Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>
880001
   "Оснабрюк" перешагнул 10-летний рубеж : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 42
880002
  Приходько В.В. "Основа загального науковчення" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 483-485. – ISBN 966-316-069-1
880003
  Бернштейн М.Д. "Основа" (літературно-громадська характеристика) : Дис... наук: / Бернштейн М. Д.;. – К., 1940. – 334л.
880004
  Рашевский П.К. "Основания геометрии" Гильберта и их место в историческом развитии вопроса / П.К. Рашевский. – Москва-Ленинград, 1948. – 5-52с.
880005
  Мегела Антоніна Осмислення загальнолюдських цінностей у кіноповісті "Україна в огні" : урок-дослідження в 11 класі // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 32-34. – ISSN 0130-5263
880006
  Палінкаш В.А. Осмислення історії російської філософії допетроасмого періоду у творчості Г.Г. Шпета // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 53-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  В статті автор аналізує виникнення і розвиток російської філософії допетровського періоду на основі "Нарисів розвитку російської філософії" Г.Г. Шпета. Іn the artіcle the author analyses the orіgіn and development of Russіan phіlosophy of the ...
880007
  Максимовська Н. Осмислення материнського призначення жінки в історії суспільно-педагогічної думки // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2008. – Вип. 1. – С. 21-27.
880008
  Мельник Н. Осмислення місця сучасної людини в природі та суспільстві : На матеріалі творів Г. Пагутяк "Душа метелика" і "Потрапити в сад" // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 70-73. – ISSN 0131-6788
880009
  Мартич Р.В. Осмислення пізнання у творах Августина Блаженного // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.128-132. – ISSN 1728-3671
880010
  Бердник О.С. Осмислення твору давньої літератури у контексті літературно-критичних поглядів ХХ століття // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2006. – С. 28-34. – (Філологія. Журналістика ; Т. 2, № 2). – ISBN 966-8117-06-9. – ISSN 1992-2531
880011
  Большаков В.Н. Осмислення феномена злочинності як фундаментального поняття профілактичних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 508-513. – ISSN 1563-3349
880012
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – Москва : Тип. Грачева и комп.
Кн. 1 : : (вторым тиснением). – 1869. – 516 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
880013
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – Москва : Тип. Грачева и комп.
Кн. 2 : : (вторым тиснением). – 1869. – 591 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
880014
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – 1868-1869. – Москва : Тип. Т.Рись
Кн. 3. – 1869. – 491, III с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
880015
   Осмнадцатый век : исторический сборник издаваемый Петром Бартеневым (изд. "Русского архива"). – 1868-1869. – Москва : Тип. Т.Рись
Кн. 4. – 1869. – [3], 536 с.


  Бартенев, Петр Иванович 1829-1912
880016
  Тихомирова Ангелина Евгеньевна Осмновы электротехники, электроники и радиотехники / Тихомирова Ангелина Евгеньевна, П.Л. Тихомиров, Б.П. Ярышев. – 2е изд. – Ленинград : Наука, 1967. – 471с.
880017
  Тихомирова Ангелина Евгеньевна Осмновы электротехники, электроники и радиотехники / Тихомирова Ангелина Евгеньевна, П.Л. Тихомиров, Б.П. Ярышев. – Ленинград : Наука, 1968. – 471с.
880018
  Губа Л.О. Осмобливості діяльності комерційних банків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 298-301. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
880019
  Беляев Г.М. Осморегуляторные способности водных беспозвоночных : Автореф... кандид. биологич.наук: / Беляев Г.М.; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Научно-исслед. институт зоологии. – Москва, 1950. – 12 с.
880020
   Осморт места происшествия : Справ. следователя. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1982. – 270с.
880021
   Осморт места происшествия.. – М., 1960. – 378с.
880022
   Осморт места происшествия: Справ. следоват.. – М., 1979. – 223с.
880023
  Доичь К.А. Осмотическое давление, как фактор, определяющий степень холодостойкости растений / К.А. Доичь. – Киев, 1914. – 42с.
880024
  Лапина Л.П. Осмотическое и фоксическое действие солей на растения : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Лапина Л.П. ; АН СССР, Ин-т физиол. растен. – Москва, 1967. – 20 с.
880025
  Марченко К.П. Осмотичний тиск в околі критичної точки пароутворення / К.П. Марченко, В.М. Сисоев // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 462-464. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено поведінку осмотичного тиску в околі критичної точки пароутворення в рамках наближення середнього поля. Показано, що осмотичний тиск не проявляє сингулярності при наближенні до критичної точки.
880026
  Трохименко Ганна Григорівна Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині : Дис. канд. біолог. наук: 03.00.02 / Трохименко Ганна Григорівна; Харківський біотехнол. центр. – Харків, 2001. – 162л. + Додатки: л.147-162. – Бібл.:л.124-147
880027
  Трохименко Ганна Григорівна Осмотичні властивості ооцитів та яйцеклітин свині : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.02 / Трохименко Т.Г.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
880028
  Кушнір С.В. Осмотичні процеси в осадовій товщі землі // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 5-8. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
880029
  Глотов О.М. Осмотр документов следователем / О.М. Глотов. – Л, 1983. – 41с.
880030
  Тихенко С.И. Осмотр места преступления / С.И. Тихенко, 1949. – [15] с. – Отд.отт.
880031
  Рассейкин Д.П. Осмотр места преступления и трупа при расследовании убийств / [Д.П. Рассейкин ; М-во высш. и средн. спец. образования РСФСР, Саратов. юридич. ин-т им. Д.И. Курского]. – Саратов : Приволжское книжное изд-во, 1967. – 152 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
880032
  Попов В.И. Осмотр места преступления. / В.И. Попов. – М, 1948. – 27с.
880033
  Максутов И.Х. Осмотр места происшествия / И.Х. Максутов. – Л., 1965. – 40с.
880034
  Смыслов В.И. Осмотр места происшествия / В.И. Смыслов. – Москва, 1980. – 36 с.
880035
   Осмотр места происшествия : Справочник следователя. – Москва, 1982
880036
   Осмотр места происшествия : Практикум для студентов юридического факультета специальности Е24 01 02 "Правоведение". – Минск : БГУ, 2003. – 75с. – ISBN 985-485-025-0
880037
  Мавлюдов А.К. Осмотр места происшествия по делам аб аварии на водном транспорте / А.К. Мавлюдов. – Саратов, 1985. – 106с.
880038
  Дидковская С.П. Осмотр места происшествия при расследовании дел о насильственной смерти : Учебное пособие / С.П. Дидковская; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев : КГУ, 1982. – 87с.
880039
   Осмотр места происшествия при расследовании отдельных видов преступлений : Учебное пособие. – Киев, 2001. – 172с.
880040
  Косоплечев Н.П. Осмотр места происшествия при расследовании преступления, связанного и применением огнестрельного оружия (криминалистическое и уголовно-процессуальное исслед.) : Автореф... канд .юр.наук: / Косоплечев Н. П.; МГУ, Юр. фак. – М., 1961. – 18л.
880041
  Поркшеян О.Х. Осмотр места происшествия при смертельных железнодорожных повреждениях / О.Х. Поркшеян. – Л., 1970. – 26с.
880042
  Попов В.И. Осмотр места происшествия. / В.И. Попов. – М, 1959. – 231с.
880043
  Алексєйчук В.И. Осмотр места происшествия: решение мыслительных задач // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 95-101. – ISBN 966-8467-20-5
880044
  Мавлюдов А.К. Осмотр местра пришествия по делам об аварии на водном транспорте : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.09 / Мавлюдов А. К.; МВССО УССР, Хар. юр. ин-т. – Х., 1980. – 16л.
880045
  Лемоник Майкл Осмотр на высшем уровне // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – май (№ 92). – С. 54-56 : фото
880046
   Осмотр трупа на месте его обнаружения: Руков. для врачей.. – Л., 1989. – 262с.
880047
  Штерман Л.Я. Осмтическое давление крови в онтогенезе пресноводных рыб. : Автореф... канд. биол.наук: / Штерман Л.Я.; АН СССР. Ин-т физиологии им. И.П.Павлова. – Л., 1962. – 20л.
880048
  Машовец Н.П. Осмысление / Н.П. Машовец. – М. : Современник, 1981. – 352 с.
880049
  Джадт Тони Осмысление двадцатого века / Джадт Тони, Снайдер Тимоти // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2012. – № 6 (2861). – С. 142-160 : рис.
880050
   Осмысление духовной целоостности.. – Екатеринбург, 1992. – 304с.
880051
  Степанков Я.В. Осмысление знаков советской цивилизации в русской орнаментальной прозе 20-х годов ХХ века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С.195-199


  Русская орнаментальная проза 20-х годов, используя официальную модель героя ранней советской эпохи и идею истории, творимой "здесь и сейчас", предлагает альтернативную модель осмысления действительности, которая находится в диалоге с официальной ...
880052
  Назарчук А.В. Осмысление коммуникации в современной французской философии // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 8. – С.147162. – ISSN 0042-8744
880053
  Быкова И.В. Осмысление литературного наследия Н.А. Дуровой в XX - XXI вв. // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 41-43. – (Русская филология ; № 4 (53) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
880054
  Майстрович Т. Осмысление методической работы / Татьяна Майстрович // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 6 (90). – С. 22-31. – ISSN 1608-4071


  Рассматриваются состояние и проблемы научно-методической работы российских библиотек, обсуждавшиеся на Всероссийской научно-практической конференции "Научно-методическая деятельность библиотек Российской Федерации: актуальные вопросы теории и ...
880055
  Гладишев В.В. Осмысление мотива "волк и его судьба" при изучении басни И.А. Крылова "Волк и Ягненок" и сказки М. Е. Салтыкова-Щедрина "Бедный волк" // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 3. – С. 22-24. – Бібліогр.: с. 22-24
880056
  Шестакова Э.Г. Осмысление оксюморона в теории литературы // Оксюморон как категоря поэтики : (на материале русской поэзии 19 - первой трети 20 веков) : монография / Э.Г. Шестакова. – Донецк : Норд- Пресс, 2009. – С. 11-24. – ISBN 978-966-380-357-9
880057
  Лавренко В.С. Осмысление опыта Первой мировой войны на страницах военной периодики русской эмиграции // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 267-279. – ISSN 2313-1993
880058
  Имамкулиева Э. Осмысление причин и последствий арабской весны в исторической перспективе // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 23
880059
  Бакланова И.С. Осмысление русской эмиграцией исторического опыта гражданской войны // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2011. – № 7. – С. 163-170. – ISSN 0042-8779
880060
  Серякова А.Ю. Осмысление телесности в неклассической философии // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1
880061
  Барнетт Р. Осмысление университета / пер. Т.Н. Буйко // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 6. – С. 46-56. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0321-0383


  Предлагаемая статья подготовлена по материалам инаугурационной профессорской лекции Рональда Барнетта, прочитанной им в Институте образования Лондонского университета 25 октября 1997 года. Автор - известный в мире специалист в области образовательной ...
880062
  Долгов В. Осмысление феномена Руси в древнерусской книжной литературе ХI-ХII вв. (на материале "Повести временных лет") // Слов"янські обрії : Міждисциплінарний збірник наукових праць / НАН України. Укр. комітет славістів. Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. – Вип. 1. – С. 302-308. – ISBN 966-02-4003-1
880063
  Шир Луна Осмысленная игра с огнем // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – сентябрь (№ 96). – С. 52-54 : фото
880064
  Модестов С. Осмысленная обработка текстов: по технологиям египетских фараонов или при помощи "Интеллектуального партнера" / Сергей Модестов, Павел Фадеев // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (96). – С. 30-31. – ISSN 1727-4893
880065
  Петров А. Осмысленный риск / А. Петров. – М, 1943. – 48с.
880066
   Осмысливая мировой капитализм : (И.Валлерстайн и миросистемный подход в современной западной литературе):Сборник статей. – Москва, 1997. – 192с.
880067
  Согрин В.В. Осмысливая путь в профессии // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 55-76. – ISSN 0130-3864


  Автор раскрывает эволюцию своих теоретических и исследовательских позиций на протяжении многолетнего периода научной деятельности. Особое внимание уделено изменениям исследовательских подходов в постсоветский период. The author reveals the ...
880068
  Суименко Е.И. Осмысливая социализм : раздумья и полемика о его прошлом, настоящем и будущем / Евгений Суименко ; Ин-т проблем социализма. – Киев : Друкарня "Бізнесполіграф", 2012. – 231, [1] с. – В конце кн. вых. дан. укр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Общественная библиотека. Реалистические теории и созидательная практика). – ISBN 978-966-1645-87-4
880069
   Осмыслить культ Сталина.. – М., 1989. – 650с.
880070
   Оснащение научных, технических, специальных библиотек современными техническими средствами механизации и библиотечным оборудованием.. – М., 1976. – 80с.
880071
  Атанасян Л.С. Оснащенные многообразия частного вида в многомерном аффинном пространстве : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Атанасян Л.С. ; Моск.гос. пед. ин-т., 1949. – 4 с.
880072
  Синякевич І. Оснвні постулати екологічної економіки як теоретична основа екологічної політики // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 7. – С. 49-54. – ISSN 0131-775Х
880073
  Бородин И.Ф. Оснвоы автоматики и автоматизации производственных процессов / И.Ф. Бородин, Н.И. Кирилин. – М, 1977. – 328с.
880074
  Ямпольский В.С. Оснвоы автоматики и электронно-вычислительной техники / В.С. Ямпольский. – М., 1991. – 222с.
880075
  Лайнер В.И. Оснвоы гальваностегии / В.И. Лайнер, Н.Т. Кудрявцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – М.
2. – 1957. – 648с.
880076
  Сучилин А.М. Оснвы вычислительной техники / А.М. Сучилин. – М.-Л., 1964. – 412с.
880077
  Фейербах Л. Оснвы философии будущего / Л. Фейербах, 1936. – 191с.
880078
  Подляшук П.И. Основа / П.И. Подляшук. – М, 1970. – 127с.
880079
  Зуенок В.В. Основа : стихи / В.В. Зуенок; пер. с белорус. И,Бурсова. – Москва : Молодая гвардия, 1972. – 32 с.
880080
  Вышеславский Л.Н. Основа / Л.Н. Вышеславский. – Київ
1. – 1974. – 351с.
880081
  Вышеславский Л.Н. Основа / Л.Н. Вышеславский. – Киев : Дніпро
Т. 2. – 1974. – 286 с.
880082
  Макаров В.А. Основа / В.А. Макаров. – М, 1977. – 111с.
880083
  Дмитерко Л.Д. Основа : поезії / Л.Д. Дмитерко. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 112 с.
880084
  Линник Ю.В. Основа / Ю.В. Линник. – Петрозаводск, 1979. – 167с.
880085
  Бодренков И.М. Основа / И.М. Бодренков. – М, 1981. – 239с.
880086
   Основа : література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 28. – 1995
880087
   Основа : література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 29. – 1995
880088
   Основа : Література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 30. – 1996
880089
   Основа : Література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 31. – 1996
880090
   Основа : література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 32. – 1997
880091
   Основа : література та історія, народознавство, релігійна філософія, мистецтво. – Київ
№ 33. – 1997
880092
  Самойленко В.Ф. Основа боевого союза / В.Ф. Самойленко. – М, 1981. – 271с.
880093
  Козленко І. Основа дієслова як інваріантна одиниця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-52. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 11)


  Основа дієслова розглядається як одиниця проміжного рівня, що має власні, відмінні від морфеми і лексеми властивості й існує у двох формах - абстрактній та конкретній. Як інваріантна одиниця основа в мовленні реалізується своїми осново формами ...
880094
  Марценюк С.П. Основа духовного розвитку людини / С.П. Марценюк. – Київ, 1970. – 32с.
880095
   Основа економічонї безпеки - розвідка і шпигунство // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2009. – № 2. – С. 2-6 : рис.
880096
  Єпіфанов А. Основа ефективності банківської системи - кваліфіковані кадри : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 14-16
880097
  Биковська О. Основа і гарантія цивілізації або освіта у всіх іпостасях // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 23-30 серпня (№ 34/35). – С. 4-5
880098
  Томенко М. Основа іміджу - правдива інформація : Більшість наших громадян вважає, що в Україні панує політ. цензура: Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації // Україна і світ сьогодні, 2004. – 29 трав.-4 черв.
880099
  Супоницкий С.А. Основа мирового развития / С.А. Супоницкий. – М., 1963. – 46с.
880100
  Фритш Г. Основа нашего мира : пер. с нем. / Г. Фритш. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 207с.
880101
  Кравченко А.С. Основа нашей партии / А.С. Кравченко. – М., 1964. – 368с.
880102
  Недайдоводов І.С. Основа нашої праці. / І.С. Недайдоводов. – К., 1970. – 75с.
880103
  Петровский Ю.В. Основа нерушимого единства / Ю.В. Петровский. – Л., 1977. – 152с.
880104
  Дрешер Ю. Основа обеспечения качества // Независимый библиотечный адвокат : юридический журнал / ООО БИИЦ "Либерея-Бибинформ". – Москва, 2014. – № 3 (87). – С. 14-36. – ISSN 1608-4071
880105
  Рак П.С. Основа основ військового будівництва / П.С. Рак. – Київ, 1966. – 48с.
880106
  Тихонов Иван Артемьевич Основа основ социализма / Тихонов Иван Артемьевич. – Москва : Знание, 1964. – 39с.
880107
  Невелев А.М. Основа рачительного хозяйствования. / А.М. Невелев. – Киев, 1987. – 117с.
880108
  Возняк В.С. Основа розумності людського мислення // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 24 (221). – С. 3-7. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
880109
   Основа соціалістичної державності. – Київ, 1978. – 207с.
880110
  Фішман Ігор Основа Соціальної Алхімії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 13-32. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
880111
  Марко В. Основа творчих шукань / В. Марко. – Київ : Вища школа, 1987. – 163 с.
880112
  Диргелайте Б.А. Основа успеха -- организация труда. / Б.А. Диргелайте. – М., 1978. – 63с.
880113
  Чаплай М.П. Основа успеха - технический прогресс. / М.П. Чаплай. – К., 1985. – 47с.
880114
   Основа успіхів - наука й інновації // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Наука й інновації Київського національного університету технологій та дизайну.
880115
  Каплан А.И. Основа учёта хозяйственных операций / А.И. Каплан. – М., 1962. – 44с.
880116
  Кондрашова М.В. Основа формування регіональної інвестиційної політики і оперативного управління інвестиціями : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 77-79. – Бібліогр.: 6 назв
880117
  Рябініна Л. Основа функціонування банку як специфічного підприємства та особливості кругообігу його капіталу // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 78-88 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
880118
  Гамільтон Флойд Е Основа християнської віри: Новітній захист Християнської релігії / Флойд Е Гамільтон. – Видання випр. і розширене. – Канада, 1990. – 336с.
880119
  Крамар О. Основа цивілізаційного вибору // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 27 (244). – С. 12-21. – ISSN 1996-1561


  Передумовами цивілізаційного прориву мають стати дерусифікація та консолідація суспільства на основі української мови. Пропонується проект мовної політики після Януковича.
880120
  Корочкин В.В. Основа экономической системы СССР / В.В. Корочкин. – М., 1979. – 144с.
880121
  Ильченко А.Е. Основа, или кто там стучится в дверь? / А.Е. Ильченко. – М., 1984. – 575с.
880122
  Халупский И.Я. Основа. / И.Я. Халупский. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
880123
  Ейлер Л. Основание алгебры Леонгарда Ейлера части первой первые три отделения, переведенные с французского языка на русский, со многими присовокуплениями, В. Висковатым, АН Екстраординарным академиком. – В Санкт-Петербурге : при Императорской Академии Наук
Т. 2, отд. 3. – 1812. – 714 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
880124
  Просцевичус В.Э. Основание власти : поэтический конфликт в трагедии "Скупой рыцарь" и "Сказке о рыбаке и рыбке" А.С. Пушкина // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2009. – № 3 (27). – С. 8-13
880125
  Ханнанов Р.А. Основание возникновения советских жилищных правоотношений. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Ханнанов Р.А.; Свердловск.юрид.ин-т. – Свердловск, 1971. – 22л.
880126
  Сергеев В.И. Основание городов Западной Сибири. : Автореф... Канд.ист.наук: / Сергеев В.И.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – М, 1962. – 15л.
880127
  Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве / Д.В. Дождев; Институт государства и права РАH. – Москва, 1996. – 240 с. – ISBN 5-201-01317-0
880128
  Гаврилюк В.А. Основание и его генетическая экспозиция / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 15)
880129
  Ушаков А.В. Основание и пределы ответственности соучастников преступления по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Ушаков А.В.; МВ и ССО СССР. Всес. юрид. заочный ин-т. – Москва, 1971. – 17л.
880130
  Горячева А.А. Основание и развитие г. Верного (Алма-Ата) (1854-1900) : Автореф... канд. ист.наук: / Горячева А. А.; МГУ. – Москва, 1952. – 15 с.
880131
  Ходусов В.Д. Основание и развитие кафедры теоретической ядерной физики имени А.И. Ахиезера // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 3 (50). – С. 54-62


  К 50 - летию физико-технического факультета Харьковского университета. Фундамент школы теоретической физики в Харьковском университете был заложен всемирно известным физиком-теоретиком, будущим лауреатом Нобелевской премии, академиком Л.Д. Ландау.
880132
  Оразтаганов Х.Т. Основание и развитие промышленного города Небит-Дага Туркменской ССР : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Оразтаганов Х. Т.; АзГУ. – Баку, 1974. – 27л.
880133
  Гаврилюк В.А. Основание как категория реального бытия / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 18)
880134
  Райерсон С.Б. Основание Канады / С.Б. Райерсон. – М, 1963. – 350с.
880135
  Нецветаев Д. Основание Карфагенской Церкви // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2013. – № 18. – С. 251-263


  З I ст. в Карфагені поширюється християнство. Зростанню числа вірних сприяла етнічна спорідненість пунійців з мешканцями Палестини і наявність в Карфагені чималої єврейської громади.
880136
  Гардзанити М. Основание Киево-Печерской Лавры и формирование монашеского и городского пространства на Руси // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3 (57), сентябрь. – С. 7-12. – ISSN 2071-9574
880137
  Юзефович И.С. Основание Коммунистического Интернационала / И.С. Юзефович. – М.-Л., 1940. – 276с.
880138
  Веселы И. Основание Коммунистической партии Чехословакии / И. Веселы. – Москва, 1956. – 234с.
880139
  Авенариус М.П. Основание магнито и динамо-электрических машин / М.П. Авенариус. – Киев : С.В.Кульженко, 1882. – 6с. – Кн.нап.рос.мов.стар.орф.
880140
  Катамадзе Григорий Шалвович Основание международной правосубъектности Грузии : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.10 / Катамадзе Григорий Шалвович; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 19л.
880141
  Катамадзе Григорий Шалвович Основание международной правосубъектности Грузии : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.10 / Катамадзе Григорий Шалвович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
880142
  Рудаков Д.В. Основание мониторинга радиоактивного загрязнения подземных вод на основе моделирования миграции радионуклидов. : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.05 / Рудаков Д.В.; МО Украъни. Гос. горная Акад. Украины. – Днепропетровск, 1996. – 23л.
880143
  Кучкин В.А. Основание Москвы в освещении "Истории Российской" В.Н.Татищева // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 24-32. – ISSN 2071-9574
880144
   Основание Первого Интернационала. – М., 1934. – 88с.
880145
  Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской академии наук. / АН СССР, Инст-т ист. естеств. и техн. ; Ю.Х. Копелевич. – Л. : Наука, 1977. – 211с.
880146
  Вардех Основание рациональных параметров и разработка вариантов инерционных пневматических поршневых вибровозбудителей : Автореф... канд. техн.наук: 05.05.06 / Вардех хайсам; Криворожский горнорудн. ин-тут. – Кривой Рог, 1994. – 14л.
880147
  Юстий И-.Г-.Г. Основание силы и благосостояния царств / Сочинил И.Г.Г.Юстий, а с немецкого на российский язык перевел Иван Богаевский. – В Санктпетербурге (САнкт-Петербург) : При Императорской Академии наук
Ч. 2. – 1775. – 712 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХVIII ст. -картон, шкіра, корінець з тисненням
880148
  Иванчик А.И. Основание Синопы. Легенды и история в античной традиции // Вестник древней истории. – Москва, 2001. – № 1. – С.139-153. – ISSN 0321-0391


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
880149
  Разгильдиева М.Б. Основание финансово-правового принуждения: проблемы теории // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 2 (20). – С. 4-7
880150
  Таран Ф.И. Основание химических приемов борьбы с тлей и паутинными клещами на хмеле : Автореф... канд. сельхоз.наук: 540 / Таран Ф.И.; Укр. сельхоз. академ. – К., 1968. – 19л.
880151
  Туйск И. Основание юридической ответственности за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.15-18
880152
  Эйлер Л. Оснований алгебры Леонгарда Ейлера части первой первые три отделения, переведенные с французского языка на русский, со многими присовокуплениями, Василием Висковатым, Академии наук Екстраординарным академиком. – В Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург) : при Императорской Академии Наук
Т. 1, отд. 1 и 2. – 1812. – 410 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. -папір
880153
  Стинрод Н. и Эйленберг С. Основания алгебраической топологии / Н. и Эйленберг С. Стинрод. – Москва : Физматлит, 1958. – 404 с.
880154
  Эйлер Леонард Основания алгебры части первой, первые три отделения. – С-Пб
2. – 1912. – 410с.
880155
  Горячев Д.Н. Основания анализа бесконечно-малых / Д.Н. Горячев. – 8-е изд. – М, 1923. – 116с.
880156
  Билибин Н. Основания анализа бесконечно малых : Для дополнит. класса реальных училищ / Н. Билибин. – С.-Петербург : Тип. П.В. Мартынова, 1907. – 424с.
880157
  Билибин Н. Основания анализа бесконечно малых : (Для дополнительного класса реальных училищ) / Н. Билибин. – С.-Петербург : Тип. П.В. Мартынова, 1907. – 45с.
880158
  Комарницкий В.И. Основания анализа бесконечно малых и сборник упражнений и задач / В.И. Комарницкий. – Л., 1925. – 382с.
880159
  Рашевский К.Н. Основания аналитической геометрии / К.Н. Рашевский. – Москва, 1918. – 118с.
880160
  Пенионжкевич К.Б. Основания аналитической геометрии / К.Б. Пенионжкевич. – 4-е изд. – М-Птрг., 1928. – 189 с.
880161
  Комарницкий В.И. Основания аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. / В.И. Комарницкий. – Л, 1924. – 275с.
880162
  Комарницкий В.И. Основания аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. / В.И. Комарницкий. – 2-е изд. – Л.-М., 1929. – 287с.
880163
  Комарницкий В.И. Основания аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. / В.И. Комарницкий. – 4-е изд. – Л.-М., 1932. – 246с.
880164
  Комарницкий В.И. Основания аналитической геометрии на плоскости и в пространстве. / В.И. Комарницкий. – 7-е изд. – Л.-М., 1937. – 202с.
880165
  Рен Р. Основания аристотелевской критики проекта государственного устройства Платона // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2013. – № 1. – С. 107-116. – ISSN 0235-1188
880166
  Валевский А.Л. Основания биографики / А.Л. Валевский. – Київ, 1993. – 109с.
880167
  Спенсер Г. Основания биологии : Морфологическая эволюция, физиологическая эволюция, законы размножения / Г. Спенсер ; Пер. с англ. под ред. А. Рубакина. – Петроград : Тип. М.Я. Минькова. – 380 с. : 16 табл.
880168
  Спенсер Г. Основания биологии : В 2 т. / Соч. Герберта Спенсера ; Пер. с англ. под ред. Ал. Герда. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова
Т. 1, ч. 1-3. – 1870. – [12], 370 с. – Конволют. - Перепл.: Основания биологии. Т. 2 / Г. Спенсер
880169
  Спенсер Г Основания биологии. Т. 2, ч 4-6 : В 2 т. / Соч. Герберта Спенсера ; Пер. с англ. под ред. Ал. Герда // Основания биологии : В 2 т. / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург : Изд. Н.П. Полякова, 1870. – Т. 1, ч. 1-3. – [10], 440 с.
880170
  Егоров Д.Ф. Основания вариационного исчисления / Д.Ф. Егоров. – Москва-Петроград, 1923. – 79с.
880171
  Веселовский И.Н. Основания векторной алгебры и её применение в геометрии и статике пространственной системы сил / И.Н. Веселовский. – Москва-Ленинград, 1932. – 46с.
880172
  Синцова Т.А. Основания возникновения и динамики государственно-правовых отношений / Т.А. Синцова. – Иркутск, 1982. – 27с.
880173
  Курбанова С.С. Основания возникновения и прекращения жилищных правоотношений в домах жилищно-строительной кооперации : Автореф... канд. юрид.наук: 712 / Курбанова С. С.; Азерб. гос. ун-т им. С. М. Кирова. – Баку, 1970. – 23л.
880174
  Никитюк П Основания возникновения и прекращения права личной собственности на жилой дом в СССР : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Никитюк П С. ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 23 с. – Бібліогр. : с. 23
880175
  Червяков К.К. Основания возникновения и прекращения родительских правоотношений по советскому семейному праву.. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Червяков К.К.; МВ и ССО РСФСР. Саратов. юрид. ин-т. – Саратов, 1971. – 18л.
880176
  Перепелица М.А. Основания возникновения финансовой дееспособности // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 128-138. – ISSN 0201-7245
880177
  Караваев Э.Ф. Основания временной логики / Э.Ф. Караваев. – Л., 1983. – 177с.
880178
  Рыбин А.И. Основания геологии как математика / А.И. Рыбин. – Левобережье, 1991. – 194с.
880179
  Богомолов С.А. Основания геометрии / С.А. Богомолов. – М.-Пг., 1923. – 330с.
880180
  Гильберт Д. Основания геометрии / Давид Гильберт; пер. с 5-го нем. изд.под ред.А.В. Васильева. – Петроград : Сеятель, 1923. – 152с. – (Библиотека современной математики / под ред. Я.В. Успенского)
880181
  Гильберт Д. Основания геометрии / Д. Гильберт. – Москва-Ленинград : ОГИЗ, 1948. – 492 с.
880182
  Костин В.И. Основания геометрии / В.И. Костин. – Изд. 2-е. – Москва, 1948. – 305 с.
880183
  Каган В.Ф. Основания геометрии / В.Ф. Каган. – Москва-Ленинград, 1949. – 492 с.
880184
  Каган В.Ф. Основания геометрии / В.Ф. Каган. – Москва
2. – 1956. – 344 с.
880185
  Трайнин Я.Л. Основания геометрии / Я.Л. Трайнин. – Москва, 1961. – 324 с.
880186
  Колобов П.Г. Основания геометрии / П.Г. Колобов. – М., 1968. – 36с.
880187
  Погорелов А.В. Основания геометрии / А.В. Погорелов. – 3-е изд. – Москва, 1968. – 151с.
880188
  Погорелов А.В. Основания геометрии / А.В. Погорелов. – 4-е изд., стереотип. – Москва, 1979. – 151с.
880189
  Александров А.Д. Основания геометрии : учеб. пособие / А.Д. Александров. – Москва : Наука, 1987. – 288 с.
880190
  Лелон Основания геометрии / Лелон, -Ферран. – Москва : Мир, 1989. – 311 с.
880191
  Бахвалов С.В. Основания геометрии. Аксиомат. Изложение геометрии Евклида / С.В. Бахвалов, В.П. Иваницкая. – М, 1972. – 279с.
880192
  Касьяненко М.Д. Основания геометрических построений и геометрические построения в пространстве : Автореф... канд. пед.наук: / Касьяненко М. Д.; Киевский гос. пед. ин-т, 1965. – 24 л.
880193
  Касьяненко М.Д. Основания геометрических построений и геометрические построения в пространстве : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Касьяненко М.Д. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1965. – 24 с.
880194
  Матвеев Г.К. Основания гражданскоправовой ответственности / Г.К. Матвеев. – Москва : Юридична література, 1970. – 312с.
880195
  Кирпичев В.Л. Основания графической статики / В.Л. Кирпичев. – 4-е изд. испр. и доп. – М.-Птгр., 1923. – 346с.
880196
  Шуршалов В.М. Основания действительности международных договоров. / В.М. Шуршалов. – М, 1957. – 232с.
880197
  Веблен О. Основания дифференциальной геометрии / О. Веблен, Дж. Уайтхед. – Москва, 1949. – 230с.
880198
  Груничева Г.А. Основания для ареста и задержания по уголовно-процессуальному законодательству США // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 4. – С. 53-56. – ISSN 1812-3910
880199
  Федоров Г.В. Основания для возбуждения уголовных дел о разбоях / Г.В. Федоров, А.В. Дроздов // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н-д експертно-криміналістичний центр МВС України ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ, 2009. – № 2 (12). – С. 28-34. – ISSN 1992-4437
880200
  Платонов В. Основания для различий в методике тренировки мужчин и женщин // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Болобан В.Н., Борисова О.В., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2017. – № 3. – С. 15-28. – ISSN 1992-7886
880201
  Антимонов Б.С. Основания договорной ответственности социалистических организаций / Б.С. Антимонов. – Москва, 1962. – 175с.
880202
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип. С.В.Кульженко
Вып.2 : Членистоногие, молюски, моллюскообразные и оболочники. – 1887. – 734 с.
880203
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии / Н.В. Бобрецкий. – Изд.2-е, испр.и доп. – Санкт-Петербург : Изд. Н.Я.Оглоблина
Вып.1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – 1890. – 508 с.
880204
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип.С.В.Кульженко
т.2 : Позвоночные. – 1891. – 508 с.
880205
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии Н. Бобрецкого. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – 1884. – IV, 372 с.. – Конволют. - Перепл. с: Основания зоологии, т. 1(ч. 1-2) / Н.В. Бобрецкий
880206
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии Н. Бобрецкого. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Вып. 1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – 1884. – IV, 372 с.. – Конволют. - Перепл. с: Основания зоологии, т. 1(ч. 1-2), т. 2 / Н.В. Бобрецкий
880207
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии Н. Бобрецкого. Вып. 2 // Основания зоологии Н. Бобрецкого / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1884. – Вып. 1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – С. II, 373-733
880208
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии Н. Бобрецкого. Вып. 2 // Основания зоологии Н. Бобрецкого / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1884. – Вып. 1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – С. II, 373-733
880209
  Бобрецкий Н.В. Основания зоологии Н. Бобрецкого. Т.2, вып. 1 // Основания зоологии Н. Бобрецкого / Н.В. Бобрецкий. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1884. – Вып. 1 : Общая часть зоологии и отделы: простейших, зоофитов, иглокожих и червей. – IV, 508 с.
880210
   Основания и порядок реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. науч. ст.. – Куйбышев, 1989. – 187с.
880211
  Кейко Ирина Станиславовна Основания и принципы грамматической концепции Карла Фердинанда Беккера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Кейко Ирина Станиславовна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 23л.
880212
  Агапов П.В. Основания и принципы криминализации организованной преступной деятельности // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 55-65. – ISSN 0132-0769
880213
  Омельяненко Г.Н. Основания и процессуальный порядок возвращения судом уголовных дел на дополнительное расследование (на матер. УССР) : Автореф. дис. ... канд. юр.наук / Омельяненко Г.Н. ; АН СССР , Совет Ин-та филос. и сект. гос. и права. – Киев, 1968. – 24 с.
880214
  Белокобыльский А.В. Основания и стратегии рациональности модерна : монография / А.В. Белокобыльский. – Киев : ПАРАПАН, 2008. – 244с. – Бібліогр.: с. 223-242. – ISBN 978-966-8210-64-8
880215
  Дорошкевич Н.М. Основания и фундаменты : Учебник для техникумов / Н.М. Дорошкевич, Г.К. Клейн, П.П. Смиренкин. – Москва : Высшая школа, 1972. – 256 с.
880216
   Основания и фундаменты резервуаров. – М., 1989. – 223с.
880217
  Клини С.К. Основания интуиционистской математики с точки зрения теории рекурсивных функций / С.К. Клини, Р. Весли. – М., 1978. – 271с.
880218
  Выгодский М.Я. Основания исчисления бесконечно-малых / М.Я. Выгодский. – Москва-Ленинград, 1931. – 152с.
880219
  Выгодский М.Я. Основания исчисления бесконечномалых / М.Я. Выгодский. – Москва-Ленинград, 1933. – 464с.
880220
   Основания к изучению микроскопической анатомии человека и животных. – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1887. – XV, 398 с.
880221
   Основания к изучению микроскопической анатомии человека и животных. – С.-Петербург : Типография Эдуарда Гоппе, 1887. – XV, 398, XII. С. 400-1105, XXIII с.
880222
  Ласточкина Р.Н. Основания к отмене или изменению приговора / Р.Н. Ласточкина, Т.А. Мосвитина. – Ярославль, 1987. – 46с.
880223
  Лесницкая Л.Ф. Основания к отмене обжалованных судебных решений / Л.Ф. Лесницкая. – Москва, 1962. – 135с.
880224
  Елизаров Н.П. Основания к отмене судебных решений и в кассационном и надхоном порядке в советском гражданском процессе. : Автореф... Канд.юрид.наук: 12.712 / Елизаров Н.П.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов., 1970. – 20л.
880225
  Дубинский А.Я. Основания к прекращению уголовного дела в стадии предварительного расследования / А.Я. Дубинский. – К, 1973. – 124с.
880226
  Гааз А. Основания квантовой химии / А. Гааз. – М.-Л., 1930. – 80с.
880227
  Гуров К.П. Основания кинетической теории (метод Н.Н. Боголюбова) / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1966. – 350 с.
880228
  Зверев Н.А. Основания классификации государств в связи с общим учением о классификации : Методол. исслед. Н. Зверева. – Москва : В Унив. тип. (М. Катков), 1893. – VIII, 388 с.
880229
  Турсунов А. Основания космологии / А. Турсунов. – Москва : Мысль, 1979. – 237 с.
880230
  Блувштейн Ю.Д. Основания криминологии / Ю.Д. Блувштейн, А.в.ю Добрынин. – Минск, 1990. – 206с.
880231
  Хоум Г. Основания критики. / Г. Хоум. – М., 1977. – 615с.
880232
  Уэтли Р. Основания логики. – Санкт-Петербург, 1873. – 549 с.
880233
  Ивин А.А. Основания локиги оценок / А.А. Ивин. – Москва, 1970. – 230с.
880234
  Толмачева В.Я. Основания Манниха из 9-оксиметилкарбалозов, фенолов и спиртов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Толмачева В.Я.; ТГУ им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1979. – 19л.
880235
  Гильберт Д. Основания математики : Логические исчисления и формализация арифметики / Д. Гильберт, П. Бернайс. – Москва : Наука, 1979. – 557 с.
880236
  Ружа И. Основания математики : пер. с нем. / И. Ружа. – Киев : Вища школа, 1981. – 352 с.
880237
  Гильберт Д. Основания математики : Теория доказательств / Д. Гильберт, П. Бернайс; ред. С. И. Адян. – Москва : Наука, 1982. – 652 с.
880238
  Гильберт Д. Основания математики : Логические исчисления и формализация арифметики / Д. Гильберт, П. Бернайс. – 2-е изд. – Москва : Наука, 1982. – 557 с.
880239
  Карри Х.Б. Основания математической логики / Х.Б. Карри. – Москва : Мир, 1969. – 568 с.
880240
  Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. / Н.А. Ушаков. – М., 1983. – 181с.
880241
  Василенко В.А. Основания международной правосубъективности Украинской ССР : Дис... канд. юридич.наук: / Василенко В. А.; КГУ. Кафедра междунардного права и иностранного законодательства юридич. фак-та. – К., 1965. – 464л. – Бібліогр.:л.1-29
880242
  Цытович Н.А. и Сумгин М.И. Основания механики мерзлых грунтов / Н.А. и Сумгин М.И. Цытович. – М.-Л., 1937. – 432с.
880243
  Лобовиков Г.И. Основания механической теории теплоты и ее применений к учению о тепловых машинах : курс сред. техн. уч-щ : с 25 фигурами в тексте: учеб. пособие при изуч. курса физики в средн. техн. уч-щах : допущена М. Н. П. в фундамент. и ученич. б-ки сред. техн. уч-щ, реал. уч-щ и гимназий / Г.И. Лобовиков инспектор Моск. пром. уч-ща в память 25-летия царствования имп. Александра II ; [предисл. авт.]. – 2-е изд., улучш. и доп. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1908. – VI, 140 с.


  На тит. л. кн. дарств. надпись: Его Превосходительству Николаю Николаевичу Шиллеру с чувством глубокого уважения Г. Лобовиков Москва. 29 апреля 1908 года
880244
  Спенсер Г. Основания науки о нравственности / [Соч.] Герберта Спенсера ; Пер. [с англ.]. – Санкт-Петербург : Изд. И.И. Билибина ; [Тип. В. Демакова], 1880. – [6], VI, 361 с. – На шмуцтит. загл. также на англ. яз.: The data of ethics
880245
  Метлов В.И. Основания научного знания как проблема философии и методологии науки / В.И. Метлов. – М., 1987. – 141с.
880246
   Основания новой квантовой механики : сб. статей. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1927. – 127 с.
880247
  Вико Д. Основания новой науки об общей природе наций / Д. Вико. – Ленинград, 1940. – 619с.
880248
  Вико Джамбаттиста Основания новой науки об общей природе наций / Вико Джамбаттиста. – Москва-Киев : Refl-book-ИСА, 1994. – 618с. – ISBN 5-87983-017-9; 5-7707-6098-2
880249
  Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н. Садовский. – Москва, 1974. – 279 с.
880250
  Вейберт С. Основания освобождения от наказания в уголовном законодательстве стран - участниц Европейского Союза: основные подходы // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 53-59. – ISSN 0132-0831
880251
  Козочкин И.Д. Основания ответственности в современном уголовном праве // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 10. – С. 83-92. – ISSN 0132-0769
880252
  Обыденов А. Основания параметрического стратегического управления: институциональный анализ // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2016. – № 8. – С. 120-136 : табл., рис. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0042-8736
880253
  Федоров Е.С. Основания петрографии / Е.С. Федоров. – С-Пб, 1897. – 236с.
880254
  Синопийский-Трофимов Основания политической арифметики / Синопийский-Трофимов. – К., 1919. – 284 с.
880255
  Милль Д.С. Основания политической экономии / [Соч.] Джона Стьюарта Милля
Т. 2. – 507 с. – Экз. дефектный без тит. стр. и обл., описан по интернету
880256
  Скворцов А.И. Основания политической экономии / сост. А. Скворцов, проф. Новоалександрийск. ин-та сельск. хоз-ва и лесоводства. – Санкт-Петербург : Тип. И. Гольдберга, 1898. – [2], X, 433 с.
880257
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии / [Соч.] Джона Стьюарта Милля ; Пер. Н. Чернышевского, доп. замечаниями переводчика. – Санкт-Петербург : В тип. К. Вульфа
Т. 1. – 1860. – 426 с.
880258
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии : 1-ое полное изд. в. 2-х т. / [Соч.] Джона Стьюарта Милля. – Санкт-Петербург : Изд. А.Н. Пыпина
Т. 1. – 1865. – XV, III, 564 с.
880259
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии : 1-ое полное изд. в. 2-х т. / [Соч.] Джона Стьюарта Милля. – Санкт-Петербург : Изд. А.Н. Пыпина
Т. 2. – 1865. – XII, 507 с. – Кн. в разных тип. переплетах
880260
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии : 2-ое полное издание в двух томах дополненное по последнему английскому изданию / [Соч.] Джона Стьюарта Милля. – Санкт-Петербург : Изд. А.Н. Пыпина
Т. 2. – 1873. – XII, 525 с.
880261
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии / Дж.Ст. Милль ; Пер. с послед. англ. изд. Е.И. Остроградской; Под ред. прив.-доц. О.И. Остроградского. – Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1896. – [2], 866, XVII с. – Изд. вышло в 5 вып.


  На тит. стр. № 918981 дарственная надпись: Дорогому и Глубокоуважаемому Михаилу Капитоновичу Шматько на добрую память. 1923. VIII. 23
880262
  Милль Д.С. Основания политической экономии с некоторыми из их применений к общественной философии / Дж.Ст. Милль ; Пер. с послед. англ. изд. Е.И. Остроградской; Под ред. прив.-доц. О.И. Остроградского. – Киев ; Харьков : Юж.-рус. кн-во Ф.А. Иогансона ; [Тип. И.И. Чоколова], 1897. – [2], 866, XVII с. – Изд. вышло в 5 вып.
880263
  Шаумян С.К. Основания порождающей грамматики русского языка. / С.К. Шаумян, П.А. Соболева. – Москва, 1968. – 374с.
880264
  Савченко Дмитрий Александрович Основания правовых норм, регулирующих уголовную ответственность за соучастие в совершении преступления : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Савченко Дмитрий Александрович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1993. – 290л. – Бібліогр.:л.273-290
880265
  Золотарь В.А. Основания прекращения договора найма жилых помещений в судебном порядке / В.А. Золотарь. – М., 1958. – 160с.
880266
  Золотарь В.А. Основания прекращения жилищного найма в судебном порядке. : Автореф... канд. юридич.наук: / Золотарь В.А.; М-во высш. образования УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1955. – 17л.
880267
  Гусов К.Н. Основания прекращения трудового договора / К.Н. Гусов. – М., 1982. – 80с.
880268
  Гусов К.Н. Основания прекращения трудового договора / К.Н. Гусов. – М., 1985. – 80с.
880269
  Мухаджанов А.Ш. Основания прекращения трудого договора по законодательству союзных республик / А.Ш. Мухаджанов. – Ташкент, 1975. – 60 с.
880270
  Евдокимова Е.В. Основания применения ст.69 УК Украины // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 90. – С. 135-140. – ISSN 0201-7245
880271
  Быков В.М. Основания приостановления предварительного следствия по УПК РФ // Государство и право / Российская академия наук . Институт государства и права. – Москва, 2004. – № 5. – С.106-109. – ISSN 0132-0769
880272
  Горшкова О.О. Основания проектирования технологии обучения и механизмов контроляв рамках концепции профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 3. – С. 15-18. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются основания проектирования технологии обучения и механизмов контроля студентов в рамках концепции профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности. The article the foundation of the design of learning ...
880273
  Горшкова О.О. Основания проектирования целей и содержания концепции профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 1. – С. 16-19. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается концепция профессиональной подготовки будущих инженеров к исследовательской деятельности. Цель концепции - формирование личности с развитой субъектной познавательной позицией и рефлексией. Анализируется создание предметно-деятельностной ...
880274
  Спенсер Г. Основания психологии : перевод со 2-го английского издания / [Соч.] Гербенрта Спенсера. – Санкт-Петербург : Издание И.И. Билибина ; [Тип. Демакова]
Т. 2. – 1876. – 375 с.


  На тит. стр. надпись ... 1879 г
880275
  Спенсер Г. Основания психологии : перевод со 2-го английского издания / [Соч.] Гербенрта Спенсера. – Санкт-Петербург : Издание И.И. Билибина
Т. 4. – 1876. – 354 с.


  На тит. стр. надпись ... 1879 г
880276
  Спенсер Г. Основания психологии // Ассоциативная психология. – Москва : АСТ, 1998. – с. 11-293. – (Классики зарубежной психологии). – ISBN 5-15-000936-9
880277
  Юркевич Н.Г. Основания развода по советскому семейному праву / Н.Г. Юркевич. – Минск, 1959. – 64с.
880278
  Кучерявенко Н.П. Основания разграничения налоговых процедур // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 100. – С. 260-269. – ISSN 0201-7245
880279
  Оридорога М.Т. Основания расторжения брака по советскому семейному праву : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Оридорога М.Т. ; М-во высш. образования УССР, КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 16 с.
880280
  Страдомский Н.Ф. Основания реформы городового положения / Н.Ф. Страдомский. – Киев : Тип. Петра Барского, 1905. – 59 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Василенко от автора 1911 г.
880281
  Никольский Основания российской словесности. – 2-е, вновь пересмотр. и испр. – Спб.
ч. 1. – 1809. – 178с.
880282
  Никольский А. Основания российской словесности. – 32-е, вновь испр. и во многих статьях дополненное. – С.-Пб.
ч. 1. – 1814. – 109с.
880283
  Белинский В. Основания русской грамматики / В. Белинский, 1837
880284
  Артамонова Ю.Д. Основания сближения философии и литературы в Новое время // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 45-63. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
880285
  Крюгер К.В. Основания синтаксиса греческого языка / [соч.] К.В. Крюгера, д-ра ; Лицей цесаревича Николая; Пер. с нем. К. Мысовского. – с 7-го изд. – Москва : В унив. тип. (Катков и К*), 1870. – 181, X с.
880286
  Давыдов А.П. Основания смены социально-культурных типов (к вопросу о предмете социокультурного анализа) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 4. – С. 72-84. – ISSN 0235-1188
880287
  Спенсер Г. Основания социологии / Г. Спенсер. – Санкт-Петербург, 1876. – 498 с.
880288
  Спенсер Г. Основания социологии. Часть VI. // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 4 (75/76). – С. 27-43. – ISSN 1606-951Х
880289
  Глазатов В.В. Основания стрельбы из винтовок / В.В. Глазатов. – М, 1947. – 63с.
880290
  Рахманинов И.И. Основания теоретической динамики. – Киев : В университетской тип.
Том 1, вып. 1. – 1873. – 192с. + Табл.2
880291
  Рахманинов И.И. Основания теоретической динамики : рукопис, 1894. – 344 с. + Табл.2
880292
  Рахманинов И.И. Основания теоретической динамики. Записки по механике. – Стеклографическое изд., 1886. – 368с. – В катал. генер. № 72921, а в инвентарной книге № 72920
880293
  Рахманинов И.И. Основания теоретической динамики. Записки по механике. – Стеклографическое изд., 1886. – 344с.
880294
  Виноградов С.П. Основания теории детерминатов / С.П. Виноградов. – Изд. 3-е. – Москва-Ленинград, 1933. – 112с.
880295
  Марков А.А. Основания теории кодов / А.А. Марков. – Горький, 1977. – 49 с.
880296
  Дынкин Е.Б. Основания теории марковских процессов / Е.Б. Дынкин. – М, 1959. – 227с.
880297
  Френкель А.А. Основания теории множеств = Foundations of set theory / А.А. Френкель, Бар-Хиллел; Пер. с англ. Ю.А. Гастева: Под ред А.С. Есенина-Вольпина. – Москва : Мир, 1966. – 552 с.
880298
  Брандт А.А. Основания термодинамики / А.А. Брандт. – 3-е изд., испр. и доп. – Петроград : Типография М.П. Фроловой
Ч. 2 : Пары. Жидкости. – 1918. – 256 с.
880299
  Брандт А.А. Основания термодинамики / А.А. Брандт. – Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Госиздат
Ч. 1, 2. – 1923. – 595 с.
880300
  Брандт А.А. Основания термодинамики / А.А. Брандт. – Изд. 4-е. – Москва ; Петроград : Госиздат
Ч. 1 : Основные законы. Газы. – 1923. – 225 с.
880301
  Брандт А.А. Основания термодинамики : сокращ. курс / пособие / А.А. Брандт. – Москва; Ленинград : Госиздат, 1926. – 255 с.
880302
  Борисов Э.Т. Основания условно-досрочного освобождения и замены наказания более мягким : Автореф... канд. юрид.наук: 715 / Борисов Э.Т.; Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1969. – 15л.
880303
  Морозов Г. Основания учения о лесе / Г. Морозов. – Симферополь, 1920. – 319с.
880304
  Броунов П.И. Основания учения о погоде. / П.И. Броунов, проф. – Санкт-Петербург : Тип. Имп. Акад. наук, 1892. – 75 с. : карт., черт. – Отд. оттиск: Метеорологический вестник, 1892. - Без тит. л.


  На обл. дарств. напись: Николаю Николаевичу Ш... П. Броун...
880305
  Боргман И.И. Основания учения об электрических и магнитных явлениях : Ч. 1-2 / [соч.] И. Боргмана, проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова
Ч. 1 : Электростатика и электрический ток. – 1893. – [4], VIII, 470, [1] с. ил., черт. – На обл. назв. Учение о электричестве и магнетизме


  На тит. л. фам.: Яницкого
880306
  Боргман И.И. Основания учения об электрических и магнитных явлениях : Ч. 1-2 / [соч.] И. Боргмана, проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова
Ч. 1 : Электростатика и электрический ток. – 1893. – [4], VIII, 470 с. : ил., черт.
880307
  Боргман И.И. Основания учения об электрических и магнитных явлениях : Ч. 1-2 / [соч.] И. Боргмана, проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – 2-е доп. изд. – Санкт-Петербург : Ти. В. Демакова
Ч. 1 : Электростатика и электрический ток. – 1897. – XIV, 502 с. ил., черт.
880308
  Боргман И.И. Основания учения об электрических и магнитных явлениях : Ч. 1-2 / [соч.] И. Боргмана, засл. проф. Имп. С.-Петерб. ун-та. – 3-е изд., изм. и доп. ; 1914-1916. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Ч. 1 : Электростатика и электрический ток. – 1914. – XVI, 748 с. ил., черт.
880309
  Шиллер Н.Н. Основания физики / [соч.] Н.Н. Шиллера, проф. Ун-та Св. Владимира. – Киев : Тип. С.В. Кульженко
Ч.1 : Кинематика; Принципы динамики; Статистика и кинетика твердого тела. – 1884. – VI, 360 с. : ил.
880310
  Краевич Е.Д. Основания физики : с политипажами в тексте / сост. К. Краевич. – 10-е изд., пересм. – Санкт-Петербург : [Изд. В.М. Краевич] ; В тип. В Безобразова и Комп., 1896. – X, 326 с. : ил.
880311
  Косоногов И.И. Основания физики : Курс, чит. авт. студентам Мед. фак. / [соч.] И.И. Косоногова, орд. проф. Ун-та св. Владимира. – Киев : Тип. Имп. Ун-та Св. Владимира, Акц.О-ва печ.и изд. дела Н.Т. Корчак-Новицкаго, 1906. – [2], XII, [2], 444 с. : ил., черт.
880312
  Косоногов И.И. Основания физики / И.И. Косоногов, проф. – 5-е изд. – Киев : Коопер. Т-во печ. и изд. д. Авторов-изд. "Голос" ; Тип. б. 1-й Киевск. Артели Печатног дело, 1919. – [2], 315, III с. : ил.
880313
  Лобановский М.Г. Основания физики природы / М.Г. Лобановский. – Москва : Высшая школа, 1990. – 261 с.
880314
  Карпентер У.Б. Основания физиологии ума с их применениями к воспитанию и образованию ума и изучению его болезненных состояний / У.Б. Карпентер. – С.-Петербург : Типография В.В. Комарова, 1887. – 361 с.
880315
  Сломинский Ю.Л. Основания цианиновых красителей. : Автореф... канд.хим.наук: / Сломинский Ю.Л.; АН УССР.Ин-т органич.химии. – К, 1965. – 24л.
880316
  Компейре Г. Основания элементарной психологии / Г. Компейрэ ; Пер. с фр. под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Г. Челпанова. – Санкт-Петербург : Ред. журн. "Мир божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1895. – [2], 168 с.
880317
  Компейре Г. Основания элементарной психологии / Г. Компейрэ ; Пер. с фр. под ред. [и с предисл.] прив.-доц. Г. Челпанова. – Санкт-Петербург : Изд ред. журн. "Мир божий" ; Тип. И.Н. Скороходова, 1896. – [2], 204 с.
880318
  Урбанаева И.С. Основания этического знания и единая наука / Урбанаева И.С. – Новосибирск, 1988. – 194 с.
880319
  Баулин Ю.В. Основания, исключающие преступность деяния / Ю.В. Баулин. – К, 1989. – 46с.
880320
  Лазарев Ф.В. Основания, структура и точность естественнонаучного знания : Автореф... д-ра философ.наук: 09.00.01 / Лазарев Ф.В.; Ин-т философ. АН СССР. – М., 1980. – 49л.
880321
  Антонюк Н.Г. Основания: химический баскетбол // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 8 (112). – С. 22-23
880322
  Абрамкина Т.А. Основаные вопросы методики объяснения видо-временной системы английского глагола при заочном обучении : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Абрамкина Т.А. ; Военный ин-т иност. яз. – Москва, 1955. – 14 с.
880323
  Хакяшева Е.Х. Основаные типы минеральных вод Кабардино-Балкарии и закономерности их распространения. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 125 / Хакяшева Е.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1971. – 20л.
880324
  Лозовський М.В. Основаоплати - кінцевий результат / М.В. Лозовський. – К., 1986. – 47с.
880325
   Основатели кинетической теории материи : перевод. – Москва; Ленинград : ОНТИ, 1937. – 220 с.
880326
   Основатели советской физики. – Москва : Просвещение, 1970. – 224 с.
880327
  Согрин В.В. Основатели США: исторические портреты / В.В. Согрин; АН СССР. – Москва : Наука, 1983. – 175 с. – (История и современность)
880328
  Таньшина А.В. Основатели Харьковских научных школ в физике : Учеб. пособие по истории физики / А.В. Таньшина; МОиНУ. Харьков. нац. ун-тет им. В.Н.Каразина. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна. – ISBN 966-623-187-5
Ч.1. – 2002. – 512с.
880329
  Намазов М. Основатель азербайджанского библиотековедения / М. Намазов, П. Казыми // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии ; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 4. – С. 73-74


  Статья о деятельности азербайджанского ученого-библитековеда А.А. Халафова. Его труд - трехтомное издание "История библиотечного дела в Азербайджане".
880330
  Ростиславлева Н.В. Основатель Берлинского университета В. фон Гумбольдт как мыслитель и политик // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2009. – № 3. – С. 179-197. – ISSN 0130-3864
880331
  Великанов В.А. Основатель венда (К 95-летию со дня рождения академика Б.С. Соколова) / В.А. Великанов, П.Ф. Гожик, Е.Ф. Шнюков // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 107-111 : фото. – ISSN 0367-4290
880332
  Сазанова Е. Основатель города на волжской Стрелке. Образ Ярослава Мудрого в литературе // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 6 (120). – С. 14 - 16. – ISSN 1727-4893
880333
  Бестужева-Лада Основатель династии // Смена : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 2012. – № 12. – С. 4-23


  Михаил Федорович Романов
880334
  Курилла Иван Основатель другого Санкт-Петербурга : жизненный путь // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 8 (2851). – С. 128-135 : Фото
880335
  Шалыганова А. Основатель и первый летописец Харьковской общественной библиотеки: к 175-летию со дня рождения Федора Андреевича Павловского / Алла Шалыганова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 2 (44). – С. 46-50. – ISSN 1811-377X
880336
  Мамедбейли Г.Д. Основатель Марагинской обсерватории Мухаммед Насирэддин Туси / Г.Д. Мамедбейли. – Баку : Издательство АН АзербССР, 1961. – 316 с.
880337
   Основатель науки хозяйственного права // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 1 (666). – С. 92-93. – ISSN 2522-9311


  К 90-летию академика НАН Украины В.К. Мамутова.
880338
  Бондаренко К. Основатель Пакистана // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Київ, 2010. – № 20 (138). – С. 54-56
880339
  Глибицкая С. Основатель харьковской университетской школы библиографов Х.С. Надель (1905-1968): к 110-летию со дня рождения // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 58-60
880340
   Основен систем и терминологиja на словенската ономастика.. – Скопjе, 1983. – 412с.
880341
  Олійник Б.І. Основи : поезії, поеми / Борис Олійник. – Перевид., перероб. – Київ : Дніпро, 2015. – 694, [2] с. : іл., портр. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-578-247-6
880342
  Криворучко Д.В. Основи 3D-моделювання процесів механічної обробки методом скінченних елементів : навчальний посібник / Д.В. Криворучко, В.О. Залога, В.Г. Корбач. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 209 с. – ISBN 978-966-657-273-1
880343
   Основи IT-права : навч. посібник / [Т.В. Бачинський (керівник) та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Бачинського ; Навч.-наук. ін-т права та психології Нац. ун-ту "Львів. політехніка". – 2-ге вид., допов. і перероб. – Київ : Юрінком Інтер, 2017. – 207, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 197-207 та в підрядк. прим. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-966-667-694-1
880344
   Основи автоматизації бухгалтерського обліку та звітування на залізницях України / О.Ю. Юдін, С.В. Івахненков, В.О. Пазинич, С.В. Рожнятовський; О.Ю.Юдін, С.В.Івахненков, В.О.Пазинич, С.В.Рожнятовський. – Київ, 2005. – 252с. – ISBN 966-7192-76-8
880345
  Смілянський Г.Л. Основи автоматизації управління виробництвом промислових підприємств. / Г.Л. Смілянський. – Київ, 1969. – 199с.
880346
   Основи автоматизованих робочих місць : Методична розробка для студ. фак-ту кібернетики. – Київ : Київський університет, 1999. – 56с.
880347
  Вагапов В.Б. Основи автоматики радіоелектронних систем : Навчальний посібник для студентів вузів / В.Б. Вагапов. – Київ : Вища школа, 1995. – 355с.
880348
  Савицька О.В. Основи агроекології і урбоекології : навч.-метод. комплекс для підгот. студентів-бакалаврів за напрямом 6.040104 - Географія / О.В. Савицька ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. фіз. географії і геоекології. – Київ : Логос, 2013. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 77-84
880349
  Щербань І.М. Основи агрометеорології : навчальний посібник / І.М. Щербань ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 218-223. – ISBN 978-966-439-354-3
880350
  Михайленко М.М. Основи агрометрології. Навч. посіб. / М.М. Михайленко. – К., 1976. – 191с.
880351
   Основи агрономії.. – К., 1973. – 280с.
880352
   Основи агрономії.. – К., 1977. – 319с.
880353
  Бакаянова Н.М. Основи адвокатури України : функціональні та організаційні аспекти : монографія / Н.М. Бакаянова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2016. – 357, [3] с. – Бібліогр.: с. 305-357. – ISBN 978-966-419-282-5
880354
  Бакаянова Н.М. Основи адвокатури України : функціональні та організаційні аспекти : монографія / Н.М. Бакаянова ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Юридична література, 2017. – 356, [2] с. – Бібліогр.: с. 305-357. – ISBN 978-966-419-293-1
880355
  Янюк Н. Основи адміністративно - правового статусу посадової особи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.245-249. – Бібліогр.: 17 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
880356
   Основи адміністративного менеджменту : навч. посібник / Бакуменко В.Д. [та ін.] ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 140-147. – ISBN 978-617-696-084-3
880357
   Основи адміністративного судочинства в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Конус-Ю, 2006. – 256с. – ISBN 966-96609-1-2
880358
   Основи актуарних розрахунків : навч.-метод посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-професійним рівнем зі спец. "Економічна кібернетика" / С.М. Лаптєв, В.І. Грушко, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов, І.О. [та ін.] Ковтун; С.М. Лаптєв [та ін.] ; Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Алерта, 2004. – 327, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 325. – ISBN 966-8533-00-3
880359
  Ковтун І.О. Основи актуарних розрахунків : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.О. Ковтун, М.П. Денисенко, В.Г. Кабанов; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 480с. – ISBN 978-966-370-076-2
880360
  Грінченко В.Т. Основи акустики : навч. посібник / В.Т. Грінченко, І.В. Вовк, В.Т. Маципура; НАНУ, Ін-т гідромеханіки. – Київ : Наукова думка, 2007. – 640с. – Шифр. дубл. 53 Грін. (доп. карт. фз.). – ISBN 978-966-00-0622-5
880361
  Скальський В.Р. Основи акустичних методів неруйнівного контролю : навчальний посібник / В.Р. Скальський, Г.Т. Сулим ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 384, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 377-382. – Бібліогр.: с. 375-376. – ISBN 978-966-613-646-9
880362
  Граве Д.О. Основи алгебри / Д.А. Граве. – Київ : "Союзбанку", 1919. – 268 с.
880363
  Степанов В.П. Основи алгоритмізації та програмування : навчально-практичний посібник для самостійної роботи студентів / Степанов В.П., Ковріжних І.П. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 208 с. – ISBN 978-966-676-237-8
880364
  Крижановский Д.А. Основи аналізу безконечно малих / Д.А. Крижановский. – Харків; Одеса
1. – 1931. – 335 с.
880365
  Ромашко В.Я. Основи аналізу дискретно-лінійних ланцюгів / В.Я. Ромашко. – Київ : Либідь, 1993. – 119 с.
880366
  Качуровський І.В. Основи аналізу мовних форм (стилістика) = Grundformen der Sprachformenanalyse : на базі курсу лекцій, читаних в Українському Вільному Університеті в Мюнхені / Ігор Качуровський ; [наук. ред. та авт. післямови О.Г. Астаф"єв]. – Мюнхен ; Ніжин : [б. в.], 1994. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка Ніжинського державного педагогічного інституту). – ISBN 5-7707-5669-1
880367
  Довгань Н.О. Основи аналізу системи соціально-психологічного простору поколінь // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 139-151. – ISSN 2309-8287
880368
  Ковальчук Б.В. Основи аналітичної геометрії та лінійної алгебри : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Б.В. Ковальчук, Б.М. Тріщ; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 280с. – ISBN 966-613-148-Х
880369
  Кільчевський М.О. Основи аналітичної механіки / М.О. Кільчевський. – Київ : Наукова думка, 1975. – 219 с.
880370
  Романова Н.В. Основи аналітичної хімії / Н.В. Романова. – К., 1983. – 160с.
880371
  Сирота Ф.Н. Основи аналітичної хімії та сільськогосподарський аналіз / Сирота Ф.Н. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ, 1965. – 168 с.
880372
  Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма = English academic writing : Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців / Т.В. Яхонтова; Мін-во освіти і науки України; Львівськ. нац. ун-тет ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 220c. – ISBN 966-7651-09-6
880373
  Яхонтова Т.В. Основи англомовного наукового письма : Навчальний посібник для студентів, аспірантів і науковців / Т.В. Яхонтова. – 2-е вид. – Львів : ПАІС, 2003. – 220 c. – На обкл. назва англ. мовою. – ISBN 966-7651-11-8
880374
  Сегеда С. Основи антропології : Навчальний посібник для студ. історичних спеціальностей внз / С. Сегеда. – Київ : Либідь, 1995. – 208 с. – ISBN 5-325-00531-6
880375
  Мельник Т.О. Основи антропології : Навчально-методичний посібник для студентів-істориків / Т.О. Мельник, В.В. Масненко; Мін-во освіти України.Черкаський держ.ун-тет ім.Б.Хмельницького. – Черкаси : Відлуння, 1998. – 79с. – ISBN 966-7331-18-0
880376
  Майданик Р. Основи аргументації рішення суду в цивільному судочинстві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України ; голов. ред.: Святоцький О.Д. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10. – С. 95-107. – ISSN 1026-9932
880377
   Основи археології. – К.
1. – 1963. – 32с.
880378
  Шовкопляс І.Г. Основи археології / І.Г. Шовкопляс ; [ред. К.П. Сульженко]. – Київ : Радянська школа, 1964. – 267, [3] с : мапи, ілюстрації. – Бібліогр. в підряд. прим.
880379
   Основи археології : програма та робочий план вивчення курсу. – 2-е доп. і перероб. вид. – Київ : Київська книжкова друкарня № 5
Вип. 1. – 1966. – 27с.
880380
  Шовкопляс І.Г. Основи археології : підручник / І.Г. Шовкопляс. – Вид. 2-е, випр. і доп. – Київ : Вища школа, 1972. – 221 с.
880381
  Кравець Н Й. Основи атеізму / Н Й. Кравець, В.М. Петров. – Харків, 1959. – 284с.
880382
   Основи атеїзму. – К., 1959. – 16с.
880383
  Танчер В.К. Основи атеїзму / В.К. Танчер. – Київ, 1961. – 339 с.
880384
  Войтко В.І. Основи атеїзму / В.І. Войтко. – Київ : Радянська школа, 1966. – 230 с.
880385
   Основи атомної та ядерної фізики : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2001. – 63с.
880386
  Білик М.Д. Основи аудиту / М.Д. Білик, Л.І. Полятикіна. – Суми : Слобожанщина, 1999. – 296с. – ISBN 966-535-082-Х
880387
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. посібник для студ. вищих закладів освіти України I-IV рівніх акредитації] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 2-ге вид.. переробл. і доповн. – Київ. Львів : Каравела. Новий Світ-2000, 2002. – 504с. – ISBN 966-96076-3-9; 966-8007-00-Х; 966-7827-18-6
880388
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навчальний посібник / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-96076-3-9
880389
  Джерелейко С.Д. Основи аудиту : підручник / С.Д. Джерелейко; [ Ун-т економіки і підриємництва (м. Хмельницький)]. – Хмельницький : Університет економіки і підприємництва, 2007. – 144с. – ISBN 966-346-207-8
880390
  Кулаковська Л.П. Основи аудиту : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 312с. – (Українська книга). – ISBN 966-8007-00-Х
880391
  Ільіна С.Б. Основи аудиту : навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ільіна С.Б. ; [ред. С.П. Білокурський]. – Київ : Кондор, 2009. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-377. – ISBN 966-351-146-X
880392
  Завадський І.О. Основи баз даних : [навч. посіб. для учнів 10-11 кл. та вчителів інформатики загальноосвіт. навч. закл.] / І.О. Завадський. – Київ : І.О. Завадський, 2011. – 191, [1] с. : іл. – (Інформатика. Курси за вибором). – ISBN 978-966-97182-0-4
880393
  Завадський І.О. Основи баз даних : [навч. посібник для учнів 10-11 кл. та вчителів інформатики загальноосвіт. навч. закл.] / І.О. Завадський. – Київ : І.О. Завадський, 2013. – 190, [2] с. : іл., табл. – (Інформатика. Курси за вибором). – ISBN 978-966-97182-0-4
880394
  Версаль Н.І. Основи банківського менеджменту : [практикум : навч. посібник] / Версаль Наталія Іванівна ; [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-306-168-6
880395
  Остапишин Т.П. Основи банківської справи : Курс лекцій / Т.П. Остапишин; Міжрег.акад. управл. персоналом. Відп.ред. І.В. Хронюк. – Київ : МАУП, 1999. – 112с. – ISBN 966-7312-80-1
880396
  Онищенко В.О. Основи банківської справи : Навчальний посібник / В.О. Онищенко, .; МОУ. ПДТУ ім. Ю.Кондратюка. – Полтава, 1999. – 163c. – ISBN 966-616-001-3
880397
   Основи банківської справи : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / І.Ф. Прокопенко, В.І. Ганін, В.В. Соляр, С.І. Маслов; Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. ; МОНУ ; Харківський національний педагогічний ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 410 с. – ISBN 966-8365-132-0
880398
  Пістун І. Основи безпеки життєдіяльності : Навчальний посібник для 9 класу / Ігор Пістун, Микола Хобзей, Андрій Березовецький. – Львів : Сполом, 2000. – 160с. – ISBN 966-7445-62-3


  Висвітлюється фізіологічна надійність людини, зокрема аналізатори та психологічна надійність людини і їх вплив на працездатність. Для студентів вузів
880399
  Пістун І. Основи безпеки життєдіяльності : Навчальний посібник для 7-8 класів / Ігор Пістун, Микола Хобзей, Андрій Березовецький. – Львів : Сполом, 2001. – 192с. – ISBN 966-7445-76-3


  Висвітлюється фізіологічна надійність людини, зокрема аналізатори та психологічна надійність людини і їх вплив на працездатність. Для студентів вузів
880400
  Бакка М.Т. Основи безпеки життєдіяльності людини / М.Т. Бакка. – Житомир, 1997. – 333с.
880401
  Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 232с. – ISBN 966-608-162-8
880402
  Гайченко В.А. Основи безпеки життєдіяльності людини : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Гайченко, Г.М. Коваль; МАУП. – 2-ге вид., стереотипне. – Київ : МАУП, 2004. – 232. – ISBN 966-608-417-1
880403
   Основи безпеки життєдіяльності та підтримання здоров"я людей середнього віку : Метод. настанови для студ. відділення психології, фак-ту соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1998. – 32с.
880404
  Лохвицька Л.В. Основи безпечної поведінки закладаються в дошкільному віці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 1. – С. 15-18
880405
  Черниш Н.І. Основи бібліології : навч. посібник [для студ. ВНЗ, які навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування"] / Наталія Черниш. – Київ : Наша культура і наука, 2014. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 217-219 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-7821-60-9
880406
  Кісельов А.П. Основи бізнесу : Підручник для студ.економ.спец.ВНЗ / А.П. Кісельов. – Київ : Вища школа, 1998. – 191с. – ISBN 5-11-004657-3
880407
   Основи бізнесу : навчальний посібник / Ларіна Я.С., Мочерний С.В., Фомішина В.М., Чеботар С.І. – Київ : Академія, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-283-9
880408
  Бейкер К. Основи білінгвальної освіти і білінгвізму / Колін Бейкер ; [пер. з англ. Н.А. Сафонової]. – 5-те вид. – Дніпро : Ліра, 2016. – 645, [1] с. : іл., табл. – Індекс: с. 617-645. – Бібліогр.: с. 533-616 та в кінці розд. – (Білінгвальна освіта і білінгвізм = Bilingual education and bilingualism). – ISBN 978-966-383-757-4-5
880409
  Дідух Я.П. Основи біоіндикації = Fundamentals of bioindication : [монографія] / Я.П. Дідух ; [відп. ред. Д.М. Гродзинський ; ред. К.С. Потійчук ; НАН України ; Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного]. – Київ : Наукова думка, 2012. – 342, [2] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. мовою. - Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 312-339. – ISBN 978-966-00-1255-4
880410
  Орловський М.І. Основи біології цукрових буряків / М.І. Орловський. – Київ; Харків, 1937. – 163с.
880411
   Основи біологічного методу захисту рослин. – К., 1973. – 352с.
880412
  Орос М.Г. Основи біометрії / М.Г. Орос. – Ужгород, 1973. – 82с.
880413
  Гумецький Р.Я. Основи біоніки / Р.Я. Гумецький. – Львов, 1972. – 128с.
880414
  Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії : Пробний навч. підр. для 11 кл. / В.Г. Пивоваренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1995. – 144с. – ISBN 5-330-02749-7
880415
  Пивоваренко В.Г. Основи біоорганічної хімії: підруч. для 11 кл. серед. шк. з поглиб. вивч. хімії / В.Г. Пивоваренко. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта, 1998. – 174с.
880416
  Бондар І.В. Основи біотехнології : монографія / І.В. Бондар, В.М. Гуляєв ; М-во освіти і науки України, Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ : Вид-во ДДТУ, 2009. – 443, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-438. – ISBN 978-966-8551-77-2
880417
  Деркач М.П. Основи біофізики / М.П. Деркач. – Львів : Львівський уныверситет, 1967. – 278 с.
880418
  Ковальчук Л.О. Основи біохімії : Опорний конспект лекцій. Навчально-методичний посібник / Л.О. Ковальчук; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Львів. економ. бізнес-коледж. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 185 с. – ISBN 966-613-091-2
880419
  Нельсон Д.Л. Основи біохімії за Ленінджером = Lehninger principles of biochemistry : [навч. посібник] / Дейвід Л. Нельсон, Майкл М. Кокс ; [пер. з англ.: О. Матишевська та ін. ; наук. ред. перекладу: С. Комісаренко та ін.]. – Львів : БаК, 2015. – XXIV, 1256 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 1211-1256. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2227-35-2
880420
  Кретович В.Л. Основи біохімії рослин / В.Л. Кретович. – Київ, 1959. – 480 с.
880421
  Савицький І.В. Основи біохімії. / І.В. Савицький. – К., 1965. – 614с.
880422
  Сопін Є.ф. Основи біохімічних методів дослідження / Є.ф. Сопін, Р.П. Виноградова. – Київ : Вища школа, 1975. – 243с.
880423
  Кононенко І.В. Основи біржового права : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І.В.Кононенко. – Київ : Кондор, 2007. – 576с. – ISBN 966-351-012-9
880424
  Трофименко П.Є. Основи бойового застосування артилерії : підручник / П.Є. Трофименко, Ю.І. Пушкарьов, В.О. Колесников ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 498, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 371-0446. – Бібліогр.: с. 368-370. – ISBN 978-966-657-670-8
880425
  Джуран В.М. Основи ботаніки : Методичні розробки / В.М. Джуран, Н.І. Крецул; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницький держ.педаг. ун-тет ім.Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини. – ISBN 966-7053-44-Х
Ч.1. – 2002. – 68с.
880426
  Джуран В.М. Основи ботаніки : Методичні розробки / В.М. Джуран, Н.І. Крецул; Мін-во освіти і науки України; Переяслав-Хмельницький педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : Вісник Переяславщини. – ISBN 966-7053-02-Х
Ч.2. – 2002. – 62с.
880427
  Талієв В.І. Основи ботаніки. / В.І. Талієв. – Х.-Одеса, 1933. – 400с.
880428
   Основи будування сайтів / В. Манако, Д. Манако, О. Данилова, О. Войченко; Володимир Манако, Дмитро Манако, Ольга Данилова, Олексій Войченко. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-021-2; 966-356-059-2
880429
  Максимович М.Г. Основи булевої алгебри і контактні схеми / М.Г. Максимович. – Львів, 1980. – 100с.
880430
  Матвіенко А.В. Основи бухгалтерського обліку / А.В. Матвіенко. – Х., 1935. – 116с.
880431
  Швець Є В. Основи бухгалтерського обліку і судово-бухгалтеської експертизи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.Є. Швець. – Київ : Каравела, 2008. – 240с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-83-0
880432
  Пилипенко І.І. Основи бухобліку за міжнародними стандартами : Навч. посібник / І.І. Пилипенко, О.Ю. Редько. – Київ, 2001. – 184с. – ISBN 966-7773-33-7
880433
   Основи валеології : Навчальна програма для студ. пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 20с. – ISBN 966-8847-03-2
880434
  Бакка М.Т. Основи ведення сільского господарства та охорона земель : Навч. посібник для студ. екологічн. спец. вузів / Бакка М.Т., Стрельченко В.П., Божок П.Т. ; МОНУ; ЖІТІ. – Житомир, 2000. – 366с. – ISBN 966-7570-61-4
880435
  Креневич А.П. Основи векторного аналізу та теоріїї поля : навч. посібник / А.П. Креневич, А.В. Ловейкін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 53
880436
  Разумова М.А. Основи векторного і тензорного аналізу : навчальний посібник для студ. фізичних спец. ун-тів / М.А. Разумова, В.М. Хотяїнцев ; [ред. Л.В. Магда] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 216 с. : іл. – Бібліогр.: с. 209-210. – ISBN 978-966-439-114-4
880437
  Лісняк В.С. Основи векторного та тензорного аналізу / В.С. Лісняк. – Київ, 1993. – 84с.
880438
  Супрун Л.В. Основи видавничої справи : навчальний посібник для студентів спеціальності "Журналістика" / Л.В. Супрун; Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. – Вінниця : Едельвейс і К, 2008. – 76с. – ISBN 978-966-2150-44-5
880439
   Основи видавничої справи та редагування : Ддля студ. філософ. факультету: Навчальна програма. – Київ, 2000. – 4с.
880440
  Гречан А.П. Основи визначення інноваційного розвитку економіки / А.П. Гречан, Т.Є. Воронкова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 12-14. – Бібліогр.: 8 назв
880441
  Скідін О.Л. Основи використання соціальних технологій в управлінні вищими закладами освіти : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Л. Скідін. – Запоріжжя, 2003. – 277с. – ISBN 966-599-020-9
880442
  Мулярчук І.Ф. Основи виробництва / І.Ф. Мулярчук. – Київ, 2001. – 268с.
880443
  Матвійків М.Д. Основи виробництва електронних апаратів : підручник для студентів вищих навч. закладів напряму "Електронні апарати" / М.Д. Матвійків, В.М. Когут, О.М. Матвійків. – Львів : Апріорі, 2008. – 360с. – ISBN 966-8256-68-9
880444
  Копей Б.В. Основи виробничих процесів та обладнання нафтогазового комплексу : навч. посібник / Б.В. Копей ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. мор. нафтогаз. технологій. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 371, [1] с. – На корінці зазнач. номер тому серії. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 371. – (Серія "Нафтогазове обладнання" ; т. 5). – ISBN 978-966-694-232-9
880445
  Зінчук М.І. Основи виробничого кризового та наукового моніторингу грунтів у верхів"ях Прип"яті : Автореф... канд. сільскогосп.наук: 06.01.03 / Зінчук М.І.; Ін-тут грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. – Х., 1998. – 19л.
880446
  Ковалевський Г. Основи вищої аналізи / Г. Ковалевський. – Х.-О, 1930. – 120с.
880447
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техників / В. Боришкевич. – Дніпропетровськ
1. – 1929. – 159с.
880448
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техніків / В. Боришкевич. – Харків; Дніпропетровськ
2. – 1930. – 164с.
880449
  Боришкевич В. Основи вищої аналізи для техніків / В. Боришкевич. – Харків; Дніпропетровськ
3. – 1931. – 379с.
880450
  Доманська Г.П. Основи вищої математика (для економічних спеціальностей) : (для економічних спеціальностей) : посібник / Г.П. Доманська, С.П. Лавренюк ; МОНУ. ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 634 с. – ISBN 978-966-613-647-6
880451
   Основи вищої математики. – Харків
1. – 1962. – 12 с.
880452
   Основи вищої математики : Методична розробка для студ. біол. ф-ту. – Київ : Київський університет, 2002. – 84с.
880453
  Тріщ Б. Основи вищої математики : теореми, приклади і задачі / Б.М. Тріщ ; МОНУ, ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 404 с. – ISBN 979-966-613-528-9
880454
  Тюрин О.В. Основи вищої математики : навч. посібник / О.В. Тюрин, М.Г. Мірак"ян, С.О. Жуков ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т інновац. та післядиплом. освіти. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-085-0
Ч. 2 : Математичний аналіз. – 2014. – 534, [1] с. : іл. – Загол. обкл.: Математичний аналіз
880455
  Деніелс Ф. Основи вищої математики для хіміків / Ф. Деніелс. – Харків; Київ, 1932. – 184 с.
880456
  Голубець М.А. Основи відновлення функціональної суті карпатських лісів / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАН України. – Львів : Компанія "Манускрипт", 2016. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-141. – ISBN 978-966-2400-49-6
880457
  Романенко Ю.В. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму : [ монографія ] / Романенко Ю.В., Яковенко А.К. ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2008. – 320 с. – До 15-річчя Класичного приватного університету. – ISBN 978-966-2970-13-5
880458
  Огаренко Т.О. Основи візуальної аналітики та соціології візуального символізму в міжкультурних комунікаціях: прикладний аспект / Т.О. Огаренко, Ю.В. Романенко, А.К. Яковенко ; Класичний приватний ун-т (м. Запоріжжя). – Київ : ДУІКТ, 2009. – 275 с. – ISBN 978-966-2970-34-0
880459
  Балабін В.В. Основи військового перекладу : Англійська мова; Навчальний посібник / В.В. Балабін; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Логос. – ISBN 966-581-472-9
Ч. 1. – 2004. – 208 с.


  Розглядається новий, актуальний напрямок психофізіології, який поєдніє практичні шляхи та засоби вирішення загальнодержавної проблеми ефективної та безпечної діяльності
880460
  Онищук М.І. Основи військового перекладу. Польська мова : навч. посіб. для курсантів і студ. третього-п"ятого курсів вищ. навч. закладів / М.І. Онищук ; за заг. ред. В.В. Балабіна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 351, [1] с. : табл. – Текст укр., пол. – Бібліогр.: с. 266-267. – ISBN 978-966-439-625-4
880461
  Заброцький М.М. Основи вікової психології : Навчальний посібник / М.М. Заброцький. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2003. – 112с. – ISBN 966-7924-07-6
880462
  Шмараков І.О. Основи вірусології : підручник для студ. біол. спец. / І.О. Шмараков, М.М. Марченко, М.Я. Співак ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2011. – 319, [1] с. : портр., іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-315. – ISBN 978-966-423-161-6
880463
  Буняк Наталія Основи віршування : програма спецкурсу для гімназій та ліцеїв, профільних класів із поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін
880464
   Основи вітчизняного парламентаризму : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-309-7
Т. 1. – 2012. – 407, [1] с. – Додатки: с. 396-403. – Бібліогр. наприкінці розділу
880465
   Основи вітчизняного парламентаризму : у 2 т. : підручник для студ. вищих навч. закл. / [В.А. Гошовська та ін.] ; за заг. ред. В.А. Гошовської ; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Київ : НАДУ. – ISBN 978-966-619-312-7
Т. 2. – 2012. – 337, [3] с. – Бібліогр. наприкінці розділу
880466
   Основи волонтерської діяльності в міжнародному спорті : навч.-метод. посібник / Голов. упр. освіти і науки виконавч. органу Київ. міськради (Київ. міськ. держадмін.) та ін. ; [упоряд.: О.І. Авєріна, В.В.Брязкун, В.В. Варенич та ін.]. – Київ : Фенікс, 2012. – 205, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-966-651-984-2
880467
  Костирко С.Р. Основи впровадження контролінгу в систему управління підприємством / С.Р. Костирко, В.М. Кий // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 166-173. – ISSN 2310-5534
880468
  Сопін Є.Ф. Основи вчення про вітаміни / Є.Ф. Сопін. – Київ, 1957. – 216 с.
880469
  Ремез Е.Я. Основи вчення про неперервність / Е.Я. Ремез. – К.-Л, 1948. – 55с.
880470
  Кульчицький Я.О. Основи вчення про формації (Геогенерації). Консп. лекцій / Я.О. Кульчицький. – Львів
ч. 1, 2. – 1973. – 96, 90с.
880471
  Лисенко О.М. Основи газової хроматографії : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 1. – 2014. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 91
880472
  Лисенко О.М. Основи газової хроматографії : навч. посібник : [у 2 ч.] / О.М. Лисенко, Т.В. Ковальчук, В.М. Зайцев ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет
Ч. 2. – 2014. – 71, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 71
880473
  Христова Г.О. Основи гендерно-правового аналізу законодавства України / Христова Г.О. ; Харк. жіноча орг. "Крона". – Харків, 2008. – 108 с. – ISBN 978-966-8246-98-2
880474
   Основи гендерного-чутливого публічного управління. Навчальний модуль : метод. рекомендації / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [уклад.: М.М. Білинська, В.А. Малюська ; за наук. ред. М.М. Білинської]. – Київ : [б. в.], 2016. – 119 с. : табл. – На обкл.: Фонд народонаседення ООН; UNFPA. – Бібліогр.: с. 118-119
880475
  Аніщук Н.В. Основи гендерного права України : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Н.В. Анішук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одеська юрид. академія". – Одеса : Фенікс, 2013. – 207, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 202-207. – Бібліогр.: 181-195 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-438-669-9
880476
  Фурман А.В. Основи гендерної рівності : навчальний посібник / А.В. Фурман, Т.Л. Надвинична; МОНУ; Тернопільський нац. економ. ун-т; Ін-т експеримент. систем освіти. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – 168с. – ISBN 966-654-189-0
880477
  Голинська Є.Л. Основи генетики / Є.Л. Голинська. – Київ, 1968. – 330с.
880478
  Максименко С.Д. Основи генетичної психології : Навчальний посібник / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 218с.
880479
  Максименко С.Д. Основи генетичної психології : навчальний посібник для студентів пед. вузів / Сергій Максименко ; Мін-во освіти України. – Київ : Перспектива, 1998. – 218 с. – ISBN 966-7038-22-X
880480
  Смаль І.В. Основи географії рекреації і туризму : навчальний посібник / І.В. Смаль; Ніжинський держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин : НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. – 264с.
880481
  Орлов П.М. Основи геодезії (землемірство) : підручник для сільськогосподарських технікумів / П.М. Орлов. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1960. – 252 с. – (Підручники і учбові посібники для сільськогосподарських технікумів)
880482
  Світличний О.О. Основи геоінформатики : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Світличний, С.В. Плотницький; За ред. О.О. Світличного. – Суми : Університетська книга, 2006. – 304с. – ISBN 966-680-234-1
880483
  Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем і технологій : навч. посібник. – Київ : Картографія, 2013. – 183, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-670-128-6
880484
  Даценко Людмила Основи геоінформаційних систем і технологій у шкільній освіті країн світу : реформи шкільної освіти / Даценко Людмила, Подкаленко Катерина // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-7. – Бібліограф.: 11 назв
880485
  Даценко Л.М. Основи геоінформаційних систем та технологій у шкільних курсах за кордоном // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 197-205


  В статті розглянуті питання впровадження в шкільну освіту географічних інформаційних систем в зарубіжних школах. Проаналізований сучасний стан і спектр проблем, що торкаються цього процесу. Дається коротка характеристика особливостей шкільних ...
880486
  Самойленко В.М. Основи геоінформаційних систем. Методологія : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 276с. – ISBN 966-521-230-3
880487
  Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії / Д.К. Біленко. – Київ, 1958. – 363с.
880488
  Біленко Д.К. Основи геології і мінералогії. : Посібник для ВУЗів / Д.К. Біленко. – 2-е вид. доп. – Київ : Радянська школа, 1961. – 376с.
880489
  Біленко К Д. Основи геології і мінералогії. : Навчальний посібник для ВУЗів / К Д. Біленко. – 3-е вид.доп. – Київ : Вища школа, 1973. – 253с.
880490
  Мончак Л.С. Основи геології нафти і газу : підручник для студ. вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, В.Г. Омельченко ; МОН України ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2004. – 276 с. – ISBN 966-694-013-2
880491
  Ковальов Ю.М. Основи геометричного моделювання : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.М. Ковальов. – Київ : Вища школа, 2003. – 231с. – ISBN 966-642-114-3


  Містить усі розділи нарисної геометрії. Розглянуто сучасні напрями розвитку дисципліни
880492
  Смогоржевський О.С. Основи геометрії / О.С. Смогоржевський. – Київ, 1947. – 298 с.
880493
  Смогоржевський О.С. Основи геометрії / О.С. Смогоржевський. – Київ : Радянська школа, 1954. – 343 с.
880494
  Стецюк В.В. Основи геоморфології : Навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Стецюк, І.П. Ковальчук; За ред. О.М. Маринича. – Київ : Вища школа, 2005. – 496 с. – ISBN 966-642-245-Х


  Висвітлено загальні питання науки про рельєф земної поверхні - геоморфології, охарактеризовано головні чинники формування рельєфу. Викладено найголовніші наукові концепції геоморфології, основні наукові проблеми, наведено прикладні напрями застосування ...
880495
  Кисельов Ю.О. Основи геософії: проблеми теорії та методології : монографія / Ю.О. Кисельов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 208 с. – Бібліогр.: с. 193-205. – ISBN 978-966-617-238-2
880496
  Михайлов В.А. Основи геотектоніки : Навчальний посібник для студ.геологічних спец.вищ. навч. закл. / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 168с. – 55 Миха Шифр дубл. – ISBN 966-594-290-5
880497
  Тяпкін К.Ф. Основи геофізики : Підручник для студ. геологічних спец. вузів / К.Ф. Тяпкін, О.К. Тяпкін. М.А. Якимчук; За ред. К.Ф. Тяпкіна. – Київ : Карбон Лтд, 2000. – 248с. – ISBN 966-95585-0-7, 966-95585-3-0
880498
   Основи геофізики (Методи розвідуваньної геофізики) : Підручник для студ. геологічних спец. вузів / М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, В.П. Степанюк, А.В. Сухорада; М.І. Толстой, А.П. Гожик, М.В. Рева, В.П.Степанюк В.П., А.В.Сухорада; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 446с. – ISBN 966-594-704-4
880499
  Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 527, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 505-527 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8609-66-2
880500
  Левицький В.В. Основи германістики / В.В. Левицький. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 528 с. – Бібліогр.: с. 505-527. – ISBN 966-8609-66-2
880501
  Квіт С. Основи герменевтики / С. Квіт. – Київ, 1999. – 123с.
880502
  Квіт Сергій Основи герменевтики : Навчальний посібник / Квіт Сергій. – Київ : КМ Академія, 2003. – 123с. – ISBN 966-518-190-4
880503
  Сайдаковський С.З. Основи гідрогеології / С.З. Сайдаковський, А.С. Таран. – Харків : Харківський університет, 1961. – 184с.
880504
  Романенко В.Д. Основи гідроекології : Підручник / В.Д. Романенко; Підручник для студ. еколог. і біолог. спец. вищ. навч. закл. – Київ : Обереги, 2001. – 728с. – Карточки гр. напечатаны. – (Бібліотека Державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-016-1
880505
  Хільчевський В.К. Основи гідрохімії : ... підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.К. Хільчевський, В.І. Осадчий, С.М. Курило ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Укр. н.-д. гідрометеорол. ін-т МНС України та НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 311, [1] с., XXIV арк. кольор. іл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-307. – ISBN 978-966-521-559-2
880506
   Основи глікобіології : монографія / [Н.О. Сибірна та ін.] ; за ред. проф. Н.О. Сибірної ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені І.Франка, 2015. – 490, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Серія засн. у 2009 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-617-10-0067-4
880507
  Мовчан В.А. Основи годівлі станових риб / В.А. Мовчан. – К, 1934. – 152с.
880508
  Карпов Г.М. Основи голографії : Навчальний посібник / Г.М. Карпов, В.В. Обуховський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 35с.
880509
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібник / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина; Міжрегіональна Академія управління персоналом. – Київ : МАУП, 1995. – 204с. – ISBN 5-86026-058-2
880510
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібник / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ : МАУП, 1996. – 268с. – ISBN 5-86026-058-2
880511
  Пилипенко А.Я. Основи господарського права України : Навч. посібн. / А.Я. Пилипенко, В.С. Щербина. – Київ : МАУП, 1998. – 320с. – ISBN 966-7299-15-1
880512
  Пилипенко А.Т. Основи господарського права України / А.Т. Пилипенко, В.С. Щербина. – К., 1998. – 204с.
880513
  Чернадчук В.Д. Основи господарського процесуального права України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. – 2-е вид., стереотип. – Суми : Університетська книга, 2005. – 220с. – ISBN 966-680-167-1
880514
  Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / Роглєв Ї.Й. ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2005. – 405, [1] с. : табл. – Бібліогр.: c. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1
880515
  Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту : підручник для студ. вищих навч. закладів / Роглєв Х.Й. ; Київський ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с. – Бібліогр. : с. 398-405. – ISBN 966-8251-74-1


  Систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Для студентів та аспіратнів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.
880516
  Круль Г.Я. Основи готельної справи : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Г.Я. Круль ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 367, [1] с. : табл. – Додатки: с. 290-367. – Бібліогр.: с. 287-289. – ISBN 978-611-01-0186-8
880517
  Мороховська Е.Я. Основи граматики англійської мови: Теорія і практика : Учебное пособие / Е.Я. Мороховська. – Київ, 1994. – 465с.
880518
  Бучинський С.Л. Основи грамоти з образотворчого мистецтва / С.Л. Бучинський. – Київ, 1981. – 120с.
880519
  Куленко М.Я. Основи графічного дизайну : підручник для студентів вищих навч. закладів / Михайло Куленко; МОНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – 2-ге вид., виправл. та доп. – Київ : Кондор, 2007. – 492с. : іл. – ISBN 978-966-351-177-0


  Подані теоретичні та методичні матеріали основ графічного дизайну: основ композиції, мистецтва графіки, графіки шрифту як передумови графічного дизайну. Зібрані, систематизовані та досліджені головні закономірності композиції знаків – індексів ...
880520
   Основи громадянського суспільства : Словник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Знання України, 2006. – 232с. – ISBN 966-316-155-8
880521
  Бесхмельніцина М.М. Основи гуманітарного та естетичного виховання в Київському політехнічному інституті наприкінці XIX - на почаотку XX століття // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 23-25
880522
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 2-е. – К., 1951. – 191с.
880523
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 4-е. – К., 1953. – 176с.
880524
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 3-є. – К., 1953. – 188с.
880525
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 5. – К., 1954. – 176с.
880526
  Мельников М.І. Основи дарвінізму / М.І. Мельников. – Вид. 7-е. – К., 1956. – 140с.
880527
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1957. – 204с.
880528
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1960. – 204с.
880529
  Веселов Є.О. Основи дарвінізму / Є.О. Веселов. – Київ, 1962. – 204с.
880530
  Котюк В.О. Основи деpжави i пpава : Hавч. посiбн. / В.О. Котюк. – Київ : ІСДО, 1994. – 144с. – ISBN 582380279
880531
  Прибиткова І.М. Основи демографії : навч. посіб. для студ. гуманітарних та суспільних ф-тів вузів / І.М. Прибиткова; МФ "Відродження". – Київ : АртЕк, 1995. – 256 с. – ISBN 5-7707-8869-0
880532
  Прибиткова І.М. Основи демографії : Учбовий посібник / І.М. Прибиткова. – Київ : АртЕк, 1997. – 256с. – ISBN 966-505-080-Х
880533
   Основи демократії : Посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. Буркут; За ред. А. Колодій;МОН України, АПН України, Укр.-канад. проект "Демократична освіта", Інститут вищої освіти. – Київ : Ай Бі, 2002. – 684с. – ISBN 966-96198-0-7
880534
   Основи демократії : навч. посібник / М. Бессонова, О. Бірюков, С. Бондарук, Н. Бровинська, І. [ та ін.] Буркут; Бессонова М. [ та ін.] ; [ за заг. ред. А. Колодій ] ; МОН України, Академія педагогічних наук України, Укр.- канад. проект "Розбудова демократії", Ін-т вищої освіти. – Вид. 2-ге, стереотипне. – Київ : Ай Бі, 2004. – 669 с. – ISBN 966-95538-7-3
880535
   Основи демократії : права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навч. посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров; О.В. Філонов [та ін.]. – Київ : Знання, 2006. – 215 с. – ISBN 966-346-072-5
880536
   Основи демократії = Fudamentals of democracy : підруч. для студентів ВНЗ / [Антонович М. та ін.] ; за ред. А. Колодій ; [редкол.: Дж. Перлін та ін.]. – 3-тє вид., оновл. і доп. – Львів : Астролябія, 2009. – 831, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. - Інтернет-ресурси: с. 796-798. - Покажч.: с. 799-821. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8657-42-9
880537
   Основи демократії. Права людини та їх забезпечення в умовах суспільних змін : навчальний посібник / О.В. Філонов, В.М. Субботін, В.В. Пашутін, І.Я. Тодоров. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2008. – 215с. – Бібліогр. : с. 210-215. – ISBN 978-966-346-362-9
880538
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1994. – 140с.
880539
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ, 1995. – 174с.
880540
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1995. – 320с. – ISBN 5-7707-8060-6
880541
   Основи держави і права : Навчальний посібник. – Київ : Юрінформ, 1995. – 160с. – ISBN 5-7707-3722-0
880542
  Молдован В.В. Основи держави і права / В.В. Молдован. – К., 1996. – 175с.
880543
   Основи держави і права : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1997. – 208с. – ISBN 5-325-00844-7
880544
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1997. – 224с. – ISBN 966-570-015-4
880545
  Котюк В.О. Основи держави і права / В.О. Котюк. – Київ : Вентурі, 1998. – 320с. – ISBN 966-570-015-4
880546
  Брецко Ф.Ф. Основи держави і права / Ф.Ф. Брецко. – Ужгород : Закарпаття
Кн.1. – 1998. – 660с.
880547
  Брецко Ф.Ф. Основи держави і права : Навч. посібн. в 2-х кн. / Ф.Ф. Брецко. – Ужгород : Закарпаття. – ISBN 57116-065-4
Кн.2 : Правознавство в таблицях. Юридичний практикум. – 1998. – 452с.
880548
  Забарний Г.Г. Основи держави і права : Навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – Київ : Вид-во Паливода, 2001. – 240с. – ISBN 966-95-871-3-1
880549
  Котюк В.О. Основи держави і права : Навчальний посібник / В.О. Котюк. – 3-є вид., доп. і переробл. – Київ : Атіка, 2001. – 432с. – ISBN 966-7714-83-7
880550
  Забарний Г.Г. Основи держави і права : Навчальний посібник / Г.Г. Забарний, Р.А. Калюжний, В.К. Шкарупа. – 3-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вид-во Паливода А.В., 2002. – 384с. – ISBN 966-8037-06-5
880551
  Михайленко О. Основи держави і права (Правознавство) / О. Михайленко. – Київ : Феміна, 1995. – 160с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7460-6
880552
   Основи держави і права України : підручник / Ортинський В.Л., Грищук В.К., Мацько М.А., Бурак В.Я., Грищук О.В. та ін.; [ за ред. В.Л. Ортинського, В.К. Грищука, М.А. Мацька ]. – Київ : Знання, 2008. – 583с. – ISBN 978-966-346-331-5
880553
  Молдован В.В. Основи держави і права. Опорні конспекти : Навч. посібник / В.В. Молдован. – Київ : Юмана, 1997. – 240с. – ISBN 966-7005-10-0
880554
  Сумський Д.О. Основи держави та права : Навч. посібн. / Д.О. Сумський. – Київ : НТУУ "КПІ", 1999. – 288с. – ISBN 966-7463-19-2
880555
   Основи держави та права: Навч. посібн. у запит. та відп.. – К., 1995. – 167с.
880556
  Коваленко В. Основи державного управління : монографія / Коваленко В. – Харків : Золота миля, 2009. – 320с. – ISBN 978-966-1685-06-1
880557
   Основи державного управління процесами формування і реалізації оборонної політики України : науково-методологічний посібник. – Київ : Євроатлантикінформ, 2007. – 172с. – (Формування і реалізація державної політики управління процесами європейської та євроатлантичної інтеграції України). – ISBN 978-966-8809-35-4
880558
  Ткачук В.А. Основи державної політики у сфері розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 38-45. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
880559
  Чайка В.М. Основи дидактики : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Чайка. – Київ : Академвидав, 2011. – 238, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 237-238. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-617-572-012-7


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
880560
  Васянович Г. Основи дидактики вищої школи // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 33-53. – ISBN 966-7483-11-8
880561
  Воронов Г.С. Основи динамічної метеорології : монографія / Г.С. Воронов, Т.В. Булгач, Ю.Г. Крюков; Мін-во транспорту і зв"язку України, Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ : Нора-прінт, 2006. – 168с. – На тит. арк.: Присвячується світлій пам"яті проф. М.І. Щербаня. – ISBN 966-8659-13-9
880562
  Руденко Г.М. Основи дипломатичного протоколу / Г.М. Руденко. – Київ : Бліц- Інформ, 1996. – 184с. – ISBN 966-7028-15-1
880563
  Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : Hавчальний посібник для студ.вищих закл.освіти / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 1998. – 248с. – ISBN 966-06-0042-9


  У посібнику розглядаються організаційні, правові, адміністративні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби в Україні з часу проголошення незалежності. Аналізуються найважливіші поняття сучасної дипломатії, структура і статус основних ...
880564
  Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби : Hавч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Б.І. Гуменюк. – Київ : Либідь, 2004. – 248 с. – ISBN 966-06-0042-9


  Розглянуто організаційні, правові, адміністративні аспекти становлення дипломатичної та консульської служби в Україні з часу проголошення незалежності. Аналізуються найважливіші поняття сучасної дипломатії, структура і статус основних інституцій, ...
880565
   Основи дискретної математики : підручник для студ. техн. вузів / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін; Капітонова Ю.В. [та ін.] ; НАН України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; Нац. техн. ун-т "Київський політехн. ін-т". – Київ : LitSoft. – ISBN 966-95402-2-4
Т. 1. – 2000. – 380 с.
880566
   Основи дискретної математики : Підручник / Ю.В. Капітонова, С.Л. Кривий, О.А. Летичевський, Г.М. Луцький, М.К. Печурін; Нац.Акад.наук України; Ін-тут кібернетики ім.В.М.Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2002. – 579с. – ISBN 966-00-0622-5
880567
  Максимова Н.Ю. Основи дитячої патапсихології : Навч. посіб. / Н.Ю. Максимова, К.Л. Мілютіна, В.М. Піскун; Міжнародний фонд "Відродження". Программа "Трансформація гуманітарної освіти в україні". – Київ : Перун, 1996. – 463с.
880568
  Бугрій О.М. Основи диференціальних рівнянь: теорія, приклади та задачі : навч. посібник / О.М. Бугрій, Н.П. Процах, Н.В. Бугрій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Нац. лісотехн. ун-т України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : І. Чижиков, 2011. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 344-347. – ISBN 978-966-2645-01-9
880569
  Ключников О.О. Основи дозиметрії іонізуючих випромінювань : навч. посіб. / О.О. Ключников, А.В. Носовський; НАНУ; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Київ, 2007. – 256 с. : іл. – (Безпека атомних станцій : Серію засновано у 2004 р.). – ISBN 966-02-4149-6; 978-966-02-4298-2
880570
  Суходуб П.І. Основи документальної ревізії та бухгалтерської експертизи / П.І. Суходуб. – Львів, 1974. – 98с.
880571
  Поніманська Т.І. Основи дошкiльної педагогiки : Hавч.посібник для студ.вузів,які навч.за спец."Дошкільне виховання" / Т.І. Поніманська; МФ "Відродження".Програма "Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : Абpис, 1998. – 448с. – ISBN 9665310429
880572
  Вірченко Н.О. Основи дробового інтегро-диференціювання / Н.О. Вірченко, В.Я Рибак. – Київ : Задруга, 2007. – 364с. – ISBN 978-966-432-011-2
880573
  Барановский П.П. Основи дуалізму інтервалів / П.П. Барановский. – Київ, 1947. – 43 с.
880574
  Кухарський Володимир Основи духовності і морального виховання у дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-35. – Бібліогр. в кінці ст.
880575
  Злобін Ю.А. Основи екологiї : Підручник / Ю.А. Злобін; МФ "Вiдpодження".Програма "Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Лiбpа, 1998. – 248с. – ISBN 966-7035-16-6
880576
  Чайка В.Є. Основи екології : Короткий курс лекцій та малий практикум для студ.сільськогосп.та інших біол.спец. / В.Є. Чайка. – Винниця, 1995. – 192с.
880577
  Герасимчук А.А. Основи екології : Опорний курс лекцій. Hавч. посібник / А.А. Герасимчук, Ю.І. Палеха; УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 68с. – ISBN 966-7508-11-0
880578
  Корсак К.В. Основи екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – Київ : МАУП, 1998. – 225с. – ISBN 966-7299-18-6
880579
  Корсак К.В. Основи екології : Навч. посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 2-ге вид-ня, стереотип. – Київ : МАУП, 2000. – 240с. – ISBN 966-608-007-9
880580
  Лук"янова Л.Б. Основи екології : Навчальний посібник для учнів проф.-техн. закладів освіти / Л.Б. Лук"янова. – Київ : Вища школа. – ISBN 5-11-004764-2
Ч.1 : Теоретичні аспекти загальної екології. – 2000. – 327с.
880581
  Михайлов В.А. Основи екології : Навчальний посібник / В.А. Михайлов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 122с. – ISBN 966-594-235-2
880582
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. технічних спеціальн. вищих навчальних закладів / А.К. Запольський, А.І. Салюк; За ред. К.М.Ситника. – Київ : Вища школа, 2001. – 358с. – ISBN 966-642-059-7


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
880583
  Корсак К.В. Основи екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2002. – 296с. – ISBN 966-608-198-9
880584
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для студентів техніко-технологіч. спец. вищих навчальних закладів / А.К. Запольський, А.І. Салюк ; за ред. К.М. Ситника. – Київ : Вища школа, 2003. – 360 с. – ISBN 966-642-059-7


  Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вузів
880585
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. техніко-технологіч. спец-тей внз / А.К. Запольський, А.І. Салюк; За ред. К.М. Ситника. – 2-е вид., доп. і перер. – Київ : Вища школа, 2004. – 382с. – ISBN 966-642-220-4


  Викладено основні теоретичні положення загальної екології. Для студентів техніко-технологічних спеціальностей вузів
880586
  Білявський Г.О. Основи екології : теорія та практикум: навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Лібра, 2004. – 368с. – ISBN 966-7035-42-5
880587
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2004. – 408с. – ISBN 966-06-0289-8


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
880588
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2005. – 408с. – ISBN 966-06-0377-0


  Розглянуто всі основні напрями сучасної екології. Для студентів вищих навчальних закладів.
880589
  Запольський А.К. Основи екології : Підручник для студ. техніко-технол.спец. вищ. навчал. закладів / А.К.Запольський А.К., Салюк; За ред. К.М. Ситника. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Вища школа, 2005. – 382с. – ISBN 966-642-296-4
880590
  Заверуха Н.М. Основи екології : Навчальний посібник для вузів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – Київ : Каравела, 2006. – 368с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-51-2
880591
  Білявський Г.О. Основи екології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2006. – 408с. – ISBN 966-06-0449-1
880592
  Федоренко О.І. Основи екології : підручник / О.І. Федоренко, О.І. Бондар, А.В. Кудін. – Київ : Знання, 2006. – 542с. – Парал. тир. арк. англ. мовою. – ISBN 966-346-255-8
880593
  Коваленко Г.Д. Основи екології : Навчальний посібник / Коваленко Г.Д., Попенко Г.С.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 228с. – ISBN 966-676-179-3
880594
  Батлук В.А. Основи екології : підручник / В.А. Батлук. – Київ : Знання, 2007. – 519с. – ISBN 966-346-308-2
880595
  Заверуха Н.М. Основи екології : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2008. – 304с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-51-2
880596
  Мягченко О.П. Основи екології : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.П. Мягченко. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 310, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306. – ISBN 978-966-364-943-6
880597
  Запольський А.К. Основи екології : підручник для студентів ВНЗ / А.К. Запольський, А.І. Салюк ; за ред. акад. НАН України К.М. Ситника. – 4-те вид., допов. і перероб. – Київ : Вища школа, 2010. – 399, [1] с., [4] арк. карти : іл., табл. – Присвяч.80-річчю Нац. ун-ту харч. технологій (1930-2010). - Слов. екол. термінів: с. 376-386. - Предм. покажч.: с. 391-395. – Бібліогр.: с. 387-390. – ISBN 978-966-642-440-5


  В пр.№1708088 напис: Бібліотеці хімічного факультету КНУ ім. Т.Г. Шевченка від автора. 2.11.2016 р. Підпис.
880598
  Заверуха Н.М. Основи екології : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 304с. – ISBN 966-8019-51-2
880599
  Олійник Я.Б. Основи екології : підручник / Я.Б. Олійник, П.Г. Шищенко, О.П. Гавриленко. – Київ : Знання, 2012. – 558 с., [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 537-540. – ISBN 978-966-346-933-1
880600
  Заверуха Н.М. Основи екології : навч. посібник для студ. ВНЗ / Н.М. Заверуха, В.В. Серебряков, Ю.А. Скиба. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-8019-51-2
880601
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гавриленко; КУ ім.Т. Шевченка; Географічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 117с. – 5 Гавр Шифр дубл. – ISBN 966-594-332-2
880602
  Гавриленко О.П. Основи екології та безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / О.П. Гавриленко. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 456с. – ISBN 966-521-255-9
880603
  Бойко А.Л. Основи екології та біофізики вірусів / А.Л. Бойко; КНУТШ; Ін-тут агроекології та біотехнології УААН. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 164с. – ISBN 966-306-035-5
880604
   Основи екології та екологічного права : Навчальний посібник / Ю.Д. Бойчук, М.В. Шульга, Д.С. Цалін, В.І. Дем"яненко; За заг.ред.: Ю.Д. Бойчука, М.В. Шульги. – Суми : Університетська книга, 2004. – 352 с. – ISBN 966-680-120-5
880605
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування = Bases of ecology and enviroment economy : Навчальний посібник для студ.вузів / О.М. Царенко, О.О. Нєсвєтов, М.О. Кадацький. – Суми : Університетська книга, 2001. – 326с. – ISBN 966-7550-32-Х
880606
  Царенко О.М. Основи екології та економіка природокористування = Bases of ecology and enviroment economy : навч. посібник для студ. ВНЗ / Царенко О.М., Нєсвєтов О.О., Кадацький М.О. – Суми : Університетська книга, 2014. – 591, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. – (Бібліотека економічних наук). – ISBN 978-966-680-337-8
880607
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи;Навч.посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2000. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
880608
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : Екологія та охорона природи. Підручник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк; МОіНУ. Науково-метод. центр вищої освіти. – 3-є вид., доп. – Львів : Афіша, 2001. – 272с. – ISBN 966-7760-46-4
880609
  Бедрій Я.І. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : навч. посібник для студ. вищ. закл. освіти / Я.І. Бедрій. – Київ : ЦУЛ, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8253-05-1
880610
  Джигирей В.С. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища : МОіНУ; Науково-мед.центр вищ. освіти; Навч. посібник / В.С. Джигирей, В.М. Сторожук, Р.А. Яцюк. – Вид.2-ге, доп. – Львів : Афіша, 2004. – 272с. – ISBN 966-7760-21-9
880611
  Сухарев С.М. Основи екології та охорони довкілля : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Сухарев, С.Ю. Чундак, О.Ю. Сухарева; МОНУ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 394с. – На тит. арк.: Видання присвячене 60-ряччю хімічного фак-ту Ужгородського нац. ун-ту. – ISBN 966-364-229-7
880612
   Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / Я. Бедрій, Я. Геник, В. Єнкало, М. Назарук; Під ред. М.Назарука. – Львів : За вільну Україну, 1997. – 210с. – ISBN 9669502357
880613
  Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / М.М. Назарук; Мін-во освіти України Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Афіша, 1999. – 256с. – ISBN 966-95063-9-5
880614
  Назарук М.М. Основи екології та соціоекології : Навч. посібник / М.М. Назарук; МОНУ. Науково-методичний центр вищ. освіти ЛНУ ім.І.Франка. – 2-е вид., доп. – Львів : Афіша, 2000. – 256с. – ISBN 966-95063-9-5
880615
   Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basics of ekology. Ecological economics and enviromental management : Підручник. – Суми : Університетська книга, 2006. – 759с. – ISBN 966-680-189-2
880616
   Основи екології. Екологічна економіка та управління природокористуванням = Basic of ecology. Ecological economics and environmental management : підручник для студ. екон. спец. ВНЗ / [Мельник Л.Г. та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Мельника, М.К. Шапочки. – Суми : Університетська книга, 2014. – 758, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. та зміст англ. - Авт. зазнач. на с. 14-15. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. покажч.: с. 745-753. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека "Економічна освіта" ; Серія "Сталий розвиток"). – ISBN 978-966-680-189-2
880617
  Герасимчук А.А. Основи екології: соціальні та прикладні аспекти : Навчальний посібник / А.А. Герасимчук, Ю.І. Палеха. – 2-ге видання, доповнене. – Київ : Європейський університет, 2001. – 107с. – ISBN 966-7942-11-2


  У словнику в стислій формі подаються тлумачення найрізноманітніших термінів і понять, уживаних у вітчизня-ній екологічній літературі, наведені усі можливі синоніми та тотожні поняття основних термінів. Видання має академічний характер.
880618
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченкко. – Київ : Лібра, 2002. – 352с. – ISBN 966-7035-42-5
880619
  Білявський Г.О. Основи екології: теорія та практикум : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.О. Білявський, Л.І. Бутченко. – 3-є вид. – Київ : Лібра, 2006. – 368с. – ISBN 966-7035-42-5
880620
  Петрина Н.В. Основи екологічних експертиз : конспект лекцій у схемах і таблицях : навч. посібник / Н.В. Петрина. – Київ : Київська військово-картографічна фабрика, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 68-69 та наприкінці ст.
880621
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : Підручник для 10-11 класів / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1995. – 288с. – ISBN 5-325-00752-1
880622
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либiдь, 1997. – 288с. – підручник для 10-11 класів. – ISBN 5-325-00752-1


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
880623
  Білявський Г.О. Основи екологічних знань : Пробний мас. підручник для 10-11кл. / Г.О. Білявський, Р.С. Фурдуй, І.Ю. Костіков. – Київ : Либідь, 2000. – 336с. – ISBN 966-06-0140-9
880624
  Коростова І.О. Основи екологічного аудиту промислових підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 273-277. – ISSN 2225-6407
880625
  Яновська Е.С. Основи екологічного менеджменту та аудиту : Навчальний посібник / Е.С. Яновська; В.А. Кузовенко, Н.М. Дяченко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 178с. – ISBN 966-594-736-2
880626
  Малишко М.І. Основи екологічного права України : Навч. посібник / М.І. Малишко; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1999. – 152с. – ISBN 966-7312-85-2
880627
  Стецюк В. Основи екологічної геоморфології : Навч. посібник / В. Стецюк, Ю. Сілецький. – Київ : Четверта хвиля, 2000. – 368с. – ISBN 966-529-087-8
880628
  Льовочкіна А.М. Основи екологічної психології : Навчальний посібник / А.М. Льовочкіна; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 136с. – ISBN 966-608-363-9


  Висвітлюються актуальні питання етничної психології як науки про психічну своєрідність людей, розглянуті наукові та прикладні проблеми етнопсихології
880629
  Назаренко О.М. Основи економетрики : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Назаренко; МОіНУ. Сумський держ. ун-тет. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 392 с. – ISBN 966-8253-72-8
880630
  Назаренко О.М. Основи економетрики : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.М. Назаренко; МОіНУ: Сумський держ. ун-тет. – 2-ге вид., виправлене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 392 с. – ISBN 966-8253-72-8
880631
  Здрок В.В. Основи економетричних досліджень : навч. посібник / В.В. Здрок ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 356, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 330-332. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-617-10-0043-8
880632
  Цегелик Г.Г. Основи економетрії : текст лекцій / Г. Г. Цегелик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 133, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-131
880633
  Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів : навчальний посібник / М.О. Оліскевич ; МОНУ ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 321с. – ISBN 978-966-613-628-5
880634
  Воблий К.Г. Основи економії страхування / Костянтин Воблий // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 460-477. – ISBN 966-346-208-6
880635
   Основи економіки : Проб. під. для 11 кл. – Київ : Зодіак-Еко, 1995. – 222с. – ISBN 5-7707-7466-5
880636
  Орищак Я.В. Основи економіки / Орищак Я.О., Стебло М.І. – Тернопіль : Підручники & посібники, 2000. – 110с. – ISBN 966-562-154-8
880637
  Філатов В.М. Основи економіки : навч. посібник [для інозем. слухачів підготовч. від-ня] / В.М. Філатов, Г.В. Островерхова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-676-659-8
880638
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : Навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Голов"яшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 82с. – ISBN 966-594-537-8
880639
  Солом"янюк Л.П. Основи економіки для студентів-іноземців : навчальний посібник / Л.П. Солом"янюк, Л.С. Головяшина; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 84с. – ISBN 966-594-574-2
880640
   Основи економіки і управління виробництвом. – К., 1973. – 395с.
880641
   Основи економіки і управління сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 468 с.
880642
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : Навч. посібник для студ.економічних спеціальностей / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – Київ : Знання-Прес, 2000. – 313с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-00-0
880643
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : Навч. посібник для студ.економ. спец. / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання-Прес, 2001. – 313с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-11-6


  На системній основі розкрито теорію людського капіталу, охарактеризовано про-блеми якості робочої сили, освіти та професійної підготовки. На сучасному рів-ні і в доступній формі висвітлено також розділи, традиційні для економіки праці.
880644
  Богиня Д.П. Основи економіки праці : Навчальний посібник / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання-Прес, 2002. – 313с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-49-3


  На системній основі розкрито теорію людського капіталу, охарактеризовано про-блеми якості робочої сили, освіти та професійної підготовки. На сучасному рів-ні і в доступній формі висвітлено також розділи, традиційні для економіки праці.
880645
   Основи економіки праці і виробництва. – К., 1972. – 262с.
880646
   Основи економіки праці і виробництва. – 2-е вид., доп. – К., 1973. – 261с.
880647
  Письменна О.Б. Основи економіки ресурсозбереження уранодобувного регіону України, перспективи і можливості їх реалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 107-109. – Бібліогр.: 19 назв
880648
  Гутиря І.І. Основи економіки, організації і технології сільськогосподарського виробництва та роль преси в підвищенні його економічної ефективності : Прог.та мет.вказ.до вивч.курсу для студ.журн. / І.І. Гутиря; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 1974. – 79с.
880649
   Основи економіки: Пробн. підр. для 11 кл. загальн. школи. – К., 1995. – 224с.
880650
   Основи економічниї знань. – К., 1976. – 368с.
880651
  Белз О.Г. Основи економічних експертних систем : навчальний посібник / Олександр Белз ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 238 с. – ISBN 978-966-613-650-6
880652
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 296с.
880653
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 303с.
880654
   Основи економічних знань. – К., 1972. – 304с.
880655
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Femina, 1995. – 352с. – ISBN 5-7707-7462-2
880656
  Мочерний С. Основи економічних знань / С. Мочерний. – Київ : Феміна, 1996. – 352с. – (Старшокласникам і абітурієнтам). – ISBN 5-7707-7462-2
880657
  Мочерний С. Основи економічних знань : Запитання і відповіді / С. Мочерний. – Київ : Феміна, 1996. – 269 с.
880658
  Гальчинський А.С. Основи економічних знань : Навч.посібник для ліцеїв,гімназій та серед.закл.освіти з поглибл.вивч.економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін. – Київ : Вища школа, 1999. – 544с. – ISBN 5-11-004783-9
880659
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – Київ : Академія, 2000. – 304с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-053-1
880660
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – 2-ге вид., уточнене. – Київ : Академія, 2001. – 312с. – (Альма - матер). – ISBN 966-580-099-1
880661
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник / С.В. Мочерний. – 2-ге, уточнене. – Київ : Академія, 2002. – 312с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-1
880662
   Основи економічних знань : Навч. пос. для учнів ліцеїв, гімназій та середніх закл. з поглиб. вивч. економіки / А.С. Гальчинський, П.С. Єщенко, Ю.І. Палкін, . – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2002. – 543с. – ISBN 966-642-088-0
880663
  Мочерний С.В. Основи економічних знань : Підручник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти 1 і 2 рівнів акредитації / С.В. Мочерний. – 2-е вид., уточ. – Київ : Академія, 2003. – 312с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-099-1
880664
  Кулішов В.В. Основи економічних знань : Підручник / В.В. Кулішов. – Львів : Магнолія плюс, 2005. – 516с. – ISBN 966-8340-51-5
880665
  Загной М.О. Основи економічних знань : навч. посібник [для студ. ВНЗ] / Загной М.О. – Київ : [б. в.], 2014. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-335 та наприкінці теми. – ISBN 978-966-2491-18-0
880666
   Основи економічних знань будівельника. – Київ, 1973. – 248с.
880667
   Основи економічних теорій : посібник / В.А. Предборський, Б.Б. Гарін, В.Д. Кухаренко, А.Г. Зюнькін, Ю.О. та ін. Тараненко; В.А. Предборський [та ін.] ; [під ред. В.А. Предборського] ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ України. – Київ : Фенікс, 2002. – 487, [1] с. : табл., іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк.-На обкл. рік вид.: 2001. – ISBN 966-651-029-4
880668
  Мельник В.М. Основи економічного аналізу : Короткий теоретико-методологічний курс: Навчальний посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Мельник. – Київ : Кондор, 2003. – 128с. – ISBN 966-8251-09-1
880669
  Гадзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Гадзевич. – Київ : Кондор, 2007. – 180 с. – ISBN 966-8251-47-4


  Розглядаються питання проведення комплексного економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств з метою подальшої розробки заходів щодо підвищення ефективності виробництва
880670
  Зав"ялов Г.Е. Основи економічного прланування виробництва / Г.Е. Зав"ялов. – Х., 1932. – 64с.
880671
  Зацеркляний М.М. Основи економічної безпеки : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.М. Зацеркляний, О.Ф. Мельников ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 337 с. – Бібліогр.: с. 334-337. – ISBN 978-966-373-432-3


  У навчальному посібнику викладено основи економіної безпеки підприємництва, розглянуто предмет і функції економічної безпеки, організаційні, технічні та програмні засоби захисту інформації, етичні принципи ведення бізнесу та діловий моніторинг.
880672
  Гнилицька Л. Основи економічної безпеки підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 7. – С. 41-48 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
880673
   Основи економічної геології : Навч. посібник для студ. геолог. спец. – Київ : Логос, 2006. – 223с. – ISBN 966-581-714-0
880674
  Сявавко М.С. Основи економічної інформатики : навчальний посібник / М.С. Сявавко, Т.В. Пасічник. – Львів : Магнолія Плюс. – ISBN 966-8340-72-8
Кн. 1. – 2006. – 236 с.
880675
  Кучеренко В.Р. Основи економічної кон"юктури : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Р. Кучеренко, В.А. Карпов ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-222. – ISBN 966-8365-41-0
880676
   Основи економічної науки : курс лекцій / Савчук В.С. [та ін.] ; за заг. ред. В.С. Савчука ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2011. – 442, [6] с. : іл., табл. – На обк. кн. : До 105-річчя Київ. нац. екон. ун-ту ім. В. Гетьмана. – Бібліогр.: с. 438-442. – ISBN 978-966-483-458-9
880677
   Основи економічної політики КПРС на сучасному етапі. – К., 1972. – 407с.
880678
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природничих фак-тів ун-тів та студ. техніч. спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 1 : Суспільне багатство, виробництво, привласнення, розподіл/Авт.-уклад.: Ю.В.Ніколенко, А.М.Кравчук, С.І. Ромашко, Б.Т.Светлов . – 1992. – 108с.
880679
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Част.1. – 1992. – 294с.
880680
   Основи економічної теорії. – Київ : НМК ВО
Част. 2. – 1992. – 309с.
880681
   Основи економічної теорії : Навч.посіб. для студ. природн.фак-тів ун-тів та студ. техніч.спец.вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 2 : Основи ринкової економіки/Авт.-уклад.: М.Д.Миронов, Ю.В.Кирилюк, В.В.Фещенко та ін. – 1992. – 164с.
880682
   Основи економічної теорії : Навч. пос. для студ. природн.фак-тів ун-тів і студ. техн. спец. вузів. – Київ : НМК ВО. – ISBN 5-7763-1209-4
Ч. 3 : Підприємництво в ринковій економіці/ Авт.уклад.: Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, О.М.Діденко та ін. – 1992. – 232 с.
880683
   Основи економічної теорії : Навч. посіб. для студ. природн. фак-тів ун-тів і студ. техн. спец. вузів. – Київ : НМК ВО
Ч. 4 : Відтворення. Інтеграційні процеси у світовому господарстві/ Авт.-уклад.: О.Д.Заруба, І.В.Черних, М.П.Ігнатьєв та ін. – 1992. – 88с.
880684
   Основи економічної теорії : Підручник. – Тернопіль : Тарнекс, 1993. – 688с. – ISBN 5-8321-0010-7
880685
  Ткаченко А.А. Основи економічної теорії : Вступ до курсу / А.А. Ткаченко, Б.Ф. Козаченко. – Запоріжжя
1. – 1993. – 200с.
880686
  Ткаченко А.А. Основи економічної теорії : Вступ до курсу / А.А. Ткаченко, Б.Ф. Козаченко. – Запоріжжя
2. – 1993. – 200с.
880687
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект: Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 559с. – ISBN 5-11-004123-7
880688
  Дзюбик С. Основи економічної теорії / С. Дзюбик, О. Ривак. – Київ : Основи, 1994. – 336с. – ISBN 5-86248-245-8
880689
   Основи економічної теорії : Підручник у 2-х кн. – Київ : Либідь
Кн. 1 : Суспільне виробництво. Ринкова економіка/Ю.В.Ніколенко, А.В.Демківський, В.В.Фещенко та ін. – 1994. – 222с.
880690
   Основи економічної теорії. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-8238-0233-1
Ч.1. – 1994. – 456с.
880691
   Основи економічної теорії. – Київ : Київський університет. – ISBN 5-8238-0238-2
Ч.2. – 1994. – 256с.
880692
   Основи економічної теорії : Підручник у 2-х кн. – Київ : Либідь
Кн. 2 : Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві/Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, О.М.Дідденко та ін. – 1994. – 270с.
880693
  Гальчинський А.С. Основи економічної теорії / А.С. Гальчинський, С П. Палкін Єщенко. – Київ : Вища школа, 1995. – 471с. – ISBN 5-11-004551-8


  У підручнику розкрито загальні основи розвитку економіки. Основну увагу приділено товарному виробництву і ринку в економічному розвитку суспільства. Розкриття змісту ринкових відносин є провідною економічною доктриною курсу. Послідовно висвітлені теми, ...
880694
   Основи економічної теорії. – Київ : Академія, 1997. – 464с. – ISBN 966-580-013-2
880695
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге видання, перероб. і доп. – Київ : Вища школа, Знання, 1997. – 743с. – (Вища освіта ХХІ століття;). – ISBN 5-11-004720-0
880696
  Крачило М.П. Основи економічної теорії / М.П. Крачило. – К., 1997. – 344с.
880697
   Основи економічної теорії : Тести. Задачі. Кросворди [Посібник]. – Київ : Академія, 1998. – 256с. – ISBN 996-580-024-8
880698
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 1998. – 464с. – (Сер.:Гаудеамус). – ISBN 996-580-027-2
880699
   Основи економічної теорії : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0006-2
Кн. 2 : Пiдпpиємництво, маpкетинг, мененджмент. Вiдтвоpення в нацiональному та свiтовому господаpствi. – 1998. – 272с.
880700
   Основи економічної теорії : Політекономічний аспект. Підручник. – 2-ге вид., перероблене и доповнене. – Київ : Вища школа; Знання, 1999. – 743 с. – ISBN 5-11-004720-0 (в опр.)
880701
   Основи економічної теорії : Підручник для студ.нееконом.спец.вищих навчальних закладів. – Київ : Вища школа, 2001. – 606с. – ISBN 966-642-075-9


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
880702
  Крупка М.І. Основи економічної теорії : Підручник / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ : Атіка, 2001. – 344с. – ISBN 966-7714-31-4
880703
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2001. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
880704
   Основи економічної теорії : Посібник / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко. – Київ : Академія, 2002. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
880705
  Крупка М.І. Основи економічної теорії : Підручник / М.І. Крупка, П.І. Островерх, С.К. Реверчук; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Атіка, 2002. – 344с. – ISBN 966-7714-31-4
880706
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2002. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
880707
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закл. – Київ : Кондор, 2002. – 621с. – ISBN 966-7982-05-Х
880708
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : Навчальний посібник / В.Г. Чепінога; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 456с. – ISBN 966-667-085-2
880709
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2003. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-129-5
880710
   Основи економічної теорії : Посібник. – Київ : Академія, 2003. – 472с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-111-2
880711
   Основи економічної теорії : Підручник для студ. вищ. навч. закладів. – 3-тє вид. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 540с. – ISBN 966-690-032-9
880712
   Основи економічної теорії : підручник / О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. та ін. Довбня; О.О. Мамалуй, О.А. Гриценко, Л.В. Гриценко, Г.Ю. Дарнопих, В.В. Довбня та ін. ; МОНУ ; за заг. ред. О.О. Мамалуя. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 480 с. – ISBN 966-667-102-6
880713
  Ажнюк М.О. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк ; Закарпат. держ. ун-т, Каф. економіки і менеджменту. – Ужгород : Гражда, 2005. – 202, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198. – ISBN 966-7112-88-8
880714
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : Навчальний посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – Київ : Академія, 2005. – 504с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
880715
  Уразов А.У. Основи економічної теорії / А.У. Уразов, П.В. Маслак, І.В. Саух. – Київ : МАУП, 2005. – 328с. – ISBN 966-608-416-3
880716
   Основи економічної теорії : Навчальний посібник для студентів вузів / Л.Ю. Мельник, М.Х. Корецький, В.М. Огаренко, Л.Л. Мельник, П.М. Макаренко, О.І. Дацій; Мельник Л.Ю., Корецький М.Х., Огаренко В.М., Мельник Л.Л., Макаренко П.М., Дацій О.І.; Под ред. Л.Ю. Мельника; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 528с. – ISBN 966-364-047-2
880717
   Основи економічної теорії : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 480с. – ISBN 966-667-102-6
880718
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : Навч. посіб. / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – Київ : Знання, 2006. – 481с. – ISBN 966-346-087-3
880719
  Предборський В.А. Основи економічної теорії : підручник для студентів вищих навч. закладів / Предборський В.А., Гарін Б.Б., Кухаренко В.Д.; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України; [за ред. Предборського В.А.]. – Київ : Кондор, 2006. – 622 с. – ISBN 966-7982-05-Х
880720
  Пушкаренко П.І. Основи економічної теорії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Пушкаренко; МВС України; Харк. нац. ун-т внутрішніх справ, Сумська філія. – Харків : ХНУВС, 2006. – 304с. – ISBN 966-610-149-1
880721
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 2-ге вид., доп. – Київ : Академія, 2006. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-192-9
880722
   Основи економічної теорії : навчальний посібник / А.Г. Зюнькін, І.Г. Андрущенко, Баєвська-Кіпрушева, І.О. Безлюдько, О.В. Безпалько; Зюнькін А.Г. [ та ін. ] ; за ред. А.Г. Зюнькіна ; МОН України. – Київ : КНТ ; Центр навчальної літератури, 2007. – 232с. – ISBN 978-966-373-287-9; 978-966-364-490-5
880723
   Основи економічної теорії : підручник для студентів ВНЗ / В.Г. Федоренко, Ю.В. Ніколенко, О.М. Діденко, М.П. Денисенко, М.М. Руженський; В.Г. Федоренко [та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Федоренка. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Алерта, 2007. – 517, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 510-511 та в підрядк. прим. – ISBN 966-8533-56-9
880724
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / за заг. ред. П.В. Круша, В.І. Депутат, С.О. Тульчинської. – Київ : Каравела, 2008. – 448 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-65-2
880725
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навчальний посібник / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 491с. – ISBN 978-966-346-382-7
880726
  Ажнюк М.О. Основи економічної теорії : навч. посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 364-365. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-574-6
880727
   Основи економічної теорії : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалаврів з галузі знань "Економіка та підприємництво" / [Л. С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. Л. С. Шевченко ; М-во освіти і науки Укр. ; Нац. юридична акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 448 с. : іл. – Додаток: с. 432-436. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-966-458-017-2
880728
  Мочерний С.В. Основи економічної теорії : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / С.В. Мочерний, О.А. Устенко. – 3-тє вид., стереот. – Київ : Академія, 2009. – 504 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-275-4
880729
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2011. – 320 с. – ISBN 978-966-346-901-0
880730
   Основи економічної теорії : навч. посібник для студ. внз / Ю.Г. Козак [та ін.] ; за ред. : Ю.Г. КозакА, С.С. Шаповал ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 264 с. : табл. – Бібліогр.: с. 263. – ISBN 978-611-01-0265-0
880731
   Основи економічної теорії : навч. посіб. / В.Г. Федоренко, М.М. Руженський, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид., переробл. і допов. – Київ : Алерта, 2012. – 311, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. на почат. тем. – (Бібліотека курсу "Економічна теорія"). – ISBN 978-617-566-116-1
880732
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії : навч. посібник / О.В. Отрошко. – 2-ге вид., переробл. та доп. – Київ : Знання, 2013. – 334, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-07-0122-0
880733
  Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл., аспірантів, викладачів] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0160-2
880734
  Косьмій О.М. Основи економічної теорії : навч.-метод. комплекс / О.М. Косьмій ; Держ. пенітенціар. служба України, Ін-т кримін.-викон. служби, Каф. соц.-гуманітар. дисциплін. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 31, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 29-31
880735
  Чепінога В.Г. Основи економічної теорії : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.Г. Чепінога ; НАН України, Київ. ун-т права. – Київ : Ліра-К, 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-2609-64-6
880736
  Литвинова О.Н. Основи економічної теорії / О.Н. Литвинова, В.С. Коломийчук. – 2-ге вид., розшир. та допов. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 424-427. – ISBN 978-966-673-245-6
880737
  Полковниченко С.О. Основи економічної теорії в інформаційних схемах : [навч. посібник] / Полковниченко С.О. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – 483, [2] с., включ. обкл. : схеми. – Бібліогр.: с. 482-483. – ISBN 978-966-7496-78-4
880738
  Другак В. Основи економічної теорії прав власності на землю та перспективи їх розвитку в Україні // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 9. – С. 30-35
880739
   Основи економічної теорії. : Пiдpучник: У 2-х книгах. – 2-е вид. – Київ : Либiдь. – ISBN 966-06-0005-4
Кн. 1 : Суспільне виpобництво. Ринкова економіка. – 1998. – 272с.
880740
  Задоя А.О. Основи економічної теорії: Вправи для студентів : Hавчальний посібник / А.О. Задоя, Петруня Юрій Ївгенович. – Київ : Знання, 1998. – 117с. – ISBN 9667293408
880741
  Бочан І.О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід : навч. посіб. / І.О. Бочан. – Київ : Знання, 2012. – 210, [6] с. – Бібліогр.: с. 211. – ISBN 978-617-07-0029-2
880742
  Отрошко О.В. Основи економічної теорії: макроекономічний аспект : Навч. посіб. / О.В. Отрошко. – Київ : Знання, 2006. – 222с. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-346-116-0
880743
   Основи економічної теорії: політекономічний аспект : Підручник для студ. економ. спец. вищих закладів освіти / Г.Н. Климко, Л.О. Каніщенко, В.М. Пригода, М.М. Садовий; Відповід. ред. Г.Н. Климко. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 616с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-16-7


  Це базовий підручник з економічної теорії для студентів вищих закладів освіти. Третє видання суттєво перероблено і доповнено з урахуванням особливостей трансформації економіки України і світового досвіду. Підручник для студентів економічних ...
880744
   Основи економічної теорії: політекономічний аспект : Підручник для студ. економ. спец. вищ. закл. освіти. – 5-те вид., випр. – Київ : Знання-Прес, 2004. – 615с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-98-1


  Новий підручник з економічної теорії, у якому розкривається політекономічний аспект економічної теорії в сучасному його розумінні
880745
  Десятник Г.О. Основи екранної документалістики : [тексти лекцій] / Г.О. Десятник ; [наук. ред. Горевалов С.І.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно-, телемистецтва. – Київ : КНУ, 2016. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-287. – ISBN 966-594-796-6
880746
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, М-во освіти і науки України, Від-ня цільової підготовки Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 278, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 278-279. – ISBN 978-966-360-324-7
880747
  Богданов В.Л. Основи експериментальних методів механіки деформівного твердого тіла [Електронний ресурс] : навч. посібник / В.Л. Богданов, Я.О. Жук, О.С. Богданова ; НАН України, Від. цільов. підгот. Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : Академперіодика, 2016. – 280 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Електрон. вид. на CD-ROM. - Назва з етикетки диску. – ISBN 978-966-360-325-4
880748
  Богач П.Г. Основи електpофiзiологiї / П.Г. Богач, М.Ю. Клевець, В.К. Рибальченко. – Київ : Вища школа, 1984. – 231с. : ил.99 + табл.17. – Bibliogr.: биб.16 назв.


  Розглядається коpотка iстоpiя вивчення бiоелектpичних потенцiалiв, основнi теоpiї бiоелектpогенеза та винекнення збудження , фiзико-хiмiчнi механiзми електpогенеза в pаствоpах.
880749
  Жмудський О.О. Основи електродинаміки : Навч. посіб. / О.О. Жмудський, Д.Д. Шека; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-215-8
Ч.1. – 2000. – 214с.
880750
  Дубов Д.В. Основи електронного урядування : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д.В. Дубов, С.В. Дубова; МОНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 176с. – ISBN 966-364-216-5
880751
  Гершунський Б.С. Основи електронної і напівпровідникової техніки / Б.С. Гершунський. – Київ : Вища школа, 1971. – 415 с.
880752
  Тузяк О.Я. Основи електронної та зондової мікроскопії : навч. посібник / О.Я. Тузяк, В.Ю. Курляк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 292-295. – Бібліогр.: с. 289-291. – ISBN 978-966-613-950-7
880753
  Копняєв П П. Основи електротехніки / П П. Копняєв. – Харків : ДВОУ. Технічне видавництво
Ч. 1 : Коло простого струму. – 1931. – 144 с.
880754
  Солдаткіна Л.М. Основи електрохімії : теорія та задачі : навч. посібник / Л.М. Солдаткіна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2017. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-172. – ISBN 978-617-689-223-6
880755
  Куренський М.К. Основи елементарної та вищої математики / М.К. Куренський. – Київ, 1928. – 125 с.
880756
  Таборов Б.В. Основи ендипілю. / Б.В. Таборов. – К., 1988. – 144с.
880757
  Гоцин Р.Л. Основи енергетичної безпеки України / Роман Гоцин. – Кривий Ріг : Діоніс, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: с. 39. – ISBN 978-966-2775-60-0
880758
  Левчук Л.Т. Основи естетики : Навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Л.Т. Левчук, О.І. Оніщенко. – Київ : Вища школа, 2000. – 271с. – ISBN 966-642-001-5
880759
  Левчук Л.Т. Основи естетики : навч. посібник для учнів 10-11 класів середніх загальноосвітніх закладів / Лариса Левчук, Олена Оніщенко. – 2-ге вид., стер. – Київ : Вища школа, 2006. – 271с. – ISBN 966-642-326-X
880760
  Романчук С.П. Основи етногеоекології : Навчальний посібник / С.П. Романчук; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 206с. – ISBN 966-894-684-6
880761
  Собчук В.С. Основи етнографії : Робоча програма для студентів спеціальностей "Культурологія" і "Соціологія" / В.С. Собчук; Волин. держ.ун-тет ім.Л.Українки; Істор. фак-тет; Каф-ра археології та джерелозн-во. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 52с.
880762
   Основи етнодержавознавства : Підручник. – Київ : Либідь, 1997. – 656 с. – ISBN 5-325-00848-Х
880763
  Антонюк О.В. Основи етнополітики : Навчальний посібник / О.В. Антонюк; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 432с. – ISBN 966-608-373-6
880764
   Основи ефективної економіки: Стеногр. запис відеолекц. канд екон. наук В.Р.Костюка .. – К., 1994. – 17с.
880765
  Монастирська У.В. Основи ефективності PR-технологій: дослідження, план, програма // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 131-133


  У статті порушена проблема правильного вибору джерел інформації, зосередженого підходу до них та аналізу їх якості у контексті вивчення ефективності PR-технологій. This article covers the issues of right choice of information sources, as well as ...
880766
  Шафранський В.В. Основи Європейської політики і стратегія для XXI століття: стратегічне керівництво в інтересах здоров"я / В.В. Шафранський, Г.О. Слабкий, Л.О. Качала // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматол. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Київ, 2016. – № 2 (4). – С. 72-80. – ISSN 2415-8763
880767
  Симоненко В.К. Основи єдиної системи державного фінансового контролю в Україні : (макроекономічний аспект) / В.К. Симоненко, О.І. Барановський, П.С. Петренко. – Київ : Знання України, 2006. – 280с. – ISBN 966-316-114-0
880768
  Палладін А.В. Основи живлення : фізіологічні нариси / А.В. Палладін. – 2-е перероб. авт. вид. – Харків : 2-а Літо-Друкарня Держвидаву України Укрголовліт, 1926. – 167, [35] с.
880769
   Основи життєзнавства у сучасній школі : наук.-метод. посібник / Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України [та ін.] ; [редкол: Єрмаков І.Г. та ін.]. – Біла Церква : КОІПОПК, 2009. – 312 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2219-05-0


  Ректору Київського Національного університету ім. Тараса Шевченка академіку Губерському Леоніду Васильовичу від колективу Володарської загальноосвітньої санаторної школи-інтернату. З повагою директор: підпис / А. Косовський.
880770
  Москаленко А.З. Основи журналістики / А.З. Москаленко. – К., 1994. – 135с.
880771
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп.та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2002. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
880772
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : Підручник для студ. вищ. навч. закладів / І.Л. Михайлин. – Вид.3-тє, доп. та поліпшене. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284с. – (Гуманітарні науки). – ISBN 966-7938-52-2
880773
  Різун В. Основи журналістики : у відповідях та заувагах / КНУТШ; Володимир Різун. – Київ : Парламентське видавництво, 2004. – 80с. – ISBN 966-594-192-Х
880774
   Основи журналістики : навчально-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Івано-Франківськ : Галицька академія, 2007. – 216 с. – Бібліогр.: с. 214
880775
  Михайлин І.Л. Основи журналістики : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Л. Михайлин. – 5-е вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 494, [2] с. – Бібліогр.: с. 482-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0175-2
880776
   Основи журналістикознавчих досліджень : Навч. програма. – Київ, 2000. – 17с.
880777
  Чайченко Н.Н. Основи загально хімії : Підручник для 11 класу середньо загальноосвітньо школи з поглибл.вивченням хімі / За ред.H.H.Чайченко. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Освіта, 1997. – 144 с. – ISBN 966-04-0137-Х
880778
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – Київ, 1966. – 286с.
880779
  Медина В.С. Основи загального землезнавства / В.С. Медина. – 2-е, перероб. – Київ : Вища школа, 1974. – 229с.
880780
   Основи загального землеробства. – К.Х., 1937. – 175с.
880781
   Основи загального землеробства. – К.Х., 1947. – 196с.
880782
  Крупський М.К. Основи загального землеробства / М.К. Крупський. – К.-Х, 1947. – с.
880783
   Основи загальної гідрології : Навчальний посібник. – Киев : Вища школа, 1975. – 190с.
880784
  Білявський Г.О. Основи загальної екології : Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – Київ : Либідь, 1993. – 304 с. – Бібл.:с.290. – ISBN 5-325-00296-1


  У пiдpучнику pозглянуто основнi теоpетичнi i пpактичнi питання сучасної екологiї iз залученням найновiших матеpiалiв, у фоpмi й обсязi , достатнiх для фоpмування високого piвня шкiльної екологiчної освiти для загальноосвiтнiх шкiл.Висвiтлено сучасний ...
880785
  Скоморохов О.О. Основи загальної електротехніки / О.О. Скоморохов. – Київ : Державне видавництво України, 1929. – 284 с.
880786
  Вітенко І.С. та ін. Основи загальної і медичної психології / І.С. та ін. Вітенко. – Київ, 1991. – 270с.
880787
  Перепелятніков Г.П. Основи загальної радіоекології / Г.П. Перепелятніков. – [2-ге вид. укр. мовою, випр. і допов.]. – Київ : Атіка, 2012. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 423-439. – ISBN 978-966-326-442-4
880788
  Лазоренко Тимофій Основи загальної соціології : Навчальний посібник / Лазоренко Тимофій. – Київ : Софія, 2000. – 159с. – ISBN 5-86468-032-Х
880789
  Плахотнік О.В. Основи загальної та військової екології : навчальний посібник / Ольга Плахотнік, Віктор Шваб ; Військовий ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. та переробл. – Київ : Інфодрук, 2012. – 320 с. – Бібліогр.: с. 292-297
880790
   Основи загальної та військової психології і педагогіки : Навчальний посібник / С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; С.О. Кубіцький, А.І. Черняк, Г.Р. Дубровинський, С.П. Васильєв; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 303с. – ISBN 966-594-836-9
880791
   Основи загальної та юридичної психології : курс лекцій : навч. посібник / Бобечко Н.Р. [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 220-223. – ISBN 978-611-01-0243-8
880792
  Рабинович П.М. Основи загальної теорії права і держави / П.М. Рабинович. – К., 1995. – 171с.
880793
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Бородянка, 1993
880794
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Посібник для студентів по спеціальности "Правознавство" / П.М. Рабінович. – Київ, 1994. – 236 с. – ISBN 5-7763-2562-5
880795
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 5-те, видання зі змінами. – Киев : Атіка, 2001. – 176с. – ISBN 966-7714-81-0
880796
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : Навчальний посібник / П.М. Рабінович. – 6-е вид. – Харків : Консум, 2002. – 160с. – ISBN 966-7920-27-5
880797
  Рабінович П.М. Основи загальної теорії права та держави : навчальний посібник / П.М. Рабінович ; МОНУ ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Вид. 10-е, доп. – Львів : Край, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-547-282-7
880798
   Основи загальної фізики / М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; М.М. Новіков, А.М. Погорілий, О.І. Наконечна, В.І. Оглобля; КНУТШ. – Київ : Логос
Ч. 2. – 2006. – 144с. – Шифр дубл.53 Осно.Доп.карт.бл.
880799
  Фельдман Ф.Г. Основи загальної хімії / Ф.Г. Фельдман, Г.Є. Рудзітіс. – К., 1990. – 109с.
880800
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії : 11 клас.Пробний підручник для серед. загальноосвіт. навч. закладів з поглиб. вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Київ, Ірпінь : Перун, 1997. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
880801
   Основи загальної хімії : [підручник] / В.С. Телегус, О.І. Бодак, О.С. Заречнюк, В.В. Кінжибало; В.С. Телегус [та ін.] ; за ред. В.С. Телегуса. – Львів : Світ, 1998. – 423, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 416-419. – Бібліогр.: с. 415. – ISBN 5-7773-0315-3
880802
   Основи загальної хімії : Підручник. – Львів : Світ, 2000. – 424с. – ISBN 5-7773-0315-3
880803
  Буринська Н.М. Основи загальної хімії. 11 клас : Пробний підручн.для середн.загальноосвіт.навч.закл.з поглибл.вивченням хімії / Н.М. Буринська. – Ірпінь : Перун, 1996. – 176с. – ISBN 966-569-045-0
880804
  Рудько Г.І. Основи загальної, інженерної та екологічної геології : [навч. посіб. для студ. вузів України] / Г.І. Рудько, І.П. Гамеляк; МОНУ. – Чернівці : Букрек, 2003. – 392с. – ISBN 966-7854-81-7
880805
  Білявський Г.О. Основи загальной екології : Підручник / Г.О. Білявський, М.М. Падун, Р.С. Фурдуй. – 2-е вид. – Київ : Либідь, 1995. – 368 с.
880806
   Основи законодавства України : Підручник для курсантів вищ. військових навч. закл. – Вінниця : Нова Книга, 2002. – 617с. – ISBN 966-7890-15-5
880807
   Основи законодавства України про культуру. : За станом на 20 лютого 2002 р. Офіційне видання. – Київ : Парламентське видавництво, 2002. – 20с. – (Закони України). – ISBN 966-611-138-1
880808
  Демченко І.С. Основи законодавства України про охорону здоров"я та міжнародно-правові стандарти: аналіз відповідності // Медичне право : науково-практичний журнал : додаток до журналу "Право України" / ЛОБФ "Медицина і право" ; голов. ред. І.Я. Сенюта ; наук.рада: Майданик Р.А., Арда Б., Вольфман С. [та ін.]. – Львів, 2017. – Спецвипуск № 3. – С. 18-32. – ISSN 2072-084X
880809
   Основи законодавства України про охорону здоров"я. Закон України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення". Закон України "Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості" : офіц. вид. / Верховна Рада України ; [відп. за вип. та упоряд. О. Серьогіна ; ред. О. Бурсук]. – Київ : Парламентське видавництво, 2018. – 71, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : щомісячник ; № 2 (38), лют. 2018)
880810
   Основи закономірності поведінки 137Cs та 90Sr в грунтах лісових екосистем / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський, В.М. Войціцький, Ю.В. Степанов // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 416-421. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Висвітлені процеси забруднення грунтів радіоізотопами внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Проаналізовані основні закономірності міграції 137Cs і 90Sr в різних типах грунтів лісових екосистем, які характерні для Чорнобильської зони відчуження.
880811
  Любич І.Й. Основи заповідної справи : Навчальний посібник / І.Й. Любич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 128с. – 57Люби Шифр дубл. – ISBN 966-594-296-4
880812
  Антонюк А.О. Основи захисту інформації в автоматизованих системах : Навчальний посібник / А.О. Антонюк; Нац. ун-тет "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 244с. – ISBN 966-518-211-0
880813
  Карпінський Б.А. Основи збалансованості фінансової системи держави : фінансовий механізм / Б.А. Карпінський, О.В. Герасименко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 1. – С. 77-81 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
880814
  Вежель Л.М. Основи зв"язків із громадськістю : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / Л.М. Вежель ; [ред. І.А. Кирницька] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 124 с. : іл. – ISBN 978-966-439-355-0
880815
  Сагач Г.М. Основи зв"язків із громадськістю ("Паблік рилейшнз") : Hавч. посіб. для серед. і вищих навч. закладів Укра ни / Г.М. Сагач, І.Г. Єрмаков; Орієнтовна навчальна програма. – Київ : Школяр, 1997. – 61 с.
880816
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2008
880817
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 3/4. – 2008
880818
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 5/6. – 2008
880819
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 7/8. – 2008
880820
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 9/10. – 2008
880821
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 11/12. – 2008
880822
   Основи здорового способу життя : підручник / [М.І. Кручаниця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров"я людини. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 263, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-617-7404-18-6
880823
  Лохвицька Л.В. Основи здорового способу життя закладаються у дошкільному віці // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 5 назв
880824
  Індиченко П.Д. Основи земельного і колгоспного права / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 96с.
880825
  Пляченко В.З. Основи земельного кадастру. / В.З. Пляченко. – К., 1972. – 32с.
880826
  Вільямс В.Р. Основи землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1948. – 212с.
880827
   Основи землеробства. – К., 1966. – 439с.
880828
   Основи землеробства : Посібник для шкіл підвищ. проф. кваліф-ї колгосп-в і роб-в радгоспів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1968. – 380с.
880829
  Іванюк А.П. Основи землеробства : Навчальний посібник / А.П. Іванюк, М.М. Гузь; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2005. – 256с. – ISBN 966-8343-37-9
880830
  Леонтьев В.М. та ін. Основи землеробства і кормовиробництва : Учбовий пос. для зоотехн. техн.-в / В.М. та ін. Леонтьев; В.М.Леонтьєв, І.П.Карнаухов, Д.А.Іванов. – Київ, 1965. – 423с.
880831
  Ступаков В.П. Основи землеробства і тваринництва / В.П. Ступаков, П.М. Кондратенко. – К, 1968. – 440с.
880832
  Котов І.І. Основи землеробства і тваринництва. / І.І. Котов, А.А. Кротов. – К, 1969. – 488с.
880833
  Котов І.І. Основи землеробства, лісництва, тваринництва / І.І. Котов. – Київ, 1963. – 440с.
880834
  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-213-5
880835
  Мезенцев К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : [ФПУ], 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7849-10-4
880836
  Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник вищ. навч. закл. / В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець; МОіНУ; Нац. гірничий ун-тет. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2003. – 176с. – ISBN 966-8556-18-6


  Висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД
880837
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагог. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ : Деміур, 2003. – 296с. – ISBN 966-7780-01-5
880838
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гребельник ; МОНУ ; Київський нац. торг.-екон. ун-тр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-8365-57-7
880839
  Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. – Львів : Афіша, 2005. – 272 с. – ISBN 966-325-012-7
880840
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак; Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак ; МОНУ ; Національний авіаційний ун-т ; Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Сузір"я, 2007. – 372 с. – ISBN 978-966-96798-5-7


  Детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності"
880841
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 430, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 427-430. – ISBN 978-966-364-581-0
880842
  Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за ред. Е.А. Зіня ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-351-241-9
880843
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр.-америк. гуманіт. ін-т ; "Вісконсінський міжнар. ун-т (США) в Україні". – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 450, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-446. – Бібліогр.: с. 447-450. – ISBN 978-617-673-161-0
880844
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 454, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 978-617-07-0073-5
880845
  Сологор К.А. Основи зоогеографії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / К.А. Сологор, Я.А. Омельковець. – Київ : Академія, 2013. – 222, [2] с. : іл. – На обкл. зміст: Загальні засади зоогеографії; Зоогеографічне районування. - - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 221-222. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-425-3
880846
  Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики : навч. посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навч. закл. / М.М. Ковблюк. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-491-028-3
880847
  Губко О.Т. Основи зоопсихології / Олексій Губко ; за ред. Сергія Болтівця ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. – Київ : Світогляд, 2006. – 190, [1] с. : іл. – На обкл. також: Психічне відображення ; Первісні форми психіки ; Уява ; Пам"ять ; Мислення ; Свідомість ; Спілкування. – Бібліогр. в прим.: c. 181-187 та на с. 188-189. – ISBN 966-8837-11-8
880848
  Діденко Л.В. Основи ідеєвпровадження: технологія "сумнів" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
880849
  Скок М.В. Основи імунології : Курс лекцій / М.В.Скок. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с. – ISBN 966-7938-81-6
880850
   Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Алерта, 2004. – 432с. – ISBN 966-8533-07-0
880851
   Основи інвестиційного менеджменту : Методичні рекомендації з курсу "Корпоративні системи". – Київ : Київський університет, 2002. – 46с.
880852
  Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. – Київ : Кондор, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-351-135-1
880853
  Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – Київ, 1997. – 383с.
880854
  Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Денисенко Микола Павлович]. – Киев : Алерта, 2003. – 338с. – ISBN 966-96108-7-7
880855
  Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування : навч. посібник / С.В. Васьківська ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7863-27-1
880856
  Косяченко Л.А. Основи інтегральної та волоконної оптики / Л.А. Косяченко. – Чернівці : Рута, 2008. – 347, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-347. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-568-943-0
880857
  Пітулей В.В. Основи інтегративної християнської психотерапії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 202-204
880858
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : Навч. посібник / І.О. Мікульонок; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2005. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
880859
  Драпак Г.М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Г. Драпак, М. Скиба. – Вид. 2-ге, виправлене. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-8251-78-8
880860
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / І.О. Мікульонок; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Політехніка, Ліра-К, 2008. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
880861
   Основи інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Орлюк О.П. (кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 381, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 381. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-471-1
880862
  Сільченкова О. Основи інтелектуальної власності вивчатимуть у середніх школах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39. – ISSN 1608-6422
880863
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
880864
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
880865
  Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
880866
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – 196с. – ISBN 966-8440-51-X
880867
  Чалий О.В. ін. Основи інформатики / О.В. ін. Чалий. – Київ : Вища школа, 1993. – 142с.
880868
   Основи інформатики : навч. посібник / [Вітюк О.В. та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 100, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-608-515-1
880869
  Россада Т.В. Основи інформатики : навч.-метод. посібник для студентів спец. 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика) / Россада Т.В., Русіна Н.Г., Федорова М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кропивницький : Александрова М.В., 2018. – 176 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – ISBN 978-966-2466-61-4
880870
  Костоглод К.Д. Основи інформатики та комп"ютерної техніки : Підручник для студ.економ.спец. / К.Д. Костоглод, А.П. Злосчастьєв, А.В. Калініченко. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2001. – 132с.
880871
  Забродська Л.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Посібник для вивчаючих інформатику в школі або самостійно 8-11 класи / Л.М. Забродська, М.В. Забродський. – Київ : Просвіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-7115-12-7
880872
  Шост Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Turbo Pascal: Зошит-конспект 10-11 класи / Д. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 192с. – ISBN 966-7224-62-7
880873
   Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 328с. – ISBN 966-667-128-Х


  Розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів
880874
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-288-4
880875
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
880876
  Козуб І.О. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Довідник учня. 10 клас / І.О. Козуб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 72с. – ISBN 966-7437-18-3
880877
  Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
880878
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування мовою Fortran : навч. посібник / В.А. Каліон, М.В. Лавренюк, І.Ю. Семенова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-184
880879
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : Практикум: Навчальний посібник / В.А. Каліон, О.І. Черняк, О.М. Харитонов; ЕКОМЕН. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 248с. – ISBN 966-364367-7
880880
  Засанський В.В. Основи інформації управління ринковою економікою : Учбовий посібник / МВСУ; Львівський ін-т внутр. справ; Авт.Засанський В.В. – Львів, 1995. – 98с.
880881
  Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань : навч. посібник / Г.Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-516-1
880882
   Основи інформаційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; МОУ.КНЕУ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 420с. – ISBN 966-574-241-8
880883
   Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В. Юринець, М. Крупка, С. Сажинець, З. Смаль; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 258 с. – ISBN 966-613-130-7
880884
  Федько В.В. Основи інформаційних технологій. Електронні таблиці MS EXCEL 2010 : навч. посібник / Федько В.В., Плоткін В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276. – ISBN 978-966-676-529-4
880885
  Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та корінці зазнач. лише один автор. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-617-673-175-7
880886
  Горват А.А. Основи інформаційно-вимірювальної техніки : лаб. практикум : навч. посібник / А.А. Горват, А.А. Когутич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Говерла, 2016. – 174, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7333-16-5
880887
  Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Матвієнко; МОіНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8568-09-5
880888
   Основи інформаційного права та концепція формування системи інформаційного законодавства України / М.Я. Швець, В.Д. Гавіовськіт, М.В. Гуцалюк, В.С. Ціімбалюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
880889
   Основи інформаційного права України : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 274с. – ISBN 966-8148-30-4
880890
   Основи інформаційного права України : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1
880891
  Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення : Підручник для студ.ун-тів спец."Журналістика" / В.Я. Миронченко; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 440с. – ISBN 5-7763-2664-8
880892
  Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : навч.-методол. посіб. / [Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль О.М.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103. – (Серія "Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України"). – ISBN 966-8809-30-0
880893
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навчальний посібник / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 332 с.
880894
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навч. посібник / Т.П. Ткаченко, В.І. Сологуб, Г.І. Пасинкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-010-6
880895
  Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки : Навч. посібник / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова; Мін-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім Т.Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1997. – 399с. – ISBN 5-7763-9217-9
880896
   Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
880897
  Стоцький В.І. Основи калькуляції та економічні аналізи собівартості. / В.І. Стоцький. – Харків, 1933. – 369с.
880898
  Мельник В.М. Основи картографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 210, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 202-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-632-8
880899
  Середюк О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посібник / О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-694-213-8
880900
  Птащенко О.О. Основи квантової електроніки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
880901
  Марх А. Основи квантової механіки : пер. з рос. / А. Марх. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 288 с.
880902
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Р. Юхновський. – Київ : Либідь, 1995. – 347с. – ISBN 5-325-0604-5
880903
  Венгер Є.Ф. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2002. – 286с. – ISBN 966-642-106-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
880904
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ.фізичних спец. вищ. навч. закладів / І.Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Либідь, 2002. – 390 с. – ISBN 966-06-217-0
880905
  Горбань І.С. Основи квантової та хвильової оптики : навчальний посібник / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 232 с. – ISBN 966-594-160-7
880906
  Лукіянець Б.А. Основи квантової фізики : навч. посібник для студ. фіз.-техн. та інженерно-техн. спец. / Б.А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 420 с. – ISBN 978-966-553-859-2
880907
  Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 3-8
880908
   Основи китайської мови. – Пекін : Вид-во Пекінського ун-ту, 1985. – 256 с. – Видання китайською мовою
880909
  Старовєров С.С. Основи китайської оздоровчої гімнастики / С.С. Старовєров, В.П. Меньшиков. – Київ : Здоров"я, 1992. – 175с.
880910
  Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах : навчальний посібник / В.Я. Дегода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 235 с. – ISBN 978-966-439-215-7
880911
  Письменна О.Б. Основи кластеризації уранодобувного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
880912
  Слободянюк І.А. Основи клієнтцентрованої психотерапії : навчальний посібник / Ігор Слободянюк. – Київ : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-135. – ISBN 966-8487-52-4
880913
  Мельничук Ю.Л. Основи козацько-лицарського виховання / Мельничук Ю.Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295, [1] с. : іл. – 25-й річниці козацької педагогіки присвячується. – Бібліогр.: с. 291-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2506-03-7
880914
  Кожевнікова В. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 107-112
880915
  Сігова В.І. Основи комп"ютерного матеріалознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сігова В.І., Алексєєв О.М. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 207 с. – ISBN 978-966-657-221-2
880916
  Різун В.В. Основи комп"ютерного набору і коректури : Підручник / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1993. – 172с. – ISBN 5-325-00394-1
880917
  Горобець С.М. Основи комп"ютерної графіки : навчальний посібник / С.М. Горобець ; за ред. М.В. Левківського ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. – ISBN 966-364-271-8


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
880918
  Іванов В.Ф. Основи комп"ютерної журналістики : навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів журналістики / Іванов В.Ф., Мелещенко О.К., Різун В.В. ; Мін-во освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний ун-т. – Київ, 1995. – 244 c. – ISBN 5-7763-9497-X
880919
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів / М.М. Глибовець. – Київ : КМ Академія, 2003. – 452с. – ISBN 966-518-193-9
880920
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін; МОіНУ; НТУУ КПІ. – Київ : ІВЦ Політехніка - Каравела, 2005. – 344с. – ISBN 966-622-183-7; 966-8019-30-Х


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
880921
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.О. Кравчук, В.О. Шонін. – Київ : Каравела, 2006. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-30-X
880922
  Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-69. – ISSN 1818-5754
880923
  Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Ф. Бацевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 236с. – ISBN 966-613-050-5
880924
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-172-4
880925
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
880926
   Основи комуністичного виховання. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 417с.
880927
   Основи комуністичної моралі. – К., 1975. – 260с.
880928
  Бодров В.Г. Основи конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-74.
880929
  Кондрашова-Діденко Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 217-224


  Обгрунтовано, що культура є джерелом формування інтекто-креативних здатностей Актора, які уможливлюють конкурентоспроможність країнової економіки.
880930
   Основи конституцiйного ладу Укpаїни : Навч.посіб.для 9 кл.середн.шк. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук; ГоловкоС.В.-гол.pед.,Веpбило О.О. – Київ : Либідь, 1997. – 206с. – ISBN 9660600003
880931
  Яковлів Анд. Основи Конституції УНР // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 300-314
880932
  Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 93-96
880933
  Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 40с.
880934
  Тодика Ю.М. Основи конституційного права : Навчальний посібник / Ю.М. Тодика, Г.Б. Клименко. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1998. – 117с.
880935
  Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України : Курс лекцій / В.Ф. Мелащенко. – Київ : Вентурі, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-7759-1
880936
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 208с. – ISBN 966-7059-13-8
880937
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-41-5
880938
  Костюченко О.А. Основи конституційного права України : Конспект лекций / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1999. – 54с. – ISBN 966-7312-74-7
880939
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : Навчально-методичний посібник для студентів / З.С. Гладун, М.Г. Федчишин. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 151с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7411-53-2
880940
   Основи конституційного права України : Підручник. – стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-45-8
880941
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7784-47-9
880942
   Основи конституційного права України : Підручник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7302-83-0
880943
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-010-0
880944
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Курс лекцій / С.Л. Лисенков. – Київ : Форум, 2005. – 237с. – ISBN 966-8635-08-6
880945
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Навчальний посібник. / С.Л. Лисенков; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Юрисконсульт, 2007. – 272с. – ISBN 966-2968-01-6; 966-373-159-1
880946
  Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / Станіслав Шевчук. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 302с. – ISBN 966-7630-07-2
880947
  Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції = Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Харків : Консум, 2002. – 296с. – ISBN 966-7920-26-7


  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті чинної Конституції України 1996 ро
880948
   Основи консульських зносин : До 15 річниці створення ГДІП. – Київ, 2006. – 423с. – .Доп.карт.м.в.
880949
   Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій : Метод. рекомендації. – Київ : Міносвіти, 1992. – 116с.
880950
  Гірник А.М. Основи конфліктології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Гірник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-518-517-8
880951
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : Навч. посібник / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2004. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
880952
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
880953
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
880954
  Корнілова Н.В. Основи концепції відновлення території з критичною екологічною ситуацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основи концепції відновлення територій з критичною екологічною ситуацією.
880955
  Крикавський Є. Основи концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації України : Питання розвитку АПК / Є. Крикавський, П. Вербицький, О. Гаврилюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 59-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
880956
  Кудрявцев В.М. Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 6-10. – ISSN 2226-8820
880957
  Голуб А.М. Основи коордінаційної хімії : [навч. посібник для хім. спец. вузів] / А.М. Голуб, В.В. Скопенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 303 с. : з граф. – Бібліогр.: с.293
880958
  Слабоспицький О.С. Основи кореляційного аналізу даних : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 59с. – ISBN 966-594-869-5
880959
  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.А. Євтушевський; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут вищої освіти АПНУ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 317с. – 33Євту Шифр дубл. – ISBN 966-7767-30-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
880960
  Демідієнко О.Я. Основи краєзнавства : Навчальний посібник / О.Я. Демідієнко, О.М. Іонова, В.І. Кузнєцова; Мін-во освіти України. Харківський держ.пед.університет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Світ дитинства, 1999. – 96с. – ISBN 966-544-111-6
880961
  Олішевська Ю.А. Основи краєзнавства : навчально-методичний посібник / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл.
880962
  Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко ; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 172 с. : іл. – ISBN 978-966-613-578-3
880963
  Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 117-121
880964
  Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології : Монографія / В.Д. Басай; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2002. – 484 с. – ISBN 966-550-176-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
880965
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : Навч. посібник / В.О. Навроцький; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-222-7
880966
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
880967
  Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Острогляд ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-218. – ISBN 978-966-286-035-1
880968
   Основи криптографічного захисту інформації : підручник / [Г.М. Гулак, В.А. Мухачов, В.О. Хорошко, Ю.Є. Яремчук] ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 195-198. – ISBN 978-966-641-430-7
880969
  Павлишин В. Основи кристалохімії мінералів : Навчальний посібник / В. Павлишин; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 320с. – ISBN 966-594-08408
880970
  Черниш Н.І. Основи культури видання : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; [Укр. акад. друкарства]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-322-987-2
880971
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
Вип. 1. – 2013. – 106, [2] с. – Бібліогр. в тексті: c. 19-26 та на с. 107
880972
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1932-5
Вип. 2. – 2013. – 144, [1] с., включ. обкл. : табл.
880973
  Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-617-673-006-4
880974
  Сінькевич О.Б. Основи культурології : підручник / О.Б. Сінькевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Київ; Львів : ІнЮре; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-313-403-1; 978-966-613-720-6
880975
   Основи культурології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / [Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф. та ін.] ; за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту присвяч. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-399. – ISBN 978-611-01-0259-9
880976
  Стоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем : навч. посібник / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113
880977
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2009. – 217, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
880978
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2014. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
880979
  Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : Підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Либідь, 1993. – 224 с. – ISBN 5-325-00377-1
880980
  Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці, 1992. – 60 с.
880981
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В. Канівець, М. Пархоменко М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Харків : Майдан, 2016. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-372-687-8
880982
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
880983
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1


  Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; ...
880984
  Міщенко В.І. Основи лізингу : Навчальний посібник / В.І. Міщенко, О.Г. Луб`яницький, Н.Г. Слав`янська. – Київ : Знання, 1997. – 138с. – ISBN 966-7293-48-3
880985
  Чумак М.М. Основи лікознавства з рецептурою. / М.М. Чумак. – К., 1976. – 111с.
880986
  Корольов І.Р. Основи лінгвістичних знань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-682-7
880987
  Воробйова І.А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-194-190-7
880988
  Лопатинский Я.Б. Основи лінійної алгебри / Я.Б. Лопатинский. – Львів, 1959. – 112 с.
880989
  Зеліско В.Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закл.] / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 324, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-613-823-4
880990
  Білецький Л. Основи літературно-наукової критики : (спроба літературно-наукової методології) / Леонід Білецький. – Прага : Український громадський видавничий фонд
Т. 1 : Впровід. [Розвиток літертаутрно-наукової критики], [кн. 1]. – 1925. – 307, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
880991
  Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1985. – 247с.
880992
  Григораш Д.С. Основи літературного редагування у газеті / Д.С. Григораш. – Львів
ч. 2. – 1977. – 72с.
880993
  Сидоренко Г.К. Основи літературознавства / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1962. – 148 с.
880994
  Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
880995
  Хоменко І.В. Основи логіки : Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – Київ : Золоті ворота, 1996. – 256с. – ISBN 5-88490-064-3
880996
  Кальченко А.Г. Основи логістики : Навчальний посібник / А.Г. Кальченко. – Київ : Знання, 1999. – 135с. – ISBN 966-7293-89-0
880997
  Дудар Т.Г. Основи логістики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-611-01-0331-2
880998
  Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
880999
  Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому : навчальний посібник / Л.В. Батліна. – Київ : КНТ, 2008. – 329с. – ISBN 978-966-373-423-1
881000
  Глібов Є.К. Основи Маніха в ряду кумаринів у реакціях ацилювання / Є.К. Глібов, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 93-101. – ISSN 0041-6045
<< На початок(–10)881882883884885886887888889890(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,