Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
893001
  Бондаренко А.Ф. "Народное целительство": психологический анализ феномена // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.167-181
893002
  Зайцев Б. "Народные дружины" на улицах Англии // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 13. – С. 22-23. – ISSN 0234-1670
893003
  Кононенко Т. Народно-звичаєві обрії філософії Г. Сковороди : вступ до методології українознавства / Тарас Кононенко ; МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства. – Київ : НДІУ, 2008. – 174 с.
893004
  Радчук-Павленко Народно-исторические основы развития древнерусской литературы 14-15 веков : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Радчук-Павленко С.Т. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1966. – 23 с.
893005
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Півдня України (XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шеремет Віта Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
893006
  Шеремет В.В. Народно-інструментальне мистецтво Північно-Причорноморського краю у культурологічних та краєзнавчих джерелах // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Жукова Н.А., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 36. – C. 282-291. – ISSN 2225-7586
893007
  Штундер З.К. Народно-ладовые основы гармонии Н.В.Лысенко. : Автореф... канд. искусствовед..наук: / Штундер З.К.; Киев. гос. консерватория им. П.И.Чайковского.. – К., 1965. – 19л.
893008
  Белов П.П. Народно-национальная эпопея в русской классической литературе / П.П. Белов ; Ростов на Дону пед. ин-т. – Ростов-на-Дону : [б. и.], 1962. – 218 с.
893009
   Народно-освободительная армия Китая в периодд войны против японских захватчиков.. – М, 1957. – 272с.
893010
   Народно-освободительная борьба в изобразительном искусстве Югославии.. – М, 1972. – 30с.
893011
  Сапожников Б.Г. Народно-освободительная война в Китае (1946-1950 гг.) / Б.Г. Сапожников. – М., 1984. – 158с.
893012
  Юрьева И.А. Народно-освободительная война в Югославии 1941-1945 гг. : Аннот. указ. лит. / И.А. Юрьева. – Москва, 1976. – 288с.
893013
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века : Автореф... канд. искусств.наук: / Сарабьянов Д. В.; МГУ. – Москва, 1952. – 16 с.
893014
  Сарабьянов Д.В. Народно-освободительные идеи русской живописи второй половины XIX века / Д.В. Сарабьянов. – М., 1955. – 300с.
893015
  Малихін А. Народно-педагогічні традиції українського весілля / А. Малихін, В. Ткач // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (958). – С. 57-68. – ISSN 0131-6788
893016
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Автореф... кандид. филолог.наук: 10.01.09 / Конева Ярослава Петровна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 24л.
893017
  Конева Ярослава Петровна Народно-песенная культура Болгарской диаспоры в Украине : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.09 / Конева Ярослава Петровна; КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 225л. – Бібліогр.:л.192-225
893018
   Народно-песенное творчество.. – Свердловск, 1977. – 110с.
893019
  Гудзенко А.В. Народно-песенные основы оперного творчества Н.В.Лысенко : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Гудзенко А.В.; Киевск. гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Кафедра истории музыки. – К., 1967. – 22л.
893020
  Сидельников В.М. Народно-песенные традиции в творчестве современных лириков / В.М. Сидельников. – Смоленск, 1957. – 56с.
893021
   Народно-поетична творчість в ідейно-естетичному вихованні радянських людей.. – К, 1978. – 172с.
893022
  Дмитренко Н. Народно-поетичний міфологізм поезії Б. - І. Антонича та С. Єсеніна // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 226-230. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4530-3(Вип. 13)
893023
  Литвинська С. Народно-поетичні джерела феєрії О. Коломійця "Срібна павутина" // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 29. – С. 196-201
893024
  Владимирцев В.П. Народно-поэтичесие основы "Песни о Буревестнике" / В.П. Владимирцев. – Казань, 1968. – 88 с.
893025
   Народно-поэтическая сатира.. – Л, 1960. – 469с.
893026
  Дыма Г.М. Народно-поэтическая символика "Кобзаря" Т.Г.Шевченко в переводах на немецкий язык : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Дыма Г.М.; МВ и ССО УССР. – Киев, 1974. – 26с.
893027
  Киуру Э. Народно-поэтические истоки литертуры Карелии : Автореф... канд. филол.наук: / Киуру Э.; Петрозавод. гос. ун-т им. Куусинена. – Петрозаводск, 1966. – 15л.
893028
  Мощанская О.Л. Народно-поэтическое творчество Англии средних веков / О.Л. Мощанская. – М, 1986. – 81с.
893029
  Лис А.С. Народно-поэтическое творчество Западной Белоруссии (1919-1939 гг.) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лис А.С. ; АН БССР , Ин-т литературы. – Минск, 1965. – 18 с.
893030
  Гримич М.В. Народно-правові уявлення українців про спільну власність у ХІХ столітті і селянські сервітути // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-76. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено т. зв. сервітутне право, що діяло на українських територіях упродовж ХІХ ст. Введення сервітутів як у Російські імперії, так і в Австро-Угорщині не проходило безболісно. У конфліктних справах виявили себе народно-правові уявлення про спільну ...
893031
   Народно-прикладное и декоративное искусство РСФСР.. – М, 1958. – 279с.
893032
  Кацер М.С. Народно-прикладное искусство Белоруссии от первобытного общества до 1917 года. / М.С. Кацер. – Минск, 1972. – 173с.
893033
  Горшков А.И. Народно-разговорная лексика и фразеология в сатирических журналах Н. И. Новикова 1769-1774 гг. (Трутень, "Живописец", "Кошелек") : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Горшков А. И. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1949. – 20 с.
893034
  Дяків В.М. Народно-релігійний рух в етнокультурі українців (20-30-ті роки XX ст. / Володимир Дяків ; НАН України, Ін-т народознавства. – Київ : Наукова думка, 2019. – 197, [3] с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажчик: с. 191-198. – Бібліогр.: с. 176-190 та в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1701-6
893035
  Шмелев Д.В. Народно-республиканское движение во Франции и послевоенная европейская интеграция // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2009. – № 11. – С. 37-49. – ISSN 0042-8779
893036
  Ерофеев Николай Дмитриевич Народно-социалистическая партия в первой русской революции : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00, 07.00.02 / Ерофеев Николай Дмитриевич; МГУ. ист. фак-т. Кафедра истории СССР периода капитализма. – М., 1973. – 26л.
893037
  Русов А. Народно-союзное начало в государственном строе и при выборах депутатов в предствительные учреждения : доклады / А. Русов // Щыра правда [Щира правда] : збирнычок статтей [збірничок статей] / С. Козубовський. – Каменец Подольск : Тип. С.П. Киржацкого, 1906. – 29 с.
893038
   Народно-сценический танец.. – М : Искусство, 1976. – 224 с.
893039
  Підлипський А.І. Народно-сценічна хореографічна культура Тернопільщини середини XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Підлипський Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2020. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
893040
  Ройзман И.И. Народно-хозяйственная и хозрасчетная эффективность производства / И.И. Ройзман; Отв. ред. Д.Н. Карпухин. – Кишинев : Штиинца, 1981. – 226 с.
893041
  Синягов А.А. Народно-хозяйственная эффективность аватоматизации производства. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Синягов А.А.; Акад.обществ.наук при ЦК КПСС. – М, 1970. – 22л.
893042
  Казакевич Д.М. Народно-хозяйственные затраты в планировании эффективности производства / Д.М. Казакевич. – Москва, 1979. – 192 с.
893043
   Народно-хозяйственные модели. – Новосибирск, 1974. – 346с.
893044
   Народно-хозяйственные пропорции: динамика, методология планирования.. – М, 1984. – 199с.
893045
  Кочерга А.И. Народно-хозяйственный комплекс и социальные проблемы / А.И. Кочерга, А.А. Мазараки. – Москва, 1981. – 272 с.
893046
  Грошев В.П. Народно-хозяйственный научный комплекс / В.П. Грошев. – М, 1985. – 256с.
893047
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1935 год. – Сталино : Изд-е Доноблплана, 1935. – 180 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
893048
   Народно-хозяйственный план Донецкой области на 1936 год. – Сталино : Из-во Доноблплана, 1936. – 342 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
893049
  Арсон С. Народно-хозяйственный план на 1928/29 год. Контрольные цифры. / Арсон С. – Харьков : Пролетарий, 1928. – 52 с.
893050
   Народно-хозяйственный план на 1935 год.. – М, 1935. – 263с.
893051
   Народно-хозяйственный план Союза ССР на 1937 год.. – М, 1937. – 40с.
893052
  Ерлашова А.С. Народное и прикладное искусство Кавказа и Закавказьяё / А.С. Ерлашова. – М., 1970. – 16с.
893053
  Ставиский Б. Народное и прикладное искусство Средней Азии и Казахстана. / Б. Ставиский, . – М., 1970. – 11с.
893054
  Василенко В.М. Народное искусство / В.М. Василенко. – Москва, 1974. – 294с.
893055
   Народное искусство [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 DVD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
893056
   Народное искусство башкир. – Ленинград, 1968. – 110с.
893057
   Народное искусство в Албании. – Тирана, 1959. – 11с.
893058
   Народное искусство в изданиях Восточно-Сибирского отдела Государственного Русского географического общества 1922-1927 / сост. под. рук. и наблюдением Марка Азадовского. – [Иркутск : Власть труда], 1927. – 32 с. : ил. – Миниатюрное издание
893059
   Народное искусство Галиции и Буковины и земский союз в 1916-1917 гг.. – К, 1919. – 67с.
893060
  Семенова Т.С. Народное искусство и его проблемы. / Т.С. Семенова. – Москва, 1977. – 246с.
893061
  Банников В.Н. Народное искусство как образовательная парадигма этнопедагогичес-кого образования (культурологическая, психологическая и воспита-тельная составляющие) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 7. – С. 67-71. – ISSN 2073-9702
893062
  Некрасова М.А. Народное искусство как часть культуры / М.А. Некрасова. – М, 1983. – 343с.
893063
   Народное искусство Карелии. – Петрозаводск, 1979. – 56 с.
893064
   Народное искусство Киргизии с древнейших времен и до наших дней : выставка : [каталог]. – Москва : Советский художник, 1975. – [31] с. : ил.
893065
   Народное искусство Ленинградской области. – Ленинград, 1985. – 125с.
893066
  Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования / Т.Я. Шпикалова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1979. – 192с.
893067
  Некрасова М.А. Народное искусство России / М.А. Некрасова. – Москва, 1983. – 220с.
893068
   Народное искусство Российской Федерации. – Ленинград, 1981. – 204с.
893069
   Народное искусство РСФСР. – Москва, 1962. – 11с.
893070
  Опреску Г. Народное искусство Румынии. / Г. Опреску. – М, 1960. – 80с.
893071
   Народное искусство СССР.. – М, 1972. – 11с.
893072
   Народное искусство Тверского края.. – Калинин, 1971. – 100с.
893073
  Лукин М.П. Народное искусство устюжан. / М.П. Лукин, Н.М. Давыдова. – Вологда, 1971. – 64с.
893074
   Народное искусство Чукотки : резьба по кости; каталог выставки. – Москва : Советский художник, 1977. – 39 с.
893075
   Народное искусство Якутии. – Ленинград, 1981. – 144с.
893076
   Народное искусство.. – Вологда, 1966. – 56с.
893077
  Канцедикас А.С. Народное искусство. / А.С. Канцедикас. – М., 1975. – 55с.
893078
   Народное искусство.. – М-Львов-Херсон, 1989. – 40с.
893079
  Шимон А.А. Народное кинотворчество / А.А. Шимон. – Киев, 1985. – 216с.
893080
   Народное красное слово.. – Пенза, 1959. – 158с.
893081
  Ювченко Надежда Народное музыкальное творчество Беларуси : аутентика и модификации на современной театральной сцене // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 75-79. – ISSN 0130-6936
893082
  Белоконский И.П. Народное начальное образование в Курской губернии : с диаграммами и картограммою / Сост. зав. Стат. бюро И.П. Белоконский. – 2-е изд., испр. и доп. – Курск : Изд. Курского губернского земства ; тип. Губ. земства, 1897. – [2], 6, IV, 489 с., 9 л. диагр.


  Тема Государство и право. Юридические науки -- История государства и права -- История государства и права России -- Государство и право России в период капитализма (1861-1917) -- Государственный строй -- Органы государства Тема История. ...
893083
  Иванова Е. Народное обазование в СССР / Е. Иванова, 1964. – 70с.
893084
  Данев А.М. Народное образование / А.М. Данев. – М, 1948. – 478с.
893085
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1995
893086
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1995
893087
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1995
893088
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1995
893089
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1995
893090
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1995
893091
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1995
893092
   Народное образование. – Москва
№ 8/9. – 1995
893093
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1995
893094
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1996
893095
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1996
893096
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1996
893097
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1996
893098
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1996
893099
   Народное образование. – Москва
№ 6. – 1996
893100
   Народное образование. – Москва
№ 7. – 1996
893101
   Народное образование. – Москва
№ 8. – 1996
893102
   Народное образование. – Москва
№ 9. – 1996
893103
   Народное образование. – Москва
№ 10. – 1996
893104
   Народное образование. – Москва
№ 1. – 1997
893105
   Народное образование. – Москва
№ 2. – 1997
893106
   Народное образование. – Москва
№ 3. – 1997
893107
   Народное образование. – Москва
№ 4. – 1997
893108
   Народное образование. – Москва
№ 5. – 1997
893109
  Саевич П. Народное образование БССР за 30 лет / П. Саевич. – Минск, 1948. – 48 с.
893110
   Народное образование Бурятской АССР за 40 лет.. – Улан-Удэ, 1964. – 255с.
893111
  Саевич П.В. Народное образование в БССР. / П.В. Саевич. – 2-е изд., доп. – Минск, 1950. – 39с.
893112
   Народное образование в Венгерской Народноей Республике.. – Будапешт, 1968. – 203с.
893113
  Гомоннай В.В. Народное образование в Венгрии / В.В. Гомоннай. – Москва, 1972. – 224с.
893114
  Дадаев К.Д. Народное образование в Ворошиловградской области к 40-летию Великого Октября / Доц. К.Д. Дадаев, А.В. Колот ; Ворошиловгр. обл. отд. нар. образования. Ин-т усовершенствования учителей. – Ворошиловград : [Б. и.], 1957. – 46 с. : ил.
893115
   Народное образование в ГДР. – М, 1983. – 185с.
893116
  Лашкарашвили Т.В. Народное образование в Грузинской ССР за 50 лет / Т.В. Лашкарашвили. – Тбилиси, 1967. – 54с.
893117
  Хасбулатов Ш.Д. Народное образование в Дагестане : (К 40-летию Великой Октябрьской соц. революции) / Ш.Д. Хасбулатов ; М-во просвещения Дагест. АССР. Дагест. науч.-исслед. ин-т школ. – Махачкала : Дагучпедгиз, 1958. – 77 с. – Библиогр. в примеч.
893118
  Гомоннай В.В. Народное образование в европейских странах социалистического содружества / В.В. Гомоннай. – К., 1978. – 127с.
893119
   Народное образование в Елисаветградском уезде Херсонской губернии, в 1912 году / Сост. Шк. бюро Елисаветград. уезд. зем. управы. – Елисаветград : Тип. Елисаветградского уезд. земства, 1913. – VIII, 338, 76, 40 с.
893120
  Бурмистров С.Д. Народное образование в Западно-Казахстанской области в первые годы советской власти (1919-1921 гг.) / С.Д. Бурмистров. – Уральск, 1958. – 105-112с.
893121
  Боброский А.Г. Народное образование в Западной Африке (Гана, Нигерия, Сьерра-Леоне и Гамбия) : Автореф... канд. пед.наук: / Боброский А. Г.; Моск. обл. пед. ин-т. им. Крупской. – М., 1966. – 26л.
893122
  Нусенбаум А.А. Народное образование в Индии. / А.А. Нусенбаум. – М., 1958. – 152с.
893123
  Серебренников В.М. Народное образование в Камбодже в колониальный период и в период независимого развития (до 1967 года). : Автореф... канд. пед.наук: 730 / Серебренников В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 20л.
893124
   Народное образование в КНДР,. – Пхеньян, 1959. – 48с.
893125
   Народное образование в Курганской области за 50 лет Советской власти.. – Курган, 1967. – 199с.
893126
   Народное образование в Могилевской губернии за 1912-1913 уч. год.. – Могилев. – 227с.
893127
  Чхиквадзе Акакий Ермолаевич Народное образование в развивающихся странах бассейна Карибского моря (Гайана) : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Чхиквадзе Акакий Ермолаевич; Тбилисск. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1974. – 43с.
893128
  Белозерцев Е.П. Народное образование в Республике Афганистан / Е.П. Белозерцев. – Москва : Педагогика, 1988. – 125, [2] с. – Библиогр.: с. 125-126 (45 назв.). – (Зарубежная школа и педагогика). – ISBN 5-7155-0176-8
893129
  Руссофил П. Народное образование в России / П. Руссофил. – Харьков : Тип. Губ. правл., 1900. – [2], II, 164 с.
893130
  Козырев А.В. Народное образование в России во второй половине ХІХ века / А.В. Козырев. – Ставрополь, 1948. – 14 с.
893131
  Петко Л.П. Народное образование в России и борьба партии большевиков за его демократизацию (на материалах Украины 1910-1917 гг.) : Дис... канд. пед.наук: / Петко Л. П.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1974. – 203л. – Бібліогр.:л.190-203
893132
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1967. – 23с.
893133
   Народное образование в РСФСР.. – М, 1970. – 352с.
893134
  Лукинский Ф.А. Народное образование в Сибири (1928-1941 гг.) / Ф.А. Лукинский. – Новосибирск, 1982. – 223с.
893135
  Кучепатов Н.Г. Народное образование в Советской Карелии / Н.Г. Кучепатов. – Петрозаводск, 1958. – 88с.
893136
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1962. – 71с.
893137
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1963. – 96с.
893138
   Народное образование в Советском Союзе.. – М, 1965. – 51с.
893139
  Димов В.М. Народное образование в социальной политике развитого социалистического общества / В.М. Димов. – Москва, 1981. – 174 с.
893140
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1947. – 263с.
893141
  Медынский Е.Н. Народное образование в СССР / Е.Н. Медынский. – Москва, 1952. – 259 с.
893142
  Калинин А.Д. Народное образование в СССР / А.Д. Калинин. – М., 1972. – 143с.
893143
   Народное образование в СССР. – М, 1974. – 559с.
893144
   Народное образование в СССР. – М, 1987. – 334с.
893145
   Народное образование в СССР 1971-1973 гг.. – М, 1973. – 51с.
893146
   Народное образование в СССР.. – М, 1957. – 783с.
893147
   Народное образование в СССР.. – М, 1967. – 544с.
893148
   Народное образование в СССР.. – М, 1985. – 448с.
893149
  Зенченко Н.С. Народное образование в странах социализма / Н.С. Зенченко. – Л., 1968. – 24 с.
893150
  Каширина Т.В. Народное образование в Таджикистане, 1924-1932 гг. / Т.В. Каширина. – Душанбе, 1986. – 154с.
893151
  Шамахов Ф.Ф. и др. Народное образование в Томской обл. за 40 лет Советской власти / Ф.Ф. и др. Шамахов. – Томск, 1957. – 68с.
893152
  Рачинская Е.В. Народное образование в Узбекистане в годы Великой Отечественной войны. / Е.В. Рачинская. – Ташкент, 1963. – 108с.
893153
   Народное образование в Узбекской ССР за 25 лет (1924-1949). – Ташкент, 1949. – 121 с.
893154
   Народное образование в Узбекской ССР за 30 лет (1924-1954). – Ташкент, 1954. – 128 с.
893155
   Народное образование в УзССР за 15 лет (1924-1939). – Ташкент, 1939. – 207 с.
893156
   Народное образование в Херсонской губернии за 1893 год. – Херсон : Тип. О.Д. Ходушиной (б. Ващенко), 1895. – [3], 68 с.
893157
  Куксин В.П. Народное образование в Чечено-Ингушской АССР в годы семилетки : Автореф... Канд.ист.наук: 571 / Куксин В.П.; Куйбышев.гос.пед.ин-т. – Куйбышев, 1968. – 25л.
893158
  Позднеев Д.М. Народное образование в Швейцарии / Димитрий Позднеев. – Санкт-Петербург : Госиздат, 1905. – 65 с. : табл. – Библиогр.: с. 65
893159
  Субботина К.И. Народное образование и бюджет. / К.И. Субботина. – М., 1965. – 144с.
893160
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – М.-Пг., 1919. – 132с.
893161
  Крупская Н.К. Народное образование и демократия / Н.К. Крупская. – Москва-л, 1930. – 160с.
893162
  Луначарский А.В. Народное образование и женщина-общественница / А.В. Луначарский. – М, 1928. – 78с.
893163
   Народное образование и культура в СССР.. – М, 1989. – 432с.
893164
  Борисенков В.П. Народное образование и педагогическая мысль в освободившихся странах Африки : традиции и современность / В.П. Борисенков. – Москва : Педагогика, 1987. – 140, [2] с. – Библиогр.: с. 138-141 (120 назв.). – (Зарубежная школа и педагогика)
893165
  Козырев А.В. Народное образование и школа на Украине и Белоруссии в XVI-XVIII веках / А.В. Козырев. – Ставрополь. – с.
893166
  Штымов С.Т. Народное образование как фактор, влияющий на развитие экономики СССР / С.Т. Штымов. – Челябинск, 1966. – 88с.
893167
  Савин Г. Народное образование на Дону. / Г. Савин. – Ростов н/Д, 1947. – 48с.
893168
  Генкель Г.Г. Народное образование на Западе и у нас / Г. Генкель. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1906. – (Библиотека самообразования / Под ред.: проф. П.И. Броунова и В.А. Фаусека)
893169
  Родин Р.И. Народное образование на Правобережной Украине в 70-80-е годы ХІХ века / Р.И. Родин. – Киев, 1969. – 64с.
893170
   Народное образование на Северном Кавказе.. – Ставрополь, 1975. – 149с.
893171
  Аннакурдов М.Д. Народное образование Туркменистана в годы построения и упрочения социалистического общества : учеб. пособие / М.Д. Аннакурдов, О.Д. Кузьмин, А.А. Курбанов ; под общ. ред. М.Д. Аннакурдова ; М-во высш. исред. спец. образования ТССР. – Ашхабад : Метод. кабинет Минвуза ТССР, 1986. – 120 с.
893172
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1971. – 403с.
893173
   Народное образование, наука и культура в СССР.. – М, 1977. – 448с.
893174
   Народное образование.Педагогические науки : Аннот. указ. отеч. библиогр. пособий на рус. яз., публ. с середины 19-го в. по 1978 г. – Москва, 1981. – 220с.
893175
  Виноградова А.А. Народное общество в Кольмаре в 1791-1794 г. : Автореф... канд. ист.наук: / Виноградова А.А.; Одес гос ун-т. – Одесса, 1951. – 15 с.
893176
  Андрющенко Н.К. Народное ополчение Белоруссии / Н.К. Андрющенко ; науч. ред. П.П. Липило ; АН БССР, Ин-т истории. – Минск : Наука и техника, 1980. – 126 с., [6] л. ил. : ил.
893177
  Десенко Л.И. Народное ополчение в героической обороне Одессы (июнь-октябрь 1941 г.) : Автореф... канд. ист.наук: / Десенко Л. И.; АН УССР, Ин-т ист. Украины. – Киев, 1952. – 16 с.
893178
  Добров Петр Васильевич Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03. / Добров Петр Васильевич; Донецкий Госуниверситет. – Донецк, 1994. – 444л. – Бібліогр.:л.419-443
893179
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
1. – 1994. – 150с.
893180
  Добров П.В. Народное ополчение в годы Великой Отечественной войны / П.В. Добров. – Донецк
2. – 1994. – 452с.
893181
  Бабкин В.И. Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года / В.И. Бабкин. – Москва : Соцэкгиз, 1962. – 212 с. : ил., 5 л. ил. и карт
893182
   Народное ополчение в Отечественной войне 1812 года.. – М, 1962. – 548с.
893183
  Колесник А.Д. Народное ополчение городов-героев. / А.Д. Колесник. – Москва, 1974. – 367с.
893184
   Народное ополчение защищае Родину.. – М, 1990. – 379с.
893185
  Добров П.В. Народное ополчення в роки Великої Вітчизняної війни. : Автореф... доктора істор.наук: 07.00.03 / Добров П.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 29л.
893186
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 105с.
893187
   Народное песенное наследие и современность.. – Рига, 1984. – 110с.
893188
  Яковлев М.А. Народное песнотворчество об атамане Степане Разине / М.А. Яковлев. – Л, 1924. – 168с.
893189
  Биншток В.И. Народное питание и народное здравие / В.И. Биншток, Л.С. Каминский; В.И. Виншток, Л.С. Каминский ; с предисл. Н.А. Семашко. – Москва ; Ленинград : Государственное издательство Отдел военной литературы, 1929. – 92 с. – (Труды науч.-исслед. секции ЦС осоавиахима. Война и народное хозяйство. Серия 1. Мировая война и народное хозяйство России ; № 44)
893190
  Лихтенштейн Р.Н. Народное потребление в период развернутого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Лихтенштейн Р.Н.; М-во высш. и сред.спец.образование РСФСР. – Свердловск, 1961. – 15л.
893191
  Москвин А.И. Народное потребление в условиях развитого социализма / А.И. Москвин. – К, 1984. – 224с.
893192
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе : Дис... канд. эконом.наук: / Трасковский В.У.; КГУ. Каф. полит. экономии гуман. ф-тов. – Киев, 1973. – 177л. – Бібліогр.:л.164-177
893193
  Трасковский В.У. Народное потребление и основные закономерности его развития на современном этапе. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Трасковский В.У.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.25
893194
  Разма Л.С. Народное потребление и основные черты его развития в Советской Литве : Автореф... канд.экон.наук: / Разма Л.С.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 18л.
893195
  Грицай Михаил Семенович Народное поэтическое творчество и развитие жанров древней украинской литературы (XVII-XVII ст.) : Автореф... д-ра филол.наук: 10.648 / Грицай Михаил Семенович; Киевский гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1970. – 46л. – Бібліогр.:с.45-46
893196
  Каргаполов Н.А. Народное поэтическое творчество послевоенного периода / Н.А. Каргаполов. – Новосибирск
вып. 35. – 1960. – 32 с.
893197
  Кузьмина Л.П. Народное поэтическое творчество рабочих Сибири / Л.П. Кузьмина. – Улан-Удэ, 1977. – 296с.
893198
  Александровский Б.И. Народное правление Древней Руси (Новгород Великий в XII—XIII вв.) / Б.И. Александровский. – Москва : Изд. Д.П. Ефимова ; [Тип. Вильде], 1906. – 88 с.
893199
  Качоровский К. Народное право : [Историко-юрид. исследование] / К. Качоровский. – Москва : Книгоиздат "Молодая Россия" ; [Тип. Г. Лисснера, Д. Собко], 1906. – IV, 253 с. – Экз. в разных тип. переплетах
893200
  Мужайлова Е.А. Народное православие: от Ф.М. Достоевского к М.А. Осоргину (на примере анализа образов просветленных людей - старца Зосимы и денщика Григория // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 105-111. – ISSN 1562-1391
893201
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции (март 1917 г. - февр. 1918 г.). : Автореф... канд. ист.наук: / Токарев Ю.С.; Ин-т истории АН СССР. – М., 1963. – 15л.
893202
  Токарев Ю.С. Народное правотворчество накануне Великой Октябрьской социалистической революции (март-октябрь 1917 г.) / Ю.С. Токарев; АН СССР, Ленигр. отд. ин-та истории. – Москва ; Ленинград : Наука [Ленингр. отд.], 1965. – 186 с. + 2л. табл.
893203
  Мускатблит Ф. Народное представительство / Ф. Мускатблит ; С предисл. А.С. Изгоева. – Одесса : Изд. Вл. Распопова, 1905. – 40 с.
893204
  Куцова Э.Ф. Народное представительство в правосудии / Э.Ф. Куцова. – М., 1990. – 48с.
893205
  Ким А.И. Народное представительство в СССР / А.И. Ким, А.М. Барнашов. – Томск : [б. и.], 1982. – 89 с.
893206
  Минералова И.Г. Народное представление о подлинном и мнимом, о достойном и греховном. Духовное сокровище сказки Петра Ершова "Конек-Горбунок" // Русская школа : научно-практический, информационно-аналитический и просветительский журнал / Всеукр. обществ. орг. "Русская школа" ; глав. ред. А.Н. Кондряков. – Киев, 2017. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 22-25
893207
   Народное прикладное искусство. – Рига, 1989. – 262с.
893208
  Бабилодзе А Г. Народное просвещение в Аджарской АССР (1921-1957 гг) : Автореф... канд. педнаук: / Бабилодзе Г.А; Тбилисск. гос. ун-т им И.В.Сталина. – Тбилиси, 1959. – 30л.
893209
   Народное просвещение в Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1957. – 111с.
893210
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; МВ и ССО Азер.ССР. Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1975. – 29л.
893211
  Намитокова Роза Султановна Народное просвещение в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической революции в Азербайджане (март 1917 - июнь 1918 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Намитокова Роза Султановна; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1977. – 27л.
893212
  Ажнюк Н.А. Народное пртребление и изменения в его структуре на современном этапе развития социализма : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Ажнюк Николай Александрович ; МИНВУЗ УССР, Львов. гос. ун-т. – Львов, 1975. – 28 с.
893213
   Народное слово на дорогах войны.. – Челябинск, 1976. – 135с.
893214
  Баженов Н.Д. Народное средство / Н.Д. Баженов ; ил. А. Баженова. – Москва : Правда, 1956. – 56 с. – (Библиотека "Крокодил" ; 147)
893215
  Аравин П.В. Народное творчество - основа реалистической музыки / П.В. Аравин, Н. Лапченков. – Алма-Ата : [б. и.], 1959. – 30 с. – (Материалы для лекций / М-во культуры КазССР, Республиканский метод. кабинет культпросветработы)
893216
   Народное творчество башкир.. – Уфа, 1976. – 168с.
893217
  Самойлович Виктор Петрович Народное творчество в архитектуре сельского жилища Украины : Автореф... д-ра искусствоведениянаук: 823 / Самойлович Виктор Петрович; АН УССР. Ин-т искусствоведения, фольклора и этнографии им. М.Т.Рыльского. – Киев, 1968. – 43л. – Бібліогр.:с.43
893218
   Народное творчество в культуре развитого социалистического общества.. – М, 1984. – 161с.
893219
  Габуния А. Народное творчество Грузии / А. Габуния. – Тбилиси, 1958. – 88с.
893220
   Народное творчество Дона.. – Ростов -на-Дону
Кн. 1. – 1952. – 292 с.
893221
  Кравченко И. Народное творчество Калмыкии / И. Кравченко. – Сталинград, 1940. – 316с.
893222
  Чистов В. Народное творчество Карело-Финской ССР / В. Чистов. – Петрозаводск, 1940. – 211с.
893223
   Народное творчество Ленинграда.. – Ленинград, 1956. – 74 с.
893224
  Александрова Е.А. Народное творчество о крестьянском восстании Степана Разина : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Александрова Е. А. ; МП РСФСР, Моск. обл. пед. ин-т им. Н. Крупской. – Москва, 1962. – 23 с.
893225
   Народное творчество Северной Двины.. – Архангельск, 1966. – 172с.
893226
  Маркин М.С. Народное хозяйство / М.С. Маркин. – Київ, 1967. – 31с.
893227
   Народное хозяйство. – Киев
№ 1. – 1983
893228
   Народное хозяйство. – Новосибирск
№№ 3,2. – 1983
893229
   Народное хозяйство Абхазской АССР.. – Сухуми, 1957. – 118с.
893230
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1975 году.. – Баку, 1976. – 459с.
893231
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1980 году. – Баку, 1981
893232
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР в 1983 году.. – Баку, 1984. – 260с.
893233
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР за 60 лет.. – Баку, 1980. – 375с.
893234
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию Великого Октября.. – Баку, 1977. – 377с.
893235
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР к 60 летию образования СССР. – Баку, 1982. – 354с.
893236
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1972. – 282с.
893237
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1978. – 288с.
893238
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1981. – 291с.
893239
   Народное хозяйство Азербайджанской ССР.... – Баку, 1987. – 313с.
893240
   Народное хозяйство Алтайского края в 1971-1975 гг.. – Барнаул, 1976. – 104с.
893241
   Народное хозяйство Армянской ССР : статистический сборник. – Ереван : Госстатиздат, 1957. – 180 с.
893242
   Народное хозяйство Архангельской области в цифрах., 1976. – 223с.
893243
   Народное хозяйство Архангельсколй области.. – Архангельск, 1957. – 148с.
893244
   Народное хозяйство Башкирской АССР за 70 лет.. – Уфа, 1989. – 274с.
893245
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1979. – 271с.
893246
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1981. – 335с.
893247
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1982. – 256с.
893248
   Народное хозяйство Белорусской ССР. – Минск, 1983. – 230с.
893249
   Народное хозяйство Белорусской ССР в 1987 г.. – Минск, 1988. – 296с.
893250
   Народное хозяйство Белорусской ССР за 40 лет.. – Минск, 1957. – 288с.
893251
   Народное хозяйство Белорусской ССР. : статистический сборник. – Москва : Госстатиздат, 1957. – 319 с.
893252
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1975. – 334с.
893253
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1976. – 269с.
893254
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1977. – 253с.
893255
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1978. – 302с.
893256
   Народное хозяйство Белорусской ССР.. – Минск, 1980. – 295с.
893257
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 275с.
893258
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1975. – 263с.
893259
   Народное хозяйство Белорусской ССР.... – Минск, 1984. – 247с.
893260
   Народное хозяйство БССР. 1984. – Минск, 1985. – 240с.
893261
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1919. – 86с.
893262
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1920. – 85с.
893263
   Народное хозяйство в 1916 году. – Петроград, 1921. – 107с.
893264
   Народное хозяйство в 1920 г. и первую половину 1921 г.. – М, 1921. – 86с.
893265
   Народное хозяйство в 3-ю четверть 1921 года.. – М, 1922. – 262с.
893266
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 111с.
893267
   Народное хозяйство в1916 году. – Петроград, 1920. – 81с.
893268
   Народное хозяйство Великолукской области. – Великие Луки, 1957. – 128с.
893269
   Народное хозяйство Владимирской области в девятой пятилетке.. – Ярославль, 1976. – 183с.
893270
   Народное хозяйство Волгоградской области за 50 лет.. – Волгоград, 1967. – 264с.
893271
   Народное хозяйство Вологородской области в девятой пятилетке.. – Вологда, 1976. – 215с.
893272
   Народное хозяйство ГДР.. – М, 1961. – 510с.
893273
  Зомбарт В. Народное хозяйство Германии в ХІХ и в начале ХХ века. / В. Зомбарт. – Москва, 1924. – 264с.
893274
   Народное хозяйство города Ленинграда.. – М, 1957. – 163с.
893275
   Народное хозяйство Грузинской ССР в1967 году.. – Тбилиси, 1968. – 378с.
893276
   Народное хозяйство Грузинской ССР за 60 лет.. – Тбилиси, 1980. – 304с.
893277
   Народное хозяйство Грузинской ССР.. – Тбилиси, 1957. – 304с.
893278
   Народное хозяйство дагестанской АССР в девятой пятилетке.. – Махачкала, 1977. – 119с.
893279
   Народное хозяйство Донецкой области : cтат. сборник. – Донецк : Статистика, 1966. – 196 с. : схем.
893280
   Народное хозяйство Донецкой области в первом полугодии 1936 года. – Сталино : Изд-е Донецкой областной плановой комиссии, 1936. – 135 с.
893281
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1922. – 103с.
893282
   Народное хозяйство Екатеринославской губернии. – Екатеринослав, 1923. – 195с.
893283
   Народное хозяйство Закавказья в цифрах. – Тифлис, 1927. – 697с.
893284
   Народное хозяйство Запорожья. – Запорожье, 1926. – 140с.
893285
   Народное хозяйство Запсибкрая. – Новосибирск, 1936. – 424 с.
893286
  Фрумкин М.И. Народное хозяйство и внешняя торговля СССР / М.И. Фрумкин. – Москва -Ленинград, 1926. – 72с.
893287
  Пичикиан Г. Народное хозяйство и кооперация Армении / Г. Пичикиан. – Тифлис, 1927. – 216с.
893288
  Королев Ф.Ф. Народное хозяйство и народное образование в СССР / Ф.Ф. Королев. – М, 1961. – 48с.
893289
  Шелудько Л.Г. Народное хозяйство и система образования / Л.Г. Шелудько. – Киев, 1991. – 43с.
893290
   Народное хозяйство Иркутской области. – Иркутск, 1981. – 128с.
893291
   Народное хозяйство Иркутской области.. – Иркутск, 1976. – 112с.
893292
   Народное хозяйство к 40-летию автономии Северной Осетии.. – Ростов-на-Дону, 1964. – 224с.
893293
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1957. – 115с.
893294
   Народное хозяйство Кабардино-Балкарской АССР.. – Нальчик, 1964. – 212с.
893295
   Народное хозяйство Казахской ССР.. – Алма-Ата, 1987. – 343с.
893296
  Колдобская Р.В. Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. / Р.В. Колдобская. – Алма-Ата, 1976. – 520с.
893297
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1979. – 371с.
893298
   Народное хозяйство Казахстана : Библиогр. указ. – Алма-Ата, 1982. – 316с.
893299
   Народное хозяйство Казахстана : Библиографический указатель. – Алма-Ата, 1985. – 258с.
893300
   Народное хозяйство Казахстана 1975. – Алма-Ата, 1978
893301
   Народное хозяйство Казахстана 1980-1982 гг. : Библиогр. указатель. – Алма-Ата, 1987. – 372с.
893302
   Народное хозяйство Казахстана в 1973 г.. – Алма-Ата, 1975. – 271с.
893303
   Народное хозяйство Казахстана в 1974 г.. – Алма-Ата, 1975. – 319с.
893304
   Народное хозяйство Казахстана в 1976 г.. – Алма-Ата, 1977. – 264с.
893305
   Народное хозяйство Казахстана в 1977 году. – Алма-Ата, 1978. – 247с.
893306
  Антонов П.И. Народное хозяйство Казахстана в годы второй пятилетки : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Антонов П.И. ; Казахск. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1959. – 25 с.
893307
   Народное хозяйство Казахстана за 60 лет.. – Алма-Ата, 1980. – 272с.
893308
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1981. – 330с.
893309
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1984. – 287с.
893310
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1986. – 319с.
893311
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1989. – 391с.
893312
   Народное хозяйство Казахстана... – Алма-Ата, 1990. – 391с.
893313
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1983. – 272с.
893314
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1985. – 314с.
893315
   Народное хозяйство Казахстана.... – Алма-Ата, 1988. – 383с.
893316
   Народное хозяйство Калиниградской области.. – Калининград, 1977. – 112с.
893317
   Народное хозяйство Калужской области.. – М, 1957. – 143с.
893318
   Народное хозяйство Карелии 1926-июнь 1941 г.. – Петрозаводск, 1991. – 369с.
893319
   Народное хозяйство Киевской области.. – К, 1959. – 256с.
893320
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1961. – 245 с.
893321
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1981. – 300 с.
893322
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1982. – 263с.
893323
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1983. – 222с.
893324
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1985. – 240с.
893325
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1986. – 272с.
893326
   Народное хозяйство Киргизской ССР. – Фрунзе, 1991. – 272с.
893327
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1961 году.. – Фрунзе, 1962. – 232с.
893328
   Народное хозяйство Киргизской ССР в 1979 году : Стат. ежегодник. – Фрунзе : Кыргызстан, 1980. – 256 с.
893329
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1957. – 207с.
893330
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1976. – 412с.
893331
   Народное хозяйство Киргизской ССР.. – Фрунзе, 1979. – 256с.
893332
   Народное хозяйство Кировской области : статистический сборник. – Киров : Кировское книжное из-во, 1957. – 136 с.
893333
   Народное хозяйство Кировской области.. – Киров, 1976. – 104с.
893334
   Народное хозяйство Коми АССР. – Сыктывкар, 1957. – 175с.
893335
   Народное хозяйство Костромской области.. – Кострома, 1956. – 154с.
893336
   Народное хозяйство Краснодарского края в 1975 году.. – Краснодар, 1976. – 176с.
893337
   Народное хозяйство Красноярского края.. – Красноярск, 1967. – 259с.
893338
   Народное хозяйство Крымской области. – Симферополь, 1957. – 272с.
893339
   Народное хозяйство Крымской области.. – Одесса, 1972. – 199с.
893340
   Народное хозяйство Куйбышевской области и города Куйбышева.. – Куйбышев, 1957. – 198с.
893341
   Народное хозяйство Курской области.. – Воронеж, 1968. – 290с.
893342
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1973. – 463с.
893343
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1977. – 226с.
893344
   Народное хозяйство Латвийской ССР.. – Рига, 1979. – 300с.
893345
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в 1975 году.. – Л, 1976. – 314с.
893346
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области в одиннадцатой пятилетке.. – Л, 1986. – 230с.
893347
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 60 лет.. – Л, 1977. – 231с.
893348
   Народное хозяйство Ленинграда и Ленинградской области за 70 лет.. – Л, 1987. – 172с.
893349
   Народное хозяйство Литовской ССР. – Вильнюс, 1984. – 250с.
893350
   Народное хозяйство Литовской ССР в 1980 году. – Вильнюс, 1981. – 262с.
893351
   Народное хозяйство Литовской ССР за 40 лет.. – Вильнюс, 1980. – 280с.
893352
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1979. – 287с.
893353
   Народное хозяйство Литовской ССР.. – Вильнюс, 1986. – 238с.
893354
   Народное хозяйство Марийской ССР.. – Йошкар-Ола, 1960. – 219с.
893355
   Народное хозяйство МНР. – Улан-Батор, 1974. – 263с.
893356
   Народное хозяйство Моладавской ССР.. – Кишинев, 1980. – 327с.
893357
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1963. – 291с.
893358
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1979. – 303с.
893359
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1981. – 283с.
893360
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1982. – 274с.
893361
   Народное хозяйство Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 312с.
893362
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1972. – 360с.
893363
   Народное хозяйство Молдавской ССР.. – Кишинев, 1976. – 307с.
893364
   Народное хозяйство Молотовской области.. – Молотов, 1957. – 201с.
893365
   Народное хозяйство Московской области. – М, 1981. – 254с.
893366
   Народное хозяйство Московской области,1981-1985.. – М, 1986. – 270с.
893367
   Народное хозяйство Московской области.. – М, 1976. – 192с.
893368
   Народное хозяйство Николаевской области за годы восьмой и девятой пятилеток.. – Одесса, 1977. – 128с.
893369
   Народное хозяйство Новгородской области : статистический сборник. – Новгород : Лениздат ; Новгородское отделение, 1976. – 91 с.
893370
   Народное хозяйство Новосибирской области и города Новосибирска.. – Новосибирск, 1957. – 192с.
893371
   Народное хозяйство Новосибирской области.. – Новосибирск, 1961. – 335с.
893372
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1960. – 335с.
893373
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1969. – 220с.
893374
   Народное хозяйство Одесской области.. – Одесса, 1973. – 238с.
893375
   Народное хозяйство Орловской области.. – Орел, 1957. – 136с.
893376
   Народное хозяйство Пензенской области. – Пенза, 1957. – 23с.
893377
   Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти.. – Пермь, 1977. – 136с.
893378
   Народное хозяйство Пскова и Псковской области в девятой пятилетке. – Л, 1976. – 124с.
893379
  Безобразов В.П. Народное хозяйство России : Московская (Центральная) промышленная область. – Санкт-Петербург
Ч. 1. – 1882. – 363 с.
893380
  Чунтулов В.Т. Народное хозяйство России во время первой мировой войны и февральской революции 1917 года. / В.Т. Чунтулов. – К., 1961. – 16с.
893381
   Народное хозяйство России за 1921 г.. – Берлин, 1922. – 319с.
893382
   Народное хозяйство Ростовской области в 1959 году.. – Ростов-на-Дону, 1960. – 40с.
893383
   Народное хозяйство РСФСР : статистический сборник. – Москва : Гос. статистическое из-во, 1957. – 372 с.
893384
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1969. – 463с.
893385
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва, 1974. – 528с.
893386
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1981. – 406с.
893387
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1982. – 350с.
893388
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1983. – 303с.
893389
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1984. – 407с.
893390
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 471с.
893391
   Народное хозяйство РСФСР. – М, 1988. – 687с.
893392
   Народное хозяйство РСФСР. – Москва : Финансы и статистика, 1989
893393
   Народное хозяйство РСФСР : стат. ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 691с.
893394
   Народное хозяйство РСФСР в 1958 году.. – М, 1959. – 508с.
893395
   Народное хозяйство РСФСР в 1967 году.. – М, 1968. – 648с.
893396
   Народное хозяйство РСФСР в 1975 году.. – М, 1976. – 520с.
893397
   Народное хозяйство РСФСР в 1983 году : стат. ежегодник. – Москва, 1984. – 384с.
893398
   Народное хозяйство РСФСР в 1985 году. – М, 1986. – 397с.
893399
   Народное хозяйство РСФСР в1924-25 г. : (сборник обзоров по важнейшим отраслям народного хозяйства РСФСР в 1924-25 г.). – Москва : Финиздат НКФ СССР, 1926. – 136 с.
893400
   Народное хозяйство РСФСР за 60 лет. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 367с.
893401
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1961. – 572с.
893402
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1962. – 624с.
893403
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1963. – 608с.
893404
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 600с.
893405
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1965. – 576с.
893406
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1966. – 616с.
893407
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1970. – 468с.
893408
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1972. – 459с.
893409
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1973. – 511с.
893410
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1978. – 343с.
893411
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1979. – 343с.
893412
   Народное хозяйство РСФСР.. – М, 1980. – 391с.
893413
   Народное хозяйство РСФСР.... – М, 1975. – 543с.
893414
   Народное хозяйство Саратовской области за 60 лет.. – Саратов, 1977. – 127с.
893415
   Народное хозяйство Свердловской области и города Свердловска : статистический сборник. – Свердловск : Гос. статистическое из-во, 1956. – 151 с.
893416
   Народное хозяйство Северо-Кавказского края в диаграммах.. – Ростов-на-Дону, 1932. – 107с.
893417
   Народное хозяйство Северо-Казахстанской области.. – Петропавловск, 1962. – 208с.
893418
  Огановский Н.П. Народное хозяйство Сибири : эпизодический курс лекций, прочитанных на кооперативных курсах для служащих и рабочих кооперативных организаций гор. Омска, в феврале -марте 1920 года / Н.П. Огановский. – Омск : Изд-е Сиботделения Всероссийского Центрального Союза Потреб. Об-в., 1921. – 175 с. + с 12-ю диаграммами и картограммами
893419
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1978
893420
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1978
893421
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1979
893422
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1979
893423
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1980
893424
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1980
893425
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1980
893426
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1981
893427
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1981
893428
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1981
893429
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1981
893430
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 1. – 1982
893431
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 2. – 1982
893432
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 3. – 1982
893433
   Народное хозяйство Сибири и Дальнего Востока. – Новосибирск
№ 4. – 1982
893434
   Народное хозяйство Сибирского края по контрольным цифрам на 1926-1927 г.г.. – Новосибирск : Изд. Сибкрайплана, 1926. – 146 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
893435
   Народное хозяйство Смоленской области.. – Смоленск, 1956. – 107с.
893436
  Козловская Л.И. Народное хозяйство Советского Закарпатья в годы послевоенной Сталинской пятилетки. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козловская Л.И.; М-во высшего образования СССР. – Киев, 1951. – 21 с.
893437
   Народное хозяйство социаистических стран в 1968 году. – Москва, 1969. – 187с.
893438
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1980. – 182с.
893439
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1982. – 165с.
893440
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1983. – 184с.
893441
   Народное хозяйство социалистических стран. – М, 1985. – 192с.
893442
   Народное хозяйство социалистических стран в 1963 году.. – М, 1964. – 191с.
893443
   Народное хозяйство социалистических стран в 1964 году.. – М, 1965. – 256с.
893444
   Народное хозяйство социалистических стран в 1966 году.. – М, 1967. – 168с.
893445
   Народное хозяйство социалистических стран в 1967 году.. – М, 1968. – 140с.
893446
   Народное хозяйство социалистических стран в 1970году.. – М, 1971. – 199с.
893447
   Народное хозяйство социалистических стран в 1978 году. – М, 1979. – 144 с.
893448
   Народное хозяйство социалистических стран в 1980 году. – М, 1981. – 142с.
893449
   Народное хозяйство социалистических стран в 1983 году.. – М, 1984. – 183с.
893450
   Народное хозяйство социалистических стран в 1986 году. – М, 1987. – 157с.
893451
   Народное хозяйство социалистических стран в 1987году.. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – с.
893452
   Народное хозяйство социалистических стран в 1988 году.. – Москва : Финансы и статистика, 1989
893453
   Народное хозяйство социалистических стран в1962 году.. – М, 1963. – 206с.
893454
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1962. – 187с.
893455
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1972. – 176с.
893456
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 166с.
893457
   Народное хозяйство социалистических стран.. – М, 1975. – 174с.
893458
   Народное хозяйство Средней Азии в 1963 году.. – Ташкент., 1964. – 372с.
893459
   Народное хозяйство СССР. – Москва, 1974. – 862с.
893460
   Народное хозяйство СССР в 1-ом полугодии 1924-25 года.. – М-Л, 1925. – 416с.
893461
   Народное хозяйство СССР в 1917-1920 гг.. – М, 1967. – 620с.
893462
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва, 1980. – 337с. – (Народное хозяйство СССР)
893463
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Нар. хоз. СССР)
Ч. 1, кн. 1 : Новая экономическая политика. – 1980. – 270с.
893464
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 2 : Управление народным хозяйством. 1980. – 1980. – 270с.
893465
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. в 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 1 : Кооперация. – 1980. – 256с.
893466
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 3, кн. 2 : Кооперация. – 1980. – 179с.
893467
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1974 гг. В 4-х частях. – Москва, 1981. – 142с. – (Народное хозяйство СССР)
893468
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указ. сов. лит. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 1 : Промышленность и строительство. – 1983. – 350с.
893469
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 5, вып. 2 : Промышленность и строительство. – 1984. – 344с.
893470
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : указатель советской литературы в 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 6, вып. 1 : Сельское хозяйство. – 1985. – 284 с.
893471
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг.. – Москва
Ч. 6, вып. 1. – 1986. – 284 с.
893472
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указ. сов. лит., 1921-1980 гг.: Пром-сть и строительство. Сел. хоз-во.: Алф. указ. авт. и загл. работ, опис. не на авт. – Москва, 1988. – 151с. – (Народное хозяйство СССР)
893473
   Народное хозяйство СССР в 1921-1925 гг. : Указатель сов. лит-ры 1921-1980 гг. – Москва. – (Народное хозяйство СССР ; Вып. 3)
Ч. 6 : Сельское хозяйство. – 1988. – 307с.
893474
   Народное хозяйство СССР в 1923-24 гг.. – М, 1925. – 509с.
893475
   Народное хозяйство СССР в 1924-25 гг.. – М, 1926. – 231с.
893476
   Народное хозяйство СССР в 1956 г.. – М, 1957. – 296с.
893477
   Народное хозяйство СССР в 1958 году.. – М, 1959. – 959с.
893478
   Народное хозяйство СССР в 1959 году. – М, 1960. – 896с.
893479
   Народное хозяйство СССР в 1961 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1962. – 861 с.
893480
   Народное хозяйство СССР в 1962 году : Статистический ежегодник. – Москва : Госстатиздат, 1963. – 736 с.
893481
   Народное хозяйство СССР в 1963 г.. – М, 1964
893482
   Народное хозяйство СССР в 1964 г.. – М, 1965. – 888с.
893483
   Народное хозяйство СССР в 1965 г.. – М, 1966. – 910с.
893484
   Народное хозяйство СССР в 1967 г.. – М, 1968. – 1008с.
893485
   Народное хозяйство СССР в 1968 г. – Москва, 1969. – 832с.
893486
   Народное хозяйство СССР в 1969 г.. – Москва : Статистика, 1970. – 864 с.
893487
   Народное хозяйство СССР в 1970 г.. – М, 1971. – 824с.
893488
   Народное хозяйство СССР в 1970 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 616 с.
893489
   Народное хозяйство СССР в 1973 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1974. – 880с.
893490
   Народное хозяйство СССР в 1974 году : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1975. – 862с.
893491
   Народное хозяйство СССР в 1977 г.. – М, 1978. – 655с.
893492
   Народное хозяйство СССР в 1978 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1979. – 631с.
893493
   Народное хозяйство СССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Статистика, 1980. – 615с
893494
   Народное хозяйство СССР в 1982 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 574с.
893495
   Народное хозяйство СССР в 1983 году : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 607с.
893496
   Народное хозяйство СССР в 1984 г. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1985. – 632с.
893497
   Народное хозяйство СССР в 1985 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 656с.
893498
   Народное хозяйство СССР в 1987 г. : статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 736 с. – ISBN 5-279-00125-2
893499
   Народное хозяйство СССР в 1988 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 765с.
893500
   Народное хозяйство СССР в 1989 году : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 768 с.
893501
   Народное хозяйство СССР в 1990 году. : Cтатистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 752с.
893502
  Мунчаев Ш.М. Народное хозяйство СССР в Великой Отечественной войне / Ш.М. Мунчаев. – Москва, 1973. – 63с.
893503
  Марголина Е.Б. Народное хозяйство СССР в годы Великой Отечественной войны (июнь 1941 -- май 1945 гг.). Библиографич. указатель книжной и журнальной литературы на русском языке (1941-1968 гг.) / Е.Б. Марголина. – Москва, 1941. – 460с.
893504
  Добрынин А.И. Народное хозяйство СССР в двенадцатой пятилетке / А.И. Добрынин. – Ленинград, 1987. – 31 с.
893505
  Емельянов А.С. Народное хозяйство СССР в десятой пятилетке: задачи, проблемы, перспективы. / А.С. Емельянов. – К., 1976. – 40с.
893506
   Народное хозяйство СССР в переходный период /1917-1937 гг./. – М, 1982. – 320с.
893507
  Шигалин Г.И. Народное хозяйство СССР в период Великой Отечественной войны / Г.И. Шигалин. – Москва, 1960. – 278с.
893508
  Мотылев В.Е. Народное хозяйство СССР в период осущетсвления четвертого и пятого пятилетних планов / В.Е. Мотылев. – М, 1959. – 48с.
893509
  Огановский Н.П. Народное хозяйство СССР в связи мировым / Н.П. Огановский. – Москва
1. – 1925. – 124с.
893510
   Народное хозяйство СССР в1921-1925 гг. : Указ. сов. лит. 1921-1974 гг.: В 4-х частях. – Москва. – (Народное хозяйство СССР)
Ч. 4 : Труд. – 1981. – 227с.
893511
   Народное хозяйство СССР в1980 г. : Статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 584с.
893512
   Народное хозяйство СССР за 1922-1923 гг.. – М-Л, 1924. – 662с.
893513
   Народное хозяйство СССР за 1923-24 гг.. – М. – 837с.
893514
   Народное хозяйство СССР за 60 лет. : Юбилейный статистический ежегодник. – Москва : Финансы и статистика, 1977. – 710с.
893515
   Народное хозяйство СССР за 70 лет. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 766с.
893516
   Народное хозяйство СССР на пороге третьего года пятилетки и контрольные цифры на1931 год.. – М-Л, 1931. – 288с.
893517
   Народное хозяйство СССР.. – М-Л, 1932. – 670с.
893518
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1948. – 514с.
893519
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1950. – 448с.
893520
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1951. – 428с.
893521
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1956. – 262с.
893522
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 765с.
893523
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 750с.
893524
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1957. – 766с.
893525
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1961. – 943с.
893526
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1965. – 760с.
893527
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1972. – 848с.
893528
   Народное хозяйство СССР.. – Москва, 1973. – 824с.
893529
   Народное хозяйство СССР.. – М, 1984. – 607с.
893530
   Народное хозяйство СССР. 1922-1982. – М, 1982. – 623с.
893531
  Паламарчук В.Е. Народное хозяйство США / В.Е. Паламарчук. – Львов, 1959. – 44с.
893532
   Народное хозяйство Таджикистана в годы Великой Отечественной войны.. – Душанбе, 1980. – 171с.
893533
   Народное хозяйство Таджикистана в период формирования экономических предпосылок развитого социализма.. – Душанбе, 1985. – 347с.
893534
   Народное хозяйство Таджикской ССР 1961 году.. – Душанбе, 1962. – 167с.
893535
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Сталинабад, 1957. – 387с.
893536
   Народное хозяйство Таджикской ССР.. – Душанбе, 1976. – 206с.
893537
   Народное хозяйство Татарской АССР в одиннадцатой пятилетке.. – Казань, 1987. – 197с.
893538
   Народное хозяйство Татарской АССР за 60 лет.. – Казань, 1980. – 144с.
893539
   Народное хозяйство Томской области за 1976-1980 годы.. – Новосибирск, 1982. – 96с.
893540
   Народное хозяйство Томской области за 1981-1985 годы.. – Томск, 1986. – 94с.
893541
   Народное хозяйство Тульской области. – Тула, 1977. – 184с.
893542
   Народное хозяйство Туркменской ССР в1976 году.. – Ашхабад, 1977. – 208с.
893543
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1976. – 455с.
893544
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1978. – 360с.
893545
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1979. – 336 с.
893546
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1980. – 286с.
893547
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1981. – 348с.
893548
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1983. – 311с.
893549
   Народное хозяйство Узбекской ССР. – Ташкент, 1990. – 283с.
893550
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1984 г.. – Ташкент, 1985. – 364с.
893551
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1985 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
893552
   Народное хозяйство Узбекской ССР в 1987 г.. – Ташкент, 1988. – 343с.
893553
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 60 лет Советской власти.. – Ташкент, 1977. – 341с.
893554
   Народное хозяйство Узбекской ССР за 70 лет Советской власти. – Ташкент, 1987. – 333с.
893555
   Народное хозяйство Узбекской ССР.. – Ташкент, 1989. – 349с.
893556
   Народное хозяйство Украинской СС в 1985 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1986. – 399с.
893557
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1975. – 539с.
893558
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Киев, 1977. – 464 с.
893559
   Народное хозяйство Украинской ССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1978. – 456 с.
893560
   Народное хозяйство Украинской ССР. – Київ : Техніка, 1982. – 382с.
893561
   Народное хозяйство Украинской ССР. – К, 1988. – 462с.
893562
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1973 году, Стат. ежегодник.. – Киев, 1974. – 584 c.
893563
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1974 году. – Киев : Техніка, 1975. – 600с.
893564
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1979 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1980. – 386с.
893565
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1980 году : Cтатистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1981. – 384с.
893566
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1982 году. – Киев : Техніка, 1983. – 384с.
893567
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1983 году : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1984. – 384с.
893568
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1984 году : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1985. – 408с.
893569
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1988 году. : статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1989. – 472с.
893570
   Народное хозяйство Украинской ССР в 1989 году.. – Киев : Техніка, 1990. – с.
893571
   Народное хозяйство Украинской ССР к 60-летию образования СССР : Статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1982. – 384с.
893572
   Народное хозяйство Украинской ССР.. – К, 1979. – 367с.
893573
   Народное хозяйство Украинской ССР. Юбилейный статистический ежегодник. – Киев : Техніка, 1987. – с.
893574
   Народное хозяйство Украины в 1921-22 году. – Харьков, 1923. – 144с.
893575
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск : Ульяновская правда, 1957. – 273 с.
893576
   Народное хозяйство Ульяновской области : статистический сборник. – Ульяновск, 1961. – 272 с.
893577
  Мошкин А.М. Народное хозяйство Урала в пятой пятилетке / А.М. Мошкин. – М, 1953. – 32с.
893578
   Народное хозяйство Федеративной Народной Республики Югославии.. – М, 1957. – 228с.
893579
   Народное хозяйство Хабаровского края.. – Хабаровск, 1957. – 128с.
893580
   Народное хозяйство Херсонской области.. – Одесса, 1969. – 201с.
893581
   Народное хозяйство Челябинской области и города Челябинска : статистический сборник. – Челябинск : Госстатиздат, 1957. – 167 с.
893582
   Народное хозяйство Читинской области.. – Иркутск, 1976. – 111с.
893583
   Народное хозяйство Чкаловской области : статистический сборник. – Чкалов : Чкаловское книжное из-во, 1957. – 139 с.
893584
   Народное хозяйство Чувашской АССР за годы девятой пятилетки. – Чебоксары, 1976. – 171с.
893585
   Народное хозяйство Юго-Осетинской автономной области.. – Сталинир, 1959. – 36с.
893586
   Народное хозяйство Ярославской области.. – Ярославль, 1976. – 136с.
893587
  Голиков В.И. Народное хозяйство, отрасль, предприятие / В.И. Голиков. – Киев, 1968. – 279с.
893588
  Ширяев С.Д. Народное хозяйство. / С.Д. Ширяев. – Грозный, 1952. – 64с.
893589
   Народное хозяйство.. – М, 1972. – 42с.
893590
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 40с.
893591
   Народное хозяйство.. – М, 1973. – 56с.
893592
  Жорницкая М.Я. Народное хореографическое искусство коренного населения Северо-Востока Сибири / М.Я. Жорницкая. – М, 1983. – 152с.
893593
  Гуменюк А.И. Народное хореографическое искусство Украины. : Автореф... Доктора искуствовед.наук: 821 / Гуменюк А.И.; АН УССР. – К, 1968. – 50л.
893594
  Кузнецова Т.В. Народное художественное творчество / Т.В. Кузнецова. – М, 1985. – 63с.
893595
  Хакимова Р.Н. Народное художественное творчество как средство эстетического воспитания старшеклассников в процессе внекалссной работы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Хакимова Р.Н.; АН пед.СССР.Научно-исслед.ин-т общих проблем воспитания. – М, 1980. – 22л.
893596
  Ким Н.С. Народное художественное творчество Советского Востока / Н.С. Ким. – М, 1985. – 197с.
893597
  Федун І.Й. Народноінструментальна ансамблева культура українських Карпат і Західного Полісся як вияв традиційного професіоналізму (XX – перші десятиліття XXI ст.) : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Федун Ірина Йосипівна ; М-во культури та інформ. політики України, Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
893598
  Чернейко Г.А. Народной Болгарии - 30 лет / Г.А. Чернейко. – М., 1974. – 64с.
893599
  Зудинов Ю.Ф. Народной Болгарии - 40 лет / Ю.Ф. Зудинов. – М., 1984. – 64с.
893600
   Народной инициативе - широкую дорогу. : Из практики работы общественных самодеятельных организаций Псковской области. – Псков : Издательство газеты "Псковская правда", 1962. – 54, [2] с.
893601
  Тригубенко М.Е. Народной Корее - 30 лет / М.Е. Тригубенко. – М., 1975. – 64с.
893602
  Донская Г.К. Народной хозяйство СССР и экономические законы социализма / Г.К. Донская. – Москва, 1972. – 96с.
893603
  Голікова Н.С. Народномовні знаки-стилістеми в романі "Я, Богдан" П. Загребельного // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 30-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
893604
   Народному депутату. – Москва, 1987. – 80 с.
893605
  Коренев А.П. Народному дружиннику: Справочник. / А.П. Коренев. – М., 1981. – 207с.
893606
  Чистяков Н.Ф. Народному заседателю о работе следователя. / Н.Ф. Чистяков. – Москва, 1982. – 95с.
893607
  Наєнко М. Народному президенту - зелену вулицю, охламони! : Збірник статей / Михайло Наєнко. – Київ, 2005. – 45с.
893608
   Народному секретареві -- збирачеві фолклору.. – Одеса, 1969. – 70с.
893609
  Олексюк О. Народному художникові України Володимиру Чуприні - 80 // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2020. – 14 серпня (№ 15). – С. 9. – ISSN 2519-4429
893610
  Швець Т.А. Народнопедагогічні традиціїї виховання у Франції : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Швець Т. А.; Луган. держ. пед. ін-т Східнослов"янскього університету. – Луганск, 1996. – 23л.
893611
  Осадча В.М. Народнопісенна культура Слобожанщини : Автореф. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Осадча В.М.; Харків. держ.акад. культури. – Харків, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 16 - 18 с.
893612
  Данилюк Н. Народнопісенна лексика в мові поезії Левка Боровиковського та його сучасників // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 261-271
893613
  Лебідь Н. Народнопісенна основа українськомовних поезій Євгена Гребінки // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2012. – № 2 (27). – С. 44-47. – ISSN 2075-1222
893614
  Гаврилюк Н. Народнопісенна поліритмія у зв"язках з літературним поліметричним віршем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 60-61. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Вивчаються зв"язки народнопісенного та літературного вірша на метрико-ритмічному рівні, визначаються загальні тенденції застосування в авторській поезії ХІХ - ХХ ст. народнопісенної ритміки та вплив останньої на становлення поліметричного вірша.
893615
  Задорожний В. Народнопісенна творчість як джерело для вивчення сучасної української мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Г. Александрова ; редкол.: В. Агеєва, Н. Бондаренко, М. Ільницький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (746), травень. – С. 30-34. – ISSN 0130-5263
893616
  Харчишин Ольга Михайлівна Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині : Дис... канд. філолог.наук: 10.01.07 / Харчишин Ольга Михайлівна; Ін-тут народознавства НАН України. – Львів, 1998. – 164л. – Бібліогр.:л.148-164
893617
  Харчишин О.М. Народнопісенна традиція околиці Звенигорода на Львівщині. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.07 / Харчишин О.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 15л.
893618
  Коломієць В. Народнопісенна традиція у творчості О. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 323-329.
893619
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 3 (129), травень - червень. – С. 518-533. – ISSN 1028-5091
893620
  Сокіл В. Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 2 (128), березень - квітень. – С. 289-307. – ISSN 1028-5091
893621
  Щербак С. Народнопісенні вкраплення у "Повісті полум"яних літ" О. Довженка / С. Щербак, Г. Стрюк // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 336-341.
893622
  Гончаренко Олена Народнопісенні діалекти Сумщини : (досвід мелоареалогічного дослідження) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 15-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
893623
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
1. – 1977. – 108с.
893624
  Дей О.І. Народнопісенні жанри / О.І. Дей. – К
2. – 1983. – 112с.
893625
  Данилюк Н.О. Народнопісенні засоби "дитячих" поезій Лесі Українки // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 18. – С. 104-111
893626
  Данилюк Н. Народнопісенні засоби образності у мові сучасних волинських поетів // Волинь у житті та творчості письменників : зб. наук. праць / [авт.-упоряд.: Н. Сташенко ; ред.: В. Гребенюк та ін.]. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Луцьк : Твердиня, 2007. – С. 223-225. – (Волинь унікальна). – ISBN 978966600-254-2; 978-966-8770-58-6
893627
  Будівський П.О. Народнопісенні мотиви в романі П. Загребельного "Я, Богдан" / П.О. Будівський, О.В. Скиба // Богдан Хмельницький як історична постать і літературний персонаж : Матеріали міжвузівської наукової конф. 20 грудня 1995 року / КУ ім. Т. Шевченка; Ред.кол.: П.П.Кононенко, М.К.Наєнко, М.М.Конончук (відп.за вип.) Г.Ф. Семенюк, Г.О.Бандура, та ін. – Київ : Живиця, 1996. – С. 8-9
893628
  Юрійчук М. Народнопісенні мотиви у ранніх оповіданнях Юрія Федьковича // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 268-271
893629
  Козловська Л. Народнопісенні образи в мовотворчості М. Стельмаха // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2012. – Вип. 76. – С. 41-46. – ISSN 0201-419
893630
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в індивідуально-авторській інтерпретації Михайла Стельмаха : До 100-річчя від дня народження Михайла Стельмаха // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 14-17


  У статті з"ясовано поняття народнопоетичних універсалій (в загальному аспекті); розглянуто специфіку мовнообразної системи ідіолекту М.Стельмаха; звернено увагу на особливості актуалізації народнопоетичних універсалій в мовотворчості письменника; ...
893631
  Беценко Т. Народнопісенні універсалії в мовотворчості Андрія Малишка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 34-39. – ISSN 0130-5263


  У статті запропоновано докладний аналіз ідіосистеми поетичних текстів Андрія Малишка. Простежено вплив народнопісенної мовотворчості на авторський стиль
893632
  Михида С.П. Народнопісенність лірики Т. Шевченка: генеза, жанрові та поетикальні взаємозв"язки // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 165-168. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
893633
  Рудакова Н. Народнопоетична основа поеми "Гайдамаки" Тараса Шевченка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 40 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 188-193
893634
  Мойсієнко А.К. Народнопоетична стихія вірша Ніла Гілевича в українських інтерпретаціях // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 428-430. – ISSN 1729-360Х
893635
  Демінська І.А. Народнопоетична стихія у драматургії Михайла Стельмаха (на прикладі твору "На Івана Купала" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 129-133


  Досліджено народнопоетичну стихію драматургії М. Стельмаха, осмислюються засоби та прийоми використання народної творчості. Простежуються елеиенти народної пісенності як основної засади своєрідності змісту драматіргічного твору в цілому. Значну увагу ...
893636
  Крохмальний Р. Народнопоетичне слово в інтерпретації Маркіяна Шашкевича // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2012. – № 2/3 (11). – С. 104-112
893637
  Толмачова В. Народнопоетичні джерела роману "Листя землі" Володимира Дрозда // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 239-244. – ISBN 978-617-689-129-1
893638
  Коломієць В. Народнопоетичні джерела творчості Гната Хоткевича / В. Коломієць, О. Іванова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 313-323
893639
  Мізінкіна О. Народнопоетичні жанри в історичній романістиці Раїси Іванченко // Проблеми сучасного літературознавства : Наукове видання / Одеський нац. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2002. – № 10. – С. 203-210. – ISBN 966-587-044-0
893640
  Береза Т. Народнопоетичні жанри у творчості В. Пачовського // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 455-458. – ISBN 966-603-098-5
893641
  Оверчук О. Народнопоетичні мотиви в повісті Т. Шевченка "Варнак" // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 233-239


  Стаття присвячена фольклористичному аналізу малодослідженої російськомовної повісті Т. Шевченка "Варнак". Зокрема, автор зосереджує увагу на з"ясуванні ідейно-естетичного впливу фольклору на формування образу варнака у повісті. Також у статті зроблено ...
893642
  Дашко Н. Народнопоетичні рецепції в романі-епопеї "Листя землі" В. Дрозда // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 73-76
893643
  Вільна Я.В. Народнопоетичні традиції в драматургії Михайла Старицького : Дис... канд. філол.наук: / Вільна Я. В.; КДУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1991. – 198л. – Бібліогр.:л.179-198
893644
  Поляруш О.Е. Народнопоэтическая основа творчества А.П.Довженко : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Поляруш О.Е.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1972. – 22л.
893645
  Пазяк М.М. Народнопоэтическая основа творчества Юрия Федьковича. : Автореф... канд. филолог.наук: / Пазяк М.М.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1964. – 20л.
893646
  Вильная Я.В. Народнопоэтические традиции в драматургии Михаила Старицкого : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.09.,10.01.03 / Вильная Я.В,; КГУ им.ТГ.Шевченко. – Киев, 1991. – 20л.
893647
  Оппоков М. Народнопсихологическая грамматика Вильгельма Вундта. Язык / М. Оппоков. – Київ, 1910. – 128с.
893648
  Тарасюк І. Народнорелігійні основи традиції української гостинності: на матеріалі паремій // Народознавчі зошити / Президія Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2010. – № 5/6 (95/96), вересень - грудень. – С. 543-554. – ISSN 1028-5091
893649
  Медвідь Н. Народнорозмовна лексика в мові українських ділових документів XVII-XVIII століть // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 9 (672). – С. 42-45. – ISSN 0130-5263
893650
  Єрмоленко С. Народнорозмовна основа мовно-естетичного канону поезії Тараса Шевченка // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2015. – № 4 (56). – С. 26-35. – ISSN 1682-3540
893651
  Звягіна Г. Народнорозмовна трансформація традиційних фразеологізмів у художніх творах ГригораТютюнника // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 328-332
893652
  Ілляшенко М.А. Народнорозмовне джерело Полісся і його трансформація у байках Л.і. Глібова / М.А. Ілляшенко, В.М. Пащенко // Література та культура Полісся / Ніжин. держ. пед. ін-т ім. М.В. Гоголя ; редкол. : Г.В. Самойленко (упоряд. і відп. ред.), Н.М. Арват, Ф.С. Арват [та ін.]. – Ніжин, 1997. – Вип. 9 : Творча спадщина письменників Полісся (М. Гоголя, Є. Гребінки, Л. Глібова, П. Куліша, П. Тичини та інш.) та особливості мови їх творів. – С. 115-119
893653
  Баранник Д.Х. Народнорозмовний складник лексичної та фразеологічної систем національної мови : (на захист розмовного стилю) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2008. – № 4/5. – С. 18-31. – Бібліогр.: с. 19-20, 25, 29. – ISSN 0027-2833


  У статті зроблена спроба визначити функціонально-лінгвістичний статус так званих некодифікованих лексичних і фразеологічних одиниць мови. Пропонується кваліфікувати їх як конститутивний рівневий компонент розмовного стилю. У цьому зв"язку ...
893654
  Зінчук Р. Народнорозмовні елементи в епістолярній спадщині Тараса Шевченка: фонетичний та морфологічний рівні // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 264-276. – ISSN 2304-9383


  Проаналізовано епістолярну мовотворчість Тараса Шевченка з огляду на специфіку її фонетичного та морфологічного рівнів.
893655
  Громик Ю. Народнорозмовні елементи в художньому мовленні Левка Боровиковського // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 157-162
893656
  Ихилов М.М. Народности лезгинской группы. Этнограф. исслед. прошлого и настоящего лезгин, табасаранцев, рутулов, цахуров, агулов. / М.М. Ихилов. – Махачкала, 1967. – 370с.
893657
   Народности Севера: проблемы и перспективы экономического и социального развития.. – Новосибирск, 1983. – 250с.
893658
  Острой О.С. Народность - основной принцип революционно-романтической эстетики в Польше в первой половине 19 столетия : Автореф... канд.искуствовед.наук: / Острой О.С.; Ленингр.ордена Ленана гос.ун-т. – Ленинград, 1963. – 16л.
893659
  Анкваб В.П. Народность абхазских новелл и проза Михаила Лакр-бай : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 642 / Анкваб В.П. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1969. – 16 с.
893660
  Курбаналиев М. Народность в советском искусстве : Автореф... канд. философ.наук: / Курбаналиев М.; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров АзССР. Азербайдж. гос ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1961. – 22л.
893661
  Рукавицын М.М. Народность и партийность искусства / М.М. Рукавицын. – М, 1978. – 112с.
893662
  Гей Н.К. Народность и партийность литературы / Н.К. Гей. – Москва, 1964. – 134с.
893663
   Народность и художественность произведений Я.Г. Ухсая. – Чебоксары, 1984. – 59 с.
893664
  Дремов А.К. Народность искусства социалистического реализма / А.К. Дремов, В.А. Попков. – М., 1981. – 152с.
893665
  Бакус Л.В. Народность как философская, эстетическая и художественная проблема на рубеже ХІХ-ХХ вв. : (Достоевский, Л. Толстой, Блок, Есенин) / Л.В. Бакус ; Твер. гос. ун-т. – Тверь : ТГУ, 1991. – 99, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 95-100
893666
  Хмарский И.Д. Народность поэзии А.С.Пушкина / И.Д. Хмарский. – М : Просвещение, 1970. – 128 с.
893667
  Ладыгина А.Б. Народность советской музыки. / А.Б. Ладыгина. – Минск, 1961. – 38с.
893668
  Вартанов Григорий иванович Народность советской пчати. Проблемы совершенствования связей газеты с массаами в период строительства коммунизма. (1956-1971 гг.) : Автореф... д-ра ист.наук: 07.00.10 / Вартанов Григорий иванович; ЛГУ. Фак-т журналистики. – Л., 1973. – 36л.
893669
  Желев Господин Народното събрание върховен орган на държавната власт в НР България / Желев Господин. – София : Наука и изкуство, 1960. – 160 с.
893670
  Рийкоя Э Народнохозяйственная основа правли номинального сложения существительных в эстонском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рийкоя Э П.; АН ЭССР, Ин-т яз. и лит. – Таллин, 1960. – 31л.
893671
  Делеян Арут Андронникович Народнохозяйственная эффективность в развитом социалистическом обществе: сущность и критерии : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Делеян Арут Андронникович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 18л.
893672
  Бегма Ю.С. Народнохозяйственная эффективность внешней торговли : вопросы теории и методологии измерения / Ю.С. Бегма ; Всесоюз. НИИ систем. исследований. – Препринт. – Москва, 1982. – 58 с.
893673
  Амосов А.И. Народнохозяйственная эффективность межотраслевых связей / А.И. Амосов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – Библиогр.: с. 63. – (Новое в жизни, науке, технике. Сер. "Экономика" ; № 5)
893674
  Лебедев В.Г. Народнохозяйственная эффективность развития техники / В.Г. Лебедев. – М., 1971. – 372с.
893675
   Народнохозяйственная эффективность регионального развития производства. – Москва : Наука, 1987. – 107 с. – (Проблемы советской экономики)
893676
  Бобровский П.А. Народнохозяйственная эффективность химизации производства / П.А. Бобровский. – Москва : Мысль, 1966. – 287 с.
893677
  Кошкин Леонид Исаевич Народнохозяйственная эффективность химизации производства / Кошкин Леонид Исаевич. – Москва, 1990. – 319с.
893678
  Шехин В.Г. Народнохозяйственнй экономический анализ / В.Г. Шехин. – Петрозаводск, 1990. – 112с.
893679
  Хасанов А.Х. Народнохозяйственное значение и вопросы экономики минерального сырья : Учеб. пособие / А.Х. Хасанов; М-во нар. образования ТаджССР; Тадж. гос. ун-т. – Душанбе, 1990. – 124с. – Библиогр.: с.122-123
893680
  Коренченко Р.А. Народнохозяйственное значение и основное направление экономии сырья, материалов и повышения качества продукции. / Р.А. Коренченко. – Пермь, 1972. – 35с.
893681
  Кузнецов Б.Д. Народнохозяйственное значение и основные направления развития производства комбикормов на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Кузнецов Б.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР. – Киев, 1963. – 16 с.
893682
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. жил. строительства Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1966. – 17л.
893683
  Трифонова Е.Л. Народнохозяйственное значение концентрации жилищного строительства. (На прим. строит. Куйбышев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: / Трифонова Е.Л.; Саратов. экон. ин-т. – Саратов, 1965. – 20л.
893684
  Выдрина М.Н. Народнохозяйственное значение механизации труда в лесозаготовительной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Выдрина М.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
893685
  Белоусов Борис Васильевич Народнохозяйственное значение освоения реки Свири : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Белоусов Борис Васильевич; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1978. – 26л.
893686
  Федоренко Н.П. Народнохозяйственное значение синтетических материалов / Н.П. Федоренко. – М., 1959. – 48с.
893687
  Лазеев Г.С. Народнохозяйственное значение укрупнения колхозов : Автореф. дис. ... канд. экономич. наук: / Лазеев Г.С. ; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1953. – 22 с.
893688
  Томилова Л.И. Народнохозяйственное значение, рациональное использование и охрана природных ресурсов лекарственных растений Урала. / Л.И. Томилова, Г.И. Таршис. – Свердловск, 1988. – 46с.
893689
  Карпенко А.П. Народнохозяйственное и социальное планирование в СССР и профсоюзы / А.П. Карпенко. – М., 1974. – 335с.
893690
  Коробков И.М. Народнохозяйственное использование водных ресурсов Пермской области : Автореф... канд. геогр.наук: / Коробков И. М.; ЛГУ. – Л., 1962. – 15л.
893691
  Курнаев А.А. Народнохозяйственное планирование в годы Великой Отечественной войны. / А.А. Курнаев, А.И. Залкинд. – М., 1985. – 157с.
893692
  Брянчуков В.Ф. Народнохозяйственное планирование материльно-технического снабжения / В.Ф. Брянчуков, 1962. – 34с.
893693
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышеленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
893694
  Мухамед Д.Х. Народнохозяйственное планирование нефтеперерабатывающих отраслей промышленности : Автореф... канд. экон. наук: 08.00.05 / Мухамед Д.Х.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1982. – 22л.
893695
  Торкановский Е.П. Народнохозяйственное планирование, встречные планы и социалистическоесоревнование / Е.П. Торкановский, Т.В. Торкановская. – М, 1979. – 95с.
893696
  Багриновский К.А. Народнохозяйственное социально-экономическое планирование и прогнозирование / авт. К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1989. – 239 с.
893697
  Авдуевский В.С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В.С. Авдуевский, Г.Р. Успенский. – Москва : Машиностроение, 1985. – 415 с. : ил.
893698
   Народнохозяйственные и отраслевые проблемы совершенствования хозяйственного механизма.. – М, 1983. – 202с.
893699
   Народнохозяйственные комплекс Молдавии ССР.. – М, 1979. – 231с.
893700
  Шаренков С.С. Народнохозяйственные комплексы стран СЭВ в условиях интеграции / С.С. Шаренков, Б.И. Медведев. – М., 1983. – 64с.
893701
   Народнохозяйственные модели в долгосрочном планировании.. – М, 1981. – 272с.
893702
  Исянгулов В.А. Народнохозяйственные основы развития городов. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Исянгулов В.А.; Сарат. экон. ин-тут. – Саратов, 1969. – 20л.
893703
   Народнохозяйственные проблемы повышения эффективности общественного производства. – М, 1978. – 159с.
893704
  Мишин Е.В. Народнохозяйственные проблемы рационального использования трудовых ресурсов сельской местности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Мишин Е.В.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1972. – 21л.
893705
  Зусман Л.Л. Народнохозяйственные проблемы экономии металла / Л.Л. Зусман. – М., 1985. – 232с.
893706
  Тумар Николай Брониславович Народнохозяйственный агропромышленный комплекс и пути повышения эффективности его функционирования (Политико-экономический аспект) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Тумар Николай Брониславович; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1983. – 21л.
893707
   Народнохозяйственный комплекс Молдавии.. – Кишинев, 1986. – 154с.
893708
   Народнохозяйственный комплекс СРВ.. – М, 1989. – 232с.
893709
  Мазанова М.Б. Народнохозяйственный комплекс СССР / М.Б. Мазанова. – М, 1977. – 48с.
893710
   Народнохозяйственный комплекс СССР : (аспекты совершенствования территориальной структуры). – Москва : МФГО СССР, 1985. – 118 с.
893711
  Ищук С.И. Народнохозяйственный комплекс Украинской ССР // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1989. – Вып. 41. – С. 3-8. – ISBN 0201-8683
893712
   Народнохозяйственный комплекс ЦЧЭР: пути совершенствования : межвузовский сборник научных трудов. – Воронеж : Воронежский ун-т, 1989. – 144 с. – ISBN 5-7455-0014-Х
893713
   Народнохозяйственный комплекс: теория и практика. – М, 1980. – 208с.
893714
  Опрышко В.Ф. Народнохозяйственный комплекс: управление и право / В.Ф. Опрышко. – Киев, 1983. – 168с.
893715
   Народнохозяйственный комплеск ЦЧЭР.. – Воронеж, 1989. – 141с.
893716
   Народнохозяйственный план 1933 года -- первого года второй пятилетки.. – М-Л, 1933. – 4с.
893717
  Курский А.Д. Народнохозяйственный план 1938 г. и его выполнение / А.Д. Курский. – Москва, 1938. – 52с.
893718
  Попов А.А. Народнохозяйственный план в свете решений 21 съезда КПСС. / А.А. Попов. – Л, 1959. – 116с.
893719
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – 2-е изд. – М, 1936. – 648с.
893720
   Народнохозяйственный план на 1936 год.. – М
2. – 1936. – 543с.
893721
  Задоя А.А. Народнохозяйственный потенциал и интенсивное воспроизводство / А.А. Задоя. – Київ, 1986. – 153с.
893722
  Задоя Анатолий Александрович Народнохозяйственный потенциал социализма: структура и особенности наращивания в условиях интенсификации воспроизводства : Дис... док. эконом.наук: 08.00.01 / Задоя Анатолий Александрович; МВ и ССО УССР. Днепропетровский горн. ин-т им. Артема. – Днепропетровск, 1987. – 343л. – Бібліогр.:л.319-343
893723
  Смирнов М.А. Народнохозяйственный эффект экспортной деятельности / М.А. Смирнов. – М., 1993. – 128с.
893724
  Погребенник В.Ф. Народною творчістю натхненна / В.Ф. Погребенник. – Київ, 1990. – 45 с.
893725
  Кашафутдинов Р.Г. Народные (общественные и семейные) праздники казанских татар : Автореф... канд. ист.наук: 579 / Кашафутдинов Р.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 23л.
893726
   Народные артист РСФСР Григорий Рошаль.. – М, 1964. – 50с.
893727
   Народные артистки.. – Ростов н/Д, 1938. – 16с.
893728
  Пименов В.Ф. Народные артисты / В.Ф. Пименов. – М, 1986. – 170с.
893729
   Народные артисты.. – Казань, 1980. – 592с.
893730
  Линтур П.В. Народные баллады Закарпатья и их западнославянские связи / П.В. Линтур. – К., 1963. – 60с.
893731
   Народные баллады.. – М-Л, 1963. – 447с.
893732
  Стратанович Г.Г. Народные верования населения Индокитая / Г.Г. Стратанович. – М, 1978. – 256с.
893733
  Волнин А. Народные воззрения на святых и на церковные праздники с точки зрения христианского учения о почитании святых и праздников. – Киев : Униврситетская тип., 1904. – 24 с. – Отд.отт.
893734
  Сташевский Е.Д. Народные волнения в Московском государстве. / Е Сташевский. – Киев : Тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К, 1912. – 50 с.
893735
  Тхоржевский С.И. Народные волнения при первых Романовых / С.И. Тхоржевский. – Птгр., 1924. – 223с.
893736
  Мавродин В.В. Народные восстания в Древней Руси 12 - 13 вв. / В.В. Мавродин. – М., 1961. – 118с.
893737
  Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648) / Б.Ф. Поршнев. – Москва-Л., 1948. – 724с.
893738
  Керов В.Л. Народные восстания и еретические движения во Франции в конце 13-начале 14 века / В.Л. Керов. – М., 1986. – 134с.
893739
  Мейер М.С. Народные выступления в городах Османской империи в конце XVII - начале XVIII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Мейер М.С.; МГУ. Ин-т восточных языков. – Москва, 1964. – 15л.
893740
  Малафеев П.А. Народные галереи / П.А. Малафеев. – Л., 1982. – 112с.
893741
   Народные герои. – М, 1983. – 303с.
893742
  Кириллова Т.В. Народные говоры Калининской области / Т.В. Кириллова , А.А. Белова. – Калинин : [б. и.]
Т. 1. – 1971. – 156 с.
893743
   Народные гулянья в Орловской области : На пике лета. Лидеры // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 19 : Фото
893744
  Кузнецов Е.В. Народные движения в Англии в середине 15 века / Е.В. Кузнецов. – М., 1982. – 72с.
893745
  Сапрыкин Ю.М. Народные движения в Англии и Ирландии в XVI веке / Ю.М. Сапрыкин. – Москва, 1963. – 98 с.
893746
  Рутенбург В.И. Народные движения в городах Италии XIV - начало XV века / Рутенбург В.И. – Москва ; Ленинград : Изд-во Акад. наук СССР. Ленингр. отд-ние, 1958. – 384 с., 10 л. ил. – На корешке загл.: Народные движения в Италии. – Библиогр.: с. 358-367
893747
  Рейснер И.М. Народные движения в Индии в XVII-XVIII вв. / И.М. Рейснер. – Москва, 1961. – 308с.
893748
  Хасанов А.Х. Народные движения в Киргизии / А.Х. Хасанов. – М, 1977. – 87с.
893749
  Костяева А.С. Народные движения в Китае в 1901-1911 гг. / А.С. Костяева. – М., 1970. – 152с.
893750
  Бабабеков Х.Н. Народные движения в Кокандском ханстве и их социально-экономические и политические предпосылки (XVIII-XIX вв.) / Бабабеков Х.Н. ; отв. ерд. Б.А. Ахмедов ; Ташкент. гос. пед. ин-т им. Низами. – Ташкент, 1990. – 116, [2] с.
893751
  Сиротенко В.Т. Народные движения в поздней Римской империи и образование варварских королевств / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1988. – 78 с.
893752
  Чистякова Е.В. Народные движения в России в середине XVII в. (1635-1649). : Автореф... доктор истор.наук: / Чистякова Е.В.; МГУ. Истор. ф-тет. – М., 1966. – 24л.
893753
  Сиротенко В.Т. Народные движения в Северной Африке и королевство вандалов и аланов / В.Т. Сиротенко. – Днепропетровск, 1990. – 80с.
893754
  Чеканцева З.А. Народные движения во Франции в 18 веке / З.А. Чеканцева. – Новосибирск, 1990. – 72с.
893755
  Сторчак А.И. Народные движения на Украине в 17-18 вв. в украинской демократической историографии второй половины 19 в. : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.579 / Сторчак А.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 21 с.
893756
  Мавродин В.В. Народные движения против иноземных захватчиков / В.В. Мавродин. – Ленинград, 1945. – 52 с.
893757
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 656с.
893758
   Народные депутаты СССР.. – М, 1990. – 367с.
893759
   Народные депутаты СССР.. – Саранск, 1991. – 232с.
893760
   Народные депутаты СССР: экономика сегодня и завтра.. – М, 1990. – 254с.
893761
  Титов Виктор Степанович Народные деревообрабатывающие промыслы Белоруссии (1917-1941 гг.) : этногр. очерки бондарного промысла и изготовления трансп.средств / Титов Виктор Степанович. – Минск : Наука и техника, 1976. – 135 с. : ил.
893762
  Барков А. Народные добровольцы / А. Барков. – Брянск : "Брянский рабочий", 1961. – 28 с.
893763
   Народные дома : С прил. образцовых установ, планов и смет разных типов нар. домов. – 2-е изд. – Москва : Моск. союза потреб. о-в, 1917. – 100 с. : ил., черт. – Библиограф.: с. 100
893764
   Народные дома : С прил. образцовых установ, планов и смет разных типов нар. домов. – 3-е изд. – Москва : Всерос. центр.союза потреб. о-в, 1918. – 96 с. : ил., черт. – Библиограф.: с. 2
893765
  Колесников А.А. Народные дома в общественно-политической и культурной жизни Турецкой республики. / А.А. Колесников. – Москва, 1984. – 151с.
893766
   Народные дружины в борьбе за безопасность движения автомототранспорта.. – М, 1976. – 72с.
893767
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1976. – 79с.
893768
  Кригер Г.Л. Народные дружины в борьбе с преступностью / Г.Л. Кригер. – М., 1977. – 79с.
893769
  Ткачевский Ю.М. Народные дружины в борьбе с пьянством / Ю.М. Ткачевский. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 62 с.
893770
  Яблоков Н.П. Народные дружины на страже общественного порядка. / Н.П. Яблоков. – Москва, 1963. – 22с.
893771
   Народные дружины.. – К, 1976. – 319с.
893772
   Народные загадки.. – Кострома, 1959. – 32с.
893773
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – Москва, 1965. – 62 с.
893774
  Козлов Ю.Д. Народные заседатели - равноправные судьи / Ю.Д. Козлов, Х.Б. Шейнин. – 2-е изд. – М, 1967. – 72с.
893775
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде : (в вопросах и ответах) / Анашкин Г.З. – Москва : Госюриздат, 1957. – 62 с.
893776
  Анашкин Г.З. Народные заседатели в советском суде / Г.З. Анашкин. – Изд.3-е, испр. – Москва, 1960. – 84с.
893777
  Сабалиев Б. Народные заседатели в советском суде / Б. Сабалиев. – Алма-Ата, 1970. – 48с.
893778
   Народные заседатели.. – М, 1966. – 160с.
893779
   Народные знания. Фольклор. Народное искусство.. – М, 1991. – 166с.
893780
   Народные и национальные фронты в антифашистской освободительной борьбе и революциях 40-х годов.. – М, 1985. – 638с.
893781
  Хакназар Н. Народные и просветительно-антифеодальные движения в Афганистане : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.03 / Хакназар Н. ; МГУ. – Москва, 1977. – 36 с.
893782
  Назаров Х.Н. Народные и просветительско-антифеодальные движения в Афганистане / Х.Н. Назаров. – Душанбе, 1976. – 262с.
893783
  Асадлы К.Х. Народные и религиозные праздники в Ширванском регионе Азербайджана в конце XIX - начале XX века // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – с. 12-18. – ISSN 2076-1554
893784
   Народные изречения и пословцы Дагестана.. – Махачкала, 1966. – 139с.
893785
  Гетьман-Павлова Народные иски в защиту интересов несовершеннолетних в римском праве // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 7. – С. 45-48. – ISSN 1812-3805
893786
  Хайбуллаев С.М. Народные истоки аварской поэзии / С.М. Хайбуллаев. – Махачкала, 1966. – 60с.
893787
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического историзма, стиля и языка эпопеи Н.В.Гоголя "Тарас Бульба" : Дис... канд. филолог.наук: / Карпенко А.И.;. – Черновцы, 1962. – 478л. – Бібліогр.:л.444-447
893788
  Карпенко А.И. Народные истоки реалистического иторизма, стиля и языка эпопеии Н. В. Гоголя "Тарас Бульба" : Автореф... канд. филол.наук: / Карпенко А. И.; МВиССО УССР, КГУ. – К., 1963. – 26л.
893789
  Мирошниченко Поликарп Яковлевич Народные истоки революционно-демократического социализма в России: (От крестьянской правды к гуманизму А.И.Герцена, Н.П.Огарева, В.Г.Белинского) : Автореф... доктора филос.наук: 09.00.03 / Мирошниченко Поликарп Яковлевич; АН УССР, Ин-т философии. – К., 1989. – 32л.
893790
  Карпенко А.И. Народные истоки эпического стиля исторических повестей Н.В.Гоголя / А.И. Карпенко. – Черновцы, 1961. – 80с.
893791
   Народные исторические песни. – М-Л, 1962. – 405 с.
893792
  Криничная Н.А. Народные исторические песни начала XVII века. / Н.А. Криничная. – Л., 1974. – 183с.
893793
  Модестова Н.А. Народные источники творчества Раблэ : Дис... кандидата филологич.наук: / Модестова Н.А.; Киевский Гос. Университет им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1947. – 380л. – Бібліогр.:л.1-7
893794
  Джимгиров М.Э. Народные калмыцкие сказки : Автореф... канд. филол.наук: / Джимгиров М. Э.; Ин-т народов Азии АН СССР, Калмыц. НИИ языка, лит. и ист. при СМ Калм.АССР. – М.-Элиста, 1963. – 24л.
893795
  Булгаковский Д.Г. Народные карикатуры-картинки, вышедшие в Отечественную войну. С их общей характеристикой / Д.Г. Булгаковский. – С.-Петербург : Типо-Литография СПБ. Одиночной Тюрьмы, 1912. – 25 с.
893796
  Евсеев И.Ф. Народные комитеты Закарпатской Украины - органы государственной власти / И.Ф. Евсеев. – М., 1954. – 148с.
893797
  Евсеев И.Ф. Народные Комитеты Закарпатской Украины : Автореф... Канд.юрид.наук: / Евсеев И.Ф.; Ан УССР. – Киев, 1951. – 20 с.
893798
   Народные контролеры в поиске резервов.. – М, 1985. – 176с.
893799
  Кравцов В. Народные контролеры за работой / В. Кравцов, П. Богатый. – Кишинев, 1963. – 56с.
893800
   Народные лауреаты.. – М, 1964. – 71с.
893801
   Народные лирические песни.. – Л, 1961. – 610с.
893802
  Щаницин В.А. Народные личные имена / В.А. Щаницин. – Москва, 1989. – 64 с.
893803
  Коган Л.Н. Народные массы-решающая сила общественного развития / Л.Н. Коган. – Свердловск, 1955. – 28с.
893804
  Славина Л.Л. Народные массы -- решающая сила в создании и укреплении политической организации социалистического общества : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.02 / Славина Л.Л. ; Каз. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1978. – 27 с. – Бібліогр.:с.26-27
893805
  Ребрин В.А. Народные массы - решающая сила общественного развития. / В.А. Ребрин. – Новосибирск, 1954. – 39с.
893806
  Гришуков С.М. Народные массы - решающая сила общественного развития. Роль личности в истории / С.М. Гришуков. – Л., 1960. – 42с.
893807
  Жигалов И.И. Народные массы и внешняя политика империализма / И.И. Жигалов. – Москва, 1969. – 48с.
893808
  Беляева Г.Ф. Народные массы и личность как объективная сила и субъекты исторического процесса / Г.Ф. Беляева, Л.В. Николаева ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Ин-т повышения квалификации преподавателей обществ. наук, Кафедра философии. – Москва : Изд-во МГУ, 1985. – 92 с. – Библиогр.: с. 86-91 (126 назв.)
893809
  Ашин Г.К. Народные массы и мировая политика / Ашин Г.К., Додельцев Р.Ф. – Москва : Международне отношения, 1982. – 97 с. – (Внешнеполитическая программа XXVI съезда КПСС в действии)
893810
  Кузин В.А. Народные массы и революция / В.А. Кузин. – Казань, 1966. – 224с.
893811
  Биисов А.В. Народные массы как категория исторического материализма. : Автореф... Канд.философ.наук: 620 / Биисов А.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 21л.
893812
  Круссер Р.Г. Народные массы Сибири в исследованиях политических ссыльных 70-х -- начала 90-х годов XIX века / Р.Г. Круссер. – Кемерово, 1989. – 80с.
893813
  Рогов А.П. Народные мастера : биографические очерки / А.П. Рогов. – Москва : Молодая гвардия, 1982. – 268, [4] с.
893814
   Народные мастера Приамурья.. – М, 1981. – 71с.
893815
   Народные мастера Приднепровья / В.Я. Белич, С.А. Гребенюк, Г.Н. Заболотная, С.В. Латанский; [В.Я. Белич, С.А. Гребенюк, Г.Н. Заболотная, С.В. Латанский]. – Днепропетровск : Промінь, 1978. – 107, [5] с., [15] л. ил. – Авт. указ. на обороте тит. л.
893816
   Народные мастера.. – М, 1981. – 24с.
893817
   Народные мастера.Традиции, школы.. – М, 1985. – 295с.
893818
  Осипов К. Народные мстители / К. Осипов. – М, 1942. – 15с.
893819
  Кайсенов К. Народные мстители / К. Кайсенов. – Алма-Ата, 1978. – 363с.
893820
  Рашкевиц А.К. Народные мстители Латвии / А.К. Рашкевиц. – Москва, 1973. – 164с.
893821
  Павленко П. Народные мстители. / П. Павленко, Б. Изаков. – Москва, 1942. – 64с.
893822
   Народные мстители.. – М, 1961. – 280с.
893823
   Народные мстители.. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 207с.
893824
  Кожухарь М.А. Народные мстители. Воспоминания партизана. / М.А. Кожухарь. – Кишинев, 1974. – 212с.
893825
  Хашба И.М. Народные музыкальные инструменты абхазов. : Автореф... Канд.ист.наук: / Хашба И.М.; АН Груз.ССР.Ин-т истории археологии и этнографии. – Тбилиси, 1966. – 19л.
893826
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1987. – 260с.
893827
   Народные музыкальные инструменты и инструментальная музыка.. – М, 1988. – 326с.
893828
  Гринко Г.В. Народные названия растений в молдавских говорах Котовского района МССР. (Атлас нар. названий растений в молдав. говорах Котовского р-на МССР. Опыт структуральн-стат. анализа диалектальной лексики) : Автореф... канд. филол.наук: / Гринко Г.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Кишинев, 1962. – 17л.
893829
  Барг М.А. Народные низы в Английской революции XVII в. : движение и идеология истинных левеллеров / М.А. Барг ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Наука, 1967. – 351 с.
893830
  Рюде Дж. Народные низы в истории 1730-1848 гг / Дж. Рюде. – Москва, 1984. – 320 с.
893831
  Бронштэн В.А. Народные обсерватории : метод. пособие / В.А. Бронштэн. – Москва : Знание, 1970. – 48 с.
893832
  Зотов А.И. Народные основы русского искусства / А.И. Зотов. – Москва
1. 2. – 1961. – 239, 270с.
893833
  Фетисов М.И. Народные певцы Советской Эстонии / М.И. Фетисов. – Саранск, 1956. – 224с.
893834
   Народные песни Вологодской области. – Ленинград, 1938. – 138 с.
893835
   Народные песни Воронежской области.. – Воронеж, 1974. – 143с.
893836
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 1 : Думи и думки. – 1878. – [1], 557-747, 24, 388, II с., : 5 аpк. мал. + 1 аpк каpт. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Hа отд. лист.: Госудаpю Импеpатоpу Александpу Hиколаевичу Самодеpжцу Всея России Цаpю Освободителю посвящает веpноподданный Яков Головацкий. - В кн. також pозвідка Я.Ф. Головацького "Каpпатская Русь" (pус.) та "Этногpафическая каpта pусскаго ...
893837
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 2 : Обрядные песни. – 1878. – 841, II, LVII-LXXX : 6 аpк. іл. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  В кн. також пісні записані Е. Талапковичем, О.В. Духновичем, І.М. Гушалевичем, Г.М. Галькою, О.І. Павловичем, О.І. Тоpонським, С. Счастним [С. Щасний].
893838
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : В университетской тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 2. Обpядныя песни. – 1878. – 556, 16, LXIV, с. : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
893839
  Головацький Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси, собранные Я.Ф. Головацким / [Уклад., авт. запису та пpиміт. Я.Ф. Головацький]. – Изд. Имп. О-ва Истории и древностей российских при Моск. ун-те. – Москва : Изданіе Имп. О-ва Истоpіи и Дpевностей Рос. пpи Моск. Ун-те. Унив. тип. (М. Катков)
Ч. 3 : Разночтения и дополнения. Отд. 1. Думы и думки /. – 1878. – 523, III с., : 5 аpк. мал. – Видання укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії. - Пpиміт. pос. мовою


  Пpимеч. pус.яз. - В кн. також пісні записані (з пpиміт.) Т.А. Буpачинським, Й.М. Кобpинським, У. Метедpом, М. Олексовим, В.І. Біpецьким, О.І. Тоpонським, О.А. Митpаком, А.Ф. Кpалицьким, І. Яцковичем, М.Г. Астpябом та ст. Я.Ф. Головацького "Сведенія о ...
893840
   Народные песни Ингерманландии. – Ленинград, 1974. – 516 с.
893841
  Мохирев И.И. Народные песни Кировской области / И.И. Мохирев. – Москва, 1966. – 352с.
893842
  Зданович И.К. Народные песни местечка Селец / И.К. Зданович. – Москва, 1931. – 40с.
893843
  Яцковская К.Н. Народные песни монголов / К.Н. Яцковская. – Москва, 1988. – 254с.
893844
  Горелов А.А. Народные песни о Ермаке : Автореф... канд. фифлол.наук: / Горелов А. А.; ЛГУ, Каф. русск. лит. – Л., 1963. – 18л.
893845
  Сумцов Н.Ф. Народные песни об отравлении змеиным ядом / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – 21 с.
893846
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
1. – 1966. – 275с.
893847
   Народные песни Пермского края.. – Пермь
2. – 1968. – 414с.
893848
   Народные песни Прииртышья.. – Новосибирск, 1969. – 168с.
893849
  Щепотьев В. Народные песни, записанные в Полтавской губернии (с нотами ) : объяснительный текст с нотами и рисунком ящика для представлений / В.Щепотьев ; [Пpедисл. "Малоpусский веpтеп : пpедваpительныя замечания" П.Г. Житецкого]. – Полтава : Изд. Полтавской губ. арх. комиссии ; Т-во Печатного дела (тип. быв. Дохмана), 1915. – 32 с., 59 с. нот. – Тексты песен на укр. яз.
893850
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / Сост. Соболев. – М, 1956. – 156с.
893851
  Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки / А.И. Соболев; ред. Велецкая. – М, 1961. – 327с.
893852
  Ни Н.И. Народные поэты Республики Корея // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2011. – № 5 (646). – С. 67-71. – ISSN 0321-5075
893853
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси. – Санкт-Петербург : Паровая тип. М.М. Розеноер, 1899. – [2], 153 с.
893854
  Степанов Н.П. Народные праздники на святой Руси / Н.П. Степанов. – Москва : Возрождение, 1990. – 93, [3] с.
893855
  Левицький Пилип Народные предания в Подолии. Граф Мотыка : [Поема] / сочинние Гр. Биберштейна [псевд.]. – Каменец-Подольск (Кам"янець-Подільський) : Русская типография, 1881. – 59 с. – Вид. укр. мовою у транслітерації символами рос. мови старої орфографії.- Пеpедм. та пpиміт. pос. - Hа окp. аpк. пpисвята О.П. Левицькому
893856
  Мегрелидзе И.В. Народные предания о Шоте Руставели / И.В. Мегрелидзе. – М.-Л, 1938. – 39 с.
893857
  Кононов И.С. Народные предприятия / И.С. Кононов. – Москва, 1991. – 96 с.
893858
  Шершеневич Г.Ф. Народные представители / сост. Г.Ф. Шершеневич. – 2-е изд., без перемен. – Казань : Изд. Казанского юрид. о-ва ; Типо-литогр. Имп. ун-та, 1905. – 21 с. – Без обл.
893859
   Народные приметы / [сост. Э.Г. Левицкий]. – Минск : Ураджай, 1984. – 127 с. – Миниатюрное издание
893860
  Хренов Л.С. Народные приметы и календарь / Л.С. Хренов. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 63с.
893861
  Жарков Н С. Народные приметы и предсказание погоды : В помощь учителю / Н С. Жарков. – Москва, 1954. – 168с.
893862
  Срезневский Б.И. Народные приметы о погоде / Б.И. Срезневский. – 27с.
893863
  Канцедикас А.С. Народные промыслы / А.С. Канцедикас. – Москва : Знание
Вып. 9. – 1968. – 48 с.
893864
  Богданова Светлана Народные промыслы на грани выживания : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 2. – C. 32-33 : Фото
893865
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 134с.
893866
   Народные промыслы Подмосковья.. – М, 1988. – 142с.
893867
  Кузьмин Г.М. Народные промышленные предприятия - материально-техническая база построения социализма в Чехословакии : Автореф. дис... канд. экон. наук: / Кузьмин Г.М.; МВТ СССР. – Москва, 1954. – 21с.
893868
  Вовчок Марко Народные рассказы. – Москва : Книга, 1985. – 368с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
893869
  Вовчок Марко Народные рассказы и сказки / Вовчок Марко. – Москва : Детгиз, 1954. – 272с. – Справжнє ім"я: Марія Олександрівна Вілінська
893870
  Иванов П.В. Народные рассказы о Доле : (Матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) П. Иванова. – Харьков : Тип. К Счасни, 1892. – 36 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1892, т. 4. - Кн. на pус. яз. стар. орф. - В кн. также укp. наp. оповідання, пеpекази изд. на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
893871
  Иванов П.В. Народные рассказы о домовых, леших, водяных и русалках : (матеpиалы для хаpактеpистики миpосозеpцания кpестьянского населения Купянского уезда) / П. Иванова. – Харьков : Тип. Губернского правл., 1893. – 52 с. – Отд. оттиск: Сб. Хаpьк. Ист.-Филол. О-ва. Х., 1893. Т. 5, вып. 1


  На обложке: Труды Бывших питомцев Первой Харьковской Гимназии 1905. О Доле. П.Иванова Выпуска 1856 г.
893872
  Кызласов Л.Р. Народные рисунки хакасов. / Л.Р. Кызласов, Н.В. Леонтьев. – М., 1980. – 176с.
893873
  Барадулин В.А. Народные росписи Урала и Приуралья / В.А. Барадулин. – Ленинград : Художник РСФСР, 1988. – 198, [1] с. : ил.
893874
   Народные русские легенды А.Н.Афанасьева.. – Новосибирск, 1990. – 270с.
893875
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев. – 3-е изд., доп. – Москва : Изд-во К. Солдатенкова
Вып. 1, 2. – 1863. – XVIII, 412 с.
893876
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 4-х кн. / А.Н. Афанасьев. – 2-е изд., вновь пересм.; [посмертное]. – Москва : Изд-во К. Солдатенкова
Кн. 3. – 1873. – 558 с.
893877
   Народные русские сказки. – М, 1977
893878
   Народные русские сказки : Из сборника А.Н.Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348с.
893879
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [вступ. ст. В.П. Аникина] ; худож. Т. Маврина. – Москва : Художественная литература, 1977. – 348 с. : цв. ил.
893880
   Народные русские сказки. – М, 1979. – 348 с.
893881
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьев ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 2. – 1981. – 162, [6] с. : ил.
893882
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки / А.Н. Афанасьева. – Москва : Художественная литература, 1982. – 320 с.
893883
   Народные русские сказки / Афанасьев А.Н. – М, 1982. – 575с.
893884
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Воронеж : Центрально-Черноземное книжное изд-во, 1984. – 432 с. – (Отчий край)
893885
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев : изд. подгот.: Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; [отв. ред.: Э.В. Померанцева, К.В. Чистов]. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 1. – 1984. – 511, [1] с.
893886
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из сборника А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Красноярск : Изд-во Красноярского ун-та, 1988. – 318 с.
893887
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки : из. сб. А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [вступ. ст. и слов. малоупотреб. и обл. слов В.П. Аникина : худож. Т. Маврина]. – Москва : Художественная литература, 1991. – 269, [1] с. : цв. ил. – (Для семейного чтения). – ISBN 5-280-02398-1
893888
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; [подготовка текста, предисл. и примеч. В.Я. Проппа]. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т. 1. – 1957. – 515 с. : ил., 1 л. портр.
893889
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : В 3-х тт. / А.Н. Афанасьев. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т. 2. – 1957. – 510 с.
893890
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев. – Москва : Госиздат художественной литературы
Т. 3. – 1957. – 572 с.
893891
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев. – Москва, 1978. – 175с.
893892
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева / А.Н. Афанасьев ; [послесл. А. Нечаева] ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 1. – 1978. – 175 с. : цв. ил.
893893
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : сборник / А.Н. Афанасьев ; вступ. ст. и примеч. Ал. Горелова. – Ленинград : Лениздат, 1983. – 446 с.
893894
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; ил. А. Куркина. – Москва : Советская Россия
Кн. 3. – 1983. – 111с. : цв. ил.
893895
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; изд. подгот. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; АН СССР. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 2. – 1985. – 463 с. : 12 л. ил., цв. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 387-459
893896
  Афанасьев А.Н. Народные русские сказки А.Н. Афанасьева : в 3-х тт. / А.Н. Афанасьев ; изд. подгот. Л.Г. Бараг, Н.В. Новиков ; АН СССР. – Москва : Наука. – (Литературные памятники)
Т. 3. – 1985. – 495 с. : ил., 6 л. ил. – Библиогр. в примеч.: с. 365-438
893897
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1989. – 319с.
893898
   Народные русские сказки. / Афанасьев А.Н. – М, 1990. – 272с.
893899
  Новский Л.А. Народные самодеятельные театры / Л.А. Новский. – М., 1959. – 30с.
893900
  Смирнов Г. Народные самодеятельные театры Казахстана / Г. Смирнов. – Алма-Ата, 1961. – 78с.
893901
   Народные сатирические сказки.. – Сталинград, 1960. – 24с.
893902
  Степанян Р.М. Народные сбережения в системе социалистического воспроизводства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Степанян Р.М.; Ереван.гос.ун-ит. – Ереван, 1973. – 32л.
893903
  Вишневская Е.Д. Народные сказки / Е.Д. Вишневская, 1938. – 67 с.
893904
  Добрушин И. Народные сказки / И. Добрушин. – М, 1939. – 64с.
893905
  Огнянова Е. Народные сказки / Е. Огнянова. – София, 1968. – 143 с.
893906
   Народные сказки вайнахов : Автореф... канд. филол.наук: 10.642 / Цечоева Л. Х,; Цечоева Л. Х,; Дагест.ГУ. – Махачкала, 1971. – 23л.
893907
   Народные сказки Воронежской области.. – Воронеж, 1977. – 175с.
893908
  Астахова А.М. Народные сказки о богатырях русского эпоса / Астахова А.М. ; Акад. наук СССР ; Ин-т рус. лит. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1962. – 120 с. – (Пушкинский дом)
893909
   Народные сказки о боге, святых и попах. – Москва, 1963. – 230 с.
893910
   Народные сказки, легенды, предания и были, записанные в Башкирии на русском языке в 1960-1966 гг.. – Уфа, 1969. – 192с.
893911
  Канцедикас Сс А. Народные скульпторы Литвы. / Сс А. Канцедикас. – М., 1967. – 31с.
893912
  Казанцев Д.А. Народные собрания в политической жизни Древней Руси и Византии // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2010. – № 6 (56). – С. 148-152. – ISSN 1680-2721
893913
   Народные сокровища Киргизии. – Кыргызстан : Кыргызстан, 1974. – 109, [2] с.
893914
  Ерофеев Н.Д. Народные социалисты в первой русской революции / Н.Д. Ерофеев. – М., 1979. – 192с.
893915
  Гогоберидзе Нина Сергеевна Народные способы воспитания в горных областях Восточной Грузии (Игры и игрушки) : Автореф. дис... канд. ист. наук: 07.00.07 / Гогоберидзе Нина Сергеевна; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1975. – 21с.
893916
   Народные суды Туркестанского края : Отчет по ревизии Туркестанского края, произведенной по высочайшему повелению сенатором гофмейстером графом К.К. Паленом. – Санкт-Петербург : Сенатская тип., 1909. – 220, 311 с.
893917
  Ларин С.В. Народные таланты / С.В. Ларин. – Владимир, 1952. – 153с.
893918
  Денисов Ф Народные танцы / Ф Денисов, . – М., 1954. – 296с.
893919
  Ткаченко Т.С. Народные танцы : болгарские, венгерские , немецкие , польские , румынские, сербские и хорватские, чешские и словацкие / Т.С. Ткаченко. – М, 1975. – 351с.
893920
  Панов Л. Народные танцы викингов // Творчество народов мира. – Москва, 2008. – Вып .9. – С. 13-19


  Історію норвежських народних танців можна вивчати за наскельними малюнками
893921
  Ошурко Л.В. Народные танцы Молдавии / Л.В. Ошурко. – Кишинев, 1957. – 771с.
893922
  Жорницкая М.Я. Народные танцы Якутии / М.Я. Жорницкая. – М, 1966. – 168с.
893923
   Народные танцы. : (Рек. аннотир. список произведений для постановки в танцевальных коллективах). – Москва : [Б. и.], 1964. – 40 с. – (К Всероссийскому смотру сельской художественной самодеятельности)
893924
   Народные танцы.. – М, 1981. – 223с.
893925
  Михеева А.Н. Народные театры в Западной Европе / А.Н. Михеева. – М., 1973. – 150с.
893926
   Народные театры республики. – Сыктывкар, 1967. – 40с.
893927
   Народные театры страны.. – Москва, 1968. – 239с.
893928
   Народные театры.. – Москва, 1962. – 215 с.
893929
   Народные театры.. – Москва, 1964. – 78с.
893930
  Воронина В.Л. Народные традиции архитектуры Узбекистана / В.Л. Воронина. – Москва, 1951. – 168 с.
893931
  Могытыч И.Р. Народные традиции в высокогорном строительстве Гуцульщины и их место в этнической истории украинских Карпат. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Могытыч И.Р.; АН БелССР. Ин-т искусствовед., этнографии и фольклора. – Минск, 1980. – 25л.
893932
   Народные традиции и современность.. – Кишинев, 1980. – 142с.
893933
  Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. / К.В. Чистов. – Л., 1986. – 303с.
893934
  Давитадзе А.О. Народные традиции обработки и использования дерева в Аджарии : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Давитадзе А.О.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 26л.
893935
  Доржиева Жалма Доржиевна Народные традиции трудового воспитания у бурят (по материалам народной педагогики) : Автореф... канд. педагог.наук: 13.00.01 / Доржиева Жалма Доржиевна; Киргизский НИИ педагогики. – Фрунзе, 1981. – л.
893936
  Алиев А.К. Народные традиции, обычаи и их роль в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. К.; Даг.ГУ им. Ленина. – Махачкала, 1968. – 23л.
893937
  Денисюк Н.П. Народные традиции, обычаи и их роль в формиравании личности коммунистического общества (На материалах БССР) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Денисюк Н. П.; БГУ. – Минск, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.24
893938
  Алиев А.К. Народные традиции. обычаи и их роль в формировании нового человека / А.К. Алиев ; Дагестан. филиал АН СССР. – Махачкала, 1968. – 291 с. – Библиогр.: с. 266-269
893939
  Акимова Татьяна Михайловна Народные удалые песни в устном бытовании и в художественной литературе конца XVIII - первой половины XIX века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Акимова Татьяна Михайловна ; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский дом). – Ленинград, 1964. – 35 с.
893940
  Бутник-Сиверский Народные украинские рисунки / Бутник-Сиверский. – М., 1971. – 164с.
893941
   Народные умельцы. – Москва, 1983. – 48 с.
893942
   Народные умельцы.. – Донецк, 1980. – 126с.
893943
  Даринский А.В. Народные университеты -- центры самообразования. / А.В. Даринский. – М, 1977. – 38с.
893944
  Гирш М. Народные университеты : Их задачи, орг., развитие, пропаганда / Макс Гирш, ген. секр. Гумбольдт. акад. в Берлине ; Пер. с нем. Н. Сперанский. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковы, 1907. – 47 с. – Библиогр.:. "Указатель литературы" (в конце текста)
893945
  Дубровина Л.В. Народные университеты / Л.В. Дубровина. – М, 1963. – 231с.
893946
  Красновидова С.С. Народные университеты и педагогика сотрудничества / С.С. Красновидова. – Л., 1989. – 30с.
893947
  Соколова Л.И. Народные университеты и развитие социального творчества масс. / Л.И. Соколова. – М., 1975. – 32с.
893948
   Народные университеты Кубани.. – Краснодар, 1968. – 64с.
893949
  Свободин А.П. Народные университеты культуры. / А.П. Свободин. – М., 1959. – 40с.
893950
   Народные университеты культуры.. – Л, 1960. – 116с.
893951
  Красновидова С.С. Народные университеты охраны природы / С.С. Красновидова. – М., 1982. – 48с.
893952
  Климочкина Н.Я. Народные университеты педагогических знаний / Н.Я. Климочкина. – Алма-Ата, 1984. – 111с.
893953
  Абдарахманов Н.Ч. Народные университеты педагогических знаний и их роль в пропаганде педагогических знаний среди родителей и населения. : Автореф... Канд. пед наук: 13.730 / Абдарахманов Н.Ч.; МВ и ССО Казахск. ССР. – Чимкент, 1972. – 21л.
893954
   Народные университеты.. – Саратов, 1969. – 56с.
893955
   Народные учителя как сельские хозяева.. – 69-79с.
893956
  Каплан Н.И. Народные художественные промыслы / Н.И. Каплан, Т.Б. Митлянская. – М., 1980. – 176с.
893957
   Народные художественные промыслы Горьковской области.. – Горький, 1986. – 143с.
893958
  Тесленко В.В. Народные художественные промыслы Молдавии / В.В. Тесленко. – Кишинев, 1978. – 96с.
893959
   Народные художественные промыслы России.. – М, 1984. – 231с.
893960
   Народные художественные промыслы СССР. – Москва, 1983. – 366 с.
893961
   Народные художественные промыслы.. – М, 1984. – 191с.
893962
  Кондарев Н. Народные читальни в Болгарии / Н. Кондарев. – Киев, 1947. – 28с.
893963
   Народные шахиры Туркменистана.. – Ашхабад, 1948. – 207с.
893964
   Народные школы в Киевской губернии. – Киев : Унив. тип., 1882. – 51 с. – Без тит.л. и обл.
893965
   Народные южнорусские песни : [Метлинский А.(изд.)] / [сост., авт. пpедисл. и пpимеч.] Амвpосий Метлинский. – Киев : Изд. А. Метлинского ; Унив. тип., 1854. – XX, 472, VI с. – О некоторых песнях сообщил М.В. Гоголь. - Пpиложение: Пpавила пpи записывании наpодних дум, песен...: с. II-IV. - Список кобзаpей (бандуpистов) и лиpников: с. IV. - Текст песен на укр. яз. в транслитерации символами рус. яз. старой орфографии
893966
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 1. – 1869. – XI, III, 216, [3] с. – Пеpедм. pос. - В кн. 83 укp. наp. казки


  В кн. 83 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, А. Петpуняка [О.І. Лоначевський], І.П. Hовицький, П.Я. Рудченко [П. Миpний], В. Панченко, С. Лоначевський, О. Шапченко, С. Войтко, Й.І. Лозинський, Давиденко, А. Ломака [О.І. Лоначевський], К. ...
893967
  Рудченко И.Я Народные Южнорусские сказки / [Уклад., авт. пеpедм. та пpиміт. И. Р-ко [І.Я. Рудченко]]. – Киев : Изд. И. Рудченко ; В тип. Е.Я. Федорова
Вып. 2. – 1870. – II, [2], 210, II с. – Пеpедм. pос. - В кн. 54 укp. наp. казки


  В кн. 54 укp. наp. казки, які записали І.Я. Рудченко, П.Я. Рудченко [П. Миpний], М. Hечипоpенкова, І. Шевченко, Мегеp, А.П. Свидницький, Б. Познанський, М.І. Костомаpов, К. Мельниченко, М. Hомис, А.И. Петpуняка [О.І. Лоначевський], Л.В. Ільницький, ...
893968
  Ефименко А. Народные юридические обычаи лопарей, корелов и самоедов Архангельской губернии / А. Ефименко. – С.Петербург : Типография В. Киршбаума, 1877. – 231 с.
893969
  Кобзева Р.М. Народные ямщицкие песни. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.09 / Кобзева Р.М.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1973. – 18л.
893970
  Кузнецова А.С. Народный артист / А.С. Кузнецова. – Москва : Советская Россия, 1964. – 205 с.
893971
  Максимов Д.К. Народный артист / Д.К. Максимов, В.И. Смоляр. – Якутск, 1965. – 48с.
893972
  Бейлин А.М. Народный артист Александр Борисов / А.М. Бейлин. – Ленинград : Лениздат, 1964. – 115 с. : ил. – (Наши современники)
893973
  Попов Э.А. Народный артист П.А. Мысов / Э.А. Попов. – Сыктывкар, 1981. – 120с.
893974
  Колодяжная В.С. Народный артист РСФСР Б.Ф.Андреев / В.С. Колодяжная. – М, 1951. – 36с.
893975
  Крымов А. Народный артист РСФСР К.В.Скоробогаов / А. Крымов. – М, 1952. – 32 с.
893976
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР Аскольд Анатольевич Макаров. – Ленинград, 1972. – 16с.
893977
   Народный артист РСФСР лауреат Государственной премии СССР профессор Аскольд Анатольевич Макаров.. – Л, 1982. – 17 с.
893978
  Парфенов Л. Народный артист РСФСР Николай Афанасьевич Крючков. / Л. Парфенов, Якубович-Ясный. – М., 1951. – 40с.
893979
  Ильина Л.А. Народный артист РСФСР Николай Иванович Боголюбов / Л.А. Ильина, В. Ильина. – М., 1951. – 32с.
893980
  Ходорковская Л.С. Народный артист Советского Союза А.А.Остужев / Л.С. Ходорковская. – М., 1955. – 32с.
893981
   Народный артист Союза ССР К.П.Хохлов.. – К, 1968. – 291с.
893982
  Яковлев Н.К. Народный артист СССР / Н.К. Яковлев. – Москва, 1949. – 12с.
893983
  Красина Т. Народный артист СССР А.Ф. Борисов / Т. Красина, И. Сосновский. – М., 1952. – 48с.
893984
  Кульганек Э. Народный артист СССР Алексей Николаевич Грибов / Э. Кульганек. – М., 1952. – 36с.
893985
  Олидор О. Народный артист СССР Борис Петрович Чирков / О. Олидор. – М., 1950. – 52с.
893986
  Калужский В.М. Народный артист СССР Валерий Егудин / В.М. Калужский. – Новосибирск, 1989. – 94с.
893987
  Жукова А. Народный артист СССР Василий Васильевич Ванин / А. Жукова. – Москва, 1952. – 60с.
893988
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1951. – 240 с.
893989
  Марьямов А.М. Народный артист СССР Всеволод Пудовкин / А.М. Марьямов. – Москва, 1952. – 287 с.
893990
   Народный артист СССР Григорий Козинцев.. – Л, 1967. – 52с.
893991
  Михайлов А. Народный артист СССР Иван Пырьев. / А. Михайлов. – Москва, 1952. – 171с.
893992
  Остроухов С. Народный артист СССР лауреат Государственной премии Николай Константинович Симонов / С. Остроухов. – Л., 1951. – 80 с.
893993
   Народный артист СССР лауреат Ленинской и Государственной премии СССР Георгий Александрович Товстоногов.. – Ленинград, 1983. – 24с.
893994
  Краснов П. Народный артист СССР Михаил Иванович Жаров / П. Краснов. – М., 1951. – 31с.
893995
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1950. – 183с.
893996
  Маневич И.М. Народный артист СССР Михаил Чиаурели / И.М. Маневич. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 200с.
893997
  Крымов А. Народный артист СССР Н.К.Симонов / А. Крымов. – М, 1950. – 32 с.
893998
  Бейлин А. Народный артист СССР Николай Константинович Черкасов / А. Бейлин. – Москва : Госкиноиздат, 1951. – 100 с. : ил. – (Мастера советского кино)
893999
  Бейлин А.М. Народный артист СССР Николай Павлович Охлопков / А.М. Бейлин. – Москва : Госкиноиздат, 1953. – 116 с. 12 л. ил. : ил. – (Мастера советского кино)
894000
  Фризман Л. Народный артист. К 80-летию Владимира Высоцкого // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2018. – № 1/2. – С. 167-174. – ISSN 0131-8136
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,