Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
  Шкуратенко Ю.О. Особливості "архетипів" у однойменній збірці Павла Глазового "Архетипи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 366-373


  У статті розглядаються особливості останньої прижиттєвої збірки Павла Глазового "Архетипи". З"ясовано, якими сатиричними засобами письменник створив у збірці галерею сатиричних типів представників української "брудної" політики та представників ...
897002
  Комаха Л.Г. Особливості "радикального перекладу" в прагматичному аналітизмі У. Куайна: аргумент "невизначеності" // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 104 (№ 1). – С. 100-103. – ISSN 2076-1554
897003
  Гандзюк Ю. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
897004
  Шуба Ю. Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 21-25. – ISSN 2307-2261
897005
  Мінаєва Т.В. Особливості адаптації російських військовополонених до умов перебування в таборах в роки Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 18-39
897006
  Божко Н.М. Особливості адаптації студентів з Китаю до навчального процесу у вищих навчальних закладах України // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 283-290. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
897007
  Нужина Н.В. Особливості адаптації шипшин до несприятливих умов середовища / Н.В. Нужина, О.О. Ткачук, О.А. Зуєва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 353-357. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457
897008
  Оліферук С.І. Особливості адаптивного управління економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 43-49
897009
  Заблодська І.В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Гуджан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
897010
  Лабоженко Д.Б. Особливості адміністративного законодавства УРСР 30-х рр. ХХ ст. у сфері регулювання діяльності міліції // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 68-73
897011
  Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
897012
  Глазова В. Особливості Азербайджанської системи підготовки педагогічних кадрів у світлі глобальних викликів XXI століття // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 146-157. – ISSN 2077-1827
897013
  Лузан П.Г. Особливості активізації навчання студентів засобами усного викладу викладача // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 184-195. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто об"єктивні характеристики усного викладу, наведено приклади майстерного використання слова видатними педагогами.
897014
  Лукаш К.В. Особливості алюзії у сучасній лінгвістиці (на матеріалі англомовної преси) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 55-57
897015
  Рижков М.М. Особливості американської моделі демократичної постбіполярної доби // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 29-38


  У статті описані критичні проблеми головних демократичних цінностей у світі. Концепція "кінця історії" робить акцент на глобальній перемозі демократичних принципів, а також протистоїть точці зору вчених, які підтримують абсолютно інший підхід. Це ...
897016
  Шевчук І.М. Особливості американської та європейської моделей конституційного контролю // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 98-100. – ISBN 978-617-7272-11-2
897017
  Скляренко О. Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 371-382


  У статті розглянуто особливості аналізу використання когезії як з"єднуючого компоненту. Було встановлено, що основною доцентровою силою, яка відповідає за зв"язність художнього тексту, є послідовний сюжетний розвиток. У оповіданнях Інгеборг Бахманн ...
897018
  Радіонова І.Ф. Особливості аналізу макроекономічної політики в умовах макроекономічної нестабільності // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 11-14. – ISSN 1728-6220
897019
  Березинський В.П. Особливості аналізу самоорганізаційних процесів політичної системи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
897020
  Краснікова Н.О. Особливості аналізу сучасних обмежень світової торгівлі // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 41-51. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
897021
  Нужина Н.В. Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 81-86. – ISSN 1605-6574
897022
  Крисак Л. Особливості англійського професійно орієнтованого діалогічного мовлення лікарів загальної практик // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 154-159. – ISSN 2308-4634
897023
  Кудінович О.О. Особливості англо-американської моделі корпоративного управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 26-28
897024
  Давидюк Т. Особливості англо-українського перекладу пісень в анімаційних фільмах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 329-332. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897025
  Буряк О.П. Особливості антикризового регулювання банківської системи України // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897026
  Буряк О. Особливості антикризового регулювання в регіоні співдружності незалежних держав і перспективи для України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – С. 130-134. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
897027
  Мізік Ю.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю.І. Мізік, Г.І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 365-372. – ISSN 1993-6788
897028
  Потапенко Я. Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької війни 1941-1945 років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 289-293. – ISBN 978-966-308-311-5
897029
  Інжиєвська Л.А. Особливості арт-технологій в підготовці майбутніх психологів // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 106-113. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
897030
  Ісаєва Н Особливості архітектоніки китайської жіночої неореалістичної прози (на матеріалі повісті Фан Фан "Краєвид") // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-175. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Статтю присвячено аналізу особливостей архітектоніки повісті сучасної китайської письменниці Фан Фан "Краєвид. Приділено увагу концептуальним засадам неореалізму, зокрема положенню про "повернення до первинних основ буття" та "нульовий ступінь письма". ...
897031
  Кравець Н.С. Особливості архітектури курсу для змішаної моделі навчання // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 118-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто переваги та недоліки дистанційної моделі навчання. Наведено огляд публікацій, у яких досліджується змішане навчання як методологія, яка дозволяє максимально використовувати плюси традиційного і дистанційного навчання й нівелювати їх мінуси. ...
897032
  Джига Т.В. Особливості аудиторії політичної реклами // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 6. – С. 140-143
897033
  Возна Л. Особливості банківського кредитування аграрної сфери // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 447-458. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897034
  Левицька О.М. Особливості Берестейської унії в інтерпретації М. І. Костомарова // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 321-325. – ISSN 2076-1554


  Досліджується проблема унії, яка була прийнята у Бересті 1596 року, згідно тлумачення видатного науковця М.І. Костомарова. Незважаючи на багаточисельні дослідження творчої спадщини Миколи Івановича за історичною, етнологічною, філологічною, ...
897035
  Дитинник Л.В. Особливості бібліографічного забезпечення навчального роцесу і наукової роботи в бібліотеці Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 212-215. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)


  Зроблено короткий аналіз діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету.
897036
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
897037
   Особливості бромування вуглецевого волокна у рідкій фазі та у назькотемпературному газовому розряді / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, В.В. Трачевський, А.В. Вакалюк, О.М. Задерко, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Вопросы химии и химической технологии : общегосударственный научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; ГВУЗ "Укр. гос. химико-технол. ун-т". – Днепропетровск, 2015. – № 1 (99). – С. 13-19. – ISSN 0321-4095
897038
  Щербаков Я. Особливості буддійської символіки та мотивів у драматургії доби Юань (1271-1368) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 203-209. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто вплив буддизму на генезу Цзацзюй як жанру, на фабулу Юаньської драми, розглянуто символіку північного буддизму і її відображення в драмі Цзацзюй. Акцентовано увагу на проблемі конфлікту абсолютного та буденного, проілюстворано на прикладах ...
897039
  Шолойко А. Особливості бухгалтерського обіку та аудиту в страхових організаціях України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 47-54. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості бухгалтерського обліку та аудиту в страхових організаціях України, а також чинники, що їх зумовлюють. Розглянуто тенденції переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності в країнах світу. Виділено три групи вимог ...
897040
  Бульдович П.В. Особливості бюджетів соціального і політичного часу // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 63-66. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
897041
  Старостенко Г.Г. Особливості бюджетного регулювання ринкової економіки України / Г.Г. Старостенко, А.В. Сурженко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 93-99. – ISSN 1993-0259
897042
  Онуфрійчук О.П. Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (29). – С. 75-81
897043
  Гринчишин Б.В. Особливості ведення бою із застосуванням клинкової зброї в XIII–XV cт. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 13-17. – ISSN 0321-0499
897044
  Четова Н.Й. Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (на матеріалі творів ДЖ. Р. Р. Толкіна ) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 547-556


  В статті проаналізовані способи маркування категорії ірреальності у поетиці англомовного класичного фентезі на матеріалі творів "Гобіт" та "Володар перстенів" Дж.Р.Р. Толкіна; подається детальна класифікація маркерів ірреальності та пояснюється ...
897045
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
897046
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 621-629


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як феномену моральної системи, відображеної у французькій та англійській мовах, котрі засвідчують лінгвокультурну специфіку семантичного наповнення концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у ...
897047
  Романишин Н. Особливості вербалізації концепту людина у поезії Семюєля Тейлора Кольріджа // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 195-199
897048
  Григоренко Н. Особливості вербалізації поняття зворушення в англійській та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 145-148. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897049
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
897050
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
897051
  Трищенко І.В. Особливості вживання алюзій в творах А. Крісті // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 469-472. – ISBN 966-7890-03-1
897052
  Половинкіна М.І. Особливості вживання кольоролексеми srebrny та її дериватів польськими поетами кінця XIX - першої половини ХХ ст. // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Ця стаття присвячена вживанню колореми srebrny у творах К. Пшерви-Тетмаєра, Л. Стаффа, Я. Каспровича, Ю. Тувіма, М. Павліковської-Ясножевської, Б. Островської, М. Вольської та К. Іллаковічувни. Колірна лексика глибоко символічна, тому її аналіз дає ...
897053
  Медведовська Н.В. Особливості вживання теологічної лексики реформації на матеріалі актуального мовлення священників католицької та лютеранської конфесій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 58-62
897054
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
897055
  Петренко К.М. Особливості взаємодії громадських об"єднань та державної влади: концепція інституційної спроможності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 46-48
897056
  Задорожна С.М. Особливості взаємодії загальних принципів з нормами, правилами та стандартами міжнародного права // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – С. 45-49. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
897057
  Мудра О. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
897058
  Абрашкевічус Г. Особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 178-187. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розглядаються особливості вивчення етнічних меншин в Україні, представлені на прикладі результатів дослідження литовської етнічної меншини у Криму. Розглянуті особливості взаємодії різних форм ідентичності у свідомості кримських литовців; ...
897059
  Мариніна С.В. Особливості взаємодії України з регіональними угрупованнями в умовах європейської інтеграції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Дослідження проблеми участі України в інтеграційних процесах є необхідністю, оскільки економіка країни пов"язана зі світовим ринком і подальший її розвиток, як і розвиток світової економіки, безпосередньо залежить від розширення інтеграційних процесів.
897060
  Гречаник М.І. Особливості взаємоз"вязку продукції ЗМІ та системи цінностей підлітка // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2013. – Вип. № 54. – С. 224-232. – ISSN 2072-1692
897061
  Завада Т. Особливості взаємозв"язку перфекціонізму та самоактуалізації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті досліджується проблема прагнення особистості до досконалості з позиції самоактуалізації та перфекціонізму. Піднято питання доцільності виокремлення категорії "нормальний" перфекціонізм, критерії якого практично ідентичні з критеріями ...
897062
  Ніколайчук Г.Г. Особливості взаємозв"язку спорту і політики : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ніколайчук Геннадій Геннадійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
897063
  Гончарук В.П. Особливості виборів в умовах тоталітарного політичного режиму // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 16-18
897064
  Породко Ю.М. Особливості вибору інвестиційними фондами об"єктів розміщення капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 117-120
897065
  Кочубей Л. Особливості виборчих технологій у виборчій кампанії до Верховної Ради України 2012 року // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 92-98


  У статті аналізуються сучасні тенденції виборчих технологій. Зокрема, детально розглянуто використання фреймів-образів, фреймів-сценаріїв, Інтернет-технологій. Також автор характеризує ситуацію з підкупом виборців в Україні та причини ...
897066
  Стриж О.М. Особливості вивчення соціального часу в соціології: структура, властивості та класифікація // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 144-146. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
897067
  Богосвятська А.І. Особливості вивчення теоретико-літературних понять // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 10. – С. 22-28


  Досліджуються особливості вивчення теоретико-літературних понять в школі на уроках літератури.
897068
  Торчинська З.К. Особливості вивчення української міфології // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 182-183
897069
  Фіть Л. Особливості видавничої продукції черкаських друкарень кінця XIX-початку XX століть // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 164-168


  У статті досліджено загальне становище книговидав\ничої справи в м. Черкасах у кінці 90-х років ХХ століття, проаналізовано тематичний діапазон видань черкаських видавництв. This article highlights general book publishing situation in Cherkassy city ...
897070
  Назаренко Т.О. Особливості видання карт мінімальним числом фарб / Т.О. Назаренко, С.В. Сівков // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 385
897071
  Легенченко М.О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-182
897072
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
897073
  Дроботова Т. Особливості визначення збитків за Віденською конвенцією. Практика господарських судів України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 41-47. – ISSN 1026-9932
897074
  Короташ Я. Особливості визначення кворуму загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю після завершення першого року з дня державної реєстрації товариства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 279-280. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897075
  Цирфа Ю. Особливості визначення компетенції міжнародних комерційних арбітражів Великої Британії у сфері торгового мореплавства // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 18 (351). – С. 26-27
897076
  Бородкіна К. Особливості визначення критичного рівня державної заборгованості, при якому виникає ризик дефолту // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 37-40
897077
  Харко Д.М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
897078
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
897079
  Плахтій М. Особливості викладання логіки в Київській духовній академії наприкінці XIX століття // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 91-107


  Одним із найбільш шановних професорів КДУ був Орест Маркович Новицький (1806-1884), який в період із 1834 по 1837 рр. працював у ній викладачем, а потім після закордонного відрядження в університетах Німеччини став професором Університету Св. Володимира.
897080
  Плахтій М. Особливості викладання логіки на київських вищих жіночих курсах // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – C. 132-138


  Київські вищі жіночі курси були відкриті в 1878 році, за ініціативою жіночого колективу, який очолили А. Алексєєва, В. Антонович, Є. Гогоцька та інші. Засновником курсів став професор Університету Св. Володимира С. Гогоцький. Згадуються викладачі ...
897081
  Дем"яненко Н.Б. Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 31-36. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню особливостей викладання польських фразеологізмів в україномовній аудиторії
897082
  Ковальчук І.В. Особливості виконання дитячої літератури // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 208-211


  У статті запропоновано системний аналіз державних стандартів України, які регламентують вимоги до поліграфічного виконання видань для дітей. Розглянуто основні положення ГСТУ 29.6-2002. (Видання для дітей. Поліграфічне виконання. Загальні технічні ...
897083
  Олефіренко А.М. Особливості виконання договору купівлі-продажу підприємства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 110-114. – ISSN 2220-1394
897084
  Дубчак Л.М. Особливості виконання покарань щодо неповнолітніх у Німеччині // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 1 (9). – С. 43-50
897085
  Азаров М.Ю. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 11-18. – ISSN 1609-0462
897086
  Захарова В.О. Особливості використання відеоматеріалів на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 208, ч. 2. – С. 81-88. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
897087
  Шкут М.Л. Особливості використання ГІС для аналізу місцевості при вирішенні військових задач / М.Л. Шкут, Д.С. Минюк // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 383
897088
  Безсмертний Є.О. Особливості використання дистанційних технологій у системі вищої освіти // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 7-10. – ISBN 978-966-285-210-3
897089
  Осецький В.Л. Особливості використання ендавменту та фандрейзингу в освітній практиці / В.Л. Осецький, І.Л. Татомир // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 3 (244). – С. 86-100. – ISSN 2305-7645
897090
  Мойсей Л. Особливості використання зарубіжного досвіду механізмів адміністративно-правового регулювання забезпечення військовослужбовців житлом // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 100-102. – ISBN 978-617-7069-28-6
897091
  Подлужна Н.О. Особливості використання знань при формуванні людського капіталу підприємства // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 94-99. – ISSN 1681-6277


  Досліджено взаємозв"язок між категоріями "знання" та "людський капітал". Огляд наукових джерел не дає вичерпного розуміння місця терміну "знання" в понятті "людський капітал". Немає єдиної думки щодо тих видів знань, які саме формують людський капітал. ...
897092
  Надтока О.Ф. Особливості використання картографічного матеріалу на заняттях географії засобами інформаційно-комунікативних технологій // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 236-246


  Для кожного періоду розвитку географічної освіти характерні певні особливості. Сьогодні визначальними рисами для неї є переорієнтація на засади особистісно зорієнтованого та компетентнісного навчання. Географічна освіта в загальноосвітніх навчальних ...
897093
  Замотаєва Н.В. Особливості використання кейсів у процесі розвитку культуротворчої компетентності викладачів ВВНЗ // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 36-42. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
897094
  Коваль І.Ф. Особливості використання колективної торговельної марки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 116-120
897095
  Проценко Т.Г. Особливості використання комп"ютерних засобів у школі // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 42-46 : фото, рис. – Бібліогр.: Бібіліогр. 3 назв.
897096
  Ткач О.І. Особливості використання комунікативних властивостей чуток у політичному маніпулюванні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 57-59


  В статті розглядаються особливості використання комунікативних властивостей чуток в політичному маніпулюванні, ефективного інструменту психологічного впливу політичного маніпулятора, здатного за специфікою вплинути на громадську думку, відкоригувати ...
897097
  Голік О.В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 124-128


  У статті розглянуто маніпулятивні техніки, які активно експлуатуються в рекламних повідомленнях. Панування таких прийомів спонукає споживача до несвідомого вибору товарів, уводить їх в оману, що суперечить законодавчим нормам та правилам етичної ...
897098
  Лук"янчук П.М. Особливості використання матеріалів аерокосмічної зйомки для лінеаментного аналізу / П.М. Лук"янчук, А.С. Литвин // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 59-61
897099
  Шведова Я.В. Особливості використання мультимедійних технологій в освітньому процесі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 321-327. – ISSN 2074-8167


  У статті проаналізовано досвід застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці студентів Харьківського національного університету імені В.Н. Каразина. Використання мультимедійних технологій у практиці університетської освіти сприятиме ...
897100
  Вербовий Р.М. Особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 199-202


  .У статті розкрито особливості використання принципів композиційно-графічного моделювання журнального видання, наголошено на потребі практичного вивчення дизайну українського молодіжного часопису, наведено та проаналізовано етапи розробки ...
897101
  Мельник І.В. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 351-357


  У статті розглядаються особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні. Аналізується вплив принципів спілкування на мовленнєву поведінку провокатора й реципієнта, а також на розвиток комунікативної ситуації ...
897102
  Романюк Н.В. Особливості використання фразеологізмів ведучими інформаційної програми "ТСН" телеканалу "1+1" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 113-116


  У статті подано результати аналізу функціонування фразеологізмів у мовленні телеканалу "1+1". Розглянуто структурну й семантичну трансформацію фразеологізмів та їх стилістичну функцію в контексті. The results of analysis of functioning of ...
897103
  Вовчаста Н.Я. Особливості використанняелектронного посібника "ENGLISH FOR ECOLOGISTS" не практичних заняттях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 60-63. – (Педагогічні науки)
897104
  Бондар І.В. Особливості вилучення у боржника і передача стягувачеві певних предметів, зазначених у рішенні // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 57-60
897105
  Ситник О. Особливості випуску української національної навчальної літератури у 20-30-х роках XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 150-156


  У статті зроблено спробу схарактеризувати книготворення у 20–30-х рр. ХХ ст., що відбувалося під впливом українізаційних процесів, а також визначити ті знахідки і здобутки видавців, які є цікавими, важливими, корисними для сьогодення. The article ...
897106
  Маєвська Л. Особливості вираження взаєморозуміння в німецькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 172-175
897107
  Червона О.С. Особливості вираження категорії виду в італійській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1103. – С. 171-175. – (Серія "Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 78). – ISSN 2227-8877
897108
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
897109
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
897110
  Пічкар Л.І. Особливості вирішення земельних спорів / Л.І. Пічкар, Т.Б. Марухнич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 230-237. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
897111
  Пашніна О.М. Особливості висвітлення воєнних конфліктів телемережами США (на прикладі CNN) // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 37-40


  Розглянуто особливості висвітлення війни в Перській затоці та війни в Іраку телемережею CNN; досліджено тематику матеріалів; проаналізовано стандарти, якими керувалися журналісти CNN під час висвітлення воєнних конфліктів; розглянуто, як ці стандарти ...
897112
  Жугай В.Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в українських інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 154-157


  У статті розглянуто особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в інтернет-медіа України. Автор зробив аналіз тематичного, жанрового, візуального спектра матеріалів про позачергові вибори до Верховної Ради України 2014 р. в ...
897113
  Левдер А. Особливості висвітлення постаті І.Мазепи у посібниках І.П. Крип"якевича // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 122-125
897114
  Троцко А.В. Особливості виховання студентської молоді у провідних країнах світу / А.В. Троцко, Ю.В. Бекетова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 141-148. – ISSN 2312-0657


  У статті характеризуються цілі та аналізуються основні завдання виховання студентської молоді у вищій школі США, Китаю, Ізраїлю, Великої Британії, Японії, Франції. Характеризуються провідні напрями виховання молоді - громадянське, інтернаціональне, ...
897115
  Філоненко Г. Особливості виявлення ознак ухилення від сплати податку на прибуток // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 10 (214). – С. 93-96
897116
   Особливості вияву негативних психічних станів у військовослужбовців внаслідок тривалої участі в бойових діях та перебування в зоні АТО / О.М. Кокун, Н.А. Агаєв, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 123-129
897117
  Гопцій Д. Особливості відведення земельних ділянок для потреб надрокористування / Д. Гопцій, С. Завальний // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 38-41
897118
  Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
897119
  Ніколайчук В. Особливості відтворення англійського сленгу в українському перекладі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 101-103
897120
  Мушніна О. Особливості відтворення лексичних засобів при перекладі науково-технічної та художної прози (порівняльний аналіз) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 207-209
897121
  Борисова О.В. Особливості відтворення метафори в українському перекладі роману Ф.С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 17-22


  У статті розглядаються особливості перекладу метафори в художньому тексті, визначаються найбільш частотні способи перекладу кожного виду метафори. В данной статье рассматриваются особенности перевода метафор в художественном тексте, определяются ...
897122
  Шаховалова Є.О. Особливості відтворення основних засобів аграрних підприємств в Україні та його фінансове забезпечення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 83-90. – ISSN 2218-1199
897123
  Сембер С.В. Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області / С.В. Сембер, К.С. Машіко, М.І. Рябак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 107-116. – ISSN 1562-0905
897124
  Абабілова Н. Особливості відтворення характеристик англійського інфінітиву українською мовою // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 70-72. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897125
  Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 12-15. – ISSN 2306-6792
897126
  Ярема А.Г. Особливості відшкодування збитків, завданих державі внаслідок виплати справедливої сатисфакції за рішеннями Європейського суду з прав людини / А.Г. Ярема, А.В. Лужанський // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2014. – № 2 (162). – С. 39-46
897127
  Федоренко В.В. Особливості військово-правового виховання військовослужбовців в умовах проведення антитерористичної операції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 72-80
897128
  Мельник Л.М. Особливості віровчення Всеросійського суспільного руху сприяння духовному розвитку населення "За державність і духовне відродження Святої Русі" / Л.М. Мельник, Б.В. Мельник // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 33-35
897129
  Чернишевська Л.В. Особливості вірування в божество-дракона в японській народній релігії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2011. – № 53/54. – С. 216-233. – ISSN 1682-671Х
897130
  Тімченко О.В. Особливості включення механізмів психологічного захисту у рятівників в ситуації екзистенційної загрози / О.В. Тімченко, Д.С. Тітаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 43-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається особливість однієї з найактивніших систем, яка захищає особистість від негативних впливів надзвичайної ситуації - системи механізмів психологічного захисту. На основі досліджень описано послідовний процес функціонування механізмів ...
897131
  Войчук М. Особливості внутрішнього ринку екологічних послуг Республіки Польща // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2013. – Т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2306-028X
897132
  Харьковщенко Є. Особливості Володимирового хрещення Київської Русі // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 1. – С. 3-11
897133
  Вінічук І.М. Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 50-53


  Про взаємовіднисини між країнами з різними ціннісними системами соціального розвитку в умовах глобалізації, необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких усі учасники коммунікації не прагнуть домінування.
897134
  Рапаєва М.В. Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
897135
  Богачова Л.Л. Особливості впливу євроінтеграційних процесів на правову систему України / Л.Л. Богачова, К.П. Силенок // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 7-8. – ISBN 978-617-7272-11-2
897136
  Варга В.С. Особливості впливу розлучення на психічний розвиток дитини / В.С. Варга, А.М. Маркович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 96-102. – ISSN 2311-8164
897137
  Мадрига Т.Б. Особливості впливу української телевізійної політичної реклами на цільову аудиторію (на прикладі рекламних сюжетів 2014 року) // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 75-81. – (Думка). – ISSN 2304-7410
897138
  Войченко В.В. Особливості впровадження в бюро судово-медичної експертизи системи управління якістю за стандартом ISO 9001:2009 / В.В. Войченко, С.В. Савченко, В.В. Черняк // Судово-медична експертиза : науково-практичний рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика МОЗ України ; ДУ Головне бюро судово-медичної експертизи МОЗ України ; Асоціація судових медиків України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 4-8. – ISSN 2218-838X
897139
  Чукут С.А. Особливості впровадження електронного урядування в Об"єднаних Арабських Еміратах / С.А. Чукут, М.С. Шуляк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 92-95. – ISSN 2306-6814
897140
  Благодатний В. Особливості впровадження системи екологічного менеджменту в підрозділах виконавчого комітету Миколаївської міської ради / В. Благодатний, Н. Гурець // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 34-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
897141
  Голощук Р.О. Особливості впровадження технологій та методів дистанційного навчання в освітній процес / Р.О. Голощук, Н.О. Думанський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 349-358. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499


  Узагальнено і подано методологічні наукові результати з проблематики впровадження технологій та методів дистанційного навчання, які реалізовані із урахуванням мережевоцентричних технологій.
897142
  Шулікін Д. Особливості вступу - 2016 // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23 листопада (№ 47). – С. 5. – ISSN 2219-5793
897143
  Семенова Н.М. Особливості втілення видатними українськими балеринами хореографічних образів національних балетних вистав XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 189-198
897144
  Баймуратов М.О. Особливості входження норм міжнародного права в національне конституційне право України / М.О. Баймуратов, А.А. Аббас // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 1 (33), квітень. – С. 53-60
897145
  Кармаза О. Особливості вчинення нотаріальних дій, ускладнених іноземним елементом, щодо житла в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 44-47


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти здійснення нотаріального провадження з іноземним елементом щодо житла в Україні.
897146
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 122-145
897147
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
897148
  Сиротюк К. Особливості гендерної соціалізації підлітка в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 93-95. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В даній статті розглядається специфіка гендерної соціалізації підлітків в сучасному суспільстві. Описуються основні соціалізуючи фактори, які обумовлюють власне соціалізацію особистості. Також піднімаються питання щодо гендерної ідентифікації та ...
897149
  Звягіна М.С. Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів / М.С. Звягіна, Д.М. Мельник, Я.М. Костецька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 12-15 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
897150
  Дудніков М. Особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Бахмутська котловина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Геологорозвідувальні роботи в межах зазначеної території проводяться досить великий проміжок часу. Тут відкрито ряд родовищ вуглеводнів, виявлена та ...
897151
  Слободяник М.П. Особливості ГІС, як ефективного засобу управління сільськогосподарським комплексом // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 71-73
897152
  Триняк М.В. Особливості глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики. - / М.В. Триняк, С.О. Руденко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – C. 130-138. – (Філософія ; вип. 45, ч. 2)


  Досліджуються особливості феномену глобального навчання як теоретичного конструкту та дидактичної практики в умовах сучасних соціокультурних контекстів.
897153
  Головачова А.О. Особливості гнучкості правового регулювання оплати праці // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 164-172. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано основні законодавчі акти у сфері наукової та науково-технічної діяльності з огляду на значимість науки для подальшого розвитку України.
897154
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
897155
  Петровська І.Р. Особливості громадянської ідентичності студентів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 177-182. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
897156
  Бєліков В. Особливості демографічних змін у Старобільському районі Луганської області у пострадянський період // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 165-171. – ISSN 2076-1333


  У статті розглянуто особливості демографічних змін у соціально-демографічній сфері Старобільського району Луганської області після розпаду Радянського Союзу і до наших днів. Розглянуто зміни в чисельності населення, народжуваності, смертності, шлюбній, ...
897157
  Кузьминчук Н.В. Особливості демографічної ситуації та пенсійна реформа в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 378-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897158
  Манько В. Особливості деонтологічної підготовки правоохоронців у вищих навчальних закладах зі специфічними умовами навчання / В. Манько, В. Артемов // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 7/8 (133). – С. 16-27. – ISSN 1682-2366
897159
  Анохін І.Є. Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України / І.Є. Анохін, В.В. Давидовський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 98-105. – ISSN 1818-331Х


  Проаналізовано систему державного експортного контролю України в контексті сучасного стану вирішення проблем, пов"язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення. Описано законодавчу базу та структуру системи, основи організації та здійснення ...
897160
  Кулінська А.В. Особливості державного регламентування фондової політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 22, листопад. – C. 66-68. – ISSN 2306-6814
897161
  Кострубіцька А.В. Особливості державного регулювання діяльності інтернет-засобів масової комунікації у Європейському Союзі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 75-79. – ISSN 2306-6814
897162
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
897163
  Шостак С.В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
897164
  Кальна-Дубінюк Особливості державного регулювання сільськогосподарського дорадництва в Україні / Кальна-Дубінюк, А.М. Поплавська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 183-189. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розглянуто заходи державного регулювання сільськогосподарської дорадчої діяльності, які можуть бути використані регіонами України як методичні розробки і можуть впроваджуватись у практичну діяльність об"єктів інформаційно-консультаційної інфраструктури ...
897165
  Крисаченко В. Особливості державного та соціально-політичного устрою в Україні у XIV - XVII століттях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – № 4 (45). – С. 183-192
897166
  Мамчур Г.В. Особливості державного управління та організаційно-правових засад державної служби за правління гетьмана Павла Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 30-33. – (Державне управління ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та інституалізації державної служби за гетьманату Павла Скоропадського (29 квітня 1918 р. - 14 грудня 1918 р.). Проаналізовано історичне значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
897167
  Літошенко О. Особливості державного управління у сфері використання й охорони земель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 42-45
897168
  Глух М.В. Особливості державного управління у сфері житлово-комунального господарства // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 1. – C. 106-110. – ISSN 2220-1394
897169
  Ткач О. Особливості державної політики у сфері соціального розвитку України // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 2 (32). – С. 67-70
897170
  Драгомерецький В.С. Особливості державної служби в радянський період // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 129-132
897171
  Лікарчук Н.В. Особливості державної території // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 101-104
897172
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
897173
  Ігнатенко М.М. Особливості джерельної та історіографічної бази з історії розвитку краєзнавства Чернігівщини у 40-х-80-х рр. XX ст. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 138-149. – ISBN 978-617-7009-44-3
897174
  Бровко О. Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 139-141
897175
  Дацків І.Б. Особливості дипломатичного співробітництва між ЗУНР і УНР // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 10. – С. 41-47. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
897176
  Лимар А.Ю. Особливості дискретно-імпульсного введення енергії при диспергуванні крохмалевмісної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Лимар Анна Юріївна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 11 назв
897177
  Пасічник Ю.В. Особливості дистанційних технологій у післядипломній освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 207-211. – ISBN 978-966-285-210-3
897178
  Слезенко А.О. Особливості дистанційного навчання студентів ВНЗ / А.О. Слезенко, Л.С. Касьянова, І.М. Ахмад // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 53-57


  Розглянуто різні підходи до вивчення переваг і недоліків застосування дистанційного навчання студентів-заочників у вищому немовному навчальному закладі. В статті детально проаналізовано основні характеристики дистанційного курсу.
897179
  Кушнір Б.С. Особливості дистанційної юридичної освіти в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 294-298. – ISSN 2218-5348
897180
  Пуюл К. Особливості дитячої сторінки газети "Експрес" // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 299-304


  У статті відображені особливості дитячої сторінки газети «Експрес» за 2004 р. Зроблено аналіз аудиторії, оформлення, змісту, тематики матеріалів й основних рубрик дитячої сторінки «Велика перерва». «Експрес», дитяча аудиторія, рубрика. The article ...
897181
  Сапон Д.Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розлалів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного больового синдрому травматичного генезу // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 65-69
897182
  Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
897183
  Біломістна І. Особливості діагностування фінансової безпеки виробничого підприємства / І. Біломістна, О. Біломістний, О. Олійник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 87-93. – ISSN 1605-2005
897184
  Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 121-128. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
897185
  Стегней М.М. Особливості діяльності ветеринарної служби Київщини у 20-х роках ХХ ст. / М.М. Стегней, Н.В. Пушкар // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 117-119
897186
  Дмитрусь О.А. Особливості діяльності ЗМІ та їх вплив на формування // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 9-13. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
897187
  Кремєнь В.М. Особливості діяльності ісламських банків та їх входження на фінансові ринки європейських країн / В.М. Кремєнь, І.М. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 178-195
897188
  Полчанов А.Ю. Особливості діяльності ісламських страхових компаній / А.Ю. Полчанов, О.О. Поплавський // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (72). – С. 126-130. – ISSN 2307-9878
897189
  Коваленко Н. Особливості діяльності наукової школи з удосконалення сівозміни у землеробстві поліського регіону України // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 150-157. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено передумови становлення та розвитку наукової школи з розроблення ефективних сівозмін у системах землеробства поліського регіону України в Інституті сільського господарства Полісся Національної академії аграрних наук України. ...
897190
  Костюк В.А. Особливості діяльності національної депозитарної системи України / В.А. Костюк, І.С. Сьомка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 230-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито особливості діяльності національної депозитарної системи України. Наведено пропозицій щодо її вдосконалення. Раскрыты особенности деятельности национальной депозитарной системы Украины. Приведены предложения по ее совершенствованию. The ...
897191
  Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 200-207. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
897192
  Філіппов А. Особливості договору повітряного перевезення у сучасному міжнародному праві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 50-54
897193
  Фаринник В. Особливості додеожання гарантії недоторканності у кримінальному провадженні щодо окремої категорії осіб // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 27 жовтня-2 листопада (№ 43)
897194
  Долгополов А.М. Особливості доказування в кримінальному процесі Франції і США // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 165-168. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
897195
  Стоян В.О. Особливості доказування в цивільних справах за участю нотаріусів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 99-106


  Про С.Я. Фурсу. - С. 100.
897196
  Кравченко В. Особливості дослідження довіри у соціально-психологічному дискурсі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 2 (48). – С. 52-57. – ISSN 1810-2131
897197
  Порхун І.В. Особливості дослідно-експериментальної роботи з формування правової компетентності військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 168-171. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
897198
  Нечаєва-Юрійчук Особливості духовного розвитку західноєвропейського суспільства після Першої світової війни // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 16 : Спеціальність "Історія". – С. 40-51
897199
  Омельчук В.В. Особливості еволюції канонічних актів у правовому просторі Візантійської імперії // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 17-21. – ISSN 2220-1394
897200
  Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державах - членах ЄС в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
897201
  Мацієвич Т.О. Особливості екологічного оподаткування: практика країн Європейського Союзу // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 71-78. – ISSN 1993-0259
897202
  Караульна Н.В. Особливості економічної ідеології українських підприємців / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 101-102
897203
   Особливості економічної підготовки у вищих військових навчальних закладах післядипломної освіти / О.О. Мітягін, В.А. Коваленко, О.М. Голубєва, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (32). – С. 155-163
897204
  Іванюк О.А. Особливості електричної активності кори головного мозку спортсменів у стані спокою // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 76-78. – ISSN 2220-7481


  Досліджено електричну активність кори головного мозку в альфа-діапазоні ЕЕГ у праворуких юнаків, які займаються ациклічними та циклічними видами спорту, у станах функціонального спокою із заплющеними й розплющеними очима, а також під час виконання ...
897205
  Апопій В.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В.В. Апопій, О.І. Шалева, О.В. Креденець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
897206
  Кравчук І.С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 263-271 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
897207
  Рябчина О. Особливості енергетичної політики Європейського Союзу в умовах кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 133-136. – ISSN 1818-2682


  Зазначено, що проблема енергетичної безпеки в умовах економічної кризи стає одним із найважливіших викликів людству, і несе в собі загрози не тільки енергетичного характеру.
897208
  Калашник Г.В. Особливості епідерми проростків представників підродини Cactoideae (Cactaceae) / Г.В. Калашник, М.М. Гайдаржи // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 498-504. – ISSN 0372-4123
897209
  Лівіцька О.В. Особливості епітетних структур у поетичному циклі Т.С. Еліота "Five-finger exercises" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 13-14
897210
  Машталер Г.А. Особливості етапів розвитку організмів : (про деякі актуальні філософські проблеми генетики) // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1967. – Вип. 7
897211
  Кунанець Н.Е. Особливості ефективної роботи електронних бібліотек / Н.Е. Кунанець, О.Б. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 420-425. – ISSN 0321-0499
897212
  Соколовська Ю.С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 178-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
897213
  Кушнірова Т. Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 18-25. – ISSN 2075-1486
897214
  Кушнірова Т. Особливості жанру роману Д.С. Мережковського "Антихрист (Петр и Алексей)" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8. – С. 7-13. – ISSN 2075-1486
897215
  Ковальчук Г.Р. Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
897216
  Веретнов В. Особливості забезпечення конкурентоспроможності перестрахувальних операцій цедента, перестраховика на вітчизняному та міжнародному страховому ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 80-86. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність та місце інновацій як фактору підвищення ефективності страхової діяльності. Виявлено специфічні особливості інноваційного розвитку страхування, що є результатом особливостей його функціонування, як складової фінансової ...
897217
   Особливості забезпечення мікроелементами грунтів України / І.П. Яцук, В.М. Панасенко, А.С. Науменко, М.О. Венглінський, Н.В. Годинчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 63-69 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
897218
  Паламарчук О.І. Особливості загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 113-115


  Статтю присвячено висвітленню проблеми загальноосвітнньої підготовки у професійно-технічних закладах. На основі аналізу наукових досліджень з розвитку професійно-технічної освіти в Україні та світі автором охарактеризовано певні особливості ...
897219
  Яворська А. Особливості зайнятості та відродження трудового потенціалу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 46-51 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
897220
  Король В. Особливості законодавства України та Китаю у сфері захисту інтересів суб"єктів господарювання від субсидованого імпорту в контексті вимог СОТ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 105-108
897221
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
897222
  Макарчук М. Особливості закріплення принципу "єдиного вікна" в законодавстві України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 103-104. – ISBN 978-617-7069-15-6
897223
  Чирко Б.В. Особливості запровадження податкової політики в німецьких та менонітських колоніях України в 20-30-ті роки XX століття // Вопросы германской истории : сб. науч. трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара. – Днепропетровск, 2013. – [Вып. 39]. – С. 132-146. – ISBN 978-966-551-322-3
897224
  Глущевська А.С. Особливості зарубіжної експансії ТНК автомобільної галузі ФРН : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Глущевська Анастасія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 25 назв
897225
  Фещенко В. Особливості засвоєння лексики на основному етапі навчання іноземних студентів української мови / В. Фещенко, Л. Трифонова
897226
  Коробчук П.М. Особливості застосування адміністративних заходів до тривалих адміністративних правопорушень // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 96-99
897227
  Зорій О.М. Особливості застосування аутсорсингу / О.М. Зорій, Т.В. Коваленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 3. – С. 18-28. – ISSN 1993-0259
897228
  Фаринник В. Особливості застосування деяких заходів забезпечення кримінального провадження // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 1-7 вересня (№ 35)
897229
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
897230
  Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 130-132
897231
  Фаринник В. Особливості застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 22-28 вересня (№ 38)
897232
  Шкарлет С.М. Особливості застосування когнітивного підходу до ідентифікації сутності ринку фінансових послуг / С.М. Шкарлет, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 70-74. – ISSN 1728-6220
897233
  Гончаров І.М. Особливості застосування кондикційної вимоги у деліктних правовідносинах // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 27-32. – ISSN 2220-1394
897234
  Михальська О. Особливості застосування методики факторного аналізу витрат на сучасних підприємствах // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 9/10 (117). – С. 31-35. – ISSN 1605-2005
897235
  Ткачик Л.П. Особливості застосування методів та способів податкового регулювання підприємницької діяльності // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 106-113. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897236
  Кісь Я.П. Особливості застосування методу контент-аналізу для опрацювання інтернет-газети / Я.П. Кісь, Л.Б. Чирун, В.М. Фольтович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 124-136. – ISSN 0321-0499
897237
  Оніщик Ю. Особливості застосування правових норм щодо екстрадиції осіб під час розслідування фінансових правопорушень транснаціонального характеру // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2220-1394
897238
  Коцеруба Н.В. Особливості застосування прийомів фінансового аналізу в аудиті ефективності використання капіталу суб"єктів підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 351-359. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання підвищення обгрунтованості аудиторських доказів стосовно оцінювання ефективності використання капіталу суб"єкта підприємницької діяльності. Застосування прийомів фінансового аналізу дозволяють аудитору встановити ситуативні ...
897239
  Мальський М. Особливості застосування принципів "ex aequo et bono" та "amiable compositeur" у міжнародному комерційному арбітражі і транснаціональному виконавчому процесі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 57-66. – ISSN 1026-9932
897240
  Подашевська Т.Л. Особливості застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 309-321. – ISSN 2309-1797


  Статтю присвячено пошуку особливостей застосування соціально-комунікаційних технологій суб"єктів політичної діяльності. Автор вважає, що більшість досліджень здійснюються в царині соціальних технологій. Така ситуація звужує проблему і спрямовує її в ...
897241
  Кирилюк М.О. Особливості застосування способів картографічного зображення на картах шкільно-краєзнавчих атласів (на прикладі атласу Чернівецької області) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 55-56
897242
  Новіченко Л.С. Особливості застосування факсиміле в бухгалтерських первинних документах і звітності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 270-275. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897243
  Новохатьска Н.В. Особливості застосування цитат з кінофільмів в художніх текстах / Новохатьска Н.В. // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 189-196


  У статті йдеться про особливості застосування цитат у художніх текстах, звертається увага на особливості їх структури й функціонування.
897244
  Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 77-81
897245
  Мацкевич О. Особливості захисту авторських прав у цифровому масмедійному середовищі // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 15-25
897246
  Зеров К. Особливості захисту авторського права в соціальних мережах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7069-15-6
897247
  Лєнков О.С. Особливості захисту інформації у комп"ютерних системах / О.С. Лєнков, О.Ю. Хмельницький // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 72
897248
  Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
897249
  Влад С. Особливості захисту прав і свобод неповнолітніх під час виконання покарання у виді громадських робіт // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1 (175). – С. 120
897250
  Пономар Л. Особливості Західнополіського народного вбрання та його назв // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України. – Київ, 2000. – Вип. 4. – С. 117-120
897251
  Расщупкіна Особливості збереження конотативного значення англійських метафор при перекладі на українську мову / Расщупкіна, М.-Є // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 56-57
897252
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
897253
  Палієнко М. Особливості зберігання документальної спадщини у Великобританії: історичні традиції та сучасна організація // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 43-47
897254
  Жуковський С.С. Особливості збирання інформації у радіомовленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 217-221


  Йдеться про особливості процесу пошуку та збирання інформації як складника технології створення передач на радіо; розглядаються джерела інформації, якими працівники українських радіостанцій користуються у своїй роботі. The article deals with the ...
897255
  Ямненко Т.М. Особливості збирання та реалізації доказів у справах про порушення митного законодавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 230-236. – ISSN 2306-9082
897256
  Завгородній Ю. Особливості звернення до індійської релігійно-філософської традиції і культури академіка Михайла Калиновича // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 79-85
897257
  Ткач Т.Я. Особливості здійснення гуманітарної діяльності в умовах стихійних лих // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 364-368. – ISSN 2076-1554
897258
  Карпенко М.І. Особливості здійснення кримінального провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю / М.І. Карпенко, Д.Ю. Горишняк // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (59). – С. 88-97. – ISSN 2222-5374
897259
  Гелей Л.О. Особливості здійснення операційного аудиту в середовищі автоматизованих інформаційних систем // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 34-40. – ISBN 978-617-571-124-8
897260
  Шморгун Ю. Особливості здійснення проектного фінансування банківським сектором України // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
897261
  Мельник А. Особливості здійснення прокуратурою правозахисної діяльності у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість органами Державної податкової служби України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 97-101
897262
  Щур Л. Особливості здоров"язберігального навчання та професійної діяльності майбутніх фахівців сфери візуально-просторового мистецтва // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 4 (28). – С. 87-91. – ISSN 2220-7481


  У статті визначено особливості навчання та професійної діяльності фахівців мистецьких спеціальностей. Зазначено, що специфічна діяльність майбутніх працівників сфери візуально-просторового мистецтва перед­бачає не тільки психічне, а й фізичне ...
897263
  Мироненко П.В. Особливості зіставлення понять "форма правління" та "демократизація" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 538-544. – ISSN 1563-3349
897264
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
897265
   Особливості зміни мікромеханічних характеристик кремнію при комбінованій дії магнетного поля та малих доз Рентгенового випромінювання / Л.П. Стебленко, А.М. Курилюк, С.М. Науменко, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт, Д.В. Калініченко, П.О. Теселько, П.П. Когутюк // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 12. – С. 1695-1700. – ISSN 1024-1809
897266
  Олійник М. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 19-26. – ISSN 2409-9244
897267
  Бетко І. Особливості змісту і форми Саду божественних пісень як цілісного релігійно-містичного твору. Дальший розвиток української релігійно-філософської поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 41-46. – ISSN 0280-6336
897268
  Ватаманюк М.М. Особливості зовнішньої трудової міграції населення в Україні в умовах кризи та виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 165-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897269
  Слущенко О.В. Особливості зовнішньополітичного курсу Венесуели в період президенства Уго Чавеса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 406-412
897270
  Пруднікова О. Особливості зовнішньополітичного курсу КНР в період Цзян Цземіня // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 41-42
897271
  Вергун Л.Ю. Особливості зсувної пружності ліпідних систем при низьких температурах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 203-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
897272
  Ферков О.В. Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контесті реформ короля Бейли IV // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 238-243. – (Історія ; Вип. 27)
897273
  Притула Х.М. Особливості ідентифікації сільських територій України в умовах чинної адміністративно-територіальної системи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 162-170. – ISSN 1562-0905
897274
  Лучканин С.М. Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960-1980-х рр.: "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 136-145
897275
  Свинцова І. Особливості ідіостилю поетичних структур Джорджа Байрона // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 405-411. – ISBN 978-966-1516-14-3
897276
  Білорицький Г.О. Особливості Ізраїльської правової доктрини в галузі застосування міжнародних стандартів прав людини під час збройних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 535-539. – ISSN 1563-3349
897277
  Кондратюк І.В. Особливості ілюстраційного оформлення обкладинок дитячих книжок // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 65-68


  У статті проаналізовано особливості оформлення обкладинок дитячих видань та прикметні атрибути ілюстрацій, які для цього використовуються. Визначено способи поєднання всіх елементів обкладинки в одне композиційне ціле. The article analyses the ...
897278
  Касьянова А.О. Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 86-98. – ISSN 2074-5354
897279
  Фоменко С.В. Особливості імплементації Віденського документа 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки у світлі викликів гібридної війни // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – Вип. 1. – С. 174-189
897280
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів, 2015. – 158 арк. – Бібліогр.: арк. 137-158
897281
  Луців Н.З. Особливості імунної реактивності при різних типах адаптаційних реакцій у хворих на гострий холецистит : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Луців Наталія Збиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 13 назв
897282
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
897283
  Вовчак О.Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 94-101. – ISSN 2222-4459
897284
  Селютіна А. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 93-97 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
897285
  Красножон С.В. Особливості інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 64-73. – ISSN 2310-9734


  Значення добре розвиненої пенсійної системи полягає не тільки у пенсійному забезпеченні, але й в акумуляції великого обсягу заощаджень для перетворення їх на інвестиції. У цьому сенсі недержавні пенсійні фонди (НПФ) важливий учасник інвестиційного ...
897286
  Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 140-149. – ISSN 1562-0905


  На основі використання кластерного аналізу виділено п"ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків.
897287
  Теслюк С.А. Особливості інвестування активів недержавних пенсійних фондів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 24-29. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні, зокрема діяльності недержавних пенсійних фондів. Досліджено джерела формування активів НПФ та можливі напрями їх використання.
897288
  Привалова С. Особливості індивідуальної творчої манери письма Михайла Коцюбинського
897289
  Лейфура М.В. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку вітчизняних підприємств на сучасному етапі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2014. – № 2 (7), т. 1. – С. 88-94. – ISSN 2226-8820
897290
  Ніколенко Т.І. Особливості інноваційно-інвестиційного розвитку ЄС в контексті міжрегіонального співробітництва. // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 78-87. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
897291
  Леміш А. Особливості інноваційного менеджменту у фірмах Японії та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – 86-89
897292
  Караульна Н.В. Особливості інноваційного підприємництва / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Proceedings of the II International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20" : 26-27 Apr., 2012, Kyiv, Ukraine / "Towards the UN Conference "Rio+20", Intern. workshop. – Kyiv : [s. n.], 2013. – С. 48-53
897293
  Пасічник Т.О. Особливості інноваційного підходу в логістичній діяльності підприємств // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 125-131. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
897294
  Крицкалюк Н.І. Особливості інституалізації громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 31-33
897295
  Рудик А.О. Особливості інституту політичної відповідальності глави держави в деяких парламентарних республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-35. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
897296
  Базилюк В.Б. Особливості інституційного механізму електронної торгівлі книжковою продукцією / В.Б. Базилюк, І.Р. Безпалько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 229-232. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
897297
  Предборський В.А. Особливості інституційної структури України: суспільство малих тіньових груп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 8-13
897298
  Дорофєєва Х. Особливості інституціонального регулювання європейського ринку авіаційних перевезень // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – Вип. 38. – С. 54-63. – ISSN 2079-4762
897299
  Конопацька Я. Особливості інтеграції нових лексичних обиниць у систему мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 174-179. – (Серія іноземні мови ; Вип. 19). – ISSN 2078-340X
897300
  Смольнякова Н.М. Особливості інтелектуального капіталу як чинника забезпечення конкурентоспроможності / Н.М. Смольнякова, А.М. Волосов // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 1 (21). – С. 159-167. – ISSN 2312-394X
897301
  Андреєв Д. Особливості інтелектуальної комунікації влади та суспільства в умовах глобальної інформатизації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 72-79


  Розглянуто спірні питання патентного права у сфері вищої освіти (на прикладі США та України). Проаналізовано чинне право України та США з питання охорони патентних прав у сфері вищої освіти. Виявлені проблеми українського правового регулювання ...
897302
  Пархоменко Н. Особливості інтелектуальної міграції з України в добу Незалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 72-74. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В умовах глобалізації відбувається інтенсифікація відносин між різними державами, формується спільний ринок капіталів, технологій і товарів. У цих умовах з"явився сегмент ринку робочої сили, в якому надзвичайно важливу роль відіграє інтелектуальна ...
897303
  Чуйко Т. Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900 - 1930-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 117-122
897304
  Назарук І.В. Особливості інтимної лірики Костя Шишка // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 128-135. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
897305
  Алексенко С.Ф. Особливості інтонаційної організації англійських висловлень-вибачень у побутовій сфері спілкування // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 275-281. – (Філологія)
897306
  Матюха М. Особливості інформаційних завдань та результатів формування управлінської звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
897307
  Амеліна С. Особливості інформаційно-технологічної підготовки майбутніх перекладачів у вищих навчальних закладах Німеччини / С. Амеліна, Р. Тарасенко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 8 (121). – С. 94-100. – ISSN 1682-2366


  Розвиток дослідницьких університетів в Україні продемонстровано на прикладі Національного університету біоресурсів та природокористування.
897308
  Сірий С.В. Особливості інформаційної війни // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 312-313
897309
  Стецків М. Особливості інфотейнменту на закарпацькому телебаченні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 241-244. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядаються основні принципи подачі матеріалів на закарпатському регіональному телебаченні. Аналізується використання принципів інфотейнменту, роз"яснюється специфіка творення сюжетів на телеканалах регіонального рівня.
897310
  Іванова Н.В. Особливості інфраструктурного розвитку економічного простору у контексті світових тенденцій глобалізації та регіоналізації // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 21-24. – ISSN 2309-1533
897311
  Колодько М. Особливості категорії ввічливості як граматичної категорії японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 311-317. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
897312
  Босак І. Особливості кваліфікації виборчих спорів, що розглядаються в адміністративних судах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7069-14-9
897313
  Мирончук А. Особливості кваліфікації умисного вбивства матір"ю своєї новонародженої дитини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 407-409. – ISBN 978-617-7069-15-6
897314
  Сергеєв В.М. Особливості китайської фітотерапії, порівняно з національною народною фітотерапією / В.М. Сергеєв, Н.Б. Грейда, О.В. Усова // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 57-61. – ISSN 2220-7481


  Зазначено, що досвід народної фітотерапії України сягає глибокої давнини. Водночас у зв"язку з розвитком міждержавних відносин на аптечний ринок поступають фітопрепарати інших країн, зокрема Китаю. Вивчення особливостей фітотерапевтичних препаратів ...
897315
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
897316
  Севастьянов Р.В. Особливості класифікації синергетичних ефектів // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 123-127. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
897317
  Коцюба А.І. Особливості класифікації спелесторекреаційних об"єктів та їх використання // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 283-286
897318
  Вітряк Т.Б. Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2016. – № 1 (46). – С. 60-65
897319
  Іваненко О.В. Особливості когнітивних викликаних потенціалів P300 в осіб з хворобою Паркінсона / О.В. Іваненко, С.А. Крижановський, І.Г. Зима // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 49
897320
  Смук О. Особливості когнітивної складової заздрощів у раннньому юнацькому віці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 123-127. – ISSN 1810-2131
897321
  Заікін А.В. Особливості комп"ютерної підтримки змагань з пауерліфтингу / А.В. Заікін, В.Д. Воронецький, Н.І. Судак // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 140-141
897322
  Плаксий Т.М. Особливості компетентнісного підходу при викладанні філософії студентам-бакалаврам інженерних напрямів // Інженерні та освітні технології : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського, Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управл. – Кременчук, 2015. – № 3 (11), тематич. вип. : Сучасна вища освіта: реалії, проблеми, перспективи. – С. 119-122. – ISSN 2307-9770
897323
  Іншакова І.Є. Особливості композитів-одоративів у пам"ятках української мови XI-XIII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 31-39. – ISSN 2305-3852


  Дослідження історії лексичного складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих груп, зокрема, одоративів. Аналіз композитів-одоративів репрезентує лексику запаху в староукраїнський період.
897324
  Борисенко Н.М. Особливості композиції роману "Солодка Даруся" М. Матіос // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 30-35. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128


  У статті проаналізовано своєрідність композиції роману М. Матіос "Солодка Даруся". Окреслено принципи дзеркальної побудови твору. The article analysis the peculiarities o f composition o f M. Matios"novel "Sweet Darusya". The principles o f mirror ...
897325
  Корольова О.В. Особливості композиційного і графічного моделювання спеціалізованих журналів про спорт (на матеріалі журналів "Футбол" і "Ринг") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 42-45


  У статті проаналізовано особливості композиційного та графічного моделювання сучасного українського спеціалізованого журналу про спорт, визначено кількісне та якісне співвідношення текстового і графічного контенту у виданнях. Виявлено приналежність ...
897326
  Коломоєць Ю.О. Особливості конституційно-правового регулювання права на страйк: вітчизняний та зарубіжний досвід // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 4 (68). – C. 79-89. – ISSN 2078-3566
897327
  Фоміна С.В. Особливості конституційно-правового регулювання стадії голосування у країнах Азії // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 3 (72). – С. 43-52. – ISSN 2078-3566
897328
  Кіт Н.О. Особливості конструктивно-композиційного вирішення журналу для дошкільників: єдність у різноманітності // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 84-88


  Розглянуто особливості психологічно обгрунтованого використання основних засобів конструктивно-композиційної організації візуального ряду в періодичному виданні для дітей дошкіїьного віку. It is considered features of the psychologically proved use ...
897329
  Федущак-Паславська Особливості конструкції правопорушення у правовій системі давнього Риму // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 129-132
897330
  Подобна Є.В. Особливості контенту журналу "Хуторянин" (1896–1917 рр.) // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 180-187. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 46). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто історію виникнення, становлення та розвитку сільськогосподарського журналу "Хуторянин", що виходив друком у Полтаві з 1896 по 1917 рр. Проаналізовано контент часопису, виокремлено основні проблемно-тематичні напрями публікацій, оприлюднених ...
897331
  Ярликова О. Особливості контролю радянських друкованих ЗМІ в Україні в 1953-1964 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 361-364. – ISBN 978-966-171-795-3
897332
  Михальчук Ю.О. Особливості конфліктологічної підготовки майбутніх менеджерів в умовах навчання у ВНЗ // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 210-218. – ISBN 978-966-7359-77-5
897333
  Мирошниченко А. Особливості концентрації на ринку електроенергетики в Україні та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 68-71
897334
  Чорнодон М. Особливості концепту "чоловік" на сторінках сучасних періодичних видань для чоловіків і жінок в Україні // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 40-46


  У статті досліджено сприйняття і визначення концепту «чоловік», що висвітлюється на сторінках сучасних періодичних ви дань для жінок і чоловіків (на прикладі журналів «Men’s Health», «EGO», «На тали», «Женский журнал»), подано порівняльний аналіз. В ...
897335
  Пасісниченко А.В. Особливості концептуалізації європейської ідентичності в контексті взаємовідносин "старої" та "нової" Європи // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (49). – С. 18-26. – ISSN 1681-116Х
897336
  Чорна Н.В. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 458-464


  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу полягають у таких категоріальних поняттях, як інтертекстуальний простір, зміщення ...
897337
  Колотілова Н.А. Особливості концепції риторики Б. Ламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості риторики в трактаті Б. Ламі. Встановлено, що в його концепції риторика витлумачується як мистецтво переконання, пов"язана з логікою не лише на рівні топіки, але й на рівні вихідних понять - риторичні фігури та способи ...
897338
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Додатки: л. 195-206. – Бібліогр.: л. 177-194
897339
  Данилюк І. Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості / І. Данилюк, В. Абрамов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 107-116. – ISSN 1810-2131


  Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на копінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра ...
897340
  Савенець М.В. Особливості короткострокової динаміки МГСА на прикладі діоксиду вуглецю та метану // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 117-119
897341
  Боковець В.В. Особливості корпоративного управління на підприємствах // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2015. – Вип. 2 (22). – С. 268-279. – ISSN 2312-394X
897342
  Гуцуляк О.Ю. Особливості корпоративного управління при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 94-97
897343
  Аврамчук Л.М. Особливості кредитного обслуговування підприємств аграрної сфери / Л.М. Аврамчук, І.М. Зезуль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
897344
  Гусак О.П. Особливості кризової комунікації у сфері зв"язків із громадськістю // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 14


  У статті розглянуто теоретичні підходи у сфері досліджень з кризової комунікації. Зокрема проаналізовано сучасні розробки як вітчизняних, так і зарубіжних теоретиків. Theoretical approaches to studies of crisis communication are considered in the ...
897345
  Тубелець О. Особливості кримінально-правового регулювання в Україні під час подій листопада 2013 - березня 2014 року // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 91-102. – ISSN 2308-9636
897346
  Мендик Л.В. Особливості кримінально-правової відповідальності за порушення лісового законодавства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 177-182
897347
  Андрушко П. Особливості кримінально-правової кваліфікації притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності: теоретичні орієнтири та правозастосовча практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 10/12 (154/156). – C. 176-241. – ISSN 2308-9636
897348
  Пасєка М. Особливості кримінального провадження щодо неповнолітніх // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 477-478. – ISBN 978-617-7069-15-6
897349
  Хоній Р. Особливості кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров"я людини за кодексом 1743 року "Права, за якими судиться малоросійський народ" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 45-47. – ISBN 978-617-7069-15-6
897350
  Оленіна Я.Г. Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 382-386
897351
  Бондарчук В.В. Особливості кримінальної відповідальності за шкоду, заподіяну внаслідок виправданого ризику, у зарубіжному законодавсті // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 179-188
897352
  Пажетнова І. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх, які мають відсталість у психічному розвитку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 416-418. – ISBN 978-617-7069-15-6
897353
  Герасим П. Особливості культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е.: історіографія питання // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 26-30. – ISSN 2309-9356


  Стаття присвячена історіографії проблеми культурно-історичного розвитку Північного Причорномор"я в VI-I ст. до н. е. Особлива увага приділена вивченню греко-варварської етнокультурної взаємодії в регіоні. Статья посвящена историографии проблемы ...
897354
  Богуш О. Особливості культурного життя польських студентів у 50-х - 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-793-9
897355
  Рябоконь Є.О. Особливості купівлі-продажу об"єктів незавершеного будівництва // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 106-110. – ISBN 978-966-667-341-4
897356
  Байдіков І.А. Особливості ландшафтної структури Запорізької області як основа для середньомасштабного картографування ландшафтів регіону // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 23-32 : рис., карта. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
897357
   Особливості лейкоцитарної формули крові щурів за умов стрес-індукованих ерозивно-виразкових уражень шлунка та профілактичного введення меланіну / Д.В. Голишкін, Т.М. Фалалєєва, Н.В. Чижанська, Т.В. Берегова, Л.І. Остапченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр". – Київ, 2015. – № 14. – С. 180-184. – ISSN 1727-7485
897358
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
897359
  Запорожець Л.М. Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні у близькоспоріднених мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 66-70
897360
  Лазер-Паньків Особливості лексичної репрезентації концепту [тест давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 36-42


  У статті представлено результати дослідження особливостей лексичної репрезентації крнцепту [текст давньогрецькою мовою] у давньогрецькій мові. На основі семантичного аналізу лексем-репрезентантів концепту [текст давньогрецькою мовою] характеризуються ...
897361
  Закалик Г. Особливості лідерства в умовах ринку / Г. Закалик, В. Кулеша, К. Степована // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 132-135. – ISSN 2078-5860
897362
  Батажок С.Г. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів / С.Г. Батажок, О.О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 70-75
897363
  Вробей Ж.Ю. Особливості літературно-художньої антропономії роману "Гучва" Й.Г. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 32-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
897364
  Рубель О.М. Особливості літературного перекладу віршованих творів // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 7/8 (485/486), березень. – С. 12-17
897365
  Ястребова О. Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897366
  Маслій О.М. Особливості логістичного підходу до організації навчального процесу у ВВНЗ / О.М. Маслій, В.В. Маміч, М.В. Оленєв // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 223
897367
   Особливості магнітостимульованої зміни поверхневого електричного потенціалу в кристалах кремнію, що використовуються для потреб сонячної енергетики та мікроелектроніки / В.А. Макара, Л.П. Стебленко, О.О. Коротченков, А.Б. Надточій; Д.В. Калініченко, А.М. Курилюк, Ю.Л. Кобзар, О.М. Кріт // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 12, вип. 2. – C. 247-258. – ISSN 1816-5230
897368
  Швець М.О. Особливості малих міст Донбасу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 33-41 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
897369
  Савич О. Особливості маркетингової діяльності промислових підприємств в умовах глобалізації // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Т. 14, (№ 1). – С. 51-58. – ISSN 1684-906Х
897370
  Петленко Ю.В. Особливості маркетингу військових технологій / Ю.В. Петленко, Б.П. Щеглюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
897371
  Бабченко Н.В. Особливості мас-медійного дискурсу та рекламної лексики у французькій мові // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 245. – C. 49-55. – (Серія "Філологічні науки")
897372
  Бойко З.В. Особливості менталітету українського народу та менталітетів інших народів // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 72-77. – ISSN 2312-4679
897373
  Акульшина Н. Особливості методики викладання східних мов / Н. Акульшина, Л. Хіценко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 68-73. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1682-2366
897374
  Канцедал Н.А. Особливості методики інвентаризації нематеріальних активів та визначення її результатів // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 29-33. – ISSN 2307-9878
897375
  Кухта П. Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів, обмеження щодо його застосування, переваги і недоліки порівняно з показниками оригінального IRR та NPV для проектів з певними вихідними характеристиками. Визначено ...
897376
  Курганевич В.І. Особливості механізму державного регулювання суспільно-масових явищ у контексті забезпечення національної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 111-114. – ISSN 2306-6814
897377
  Гетьман О.О. Особливості механізму стимулювання персоналу в банківській сфері / О.О. Гетьман, Є.О. Киричок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 279-283. – ISSN 2222-4459
897378
  Касьянова М.М. Особливості міграції українського населення у 1959-1963 рр // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 112-120. – ISSN 2079-1828
897379
  Мельничук О.І. Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 131-145. – ISSN 2222-5374
897380
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
897381
  Дев"ятко Н.В. Особливості міфічних структур // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
897382
  Тарасюк Г.Т. Особливості мовної поетики прози Галини Тарасюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 180-184. – (Серія: Літературознавство ; № 44). – ISBN 9-7425-09-6
897383
  Медведєва О. Особливості мовної публіцистики Івана Багряного // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 21/22, листопад. – С. 70-72
897384
  Мельник І.В. Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 348-355


  У статті розглядаються особливості реалізації мовленнєвих тактик провокаційного мовлення. В статье рассматриваются особенности реализации речевых тактик провокационной речи. The article deals with the peculiarities of the speech tactics used in the ...
897385
  Михайловська Ю.М. Особливості мовної свідомості українців та англійців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 50-51
897386
  Білик О.А. Особливості моделей корпоративного управління // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Досліджено та узагальнено погляди різних науковців щодо функціонування англо-американської, німецької та японської моделей корпоративного управління.
897387
  Гончаренко І.Ф. Особливості моделі розвитку професійної компетентності науково-педагогічних працівників військово-медичної освіти // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 39-45
897388
  Дем"яненко І.В. Особливості монетарної політики України у 2013 році / І.В. Дем"яненко, О.С. Кульбач // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 41-47. – ISSN 1993-0259
897389
  Панченко В. Особливості моніторингу сформованості іншомовної компетенції в студентів університету // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 99-104. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
897390
  Ульянов К.Є. Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 243-251
897391
   Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку / О.Ю. Єфіменко, Ю.О. Савченко, О.В. Кабанов, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 4 (124). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780
897392
  Ковальов С.І. Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 246-254. – ISSN 2078-3566
897393
  Стойка О.Я. Особливості навчальних програм у вищій школі США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 207-209. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
897394
  Пивоварчук Т. Особливості навчальної діяльності студента-філолога як передумова становлення структури комунікативних здібностей // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 3. – С. 239-243
897395
  Гупало О.Г. Особливості надання державної допомоги вимушенним переселенцям в Україні / О.Г. Гупало, О.В. Жук // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 222-228. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
897396
  Попова О.М. Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз / О.М. Попова, Ю.В. Кабанчук // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 106-113. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
897397
  Костін Я. Особливості науково-технічного тексту та труднощі його перекладу // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 3 (111), травень - червень. – С. 52-56
897398
  Ніколаєва Т.М. Особливості національно-культурної та доброчинної діяльності українських підприємців у другій половині XIX - поч. XX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2014. – № 2. – С. 47-56. – ISSN 2312-217Х
897399
  Капустянський М.В. Особливості несвідомого у професійній діяльності керівників // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 112-117
897400
  Снитко О.С. Особливості номінації в онтогенезі // Відображення історії та культури народу в словотворенні : доп. XII Міжнар. наук. конф. Комісії зі слов’янського словотворення при Міжнар. комітеті славістів (25–28 трав. 2010 р., Київ, Україна) / упоряд. та наук. ред. Н.Ф. Клименко і Є.А. Карпіловської ; НАН України [та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010. – С. 409-414. – ISBN 978-966-489-059-2
897401
  Абдула Ю.А. Особливості номінації ойконімів Харківської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 6-9. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
897402
  Карпенко О. Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
897403
  Олійник Г.І. Особливості об"єднання банку і страхової компанії у межах фінансового супермаркету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 58-61. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто основні методичні особливості створення банко-страхового блоку фінансового супермаркету, внаслідок чого виявлено, що фронт-офіси та бек-офіси страхової компанії і банку з високим ступенем ймовірності здатні до поєднання, оскільки ...
897404
  Недзельська Ю.М. Особливості об"єктивації єврейського концепту песах в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 464-468
897405
  Зоря О.П. Особливості обліково-аналітичного відображення виробничих запасів за національними та міжнародними стандартами в системі управління підприємством / О.П. Зоря, І.Я. Максименко, Я.О. Добренька // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 116-118. – ISSN 2306-6806
897406
  Максименко І.Я. Особливості обліково-аналітичного відображення товарних запасів у системі управління торгівельним підприємством / І.Я. Максименко, Т.В. Вайло // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 22-25. – ISSN 2306-6814
897407
  Гоголь Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
897408
  Ільницька-Гикавчук Особливості обліку витрат туристичних підприємств / Ільницька-Гикавчук, С.М. Пилипенко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 117-120. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
897409
  Лебедик Г.В. Особливості обліку готової продукції та її реалізація на підприємстві // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – С. 121-125. – ISSN 2218-1199
897410
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підпри // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 14-23 : рис. – Бібліогр.: 19 назв
897411
  Семенова С. Особливості обліку реконструкції основних засобів на державних підприємствах водного транспорту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 8/9. – С. 26-33 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
897412
  Круподер О. Особливості обліку та аудиту факторингових операцій фінансових компаній // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 350-356. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто правові засади здійснення факторингових операцій фінансовими компаніями.
897413
  Гармата Г. Особливості образної системи в історичній прозі 40-60-х років ХІХ століття (на прикладі творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 123-128


  У статті досліджується образна система та своєрідність окремих творів Г. Квітки-Основ"яненка та Є. Гребінки. Встановлено особливості інтерпретації історії, роль вимислу та домислу у творах, збагачення зображально-виражальних засобів та самобутності ...
897414
  Лапта С.П. Особливості обстановки вчинення умисних вбивств або заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони чи перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця / С.П. Лапта, В.М. Гузєй // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (56). – С. 51-55. – ISSN 1727-1584
897415
  Дунаєвська Л. Особливості огляду під час розслідування неналежного виконання професійних обов"язків медичними працівниками // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 448-449. – ISBN 978-617-7069-15-6
897416
  Скорук І. Особливості ономастикону драматичних поем Лесі Українки // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 186-194. – ISSN 2413-0923
897417
  Мегела І. Особливості оповідної структури роману Г. Гессе "Гра в бісер" // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 187-199. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу наративної структури роману Германа Гессе "Гра в бісер". Висвітлюється побудова твору як яскравого прикладу фікційної літератури, художнього вимислу, метапрози, саморефлективної оповіді про процес креації. Розглядається ...
897418
  Долішня Т.І. Особливості оподаткування бюджетних установ / Т.І. Долішня, І.Б. Медвідь // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 129-136. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
897419
  Романюк В. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів, отриманих від операцій з об"єктами права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 4 (78). – С. 53-60. – Бібліогр.: 12 назв
897420
  Олейнікова Л.Г. Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 90-92


  Визначена сутність поняття доходу з джерелом походження в Україні. Проаналізовано зміни в податковому законодавстві в питанні оподаткування нерезидентів.
897421
  Рекуненко І.І. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами / І.І. Рекуненко, Я.С. Лук"яненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 261-267
897422
  Шкута І.В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-74. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто порядок формування витрат і доходів страховика.
897423
  Прокопенко М.І. Особливості організаторської функції журналістики // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 9-15. – (Серія журналістики ; № 15)


  Ленинское учение о триединой функции газеты (коллективный пропагандист, коллективный агитатор, а также и коллективный организатор) остается концептуальной основой теории и практики средств массовой информации и пропаганды в социалистическом обществе. В ...
897424
  Делеган І.І. Особливості організації ведення мисливського господарства у Словаччині / І.І. Делеган, І.В. Делеган // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.8. – С. 52-57. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897425
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
897426
  Олійник О.В. Особливості організації вищої інформаційної освіти в США // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 51-59


  Визначаються основні тенденції реформування вищої освіти в США у контексті світових тенденцій в освітньому процесі. Досліджуються особливості організації вищої інформаційно-бібліотечної освіти в США.
897427
  Мамчур Г.В. Особливості організації державного управління та службової діяльності в козацько-гетьманській державі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 46-50. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Досліджені особливості організації влади та службової діяльності в козацько-гетьманській державі. Проаналізовано історичні передумови формування управлінського апарату та значення названого етапу становлення вітчизняної моделі державної ...
897428
  Пеньков С.В. Особливості організації застосування службових тварин під час протидії злочинності // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 125-129. – ISSN 1727-1584
897429
  Черненко А.О. Особливості організації і діяльності Всесвітнього союзу свободомислячих та Міжнародного гуманістичного і Етичного союзу // Матеріали Всеукраїнських конференцій студентів й аспірантів філософських факультетів ХІІІ-ХVI наукових читань пам"яті Георгія Флоровського (2010-2013 рр.) : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філос. ф-т ; [редкол.: О.В. Чайковський та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2014. – Вип. 3. – С. 233-236. – ISBN 978-617-689-077-5
897430
  Голуб Н. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 42-46


  У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.
897431
  Давиденко Г.В. Особливості організації інклюзивного навчального процесу у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – С. 66-72. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (6))
897432
  Кузьменко Н.М. Особливості організації навчально-виховного процесу Ніжинському історико-філологічному інституті князя Безбородька (кінець XIX - початок XX століття) // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 217-221. – ISBN 978-966-171-498-3
897433
  Ляхоцький В. Особливості організації навчального процесу у вищій школі на сучасному етапі // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2012. – № 1 (20). – С. 57-61


  Згадуються розробки та публікації з модульно-рейтингової концепції навчання кафедри педагогіки КДУ коли ії очолював професор А. Алексюк ще у 70-80 роки XX ст.
897434
  Золотницька Ю.В. Особливості організації обліку та складання фінансової звітності на підприємствах малого бізнесу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 14, липень. – С. 17-22. – ISSN 2306-6792
897435
  Осауленко С. Особливості організації процесу навчання японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 348-356. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
897436
   Особливості організації роботи гарячої лінії "Слухаю вас..." / М.В. Євсюкова, Т.В. Митюра, І.І. Огороднійчук, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-33
897437
  Баришнікова О.М. Особливості організації системи верифікації звітності сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 131-140. – ISSN 2306-6806
897438
  Бабенко Ю.В. Особливості організації системи професійного розвитку та підвищення кваліфікації бібліотекарів (з досвіду роботи бібліотеки вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі") // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 11-16. – ISBN 978-966-285-103-8
897439
  Грішнова О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості / О. Грішнова, О. Заїчко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
897440
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
897441
  Шаповалова О.О. Особливості організації туризму в Сінгапурі: 50 років на шляху до успіху // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 182-184. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
897442
  Деркач У. Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 56-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
897443
  Петленко Ю. Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління фінансами в інтегрованих корпоративних системах. Розкрито зміст понять "корпорація", "інтегрована корпоративна структура", "фінанси інтегрованої корпоративної структури". Визначено особливості та ...
897444
  Відлер О.М. Особливості організаційно-правових механізмів з протидії нелегальній міграції в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 1, січень. – С. 77-81. – ISSN 2306-6814
897445
  Січко Л. Особливості організаційно-правової форми фондової біржі в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 1 (239). – С. 108-110
897446
  Молоткіна В. Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 17-23


  Показано особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР у 1920-х роках. Показаны особенности организационного становления и функционирования партийных издательств в УССР в 1920-е гг. The article deals with ...
897447
  Артиш В.І. Особливості органічного агровиробництва в концепції сталого розвитку АПК України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 19-23. – ISSN 2221-1055
897448
  Мінакова Т.П. Особливості освітніх послуг у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 1. – С. 112-117. – ISSN 2306-6806
897449
  Кривошеїн В.В. Особливості осмислення впливу мас-медіа на громадську думку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 90-93. – ISSN 2077-1800
897450
  Трегуб Ю.В. Особливості особистості з суіцидальними тенденціями // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 80-81
897451
  Білоус С.Ю. Особливості отримання асептичної культури багатовікового дерева Tilia cordata Mill. "Липи Т.Г. Шевченко" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 213-217. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
897452
  Гусєв А.М. Особливості охорони праці в банківських закладах // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 26-30. – ISSN 2312-4903
897453
  Кірей О. Особливості оцінки необоротних активів // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 419-423. – ISSN 1993-0259
897454
  Нечухрана Ю.Г. Особливості оцінки результатів практичної діяльності персоналу державної служби в деяких країнах Європейської співдружності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 110-112. – Бібліогр.: 11 назв
897455
  Захарова О.В. Особливості оцінки рівня інтеграційної взаємодії країн та регіонів світу // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – . - C. 95-103. – (Серія: Економіка ; вип. 10). – ISSN 2226-2822
897456
  Чернишева О.М. Особливості оцінювання конкурентоспроможності підприємства методом, заснованим на теорії ефективної конкуренції / О.М. Чернишева, О.О. Івлєв, О.П. Безкоровайна // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 75-80
897457
  Воронова О.Ю. Особливості памяті та здібностей у юнацькому віці / О.Ю. Воронова, М.М. Ганькулич // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 136-142. – ISSN 2311-8164
897458
  Дзьоба Д. Особливості парламентського контролю Уповноваженого Верховної Ради з прав людини // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 62-64. – ISBN 978-617-7069-15-6
897459
  Макаренко Л.П. Особливості партійних комунікацій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 249-253. – ISSN 2076-1554


  In a publication the features of party communication are exposed as the important variety of political communication. The varieties of party communications are analyzed. Description is given to the changes in party communication in the context of ...
897460
  Бодянська А.В. Особливості пасивних конструкцій в іспаномовному офіційному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-16. – (Бібліотека Інституту філології)


  Мета роботи полягає у вивченні структурно-семантичних, комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей конструкцій з пасивним значенням, які являють собою одну із складових загальної категорії стану сучасної іспанської мови, в офіційному ...
897461
  Яшарова М.М. Особливості патентного законодавства промислово розвинених зарубіжних країн та країн, що розвиваються // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 250-254. – ISSN 2219-5521
897462
  Колосов О. Особливості патентування об"єктів медичної діагностики людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 25-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
897463
   Особливості патогенезу за ураження бульб Solanum tuberosum L. збудниками хвороб за застосування мікробіологічних препаратів / В.В. Бородай, А.Ф. Ліханов, В.А. Колтунов, Бальвас-Гремякова, Н.І. Войцешина // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 2. – С. 100-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-4893
897464
  Вощевська О.В. Особливості педагогічної діяльності викладачів в системі вищої освіти США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 1. – С. 79-85. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті детально розглянуті особливості педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навчального закладу. Особлива увага приділяється педагогічній майстерності викладача, його активній життєвій позиції. Автор дає детальну характеристику посад ...
897465
  Кожевнікова Л. Особливості педагогічної та музичної освіти в університетах Америки // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 32 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-66. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  В умовах сьогодення одним із пріоритетних напрямків діяльності університетів є формування спеціалістів-професіоналів, які здатні поєднувати глибокі фундаментальні знання і ґрунтовні практичні навички. Однак, суттєві зміни в освітньому просторі 90-х ...
897466
  Кривенко Л.М. Особливості пенітенціарної системи Австралії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 92-95
897467
  Сімонова К.В. Особливості перебування радянських військовополонених у нацистських таборах в Україні // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 199-208. – ISBN 978-966-383-522-8
897468
  Семенчук А. Особливості передачі англомовних фразеологізмів засобами української мови / А. Семенчук, М. Лобач // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України. – Чернівці, 2016. – Вип. 11/12 (ч. 2). – С. 234-238
897469
  Богуславський Б.О. Особливості перекладацьких стратегій Юрія Андруховича (на матеріалі "Гамлета" В. Шекспіра) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 75-76
897470
  Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 240-245. – ISSN 2078-340X
897471
  Ситник Н.В. Особливості перекладу англійських метафор на українську мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 144-145
897472
  Жукова Т.С. Особливості перекладу англійської термінології у галузі права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
897473
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
897474
  Литвиненко В.В. Особливості перекладу газетно-інформаційних матеріалів з корейської на українську мову (за матеріалами корейської періодики) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 89-93


  У статті розглядаються деякі нюанси перекладу текстів періодичних видань з корейської мови на українську, подаються практичні поради щодо подолання труднощів у досягненні адекватності пере¬кладів. Особлива увага приділяється проблемі, пов"язаній з ...
897475
  Кльось С. Особливості перекладу дитячої поетичної літератури Редьярда Кіплінга українською та російською мовами / С. Кльось, М. Ковцуняк // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 2 (133), лютий. – С. 99-103. – ISSN 2308-4634


  У статті розглянуто вірш "Шість слуг" Р. Кіплінга зі збірки "Казки просто так" та його україно- та російськомовну інтерпретацїї. Звернено увагу на перекладацькі трансформацїї, здійснені І. Теплим, Л. Солонько, С. Подопригорою та С. Маршаком. Тексти ...
897476
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
897477
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
897478
  Башманівський О.Л. Особливості перекладу ділового листування за допомогою автоматизованого перекладу // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 175-185. – ISBN 978-617-7009-44-3
897479
  Лобода Ю.А. Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 313-318


  У статті аналізуються стратегії перекладу українською мовою евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу з огляду політкоректності; розглядаються окремі контексті, що становлять виклики для перекладача, надається обґрунтування певним ...
897480
  Служинська Л.Б. Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 67-71. – ISSN 2077-804X
897481
  Олійниченко О. Особливості перекладу експресивних та стилістичних засобів: прагматичний аспект (на прикладі російського перекладу роману В. Скотта "Айвенго") // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 214-218. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897482
  Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 302-307. – (Бібліотека Інституту філології)
897483
  Герасімова О. Особливості перекладу мовних реалій як одиниць безеквівалентної лексики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 242-246. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
897484
  Щерба Н.П. Особливості перекладу назв організацій та адміністративних термінів / Н.П. Щерба, Н.П. Тарасова // Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7178-39-1
897485
  Гальчус А.О. Особливості перекладу науково-технічної літератури // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 128
897486
  Ананко Т. Особливості перекладу національних реалій у художньому тексті // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 73-75. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897487
  Дейнеко І. Особливості перекладу описів природи в трилогії Дж. Голзворзі "Сага про Форсайтів" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 336-339. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897488
  Декусар Д.А. Особливості перекладу паронімічних слів // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 22-24
897489
  Касьяненко О. Особливості перекладу поетичних загадок у романах Дена Брауна "Код да Вінчі" та "Янголи і демони" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 359-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897490
  Мовчун Є. Особливості перекладу термінології у текстах з німецької українською мовою у сфері електронної комерції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 65-68
897491
  Мазур С. Особливості перекладу терміносистеми тенрійської релігії англійською мовою // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 305-310. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Дослідження присвячено проблемі перекладу термінологічної лексики релігії Тенрі (Tenrikyo) англійською мовою. Мовним матеріалом стала терміносистема головних канонічних текстів цієї синкретичної релігії – “Офудесакі”, “Мікаґура-ута” та ...
897492
  Бабій Ю.Б. Особливості перекладу фігур мовлення (на матеріалі української та англійської мов) // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 55-61
897493
  Стецько Я. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 149-156. – ISSN 0130-528Х
897494
  Чернишенко Н. Особливості переносних значень орнітонімів у німецькій та українській мовах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 108-114. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897495
  Король О.В. Особливості перетворення природознавства в безпосередню продуктивну силу суспільства // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1966. – Вип. 6
897496
  Васильєва-Халатникова Особливості підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 16-19. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розглядається проблема особливостей підготовки викладача до навчального заняття зі студентами вищого навчального закладу. Проаналізовано поняття "професіоналізм" і "майстерність" викладача вищого навчального закладу. Представлено алгоритм підготовки ...
897497
  Голубнича Л. Особливості підготовки вчителів біології в Україні після Другої світової війни (1944-45 рр. - кінець 50-х років XX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан підготовки вчителів в Україні після Другої світової війни. Встановлена мережа вищих навчальних закладів, що здійснювали підготовку вчителів біології. Виявлено цінні моменти історичного досвіду, зокрема, щодо проведення ...
897498
  Хмельовська О.Ю. Особливості підготовки до Декади української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 70-75


  Статтю присвячено аналізу підготовки видавців до Декади української літератури і мистецтва в Москві, що відбулася 1960 р. Увагу приділено книжковим заходам, рекламній кампанії декади, підготовці видань до виставки в умовах жорсткого ідеологічного ...
897499
  Яблочнікова І. Особливості підготовки магістрів-фінансистів у Ірландії // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 206-211. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
897500
  Лазурчак І. Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 18-22. – ISSN 2308-4634
897501
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 142-144
897502
  Кондрацька Г.Д. Особливості підготовки студентів до викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
897503
  Пазюра Н.В. Особливості підготовки фахівців з середньою кваліфікацією в США // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 120-125. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  Неперервне професійне вдосконалення навичок виробничого персоналу неможливе без ретельного порівняльно-педагогічного аналізу процесу розвитку людського капіталу в економічно-розвинених країнах світу. Автор ставить за мету виявити основні шляхи та ...
897504
  Бойко О.М. Особливості підготовки фахівців із соціальної роботи найвищого освітнього рівня (РНД) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 149-159
897505
  Опришко В.Ф. Особливості підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах / В.Ф. Опришко, Н.А. Фукс // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2012. – № 11/12. – С. 6-22
897506
  Безсмертна О. Особливості підготовчого етапу впровадження мобільних технологій в університетських бібліотеках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 11 (232). – С. 31-34. – ISSN 2076-9326


  Йдеться про підготовку бібліотек вищих навчальних закладів до впровадження мобільної веб-присутності. Представлено огляд літератури з питань використання мобільних веб-технологій у книгозбірнях.
897507
  Орел А.С. Особливості підсистеми консонантизму "давньоруської мови" / А.С. Орел, Б.І. Маторін // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 150-157. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
897508
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 118 л. – Бібліогр.: л. 106-118
897509
  Соловйов Д.В. Особливості плавлення ліпідів у водних розчинах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Соловйов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
897510
  Дзиба А.А. Особливості планувально-функціональної організації території ботанічного саду НУБіП України / А.А. Дзиба, Н.В. Погребна // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 187, ч. 3. – С. 24-30. – (Серія "Лісівництво та декоративне садівництво"). – ISSN 2222-8616
897511
  Маргіта Н.О. Особливості планування сталої міської мобільності / Н.О. Маргіта, Р.М. Вороніна, О.І. Карий // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 42-49. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
897512
  Герасько М. Особливості побудови житла на Чернігово-Сіверщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 37-41. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається традиційне будівництво житла на Чернігово-Сіверщині (друга половина ХVІІІ - середина ХІХ ст.). В статье рассматривается традиционное строительство жилища на Чернигово-Северщине (вторая половина ХVІІІ - середина ХІХ ...
897513
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів. Проведено аналіз завдань та проблем графемного та лексемного аналізів текстів. Представлено реалізаційні аспекти ...
897514
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 145-146
897515
  Петраківська О.В. Особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку банків України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розглянуто чинні Плани рахунків бухгалтерського обліку.
897516
  Кирилишен Я.В. Особливості побудови сучасних документально-інформаційних систем з використанням хмарних технологій / Я.В. Кирилишен, А.В. Остапенко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. научно-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2015. – Вып. 1. – С. 31-38


  Документально-інформаційні системи є важливим інструментом реалізації інформаційної діяльності організацій, від функціонування якого залежить ефективність побудови загальної системи управління. В статті розглянуті питання удосконалення організації ...
897517
  Король П.П. Особливості побудови та сфери і напрями використання найвідоміших перспективних азимутальних картографічних проекцій // Вісник геодезії та картографії : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (97). – С. 15-20 : мал. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2311-9780
897518
  Зінов"єва М.Л. Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину / М.Л. Зінов"єва, Н.О. Карпезо, О.В. Линчак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (68). – С. 45-49. – ISSN 1609-0446
897519
  Гринчук О.Д. Особливості поглядів науковців до трактування категорії "Економічна стабільність підприємства" // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 262-270. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
897520
  Ільченко А. Особливості подання вебліографічної інформації на сайтах ОУНБ // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 25-27
897521
  Дробна Г. Особливості подання заявок на реєстрацію торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
897522
  Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентарізаційних надлишків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
897523
  Савчак В.В. Особливості поділу земельної ділянки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 214-220. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
897524
  Гіленко О. Особливості подорожніх нарисів у журналі "Вітчизна" (1990-1999) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 97-104


  Стаття присвячена особливостям подорожніх нарисів на сторінках журналу "Вітчизна" у 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто їх структурні та стилістичні особливості, а також специфіку поетики та мови. В статье идет речь об особенностях путевых очерков на страницах ...
897525
  Попова В.Д. Особливості поетапного підходу до вирішення проблем управління матеріальними потоками у виробництві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 40-43. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
897526
  Василина Р.С. Особливості поетики комедії "Вольпоне" Б. Джонсона // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 112-113
897527
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91


  У статті досліджується лірика М. Рішка, яка за своїми ідейно-стильовими ознаками вписується в контекст празької школи. Предметом аналізу є поезії в яких найбільш яскраво відображені настрої національного відродження Карпатської України
897528
  Ільченко А.В. Особливості позовів у цивільних справах, що виникають із страхових правовідносин // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 31-34
897529
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 210 л. – Додатки: л. 180-210. – Бібліогр.: л. 164-179
897530
  Сидоренко А.В. Особливості полів дефіциту насичення в умовах сучасного клімату України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Сидоренко Аліна Володимирівна ; М-во освіти і науки. молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
897531
  Косьмій Ю.В. Особливості політизації етнонаціональних спільнот в Україні // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2012. – Вип. 60 (№ 5). – С. 610-613. – ISSN 2076-1554
897532
  Андрєєва О.М. Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 113-121


  Стаття присвячена основним рисам політики формування національної ідентичності мультикультурних держав та їх відмінностям в Західній Європі. Розглянуто кризу національної ідентичності в Україні та шляхи її подолання. The article is accented to the ...
897533
  Бородчак М.В. Особливості політичних маніпуляцій у сучасному інформаційному просторі та способи протистояння їм // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 283-293
897534
  Ілларіонов О. Особливості політичного розвитку Індо-Грецького царства як східного відгалуження Греко-Бактрійського царства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 309-310. – ISBN 978-966-171-793-9
897535
  Мельник Н.Т. Особливості політичної ідентифікації у міському середовищі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 106-115
897536
  Кузява Д. Особливості політичної реклами Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 167-169
897537
  Половинкіна М.І. Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 200-208. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі польської поезії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. розглянуто особливості польських лексем із семантикою рожевого кольору. Ілюстративним матеріалом лінгвістичного аналізу стали твори К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, Л. Стаффа, ...
897538
  Рябоконь Є.О. Особливості попередніх договорів купівлі-продажу об"єктів нерухомості // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 119-122. – ISBN 978-966-667-341-4
897539
  Данчук Ю.П. Особливості порушень довільної регуляції психічних процесів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31-32
897540
  Кобильник В.В. Особливості посткласичного етапу становлення порівняльної політології // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 30-32
897541
  Антощук А.О. Особливості початку досудового розслідування в кримінальній справі за фактором убивства матір"ю новонародженої дитини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 93-99
897542
  Лагіш Р. Особливості поширення унійної акції в II Речі Посполитій у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-795-3
897543
  Надьон В.В. Особливості прав та обов"язків, які винвкають з правового статусу особи // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 84-89
897544
  Щокін Р.Г. Особливості права використання та розпорядження результатів інтелектуальної власності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 141-147
897545
  Рябова К. Особливості правовідносин, що виникають при використанні житлово-будівельних кооперативів як способу інвестування будівництва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 4 (232). – С. 40-44
897546
  Крижна В.В. Особливості правового забезпечення дотримання законності працівниками міліції УРСР в післявоєнний період (1946–1953 рр.) // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 97-103. – (Серія "Право" ; вип. 2)
897547
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
897548
  Матвєєв П.С. Особливості правового забезпечення інноваційних договорів у залежності від їх видів // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 127-135
897549
  Гребенюк М. Особливості правового забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах Африканського континенту / М. Гребенюк, Ю. Ковальчук // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 6 (234). – С. 33-37
897550
  Ісайкіна О.Д. Особливості правового забезпечення та практичного втілення електронного документообігу в Україні // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 235-246. – ISBN 978-617-7009-44-3
897551
  Скуріхін С.М. Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-39
897552
  Шило О. Особливості правового регулювання використання показань у доказуванні в кримінальному провадженні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 86-96. – ISSN 1026-9932
897553
  Шмиголь Н.М. Особливості правового регулювання економічної безпеки підприємств в Україні / Н.М. Шмиголь, О.М. Ляшенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 91-95. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
897554
  Нагорна У.В. Особливості правового регулювання захисту права на географічне зазначення походження товарів в ЄС // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 162-167. – ISSN 2220-1394


  У статті розкрито деякі аспекти правової охорони географічних зазначень в Україні та Європейському Союзі. Охарактеризовано основні суперечності між національним і європейським правовим регулюванням охорони географічних зазначень і шляхи їх подолання в ...
897555
  Шевчук О. Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 158-160
897556
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
897557
  Трофимовська Ю.В. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 159-166. – ISSN 1999-5717
897558
  Калакура В. Особливості правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві // Міжнародне право : науково-практичний фаховий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 65-74


  Стаття присвячена аналізу українського, зарубіжного та міжнародного законодавства щодо правового регулювання опіки та піклування в міжнародному приватному праві.
897559
  Радь О. Особливості правового регулювання оплати праці працівників бюджетної сфери // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 2. – С. 39-41
897560
  Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 159-167. – ISSN 1993-0909
897561
  Михайлова І.Ю. Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення за віком у період незалежності України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 127-133. – (0). – ISSN 2078-9165
897562
  Башкір В. Особливості правового регулювання працевлаштування інвалідів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 303-305. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897563
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 187 л. – Бібліогр.: л. 169-187
897564
  Іваньков О.І. Особливості правового регулювання праці засуджених за виправно-трудовим кодексом УРСР 1970 року // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 67-71
897565
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
897566
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
897567
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 186 л. – Бібліогр.: л. 170-186
897568
  Саєнко Ю.О. Особливості правового регулювання робочого часу в нових умовах господарювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Саєнко Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
897569
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 165-171
897570
  Сергієнко О.В. Особливості правового регулювання системи державного нагляду (контролю) у сфері містобудівної діяльності // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 3. – С. 155-162
897571
  Гетьманцева Н.Д. Особливості правового регулювання трудових відносин : монографія / Н.Д. Гетьманцева ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Чернівці : Технодрук, 2015. – 591, [1] с. – Бібліогр.: с. 529-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-44-2
897572
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
897573
  Дмитриченко-Кулеба Особливості правового режиму географічних зазначень, що мають походження з регіону Автономної Республіки Крим // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 70-74. – ISSN 2220-1394
897574
  Матчук С.В. Особливості правового режиму лісового фонду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2222-5374
897575
  Еннан Р. Особливості правового режиму ноу-хау // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
897576
  Паракуда І. Особливості правового статусу зернових складів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 87-94. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено поняття та види зернових складів. Встановлено особливості правового статусу зернового складу. Виявлено та розкрито основні проблеми функціонування Гарантійного фонду виконання зобов"язань за складськими документами на зерно, виконано ...
897577
  Федоренко А.В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 69-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
897578
  Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб"єктів міжнародного економічного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 54-59
897579
  Бутков І.М. Особливості правового статусу фізичної особи-підприємця як суб"єкта трудових правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бутков Ігор Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
897580
  Гулевич І.В. Особливості правової освіти студентів економічних спеціальностей у Кримському економічному інституті ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2013. – № 13 : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання підготовки юристів у непрофільних вищих навчальних закладах", присвяченої 20-річчю юридичного факультету. – С. 273-277
897581
  Селіваненко В. Особливості правової охорони засобів індивідуалізації у сфері охорони здоров"я // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 68-73
897582
  Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп"ютерної програми як об"єкта інформаційних відносин // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 69-76
897583
  Гандзюк Ю. Особливості правової охорони творів народної творчості (фольклору) / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 6-10. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1708-7422
897584
  Фальченко С. Особливості правової підготовки в Національній академіі СБ України (на прикладі кримінального права) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 90-95. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
897585
  Рябоконь Є.О. Особливості правової природи заповідального відказу та покладання у спадковому праві // Актуальні проблеми спадкового права : навч. посібник / Ю.О. Заіка, О.О. Лов"як, С.С. Бичкова, І.А. Бірюков, В.Г. та ін. Бобко. – Київ : КНТ ; ЦУЛ, 2014. – С. 45-79. – ISBN 978-966-373-748-5
897586
  Тиліпський Д. Особливості правової природи лізингових платежів за договором фінансового лізингу // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 270-271. – ISBN 978-617-7069-14-9
897587
  Радзивілюк В. Особливості правової регламентації позасудових процедур запобігання неплатоспроможності банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-19. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У цій статті здійснено дослідження правової регламентації позасудових процедур та заходів запобігання неплатоспроможності банків. Необхідність звернення до питань, пов"язаних із правовим регулюванням названого сегменту відносин банкрутства ...
897588
  Кашинцева О.Ю. Особливості предмета договору про створення об"єктів патентування у сфері медицини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 2219-5521
897589
  Яковенко-Глушенкова Особливості предметного аспекту змісту навчання професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності майбутніх учителів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
897590
  Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв"язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 266-267. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897591
  Сухорода І.О. Особливості предмету доказування шахрайства з фінансовими ресурсами за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-966-2571-07-3
897592
  Омельчук В.В. Особливості представництва Києво-Печерської лаври при розгляді її справ козацькими адміністративно-судовими органами за правління Кирила Розумовського // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 20-26. – ISSN 2220-1394
897593
  Гутнікова А. Особливості прикметників у друкованих рекламних текстах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 45-49. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897594
  Труфанова Ю. Особливості припинення договору найму (оренди) у зв"язку із смертю наймача // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 8 (236). – С. 13-16
897595
   Особливості природних цеолітів - носіїв мікроелементів у землеробстві / Л.І. Моклячук, Б.В. Нікітіна, А.М. Ліщук, М.М. Циба // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 76-80 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
897596
  Шарафісламова Л.Г. Особливості проблемно-ситуаційного навчання для професійної підготовки оперативного персоналу // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 4 (66). – С. 52-59 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.


  Метою статті є дослідження джерел і механізмів фінансування науково-дослідницької діяльності вищих навчальних закладів.
897597
  Яценко В.П. Особливості провадження у справах про адміністративні правопорушення в органах внутрішніх справ: питання теорії і практики // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 2. – C. 48-52
897598
  Журавка Ф.О. Особливості проведення аудиту основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 14-22
897599
  Дубич К.В. Особливості проведення державно-управлінських реформ у системі надання соціальних послуг // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 115-121
897600
  Білоус І.М. Особливості проведення огляду місця події у процесі розслідування злочинів про посягання на здоров"я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Акад. адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 1 (32). – С. 136-143. – ISSN 2310-9769
897601
  Берназюк Я.О. Особливості проведення правової експертизи та громадського обговорення в процесі підготовки актів Президента України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
897602
  Михалюк О.І. Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2226-3209
897603
  Ярмак В.І. Особливості продуктивного компонента -ому/-ему в складі конфікса "по- ... -ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників в українській та інших слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-147. – ISSN 2075-437X


  Завданням дослідження є характеристика особливостей семантики та етимології продуктивного компонента ому/-ему у складі конфікса "по-...-ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників у п"яти сучасних слов"янських мовах. Задачей ...
897604
  Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 11-25. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто проблеми організації виробництва сучасної наукової інформації, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами, запропоновано деякі актуальні напрями вдосконалення державної політики в цій сфері суспільної діяльності. This article ...
897605
  Басюк Т.М. Особливості проектування високорейтингових Інтернет-ресурсів / Т.М. Басюк, А.С. Василюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 254-360. – ISSN 0321-0499
897606
  Кучер В. Особливості прокурорського нагляду за законністю провадження слідчих (розшукових) дій в ході розслідування економічних злочинів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 461-463. – ISBN 978-617-7069-15-6
897607
  Куцька О. Особливості пропагандистської діяльності Білоруських фронтів під час бойових дій Червоної Армії на території Європи наприкінці Другої сівтової війни // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 140-143. – ISBN 978-966-171-793-9
897608
  Єгоров Ю.І. Особливості просторової композиції Національного дендрологічного парку "Софіївка" // Вісник Уманського національного університету садівництва : науково-виробничий журнал / Уманський національний університет садівництва. – Умань, 2014. – № 2. – С. 100-105. – ISSN 2310-046X
897609
  Корніяка О.М. Особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 17. – С. 74-81. – ISSN 2309-1797
897610
  Грабар Н. Особливості професійного спілкування сучасного бібліотекаря / Наталя Грабар // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 40-41. – ISSN 1811-377X


  У статті проаналізовано специфіку бібліотечного спілкування. Розглянуто інструментарій бібліотечного комунікаційного простору.
897611
  Ребрина А.А. Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця / А.А. Ребрина, Ю.А. Сивун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 325-333


  Розглянуто питання процесу підготовки майбутнього фахівця-дослідника річок до трудової діяльності. Розкрито мету та завдання дослідження. Охарактеризовано річку Плоска. Висвітлено особливості професійної діяльності фахівця-дослідника річок та ...
897612
  Жихорська О. Особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-33. – (Педагогіка ; вип. 2 (2))


  Розкрито особливості професійної діяльності навчально-допоміжного персоналу вищого навчального закладу, які полягають у забезпеченні та підтримці належного рівня організації освітнього процесу. Професійну діяльність цієї категорії працівників ...
897613
  Гудзяк А.М. Особливості професійної складової навчання майбутніх вчителів засобами іноземної мови професійного спрямування в умовах класичного університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 101-102
897614
  Сметанюк Т.І. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 47-48
897615
  Маркітантов В.Ю. Особливості процесів регіоналізації в Сполученому королівстві Великої Британії та Північної Ірландії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 49-51
897616
  Городенко Л.М. Особливості процесів редагування у мережевій комунікації // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 17-25


  призначення, аудиторію та способи розміщення й поширення в мережі. Розглядається та кожне можливість автоматичного перенесення на мережеві комунікації визначальних функцій редактора, розроблених для газетно-журнальних та книжкових видань. The article ...
897617
  Краснова Н.П. Особливості процесу виховання засуджених жінок // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 94-102. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито особливості жіночої злочинності, а саме: сімейно-шлюбні, родинні та сусідські відносини, а також сфера виконання професійних функцій; показано соціальний портрет засудженої, який містить кримінально-правові та психолого-педагогічні ...
897618
  Проць Н.В. Особливості процесу впровадження системи бюджетування // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 89-92. – ISSN 2306-6814
897619
  Ігнатенко М.В. Особливості процесу залучення іноземних інвестицій в економіку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 57-65. – ISSN 2306-546X
897620
  Пономаренко О.В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 400-409


  У статті аналізується роль інтерлінгвальних та інтердискурсивних запозичень у процесі становлення дипломатичного дискурсу. Продемонстровано його двовекторний потенціал не лише як дискурсу-реципієнта, але і як дискурсу-донора елементів (зокрема ...
897621
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
897622
  Новак Особливості прояву інтеракції в контркультурному середовищі / Новак, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 144-146
897623
  Мирончак К.В. Особливості прояву страху смерті як ресурсу особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
897624
  Матковська Т.М. Особливості психічного стану підлітків як фактор ризику несприятливого перебігу дифузного нетоксичного зобу // Психіатрія, неврологія та медична психологія : міжнар. наук.-практ. журнал / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Т. 2, № 1 (3). – С. 36-41. – ISSN 2312-5675
897625
  Яцишин С.Є. Особливості психічної адаптації та дезадаптації студентів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 52-54
897626
  Іващенко А. Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнт - центрованої терапії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 58-61. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено огляд існуючих науково-практичних підходів до роботи із сімейною парою. Запропоновано загальні рекомендації до корекціїної роботи із сімейною системою (подружньою підсистемою) в межах клієнтцентрованого підходу в психотерапевтичній ...
897627
  Бондаренко Я.Г. Особливості психологічної готовності фахівців спеціальних підрозділів до дій в екстремальних ситуаціях / Я.Г. Бондаренко, Д.В. Сергієнко // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 1 (60). – С. 157-162. – ISSN 1727-1584
897628
  Журавльова Н.Ю. Особливості психологічної допомоги сім"ям демобілізованих військовослужбовців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 95-119. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
897629
  Баринова Л.Я. Особливості психологічної компетентності особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 19-24. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
897630
  Плескач Б.В. Особливості психотерапевтичних стосунків з вимушено переселеними особами / Б.В. Плескач, В.С. Уркаєв // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 74-95. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
897631
  Пелипець М.І. Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 116-118


  Проаналізовано публіцистичний доробок С. Смаль-Стоцького у "ЛНВ" (1898-1932) і його наступнику "Вістнику" (1933-1939). Охарактеризовано особливості публікацій, визначено їх жанр. Акцентовано увагу на різнобічності тем статей, а також їх важливості та ...
897632
  Воєводкіна Г. Особливості пунктуації в японській газеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 269-273. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
897633
  Рибченко Л Особливості радіаційного режиму найбільш інтенсивних засух за 1991-2010 рр. в Україні / Л Рибченко, С.В. Савчук // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 185-193.


  Наведено зміни складових радіаційного режиму у періоди найбільш інтенсивних засух за останнє двадцятиріччя відносно кліматологічної стандартної норми 1961-1990 рр. Приведено изменение составляющих радиационного режима в периоды наиболее интенсивных ...
897634
  Дідух М.І. Особливості радіоактивного забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС / М.І. Дідух, В.П. Славов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2016. – № 1. – С. 51-58. – ISSN 2077-4893


  Наведено результати оцінювання особливостей забруднення агроекосистем Полісся України у віддалений період після аварії на ЧАЕС. Встановлено, що основні чинники впливу на надходження 137 Cs з ґрунтів радіоактивно забруднених сільськогосподарських угідь ...
897635
  Криницька Т. Особливості радянського федералізму // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-793-9
897636
  Мурашевич К. Особливості раннього символізму у китайській та японській поезії поч. XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 198-203


  В статті розглядаються cпільні та водночас відмінні риси між раннім японським та китайським символізмом. Також представлені спільні мотиви і теми поезії авторів символістів Китаю та Японії, що демонструє звернення поетів ХХ ст. до традиційної поетичної ...
897637
  Довганюк І. Особливості реалізації виправдання в сучасному німецькому політичному дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 71-77. – ISSN 2078-340X
897638
  Лазер-Паньків Особливості реалізації гендера у латинській фразеології / Лазер-Паньків, А.С. Янчук // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 212-215


  У статті представлені результати дослідження латинської фразеології з точки зору гендерної лінгвістики. Зокрема, аналізується гендерна асиметрія у вербалізації різних сфер сімейного життя (стосунків чоловіка та жінки, процесу виховання дітей, критеріїв ...
897639
  Литвин В.В. Особливості реалізації механізмів державної податкової політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 71-73. – ISSN 2306-6814
897640
  Салута Халед. Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сірійської Арабської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 351-356
897641
  Цюра В.В. Особливості реалізації права на захист за допомогою представництва // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2016. – № 2, лютий. – С. 42-47. – ISSN 2312-1831
897642
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 13-15
897643
  Грабовська О.О. Особливості реалізації принципу безпосередності в процесі доказування у цивільних справах // Міжнародна науково-практична конференція "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом" : 26 верес. 2014 р. : присвяч. 10-річчю прийняття ЦПК України / "Європейські стандарти захисту прав у цивільному судочинстві: випробування часом", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2014. – С. 83-88. – ISBN 978-617-7020-48-5
897644
  Хоперія А. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-15-6
897645
  Мелько Х. Особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі: перекладознавчий аспект // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 211-215


  У статті розглянуто спільні та відмінні особливості реалізації синестетичних уявлень людини в постмодерністському художньому дискурсі. Особливу увагу приділено сенсорній лексиці та її способам перекладу. The article deals with common and divergent ...
897646
  Кондов К. Особливості реалізації соціального контролю в соціологічних теоріях інформаційногом суспільства // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 138-145


  В статті описуються зміни, що відбуваються в механізмах здійснення соціального контролю з розвитком сучасного інформаційного суспільства. Зокрема, розглядаються нові умови та способи соціального тиску, а також розвиток демократичних можливостей ...
897647
  Фадєєва І. Особливості реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-100. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуто проблеми реалізації соціальної творчості в сучасних практиках протесту в українському суспільстві, запропонований авторський підхід до визначення поняття "соціальна творчість", дана характеристика протесту як формі соціальної ...
897648
  Довготелес Д. Особливості реалізму в японській літературі на прикладі твору Нацуме Сосекі "Серце" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 171-176


  У статті висвітлено питання впливу західної літератури доби реалізму на формування японської літератури, зокрема роман Нацуме Сосекі "Сердце" як приклад поєднання засад виключно японської традиційної літератури та базових принципів реалізму. В статье ...
897649
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
897650
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 190-195
897651
  Підгородинська А.В. Особливості регламентації інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в праві Європейського Союзу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 86-87. – ISBN 978-966-2571-07-3
897652
  Наум А. Особливості регулювання банківської таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 151-153. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897653
  Саблук Г.І. Особливості регулювання зайнятості жінок села в системі ринку трудових ресурсів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 53-60. – ISSN 2221-1055
897654
  Сусіденко В.Т. Особливості регулювання інфляції в Україні: стан та перспективи / В.Т. Сусіденко, Ю.В. Сусіденко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 163-170. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
897655
  Мельник Ю. Особливості регулювання корпоративних відносин за законодавством Англії та їхній правовий вплив на корпоративні відносини України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 248-249. – ISBN 978-617-7069-14-9
897656
  Ходаківська О.В. Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 49-58. – ISSN 2221-1055
897657
  Резніков А.В. Особливості регулювання правових відносин в українських містах магдебурзького права // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 31-37
897658
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
897659
  Пироговська В.О. Особливості регулювання праці в сільському господарстві : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.05 / Пироговська Віра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 241 арк. – Бібліогр.: арк. 225-241
897660
  Луценко А. Особливості регулювання трудових відносин у ВНЗ України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-81. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
897661
  Лубчак В. Особливості редакторської роботи Миколи Чернявського (на матеріалах альманахів "Перша ластівка" та "З потоку життя") // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 103-107


  Стаття присвячена аналізу редакторської та видавничої діяльності Миколи Чернявського на прикладі упорядкованих ним херсонських альманахів «З потоку життя» та «Перша ластівка». The article analyzes the editorial and publishing activities of Mykola ...
897662
  Бездітний В. Особливості реєстрації прав на земельні ділянки в Україні після 1 січня 2013 року. Теорія та місячна практика // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 8-9
897663
  Мачарашвіліл А. Особливості реєстраційного провадження у діяльності Міністерства доходів і зборів України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 105-107. – ISBN 978-617-7069-15-6
897664
  Кондель Т. Особливості реклами у ЗМІ // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 294-298


  У статті висвітлюються особливості реклами на сторінках преси та веб-сторінках у Інтернеті, в радіоефірах та на телебаченні. Наведено приклади реклами в українських ЗМІ та описано відмінності реклами у різних видах ЗМІ. Зроблено висновки щодо ...
897665
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
897666
  Куцевол Н.В. Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, О.М. Алексєєв // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 54-60. – ISSN 1818-1724
897667
  Коцюк Л. Особливості репрезентації слова в лексикографічній праці з позиції корпусної лінгвістики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 221-225. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
897668
  Карпенко О.Г. Особливості ресоціалізації засуджених неповнолітніх в умовах виправного закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 104-107. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито зміст та особливості процесу соціально-педагогічної ресоціалізації з підлітками, які скоїли злочин; визначено основні напрями та компоненти соціально-педагогічної та профілактичної роботи з підлітками-правопорушниками в умовах ...
897669
  Ревука Т. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади / Т. Ревука, Е. Крайніков, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
897670
  Сочинська-Сибірцева Особливості ресурсного потенціалу Кіровоградської області у контексті розвитку регіонального ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 132-144. – ISSN 2072-9480
897671
  Штойко П. Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 92-98. – (Серія географічна ; вип. 45). – ISSN 2078-6441
897672
  Задорожна О. Особливості реформації на українських землях Речі Посполитої та Великого князівства Литовського у XVI-XVII століттях // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 464-469. – ISBN 5-7702-0821-X
897673
  Когут І.А. Особливості реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 1 (30). – С. 84-89. – (Економічні науки ; № 1 (30))
897674
  Толкова Т.М. Особливості реформування вищої освіти в Україні відповідно до вимог Болонського процесу // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 169-170
897675
  Бортун М. Особливості реформування органів прокуратури України // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 31-36
897676
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
897677
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
897678
  Кряжич О.О. Особливості роботи з авторами - молодими науковцями // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 36-42. – ISBN 978-966-360-294-3 (вип. 11) ; 978-966-02-4704-8 (серія)


  Розглянуто проблемні питання роботи з авторами - молодими науковцями. Визначені основні правила опрацювання матеріалу та роботи над науковою статтею. Сформульований підхід до роботи з молодими авторами - науковцями в редакціях наукових видань. У ...
897679
  Гончарова О. Особливості роботи конвергентної редакції в українському медіапросторі (на прикладі газет "Kyiv Post" та "Коммерсант") / О. Гончарова, М. Женченко // Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – № 5/6 (5). – С. 70-75. – ISSN 2226-8669
897680
  Винничук Р.О. Особливості розвитку IT-ринку в Україні: стан та тенденції / Р.О. Винничук, Т.В. Склярук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 3-8. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
897681
  Кузнєцова А.Я. Особливості розвитку банківської системи України в контексті проведення адаптаційних заходів / А.Я. Кузнєцова, Є.А. Олефір // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 6 (247). – С. 96-107. – ISSN 2305-7645
897682
  Почерніна А.Г. Особливості розвитку витривалості у студентів-першокурсників / А.Г. Почерніна, М.Г. Почерніна, Є.В. Селіванов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 06. – С. 48-53. – ISSN 1818-9172
897683
  Мальчик М.В. Особливості розвитку вітчизняних стартапів / М.В. Мальчик, О.В. Попко // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 262-270


  Ідетифіковано відмінні риси стартапів від класичного бізнесу. Проаналізовано проблеми створення потенційно успішних стартапів в Україні. Обгрунтовано вагомість сучасної діяльності у сфері інноваційних технологій для економічного розвитку вітчизняних ...
897684
  Ткаченко Н.В. Особливості розвитку вітчизняного житлового іпотечного кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 291-301
897685
  Степанова Г.М. Особливості розвитку вітчизняного механізму грошово-кредитного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
897686
  Голубнича Л. Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 135-142. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто особливості розвитку вітчизняної дидактичної науки в другій половині ХХ століття. Значну увагу приділено дидактичним концепціям, теоріям та навчальним технологіям зазначеного періоду.
897687
  Гардімер Л.Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції / Л.Д. Гардімер, А.В. Орлова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-65. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362
897688
  Василенко М.К. Особливості розвитку журналістики-розслідування. Припустимі стандарти домислу і вимислу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 31-36. – ISSN 1998-6912
897689
  Масний В. Особливості розвитку ізоляціонізму як принципу в політиці США у 1933 - 1935 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 31-32
897690
  Скопенко Н. Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Формування та розвиток інтегрованих структур є дієвим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема. Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних ...
897691
  Умєров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 64-67. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень сучасних тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні.
897692
  Аксьонов І.В. Особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах / І.В. Аксьонов, С.В. Фертюк // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 410-418


  У роботі досліджено особливості розвитку маркетингових систем взаємодії при ринкових відносинах, визначено методичні схеми, які продуктивні при переході від домінанти лояльності до емоційності і ентузіазму у взаємодії бренду зі споживачами у сучасному ...
897693
  Тютюник Х. Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 95-96
897694
  Захарова О.В. Особливості розвитку міжрегіонального співробітництва України в умовах глобальної регіоналізації // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2015. – C. 125-137. – (Серія: Економіка ; вип. 9). – ISSN 2226-2822
897695
  Скиба О.П. Особливості розвитку наукового пізнання в інформаційну епоху: методологічний аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 78-81. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
897696
  Рудик В.К. Особливості розвитку пенсійного менеджменту в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 177-181
897697
  Левицька Л. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 158-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
897698
  Тихомиров С.В. Особливості розвитку професійних ціннісних орієнтацій соціальних педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 371-376. – ISSN 2312-5993
897699
   Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну латориці / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Розлач, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 43-55


  Багатопланове використання ресурсів річки Дніпро вимагає сучасного наукового обгрунтування при складанні прогнозів водності та встановленні режимів роботи дніпровських водосховищ, а також при оцінюванні впливу вибранних режимів на заплавні території ...
897700
  Назаренко С. Особливості розвитку ринкового соціального і економічного простору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 5-11. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 40, ч. 2). – ISSN 2306-4420
897701
  Афтанділянц В.Є. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-210. – (Економічні науки ; № 3, т. 2). – ISSN 2226-9150
897702
  Шелемеха Д.О. Особливості розвитку ринку прянощів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 234-236
897703
  Поліщук Є.А. Особливості розвитку світового фінансового ринку на сучасному етапі // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 25-31. – ISSN 2222-0712
897704
  Соляник А.А. Особливості розвитку системи документопостачання бібліотек України в XV-XII ст. // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 10. – С. 123-130. – ISBN 966-7352-64-1


  Висвітлено основні тенденції розвитку складових системи документопостачання бібліотечних фондів у період співіснування друкованої та рукописної книги.
897705
  Вакуленко В.Л. Особливості розвитку системи індустріальних парків: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Розкрито основні особливості розвитку індустріальних парків в Україні.
897706
  Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
897707
  Кикоть М. Особливості розвитку студентського руху в Україні в період незалежності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-259. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Доведено, що процес становлення та розвитку студентського руху в Україні у період незалежності був обумовлений суспільно-політичними та соціально-економічними трансформаціями розглядуваного періоду. З посиленням демократичних процесів у державі ...
897708
  Гаврилюк В.Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499


  Наведено основні відмінності та особливості розвитку вітчизняних та іноземних вузів за умови зростання рівня світової конкуренції; проаналізовано досвід кращих іноземних вузів із надання освітніх послуг.
897709
  Малихіна М.А. Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (XIX - початку XX століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 185-190. – ISSN 2226-3209
897710
  Міщенко С.В. Особливості розвитку фінансового сектору в умовах нового геофінансового механізму // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2013. – № 4, октябрь-декабрь. – С. 121-130
897711
  Ліпич М. Особливості розвитку фондового ринку України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 265-274. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897712
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
897713
  Сидельникова Л.В. Особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 424-431


  У статті встановлено характерні зміни у системі вокалізму та консонантизму старофранцузької мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків французької мови. В статье установлены ...
897714
  Сафарян С. Особливості розвитку художньої культури доби Просвітництва у Німеччини // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2016. – № 4 (80). – С. 2-7
897715
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 222-223. – Бібліогр.: арк. 198-221
897716
  Поливач В.О. Особливості розгляду справ, що виникають з кредитних правовідносин в цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Поливач Вікторія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 19 назв
897717
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 1 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 68-78 : рис., табл. – Библиогр.: с. 77-78. – ISSN 0203-3100
897718
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
897719
  Нємець К. Особливості розселення населення у Харківській області (з позицій системного підходу) / К. Нємець, П. Вірченко, К. Кравченко // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 80-86. – ISSN 2076-1333
897720
  Топорецька З.М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Топорецька Зоряна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
897721
  Ткачук В. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської Митрополії другої половини XVIII ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 644-651. – ISSN 2310-3310
897722
  Бобошко Н.Н. Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 13-20


  В статті розглядається питання складності побудови конкретного визначення поняття любові через його діалектичність в межах вчень мислителів, зокрема, і в німецькому ідеалізмі, взагалі. В статье рассматривается вопрос сложности построения конкретного ...
897723
  Калуга В.Ф. Особливості розуміння суті феноменів ідентичності та самоідентичності в контексті домінантних інтерпретаційних систем // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 53-56
897724
  Смола Л. Особливості російського пропагандистського дискурсу (на прикладі українсько-російського конфлікту на Сході України) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
897725
  Москальов Д. Особливості російської антикварної практики др. пол. XVIII – сер. XIX cт. // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 148-157. – ISSN 2306-4323
897726
  Кондратюк Т.О. Особливості росту темнопігментованого дріжджоподібного гриба Pseudonadsoniella brunnea (Meripilaceae, Basidiomycota) на різноманітних живильних середовищах // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 5. – С. 478-483. – ISSN 0372-4123
897727
  Висоцька В. Особливості рубрикації текстового комерційного контенту // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 359-367. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
897728
  Федорець А.В. Особливості самооцінки особистості спортсмена // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
897729
  Михальська С.А. Особливості самосвідомості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 41-42
897730
  Зварич І. Особливості самостійної роботи магістрантів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 101-104. – ISSN 2308-4634


  В статье раскрыты особенности самостоятельной работы магистрантов, которая позволяет достигать профессиональной компетентности при участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата. Указан ряд основных функций ...
897731
  Грибок О.П. Особливості самостійної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 204-208. – ISBN 978-966-171-498-3
897732
  Недосєкова Н. Особливості самостійної роботи студентів у процесі виробничої практики // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 73. – С. 74-79. – ISSN 2077-1827
897733
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 217 л. – Додатки: л. 201-217. – Бібліогр.: л. 179-200
897734
  Цюк О.А. Особливості світових та українських рейтингів вищих навчальних закладів // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2. – C. 57-64. – ISSN 2411-1317


  Охарактеризовано найбільш авторітетні світові (Вебометричний рейтинг, Шахайський рейтинг, Академічний рейтинг, рейтинг Таймс) та вітчизняні ("Компас", "Топ-200 Україна", "Рейтинг університетів України" (МОН України), SciVerse Scopus, за версією журналу ...
897735
  Сігута Ю. Особливості світосприйняття юних героїв у романі Марка Твена "Пригоди Тома Сойєра" / Ю. Сігута, О. Єременко // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 11. – С. 42-43
897736
  Вербич Н.С. Особливості сегментування діалектного мовлення: звуковий текст VS хрестоматія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформац. фонд НАН України. – Київ, 2015. – № 5. – С. 21-29. – ISSN 0027-2833
897737
  Шевченко О.М. Особливості семантики кольоративів фразеології сучасного ділового китайського мовлення (компаративне дослідження на матеріалі англійської, української та китайської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С.394-401


  У статті розглядаються кольоративи сучасного ділового китайського, англійського та українського мовлення, а саме їхнє значення у фразеологічних зворотах. Також у статті наводиться компаративний аналіз на матеріалі трьох мов. Подається таблиця ...
897738
  Скробот А.І. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-280


  Стаття присвячена вивченню символіки образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.
897739
  Нестеренко О.О. Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – C. 344-351


  У цій статті розкрито проблему синонімічних зв"язків вигуків сучасної китайської мови. Розглянуто питання синонімічної диференціації, особливостей побудови синонімічних рядів вигукових одиниць, а також моделі формування синонімічних пар. В статье ...
897740
  Сидорчук Т. Особливості систематизації та опрацювання архівних колекцій універсальних учених // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2011. – Т. 19, кн. 1. – С. 100-112


  На прикладі роботи з особовим архівом Омеляна Пріцака.
897741
  Міщук Є.В. Особливості системи управління власним капіталом підприємства та шляхи її вдосконалення / Є.В. Міщук, В.В. Міщенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 46-49. – ISSN 2306-6792
897742
  Грицюта Н.М. Особливості системи управління рекламною діяльністю в США // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 64-69


  Досвід США в регулюванні рекламної діяльності заслуговує ретельного вивчення та докладного аналізу. Водночас аналіз показує, що з огляду на історичний контекст та національну специфіку такий досвід не можна механічно переносити в практику регулювання ...
897743
  Давиденко В.М. Особливості сільськогосподарського землекористування у країнах Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 99-105. – ISSN 2221-1055
897744
  Довгань О.В. Особливості смислу абсурдного художнього тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 212-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
897745
  Рябець Н.М. Особливості соціалізації глобальної економіки / Н.М. Рябець, І.В. Тимків, І.В. Дворник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
897746
  Числіцька О. Особливості соціалізації кандидатів на військову службу у Збройних силах України / О. Числіцька, М. Кузьменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 80-83. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті розглядаються особливості соціалізації кандидатів на військову службу в Збройних Силах України. Здійснюється аналіз їх психологічного вивчення, виявляються фактори, що впливають на рівень розвитку соціалізації особистості. В статье ...
897747
  Сазоненко Г. Особливості соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти / Г. Сазоненко, В. Корх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 84-89. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті висвітлені особливості освітньої соціалізації підлітків та юнаків в контексті формальної та неформальної освіти на прикладі Українського гуманітарного ліцею КНУ ім. Т. Шевченка та проаналізовані результати емпіричного дослідження ...
897748
  Білан Н.І. Особливості соціальних комунікацій в інтернеті // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 59-62


  Йдеться про розвиток соціальних комунікацій в інтернеті. Інтернет - це найдинамічніший прогресуючий засіб комунікації, оскільки новітні види зв"язку дозволили об"єднати розрізнені комунікаційні системи у глобальну мережу, завдяки чому відбувається ...
897749
  Рябічев В.Л. Особливості соціальних медіа // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 60-64. – ISSN 2312-5160


  Розглядаються особливості соціальних медіа та особливості роботи журналіста мережевих ЗМІ, аналізується досвід роботи мережевої версії популярного шведського видання "Dagens Nyheter", наведено порівняльний розподіл аудиторії соціальних медіа у cвіті, а ...
897750
  Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
897751
  Моряк-Протопопова Особливості соціально-економічного становища Галичини (1848-1918 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 633-640. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897752
  Демида К.Є. Особливості соціально-психологічних чинників адаптації сільської та міської молоді до навчання у ВНЗ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 59-64
897753
  Завадська Н.О. Особливості соціального розвитку держави у посткризовий період // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 8-12. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
897754
  Калуга В.Ф. Особливості соціокультурного статусу свободи слова в умовах інформатизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 30-37
897755
  Нелін О. Особливості спадкування в Україні у період перебування у складі Російської та Австро-Угорської імперій у XIX - початку XX століття: історико-правовий аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 9. – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
897756
  Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 184-191. – ISSN 1026-9932
897757
   Особливості спектра потужності ЕЕГ у спортсменів різних видів спорту / А. Сокол, Т. Шевчук, Н. Євпак, Р. Кальков // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 135-140. – (Серія: Біологічні науки ; № 13 (290)). – ISSN 1729-360X
897758
   Особливості спектрів люмінесценції лімфоцитів / В.М. Ящук, Ю.Г. Терентьєва, І.М. Штонь, Ю.В. Коваль, О.М. Сніцерова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
897759
  Мельничук В.В. Особливості співвідношення екологічної етики і православного віровчення // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 83-84
897760
  Сидорова К.Г. Особливості співвідношення категорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компетентність" у контексті реалізації процесу професійного навчання державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 128-130. – Бібліогр.: 10 назв
897761
  Куцевич М. Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов"язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 56-58. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню дійсних меж застосування КК України, які обумовлюються, ратифікованими Україною міжнародними нормативними актами, спрямованими на протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню ...
897762
  Лисенко А. Особливості співіснування електронних та друкованих книжкових видань // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 241-246


  У статті розглянуто основні особливості співіснування електронних та книжкових видань, досліджено їхнє використання населенням та співіснування у репертуарі видавництв України. The article reviews the main features of the coexistence of electronic ...
897763
  Коробейнікова Л.Г. Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у спортсменів залежно від функціональної асиметрії головного мозку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 102-109. – (Біологічні науки ; № 3)


  У статті наведено результати дослідження особливостей функціональної асиметрії головного мозку у спортсменів-єдиноборців високої кваліфікації. Обстежено 29 елітних спортсменів (членів національної збірної команди України з греко-римської боротьби та ...
897764
  Ярмоленко Ю.О. Особливості сталого розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 112-115. – ISSN 2306-6806
897765
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
897766
  Антохів–Сколоздра Особливості становлення відносин Канади з Європейськими Співтовариствами // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 393-397. – ISSN 2076-1554
897767
  Ніцевич Е.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 41-43
897768
  Хмара М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 24-26
897769
  Голубник О. Особливості становлення економіки знань та тенденції її розвитку в Україну / О. Голубник, І. Гнилякевич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 117-123. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897770
  Шапошников К.С. Особливості становлення і розвитку ринку інфокомунікацій в національній економіці // Економічна та продовольча безпека України : [загальнодержавний науково-виробничий журнал] / Одес. нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2015. – № 3/4 (8/9), серпень - грудень. – С. 14-16. – ISSN 2410-4159
897771
  Амар Особливості становлення і святкування першотравневого свята на українських землях наприкінці XIX століття / Амар, Аль-Анні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 542-546. – ISBN 978-966-171-795-3
897772
  Зарічук О.Є. Особливості становлення інститутів спільного інвестування в контексті розвитку інституційних інвесторів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 21, листопад. – С. 81-86. – ISSN 2306-6814
897773
  Ковалюк А.О. Особливості становлення інституту фінансового посередництва в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 180-184. – ISSN 2222-4459
897774
  Лелик Л.І. Особливості становлення й функціонування малого підприємництва та його вплив на розвиток національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 248-254. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897775
  Хоменко І.О. Особливості становлення мережевих структур у транспортній галузі // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 16, ч. 2. – С. 104-111. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2309-8635
897776
  Данік Н.В. Особливості становлення місцевого самоврядування в Європі // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 42-46. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
897777
  Головінов О.М. Особливості становлення національної інноваційної системи в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 82-90 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
897778
  Бартків О.С. Особливості становлення педагогіки як навчального предмету / О.С. Бартків, Є.А. Дурманенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 17-21. – (Педагогічні науки)


  У статті аналізуються теоретичні аспекти становлення педагогіки як навчального предмету.
897779
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
897780
  Карпов В.В. Особливості становлення символіки військових формувань України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 168-182. – ISSN 2313-5603
897781
  Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
897782
  Борець А. Особливості становлення української ідентичності в Російській імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (приклад Петра Стебницького) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 11 (36). – С. 124-135


  У статті розглянуто особливості становлення національної (української) ідентичності публіциста П. Стебницького. Доведено ефективність національних та імперських студій у дослідженні дискурсу української преси початку ХХ ст. В статье рассматриваются ...
897783
  Мишляєв Т.Ю. Особливості становлення федеративного устрою Бельгії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 108-113. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
897784
  Ружицький А.В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 121-126
897785
  Вудуд Г.І. Особливості статусу розпорядника майна при виконанні повноважень керівника боржника / Г.І. Вудуд, І.Г. Шармонов // Судова практика : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 19-26. – ISSN 2227-7048
897786
  Едер П.Т. Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855-1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2219-5521
897787
  Сорока Л.П. Особливості створення заголовків у процесі підготовки PR-текстів для інтернет-видань // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  У статті розглядається важливість етапу написання заголовків у процесі підготовки PR-текстів, вка зуються особливості створення назв різних видів PR-текстів, що публікуються в інтернет-виданнях (на прикладі інтернет-видань Рівненщини), визначаються ...
897788
  Кошель А.О. Особливості створення методики оцінки вартості об"єктів нерухомого майна для цілей оподаткування // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 28-31
897789
  Шептак К.В. Особливості створення програми моніторингу геологічного середовища в умовах застосування технології гідророзриву // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 82
897790
  Луцанова А.М. Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 44-52


  У статті охарактеризовані традиційні методи зображення рельєфу та можливості аналізу карт рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу. Розглянуті питання особливостей створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних ...
897791
  Ор"єва К.В. Особливості стратегічних цілей та їх місце в ієрархії цілей організації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 8. – С. 79-81. – ISSN 2306-6806
897792
  Сіренко Н. Особливості стратегічного управління розвитком аграрних підприємств / Н. Сіренко, І. Баришевська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 17-18 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
897793
  Прокопчук О.Т. Особливості страхування аграрних ризиків у країнах світу / О.Т. Прокопчук, Ю.В. Улянич, В.П. Бечко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 46-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897794
  Лобова О. Особливості страхування професійної відповідальності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 62-67. – (Економіка ; вип. 3 (168)). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено особливості страхування професійної відповідальності. Визначено сутність поняття професійна відповідальність. Охарактеризовано основні елементи договору страхування професійної відповідальності. Розглянуто види страхування професійної ...
897795
  Баранов А. Особливості страхування як сфери підприємницької діяльності / А. Баранов, О. Баранова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 97-100 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
897796
  Попова Н. Особливості структури професійно орієнтованого курсу іноземної мови в юридичному університеті // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 172-175
897797
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
897798
  Мисливченко О.М. Особливості структуроутворення та властивості високоентропійних сплавів системи Cr-Al-Fe-Co-Ni-Cu-Mn-V : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Мисливченко Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
897799
  Поцелуйко А.О. Особливості структурування образу України в суспільно-політичному та соціокультурному дискурсі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10/1 (126), жовтень : Політологія. Соціологія. – C. 125-130. – ISSN 2077-1800
897800
  Губа Л.О. Особливості структурування офіційних електронних видань українських ВНЗ / Л.О. Губа, А.Є. Єфремова // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 12. – С. 24-30. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 15). – ISSN 2313-8610


  Проаналізовано специфіку структурування й організації веб-сторінок електронних ресурсів вищих навчальних закладів України з точки зору їх функціональності та ефективності на прикладі сайту Дніпропетровського національного університету імені Олеся ...
897801
  Карпиленко В.А. Особливості структурування телевізійних тематичних новин (на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 24-28


  У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників. The article examines the cognitive structure of television news ...
897802
  Жадан І.В. Особливості структурування цінносної складової частини політичної картини світу студентської молоді // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 100-112. – ISSN 2227-1376
897803
  Остапчук М.Я. Особливості суб"єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 262-267
897804
  Злакоман І.М. Особливості субсидіарної відповідальності Міністерства оборони України за господарськими забов"язаннями військових частин // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
897805
  Лажнік В. Особливості сучасних внутрішньодержавних міграцій населення Чеської Республіки // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 76-85. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
897806
  Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – с. 128-133
897807
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
897808
  Батрименко В.І. Особливості сучасних моделей місцевого самоврядування (політологічний аспект) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Батрименко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 239 л. – Бібліогр.: л. 199-239
897809
  Прохорова М.Е. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової економіки та економічний поділ світу між найбільшими ТНК / М.Е. Прохорова, О.О. Богданенко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 119-129. – ISSN 1729-7036
897810
  Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підчоса Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
897811
  Селіверстова Л.С. Особливості сучасного стратегічного управління підприємством / Л.С. Селіверстова, О.М. Єрмакова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 47-49
897812
  Яковенко Т.В. Особливості сучасної демографічної кризи в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1122. – С. 77-83. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 33). – ISSN 2227-6521
897813
  Кучер Т. Особливості сучасної молодіжної клубної культури // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 72-77. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2


  У статті розкриваються нові аспекти розуміння сучасної молодіжної клубної культури, враховуючи тенденції розвитку європейського суспільства. Аналізуються основні складові молодіжної клубної культури, а саме: спілкування, танець та музика, а також ...
897814
  Штирліна А.А. Особливості сучасної сервісної держави // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 141-144
897815
  Храмцовська Н. Особливості сучасної стандартизації в інформаційних дисциплінах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 11/12 (125). – С. 100-108. – ISSN 1682-2366
897816
  Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-156. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
897817
  Юрченко О. Особливості та інтерпретації числового матеріалу на прикладі героїчного поетичного епосу XIV-XVII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-795-3
897818
  Алєксєєнко І.Г. Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – C. 3-9. – ISSN 2408-9257
897819
  Калина М.С. Особливості та напрями оптимізації державної євроінтеграційної політики України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. з держ. управління : 25.00.01 / Калина Марина Сергіївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
897820
  Мурашевич К. Особливості та новаторство китайської пейзажної лірики початку XX ст.


  У даній статті досліджено вживання образів природи у творчості китайських поетів XX ст. Проаналізовано новаторство та характерні особливості пейзажної лірики. Представлені як традиційні відомі образи природи, так і авторські. В данной статье ...
897821
  Андрейків Т.Я. Особливості та основні напрями вдосконалення грошово-кредитної політики в Україні // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 1 (16). – С. 228-234. – ISSN 2306-4994
897822
  Холодний Г.О. Особливості та перспективи безперервної освіти в системі кадрового забезпечення маркетингової діяльності підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 2. – С. 194-200. – ISSN 2222-0712
897823
  Гордієнко Р.Л. Особливості та перспективи здійснення консалтингової діяльності в сфері охорони здоров"я // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 195-199. – ISSN 2219-5521
897824
  Сілакова Н.Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 160-166


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти у Донецькому регіоні в умовах демографічного спаду та посилення конкуренції вузів.
897825
  Святовець Віталій Особливості та специфіка аналізу художнього твору
897826
  Новосьолова О.С. Особливості та тенденції державних запозичень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 69-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
897827
  Дубодєлова А.В. Особливості та тенденції розвитку сільського туризму в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.2. – С. 118-124. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897828
  Звелідовська Л.І. Особливості творення авторського контенту в колумністиці іспанської письменниці Рози Монтеро // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 44, липень - вересень. – С. 38-41


  У статті досліджено особливості творення авторського контенту колумністики сучасної іспанської письменниці Рози Монтеро. The article deals with specific aspects of the content creation in Rosa Montero"s columns. В статье исследована специфика ...
897829
  Радько О. Особливості творення ступенів порівняння індивідуально-авторських прикметників в українських поетичних текстах XX–XXI сторіч // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 2. – С. 159-166. – ISSN 2413-0923
897830
  Янів Г.Я. Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 119-123


  На прикладі видань для масової аудиторії ("Українські народні казки, вибрані для дітей" за упорядку ванням Б. Грінченка та "Мудра Оленка") висвітлено особливості текстологічної роботи з творами укра їнського фольклору. Особливу увагу приділено науковій ...
897831
   Особливості тектоніки та перспективні нафтогазоносні комплекси Волино-Поділля / Б. Різун, Г. Гривняк, І. Побігун, О. Сенів // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 24-31. – ISSN 0869-0774
897832
  Полянський О. Особливості тенденцій сучасної історіографії ЗУНР // Геноцид України в XX столітті : Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром : матеріали третьої Міжнар. наук.-практ. конф., 4-5 квіт. 2014 р., м. Львів / Всеукр. громад. об-ня "Т-во відродження Укр. Нації", Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Нац. ун-т "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: Л. Сеник, Б. Моркляник, Р. Пак та ін. ; наук. та літ. ред.: Л. Сеник, М. Чорнопиский]. – Львів : Добрий друк, 2015. – С. 239-251. – ISBN 978-966-1594-12-7
897833
  Гончарук С.М. Особливості теплопереносу в адміністративній будівлі з конвекторною системою опалення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Гончарук Світлана Михайлівна ; НАН України, Ін-т техн. теплофізики. – Київ, 2014. – 27 с. – Бібліогр.: 14 назв
897834
  Шевченко О.Г. Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом / О.Г. Шевченко, Є.В. Самчук, С.І. Сніжко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 1992-4224
897835
  Колотілова Н.А. Особливості тлумачення топіки в трактаті "Риторика" Б. Ламі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 87-88
897836
  Приходько І. Особливості торгівлі країн ЄС з колишніми та потенційними країнами-кандидатами // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 168-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
897837
  Рєзнікова К. Особливості торгівлі України з країнами СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 226-227
897838
  Копачинська Г. Особливості транскордонного польсько-українського співробітництва в екологічній сфері / Г. Копачинська, Р. Коцан // Україна та Польща: минуле, сьогодення, перспективи : науковий збірник / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Ін-т Польщі. – Луцьк, 2012. – Т. 1. – С. 68-72. – ISSN 2306-028X
897839
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
897840
  Бестанчук О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
897841
  Подра О. Особливості трансформації земельних відносин в умовах недосконалого інституціонального середовища // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 2. – С. 20-26. – ISSN 1993-0259
897842
  Петренко А.С. Особливості трансформації політичних режимів у посткомуністичних країнах // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 58-58
897843
  Сурганова Ю.О. Особливості трансформації форми державного правління в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Сурганова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 207 л. – Бібліогр.: л. 181-207
897844
  Сосницька Я. Особливості трансформаційних змін фермерських господарств у Волинській області: суспільно-географічні дослідження / Я. Сосницька, А. Слащук, В. Поручинський // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 38-44
897845
  Терещенко Н.В. Особливості трудового менталітету української нації // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 76-82. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  З урахуванням історико-політичних, географічних, соціально-економічних факторів розглянуто формування трудового менталітету української нації. Виокремлено чинники впливу на трудовий менталітет, конкурентоспроможність робочої сили в Україні; відношення ...
897846
   Особливості турбулентних процесів у магнітосфері землі за вимірами місії "Кластер" / Л.В. Козак, С.П. Савін, А.Т. Луї, О.О. Цупко // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 43-54. – ISSN 1561-8889
897847
  Козіна О.В. Особливості туризму у Прикарпатті // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 276-278
897848
  Галімська І.І. Особливості у професійно-прикладної фізичної підготовки у льотних вищих навчальних закладах // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2015. – Вип. 2 (14). – С. 405-412. – ISBN 978-966-7359-77-5
897849
  Кійко В. Особливості укладення договорів на торгах, конкурсах, аукціонах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 189-191. – ISBN 978-617-7069-17-0
897850
  Мельничук С.В. Особливості українсько-англійського перекладу зменшувально-пестливих лексичних одиниць у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 114-118


  Статтю присвячено особливостям відтворення української зменшувально-пестливої лексики в англійському перекладі на матеріалі текстів художнього стилю. Автор аналізує запропоновані перекладачами варіанти передачі зменшувально-пестливих слів засобами ...
897851
  Дмитрук Л. Особливості українського мовленнєвого етикету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 273-277. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
897852
  Шутяк Л.М. Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-158. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
897853
   Особливості української історичної прози XX століття : монографія / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак ; [наук. ред. Ю.І. Ковалів] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 225, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-225. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-374-356-1


  В пр. №1700341 напис: Бібліотеці Інституту філології - від авторів. Бердянськ. 2009 р.
897854
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі етнопсихологічних досліджень // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 26-47. – ISBN 966-95452-3-9
897855
  Урба С. Особливості управління бізнес-процесами підприємства // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 215-221. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897856
  Фурман В.М. Особливості управління економічною безпекою сучасних страхових компаній як одного із видів фінансових установ / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 20-25. – ISSN 2306-6792
897857
  Загороднюк О. Особливості управління маркетинговою діяльністю в АПК // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 42-52. – ISSN 2409-9260
897858
  Гріненко О.І. Особливості управління мобілізаційною підготовкою національної економіки / О.І. Гріненко, О.П. Кутовий, М.І. Шапталенко // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 2 (54). – С. 48-54. – ISSN 2304-2699
897859
  Ібадуллаєва К. Особливості управління невизначеністю в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 94-97
897860
  Полотай О.І. Особливості управління проектом надання освітніх послуг у вищих навчальних закладах України (на прикладі Львівської комерційної академії) / О.І. Полотай, Ю.Р. Лозинський // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2012. – № 6, ч. 1. – С. 83-89. – ISSN 2078-4643
897861
  Білоус С. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
897862
  Сич Т.В. Особливості управління соціальними закладами // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 159-168
897863
  Майданик Р.А. Особливості управління цінними паперами // Договірне право України : особлива частина : навчальний посібник / Н.С. Кузнєцова, Т.П. Базова, Ю.В. Білоусов, І.А. [та ін.] Безклубний. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 891-893. – ISBN 978-966-667-341-4
897864
  Будецький Р. Особливості управління юстицією у Сполучених Штатах Америки: організаційно-правовий аспект // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2014. – № 3 (78). – С. 155-164. – ISSN 1993-0909
897865
  Силадій І.М. Особливості управлінської діяльності в підготовці фахівців соціальної сфери / І.М. Силадій, Н.В. Маринець // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 149-159
897866
  Гулей Т.В. Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 82-87
897867
  Романченко В.І. Особливості утворення термінологіних одиниць правової системи Європейського Союзу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 419-423


  Cтаттю присвячено дослідженню особливостей формування термінології ЄС в німецькій, шведській та інших європейських мовах. Розглянуто та здійснено компаративний аналіз нових термінологічних одиниць мови права ЄС. Оцінено характер взаємовпливу офіційних ...
897868
  Хопта Т. Особливості утворення холдингових компаній в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 294-296. – ISBN 978-617-7069-17-0
897869
  Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О. Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей участі адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора. Встановлено та проаналізовано ознаки за якими можливо визначити специфіку діяльності адвоката-медіатора. Виявлено переваги і недоліки у наданні ...
897870
  Келестин М. Особливості участі України у Міжнародній угоді по цукру 1992 р. // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 47-50


  Аналізуються стан цукрової промисловості України, а також місце, яке держава посідає в світовій торгівлі цукром, особливості участі України в Міжнародній угоді по цукру 1992 р. Особливий акцент здійснюється на проблемах України, пов"язаних з ...
897871
  Гринкевич С.С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 16-23. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні групи ризиків впливу лімітуючих та стимулюючих факторів зі встановленням чутливості складових трудового потенціалу.
897872
  Дмитрасевич Р. Особливості фахової підмови юридичної психології (на матеріалі англійської мови) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 465-469. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897873
  Абросімов Є.О. Особливості філософії права в Україні / Є.О. Абросімов, Н.О. Скалозуб // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 304-309. – ISSN 2306-9082
897874
  Булеца Н.В. Особливості фінансового забезпечення регіонів України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
897875
  Бадида М.П. Особливості фінансового забезпечення столичного міста / М.П. Бадида, Є.І. Волковський // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 16-21. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
897876
  Хомутенко В.П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 43-50


  Проаналізовано складові фінансового механізму системи кредитної кооперації і особливості їх застосування у забезпеченні фінансової стійкості кредитних спілок.
897877
  Нагорна О.В. Особливості фінансової діяльності підприємств комунального господарства / О.В. Нагорна, Томарева-Патлахова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 36-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
897878
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Державної програми розвитку ЗСУ на 2006–2011 рр. / Ю.Б. Медведєв, П.В. Лагута // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 272
897879
  Медведєв Ю.Б. Особливості фінансування Міністерства оборони України: проблеми та перспективи розвитку / Ю.Б. Медведєв, М.С. Рибак // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 274
897880
  Булкін І.О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку військово-промислового комплексу в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 23-38. – ISSN 0374-3896


  В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонных НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию экспортной ориентации в ...
897881
  Касьянова Н.В. Особливості флори і фауни крейдяних відслонень та підхід до їх картографування // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 150-159


  У статті розглядаються особливості флори і фауни крейдяних відслонень (на прикладі території України), підхід до їх картографування із застосуванням геоінформаційних систем (ГІС) та даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ). В статье рассматриваются ...
897882
  Івашків Г. Особливості форми та декору керамічних димарів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 656-670. – ISSN 1028-5091
897883
  Зінчук Р. Особливості формоутворення іменників жіночого роду в говірках берестейсько-пінського Полісся // Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск, 2015. – Вип. 2. – С. 177-186. – ISBN 978-985-6998-70-9
897884
  Кулікова О.С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 259-265


  Статтю присвячено дослідженню української театральної термінології з метою укладання інформаційно-пошукового тезаурусу, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інформаційної системи. Проаналізовано склад театральної ...
897885
  Мельничук Д.О. Особливості формування білкового спектра плазми крові у ссавців у період новонародженості // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
897886
  Ткаленко С.І. Особливості формування біотехнологічних кластерів ЄС: досвід для України / С.І. Ткаленко, Р.З. Любачівська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 37-42. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є дослідження розвитку інноваційних кластерів у біотехнологічному секторі ЄС. Показано зростання ролі інноваційних кластерів та особливості формування нового менталітету їх учасників з високим рівнем довіри до партнерів на базі нових ...
897887
  Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 244-280. – Бібліогр.: л. 221-243
897888
  Чистякова І.А. Особливості формування готовності викладача вищої школи до роботи в умовах інтернаціоналізації європейського освітнього простору // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 461-476. – ISSN 2312-5993
897889
  Івасечко О. Особливості формування екологічної політики Європейського Союзу // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2013. – Вип. 25. – С. 113-118
897890
  Маслак О.І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
897891
  Злобіна О. Особливості формування життєвих орієнтирів студентської молоді в сучасному інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 132-137


  Аналізуються сучасні тренди інформаційного споживання молоді. На основі конкретних соціологічних досліджень з’ясовано, що специфічною ознакою сучасного інформаційного споживання є активне перенесення цих практик в Інтернет. Досліджено вплив телебачення ...
897892
   Особливості формування законодавства України: філософсько-правові, історичні та прикладні аспекти : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (27 берез. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького, Юрид. ф-т Терноп. нац. екон. ун-ту [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Острогляд, М.Й. Гаврецька ; оргком. та редкол.: А.І. Луцький та ін.]. – Івано-Франківськ : Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького, 2015. – 494, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
897893
  Комар Н. Особливості формування зони вільної торгівлі в Північній Америці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
897894
  Панасюк В.А. Особливості формування і функціонування політичної еліти Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 58-66
897895
  Аземша І.Б. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 44-47
897896
  Петрова А. Особливості формування іншомовної компетентності студентів у вищоому навчальному закладі // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6 (990). – С. 48-52. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто ефективні технології, засоби та прийоми формування іншомовної компетентності студентів у вищих навчальних закладах. Вісвітлено питання щодо ролі поведінки та культури викладача, його особистих якостей у підвищенні рівня професійної ...
897897
  Кравченко Т.А. Особливості формування комплексного механізму протидії корупції в органах місцевого самоврядування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-168. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
897898
  Пащук Л. Особливості формування комплексу маркетингу у сфері туристичних послуг // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 4 (73). – С. 37-44 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1606-3732
897899
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-ЕКСПЕРТ // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 153-154
897900
  Мах О. Особливості формування концепції конкордизму Володимира Винниченка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – С. 19-24. – (Філософські і психологічні науки ; вип. 19). – ISSN 2312-1211
897901
  Сулім А.А. Особливості формування критичного мислення як результату медіакритики та медіаосвіти // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  В статті розглядається поняття "критичне мислення", визначається його значення для індивідів та груп людей, які функціонують в інформаційному суспільстві. Визначаються особливості формування критич ного мислення як результату медіакритики та ...
897902
  Сурай І. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 24-35
897903
  Морозова О.О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в СРСР (20-70 рр. XX ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 154-157


  У статті йдеться про зародження та розвиток конкретних соціологічних досліджень ЗМІ у Радянському Союзі у 20-70 pp. XX ст. The article is devoted to formation and development of sociological research of mass media influence in ...
897904
  Майєр Н. Особливості формування методичної самостійності майбутніх викладачів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 8 (115), серпень. – С. 58-63. – ISSN 2308-4634
897905
  Копійка М. Особливості формування міжнародно-політичних стратегій США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 144-145
897906
  Вергун Д.В. Особливості формування міжнародного іміджу країни в сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 148-150
897907
  Оверчук В.А. Особливості формування мотивації до праці в осіб з особливими потребами за сучасних умов соціально-економічного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – C. 46-49. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
897908
  Сидоренко О. Особливості формування назв сільскогосподарських об"єктів Донеччини наприкінці 1990-их - початку 2000-их років // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 45-49. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
897909
  Тимошик М. Особливості формування нової системи української молодіжної преси напередодні розвалу СРСР (1986-1991) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 22-40


  У статті йдеться про організаційні аспекти формування нової системи молодіжної преси в один із найдраматичніших періодів існування України в складі СРСР. The article is about the organizational aspects of the new system of youth press forming in one ...
897910
  Кондратюк І.О. Особливості формування окремих форм фінансової звітності бюджетних установ // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 1 (21). – С. 262-268
897911
  Мазур М.Р. Особливості формування показань свідка в кримінальному провадженні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 141-147. – ISSN 2078-6670
897912
  Присяжна-Гапченко Особливості формування проблематики публіцистики української еміграції в період "залізної завіси" (кінець 40-х - поч. 50-х рр. XX ст.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 197-201. – ISSN 2078-1911
897913
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
897914
  Михайлишин Р. Особливості формування ринків праці у трансформаційних економіках / Р. Михайлишин, А. Юрчишин // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 562-572. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
897915
  Корнієнко М.В. Особливості формування різних типів грунтів в Республіці Конго (Браззавіль) / М.В. Корнієнко, Т.В. Котова, М.Р. Ндінга // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 202-205. – ISSN 2076-815X
897916
  Казакова І.В. Особливості формування світового та вітчизняного ринків мінеральних добрив // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 104-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
897917
  Євтушенко О.В. Особливості формування сервісної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 103-106. – ISSN 2306-6806
897918
  Слівчук С.В. Особливості формування системи екологічної освіти та виховання в закладах освіти сільської місцевості // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 40-41
897919
  Ващенко В.В. Особливості формування системи резервування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 41-43. – ISBN 978-611-01-0721-1
897920
  Юзюк А.Л. Особливості формування стратегії економічної інтеграції України в Європейський Союз // Проблеми і перспективи розвитку економіки в умовах ринку : матеріали наук.-практ. конф. студентів та молодих учених / Нац. ун-т "Острозька академія" ; [редкол.: Кралюк П.М. та ін. ; відп. за вип.: Недзведовська О.Є., Якубець О.В.]. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2012. – С. 94-96
897921
  Фостолович В.А. Особливості формування сучасних систем управління сільськогосподарськими підприємствами з інтегрованою системою екологічного менеджменту // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 122-127. – ISSN 2222-4459
897922
  Булкот О. Особливості формування сучасного фінансового механізму транснаціональних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-10. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто ключові аспекти фінансового механізму діяльності транснаціональних корпорацій. Шляхом авторських узагальнень визначено п"ять основних елементів фінансів ТНК: фінансовий менеджмент, який розглядається у двох вимірах - операційний фінансовий ...
897923
  Мхитарян Н.І. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 177-182
897924
  Гупало О.Г. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці / О.Г. Гупало, О.І. Пікулик // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 183-189. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
897925
  Голеніщева Є.Ю. Особливості формування та реалізації державної інвестиційної політики в різних країнах світу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2016. – С. 115-122. – (Державне управління ; вип. 1 (4)). – ISSN 2414-5858
897926
  Коленда Н. Особливості формування та реалізації соціального потенціалу суспільства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – C. 22-26. – ISSN 2411-4014
897927
  Жукова А.О. Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 135-139
897928
  Петренко К.В. Особливості формування та розвитку світового ринку праці / К.В. Петренко, В.В. Пігуль // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 12 : Проблеми питання соціально-економічного розвитку регіонів України. – С. 37-42. – ISSN 2222-4459
897929
  Баліцька В.В. Особливості формування та руху ПДВ державному бюджеті та господарському обороті підприємств / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
897930
  Юрчук О.О. Особливості формування та стратегії репрезентації антиколоніального та постколоніального художніх дискурсів в українській літературі : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Юрчук Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
897931
  Сумко Ю.В. Особливості формування та функціонування арабської військової термінології // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – C. 164
897932
   Особливості формування тугоплавких фаз в процесі реакційного пресування порошкової суміш Al2O3-SiO2-C-Al / О. Попов, В. Бойко, П. Ліщук, В. Мельник, М. Мельниченко, О. Прокопов, В. Федорець, Є. Ярмощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Фізика ; вип. 1/2 (16/17)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено процеси формування тугоплавких фаз внаслідок нагрівання суміші порошків SiO2-Al2O3-Al-C. Показано, що гаряче пресування досліджуваної системи при температурі 1800 0С та тиску 18 МПа призводить до формування композиційного матеріалу на основі ...
897933
  Безлюдний О.І. Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 265-270. – ISSN 2074-8922
897934
  Ціхоцька О. Особливості формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в сучасних умовах / О. Ціхоцька, Л. Лозинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 1 (132), січень. – С. 39-43. – ISSN 2308-4634
897935
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 149 арк. – Бібліогр.: арк. 129-149
897936
  Андрусенко Д.А. Особливості фототермоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватого кремнію : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Андрусенко Дмитро Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 21 назва
897937
  Гон О.М. Особливості фразеології текстів (на матеріалі "Практикуму з усного перекладу. Мультимедійний формат. Англо-американський політичний дискурс") // Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [уклад.: В.В. Дайнеко, Т.П. Архіпович, І.А. Чернуха]. – Київ : IMB, 2007. – С. 28-29
897938
  Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-199. – (Бібліотека Інституту філології)
897939
  Ярошевська М.О. Особливості французького ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 429-433


  Стаття присвячена структурному аналізу медіа інтеракції у жанрі ток-шоу; виявлені лінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки, що визначають ток-шоу як жанр медійного дискурсу, складне комунікативне і лінгвосоціокультурне явище; розглянуті основні ...
897940
  Портнов А.В. Особливості французької моделі конституційної юстиції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 8-11


  В статті здійснено комплексний аналіз французької моделі конституційної юстиції. Встановлені переваги і недоліки цієї моделі.
897941
  Барабан Ю.О. Особливості функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної систем залежно від рівня миш"яку в організмі людини : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Барабан Юлія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
897942
  Дяченко М.В. Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Дяченко Марія Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 173 л. – Бібліогр.: л. 142-173
897943
  Булавіна Л. Особливості функціонування "зелених кімнат" в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 128-130. – ISBN 978-617-7069-28-6
897944
  Костючков С.К. Особливості функціонування вищої школи України в умовах формування громадянського суспільства // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 2. – С. 54-61. – ISSN 2078-7782


  Стан освітньої системи в державі є показником якості життя суспільства, а тому в більшості економічно розвинених країн саме держава є головним суб"єктом, який програмує і забезпечує функціонування та розвиток системи освіти та визначає стратегічні ...
897945
  Нагорняк М. Особливості функціонування вітчизняних мережевих радіостанцій // Соціальні комунікації: результати досліджень - 2014 : колект. монографія / В. Ільганаєва, Х. Ельбесхаузен, О. Горошко, О. Холод, А. [та ін.] Sуnоwіес. – Київ : КНУКіМ, 2015. – С. 206-245. – ISBN 978-966-8299-26-2
897946
  Венгерук Н.П. Особливості функціонування дистанційних систем керування банківськими рахунками / Н.П. Венгерук, Я.В. Бобирець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 19, жовтень. – С. 35-39. – ISSN 2306-6792
897947
  Буснюк С.В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 67-69. – Бібліогр.: 8 назв
897948
  Кривунь В. Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
897949
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
897950
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
897951
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 3-12


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
897952
  Кицюк І. Особливості функціонування кластерних об"єднань у країнах Європейського Союзу на сучасному етапі / І. Кицюк, Я. Трохименко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 56-62. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 11 (312)). – ISSN 1729-360Х
897953
  Шевчук І. Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 53-58
897954
  Мікловда В.П. Особливості функціонування малого та мікропідприємництва гірських територій Карпатського регіону / В.П. Мікловда, М.М. Пітюлич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 87-92
897955
  Трегуб К.С. Особливості функціонування мас-медіа у період трансформації сучасного українського суспільства: проблема соціальної відповідальності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 138-146. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
897956
  Котенко В.Л. Особливості функціонування метонімії та уособлення у іспанськомовному спортивному дискурсі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 115-121


  У статті закцентовано увагу на особливостях функціонування метонімії та уособлення як тропах, що застосовуються авторами-журналістами і спортсменами у статтях і творах художньо-публіцистичного стилю. Прослідковано прагматику спортивного тексту, якої ...
897957
  Мишко А.М. Особливості функціонування морських портів України в умовах окупації частини території // Наукові розвідки з державного та муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – Вип. 2. – С. 157-165
897958
  Сизенко А.С. Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 408-416


  Статтю присвячено аналізу нових графічних та орфографічних явищ сучасної французької мови. Під впливом різноманітних чинників, серед яких лібералізація та демократизація ЗМІ, усереднення мовленнєвого стандарту та зростання впливу усної мови на ...
897959
  Ломакіна І.А. Особливості функціонування особових займенникових слів I та II особи в сучасному іспанському мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 319-324


  У статті на матеріалі прикладів з різноманітних іспаномовних джерел розглядаються особливості вживання особових займенникових слів І та ІІ особи. Категорія особи займенникових слів розглядається із боку її семантичної та прагматичної наповненості. ...
897960
  Захарчук Н.В. Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
897961
  Блінова Л.М. Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 386-393


  Визначено основні напрями державного регулювання природних монополій.
897962
  Горб Є. Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 95-101


  Аналізується участь національних німецьких партій у політичному житті Другої Речі Посполитої періоду парламентської демократії. Встановлено взаємозв"язки між територіальним розміщенням німецького населення Польщі, його соціальною структурою та ...
897963
  Губеладзе І. Особливості функціонування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 56-62
897964
  Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
897965
  Баскаков А.Ю. Особливості функціонування системи бюджетного менеджменту в ЄС // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 4, лютий. – С. 57-62. – ISSN 2306-6814
897966
  Тищенко В.В. Особливості функціонування системи економічної безпеки підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2016. – № 1 (57). – С. 68-76. – ISSN 2222-8810
897967
  Януль І. Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до нового законодавства в Україні, досліджено порядок формування та використання активів Накопичульного пенсійного фонду. Изучены особенности ...
897968
  Льовочкіна В. Особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 44-46


  Стаття присвячена дослідженню правовідносин щодо користування землею колективної власності в Китайській Народній Республіці. Досліджені основні особливості функціонування системи побутової відповідальності в Китаї та її специфіка.
897969
  Андрійченко Ю.В. Особливості функціонування стереотипів маскулінності і фемінності в іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 28. – С. 13-20. – ISSN 2413-5593
897970
  Мурашко О. Особливості функціонування страхової компанії в Росії як суб"єкта ринку інвестицій / О. Мурашко, Г. Чернова // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 7. – С. 89-92. – Бібліогр.: 4 назв.
897971
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
897972
  Глущенко С. Особливості функціонування суддівського самоврядування у вищому спеціалізованому суді // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 59-60. – ISBN 978-617-7069-15-6
897973
  Коротяєва І. Особливості функціонування та перекладу наукових термінів у лінгводидактичному тексті // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 1. – С. 186-192. – ISSN 2411-6548
897974
  Мелещенко А.І. Особливості функціонування та сучасні тенденції розвитку світового нафтогазового ринку в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 55-59. – ISSN 2306-6814
897975
  Павлюк І.М. Особливості функціонування транспортної мережі країн АСЕАН // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 218-220
897976
  Сич Є. Особливості функціонування транспортної системи прикордонного регіону / Є. Сич, О. Мініна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
897977
  Жураковська М.Б. Особливості функціонування центрів трансферу технологій в Україні // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 2 (30). – С. 86-91. – ISSN 1681-6277
897978
  Ковальчук В.А. Особливості функціонування цитат у журналістських текстах в контексті перекладу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 146-150. – ISBN 966-638-142-7
897979
  Наконечна В.В. Особливості хімічної картини світу // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 206-208
897980
  Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 261-271


  У статті подається розуміння хронотопу та основні його елементи: суб’єкт, час, простір та алгоритм дії системи, які аналізуються на основі роману сербського письменника Давида Албахарі «Снігова людина». Зазначається, що хронотоп виражається складним ...
897981
  Сімаковська А.С. Особливості хронотопу циклу оповідань "Три солдати" Р. Кіплінга // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 57-58
897982
  Голік О.В. Особливості художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 44-49


  У статті розглянуто особливості функціонування художньо-публіцистичних жанрів у сучасних друкованих ЗМІ, їх різновиди та модифікації, що є результатом взаємокореляційних процесів. Крім того, здійснено моніто ринг сучасної української преси щодо розвою ...
897983
  Олександрова Г. Особливості художнього втілення теми духовенства у малій прозі Л. Пахаревського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 404-410
897984
  Стасюк Г. Особливості художнього мислення Лесі Українки крізь призму трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості" // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 18-24. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті розглянуто специфіку творчого мислення Лесі Українки крізь призму трактату І. Франка "Із секретів поетичної творчості. Виявлено "погодженість" поглядів обох письменників на складні питання психології творчості: роль свідомості у творчій ...
897985
  Зелена Ю. Особливості художнього психологізму в оповідній манері Ганни Барвінок та Марка Вовчка (на матеріалі оповідання Ганни Барвінок "Хатнє лихо" та Марка Вовчка "Козачка") // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 1. – С. 236-244
897986
  Змінчак Н. Особливості художнього трактування антитоталітарних ідей у романах Валентина Тарнавського "Порожній п"єдестал" і "Матріополь" // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2015. – Вип. 20 : Аналіз та інтерпретація тексту. – С. 108-119. – ISSN 2304-9383
897987
  Подрига В.П. Особливості художньої інтерпретації архетипів колективного несвідомого у прозі О. Сомова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 98-103. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
897988
  Чегусова З. Особливості художньої трансформації та інтерпретації національних традицій образотворення у професійній кераміці України періоду 1990–2010-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 4 (48) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 79-98. – ISSN 1728-6875
897989
  Павелко С.П. Особливості центральної частини іменника м. Косова // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 19-25
897990
  Романчук І. Особливості цивільно-правового захисту вигаданих персонажів як об"єктів інтелектуальної власності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 265-267. – ISBN 978-617-7069-14-9
897991
  Дерменджі О. Особливості цитування тюркських поетів та філософів у романі Павла Загребельного "Роксолана" // Україна - Азербайджан: минуле, сучасне, майбутнє : Матеріали міжнародної наукової конференції, присв"яченої 10-й річниці відновлення незалежності України та Азербайджану (8 червня 2001 р.) / КНУТШ; Посольство Азербайджанської Республіки в Україні; Упор.: Ф.Г.Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 92-95. – ISBN 966-8552-05-9
897992
  Товканець Г. Особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді в США // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 253-261. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
897993
  Пашков В. Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 146-158. – ISSN 1993-0909


  Про О.М.Вінник. - С. 149; Про В.С. Щербину - С. 149.
897994
  Алексеєнко О.В. Особливості ціноутворення на військовому ринку // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 259
897995
  Кирилюк Є.М. Особливості ціноутворення на ринках інформаційних продуктів і послуг / Є.М. Кирилюк, А.М. Прощаликіна // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 248-251. – ISSN 2309-1533
897996
  Михайлюк О. Особливості шкільної соціалізації в сучасному суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-64. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядається специфіка процесу соціалізації особистості. Наведено основні підходи, що стосуються періодизації даного процесу. Представлені психологічні та соціальні фактори і умови, що впливають на ефективність соціалізації. Розглянуто ...
897997
  Гриценко М. Особливості юридичної відповідальності за майнові злочини за І Литовським статутом / М. Гриценко, П. Захарченко // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 63-64
897998
  Процевський О.І. Особливості юридичної відповідальності у сфері трудового права // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 13-25. – (Право ; вип. 21). – ISSN 2312-1661
897999
  Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 285-287. – ISSN 2219-5521
898000
  Штих І.І. Особливості Я-концепції в похилому віці / І.І. Штих, Є.В. Олашин // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 49-53. – ISSN 2311-8164
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,