Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
880001
  Коларов Г. "Неконвенциональный левый радикализм" : истоки и уроки // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2007. – № 12. – С. 66-74. – ISSN 044-748Х


  Ідеологія латиноамериканського лівого радикалізму є спадщиною Батльє-і-Ордоньєса (Batlle y Ordonez, Jose) (1856–1929), президента Уругвая
880002
  Непоп Л. "Неконструктивний" крок Будапешта / розмову вели Наталія Пушкарук та Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 31 жовтня (№ 194). – С. 5


  Посол України в Угорщині про те, чому Угорщина пообіцяла блокувати засідання Комісії Україна - НАТО.
880003
  Березовский Ц. Некоготые проблемы территориального верховенства / Ц. Березовский. – М, 1961. – 203с.
880004
  Арсений Некоего митрополита Ефесского XIII века, неизданное доселе произведение / Архимандрит Арсений. – Москва : тип. А.И. Снегиревой, 1893. – [2], 90 с. – Из книг "Чтения в Общ. люб. духов. просвещения". 1892 г.. - Текст парал. на рус. и греч. яз.
880005
   Некои аспекти од развоjот на македонската економиjа во услови на транзициjа. – Скопjе : Економски институт, 1999. – 427 с. : іл. – ISBN 9989-9707-1-8
880006
  Леволкина Л.П. Некоколониализм монополистического капитала ФРГ в странах Юго-Восточной Африки (1960-1966 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Леволкина Л. П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1968. – 16л.
880007
  Мерецков К.А. Неколебимо, как Россия. / К.А. Мерецков. – Москва, 1965. – 128с.
880008
  Облак В. Неколко бележки върху старословенските паметници / от д-ра В. Облак // Ленора, Людмила и Нерина : заметка по польской литературе / Р. Брандт. – Варшава : Тип. Варшав. учеб. округа, 1896. – 18 с.
880009
  Волокитин Н.И. Неколко раскази на един учень чифчия / провел и доп. Георги Р. Желизков. – Киев : Изд. киевский клон "Приятелската дружина" ; Печ. на К.Н. Милевский, 1885. – II, 68 с. – От. русска книжка "Между делом" / И.И. Волокитин
880010
  Артьомова Т.І. Некомерційна сфера економіки як середовище становлення інститутів розвитку // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2014. – [2014 рік]. – С. 2-7
880011
  Циганов С.А. Некомерційне страхування: сучасний етап розвитку // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 135-145. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
880012
  Свиридова М М. Некомерційні організації: світовий досвід і рекомендації правового регулювання // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 165-168.
880013
  Макальская М.Л. Некомерческие организации в России : Создание, права, налоги, учет, отчетность / М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. – 5-е изд. перераб. и доп. – Москва : Дело и Сервис, 2001. – 768с. – ISBN 5-86509-034-8
880014
  Дубровин Николай Иванович Некоммукативные кольца нормирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Дубровин Николай Иванович; Механико-математический факультет. – М., 1979. – 11л.
880015
  Бурков В.Д. Некоммутативные дифференциальные кольца : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.06 / Бурков В.Д.; МГУ. – М., 1981. – 15л.
880016
  Херстейн И. Некоммутативные кольца. / И. Херстейн. – М., 1972. – 191с.
880017
  Целуйко В.Й. Некомпактна кардіоміопатія. Клінічний випадок / В.Й. Целуйко, І.В. Кузнецов, І.В. Стеблянко // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 172-178. – ISSN 2224-0586
880018
   Некомпенсированные прогибы Восточно-Европейской платформы. – Минск, 1990. – 100с.
880019
   Некомпенсированные прогибы платформ и их нефтегазоносность. – Казань, 1976. – 167с.
880020
  Радченко Ю. Некомпетентная публицистика и дискуссии о причастности к Холокосту в Литве // Ab Imperio : исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве : междунар. науч. реферируемый журнал. – [River Forest, 2018. – 4. – С. 281-320. – ISBN 978-5-89423-110-5. – ISSN 2166-4072
880021
  Смирнова Ю.О. Некомпетентність як підстава для відводу у господарському судочинстві // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 129-131. – ISBN 978-966-927-199-0
880022
  Дзюблюк О. Неконвенційні заходи монетарної політики: досвід федеральної резервної системи США // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 3 (62), липень - вересень. – C. 357-381. – ISSN 1684-906Х
880023
  Ткаченко Л.Г. Неконкурентоспроможні верстви населення на ринку праці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 79-86


  Аналізуються групи населення, для яких існують найвищі ризики соціального виключення внаслідок низької конкурентоспроможністі на ринку праці України.
880024
  Болотин В.В. Неконсервативные задачи теории упругой устойчивости / В.В. Болотин. – Москва, 1961. – 339 с.
880025
  Матусевич Володимир Неконсистентний і маргінальний - два визначення одного статусу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 2. – С.104-112. – ISSN 1563-3713
880026
  Покутний А. Неконституционный закон должен быть отменен // 2000 : еженедельник. – Киев, 2019. – 18-24 октября (№ 42). – С. 12


  "Законом «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» определены три основные категории граждан, которые имеют закрепленные данным законом привилегии и льготы. Это участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и ...
880027
  Вереша Р.В. Неконституційні положення Конституції України та їх кримінально-правове значення // Вісник Академії адвокатури України : право: наука, практика, наукове фахове видання / Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – Вип. 3 (22). – С. 123-127
880028
  Човган В. Неконституційність законодавчої прогалини // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 114-127. – ISSN 1026-9932
880029
  Влад С. Неконституційність Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» / С. Влад, О. Хрущ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С.130-135. – ISSN 2663-5313
880030
  Єзеров А. Неконституційність закону як підстава для перегляду судових рішень за виключними обставинами в адміністративному судочинстві // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 112-124. – ISSN 2310-6158
880031
   Неконтактные методы и средства измерений океанографических параметров : Сборник докладов 5-го Всесоюзного семинара. Москва,20-23 сентября 1983г. – Москва : Гидрометеоиздат, 1986. – 236с. : Ил. – Библиогр. к каждой ст. ; 421
880032
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1977. – 170с.
880033
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1981. – 123с.
880034
   Неконтактные методы измерения океанографических параметров. – М., 1983. – 218с.
880035
  Пак Н. Неконтрольована міграція як загроза безпеці країн Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 30-32. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (44/45)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано причини неконтрольованих міграційних потоків, які спостерігаються сьогодні в Євросоюзі. Розглянуто основні міграційні тенденції в європейських країнах та їх наслідки для європейського суспільства. Дано оцінку діям європейських ...
880036
  Ивашина М.В. Неконференция блогеров как новая образовательная среда и модель общественно-профессионального управления библиотекой / Марина Вячеславовна Ивашина // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-12
880037
  Вавілова М. Неконфліктні провадження: суть, ознаки та місце у системі адміністративно-процесуального права України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7069-28-6
880038
  Козлова О.С. Неконфліктогенне порушення принципів спілкування у діалогічному мовленні // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 115. – С. 120-126
880039
  Оленченко В.А. Неконфрантационный американизм Уорена Баффета // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 3 : Современное государство в борьбе за экономическую безопасность. – С. 71-82. – ISSN 2074-6040
880040
  Султанов М.С. Некооторые вопросы петрографии Мачитлинского интрузива / М.С. Султанов. – Ташкент, 1962. – 68с.
880041
  Забашта Ю.Ф. Некоректність задачі на власні функції та самоорганізація збуджень у твердому тілі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 361-367. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Показано, що задача на власні функції в теорії твердого тіла є некоректною. Із використанням теорії некоректних задач встановлено, що наближені власні значення вироджені. Внаслідок цього виникає трансляційна симетрія для наближених власних функцій, що ...
880042
  Думанський В. Некоронована зірка європейського міжвоєнного кіно // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 16-27 грудня (№ 48). – С. 15


  "...Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. Так писали про Хелену (Гелену) Маковську з польської родини Войневичів. Майже забута зірка кіноіндустрії Старого Світу - родом із України. В метриці народження акторки записано: 2 ...
880043
  Лаврентій Некоронований король Руси // Голос православ"я : всеукраїнська газета. – Київ, 2013. – № 04 (340), лютий. – С. 1, 8


  Пам"ять благовірного Костянтина Острозького.
880044
  Бондарчук Я. Некоронований король Русі - князь Василь-Костянтин Острозький // Світогляд : науково-популярний журнал / Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 4-9. – ISSN 1819-7329
880045
  Пилипенко Г. Некоронований Принц Данський // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.622-623


  Ратманський Олексій - танцівник, танцює провідні партії в Національному театрі опери та балету.
880046
  Бабич В.Я. Некороновані королі. (Про володарів монополій і концернів) / В. Бабич, Я. Гельман, Г. Коротаєвський. – Київ : Політвидав України, 1966. – 144 с.
880047
  Норден А. Некоронованные властители / А. Норден. – Москва, 1978. – 227 с.
880048
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Москва, 1962. – 176с.
880049
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1967. – 344с.
880050
  Зорин В.С. Некоронованные короли Америки / В.С. Зорин. – 3-е, доп. – Москва : Политиздат, 1970. – 368 с.
880051
  Нейштадт Я.И. Некоронованные чемпионы / Я.И. Нейштадт. – М., 1975. – 302с.
880052
  Попов В. Некорректности зкономических теорий / В. Попов, И. Крайнюченко // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2011. – № 1. – С.5-12. – ISSN 0207-3676
880053
  Алдашев С.А. Некорректность смешанной задачи для одного класса многомерных эллиптико-параболических уравнений // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (121). – С. 7-18. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Correctness of boundary problems in the plane for elliptic equations is well analyzed by analitic function theory of complex variable. There appear principal difficulties in similar problems when the number of independent variables is more than two. An ...
880054
  Имомназаров Б. Некорректные в смысле адамара операторные уравнения первого и второго рода. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.01., 01.01.02 / Имомназаров Б.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1991. – 26л.
880055
  Пташник Б.И. Некорректные граничные задачи для дифференциальных уравнений с частными производными / Б.И. Пташник. – К., 1984. – 264 с.
880056
  Гончарский А.В. Некорректные задачи астрофизики / А.В. Гончарский, А.М. Черепащук, А.Г. Ягола. – Москва : Наука, 1985. – 350 с.
880057
  Васин В.В. Некорректные задачи в В-пространствах и их приближеннное решение вариационными методами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Васин В.В.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 14л.
880058
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев. – Ташкент, 1986. – 145 с.
880059
  Атаходжаев М.А. Некорректные задачи для бигармонического уравнения / М.А. Атаходжаев ; отв. ред. М.М. Лаврентьев ; АН УзССР, Ин-т математики им. В.И. Романовского. – Ташкент : Фан, 1986. – 143, [2] с. – Библиогр.6 с. 143-144 (23 назв.)
880060
  Прозоровская О.И. Некорректные задачи для эволюционных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прозоровская О.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов, 1962. – 21л.
880061
   Некорректные задачи естествознания. – Москва : Издательство Московского университета, 1987. – 303 с.
880062
  Лаврентьев М.М. и др. Некорректные задачи математической физики и анализа / М.М. и др. Лаврентьев. – М., 1980. – 286с.
880063
   Некорректные задачи математической физики и анализа. – Новосибирск : Наука, 1984. – 263 с.
880064
   Некорректные задачи математической физики и проблемы интерпретации геофизических наблюдений : (Математические проблемы геофизики): Сборник научных трудов / АН СССР. СО. ВЦ; Под ред. М.М.Лаврентьева и а.С.Алесеева. – Новосибирск, 1976. – 163с.
880065
  Гапоненко Ю.Л. Некорректные задачи на слабых компактах / Ю.Л. Гапоненко. – Москва, 1989. – 124 с.
880066
  Федотов А.М. Некорректные задачи со случайными ошибками в данных / А.М. Федотов. – Новосибирск, 1990. – 279 с.
880067
   Некорректные задачи теории возмущений (асимптотические методы механики). – Новосибирск : Наука, 1984. – 247 с.
880068
  Бакушинский А.Б. Некорректные задачи. Численные методы и приложения : [учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика"] / А.Б. Бакушинский, А.В. Гончарский. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 197, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 194-198 (117 назв.). – ISBN 5-211-00332-2
880069
   Некорректные математические задачи и проблемы геофизики. – Новосибирск, 1976. – 153с.
880070
  Мацевитый Ю.М. Некорректные многопараметрические задачи теплопроводности и регионально-структурная регуляризация их решений / Ю.М. Мацевитый, А.П. Слесаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем машиностроения им. А.Н. Подгорного. – Киев : Наукова думка, 2014. – 292, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 270-290. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1425-1
880071
  Бек Д.В. Некорректные обратные задачи теплопроводности : пер. с англ. / Д.В. Бек. – Москва : Мир, 1989. – 310 с.
880072
  Боголюбов Н.Н. Некотоpые замечания по поводу письма А.А. Маpкова в pедакцию "Тpудов II всесоюзного математического съезда" : Заключительній ответ на полемическое віступление А.А.Маркова в 2 всесоюзном математическом съезде / Н.Н. Боголюбов. – Киев : АH УСРР, 1936. – 4 с. – Отд. оттиск из: Журнал Института математики АН УССР
880073
  Жанатаев К.Т. Некоторвые двумерны упруго-пластические задачи для пластически неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Жанатаев К.Т.; Куйбышев. гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 15л.
880074
  Бодашкова И.Ф. Некоторе особенности обмена елементов на ионитах в разбавленных растворах : Автореф... канд. хим.наук: / Бодашкова И. Ф.; Горьк.ГУ, Хим. фак. – Горький, 1971. – 18л.
880075
  Бадахов Х.И. Некотореы исследования в области поверхностных явлений : Автореф... канд. физ-матнаук: 054 / Бадахов Х.И.; Кабардино-балк. гос. ун-т. – Нальчик, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
880076
   Некотороые вопросы идейно-воспитательной работы партийной органищзации школы. – Саратов, 1966. – 64с.
880077
   Некотороые вопросы теории и методики преподавания иностранных языков в высшей школе. – Чита, 1967. – 80с.
880078
  Пирожков П.Л. Некотороые данные по биологии муксуна / П.Л. Пирожков, 1953. – С. 339-348
880079
  Шермухамедов С.Ш. Некоторрые вопросы теории и практики развтия социалистической культуры / С.Ш. Шермухамедов. – Ташкент, 1980. – 272с.
880080
  Зеленов Евгений Игоревич Некоторы вопросы квантовой механики и теории поля над полями р-адических чисел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Зеленов Евгений Игоревич; Росс. АН Математ. ин-т. – М., 1992. – 14л.
880081
  Гайдидей Ю.Б. Некоторы вопросы теории триплетных экситонов в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Гайдидей Ю.Б.; Ученый совет ин-та физики АН УССР. – К., 1971. – 17л.
880082
  Ким В.Ю. Некоторы задачи управления движением контура нефтеносности с учетом влияния сбросов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ким В.Ю. ; АН СССР , Ин-т механики. – Москва, 1955. – 12 с.
880083
  Портнов И.Г. Некоторы нестационарные задачи с фазовыми превращениями в движущейся жидкости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнов И.Г.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1955. – 6л.
880084
  Липский В.И. Некоторы особенности в растительности Новороссийска (Черноморского округа) : [статья 1] / [соч.] В.И. Липского. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Н.А. Лебедева], 1891. – 6 с. – Отд. оттиск: Вестник Естествознания. 1891, № 1


  На с. 1 подпись: Совинский
880085
  Какушадзе Т.И. Некоторые "аномалии" в свойствах металлов в свете взаимодействия электронных волн с волнами решетки : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Какушадзе Т.И.; Московский ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Научно-исследоват. институт физики. – Москва, 1950. – 12 с.
880086
  Патрикеева Н.А. Некоторые азопроизводные оксихинолинового ряда как фотометрические реагенты на кобальт (2) и индий (3). : Автореф... Канд.хим.наук: 02.071 / Патрикеева Н.А.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1970. – 26л.
880087
  Терзи Д.Г. Некоторые алгоритмы для решерния задач дискретного программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Терзи Д. Г.; АН СССР, Сиб. от-ние Уч. сов. Ин-та мтем. по присуж. уч. степ. – Новосибирск, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880088
  Колоколов Александр Александрович Некоторые алгоритмы и оценки в целочисленном линейном программировании : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Колоколов Александр Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет. К. 002.23.01 в Ин-те математики. – Новосибирск, 1978. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880089
  Фазылов Ф.Н. Некоторые алгоритмы прямых и обратных кинематических задач сейсмики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Фазылов Ф.Н.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 14л.
880090
  Журавлев С.Г. Некоторые аналитические и качественные исследования в движении суточного спутника : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев С. Г.; Ун-т дружбы народов. – М., 1970. – 7л.
880091
  Сазонова Наталия Ивановна Некоторые аналитические методы определения стационарных и нестационарных аэродинамических характеристик тел при различной разреженности воздуха : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сазонова Наталия Ивановна; МГУ. Мех.-мат. факультет. – Москва, 1977. – 12л.
880092
  Клячко С.Д. Некоторые аналогии в механике твердого деформируемого тела. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.02.04 / Клячко С.Д.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
880093
  Николаевский В.С. Некоторые анатомо-физиологические особеннсоти древесных растений и связи с их газоустойчивостью в условиях медеплавильной промышленности Среднего Урала : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Николаевский В.С. ; АН СССР, Урал. филиал Инзт биол. – Свердловск, 1964. – 41с.
880094
  Клименко Р.К. Некоторые аппроксимационные и апроксимационно-интерационные методы решения линейных задач для обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Клименко Р.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
880095
  Клименко Р.К. Некоторые аппроксимационные и апроксимационно-интерационные методы решения линейных задач для обыкновенных интегро-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Клименко Р.К.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 15л.
880096
  Колокольников Александр Степанович Некоторые асимптотические свойства функций, представимых в виде разности субгармонических : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Колокольников Александр Степанович; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
880097
  Галоян Д.Р. Некоторые аспекты армяно-иранского экономического сотрудничества // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.9. – С. 226-231. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Активизация экономических отношений Армении с Ираном особенно актуальны в свете последних геоэкономических трансформаций в регионе. В данной роботе сделан анализ упомянутых отношений и доказано, что торговые отношения Ирана и Армении не являются ...
880098
  Гаудио Д. Некоторые аспекты влияния латинского языка на старославянский перевод Евангелия от Марка // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 27. – С. 78-94
880099
  Кулинич Н.А. Некоторые аспекты военно-политической стратегии США в зоне Индийского океана (70-е годы) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 50-57. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
880100
  Пахсарьян Н.Т. Некоторые аспекты генеалогии английского романа рококо (ранние романы Мариво и "Джозеф Эндрюс" Г. Филдинга) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 102-112. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Сопоставляются ранние романы Мариво и Г. Филдинга в аспекте генеалогии английского романа рококо.
880101
  Ольшанецкая В.А. Некоторые аспекты гормаональной регуляции проникновения 14С-пикотивной и 35-липоевой кислот в биоструктуры : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Ольшанецкая В. А.; Ин-т биохим. – К., 1977. – л.
880102
  Ильина Е.Л. Некоторые аспекты гуманистической концепции развития Эриха Фромма // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2014. – № 2 (71). – С. 92-94. – ISSN 1684-2618
880103
  Петрик Биргит Некоторые аспекты динамического моделирования и прогнозирования производительности труда в промышленности ГДР : Автореф... наук: / Петрик Биргит; Киев. ин-т народ. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1984. – 21л.
880104
  Оспанов А.С. Некоторые аспекты доступа общественности к информации о деятельности государственных органов Республики Казахстан // Социологические исследования : науч. и обществ.-полит. журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2012. – № 8 (340). – С. 94-99. – ISSN 0132-1625
880105
  Токарь П.В. Некоторые аспекты имиджа Украины глазами столичных жителей Казахстана // Украинская восточная диаспора в контексте современных культурно-исторических и общественно-политических процессов в постсоветских государствах : сб. материалов, выступ., докл. и сообщ. участников "круглого стола", состоявшегося в рамках Первых Междунар. Шевченковских чтений (16-18 марта 2012 г.) / Б.Г. Аяган, В.Я. Бабенко, К.Д. Бейбытова, С.К. Бердагулова, М.Ф. [и др.] Борис. – Астана : Изд-во ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, 2012. – С. 201-213. – ISBN 978-601-80179-5-7
880106
  Кисиль В.И. Некоторые аспекты кодификации международного частного права в зарубежных социалистических государствах / В.И. Кисиль, В.Я. Калакура // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 44-48. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
880107
  Лянкайтис Р. Некоторые аспекты круговорота химических веществ в типичных озерах Южной Литвы : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.12 / Лянкайтис Ромуальдас Юозо ; Гл. упр. гидрометеоролог. службы при Совете Министров СССР, Гидрохим. ин-т. – Новочеркасск, 1977. – 23 с. – Библиогр.: 14 назв.
880108
  Дюков В.П. Некоторые аспекты маркетинга нематериальных активов как коммерческих продуктов / В.П. Дюков, Н.В. Дюкова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 55 : Сучасні проблеми економічних зрушень в контексті реалізації парадигми сталого розвитку. – С. 37-45
880109
  Покровский Валерий Александрович Некоторые аспекты механизма полевой ионизации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.17 / Покровский Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – Москва, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
880110
  Малыхин А.В. Некоторые аспекты нарушения гомеостаза при критических состояниях и их коррекция с помощью КВЧ-терапии и ксеноимплантации эмбриональных мозгоспецифических тканей // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 2000. – Т. 8, № 1. – C. 109-115. – ISSN 1023-2427


  The problems of correlation of a carbohydrate, protein and fatty exchange and heavy condition of the patients are investigated. We have shown that the heavy condition is stipulated by violations of oxygen utilization in a system. EHF-therapy and ...
880111
  Храмцова В.В. Некоторые аспекты нейропсихологической реабилитации больных в отдаленном периоде после перенесенного инсульта // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред.: О.Г. Луценко ; редкол.: В.А. Абрамов, Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник [та ін.]. – Харків, 2017. – Т. 12, № 3 (47). – С. 71-74. – ISSN 2308-6300


  "Апробирована разработанная нейропсихологическая реабилитационная программа по восстановлению высших познавательных функций у пациентов в отдаленном периоде после перенесенного инсульта, в основу которой положены принципы синергетики живых структур. ...
880112
  Гаруля Н.А. Некоторые аспекты организации образовательного процесса в высших учебных заведениях при подготовке учителей трудового обучения. / Н.А. Гаруля, Ф.А. Гаруля // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
880113
  Даценко В.В. Некоторые аспекты оценки екологической безопасности промышленных отходов / В.В. Даценко, Н.Л. Хименко // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 18-23 : рис. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2411-4049
880114
  Чоудхри Ш.Х. Некоторые аспекты пищеварения у насекомых : Автореф... канд. биол.наук: 098 / Чоудхри Ш.Х.; МГУ. – М., 1970. – 24л.
880115
  Белый В.М. Некоторые аспекты повышения качества образования // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 68-72. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены вопросы применения балльно-рейтинговой системы оценки учебной деятельности студента. Показаны недостатки существующего подхода. Предложен вариант организации эффективного учебного процесса. Problems of using grade and rating system for ...
880116
  Воробьев В. Некоторые аспекты подготовки стратегии Шанхайской организации сотрудничества // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2013. – № 7. – С. 126-132. – ISSN 0130-9625
880117
  Седнев В.В. Некоторые аспекты политики США в Азиатско-Тихоокеанском регионе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 41-46. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 21)
880118
  Мартовицкая М. Некоторые аспекты понятия свободи в представлении Э. Фромма / М. Мартовицкая, М. Тарнавская // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 81-82
880119
  Пивоваров Д.В. Некоторые аспекты практической проверки истинности научной теории : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Пивоваров Д.В.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1972. – 21л.
880120
  Климчук Ю. Некоторые аспекты преодоления коррупции в высших учебных заведениях Украины / Ю. Климчук, К. Лагоша // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 4 (74). – С. 9-12. – ISSN 1562-529Х
880121
  Чудодеев Ю. Некоторые аспекты развития исторической науки в КНР // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 2 (253). – С. 66-88


  Первая половина 80-х годов.
880122
  Лысенко С.С. Некоторые аспекты реконструкции древнего костюма и убранства / С.С. Лысенко, С.Д. Лысенко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 107-119. – ISSN 2227-4952
880123
  Джунусбекова Г. Некоторые аспекты совершенствования системы государственной службы в Республике Казахстан // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 276-283. – Библиогр.: 33 назв. – ISSN 1993-6788
880124
  Головатый С.П. Некоторые аспекты соотношения правовых режимов экономической зоны и континентального шельфа // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 98-101. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
880125
  Салауат Муксимов Некоторые аспекты сопротивления государственной службы политике по внедрению электронного правительства (на примере Республики Казахстан) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 370-379 : рис. – Библиогр.: 32 назв. – ISSN 1993-6788
880126
  Хитов М.М. Некоторые аспекты экономического взаимодействия развивающихся и развитых стран в рамках ЕС на примере Болгарии // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 45. – С. 158-162. – ISSN 2306-546X
880127
  Сергеева А.И. Некоторые ассоциативные алгебры и связанные с ними геометрии. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.04 / Сергеева А.И.; Ярослав.пед.ин-т. – Ярославль, 1975. – 13л.
880128
  Поспелова Л.А. Некоторые ацидокомплексные соединения церия-IV. : Автореф... канд. хим.наук: / Поспелова Л.А.; МВ и ССО РСФСР. МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 11л.
880129
  Королевич В.С. Некоторые банаховы аналитических функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королевич В.С.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1970. – 12л.
880130
  Аникин В.П. Некоторые биологические наблюдения над ракообразными из рода Artemia / [соч.] В.П. Аникина, консерватора Зоолог. музея Имп. Томского ун-та. – Томск : Паровая типо-литогр. П.И. Макушина, 1898. – 103 с., [3] л. табл. – Bibliogr.: табл.


  На обл. дарств. надпись: Многоуважаемому Николаю Феофановичу Кащенко от автора. В. Аникин
880131
  Сырбу И.Г. Некоторые биологические особенности косточковых плодовых пород в связи с размножением их прививкой. : Автореф... канд. биол.наук: 101 / Сырбу И.Г.; АН МолдССР. – Кишинев, 1968. – 26л.
880132
  Тамарина Н.З. Некоторые биохимические изменения в организме животных под влиянием производных индола, обладающих длительным гипотензивным действием : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Тамарина Н.З. ; Белорус. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Минск, 1964. – 16 с.
880133
  Ободчук Г.С. Некоторые биохимические изменения в организме при меркуриализме и влияние на них глютоминовой кислоты : Автореф... канд. мед.наук: 03.093 / Ободчук Г.С.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1970. – 20л.
880134
  Таджиева Мукадам Ахраровна Некоторые биохимические компоненты крови и мышечной ткани у индюшат в связи с возрастом и сезоном вывода : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Таджиева Мукадам Ахраровна; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
880135
  Сарсенов А. Некоторые биохимические показатели крови поместных и чистопородных алатауских телят : Автореф... канд. биол.наук: / Сарсенов А.; АН Каз.ССР, Объед. Уч. сво. Ин-та зоол. и эксперим. биол. – Алма-Ата, 1967. – 24л.
880136
  Писанский А.П. Некоторые биохимические свойства зерна кукурузы и кукурузного крахмала, выделенного разными способами и подвергнутого гамма-облучению : Автореф... канд. техн.наук: / Писанский А.П.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1964. – 22л.
880137
  Подузова Е. Некоторые виды организационного договора в гражданском праве // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М--во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 7, июль. – С. 35-43. – ISSN 0132-0831
880138
  Конаровский М.А. Некоторые военно-политические аспекты операции США и НАТО в Афганистане // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2013. – № 3. – 15-47. – ISSN 0235-5620
880139
  Прибылов К.П. Некоторые возможности вакуумной газоволюмографии в количественном фазовом анализе. : Автореф... канд. хим.наук: / Прибылов К.П.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1963. – 16л.
880140
  Уосис С. Некоторые возможности расширения использования экономических методов в планировании и ругилировании товарно-денежного обращения в период развернутого коммунистического строительства. : Автореф... канд. экон.наук: / Уосис С.; Вильнюсский гос. ун-т им. В. Капускаса. – Вильнюс, 1965. – 16л.
880141
  Сеидов Ю.М. Некоторые вопосы квантовой теории антиферомагнитизма и ферромагнетизма ферритов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сеидов Ю.М.; Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1956. – 15л.
880142
  Тевзадзе Р.А. Некоторые вопросы автоматизации агломерационных фабрик и расчета шихты доменного производства с применением средств вычислительной техники : Автореф... кандидата техн.наук: / Тевзадзе Р.А.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1965. – 19л.
880143
  Петров Антон Георгиев Некоторые вопросы автоматизации калибровки и контроля многоканальных установок со сцинтилляционными детекторами используемых на синхроциклотроне ОИЯИ : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.16 / Петров Антон Георгиев; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 16л.
880144
  Семик В.П. Некоторые вопросы автоматизации составления трансляторов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семик В.П.; Учен.совет.Ин-та кибернетики АН УССР. – К, 1965. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
880145
  Тила Ю. Некоторые вопросы агротехники картофеля на легких почвах : Автореф... канд. с. х.наук: / Тила Ю.; МСХ Лит.ССР, Лит. с. х. акад. – Каунас, 1961. – 32л.
880146
  Булгакова И.В. Некоторые вопросы адаптации страхового законодательства Украины с законодательством Европейского Союза // Актуальные проблемы гражданского права : науч. журнал / Учреждение образования Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправ. исслед. – Минск, 2017. – № 1 (9). – С. 18-25. – ISSN 2306-255Х
880147
  Субханкулов М.А. Некоторые вопросы аддитивной теории чисел. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Субханкулов М.А.; Узб. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1950. – 11 с.
880148
  Комарова Л.Н. Некоторые вопросы акустики изогнутых стержней и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комарова Л.Н.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1969. – 17л.
880149
  Немытов Александр Игоревич Некоторые вопросы алгебраических к-теорий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Немытов Александр Игоревич; МГУ. – М., 1977. – л.
880150
  Половников В.А. Некоторые вопросы алгоритмизации процессов планирования отрасли. (На примере М-ва мор. флота) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Половников В.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1970. – 26л.
880151
  Назиев Э.Х. Некоторые вопросы аналитической динамики : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Назиев Э.Х. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.7-8
880152
  Сумбатов А.С. Некоторые вопросы аналитической механики неголономных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 020 / Сумбатов А.С. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1972. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
880153
  Нуркеева З.С. Некоторые вопросы анионной полимеризации стирола и изопрена в присутствии электроно-акцепторных и полимерных литийсодержащих добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Нуркеева З.С.; Казахский гос. ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 25л.
880154
  Терещук Р.М. Некоторые вопросы аппаратурного спектрального анализа : Автореф... канд. техн.наук: / Терещук Р. М.; КПИ. – К., 1967. – 18л.
880155
  Писарькова М.А. Некоторые вопросы биологии и особенности методики селекции кок-сагыза на торфяно-болотных почвах : Автореф... канд. с.-х.наук: / Писарькова М.А.; АН Белорусск. ССР. Ин-т мелиорации, водного и болотного хозяйства. – Минск, 1953. – 15 с.
880156
  Коноплянников А.Г. Некоторые вопросы биологического действия ионизирующей радиации с различной величиной линейных потерь энергии (ЛПЭ) : Автореф... кандидата биол.наук: / Коноплянников А.Г.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. фак. – М., 1965. – 24л.
880157
  Спивак А.И. Некоторые вопросы биоморфологии и экологии ксерофитов степного Забайкалья : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Спивак А.И. ; АН СССР, Уральский науч. центр. Ин-т экологии растений и животных. – Свердловск, 1974. – 22 с. – Бібліогр.: с. 22
880158
  Шевченко А.И. Некоторые вопросы биостратиграфических исследований антропогена / А.И. Шевченко. – Киев, 1965. – С. 99-112. – Отд. оттиск
880159
  Каландаришвили Леван Николаевич Некоторые вопросы быта и культуры колхозников Кинтришского ущелья : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.07 / Каландаришвили Леван Николаевич; АН Грузинской ССР. Ин-т истории, археологии и этнографии им. И.А.Джавахишвили. – Тбилиси, 1974. – 31л.
880160
  Стрекаловский А.С. Некоторые вопросы векторной оптимизации в системах с распределенными параметрами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.09 / Стрекаловский А.С.; АН Белосу.ССР.Ин-т математики. – Минск, 1979. – 16л.
880161
  Тамместе Р.А. Некоторые вопросы вероятностных распределений в комплексных гильбертовых пространствах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Тамместе Р.А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1971. – 12л.
880162
  Фертельмейстер Я.Н. Некоторые вопросы весового ультрамикрохимического анализа. : Автореф... канд. хим.наук: / Фертельмейстер Я.Н.; МВО СССР. Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1950. – 7 л.
880163
  Зимин Э.П. Некоторые вопросы взаимодействия ионизованного газа с магнитным полем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Зимин Э.П.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 10л.
880164
  Елисеева О.И. Некоторые вопросы взаимосвязи калийного питания и азотного обмена при различных источниках катиона калия. : Автореф... Канд.биол.наук: / Елисеева О.И.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1967. – 23л.
880165
  Скопина И.В. Некоторые вопросы взаимосвязи физики с математикой в курсе физики средней школы. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Скопина И.В.; Ташк.гос.пед.ин-т. – Ташкент, 1975. – 25л.
880166
  Полухин А.Т. Некоторые вопросы влияния пространственного заряда на устойчивость поперечного движения частиц в ускорителях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 055 / Полухин А.Т.; Моск. гос. ун-т. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – Москва, 1969. – 7л.
880167
  Пачевская Г.И. Некоторые вопросы внутреннего трения в теории наследственной упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пачевская Г.И.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1967. – 11л.
880168
  Салия Реваз Николаевич Некоторые вопросы выбора между централизованной и децентрализованной формами функционирования стохастических систем управления запасами и массового обслуживания : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Салия Реваз Николаевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 19л.
880169
  Пасманик Г.А. Некоторые вопросы вынужденного рассеяния света : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.042 / Пасманик Г.А.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1971. – 16л.
880170
  Каразия Р.И. Некоторые вопросы вычисления матричных элементов оператора энергии для сложных атомов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каразия Р. И.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1968. – 7л.
880171
  Тонев Т.В. Некоторые вопросы гармонического анализа на полугруппе и абстрактные динамические системы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Тонев Т.В.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1973. – 13л.
880172
  Злотник Е.Я. Некоторые вопросы генерации и распространения электромагнитных волн в плазме солнечной короны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.08 / Злотник Е.Я.; Горь. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-14
880173
  Евсиков В.И. Некоторые вопросы генетики норки : Автореф... Канд.биол.наук: / Евсиков В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1965. – 26л.
880174
  Коба В.И. Некоторые вопросы геометрии Лобачевского. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Коба В.И.; Киев. гос. пед. ин-тут им. А.М.Горького. – Киев, 1950. – 9 л.
880175
  Хмелевский Э.И. Некоторые вопросы геометрии пространства гиперплоскостных элементов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Хмелевский Э.И.; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1970. – 12л.
880176
  Пархоменко В.Н. Некоторые вопросы геометрии случайных полей : Автореф. дис. .... канд. физ-мат. наук : 01.01.05 / Пархоменко В.Н.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 12 с.
880177
  Кожахметов К. Некоторые вопросы гибридизации пшеницы с эгилопсом. : Автореф... Канд.биол.наук: 103 / Кожахметов К.; Ан КазССР. – Алма-Ата, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
880178
  Никитин А.К. Некоторые вопросы гидродинамической теории смазки : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Никитин А. К.; КазанГУ. – Казань, 1958. – 16л.
880179
  Сидоров В.П. Некоторые вопросы гидродинамической теории устойчивости плазмы в постоянном магнитном и высокочастотном полях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.047 / Сидоров В.П.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1971. – 16л.
880180
  Селиванов Ю.В. Некоторые вопросы гомологической классификации банковоых алгебр. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Селиванов Ю.В.; МГУ. – М, 1978. – 16л.
880181
  Селиванов Е.Д. Некоторые вопросы горения двухфазной системы жидкости +пар. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Селиванов Е.Д.; Одесск.гос.ун-т. – Херсон, 1956. – 10л.
880182
  Николаев Ю.М. Некоторые вопросы гравитационной неустойчивости сжимаемых и проводящих жидкостей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ю. М.; НИИ яд. физ. МГУ. – М., 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880183
  Клякотко М.А. Некоторые вопросы движения в фотосфере Солнца : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Клякотко М.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1962. – 11с. – Бібліогр.:с.8-11
880184
  Коловандин Б.А. Некоторые вопросы движения электропроводной жидкости со свободной поверхностью : Автореф... канд. техн.наук: / Коловандин Б.А.; АН БССР. Отд-ние физ.-техн. наук. – Минск, 1966. – 21л.
880185
  Кисля Г.М. Некоторые вопросы дезактивации метастабильного состояния молекул органических веществ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кисля Г.М.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одеса, 1963. – 11л.
880186
  Колокольчиков В.В. Некоторые вопросы деформирования нелинейных вязко-упругих сред : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Колокольчиков В.В. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т , Кафедра теории упругости. – Москва, 1970. – 9 с.
880187
  Перехрест В.И. Некоторые вопросы динамики железнодорожной цистерны : Автореф... канд. техн.наук: / Перехрест В.И.; Днепропетровск. ин-т инженеров железнодорожного транспорта. – Днепропетровск, 1967. – 10л.
880188
  Павленко В.П. Некоторые вопросы динамики и кинетики распадно взаимодействующих волн : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Павленко В.П. ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1970. – 16 с. – Бібліогр.:с.14-15
880189
  Слуцкин А.А. Некоторые вопросы динамики и кинетики электронов проводимости со сложным законом дисперсии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слуцкин А.А.; Физ-техн.ин-т.нихких температур АН УССР. – Харьков, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.17
880190
  Савченко В.Т. Некоторые вопросы динамики и проектирования судов на подводных крыльях с автоматической стабилизацией : Автореф... канд. техн.наук: / Савченко В. Т.; АН УССР, Ин-т гидромехан. – К., 1967. – 16л.
880191
  Нурбаев У. Некоторые вопросы динамики и устойчивости движения подобно изменяемого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Нурбаев У.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. Кафедра теорет. механики. – М., 1970. – 9л.
880192
  Тимохов Л.А. Некоторые вопросы динамики льдов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тимохов Л. А.; Аркт. и Антатк.НИИ. – Л., 1968. – 31л.
880193
  Панкова Н.В. Некоторые вопросы динамики свободных систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Панкова Н.В.; МГУ. – М., 1977. – 19л.
880194
  Петров А.С. Некоторые вопросы динамики стационарного движения гибкой нити : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров А.С.; Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Науч.-исслед. ин-т механики и математики. – Москва, 1953. – 4 с.
880195
  Постников Л.В. Некоторые вопросы динамики транзисторных схем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Постников Л.В.; МВ и ССО РСФСР. Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1963. – 7л.
880196
  Пермитин Герман Вячеславович Некоторые вопросы дифракции и распространения волн в плавно неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Пермитин Герман Вячеславович; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.18
880197
  Перстнев Игорь Петрович Некоторые вопросы дифракции резонансного ядерного излучения : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Перстнев Игорь Петрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1975. – 12л.
880198
  Франк Х. Некоторые вопросы дифференциальной геометрии в пространствах постоянной кривизны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франк Х.; ЛГУ. – Л., 1962. – 6л. – Бібліогр.:с.5-6
880199
  Кондакова Эльвира Михайловна Некоторые вопросы дифференциальной геометрии многомерной поверхности пространства невырожденных нуль-пар : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Кондакова Эльвира Михайловна; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880200
  Костюк О.С. Некоторые вопросы защиты персональных данных в Австрии и Германии // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 148-157. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
880201
  Облезов Е.В. Некоторые вопросы изгиба и устойчивости упругих трехслойных пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Облезов Е.В.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1971. – 12л.
880202
  Силинский В.П. Некоторые вопросы измерения и анализа ритмичности производства промышленных предприятий. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Силинский В.П.; Лен. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1972. – 17л.
880203
  Кондаков Владимир Петрович Некоторые вопросы изоморфизма и базисов локально выпуклых пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Кондаков Владимир Петрович; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1972. – 13л.
880204
  Кобентаева Т. Некоторые вопросы изучения жанра айтыс в восьмилетней казахской школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Кобентаева Т.; Каз. гос. пед. ин-тут им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 26л.
880205
  Оспанулы А. Некоторые вопросы изучения истории казахской литературы второй половины 19 века : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Оспанулы А. ; Акад. наук КазССР, Ин-т литературы и искусства. – Алма-Ата, 1963. – 16 с.
880206
  Морохин В.Н. Некоторые вопросы изучения роли В.И.Ленина в формировании мировоззрения А.М.Горького (1905-1917 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: / Морохин В.Н.; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1954. – 19л.
880207
  Киселев П.Я. Некоторые вопросы интерполирования и приближения функций в комплексной области : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киселев П.Я.; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1963. – 13л.
880208
  Фирсакова О.С. Некоторые вопросы интерполирования с помощью целых функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фирсакова О.С.; ХГУ. – Х., 1958. – 11л.
880209
  Французова В.И. Некоторые вопросы интерпретации высших гармоник релеевских волн : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Французова В.И.; АН СССР. Ин-т физики Земли им. О.Ю.Шмидта. – М., 1969. – 22л.
880210
  Керженцев П. Некоторые вопросы искусства // Пушкинские дни - смотр советских культурных сил. – М, 1937. – С. 9-17
880211
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы исследования магнитных полей Солнца // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 44-50. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Проведен анализ магнитных полей Солнца. Найдена связь между ММП и солнечной активностью для 1967-11975 гг.: с увеличением активности увеличивается ММП. Показано, что ОМП коррелирует с величиной магнитного потока пятен за 1973 и 1974 гг. С учетом того, ...
880212
  Соболев Яков Павлович Некоторые вопросы исследования магнитосферы с помощью свистящих атмосфериков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Соболев Яков Павлович; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1973. – 9л.
880213
  Перестюк Н.А. Некоторые вопросы исследования нелинейных систем дифференциальных уравнений с мгновенным изменением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Перестюк Н.А. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 12 с.
880214
  Соляник Б.Л. Некоторые вопросы исследования потоков отказов систем управления в условиях эксплуатации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Соляник Б.Л. ; Харьков. ин-т радиоэлектроники. – Харьков, 1969. – 26 с.
880215
  Жулин И.А. Некоторые вопросы исследования солнечно-земных связей : Автореф... кнад. физ. мат.наук: / Жулин И. А.; АН СССР, Ин-т физ. атмосферы. – Москва, 1965. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
880216
  Пацера А.Д. Некоторые вопросы исследования территориальной организации производства с помощью математических методов и ЭВМ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 691 / Пацера А.Д. ; АН УССР , Ин-т экономики. – Киев, 1968. – 15 с.
880217
  Ходжанов А.С. Некоторые вопросы исследования устойчивости и построения устойчивых и оптимальных регулируемых систем методом функции Ляпунова : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Ходжанов А.С.; АН Каз.ССР. Объединен. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1967. – 12л.
880218
  Русаков О.М. Некоторые вопросы истории земного магнитного поля в мезозое.. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Русаков О.М.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1966. – 15л.
880219
  Ондар Х. . Некоторые вопросы истории теории вероятности в дореволюционной России : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ондар Х. . О.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1967. – 14л.
880220
  Сорока В.А. Некоторые вопросы калибровочных полей в суперсимметричных теориях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сорока В.А.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1978. – 16л.
880221
  Руденко Э.Н. Некоторые вопросы качественной теории квазилинейных уравнений параболического типа.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Руденко Э.Н.; Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 1970. – 9л. – Бібліогр.:с.9
880222
  Павлюк И.А. Некоторые вопросы качественной теории линейных дифференциальных уравнений второго, третьего и четвертого порядков : Автореф. дис. . .. канд. физ.-мат. наук / Павлюк И.А. ; МВО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. Каф. дифференц. уравнений. – Киев, 1955. – 5 с.
880223
  Калашников Н.П. Некоторые вопросы квантовой теории многократного рассеяния и тормозного излучения зараженной частицы в веществе при высоких энергиях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Калашников Н.П.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1966. – 8л.
880224
  Калашников В.П. Некоторые вопросы квантовой теории явлений переноса в сильном магнитном поле : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Калашников В.П.; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1964. – 10л.
880225
  Олферьева Т.А. Некоторые вопросы кинетики и механизма гедрогенолиза цикланов на благородных металлах VIII группы : Автореф... канд .хим.наук: / Олферьева Т. А.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1970. – 30л.
880226
  Томилов Б.И. Некоторые вопросы кинетики и механизма электроорганических реакций. : Автореф... канд. хим.наук: / Томилов Б.И.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1962. – 15л.
880227
  Петров Э.Г. Некоторые вопросы кинетических явлений в ферромагнетиках и антиферромагнетиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Петров Э.Г. ; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
880228
  Смирнов В.И. Некоторые вопросы кинетической теории атмосферных аэрозолей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Смирнов В.И. ; Ин-т прикладной геофизики. – Москва, 1966. – 16 с.
880229
  Онищенко И.Н. Некоторые вопросы кинетической теории возбуждения продольных волн в органической плазме и распространения электромагнитных волн в слоисто-плазменных средах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Онищенко И.Н. ; АН УССР , Физ.-техн. ин-т. – Харьков, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
880230
  Федосов Н.И. Некоторые вопросы классической и квантовой теории излучения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Федосов Н.И.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880231
  Исмаилов И. Некоторые вопросы колебательной релаксации в газах и жидкостях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 054 / Исмаилов И.; Москов. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880232
  Егоров Б.В. Некоторые вопросы колебательной релаксации и учета эффектов реального газа при течении газов в соплах и за ударными волнами. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Егоров Б.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.11
880233
  Соломония О.Г. Некоторые вопросы комплекса дождевания в гидроэнергетике. : Автореф... канд. техн.наук: / Соломония О.Г.; Мин. водного хоз. ГрузССР. Груз. НИИ гидротехники и мелиорации. – Тбилиси, 1955. – 18л.
880234
  Черных К.Ф. Некоторые вопросы комплексного преобразования в теории оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Черных К.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 7л.
880235
  Сидоров В.С. Некоторые вопросы конденсаторного отбора мощности от линий электропередачи пульсирующего напряжения К-472 : Автореф... канд. техн.наук: 275 / Сидоров В.С.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 28л.
880236
  Петков П.П. Некоторые вопросы конструктивной математической логики об языках Юп и об языке Я2w : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.007 / Петков П.П.; МГУ. – М., 1970. – 6л.
880237
  Скрипник А.И. Некоторые вопросы контруктивного построения асимптотических решений в задачах нелинейной механики. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Скрипник А.И.; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1981. – 16л.
880238
  Самсония З.В. Некоторые вопросы конформного отображения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Самсония З.В.; АН Груз.ССР. Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1966. – 7л.
880239
  Савенков В.Н. Некоторые вопросы конформного отображения полигональных областей с приложеним к решению задач напорной фильтрации : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Савенков В. Н. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1965. – 13 с. – Бібліогр. : с. 11-13
880240
  Романов В.В. Некоторые вопросы коррозионного рестрескивания металлов : Автореф... докт. хим.наук: / Романов В. В.; Моск. гос. пед. инзт. – Москва, 1961. – 31л.
880241
  Сордия Л.И. Некоторые вопросы лирики Галактиона Табидзе. (На грузин. яз.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.02 / Сордия Л.И.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1974. – 25л.
880242
  Толомасов В.А. Некоторые вопросы магнитного метода исследования фазовых превращений в сплавах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Толомасов В.А.; Горьков. исслед. физ.-техн. ин-т при Горьков. гос. ун-те им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1958. – 6л.
880243
  Ежова О.Е. Некоторые вопросы международного сотрудничества государств по обеспечению защиты прав человека // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 104-108. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
880244
  Седов М.П. Некоторые вопросы методики и применения метода переходных процессов при поисках медноколчеданных и полиметаллических месторождений : Автореф... Канд.техн.наук: 0,4131 / Седов М.П.; Моск.геол-развед.ин-т. – Москва, 1969. – 26л.
880245
  Каландрова Александра Некоторые вопросы методики изучения русской военной терминологии в чехословацких военных академиях : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Каландрова Александра; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 24л.
880246
  Погонец Г.К. Некоторые вопросы методики изучения ядерной физики в средней школе : Автореф... канд. пед. (по физике)наук: / Погонец Г.К.; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – Москва, 1968. – 7л.
880247
  Софиев Е.И. Некоторые вопросы методики исследования и прогноза турбулентности, влияющей на полеты самолетов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Софиев Е.И.; Ташкент. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880248
  Китросская И.И. Некоторые вопросы методики обучения второму иностранному языку : Автореф... канд. пед.наук: 10732 / Китросская И.И.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1970. – 29л.
880249
  Стецив Я.И. Некоторые вопросы методики электронографических исследований ближнего порядка в аморфных веществах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 054 / Стецив Я.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 21 с. – Бібліогр.:с.19-21
880250
  Киргетов В.И. Некоторые вопросы механики неголономных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киргетов В.И.; МГУ им. М.В Ломоносова. – М., 1958. – 6л.
880251
  Дементьев А.Д. Некоторые вопросы механики разрушения твердых тел ударом : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Дементьев Александр Дмитриевич ; АН СССР, Сибир. отд-ние, Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1977. – 18 с. – Библиогр.: 5 назв.
880252
  Рогозин И.Д. Некоторые вопросы микронеоднородных упруго-пластических моделей : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Рогозин И. Д.; АН СССР Сиб. отд. Секция по прочности метал. и технолог. машиностроен. Объед. уч. сов. по физ мат. и техн. – Новосибирск, 1975. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880253
  Тажиев Садат Некоторые вопросы мировоззренческой функции науки. (Социол. аспект) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Тажиев Садат; АН УзССР. Учен. совет по филос. наукам Ин-та философии и права. – Ташкент, 1973. – 19л.
880254
  Франкфурт Л.Л. Некоторые вопросы модели нерелятивистских кварков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Франкфурт Л.Л.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1968. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880255
  Прохоров В.А. Некоторые вопросы модернизации инженерного образования // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 10. – С. 13-19. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются проблемы практического внедрения уровневого инженерного образования, предложения по его фундаментализации, вопросы подготовки специалистов на уровне повышения квалификации с участием производства, вопросы формирования новой ...
880256
  Попов В.Ф. Некоторые вопросы молекулярной теории вязкоупругих свойств эластомеров в переходной зоне : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 02.00.07 / Попов В.Ф.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 30л.
880257
  Савова Л.Н. Некоторые вопросы моментальной теории упругости и вязко-упругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Савова Л.Н. ; МГУ , Мех.-мат. фак-т. – Москва, 1969. – 6 с.
880258
  Тютюгин В.И. Некоторые вопросы назначения наказания по соглашению сторон в связи с принятием нового уголовного процессуального кодекса Украины // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 81-86. – ISBN 978-966-458-403-3
880259
  Петрищев Виталий Алексеевич Некоторые вопросы направленной передачи интенсивного оптического излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Петрищев Виталий Алексеевич; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1975. – 17л.
880260
  Тупикин В.и др. Некоторые вопросы наследия Н.Г.Чернышевского(к 70-летию со дня смерти писателя) / В.и др. Тупикин. – Шахты, 1959. – 61 с.
880261
  Сергеев А.П. Некоторые вопросы начала течения исковой давности по требованиям о защите права собственности // Гражданское общество и развитие гражданского права : сб. статей к юбилею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН Украины, заслуж. деятеля науки и техники Украины Наталии Семеновны Кузнецовой / отв. ред.: проф. Р.А. Майданик и проф. Е.В. Кохановская. – Киев : Юридическая практика, 2014. – С. 535-559. – ISBN 978-966-2578-62-1
880262
  Семчиков К.Н. Некоторые вопросы нелинейно теории упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Семчиков К.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1962. – 5л.
880263
  Ораевский В.Н. Некоторые вопросы нелинейной динамики плазмы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ораевский В.Н. ; АН СССР, Сиб. от-ние Совет секц. физ. мат. Объед уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 7 с.
880264
  Толоконников Л.А. Некоторые вопросы нелинейной теории упругости. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Толоконников Л.А.; Тульский горный ин-т. – Тула, 1958. – 10л.
880265
  Сидоренков Н.С. Некоторые вопросы неравномерности вращения Земли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сидоренков Н.С. ; МГУ им. М.В. Ломоносова , Гос. астроном. ин-т им. П.К. Штернберга. – Москва, 1967. – 5 с.
880266
  Серебряков С.Г. Некоторые вопросы нерелятивистской задачи взаимодействия трех и четырех реальных частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Серебряков С.Г.; МГУ. НИИ ядерной физики. – М., 1973. – 12л.
880267
  Рябченко И.Я. Некоторые вопросы несовершенствования внутризаводского планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Рябченко И. Я.; Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 32л.
880268
  Карапетян В.В. Некоторые вопросы неупругого рассеяния и переразрядка адронов высоких энергий на ядрах : Автореф... канд. физ. мате.наук: 01.04.16 / Карапетян В. В.; МГУ, НИИ ядерн. физ. – Москва, 1973. – 12л.
880269
  Клоповский К.С. Некоторые вопросы неустойчивости колебаний горячей плазмы в адиабатических ловушках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 047 / Клоповский К.С.; НИИ ядерной физики. – М., 1972. – 12л.
880270
  Кодачигов И.А. Некоторые вопросы о представлении функций двух переменных двойными сингулярными интегралами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кодачигов И.А. ;. – Сызрань, 1950. – 3 с.
880271
  Камунтавичюс Г.П. Некоторые вопросы о применении методов квантовой теории поля в теории атомных оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Камунтавичюс Г.П.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880272
  Колодяжный Владимир Максимович Некоторые вопросы обооснования и численной реализации структурно-вариационного метода (метода R-функций) решения краевых задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Колодяжный Владимир Максимович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.15-16
880273
  Терехов А.А. Некоторые вопросы общей теории алгебр : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терехов А. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т матем. Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880274
  Салькова Д.А. Некоторые вопросы омонимии и многозначности синтаксических конструкций. (На материале нем. придаточных предложений с союзами als, dab, wie, als dab, als wenn) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Салькова Д.А. ; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – Москва, 1967. – 20 с.
880275
  Тютюкин Виктор Константинович Некоторые вопросы оперативно-производственного планирования (на примере механических участков предприятий машиностроения) : Автореф... канд. эконом.наук: / Тютюкин Виктор Константинович; ЛГУ. – Л., 1972. – 14л.
880276
  Колтунов И.А. Некоторые вопросы определения кинематических параметров частиц, регистрируемых в камерах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Колтунов И.А.; Объедин. ин-т ядерных исследований. 11-6686. Лаб. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
880277
  Коноплицкий В.А. Некоторые вопросы оптимального планирования на основе межотраслевого баланса : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Коноплицкий В.А.; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 25л. – Бібліогр.:с.23-25
880278
  Фесенко В.И. Некоторые вопросы оптимальности и надежности трансляции в алгоритмических языках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Фесенко В.И. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1967. – 14 с.
880279
  Колосовский И.Г. Некоторые вопросы оптимизации алгоритмов функционирования сложных систем по время-стоимостным характеристикам : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Колосовский И.Г.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1969. – 16л. – Бібліогр.:с.14-15
880280
  Туркия Г.Г. Некоторые вопросы оптимизации внутристанционных режимов гидроэлектростанций с учетом замеров эксплуатационных характеристик гидроагрегатов : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Туркия Г.Г.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1969. – 21л.
880281
  Инджикян С.М. Некоторые вопросы оптимизации внутристационных режимов электростанций. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Инджикян С.М.; Груз. политехн. ин-тут им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1975. – 21л.
880282
  Сметанин Юрий Михайлович Некоторые вопросы оптимизации вычислительного процесса на ЭВМ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Сметанин Юрий Михайлович; ЛГУ. – Л., 1978. – л.
880283
  Елагин Ю.П. Некоторые вопросы оптической модели ядерных реакций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Елагин Ю.П.; М-во высш.ли сред.спец.образования РСФСР. – Москва, 1963. – 11л.
880284
  Нуриева З.Д. Некоторые вопросы организации оптимального проектирования нефтеперерабатывающих заводов и установок в Азербайджане : Автореф... канд. техн.наук: 594 / Нуриева З.Д.; Совет по присуждению учен. степеней хим.-технол. фак. Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова. – Баку, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
880285
  Пыхтин В.Я. Некоторые вопросы организации ЭВМ широкого применения : Автореф... канд.техн.наук: 05.252 / Пыхтин В.Я.; Ин-т точной механики и вычислит.техники АН СССР. – М, 1970. – 22л. – Бібліогр.:с.21-2
880286
  Пронин А.А. Некоторые вопросы планирования сельского хозяйства. (на прим. колхозов Липецкой обл.) : Автореф... канд. экон.наук: / Пронин А.А.; АОН при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии. – Москва, 1962. – 18л.
880287
  Карташова Л.И. Некоторые вопросы плодородия пойменных почв лесолуговой зоны в связи с их освоением (На прим. рек Оки, Москвы и др.) : Автореф... канд .с. х.наук: / Карташова Л. И.; Моск. с. х. акад. – М., 1961. – 20л.
880288
  Зобов В.Е. Некоторые вопросы поведения магнитных систем с неоднородно уширенными линиями ЭПР : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.0403 / Зобов В.Е.; АН СССР. Сиб. одт-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
880289
  Мякишев Г.Я. Некоторые вопросы поведения плазмы и электронных пучков в электромагнитных полях. : Автореф... Канд.физ-матнаук: / Мякишев Г.Я.; Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1952. – 6 с.
880290
  Калкамбаев В.Н. Некоторые вопросы повышения производительности труда на меднорудных карьерах Казахстана : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Калкамбаев В.Н.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
880291
  Фоменко Г.П. Некоторые вопросы повышения эффективности электронных синхротронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фоменко Г.П.; Томск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1967. – 12л.
880292
  Левин В.И. Некоторые вопросы подготовки научно-педагогических кадров // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 4, апрель. – C. 60-63. – ISSN 1026-955X
880293
  Токтаров Н.Г. Некоторые вопросы подготовки студентов к семейной жизни / Н.Г. Токтаров. – Фрунзе, 1981. – 42 с.
880294
  Парновский С.Л. Некоторые вопросы позиционных фотографических наблюдений планет и их спутников с использованием диафрагмы перед объективом / С.Л. Парновский, Тельнюк-Апамчик // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 63-69. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Расмотрен вопрос об учете фазы при наблюдениях планет с использованием многоугольной диафрагмы перед объективом.
880295
  Муртазин Р.З. Некоторые вопросы ползучести тонких пластин и оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Муртазин Р.З.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1970. – 13л. – Бібліогр.:с.11-13
880296
  Рожанская Н.Н. Некоторые вопросы полноты и базиса в аналитическом пространстве : Автореф... канд. физ. матнаук: / Рожанская Н. Н.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 7 с.
880297
  Свечкова Р.С. Некоторые вопросы постановки внеклассного чтения на русском языке в казахской школе (4-6-е кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Свечкова Р. С.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 23л. – Бібліогр.:с.23
880298
  Кисилев В.И. Некоторые вопросы построения сбалансированного плана и решение задачи развития народного хозяйства в территориально-отраслевом разрезе : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Кисилев В.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак. – М., 1970. – 21л.
880299
  Половина А.И. Некоторые вопросы приближения алгебраическими многочленами функций, заданных на отрезке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Половина А.И.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1967. – 8л.
880300
  Ходак Леонид Борисович Некоторые вопросы приближения непериодических функций алгебраическими многочленами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Ходак Леонид Борисович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 13л.
880301
  Поспелов А.С. Некоторые вопросы приближения непрерывных функций алгебраическими конструкциями над полем с нормированием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.001 / Поспелов А.С.; Калинин. гос. ун-т. – Калинин, 1973. – 16л.
880302
  Рыщенко Н.Д. Некоторые вопросы приближения функций двух переменных полиномами по системе Уолша и Хаара : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Рыщенко Н. Д.; МВССО РСФСР, Украл. ГУ. – Свердловск, 1979. – 12л.
880303
  Русецкий Ю.И. Некоторые вопросы приближения функций линейными операторами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Русецкий Ю.И.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 13л.
880304
  Прыпик А.С. Некоторые вопросы приближения функций на замкнутых множествах : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Прыпик А.С. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1977. – 14 с.
880305
  Стабников М.В. Некоторые вопросы применения диффузионной камеры в ядерной физике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Стабников М.В.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т. – Л., 1960. – 15л.
880306
  Островский Г.М. Некоторые вопросы применения нелинейных устройств в системах автоматического регулирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский Г.М.; Моск.гос.ун-т. – М, 1958. – 4л.
880307
  Цапив И.И. Некоторые вопросы применения неподвижных осциоллограмм в полярографии : Автореф... канд. хим.наук: / Цапив И.И.; МВОСССР Льв.ГУ. – Львов, 1954. – 16л.
880308
  Ким А.А. Некоторые вопросы природной очаговости сальмонеллезов (по материалам Карагандинской обл. Казахск. ССР) : Автореф... канд. биол.наук: / Ким А.А.; АН КазССР. Объединен. учен. совет ин-тов зоологии и эксперимент. биологии. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
880309
  Сандровский К.К. Некоторые вопросы прогрессивного развития и повышения эффективности международного права // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – С. 77-86. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 4)
880310
  Кобалава Г.Н. Некоторые вопросы проектирования и моделирования отраслевых автоматизированных систем управления. : Автореф... канд. экон.наук: 08.607 / Кобалава Г.Н.; Москов. экон.-стат. ин-тут. – М., 1971. – 28л.
880311
  Мус Константин Федорович Некоторые вопросы прохождения высокоэнергетических протонов через вещество : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Мус Константин Федорович ; Радиевый ин-т им. В.Г. Хлопина. – Ленинград, 1975. – 21 с.
880312
  Марцафей В.В. Некоторые вопросы работы установок для измерения электродинамических параметров антенн и рассеивателей. : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Марцафей В.В.; Москов. авиац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1968. – 12л.
880313
  Потапов В.Н. Некоторые вопросы равновесия жестко-пластических и вязко-пластических круглых плстин и оболочек вращения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Потапов В.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 6л.
880314
   Некоторые вопросы развития автомобильного транспорта в Афганистане : Автореф... канд .экон.наук: / Насар а. Н,; Насар а. Н,; КИНХ. – К., 1967. – 18л.
880315
  Несар А.Н. Некоторые вопросы развития автомобильного транспорта в Афганистане : Автореф... канд. экон.наук: / Несар А. Н.; КИНХ. – К., 1967. – 18л.
880316
  Семчук С. Некоторые вопросы развития механизации первичного учета на машинострительных предприятиях. : Автореф... Канд.экон.наук: / Семчук С.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1963. – 19л.
880317
  Овакимян А.Б. Некоторые вопросы развития пищевой промышленности Армении в перспективе : Автореф... канд. эконом.наук: / Овакимян А.Б.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 25л.
880318
  Карабанов Н.Т. Некоторые вопросы разделения смесей углеводородов с четырьмя углеродными атомами ректификацией и экстрактивной ректификацией : Автореф... канд. хим.наук: / Карабанов Н.Т.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1965. – 18л.
880319
  Смирнов В.К. Некоторые вопросы разработки вычислительной машины со стековой памятью : Автореф... канд. техн.наук: 252 / Смирнов В.К.; Ин-т прикл. математики АН СССР. – М., 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
880320
  Исачкова Л.М. Некоторые вопросы разработки и исследования математической модели системы "Библиотека вуза" : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Исачкова Л.М.; Москов. гос. ин-тут культуры. – Москва, 1976. – 25л.
880321
  Касаткин В.Г. Некоторые вопросы разработки криотронных схем : Автореф... канд. тех.наук: 255 / Касаткин В.Г.; МФТИ. – М, 1971. – 15л.
880322
  Филоненко Надежда Васильевна Некоторые вопросы разработки методов решения задач целочисленного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Филоненко Надежда Васильевна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 18л.
880323
  Исаков Л.М. Некоторые вопросы разработки ягр-спектрометров и исследования эффекта Мессбауэра в сплавах железо-никель. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 046 / Исаков Л.М.; АН УССР. Ин-тут металлофизики. – М., 1967. – 22л.
880324
  Затикян Т.А. Некоторые вопросы распределения и перераспределения колхозных доходов (на примере Армянской ССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Затикян Т.А. ; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 23 с.
880325
  Ходжаев А.А. Некоторые вопросы расчета высоких сооружений на действия сейсмических сил : Автореф... кандид. технич.наук: / Ходжаев А.А.; Институт механики Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 8 с.
880326
  Хомасуридзе Карблос Николаевич Некоторые вопросы расчета и повышения надежности восстанавливаемых и невосстанавливаемых систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Хомасуридзе Карблос Николаевич;. – Тбилиси, 1978. – 23л.
880327
  Се Ч.-Л. Некоторые вопросы расчета режимов работы энергосистемы с применением математическйо машины дискретного действия (ММДД) : Автореф... канд. тенх.наук: / Се Ч.-Л.; МВССО РСФСР, Моск. энергет. ин-т. – М., 1959. – 18л.
880328
  Серебряков В.И. Некоторые вопросы рационализации выполнения лечебных назначений в терапевтической службе. : Автореф... канд. мед.наук: 754 / Серебряков В.И.; Горьков. гос. мед. ин-т. – Горький, 1969. – 20л.
880329
  Патаридзе А.М. Некоторые вопросы рационального использования трудовых ресурсов в Советской Грузии. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Патаридзе А.М.; АН ГССР.Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1974. – 58л. – Бібліогр.:с.58
880330
  Комаров В.А. Некоторые вопросы рационального проектирования и расчета силовых конструкций крыльев малого удлинения : Автореф... канд. техн.наук: 211 / Комаров В.А.; Куйбышевский авиац. ин-т им. С.П.Королева. – Куйбышев, 1968. – 16л.
880331
  Смирнов Александр Михайлович Некоторые вопросы регенеративной спектроскопии ЯМР высокого разрешения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Смирнов Александр Михайлович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – Москва, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880332
  Павловец И.Н. Некоторые вопросы регулирования режима подземных вод орошаемых массивов юга Украины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук / Павловец И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 24 с.
880333
  Русин М.И. Некоторые вопросы решения геодезических задач на большие расстояния : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.01 / Русин М.И. ; МВ и ССО УССР , Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1974. – 20 с.
880334
  Трусов П.Н. Некоторые вопросы русской картографии XVI-XVII вв. : Автореф... канд. географ.наук: / Трусов П.Н.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1953. – 14 с.
880335
  Соболев Виктор Вениаминович Некоторые вопросы самовоздействия волн в нелинейных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Соболев Виктор Вениаминович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикладной... – Новосибирск, 1973. – 24л.
880336
  Радин А.М. Некоторые вопросы самосогласованной теории дифракционного излучения : Автореф... канд.физ-мат.наук: 042 / Радин А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1969. – 15л.
880337
  Полетаева И.А. Некоторые вопросы синтеза оптимального управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Полетаева И.А.; Науч.-исслед. ин-т механики при Моск. гос. ун-те им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 13л.
880338
  Павловский А.И. Некоторые вопросы синтеза схем на реальных контактах. : Автореф... кад. физ.-мат.наук: 009 / Павловский А.И.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физики, матем., физики твердого тела и полупроводников. – Минск, 1968. – 14л.
880339
  Савченко Ю.Г. Некоторые вопросы синтеза фунционельно надежных дискретных автоматов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Савченко Ю.Г. ; Ин-т автомат. – Киев, 1965. – 21 с.
880340
  Кобелев Л.Я. Некоторые вопросы системы взаимодействующих частиц. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кобелев Л.Я.; АН СССР. Уральский филиал. – Свердловск, 1961. – 9л. – Бібліогр.:с.9
880341
  Тафля И.Д. Некоторые вопросы совершенствования денежных расчетов в новых условиях хозяйствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Тафля И.Д. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1970. – 28 с. – Бібліогр.:с.27-28
880342
  Нурмагамбетов Куанышбай Ракишевич Некоторые вопросы совершенствования планирования ремонта сельскохозяйственной техники : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Нурмагамбетов Куанышбай Ракишевич; АН КазССР. Ин-т экономики. – Алма-Ата, 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.23
880343
  Уколов Ф.К. Некоторые вопросы совершенствования планирования сельскохозяйственного производства в районе (На примере Октябрьского района Ростовской области). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Уколов Ф.К.; Ростовский-на-Дону ин-т нар. хоз-ва. – Ростов-на-Дону, 1970. – 20л.
880344
  Пахомов Ю.Н. Некоторые вопросы совершенствования совходного производства на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пахомов Ю.Н.; М-во высш и сред.спец.образования УССР.Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1963. – 28л.
880345
  Палий П.Ф. Некоторые вопросы совершенствования учета и анализа результатов внутрипроизводственного хозрасчета в автотранспортных предприятиях : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 601 / Палий П.Ф. ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1968. – 23 с.
880346
  Пашкевич И.А. Некоторые вопросы совершенствования хозяйственного расчета в специализированных научно-производственных объединениях. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.05 / Пашкевич И.А.; Ленингр.финанс.-экон.ин-т. – Л, 1972. – 32л.
880347
  Мухлисулин Ш.М. Некоторые вопросы совершенствования хозяйственногод расчета в совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мухлисулин Ш.М.; Казахский гос.ун-т. – Чимкент, 1965. – 24л.
880348
  Сериккалив З. Некоторые вопросы современного казахского исторического романа. : Автореф... канд. филолог.наук: 642 / Сериккалив З.; Казах. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1969. – 22л.
880349
  Скадовский С.Н. Некоторые вопросы современной гидрофизиологии. – С. 4-14. – Отдельный оттиск
880350
  Третьяков С.Л. Некоторые вопросы современной теории статистических графиков. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Третьяков С.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 21л.
880351
  Фефилов Б.Ф. Некоторые вопросы согласования спектрометрических импульсных усилителей с полупроводниковыми детекторами ядерных излучений. : Автореф... канд. техн.наук: / Фефилов Б.Ф.; ОИЯИ. Лаборт. нейтронной физики. Лаборт. ядерных реакций. – Дубна, 1965. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880352
  Ковальчук В.Т. Некоторые вопросы соотношения языка, речи и текста. : Автореф... канд.филол.наук: 677 / Ковальчук В.Т.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1971. – 17л.
880353
  Толкачев Е.А. Некоторые вопросы составных моделей элементарных частиц с тремя фундаментальными триплетами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толкачев Е.А.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1974. – 15л.
880354
  Спивак В.И. Некоторые вопросы социологического анализа нравственных отношений социалистического общества.. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Спивак В.И.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1972. – 25л.
880355
  Пролесковский Ю.А. Некоторые вопросы спектрального анализа минеральных систем различного фазового состава. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Пролесковский Ю.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
880356
  Филонов Б.О. Некоторые вопросы спектрального определения микроэлементов в солях : Автореф... канд. хим.наук: / Филонов Б.О.; АН БССР. Отд-ние хим. наук. – Минск, 1966. – 16л.
880357
  Рыбак М.А. Некоторые вопросы спектральной теории граничных задач для дифференциальных уравнений со спектральными параметрами в граничном условии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Рыбак М.А.; АН УССР. Ин-т матем. Спец. совет. – К., 1980. – 18л.
880358
  Стакун А.А. Некоторые вопросы спектральной теории дифференциальных операторов с точками поворота. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Стакун А.А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.16-18
880359
  Радзиевский Г.В. Некоторые вопросы спектральной теории оператор-функций : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Радзиевский Г.В.; МГУ. – Москва, 1973. – 19л.
880360
  Преображенский Н.Г. Некоторые вопросы спектроскопии непрозрачной плазмы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Преображенский Н.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1960. – 12л.
880361
  Тамбовцев Б.З. Некоторые вопросы спектроскопии оптически плотной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Тамбовцев Б.З.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-мат. наукам. – Новосибирск, 1972. – 12л. – Бібліогр.:с.12
880362
  Какузина Н.Я. Некоторые вопросы специфики преподавания русского языка в казахских школах работающей молодежи. (На материале синтаксиса сложного предложения) : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Какузина Н.Я.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
880363
  Тихомиров В.В. Некоторые вопросы стабилизации углового положения космического аппарата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.01 / Тихомиров В. В.; МГУ. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
880364
  Сираджур Р. Некоторые вопросы статистики ветвящихся процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сираджур Р. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 10 с.
880365
  Капустянский Анатолий Александрович Некоторые вопросы статистики случайных векторных процессов и полей в задачах оптимального выделения сигнала : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Капустянский Анатолий Александрович; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 23л.
880366
  Иногамов М.Ш. Некоторые вопросы статистического моделирования работы участка станков с ЧПУ. : Автореф... канд. техн.наук: 051301 / Иногамов М.Ш.; АН УзССР. Объед. уч. совет по технич. наукам Отд. мех. и процессов упр. – Ташкент, 1973. – 16л.
880367
  Соколовский Александр Иосифович Некоторые вопросы статистической механики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Соколовский Александр Иосифович; Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 19л.
880368
  Каган В.К. Некоторые вопросы статистической теории наблюдей на фоне безоблачного неба : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Каган В.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1965. – 9л.
880369
  Климонтович Ю.Л. Некоторые вопросы статистической теории неравновесных процессов в плазме. : Автореф... доктор физ-мат.наук: / Климонтович Ю.Л.; АН СССР. Матем. ин-тут им. В.А.Стеклова. – М., 1962. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880370
  Котенок В.В. Некоторые вопросы статистической теории полиморфных превращений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Котенок В.В. ; МГУ. – Москва, 1972. – 10 с.
880371
  Селюк Н.И. Некоторые вопросы статистической теории развития турбулентных возмущений в неизотропных потоках и возникновения турбулентности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Селюк Н.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Харьков, 1985. – 23 с.
880372
  Комиссаров В.М. Некоторые вопросы статистической теории распространения волн в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Комиссаров В.М.; Акуст. ин-т АН СССР. – М., 1966. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880373
  Салистра Г.И. Некоторые вопросы статистической теории слабонеравновесных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Салистра Г.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1969. – 24л.
880374
  Клячкин В.И. Некоторые вопросы статистической теории фазовых переходов в молекулярных и ионных кристаллах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клячкин В.И.; ЛГУ им. И.Франко. – Л., 1960. – 19л.
880375
  Салия Р.Н. Некоторые вопросы стохастических систем управления запасами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Салия Р.Н. ; МГУ. – Москва, 1974. – 14 с.
880376
  Сулханишвили И.Г. Некоторые вопросы структурного синтеза автоматов из логических элементов с задержкой : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Сулханишвили И.Г. ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев, 1965. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
880377
  Сулханаури М.П. Некоторые вопросы суммирования двойных рядов и двойных интегралов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сулханаури М.П.; АН ГССР. Тбилис. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1961. – 12л.
880378
  Очиров М.Н. Некоторые вопросы суммирования ортогональных рядов и приближения функций : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.01.01 / Очиров М.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1974. – 8л.
880379
  Каллаев С.О. Некоторые вопросы сходимости и суммируемости рядов Фурье-Якоби : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 0.002 / Каллаев С.О.; ЛГУ. – Махачкала, 1970. – 16л.
880380
  Киласония К.А. Некоторые вопросы творчества А.И.Полежаева : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 640 / Киласония К.А. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22 с.
880381
  Розен Г.Я. Некоторые вопросы текстильного сырья и развития текстильной промышленности в странах Африки : Автореф... канд. экон.наук: / Розен Г. Я.; Моск. ин-т нар. хоз., Каф. экон. географ. – Москва, 1968. – 24л.
880382
  Комаров Константин Петрович Некоторые вопросы теоретического описания свободной генерации твердотельных лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.04 / Комаров Константин Петрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т автоматики и электрометрии. – Новосибирск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.12-13
880383
  Климов Д.М. Некоторые вопросы теории астатического гироскопа в кардановом подвесе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Климов Д.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1960. – 5л. – Бібліогр.:с.5
880384
  Каргаполов М.И. Некоторые вопросы теории бесконечных групп : Автореф... докт. физ. мат.наук: / Каргаполов М. И.; АН СССР, Сиб. от-ние, Совет секции физ. мат. наук, Объед. уч. сов. по физ. мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.11-12
880385
  Климкин В.М. Некоторые вопросы теории векторнозначных мер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Климкин В.М.; Лен. гос. пед. ин-тут. – Л., 1970. – 10л.
880386
  Назаров А.В. Некоторые вопросы теории взаимной диффузии : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Назаров А.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
880387
  Фивейский Ю.Д. Некоторые вопросы теории взаимодействия антипротонов с веществами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фивейский Ю.Д.; МВ и ССО РСФСР. Москов. инж.-физ. ин-т. – М., 1963. – 10л.
880388
  Ковнер М.С. Некоторые вопросы теории взаимодействия потоков заряженных частиц с магнитоактивной плазмой : автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук / Ковнер М.С. ; Харьков. ун-т. – Горький, 1962. – 8 с.
880389
  Оксюк Ю.Д. Некоторые вопросы теории возбуждения колебательных и вращательных состояний двухатомных молекул : Автореф. дис. ... канд .физ.-ат. наук / Оксюк Ю.Д. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1967. – 15 с. – Бібліогр.:с.15
880390
  Мясников В.П. Некоторые вопросы теории вязко-пластических течений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мясников В.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1962. – 4 с.
880391
  Сурдутович Г.И. Некоторые вопросы теории газовых лазеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Сурдутович Г.И.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и приклад. физики. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наука. – Новосибирск, 1969. – 8л.
880392
  Суворов Е.В. Некоторые вопросы теории генерации и распространения электромагнитных волн в релятивистской плазме. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.09 / Суворов Е.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 15л.
880393
  Кисловская М.Д. Некоторые вопросы теории движения двухфазной жидкости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кисловская М.Д. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1968. – 15 с. – Бібліогр. : с. 13-15
880394
  Николаев К.Н. Некоторые вопросы теории деформированных ядер : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев К. Н.; ЛГУ. – Л., 1971. – 18л.
880395
  Рувинский М.А. Некоторые вопросы теории динамики экситоно Ванье-Мотта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Рувинский М.А.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1966. – 10л. – Бібліогр.:с.10
880396
  Светлов Ю.Е. Некоторые вопросы теории динамического двойного лучепреломления в потоке растворов макромолекул : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Светлов Ю. Е.; АН СССР, Ин-т высокомоле. соед. – Л., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
880397
  Кожушнер М.А. Некоторые вопросы теории динамической поляризации ядер. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожушнер М.А.; АН СССР. – М, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880398
  Фодчук В.И. Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений с запаздывающими аргументами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фодчук В.И.; Объедин. учен. совет ин-тов мат., кибернетики и Глав астрономич. обсерватории АН УССР. – К., 1962. – 11л.
880399
  Самохин Юрий Афанасьевич Некоторые вопросы теории дифференциальных уравнений с коэффициентами близкими к постоянным : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Самохин Юрий Афанасьевич; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1978. – 13л.
880400
  Есаян А.А. Некоторые вопросы теории и истории международного права / А.А. Есаян; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Изд-во ЕГУ, 1977. – 292с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
880401
  Попов А.Г. Некоторые вопросы теории и практики газо-жидкостной хромотографии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов А.Г.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений.. – Л., 1965. – 21л.
880402
  Карлинский С.И. Некоторые вопросы теории и расчета автогенераторов синусоидальных и импульсных колебаний на туннельных диодах : Автореф... канд. техн.наук: / Карлинский С. И.; Одес. электротехн. ин-т. – Одесса, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.22-24
880403
  Сиренко И.Г. Некоторые вопросы теории и расчета податливых на сдвиг ортотропных оболочек в переменном поле. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Сиренко И.Г.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1973. – 16л.
880404
  Каплан А.А. Некоторые вопросы теории и численных методов выпуклого программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каплан А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
880405
  Нечаев В.Н. Некоторые вопросы теории излучения сгустков заряженных частиц движущихся через вещество : Автореф... канд. физ .мат.наук: 01.04.02 / Нечаев В. Н.; МГПИ. – М., 1975. – 14л.
880406
  Черняков Э.И. Некоторые вопросы теории излучения электромагнитных волн электронными потоками, движущимися над дифракционными решетками (эффект Смита-Парселла) : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Черняков Э.И. ; ХГУ. – Харьков, 1966. – 11 с. – Бібліогр. : с. 11
880407
  Козак П.П. Некоторые вопросы теории интеграла Винера в пространстве непрерывных функций многих переменных. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козак П.П.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
880408
  Карнаков Б.М. Некоторые вопросы теории квазидвхчастичных реакций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карнаков Б. М.; Моск инж.-физ. ин-т. – М., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
880409
  Осколков А.П. Некоторые вопросы теории квазилинейных равномерно и неравномерно эллиптических уравнений и систем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Осколков А.П.; Ан СССР.Матем.ин-т. – Л, 1966. – 12л.
880410
  Толпыго Е.И. Некоторые вопросы теории кинетических явлений в полупроводниках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Толпыго Е.И.; ДГУ. – Донецк, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880411
  Филиппов Ю.Ф. Некоторые вопросы теории колебаний плазмы в неограниченном пространстве, волноводах и резонаторах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов Ю.Ф.; ХГУ. – Х., 1962. – 7л.
880412
  Котельников Ю.Е. Некоторые вопросы теории коллективных свойств экситонов в молекулярных кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Котельников Ю.Е.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1978. – 8л.
880413
  Техвер И.Ю. Некоторые вопросы теории комбинационного рассеивания примесными центрами кристаллов : Автореф... канд физ. мат.наук: / Техвер И. Ю.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
880414
  Касаманян З.А. Некоторые вопросы теории легированных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Касаманян З.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 12л.
880415
  Никонов А.А. Некоторые вопросы теории линейных операторов в пространстве и индефинитной метрикой : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Никонов А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1975. – 24л.
880416
  Соболев Александр Владимирович Некоторые вопросы теории линейных положительных операторов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Соболев Александр Владимирович; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1978. – 14л.
880417
  Карташев В.П. Некоторые вопросы теории магнитооптических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Карташев В.П.; Ин-т физ. высоких энерг. 73-56. – Серпухов, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.8
880418
  Ежов И.И. Некоторые вопросы теории массового обслуживания : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ежов И.И. ; КГУ им Тараса Шевченко. – Киев, 1964. – 13 с. – Бібліогр. : с. 13-14
880419
  Первый А.Б. Некоторые вопросы теории минимакса и седловых точек. : Автореф... Канд.физ-техн.наук: 01.01.09 / Первый А.Б.; Ленигр.гос.ун-т. – Л, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880420
  Ольшанский А.Ю. Некоторые вопросы теории многообразий групп : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ольшанский А. Ю.; МГУ, Мех.мат. фак. – М., 1971. – 10л.
880421
  Френкин А.Р. Некоторые вопросы теории моделей с фиксированным источником : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Френкин А.Р.; МГУ. Науч.-исслед. ин-т ядерной физики. – М., 1963. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
880422
  Колодяжный Борис Григорьевич Некоторые вопросы теории модуляции и распространения электромагнитных волн в анизотропных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Колодяжный Борис Григорьевич; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880423
  Попов Н.П. Некоторые вопросы теории мю-захвата и бета-распада.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Попов Н.П.; АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А.Ф.Иоффе. – Л., 1966. – 8л.
880424
  Немов В.В. Некоторые вопросы теории нагрева, устойчивости и удержания высокотемпературной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Немов В.В.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.13-15
880425
  Стешкович Н.Т. Некоторые вопросы теории надежности синтеза машин для обучения и контроля. : Автореф... Канд.техн.наук: / Стешкович Н.Т.; Ленингр.механ.ин-т. – Л, 1967. – 17л.
880426
  Островский Л.А. Некоторые вопросы теории нелинейных волновых процессов, описываемых уравнениями с малым параметром. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Островский Л.А.; М-во высш и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
880427
  Прохоров Л.В. Некоторые вопросы теории нелокальных квантованных полей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Прохоров Л.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 7л.
880428
  Пипа В.И. Некоторые вопросы теории неоднородных полупроводников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Пипа В.И.; АН УССР. Ин-т полупроводников. – Киев, 1970. – 12 с. – Бібліогр.:с.12
880429
  Егоров А.К. Некоторые вопросы теории образования складчатости. : Автореф... Канд.дфиз-мат.наук: 023 / Егоров А.К.; АН Каз.СССР. – Алма-Ата, 1968. – 25л.
880430
  Клюшников В.Д. Некоторые вопросы теории общей формы связи между напряжениями и деформациями и упругопластическая устойчивость. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клюшников В.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1957. – 5л.
880431
  Ковальчук В.А. Некоторые вопросы теории объединенных схем слабого и электромагнитного взаимодействия. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ковальчук В.А.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1980. – 14л.
880432
  Марченко В.А. Некоторые вопросы теории одномерных линейных дифференциальных операторов второго порядка. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Марченко В.А.; МВО СССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1951. – 16 с.
880433
  Фетисов В.Г. Некоторые вопросы теории операторов в пространствах Орлича. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Фетисов В.Г.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
880434
  Москаленко А.И. Некоторые вопросы теории оптимального управления : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Москаленко А.И.; Томск. гос. ун-т. – Томск, 1971. – 20л.
880435
  Попов А.К. Некоторые вопросы теории оптических квантовых генераторов. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: / Попов А.К.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и прикладной физики. Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 12л.
880436
  Тураев Н.Ю. Некоторые вопросы теории отражения ионов (атомов) средних энергий от поверхности твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Тураев Н.Ю.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1968. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
880437
  Сущик М.М. Некоторые вопросы теории параметрического взаимодействия световых пучков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Сущик М.М.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1972. – 14л.
880438
  Очирбат Г. Некоторые вопросы теории перехода жидкость-кристалл при Т-О : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Очирбат Г.; МГУ. – Москва, 1967. – 14 с.
880439
  Кондратенко А.Н. Некоторые вопросы теории плазменных волноводов : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Кондратенко А.Н.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880440
  Романчук П.Р. Некоторые вопросы теории планетных приливов на Солнце и солнечная активность // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 78-82. – (Астрономія ; Вип. 32)


  Показано, что теория солнечной цикличности автора, в основу которой положены приливные действия планет на Солнце, согласуется с теориями В.Б. Ржонсницкого и А.А. Хауфа.
880441
  Карпушин А.А. Некоторые вопросы теории поверхностных состояний : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпушин А.А.; АН СССР, Сов. секц. общей и приладной физ. Объед. уч. сов. по физ.мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1970. – 9л.
880442
  Касиян А.И. Некоторые вопросы теории полупроводников с ионной решеткой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Касиян А.И.; Кишин. гос. ун-т. – Кишинев, 1965. – 11л.
880443
  Капанадзе Дж.В. Некоторые вопросы теории потенциала и неотрицательные аддитивные функционалы от диффузионных процессов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 001 / Капанадзе Дж.В.; АН ГССР, Тбил. матем. ин-т им. А.М.Размадзе. – Тбилиси, 1971. – 7л.
880444
  Колесниченко Лина Сергеевна Некоторые вопросы теории прибавочной стоимости. (Изменения в структуре наемного труда и стоимости рабочей силы в странах развитого капитализма) : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Колесниченко Лина Сергеевна; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1973. – 20л.
880445
  Преображенский А.А. Некоторые вопросы теории приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Преображенский А.А.; Воронеж. гос. ун-т им. Лен. комсомола. – Воронеж, 1971. – 12л.
880446
  Нерсесян А.А. Некоторые вопросы теории приближения аналитическими функциями : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Нерсесян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 9л.
880447
  Пионтковский-Фаленберг Олег Викторович Некоторые вопросы теории приближенных методов минимизации нелинейных функционалов и решения нелинейных операторных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Пионтковский-Фаленберг Олег Викторович; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
880448
  Сычев А.В. Некоторые вопросы теории пространственных квазиконформных отображений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сычев А.В.; АН СССР. Сибир. отд. Совет мат. секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1966. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
880449
  Ремизович Валерий Стефанович Некоторые вопросы теории прохождения быстрых заряженных частиц в веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ремизович Валерий Стефанович; Моск. инж.-физ. ин-т. – Москва, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.14
880450
  Ци Ч.-тао Некоторые вопросы теории разрывных решений гиперболических систем дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ци Ч.-тао; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1965. – 4л. – Бібліогр.:с.3-4
880451
  Пичахчи Л.Д. Некоторые вопросы теории распространения волн и поверхностей разрыва в магнитной газовой динамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пичахчи Л.Д.; Львовск. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Новосибирск, 1961. – 8л. – Бібліогр.:с.8
880452
  Стреж П.Е. Некоторые вопросы теории распространения электромагнитных волн в неоднородных средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стреж П.Е.; МГУ. – М, 1967. – 16л.
880453
  Котова Л.П. Некоторые вопросы теории рассеяния атомных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 056 / Котова Л.П.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1970. – 10л.
880454
  Тарасов Л.В. Некоторые вопросы теории рассеяния медленных нейтронов на кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тарасов Л.В.; Моск. инж.-физ. ин-т. – М., 1967. – 12л.
880455
  Рида М.Э. Некоторые вопросы теории рассеяния сложных частиц : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Рида М. Э. Х.; МГУ. – Москва, 1977. – 14л.
880456
  Неймарк Елена Израилевна Некоторые вопросы теории релаксации и электронной структуры кристаллов с парамагнитными и параэлектрическими примесями : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Неймарк Елена Израилевна ; АН СССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1979. – 20 с.
880457
  Огурцов И.Я. Некоторые вопросы теории сверхтонких взаимодействий в мессбауфэроских спектрах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Огурцов И. Я.; Киш.ГУ. – Кишинев, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14
880458
  Счастнев П.В. Некоторые вопросы теории сверхтонких взаимодействий в пи-электронных радикалах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Счастнев П.В.; АН СССР. Сиб. отд. Совет Секции общей и приклад. физики Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 11л.
880459
  Тур Анатолий Валентинович Некоторые вопросы теории сильной турбулентности в плазме и космической газодинамике : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Тур Анатолий Валентинович; АН СССР. Ин-т косм. иссл. – М., 1978. – 18л.
880460
  Онипко А.И. Некоторые вопросы теории синглеттриплетных состояний молекулярных кристаллов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.10 / Онипко А. И. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 17 с.
880461
  Пальцун Н.В. Некоторые вопросы теории систем парных интегральных уравнений и их приложений к задачам теории хрупкого разрушения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Пальцун Н.В.; ДГУ. – Днепропетровск, 1968. – 9л.
880462
  Савченко М.А. Некоторые вопросы теории сложных магнитных структур : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Савченко М.А.; ХНУ. – Х., 1964. – 8л.
880463
  Ермилов В.В. Некоторые вопросы теории советской драматургии : о гоголевской традиции / В.В. Ермилов. – Москва : Советский писатель, 1953. – 83 с.
880464
  Затовский А.В. Некоторые вопросы теории спиновой и вращательной диффузии в жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Затовский А.В.; Одесск. гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 16л.
880465
  Попов В.А. Некоторые вопросы теории спиновых волн в антиферомагнетиках : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Попов В.А. ; МВ и ССО РСФСР, ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1962. – 9 с.
880466
  Тиман М.Ф. Некоторые вопросы теории суммирования двойных рядов и интегралов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Тиман М. Ф.; МВО СССР, ДГУ. – Днепропетровск, 1952. – 8 с.
880467
  Остроухов А.А. Некоторые вопросы теории термоэмиссии полупроводниковых катодов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Остроухов А.А.; Акад.наук СССР.Ин-т радиотехники и электроники. – М, 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.20
880468
  Фесенко В.М. Некоторые вопросы теории токов униполярной инжекции в диэлектрическом диоде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Фесенко В.М.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Х., 1971. – 16л.
880469
  Острейкой К.К. Некоторые вопросы теории трения полимеров в высокоэластическом состоянии. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 02.076 / Острейкой К.К.; Совет.по механике и материаловедению полимеров при науч-исслед.физ-хим.ин-те. – М, 1970. – 20л.
880470
  Окунь Л.Б. Некоторые вопросы теории тяжелых мезонов и гиперонов : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Окунь Л.Б.; АН СССР. – М., 1956. – 7л.
880471
  Сочилина А.С. Некоторые вопросы теории улучшения орбит искусственных спутников Земли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сочилина А.С.; АН СССР. Глав. астрон. обсерватория. – Л., 1966. – 6л.
880472
  Третьяков В.П. Некоторые вопросы теории умножения двойных рядов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Третьяков В.П.; МВ и ССО РСФСР. Казан. гос. ун-т. – Казань, 1963. – 10л. – Бібліогр.:с.10
880473
  Свердан М.Л. Некоторые вопросы теории устойчивости решений разностных урвнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Свердан М. Л.; ЧГУ. – Черновцы, 1972. – 14л.
880474
  Риздвянецкий Д.Р. Некоторые вопросы теории ферро- и ферромагнитных упорядочивающих сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Риздвянецкий Д. Р.; Уч. сов. ин-та металлофиз. АН УССР. – Киев, 1965. – 17л. – Бібліогр.:с.17
880475
  Ольхов О.А. Некоторые вопросы теории ферромагнитного резонанса : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Ольхов О. А.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1964. – 13л.
880476
  Карпенко И.В. Некоторые вопросы теории фотоадсорбционного эффекта на полупроводниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карпенко И. В.; МГУ, Физ. фак. – М., 1966. – 15л.
880477
  Треногин В.А. Некоторые вопросы теории функциональных и дифференциальных уравнений в банаховых пространствах. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 003 / Треногин В.А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – М., 1967. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
880478
  Мухоморов В.К. Некоторые вопросы теории химияческих сдвигов ЯМР F19 в ароматических молекулах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Мухоморов В.К.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1974. – 23л.
880479
  Церцвадзе А.А. Некоторые вопросы теории экситонов в щелочно-галоидных кристаллах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Церцвадзе А.А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1959. – 12л.
880480
  Москаленко В.А. Некоторые вопросы теории электронно-фононных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Москаленко В.А.; Кишиневск. гос. ун-т. Физ.-мат. фак. Кафедра теорет. физик. МГУ. Кафедра механики и стат. физики. – М., 1959. – 12л.
880481
  Файн Е.Я. Некоторые вопросы теории электронных свойств металлов и изоляторов в псевдопотенциальном подходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Файн Е.Я.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1979. – 22л.
880482
  Жоглев Д.А. Некоторые вопросы теории ядерного магнитоного резонанса : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Жоглев Д. А. ; АН УССР , Ин-т полупроводников. – Киев, 1969. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
880483
  Федорович Е.Д. Некоторые вопросы теплообмена при течении жидкого металла на пластине и в круглой трубе. : Автореф... канд. техн.наук: / Федорович Е.Д.; МВ и ССО РСФСР. Лен. политехн. ин-т им. М.И.Калинина. – Л., 1960. – 10л.
880484
  Исраилов И.У. Некоторые вопросы термодинамики поверхностных явлений и двух- и трехкомпонентных жидких и кристаллических системах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Исраилов И.У.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
880485
  Унгиадже Э.М. Некоторые вопросы технологии получения марганца электролизом. : Автореф... канд. техн.наук: / Унгиадже Э.М.; Грузинский политехнический ин-т им. В.И. Ленина. – Тбилиси, 1966. – 16л.
880486
  Строчков И.А. Некоторые вопросы течения идеально и вязко-пластитческих материалов в конических матрицах. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Строчков И.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1971. – 16л.
880487
  Мурадов Али Некоторые вопросы туркменской орфоэпии : Автореф... канд. филол.наук: / Мурадов Али; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Ашхабад, 1956. – 16л.
880488
  Дергачев А.П. Некоторые вопросы укрепления региональной безопасности на Африканском континенте // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 25-28. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 22)
880489
  Иоселиани А.Н. Некоторые вопросы улучшения процесса поиска в системах автоматической оптимизации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.254 / Иоселиани А.Н.; Груз. политехн. ин-тут им.В.И.Ленина. – Тбилиси, 1970. – 20л.
880490
  Савкин В Некоторые вопросы уровня и структуры потребления материальных благ населения Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Савкин В, А.; АН Каз.ССР Ин-т экон. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
880491
  Киргизбаев Ж. Некоторые вопросы устойчивости движения тела переменной массы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Киргизбаев Ж.; Ун-т дружбы народов им. П.Лумумбы. – М., 1966. – 8л.
880492
  Спорыхин А.Н. Некоторые вопросы устойчивости деформирования сложных сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 025 / Спорыхин А.Н.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1969. – 6л.
880493
  Коваль Б.Е. Некоторые вопросы устойчивости решений счетных систем дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Коваль Б.Е. ; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
880494
  Силаков В.П. Некоторые вопросы устойчивости решений счетных систем разностных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Силаков В.П.; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1978. – 12л.
880495
  Сопронюк Ф.А. Некоторые вопросы устойчивости решений функционально-дифференциальных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.02 / Сопронюк Ф.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
880496
  Сопронюк Ф.А. Некоторые вопросы устойчивости решений функционально-дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Сопронюк Ф.А.;. – К., 1978. – 14л.
880497
  Стрижак В.И. Некоторые вопросы физики быстрых нейтронов : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Стрижак В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 35 с. – Бібліогр.:с.33-35
880498
  Коломиец А.Р. Некоторые вопросы физики метеорных явлений и метеорный вклад в ионизацию атмосферы : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Коломиец А.Р. ; КГУ им. Тараса Шевченко , Кафедра общей радиотехники. – Киев, 1967. – 12 с.
880499
  Киракосян А.А. Некоторые вопросы физики размерно-квантованных полупроводниковых сред со статистически неровными поверхностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Киракосян А.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 10л.
880500
  Портнягин Ю.И. Некоторые вопросы физической теории метеоров. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Портнягин Ю.И.; Ин-т прикладной геофизики. – Обнинск, 1967. – 15л.
880501
  Ромм Е.С. Некоторые вопросы фильтрации жидкости и газа в отрещиноватых горных породах : Автореф... канд. техн.наук: / Ромм Е. С.; Всес. нефтегазовый НИИ, , Всес. нефт. науч. иссл. геол. разва. ин-т. – М.-Л., 1959. – 20л.
880502
  Евтушенко В.А. Некоторые вопросы химии альгиновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Евтушенко В.А.; Акад.наук СССР. – Л, 1956. – 18л.
880503
  Овакимова Наталия Константиновна Некоторые вопросы химического состава и энерговыделения в сверхплотном веществе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Овакимова Наталия Константиновна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 11л.
880504
  Селезнев М.А. Некоторые вопросы хозяйственно-организаторской деятельности советского социалистического государства второй фазы развития в работах В.М.Молотова : Автореф...канд.филос.наук / Селезнев М.А. – Москва, 1951. – 16 л.
880505
  Семченков Г.Г. Некоторые вопросы хозяйственного расчета на промышленных предприятиях. : Автореф... Канд.экон.наук: 590 / Семченков Г.Г.; Перм.гос.ун-т. – Пермь, 1968. – 24л.
880506
  Микадзе М.Г. Некоторые вопросы художественного перевода (согласно точке зрения грузинских ученых) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 5 (173). – С. 302-306
880507
  Тухарели З.П. Некоторые вопросы художественного перевода. (На материале переводов произведений М.Горького и М.Шолохова на груз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 642, 647 / Тухарели З.П.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.28
880508
  Полевиков Виктор Кузьмич Некоторые вопросы численного исследования нелинейных задач тепловой конвекции методом сеток : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Полевиков Виктор Кузьмич; Ин-т математики АН БССР. – Минск, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880509
  Нюнка В. Некоторые вопросы эволюции католической социальной доктрины : Автореф... канд. философ.наук: 09.622 / Нюнка В.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1971. – 23л.
880510
  Гвелесиани М.Г. Некоторые вопросы экономики многолетних субтропических насаждений (чай, лимоны, эвкалипт) : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Гвелесиани М.Г. – Тбилиси, 1950. – 24 с.
880511
  Оспанов Г.Ш. Некоторые вопросы экономики новой породной группы полутонкорунных курдычных овец в Казахстане. : Автореф... Канд.экон.наук: / Оспанов Г.Ш.; Каз.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1967. – 16л.
880512
  Сачко Н.С. Некоторые вопросы экономики средних и небольших предприятий совествкого машиностроения : Автореф... канд. экон.наук: / Сачко Н. С.; АН СССР, Ин-т экон. – М., 1954. – 16л.
880513
  Селеваненко А.С. Некоторые вопросы экситонной теории миграции энергии в молекулярных кристаллах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Селеваненко А.С.; Акад.наук БССР.Объед.совет.ин-та физики. – Минск, 1961. – 7л.
880514
  Уралов Г.А. Некоторые вопросы экспериментального исследования резонансных систем с диэлектрическими слоистыми стенками : Автореф... канд. техн.наук: / Уралов Г.А.; Томский политехнический ин-т. – Томск, 1967. – 12л.
880515
  Карапетян К.Е. Некоторые вопросы электродинамического расчета многозеркальных антен : Автореф... канд. техн.наук: / Карапетян К. Е.; МВССО РСФСР, Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1972. – 14л.
880516
  Сердюцкий В.А. Некоторые вопросы электромагнитных взаимодействий адронов в моделях некторной доминантности и алгебры токов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сердюцкий В.А.; Томский гос.у н-т. – Томск, 1973. – 12л.
880517
  Нечаев В.Е. Некоторые вопросы электроники магнетрона : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нечаев В. Е.; Гор.ГУ. – Горький, 1964. – 10л.
880518
  Трубман С.В. Некоторые вопросы электрополировки, хромирования и блестящего никелирования : Автореф... канд. техн.наук: / Трубман С.В.; Ивановский химико-технологич. ин-т. Кафедра технологии электрохимич. производства. – Иваново, 1964. – 19л.
880519
  Елецкий А.В. Некоторые вопросы элементарных процессов и кинетики столкновений в газовых лазерах : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.043 / Елецкий А.В.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
880520
  Таги-заде Азад Таги-оглы Некоторые вопросы энтропийной теории групповых действий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Таги-заде Азад Таги-оглы ; Мех-мат. фак-т. – Москва, 1979. – 15 с.
880521
  Журавлев С.Е. Некоторые вопросы эпидемиологии энтеробиоза и профилактики кишечных инфекций : Автореф. дис. ... канд. мед. наук : 02.00.19 / Журавлев С. Е. ; М-во здрвоохр. СССР , Ук. ин-т усовершенствания врачей. – Харьков, 1975. – 28 с.
880522
  Столович Л.Н. Некоторые вопросы эстетической природы искусства. : Автореф... канд.филос.наук: / Столович Л.Н.; Ленингр.оредена Ленина гос.ун-т. – Л, 1955. – 18л.
880523
  Муртазин Ш.Ф. Некоторые вопросы ядерного спин-решеточного взаимодействия в кристаллах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Муртазин Ш.Ф.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880524
  Кобаладзе М.И. Некоторые вопросы языка и стиля Сулхана-Саба Орбелиани. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Кобаладзе М.И.; Тбилис. гос. ун-тет. – Тбилиси, 1972. – 37л.
880525
  Салманов Ю.Д. Некоторые вопросы, связанные с проблемой Штурма-Лиувилля и краевой задачей с сильным вырождением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Салманов Ю.Д.; АН СССР, Матем. ин-т им. В.А. Стеклова. – Москва, 1967. – 13 с. – Бібліогр.:с.12-13
880526
  Коробов В.А. Некоторые вопрсоы разработки сельскохозяйственных производственных функций : Автореф... канд. экон.наук: / Коробов В. А.; МГУ. – М., 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
880527
  Цескис А.Л. Некоторые вопрсы теории магнитогидродинамической тербулентности : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Цескис А. Л.; Объед. уч. сов. От-ния физ. и техн. наук АН ЛатвССР. – Рига, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.13
880528
  Макаренко А.С. Некоторые выводы из моего педагогического опыта / А.С. Макаренко. – Москва, 1950. – 99 с.
880529
  Пагурова В.И. Некоторые вычислительные вопросы в статистических задачах с мешающими параметрами.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Пагурова В.И.; АН СССР. Вычислит. центр. – Москва, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
880530
  Хаит В.Д. Некоторые гидродинамические задачи для среды, нахозящихся вблизи критической точки перехода пар -- жидкость. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Хаит В.Д.; Моск.гос.ун-т. – М, 1971. – 12л.
880531
  Сираков Е.Д. Некоторые гидродинамические модели конвективных струй : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.02 / Сираков Е.Д.; Моск.гос.ун-т. – М, 1973. – 14л.
880532
  Олейник Н.М. Некоторые гистохимические и функциональные показатели возрастной адаптации сердечной мышцы к физической нагрузке : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Олейник Н. М. ; АН УССР , Ин-т зоологии. – Ивано-Франковск, 1966. – 16 с.
880533
  Самородницкий П.Х. Некоторые гносеологические проблемы применения количественных методов в научном исследовании : Автореф... канд. филос.наук: 627 / Самородницкий П.Х.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1971. – 24л.
880534
  Светличный В.А. Некоторые граничные задачи теории самосогласования поля в горячей плазме : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Светличный В. А.; ЛГУ. – Л., 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.14
880535
  Красильщик И.М., Витковский Н.Н. Некоторые данные из морфологии и биологии яблонной плодожорки (Carpocapsa pomonella L.) и сливовой плодожорки (Carpocapsa funebrana Tr.) = Zur morfologie und biologie des apfelwicklers (Carpocapsa pomontllf L.) und pflaumenwicklers (Carpocapsa funebrana Tr.) : Предварительное сообщение / И.М. Красильщик, зав. станц. , Н.Н. Витковский, помощ. зав. ; Био-энтомологическая станция при Бессарабском Губернском земстве [(Кишинев)]. – Кишинев : Тип. Бессарабского Губернского правления, 1912. – 6 с., 1 л. табл. : ил. – Пар. назв. и резюме на нем. яз. - Отд. оттиск: Труды Бессарабского Общества естествоиспытателей. 1912, т. 3
880536
  Терешин И.М. Некоторые данные о бактериостатическом и бактерицидном действии на возбудителя рожи свиней биомицина в отдельности и в сочетании с другими антибиотиками : Автореф... канд. вет.наук: / Терешин И. М.; МСХ РСФСР, Лен. вет. ин-т. – Л., 1960. – 20л.
880537
  Палибин И.В. Некоторые данные о плиоценовой флоре Восточного Закавказья : (табл. II и I отд. черт.) / И.В. Палибин // Палеонтология [компакт - № 252337]. – С. 267-272, 2 л. ил. : ил.
880538
  Истомин К.К. Некоторые данные о протографе Еллинского летописца / К. Истомин. – Санкт-Петербург : Сенат. тип., 1904. – 16 с. – Отд. оттиск: Журнал Министерства народного просвещения, 1904
880539
  Аверинцев С.В. Некоторые данные о распределении донных животных в Кольской губе / С. Аверинцев // Гидробиология [компакт]
880540
  Крокос В.И. Некоторые данные по геологическому строению террас южнорусских рек / В.И. Крокос, 1918. – 6 с. – Отд. оттиск
880541
  Колодий Б.И. Некоторые двумерные задачи расчета температурных полей и напряжений в элементах конструкций при индукционном нагреве : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Колодий Б.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 14л.
880542
  Третяк В.П. Некоторые двумерные многосвязные задачи теории упругости в неклассической постановке : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.023 / Третяк В.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 12л.
880543
  Ониашвили О.Д. Некоторые динамические задания теории оболочек : Автореф... докт. техн.наук: / Ониашвили О. Д.; Ин-т механ. АН СССР, 1953. – 20л.
880544
  Хазанов С.Ю. Некоторые динамические задачи для композитных и наследственных сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Хазанов С.Ю.; МГУ. – М, 1976. – 10л.
880545
  Сальников Г.М. Некоторые динамические задачи теории конических и цилиндрических оболочек : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сальников Г.М.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880546
  Никитин Л.В. Некоторые динамические задачи теории пластичности с учетом влияния скорости деформации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никитин Л. В.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1958. – 6л.
880547
  Кисилев М.Я. Некоторые динамические смешанные задачи теории упругости для многослойных оснований : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кисилев М.Я.; Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1978. – 12л.
880548
  Савчук В.И. Некоторые зависимости между строением и реакционной способностью в хлорангидридах тиокислот фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савчук В.И. ; Воен. акад. хим. защ. – Москва, 1966. – 19 с.
880549
  Каган М.Л. Некоторые задачи аэродинамики сильно разреженного газа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Каган М.Л. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак. – Москва, 1968. – 8 с.
880550
  Стебленко П.А. Некоторые задачи бифуркации процесса деформирования тонкостенных элементов конструкций при произвольных плоских путях нагружения. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Стебленко П.А.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
880551
  Кивелиди В.Х. Некоторые задачи вероятностного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кивелиди В.Х.; Ин-т электронных управляющих машин. – М., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880552
  Ходыко Юрий Викторович Некоторые задачи гидродинамики реагирующих и релаксирующих сред : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ходыко Юрий Викторович; Объедин. совет ин-тов физики, математики и вычислит. техники и физики твердого тела и полупровод. – Минск, 1964. – 12л.
880553
  Сазонов Александр Борисович Некоторые задачи гидродинамической теории фильтрации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сазонов Александр Борисович; Авиационный ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Москва, 1983. – 18л.
880554
  Петров В.М. Некоторые задачи гидромеханики в условиях близких к невесомости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Петров В.М.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
880555
  Остапенко Н.А. Некоторые задачи гиперзвуковых пространственных течений газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Остапенко Н.А.; МГУ. – М, 1974. – 24л.
880556
  Стулов В.П. Некоторые задачи движения двухатомного диссоциирующего газа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стулов В.П.; Моск.гос.ун-т. – М, 1962. – 7л.
880557
  Сарайкин В.А. Некоторые задачи динамики анизотропного тела : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сарайкин В. А.; АН СССР, Сиб. отд. Сов. секц. по прочн. матер. и технол маш. строен. , Объед. уч. сов. по физ. мат. и те. – Новосибирск, 1974. – 17л.
880558
  Исламов Т.К. Некоторые задачи динамики колебательно-вращательных движений свободного твердого тела. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Исламов Т.К.; АН УССР. Ин-тут математики. – К., 1970. – 21л.
880559
  Поленов Виктор Сидорович Некоторые задачи динамики неоднородных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Поленов Виктор Сидорович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1973. – 7л.
880560
  Чугуевский В Ю. Некоторые задачи динамики процесса вытягивания нити из взвешенной капли : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чугуевский Ю.В,; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Кишинев, 1967. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
880561
  Селезнев И.Т. Некоторые задачи динамики сплошных сред в полуораниченных и сильноограниченных областях. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.023 / Селезнев И.Т.; КГУ. – К, 1971. – 34л.
880562
  Холод А.И. Некоторые задачи динамики трехслойных пластин и оболочек : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Холод А.И. ; Днепропетр. металлургич. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 12 с.
880563
  Оразбай Н. Некоторые задачи динамики упругой и вязко-упругой сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Оразбай Н.; АН Казах.ССР, Объед. уч. сов. Отд физ .мат. наук. – Алма-Ата, 1973. – 5л.
880564
  Никифоровский В.С. Некоторые задачи динамической теории упругости для полупространства с применением в задачах механики горных пород : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никифоровский В. С.; АН СССР, Сиб. от-ние Совет секц. техн. ниук, Объед. уч. сов по физ мат. и техн. нукам. – Новосибирск, 1964. – 16л.
880565
  Кислицын С.С. Некоторые задачи дискретного поиска и методы их решения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кислицын С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 6л.
880566
  Исраилов М.Ш. Некоторые задачи дифракции : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Исраилов М.Ш.; МГУ. – Москва, 1975. – 14л.
880567
  Сунгурцев Ю.В. Некоторые задачи дозвуковых струйных течений газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Сунгурцев Ю.В.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880568
  Солодовник М.Д. Некоторые задачи изгиба балочных и круглых плит на упругом полупространстве. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солодовник М.Д.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1974. – 19л.
880569
  Тунин В.В. Некоторые задачи изгиба пластин : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Тунин В.В.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1965. – 7л.
880570
  Петоян А.Ш. Некоторые задачи изгиба, устойчивости и колебаний трансверсально-изотропных плит : Автореф... канд. техн.наук: / Петоян А.Ш.; Ереванский политехнический ин-т. – Ереван, 1966. – 14л.
880571
  Фридлендер Оскар Гавриилович Некоторые задачи кинетической теории газов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Фридлендер Оскар Гавриилович; Моск. физ.-техн. фак-т. – М., 1973. – 19л.
880572
  Казачков Владимир Дмитриевич Некоторые задачи классической теории излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Казачков Владимир Дмитриевич; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1976. – 10л.
880573
  Супоницкий А.М. Некоторые задачи конвективной диффузии при наличии гетерогенных химических реакций и теплообмена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Супоницкий А.М.; НИИ механики МГУ. Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации АН СССР. – М., 1964. – 7л.
880574
  Павлик Г.Н. Некоторые задачи контактного взаимодействия тонкостенных упругих элементов с линейнодеформируемым основанием. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Павлик Г.Н.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
880575
  Сметанин Б.И. Некоторые задачи математической теории трещин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сметанин Б.И.; Ростовский н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
880576
  Сергеев Ю.А. Некоторые задачи механики и межфазного сообмена в дисперсных системах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Сергеев Ю.А.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – М, 1977. – 16л.
880577
  Тутушев Шамиль Хоронович Некоторые задачи на множествах чисел с простыми делителями из заданного набора арифметических прогрессий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Тутушев Шамиль Хоронович; МП РСФСР. Московский гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 15л.
880578
  Комаренко А.Н. Некоторые задачи на собственные значения с параметром в краевых условиях и обобщенная задача Неймана для уравнений с вырождением на части границы области : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: / Комаренко А.Н.; АН УССР, Ин-т математики. – Киев, 1967. – 12с. – Бібліогр.:с.11-12
880579
  Клойзнер С.М. Некоторые задачи нелинейной теории упругости для многосвязных пластин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Клойзнер С.М.; Донецкий гос. ун-тет. – Донецк, 1969. – 12л.
880580
  Конаков В.Д. Некоторые задачи непараметрического оценивания в многомерном статистическом анализе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Конаков В.Д.; МВ и ССО РСФСР. Моск. ин-т электронного машиностроения. – М., 1973. – 16л.
880581
  Райченко Л.М. Некоторые задачи неустановившейся фильтрации в трещиновао-пористой среде : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Райченко Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 15 с.
880582
  Нерсисян Э.М. Некоторые задачи о воздействии твердых тел на жидкое полупространство : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нерсисян Э. М.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 9л.
880583
  Никитина Г.А. Некоторые задачи о волнах на поверхности вязкой жидкости конечной глубины : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Никитина Г.А. ; Воронеж. ГУ. – Воронеж, 1974. – 11 с. – Бібліогр.:с.10-11
880584
  Кирюхин Л.В. Некоторые задачи о выпучивании упругих стержней и пластинок при узоре : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Кирюхин Л.В.; МГУ. – М., 1975. – 12л.
880585
  Немчинов И.В. Некоторые задачи о движении вещества при воздействии мощных потоков неравновесного излучения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Немчинов И.В.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 19л.
880586
  ЦзяШ.-хуай Некоторые задачи о движении твердых тел по шероховатой плоскости, совреющией заданное движение : Автореф... канд. физ. мат.наук: / ЦзяШ.-хуай; Лен. полтихн. ин-н. – Л., 1959. – 11л.
880587
  Тунгускова З.Г. Некоторые задачи о деформации плоскости с отверстием, имеющим периодические неровности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Тунгускова З.Г. ; Моск. гос. ун-т , Мех.-мат. фак-т , Кафедра теории упругости. – Москва, 1971. – 6 с.
880588
  Жожолиани Г.Т. Некоторые задачи о стрингерах и трещинах : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Жожолиани Г. Т.; АН ГССР, Тбил. мат. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
880589
  Йыги Э.А. Некоторые задачи об устойчивости упругих и упруго-пластических пологих арок. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Йыги Э.А.; Тартуский гос. ун-тет. – Тарту, 1967. – 7л.
880590
  Карпычев В.А. Некоторые задачи обводнения нефтяных скважин : Автореф. дис. ... канд .физ.-мат. наук / Карпычев В.А. ; АН СССР, Ин-т механики. – Москва, 1955. – 7 с.
880591
  Томко Й. Некоторые задачи обслуживания ненадежным прибором. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томко Й.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 5л.
880592
  Русанов Б.В. Некоторые задачи обтекания твердых тел вязкой жидкостью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русанов Б.В.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1954. – 8л.
880593
  Фадеев С.И. Некоторые задачи одномерного неустановившегося движения совершенного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Фадеев С.И.; АН СССР. Ин-т механики. – М., 1964. – 8л.
880594
  Стрежнев В.А. Некоторые задачи определения поля давлений и движения границы раздела двух жидкостей в пористой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стрежнев В.А.; Казан.ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Казань, 1959. – 8л.
880595
  Карабакиров Рымбек Некоторые задачи оптимального управления в квазилинейных системах с распределенными параметрами, описываемых уравнениями параболического типа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Карабакиров Рымбек; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 18л.
880596
  Фрейдлина Валерия Львовна Некоторые задачи оптимальной остановки и планирования отсеивающих экспериментов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Фрейдлина Валерия Львовна; АН СССР. Ин-т проблем передачи информации. – М., 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.10
880597
  Иослович И.В. Некоторые задачи оптимальной стабилизации вращения спутника около центра масс. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иослович И.В.; Москов. физ.-технич. ин-тут. – М., 1967. – 7л.
880598
  Котлярова Е.Л. Некоторые задачи оптимизации в нефтедобыче с учетом управления перемещение контура нефтеносности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Котлярова Е.Л.; Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 20л.
880599
  Серегин Г.А. Некоторые задачи оптимизации механической структуры упругих элементов конструкций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Серегин Г.А.; Лен. политехн. ин-т. – Л., 1979. – 15л.
880600
  Смирнов Александр Борисович Некоторые задачи оптимизации собственных частот стержней и оболочек вращения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Смирнов Александр Борисович; Ленингр. политех. ин-т. – Л., 1980. – 15л.
880601
  Пыхтеев Г.Н. Некоторые задачи отрывного обтекания криволинейного препятствия потоком идеальной несжимаемости жидкости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Пыхтеев Г.Н.; Акад.наук СССР.Ин-т механики. – М, 1956. – 8л.
880602
  Навродский В.А. Некоторые задачи оценивания функционалов от решений дифференциальных уравнений в условиях неопределенности. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 05.13.02 / Навродский В.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1982. – 18л.
880603
  Ступаков М.И. Некоторые задачи прочности и термоупругости косоугольных. : Автореф... канд.техн.наук: 05.212 / Ступаков М.И.; МВ и ССО СССР.Моск.авиац.ин-т. – М, 1973. – 22л.
880604
  Панкратов Н.Д. Некоторые задачи прочности и устойчивости нагретых пластин и пологих оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Панкратов Н.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 7л.
880605
  Солодилов Ю.И. Некоторые задачи равновесия безмоментных оболочек вращения при больших деформациях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солодилов Ю.И.; АН УССР. Ин-т механики. – М., 1966. – 10л.
880606
  Сидоркина С.И. Некоторые задачи распространения и действия ударных волн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоркина С.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1957. – 3л.
880607
  Навал И.К. Некоторые задачи распространения упругих и термоупругих волн. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Навал И.К.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1975. – 12л.
880608
  Немыйска Веслава Некоторые задачи с малым параметром для диффузионных процессов и дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Немыйска Веслава; МГУ. – М., 1979. – 15л.
880609
  Никольский М.С. Некоторые задачи с малым параметром для параболических уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Никольский М.С. ; АН СССР , Матем. ин-т. – Москва, 1966. – 7 с.
880610
  Соколова Людмила Евгеньевна Некоторые задачи стабилизации стационарных движений механических систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Соколова Людмила Евгеньевна; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880611
  Журавлев В.Ф. Некоторые задачи статистики и динамики ротора в неидеальных подшипниках : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. Ф.; Ин-т проблем механ. АН СССР. – М., 1970. – 15л.
880612
  Кицул П.И. Некоторые задачи статистического оценивания по непрерывно-дискретным наблюдениям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Кицул П.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1972. – 14л.
880613
  Киркинский А.И. Некоторые задачи статистической динамики турбулентных потоков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Киркинский А.И.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1972. – 19л.
880614
  Унинский А.П. Некоторые задачи теории вложения классов функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Унинский А.П.; Томский гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск, 1967. – 8л.
880615
  Федоров А.Я. Некоторые задачи теории звука в вязкой среде. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Федоров А.Я.; АН СССР. Ин-т проблем махинки. – М., 1979. – 24л.
880616
  Кичатов Ю.Ф. Некоторые задачи теории оптимальных нелинейных систем : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кичатов Ю.Ф.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1967. – 12л.
880617
  Назарчук М.М. Некоторые задачи теории теплообмена и сопротивления при течении газа в каналах. : Автореф... Доктора техн.наук: / Назарчук М.М.; Объедин.учен.совет.Отдел.физ-техн.наук АН БССР. – Минск, 1965. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
880618
  Стратонова М.М. Некоторые задачи теории термовязкоупругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Стратонова М.М.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1967. – 8л.
880619
  Ковачев Л.К. Некоторые задачи теории термоупругости для среды с включениями : Автореф... канд.физ-мат.наук: 023 / Ковачев Л.К.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
880620
  Петришин В.И. Некоторые задачи теории упругости для многослойных сред : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петришин В.И.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Днепропетровск, 1967. – 10л.
880621
  Прусов И.А. Некоторые задачи теории упругости для неоднородных многосвязных областей. : Автореф... доктор техн.наук: / Прусов И.А.; АН УССР. Ин-т механики. – К., 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
880622
  Подильчук Ю.Н. Некоторые задачи теории упругости для эллипсоидальных областей : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Подильчук Ю.Н.; АН УССР. Ин-т механики. – Киев, 1965. – 6л.
880623
  Уздалев А.И. Некоторые задачи термоупругости анизотропного тела : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Уздалев А.И.; Казанск. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 17л.
880624
  Тамонов Аркадий Александрович Некоторые задачи течения неньютоновских жидкостей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.05 / Тамонов Аркадий Александрович ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1977. – 18 с. – Бібліогр.:с.18
880625
  Пащенко Н.Т. Некоторые задачи течения разреженных газов и плазмы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Пащенко Н.Т.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 5л.
880626
  Севостьянов Г.Д. Некоторые задачи трансзвуковой газодинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Севостьянов Г. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1966. – 8л.
880627
  Пинскер П.Н. Некоторые задачи турбулентного пограничного слова в соплах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пинскер П.Н.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1960. – 7л.
880628
  Ириков В.А. Некоторые задачи управления комплексами операций класса ресурсы - время и их приложения. : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Ириков В.А.; Москов. физ.-техн. ин-тут. – Долгопрудный, 1969. – 17л. – Бібліогр.:с.15-17
880629
  Жуковский В.И. Некоторые задачи условной устойчивости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жуковский В. И.; МГУ, НИИ мехнаики. – М., 1966. – 5л.
880630
  Саченков А.В. Некоторые задачи устойчивости конической оболочки в пределах упругости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Саченков А. В.; КазанГУ. – Казань, 1954. – 7л.
880631
  Анисимова В.Б. Некоторые задачи устойчивости криволинейных стержней, подкрепляющих цилиндрические оболочки : автореф. на соиск. учен. степени канд. техн. наук / Анисимова В.Б. – Киев, 1951. – 16 с.
880632
  Евстратов А.А. Некоторые задачи устойчивости плоской формы изгиба ломаных стержней. : Автореф... Канд.техн.наук: / Евстратов А.А.; Новочеркасский ордена Труд.Красного Знамени Полит.ин-т. – Новочеркасск, 1959. – 12л.
880633
  Чернятин В.А. Некоторые задачи устойчивости регулируемых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернятин В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики. – М., 1966. – 15л.
880634
  Королева Е.М. Некоторые задачи устойчивости цилиндрических оболочек при основном моментном состоянии : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Королева Е. М.; Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
880635
  Салимов Н.Б. Некоторые задачи фильтрации жидкости с неизвестными границами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Салимов Н.Б.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880636
  Ковальчук С.В. Некоторые задачи фильтрации к дренажным стокам к неоднородно-слоистых средах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.024 / Ковальчук С.В.; Ан УССР. – К, 1971. – 12л.
880637
  Судаков В.Н. Некоторые задачи, связанные с распределениями в бесконечномерных линейных пространствах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Судаков В.Н.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1962. – 6л.
880638
  Солопов В.А. Некоторые закономерности для турбулентной теплопроводности в несжимаемой жидкости со сдвигом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Солопов В.А.; МГУ. Мех.-мат. ф-тет. – Москва, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
880639
  Страшинская В Л. Некоторые закономерности контактных твердофазных реакций между тугоплавкими соединениями и тугоплавкими металлами. : Автореф... канд.техн.наук: / Страшинская Л.В,; АН УССР.Ин-т проблем материаловед. – К, 1966. – 26л.
880640
  Серебряков Ю.А. Некоторые закономерности кристаллизации труднорастворимых соединений из водных растворов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Серебряков Ю.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1979. – 18л.
880641
  Соломеин И.А. Некоторые закономерности процессов микроцарапания и шлфования в зависимости от глубины и скорости резания. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Соломеин И.А.; Сиб. физ.-техн. ин-т им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 22л.
880642
  Селицкий А.Г. Некоторые закономерности размещения нефи и газа в нефтегазоносных бассейнах древних платформ. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Селицкий А.Г.; Моск.гос.ун-т. – М, 1970. – 18л.
880643
  Иосько М.И. Некоторые закономерности сближения наций СССР. : Автореф... канд. филос.наук: / Иосько М.И.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1966. – 19л.
880644
  Петрова Лилия Давидовна Некоторые закономерности строения текста передовой газетной статьи (на материале англ. газет) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Петрова Лилия Давидовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 20л.
880645
  Суворов А.И. Некоторые закономерности строния и формирования глубинных разломов. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: / Суворов А.И.; АН СССР. Геол. ин-т. – М., 1967. – 44л.
880646
  Ольхов П.Г. Некоторые закономерности углубления общественного разделения труда в сельском хозяйстве в период развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Ольхов П. Г.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
880647
  Райченко А.И. Некоторые закономерности формирвоания и спекания металлических порошков : Автореф. дис. ... док. техн. наук : 325 / Райченко А.И. ; АН УССР, Ин-т проблем материаловедения. – Киев, 1967. – 32 с.
880648
  Поспелова М.А. Некоторые закономерности фотолиза простых молекул в твердых стеклообразующих инвертных матрицах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Поспелова М.А.;. – М., 1975. – 17л.
880649
  Егоров В.В. Некоторые закономерности экстракции органических оснований и выбор оптимальных условий их экстракционного разделения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Егоров В.В.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1976. – л.
880650
  Лесючевский В.И. Некоторые змеевики в Собрании художественного отдела Государственного Русского музея / В.И. Лесючевский. – [Ленинград], 1928. – С. 10-21. – Без ориг. обл. и тит. л. - Авт. указан в конце текста. - Отд. оттиск: Материалы по истории русского искусства. Л. 1928, т. 1, с. 10-21
880651
  Узунян Апрес Амбарцумович Некоторые изменения водно-солевого обмена облученных животных при гипергидратации : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.13 / Узунян Апрес Амбарцумович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 21л.
880652
  Мышкова Л.И. Некоторые инвариантные решения задач о течении газа в свободном струйном пограничном слое : Автореф... канд.физ-мат.наук: 024 / Мышкова Л.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Ленинград, 1969. – 9л.
880653
  Семянистый В.И. Некоторые интегральные преобразования и интегральная геометрия в пространствах постоянной кривизны. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Семянистый В.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 11л.
880654
  Тунгатаров Амаскар Некоторые иррегулярные случаи обобщенной системы Коши-Римана и решение краевых задач Римана-Гильберта : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Тунгатаров Амаскар; АН Казах.ССР. Ин-т матем. и мех. – 14л.
880655
  Баталина А.В. Некоторые исследования в области синтеза и химических превращений замещенных a-оксибензилфосфоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Баталина Алла Васильевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1978. – 18 с. – Библиогр.: 2 назв.
880656
  Обросов В.П. Некоторые исследования в области электрохимии твердых электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Обросов В.П.; Уральский филиал АН СССР. Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1969. – 20л.
880657
  Кирисова А.П. Некоторые исследования в ряду гидразидов кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Кирисова А.П.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1971. – 20л.
880658
  Кириллов-Угрюмов Некоторые исследования медных мезонов : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Кириллов-Угрюмов В.Г.; Объедин. ин-я ядерных исследований. Лаборатория ядерных проблем. – Дубна, 1964. – 64л.
880659
  Кардашев Н.С. Некоторые исследования межзвездной и межгалактической среды методами радиоастрономии : Автореф. дис. ... докт. физ.-мат. наук / Кардашев Н.С. ; МГУ, Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1962. – 5 с.
880660
  Кардашев Н.С. Некоторые исследования межзвездной и межгалактической среды методами радиоастрономии : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Кардашев Н. С. ; МГУ , Гос. астрон. ин-т. – Москва, 1964. – 7 с.
880661
  Чернявский Б.Г. Некоторые исследования электрических свойств и электролюминесценции монокристаллов ZnS, активированных марганцем и медью : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 044 / Чернявский Б.Г. ; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 9 с. – Бібліогр.:с.8-9
880662
  Кичигин Д.А. Некоторые исследования электронного парамагнитного резонанса в веществах с чисто спиновым магнетизмом : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кичигин Д.А.; М-во высш. и сред. образования УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1963. – 12л.
880663
  Бороздин И.Н. Некоторые итоги Русских Археологических исследований последних лет : (Доклад, читанный в годичном заседании Императорского Московского Археологического общества 19 февраля 1910 года) / И. Бороздин. – Москва : Тип. О-ва распр. полезн. книг, преемн. В.и. Воронов, 1911. – 17 с. – Отд. оттиск : Древности, т. 23, вып. 1


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Митрофану Викторовичу Довнар-Запольскому на добрую память И. Бороздин
880664
  Репшас К. Некоторые кинетические явления в полупроводниках в условиях разогрева носителей тока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Репшас К.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1967. – 8л.
880665
  Стрекалов В.Н. Некоторые кинетические явления в сильных электро-магнитных полях. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.04 / Стрекалов В.Н.; Моск.физ-техн.ин-т. – М, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.1415
880666
  Смирнова В.В. Некоторые классы троек конгруэнций : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Смирнова В.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 3л.
880667
  Панкратов С.Г. Некоторые когерентные электромагнитные процессы в периодических структурах : Автореф. дис ... канд. физ.-мат.наук : 01.04.02 / Панкратов С.Г. ; ВНИИ оптико-физич. измерений. – Москва, 1974. – 21с.
880668
  Слободянюк А.П. Некоторые контактные задачи для линейно-деформируемого основания при наличии нескольких участков контакта. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.023 / Слободянюк А.П.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1975. – 19л.
880669
  Микаелян В.В. Некоторые контактные задачи для прямоугольныхд областей, усиленных упругими накладками и включениями. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 02.02.04 / Микаелян В.В.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1977. – 14л.
880670
  Сысак Р.Д. Некоторые контактные задачи для упругих ортотропных балок, пластин и оболочек с конечной сдвиговой жесткостью. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.03 / Сысак Р.Д.; МВ и ССО УССр. Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1973. – 25л.
880671
  Палюлин Ю.Н. Некоторые контактные задачи теории о действии кольцевого штампа на бесконечный упругий слой : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Палюлин Ю.Н. ; Москов. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1979. – 12 с.
880672
  Паскаленко А.А. Некоторые контактные задачи теории упругости, разрешимые методом факторизации. : Автореф... канд.физмат.наук: 01.02.04 / Паскаленко А.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1973. – 18л.
880673
  Буркова А.Ю. Некоторые концепции иностранного договорного права // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2014. – № 3 (78). – С. 28-32. – ISSN 1812-3910
880674
  Теут О.М. Некоторые краевые задачи для систем уравнений в частных производных смешанного типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Теут О. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
880675
  Карамышев Ф.И. Некоторые краевые задачи для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышев Ф. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1961. – 9л.
880676
  Оразов Д. Некоторые краевые задачи для ситем гиперболичесеих уравнений и уравнений смешанного типа : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.01.02 / Оразов Д.; АН СССР,Сиб. отн. Ин-т матем. – Новосибирск, 1980. – 14л.
880677
  Кароль И.Л. Некоторые краевые задачи для уравнений смешанного эллиптико-гиперболического типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Кароль И. Л.; ЛГУ. – Ленинград, 1952. – 8 с.
880678
  Евсин В.И. Некоторые краевые задачи для уравнения Дарбу. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 003 / Евсин В.И.; АН СССР. – Новосибирск, 1968. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
880679
  Рогожина И.С. Некоторые краевые задачи для функций кусочно аналитических в области : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогожина И. С.; ОГУ. – Одесса, 1966. – 7л. – Бібліогр.:с.6-7
880680
  Некрашас Некоторые краевые задачи, нелинейно зависящие от параметра, в пространстве вектор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Некрашас Ионас-Вигантас Леоно; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880681
  Стратилатова М.Б. Некоторые кривые на нерегуляторной поверхности. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 006 / Стратилатова М.Б.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 8л.
880682
  Рычков Г.С. Некоторые критерии наличия, отсутствия и единственности передельных циклов у динамической системы второго порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Рычков Г. С.; Моск. ин-т электрон. машиностроен. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.13-17
880683
  Журавлев В.М. Некоторые критерии хрупкого разрушения применительно к задачм механики горных пород : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Журавлев В. М.; Дон.ГУ. – Донецк, 1972. – 14л.
880684
  Николаева Т.М. Некоторые лингвистические вопросы машинного перевода с русского языка и на русский язык : Автореф... канд. филол.наук: / Николаева Т. М.; АН СССР, Ин-т рус. яз. – М., 1962. – 19л.
880685
  Попков В.А. Некоторые логические операции в педагогическом исследовании / В.А. Попков, А.В. Коржуев // Педагогика : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 2013. – № 7. – С. 50-58. – ISSN 0869-561Х
880686
  Сверкачев И.В. Некоторые магнитные свойства многовалентных материалов и сплавов : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сверкачев И. В.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темп. – Х., 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.14
880687
  Солоп С.А. Некоторые математические вопросы нелинейной теории оболочек. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Солоп С.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1976. – 11л.
880688
  Егоров А.И. Некоторые математические задачи оптимального управления мистемами с распределенными параметрами. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Егоров А.И.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
880689
  Чубинишвили Теймураз Николаевич Некоторые математические модели и методы решения задач управления запасами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Чубинишвили Теймураз Николаевич; АН СССР. Ин-т проблем управления. – М., 1980. – 21л.
880690
  Трускавецкий Е.С. Некоторые материалы к функциональной биохимии слизистой оболочки желудка человека : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Трускавецкий Е.С.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 17л.
880691
  Фесенко Р.А. Некоторые методлогические проблемы научно-технического прогнозирования. : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фесенко Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 36л.
880692
  Сенин Н.Н. Некоторые методологические вопросы эффективности коллективного управления народным контролем. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сенин Н.Н.; ЛГУ. – Л, 1967. – 21л.
880693
  Исламов Р.Р. Некоторые методы исследования гироскопических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исламов Р.Р.; АН УССР. Ин-тут матем. – К., 1972. – 18л.
880694
  Мурюмин Сергей Михайлович Некоторые методы исследования поведения интегральных кривых вблизи особой точки и асимптотического интегрирования обыкновенных дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Мурюмин Сергей Михайлович; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1981. – 10л.
880695
  Кистьян К.А. Некоторые методы определения частот собственных колебаний прямоугольных пластинок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кистьян К.А. ; Новочеркас. политехн. ин-т. – Ростов -на-Дону, 1964. – 20 с.
880696
  Королев В.К. Некоторые методы оптимизации параметров динамических систем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Королев В.К.; Том.ГУ. – Томск, 1970. – 12л.
880697
  Кондюрин Ю.Н. Некоторые методы расчета вероятностных характеристик нелинейных систем стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Кондюрин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
880698
  Нурминский Евгений Алексеевич Некоторые методы решения стохастических задач на максимин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Нурминский Евгений Алексеевич; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.13
880699
  Райк Э.В. Некоторые методы решения экстремальных задач и их приложение к проблемам оптимального управления. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Райк Э.В.; АН Эст.ССР.Совет.физ-мат.и техн.наук. – Таллин, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
880700
  Нагибарова И.А. Некоторые механизмы миграции энергии в твердых телах и жидкостях. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Нагибарова И.А.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1968. – 10л.
880701
  Руденко В.Н. Некоторые механические эффекты взаимодействия электромагнитного излучения с твердыми телами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Руденко В.Н. ; МГУ , Физ. фак. – Москва, 1967. – 16 с.
880702
  Иванов Л.Л. Некоторые минералы и породы окрестностей г. Житомира / [соч.] Л.Л.Иванова. – Житомир : Электр. типография насл. М. Дененмана, 1910. – 11, 1 л. ил. : ил. – Отд. оттиск: Труды О-ва исследователей Волыни. 1910. т. 2


  На тит. л. дарств. надпись: Многоуважаемому Леониду Андреевичу Крыжановскому от автора
880703
  Павлова Л.В. Некоторые многоэкстремальные задачи чебышевского приближения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Павлова Л.В.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 10л.
880704
  Колеров Генрих Иванович Некоторые модели в нелокальной квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Колеров Генрих Иванович; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-9661. Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1976. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880705
  Сизиков В.С. Некоторые модели распределения масс в галактиках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.030 / Сизиков В.С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 14л.
880706
  Сидоров Н.В. Некоторые модели сферического типа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сидоров Н.В.; МГУ. – М., 1981. – 16л.
880707
  Няшин Г.Д. Некоторые моменты истории Барнаула / Г.Д. Няшин. – Барнаул : [Б. и.], 1929. – 24 с.
880708
  Шабанова Н.П. Некоторые морфологические и химические свойства почв восточного берега озера Булухта (Северный Прикаспий) / Н.П. Шабанова, А.В. Колесников, А.В. Быков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 8. – С. 899-909 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 0032-180Х
880709
  Строкина А.Н. Некоторые морфологические особенности спортсменов, занимающихся легкой атлетикой и плавани ем. : Автореф... канд.биол.наук: / Строкина А.Н.; Гос.центр.ин-т физ.культуры. – М, 1965. – 19л.
880710
  Иванчук В.И. Некоторые морфологические свойства хромосферных спикул / В.И. Иванчук, Н.И. Пшикало // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 3-17. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Рассмотрены основные морфологические особенности хромосферных спикул (структура, диаметр, высоты, ориентация и группирование). Спикулы, видимые в эмиссионных линиях Н I, Не I, Са II, представляют собой одни и те же образования, но им присуща ...
880711
  Ляшевская В.И. Некоторые направления совершенствования государственного регулирования конкурентоспособности национального хозяйства Украины: зарубежный опыт и трехуровневая концептуальная модель // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 5-10. – ISSN 2226-8820
880712
  Фаусек В.А. Некоторые научно-прикладные учреждения Итальянского министерства земледелия. – Санкт-Петербург : Тип. С.-Петербургского Градоначальства, 1897. – 34 с.
880713
  Холодный Юрий Георгиевич Некоторые нейрохимические характеристики механизмов адаптации в условиях частичной геомагнитной депривации : Автореф... канд. биологическихнаук: 03.00.13 / Холодный Юрий Георгиевич; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков. – 15л.
880714
  Сумбатян М.А. Некоторые неклассические контактные задачи вязкоупругости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Сумбатян М.А.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1980. – 16л.
880715
  Тютюкин Геннадий Викторович Некоторые неконсервативные задачи теории устойчивости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Тютюкин Геннадий Викторович; АН Кирг.ССР. Объединеный ученый совет по физ.-мат. и технич. наукам. – Фрунзе, 1972. – 14л.
880716
  Погосян Георгий Аршакович Некоторые нелинейные задачи равновесия упргугих анизотропных призматических тел : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Погосян Георгий Аршакович ; Моск. ин-т электрон. машиностроения. – Москва, 1978. – 36 с. – Бібліогр.:с.32-36
880717
  Кирова Н.Н. Некоторые нелинейные задачи теории магнитных диэлектриков : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Кирова Н.Н.; Моск. физ.-техн. ин-т. – М., 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
880718
  Узунов Ф.В. Некоторые необоснованные положения концепции условных товарных отношений внутри промышленных предприятий // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 45-51. – Библиогр.: 8 назв
880719
  Суяршаев М.М. Некоторые нестационарные задачи о движении вязких и вязко-пластичных жидкостей. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Суяршаев М.М.; АН Киргиз. ССР. – Фрунзе, 1971. – 12л.
880720
  Мышкина В.В. Некоторые нестационарные задачи термоупругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 023 / Мышкина В.В.; Саратов.гос.ун-т. – Саратов, 1969. – 9л.
880721
  Фомин А.В. Некоторые новые виды растений из Закавказья, находящихся в гербарии Кавказского музея = Nonnulae Transcaucasiae species novae ex Herbario Musei Caucasici. / [соч.] А.В. Фомина. – Б. м. : б. и., 1907. – 4 с. – Отд. оттиск: Известия Кавказского музея. – 1907. Т.3, вып. 2–3, с. 280–283
880722
  Филиппов Г.М. Некоторые новые вопросы теории распространения волн и частиц через периодические структуры : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Филиппов Г.М.; МГУ. Физ. фак-т. – М., 1967. – 8л.
880723
  Шеллов С. Некоторые новые результаты науки о терминах // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 159-176. – ISBN 978-966-2057-28-7
880724
  Пресняков Л.П. Некоторые новый приближенные методы в теории атомных столкновений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Пресняков Л.П.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1964. – 8л.
880725
  Петров Ю.Г. Некоторые обобщения пространств Широкова-Рашевского : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Петров Ю.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1969. – 8л.
880726
  Силаева Е.А. Некоторые обобщения уравнний третьего и четвертого номографического порядка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 006 / Силаева Е.А.; Москов. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
880727
  Озолс В.В. Некоторые обощения критики Колмогорова-Смирнова для малых выборок : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Озолс В. В.; АН УССР, Ин-т матем. – Рига, 1956. – 15л.
880728
  Толпина С.П. Некоторые обратные задачи в спектроскопии сверхвысоского разрешения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Толпина С.П.; ВНИИ оптико-физ. измерений. – М,, 1978. – 16л.
880729
  Исаков В.М. Некоторые обратные задачи теории потенциала. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Исаков В.М.; АН СССР. Ин-тут матем по присужд. учен. степ. – Новосибирск, 1973. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
880730
  Клоков В.В. Некоторые обратные краевые задачи газовой динамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Клоков В.В.; Казанский гос. ун-тет. – Казань, 1965. – 12л.
880731
  Коллар Душан Некоторые общие вопросы и разработки, связанные с регистрацией импульсов с фотоумножителей черенковских и сцинтилляционных детекторов, используемых в физических экспериментах по ускорителям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.0 / Коллар Душан; ОИЯИ. – Дубна, 1976. – л.
880732
  Клюшников В.Д. Некоторые общие вопросы пластичности и пластической устойчивости. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Клюшников В.Д.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.14
880733
  Савушкина Г.П. Некоторые овобеннсости катионной полимеризации триоксана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Савушкина Г.П. ; АН СССР, Ин-т хим. физ. – Москва, 1974. – 19 с.
880734
  Кастальский А.А. Некоторые оптические и электрические явления в полупроводниках : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Кастальский А.А.; Физ.-тех. ин-т. – Л, 1968. – 19л.
880735
  Шиллер Н.Н. Некоторые опыты с испарением жидкости под высоким газовым давлением / [соч.] Н. Шиллера. – [Киев], 1897. – 7 с. – Отд.оттиск: Университетские известия, 1897 г. - Экз. без обл. и тит. л.
880736
  Поддубняк Алексей Поликарпович Некоторые осесимметричные задачи кручения упругих кусочно-однородных тел : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Поддубняк Алексей Поликарпович; МВ и ССО УССР. Львовский гос. ун-т. – Львов, 1975. – 30л.
880737
  Кириченко А.М. Некоторые осесимметричные задачи моментной теории упругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 023 / Кириченко А.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 8 с.
880738
  Каролинская С.Н. Некоторые осесимметричские задачи динамики вязкой несжимаемой жидкости с учетом коэффициента поверхностного натяжения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Каролинская С.Н.; МГУ. – М., 1968. – 8л. – Бібліогр.:с.8
880739
  Жукова А.П. Некоторые основные вопросы социалистической индустриализации в СССР : Автореф... канд. жкон.наук: / Жукова А. П.; Лен. финанс. экон. ин-т. – Ленинград, 1953. – 15л.
880740
  Попов С.М. Некоторые основные задачи упруго-пластической устойчивости пластинок : Автореф...докт.техн.наук: / Попов С.М. – Москва, 1953. – 15 с.
880741
  Хейнло Хейно Оттович Некоторые особенности автолиза трипсина в присутствии и отсутствии ингибитора : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Хейнло Хейно Оттович; АН Эст.ССР. Совет по биологич. наукам. – Таллин, 1973. – 40л.
880742
  Курилов И.В. Некоторые особенности антикоммунистической пропагады США на развивающиеся страны (1960 - 1968 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 678 / И.В. Курилов ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, Учен. Совет по журналистике. – Москва, 1970. – 24 с. – Библиогр.: 1 назв.
880743
  Хоанг Ван Кыонг Некоторые особенности биогеохимической миграции стронция-90 и церия-144 в океане : Автореф... канд. хим.наук: 121 / Хоанг Ван Кыонг; АН СССР. Ин-т геохимии и аналит. химии. – М., 1971. – 32л.
880744
  Шулугина Г.А. Некоторые особенности бытия науки в современном обществе // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 2 (47). – С. 14-21. – ISSN 1811-0916


  Целью данной статьи является анализ особенностей функционирования науки в условиях сциентификации общества. Автор рассматривает позиции науки в современном обществе, выявляет новые тенденции в развитии социального института науки, прослеживает ...
880745
  Фадеева И.П. Некоторые особенности взаимодействия макросиноптических процессов и долгосрочные прогнозы погоды. : Автореф... канд. географ.наук: 698 / Фадеева И.П.; Казах. науч.-исслею. гидрометеорол. ин-т. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
880746
  Федорко А.С. Некоторые особенности влияния примесей IV, V и VI групп на явления переноса в висмуте. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 049 / Федорко А.С.; АН СССР. Сиб. отд. Совет секции общей и прикл. физики Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.14-16
880747
  Самовалов В.А. Некоторые особенности влияния ратификации конвенций МОТ на национальное законодательство государств-членов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 54-58. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 23)
880748
  Быков Г.Н. Некоторые особенности вывоза капитала в развивающиеся страны / Г.Н. Быков, А.К. Еременко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1975. – С. 85-96. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 1)
880749
  Попов В.Н. Некоторые особенности дальнего распространения коротких радиоволн. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Попов В.Н.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1975. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
880750
  Каримов Ю. Некоторые особенности действия дефолиантов на хлопчатник в условиях северных районов Туркмении : Автореф... канд. биол.наук: / Каримов Ю.; АН Турк. ССР, Отд. биол. наук. – Ашхабад, 1967. – 28л.
880751
  Федотовский А.В. Некоторые особенности зонной структуры дифосфида цинка. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Федотовский А.В.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1974. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
880752
  Нуждина М.Л. Некоторые особенности изменения индексов атмосферной циркуляции в 11-летнем цикле солнечной активности / М.Л. Нуждина, Л.М. Шербаум // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1986. – С. 61-69. – (Астрономия ; вып. 28). – ISSN 0203-7319


  Методом спектрального анализа и наложенных эпох установлена связь месячных значений циркуляционных индексов атмосферы (по Кацу) Iз, Iм, I"с 11-летним циклом солнечной активности на интервале 40 лет. Показано, что в целом зональная и меридиональная ...
880753
  Безусова Т.А. Некоторые особенности использования интерактивных методов обучения в вузовском математическом образовании // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. М.С. Макаренка. – Суми, 2014. – Вип. 3. – С. 131-136. – ISBN 978-966-473-145-1
880754
  Каленик Надежда Михайловна Некоторые особенности липидного и углеводного обмена жгутикового простейшего : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.07 / Каленик Надежда Михайловна ; МГУ. – Москва, 1976. – 35 с.
880755
  Никитина В Некоторые особенности лирики Насир-и Хосрова : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина В Б.; МГУ. – М., 1955. – 16л.
880756
  Соловьева Т.Л. Некоторые особенности метаболизма аммиака у жвачных животных в условиях различного кормления. : Автореф... канд. биол.наук: 03.093 / Соловьева Т.Л.; ХГУ. – Х., 1971. – 24л.
880757
  Иржак В.И. Некоторые особенности механизма полимеризации кислосодержащих циклов. : Автореф... канд. хим.наук: / Иржак В.И.; АН СССР. Филиал ин-та хим. физики. – М., 1967. – 18л.
880758
  Смирнов Б.Р. Некоторые особенности механизма трехмерной полимеризации олигоэфиракрилатов на глубоких стадиях превращения : Автореф... канд. хим.наук: / Смирнов Б.Р.; АН СССР. Филиал Ин-та хим. физики. – М., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880759
  Каменский Д.В. Некоторые особенности назначения наказаний за федеральные экономические преступления в США // Современные проблемы уголовно-правового воздействия : межгос. сб. науч. статей / Луган. гос. ун-т внутр. дел им. Э.А. Дидоренко ; Ин-т философии, социологии и права Волгоград. гос. ун-та ; [редкол.: В.М. Комарницкий (глав. ред.), А.А. Дудоров, Л.В. Лобанова и др.]. – Луганск : РИО ЛГУВД им. Э.А. Дидоренко, 2013. – С. 268-277. – ISBN 978-617-616-047-2
880760
  Киселев В.А. Некоторые особенности нравственного прогресса общества : Автореф... канд. философ.наук: / Киселев В.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1966. – 20л.
880761
  Умеров Э.У. Некоторые особенности обмена радиоизотопов серы и фосфора у бруцелл. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Умеров Э.У.; Самарканд. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1972. – 24л.
880762
  Дергачев А.П. Некоторые особенности общественно-политических процессов в освободившихся странах // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 3-10. – (Международные отношения и международное право ; вып. 29). – ISSN 0201-7601
880763
  Белоусов А. Некоторые особенности ольвийских заклятий на керамике в контексте греческих магических практик // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 4 (16), жовтень - грудень : Forum Olbicum I. Пма"яті В.В. Крапівіної. – С. 113-117. – ISSN 1998-4634
880764
  Санин А. Некоторые особенности оползневых и обвальных процессов на южном берегу Крыма // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 22-24
880765
  Трубецкая К.П. Некоторые особенности поведения медоносной пчелы : Автореф... д-ра пед.наук: / Трубецкая К.П.; Учен. совет Секции психологии Философ. фак. МГУ им. М.В.Ломоносова. – Рыбное, 1966. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
880766
  Седнев В.В. Некоторые особенности политики Китая в Юго-Восточной Азии на современном этапе // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1979. – С. 64-75. – (Международные отношения и международное право ; Вып. 9)
880767
  Сенкевич В.В. Некоторые особенности полярографических методов второго порядка. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.02 / Сенкевич В.В.; Кишинев.гос.ун-т. – Кишинев, 1972. – 16л.
880768
  Огурцова Л.А. Некоторые особенности применения полимерных растворов органических молекул в оптических квантовых генераторах : Автореф... канд .физ. мат.наук: / Огурцова Л. А.; АН УССР, Физ. техн. ин-т низк. темпер. – Х., 1970. – 15л.
880769
   Некоторые особенности профессиональной подготовки специалистов за рубежом / О. Бондарь, М. Семенюта, О. Задорожная, Ю. Ковалев, И. Якунина, Е. Ковалева // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська, льотна академія Національного, авіаційного університету. – Кропивницький, 2017. – С. 238-243. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1)


  В работе рассмотрены элементы зарубежного опыта профессиональной подготовки специалистов на примерах отдельных европейских университетов Франции и Германии, высших учебных заведений США, Японии и Финляндии. Проанализированы специфика, отличительные ...
880770
  Рожков В.М. Некоторые особенности работы и применения ламп с разрывно-гистерезиной характеристикой : Автореф... канд. техн.наук: / Рожков В. М.; Новосиб. электротенхн. ин0-т. – Новосибирск, 1970. – 25л. – Бібліогр.:с.25
880771
  Холодилов А.А. Некоторые особенности разрушения термопластов при воздействии мощного лучистого потока : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 076 / Холодилов А.А.; АН СССР. Ин-т проблем механики. – М., 1972. – 16л.
880772
  Семенцов Д.И. Некоторые особенности резонансного поведения однослойных и многослойных тонких магнитных пленок. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Семенцов Д.И.; МВ и ССО РСФСР.Ростов.гос.ун-т. – Ростов н/Д, 1971. – 16л.
880773
  Сайдалиев А. Некоторые особенности религиозной психологии современных верующих и пути ее преодоления. (На материалах УзССР) : Автореф... канд. филос.наук: 625 / Сайдалиев А.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 28л.
880774
  Булах Ю.П. Некоторые особенности речевого манипулирования в информационной войне в Сирии // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2014. – № 4 (58). – С. 49-52. – ISSN 2305-7319
880775
  Мягкова Е.В. Некоторые особенности синонимии в тероминологических системах. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Мягкова Е.В.; Моск.гос.пед.ин-т. – Москва, 1979. – 17л.
880776
  Цолин Д.В. Некоторые особенности синтаксиса еврейской литургической поэзии на арамейском языке IV–VII вв. // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 65/66. – С. 126-144. – ISSN 1682-671Х
880777
  Нерсесян Л.Б. Некоторые особенности сотоения и функционирования дительного центра рыб : Автореф... канд. биол.наук: / Нерсесян Л. Б.; МГУ,Биол.почв. фак. – М., 1965. – 18л.
880778
  Пивоваров Н.Б. Некоторые особенности спорадических образований полярной ионосферы и их связь с потоками энергичных электронов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Пивоваров Н.Б.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 10л.
880779
  Корнюшенко Н.П. Некоторые особенности строения вирионов гриппа и его возможные пути дифференцировки его нуклеопротеида / Н.П. Корнюшенко, В.Е. Сидоренко, 1968. – С. 70-73. – Отд. оттиск
880780
  Коваль А.П. Некоторые особенности строения кожных покровов костистых рыб, связанные со скоростью их плавания. : Автореф. дис... канд. биол. наук : 021 / Коваль А.П. ; АН УССР. – Киев, 1972. – 25 с.
880781
   Некоторые особенности строения мантии Восточного Средиземноморья и их геодинамическая интерпретация / О.Б. Гинтов, Т.А. Цветкова, И.В. Бугаенко, А.В. Муровская // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 1. – С. 17-29 : рис. – Библиогр.: с. 27-29. – ISSN 0203-3100
880782
  Комаров В.Д. Некоторые особенности структуры и ионообменные свойства фосфата циркония : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комаров В.Д.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1969. – 23л.
880783
  Калачевская Н.В. Некоторые особенности структуры и стилистического использования назывных предложений в современном английском языке // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 54-58
880784
  Феофилов Г.А. Некоторые особенности упругого и неупругого рассеяния протонов и альфа-частиц на легких ядрах и связь их со структурой ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Феофилов Г.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Физ. ф-тет. – Л., 1977. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
880785
  Сирин А.Д. Некоторые особенности ускорения общественного развития в условиях перехода к коммунизму. : Автореф... Канд.филос.наук: / Сирин А.Д.; Акад.наук СССР.Ин-т философии. – М, 1963. – 19л.
880786
  Романий Э.П. Некоторые особенности формирования австрийского национального варианта немецкого языка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 255-258. – (Філологічні науки ; № 1)
880787
  Скляр О. Некоторые особенности формирования концепции политической свободы в политических учениях конца XVIII - начала XIX века // Moldoscopie (Probleme de analiza politica) : revista stiintifica trimestriala / Asociatia moldoveneasca de stiinta politica ; Universitatea de stat dim Moldova ; Universitatea de studii politice si economice europene "Constantin Stere". – Chisinau, 2014. – Nr. 4 (67). – С. 28-38. – ISSN 1812-2566
880788
  Нуждина М.А. Некоторые особенности циклонической деятельности в связи с 11-летним циклом солнечной активности // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 72-83. – (Астрономия ; Вып. 23). – ISSN 0203-7319


  Исследованы некоторые особенности циклогенеза в северном полушарии на фоне развивающегося 11-летнего цикла солнечной активности (1963- 1970 гг.). Показано, что при переходе от эпохи минимума солнечного цикла к эпохе максимума интенсивность циклогенеза ...
880789
  Солончук Л.С. Некоторые особенности электрических и фотоэлектрических свойств монокристаллов теллура. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.10 / Солончук Л.С.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
880790
  Никонова В.В. Некоторые особеннсоит кристаллизации бинарных сплавов эвтектического типа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Никонова В. В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1964. – 11л.
880791
  Сидоров Л.А. Некоторые оценки для поверхностей отрицательной внешней кривизны в простанстве Лобачевского. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.006 / Сидоров Л.А.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 6л.
880792
  Остапенко В.Н. Некоторые оценки решений уравнений эллиптического типа и их применение к исследованию точности метода ЭГДА : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Остапенко В.Н.; АН УССР.Ин-т математики. – Киев, 1955. – 7л.
880793
  Смирнов Ю.П. Некоторые плоские задачи нелинейной теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Смирнов Ю.П.; Тульский политехн. ин-т. – Тула, 1968. – 6л.
880794
  Колосовская А.К. Некоторые плоские задачи о движении проницаемого тела в идеальной несжимаемой жидкости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Колосовская А.К.; Научно-исслед. ин-т математики и механики МГУ. – Москва, 1953. – 5 с.
880795
  Тоноян В.С. Некоторые плоские контактные задачи теории упругости для четверть-плоскости и полуплоскости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тоноян В.С.; Ин-т механики АН СССР. Ин-т матем и мех. АН АрмССР. – М.-Ереван, 1964. – 9л.
880796
  Комиссарова М.Л. Некоторые плоские статистические краевые задачи теории упругости : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Комиссарова М.Л.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1965. – 10л.
880797
  Северин А.И. Некоторые подходы к изучению роли мембран в регуляции биосинтеза и секреции щелочной фосфатазы и полифосфота : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Северин А. И.; АН СССР, Ин-т биохим. и физ. микроорганизмова. – Пущино, 1977. – 20л.
880798
  Козинцева П.В. Некоторые показатели газообмена и окислительно-восстановительные процессы у больных гипертонической болезнью при лечении гипотензивными средствами. : Автореф... Канд.мед.наук: / Козинцева П.В.; Киев.гос.ин-т. – К, 1967. – 20л.
880799
  Островский И.Ю. Некоторые показатели обмена йода у коров в западных областях Украинской ССР : Автореф. дис... канд. биол. наук: / Островский И.Ю.; М-во сел.хоз. – Львов, 1960. – 19с.
880800
  Микашинович З.И. Некоторые показатели углеводно-фосфорного обмена в печени и крови при гепатите. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.093 / Микашинович З.И.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 19л.
880801
  Николаев Е.И. Некоторые показатели упруго-вязкого состояния артерий в оценке атеросклероза у больных сахарных диабетом : Автореф... канд. мед.наук: / Николаев Е. И.; АН СССР, Ин-т физиол. – Л., 1967. – 20л.
880802
  Омидзе В.А. Некоторые показатели эффективности на машиностроительных предприятиях ГСС (Экон.-стат. очерки) : Автореф... канд. экон.наук: / Омидзе В. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1967. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
880803
  Иноятов А. Некоторые полифенолы как новые фотометрические реагенты для определения германия, молибдена, ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Иноятов А.; Ташкент. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 25л.
880804
   Некоторые прблемы гидробиологии : Сборник статей. – Москва : Наука, 1968. – 188с.
880805
  Слободенюк Н.П. Некоторые предельные теоремы для аддитивных функционалов от поледовательности сумм незавитсимых случайных величин. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Слободенюк Н.П.; Объед.учен.совет.ин-тов матем., кибернетики, и Глав.астрон.обсерватории АН УССР. – К, 1964. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880806
  Парч Л. Некоторые предельные теоремы для марковских процессов с исчезновением : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.005 / Парч Л. ; МГУ. – Москва, 1972. – 13 с.
880807
  Нагаев С.В. Некоторые предельные теоремы для однородных цепей Маркова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Нагаев С.В.; Среднеазиат.гос.ун-т. – Ташкент, 1957. – 8л.
880808
  Хусанбаев Я.М. Некоторые предельные теоремы для регулируемых ветвящихся процессов // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 46-52. – ISSN 0868-6904
880809
  Розанов Ю.А. Некоторые предельные теоремы для случайных функций : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Розанов Ю. А.; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1959. – 5л.
880810
  Ходжабагян Станислав Суренович Некоторые предельные теоремы для сумм независимых случайных величин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Ходжабагян Станислав Суренович; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880811
  Сурвила П. Некоторые предельные теоремы для сумм независимых случайных величин. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сурвила П.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1963. – 11л.
880812
  Козлов М.В. Некоторые предельные теоремы случайного колирования. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 005 / Козлов М.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 11л.
880813
  Исмаилов А.И. Некоторые предеьные теоремы в задачах обслуживания пуассоновского потока требований : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.005 / Исмаилов А.И. ; Ташкент. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент, 1970. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
880814
   Некоторые приближенные методы отыскивания периодических решений дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Кармов Л. Н,; Кармов Л. Н,; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
880815
  Хмель Н.Н. Некоторые приемы оздоровления гороха от аскохитоза : Автореф... кандидата биол.наук: / Хмель Н.Н.; Харьк. с.-х. ин-т им. В.В.Докучаева. – Харьков, 1965. – 25л.
880816
  Сунь Юнь-пэнь. Некоторые приемы статистического изучения трудовых ресурсов и их использования на промышленных предприятиях. : Автореф... канд. экон.наук: / Сунь Юнь-пэнь.; МВ и ССО РСФСР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. пром. статистики. – М., 1960. – 19л.
880817
  Филипов К.Д. Некоторые приемы увеличения урожайности и нектаропродуктивности гречихи в северной лесостепи Башкирской АССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Филипов К.Д.; Горьк. с.-х. ин-т. – Горький, 1966. – 19л.
880818
  Картамышев Г В. Некоторые приемы улучшения породных качеств семян подсолнечника и льна масличного : Автореф... канд. с. х.наук: / Картамышев В.Г,; Всес. селекц.генет. ин-т. – Одесса, 1954. – 14л.
880819
  Затепякин М.М. Некоторые приложения метода малого параметра в задачах на расчет зон неустойчивости параметрически возбуждаемых механических систем : Автореф... канд. техн.наук: / Затепякин М.М.; Одесск. ин-т инженеров морского флота. – Одесса, 1963. – 15л.
880820
  Субраманян Р. Некоторые приложения метода потенциалов малого радиуса в квантовой механике. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Субраманян Р.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 9л. – Бібліогр.:с.9
880821
  Капитонов Валерий Степанович Некоторые применения метода континуального интегрирования в теори плазмы : Автореф. дис... канд. физ.-мат. наук: 01.02.05 / Капитонов Валерий Степанович; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1977. – 10с.
880822
  Инамов И. Некоторые применения метода несмещенных оценок к статистическому приемочоному контролю. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Инамов И.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1964. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
880823
  Ничепорук В.В. Некоторые применения неравновесной термодинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ничепорук В. В.; Черн.ГУ. – Черновцы, 1971. – 14л. – Бібліогр.:с.13
880824
  Царапкин Д.П. Некоторые применения обратной связи в пролетных клистронах : Автореф... канд. техн.наук: / Царапкин Д. П.; Моск. энерг. ин-т. – Москва, 1966. – 15л.
880825
  Николаев В.И. Некоторые применения эффекта Мессбауэра е исследованию свойств твердого тела : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Николаев В.И. ; МГУ, Физ. фак. – Москва, 1964. – 11 с. – Бібліогр.:с.11
880826
  Умнов В.Г. Некоторые принципы классификации газонефтяных залежей. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Умнов В.Г.; Грозн. нефт. ин-т Сев.-Кавказский нефт. нучн.-ислед. ин-т "Сев-КавНИИ". – Горький, 1966. – 40л.
880827
  Котвицкая Э.С. Некоторые проблемные вопросы описания категории русских полных и кратких прилагательных // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 206-209. – (Філологія)
880828
  Холин Ю.В. Некоторые проблемы академической мобильности студентов внутри Украины // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 17-19
880829
  Ким К.М. Некоторые проблемы анализа художественного языка : Автореф... канд. филос.наук: 623 / Ким К.М.; Моск. гос. ин-т культуры. – М., 1971. – 26л.
880830
  Ковальчук В.Е. Некоторые проблемы базиса, возникающие в теории упругости. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Ковальчук В.Е.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 13л. – Бібліогр.:с.11-20
880831
  Митюгов В.С. Некоторые проблемы взаимоотношений ГДР и ФРГ // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1976. – С. 69-75. – (Серия международные отношения и международное право ; Вып. 3)
880832
  Павперов В.П. Некоторые проблемы государственных финансов Народной Республики Болгарии в условиях экономической реформы. : Автореф... канд. экон.наук: 08.599 / Павперов В.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. – Москва, 1971. – 18л.
880833
  Евстратов И.И. Некоторые проблемы достижения высшей производительности общественого труда в промышлености СССР в период развернтого строительства коммунизма. : Автореф... Канд.экон.наук: / Евстратов И.И.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – Горький, 1963. – 20л.
880834
  Турчанинова С.Я. Некоторые проблемы использования женского труда в народном хозяйстве СССР : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Турчанинова С.Я.; Всесоюз. заоч. фин.-экон. ин-т. – М., 1970. – 22л.
880835
  Савченко Г.И. Некоторые проблемы исследования человека в макрсисткой философии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Савченко Г.И. ; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1973. – 24 с.
880836
  Самусенко Л. Некоторые проблемы конституционно-правового закрепления права собственности на компоненты природной среды и природные объекты // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 254-255
880837
  Портянникова В.Н. Некоторые проблемы лексической характеристики жаргонизмов. (На матер. "молодеж. жаргона" соврем. нем. яз. в ФРГ) : Автореф... канд. филолог.наук: 663 / Портянникова В.Н.; Москов. гос.п ед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1971. – 21л.
880838
  Мысык И.И. Некоторые проблемы международно-правового регулирования обмена информацией // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 74-78. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
880839
  Попов В.Г. Некоторые проблемы общественно-экономической формации в гипотезе К.Маркса и Ф.Энгельса об азиатском способе производства. : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Попов В.Г.; МГУ. Филос. ф-тет. – М., 1971. – 13л.
880840
  Сургунд А.С. Некоторые проблемы повышения производительности труда в промышленности. : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Сургунд А.С.; ВПШ при КПСС. Каф. сов. экономики. – М., 1972. – 21л.
880841
  Портнов В.М. Некоторые проблемы построения систем обработки данных в здравоохранении. : Автореф... канд. техн.наук: 05.255 / Портнов В.М.; АН УзССР. Объед. учен. совет по техн. наукам Отд. физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1970. – 20л.
880842
  Тимофеев-Ресовский Некоторые проблемы радиационной биогеоценоолгии : Автореф... докт. биол.наук: / Тимофеев-Ресовский Н. В.; АН СССР, Урал. фил. Ин-т биол. – Свердловск, 1962. – 53л. – Бібліогр.:с.46-53
880843
  Мясникова Д.Д. Некоторые проблемы развития молочной промшленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 594 / Мясникова Д.Д.; Перм.гос.ун-т. – Свердловск, 1972. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
880844
  Куцмаришвили В Н. Некоторые проблемы розничного товарооборота в период строительства коммунизма : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Куцмаришвили Н.В,; АН ГССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1972. – 30л.
880845
  Фрейдинова Т.Ш. Некоторые проблемы роста культурно-технического уровня кадров в период строительства коммунизма. (На материалах пром-сти Мурман. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Фрейдинова Т.Ш.; ЛГУ. – Л., 1969. – 27л.
880846
  Салькова В.Е. Некоторые проблемы синонимии в языке и речи. (На материале глаголов семантического поля передвижения в современном немецком языке) : Автореф... канд. филологич.наук: / Салькова В.Е.; Московский гос. пед. ин-т иностранных языков. – Москва, 1967. – 24л.
880847
  Комиссаров А.В. Некоторые проблемы совершенствования структуры и повышения эффективности торговли Советского Союза со странами - членами СЭВ. (На примере торговых отношений СССР с ПНР) : Автореф... канд. экон.наук: 604 / Комиссаров А.В.; АН СССР. Ин-т экономики мировой соц. системы. – М., 1968. – 19л.
880848
  Ким А.И. Некоторые проблемы совершенствования товародвижения бакалейных товаров в Казахской ССР. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ким А.И.; Алма-Ат. ин-т нар. хоз-ва. – Алма-Ата, 1974. – 16л.
880849
  Сенкевич Т.К. Некоторые проблемы современного негритянского романа в США. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.644 / Сенкевич Т.К.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1971. – 38л.
880850
  Москаленко Валентина Владимировна Некоторые проблемы социологического аспекта учения о способностях : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Москаленко Валентина Владимировна; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1967. – 16 с.
880851
  Френкель С.Я. Некоторые проблемы статистики и морфологии полимеров : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Френкель С.Я.; Акад. наук СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1962. – 36л. – Бібліогр.:с.33-35
880852
  Комаровский В.С. Некоторые проблемы теории и опыт конкретного исследования социальных установок : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 620 / Комаровский В.С. ; Моск. гос. ун-т , Философ. фак-т. – Москва, 1969. – 15 с.
880853
  Индюков М.С. Некоторые проблемы теории и практики жанров "образной публицистики" в телевизионном вещании : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Индюков М.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 21 с.
880854
  Арутюнян Н.Х. Некоторые проблемы теории напряженного состояния бетона и железобетона : автореф. дис. ... докт.техн. наук / Арутюнян Н.Х. – Ереван, 1949. – 24 с.
880855
  Рыльков П.Г. Некоторые проблемы ускорения технического прогресса. : Автореф... канд. экон.наук: / Рыльков П.Г.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. совет. экономики. – М., 1970. – 19л.
880856
  Рядинцева Т.Ф. Некоторые проблемы формирования безработицы и положение безработицы в США (конец 60-х -- начало 70-х гг.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.07 / Рядинцева Т.Ф. ; АН СССР, Ин-т международ. рабоч. движ. – Москва, 1976. – 28 с.
880857
  Ходос Макс Давыдович Некоторые проблемы хозрасчетного стимулирования и экономическая реформа : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ходос Макс Давыдович; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 23л.
880858
  Солодников М.Ф. Некоторые проблемы ценообразования в социалистической экономике. : Автореф... канд. экон.наук: / Солодников М.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1964. – 14л.
880859
  Солодников М.Ф. Некоторые проблемы ценообразования в социалистической экономике. : Автореф... канд. экон.наук: / Солодников М.Ф.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Экон. ф-тет. – Л., 1965. – 14л.
880860
  Рашидова Д.Д. Некоторые проблемы ценообразования образовательной услуги в вузах // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6, июнь. – C. 112-114. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены особенности превращения образовательных услуг в товар, формирование рынка этих услуг, а также коммерциализация сферы образования. Предложена методика совершенствования калькуляции затрат на образовательные услуги, позволяющая учитывать ...
880861
  Конетев В.В. Некоторые проблемы экономического развития Таиланда после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Конетев В.В.; Моск. гос. ин-т междунар. отношений. – М., 1961. – 19л.
880862
  Кондрачук Александр Владимирович Некоторые пространственно-неоднородные задачи радиационной физики твердого тела : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Кондрачук Александр Владимирович; АН УССР, Ин-т физики. – К., 1978. – 23л.
880863
  Поручиков В.Б. Некоторые пространственные задачи нестационарного движения сжимаемых сред. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Поручиков В.Б.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ механики. – М., 1966. – 5л.
880864
  Подильчук Ю.Н. Некоторые пространственные задачи теории упругости : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 023 / Подильчук Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.20-23
880865
  Тихенький Г.В. Некоторые пространственные статистические задачи теории упругости : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Тихенький Г.В. ; МГУ. – Москва, 1974. – 12 с.
880866
  Скрипова Л.Л. Некоторые простые эфиры 4(5) -оксиметилимидазола. : Автореф... Канд.хим.наук: / Скрипова Л.Л.; Томск.ордена Труд.Красн.Знамени Политехн.ин-т. – Томск, 1954. – 7л.
880867
  Фокина Т.П. Некоторые противоречия развития техники и их особенности в условиях автоматизации : Автореф... канд. филос.наук: / Фокина Т.П.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1967. – 27л.
880868
  Ковзанадзе К.Д. Некоторые психологические особенности подростка переходного возраста. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ковзанадзе К.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1966. – 16л.
880869
  Гога Н.П. Некоторые психологические особенности применения индивидуального подхода в обучении // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 162-171. – ISSN 1993-5560


  Розглядаються психологічні особливості індивідуального підходу в навчанні, нормативний понятійний апарат. Виділяються особливості інклюзивного навчання як складової частини індивідуалізації, поняття особливості інклюзивної освітнього середовища та ...
880870
  Марухняк Н.И. Некоторые пути повышения качества цементирования скважин в сложных геологических условиях. : Автореф... канд. техн.наук: 315 / Марухняк Н.И.; Ив.-Франков. ин-т нефти и газа. – Ивано-Франковск, 1969. – 19л.
880871
  Тургумбаев Калый Некоторые радиационно-физические процессы в нитевидных кристаллах щелочногалоидных соединений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Тургумбаев Калый; АН КиргССР. Отд-ние физ.-техн. и мат. наук. – Фрунзе, 1974. – 26л. – Бібліогр.:с.21
880872
  Пацегон Н.Ф. Некоторые разрывные течения намагничивающихся сред. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Пацегон Н.Ф.; МВ и ССО УССР,ХГУ. – Х, 1979. – 16л.
880873
  Коробов Р.М. Некоторые расчетные и статистические характеристики приземного поля ветра на юго-западе ЕТС : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Коробов Р. М.; Лен. гидрометеорл. ин-т. – Л., 1973. – 30л.
880874
  Панкратова В.Н. Некоторые реакции кадмийорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: / Панкратова В.Н.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1968. – 15л.
880875
  Елисеенков В.Н. Некоторые реакции хлоранлглидридов и смешанных эфиров третично- и ди-третично-(хлорзамещенных) алкилфосфористых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Елисеенков В.Н.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 16л.
880876
  Пашинкин А.П. Некоторые реакции эфиров и англидридных производных фосфористой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.077 / Пашинкин А.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1970. – 19л.
880877
  Терещенко А.И. Некоторые режимы работы многокамерного магнетрона с сеткой : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Терещенко А. И.; ХГУ. – Харьков, 1953. – 11 с.
880878
  Погорелов Дмитрий Юрьевич Некоторые резонансные проблемы динамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Погорелов Дмитрий Юрьевич; МГУ. – Москва, 1979. – 11л.
880879
  Коробков Ю.С. Некоторые резулататы исследования ионосферы Земли и космического радиоизлучения : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Коробков Ю. С.; Горьк. ГУ. – Горький, 1966. – 7л.
880880
  Семидидько Л.Д. Некоторые результаты анализа построения зарубежных библиотечно-информационных объединений и компьютерных сетей / Л.Д. Семидидько, В.В. Ступкин // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 1. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765
880881
  Жуленев С.В. Некоторые результаты в стохастическом программировании и стохастической аппроскимации : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жуленев С. В.; Горь.ГУ. – Горький, 1973. – 8л.
880882
  Остапенко В.А. Некоторые результаты исследования солнечных вспышек / В.А. Остапенко, П.Н. Полупан // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 21-24. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Приводятся основные результаты спектральных исследований солнечных вспышек, проведенных авторами в Астрономической обсерватории Киевского университета. Обнаружены и исследовались проявления вспышек в линиях, эффективный уровень образования которых ...
880883
  Портенко Н.И. Некоторые результаты теории аддитивных функционалов от марковских процессов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 005 / Портенко Н.И. ; АН УССР , Ин-т математики. – Киев, 1967. – 15 с.
880884
  Кручиненко В.Г. Некоторые результаты фотографических наблюдений эксперимента "Сполох-2" / В.Г. Кручиненко, Ю.Г. Тарануха // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 65-72. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Изложена методика и результаты фотометрической обработки фотографий эксперимента "Сполох-2". Получено распределение концентрации излучающих ионов Ball в наблюдаемом облаке для нескольких снимков.
880885
  Козлов И.Г. Некоторые результаты экспериментального исследования распределения скоростей электронов в электронных потоках : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлов И.Г.; Моск.ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1961. – 11л. – Бібліогр.:с.11
880886
  Марченко В.С. Некоторые релаксационно-столкновительные явления в сильно неравновесной многокомпонентной плазме : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.08 / Марченко В.С. ; Ин-т атомной энергетики. – Москва, 1980. – 12 с.
880887
  Церцвадзе И.И. Некоторые русские предлоги и их соответсвия в грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Церцвадзе И. И.; Тби.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 24л.
880888
  Елишевич М.А. Некоторые свойства жордановых наборов векторов матрицы относительно оператора, содержащего дифференцирование // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 2 (108). – С. 119-134. – (Серія "Прикладна математика". Cерія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Определены понятия конечной жордановой, циклической жордановой и вспомогательной цепочек векторов прямоугольной матрицы относительно оператора, содержащего дифференцирование. Исследованы условия существования и свойства наборов векторов, состоящих из ...
880889
  Трач В.М. Некоторые свойства и механизмы регуляции синтеза рибофлавинсинтетазы у дрожжей. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Трач В.М.; АН УССР. Ин-т биохимии им. А.В.Палладина. – К., 1979. – 24л.
880890
  Заславский И.Д. Некоторые свойства конструктивных вещественнх чисел и конструктивных функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Заславский И.Д.; ЛГУ. Матем.-механ. фак. – Л., 1963. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880891
  Трескунов А.Л. Некоторые свойства линейных уравнений второго порядка эллиптического типа на плоскости. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Трескунов А.Л.; АН СССР. Мат. ин-т им. В.А.Стеклова. Лен. отд. – Л., 1977. – 6л.
880892
  Езерская Е.В. Некоторые свойства магнитных систем с анизотропным обменным взаимодействием. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Езерская Е.В.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1985. – 19л.
880893
  Сенатов В.В. Некоторые свойства метрик в пространствах вероятностных распределений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Сенатов В.В. ; АН СССР , Математ. ин-т. – Москва, 1977. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
880894
  Стругов Ю.Ф. Некоторые свойства отображений, квазиконформных в среднем. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Стругов Ю.Ф.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т математики. – Новосибирск, 1980. – 11л.
880895
  Османов Г.И. Некоторые свойства преобразования Фурье и коэффициентов Фурье. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Османов Г.И.; Азерб.гсо.пед.ин-т. – Баку, 1967. – 11л.
880896
  Оревков Ю.П. Некоторые свойства равномерных пространств и их биокомпактных расширений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Оревков Ю.П.; АН СССР.Матем.ин-т. – М, 1965. – 6л.
880897
  Сафроненко В.Г. Некоторые связанные задачи термовязкоупругости в теории оболочек : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Сафроненко В. Г.; МВССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1980. – 25л.
880898
  Феттер Э.А. Некоторые сингулярные интегральные уравнения, связанные с группами интераций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.003 / Феттер Э.А.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
880899
  Картвешвиши В.Г. Некоторые следствия нарушения Su(N)f симметрии в инклюзивном образовании адронов : Автореф... канд. физ мат.наук: 01.04.02 / Картвешвиши В. Г.; Ин-т фыз. высоких энерг. – Серпухов, 1979. – 7л.
880900
  Прокофьев Б.М. Некоторые смешанные задачи плоской теории упругости для неоднородного клина : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Прокофьев Б.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1981. – 16 с.
880901
  Прокофьев Б.М. Некоторые смешанные задачи плоской теории упругости для неоднородного клина. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Прокофьев Б.М.; КГУ. – К., 1981. – 6л.
880902
  Ншанян Ю.С. Некоторые смешанные осесимметричные задачи теории упругости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Ншанян Ю.С.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 10л.
880903
  Старостин А. Некоторые соображения о буквализме и вольности вообще и о трактовке "Энеиды" Валерием Брюсовым в особенности // Мастерство перевода : сборник. – Москва, 1973. – № 9. – С. 269-274
880904
  Кулько А. Некоторые соображения об исследованиях А.В. Задорожного, посвященных применению международного права в украинско-российских межгосударственных отношениях на современном этапе (1991-2014 гг.) // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 87-92. – ISSN 1814-3385
880905
  Попов В.Д. Некоторые социально-педагогические проблемы второгодничества и отсева учащихся из городской общеобразовательной школы. : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Попов В.Д.; Саратов. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1971. – 20л.
880906
  Пироговский Л.М. Некоторые социально-экономические вопросы бытового обслуживания населения : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Пироговский Л.М.; Моск. технол. ин-т. – М., 1970. – 32л.
880907
  Фефилов Р.Г. Некоторые социально-экономические проблемы индустриализации сельскохозяйственного производства. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Фефилов Р.Г.; ВПШ при ЦК КПСС. Каф. полит. экономии. – М., 1974. – 22л.
880908
  Смирнов В.В. Некоторые социально-экономические проблемы развития коммунистических форм труда : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Смирнов В.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра полит. экономии. – Л., 1972. – 18л.
880909
  Семилетов А.А. Некоторые социально-экономические проблемы улучшения жилищных условий в период строительства коммунизма в СССР. : Автореф... канд.экон.наук: 590 / Семилетов А.А.; Ленингр.гос.ун-ит. – Л, 1968. – 21л.
880910
  Сущенко О.П. Некоторые социально-экономические проблемы формирования, распределения и использования трудовых ресурсов в районах СССР со специфическими природными условиями. : Автореф... канд. экон.наук: 08.590 / Сущенко О.П.; ЛГУ. – Л., 1972. – 18л.
880911
  Карпова Т.И. Некоторые социальные аспекты хозяйствнной реформы : Автореф... канд. филос.наук: / Карпова Т. И.; АОН при ЦК КПСС, Каф. науч. коммун. – М., 1971. – 25л.
880912
  Хайруллин Ф.Г. Некоторые социальные проблемы формирования студенчества и адаптации студентов к ВУЗУ. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.621 / Хайруллин Ф.Г.; МВ и ССО РСФСР.Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1972. – 18л.
880913
  Сысенко В.А. Некоторые социологические аспекты проблемы воспроизводства населения крупного города. (Опыт конкретного соц. исследования на матер. Москвы). : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Сысенко В.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Филос. ф-тет. – М., 1970. – 14л.
880914
  Стыро Д.Б. Некоторые спектральные особенности лучистогод теплообмена в атмосфере. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Стыро Д.Б.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1967. – 12л.
880915
  Терехов Л.П. Некоторые специальные задачи гидродинамической теории смазки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.05 / Терехов Л. П.; ХГУ. – Х., 1985. – 13л.
880916
  Сорока Н.П. Некоторые специальные интерационные методы решения нелинейных функциональных уравнений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Сорока Н.П.; ДГУ. – Днепропетровск, 1973. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
880917
  Есипов В.В. Некоторые спорные вопросы уголовного права / В.В. Есипов, проф. Имп. Варш. ун-та. – Варшава : Тип. Варшавского учебного округа, 1899. – 69 с.
880918
  Подгорецкий М.И. Некоторые статистические вопросы, связанные с работой ионизационной камеры и пропорционального счетчика : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Подгорецкий М.И. ; Академия наук СССР, Физический институт им. П.Н. Лебедева. – Москва, 1951. – 19 с.
880919
  Синяковская Л.М. Некоторые статистические задачи для полумарковских процессов : Автореф. дис. ... канд.физ.-мат. наук : 01.01.05 / Синяковская Л.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 16 с.
880920
  Тараскин А.Ф. Некоторые статистические задачи для стохастических дифференциальных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Тараскин А.Ф.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1971. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
880921
  Ракитин В.И. Некоторые статистические задачи механики разрушения пьезоэлектрических сред : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.02.04 / Ракитин В.И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1979. – 9 с.
880922
  Каган Ф.М. Некоторые статистические свойства гамма-распределения и близких к нему : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Каган Ф.М.; АН УзССР. Объединен. Ученый совет по физ.-мат. наукам отд. физ.-техн. и мат. наук. – Ташкент, 1967. – 8л.
880923
   Некоторые статистические характеристики совпадений выбросов случайных процессов и их примеение к задаче обнаружения гармонических сигналов : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Олейник Н. Г,; Олейник Н. Г,; Моск. энерг. ин-т. – М., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
880924
  Коломиец Александр Николаевич Некоторые стационарные смешанные задачи динамической концентрации напряжений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Коломиец Александр Николаевич; АН УССР. Львов. фил. мат. физики Ин-та математики. – Львов, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.15
880925
  Кильчевская М.А. Некоторые стороны липидного обмена у животных с нормальной и пониженной функцией щитовидной железы в условиях облучения рентгеновыми лучами : Автореф... канд. биол.наук: / Кильчевская М.А.; Смол. гос. мед. ин-т. – Минск, 1966. – 14л.
880926
  Совтысик Дмитрий Дмитриевич Некоторые стороны обмена ретинола в слизистой тонкого кишечника в условиях различной обеспеченности организма витамином А, при ионизирующем облучении и опухолевом росте : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Совтысик Дмитрий Дмитриевич; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1982. – 23л.
880927
  Панов А.Н. Некоторые стороны фосфорного обмена при обратимом парабиотическом блоке седалищного нерва лягушки. : Автореф... канд. биол.наук: / Панов А.Н.; Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. АН СССР. – Л., 1962. – 16л.
880928
  Рожков В.В. Некоторые стохастические процессы в физике плазмы и в теории ударных волн : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Рожков В.В. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1973. – 20 с.
880929
  Шакури Б. Некоторые страницы истории изученности процесса эрозии в Азербайджанской республики за 60 лет / Бехруз Шакури. – Baki : МВМ, 2009. – 159, [1] с. : фотогр., табл. – Тит л. на рус. и азерб. языках, обл. только на азерб. – Библиогр.: с. 150-151. – ISBN 978-9952-29-041-6
880930
  Пашковска Некоторые структурно-композиционные особенности сонетов Шекспира. : Автореф... Канд.филол.наук: 663 / Пашковска -Хоппэ К.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1970. – 17л.
880931
  Потахин Н.Е. Некоторые структурные изменпения в металлах при циклическом воздействии. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потахин Н.Е.; АН ЭССР. Совет физ.-мат. и техн. наук. – Таллин, 1964. – 12л.
880932
  Филиппова Л.Д. Некоторые тенденции в развитии высшей школы США // Соединенные Штаты Америки : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1975. – № 13. – С. 44-71
880933
  Луговий В.С. Некоторые тенденции образования аббревиатур на рубеже двух столетий (критический обзор работ современных французских лексикологов) // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 117-122. – (Філологія)
880934
  Афанасьева Е.А. Некоторые тенденции эволюции нотариата в России и мире во второй половине XIX века // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 3. – С. 18-24. – ISSN 1812-3805
880935
  Мушегян Г.М. Некоторые теоремы единественности для рядов по системе Хаара. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 001 / Мушегян Г.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.9-11
880936
  Паршин А.Н. Некоторые теоремы конечности в диофактовой геометрии : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 004 / Паршин А.Н. ; АН СССР, Матем. ин-т. – Москва, 1968. – 4 с.
880937
  Синевич А. Некоторые теоретические аспекты лингвистического анализа терминов в структуре трактата Псевдо-Дионисия Ареопагита "О БОЖЕСТВЕННЫХ ИМЕНАХ" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 21 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 105-112. – ISSN 2075-437X


  Стаття посвящена рассматрению лингвистического аспекта в общей теории терминологии. Основное внимание уделяется семантическим процессам (полисемия, омонимия, синонимия, антонимия) и исследованию источников формирования терминов как отдельной ...
880938
  Рогожкин В.И. Некоторые теоретические вопросы гидрохимии зарегулированного стока (на прим. Цимлян. водохран.) : Автореф... докт. хим.наук: / Рогожкин В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1970. – 43л. – Бібліогр.:с.43
880939
  Королев М.А. Некоторые теоретические вопросы механизированной обработки экономической информации : Автореф... докт. экон.наук: / Королев М. А.; Моск. экон. сатат. ин-т. – М., 1966. – 51л. – Бібліогр.:с.45-51
880940
  Малюк А. Некоторые теоретические и методологические проблемы исследования глобального кризиса // Соціальні виміри суспільства : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т соціології. – Київ, 2014. – Вип. 6 (17). – C. 38-49. – ISSN 2078-6948
880941
  Счастливцева Л.В. Некоторые теоретические и практические вопросы совершенствования планирования и хозрасчетного стимулирования качества продукции. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Счастливцева Л.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1968. – 19л.
880942
  Постников Е.С. Некоторые теоретические проблемы методологии измерения производительности труда в промышленности. : Автореф... экон.наук: / Постников Е.С.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1964. – 16л.
880943
  Хайкин Б.И. Некоторые теории электродных процессов осложненных объемными химическими реакциями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хайкин Б.И.; Акад.наук СССР.Ин-т электроники. – М, 1963. – 12л.
880944
  Скалабан В.Д. Некоторые термодинамические свойства почвенной воды и использование их в гидромелиорации : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 532 / Скалабан В.Д. ; МГУ. – Москва, 1971. – 24 с. – Бібліогр.:с.20
880945
  Тетюхин В.В. Некоторые точные решения нелинейных уравнений поля : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Тетюхин В. В.; Ун-т дружбы народ. – М., 1980. – 11л.
880946
  Сидоров А.Ф. Некоторые точные решения нестационарной многомерной газовой динамики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров А.Ф.; АН СССР. Сиб. отд. Секция физ.-мат. наук Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1962. – 14л.
880947
  Килимов А.П. Некоторые факторы, влияющие на клетчаткосродность органических веществ : Автореф... канд. техн.наук: / Килимов А.П.; МВО СССР. Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1951. – 8 с.
880948
  Серебряков В.В. Некоторые фенологические закономерности весенней миграции птиц на территории Украинской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Серебряков В.В.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1980. – 22л.
880949
  Ходжеванов Ф.Ф. Некоторые физ-хим. свойства растворов поливинилтриоррносиланов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Ходжеванов Ф.Ф.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1970. – 20л.
880950
  Чернышов В.И. Некоторые физико-химические аспекты токсикологии рыб : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 091 / Чернышов В.И. ; МГУ. – Москва, 1969. – 14 с.
880951
  Толок А.Я. Некоторые физико-химические и иммунобиологические свойства иммуноглобулинов, ответственных за видовую и групповую агглютинацию дизентерийных бактерий. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Толок А.Я.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1974. – 15л.
880952
  Тамарченко Л.М. Некоторые физико-химические методы определения микроколичеств иодида и бромида в биологических материалах : Автореф... канд. хим.наук: / Тамарченко Л.М.; КГУ. – Казань, 1967. – 22л.
880953
  Паталах И.И. Некоторые физико-химические особенности электропроводности полимеров с системой сопряжения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Паталах И.И.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1964. – 19л.
880954
  Кожевинкова Л.С. Некоторые физико-химические свойства системы вода-ацетон-иодид натрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 073 / Кожевинкова Л.С. ; Ленингр. технол. ин-т. – Ленинград, 1971. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
880955
  Микадзе Г.В. Некоторые физико-химические свойства сократительных белков гладкой мускулатуры. : Автореф... Канд.биол.наук: / Микадзе Г.В.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1963. – 17л.
880956
  Серикбаева Б.К. Некоторые физиологические сдвиги, вопросы иммунитета и неспецифической профилактики при определенных кишечных нматодозных овец. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.20 / Серикбаева Б.К.; АН КазССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1981. – 22л.
880957
  Пранайтис П.И. Некоторые физиолого-экологические свойства местных штаммов клубеньковых бактерий гороха и их эффективность в условиях Литовской ССР. : Автореф... канд .биол.наук: / Пранайтис П.И.; Лит. сельскохоз. Академия. – Каунас, 1967. – 23л.
880958
  Полушкин И.Н. Некоторые физические свойства разрядной плазмы в инертных газах с примесью паров щелочных металлов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 277 / Полушкин И.Н. ; АН УССР , Ин-т электродинамики. – Киев, 1968. – 11 с.
880959
  Назаров А. Некоторые физические свойства сложных полупроводников на основе арсенида галлия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.046 / Назаров А.; Туркм.гос.ун-т. – Ашхабад, 1970. – 16л.
880960
  Ковтонюк Н.Ф. Некоторые физические явления в неоднородных полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ковтонюк Н.Ф.; Акад.наук БССР. – М, 1963. – 13л.
880961
  Нуцубидзе Н.Н. Некоторые философские аспекты проблемы бесконечности. (На материале математики) : Автореф... канд. философ.наук: 09.620 / Нуцубидзе Н.Н.; Моск. ин-т нар. хоз-ва им. Г.В.Плеханова. – М., 1970. – 11л.
880962
  Романов В.А. Некоторые фотоэлектрические свойства германия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Романов В.А. ; АН СССР, Физ. техн. ин-т. – Ленинград, 1961. – 10 с.
880963
  Микалькевичус М.П. Некоторые фотоэлектрические свойства трехсернистой и трехселенистой сурьмы. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Микалькевичус М.П.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1956. – 8л.
880964
  Мухтаров Х.Ш. Некоторые функциональные неравенства и исследование нелинейных сингулярных интегральных уравнений. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 003 / Мухтаров Х.Ш.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 33л. – Бібліогр.:с.30-33
880965
  Караулов Е.С. Некоторые функциональные реакции в ряду 1.5-дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Караулов Е. С.; Дальневост.ГУ. – Владивосток, 1969. – 19л.
880966
  Толмачева В.Д. Некоторые хантыйские соответствия русским префиксально-осложненным глаголам движения. : Автореф... канд. пед.наук: / Толмачева В.Д.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1951. – 21 с.
880967
  Прудченко Е.П. Некоторые химические превращения диалкиламинов инилхинонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Прудченко Е.П.; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1971. – 15л.
880968
  Мархашов Л.М. Некоторые частные задачи устойчивости движения по первому приближению : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мархашов Л.М.; Ин-т механики АН СССР. – М., 1961. – 5л.
880969
  Томилов В.Е. Некоторые частные случаи вращательного движения тела переменной массы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Томилов В.Е.; МВ и ССО РСФСР. Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1963. – 7л.
880970
  Воронец П.В. Некоторые частные случаи движения системы материальных точек под воздействием взаимных сил / П.В. Воронец. – Киев : Тип. Имп. У-та Св. Владимира Акц. О-ва печ. и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкого, 1904. – [2], 20 с. – Отд. оттиск: Протоколы физ.-мат. О-ва, сост. при Имп. Ун-те св. Владимира. 1904. - Напеч.: Университетские известия. 1905, № 11. – Библиогр. в прим.


  На обл. дарственная надпись Косоногову от автора
880971
  Пахомов С.И. Некоторые черты гидрогеохимии сульфатов. : Автореф... канд.хим.наук: / Пахомов С.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР. – Ставрополь, 1961. – 15л.
880972
  Александровский Г. Некоторые черты жизни, личности и мировоззрения графа А.К. Толстого : Литературный очерк Г. Александровского : [Доклад, читанный на юбилее чествовании А. Толстого в Киевском литературно-артистистическом обществе]. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1901. – [2], 15 с.
880973
  Скориков А.С. Некоторые черты из географического распространения Apterygota Европы / Напечатано по определению Общего собрания Общества Испытателей природы при Императорском Харьковском университете. – Харьков : Тип. и Литография Зильберберг, 1899. – 6 с. – Отд. оттиск из: Труды общества испытателей природы при Харьковском университете, т. 34
880974
  Жукович П.Н. Некоторые черты исторической церковно-приходской жизни на Руси. – [32] с.
880975
  Безсонов П.А. Некоторые черты путешествия Ю.И. Венелина В Болгарию / П.А. Безсонов. – Москва : В типографии Л. Степановой, 1857. – 40 с. – Из журнала Москвитянин, № 10, 1856 года
880976
  Нейталь Мартин Мартович Некоторые черты развития эстонского социально-бытового романа 1920 годов : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Нейталь Мартин Мартович; АН Эстонской ССР. Отделение общественных наук. – Таллин, 1975. – 24л.
880977
  Колесова О.Е. Некоторые черты энергетического обмена мозга в динамике экспериментального аллергического энцефаломиелита : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Колесова О.Е. ; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 25 с.
880978
  Прочухан В.Д. Некоторые четверные полупроводниковые фазы. : Автореф... канд. хим.наук: / Прочухан В.Д.; Москов. ин-т тонкой химич. технологии.. – М., 1962. – 19л.
880979
  Клименко С.К. Некоторые шестичаенныые би- и трициклические сульфиды новых гомологических рядов на основе 1,5-дикетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Клименко С.К.; Сарат. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1968. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
880980
  Тоноян Р.Н. Некоторые эквивалентные преобразования схем алгоритмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тоноян Р.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Совет матем. секции Объед. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 7л.
880981
  Тоноян Р.Н. Некоторые эквивалентные преобразования схем алгоритмов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Тоноян Р.Н.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1966. – 12л.
880982
  Киреева И.М. Некоторые эколого-физиологические особенности развития куколки чешуекрылых : Автореф... канд. биол.наук: / Киреева И.М.; АН УССР. Ин-т зоологии. – К., 1967. – 25л.
880983
  Калдыбаев Оразбек Некоторые экономико-математические модели и методы оптимизации и планирования машиностроительного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.13 / Калдыбаев Оразбек; АН Казах.ССР. Учен. совет по эконом. наукам при Отд. обществ. наук АН Казахской ССР. – Алма-Ата, 1973. – 23л.
880984
  Кажмуратов К. Некоторые экономические вопросы совершенствования технической базы цветной металлургии Казахстана : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.05 / Кажмуратов К.; АН СССР. Учен. совет по эконом. наукам при отделении общественных наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
880985
  Голубка С.М. Некоторые экономические категории в системе основных научных понятий: попытка сравнительного анализа / С.М. Голубка, М.М. Голубка // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космич. исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2018. – № 2, март - апрель. – С. 125-132. – ISSN 0572-2691
880986
  Орипов Д. Некоторые экономические проблемы преодоления культурно-бытовых различий между городом и деревней. : Автореф... канд.экон.наук: 08.590 / Орипов Д.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 17л.
880987
  Рогозин Б.А. Некоторые экстремальные задачи в области предельных теорем : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогозин Б. А.; МГУ, Мех. мат. фак. – М., 1961. – 6л.
880988
  Русиешвили Г.И. Некоторые экстремальные задачи внутренней геометрии многогранников в пространстве Лобачевского. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русиешвили Г.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1957. – 8л.
880989
  Кан В.И. Некоторые экстремальные задачи для полиномов Фабера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Кан В.И.; Объедин. совет по присуждению учен. степеней по физ.-мат. наукам (математика и механика) при Томском гос. ун-т. – Томск, 1965. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
880990
  Колбина Л.И. Некоторые экстремальные задачи и оценки в конформном отображении : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Колбина Л.И.; Ленингр. гос. ордена Ленина ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 8 с.
880991
  Карташов Г.Д. Некоторые экстремальные задачи теории надежности : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Карташов Г. Д. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Москва, 1968. – 10 с. – Бібліогр. : с. 9-10
880992
  Чрелашвили А.Г. Некоторые электрические свойства поликристаллических керамических материалов на основе двуокиси титана : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чрелашвили А.Г.; Тбилис. гос. ун-т им. И.В.Сталина. – Тбилиси, 1955. – 18л.
880993
  Багдасарян О.В. Некоторые электродинамические модели самовоздействия сильных электромагнитных волн в ионизирующихся средах : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / Багдасарян Овик Варданович ; Акад. наук Армян. ССР, Ин-т радиофизики и электроники. – Аштарак, 1980. – 18 с. – Библиогр.: 18 назв.
880994
  Сырейщикова Т.И. Некоторые электродинамические эксперименты на синхротроне с максимальной энергией 650 МэВ. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Сырейщикова Т.И.; АН СССР. Физич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
880995
  Половняк В.К. Некоторые электрохимические процессы в плазме высокочастотного тлеющего разряда : Автореф... канд. хим.наук: 074 / Половняк В.К.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 20л.
880996
  Ходорковский Л.М. Некоторые элементы автоматизированной системы внутризаводского планирования и управления в судостроении : Автореф... канд. эконом.наук: / Ходорковский Л.М.; АН СССР. Центр. эконом.-математич. ин-т. – М., 1967. – 23л.
880997
  Король И.Ю. Некоторые эффективные методы решения одного класса спектральных и краевых задач для бигармоничного оператора : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Король И. Ю.; Льв.ГУ. – Львов, 1973. – 16л.
880998
  Мусабеков Т.Ю. Некоторые эффекты пространственного заряда в диэлектриках и сегнетолэлектриках полупроводниках. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.049 / Мусабеков Т.Ю.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по физике Отд-ния физ-техн. и матем.наук. – Ташкент, 1970. – 19л. – Бібліогр.:с.19
880999
  Сафронов А.Н. Некоторые эффекты, обусловленные слабым и электромагнитным взаимодействием элементарных частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Сафронов А.Н. ; МГУ , Физ. фак-т. – Москва, 1971. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
881000
  Файзиев А.Р. Некоторые ядерные реакции, используемые в качестве источников нейтронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Файзиев А.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. НИИ ядерной физики. – М., 1974. – 11л.
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,