Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>
893001
  Адаменко Я.О. Оцінка впливів техногенно небезпечних об"єктів на навколишнє середовище: науково-теоретичні основи, практична реалізація : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 21.06.01 / Ярослав Олегович Адаменко; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 60 назв
893002
  Хільчевський Валентин Кирилович Оцінка впливу агрохімічних засобів на стік хімічних речовин та якість поверхневих вод (на прикладі басейну Дніпра) : Автореф... доктора географічн.наук: 11.00.07 / Хільчевський Валентин Кирилович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 50л.
893003
  Горбачевський І.Я. Оцінка впливу геометрії та розміщення тонких включень на плоский напружено-демографічний стан матеріалів : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Горбачевський І. Я.; НАН України, Фіз.-механ. ін-т. – Львів, 1998. – 17л.
893004
  Хільчевський В.К. Оцінка впливу гіпсового карсту на стік хімічних речовин у верхній частині басейну Дністра / В.К. Хільчевський, С.Д. Аксьом // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 546-551 : Табл. – Бібліогр.: 8. – ISBN 966-521-129-3
893005
   Оцінка впливу дамби між островом Тузла та Таманським півостровом на екологічний стан прилеглих акваторій / В.С. Кресін, Л.Я. Аніщенко, Б.С. Свердлов, В.О. Бараннік // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 24-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
893006
  Боярко І. Оцінка впливу державних витрат на забезпечення економічного зростання / І. Боярко, Н. Дехтяр, О. Дейнека // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 3 (205). – С. 28-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
893007
  Черенько Л.М. Оцінка впливу державної соціальної підтримки на нерівність та бідність населення // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 2 (16). – С. 118-127. – ISSN 2072-9480


  У статті подано оцінку впливу основних програм соціальної підтримки на нерівність та бідність. Розглянуті програми, спрямовані на різні групи населення; вони оцінюються з точки зору їх важливості для зменшення нерівності та масштабів бідності в ...
893008
  Кикоть С.В. Оцінка впливу додаткового натягу силами тертя в системах з рухомим навантаженням // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглянуто коливання гнучкого та пружного трубопроводів з потоком рідини. Врахований додатковий натяг, що зумовлений поздовжніми силами тертя взаємодії труби і рідини. За допомогою методу виділення і наближеного дослідження одночастотних ...
893009
  Гладьо С.В. Оцінка впливу дорнування отворів на довговічність елементів крила транспортного літака : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гладьо Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
893010
  Говта М.В. Оцінка впливу екологічних факторів на психофізологічну діяльність людини : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Говта М.В. ; МОНУ ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2009. – 124л. – Бібліогр. : л.101-124
893011
  Козьменко С. Оцінка впливу змін бюджетного законодавства на формування доходної частини бюджету міста : виклики часу / С. Козьменко, Є. Балацький, К. Багмет // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
893012
  Лобода Н.С. Оцінка впливу змін клімату на водні ресурси України на основі моделі "клімат-стік" за сценарієм глобального потепління А2 / Н.С. Лобода, З.Ф. Сербова, Ю.В. Божок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 8-17. – ISSN 2306-5680


  Оцінений вплив можливих змін клімату за сценарієм А2 на водні ресурси України за періоди 2011-2030 рр., 2031-2050 рр. на базі моделі "клімат-стік", розробленій в ОДЕКУ. Оценено влияние возможных изменений климата по сценарию А2 на водные ресурсы ...
893013
  Гвоздь В.С. Оцінка впливу зовнішніх ринків на економіку України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 14-18
893014
  Сотнічук О.С. Оцінка впливу інновацій на економічне зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 77-82.
893015
  Бровко А. Оцінка впливу коефіцієнтів фільтрації водоносних комплексів у четвертинних та верхньокрейдових відкладах на швидкість розчинення карбонатних порід на території Рівненської АЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 54-57. – (Геологія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Метою дослідження є оцінка впливу величини коефіцієнтів фільтрації на розвиток карстових процесів та виявлення кореляційних зв"язків між величинами коефіцієнтів фільтрації та вмістом іонів Са2+ у підземних водах. У роботі застосовувались систематичні ...
893016
  Злобіна О. Оцінка впливу кредитно-модульної системи на якість підготовки студентів / О. Злобіна, І. Бекешкіна // Громадська думка : інформаційно-аналітичне видання / Фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва. – Київ, 2012. – № 7 : Болонський процес в Україні: що вдалося і що не вдалося / Олена Злобіна, Ірина Бекешкіна. – С. 9-10
893017
  Сипко К.В. Оцінка впливу кредитування на фінансовий стан підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 71-72. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджено вплив кредитування на фінансовий стан підприємства.
893018
  Дмитрук С. Оцінка впливу кризових явищ на процеси формування і збереження людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 47-51 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
893019
  Сахно Н.В. Оцінка впливу людського фактору на надійність результатів неруйнівного контролю обладнання АЕС України / Н.В. Сахно, І.М. Каденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 173-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто два підходи для числової оцінки впливу людського фактору на результати неруйнівного контролю обладнання АЕС. В роботі вперше оцінено вплив людського фактору на надійність результатів вихрострумового контролю (ВСК) за методами ASEP та дерева ...
893020
  Кондратюк І.О. Оцінка впливу метрологічних характеристик засобів артилерійської розвідки на ефективність стрільби артилерійського комплексу / І.О. Кондратюк, О.В. Буяло, А.М. Андрієнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 49-53


  Проведено дослідження впливу метрологічних характеристик вимірювальних приладів засобів артилерійської розвідки, які характеризують точність на показник ефективності стрільби артилерійського комплексу. За результатами досліджень визначені пріоритетні ...
893021
  Рябушка Л.Б. Оцінка впливу міжбюджетних трансфертів на соціально-економічний розвиток регіонів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 29-38. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
893022
  Чибіскова Галина Сергіївна Оцінка впливу міжнародного ринку біопалива на ринок зерна та олії в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 83-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено зв"язок між ринками продовольства (крім ринків продукції тваринництва) та виробництвом сировини для виготовлення біопалива з використанням регресійного та кореляційного аналізу. Дослідження показало, що необроблений ріпак мас ...
893023
  Капелюш А.А. Оцінка впливу монетарної політики на основні економічні макропоказники України // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 239-247. – ISSN 2306-4994
893024
  Коваленко В.В. Оцінка впливу монетарної та регуляторної політики Центрального банку на розвиток банківського капіталу / В.В. Коваленко, В.П. Прадун // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-27. – Бібліогр.: на 11 пунктів
893025
  Єндрошка Є. Оцінка впливу на довкілля та участь громадськості : [аналіт. порівняльний огляд європ. та укр. законодавства та рекомендації щодо впровадження європ. стандартів в Україні] / [Єжи Єндрошка, Єлизавета Алексєєва, Дмитро Скрильніков ; [наук. ред.: Д. Скрильніков, Є. Алексєєва ; переклад: Є.Алексєєва, Г. Хомечко ; МБО "Екологія - Право - Людина"]. – Львів : ЕПЛ, 2013. – 95, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.
893026
  Палагута О.А. Оцінка впливу на навколишнє природнє середовище за екологічними індикаторними показниками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Палагута Оксана Анатоліївна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
893027
  Венглінський Є.Р. Оцінка впливу неоднорідності температури на водневий континуум // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 56-60. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Для оптично тонкої плазми запропоновано метод визначення питомого внеску в міру емісії об"ємів з різною температурою. Задача розв"язується на основі аналізу спектра водневого континууму.
893028
  Ховрак І.В. Оцінка впливу нової економічної політики на економіку України / І.В. Ховрак, А.А. Таран // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 4. – С. 3-8
893029
  Березницька Ю.О. Оцінка впливу підтоплення на екологічну безпеку територій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Березницька Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
893030
  Нікешина Н.В. Оцінка впливу поточної фінансової й економічної кризи на глобальні потоки ПІІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: 4 назв.


  This article is devoted to the analysis of influenceof crisis on streams FDI in the world. The long negative effect on dynamics FDI now takes place. However there are motive powers of this process. There are many reasons, on which ...
893031
  Корольов В.М. Оцінка впливу похибок встановлення місцезнаходження спеціального наземного рухомого об"єкта на похибку визначення напрямку на рухомий орієнтир // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 17-19. – Бібліогр.: 3 назв.
893032
  Ковтун К.М. Оцінка впливу природних чинників на формування виробничої структури вугільної промисловості. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.00.01 / Ковтун К.М.; Мін-во освіти Укр. – Дніпропетровськ, 1998. – 18л.
893033
  Самойленко В.М. Оцінка впливу реконструкції Кременчуцького водосховища на його гідрохімічний режим : географія / В.М. Самойленко, О.О. Мухачова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 65-68. – Бібліогр.: 4 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
893034
  Малецька О.О. Оцінка впливу ризиків на фінансову стійкість пенсійного фонду України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 5 (131). – С. 262-267 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
893035
  Федоронько Н. Оцінка впливу системи оподаткування на інвестиційну діяльність в Україні : прикладна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 53-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
893036
  Чобан А.Ф. Оцінка впливу стічних вод ТЕС на природні водні об"єкти / А.Ф. Чобан, С.Я. Чобан // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
893037
  Короткова А.Я. Оцінка впливу температури повітря і опадів на продуктивність сільськогосподарських культур Черкаської області // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 45-50 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 29)
893038
  Сарана О.Ю. Оцінка впливу факторів глобалізації на динаміку розвитку національних систем // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 6. – С. 3-7
893039
   Оцінка впливу фітостоку р.Козинка на фітопланктон і фітомікробентос верхньої частини канівського водосховища = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України / В.І. Щербак, Майстрова, НИ, Н.Є. Семенюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 143-150. – Бібліогр.: 7 назв
893040
  Махнуша С.М. Оцінка впливу чинників ризику на конкурентні позиції торгової марки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 134-139
893041
   Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна / [О.Г. Шевченко та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 60, [1] с. : іл., табл. – Кн. без тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті обкл. – Бібліогр.: с. 54-58. – ISBN 978-617-7136-02-5
893042
  Михайлишин Б.І. Оцінка втрат ВВП України від трудової міграції населення // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 56-60. – ISSN 2221-755X
893043
  Сябрук О.П. Оцінка втрат вуглецю з чорнозему типового за різних способів обробітку та систем удобрення // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 140-146 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
893044
  Писклярова А.В. Оцінка втрат електроенергії в низьковольтних електричних мережах в умовах невизначеності з використанням нечіткої логіки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Писклярова А.В.; Вінницький націон. технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
893045
  Заюков І. Оцінка втрат трудового потенціалу України через передчасну смертність внаслідок зовнішніх причин // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 19-23
893046
   Оцінка втрат у зовнішній торгівлі України від можливої зміни тарифних режимів торгівлі у ЗВТ СНД / Т.О. Осташко, В.В. Венгер, Ю.А. Олександренко, Г.В. Лєнівова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 3. – С. 93-106 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
893047
  Лєнков С.В. Оцінка втрат якості виявлення при застосуванні квазіоптимального просторового фільтра кутової селекції в порівнянні з оптимальним / С.В. Лєнков, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 43-46


  Наведені результати аналітичної оцінки ефективності квазіоптимального просторового фільтра кутової режекції перешкоди, побудованому за алгоритмом, що забезпечує значне скорочення обчислювальних витрат у порівнянні з оптиамальним ...
893048
  Багрій І.Д. Оцінка газоносності кам"яновугільних покладів та прогнозування проявів небезпечних явищ на шахтах Донбасу (на прикладі шахти ім. О.Ф. Засядька) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 2. – С. 144-155 : Карти, табл. – Бібліогр.: с. 154-155. – ISSN 0203-3100
893049
  Багрій І.Д. Оцінка газоносності карбонових відкладів та прогнозування проявів небезпечних явищ на шахтах Донбасу (на прикладі шахти ім. О.Ф. Засядька) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 85-99 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0367-4290
893050
  Катеринич Олег Олександрович Оцінка генетичноі гетерогенності популяцій курей різного напрямку селекціі за кількісними ознаками : Автореф... канд. сільгосп.наук: 06.02.01 / Катеринич Олег Олександрович; Украін. акад. аграрн. наук. Ін-т тваринництва. – Харків., 1998. – 16л.
893051
   Оцінка генетичної подібності безнасіневих сортів винограду ампелографічної колекції Навчально-наукового Центру "Інститут Виноградарства і Виноробства імені В.Є. Таїрова" та їх ймовірних батьківських форм / О. Карастан, Н. Мулюкіна, Г. Плачинда, О. Папіна, І. Ковалева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 60-64. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (18)). – ISSN 1728-3817


  Мікросателітні локуси (VVS2, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VVMD28, VVMD32, ZAG79 та ZAG62) безнасіннєвих сортів винограду та їх ймовірних батьків використані для порівняльного аналізу генотипів та визначення генетичних дистанцій. Для восьми досліджуваних ...
893052
   Оцінка генофонду пшениці твердої ярої за цінними господарськими ознаками / В.А. Музафарова, О.В. Падалка, В.К. Рябчун, Р.Л. Богуславський // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-966-924-274-7
893053
  Федоровський О.Д. Оцінка геоекологічної ситуації в регіоні на основі ландшафтно-системного підходу / О.Д. Федоровський, Л.П. Ліщенко, В.Г. Якимчук // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 37-40. – Бібліогр.: 9 назв
893054
   Оцінка георізноманітності геоморфологічних районів Верхнього і Середнього Придністер"я / Кравчук Ярослав, Зінько Юрій, Гнатюк Роман, Москалюк Катерина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 275-290 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв.
893055
  Набок Р.М. Оцінка гібридного капіталу банку рейтинговими агентствами // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 60-68
893056
  Набок Р. Оцінка гібридного капіталу банку: теорія і практика : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 5 (95). – С. 14-30 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
893057
  Хільчевський В.К. Оцінка гідрографічної мережі району річкового басейну Вісли (Західного Бугу та Сяну) на території України згідно типології Водної рамкової директиви ЄС / В.К. Хільчевський, В.В. Гребінь, М.Р. Забокрицька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 29-41. – ISSN 2306-5680


  Виконано гідрографічний аналіз за водозбірною площею річок та озер басейну Західного Бугу, річок - басейну Сану згідно типології Водної рамкової директиви Європейського Союзу. Показано наявність у басейні Західного Бугу: річок - 1 - дуже велика, 4 - ...
893058
  Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 249 л. – Додатки: л. 201-249. – Бібліогр.: л. 185-200
893059
  Басюк Т.О. Оцінка гідрологічних і гідроекологічних умов розвитку та реконструкції малих гідроелектростанцій (на прикладі р. Південний Буг) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Басюк Тетяна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
893060
  Ромась Ігор Миколайович Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) : Дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Ромась І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185л. + Додатки: л.170-185. – Бібліогр.: л.158-169
893061
  Ромась Ігор Миколайович Оцінка гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.07 / Ромась І.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
893062
  Хільчевський В.К. Оцінка гідролого-гідрохімічного стану водних об"єктів м. Києва / В.К. Хільчевський, С.М. Курило // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-62 : Табл. – (Географія ; Вип. 45)


  Дано оцінку гідрохімічного та гідроекологічного стану водоймищ у міській зоні Києва.
893063
  Ободовський О.Г. Оцінка гідроморфологічного стану нижнього б"єфу Канівського гідровузла / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 101-110.
893064
  Данько К.Ю. Оцінка гідроморфологічного стану річки Стир // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 68-70
893065
  Ободовский А.Г. Оцінка гідроморфологічного стану річок бесейну Ужа за даними моніторингових досліджень та комплексу руслових розрахунків / А.Г. Ободовский, В.В. Онищук, О.Є. Ярошевич // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 15. – С. 77-86. – Бібліогр.:15 назв
893066
  Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 169-182
893067
  Кравчинський Р.Л. Оцінка гідрохімічного режиму та якості поверхневих вод басейну р. Інгулець : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Кравчинський Р.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
893068
  Ільїна К. Оцінка головних передумов інноваційного розвитку у відкритій економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 238-244. – ISSN 2078-5860
893069
  Шуляренко І.П. Оцінка горизонтальних руслових деформацій та стійкості русел малих і середніх річок басейну Дніпра (в межах України). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко І.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 16л.
893070
  Шуляренко Ірина Петрівна Оцінка горизонтальних руслових деформацій та стійкості русел малих та середніх річок басейну Дніпра (в межах України) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Шуляренко Ірина Петрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 178л. – Бібліогр.:л.163-178
893071
  Чунарьов О.В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.07 - гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія / Чунарьов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 292л. + Додатки: л.228-292. – Бібліогр.: л.217-227
893072
  Чунарьов О.В. Оцінка господарської діяльності та якості поверхневих вод в басейні Південного Бугу : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.07 / Чунарьов О.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
893073
   Оцінка гострої токсичності гепатопротектора антралю на альтернативних тест-системах / Б.П. Кузьмінов, С.І. Матисяк, Т.С. Зазуляк, Т.І. Микитчак // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 43-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-7477
893074
  Райт Д. Оцінка готовності до змін напередодні реалізації комплексної програми реформ // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 9-10. – ISSN 2305-7645
893075
  Журавльов О.С. Оцінка готовності національних кредитно-фінансових установ до оперування на міжнародних ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 111-115
893076
  Александрова М. Оцінка гранично допустимого фіскального тягаря для національної економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 105-112. – (Економіка ; вип. 3 (156)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянутий відтворювальний аспект зв"язку між фіскальним тягарем та схильністю до розвитку економіки при певних припущеннях щодо зв"язку цих перемінних. Аналіз базувався на динамічної моделі, в якій частка доходу, що спрямовується на розвиток ...
893077
   Оцінка громадянами рівня активності політичних партій та їх передвиборної реклами // Моніторинг громадськоЇ думки населення України : інформаційний бюлетень / Український інститут соціальних досліджень. – Київ, 2001. – № 11/12. – С.16-19
893078
  Ванзар О. Оцінка декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta Tratt. для умов Північної Буковини / О. Ванзар, В. Романюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 51-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 19/21). – ISSN 1728-3817


  Проведено оцінку декоративності та перспективності інтродукції видів Hosta в умовах Ботанічного саду ЧНУ. Визначено рівень успішності інтродукції та адаптації до грунтово-кліматичних умов Північної Буковини. Виділено фенологічні групи та календар ...
893079
  Гладун О.М. Оцінка демографічних втрат кримськотатарського народу внаслідок депортації 1944 року / О.М. Гладун, О.П. Рудницький, Н.В. Кулик // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (30). – C. 11-28. – ISSN 2072-9480
893080
  Кафлевська С.Г. Оцінка демографічних чинників формування трудового потенціалу сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 102-108. – ISSN 2221-1055
893081
  Лібанова Е. Оцінка демографічної політики за допомогою поздовжних і поперечних показників народжуваності / Е. Лібанова, П. Шевчук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-31.
893082
  Логвиненко О. Оцінка демократичних процесів в Україні політичними лідерами як суб"єктами регіональної еліти // Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень : Збірник / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. Національна академія наук України. – Київ, 2002. – С. 31-35. – (Політологія і етнологія ; Вип. 21). – ISBN 966-02-2611-Х
893083
  Комарова І.В. Оцінка державної підтримки аграрного сектору України в контексті світового досвіду // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 65-75
893084
  Штаюра С.Т. Оцінка деформаційних параметрів статичної тріщиностійкості середньо- та низькоміцних сталей. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Штаюра С.Т.; НАН України. Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2000. – 20л.
893085
  Варивода Юрій Юрійович Оцінка деформаційних характеристик тріщиностійкості матеріалів при змішаних макромеханізмах руйнування : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Варивода Юрій Юрійович; АН Украіни, фіз.-мат. ін-т ім. Карпенка. – Львів, 1994. – 16л.
893086
  Данилевська-Жугунісова Оцінка джерел формування кредитного забезпечення відтворення основних засобів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 105-108
893087
  Маслак О.І. Оцінка диверсифікаційного потенціалу інноваційного розвитку промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 138-143
893088
  Іллюша С.Н. Оцінка динаміки імпорту при довгостроковому прогнозуванні макропоказників / С.Н. Іллюша, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
893089
  Кіркова Н.П. Оцінка динаміки інвестиційного клімату в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 16, серпень. – С. 46-50. – ISSN 2306-6814
893090
  Голованенко. Оцінка динаміки конкурентного середовища в обробній промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 288-294.
893091
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Дис. ... біологічних наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; МОіНУ; Миколаївськ. держ. гуманіт. ун-тет ім. П.Могили. – Миколаїв, 2004. – 195л. – Бібліогр.: л.169-195
893092
  Григор"єва Людмила Іванівна Оцінка динаміки радіоекологічної обстановки та дозового навантаження на населення в районах функціонування головних зрошувальних систем Миколаївського регіону : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Григор"єва Л.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв.
893093
  Лисак Микола Васильович Оцінка динаміки розтріскування конструкційних матеріалів акустико-емісійним методом : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.07 / Лисак Микола Васильович; НАН України. Фізико-математ. ін-тут ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 1996. – 32л.
893094
  Васенко О.Г. Оцінка динаміки якості поверхневих вод басейну р.Дніпро // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 389-398. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
893095
  Карабанов Олександр Геннадійович Оцінка динамічних параметрів тропо-стратосфери радіотехнічними системами вертикального зондування : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Карабанов Олександр Геннадійович; Харк. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Х., 1998. – 15л.
893096
  Абакуменко О. Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С.175-184. – ISSN 1818-5754
893097
  Васильєв О. Оцінка диференціації населення України за умовами життя // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 36-42
893098
  Чепурко В.В. Оцінка диференціації сільськогосподарських підприємств за ступенем ризику для іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 43)


  Розглянуто особливості оцінки сільськогосподарських підприємств.
893099
  Вільчинський С.Й. Оцінка діапазону потужностей квазарів та ядер галактик в рамках квантово-польової моделі їх струйної активності // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 354-360. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі квантово-польової моделі струйної активності квазарів та ядер галактик дано чисельну оцінку діапазону потужностей цих об"єктів.
893100
   Оцінка дії антиоксиданту (проантоціанідину) на злоякісний ріст при променевій терапії / Я.Б. Раєцька, Ю.М. Білокінь, К.В. Прокопова, К.В. Лукашова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-120. – (Біологія ; Вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Досліджено вплив проантоціанідинів на рівень тіобарбітуроактивних продуктів пероксидного окиснення ліпідів, активність супероксиддисмутази та каталази в тканинах головного мозку та селезінці з трансплантованою карциномою Герена, в умовах пухлинного ...
893101
  Семенов А.Г. Оцінка ділової активності підприємства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 227-231. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
893102
  Козонак Н.О. Оцінка діючих бізнес-моделей у молочній галузі України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 63-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
893103
  Кочетков В.М. Оцінка діючих методів мотивації праці персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами / В.М. Кочетков, І.М. Грінько // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 115-122
893104
  Журовська І. Оцінка діючих схем мінімізації (оптимізації) та ухилення від оподаткування / І. Журовська, В. Кміть // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 186-194. – ISSN 0201-758Х
893105
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 150-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-4236
893106
  Михальська О.Л. Оцінка діючої методики управлінського обліку виробничих витрат на олійно-жирових підприємствах з метою її вдосконалення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2013. – С. 132-134. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (64)). – ISSN 1728-4236
893107
  Маргасова В.Г. Оцінка діючої системи управління оборотним капіталом на підприємствах харчової промисловості Чернігівського регіону : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 75-83 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
893108
  Єрмоленко Г.Г. Оцінка діяльності державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву на ринку іпотечного житлового кредитування / Г.Г. Єрмоленко, І.С. Журба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 16. – С. 94-101. – ISBN 966-8958-03-9
893109
   Оцінка діяльності наукових установ України з використанням моніторингу дисертаційних робіт та індексів цитування / Г.П. Задорожня, Т.К. Кваша, О.Ф. Паладченко, Г.В. Новицька // Проблеми науки : міжгалузевий науково-практичний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2014. – № 2 (158). – С. 14-19


  Розглянуто результати науково-дослідної роботи щодо оцінки діяльності наукових установ НАН України, НААН України, НАМН України з використанням таких інструментів як моніторинг дисертаційних робіт, захищених дисертацій в 2000–2012 рр. за галузями науки ...
893110
  Костенко С.С. Оцінка діяльності першої та другої сигнальних систем людини / С.С. Костенко, Р.К. Локтєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 31-34. – (Біологія ; Вип. 32)


  Запропоновано ком"ютерну програму дослідження психофізіологічних властивостей людини, зокрема, дослідження діяльності першої та другої сигнальних систем. Отримані результати узгоджуються з положенням про те, що перша та друга сигнальні системи ...
893111
  Сілко К.В. Оцінка діяльності та перспективи розвитку інститутів спільного інвестування в Україні // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 308-310. – ISBN 978-966-188-219-4
893112
  Тесленко В. Оцінка діяльності Центральної Ради в листуванні та спогадах Євгена Чикаленка // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 364-371. – ISBN 966-02-0276-8
893113
  Цюпак О.П. Оцінка доказів в адміністративному судочинстві: правовий та логічний аспекти // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 179-186. – ISSN 1999-5717
893114
  Зеленяк Е.С. Оцінка доказів на українських землях у складі Польського королівства // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 46-48
893115
  Середа Ю. Оцінка доказів та їх джерел у кримінальному судочинстві // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 3 (117). – С. 67-71


  Проблемні аспекти.
893116
  Ляш А.О. Оцінка доказів та їх процесуальних джерел за новим КПК України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 11-14
893117
  Штефан А. Оцінка доказів у цивільному процесі // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 118-129
893118
  Смуригін О. Оцінка доказів як елемент процесу доказування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 44-49.
893119
  Жилінський А. Оцінка достатності капіталу комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-67. – (Економіка ; Вип. 41)


  Основною проблемою, яка розглянута у статті, виступає методика визначення достатності капіталу комерційного банку. Основною метою статті є визначення і обгрунтування найбільш прийнятого з погляду автора методики визначення достатності капіталу ...
893120
  Гахович С.В. Оцінка достовірності контролю при структурному діагностуванні цифрових типових елементів заміни // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 16--21


  У статті розглядається питання оцінки достовірності отримання діагностичної інформації про технічний стан цифрових елементів на платі типового елемента заміни (ТЕЗ). Розглянуті характерні випадки побудови тестових впливів на об"єкт діагностування з ...
893121
  Курганський В. Оцінка достовірності прогнозних фільтраційно-ємнісних властивостей колекторів картамишської світи за даними 3D сейсморозвідки / В. Курганський, В. Колісніченко, В. Маляр // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – C. 34-38. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Наведено загальні відомості про місце проведення робіт та матеріали, за якими зроблено прогноз. Описано методику обгрунтування та побудови моделей типу "керн-ГДС" на прикладі пористості. На основі даних буріння нових свердловин проаналізовано прогнозні ...
893122
  Гладинець Н.Ю. Оцінка доходів і видатків зведеного бюджету України / Н.Ю. Гладинець, А.В. Корчинська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 144-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-8164
893123
  Костюченко В. Оцінка доходу за національними Положеннями (Стандартами) бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2001. – № 2. – C.26-30
893124
  Потокій Н.Й. Оцінка доцільності впровадження в Закарпатській області ранньої діагностики Віл-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями / Н.Й. Потокій, І.С. Миронюк // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 49-56. – ISSN 2415-8763
893125
  Чучман Ю. Оцінка доцільності державних та приватних інвестіційних проектів / Ю. Чучман; Українська Акад.державного управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 1998. – 102с. – ISBN 966-7353-12-5
893126
  Дайновський Ю.А. та інш. Оцінка еволюційної доцільності інвестування інновацій // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.287-293. – ISBN 5-7763-2435-1
893127
  Побережна Л.Я. Оцінка екологічних ризиків в районах ліквідованих гірничо-хімічних підприємств (на прикладі м. Калуш) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Побережна Любов Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
893128
  Ободовський О.Г. Оцінка екологічно необхідного стоку (на прикладі річок басейну Дніпра) / О.Г. Ободовський, О.В. Сукач, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено розробки науково-методичних аспектів поняття екологічно необхідного стоку води (ЕДС). ЕДС визначається через екологічно допустимі витрати (ЕДВ) - витрати, що не порушують саморегулюючої системи "потік - русло". Наведений приклад розрахунку ЕДС ...
893129
  Караїм О.А. Оцінка екологічного стану басейну річки Стрипа та заходи щодо його поліпшення / О.А. Караїм, І.М. Панасюк // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 89-95 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1992-4224
893130
   Оцінка екологічного стану безстічних озер м. Києва / П.Д. Клоченко, В.О. Медведь, З.Н. Горбунова, І.Ю. Іванова, Г.Г. Ліліцька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 168-174 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
893131
  Ляшенко В.А. Оцінка екологічного стану водойому Дунайського біосферного заповідника біологічними методами // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 71
893132
  Почтаренко В.І. Оцінка екологічного стану геологічного середовища / В.І. Почтаренко ; [відп. ред. В.М. Шестопалов ; гол. ред. М. Бойченко] ; НАН України ; Наук.-інж. центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень. – Київ : Промінь, 2010. – 63, [1] с. : табл. – Додатки: с. 56-63. – Бібліогр.: с. 49-55. – ISBN 978-966-8512-33-9
893133
  Бажура В.П. Оцінка екологічного стану Київської області // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 194-196. – ISBN 978-966-285-300-1
893134
  Пархоменко О.Г. Оцінка екологічного стану ландшафтів великого Ходосівського городища на Київщині (пелеопедологічний аспект) // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1/2. – С. 70-76 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1992-4224
893135
  Гузієнко І.А. Оцінка екологічного стану правобережних приток Дніпра за фізико-хімічними та гідроморфологічними показниками / І.А. Гузієнко, В.М. Савицький // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 129-136


  На сучасному етапі розвитку України в контексті євроінтеграційного вектору державної політики перебуває на дихотомічному роздоріжжі: з одного боку, зростає прагнення до збільшення економічного благополуччя шляхом підвищенн рівня промислового ...
893136
  Герасименко Т.В. Оцінка екологічної безпеки АЕС у разі впливів екстремальних природних явищ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Герасименко Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
893137
  Яців М.Ю. Оцінка екологічної ситуації Чернівецької області // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
893138
   Оцінка екологічної складової двостороннього співробітництва між Україною та ЄС : моніторинг зобов"язань в рамках Порядку денного асоц. Україна-ЄС та виконання Дорожньої карти Східного партнерства за 2012 р. / [РАЦ "Суспільство і довкілля" ; під ред. Н. Андрусевич ; координатори проекту : Н. Андрусевич, З. Міщук]. – Львів : Ресурсно-аналітичний центр "Cуспільство і довкілля", 2013. – 201 с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
893139
  Сотник В.О. Оцінка еколого-економічного збитку від впливу електромагнітного випромінювання засобів інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 83-88. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
893140
  Александров І.О. Оцінка еколого-економічного збитку водним об"єктам Донецької області / І.О. Александров, О.В. Половян, М.Ю. Тарасова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 229-240


  Досліджено техногенну ситуацію у галузі поводження з поверхневими природними водними ресурсами у Донецької області та підходи до визначення еколого-економічного збитку, заподіяного скиданням забруднених стічних вод. Запропоновано економіко-математичну ...
893141
  Черчик А.О. Оцінка еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 368-378. – ISSN 2524-003X
893142
  Шевченко А.М. Оцінка еколого-меліоративної стійкості земель в умовах зрошення : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.02 / Шевченко А. М.; Укр. акад. аграрн. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1998. – 18л.
893143
  Мойсей В.І. Оцінка економічних ефектів міжнародної трудової міграція на прикладі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 12, червень. – С. 74-77. – ISSN 2306-6814
893144
  Таранюк Л.М. Оцінка економічного потенціалу промислового підприємства при проведенні реінжинірингу бізнес-процесів // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – C. 96-105. – ISSN 1726-8699


  У статті проведена оцінка економічного потенціалу промислового підприємства у період проведення реінжинірингу бізнес-процесів. Також сформована система індикаторів, які відображають стадії формування, адаптації та розвитку екон. потенціалу при ...
893145
  Пузирьова П.В. Оцінка економічного ризику в управлінні фінансовим потенціалом підпримств України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 131-134.
893146
  Волошин А.В. Оцінка економічного розвитку підприємств в умовах нестабільного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 217-223
893147
  Афанасьєв С.О. Оцінка економічного стану річок басейну Тиси з застосуванням методології рамкової водної директиви // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 45-53. – Бібліогр.: 6 назв
893148
  Манцуров І.Ґ. Оцінка економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права / І.Ґ. Манцуров, О.В. Нусінова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 75-82


  Розроблені методичні основи оцінки економічної безпеки власності підприємства на корпоративні права, що йому належать. Наведено основні фактори ризику поглинання підприємства. Встановлено, що втрати підприємства, пов"язані із захистом від рейдерського ...
893149
  Ейтутіс Г. Оцінка економічної безпеки залізничного транспорту : проблеми транспорту // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 1 (267). – С. 56-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1810-3944
893150
  Степаненко А. та інш. Оцінка економічної безпеки України та регіонів // Регіональна економіка : Науково-практичний ж-л / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2002. – № 2. – С.39-54. – ISSN 1562-0905
893151
  Борщ Л.М. Оцінка економічної доцільності видобутку природного сланцевого газу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 5 : Інтеграція нафтогазових підприємств в умовах глобалізації. – С. 113-121. – ISSN 2222-4459
893152
  Корчинський В.Є. Оцінка економічної ефективності бюджетного вирівнювання : бюджет / В.Є. Корчинський, С.Ю. Колодій // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.12-19 : Табл.,. – Бібліогр.: 9 назв
893153
  Цопа Н.В. Оцінка економічної ефективності в"їзного міжнародного туризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглянуто основні показники економічної ефективності в"їздного міжнародного туризму.
893154
  Іщенко І.І. Оцінка економічної ефективності виробництва і затрат / І.І. Іщенко, С.П. Терещенко. – К., 1991. – 173с.
893155
  Герасименко Т.В. Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини : автореф. дис. ... канд. геологічних наук : 04.00.19 / Герасименко Т.В. ; Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України.КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
893156
  Мазуренко В.П. Оцінка економічної ефективності зовнішньоекономічних зв"язків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 60-68. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто питання оцінки та аналізу зовнішньоекономічних зв"язків, загальнометодологічні положення зовнішньої торгівля та інших видів зовнішньоекономічної діяльності. Увагу приділено показникам ефективності зовнішньоекономічних зв"язків.
893157
  Слатвінський М.А. Оцінка економічної ефективності інноваційних проектів: управлінський аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 76-82.
893158
  Савенко К.С. Оцінка економічної ефективності інноваційної діяльності на промислових підприємствах : монографія. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 144-164. – ISBN 978-966-676-583-6
893159
  Пухаєва З.Д. Оцінка економічної ефективності лізингових операцій в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.225-228
893160
  Курило М.М. Оцінка економічної ефективності освоєння Бахтинського родовища флюориту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  Подано основні геолого-економічні характеристики Бахтинського родовища плавикового шпату. Проаналізовано розміри та структуру основних показників економічної ефективності освоєння даного родовища. The main economical and geological characteristics of ...
893161
  Таранюк Л.М. Оцінка економічної ефективності проведення реінжинірингу бізнес-процесів на підприємстві // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2009. – С. 168-177. – (Економіка ; № 2). – ISSN 1817-9215
893162
  Кучеров О.П. Оцінка економічної ефективності розробки автоматизованої інформаційної системи "Норма" : інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 130-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
893163
  Лебедь І.Г. Оцінка економічної ефективності участі країни у зоні вільної торгівлі: підходи до проблеми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 66-68
893164
  Жеребко І О. Оцінка експертом результатів експертного дослідження як передумова прийняття експертного рішення та формулювання висновку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 109-112. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
893165
  Нелеп В. Оцінка експортних можливостей агропродовольчого комплексу України : питання розвитку АПК // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 9 (598). – С. 54-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
893166
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64. – Бібліогр.: с. 57-58


  На основі теорії антагоністичних ігор розроблено економіко-математичну модель для оцінки експортно-імпортної діяльності в Україні, що дає змогу визначити найпривабливіші галузі для інвестування.
893167
  Вишивана Б.М. Оцінка експортно-імпортної діяльності в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 55-64.
893168
  Серебренніков Б.С. Оцінка експортного потенціалу електроенергетики України в контексті концепції сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – № 5. – С. 5-11. – ISSN 1810-0546
893169
  Тонконог О.О. Оцінка експортного потенціалу зернової галузі України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 185-191 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
893170
  Степанчук І.П. Оцінка експортного потенціалу машинобудівної галузі України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-14. – (Економіка ; Вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто поняття та методику оцінки експортного потенціалу галузі, проаналізовано стан та динаміку експорту однієї з пріоритетних галузей народного господарства України - машинобудування. The author considers the idea and methods of industry export ...
893171
  Окаряченко Г.П. Оцінка енергетичної ефективності економіки України // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2013. – № 3 (37). – С. 143-147. – ISSN 1681-6277
893172
   Оцінка енергії світіння атмосфери над грозовими розрядами / Л.В. Козак, В.М. Івченко, А. Одзимек, І.С. Клоков, П.М. Козак, В.П. Лапчук // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2012. – Т. 18, № 2. – С. 33-42. – ISSN 1561-8889
893173
  Бережна Д.С. Оцінка епізоотичної ситуації вірусу хвороби Марека на території України / Д.С. Бережна, О.А. Іващенко, В.П. Поліщук // Мікробіологія і біотехнологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2015. – № 1 (29). – С. 14-20. – ISSN 2076-0558
893174
  Фролова Л.В. Оцінка ергонімності як ключового індикатору якості інформаційного маркеру бізнес-моделі підприємства / Л.В. Фролова, О.С. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 288-296
893175
  Павленко Т.М. Оцінка естетичної привабливості території Полтавської області для цілей рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 95-99 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
893176
  Іванок Д.В. Оцінка етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна в контексті моделювання її гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 83-93


  Вдосконалено теорико-методологічний базис моделювання гідромережної каналізаційно-підпірної фазово-етологічної стійкості. Визначено ступінь етологічного заблокування гідромережі басейнової геосистеми річки Десна. Проаналізовано загрози зміни природного ...
893177
  Пономаренко Геннадій Володимирович Оцінка ефективності бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів на мікобактерії : Автореф. дис. ... канд. ветеринарних наук: 16.00.03 / Пономаренко Г.В.; Українська академія аграрних наук. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
893178
  Лубунь О. Оцінка ефективності банківської діяльності у промисловому секторі економіки : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 87-90. – ISSN 1605-2005
893179
  Українська Л.О. Оцінка ефективності бюджетної політики України в сучасних умовах / Л.О. Українська, Я.К. Голубцова // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків : ХДУХТ, 2016. – Вип. 1 (23)


  Визначено основні статті видатків Державного бюджету України. Проаналізовано кількість видатків на освіту, пенсії, соціальний захист і Збройні сили. C. 104.
893180
  Троцик Т.І. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів на розвиток науки // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 182-186. – ISSN 2306-546X
893181
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто три групи показників (коефіцієнти) фінансового аналізу в інвестиційному моделюванні системного (програмованого) менеджменту (на матеріалах підприємств пивоварної галузі): виробничі, інвестиційні та фінансові.
893182
  Черніков О.І. Оцінка ефективності використання інвестицій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 149-156.
893183
  Баран Р.Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств / Р.Я. Баран, М.Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 170-176. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
893184
  Грязева В.В. Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 108-114
893185
  Сумець О.М. Оцінка ефективності використання складів торговельно-посередницьких фірм // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 5 (42). – C. 24-32 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 2 назв.
893186
  Нідзельська В.А. Оцінка ефективності використання управлінського потенціалу організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 31-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
893187
  Скрипник А.В. Оцінка ефективності вищої освіти / А.В. Скрипник, І.С. Оборська // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 4. – С. 53-61. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є побудова моделі для оцінки ефективності отримання вищої освіти залежно від діючих характеристик освітнього процесу та діючих макроекономічних показників. Розглянуто причини незадовільного стану сучасної української вищої освіти.
893188
  Ліпич Л. Оцінка ефективності вкладення інвестицій в екологічні проекти за синергетичним ефектом / Л. Ліпич, Т. Глубіцька // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 28-34. – ISSN 2411-4014
893189
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності власності в умовах трансформаційної економіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 129-142
893190
  Черваньов Д.М. Оцінка ефективності впровадження інформаційних систем управління на підприємстві / Д.М. Черваньов, І.О. Нетреба // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 38-40. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Економіка ; Вип. 74). – ISSN 1728-3817


  Розкрито необхідність впровадження інформаційних систем управління на підприємствах України. Визначено особли-вості проектів автоматизації управління і підходи до оцінки їх ефективності. Розроблено модель комплексної оцінки ефе-ктивності впровадження ...
893191
  Кузьмінський Ю. Оцінка ефективності впровадження інформаційних технологій у бухгалтерський облік : інформаційні технології // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 7. – С. 27-31. – Бібліогр.: 6 назв
893192
  Цеслів А.С. Оцінка ефективності впровадження системи комерційної концесії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 84-87 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
893193
  Радіонов Ю.Д. Оцінка ефективності державних видатків // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 76-87. – ISSN 0131-775Х
893194
  Кушнір І.М. Оцінка ефективності державного контролінгового регулювання економіки: зарубіжний досвід і національні аспекти : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 28-35 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
893195
  Скорик М. Оцінка ефективності державного регулювання формування і функціонування капіталу аграрного сектору // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 68-74. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 41, ч. 1). – ISSN 2306-4420
893196
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління системою освіти та науки в регіонах України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 56-62
893197
  Матвієнко П.В. Оцінка ефективності державного управління трансформаційними процесами в країнах СНД // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 79-86 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
893198
  Рожкова І.В. Оцінка ефективності державної політики з охорони суспільного здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
893199
   Оцінка ефективності детальних наземних магніторозвідувальних робіт на прикладі Глумчанської ділянки (Волинський мегаблок УЩ) / А. Баран, В. Дроздецький, Ю. Гейко, С. Кривдик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 42-49. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Протягом останніх десятиліть у північній та північно-східній частинах Новоград-Волинського блоку ІІ порядку виконано поаркушні наземні магнітометричні зйомки масштабу 1:25 000, аеромагнітні зйомки масштабу 1:10 000 та наземні магнітометричні зйомки ...
893200
  Бойко В.О. Оцінка ефективності деяких нестандартних способів виконання вогневих завдань / В.О. Бойко, В.І. Пеньковський, М.Ю. Мокроцький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 162-170
893201
  Шрамко С.С. Оцінка ефективності діяльності громадськості щодо запобігання злочинності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 344-348. – ISSN 2219-5521
893202
  Рунчева Н.В. Оцінка ефективності діяльності державних корпорацій // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – № 1 (9). – С. 163-169
893203
  Попова В.В. Оцінка ефективності діяльності державної податкової служби України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-25


  У статті висвітлено питання оцінки ефективності діяльності державної податкової служби України. Здійснено аналіз наукових підходів, запропоновано авторський погляд на побудову системи оцінки та сформульовано основні вимоги до неї. In the article the ...
893204
  Федорчук С. Оцінка ефективності діяльності за показниками психофізіологічних функцій у операторів систем стеження / С. Федорчук, Ю. Горго, Ю. Садовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 17-19. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено реакцію на рухомий об"єкт і функціональну рухливість нервових процесів у зв"язку з ефективністю операторської діяльності в операторів теплових електростанцій. Виявлено, що ефективність операторської діяльності пов"язана з точністю реакції на ...
893205
  Зятковський І.В. Оцінка ефективності діяльності некомерційних організацій : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 142-148 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
893206
  Охріменко І. Оцінка ефективності діяльності органів і підрозділів Національної поліції України: погляд на проблему // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред.: Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 11 (249). – C. 139-144. – ISSN 2307-8049
893207
  Андрійчук Р.В. Оцінка ефективності діяльності підприємства: вартісно-орієнтований підхід (за матеріалами молокопереробних підприємств) : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Андрійчук Р.В. ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 13 назв.
893208
  Романчук А.Л. Оцінка ефективності діяльності сучасного підприємства: теоретичний та методичний аспекти // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 95-105. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
893209
  Гордієнко В. Оцінка ефективності запровадження цільової програми із використанням економіко-математичних методів / В. Гордієнко, О. Григораш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито засади застосування програмно-цільового методу до формування бюджетних програм. Виявлено основні недоліки діючих програм. Здійснено оцінку ефективності Програми розвитку малого підприємництва шляхом застосуванням ...
893210
  Маслик Р.О. Оцінка ефективності зарубіжних фінансових моделей соціального захисту та можливості їх використання в Україні // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 13-19. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
893211
   Оцінка ефективності застосування існуючих алгоритмів стиснення відеоінформації / В.В. Зубарєв, А.Г. Зінчик, О.С. Лєнков, В.О. Савран, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 177-186


  У статті розглядається можливість застосування існуючих алгоритмів стиснення іідеоінформації для реалізації технічного забезпечення дистанційного надання даних в режимі реального часу (розроблення і підтримки веб-ресурсів, забезпечення інтерактивного ...
893212
  Дащенко О.В. Оцінка ефективності застосування умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за злочини, вчинені неповнолітніми, за Кримінальним Кодексом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-79. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
893213
  Дзюба Оксана Миколаївна Оцінка ефективності заходів зі зниження професійних ризиків на підприємствах / Дзюба Оксана Миколаївна, Корнєва Юлія Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-184. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто джерела виникнення професійних ризиків у дорожньому будівництві. Запропоновано обгрунтовувати конкретні проекти попереджувальних заходів зі зниження даних ризиків методом динамічного програмування.
893214
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-56.
893215
  Азарова А.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів / А.О. Азарова, Д.М. Бершов // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 9. – С. 52-57
893216
  Василик Д.О. Оцінка ефективності інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 93-102 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
893217
  Черната Т.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів за критерієм чистого приведеного доходу / Т.М. Черната, І.О. Сінєнко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 10 (227). – С. 109-118 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
893218
  Супрун С.Д. Оцінка ефективності інвестиційних проектів підприємств : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 82-87 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
893219
  Васильченко З.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у банківській діяльності : міжнародна конференція / З.М. Васильченко, І.П. Васильченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 35-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
893220
  Сьомченков О.А. Оцінка ефективності інвестування в основні фонди // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 9. – С. 58-66
893221
  Твердохліб І. Оцінка ефективності інвестування СЕЗ України в контексті проблеми безробіття // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 59-71. – ISSN 1562-0905
893222
  Аптекар С. Оцінка ефективності інвстиційних проектів : Управління економікою:теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 1. – С. 42-49 : Табл. – Бібл.19 назв. – ISSN 0131-775Х
893223
  Яшкіна О. Оцінка ефективності інноваційних витрат машинобудівних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 53-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
893224
  Ісаєнко В.А. Оцінка ефективності інноваційних проектів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформ-аналіт. журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 5. – С. 26-27. – Бібліогр.: 4 назв.
893225
  Колесов С.В. Оцінка ефективності інноваційних проектів з позиції їх впливу на інноваційно-інвестиційний потенціал підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 88-94
893226
  Турило А.М. Оцінка ефективності інноваційного лізингу : інвестиції / А.М. Турило, Т.А. Черемисова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 44-48. – Бібліогр.: 9 назв
893227
  Зельцер Є.Р. Оцінка ефективності інноваційного проекту // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 40-47
893228
  Гладченко А.Ю. Оцінка ефективності інструментів міжнародних організацій в координації державного управління економічною рівновагою // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 96-101. – ISSN 2306-6814
893229
  Кульнєва Г.М. Оцінка ефективності інтелектуального капіталу в інноваційній сфері / Г.М. Кульнєва, М.К. Бургман // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015
893230
  Швець І.Б. Оцінка ефективності інформаційних систем в управлінні інформаційними ресурсами / І.Б. Швець, В.В. Буряк // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 11-20. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
893231
  Ковальчук К.Ф. Оцінка ефективності інформаційно-інтелектуальних технологій / К.Ф. Ковальчук, Л.М. Бандоріна, Л.М. Савчук. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 132с. – ISBN 978-966-331-127-2
893232
  Рабчун Д.І. Оцінка ефективності інформаційної безпеки з урахуванням економічних показників // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 91-96. – ISSN 2409-7292


  У роботі розглянуто підходи до управління ресурсами підприємства, котрі виділені на захист. Запропоновано методику багатокритеріальної оптимізації з урахуванням економічних показників на основі математичного моделювання. Математичні моделі ...
893233
  Пойда-Носик Оцінка ефективності й оптимізація структури капіталу в системі фінансової безпеки підприємства / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 100-112
893234
  Пастушенко О.В. Оцінка ефективності й складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 125-128


  У статті аналізується проблема визначення оцінки ефективності та параметри складання звіту кампанії зі зв"язків із громадськістю в порівнянні з рекламними кампаніями. The article deals with the problem of determination of efficiency"s estimation and ...
893235
  Кальна-Дубінюк Оцінка ефективності консалтингових послуг // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 4 (210). – С. 134-138. – ISSN 2221-1055
893236
  Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 28-31.
893237
  Карась П. Оцінка ефективності концепції розвитку кар"єрного зростання працівників (на прикладі міжнародної пивоварної компанії) / П. Карась, К. Терентьєва // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 5. – С. 19-23 : рис.
893238
  Дзюблюк О.В. Оцінка ефективності кредитних вкладень комерційних банків // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 149-154
893239
  Волохов В.І. Оцінка ефективності кредитної діяльності банків : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 115-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
893240
  Трощій Д.О. Оцінка ефективності лізингових проектів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 62-65
893241
  Кубіній В.В. Оцінка ефективності людського капіталу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 4)
893242
  Савчук В. Оцінка ефективності маркетингових програм / В. Савчук, О. Будаєва // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С. 47-52 : Рис.,табл. – Бібліогр.10 назв. – ISSN 0131-775Х
893243
  Коретнюк Ю. Оцінка ефективності маркетингової діяльності в соціальних медіа // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 115-116
893244
  Стремядін В.М. Оцінка ефективності менеджменту в процесі досягення кінцевих результатів підприємства в процесі інтеграції // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 97-100. – ISSN 2309-1533
893245
  Прозоров В. Оцінка ефективності менеджменту технопарків // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 14-18. – ISSN 1728-9343
893246
  Кіщенко Г. Оцінка ефективності мережі продажу банківської установи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 67-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
893247
  Комарова Л.О. Оцінка ефективності методів вирішення задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів війського призначення та оцінка адекватності аналітичних моделей щодо точності методів / Л.О. Комарова, С.П. Гришин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 127-132


  У статті перевірені на коректність теоретичні результати задач управління системою воєнної безпеки для складних об"єктів військового призначення, а також доведена адекватність аналітичних моделей залежностей "ефект-витрати", які використовуються у ...
893248
  Боднарчук С.В. Оцінка ефективності методу оцінювання в статистичних моделях, керованих шумом Леві / С.В. Боднарчук, Д.О. Іваненко // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 9-22. – ISSN 0868-6904
893249
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності механізму взаємодії монетарної та валютної політики у контексті інтеграційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 63-65
893250
  Макогон І.І. Оцінка ефективності механізму управління державним сектором економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 112-118. – ISSN 2306-546X
893251
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34.
893252
  Гащицький О.А. Оцінка ефективності митної політики України в умовах вступу України до СОТ // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 29-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізується ефективність сучасної митної політики в умовах вступу України до СОТ. Розглядається вплив лібералізації тарифів на національного виробника та оцінюються ймовірні витрати національної економіки від такої лібералізації.
893253
  Смерека С.Б. Оцінка ефективності міжнародної торгівлі ліцензіями : світове господарство і міжнародні економічні відносини // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 9-15 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
893254
  Жуков М. Оцінка Ефективності моделей розподілу вмісту важких металів у поверхневих водах (на прикладі Полтавської області) / М. Жуков, А. Клипа, І. Стахів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 51-53. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльну оцінку ефективності чотирьох моделей розподілу (нормальної, логнормальної, композиційно-нормальної та композиційно-логнормальної) вмісту важких металів у поверхневих водах на штучно скорочених вибірках. Виконано оцінки площ ...
893255
  Корнєєва Ю.В. Оцінка ефективності монетарного трансмісійного механізму в Україні в контексті інтеграційних процесів // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [66-67]
893256
  Юрій С.І. Оцінка ефективності наданих пільг з оподаткування : податки / С.І. Юрій, І.М. Таранов // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 55-62 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
893257
  Рожко О.Д. Оцінка ефективності надання державних кредитів під гарантію уряду України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 17-21. – Бібліогр.: на 8 пунктів
893258
  Корнієнко Т.М. Оцінка ефективності напрямів підвищення якості продукції // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 18-20. – Бібліогр.: 6 назв
893259
   Оцінка ефективності національних інституцій з прав людини / Харківська правозахисна група ; [відп. за вип. Є. Захаров ; ред. М. Шутальова, Н. Кусайкіна]. – 2-е вид. – Харків : Права людини, 2009. – 72 с. – На обкл. кн. : International council on Huan rights. Policy на обкл. кн. – ISBN 978-966-8919-64-0
893260
  Пальчик І.М. Оцінка ефективності організації переробки у сільському господарстві : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 135-138. – Бібліогр.: 7 назв
893261
  Давиденко Оксана Анатоліївна Оцінка ефективності організаційно-технічної підготовки добудови і диверсифікації об`єктів незавершеного будівництва : Автореф... канд. техн.наук: 08.06.01 / Давиденко Оксана Анатоліївна; Харк. держ. техн. ун-тет будівн. і архіт. – Х., 1999. – 15л.
893262
  Шевчук О.А. Оцінка ефективності податкового контролю // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 9 назв
893263
  Кириченко А.В. Оцінка ефективності податкового контролю (на прикладі Маньківського відділення Тальнівської МДПІ у Черкаській області) / А.В. Кириченко, О.В. Лаштаба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 64-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
893264
  Лір В.Е. Оцінка ефективності приватизації енергетичних компаній в аспекті збалансування інтересів держави, бізнесу та суспільства // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
893265
  Юрченко К.О. Оцінка ефективності приватизаційних процесів в країнах Центральної та Східної Європи та в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 15-19. – Бібліогр.: на 4 пункти
893266
  Коваленко В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С.202-211. – ISSN 1818-5754
893267
  Коваленко В.В. Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи / В.В. Коваленко, Л.М. Єріс // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 170-176
893268
  Попов А. Оцінка ефективності проведення консолідації земель // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2015. – № 11. – С. 22-27
893269
  Ковальов А.І. Оцінка ефективності програм реструктуризації // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 1. – С. 75-79.
893270
   Оцінка ефективності програми "Здоров"я та розвиток молоді" 1997-2001. – Київ, 2002. – 96с. – ISBN 966-96119-0-3
893271
  Суворкін В.А. Оцінка ефективності протидії контрабанді як необхідний шлях до її попередження // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 3. – С. 18-24.
893272
  Пробоїв О. Оцінка ефективності процесів злиття і поглинання акціонерних товариств // Вісник Тернопільського державного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – С. 148-160. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1818-2674
893273
   Оцінка ефективності радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського сховища радіоактивних відходів / О. Щербак, Т. Кошлякова, В. Долін, І. Руденко, Я. Куцка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Розглянуто сучасний стан системи радіогідрогеологічного моніторингу в зоні впливу Київського приповерхневого сховища радіоактивних відходів зі застосуванням гідрогеологічних, статистичних та геоінформаційних методів дослідження. За даними ...
893274
  Яскал І.В. Оцінка ефективності регіонального розміщення факторів виробництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 34-43. – ISSN 1562-0905
893275
  Грибан С.В. Оцінка ефективності реінжинірингу бізнес-процентів як інструмента антикризового управління // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 2, січень. – С. 50-54. – ISSN 2306-6792
893276
  Кочкіна Н.Ю. Оцінка ефективності реклами: методи визначення рівня поінформованості споживачів / Н.Ю. Кочкіна, А.В. Ставицький // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 42-48. – ISBN 966-614-021-7
893277
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності реклами: методи визначення ступеня лояльності споживачів / Н. Кочкіна, А. Ставицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 18-23. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено розробці алгоритму визначення ефективності реклами, спрямованої на формування споживчої переваги. Розглянуто критерії ефективності реклами, методологію збору та аналізу інформації щодо рекламного ефекту. Визначено основні особливості ...
893278
  Рибак А.І. Оцінка ефективності реклами: можливості економетричних методів // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 86-91


  Охарактеризовано зміст та напрями медіаметричної, комунікативної та економічної оцінки ефективності реклами. Підкреслено їх важливе значення у процесі маркетингового планування та менеджменту реклами. Основну увагу зосереджено на економетричних методах ...
893279
  Волківська А. Оцінка ефективності роботи ДЦЗ та прогнозу основних планових показників діяльності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 10-15.
893280
  Крапивін Є.О. Оцінка ефективності роботи поліції в України: від "палиць" до нової системи (на прикладі органів досудового розслідування) : наук.-практ. видання / [Є.О. Крапивін] ; Асоціація УМДПЛ ; Експерт. група "Поліція під контролем". – Київ : Софія-А, 2016. – 119, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в копірайті та в макеті каталож. картки. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7031-52-8
893281
  Коваленко М.А. Оцінка ефективності санації підприємств : фінанси підприємств / М.А. Коваленко, Н.В. Лобанова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 147-151. – Бібліогр.: 6 назв
893282
   Оцінка ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах / С. Толюпа, С. Лівенцев, В. Браун, Б. Жиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Присвячено оцінці ефективності систем захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Запропоновано використовувати системний підхід, тому розглядаються основні вимоги до показників і критеріїв оцінки систем захисту інформації. The ...
893283
  Подольчак Н.Ю. Оцінка ефективності системи менеджменту підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 108-118. – ISSN 0321-0499
893284
  Дубас А.О. Оцінка ефективності системи управління підприємствами житлово-комунальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 42-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
893285
  Харазішвілі Ю. Оцінка ефективності соціально-економічного розвитку регіонів України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 55-62. – ISSN 0131-775Х
893286
  Письменний В. Оцінка ефективності справляння місцевих податків і зборів // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 127-129. – ISSN 1815-3232
893287
  Рижий І.М. Оцінка ефективності справляння ПДВ за допомогою моделі прогнозування надходжень з врахуванням фактору ЗЕД // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 50-56.
893288
  Оленєв В.М. Оцінка ефективності становлення і розвитку інноваційних структур / В.М. Оленєв, М.А. Саєнсус, В.В. Маміч // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 53-56. – Бібліогр.: С. 57. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті визначили джерела привабливості різних нових інноваційних систем, проблеми, можливості та перспективи їх розвитку, особливості, тенденції та передумови створення і розвитку територіально-науково-технічних комплексів в Одеському регіоні. In ...
893289
  Кочкіна Н. Оцінка ефективності стратегії блакитного океану для виноробної галузі України / Н. Кочкіна, І. Медведєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 25-31. – (Економіка ; вип. 8 (173)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто теоретико-практичні засади застосування інноваційної стратегії блакитного океану. Запропоновано стратегію блакитного океану для українських підприємств на ринку виноградних вин. Наведено алгоритм оцінки ефективності стратегії за ...
893290
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Дис...канд.економ.наук:08.02.03 / Наумова Валерія Сергіївна; КНУТШ. – К., 2002. – 180л. + Додатки:л.176-180. – Бібліогр.:л.166-175
893291
  Наумова Валерія Сергіївна Оцінка ефективності стратегії міжнародного маркетингу підприємства : Автореф. дис. канд. ... техн. наук: 08.02.03 / Наумова В. С.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
893292
  Антонюк О.В. Оцінка ефективності стратегії просування бренду країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 65-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
893293
  Сніщенко Р.Г. Оцінка ефективності стратегічного менеджменту // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 2 (51). – С. 25-30. – ISSN 2309-1533
893294
  Юсуфова А.А. Оцінка ефективності стратегічного ситуаційного управління // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 150-155.
893295
  Чебанов О.О. Оцінка ефективності структурних зрушень у промисловості України у 2007-2010 рр. / О.О. Чебанов, Л.О. Збаразська // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 28-35 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
893296
  Антонов В.Б. Оцінка ефективності структурних трансформацій залучення прямих іноземних інвестицій в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 85-94. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
893297
  Регуш Л.В. Оцінка ефективності сучасного стану та прогноз правозастосовчої діяльності і співпраці податкових органів України щодо міжнародних договорів у сфері оподаткування та їх вплив на зовнішню торгівлю Укра // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст.


  Виокремлено напрямки гармонізації систем оподаткування, визначено ефективність та значення правового регулювання міждержавної фіскальної співпраці в У країні.
893298
   Оцінка ефективності та безпечності етодолаку в комплексному лікуванні пацієнтів з остеоартрозом колінних суглобів / В.В. Поворознюк, Т.В. Орлик, С.П. Крочак, Т.В. Парахіна // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2013. – № 3 (592), июль - сентябрь. – C. 55-60. – ISSN 0030-5987
893299
  Фещенко Олена Леонідівна Оцінка ефективності та регулювання структурних зрушень промислового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.07.01 / Фещенко О.Л.; Науково-дослід. економ. ін-тут мін-ва економіки та з питань європ. інтеграції України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв.
893300
  Рудь Н. Оцінка ефективності технологічних інновацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – С. 48-57. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240
893301
  Стельмащук А.М. Оцінка ефективності транспортно-логістичного потенціалу сільських територій // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 1 (26). – С. 42-50. – ISSN 2308-1988
893302
  Качмарик М.М. Оцінка ефективності управління і використання тру­дового потенціалу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 262-266. – ISBN 5-7763-2435-1
893303
  Кульчицький М.І. Оцінка ефективності управління коштами місцевих бюджетів в Україні / М.І. Кульчицький, В.М. Коваленко, Д.В. Ванькович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
893304
  Мельников О.В. Оцінка ефективності управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств / О.В. Мельников, М.В. Сірик // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. 2 (79). – С. 118-131. – ISSN 2414-3499


  "Визначено, що зниження обсягів випуску поліграфічної продукції в Україні протягом 2010–2015 рр., а також зменшення кількості поліграфічних підприємств та видавництв посилили конкуренцію на ринку. Ці зміни свідчать про необхідність організаційних ...
893305
  Дупляк Т. Оцінка ефективності управління підприємствами виставкової діяльності // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2011. – № 2 (66). – С. 29-34. – ISSN 1606-3732
893306
  Ганущак Оцінка ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств, об"єднаних у кластер / Ганущак, -Єфіменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 86-95. – ISSN 1993-6788
893307
  Камінецька О.В. Оцінка ефективності управління та використання земельно-ресурсного потенціалу територій // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 39-42. – ISSN 2306-6792
893308
  Рябушка Л.Б. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами комерційного банку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 37-38. – (Економіка ; Вип. 46)


  Розглянуто питання управління ресурсами комерційного банку.
893309
  Близнюк О.П. Оцінка ефективності управління фінансовими ресурсами на підприємствах роздрібної торгівлі України / О.П. Близнюк, А.П. Горпинченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 208-219 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
893310
  Калашнік І.І. Оцінка ефективності управління якістю продукції на промислових підприємствах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 75-78.
893311
  Маргасова В.Г. Оцінка ефективності фінансового планування акціонерного товариства в ринкових умовах господарювання : економіка та управління підприємствами / В.Г. Маргасова, А.В. Роговий // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 93-97 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
893312
  Чмутова І.М. Оцінка ефективності формування системи фінансового контролінгу у банку / І.М. Чмутова, М.В. Максімова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 292-297 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
893313
  Запухляк І.Б. Оцінка ефективності функціонування механізму енергозбереження підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 179-184
893314
  Конрад Ю.В. Оцінка ефективності функціонування міжнародних виробничих мереж // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 5 (54), жовтень. – C. 126-130. – ISSN 2218-1199
893315
  Халатур С.М. Оцінка ефективності функціонування сектору АПК України в контексті міжнародної інтеграції // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 165-168
893316
  Яценко В.А. Оцінка ефективності функціонування туристичної дестинації в Одеському регіоні: шляхи розвитку // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; МАУП. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 207-215. – ISSN 2414-05-62
893317
  Захарченко Н.В. Оцінка ефекту від використання інтелектуальної власності на високотехнологічному підприємстві // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 170-174. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
893318
  Волощук В.М. Оцінка ефекту демпфірування Світовим океаном сезонного ходу зонального приземного температурного режиму / В.М. Волощук, С.Г. Бойченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 222-234. – Бібліогр.: 15 назв
893319
  Дідук О.В. Оцінка Є.В. Спекторським системи "Духу законів" Монтеск"є // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7133-95-6
893320
  Дудкіна О.П. Оцінка ємності ринку рекреаційних послуг та її застосування у практиці регулювання розвитку рекреаційних зон регіону // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 146-151
893321
  Гарасим Ю.Р. Оцінка живучості систем захисту інформації в корпоративних мережах зв"язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Гарасим Юрій Романович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
893322
   Оцінка життєздатності та фрагментації ДНК гепатоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню / О.О. Капралов, К.О. Дворщенко, І.І. Гринюк, О.П. Матишевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Біологія ; Вип. 34)


  При вивченні впливу опромінення у дозах 1, 4,5 та 10 Гр та додаванні гідроперекису у концентраціях 100 мкмоль/л та 1 ммоль/л не виявлено пропорційної залежності між кількістю загиблих після дії цих чинників клітин та інтенсивність накопичення ...
893323
  Скорик І.Я. Оцінка за якістю зерна вихідного матеріалу озимої пшениці, одержаного методом хімічного мутгенезу : Автореф. дис. ... канд. сіль-госп. наук : 06.01.05 / Скорик І.Я.; Ін-т цукр.буряків.Укр.акад.аграрн.наук. – Київ, 1998. – 18 с.
893324
  Дорош О.В. Оцінка забезпечення гідної праці в Україні за фундаментальними індикаторами // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 351-356
893325
  Перегуда Ю.А. Оцінка забруднення атмосферного повітря в Столичному макрорайоні України // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2016. – № 3/4 (26). – С. 90-96. – ISSN 1992-4224
893326
  Баранова Н.М. Оцінка забруднення важкими металами сучасних відкладів прибережно-морських екосистем м.Одеси : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 23-27 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
893327
  Воронов Г.С. Оцінка забруднення повітря та води при штучному збільшенні опадів : географія // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 61-64 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 6). – ISSN 0868-5118
893328
  Колодізєв О.М. Оцінка загальних тенденцій розвитку глобального валютного ринку / О.М. Колодізєв, В.В. Поляков // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 3-14.
893329
  Малиш І.М. Оцінка загального стану ринку праці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 41-50. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
893330
  Шандова Н.В. Оцінка загальної стійкості розвитку промислового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 9. – С. 169-173
893331
  Багмет О.Б. Оцінка загрози виникнення небезпечних екзогенних процесів на території Київського плато : Природничо - географічні дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл., карти. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
893332
  Коротєєв М.А. Оцінка зайнятості населення Вінницької області в аграрному секторі економіки / М.А. Коротєєв, Н.О. Кирнасівська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 178-186. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 6)
893333
  Гончар О.М. Оцінка залежностей між гідрохімічними показниками з використанням кореляційного аналізу (на прикладі басейну Дністра) / О.М. Гончар, Л.В. Горшеніна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 152-158. – Бібліогр.: 5 назв
893334
  Вишнівська Б.В. Оцінка залежності конкурентоспроможності підприємства від інноваційної діяльності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 33-37. – ISSN 2221-1055
893335
  Лизанець А.Г. Оцінка залежності флуктуаційних процесів від стану системи управління персоналом підприємства // Науковий вісник Мукачівського технологічного інституту : Журнал наукових праць / Мукачівський технологічний інститут. – Мукачево, 2006. – № 1. – С. 102-110. – ISBN 966-8269-12-8
893336
   Оцінка залишкового напружено-деформованого стану в фізично нелінійному диску при імпульсному стисканні / Н.Ф. Андрушко, І.К. Сенченков, В.М. Січко, О.В. Бойчук, Т.Ю. Копич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 85-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Чисельно досліджено залишковий деформований стан диску із непружного матеріалу при імпульсному радіальному стисканні. Встановлено, що залишкові непружні деформації в площині диску є стискаючими, і, внаслідок фокусування, їх радіальний розподіл має ...
893337
  Ліщинська М.В. Оцінка залишкової довговічності неоднорідних матеріалів із різними характеристиками тріщностійкості. : Автореф... канд.техн.наук: 01.03.04 / Ліщинська М.В.; НАН Укр.Фіз.-мат.ін-т. – Львів, 2000. – 19л.
893338
  Зварич О.В. Оцінка залізничного транспорту в Україні та інноваційно-інвестиційна політика в його модернізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 141-148
893339
  Палінська І. Оцінка залучених іноземних інвестицій у вітчизняну економіку // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 397-401. – ISSN 0201-758Х
893340
  Бесараб В. Оцінка заохочення застрахованих осіб до відстрочки виходу на пенсію. Аналізуємо проект закону України "Про загальнообов"язкове державне пенсійне страхування" / В. Бесараб, Л. Грушко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.41-49
893341
  Дробноход М.І. Оцінка запасів підземних вод : підручник для студ. вищих навч. закладів / М.І. Дробноход ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2008. – 384 с. – ISBN 966-594-980-2
893342
  Сальникова Т.В. Оцінка зарубіжного досвіду фінансування житлового будівництва та реконструкції житлового фонду // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 84-96. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
893343
  Огняник М.С. Оцінка захисних властивостей зони аерації- запобігання забрудненню підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, О.Ю. Митропольський, Н.К. Парамонова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 28-31. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
893344
  Мігус І.П. Оцінка заходів державного антикризового управління в банківському секторі з боку НБУ / І.П. Мігус, К.В. Карпова, Я.С. Коваль // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 82-89. – ISSN 2306-6814
893345
  Приказчиков В.Г. Оцінка збурення власних значень при варіації проміжку / В.Г. Приказчиков, В.В. Семенов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 244-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Розглядається спектральна задача для звичайного диференціального рівняння четвертого порядку з достатньо гладким коефіцієнтом і однорідними крайовими умовами. Встановлена оцінка збурення власних значень відносно відстані, на яку зміщуються в зовнішню ...
893346
  Ободовський Оцінка зв"язків мінімального та середнього стоку води річок Українських Карпат / Ободовський, Почаєвець, М.А. Заварзін // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 60-69. – ISSN 2306-5680


  В статті встановлені зв"язки між середньобагаторічними значеннями мінімальних та середніх витрат води, їх статистичні параметри та кореляційні залежності В статье устанавливаются связи между среднемноголетними значениями минимальных и средних расходов ...
893347
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2000. – Вип. 22. – С. 20-24. – (Серія "Біологічні науки")
893348
  Данилов С.А. Оцінка зв"язку рівня інтелектуального розвитку та електроенцефалографічних показників асиметрії мозку / С.А. Данилов, М.Ю. Макарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-36. – (Біологія ; Вип. 32)


  Встановлено чітку залежність між рівнем інтелектуального розвитку та показниками взаємовідносин діяльності першої та другої сигнальних систем. Рівень інтелекту є вірогідно пов"язаним з показниками асиметрії в окремих ділянках мозку. Найсильнішим такий ...
893349
  Каркуцієв Г.М. Оцінка зволоженості екотопів рослинних угруповань : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 77-80 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0201-4122
893350
  Марченко В.М. Оцінка здатності та готовності корпорацій до злиттів та поглинань // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 82-86
893351
  Солов"яненко Н. Оцінка земель в Україні: історичні та методичні аспекти // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 35-39
893352
   Оцінка земель сільськогосподарського призначення: Як подолати проблеми в умовах кризової ситуації? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 6. – С. 14-48
893353
  Пантюхова А.В. Оцінка земельних ресурсів сільськогосподарського призначення: обліковий аспект // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 10. – С. 14-17
893354
  Штангрет Б.С. Оцінка зменшення впливу природних радіонуклідів будівельного виробництва на безпеку життєдіяльності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Штангрет Б.С.; Придніпровська держ. акад. будівництва та архіт. – Дніпропетровськ, 2000. – 17л.
893355
  Лобода Н.С. Оцінка змін водних ресурсів річки Дунай у ХХІ сторіччі за сценарієм А1В з використанням моделі "клімат-стік" / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 112-120 : рис., табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2311-0902
893356
  Корнєєв В.В. Оцінка змін у структурі державного боргу України // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 107-112. – ISSN 1729-360Х
893357
  Данілова Н.В. Оцінка зміни агрокліматичних умов вирощування проса в південних областях Україн в зв"язку зі зміною клімату // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2016. – № 17. – С. 93-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2311-0902
893358
  Пилипенко І. Оцінка зміни периферійності адміністративних одиниць на прикладі Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 31-33. – (Географія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті зміни рівня периферійності адміністративних одиниць Херсонської області. Проаналізовано особливості географічного положення та його впливу на транспортну мережу Херсонського регіону. Запропоновано підходи кількісної оцінки зміни ...
893359
  Волошин О.А. Оцінка значення СНД та перспектив її розвитку в структурі зовнішньополітичних пріоритетів Росії на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 13-14.
893360
  Калінкова І.Ю. Оцінка значимості та чутливості інструментів антициклічної економічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 70-74. – ISSN 2306-6814
893361
  Буцька О.Ю. Оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища як інструмент антикризового реагування / О.Ю. Буцька, Д.О. Соколинська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 56-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
893362
  Семеняк К. Оцінка зовнішньої політики Великої Британії у 1920 - 1930-х роках у британській історіографії // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 363-366. – ISBN 978-966-171-783-0
893363
  Павлов Ф.І. Оцінка і аналіз ефективності реалізації складних проектів в умовах невизначеності і ризику / Федір Іванович Павлов; Придніпровська держ. акад. будівництва та архітектури. – Днепропетровск, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
893364
  Кваско А.В. Оцінка і використання виробничих функцій на поліграфічних підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 150-157 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
893365
  Калитчук В.М. Оцінка і напрями управління ризиками умовних боргових зобов"язань держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 183-191
893366
   Оцінка і напрямки зменшення загроз біорізноманіттю України / О.В. Дудкін, А.В. Єна, М.М. Коржнев, В.І. та ін. Крижанівський; Мін-во екології та природних ресурсів України; Від.ред. О.В.Дудкін. – Київ : Хімджест, 2003. – 400с. – ISBN 966-96124-5-4
893367
  Яцюк М.В. Оцінка і прогноз динаміки якості води для своєчасного прийняття рішень щодо оптимізації водогосподарської ситуації в басейні // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 220-223. – ISBN 966-521-109-9
893368
  Шерстюк Н.П. Оцінка і прогнозування впливу техногенезу на хімічний склад природних вод в районах розташування гірничо-видобуваючої промисловості : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.07 / Шерстюк Н. П.; МО Укр. КУ. – К., 1995. – 16л.
893369
   Оцінка і прогнозування індивідуальної радіаційної чутливості на основі тест-системи лімфоцитів периферичної крові людини / Е.А. Дьоміна, Н.М. Рябченко, А.Г. Кудрявцева, В.М. Войціцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-64. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Досліджено індивідуальну радіаційну чутливість умовно здорових киян за дапомогою G2-assay. Уперше було встановлено, що індивідуальні відмінності радіочутливості формуються за рахунок обмінів хроматидного типу й виявляються незалежно від дози ...
893370
  Черевко О.Л. Оцінка і прогнозування стану інноваційної інфраструктури в Україні / О.Л. Черевко, А.В. Загорулько // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 50-58. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
893371
  Краснокутська Ю.В. Оцінка і прогнозування тенденцій рівня залучення трудових ресурсів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 132-137. – ISSN 2222-4459
893372
  Піонтковський Ю.Ф. Оцінка і розрахунок параметрів реактора на хвилі ядерних поділів / Ю.Ф. Піонтковський, В.М. Павлович // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 86
893373
  Грищенко І.М. Оцінка іміджевої привабливості спеціальності "Економіка підприємства" у вищих навчальних закладах / І.М. Грищенко, Т.М. Власюк, Д.А. Макатьора // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
893374
  Устенко А.О. Оцінка іміджу підприємства / А.О. Устенко, І.В. Перевозова, О.Я. Малинка // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 2. – С. 34-40. – ISSN 2226-8820
893375
  Олефір В.К. Оцінка імпортозалежності ринку продовольчих товарів України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 91-105. – ISSN 1605-7988
893376
  Дадашев Б.А. Оцінка інвестиційних рішень в АПК України / Б.А. Дадашев, С.А. Кравченко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 3 назв
893377
  Болейко Ю.О. Оцінка інвестиційного клімату регіону : інвестиції // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 79-88 : Табл.
893378
  Кучменко В.О. Оцінка інвестиційного проекту / В.О. Кучменко, І.Ю. Рудзей // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
893379
  Євтушенко С.В. Оцінка інвестиційної безпеки видавничо-поліграфічної галузі як ключовий фактор її регулювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 104-108. – ISSN 2306-6806
893380
  Малютін О.К. Оцінка інвестиційної вектор-структури економіки в контексті економічної безпеки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 37-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
893381
  Лабенко О.М. Оцінка інвестиційної діяльності задля збереження навколишнього природного середовища в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 189-196. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
893382
  Нагорний В.В. Оцінка інвестиційної конкурентноспроможності регіонів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 524-526. – ISBN 978-966-188-219-4
893383
  Шевченко В.М. Оцінка інвестиційної нерухомості в бухгалтерському обліку: суб"єктно-об"єктний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
893384
  Самофал Є.В. Оцінка інвестиційної привабливості акцій в умовах складнопрогнозованого економічного середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 11, червень. – С. 52-57. – ISSN 2306-6814
893385
  Волкодав В.В. Оцінка інвестиційної привабливості АПК України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 234-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджується питання формування оцінки інвестиційної привабливості АПК України, роль та значення її складових для створення у найпотужнішій сфері вітчизняної економіки привабливого інвестиційного клімату - необхідної умови економічного зростання.
893386
  Матвієнко П.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 66-71 : табл. – Бібліогр.: 11 назв
893387
  Трохимченко М.В. Оцінка інвестиційної привабливості регіонів України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються існуючі методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості регіонів України та окреслюються перспективи подальших наукових долсліджень у цій сфері. In article considers the current approaches applied for the evaluation of investment ...
893388
  Поліщук О. Оцінка інвестиційної привабливості споживчого ринку регіональних економічних систем // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240
893389
  Боярко Ірина Миколаївна Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено методику, яка дозволяє оцінити рівень інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання, забезпечити умови для оптимального використання наявного інвестиційного потенціалу.
893390
  Боярко І.М. Оцінка інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 90-99. – ISSN 1993-6788
893391
  Катранжи Л.Л. Оцінка інвестиційної привабливості фінансового ринку в Україні // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 17-24. – (Серія "Економіка")
893392
  Бурчак Л. Оцінка індивідуального здоров"я студентів в умовах навчання / Л. Бурчак, С. Тарасенко // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 2 (145), лютий. – C. 110-114. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено динаміку розвитку складових індивідуального здоров’я студентів І та ІV курсів педагогічного університету в умовах навчання. Описано функціональний стан студентів за всіма складовими індивідуального здоров’я: фізична, психічна, ...
893393
  Ходжаян А.О. Оцінка інноваційного потенціалу та перспективи гехнологічного розвитку економіки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 196-202.
893394
  Охота В.І. Оцінка інноваційного потенціалу України як чинника міжнародної конкурентоспроможності // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 44-46. – ISSN 1728-6220
893395
  Кужда Т. Оцінка інноваційного розвитку та особливості промислового підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 99-104. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
893396
  Тарасенко І.О. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління / І.О. Тарасенко, О.М. Королько, К.С. Бєлявська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
893397
  Лещій Л.А. Оцінка інноваційної інфраструктури як складова аналізу інноваційної діяльності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 70-73
893398
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32.
893399
  Бережна І.Ю. Оцінка іноземної інвестиційної діяльності на території України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Висвітлюються значення та роль іноземних інвестицій; проаналізовано іноземну інвестиційну діяльність в Україні у 2006-2007 рр. та сучасний стан інвестиційного клімату держави.
893400
  Сторожук А. Оцінка інституційного забезпечення сталого розвитку національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 367-371. – ISSN 2078-5860
893401
  Гапчич А.М. Оцінка інструментів і важелів фінансового механізму формування і розвитку інноваційного потенціалу // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-31.
893402
  Геєць І.О. Оцінка інтеграційних процесів в авіаційному секторі України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 24
893403
  Алексеєва К.А. Оцінка інтелектуального капіталу в соціально орієнтованій ринковій економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 84-87
893404
  Романів Р. Оцінка інтелектуального капіталу та її застосування в управлінських концепціях епохи глобалізації економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 390-392. – ISSN 1993-0259
893405
  Янишівський В.М. Оцінка інтелектуального капіталу та його впливу на соціально-економічний розвиток і якість життя населення регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 11. – С. 78-82
893406
   Оцінка інтенсивності водообміну в сеноман-келовейському водоносному комплексі на території м. Київ в умовах техногенного впливу / Т. Кошлякова, О. Кошляков, В. Долін, В. Скрипкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 66-70. – (Геологія ; вип. 1 (68)). – ISSN 1728-3817


  Мета дослідження - визначення показників інтенсивності водообміну в межах гідрогеологічної системи сеноман-келовейського водоносного комплексу на території м. Київ, зокрема, оцінка швидкості надходження поверхневих вод до досліджуваного водоносного ...
893407
  Новіцька К.В. Оцінка інтенсивності деградаційних процесів на землях сільськогосподарського призначення в Кіровоградській області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 98-102. – ISSN 0868-6939


  Розглянуто найголовніші проблеми cтану земель та ґрунтів у Кіровоградській області: поширення та інтенсивність розвитку процесів деградації, опустелювання, водної і вітрової ерозії. Здійснено аналіз сучасного стану земель області, який сформувався ...
893408
  Кучинська І.М. Оцінка інтенсивності інвестиційної діяльності в сільському господарстві України // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 158-159
893409
  Солодка О.О. Оцінка інтенсивності конкуренції в цільовому сегменті ринку банківських послуг : міжнародна конференція // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 12 (169). – С. 81-88 : Табл. – Бібліогр.: 1 назва
893410
  Слотецький В.В. Оцінка інтенсивності руслових деформацій річки Уж за період з 1815 по 2012 роки // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 126-129
893411
  Чентуков І.Ю. Оцінка інтенсивності та глибини інтеграційних процесів в основних регіонах світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 129-136. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
893412
  Мірошніченко О.В. Оцінка інтерференційних втрат при одночасній режекциї пасивної перешкоди і перевідбитого сигналу при виявленні цілей на малих висотах за рахунок використання просторового режекторного фільтра / О.В. Мірошніченко, С.П. Грішин, С.М. Халіманенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 77-82
893413
  Кульпінський С. Оцінка інфляційних очікувань на фінансовому ринку України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; голов. ред. Мазаракі А.А. – Київ, 2017. – № 1 (90). – С. 94-104. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
893414
  Бабушка А.В. Оцінка інформативності авіаційного лазерного сканування для розв"язання гідрографічних задач : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Бабушка Андрій Васильович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 7 назв
893415
  Дзюба О.В. Оцінка інформативності показників локальної неоднорідності гравітаційного поля у задачах тектонічного районування (на прикладі північно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини) / О.В. Дзюба, М.Н. Жуков, М.О. Рачова // Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 66-80. – ISSN 2409-9430
893416
  Жуков М. Оцінка інформативності спектральних діапазонів при розв"язанні задачі оцінки підтоплення за результатами дистанційного зондування Землі / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 50-54. – (Геологія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід для оцінки інформативності даних при розв"язанні задач діагностики стану підтоплення території. Метод базується на використанні міри відміни статистичних розподілів, яка виходить із оцінок імовірностей помилок класифікації ...
893417
  Ніколас Д. Оцінка інформаційних потреб: методи і технології / Д. Ніколас; Ред.Сильвія П.Уебб : Асліб, 1996. – 76с. – (Серія путівників "Асліб" із ноу-хау)
893418
  Попович Н.Ф. Оцінка інформаційно-бібліотечної, музейної та архівної мережі України / Н.Ф. Попович, Т.Ю. Лужанська, А.В. Моргун // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – № 22 (17). – С. 153-167. – ISSN 2311-8164
893419
  Макулуба Елвіс Дзимба Оцінка інформаційної ефективності радіолокаційних засобів управління повітряним рухом : Автореф... канд. техн.наук: 05.22.13 / Макулуба Елвіс Дзимба; Київск. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1998. – 16л.
893420
  Настич Ю.Б. Оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах складної перешкодової обстановки при протидії засобами активних шумових перешкод // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 36-40


  Проводиться аналітична оцінка інформаційної здатності РЛС в умовах впливу активних шумових перешкод прирізній складності переш кодивої обстановки. Производится аналитическая оценка информационной способности РЛС ПВО в условиях воздействия активних ...
893421
  Стайкуца С.В. Оцінка інформаційної та фізичної безпеки системи аналітично-прогностичної інформації // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах : міжнародний науково-технічний журнал / Хмельниц. нац. ун-т ; Українська технолог. акад. – Хмельницький, 2014. – № 4. – С. 220-225. – ISSN 2219-9365
893422
  Запотоцький А. Оцінка інших документів як самостійних джерел доказів і підстави визнання їх недопустимими // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 153-157.
893423
  Славік Роман Оцінка історико-архітектурного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області в контексті розвитку рекреації та туризму // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 124-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2076-1333
893424
   Оцінка історико-культурних рекреаційно-туристичних пам"яток Острозького району Рівненської області / А.Д. Калько, О.О. Базан, Н.В. Вакарова, Н.Р. Миронець // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 91-103. – ISSN 2308-135X
893425
  Безручко Л.С. Оцінка історико-культурних ресурсів Турківського району Львівської області для потреб туризму / Л.С. Безручко, Г.Я. Козак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 94-100 : рис. – Бібліогр. : 9 назв.
893426
  Глинська Н.В. Оцінка істотності порушень кримінального процессуального закону: проблеми вимірювання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 40-43. – ISBN 978-966-419-300-6
893427
  Качинський А.Б. Оцінка й аналіз фонового ризику смертності в Україні / А.Б. Качинський, С.І. Пирожков, Г.А. Хміль; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 67с. – (Екологічна безпека ; Вип.4). – ISBN 966-554-022-Х
893428
  Братик М.В. Оцінка ймовірності банкрутства страхової компанії при інвестуванні всього капіталу в акції за умов довгострокової залежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Знайдено оцінку ймовірності банкрутства страхової компанії, що інвестує весь свій капітал в акції, послідовність цін яких подається за допомогою стаціонарних l-залежних випадкових величин. The subject of this paper is the estimation for ruin ...
893429
  Андрощук М.О. Оцінка ймовірності банкрутства у моделі з інвестиціями у ризиковий актив за умови неможливості безвідсоткової позики / М.О. Андрощук, Ю.С. Мішура // Прикладна статистика. Актуарна та фінансова математика / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1/2. – С. 4-13.
893430
   Оцінка ймовірності виявлення цілі оптимальним пелегаційним пристроєм при наявності в зоні декількох джерел випромінювань / В.П. Долгушин, Г.Б. Жиров, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, С.О. Пашков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 50-54


  Наведені результати оцінки ймовірності виявлення цілі пеленгаційним пристроєм, що реалізує оптимальний алгоритм часової обробки при наявності в зоні декількох джерел випромінювань. Показано, що практично реалізовані в існуючих системах пасивного ...
893431
  Волошин І. Оцінка ймовірності дефолту емітента за кредитними спредами облігацій : (огляд економічної активності другого кварталу) // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 5 (89). – С. 19-24 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
893432
  Дем"яненко Ф.П. Оцінка ймовірності коінфікування вірусами рослин / Ф.П. Дем"яненко, І.Г. Будзанівська, В.П. Поліщук // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Біологія та екологія
893433
  Строєв О. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з неоднорідною інтенсивністю премій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 23-29. – (Математика. Механіка ; Вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з інтенсивністю премій залежною від деякої змінною (часу або простору) є узагальненням класичного процесу ризику, відмінністю є те що константа с у процесі є функція, яка залежить від деякої змінної. Економічний зміст цього доданку: ...
893434
  Строєв О.М. Оцінка ймовірності розорення процесу ризику з перестрахуванням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 97-101. – (Математика. Механіка ; Вип. 13/14). – ISSN 1728-3817


  Процес ризику з перестрахуванням є узагальненням класичного процесу ризику. Відмінністю є можливість набувати від"ємного значення в стохастичній частині процесу ризику. Економічний зміст цього доданку є в додатковому, випадкового надходженні премій з ...
893435
  Шаперенков А. Оцінка кадрових ризиків у сучасних банках // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 178-183.
893436
  Рожкова К.І. Оцінка капіталізації банків в умовах асиметричної інформації: переваги і недоліки існуючих підходів // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-64 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
893437
  Шульженко Г.М. Оцінка капіталізації банківської установи / Г.М. Шульженко, К.Ф. Черкашина // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 316-323
893438
  Руденко Р. Оцінка карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження / Р. Руденко, В. Хільчевський, М. Яцюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 19-21. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан карбонатно-кальцієвої рівноважної системи річок Самара і Вовча в умовах інтенсивного антропогенного навантаження. The condition of calcium carbonate system of Samara and Vovcha Rivers in the situation intensive anthropogenic influence ...
893439
  Лущик Андрій Оцінка карів басейну р.Прут як геотуристичних об"єктів // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 149-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв.
893440
   Оцінка кількісного мінералогічного складу геологічного розрізу Кіровоградської глибокої свердловини (СГ-3000) за даними АК і ВСП / Г.Т. Продайвода, І.В. Віршило, К.І. Чернявська, Т.Г. Продайвода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 83-85 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Описано результати інтерпретації досліджень на Кіровоградській глибинній свердловині СГ-3000. За даними АК, ВПС та ультразвукових досліджень на зразках визначено кількісний мінералогічний склад порід розрізу. Задача вирішена шляхом інверсії даних про ...
893441
  Казанцев А. Оцінка кількості біляземних астероїдів різних розмірів / А. Казанцев, К. Францева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 43-45. – (Астрономія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Побудовано залежність числа існуючих астероїдів, що наближаються до Землі (АНЗ) від абсолютної зоряної величини. Із залежності lgN(Н) випливає, що на сьогодні можна вважати відкритими всі АНЗ з Н < 16m (D > 2.5 км). Середня кількість існуючих АНЗ з D > ...
893442
  Скобелєв В.Г. Оцінка кількості гамільтонових циклів у регулярних графах спеціального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-171. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Побудовано нескінченну послідовність регулярних зв"язних графів, елементи якої є майже екстремальними графами, бо відношення кількості вершин графа до кількості його ребер є константою. Встановлено, що у кожному графі побудованої послідовності графів ...
893443
  Вакал Ю.Є. Оцінка кількості збурених ультрасубгармонік системи типу "сферичний маятник" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 55-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядається механічна система, яка описує коливання сферичного маятника під дією сили ваги та слабкого неоднорідного потенціального силового поля. Показано, що кількість ультрасубгармонік у такій системі оцінюється знизу функцією, що має степеневий ...
893444
   Оцінка кінетики люмінесценції за модифікованим методом стробування / М.У. Білий, І.В. Захарченко, В.П. Кошеленко, Б.А. Охрименко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 401-407. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано оцінювати характер закону згасання люмінесценції за вимірюванням залежності від часу площі під кривою згасання. Процес вимірювання такої залежності супроводжується підвищенням чутливості вимірювальної апаратури до слабких світлових ...
893445
  Фесенко І.М. Оцінка класу небезпеки відходів буріння нафтогазових свердловин, які містять важкі метали / І.М. Фесенко, І.К. Решетов, М.М. Фесенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 6. – С. 57-61 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
893446
   Оцінка когнітивної дисфункції у хворих із різним ступенем хронічного обструктивного захворювання легень / І.М. Поясник, В.А. Гриб, Купновицька-Сабадош, В.Т. Рудник // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Вакалюк І.П., Василюк С.М. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (3), липень - вересень 2017 року. – C. 86-90. – ISSN 2521-1455
893447
  Кринична Н.В. Оцінка колекційних зразків гороху та нуту, вивчених в умовах степу України, та використання їх в селекції // Міжнародна науково-практична конференція "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", присвячена 25-річчю Національного генбанку рослин України : (4-7 липня 2016 р.) : тези доп. / "Генетичне та сортове різноманіття рослин для покращення якості життя людей", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Нілан, 2016. – С. 106-107. – ISBN 978-966-924-274-7
893448
  Кузьменко Є.А. Оцінка колекційних зразків пшениці твердої ярої за елементами продуктивності / Є.А. Кузьменко, М.В. Федоренко // Наукові основи ефективного розвитку галузі землеробства та використання земельно-ресурсного потенціалу України : матеріали наук.-практ. конф. молодих учених і спеціалістів 1-3 листоп. 2016 р. / Нац. акад. аграр. наук України, ННЦ "Ін-т землеробства НААН" ; [редкол.: В.Ф. Камінський (голов. ред.) та ін.]. – Київ : Едельвейс, 2016. – С. 74-76. – ISBN 978-966-2742-92-5
893449
  Охріменко Б.А. Оцінка коливального моменту імпульсу молекули Н2О2 / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 379-386. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язано обернену спектральну задачу з використанням частот нормальних коливань обраної молекули, а також частот нормальних коливань у відповідних агрегатних станах її ізотопної модифікації. Задача розв"язана без попередніх припущень про характер ...
893450
  Лесик В.М. Оцінка коливань попиту на автомобільний бензин // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
893451
  Парновський С. Оцінка комбінації космологічних параметрів за великомасштабними рухами RFGC-галактик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто обмеження на комбінацію космологічних параметрів [omega]m та [sigma]8 за спостереженням пекулярних швидкостей плоских галактик каталогу RFGC. Отримано оцінку ( / 0.3) 8 0.87 0.05 [omega] 0.35[sigma] = ± m . Рассмотрено ограничение на ...
893452
  Обухов Є.В. Оцінка комплексного використання водних ресурсів Каховського водосховища за 60 років експлуатації // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 1 (662). – С. 31-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0131-775Х
893453
  Машіка Г. Оцінка компонентної структури господарського потенціалу Карпатського регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 29-33. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто наукові підходи до структури й оцінки господарського потенціалу регіону. Проаналізовані основні компоненти господарського потенціалу Карпатського регіону, зокрема, виділено виробничий, трудовий, інвестиційно-інноваційний та ...
893454
  Василенко М.П. Оцінка комфортності матеріалів для одягу за параметрами шумових сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Василенко Микола Павлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
893455
  Губай М.М. Оцінка конкурентних переваг довгострокових депозитів фізичних осіб банків України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 412-414. – ISBN 978-966-188-219-4
893456
  Ірхіна С.В. Оцінка конкурентних переваг житлового будівництва в контексті побудови доступного житла в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 126-128 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
893457
  Вертелєва О.О. Оцінка конкурентних позицій України на основі міжнародних рейтингових методик // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 11, червень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6814
893458
  Филюк Г. Оцінка конкурентного підприємницького середовища в Україні: методологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 19-21. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан та особливості конкурентного середовища в Україні. Обгрунтовано необхідність подальшого стимулювання конкуренції в національній економіці як фактору розвитку підприємництва. Ключові слова: конкуренція, монополія, ринкова ...
893459
  Райтер Н. Оцінка конкурентного середовища сільськогосподарських підприємств як інструмент ефективного стратегічного управління // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 75-82. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
893460
  Гранатуров В. Оцінка конкурентного середовища та проблеми розвитку конкуренції на телекомунікаційному ринку України : конкурентноспроможність / В. Гранатуров, С. Воробієнко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 2 (268). – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
893461
  Лобозинська С. Оцінка конкурентноспроможності банківської системи України : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
893462
  Внукова Н. Оцінка конкурентноспроможності безготівкового обслуговування (на прикладі банків Харківського регіону) : теорія і практика / Н. Внукова, С. Різниченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С. 59-63 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
893463
  Малюга Л. Оцінка конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 9 (275). – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
893464
  Шепіцен А.О. Оцінка конкурентоспроможності аграрного підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 8. – С. 66-73 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
893465
  Парасій-Вергуненко Оцінка конкурентоспроможності банків на основі матричного аналізу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 25-31
893466
  Хаустова В.Є. Оцінка конкурентоспроможності економік країн світу; теорія та практика / В.Є. Хаустова, Є.М. Крячко, Т.В. Колодяжна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 49-56. – ISSN 2222-4459
893467
  Бобровицький А.В. Оцінка конкурентоспроможності економіки України та окремих ії галузей в рамках інтеграції в світовий географічний простір // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 149-162. – ISSN 2308-135X
893468
  Купринюк С.М. Оцінка конкурентоспроможності економіки: Україна у міжнародних рейтингах : маркетинг та бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 102-110 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
893469
  Омельченко О. Оцінка конкурентоспроможності космічної галузі України в системі інтеграційних пріоритетів // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 47-54. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
893470
  Уніят А. Оцінка конкурентоспроможності країни на міжнародному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 74-80. – ISSN 1818-2682
893471
  Анісімова О.Ю. Оцінка конкурентоспроможності країни у світовій економіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 76-78
893472
  Жуковський М.О. Оцінка конкурентоспроможності підприємств аграрного сектора економіки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 81-87. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
893473
  Тригуб А.Б. Оцінка конкурентоспроможності підприємства засобами нечіткої логіки / А.Б. Тригуб, О.С. Білецький, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35
893474
  Круглікова В.В. Оцінка конкурентоспроможності провідних компаній послуг Li-Fi а світовому ринку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 34-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
893475
  Лісовська М.А. Оцінка конкурентоспроможності продукції підприємства // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 59-65
893476
  Назарова Г.В. Оцінка конкурентоспроможності системи управління персоналом підприємства : монографія / Назарова Г.В., Лаптєв В.І., Корсаков Д.О. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-178. – ISBN 978-966-676-528-7
893477
  Усатенко О.В. Оцінка конкурентоспроможності управлінського персоналу промислових підприємств / О.В. Усатенко, О.Г. Грошелева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 343-347. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
893478
  Раєвнєва О.В. Оцінка конкурентоспроможності факультетів вищих навчальних закладів Словаччини / О.В. Раєвнєва, Н.А. Дубровіна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2222-0712
893479
  Саратов О.В. Оцінка конкуренції на ринку мінеральних добрив в країнах СНД і далекого зарубіжжя // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 97. – С. 194-204. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
893480
  Пляскіна А.І. Оцінка конкуренції та конкурентноспроможності суб"єктів харчової промисловості : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 52-59 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
893481
  Набок Р.М. Оцінка концентрації іноземного капіталу у банківській системі України / Р.М. Набок, Ю.С. Серпенінова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 41-49
893482
  Партин Галина Остапівна Оцінка концепцій управління витратами суб"єктів господарювання // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 44-50. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розкрито сутність основних концептуальних підходів до формування системи управління витратами суб"єктів господарювання, зокрема концепцій витратоутворюючих чинників та оптимізації витрат, функціонального менеджменту, альтернативних витрат, максимізації ...
893483
  Лазаренко М.А. Оцінка координат джерела землетрусу за записом однієї сейсмічної станції / М.А. Лазаренко, О.А. Герасименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-45. – (Геологія ; Вип. 34/35). – ISSN 1728-3817


  За сейсмічними записами однієї станції запропоновано визначення координат джерела землетрусу шляхом оцінки зворотного азимута та епіцентральної відстані, використовуючи матрицю кодів, одержаних у результаті моделювання на контрольованій мережі штучних ...
893484
  Терещенко О. Оцінка кредитних ризиків: відповідність новацій НБУ міжнародній практиці // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 4-8 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
893485
  Волошин І. Оцінка кредитних спредів, необхідних для формування пруденційних резервів : банківські технології // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 4. – С. 60-66 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
893486
  Воробйова О.І. Оцінка кредитно-інвестиційного потенціалу банківських інститутів в регіоні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 3 (8). – С. 47-51
893487
  Грищенко А. Оцінка кредитного ризику форвардних валютних угод / А. Грищенко, А. Пікус, А. Ігнатюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 104-113 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
893488
  Аванесова І.А. Оцінка кредитної діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 103-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
893489
  Поштар Є. Оцінка кредитоспроможності позичальника-імпортера як основа банківського проектного фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.221-228
893490
   Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб"єктів господарювання : монографія / А.О. Єпіфанов, Н.А. Дехтяр, Т.М. Мельник, І.О. та ін. Школьник; [Єпіфанов А.О., Дехтяр Н.А., Мельник Т.М., Школьник І.О. та ін.]; за ред. А.О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-8958-13-7
893491
  Голуб Г.Г. Оцінка ліквідаційного балансу банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 133-140 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
893492
  Пластун В. Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 80-95. – ISSN 1605-2005
893493
  Ванєва А.Р. Оцінка ліквідності і платоспроможності підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 52-61
893494
  Карташов М.В. Оцінка Лундберга ймовірності розорення для процеса ризику з періодичною інтенсивністю премій // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 47-49. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Обчислено показник експоненційної асимптотики ймовірності розорення для процесу ризику з неоднорідним періодичним поступленням страхових премій та складним Пуасоновим процесом страхових виплат.
893495
  Сергійчук В. Оцінка людських втрат УСРР від Голодомору 1932 - 1933 років за документами українських архівів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Голодомор 1932 - 1933 років: втрати української нації" : (Київ, 4 жовт. 2016 р.) / "Голодомор 1932–1933 років: втрати української нації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : О. Філюк, 2017. – С. 15-24. – ISBN 978-617-7122-39-4
893496
   Оцінка людських ресурсів, людського потенціалу та людського капіталу (методико-правовий аспект з урахуванням зарубіжного досвіду) : монографія / [Бутнік-Сіверський О.Б. та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 157, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 146-157. – ISBN 978-617-696-532-9
893497
  Лисак В.Ю. Оцінка людського капіталу: теоретичні аспекти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 65-66
893498
  Близнюк В. Оцінка людського потенціалу економічного зростання України: теорія та практика // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 30-34
893499
  Харитонова А.М. Оцінка людського потенціалу: проблеми та можливі напрями удосконалення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 78-80 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
893500
  Горшколєпов В.Б. Оцінка людського фактору при прийнятті рішення командиром у бою / В.Б. Горшколєпов, А.Г. Зінчик, Д.Є. Гуртовий // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 242-246


  У статті розглянуто проблеми, пов"язані з оцінкою людського фактору при прийнятті рішень командиром військового підрозділу під час бойових дій. Розглядаються моделі вирішення даної проблеми. В статтье рассмотрены проблемы, связанные с оценкою ...
893501
  Кисельов О.Б. Оцінка м"ясних і забійніх якостей помісних бичків лебединської породи різних генотипів : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.02.04 / Кисельов О.Б.; Сумський держ. аграрн. ун-тет. – Суми, 2000. – 19л.
893502
  Яремчук В. Оцінка М. Грушевським парламентської діяльності у Державній Раді Австрії та Державній Думі Росії // Український парламентаризм : проблеми історії та сучасної політичної практики (до 145-річчя від дня народження Михайла Грушевського : зб. наук. ст.] / Верховна Рада України, Укр. ін-т нац. пам"яті ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український інститут національної пам"яті, 2012. – С. 196-210. – ISBN 978-966-611-826-7
893503
  Борисенко В.Й. Оцінка М.П. Драгомановим характеру зв"язків України і Московщини // Теоретична спадщина Михайла Драгоманова в сучасних вимірах : збірник статей викладачів кафедри історії України НПУ імені М.П. Драгоманова / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т іст. освіти, Каф. історії України ; [редкол.: Борисенко В.Й. (голов. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – С. 53-59. – ISBN 978-966-660-735-8
893504
  Єрмоленко Н.С. Оцінка майбутнього розподілу посух в Україні у період 2011-2040 рр. / Н.С. Єрмоленко, В.М. Хохлов // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (80), ч. 2. – С. 133-138. – ISSN 0868-6939


  Аналізувався майбутній просторово-часовий розподіл посух в Україні протягом 2011-2040 рр. за даними регіональних кліматичних моделей. Встановлено, що в усіх регіонах України очікується тенденція до збільшення кількості посух. Найбільша ймовірність ...
893505
  Сімакова- Єфремян Оцінка майна і майнових прав при сдійсненні судово- експертної діяльності: деякі аспекти нормативно- правового регулювання і практичної реалізації / Сімакова- Єфремян, В. Лук`яненко // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.180-190
893506
  Воротіна Л.І. Оцінка майна та бізнесу підприємства в системі сучасного менеджменту в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 107-114


  Стаття обґрунтовує погляди автора на суть, стан, принципи т методи оцінки майна, майнових прав та бізнесу підприємств в умова реформування відносин власності та функціонування сучасног менеджменту підприємства в Україні. The article substantiates the ...
893507
   Оцінка майна та майнових прав : Нормативна база. – 2-ге вид., доп. та перероб. – Київ : КНТ, видавництво, 2006. – 348 с. – ISBN 966-373-119-2
893508
  Черкас Н.І. Оцінка макроекономічних ефектів монетарної політики в Україні / Н.І. Черкас, З.А. Атаманчук // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 123-134 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
893509
  Савлук С.М. Оцінка макроекономічних та галузевих ризиків у системі захисту капіталу банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджена проблема перевищення кредитизації економіки над її монетизацією та вплив галузевих ризиків на банківський капітал. Тhe problem of overleap economy creditization to its monetization and influence of branch risks for the bank capital are ...
893510
  Кузьмич О.І. Оцінка максимальних цін товарів через математичну модель конкурентного ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 249-258. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
893511
  Ободовська Ю.О. Оцінка максимального стоку паводків для річок верхньої частини басейну Тиси (в межах України) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 90-92
893512
  Лісняк А.А. Оцінка малопродуктивних та непридатних для сільськогосподарського використання земель, прийнятих під залісення на 2015 рік // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 74-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
893513
  Голомозий В.В. Оцінка математичного сподівання ексцесу послідовності відновлення породженої неоднорідним ланцюгом Маркова за умови існування квадратично-інтегровної мажоранти // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 94. – С. 50-59. – ISSN 0868-6904


  In this paper, we consider conditions which satisfy finitness of the expectation of the excess of the renewal sequence of the time-inhomogeneous Markov chain. We consider a chain with an arbitrary state space, and some set C. Within this chain we learn ...
893514
  Макаренко П.М. Оцінка матеріально-технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств / П.М. Макаренко, І.Г. Кожушко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 175-178. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
893515
  Любіцева О.О. Оцінка методик економіко-географічного вивчення сфери обслуговування сільського адміністративного району // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 18-20
893516
  Стефановський А.І. Оцінка методів компонентного аналізу приросту середньої тривалості життя // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С. 99-111.
893517
  Мискін Ю.І. Оцінка методів нарахування амортизації в контексті стимулювання інвестиційної активності / Ю.І. Мискін, О.О. Мискіна // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (1). – С. 70-73. – ISSN 1728-6220
893518
  Цюпа І. Оцінка методів побудови карти рівнів ґрунтових вод на прикладі мікрорайону Позняки в місті Києві / І. Цюпа, В. Демидов, О. Заславська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 59-62. – (Геологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  В статті наведено оцінку та проаналізовано вибір оптимального методу побудови карти рівнів ґрунтових вод для ділянки мікрорайону Позняки в м. Києві. In the article an estimation is resulted and the choice of optimum method of construction of card of ...
893519
  Жигулін О. Оцінка методів управління на відповідність конкурентній стратегії підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 32-35. – ISSN 1728-9343
893520
  Єлісєєва О.К. Оцінка механізму стимулювання персоналу підприємств / О.К. Єлісєєва, Н.Г. Кутова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 76-81. – ISSN 2222-4459
893521
   Оцінка мешканцями міста Києва та Київської області наслідків Чорнобильської катастрофи та перспектив будівництва нових блоків АЕС в Україні / О.Є. Тарасюк, Н.Д. Шабуніна, Є.О. Біляєв, Н.Д. Семенюк, Н.В. Власюк // Гігієна населених місць : збірник наукових праць / ДУ "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2013. – Вип. 61. – С. 248-253
893522
  Пашко П.В. Оцінка митної безпеки держави : фінансовий механізм / П.В. Пашко, О.І. Скороход // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 101-105 : Табл., рис.
893523
  Подрига В. Оцінка Михайлом Максимовичем панегіричної поезії XVII-XVIII століть та місце похвального вірша в поетичному доробку Іринея Фальківського // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 89-98. – ISBN 966-8547-39-X
893524
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграції стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі) : Дис...канд.географ.наук: 11.00.07 / Курило Святослав Михайлович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 170с. + Додатки: с. 160-170. – Бібліогр.: с.146-159
893525
  Курило Святослав Михайлович Оцінка міграціїї стронцію-90 в природних водах зони відчуження Чорнобильської АЕС (на прикладі експериментального водозбору р.Борщі : Автореф. дис. ...канд. геогр. наук: 11.00.07 / Курило С.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
893526
  Шерстюк Н.П. Оцінка міграційних властивостей мікроелементів у воді річок Саксагань та Інгулець // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 144-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
893527
  Волкова О.В. Оцінка міграційної активності на ринках праці регіонів України та їхня привабливість для зовнішніх мігрантів // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2005. – № 11 (54). – С. 134-140
893528
  Тищук Т.А. Оцінка міжгалузевих ефектів стимулювання попиту на продукцію окремих галузей економіки України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
893529
  Рожко О. Оцінка міжнародних антикризових програм реформування державних фінансів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 2. – С. 126-132. – ISSN 2078-5860
893530
  Пасенченко О.Ю. Оцінка міжнародних ринків у зовнішньоекономічній діяльності підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 305-308. – Бібліогр.: на 5 пунктів
893531
  Гоєр О.Д. Оцінка міжнародних ринків. Важливість інформації, що стосується виробництва, країни прямування та виду експортного товару // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 31-35. – (Міжнародні відносини ; Вип. 18)


  Статтю присвячено пошуку та вивченню факторів та важливим змінним експортного середовища, які відіграють значну роль у процесі прийняття рішення про вихід на міжнародний ринок з продуктом або послугою. Увагу приділено також важливості інформації за ...
893532
  Побоченко Л.М. Оцінка міжнародної конкурентоспроможності страхових компаній України / Л.М. Побоченко, В.В. Артемоненко // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112. – ISSN 1729-7036
893533
  Доровський О.В. Оцінка мікросередовища фармацевтичної галузі України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 8-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
893534
  Мулярчук І.Ф. Оцінка мінеральної сировини за природною масовою рівновартістю хімічних елементів / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2003. – 265с. – ISBN 966-8006-28-3
893535
  Руденко В.П. Оцінка міри своєрідності (унікальності) структури природно-ресурсного потенціалу природних регіонів України / В.П. Руденко, С.В. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 27-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
893536
  Болюбах В. Оцінка міри спроможності осіб похилого віку та осіб з інвалідністю до працетерапії за умов інтернатної установи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 2. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 02
893537
  Гуменюк Р.В. Оцінка міцності й тріщиностійкості термонапруженої арматури та її зварних і склеєних з"єднань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Гуменюк Руслан Васильович ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
893538
  Королік Р.П. Оцінка множини початкових умов множинної дискретної системи / Р.П. Королік, В.В. Пічкур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 179-182. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В роботі одержано оптимальні оцінки множини початкових умов в задачі практичної стійкості дискретної множинної системи. Для випадку лінійної динамічної складової обґрунтовано теореми про оптимальні оцінки при конкретних фазових обмеженнях. This paper ...
893539
  Кривомаз Т.І. Оцінка модельних об"єктів для поетапної розробки "паспортів екологічної безпеки видів" // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 32-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
893540
  Явкін В.Г. Оцінка модулів максимального стоку в басейнах подільських приток Дністра за подовженими рядами спостережень / В.Г. Явкін, А.А. Мельник // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 3 (24). – С. 50-58
893541
  Вишневський В.П. Оцінка можливих наслідків введення податку на нерухоме майно для забудовників житла : податкова політика / В.П. Вишневський, В.Д. Чекіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 1 (170). – С. 3-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв
893542
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56.
893543
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
893544
  Шаповалов А.В. Оцінка можливих наслідків вступу України до СОТ для банківського сектору / А.В. Шаповалов, В.І. Міщенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 45-56. – Бібліогр.: с. 45-47, 49, 51-52, 56


  Проведено грунтовну оцінку наслідків вступу України до СОТ для банківської системи, доведено необхідність євроінтеграційного розвитку вітчизняної економіки.
893545
  Клещенков О.В. Оцінка можливих наслідків реформування залізничного транспорту України // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності : збірник наукових статей / Донецький юридичний ін-т. – Донецьк, 2012. – № 4 (51). – С. 178-184
893546
  Савченко К. Оцінка можливостей використання досвіду Ірландії при реалізації фінансової політики стабілізації розвитку в Україні // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 444-450. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено систему стимулювання прямих іноземних інвестицій в Ірландії та визначено основні можливі шляхи використання цього досвіду у вітчизняній економіці.
893547
  Скрипник А.В. Оцінка можливостей експортного потенціалу сільськогосподарської продукції України / А.В. Скрипник, Є.М. Стариченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 8 (262). – С. 14-21. – ISSN 2221-1055
893548
  Вишневський В.П. Оцінка можливостей зниження податкового тягаря : податки / В.П. Вишневський, Д.В. Липницький // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 93-105 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
893549
  Мазуренко В.П. Оцінка можливостей підприємства на міжнародних ринках - запорука економічної безпеки держави / В.П. Мазуренко, А.Л. Прохницька // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 307-310
893550
  Долгушин В.П. Оцінка можливостей РЛС РТВ за розрізненням групових цілей "складної" моделі на основі спектрального аналізу за алгоритмом максимальної правдоподібності / В.П. Долгушин, І.В. Пампуха, В.М. Лоза // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проводиться аналітичне дослідження можливостей кутового розрізнення 2-х цілей, що перебувають в одному імпульсному об"ємі РЛС, у системі виявлення, що реалізує метод "високого" розрізнення за алгоритмом максимальної правдоподібності. Ключові слова: ...
893551
   Оцінка можливостей розвитку програм профілактики ВІЛ в середовищі споживачів ін"єкційних наркотиків. – Київ : Центр "Соціальний моніторинг", 2003. – 230с. – ISBN 966-8435-03-6
893552
  Внукова Н.М. Оцінка можливостей розвитку фінансового лізингу в Україні : фінанси та кредит.Податки / Н.М. Внукова, О.С. Бадзим, В.А. Череватенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 49-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
893553
  Лифар В.В. Оцінка можливостей транспортної кластеризації регіону // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 130-141. – ISSN 2218-4511
893554
  Жолудєв С.В. Оцінка можливості використання підземних вод зони термічного впливу промислових підприємств // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 1. – С. 50-55 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
893555
  Кохан С.С. Оцінка можливості ідентифікації звалищ за багатоспектральними космічними знімками : фотограмметрія і дистанційне зондування / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 29-34 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
893556
  Охріменко Б.А. Оцінка можливості колапсу електронної оболонки активаторного іона талію / Б.А. Охріменко, Д.Ю. Старков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 388-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Методом Хартрі-Торранса для електронної конфігурації 5d[верхній індекс 9]6s[верхній індекс 2]5f розраховані радіальні хвильові функції активаторного іона Тl[верхній індекс +]. Вплив кристалічної решітки на радіальні хвильові функції врахований за ...
893557
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ, 2011. – 211 л. + Додаток: л. 202-211. – Бібліогр.: л. 165-201
893558
  Шитюк К.Ф. Оцінка можливості лісокористування в зоні радіоактивного впливу ЧАЕС на основі закономірностей поведінки радіонуклідів у лісових біогеоценозах : автореф. дис. ... канд. біологічних наук:03.00.01 / Шитюк К.Ф. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
893559
  Шинкарук О.М. Оцінка можливості технічної реалізації процедури аналогово-цифрового перетворення внутрішньої фазочастотної нестабільності імпульсного радіолокаційного сигналу / О.М. Шинкарук, І.І. Чесановський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 101-103
893560
  Андрощук Т.О. Оцінка моментів вищих порядків для відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння від свого тренду // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 60-62. – (Математика. Механіка ; Вип. 11/12). – ISSN 1728-3817


  Дано оцінку моменту порядку m [>або =] 1 відхилення розв"язку стохастичного диференціального рівняння, керованого вінерівським процесом або дробовим броунівським рухом, від свого тренду за найбільш загальних умов існування та єдиності розв"язку цього ...
893561
  Гриб О.М. Оцінка морфометричних характеристик і рельєфу дна Тилігульського лиману та їх особливості // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 185-196 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0899
893562
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2016. – 128 арк. – Бібліогр.: арк. 115-128
893563
  Будаш Г.В. Оцінка морфофункціональних характеристик плюрипотентних стовбурових клітин та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в культурі клітин in vitro : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Будаш Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
893564
  Стахів О.В. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства в контексті реалізації вимог міжнародного стандарту управління якістю ISO 9001 // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 79-81.
893565
  Стахів О. Оцінка мотиваційного потенціалу персоналу підприємства, його моніторинг і застосування в контексті реалізації вимог стандарту ISO 9001 // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 42-48.
893566
  Печенюк А.В. Оцінка мотиваційної спрямованості науково-педагогічних працівників до професійного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 317-326. – ISSN 2222-4459
893567
  Чепелєв М. Оцінка мультиплікативних ефектів для галузей економіки України: ретроспективний аналіз на базі таблиць "витрати-випуск" // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 74-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
893568
  Куцоконь Н.К. Оцінка мутагенних властивостей води з водогінної мережі та водойм м. Києва / Н.К. Куцоконь, Л.М. Лазаренко, В.Ф. Безруков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 28-30. – (Біологія ; Вип. 29)


  Проведено дослідження впливу водопровідної води та води з кількох водойм м. Києва й області на утворення хромосомних аберацій в меристематичних клітинах проростаючого насіння Allium fistulosum L. Показано мутагенний ефект питної води, відібраної в ...
893569
  Перепічай А.О. Оцінка на основі критерію механіки руйнування статичної міцності кільцевих швів паропроводів з допустимим непроваром та рекомендації щодо їх ремонту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Перепічай Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
893570
  Умєров О.С. Оцінка наближених методів вибору оптимального спостерігача в задачах гарантованого оцінювання розв"язків еліптичних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-199. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються задачі вибору оптимально спостерігача в задачах мінімаксного оцінювання розв"язків варіаційних рівнянь в спеціальних гільбертових просторах. Приводяться наближені методи: скінчених різниць, скінчених різниць з поправкою Фока, скінчених ...
893571
  Швець І.Б. Оцінка нагромадження людського капіталу на промислових підприємствах / Швець І.Б., Позднякова С.В. – Донецьк : ДонНТУ, 2011. – 170, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 90-річчю Донец. нац. техн. ун-ту. – Бібліогр.: с. 148-160. – ISBN 978-966-380-476-7
893572
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117. – Бібліогр.: с. 109, 115, 116-117


  Авторами висвітлено та систематизовано методи й моделі кредитного аналізу підприємств. Розроблено комплексний теоретико-методологічний підхід до оцінювання надійності підприємств та прогнозування ймовірності його банкрутства.
893573
  Долінський Л.Б. Оцінка надійності підприємств: теоретико-методологічний підхід / Л.Б. Долінський, Д.П. Сащук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 108-117.
893574
  Петренко С. Оцінка надійності системи бухгалтерського обліку як складова інформаційного забезпечення внутрішнього контролю // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 128-134. – (Економічні науки ; Вип. 4). – ISSN 1993-0240


  Розглянуто підхід до вдосконалення процесу оцінки надійності інформації бухгалтерського обліку. Сформовано напрямки оцінки та визначено фактори, що здійснюють на неї вплив.
893575
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
893576
  Сбітнєв А.І. Оцінка надійності спеціального програмного забезпечення / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 121-126


  У даній статті наводиться алгоритм розрахунку комплексної метрики надійності спеціального програмного забезпечення. В данной статье приводится алгоритм расчета комплексной метрики надежности специального программного обеспечения. This article ...
893577
  Гаркуша Л.М. Оцінка надлишкового внутрішнього тиску і швидкості звуку в бінарних розчинах молекулярних рідин при деяких температурах / Л.М. Гаркуша, П.П. Чолпан // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 280-285. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Приведено результати розрахунку надлишкового внутрішнього тиску для розчинів систем н-гептан-бензол і н-гептан-толуол при 283, 293 і 313К. Для обох систем з допомогою теорії вільної довжини Якобсона розрахована міжмолекулярна довжина і швидкість ...
893578
  Кундеус О. Оцінка надходження і витрачання виробничих запасів // Галицький економічний вісник : Науковий журнал / Тернопільський державний технічний університет. – Тернопіль, 2004. – № 1. – С. 115-120. – ISBN 966-303-007-1
893579
  Кошляков О.Є. Оцінка наслідків баражного ефекту від паль фундаменту Успенського собору : випуск 22. Гідрогеологія та інженерна геологія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 123-126. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Розглядаються результати оцінки можливих наслідків баражного ефекту від паль фундамету відновленого Успенського собору Києво-Печерської лаври. Наявні дані свідчать про те, що немає підстав вважати негативні наслідки баражного ефекту суттєвими за умови ...
893580
  Клименко А.Б. Оцінка наслідків вступу України до Світової організації торгівлі (СОТ) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
893581
  Дмитрієнко М.Ф. Оцінка наукового доробку Ф.П. Шевченка в українській історіографії еміграції та діаспори / М.Ф. Дмитрієнко, О.В. Ясь // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 10-15. – ISBN 5-7702-0775-2
893582
  Яшкіна О. Оцінка наукового потенціалу машинобудівної галузі України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 9 (323). – С. 23-26 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
893583
  Маковець О. Оцінка нафтогазонасичення порід майкопу родовища Субботіна за даними комплексу ГДС / О. Маковець, О. Карпенко, Г. Башкіров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 7-10. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  Продуктивні відклади майкопу нафтогазового родовища Субботіна є типовими для величезної за простяганням і товщиною тонкошаруватої теригенної товщі українського сектору шельфу Чорного моря. За своєю структурою та геолого-геофізичними характеристиками ...
893584
  Бобух І.М. Оцінка національного багатства у контексті міжнародного досвіду // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 24-39. – ISSN 1605-7988
893585
  Даниленко О.А. Оцінка національного рівня розвитку КСВ у Євросоюзі та Україні. Досвід для України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 232-238
893586
  Лозова Г.М. Оцінка національної конкурентоспроможності з позицій розвитку інституційних засад економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 111-113. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Подано аналізу поняття "національна конкурентоспроможність" і впливу інституційного чиннику на його формування.
893587
  Костюченко М. Оцінка небезпеки розвитку зсувів на території Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна / М. Костюченко, О. Мокієнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 72-76. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Зсувні процеси на правобережній частині території м. Київ завжди викликали серйозні наслідки. Утворенню та розвитку цих процесів сприяють існуючі природні й техногенні чинники, співвідношення між якими є змінними в часі. Значної актуальності набула ...
893588
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 29-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
893589
  Пашков А.П. Оцінка небезпечних зон за сейсмічною дією та ударно-повітряними хвилями під час промислових вибухів // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 22-25 : табл., рис.
893590
  Карманов В. Оцінка невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини / В. Карманов, Л. Тараборкін, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – (Хімія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні й практичні аспекти оцінки невизначеності для рентгенофлуоресцентного аналізу речовини. Наведено процедуру оцінки невизначеності на прикладі аналізу вмісту мангану в зразку феромангану. Theoretical and practical aspects of ...
893591
  Нашкерська Г. Оцінка нематеріальних активів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 11. – С. 23-30
893592
  Момчева А.М. Оцінка нематеріальних активів з погляду управління підприємством // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 179-183. – (Економічні науки)
893593
  Іватьо О.В. Оцінка нематеріальних активів при приватизації державних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 14-20


  Досліджуються економіко-правові аспекти механізму оцінки інтелектуальної власності та нематеріальних активів.
893594
  Драпіковський О. Оцінка нерухомого майна для оподаткування: вітчизняний досвід / О. Драпіковський, І. Іванова // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-42
893595
  Євтух О.О. Оцінка нерухомості в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 86-99
893596
  Малолєпши П. Оцінка нерухомості з метою встановлення іпотечної гарантії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 669 : Логістика. – С. 93-98. – ISSN 0321-0499
893597
  Драпіковський О. Оцінка нерухомості при іпотечному кредитуванні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.59-69
893598
  Верещагіна І.Д. Оцінка німецькими ЗМІ трансформаційних процесів на Україні (друга половина 1990-х - початок XXI століття // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 129-130
893599
  Пелехатий В.М. Оцінка нових клонових підщеп яблуні в розсаднику і саду в умовах центрального Лісостепу України. : Автореф... канд.с-х.наук: 06.01.07 / Пелехатий В.М.; Нац.аграрн.ун-т. – К, 1998. – 18л.
893600
  Мараховська Т. Оцінка нововведень до Податкового кодексу України / Т. Мараховська, Л. Вдовенко, І. Фурман // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 91-94. – ISSN 2078-5860
893601
  Войт С.М. Оцінка об"єктів інтелектуальної власності для цілей венчурного фінансування // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2009. – № 1. – С. 76-81. – ISSN 2074-5354
893602
  Хусаінов Д.Я. Оцінка області стійкості диференціальної системи з квадратичною правою частиною / Д.Я. Хусаінов, А І. Джалладова, О.А. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 227-230. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нелінійні системи диференціальних рівнянь з квадратичною правою частиною. Дослідження проводиться з використанням прямого методу Ляпунова. Розглянуто задачу побудови гарантованої області стійкості нульового стану рівноваги. Наведено ...
893603
  Чемодуров О.М. Оцінка облігацій на вторинному ринку : фінанси та кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 1. – С. 83-91. – Бібліогр.: 11 назв
893604
  Біньковська Г.В. Оцінка обсягів викидів парникових газів в системах поводження з сільськогосподарськими відходами Одеської області / Г.В. Біньковська, Т.П. Шаніна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 91-97. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
893605
  Олефір В. Оцінка обсягів нелегального обігу підакцизних товарів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 4-8 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
893606
  Приходько Т.І. Оцінка обсягів тіньової діяльності в економіці та прмисловому виробництві України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 194-201. – ISBN 966-614-021-7
893607
  Жовнір В.В. Оцінка однорідності характеристик термічного режиму води і повітря в межах басейну Південного Бугу / В.В. Жовнір, В.В. Гребінь, Е.Р. Рахматулліна // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 86-93. – ISSN 2306-5680
893608
  Возіянова Наталя Юріївна Оцінка ознак "нової економіки" і тенденції інноваційних процесів у внутрішній торгівлі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 53-61. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті охарактеризовано виявлені ознаки і форми прояву "нової економіки" в цілому і зокрема у внутрішній торгівлі України. Розітнуто тенденції інноваційних технологій як ресурсу оптимізації розвитку торгівлі.
893609
  Комарова Л.О. Оцінка оперативно-тактичної важливості даних обстановки по спеціалізованим групам об"єктів забезпечення бойового застосування методом "функціональної значущості" // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 61-62
893610
  Коцеруба Н.В. Оцінка операційних і фінансових ризиків у системі антикризового управління підприємством роздрібної торгівлі : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 120-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
893611
  Волошин І. Оцінка оптимальних ставок за роздрібними строковими вкладами банку : банки України / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 12 (166). – С. 16-19 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
893612
  Скорбун А.Д. Оцінка оптимальної кількості проб для характеристики радіоактивного забруднення грунтів із використанням технологій просторового моделювання / А.Д. Скорбун, М.І. Панасюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 77-82 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1726-5428
893613
  Федотов О.П. Оцінка організаційно-правових засад по боротьбі з контрабандою наркотичних засобів в Україні // Митна справа : Науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2002. – № 2. – С.86-93
893614
  Турило А.М. Оцінка організаційно-технічного рівня сфери обігу підприємства : економіка та управління підприємствами / А.М. Турило, С.Г. Лисевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 142-147 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
893615
  Лупиніс Т.Б. Оцінка організаційної культури університету як шлях до сталого розвитку університетської системи освіти // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2010. – № 2 (20). – С. 28-32


  В статье анализируется роль университетской системы образования.
893616
  Пістун М.Д. Оцінка орних земель і природних кормових угідь Київської області / М.Д. Пістун, В.І. Поповіченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 14. – С. 108-114 : Табл., карта. – Бібліогр.: 7 назв
893617
  Кривошей В. Оцінка основних показників фінансового стану підприємтсва / В. Кривошей, К. Сальник // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 236-239. – ISSN 1993-0259
893618
  Ібатуллін Ш.І. Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні / Ш.І. Ібатуллін, О.В. Шанін, О.В. Степенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 12 (242), грудень. – С. 12-21. – ISSN 2221-1055
893619
  Клименко І. Оцінка пам"яток історії, архіітектури та містобудування / І. Клименко, С. Смольнікова. – Київ : АртЕк, 2006. – 264 с. – ([Увекон]). – ISBN 966-505-114-8
893620
  Гончаров Артем Володимирович Оцінка параметра постійного сигналу при близьких до гауссівських адитивних завадах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Гончаров А.В.; Черкаський держ. технологічний ун-т. – Черкаси, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
893621
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за марківськими спостереженнями // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 145-148. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, які утворюють однорідний ланцюг Маркова. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки. Is this paper the drift parameter estimation based on observations ...
893622
  Іксанов О.М. Оцінка параметра процесу радіаційного забруднення за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 209-213. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Отримано оцінку параметру зносу за спостереженнями, проміжки між якими мають геометричний розподіл. Доведено спроможність, асимптотичну нормальність та асимптотичну незміщеність цієї оцінки.
893623
  Синявська О. Оцінка параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 32-35. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Побудовано бакстерівську оцінку невідомого параметра Хюрста дробового анізотропного вінерівського поля B[верхній індекс (H)]. Знайдено області надійності для параметра H та оцінку кубічної розмірності графіка B[верхній індекс (H)]. Baxter estimate of ...
893624
  Полуянов В. Оцінка параметрів бюджету відтворення основних засобів підприємствами житлово-комунального господарства / В. Полуянов, С. Куликов, О. Ковтунова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 55-62. – ISSN 1728-9343
893625
  Охріменко Б.А. Оцінка параметрів двохямного потенціалу для молекули води в рідкому стані / Б.А. Охріменко, К.С. Яблочкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 342-348. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено методику опису повносиметричного деформаційного коливання w2 молекули води у рідкому стані. Цей метод дозволяє вибрати потенціал для моделювання коливання w2 та оцінити його параметри, включно з величиною бар"єру лінеаризації молекули ...
893626
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей і математична статистика / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 135л. – Бібліогр.: л. 99 - 135
893627
  Черніков Ю.В. Оцінка параметрів і перевірка статистичних гіпотез у моделі спостережень Невзорова : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.01.05 / Черніков Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
893628
  Рудаков Д.В. Оцінка параметрів Інфільтрації для прогнозування підтоплення міських територій / Д.В. Рудаков, Л.В. Масловська // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 19-21
893629
  Козій Ю.В. Оцінка параметрів нечітких множин для слабко залежних спостережень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 255-259. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена обгрунтуванню збіжності оцінок параметрів нечітких множин, у випадку слабкої залежності спостережень. The article is dedicated to basis of convergence of fuzzy sets estimations in case small dependence of input observations.
893630
  Степанов Д.М. Оцінка параметрів передачі діелектричних самонесучих оптичних кабелів в умовах експлуатації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.20 / Степанов Дмитро Миколайович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
893631
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; Кабінет міністрів України. Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 137 л. – Бібліогр.: л. 116 - 137
893632
  Чижевський Ігор Вікторович Оцінка параметрів переходу 90Sr i 137Cs до організму та продукції великої рогатої худоби при пасовищному утриманні тварин (на прикладі зони відчуження Чорнобільської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Чижевський І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
893633
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збереження : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 20л.
893634
  Турбал Юрій Васильович Оцінка параметрів процесів збережння : Дис... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Турбал Юрій Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 138л. – Бібліогр.:л.117-121
893635
  Шабатура О.В. Оцінка параметрів статистичного розподілу фізичних характеристик у змінених породах Октябрського масиву : випуск 21. Геофізика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-66 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Геологія ; Вип. 21/22)


  Епігенетичні процеси призводять до значної зміни мінерального складу порід, які також мають прояв і в петрофізичному вигляді порід. У роботі виявлено залежність між зміною фізичних властивостей змінених порід і характером вторинних процесів та їх ...
893636
  Васєчко О.О. Оцінка параметрів якості бази вибіркових обстежень малих підприємств / О.О. Васєчко, Гран-Реомм, А.В. Шикуленко // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 4-8
893637
  Матюшенко І.Ю. Оцінка переваг і недоліків умов створення та рівня, а також умов реалізації інноваційного потенціалу України в умовах нової промислової революції та інтеграції з ЄС // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 (184). – С. 31-41. – ISSN 2413-9610
893638
  Романюк А. Оцінка переваг і проблем пропорційної виборчої системи на прикладі країн Західної Європи та у світлі парламентських виборів в Україні у 2006 році // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-11.
893639
  Ситнік О.Д. Оцінка персоналу в системі мотивації : економіка та управління підприємствами / О.Д. Ситнік, О.А. Ковальчук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 84-87 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
893640
  Пальян З. Оцінка перспектив відтворення українського населення у контексті другого демографічного переходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 75-80. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається порівняльний статистичний аналіз зміни моделі народжуваності і режиму дожиття населення України та окремих східноєвропейських країн. Розроблено сценарії демографічної поведінки українського населення на середньострокову перспективу. ...
893641
  Созанський В.І. Оцінка перспектив газоносності Чорного моря // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 3. – С. 61-68 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
893642
  Іщенко І.І. Оцінка перспектив нафтогазоносності крейдового породного комплексу українського сектору акваторій Чорного та Азовського морів з літолого-стратиграфічних позицій // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 43-53 : рис. – Бібліогр.: с. 52-53. – ISSN 0367-4290
893643
  Швець С. Оцінка перспектив підвищення лібералізації вілютної політики України у контексті вирішення боргової проблеми // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 4-7 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
893644
  Чехун В.О. Оцінка перспектив реалізації положень акту Бея-Доула в патентному законодавстві України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 79-90. – ISSN 0374-3896


  В статті проаналізовано вплив акту Бея-Доула на економічний розвиток США та оцінено перспективи реалізації в Україні подібного закону. На основі опитування експертів у сфері патентування українських ВНЗ визначено основні причини низького рівня ...
893645
  Беззубченко О.А. Оцінка перспектив розвитку міжрегіональних торгово-економічних зв"язків України з країнами ЄС / О.А. Беззубченко, Я.О. Хоцька // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 125-134. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
893646
  Чой Канг Оцінка перспективи багатосторонньої співпраці у сфері безпеки у Північно-Східній Азії // Геополітичні трансформації в Євразії: погляди з Києва і Сеула / під ред. Г.М. Перепелиці та Посла Хо Сун Чьола ; Дипломатична акад. України при Мін. закордон. справ України. – Київ : ДЕМІД, 2009. – С. 328-363. – ISBN 966-7196-04-6
893647
   Оцінка перспективності видів діяльності для використання франчайзінгу на основі комплексної оцінки франшизних ризиків / В.І. Анін, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, А.В. Ігнатенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-45.
893648
  Зарубенко А.У. Оцінка перспективності інтродукції далекосхідних видів роду Рододендрон в умовах міста Киева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 20-23. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 4)


  На основі багаторічних візуальних спостережень досліджено життєздатність та визначено перспективність інтродукції 39-ти таксонів рододендронів далекосхідного походження. Із них 34 таксони є цілком перспективними або перспективними для культивування в ...
893649
  Бонюк З.Г. Оцінка перспективності інтродукції таволг на Полісся та лісостеп України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 52-53. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Подано інтегральну числову оцінку життєздатності та успішності інтродукції 108 представників роду Spiraea L. колекції Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна.
893650
  Пікус Р.В. Оцінка підприємницького ризику : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 88-93 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
893651
  Зоря С. Оцінка підтримки сільського господарства України в міжнародному порівняні : Питання розвитку АПК // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 10. – С. 58-67 : Табл. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0131-775Х
893652
  Волосович С. Оцінка підходів до класифікації кредитного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 35-37. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Здійснено оцінку підходів до класифікації кредитного страхування. Встановлено мету та завдання класифікації кредитного страхування. Досліджено класифікацію кредитного страхування. Осуществлена оценка подходов к классификации кредитного страхования. ...
893653
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності домогосподарств України в умовах зміни тарифів на житлово-комунальні послуги / В.Г. Саріогло, М.Ю. Огай, О.Ю. Корчміт // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 4 (59). – С. 62-68 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв
893654
  Саріогло В.Г. Оцінка платоспроможності населення на муніципальному рівні за уточненими даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 248-254. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
893655
  Січкар В.О. Оцінка платоспроможності позичальників банку за допомогою класифікаційних дерев рішень // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 540-542. – ISBN 978-966-188-219-4
893656
  Ганущак М.М. Оцінка поверхневих вод басейну р. Стир / М.М. Ганущак, Н.А. Тарасюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 110-118. – ISSN 2306-5680


  На основі хімічних аналізів проб води відібраних протягом 2005-2011 рр. проведено оцінку якості поверхневих вод басейну р. Стир за відповідними категоріями. Встановлено суттєві відмінності якості поверхневих вод басейну по окремим блокам та групам ...
893657
  Пясецька С.І. Оцінка повторюваності відкладень ожеледі на території України в умовах сучасного клімату / С.І. Пясецька, Н.П. Гребенюк, О.А. Щеглов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 2 (45). – C. 76-83. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто тенденденцію змін режиму температури в зимові місяці на території України за період 2001-2015 рр. Температура повітря в усі зимові місяці зазнала змін до підвищення і найбільші значення аномалій відмічаються у січні, які на основній частині ...
893658
  Полторак А.С. Оцінка податкових ризиків у системі економічної безпеки підприємств / А.С. Полторак, Ю.В. Волосюк // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 35-38. – ISSN 1728-6220
893659
  Скрипник А. Оцінка податкового навантаження і детінізація фонду оплати праці / А. Скрипник, Г. Гендлер // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0131-775Х
893660
  Корнус В.Г. Оцінка податкового навантаження на мікрорівні / В.Г. Корнус, О.М. Пономарьов, В.М. Квасов // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 60-66. – ISBN 966-614-021-7
893661
  Квасов В. Оцінка податкового навантаження на рівні підприємства : податкова політика / В. Квасов, В. Корнус, О. Пономарьов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 47-49 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
893662
  Гуменний А.А. Оцінка податкового потенціалу ринку цінних паперів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806
893663
  Тарангул Л.Л. Оцінка податкоспроможності регіону : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 6. – С. 7-13 : Табл. – Бібліогр.: 9 назв
893664
   Оцінка пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильскої зони відчуження методом факторного аналізу / В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Н. Курашов, М.Д. Кучма, А.Г. Прокопенко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 320-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропоновано методику оцінки пожежної небезпеки ландшафтів Чорнобильської зони відчуження із застосуванням апарату факторного аналізу. Описано методику аналізу статистичних даних за допомогою факторної моделі. Наведено результати статистичної обробки ...
893665
  Абакуменко О.В. Оцінка показників фінансового стану підприємств теплової електроенергетики України / О.В. Абакуменко, П.О. Лук"яшко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 220-229. – ISSN 2222-4459
893666
  Насадюк І.Б. Оцінка політики валютного курсу України з позицій теорії оптимальних валютних зон // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 66-73.
893667
  Бєлоусова Н.Б. Оцінка політичної репутації України міжнародними організаціями і рейтинговими агентствами / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахманова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 9-13
893668
  Бейдик О.О. Оцінка положення регіонів України відносно великих річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 13. – С. 204-208.
893669
  Оленко А.Я. Оцінка помилки інтерполяції в багатовимірній теоремі Котельникова-Шеннона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 49-53. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Для функцій з класу Пелі-Вінера отримані точні верхні оцінки помилки округлення в інтерполяції за допомогою багатовимірних скінченних сум Котельникова-Шеннона. Наводиться приклад екстремальної функції, для якої досягається значення оцінки. Для ...
893670
  Поплюйко Я.В. Оцінка попиту на кредитні ресурси з боку суб"єктів господарювання // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 47-52. – ISSN 2306-6792
893671
  Білик Ю. Оцінка порівняльних переваг в умовах міжнародної економічної інтеграції / Ю. Білик, О. Файчук // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 69-78. – ISSN 0131-775Х
893672
  Курташ Н.Я. Оцінка порушень гормонального стану фетоплацентарного комплексу у вагітних із НВV-інфекцією / Н.Я. Курташ, О.М. Перхулин // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 19-22. – ISSN 2413-550Х
893673
  Лалакулич М.Ю. Оцінка потенціалу вищої освіти, рівні та методичні підходи до визначення // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 230-238. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
893674
  Запухляк І.Б. Оцінка потенціалу енергозбереження вітчизняних газотранспортних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 227-235


  У статті розглянуто питання оцінювання рівня використання потенціалу енергозбереження підприємства та оцінено потенціал енергозбереження вітчизняних газотранспортних рідприємств.
893675
  Дудар Т.Г. Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів / Т.Г. Дудар, В.В. Галущак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 84-89. – ISSN 2221-1055
893676
  Онищенко В.П. Оцінка потенціалу країни до галузевих структурних зрушень в контексті світових тенденцій // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-43
893677
  Мусієнко К. Оцінка потенціалу міжнародно-правового регулювання з метою упередження кібервійн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 107-109. – бібліогр. в кінці ст.


  В сучасному світі дедалі більшу роль в житті держави, її економіці та системі безпеки, відіграють кіберпростір та сучасні інформаційні технології, тому не можна обійти увагою ті загрози, які пов"язані з застосуванням цих високих технологій.
893678
  Луценко О.О. Оцінка потенціалу підприємств дорожнього господарства / О.О. Луценко, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 50-53. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
893679
  Потрашкова Л.В. Оцінка потенціалу підприємства в умовах ризику та невизначеності // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 81-86


  В роботі розглядається наукова проблема недостатнього врахування невизначеності зовнішнього середовища в методиках оцінювання потенціалу підприємств. Мета дослідження - проаналізувати вплив фактору невизначеності зовнішнього середовища на потенціал ...
893680
  Віленчук О.М. Оцінка потенціалу розвитку страхування cільськогосподарської продукції в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 8 (274). – С. 56-64. – ISSN 2221-1055
893681
  Міщенко Н.М. Оцінка потенціалу сільськогосподарських земель України за методологією агроекологічного зонування ФАО / Н.М. Міщенко, К.В. Гуменюк // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-75. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988


  [ФАО - Організація з питань продовольства та сільського господарства при ООН]
893682
  Бальцер І.В. Оцінка потенціалу сталого природокористування у сільській місцевості Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 196-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
893683
  Добровенко О.А. Оцінка потенціалу стратегічного розвитку банківської установи // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ;Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 14, № 2. – С. 22-27. – ISSN 1993-0259
893684
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 1 (56). – С. 4-10


  Ігнатюк А.І. - докт. екон. наук, доц. екон. ф-ту КНУТШ.
893685
  Ковтун Н.В. Оцінка потенціалу та моделювання розвитку економіки України за видами діяльності. Частина I. Багатовимірна оцінка економіки України за видами діяльності / Н.В. Ковтун, А.І. Ігнатюк // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 31-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
893686
  Каркальова П.І. Оцінка потенціалу Харківської області для розвитку сільського зеленого туризму за допомогою методів кластерного аналізу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 122-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
893687
  Гужва І.Ю. Оцінка потенціалу ядерно-промислового комплексу України до міжнародного співробітництва // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 54-60
893688
  Ляшенко В.А. Оцінка потенційних врожаїв винограду за агрокліматичними ресурсами на територіях з неоднорідною підстильною поверхнею // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (78). – С. 152-156. – ISSN 0868-6939


  Описано методи розрахунку потенційних врожаїв сільськогосподарських культур за агрокліматичними ресурсами для територій з неоднорідною підстильною поверхнею. Проведено інвентаризацію місцеположень за елементами рельєфу на землях окремої сільської ради ...
893689
  Рогожин О.Г. Оцінка потенційних втрат населення України: макроекономічний підхід // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 34-46. – ISSN 2072-9480
893690
  Воробьев Д.С. Оцінка потенційної продуктивності біомаси лісів Білорусі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 35-37
893691
  Халаїм О.О. Оцінка потоків CO2 у модельних степових екосистемах за різної кількості опадів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Халаїм Олександра Олегівна ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та управління. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
893692
  Хміль О. Оцінка поточних львівських видань у журналі "Книгар: літопис українського письменства" (1917-1920) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 100-109. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
893693
  Колєсніков Д.В. Оцінка поточної діяльності промислових підприємств, функціонуючих у складі вертикально-інтегрованих структур // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 34-39 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
893694
  Крейдич І.М. Оцінка потреб в інвестиційних ресурсах для відтворення основних виробничих фондів у промисловості : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 12-13 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
893695
   Оцінка потреб дитини та її сім"ї: від теорії до практики : навчальний посібник у 2-х ч. : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Звєрєва [та ін.] ; МОНУ ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Партнерство "Кожній дитині". – Київ : Задруга ; Кожній дитині. – ISBN 978-976-432-090-7
Ч. 1. – 2011. – 223, [1] с. : іл. + CD. – Бібліогр.: с. 199-204
893696
   Оцінка похибки вимірювань часу затухання люмінесценції модифікованим стробоскопічним методом / В.В. Бойко, І.В. Захарченко, Б.А. Охріменко, Л.Й. Робур // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 389-393. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі показано, що відносна похибка вимірювань величини часів затухання складної смуги люмінесценції залежить від алгоритму вимірювань. Вказано на молекулярність мінімізації величини відносної похибки вимірювання часів затухання компонент ...
893697
  Корольов В.М. Оцінка похибок визначення координат і вектора швидкості переміщення цілі з рухомого об"єкта : геодезія / В.М. Корольов, К.В. Руденко, О.В. Корольова // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 19-21 : Мал. – Бібліогр.: 8 назв
893698
  Верлань Д.А. Оцінка похибок розв"язання інтегральних рівнянь Вольтерри роду засобами інтегральних нерівностей / Д.А. Верлань, К.С. Чевська // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 23-33. – (Технічні науки ; вип. 9). – ISSN 2308-5916
893699
  Балікі Г. Оцінка поширення конфлікту в Сірії / Гассан Балікі // Щорічник СІПРІ 2014. Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідж. миру ; Укр. центр екон. і політ. досліджень ім. О. Разумкова. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 17-22. – ISBN 978-966-2050-07-3
893700
  Дишкант М. Оцінка прав на об"єкти інтелектуальної власності в економічному розвитку суб"єктів господарювання // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-61. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
893701
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х pp. XX ст.) // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2010. – Число 5 : Правова відповідальність. – С. 146-156. – ISBN 978-966-306-020-4
893702
  Гурняк О. Оцінка правових підстав здійснення масових репресій військовослужбовців та їхніх родин в УРСР (в 30-х рр. ХХ ст.) // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 52-53
893703
  Шелудько В. Оцінка практики застосування інструментів фінансової та грошової політик в Україні / В. Шелудько, О. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 114-117. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  Дана стаття присвячена проблемі ефективного застосування фінансової та грошової політики в Україні. Враховуючи основні положення теорій фінансового та монетарного регулювання, в даній роботі проводиться оцінка ефективності економічної політики в ...
893704
  Шулакова К. Оцінка практики лібералізації валютного регулювання в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 64-76. – ISSN 1605-2005
893705
  Мохір Л. Оцінка праці О. Кістяківського "Программа для собирания юридических" обычаев и народных воззрений по уголовному праву" громадськістю Чернігівської губернії // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 134-137
893706
  Бус О. Оцінка прибутковості банку органами банківського нагляду : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 41-52 : Табл., рис. – Бібліогр.:10 назв. – ISSN 1605-2005
893707
  Клепікова О. Оцінка прибутку страхової компанії засобами імітаційного моделювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-95. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні положення обліку та руху фінансових ресурсів страхової компанії. Розроблено імітаційну модель взаємодії фінансових потоків страхової компанії, яка дозволяє відслідковувати ланцюжок джерел формування фінансових ресурсів та ...
893708
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристични об"єктів і територій столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
893709
  Мітюк О.В. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 59-60
893710
  Мітюк О. Оцінка привабливості туристичних об"єктів і територій // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 161-163
893711
  Строкаль В.П. Оцінка придатності земельних ділянок для вирощування зерняткових ягід на прикладі фермерського господарства "Лаяр" / В.П. Строкаль, Ю.В. Коновалова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 185-194 : рис. – Бібліогр.: с. 193-194. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
893712
  Новицька Світлана Оцінка придатності природно-територіальних комплексів Тернопільської області для цілей рекреації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 151-158. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
893713
  Мельничук В. Оцінка придатності туфової товщі в нижньовендських трапах Волино-Подільської плити для захоронення радіоактивних відходів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-57. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглядаються вулканічні туфи трапової формації Волино-Поділля як об"єкт для захоронення радіоактивних відходів. Volcanic tuffs of trap-rocks of ...
893714
  Свідзінська Д.В. Оцінка придатності цифрових моделей висот SRTM та ASTER для цілей гідрологічного геопросторового аналізу // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 19. – С. 88-92. – ISSN 2075-1893


  Подано порівняльну характеристику цифрових моделей висот (ЦМВ) SRTM та ASTER. В результаті гідрологічного аналізу ЦМВ побудовано декілька варіантів мережі водотоків. Верифікація результатів за даними топографічної карти масштабу 1 : 50 000 засвідчила, ...
893715
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка припливу поверхневих вод рідкісної ймовірності перевищення до Хаджибейського лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 160-169 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902
893716
  Лобода Н.С. Оцінка природних водних ресурсів річок басейну Тилігульського лиману за метеорологічними даними / Н.С. Лобода, Ю.В. Божок // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 144-154 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
893717
  Дубинський Г.П. Оцінка природних комплексів басейну середнього Дінця для потреб зрошувальних меліорацій / Г.П. Дубинський, Ю.Ф. Кобченко // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 56-63 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
893718
  Клімчук Б.П. Оцінка природно-географічних чинників комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 198-205. – Бібліогр.: 3 назв.
893719
  Степаненко А.В. Оцінка природно-економічних умов і ресурсів при розміщенні та спеціалізації тваринництва (На прикладі Черкаської області) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 1 назва
893720
  Славік Р.В. Оцінка природно-рекреаційного потенціалу адміністративних районів Закарпатської області // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 38-42. – ISSN 0868-6939


  У статті проаналізовано рекреаційну привабливість рекреаційних територій Закарпатської області,виходячи з кількісних та якісних показників природо-ресурсного потенціалу з використанням методології нечіткої логіки. Окреслено перспективи розвитку різних ...
893721
  Кравчинський Р. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Коростенського родовища підземних вод // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-53. – (Геологія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних польових гідролого-гідрогеологічних робіт на р. Уж в межах Коростенського родовища підземних вод (Житомирська область) та спеціальних аналітичних досліджень. Визначено природні ресурси та експлуатаційні запаси підземних ...
893722
  Чорний М.Б. Оцінка природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 14. – С. 315-324


  У статті висвітлено сучасний стан природно-ресурсного потенціалу Львівської області в контексті суспільно-географічних зв"язків. Охарактеризовано геопросторові відмінності за шістьома групами природних ресурсів геоторії - водних, мінеральних, лісових, ...
893723
  Руденко В.П. Оцінка природно-ресурсного потенціалу України як основа менеджменту природоохоронної діяльності / Руденко В.П., Руденко С.В. ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 143-160. – ISBN 978-966-423-310-8
893724
  Аксьом О.С. Оцінка природної захищеності підземних вод Уманського дендропарку "Софіївка" засобами ArcGis 8.1 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-32. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику просторового ГІС аналізу для оцінки природної захищеності підземних вод на прикладі ден-дропарку "Софіївка". Наведено алгоритм інтеграції даних в середовище ГІС для проведення просторового аналізу. It is offered a spatial GIS ...
893725
  Кошляков О.Є. Оцінка природної та техногенної складової інфільтраційного живлення грунтових вод у загальній структурі водообміну на території м. Києва // Актуальні проблеми гідрогеології : матеріали II наук. конф. (м. Харків, 4-6 листоп. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Ін-т геол. наук НАН України [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 95-97
893726
  Луцик С.Л. Оцінка пріоритетності завдань і можливостей реформування Збройних Сил України у контексті реалізації політики безпеки та оборони держави / С.Л. Луцик, О.П. Голота // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (18). – С. 112-116
893727
  Макоцьоба М. Оцінка прогресу у людському розвитку регіонів України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 46-51 : табл.. – Бібліогр.: 3 назв.
893728
  Лучик С.Д. Оцінка продовольчої безпеки як складової економічної безпеки країни / С.Д. Лучик, М.В. Лучик // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 56-61. – ISSN 2222-0712
893729
  Мезенцева Н. Оцінка продовольчої доступності у регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-33. – (Географія ; Вип. 55). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано розподіл виробництва та споживання продовольства у регіонах України, здійснено кластеризацію регіонів за показниками продовольчої доступності. There are analysed the distribution of manufacture and consumption of the foodstuffs in ...
893730
  Тютюнник Д.А. Оцінка продуктивності агроландшафтів за даними врожайності сільськогосподарських культур / Д.А. Тютюнник, А.Я. Короткова, Г.М. Надольна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 13-17 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 30)
893731
  Свидерська С.М. Оцінка продукційного процесу картоплі в умовах зміни клімату в Східному та Західному Лісостепу // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 120-127 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-0902
893732
  Москалець В.М. Оцінка промислового ризику на об"єктах підвищеної небезпеки металургійних і коксохімічних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Москалець Владислав Михайлович ; Держ. служба гірничого нагляду та промислової безпеки України ; Держ. установа " Нац. науково-дослідний ін-т промислової безпеки та охорони праці". – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр. :12 назв
893733
  Романюк А. Оцінка пропорційності виборчих систем країн Західної Європи та України: порівняльний аспект // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 58-63.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
893734
  Онищук В.В. Оцінка пропускної здатності русел гірських річок // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 17-28. – ISSN 2306-5680
893735
  Семенова І.Г. Оцінка просторово-часового розподілу посух в Закарпатському регіоні в короткостроковій перспективі до 2050 року // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т ; голов. ред. С.М. Степаненко ; редкол.: В.С. Антоненко, М.А. Берлінський, О.В. Глушков [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 18. – С. 29-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2311-0902
893736
  Набок Р. Оцінка процентного ризику торгового портфеля банку з урахуванням вимог Базельського комітету з банківського нагляду / Р. Набок, О. Приходько // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 16-23


  Розглядається загальна концепція управління ризиками, викладена Базельським комітетом з банківського нагляду у відповідних нормативних документах.
893737
  Загірняк М. Оцінка процесів і рішень в управлінні сучасним університетом / М. Загірняк, А. Почтовюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 11-17. – ISSN 1682-2366
893738
  Ляшенко В.І. Оцінка процесів модернізації України та її економічних районів / В.І. Ляшенко, Є.В. Котов // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2014. – № 3 (15). – С. 19-30. – ISSN 2221-8440
893739
  Копченко І. Оцінка процесу впровадження спрощених систем оподаткування суб"єктів малого підприємництва на прикладі Автономної Республіки Крим : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 4. – С. 57-62 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
893740
  Пелешенко В.І. Оцінка процесу формування кисневого режиму заток Дніпра в районі Києва / В.І. Пелешенко, О.В. Тімченко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 488-492. – Бібліогр.: 4. – ISBN 966-521-129-3
893741
  Фатюха Н.Г. Оцінка прямих інвестицій Запорізької області за 2010 - 2015 роки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 22-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
893742
   Оцінка радіальних розмірів повітряних цілей з використанням багаточастотних зондуючих сигналів / М.М. Нікіфоров, В.К. Шваб, М.М. Охрамович, С.П. Лалетін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 83-86
893743
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забрудення довкілля внаслідок виникнення ситуацій із сильними вітрами у Чорнобильській зоні відчуження // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 107-110
893744
  Яценко Ю.В. Оцінка радіоактивного забруднення довкілля внаслідок екстремальних погодних умов у Чорнобильської зоні відчуження // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 129-132
893745
  Пластун О. Оцінка реакції біржових ринків на форс-мажорні ситуації // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 10 (200). – С. 48-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
893746
  Торон В.В. Оцінка реакції пшениці на інокуляцію вірусом смугастої мозаїки за вмістом малонового діальдегіду / В.В. Торон, Г.С. Янішевська, О.О. Бісяріна // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 79-80
893747
  Дорощук Р. Оцінка реакційної здатності п"ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання / Р. Дорощук, О. Хаврюченко, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 26-28. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  За допомогою квантовохімічного моделювання просторової та електронної будови вперше проведено оцінку реакційної здатності нітронів, що містять п"ятичленні та шестичленні гетероцикли, та їх координаційних сполук з Cu2+ у реакціях 1,3-диполярного ...
893748
  Остапенко Павло Оцінка реалізації реформи адміністративно-територіального устрою України // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 224-229 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
893749
  Попович О. Оцінка реальних пріоритетів у фінансуванні української науки / О. Попович, Т. Червінська // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 41-49. – ISSN 0131-775Х
893750
  Олефір В. Оцінка регіональних відмінностей рівня життя в Україні / В. Олефір, В. Вітер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 26-31. – ISSN 1810-3944
893751
  Кононенко О. Оцінка регіональних відмінностей формування "зеленої" економіки в Україні / О. Кононенко, С. Свинарець // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 62-67
893752
   Оцінка регіональних еколого-ресурсних та еколого-техногенних загроз національній безпеці України : аналітичний огляд / [Яковлєв Є.О. та ін. ; літ. ред. : М.Л. Рубанець, В.М. Сизонтов] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : НІСД, 2011. – 32, [1] с. : іл. – ISBN 978-966-554-152-3
893753
  Хвесик М.А. Оцінка регіональних особливостей локалізації основних показників розвитку продуктивних сил України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 17-30
893754
  Токаренко О.В. Оцінка регіонального впливу процесів підтоплення земель на екологічну безпеку полігонів твердих побутових відходів (на прикладі Херсонської області) // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 40-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
893755
  Жураєва К.А. Оцінка регіональної ефективності застосування інноваційних технологій в туризмі на прикладі Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 100-107. – Бібліогр.: 7 назв.
893756
  Атаманчук О.В. Оцінка регулюючого впливу податків на динаміку інвестиційної та інноваційної активності в АР Крим : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
893757
  Корнус В.Г. Оцінка регулюючого впливу системи оподаткування на економічні процеси : гроші,фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 142-149 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
893758
  Юрченко Ю. Оцінка регуляторного впливу - сучасний інструмент розробки нормативних актів // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2012. – № 37. – С. 6-8
893759
  Гребінь В.В. Оцінка режиму наносів річок басейну Дніпра (в межах України) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 135-137. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-109-9
893760
  Кравченко І.С. Оцінка резистентності різних видів водних макрофітів до дії важких металів / І.С. Кравченко, О.П. Ольхович // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 61
893761
  Маркович Г. Оцінка результативності бюджетних програм // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 2. – С. 159-167. – ISSN 1818-5754
893762
   Оцінка результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ / І.В. Пампуха, Ю.В. Березовська, А.В. Малюга, С.М. Лобач, А.В. Трушляков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 227-235


  У статті розроблена методика оцінки результативності використання методики оцінки рівня якості освіти ВВНЗ шляхом визначення показника результативності динамічної системи до і після формування управлінських впливів направлених на покращення організації ...
893763
  Масловська Л.Ц. Оцінка результативності і ефективності виробництва органічної агропродовольчої продукції / Л.Ц. Масловська, В.А. Савчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 6, березень. – С. 23-28 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
893764
  Гриньова В.М. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства : монографія / Гриньова В.М., Бутенко Д.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-184. – ISBN 978-966-676-534-8
893765
  Рожкова Лілія Віталіївна Оцінка результативності інноваційної діяльності України в міжнародному контексті // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 5-12 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
893766
  Азаренкова Г. Оцінка результативності й ефективності реінжинірингу бізнес-процесу кредитування юридичних осіб на основі гібридного моделювання : фінансовий ринок / Г. Азаренкова, С. Шамов, Н. Лобігер // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 3 (181 ). – С. 16-21 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
893767
  Жуков М.Н. Оцінка результативності прогнозних ознак та критеріїв локалізації уранового зруднення гідротермального прожилково-штокверкового типу : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія / М.Н. Жуков, Н.В. Шафранська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Описано метод кількісної оцінки інформативності ознак локалізації зруденіння в процесі прогнозування та пошуку родовищ корисних копалин та результати його застосування з питань прогнозування уранових родовищ гідротермального прожилково-штокверкового ...
893768
  Пилипенко О.С. Оцінка результативності системи контролю в умовах стратегічної орієнтації сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 55-56 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
893769
  Єгоров І.Ю. Оцінка результативності та сталості наукових колективів академічних інститутів в умовах ринкової економіки / І.Ю. Єгоров, В.О. Чехун // Проблеми науки : Міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 2-8.
893770
  Гребенюк М.В. Оцінка результатів війни з Іраком 1990-1991 рр. в англо-американській історіографії // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 134-138
893771
  Корінько М.Д. Оцінка результатів диверсифікації діяльності підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 3. – С. 52-56. – Бібліогр.: на 12 пунктів
893772
  Вашека О.В. Оцінка результатів інтродукції нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна видів папоротей та перспективи їх використання // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 46-51. – ISSN 1605-6574


  Проведено аналіз перспективності інтродукції 18 нових для колекції вищих спорових рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка видів папоротей. Установлено, що цілком перспективними є 11 ...
893773
  Терещенко Г.І. Оцінка результатів калібрації статистичних ваг обстеження підприємств із питань статистики праці // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4 (55). – С. 51-55 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
893774
  Богуславський О.В. Оцінка результатів перехідних перетворень постсоціалістичних країн за допомогою кластерного аналізу // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 32-38
893775
  Каленський А.А. Оцінка результатів при здійсненні тестового контролю / А.А. Каленський, І.Ю. Стегура, О.І. Кравченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 287-290


  Стаття присвячена аналізу шкал вимірювання (оцінки) знань та вмінь студентів (шкала відношень, інтервалів, порядку або рангів та найменувань) при здійсненні тестового контролю. Показано, що традиційні оцінки (відмітки) - зручний апарат для практики ...
893776
  Шевченко О.Г. Оцінка рекреаційних кліматичних ресурсів міста Києва в літній сезон за допомогою моделі "Rayman" / О.Г. Шевченко, Т.М. Байдюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 260-269. – ISSN 2308-135X
893777
  Антоненко В.С. Оцінка рекреаційних ресурсів і комфортності погодних умов Куяльницького лиману / В.С. Антоненко, А.М. Польовий // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 31-39 : табл. – Бібліогр.: 8 назв.
893778
  Бейдик О.О. Оцінка рекреаційно-туриських ресурсів Херсонської області / О.О. Бейдик, А.В. Орещенко, О.В. Малофєєва // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 126-136
893779
  Самсонов Д.О. Оцінка релевантності інформаційного забезпечення державного регулювання ринку цінних паперів України // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 77-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
893780
  Черних Т.В. Оцінка ремонтної технологічності деталей аксіально-поршневих агрегатів гідравлічного приводу трансмісії мобільної машини // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2311-1828
893781
  Дідух Я.П. Оцінка репрезентативності мережі природно-заповідних об"єктів України (ботанічний аспект) / Я.П. Дідух, Л.П. Вакаренко, Д.С. Винокуров // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 13-19 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1561-4980
893782
  Височин І.В. Оцінка ресурсного забезпечення товарообороту підприємств роздрібної торгівлі України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 132-137
893783
  Дідух Іван Володимирович Оцінка ресурсу трубчастих елементів конструкцій на стадії росту втомних поверхневих тріщин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Дідух І.В.;НАНУ, Фіз.-мат. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Львів, 2002. – 20 с.
893784
  Пшеничнюк Т.В. Оцінка ризиків виробництва сільськогосподарської продукції у системі економічної безпеки держави // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 191-196 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
893785
   Оцінка ризиків і втрат у торгівлі України від запровадження ЄЕП /Митним союзом нетарифних бар"єрів / Т.О. Осташко, В.Е. Лір, І.В. Кобута, В.К. Олефір, О.С. Биконя // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 2. – С. 21-34 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
893786
  Сенюта Я.В. Оцінка ризиків інвестиційної діяльності економіки України на етапі реформування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 538-540. – ISBN 978-966-188-219-4
893787
  Герасименко А. Оцінка ризиків колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-105. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу окремих джерел координаційної здатності ринку виявлено ризики колективної монополізації вітчизняного ринку соняшникової олії, встановлено потребу постійного та пильного контролю за дотриманням правил чесної конкуренції на ...
893788
  Фоміна О.В. Оцінка ризиків підприємства в системі обліку / О.В. Фоміна, О.М. Гончаренко // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голв. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2015. – № 3/4 (2). – С. 67-70. – ISSN 1728-6220
893789
  Дьомкіна О.В. Оцінка ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 485-494


  У статті представлено модель оцінки ризиків при інвестиціях у розвиток персоналу, що базується на методі аналізу ієрархій. Модель враховує основні фактори ризиків інвестування у розвиток персоналу підприємства. Зокрема, виокремлено три групи факторів: ...
893790
  Калитчук В.М. Оцінка ризиків, пов"язаних з державним боргом України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 4 (107). – С. 37-45
893791
  Пурій Г.М. Оцінка ризиковості кредитно-інвестиційної діяльності банків на фінансовому ринку України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 46-54
893792
  Васюренко О. Оцінка ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів / О. Васюренко, М. Худокормова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 10-20 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
893793
  Ткачук К.К. Оцінка ризику діяльності із здійсненням операцій при поводженні з небезпечними відходами для здоров"я населення / К.К. Ткачук, О.Й. Радецька // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – С. 56-60. – (Серія "Гірництво" ; вип. 29). – ISSN 2079-5688
893794
  Шкварчук Л.О. Оцінка ризику діяльності суб"єктів ринку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 3. – С. 217-223. – ISSN 1562-0905
893795
  Гай О.М. Оцінка ризику заощаджень у комерційному банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 118-122 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
893796
  Амеліна О.В. Оцінка ризику інвестиційних проектів // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 165-174
893797
  Барташевська Ю.М. Оцінка ризику інвестиційних проектів підприємства в процесі їх реалізації // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – C. 15-21. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
893798
  Долінська Є.Б. Оцінка ризику неплатежу в операціях фінансового лізингу з використанням теорії графів : фінансові ризики // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 10. – С. 121-128 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
893799
  Літвінов В.В. Оцінка ризику порушення стійкості двигунового навантаження при відмовах електрообладнання в підсистемі ЕЕС : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Літвінов Володимир Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
893800
  Бєгун В.В. Оцінка ризику травмування людини під час ожеледиці. Методична розробка з вивчення теорії ризику / В.В. Бєгун, В.В. Зацарний // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 9. – С. 34-40 : табл., рис.
893801
  Віниченко М.М. Оцінка ризику у бюджетуванні : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 90-96 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви
893802
  Власенко О. Оцінка ринкового потенціалу інноваційної технології : досвід // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
893803
  Кочетков В.М. Оцінка ринкової вартості банку як ділового підприємства : монографія / В.М. Кочетков, Ю.С. Камарицький ; МОНУ ; Міжнародний ун-т фінансів. – Київ : МУФ, 2009. – 175 с. – Бібліогр.: с. 172-174. – ISBN 987-966-301-163-9
893804
  Бойко А.Б. Оцінка ринку телекомунікаційних послуг в Україні та основні напрями його подальшого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 49-53. – ISSN 2309-1533
893805
  Андрійчук І.А. Оцінка рівнів економічного розвитку адміністративних районів Волинської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-52. – ISBN 978-966-285-361-2
893806
  Гриб О.М. Оцінка рівнів та мінералізації води Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 93-101. – ISSN 2306-5680


  В статті розглядається можливий водно-сольовий режим Куяльницького лиману при його поповненні водами Чорного моря. В статье рассматривается возможный водно-солевой режим Куяльницкого лимана при его пополнении водами Черного моря. The paper discusses ...
893807
  Мельник Т.М. Оцінка рівнів технологічної місткості зовнішньої торгівлі України / Т.М. Мельник, О.В. Зубко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 133-139
893808
  Ремешевська І. Оцінка рівня безпеки суднобудівного підприємства в системі екологічного менеджменту / І. Ремешевська, Г. Трохименко, С. Титов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 6 (3 08). – С. 40-41 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
893809
  Внукова Н.М. Оцінка рівня виконання вимог СОТ для прискорення процесів інтеграції України до ЄС / Н.М. Внукова, Н.І. Притула // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 40-46
893810
  Кузьменко О.В. Оцінка рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 134-144 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
893811
   Оцінка рівня впровадження електронного навчання в українських ВНЗ шляхом аналізу їх веб-ресурсів: теоретичні аспекти соціологічного аналізу / М.А. Фоломєєв, К.Г. Яцура, В.І. Крижанівська, А.О. Жовнір, Д.М. Тремполець // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 45-59. – ISSN 1681-116Х
893812
  Григор О.О. Оцінка рівня глобалізації та аналіз рівня відкритості у України світовому господарству // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 104-106
893813
  Дзьоба О.Г. Оцінка рівня диверсифікації постачання природного газу в країнах Європейського Союзу / О.Г. Дзьоба, О.М. Ромашко // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 37-40. – ISSN 1728-6220
893814
  Заболоцький Т.М. Оцінка рівня довіри для Value-At-Risk: статистичний аналіз // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2016. – № 158 (3-4(2)). – С. 83-87. – ISSN 1728-6220


  У статті досліджено проблему оцінки рівня довіри для Value-at-Risk, щоб отримати портфель з мінімальним рівнем VaR із наперед заданим рівнем очікуваної дохідності. Рівність, що описує співвідношення між рівнем довіри та рівнем очікуваної дохідності, ...
893815
  Іщук Я.В. Оцінка рівня доходів та витрат населення України в 1997-2000 рр. // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 4. – С.53-64
893816
  Домашенко М.Д. Оцінка рівня еколого-економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності підприємства / М.Д. Домашенко, В.Ю. Школа, О.В. Кліменко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Сумський держ. ун-т ; Центр економ. дослiджень ; Сумська обл. громад. організація "Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 1 (63). – С. 39-47. – ISSN 1726-8699
893817
  Ковальов Є.В. Оцінка рівня економічної безпеки залізниці // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.88-93. – ISSN 1727-1584
893818
  Ареф"єва О.В. Оцінка рівня економічної стійкості підприємств сфери послуг / О.В. Ареф"єва, Д.М. Городинська // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 106-111. – Бібліогр.: на 11 пунктів
893819
  Отенко В.І. Оцінка рівня експортно-імпортного потенціалу промислових підприємств: методичне забезпечення / В.І. Отенко, І.О. Бараннік // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
893820
   Оцінка рівня експресії гену RAD50 в пухлинах карциноми молочної залози / К.В. Гавриш, І.В. Досенко, В.В. Філоненко, Р.Г. Киямова // XIII міжнародна наукова конференція молодих вчених "Шевченківська весна: біологія - 2015" : матеріали конференції : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / "Шевченківська весна: біологія - 2015", міжнар. наук. конф. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – С. 31-31
893821
  Цапко-Піддубна Оцінка рівня ефективності використання енергетичних ресурсів у країнах Центрально-Східної Європи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 289-298. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
893822
  Жук О.І. Оцінка рівня ефективності маркетингової діяльності підприємства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 47-51
893823
  Железняк О.В. Оцінка рівня життя населення в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 30/1. – C. 121-124. – ISSN 2306-546X
893824
  Петровська М.А. Оцінка рівня життя населення Волинської області / М.А. Петровська, І.С. Карасюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 230-243
893825
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня життя населення країн СНД на основі кластерного аналізу // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 72-78
893826
  Рябека О.Г. Оцінка рівня життя та якості життя населення України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 46-48
893827
  Кічурчак М. Оцінка рівня забезпеченості закладами культури і мистецтва в економіці України : соціальна сфера // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 4 (294). – С. 75-77 : Табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1810-3944
893828
   Оцінка рівня забруднення атмосферного повітря міст прибережної зони Північно-Західного Причорномор"я / А.В. Чугай, А.В. Колісник, О.В. Дем"яненко, С.Е. Романенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
893829
  Гандзюра В.П. Оцінка рівня забруднення гідроекосистем за характером росту риб / В.П. Гандзюра, Ш.А. Злацький, О.Я. Паславська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 267-274. – Бібліогр.: 6 назв
893830
   Оцінка рівня задоволенності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів : Aпеляційний суд Черкаської області, Чорнобаївcький районний суд Черкаської області : aнaліт. звіт / USAID від американ. народу, Проект "Справедливе правосуддя" ; [упоряд. Купрій В.О.]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 64 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-32-2
893831
  Наумов І.Г. Оцінка рівня збалансованості системи показників діяльності підприємства / І.Г. Наумов, П.О. Іващенко, Г.І. Наумова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 12-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
893832
  Бабець І.Г. Оцінка рівня зовнішньоекономічної безпеки регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 24-26
893833
  Саенко С.Г. Оцінка рівня інноваційної діяльності машинобудівних підприємств Запоріжжя // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 75-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
893834
  Загурський О. Оцінка рівня конкурентоспроможності аграрного сектору України // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 98-108 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
893835
  Лісовська Л.С. Оцінка рівня конкурентоспроможності підприємства в системі його стратегічного управління / Л.С. Лісовська, О.В. Юринець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.182-188. – ISSN 0321-0499
893836
  Баранов А. Оцінка рівня конкуренції на ринку страхових послуг // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2012. – № 2 (46). – С. 38-39 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
893837
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка рівня матеріальної забезпеченості й особистого споживання міських і сільських домогосподарств України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 106-114.
893838
   Оцінка рівня нестабільності геному зимівників / В.Ф. Безруков, Є.В. Моісєєнко, С.Р. Рушковський, К.С. Афанасьєва, Р.І. Шабович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-22. – (Біологія ; Вип. 36/37)


  Визначено вихідний рівень нестабільності геному зимівників VI УАЕ (2001-2002) до та на початку зимівлі. Досліджені частота хромосомних аберацій у лімфоцитах периферійної крові та частота мікроядер у клітинах мазків букального епітелію. Вихідний рівень ...
893839
  Паславська Р.Ю. Оцінка рівня оподаткування в країнах - учасницях ЄС та в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С.264-271


  У статті зроблено спробу здійснити оцінку рівня податкового навантаження в Україні та в країнах-учасницях ЄС. Проаналізовано основні тенденції, характерні для податкових систем країн ЄС-27 та України, виведено закономірності встановлення рівня ...
893840
  Мамчур Р.М. Оцінка рівня оподаткування доходів страхових компаній України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 103-109. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проаналізовано стан, тенденції та перспективи розвитку страхового ринку України. Досліджено основні фактори впливу на фінансові результати страхових компаній та динаміку сплати до бюджету податку на прибуток. Розглянуто особливості оподаткування ...
893841
  Савченко В.Ф. Оцінка рівня податкового навантаження в Україні / В.Ф. Савченко, А.Ф. Лось // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 9/10. – С. 25-27. – ISSN 1728-6220
893842
  Тарануха І.Ю. Оцінка рівня проблемності кредитних портфелів українських банків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 35. – С. 340-346
893843
  Іващук О. Оцінка рівня рентабельності надання кредитів при можливих затримках повернення інвестованих коштів / О. Іващук, Н. Дзюбановська, Г. Сенів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 78-88. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
893844
  Чеченя О.В. Оцінка рівня розвитку індустрії національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 115-124 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
893845
  Притуляк Н.М. Оцінка рівня розвитку національного людського капіталу в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 11 (672). – С. 85-100. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0131-775Х
893846
  Іванов Ю.Б. Оцінка рівня розвитку оподаткування та його взаємозв"язок з рівнем соціально-економічного розвитку регіону : податки / Ю.Б. Іванов, О.М. Тищенко, К.В. Давискиба // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С.6-18 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
893847
  Гриценко О. Оцінка рівня розвитку ринкової конкуренції / О. Гриценко, Ю. Рак // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 6-10


  Охарактеризовано основні методи аналізу розвитку конкуренції на ринку; зроблена спроба побудови комплексного показника оцінки рівня розвитку конкуренції на ринках.
893848
  Диха М. Оцінка рівня розвитку соціально-економічної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 2 (316). – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
893849
  Івахненко І.С. Оцінка рівня розвитку фінансового потенціалу регіону // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 203-208


  У роботі досліджено особливості формування та оцінки фінансового потенціалу регіону та напрями їх вдосконалення в трансформаційній економіці. The author investigates and assesses the features of the formation of regional financial I potential, and ...
893850
  Стефанишин Д.В. Оцінка рівня сейсмічної небезпеки в районі розміщення Дністровської ГАЕС та аналіз впливу сейсмічного фактора на стійкість Дністровського схилу // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 64-72 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-2735-46-8
893851
  Важинський Ф.А. Оцінка рівня соціально-економічного розвитку сільських територій / Ф.А. Важинський, А.В. Колодійчук, Р.Л. Сопільник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 165-170. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
893852
  Марцин В. Оцінка рівня споживання населення України // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 33-44. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISSN 1562-0905
893853
  Грабовецький Б.Є. Оцінка рівня та аналіз динаміки концентрації земель, зданих в оренду / Б.Є. Грабовецький, О.В. Чаплигіна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 1 (60). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 9 назв
893854
  Шемаєва Л.Г. Оцінка рівня фінансової безпеки сектору державних фінансів України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 116-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
893855
  Дікань Л.В. Оцінка рівня фінансової безпеки суб"єкта господарювання / Л.В. Дікань, Н.П. Владімірова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 159-164. – ISSN 2222-0712
893856
  Ткачишина Н.Ю. Оцінка рівня функціонального стану серцево-судинної системи та фізичної працездатності за результатами велоергометрії у машиністів електропоїздів метрополітену / Н.Ю. Ткачишина, І.В. Думка, В.С. Ткачишин // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 4 (75). – С. 59-62 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-7477
893857
  Коніщук Василь Васильович Оцінка різноманітності екосистем Черемського природного заповідника на основі картографічного моделювання : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.16 / Коніщук В.В.; НАНУ; Ін-т ботаніки М.Г. Холодного. – Київ, 2005. – 354 л. + Додаток: л.220-354. – Бібліогр.: л.198-219
893858
  Козак О.М. Оцінка роботи викладача як елемент системи забезпечення якості вищої освіти // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 36-39. – ISSN 1728-6220
893859
   Оцінка розвитку експериментальної хронічної алкогольної інтоксикації / В. Войтенко, І. Степанець, В. Конопельнюк, О. Савчук, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-19. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних біохімічних показників сироватки крові щурів за умов моделювання хронічної алкогольної інтоксикації. Встановлено зміни досліджуваних показників сироватки крові, що вказує на суттєві порушення функціонування різних органів та ...
893860
  Наливайко Н.Я. Оцінка розвитку лізингових послуг в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.12. – С. 234-238. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
893861
  Попова В.В. Оцінка розвитку макроекономічних систем на підставі показника ВВП // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 6. – С. 77-85
893862
  Олійник Р.В. Оцінка розвитку морфологічних ознак у спортсменок високої кваліфікації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (26). – С. 84-88. – ISSN 2220-7481


  Розглянуто особливості розвитку морфологічних ознак (тотальних розмірів тіла та формування жирової тканини) у жінок загальної популяції та висококваліфікованих спортсменок. Наведено результати дослідження тотальних розмірів тіла, товщини семи ...
893863
  Клим Н. Оцінка розвитку недержавних пенсійних фондів України // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 177-186. – (Економічні науки ; Вип. 6)
893864
  Почтовюк А.Б. Оцінка розвитку партнерства роботодавця, держави та вищого навчального закладу як фактор підвищення діяльності вищої освіти // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 5 (22). – С. 27-34. – ISSN 2308-1988
893865
  Проскура К.П. Оцінка розвитку податкової системи України // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2015. – № 12 (II). – С. 13-20. – ISSN 2306-0050
893866
  Фщук С. Оцінка розвитку промислового виробництва в Україні: регіональні відмінності // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 1 (9). – С. 95-102. – ISSN 2411-4014
893867
  Тімонін О.М. Оцінка розвитку промислового підприємства : монографія / О.М. Тімонін, К.В. Діхтяренко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-152. – ISBN 978-966-676-656-7
893868
  Канов О.О. Оцінка розмірів державної власності в Мексиці через ВВП // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 82-84. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто питання кількісної характеристики державної власності в Мексиці, проаналізовано її питому вагу у виробництві ВВП і окремих галузей.
893869
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів зон нестійкості одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-24. – (Математика. Механіка ; Вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Розглядається одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіперіодичним потенціалом. За апроксимаційною функцією, яка характеризує швидкість наближення потенціалу скінченними тригонометричними сумами, використовуючи метод штучного параметра, ...
893870
  Денисенко О.М. Оцінка розмірів резонансних зон одновимірного стаціонарного рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 87-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Засобами КАМ-теорії, використовуючи техніку побудови розв"язків Флоке-Блоха, досліджено одновимірне стаціонарне рівняння Шредінгера з квазіаналітичним квазіперіодичним потенціалом. За функцією, яка характеризує швидкість росту частинних похідних ...
893871
  Капустян О.В. Оцінка розмірності атрактору м-напівпотоку, що породжується системою фазово-польових рівнянь без єдиності розв"язку // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-29. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В роботі розглядається задача знаходження оцінки зверху для фрактальної розмірності глобального атрактору м-напівпотоку, що породжується однією параболічною нелінійною системою без єдиності розв"язку.
893872
  Конопліна Ю.С. Оцінка розподілу ризиків у пенсійних схемах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 110-126
893873
  Довгай Б.В. Оцінка розподілу супремуму розв"язку гіперболічного рівняння з Орлічевою правою частиною // Карпатські математичні публікації : науковий журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2013. – Т. 5, № 2. – С. 231-241. – ISSN 2075-9827
893874
  Вірченко О.В. Оцінка ролі великого землеволодіння в процесі концентрації капіталу // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 43-47


  Визначено основні положення класичної політекономії стосовно землекристування. Вказано причини критики концентрації аграрного капіталу з боку фінансово-промислових груп.
893875
  Мерзляк А. Оцінка ролі позикових коштів у внутрішньому інвестуванні підприємств регіону // Вісник Української академії Державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4. – С.131-138
893876
  Васильчук І.П. Оцінка ролі прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9.
893877
  Горник В.Г. Оцінка ролі та місця України у міжнародних економічних відносинах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 125-127
893878
  Васильчук І.П. Оцінка ролі фондів прямих інвестицій в економіці // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст.
893879
  Устинова К. Оцінка романтизму Т. Шевченка в літературознавчих студіях І. Франка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 53-56


  Аналізуючи шевченкознавчу спадщину Франка, помічаємо його неоднозначне ставлення до романтизму загалом і до Шевченка як романтика зокрема. Дослідник намагається віднайти якісь риси в творчості Шевченка, що давали б змогу назвати його реалістом.
893880
   Оцінка рослин родини Orchidaceae на вірусоносійство в умовах природних екосистем та закритого грунту В"єтнаму / Г.В. Коротєєва, А.С. Бисов, А.Л. Бойко, В.П. Поліщук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Проведене тестування рослин обхідних природних та штучних екосистем В"єтнаму на наявність вірусних патогенів. Виявлено зменшення стійкості рослин до вірусних інфекцій при перенесенні їх у штучні біоценози.
893881
   Оцінка рудогенеруючого потенціалу магматогенно-гідротермальних систем за результатами геохімічного моделювання / С.Є. Шнюков, І.І. Лазарєва, О.А. Хлонь, Д.Ф. Марченко // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії,мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2012. – вип. 31/32. – С. 105-112. – ISSN 2224-6487
893882
  Перевозчиков І.М. Оцінка руслоформувальних витрат води річок басейну Прип"яті в межах України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 93-95
893883
  Щербань Н.Ф. Оцінка саомзапилених ліній та гібридів соняшнику за пилокутворювальною здатністю. : Автореф... Канд.с-г.наук: 06.01.05 / Щербань Н.Ф.; Ін-т олійних культур Укр.Акад.аграрн.наук. – Запоріжжя, 1999. – 17л.
893884
  Жураєва К.А. Оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 109-116


  У даній статті розглядається оцінка світової практики застосування інноваційних технологій в туризмі. Розглядаються питання пов"язані з використанням можливостей глобальної комп"ютерної мережі Інтернет у діяльності туристичних фірм, засоби розміщення ...
893885
  Чернишова І. Оцінка світу першої особи в англійському тексті Біблії короля Якова (семантичний аспект) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 239-243. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
893886
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
893887
  Бойко В.В. Оцінка сейсмічного ефекту масових вибухів по системі неелектричного ініціювання зарядів / В.В. Бойко, Д.В. Хлевнюк, С.Ю. Богуцький // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2015. – C. 5-11 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Гірництво" ; вип. 28). – ISSN 2079-5688
893888
  Носенко О. Оцінка сейсмічності території міста Києва за даними інструментальних спостережень та матеріалами руйнівних землетрусів / О. Носенко, В. Омельченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 27-30. – (Геологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто сейсмічність Києва, проаналізовано вплив історичних регіональних землетрусів, з урахуванням сучасних даних отриманих інструментальним шляхом, а також вплив тектонічних порушень, що проходять у районі Києва та поблизу нього. The ...
893889
  Новиков М.М. Оцінка середніх дифракційних характеристик, порушених обробкою шарів кремнію / М.М. Новиков, В.Г. Сушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 50-55. – (Фізика ; Вип. 2)


  За допомогою три кристального дифрактометра експериментально досліджено розсіяння рентгенівських променів кристалами кремнію з механічно порушеним поверхневим шаром. На основі сучасної моделі динамічного розсіяння написано відповідні рівняння й ...
893890
  Сугакова О. Оцінка середнього положення за спостереженнями з домішкою // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 80. – С. 128-137. – ISSN 0868-6904
893891
  Конончук Т. Оцінка серця // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 17-24 лютого (№ 7/8). – С. 7


  У цьому числі газети вміщено висловлювання читачів на нове видання книги-спогаду Михайла Наєнка "Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії " (2015 р.).
893892
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, C3v, D3v, в вільному та конденсованому стані : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
893893
  Самойленко Денис Миколайович Оцінка силового поля молекул симетрії С2v, Cзv D h в вільному та конденсованому стані : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.04.05 / Самойленко Д.М.; КНУТШ. Фізичний фак-тет. – Київ, 2004. – 177с. + Додатки: л. 163-177. – Бібліогр.: л. 149-163
893894
  Гончарова О.М. Оцінка синергетичного ефекту в угодах M&A / О.М. Гончарова, О.Ю. Нікітнік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 3. – С. 98-102. – ISSN 2306-6806


  Метою статті є дослідження підходів та методів оцінки синергетичного ефекту при укладанні угод M&A. У статті проаналізовано стан, тенденції та прогнози розвитку міжнародного та національного ринків M&A, обгрунтовано актуальність об"єднання українських ...
893895
  Литовченко І.Л. Оцінка синергетичного ефекту від застосування інтегрованих маркетингових комунікацій / І.Л. Литовченко, І.О. Шкурупська // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 5 (642). – С. 29-39 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
893896
   Оцінка синтезу ліпідів у ентероцитах слизової оболонки тонкої кишки за дії йонізувальної радіації / Л.І. Степанова, С.В. Хижняк, А.В. Клепко, Л.В. Бабич, Н.В. Диденко, В.М. Войціцький // Український радіологічний журнал : Науково-практичне видання / Академія медичних наук України. – Харків, 2006. – Т. 14, вип. 3. – С. 268-271. – ISSN 0167-8155
893897
   Оцінка системи соціального захисту міста Кам"янця-Подільського: фінансова ефективність та відповідність соціальним потребам / Центр громадської експертизи ; Кам"янець-Подільська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2008. – 120 с. : іл. – Підготовлено в межах проекту "Аудит соціальних бюджетів українських міст"
893898
   Оцінка системи соціального захисту та соціальних видатків бюджету міста Кіровське : [аналітичний звіт] / Центр громадської експертизи ; Кіровська міська рада ; [наук. ред. Л. Чорній ; керівник проекту О. Романюк]. – Київ : Центр громадської експертизи, 2009. – 128 с. + Додатки: с. 112-119
893899
  Прушківський В.Г. Оцінка системи фінансування підготовки вищими навчальними закладами фахівців за держзамовленням : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 94-103 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
893900
  Шунь О.Ф. Оцінка системного підходу в управління вищим навчальним закладом // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 268-272. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
893901
  Палапа Н.В. Оцінка сільських селітебних територій за якістю питної води // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 4. – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-4893
893902
  Лоян В.В. Оцінка складності систем за допомогогю спектральних та топологічних мір // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 258-260. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
893903
  Клименюк М.М. Оцінка складності системи управління вищим навчальним закладом / М.М. Клименюк, І.С. Кочерян, А.М. Безус // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 7-13. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
893904
  Ілляшенко С.М. Оцінка складових економічної безпеки України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.35-42. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
893905
  Сметанко О.В. Оцінка службою внутрішнього аудиту системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю в акціонерних товариствах України // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 137-150. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Запропоновано модель проведення внутрішнього аудиту.
893906
  Слиш О.А. Оцінка сортиментно-гатункової структури дубових деревостанів з використанням сучасних технологій / О.А. Слиш, М.В. Любчич, М.І. Букша // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 134-141 : табл. – Бібліогр.: с. 141. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
893907
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Льв. ДУ. – Лубляни, 1998. – 18л.
893908
  Свереда Н.І. Оцінка сортів і гібридів картоплі на стійкість проти фітофторозу та виділення вихідних форм для практичної селекції в західному регіоні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.05 / Свереда Н. І.; Ін-т землеробства УААН. – К., 2000. – 20л.
893909
  Ілляшенко Т.О. Оцінка соціальних моделей у контексті обґрунтування оптимальної стратегії сталого розвитку України / Т.О. Ілляшенко, Н.В. Котенко, У.В. Клюка // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2010. – С. 22-29. – (Економіка ; № 1, т. 2). – ISSN 1817-9215
893910
  Надрага В.І. Оцінка соціальних ризиків: проблеми вибору методології та інструментарію // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 12 (217). – С. 70-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
893911
  Скалецький Ю.М. Оцінка соціально-економічних і медико-демографічних наслідків еколого-техногенних проблем в Україні / Ю.М. Скалецький, Л.Д. Яценко, Л.М. Якушенко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 130-135
893912
  Перегуда Юлія Оцінка соціально-економічних факторів, які впливають на формування середнього класу в межах столичного макрорайону України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 110-117 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 41)). – ISSN 2311-3383
893913
  Цікановська Н.А. Оцінка соціально-економічного ефекту впровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 3 (70). – С. 3-8.
893914
  Тищенко О.П. Оцінка соціально-економічного розвитку регіону в координатах локальної депресивності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 162-166
893915
  Кодацький В.П. Оцінка соціально-економічного розвитку Харківщини в 2005-2006 роках // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 3-5
893916
  Коберніченко Т. Оцінка соціально-економічної складової рекреаційного потенціалу сільського туризму гірських сіл Львівської обл. / Т. Коберніченко, М. Сиротюк // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 175-182. – (Серія географічна ; Вип. 36)
893917
  Кіщак І.Т. Оцінка соціально-економічної сутності соціалізму в історичному аспекті / І.Т. Кіщак, І.І. Хомутовська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 7-11. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті проведено ретроспективний аналіз з використанням ідеологічних підходів формування уявлень до визначення дефініцій поняття "соціалізм" та соціально-економічного розвитку Української РСР в роки "перебудови" у складі Радянського Союзу, дано ...
893918
  Варій М.Й. Оцінка соціально-психологічних явищ у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 68с.
893919
  Тарасенко І. Оцінка соціальної відповідальності бізнесу в управлінні сталим розвитком підприємства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 5 (57 ). – С. 54-60. – ISSN 1606-3732
893920
  Соронович І.М. Оцінка спеціальної витривалості кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Соронович Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
893921
  Крамаренко В.І. Оцінка співпраці України з міжнародними фінансовими інститутами // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 5 (18). – С. 23-31
893922
  Влізло Є.М. Оцінка спільних ресурсів регіонів // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 70-75. – ISSN 2221-1055
893923
  Метлова Л. Оцінка споживання енергоресурсів та викидів парникових газів у промисловості України : Економічні проблеми природокористування / Л. Метлова, М. Тарасова // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С.67-72 : Табл., рис. – Бібл.8 назв. – ISSN 0131-775Х
893924
   Оцінка сприятливості кліматичних умов для рекреаційно-туристичної діяльності в Карпатському регіоні в зимовий період (гірськолижний туризм) / О.Ю. Гринюк, І.В. Третяк, А.О. Сторожук, Д.О. Денисова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 320-326 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв.
893925
  Гринюк О.Ю. Оцінка сприятливості кліматичних умов для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в теплий період в Подільському регіоні / О.Ю. Гринюк, Г.Б. Толибаєва // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 138-145 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
893926
  Голованенко М.В. Оцінка стабільності промисловості країн ЄС з використанням R/S аналізу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 254-262


  Розглянуто методику застосування аналізу для визначення показника Херста на прикладі індексів промислового виробництва окремих країн ЄС.
893927
  Омаров Оцінка сталого розвитку регіонів України / Омаров, Огли // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 139-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2222-0712
893928
  Попович А.А. Оцінка сталості сільськогосподарського землекористування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 10, травень. – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
893929
  Горін М.О. Оцінка стану алювіальних та схилоземних грунтів за термодинамічними показниками / М.О. Горін, Д.М. Приходченко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 177-184 : табл. – Бібліогр.: с. 183-184. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
893930
  Жорова Є. Оцінка стану антикризового корпоративного управління на вітчизняних підприємствах галузі машинобудування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 112-118. – (Економіка ; вип. 10 (151)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан антикризового корпоративного управління на машинобудівних підприємствах. Виокремленні спільні ознаки та причини кризового стану вітчизняних машинобудівних підприємств. Розкрито поняття кризи корпоративного управління. Виділені основні ...
893931
  Лучков М.С. Оцінка стану відпрацьованого ядерного палива (ВЯП) в контейнерах сухого зберігання / М.С. Лучков, І.М. Каденко // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 84
893932
  Кожушко О.В. Оцінка стану внутрішнього аудиту бюджетної установи / О.В. Кожушко, Д.В. Калінкін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 234-239 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
893933
  Томченко О.В. Оцінка стану водойм на основі інтеграції космічної і наземної інформації (на прикладі верхів"я Київського водосховища) / О.В. Томченко, О.Д. Федоровський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2017. – № 8. – С. 64-70. – ISSN 1025-6415
893934
  Рудько Г.І. Оцінка стану гідроекосистем Донецької області за сольовим складом вод / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-35. – ISSN 1726-5428
893935
  Гандзюра В.П. Оцінка стану гідроекосистем за продукційно-енергетичними параметрами біосистем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 586-591 : Табл. – Бібліогр.: 12. – ISBN 966-521-129-3
893936
  Гладка Олена Вікторівна Оцінка стану гірничого масиву з метою прогнозу малоамплітудних розривних порушень та викидонебезпечності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.15.11 / Гладка О.В.; НАНУ. Ін-тут фізики гірничих процесів. – Донецьк, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
893937
  Саблук Г.І. Оцінка стану демографічної ситуації на сільських територіях // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 3 (245). – С. 75-78. – ISSN 2221-1055
893938
  Маринкевич І.С. Оцінка стану державного боргу України та його вплив на фінансову безпеку // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 248-254. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено оцінку сучасного стану та тенденцій державного боргу. Проаналізовано динаміку та структуру боргових зобов"язань за 2004-2013 рр. Побудовано регресійну модель залежності державного боргу від валового внутрішнього продукту, податкових ...
893939
  Калюга Є. Оцінка стану державного внутрішнього фінансового контролю та шляхи його реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 21-24. – (Економіка ; Вип. 118). – ISSN 1728-3817


  Зазначено проблеми, які стримують реалізацію ефективної системи державного внутрішнього фінансового контролю та запропоновано шляхи її поліпшення. Issues which restrain implementation of effective state internal financial control are mentioned and the ...
893940
  Воронцов С.Б. Оцінка стану енергетичної безпеки України: методологічні підходи, критерії, індикатори / С.Б. Воронцов, А.А. Сидоренко, А.Ю. Сменковський // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 22-30
893941
  Губар О.В. Оцінка стану забезпечення персоналом державної санітарно-епідеміологічної служби України за рівнем освіти : проблеми зайнятості та ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 113-116 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
893942
  Хомяк М.Я. Оцінка стану забезпеченості житлом населення України // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 48-53. – ISSN 2077-1800
893943
  Завада М.І. Оцінка стану здоров"я дітей та підлітків Львівської області // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 59-62 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-7477
893944
  Анін В.А. Оцінка стану зовнішньоекономічної безпеки України згідно з пороговими значеннями її індикаторів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 35-40
893945
  Уніят А. Оцінка стану зовнішньої заборгованості у світовій валютно-фінансовій системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 242-247. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
893946
  Тимошенко О.О. Оцінка стану і можливостей забезпечення добробуту населення в Україні на основі стандартів розвинених країн // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24. – С. 77-85. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 8). – ISSN 2409-9228
893947
  Дубняк С.С. Оцінка стану і проблеми законодавчого регулювання водоохоронних зон водних об"єктів України / С.С. Дубняк, С.А. Дубняк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 7. – С. 25-39.
893948
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект) : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Люта Н. Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 171л. – Бібліогр.:л.159-171
893949
  Люта Н.Г. Оцінка стану і прогнозування змін геологічного середовища Київської житлово-промислової агломерації під впливом техногенного навантаження (еколого-геохімічний аспект). : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.06 / Люта Н.Г.;. – К., 1997. – 30л.
893950
  Павленко Л.І. Оцінка стану інвестування в розвиток людського капіталу в Україні // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 33-42. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
893951
  Балануца О. Оцінка стану іноземного інвестування в економіку України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 5 (161). – С. 158-161
893952
  Лялюк А.М. Оцінка стану кон"юнктури ринку високотехнологічної продукції // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 69-73. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
893953
  Очеретна М. Оцінка стану конкурентного середовища в Україні за даними міжнародних рейтингів // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2013. – Т. 12, (№ 4), грудень. – С. 484-506. – ISSN 1684-906Х
893954
  Грод А.М. Оцінка стану конкурентного середовища на ринку меблевої продукції та основні напрями його розвитку : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 46-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
893955
  Баліна С.Н. Оцінка стану криміногенної ситуації на підприємствах, в організаціях, установах України за видами економічної діяльності: результати опитування / С.Н. Баліна, А.О. Расюк // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 172-180. – ISSN 2072-8670
893956
  Валерко Р.А. Оцінка стану лісових насаджень в умовах ДП "Зарічненське лісове господарство" як природного чинника стабілізації довкілля / Р.А. Валерко, Л.О. Герасимчук // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 172-178 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 178. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
893957
  Мірошниченко О.Ю. Оцінка стану людського розвитку та аналіз тенденцій його змін в країнах СНД // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 179-184


  Розглянуто послідовність розрахунку індексу людського розвитку. Проведено оцінку стану людського розвитку та визначено основні тенденції щодо його змін у країнах СНД.
893958
  Журило І.В. Оцінка стану малого підприємництва: регіональний аспект / І.В. Журило, О.М. Мезенцева // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 83-88. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
893959
  Решетова Г.І. Оцінка стану міграційного руху населення в Україні // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління. – Маріуполь, 2016. – № 2 (71). – C. 66-76. – (Серія "Економіка"). – ISBN 978-966-430-134-0. – ISSN 2308-104X
893960
  Малицкий Б.А. Оцінка стану наукових кадрів України: віковий аспект // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 38-46. – ISSN 0374-3896
893961
  Шара Є.Ю. Оцінка стану обліку доходів підприємств та його стандартизація // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 5. – С.51-59
893962
  Киричок А. Оцінка стану освіти у сфері зв"язків з громадськістю. Етична освіта як складова процесу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)
893963
  Жуков М. Оцінка стану підтоплення за даними дистанційного зондування методом багатовимірної статистичної класифікації на основі моделі композиційних розподілів / М. Жуков, А. Тішаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 34-36. – (Геологія ; Вип. 50). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.- мінералог. наук, проф. В.М. Загнітком) У статті описано результати експерименту з інтерпретації даних супутникового зондування територій, що зазнають підтоплення. Запропоновано нову модель для ...
893964
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Тішаєва Анастасія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
893965
  Тішаєва А.М. Оцінка стану підтоплення на основі моделі композиційного розподілу за даними дистанційного зондування Землі (на прикладі Північного Причорномор"я) : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.05 / Тішаєва А.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 158 л. + Додатки: л. 151-158. – Бібліогр.: л. 133-150
893966
  Ставицький А.В. Оцінка стану продовольчої безпеки в Україні на регіональному рівні / А.В. Ставицький, О.О. Прокопенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 41-47. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
893967
  Бачо Р.Й. Оцінка стану ринків небанківських фінансових послуг згідно з сценаріями розвитку ситуації за результатами когнітивного аналізу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 329-337. – ISSN 2222-0712
893968
  Внукова Н.М. Оцінка стану ринку виробничих послуг промислових підприємств : фінансовий контроль / Н.М. Внукова, І.Л. Лебедєва, Н.В. Кузьминчук // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 143-151 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
893969
  Петренко О.Ю. Оцінка стану ринку зерна лісостепної зони України // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 221-223
893970
  Гуць М. Оцінка стану ринку праці в умовах реформування економіки України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 13-17
893971
  Муравка П.П. Оцінка стану ринку праці як чинника економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільської області) : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 167-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
893972
   Оцінка стану рідкісних та зникаючих видів рослин Дніпропетровської області в умовах збереження в культурі / О. Бужієвська, Ю. Лихолат, В. Опанасенко, Н. Мартинова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 99-100. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  Проведена оцінка стану рідкісних та зникаючих трав"янистих рослин місцевої флори, які зберігаються в колекції Дніпропетровського ботанічного саду. Вивчені особливості їх росту та розвитку, здатність до репродукції. На основі результатів досліджень ...
893973
  Колесник О.О. Оцінка стану санаторно-курортного комплексу та його впливу на розвиток туристичної діяльності України // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 264-270. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
893974
  Книш Я.В. Оцінка стану соціальної сфери на прикладі Запорізького регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 91-92. – Бібліогр.: 5 назв
893975
  Радомська М М. Яцків Оцінка стану та екологічної функціональності зелених насаджень Дніпровського району міста Києва / М М. Яцків Радомська, О.А. Колотило // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 32-36. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
893976
  Герасимчук З.В. Оцінка стану та особливості розвитку виробничого потенціалу Волинської області / З.В. Герасимчук, Т.В. Божидарнік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 24-28. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Здійснено аналіз виробничого потенціалу за галузевою і територіальною ознаками. Розкрито причини структурних зрушень та тенденції їх прояву в економіці регіону.
893977
  Васильчук І.П. Оцінка стану та перспектив ринку злиття / поглинання в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 10-17.
893978
  Прокопчук В.М. Оцінка стану та перспективи реконструкції деревних насаджень музею-садиби М.І. Пирогова, м. Вінниця / В.М. Прокопчук, І.С. Нейко, В.В. Монарх // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – C. 162-169. – ISSN 2476626
893979
  Сіднєва Ж.К. Оцінка стану та перспективи розвитку нафтогазовидобувної промисловості // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 10 (65). – С. 90-96
893980
  Пітюлич М.М. Оцінка стану та перспективи розвитку особистих селянських господарств гірських територій Карпатського регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
893981
  Ткаченко С. Оцінка стану та перспективи розвитку фондового ринку України : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 8 (174). – С. 44-50 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
893982
  Гац Л. Оцінка стану та типу розвитку машинобудування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 32. – С. 64-70. – ISSN 2078-5860
893983
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк
893984
   Оцінка стану удобрення грунтів / В.І. Філон, С.І. Приказюк, С.О. Пруднікова, Т.С. Дегодюк // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 86-92. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
893985
  Натарова О.В. Оцінка стану фінансового контролю державного сектору // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Київ, 2015. – № 1/2 (1). – С. 106-109. – ISSN 1728-6220
893986
  Рожко О.Д. Оцінка стану формування податкових надходжень в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 56-58
893987
  Шакірзанова Ж.Р. Оцінка стану Хаджибейського лиману і прогнозування можливих рівнів води у ньому // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 156-163 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2311-0902
893988
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості для неоднорідних ланцюгів Маркова за класичної умови міноризації // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Королюк В.С., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 88. – С. 32-45. – ISSN 0868-6904


  Stability of time-inhomogeneous Markov chain, under classical minorization condition is consider. The key tool for research is a modified coupling method, for the pair of different, possilby time-inhomogeneous, Markov chains.
893989
  Голомозий В.В. Оцінка стійкості ланцюгів Маркова отримана методом склеювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 10-14. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядається питання стійкості ланцюгів Маркова. Розглядається певний клас "близьких" ланцюгів, для яких припускається умова міноризації на всьому просторі. Для побудови оцінки використовувався метод склеювання. Stability for some "close" ...
893990
   Оцінка стійкості параметрів рельєфу басейнів малих річок до антропогенного навантаження / І.П. Ковальчук, Ю.М. Андрейчук, Є.М. Іванов, О.І. Микитчин // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2008. – Т. 14. – С. 221-231. – Бібліогр.: 19 назв
893991
  Іщенко О. Оцінка стійкості підприємств як підґрунтя підвищення їх конкурентоспроможності // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУ ім. Тараса Шевченка; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (45). – С. 12-17
893992
  Козоріз В. Оцінка стійкості прискорювальної системи вільного заряду / В. Козоріз, О. Кузьмич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-37. – (Кібернетика ; Вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз руху вільного заряду з трьома степенями свободи під дією кулонівських сил пар нерухомих зарядів, які рівновіддалені один від одного і від осі прискорення, розміщуючись в одній площині. Знайдено умови, за яких при послідовному ...
893993
  Віршило І.В. Оцінка стійкості розв"зку задачі інверсії даних сейсмоакустики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геологія ; Вип. 26/27). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання, пов"язан з оцінкою стійкості задачі інверсії даних сейсмоакустики. Визначено необхідні умови для отримання однозначного рішення зворотньої задачі.
893994
  Шуляренко І.П. Оцінка стійкості русел річок середнього та нижнього Придніпров"я // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук. – Київ, 1997. – Вип. 84. – С. 131-137.
893995
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок України // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 51. – С. 107-115. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 966-95774-3-8
893996
  Ободовський О.Г. Оцінка стійкості русел річок Українського Полісся / О.Г. Ободовський, Є.В. Луконін, І.П. Шуляренко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 142-151. – (Географія ; Вип. 41)


  Приведена оцінка стійкості русел річок Українського Полісся з точки зору різних авторів (В.М. Лохтіна, М.І. Маккавєєва, М.А. Великанова). Разом з цим розглянуто питання про можливу інтенсивність деформацій за визначенням К.В. Гришаніна. Дана ...
893997
  Бровко А. Оцінка стійкості стану грунтових вод при вивченні техногенного впливу на підземні води (на прикладі ґрунтових вод на території Рівненської АЕС) / А. Бровко, Г. Бровко, О. Кошляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 75-78. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  Мета - оцінити стійкість системи ґрунтових вод на території впливу Рівненської АЕС (РАЕС) до дії техногенного навантаження. При оцінці стійкості системи ґрунтових вод застосовано статистичні методи та методи математико-картографічного моделювання. ...
893998
  Голік Ю.С. Оцінка стійкості та рівня екологічної збалансованості регіону (на прикладі Полтавської області) / Ю.С. Голік, О.Е. Ілляш, Ю.О. Чухліб // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 39-44. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
893999
  Копич Р.І. Оцінка стійкості фінансової позиції держави на прикладі країн Центральної та Східної Європи // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 25-35. – ISSN 1605-7988
894000
  Лук"янець О.В. Оцінка стійкості фінансової системи: теоретичні аспекти // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2006. – Т. 18. – С. 346-349. – ISBN 966-8958-05-5
<< На початок(–10)891892893894895896897898899900(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,