Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
877001
  Гопченко Є.Д. Особливости застосування редукційних формул максимального стоку річок / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, Н.С. Кічук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 1 (28) : До 80-річчя географічного факультету. – С. 37-42. – ISSN 2306-5680
877002
  Шкуратенко Ю.О. Особливості "архетипів" у однойменній збірці Павла Глазового "Архетипи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 366-373


  У статті розглядаються особливості останньої прижиттєвої збірки Павла Глазового "Архетипи". З"ясовано, якими сатиричними засобами письменник створив у збірці галерею сатиричних типів представників української "брудної" політики та представників ...
877003
  Денисова А.Ю. Особливості "чорного" PR в Україні (на прикладі передвиборчих кампаній 2007 та 2012 рр.) // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 98-100
877004
  Пічахчи О.В. Особливості абревіаційних утворень у сучасному публіцистичному стилі новогрецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 352-357


  У статті розглянуто особливості абревіатур та акронімів новогрецької мови на матеріалі публіцистичних текстів. Аналізуються синтаксичні та семантичні типи абревіатур, а також етапи їх формування. В статье рассмотрены особенности аббревиатур и ...
877005
  Мироненко П. Особливості автократичних векторів трансформації форм правління (на прикладі суперпрезиденціалізму країн Центральної Азії) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 4 (60), липень - серпень. – С. 234-245
877006
  Ніколаєвський О.Ю. Особливості автоматизованого формування компонентів знань про навколишній світ в АРМ-експерт // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 192-197


  У статті розглянуто лексичні засоби опису компонентів знань про навколишній світ. Наведено класифікаційну схему знань про навколишній світ (предметну галузь), які залучаються при машинному перекладі. Запропоновано засоби автоматизованого формування ...
877007
  Гандзюк Ю. Особливості авторського збору (відрахувань) з виробників та імпортерів обладнання і матеріальних носіїв: європейський досвід / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 39-42 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1608-6422
877008
  Шуба Ю. Особливості авторської мовної гри в романі Ентоні Берджеса "Механічний апельсин" // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 21-25. – ISSN 2307-2261
877009
  Коваленко Ю. Особливості агараних реформ // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки Україн; , Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 9. – С. 72-79 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
877010
  Литвин О. Особливості аграрної політики країн ЄС та США на ринку зернових // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 12. – С. 78-81. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 0131-775Х
877011
  Ткачова В.Г. Особливості агресивних проявів особистості: регіональний аспект // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 268-274
877012
  Даніш С.П. Особливості адаптації антимонопольного законодавства України до конкурентного права Європейського Союзу // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 40-42
877013
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських географічних назв в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 130-135


  У статті досліджено особливості адаптації китайських топонімів в українській мові. Аналізується структура китайської географічної назви. Розглядаються два шляхи передачі таких власних назв українською мовою і пропонується адекватний спосіб передачі. ...
877014
  Несина І.І. Особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 69-75


  У статті роглядаються особливості адаптації китайських прізвищ в українській мові, зокрема розглядається структура китайського прізвища; пропонуються 2 шляхи передачі таких імен українською мовою та подається найбільш адекватний спосіб передачі. Крім ...
877015
  Ярошенко О.Д. Особливості адаптації кримінального законодавства України до стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією Ради Європи щодо криміналізації "активного підкупу" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 300-303


  Статтю присвячено проблемам кримінальної відповідальності за злочини у сфері службової діяльності. Проаналізовано окремі положення нового антикорупційного законодавства. Висловлено авторську позицію щодо їх юридичної досконалості й відповідності ...
877016
  Несина І.І. Особливості адаптації лексики китайського походження в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 205-213


  У статті розглянуто особливості адаптації лексики китайського походження в українській мові, зокрема, визначено особливості використання великих та малих літер у власних назвах та відмінювання лексики китайського походження. Крім того, ...
877017
  Заблодська І.В. Особливості адміністративно-територіального устрою України: організаційний аспект / І.В. Заблодська, О.В. Гуджан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
877018
  Лабоженко Д.Б. Особливості адміністративного законодавства УРСР 30-х рр. ХХ ст. у сфері регулювання діяльності міліції // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 2, ч.1. – С. 68-73
877019
  Бабич В.А. Особливості адміністративної відповідальності за корупційні правопорушення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 106-109. – ISSN 2219-5521
877020
  Ворона Д. Особливості адміністративної відповідальності за порушення міграційного режиму // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 120-122
877021
  Проскура К.П. Особливості адміністрування податків в Україні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 54-55. – ISSN 1728-6220
877022
  Кравченко А.О. Особливості активізації пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови із використанням чатів // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 325-330


  Стаття присвячена питанню активізації пізнавальної діяльності студентів на занятті іноземної мови засобами інформаційних технологій. Проаналізовано поняття чату, його типи, представлено алгоритм побудови заняття із використанням можливостей чату
877023
  Басиста А. Особливості актів "м"якого права" Ради Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 162-165
877024
  Приходько Г.І. Особливості актуалізації оцінного висловлювання у діалогічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 298-304. – ISBN 966-581-231-9
877025
  Лукаш К.В. Особливості алюзії у сучасній лінгвістиці (на матеріалі англомовної преси) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 55-57
877026
  Рижков М.М. Особливості американської моделі демократичної постбіполярної доби // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 29-38


  У статті описані критичні проблеми головних демократичних цінностей у світі. Концепція "кінця історії" робить акцент на глобальній перемозі демократичних принципів, а також протистоїть точці зору вчених, які підтримують абсолютно інший підхід. Це ...
877027
  Мустеца І.В. Особливості аналізу ефективності відтворення основних засобів готельних господарств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 148-153 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
877028
  Скляренко О. Особливості аналізу когезії оповідань (на матеріалі збірки І. Бахманн "Simultan") // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 371-382


  У статті розглянуто особливості аналізу використання когезії як з"єднуючого компоненту. Було встановлено, що основною доцентровою силою, яка відповідає за зв"язність художнього тексту, є послідовний сюжетний розвиток. У оповіданнях Інгеборг Бахманн ...
877029
  Березинський В.П. Особливості аналізу самоорганізаційних процесів політичної системи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 10 (90). – С. 89-93. – ISSN 2077-1800
877030
   Особливості аналізу телекомунікаційних мереж на основі сучасних засобів імітаційного моделювання / С.С. Воронцов, Р.І. Танець, Р.О. Калинюк, А.Ю. Зеленін, К.О. Трапезон // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 1 (35). – C. 31-35
877031
  Ярошевська О.В. Особливості аналізу фінансового стану акціонерного товариства / О.В. Ярошевська, А.О. Світла // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 232-242. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
877032
   Особливості анатомічної будови одно-, дво- і трирічних пагонів видів Cotoneaster Medik., сортів яблуні, груші, айви / Г. Гревцова, Н. Нужина, М. Кубінський, І. Михайлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані про анатомічну будову одно-, дво- і трирічних пагонів 8-и видів Cotoneaster Medik., культурних сортів яблуні і груші та прищеплених на кизильниках насіннячкових (айви, груші, яблуні). Встановлено, що рослини за будовою пагонів є ...
877033
  Нужина Н.В. Особливості анатомічної будови пагонів різних за походженням видів магнолій / Н.В. Нужина, Р.М. Палагеча // Інтродукція рослин : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. бот. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2011. – № 1. – С. 81-86. – ISSN 1605-6574
877034
  Костевич Н. Особливості англійських, українських та японських фразеологічних одиниць на позначення почуттів кохання та любові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 52-57


  Дослідження присвячене фразеології, а саме аналізу фразеологічних одиниць англійської,української та японської мов, що позначають почуття кохання та любові. Метою дослідженняє визначення культурних особливостей, закладених у фразеологічних одиницях ...
877035
  Кирилова І.П. Особливості англіцизмів у сучасних німецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 174-181


  У статті подано зіставний аналіз неозапозичень з англійської в німецьку та українську мови. Розглянуто орфографічні, граматичні, семантичні особливості англіцизмів і проблеми її перекладу. В статье представлены результаты сопоставительного анализа ...
877036
  Кудінович О.О. Особливості англо-американської моделі корпоративного управління // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 26-28
877037
  Мізік Ю.І. Особливості антикризового управління персоналом у процесі забезпечення кадрової безпеки на підприємстві / Ю.І. Мізік, Г.І. Писаревська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 7 (157). – С. 365-372. – ISSN 1993-6788
877038
  Потапенко Я. Особливості антифашистського руху опору на Переяславщині у період радянсько-німецької війни 1941-1945 років // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 289-293. – ISBN 978-966-308-311-5
877039
  Гоцалюк А.А. Особливості античної неотрадиції в моді // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 146-151. – ISSN 2225-7586
877040
  Репецька А.В. Особливості архітектоніки поетичних книг Миколи Гумільова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 37-40
877041
  Лейко У.М. Особливості асиметрії сонячної активності впродовж 23 та 24 циклів // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 50
877042
  Рудик О.О. Особливості аудиту амортизації необоротних активів підприємства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 445-447. – ISBN 978-617-7069-02-6
877043
  Свідерський Д. Особливості аудиту малих підприємств за міжнародними стандартами аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 61-65
877044
  Строкаль О. Особливості афіксальної деривації оказіональних вербативів у поетичних текстах Володимира Коломійця та Павла Мовчана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 44-46. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено питання індивідуально-авторського афіксального словотворення вербативних лексем у мові поезій Володимира Коломійця та Павла Мовчана. Вивчено механізми деривації дієслівних похідних та проаналізовано їх функції в поетичному ідіолекті ...
877045
  Шевченко Т.В. Особливості афористики Павла Загребельного // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 211-216
877046
  Леонова І.М. Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-учнів школи-інтернат : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Леонова Інна Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
877047
   Особливості біохімічного складу плодів кизильнику і горобинокизильнику / Г.Т. Гревцова, В.М. Меженський, Л.О. Меженська, І.С. Михайлова, М.С. Кубінський // Проблеми експериментальної ботаніки та біотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2012. – Вип. 1. – С. 174-178. – ISBN 978-966-306-165-3


  Визначено та проаналізовано біохімічний склад плодів 29 таксонів родів Cotjneaster Medik, Sorbocotoneaster Pojark
877048
  Горбатенко В.П. Особливості боротьби з сепаратизмом в Україні: роль громадянського суспільства / В.П. Горбатенко, С.В. Стоєцький, Л.О. Матвійчук // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 306-313. – ISSN 1563-3349


  Аналізуються особливості боротьби з сепаратизмом в Україні. Автор доходить висновку про те, що в застосуванні політичних механізмів не спостерігалося системного підходу та злагодженості. Однак активна участь громадянського суспільства в продукуванні ...
877049
  Похила Б.І. Особливості бромування резацетофенону / Б.І. Похила, Н.В. Горбуленко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 111
877050
  Павлюк І. Особливості бухгалтерського обліку малоцінних необоротних матеріальних активів, а також малоцінних і швидкозношуваних предметів // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 20-26
877051
  Безверхий К.В. Особливості бухгалтерського обліку на заціональними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (64). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
877052
  Бульдович П.В. Особливості бюджетів соціального і політичного часу // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 63-66. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
877053
  Порайко А.М. Особливості бюрократизму в системі державного управління України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 66-69. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено теоретико-методологічний аналіз бюрократизму в системі державного управління. Наголошено на актуальності доктринального аналізу підходів, що сформувалися у вітчизняних і зарубіжних дослідженнях щодо визначення його змісту та ...
877054
  Топчій Н.М. Особливості вариабельного метилювання ДНК під час старіння листків цукрового буряка (Beta vulraris L.) // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 2. – С. 136-142. – ISSN 1023-2427
877055
  Травінська С. Особливості ведення обліку поточних зобов"язань на молокопереробних підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 11-18
877056
  Четова Н.Й. Особливості вербалізації категорії ірреальності в творах англомовного класичного фентезі (на матеріалі творів ДЖ. Р. Р. Толкіна ) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 547-556


  В статті проаналізовані способи маркування категорії ірреальності у поетиці англомовного класичного фентезі на матеріалі творів "Гобіт" та "Володар перстенів" Дж.Р.Р. Толкіна; подається детальна класифікація маркерів ірреальності та пояснюється ...
877057
  Маковійчук Л.В. Особливості вербалізації концепту "чоловік" у творах німецькомовних письменників Західної України XlX початку XX ст. ( квантитативний підхід ) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 43-53


  У статті розглянуто особливості лексичного вираження концепту "чоловік" в авторському стилі та встановлено статистичні параметри авторських стилів з точки зору цього критерію, їх подібності та розбіжності. В данной статье рассмотрены особенности ...
877058
  Васильєва Т.О. Особливості вербалізації концепту derechos/права в іспаномовному дискурсі урядових прес-конференцій (на матеріалі стенограм іспаномовних урядових прес-конференцій) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 46-58


  Статтю присвячено дослідженню засобів мовного втілення концепту DERECHOS/ПРАВA в концептуальному просторі іспаномовних урядових прес-конференцій із урахуванням його поняттєвої, образно-перцептивної та ціннісної складових і з використанням фреймових ...
877059
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у лексико-семантичному просторі латинської, англійської та французької мов // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 515-519


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ в латинській, англійській та французькій мовах. Аналіз має на меті виявити істотні спільні риси семантики лексем, які вербалізують даний концепт, а також окреслити специфічні ...
877060
  Черненко Н.А. Особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у морально-ціннісних системах французької та англійської лінгвокультур // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 621-629


  У статті розглянуто особливості вербалізації концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ як феномену моральної системи, відображеної у французькій та англійській мовах, котрі засвідчують лінгвокультурну специфіку семантичного наповнення концепту ДОБРОЧЕСНІСТЬ у ...
877061
  Крижановська М.В. Особливості вербалізації ситуації комунікативної асинхронії в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка" у процесі формування сімейного дискурсивного простору (на прикладі сучасної італійської мови) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 182-187


  У статті досліджуються граматичні, лексичні, синтаксичні та дискурсивні засоби вербалізації ситуації комунікативної асинхронії у процесі формування сімейного дискурсивного простору в адресантно-адресатній конфігурації "чоловік-жінка". При цьому ...
877062
  Щибря В. Особливості верхнього одягу українців на прикладі Черкаського району Черкаської області // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 635-637. – ISBN 978-966-171-795-3
877063
  Терещенко Т.М. Особливості вживання жестових компонентів у мовних жанрах сучасної турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 311-317


  Стаття присвячена детальному аналізу репрезентації мімічних та жестових компонентів комунікації в мовних жанрах сучасної турецької мови, який дав можливість зробити висновки про зміни характеру жестикуляції в залежності від мовних жанрів, що пов"язано ...
877064
  Козачина А.С. Особливості вживання метафор з компонентом "корида" у повсякденному спілкуванні іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 199-203


  У статті йдеться про лексичні одиниці та фразеологізми мови тавромахії у якості метафор. Розглянуто особливості перенесення метафоризованих термінів кориди із професійної у соціальну сферу життя іспанців. В статье речь идет о лексических единицах и ...
877065
  Сученко С.О. Особливості вживання та проблеми перекладу військового сленгу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2000. – [Вип. 3]. – С. 339-344. – ISBN 966-581-231-9
877066
  Іванченко В.О. Особливості вживання французької енологічної лексики в професійному та непрофесійному спілкуванні // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 87-93


  У статті розглянуто особливості вживання французької енологічної лексики залежно від сфери використання. Виділено приклади енологічної дегустативної лексики та лексики технічного характеру. Встановлено, що у французькому енологічному дискурсі не існує ...
877067
  Приходько І. Особливості взаємної торгівлі України та країн ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 231-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
877068
  Микитчук Н.М. Особливості взаємовідносин України й Туркменістану // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Т. 20, № 1/1. – С. 65-71. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 20). – ISSN 9125-0912
877069
  Сливка Т.О. Особливості взаємодії держави з корпоративним сектором економіки в різних країнах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 65-67 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
877070
  Федоренко Н.І. Особливості взаємодії і сприйняття працюючих студентів роботодавцями // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 105-110. – ISSN 2077-1800
877071
  Мехасюк С.Е. Особливості взаємодії комунікативних регістрів у романі Л. Андрєєва "Щоденник Сатани" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 181-187. – ISSN 2312-0665
877072
  Мудра О. Особливості взаємодії ринку освітніх послуг та ринку праці // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
877073
  Дзюблюк О. Особливості взаємоз"язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 2. – С. 130-141. – ISSN 1818-5754
877074
  Василькевич Я.З. Особливості взаємозв"язку креативності з когнітивними та особистісними характеристиками студентів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 68-78. – ISSN 2227-1376
877075
  Круцюк О.В. Особливості взаємозв"язку навіюваності та креативності особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 265-269
877076
  Куницька Т.В. Особливості взаємозв"язку самореалізації та тривожності особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 275-278
877077
  Породко Ю.М. Особливості вибору інвестиційними фондами об"єктів розміщення капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 117-120
877078
  Рогач О.І. Особливості вивозу ПІІ в посткризовий період // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 33-34
877079
   Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 7/8 (161/162). – С. 2-5
877080
  Стриж О.М. Особливості вивчення соціального часу в соціології: структура, властивості та класифікація // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 144-146. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
877081
  Долинська М. Особливості видачі нотаріусами свідоцтв про право на спадщину за заповітом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 237-243. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
877082
  Легенченко М.О. Особливості визнання договорів оренди недійсними з моменту укладення // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 177-182
877083
  Нашкерська Г. Особливості визнання та оцінки поточної дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи і послуги // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 11. – С. 31-37 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
877084
  Прокопенко В.Ю. Особливості визначення вартості нерухомості для цілей оподаткування: світовий досвід та висновки для України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 231-236. – ISSN 2222-4459
877085
  Шкільва Н.В. Особливості визначення податкового зобов"язання фізичних осіб на межі приватного та публічного регулювання // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2012. – № 3 (21). – С. 20-22
877086
  Харко Д.М. Особливості визначення поняття "виконавець (співвиконавець) злочину" за кримінальним законодавством країн пострадянського простору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 446-451. – ISSN 1563-3349
877087
  Бондажевська Л.С. Особливості визначення поняття "помилка" в прагма-діалектиці та концепції Вудса-Волтона // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 253-257. – ISSN 2076-1554
877088
  Дорохіна Ю.М. Особливості визначення правової природи безготівкових грошей як предмета злочинів проти власності // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 134-142
877089
  Бабак А.В. Особливості визначення регуляторної бази активів для цілей ціноутворення у сфері теплопостачання в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 51-64. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 0131-775Х
877090
  Овсянникова Я.А. Особливості визначення ставки дисконтування в контексте оцінки ефективності проектів публічно-приватного партнерства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2013. – № 1 (65). – С. 101-104. – ISSN 1683-1942
877091
  Кіпоренко Г.С. Особливості викладання дисциплін екологічної спрямованості для майбутніх інженерів-педагогів // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 241-246. – ISSN 2074-8922
877092
  Коваленко О. Особливості викладання іноземної мови в технічному вузі. Формування усного мовлення // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 209-212. – ISBN 966-7825-79-5
877093
  Петриків В.І. Особливості викладання історичних дисциплін у ВНЗ України (50-60-ті рр. XX ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 135-138. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
877094
  Діденко В. Особливості викладання культурної антропології в американських університетах та працевлаштування випускників антропологічних факультетів в США в кінці ХХ – на початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 5 (118)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано особливості викладання культурної антропології в університетах США та з"ясовано тенденції працевлаштування випускників американських антропологічних факультетів в кін. ХХ- на поч. ХХІ ст. Для досягнення поставленої мети, використано ...
877095
  Плахтій М. Особливості викладання логіки в Київській духовній академії наприкінці XIX століття // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 91-107


  Одним із найбільш шановних професорів КДУ був Орест Маркович Новицький (1806-1884), який в період із 1834 по 1837 рр. працював у ній викладачем, а потім після закордонного відрядження в університетах Німеччини став професором Університету Св. Володимира.
877096
  Дем"яненко Н.Б. Особливості викладання польської фразеології в україномовній аудиторії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. До 165-річчя викладання славістичних дисциплін у Київському університеті. – С. 31-36. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена вивченню особливостей викладання польських фразеологізмів в україномовній аудиторії
877097
  Кабанов В.І. Особливості викладання теми "Вітчизняна війна 1812 р." на шкільних уроках історії / В.І. Кабанов, Л.А. Горбонос // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 120-123. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
877098
  Михалюк О. Особливості виконання договору доручення третьою особою // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 398-404. – ISSN 1026-9932
877099
  Азаров М.Ю. Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 1 (29). – C. 11-18. – ISSN 1609-0462
877100
  Коваль І.Ф. Особливості використання колективної торговельної марки // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.3. – С. 116-120
877101
  Тарасенко К.В. Особливості використання літературних формул у романі Розамунди Пілчер "Вересень" (1990) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 25-30. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 3 (38)). – ISSN 1813-341X
877102
  Голік О.В. Особливості використання маніпулятивних технік у рекламному повідомленні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 124-128


  У статті розглянуто маніпулятивні техніки, які активно експлуатуються в рекламних повідомленнях. Панування таких прийомів спонукає споживача до несвідомого вибору товарів, уводить їх в оману, що суперечить законодавчим нормам та правилам етичної ...
877103
  Усенко К. Особливості використання маніпуляційних засобів під час передвиборної кампанії В. Путіна у 2012 році // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 117-118
877104
  Шестаковський О.П. Особливості використання масових опитувань для дослідження ставлення до іноетнічних груп // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С.17-28. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розкрито особливості, принципи та обмеження використання масових опитувань при дослідженні ставлення до іноетнічних груп. Особливості структуровані на кількох рівнях. Теоретичний рівень побудовано навколо поняття етнічної установки і його ...
877105
  Михальська О.Л. Особливості використання методу маржинального аналізу "Cost-Volume-Profit" (витрати - обсяг продаж - прибуток) на олійно-жирових підприємствах // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – вип. 1 (23). – С. 260-269. – ISSN 2310-9734
877106
  Лабенська Ю.Г. Особливості використання перекладацьких засобів англомовної технічної документації українською мовою (у підмовах електротехніки та комп"ютерних технологій) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 265-269. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877107
  Лашко А.В. Особливості використання політичного адвергеймінгу в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 113-116
877108
  Медведєва О. Особливості використання політичної карикатури на прикладі Сильвіо Берлусконі та Барака Обами // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 109-111
877109
  Мельник І.В. Особливості використання принципів кооперації та ввічливості в провокаційному мовленні // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – C. 351-357


  У статті розглядаються особливості використання принципів Кооперації та Ввічливості у провокаційному мовленні. Аналізується вплив принципів спілкування на мовленнєву поведінку провокатора й реципієнта, а також на розвиток комунікативної ситуації ...
877110
  Тирон І.В. Особливості використання синтаксичних засобів експресії у веб-коментарях (на матеріалі британських он-лайн газет) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 168-172
877111
  Прокопенко Н.М. Особливості використання складних безполучникових речень у романі Павла Загребельного "Диво" // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2014. – Т. 6, № 3. – С. 83-88. – ISSN 2077-804X
877112
  Виноградова А.І. Особливості використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях щодо порушень законодавства про захист рослин // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 27-29. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Обговорення нового проекту Кримінального процесуального кодексу України, зареєстрованого за № 9700 від 13 січня 2012 року у Верховній Раді України.
877113
  Яскевич О.К. Особливості використання субколоквіальних одиниць в англійській мові // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 102-105. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 1). – ISSN 2312-6353
877114
  Кузьмін П.В. Особливості використання транзитного потенціалу України в умовах міжнародної інтеграції // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 209-213
877115
  Гірняк С.П. Особливості використання української мови галицькою інтелігенцією кінця XIX - початку XX століть // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 237-242. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У пропонованій статті схарактеризовано особливості мови галицької інтелігенції кін. 19 - поч. 20 ст., оскільки використання мови цією соціальною верствою впливало на становлення і формування норм укр. літературної мови. Проаналізовано соціолект ...
877116
  Вовчаста Н.Я. Особливості використанняелектронного посібника "ENGLISH FOR ECOLOGISTS" не практичних заняттях // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 60-63. – (Педагогічні науки)
877117
  Назимко Є. Особливості винесення вироків (призначення покарання) неповнолітнім за ювеніальним кримінальним законодавством Канади // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академика Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 1 (229). – С. 69-74
877118
  Бугайова Н.М. Особливості виникнення синдрому професійного вигорання при взаємодії в системі "людина - людина" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 200-204. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
877119
  Руденко О. Особливості виникнення та переживання стресових станів у студентів вищих навчальних закладів / О. Руденко, А. Ляшенко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 451-456. – ISBN 978-617-7009-20-6
877120
  Кльов М.В. Особливості виникнення та розвитку "підприємницького університету" в стурктурі вищої освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С. 101-105. – ISSN 2077-1800
877121
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
877122
  Андрійченко Ю.В. Особливості вираження на вербальному рівні гендерних стереотипів в сучасній іспанській мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 3-8


  В статті розглядаються особливості функціонування лінгвістичного сексизму в іспаномовних текстах художніх творів. Звертається увага на передумови та причини виникнення лінгвістичного сексизму, його розвиток і функціонування в сучасній іспанській ...
877123
  Чепурна О.В. Особливості вираження семантики денотативних та контекстуальних емотивних лексем у англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Ернеста Хемінгуея "За річкою, в затінку дерев") / О.В. Чепурна, В.С. Політикін // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 161-167
877124
  Бутирський А Особливості вирішення цивільних спорів у Польщі // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 261-266. – ISSN 1563-3349
877125
  Жугай В.Й. Особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в українських інтернет-медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 154-157


  У статті розглянуто особливості висвітлення позачергових парламентських виборів 2014 р. в інтернет-медіа України. Автор зробив аналіз тематичного, жанрового, візуального спектра матеріалів про позачергові вибори до Верховної Ради України 2014 р. в ...
877126
  Левдер А. Особливості висвітлення постаті І.Мазепи у посібниках І.П. Крип"якевича // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 4. – С. 122-125
877127
  Зернецька О. Особливості висвітлення президентських виборів у США британськими онлайновими медіа // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. підприємство "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2013. – № 4. – С. 44-49
877128
  Воровка О.В. Особливості висвітлення соціальної проблематики секс-бізнесу загальнонаціональними друкованими медіа України // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 494-496
877129
  Поляков І.О. Особливості вияву людського фактора в контексті психологічної беспеки особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 126-134. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
877130
  Карамушка Л.М. Особливості вияву організаційних конфліктів упрофесійно-технічних навчальних закладах / Л.М. Карамушка, О.Б. Радченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 78-82. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
877131
  Панасюк В.А. Особливості відбудови авторитарного режиму в сучасній Російській Федерації // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 225-233
877132
  Юрченко О.А. Особливості відображення інших витрат операційної діяльності у фінансовій та внутрішній звітності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 2. – С. 62-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
877133
  Мосаєв Ю.В. Особливості відображення соціально-економічних проблем сучасності в ділових засобах масової інформації // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 108-115. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Статтю присвячено проблемі відображення соціально-економічних проблем сучасності в українських ділових засобах масової інформації. У статті розглянуто процес функціонування в Україні ділових засобів масової інформації та процес їх соціальної ...
877134
  Гандзюк Ю. Особливості відрахувань виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1708-7422
877135
  Веклич О.А. Особливості відтворення італійських реалій української мовою у перекладі роману Грації Деледди "Тростини на вітрі" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 106-111


  У статті аналізується відтворення італійських реалій українською мовою. Розглядаються основні принципи перекладу реалій залежно від їхнього типу. Здійснюється аналіз перекладацьких стратегій, які застосовувалися Віктором Шовкуном при перекладі ...
877136
  Поворознюк Р. Особливості відтворення компліментів у "Сазі про Фортсайтів" Дж. Голсуорсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 254-262


  Дослідження присвячено лексико-стилістичним особливостям компліментів у "Сазі про Форсайтів" Дж. Голсуорcі. Здійснено статистичний аналіз компліментів твору відповідно до об"єкту. Проаналізовано перекладацькі моделі їх відтворення. Надано практичні ...
877137
  Грибоєдова С. Особливості відтворення лексичного складу метамови романів-антиутопій // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 86-93. – (Бібліотека інституту філології)


  Розглянуто метамову романів-антиутопій та особливості відтворення ії лексичного складу у творах Джорджа Орвелла "1984" та Ентоні Берджесса "Механічний апельсин". Аналізується специфіка перекладу українською мовою оказіоналізмів та квазіреалій.
877138
  Прутько С. Особливості відтворення М. Рильським засобів вираження емоційності в перекладі вірша Ж.-М. Ередіа "Кентаври втікають" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 262-269


  У статті досліджуються особливості відтворення засобів вираження емоційності в поезії Ж.-М. Ередіа у перекладах М. Т. Рильського. Досліджується перекладацький метод Максима Рильського в царині французької поезії. В статье исследуются особенности ...
877139
  Борисова О.В. Особливості відтворення метафори в українському перекладі роману Ф.С. Фіцжеральда "Великий Гетсбі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 17-22


  У статті розглядаються особливості перекладу метафори в художньому тексті, визначаються найбільш частотні способи перекладу кожного виду метафори. В данной статье рассматриваются особенности перевода метафор в художественном тексте, определяются ...
877140
  Бідна Т.О. Особливості відтворення мовних одиниць на позначення ідеалу концепту чоловік у перекладах роману М. Мітчел "Gone with the wind" німецькою та українською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 57-63
877141
  Гаврилюк Х. Особливості відтворення національно-специфічної лексики у перекладах І. Качанюк-Спєх // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих вчених. – Дрогобич, 2013. – Вип. 4. – С. 117-123. – ISBN 978-966-2763-39-3


  Стаття присвячена проблемі перекладу реалій різної семантичної приналежності німецькою мовою. На основі німецькомовних перекладів "Енеїди" І. Котляревського, "Лісової пісні" Лесі Українки та частини збірки "Три строфи" Д. Павличка, здійснених І. ...
877142
  Зайчук К.В. Особливості відтворення ономатопеїчних дієслів говоріння у перекладах роману "Володар Перснів" Дж.Р.Р. Толкіна українською та російською мовами // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 63-69


  Стаття присвячена труднощам перекладу ономатопеїчних дієслів говоріння в романі Дж. Толкіна "Володар Перснів". Проаналізована природа звуконаслідувальних дієслів, їх семантика та шляхи їх адекватного відтворення українською та російською ...
877143
  Полохова Н.В. Особливості відтворення психології характерів у прозі О. Гончара та Є. Гуцала 60-70-х років ХХ ст. // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 179-184
877144
  Дурманенко А. Особливості відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" у французькому перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 118-135


  Статтю присвячено особливостям відтворення реалій роману Любка Дереша "Культ" засобами французької мови. У статті розглянуто основні характеристики реалій, досліджено способи відтворення реалій, проаналізовано особливості та основні помилки відтворення ...
877145
  Кощій Ю.П. Особливості відтворення ремарок соціальної драми Ф.Г. Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 341-347


  У статті розглядаються особливості перекладу ремарок у драмі Ф.Г.Лорки "Криваве весілля" в українському перекладі та взаємовплив "письмової драми" та театру. В статье рассматриваются особенности перевода ремарок в драме Ф.Г.Лорки "Кровавая свадьба" на ...
877146
  Боровинський І.М. Особливості відтворення романтичної образної складової у перекладі А. Онишком "Країни сновидінь" Е. По // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 87-91
877147
  Сембер С.В. Особливості відтворення трудового потенціалу пріоритетних видів економічної діяльності Закарпатської області / С.В. Сембер, К.С. Машіко, М.І. Рябак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 107-116. – ISSN 1562-0905
877148
  Мірошниченко А. Особливості відшкодування шкоди, заподіяної земельними правопорушеннями // Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування", міжнар. наук.-практ. круглий стіл. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 117-118
877149
  Бунчук Б. Особливості віршової форми "Лісової пісні" Лесі Українки // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 20-36. – ISSN 2304-9383
877150
  Забудський В. Особливості володіння та розпорядження об"єктами культурної спадщини // Юридична газета. – Київ, 2013. – 1 жовтня (№ 40). – С. 34-35


  "...Юридичні ризики при набуванні у власність (користування) пам"ятки історії чи архітектури".
877151
  Рапаєва М.В. Особливості впливу глобальної економічної кризи на суїцидальну поведінку населення // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 143-150. – ISSN 2222-5374
877152
  Schulga A. Особливості впливу засобів масової інформації на формування політичної свідомості // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 410-411
877153
  Вінічук І.М. Особливості впливу інформаційно-культурної політики України на формування культурно-комунікативних потреб особистості // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 208-212. – ISSN 2226-3209


  У сучасних непростих умовах взаємовідносин між країнами з різними ціннісними системами та рівнями соціального розвитку в умовах глобалізації необхідним є створення нових принципів діалогу, в яких всі учасники комунікації не прагнуть до домінування. ...
877154
  Рудик Р.Я. Особливості впливу макроекономічних заходів трансформації на боргову політику держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 53-58


  Досліджено взаємозв"язок між позиковою політикою та вектором макроекономічних заходів, що знайшла своє відображення у трансформації структури державного дефіциту. Визначено та охарактеризовано три основні фази боргової політики держави. Исследована ...
877155
  Демида К.Є. Особливості впливу соціально-психологічних чинників на процес адаптації студентської молоді // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2012. – Вип. 2. – С. 184-195. – ISSN 2078-1687
877156
  Нікуліна В.В. Особливості впливу сполук синтетичного та природнього походження на клітинні мішені ангіогенезу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Нікуліна Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
877157
  Оліх О.Я. Особливості впливу ультразвуку на перенесення заряду в кремнієвих структурах з бар"єром Шотки залежно від дози опромінення // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 10, № 1. – С. 47-55. – ISSN 1815-7459
877158
  Макеєва І.І. Особливості впровадження дистанційної освіти в системі підвищення кваліфікації співробітників бібліотек ВНЗ України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 261-266


  Розкриваються відмітні ознаки й переваги дистанційного навчання, методи та форми, а також його практична цінність для бібліотечних фахівців.
877159
  Артеменко С.В. Особливості впровадження дисциплін "соціально-часової" проблематики в системі соціологічної освіти США // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2. – С. 6-13. – ISSN 1729-7036


  В межах статті досліджується специфіка впровадження дисципліни "Соціологія часу" та суміжних наукових галузей у навчальні програми університетів США для фахової підготовки соціологічних кадрів. При цьому автором переосмислюються переваги американської ...
877160
  Ігнатьєва Т.Г. Особливості впровадження інновацій у аграрних підприємствах України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 41-47. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
877161
  Пилявець В.М. Особливості впровадження кластерного підходу в діяльність підприємств олієжирового комплексу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 91-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
877162
  Манькусь І.В. Особливості впровадження проектної технології навчання на базі програми INTEL // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 63-67. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.38). – ISSN 2078-2128


  В статті розглядаються особливості впровадження проектної технології навчання на базі програми Intel. Визначаються дидактичні особливості учительської та учнівської презентацій, розглядається методика їх проектування.
877163
  Карпенко І.М. Особливості врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 330-336. – ISSN 2219-5521


  Статтю присвячено особливостям врахування трансформації злочинної поведінки при оцінці дій співучасників злочину. У ній розглядаються існуючі теоретичні підходи до кваліфікації дій співучасників при трансформації злочинної поведінки та аналізується ...
877164
  Бєліков О. Особливості встановлення меж земельної ділянки // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 3 (129). – С. 72-76
877165
  Паламар Д. Особливості встановлення характеру та розміру шкоди, завданої шахрайством із фінансовими ресурсами // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 127-129
877166
   Особливості вступної кампанії - 2013 // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – липень (№ 7). – С. 1 : фото


  11 липня у КНУ імені Тараса Шевченка під головуванням віце-прем"єр-міністра України К. Грищенка відбулася нарада з керівниками рад ректорів ВНЗ України щодо перебігу вступної кампанії - 2013. У нараді взяли участь міністр освіти і науки Д. Табачник, ...
877167
  Кармаза О. Особливості вчинення нотаріальних дій, ускладнених іноземним елементом, щодо житла в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 44-47


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти здійснення нотаріального провадження з іноземним елементом щодо житла в Україні.
877168
  Радченко Н.В. Особливості ГАМК-ергічного медулярного контролю функції кровообігу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Радченко Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2013. – 145 л. – Бібліогр.: л. 122-145
877169
  Чорнодон М.І. Особливості гендерного контенту сучасних регіональних видань для жінок в Україні (на прикладі журналів "Вінничанка" та "Щаслива") // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 142-150
877170
  Дворецька І.В. Особливості географічного та сезонного розподілу метану / І.В. Дворецька, М.В. Савенець // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 32-40


  Робота присвячена дослідженню сезонної динаміки вмісту метану в земній атмосфері. За даними наземних спостережень проведено детальний аналіз географічного розподілу вмісту метану над територією планети, а також його сезонних варіацій. На основі ...
877171
  Звягіна М.С. Особливості геодезичних та кадастрових робіт на територіях морських портів / М.С. Звягіна, Д.М. Мельник, Я.М. Костецька // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал / Держ. агентство земел. ресурсів України ; Держ. підприємство "Н.-д. ін-т геодезії і картографії" ; Держ. науково-виробниче підпр. "Картографія" [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (94). – C. 12-15 : мал. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-9780
877172
   Особливості геодезичного моніторингу та прогнозування геотехногенної динаміки на шахтних полях калійних родовищ / К.Щ. Бурак, Е.Д. Кузьменко, С.М. Багрій, М.Я. Гринішак, Г.Г. Мельниченко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 12-18 : табл., мал. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
877173
  Дудніков М. Особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (Бахмутська котловина) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-42. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості геологічної будови південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини. Геологорозвідувальні роботи в межах зазначеної території проводяться досить великий проміжок часу. Тут відкрито ряд родовищ вуглеводнів, виявлена та ...
877174
  Рослий І.М. Особливості геоморфологічної будови долини р. Міусу в її нижній течії // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 52-58
877175
  Воровка В.П. Особливості гідрологічного зв"язку Сиваша з Азовським морем // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 84-88. – ISSN 2306-5680
877176
  Пилипюк Н.В. Особливості гідрологічного режиму річки Тетерів - м. Житомир // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 150-152
877177
  Караван Ю.В. Особливості гідрохімічного режиму р. Сірет (українська=частина) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 63-68. – ISSN 2306-5680
877178
   Особливості гіперболічного закону загасання фосфоресценції / В.Я. Дегода, А.Ф. Гуменюк, І.В. Захарченко, О.С. Свечнікова // Журнал фізичних досліджень / Львівський нац. ун. ; Західноукр. фізичне т-во. – Львів, 2011. – Т. 15, № 3. – С. 3301-1-3301-9. – ISSN 1027-4642
877179
   Особливості гомо- та кополімеризації деяких диметакрилоїльних мономерів / Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, В.В. Загній, Л.М. Гуменюк, В.Г. Сиромятніков // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 3/4. – С. 59-66. – ISSN 0041-6045


  Досліджено реакції кополімеризації нових біфункціональних мономерів - (мет)акриламідофе ніл(мет)акрилатів зі стиролом у розчині ДМФА. При відносно невеликих ступенях конверсії (до 3 ( % мас.) та при двократному надлишку стиролу у вихідній мономерній ...
877180
  Залєснова О.В. Особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 198-204


  У статті йдеться про особливості граматичного явища стану дієслів сучасної іспанської мови як функціонально-семантичної категорії, за допомогою якої можна визначити ставлення мовця до представленого факту об"єктивної дійсності. В статье идет речь об ...
877181
  Кузьминчук Н.В. Особливості демографічної ситуації та пенсійна реформа в Україні // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 378-393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
877182
  Ухова К.І. Особливості державних фінансів України та перспективи їх розвитку // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 45-46
877183
  Анохін І.Є. Особливості державного експортного контролю за міжнародними передачами ядерних матеріалів, обладнання і технологій в України / І.Є. Анохін, В.В. Давидовський // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 16, № 1. – С. 98-105. – ISSN 1818-331Х


  Проаналізовано систему державного експортного контролю України в контексті сучасного стану вирішення проблем, пов"язаних з нерозповсюдженням зброї масового знищення. Описано законодавчу базу та структуру системи, основи організації та здійснення ...
877184
  Чеберяко О. Особливості державного регулювання діяльності фінансових посередників в Україні / О. Чеберяко, А. Лобода // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-40. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні аспекти державного регулювання діяльності банківських та небанківських фінансових посередників в Україні. Здійснено характеристику основних повноважень органів державного регулювання щодо діяльності фінансових посередників. ...
877185
  Якібчук О.В. Особливості державного регулювання екологічної безпеки в регіонах України // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 148-149
877186
  Шостак С.В. Особливості державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 152-155. – (Державне управління ; № 1(37)). – ISSN 1813-3401
877187
  Вакуленко В.Л. Особливості державного регулювання пільгового оподаткування в Україні (ТПР, СЕЗ, технопарків та індустріальних парків) // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 25-29


  Розкрито основні відмінності територій пріоритетного розвитку, спеціальних (вільних) економічних зон, технопарків, індустріальних парків і вільних митних зон в Україні. Визначено особливості державного регулювання кожного з даних формувань, їхня роль ...
877188
  Венцева Н.О. Особливості державного регулювання системи вищої педагогічної історичної освіти за часів Директорії УНР // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 8 (42). – С. 59-68. – ISSN 2312-5993


  З осіннього семестру 1917 р. на історичному відділенні читалися "спеціальні залікові курси" з історії Литовської держави М. Довнар-Запольського, з історії "малоросійської" літератури проф. А. Лободи. Згадуються історики літератури: В. Данилевич, О. ...
877189
  Драгомерецький В.С. Особливості державної служби в радянський період // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 129-132
877190
  Шевченко Ю.О. Особливості дескрипції дієслова в сучасній перській мові порівняно з дарі-кабулі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 642-651


  У статті розглядаються особливості дослідження дієслова в сучасній перській граматиці порівняно з вивченням цієї частини мови в дарі-кабулі. З розпадом перської імперії на її руїнах виникли нові незалежні держави, серед яких - сучасний Іран та ...
877191
  Сенів Л.А. Особливості джерел доходів населення України / Л.А. Сенів, Ю.В. Малиновський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 443-448. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано особливості основних джерел доходів населення України. Розглянуто особливості ддерел тіньових доходів в Україні.
877192
  Лукач І.В. Особливості джерел корпоративного права України // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 252-260. – ISSN 2227-796X


  Джерела корпоративного права України мають низку особливостей: дублювання норм, що вміщені в законодавстві; велике значення локальних нормативних актів та рекомендаційних актів вищих судових органів; особлива роль кодексів корпоративного управління, ...
877193
  Бровко О. Особливості дипломатичного захисту юридичних осіб та акціонерів у міжнародному праві // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 139-141
877194
  Кушнір Б.С. Особливості дистанційної юридичної освіти в умовах євроінтеграції // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 294-298. – ISSN 2218-5348
877195
  Миколаєнко Н.М. Особливості дитячої літератури в радянський період // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 511-514. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
877196
  Сапон Д.Н. Особливості діагностики тривожно-депресивних розлалів у хворих на фіброміалгію на тлі хронічного больового синдрому травматичного генезу // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 65-69
877197
  Аніщенко Н.В. Особливості діагностування музичного сприйняття майбутніх вчителів мистецтвознавчих предметів : монографія / [Аніщенко Наталія Вікторівна] ; Нац. акад. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 184, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с.142-164. – ISBN 978-966-2633-40-5
877198
  Огерчук М.О. Особливості діяльності банків з іноземним капіталом в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 121-128. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто напрямки впливу іноземного капіталу на розвиток банківської системи України і вітчизняної економіки.
877199
  Стегней М.М. Особливості діяльності ветеринарної служби Київщини у 20-х роках ХХ ст. / М.М. Стегней, Н.В. Пушкар // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2. – С. 117-119
877200
  Бірюк О. Особливості діяльності експортних компаній на сучасному етапі розвитку світової економіки // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 19-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
877201
  Біловус Т.В. Особливості діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 27-32. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Стаття присвячена дослідженню особливостей діяльності інститутів спільного інвестування на ринку цінних паперів. Проаналізовано їх кількісні показники розвитку в Україні. Висвітлено проблемні питання сучасного розвитку вітчизняного ринку цінних ...
877202
  Яншина А.М. Особливості діяльності інтеграційних об"єднань у контексті розробки і фінансування екологічних ініціатив // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 67-70. – Бібліогр.: 26 назв
877203
  Кремєнь В.М. Особливості діяльності ісламських банків та їх входження на фінансові ринки європейських країн / В.М. Кремєнь, І.М. Москаленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 178-195
877204
  Костюк В.А. Особливості діяльності національної депозитарної системи України / В.А. Костюк, І.С. Сьомка // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 230-236. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито особливості діяльності національної депозитарної системи України. Наведено пропозицій щодо її вдосконалення. Раскрыты особенности деятельности национальной депозитарной системы Украины. Приведены предложения по ее совершенствованию. The ...
877205
  Шуляр В. Особливості діяльності суб"єктів сучасного уроку літератури на компетентнісній основі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 13-16
877206
  Ночвіна І.О. Особливості діяльності транснаціональних корпорацій // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 200-207. – (Економіка ; вип. 14). – ISSN 2312-2404
877207
  Продан Д.І. Особливості діяльності українських банків з іноземним капіталом // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 176-177
877208
  Буквич А. Особливості добросовісного набуття цінних паперів за конвенцією УНІДРУА з матеріально-правового регулювання обігу цінних паперів, які знаходяться у володінні посередника // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 167-169
877209
  Шоробура М.І. Особливості договірної теорії походження держави у Т. Гоббса // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
877210
  Цірат Г.В. Особливості договорів з авіаційним обладнанням // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 212-218


  Стаття стосується особливостей форми та змісту основних та попередніх договорів, направлених на придбання (купівлю або отримання у лізингу) авіаційного обладнання, включаючи літаки.
877211
  Стоян В.О. Особливості доказування в цивільних справах за участю нотаріусів // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 4 (83). – С. 99-106


  Про С.Я. Фурсу. - С. 100.
877212
  Філіпенко А.С. Особливості дослідження глобальних трансформацій // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 273-276. – ISSN 1729-7036
877213
  Пархоменко О. Особливості дослідження масмедійного контенту інтернет-виданням "Телекритика" // Методологія досліджень молодіжного медійного контенту : матеріали Міжнар. студент. наук.-практ. конф., II-ої у рамках наукової теми Ін-ту журналістики (2011-2015 рр.) "Укр. медійний контент у соц. вимірі" : Київ, 23 берез. 2012 р. / Ін-т журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка ; [упорядкув. Г. Сухаревська ; наук. ред. Г. Корнєєв]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 233-237
877214
  Антонюк О.О. Особливості дослідження професійної Я-концепції представників професійної групи типу "людина-знакова система" // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 7-8
877215
  Лужецька М.В. Особливості дослідження статусу цілісних словосполучень // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 440-448


  У статті розглядається проблема статусу цілісних (синтаксично зв"язаних, синтаксично неподільних, синтаксично нечленованих) словосполучень. В статье рассматривается проблема статуса целостных (синтаксически связанных, синтаксически нечленимых ...
877216
  Вдовичин І. Особливості дослідження української політичної думки 20-30-х років XX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 219-226. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 1). – ISSN 2078-6999
877217
  Поштар Є. Особливості еволюції інституцій регіональної фінансової інтеграції ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 320-326


  Стаття присвячена аналізу особливостей розвитку інституційної структури Європейського Союзу та механізмів використання фінансово-інституційних інструментів на сучасному етапі валютно-фінансової інтеграції.
877218
  Ємельяненко Г.Д. Особливості екзистенціальної філософії та богослов"я М. Бердяєва // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 18-19
877219
  Мазур Т. Особливості екобіоморфи інтродукованих представників родини Nymphaeaceae Salisb / Т. Мазур, М. Дідух // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 20-24. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Вивчені особливості кореневої системи інтродукованих представників родини Nymphaeaceae Salisb., які розподілено на 4 екобіоморфи: кореневищні, бульбоподібні, умовно-кореневищні, умовно-столонні. Фази періодів розвитку цих груп подібні але вони ...
877220
  Царук А.Ю. Особливості екологічного аудиту підприємств гірничо-видобувної промисловості // Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції (з міжнародною участю) "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства" : м. Житомир, 20-21 листоп. 2012 р. / "Інвестиційно-інноваційна стратегія розвитку підприємства", всеукр. наук.-практ. конф. – Житомир : ЖДТУ, 2012. – С. 110. – ISBN 978-966-683-359-7
877221
  Горбань Ю.С. Особливості екологічного врядування в державах - членах ЄС в контексті сталого розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 152-156. – ISSN 2306-6814
877222
  Якібчук О.В. Особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 100-104. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Визначено особливості екологічної безпеки України в системі національної безпеки. Описано об"єкти, суб"єкти національної безпеки та її екологічну складову. З"ясовано принципи забезпечення екологічної безпеки. Окреслено функції системи забезпечення ...
877223
  Караульна Н.В. Особливості економічної ідеології українських підприємців / Н.В. Караульна, В.Л. Гура // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 101-102
877224
  Хвесик М.А. Особливості економічної оцінки віртуальної води та можливості її використання в Україні / М.А. Хвесик, Л.В. Левковська, А.М. Сундук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 83-96. – ISSN 2305-7645
877225
  Бережна Г.В. Особливості експорту та імпорту послуг України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 35-40. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
877226
  Сербіна Т.Г. Особливості експресивного синтаксису поезій Т. Шевченка // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 67-73. – ISBN 978-966-7359-72-0
877227
  Апопій В.В. Особливості електронної торгівлі та проблеми її сучасного розвитку в Україні / В.В. Апопій, О.І. Шалева, О.В. Креденець // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 181-190. – ISSN 1562-0905
877228
  Кравчук І.С. Особливості емісії та обігу електронних грошей в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8 (134). – С. 263-271 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
877229
  Рябчина О. Особливості енергетичної політики Європейського Союзу в умовах кризи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 133-136. – ISSN 1818-2682


  Зазначено, що проблема енергетичної безпеки в умовах економічної кризи стає одним із найважливіших викликів людству, і несе в собі загрози не тільки енергетичного характеру.
877230
  Воробей О. Особливості епізованої драми Лао Ше у зіставленні з епічним театром Бертольда Брехта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-56. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  П"єси Лао Ше виявляють спільні риси з творами епічного театру Брехта, а саме: поєднання епічних засобів викладу з драмою. Проте говорити про прямий вплив німецького драматурга на Лао Ше не доводиться. Деякі структурні елементи епізованої драми Лао Ше ...
877231
  Сабірова А. Особливості етапів розробки маркетингової стратегії страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 52-56. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджено асобливості eтaпів розробки маркетинговоеї стратегії страхової компанії. Розглядаються такі етапи розробки маркетингової стратегії страховика як сегментація ринку, оцінка сильних та слабких сторін страховика, позиціонування ринку, а ...
877232
  Нікульшина Т.М. Особливості етнокультурних номінацій на позначення уявної істоти(на матеріалі англійської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 213-226


  Статтю присвячено дослідженню особливостей номінації уявних істот на матеріалі англійської та української мови у зіставному аспекті. Визначено основу для номінацій уявних істот- біологічні та соціальні фактори. Під час аналізу виявлено спільні риси та ...
877233
  Бутковська Н.О. Особливості ефективного лідерства / Н .О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2013. – 111 с. : табл. – Текст англ. – Бібліогр.: с. 110-111. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 6 (126)). – ISBN 978-617-00-1787-1
877234
  Соколовська Ю.С. Особливості жанрових трансформацій прози Ірен Роздобудько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 178-180. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
877235
  Кузьма Н. Особливості жанру поезії у прозі в українській та французькій літературах кінця XIX-початку XX століть // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 323-330. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
877236
  Кушнірова Т. Особливості жанру романів І. Ільфа та Є. Петрова "Дванадцять стільців" та "Золоте теля" // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 9. – С. 18-25. – ISSN 2075-1486
877237
  Ковальчук Г.Р. Особливості життєвого циклу управлінських конфліктів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 32-41. – ISSN 0321-0499
877238
  Гребенюк М. Особливості забезпечення продовольчої безпеки в деяких країнах мусульманського світу: організаційно-правовий аспект / М. Гребенюк, А. Тимофеєв // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2013. – № 9 (213). – С. 56-61
877239
  Паламарчук О.І. Особливості загальноосвітньої підготовки у професійно-технічних навчальних закладах // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 3 (20). – С. 113-115


  Статтю присвячено висвітленню проблеми загальноосвітнньої підготовки у професійно-технічних закладах. На основі аналізу наукових досліджень з розвитку професійно-технічної освіти в Україні та світі автором охарактеризовано певні особливості ...
877240
  Король В. Особливості законодавства України та Китаю у сфері захисту інтересів суб"єктів господарювання від субсидованого імпорту в контексті вимог СОТ // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 10 (202). – С. 105-108
877241
  Буреш І.В. Особливості законодавчих механізмів державного управління з протидії торгівлі людьми в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 8, квітень. – С. 155-159. – ISSN 2306-6814
877242
  Алімов З. Особливості законодавчого обмеження щодо використання земель рекреаційного призначення // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 361-362. – ISBN 978-617-7069-15-6
877243
  Предборський В.А. Особливості засобів тінізаційного домінування у пострадянському соціально-економічному просторі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 7-11
877244
  Літинський В.О. Особливості застосування двостороннього тригонометричного нівелювання / В.О. Літинський, С.С. Перій, В Сухоруков // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 10-13 : мал. – Бібліогр.: 7 назв
877245
  Трампольська К. Особливості застосування дисциплінарних стягнень у сфері державної служби // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 346-348. – ISBN 978-617-7069-15-6
877246
  Криштопа О. Особливості застосування електронного підпису на правочинах: міжнародний досвід // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 130-132
877247
  Лашко А. Особливості застосування ірраціональної реклами в ході президентських 387 кампаній 2004 та 2010 років в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 387-388
877248
  Ростовцев С.С. Особливості застосування комплексу інтернет-маркетингу в організації обслуговування користувачів бібліотек // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – C. 130-134. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
877249
  Трепачко Д. Особливості застосування контент-аналізу в дослідженнях повинних повідомлень ЗМІ // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 351-352
877250
  Аршиннікова М.В. Особливості застосування лексичних трансформацій при перекладі новел Томаса Мана з німецької мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 22-26


  У статті досліджуються особливості застосування перекладацьких трансформацій, зокрема лексичних, при відтворенні німецькомовних новел Т. Манна українською мовою. В статье рассматривается проблема переводческих трансформаций, в частности лексических. ...
877251
  Міфтахов Б. Особливості застосування м"якої сили в зовнішньополітичній стратегії США // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 128-130
877252
  Голуб П.С. Особливості застосування методів для пошуків максимально насичених газом сланцевих товщ / П.С. Голуб, А.М. Гожа, В.В. Мельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 23-32 : рис. – Бібліогр.: с. 32. – ISSN 0367-4290
877253
  Бакалінська О. Особливості застосування понять добросовісності, розумності та справедливості в цивільному праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 9 (117). – С. 41-46
877254
  Андріяш В.І. Особливості застосування принципу субсидіарності в етнополітиці України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 119-121. – Бібліогр.: 14 назв
877255
  Царьова Л. Особливості застосування традиційних організаційних форм у процесі естетичного виховання японських школярів // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 161-166. – (Серія: Педагогічні науки)
877256
  Кондратьєва О.В. Особливості застосування трансформації зміни типу речення в перекладах англомовної наукової прози українською мовою // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 105-108
877257
  Касьяненко Л.М. Особливості застосування фінансово-процесуальних норм / Л.М. Касьяненко, О.О. Кузьменко // Фінансове право : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2013. – № 1 (23). – С. 4-8
877258
  Васильєв О. Особливості застосування штучних нейронних мереж в економіко-математичному моделюванні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 8 (116). – С. 50-57 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
877259
  Савицька С. Особливості затримання адвоката та застосування до нього запобіжного заходу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 77-81
877260
  Зеров К. Особливості захисту авторського права в соціальних мережах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7069-15-6
877261
  Гнатюк С.Л. Особливості захисту персональних даних у сучасному кіберпросторі: правові та техніко-технологічні аспекти : аналіт. доповідь / С.Л. Гнатюк ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 88, [3] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Інформаційні стратегії" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-236-0
877262
  Хрімлі О.Г. Особливості захисту прав і законних інтересів суб"єктів підприємництва у зарубіжних країнах // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 172-176. – (Серія "Право" ; вип. 1)
877263
  Расщупкіна Особливості збереження конотативного значення англійських метафор при перекладі на українську мову / Расщупкіна, М.-Є // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 56-57
877264
  Василюк О.П. Особливості збереження спогадів про травматичні події в автобіографічній пам"яті // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 29-39. – ISSN 2227-1376
877265
  Євсєєва Т.М. Особливості збереження/порушення православним священством вірності пастирському служінню в контексті історії повсякдення (УСРР, 1920-ті рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 93-103. – ISSN 0130-5247
877266
  Стрілець Н.О. Особливості зберігання електронних документів в архівних фондах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 97-105


  Розглядаються деякі методологічні, технічні, організаційні та нормативно-правові особливості створення архівів електронних документів та автоматизації діяльності традиційних архівних фондів.
877267
  Михайлюк О. Особливості зв"язку емоційності та емпатії залежно від професійної спрямованості особистості // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 222-224
877268
  Мельник А. Особливості здійснення прокуратурою правозахисної діяльності у сфері адміністрування та відшкодування податку на додану вартість органами Державної податкової служби України // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 3 (27). – С. 97-101
877269
  Мироненко П.В. Особливості зіставлення понять "форма правління" та "демократизація" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 538-544. – ISSN 1563-3349
877270
  Яценко О. Особливості змін показника міінливості еритроцитів у спортсменів під час тренувального процесу / О. Яценко, В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 56-58. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Встановлені зміни показника мінливості еритроцитів та співвідношення різних типів еритроцитів в системі "Ехіноцит - Стоматоцит" у спортсменів-хокеїстів та спортсменів-баскетболістів протягом тренувального процесу. Це свідчить про різний стан реактивних ...
877271
  Ромаш Т.А. Особливості зміни запасу вологи в атмосфері в період сильних снігопадів / Т.А. Ромаш, В.М. Шпиг // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 219-235


  Досліджуються особливості розподілу вологи на основі даних аерологічного зондування атмосфери під час проходження снігопадів над територією України. Здійснено оцінку точності даних об"єктивного аналізу на стандартних ізобаричних поверхнях та ...
877272
  Олійник М. Особливості змісту і форм організації професійної підготовки майбутніх вихователів у вишах України та країн Східної Європи // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 5. – С. 19-26. – ISSN 2409-9244
877273
  Бетко І. Особливості змісту і форми Саду божественних пісень як цілісного релігійно-містичного твору. Дальший розвиток української релігійно-філософської поезії // Prace naukowe Uniwersytetu Slaskiego / Uniwersytet Slaski. – Katowice, 2003. – № 2168 : Українська релігійно-філософська поезія: етапи розвитку/ І. Бетко. – С. 41-46. – ISSN 0280-6336
877274
  Сікора Я. Особливості змісту професійної підготовки бакалаврів інформатики / Ярослава Сікора // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 170-174. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Досліджуються проблеми підвищення якості підготовки бакалаврів інформатики, що вимагає аналізу змісту освітніх стандартів. Наголошено на важливості зміни системи стандартів згідно із Законом України "Про вищу освіту" з метою підвищення професійного ...
877275
  Боровик Я. Особливості змісту та структури концепту "Таємниця" в українській мовній картині світу // Лінгвістичні студії : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – Вип. 27. – С. 181-185. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
877276
  Воронова І.В. Особливості зміцнення правових засад громадянського суспільства // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 34-37. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834


  У статті проаналізовано особливості класичних університетів; висвітлено досвід роботи юридичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна; встановлено визначальні критерії освіти на юридичному факультеті та перспективні ...
877277
  Ватаманюк М.М. Особливості зовнішньої трудової міграції населення в Україні в умовах кризи та виходу з неї // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 165-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
877278
  Пруднікова О. Особливості зовнішньополітичного курсу КНР в період Цзян Цземіня // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 41-42
877279
  Шлапак О.В. Особливості і перспективи формування внутрішнього споживчого ринку продукції м"ясного скотарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 12 (138). – С. 75-83 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
877280
  Сафар"янс Є. Особливості і причини укладання перших чотирьох римсько-карфагенських домовленостей // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 360-363. – ISBN 978-966-171-783-0
877281
  Ферков О.В. Особливості і характер етнодемографічних змін в Угорщині у контесті реформ короля Бейли IV // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 238-243. – (Історія ; Вип. 27)
877282
  Залюбовська С.С. Особливості івпровадження венчурного капіталу в ринкове середовище України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 37-41. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
877283
  Лучканин С.М. Особливості ідеологізації румунського мовознавства другої половини 1960-1980-х рр.: "марксизм-ленінізм" у поєднанні з лінгвістичним "націоналізмом", "лінгвістичний матеріалізм", "дакоманія" // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 136-145
877284
  Свинцова І. Особливості ідіостилю поетичних структур Джорджа Байрона // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 405-411. – ISBN 978-966-1516-14-3
877285
  Попова Н.М. Особливості ідіостилюголови уряду Іспанії Родрігеса Сапатеро // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 107-111. – ISBN 966-8188-08-X
877286
  Білорицький Г.О. Особливості Ізраїльської правової доктрини в галузі застосування міжнародних стандартів прав людини під час збройних конфліктів // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 535-539. – ISSN 1563-3349
877287
  Луцький О.Ю. Особливості іміджу державної служби // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 138-141. – ISSN 2306-6814


  У статті здійснено науковий аналіз деяких особливостей іміджу державної служби, які розкриті в сутності самого інституту державної служби, змісті, структурі та функціях іміджу державної служби.
877288
  Касьянова А.О. Особливості імплементації антикризового управління на вітчизняних і зарубіжних підприємствах: планування, стратегії, реструктуризація // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (42). – С. 86-98. – ISSN 2074-5354
877289
  Задоя К.П. Особливості імплементації у кримінальне законодавство України положень Протоколу проти незаконного виготовлення та обігу вогнепальної зброї, її складових частин і компонентів // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [та ін.]. – Київ, 2013. – № 9 (156). – С. 7-11
877290
  Подра О.П. Особливості інвестиційного відтворення людського капіталу в системі чинників інформаційного суспільства / О.П. Подра, З.Б. Живко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 98-101. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
877291
  Вовчак О.Д. Особливості інвестиційної діяльності банків як фінансових посередників в Україні / О.Д. Вовчак, Л.М. Надієвець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 94-101. – ISSN 2222-4459
877292
  Слобода Л.Я. Особливості інвестиційної політики банків України в посткризовий період // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2012. – № 3 (65). – С. 140-149. – ISSN 1562-0905


  На основі використання кластерного аналізу виділено п"ять типів інвестиційної політики вітчизняних банків.
877293
  Леміш А. Особливості інноваційного менеджменту у фірмах Японії та США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – 86-89
877294
  Крицкалюк Н.І. Особливості інституалізації громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 31-33
877295
  Рудик А.О. Особливості інституту політичної відповідальності глави держави в деяких парламентарних республіках // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 24-35. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 67). – ISSN 1563-3349
877296
  Сидорова К.Г. Особливості інституційно-правового забезпечення підготовки та перепідготовки державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 120-122. – Бібліогр.: 7 назв
877297
  Предборський В.А. Особливості інституційної структури України: суспільство малих тіньових груп // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 8-13
877298
  Чуйко Т. Особливості інтерпретації образу Тараса Шевченка в живопису та графіці 1900 - 1930-х років // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 117-122
877299
  Груздєв Г.В. Особливості інтерпретації технічного знання // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
877300
  Гошовська В.В. Особливості інформаційного забезпечення обліку та податкової звітності з фіксованого сільськогосподарського податку в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 4. – С. 3-5 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
877301
  Стецків М. Особливості інфотейнменту на закарпацькому телебаченні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 241-244. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті розглядаються основні принципи подачі матеріалів на закарпатському регіональному телебаченні. Аналізується використання принципів інфотейнменту, роз"яснюється специфіка творення сюжетів на телеканалах регіонального рівня.
877302
  Голеніщева Г.Г. Особливості історичного часу в поезії Ліни Костенко // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – C. 8-12. – (Філологічні науки ; № 2)
877303
  Троян С.С. Особливості історичної пам"яті у країнах Центрально-Східної Європи // Війни пам"ятей та політика примирення : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті ; [голов. ред. В.Ф. Солдатенко ; редкол.: Бойко О.Д. та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2013. – С. 211-218. – ISBN 978-966-8809-92-7
877304
  Дуднік О.Я. Особливості й визначальні чинники зовнішньої політики Республіки Узбекистан у взаємовідносинах із Заходом // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 235-245. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
877305
  Шаповал Л. Особливості казахської кухні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 24
877306
  Кобернік С.Г. Особливості календарного планування вивчення географії у 6-7 класах / С.Г. Кобернік, Р.Р. Коваленко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 9 (163). – С. 19-25 : табл.
877307
  Колодько М. Особливості категорії ввічливості як граматичної категорії японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 311-317. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
877308
  Давидович І.І. Особливості кваліфікації насильницьких злочинів, які вчиняються щодо так званих "спеціальних" потерпілих / І.І. Давидович, К.П. Задоя // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 2 (149). – С. 15-17


  Статтю присвячено питанням кримінальної відповідальності за насильницькі злочини, які вчиняються щодо "спеціальних" потерпілих.
877309
  Поворознюк М.І. Особливості класифікації адміністративних позовів за видами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 51-58. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються проблемні питання, пов’язані із визначенням видів адміністративних позовів на сучасному етапі розвитку теорії адміністративного судочинства. Звертається увага на доцільність використання особливостей співвідношення матеріально-правового ...
877310
  Комарницька Т. Особливості класифікації фразеологічних одиниць у японській мові // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 14-18. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (19)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості класифікації японської фразеології. Деякі традиційні класифікації (приміром, класифікація за злитістю компонентів) цілком застосовні й на матеріалі японської мови. Одначе в інші (наприклад, класифікації за походженням та ...
877311
  Лопатюк Н. Особливості когнітивного підходу до вивчення якісних прислівників на -ly в художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – C/ 272-275. – ISBN 966-7825-79-5
877312
  Смук О. Особливості когнітивної складової заздрощів у раннньому юнацькому віці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 123-127. – ISSN 1810-2131
877313
  Михайлів М.О. Особливості колізійного регулювання спадкових відносин в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 148-152. – ISSN 2219-5521
877314
  Іншакова І.Є. Особливості композитів-одоративів у пам"ятках української мови XI-XIII ст. // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 31-39. – ISSN 2305-3852


  Дослідження історії лексичного складу української мови неможливе без з’ясування історії окремих груп, зокрема, одоративів. Аналіз композитів-одоративів репрезентує лексику запаху в староукраїнський період.
877315
  Буновська О.А. Особливості композиції малої прози Всеволода Іванова // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 16-17
877316
  Клименко О. Особливості композиційної побудови сучасної французької новели // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 23-26
877317
  Козак Т.Б. Особливості комунікативної культури студентів вищих навчальних закладів України // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 137-143
877318
  Кудрявський І.В. Особливості конкурентоспроможності України на рубежі ХХ-ХХІ столітть: політологічний аналіз // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 19. – С. 91-99


  Присвячується особливостям конкурентоспроможності України на рубежі ХХ– ХХІ століть. Розкривається політологічний вимір конкурентоспроможності дер- жави у контексті перехідного періоду економіки та господарства. Dedicated features competitiveness of ...
877319
  Нота М. Особливості конкуренційного законодавства в трансакціях у сфері корпоративних фінансів // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Аналіз практики та законодавства".
877320
  Носенко О.В. Особливості конституійно-правового розвитку Автономної Республіки Крим на сучасному етапі державотворення // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 28
877321
  Нагорний С. Особливості конституцій країн Арабського Сходу: їх зміст, суть і види / С. Нагорний, Д. Нагорний // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 78-85
877322
  Закоморна А.М. Особливості контентного наповнення фахового видання "Журналіст України" концептом правових засад діяльності ЗМІ // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 513-514
877323
  Константінова В. Особливості конфесійного життя південноукраїнського "міського простору" 1861-1904 років // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 377-384. – ISBN 966-7379-92-11
877324
  Басюркіна Н.Й. Особливості концентрації агропромислового виробництва України // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2013. – Вип. 52 : Шляхи та механізми реалізації відтворювальної функції національної економіки. – С. 38-49
877325
  Шаповалова Л. Особливості концепту "Розум" у мовній картині світу Франсуа де Ларошфуко // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 98-105. – ISSN 2075-1486
877326
  Чорна Н.В. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 458-464


  Статтю присвячено дослідженню особливостей концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу. Особливості концептуальної системи постмодерного художнього дискурсу полягають у таких категоріальних поняттях, як інтертекстуальний простір, зміщення ...
877327
  Колотілова Н.А. Особливості концепції риторики Б. Ламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 16-19. – (Філософія. Політологія ; вип. 4 (118)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості риторики в трактаті Б. Ламі. Встановлено, що в його концепції риторика витлумачується як мистецтво переконання, пов"язана з логікою не лише на рівні топіки, але й на рівні вихідних понять - риторичні фігури та способи ...
877328
  Шпакович О. Особливості концепцій європейської інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 105-108. – (Міжнародні відносини ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  На сучасному етапі проблемі інтеграції приділяється багато уваги. З розвитком європейських інтеграційних процесів, їх поширенням на нові сфери суспільного життя, появою нових, складніших інтеграційних завдань, пов"язаних як з поглибленням інтеграції, ...
877329
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 206 л. – Додатки: л. 195-206. – Бібліогр.: л. 177-194
877330
  Абрамов В.В. Особливості копінг-поведінки в залежності від часової орієнтації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Абрамов Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
877331
  Данилюк І. Особливості копінг-поведінки залежно від часової орієнтації особистості / І. Данилюк, В. Абрамов // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 107-116. – ISSN 1810-2131


  Теоретично розроблено та емпірично веріфіковано модель впливу часової орієнтації особистості на копінг-поведінку через опосередкування когнітивним оцінюванням складної життєвої ситуації. Часова орієнтація розглянута як властивість особистості, котра ...
877332
  Гуцуляк О.Ю. Особливості корпоративного управління при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 94-97
877333
  Аврамчук Л.М. Особливості кредитного обслуговування підприємств аграрної сфери / Л.М. Аврамчук, І.М. Зезуль // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 10-15. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
877334
  Крилова В. Особливості кредитної кооперації в Україні / В. Крилова, М. Ніконова // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 7 (209). – С. 34-39
877335
  Яновська О.Г. Особливості кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення за новим Кримінальним процесуальним кодексом України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 242-245


  Статтю присвячено дослідженню процесуального порядку здійснення кримінальних проваджень у формі приватного обвинувачення у відповідності до нового КПК України. Приділено увагу процесуальному статусу потерпілого у кримінальному провадженні у формі ...
877336
  Мендик Л.В. Особливості кримінально-правової відповідальності за порушення лісового законодавства України // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.2. – С. 177-182
877337
  Рогатюк І. Особливості кримінального поводження щодо неповнолітнії // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 24-32
877338
  Шевцова О.О. Особливості кримінальної відповідальності за організовану злочинну діяльність за законодавством Республіки Білорусь // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 3 (67). – С. 379-385. – ISSN 2078-3566
877339
  Оленіна Я.Г. Особливості кримінальної відповідальності за погрозу щодо працівника правоохоронного органу (ч. 1 ст. 345 КК України) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 1. – С. 382-386
877340
  Крисенко Д.С. Особливості культурного діалогу США та СРСР на заключному етапі "холодної війни" // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 83-87
877341
  Бардашевська Ю. Особливості культурного життя населення Криму в роки Перебудови (1985–1991 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 98-102. – ISSN 2309-9356


  У статті визначено чинники, що спричинили зміни в культурному житті радянських громадян, розкрито процес ослаблення контролю керівних органів СРСР над даною сферою життя. Проаналізовано вплив перебудовчих процесів на нове набуття духовного суверенітету ...
877342
  Богуш О. Особливості культурного життя польських студентів у 50-х - 60-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 216-219. – ISBN 978-966-171-793-9
877343
  Мартин М. Особливості лексики караїмських дарчих написів на прикладі парохета з бахчисарайської кенаси // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2014. – Кн. 2. – С. 535-538. – ISBN 966-7379-70-1
877344
  Колесникова Л.Л. Особливості лексико-семантичної організації символів-дендрономенів дуб і каштан (на матеріалі української поезії кінця XX століття) // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 142-149. – ISSN 2305-3852


  У статті розглянуто лексичне значення і семантичне розгалуження назв диких дерев, зокрема дуба і каштана, що репрезентовані в укр. поетичних текстах кінця 20 ст. Визначено характерні символічні особливості, архетипне походження й функціональна ...
877345
  Сисоєва Є.С. Особливості лексикографічної репрезентації оцінного значення англійських антропонімів // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2012. – Т. 9, № 3 (27). – С. 103-111. – ISSN 2075-4205
877346
  Запорожець Л.М. Особливості лексичної відповідності при кодовому перемиканні у близькоспоріднених мовах // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 66-70
877347
  Гончарук С. Особливості лексичної сполучуваності просторових прислівників-антонімів із дієсловами / С. Гончарук, Н. Єфремова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 166-171. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877348
  Міщенко О.А. Особливості лекторської майстерності в педагогічній діяльності Миколи Олексійовича Умова // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 33. – С. 124-130
877349
  Хаснуліна А. Особливості литовського панування на українських землях у другій половині XIV - на початку XV ст. // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 10. – С. 11-16
877350
  Батажок С.Г. Особливості лізингових операцій у портфелі послуг кредитно-фінансових інститутів / С.Г. Батажок, О.О. Рудич // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 70-75
877351
  Крупеньова Т.І. Особливості лінгвокультурем в ідіолекті Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – C. 133-137. – ISBN 978-617-7041-71-8
877352
  Вробей Ж.Ю. Особливості літературно-художньої антропономії роману "Гучва" Й.Г. Струцюка // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 1. – С. 32-35. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877353
  Ястребова О. Особливості ліцензування вищих навчальних закладів в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 130-131. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
877354
  Лавренов Д.А. Особливості лобістської діяльності фінансово-промислових груп в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 109-111
877355
  Швець М.О. Особливості малих міст Донбасу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 33-41 : фото. – Бібліогр.: 3 назв.
877356
  Петленко Ю.В. Особливості маркетингу військових технологій / Ю.В. Петленко, Б.П. Щеглюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 101-110 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
877357
  Бондаренко Е. Особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-47. – (Географія ; Вип. 60). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено особливості математичної основи польських загальногеографічних карт періоду 1919-1939 років на західноукраїнські землі, в результаті чого удосконалено їх класифікацію за масштабами та змістовим навантаженням. При вивченні складової ...
877358
  Горенко Л. Особливості менеджменту в сфері культури: українознавчий підхід // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 1 (50). – С. 133-143
877359
  Воскобойник-Шпинта Особливості метафоризації латиномовної ентомологічної номенклатури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 234-239


  У статті в аспекті когнітивної ономасіології схарактеризовано механізми асоціативної мотивації, використані у процесі творення міжнародних назв комах (ентомонімів), визначено також типи метафоризації в ентомологічній номенклатурі. В статье в ...
877360
  Шапуров О.О. Особливості методики оцінки латентних процесів та явищ машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 24-28 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
877361
  Тищенко О.В. Особливості методу сучасного права соціального забезпечення // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 126-128. – ISBN 978-966-7178-01-8
877362
  Бойко О.М. Особливості механізмів стимулювання розвитку індустріальних парків в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 84-89
877363
  Антоненко А.М. Особливості механізму дії гербіцидів класу інгібіторів 4-гідроксифенілпіруватдіоксигенази на організм теплокровних тварин та людини / А.М. Антоненко, М.М. Коршун, Д.С. Мілохов // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3/4 (66/67). – С. 49-57. – ISSN 1609-0446
877364
  Лазебник Л.Л. Особливості механізму регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 110-116. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  Виявлено особливості регулювання міжнародних фінансових відносин на глобальному рівні. Показано потенційні можливості, які несе оптимізація інституціональної структури регулювання для розвитку світового фінансового ринку
877365
  Гетьман О.О. Особливості механізму стимулювання персоналу в банківській сфері / О.О. Гетьман, Є.О. Киричок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 279-283. – ISSN 2222-4459
877366
  Мироненко В.О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби незалежності : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
877367
  Байбакова О. Особливості міжкультурної взаємодії в освітньому просторі США / О. Байбакова, Л. Сідун // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки. – Англо-укр. вид. – Київ ; Хмельницький, 2015. – Т. 5, вип. 2. – С. 118-122. – ISSN 2308-4081


  Розкрито особливості міжкультурної взаємодії між представниками різних етносів і національностей в сучасному освітньому просторі США.
877368
  Мельничук О.І. Особливості міжнародно-правової відповідальності в сфері охорони культурної спадщини // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6. – С. 131-145. – ISSN 2222-5374
877369
  Чепеленко Д.С. Особливості міжнародної міграційної політики в умовах глобалізаційних викликів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
877370
  Воронов С.О. Особливості міжнародної фінансової інтеграції України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 148-149
877371
  Малиновська І. Особливості мікробних угруповань ризосфери фітоценозів різного типу / І. Малиновська, І. Домбровська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-52. – (Біологія ; вип. 63). – ISSN 1728-3817


  Досліджували мікробні угруповання ризосфери валіськокострицевого, наземнокуничникового і конюшинного фітоценозів багаторічного перелогу. Встановлено, що коренева зона конюшини характеризується підвищеною чисельністю амоніфікаторів, нітрифікаторів, ...
877372
  Дубіс Л.Ф. Особливості мінералогічного складу відкладів реліктових дюн Малинської моренно-водно-льодовикової рівнини // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 293-299
877373
  Дев"ятко Н.В. Особливості міфічних структур // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6 (86). – С. 39-44. – ISSN 2077-1800
877374
  Акімова Н.В. Особливості мови сайтів новин: погляд психолінгвіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 232-238. – ISBN 978-617-7009-07-7
877375
  Синельников Р.Ю. Особливості мовленнєвих викривлень та їх зв"язок з механізмами психологічного захисту у студентської молоді // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 279-280
877376
  Черненко Н.А. Особливості мовної маніфестації концепту VIRTUS (на матеріалі "Моральних листів до Луцілія" Сенеки) // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 223-228


  У статті розглядаються особливості вербалізації концепту VIRTUS як світоглядного феномену давньоримського культурного простору в системі морально-філософських поглядів Сенеки.
877377
  Клименко Л.В. Особливості мовної об"єктивації запахів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 186-191


  У статті досліджено психолінгвістичні особливості вербалізації семантичного поля запахів у французькій мові. Робиться висновок про те, що об"єктивація запахів у мові є комбінацією символічних значень та абстрактних вражень, створених завдяки залученню ...
877378
  Мельник І.В. Особливості мовної реалізації стратегії шантажу у провокаційному мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 348-355


  У статті розглядаються особливості реалізації мовленнєвих тактик провокаційного мовлення. В статье рассматриваются особенности реализации речевых тактик провокационной речи. The article deals with the peculiarities of the speech tactics used in the ...
877379
  Михайловська Ю.М. Особливості мовної свідомості українців та англійців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 50-51
877380
  Дашкуєв М.А. Особливості моделей транспортно- логістичних систем країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 307-314


  На прикладі Республіки Казахстан. Стаття присвячена аналізу особливостей процесу становлення і розвитку моделі транспортно-логістичної системи Республіки Казахстан, дається характеристика сучасним тенденціям та перспективам генези логістичного ринку ...
877381
  Повар М.Г. Особливості моделювання рецепторів вибору та вчинку ліричного героя // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 40-44. – ISSN 978-966-551-401-5
877382
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 343 л. – Додатки: л. 342-343. – Бібліогр.: л. 302-341
877383
  Куцевол Н.В. Особливості молекулярної структури розгалужених кополімерів декстран-поліакриламід різного молекулярного дизайну : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Куцевол Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 77 назв
877384
  Медвідь В. Особливості молодіжного руху та організацій в Незалежній Україні // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-50
877385
  Андрейчук Л.Й. Особливості моніторингу навчально-виховної діяльності ВНЗ України // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012. – № 8 (233). – С. 88-92. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито теоретичні та емпіричні аспекти основ наукової організації праці студентів в умовах здійснення навчального процесу в сучасній вищій школі.
877386
  Ульянов К.Є. Особливості монополізації ринків у постіндустріальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 243-251
877387
  Проскура Н.М. Особливості мотивації особистістного розвитку майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 160-165. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
877388
  Магась Г.А. Особливості мотивації персоналу у сфері охорони державного кордону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 105-107. – Бібліогр.: 5 назв
877389
  Упиряка М. Особливості мотивації політичного вибору громадян України: зміни за роки незалежності // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 352-355
877390
  Купрій Т.Г. Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства / Т.Г. Купрій, Д.В. Недашківська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 117-120. – ISSN 2077-1800
877391
  Кравченко Г.Ю. Особливості мотиваційної сфери особистості в залежності від ставлення до комп"ютерних ігор // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 206-209
877392
   Особливості моторної функції товстої кишки у щурів різного віку / О.Ю. Єфіменко, Ю.О. Савченко, О.В. Кабанов, Т.М. Фалалєєва, Т.В. Берегова // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ, 2014. – Вип. 4 (124). – С. 21-27. – ISSN 2313-1780
877393
  Макаренко Л.П. Особливості музикознавчого аналізу фольклорних засад авторського стилю у вітчизняній оркестровій музиці (на прикладі творчості Л. Колодуба) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 230-238
877394
  Ковальов С.І. Особливості набуття процесуального статусу підозрюваного за новим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (70). – С. 246-254. – ISSN 2078-3566
877395
  Волобуєва І.В. Особливості навчання іноземних студентів на підготовчих факультетах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 3-14. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
877396
  Георгіаді О.А. Особливості навчання майбутніх учителів-філологів із застосуванням сучасних медіа-освітніх технологій // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 2. – С. 140-150. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
877397
  Конопляник Л. Особливості навчання читанню англійською мовою в технічному вузі та його зв"язки з іншими видами мовленнєвої діяльності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 223-225. – ISBN 966-7825-79-5
877398
  Гупало О.Г. Особливості надання державної допомоги вимушенним переселенцям в Україні / О.Г. Гупало, О.В. Жук // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська державна фінансова академія. – Львів, 2014. – С. 222-228. – (Економічні науки ; № 26). – ISSN 2219-7915
877399
  Попова О.М. Особливості написання ділових листів у Великобританії та Україні: порівняльний аналіз / О.М. Попова, Ю.В. Кабанчук // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 11. – С. 106-113. – (Серія: Мовознавство ; вип. 21 (3)). – ISSN 2312-2919
877400
   Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx / В.В. Курилюк, О.О. Коротченков, З.Ф. Цибрій, А.С. Ніколенко, В.В. Стрельчук // Журнал нано- та електронної фізики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т. – Суми, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 01029-1-01029-5. – ISSN 2077-6772


  З використанням ІЧ Фур"є-спектроскопії, раманівського розсіювання та комп"ютерного моделювання досліджуються особливості механічних напружень в германієвих нанокристалах, синтезованих в аморфній матриці SiOx з буферним шаром SixNy. Встановлено, що ...
877401
  Коваленко К. Особливості наративної структури повісті "Моє життя" А. Чехова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2012. – Вип. 11. – С. 40-44. – ISSN 2075-1486
877402
  Луцишин І. Особливості нараційного дискурсу роману Володимира Винниченка "Хочу!" // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 83-88. – (Серія: Філологічні науки ; № 28 (277) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
877403
  Ковальова Г.С. Особливості національних іспитів у ряді країн світу // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 70-76


  Мета даної статті - узагальнити інформацію про те, як проводяться вступні іспити у ВНЗ в розвинених країнах світу, і допомогти російським фахівцям, що займаються організацією, розробкою і проведенням вступних іспитів, вибрати найнадійніший і ...
877404
   Особливості національного правосуддя / Підготував Олександр Малієнко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 21 (330). – С. 16-19


  У дискусії на тему "Судоустрій: позитив, недоліки, напрями модернізації" в редакції газети "Голос України". Серед широкого кола обговорених питань для публікації в журналі "Віче" обрані ті, яким учасники дискусії приділили особливу увагу.
877405
  Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів з домінантним та субмісивним типами поведінки : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
877406
  Васильєва І.М. Особливості нейрогуморального статусу у щурів із домінантним та субмісивним типами поведінки : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Васильєва Ірина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 131 л. – Бібліогр.: л. 109-131
877407
  Іванова І.І. Особливості неокорпоративізму в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 103-105
877408
   Особливості низькочастотних коливальних спектрів рідин з водневими зв"язками / Л. Булавін, М. Білий, А. Якунов, А. Максимов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 37-41. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Методом комбінаційного розсіяння cвітлa поміряно ефективну густину коливальних станів в низькочастотній області спектру у рідин з водневими эв"язками. Відмічено, що спектральний розподіл підкоряється степеневому закону з нецілим показником степеню, що ...
877409
  Абдула Ю.А. Особливості номінації ойконімів Харківської області // Студії з ономастики та етимології : щорічник 2009 / НАН України, Ін-т української мови. – Київ, 2009. – 2009. – С. 6-9. – (Бібліотека української ономастики). – ISBN 978-966-507-256-0
877410
  Іванченко В.О. Особливості номінації психосоматичного компанента французької енологічної культури // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 109-114


  У статті досліджуються мовні засоби репрезентації психосоматичного компонента французької енологічної культури. Розглянуто прагматичний аспект актів номінації з огляду на їх здатність передавати певне відношення до предмета. Виділено семантичні сфери, ...
877411
  Карпенко О. Особливості нормативно-правового визначення інформаційних послуг законодавчими актами країн СНД // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 22-26. – ISSN 2076-9326
877412
  Шульга А.М. Особливості об"єктного складу земельних злочинів // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 186-199. – ISSN 2304-4556
877413
  Прокопенко Ж. Особливості облікового відображення формування технічних резервів у страховій компанії // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2013. – № 3. – С. 34-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
877414
  Колос І. Особливості облікової політики для сучасного підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 41-52
877415
  Гоголь Т. Особливості облікової політики на підприємствах малого бізнесу // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 12. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
877416
  Хома С. Особливості обліку забезпечення щодо виведення основних засобів з експлуатації з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансової звітності // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 23-27 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
877417
  Білоус Г.В. Особливості обліку податку на прибуток підприємств в бухгалтерському та відповідно до податкового законодавства // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 415-417. – ISBN 978-617-7069-02-6
877418
  Круподер О. Особливості обліку та аудиту факторингових операцій фінансових компаній // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 350-356. – ISSN 1818-2682


  Розглянуто правові засади здійснення факторингових операцій фінансовими компаніями.
877419
  Мервенецька В. Особливості обліку та розподілу загальновиробничих витрат у сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 35-40
877420
  Хомуляк Т.І. Особливості обліку у бюджетних установах в умовах сьогодення // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2014. – С. 75-81. – (Серія : Економічні науки ; вип. 2 (68)). – ISSN 1728-4236
877421
  Мікуліна М.М. Особливості обмеження особистих немайнових прав фізичної особи зняттям інформації з каналів зв"язку та застосуванням інших технічних засобів отримання інформації, контролем за телефонними розмовами // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 284-287. – ISSN 1563-3349
877422
  Чихман О. Особливості онтоморфогенезу рослин роду Рelargonium L"Herit ex ain. в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 29-33. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати досліджень етапів індивідуального розвитку інтродукованих у Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна пеларгоній. Приведены результаты исследований этапов индивидуального развития интродуцированных в Ботаническом саду им. акад. ...
877423
  Грішнова О. Особливості оплати праці на підприємствах-монополістах / О. Грішнова, К. Березюк // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 7. – С. 3-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
877424
  Домот Н. Особливості оподаткування "театрального" роялті // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 3. – С. 33-36. – ISSN 1608-6422
877425
  Олейнікова Л.Г. Особливості оподаткування нерезидентів у сучасних умовах / Л.Г. Олейнікова, А.О. Чорнолуцька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 90-92


  Визначена сутність поняття доходу з джерелом походження в Україні. Проаналізовано зміни в податковому законодавстві в питанні оподаткування нерезидентів.
877426
  Рекуненко І.І. Особливості оподаткування операцій з цінними паперами / І.І. Рекуненко, Я.С. Лук"яненко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 261-267
877427
  Шкута І.В. Особливості оподаткування та складання звітності з податку на прибуток страховими компаніями // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 71-74. – ISSN 1728-6220


  Розглянуто порядок формування витрат і доходів страховика.
877428
  Прокопова О.П. Особливості організації взаємодії викладача та студента на основі діалогу / О.П. Прокопова, В.С. Кшевецький // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 104-106


  У статті розглянуто навчання як організацію взаємодії на основі діалогу. Пропоновано використання основних методів, форм, засобів під час діалогізовано навчання у вищих навчальних закладах.
877429
  Магера А. Особливості організації виборів на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення антитерористичної операції // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2015. – № 1 (31), квітень. – С. 15-19
877430
  Безверхий К. Особливості організації і методики обліку відходів підприємств // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2014. – № 4. – С. 3-10 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
877431
  Голуб Н. Особливості організації індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови у ВНЗ // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 7 (117). – С. 42-46


  У статті розкрито актуальну проблему вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів-філологів шляхом проведення індивідуальних і групових консультацій із методики навчання української мови.
877432
  Щербак М.Г. Особливості організації лікування посттравматичних стресових розладів в США // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 270-277. – (Психологія ; вип. 45, ч. 1)
877433
  Мартіросян Л.А. Особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфській школі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 78-83. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито особливості організації навчально-виховного процесу у вальдорфскій школі в контексті філософської концепції антропософії, розробленої Р.Штайнером. Увагу акцентовано на понятті ритму в процесі організації навчання в трьох семирічних ...
877434
  Сафронов О.В. Особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони США / О.В. Сафронов, Г.В. Капосльоз, О.С. Мельниченко // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 209-214


  У статті визначено загальні особливості організації наукових досліджень у Міністерстві оборони (МО) США. Встановлено, що організація наукових досліджень у МО США здійснюється на базі науково-дослідної інфраструктури, основними елементами якої є: ...
877435
  Осауленко С. Особливості організації процесу навчання японської мови // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 348-356. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
877436
   Особливості організації роботи гарячої лінії "Слухаю вас..." / М.В. Євсюкова, Т.В. Митюра, І.І. Огороднійчук, О.А. Калашник // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 9. – С. 30-33
877437
  Батечко Н.Г. Особливості організації самостійної роботи магістрантів – майбутніх викладачів вищої школи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 46-51. – ISSN 1609-8595


  Розглядаються актуальні питання організації самостійної роботи при підготовці викладачів вищої школи умовах магістратури. Аналізуються наукові джерела педагогічної теорії щодо організації та змісту самостійної роботи у вищій школі. Адаптовано ...
877438
  Грішнова О. Особливості організації та оплати праці за аутстафінгової зайнятості / О. Грішнова, О. Заїчко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 8. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
877439
  Горішна Н.М. Особливості організації та функціонування післядипломної освіти соціальних працівників у США // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
877440
  Шаповалова О.О. Особливості організації туризму в Сінгапурі: 50 років на шляху до успіху // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 182-184. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
877441
  Деркач У. Особливості організації туризму техногенних катастроф в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 56-65. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 34). – ISSN 2078-4333
877442
  Петленко Ю. Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 54-62. – ISSN 1818-5754


  Розглянуто теоретичні й методологічні аспекти управління фінансами в інтегрованих корпоративних системах. Розкрито зміст понять "корпорація", "інтегрована корпоративна структура", "фінанси інтегрованої корпоративної структури". Визначено особливості та ...
877443
  Білак Г.І. Особливості організації церковної комунікації крізь призму документів церков різних конфесій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 36-40


  На основі документів церков різних конфесій розглянуто особливості церковної комунікації, наголошено на важливості використання церквою засобів масової комунікації, а також досліджено питання поєднання принципів абсолютної відкритості церкви до ...
877444
  Молоткіна В. Особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР в 1920-ті роки // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 17-23


  Показано особливості організаційного становлення та функціонування партійних видавництв в УСРР у 1920-х роках. Показаны особенности организационного становления и функционирования партийных издательств в УССР в 1920-е гг. The article deals with ...
877445
  Кривошеїн В.В. Особливості осмислення впливу мас-медіа на громадську думку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 90-93. – ISSN 2077-1800
877446
  Тімченко О.В. Особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України / О.В. Тімченко, І.М. Хмиров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-12. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 31). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості особистісно-адаптаційного потенціалу у курсантів МНС України, що дає можливість виявляти адаптаційні можливості курсантів в процесі навчання у вищих навчальних закладах МНС України. В статье рассматриваются ...
877447
  Трегуб Ю.В. Особливості особистості з суіцидальними тенденціями // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 80-81
877448
  Прилипко С.Ю. Особливості отримання нанокристалічних манганітів та їх електричні і магнітні властивості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Прилипко Сергій Юрійович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. матеріалознавсва ім. І.Н. Францевіча. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
877449
  Колеснікова Я. Особливості оформлення права власності на землю в порядку спадкування // Юридична газета. – Київ, 2012. – 27 листопада (№ 48)
877450
  Васечко О.А. Особливості охорони комп"ютерних програм авторським правом // Пріоритети національного реформування держави і права: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (8 жовт. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 118-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-193-4
877451
  Онопко М. Особливості оцінки діяльності суверенних фондів багатства як суб"єктів економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 108-111. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено аналіз особливостей, притаманним суверенним фондам багатства як суб"єктам економічних відносин та визначено основні підходи до оцінки їх діяльності. Встановлено залежність системи оцінки діяльності зі стратегічними цілями фондів та цілями ...
877452
  Бабчинська О.І. Особливості оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства / О.І. Бабчинська, А.Р. Левченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 87-92. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
877453
  Бодянська А.В. Особливості пасивних конструкцій в іспаномовному офіційному дискурсі // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 12-16. – (Бібліотека Інституту філології)


  Мета роботи полягає у вивченні структурно-семантичних, комунікативних, прагматичних та стилістичних особливостей конструкцій з пасивним значенням, які являють собою одну із складових загальної категорії стану сучасної іспанської мови, в офіційному ...
877454
  Колосов О. Особливості патентування об"єктів медичної діагностики людини // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 25-32. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1608-6422
877455
  Кривенко Л.М. Особливості пенітенціарної системи Австралії // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 92-95
877456
  Пушенко О.Г. Особливості пенсійної реформи в Україні та її вплив на зайнятість населення / О.Г. Пушенко, М.А. Підченко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 7 (141). – С. 83-90


  У статті розглянуто основні програми пенсійної реформи, обгрунтовано їх переваги та недоліки для суспільства.
877457
  Омельчук Я. Особливості перевірки ділових якостей працівникав сучасних умовах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 325-326. – ISBN 978-617-7069-15-6
877458
  Мушніна О.О. Особливості передачі агентивного неживого підмета у перекладі науково-технічної та художньої літератури // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 40-44. – ISBN 966-8188-08-X
877459
  Бездітий В. Особливості передачі житлового комплексу в управління невідомій компанії // Юридична газета. – Київ, 2012. – 20 листопада (№ 47)


  "... Нормативно-правове регулювання та практика".
877460
  Богуславський Б.О. Особливості перекладацьких стратегій Юрія Андруховича (на матеріалі "Гамлета" В. Шекспіра) // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 75-76
877461
  Мішкова О.В. Особливості перекладу американського політичного дискурсу (на матеріалі промов Барака Обами та Гілларі Клінтон) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 134-141


  У статті розглядаються особливості американського політичного, зокрема, президентського дискурсу, найуживаніші риторичні прийоми у промовах сучасних американських політиків та особливості їх перекладу. В статье рассматриваются особенности ...
877462
  Кащишин Н. Особливості перекладу англійських дипломатичних термінів українською мовою // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 240-245. – ISSN 2078-340X
877463
  Кучман І. Особливості перекладу англійських каузативних конструкцій // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 43-46. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
877464
  Кравець С.В. Особливості перекладу англійських культурних символів українською мовою // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 80-84
877465
  Ситник Н.В. Особливості перекладу англійських метафор на українську мову // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 144-145
877466
  Гордійчук О.Ф. Особливості перекладу англійської розмовної лексики українською мовою (на матеріалі роману Еріка Сігала "Історія кохання") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 171-176
877467
  Жукова Т.С. Особливості перекладу англійської термінології у галузі права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 72-79. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
877468
  Єлісова М.О. Особливості перекладу британського і американського студентського сленгу українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 27-33


  У статті розглядаються лексико-семантичні труднощі, що виникають під час перекладу британського й американського студентського сленгу українською мовою, аналізуються основні засоби перекладу англійських сленгізмів. В статье рассматриваются ...
877469
  Руденко Я.О. Особливості перекладу В.В. Єрофєєва "Москва-Петушки" англійською мовою // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 92-93
877470
  Муржа О.В. Особливості перекладу верлібру // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 167-172


  Статтю присвячено дослідженню особливостей верлібру та його перекладу. Розглянуто основні художні засоби, притаманні верлібру, та способи їх відтворення мовою перекладу. Статья посвящена исследованию особенностей верлибра и его перевода. ...
877471
  Антоненко З. Особливості перекладу газетних заголовків статей соціально-економічної тематики (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 48-59


  У статті розглядаються основні проблеми перекладу газетних заголовків, аналізуються їхній лексичний склад та перекладацькі трансформації, необхідні для досягнення еквівалентності та адекватності перекладу, обгрунтовується важливість екстралінгвального ...
877472
  Лещенко Г.П. Особливості перекладу гіперболізованої метафори у поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" та її перекладу англійською мовою / Г.П. Лещенко, М.А. Шкабаріна // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2014. – Вип. 1 (11). – С. 26-32. – ISBN 978-966-7359-72-0
877473
  Долгополова Л.А. Особливості перекладу дієслів і конструкцій із sich в сучасній німецькій мові // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 72-80


  В статті розглядається питання про особливості перекладу граматичних форм і конструкцій неспоріднених мов. Матеріалом для аналізу слугують дієслова і конструкції зі зворотним займенником sich в сучасній німецькій мові. Встановлені можливі типи ...
877474
  Чепурна М.А. Особливості перекладу ділових листів // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852


  У статті розглядаються особливості перекладу ділових листів та стереотипні кліше як компонент семантичної структури, які можна згрупувати за тематичною ознакою. Особливу увагу приділено абревіатурам та скороченим словам, створення та функціонування ...
877475
  Лобода Ю.А. Особливості перекладу евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 313-318


  У статті аналізуються стратегії перекладу українською мовою евфемізмів та дисфемізмів англомовного політичного дискурсу з огляду політкоректності; розглядаються окремі контексті, що становлять виклики для перекладача, надається обґрунтування певним ...
877476
  Служинська Л.Б. Особливості перекладу економічних термінів у німецькій мові // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 4. – С. 67-71. – ISSN 2077-804X
877477
  Терещенко Н. Особливості перекладу еліптичних конструкцій (на матеріалі творів Дж. Селінджера та їх перекладів українською мовою) // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 176-180
877478
  Усик Г.М. Особливості перекладу емоційно забарвлених англомовних висловів / Г.М. Усик, О.І. Пагурець, Г.Л. Андросюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 323-327. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877479
  Єфіменко В.А. Особливості перекладу етноспецифічних концептів в оповіданнях Джеймса Джойса // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 261-264
877480
  Козирєв Є. Особливості перекладу Євангелія японською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 37-44


  Статтю присвячено дослідженню особливостям перекладу канонічних християнських текстів японською мовою. На основі лексико-семантичного та структурно-стилістичного аналізів перекладного тексту визначено та описано деякі специфічні особливості та проблеми ...
877481
  Куліш О. Особливості перекладу заголовків економічних статей (на прикладі японської та української мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 62-66


  Статтю присвячено особливостям та складним випадкам перекладів заголовків економічних статей з японської на українську мову та з української на японську. Висвітлюються характерні особливості заголовків економічних газет японською мовою. Статья ...
877482
  Ткач М.А. Особливості перекладу іспанського та італійського молодіжного сленгу українською мовою (на матеріалі інтернет форумів та блогів) // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 302-307. – (Бібліотека Інституту філології)
877483
  Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 303-311


  Розвідка присвячена проблемі декодування та адекватного відтворення етно-міфологічних символів, які репрезентують міфологічний колорит балади "Причинна". У роботі проаналізовано англомовні переклади, виконані Джоном Віром та Михайлом Найдою
877484
  Саволоцька А. Особливості перекладу міфологічного колориту вступу до балади Тараса Шевченка "Причинна" англійською мовою // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 303-311


  Розвідка присвячена проблемі декодування та адекватного відтворення етно-міфологічних символів, які репрезентують міфологічний колорит балади "Причинна"
877485
  Антоненко З.В. Особливості перекладу неологізмів в суспільно-політичних текстах (на матеріалі іспанської та української мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 36-40


  У статті розглядаються особливості перекладу неологізмів з іспанської українською мовою та наводяться приклади їхнього вживання. В статье рассматриваются особенности перевода неологизмов с испанского на украинский язык, приводятся примеры их ...
877486
  Уманець Я. Особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та інтернету (на основі сучасної англомовної преси) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – C. 360-372. – (Бібліотека інституту філології)


  У статті розглянуто особливості перекладу неологізмів у сфері комп"ютерних технологій та Інтернету. Подаються характеристики основних видів перекладу, докладно аналізуються способи перекладу англійських неологізмів українською мовою. З огляду на те, що ...
877487
  Головіна Н.Е. Особливості перекладу німецьких фразеологізмів у фейлетонах (на матеріалі газети " Frankfurter allgemeine zeitung") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 204-208


  У статті висвітлені особливості використання, функції, можливості та проблеми перекладу фразеологізмів у німецькомовних газетних текстах. В статье освещены особенности использования, функции, возможности и проблемы перевода фразеологизмов в ...
877488
  Декусар Д.А. Особливості перекладу паронімічних слів // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 22-24
877489
  Габідуліна О.В. Особливості перекладу романів Франца Кафки українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 181-186


  У статті розглянуто стилістичні риси романів Франца Кафки "Процес" та "Зниклий безвісти" і досліджено особливості їх перекладу українською мовою, беручи до уваги різні мовні рівні. В статье рассматриваются стилистические черты романов Франца Кафки ...
877490
  Адаменко М.В. Особливості перекладу сучасної англомовної поезії // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 248-253
877491
  Ковальова Ю.В. Особливості перекладу термінів-синонімів зі сфери адміністративного права // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 2. – С. 64-69
877492
  Глінка Н.В. Особливості перекладу термінів та неологізмів у творах наукової фантастики / Н.В. Глінка, А.С. Хмара // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 241-244. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877493
  Кива Т.О. Особливості перекладу українською мовою іспанських лексичних архаїзмів (на матеріалі повісті Педро Антоніо де Аларкона "Трикутний капелюх") // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 191-197


  У статті розглядаються архаїзми, їх види, стилістичні функції, які вони виконують у художніх творах. Досліджуються варіанти перекладу архаїзмів, перекладацькі трансформації та проблеми, які можуть виникати при перекладі застарілих слів. В статье ...
877494
  Дима М.Г. Особливості перекладу фразеологічних одиниць сучасної німецької мови / М.Г. Дима, О.Б. Дембровська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 118-122. – (Серія "Філологічні науки")
877495
  Бондарєва А. Особливості перекладу японських танка французькою мовою (на матеріалі збірки Юдіт Гот"є "Вірші/на крильцях/бабки") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 65-72


  В статті досліджено особливості перекладу японських танка французькою мовою на прикладі збірки "Вірші /на крильцях/ бабки" французької письменниці та поетеси середини XIX ст. Юдіт-Луїзи Гот"є. Особливу увагу приділено художньо-стилістичним засобам, ...
877496
  Стецько Я. Особливості перенесення музичних жанрів в українську та французьку поезії першої половини ХХ століття // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 73. – С. 149-156. – ISSN 0130-528Х
877497
  Кардаш Л. Особливості переносного вживання дієслів у поетичних текстах (на матеріалі творів В. Симоненка й Л. Костенко) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 208-214. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4
877498
  Ягольніцька О.К. Особливості переписів населення Польщі 1921 р. та 1931 р. і картина етнічного і конфесійного складу суспільства Другої Речі Посполитої // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2010. – Т. 18, № 1/1. – С. 186-190. – (Історія та археологія ; Вип. 18). – ISSN 9125-0912
877499
  Голубнича Л. Особливості підготовки вчителів біології в Україні після Другої світової війни (1944-45 рр. - кінець 50-х років XX ст.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 143-148. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан підготовки вчителів в Україні після Другої світової війни. Встановлена мережа вищих навчальних закладів, що здійснювали підготовку вчителів біології. Виявлено цінні моменти історичного досвіду, зокрема, щодо проведення ...
877500
  Хмельовська О.Ю. Особливості підготовки до Декади української літератури і мистецтва в Москві 1960 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 70-75


  Статтю присвячено аналізу підготовки видавців до Декади української літератури і мистецтва в Москві, що відбулася 1960 р. Увагу приділено книжковим заходам, рекламній кампанії декади, підготовці видань до виставки в умовах жорсткого ідеологічного ...
877501
  Лазурчак І. Особливості підготовки магістрів в галузях педагогічної освіти, природничих та фізико-математичних наук // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 9 (116), вересень. – С. 18-22. – ISSN 2308-4634
877502
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 142-144
877503
  Неліпа Д.В. Особливості підготовки магістрів спеціальності "Державна служба" у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 19-23. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
877504
  Коханова І.О. Особливості підготовки оглядових документів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 155-161


  Розглянуто методику складання різних видів оглядів. Проаналізовано труднощі, які виникають у процесі підготовки означених вторинних документів. Ключові слова: реферативна справа, бібліографічні огляди, аналітичні огляди, реферативні ...
877505
  Кондрацька Г.Д. Особливості підготовки студентів до викладання безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 7. – С. 42-43 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
877506
  Приходькіна Н.О. Особливості підготовки фахівці за магістерською програмою "Педагогіка вищої школи " у ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НАПН України // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 278-284


  Професійно-педагогічна підготовка викладача вищої школи як спеціаліста, діяльність якого має на меті формування фахового світогляду ат соціокультурного світосприйняття студентської молоді, набуває вийняткової актуальності. У статті висвітлено актуальні ...
877507
  Бойко О.М. Особливості підготовки фахівців із соціальної роботи найвищого освітнього рівня (РНД) // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 149-159
877508
  Креденцер О.В. Особливості підприємницької поведінки персоналу освітніх організацій та її взаємозв"язок з організаціним розвитком // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 187-192. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
877509
  Туркот М. Особливості підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про військові службові злочини // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 2 (30). – С. 64-69
877510
  Липова Т.В. Особливості підтримки сфери державних фінансів України з боку ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 41-42
877511
  Кожушко Т.В. Особливості пізнання духовного досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 97-99
877512
  Флейчук М.І. Особливості післякризового інвестиційного процесу в Україні / М.І. Флейчук, А.В. Будник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.3. – С. 149-154. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
877513
  Іванюта О.М. Особливості побудови біозв’язків SWCNT - ДНК для біосенсорів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – C. 245-248. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Унікальна структура і електронні властивості вуглецевих нанотрубок (CNTs), що пов"язані з специфічними властивостями ДНК, можуть зробити супрамолекули CNTs-ДНК біоспряженими, що дозволить їх використовувати в біодатчиках. CNTs інкапсульовані в ДНК ...
877514
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-23. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто особливості побудови лінгвістичного процесора доморфемного аналізу англійських військово-технічних текстів. Проведено аналіз завдань та проблем графемного та лексемного аналізів текстів. Представлено реалізаційні аспекти ...
877515
  Литвиненко Л.О. Особливості побудови лінгвістичного процесора паралельної обробки природномовного тексту // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 176-180


  Розглянуто концептуальні положення побудови знання-орієнтованих систем машинного перекладу. Проаналізовано підходи до організації лінгвістичних процесорів автоматичної обробки різномовних природно-мовних текстів. Визначено умови розподіленої ...
877516
  Даньків М. Особливості побудови номінативного поля емоційного концепту страха (на матеріалі перської та української мов) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 87-92. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
877517
  Галацька В. Особливості побутування сучасної ліричної пісні Нижньої Наддніпрянщини // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2012. – Вип. 11 (14). – С. 91-96. – ISBN 978-96602-6551-6


  Сучасна лірична пісня Нижньої Наддніпрянщини вирізняється варіативністю форм побутування. Зокрема, зафіксовано двадцять шість варіантів пісні "Ой там на горі", що засвідчує вартісний рівень розвитку образної фольклорної пам"яті та повагу до вічних ...
877518
  Ворова Т.П. Особливості поведінкових моделей героїв повісті М.В. Гоголя "Сорочинський ярмарок" // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 266-272. – ISBN 978-966-551-315-5
877519
  Зінов"єва М.Л. Особливості поведінкових реакцій самок і самців щурів за субхронічної дії 7-гідроксикумарину / М.Л. Зінов"єва, Н.О. Карпезо, О.В. Линчак // Сучасні проблеми токсикології, харчової та хімічної безпеки : науково-практичний журнал / Держ. підприємство "Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хіміч. безпеки ім. акад. Л.І. Медведя М-ва охорони здоров"я України" ; Т-во токсикологів України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 5 (68). – С. 45-49. – ISSN 1609-0446
877520
  Каніболоцька Л.С. Особливості повістування у творі Олеся Гончара "Пізнє прозріння" // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 214-222


  Оповідання "Пізнє прозріння" вміщено у збірнику "Далекі вогнища" (1987), де однією із наскрізних проблем є екзистенційна тема життя і смерті людини в хронотопічних вимірах війни і миру, в оповіді про героїв різних соц. верств і професій. Драматичне, а ...
877521
  Клепар Г. Особливості податкового підходу до відображення інвентарізаційних надлишків // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-46 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
877522
  Чічкань О.І. Особливості податкового стимулювання підприємницької активності в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 44-48. – Бібліогр.: 24 назв.
877523
  Лука Т. Особливості поезії дубровницьких петраркістів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 193-199. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
877524
  Овсієнко Л. Особливості поетапного навчання лінгвістики тексту студентів філологічних спеціальностей на засадах компетентнісного підходу // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2014. – № 3 (113). – С. 41-46
877525
  Богатирьова К. Особливості поетики жанру оди закарпатських письменників кінця ХVIII - початку XIX ст. // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 145-150


  У статті розкриваються особливості поетики ліричного жанру оди в творчості закарпатських письменників А. Вальковського, В. Довговича, О. Духновича та П. Лодія. Висвітлено основні поетичні засоби та провідні мотиви в одах
877526
  Процюк Л. Особливості поетики конфлікту у соціально-психологічній драмі Л. Старицької-Черняхівської // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 23-27. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті аналізуються типи конфліктів у соціально-психологічних п"єсах Людмили Старицької-Черняхівської загалом і в драмі "Крила" зокрема. Особливо акцентується на впливі тенденцій модернізму на поетику драматичних творів авторки
877527
  Козак М. Особливості поетики лірики Миколи Рішка // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2012. – Вип. 17. – С. 89-91


  У статті досліджується лірика М. Рішка, яка за своїми ідейно-стильовими ознаками вписується в контекст празької школи. Предметом аналізу є поезії в яких найбільш яскраво відображені настрої національного відродження Карпатської України
877528
  Калашник Ю.І. Особливості поетичного синтаксису творів Миколи Вінграновського // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 209-213. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  У статті розглядаються ті художні образи, які створюються в поетичній мові М. Вінграновського шляхом взаємодії лексичного та граматичного рівнів і пов"язані з використанням конструкцій розмовного стилю, різних типів модальностей, форм головних членів ...
877529
  Порожнюк А.Л. Особливості поетичної мови балади "Тополя" Т. Шевченка / А.Л. Порожнюк, Л.Б. Мостова // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 187-192. – ISBN 978-617-7041-71-8
877530
  Свищо В. Особливості позитивістської концепції філософії мови Д. Овсянико-Куликовського // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 82-90. – ISSN 2075-1443
877531
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 51-66. – ISSN 2304-4556
877532
  Назимко Є.С. Особливості покарання неповнолітніх за кримінальним правом Російської Федерації (закінчення статті) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 38-53. – ISSN 2304-4556
877533
  Андрєєва О.М. Особливості політики формування ідентичності в багатонаціональних державах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 113-121


  Стаття присвячена основним рисам політики формування національної ідентичності мультикультурних держав та їх відмінностям в Західній Європі. Розглянуто кризу національної ідентичності в Україні та шляхи її подолання. The article is accented to the ...
877534
  Горбняк О.В. Особливості політичних ризиків в Україні // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 159-168
877535
  Ілларіонов О. Особливості політичного розвитку Індо-Грецького царства як східного відгалуження Греко-Бактрійського царства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 309-310. – ISBN 978-966-171-793-9
877536
  Мельник Н.Т. Особливості політичної ідентифікації у міському середовищі // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 1 (69), січень - лютий. – С. 106-115
877537
  Хачатурян Г.Х. Особливості політичної риторики французьких президентів п"ятої республіки // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 400-404


  У статті мова йде про особливості політичного дискурсу президентів Франції П"ятої республіки. Пропонується стислий компаративний аналіз стилістичних рис дискурсів перших трьох президентів з урахуванням жанрового характеру промов. В данной статье речь ...
877538
  Седченко А. Особливості політичної системи як чинник зовнішньої політики Австрійської Республіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 143-146
877539
  Призіглей М.О. Особливості політичної участі в умовах демократичної трансформації суспільства : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Призіглей Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 9 назв
877540
  Половинкіна М.І. Особливості польських лексем на позначення рожевого кольору // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 200-208. – ISSN 2311-2697


  У статті на матеріалі польської поезії кінця ХІХ - першої половини ХХ ст. розглянуто особливості польських лексем із семантикою рожевого кольору. Ілюстративним матеріалом лінгвістичного аналізу стали твори К. Пшерви-Тетмаєра, Я. Каспровича, Л. Стаффа, ...
877541
  Сухарєва С. Особливості польськомовного дискурсу в українській літературі києво-могилянської доби // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 12 : Імагологічні виміри національної літератури. – С. 219-226


  У статті представлено основні мотиви польськомовної творчості українських полемістів києво-могилянського періоду. Особливу увагу звернено на діяльність Лазаря Барановича, Касіяна Саковича та Петра Могили.
877542
  Манюх Н. Особливості портретотворення у прозі Володимира Дрозда // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 212-218. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
877543
  Данчук Ю.П. Особливості порушень довільної регуляції психічних процесів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 31-32
877544
   Особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запароваджений з нинішнього - 2013 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 2. – С. 22-25
877545
  Шемшур А. Особливості порядку реєстрації прав на земельну ділянку, що запроваджений з нинішнього - 2013 року // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2013. – № 3. – С. 25-28
877546
  Антощук А.О. Особливості початку досудового розслідування в кримінальній справі за фактором убивства матір"ю новонародженої дитини // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2012. – № 3 (82). – С. 93-99
877547
  Бабич А.А. Особливості початку досудового розслідування кримінальних правопорушень, учинених у Збройних силах України // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 1 (52). – C. 70-76. – ISSN 1727-1584
877548
  Артемчук Г. Особливості поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику у жінок віком 19-25 років в Україні / Г. Артемчук, О. Ковалюк, І. Дзюблик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 78-81. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В статті представлені результати власних досліджень, які свідчать про широке поширення вірусів папіломи людини високого канцерогенного ризику серед жінок віком 19-25 років в Україні. На основі методу полімеразної ланцюгової реакції визначено домінуючі ...
877549
  Лагіш Р. Особливості поширення унійної акції в II Речі Посполитій у міжвоєнний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 210-213. – ISBN 978-966-171-795-3
877550
  Петренко В.В. Особливості правління "Братів-мусульман" в Єгипті та причини їхньої поразки / В.В. Петренко, В.Й. Разіцький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 46-49. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (116)). – ISSN 1728-3817


  У статті автори зробили спробу розібратися в специфіці політичної тактики "Братів-мусульман" у боротьбі за владу та особливостях здійснення ними політичного курсу під час правління в Єгипті, а також розкрити обставини та причини відсторонення "Братів" ...
877551
  Євстігнєєв А. Особливості правового забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального використання надр в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-56. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  У статті проведений критичний аналіз наукових підходів і чинного законодавства в частині регулювання забезпечення екологічної безпеки при здійсненні спеціального надрокористування в Україні. Запропоновані авторські підходи до вказаних питань. В статье ...
877552
  Скуріхін С.М. Особливості правового менталітету офіцерського складу Збройних Сил України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 35-39
877553
  Шевчук О. Особливості правового регулювання імперативного і консультативного референдумів: досвід України та зарубіжних країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 158-160
877554
  Турчак І.О. Особливості правового регулювання інституту медіації в Україні / І.О. Турчак, І.Я. Гнип // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 69-74. – ISSN 2078-6743
877555
  Курилко В.М. Особливості правового регулювання кредитування аграрної діяльності // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Верховенство права та правова держава" : 16-17 трав. 2014 р. / "Верховенство права та правова держава", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2014. – С. 154-157. – ISBN 978-617-7041-84-8
877556
  Трофимовська Ю.В. Особливості правового регулювання матеріальної відповідальності роботодавця за трудовим законодавством України // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2015. – № 1 (68). – C. 159-166. – ISSN 1999-5717
877557
  Касмінін О.В. Особливості правового регулювання механізму захисту конституційних трудових прав працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Касмінін Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
877558
  Батигіна О. Особливості правового регулювання оптових ринків сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 159-167. – ISSN 1993-0909
877559
  Чернота Д.С. Особливості правового регулювання праці жінок : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Чернота Дмитро Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
877560
  Новіков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
877561
  Новіков Д.О. Особливості правового регулювання праці медичних працівників : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Новіков Денис Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 214 л. – Бібліогр.: л. 185-214
877562
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2012. – 195 л. – Додаток: л. 167-175. – Бібліогр.: л. 176-195
877563
  Бартків А.Я. Особливості правового регулювання праці працівників, що працюють у фізичних осіб за трудовим договором : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бартків Андрій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
877564
  Довбиш А. Особливості правового регулювання приєднання Європейського Союзу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод // VIІ наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького : (зб. наук. праць) / Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 205-209. – ISBN 978-966-2609-68-4
877565
  Ряполова-Радченко Особливості правового регулювання стажування студентів ВНЗ // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 330-332. – ISBN 978-617-7069-15-6
877566
  Ходирєва А. Особливості правового регулювання трудової діяльності народних депутатів // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 349-351. – ISBN 978-617-7069-15-6
877567
  Матчук С.В. Особливості правового режиму лісового фонду // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1. – С. 30-35. – ISSN 2222-5374
877568
  Еннан Р. Особливості правового режиму ноу-хау // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 9. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
877569
  Цірат Г.А. Особливості правового статусу іноземної держави в міжнародному цивільному процесі. Судовий імунітет держави // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 379-382


  Автор аналізує доктрини державного імунітету та порівнює Європейську Конвенцію ООН про юрисдикційні імунітети держав та їх власності.
877570
  Федоренко А.В. Особливості правового статусу інституту спільного інвестування як платника податку на прибуток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 12 (229). – С. 69-82 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2305-7645
877571
  Даниленко Ю.О. Особливості правового статусу прокуратури в Українській Народній Республіці доби Української Центральної Ради (4 березня 1917 р.- 28 квітня 1918 р.) // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 12 (134). – С. 122-125


  У статті проаналізовано становлення органів прокуратури УНР доби УЦР, її правовий статус та розвиток в контексті державотворчого процесу.
877572
  Гафинець О. Особливості правового статусу специфічних суб"єктів міжнародного економічного права // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 54-59
877573
  Водорєзова С.Р. Особливості правової охорони комп"ютерної програми як об"єкта інформаційних відносин // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків, 2014. – № 3 (7). – С. 69-76
877574
  Гандзюк Ю. Особливості правової охорони творів народної творчості (фольклору) / Ю. Гандзюк, М. Власов // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 6-10. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1708-7422
877575
  Прусенко Г.Є. Особливості правової природи забезпечувальних заходів у міжнародному комерційному арбітражі // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія". – Чернівці, 2014. – Вип. 1. – С. 251-258
877576
  Журенюк Т.В. Особливості правової процедури припинення громадських організацій // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 107
877577
  Анцут Е. Особливості правової характеристики суб"єктів антиконкурентних правопорушень за статтею 13 Закону України "Про захист економічної конкуренції" // Юридична газета. – Київ, 2012. – 16 жовтня (№ 41/42)


  "... Теорія та практичне застосування".
877578
  Піскун Г. Особливості правого регулювання приватної нотаріальної діяльності в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 42-45
877579
  Ніндипова В. Особливості правозахисної діяльності прокуратури щодо оплати праці підприємствами-банкрутами: проблемні питання та шляхи вирішення // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юрид акад. України ім. Я. Мудрого" ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 10 (136). – С. 49-57
877580
  Абашнік В.О. Особливості праці "Про межі між юридичним та соціологічним методом" (1911) Ганса Кельзена // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 43-46. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
877581
  Масицька Т. Особливості предикатів всеохопного процесу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – C. 138-143. – (Серія : Філологічні науки ; №2 (279) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877582
  Кашинцева О.Ю. Особливості предмета договору про створення об"єктів патентування у сфері медицини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 198-200. – ISSN 2219-5521
877583
  Цвіркун Н.Ю. Особливості предмета злочинного безгосподарського використання земель // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 1 (9). – C. 163-173. – ISSN 2304-4556
877584
  Яковенко-Глушенкова Особливості предметного аспекту змісту навчання професійно орієнтованої усномовленнєвої комунікативної компетентності майбутніх учителів французької мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 7 (114), липень. – С. 32-36. – ISSN 2308-4634
877585
  Шурин О. Особливості предмету доказування у справах щодо поновлення на роботі у зв"язку із звільненням працівника роботодавцем при змінах в організації виробництва і праці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 266-267. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
877586
  Сухорода І.О. Особливості предмету доказування шахрайства з фінансовими ресурсами за проектом нового КПК України // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 120-122. – ISBN 978-966-2571-07-3
877587
  Космацька Н. Особливості представлення інформації на паперових носіях // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 93-98. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877588
  Семчик В.І. Особливості приватизації державного майна в АПК // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 106-123. – ISBN 978-617-7021-00-0
877589
  Мягких І.М. Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 9. – С. 19-22. – Бібліогр.: 6 назв
877590
  Павлишин Л.В. Особливості приєднання Чеської Республіки до НАТО // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 116-123. – (Історія ; Вип. 29)
877591
  Давидович І.І. Особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших підстав для пом"якшення покарання // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 5 (139). – С. 94-103


  У статті досліджуються особливості призначення покарання за незакінчений злочин за наявності інших передбачених законом підстав для пом"якшення покарання.
877592
  Керевич О.В. Особливості призначення судових експертиз для встановлення індивідуально-психологічних особливостей підозрюваного (обвинуваченого) // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 31-36
877593
  Леось О.Ю. Особливості прийняття інвестиційних рішень та формування інвестиційного портфелю на промислових підприємствах України / О.Ю. Леось, К.Н. Семенова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 86-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
877594
  Прогонюк Л.Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прогонюк Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – 208 л. – Бібліогр.: л. 189-208
877595
  Прогонюк Л.Ю. Особливості припинення трудового договору за п. 3 ст. 40 Кодексу законів про працю України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Прогонюк Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
877596
  Журавка Ф.О. Особливості проведення аудиту основних засобів / Ф.О. Журавка, О.А. Скорба // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 14-22
877597
  Бабюх Ю. Особливості проведення національної політики в Молдавській АСРР // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 157-170
877598
  Якубів І.Р. Особливості проведення оцінки бізнесу в умовах національної економіки // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 523-525. – ISBN 978-617-7069-02-6
877599
  Берназюк Я.О. Особливості проведення правової експертизи та громадського обговорення в процесі підготовки актів Президента України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 130-135. – ISSN 1563-3349
877600
  Калінін А.М. Особливості проведення співбесіди як методу професійного відбору персоналу в ринкових умовах // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 90-97. – (Економічні науки ; вип. 26)
877601
  Михалюк О.І. Особливості проведення церемоніалу коронації у Речі Посполитій як складова культури епохи Бароко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 85-90. – ISSN 2226-3209
877602
  Ярмак В.І. Особливості продуктивного компонента -ому/-ему в складі конфікса "по- ... -ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників в українській та інших слов"янських мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 142-147. – ISSN 2075-437X


  Завданням дослідження є характеристика особливостей семантики та етимології продуктивного компонента ому/-ему у складі конфікса "по-...-ому/-ему" префіксально-суфіксальних відприкметникових прислівників у п"яти сучасних слов"янських мовах. Задачей ...
877603
  Горовий В. Особливості продукування наукової інформації у вітчизняному науковому виробництві // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 39. – С. 11-25. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто проблеми організації виробництва сучасної наукової інформації, їх співвідношення з відповідними суспільними запитами, запропоновано деякі актуальні напрями вдосконалення державної політики в цій сфері суспільної діяльності. This article ...
877604
  Кошелева Н.Г. Особливості проектування цілей та змісту педагогічної системи підготовки майбутніх економістів до інноваційної фахової діяльності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 51-59. – ISSN 2074-8922
877605
  Степаненко Ю.М. Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 10 (132). – С. 134-141


  У статті здійснено правовий аналіз норм чинного законодавства у сфері продовження дії договору оренди нерухомого майна, наведено приклади судових справ у цій категорії спорів з метою встановлення єдиного способу пролонгації орендних правовідносин. ...
877606
  Степаненко Ю.М. Особливості пролонгації договору оренди нерухомості: теорія і практика // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 162-169


  У статті зроблено правовий аналіз норм чинного законодавства у сфері продовження дії договору оренди нерухомого майна, наведено приклади судових справ з цієї категорії спорів з метою встановлення єдиного способу пролонгації орендних правовідносин. Крім ...
877607
  Шевченко Т.М. Особливості просування корпоративного видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 56-59


  Корпоративна періодика є важливим елементом формування та соціалізації нового покоління підприємців і бізнесменів, вона активно взаємодіє з різними інституціями в царині освіти, науки і культури. У цьому контексті особливого значення набуває вивчення ...
877608
  Ребрина А.А. Особливості професійної діяльності дослідника річок (на прикладі річки Плоска) як складова професійно-прикладної фізичної культури майбутнього фахівця / А.А. Ребрина, Ю.А. Сивун // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 325-333


  Розглянуто питання процесу підготовки майбутнього фахівця-дослідника річок до трудової діяльності. Розкрито мету та завдання дослідження. Охарактеризовано річку Плоска. Висвітлено особливості професійної діяльності фахівця-дослідника річок та ...
877609
  Овод Ю.В. Особливості професійної діяльності соціального працівника в системі соціального забеспечення // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 167-171
877610
  Кочкурова О.В. Особливості професійної ідентичності та професійного маргіналізму майбутніх учителів // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 106-115. – ISSN 2227-1376
877611
  Гудзяк А.М. Особливості професійної складової навчання майбутніх вчителів засобами іноземної мови професійного спрямування в умовах класичного університету // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 101-102
877612
  Радул В.В. Особливості професійної соціалізації особистості // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2011. – Т. 1. – С. 66-70. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.33)
877613
  Петрова Л.Г. Особливості професійної та психологічної компетеноності менеджера з персоналу // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 74-78. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
877614
  Сметанюк Т.І. Особливості профорієнтаційної роботи соціального педагога // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 47-48
877615
   Особливості процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за умов експериментального геморагічного інсульту, а також вивчення дії антиоксидантних препаратів / Є.О. Торгало, Я.Б. Раєцька, О.В. Богданова, І Л. Дробінська Остапченко, Є.А. Строцька // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2009. – Т. 17, № 1. – С. 155-158. – ISSN 1023-2427


  Стаття присвячена дослідженню особливостей процесів вільнорадикального окиснення ліпідів за умов експериментального геморагічного інсульту, а також вивченню дії антиоксидантних препаратів на дану патологію з метою корекції захворювання за допомогою ...
877616
  Кордюков М.І. Особливості процесів тепло масообміну рекуперативного мембранного теплообмінника "повітря-повітря" в літній період / М.І. Кордюков, В.І. Дешко, І.О. Суходуб // Холодильна техніка та технологія : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 2014. – № 1 (147). – С. 24-31. – ISSN 0453-8307
877617
  Стародуб Т.С. Особливості процесів формування нового регіоналізму в Тихоокеанському просторі // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 76-92
877618
  Краснова Н.П. Особливості процесу виховання засуджених жінок // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 94-102. – ISSN 1817-3764


  У статті розкрито особливості жіночої злочинності, а саме: сімейно-шлюбні, родинні та сусідські відносини, а також сфера виконання професійних функцій; показано соціальний портрет засудженої, який містить кримінально-правові та психолого-педагогічні ...
877619
  Пономаренко О.В. Особливості процесу запозичення в дипломатичному дискурсі (на матеріалі італійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 400-409


  У статті аналізується роль інтерлінгвальних та інтердискурсивних запозичень у процесі становлення дипломатичного дискурсу. Продемонстровано його двовекторний потенціал не лише як дискурсу-реципієнта, але і як дискурсу-донора елементів (зокрема ...
877620
  Вітман К.М. Особливості процесу сепаратизації в Україні // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2014. – Вип. 53. – С. 19-28
877621
  Кадишева Л.Б. Особливості прояві почуття власної гідності у студентів-психологів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 8 (185). – С. 36-40. – ISSN 2307-5880
877622
  Краснокутський М.І. Особливості проявів особистісної та реактивної тривожності у спортсменів пожежно-прикладного спорту // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 155-162. – ISSN 2312-5993
877623
  Забалуй Л. Особливості проявів тривожності у студентів і курсантів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 339-342
877624
  Бондар І.О. Особливості прояву духовної традиції лютеранства в музичному мистецтві Західної Європи // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586


  Сучасна українська естетика переосмислює досвід посткласичних теоретико- естетичних шкіл Франції, потребує діалогу між українськими та французькими нау- ковцями. Стаття присвячена аналізу французької естетики XX ст., зокрема її феноменологічному та ...
877625
  Новак Особливості прояву інтеракції в контркультурному середовищі / Новак, В // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 144-146
877626
  Віннічук О.В. Особливості прояву політичного лобізму в Україні // Політологічні студії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 21-28
877627
  Клименко І.О. Особливості прояву самореалізації інтернет-користувачів гуманітарного спрямування у кіберпростанстві // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 263-264
877628
  Айвазян Л.Ю. Особливості прояву самотності як психологічного явища // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 5 (36). – С. 147


  Переживання самотності розглядається в одних дослідженнях як негативне явище в розвитку особистості: недозволеність потреби в спілкуванні, в приналежності до соціальної групи, в інших - як результат обособлення, процесу самопізнання, росту ...
877629
  Мирончак К.В. Особливості прояву страху смерті як ресурсу особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 51-52
877630
  Васьківський В.А. Особливості прояву суспільного поділу праці та відмінності в платіжних потоках країн світу 1 // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 146-147
877631
  Яцишин С.Є. Особливості психічної адаптації та дезадаптації студентів // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 52-54
877632
  Шиліна А.А. Особливості психологічного захисту у працівників органів внутрішніх справ із різним рівнем стресостійкості / А.А. Шиліна, Г.В. Борисенко // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 355-359. – ISSN 1727-1584
877633
  Співак В.І. Особливості психологічного консультування осіб з депресивними станами та суїцидальними намірами // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 146-148
877634
  Скляренко О.М. Особливості психотренінгової роботи з формування життєтворчих здібностей у персоналу організацій екстремального профілю // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 284-289. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
877635
  Бєлкін Л. Особливості публікації матеріалів дисертаційних досліджень // Юридична газета. – Київ, 2013. – 17 вересня (№ 38). – С. 46-47


  Позиція Міносвіти з приводу вибору іноземних видань.
877636
  Пелипець М.І. Особливості публіцистичного доробку С. Смаль-Стоцького в "Літературно-науковому вістнику" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 116-118


  Проаналізовано публіцистичний доробок С. Смаль-Стоцького у "ЛНВ" (1898-1932) і його наступнику "Вістнику" (1933-1939). Охарактеризовано особливості публікацій, визначено їх жанр. Акцентовано увагу на різнобічності тем статей, а також їх важливості та ...
877637
  Василина Н.В. Особливості публічної служби нотаріусів та правової природи нотаріального акта // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 2 (23). – С. 92-102. – ISSN 2310-6166
877638
  Воєводкіна Г. Особливості пунктуації в японській газеті // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 269-273. – (Серія філологічна ; Вип. 54). – ISSN 2078-5534
877639
  Тадеєв П.О. Особливості реалізації болонської декларації у вищих навчальних закладах Швейцарії // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
877640
  Довганюк І. Особливості реалізації виправдання в сучасному німецькому політичному дискурсі // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 123. – С. 71-77. – ISSN 2078-340X
877641
  Шульгін В.В. Особливості реалізації військового законодавства України в умовах реформування кримінального судочинства держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 30). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується вплив галузевої систематизації законодавства на ефективність реалізації військового законодавства України. Виявлено юридико-технічні та юридико-лінгвістичні суперечності в конструкціях окремих приписів актів військового ...
877642
  Юшко С.В. Особливості реалізації державних соціальних гарантій в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 108-124. – ISSN 2305-7645
877643
  Струнін П.А. Особливості реалізації інформаційної політики в країнах Північної Європи // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 7 (111), липень. – С. 107-113. – ISSN 2077-1800
877644
  Филюк Г.М. Особливості реалізації конкурентної політики у країнах з трансформаційною економікою / Г.М. Филюк, В.П. Фещенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 2 (165). – С. 3-8


  Розкрито специфічні риси конкурентної політики у країнах пострадянського простору, показані її спільні ознаки та відмінності. Визначені інституціональні основи реалізації конкурентної політики у країнах пострадянського простору. Показана відмінність ...
877645
  Новак-Каляєва Особливості реалізації концепції прав людини органами державного управління в демократичному суспільстві // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (15). – С. 48-59
877646
  Ключко В.Г. Особливості реалізації концепції сталого розвитку в перехідній економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 5 : Державний сектор економіки в зарубіжних країнах і проблеми національного сектора. – С. 62-67. – ISSN 2222-4459
877647
  Белевцова С.О. Особливості реалізації міфологем у межах естетики символізму й неокласицизму (на матеріалі творчості В. Свідзінського та М. Драй-Хмари) // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 37. – С. 110-116. – ISSN 2312-0665
877648
  Салута Халед. Особливості реалізації нового зовнішньоекономічного курсу Сірійської Арабської республіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 351-356
877649
  Мокрицька Н. Особливості реалізації права на працю засудженими до позбавлення волі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 12 (228). – С. 13-15
877650
  Хоперія А. Особливості реалізації принципу гласності в сучасному цивільному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 260-262. – ISBN 978-617-7069-15-6
877651
  Мельнічук Л. Особливості реалізації службових субординацій між німецькими та місцевими органами влади райхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Тернопіль, 2013. – № 3 (105), травень - червень. – С. 41-44
877652
  Дяченко М.Д. Особливості реалізації творчого потенціалу майбутнього журналіста в процесі професійної підготовки // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – С. 80-83. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 1.39). – ISSN 2078-2128


  У статті висвітлюються філософські, педагогічні, психологічні та журналістські підходи до тлумачення творчого потенціалу особистості; визначаються особливості реалізації творчого потенціалу майбутності студентів у процесі професійної освіти.
877653
  Пац Л.І. Особливості реалізації членованих конструкцій у межах текстових величин // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 96-99. – ISBN 966-8188-08-X
877654
  Маковський С.О. Особливості регіоналізації, децентралізації і деволюції влади у Французькій Республіці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 120, (ч. 2). – С. 53-63. – ISSN 2308-6912


  По мірі розширення участі Франції в процесах європейської інтеграції, французька держава стикнулась з подвійним системним тиском: з одного боку, у зовнішньому вимірі, Франція переживала політично небезболісний процес вбудовування до наднаціональних ...
877655
  Кобзаренко А.М. Особливості регіоналізму в Південній Азії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 190-195
877656
  Підгородинська А.В. Особливості регламентації інституту визнання та виконання іноземних судових рішень в праві Європейського Союзу // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 86-87. – ISBN 978-966-2571-07-3
877657
  Наум А. Особливості регулювання банківської таємниці // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 151-153. – ISBN 978-617-7069-15-6


  Автор першого підручника з поліцейського права заслужений ординарний професор , декан юридичного факультету і ректор Університету Св. Володимира Микола Християнович Бунге.
877658
  Луценко А. Особливості регулювання трудових відносин у ВНЗ України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 5. – С. 76-81. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0131-775Х
877659
  Устіннікова О. Особливості редагування бібліографічних посібників / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 12. – С. 27-29
877660
  Устіннікова О. Особливості редагування бібліографічних посібників / Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 11. – С. 20-22
877661
  Пасова Т.О. Особливості редакційної політики польського журналу "Культура" стосовно українсько-польського взаємопорозуміння // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 175-178


  У статті розглядаються особливості редакційної політики на прикладі польського журналу "Культура", що виходив в еміграції у період з 1947 по 2000 рр. Як приклад наводиться "східне" питання, важливим складником якого журнал вважав українсько-польське ...
877662
  Немикіна В.О. Особливості рекламних матеріалів в українській версії періодичного видання Форбс // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 530-531
877663
  Ткач О.І. Особливості рекрутування політичної та адміністративної еліти в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 58-60


  У статті стверджується, що поряд із дослідженням стратегічних пріоритетів України варто проаналізувати особливості сприйняття керівниками держави й елітами національних інтересів. Оскільки еліти, а не держави, є первинними акторами формування стратегії ...
877664
  Куцевол Н.В. Особливості релаксаційних процесів полісахариду декстран сульфату та кополімерів на його основі / Н.В. Куцевол, Н.П. Мельник, О.М. Алексєєв // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 54-60. – ISSN 1818-1724
877665
  Мащенко С.Т. Особливості релігійності Пантелеймона Куліша // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 95 : ІІІ Всеукраїнські Кулішеві читання з філософії етнокультури, присвячені пам"яті Сергія Борисовича Кримського: "Феноменологія софійності в українській культурі. Запити філософських смислів у мові, мистецтві, літературі". – С. 65-68. – (Філософські науки)


  У статті досліджується еволюція релігійної свідомості П. Куліша, особливості світоглядно-православних переконань у різні періоди його життя і творчості
877666
  Серпенінова Ю.С. Особливості релізації Фондом гарантування вкладів фізичних осіб законодавчо визначених функцій // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 44-49. – ISSN 2077-6330
877667
  Ткаченко Г.В. Особливості репрезентації хрематонімів в I колі індивідуального хрематонімного фрейму // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 130-138
877668
  Ковтун-Водяницька Особливості репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel в умовах Північного Лісостепу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання репродукції Nepeta mussinii Spreng. ex Henckel за умови інтродукції в Північному Лісостепу України. Встановлено, що під час весняного та літнього періодів цвітіння рослин пилкові зерна мають високий ступінь фертильності - 93-98% і ...
877669
  Карпенко О.Г. Особливості ресоціалізації засуджених неповнолітніх в умовах виправного закладу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 104-107. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкрито зміст та особливості процесу соціально-педагогічної ресоціалізації з підлітками, які скоїли злочин; визначено основні напрями та компоненти соціально-педагогічної та профілактичної роботи з підлітками-правопорушниками в умовах ...
877670
  Ревука Т. Особливості ресоціалізації та реабілітації осіб, хворих на психічні розлади / Т. Ревука, Е. Крайніков, Є. Прокопович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 51-55. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
877671
  Задорожна О. Особливості реформації на українських землях Речі Посполитої та Великого князівства Литовського у XVI-XVII століттях // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 464-469. – ISBN 5-7702-0821-X
877672
  Товкун Л.В. Особливості реформування податкової системи України // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 123. – С. 137-143. – ISSN 2224-9281
877673
  Голуб"як Н.Р. Особливості реформування регіональної політики України: досвід ЄС // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 164-166
877674
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
877675
  Школа І.В. Особливості рецепції роману М. Сервантеса "Дон Кіхот" в українській та англійській прозі 10-20-х років XX ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Школа Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Бердянськ. держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2012. – 200 л. – Бібліогр.: л. 176-200
877676
  Шинкарук В.Д. Особливості реченнєвих структур з емоційно-оцінними значеннями // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 29-37
877677
  Остроух В.Г. Особливості роботи редактора при створенні навчальних електронних картографічних посібників / В.Г. Остроух, І.С. Руденко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 5 (92). – С. 19-22 : мал. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-9780
877678
  Терещенко В.М. Особливості розв’язання задач регіонального пошуку для d-вимірного випадку / В.М. Терещенко, А.Л. Фісуненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-210. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Робота присвячена дослідженню задачі регіонального пошуку в Евклідовому d-вимірному просторі. Зокрема, розглядається можливість застосування підходу розв’язання цієї задачі, який був запропонований для двовимірного випадку в роботі. В результаті ...
877679
  Семиченко В.А. Особливості розвитку варіативності мислення студентів технічних спеціальностей у процесі вивчення курсу "Психологія" / В.А. Семиченко, Е.Н. Кудусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 174-179. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
877680
  Почерніна А.Г. Особливості розвитку витривалості у студентів-першокурсників / А.Г. Почерніна, М.Г. Почерніна, Є.В. Селіванов // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2014. – № 06. – С. 48-53. – ISSN 1818-9172
877681
   Особливості розвитку вірусної інфекції, спричиненої Potato virus M, на рослинах картоплі за дії мікробних препаратів / Г І. Бова Будзанівська, О.О. Кучерявенко, О.В. Пиріг, О.О. Дмитрук // Сільськогосподарська мікробіологія : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т сільськогосп. мікробіології та агропромисл. виробництва ; Нац. акад. наук України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного. – Чернігів, 2014. – Вип. 20. – С. 60-65. – ISSN 1997-3004
877682
  Ткаченко Н.В. Особливості розвитку вітчизняного житлового іпотечного кредитування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 291-301
877683
  Голубнича Л. Особливості розвитку вітчизняної дидактики в другій половині ХХ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 135-142. – ISSN 2075-1478


  Розглянуто особливості розвитку вітчизняної дидактичної науки в другій половині ХХ століття. Значну увагу приділено дидактичним концепціям, теоріям та навчальним технологіям зазначеного періоду.
877684
  Гардімер Л.Д. Особливості розвитку вітчизняної електронної комерції / Л.Д. Гардімер, А.В. Орлова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 58-65. – (Економічні науки ; № 1 (18)). – ISSN 2074-5362
877685
  Василенко М.К. Особливості розвитку журналістики-розслідування. Припустимі стандарти домислу і вимислу // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 2 (39). – С. 31-36. – ISSN 1998-6912
877686
  Масний В. Особливості розвитку ізоляціонізму як принципу в політиці США у 1933 - 1935 рр. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 31-32
877687
  Коберник І.В. Особливості розвитку інтеграційних процесів підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 124-130 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
877688
  Мариніна С.В. Особливості розвитку інтеграційних угрупувань в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнародних відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 1/2 (2). – С. 3-6. – ISSN 1728-6220
877689
  Кундеус О.М. Особливості розвитку інтеграційно-кластерних процесів в АПК // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 42-48. – ISSN 2309-1533
877690
  Скопенко Н. Особливості розвитку інтеграційної взаємодії підприємств харчової промисловості України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-32. – (Економіка ; вип. 5 (158)). – ISSN 1728-3817


  Формування та розвиток інтегрованих структур є дієвим напрямом підвищення ефективності діяльності підприємств агропромислового комплексу в цілому та харчової промисловості зокрема. Галузеві особливості зумовлюють доцільність певних пріоритетних ...
877691
  Костик Є.П. Особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах трансформаційних процесів та глобалізаційних змін національної економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 40-46. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є особливості розвитку інтелектуальної власності в умовах впливу глобалізаційних процесів на національну економіку. Мета наукового дослідження полягає у розгляді особливостей розвитку інтелектуальної власності в умовах ...
877692
  Чепульська Є.С. Особливості розвитку інтелектуальної сфери у дітей, хворих на ДЦП // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 169-170
877693
  Карамушка Т. Особливості розвитку кар"єрних орієнтацій у аспірантів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 175-176
877694
  Пилипенко Є.О. Особливості розвитку кримінально-правового забезпечення протидії залишенню у небезпеці за часи незалежної України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 1 (123). – С. 114
877695
  Бакалець Р.І. Особливості розвитку лізингових відносин в Україні // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С. 53-58. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
877696
  Умєров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 64-67. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати досліджень сучасних тенденцій розвитку малого підприємництва в Україні.
877697
  Тютюник Х. Особливості розвитку міжнародного бізнесу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 67, ч. 2. – С. 95-96
877698
  Шаркова С.Ф. Особливості розвитку мотивації оволодіння іноземною мовою в полікультурних групах студентів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 37-41. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (7) ;Психологічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті наведено результати дослідження, проведеного серед студентів полікультурних груп, які навчалися за експериментальною програмою.
877699
  Вознюк А.В. Особливості розвитку мотиваційного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 84-90. – (Серія "Педагогіка і психологія. Педагогічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2222-5501
877700
  Круглова Л.Б. Особливості розвитку музею історії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 176-193. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
877701
  Демченко М.В. Особливості розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 240-244
877702
  Ступак Ф.Я. Особливості розвитку охорони здоров"я в Україні у першій половині XX століття // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 148-152. – ISSN 2077-1800
877703
  Мигаленко К.І. Особливості розвитку пожеж на торф"яниках та торфорозробках : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Мигаленко Костянтин Іванович ; Держ. служба України з надзвичайн. ситуацій, Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
877704
  Левицька Л. Особливості розвитку полікультурної освіти в університетах України // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 135. – C. 158-161. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8
877705
   Особливості розвитку процесів руслоформування річок басейну латориці / О.Г. Ободовський, О.С. Коноваленко, З.В. Розлач, В.В. Онищук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2012. – Т. 1 (26). – С. 43-55


  Багатопланове використання ресурсів річки Дніпро вимагає сучасного наукового обгрунтування при складанні прогнозів водності та встановленні режимів роботи дніпровських водосховищ, а також при оцінюванні впливу вибранних режимів на заплавні території ...
877706
  Фурсова О.В. Особливості розвитку ринку консалтингових послуг в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 68-71. – Бібліогр.: 11 назв
877707
  Шелемеха Д.О. Особливості розвитку ринку прянощів // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 234-236
877708
  Данилова Ю.Ю. Особливості розвитку світового ринку банківських послуг // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 1 (164). – С. 32-37


  У статті досліджено та виявлено основні передумови формування світового ринку банківських послуг; визначено основних суб"єктів даного ринку та проаналізовано різні підходи до його структуризації. Особлива увага приділяється дослідженню особливостей ...
877709
  Брежнєва-Єрмоленко Особливості розвитку системи державного фінансового контролю місцевих бюджетів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
877710
  Чайка-Петегирич Особливості розвитку системи освіти в умовах активізації глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 60-66


  В статті йдеться про виклики глобалізації, а також про можливі відпо- віді на них через призму процесів, що відбуваються у вищій освіті. Проаналізовано тенденції розвитку вищої освіти в умовах глобалізації. Особенности развития системы образования ...
877711
  Корх В. Особливості розвитку соціально-перцептивних механізмів у підлітків і юнаків та групова психокорекція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 24-28. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
877712
  Палійчук А.В. Особливості розвитку сучасної ділової преси України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 33-35


  У статті розглянуто особливості розвитку сучасної ділової преси України. Визначено типологічні характеристики ділової преси та основні аспекти її функціонування. Подано порівняльну характеристику найпопулярніших ділових видань України. Виокремлено ...
877713
  Гаврилюк В.Я. Особливості розвитку та діяльності ВНЗ у глобальній економіці // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 405-412. – ISSN 0321-0499


  Наведено основні відмінності та особливості розвитку вітчизняних та іноземних вузів за умови зростання рівня світової конкуренції; проаналізовано досвід кращих іноземних вузів із надання освітніх послуг.
877714
  Расяєва М.П. Особливості розвитку транспортної галузі в контексті Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [62]
877715
  Маховка В.М. Особливості розвитку туристичної індустрії України // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 167-170. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
877716
  Музиченко Н. Особливості розвитку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 204-213
877717
  Малихіна М.А. Особливості розвитку українського циркового мистецтва: (XIX - початку XX століття) // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 1. – С. 185-190. – ISSN 2226-3209
877718
  Сидоренко Ю.М. Особливості розвитку фінансового ринку України в контексті міжнародних фінансових відносин // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 33-35
877719
  Негода М.М. Особливості розвитку фонетичної системи п"ємонтського діалекту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 179-185


  У статті встановлено характерні відмінності у системі вокалізму та консонантизму п"ємонтського діалекту по відношенню до італійської мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків ...
877720
  Сидельникова Л.В. Особливості розвитку фонетичної системи старофранцузької мови // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 424-431


  У статті встановлено характерні зміни у системі вокалізму та консонантизму старофранцузької мови, проаналізовано еволюційний розвиток голосних та приголосних звуків, виявлено походження основних звуків французької мови. В статье установлены ...
877721
  Васильєв С.В. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : навч. посібник / С.В. Васильєв. – Харків : Еспада, 2012. – 475, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 471-475 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-456-062-4
877722
  Скіченко А. Особливості розгляду судом справ про захист особистих немайнових прав подружжя // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 43-46


  У статті досліджуються проблемні питання, пов"язані з судовим розглядом про захист особистих немайнових прав подружжя в Україні, особливості судового розгляду справ, пов"язаних із немайновими правами подружжя.
877723
  Фільц Б. Особливості розкриття поезії Тарваса Шевченка у творчості українських композиторів // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2014. – Ч. 3 (47) : Театр. Музика. Кіно. – С. 20-30. – ISSN 1728-6875
877724
  Довженко О.В. Особливості розкриття ролі письменника та редактора в публіцистиці та "Щоденниках" Олеся Гончара // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 54, січень - березень. – С. 90-92


  У статті автор приділяє увагу особливостям формування громадянської позиції редактора і письменника, її ролі в збереженні національної культури. Громадянська позиція Олеся Гончара краще проявляється в публіцистиці, відчутна в художніх творах і ...
877725
  Первак Ю.О. Особливості розподілу електричного поля в 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими резонаторами різної природи / Ю.О. Первак, В.В. Федоров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 287-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Досліджено спектральні характеристики пропускання і просторовий розподіл електричного поля на частотах трьох дозволених зон, що виникають в просторово-обмежених 1-D фотонних кристалах з трьома півхвильовими дефектами різної природи. Фотонний кристал ...
877726
  Яненко В. Особливості розподілу популяцій перепела (сoturnix coturnix l.) в агроценозах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 52-56. – (Біологія ; вип. 2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Перепел є широко розповсюдженим видом на території України. Основними біотопами гніздування є відкриті території з невисокою рослинністю. До таких територій належать: луки (різних типів), пасовища та поля з різноманітними сільськогосподарськими ...
877727
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 1 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 6. – С. 68-78 : рис., табл. – Библиогр.: с. 77-78. – ISSN 0203-3100
877728
  Трипільський О.А. Особливості розподілу сейсмічних швидкостей у земній корі Кіровоградського рудного району Інгульського мегаблока Українського щита. 2 / О.А. Трипільський, О.В. Тополюк, В.О. Трипільська // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 161-169 : рис. – Бібліогр.: с.169. – ISSN 0203-3100
877729
  Медведєва Ю.С. Особливості розрахунку характеристик максимального стоку паводків і весняних водопіль на базі редукційних формул // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 1 (36). – С. 31-38. – ISSN 2306-5680


  В статті надається аналіз структури і параметрів формул редукційного типу, які використовуються для нормування розрахункових характеристик весняного водопілля. В статье приводится анализ структуры и параметров формул редукционного типа, которые ...
877730
  Вареник О.Ф. Особливості розробки і реалізації цільової програми підвищення конкурентоспроможності підприємств / О.Ф. Вареник, В.М. Марченко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2014. – № 3 (27). – С. 57-63. – ISSN 1997-4167
877731
  Топорецька З.М. Особливості розслідування зайняття гральним бізнесом : дис. .. канд. юрид. наук : 12.00.09 / Топорецька Зоряна Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 225, [7] л. – Додатки: л. 208-225. – Бібліогр.: л. 185-207
877732
  Калужинський А. Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, що поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2013. – № 1 (29). – С. 92-98
877733
  Александренко О.В. Особливості розслідування кримінальних справ в умовах недостатності доказів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 97-102. – ISSN 2222-5374
877734
  Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 265 л. – Додатки: л.244-265. – Бібліогр.: л.196-243
877735
  Ткачук В. Особливості розташування ікон Страшного Суду в уніатських храмах Київської Митрополії другої половини XVIII ст. // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2014. – Вип. 4 : Збірка наукових праць, присвячена 170-літтю з дня народження Никодима Павловича Кондакова (1844-1925). – С. 644-651. – ISSN 2310-3310
877736
  Бобошко Н.Н. Особливості розуміння любові в німецькому ідеалізмі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 13-20


  В статті розглядається питання складності побудови конкретного визначення поняття любові через його діалектичність в межах вчень мислителів, зокрема, і в німецькому ідеалізмі, взагалі. В статье рассматривается вопрос сложности построения конкретного ...
877737
  Гончаренко К.С. Особливості розуміння феномену "con-cept" в постмодерністській традиції Ж. Дельоза // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 56-63. – ISSN 2075-1443
877738
  Лучканин С.М. Особливості романізації Дакії та Мезії в румунський лінгвоісторіографії // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 457-462


  У статті висвітлено історико-лінгвістичну дискусію навколо проблеми походження румунського народу та його мови, безперервного романського проживання (континуітету) в карпато-дунайських землях протягом тисячолітнього великого переселення народів, ролі ...
877739
  Федорець А.В. Особливості самооцінки особистості спортсмена // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 84-85
877740
  Михальська С.А. Особливості самосвідомості майбутніх практичних психологів у процесі професійної підготовки // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 41-42
877741
  Зварич І. Особливості самостійної роботи магістрантів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 101-104. – ISSN 2308-4634


  В статье раскрыты особенности самостоятельной работы магистрантов, которая позволяет достигать профессиональной компетентности при участии преподавателя в ее планировании и оценке достижения конкретного результата. Указан ряд основных функций ...
877742
  Айвазян Л.Ю. Особливості самотності як загальнопсихологічного феномену : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Айвазян Людмила Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
877743
  Кулішов В.В. Особливості світової глобалізації в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 21-24. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
877744
  Ветвінська Н. Особливості світоглядних орієнтацій в літературі Київської Русі ХІ-ХІІ ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 242-250. – ISBN 978-966-02-6227-0
877745
  Шевченко О.М. Особливості семантики кольоративів фразеології сучасного ділового китайського мовлення (компаративне дослідження на матеріалі англійської, української та китайської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С.394-401


  У статті розглядаються кольоративи сучасного ділового китайського, англійського та українського мовлення, а саме їхнє значення у фразеологічних зворотах. Також у статті наводиться компаративний аналіз на матеріалі трьох мов. Подається таблиця ...
877746
  Котвицька В.А. Особливості семантичної адаптації та функціонування англіцізмів у сучасній німецькій публіцістиці // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 246-251


  У статті розглядаються особливості семантичної адаптації та функціонування англіцизмів у сучасній німецькій мові. У центрі уваги знаходиться аналіз семантичних змін англомовних запозичень у системі німецької мови. В статье рассматриваются ...
877747
  Скробот А.І. Особливості символіки образної системи іспанської казки // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 275-280


  Стаття присвячена вивченню символіки образної системи іспанської казки як комунікативно-прагматичного репрезентанта іспанської ментальності.
877748
  Бриняк О. Особливості символіки українських хрестинних пісень // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 1 (13). – С. 27-38. – ISSN 2225-5095
877749
  Грейліх О. Особливості синдрому емоційного вигорання у професійній діяльності педагога // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 433-438. – ISBN 978-617-7009-20-6
877750
  Нестеренко О.О. Особливості синонімічної диференціації вигуків сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – C. 344-351


  У цій статті розкрито проблему синонімічних зв"язків вигуків сучасної китайської мови. Розглянуто питання синонімічної диференціації, особливостей побудови синонімічних рядів вигукових одиниць, а також моделі формування синонімічних пар. В статье ...
877751
  Верзун Л.В. Особливості синтаксису ідіостилів С. Павличко і О. Тереха та їх роль в експресивно-стилістичній структурі тексту перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 141-148
877752
  Іванова Л.О. Особливості синтаксичної реалізації заперечення у сучасній німецькій мові // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 13, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 20-21 березня 2014 року. – С. 41-42
877753
  Драпатий М.В. Особливості синхронізації каналу реєстрації зображення в лазерній абсорбційній спектроскопії плазми // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 192-195
877754
  Жорова Є.Р. Особливості системи антикризового корпоративного управління // IV Міжнародна науково-практична конференція "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації" : 15-16 листоп. 2012 р. : тези доповідей та виступів / "Імперативи розвитку України в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2013. – С. 115-116. – ISBN 978-966-2188-36-3
877755
  Шаманська О.І. Особливості системи державного регулювання лікеро-горілчаної та спиртової промисловості в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 70-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
877756
  Руднєва І.С. Особливості системи освіти в гуманітарних університетах Франції в середині XX ст. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 10 (44). – С. 191-196. – ISSN 2312-5993
877757
  Ніщименко О.І. Особливості системи розселення Богуславського району Київської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 137-139
877758
  Білоус А. Особливості скандинавського менеджменту на прикладі компанії ІКЕА // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 52-53
877759
  Колосов О. Особливості складання опису і формули винаходу // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 17-25. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
877760
  Гаврецька Х.М. Особливості словотвору юридичноїтемінології у сучасній літературній мові гінді // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 239-245


  У статті розглядається словотвірна структура юридичних термінів мови гінді та способи їх словотвору (серед яких: морфологічні та неморфологічні). Також було зосереджено увагу на шляхах поповнення юридичної терміносистеми сучасної літературної мови ...
877761
  Довгань О.В. Особливості смислу абсурдного художнього тексту // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 212-224. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
877762
  Рябець Н.М. Особливості соціалізації глобальної економіки / Н.М. Рябець, І.В. Тимків, І.В. Дворник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 41-44. – ISSN 2306-6814
877763
  Дяченко М.Д. Особливості соціалізації майбутніх журналістів у процесі підготовки до професійно-творчої діялбьності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ.заклад "Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1. – С. 45-55. – ISSN 1817-3764
877764
  Триндюк В.А. Особливості соціалізації студентської молоді у технічному університеті // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 28. – С. 57-60. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
877765
  Бондар В.В. Особливості соціально-демографічного розвитку малих міських поселень приміської зони Києва (на прикладі міста Буча) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 4 (88). – С. 52-57 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
877766
  Шефер М. Особливості соціально-демографічного розвитку України: макроекономічний погляд на проблему / М. Шефер, О. Гетьман // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 118-127. – ISSN 2306-546X
877767
  Давиденко І. Особливості соціально-історичного хронотопа в польській та австрійській овідіані другої половини XX століття // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 126, ч. 1. – С. 66-72. – ISSN 2078-340X


  На основі концептуальних положень теорії часопростору художнього твору, розроблених М. Бахтіним та Н. Копистянською, розкрито особливості соціально-історичного хронотопу в локальних текстах польської та австрійської Овідіани другої половини ХХ ...
877768
  Афанасьева Л.В. Особливості соціально-політичних орієнтацій сучасної студентської молоді / Л.В. Афанасьева, І.В. Букреєва // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 93-97. – ISSN 2306-3974
877769
  Пампура І.І. Особливості соціального супроводу неповнолітніх, які відбувають покарання у виховних колоніях // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 132-135
877770
  Блажієвська С.С. Особливості соціальної адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / С.С. Блажієвська, Ю.І. Волчелюк // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 34-38
877771
  Мельник А.Т. Особливості соціальної взаємодії девіантних неповнолітніх // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 191-194
877772
  Ткач О.І. Особливості соціальної політики як узгодження інтересів соціальних груп // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів V Всеукр. наук.-практ. конф., 24 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Союз юристів України ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, О.В. Чернецька]. – Київ : Ліра-К, 2014. – С. 54-59. – ISBN 978-966-2609-55-4
877773
  Островська Н.В. Особливості соціальнокомунікаційних технологій політичних ток-шоу в ефірі українських телеканалів : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Островська Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики і масової комунікації. – Запоріжжя, 2015. – 230, [38] арк. – Додатки: арк. 231-268. – Бібліогр.: арк. 194-230
877774
  Калуга В.Ф. Особливості соціокультурного статусу свободи слова в умовах інформатизації // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (52). – С. 30-37
877775
  Свириденко М.А. Особливості соціолекту іспанських студентів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 33. – С. 165-172
877776
  Кухарєв О. Особливості спадкування за заповітом з умовою // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 184-191. – ISSN 1026-9932
877777
  Лібов Д.Ю. Особливості спектра власних частот циліндрів скінченної довжини : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Лібов Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
877778
  Сидорова К.Г. Особливості співвідношення категорій "професіоналізм", "професіоналізація" та "компетентність" у контексті реалізації процесу професійного навчання державних службовців в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 128-130. – Бібліогр.: 10 назв
877779
  Берестовська А. Особливості співвідношення правової охорони промислових зразків і торговельних марок // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2013. – № 1. – С. 27-33. – ISSN 1608-6422
877780
  Микитчук Н.М. Особливості співробітництва України з країнами Центральної Азії в сфері науки й освіти // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 70-75. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912


  Досліджуються напрямки та перспективи співпраці України з країнами Центральної Азії в сфері науки й освіти.
877781
  Андронік Н.П. Особливості спілкування в міжкультурній дискусії // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 20-24. – (Педагогічні науки)


  Розглядається проблема навчання майбутніх учителів англомовної дискусії, а саме необхідність урахування мовленнєвої поведінки та етикету у дискусії з представниками англомовних країн.
877782
  Ніколенко Д.О. Особливості спостережливості в структурі пізнавальної активності персоналу Державної пенітенціарної служби України / Д.О. Ніколенко, О.М. Савченко // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України. – Чернігів, 2014. – № 1 (спецвип.) : Пенітенціарна ідея Георгія Радова: минуле, сьогодення, майбутнє.../Матеріали круглого столу (Київ, 6 лютого 2014 року). – С. 124-130
877783
  Радишевська О.Р. Особливості справляння судового збору в Україні: колізійні аспекти вітчизняного законодавства // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 185-194. – ISSN 2227-796X


  У статті здійснено порівняльно-правовий аналіз деяких положень Закону України «Про судовий збір» стосовно їх відповідності нормам чинного податкового законодавства України, запропоновано способи усунення колізії в податковому законодавстві про судовий ...
877784
  Цимбал І.В. Особливості сприймання іншомовних наукових текстів у процесі фахової підготовки студентів технічних факультетів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 207-211. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
877785
  Чорней М.П. Особливості сприймання та інтерпретації зовнішності представників інших етнічних груп : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Чорней Марина Петрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. соц. психології. – Київ, 2013. – 248 л. – Бібліогр.: л. 177-248
877786
  Сарапін О.В. Особливості сприйняття релігії та її конфесійна ідентифікація у полемічних творах Мелетія Смотрицького // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 39-43. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (115)). – ISSN 1728-3817


  У статті виявляються особливості сприйняття М. Смотрицьким релігії, її семантичних відповідників та конфесійних форм. В статье раскрываются особенности восприятия М. Смотрицким религии, её семантических соответствий и конфессиональных форм. The ...
877787
  Коробейнікова Л.Г. Особливості сприйняття та переробки зорової інформації у спортсменів залежно від функціональної асиметрії головного мозку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 102-109. – (Біологічні науки ; № 3)


  У статті наведено результати дослідження особливостей функціональної асиметрії головного мозку у спортсменів-єдиноборців високої кваліфікації. Обстежено 29 елітних спортсменів (членів національної збірної команди України з греко-римської боротьби та ...
877788
  Полєєва Ю.С. Особливості сприйняття усної інформації в англомовної лекції (порівняльний аналіз перцептивних і акустичних параметрів темпу) // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 143-149
877789
  Товканець Г.В. Особливості становлення вищої економічної освіти в Чехії і Словаччині у XX столытты // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 42-45. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
877790
  Ніцевич Е.О. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 41-43
877791
  Хмара М. Особливості становлення громадянського суспільства в Україні: філософсько-правовий аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 2 (116), березень - квітень. – С. 24-26
877792
  Тонких О.Г. Особливості становлення і розвитку міжнародної конкурентоспроможності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 42-49


  У цій статті розкривається і аналізується розвиток та стан міжна- родної конкурентоспроможності України, розглядаються рівні міжнародної конкурентоспроможності та проводиться оцінка окремих показників. В этой статье исследуется и анализируется ...
877793
  Щербина А. Особливості становлення і розвитку системи освіти Республіки Білорусь // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С.11-14
877794
  Кацин М.Ю. Особливості становлення Німецького митного союзу (1818-1834): історико-правовий аспект // Митна справа : науково-аналітичний журнал / Нац. ун-т "Одеська юрид. академія" ; ТОВ "Митна газета". – Львів, 2014. – № 3 (93). – С. 29-37
877795
  Бартків О.С. Особливості становлення педагогіки як навчального предмету / О.С. Бартків, Є.А. Дурманенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 17-21. – (Педагогічні науки)


  У статті аналізуються теоретичні аспекти становлення педагогіки як навчального предмету.
877796
  Лаговська С.С. Особливості становлення правової держави в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 65. – С. 38-45. – ISSN 1563-3349


  Окреслена сутність та проаналізований процес розбудови правової держави в Україні. Визначено принципи, закріплені в Конституції, а також досліджено особливості та чинники, які впливають на становлення правової держави.
877797
  Карпов В.В. Особливості становлення символіки військових формувань України // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 23. – С. 168-182. – ISSN 2313-5603
877798
  Карчева Г.Т. Особливості становлення та розвитку банківської системи України // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 93-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1605-7988
877799
  Хамула П. Особливості становлення та розвитку правоохоронних органів на території України: історичний аспект // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 4 (384). – С. 28-31. – ISSN 2313-559X
877800
   Особливості становлення та функціонування інституту мирових посередників на Правобережній Україні в перші роки впровадження селянської реформи (1861-1863) // Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / С.В. Набока. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 38-82. – ISBN 978-617-7107-05-6
877801
  Кедич Т.В. Особливості становлення характеру дитини в повісті "Бригантина" О. Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 163-170. – ISBN 978-966-551-315-5


  У статті розглядається специфіка художнього зображення характеру дитини в повісті "Бригантина" О. Гончара у взаємозв"язку з ситуаціями, психічними станами головного героя.
877802
  Боровцова М.С. Особливості становлення чоловічої гендерної ідентичності в неповній сім’ї // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 40-52


  У статті виділено основні чинники, що обумовлюють особливості станов-лення чоловічої гендерної ідентичності в умовах виховання в неповній сім’ї: відсутність батька в сім’ї в аспекті невиконання ним ключових ролей; актуалізація руйнівних впливів ...
877803
  Ружицький А.В. Особливості стану взаєморозрахунків енергогенеруючих компаній України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 1 (60). – С. 121-126
877804
  Данчук Ю.П. Особливості статевих відмінностей в прояві психомоторних якостей // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 112-113
877805
  Харитоненко К. Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК / Ксенія Харитоненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 4 (153). – С. 8-10
877806
  Едер П.Т. Особливості створення вищого крайового суду у Львові у складі Австрії та Австро-Угорщини (1855-1918 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 34-40. – ISSN 2219-5521
877807
  Шостак М.В. Особливості створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [33--34]
877808
  Гринчук М. Особливості створення іміджу політичного лідера на прикладі Барака Обами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 258-259
877809
  Шептак К.В. Особливості створення програми моніторингу геологічного середовища в умовах застосування технології гідророзриву // Проблеми гідрогеології на сучасному етапі : матеріали І наук. конф. присвяч. пам"яті проф. Харків. ун-ту І.К. Решетова (м. Харків, 5-6 листоп. 2014 р.) / М-во освіти і нуки України, Ін-т геол. наук. НАН України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: М.О. Азаренков та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 82
877810
  Луцанова А.М. Особливості створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних продуктів // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 44-52


  У статті охарактеризовані традиційні методи зображення рельєфу та можливості аналізу карт рельєфу з використанням цифрових моделей рельєфу. Розглянуті питання особливостей створення та візуалізації 3D моделей рельєфу за допомогою сучасних програмних ...
877811
  Приходько Г.І. Особливості стратегій мовленнєвої комунікації чоловіків і жінок // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – С. 109-111. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
877812
  Вікулова А.О. Особливості стратегічного управління об"єктами права інтелектуальної власності в організації // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / ДП "Центр науково-технічної інформ. та сприяння інновац. розвитку України" (Укртехінформ). – Київ, 2013. – № 1 (145). – С. 37-42
877813
  Сєміколенова С.В. Особливості страхового захисту підприємства від фінансових ризиків // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 3. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
877814
  Сидоренко О.А. Особливості страхування з державною підтримкою у аграрному секторі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 71-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
877815
  Кушерець Д.В. Особливості структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав фізичних та юридичних осіб // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (7). – С. 218-225. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено розкриттю особливостей структури цивільних правовідносин у сфері охорони і захисту майнових прав, аналізу їх елементів та висвітленню взаємозв"язку цих елементів між собою. This article is devoted to exposion of the structure of ...
877816
  Сингаївська Г.В. Особливості структурно-семантичної організації фразеологізмів з тваринним компонентом в іспанській мові / Г.В. Сингаївська, О.В. Яцинова // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 271-275. – (Бібліотека Інституту філології)
877817
  Пєчук І.С. Особливості суб"єктивної сторони порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в Україні (ст. 286 КК України) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – С. 254-262. – ISSN 1563-3349
877818
  Остапчук М.Я. Особливості суб"єктного складу права інтелектуальної власності на аудіовізуальний твір (на основі порівняльного аналізу норм законодавства України, зарубіжних країн та міжнародних договорів) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 262-267
877819
  Климентова О.В. Особливості сугестії з використанням сакральних текстів // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 2. – С. 439-443
877820
  Веклич В.О. Особливості сучасних визначень змісту категорії "забезпечення й захист прав і свобод людини і громадянина" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 36-40
877821
  Луцишин Г. Особливості сучасних збройних конфліктів в умовах глобалізації // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича. – Львів, 2014. – Вип. 26. – с. 128-133
877822
  Підчоса О.В. Особливості сучасного етапу транснаціоналізації світової нафтогазової галузі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Підчоса Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 238-258. – Бібліогр.: л. 215-237
877823
  Козачук О. Особливості сучасного реформування військових прокуратур в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2014. – № 5 (38). – С. 114-119. – ISSN 2311-6676
877824
  Драгунова Т. Особливості сучасного формування і розвитку наукового потенціалу України в регіональному вимірі / Т. Драгунова, І. Майданік // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв


  Нові видання
877825
  Катеринчук П. Особливості сучасної імміграційної політики Канади // Матеріали Першої міжнародної конференції з Канадознавства, 26-28 лютого 2010 року, Чернівці / Міжнародна конференція з Канадознавства. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2011. – С. 111-116
877826
  Мінченко О.В. Особливості сучасної інтерпретації категорії "законність" // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 45-48. – ISSN 1563-3349
877827
  Мойсей Л.О. Особливості сучасної теорії розуміння та практики забезпечення конституційного права військовослужбовців на житло // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-115. – (Серія : Право та державне управління ; № 1 (12))
877828
  Старовойт Л.В. Особливості сюжетно-композиційної та образної структури ліричної повісті Б. Мозолевського "Дума про степ" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 153-156. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
877829
  Юрченко О. Особливості та інтерпретації числового матеріалу на прикладі героїчного поетичного епосу XIV-XVII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 133-136. – ISBN 978-966-171-795-3
877830
  Алєксєєнко І.Г. Особливості та істотні умови принципів європейського договірного права // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – C. 3-9. – ISSN 2408-9257
877831
   Особливості та методика створення експертної системи підтримки прийняття рішення щодо управління комплексною безпекою інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах та на об"єктах інформаційної діяльності / С.Я. Довбня, Ю.І. Хлапонін, С.В. Биков, І.О. Четверіков // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 1. – С. 16-24
877832
  Луніна І.О. Особливості та наслідки застосування різних форм податку з обороту // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 6 (235). – С. 15-28. – ISSN 2305-7645
877833
  Дмитрук Б.П. Особливості та перспективи використання в Україні досвіду антикорупційної політики деяких країн світу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2015. – С. 7-19. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 1 (18)). – ISSN 2078-1628
877834
  Сілакова Н.Є. Особливості та проблеми стану вищої освіти у Донецькій області // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 160-166


  Проаналізовано сучасний стан вищої освіти у Донецькому регіоні в умовах демографічного спаду та посилення конкуренції вузів.
877835
  Садовенко С.М. Особливості та провідні суперечності сучасного культурного процесу в Україні XXI ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 2226-3209
877836
  Лук"янчук О.М. Особливості та регіональні відмінності житлового фонду Житомирської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 123-125
877837
  Кондратьєва І.В. Особливості та сучасний стан ієрархату Коптської Церкви // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (111)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена особливості ієрархату Коптської Церкви, характеризуючи його своєрідність на рівні патріарх – єпископат – пресвітеріат – дияконат. Для аналізу використані історичні матеріали, наукова література та сучасні інформаційні джерела. Статья ...
877838
  Должикова-Поліщук Особливості та тенденції управління туристичною діяльністю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 9 (159). – С. 103-112 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
877839
  Мелько Х.Б. Особливості творення постмодерністської синестетичної метаболи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 88-92. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості постмодерністського художнього дискурсу, проаналізовано постмодерністську метаболу як засіб синестетичних мапувань в англійському та українському постмодерністському художньому дискурсі. Визначено механізми ...
877840
  Брилинська Н. Особливості творчого доробку Ярослава Сейферта другої половини 20-их рр. XX ст.: крах ілюзій та повернення до основ // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 259-264. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
877841
  Костюченко М.П. Особливості творчої індивідуальності письменника (на прикладі "Щеденників" Олеся Гончара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 1021. – С. 365- 369. – (Філологія ; Вип. 66). – ISSN 2227-1864
877842
  Бойко В.Г. Особливості творчості Д.С. Бортнянського у відзеркаленні західноєвропейських традицій 2-ї половини XVII - XVIII ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 263-272
877843
  Янів Г.Я. Особливості текстологічної підготовки видань творів українського фольклору для масового читача // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 119-123


  На прикладі видань для масової аудиторії ("Українські народні казки, вибрані для дітей" за упорядку ванням Б. Грінченка та "Мудра Оленка") висвітлено особливості текстологічної роботи з творами укра їнського фольклору. Особливу увагу приділено науковій ...
877844
  Пацеєвька О.С. Особливості термінотворення в польській терміносистемі економіки (на матеріалі фахових текстів) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 172-177


  У статті розглянуто особливості фразеологічного термінотворення в польській фаховій мові економіки: запропоновано визначення та окреслено лінгвістичний статус лексичних одиниць, які є результатом процесу фразеологізації у фахових мовах; наведено ...
877845
  Шевченко О.Г. Особливості термічного режиму граничного шару атмосфери над Києвом / О.Г. Шевченко, Є.В. Самчук, С.І. Сніжко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – № 3/4. – С. 7-13. – ISSN 1992-4224
877846
  Городянська Л. Особливості технічного забезпечення системи бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 17-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
877847
  Хоггас Башир Особливості течії в"язких та аномально-в"язких рідин у потоках зі змінною за довжиною витратою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.16 / Хоггас Башир ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
877848
  Гуманренко О.О. Особливості типологічної хпрпктеристики рецензій на наукові твори // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 119-126. – ISSN 1998-6912


  Аналізується типологія рецензій, робиться спроба класифікації наукових рецензій. Значна увага приділяється специфіці наукового резензування. Характеризується різновиди наукових рецензій.
877849
  Капустін О.О. Особливості тлумачення М.О. Лосським містичного раціоналізму // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (2). – С. 78-84
877850
  Колотілова Н.А. Особливості тлумачення топіки в трактаті "Риторика" Б. Ламі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 87-88
877851
  Лучканин С.М. Особливості тлумаченя історії української та російської лінгвістики в румунських підручниках з історії мовознавства // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 296-302


  У статті розглядаються питання особливостей опису й розуміння українського та російського мовознавства в підручниках з історії лінгвістичних учень, опубікованих у Румунії протягом другої половини XX-початку XXI ст. З вітчизняних мовознавців найбільше ...
877852
  Романчук С. Особливості топонімії Канівського природного заповідника // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 113-115. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
877853
  Щербак О. Особливості трактування особистості жінки в духовно-релігійному творі (Києво-Печерський патерик) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5 (641). – С. 76-89. – ISSN 0236-1477
877854
  Скляренко О. Особливості трактування поняття "жанрово-стилістична домінанта" в сучасній лінгвістиці // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 18. – С. 251-255
877855
  Хвойницька Х. Особливості трактування природно-правових ідей у творчості просвітників (Вольтер, Ж.-Ж. Руссо, Ш.-Л. Монтеск"є) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 780 : Філософські науки. – С. 58-62. – ISSN 0321-0499
877856
  Борисенко В. Особливості трансформації весільного обряду українців Карпатського регіону на початку ХХІ століття. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 10-15


  У статті аналізуються зміни у родинній обрядовості гуцулів Східних Карпат на початку ХХІ ст. Показано загальні тенденції розвитку сучасної обрядовості, що характеризується значною втратою традиційної звичаєвості, обрядової пісенності. В статье ...
877857
  Воропаєва Т. Особливості траснформації колективної ідентичності громадян України під впливом Чемпіонату Європи з футблоу 2012 року // Ukraїna : narracje, jezyki, historie. – Wroclaw : Trickster, 2015
877858
  Томашевська-Прядун Особливості трудового виховання дітей в японській родині // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 184-188. – (Серія: Педагогічні науки)
877859
  Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 12 (126). – С. 61-65
877860
  Дудка О. Особливості трудового права Німеччини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 10 (124). – С. 86-90
877861
  Касьянова М. Особливості трудової міграції населення України (1991-2011 рр.) / М. Касьянова, О. Ширма // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 3 (123). – С. 106-109. – ISSN 1728-9343
877862
  Гапоненко Г.І. Особливості туристичної політики Угорщини / Г.І. Гапоненко, І.М. Шамара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 126-130. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
877863
  Тимченко Є.П. Особливості укладання великого німецько-українського словника // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 177-181. – ISBN 966-8188-08-X


  Лексикографічна діяльність викладачів Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі укладання двомовних національних словників
877864
  Герман М.В. Особливості українських перекладів поезії Р.М. Рільке "Der Panther" // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С.171-175
877865
  Мельничук С.В. Особливості українсько-англійського перекладу зменшувально-пестливих лексичних одиниць у художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 114-118


  Статтю присвячено особливостям відтворення української зменшувально-пестливої лексики в англійському перекладі на матеріалі текстів художнього стилю. Автор аналізує запропоновані перекладачами варіанти передачі зменшувально-пестливих слів засобами ...
877866
  Кривонос Р.А. Особливості українсько-люксембурзької співпраці на початку XXI ст. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 1). – С. 129-139


  Стаття присвячена аналізу українсько-люксембурзьких відносин та процесу розбудови співпраці між обома державами. Дослідження дозволяє твердити про значну автономність у розвитку окремих сфер українсько-люксембурзької співпраці та відмінності у колі ...
877867
  Павліха Н.В. Особливості українсько-польського економічного співробітництва в умовах європейської інтеграції / Н.В. Павліха, Ю.В. Марчук // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 111-119
877868
  Шутяк Л.М. Особливості українського художнього репортажу в контексті "нового журналізму" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 154-158. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741
877869
   Особливості української історичної прози XX століття : монографія / Ганна Александрова, Марина Богданова, Юлія Мельнікова, Ірина Співак ; [наук. ред. Ю.І. Ковалів] ; М-во освіти і науки України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Юго-Восток, 2008. – 225, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 215-225. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-374-356-1


  В пр. №1700341 напис: Бібліотеці Інституту філології - від авторів. Бердянськ. 2009 р.
877870
  Воропаєва Т. Особливості української ментальності у світлі етнопсихологічних досліджень // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 6 : Лінгвістика та лінгводидактика. – С. 26-47. – ISBN 966-95452-3-9
877871
  Стретович О.М. Особливості управління відсотковим ризиком на ринку міжбанківського кредитування (на прикладі ПАТ "Райффайзен Банк Аваль") // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 190-191
877872
  Вівчар О.Й. Особливості управління державним боргом та методи його удосконалення / О.Й. Вівчар, М.Ю. Солдак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 720 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 371-375. – ISSN 0321-0499


  Висвітлено сутність державного боргу України, здійснено його аналіз.
877873
  Шевченко Я. Особливості управління зобов"язаннями комерційних банків України // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 2 (222). – С. 154-162. – ISSN 2409-9260
877874
  Корчун В.С. Особливості управління ландшафтним потенціалом природоохоронних територій зарубіжних країн // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 143-146. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Розподіл фінансової допомоги регіонам ЄС є одним із найважливіших видів регіональної політики.
877875
  Смутчак З.В. Особливості управління персоналом: генезис наукової думки // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 89-92. – ISSN 1728-6220
877876
  Білоус С. Особливості управління розвитком туристичного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 21-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 29, ч. 2). – ISSN 2078-4333
877877
  Гладченко М. Особливості управління системою вищої освіти Нідерландів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 37-45. – ISSN 1682-2366
877878
  Гулей Т.В. Особливості урбанонімікону британського та американського варіантів англійської мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 82-87
877879
  Кармазіна Н.С. Особливості усвідомлення особистістю застосування власних захисних механізмів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 177-180
877880
  Уварова Ю.В. Особливості усвідомлення стильових характеристик спілкування майбутніх менеджерів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (186). – С. 75-80
877881
  Угрин Т.В. Особливості утворення жіночого роду іменників на позначення професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 187-192


  Статтю присвячено дослідженню утворення жіночого роду іменників на позначення назв професій, посад та роду занять у сучасній французькій мові. На основі корпусу з 1305 електронних версій франкомовних статей 2004-2009 років, пов"язаних з постатями ...
877882
   Особливості утворення карбонатзаміщених апатитів у розчинах систем Сa(NO3)2-MI3PO4-MI2CO3, (МІ - Na, K) / А.І. Малишенко, І.В. Затовський, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, М. Еппле, О. Приймак // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 36
877883
  Дзюбіна О.І. Особливості утворення та функціонування семантичних неологізмів англійської мови в сфері інтернет-комунікації // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – С. 17-23. – ISSN 2307-4604
877884
  Романченко В.І. Особливості утворення термінологіних одиниць правової системи Європейського Союзу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 419-423


  Cтаттю присвячено дослідженню особливостей формування термінології ЄС в німецькій, шведській та інших європейських мовах. Розглянуто та здійснено компаративний аналіз нових термінологічних одиниць мови права ЄС. Оцінено характер взаємовпливу офіційних ...
877885
  Яновська О. Особливості участі адвоката у процедурі медіації / О. Яновська, А. Біцай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню особливостей участі адвоката у процедурі посередництва у якості медіатора. Встановлено та проаналізовано ознаки за якими можливо визначити специфіку діяльності адвоката-медіатора. Виявлено переваги і недоліки у наданні ...
877886
  Рубель К. Особливості участі Іспанії у діяльності НАТО // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 87-89
877887
  Гринкевич С.С. Особливості факторного впливу на формування, розвиток і використання трудового потенціалу: лімітуючі та стимулюючі аспекти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 16-23. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні групи ризиків впливу лімітуючих та стимулюючих факторів зі встановленням чутливості складових трудового потенціалу.
877888
  Семененко І.Є. Особливості фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISSN 2078-1687
877889
  Семчик О. Особливості фінансово-правових понять: до постановки питання // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 50-56. – ISSN 1026-9932
877890
  Скороход І.С. Особливості фінансового забезпечення системи вищої освіти в Україні // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 99-100
877891
  Хомутенко В.П. Особливості фінансового механізму кредитних спілок України / В.П. Хомутенко, О.Г. Волкова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 43-50


  Проаналізовано складові фінансового механізму системи кредитної кооперації і особливості їх застосування у забезпеченні фінансової стійкості кредитних спілок.
877892
  Рибак М.С. Особливості фінансової діяльності малого підприємництва в Україні // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 127-129
877893
  Кравчик Ю.В. Особливості фінансової звітності торговельних підприємств та найбільш ефективні методи її аналізу / Ю.В. Кравчик, Ю.С. Бойко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 59-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
877894
  Красільник О.В. Особливості фінансування вищої освіти в Україні // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 2 (70). – С. 58-64
877895
  Булкін І.О. Особливості фінансування науково-технічного розвитку військово-промислового комплексу в Україні // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 3 (85). – С. 23-38. – ISSN 0374-3896


  В статье анализируются основные тенденции финансирования оборонных НИОКР в Украине в свете современных мировых трендов. Специальное внимание уделено изменениям в структуре источников финансирования работ и развитию экспортной ориентации в ...
877896
  Івашків Г. Особливості форми та декору керамічних димарів // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 656-670. – ISSN 1028-5091
877897
  Владичук М. Особливості формування амортизаційної політики держави // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 29, ч. 1. – С. 69-72. – ISSN 2078-5860
877898
  Кулікова О.С. Особливості формування бази даних для дослідження театральної термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 259-265


  Статтю присвячено дослідженню української театральної термінології з метою укладання інформаційно-пошукового тезаурусу, що може функціонувати як довідково-енциклопедична система або у складі іншої інформаційної системи. Проаналізовано склад театральної ...
877899
  Мельничук Д.О. Особливості формування білкового спектра плазми крові у ссавців у період новонародженості // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
877900
  Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, НАН України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 244-280. – Бібліогр.: л. 221-243
877901
  Христюк Б.Ф. Особливості формування водного стоку річки Дунай та розробка методик його прогнозування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Христюк Борис Федорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
877902
  Монаєнко А. Особливості формування галузі фінансового права // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2011. – Число 6/7. – С. 245-265. – ISBN 978-966-306-020-4
877903
  Коробчук Л.І. Особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей в освітньому процесі // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 46-49. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті розглянуто особливості формування екологічної культури студентів машинобудівних спеціальностей, визначено умови, за яких можливе досягненя високого професіоналізму майбутнього спеціаліста машинобудівного профілю.
877904
  Маслак О.І. Особливості формування економічного потенціалу підприємства в умовах циклічних коливань / О.І. Маслак, Л.А. Квятковська, О.О. Безручко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 9 (135). – С. 36-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
877905
  Березовська О.А. Особливості формування економічної безпеки підприємств України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 461-463. – ISBN 978-617-7069-02-6
877906
  Пруднікова О. Особливості формування зовнішньополітичного курсу КНР в період правління Ху Цзіньтао (2002 - 2012 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 350-353. – ISBN 978-966-171-783-0
877907
  Соловей Т.В. Особливості формування і гідролого-гідрохімічний режим боліт в умовах постгляціальних територій України і Польщі = The formation pecularities, hydrological and hydrochemical regime of wetlands in conditions of postglacial areas of Ukraine and Poland : монографія / Соловей Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-351. – ISBN 978-966-423-284-2
877908
  Панасюк В.А. Особливості формування і функціонування політичної еліти Гетьманщини // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 53. – С. 58-66
877909
  Медведєва О. Особливості формування іміджу політичного лідера // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 271-272
877910
  Молчанов К.А. Особливості формування іміджу політичного лідера в сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Молчанов Кирил Андрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 212 л. – Бібліогр.: л. 186-212
877911
  Конєва І.І. Особливості формування інвестиційного клімату в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2013. – Вип. 2 (46). – С. 131-136. – (0). – ISSN 2078-9165
877912
  Кучепенко І. Особливості формування інституту держави крізь призму політичних процесів в Україні // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 4 (66), липень - серпень. – С. 83-91
877913
  Аземша І.Б. Особливості формування інституту юридичної відповідальності в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 44-47
877914
  Бичкова А. Особливості формування категорій репутація та імідж в сучасній гуманітарній науці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 94-95
877915
  Вдовиченко В.О. Особливості формування консолідованої фінансової звітності з використанням сучасних інформаційних технологій // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 417-419. – ISBN 978-617-7069-02-6
877916
  Чорна Н.В. Особливості формування концепту "гра" у новелі Хуліо Кортасара " Las babas del diablo" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 271-279


  Статтю присвячено дослідженню мовних засобів вираження текстового концепту "гра" у постмодерній новелі Хуліо Кортасара "Las babas del diablo" у комунікативному ракурсі. Текстові концепти постмодерного художнього дискурсу характеризуються мовними й ...
877917
  Сурай І. Особливості формування лідерства в системі державного управління в Канаді / І. Сурай, С. Держановська // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 24-35
877918
  Морозова О. Особливості формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 526-529
877919
  Буруковська Н.В. Особливості формування міжкультурних зв"язків в добу соціальних викликів глобалізації // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 134-136
877920
  Вергун Д.В. Особливості формування міжнародного іміджу країни в сучасному інформаційному просторі // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 148-150
877921
  Кислова Л.А. Особливості формування моделі економічної безпеки країни // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 73-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 27). – ISSN 2225-6725
877922
  Бондар Ю.В. Особливості формування національного інформаційного простору в Україні на сучасному етапі дкржавотворення // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 154-161
877923
  Товкайло С.Р. Особливості формування національної свідомості студента на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 49-50
877924
  Бовсунівський П.В. Особливості формування політичних систем та тенденцій політичного розвитку держав арабського світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 77-84


  Статья посвящена раскрытию понятия "арабский мир" и особенностям формирования политических систем и тенденций политического развития ключевых арабских государств.
877925
  Присяжна-Гапченко Особливості формування проблематики публіцистики української еміграції в період "залізної завіси" (кінець 40-х - поч. 50-х рр. XX ст.) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 197-201. – ISSN 2078-1911
877926
  Акімов О. Особливості формування професійних компетентностей державного службовця в контексті євроінтеграції України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – C. 207-217
877927
  Марцинюк І.П. Особливості формування світоглядної культури студентської молоді / І.П. Марцинюк, Н.В. Ольхова // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 74-78. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано теоретичний аналіз сутності та структури поняття світоглядної культури особистості, а також визначено її специфічні особливості формування в студентському середовищі; окреслено основні напрями її формування в майбутніх фахівців.
877928
  Ващенко В.В. Особливості формування системи резервування // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 41-43. – ISBN 978-611-01-0721-1
877929
  Верещако С. Особливості формування стану міщан та основні категорії міського населення іспанських міст доби розвинутого середньовіччя // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 232-235. – ISBN 978-966-171-783-0
877930
  Бабич Л.М. Особливості формування сучасної бюджетної політики в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 133-141. – ISSN 1993-6788
877931
  Єжеєв М.Ф. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Російської Федерації : аналіт. доповідь / М.Ф. Єжеєв, В.В. Орлик, Н.І. Мхитарян ; [за заг. ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 71, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 1). – ISBN 978-966-554-195-0
877932
  Мхитарян Н.І. Особливості формування сучасної зовнішньої політики Туреччини // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (22). – С. 177-182
877933
  Гупало О.Г. Особливості формування та основні напрями використання доходів домогосподарств у вітчизняній економіці / О.Г. Гупало, О.І. Пікулик // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2013. – С. 183-189. – (Економічні науки ; № 25). – ISSN 2219-7915
877934
  Сало Л.К. Особливості формування та реалізації державної та регіональної податкової політики України в сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 80-83. – Бібліогр.: 12 назв
877935
  Жукова А.О. Особливості формування та розвитку англомовної терміносистеми телебачення // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 135-139
877936
  Баліцька В.В. Особливості формування та руху ПДВ державному бюджеті та господарському обороті підприємств / В.В. Баліцька, О.В. Короткевич // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 57-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
877937
  Ломага М А. Особливості формування транскордонних кластерів: досвід України / М А. Ломага, Д.М. Гуменюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 20 (217). – С. 116-119. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х


  Виділено та охарактеризовано етапи створення кластерів на прикордонних територіях. Досліджено перші кроки України в напрямі розвитку транскордонних ініціатив.
877938
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччина (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 177-179. – ISBN 978-966-171-783-0
877939
  Харлан Г. Особливості формування українсько-німецьких відносин у контексті східноєвропейської політики Федеративної Республіки Німеччини (1990 - 1998 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 388-390. – ISBN 978-966-171-783-0
877940
  Безлюдний О.І. Особливості формування умінь і навичок роботи з іншомовним текстом зі спеціальності // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2014. – № 42/43. – С. 265-270. – ISSN 2074-8922
877941
  Лямець А. Особливості формування фондів депозитарних бібліотек ООН / Артем Лямець, Ірина Лавриненко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 5 (226). – С. 15-18. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання формування фондів депозитарних бібліотек ООН. Окрім відомостей про депозитарій ООН у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського, проаналізовано нові підходи, парадигми та пропозиції щодо покращення ...
877942
  Гладченко М. Особливості формулювання місії університетів країн Європейського Союзу (на прикладі Німеччини) // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 92-99. – ISSN 1682-2366
877943
  Науменко І.Е. Особливості французько-українського перекладу термінологічних одиниць у галузі килимарства, ткацтва та вишивки // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 195-199. – (Бібліотека Інституту філології)
877944
  Ярошевська М.О. Особливості французького ток-шоу // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 429-433


  Стаття присвячена структурному аналізу медіа інтеракції у жанрі ток-шоу; виявлені лінгвістичні та екстралінгвістичні ознаки, що визначають ток-шоу як жанр медійного дискурсу, складне комунікативне і лінгвосоціокультурне явище; розглянуті основні ...
877945
  Портнов А.В. Особливості французької моделі конституційної юстиції // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 8 (143). – С. 8-11


  В статті здійснено комплексний аналіз французької моделі конституційної юстиції. Встановлені переваги і недоліки цієї моделі.
877946
  Гальчинська А.В. Особливості фреймової структури та засоби вербалізації концепту "Architecture"в авторському дискурсі (на матеріалі "Саги про Форсайтів" Дж. Голсуорсі) // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 182-189. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
877947
  Дяченко М.В. Особливості функціональної активності гемопоетичних клітин-попередників кісткового мозку пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.11 / Дяченко Марія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
877948
  Клімчук Ю. Особливості функціонуванння макро- та мікротопонімів у структрурі празького тексту (на прикладі поетичної творчості представників "празької школи") // Волинь філологічна : текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2013. – Вип. 16 : Мова і вірш. – С. 59-68. – ISSN 2304-9383
877949
  Дейчаківська О. Особливості функціонування англоамериканізмів у сучасній українській мові // Іноземна філологія / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 127, ч. 1. – С. 39-44. – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано особливості функціонування англо-американських запозичень у сучасній українській мові. Виявлено особливості графічної, граматичної та семантичної адаптації неологізмів.
877950
  Паламарчук О.М. Особливості функціонування бізнес-інкубаторів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 22/1. – С. 99-104. – ISSN 2306-546X


  Предметом роботи є дослідження особливостей функціонування бізнес-інкубаторів як частини інфраструктури підтримки малого підприємництва, та вагомого інструменту економічної, соціальної, структурної і інноваційної політики. Метою роботи є визначення ...
877951
  Могилко Л.В. Особливості функціонування внутрішнього ринку державних цінних паперів України в сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 201-207 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
877952
  Співак І.В. Особливості функціонування глобального валютного ринку // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 274-284. – ISSN 2306-4994
877953
  Іщенко В.Л. Особливості функціонування економічних термінів у заголовках публіцистичних текстів // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 55. – С. 71-73
877954
  Комірна Є.В. Особливості функціонування іменників дії у складі тримісних іменникових предикатних актантів у дискурсі газетних статей та в романі Ж. Перека "Речі" // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 311-315


  Стаття присвячена граматичному та стилістичному аналізу іменника, який має предикативне значення. Предметом дослідження є, тримісні іменникові предикатні актанти, які містячи в своїй структурі такий іменник та будучи залежними від дієслова в особовій ...
877955
  Буснюк С.В. Особливості функціонування інтегрованих структур кластерного типу в європейській економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 67-69. – Бібліогр.: 8 назв
877956
  Кривунь В. Особливості функціонування інтелектуального капіталу машинобудівного підприємства в умовах інноваційної економіки / В. Кривунь, О. Корчак // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 3. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1708-7422
877957
  Кудин О.О. Особливості функціонування ісламу в сучасному світі // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 89-93


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування ісламу в сучасному світі, а також особливостям проявлення ісламу в соціально-політичному житті західних країн. Статья посвящена анализу особенностей Функционирования ислама в современном мире. А ...
877958
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
877959
  Баранько Я.С. Особливості функціонування канонічного права в епоху Середньовіччя // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 3-12


  Стаття присвячена аналізу особливостей функціонування канонічного права в Середньовіччі, розкриті джерела його виникнення, особливості його прояву. Статья посвящена анализу особенностей функционирования канонического права в Средневековье, раскрыты ...
877960
  Шевчук І. Особливості функціонування конституційної скарги в Республіці Польща // Історико-правовий часопис : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2014. – № 2 (4). – C. 53-58
877961
  Подовіннікова В.С. Особливості функціонування метафори у німецькомовному політичному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 387-395


  У статті досліджено функціонування метафори як одного із основних інструментів комунікативного впливу у німецькому політичному дискурсі та виділено найбільш поширені семантичні типи метафор, використання яких проілюстровано прикладами зі стенограм ...
877962
  Каша К.А. Особливості функціонування міфологічної лексики в сучасному тюркомовному суспільстві (за результатами асоціативного експерименту) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 168-174


  Стаття присвячена лінгвокогнітивному аналізу мовних реакцій реципієнтів-носіїв мови та студентів східної філології, отриманих у результаті вільного асоціативного експерименту. Статья посвящена лингвокогнитивному анализу языковых реакций ...
877963
  Голяк Л.В. Особливості функціонування муніципальних омбудсманів Республіки Польща та Російської Федерації: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 151-155. – ISSN 1563-3349
877964
  Мудрик Л. Особливості функціонування невербальних комунікативних компонентів у ситуації поздоровлення // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 44-49. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
877965
  Сизенко А.С. Особливості функціонування нових графічних явищ у сучасній французькій ЗМІ // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 408-416


  Статтю присвячено аналізу нових графічних та орфографічних явищ сучасної французької мови. Під впливом різноманітних чинників, серед яких лібералізація та демократизація ЗМІ, усереднення мовленнєвого стандарту та зростання впливу усної мови на ...
877966
  Міненко М.А. Особливості функціонування об"єднань харчової промисловості Німеччини на національному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 14-17 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
877967
  Ломакіна І.А. Особливості функціонування особових займенникових слів I та II особи в сучасному іспанському мовленні // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 319-324


  У статті на матеріалі прикладів з різноманітних іспаномовних джерел розглядаються особливості вживання особових займенникових слів І та ІІ особи. Категорія особи займенникових слів розглядається із боку її семантичної та прагматичної наповненості. ...
877968
  Захарчук Н.В. Особливості функціонування перформативних дієслів у мовленнєвих актах (на прикладі англійської мови) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 39-45. – ISSN 2077-804X
877969
  Блінова Л.М. Особливості функціонування підприємств на ринку природних монополій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 386-393


  Визначено основні напрями державного регулювання природних монополій.
877970
  Горб Є. Особливості функціонування політичних партій німецької меншини Другої Речі Посполитої // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 95-101


  Аналізується участь національних німецьких партій у політичному житті Другої Речі Посполитої періоду парламентської демократії. Встановлено взаємозв"язки між територіальним розміщенням німецького населення Польщі, його соціальною структурою та ...
877971
  Гурц В.В. Особливості функціонування політичного лідерства в сучасній Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 99-101
877972
  Ульянова К.М. Особливості функціонування преси Луганщини від зародження до 1917 р. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 340-347


  Пропонована стаття створена з метою розширення й систематизації попередніх відомостей і уявлень про генезу та основні тенденції розвитку періодики Луганського краю від зародження до 1917 р. У дослідженні відтворено структуру луганської періодики за ...
877973
  Лазер-Паньків Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 2. – С. 265-270


  Стаття присвячена аналізу семантичних та функціональних особливостей прецедентних антропонімів, які входять до складу давньогрецьких фразеологізмів. Антропоніми класифікуються за ознакою прецедентності, за денотативною співвіднесеністю, за ...
877974
  Губеладзе І. Особливості функціонування психологічних механізмів трансформації соціальної ідентичності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 9 (162). – С. 56-62
877975
  Мазур М. Особливості функціонування реалістичного та фантастичного компонентів у сучасній сербській прозі (М. Павич, Г. Петрович, З. Живкович) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 170-178. – (Серія філологічна ; Вип. 56, ч. 2). – ISSN 2078-5534
877976
  Ромашко О.М. Особливості функціонування ринку газу в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
877977
  Гарбар Ж.В. Особливості функціонування ринку державних запозичень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 8, квітень. – С. 44-50. – ISSN 2306-6814
877978
  Хоменська І.В. Особливості функціонування сегментів концепту "Україна" у поетичній мовотворчості Лесі Українки // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 169-175. – ISSN 2312-0665
877979
   Особливості функціонування системи захисту населення від надзвичайних ситуацій у 2005 році // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-12 : фото, табл., рис.
877980
  Януль І. Особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-34. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  Вивчено особливості функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення відповідно до нового законодавства в Україні, досліджено порядок формування та використання активів Накопичульного пенсійного фонду. Изучены особенности ...
877981
  Дубина М.В. Особливості функціонування системи страхування вкладів у Швейцарії // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 181-189. – (Серія економічна ; вип. 1). – ISSN 2311-844X
877982
  Труш О. Особливості функціонування складних речень із підрядними обставинами в науковому мовленні Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 62-74. – (Серія філологічна ; Вип. 57). – ISSN 2078-5534
877983
  Дудар О. Особливості функціонування стилістичного засобу "внутрішнє мовлення" в художньому тесті (на матеріалі творчості Т. Драйзера) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2013. – С. 199-204. – (Філологія (мовознавство) ; вип. 17). – ISBN 978-966-2337-62-4


  Досліджується роль сенсорної лексики як засобу створення художньої образності.
877984
  Прокоф"єва О. Особливості функціонування страхової компанії "Hannover Re" як однієї з найбільших перестрахувальних компаній світу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттіi висвітлено icmopiю розвитку компанії, ii фінансові показники та ix вплив на світовий ринок перестрахування, розглянуто non-life та life перестрахування, визначено фінансову позицію даної страховїТкомпаії. В статье отражена история развития ...
877985
  Олександренко К.В. Особливості функціонування текстів офіційно-ділового мовлення та їх переклад іноземною мовою / К.В. Олександренко, О.Б. Павлик // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельницький нац.ун-т. – Хмельницький, 2015. – Вип. 8. – С. 101-103
877986
  Павлюк І.М. Особливості функціонування транспортної мережі країн АСЕАН // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 218-220
877987
  Сич Є. Особливості функціонування транспортної системи прикордонного регіону / Є. Сич, О. Мініна // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 33-38 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0131-775Х
877988
  Виноградня В.М. Особливості функціонування фінансових систем в країнах з ринковою економікою // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 199-205. – ISSN 2306-546X
877989
  Латинін М.А. Особливості функціонування фінансово-економічного механізму державного управління стратегічним плануванням регіонального розвитку в Україні / М.А. Латинін, А.І. Гнатенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 51-56. – (Серія: Державне управління ; № 3 (47)). – ISSN 1813-3401
877990
  Ткаченко О.В. Особливості функціонування фразеологізмів у романах Ірен Роздобудько(на матеріалі романів "Дванадцять, або виховання жінки в умовах, не придатних до життя" та "Ескорт у смерть") // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / Харківський нац. пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – Вип. 34 : До 200-ліття від дня народження Ізмаїла Івановича Срезневського. – С. 33-37
877991
  Гіков Л.В. Особливості функціонуваня прикметників у текстах німецької художньої прози // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 136-141
877992
  Токарєва Л. Особливості хронотопної моделі роману Данила Албахарі "Снігова людина" // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 261-271


  У статті подається розуміння хронотопу та основні його елементи: суб’єкт, час, простір та алгоритм дії системи, які аналізуються на основі роману сербського письменника Давида Албахарі «Снігова людина». Зазначається, що хронотоп виражається складним ...
877993
  Кушнірова Т. Особливості хронотопу в романі "Дар" В. Набокова // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 14. – С. 20-27. – ISSN 2075-1486
877994
  Бортнік Ж.І. Особливості хронотопу сучасної монодрами // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 7-13. – (Серія : Філологічні науки ; № 12 (237) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
877995
  Сімаковська А.С. Особливості хронотопу циклу оповідань "Три солдати" Р. Кіплінга // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 57-58
877996
  Чершнев Ю. Особливості циклічного характеру ліквідності банківської системи / Ю. Чершнев, Т. Вербняк // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 5 (207). – С. 54-55 : рис. – Бібліогр.: 8 назв.
877997
  Пашков В. Особливості цінової політики держави щодо продукції фармацевтичного виробництва // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 146-158. – ISSN 1993-0909


  Про О.М.Вінник. - С. 149; Про В.С. Щербину - С. 149.
877998
  Притула Н.М. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в економічно розвинутих країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 184-188. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
877999
  Швець О.Ф. Особливості числового моделювання рівнянь чутливості для систем зі змінною вимірністю фазового простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 269-272. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Аналізуються особливості числової реалізації рівнянь чутливості для динамічних систем звичайних диференціальних рівнянь зі змінною вимірністю фазового простору. Features of the sensitivity equations for dynamic systems of ordinary differential ...
878000
  Галкін І.Г. Особливості юрисдикції Європейського суду з прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 285-287. – ISSN 2219-5521
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,