // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2008. – № 10. – С. 91-110. – ISSN 0130-9625
916928
  Федосеев Семен Несмертельно и нестандартно : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 116-122 : Фото
916929
  Белоголовцев Никита Несмешной прикол : Мозаика // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 11. – С. 26-28 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
916930
  Хисамутдинов А.И. Несмещенные оценки в методах Монте-Карло для интегральных уравнений / А.И. Хисамутдинов. – Новосибирск, 1986. – 147 с.
916931
  Воинов В.Г. Несмещенные оценки и их применения. / В.Г. Воинов, М.С. Никулин. – Москва : Наука, 1989. – 436 с.
916932
  Гершанова С.Ю. Несмеяна / С.Ю. Гершанова. – М, 1981. – 110с.
916933
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня / С.И. Шуртаков. – Элиста, 1982. – 352с.
916934
  Шуртаков С.И. Несмолкаемая песня. / С.И. Шуртаков. – М, 1985. – 47с.
916935
  Зубавин Б.М. Несмолкающая батарея / Б.М. Зубавин. – М, 1953. – 144с.
916936
  Лавров И.М. Несмолкающая песня / И.М. Лавров. – М., 1956. – 279с.
916937
  Щипачев С.П. Несмолкшая тишина / С.П. Щипачев. – Москва, 1975. – 31с.
916938
  Григорьев Н. Несносный Фаддей. / Н. Григорьев. – Ленинград, 1963. – 189 с.
916939
  Маазик Э.А. Несносный характер : рассказы / Э.А. Маазик; пер. с эст. В.Рубер. – Москва : Советский писатель, 1962. – 133 с.
916940
  Корсунов Н.Ф. Несносный характер / Н.Ф. Корсунов. – Алма-Ата, 1969. – 216с.
916941
  Липкович Я.С. Несносный характер. / Я.С. Липкович. – М., 1959. – 88с.
916942
  Горький М. Несобранные литературно-критические статьи / М. Горький. – Москва, 1941. – 546с.
916943
  Чехов А.П. Несобранные письма / А.П. Чехов. – М, 1927. – 124с.
916944
  Богданов Н. Несобранные письма Михаила Булгакова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 4 июль-август. – С. 407-422. – ISSN 0042-8795
916945
  Чуковский К.И. Несобранные статьи о Н.А.Некрасове / К.И. Чуковский. – Калининград, 1974. – 102 с.
916946
  Соколова Л.А. Несобственно-авторская несобственно-прямая речь как стилистическая категория. / Л.А. Соколова. – Томск, 1968. – 282с.
916947
  Дронова Нина Петровна Несобственно-косвенная речь в немецком языке. (На материале источников XVI-XX вв.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дронова Нина Петровна; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1975. – 21л.
916948
  Кислая С.В. Несобственно-определительные придаточные предложения в современном немецком языке : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Кислая С.В. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1963. – 18 с.
916949
  Лю Цзюань Несобственно-прямая речь в авторском повествовании // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (38). – С. 102 - 104. – ISSN 1684-2618
916950
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Дис... докт. филол.наук: 10.02.04 / Кусько Е. Я.; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1979. – 400л. – Бібліогр.:л.352-379
916951
  Кусько Е.Я. Несобственно-прямая речь в современной немецкой литературе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 10.02.04 / Кусько Е.Я. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 48 с.
916952
  Гончарова Е.А. Несобственно-прямая речь в современной немецкой художественной прозе : Автореф... канд. филол.наук: / Гончарова Е.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1969. – 20л.
916953
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 443л.
Том 1. – 1968. – 443л.
916954
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Дисс.на соиск.учен.степ.док.филол.наук / Андриевская А.А.; КГУ.Каф.романской филологии. – Киев. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
Том 2. – 1968. – 858л. – Библиогр.: л.1-26
916955
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; КГУ. – Киев, 1969. – 64 с.
916956
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в современной французской художественной прозе : Автореф. дис. ... д-ра филол. наук : 677 / Андриевская А.А. ; МВ и ССО УССР, КГУ. – Киев, 1970. – 64 c.
916957
  Андриевская А.А. Несобственно-прямая речь в художественной прозе Луи Арагона / А.А. Андриевская. – Киев : Київський університет, 1967. – 171 с.


  Книга представляет собой исследования автора в области стилистического синтаксиса, а именно- исследование приема несобственно-прямой речи как актуального типа организации языка современной художественной прозы. Во введение дается общая основная ...
916958
  Фещенко В.Г. Несобственно-прямая речь как средство художественной изобразительности: (На матер. произведений М.М.Пришвина.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Фещенко В.Г.; Ин-т языковедения им. А.А.Потебни АН УССР. – К., 1978. – 25л.
916959
  Мартынюк Т.Ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Мартынюк Т.Ф. ; МВО СССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 11 с.
916960
  Мартынюк Т.ф. Несобственно прямая речь в современном немецком языке : Дис... канд.филологич.наук: / Мартынюк Т.ф.; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1954. – 212л. – Бібліогр.:л.204-211
916961
  Еремин И.И. Несобственные задачи линейного и выпуклого программирования / И.И. Еремин. – Москва : Наука, 1983. – 335с.
916962
   Несобственные задачи оптимизации / Еремин И.И. – Свердловск, 1982. – 99 с.
916963
  Крючкова И.В. Несовершенная матрица экономики Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 6 (635). – С. 53-60. – ISSN 0131-7741
916964
  Селецкий А.И. Несовершеннолетние с отклоняющимся поведением / А.И. Селецкий, С.А. Тарарухин. – Киев : Вища школа, 1981. – 238с.
916965
  Волосатов А.В. Несовершеннолетний как суб"ект уголовной ответственности в России с XVIII века (историко-правовой аспект) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 3. – С.172-177. – ISSN 1684-2626
916966
   Несовершенные грибы. – Алма-Ата, 1975. – 518с.
916967
  Мельник В.А. Несовершенные грибы на древесных и кустарниковых породах / В.А. Мельник, И.С. Попушой. – Кишинёв, 1992. – 368с.
916968
   Несовершенства в кристаллах полупроводников : пер. с англ. – Москва : Металлургия, 1964. – 303 с.
916969
  Родес Р.Г. Несовершенства и активные центры в полупроводниках. : пер. с англ. / Р.Г. Родес. – Москва : Металлургия, 1968. – 372с.
916970
   Несовершенства кристаллического строения и мартенситные превращения. – М., 1972. – 237с.
916971
  Пухляков Л.А. Несовершенства скважин и проблема повышения нефтеотдачи пластов. / Л.А. Пухляков. – Томск, 1988. – 363с.
916972
  Тарасов А. Несоветские левые // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 8. – С. 34-45. – ISSN 0869-44435


  Лівий рух в пострадянській Росії
916973
  Курлович И.Т. Несовместимо с величием духа: О противоалкогол. пропаганде среди подростков и молодежи. / И.Т. Курлович. – Минск, 1986. – 38с.
916974
  Новиков Ю.В. Несовместимо со спортом / Ю.В. Новиков. – Москва, 1983. – 63 с.
916975
  Суриков И.М. Несовместимость и эмбриональная стерильность растений / И.М. Суриков. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 220 с. – ISBN 5-10-002348-1
916976
  Ширавов К.З. Несовместимость нравственных поучений ислама с моральным кодексом строителя коммунизма : Автореф... канд. философ.наук: 625 / Ширавов К.З.; Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 1967. – 20л.
916977
  Розанов В.В. Несовместимые контрасты жития : литературно-эстетические работы разных лет / В.В. Розанов. – Москва : Искусство, 1990. – 604с. – ISBN 5-210-00101-6
916978
  Вайнер М.И. Несовпадение / М.И. Вайнер. – Москва, 1981. – 221с.
916979
  Шанайда В.И. Несоврместимость православной концепции декалога с моральными принципами научного коммунизма : автореф. дис. ... канд. филос. наук : 621 / Шанайда В.И. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 24 с.
916980
  Гильченок Т.Х. Несогласованное сказуемое в современном русском языке и характер его связи с подлежащим. : Автореф... Канд.филол.наук: / Гильченок Т.Х.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1964. – 18л.
916981
  Долин Ю.Т. Несогласованные глагольные сказуемые и сфера их использования в языке художественной литературы XVIII-XX вв. : Автореф... канд. филол.наук: / Долин Ю.Т.; МГУ. – Москва, 1970. – 14л.
916982
  Фурашов В.И. Несогласованные определения в современном русском языке : (учеб. пособие по соврем. рус. яз. для студентов фак. рус. яз. и лит. пед. ин-тов) / Фурашов В.И. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва : МГПИ, 1984. – 113 с. – Библиогр.: с. 106-112
916983
  Котляров Б.И. Несогласованный цветок. / Б.И. Котляров. – К, 1961. – 142с.
916984
  Ананьин С.А. Несознательный исполнитель : произвидения сатирич., юмористич. / Ананьин С.А. ; [ил. В. Гольдяев]. – Москва : Московский рабочий, 1964. – 80 с. : ил.
916985
   Несокрушимая и легендарная. – Москва, 1978. – 262с.
916986
   Несокрушимая и легендарная. – М., 1988. – 62с.
916987
  Бедный Д. Несокрушимая уверенность / Д. Бедный. – Москва : ОГИЗ, 1943. – 167 с.
916988
  Смирнов А.Ф. Несокрушимое единство / А.Ф. Смирнов. – М., 1982. – 176с.
916989
  Замлинский В.А. Несокрушимое единство / В.А. Замлинский. – Киев, 1984. – 208с.
916990
  Обровец С.М. Несолевые породы верхнефаменской соленосной толщи Припятского прогиба. / С.М. Обровец. – Минск, 1987. – 126с.
916991
  Масалов А. Несолоно хлебавши : Случай с окупантом: Роман / Анатолий Масалов. – Киев : Поэзия, 2006. – 284с. – ISBN 966-8455-48-7
916992
   Несомненное условие счастья. – Москва : Педагогика, 1990. – 224 с.
916993
  Быкова Л.А. Несоотностельные грагольные формы несовершенного вида в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Быкова Л.А.; М-во высш.образования УССР. – Харьков, 1956. – 15л.
916994
  Кимхе Д. Несостоявшаяся битва / Д. Кимхе. – М, 1971. – 168с.
916995
  Дин Ю.И. Несостоявшаяся депортация корейцев Сахалинской области в 1952 г. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории". – Москва, 2015. – № 7. – С. 136-141. – ISSN 0042-8779


  О возможной, но неосуществленной депортации сахалинских корейцев в 1952 году, сведения о которой сохранились в российских архивах.
916996
  Тинченко Я. Несостоявшаяся Еврейская республика // Антиквар : журнал об антиквариате, искусстве и коллекционировании / ООО "Изд. дом "Антиквар" ; глав. ред. А. Шерман. – Киев, 2012. – № 10 (67), октябрь : Ecole de Paris. Диалог культур. – С. 130-141. – ISSN 2222-436X


  В 1918 г. на территории Западной Украины біла осуществлена попытка провозгласить Еврейскую автономную национально-персональную республику. События происходили на фоне распада Австро-Венгерской и Российской империй. Третья по численности нация, ...
916997
  Манвелов В. Несостоявшаяся Земля Ханаан на экваторе // Исторический журнал : Научно-популярный журнал. – Москва, 2006. – № 9/10. – С. 64-69. – ISSN 1812-867Х
916998
  Бондаренко Кость Несостоявшийся король Украины // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 46. – С. 68-71


  Вільгельм Франц фон Габсбург-Лотрінген (Василь Вишиваний).
916999
  Глотов А.Л. Несостоявшийся Чехов (К 110-летию со дня рождения Ильи Ильфа) // Русский язык и литература в учебных заведениях : Научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2007. – № 5. – С. 10-14.
917000
  Обухов П.А. Несостоявшйся шантаж / П.А. Обухов. – М., 1995. – 523с.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,