Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>
916001
   "Поняття свідомості" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 860-861. – ISBN 966-316-069-1
916002
  Яцук Н.В. Поняття державного регулювання сфери рекреації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 249-256. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
916003
  Бурило Ю.П. Поняття державного управління в інформаційній сфері та його співвідношення з державною інформаційною політикою: організаційно-правовий аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 14-22.
916004
  Прилуцький Р. Поняття джерел цивільного права України: потрібні нові підходи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 66-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916005
  Биркович Т.І. Поняття дипломатії та дипломатичної служби // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 72-75. – Бібліогр.: 15 назв
916006
  Шевчук О.М. Поняття дискримінації у сфері держзакупівель // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 198-204.
916007
  Мельник І. Поняття дискурсу в комунікативній практиці // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 38-39


  У статті аналізуються різні підходи до комунікативного аспекту дискурсу в суспільстві. Поняття дискурсу стає актуальним у зв"язку з розвитком суспільства, коли не лише текст формує і впливає на поведінку індивіда, а й контекст у якому знаходиться ...
916008
  Бакун О.В. Поняття дискурсу в контексті соціальної комунікації і журналістської освіти // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 968. – С. 34-37. – (Соціальні комунікації ; Вип. 3). – ISSN 2078-2551


  У статті розглядається важливе для теорії журналістики та гуманітаристики в цілому поняття "дискурс". Подані узагальнені визначення, класифікація типів дискурсу за різними дослідниками, історія вивчення. Аналізується зв"язок терміняв "дискурс" і ...
916009
  Корольов І.Р. Поняття дискурсу в сучасному мовознавстві: визначення, структура, типологія // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 2. – С. 285-305
916010
  Заболотна Т.В. Поняття дискурсу в теорії комунікації та лінгвістиці тексту // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 122-129. – ISBN 978-966-8847-78-3
916011
  Крижко О. Поняття дискурсу та дискурсивного аналізу в лінгвістиці // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 118-123. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
916012
  Янчук В.З. Поняття дисципліни праці та дисциплінарного проступку в колгоспному праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 99-105. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  В современной литературе по колхозному праву не нашли должной разработки вопросы о понятии дисциплины труда и дисциплинарного проступка в колхозном праве. В статье сделана попытка восполнить этот пробел. По мнению автора, дисциплина труда - это ...
916013
  Доманова І. Поняття дій представника без повноваження та їх наслідки // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 26-31
916014
  Морозюк Н. Поняття добра і зла в чорнобильських оповіданнях Євгена Гуцала // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 4. – С. 32-33. – ISSN 0130-5263
916015
  Перевертень Н.С. Поняття добра і зла у моральній свідомості героїв Є. Гребінки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 419-423


  Розглянуто проблеми розуміння та взаємовідношення понять морально-етичних катугорій доба і зла у творах "Є. Гребінки "Злой человек", "Иван Иванович".
916016
  Демуз І.О. Поняття довідково-інформаційного архіву // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 16-30. – ISBN 978-617-7009-44-3
916017
  Майданик Р.А. Поняття довірчих правовідносин (цивільно-правова характеристика) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-120. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розглядаються поняття і види довірчих (фідуціарних) відносин у цивільному праві України; пропонується власне визначення поняття і види цього виду цивільних правовідносин.
916018
  Майданик Р. Поняття довірчого управління нерухомим майном // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 12. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
916019
  Завальна Ж. Поняття договірних форм відносин: питання теорії // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 4-9.
916020
  Безклубий І.А. Поняття договору банківського вкладу // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 940-943. – ISBN 978-966-667-341-4
916021
  Безклубий І.А. Поняття договору банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 919-927. – ISBN 978-966-667-341-4
916022
  Кузнєцова Н.С. Поняття договору будівельного підряду / Н.С. Кузнєцова, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 414-415. – ISBN 978-966-667-341-4
916023
  Федорко М.С. Поняття договору в континентальному й англо-американському праві (доктринальний підхід) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 4-8.
916024
  Бородовський С.О. Поняття договору в цивільному праві України // Актуальні питання цивільного та господарського права : науково-практичне видання. – Харків, 2007. – № 2/3. – С. 5-9.
916025
  Грамацький Е.М. Поняття договору комерційної концессії (франчайзингу) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1012-1020. – ISBN 978-966-667-341-4
916026
  Назаренко В. Поняття договору комісії як інституту непрямого представництва в розвинутих країнах // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 67-71.
916027
  Макода В.Є. Поняття договору на розпорядження майновими правами інтелектуальної власності // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 996-998. – ISBN 978-966-667-341-4
916028
  Базова Т.П. Поняття договору найму (оренди) житла // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 265-270. – ISBN 978-966-667-341-4
916029
  Левківський Б.К. Поняття договору підряду на проектні та пошукові роботи // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 445-446. – ISBN 978-966-667-341-4
916030
  Бервено С.М. Поняття договору позики / С.М. Бервено, Р.А. Майданик // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 896-897. – ISBN 978-966-667-341-4
916031
  Кохановська Н.С. Поняття договору про надання інформаційних послуг // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1141-1145. – ISBN 978-966-667-341-4
916032
  Отраднова О.О. Поняття договору прокату // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 211-212. – ISBN 978-966-667-341-4
916033
  Процьків Н.М. Поняття договору у цивільному праві // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.31-35. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
916034
  Майданик Р. Поняття договору управління майном в цивільному праві України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 9-14
916035
  Мельник М.П. Поняття доказів в адміністративному судочинстві України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 269-274. – ISSN 1563-3349
916036
  Михеєнко М.М. Поняття доказів та їх джерел у радянському кримінальному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 75-81. – (Юридичні науки ; Вип. 23)


  Подвергнув критичному анализу так называемое "двойное" и "единое" понятие уголовно-процессуального доказательства, информационный и семиотический подходы к его пониманию, автор приходит к выводу, что в уголовном процессе под доказательствами следует ...
916037
  Конюшенко Я. Поняття доказів у кримінально-процесуальному провадженні, їх зміст і класифікація // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 233-238. – ISSN 0132-1331
916038
  Прилуцький П.В. Поняття доказів у кримінальному процесі України // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 38-45
916039
  Андрушко П.П. Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 5 (128). – С. 9-18


  У дослідженні сформульовані відповіді на запитання: що розуміється під доказами, одержаними незаконним шляхом, які докази повинні (можуть) визнаватися судом допустимими (не допустимими), та чи можуть визнаватись доказами несанкціоновані аудіозаписи ...
916040
  Андрушко П.П. Поняття доказів у кримінальному судочинстві, їх достовірності, належності та допустимості // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 4 (127). – С. 6-14


  У дослідженні сформульовані відповіді на запитання: що розуміється під доказами, одержаними незаконним шляхом, які докази повинні (можуть) визнаватися судом допустимими (не допустимими), та чи можуть визнаватись доказами несанкціоновані аудіозаписи ...
916041
  Прилуцький П. Поняття доказів у сучасному кримінальному процесуальному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 36-43. – ISSN 1026-9932
916042
  Ніколенко Л.М. Поняття доказу в господарському процесі у дореволюційній та рядянській літературі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 251-256. – ISSN 1563-3349
916043
  Доронін М І. Поняття документів як виду доказів у кримінальному процесі // Вісник Верховного Суду України. – Київ, 2001. – № 6. – С.56-60
916044
  Стрепко В. Поняття допомог у праві соціального забезпечення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-404. – Бібліогр.: 10 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916045
  Степанова Т.В. Поняття допустимості доказів у господарському процесі // Вісник господарського судочинства. – Київ, 2002. – № 2. – С.230-233. – ISBN 966-7784-65-7
916046
  Кебуладзе В.І. Поняття досвіду в фундаментальній онтології Мартина Гайдегера та в екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра і Мориса Мерло-понті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про поняття досвіду у фундаментальній онтології Мартина Гайдегера й екзистенціальній феноменології Жан-Поля Сартра й Мориса Мерло-Понті. Автор описує Гайдегерову інтерпретацію буття й феномена як теоретичне тло феноменологічної ...
916047
  Кебуладзе В.І. Поняття досвіду у творах Гусерля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-54. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (113)). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про поняття досвіду у Гусерлевій феноменологічній філософії. Автор показує, що критика психологізму та натуралізму є головним джерелом феноменологічної концепції досвіду. Насамперед взято до уваги інтенційність, темпоральність і ...
916048
  Чередник Н.В. Поняття дослідницького університету та значення інтелектуальної власності в його діяльності // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 75-81. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  Статтю присвячено огляду формування поняття дослідницького університету в зарубіжних країнах. Також здійснено правовий аналіз поняття «дослідницький університет» у законодавстві України та визначено роль прав інтелектуальної власності в його ...
916049
  Кравчук М. Поняття достовірності знання та проблема невизначеності в емпіричному соціологічному дослідженні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 43-47. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду проблеми достовірності знання в емпіричному соціологічному дослідженні. Автор здійснює уточнення поняття достовірності, аналізуючи його в якості показника істинності знання, що вказує на його відповідність об"єктові ...
916050
  Прищак М.Д. Поняття духовності в педагогіці України радянського періоду (1930-1980 роки) // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 1 (82). – С. 15-20. – ISSN 1997-9266


  Акцентується увага на питаннях проблематизації поняття духовності. Проаналізовано погляди відомих педагогів досліджуваного історичного періоду на проблему духовного розвитку особистості.
916051
  Довбня І.П. Поняття еволюції і динаміки в контексті історичного розвитку мов // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 14. – С. 178-187. – Бібліогр.: 47 назв. – ISBN 978-966-171-092-3
916052
  Гурська Г.А. Поняття екологічного аудиту та його співвідношення із суміжними поняттями // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 469-473. – ISSN 1563-3349
916053
  Діденко Т.І. Поняття екологічного законодавства: загальнотеоретичний підхід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 139-142. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
916054
  Шоха Т. Поняття екологічного страхування та його місце в загальній системі страхових правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 7 (91). – С. 84-89
916055
  Третьякова І.С. Поняття екологічної безпеки в аспекті глобалізації світової економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 1. – С. 214-218.
916056
  Бережнюк М.М. Поняття емоційної мови в сучасних концепціях неформальної логіки: компаративний аналіз // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 182-187. – ISSN 2076-1554
916057
  Нефедченко О.І. Поняття емпатії в лінгвістиці // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 1. – С. 46-53. – ISSN 2077-804X
916058
  Юдін О.А. Поняття естетичного обов"язку в естетиці Бахтіна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – Вип. 49/50. – С. 130-141. – ISBN 966-72-77-79-8
916059
  Маркова К.М. Поняття еутаназії та еутанатичне вбивство в кримінальному праві Республіки Польща // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 204-207.
916060
  Демченко С.Ф. Поняття ефективності господарського судочинства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 78-82
916061
  Ждиняк Н. Поняття ефективності кримінально-правової норми // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 129-235. – (Серія юридична ; Вип. 49)
916062
  Рощина І.О. Поняття ефективності норм кримінального права в попередженні злочинності // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 255-257. – ISBN 966-660-151-6
916063
  Іщенко І.А. Поняття ефективності правового регулювання: теоретичні і методологічні аспекти аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 56-63. – ISSN 1563-3349
916064
  Клочков В. Поняття ефективності прокурорського нагляду // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 47-50.
916065
  Клочков В. Поняття ефективності прокурорського нагляду за дотриманням та застосуванням законів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 114-118.
916066
  Веретейченко І.А. Поняття європеїзму у трактіванні Соломії Павличко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті зроблено акцент на літературознавчих розвідках С. Павличко, в яких вона актуалізувала концепти європеїзму і зосередила увагу на з"ясуванні їх змісту. Дослідниця окреслила головні позиції цього питання в літературній дискусії 1925-1928 років - ...
916067
  Попов Ю. Поняття забезпечення виконання зобов"язання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 119-124. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916068
  Буга В.В. Поняття забезпечення позову в господарському процесуальному праві України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 48-54
916069
  Сергейчук О.А. Поняття законності в державному управлінні: адміністративно-правова характеристика // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 298-306. – ISSN 1563-3349
916070
  Гринюк Р. Поняття законності та її вплив на процес розбудови правової держави // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.3-10
916071
  Стулов О.О. Поняття законності у кримінально-виконавчому праві і кримінально-виконавчому законодавстві України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 163-168. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916072
  Горінецький Й.І. Поняття законності: новий зміст у сучасних умовах // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 4. – С. 276-280
916073
  Пустовіт Ж.М. Поняття законодавчого процесу в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 86-89
916074
  Губська О. Поняття закриття кримінальної справи та закінчення кримінального переслідування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-113.
916075
  Горностай А.В. Поняття замаху на злочин за Кримінальним кодексом України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 91. – С. 104-109. – ISSN 0201-7245
916076
  Бойчук Т. Поняття заощаджень: фінансово-правовий аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 203-208. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
916077
  Черній В.В. Поняття запобігання адміністративним правопорушенням / В.В. Черній, В.М. Колмиков // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 73-78
916078
  Кизлова О. Поняття застави у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 150


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916079
  Надєн О. Поняття застосування норм кримінального права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 56-60.
916080
  Попелюшко В.О. Поняття захисту у кримінальному процесі // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 87-96
916081
  Саприкіна І.В. Поняття захисту честі, гідності, ділової репутації у сучасному цивільному праві // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 137-143. – (Право. Економіка. Управління)
916082
  Григорій Грянка Поняття заходів адміністративно-процесуального примусу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 31-34.
916083
  Іваненко Н.В. Поняття згода \ agreement у діалозі культур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 102-109


  У статті здійснено зіставне вивчення семантичних характеристик та особливостей лексеми agreement в англійській мові та її аналога в українській – згода, визначено специфіки бачення та розуміння цього поняття двома етносами. В статье представлен ...
916084
  Тимошенко Юрій Поняття здоров"я в давньоруських джерелах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 2-3. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблеми здоров"я, здорового способу життя не є новими. Вони надзвичайно актуальні для сучасної України, проте і в давнину їх не залишали поза увагою. Хотів би дослідити, як ці проблеми відбито у давньоруській літературі. Тож дізнаємося, якою мірою ...
916085
  Тимошенко Юрій Поняття здоров"я в давньоруських джерелах // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал. Спецвипуск / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 2 : Всеукр. теоретична й наук.-практична конференція з правозн-ва, політології та соціології "Людське життя. свобода та здоров"я як головні цінності політики сьогодення". – С. 2-3. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проблеми здоров"я, здорового способу життя не є новими. Вони надзвичайно актуальні для сучасної України, проте і в давнину їх не залишали поза увагою. Хотів би дослідити, як ці проблеми відбито у давньоруській літературі. Тож дізнаємося, якою мірою ...
916086
  Мірошниченко А.М. Поняття земельно-правового нормування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 35-38. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються істотні ознаки нормування, що використовується при правовому регулюванні земельних відносин. На їх основі пропонується визначення нормування як засобу правового регулювання земельних відносин (земельно-правового нормування).
916087
  Сидор В.Д. Поняття земельного законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 460-465. – ISSN 1563-3349
916088
  Тоцька К.М. Поняття земельної ділянки як об’єкту права власності: підходи до тлумачення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : [збірник наукових праць] / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2014. – № 1106. – C. 254-257. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
916089
  Пейчев К. Поняття земельної ділянки як специфічного об"єкта відчуження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 11. – С.41-44
916090
  Мельничук Н. Поняття злочин та покарання в контексті світоглядних архетипних моделей // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 68-72.
916091
  Тихий В. Поняття злочинів проти виборчих і референдних прав // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 107-116. – ISSN 0132-1331
916092
   Поняття злочинів у сфері службової діяльності та їх розслідування : Навчальний посібник / О.Ф. Бантишев, П.Т. Дорошенко, О.О. Климчук, В.В. Шмигельський; О.Ф. Бантишев, П.Т. Дорошенко, О.О. Климчук, В.В. Шмигельський; реценз. М.Е. Шумило. – [Трускавець] : Плеяда(друк.), 2006. – 142 с.
916093
  Панов М. Поняття злочину (коментар до Кримінального кодексу України) / М. Панов, В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2004. – № 1. – С.77-88
916094
  Сухицька Н. Поняття злочину в українському і російскому праві: середина XVII - кінець XVII століть // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 2 (116). – С. 109-117
916095
  Козинець О. Поняття злочину за Соборним Уложенням 1649 р. // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 12. – С. 155-158.
916096
  Єрмоленко Д.О. Поняття злочину і правова аналогія / Д.О. Єрмоленко, С.В. Шмаленя // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 12-17. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
916097
  Чайка О.В. Поняття злочину ненадання допомоги та його об"єктивна сторона // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2009. – № 5 (104). – С. 31-35
916098
  Мельниченко В.Л. Поняття злочину проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів (ст.250 КК України) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 104-110. – ISSN 2222-5374
916099
  Діордіца І. Поняття злочину проти основ національної безпеки України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 145-148.
916100
  Любченко Д.І. Поняття злочину у кримінальному праві Гетьманщини другої половини XVII-XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-234.
916101
  Любченко Д.І. Поняття злочину у кримінальному праві Гетьманщини другої половини XVII—XVII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 227-235.
916102
  Бігунець Р. Поняття злочину у кримінальному праві країн Західної Європи // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 94-98. – ISBN 978-966-2075-20-5
916103
  Орлов Ю.В. Поняття злочину, передбаченого ст.158-2 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 12 (54). – С. 119-123. – ISSN 2222-5374
916104
  Мороз А.О. Поняття злочину, передбаченого ст.397 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8. – С. 118-122. – ISSN 2222-5374
916105
  Вакуленко С. Поняття знака в Платона та Потебні // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2006. – Т. 12. – С. 159-179. – (Нова серія). – ISBN 978-966-372-082-1
916106
  Содомора П.А. Поняття знака у контексті переходу від античної до середньовічної філософії (на матеріалі творів Томи з Аквіну) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (129), січень. – C. 84-87. – ISSN 2077-1800
916107
  Наливайко В.С. Поняття значення правової допомоги в Україні / В.С. Наливайко, О.В. Таращук // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 17-24.
916108
  Майданик Р. Поняття зобов"язання в цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 67-72
916109
  Мірзоян А.А. Поняття зобов"язання з надання послуг // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 284-289. – ISSN 1563-3349
916110
  Слома В.М. Поняття зобов"язання у цивільному праві // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 123-128. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
916111
  Шелухін М.Л. Поняття зовнішніх і внутрішніх загроз кримінологічної безпеки на транспорті // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 480-486. – ISSN 1563-3349
916112
  Трач О.М. Поняття зупинення провадження у справі в цивільному процесі // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 3 (55). – С. 42-50. – ISSN 2078-9165
916113
  Майданик Р.А. Поняття і види договору ренти // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 166-168. – ISBN 978-966-667-341-4
916114
  Шкребець Д.В. Поняття і види доказів у цивільному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 248-252


  Стаття розкриває зміст поняття "докази" і їхню роль у цивільному процесі Украаїни. Основну увагу в роботі акцентувано на понятті і видах доказів цивільного судочинства, а так само дослідженні судом і учасниками процесу доказів.
916115
  Антонюк У.В. Поняття і види екологічних ліцензій в Україні // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2011. – Вип. 1. – С. 129-139
916116
  Денисюк П. Поняття і види закінчення проокольної форми дізнання // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2006. – № 1. – С. 164-173
916117
  Конопацька К.Ю. Поняття і види злочинів проти здоров"я населення // Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – С. 74-76
916118
  Гардецька Н.О. Поняття і види об"єктів цивільних прав // Вісник Верховного Суду України : Офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2004. – № 3. – С.37-40
916119
  Льовкін В. Поняття і види показань обвинуваченого в кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 112-116. – ISSN 0132-1331
916120
  Пацурія Н.Б. Поняття і види страхових правовідносин у сфері господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 94-98. – (Юридичні науки ; Вип. 82). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджують проблеми визначення поняття страхових правовідносин у сфері господарювання та їх видів. В статье исследуются проблемы определения понятия страховых правоотношений в сфере хозяйствования и их видов. This article investigates the ...
916121
  Босак К.С. Поняття і види традицій та звичаїв у системі заходів запобігання злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 80-85. – ISSN 1727-1584
916122
  Ярова Т.М. Поняття і види форм захисту суб"єктивних цивільних прав та інтересів // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 63-67. – (Правознавство ; Вип. 375)
916123
  Майка Н.В. Поняття і види юридичних фактів, які опосередковують виникнення правовідносин з приводу користування чужим нерухомим майном // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 192-196. – ISSN 2219-5521
916124
  Притика Ю.Д. Поняття і диференціація способів захисту цивільних прав та інтересів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Дається визначення поняття способів захисту цивільних прав та інтересів. Досліджено вплив розвитку практичної діяльності на визначення поняття. На підставі аналізу різних критеріїв поділу було зроблено спробу диференціації способів захисту. In the ...
916125
  Ткаченко О.Є. Поняття і завдання адміністративного судочинства в Україні // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 118-125
916126
  Котюк І. Поняття і загальна характеристика засобів наукового пізнання та доказування у сфері судочинства // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 266-277. – ISBN 978-966-349-240-7
916127
  Чирик О.Ю. Поняття і зміст адміністративно-правового статусу іноземних громадян в Україні // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 79. – С. 156-160. – ISSN 0201-7245
916128
  Погрібний О.О. Поняття і зміст добросусідства в земельному праві / О.О. Погрібний, В.К. Гуревський // Земельне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-24
916129
  Москвич Л.М. Поняття і зміст ефективності судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 171-178. – ISSN 0201-7245
916130
  Сидор В.Д. Поняття і зміст земельних орендних правовідносин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 230-234.
916131
  Похил О. Поняття і зміст конституційного права на захист своїх прав // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 25-29.
916132
  Бацько І.М. Поняття і зміст кримінально-прцесуальних відносин // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 151-154.
916133
  Грищук О.В. Поняття і зміст моральної шкоди // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 1. – С.79-87. – Бібліогр.: 34 н.
916134
  Карпов С Н. Поняття і зміст помилок у слідстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 159-168.
916135
  Майданик Р.А. Поняття і зміст попереднього договору за цивільним законодавством України / Р.А. Майданик, С.М. Бервено // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 35-46
916136
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916137
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916138
  Черновський О. Поняття і зміст пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників як засобу доказування в адміністративному судочинстві у справах, пов"язаних із виборами та виборчим процесом / О. Черновський, В. Гордєєв // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 10. – С. 38-43. – ISSN 0132-1331
916139
  Зеленецький Д.О. Поняття і зміст права власності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.112-118
916140
  Ніокинська І.С. Поняття і зміст права людини на компенсацію моральної шкоди / І.С. Ніокинська, С.С. Ніжинський // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-25
916141
  Михайленко І.В. Поняття і зміст права на недоторканність приватного життя // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 183-190. – ISSN 0201-7245
916142
  Руда Т.В. Поняття і зміст процесу доказування в цивільному судочинстві США та України: порівняльний аспект // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 166-171.
916143
  Шадура Д. Поняття і зміст судової юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 103-111.
916144
  Солодкіна О.В. Поняття і значення банківського нагляду в системі правового регулювання банківської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 125-128. – (Юридичні науки ; Вип. 60/62). – ISSN 1728-3817


  Присвячено висвітленню проблеми формування ефективного банківського нагляду та підвищення його значення для створення стабільної фінансової системи України. The article is dedicated to a problem of formation of effective bank supervision and increase ...
916145
  Коваленко І. Поняття і значення кримінально-процесуального доказування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 230-235. – ISSN 0132-1331
916146
  Степанова Т Поняття і значення належності судових доказів у господарському процесі // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.17-20
916147
  Ващенко Ю.В. Поняття і значення суб"єктивних публічних прав та обов"язків приватних осіб // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 238. – ISBN 978-966-667-624-8
916148
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; Одес. нац. юрид. акад. – Київ, 2010. – 201 л. – Додатки: л.163-166. – Бібліогр.: л.167-201
916149
  Білик В.В. Поняття і категорії бюджетного права : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білик В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв.
916150
  Селіванов В. Поняття і категорії в процесі історичного розвитку юридичної науки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2005. – № 4. – С. 3-15
916151
  Баїк О.І. Поняття і категорії як основа науки податкового права України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 10-15. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
916152
  Безбабіна О. Поняття і класифікація гарантій реалізації конституційного права на підприємницьку діяльність (анотація) // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 7. – С. 33-35.
916153
  Олійник А.Ю. Поняття і класифікація конституційних свобод людини та громадянина в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 2 (63). – С. 52-61.
916154
  Сизова З. Поняття і класифікація повторних слідчих дій // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 90-93.
916155
  Гурджі Ю. Поняття і механізм забезпечення правової захищеності особи в кримінальному процесі // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 76-81.
916156
  Майданик Н. Поняття і місце натуральних зобов"язань у приватному праві Стародавнього Риму // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 64-69.
916157
  Зельдіна О. Поняття і напрями модернізації законодавства про судовий захист прав суб’єктів підприємництва / О. Зельдіна, О. Хрімлі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 8. – С. 120-128. – ISSN 1026-9932


  У статті на основі аналізу наукової літератури та законодавства автори визначили поняття, мету модернізації законодавства про судовий захист прав і законних інтересів суб’єктів підприємництва. Запропоновано напрями модернізації законодавства про ...
916158
  Омельченко А.В. Поняття і ознаки державного управління та державного регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 6 (129). – С. 30-33
916159
  Ніколенко Л.М. Поняття і ознаки перевірки та перегляду судових актів в господарському судочинстві // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 94-100. – ISSN 2220-1394
916160
  Заярний О.А. Поняття і ознаки приватноправових інструментів діяльності публічної адміністрації // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 356-359. – ISBN 978-966-667-624-8
916161
  Харітонова О. Поняття і ознаки публічних правовідносин // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.36-46
916162
  Клименко М.І. Поняття і показники соціальної солідарності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.119122. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
916163
  Губар О.С. Поняття і правова природа зловживання правами у сучасному цивільному праві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 104-113
916164
  Левкович В. Поняття і правова природа неподаткових доходів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.276-280. – Бібліогр.: 9 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916165
  Майданик Р.А. Поняття і правова природа спадкового договору за цивільним законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 48-62.
916166
  Штим Т. Поняття і правова характеристика акціонерних угод у системі корпоративного управління // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 9 (105). – С. 102-106
916167
  Бик Т. Поняття і правові засади захисту соціальних прав людини в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 1 (85). – С. 10-15.
916168
  Малий В. Поняття і правові форми іпотеки землі за законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 1. – С.73-78. – ISSN 0132-1331
916169
  Піддубний О.Ю. Поняття і принципи правового регулювання використання і сталого розвитку біоресурсів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 113-122. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
916170
  Чистоколяний Я.В. Поняття і принципи форм безпосередньої демократії в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
916171
  Зеленецький В. Поняття і природа дослідчого кримінального процесу // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.157-166
916172
  Здирок М. Поняття і склад збитків за цивільним законодавством України // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 6 (120). – С. 86-88
916173
  Пархоменко М.О. Поняття і склад земель, що надаються для потреб промисловості // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 270-279. – ISSN 0201-7245
916174
  Даценко І. Поняття і статус підприємства державної форми власності у контексті чинного законодавства України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 3. – С. 56-59. – ISSN 0132-1331
916175
  Євдокімова О.В. Поняття і структура інституту призначення покарання // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 118. – С. 141-148. – ISSN 2224-9281
916176
  Додін Є.В. Поняття і структура радянської адміністративно-правової норми // Проблеми правознавства. – Київ, 1969. – Вип. 11
916177
  Сафонов Т.І. Поняття і сутність внутрішнього аудиту в системі управління підприємством // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ТОВ "Вид-во "Сова". – Київ, 2013. – № 4 (ІІ). – С. 64-68. – ISSN 2306-0050
916178
  Гураль П. Поняття і сутність громадянського суспільства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 105-110. – (Серія юридична ; Вип. 55). – ISSN 0136-8168
916179
  Журова О.М. Поняття і сутність джерел доказів, отриманих у результаті оперативно-розшукових дій на досудовому слідстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 153-158. – ISBN 966-435-028-1
916180
  Софінська І.Д. Поняття і сутність європейських стандартів місцевого самоврядування // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 365-375. – (Юридична ; Вип. 1)
916181
  Дубас Т.В. Поняття і сутність звільнення працівників // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 200-203. – ISSN 2219-5521
916182
  Армаш Н.О. Поняття і сутність компетенції, як елементу адміністративно-правового статусу керівника органу виконавчої влади // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 93-98. – (Правознавство ; Вип.286)
916183
  Лукач І.В. Поняття і сутність конкурентних правовідносин // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-75
916184
  Настюк В.Я. Поняття і сутність митних правовідносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 93-99. – ISSN 0201-7245
916185
  Соцький А.М. Поняття і сутність неповної зайнятості працівників України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 216-219. – ISSN 2219-5521
916186
  Дутка М.Т. Поняття і сутність норм муніципального права в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 5 (72). – С. 50-57
916187
  Васільєва Л.М. ПОняття і сутність підприємництва // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 175-178
916188
  Осипенко Г.М. Поняття і сутність політичної конкуренції: аналіз основних дослідницьких підходів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 157-168
916189
  Лошихін О. Поняття і сутність права. Сучасне праворозуміння / О. Лошихін, О. Клименко // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 253-256
916190
  Сухонос В.В. Поняття і сутність правового статусу прокуратури України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
916191
  Шереметьєва О. Поняття і сутність правового управління валютними ризиками // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.70-73. – ISSN 0132-1331
916192
  Шишолін П.А. Поняття і сутність прикордонної діяльності, її місце та роль у системі національної безпеки // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 12-16
916193
  Лебединська О. Поняття і сутність стійкого розвитку міського продовольчого комплексу // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2004. – № 1. – С. 197-204. – Бібліогр.: на 4 пункти
916194
  Ярема В.А. Поняття і сутність трудових прав суддів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 226-229. – ISSN 2219-5521
916195
  Яворська О. Поняття і сутність юридичної особи в сучасних умовах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.292-295. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916196
  Шамрай В. Поняття і суть взємодії і її значення / В. Шамрай, І. Олійник // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 1. – С.27-30


  Взаємодія правопохоронних органів в боротьбі із злочинністю
916197
  Тильчик В.В. Поняття і суть податкових спорів між органами державної податкової служби та платниками податків // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 110-114
916198
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної допомоги в кримінальних справах // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.40-43. – ISSN 0132-1331


  міжнародний аспект
916199
  Смирнов М. Поняття і сучасний стан інституту взаємної правової допомоги по кримінальних справах // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.115-120
916200
  Новицький Г.В. Поняття і форми співучасті у злочині за кримінальним правом України : Науково-практичний посібник / Г.В. Новицький. – Київ : Вища школа, 2001. – 96с. – ISBN 966-642-066-Х
916201
  Котюк В.О. Поняття і функції професійної правосвідомості особистості юриста // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-11. – (Юридичні науки ; Вип. 33/34)


  Розкривається поняття функції професійної правосвідомості особистості юриста, а також класифікація функцій по сферам направленості і діяльності. Всі функції поділяються на загальні і спеціальні. До загальних відносяться: функція відображення, пізнання, ...
916202
  Бондарчук Н.В. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та її правового режиму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 431-436. – ISSN 1563-3349
916203
  Лук"янов Д.В. Поняття і характерні риси мусульманського права // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 81. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
916204
  Шимон С. Поняття і юридичне значення "домовленості" як волевиявлення суб"єктів цивільного права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 44-49
916205
  Лященко І.В. Поняття ідеалу у філософії Гегеля раннього періоду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 3 (117)). – ISSN 1728-3817


  У статті з нових дослідницьких позицій ("Історія молодого Гегеля" В. Дільтея) розкривається зміст та значення поняття ідеалу у філософії "молодого" Г. Гегеля. В статье с новых исследовательских позиций ("История молодого Гегеля" В. Дильтея) ...
916206
  Петруньок Б. Поняття ідентичності в контексті українознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 14-16. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується розвиток поняття ідентичності та можливості його використання в українознавстві In the article the development of concept of the identity as well as the possibilities of its usage in Ukrainian Studies are analyzed.
916207
  Дроботов С. Поняття ідеологічної функції права і специфіка її реалізації у демократичній державі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 10-17
916208
  Попова Ю.В. Поняття інвестицій: особливості вітчизняного й західного трактування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Стаття розкриває розбіжності у трактуванні поняття "інвестиції" вітчизняною та західною економічними школами, що зумовлені особливостями розвитку та функціонування як економік в цілому, так і фінансової сфери зокрема.
916209
  Коваль Р.Г. Поняття інвестиційного процесу та його стадії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.137-140. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
916210
  Городиська Н.А. Поняття інжинірингу та його значення у ринкових умовах господарювання // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 33-39. – ISSN 0321-0499
916211
  Равлик Н.В. Поняття інновацій та їх роль у розвитку підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 215-219 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1993-6788
916212
  Котик О. Поняття іноземних інвестицій та їх місце у соціально-економічній сфері України // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 10. – С. 60-66.
916213
  Шульга Є.В. Поняття інституту адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері надрокористування // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 42-44
916214
  Бондарчук О.В. Поняття інституту недоторканності депутата та його ознаки // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 231-235. – ISSN 1563-3349
916215
  Гусар Л.В. Поняття інституту необхідної оборони у кримінальному праві України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 100-104. – (Правознавство ; Вип. 525)
916216
  Пришва Н.Ю. Поняття інституту представництва в податковому праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 60-66.
916217
  Стрижак О.О. Поняття інституту: основні підходи до визначення суті та змісту // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 38-43. – ISSN 2306-6806
916218
  Бакуменко Л.Г. Поняття інституціональний репозитарій: термінологічний підхід // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 226-235


  Розглядаються обсяг і зміст поняття інституціонального репозитарію (репозиторію), визначаються перспективи формування терміносистеми даної предметної сфери.
916219
  Майоров В. Поняття інституціональної артитерористичної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 73-77.
916220
  Первомайський О. Поняття інтересу в цивільному праві та законодавстві // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 53-57. – ISSN 2308-9636


  У статті досліджується поняття інтересу як самостійне поняття цивільного права.
916221
  Негода О.А. Поняття інтересу дитини за цивільним та сімейним законодавством // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 408-416. – ISSN 1563-3349
916222
  Романюга Н.В. Поняття інтермедіальності в проекції на англомовні переклади Михайла Коцюбинського // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 310-315. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглядається поняття інтермедіальності - специфічної співпраці різних жанрів мистецтва, які функціонують у літературному творі. Формулюються основні засоби втілення цього міжмистецького поєднання в літературному творі; визначаються прийоми ...
916223
  Меленевська А.Р. Поняття інтертекстуальності та типологізація інтертекстуальних елементів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 319-324


  У статті автор робить спробу визначити основні підходи до розуміння концепту інтертексту та поняття інтертекстуальності у контексті сучасних лінгвістичних та літературознавчих студій. Інтертекстуальність як феномен розглядається у широкому та вузькому ...
916224
  Авраменко О.В. Поняття інтриги у драматичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 8-12. – Бібліогр.: Літ.: С. 12


  Актуальність статті зумовлена низькою досліджень кінця XX-початку XXI ст. у ракурсі проблем лінгвокогнітології та лінгвокультурології як комплексної галузі наукового знання про взаємозв"язки між мовою, суспільством і культурою.
916225
  Кисляковська І. Поняття інформації у критичному раціоналізмі // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 3 : Аналітична філософія : український досвід. – С. 40-55. – ISSN 0235-7941
916226
  Романюк І. Поняття інформаційних правовідносин та їх місце у системі цивільного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 109-115
916227
  Тихонова Т. Поняття інформаційно - техноогічного навчального курсу у вищій школі // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Видавництво "Освіта України" за сприяння МОН України. – Київ, 2011. – № 1/2 (31/32). – С. 39-41
916228
  Марченко О.В. Поняття інформаційної політики: її цілі та завдання // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 157-162. – (Серія "Право" ; вип. 1)
916229
  Солдатова Л.П. Поняття інформація - необхідність поняття дискурс // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 338-342


  У статті здійснено аналіз поняття дискурс. На основі проведеного аналізу основних дефініцій дискурсу було синтезовано більш-менш однозначне визначення даного поняття. В статье выполнен анализ понятия дискурс. На основе проведенного анализа ...
916230
  Небелас В.В. Поняття інфраструктури АПК як об"єкт аналізу суспільної географії // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 171-178. – Бібліогр.: 5 назв
916231
  Милошевич-Джорджевич Поняття історичної балади та епічна народна пісня "Дівчина Косовка" // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2012. – № 2 : Сербська фольклористика - Serbian Folkloristics. – С. 84-88. – ISSN 0130-6936
916232
  Мельник А.І. Поняття історії та його інтерпретація в європейській і українській соціально-філософській думці // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2010. – Вип. 24. – С. 80-96. – ISSN 2075-1443
916233
  Занфірова Т. Поняття іструктура правового простору в трудових відносинах // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 2 (14). – С. 79-85
916234
  Маліновська І.М. Поняття й види порушень авторських прав на базу даних // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 287-295. – ISSN 2224-9281
916235
  Іванова А.Є. Поняття й види суб"єктів бюджетних правовідносин // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 238-242. – ISSN 0201-7245
916236
  Агапова О. Поняття й елементи адміністративно-правового статусу національної гвардії України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 1. – С. 60-66. – ISSN 1561-4999
916237
  Гарагонич О. Поняття й елементи господарської правосуб"єктності акціонерних товариств // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 3 (231). – С. 47-53
916238
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризма в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
916239
  Шупік Б.В. Поняття й ефективні методи державного регулювання міжнародного туризму в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 130-135. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
916240
  Давидова О.В. Поняття й ознаки адміністративного примусу у сфері державної безпеки України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 247-254. – ISSN 0201-7245
916241
  Тюрін С.Є. Поняття й ознаки взаємодії органів юстиції України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2013. – № 2 (49). – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
916242
  Куліш А. Поняття й ознаки взаємодії правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 90-93.
916243
  Петрова Н.М. Поняття й ознаки звільнення від кримінальної відповідальності за давністю в КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 148-153. – ISSN 0201-7245
916244
  Дегтярьова С.В. Поняття й ознаки митного контролю в Україні // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2015. – № 1 (97). – С. 58-64
916245
  Василенко А. Поняття й ознаки публічного акціонерного товариства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 6 (198). – С. 84-87
916246
  Кірмач А. Поняття й основи правового регулювання проходження державної служби // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 46-49
916247
  Майданевич А. Поняття й основні ознаки адміністративно-правової охорони прав інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 10 (238). – С. 28-31
916248
  Слубський І.Й. Поняття й основні ознаки адміністративної відповідальності юридичних осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-54.
916249
  Волощук О.Т. Поняття й особливості інституту президента як форми глави держави в зарубіжних країнах // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 271-280. – ISSN 0201-7245
916250
  Орловський О.Я. Поняття й особливості пенсійних правовідносин // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 79-84. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
916251
  Товкун Л.В. Поняття й особливості податкових правовідносин // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 111. – С. 162-172. – ISSN 0201-7245
916252
  Рогатюк А. Поняття й особливості реалізації бюджетної компетенції держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 3 (207). – С. 119-123
916253
  Буткевич О.В. Поняття й особливості системи міжнародного права ООН // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 347-357. – ISBN 978-966-2609-51-6
916254
  Якубовський Р. Поняття й особливості фінансового забезпечення навчальних закладів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 12 (216). – С. 35-38
916255
  Крисань Т. Поняття й особливості юридичних гарантій у цивільному праві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 12 (192). – С. 46-48
916256
  Олійник А. Поняття й реальність процесу інноваційного розвитку освіти в Україні у контексті Болонських декларацій // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49.
916257
  Білінська О.В. Поняття й сутність державної аграрної політики України: правові аспекти // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 233-240. – ISSN 0201-7245
916258
  Руднєва О.М. Поняття й сутність принципу недискримінації // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 9-16. – ISSN 0201-7245
916259
  Нішніанідзе Т. Поняття й сутність техніко-криміналістичного забезпечення розкриття й розслідування сексуальних убивств // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 27-33.
916260
  Буткевич О.В. Поняття й характерні риси вестфальської системи міжнародного права // Історія міжнародного права : підруч. для студентів ВНЗ / О.В. Буткевич. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Ліра-К, 2016. – С. 258-277. – ISBN 978-966-2609-51-6
916261
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа авторських прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 3-6
916262
  Калініченко О. Поняття й юридична природа заповіту: проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 19-22
916263
  Тіщенкова С. Поняття й юридична природа правових гарантій: теоретико-правовий аспект // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 18-21
916264
  Вахонєва Т. Поняття й юридична природа суміжних прав в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 2 (230). – С. 7-10
916265
  Башнянин Г.І. та інш. Поняття капіталу як матеріальної основи капіталізації економічних систем // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-10. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
916266
  Міельчарек А. Поняття кар"єри та професійного успіху і системі соціологічних категорій // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна, академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2013. – Вип. 1 (36) - 2 (37) : Психологічні науки. – С. 36-42
916267
  Матушевський Д.Г. Поняття картографічного моделювання еколого-географічних ситуацій // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 104-107. – ISBN 978-966-455-002-1
916268
  Лахтіонова Л.А. Поняття категорії "витрати" відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 68-74
916269
  Колесник І. Поняття коану в дзен-буддизмі: філософсько-антропологічний контекст // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-116. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
916270
  Москалюк О.В. Поняття колізійної норми: співвідношення підходів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 4/5 (102/103). – С. 232-240
916271
  Верес І. Поняття комерційного представництва // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 7 (199). – С. 11-14
916272
  Попова Н. Поняття комерційної таємниці як об"єкта права інтелектуальної власності в законодавстві України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 169-172. – ISSN 1561-4999
916273
  Дуда Х.І. Поняття комп"ютерних слідів злочину // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 1. – С. 262-267. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення поняття комп’ютерно-технічних слідів злочину, їх криміналістичне значення та властивості. Одним із найважливіших елементів механізму злочинної діяльності є слідові картина злочину. Вона відображає ...
916274
  Паламарчук Л. Поняття комп"ютерної інформації як предмета або знаряддя злочинного посягання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Наводиться поняття і аналізується значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах як етапу апеляційного провадження в кримінальному процесі України. The determination of appealing against court decisions in criminal cases as a ...
916275
  Пухальський Т.Д. Поняття компетентності у психолого-педагогічній літературі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1. – С. 188-190
916276
  Ткаченко А.О. Поняття компетенції державного органу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 192-197.
916277
  Ткач Г. Поняття компетенції органу виконавчої влади // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 188-192. – (Серія юридична ; Вип. 40)
916278
  Страх О. Поняття комунального (місцевого) замовлення // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.21-24
916279
  Глух М.В. Поняття комунального господарства та джерела його фінансування // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С.77-81. – (Правознавство ; Вип. 227)
916280
  Афанасьєва О. Поняття комуникативної поведінки у сучасній міждисциплінарній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-20. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються та узагальнюються сучасні наукові підходи до визначення та дослідження понять поведінки, мовленнєвої поведінки, комунікативної поведінки у філософькій, психологічній, соціологічній, культурологічній , лінгвістичній наукових ...
916281
  Антонов О.В. Поняття комунікативного стилю в сучасних прагмалінгвістичних дослідженнях // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 38-44


  У статті проаналізовано проблему визначення комунікативного стилю в сучасних міждисциплінарних дослідженнях, запропоновано напрямки подальших досліджень в означеній сфері та їх перспективність. В статье проанализирована проблема определения ...
916282
  Тур М.Г. Поняття комунікативної раціональності Ю. Хабермаса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 83-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 25)
916283
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки
916284
  Кушнір Н.О. Поняття комунікативної ситуації і проблеми моделювання мовленнєвої поведінки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 372-377
916285
  Івахненко Н.В. Поняття комфортності у туризмі // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – C. 196-198
916286
  Кондратьєв Р.І. Поняття конкретизації норм в правотворчій діяльності (питання теорії) // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права : Науковий часопис / Хмельницький інститут регіонального управління та права. – Хмельницький, 2002. – № 3. – С.10-12
916287
  Волошина В. Поняття конкурентного потенціалу вищого навчального закладу // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 79-84. – ISSN 2078-5860
916288
  Волошина В.С. Поняття конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 361-363. – ISBN 978-617-7069-02-6
916289
  Майстер Л.А. Поняття конкурентоспроможності персоналу та фактори його формування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 222-229
916290
  Пасенченко О.Ю. Поняття конкуренції: філософсько-економічний вимір // Наукові праці аспірантів економічного факультету : Збірник наукових праць / Ред. кол.: В.Д. Базилевич, Л.В. Губерський, А.О. Приятельчук, В.Г. Швець, А.В. Шегба; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – С. 84-93. – ISBN 966-7317-92-7
916291
  Антонова О.В. Поняття консолідації демократії: у пошуках єдиного значення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
916292
  Олійник А.Ю. Поняття конституційних свобод людини і громадянина в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 26-37. – ISSN 2078-3566
916293
  Єгорова В.С. Поняття конституційно-правового статусу суддів судів загальної юрисдикції // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 455-456. – ISBN 966-660-151-6
916294
  Дахова І.І. Поняття конституційно-правового статусу уряду в зарубіжних країнах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 34-40. – ISSN 0201-7245
916295
  Черченко І. Поняття конституційно - правового механізму зовнішніх відносин держави // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.163-168. – ISSN 0132-1331
916296
  Клименко О.І. Поняття конституційного права громадян на мирні зібрання // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 6 (128). – С. 134-135
916297
  Бабенко К.А. Поняття конституційного регулювання в сучасній науці конституційного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 194-200. – ISSN 1563-3349
916298
  Тищенко М.В. Поняття контексту в сучасній теорії аргументації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 236-240. – ISSN 2076-1554
916299
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : дис. ... канд. соц. комунікацій : 27.00.01 / Синоруб Г.П.; Галиц. ін-т ім. В. Чорновола. – Тернополь, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 169-200
916300
  Синоруб Г.П. Поняття конфліктного наповнення діяльності мас-медіа в теорії соціальних комунікацій (контекст формування поведінки аудиторії) : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.01 / Синоруб Г.П.; СиноорубГ.П.; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
916301
  Гончарук Л. Поняття концесії і концесійного договору в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 81-83. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  Публікація присвячена питанням розвитку концесійних відносин і концесійного договору в сучасній Україні, аналізуються термінологічні особливості поняття концесії і історичні передумови виникнення в Україні закону про концесії. Публикация посвящена ...
916302
  Першотравневий О. Поняття концесії та концесійного договору // Економіка. Фінанси. Право : інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2001. – № 12. – С.13-16
916303
  Харко Д. Поняття координації та взаємодії у правоохоронній діяльності: теоретичний погляд // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 8 (176). – 125-129
916304
  Андрієвська Ю.Д. Поняття кордонів феномена приватності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 58-64. – ISSN 2077-1800
916305
  Кравчук К.М. Поняття корпоративних прав // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 59-64. – (Юридична ; Вип. 3)
916306
  Красна О. Поняття корпоративного конфлікту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 277-278. – ISBN 978-617-7069-17-0
916307
  Алексєєв І. Поняття корпоративного шантажу // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 11 (101). – С. 81-82
916308
  Шевченко О.В. Поняття корупційної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 1. – С. 179-186
916309
  Бугель Ю. Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 98-107. – ISSN 1818-5754
916310
  Марченко А.Б. Поняття криміналістичного аналізу // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.155-159
916311
  Пушкарьова Г.А. Поняття криміналістичного вчення про ознаки зовнішності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми криміналістичного ототожнення людини за ознаками її зовнішності. Пропонується вивчення ознак зовнішності людини в рамках окремого наукового вчення з відповідною структурою його змісту.
916312
  Богатирьов І. Поняття кримінальних покарань, альтернативних позбавленню волі (теоретико-прикладний аспект) // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 3. – С.72-77
916313
  Сердюк П.П. Поняття кримінально-правових наслідків суспільно небезпечного діяння як інтегративної категорії кримінального права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 75-86. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916314
  Уманець Б.Б. Поняття кримінально-правових санкцій та сучасна проблематика встановлення їх меж // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 315-321. – ISSN 2219-5521
916315
  Матвійчук В. Поняття кримінально-правової охорони навколишнього природного середовища // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 79-85
916316
  Денисова Т.А. Поняття кримінально-правової санкції // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 83-89
916317
  Астапенко О. Поняття кримінально-процесуального доказування і його структурні елементи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 155-162
916318
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (історичний аспект) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 149-161
916319
  Сібільова Н.В. Поняття кримінального переслідування у доктрині та законодавстві (сучасний стан) // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Національна академія правових наук України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2010. – Вип. 19. – С. 166-179
916320
  Гусак Т.П. Поняття кримінального порядку в кримінальному праві // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 183-186. – ISBN 978-617-7272-11-2
916321
  Рабінович П. Поняття кримінального правопорушення та покарання в інтерпретації Європейського суду з прав людини // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 377-381. – ISSN 0132-1331
916322
  Пономаренко Ю.А. Поняття кримінальної відповідальності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 138-148. – ISSN 0201-7245
916323
  Ніколаєнко Т.Б. Поняття кримінальної відповідальності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 111-118
916324
  Смолінська О.Є. Поняття культурно-освітнього простору в сучасній педагогічній науці // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 30-35. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  Проаналізовано один із викликів сучасній цивілізації, зокрема, виклик її здатності протистояти руйнівним тенденціям і підтримати тенденції творчі, прогресивні в контексті розвитку освітньої сфери. Досліджено вплив процесів глобалізації на систему ...
916325
  Тур Микола Поняття легітимації : основні парадигми розуміння // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 : Легітивність і демократія. – С.9-21. – ISSN 0235-7941
916326
  Вовк О. Поняття литовсько-руського права в роботах вчених київської історико-юридичної школи // Наукові правничі школи Київського університету : матеріали Міжнародної наукової конференції (Київ 12 жовтня 2005 рік) / КНУТШ ; [відп. ред. В.І. Андрейцев]. – Київ : Київський університет, 2006. – С. 48-51
916327
  Чаплинський К. Поняття лідера організованого злочинного угруповання // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 7. – С.50-56. – ISSN 0132-1331
916328
  Повар П.О. Поняття ліквідації підприємства // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 1 (87). – С. 135-144
916329
  Шпильова А.С. Поняття лінгвістичного повороту у філософській думці XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 192-194
916330
  Чопик О. Поняття лісу як об"єкта правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 224-229. – (Серія юридична ; Вип. 50). – ISSN 0136-8168
916331
  Тодоров Ц. Поняття літератури та інші есе = La notion de litterature / Ц.Тодоров; Переклад з франц. Є.Марічева. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2006. – 162с. – ISBN 966-518-347-8
916332
  Паскевич А.Ю. Поняття локальної істинності та його застосування у автоматичному доведенні теорем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 199-203. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поняття істинності деякого твердження у заданій позиції всередині формули. Показано, що можливо коректно проводити міркування щодо окремих підформул, та яким чином запропонована техніка може полегшити обробку формалізованого математичного ...
916333
  Ткачук О.О. Поняття любові в українській бароковій філософії (історико-філософський аналіз) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 61-63. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Виявляються глибинні підстави аналізу поняття любові в українській філософії доби Бароко.
916334
  Яськів Б. Поняття майна та капіталу акціонерного товариства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 80-85
916335
  Гелич А. Поняття майна як особливого об"єкта цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 116-118.
916336
  Спасибо-Фатєєва Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об"єктів права власності // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 9-19
916337
  Костюков О.А. Поняття матеріалів ОРД, що використовуються в інтересах кримінального судочинства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 156-162.
916338
  Хайнус О.І. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 410-414
916339
  Мироненко В.П. Поняття матеріальної відповідальності працівників у трудовому праві // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1. – С. 52-59. – ISSN 2222-5374
916340
  Семенюк Г.С. Поняття медіавірусу: виникнення й утвердження термінa // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглянуто специфіку постання й утвердження термінa "медіавірус". Увагу зосереджено на сутності відповідного поняття. The features of genesis and formation of "media virus" term are reviewed in the article. The attention is focused on the ...
916341
  Каландирець Н.М. Поняття медіакультури студентів вищих навчальних закладів України // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 50-53


  Визначаються поняття медіакультури та медіаосвіти, розглядаються деякі концепції медіаосвіти. Звертається увага як на позитивні, так і на негативні аспекти впливу медіакультури на сучасне суспільство.
916342
  Поліщук М.Я. Поняття медіації як альтернативного методу вирішення спорів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 134-139. – ISSN 1563-3349


  Досліджено підходи до визначення поняття медіації у правовій доктрині та основних міжнародних правових актах, що регулюють різні аспекти медіації. Визначено характерні ознаки медіації та місце цієї процедури в системі інших альтернативних способів ...
916343
  Гусар Л. Поняття меж необхідної оборони // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 73-79
916344
  Вишинський С.Д. Поняття метафізики в інтегральному традиціоналізмі // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 9-11
916345
  Попова Н.М. Поняття метафори: від способу художнього вираження до когнітивної структури (на матеріалі іспанської мови) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 225-228. – (Бібліотека Інституту філології)
916346
  Ахтирська Н.М. Поняття методології судового пізнання та витоки її формування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 472-477. – ISSN 1563-3349
916347
  Муха М.Б. Поняття методологічного принципу історизму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 56-61. – (Юридична ; Вип. 1)
916348
  Охріменко І. Поняття методу та заходу в оперативно-розшуковій діяльності: філософсько-прикладний аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 97-102
916349
  Маштак К. Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 353-361. – ISSN 1026-9932
916350
  Погрібний С.О. Поняття механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 47-52. – ISSN 0201-7245
916351
  Клекоцюк Р.Є. Поняття митної вартості товарів та їх роль у регулюванні міжнародної торгівлі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 47-52
916352
  Мазур А.В. Поняття митної справи: ідея, зміст, законодавче закріплення // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 8-12.
916353
  Олійник С.М. Поняття міжнародно-правового інституту реадмісії осіб // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 58-61. – ISSN 2219-5521
916354
  Павко Я. Поняття міжнародного договору, його джерела та суб"єкти: термінологічні аспекти проблеми // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 12 (345). – С. 23-25
916355
  Войтенко Ю. Поняття міжнародного злочину у міжнародному кримінальному праві // Європейська юридична освіта і наука : матеріали VІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців (16-18 жовт. 2011 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарпат. держ. ун-т, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Євдокимов В.О., Бошицький Ю.Л., Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород : ЗакДу, 2011. – [Вип. 6]. – С. 127-130. – ISBN 978-966-2075-20-5
916356
  Мальський М. Поняття міжнародного комерційного арбітражу за альтернативою методу вирішення спорів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 81-83
916357
  Чорноус Ю.М. Поняття міжнародного співробітництва в розслідуванні злочинів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 3 (70). – С. 271-277
916358
  Молдован А. Поняття міжнародного співробітництва та чинне законодавство України, що його регулює у сфері протидії криміналу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 12 (144). – C. 71-74. – ISSN 2308-9636


  Предметом статті є нарис історії міжнародного співробітництва, законодавство України, що регулює міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, форми відносин у сфері міжнародної боротьби зі злочинністю.
916359
  Мажар Л.С. Поняття міжнародного спору в сучасному міжнародному морському праві // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 3 (50). – С. 144-148
916360
  Сукіясов Є. Поняття міжнародного спору та механізми його вирішення у міжнародному праві // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 72. – С. 6-12.
916361
  Бурлак О.В. Поняття міжнародного стандарту в міжнародному праві прав людини // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
916362
  Орлик М.С. Поняття міжнародної промислової кооперації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 165-170
916363
  Шкабаро В. Поняття міста // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-42.
916364
  Пронюк Н.В. Поняття місцевого самоврядування в сучасній юридичній науці // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 22-34. – (Юридична ; Вип. 1)
916365
  Трачук П.А. Поняття місцевої публічної влади: сутність, зміст та форма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 94-98
916366
  Левицький В.А. Поняття міського тексту й міського дискурсу в теорії літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 251-255


  У статті на прикладі київської моделі в літературі розглядаються найпоказовіші відношення між поняттями міський текст і міський дискурс
916367
  Ткаченко Є. Поняття мови національної меншини // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-27.
916368
  Албул О. Поняття мовна мода як соціо- й лінгвокультурна категорія // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 21-30. – Бібліогр.: С.28-29; 21 поз.
916369
  Каратєєва Г.М. Поняття мовної особистості та когнітивного стилю: гендерний аспект // Мови професійної комунікації: лінгвокультурний, когнітивно-дискурсивний, перекладознавчий та методичний аспекти : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 17 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т лінгвістики, Каф. теорії, практики та перекладу фр. мови ; [редкол.: О.Р. Валігура та ін.]. – Київ : Кафедра, 2014. – С. 49-51. – ISBN 978-966-2705-80-5
916370
  Охрименко В.І. Поняття модального когнітивно-семантичного поля // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 89-97. – Бібліогр.: Літ.: С. 96-97; 20 поз.
916371
  Мацкевич А. Поняття модальності в арабському мовознавстві: становлення і розвиток // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 85-92. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
916372
  Позняк Е.В. Поняття моніторингу довкілля (екологічного моніторингу) як превентивної форми екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 184-199. – ISBN 978-617-566-151-2
916373
  Бушман І.О. Поняття моніторингу у науковому дискурсі // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
916374
  Кліпкова О. Поняття монтажу в літературознавстві 20-х - 30-х рр. XX ст. // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 208-211
916375
  Дзятківський В.В. Поняття морально-політичної відповідальності в сучасній політології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 23. – С. 107-118


  У статті визначається поняття морально-політичної відповідальності та відтворюються основні способи його застосування в сучасній політичній науці. З"ясовуються особливості морально-політичної відповідальності як окремого типу відповідальності ...
916376
  Данилич В.С. Поняття моральності в іспанській мові: історико-етимологічний аспект // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 110-119


  У статті розглядаються питання моральності й моралі за пам"ятками мови та літератури епохи ранньої середньовічної Іспанії. В статье рассматриваются вопросы моральности и морали по памятникам языка и литературы эпохи ранней средневековой Испании. The ...
916377
  Кірін Р.С. Поняття надр: еколого-правові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-54. – (Юридичні науки ; Вип. 44)


  Проаналізоване законодавче поняття про надра та на підставі інтеграційно-диференційної моделі структури еколого-правового об"єкта розкрито його ознаки та сформульовано визначення.
916378
  Подопригора М.А. Поняття насилля в сучасній політичній науці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 148-155. – ISBN 966-628-134-1
916379
  Ясинок М.М. Поняття науки цивільного процесуального права та місце в ній окремого провадження як підгалузі цивільного процесуального права // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 3 (березень). – С. 48-54
916380
  Перебитюк М.В. Поняття науково-технічних засобів та їх класифікація в криміналістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 130-133. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Дається аналітичний огляд опублікованих у криміналістичній літературі визначень науково-технічних засобів, а також критична оцінка їх значення в слідчій та судовій практиці.
916381
  Бондар Вол С. Поняття нації в європейській та українській філософській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 21-22. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
916382
  Фролова Ю.О. Поняття нації у політичних поглядах Івана Франка // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 130-132
916383
  Шевченко М. Поняття національного інформаційного простору та його характеристики // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 221-226


  Проаналізовано поняття національного інформаційного простору та подано його характеристики. Розглянуто нормативно- правове забезпечення функціонування інформаційної сфери в Україні. Висвітлено завдання для покращення державної політики щодо ...
916384
  Гончаренко О.М. Поняття національної безпеки в контексті національних інтересів України / О.М. Гончаренко, Е.М. Лисицин, В.Б. Вагапов // Наука і оборона : Науково-теоретичний та науково-практичний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С.18-24
916385
  Арестова Л.О. Поняття національної безпеки: сучасні підходи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.110 -117
916386
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії (методологічний аспект) : Дис... канд.філософ.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КУ ім Т.Шевченка. – К, 1994. – 148л. – Бібліогр.:л.130-148
916387
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
916388
  Козинцева Т.О. Поняття національної ідіоми в філософії. : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.11 / Козинцева Т.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
916389
  Кушнір Н.М. Поняття недоліків та їх місце в системі судових помилок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 66-70. – (Правознавство ; Вип. 522)


  Визначено поняття судової помилки, мотиви і умови їх виникнення, види помилок. Крім того, досліджено поняття недоліків судового рішення і здійснено огляд способів їх виправлення. Визначено місце недоліків судового рішення в системі судових помилок.
916390
  Фєдосєєв В.В. Поняття недоторканності державних кордонів України та деякі питання їх кримінально-правової охорони // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 104-115.
916391
  Сеймон В.С. Поняття необоротних активів, їх класифікація та склад // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 162-167. – (Економічні науки ; Вип. 3 (49)). – ISSN 1728-4236
916392
  Тугарова О. Поняття непрямих доказів у кримінальному процесі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 144-151. – ISSN 1026-9932
916393
  Спасибо-Фатєєва Поняття нерухомого майна та права на нього // Українське комерційне право : науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2009. – № 9 : Актуальні питання правового регулювання відносин із приводу нерухомості. Світовий досвід та вітчизняна практика. – С. 10-19
916394
  Шевирін А.О. Поняття нерухомості: історія і сучасність // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 54-61


  У статті досліджуються окремі аспекти еволюції поняття нерухомості в науц і цивільного права.
916395
  Алфьоров С. Поняття неформальних радикально налаштованих молодіжних угруповань: кримінологічний аспект / С. Алфьоров, Д. Сіц // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 248-253. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
916396
  Бондар І. Поняття нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 81-82. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено коло фактів, що входять в предмет доказування у справі та фактів, що є підставами для перегляду судового рішення у зв"язку з новоявленими обставинами, а також пропонується визначення нововиявлених обставин. В статье установлен круг ...
916397
  Радь О. Поняття нормативних актів Конституційного Суду України - джерел трудового права України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 379-386. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
916398
  Калиновська Т.О. Поняття нормативно-правових актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх юридична природа та ознаки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 168-175.
916399
  Бабюк А.М. Поняття нормативності права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 15-21. – (0). – ISSN 2078-9165
916400
  Черновська Л.Г. Поняття нотаріальної таємниці у кримінальному судочинстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 218-222. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
916401
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – ISSN 0132-1331
916402
  Костенко О. Поняття об"єкта злочину: дискусію варто продовжити / О. Костенко, Ландіна-Виговська // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 4. – С. 101-105. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916403
  Рогаль-Левицька Поняття об"єкта порушення законодавства з фінансових питань // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 58-62. – ISSN 0132-1331
916404
  Сліпченко С. Поняття об"єкта цивільного права за ЦК України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 12. – С. 80-84. – ISSN 0132-1331
916405
  Пейчев К. Поняття обігу природних ресурсів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 51-53.
916406
  Колінко Я. Поняття обмеження прав і свобод людини і громадянина в умовах надзвичайного стану // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 8 (92). – С. 25-31
916407
  Козачук М.О. Поняття обмежень свободи підприємницької діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 143-146
916408
  Сулим В. Поняття обов"язку в податковому праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 3. – С.38-42. – ISSN 0132-1331
916409
  Таш"ян Р. Поняття односторонніх розпорядчих правочинів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 49-52.
916410
  Проценко М.В. Поняття ознак приховування злочину як проблемне питання криміналістики // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 553-559. – ISSN 1563-3349
916411
  Михайлів М. Поняття ознаки договору концесії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 205-208
916412
  Котюк І.І. Поняття ознаки та принципи допустимості тактичних прийомів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Дається критичний аналіз традиційного розуміння тактичного прийому та його ознак і обґрунтовується новий підхід в їх розумінні.
916413
  Дубова О.М. Поняття означення та обставини в синтаксичній теорії О.О. Потебні та їх роль у вивченні синкретичних другорядних членів речення // Постаті та ідеї: з історії мовознавства в Україні. – К., 1995. – С. 130-134
916414
  Сервецький І.В. Поняття олігархії та її суспільна небезпека // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (58). – С. 196-207. – ISSN 2222-5374
916415
  Бєлоусова О.С. Поняття організаційно-економічного механізму лізингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.29-33. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
916416
  Шаганенко П.І. Поняття організаційного забезпечення діяльності органів прокуратури // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 144-147. – ISSN 2219-5521
916417
  Дергач Л.В. Поняття організованої злочинної групи, що вчиняє вимагання // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 119-122. – (Правознавство ; Вип. 375)
916418
  Єфремов С. Поняття організованої злочинності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 9. – С.89-93. – ISSN 0132-1331
916419
  Лушпаєв С.О. Поняття органічної сільськогосподарської продукції: правові питання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 238-242. – ISSN 2219-5521
916420
  Прокопов Д.Є. Поняття особистих прав людини та їх обгрунтування в правовій теорії Б. Чичерина // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 31-41.
916421
  Боднар О.Б. Поняття особистої безпеки людини і його структура // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 148-153. – ISSN 2220-1394
916422
  Кравченко В.М. Поняття особистості в філософії патристики // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 17-25. – ISSN 2225-7586
916423
  Максименко С.Д. Поняття особистості у психології // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – C. 11-17. – ISSN 2226-4078
916424
  Мураховська О.О. Поняття особливо цінних земель України: сучасний стан та перспективи розвитку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 178-185. – (Право). – ISSN 2222-5226
916425
  Дзюба Ю.П. Поняття офіційного документа як предмета злочину, передбаченого ст. 357 КК України // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 87. – С. 112-121. – ISSN 0201-7245
916426
  Перехрест Р.Ю. Поняття пенсії у праві соціального забезпечення // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 61-66.
916427
  Коробеико Н. Поняття пенсійних правовідносин у контексті сучасної пенсійної реформи // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 170-174.
916428
  Стадник М.П. Поняття пенсійного забезпечення в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 12-18. – ISSN 1026-9932
916429
  Супрун Л.В. Поняття перестрахувальної діяльності та перестрахової компанії // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 101-104.
916430
  Кіт Х.І. Поняття підготовчого провадження в адміністративному процесі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 110-115
916431
  Рожнова В.В. Поняття підозрюваного у кримінальному процесі України // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 7. – С.26-32. – Бібліогр.: 14 н.
916432
  Бабін І.І. Поняття підстав для одержання податкових пільг // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2004. – С. 97-100. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Правознавство ; Вип. 227)
916433
  Шаповалова Л.О. Поняття побуту: сутність та структура // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 42. – С. 131-137. – ISSN 2072-1692
916434
  Щербина Н.С. Поняття поваги у Т. Гоббса, І. Канта, Е. Левінаса: порівняльний аналіз // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 95-98
916435
  Голосніченко Д. Поняття повноважень, їх владна природа та походження // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 123-128. – ISSN 0132-1331
916436
  Берзін П. Поняття повторності та сукупності злочинів: особливості системно-структурних характеристик // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Національна ак. правових наук України; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 92-98. – ISSN 0132-1331


  У статті жосліджується зміст окремих компонентів (елементів) повторності і сукупності злочинівта визначається їх вплив на ознаки складу злочину.
916437
  Пашутін Є. Поняття поглинання компаній // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 12. – С. 96-100.
916438
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
916439
  Шаблистий В.В. Поняття погрози у кримінальному праві та законодавстві України: історія та сучасний стан // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 283-286. – (Право. Економіка. Управління)
916440
  Гаврилюк Р.О. Поняття податково-правової території України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.82-89. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
916441
  Михальчук Н. Поняття податкового боргу у системі забезпечення фінансової безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 18 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 93-99. – ISSN 1818-2682
916442
  Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 34. – С.61-64
916443
  Шкаран І. Поняття позову: основні підходи до розуміння // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 5 (79). – С. 6-12


  Стаття являє собою системне та комплексне дослідження правового характеру, присвячене теорії позову в цивільному процесуальному праві.
916444
  Коновалова Ю.А. Поняття покарання неповнолітніх осіб // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 283-293
916445
  Герасименко В.П. Поняття покарання та його ознаки за КК України 2001 р. // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 113-115. – ISSN 0201-7245
916446
  Бондарева К.В. Поняття політичних режимів як предмет юридичних досліджень // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 71-78. – ISSN 1563-3349
916447
  Пасько Ігор Поняття політичного : соціально-філософський вимір // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.98-110. – ISSN 1728-9572
916448
  Олещун П.М. Поняття політичного PR: сутність, особливості, сучасні підходи // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 114-123
916449
  Григор О.О. Поняття політичного консенсусу в світлі сучасного політологічного дискурсу // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 419-426
916450
  Тихонова Є.А. Поняття політичної влади в працях К. Маркса, Ф. Енгельса / Є.А. Тихонова, В.Б. Пастухов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 9-15. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье рассматриваются основные положения теории политической власти, содержащиеся в трудах К. Маркса и Ф. Энгельса, имеющие методологическое значение для советской юридической науки. Авторы предпринимают попытку анализа понятия политической власти с ...
916451
  Декомб Венсан Поняття політичної інстанції // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 : Свобода і знання. – С.21-29. – ISSN 0235-7941
916452
  Корчевська А.Л. Поняття політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 154-157. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблема політичної комунікації та її місця в сучасному суспільстві. Автор зосереджує увагу на загальній теорії, що ґрунтується на ідеях американських науковців.
916453
  Манойло Д.О. Поняття політичної опозиції в контексті специфіки української політики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1073. – С. 59-63. – (Серія "Питання політології" ; вип. 24). – ISSN 2220-8089
916454
  Печенюк Д.О. Поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 138-146


  У даній статті автор досліджує особливості поняття політичної участі в контексті теорії сильної демократії Б. Барбера крізь призму функціональних ознак процесу політичного обговорення. Вивчаються наступні функції обговорення: артику- ляція інтересів, ...
916455
  Наливайко Л.Р. Поняття політичної функції Української держави / Л.Р. Наливайко, М.В. Бєляєва // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 10 (жовтень). – С. 54-64
916456
  Мелих Б. Поняття помилки за кримінальним правом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 390-401. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
916457
  Абрамова В. Поняття помилки судового експерта // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.172-180
916458
  Бабін І.І. Поняття порядку стягнення податкового боргу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 85-89. – (Правознавство ; Вип. 273)
916459
  Зейкан І. Поняття посадової особи в кримінальному законодавстві: порівняльний аналіз // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.118-121. – Бібліогр.: 0н. – ISSN 0132-1331
916460
  Жук А.М. Поняття послуг за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 133-138.
916461
  Хомченков Д.М. Поняття послуги: теоретичні аспекти та проблемні питання доказування у господарському процесі // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 272-277
916462
  Зеленецький В. Поняття потерпілого від злочину у кримінально-процесуальному праві / В. Зеленецький, Л. Лобойко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 48-58.
916463
  Кальченко І. Поняття похідних фінансових інструментів (деривативів) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 9. – С. 82-87.
916464
  Гудзь Д.С. Поняття прав людини: загальнотеоретична характеристика // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 42-45.
916465
  Загребельський В. Поняття права в практиці Європейського суду з прав людини // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 154-160.
916466
  Кулакевич О.В. Поняття права в старозаповітній традиції: концептуальні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 114. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
916467
  Губарєв С.В. Поняття права власності на присадибну земельну ділянку в об"єктивному і суб"єктивному розумінні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-78.
916468
  Козак Є.М. Поняття права власності подружжя // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-114. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916469
  Вахонєва Т. Поняття права інтелектуальної власності та його складові // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 6 (86). – С. 24-32
916470
  Мельничук О. Поняття права на освіту в аспекті інтегративної юриспруденції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 4 (100). – С. 10-14
916471
  Бігняк О. Поняття права на підприємницьку діяльність // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 99-103
916472
  Васильєва Н.Г. Поняття права на цілісність особистості та його міжнародно-правова характеристика // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 225-231. – ISSN 0201-7245
916473
  Дика Ю.В. Поняття правових обмежень права на екологічну інформацію // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 167-171.
916474
  Бистрик Г. Поняття правових форм діяльності держави: теоретико-методологічні аспекти аналізу // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 11/12 (83/84). – С. 142-149
916475
  Лятіна О.І. Поняття правовідносин у контексті законницької та юридичної доктрин // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 403-407. – ISSN 2219-5521
916476
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
916477
  Мазурик Р.В. Поняття правового засобу та його зміст у бюджетному праві // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 115-122. – ISSN 2227-796X


  У статті автор досліджує групи правових засобів - правові встановлення (норми законодавства, правозастосовні акти, договори); правову діяльність (правотворчість, виконання, застосування, здійснення та ін.); суб"єктивні явища правової дійсності чи явища ...
916478
  Гладкий С.О. Поняття правового менталітету як засіб правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 9-17. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються актуальні підходи до наукового оформлення поняття правового менталітету. Осмислюється рівень теоретичного опрацювання цього поняття насамперед сучасними українськими дослідниками. Висловлюється думка про необхідність розмежування у ...
916479
  Шкурат Поняття правового статусу незалежності суддів / Шкурат, АМ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 236-240. – ISSN 1563-3349
916480
  Коваленко І.П. Поняття правової культури у вітчизняній та західній науці: компаративний аналіз // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 35. – С. 148-155
916481
  Худояр Л.В. Поняття правової рівності в українській політико-правовій думці XVI-XVIII ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 85-89
916482
  Волковицька Н. Поняття правової свідомості та її структури: теоретичні і методологічні проблеми дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 28-34.
916483
  Хуторян Н.М. Поняття правозастосування в трудовому праві // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 268-282. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
916484
  Гриняк А. Поняття правопорушень у сфері договірних підрядних відносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 10 (118). – С. 45-50
916485
  Жушман В.П. Поняття правопорушень, що виникають у сфері кредитування сільськогосподарських товаровиробників, їх ознаки, умови та причини виникнення / В.П. Жушман, П.Ю. Шведенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 55-58. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
916486
  Васільєва Т.С. Поняття правосвідомості у дисциплінах соціогуманітарного корпусу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 77-82. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
916487
  Перехрест Р.Ю. Поняття правосуб"єктності у праві соціального забезпечення науково-теоретичний аспект // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 70-75.
916488
  Бігун В.С. Поняття правосуддя для його здійснення (на прикладі філософії правосуддя Гегеля) // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ;Чернівці, 2008. – Т. 6/7. – С. 164-171. – ISSN 1818-992Х
916489
  Оробець К. Поняття правосуддя як об"єкта злочину // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 164-167
916490
  Ященко Р.Ю. Поняття правотворчості теоретико-методолопчні проблеми аналізу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 97-105. – ISSN 1563-3349
916491
  Десятник В. Поняття правочинів та договору у проекті Цивільного кодексу України // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 98


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916492
  Гостюк В.І. Поняття правочину за Цивільним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.64-68. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
916493
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.01 / КНУТШ; Федорченко Ю.В. – Київ, 2004. – 180л. – Бібліогр.: л.170-180
916494
  Федорченко Юрій Володимирович Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.01 / Федорченко Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв
916495
  Стрішенець Н. Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 2 (48). – С. 12-16
916496
  Кононов В.В. Поняття прибережних захисних смуг за законодавством України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 236-239
916497
  Шевченко Я. Поняття приватного права як ядра правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
916498
  Чабаненко М.М. Поняття принципів аграрного права // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 110-116. – ISSN 2078-3566
916499
  Мироненко Є.О. Поняття принципів адміністративного судочинства // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 170-174. – ISSN 2078-3566
916500
  Зуєва Л.Є. Поняття принципів господарського процесу // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 113-117
916501
  Кучинська О. Поняття принципів кримінального процесу та їх основні ознаки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 383-388. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
916502
  Зінченко І.Л. Поняття принципів кримінального процесу України та їх нормативний характер // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 11. – С. 158-165. – ISBN 966-8759-17-6
916503
  Фігечь М.В. Поняття принципів правотворчості та основні підходи до їх класифікації // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 21-28.
916504
  Гетманцев О.В. Поняття принципів цивільного процесу та їх значеня у правозастосовчій діяльності суду / О.В. Гетманцев, П.С. Пацурківський // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.60-66. – (Правознавство ; Вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
916505
  Навроцька П. Поняття принципу (засади) кримінального процесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 304–311. – (Серія юридична ; Вип. 48)
916506
  Опанасенко О.О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 175-177. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття, характерні ознаки та зміст принципу змагальності цивільного процесу України. Сформульовано теоретичні висновки з досліджених питань.
916507
  Опанасенко О. Поняття принципу змагальності в цивільному процесі України // Право військової сфери : Інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-26.
916508
  Лунін С. Поняття принципу змагальності у судовому процесі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 126-132. – ISSN 0132-1331
916509
  Митровка Я. Поняття принципу поділу державної влади // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 20-25.
916510
  Дорошенко Л.М. Поняття припинення суб"єкта господарювання // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 1. – С. 138-144. – (Право. Економіка. Управління)
916511
  Рабінович С. Поняття природного права - невід"ємна складова предмета юридичної науки // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 52-61. – ISSN 0132-1331
916512
  Хвойницька Х. Поняття природного права в античній філософії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 104-109. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
916513
  Волвенко П. Поняття природного права: теоретичний та практичний аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 8. – С. 78-83.
916514
  Женжеруха О. Поняття причин та умов злочинності // Судоустрій і судочинство в Україні : юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-88.
916515
  Зарва В.А. Поняття про "роман виховання", структура і специфіка жанру // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 417-421. – ISBN 978-966-188-008-4
916516
  Ткач Ігор Поняття про "традиційність" та "нетрадиційність" у християнських релігійних системах України як підстава оцінки сучасної УГКЦ // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 135-141
916517
   Поняття про мікро-та оптоелектроніку : Матеріали для самостійного вивчення студентами " Основ радіоелектроніки ". – Київ : Київський університет, 1999. – 33с. – рфз карточки есть
916518
  Нагорнюк О.М. Поняття про навчальний модуль та сутність кредитно - модульної системи // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 168-177. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
916519
  Кірієнко С.В. Поняття про науковчення у Едмунда Гуссерля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Проводиться дослідження історичних витоків філософської концепції Едмунда Гуссерля.
916520
  Серапин В. Поняття про пародію, бурлеск, травестію, переклад у літературознавстві XVIII - першої третини XIX ст. (до проблеми жанрово-стильової специфіки "Енеїди" Івана Котляревського // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 296-301
916521
  Каргатан Нінель Поняття прокурорського повноваження на стадії досудового слідства / Каргатан Нінель, Наконечна Галина // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 81-86.
916522
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 57-65
916523
  Юдіна Г. Поняття промислового зразка в Україні та ЄС // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 11 назв
916524
  Лимар О.В. Поняття просторовості екзистенції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 23-26. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті проаналізовано поняття простору як простору формування екзистенціального сенсу. Автор аналізує твори сучасних філософів – Едварда Кейсі та Девіда Моріса, які продовжують дослідження екзистенції та простору, розпочате французьким ...
916525
  Шульга М.А. Поняття простору в геополітиці та політичній географії: спільне та відмінне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 139-141. – (Філософія. Політологія ; Вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
916526
  Шехавцов Р.М. Поняття протидії розслідуванню злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2002. – Вип. 3. – С. 192-204.
916527
  Савицька А.М. Поняття протиправності та її форми за радянським цивільним правом. / А.М. Савицька. – Львів, 1974. – 75с.
916528
  Цехмістро І.З. Поняття протяжності та опис фізичної реальності / І.З. Цехмістро. – Харків, 1972. – 175с.
916529
  Серьогін С. Поняття професійної та соціально-психологічної адаптації державних службовців // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 163-169.
916530
  Куценко С.І. Поняття процесуальних норм та їх місце в адміністративному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 270-275. – ISSN 1563-3349
916531
  Саркісова Т.Б. Поняття процесуально-правової форми здійснення екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 307-310. – ISBN 978-617-566-151-2
916532
  Сухонос В.В. Поняття процесуальної діяльності прокуратури та класифікація процесуальних норм / В.В. Сухонос, О.Є. Звірко // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 103-105. – (Правознавство ; Вип. 402)


  Проаналізувано стан процесуального регулювання прокурорської діяльності. Наукове визначення поняття процесуальної діяльності прокуратури. Проблемні питання, що виникають у практичній процесуальній діяльності прокуратури та пропозиції щодо шляхів їх ...
916533
  Лахижа М.І. Поняття публічна влада та публічна адміністрація у законодавстві Республіки Польща // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 2. – С. 256-260. – (Право. Економіка. Управління)
916534
  Ковальова Ю.О. Поняття публічних послуг та їх місце у розбудові "сервісної" держави // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 245-251. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто питання щодо розкриття сутності публічних послуг та їх співвідношення з державними і соціальними послугами. Автором розглядається теорія публічних послуг та їх особливості. У статті наголошується на важливості вдосконалення ...
916535
  Нагорянський Є. Поняття публічної сфери у контексті вивчення публічної політики // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 60-62


  Досліджувати публічну політику неможливо без вивчення публічної сфери. Дана стаття присвячена особливостям публічної сфери та її впливу на публічну політику.
916536
  Сальман І.Ю. Поняття раціоналізаторської пропозиції в радянському цивільному праві // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 97-105
916537
  Третяк Т.О. Поняття реалізації права на екологічну безпеку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 23-26. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Присвячено юридичному аналізу реалізації права на екологічну безпеку. Особливу увагу автор приділяє аналізу об"єкта цього суб"єктивного права. Наводиться визначення реалізації права на екологічну безпеку. The article is devoted to legal analysis of ...
916538
  Ільченко Ю.Б. Поняття регіональної екологічної політики держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 42-46. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
916539
  Власов В.Г. Поняття регіону як актора сучасних міжнародних зв"язків // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 3 (119), березень. – С. 28-34. – ISSN 2077-1800
916540
  Чупрун О.С. Поняття регулювання аудиторської діяльності в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 45-50. – (Правознавство ; Вип. 348)
916541
  Шаталова Л.М. Поняття рекламної послуги як правової та економічної категорії // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 317-326
916542
  Бабюк Л В. Поняття релевантності: від некласичної до неформальної логіки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 178-182. – ISSN 2076-1554
916543
  Ярмоліцька Н.В. Поняття релігії та бога в історіософській концепції О.О. Козлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 101-105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються та аналізуються погляди О.О. Козлова на релігію та пізнання Бога. The article is devoted to the O.O. Kozlov"s scientific views on religion and knowledge of the God.
916544
  Лебедєв В.П. Поняття реорганізації юридичних осіб і суб"єктів господарювання в Україні / В.П. Лебедєв, А.О. Ніцевич // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 129-131.
916545
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 195 л. – Бібліогр.: л. 180-195
916546
  Солдатська Т.І. Поняття респонсивності у сучасній філософії : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Солдатська Тамара Ігорівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
916547
  Кучер В. Поняття реституції в контексті нового цивільного законодавства України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С.55-60
916548
  Янчук А.О. Поняття референдного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 98-102. – ISSN 1563-3349
916549
  Кулик О. Поняття рефлексії, ії сутність та роль у методиці навчання української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – C. 2-7


  Оскількі поняття "рефлексія" стало спеціально-науковим, на сьогодні існує величезний діапазон неоднозначних його інтерпретацій. У працях філософів, педагогів, політологів, соціологів та представників більш "молодих" гуманітарних наук знаходимо широку ...
916550
  Тімуш І Поняття ризикового договору в цивільнім праві // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.65-67
916551
  Тімуш І.С. Поняття ризику в цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 155-156. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поняття ризику в цивільному праві України, аналізуються елементи цієї специфічної правової категорії.
916552
  Кучма З.В. Поняття ритму , довготи, паузи у французькому пісенному тексті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 32-37. – Бібліогр.: Літ.: с. 37; 12 назв. – ISSN 1729-360Х
916553
  Афанасьєва О. Поняття ритуалу в соціокомунікативному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-50. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (47)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі ритуалу як соціокомунікативної форми організації життя людської спільноти. У ній представлено поняття ритуалу у сучасних суспільних і мовознавчих науках та визначено основні семіотичні та прагмакомунікативні характеристики ритуалу ...
916554
  Ковтунович В.І. Поняття рівності та свободи у політичній концепції Алексіса де Токвіля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 81-83
916555
  Боднар С.Б. Поняття рівності у філософії права // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 307-310. – ISSN 1818-992Х
916556
  Панасюк О.Т. Поняття робочого часу та його значення в трудовому праві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 64-67. – (Юридичні науки ; Вип. 32)


  В статті розглядається питання про зміст поняття "робочий час", особливості його застосування в трудовому праві і можливостях, що відкриваються при цьому.
916557
  Любченко Д. Поняття розбою у кримінальному праві другої половини XVII-XVIII ст.: історично-правовий аналіз // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 1. – С. 119-121. – ISSN 0132-1331
916558
  Кондратюк О. Поняття розвитку бухгалтерського обліку: філософський аспект // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 12 (326). – С. 27-29. – ISSN 1810-3944


  Конференція організована Центром економічних досліджень економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Відкрив конференцію декан факультету В.Д. Базилевич (є фото), який відзначив, що "співпраця між економічним факультетом та Державною ...
916559
  Процьків Н.М. Поняття розірвання цивільно-правового договору // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 40-44. – (Правознавство ; Вип. 385)
916560
  Безклубий І.А. Поняття розрахунку та розрахункових відносин // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 952-955. – ISBN 978-966-667-341-4
916561
  Басай О. Поняття рослинного світу // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-87. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916562
  Агафонова Н.В. Поняття роялті за чинним податковим законодавством України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 84-87. – (Правознавство ; Вип.306)
916563
  Остащук М.Б. Поняття сакральності екологічної сфери в екологічній теології // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.185-192
916564
  Мельник Р.В. Поняття саморобної вогнепальної зброї // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2014. – № 3/4 (68). – С. 237-244
916565
  Перепелиця А.І. Поняття санкції статті (санкції частини статті) особливої частини Кримінального кодексу України / А.І. Перепелиця, Є.С. Назимко // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 215-218
916566
  Сопронюк О. Поняття санкції у теорії права // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (7). – С. 234-240. – ISSN 2409-4544
916567
  Лисак Є.І. Поняття свідомості та самосвідомості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
916568
  Кавуненко Н.І. Поняття світового духовного етосу в теологічному обґрунтуванні (на матеріалах Г. Кюнга, М. Вальцера) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-68. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
916569
  Ющик О.І. Поняття свободи в контексті визначення права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-33. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
916570
  Пазюк А.В. Поняття свободи в міжнародному праві та його застосування // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 81-83. – ISBN 978-966-2609-68-4
916571
  Поліванова О.М. Поняття свободи пересування осіб в Євросоюзі // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 5 (46). – С. 113-117.
916572
  Шаховал А. Поняття свободи, волі та відповідальності у поезії Тараса Шевченка // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 28-36. – ISBN 978-966-306-020-4
916573
  Нарушевич-Васильєва Поняття семантизації в мовознавстві й термінознавсті // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 108-115. – ISSN 2221-8807
916574
  Кузьменко Ю.Г. Поняття сенсорно-чуттєвої сфери в різних наукових парадигмах // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 234-238. – Бібліогр.: 32 назв. – ISBN 978-966-581-958-5
916575
  Джалілова О.М. Поняття символічної генералізації в теорії комунікації за Н. Луманом // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 245-249. – ISSN 2076-1554
916576
  Ільїна Н.Л. Поняття системи екологічного контролю за законодавством України // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 76-81. – ISBN 978-617-566-151-2
916577
  Синельникова Р.Д. Поняття системи найвищих органів державної влади соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 53-59. – (Серія права ; № 16)


  В статье рассматриваются общие черты, присущие высшим органам государственной власти всех социалистических стран. Показаны также некоторые специфические особенности в системах высших органов государственной власти отдельных зарубежных социалистических ...
916578
  Манжула А.А. Поняття системи нормативно-правих актів, що регулюють діяльність науково-дослідних установ // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 86-91. – ISSN 2222-5374
916579
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
916580
  Алєксєєва К.І. Поняття ситуації у філософській антропології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Алєксєєва Катерина Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 190 л. – Бібліогр.: л. 178-190
916581
  Розгон О.В. Поняття сім"ї в національному й міжнародних аспектах // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 91-96. – ISSN 0201-7245
916582
  Ватрас А В. Поняття сімейної правосуб"ектності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 93-100. – (Право. Економіка. Управління)
916583
  Федитник В.М. Поняття складної вини в доктрині кримінального права: історико-правовий аспект // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
916584
  Ярошевська Т. Поняття службового винаходу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 6. – С. 84-86. – ISSN 0132-1331
916585
  Кульбашна А.Ю. Поняття службового об"єкта права інтелектуальної власності, створеного науково-педагогічним працівником / А.Ю. Кульбашна, О.С. Парамонова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 241-246. – ISSN 2219-5521
916586
  Максимович Р.Л. Поняття службової особи у кримінальному праві України : монографія / Р.Л. Максимович; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів : Львівський держ. ун-т внутрішніх справ, 2008. – 304с.
916587
  Кочеров М.В. Поняття службової особи як суб"єкта незаконного збагачення // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 9 (144). – С. 37-40
916588
  Слуцька Т.І. Поняття службової особи: кримінально-правовий аналіз // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 3. – С. 168-175
916589
  Супрун А.Г. Поняття сміху в філософії М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
916590
  Гранін О.Ф. Поняття соціалістичного громадського порядку // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 21. – С. 12-21
916591
  Янчук В.З. Поняття соціалістичної колгоспної демократії та гарантії її здійснення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 97-105. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  В статье рассматриваются вопросы о сущности социалистической колхозной демократии и гарантиях ее осуществления. Сущность социалистической колхозной демократии состоит в том, что управление деятельностью колхоза осуществляют сами колхозники под ...
916592
  Гончаров А. Поняття соціального захисту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 126-130
916593
  Балюк Г.І. Поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 13-19. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджується поняття соціального захисту громадян за надзвичайних екологічних ситуацій та принципи, на яких має базуватися такий захист в Україні. The notion of citizens" social protection in the event of ecological emergencies is analyzed as well as ...
916594
  Ільніцька Н.І. Поняття соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 286-287. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
916595
  Трунова Г.А. Поняття соціального партнерства на сучасному етапі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 59-63. – (Правознавство ; Вип. 282)
916596
  Максимишин Р. Поняття соціального страхування у зв"язку з тимчасовою втратою працездатності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 310-315. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
916597
  Талпа М.В. Поняття соціальної норми та відхилення у творчій спадщині Володимира Винниченка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-77. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
916598
  Кліш А.Б. Поняття соціальної справедливості у папських енцикліках "Rerum novarum" та "Graves de communi" // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 109-111
916599
  Угрин Т.В. Поняття соціо-дискурсивної репрезентації та його основні характеристики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – С. 141-148


  У статті подано стислий міждисциплінарний діахронічний аналіз поняття соціо-дискурсивна репрезентація, виділено її основні характеристики, розглянуто причини та умови виникнення репрезентацій.
916600
  Курилін І.Р. Поняття спеціальних знань, що використовуються під час розслідування злочинів, які посягають на права інтелектуальної власності // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
916601
  Жаровська Г.П. Поняття співучасті у злочині за кримінальним правом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.103-107. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
916602
  Карась Б.О. Поняття спорів щодо соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 131-137. – (Юридичні науки ; № 2 (1))


  У статті досліджується співвідношення адміністративно-правового спору та спорів щодо соціального захисту населення. Зокрема, проводиться аналіз поняття «правовий спір». Вважаємо, що юридичний конфлікт і правовий спір співвідносяться як родове й видове ...
916603
  Ярова Т.М. Поняття способів захисту цивільних прав та інтересів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 386-387. – ISSN 1563-3349
916604
  Теремцова Н.В. Поняття стадії бюджетного процесу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 66-71
916605
  Гладишко Ю.П. Поняття стадії цивільного процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 314-320. – ISSN 1563-3349
916606
  Кравчук В. Поняття статутного капіталу юридичної особи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 48-51. – ISSN 0132-1331
916607
  Хонда М.П. Поняття столиці України-міста Києва та його конституційно-правового статусу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 233-239. – ISSN 1563-3349
916608
  Димитрович Я.О. Поняття страхування: теоретико-правовий аналіз // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-37. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
916609
  Мельник Ю. Поняття стримування соціальних змін у розвинених капіталістичних суспільствах : критичний аналіз ідей Герберта Маркузе // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 31 : Політичні студії. – С. 96-104
916610
  Касьяненко О.Ю. Поняття структури світоглядно-дослідницької настанови особистості в психологічній науці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 74-82. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що світоглядно-дослідницька установка є складовою досвіду діяння особистості, являє собою спосіб здійснення особистістю пізнавального, дійового і рефлекторного орієнтування у світі, виявляється через "картину світу", яку вибудовує особистість ...
916611
  Хохуляк В.В. Поняття суб"єкта земельного податку // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.93-97. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
916612
  Трад Поняття суб"єкта посадових злочинів по кримінальному праву України і Йорданії (порівняльно-правовий аспект) / Трад, Аль-Фаїз Акрам // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ / Одеський інститут внутрішніх справ. – Одеса, 2001. – № 2. – С.97 -102
916613
  Десятник В.О. Поняття суб"єктивного права власності за новим законодавством України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 81-85. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Відповідно до нового законодавства про власність розглядаються ознаки суб"єктивного права власності.
916614
  Решетник Є. Поняття суб"єктивного сімейного інтересу та загальні засади його судового захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-86. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу розвитку та становлення у сімейному законодавстві категорії "інтерес", у цьому контексті проведено аналіз сімейного законодавства в період з 1918 року – по сьогоднішній день. Запропоновано визначення інтересу в сучасному ...
916615
  Зверев Поняття суб"єктів аудиторської діяльності та їх ознаки / Зверев, ММ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 338-343. – ISSN 1563-3349
916616
  Мартиненко Д.Є. Поняття суб"єктів кримінально-процесуального провадження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 211-218.
916617
  Мироненко Н. Поняття суб"єктів права інтелектуальної власності та критерії їх класифікації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 2 (46). – С. 11-24.
916618
  Агулов М.В. Поняття суб"єктності в психологічній науці // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 7-11. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
916619
  Самбір О.Є. Поняття суброгації в цивільному праві України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 1 (57). – C. 45-55. – ISSN 2078-9165
916620
  Левандовскі К.М. Поняття субсидіарної відповідальності та її правова природа // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 36-41
916621
  Ярмоліцька Н.В. Поняття субстанції, буття, руху, простору, часу у панпсихізмі О.О. Козлова // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 4
916622
  Шаповалова К.П. Поняття субстанціональної єдності світу з точки зору діалектичного матеріалізму // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 5
916623
  Барандій М.В. Поняття суверенітету держави у міжнародному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 307-311
916624
  Гринюк Н.В. Поняття суверенітету у сучасному міжнародному праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 58-61. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
916625
  Павлишин А. Поняття судових витрат у кримінальному процесі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.548-554. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916626
  Ніколенко Л. Поняття судових доказів у господарському процесі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.48-53. – ISSN 0132-1331
916627
  Слободчикова Н.В. Поняття судових процедур у справах про банкрутство // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 121-125
916628
  Хрімлі О.Г. Поняття судового захисту прав інвесторів у сфері господарювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 188-192. – ISSN 2219-5521
916629
  Ігонін Р. Поняття судової влади // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 18-22
916630
  Бігун В.С. Поняття суду в контексті здійснення правосуддя (аналіз окремих положень Конституції України) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 38-41. – (Право. Економіка. Управління)
916631
  Кабанець Н. Поняття суспільного договору в школі природного права (історичний екскурс, історія становлення нормативного поняття) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 179-215


  У статті пропонується історія розвитку поняття суспільного договору, як юридично-деонтологічного за своєю філософсько-правовою природою та фундаментального за теоретико-правовою. На підставі такого визначення, це поняття відіграє основну (базову) роль ...
916632
  Кабанець Н.І. Поняття суспільного договору як політико-правової моделі самоорганізації суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 63-66. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням теорії та філософії права. Розглядається схема суспільного договору як ідеальних правовідносин, що включає певні елементи (суб"єкти, об"єкт, предмет, зміст зобов"язання, гарантії забезпечення договору), на основі якого моделюється ...
916633
  Уманець Т.В. Поняття суті управлінської категорії "регіон" та її типи в умовах трансформації структури господарства України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 83-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
916634
  Баран А.В. Поняття та види акмеології: теоретичний аналіз // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 825. – С. 109-115. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
916635
  Безклубий І.А. Поняття та види банківського рахунка // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 916-919. – ISBN 978-966-667-341-4
916636
  Скрипнюк О.В. Поняття та види відповідальності за порушення виборчого законодавства // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 18-27
916637
  Ровинський Ю. Поняття та види відповідальності за порушення фінансового законодавства України // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 147-153. – ISSN 0132-1331
916638
  Ємець Р.О. Поняття та види державного контролюу сфері земельних відносин // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 1. – С. 276-280. – (Право). – ISSN 2222-5226
916639
  Ровинський Ю.О. Поняття та види державного примусу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 27-32. – ISSN 1563-3349
916640
  Джуринський О. Поняття та види джерел господарського права України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 93-95. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються питання щодо поняття та видів джерел господарського права України. Звертається увага на недосконалість законодавчого визначення переліку джерел господарського права в Господарському кодексі України та вносяться пропозиції, ...
916641
  Майданик Н.І. Поняття та види договорів азартної гри // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1192-1094. – ISBN 978-966-667-341-4
916642
  Оприско М.В. Поняття та види договорів про відчуження корпоративних прав // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 11 (122). – С. 35-39
916643
  Вахонєва Т. Поняття та види договорів про створення й передачу об"єктів авторського права // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 59-68. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2308-0361
916644
  Діковська І.А. Поняття та види договору підряду // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 384-386. – ISBN 978-966-667-341-4
916645
  Корольов В. Поняття та види забезпечення позову в цивільному процесі // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 60-66
916646
  Авдєєнко Є. Поняття та види завдань судів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 116-118. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  На основі комплексного дослідження чинного законодавства та наукової літератури визначені поняття та система завдань судів в Україні, запропоновано критерії їх класифікації. На основе комплексного исследования действующего законодательства и научной ...
916647
  Щербина В. Поняття та види засобів державного регулювання господарської діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню поняття та засобів державного регулювання господарської діяльності в Україні. Статья посвящена исследованию понятия и средств государственного регулирования хозяйственной деятельности в Украине. The article is devoted ...
916648
  Мірошніченко А.М. Поняття та види земельно-правових колізій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 91-102.
916649
  Борисов В.І. Поняття та види злочинів проти безпеки виробництва // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 3-16. – ISSN 2079-6242
916650
  Андреєва О. Поняття та види зобов"язального ризику у цивільному праві // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 199-200. – ISBN 978-617-7069-14-9
916651
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2014. – 213 л. – Бібліогр.: л. 196-213
916652
  Шелевер Н.В. Поняття та види імунітету в конституційному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шелевер Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
916653
  Кольга Т.О. Поняття та види інвестицій // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 255-265. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
916654
  Наваляна Я.Т. Поняття та види латентних згвалтувань // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 261-264. – ISSN 2219-5521
916655
  Журик Ю.В. Поняття та види недобросовісних дій у конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-59. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розкривається питання походження та правової природи недобросовісної конкуренції та її основні види.
916656
  Шевчук В А. Поняття та види непридатного замаху // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.101-104. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
916657
  Олійник О.М. Поняття та види нецільового використання бюджетних коштів у Збройних Силах України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 126. – С. 139-145. – ISSN 2224-9281
916658
  Котюк В.О. Поняття та види нормативно-правових актів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 158-162. – ISSN 2413-6433


  Нормативно-правовий акт — це офіційний акт-документ компетентних суб"єктів правотворчості, який містить норми права, що забезпечуються державою. Він є однією з форм існування та вираження норм права, є основною формою права для багатьох правових систем ...
916659
  Пришва Н.Ю. Поняття та види обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 34-37. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Наведено характеристику обов"язкових платежів, податків, зборів. Дано їх класифікацію та розглянуто особливості кожного виду.
916660
  Сохацька О.Є. Поняття та види організаційно-правових договорів, що укладаються органами місцевого самоврядування // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 15 назв
916661
  Гребенюк М. Поняття та види основних загроз сучасній продовольчій безпеці: правовий контекст / М. Гребенюк, Є. Кузнєцова // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 55-59


  У статті розкриваються поняття та зміст основних загроз сучасній продовольчій безпеці, визначаються роль та завдання держави щодо запобігання постачанню на територію України неякісного продовольчого імпорту.
916662
  Кохановська О.В. Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Юридичні науки ; Вип. 84). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена поняттю особистих немайнових прав в цивільному праві України та його видам. Ключові слова: особисті немайнові права; особисті немайнові права фізичних осіб; нематеріальні інтереси; концепція особистих немайнових прав. Статья ...
916663
  Міхно О. Поняття та види підстав припинення цивільно - правового договору // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.135-138. – ISSN 0132-1331
916664
  Кафарський В.В. Поняття та види підсудності адміністративних справ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 247-254. – ISSN 1563-3349
916665
  Крамаренко О.В. Поняття та види прав на землі для будівництва багатоквартирних житлових будинків у містах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 255-259
916666
  Алієва С.Т. Поняття та види працівників-мігрантів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 256-260. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916667
  Шехавцов Р.М. Поняття та види проблемних слідчих ситуацій / Р.М. Шехавцов, А.В. Хрипченко // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Вип. 1. – С.139-148
916668
  Шумило М.М. Поняття та види процедурно-організаційних правовідносин як стадії пенсійного процесу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 282-293. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
916669
  Сергєєва Д. Поняття та види слідчих (розшукових) дій за чинним КПК України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 11. – С. 180-188. – ISSN 1026-9932


  У статті здійснений науковий аналіз точок зору процесуалістів та практиків щодо визначення поняття слідчих (розшукових) дій, а також аналіз відповідних положень нового Кримінального процесуального кодексу України. Доведено, що суб"єктний підхід до ...
916670
  Макаренко Л.О. Поняття та види соціальної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 12-15
916671
  Тинкул О.В. Поняття та види стадій адміністративних проваджень // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 303-307. – ISSN 1563-3349
916672
  Перепелиця М.О. Поняття та види суб"єктів фінансового права : монографія / М.О. Перепелиця ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 269, [3] с. – Бібліогр.: с. 239-270. – ISBN 978-966-458-370-8
916673
  Глущенко Л.Г. Поняття та види судових витрат за кодексом адміністративного судочинства України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 142-145. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
916674
  Кологойда О.В. Поняття та види сурогатів цінних паперів // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 83-93


  На підставі ознак цінного паперв визначено поняття сурогатного цінного папера. здійснено розмежування понять цінних паперів та їх сурогатів, розглянута практика випуску різних видів сурогатів цінних паперів.
916675
  Кашинцева О.Ю. Поняття та види товарних знаків в Україні // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 40-43. – (Юридичні науки ; Вип. 35)


  Розглядаються проблеми поняття "товарного знаку" у вітчизняному та іноземному законодавствах і правової охорони нових видів товарних знаків в Україні. Висловлюються пропозиції до законодавства щодо впровадження таких понять, як "загальновживаний ...
916676
  Богданова Ж.А. Поняття та види туристичної діяльності в Україні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 194-197. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
916677
  Ігнатюк А. Поняття та види фінансових посередників, їх значення у сучасній ринковій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 22-27. – (Економіка ; Вип. 116). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються поняття та функції фінансових посередників, їх види в економічній системі України з метою аналізу ролі фінансових посередників в сучасній економіці. The definition and functions of financial intermediaries, their types in the economic ...
916678
  Река В.А. Поняття та види фінансово-правових санкцій, що застосовують органи державної контрольно-ревізійної служби // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 163-173
916679
  Галус О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 51-57. – (Право. Економіка. Управління)
916680
  Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 66-77. – ISSN 0132-1331
916681
  Андрейцев В.В. Поняття та види цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-74. – (Юридичні науки ; Вип. 45/48)


  Розкриваються істотні ознаки цивільної відповідальності в інноваційних правовідносинах, дається їх характеристика та визначення.
916682
  Костюк Ю. Поняття та види шкоди, завданої екологічним правопорушенням // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 2. – С. 96-103. – ISSN 1561-4999
916683
  Залєтов О. Поняття та відмінність убезпечення (страхування) життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-83. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сутність убезпечення (страхування) життя. Проведено порівняльний аналіз основних характеристики договорів убезпечення (страхування) життя та загального страхування (згідно з українським законодавством). Essence of life protection ...
916684
  Калинник І. Поняття та джерелд формування майна страхових організацій // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 6. – С. 102-105.
916685
  Орлова О. Поняття та елементи господарського обліку, їх взаємозв"язок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 114-120. – (Юридичні науки ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правового регулювання господарського обліку, його елементів та їх взаємозв"язку. Визначено поняття господарського обліку, його завдання, а також вимоги до нього як єдиної облікової системи. Виконано аналіз відповідного ...
916686
  Макода В.Є. Поняття та елементи ліцензійного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 998-1003. – ISBN 978-966-667-341-4
916687
  Орлов Ю.Ю. Поняття та елементи організації оперативно-розшукової діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 178-187.
916688
  Яценко Н.Г. Поняття та елементи правового статусу суду в цивільному процесі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 135-139. – (Право ; Вип. 3/4). – ISSN 2226-3047
916689
  Кагадій М. Поняття та елементи правової системи // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 32-36. – ISSN 0132-1331
916690
  Манжула А.А. Поняття та елементи правопорядку: сутність та значення // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – С. 109-113. – (Право та державне управління ; № 1 (5))
916691
  Логінова В.В. Поняття та елементи спосубу заподіяння тілесних ушкоджень // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 478-483. – ISSN 1563-3349
916692
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
916693
  Петришина-Дюг Поняття та етапи інституціоналізації політичних партій в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 199-204. – ISSN 1563-3349
916694
  Стратонов В.М. Поняття та завдання пізнавальної діяльності слідчого // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 176-180. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916695
  Москаленко К. Поняття та загальна характеристика договорів у сфері музичного шоу-бізнесу // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 4 (136). – С. 72-79. – ISSN 2308-9636
916696
  Носік Ю.В. Поняття та загальна характеристика договору про конфіденційність // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1133-1137. – ISBN 978-966-667-341-4
916697
  Туцький Ю. Поняття та загальна характеристика земельної ділянки як об"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-79. – (Юридичні науки ; Вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано загальні характеристики земельної ділянки як о"єкта правовідношення викупу для суспільних потреб, на основі яких сформовано поняття земельної ділянки як об"єкта даного правовідношення. В статье проанализированы общие ...
916698
  Ямкіна О. Поняття та загальна характеристика особистих немайнових прав дитини // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей магістрів права / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, юридичний факультет. – Київ, 2009. – Вип. 4 : Збірник наукових праць магістрів спеціалізації "Цивільне право" Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2007-2009) Відпов.ред. проф. Р.А. Майданик. – С. 46-71. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-966-2183-64-1
916699
  Зеленський В. Поняття та загальна характеристика принципів конкурсного відбору в державній службі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 304-306. – ISBN 978-617-7069-28-6
916700
  Бернада Є. Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 1 (10). – С. 82-92
916701
  Муравйов В.І. Поняття та зміст "Acguis communautaire" (спільного доробку) Євросоюзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 48, ч. 1. – С. 129-134.
916702
  Смолярова М.Л. Поняття та зміст адаптації законодавства про працю України до законодавства Європейського Союзу / М.Л. Смолярова, А.С. Аристархова // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 2. – С. 19-22
916703
  Заблоцька О. Поняття та зміст бюджетної системи України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 52-56. – ISSN 0132-1331
916704
  Мироненко І. Поняття та зміст відносин добросусідства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 95-98
916705
  Дей М.О. Поняття та зміст гармонізації трудового законодавства України з правом Європейського Союзу про охорону праці // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 311-314
916706
  Головкін О.В. Поняття та зміст державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 70-77
916707
  Биркович Т.І. Поняття та зміст державної дипломатичної служби в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 90-97
916708
  Васильєва В. Поняття та зміст договору консигнації // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 163-165


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
916709
  Войтович І. Поняття та зміст доказування в адміністративному судочинстві // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 44-50
916710
  Пиріг І. Поняття та зміст експертної діяльності органів внутрішніх справ // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 255-262. – ISSN 0132-1331
916711
  Мацегорін О.І. Поняття та зміст захисту цивільних прав // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 143-147
916712
  Вовк О.О. Поняття та зміст зовнішньої безпеки: теоретико-правовий аналіз // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 8 (142). – С. 11-18


  У статті досліджено змістовну сутність поняття "зовнішня безпека" як свідомого впливу суб"єктів влади на загрози у зовнішньополітичній і зовнішньоекономічній сферах та є складовою частиною національної безпеки держави.
916713
  Легка Я.І. Поняття та зміст інвестиційних ризиків як об"єкту управління // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 289-292


  Ризик відіграє важливу роль при інвестуванні, він є одним з основних критеріїв, за яким можна обрати об"єкт інвестицій. Управління інвестиційними ризиками вимагає чіткого усвідомлення їх сутності, змісту та положення в загальній ієрархії економічних ...
916714
  Лушер В.В. Поняття та зміст інформації в органах прокуратури України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (71). – С. 166-171. – ISSN 2078-3566
916715
  Колодій І. Поняття та зміст інформації: соціальні та правові аспекти // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 83-86.
916716
  Гриник Л.І. Поняття та зміст категорії "самозахист": доктрина та законодавство // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 63-68. – ISBN 978-966-7178-01-8
916717
  Лавріненко І.А. Поняття та зміст категорії волі при укладанні правочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 225-231
916718
  Міщенко С.Г. Поняття та зміст кримінальної юстиції // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 521-526. – ISSN 1563-3349
916719
  Грекова М. Поняття та зміст міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 110-114


  Проведено науковий аналіз становлення та розвитку теоретичних підходів до взначення змісту міжнародно-правового регулювання відносин у сфері праці. Про В.Г. Буткевича, А.С. Довгерта, В.Ф. Опришко. - С. 110.
916720
  Лобанова С. Поняття та зміст нафтогазового комплексу України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 11 (215). – С. 44-46
916721
  Ліпкан В. Поняття та зміст націобезпекознавства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С.114- 118. – ISSN 0132-1331
916722
  Мироненко І.В. Поняття та зміст обтяжень майна // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 135-139
916723
  Звоздецька І.В. Поняття та зміст парламентських процедур // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (18). – С. 64-67
916724
  Козак О.С. Поняття та зміст позитивної кримінальної відповідальності // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 253-255. – ISBN 978-966-458-403-3
916725
  Яковець І.С. Поняття та зміст політики україни у сфері виконання кримінальних покарань // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 62-71.
916726
  Софіюк Т.О. Поняття та зміст права фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 243-249. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916727
  Щербина В. Поняття та зміст правового режиму майна суб"єктів господарювання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-80.
916728
  Лобода А. Поняття та зміст правової безпеки особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 10 (178). – С. 121-125
916729
  Андрусяк В.Б. Поняття та зміст правозахисної функції слідчого // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 506-508. – ISSN 1563-3349
916730
  Андрусів Л.М. Поняття та зміст промульгації законів Украни // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 35-39. – (Юридична ; Вип. 2)
916731
  Карпінська Н.В. Поняття та зміст ресоціалізації неповнолітніх осіб жіночої статі в умовах виховної колонії // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 126-131
916732
  Горев В.О. Поняття та зміст свободи договору як загальної засади цивільного законодавства України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
916733
  Антонов В.О. Поняття та зміст системи національної безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 137-144. – ISSN 1563-3349
916734
  Коваленко-Кужольна Поняття та зміст трудового договору у проекті Трудового кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 39-43
916735
  Радзівіл К. Поняття та зміст фінансової безпеки держави // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 5 (185). – С. 94-97
916736
  Фурса С.Я. Поняття та зміст шлюбного договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1149-1153. – ISBN 978-966-667-341-4
916737
  Куйбіда Р.О. Поняття та значення адміністративного договору // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 277-280. – ISBN 978-966-667-624-8
916738
  Углик Н.М. Поняття та значення адміністративної процедури // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 226-228. – (Право. Економіка. Управління)
916739
  Костюченко О. Поняття та значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальному процесі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 91-96. – (Юридичні науки ; Вип. 70/71). – ISSN 1728-3817


  Наводиться поняття і аналізується значення апеляційного оскарження судових рішень у кримінальних справах як етапу апеляційного провадження в кримінальному процесі України. The determination of appealing against court decisions in criminal cases as a ...
916740
  Галабала М. Поняття та значення загальної частини кримінального законодавства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 122-126
916741
  Рєзнікова В. Поняття та значення заходів до забезпечення позову в господарському процесі України / В. Рєзнікова, Б. Орленко // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 142-146. – ISSN 1561-4999


  У статті розглядається забезпечення позову в системі забезпечувальних заходів господарського процесу України. Окреслено ознаки заходів до забезпечення позову. Надано авторське визначення поняття "забезпечення позову в господарському процесі". В ...
916742
  Волот О.І. Поняття та значення інформації, знань та інформаційних технологій в умовах розвитку інформаційного суспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 177-180
916743
  Говоруха М. Поняття та значення організації роботи прокурора у виконавчому провадженні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-50.
916744
  Балаклицький А.І. Поняття та значення основних ознак держави на сучасному етапі розвитку суспільства: загальнотеоретична характеристика // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 96-101. – ISSN 1563-3349
916745
  Новак Р.В. Поняття та значення особливих порядків кримінального провадження // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 75-84. – ISSN 1999-5717
916746
  Демидко В.О. Поняття та значення права на здорові й безпечні умови праці // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : наукове видання / Національний ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2013. – Вип. 1. – С. 55-65
916747
  Гріненко О.О. Поняття та значення привілеїв та імунітетів у праві ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 472-481. – ISSN 1563-3349


  Досліджено розвиток привілеїв та імунітетів у праві ЄС, їх застосування у практичній діяльності ЄС. Исследовано развитие привилегий и иммунитетов в праве ЕС, их использование в практике Европейского Союза. The article is devoted to the development of ...
916748
  Марчак В.Я. Поняття та значення психологічних знань у кримінальному процесі // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.104-108. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
916749
  Грек Б.М. Поняття та історичні передумови розвитку рейдерства в Україні / Б.М. Грек, ГрекТ.Б // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 9 (120). – С. 29-34
916750
  Волошин В. Поняття та їх референти: релігієзнавчий контекст // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 147-151. – ISSN 1728-9343
916751
  Новосельська Ірина Поняття та категорії міжнародних і європейських стандартів відповідальності у сфері трудових відносин та їх дотримання Україною // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 71-74
916752
  Мяловицька Н.А. Поняття та класифікація автономних утворень у сучасних державах світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 11-13. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні питання визначення та класифікації автономних утворень у федеративних і унітарних державах.
916753
  Печений О. Поняття та класифікація грошових зобов"язань у контексті положень нового Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.35-40
916754
  Петренко Павло Поняття та класифікація злочинів у банківській сфері // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 47-49.
916755
  Факас І.В. Поняття та класифікація конституційно-правових принципів організації і діяльності судів загальної юрисдикції в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 126-131.
916756
  Чаплинський К.О. Поняття та класифікація обшуків // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 132-135. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
916757
  Швець І.В. Поняття та класифікація прав дитини в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 145-151
916758
  Стаднік О. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – № 3 (21). – С. 25-31
916759
  Стаднік О.М. Поняття та класифікація принципів виборчого права // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 1 (68). – С. 99-106
916760
  Кравець І. Поняття та класифікація сучасних господарських систем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 71-76. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемам правового становища сучасних господарських систем. Обґрунтовується основна мета створення господарських систем у сучасних економічних умовах. Аналізуються ознаки господарських систем та на їх основі формулюється поняття ...
916761
  Руденко О.В. Поняття та класифікація уніфікації норм міжнародного приватного права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.66-70. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
916762
  Клименко М.М. Поняття та концептуальні підходи до відповідальності в контексті адміністративно-правової реформи в україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 145-152. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
916763
  Шаблистий В.В. Поняття та кримінально-правове забезпечення особистої (фізичної) безпеки людини в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 119-123
916764
  Клочков В.Г. Поняття та критерії ефективності прокурорського нагляду за дотриманням та застосуванням прав і свобод особистості // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 211-215. – ISSN 1563-3349
916765
  Габлей Н.Г. Поняття та мета покарання // Прикарпатський юридичний вісник : науково-практичне юридичне видання: збірник наукових праць / Нац.ун-т "Одеська юридична академія". – Івано-Франківськ, 2012. – Вип. 2. – С. 185-192
916766
  Савіщенко В.М. Поняття та мета систематизації нормативно-правових актів у сфері освіти та науки // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 192-199. – ISSN 2078-3566
916767
  Тертична Ю.В. Поняття та методика дослідження еволюції сакрального поля міста Києва // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 172-174
916768
  Майданик Л. Поняття та механізм комерціалізації інтелектуальної власності в праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 7 (139). – С. 39-45. – ISSN 2308-9636
916769
  Колосов Р.В. Поняття та місце агентського договору в цивільному праві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.42-45
916770
  Краснова Ю.А. Поняття та місце права екологічної безпеки в системі екологічного права України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
916771
  Сорока О.С. Поняття та місце права на розвиток у системі основних прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 59-64. – ISSN 2219-5521


  У статті розглядаються різні погляди і уявлення про поняття і сутність прав людини, основні концепції і підходи до поділу прав людини на види, зокрема, на основні (фундаментальні) й неосновні (похідні), аргументується можливість віднесення до основних ...
916772
  Худик А.М. Поняття та місце правових позицій у структурі актів Конституційного Суду України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 37-42. – (Правознавство ; Вип. 489)


  В даній статті аналізується природа правових позицій Конституційного Суду України, дається власне авторське визначення цього поняття. Детальна увага приділяється аналізу наукових підходів до розуміння даного правового феномену. Дається розмежування ...
916773
  Бобко Т.В. Поняття та наслідки правочину: проблеми теорії та практики // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 56-64
916774
  Резнік Г. Поняття та обсяг дієздатності неповнолітніх осіб в Україні та зарубіжних країнах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 9 (93). – С. 80-85
916775
  Скачко Д.П. Поняття та ознаки адміністративно-господарських санкцій // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 60-65.
916776
  Крайник Г.С. Поняття та ознаки амністії в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – Вип. 125. – С. 202-208. – ISSN 2224-9281
916777
  Жукотанська О. Поняття та ознаки антиконкурентного правопорушення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 171-172. – ISBN 978-617-7069-14-9
916778
  Гриб К. Поняття та ознаки атестації працівників освіти за трудовим правом України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 358-364. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
916779
  Рябцева Я.Г. Поняття та ознаки банкрутства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2002. – № 4. – С.213-218. – ISBN 966-7784-65-7
916780
  Занфіров М.В. Поняття та ознаки бюджетно-правових санкцій // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 1 (6). – С. 46-51
916781
  Шекера Ю.О. Поняття та ознаки господарсько-процесуальних строків // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 112-120
916782
  Панасюк С.В. Поняття та ознаки громадського контролю за дотриманням законодавства про соціальне забезпечення в умовах сьогодення: теоретико-правовий підхід // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 267-274. – ISSN 2306-9082
916783
  Сенчук В.В. Поняття та ознаки демократичної держави: теоретико-правовий аспект // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 110-117. – ISSN 1563-3349
916784
  Бевзенко В. Поняття та ознаки державного регулювання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 106-110.
916785
  Бородій В. Поняття та ознаки дитячої безпритульності / В. Бородій, І. Тимкович // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2008. – № 5 (83), травень. – С. 25-31
916786
  Дзера О.В. Поняття та ознаки договору міни / О.В. Дзера, С.М. Бервено // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 149-153. – ISBN 978-966-667-341-4
916787
  Отраднова О.О. Поняття та ознаки договору позички // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 376-378. – ISBN 978-966-667-341-4
916788
  Діковська І.А. Поняття та ознаки договору транспортного експедирування // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 651-660. – ISBN 978-966-667-341-4
916789
  Кузін Д. Поняття та ознаки друкованих ЗМІ: господарсько-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-84. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені актуальні питання, пов"язані з визначенням термінів і головних ознак засобів масової інформації і їх особливого виду - друкованих ЗМІ. Зокрема проаналізовані відповідні вітчизняні нормативні акти та законодавчі акти інших держав. ...
916790
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки житла за законодавством України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 6-10.
916791
  Гриняк О. Поняття та ознаки житла як об"єкта права спільної власності подружжя // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 6 (138). – С. 55-59. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано легальне визначення житла.
916792
  Щасний А.В. Поняття та ознаки завідомо неправосудного вироку як предмета злочину, передбаченого ст. 375 Кримінального кодексу України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 509-515. – ISSN 1563-3349
916793
  Мельник В.П. Поняття та ознаки законодавства: проблеми, підходи, напрями вирішення // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 50-54. – ISSN 1563-3349
916794
  Словська І.Є. Поняття та ознаки закону // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 3-8. – ISSN 1563-3349
916795
  Омельченко А. Поняття та ознаки зовнішньоекономічної діяльності як предмета правового регулювання // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 218-223. – ISSN 0132-1331
916796
  Миргородський Е.О. Поняття та ознаки індивідуальних суб"єктів трудового права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 208-211. – ISSN 2219-5521
916797
  Радутний О.Е. Поняття та ознаки інформаційної агресії на законодавчому рівні в кримінально-правовій сфері // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 58-63
916798
  Сергєєва О. Поняття та ознаки комерційної таємниці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.36-39


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
916799
  Кушнір І. Поняття та ознаки конституційного права фізичної особи на доступ до публічної інформації // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 24-30
916800
  Навроцький В. Поняття та ознаки міжнародних злочинів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.437-445. – (Серія юридична ; Вип. 38)
916801
  Руднєва О.М. Поняття та ознаки міжнародних стандартів прав і свобод людини // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 10-15. – ISSN 1563-3349
916802
  Смолин Я. Поняття та ознаки міжнародного договору купівлі - продажу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 139-143


  В цій статті розглянуто поняття міжнародного договору купівлі - продажу, наведені його основні характеристики, здійснена спроба дати визначення останнього на підставі аналізу нормативних положень міжнародних актів та внутрішньо національного ...
916803
  Борисенко В.В. Поняття та ознаки місцевих податків та зборів за законодавством України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 221-226. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916804
  Дуюнова О. Поняття та ознаки найманої праці // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.49-52
916805
  Ізарова І.О. Поняття та ознаки нововиявлених обставин у цивільному процесі // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 57-62
916806
  Пацурківський Ю.П. Поняття та ознаки обмежених речових прав // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.60-65. – (Правознавство ; Вип. 147). – ISBN 966-568-509-0
916807
  Предместніков О. Поняття та ознаки органів юстиції України як органів виконавчої влади // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2015. – № 3 (82). – C. 97-106. – ISSN 1993-0909
916808
  Чурпіта Г.В. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах непозовного цивільного судочинства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 9 (51). – C. 52-58. – ISSN 2222-5374
916809
  Бичкова С.С. Поняття та ознаки осіб, які беруть участь у справах позовного провадження // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 6 (73). – С. 197-205
916810
  Корольчук Л.М. Поняття та ознаки охорони праці: проблеми та перспективи // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 274-284. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
916811
  Коробенко Н.П. Поняття та ознаки пенсійних правовідносин у недержавному пенсійному забезпеченні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 306-311. – ISSN 1563-3349
916812
  Демянчук Ю.Г. Поняття та ознаки подвійного оподаткування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
916813
  Луценко І. Поняття та ознаки правового стимулу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-14.
916814
  Васильченко О.П. Поняття та ознаки правової відповідальності за порушення принципу рівності прав і свобод людини і громадянина в Україні. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 29-35. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047


  В статті охарактеризовано поняття "відповідальність" та "юридична відповідальність"; встановлено ознаки юридичної відповідальності; визначено загальні та спеціальні ознаки конституційно-правової відповідальності; сформульовано поняття ...
916815
  Юрчишин В.Д. Поняття та ознаки правової експертизи проектів нормативно-правових актів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 54-59. – ISSN 1563-3349
916816
  Нетеса Н.В. Поняття та ознаки предмета порушення правил охорони або використання надр (ст.240 КК) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 307-311
916817
  Сивак М. Поняття та ознаки приміток статей Особливої частини КК України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 95-100


  Проблемні аспекти.
916818
  Кравчук О.В. Поняття та ознаки публічної власності // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 92-97. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916819
  Дзюбановський Ю.І. Поняття та ознаки реалізації конституційного права людини на свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 280-284. – ISSN 1563-3349
916820
  Берназюк Я.О. Поняття та ознаки рішення Президента України в формі доручення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 16-22
916821
  Кочин В. Поняття та ознаки саморегулювання у цивільному праві України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 52-56. – ISSN 2308-9636
916822
  Коваленко Т.О. Поняття та ознаки сільськогосподарського підприємства як суб"єкта аграрних правовідносин // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 589-591. – ISBN 966-660-151-6
916823
  Кармаза О.О. Поняття та ознаки соціального житла за законодавством України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 178-182. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкривається поняття "соціальне житло" та здійснюється науково-практичний аналіз його ознак за законодавством України.
916824
  Шама Н. Поняття та ознаки спадкового договор // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 142-150. – (Серія юридична ; Вип. 49)
916825
  Берназюк А.Ю. Поняття та ознаки стадій нормотворчого процесу підготовки проектів актів президента України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 32
916826
  Щербина В.С. Поняття та ознаки сторін в арбітражному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 47-52. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье на основе нового законодательства о государственном арбитраже в СССР рассматриваются специфические признаки сторон в арбитражном процессе, с их учетом предпринята попытка сформулировать определение сторон в арбитраже. Освещая вопрос о ...
916827
  Ніколенко Л.М. Поняття та ознаки судових помилок, які є підставою перегляду судових актів у господарському судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 175-178
916828
  Слободян С. Поняття та ознаки твору як об"єкта авторського права // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-14. – ISSN 1608-6422
916829
  Лукасевич-Крутник Поняття та ознаки транспортних послуг // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 113-117. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
916830
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудового договору: сучасний вимір та перспективи // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 271-277. – ISSN 2306-9082
916831
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності в умовах кодифікації трудового законодавства: проблеми та напрями вирішення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 48-53. – ISSN 0132-1331
916832
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності роботодавця у контексті кодифікації трудового законодавства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 95-101. – ISSN 0132-1331
916833
  Костюк В. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності трудового колективу: теоретико-правовий аспект // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 22 (307). – С. 19-21
916834
  Костюк В.Л. Поняття та ознаки трудової правосуб"єктності фізичної особи у контексті формування її національної моделі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 365-369. – ISSN 1563-3349
916835
  Кологойда О.В. Поняття та ознаки фондових правовідносин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 59-67
916836
  Сливич І.І. Поняття та ознаки юридичних фактів в загальній теорії права та в теорії кримінального процесу / І.І. Сливич, О.С. Семерак // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 440-447. – ISSN 1563-3349
916837
  Москалюк О.В. Поняття та ознаки юридичної колізії // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 83-88. – ISSN 1563-3349


  Розглядаються основні теоретичні підходи до визначення поняття юридичної колізії. В статті акцентується увага на необхідності розуміння колізії саме як протиріччя норм права, а не нормативних актів. Наведено авторське визначення поняття юридичної ...
916838
  Безклубий І.А. Поняття та окремі види кредиту // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 909-911. – ISBN 978-966-667-341-4
916839
  Єрьоменко В.В. Поняття та окремі види норм трудового права в аспекті правозастосування // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 37-43
916840
  Залєтов О. Поняття та основна суть екологічного страхування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 2. – С. 50-53 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1810-7923
916841
  Качан І. Поняття та основні адміністративно-правові форми правового захисту військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних cил України // Право військової сфери : щомісячне інформаційно-аналітичне видання / ТОВ "Азимут - Україна". – Київ, 2007. – № 12. – С. 12-15.
916842
  Приймаченко Д. Поняття та основні ознаки адміністративної діяльності митних органів України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 108-112
916843
  Таньчук О.А. Поняття та основні ознаки державно-управлінських рішень // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 137-140
916844
  Рябоконь Є.О. Поняття та основні ознаки нерухомості як предмета договору купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 100-106. – ISBN 978-966-667-341-4
916845
  Буц О.В. Поняття та основні ознаки правозастосовних актів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – C. 3-8. – (Серія: Право ; № 1 (51)). – ISSN 1813-338Х
916846
  Дарморіс О.М. Поняття та основні принципи трудового права Європейського Союзу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 375-381. – ISSN 1563-3349
916847
  Шапаренко С.О. Поняття та основні риси адміністративної і дисциплінарної відповідальності осіб мілітаризованих формувань // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 117-122. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916848
  Швець Ю.В. Поняття та основні характеристики Центральної виборчої комісії як органу держави // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 1, ч.1. – С. 67-72
916849
  Михалюк О. Поняття та особливості виконання цивільного-правового зобов"язання третьою особою // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 260-265. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
916850
  Сидоренко О.М. Поняття та особливості догми права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 56-61. – (Право. Економіка. Управління)
916851
  Корольов В. Поняття та особливості договорів в АПК // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-66.
916852
  Кирилюк Д. Поняття та особливості договору іпотеки об"єктів незавершеного будівництва // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 187-189. – ISBN 978-617-7069-17-0
916853
  Майданик Р.А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг / Р.А. Майданик, А.Б. Пермяков // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1111-1114. – ISBN 978-966-667-341-4
916854
  Герц А.А. Поняття та особливості договору про надання медичних послуг у пластичній хірургії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 156-159. – ISSN 2219-5521
916855
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 12. – С. 78-82.
916856
  Фарковець М. Поняття та особливості доказів і доказування у цивільному процесі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-30
916857
  Рахнянська Т.О. Поняття та особливості екологічного менеджменту як складової механізму реалізації правового режиму земель капітального будівництва // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 4 (48). – С. 331-340. – (0). – ISSN 2078-9165
916858
  Ковалевська Д. Поняття та особливості європейського громадянства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 15-17
916859
  Лисенко Я. Поняття та особливості земельних юрисдикційних правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 80-86
916860
  Домбровська О.В. Поняття та особливості конституційно-правової відповідальності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 79-83. – (Право. Економіка. Управління)
916861
  Терентьєва О.К. Поняття та особливості методів адміністрування плати за землю в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 96-101. – (Право ; № 3 (37)). – ISSN 1813-338Х
916862
  Забара С. Поняття та особливості методів спортивного права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 141-144.
916863
  Смірнов Г.Ю. Поняття та особливості мови ворожнечі: цивільно-правові аспекти // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 403-406. – ISSN 2219-5521
916864
  Михайлюк Г.О. Поняття та особливості надання банківських послуг за допомогою Інтернету // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 162-168. – ISSN 0132-1331
916865
  Мельничук О. Поняття та особливості освітніх правовідносин // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 15-19


  У статті аналізуються погляди вчених щодо поняття освітніх правовідноин та пропонується їх авторська дефініція. Шляхом визначення особливостей, притаманних освітнім правовідносинам, обгрунтовується їх концепція як самостійного виду правовідносин.
916866
  Васильєва В. Поняття та особливості посередницьких договорів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2004. – № 12. – С. 42-43. – ISSN 0132-1331
916867
  Рєзнікова В. Поняття та особливості посередницьких договорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 73-78. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено посередницьким договорам. Визначено поняття договору про надання посередницьких послуг (посередницького договору). Особливу увагу приділено питанню правової природи відносин, що виникають на підставі посередницького договору, аналізу ...
916868
  Стаховська Н.М. Поняття та особливості правовідносин у сфері соціального забезпечення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-63. – (Юридичні науки ; Вип. 40)


  Порівнюються та аналізуються різні дефініції поняття соціального забезпечення, розкриваються поняття, основні риси та особливості правовірності у сфері соціального забезпечення.
916869
  Ковальчук Т.Г. Поняття та особливості правового режиму земель сільськогосподарського призначення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-37. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються питання понятійного апарату земель сільськогосподарського призначення та визначаються особливості їхнього правового режиму за чинним законодавством України. Questions of conceptual apparatus of agricultural land are examined and features ...
916870
  Мендик Л.В. Поняття та особливості правової охорони лісів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
916871
  Костюк В. Поняття та особливості правосуб"єктності юрисдикційних органів у трудовому праві // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 2 (311). – С. 15-17
916872
  Глущенко Є.О. Поняття та особливості принципів європейського контрактного права // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 59-63. – ISBN 978-966-7178-01-8
916873
  Кротюк О.В. Поняття та особливості принципу офіційного з"ясування всіх обставин у справі в адміністративному судочинстві // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 322-329. – ISSN 1026-9932
916874
  Яремах З.В. Поняття та особливості системи державних кадастрів природних ресурсів // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 525-532. – ISSN 1563-3349
916875
  Михальнюк О. Поняття та особливості сімейно-правового договору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання договірного регулювання сімейних відносин на сучасному етапі. З метою створення загальної теорії договору в сімейному праві України визначено поняття та правову природу сімейно-правового договору, виокремлено його ...
916876
  Онищук І.І. Поняття та особливості техніки юридичного письма в нормативно-правовому акті // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2011. – С. 5-11. – (Правознавство ; Вип. 559). – ISSN 2221-173X
916877
  Вишновецька С. Поняття та особливості трудових процесуальних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 4. – С.71-75
916878
  Завгородня В. Поняття та особливості шкоди, заподіяної порушенням лісового законодаввства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 12. – С.96-101
916879
  Данилюк Ю. Поняття та особливості юридичних фактів у конституційному праві України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 2. – С. 13-17. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
916880
  Вереша Р. Поняття та підстава кримінальної відповідальності // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 12. – С. 97-102. – ISSN 0132-1331
916881
  Хван Л. Поняття та порядок укладення зовнішньоекономічного договору (контракту) // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 11 (98). – С. 14-26.
916882
  Волощук О.Т. Поняття та правова природа арбітражу // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 51-55. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджуються проблеми визначення понять "арбітраж" та "міжнародний комерційний арбітраж", аналізується правова природа арбітражу, окреслюються основні та специфічні риси міжнародного комерційного арбітражу.
916883
  Богатирьов І. Поняття та правова природа бюджетного зобов"язання // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 79-85.
916884
  Фортуна Т.Я. Поняття та правова природа визнання та виконання рішень іноземних судів в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 7 (130). – С. 41-44
916885
  Шандра Р. Поняття та правова природа волоського права: історико-правовий аналіз // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 154-161. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
916886
  Михайлів М. Поняття та правова природа грантового договору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 182-188. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Висвітлено питання поняття та правової природи грантового договору на підставі чинного законодавства, міжнародних договорів, іноземного законодавства та практики, а також проаналізовано його зміст. Визначено поняття гранта як предмета договору. ...
916887
  Цікало В. Поняття та правова природа давності в цивільних правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.302-306. – Бібліогр.: 16 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916888
  Верес І. Поняття та правова природа договору факторингу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 89-92
916889
  Покачалова А. Поняття та правова природа забезпечення забов"язань // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 10 (94). – С. 76-82
916890
  Грабарчук О. Поняття та правова природа консалтингової послуги // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 272-273. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
916891
  Богашов О. Поняття та правова природа органів управління виборчим процесом // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – № 1 (27). – С. 21-28


  Календар президентських та загальнонаціональних виборів у світі, які плануються на перше півріччя 2011 року.
916892
  Пришва Н.Ю. Поняття та правова природа принципів побудови системи обов"язкових платежів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються принципи побудови системи оподаткування України. Проводиться їх порівняння з основними засадами побудови системи обов"язкових платежів.
916893
  Шемшур О. Поняття та правова природа ризику у приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Юридичні науки ; Вип. 94). – ISSN 1728-3817


  Автором в статті робиться спроба узагальнити існуючі підходи др розуміння поняття "ризик" у праві. На підставі аналізу особливостей прояву ризику у приватному праві визначаються основні характерні риси цього поняття та наводиться його ...
916894
  Рябоконь Є.О. Поняття та правова природа спадкового договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 1172-1179. – ISBN 978-966-667-341-4
916895
  Артемишин М.Б. Поняття та правова природа спільної торговельної політики Європейського співтовариства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 56, ч. 2. – С. 107-117.
916896
  Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 8. – С. 117-121.
916897
  Шевчук О. Поняття та правова природа фінансових послуг // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 29-32
916898
  Войтенко І.С. Поняття та правове регулювання ризикоорієнтованої системи митного та податкового контролю // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 91-96. – ISSN 2219-5521
916899
  Клименко С. Поняття та правовий режим житла як об"єкта права власності фізичної особи // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 12 (168). – С. 105-108
916900
  Коломієць П.В. Поняття та правові аспекти спеціального податкового режиму в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 231-238. – (Серія юридична ; Вип. 1)
916901
  Дзера І.О. Поняття та правові ознаки договору купівлі-продажу в роздрібній торгівлі / І.О. Дзера, О.В. Дзера // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 79-88. – ISBN 978-966-667-341-4
916902
  Трофімцов В.А. Поняття та правові підстави протидії тероризму в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 199-210
916903
  Безбабіна О. Поняття та правосуб"єктність юридичних осіб як суб"єктів підприємницької діяльності // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-43.
916904
  Пивовар В.Я. Поняття та предмет антропології права як науки та навчальної дисципліни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 21-23. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті обґрунтовується актуальність дослідження проблем антропології права, її предмету як науки і навчальної дисципліни. В статье обосновывается актуальность исследования проблем антропологии права, ее предмета как науки и учебной дисциплины. The ...
916905
  Гринько С.Д. Поняття та предмет зобов"язань за римським приватним правом // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 38-51. – (0). – ISSN 2078-9165
916906
  Гетманцев О.В. Поняття та предмет цивільного процесуального права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 33-39. – (Правознавство ; Вип. 435)
916907
  Зражевська Н.І. Поняття та принципи культурної війни в контексті сучасної медіакультури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 23-27


  У статті проаналізовано поняття "культурна війна", уведено в контекст медіакультури. Показано принципи ведення такої війни, розкрито феномен медіавійни. Визначено, у якій ролі виступають культур ні війни в історичному контексті. The article examines ...
916908
  Богів Я.С. Поняття та принципи місцевого самоврядування // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 45-52. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
916909
  Бондар О.В. Поняття та принципи спекулятивної філософії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 67-69
916910
  Денисов С.Ф. Поняття та природа некорисливої насильницької злочинності молоді // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-97. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
916911
  Монастирський Д.А. Поняття та природа стабільності закону // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 61-66. – (Право. Економіка. Управління)
916912
  Каращук К.Л. Поняття та проблема кодифікації законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 124-131


  Стаття присвячена аналізу кодифікації як способу систематизації нормативно-правових актів в незалежній Україні.
916913
  Топольніцький В.В. Поняття та реалізація захисту порушених майнових прав та інтересів військових організацій в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 120-124. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
916914
  Андрущакевич Ю.В. Поняття та риси правозастосовчої конкретизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 101-107. – ISSN 1563-3349
916915
  Бубліченко В. Поняття та розвиток міжнародного спортивного арбітражу // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 182-184
916916
  Яремчук В.Б. Поняття та система джерел конституційного права України // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 30-39


  Розглянуто поняття, ознаки, систему джерел конституційного права України. Згдують прізвища науковців, у тому числі науковці КДУ імені Тараса Шевченка: О.П. Васильченко, В.В. Молдован, В.Ф. Погорілко, В.М Шаповал. Про О.П. Васильченко. - С. 31; Про ...
916917
  Крайник С. Поняття та система корупційних злочинів в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 78-86
916918
  Алімпієв А.І. Поняття та система правових гарантій реалізації права громадян в сфері зайнятості населення України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 85-91. – ISSN 2227-796X


  В статті визначено поняття гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Зроблено теоретичну характеристику видів правових гарантій реалізації прав громадян в сфері зайнятості населення. Розкрито зміст кожної гарантії реалізації прав ...
916919
  Ширант А.А. Поняття та система принципів пенсійного забезпечення // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 19-26. – ISSN 1026-9932
916920
  Фещук Т.С. Поняття та система професійних прав адвоката в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 382-387. – ISSN 2219-5521


  Стаття присвячена питанням поняття та особливостей професійних прав адвоката відповідно до законодавства України. Розглядається співвідношення між професійними, конституційними та процесуальними правами адвоката. Автор аналізує різні підходи до ...
916921
  Корольов В.В. Поняття та склад договірних відносин аграрних суб"єктів: теоретичний аспект // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 7-14.
916922
  Лаврова О. Поняття та склад звітності страхових компаній // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 153-160. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
916923
  Федотова Александра Поняття та склад земель річкового та морського транспорту України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 7 (175). – С. 120-124
916924
  Жиравецький Т. Поняття та склад земель сільськогосподарського призначення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.423-427. – Бібліогр.: 8 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
916925
  Федоренко В.Л. Поняття та складові елементи системи конституційного права України (методологічні аспекти) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 77-82
916926
  Бородій О.А. Поняття та складові фінансової безпеки держави // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 142-144
916927
  Барабаш Н. Поняття та специфіка правового режиму земель, наданих для користування надрами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 99-103
916928
  Максакова Р.М. Поняття та специфічні риси місцевих виборів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 100-105. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
916929
  Немеш П.Ф. Поняття та співвідношення правової охорони і правового захисту торговельних марок // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 207-209
916930
  Александренко В.В. Поняття та способи жорстокого поводження з тваринами // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6. – С. 116-120. – ISSN 2222-5374
916931
  Тополянська Т.О. Поняття та стадії законодавчого процесу // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 155-162. – ISSN 1563-3349
916932
  Діковська І.А. Поняття та сторони договору // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 704-706. – ISBN 978-966-667-341-4
916933
  Комзюк В. Поняття та структура адміністративно-правового статусу митних органів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 25-28. – (Юридичні науки ; вип. 95). – ISSN 1728-3817


  В статті з урахуванням положень чинного законодавства проаналізовано структуру адміністративно-правового статусу митних органів, наведено авторське визначення досліджуваного поняття. В статье с учетом положений действующего законодательства ...
916934
  Жолнович І. Поняття та структура зовнішності особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.593-599. – (Серія юридична ; Вип. 38)


  Встановлення зовнішності особи при розслідуванні злочинів
916935
  Бойко І.Б. Поняття та структура механізму енергозбереження підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 101-105.
916936
  Завидняк І.І. Поняття та структура національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 183-188. – ISSN 1563-3349
916937
  Мельник А. Поняття та структура системи джерел права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – № 4. – C. 15-18. – ISSN 1561-4999
916938
  Латковська Т.А. Поняття та структура сучасної фінансової системи України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 64-69
916939
  Зозуля Є.В. Поняття та структурно-функційні ознаки міжнародного співробітництва правоохоронних органів України (теоретичний та історико-правовий аспект) // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донецький юридичний ін-т. – Кривий Ріг, 2015. – № 2 (55). – С. 6-15
916940
  Кисельова О.І. Поняття та суб"єкти міжнародно-правового регулювання праці // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 265-270. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916941
  Коломоєць О.Д. Поняття та сутність адміністративно-правового механізму попередження насильства в сім"ї // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 50-56
916942
  Галунько В.В. Поняття та сутність адміністративно-правової охорони суб"єктів права власності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 260-265. – ISSN 1563-3349
916943
  Чернадчук В. Поняття та сутність бюджетних відносин // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-25
916944
  Глинська Н.В. Поняття та сутність ефективності кримінально-процесуальної діяльності // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2008. – Вип. 16. – С. 187-205.
916945
  Петрик В.В. Поняття та сутність інституту відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 40-44
916946
  Тімуш І.С. Поняття та сутність інституту відшкодування майнової та моральної шкоди фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення / І.С. Тімуш, О.С. Онищенко // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (52). – С. 26-32. – ISSN 2222-5374
916947
  Висоцька І.Б. Поняття та сутність категорії "соціально-економічна стійкість національної економіки" // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 13-20. – (Серія економічна ; вип. 1)
916948
  Ватченко О.Б. та інш. Поняття та сутність кластера у наукових дослідженнях // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (28) : До 35-річчя Дніпропетровської державної фінансоваої академії. – С. 78-83. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
916949
  Рим О. Поняття та сутність конкуренції у трудових правовідносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 238-245. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
916950
  Волощук О.Т. Поняття та сутність конституційно-правової відповідальності вищих органів державної влади // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2014. – № 12 (158). – С. 77-84. – ISSN 2312-1831
916951
  Корнієцький О.В. Поняття та сутність логістики // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 13-16. – ISSN 2306-6792
916952
  Бандурка О.М. Поняття та сутність механізму протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 7-14. – ISSN 2304-4556
916953
  Волуйко О.М. Поняття та сутність муніципальної міліції в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 59-65. – (Серія "Право" ; вип. 2)
916954
  Небоженко К.В. Поняття та сутність охорони праці // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 2 (14). – С. 269-273. – ISSN 2306-9082
916955
  Кадук Т.Д. Поняття та сутність парламентського контролю // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 193-199. – ISSN 1563-3349
916956
  Бандурка С.С. Поняття та сутність підприємства як учасника цивільних правовідносин // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 6. – С. 136-138
916957
  Петрик В.В. Поняття та сутність підстав відводу в цивільному процесі // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 38-41
916958
  Забеліна І.О. Поняття та сутність політичних криз: історико-бібліографічний аналіз // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 344-353
916959
  Петришина-Дюг Поняття та сутність політичних партій // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 58-62. – (Правознавство ; Вип. 538). – ISSN 2221-173X
916960
  Соловей Н.С. Поняття та сутність права комунальної власності в Україні // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 4. – С. 36-38
916961
  Саврук С.М. Поняття та сутність права на забудову земельної ділянки // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 12 (грудень). – С. 118-124
916962
  Павловська-Кравчук Поняття та сутність правового менталітету методологія дослідження // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 257-265. – ISSN 1993-0909
916963
  Кравцов А. Поняття та сутність принципів сучасного адміністративного права України // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
916964
  Софінська І.Д. Поняття та сутність принципу субсидіарності у муніципальному праві // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 279-284. – ISSN 1563-3349
916965
  Третяк В. Поняття та сутність природоохоронного землекористування в умовах нових земельних відносин / В. Третяк, Ю. Лобунько // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 29-32
916966
  Колотова О.В. Поняття та сутність прогалин у праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 74-80. – ISSN 1563-3349
916967
  Примуш Р. Поняття та сутність професіоналізації персоналу Антимонопольного комітету України // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 3 (50). – С. 19-22
916968
  Мельник Ю. Поняття та сутність реєстраційного провадження // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 108-110. – ISBN 978-617-7069-15-6
916969
  Махінчук В. Поняття та сутність саморегулювання підприємницьких відносин // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 39-40
916970
  Самченко Є.М. Поняття та сутність сімейно-побутового насильства стосовно неповнолітніх // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 7. – С. 30-33
916971
  Кисленко Д.П. Поняття та сутність судового контролю під час досудового розслідування / Д.П. Кисленко, Я.В. Кузьмічов // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 176-184. – ISSN 2222-5374
916972
  Мережко О. Поняття та сутність сучасного міжнародного права // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 60-73.
916973
  Клепа Є. Поняття та сутність тактики досудового слідства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-130
916974
  Пустповіт Ж.М. Поняття та сутність установчої функції Верховної Ради України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 59-65.
916975
  Оніщук Ю.В. Поняття та сутність фінансово-правового статусу митних органів України // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2012. – № 4 (82). – С. 90-95
916976
  Тарарухін С.А. Поняття та суть кримінального рецидиву / С.А. Тарарухін, В.В. Загороднюк // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 71-75. – (Серія права ; № 16)


  Проблема ликвидации рецидивной преступности давно привлекает внимание советских ученых криминалистов и практиков. Однако до сих пор отсутствует единое понимание сущности рецидива. На основании изучения судебной практики и проведенного выборочного ...
916977
  Кумечко І.М. Поняття та сучасний стан молодіжної злочинності // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 114-116. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916978
  Задорожня Г. Поняття та умови надання дипломатичного захисту в сучасному міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2005. – № 1. – С. 59-63. – ISSN 1814-3385


  Стаття являє собою дослідження поняття дипломатичного захисту, його суті та умов надання такого захисту згідно із сучасним міжнародним правом та конституційним правом України й деяких інших держав. This article represents an inquiry into the notion of ...
916979
  Паламарчук І.В. Поняття та форми державного управління у сфері інвестиційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 74-78. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
916980
  Щерба Л. Поняття та форми колективного управління майновими авторськими та суміжними правами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 11 (95). – С. 98-105
916981
  Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 40-43
916982
  Отраднова О. Поняття та функції неустойки: історія та сучасність // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 8. – С.110-113. – ISSN 0132-1331
916983
  Кострубіцька О. Поняття та характеристика адміністративної відповідальності за проступки в паливно-енергетичному комплексі України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 51-55.
916984
  Насурлаєва К.Е. Поняття та характеристика договору інжинірингу // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 2 (35). – C. 118-122. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (35)). – ISSN 2307-9061
916985
  Дмитрієва О. Поняття та характеристика ринку фінансових послуг : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 3. – С. 61-65. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
916986
  Сеник С. Поняття та характерні ознаки наказного провадження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 218-230. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  Досліджено проблему поняття та характерних ознак наказного провадження. Зроблено порівняльний аналіз позовного, окремого та наказного проваджень у цивільному судочинстві та сформульовано ознаки наказного провадження. Досліджено законодавчі положення ...
916987
  Котляр О.І. Поняття та юридична природа права притулку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 353-356. – ISSN 2219-5521
916988
  Вахонєва Т. Поняття та юридична природа строків (термінів) за новим цивільним законодавством України // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.40-44. – ISSN 0132-1331
916989
  Кологойда О. Поняття та юридична природа цінних паперів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 36-39. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу легальних та доктринальних визначень поняття цінного паперу. Автор висвітлює основні підходи до визначення правової природи цінних паперів та їх місця в системі об"єктів господарського права. Статья посвящена анализу ...
916990
  Краснова М.В. Поняття та юридичне значення превентивно-стимулюючої форми екологічного контролю / М.В. Краснова, О.А. Шомпол // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 178-183. – ISBN 978-617-566-151-2
916991
  Шевцова Ю.В. Поняття та юридичний зміст застави землі // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 143-153.
916992
  Погорілко В. Поняття та юридичні властивості Конституції України / В. Погорілко, В. Федоренко // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 11. – С. 4-9. – ISSN 0132-1331
916993
  Клименко Н.О. Поняття та юридичні властивості статуту територіальної громади як джерела конституційного права України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 28-35. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
916994
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору дарування / О.В. Дзера, А.Р. Домбругова // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 156-158. – ISBN 978-966-667-341-4
916995
  Дзера О.В. Поняття та юридичні ознаки договору зберігання // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 672-681. – ISBN 978-966-667-341-4
916996
  Отраднова О.О. Поняття та юридичні ознаки договору найму (оренди) // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 193-197. – ISBN 978-966-667-341-4
916997
  Краснова М.В. Поняття та юридичні ознаки екологічного контролю // Правові форми екологічного контролю : навчальний посібник / М.В. Краснова, Т.О. Коваленко, Е.В. Позняк, А.С. Євстігнєєв, Н.Л. [та ін.] Ільїна. – Київ : Правова єдність, 2012. – С. 26-33. – ISBN 978-617-566-151-2
916998
  Шараєвська Т.А. Поняття та юридичні ознаки надзвичайної екологічної ситуації // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 4 (44). – С. 282-287. – (0). – ISSN 2078-9165
916999
  Краснова Ю.А. Поняття та юридичні ознаки туризму в Україні / Ю.А. Краснова, А.В. Антонова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 3. – C. 132-140. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
917000
  Перкін В.І. Поняття тактичної операції у криміналістиці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 75-82.
<< На початок(–10)911912913914915916917918919920(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,