Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
  Райт Д. Оцінка готовності до змін напередодні реалізації комплексної програми реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 9-10. – ISSN 2305-7645
897002
  Александрова М. Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 105-112. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянутий відтворювальний аспект зв"язку між фіскальним тягарем та схильністю до розвитку економіки при певних припущеннях щодо зв"язку цих перемінних. Аналіз базувався на динамічної моделі, в якій частка доходу, що спрямовується на розвиток ...
897003
   Оцінка громадянами рівня активності політичних партій та їх передвиборної реклами // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
897004
   Оцінка декомпресійних властивостей мезокавального шунтування в хірургічному лікуванні портальної гіпертензії у дітей / О.Г. Дубровін, О.С. Годік, В.П. Соручан, Л.Є. Янович // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Заменська Т.К., Бойчук Т.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 34-38. – ISSN 2226-1230
897005
  Ванзар О. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta в умовах Ботанічного саду ЧНУ. Визначено рівень успішності інтродукції та адаптації до грунтово-кліматичних умов Північної Буковини. Виділено фенологічні групи та календар ...
897006
  Гладун О.М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року / О.М. Гладун, О.П. Рудницький, Н.В. Кулик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – C. 11-28. – ISSN 2072-9480
897007
  Кафлевська С.Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 102-108. – ISSN 2221-1055
897008
  Лібанова Е. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжних і поперечних показників народжуваності / Е. Лібанова, П. Шевчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
897009
  Логвиненко О. Оцінка демократичних процесів в Україні політичними лідерами як суб"єктами регіональної еліти // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 31-35. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
897010
  Комарова І.В. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 65-75
897011
  Штаюра С.Т. Оцінка деформаційних параметрів статичної тріщиностійкості середньо- та низькоміцних сталей. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Штаюра С.Т.; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2000. – 20л.
897012
  Варивода Юрій Юрійович Оцінка деформаційних характеристик тріщиностійкості матеріалів при змішаних макромеханізмах руйнування : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Варивода Юрій Юрійович; АН Украіни, фіз.-мат. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 16л.
897013
  Данилевська-Жугунісова Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 105-108
897014
  Маслак О.І. Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 138-143
897015
  Іллюша С.Н. Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників / С.Н. Іллюша, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
897016
  Кіркова Н.П. Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
897017
  Голованенко. Оцінка динаміки конкурентного середовища в обробній промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 288-294.
897018
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Дис. ... біологічних наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; МОіНУ; Миколаївськ. держ. гуманіт. ун-тет ім. П.Могили. – Миколаїв, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л.169-195
897019
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
897020
  Лисак Микола Васильович Оцінка динаміки розтріскування конструкційних матеріалів акустико-емісійним методом : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.07 / Лисак Микола Васильович; НАН України. Фізико-математ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 32л.
897021
  Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р.Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 389-398. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
897022
  Карабанов Олександр Геннадійович Оцінка динамічних параметрів тропо-стратосфери радіотехнічними системами вертикального зондування : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Карабанов Олександр Геннадійович; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1998. – 15л.
897023
  Абакуменко О. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С.175-184. – ISSN 1818-5754
897024
  Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-42
897025
  Чепурко В.В. Оцінка диференціації сільськогосподарських підприємств за ступенем ризику для іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглянуто особливості оцінки сільськогосподарських підприємств.
897026
  Вільчинський С.Й. Оцінка діапазону потужностей квазарів та ядер галактик в рамках квантово-польової моделі їх струйної активності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 354-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі квантово-польової моделі струйної активності квазарів та ядер галактик дано чисельну оцінку діапазону потужностей цих об"єктів.
897027
   Оцінка дії антиоксиданту (проантоціанідину) на злоякісний ріст при променевій терапії / Я.Б. Раєцька, Ю.М. Білокінь, К.В. Прокопова, К.В. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив проантоціанідинів на рівень тіобарбітуроактивних продуктів пероксидного окиснення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази в тканинах головного мозку та селезінці з трансплантованою карциномою Герена, в умовах пухлинного ...
897028
  Семенов А.Г. Оцінка ділової активності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
897029
  Козонак Н.О. Оцінка діючих бізнес-моделей у молочній галузі України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 63-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897030
  Кочетков В.М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / В.М. Кочетков, І.М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 115-122
897031
  Журовська І. Оцінка діючих схем мінімізації (оптимізації) та ухилення від оподаткування / І. Журовська, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 186-194. – ISSN 0201-758Х
897032
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 150-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
897033
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 132-134. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
897034
  Маргасова В.Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
897035
  Єрмоленко Г.Г. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового кредитування / Г.Г. Єрмоленко, І.С. Журба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 94-101. – ISBN 966-8958-03-9
897036
   Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторингу дисертаційних робіт та індексів цитування / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новицька // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 14-19


  Розглянуто результати науково-дослідної роботи щодо оцінки діяльності наукових установ НАН України, НААН України, НАМН України з використанням таких інструментів як моніторинг дисертаційних робіт, захищених дисертацій в 2000–2012 рр. за галузями науки ...
897037
  Костенко С.С. Оцінка діяльності першої та другої сигнальних систем людини / С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Біологія ; Вип. 32)


  Запропоновано ком"ютерну програму дослідження психофізіологічних властивостей людини, зокрема, дослідження діяльності першої та другої сигнальних систем. Отримані результати узгоджуються з положенням про те, що перша та друга сигнальні системи ...
897038
  Сілко К.В. Оцінка діяльності та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 308-310. – ISBN 978-966-188-219-4
897039
  Тесленко В. Оцінка діяльності Центральної Ради в листуванні та спогадах Євгена Чикаленка // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 364-371. – ISBN 966-02-0276-8
897040
  Цюпак О.П. Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 179-186. – ISSN 1999-5717
897041
  Зеленяк Е.С. Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 46-48
897042
  Середа Ю. Оцінка доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 67-71


  Проблемні аспекти.
897043
  Ляш А.О. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 11-14
897044
  Штефан А. Оцінка доказів у цивільному процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 118-129
897045
  Смуригін О. Оцінка доказів як елемент процесу доказування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-49.
897046
  Жилінський А. Оцінка достатності капіталу комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 41)


  Основною проблемою, яка розглянута у статті, виступає методика визначення достатності капіталу комерційного банку. Основною метою статті є визначення і обгрунтування найбільш прийнятого з погляду автора методики визначення достатності капіталу ...
897047
  Гахович С.В. Оцінка достовірності контролю при структурному діагностуванні цифрових типових елементів заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 16--21


  У статті розглядається питання оцінки достовірності отримання діагностичної інформації про технічний стан цифрових елементів на платі типового елемента заміни (ТЕЗ). Розглянуті характерні випадки побудови тестових впливів на об"єкт діагностування з ...
897048
  Курганський В. Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 34-38. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Наведено загальні відомості про місце проведення робіт та матеріали, за якими зроблено прогноз. Описано методику обгрунтування та побудови моделей типу "керн-ГДС" на прикладі пористості. На основі даних буріння нових свердловин проаналізовано прогнозні ...
897049
  Гладинець Н.Ю. Оцінка доходів і видатків зведеного бюджету України / Н.Ю. Гладинець, А.В. Корчинська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
897050
  Костюченко В. Оцінка доходу за національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – C.26-30
897051
  Потокій Н.Й. Оцінка доцільності впровадження в Закарпатській області ранньої діагностики Віл-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями / Н.Й. Потокій, І.С. Миронюк // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 49-56. – ISSN 2415-8763
897052
  Чучман Ю. Оцінка доцільності державних та приватних інвестіційних проектів / Ю. Чучман; Українська Акад.державного управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1998. – 102с. – ISBN 966-7353-12-5
897053
  Дайновський Ю.А. та інш. Оцінка еволюційної доцільності інвестування інновацій // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.287-293. – ISBN 5-7763-2435-1
897054
  Побережна Л.Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Побережна Любов Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
897055
  Ободовський О.Г. Оцінка екологічно необхідного стоку (на прикладі річок басейну Дніпра) / О.Г. Ободовський, О.В. Сукач, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено розробки науково-методичних аспектів поняття екологічно необхідного стоку води (ЕДС). ЕДС визначається через екологічно допустимі витрати (ЕДВ) - витрати, що не порушують саморегулюючої системи "потік - русло". Наведений приклад розрахунку ЕДС ...
897056
  Караїм О.А. Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення / О.А. Караїм, І.М. Панасюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
897057
   Оцінка екологічного стану безстічних озер м. Києва / П.Д. Клоченко, В.О. Медведь, З.Н. Горбунова, І.Ю. Іванова, Г.Г. Ліліцька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 168-174 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
897058
  Ляшенко В.А. Оцінка екологічного стану водойому Дунайського біосферного заповідника біологічними методами // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
897059
  Почтаренко В.І. Оцінка екологічного стану геологічного середовища / В.І. Почтаренко ; [відп. ред. В.М. Шестопалов ; гол. ред. М. Бойченко] ; НАН України ; Наук.-інж. центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень. – Київ : Промінь, 2010. – 63, [1] с. : табл. – Додатки: с. 56-63. – Бібліогр.: с. 49-55. – ISBN 978-966-8512-33-9
897060
  Бажура В.П. Оцінка екологічного стану Київської області // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 194-196. – ISBN 978-966-285-300-1
897061
  Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (пелеопедологічний аспект) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
897062
  Гузієнко І.А. Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками / І.А. Гузієнко, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 129-136


  На сучасному етапі розвитку України в контексті євроінтеграційного вектору державної політики перебуває на дихотомічному роздоріжжі: з одного боку, зростає прагнення до збільшення економічного благополуччя шляхом підвищенн рівня промислового ...
897063
  Герасименко Т.В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів екстремальних природних явищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Герасименко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
897064
  Яців М.Ю. Оцінка екологічної ситуації Чернівецької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
897065
   Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС : моніторинг зобов"язань в рамках Порядку денного асоц. Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного партнерства за 2012 р. / [РАЦ "Суспільство і довкілля" ; під ред. Н. Андрусевич ; координатори проекту : Н. Андрусевич, З. Міщук]. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Cуспільство і довкілля", 2013. – 201 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
897066
  Сотник В.О. Оцінка еколого-економічного збитку від впливу електромагнітного випромінювання засобів інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 83-88. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
897067
  Александров І.О. Оцінка еколого-економічного збитку водним об"єктам Донецької області / І.О. Александров, О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 229-240


  Досліджено техногенну ситуацію у галузі поводження з поверхневими природними водними ресурсами у Донецької області та підходи до визначення еколого-економічного збитку, заподіяного скиданням забруднених стічних вод. Запропоновано економіко-математичну ...
897068
  Черчик А.О. Оцінка еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 368-378. – ISSN 2524-003X
897069
  Шевченко А.М. Оцінка еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.02 / Шевченко А. М.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1998. – 18л.
897070
  Мойсей В.І. Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграція на прикладі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 74-77. – ISSN 2306-6814
897071
  Таранюк Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – C. 96-105. – ISSN 1726-8699


  У статті проведена оцінка економічного потенціалу промислового підприємства у період проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Також сформована система індикаторів, які відображають стадії формування, адаптації та розвитку екон. потенціалу при ...
897072
  Пузирьова П.В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підпримств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 131-134.
897073
  Волошин А.В. Оцінка економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 217-223
897074
  Афанасьєв С.О. Оцінка економічного стану річок басейну Тиси з застосуванням методології рамкової водної директиви // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 45-53. – Бібліогр.: 6 назв
897075
  Манцуров І.Ґ. Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права / І.Ґ. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 75-82


  Розроблені методичні основи оцінки економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права, що йому належать. Наведено основні фактори ризику поглинання підприємства. Встановлено, що втрати підприємства, пов"язані із захистом від рейдерського ...
897076
  Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту : проблеми транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 56-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
897077
  Степаненко А. та інш. Оцінка економічної безпеки України та регіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.39-54. – ISSN 1562-0905
897078
  Борщ Л.М. Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 113-121. – ISSN 2222-4459
897079
  Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.12-19 : Табл.,. – Бібліогр.: 9 назв
897080
  Цопа Н.В. Оцінка економічної ефективності в"їзного міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто основні показники економічної ефективності в"їздного міжнародного туризму.
897081
  Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко. – К., 1991. – 173с.
897082
  Герасименко Т.В. Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
897083
  Мазуренко В.П. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання оцінки та аналізу зовнішньоекономічних зв"язків, загальнометодологічні положення зовнішньої торгівля та інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Увагу приділено показникам ефективності зовнішньоекономічних зв"язків.
897084
  Слатвінський М.А. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів: управлінський аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 76-82.
897085
  Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах : монографія. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-164. – ISBN 978-966-676-583-6
897086
  Пухаєва З.Д. Оцінка економічної ефективності лізингових операцій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.225-228
897087
  Курило М.М. Оцінка економічної ефективності освоєння Бахтинського родовища флюориту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано основні геолого-економічні характеристики Бахтинського родовища плавикового шпату. Проаналізовано розміри та структуру основних показників економічної ефективності освоєння даного родовища. The main economical and geological characteristics of ...
897088
  Таранюк Л.М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 168-177. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
897089
  Кучеров О.П. Оцінка економічної ефективності розробки автоматизованої інформаційної системи "Норма" : інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
897090
  Лебедь І.Г. Оцінка економічної ефективності участі країни у зоні вільної торгівлі: підходи до проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 66-68
897091
  Жеребко І О. Оцінка експертом результатів експертного дослідження як передумова прийняття експертного рішення та формулювання висновку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
897092
  Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 54-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
897093
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 57-58


  На основі теорії антагоністичних ігор розроблено економіко-математичну модель для оцінки експортно-імпортної діяльності в Україні, що дає змогу визначити найпривабливіші галузі для інвестування.
897094
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64.
897095
  Серебренніков Б.С. Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1810-0546
897096
  Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
897097
  Степанчук І.П. Оцінка експортного потенціалу машинобудівної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття та методику оцінки експортного потенціалу галузі, проаналізовано стан та динаміку експорту однієї з пріоритетних галузей народного господарства України - машинобудування. The author considers the idea and methods of industry export ...
897098
  Окаряченко Г.П. Оцінка енергетичної ефективності економіки України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 143-147. – ISSN 1681-6277
897099
   Оцінка енергії світіння атмосфери над грозовими розрядами / Л.В. Козак, В.М. Івченко, А. Одзимек, І.С. Клоков, П.М. Козак, В.П. Лапчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 33-42. – ISSN 1561-8889
897100
  Бережна Д.С. Оцінка епізоотичної ситуації вірусу хвороби Марека на території України / Д.С. Бережна, О.А. Іващенко, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 1 (29). – С. 14-20. – ISSN 2076-0558
897101
  Фролова Л.В. Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 288-296
897102
  Павленко Т.М. Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 95-99 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
897103
  Іванок Д.В. Оцінка етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна в контексті моделювання її гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 83-93


  Вдосконалено теорико-методологічний базис моделювання гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості. Визначено ступінь етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна. Проаналізовано загрози зміни природного ...
897104
  Пономаренко Геннадій Володимирович Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії : Автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук: 16.00.03 / Пономаренко Г.В.; Українська академія аграрних наук. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
897105
  Лубунь О. Оцінка ефективності банківської діяльності у промисловому секторі економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 87-90. – ISSN 1605-2005
897106
  Українська Л.О. Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах / Л.О. Українська, Я.К. Голубцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено основні статті видатків Державного бюджету України. Проаналізовано кількість видатків на освіту, пенсії, соціальний захист і Збройні сили. C. 104.
897107
  Троцик Т.І. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 182-186. – ISSN 2306-546X
897108
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто три групи показників (коефіцієнти) фінансового аналізу в інвестиційному моделюванні системного (програмованого) менеджменту (на матеріалах підприємств пивоварної галузі): виробничі, інвестиційні та фінансові.
897109
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156.
897110
  Баран Р.Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 170-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
897111
  Грязева В.В. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 108-114
897112
  Сумець О.М. Оцінка ефективності використання складів торговельно-посередницьких фірм // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 24-32 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 2 назв.
897113
  Нідзельська В.А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
897114
  Скрипник А.В. Оцінка ефективності вищої освіти / А.В. Скрипник, І.С. Оборська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 53-61. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є побудова моделі для оцінки ефективності отримання вищої освіти залежно від діючих характеристик освітнього процесу та діючих макроекономічних показників. Розглянуто причини незадовільного стану сучасної української вищої освіти.
897115
  Ліпич Л. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-4014
897116
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 129-142
897117
  Черваньов Д.М. Оцінка ефективності впровадження інформаційних систем управління на підприємстві / Д.М. Черваньов, І.О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розкрито необхідність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах України. Визначено особли-вості проектів автоматизації управління і підходи до оцінки їх ефективності. Розроблено модель комплексної оцінки ефе-ктивності впровадження ...
897118
  Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік : інформаційні технології // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв
897119
  Цеслів А.С. Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
897120
  Радіонов Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 76-87. – ISSN 0131-775Х
897121
  Кушнір І.М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 28-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
897122
  Скорик М. Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 68-74. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
897123
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління системою освіти та науки в регіонах України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-62
897124
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
897125
  Рожкова І.В. Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
897126
   Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ) / А. Баран, В. Дроздецький, Ю. Гейко, С. Кривдик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-49. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Протягом останніх десятиліть у північній та північно-східній частинах Новоград-Волинського блоку ІІ порядку виконано поаркушні наземні магнітометричні зйомки масштабу 1:25 000, аеромагнітні зйомки масштабу 1:10 000 та наземні магнітометричні зйомки ...
897127
  Бойко В.О. Оцінка ефективності деяких нестандартних способів виконання вогневих завдань / В.О. Бойко, В.І. Пеньковський, М.Ю. Мокроцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 162-170
897128
  Шрамко С.С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 344-348. – ISSN 2219-5521
897129
  Рунчева Н.В. Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 163-169
897130
  Попова В.В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-25


  У статті висвітлено питання оцінки ефективності діяльності державної податкової служби України. Здійснено аналіз наукових підходів, запропоновано авторський погляд на побудову системи оцінки та сформульовано основні вимоги до неї. In the article the ...
897131
  Федорчук С. Оцінка ефективності діяльності за показниками психофізіологічних функцій у операторів систем стеження / С. Федорчук, Ю. Горго, Ю. Садовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт і функціональну рухливість нервових процесів у зв"язку з ефективністю операторської діяльності в операторів теплових електростанцій. Виявлено, що ефективність операторської діяльності пов"язана з точністю реакції на ...
897132
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
897133
  Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 139-144. – ISSN 2307-8049
897134
  Андрійчук Р.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрійчук Р.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв.
897135
  Романчук А.Л. Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 95-105. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
897136
   Оцінка ефективності ендоскопічної бронхіальної санації у хворих, оперованих з приводу новоутворень легень / В.В. Бойко, А.Г. Краснояружський, В.Г. Грома, В.В. Кріцак // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 2 (81). – С. 117-122. – ISSN 2224-0586
897137
  Гордієнко В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко-математичних методів / В. Гордієнко, О. Григораш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Здійснено оцінку ефективності Програми розвитку малого підприємництва шляхом застосуванням ...
897138
  Маслик Р.О. Оцінка ефективності зарубіжних фінансових моделей соціального захисту та можливості їх використання в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 13-19. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
897139
   Оцінка ефективності застосування існуючих алгоритмів стиснення відеоінформації / В.В. Зубарєв, А.Г. Зінчик, О.С. Лєнков, В.О. Савран, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 177-186


  У статті розглядається можливість застосування існуючих алгоритмів стиснення іідеоінформації для реалізації технічного забезпечення дистанційного надання даних в режимі реального часу (розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного ...
897140
  Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за Кримінальним Кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-79. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
897141
  Дзюба Оксана Миколаївна Оцінка ефективності заходів зі зниження професійних ризиків на підприємствах / Дзюба Оксана Миколаївна, Корнєва Юлія Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто джерела виникнення професійних ризиків у дорожньому будівництві. Запропоновано обгрунтовувати конкретні проекти попереджувальних заходів зі зниження даних ризиків методом динамічного програмування.
897142
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-56.
897143
  Горошко В.Р. Оцінка ефективності знеболювання під час та після реконструктивних операцій при вогнепальних пораненнях кінцівок / В.Р. Горошко, Г.П. Хитрий // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 8 (79). – С. 83-88. – ISSN 2224-0586
897144
  Азарова А.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А.О. Азарова, Д.М. Бершов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 52-57
897145
  Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 93-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
897146
  Черната Т.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 109-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
897147
  Супрун С.Д. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
897148
  Васильченко З.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності : міжнародна конференція / З.М. Васильченко, І.П. Васильченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 35-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
897149
  Сьомченков О.А. Оцінка ефективності інвестування в основні фонди // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-66
897150
  Твердохліб І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 59-71. – ISSN 1562-0905
897151
  Аптекар С. Оцінка ефективності інвстиційних проектів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49 : Табл. – Бібл.19 назв. – ISSN 0131-775Х
897152
  Яшкіна О. Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 53-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
897153
  Ісаєнко В.А. Оцінка ефективності інноваційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
897154
  Колесов С.В. Оцінка ефективності інноваційних проектів з позиції їх впливу на інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 88-94
897155
  Турило А.М. Оцінка ефективності інноваційного лізингу : інвестиції / А.М. Турило, Т.А. Черемисова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 9 назв
897156
  Зельцер Є.Р. Оцінка ефективності інноваційного проекту // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 40-47
897157
  Гладченко А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814
897158
  Кульнєва Г.М. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері / Г.М. Кульнєва, М.К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015
897159
  Швець І.Б. Оцінка ефективності інформаційних систем в управлінні інформаційними ресурсами / І.Б. Швець, В.В. Буряк // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 11-20. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
897160
  Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 132с. – ISBN 978-966-331-127-2
897161
  Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 91-96. – ISSN 2409-7292


  У роботі розглянуто підходи до управління ресурсами підприємства, котрі виділені на захист. Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації з урахуванням економічних показників на основі математичного моделювання. Математичні моделі ...
897162
  Пойда-Носик Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 100-112
897163
  Пастушенко О.В. Оцінка ефективності й складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 125-128


  У статті аналізується проблема визначення оцінки ефективності та параметри складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю в порівнянні з рекламними кампаніями. The article deals with the problem of determination of efficiency"s estimation and ...
897164
  Кальна-Дубінюк Оцінка ефективності консалтингових послуг // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 134-138. – ISSN 2221-1055
897165
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
897166
  Карась П. Оцінка ефективності концепції розвитку кар"єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної пивоварної компанії) / П. Карась, К. Терентьєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 19-23 : рис.
897167
  Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 149-154
897168
  Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
897169
  Трощій Д.О. Оцінка ефективності лізингових проектів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 62-65
897170
  Кубіній В.В. Оцінка ефективності людського капіталу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
897171
  Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 47-52 : Рис.,табл. – Бібліогр.10 назв. – ISSN 0131-775Х
897172
  Коретнюк Ю. Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 115-116
897173
  Стремядін В.М. Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 97-100. – ISSN 2309-1533
897174
  Прозоров В. Оцінка ефективності менеджменту технопарків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
897175
  Кіщенко Г. Оцінка ефективності мережі продажу банківської установи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
897176
  Комарова Л.О. Оцінка ефективності методів вирішення задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів війського призначення та оцінка адекватності аналітичних моделей щодо точності методів / Л.О. Комарова, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 127-132


  У статті перевірені на коректність теоретичні результати задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів військового призначення, а також доведена адекватність аналітичних моделей залежностей "ефект-витрати", які використовуються у ...
897177
  Боднарчук С.В. Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві / С.В. Боднарчук, Д.О. Іваненко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 9-22. – ISSN 0868-6904
897178
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 63-65
897179
  Макогон І.І. Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
897180
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34.
897181
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується ефективність сучасної митної політики в умовах вступу України до СОТ. Розглядається вплив лібералізації тарифів на національного виробника та оцінюються ймовірні витрати національної економіки від такої лібералізації.
897182
  Смерека С.Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-15 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
897183
  Жуков М. Оцінка Ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневих водах (на прикладі Полтавської області) / М. Жуков, А. Клипа, І. Стахів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльну оцінку ефективності чотирьох моделей розподілу (нормальної, логнормальної, композиційно-нормальної та композиційно-логнормальної) вмісту важких металів у поверхневих водах на штучно скорочених вибірках. Виконано оцінки площ ...
897184
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності монетарного трансмісійного механізму в Україні в контексті інтеграційних процесів // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [66-67]
897185
  Юрій С.І. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування : податки / С.І. Юрій, І.М. Таранов // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
897186
  Рожко О.Д. Оцінка ефективності надання державних кредитів під гарантію уряду України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
897187
  Корнієнко Т.М. Оцінка ефективності напрямів підвищення якості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 6 назв
897188
   Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 72 с. – На обкл. кн. : International council on Huan rights. Policy на обкл. кн. – ISBN 978-966-8919-64-0
897189
  Пальчик І.М. Оцінка ефективності організації переробки у сільському господарстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 135-138. – Бібліогр.: 7 назв
897190
  Давиденко Оксана Анатоліївна Оцінка ефективності організаційно-технічної підготовки добудови і диверсифікації об`єктів незавершеного будівництва : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Давиденко Оксана Анатоліївна; Харк. держ. техн. ун-тет будівн. і архіт. – Х., 1999. – 15л.
897191
  Шевчук О.А. Оцінка ефективності податкового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв
897192
  Кириченко А.В. Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладі Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області) / А.В. Кириченко, О.В. Лаштаба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
897193
  Лір В.Е. Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
897194
  Юрченко К.О. Оцінка ефективності приватизаційних процесів в країнах Центральної та Східної Європи та в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 4 пункти
897195
  Коваленко В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С.202-211. – ISSN 1818-5754
897196
  Коваленко В.В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи / В.В. Коваленко, Л.М. Єріс // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 170-176
897197
  Попов А. Оцінка ефективності проведення консолідації земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 22-27
897198
  Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 75-79.
897199
   Оцінка ефективності програми "Здоров"я та розвиток молоді" 1997-2001. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-96119-0-3
897200
  Суворкін В.А. Оцінка ефективності протидії контрабанді як необхідний шлях до її попередження // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 18-24.
897201
  Пробоїв О. Оцінка ефективності процесів злиття і поглинання акціонерних товариств // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 148-160. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
897202
   Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів / О. Щербак, Т. Кошлякова, В. Долін, І. Руденко, Я. Куцка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто сучасний стан системи радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського приповерхневого сховища радіоактивних відходів зі застосуванням гідрогеологічних, статистичних та геоінформаційних методів дослідження. За даними ...
897203
  Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
897204
  Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процентів як інструмента антикризового управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6792
897205
  Кочкіна Н.Ю. Оцінка ефективності реклами: методи визначення рівня поінформованості споживачів / Н.Ю. Кочкіна, А.В. Ставицький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 42-48. – ISBN 966-614-021-7
897206
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розробці алгоритму визначення ефективності реклами, спрямованої на формування споживчої переваги. Розглянуто критерії ефективності реклами, методологію збору та аналізу інформації щодо рекламного ефекту. Визначено основні особливості ...
897207
  Рибак А.І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 86-91


  Охарактеризовано зміст та напрями медіаметричної, комунікативної та економічної оцінки ефективності реклами. Підкреслено їх важливе значення у процесі маркетингового планування та менеджменту реклами. Основну увагу зосереджено на економетричних методах ...
897208
  Волківська А. Оцінка ефективності роботи ДЦЗ та прогнозу основних планових показників діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
897209
  Крапивін Є.О. Оцінка ефективності роботи поліції в України: від "палиць" до нової системи (на прикладі органів досудового розслідування) : наук.-практ. видання / [Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2016. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в копірайті та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-52-8
897210
  Коваленко М.А. Оцінка ефективності санації підприємств : фінанси підприємств / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр.: 6 назв
897211
   Оцінка ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах / С. Толюпа, С. Лівенцев, В. Браун, Б. Жиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено оцінці ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Запропоновано використовувати системний підхід, тому розглядаються основні вимоги до показників і критеріїв оцінки систем захисту інформації. The ...
897212
  Подольчак Н.Ю. Оцінка ефективності системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-118. – ISSN 0321-0499
897213
  Дубас А.О. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 42-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
897214
  Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-62. – ISSN 0131-775Х
897215
  Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129. – ISSN 1815-3232
897216
  Рижий І.М. Оцінка ефективності справляння ПДВ за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-56.
897217
  Оленєв В.М. Оцінка ефективності становлення і розвитку інноваційних структур / В.М. Оленєв, М.А. Саєнсус, В.В. Маміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – Бібліогр.: С. 57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті визначили джерела привабливості різних нових інноваційних систем, проблеми, можливості та перспективи їх розвитку, особливості, тенденції та передумови створення і розвитку територіально-науково-технічних комплексів в Одеському регіоні. In ...
897218
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України / Н. Кочкіна, І. Медведєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретико-практичні засади застосування інноваційної стратегії блакитного океану. Запропоновано стратегію блакитного океану для українських підприємств на ринку виноградних вин. Наведено алгоритм оцінки ефективності стратегії за ...
897219
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Дис...канд.економ.наук:08.02.03 / Наумова Валерія Сергіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 180л. + Додатки:л.176-180. – Бібліогр.:л.166-175
897220
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Автореф. дис. канд. ... техн. наук: 08.02.03 / Наумова В. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
897221
  Антонюк О.В. Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
897222
  Сніщенко Р.Г. Оцінка ефективності стратегічного менеджменту // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
897223
  Юсуфова А.А. Оцінка ефективності стратегічного ситуаційного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 150-155.
897224
  Чебанов О.О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007-2010 рр. / О.О. Чебанов, Л.О. Збаразська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
897225
  Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 85-94. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
897226
  Регуш Л.В. Оцінка ефективності сучасного стану та прогноз правозастосовчої діяльності і співпраці податкових органів України щодо міжнародних договорів у сфері оподаткування та їх вплив на зовнішню торгівлю Укра // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виокремлено напрямки гармонізації систем оподаткування, визначено ефективність та значення правового регулювання міждержавної фіскальної співпраці в У країні.
897227
   Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.П. Крочак, Т.В. Парахіна // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 55-60. – ISSN 0030-5987
897228
  Фещенко Олена Леонідівна Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Фещенко О.Л.; Науково-дослід. економ. ін-тут мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
897229
  Рудь Н. Оцінка ефективності технологічних інновацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 48-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
897230
  Стельмащук А.М. Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 42-50. – ISSN 2308-1988
897231
  Качмарик М.М. Оцінка ефективності управління і використання тру­дового потенціалу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 262-266. – ISBN 5-7763-2435-1
897232
  Кульчицький М.І. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні / М.І. Кульчицький, В.М. Коваленко, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
897233
  Мельников О.В. Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств / О.В. Мельников, М.В. Сірик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 118-131. – ISSN 2414-3499


  "Визначено, що зниження обсягів випуску поліграфічної продукції в Україні протягом 2010–2015 рр., а також зменшення кількості поліграфічних підприємств та видавництв посилили конкуренцію на ринку. Ці зміни свідчать про необхідність організаційних ...
897234
  Дупляк Т. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 29-34. – ISSN 1606-3732
897235
  Ганущак Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об"єднаних у кластер / Ганущак, -Єфіменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 86-95. – ISSN 1993-6788
897236
  Камінецька О.В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6792
897237
  Рябушка Л.Б. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання управління ресурсами комерційного банку.
897238
  Близнюк О.П. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 208-219 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
897239
  Калашнік І.І. Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75-78.
897240
  Маргасова В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання : економіка та управління підприємствами / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
897241
  Чмутова І.М. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку / І.М. Чмутова, М.В. Максімова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 292-297 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
897242
  Запухляк І.Б. Оцінка ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 179-184
897243
  Конрад Ю.В. Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 126-130. – ISSN 2218-1199
897244
  Халатур С.М. Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 165-168
897245
  Яценко В.А. Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 207-215. – ISSN 2414-05-62
897246
  Захарченко Н.В. Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 170-174. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
897247
  Волощук В.М. Оцінка ефекту демпфірування Світовим океаном сезонного ходу зонального приземного температурного режиму / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 222-234. – Бібліогр.: 15 назв
897248
  Дідук О.В. Оцінка Є.В. Спекторським системи "Духу законів" Монтеск"є // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7133-95-6
897249
  Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 146-151
897250
  Гарасим Ю.Р. Оцінка живучості систем захисту інформації в корпоративних мережах зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гарасим Юрій Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
897251
   Оцінка життєздатності та фрагментації ДНК гепатоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню / О.О. Капралов, К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 34)


  При вивченні впливу опромінення у дозах 1, 4,5 та 10 Гр та додаванні гідроперекису у концентраціях 100 мкмоль/л та 1 ммоль/л не виявлено пропорційної залежності між кількістю загиблих після дії цих чинників клітин та інтенсивність накопичення ...
897252
  Скорик І.Я. Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутгенезу : Автореф. дис. ... канд. сіль-госп. наук : 06.01.05 / Скорик І.Я.; Ін-т цукр.буряків.Укр.акад.аграрн.наук. – Київ, 1998. – 18 с.
897253
  Дорош О.В. Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 351-356
897254
  Перегуда Ю.А. Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 90-96. – ISSN 1992-4224
897255
  Баранова Н.М. Оцінка забруднення важкими металами сучасних відкладів прибережно-морських екосистем м.Одеси : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
897256
  Воронов Г.С. Оцінка забруднення повітря та води при штучному збільшенні опадів : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
897257
  Колодізєв О.М. Оцінка загальних тенденцій розвитку глобального валютного ринку / О.М. Колодізєв, В.В. Поляков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 3-14.
897258
  Малиш І.М. Оцінка загального стану ринку праці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 41-50. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
897259
  Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-173
897260
  Багмет О.Б. Оцінка загрози виникнення небезпечних екзогенних процесів на території Київського плато : Природничо - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл., карти. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
897261
  Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А. Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 178-186. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
897262
  Гончар О.М. Оцінка залежностей між гідрохімічними показниками з використанням кореляційного аналізу (на прикладі басейну Дністра) / О.М. Гончар, Л.В. Горшеніна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 152-158. – Бібліогр.: 5 назв
897263
  Вишнівська Б.В. Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 33-37. – ISSN 2221-1055
897264
  Лизанець А.Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 102-110. – ISBN 966-8269-12-8
897265
   Оцінка залишкового напружено-деформованого стану в фізично нелінійному диску при імпульсному стисканні / Н.Ф. Андрушко, І.К. Сенченков, В.М. Січко, О.В. Бойчук, Т.Ю. Копич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено залишковий деформований стан диску із непружного матеріалу при імпульсному радіальному стисканні. Встановлено, що залишкові непружні деформації в площині диску є стискаючими, і, внаслідок фокусування, їх радіальний розподіл має ...
897266
  Ліщинська М.В. Оцінка залишкової довговічності неоднорідних матеріалів із різними характеристиками тріщностійкості. : Автореф... канд.техн.наук: 01.03.04 / Ліщинська М.В.; НАН Укр.Фіз.-мат.ін-т. – Львів, 2000. – 19л.
897267
  Зварич О.В. Оцінка залізничного транспорту в Україні та інноваційно-інвестиційна політика в його модернізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 141-148
897268
  Палінська І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 397-401. – ISSN 0201-758Х
897269
  Бесараб В. Оцінка заохочення застрахованих осіб до відстрочки виходу на пенсію. Аналізуємо проект закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" / В. Бесараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.41-49
897270
  Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Дробноход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 966-594-980-2
897271
  Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 84-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
897272
  Огняник М.С. Оцінка захисних властивостей зони аерації- запобігання забрудненню підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, О.Ю. Митропольський, Н.К. Парамонова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
897273
  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 82-89. – ISSN 2306-6814
897274
  Приказчиков В.Г. Оцінка збурення власних значень при варіації проміжку / В.Г. Приказчиков, В.В. Семенов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається спектральна задача для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку з достатньо гладким коефіцієнтом і однорідними крайовими умовами. Встановлена оцінка збурення власних значень відносно відстані, на яку зміщуються в зовнішню ...
897275
  Ободовський Оцінка зв"язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат / Ободовський, Почаєвець, М.А. Заварзін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 60-69. – ISSN 2306-5680


  В статті встановлені зв"язки між середньобагаторічними значеннями мінімальних та середніх витрат води, їх статистичні параметри та кореляційні залежності В статье устанавливаются связи между среднемноголетними значениями минимальных и средних расходов ...
897276
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 20-24. – (Серія "Біологічні науки")
897277
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку та показниками взаємовідносин діяльності першої та другої сигнальних систем. Рівень інтелекту є вірогідно пов"язаним з показниками асиметрії в окремих ділянках мозку. Найсильнішим такий ...
897278
  Каркуцієв Г.М. Оцінка зволоженості екотопів рослинних угруповань : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
897279
  Марченко В.М. Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 82-86
897280
  Солов"яненко Н. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 35-39
897281
   Оцінка земель сільськогосподарського призначення: Як подолати проблеми в умовах кризової ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-48
897282
  Пантюхова А.В. Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 10. – С. 14-17
897283
  Штангрет Б.С. Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Штангрет Б.С.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архіт. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
897284
  Лобода Н.С. Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2311-0902
897285
   Оцінка змін імунного статусу у пацієнтів з рефрактерною серцевою недостатністю після трансплантації мононуклеарних стовбурових клітин пуповинної крові та визначення можливості активації персистуючої TORCH-інфекції / О.Ю. Усенко, А.В. Якушев, А.А. Стасенко, М.В. Костилєв, Р.В. Салютін, В.Ф. Оніщенко // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / голов. ред. А.М. Сердюк ; редкол.: М.А. Андрейчин, Ю.Г. Антипкін, Т.А. Бухтіарова [та ін.]. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 314-320. – ISSN 2413-7944
897286
  Корнєєв В.В. Оцінка змін у структурі державного боргу України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
897287
  Данілова Н.В. Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях Україн в зв"язку зі зміною клімату // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
897288
  Пилипенко І. Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті зміни рівня периферійності адміністративних одиниць Херсонської області. Проаналізовано особливості географічного положення та його впливу на транспортну мережу Херсонського регіону. Запропоновано підходи кількісної оцінки зміни ...
897289
  Волошин О.А. Оцінка значення СНД та перспектив її розвитку в структурі зовнішньополітичних пріоритетів Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 13-14.
897290
  Калінкова І.Ю. Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
897291
  Буцька О.Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування / О.Ю. Буцька, Д.О. Соколинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
897292
  Семеняк К. Оцінка зовнішньої політики Великої Британії у 1920 - 1930-х роках у британській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 363-366. – ISBN 978-966-171-783-0
897293
  Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику / Федір Іванович Павлов; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
897294
  Кваско А.В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
897295
  Калитчук В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов"язань держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 183-191
897296
   Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнев, В.І. та ін. Крижанівський; Мін-во екології та природних ресурсів України; Від.ред. О.В.Дудкін. – Київ : Хімджест, 2003. – 400с. – ISBN 966-96124-5-4
897297
  Яцюк М.В. Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчасного прийняття рішень щодо оптимізації водогосподарської ситуації в басейні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 220-223. – ISBN 966-521-109-9
897298
  Шерстюк Н.П. Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шерстюк Н. П.; МО Укр. КУ. – К., 1995. – 16л.
897299
   Оцінка і прогнозування індивідуальної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини / Е.А. Дьоміна, Н.М. Рябченко, А.Г. Кудрявцева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-64. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальну радіаційну чутливість умовно здорових киян за дапомогою G2-assay. Уперше було встановлено, що індивідуальні відмінності радіочутливості формуються за рахунок обмінів хроматидного типу й виявляються незалежно від дози ...
897300
  Черевко О.Л. Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні / О.Л. Черевко, А.В. Загорулько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 50-58. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
897301
  Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
897302
  Піонтковський Ю.Ф. Оцінка і розрахунок параметрів реактора на хвилі ядерних поділів / Ю.Ф. Піонтковський, В.М. Павлович // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86
897303
  Грищенко І.М. Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах / І.М. Грищенко, Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
897304
  Устенко А.О. Оцінка іміджу підприємства / А.О. Устенко, І.В. Перевозова, О.Я. Малинка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 34-40. – ISSN 2226-8820
897305
  Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 91-105. – ISSN 1605-7988
897306
  Дадашев Б.А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б.А. Дадашев, С.А. Кравченко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
897307
  Болейко Ю.О. Оцінка інвестиційного клімату регіону : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 79-88 : Табл.
897308
  Кучменко В.О. Оцінка інвестиційного проекту / В.О. Кучменко, І.Ю. Рудзей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
897309
  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 104-108. – ISSN 2306-6806
897310
  Малютін О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
897311
  Лабенко О.М. Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 189-196. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
897312
  Нагорний В.В. Оцінка інвестиційної конкурентноспроможності регіонів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 524-526. – ISBN 978-966-188-219-4
897313
  Шевченко В.М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
897314
  Самофал Є.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6814
897315
  Волкодав В.В. Оцінка інвестиційної привабливості АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 234-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання формування оцінки інвестиційної привабливості АПК України, роль та значення її складових для створення у найпотужнішій сфері вітчизняної економіки привабливого інвестиційного клімату - необхідної умови економічного зростання.
897316
  Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
897317
  Трохимченко М.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та окреслюються перспективи подальших наукових долсліджень у цій сфері. In article considers the current approaches applied for the evaluation of investment ...
897318
  Поліщук О. Оцінка інвестиційної привабливості споживчого ринку регіональних економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
897319
  Боярко Ірина Миколаївна Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методику, яка дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання, забезпечити умови для оптимального використання наявного інвестиційного потенціалу.
897320
  Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – ISSN 1993-6788
897321
  Катранжи Л.Л. Оцінка інвестиційної привабливості фінансового ринку в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 17-24. – (Серія "Економіка")
897322
  Бурчак Л. Оцінка індивідуального здоров"я студентів в умовах навчання / Л. Бурчак, С. Тарасенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено динаміку розвитку складових індивідуального здоров’я студентів І та ІV курсів педагогічного університету в умовах навчання. Описано функціональний стан студентів за всіма складовими індивідуального здоров’я: фізична, психічна, ...
897323
  Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи гехнологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 196-202.
897324
  Охота В.І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 44-46. – ISSN 1728-6220
897325
  Кужда Т. Оцінка інноваційного розвитку та особливості промислового підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 99-104. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
897326
  Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Бєлявська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
897327
  Лещій Л.А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 70-73
897328
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються значення та роль іноземних інвестицій; проаналізовано іноземну інвестиційну діяльність в Україні у 2006-2007 рр. та сучасний стан інвестиційного клімату держави.
897329
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
897330
  Сторожук А. Оцінка інституційного забезпечення сталого розвитку національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 367-371. – ISSN 2078-5860
897331
  Гапчич А.М. Оцінка інструментів і важелів фінансового механізму формування і розвитку інноваційного потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
897332
  Геєць І.О. Оцінка інтеграційних процесів в авіаційному секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 24
897333
  Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 84-87
897334
  Романів Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392. – ISSN 1993-0259
897335
  Янишівський В.М. Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 78-82
897336
   Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу / Т. Кошлякова, О. Кошляков, В. Долін, В. Скрипкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 66-70. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - визначення показників інтенсивності водообміну в межах гідрогеологічної системи сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Київ, зокрема, оцінка швидкості надходження поверхневих вод до досліджуваного водоносного ...
897337
  Новіцька К.В. Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто найголовніші проблеми cтану земель та ґрунтів у Кіровоградській області: поширення та інтенсивність розвитку процесів деградації, опустелювання, водної і вітрової ерозії. Здійснено аналіз сучасного стану земель області, який сформувався ...
897338
  Кучинська І.М. Оцінка інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 158-159
897339
  Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
897340
  Слотецький В.В. Оцінка інтенсивності руслових деформацій річки Уж за період з 1815 по 2012 роки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 126-129
897341
  Чентуков І.Ю. Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 129-136. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
897342
  Мірошніченко О.В. Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра / О.В. Мірошніченко, С.П. Грішин, С.М. Халіманенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 77-82
897343
  Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 94-104. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
897344
  Бабушка А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв"язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
897345
  Дзюба О.В. Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Дзюба, М.Н. Жуков, М.О. Рачова // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 66-80. – ISSN 2409-9430
897346
  Жуков М. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв"язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-54. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для оцінки інформативності даних при розв"язанні задач діагностики стану підтоплення території. Метод базується на використанні міри відміни статистичних розподілів, яка виходить із оцінок імовірностей помилок класифікації ...
897347
  Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології / Д. Ніколас; Ред.Сильвія П.Уебб : Асліб, 1996. – 76с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау)
897348
  Попович Н.Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та архівної мережі України / Н.Ф. Попович, Т.Ю. Лужанська, А.В. Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 153-167. – ISSN 2311-8164
897349
  Макулуба Елвіс Дзимба Оцінка інформаційної ефективності радіолокаційних засобів управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.13 / Макулуба Елвіс Дзимба; Київск. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1998. – 16л.
897350
  Настич Ю.Б. Оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах складної перешкодової обстановки при протидії засобами активних шумових перешкод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 36-40


  Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод прирізній складності переш кодивої обстановки. Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях воздействия активних ...
897351
  Стайкуца С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 220-225. – ISSN 2219-9365
897352
  Запотоцький А. Оцінка інших документів як самостійних джерел доказів і підстави визнання їх недопустимими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 153-157.
897353
  Славік Роман Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 124-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
897354
   Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам"яток Острозького району Рівненської області / А.Д. Калько, О.О. Базан, Н.В. Вакарова, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 91-103. – ISSN 2308-135X
897355
  Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 94-100 : рис. – Бібліогр. : 9 назв.
897356
  Глинська Н.В. Оцінка істотності порушень кримінального процессуального закону: проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-300-6
897357
  Качинський А.Б. Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні / А.Б. Качинський, С.І. Пирожков, Г.А. Хміль; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 67с. – (Екологічна безпека ; Вип.4). – ISBN 966-554-022-Х
897358
  Братик М.В. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії при інвестуванні всього капіталу в акції за умов довгострокової залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії, що інвестує весь свій капітал в акції, послідовність цін яких подається за допомогою стаціонарних l-залежних випадкових величин. The subject of this paper is the estimation for ruin ...
897359
  Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-13.
897360
   Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пелегаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань / В.П. Долгушин, Г.Б. Жиров, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 50-54


  Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного ...
897361
  Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
897362
  Дем"яненко Ф.П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин / Ф.П. Дем"яненко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
897363
  Строєв О. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: ...
897364
  Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з ...
897365
  Шаперенков А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 178-183.
897366
  Рожкова К.І. Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
897367
  Шульженко Г.М. Оцінка капіталізації банківської установи / Г.М. Шульженко, К.Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 316-323
897368
  Пождема Н.Р. Оцінка капіталовкладень на відновлення хімічної промисловості / Н.Р. Пождема, О.А. Підлісна // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 81-86. – ISSN 2310-5534
897369
  Руденко Р. Оцінка карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження / Р. Руденко, В. Хільчевський, М. Яцюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. The condition of calcium carbonate system of Samara and Vovcha Rivers in the situation intensive anthropogenic influence ...
897370
  Лущик Андрій Оцінка карів басейну р.Прут як геотуристичних об"єктів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
897371
   Оцінка кількісного мінералогічного складу геологічного розрізу Кіровоградської глибокої свердловини (СГ-3000) за даними АК і ВСП / Г.Т. Продайвода, І.В. Віршило, К.І. Чернявська, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Описано результати інтерпретації досліджень на Кіровоградській глибинній свердловині СГ-3000. За даними АК, ВПС та ультразвукових досліджень на зразках визначено кількісний мінералогічний склад порід розрізу. Задача вирішена шляхом інверсії даних про ...
897372
  Казанцев А. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів / А. Казанцев, К. Францева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Побудовано залежність числа існуючих астероїдів, що наближаються до Землі (АНЗ) від абсолютної зоряної величини. Із залежності lgN(Н) випливає, що на сьогодні можна вважати відкритими всі АНЗ з Н < 16m (D > 2.5 км). Середня кількість існуючих АНЗ з D > ...
897373
  Скобелєв В.Г. Оцінка кількості гамільтонових циклів у регулярних графах спеціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нескінченну послідовність регулярних зв"язних графів, елементи якої є майже екстремальними графами, бо відношення кількості вершин графа до кількості його ребер є константою. Встановлено, що у кожному графі побудованої послідовності графів ...
897374
  Вакал Ю.Є. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається механічна система, яка описує коливання сферичного маятника під дією сили ваги та слабкого неоднорідного потенціального силового поля. Показано, що кількість ультрасубгармонік у такій системі оцінюється знизу функцією, що має степеневий ...
897375
   Оцінка кінетики люмінесценції за модифікованим методом стробування / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охрименко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оцінювати характер закону згасання люмінесценції за вимірюванням залежності від часу площі під кривою згасання. Процес вимірювання такої залежності супроводжується підвищенням чутливості вимірювальної апаратури до слабких світлових ...
897376
  Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки відходів буріння нафтогазових свердловин, які містять важкі метали / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
897377
   Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень / І.М. Поясник, В.А. Гриб, Купновицька-Сабадош, В.Т. Рудник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 86-90. – ISSN 2521-1455
897378
  Кринична Н.В. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, вивчених в умовах степу України, та використання їх в селекції // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-924-274-7
897379
  Кузьменко Є.А. Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за елементами продуктивності / Є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2742-92-5
897380
  Охріменко Б.А. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 379-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано обернену спектральну задачу з використанням частот нормальних коливань обраної молекули, а також частот нормальних коливань у відповідних агрегатних станах її ізотопної модифікації. Задача розв"язана без попередніх припущень про характер ...
897381
  Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
897382
  Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів [omega]m та [sigma]8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( / 0.3) 8 0.87 0.05 [omega] 0.35[sigma] = ± m . Рассмотрено ограничение на ...
897383
  Обухов Є.В. Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 31-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
897384
  Машіка Г. Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-33. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та ...
897385
  Василенко М.П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Василенко Микола Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
897386
  Губай М.М. Оцінка конкурентних переваг довгострокових депозитів фізичних осіб банків України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 412-414. – ISBN 978-966-188-219-4
897387
  Ірхіна С.В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 126-128 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
897388
  Вертелєва О.О. Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
897389
  Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та особливості конкурентного середовища в Україні. Обгрунтовано необхідність подальшого стимулювання конкуренції в національній економіці як фактору розвитку підприємництва. Ключові слова: конкуренція, монополія, ринкова ...
897390
  Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 75-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
897391
  Гранатуров В. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України : конкурентноспроможність / В. Гранатуров, С. Воробієнко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
897392
  Лобозинська С. Оцінка конкурентноспроможності банківської системи України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
897393
  Внукова Н. Оцінка конкурентноспроможності безготівкового обслуговування (на прикладі банків Харківського регіону) : теорія і практика / Н. Внукова, С. Різниченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
897394
  Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
897395
  Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
897396
  Парасій-Вергуненко Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-31
897397
  Хаустова В.Є. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу; теорія та практика / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
897398
  Бобровицький А.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки України та окремих ії галузей в рамках інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 149-162. – ISSN 2308-135X
897399
  Купринюк С.М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-110 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
897400
  Омельченко О. Оцінка конкурентоспроможності космічної галузі України в системі інтеграційних пріоритетів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 47-54. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
897401
  Уніят А. Оцінка конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 74-80. – ISSN 1818-2682
897402
  Анісімова О.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 76-78
897403
  Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 81-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
897404
  Тригуб А.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки / А.Б. Тригуб, О.С. Білецький, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35
897405
  Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi а світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 34-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
897406
  Лісовська М.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 59-65
897407
  Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
897408
  Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 343-347. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
897409
  Раєвнєва О.В. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини / О.В. Раєвнєва, Н.А. Дубровіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2222-0712
897410
  Саратов О.В. Оцінка конкуренції на ринку мінеральних добрив в країнах СНД і далекого зарубіжжя // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 194-204. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
897411
  Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентноспроможності суб"єктів харчової промисловості : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-59 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
897412
  Набок Р.М. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Р.М. Набок, Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 41-49
897413
  Партин Галина Остапівна Оцінка концепцій управління витратами суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб"єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації ...
897414
  Лазаренко М.А. Оцінка координат джерела землетрусу за записом однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За сейсмічними записами однієї станції запропоновано визначення координат джерела землетрусу шляхом оцінки зворотного азимута та епіцентральної відстані, використовуючи матрицю кодів, одержаних у результаті моделювання на контрольованій мережі штучних ...
897415
  Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
897416
  Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
897417
  Воробйова О.І. Оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу банківських інститутів в регіоні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 47-51
897418
  Грищенко А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А. Грищенко, А. Пікус, А. Ігнатюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 104-113 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
897419
  Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 103-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
897420
  Поштар Є. Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.221-228
897421
   Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. та ін. Школьник; [Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-8958-13-7
897422
  Голуб Г.Г. Оцінка ліквідаційного балансу банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
897423
  Пластун В. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 80-95. – ISSN 1605-2005
897424
  Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-61
897425
  Карташов М.В. Оцінка Лундберга ймовірності розорення для процеса ризику з періодичною інтенсивністю премій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено показник експоненційної асимптотики ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідним періодичним поступленням страхових премій та складним Пуасоновим процесом страхових виплат.
897426
  Сергійчук В. Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932 - 1933 років за документами українських архівів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7122-39-4
897427
   Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / [Бутнік-Сіверський О.Б. та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-157. – ISBN 978-617-696-532-9
897428
  Лисак В.Ю. Оцінка людського капіталу: теоретичні аспекти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 65-66
897429
  Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-34
897430
  Харитонова А.М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
897431
  Горшколєпов В.Б. Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою / В.Б. Горшколєпов, А.Г. Зінчик, Д.Є. Гуртовий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 242-246


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з оцінкою людського фактору при прийнятті рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення даної проблеми. В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою ...
897432
  Кисельов О.Б. Оцінка м"ясних і забійніх якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.02.04 / Кисельов О.Б.; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
897433
  Яремчук В. Оцінка М. Грушевським парламентської діяльності у Державній Раді Австрії та Державній Думі Росії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 196-210. – ISBN 978-966-611-826-7
897434
  Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв"язків України і Московщини // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-660-735-8
897435
  Єрмоленко Н.С. Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011-2040 рр. / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 133-138. – ISSN 0868-6939


  Аналізувався майбутній просторово-часовий розподіл посух в Україні протягом 2011-2040 рр. за даними регіональних кліматичних моделей. Встановлено, що в усіх регіонах України очікується тенденція до збільшення кількості посух. Найбільша ймовірність ...
897436
  Сімакова- Єфремян Оцінка майна і майнових прав при сдійсненні судово- експертної діяльності: деякі аспекти нормативно- правового регулювання і практичної реалізації / Сімакова- Єфремян, В. Лук`яненко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.180-190
897437
  Воротіна Л.І. Оцінка майна та бізнесу підприємства в системі сучасного менеджменту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 107-114


  Стаття обґрунтовує погляди автора на суть, стан, принципи т методи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств в умова реформування відносин власності та функціонування сучасног менеджменту підприємства в Україні. The article substantiates the ...
897438
   Оцінка майна та майнових прав : Нормативна база. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 348 с. – ISBN 966-373-119-2
897439
  Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні / Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
897440
  Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема перевищення кредитизації економіки над її монетизацією та вплив галузевих ризиків на банківський капітал. Тhe problem of overleap economy creditization to its monetization and influence of branch risks for the bank capital are ...
897441
  Кузьмич О.І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 249-258. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
897442
  Ободовська Ю.О. Оцінка максимального стоку паводків для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 90-92
897443
  Лісняк А.А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
897444
  Голомозий В.В. Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 94. – С. 50-59. – ISSN 0868-6904


  In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn ...
897445
  Макаренко П.М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.М. Макаренко, І.Г. Кожушко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
897446
  Любіцева О.О. Оцінка методик економіко-географічного вивчення сфери обслуговування сільського адміністративного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 18-20
897447
  Стефановський А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-111.
897448
  Мискін Ю.І. Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
897449
  Цюпа І. Оцінка методів побудови карти рівнів ґрунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. Цюпа, В. Демидов, О. Заславська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-62. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено оцінку та проаналізовано вибір оптимального методу побудови карти рівнів ґрунтових вод для ділянки мікрорайону Позняки в м. Києві. In the article an estimation is resulted and the choice of optimum method of construction of card of ...
897450
  Жигулін О. Оцінка методів управління на відповідність конкурентній стратегії підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
897451
  Єлісєєва О.К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 76-81. – ISSN 2222-4459
897452
   Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Є.О. Біляєв, Н.Д. Семенюк, Н.В. Власюк // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 248-253
897453
  Пашко П.В. Оцінка митної безпеки держави : фінансовий механізм / П.В. Пашко, О.І. Скороход // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-105 : Табл., рис.
897454
  Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце похвального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 89-98. – ISBN 966-8547-39-X
897455
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) : Дис...канд.географ.наук: 11.00.07 / Курило Святослав Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 170с. + Додатки: с. 160-170. – Бібліогр.: с.146-159
897456
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграціїї стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі : Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.07 / Курило С.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
897457
  Шерстюк Н.П. Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
897458
  Волкова О.В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 134-140
897459
  Тищук Т.А. Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
897460
  Рожко О. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 126-132. – ISSN 2078-5860
897461
  Пасенченко О.Ю. Оцінка міжнародних ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 305-308. – Бібліогр.: на 5 пунктів
897462
  Гоєр О.Д. Оцінка міжнародних ринків. Важливість інформації, що стосується виробництва, країни прямування та виду експортного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Статтю присвячено пошуку та вивченню факторів та важливим змінним експортного середовища, які відіграють значну роль у процесі прийняття рішення про вихід на міжнародний ринок з продуктом або послугою. Увагу приділено також важливості інформації за ...
897463
  Побоченко Л.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України / Л.М. Побоченко, В.В. Артемоненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1729-7036
897464
  Доровський О.В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 8-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
897465
  Мулярчук І.Ф. Оцінка мінеральної сировини за природною масовою рівновартістю хімічних елементів / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2003. – 265с. – ISBN 966-8006-28-3
897466
  Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
897467
  Болюбах В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 02
897468
  Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
897469
  Королік Р.П. Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі одержано оптимальні оцінки множини початкових умов в задачі практичної стійкості дискретної множинної системи. Для випадку лінійної динамічної складової обґрунтовано теореми про оптимальні оцінки при конкретних фазових обмеженнях. This paper ...
897470
  Кривомаз Т.І. Оцінка модельних об"єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
897471
  Явкін В.Г. Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 50-58
897472
  Вишневський В.П. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла : податкова політика / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
897473
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
897474
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
897475
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56.
897476
  Клещенков О.В. Оцінка можливих наслідків реформування залізничного транспорту України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 178-184
897477
  Савченко К. Оцінка можливостей використання досвіду Ірландії при реалізації фінансової політики стабілізації розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 444-450. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено систему стимулювання прямих іноземних інвестицій в Ірландії та визначено основні можливі шляхи використання цього досвіду у вітчизняній економіці.
897478
  Скрипник А.В. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
897479
  Вишневський В.П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря : податки / В.П. Вишневський, Д.В. Липницький // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 93-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
897480
  Мазуренко В.П. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках - запорука економічної безпеки держави / В.П. Мазуренко, А.Л. Прохницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 307-310
897481
  Долгушин В.П. Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності / В.П. Долгушин, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналітичне дослідження можливостей кутового розрізнення 2-х цілей, що перебувають в одному імпульсному об"ємі РЛС, у системі виявлення, що реалізує метод "високого" розрізнення за алгоритмом максимальної правдоподібності. Ключові слова: ...
897482
   Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін"єкційних наркотиків. – Київ : Центр "Соціальний моніторинг", 2003. – 230с. – ISBN 966-8435-03-6
897483
  Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні : фінанси та кредит.Податки / Н.М. Внукова, О.С. Бадзим, В.А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
897484
  Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 2218-4511
897485
  Жолудєв С.В. Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
897486
  Кохан С.С. Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками : фотограмметрія і дистанційне зондування / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
897487
  Охріменко Б.А. Оцінка можливості колапсу електронної оболонки активаторного іона талію / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Хартрі-Торранса для електронної конфігурації 5d[верхній індекс 9]6s[верхній індекс 2]5f розраховані радіальні хвильові функції активаторного іона Тl[верхній індекс +]. Вплив кристалічної решітки на радіальні хвильові функції врахований за ...
897488
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011. – 211 л. + Додаток: л. 202-211. – Бібліогр.: л. 165-201
897489
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
897490
  Шинкарук О.М. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 101-103
897491
  Андрощук Т.О. Оцінка моментів вищих порядків для відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння від свого тренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Дано оцінку моменту порядку m [>або =] 1 відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом або дробовим броунівським рухом, від свого тренду за найбільш загальних умов існування та єдиності розв"язку цього ...
897492
  Гриб О.М. Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 185-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
897493
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 115-128
897494
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
897495
  Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-81.
897496
  Стахів О. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-48.
897497
  Печенюк А.В. Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 317-326. – ISSN 2222-4459
897498
  Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 74-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
897499
  Куцоконь Н.К. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва / Н.К. Куцоконь, Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено дослідження впливу водопровідної води та води з кількох водойм м. Києва й області на утворення хромосомних аберацій в меристематичних клітинах проростаючого насіння Allium fistulosum L. Показано мутагенний ефект питної води, відібраної в ...
897500
  Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
897501
  Умєров О.С. Оцінка наближених методів вибору оптимального спостерігача в задачах гарантованого оцінювання розв"язків еліптичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі вибору оптимально спостерігача в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Приводяться наближені методи: скінчених різниць, скінчених різниць з поправкою Фока, скінчених ...
897502
  Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
897503
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117.
897504
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117. – Бібліогр.: с. 109, 115, 116-117


  Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємств та прогнозування ймовірності його банкрутства.
897505
  Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підхід до вдосконалення процесу оцінки надійності інформації бухгалтерського обліку. Сформовано напрямки оцінки та визначено фактори, що здійснюють на неї вплив.
897506
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
897507
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 121-126


  У даній статті наводиться алгоритм розрахунку комплексної метрики надійності спеціального програмного забезпечення. В данной статье приводится алгоритм расчета комплексной метрики надежности специального программного обеспечения. This article ...
897508
  Гаркуша Л.М. Оцінка надлишкового внутрішнього тиску і швидкості звуку в бінарних розчинах молекулярних рідин при деяких температурах / Л.М. Гаркуша, П.П. Чолпан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Приведено результати розрахунку надлишкового внутрішнього тиску для розчинів систем н-гептан-бензол і н-гептан-толуол при 283, 293 і 313К. Для обох систем з допомогою теорії вільної довжини Якобсона розрахована міжмолекулярна довжина і швидкість ...
897509
  Кундеус О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 115-120. – ISBN 966-303-007-1
897510
  Кошляков О.Є. Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-126. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундамету відновленого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови ...
897511
  Клименко А.Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
897512
  Дмитрієнко М.Ф. Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори / М.Ф. Дмитрієнко, О.В. Ясь // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 10-15. – ISBN 5-7702-0775-2
897513
  Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
897514
  Маковець О. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС / О. Маковець, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Продуктивні відклади майкопу нафтогазового родовища Субботіна є типовими для величезної за простяганням і товщиною тонкошаруватої теригенної товщі українського сектору шельфу Чорного моря. За своєю структурою та геолого-геофізичними характеристиками ...
897515
  Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 24-39. – ISSN 1605-7988
897516
  Даниленко О.А. Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 232-238
897517
  Лозова Г.М. Оцінка національної конкурентоспроможності з позицій розвитку інституційних засад економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-113. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано аналізу поняття "національна конкурентоспроможність" і впливу інституційного чиннику на його формування.
897518
  Костюченко М. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна / М. Костюченко, О. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-76. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Зсувні процеси на правобережній частині території м. Київ завжди викликали серйозні наслідки. Утворенню та розвитку цих процесів сприяють існуючі природні й техногенні чинники, співвідношення між якими є змінними в часі. Значної актуальності набула ...
897519
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
897520
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-25 : табл., рис.
897521
  Карманов В. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини / В. Карманов, Л. Тараборкін, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні й практичні аспекти оцінки невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. Наведено процедуру оцінки невизначеності на прикладі аналізу вмісту мангану в зразку феромангану. Theoretical and practical aspects of ...
897522
  Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30
897523
  Момчева А.М. Оцінка нематеріальних активів з погляду управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 179-183. – (Економічні науки)
897524
  Іватьо О.В. Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-20


  Досліджуються економіко-правові аспекти механізму оцінки інтелектуальної власності та нематеріальних активів.
897525
  Драпіковський О. Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід / О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-42
897526
  Євтух О.О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 86-99
897527
  Малолєпши П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 93-98. – ISSN 0321-0499
897528
  Драпіковський О. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-69
897529
  Верещагіна І.Д. Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х - початок XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 129-130
897530
  Пелехатий В.М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.07 / Пелехатий В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 18л.
897531
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
897532
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
897533
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
897534
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
897535
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
897536
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
897537
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
897538
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
897539
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
897540
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
897541
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
897542
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
897543
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
897544
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
897545
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897546
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
897547
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
897548
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
897549
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
897550
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
897551
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
897552
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за марківськими спостереженнями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, які утворюють однорідний ланцюг Маркова. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки. Is this paper the drift parameter estimation based on observations ...
897553
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
897554
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
897555
  Полуянов В. Оцінка параметрів бюджету відтворення основних засобів підприємствами житлово-комунального господарства / В. Полуянов, С. Куликов, О. Ковтунова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 55-62. – ISSN 1728-9343
897556
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
897557
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
897558
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
897559
  Рудаков Д.В. Оцінка параметрів Інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій / Д.В. Рудаков, Л.В. Масловська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 19-21
897560
  Козій Ю.В. Оцінка параметрів нечітких множин для слабко залежних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, у випадку слабкої залежності спостережень. The article is dedicated to basis of convergence of fuzzy sets estimations in case small dependence of input observations.
897561
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
897562
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
897563
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
897564
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
897565
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
897566
  Шабатура О.В. Оцінка параметрів статистичного розподілу фізичних характеристик у змінених породах Октябрського масиву : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Епігенетичні процеси призводять до значної зміни мінерального складу порід, які також мають прояв і в петрофізичному вигляді порід. У роботі виявлено залежність між зміною фізичних властивостей змінених порід і характером вторинних процесів та їх ...
897567
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
897568
  Матюшенко І.Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 31-41. – ISSN 2413-9610
897569
  Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11.
897570
  Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації : економіка та управління підприємствами / О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-87 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897571
  Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Розроблено сценарії демографічної поведінки українського населення на середньострокову перспективу. ...
897572
  Созанський В.І. Оцінка перспектив газоносності Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
897573
  Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISSN 0367-4290
897574
  Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації вілютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
897575
  Чехун В.О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 79-90. – ISSN 0374-3896


  В статті проаналізовано вплив акту Бея-Доула на економічний розвиток США та оцінено перспективи реалізації в Україні подібного закону. На основі опитування експертів у сфері патентування українських ВНЗ визначено основні причини низького рівня ...
897576
  Беззубченко О.А. Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зв"язків України з країнами ЄС / О.А. Беззубченко, Я.О. Хоцька // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
897577
  Чой Канг Оцінка перспективи багатосторонньої співпраці у сфері безпеки у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 328-363. – ISBN 966-7196-04-6
897578
   Оцінка перспективності видів діяльності для використання франчайзінгу на основі комплексної оцінки франшизних ризиків / В.І. Анін, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, А.В. Ігнатенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
897579
  Зарубенко А.У. Оцінка перспективності інтродукції далекосхідних видів роду Рододендрон в умовах міста Киева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі багаторічних візуальних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 39-ти таксонів рододендронів далекосхідного походження. Із них 34 таксони є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
897580
  Бонюк З.Г. Оцінка перспективності інтродукції таволг на Полісся та лісостеп України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано інтегральну числову оцінку життєздатності та успішності інтродукції 108 представників роду Spiraea L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
897581
  Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
897582
  Зоря С. Оцінка підтримки сільського господарства України в міжнародному порівняні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
897583
  Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено класифікацію кредитного страхування. Осуществлена оценка подходов к классификации кредитного страхования. ...
897584
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
897585
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 248-254. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
897586
  Січкар В.О. Оцінка платоспроможності позичальників банку за допомогою класифікаційних дерев рішень // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 540-542. – ISBN 978-966-188-219-4
897587
  Ганущак М.М. Оцінка поверхневих вод басейну р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 110-118. – ISSN 2306-5680


  На основі хімічних аналізів проб води відібраних протягом 2005-2011 рр. проведено оцінку якості поверхневих вод басейну р. Стир за відповідними категоріями. Встановлено суттєві відмінності якості поверхневих вод басейну по окремим блокам та групам ...
897588
  Пясецька С.І. Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 76-83. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто тенденденцію змін режиму температури в зимові місяці на території України за період 2001-2015 рр. Температура повітря в усі зимові місяці зазнала змін до підвищення і найбільші значення аномалій відмічаються у січні, які на основній частині ...
897589
  Полторак А.С. Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств / А.С. Полторак, Ю.В. Волосюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
897590
  Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0131-775Х
897591
  Корнус В.Г. Оцінка податкового навантаження на мікрорівні / В.Г. Корнус, О.М. Пономарьов, В.М. Квасов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISBN 966-614-021-7
897592
  Квасов В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства : податкова політика / В. Квасов, В. Корнус, О. Пономарьов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
897593
  Гуменний А.А. Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806
897594
  Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 7-13 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
897595
   Оцінка пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильскої зони відчуження методом факторного аналізу / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Н. Курашов, М.Д. Кучма, А.Г. Прокопенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 320-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано методику оцінки пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильської зони відчуження із застосуванням апарату факторного аналізу. Описано методику аналізу статистичних даних за допомогою факторної моделі. Наведено результати статистичної обробки ...
897596
  Абакуменко О.В. Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 220-229. – ISSN 2222-4459
897597
  Насадюк І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 66-73.
897598
  Бєлоусова Н.Б. Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахманова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 9-13
897599
  Бейдик О.О. Оцінка положення регіонів України відносно великих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 204-208.
897600
  Оленко А.Я. Оцінка помилки інтерполяції в багатовимірній теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій з класу Пелі-Вінера отримані точні верхні оцінки помилки округлення в інтерполяції за допомогою багатовимірних скінченних сум Котельникова-Шеннона. Наводиться приклад екстремальної функції, для якої досягається значення оцінки. Для ...
897601
  Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
897602
  Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-78. – ISSN 0131-775Х
897603
  Курташ Н.Я. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією / Н.Я. Курташ, О.М. Перхулин // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 19-22. – ISSN 2413-550Х
897604
  Лалакулич М.Ю. Оцінка потенціалу вищої освіти, рівні та методичні підходи до визначення // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 230-238. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
897605
  Запухляк І.Б. Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 227-235


  У статті розглянуто питання оцінювання рівня використання потенціалу енергозбереження підприємства та оцінено потенціал енергозбереження вітчизняних газотранспортних рідприємств.
897606
  Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 84-89. – ISSN 2221-1055
897607
  Онищенко В.П. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-43
897608
  Мусієнко К. Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 107-109. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасному світі дедалі більшу роль в житті держави, її економіці та системі безпеки, відіграють кіберпростір та сучасні інформаційні технології, тому не можна обійти увагою ті загрози, які пов"язані з застосуванням цих високих технологій.
897609
  Луценко О.О. Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства / О.О. Луценко, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 50-53. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
897610
  Потрашкова Л.В. Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 81-86


  В роботі розглядається наукова проблема недостатнього врахування невизначеності зовнішнього середовища в методиках оцінювання потенціалу підприємств. Мета дослідження - проаналізувати вплив фактору невизначеності зовнішнього середовища на потенціал ...
897611
  Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
897612
  Міщенко Н.М. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО / Н.М. Міщенко, К.В. Гуменюк // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-75. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988


  [ФАО - Організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН]
897613
  Бальцер І.В. Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільській місцевості Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 196-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
897614
  Добровенко О.А. Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
897615
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10


  Ігнатюк А.І. - докт. екон. наук, доц. екон. ф-ту КНУТШ.
897616
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина I. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
897617
  Каркальова П.І. Оцінка потенціалу Харківської області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
897618
  Гужва І.Ю. Оцінка потенціалу ядерно-промислового комплексу України до міжнародного співробітництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 54-60
897619
  Ляшенко В.А. Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 152-156. – ISSN 0868-6939


  Описано методи розрахунку потенційних врожаїв сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами для територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Проведено інвентаризацію місцеположень за елементами рельєфу на землях окремої сільської ради ...
897620
  Рогожин О.Г. Оцінка потенційних втрат населення України: макроекономічний підхід // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 34-46. – ISSN 2072-9480
897621
  Воробьев Д.С. Оцінка потенційної продуктивності біомаси лісів Білорусі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 35-37
897622
  Халаїм О.О. Оцінка потоків CO2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
897623
  Хміль О. Оцінка поточних львівських видань у журналі "Книгар: літопис українського письменства" (1917-1920) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 100-109. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
897624
  Колєсніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
897625
  Крейдич І.М. Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 12-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
897626
   Оцінка потреб дитини та її сім"ї: від теорії до практики : навчальний посібник у 2-х ч. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Звєрєва [та ін.] ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Задруга ; Кожній дитині. – ISBN 978-976-432-090-7
Ч. 1. – 2011. – 223, [1] с. : іл. + CD. – Бібліогр.: с. 199-204
897627
   Оцінка похибки вимірювань часу затухання люмінесценції модифікованим стробоскопічним методом / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі показано, що відносна похибка вимірювань величини часів затухання складної смуги люмінесценції залежить від алгоритму вимірювань. Вказано на молекулярність мінімізації величини відносної похибки вимірювання часів затухання компонент ...
897628
  Корольов В.М. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об"єкта : геодезія / В.М. Корольов, К.В. Руденко, О.В. Корольова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-21 : Мал. – Бібліогр.: 8 назв
897629
  Верлань Д.А. Оцінка похибок розв"язання інтегральних рівнянь Вольтерри роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-33. – (Технічні науки ; вип. 9). – ISSN 2308-5916
897630
  Балікі Г. Оцінка поширення конфлікту в Сірії / Гассан Балікі // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2050-07-3
897631
  Дишкант М. Оцінка прав на об"єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб"єктів господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
897632
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х pp. XX ст.) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 146-156. – ISBN 978-966-306-020-4
897633
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х рр. ХХ ст.) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
897634
  Шелудько В. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні / В. Шелудько, О. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового та монетарного регулювання, в даній роботі проводиться оцінка ефективності економічної політики в ...
897635
  Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 64-76. – ISSN 1605-2005
897636
  Мохір Л. Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических" обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 134-137
897637
  Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 41-52 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 1605-2005
897638
  Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-95. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків страхової компанії, яка дозволяє відслідковувати ланцюжок джерел формування фінансових ресурсів та ...
897639
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристични об"єктів і територій столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
897640
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 59-60
897641
  Мітюк О. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 161-163
897642
  Строкаль В.П. Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр" / В.П. Строкаль, Ю.В. Коновалова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 185-194 : рис. – Бібліогр.: с. 193-194. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
897643
  Новицька Світлана Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 151-158. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
897644
  Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглядаються вулканічні туфи трапової формації Волино-Поділля як об"єкт для захоронення радіоактивних відходів. Volcanic tuffs of trap-rocks of ...
897645
  Свідзінська Д.В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 88-92. – ISSN 2075-1893


  Подано порівняльну характеристику цифрових моделей висот (ЦМВ) SRTM та ASTER. В результаті гідрологічного аналізу ЦМВ побудовано декілька варіантів мережі водотоків. Верифікація результатів за даними топографічної карти масштабу 1 : 50 000 засвідчила, ...
897646
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
897647
  Лобода Н.С. Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 144-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
897648
  Дубинський Г.П. Оцінка природних комплексів басейну середнього Дінця для потреб зрошувальних меліорацій / Г.П. Дубинський, Ю.Ф. Кобченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
897649
  Клімчук Б.П. Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 198-205. – Бібліогр.: 3 назв.
897650
  Степаненко А.В. Оцінка природно-економічних умов і ресурсів при розміщенні та спеціалізації тваринництва (На прикладі Черкаської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
897651
  Славік Р.В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 38-42. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано рекреаційну привабливість рекреаційних територій Закарпатської області,виходячи з кількісних та якісних показників природо-ресурсного потенціалу з використанням методології нечіткої логіки. Окреслено перспективи розвитку різних ...
897652
  Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних польових гідролого-гідрогеологічних робіт на р. Уж в межах Коростенського родовища підземних вод (Житомирська область) та спеціальних аналітичних досліджень. Визначено природні ресурси та експлуатаційні запаси підземних ...
897653
  Чорний М.Б. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 315-324


  У статті висвітлено сучасний стан природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків. Охарактеризовано геопросторові відмінності за шістьома групами природних ресурсів геоторії - водних, мінеральних, лісових, ...
897654
  Руденко В.П. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності / Руденко В.П., Руденко С.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-423-310-8
897655
  Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі ден-дропарку "Софіївка". Наведено алгоритм інтеграції даних в середовище ГІС для проведення просторового аналізу. It is offered a spatial GIS ...
897656
  Кошляков О.Є. Оцінка природної та техногенної складової інфільтраційного живлення грунтових вод у загальній структурі водообміну на території м. Києва // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 95-97
897657
  Луцик С.Л. Оцінка пріоритетності завдань і можливостей реформування Збройних Сил України у контексті реалізації політики безпеки та оборони держави / С.Л. Луцик, О.П. Голота // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 112-116
897658
  Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-51 : табл.. – Бібліогр.: 3 назв.
897659
  Лучик С.Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2222-0712
897660
  Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл виробництва та споживання продовольства у регіонах України, здійснено кластеризацію регіонів за показниками продовольчої доступності. There are analysed the distribution of manufacture and consumption of the foodstuffs in ...
897661
  Тютюнник Д.А. Оцінка продуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Г.М. Надольна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
897662
  Свидерська С.М. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 120-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
897663
  Москалець В.М. Оцінка промислового ризику на об"єктах підвищеної небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Москалець Владислав Михайлович ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України ; Держ. установа " Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. :12 назв
897664
  Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
897665
  Онищук В.В. Оцінка пропускної здатності русел гірських річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
897666
  Семенова І.Г. Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
897667
  Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Розглядається загальна концепція управління ризиками, викладена Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідних нормативних документах.
897668
  Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 11-17. – ISSN 1682-2366
897669
  Ляшенко В.І. Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 19-30. – ISSN 2221-8440
897670
  Копченко І. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб"єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
897671
  Пелешенко В.І. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва / В.І. Пелешенко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 488-492. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
897672
  Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010 - 2015 роки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
897673
   Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів / М.М. Нікіфоров, В.К. Шваб, М.М. Охрамович, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 83-86
897674
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забрудення довкілля внаслідок виникнення ситуацій із сильними вітрами у Чорнобильській зоні відчуження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 107-110
897675
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забруднення довкілля внаслідок екстремальних погодних умов у Чорнобильської зоні відчуження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 129-132
897676
  Пластун О. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
897677
  Торон В.В. Оцінка реакції пшениці на інокуляцію вірусом смугастої мозаїки за вмістом малонового діальдегіду / В.В. Торон, Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79-80
897678
  Дорощук Р. Оцінка реакційної здатності п"ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання / Р. Дорощук, О. Хаврюченко, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-28. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  За допомогою квантовохімічного моделювання просторової та електронної будови вперше проведено оцінку реакційної здатності нітронів, що містять п"ятичленні та шестичленні гетероцикли, та їх координаційних сполук з Cu2+ у реакціях 1,3-диполярного ...
897679
  Остапенко Павло Оцінка реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 224-229 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
897680
  Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 41-49. – ISSN 0131-775Х
897681
  Олефір В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В. Олефір, В. Вітер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
897682
  Кононенко О. Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні / О. Кононенко, С. Свинарець // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 62-67
897683
   Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
897684
  Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 17-30
897685
  Токаренко О.В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 40-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
897686
  Жураєва К.А. Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 100-107. – Бібліогр.: 7 назв.
897687
  Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
897688
  Корнус В.Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси : гроші,фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
897689
  Юрченко Ю. Оцінка регуляторного впливу - сучасний інструмент розробки нормативних актів // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 6-8
897690
  Гребінь В.В. Оцінка режиму наносів річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 135-137. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
897691
  Кравченко І.С. Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів / І.С. Кравченко, О.П. Ольхович // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
897692
  Маркович Г. Оцінка результативності бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-167. – ISSN 1818-5754
897693
   Оцінка результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, А.В. Малюга, С.М. Лобач, А.В. Трушляков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 227-235


  У статті розроблена методика оцінки результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ шляхом визначення показника результативності динамічної системи до і після формування управлінських впливів направлених на покращення організації ...
897694
  Масловська Л.Ц. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції / Л.Ц. Масловська, В.А. Савчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
897695
  Гриньова В.М. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : монографія / Гриньова В.М., Бутенко Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – ISBN 978-966-676-534-8
897696
  Рожкова Лілія Віталіївна Оцінка результативності інноваційної діяльності України в міжнародному контексті // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
897697
  Азаренкова Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання : фінансовий ринок / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
897698
  Жуков М.Н. Оцінка результативності прогнозних ознак та критеріїв локалізації уранового зруднення гідротермального прожилково-штокверкового типу : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / М.Н. Жуков, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано метод кількісної оцінки інформативності ознак локалізації зруденіння в процесі прогнозування та пошуку родовищ корисних копалин та результати його застосування з питань прогнозування уранових родовищ гідротермального прожилково-штокверкового ...
897699
  Пилипенко О.С. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
897700
  Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-8.
897701
  Гребенюк М.В. Оцінка результатів війни з Іраком 1990-1991 рр. в англо-американській історіографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 134-138
897702
  Корінько М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 12 пунктів
897703
  Вашека О.В. Оцінка результатів інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, що цілком перспективними є 11 ...
897704
  Терещенко Г.І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 51-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
897705
  Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 32-38
897706
  Каленський А.А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А.А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 287-290


  Стаття присвячена аналізу шкал вимірювання (оцінки) знань та вмінь студентів (шкала відношень, інтервалів, порядку або рангів та найменувань) при здійсненні тестового контролю. Показано, що традиційні оцінки (відмітки) - зручний апарат для практики ...
897707
  Шевченко О.Г. Оцінка рекреаційних кліматичних ресурсів міста Києва в літній сезон за допомогою моделі "Rayman" / О.Г. Шевченко, Т.М. Байдюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 260-269. – ISSN 2308-135X
897708
  Антоненко В.С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В.С. Антоненко, А.М. Польовий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
897709
  Бейдик О.О. Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, О.В. Малофєєва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 126-136
897710
  Царик П. Оцінка рекреаційної придатності ландшафтів національного природного парку "Кременецькі гори" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 118-124 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
897711
  Самсонов Д.О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 77-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
897712
  Черних Т.В. Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
897713
  Дідух Я.П. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об"єктів України (ботанічний аспект) / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
897714
  Височин І.В. Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 132-137
897715
  Дідух Іван Володимирович Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Дідух І.В.;НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с.
897716
  Пшеничнюк Т.В. Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 191-196 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
897717
   Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП /Митним союзом нетарифних бар"єрів / Т.О. Осташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, В.К. Олефір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 21-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
897718
  Сенюта Я.В. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економіки України на етапі реформування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 538-540. – ISBN 978-966-188-219-4
897719
  Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-105. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, встановлено потребу постійного та пильного контролю за дотриманням правил чесної конкуренції на ...
897720
  Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 67-70. – ISSN 1728-6220
897721
  Дьомкіна О.В. Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 485-494


  У статті представлено модель оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу, що базується на методі аналізу ієрархій. Модель враховує основні фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Зокрема, виокремлено три групи факторів: ...
897722
  Калитчук В.М. Оцінка ризиків, пов"язаних з державним боргом України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 37-45
897723
  Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54
897724
  Васюренко О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
897725
  Ткачук К.К. Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров"я населення / К.К. Ткачук, О.Й. Радецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
897726
  Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб"єктів ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 217-223. – ISSN 1562-0905
897727
  Гай О.М. Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
897728
  Амеліна О.В. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 165-174
897729
  Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 15-21. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
897730
  Долінська Є.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів : фінансові ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-128 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
897731
  Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
897732
  Бєгун В.В. Оцінка ризику травмування людини під час ожеледиці. Методична розробка з вивчення теорії ризику / В.В. Бєгун, В.В. Зацарний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-40 : табл., рис.
897733
  Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
897734
  Власенко О. Оцінка ринкового потенціалу інноваційної технології : досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
897735
  Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
897736
  Бойко А.Б. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 49-53. – ISSN 2309-1533
897737
  Андрійчук І.А. Оцінка рівнів економічного розвитку адміністративних районів Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-285-361-2
897738
  Гриб О.М. Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 93-101. – ISSN 2306-5680


  В статті розглядається можливий водно-сольовий режим Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря. В статье рассматривается возможный водно-солевой режим Куяльницкого лимана при его пополнении водами Черного моря. The paper discusses ...
897739
  Мельник Т.М. Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 133-139
897740
  Ремешевська І. Оцінка рівня безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту / І. Ремешевська, Г. Трохименко, С. Титов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 40-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
897741
  Внукова Н.М. Оцінка рівня виконання вимог СОТ для прискорення процесів інтеграції України до ЄС / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 40-46
897742
  Кузьменко О.В. Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 134-144 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
897743
   Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 45-59. – ISSN 1681-116Х
897744
  Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 104-106
897745
  Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
897746
  Заболоцький Т.М. Оцінка рівня довіри для Value-At-Risk: статистичний аналіз // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 83-87. – ISSN 1728-6220


  У статті досліджено проблему оцінки рівня довіри для Value-at-Risk, щоб отримати портфель з мінімальним рівнем VaR із наперед заданим рівнем очікуваної дохідності. Рівність, що описує співвідношення між рівнем довіри та рівнем очікуваної дохідності, ...
897747
  Іщук Я.В. Оцінка рівня доходів та витрат населення України в 1997-2000 рр. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-64
897748
  Домашенко М.Д. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 39-47. – ISSN 1726-8699
897749
  Ковальов Є.В. Оцінка рівня економічної безпеки залізниці // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.88-93. – ISSN 1727-1584
897750
  Ареф"єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів
897751
  Отенко В.І. Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення / В.І. Отенко, І.О. Бараннік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
897752
   Оцінка рівня експресії гену RAD50 в пухлинах карциноми молочної залози / К.В. Гавриш, І.В. Досенко, В.В. Філоненко, Р.Г. Киямова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 31-31
897753
  Цапко-Піддубна Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів у країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 289-298. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
897754
  Жук О.І. Оцінка рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 47-51
897755
  Железняк О.В. Оцінка рівня життя населення в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 121-124. – ISSN 2306-546X
897756
  Петровська М.А. Оцінка рівня життя населення Волинської області / М.А. Петровська, І.С. Карасюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 230-243
897757
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-78
897758
  Петровська М. Оцінка рівня життя населення Львівської області / М. Петровська, В. Пантилей // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 52-61 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
897759
  Рябека О.Г. Оцінка рівня життя та якості життя населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 46-48
897760
  Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
897761
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор"я / А.В. Чугай, А.В. Колісник, О.В. Дем"яненко, С.Е. Романенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
897762
  Гандзюра В.П. Оцінка рівня забруднення гідроекосистем за характером росту риб / В.П. Гандзюра, Ш.А. Злацький, О.Я. Паславська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 267-274. – Бібліогр.: 6 назв
897763
   Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
897764
  Наумов І.Г. Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства / І.Г. Наумов, П.О. Іващенко, Г.І. Наумова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
897765
  Бабець І.Г. Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-26
897766
  Саенко С.Г. Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запоріжжя // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 75-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
897767
  Загурський О. Оцінка рівня конкурентоспроможності аграрного сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
897768
  Лісовська Л.С. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства в системі його стратегічного управління / Л.С. Лісовська, О.В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.182-188. – ISSN 0321-0499
897769
  Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 38-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
897770
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 106-114.
897771
   Оцінка рівня нестабільності геному зимівників / В.Ф. Безруков, Є.В. Моісєєнко, С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, Р.І. Шабович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Визначено вихідний рівень нестабільності геному зимівників VI УАЕ (2001-2002) до та на початку зимівлі. Досліджені частота хромосомних аберацій у лімфоцитах периферійної крові та частота мікроядер у клітинах мазків букального епітелію. Вихідний рівень ...
897772
  Паславська Р.Ю. Оцінка рівня оподаткування в країнах - учасницях ЄС та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.264-271


  У статті зроблено спробу здійснити оцінку рівня податкового навантаження в Україні та в країнах-учасницях ЄС. Проаналізовано основні тенденції, характерні для податкових систем країн ЄС-27 та України, виведено закономірності встановлення рівня ...
897773
  Мамчур Р.М. Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 103-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Досліджено основні фактори впливу на фінансові результати страхових компаній та динаміку сплати до бюджету податку на прибуток. Розглянуто особливості оподаткування ...
897774
  Савченко В.Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф. Савченко, А.Ф. Лось // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
897775
  Тарануха І.Ю. Оцінка рівня проблемності кредитних портфелів українських банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 340-346
897776
  Іващук О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / О. Іващук, Н. Дзюбановська, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
897777
  Чеченя О.В. Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
897778
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 68-85 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
897779
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 85-100. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
897780
  Іванов Ю.Б. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв"язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону : податки / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискиба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С.6-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
897781
  Гриценко О. Оцінка рівня розвитку ринкової конкуренції / О. Гриценко, Ю. Рак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 6-10


  Охарактеризовано основні методи аналізу розвитку конкуренції на ринку; зроблена спроба побудови комплексного показника оцінки рівня розвитку конкуренції на ринках.
897782
  Диха М. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
897783
  Івахненко І.С. Оцінка рівня розвитку фінансового потенціалу регіону // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 203-208


  У роботі досліджено особливості формування та оцінки фінансового потенціалу регіону та напрями їх вдосконалення в трансформаційній економіці. The author investigates and assesses the features of the formation of regional financial I potential, and ...
897784
  Стефанишин Д.В. Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 64-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
897785
  Важинський Ф.А. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, Р.Л. Сопільник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897786
  Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 33-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
897787
  Грабовецький Б.Є. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду / Б.Є. Грабовецький, О.В. Чаплигіна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
897788
  Шемаєва Л.Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 116-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
897789
  Дікань Л.В. Оцінка рівня фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 159-164. – ISSN 2222-0712
897790
  Ткачишина Н.Ю. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену / Н.Ю. Ткачишина, І.В. Думка, В.С. Ткачишин // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 59-62 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
897791
  Коніщук Василь Васильович Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Коніщук В.В.; НАНУ; Ін-т ботаніки М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 354 л. + Додаток: л.220-354. – Бібліогр.: л.198-219
897792
  Козак О.М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
897793
   Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / В. Войтенко, І. Степанець, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, що вказує на суттєві порушення функціонування різних органів та ...
897794
  Рижкова Ю.О. Оцінка розвитку інформаційного суспільства в Україні: сучасний стан та проблеми // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 86-92. – ISSN 2310-5534
897795
  Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234-238. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897796
  Попова В.В. Оцінка розвитку макроекономічних систем на підставі показника ВВП // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 77-85
897797
  Олійник Р.В. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 84-88. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи ...
897798
  Клим Н. Оцінка розвитку недержавних пенсійних фондів України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 177-186. – (Економічні науки ; Вип. 6)
897799
  Почтовюк А.Б. Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення діяльності вищої освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 27-34. – ISSN 2308-1988
897800
  Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 13-20. – ISSN 2306-0050
897801
  Фщук С. Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 95-102. – ISSN 2411-4014
897802
  Тімонін О.М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Діхтяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-656-7
897803
  Канов О.О. Оцінка розмірів державної власності в Мексиці через ВВП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-84. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання кількісної характеристики державної власності в Мексиці, проаналізовано її питому вагу у виробництві ВВП і окремих галузей.
897804
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів зон нестійкості одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом. За апроксимаційною функцією, яка характеризує швидкість наближення потенціалу скінченними тригонометричними сумами, використовуючи метод штучного параметра, ...
897805
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів резонансних зон одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Засобами КАМ-теорії, використовуючи техніку побудови розв"язків Флоке-Блоха, досліджено одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом. За функцією, яка характеризує швидкість росту частинних похідних ...
897806
  Капустян О.В. Оцінка розмірності атрактору м-напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі розглядається задача знаходження оцінки зверху для фрактальної розмірності глобального атрактору м-напівпотоку, що породжується однією параболічною нелінійною системою без єдиності розв"язку.
897807
  Конопліна Ю.С. Оцінка розподілу ризиків у пенсійних схемах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 110-126
897808
  Довгай Б.В. Оцінка розподілу супремуму розв"язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 231-241. – ISSN 2075-9827
897809
  Вірченко О.В. Оцінка ролі великого землеволодіння в процесі концентрації капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 43-47


  Визначено основні положення класичної політекономії стосовно землекристування. Вказано причини критики концентрації аграрного капіталу з боку фінансово-промислових груп.
897810
  Мерзляк А. Оцінка ролі позикових коштів у внутрішньому інвестуванні підприємств регіону // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-138
897811
  Васильчук І.П. Оцінка ролі прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9.
897812
  Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-127
897813
  Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
897814
  Устинова К. Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 53-56


  Аналізуючи шевченкознавчу спадщину Франка, помічаємо його неоднозначне ставлення до романтизму загалом і до Шевченка як романтика зокрема. Дослідник намагається віднайти якісь риси в творчості Шевченка, що давали б змогу назвати його реалістом.
897815
   Оцінка рослин родини Orchidaceae на вірусоносійство в умовах природних екосистем та закритого грунту В"єтнаму / Г.В. Коротєєва, А.С. Бисов, А.Л. Бойко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведене тестування рослин обхідних природних та штучних екосистем В"єтнаму на наявність вірусних патогенів. Виявлено зменшення стійкості рослин до вірусних інфекцій при перенесенні їх у штучні біоценози.
897816
   Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання / С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, Д.Ф. Марченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 105-112. – ISSN 2224-6487
897817
  Перевозчиков І.М. Оцінка руслоформувальних витрат води річок басейну Прип"яті в межах України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 93-95
897818
  Щербань Н.Ф. Оцінка саомзапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Щербань Н.Ф.; Ін-т олійних культур Укр.Акад.аграрн.наук. – Запоріжжя, 1999. – 17л.
897819
  Жураєва К.А. Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 109-116


  У даній статті розглядається оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі. Розглядаються питання пов"язані з використанням можливостей глобальної комп"ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, засоби розміщення ...
897820
  Чернишова І. Оцінка світу першої особи в англійському тексті Біблії короля Якова (семантичний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 239-243. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897821
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
897822
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
897823
  Носенко О. Оцінка сейсмічності території міста Києва за даними інструментальних спостережень та матеріалами руйнівних землетрусів / О. Носенко, В. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сейсмічність Києва, проаналізовано вплив історичних регіональних землетрусів, з урахуванням сучасних даних отриманих інструментальним шляхом, а також вплив тектонічних порушень, що проходять у районі Києва та поблизу нього. The ...
897824
  Новиков М.М. Оцінка середніх дифракційних характеристик, порушених обробкою шарів кремнію / М.М. Новиков, В.Г. Сушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Фізика ; Вип. 2)


  За допомогою три кристального дифрактометра експериментально досліджено розсіяння рентгенівських променів кристалами кремнію з механічно порушеним поверхневим шаром. На основі сучасної моделі динамічного розсіяння написано відповідні рівняння й ...
897825
  Сугакова О. Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 128-137. – ISSN 0868-6904
897826
  Конончук Т. Оцінка серця // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 7


  У цьому числі газети вміщено висловлювання читачів на нове видання книги-спогаду Михайла Наєнка "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії " (2015 р.).
897827
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, C3v, D3v, в вільному та конденсованому стані : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
897828
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, Cзv D h в вільному та конденсованому стані : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. Фізичний фак-тет. – Київ, 2004. – 177с. + Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 149-163
897829
  Гончарова О.М. Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A / О.М. Гончарова, О.Ю. Нікітнік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806


  Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об"єднання українських ...
897830
  Литовченко І.Л. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій / І.Л. Литовченко, І.О. Шкурупська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
897831
   Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації / Л.І. Степанова, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.В. Бабич, Н.В. Диденко, В.М. Войціцький // Український радіологічний журнал : Науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 2006. – Т. 14, вип. 3. – С. 268-271. – ISSN 0167-8155
897832
   Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
897833
   Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
897834
  Прушківський В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 94-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
897835
  Шунь О.Ф. Оцінка системного підходу в управління вищим навчальним закладом // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 268-272. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
897836
  Палапа Н.В. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
897837
  Лоян В.В. Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 258-260. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
897838
  Клименюк М.М. Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом / М.М. Клименюк, І.С. Кочерян, А.М. Безус // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
897839
  Ілляшенко С.М. Оцінка складових економічної безпеки України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.35-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
897840
  Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 137-150. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту.
897841
  Слиш О.А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О.А. Слиш, М.В. Любчич, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-141 : табл. – Бібліогр.: с. 141. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
897842
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Льв. ДУ. – Лубляни, 1998. – 18л.
897843
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Ін-т землеробства УААН. – К., 2000. – 20л.
897844
  Ілляшенко Т.О. Оцінка соціальних моделей у контексті обґрунтування оптимальної стратегії сталого розвитку України / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко, У.В. Клюка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 22-29. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
897845
  Надрага В.І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
897846
  Скалецький Ю.М. Оцінка соціально-економічних і медико-демографічних наслідків еколого-техногенних проблем в Україні / Ю.М. Скалецький, Л.Д. Яценко, Л.М. Якушенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 130-135
897847
  Перегуда Юлія Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
897848
  Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 3-8.
897849
  Тищенко О.П. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 162-166
897850
  Кодацький В.П. Оцінка соціально-економічного розвитку Харківщини в 2005-2006 роках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5
897851
  Коберніченко Т. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл. / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 175-182. – (Серія географічна ; Вип. 36)
897852
  Кіщак І.Т. Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті / І.Т. Кіщак, І.І. Хомутовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено ретроспективний аналіз з використанням ідеологічних підходів формування уявлень до визначення дефініцій поняття "соціалізм" та соціально-економічного розвитку Української РСР в роки "перебудови" у складі Радянського Союзу, дано ...
897853
  Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 68с.
897854
  Тарасенко І. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 54-60. – ISSN 1606-3732
897855
  Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
897856
  Крамаренко В.І. Оцінка співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 23-31
897857
  Влізло Є.М. Оцінка спільних ресурсів регіонів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 70-75. – ISSN 2221-1055
897858
  Метлова Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України : Економічні проблеми природокористування / Л. Метлова, М. Тарасова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.67-72 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
897859
   Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм) / О.Ю. Гринюк, І.В. Третяк, А.О. Сторожук, Д.О. Денисова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 320-326 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
897860
  Гринюк О.Ю. Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні / О.Ю. Гринюк, Г.Б. Толибаєва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
897861
  Голованенко М.В. Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 254-262


  Розглянуто методику застосування аналізу для визначення показника Херста на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС.
897862
  Омаров Оцінка сталого розвитку регіонів України / Омаров, Огли // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 139-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
897863
  Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
897864
  Горін М.О. Оцінка стану алювіальних та схилоземних грунтів за термодинамічними показниками / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 177-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183-184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
897865
  Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 112-118. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини кризового стану вітчизняних машинобудівних підприємств. Розкрито поняття кризи корпоративного управління. Виділені основні ...
897866
  Лучков М.С. Оцінка стану відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в контейнерах сухого зберігання / М.С. Лучков, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
897867
  Кожушко О.В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи / О.В. Кожушко, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 234-239 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
897868
  Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів"я Київського водосховища) / О.В. Томченко, О.Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1025-6415
897869
  Рудько Г.І. Оцінка стану гідроекосистем Донецької області за сольовим складом вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35. – ISSN 1726-5428
897870
  Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 586-591 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
897871
  Гладка Олена Вікторівна Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Гладка О.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
897872
  Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 75-78. – ISSN 2221-1055
897873
  Маринкевич І.С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 248-254. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено оцінку сучасного стану та тенденцій державного боргу. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов"язань за 2004-2013 рр. Побудовано регресійну модель залежності державного боргу від валового внутрішнього продукту, податкових ...
897874
  Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано шляхи її поліпшення. Issues which restrain implementation of effective state internal financial control are mentioned and the ...
897875
  Воронцов С.Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С.Б. Воронцов, А.А. Сидоренко, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 22-30
897876
  Губар О.В. Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 113-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
897877
  Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 48-53. – ISSN 2077-1800
897878
  Завада М.І. Оцінка стану здоров"я дітей та підлітків Львівської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
897879
  Анін В.А. Оцінка стану зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 35-40
897880
  Уніят А. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 242-247. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
897881
  Тимошенко О.О. Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 77-85. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
897882
  Дубняк С.С. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об"єктів України / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 25-39.
897883
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Люта Н. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
897884
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект). : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Люта Н.Г.;. – К., 1997. – 30л.
897885
  Павленко Л.І. Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 33-42. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
897886
  Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 158-161
897887
  Лялюк А.М. Оцінка стану кон"юнктури ринку високотехнологічної продукції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 69-73. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
897888
  Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 484-506. – ISSN 1684-906Х
897889
  Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
897890
  Баліна С.Н. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування / С.Н. Баліна, А.О. Расюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 172-180. – ISSN 2072-8670
897891
  Валерко Р.А. Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 172-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
897892
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 179-184


  Розглянуто послідовність розрахунку індексу людського розвитку. Проведено оцінку стану людського розвитку та визначено основні тенденції щодо його змін у країнах СНД.
897893
  Журило І.В. Оцінка стану малого підприємництва: регіональний аспект / І.В. Журило, О.М. Мезенцева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
897894
  Решетова Г.І. Оцінка стану міграційного руху населення в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 66-76. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
897895
  Малицкий Б.А. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 38-46. – ISSN 0374-3896
897896
  Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-59
897897
  Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв"язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
897898
  Жуков М. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) У статті описано результати експерименту з інтерпретації даних супутникового зондування територій, що зазнають підтоплення. Запропоновано нову модель для ...
897899
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
897900
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додатки: л. 151-158. – Бібліогр.: л. 133-150
897901
  Ставицький А.В. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні / А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
897902
  Бачо Р.Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 329-337. – ISSN 2222-0712
897903
  Внукова Н.М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств : фінансовий контроль / Н.М. Внукова, І.Л. Лебедєва, Н.В. Кузьминчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 143-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
897904
  Петренко О.Ю. Оцінка стану ринку зерна лісостепної зони України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 221-223
897905
  Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17
897906
  Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 167-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
897907
   Оцінка стану рідкісних та зникаючих видів рослин Дніпропетровської області в умовах збереження в культурі / О. Бужієвська, Ю. Лихолат, В. Опанасенко, Н. Мартинова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка стану рідкісних та зникаючих трав"янистих рослин місцевої флори, які зберігаються в колекції Дніпропетровського ботанічного саду. Вивчені особливості їх росту та розвитку, здатність до репродукції. На основі результатів досліджень ...
897908
  Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 264-270. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
897909
  Книш Я.В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр.: 5 назв
897910
  Радомська М М. Яцків Оцінка стану та екологічної функціональності зелених насаджень Дніпровського району міста Києва / М М. Яцків Радомська, О.А. Колотило // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 32-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
897911
  Герасимчук З.В. Оцінка стану та особливості розвитку виробничого потенціалу Волинської області / З.В. Герасимчук, Т.В. Божидарнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Здійснено аналіз виробничого потенціалу за галузевою і територіальною ознаками. Розкрито причини структурних зрушень та тенденції їх прояву в економіці регіону.
897912
  Васильчук І.П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття / поглинання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-17.
897913
  Прокопчук В.М. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця / В.М. Прокопчук, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – C. 162-169. – ISSN 2476626
897914
  Сіднєва Ж.К. Оцінка стану та перспективи розвитку нафтогазовидобувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 90-96
897915
  Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
897916
  Ткаченко С. Оцінка стану та перспективи розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 44-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
897917
  Гац Л. Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 64-70. – ISSN 2078-5860
897918
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк
897919
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
897920
  Натарова О.В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 106-109. – ISSN 1728-6220
897921
  Рожко О.Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
897922
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
897923
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 32-45. – ISSN 0868-6904


  Stability of time-inhomogeneous Markov chain, under classical minorization condition is consider. The key tool for research is a modified coupling method, for the pair of different, possilby time-inhomogeneous, Markov chains.
897924
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості ланцюгів Маркова отримана методом склеювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається питання стійкості ланцюгів Маркова. Розглядається певний клас "близьких" ланцюгів, для яких припускається умова міноризації на всьому просторі. Для побудови оцінки використовувався метод склеювання. Stability for some "close" ...
897925
  Ревтьє А.В. Оцінка стійкості мікроструктури чорнозему опідзоленого до дії безводного аміаку // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 82. – С. 86-91 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0587-2596
897926
  Березівський П. Оцінка стійкості особистих селянських господарств як складної соціоекономічної системи / П. Березівський, Л. Войнича // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 104-109. – Бібліогр.: 8 назв.
897927
   Оцінка стійкості параметрів рельєфу басейнів малих річок до антропогенного навантаження / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.М. Іванов, О.І. Микитчин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 221-231. – Бібліогр.: 19 назв
897928
  Іщенко О. Оцінка стійкості підприємств як підґрунтя підвищення їх конкурентоспроможності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 12-17
897929
  Козоріз В. Оцінка стійкості прискорювальної системи вільного заряду / В. Козоріз, О. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-37. – (Кібернетика ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз руху вільного заряду з трьома степенями свободи під дією кулонівських сил пар нерухомих зарядів, які рівновіддалені один від одного і від осі прискорення, розміщуючись в одній площині. Знайдено умови, за яких при послідовному ...
897930
  Віршило І.В. Оцінка стійкості розв"зку задачі інверсії даних сейсмоакустики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язан з оцінкою стійкості задачі інверсії даних сейсмоакустики. Визначено необхідні умови для отримання однозначного рішення зворотньої задачі.
897931
  Шуляренко І.П. Оцінка стійкості русел річок середнього та нижнього Придніпров"я // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1997. – Вип. 84. – С. 131-137.
897932
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 107-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
897933
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок Українського Полісся / О.Г. Ободовський, Є.В. Луконін, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-151. – (Географія ; Вип. 41)


  Приведена оцінка стійкості русел річок Українського Полісся з точки зору різних авторів (В.М. Лохтіна, М.І. Маккавєєва, М.А. Великанова). Разом з цим розглянуто питання про можливу інтенсивність деформацій за визначенням К.В. Гришаніна. Дана ...
897934
  Бровко А. Оцінка стійкості стану грунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС) / А. Бровко, Г. Бровко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-78. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Мета - оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. ...
897935
  Голік Ю.С. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 39-44. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
897936
  Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-35. – ISSN 1605-7988
897937
  Лук"янець О.В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 346-349. – ISBN 966-8958-05-5
897938
  Глибовець В.Л. Оцінка столиць Європи за умовами здійснення туристичної діяльності до кризи (2007 рік) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 205-215 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
897939
  Мельник В.С. Оцінка стоматологічного статусу дітей із хворобами шлунково-кишкового тракту / В.С. Мельник, Л.Ф. Горзов // Актуальні проблеми сучасної медицини : вісник Української медичної стоматологічної академії / М-во охорони здоров"я України ; ВДНЗ України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Бобирьов В.М., Безкоровайна І.М. [та ін.]. – Полтава, 2016. – Т. 16, вип. 1 (53). – C. 17-20. – ISSN 2077-1096
897940
  Малік М. Оцінка страхування цивільно-правової відповідальності власників автотранспортних засобів в країнах СНД / М. Малік, І. Семенчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено основні тенденції розвитку обов"язкового страхування цивільно-правової відповідальності в Україна та зарубіжних країнах. Були виділенні основні проблеми ринку та права. Виділенні основні тенденції та вектори розвитку страхування ...
897941
  Гвелесіані А.Г. Оцінка структури грошових доходів населення України методом декомпозиції коефіцієнта Джині // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 153-161. – ISSN 2072-9480
897942
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору низькопористих порід Зарічної площі за результатами петрофізичних та геофізичних досліджень / І. Безродна, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 53-58. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Авторами проведено дослідження керну та аналіз матеріалів геофізичних досліджень свердловин (ГДС) свердловини № 3А Зарічної площі Дніпровсько-Донецької западини з метою оцінки перспективності пластів як низькопористих колекторів вуглеводнів на основі ...
897943
  Вижва С. Оцінка структури пустотного простору порід-колекторів за даними ГДС та петрофізичних досліджень / С. Вижва, І. Безродна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Наводяться результати визначення структури пустотного простору карбонатних порід (свердловина № 1 Мачуської площі) та кількісної оцінки їх фільтраційно-ємнісних властивостей за даними петрофізики і промислової геофізики. Pore space structure of the ...
897944
  Безродна І. Оцінка структури пустотного простору та типів порід-колекторів свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 32-37. – (Геологія ; вип. 1 (60)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено можливості визначення закономірностей зміни структури пустотного простору складнопобудованих порід-колекторів за даними ГДС свердловини № 1 Ліщинської площі Волино-Поділля. Визначено концентрації пустот розрахованих форматів, виділено ...
897945
  Гончарук О.А. Оцінка структурних змін господарського комплексу в контексті забезпечення соціальної зорієнтованості економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 38-41 : рис. – Бібліогр.: 15 назв
897946
  Ткаченко О.Г. Оцінка структурних змін у зовнішній торгівлі України / О.Г. Ткаченко, К.А. Удовиченко, С.А. Кухно // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 135-143. – (Серія "Економіка")
897947
  Збаразська Л.О. Оцінка структурних зрушень в економіці України в 2000 - 2003 рр. на основі порівняльної ресурсовіддачі / Л.О. Збаразська, О.О. Чебанов // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 26-31 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
897948
  Козубов М.В. Оцінка структурних зрушень в економіці України та їх оптимізація : економіка та управління національним господарством / М.В. Козубов, Н.Л. Овандер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 66-75 : Табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
897949
   Оцінка структурно-функціональної реорганізації геному / Н. Топчій, О. Шоломіцька, О. Проніна, М. Зажицька, В. Позур, Ю. Шепета, С. Шкляр, Т. Мариненко, А. Рожок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 10-11. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка структурно-функціональної реорганізації геному різних біологічних об"єктів. Проведена порівняльна характеристика кінетики виходу ДНК при нейтральному та лужному електрофорезі ізольованих клітин. Встановлені структурні та кількісні ...
897950
   Оцінка структурного стану ядерних нуклеїнових кислот лімфоцитів щурів за дії іонізуючого випромінення / Т.Р. Андрійчук, Л.П. Драган, Н.Г. Ракша, І.С. Бріт // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 23-24. – (Біологія ; Вип. 42/43). – ISSN 1728-3817


  Показано, що через три години після тотального рентгенівського опромінення щурів у дозах 1,0 і 7,78 Гр спостерігаються зміни у співвідношенні спіралізованих і розплетених ділянок ДНК (за параметром а) для лімфоцитів тимусу, що може бути зумовлено ...
897951
   Оцінка студентами застосування "лідер-груп" у вищій школі / О. Величко, А. Должанський, О. Бондаренко, О. Ясев // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 52-61 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1682-2366
897952
  Карамушка Л.М. Оцінка студентами ролі грошей у їх життєдіяльності / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 111-117. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
897953
  Харламова Г. Оцінка ступеню глобалізованості країни в аспекті процесів конвергенції та інтеграції у світі / Г. Харламова, А. Іскра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 65-73. – (Економіка ; вип. 6 (171)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз підходів та оцінок процесів інтеграції та конвергенції, скоригував мету дослідження у напрям спроби оцінити ступень глобалізованості кран за альтернативним (авторським) підходом з урахуванням поточних власти-востей і тенденцій цього процесу. ...
897954
  Ломоносов А. Оцінка ступеню реалізації функцій відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 48-51. – ISSN 1810-3944
897955
  Ломоносов Д. Оцінка ступеню урбанізації в регіонах Українах // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – ISSN 1810-3944
897956
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираження динамічності/статичності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 73-76. – ISSN 2075-1893


  Розкрито сутність застосування в картографії поняття "динаміка" та види її прояву: зростання (прямолінійне, криволінійне); спадання (прямолінійне, криволінійне); циклічність, періодичність (зростання, убування); коливання з певним ритмом (частотою). ...
897957
  Курач Т.М. Оцінка ступеня вираженості абстрактності/конкретності на геозображеннях // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 58-61. – ISSN 2075-1893


  У статті розкрито сутність поняття абстрактності, взаємозв"язок і взаємовиключення з категорією конкретності стосовно їх вираженості на геозображеннях. Розширено специфічні ознаки картографічної форми абстрагування, зокрема зазначено іманентну ...
897958
  Сокол К.М. Оцінка ступеня готовності ІТ-компанії до виходу на світовий ринок інформаційних технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 321-326. – ISSN 2222-4459
897959
  Магась Н.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів на прикладі комунальних підприємств Миколаївської області / Н.І. Магась, А.Г. Трохименко // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 48-53 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
897960
  Нєвєнченко А.І. Оцінка ступеня екологічної небезпеки об"єктів транспортної інфраструктури на природнє середовище міста Коломиї // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 70-74 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
897961
  Савицька О.В. Оцінка ступеня забруднення важкими металами геосистем Голосіївського лісу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 771-775. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
897962
   Оцінка ступеня забруднення урбанізованих територій / І.В. Кураєва, Г.А. Кроїк, Ю.Ю. Войтюк, О.В. Матвієнко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (1). – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: с.53. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 18). – ISSN 2313-2159
897963
  Кричун П. Оцінка ступеня завершеності виконання будівельного контракту як суб"єктивний чинник впливу на показник НБВ : облік у будівництві // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 6. – С.40-48 : Табл. – Бібліогр.: 19 назв
897964
  Горова А.І. Оцінка ступеня озеленення санітарно-захисних зон промислових підприємств Дніпропетровська / А.І. Горова, Ю.В. Бучавий // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 35-38 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
897965
  Боярин М.В. Оцінка ступеня придатності озер Турійського району для цілей рекреації / М.В. Боярин, Л.А. Савчук // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С.110-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1992-4224
897966
  Курач Т. Оцінка ступеня прояву властивості подібності на геозображеннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-64. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність поняття подібності на геозображеннях на основі положень теорії подібності та картографічного моделювання. Зазначено способи та визначено види подібності як властивості геозображень. Розроблено структурно-графічну схему подібності, як ...
897967
  Ткаченко В.В. Оцінка ступеня соціальної адаптованості дітей-інвалідів за результатами формуючого експерименту // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3. – С. 15-24. – ISSN 1817-3764
897968
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості біотичних рекреаційних ресурсів Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 136-147 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 39)). – ISSN 2311-3383
897969
  Царик П. Оцінка ступеня сприятливості геолого-геоморфологічних ресурсів Поділля для рекреаційної діяльності // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 83-93 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
897970
  Царик Петро Оцінка ступеня сприятливості рекреаційних ресурсів клімату і погоди Поділля // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 147-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
897971
  Попова О.Л. Оцінка суспільних збитків і розміру відшкодування за погіршення якості сільськогосподарських земель // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 47-56. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
897972
  Пшеничний Т. Оцінка суспільних та політичних ініціатив Андрея Шептицького в період його архипастирської каденції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 112-117
897973
  Гребінь В.В. Оцінка сучасних змін мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 102-117.
897974
  Липистій О.В. Оцінка сучасних змін характеристик водно-теплового балансу річкових басейнів (на прикладі річок Велика Вись та Золота Липа) / О.В. Липистій, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 47-53. – ISSN 2306-5680
897975
  Рудик Р.Я. Оцінка сучасних інструментів та механізмів грошово-кредитної політики Національного банку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 31-33
897976
  Шапурова О.О. Оцінка сучасних механізмів господарювання та тенденцій розвитку за допомогою PPSFM-аналізу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 29-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
897977
  Поліванов В.Є. Оцінка сучасних перспективних напрямів наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам в умовах економічної та інформаційної глобалізації / В.Є. Поліванов, О.О. Кощеєв, Н.О. Дмитрієва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 179-186


  Розглянуто й узагальнено якісно нові підходи до розробки перспективних напрямків наукових розвідок у сфері протидії кризовим явищам (з урахуванням світового досвіду) з погляду забезпечення дієвості та ефективності ан-тикризової політики, досягнення її ...
897978
  Мринська Т.С. Оцінка сучасних тенденцій інноваційно-інвестиційного процесу в аграрній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 3 (46). – С. 3-8
897979
  Фесюк В.О. Оцінка сучасного гідроекологічного стану малих річок урбоекосистем Північно-Західної України та конструктивно-географічний аналіз основних факторів його формування // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 188-198. – Бібліогр.: 4 назви
897980
  Рахматулліна Е.Р. Оцінка сучасного льодового режиму басейну річки Південний Буг / Е.Р. Рахматулліна, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 89-94 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
897981
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня забруднення атмосферного повітря в м. Києві / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Д.П. Скляренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 28-30. – (Географія ; Вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Виконано оцінку сучасного рівня забруднення повітря в м. Києві. Показано, що існує реальна загроза виникнення фотохі-мічного смогу в різних районах міста. It"s executed an asessment of a modern level of air pollution in Kiev sity. It"s shown, that ...
897982
  Сніжко С.І. Оцінка сучасного рівня та тенденцій забруднення формальдегідом атмосферного повітря міст України / С.І. Сніжко, О.Г. Шевченко, Н.О. Данілова // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 5-15. – ISSN 2311-0902
897983
  Чорнуха І.В. Оцінка сучасного стану будівельної галузі України // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 187-196. – (Економічні науки ; № 2 (22))
897984
  Булавинець В. Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 4. – С. 89-97 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
897985
  Бобух О С. Оцінка сучасного стану державного бюджетування в україні в контексті забезпечення умов глобалізації // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 331-335. – ISSN 2306-546X
897986
  Пересипкін М.М. Оцінка сучасного стану кадрового забезпечення економічної безпеки суб"єктів господарювання великого промислового міста // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 36-40. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
897987
  Мартиненко В.П. Оцінка сучасного стану конкурентоспроможності промислового виробництва // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 109-113.
897988
  Янишівський В.М. Оцінка сучасного стану розвитку людського капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 9. – С. 64-67
897989
  Бойко Є. Оцінка сучасного стану розвитку сільських територій Карпатського регіону : регіональні перспективи / Є. Бойко, Х. Притула // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 33-36 : Табл., рис. – ISSN 1810-3944
897990
  Дмитрієва Н.О. Оцінка сучасного стану та ефективність розвитку електронної торгівлі в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 27-31
897991
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
897992
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
897993
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
897994
  Черчик Л.М. Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – ISSN 1993-6788
897995
  Черчик Лариса Миколаївна Оцінка сучасного стану та перспектив розвитку рекреаційного природокористування в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 180-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті викладено методичні підходи, результати оцінки сучасного стану та перспективи розвитку рекреаційного природокористування в регіонах України.
897996
  Поп С.С. Оцінка сучасної медико-географічної ситуації у Закарпатській області / С.С. Поп, О.В. Брацьо // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2013. – № 1 (81). – С. 45-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1561-4980
897997
  Гайдай Ю.М. Оцінка сучасної мережі спостережень за стоком наносів на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 63-68
897998
  Мельничук А.О. Оцінка сучасної радіологічної ситуації на луках Житомирської області / А.О. Мельничук, Ю.А. Нетреба, Г.М. Кочик // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 100-106 : табл. – Бібліогр.: с. 106. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
897999
  Чернуха Н. Оцінка сформованості професійно значущих якостей студентів-випускників спеціальності "Управління персоналом та економіка праці" / Н. Чернуха, Н. Головач // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 56-62. – ISSN 2226-3012
898000
  Глібова Ю.В. Оцінка сформованості туристських дестинацій // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 55-57
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,