Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
897001
  Костенко О. "Основне питання" Конституції. Що має бути конституйовано в суспільстві як першоджерело правопорядку - свобода людини чи державна влада? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2015. – 18-24 липня (№ 28). – С. 4. – ISSN 1992-9277


  17 магістрів юрфаку отримали подвійні дипломи - з Вільнюським університетом. Дипломи вручили ректор Л. Губерський та декан юридичного факультету , професор А. Мірошниченко.
897002
  Афонін О. "Основний замовник книжки - країна, що розвивається" / розмову вели Іван Столярчук, Ганна Щокань // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 45 (398), 23 листопада 2017. – С. 24-27


  Україна - єдина в Європі не має державної програми популяризації читання серед населення.
897003
  Фройндліх Г. Основи науки про колоїди. / Г. Фройндліх. – Харків, 1930. – 110с.
897004
  Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
897005
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. // Українська граматика / Є.К. Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 71 с.
897006
  Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Б.А. Гаєвський; Міжрегіональна акад.упр.персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 112с. – ISBN 5-86926-116-3.0.


  У посібнику пропонується авторське бачення сучасної науки управління, основних її структурних частин: науково-організаційних засад управління, соціальних об"єктів і суб"єктів управління, управління як виду інтелектуальної діяльності.
897007
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / Ю.Г. Тормоса; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 76с. – ISBN 966-574-548-4
897008
  Самойленко В.М. Основи наукових досліджень : Програма семінарсько-практичних занять / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
897009
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2004. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
897010
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1


  Для студентів вищих навчальних закладів.
897011
  Супрун Л.В. Основи наукових досліджень : Программа курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. В. Супрун; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти; Вінницький держ. пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. Інститут філології й журналістики. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 44с. – ISBN 966-8300-424
897012
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
897013
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
897014
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
897015
   Основи наукових досліджень : навч. посібник / [В.І. Саюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9
897016
  Бейлін М.В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
897017
  Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
897018
   Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник [для студ. ф-ту культури та мистецтв Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка] / Роман Крохмальний [та ін. ; відп. за вип. О.В. Козаренко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-309 та наприкінці тем
897019
  Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 978-966-694-188-9
897020
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
897021
  Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 211, [1] с. : табл. – Словник основних понять: с. 137-161. – Бібліогр.: с. 130-136, в кінці тем, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-836-4
897022
  Бубряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин / І.І. Бубряк. – Ужгород, 1976. – 54с.
897023
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи / МОНУ; Вінницьк. нац. технічн. ун-т; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; В.Г. Петрук, Є.Т. Володарська, В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 144с. – ISBN 966-641-164-4
897024
  Палеха І Ю. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312. – ISBN 978-966-2609-31-8
897025
  Запаско Я.П. Основи науково-дослідної роботи студентів / Я.П. Запаско. – Львів, 1992. – 67с.
897026
  Десятник Г.О. Основи науково-популярного кіно і пізнавального телебачення : [тексти лекцій] / Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Вид-во КНУ, 2018. – 163, [1] с. – Бібліогр.: с. 148-149
897027
   Основи науково-технічного перекладу з японської мови : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Практика перекладу (з японської мови)" для студентів спец. "Прикладна лінгвістика" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А.Р. Медведів, О.О. Корнацька, Л.В. Богдан]. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
897028
  Кондратов В.Т. Основи науково-технічної мови (метрологія та вимірювальна техніка) : монографія / В.Т. Кондратов // Основы научно-технического языка (метрология и измерительная техника) : монография / В.Т. Кондратов. – Харьков : Мачулин Л.И., 2017. – С. 111-218. – ISBN 978-617-7364-01-5
897029
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму : підручник / В.К. Танчер. – Київ : Київський університет, 1968. – 488 с.
897030
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – Киев : Вища школа, 1971. – 180 с.
897031
   Основи наукового атеїзму : навчальний посібник. – Київ : Політвидав України, 1973. – 399 с.
897032
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1974. – 310 с.
897033
   Основи наукового атеїзму. – К., 1985. – 222с.
897034
   Основи наукового комунізму. – Львів, 1964. – 208с.
897035
  Філіппова М.М. Основи наукового комунізму : Хрестоматія / М.М. Філіппова, О.М. Ковальов. – Київ : Политиздат
Ч.1. – 1965. – 786, [2] с.
897036
   Основи наукового комунізму. – К., 1966. – 640с.
897037
  Меньшов М.Д. Основи наукового комунізму. Лекції для студентів ун-ту по 3 розділу курсу. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 82с.
897038
  Мазур І. Основи наукового підходу до вивчення української народнопісенної творчості у працях дослідників другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-85. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено питання формування та становлення науково-дослідницької думки у галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної творчості в Україні в ХІХ столітті. На основі аналізу збірників народнопісенної творчості ...
897039
   Основи наукового управління соціалістичним виробництвом. – Київ : Політвидав України, 1974. – 381с.
897040
   Основи наукового управління соціалістичним сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 486с.
897041
   Основи науковогоо атеїзму. – К., 1963. – 374с.
897042
   Основи наукової організації праці на промислових підприємствах. – К., 1973. – 254с.
897043
  Сотченко З.Я. Основи наукової організації праці на промисловому підприємстві / З.Я. Сотченко. – К., 1972. – 360с.
897044
  Пилипів Л.Д. Основи нафтогазової справи : навч. посібник / Л.Д. Пилипів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-694-166-7
897045
  Васянович Г. Основи національного виховання студентської молоді // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 20-33. – ISBN 966-7483-11-8
897046
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-198-9
Том 1 : Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 2006. – 456с.
897047
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-203-9
Том 2 : Прикладні аспекти негатроніки. – 2006. – 306с.
897048
  Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-157
897049
  Білий М.У. Основи нелінійної оптики та її застосування : Навч. посібник для студ.фізичного факультету / М.У. Білий; Київський университет Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 171с. – Бібліогр.: с.171. – ISBN 966-594-088-0
897050
  Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
897051
  Каблуков І.А. Основи неорганічної хімії. / І.А. Каблуков. – Х., 1937. – 488с.
897052
  Деркачов А.А. Основи неорелятивістської механіки / А.А. Деркачов. – Київ, 2000. – 264с.
897053
   Основи нечіткої логіки та нечіткі запити до реляційних баз даних / І.В. Пампуха, В.К. Шваб, О.Ю. Ніколаєвський, Ю.В. Аксент"єв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
897054
  Грунський М.К. Основи нового українського правопису : Вступ, фонетика, морфологія з додатком істор. хрестоматії / Грунський М.К. – Київ, 1929. – 44 с.
897055
  Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
897056
  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 10-15. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.
897057
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Єрьоменко В.О., Ковалено Г.О., Рижиков В.С.; МОН України, Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-176-2
897058
  Голиш Г.М. Основи нумізматики : Навчальний посібник / Г.М. Голиш; МОНУ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2006. – 313с. – ISBN 366-8120-36-1
897059
  Юнацький М.О. Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 113-120
897060
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : Нвчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Й. Атамас; МОіНУ; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с. – ISBN 966-8253-49-3
897061
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти : Навчальний посібник для студ. художньо-графічних фак-тів вищ. педагогічн. навчальн. закладів / М.А. Кириченко, І.М. Кириченко. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 2002. – 190с. – ISBN 966-642-055-4


  для студентів худоньо-графічних факультетів вузів, учнів художніх шкіл, педагогічних училищ
897062
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. / М.А. Кириченко. – Київ, 1982. – 168с.
897063
  Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. / Л.О. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1979. – 216с.
897064
  Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
897065
   Основи обчислювальної геометрії : конспект лекцій дисципліни 03.14 Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка для напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISBN 978-617-7010-09-7
897066
  Басай В.Д. Основи одорології : Монографія / В.Д. Басай, О.А. Кириченко; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. Юридичний ін-тут. – Івано-Франківськ, 2002. – 580с. – ISBN 966-8067-19-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
897067
   Основи одорології : Лекція №10 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; РВВ; КІВС; Ред. О.А.Кириченко. – Київ, 2003. – 51с.
897068
  Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
897069
  Хільчевський В.К. Основи океанології : Підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 242с. – ISBN 966-594-161-5
897070
  Хільчевський В.К. Основи океанології : підручник для студентів вищих закладів освіти / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-015-3
897071
   Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
897072
   Основи оперативно-розшукової діяльності : термінол. словник / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері опер.-розшук. діяльності ; [уклад. С.В. Албул]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 130, [2] с. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 121-130. – (Серія: Теорія і практика ОРД). – ISBN 978-966-927-237-9
897073
  Аліфанов О.А. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти : тексти лекцій / Аліфанов О.А., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : КНУ, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125
897074
  Третяк В.Ф. Основи операційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю. Голубничий, С.В. Кавун; МОНУ. Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-119-X
897075
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
897076
  Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 240с. – ISBN 966-95255-9-4
897077
  Овчиннікова А.П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії : Навчальний посібник / А.П. Овчиннікова, С.К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 180с. – ISBN 966-96487-1-8
897078
  Афанасьєв А.О. Основи організації виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 17-24


  У статті обгрунтовуються методичні засади виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Розглянуто дві групи суб"єктів виховання: на рівні українського суспільства та на рівні Збройних Сил України. Визначено алгоритм ...
897079
  Кислова Л.А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
897080
  Шурпенкова Руслана Казимирівна Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Шурпенкова Руслана Казимирівна, Демко Ірина Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. ...
897081
  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-364-587-2
897082
  Петров А.О. Основи організації здорового способу життя студентів // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 180-187. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
897083
  Любчинський О.В. Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному грунті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 536-541. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
897084
  Скрипнюк В.М. Основи організації і функціонування вищих органів державної влади: Україна і європейська конституційна практика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 61-69. – ISSN 0201-7245
897085
  Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навчальний посібник / С.П. Кулицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 224с. – ISBN 966-608-240-3
897086
  Десятник Г.О. Основи організації кінотелевиробництва : [тексти лекцій] / Десятник Г.О., Мужук Л.П. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : Інститут журналістики КНУ, 2019. – 108, [2] с. – Бібліогр. : с. 108
897087
  Чухлатий А.В. Основи організації командно-штабного навчання у Національній академії Національної гвардії України з підготовки магістрів оперативно-тактичного рівня / А.В. Чухлатий, О.С. Надточий // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (63). – C. 39-43. – ISSN 2078-7480
897088
   Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
897089
  Вишивана Б. Основи організації платіжних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 9-15. – ISSN 2078-5860


  Розкрито суть, критерії класифікації та види платіжних систем, принципи їхньої роботи.
897090
  Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієнко, В. Прус // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
897091
  Богунов С. Основи організації та функціонування системи військової освіти Великобританії – аналітичний огляд / С. Богунов, О. Черних, Ю. Черних // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 35-48
897092
  Черних Ю.О. Основи організації та функціонування системи військової освіти Франції - аналітичний огляд / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 249-256. – ISSN 2524-0056


  У статті розглянуто досвід підготовки військових фахівців для збройних сил Франції.
897093
  Галанець В.Г. Основи організації управлінської праці в сільськогосподарському виробництві. / В.Г. Галанець. – Львів, 1974. – 84с.
897094
  Жадько К.С. Основи організаційно-технологічного забезпечення економічного моніторингу, діагностики й контролю / К.С. Жадько, Ю.Г. Горященко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 178-188 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
897095
   Основи органічної і біологічної хімії / Ф.Ф. Боєчко, М.М. Юхименко, Л.О. Боєчко, Д.М. Захарик. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
897096
   Основи органічної і біологічної хімії. – Київ, 1982. – 255с.
897097
  Сидоренко М.В. Основи ординаційних рядів екологічних режимів місць ландшафтів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 171-172
897098
  Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту : навч. посібник вищих навч. закладів / В.С. Демчук. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с. – ISBN 966-8995-07-4
897099
  Мисак Д.П. Основи основ // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 69-70. – ISSN 1029-4171
897100
   Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Основа, 2000. – 416с.. – ISBN 966-7233-19-7
897101
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников; МОНУ; Науково-метод центр вищої освіти; Укр. акад. друк-ва; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – 5-е, вид. доп. – Львів : Афіша, 2001. – 350с. – ISBN 966-7760-44-8
897102
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : Підручник для вищ. навчальних закладыв / В.Ц. Жидецький; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2002. – 320с. – ISBN 966-8013-11-5
897103
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2003. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
897104
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 215 с. – ISBN 966-574-522-0
897105
  Грищук М.В. Основи охорони праці : навчально-методичний посібник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2003. – 224с. – ISBN 966-7631-63-X
897106
  Лапін В.М. Основи охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лапін; МОіНУ; Нац. банк України; Львів. банк. ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 42с. – ISBN 966-7330-49-4
897107
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 215с. – ISBN 966-574-522-0
897108
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
897109
  Москальова В.М. Основи охорони праці : Підручник / В.М. Москальова; МОНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2005. – 672с. – ISBN 966-8556-87-9


  Висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні принципи державної політики в цій галузі
897110
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2005. – 240с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-89-0
897111
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 402с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
897112
   Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. та ін. Сабарно; К.Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Основа, 2006. – 444, [4] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 966-699-156-Х
897113
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Національний ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
897114
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2008. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0


  Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ
897115
  Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-370-090-8
897116
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 966-8019-01-6
897117
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
897118
   Основи охорони праці : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
897119
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
897120
   Основи охорони праці : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
897121
  Ткачук А.І. Основи охорони праці : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів всіх спец. і напрямів підготовки за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162
897122
  Турис Е.В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е.В., Потіш Л.А. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2095-92-0
897123
  Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посібник / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М.М. – Київ : Кондор, 2011. – 450, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-450. – ISBN 978-966-351-348-5
897124
  Захарченко С.В. Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 31-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті розмежовано національний і міжнародний підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Запропоновано авторську методику оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонов країни. Деталізовано окремі етапи цієї методики.
897125
  Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз : посібник / Валентин Королько ; [наук. ред.: Ю.І. Яковенко, В.О. Наумов ; ред. М.І. Київський ; НАН України, Ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 1997. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 966-02-0279-2
897126
   Основи пам"яткознавства / [Гаврилюк О.Н. та ін. ] ; під заг. ред. Гріффена Л.О., Титової О.М. ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 379, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-47-5
897127
  Маркевич О.П. Основи паразитології : Посібник для біолог. фак-тів, ун-тів та інш. спец. вузів УРСР. / О.П. Маркевич. – Київ : Радянська школа, 1950. – 592 с.
897128
   Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.П. Корж [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-680-435-1
897129
  Позняк В.Т. Основи партійного будівництва. / В.Т. Позняк. – К, 1975. – 51с.
897130
  Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; МОіНУ; Міжгалузевий ін-т управління; За ред. А.І. Кредісова. – Київ : Знання України, 2006. – 306с. – ISBN 966-316-094-2
897131
  Сліпченко Ю.В. Основи патріотичного виховання: структура й завдання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-229. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
897132
  Марушкевич А.А. Основи педагогіки : навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 123с.
897133
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Вітвицька; МОіНУ. Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316с. – ISBN 966-8253-51-5
897134
  Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
897135
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; МОіНУ; Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-246-7


  Методичний посібник розрахований на студентів, магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів
897136
  Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Е. Лунячек ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 251, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 246-251. – Бібліогр.: с. 236-245 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-147-2
897137
  Науменко Ф.І. Основи педагогіки О.В. Духновича / Ф.І. Науменко. – Львів, 1964. – 215 с.
897138
  Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : Навчальний посібник для викладачів та аспірантів вищ.навч.закладів / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. Київ.держ.лінгвіст.ун-тет. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 168с. – ISBN 5-7763-9468-6
897139
  Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень : навч. посібник / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. : табл. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 276-282, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0082-7
897140
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навчальний посібник / Н.В. Якса. – Київ : Знання, 2007. – 358с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-189-6
897141
  Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-029-5


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
897142
  Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник / Лариса Ковальчук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-613-534-9
897143
  Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 576 с. – ISBN 966-8653-01-7
897144
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вид. 3-тє, виправл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 152 с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя КНУТШ. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 966-382-003-9
897145
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навч. посібник для студентів ВНЗ освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, стер. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 148, [4] с. : іл. – До 200-річчя Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-394-2
897146
   Основи перекладознавства : навчальний посібник / МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ укладачі: Нямцу А.С., Дащенко О.І. та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-568-925-6
897147
  Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : навчальний посібник / Христина Назаркевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-742-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Теоретичний курс. – 2010. – 298 с.
897148
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Мірам Г.Е. [та ін.] ; ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
897149
   Основи перекладу = Basic translation : Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин. Навч. посібник для студ. / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 240с. – ISBN 966-521-160-9
897150
   Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти. Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 310с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-023-7
897151
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; [ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон ] ; ред. англ. тексту Н. Брешко. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 280 с. – ISBN 966-521-346-6
897152
  Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І.С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0105-3
897153
   Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посібник / В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич; В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – Бібліогр.: с. 308-310. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-221-3
897154
  Шевченко О.Л. Основи перенесення вологи в зоні аерації : навч. посібник / О.Л. Шевченко, В.М. Бублясь, С.С. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 257-260. – Бібліогр.: с. 249-256. – ISBN 978-966-439-844-9
897155
  Шидловский А.А. Основи пиротехники : учебное пособие / А.А. Шидловский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Оборонгиз, 1954. – 284с.
897156
   Основи письма англійською мовою : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2007. – 760 с. – На обкл. кн.: Голуб Н.М., Шамхалова Н.А., Машкова І.М. – ISBN 978-966-483-014-7
897157
  Аль-Амморі Алі Основи підвищення ефективності інформаційно-керуючих систем розпізнавання пожеж всередині авіадвигунів : Автореф... канд.техн.наук: 05.22.14 / Аль-Амморі Алі; Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 15л.
897158
  Левицький Б.Ф. Основи підземної гідравліки / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів, 1958. – 232 с.
897159
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 5-7763-8480-Х
Том 1 : Бізнес-планування. – 1998. – 104с.
897160
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 2 : Терміни бізнесу. – 1998. – 212с.
897161
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 3 : Менеджмент праці. – 1998. – 212с.
897162
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закладів / З.С. Варналій; КНУТШ. – Київ : Знання, 2002. – 239с. – ISBN 966-7767-28-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
897163
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник / З.С. Варналій. – 2- ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 285с. – ISBN 966-311-011-2
897164
  Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навч. посібник / А.М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2005. – 544с. – ISBN 966-8251-75-X
897165
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посібник / З.С. Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-041-4
897166
  Донець Л.І. Основи підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-243-2
897167
  Цигилик І.І. Основи підприємництва : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / І.І. Цигилик, З.М. Краховецька, Т.М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224с. – ISBN 978-966-364-483-7
897168
  Полянко В.В. Основи підприємництва : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
897169
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
897170
   Основи підприємництва : навчальний посібник / Депутат В.І., [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. : П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : КНТ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-373-517-7


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
897171
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – Київ : Знання, 2011. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-179. – ISBN 978-966-346-817-4
897172
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2001. – 280с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність підприємниької діяльності , основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. (виробничої, цінової, збутовоЇ). Розрахований на студентів і викладачів вищих закладів освіти
897173
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Посібник. Навчальні видання для вищої школи / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2003. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. Для студентів і викладачів
897174
  Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : Підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – Київ : Знання України, 2004. – 404с. – ISBN 966-7999-70-X
897175
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Навч. посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2005. – 280с. – Шифр. дубл. 33 Моче. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4
897176
  Тарасов В.Ю. Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Тарасов В.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
897177
  Рома О.М. Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 97-105
897178
   Основи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / Олійник В.Ф. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 124-125. – ISBN 978-966-521-453-3
897179
  Гассан Халіль Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гассан Халіль ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
897180
  Гриневич Л.М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 80-89
897181
  Федченко О.П. Основи побудови та функціонування геоінформаційної системи Збройних Сил України / О.П. Федченко, М.М. Охрамович, М.О. Федченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 214-220. – ISSN 2524-0056
897182
  Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
897183
  Харченко Олександра Леонідівна Основи побудови цифрових кореляційно-фільтрових аналізаторів спектра електричних випадкових сигналів із використанням вузькосмугових динамічних фільтрів другого порядку : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.11.05 / Харченко О.Л.; Нац. технічний ун-тет "Харківський політехн. ін-тут". – Харків, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
897184
  Гега П. Основи податкового права : Hавчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273с. – ISBN 966-7293-09-2
897185
  Гега П. Основи податкового права : Навчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – 2-ге вид., переглянуте і доп. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-065-1


  Висвітлюються основні положення теорії податко-вого права, податкові правовідносини, роз-гля-даються основні податки, що сплачуються сьогодні в Українi, відповідальність за порушення податко-вого законодавства.
897186
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навчальний посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 3-тє вид., виправлене і доповнене. – Київ : Знання, 2003. – 302с. – ISBN 966-620-170-4
897187
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навч. посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 308с. – ISBN 966-620-207-7
897188
  Мискін Ю. Основи поділу економічного аналізу на фінансовий та управлінський // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 186-190. – ISSN 1818-2682
897189
  Жидецький В.Ц. Основи пожежної безпеки: статистика, причини пожеж, дії у разі їх виникнення / В.Ц. Жидецький, В.Ц. Жидецький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
897190
  Гунько С.М. Основи поліграфії : (додрукарські процеси) : навчальний посібник / С.М. Гунько ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-179-3
897191
  Ковалинська І.В. Основи полікультурності освітньої системи Великобританії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
897192
   Основи політичних знань. – К., 1959. – 472с.
897193
   Основи політичних знань. – К., 1962. – 516с.
897194
   Основи політичних знань. – К., 1966. – 292с.
897195
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – Київ, 1962. – 388с.
897196
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
897197
  Бернгольц Петер Основи політичної економії : В 2-х т. : Навч. посіб. / Петер Бернгольц, Фрідріх Браєр; КУ ім.Т. Шевченка; Пер. з нім. В. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-048-1(Т. 1), 966-594-045-7
Т. 1 : Теорія економічних систем. – 1997. – 290с.
897198
  Бернгольц Петер Основи політичної економії / Бернгольц Петер, Браєр Фрідріх; КУ ім. Т. Шевченка; Пер. з нім. И. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-06-0082-8
Т. 2 : Економічна теорія політики. – 1997. – 298с.
897199
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Туган-Барановський; Мін-во освіти і науки України; Наук. ред., авт. передм. і вступної статті С.М.Злупко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 628с. – ISBN 966-613-246-Х
897200
  Бунге М.Х. Основи політичної економії / Микола Бунге // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 123-138. – ISBN 966-346-208-6
897201
  Піхно Д.І. Основи політичної економії / Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 274-283. – ISBN 966-346-208-6
897202
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 411-427. – ISBN 966-346-208-6
897203
   Основи політичної науки : курс лекцій / Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк, Л. Старецька, Г. та ін. Ткаченко; за ред. Б. Кухти. – Львів : Кальварія. – ISBN 966-7092-37-2
Ч. 3 : Політична свідомість і культура / [Б. Кухта, Л. Климанська, А. Романюк та ін.]. – 1998. – 554, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 540-548 та в кінці частин
897204
  Нікітін П.І. Основи політичної системи України / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
897205
   Основи політичної соціології : навч. посібник для студентів соціогуманітар. спец. / [М.А. Безносов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 251, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-237-0
897206
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 1. – 1992. – 188 с.
897207
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 2. – 1992. – 278 с.
897208
   Основи політології : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1995. – 336с. – ISBN 5-325-00462-Х
897209
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти України ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – 322 с. – ISBN 966-574-070-9
897210
  Брегеда А.Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 324с. – ISBN 966-574-070-9
897211
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 311 с. – ISBN 966-574-069-5
897212
   Основи політології : [підручник для студ. вищих медич.закл. освіти I-II ступ. акредитації]. – Київ : Здоров"я, 2000. – 248 с. – ISBN 5-311-01171-8
897213
  Юрій М.Ф. Основи політології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340с. – ISBN 966-8251-12-1
897214
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2005. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
897215
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 337, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-338, в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
897216
  Юрій М.Ф. Основи політології : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с.337-338. – ISBN 966-8251-12-1
897217
  Бегей І.І. Основи політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
897218
   Основи політології : навч. посібник / [Н.Д. Світайло та ін.] ; за ред. Н.Д. Світайло ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 296, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-657-516-9
897219
  Шмальгаузен І.І. Основи порівняльної анатомії хребетних тварин / І.І. Шмальгаузен. – К, 1939. – 464с.
897220
  Венгренівська М.А. Основи порівняльної граматики французької та української мов : Навчальний посібник / М.А. Венгренівська, А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2001. – 102с.
897221
   Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали. – Харків : Яшма, 2005. – 236 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95934-0-9


  У пр. № 1704986 напис: Пані Юлії з побажанням успіхів! м. Київ, 14-15 листопада 2006 р. Підпис.
897222
  Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
897223
  Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
897224
   Основи права України : Навчальний посібник для неюридичних спеціальностей. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – ISBN 5-8326-0128-9
897225
  Савченко Д.О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Савченко Д. О.; КУ. – К., 1994. – 23л.
897226
  Музикант К.А. Основи правового регулювання адміністративно-правового статусу неповнолітніх в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-65. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
897227
  Бойко М.Д. Основи правового самозахисту : Коментарі, роз"яснення, практичні поради, зразки юридичних документів. Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2001. – 356с. – ISBN 966-7984-01-Х
897228
  Янюк Н.В. Основи правового статусу керівника державного органу // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.28-32
897229
  Ржевська Н. Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 135-140. – ISSN 2078-1687
897230
   Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 236с. – ISBN 966-313-039-3
897231
  Тодоров І.Я. Основи правознавства : Основні відомості школьного курсу / І.Я. Тодоров. – Донецьк : БАО, 1997. – 96с. – ISBN 966-548-021-9
897232
  Коляда І. Основи правознавства : 9 кл.: Навч. посіб.: Зошит-конспект тем / І. Коляда, Я. Лозовий. – Київ : Каннон, 1997. – 192с. – ISBN 966-539-012-0
897233
  Наровлянський О.Д. Основи правознавства : Підручник для 9 класу / О.Д. Наровлянський. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 320с. – ISBN 966-557-016-1
897234
  Гладун З.С. Основи правознавства : Навч. посібник для вступників спеціальн. "правознавство" вищ.закл.освіти / З.С. Гладун, М.В. Кравчук, М.В. Бармак; МОУ. ТАНГ. Юридичний інститут. – Тернопіль, 1999. – 280с. – Шифр дубл.
897235
  Лисенков С.Л. Основи правознавства : Навч.посібник для учнів 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 2000. – 392с. – ISBN 966-06-0093-3
897236
  Гісем О.В. Основи правознавства : Білети та відповіді. 9 кл. / О.В. Гісем, А.Л. Ольшанська, В.М. Щербина; Київськ.міжрег.ін-тут вдосконален.вчителів ім.Б.Грінченка. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 128с. – ISBN 966-521-084-Х
897237
  Пастухов В.П. Основи правознавства : Навчальний посібник / В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум;За ред.В.П.Пастухова;. – Київ : Знання, 2000. – 426с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-67-Х
897238
   Основи правознавства : Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. – 416с. – ISBN 966-620-083-Х


  Цей посібник підготовлено відповідно до Консти-туції України, новітніх законодавчих актів, а також з урахуванням законопроектних робіт і державно-правової реформи, що здійснюється в Україні.
897239
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2000. – 208с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-245-Х
897240
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 358c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-52-1
897241
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-083-Х
897242
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2002. – 208с. – ISBN 966-539-245-Х
897243
  Котюк І.І. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітних навчальних закладів / І.І. Котюк. – Київ : Генеза, 2002. – 320с. – ISBN 966-504-089-8
897244
   Основи правознавства : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 416с. – ISBN 966-569-053-1
897245
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. – Київ : Каравела, 2003. – 384 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8012-21-0
897246
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Школа, 2003. – 380с. – ISBN 966-661-127-9
897247
  Шуляк С.Я. Основи правознавства : Відповіді на запитання програми для абітурієнтів / С.Я. Шуляк. – Київ : Орин-прес, 2003. – 344с. – ISBN 966-7005-14-3


  Навч. посіб. "Відповіді на питання з курсу "Основи правознавства" підготовлений відповідно до програми вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ньому даються грунтовні відповіді на всі питання з програми ...
897248
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко; За ред. І.П. Лаврінчук. – Київ : Каравела, 2004. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
897249
   Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
897250
   Основи правознавства : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
897251
  Логвінова М.В. Основи правознавства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Марія Логвінова, Віталій Кафарський; За заг. ред.В.П. Нагребельного. – МОіНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 568с. – ISBN 966-364-034-0
897252
  Сидоренко М.Й. Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ дистанц. навчання / М.Й. Сидоренко ; [за ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 242, [1] с. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-93-8
897253
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 376с. – Всем кабинетам карточки отпечатаны. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
897254
  Костенко О.Б. Основи правознавства : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
897255
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
897256
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
897257
  Осауленко О.І. Основи правознавства : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
897258
   Основи правознавства : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0


  Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
897259
  Хоптяр Ю.А. Основи правознавства : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
897260
   Основи правознавства : навч. посібник / [Ю.І. Крегул та ін.] ; за ред. проф. Ю.І. Крегула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 405, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 400-405. – ISBN 966-629-299-8
897261
  Шило Д.Д. Основи правознавства (опорні схеми-конспекти) : Посібник для вчителів та учнів різних типів загальноосвітніх шкіл та неюридич.вузів / Д.Д. Шило; Мін-во освіти України ЄУФІМБ. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 126с. – ISBN 5-7763-2348-7
897262
   Основи правознавства. Практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
897263
  Михайленко О.Р. Основи правознавства: посібник 9 кл. / О.Р. Михайленко. – 3-є вид., розшир. і поглибл. – К., 1997. – 251с.
897264
  Ковальчук Олена Основи правознавства: цивільне право (9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 60-63
897265
  Воронянський О.В. Основи правознаства : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
897266
  Мартишин Д.С. Основи православної віри : (Навчальний посібник для студ. МАУП) / Д.С. Мартишин; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-400-7
897267
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник / Под ред. Панок В. та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0066-6
897268
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Авт.: В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва, В. Рибалка та ін.; Під ред. Панок В. – Вид. 2-ге., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2


  В основу підручника покладено оригінальну теорію життєвого шляху особистості. У другому виданні враховано досвід підготовки практичних психологів, соціаль-них працівників психотерапевтів, поглиблено висвітлення основних теоретичних і методологічних ...
897269
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Авт.: В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші. – Київ : Либідь, 2003. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2
897270
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Рибалка. – 3-тє вид., стереотипн. – Київ : Либідь, 2006. – 536с. – ISBN 966-06-0409-2
897271
  Глейзерман А.Б. Основи практичної радіотехніки / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса, 1932. – 194 с.
897272
   Основи практичної філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
897273
  Гнатюк А.Д. Основи приватного і ділового листування французькою мовою / А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 107с. – ISBN 966-594-123-2
897274
   Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі : Навчальний посібник / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. та інш. Мягков; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 115с.
897275
  Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
897276
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-439-791-6
897277
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8


  Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
897278
   Основи прикладної статистики : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2002. – 92с.
897279
  Коробова Т.Б. Основи природознавства / Т.Б. Коробова. – К., 1967. – 240с.
897280
  Горощенко В.П. Основи природознавства / В.П. Горощенко. – К., 1978. – 229с.
897281
  Яришева Н.Ф. Основи природознавства / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 336с.
897282
   Основи природознавства : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
897283
  Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
897284
  Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева; Ін-тут програмних систем НАН України; КНУТШ. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-095-3
897285
  Ковалюк Т.В. Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
897286
  Пекарський Б.Г. Основи програмування : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0


  Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
897287
  Сидоров М.О. Основи програмування : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.О. Сидоров ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2018. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 415-417. – ISBN 978-966-932-090-2
897288
  Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
897289
  Копитко М.Ф. Основи програмування мовою Java : Тексти лекцій / М.Ф. Копитко, К.С. Іванків; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет прикладної математики та інформ. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 83 с. – (Серія: тексти лекцій №1/02)
897290
  Шикова О.М. Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях : Навчальний посібник / О.М. Шикова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-400-7
897291
  Путятін Є.П. Основи програмування мовою С++ : Навч. посібник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 320с. – ISBN 966-8530-41-1
897292
  Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal : Навч. посіб. / В.В.Шищук. – Київ : Кондор, 2006. – 224с. – ISBN 966-351-034-Х
897293
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 1. – 2009. – 83 с.
897294
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 2. – 2009. – 77 с.
897295
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7


  Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
897296
  Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Зайченко; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352с. – ISBN 966-8407-21-0
897297
  Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
897298
  Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гайдаржи, О.А. Дацюк; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 256с. – ISBN 966-622-167-5
897299
  Дубінін Д О. Основи промислового виробництва / Д О. Дубінін, . – К, 1966. – 168с.
897300
  Іванова Л.О. Основи промислового дизайну : навч. посібник / Л.О. Іванова, О.Є. Сергєєва, С.В. Котлик ; М-во освіти і науки України, Одеська нац. акад. харч. технологій. – Одеса : Астропринт, 2017. – 249, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-927-276-8
897301
  Ісаков Ю.А. Основи проміслової електроніки / Ю.А. Ісаков. – К, 1969. – 254с.
897302
  Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
897303
  Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі / Д.Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-219. – ISBN 978-617-7019-15-1
897304
  Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 12-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті визначені складові професійної майстерності журналіста, представлена модель професійної майстерності журналіста та розкрита її ефективність у діяльності провідного журналіста , Полтавщини Людмили Анатоліївни Нестулі.
897305
  Вірна Жанна Основи професійної орієнтації / Вірна Жанна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 156с. – ISBN 966-600-054-7
897306
  Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
897307
   Основи професіографії : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 1997. – 148с. – ISBN 5-86926-095-7
897308
   Основи професіональної комунікації : Навчальна програма та методичні рекомендації для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 41с.
897309
  Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації : Навчально-методичний комплекс / В.О. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 51 с. – ISBN 966-594-183-6
897310
  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : Підручник-практикум для студ. внз, які навчаються за спец. "Журналістика" / О.В. Чекмишев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – видання має дві різні палітурки. – ISBN 966-594-550-5
897311
  Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
897312
  Гладій Г.І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-21. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
897313
  Терлецька Л. Основи психодіагностики / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-05-1
897314
  Скребець В.О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Скребець В.О.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 192с. – ISBN 966-8407-14-8
897315
  Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.199-200. – ISSN 2226-4078
897316
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
897317
  Куранова С.І. Основи психолінгвістики : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
897318
  Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресатного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченко) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 197-200. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
897319
   Основи психології. – Київ : Либідь, 1995. – 632 с.Обл.-вид.аpк.4. – ISBN 5-325-00822-6
897320
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
897321
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 3-ї вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1997. – 632 с. – ISBN 5-325-00822-6
897322
   Основи психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Вид. 4-е, стереот. – Київ : Либідь, 1999. – 632 с. – ISBN 966-06-0135-2
897323
  Дубравська Д.М. Основи психології : Навчальний посібник / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280с. – ISBN 966-603-129-9


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
897324
   Основи психології : Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Вид. 5-е, стереотип.. – Київ : Либідь, 2002. – 632 с. – ISBN 966-06-0233-2
897325
  Кириленко Т.С. Основи психології : Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 88с. – ISBN 966-594-461-4
897326
  Веракіс А.І. Основи психології : навч. посібник / [А.І. Веракіс та ін.]. – Київ ; Харків : ТОВ "Р.И.Ф", 2005. – 413, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 374-411. – Бібліогр.: с. 412-414 та наприкінці тем. – ISBN 966-8097-06-8
897327
   Основи психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, В.М. та ін. Пискун; [О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.]; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-те вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 632 с. – ISBN 966-06-0410-6
897328
  Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
897329
  Бандурка О.М. Основи психології і педагогіки : Підручник для вищ. навч. закладів МВС України / О.М. Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 336с. – ISBN 966-610-053-3
897330
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 504с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
897331
  Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька; МОіНУ. ДНТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с. – ISBN 966-8253-42-6
897332
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 520с. – ("Альма- Матер"). – ISBN 966-8226-22-4
897333
  Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
897334
  Семенова А.В. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – Київ : Знання, 2006. – 319с. – ISBN 966-346-114-4
897335
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
897336
  Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
897337
   Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 341с. – ISBN 978-966-346-346-9
897338
  Власова О.І. Основи психології і педагогіки : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
897339
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник [ля студ. вищих навч. закладів] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 484-486. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-041-7


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
897340
  Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості : монографія / О.Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-464. – ISBN 978-617-7323-41-8
897341
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейский ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 154с. – Бібліогр.:С.149-151. – ISBN 966-7508-27-7
897342
  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОНУ ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 288 с. – ISBN 966-574-207-8


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
897343
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
897344
  Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 157с. – ISBN 966-574-311-2
897345
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
897346
  Балашова С.П. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С.Г. Лисюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – ISBN 966-594-654-4
897347
  Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
897348
  Власова О.І. Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
897349
  Ржевська-Штефан Основи психологічних наук : метод. забезп. самостійної роботи студ. педагогічного ВНЗ / З.О. Ржевська-Штефан, Л.В. Клочек, І.Л. Уличний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 376 с. : табл. – Імен покажч. : с. 368-369 - Предм. покажч. : с. 370-375. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-78-3
897350
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2004. – 256с. – ISBN 966-529-064-9
897351
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
897352
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
897353
  Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
897354
   Основи психолого-управлінського консультування : Навч. посібник для студентів вузів. – Київ : МАУП, 2002. – 136с. – 15Осно Шифр дубл. – ISBN 966-608-170-9
897355
   Основи психотерапії : навч. посібник / [К.В. Седих та ін.] ; за ред. д-ра психол. наук К.В. Седих, д-ра мед. наук О.О. Фільц. – Київ : Академія, 2017. – 189, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Термінол. слов.: 185-190. - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 191. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-516-8
897356
  Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-1
897357
  Котюк І.І. Основи публічного права України / І.І. Котюк. – Київ : Логос, 1998. – 160с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-044-5
897358
  Сопін Є.Ф. Основи радіобілогії / Є.Ф. Сопін. – Київ : Радянська школа, 1962. – 240с.
897359
  Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Кіцно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2143-01-0
897360
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; За ред. В.П.Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 320с. – ISBN 966-642-137-2


  Наведено основні принципи радіоекології. Розглянуто дію радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, а також міграцію радіонуклідів у різних системах. Висвітлено проблеми екології міст, а також значних територій, забруднених ...
897361
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с. – ISBN 966-594-304-9
897362
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.М. Сисоєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с. – ISBN 966-642-018-Х


  Розглянуто електричні сигнали та елементи радіоелект-ронних пристроїв, радіоелектронні пристрої та системи. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів
897363
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
897364
  Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В. Лизанчук; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2006. – 632с. + компакт- диск. – ISBN 966-346-249-3
897365
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О.Я. Гоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 190с. – ISBN 966-594-460-6
897366
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2004. – 245 с. – ISBN 966-01-0319-0
897367
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / О.Я. Гоян ; КНУТШ. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-093-1
897368
  Бова М.Т. Основи радіотехніки / М.Т. Бова, Г.Г. Марголін, Н.М. Розенберг. – Київ, 1957. – 231 с.
897369
  Євтіхієв О.Ф. Основи радянського адміністративного права : підручник для ВУЗ"ів та для уряд. осіб адміністрації / О.Ф. Євтіхієв, проф. – [Харків] : Держвидав України, 1928. – 296 с.
897370
   Основи радянського законодавства. – К., 1973. – 316с.
897371
   Основи радянського законодавства.. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 340с.
897372
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1963. – 95с.
897373
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1964. – 34с.
897374
   Основи радянського права. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 424 с.
897375
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 1963с.
897376
   Основи радянського права. – 3-є перероб. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1966. – 403с.
897377
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – К., 1980. – 464с.
897378
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1981. – 464 с.
897379
   Основи радянського права.. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1971. – 315с.
897380
   Основи радянського трудового законодавства. – Київ : Вища школа, 1974. – 167 с.
897381
   Основи радянського цивільного і трудового права. / Ф.Г. Бурчак, І.Г. Євсєєв, Є.О. Монастирський, В.З. Янчук; Євсєєв І.Ф. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 302с.
897382
   Основи Радянської держави і права : Навч. посібн. для 8-го кл. – К., 1978. – 199с.
897383
   Основи Радянської держави і права. – К., 1984. – 176с.
897384
  Гурєєв П.П. Основи Радянської держави і права : навчальний посібник / П.П. Гурєєв. – Київ : Вища школа, 1987. – 190 с.
897385
  Бурдянський І. Основи раціоналізації виробництва / І. Бурдянський. – Х., 1932. – 360с.
897386
   Основи раціонального викоростання та охорони водних ресурсів / Н.Г. Астрова, І.П. Зелінський, Л.В. Моісеєва, В.В. Астров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 607-609. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
897387
  Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
897388
   Основи реалізації природної структурно-логічної надмірності диз"юнктивних нормальних форм представлення даних / Ю. Іванов, І. Пампуха, Д. Перегудов, О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено теоретичні основи реалізації природної структурно-логічної надмірності змінних, що породжує послідовності n-мірного куба Е n, забезпечують завдання необхідних коригувальних властивостей структурно-логічних кодів. Developed are theoretical ...
897389
  Россіхіна Г.В. Основи реалізації фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-95. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
897390
   Основи регіонального управління в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
897391
  Сергєєв О.Д. Основи регіональної геології Причорноморської синеклізи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 8)
897392
  Павленко А.Ф. Основи регіональної діагностики : Навчальний посібник / А.Ф. Павленко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 70с. – ISBN 966-95729-2-4
897393
  Злупко С.М. Основи регіонології = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
897394
  Макогон В.Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 21-23
897395
  Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
897396
  Кулик А.В. Основи рейтингового управління регіональними системами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: 21 назва
897397
   Основи реклами і зв"язків із громадськістю : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
897398
  Ревнюк О.В. Основи реклами і зв"язків із громадськістю. Покажчик зміст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 56-57


  Подаємо відомості про видання й авторів та покажчик змісту нового колективного підручника (2011 рік), підготовленого до другу викладачами кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. It is presented ...
897399
  Шальман Т.М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-127
897400
  Вежель Л.М. Основи рекламної діяльності : Методичні рекомендації / Вежель Л.М.; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 80с.
897401
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : Навчально-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.О. Борисова; МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-206-8
897402
  Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства : підручник для студ. ВНЗ / В.Ю. Лешан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Рута, 2006. – 303, [1] с. : табл. – Слов.: с. 275-303. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-568-795-6
897403
  Александров Ю.В. Основи релятивістської космології : Навчальний посібник для студ. спеціальностей "Астрономія" і "Фізика" вищ. навч. закладів / Ю.В. Александров; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 134с. – ISBN 966-623-304-5
897404
   Основи реології : Лабораторний практикум для студентів фізичного факультету зі спеціалізації "Молекулярна фізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 55с.
897405
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вища школа, 1995. – 267с. – ISBN 5-11-004389-2
897406
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вентурі, 1997. – 336с. – ISBN 966-570-045-6
897407
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник для вищих навч.закладів / В.С. Макарчук; Львівськ.ін-т внутр.справ при Нац.Акад.ВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-19-5
897408
  Орач Є.М. Основи римського приватного права : Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик; Львівськ.держ. ун-т ім. Івана Франка; Рец. Кульчицький, Кольбенко А.В., Семків В.О. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-22-3
897409
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник / В.С. Макарчук; Львівський ін-тут внутрішніх справ при Націон. акад. внутрішніх справ України. – Вид-ня 2-ге, доповнене. – Київ : Атіка, 2003. – 256с. – ISBN 966-8074-51-3
897410
   Основи римського приватного права : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
897411
   Основи римського приватного права. Стислий курс : навч. посібник / [В.А. Кройтор та ін. ] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2013. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. та в макеті каталож. картки рік видання зазнач. 2014. – Бібліогр.: с. 195-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-9
897412
  Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк ; [за заг. ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-46-6
897413
   Основи римського цивільного права.. – К.
1. – 1962. – 12с.
897414
   Основи римського цивільного права. : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Київ : Видавництво Київського університету
2. – 1962. – 36 с.
897415
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки : Підручник / В.Я. Бобров. – Київ : Либідь, 1995. – 320с.
897416
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник для учнів, студе. проф.-тех. навч. закладів / В.Я. Бобров. – Київ : Вища школа, 2003. – 719 с. – (Професійно-технічна освіта України). – ISBN 966-642-165-8
897417
  Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України : влада, право, підприємництво, фінанси, податки, маркетинг, менеджмент, торгівля, реклама: посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Селезньов. – Київ : А.С.К., 2006. – 688с. – (Економічна освіта). – ISBN 966-319-113-9
897418
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
1. – 1993. – 112с.
897419
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
2. – 1993. – 142с.
897420
  Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – Київ : Вища школа, 1978. – 173с.
897421
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Excel XP : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Юдін, В.С. Рижиков, В.В. Ровенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 272 с. : іл. – ISBN 978-966-364-512-4
897422
  Іванов Є.О. Основи роботи із системою Microsoft Excel : Навч. посібник / Є.О. Іванов, В.Т. Матвієнко, Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 121с. – ISBN 966-594-135-6
897423
   Основи роботи із системою комп"ютерної алгебри MathCAD : Методична розробка для студ. природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
897424
   Основи рослинництва і селекції. – Київ, 1953. – 247 с.
897425
  Кравченко Аліна Основи самомотивації, або як досягти успіху в спорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 27 : фото
897426
  Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики : Навчальний посібник / Г.Т. Продайвода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 296с. – ISBN 966-594-159-3
897427
  Ділі Джон Основи семіотики = Basics semiotics / Ділі Джон; ЛНУ ім.І.Франка. Філософ. фак-тет; Пер. з англ. та наук.ред. А.Карася. – 2-ге вид. доп. – Львів : Арсенал, 2000. – 232с. – ISBN 966-7790-00-2
897428
  Сугаков В.Й. Основи синергетики / В.Й. Сугаков; Біб-ка державного фонду фунд.досліджень. – Київ : Обереги, 2001. – 287c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-225-3
897429
  Кобзистий П.І. Основи синоптичної метеорології : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий, І.М. Щербань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-731-1
897430
  Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин / Ол. Швайка; МОНУ. НАНУ. ДНУ. Ін-тут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. – Донецьк, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7804-27-5
897431
  Болюк О. Основи систематизації дерев"яного облаштування та архітектурні елементи інтер"єру церков // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 671-679. – ISSN 1028-5091
897432
  Третяк Ю.В. Основи систематизації і нормування архітектурного середовища пенітенціарних комплексів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 464-473. – ISSN 2077-3455
897433
  Шевченко П.Г. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-966-2393-54-5
897434
  Сімкова Т.О. Основи системи ефективного управління якістю в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
897435
  Чичун В.А. Основи системи управління персоналом на підприємстві / В.А. Чичун, Ю.М. Пацаранюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 155-163. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
897436
  Вовк В.М. Основи системного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 248с.
897437
  Згуровський М.З. Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.З. Згуровський, В.С. Панкратова ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – Київ : BHV, 2007. – 544 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 978-966-552-153-2
897438
  Швець С.В. Основи системного аналізу : [навч. посібник для студентів та аспірантів ВНЗ] / С.В. Швець, У.С. Швець ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 125, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-125. – ISBN 978-966-657-655-5
897439
  Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації / О.Л. Перевозчикова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 432с. – ISBN 966-518-230-7
897440
  Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
Ч.2. – 2008. – 312с.
897441
  Самойленко В.М. Основи системного гідроекологічного районування території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 95-110. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
897442
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів : Основи системного підходу та системного аналізу об"єктів нової техніки: Навч. посібник для студ. внз за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.А. Тимченко; За ред. Ю.Г. Леги. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0060-7


  Викладено нову концепцію системного проектування САПР, як складної організаційно-технічної системи, що розвивається, орієнтованої на вирішення проблеми побудови проектного рішення. Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних ...
897443
  Околітенко Н.І. Основи системної біології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. – Київ : Либідь, 2005. – 360с. – Шифр дубл.57 Окол.Доп.карт. бл.,хим.,рфз.,фз.,. – ISBN 966-06-0374-6


  Пропонований посібник - це перша спроба привести в систему потік відомостей про будову навколишнього світу та знайти його внутрішні механізми, висвітлити глибоко сховані причини, чому живий світ, зберігаючи автономію, водночас функціонує як єдине ціле
897444
  Фурашев В.М. Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 3-12
897445
  Власюк П.А. Основи сільского господарства : Дозволено Мін-вом освіти УРСР як підручник для природничих факультетів пед.інститутів / П.А. Власюк. – Київ : Радянська школа, 1956. – 532 с.
897446
  Калачиков О.Т. Основи сільскогосподарського виробництва. Програма та метод. вказ. / О.Т. Калачиков. – Харків, 1966. – 68с.
897447
  Бернацький М.Л. Основи сільсько-господарської мікробіології / М.Л. Бернацький. – 2-ге вид., доп. виправлене. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 128с. : мал.
897448
  Мосолов В.П. Основи сільського господарства / В.П. Мосолов. – К, 1951. – 319с.
897449
   Основи сільського господарства. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 296с.
897450
   Основи сільського господарства.. – К., 1983. – 246с.
897451
   Основи сільськогосподарського виробництва.. – К., 1977. – 264с.
897452
   Основи сільськогосподарської мікробіології.. – Х.К., 1934. – 580с.
897453
  Ковальчук Олена Основи сімейного права : (розробка уроку з основ правознавства. 9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48
897454
  Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Сахарцева. – Київ : Кондор, 2003. – 614с. – ISBN 966-8251-13-Х
897455
   Основи слідознавства : Лекції №8 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 35с.
897456
   Основи соціалізації особистості : навч. посібник для студентів ОС "Бакалавр" спец. 6.010106 "Соціальна педагогіка" / Вікторова Л.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : [б. в.], 2017. – 473, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 442-473 та в кінці розд. – ISBN 978-966-929-701-3


  Рецензент даного навч. посібника Сербін О.О.
897457
   Основи соціалістичної економіки. – К., 1971. – 336с.
897458
  Врублевський В.К. Основи соціалістичної економіки / В.К. Врублевський, А.П. Доценко, В.Г. Лиходій. – Київ, 1971. – 336с.
897459
   Основи соціалістичної економіки.. – К., 1971. – 50с.
897460
  Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Додатки: с. 225-242. – Бібліогр.: с. 243-246 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0335-0
897461
  Олійник Я.Б. Основи соціальної географії : робоча навчальна програма / Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 32с.
897462
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Курс лекцій / О.І. Салтовський; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5-86926-117-1
897463
  Костріков С.В. Основи соціальної екології : Навчально-методичний посібник / С.В. Костріков, Л.М. Нємець, К.А. Нємець; Мін-во освіти України; Харківськ. Нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 1999. – 184с. – ISBN 966-623-084-4
897464
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Салтовський; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 382с. – ISBN 966-8365-29-1


  Викладаються теоретичні засади інтегративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи - соціальної екології
897465
  Єременко В.Г. Основи соціальної економіки : Популярний курс / В.Г. Єременко. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5869260973
897466
  Головніна О.Г. Основи соціальної економіки : підручник / О.Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 647, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 604-642. – Бібліогр.: с. 593-603 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0388-6
897467
   Основи соціальної психології : навчальний посібник / Донченко О.А. [ та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського ; АПН України ; Ін-т соціальної політичної психології. – Київ : Міленіум, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8063-45-2
897468
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вузів / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
897469
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
897470
   Основи соціоекології.. – Київ : Вища школа, 1995. – 237с.
897471
  Ерліх Є. Основи соціології права (1913) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 211-221. – ISSN 1818-992Х
897472
  Ніколаєнко Т.Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посібник / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 та в підрядк. прим.
897473
  Зуб В.Я. Основи спектроскопії електронного парамагнітного резонансу : навч. посібник / В.Я. Зуб, В.Г. Маханькова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2017. – 77 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75
897474
  Сугаков В.Й. Основи спеціальної теорії відносності / В.Й. Сугаков, Е.М. Верлан. – Київ : Вища школа, 1977. – 87 с.
897475
  Павлюк А. Основи спілкування іноземною мовою : (Програма курсу за вибором для 10-12 класів) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 38-42
897476
  Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;


  Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
897477
   Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посібник / [Р.В. Бабко та ін.] ; за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко ; Сумський обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю ; Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Університетська книга, 2013. – 351, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 350-351. – Бібліогр. зазнач. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-666-9
897478
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – М. – 425с.
897479
  Шмальгаузен И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И. Шмальгаузен, 1916. – С. 185-214. – Отд. оттиск из: Русский зоологический журнал
897480
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1938. – 488с.
897481
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 4-е испр. и доп. – Москва, 1947. – 540с.
897482
  Сукач М.К. Основи стандартизації : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.К. Сукач. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Ліра-К, 2017. – 322, [2] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 315-322. – Бібліогр.: с. 311-314. – ISBN 978-617-7320-66-0
897483
   Основи стандартизації метрології та управління якістю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Надія Машта, Олександр Бенчук, Галина Бенчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384, [4] с. : іл., табл. – До 75-річчя Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Бібліогр.: с. 365-369. – ISBN 978-617-601-144-6


  В пр. №1704809 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
897484
   Основи стандартизації та сертифікації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2393-82-8
897485
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, Н.В. Павліха, О.В. Мишко, І.В. Опьонова; МОНУ; ЛДТУ; Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 252с. – ISBN 966-517-352-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
897486
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Павлов [та ін.] ; [під ред. : Домішнього М.І. (відп. ред.), Дзіся Г.В., Оскольського В.В.] ; Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" ; Тернопільська академія народного господарства. – Вид 2-ге, доп. – Київ : Кондор, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 966-7982-95-5


  У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні
897487
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / М.І. Шаповал. – 2-ге вид. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 152с.
897488
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник / М.І. Шаповал; Європейський університет. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 174с. – ISBN 966-7508-96-Х
897489
  Ротштейн А.І. Основи статистики соціалістичної промислововсті / А.І. Ротштейн. – Х.
ч.1. – 1933. – 288с.
897490
  Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики : навчально-методичний посібник / Соломія Бук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 124 с.
897491
  Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки : навчальний посібник для студ. фізико-матем. спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2004. – 256 с. – ISBN 966-642-242-5


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
897492
  Королюк С.Л. Основи статистичної фізики та термодинаміки : підручник для студ. вищих навч. закладів / Степан Королюк, Степан Мельничук, Олександр Валь. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 348 с. – ISBN 966-8653-03-3
897493
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навч. посібник / А.М. Береза. – Київ : КНЕУ, 1999. – 140с. – ISBN 966-574-170-5
897494
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навчальний посібник / А.М. Береза; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214с. – ISBN 966-574-253-1
897495
  Ліпінський О.Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп"ютерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліпінський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
897496
  Нікольський Віталій Валентинович Основи створення пристроїв п"єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.13.05 / Нікольський В.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одесса, 2005. – 36 с. – Бібліогр.:43 назви
897497
  Вакуленко В.Л. Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 13-18
897498
  Петліна Д.В. Основи стійкого розвитку виноградсько-виноробних ландшафтів // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 154-163. – ISSN 2308-135X
897499
  Лагутін В.Л. Основи стратегії державного регулювання інноваційної діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – С. 25-32. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
897500
  Ладан Т.М. Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру "Жовтень" у м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 124-130. – ISSN 2077-3455
897501
  Петленко Ю.В. Основи стратегічного управління рухом грошових коштів на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми управління рухом грошових коштів на підприємстві.
897502
  Залєтов О.М. Основи страхового права України : Навчальний посібник з комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування" / О.М. Залєтов, О.О. Слюсаренко; Під ред.: Б.М. Данилишина. – Київ : BeeZone, 2003. – 384с. – +CD ROM. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-00-7


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування", який містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України
897503
  Заруба О.Д. Основи страхування : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-2577-3
897504
  Шевчук В.В. Основи структурного аналізу : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
897505
  Зиман З.З. Основи структурної кристалографії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.З. Зиман ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-623-494-3
897506
   Основи судової експертизи : навч. посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз [та ін.] ; [авт.-уклад.: Л.М. Головченко та ін.]. – Харків : Право, 2016. – 925, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в дод. : с. 462-628 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-991-5
897507
  Опришко Л. Основи судової журналістики : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : Рада Європи, 2016. – 148 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні"). – ISBN 978-966-138-025-6
897508
  Кириченко О.А. Основи судової мікрології : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Кириченко О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 32 с.
897509
  Морозов С.М. Основи суїцидології : навчальний посібник / С.М. Морозов, Т.В. Вашека; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка; Геопринт, 2003. – 152с. – Шифр дубл.15 Моро.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-25-5
897510
  Карпінський В.О. Основи суспільного і державного ладу Радянського Союзу / В.О. Карпінський. – К., 1954. – 79с.
897511
  Юзьков Л.П. Основи суспільного ладу СРСР / Л.П. Юзьков. – К., 1978. – 41с.
897512
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г. Топчієв; Мін-во освіти і науки України.Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560с. – 1Топч Шифр дубл. – ISBN 966-549-651-4


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
897513
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підручник для студентів географ. спеціальностей вищих навч. закладів / О.Г. Топчієв ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
897514
  Шаблій О.І. Основи суспільної географії = Fundamentals of human geography : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
897515
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 216с.
897516
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн.вид-во, 1952. – 216с.
897517
  Франко І.Я. Основи суспільності : повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Художня література, 1955. – 240 с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
897518
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1986. – 200с. – (Б-ка юношества)
897519
  Франко І. Основи суспільності : [повість] / Іван Франко // Зворотний бік злочину : [зб. творів] / [авт. передм. та упоряд. В.С. Ковальський]. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – С. 9-196 : іл. – ISBN 978-966-667-693-4
897520
  Власенко Я.О. Основи сучасного маркетингу : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Власенко Я.О., Карпенко С.В. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-617-598-064-4
897521
  Бичков О.С. Основи сучасного програмування : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
897522
  Бичков А.С. Основи сучасного програмування [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Бичков, Ю.В. Турбал. – б.м., 2005. – 423 с.
897523
  Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Наук.-дослідний ін-тут українознавства МОН України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова; Юрій Руденко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с. – ISBN 966-7018-61-Х
897524
  Карпенко С.В. Основи сучасного управління : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Карпенко С.В., Корченко О.Г. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-617-598-039-2
897525
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2004. – 340с. – ISBN 966-608-482-1
897526
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
897527
  Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
897528
  Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 286 с. – ISBN 978-966-8995-18-7
897529
  Влялько І.В. Основи сучасної методології адаптації законодавства України до права Євросоюзу // Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України : з нагоди 65-річчя професора Івана Григоровича Біласа / Р.І. Благута, О.М. Балинська, А.І. Білас, Білас, А.-Р.І, В.К. та ін. Грищук. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2018. – С. 260-271. – ISBN 978-617-7624-26-3
897530
  Курбан О.В. Основи сучасної національної інформаційної безпеки України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 55-66. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  Визначено ключові проблемні аспекти сучасної системи національної інформаційної безпеки України, серед яких - геополітичне питання, радянський спадок та брак належної уваги держави. Розглянуто історію дослідження порушеної теми в працях провідних ...
897531
  Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів / О.Л. Ребенко; О.Л. Ребеко; НАНУ, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2007. – 540с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0665-2
897532
  Пришляк О.О. Основи сучасної топології : Навчальний посібник / О.О. Пришляк; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2006. – 79с. – . – ISBN 966-594-746-Х
897533
  Зозуляк-Случик Основи сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 277. – C. 88-94. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
897534
  Олтаржевський Д.О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. – Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [Центр вільної преси], 2013. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2123-46-3
897535
   Основи твариництва.. – К., 1957. – 352с.
897536
  Клепіков О.І. Основи творчості особи : навч. посіб. для студ. внз / О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1996. – 295 с. – ISBN 5-11-004658-1
897537
  Белоновский П.Д. Основи теоретичної арифметики / П.Д. Белоновский. – Київ, 1952. – 212с.
897538
  Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
897539
  Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології / В. Бебик. – К, 1994. – 122с.
897540
   Основи теоретичної фізики : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
897541
  Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
897542
  Приходько В.В. Основи теоретичної філософії : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
897543
  Натансон І.П. Основи теорії / І.П. Натансон. – Київ, 1950. – 424 с.
897544
  Кондратов В.Т. Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабільній та нелінійній функції перетворення датчика : Автореф...док.техн.наук:05.11.15;05.11.01 / Кондратов В.Т.;МОіНУ.НТУУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.: с.28-32
897545
  Лісовик Л.А. Основи теорії алгоритмів / Л.А. Лісовик, С.С. Шкільняк. – Киев : Київський університет, 1993. – 95с.
897546
  Супрун А.Д. Основи теорії білкових молекул : Навчальний посібник для студ. фізич. фак-ту / А.Д. Супрун, Ю.І. Прилуцький; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 99с. – ISBN 966-594-381-2
897547
  Царков Є.Ф. Основи теорії випадкових процесів / Мін-во освіти України; ЧДУ ім. Ю.Федькова; Під заг. ред. Є.Ф.Царкова. – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 296 с. – (Лекції з теорії стохастичного моделювання). – ISBN 966-7123-20-0
897548
  Копф А. Основи теорії відносності Ейнштейна : пер. з рос. / посібник / А. Копф. – Харків : ДНТУ, 1937. – 168 с.
897549
   Основи теорії гендеру : Навч. посібник. – Київ : К.І.С., 2004. – 536с. – ISBN 966-8039-70-X
897550
  Рудик П.А. Основи теорії держави : навч. посібник / П.А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2013. – 206, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-159. – ISBN 978-617-566-154-3


  У пр. № 1715007 напис: Данилевичу В.П. Бажаю успішно завершити навчання в університеті. Підпис.
897551
  Недбайло П.О. Основи теорії держави і права / П.О. Недбайло. – Київ, 1959. – 171с.
897552
  Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
897553
  Грицьків Р.Д. Основи теорії довгих ліній / Р.Д. Грицьків. – К., 1974. – 143с.
897554
  Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції : підручник для студ. біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
897555
  Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Добровольський; МОНУ; Миколаївський ДГУ ім. П.Могили. – Київ : Професіонал, 2006. – 272с. – ISBN 966-370-007-6
897556
  Біда М. Основи теорії економії / М. Біда. – Чікаго, 1963. – 229с.
897557
   Основи теорії економіки : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков, Л.Є. Сухомлин; В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков , Л.Є. Сухомлин. – Харків : Кондор, 2007. – 229с. – ISBN 5-7763-0864-X
897558
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К, 1997. – 232с.
897559
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику : Hавч.посіб.для студ.економ.спец.ВHЗ / О.І. Ястремський; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1997. – 235с. – Бібліогр.:с.234-235. – ISBN 966-505-125-3
897560
  Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
897561
  Максимович М.Г. Основи теорії електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів
Ч. 1. – 1973. – 142 с.
897562
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-186-0 (Кн.1)
Кн.1 : Аналіз лінейних електричних кіл. Часова область. – 2003. – 399 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
897563
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-208-5 (Кн.2)
Кн.2 : Аналіз лінейних електричних кіл. Частотна область. – 2004. – 358 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
897564
   Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Б. Гумен, А.М.Гуржій, В.М.Співак, Ю.Г.Савченко; За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-248-4
Кн.3. : Аналіз нелінійних електричних кіл. – 2004. – 391с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
897565
  Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр; Міжнар. ін-т лінгвистики і права. – Київ, 2000. – 203с. – ISBN 966-7181-38-3
897566
  Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
897567
  Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : Монографія / Ю.В. Шабатура; Мін-во освіти і науки України; ВНТУ. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 167с. – ISBN 966-641-068-0
897568
  Гуцало О.Г. Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів : Автореф... Доктора техн.наук: 05.11.08 / Гуцало О.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1999. – 34л.
897569
  Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
897570
   Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – Київ : КВІЦ, 2003. – 432 с. – ISBN 966-7192-48-2
897571
  Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
897572
  Щоголев С.А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-689-131-4
897573
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-05-8
Ч. 1. – 2008. – 432с.
897574
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-06-5
Ч. 2. – 2008. – 560с.
897575
  Байдак Ю.В. Основи теорії кіл : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
897576
  Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 41-46
897577
  Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму : Посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія. – ISBN 966-96118-6-5
Ч.1. – 2003. – 232 с.
897578
  Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації / В.В. Гончаренко. – Київ : НАКСУ, 1999. – 52 с. – (Бібліотечка кооператора / За ред. В.В.Гончаренка)
897579
  Біленчук П.Д. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський; Вінницька філія МАУП. – Вінниця : МАУП, 2000. – 208с.
897580
  Блажевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл / Б.І. Блажевич. – Київ, 1964. – 443с.
897581
  Волинський П.К. Основи теорії літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1962. – 351с.
897582
  Волинський П.К. Основи теорії літератури / П.К. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1967. – 351с.
897583
  Пахаренко В.І. Основи теорії літератури : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
897584
  Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
897585
  Гриценко О.М. Основи теорії міжнародної журналістики : Підручник для студ.гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О.М. Гриценко, В.І. Шкляр; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 304с. – ISBN 966-594-291-3
897586
  Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
897587
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
897588
  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
897589
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0


  Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
897590
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
897591
  Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
897592
  Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
897593
  П"яних Б.Є. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямами підгот. "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / Б.Є. П"яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В. Вишнівський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-598-725-3
897594
  Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин : Навчальний посібник / Святослав Григорович Лейко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-329-2
897595
  Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / В.М. Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 134, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-020-2
897596
  Барам О.М. Основи теорії перебігу хімічних реакцій / О.М. Барам. – К, 1978. – 112с.
897597
  Ситенко О.Г. Основи теорії плазми / О.Г. Ситенко, В.М. Мальнєв; HАHУ, Ін-т теоретично фізики. – Київ : Наукова думка, 1994. – 376 с. – ISBN 5-12-003776-3
897598
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок : Навч.посібник / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко. – Київ : Либідь, 1993. – 232 с. – ISBN 5-325-00136-1
897599
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
897600
  Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
897601
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності й аналізу розмірностей та їх застосування в задачах механіки : Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 78с.
897602
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці : Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 130 с. – ISBN 966-581-523-7


  В навчальному посібнику послідовно викладено основи теорії подібності та аналізу розмірностей, які необхідні для оволодіння курсом "Методи математичного моделювання в задачах механіки", що читається студентам-механікам механіко-математичного ...
897603
  Рябов С.Г. Основи теорії політики : Навч. посібник для студентів спец. вищих навчальних закладів / С.Г. Рябов, М.В. Томенко; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 192 c. – ISBN 966-7145-00-X
897604
  Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
897605
  Олексик Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
897606
  Млишко Іван Олександрович Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Млишко Іван Олександрович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К,, 1996. – 33л.
897607
  Гончаренко В.М. Основи теорії рівнянь з частинними похідними / В.М. Гончаренко. – Київ : Вища школа Головне вид., 1995. – 311с.
897608
  Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
897609
  Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / А. Лопатьєв, А. Демічковський, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 4-6. – ISBN 978-966-2328-99-8
897610
  Болясний Ілля Львович Основи теорії соціалістичної влади / Болясний Ілля Львович. – К, 1971. – 199с.
897611
  Котюк І.І. Основи теорії судового пізнання : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-486-1
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. – 2012. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-423
897612
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : Навчальний посібник / М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1994. – 155 с.
897613
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / Міжнародний фонд "Відродження" ; програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" ; М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1996. – 231 с. – ISBN 5-11-004675-1
897614
  Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
897615
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навчальний посібник для студ.фізичних спеціальностей / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-247-6
Ч.1 : Ідеальна оптична система та аберації зображення. – 2001. – 220с.
897616
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник для студ.оптичних спеціальн. ун-тетів та вищих технічних навчальн. закладів / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-326-Х
Ч.2 : Оптичні системи та їх елементи. – 2002. – 291с.
897617
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-371-5
Ч.3 : Оптичні системи спектральних приладів. – 2003. – 40с.
897618
  Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; МОіНУ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Пектораль, 2005. – 104с. – ISBN 966-963057-2-Х
897619
  Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної / І.М. Фішман. – Київ, 1963. – 226 с.
897620
  Царьова З.М. Основи теорії хімічних реакторів комп"ютерний курс : Підручник для студ.хім.спец. / З.М. Царьова, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Орлова; За ред. З.М. Царьової; Мін.освіти і науки україни. – Харків : ХПІ, 2002. – 615с. – ISBN 966-583-242-Х
897621
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Київ, 1952. – 160 с.
897622
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Москва, 1952. – 180с.
897623
  Лазарєв Ю.Ф. Основи теорії чутливих елементів систем орієнтації : підруч. для студентів вищ. техн. навч. закл., які навчаються за напрямом підгот. "Приладобудування" / Ю.Ф. Лазарєв, М.П. Бондар ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 642, [2] с. : іл., табл. – Абетк. покажч.: с. 629-636. – Бібліогр.: с. 587-589. – ISBN 978-966-622-434-0
897624
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів : Ядерні процеси: Навчальний посібник / КНУТШ; В.А. Плюйко. – Київ : Київський університет, 2003. – 160с. – ISBN 966-594-348-0
897625
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика атомного ядра : Навчальний посібник / В.А. Плюйко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 162с. – ISBN 966-594-348-0
897626
  Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
897627
  Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. / Б.В. Шварцер. – К., 1974. – 113с.
897628
  Д"яков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д"яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ : "КМ Academia", 2000. – 218с. – ISBN 966-518-047-9
897629
  Бакка М.Т. Основи термодинаміки в гірництві : Навчальний посібник для студ.гірн.спец.вузів / М.Т. Бакка, І.С. Редчиць, В.С. Редчиць; МОНУ; Ін-т змісту і метод.навчання;ЖІТІ. – Житомир, 2000. – 210с. – ISBN 966-7570-55-Х
897630
  Вайнштейн С.Я. Основи техніки безпеки та протипожежної техніки / С.Я. Вайнштейн. – Харків, 1965. – 196с.
897631
  Пивоваров Л.О. Основи техніки безпеки. / Л.О. Пивоваров, П Л. Грінь, . – К., 1965. – 128с.
897632
  Іпполітов П. Основи техніки бігу на коньках / П. Іпполітов. – Київ, 1937. – 16с.
897633
   Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
897634
   Основи техніки оформлення газети : Тексти лекцій. – Київ : Центр вільної преси, 2000. – 195с. – ISBN 966-7181-66-9
897635
   Основи техніки передавання інформації : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
897636
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-341-5
Кн. 1 : Теорія електронних кіл. – 2007. – 728 с.
897637
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-363-7
Кн. 2 : Схемотехніка/Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., В.М. Співак та ін. – 2007. – 510 с. : іл.
897638
  Левінсон Л.Є. Основи технічної механіки / Л.Є. Левінсон. – К, 1955. – 336с.
897639
  Пономаренко В.С. Основи технологий Internet : Учебное пособие / В.С. Пономаренко, С.В. Минухин, И.А. Торохтий; МО и НУ; Харьк. гос. эконом. ун-тет. – Харьков : ХГЭУ, 2001. – 256с. – ISBN 966-676-012-6
897640
  Збожна О.М. Основи технології : Навчальний посібник / О.М. Збожна; Мін-во освіти і науки України; Тернопільська акад. народ. господ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – ISBN 966-7952-03-7


  Основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготевлення продукції, яка задовольняє вимоги споживоча. Для студентів ВНЗ
897641
  Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
897642
  Хомко Наталія Юріївна Основи технології гетерогенно-каталітичної гідратації нітрилів карбонових кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Хомко Наталія Юріївна; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
897643
  Кудрявцев С.О. Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Кудрявцев С.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
897644
  Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
897645
  Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
897646
  Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
897647
  Голибард Є. Основи технології системного мислення : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
897648
  Логвінков С.М. Основи технологічних систем : навч. посібник / Логвінков С.М., Борисенко О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-304. – ISBN 978-966-676-611-6
897649
  Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 206-212. – ISSN 2306-9082
897650
  Черкес О.І. Основи токсикології бойових отруйних речовин / О.І. Черкес. – 4-те вид.,перероб. і доп. – Харків-Київ : Медичне видавництво, 1934. – 231с. – Библиогр.: с.229
897651
  Шувалов Я.А. Основи топографії : навч. посібник для географічних ф-ів педагогічних ін-ів / Я.А. Шувалов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 328 с.
897652
  Пастух В.В. Основи топографії : підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищих навч. закладів / КНУТШ ; В.В. Пастух, Г.Ф. Виноградов. – Київ : Київський університет, 2000. – 372 с. – 526 Паст Шифр дубл. – ISBN 966-594-126-7
897653
  Матусевич К.М. Основи топографії : посібник для вчителів / К.М. Матусевич , М.К. Матусевич. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7518-40-X
897654
  Остроух В.І. Основи топографії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ. геологічного факультету / В.І. Остроух; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 46с.
897655
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Основи картографії. – 1968. – 46 с.
897656
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Основи топографії. – 1969. – 60 с.
897657
  Загородній В.В. Основи топографії і картографії : посібник для вчителів / В.В. Загородній, К.М. Матусєвич; ред. Р.Є. Рибіна. – Київ : Радянська школа, 1977. – 134 с.
897658
  Шувалов Я.А. Основи топографії. : Учебное пособие / Я.А. Шувалов. – Київ, 1951. – 351с.
897659
  Алі Н.А. Основи трансцендентально-семіотичного аналізу літературного дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядаються проблеми дослідження текстів у постмодерністському дискурсі з точки зору виявлення змісту символічних інтерпретацій.
897660
  Карпенко Д.О. Основи трудового права = Розкрито основні глави курсу загальної та особливої частини основ трудового права : Навчальний посібник / Д.О. Карпенко. – Київ : А.С.К., 2003. – 656с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-12-3
897661
  Беззуб Б.С. Основи трудового права : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
897662
  Шерешевський І.В. Основи трудового права. / І.В. Шерешевський. – Харків, 1930. – 328с.
897663
  Зеленін С.М. Основи туризму / С.М. Зеленін, В.В. Нікольський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 240с.
897664
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 1. – 2009. – 264 с.
897665
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 2. – 2009. – 224с.
897666
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; М-во освіти і науки Ураїни, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359
897667
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
897668
  Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
897669
  Бойко-Блохін Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 103-133. – ISBN 978-966-1513-13-5
897670
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч. 1. – 2004. – 228с.
897671
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч.2. – 2004. – 254 с.
897672
  Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики / Л.Т. Білецький. – Київ : Либідь, 1998. – 408 с. – (Літературні пам`ятки України). – ISBN 966-06-0063-1
897673
  Танклевська Н.С. Основи управління грошовими потоками підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 215-219. – ISSN 2222-4459
897674
  Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій : Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" / За ред. Стеклова В.К. – Київ : Техніка, 2002. – 438с. – ISBN 966-575-075-5


  Принципи автоматизації управління мережами, послугами та діяльностью в телекомунікаціях, технології, сценарії та варіанти реалізації систем управління
897675
  Храмов О В. Бовтрук Основи управління персоналом : Навч.-метод. посіб. / О В. Бовтрук Храмов; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 112с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-086-9
897676
  Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
897677
   Основи управління у військовій справі : Навчальний посібник / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Київський університет, 2003. – 140с. – ISBN 966-594-479-7
897678
   Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / [М.П. Костюченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра філософії М.П. Костюченка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та с. 3. – Бібліогр.: с. 438-446. – ISBN 978-966-377-212-7
897679
  Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
897680
  Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
897681
  Стецюк В.В. Основи урбоекологічних досліджень (на прикладі території Києва) : навч. посібник / В. Стецюк, С. Бортник ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-165. – ISBN 978-617-7069-46-0
897682
  Велш Г.А. Основи фiнансового облiку / Г.А. Велш, Шорт Деніел; Пер.з англ.О.Мінін та О.Ткач. – Київ : Основи, 1997. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
897683
  Внукова Н.М. Основи фактоpингу : Hавчальний посiбник / Н.М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174с. – (Библiотечка банкipа ; N1-1998). – ISBN 966-7293-22- Х
897684
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії. / Л. Морейніс. – 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. – К., 1934. – 424с.
897685
  Чолпан П.П. Основи фізики : Навч. посіб. / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1995. – 487с. – ISBN 5-11-004270-5
897686
   Основи фізики вакууму та вакуумної техніки : Методи отримання високого й надвисокого вакууму: Навчальний посібник. – Київ : Київський університет, 2004. – 70с. – ISBN 966-594-572-6
897687
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / КНУТШ; Бех І.І., Лушкін О.Є., Михайловський Б.І. – Київ : Київський університет, 2001. – 144с. – Книга має іншу палітурку на відміну від книги що має 105 стор. – ISBN 966-594-261
897688
  Бех І.І. Основи фізики вакууму та вакуумної техніки. Методи отримання високого й надвисокого вакууму : Навчальний посібник / І.І. Бех, О.Є. Лушкін, Б.І. Михайловський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 105с. – ISBN 966-594-261
897689
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : Навчальний посібник / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – 2-ге вид., пероробл.і доп. – Київ : Кондор, 2003. – 384с. – ISBN 966-00-0807-4
897690
  Садовий А.І. Основи фізики з задачами і прикладами їх розв"язування : навч. посібник [для учнів старших класів фіз.-мат. шкіл, гімназій, ліцеїв, вузів] / А.І. Садовий, Ю.Г. Лега. – Вид. 2-ге, переробл. і допов. – Київ : Кондор, 2010. – 384 с. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-00-0807-4


  Навчальний посібник для студентів педагогічних вищих навчальних закладів.
897691
  Гаращук В.П. Основи фізики лазерів : навч. посібник / В.П. Гаращук. – Київ : Університетське видавництво ПУЛЬСАРИ, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 2004 р. - Покажч.: с. 332-336. – Бібліогр.: с. 328-331. – (Новітній авторський підручник). – ISBN 978-617-615-006-0
897692
  Поперенко Л.В. Основи фізики матеріалів оптотехніки : навч. посібник для студ. фізичних та техн. спец. ун-тів / Л.В. Поперенко, В.С. Стащук ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 687 с. : іл. – Бібліогр.: с. 663-674. – ISBN 978-966-439-347-5
897693
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : Підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-872-5
Т.1. – 2007. – 340с. – оп.карт.фз.,рфз.
897694
  Третяк О.В. Основи фізики напівпровідників : підручник для студ.вищ. навч. закладів / О.В. Третяк, В.З. Лозовський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-873-3
Т.2. – 2009. – 384 с.
897695
  Федотов Я.А. Основи фізики напівпровідникових приладів : навчальний посібник / Я.А. Федотов. – Київ : Вища школа, 1972. – 507 с.
897696
  Козак Л.В. Основи фізики планет : навчальний посібник / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 966-439-010-0
897697
  Данильян О.Г. Основи філософії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Г. Данильян, В.М. Тараненко; МОіНУ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2003. – 352с. – ISBN 966-7146-78-2


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
897698
   Основи філософії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. 1-2 рівнів акредитації / П.І. Гнатенко, В.Б. Окороков, В.І. Пронякін, О.О. Осетрова. – Київ : Вища освіта, 2009. – 335 с. – ISBN 978-966-8081-75-0
897699
  Кульчицький Олександр Основи філософії і філософічних наук = Grundlage der Philosophie und philosophischen Wissenschaften / Упор. Карась А. // Підручники / Український вільний університет. – Мюнхен; Львів, 1995. – Ч. 16. – 1-164 с. : іл.
897700
  Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. / О. Кульчицький. – Львів, 1995. – 166с.
897701
   Основи філософії культури : словник для студентів вищих навч. закладів / Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич, М.П. та ін. Недюха; Н.Г. Джинчарадзе, М.А. Ожеван, А.В. Толстоухов, О.В. Кундеревич та ін. – Київ : Знання України, 2005. – 254с. – ISBN 966-316-006-3


  Для студентів, аспірантів і викладачів вузів а також для тих, хто цікавиться філософськими проблемами
897702
  Гегель Г. Основи філософії права, або природне право і державознавство / Г. Гегель; Пер.з нім. Р. Осадчука, М. Кушніра. – Київ : Юніверс, 2000. – 336с. – (Філософська думка). – ISBN 966-7305-33-3
897703
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань / В.Г. Афанасьєв. – Київ, 1966. – 306с.
897704
  Афанасьєв В.Г. Основи філософських знань / В.Г. Афанасьєв. – Київ, 1973. – 316с.
897705
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – Київ : Каравела, 2002. – 296с. – ISBN 966-95596-03-2; 966-7827-19-4;


  Короткий за змістом і доступний за формою викладом історії світової та вітчизнянної філософської думки, основних теоретичних проблем скчасної філософії
897706
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : Курс лекцій. Навчальний посібник для студ. вищ. закладів освіти I-II рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стереотип. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
897707
  Петрушенко В.Л. Основи філософських знань : курс лекцій: навч. посібник для студентів вищ. закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації / В.Л. Петрушенко. – 2-ге вид., стер. – Львів : Новий Світ-2000, 2004. – 296 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-19-4
897708
  Буслинський В.А. Основи філософських знань : Підручник / В.А. Буслинський,П.І. Скрипка. – 2-е вид., стереотипне. – Львів : Новий світ, 2005. – 352с. – ISBN 966-7827-67-4
897709
   Основи філософських знань : філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство : підручник / Горлач М.І. [ та ін. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 1028с. – ISBN 978-966-364-726-5
897710
  Глібко В.М. Основи фінансово-господарського контролю і документальної ревізії // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 84. – С. 209-216. – ISSN 0201-7245
897711
  Лапішко М.Л. Основи фінансово-статистичного аналізу економічних процесів : Підручник для підготовки молодших спеціалістів / М.Л. Лапішко. – Львів : Світ, 1995. – 328с. – ISBN 5-7773-0301-3
897712
   Основи фінансового аналізу : Навч. посібник для студ.екон.спец.вищих навч.закладів / Я.І. Єлейко, О.М. Кандиба, М.Л. Лапішко, Т.С. Смовженко; Національний банк України. Львівський банківський ін-т. – Київ, Львів : Львовский банковский колледж Национального Банка Украины, 2000. – 141с. – ISBN 966-7330-19-2; 5-7763-2511-0
897713
  Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 108с.
897714
  Брігхем Є.Ф. Основи фінансового менеджменту / Є.Ф. Брігхем. – Київ : Молодь, 1997. – 1000 с. – ISBN 5-7720-094-55
897715
  Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Ю. Матюшенко; МОіНУ; Держ. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний ін-тут". – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 220 с. – ISBN 966-8253-69-8
897716
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : Навчальний посібник / Є.Г. Рясних; Verba Magistri. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Київ : Скарби, 2004. – 238с. – ISBN 966-8016-08-4
897717
  Рясних Є.Г. Основи фінансового менеджменту : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Є.Г. Рясних. – Київ : Академвидав, 2010. – 333, [3] с. – Бібліогр.: с. 334. – (Альма-Матер). – ISBN 978-966-8226-88-5


  Єдине у вітчизняному літературознавстві масштабне дослідження літературного процесу в Україні, виконане за стильовою методологією. Для студентів, викладачів
897718
  Велш Глен Основи фінансового обліку / Велш Глен, Шорт Деніел. – Київ : Основи, 1999. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
897719
  Пожидаєва М.А. Основи фінансового права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 350-359. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
897720
  Пономаренко О.І. Основи фінансового та інвестиційного менеджменту : Навчальний посібник / О.І. Пономаренко; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2003. – 59с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
897721
  Мітіліно М.І. Основи фінансової науки / М.І. Мітіліно. – Київ, 1929. – 395с.
897722
  Григора І.М. Основи фітоценології / І.М. Григора, В.А. Соломаха. – Київ : Фітосоціоцентр, 2000. – 240с. – Бібліогр.: с.237-239. – ISBN 966-7459-65-9
897723
  Олексієнко Л.П. Основи фонетики англійської мови / Л.П. Олексієнко. – Київ, 1997. – 76с.
897724
  Зіятдінова О.О. Основи формування антикризової програми підприємства / О.О. Зіятдінова, З.Д. Калініченко // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 77-79. – ISBN 978-617-645-229-4
897725
  Савчук Степан Григорович Основи формування геодезичної системи України : Автореферат дис. ... доктора технічних наук: 05.24.01 / Савчук С.Г.; МОНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 43 назв.
897726
  Резнік Н.П. Основи формування і функціонування інтегрованих структур в АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 3-6
897727
   Основи формування іншомовної комунікативної компетенції у середній загальноосвітній школі : навч. посібник для студ. пед. навч. закладів (за спец. "Іноземна мова") ВНЗ / [П.О. Бех та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. методики навчання інозем. мов та приклад. лінгвістики. – Київ : Вольф, 2009. – 288, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 276-288 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-96737-3-2
897728
  Гребенюк Л.А. Основи формування кредитних стратегій банку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 208-214 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
897729
  Коюда В.О. Основи формування науково-інноваційних мереж для інноваційного розвитку регіонів / В.О. Коюда, Л.А. Слюсарєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 90-101. – ISSN 2222-4459
897730
  Захарченко В. Основи формування науково-технологічної політики в умовах трансформації / В. Захарченко, Н. Корсікова // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 75-84. – ISBN 966-79-75-57-7
897731
  Некос В. Основи формування національної технології вищої екологічної освіти в Україні : Некос В., Некос А. / В. Некос, А. Некос // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-37
897732
  Пепа Т.В. Основи формування парадигми соціального розвитку та механізми її реалізації / Т.В. Пепа, Л.Г. Чернюк // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2014. – С. 11-23. – (Економічні науки ; вип. 2 (88)). – ISSN 2306-4242
897733
  Медведєва І.М. Основи формування професійної підготовки майбутніх фахівців з туризму / І.М. Медведєва, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 120-123. – (Педагогічні науки)
897734
  Коба В.В. Основи формування та оцінка сучасного стану ринку агроавіаційних послуг / В.В. Коба, І.І. Висоцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 179-183
897735
  Хорунжак Н. Основи формування цілісної концептуальної моделі проектів розвитку туристичної галузі в Україні // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 60-66. – ISBN 966-303-007-1
897736
   Основи фототермоакустики : Практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 34с.
897737
   Основи фрактальної психології : Проект психоекологічного оновлення. – Київ : Міленіум, 2006. – 472c. – ISBN 996-8063-02-X
897738
  Кунєв Ю.Д. Основи функціональної моделі митної служби України // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2006. – № 6. – С. 7-12.
897739
  Загнітко А.П. Основи функціональної морфології української мови: навч. посібник для вузів / А.П. Загнітко. – К., 1991. – 76с.
897740
  Дяковський Д.А. Основи функціонування електронних грошей в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 133 : Економічні науки
897741
  Ребар О.В. Основи функціонування місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 129-136
897742
  Бударіна Н.О. Основи функціонування Світового валютного фонду на фінансовому ринку України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 240-244
897743
  Ткаченко І. Основи функціонування системи економічної безпеки в умовах глобалізації економіки // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 352-359. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
897744
  Дегтяр Н.А. Основи функціонування фінансів державного сектора як складової фінансової системи України / Н.А. Дегтяр, О.В. Дейнека // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 24-28
897745
  Горбань І.С. Основи хвильової та променевої оптики. : Навчальний посібник для студ. фіз-х фа-ів / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 221с. – ISBN 966-594-096-1
897746
  Кравз К. Основи хімії / К. Кравз, Р. Цегельский. – Вінниця, 1919. – 140с.
897747
  Кравс К. Основи хімії / К. Кравс. – Чернівці, 1994. – 149с.
897748
  Тарасенко О.І. Основи хімії і технології рідиннофазного окиснення гідрокситолуолів та їх ацильованих похідних озоноповітряною сумішшю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Тарасенко Олександр Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
897749
  Галстян С.Г. Основи хімії і технології рідкофазного окиснення толуолу озоновмісними газами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Галстян С.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім В. Даля. – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
897750
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – К., 1976. – 175с.
897751
  Боєчко Ф.Ф. Основи хімії полімерів / Ф.Ф. Боєчко. – Вид. 2-е перероб. – К., 1988. – 199с.
897752
  Демченко О.О. Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Демченко Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
897753
  Мигалина Ю.В. Основи хімії та фізико-хімії полімерів : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ю.В. Мигалина, О.П. Козарь ; МОНУ ; Мукачівський держ. ун-т. – Київ : Кондор, 2010. – 325 с. – Бібліогр.: с. 311-318. – ISBN 978-966-351-303-4
897754
  Романова Н.В. Основи хімічного аналізу : 10-11 кл. Навчальний посібник / Н.В. Романова. – 2-ге вид.переробл. та доп. – Київ, Ірпінь : Перун, 1998. – 240с. – ISBN 966-569-036-1
897755
  Гродзінский А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінский. – К, 1973. – 206с.
897756
  Гродзінський А.М. Основи хімічної взаємодії рослин / А.М. Гродзінський; Відп.ред.І.Г.Вивалько. – Київ : Наукова думка, 1973. – 206с.
897757
  Синькова Л.О. Основи хімічної термодинаміки / Л.О. Синькова. – Одеса, 1992. – 95с.
897758
  Гончаров А.І. Основи хімічної технології : посібник для студентів природничих факультетів педагогічних ін-тів / А.І. Гончаров, О.В. Стеценко. – Київ : Вища школа, 1971. – 460 с.
897759
   Основи християнської віри : Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера з коментарями доктора Едварда Кейлера. – Минск, 1998. – 355 с. – На обкладинці перед назвою: Едвард Кейлер


  В книзі: Малий Катехізис доктора Мартіна Лютера. - С. 1-32; А також: Кейлер Едвард Коментарі до Малого Катехізису. - С. 33-354
897760
   Основи християнської віри. – Минск : Прикора, 1998. – 356с.
897761
   Основи християнської етики : 5 кл. : навч. посібник / В.М. Жуковський, Н.М. Лахман, Т.В. Саннікова, С.В. Филипчук, О.Я. та ін. Гаврисюк; Жуковський В.М., Лахман Н.М., Саннікова Т.В. [та ін.]. – Київ : Літера, 2007. – 224 с. : іл. – ISBN 978-966-2032-17-8
897762
   Основи християнської етики : 5 клас : хрестоматія. – Київ : Літера, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-2032-08-6
897763
  Набиванець Б.Й. Основи хроматографічного аналізу : Навчальний посібник / Б.Й. Набиванець, В.В. Сухан, О.М. Лисенко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2002. – 121с. – ISBN 966-594-309-Х
897764
   Основи художньої культури.. – Харків : Основа
1 : Теоррія та історія світової культури. – 1997. – 318с.
897765
  Лосєв І. Основи цивілізації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 35 (459), 2-8.09.2016 р. – С. 20-21. – ISSN 1996-1561


  Як сформувалася нинішня система європейської освіти.
897766
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – Київ, 1941. – 192с.
897767
  Ландкоф С.Н. Основи цивільного права / С.Н. Ландкоф. – 2-е вид. – К., 1948. – 424с.
897768
  Барабанов О.В. Основи цифрової схемотехніки : навч. посібник / О.В. Барабанов, О.С. Баужа ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 103, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 101
897769
   Основи ціноутворення : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільіна, Н.А. Іваннікова, Я.Я. Слабко, Ю.В. Лисенко; Н.І.Верхоглядова, С.Б.Ільіна, Н.А.Іваннікова, Я.Я.Слабко, Ю.В.Лисенко. – Київ : Кондор, 2007. – 252с. – ISBN 966-351-082-Х
897770
  Мусіяка В.Г. Основи чисальних методів механіки / В.Г. Мусіяка. – Дніпропетровськ, 1993. – 156с.
897771
  Мусіяка В.Г. Основи чисельних методів механіки : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Г. Мусіяка. – Київ : Вища освіта, 2004. – 240с. – Шифр дубл.51 Мусі.Доп.карт.м.м. – ISBN 966-8081-23-4


  Розкрито математичний апарат чисельних методів механ-зації, особливості його використання у різних сферах теоре-тичної та прикладної діяльності. Наведено механізм різних варіантів розрахунків чисельних методів механізації. Для студентів природничих ...
897772
  Мусіяка В.Г. Основи числових методів : присвяч. 100-річчю Дніпров. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара / В.Г. Мусіяка ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Ліра, 2017. – 256 с. : іл., табл. – Ухвалено на вчен. раді протокол № 8 від 22 груд. 2016 р. - Предм. покажч.: с. 251-252. – Бібліогр.: с. 249-250. – ISBN 978-966-383-938-7
897773
  Олексієнко Лариса Основи читацької компетентності закладати в початковій школі // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 11-12


  Аналіз роботи вчителів початкових класів свідчить, що основним недоліком їхньої роботи з підготовки молодшого школяра-читача є те, що дітей вчать одному - розкодуванню одиниць писемного мовлення або тексту літературного твору, а вимагають іншого - ...
897774
   Основи читацької культури і самоосвіти студентів : Базова програма спецкурсу. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет, 2000. – 32с. – ISBN 966-551-055-Х
897775
  Стрельчук С.И. Основи экспериментального мутагенеза / С.И. Стрельчук. – Киев : Вища школа, 1981. – 215с.
897776
  Комарь М.П. Основи якісного хімічного аналізу / М.П. Комарь. – Харків, 1960. – 454с.
897777
  Владикин Л. Основите на царската власть и престолонаследието. / Л. Владикин. – София, 1931. – 562с.
897778
  Келлер Б.А. Основі єволюции растений / Б.А. Келлер. – М.-Л, 1948. – 207с.
897779
  Вертузаев М.С. Основі компьютеризации деятельности сотрудников органов внутренних дел / М.С. Вертузаев, Ю.В. Попов. – Київ, 1992. – 207с.
897780
  Сахарова Е.М. Основі марксистско-ленинской эстетики. / Е.М. Сахарова. – М., 1961. – 43с.
897781
  Сагатовский В.Н. Основі систематизации всеобщих категорий. / В.Н. Сагатовский. – Томск, 1973. – 431с.
897782
  Магда Є.В. Основі фактори впливу на формування енергетичної безпеки Російської Федерації // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 566-577
897783
  Венжинович Н.Ф. Основіні принципи зіставного вивчення фразеології різних мов // Країни Центрально-Східної Європи в умовах регіоналізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, Е.І. Балога, В.Ф. Баньоі, І.І. Богданович, О.Я. та ін. Богів. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 86-102. – ISBN 978-966-2075-11-3
897784
  Смірнова-Замкова Основна аргірофільна речовина та її значення в патології / Смірнова-Замкова, 1944. – С. 235-246. – Окр. відбиток
897785
  Дейнека Т. Основна економічна суперечність сучасної епохи: змістовне розширення парадигми теоретичного дослідження // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-28 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
897786
  Гришин С.П. Основна задача організаційного управління воєнною безпекою систем енергетики // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 37
897787
  Предборський В.А. Основна категоріальна структура теорії тіньової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 8-11
897788
  Литвицький В. Основна макропара: тенденції першого півріччя : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 10-19. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
897789
  Гавриленко О.П. Основна мета викладання і структура дисципліни "Геоекологічне обгрунтування проектів природокористування" у вищих навчальних закладах // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 58-64. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
897790
  Сербін О. Основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 11 (184). – С. 24-29. – ISSN 2076-9326


  Як основна модель систематизаційної організації знань в епоху Просвітництва розглядається Енциклопедія Дідро та д"Аламбера. Наведено передумови і методологічні основи створення та історію започаткування й розвитку цього видання. Розкрито суть та ...
897791
  Мандибура В.О. Основна суперечність відносит споживчого ринку та шляхи її подолання / В.О. Мандибура, В.О. Хижняк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 3 (676). – С. 69-88 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2522-9303
897792
  Могильний О. Основна суперечність трансформування аграрного сектора економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
897793
  Наєнко М. Основна увага - підвищенню якості освіти // Центр літературної творчості / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2018. – Вип. 1 : 2017-2018 н. р. / [упоряд. і ред.: Л. Дядченко ; відп. за вип. М. Наєнко]. – С. 11-12. – ISBN 978-617-7625-59-8


  "Головним своїм завданням наш Університет вважає постійне вдосконалення і підвищення якості підготовки кваліфікованих кадрів <...> Для проведення позалекційної роботи в Університеті створено близько ста різних центрів, лабораторій, кабінетів. Тільки у ...
897794
  Нагорна Ю.А. Основна характеристика мовної культури державних службовців // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2018. – 2018. – С. 32-40. – ISSN 2313-4437
897795
  Умарова А.Б. Основная гидрофизическая характеристика агросерых почв: влияние анизотропии и масштабного фактора / А.Б. Умарова, Е.В. Шеин, Н.С. Кухарук // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 12. – С. 1460-1466 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
897796
  Малахов Г.М. Основная железорудная база СССР = Очерк развития Криворожского бассейна / Г.М. Малахов, Н.И. Стариков, ШостакА.Г. – Москва, 1957. – 162с.
897797
  Окунев Б.Н. Основная задача внешней баллистики и аналитические методы ее решения / Б.Н. Окунев. – Ленинград; Москва, 1934. – 524с.
897798
  Личков Б.Л. Основная закономерность вековых поднятий и опусканий земной коры / Б.Л. Личков, 1947. – с.
897799
  Милютин И.А. Основная земская единица в пределах прихода. – Санкт-Петербург : Знаменская тип. инж. Г.А.Бернштейна, 1903. – 48 с. – Дарств.надпись
897800
  Сабашвили Б.М. Основная лексика родства в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Сабашвили Б. М.; АН ГССР, Ин-т языка. – Тбилиси, 1950. – 11 с.
897801
   Основная литература по проблемам хозяйственного расчета и экономического стимулирования в промышленности.. – М., 1975. – 196с.
897802
  Дильтей В. Основная мысль моей философии. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 9. – С.122-124. – ISSN 0042-8744
897803
  Вербицкий А.А. Основная образовательная программа в контекстно-компетентностном формате / А.А. Вербицкий, А.С. Курылев, М.Д. Ильязова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 66-71. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены проблемы формирования компетентностной модели выпускника как целеполагающего компонента основных образовательных программ контекстно-компетентностного формата. Представлена инвариантная структура компетенции выпускника вуза, технология ...
897804
  Захарова Г.П. Основная образовательная программа подготовки бакалавра: опыт и оценка перспектив // Педагогика : научно-теоретический журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. журн. "Педагогика". – Москва, 2012. – № 3. – С. 70-75. – ISSN 0869-561Х


  Показан конкретный опыт разработки вузом основной образовательной программы высшего профессионального образо вания и возникающие в ходе ее реализации проблемы. The article discusses a specific experience of a higher educational institution in ...
897805
   Основная причина органического прогресса.. – 3-48с.
897806
  Ильин В.Н. Основная проблема теории познания // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 7. – С.123 - 134. – ISSN 0042-8744
897807
   Основная программа гидробиологических исследований озера Байкала. – 5 с. – Отд. оттиск
897808
  Васильев А.Н. Основная профессия / А.Н. Васильев. – Москва, 1954. – 56с.
897809
  Узнадзе Э.Д. Основная соль алюминия и структурообразование в суспензиях аскангеля : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Узнадзе Э.Д. ; Лаборатория коллоидной химии Ин-та химии им П.Г. Меликишвили Акад. наук ГрузССР и Кафедра химии Тбилиси. – Тбилиси, 1955. – 13 с.
897810
   Основная справочная литература по сельскому хозяйству.. – М., 1942. – 24с.
897811
  Калужнин Л.А. Основная теорема арифметики / Л.А. Калужнин. – Москва, 1969. – 32с.
897812
  Аппельрот Г.Г. Основная форма системы алгебраических дифференциальных уравнений / Г.Г. Аппельрот. – Москва : Университетская тип., 1902. – 14с.
897813
  Сапожников А.В. Основная химическая промышленность / А.В. Сапожников. – М., 1929. – 179с.
897814
  Иоффе Я.А. Основная экономическая задача СССР / Я.А. Иоффе. – Москва-Ленинград, 1939. – 84с.
897815
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 108с.
897816
  Леонтьев А. Основная экономическая задача СССР / А. Леонтьев. – М, 1939. – 99с.
897817
  Супоницкий С.А. Основная экономическая задача СССР / С.А. Супоницкий. – М., 1956. – 96с.
897818
  Тихонов И.А. Основная экономическая задача СССР / И.А. Тихонов. – Ленинград : Ленидат, 1959. – 395 с.
897819
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
897820
  Алексеев А.М. Основная экономическая задача СССР и пути ее решения / А.М. Алексеев. – Москва, 1956. – 40с.
897821
  Ляпин А.П. Основная экономическая задача СССР. Лекция. / А.П. Ляпин. – М., 1957. – 52с.
897822
  Иванов В.Н. Основная ячейка социалистического общества / В.Н. Иванов, А.С. Фриш. – М., 1975. – 287с.
897823
  Свєженцев О.О. Основнв проблеми дистанційного навчання та можливі шляхи їхнього вирішення // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 38-42. – ISBN 978-966-285-210-3
897824
   Основне - прямі угоди між навчальними закладами // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2013. – 1 квітня (№ 13). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Міністр освіти і науки України Дмитро Табачник зустрівся з делегацією Японії у складі голови і засновника Форуму STS ("Наука і технології в суспільстві") Кодзі Омі. Члени делегації Японії відвідали КНУ імені Тараса Шевченка
897825
  Леонтьев А. Основне економічне завдання СРСР / А. Леонтьев. – К, 1940. – 80с.
897826
  Брагінський Б. Основне економічне завдання СРСР / Б. Брагінський. – Київ : Політвидав, 1947. – 68 с.
897827
  Нестеренко О.О. Основне економічне завдання СРСР і шляхи його розв"язання / О.О. Нестеренко. – Київ, 1957. – 24с.
897828
  Костенко О.М. Основне питання правознавства з позицій соціального натуралізму // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.72 - 79. – ISBN 966-568-656-9
897829
  Культенко В.П. Основне питання філософії Парменіда / В.П. Культенко, В.Р. Коломійчук // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 34-36
897830
  Прутько С.М. Основне право людини: історико-філософський аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 79-91. – ISBN 966-628-132-5
897831
  Болюбаш Я. Основне призначення організацій, де працюю, - не допускати конфліктів між сторонами // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 30 липня (№ 31)


  Екс-керівник Департаменту вищої освіти МОНмолодьспорту Ярослав Болюбаш відразу після відставки обійняв посаду в Спілці ректорів, а нещодавно очолив Громадську раду при МОНмолодьспорту. В інтерв"ю "Освіті України" розповів про специфіку цих ...
897832
  Стахєєва-Боговик Основне та неосновне провадження у транскордонній неспроможності: ключові фактори та поняття // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 105-114
897833
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
1. – 1976. – 460с.
897834
  Брежнев Л. Основни въпроси на икономическата политика на КПСС на съвременния етап / Л. Брежнев. – София
2. – 1976. – 479с.
897835
  Бицилли П.М. Основни насоки в историческото развитие на Европа от началото на християнската ера до наше време / от П. Бицилли, проф. – София : Университетска печатница, 1940. – 280 с. – (Университетска библиотека ; № 229)
897836
   Основни проблеми на наукознанието.. – София, 1973. – 238с.
897837
  Георгиев В. Основни проблеми на славянската диалехронна морфология / В. Георгиев. – София, 1969. – 208с.
897838
  Николова Р. Основни химични понятия. / Р. Николова. – София, 1980. – 171с.
897839
  Коваленко К.С. Основний економічний закон соціалізму / К.С. Коваленко. – К, 1958. – 56с.
897840
  Петровський М.І. Основний економічний закон соціалізму / М.І. Петровський. – Львів, 1958. – 58с.
897841
  Вишневецький Й.А. Основний економічний закон соціалізму і його діяння в СРСР / Й.А. Вишневецький. – Київ, 1960. – 88с.
897842
  Бутко І.П. Основний закон СРСР / І.П. Бутко. – К., 1978. – 120с.
897843
  Шаповал В. Основний Закон України у світовому конституційному вимірі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.10-18. – ISSN 0132-1331
897844
  Бурчак Ф.Г. Основний Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки / Ф.Г. Бурчак. – К., 1978. – 48с.
897845
  Ясинський С. Основний зміст та характер особливості практичного втілення ідеї народного представництва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 76-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізуються різноманітні концепції народного представництва, виявляється їх специфічний зміст та особливості.
897846
  Баглюк Ю.Б. Основний капітал як чинник економічного зростання // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 20-24. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
897847
  Мазур А.В. Основний кодифікований акт у галузі митної справи (пошук нормативно-правової моделі) // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 6 (72). – С. 32-38
897848
  Граве Д.О. Основний курс механіки. – Київ : Вид. видав ком. ІОН ; Окрліт
Кн. 1 : Основи загальної механіки. – 1927. – 197 с. – Шклограф І.Н.О.
897849
  Лямцев В.М. Основний метод і найважливіший засіб розвитку соціалістичної економічної інтеграції. / В.М. Лямцев. – К., 1979. – 48с.
897850
  Рудич Ф. Основний напрям розвитку українського суспільства в умовах модернізації: спроба політичного аналізу // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 8-11
897851
  Гаврилюк Р.О. Основний податково - правовий режим держави (за законодавством України) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.87-91. – (Правознавство ; Вип. 154). – ISBN 966-568-528-7
897852
  Москалець В.П. Основний психологічний зміст та розвивально-особистісний потенціал ігрової діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 10 (127). – С.1 -7
897853
  Сторонянська І.З. Основний та оборотний капітал реального сектору економіки: міжрегіональні асиметрії // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 1 (67). – С. 17-25. – ISSN 1562-0905
897854
  Мота Н.Я. Основний чинник становлення особистості майбутнього фахівця - відносини між викладачем і студентом / Н.Я. Мота, Н.І. Тушницька, Г.М. Баб"як // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 1. – С. 124-130
897855
  Забитівська А. Основник і добродій Національного музею у Львові // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. Спілка письменників України. – Львів, 2015. – № 1 (843). – С. 100-110. – ISSN 0868-4790
897856
   Основним принципом гуманітарного розвитку України є людиноцентризм
897857
  Коломоєць Т. Основні адміністративно-примусові заходи протидії незаконному обігу наркотиків в Україні: пріоритети використання в умовах сучасних реформаційних процесів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 199-208. – ISSN 1026-9932
897858
  Нікітенко О.І. Основні акти регулювання діяльності правоохоронних органів із забезпечення внутрішньої безпеки держави // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 50-57
897859
  Анісімов А.В. Основні алгоритми обчислювальної геометрії : Навчально-методичний посібник / А.В. Анісімов, В.М. Терещенко, І.В. Кравченко; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 82с.
897860
  Анісімов А.В. Основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів / А.В. Анісімов, А.М. Глибовець, В.Я. Жаб"юк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 125-130. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  В статті розглянуто основні архітектурні принципи побудови програмних систем реалізації мобільних агентів. Проведено порівняльний аналіз найбільш відомих платформ підтримки обчислювальних мобільних агентів. Визначено базові вимоги до архітектури ...
897861
  Ліщинська Л.Б. Основні аспекти автоматизації роботи з клієнтами засобами CRM-систем // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 206-209. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті розглянуто основні аспектів підвищення ефективності функціонування підприємства шляхом автоматизації взаємовідносин з клієнтами та впровадження CRM-ситем у його діяльність.
897862
  Зоріна О.А. Основні аспекти аналізу діяльності корпорацій крізь призму вітчизняних досліджень / О.А. Зоріна, В.В. Рябініна // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (76). – С. 69-77 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2519-1853
897863
  Головач К.С. Основні аспекти антикризового менеджменту в сільськогосподарських підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 22, листопад. – С. 62-66 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
897864
  Чухрай Н.І. Основні аспекти аудиту логістики в системі менеджменту / Н.І. Чухрай, О.Б. Гірна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – № 624 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 110-116. – ISSN 0321-0499
897865
  Савицька Н. Основні аспекти вивчення сучасної української наукової фантастики // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 289-294. – ISSN 2307-2261
897866
  Кравченко І.Л. Основні аспекти викладання спецкурсу "Сучасні проблеми та тенденції розвитку архітектури об"єктів цивільного будівництва" для 5 курсу // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 481-486 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
897867
  Фільштейн Л.М. Основні аспекти внутрішнього аудиту як складової системи аудиту / Л.М. Фільштейн, Ю.А. Бондар // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 118-130. – (Економічні науки ; вип. 28)
897868
  Кальна-Дубінюк Основні аспекти впровадження венчурного підприємництва / Кальна-Дубінюк, О.А. Причепа // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 81-85
897869
  Дідух Л.В. Основні аспекти всесвітньо-історичних досліджень у Національному науково-дослідному інституті українознавства та всесвітньої історії // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії : М-во освіти і науки, молоді та спорту України / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2012. – Т. 29. – С. 321-327
897870
  Лужанська Т.Ю. Основні аспекти геополітичних процесів в сфері туристичної діяльності… / Т.Ю. Лужанська, Т.В. Теличко, В.Ю. Деркач // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – № 21 (16). – С. 63-68. – ISSN 2311-8164
897871
  Дронова А.Ю. Основні аспекти державного регулювання цін на ринку нафтопродуктів України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 83-89
897872
  Ходченко О. Основні аспекти діяльності державних кредитних установ Росії та України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 68-72. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
897873
  Швець Т.В. Основні аспекти діяльності комітетів Верховної Ради України та аналогічних органів у парламентах окремих зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 85-91
897874
  Гавриленко О.П. Основні аспекти дослідження антропогенної перетвореності ландшафтів України як одного з факторів, що визначають ступінь екологічної безпеки території // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 140-147. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 966-7293-90-4
897875
  Гончаров В.В. Основні аспекти дослідження традицій і новацій у межах соціально-філософської концепції В. Плахова // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 171-176. – ISSN 2226-0285
897876
  Мірошниченко А.К. Основні аспекти дослідження феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи дослідження питання феноменології релігії як дисципліни релігієзнавства. Автор подає варіант методологічного підходу до здійснення дослідження і викладає аспекти, вирішення яких допоможе здійснити крок у подоланні ...
897877
  Скопенко Н. Основні аспекти економічного аналізу інтеграційних процесів / Н. Скопенко, О. Михайленко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 347-352. – ISSN 1993-0259
897878
  Бабець І.Г. Основні аспекти економічної безпеки у процесі залучення України до європейського ринку енергоресурсів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 187-188. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми економічної безпеки, пов"язані з енергетичним сектором у контексті географічного вектора його інтеграції.
897879
  Сніщенко Р.Г. Основні аспекти забезпечення фінансової безпеки держави як регулятора фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 34-38. – ISSN 2306-6806
897880
  Путров С.Ю. Основні аспекти зацікавлення студентів до занять фізичним вихованням у контексті гуманізації освітнього процесу / С.Ю. Путров, Л.П. Сущенко // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2007 р., 5-6 лютого 2008 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2008. – С. 98-100
897881
  Фабрика Н. Основні аспекти зовнішньої політики адміністрації Ліндона Джонсона щодо Ірану (1964-1968 роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-66. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти зовнішньої політики періоду адміністрації Ліндона Джонсона стосовно Ірану. Проаналізовано період формування відносин між урядами Сполучених Штатів Америки та Ірану. The article deals with main aspects of the United States ...
897882
  Булгаков Ю. Основні аспекти зовнішньополітичної діяльності Гетьманату Павла Скоропадського у висвітленні сучасних вітчизняних істориків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок сучасних вітчизняних істориків у вивчення основних аспектів зовнішньополітичної діяльності уряду Павла Скоропадського. The article analyzes the include of the modern Ukrainian historians in the investigation of basic aspects of ...
897883
  Запорожець В. Основні аспекти зовнішньоцерковних відносин УАПЦ дев"яностих років XX століття // Українське релігієзнавство : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 86. – С. 57-65. – ISSN 2306-3548
897884
  Скрипник А. Основні аспекти і параметри оцінки ймовірності дефолту України в умовах фінансової кризи : макроекономіка / А. Скрипник, С. Марченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 3 (157). – С. 10-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 47 назв
897885
  Ціпан О.Я. Основні аспекти і проблеми розвитку бенчмаркінгу в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 9-11
897886
  Русяєва А.С. Основні аспекти історії Ольвії у працях Л.М. Славіна // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2007. – № 1. – С. 11-21. – ISSN 0235-3490
897887
  Лубська М.В. Основні аспекти історії формування і розвитку уявлень про свободу совісті та віросповідання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 42-46. – (Філософія. Політологія ; Вип. 34)


  Розглядаються основні історичні етапи формування уявлень про свободу совісті та віросповідання, досліджується взаємозв"язок між ними.
897888
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
897889
  Смущинська І.В. Основні аспекти категорії суб"єктивної модальності художнього тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – C. 439-443. – ISBN 966-7890-03-1
897890
  Лютий В. Основні аспекти класифікації неттінгу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті аналізуються різноманітні підходи до класифікації неттінгу у вітчизняній та зарубіжній науковій доктрині, а також у законодавстві зарубіжних країн. Визначаються основні критерії для проведення класифікації механізму неттінгу. Детально ...
897891
  Пересадько В.А. Основні аспекти концепції системного еколого - природоохоронного картографування // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С.14-18. – Бібліогр.: 5 назв
897892
  Петрик О. Основні аспекти макропруденційної політики в сучасних умовах // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 9 (211). – С. 3-5. – Бібліогр.: 6 назв
897893
  Кукіна З.О. Основні аспекти міжнародно-правового регулювання захисту персональних даних // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 2). – С. 98-104


  У зв’язку з швидким розвитком інформаційних технологій, активізацією обміну інформацією в мережі Інтернет, з’являються нові виклики в сфері захисту персональних даних. Активізація діяльності в соціальних мережах, з одного боку, та відсутність ...
897894
  Білокопитов В. Основні аспекти міжнародного виміру процесу забезпечення якості вищої освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 4 (58). – С. 27-33. – ISSN 2312-5993
897895
  Омельчук С. Основні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 5 (662). – С. 13-18. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано варіанти нормативного наголошування, доречного слововживання на орфографічному, лексичному і граматичному рівнях, а також правильного використання вчителем української мови й літератури лінгвістичної та методичної термінології у ...
897896
  Дроздова І. Основні аспекти навчання мови студентів-іноземців підготовчих факультетів // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 32-41. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
897897
  Янкова Н. Основні аспекти наукової, літературно-критичної та мистецької діяльності М. Грушевського // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 542-550
897898
  Шутка С.Є. Основні аспекти обліку експортних операцій суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності / С.Є. Шутка, Н.І. Колінько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.2. – С. 253-260. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
897899
  Гевко В.Л. Основні аспекти організації підприємств мережевого типу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7, липень. – С. 67-69. – ISSN 2306-6806
897900
  Лучків Н.Ю. Основні аспекти організації самостійної роботи студентів медичного факультету // Світ медицини та біології : науковий, медичний, екологічний журнал / Всеукраїнська громадська орг. "Наук. т-во анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України" [та ін.] ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. ; редкол.: Єрошенко Г.А., Алексина Л.А., Berezovska O. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 4 (58). – С. 147-150. – ISSN 2079-8334
897901
  Гуменюк А. Основні аспекти освітньої діяльності домініканського ордену в Галичині у другій половині XIX - початку XX століття // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 14-18
897902
  Смирнова Т.А. Основні аспекти офшорного бізнесу / Т.А. Смирнова, В.Ю. Мельник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 2 : Стратегічні концепції розвитку підприємства в XXІ сторіччі. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-228-7
897903
  Ключкович А.Ю. Основні аспекти партійної політизації державно-владної сфери в ФРН // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 143-145
897904
  Чернюк Н.В. Основні аспекти педагогічної майстерності та іміджу викладача вищого медичного навчального закладу // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 70-73. – ISSN 2077-4214
897905
  Беззубов Д.О. Основні аспекти правового забезпечення діяльності банків як суб"єктів господарювання / Д.О. Беззубов, М.О. Бухер // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 190-197. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
897906
  Попович О. Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів по боротьбі із злочинністю" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 379-384. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
897907
  Попович Олександр Основні аспекти при визначенні словосполучення "координація діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі злочинністю" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 57-62
897908
  Завадовський Т.Б. Основні аспекти промоції міста Львова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 189-193 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
897909
  Маринюк А.Ю. Основні аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців галузі гостинності на сучасному етапі // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 80-84. – ISSN 2522-9273
897910
  Ільчук Л.П. Основні аспекти психоаналізу Зігмунда Фрейда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
897911
  Осадчук О.П. Основні аспекти реалізації сучасних систем управління якістю та безпечністю продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 144-148
897912
  Плескач В.Ю. Основні аспекти регіональної динаміки ринку праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
897913
  Островська А. Основні аспекти реформування системи валютного регулювання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 155-156. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
897914
  Кудлак В.Я. Основні аспекти ринкових реформ видатного вітчизняного вченого-економіста та державного діяча М.Х. Бунге (кінець ХІХ ст.) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 67-78. – ISSN 0320-4421
897915
  Шемет Д.А. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в поліграфічній сфері // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей: спецвипуск / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (33). – С. 65-66
897916
  Тарасов Д.А. Основні аспекти розвитку обслуговуючих кооперативів в аграрному секторі України // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 73-76. – ISSN 1997-4167
897917
  Педик Я. Основні аспекти розвитку прокуратури як правоохоронної системи // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.120-125
897918
  Дробіна Л. Основні аспекти соціальної політики українських урядів у роки національної революції 1917-1921 рр. // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 26-32
897919
  Бондар В.В. Основні аспекти спадкування як засобу набуття права приватної власності // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 20-26. – ISSN 2414-4207
897920
  Ковальчук Я. Основні аспекти співвідношення між спадкуванням за заповітом і спадкуванням за законом // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 4. – С. 54-56.
897921
  Литвинчук О. Основні аспекти співробітництва України з Європейською організацією з питань юстиції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 119-126.
897922
  Вакуленко В.Л. Основні аспекти становлення індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 134-137
897923
  Смоленюк Р.П. Основні аспекти становлення, функціонування і регулювання національної економіки відкритого типу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 18-26. – ISSN 2308-1988
897924
  Олещенко О.А. Основні аспекти створення інформаційно-телекомунікаційної системи Національної гвардії України / О.А. Олещенко, В.Ю. Поляков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Національної гвардії України. – Харків, 2015. – № 2 (53). – С. 29-34. – ISSN 2078-7480
897925
  Матросова Н.М. Основні аспекти створення інформаційної системи менеджменту наукових досліджень / Н.М. Матросова, Х.В. Середа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 16. – С. 147-156. – ISSN 1998-6939
897926
  Надтока О.Ф. Основні аспекти створення компетентнісно орієнтованого підручника економіки / О.Ф. Надтока, В.О. Надтока // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 20. – С. 250-260. – ISBN 978-966-544-404-5
897927
  Бортник О. Основні аспекти суспільно-політичної діяльності польського корпусу охорони прикордоння на теренах Волинського воєводства // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 9-13
897928
  Забокрицький І.І. Основні аспекти сучасного розуміння конституціоналізму // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 53-60. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
897929
  Живко З. Основні аспекти технологічної безпеки в інноваційному просторі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 169-175. – ISSN 1993-0259
897930
  Фіголь С.І. Основні аспекти управління конкурентоспроможністю підприємства // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 271-278. – (Економічні науки ; вип. 23). – ISSN 2410-1125
897931
  Голопопа Д.І. Основні аспекти фіксування судового процесу // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства" : 11-12 квіт. 2014 р. : [збірник] / "Актуальні питання публічного та приватного права у контексті сучасних процесів реформування законодавства", наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2014. – C. 51-53. – ISBN 978-617-7041-91-6
897932
  Супрун А.Г. Основні аспекти філософської системи М.В. Гоголя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 81-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються основні аспекти філософської системи М. Гоголя.
897933
  Пуцентайло П. Основні аспекти формування ефективної системи економічної безпеки підприємства / П. Пуцентайло, О. Гуменюк // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 37-47. – ISSN 2410-0919
897934
  Павлюк М. Основні аспекти формування політики безпеки та оборони Європейського Союзу на початку XXI ст. // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 203-214
897935
  Подольна Валентина Вікторівна Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті визначено основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу як нематеріального активу підприємства, розглянуто складові гудвілу і представлено схему формування позитивного гудвілу підприємства, наведено приклад застосування ...
897936
  Подольна В.В. Основні аспекти формування та розвитку позитивного гудвілу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 128-134. – ISSN 1993-6788
897937
  Щербань М. Основні аспекти формування та специфіка процесу перекладу сучасних літургічних текстів / М. Щербань, Ю. Хильчук // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при Філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – № 13. – С. 173-185. – ISSN 2310-0923
897938
  Бахметьєва А.М. Основні атрибути та драйвери бренда університету // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 12. – С. 3-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 16). – ISSN 2313-8610


  Запропоновано аналіз сучасних світових і вітчизняних стратегій брендинга університетів, вивчено атрибутивні складові та драйвери бренда університету, актуальні для цільових аудиторій академічних установ.
897939
  Шишкіна І. Основні бар"єри на ринку альтернативних джерел енергії (на прикладі біомаси) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
897940
  Бассанський Б. Основні біблейські принципи / Б. Бассанський. – Київ : Март, 1994. – 96с.
897941
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії землі. Сценарії техногену // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 95-100. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
897942
  Рудько Г.І. Основні біостратиграфічні етапи історії Землі. Сценарії техногену = Основные биостратиграфические этапы истории Земли. Сценарии техногена = Main biostratigraphic stages of the earth history. Technogenic scenarios / Г.І. Рудько, Г.Р. Бала ; за ред. Г.І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корисних копалин. – Київ : Букрек, 2014. – 223, [1] с. : кольор. іл., табл. – Тит. арк., зміст, передм., вступ, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 210-216. – ISBN 978-966-399-574-8
897943
  Боєчко Ф.Ф. Основні біохімічні поняття, визначення і терміни : Навч. посібник / Ф.Ф. Боєчко, Л.О. Боєчко. – Київ : Вища школа, 1993. – 530 с.
897944
  Берзін П. Основні варіанти співвідношення істотної шкоди, передбаченої у змісті малозначного діяння, з наслідками як елементом складу злочину // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 52-57.
897945
  Кодинець Г.А. Основні вди і породи сільськогосподарської приці / Г.А. Кодинець. – К., 1959. – 36с.
897946
  Степашко О.П. Основні вектори антикорупційної політики США // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 327-336. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
897947
  Климишин П. Основні вектори геостратегії Китайської Народної Республіки на початку XXI ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 5 (67), вересень - жовтень. – С. 384-398
897948
  Маковська М.М. Основні вектори зовнішньої політики Касситської Вавілонії та міжнародна торгівля металами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 163-166. – (Історія ; Вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено зв"язок між головними напрямками міжнародної діяльності Касситської Вавілонії та міжнародною торгівлею металами. Сучасний стан джерельної бази дозволяє допустити, що не тільки зовнішньополітична діяльність Касситської Вавілонії, а й уся ...
897949
  Хомерікі О.А. Основні вектори модернізації сучасної системи Європейської вищої освіти // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 165-189. – ISBN 978-966-2462-25-8
897950
  Хомерікі О.А. Основні вектори реформування вищої освіти в Україні у руслі Болонського процесу: очікування і наслідки // Модернізація вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз / О.А. Хомерікі. – Київ : Едельвейс і К, 2013. – С. 225-236. – ISBN 978-966-2462-25-8
897951
  Приступенко Т.О. Основні вектори розвитку інформаційної політики України на сучасному етапі / Т.О. Приступенко, І.С. Блохін // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 195-198


  У статті розглянуто основні напрями та зміст інформаційної політики нашої держави за часів новітньої історії України.
897952
  Дзвінчук Д.І. Основні вектори розробки та реалізації освітньої політики в контексті реформи децентралізації в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2018. – Вип. 72 : Філософія. – С. 125-136. – ISSN 2072-1692
897953
  Фігурний Ю. Основні версії походження українського етносу: фаховий українознавчий аналіз // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 213-220
897954
  Мовчан В.А. Основні весняні роботи в ставовому рибному господарстві / В.А. Мовчан. – Х, 1934. – 67с.
897955
  Петренко І.І. Основні види аналізу державної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  В статті виокремлено та проаналізовано основні види аналізу державної політики. Розглянуто основні підходи закордонних та вітчизняних авторів до типології аналізу державної політики. Здійснено систематизацію сучасних класифікацій аналізу державної ...
897956
  Бабак О. Основні види відповідальності суб"єктів господарювання у зовнішньоекономічній діяльності // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 144-148
897957
  Хільчевський В.К. Основні види господарської діяльності, які впливають на хімічний склад вод басейну верхнього Дніпра // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 42-47 : Табл., карта. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 26)
897958
  Матвєєв Ю.Г. Основні види деліктів у сучасному англо-американському праві // Проблеми правознавства. – Київ, 1967. – Вип. 6
897959
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку XX століття // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 154-165. – (Українознавство ; Вип. 2)


  Розглядаються питання входження східних літератур (закавказьких) в українську культуру, процеси інтеграції, включення іншомовних матеріалів, образів, мотивів в український національний контекст.
897960
  Грицик Л.В. Основні види і форми україно-східних літературних взаємин початку ХХ століття. Інтегральні зв"язки


  На широкому матеріалі (архіви, періодика ХХ ст.) розглядаються найактивніші види і форми україно-східних (Середня Азія, Закавказзя) літературних взаємин. Значна частина літературно-критичних праць, оглядів введена в науковий обіг уперше.
897961
  Матюх С.А. Основні види національних систем вищої освіти у країнах Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 55-58. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  Викладено класифікацію, за допомогою якої визначають типи національних систем вищої освіти з врахуванням сучасних глобалізаційних процесів.
897962
  Яценко А.Д. Основні види рекреації та туризму у територіальних рекреаційних лісокультурних системах Північно-Західного Приазов"я // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 326-332. – Бібліогр.: 7 назв.
897963
  Радіонов Ю.Д. Основні види та суть бюджетних порушень // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 8 (609). – С. 55-63 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
897964
  Семчук А.Г. Основні види та умови виникнення злочинних груп, що спеціалізуються на легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 107-116.
897965
  Одайник Б.М. Основні визначення термінів, пов"язаних з правовим поняттям "культурна спадщина": проблемні питання // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 9 : Правознавство. – С. 125-130
897966
   Основні визначення, можливі загрози воєнній безпеці держави, основні напрями державної політики у сфері оборони // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 9-40. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
897967
  Валюшко І.О. Основні виклики і загрози в епоху інформаційних війн // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 142-147. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
897968
  Петруньок Б. Основні виклики кримськотатарській спільноті в умовах окупації Криму Росією // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті дається коротка характеристика основних викликів і загроз, що постають перед кримськими татарами в умовах російської окупації. Звернено увагу на проблему етнізації суспільних конфліктів, а також реакцію кримських татар на політику Росії, ...
897969
  Машталер А.А. Основні виміри філософської антропології М. Шелера // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 105-107
897970
  Даценко А.Ю. Основні виміри цифрової нерівності та шляхи її подолання // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 357-360


  Поряд з терміном "Інформаційне суспільство" у міжнародні практиці існує термін "цифровий розрив" або "цифрова нерівність". Йдеться про доступність Інтернету у країнах світу. У статті розглянуті причини та особливості виникнення такого явища як ...
897971
  Сторчак К.М. Основні вимоги до вивчення літератури в школі. / К.М. Сторчак. – К., 1953. – 28с.
897972
  Скиба М.Є. Основні вимоги до вищого навчального закладу при визначенні його як засновника наукового парку / М.Є. Скиба, Г.Б. Параск // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 158-160. – ISBN 978-966-600-659-5
897973
  Безуглий А.М. Основні вимоги до геотектонічних гіпотез на сучасному етапі розвитку науки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 9-12. – (Геології та географії ; № 3, вип 1)
897974
  Кушик В.Р. Основні вимоги до закону відповідно до концепції верховенства права // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 200 : Юридичні науки. – С. 56-58. – ISSN 1996-5931
897975
  Красножон В. Основні вимоги до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 256-261. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  У статті проаналізовано вплив Федеральної Авіаційної Адміністрації на формування основних вимог до майбутніх диспетчерів обслуговування повітряного руху у США; визначено роль Зводу Федеральних Правил у становленні майбутнього авіаційного диспетчера; ...
897976
  Загребнюк Ю.В. Основні вимоги до оформлення тестових завдань при очно-дистанційному навчанні під час вивчення німецької мови не на мовних спеціальностях // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 21-22
897977
  Мудринич С. Основні вимоги до підготовки і написання науково-дослідницьких робіт // Іноземні мови в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 5 (63), вересень - жовтень. – С. 26-30
897978
  Браіловський М.М. Основні вимоги до побудови та безпеки мереж наступного покоління / М.М. Браіловський, Т.В. Погребна, О.В. Пташок // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 2. – С. 41-48
897979
  Давиденко Р.Д. Основні вимоги до подання звернення до Конституційного Суду України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 221-225. – ISSN 1563-3349
897980
  Рзаєва С.Л. Основні вимоги до проектування та функціонування дистанційного курсу / С.Л. Рзаєва, Д.О. Рзаєв // Дистанційне навчання як сучасна освітня технологія : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару : [25 лют. 2016 р.] / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти, Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), Ю.І. Євдокименко, С.М. Березенська та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С. 56-57
897981
  Марченко-Бабіч Основні вимоги до системи моніторингу іншомовних ЗМІ в інтересах забезпечення інформаційної безпеки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 51. – С. 119-123. – ISSN 2524-0056
897982
  Фокін С.П. Основні вимоги до спортивних карт / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 220-224. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 966-7650-87-1
897983
  Феллер М.Д. Основні вимоги до структури і тексту повідомлення (стандарти, рекомендації) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 4. – С. 29-41.


  Редагування тексту
897984
  Козенков Д.Є. Основні вимоги до формування системи стратегічного управління підприємством // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 83-88. – ISSN 2074-5354
897985
  Заяць В.М. Основні вимоги і підходи до побудови екоінформаційних систем на основі комп"ютерних технологій / В.М. Заяць, О.І. Мороз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 164-174 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
897986
  Бєлоусова Н.Б. Основні вимоги НАТО щодо забезпечення безпеки інформаційного простору / Н.Б. Бєлоусова, П.А. Афанасьєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 195-202


  Ця стаття розглядає стандарти НАТО щодо забезпечення інформаційної безпеки в межах організації. Головною проблемою є боротьба з тероризмом та передбачення шкідливого впливу кібер атак на державний інформаційний простір. Метою є описання заходів НАТО ...
897987
  Кухар К. Основні вимоги та законодавчі обмеження щодо мирової угоди в цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 247-249. – ISBN 978-617-7069-15-6
897988
  Бувай І.В. Основні вимоги та порядок складання звітності за сегментами / І.В. Бувай, В.В. Барабаш // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 20-24. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
897989
  Марченко В. Основні вимоги щодо укладання договорів страхування за законодавством України / В. Марченко, Л. Макарчук // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОНУ ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 12 (114). – С. 56-59
897990
  Погребняк С. Основні вимоги, що випливають з принципу верховенства права // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 41-53. – ISSN 1993-0909
897991
  Гаврилів О.С. Основні випадкові розподіли на площині в R3 / О.С. Гаврилів. – Львів : Товариство ім. Стефана Банаха, 2007. – 70с. – ISBN 966-8460-30-8
897992
   Основні виробничі типи сільськогосподарських підприємств.. – Київ : Урожай, 1974. – 176с.
897993
  Підлісецький Г.М. Основні виробничі фонди колгоспів і радгоспів / Г.М. Підлісецький. – К, 1975. – 47с.
897994
  Прокопенко И.С. Основні виробничі фонди промисловості УРСР і ефективність їх використання. / И.С. Прокопенко. – К, 1969. – 41с.
897995
  Чуйко О.А. Основні виробничі фонди та шляхи підвищення ефективності їх використання // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 186-188. – (Серія "Економічні науки")
897996
  Мещеряков В.М. Основні вихідні дані, які послужили підставою для розробки проекту відтворення Одеського кафедрального Спасо-Преображенського собора // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 158-164. – ISSN 2077-3455
897997
  Єрмошенко А.М. Основні вихідні положення динамічного фінансового аналізу в страхуванні / А.М. Єрмошенко, К.С. Горячева // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 278-282 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
897998
  Петрук Б.В. Основні віхи життя Олександра Русова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-48. – (Історія ; Вип. 40)


  Розглядається життєвий і творчій шлях видатного українського науковця Олександра Олександровича Русова, основоположника земської статистики, напряки діяльності вченого в галузі статистики, етнографії, фольклористики та філології, а також його ...
897999
  Гребеник Н. Основні віхи у формуванні та проведенні грошово-кредитної (монетарної) політики в Україні // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 12-22.
898000
  Швачко С.О. Основні віхи функціонування квантитативної лексики (типологічні аспекти) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 230-233. – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено питання семантичної конгруентності нумеральної та димензіональної лексики на матеріалі числівників, слів міри та ваги в англійській, українській і російській мовах.
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,