Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
877001
  Дерев"янко Т. "Монокль" Данила Демуцького // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2001. – № 6. – С.28-30. – ISSN 0868-9644


  Великий український кінооператор, співтворець кінофільмів Олександра Довженка, був ще й талановитим фотографом
877002
  Чорна О. "Монолог коханки" // Склянка Часу : літературно-мистецький журнал / Фонд Склянка Часу ; голов. ред О.В. Апальков. – Канів ; Мьонхенгладбах, 2020. – № 96. – С. 78
877003
  Ганулич В. "Монолог футбольного м"яча" // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, С. Бреславська, Р. Горак [та ін.]. – Львів, 2021. – № 7 (921), липень. – С. 201-204. – ISSN 08-68-4790-1


  Вірші.
877004
  Сарнов Б. "Монолог цитаты" // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького РАН, Фонд "Литературная мысль" ; редкол.: Л.И. Лазарев, Т.А. Бек, И.А. Говорун [и. др.]. – Москва, 2000. – № 2. – С. 355-358. – ISSN 0042-8795


  Стихи Сарнова Бенедикта Михайловича.
877005
  Шапошніков О. "Монолог" : поезія // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2020. – № 5 (7). – С. 113-116
877006
  Ламонова О. "Монументальна лірика" Олексія Фіщенка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 30 квітня (№ 8)
877007
  Литвин Я.М. "Моральнісний раціоналізм" українського шістдесятництва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 176-177
877008
  Вдовина Г.В. "Моральное бытие" и лингвистические знаки в постсредневековой схоластике // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 130-141. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
877009
   [Монтгомері Л.М. Анна з Грін Гейблз] = Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables : кн. для читання англ. мовою для студ. ф-тів інозем. мов та філол. ф-тів / метод. обробка тексту, комплекс вправ, текстів і завдань, довідк. матеріали і філол. комент. В.В. Євченко і С.І. Сидоренко. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 439, [1] с. – Назва укр. мовою зазнач. в кінці кн. - На тит. арк., обкл. та корінці назва: Lucy Maud Montgomery. Anne of Green Gables. На обкл. також: Use classic literature to learn English. – ISBN 978-966-382-048-4
877010
  Безущак О.О. Монографія Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" у контексті тогочасної світової літератури з теорії груп / О.О. Безущак, О.М. Рябухо, В.І. Сущанський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 16-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено аналіз монографії Д.О. Граве "Теорія скінченних груп" та порівняльний аналіз з іншими тогочасними монографіями з теорії груп, зокрема з монографією У. Бернсайда "Теорія груп скінченного порядку".
877011
  Швецова-Водка Монографія з історії науки про документ // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2013. – № 2 (60). – С. 30-31
877012
  Іванов В.Ф. Монографія І. С. Паримського "Національна преса.Сучасні проблеми теорії" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 107-108


  Рецензія на працю: Пармський І. С. Національна преса. Сучасні проблеми теорії: Монографія. – К.: Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2007. – 252 с. A review is on labour: Parmskiy І. С. Nation press. Modern problems of theory: Monograph. ...
877013
  Пінчук Юрій Монографія М. Костомарова "Мазепа" як чинник формування самоусвідомлення української нації // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 (43). – С. 3-18
877014
  Новицький В. Монографія про розвиток ринкової інфраструктури // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 106-108. – Бібліогр: 1 назв. – ISSN 1811-3141
877015
  Благоев Б. Монографски матеріали за раганьето и развитокот на индустриіата во Македониіа / Б. Благоев. – Скоміе : [б. и.], 1979. – 139 с.
877016
   Монодиспергирование вещества : принципы и применение.. – М., 1991. – 330с.
877017
  Дунский В.Ф. и др. Монодисперсные аэрозоли / В.Ф. и др. Дунский. – М., 1975. – 192с.
877018
  Гнатишин О. Монодія та партесне багатоголосся в концепції історії української церковної музики М. Антоновича // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 232-242
877019
  Прокопов Д.Є. Монодологія Ляйбніца в контексті розвитку новочасної європейської філософії // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 134-145. – ISSN 2077-8309
877020
  Шаповал М. Монодраматичність і монодраматичний суб"єкт художнього твору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 26-29. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 20). – ISSN 1728-3817


  Окреслено концепцію монодрами відомого режисера, драматурга і теоретика театру М. Євреїнова, що побудована на принципах емпатії та ідентифікації глядача, внутрішньої централізації дії і виділення єдиного суб"єкта дії як жанротворчого чинника. На тлі ...
877021
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
877022
  Пушкарьов І.В. Монодуалізм як нова метафізика М.Я. Грота : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Пушкарьов І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 182 л. – Бібліогр.: л. 166-182
877023
  Эльперина Е.А. Монозамещенные диацетилены в реакциях нуклеофильного присоединения. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Эльперина Е.А.; АН СССР Ин-т орган.химии. – М, 1968. – 21л.
877024
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, Фомичев Константин. – Москва, 1970. – 392 с.
877025
  Леонов А.И. Моноимпульсная радиолокация / А.И. Леонов, К.И. Фомичев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 312 с.
877026
  Тоічкіна О. Моноїд сильних ендотопізмів симетричного відношення // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 5-14. – (Серія механіко-математична ; вип. 84). – ISSN 2078-3744
877027
   Моноклональные антитела : Гибридомы : новый уровень биол. анализа. – Москва : Медицина, 1983. – 416с.
877028
   Моноклональные антитела к антигенам нервной ткани. – Москва : Мир, 1984. – 272с.
877029
   Монокристаллические пленки. – Москва : Мир, 1966. – 400 с.
877030
  Комалов А.С. Монокристаллические пленки Fe, Ni, Co и их коэрцитивная сила : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 050 / Комалов А.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1970. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
877031
  Воскобойникова З.Я. Монокристаллические пленки полупроводников / З.Я. Воскобойникова. – Алма-Ата, 1975. – 226 с.
877032
  Корчмарь В.С. Монокристаллические ферромагнитные пленки двойных сплавов на основе железа : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Корчмарь В. С.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т физ. – Красноярск, 1972. – 17л.
877033
  Поцелуйко А.А. Монокристаллические ферромагнитные пленки с микрополосовой доменной структурой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Поцелуйко А.А.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
877034
  Комарь В.К. Монокристаллы группы А II В VI : Выращивание, свойства, применение / В.К. Комарь, В.М. Пузиков; НАНУ. НТК "Ин-тут монокристаллов". – Харьков : Институт монокристаллов, 2002. – 244с. – ISBN 966-02-2646-6
877035
   Монокристаллы и сцинтилляторы. – Харьков : ВНИИ монокристаллов, 1977. – 179 с.
877036
   Монокристаллы и техника. – Харьков
Вып. 13. – 1976
877037
   Монокристаллы и техника. – Харьков
Вып. 14. – 1976
877038
  Добровинская Е.Р. Монокристаллы корунда / Е.Р. Добровинская. – Киев : Наукова думка, 1994. – 254 с.
877039
  Нашельский А.Я. Монокристаллы полупроводников. / А.Я. Нашельский. – М., 1978. – 200с.
877040
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов, сплавов и соединений.. – М., 1977. – 223с.
877041
   Монокристаллы тугоплавких и редких металлов.. – М., 1971. – 184с.
877042
  Яковлев Ю.М. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике / Ю.М. Яковлев, С.Ш. Генделев. – Москва : Советское радио, 1975. – 360 с.
877043
  Орличенко О.В. Монолексемні та полілексемні топоніми Латинської Америки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 339-347


  У статті увага зосереджена на монолексемних та полілексемних топонімах Латинської Америки, на особливостях їх формування та інтерпретації. В статье внимание сосредоточено на монолексемніх и полилексемніх топонимах Латинской Америки, на особенностях их ...
877044
  Сущенко В.В. Монолистический капитал Канады / В.В. Сущенко. – Москва, 1964. – 455с.
877045
  Джандильдин Н.Д. Монолитное единство. / Н.Д. Джандильдин. – Алма-Ата, 1975. – 159с.
877046
  Вакалюк М.І. Моноліт / М.І. Вакалюк. – Львів, 1968. – 255с.
877047
  Іноземцева С А. Монолітне домобудування в Українській ССР / С А. Іноземцева, . – К, 1991. – 61с.
877048
  Кізєєв О.А. Монолітні широкополосні дільники частоти НВЧ діапозону з коефіцієнтом ділення 2 на арсеніді галія : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.05 / Кізєєв О.А.; КПІ. – К., 1994. – 18л.
877049
  Корнєєва І. Монолог-презентація як ефективний метод іншомовного професійно орієнтованого навчання майбутніх дизайнерів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 224-238. – ISSN 2312-5993
877050
  Сєнічева О.А. Монолог-роздум і монолог-спогад як форми вираження внутрішнього мовлення в тексті // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 13. – С. 120-129.


  Аналізується внутршшнє мовлення, передане у формі невласне прямого мовлення на матеріалі україномовних, російськомовних та англомовних художніх текстів. Як своєрідні підтипи зображеного внутрішнього мовлення розглядаються в роботі монолог-роздум та ...
877051
  Чурилов В.И. Монолог / В.И. Чурилов. – Кемерово, 1968. – 35с.
877052
  аль-Хамиси Абд Монолог / аль-Хамиси Абд, ар-Рахман. – Москва, 1973. – 31с.
877053
  Габрилович Е.И. Монолог / Е.И. Габрилович. – Москва, 1974. – 112с.
877054
  Горбовский Г.Я. Монолог / Г.Я. Горбовский. – Л, 1977. – 253с.
877055
  Магалиф Ю.М. Монолог / Ю.М. Магалиф. – Новосибирск, 1980. – 127с.
877056
  Озеров Г.В. Монолог / Г.В. Озеров. – Вильнюс, 1983. – 181с.
877057
  Турелик Г.З. Монолог / Г.З. Турелик. – Киев, 1986. – 87 с.
877058
  Тальков И.В. Монолог / И.В. Тальков. – М, 1992. – 158с.
877059
   Монолог : Лирика. – Челябинск, 1981. – 127 с.
877060
  Франко І.Я. Монолог атеїста / Іван Франко. – Львів : Каменяр, 1973. – 432 с.
877061
  Франко І.Я. Монолог атеїста : Зб. атеїст. творів / І.Я. Франко. – Львів : Каменяр, 1983. – 240с.
877062
   Монолог атеїста. – К., 1985. – 335с.
877063
  Старченко Н.Н. Монолог в апреле / Н.Н. Старченко. – М, 1983. – 220с.
877064
  Савкова З.В. Монолог в искусстве массовых представлений: уч. пособие / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 83с.
877065
  Методиев Димитр Монолог в пути: Стихи. / Методиев Димитр. – М., 1975. – 111с.
877066
  Смирнов Л.В. Монолог в чистом поле / Л.В. Смирнов. – Киев, 1982. – 143с.
877067
  Касаткин П.Е. Монолог весны / П.Е. Касаткин. – Воронеж, 1970. – 96с.
877068
  Орлов Г.Т. Монолог длиною в жизнь / Г.Т. Орлов. – Л., 1991. – 298с.
877069
  Юровский И.Ф. Монолог для брата. / И.Ф. Юровский. – Алма-Ата, 1978. – 253с.
877070
  Боровий В.І. Монолог для Кассандри / Василь Боровий. – Харків : Майдан, 2007. – 70, [2] с. : іл. – ISBN 966-372-082-4
877071
  Шеренговий О.Г. Монолог для слідчого : повість, роман / О.Г. Шеренговий. – Київ : Дніпро, 1986. – 261 с.
877072
  Мирний В.С. Монолог землі : поезії / В.С. Мирний. – Київ : Радянський письменник, 1978. – 72 с.
877073
  Шалагінов Б. Монолог Зігмунда з "Валькіріїх" Ріхарда Вагнера: спроба міфопоетичного аналізу // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 243-252. – ISBN 978-966-1516-14-3


  Простежуються основні прийоми архаїзації поетичного тексту "Кільця нібелунга". Розкриваються риси, що свідчать про модерне художнє мислення автора. Відмічаються особливості перетворення основних рис німецького естетичного пантеїзму:"штюрмерського ...
877074
  Оноприенко В. Монолог и интервью Ю.И. Оноприенко // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 154-244. – ISBN 978-617-571-042-5
877075
  Оноприенко В. Монолог И.И. Мочалова // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 76-83. – ISBN 978-617-571-042-5
877076
  Іванов Дмитро Монолог із тридцять третього : вірші // Київ : журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2008. – № 11/ 12. – С. 20-24. – ISSN 0208-0710
877077
  Тофименко Д. Монолог Кіборга // Смолоскип України : часопис творчої молоді. – Київ, 2018. – № 1/2. – С. 2


  Книга поета і солдата Миколи Вороніна "Вірші одного кіборга".
877078
  Зубков Г.И. Монолог на Городской площади / Г.И. Зубков. – М, 1983. – 64с.
877079
  Аронов Г. Монолог на два голоса. О художнике Михаиле Туровськом / Г. Аронов, Е. Школяренко // Єгупець : художньо-публіцистичний альманах Інституту Юдаїки / Ін-т Юдаїки, Дух і Літера ; редкол.: Г. Аронов, Р. Заславський, И. Клімова [та ін.]. – Київ, 2001. – № 9. – С. 374-376. – ISBN 966-7273-22-9
877080
  Барыкин К.К. Монолог некапризного покупателя : рассказы о простых и извест. вещах и заметки о товарах нар. потребления / К.К. Барыкин. – Москва : Правда, 1984. – 48 с. – (Библиотека "Огонек").). – ISSN 0132-2095; № 15
877081
  Оноприенко В. Монолог О.Г. Сарбея // Наука как призвание : книга интервью / В.И. Оноприенко. – Киев : Державний фонд фундаментальних досліджень ; Информационно-аналитическое агентство, 2011. – С. 98-116. – ISBN 978-617-571-042-5
877082
  Николаев Л. Монолог падающей бомбы / Л. Николаев. – М., 1990. – 252с.
877083
  Унгурян Т. Монолог перед обличчям брата : [Документальна повість] / Тарас Унгурян. – Київ : Просвіта, 2003. – 80с. – ISBN 966-7551-81-4


  Довірлива щемлива розмова поета Тараса Унгаряна із сестрою знаменитого композитора Оксаною Івасюк
877084
  Мушкудіані О. Монолог перекладача // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2019. – 12 жовтня (№ 37/38). – С. 7


  Книга "Свій шлях широкий" перекладача Олекси Синиченка.
877085
  Соловьев И.И. Монолог под занавес / И.И. Соловьев. – Москва : Искусство, 1979. – 224 с.
877086
  Пахомова Л.А. Монолог после аплодисментов / Пахомова Л.А. – Москва, 1988. – 139 с.
877087
  Золотусский И.П. Монолог с вариациями / И.П. Золотусский. – Москва : Советская Россия, 1980. – 413 с.
877088
  Батурин Сергій Монолог самотнього мужчини : закоханий детектив // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-95. – ISSN 0130-321Х
877089
   Монолог современника.. – М., 1977. – 275с.
877090
   Монолог современника.. – 2-е изд. – М., 1978. – 287с.
877091
  Серен-оол В. Монолог Солнца / В. Серен-оол. – Кызыл, 1979. – 79с.
877092
  Барчук В.М. Монолог у новелах Василя Стефаника: образно-стилістичний та структурний аспекти // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу ; ред. С.І. Хороб [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – № 3 (39). – С. 11-19. – (Слово). – ISSN 2304-7402
877093
  Пастушенко К. Монолог як засіб психологізму у романі Ю. Мушкетика "Гетьманський скарб" // Історико-літературний журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В. Полтавчук, О. Александров, Л. Грицик [та ін.]. – Одеса, 2008. – № 15. – С. 92-100
877094
  Щипахина Л.В. Монолог. / Л.В. Щипахина. – Москва, 1973. – 96с.
877095
  Курашкевич К.В. Монолог: Поезії. / К.В. Курашкевич. – К., 1988. – 108с.
877096
  Смуул Ю.Ю. Монологи / Юхан Смуул ;. – Москва, 1969. – 280 с.
877097
  Челидзе О.С. Монологи : стихи / Отар Челидзе; пер. с груз. – Москва : Художественная литература, 1971. – 126 с.
877098
  Афремова О.А. Монологи : стихи / О.А. Афремова; Ольга Афремовна. – Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. – 80 с. : портр.
877099
  Головатый С.П. Монологи Головатого: о праве и "пене" / вела беседу Л. Денисенко // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 19-25 мая (№ 20). – С. А 1, 3-5


  "До окончания парламентской сессии еще месяца полтора, и что успеют за это время проголосовать — пока неясно. Единственное, о чем можно уже сейчас сказать с уверенностью: работы Венецианской комиссии прибавится. Хотя бы потому, что многое из того, ...
877100
  Юр"єв В.О. Монологи землі. / В.О. Юр"єв. – К., 1965. – 95с.
877101
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 1. – 1988. – 542с.
877102
   Монологи и диалоги. В 2-х т.. – М.
Т. 2. – 1988. – 542с.
877103
  Дрилинга А. Монологи любви : стихи / А. Дрилинга; пер. с лит. – Москва : Молодая гвардия, 1973. – 111 с.
877104
  Журахович С.М. Монологи на самоті : повісті, оповідання / С.М. Журахович. – Київ : Радянський письменник, 1990. – 333 с.
877105
  Шпаковатий М.І. Монологи осені : повість, оповідання / Микола Шпаковатий. – Київ : Радянський письменник, 1988. – 363 с. – (Перша книжка прозаїка)
877106
  Вовк І. Монологи падучого листя... : поезія // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2007. – № 10. – С. 7-12. – ISSN 0868-4790
877107
  Черепаха В.М. Монологи про професійну школу через призму цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С.31-33
877108
  Дементьева М.Ю. Монологи Эдварда Радзинского / М.Ю. Дементьева. – М, 1990. – 56 с.
877109
  Кацнельсон А.І. Монологи. / А.І. Кацнельсон. – К, 1981. – 68с.
877110
  Резник И.Р. Монология певицы. / И.Р. Резник. – Баку, 1980. – 73с.
877111
  Кондратенко Н.В. Монологічна гетерогенність постмодерністського автодискурсу // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 44. – С. 138-146. – (Серія "Філологічні науки")
877112
  Чайка В. Мономах: на кордоні Європи й Азії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 17-18 травня (№ 82/83). – С. 11


  Неісторичні нотатки на полях підручника історії.
877113
  Вільчек Марія Ельжбета Мономери і полімери що містять імідні групи : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Вільчек М.Е.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
877114
  Ткаченко І.М. Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та біфеніленовими фрагментами : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Ткаченко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 353 арк. – Додатки: 294-353 арк. – Бібліогр.: в кінці ст.
877115
  Ткаченко І.М. Мономери та ароматичні поліетери з перфторованими моно- та біфеніленовими фрагментами : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Ткаченко Ігор Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 48 назв
877116
   Мономеры : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература
2. – 1951. – 239 с.
877117
   Мономеры : Сборник статей. – Москва : Иностранная литература
Сб. 2. – 1953. – 271 с.
877118
   Мономеры для поликонденсации. – Москва : Мир
2. – 1976. – 632 с.
877119
   Мономеры для синтетических волокон. – Тула : Приокское книжное изд.
Ч. 1 : Мономеры для полиамидов. – 1971. – 176 с.
877120
   Мономеры и высокомолекулярные соединения. – Воронеж : ВГУ, 1973. – 168 с.
877121
   Мономеры и высокомолекулярные соединения. – Воронеж : ВГУ, 1974. – 101 с.
877122
  Шаталов Г.В. Мономеры и полимеры с азольными и азиновыми циклами / Г.В. Шаталов. – Воронеж, 1984. – 176с.
877123
   Мономеры и полупродукты нефтехимического синтеза. – Москва : Химия
вып. 72. – 1967. – 132 с.
877124
  Акопян А.Е. Мономеры на базе дивинилацетилена и их полимеризация : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Акопян А.Е. ; Ленингр. ордена Труд. Красного Знамени технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1959. – 20 с.
877125
  Сопина В.Е. Мономеры на основе моносахаров и их превращений. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Сопина В.Е.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 19л.
877126
  Хардин А.П. Мономеры на основе производных адамантана и родственных углеводов / А.П. Хардин, С.С. Радченко. – Волгоград, 1982. – 116 с.
877127
  Міщенко С.В. Монометалізм (- метал, грошова система) / С.В. Міщенко, С.В. Науменкова // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 504-505. – ISBN 978-966-02-9001-3
877128
  Чубаров Игорь Андреевич Мономиальные характеры групп : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Чубаров Игорь Андреевич; МГУ. – М., 1980. – 8л.
877129
  Робинсон П. Мономолекулярные реакции / П. Робинсон. – Москва : Мир, 1975. – 380 с.
877130
   Мономолекулярные слои. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 248 с.
877131
  Григорова Т.В. Моноп"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як зразок сучасної психологічної драми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 10-13. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Розглядається п"єса Патріка Зюскінда "Контрабас" як літературний твір. Аналізується образ головного героя твору, для чого проведено паралелі з іншими відомими літературними персонажами. Розглядаються стилістичні особливості твору, авторські методи ...
877132
   Монополи: топологические и вариационные методы : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1989. – 582 с.
877133
  Кушин М.А. Монополизация аэрокосмической промышленности ФРГ : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.16 / Кушин М.А.; ЛГУ. – Ленинград, 1974. – 19л.
877134
  Екимов В.С. Монополии в авиационной промышленности США : Автореф... Канд.экон.наук: / Екимов В.С.; Всесоюзн.академия внешней торговли. – Москва, 1951. – 30 л.
877135
  Тарасов Г.Л. Монополии в авиационной промышленности США и их роль в развитии американского империализма : Автореф... кандид. эконом.наук: / Тарасов Г.Л.; Академия наук СССР. Ин-т экономики. – Москва, 1952. – 19 л.
877136
  Онушкин В.Г. Монополии в атомной промышленности Соединенных Штатов Америки : Автореф... канд. экон.наук: / Онушкин В. Г.; ЛГУ. – Л., 1959. – 21л.
877137
  Золотарев В. Монополии в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Швейцарии и их международные связи. : Автореф... канд. эконом.наук: / Золотарев В.; Всесоюз. академия внешней торговли. – Москва, 1949. – 32 л.
877138
  Корелин Авенир Павлович Монополии в металлообрабатывающей промышленности России и их антирабочая политика в годы первой мировой войны (июнь 1914 г. - октябрь 1917 г.) : Автореф... кандидата ист.наук: / Корелин Авенир Павлович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1964. – 19л.
877139
   Монополии в металлургической промышленности России. 1900-1917. Документы и материалы.. – М.-Л., 1963. – 654с.
877140
   Монополии в промышленности минеральных удобрений. – Москва : Иностранная литература, 1955. – 250 с.
877141
  Симановская М.Л. Монополии в условиях НТР и интернационализации хозяйственной жизни капиталистических стран / М.Л. Симановская. – М, 1989. – 68с.
877142
  Павлов Ю.М. Монополии в черной металлургии Франции. : Автореф... канд. экон.наук: / Павлов Ю.М.; Ин-т мировой эконом. и междунар. отношений АН СССР. – М., 1963. – 21л.
877143
  Лившин Я.И. Монополии в экономике России / Я.И. Лившин. – М., 1961. – 448с.
877144
  Крестов Б.Д. Монополии во внешней торговле Франции после второй мировой войны. : Автореф... канд. эконом.наук: / Крестов Б.Д.; Москов. гос. ин-тут междунар. отношений. – М., 1966. – 18л.
877145
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США 80-90 гг. XIX в. : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Супоницкая И.М.; АН СССР. Ин-т всеобщей истории. – М., 1971. – 25л.
877146
  Супоницкая И.М. Монополии и антимонополистическое движение в США конца Х1Х века / И.М. Супоницкая. – М., 1991. – 140с.
877147
  Захматов М.И. Монополии и внешнеэкономическая политика США / М.И. Захматов. – Москва, 1967. – 312с.
877148
  Кофтов Е Г. Монополии и внешняя торговля. : Государственно-монополистический капитализм и его роль во внешней торговле капиталистических стран / Е Г. Кофтов, . – Москва : Международные отношения, 1966. – 120 с.
877149
  Расков Н.В. Монополии и государство в атомной промышленности ФРГ : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Расков Н.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1968. – 19 с.
877150
   Монополии и государство ФРГ.. – М., 1962. – 350с.
877151
  Озадовский А.А. Монополии и дипломатия неоколониализма / А. Озадовский. – Киев : Политиздат, 1977. – 112 с.
877152
  Козлова К.Б. Монополии и их буржуазные критики / К.Б. Козлова. – М., 1966. – 229с.
877153
  Троценко И.Д. Монополии и крестьянство в ФРГ. / И.Д. Троценко. – М., 1969. – 200с.
877154
  Корионов В.Г. Монополии и народ. / В.Г. Корионов. – Москва, 1958. – 260с.
877155
  Зорин В.С. Монополии и политика США / В.С. Зорин. – Москва, 1960. – 423с.
877156
  Коломийцев В.Ф. Монополии и рабочий класс: миф о социальном мире и действительность / В.Ф. Коломийцев. – М., 1985. – 216с.
877157
  Назаренко И.Т. Монополии и социальное страхование трудящихся США / И.Т. Назаренко. – Москва, 1981. – 296с.
877158
  Дубинский Л.С. Монополии и экономика Англии / Л.С. Дубинский. – М, 1960. – 479с.
877159
   Монополии и экономическая политика царизма в конце XIX - начале XX века. – Л., 1987. – 238с.
877160
  Елизаров Г В. Монополии на капиталистическом рынке алюминия : Автореф... Канд.экон.наук: / Елизаров В.Г,; Моск.гос.ин-т.междунар.отношений. – Москва, 1961. – 16л.
877161
   Монополии сегодня. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 155 с.
877162
  Беглов С.И. Монополии слова / С.И. Беглов. – Москва : Мысль, 1969. – 406 с.
877163
  Беглов С.И. Монополии слова / С. И. Беглов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1972. – 454 с.
877164
  Знаменский Б.И. Монополии США в алюминиевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Знаменский Б.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1955. – 19л.
877165
  Рожевская С.С. Монополии США в области производства электронной вычислительной техники : Автореф... канд. экон.наук: / Рожевская С. С.; ЛГУ. – Л., 1969. – 17л.
877166
  Рысаков П. Монополии США и страны Северной Европы. / П. Рысаков. – М, 1956. – 296с.
877167
  Черепанов П.А. Монополии топливной промышленности в России. : Автореф... канд. экон.наук: / Черепанов П.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – М., 1954. – 16л.
877168
  Шполянский Д.И. Монополии угольно-металлургической промышленности Юга России в начале ХХ века / Д.И. Шполянский. – М., 1953. – 148с.
877169
  Фишевский Ю.К. Монополии ФРГ - оплот империалистической реакции / Ю.К. Фишевский. – М, 1961. – 184с.
877170
   Монополии цены не снижают... : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 17-19 : Фото. – ISSN 1998-8044
877171
  Прядилова А.А. Монополии, конкуренция и монопольные цены в черной металлургии России до первой мировой войны. : Автореф... канд. экон.наук: / Прядилова А.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 19л.
877172
  Покровский А.С. Монополистичесий капитал в странах Южной Африки / А.С. Покровский. – Москва : Наука, 1976. – 179 с.
877173
  Субботин М.А. Монополистичесий капитал в энергетике США. / М.А. Субботин. – М., 1989. – 124с.
877174
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1948. – 128 с.
877175
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1950. – 76 с.
877176
  Леонтьев Л.А. Монополистическая стадия капитализма - империализм / Л.А. Леонтьев. – Москва, 1955. – 111 с.
877177
  Козьмин Ю.С. Монополистические методы "хозяйствования" в американской промышленности природного газа. : Автореф... Канд.экон.наук: / Козьмин Ю.С.; М-во высшего образования СССР. – Саратов, 1950. – 23 с.
877178
  Чепраков С.В. Монополистические объединения в промышленности США / С.В. Чепраков. – Москва : Наука, 1984. – 124 с.
877179
  Котов В.Н. Монополистические формы хозяйственных отношений. / В.Н. Котов. – М, 1971. – 320с.
877180
  Усоскин В.М. Монополистический банковский капитал США / В.М. Усоскин. – М., 1964. – 232с.
877181
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтяной промышленности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахундов Б.И.; Ин-т экономики Академии наук СССР. – Москва, 1951. – 56 с.
877182
  Ахундов Б.И. Монополистический капитал в бакинской нефтянойпромышленности / Б.И. Ахундов. – Москва, 1951. – 56с.
877183
   Монополистический капитал в Западной Германии.. – М., 1956. – 214с.
877184
  Васильков Н.П. Монополистический капитал в итальянской промышленности после 2 мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Васильков Н.П.; Ин-т мировой экономики и междунар. отн-й АН СССР. – М, 1958. – 13л.
877185
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1883-1914. Документы и материалы.. – М.-Л., 1961. – 796с.
877186
   Монополистический капитал в нефтяной промышленности России. 1914-1917. Документы и материалы.. – Л., 1973. – 552с.
877187
  Торпан Н.И. Монополистический капитал в промышленности Эстонии (1895-1917 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Торпан Н.И.; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1980. – 22л.
877188
  Крупина Т.Д. Монополистический капитал в России и царское самодержавие (1907-1914 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крупина Т.Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1954. – 16л.
877189
  Маляров О.В. Монополистический капитал в социально-экономической структуре Индии. / О.В. Маляров. – Москва, 1990. – 419с.
877190
  Эфенди-заде Д.М. Монополистический капитал в судоходстве на Каспийском море. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Эфенди-заде Д.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1979. – 27л.
877191
  Лаверычев В.Я. Монополистический капитал в текстильной промышленности России (1900-1917 гг.) / В.Я. Лаверычев. – Москва, 1963. – 424с.
877192
  Фишевский Ю.К. Монополистический капитал и милитаризация / Ю.К. Фишевский. – М, 1966. – 32с.
877193
  Михалевский Б.Н. Монополистический капитал и положение промышленного пролетариата Германии в начале ХХ в. : Автореф... канд. экон. наук / Михалевский Б.Н. ; Ин-т экономики АН СССР. – Москва, 1955. – 16 с.
877194
  Сесенья Х.Л. Монополистический капитал и экономика Мексики. / Х.Л. Сесенья. – М, 1966. – 287с.
877195
  Васильков Н.П. Монополистический капитал Италии / Н.П. Васильков. – Москва, 1959. – 188с.
877196
   Монополистический капитал современной Японии.. – Москва, 1961. – 323с.
877197
   Монополистический капитал США после второй мировой войны.. – Москва, 1958. – 674с.
877198
  Ланцет Монополистический капитал Швеции / Ланцет. – М, 1951. – 116с.
877199
  Тимашкова О. Монополистический капитал Швеции и положение шведских трудящихся после второй мировой войны : Автореф... канд. экон.наук: / Тимашкова О.; АН СССР, ин-т экон. – М., 1955. – 16л.
877200
   Монополистический капитал Японии и его роль в системе современного капитализма.. – М., 1973. – 346с.
877201
   Монополистический капитал Японии на рубеже 60-70-х годов.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1977. – 270с.
877202
   Монополистический капитализм - империализм.. – М., 1958. – 168с.
877203
  Соколихин С.И. Монополистический капитализм - империализм. / С.И. Соколихин. – М., 1969. – 68с.
877204
  Драгилев Монополистический капитализм / Драгилев, Г.Ф. Руденко. – 2-е перераб и доп. – М, 1963. – 559с.
877205
  Волобуев П.В. Монополистический капитализм в России м его особенности / П.В. Волобуев. – Москва, 1956. – 48 с.
877206
  Грановский Е.Л. Монополистический капитализм в России. / Е.Л. Грановский; Ленингр. науч.-исслед. ин-т марксизма. – Ленинград : Прибой, 1929. – 168 с.
877207
   Монополистический капитализм в России.. – М., 1989. – 226с.
877208
  Хмельницкая Е.Л. Монополистический капитализм Западной Германии / Е.Л. Хмельницкая. – Москва : Издательство ИМО, 1959. – 355 с.
877209
   Монополистическое ценообразование : проблемы и закономерности. – Москва, 1980. – 382с.
877210
  Певзнер Я.А. Монополитический капитал Японии. / Я.А. Певзнер. – М-Л, 1950. – 534с.
877211
  Юданов Ю.И. Монополия-грабитель : (Концерн "Юнилевер") / Ю.И. Юданов. – Москва : Политиздат, 1967. – 64 с.
877212
  Белодед М.А. Монополия "Филипс" / М.А. Белодед. – Москва : Политиздат, 1972. – 64 с. – (Владыки капиталистического мира)
877213
  Парфенов И.Д. Монополия и империя: англ. привилегир. компании и колониал. экспансия 80-90-х гг. ХІХ в. / И.Д. Парфенов. – Саратов, 1980. – 193с.
877214
  Пигулевская Е.А. Монополия и финансовая олигархия в современной Японии / Е.А. Пигулевская. – М., 1966. – 356с.
877215
  Багдикян Б. Монополия средств информации / Бен Багдикян ; пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст., с. 5-31, Г.И. Вайнштейна. – Москва : Прогресс, 1987. – 320 с. – Библиогр. в примеч.: с. 299-308
877216
  Чернелевська О.Л. Монополізація економіки України як основна загроза для її конкурентоздатності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 22-24. – ISSN 2306-6814
877217
  Труш І.В. Монополізація окремих секторів ринку комунальних послуг з використанням законодавчої корупції // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 219-224. – ISSN 2306-9082
877218
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки, Київ нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2013. – 244 л. – Додатки: л. 228-244. – Бібліогр.: л.196-227
877219
  Ульянов К.Є. Монополізація ринків та її регулювання в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук :08.00.01 / Ульянов Костянтин Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
877220
  Єпур М.В. Монополізація судових функцій козацькою старшиною у XVII - XVIII ст. // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 425-427. – ISBN 978-966-438-135-9
877221
  Малінін В.С. Монополізація та концентрація ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 130-136


  Розглядаються актуальні проблеми монополізації та концентрації ЗМІ в контексті сучасних загальносвітових тенденцій. The actual problems of mass-media monopolization and concentration in the context of modern world tendencies are shown.
877222
  Малиновська В. Монополізм та його різновиди: правові засоби обмеження монополізму в економіці України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 2. – С.90-93
877223
  Хітрова Т. Монополізм як ознака розвитку приватної преси Запорізького регіону (1906-1917) // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 22-31


  Аналізуються особливості розвитку однієї з найбільших типологічних груп періодичної преси Запорізького краю початку XX ст. - приватної преси. В межах розвідки розглянуто передумови появи й охарактеризовано типологічні особливості цієї групи преси з ...
877224
  Шеляженко Ю.В. Монополістична наукометрія з точки зору академічної свободи та безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 2 (21). – С. 144-153
877225
   Монополістичний капіталізм-імперіалізм, 1964
877226
  Павленко А.В. Монополістичні структури в системі ринкових відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 64-66
877227
  Забудкова О. Монополістичні тенденції в соляній промисловості Криму та Донбасу в кінці XIX - на початку XX століття // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – 6. – Київ, 2017. – № 4 (368), липень - серпень. – С. 88-93. – ISSN 0130-6936
877228
  Андреєва І.В. Монополія адвокатів як запорука реалізації конституційного права громадян на кваліфіковану юридичну допомогу // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 167-169. – ISBN 978-966-419-280-1
877229
  Аліменко О. Монополія адвокатів: зарубіжний досвід та перспективи впровадження в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 475-476. – ISBN 978-617-7069-28-6
877230
  Горобець А. Монополія адвокатури в Україні та міжнародні зобов"язання держави // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 295-296
877231
  Липівська О.А. Монополія адвокатури в Україні: сучасний стан та перспективи // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 208-2110. – ISBN 978-966-937-189-8
877232
  Сверба Ю. Монополія адвокатури для держорганів: на словах просто, а на ділі… / Ю. Сверба, С. Гавриленко, Ю. Навроцька // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 26-27
877233
  Бідюк М.О. Монополія адвокатури: крок вперед чи два назад? // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 38-41. – ISBN 978-966-927-199-0
877234
  Фелді О. Монополія адвокатури: правила гри в Україні та світі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 24 квітня (№ 17). – С. 22-23
877235
  Шевчук О.А. Монополія знань як основний чинник економічного зростання в умовах розвитку глобалізації // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 2 (62). – С. 81-86. – ISSN 1683-1942


  Розглянуто посилення взаємозалежності елементів цивілізаційного процесу - структурних змін в економіці, що пов"язані з наявністю різних форм власності та систем зайнятості, глобалізації економіки, що впливає на міжнародний перелив людського капіталу, ...
877236
  Борисенко З. Монополія контролю. Чи зможе парламент навести лад у АМКУ? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 листопада (№ 42). – С. 8


  "Парламент вирішив урешті-решт заслухати звіт голови Антимонопольного комітету України (АМКУ). Чи не вперше в історії. Але якщо депутати залишаться незадоволені звітом пана Терентьєва, звільнити вони його не зможуть через давню правову колізію. За ...
877237
  Купер О. Монополія на адвокатуру: інструкція з використання // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 1, 20-21
877238
  Байда В. Монополія на істину, або Чому будь-які зміни до діючого Закону "Про адвокатуру та адвоктську діяльність" викликають супротив керівництва НААУ? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 15-21 листопада (№ 46). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
877239
  Лагутін В. Монополія та конкурентна політика: політико-економічні проблеми // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-97 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1811-3141
877240
  Келічавий А.В. Монополія у системі конкурентних відносин // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 93-96. – ISSN 2071-4653
877241
  Нестеренко О.П. Монополія як економічний феномен: аналіз підходів до теорії монополії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 47-52. – (Економіка ; Вип. 38)


  Досліджуються підходи до визначення суті монополії. Монополія розглядається як явище, органічно поєднане з конкуренцією. Концепція олігополії представлена синтезом двох підходів: ринкового та технологічного.
877242
  Филюк Г.М. Монополія, конкуренція та проблеми інновацій // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2007. – № 4. – С. 26-33.


  Для України сьогодні вкрай актуальним завданням є підвищення ефективності як інноваційної, так і конкурентної політики, оскільки метою обох є підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки в умовах глобалізації. The most actual task for ...
877243
   Монополь Дирака : Сб.статей/Пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 332с.
877244
  Филюк Г. Монопольна влада: природа та форми прояву // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 54-58. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сутність монопольної влади в економічній системі, визначено чинники, які впливають на ступінь монопольної влади фірм; проаналізовано форми прояву монопольної влади. The article deals with the essence of monopoly power in economic ...
877245
  Манцев В.И. Монопольная прибыль и монопольная цена. / В.И. Манцев. – М., 1963. – 96с.
877246
  Рогинский Г.С. Монопольная прибыль. / Г.С. Рогинский. – Москва, 1961. – 110с.
877247
  Правоторова Л.А. Монопольная прибыль: видимость и сущность / Л.А. Правоторова. – Москва, 1983. – 189 с.
877248
  Бодрецький М.В. Монопольне становище державних банків України // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 2. – С. 108-110. – ISBN 978-9934-571-43-5
877249
  Дзюба С.Г. Монопольний характер організаційно-правових форм об"єднання підприємств // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 109-119


  На підставі аналітичного огляду чинної нормативно-законодавчої бази з регулювання процесу об"єднання підприємств в Україні обгрунтована необхідність і розроблено напрями її подальшого вдосконалення.
877250
  Нечаева А.Г. Монопольні і конкурентні ринкові структури: об"єктивні засади формування та чинники трансформації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 71-76
877251
  Мартыновский С.В. Монопольные цены мирового рынка / С.В. Мартыновский. – М, 1985. – 247с.
877252
  Удовиченко В. Монопрофільні міста :перспективи та проблеми формування бюджетів розвитку // Науковий вісник Академії державної податкової служби України : збірник наукових праць / Академія державної податкової служби України. – Ірпінь, 2000. – № 2. – С.26-32
877253
  Михайленко Т. Монопрофільні поселення в контексті збалансованого регіонального розвитку (на прикладі створення Побузької об"єднаної територіальної громади) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 43-48. – (Географія ; вип. 2 (75)). – ISSN 1728-3817


  У дослідженні розглянуто соціально-економічні засади діяльності ТОВ "Побузький феронікелевий комбінат" (ПФК) Голованівського району Кіровоградської області. Висвітлені основні чинники, які визначають комбінат містоутворюючим для смт Побузького. ...
877254
  Гиленко В.А. Монорельсный транспорт при проходке горизонтальных горных выработок / В.А. Гиленко. – М., 1975. – 36с.
877255
  Смочко Н.М. Монорозвиток територіальних систем у теорії сучасної суспільної географії // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 54. – С. 50-59. – ISSN 2308-135X
877256
  Комарова О.С. Моносемічна та полісемічна структура запозичених одиниць у словацькій та українській мовах // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 72-77. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена аналізу семантичної структури запозичених одиниць у словацькій та українській мовах з точки зору моносемічності та полісемічночсті одиниць. Статья посвящена анализу семантической структуры заимствованных едениц в словацком и ...
877257
  Веремійчик О. Моноспектакль за творами Олени Теліги на міжнародному театральному фестивалі жіночих монодрам "Марія" // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 25 вересня - 11 жовтня (№ 37/38). – С. 5
877258
  Чекаль Л.А. Монотеїзм / Л. Чекаль // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 253. – ISBN 966-642-073-2
877259
  Петік Я.О. Монотеїстична революція та виникнення масової культури: деякі паралелі : [наукове повідомлення] // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. ; редкол.: Бондаренко В.Д., Кондратьєва І.В., Кононенко Т.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (12). – С. 92
877260
  Кащук О. Монотелітство у Візантії VII століття : доктрина, політика та ідеологія влади : монографія / Олександр Кащук ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2019. – 342, [2] с. – Покажчики: с. 336-343. – Бібліогр.: с. 314-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0530-3
877261
  Кащук О.Я. Монотелітство у Візантії VII століття: доктрина, політика та ідеологія влади : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.02 / Кащук Олександр Ярославович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 32 с. – Бібліогр.: 27 назв
877262
  Берковець В. Монотон як тип ритмічної структури українських народних замовлянь лікувального характеру та його сугестивний вплив // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / голов. ред. Б. Бабич. – Київ, 1996. – Вип. 18. – С. 3-4
877263
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Остапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 188-197. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації О (k 2+r) для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що залягає в ...
877264
  Власюк А.П. Монотонна різницева схема для нелінійного одновимірного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну / А.П. Власюк, О.П. Отапчук, О.М. Степанченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 217-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Побудовано монотонну різницеву схему порядку апроксимації O(h2+r)[подано формулу] для одновимірного нелінійного рівняння параболічного типу, що містить першу похідну. Здійснено її застосування для розв"язання практичних задач розчинення пласту солі, що ...
877265
   Монотонна різницева схема для нестаціонарного рівняння конвекціїдифузії-реакції / О.Б. Стеля, Л.І. Потапенко, І.П. Сіренко, І.О. Стеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 181-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
877266
  Стеля О.Б. Монотонна схема рівняння конвекції-дифузії // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 172. – ISBN 978-966-8725-10-4
877267
  Левитов Н.Д. Монотонная работа / Н.Д. Левитов. – М, 1924. – 32с.
877268
  Искандер-Заде Монотонная устойчивость движения в случае нейтральности линейного приближения. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Искандер-Заде З.А.; Азерб. гос. ун-тет. – Баку, 1966. – 8л.
877269
  Волкова О. Монотонні властивості нідинг інваріанту барн-відображень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-89. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Кусково-лінійні відображення відіграють важливу роль в теорії одновимірних динамічних систем. В даній роботі вивчаються монотонні властивості нідинг інваріанту сім"і кусково-лінійних відображень f(a)=а x f(A) [подано формулу] (так званих ...
877270
  Попов А.М. Монотонність і консервативність неявних різницевих схем для рівнянь Нав"є-Стокса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 329-333. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються неявні апроксимації задачі про в"язку течію в каналі, що описується параболізованою системою рівнянь Нав"є-Стокса. Досліджуються властивості консервативності та монотонності чисельних розв"язків у випадку, коли рівняння нерозривності має ...
877271
  Дмитриева О. Монотонность и стационарность пенсионных функций и их нарушение в действующих и предлагаемых формулах расчета пенсий / О. Дмитриева, В. Чернов // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 112-140. – ISSN 0042-8736


  У статті вперше запропонований математ. запис алгоритму розрахунку пенсій в умовах зміни пенсійного законодавства в РФ. Це дозволило дослідити порядок розрахунку пенсій як функцію від стажу та заробітку і проаналізувати порушення монотонності їх ...
877272
  Мельников В.Л. Монотонность параболического оператора : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Мельников В.Л.; МВ и ССО УССР.Донецкий гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 12л.
877273
  Трубников Юрий Валентинович Монотонные дифференциальные уравнения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Трубников Юрий Валентинович; Воронеж. гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.12-14
877274
  Митюшин Леонид Григорьевич Монотонные переходные операторы и задачи просачивания : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Митюшин Леонид Григорьевич; МГУ. – М., 1975. – 12л.
877275
  Кукуш А.Г. Монотонные последовательности и функции / А.Г. Кукуш. – К, 1989. – 102с.
877276
  Колосов А.И. Монотонные решения сингулярной краевой задачи на полуоси для нелинейного обыкновенного дифференциального уравнения второго порядка : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Колосов А.И. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 12 с.
877277
  Топорец А.С. Монохроматоры / А.С. Топорец. – Москва : ГИТТЛ, 1955. – 264с.
877278
  Корюков П. Моноцентричний судоустрій України: критичний погляд // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 113-119
877279
  Вологдин А.Г. Моноциаты кембрия СССР / А.Г. Вологдин. – Москва : Наука, 1977. – 156с.
877280
  Суслов Г.К. Моноциклические движения Гельмгольца / Г. Суслова. – Москва : Тип. Императорского Университета Св. Владимира В.И. Завадского, 1896. – 10 с. – Отд. оттск: Университетские известия. 1896


  На тит. л. экз. № 115138 дарств. надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
877281
  Суслов Г.К. Моноциклы Гельмгольца / [соч.] Г.К. Суслова. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1896. – 34 с. – Отд. оттск: Труды отделения физических наук О-ва любителей естествознания, антропологии и этнографии. М. 1895, т. VIII


  На тит. л. экз. № 115138 дарств. надпись: Николай Николаевичу Шиллеру от автора
877282
  Измайлов М. Монплезир голландский домик Петра I / М. Измайлов; отв. ред.: И. Бальцукевич. – Ленинград : Ленпромпечатьсоюз тип. Печатня, 1934. – 8 с.
877283
  Матвеева Т. Монрепо: от хаоса к гармонии // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2010. – № 11


  Монрепо ("мой покой", "моё отдохновение") - скальный пейзажный парк на берегу Выборгского залива. Офиц. название - Госуд. историко-архитектурный и природный музей-заповедник "Парк Монрепо"
877284
  Гончар Б.М. Монро Джеймс // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С.126. – ISBN 966-316-045-4
877285
  Лозовицький О. Монро Джеймс // Американський президенціалізм: інститут глави держави в США у персоналіях від зародження до сьогодення : біографічна енциклопедія / О.В. Бабкіна, Т.В. Бєльська, Т.М. Білущак, С.П. Була, С.С. та ін. Бульбенюк. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – С. 43-49. – ISBN 978-617-751-922-4
877286
  Гончар Б.М. Монро доктрина // Українська дипломатична енциклопедія : У 2-х томах / КНУТШ; ІМВ; Редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.Г. Кремень, Д.В. Табачник, В.М. Литвин та ін.; Відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 2 : М-Я. – С. 126-127. – ISBN 966-316-045-4
877287
  Грин Г. Монсеньор Кихот : роман / Грэм Грин ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – Москва : Молодая гвардия, 1989. – 238 с.
877288
  Роблес Э. Монсерра. Пьеса / Э. Роблес. – Москва, 1961. – 87с.
877289
   Монсеррат Гудьол. Выставка живописи. – Ніжин, 1979. – 7с.
877290
  Суржик Л. Монстра не стало. Хай живе МОНстр! // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 23-29 вересня (№ 35). – С. 13


  "Новий Закон "Про освіту" припиняє повноваження членів Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Чи відбудеться "реінкарнація" НАЗЯВО? За низкою освітніх новацій в недавно ухваленому Верховною Радою Законі України "Про освіту" ...
877291
  Хеллер С. Монстры и волшебные палочки / С. Хеллер, Т.Л. Стил. – К, 1995. – 285с.
877292
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Воронеж, 1981. – 228с.
877293
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1990. – 238с.
877294
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль / Мопассан Ги де. – Москва, 1992. – 349с.
877295
  Мопассан Ги де Монт-Ориоль. Пьер и Жан / Мопассан Ги де. – Москва : Правда, 1984. – 431 с.
877296
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів. – 174с.
877297
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Київ-Відень-Львів
2. – 179с.
877298
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – Харків-Київ, 1930. – 233с.
877299
  Мопассан Гі де Монт-Оріоль / Мопассан Гі де. – К., 1957. – 220с.
877300
  Шарабан М. Монтаж / М. Шарабан. – Х., 1935. – 103с.
877301
   Монтаж : Литература. Искусство. Театр. Кино.. – М., 1988. – 236с.
877302
   Монтаж атомных реакторов /энергетических и исследовательских/.. – М., 1970. – 192с.
877303
  Тодорова Л.Р. Монтаж в системе изобразительно-выразительных средств экранной публицистики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Тодорова Л.Р.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. Каф. телевид. и радиовещ. – М., 1977. – 23л.
877304
  Ковшов А.И. Монтаж водо-водяных атомных реакторов / А.И. Ковшов. – М., 1979. – 96с.
877305
  Рудницкий Л.Д. Монтаж газоплотного котлоагрегата БКЗ-420/140НГМ / Л.Д. Рудницкий. – М., 1977. – 113с.
877306
  Полушкин К.П. Монтаж гидроагрегатов. / К.П. Полушкин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1977. – 511с.
877307
  Бахолдина М. Монтаж деклараций. Результат е-декларирования - это не только публичное уведомление о достатке, но и последующая проверка правильности и полноты заполнения и арифметический контроль // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2016. – 15 ноября (№ 46). – С. 1, 12-13. – ISSN 1563-6755
877308
  Сапожников В.М. Монтаж и испытание гидравлических и пневматических систем летательных аппаратов / В.М. Сапожников. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1979. – 256с.
877309
  Абалаков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования / Б.В. Абалаков. – Москва ; Ленинград, 1966. – 320 с.
877310
  Абалков Б.В. Монтаж и наладка турбоагрегатов и вспомогательного оборудования машинного зала / Б.В. Абалков. – 2-е изд., перераб. – Москва
2. – 1976. – 208с.
877311
  Камнев В.Н. Монтаж и обслуживание вторичных устройств / В.Н. Камнев. – изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 550 с.
877312
  Смирнов Л.П. Монтаж и эксплуатация кабельных линий / Л.П. Смирнов, П.Ф. Соловьев. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 327 с.
877313
  Лебедев В.Д. Монтаж и эксплуатация кабельных линий напряжением до 10кв : Учебник для курсов техникума / В.Д. Лебедев, П.Ф. Соловьев, В.Ф. Фирсов. – Москва-Ленинград : НКТП СССР, 1937. – 247с.
877314
  Бронштейн Л Д. Монтаж и эксплуатация метеорологических приборов : Учебное пособие для техникумов / Л Д. Бронштейн, А.А. Макаренко. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 80с.
877315
  Гальперин М.И. Монтаж и эксплуатация поворотно-лопастных гидротурбин / М.И. Гальперин, И.И. Шриро. – М, 1979. – 200с.
877316
  Поляков Г.Е. Монтаж и эксплуатация промышленного электрооборудования / Г.Е. Поляков, А.И. Коварский. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1968. – 296 с.
877317
  Крюков В.И. Монтаж и эксплуатация электроосветительных установок / В.И. Крюков. – Москва, 1979. – 199 с.
877318
  Андрієвський С.К. Монтаж і ремонт побутового електрообладнання : посібник для позакласної роботи з електротехніки / Андрієвський С.К. – Київ : Радянська школа, 1956. – 219 с.
877319
  Волкова Л.П. Монтаж как выразительное средство художественного фильма / Л.П. Волкова. – Москва, 1976. – 70с.
877320
  Степанова А.А. Монтаж как гештальт-идея города-лабиринта в романе Дж.Дос Пассоса "Манхэттен" // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 53-64
877321
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М.
вып. 1. – 1962. – 40с.
877322
  Фелонов Л.Б. Монтаж как художественная форма / Л.Б. Фелонов. – М., 1966. – 162с.
877323
  Ярмолинский И.М. Монтаж каркасов котлоагрегатов / И.М. Ярмолинский. – М., 1977. – 111с.
877324
  Зевакин А.И. Монтаж комплектных шинопроводов до 1000 В / А.И. Зевакин. – Москва, 1974. – 104 с.
877325
  Вольберг Н.Е. Монтаж компрессорных установок / Н.Е. Вольберг, Н.В. Панкратьев. – Москва, 1961. – 621с.
877326
  Адабашьян А.К. Монтаж контрольно-измерительных приборов и аппаратуры автоматического регулирования / А.К. Адабашьян ; М-во строительства РСФСР, Главпроектмонтажавтоматика. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 399 с. : ил. – (Серия практических пособий по повышению мастерства строителей)
877327
  Гуськов Г.Я. Монтаж микроэлектронной аппаратуры / Г.Я. Гуськов, Г.А. Блинов, А.А. Газаров. – Москва, 1986. – 174 с.
877328
   Монтаж на поверхность: Технология. Контроль качества. – Москва, 1991. – 180 с.
877329
  Слонимский И.Б. Монтаж насосов энергетических блоков / И.Б. Слонимский. – Москва : Энергия, 1976. – 312 с.
877330
  Кожухаров В.Н. Монтаж освещения и осветительных сетей / В.Н. Кожухаров, В.Д. Никельберг. – Москва, 1977. – 232 с.
877331
  Абалаков Б.В. Монтаж паровой турбины и генератора 300 Мвт / Б.В. Абалаков, Б.И. Резников. – Москва : Энергия, 1971. – 144 с. – (Б-ка тепломонтажника)
877332
  Гончаров С.П. Монтаж парогенераторных установок тепловых электростанций / С.П. Гончаров. – М, 1978. – 320с.
877333
   Монтаж приборов и средств автоматизации : справочник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1979. – 727 с.
877334
  Вайнштейн Д.М. Монтаж приборов контроля и автоматитческого регулирования / Д.М. Вайнштейн. – Москва, 1962. – 304с.
877335
  Чистяков С.Ф. Монтаж приборов теплотехнического контроля и средств автоматизации на электростанциях / С.Ф. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1976. – 352 с.
877336
  Кузнецов А.Г. Монтаж прочно-плотных вальцованых соединений. / А.Г. Кузнецов. – М., 1977. – 128с.
877337
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, И.Н. Валяев, Ю.И. Рабинович. – Москва-Ленинград, 1956. – 312 с.
877338
  Буклер В.О. Монтаж радиоаппаратуры / В.О. Буклер, Л.П. Владимиров, Г.Х. Гиршман. – Москва : Энергия, 1973. – 264 с.
877339
  Барышников В.Н. Монтаж радиоэлектронной аппаратуры : практ. пособ. / В.Н. Барышников, Н.С. Шоботенко. – Киев : Техніка, 1986. – 266 с. : іл. – Бібліогр.: с. 266- (20 назв.). – (Библиотека рабочего)
877340
  Артюшенко В.І. Монтаж радіоапаратури : посібник / Артюшенко В.І. – Вид. 3-є, випр. і доп. – Київ : Техніка, 1978. – 200 с. – Список літ.: с. 198
877341
  Опель Г.Г. Монтаж распределительных устройств промышленных предприятий / Г.Г. Опель. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 208с.
877342
  Кофман К.Д. Монтаж силового электрооборудования / К.Д. Кофман. – М.Л., 1958. – 271с.
877343
   Монтаж средств измерений и автоматизации : справочник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1988. – 488с.
877344
  Баташев В.В. Монтаж стационарных киноустановок / В.В. Баташев ; под общ. ред. Г. Ирского. – Москва : Госкиноиздат, 1947. – 123 с., [1] вкл. табл. – (Б-ка киномеханика)
877345
  Устинов П.И. Монтаж стационарных свинцово-кислотных аккумуляторов / П.И. Устинов. – изд. 2-е. – Москва : Энергия, 1973. – 103 с.
877346
  Кошелев С.В. Монтаж телефонного оборудования / С.В. Кошелев. – Москва, 1984. – 264 с.
877347
  Каминский М.Л. Монтаж трубных проводок систем автоматизации / М.Л. Каминский, В.М. Каминский. – М., 1978. – 87с.
877348
  Стасюк В.Н. Монтаж тяговой сети электрифицированного промышленного транспорта / В.Н. Стасюк. – М - Л, 1963. – 96с.
877349
  Лаленков Н.Г. Монтаж электрических генераторов, моторов и трансформаторов / Н.Г. Лаленков. – 2-е изд. – Харьков, 1928. – 199 с.
877350
  Кабанов С.А. Монтаж электрических машин и ремонт их / С.А. Кабанов. – Ленинград, 1932. – 304 с.
877351
  Смирнов В.Н. Монтаж электрических установок / В.Н. Смирнов, Б.А. Соколов, Н.Б. Соколова. – Москва : Энергия, 1976. – 480 с.
877352
  Александров В.А. Монтаж электрических установок постоянного и переменного тока / В.А. Александров. – Изд-е третье, стереотипн. – Москва-Ленинград : ГНЗ, 1928. – 366с.
877353
  Гулевич О. Монтаж як принцип просторової організації прози Амброса Бірса (на прикладі оповідання "Чікамога") // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С. 24-25


  Амброз Бірс - американський письменник і відомий журналіст, який жорстко критикував американську дійсність кінця XIX ст., зокрема породжений нею культ грошей. Саме тому його твори не друку- валися. Творчість Бірса довгий час залишалася "нiмою" також i ...
877354
  Зюзин А.Ф. Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок / А.Ф. Зюзин, Н.З. Поконов, М.В. Антонов. – изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1986. – 415 с.
877355
  Брайко О. Монтажне мислення у прозі Володимира Дрозда // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 8 (644). – С. 27-44. – ISSN 0236-1477
877356
  Свербілова Т. Монтажний код і елементи синтезу мистецтв у ранньорадянській драматургії і німому кіно // Література на полі медій : колект. монографія на пошану 90-річчя акад. НАН України Д.С. Наливайка : [зб. наук. праць від. теорії літ. та компаративістики Ін-ту літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; [упоряд.: О.В. Брайка ; за наук. ред. Т.І. Гундорової та Г.М. Сиваченко]. – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 255-273. – ISBN 978-966-921-243-6
877357
  Собко В. Монтажники / В. Собко. – Харків; Одеса : Молодий більшовик, 1931. – 30с.
877358
  Брайко О. Монтажні засоби в малій прозі Євгена Гуцала // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (682), жовтень. – С. 41-54. – ISSN 0236-1477
877359
  Балк П.И. Монтажные методы решения обратных задач как неотъемлемый элемент аддитивных технологий интерпретации гравитационных аномалий / П.И. Балк, А.С. Долгаль // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 40-59 : рис., табл. – Библиогр.: с. 55-56. – ISSN 0203-3100
877360
   Монтажные провода для радиоэлектронной аппаратуры. – Москва, 1966. – 232 с.
877361
   Монтажные провода за рубежом. – Москва : Центральный институт научно-технической информации, приборостроения, электропромышленности и средств, 1963. – 92 с.
877362
  Балк П.И. Монтажный подход В.Н.Страхова к решению обратных задач гравиразведки: современное состояние и реальные возможности / П.И. Балк, А. Йеске // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 12-26. – Библиогр.: с. 24-26. – ISSN 0203-3100
877363
   Монтана. – [Т. 1]. – София : Българската Академия на Науките, 1987. – 90 с., 36 л. ил. : ил.
877364
  Малиновский А.К. Монтанный элемент флоры Украинских Карпат / А.К. Малиновский. – К., 1991. – 236с.
877365
  Молчанов Н.Н. Монтаньяры / Н.Н. Молчанов. – Москва, 1989. – 557с.
877366
   Монте-Карло // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 3. – С. 84-93 : ил.
877367
  Секкья П. Монте-Роза спустилась в Милан / П. Секкья, Ч. Москателли. – Москва, 1961. – 403 с.
877368
  Білецький В.С. Монтебразит (- рідкісний мінерал, гідроксилфосфат літію та алюмінію) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 510. – ISBN 978-966-02-9001-3
877369
  Симонова Екатерина Монтекатини: незабываемые SPA-каникулы в Италии : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 6. – С. 70-71
877370
  Ірина Монтенегро як Монте-Карло / Ірина, та Олександр Горобці // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2014. – № 5 (119), жовтень-листопад. – С. 116-118 : фото
877371
  Рассохин Олег Монтенегро: страна черных гор : Destinations // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 5. – С. 68 : Фото
877372
  Большаков В.П. Монтень - великий гуманист эпохи Возрождения : 450 лет со дня рождения / В.П. Большаков. – Москва : Знание, 1983. – 64 с. : портр. – (Новое в жизни, науке, технике ; 6 ; Литература)
877373
  Марусик Т. Монтень заговорив українською. Його "проби" взяті з першої спроби // Гомін України. – Торонто, 2007. – Рік 59, 16 квітня (№ 15). – С. 6


  Твори французького філософа і мораліста М. Монтеня "Проби" у перекладі Анатоля Перепаді.
877374
  Алєксандрова О.В. Монтень Мішель Ейкем де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 261-263. – ISBN 966-316-069-1
877375
  Гороховский А.В. Монтер связи по обслуживанию радиостанций : Пособие для связистов массовых профессий / А.В. Гороховский, Е.П. Хмельницкий. – Изд-е второе, перераб. и доп. – Москва : Связь, 1968. – 400с.
877376
  Бажанов С.А. Монтёр силовых и аккумуляторных устройств радиостанций и радиоузлов / Бажанов С.А., Ильясевич К.А. – Москва : Государственное издательство по технике связи, 1935. – 180 с. – Библиогр.: с. 180. – (Библиотека техникума)
877377
  Коваленко О. Монтеск"є - аристократ за духом та інтелектом // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 18 лютого (№ 7). – С. 15. – ISSN 2219-5793


  Шарль-Луї де Монтеск"є (1689-1755) - французький правник, письменник і політичний мислитель. Автор статей до "Енциклопедії", або Тлумачного словника наук, мистецтв та ремесла".Автор книг "Персидские письма" и "О духе закона". Співрозмовник французького ...
877378
  Корецький В.М. Монтеск"є / В.М. Корецький. – Київ, 1955. – 27с.
877379
  Кононенко Т.П. Монтеск"є Шарль Луї // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361. – ISBN 966-316-069-1
877380
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – Москва : Мысль, 1965. – 190 с. – (Мыслители прошлого)
877381
  Баскин М.П. Монтескье / М.П. Баскин. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Мысль, 1975. – 165с. – (Мыслители прошлого)
877382
  Азаркин Н.М. Монтескье : [фр. мыслитель, юрист] / Н.М. Азаркин. – Москва : Юридическая литература, 1988. – 126 с. – Библиогр.: с. 125-127. – (Из истории политической и правовой мысли)
877383
  Петухова О. Монтескье: законодатель демократии // Личности / Белецкий Ю.А. ; ООО "Издательский дом "Личности". – Киев, 2014. – № 10 (74). – С. 26-45. – ISSN 1819-6268


  "Одни называют свободой возможность с легкостью низлагать того, кого они наделили тиранической властью; другие - право избирать того, кому они должны повиноваться; третьи - право носить оружие и совершать насилия; четвертые видят ее в привилегии ...
877384
  Губарев В.Г. Монтигомо-Ястребиый коготь / В.Г. Губарев. – М, 1965. – 285с.
877385
  Арипов Э.А. Монтмориллонит - гидрослюдистые глины Узбекистана / Э.А. Арипов, М.З. Закиров, К.С. Ахмедов ; АН УзССР, Ин-т химии. – Ташкент : Фан, 1976. – 135 с. – Библиогр.: с. 126-134
877386
  Білецький В.С. Монтморилоніт (-Мінерал класу силікатів) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 511-512. – ISBN 978-966-02-9001-3
877387
  Фриш М. Монток : Человек появляется / М. Фриш. – М, 1982. – 279с.
877388
   Монтрё и Лозанна в сердце региона Женевского озера // Вокруг света : украинское издание / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 8 (2875), август. – С. 99-101 : фото
877389
  Цик Тобиас Монтсеррат : Репортаж / Цик Тобиас, Шполер Хенрик // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2007. – № 6. – С. 80-92 : Фото, карта. – Бібліогр. 2 назви. – ISSN 1029-5828
877390
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 16л.
877391
  Здоровенко В.В. Монуменальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко В.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
877392
   Монумент-скульптура /Художественный фонд РСФСР/. – Ленинград, 1990. – 10с.
877393
  Лізен О.М. Монумент : оповідання / О.М. Лізен. – Львів : Каменяр, 1966. – 150 с.
877394
  Ветемаа Э. Монумент / Э. Ветемаа; пер. с эст. – Москва : Известия, 1978. – 347 с.
877395
   Монумент "Мужність. Честь" у Запоріжжі // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, І. Волощук [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4. – С. 38-39. – ISSN 0130-1799
877396
  Шебеліст С. Монумент № 1 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27-28 вересня (№ 174/175). – С. 10


  110 років тому в Полтаві з розмахом відкрили пам"ятник Іванові Котляревському.
877397
  Бартенев И.А. Монумент героическим защитникам Ленинграда в годы Великой Отечественной войны : [фотоальбом] / авт. вступ. ст. и сост. И.А. Бартенев ; фот. В.В. Стрекалова. – Москва : Художник РСФСР, 1980. – 41 с. : ил., 46 л. ил.
877398
  Стефанович Д. Монумент духовного безсмертя // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 14-15 лютого (№ 27/28). – С. 9


  З історії створення пам"ятника Тарасу Шевченку в Києві.
877399
  Перепелиця А. Монумент на ознаменування боротьби українського народу під проводом Богдана Хмельницького (XX ст.) у Чигирині // Батуринська старовина : збірник наукових праць / Нац. історико-культурний заповідник "Гетьманська столиця" ; Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Шевченка ; Центр пам"яткознав. НАН України і укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Н.Б. Реброва, О.Б. Коваленко, Л.Г. Кіяшк [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 7 (11). – С. 116-125. – ISBN 978-617-7674-81-7


  "Монумент на Замковій Горі в Чигирині увічнює пам’ять українського народу, який боровся за незалежність України під проводом Богдана Хмельницького. Пам’ятник установлено в 1967 році. Висота монумента досягає 18 метрів. Автор роботи – ...
877400
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту : нарис / Д.П. Бровар. – 2-е вид. – Харків : Прапор, 1978. – 65 с. : іл. – (Про доблесть, про подвиг, про славу)
877401
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту : нарис / Д.П. Бровар. – 3-е вид. – Харків : Прапор, 1982. – 64 с. : іл.
877402
  Бровар Д.П. Монумент на честь воїнів Південно-Західного фронту (на Полтавщині) : нарис / Д.П. Бровар. – 4-е вид., допов. – Харків : Прапор, 1986. – 102 с. : іл.
877403
  Борисова Т.М. Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні = The monument in honour of the proclamation of Soviet power in the Ukraine : нарис / Т.М. Борисова. – Харків : Прапор, 1987. – 117 с. : іл.
877404
   Монумент на честь проголошення Радянської влади на Україні. / Борисова Т.М. – Х., 1980. – 47с.
877405
  Вайнгорт Л.С. Монумент Славы в Полтаве / Л.С. Вайнгорт. – Київ, 1959. – 18 с.
877406
  Смирнов С. Монументализация фантомов. Некоторые особенности бытования идеологической биографии Н.А. Некрасова // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 77-99. – ISSN 0042-8795
877407
  Михайлева Е.В. Монументализм высшей школы versus адаптивность ее внешних стейкхолдеров: как найти баланс // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 41-43. – ISSN 1562-529Х


  " В высшем образовании существует огромный потенциал, который может, не ломая традиционного монументализма, обеспечить инновационность при взаимодействии с внешними стейкхолдерами. Залог этого - соответствующий менеджмент, акцент на создание команд, а ...
877408
  Тарапон О. Монументалізація постаті Т. Шевченка в радянській Україні 1930-х рр.: підміна національних цінностей // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 75-85. – ISSN 2415-3567
877409
  Гелитович А. Монументалістика Альфреда Максименка: першопочатки художнього поступу // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 99-118. – ISSN 0236-4832


  У статті аналізується монументальне мистецтво львівського художника та педагога Альфреда Максименка як один із напрямів його творчості, притаманний переважно для початку художньої кар’єри. Акцентується увага на зародженні та реалізації провідних ...
877410
  Таранушенко С.А. Монументальна дерев"яна архітектура лівобережної України / С.А. Таранушенко. – Київ : Будівельник, 1976. – 335 с.
877411
  Коцарев О. Монументальна естетика спиненої миті // Критика. – Київ, 2006. – Березень, (число 3). – С. 19-21
877412
  Шевченко Оксана Монументальна пам"ятникофілія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 0130-5212
877413
  Рудий Г. Монументальна політика в Україні 1930-х рр. у висвітленні української періодики // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 46-51
877414
  Войнович В. Монументальна пропаганда : роман / Володимир Войнович ; пер. з рос. Михайла Каменюка. – Київ : Дніпро, 2015. – 374, [2] с. : портр. – ISBN 978-966-578-252-0
877415
  Палійчук У. Монументальна пропаганда як засіб утвердження радянської парадигми історії (на прикладі Прикарпаття) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 95-100. – (Серія: Історичні науки ; № 7 (284)). – ISSN 1729-360Х
877416
  Цісарик В. Монументальна скульптура Львова кінця 19 - початку 20 ст. та архітектурно-просторове середовище міста // Проблеми збереження і використання культурної спадщини в Україні : Матер.Всеукр.наук.-прак.конф.(на базі Держ іст.-арх.заповід.м.СвятогірськДонец. обл.) 25-27 травня 2005 р.: Секція 1. Культ. спад. Укр. Питання збереж., дослід., викор.т.: Сек.2. Археол., іст. муз. / Мін. культури і туриз. України, МНО Укр. Держ. нац. ун.; Гол. ред. Добров П.В. – Слов"янськ : Печатный двор, 2005. – С.134-141
877417
  Ващенко М.О. Монументальна спадщина Володимира Федька та її вплив на станковий живопис художника // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 232-238. – ISSN 2226-3209
877418
  Синько Г.П. Монументальна спадщина Івана Кавалерідзе: актуалізація і збереження // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 79-87. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
877419
  Бейдик О. Монументальна та музейна Шевченкіана: національний та світовий вимір // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 16 (1). – С. 16-24. – ISSN 2076-1333
877420
  Нильсен В.А. Монументальная архитектура Бухарского оазиса XI-XII вв / В.А. Нильсен. – Ташкент, 1956. – 158 с.
877421
  Френкель Н.И. Монументальная архитектура Бухары XVI века. (К вопросу о развитии монументальной архитектурыУзбекистана) : Автореф... канд. архитектурынаук: / Френкель Н.И.; Среднеазиат. политехн. ин-т. – Ташкент, 1954. – 15л.
877422
  Гапоненко Т.Г. Монументальная живопись в ее прошлом и настящем / Т.Г. Гапоненко. – М.-Л., 1931. – 111с.
877423
  Смирнова И.А. Монументальная живопись итальянского возрождения / И.А. Смирнова. – Москва, 1987. – 511с.
877424
  Сун Чжи Хе Монументальная живопись Кореи // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 9. – С. 75-77. – ISSN 0321-5075


  Відображення часу в творчості художниці-монументалістки Зін Йон Сон (Республіка Корея)
877425
  Жадова Л.А. Монументальная живопись Мексики / Л.А. Жадова. – М, 1965. – 235с.
877426
   Монументальная живопись Н.К. Рериха. Исследования и реставрация. – Москва, 1974. – 56с.
877427
  Воейкова И.Н. Монументальная живопись Советской России / И.Н. Воейкова. – Ленинград, 1975. – 67с.
877428
  Бабаджанова Г.И. Монументальная живопись Узбекистана 70-х годов / Бабаджанова Г.И. ; О-во охраны памятников истории и культуры Узбекистана. – Ташкент : Узбекистан : [б. и.], 1984. – 19 с., [2] л. ил.
877429
   Монументальная живопись.. – М., 1969. – 18с.
877430
   Монументальная и декоративная скульптура Ленинграда. – Ленинград, 1991. – 478с.
877431
  Елатомцева М И. Монументальная летопись эпохи. / М И. Елатомцева, . – Минск, 1969. – 152с.
877432
  Аладашвили Н. Монументальная скульптура Грузии : фигурные рельефы V-XI вв. / Н.А. Аладашвили ; Ин-т истории груз. искусства АН ГССР им. Г.Н. Чубинашвили. – Москва : Искусство, 1977. – 275 с. – (Памятники древнего искусства)
877433
  Аркин Д.Е. Монументальная скульптура Ленинграда / Д. Аркин. – Москва : Академия архитектуры, 1948. – 58 с. – (Беседы об архитектуре / под ред. Б.М. Иофана)
877434
  Новрузова Д. Монументальная скульптура Советского Азербайджана / Д. Новрузова. – Баку, 1960. – 93с.
877435
  Новрузова Д.Г. Монументальная скульптура Советского Азербайджана. : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Новрузова Д.Г.; АН СССР. Ин-т истории искусств.. АН АзССР. Ин-т архитектуры и искусства. – М., 1958. – 17л.
877436
  Фесенко Д.В. Монументальне малярство 18 ст. Галичини в контексті українсько-західноєвропейських мистецьких зв"язків : іконографія та стилістика : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Фесенко Д.В. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
877437
  Холостенко Є. Монументальне малярство радянської України / Є. Холостенко, 1932. – 127с.
877438
  Жишкович В. Монументальне малярство України другої половини ХІІІ — XVІ століть // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; голов. ред. С. Павлюк ; редкол.: Р. Яців, Р. Кирчів, Л. Мруз [та ін.]. – Львів ; Київ, 2016. – № 5 (131), вересень - жовтень. – С. 1018-1029. – ISSN 1028-5091
877439
  Ковальський Л.М. Монументальне мистецтво в архітектурі України / Л.М. Ковальський, Н.С. Гречко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 44. – С. 279-283. – ISSN 2077-3455
877440
  Артеменко Г.О. Монументальне мистецтво м. Харкова ХХ століття (70-80 рр.) // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 12-17. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
877441
  Дьомін М. Монументальне мистецтво Наталії Литовченко // Українська культура : Культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 22-23. – ISSN 0868-9644
877442
  Бардік М.А. Монументальний живопис Великої Печерської церкви кінця ХIХ століття як інтерпретація його давньоруського образу // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 3. – С. 115-121. – ISSN 2226-3209
877443
  Жолтовський П.М. Монументальний живопис на Україні XVII-XVIII ст. / П.М. Жолтовський. – К, 1988. – 160с.
877444
   Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської Лаври : каталог. – Київ : КВІЦ, 2005. – 251, [1] с. : іл., фотогр. – Бібліогр.: с. 240-242 та в підрядк. прим. – (Пам"ятки культури). – ISBN 966-7192-62-8
877445
  Кондратюк А.Ю. Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: Р.І. Качан, М.В. Ткаченко, В.М. Рекеда [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 13, спецвип. 5 : Монументальний живопис Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. Семантика. Стилістика / А.Ю. Кондратюк. – С. 5-158
877446
  Кондратюк А. Монументальний живопис церкви Спаса на Берестові в контексті духовного й культурного життя доби Петра Могили // Абстракти доповідей та програма Міжнародної наукової конференції "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Ver Kyiviens" : абстракти доповідей та програма Міжнар. наук. конф. / "Суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина "Vеr Куіvіеns", міжнар. наук. конф. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
877447
  Ясь О. Монументальний проект великого наративу М. Грушевського у світлі його дослідницьких стратегій. // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 565-664
877448
  Волянюк Н.М. Монументальний та станковий живопис Тернопільщини другої половини ХХ століття // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 98-103. – ISSN 2077-3455


  У статті окреслено особливості монументального та станкового живопису Тернопільщини ХХ ст., зазначено провідних художників цього часу. Наведено відомі роботи майстрів та проаналізовано їх творчу манеру.
877449
  Садова-Мандюк Монументальний церковний живопис Юліана Буцманюка першої половини ХХ століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Садова-Мандюк Оксана Ярославівна ; М-во культури, молоді та спорту України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
877450
  Овчаренко Е. Монументальні задуми Анатолія Гайдамаки // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 20-26 червня (№ 25). – С. 8
877451
  Жеребецька О. Монументальні мозаїки у творчості Богдана Сойки: традиції та новаторство // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 82-84. – ISSN 2520-6419
877452
  Курінний П. Монументальні пам"ятки Трипільської культури / П. Курінний. – Київ. – 33, [6] с.
877453
  Сидоренко А. Монументальні розписи бойчукістів у Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 149-156
877454
  Банцекова А. Монументальні розписи в стилі ар-деко у Львові: творчысть Яна Генрика Розена // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2005. – Ч. 3 : Архітектура,образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво. – С.83-93. – ISSN 1728-6875
877455
  Сакорська О. Монументальні твори Вільгельма Котарбінського з колекції Музею Ханенків // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 25-27
877456
  Кусько Г. Монументально-декоративна творчість та педагогічна діяльність Сергія Бабкова // Вісник Львівської національної академії мистецтв : спецвипуск / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – № 4 : Мат. Міжн. н-п. конф. "Мистецька освіта в культурній політиці держави 21 століття". – С. 261-277. – ISSN 0236-4832
877457
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – Київ, 1961. – 39 с.
877458
  Мамолат Є.С. Монументально-декоративне мистецтво / Є.С. Мамолат. – 2-е, доп. вид. – К., 1963. – 43с.
877459
  Галишич Р.Я. Монументально-декоративне мистецтво українських церков зарубіжжя XX століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвозн. : 17.00.06 / Галишич Руслан Ярославович ; МОНУ, Львівська академія мистецтв. – Львів, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
877460
  Агеєва Н. Монументально-декоративний живопис Михайла Врубеля в київському особняку Б. і В. Ханенків // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 22-25. – ISSN 0130-1799
877461
  Єпіхіна Д.В. Монументально-декоративні твори в інтер"єрах лікувально-профілактичних закладах України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (13). – С. 28-36. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-617-7202-74-4
877462
  Пекарский М.П. Монументально-декоративное искусство в архитектуре общественных зданий / М.П. Пекарский. – Москва, 1968. – 44 с.
877463
  Велигоцкая Н.И. Монументально-декоративное искусство в архитектуре Украины / Н.И. Велигоцкая. – К, 1989. – 100с.
877464
   Монументальное и декоративное искусство в архитектуре Украины. (Альбом).. – К., 1975. – 95с.
877465
   Монументальное искусство. – Москва
№ 4. – 1982
877466
   Монументальное искусство : Теория, история, современ. практика.. – Л., 1990. – 81с.
877467
  Воронов Н.В. Монументальное искусство вчера и сегодня / Н.В. Воронов. – Москва : Знание
Вып. 6. – 1988. – 53 с.
877468
  Здоровенко Виктор Васильевич Монументальное искусство как объект социально-эстетического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Здоровенко Виктор Васильевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 172л. – Бібліогр.:л.158-172
877469
  Беленицкий А.М. Монументальное искусство Пенджикента : живопис, скульптура / Беленицкий А.М. – Москва : Искусство, 1973. – 67 с., [54] л. ил. : ил. – Список лит.: с. 57-58. – (Памятники древнего искусства)
877470
   Монументальное искусство СССР : (Альбом). – Москва, 1978. – 380с.
877471
   Монументальное искусство.. – Л., 1970. – 8с.
877472
  Круглова М.Г. Монументы в архитектуре городов / М.Г. Круглова. – Москва, 1952. – 124 с.
877473
  Турчин В.С. Монументы и города / В.С. Турчин. – М., 1982. – 159с.
877474
   Монументы СССР. (Фотоальбом). – Москва, 1970. – 306с.
877475
  Ротач А.Л. Монферран / А.Л. Ротач, О.А. Чеканова. – Ленинград, 1979. – 176 с.
877476
  Білецький В.С. Монцоніт (- плутонічна гірська порода сублужного ряду; мінерал, алюмосилікат лугів заліза та кальцію) / В.С. Білецький, В.І. Павлишин // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 519. – ISBN 978-966-02-9001-3
877477
  Гладков В. Мончегорск / В. Гладков. – Мурманск, 1961. – 88с.
877478
  Гаврилюк Людмила Леоныдывна Моныторинг пестицыдыв в агроценозы цукрового буряка : Автореф... канд. с.-г.наук: 03.00.16 / Гаврилюк Людмила Леоныдывна; Нац. аграрн. ун-тет. – К., 1999. – 18л.
877479
  Харламповіч П.В. Монэтныя скарбы, знойдзеныя у Беларусі, у зборах Беларускага Дзяржаунага Музэю / П.В. Харламповіч. – Менску, 1927. – 305-343 с.
877480
  Рудзинский В. Монюшко / В. Рудзинский. – Москва : Музгиз, 1960. – 286 с.
877481
  Пикуль В.С. Моозунд. Миниатюры / В.С. Пикуль. – Москва : Вече, АСТ, 2000. – 512с. – ISBN 5-7838-0136-4
877482
  Бадарч Д. МООК: реконструкция высшего образования. / Д. Бадарч, Н.Г. Токарева, М.С. Цветкова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 135-146. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены материалы, соответствующие важнейшим направлениям развития новых форм онлайн$обучения в системе высшего образования. Материалы подготовлены на основе исследований, проведенных ИИТО ЮНЕСКО за период с 2010 по 2014 гг. по актуальным ...
877483
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – Л, 1975. – 616с.
877484
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
1. – 1979. – 363с.
877485
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М
2. – 1979. – 384с.
877486
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
877487
  Пикуль В.С. Моонзунд / В.С. Пикуль. – М, 1985. – 525с.
877488
  Пикуль В.С. Моонзунд : Роман-хроника / В.С. Пикуль. – Москва : Воениздат, 1990. – 400с.
877489
  Пикуль В.С. Моонзунд : роман-хроника / Валентин Пикуль. – Москва : Современник, 1992. – 509, [3] с. – ISBN 5-270-01673-7
877490
  Виноградов Ю.А. Моонзунд в огне / Ю.А. Виноградов. – Москва, 1971. – 496с.
877491
  Пикуль В.С. Моонзунд. Миниатюры / Валентин Пикуль. – Москва : Вече : АСТ, 1997. – 508, [3] с. – ISBN 5-7838-0136-4
877492
  Самойленко О. Моос-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 75-79. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
877493
  Самойленко О. МООС-платформи як інструмент інформальної освіти дорослих // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 103-116. – ISSN 2312-5993
877494
   МОП-СБИС. Моделирование элементов и технологических процессов. – Москва, 1988. – 495 с.
877495
  Флоровская О.В. Мопассан - новеллист / О.В. Флоровская. – Кишинев, 1979. – 91с.
877496
  Данилин Ю.И. Мопассан / Ю.И. Данилин. – Москва : Художественная литература, 1951. – 236с.
877497
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 391 с. – (Жизнь замечательных людей : Серия биографий ; Вып. 2 (491))
877498
  Лану А. Мопассан / А. Лану. – М, 1992. – 378с.
877499
  Гливенко И.И. Мопассан и Чехов : (сравнительный этюд) / И.И. Гливенко. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1904. – 29 с. – Н акн. написано: Мопасан. - Отд. оттиск: Педагогическая мысль


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Илиану Андреевичу Яворскому от автора 14. II. 1905
877500
  Кондратьев Н.И. Мопассан как критик французского буржуазного общества третьей республики : Автореф... кандид. филологич.наук: / Кондратьев Н.И.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 22 с.
877501
  Зорин Виталий Мопед Дик // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2014. – № 4. – С. 38-43 : фото
877502
  Санд Жорж Мопра : [роман] / Жорж Санд ; [пер. с фр. Л.Е. Коган и Я.З. Лесюка ; под ред. Н.М. Гнединой]. – Москва : Государственное издательство художественной литературы, 1958. – 328 с. : ио.
877503
  Санд Жорж Мопра : Повести и рассказы / Санд Жорж. – Москва : Правда, 1986. – 571с.
877504
  Санд Жорж Мопра. Индиана : романы / Санд Жорж. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1986. – 543с.
877505
  Санд Жорж Мопра. Орас : пер. с фр. / Санд Жорж; [вступ. статья И. Лилеевой ; ил.: Е. Ракузин]. – Москва : Художественная литература, 1974. – 574 с. : 13 л. ил. – (Библиотека всемирной литературы ; Т. 43 (107) ; Серия вторая. Литература XIX в.)
877506
  Воля О. (Міщенко Олександр Володимирович) Мор : Книга буття України / Олесь Воля. – Київ : Дорога правди, 1993. – 432с. – ISBN 5-7707-4278-Х
877507
  Шевчук В. Мор : Фантастичні повісті / Видавничий проект сучасної літератури "Приватна колекція"; Валерій Шевчук. – Львів : Піраміда, 2004. – 320с. – (Українська модерна проза). – ISBN 966-8522-08-7
877508
  Кононенко Т.П. Мор Генрі // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 361-362. – ISBN 966-316-069-1
877509
  Герасимова Г.П. Мор Йокаи и Украина // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 147-157. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))


  Мор Йокаї — угорський прозаїк, поет, драматург, публіцист, мемуарист, театральний критик, видавець, редактор, громадський та політичний діяч. Найбільш впливова постать угорської літератури XIX століття.
877510
  Алєксандрова О.В. Мор Томас // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 263-266. – ISBN 966-316-069-1
877511
  Воля О. Мор. Книга буття України = Mor.The book of Ukrainian history / Олесь Воля. – Київ : Кобза, 2002. – 1152 с. – ім"я автора Міщенко Олександр Володимирович. – ISBN 966-8024-08-7
877512
  Сушинський Б.І. Морава / Б.І. Сушинський. – Київ, 1984. – 263 с.
877513
   Моравія-Силезія. Гори, мури і води : вояж-колекція // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 114-117
877514
   Моравские аттракции : направления // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 56-57 : Фото. – ISSN 1998-8044
877515
  Ходченко Е.Е. Моравские братья в Канаде: эмиграция и организация колоний // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе (Германия) ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, Н.В. Венгер [та ін.]. – Дніпро, 2016. – [Вып. 42]. – C. 135-149. – ISSN 2313-1993
877516
  Бака В. Моравське питання в ході обговорення варіантів перебудови Чехословацької федерації (1990-1992 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 424-426. – ISBN 978-966-171-893-6
877517
  Бака В. Моравське та угорське питання у контексті перебудови Чехословацької федерації (1989-1993) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 46. – C. 164-169. – ISSN 2309-9356


  У статті автор аналізує вплив моравської та угорської етнічних меншин на ті процеси,що призвели до розпаду Чехословацької федерації. Розглядається внесок цих етносів удискусію, щодо варіантів подальшого існування Чехословаччини як єдиного державного ...
877518
  Кротов А.А. Моралист картезианской школы (Пьер Николь) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 25-35. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
877519
  Николаев В.Д. Моралисты без морали / В.Д. Николаев. – М, 1980. – 192с.
877520
  Яковлев Д.Е. Моралисты и эстеты / Д.Е. Яковлев. – М, 1988. – 62с.
877521
  Радишевський Р. Моралізаторське зерно поезії Льва Венглінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті висвітлено особливості тематики і поетики польськомовної збірки Льва Венглінського "Полова й зерно". Звернено увагу на основних її героїв - представників польської шляхти та узагальнений, уособлений образ ХІХ століття в контексті ...
877522
  Дєдушев В.В. Моралізація механічного уявлення про державу у роботах Джона Локка // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 355-358. – ISSN 2076-1554
877523
  Литвин Л. Моралізм та девоційність барокової поезії // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – № 2 (23). – С. 113-116. – ISSN 2075-1222
877524
  Тимошенко Т.С. Моралістична філософія Сократа і сучасність // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 80-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Стаття присвячена дослідженню зв"язку між моралістичною філософією Сократа і сучасною філософією. Аналізується проблема моральної детермінізації формування особистості.
877525
  Недвига С.М. Моралістичні коментарі у латиномовному трактаті Джованні Боккаччо "De mulieribus claris" ("Про славетних жінок") // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 281-287
877526
  Краснопольська Мораліте "Кожна людина" у традиції англійської літератури XIV-XV ст. / Краснопольська, С.-М.В // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 150-153
877527
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 : Догми віри. – 2010
877528
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 2 : Єдність. – 2010
877529
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 3 : Основи теології. – 2010
877530
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 1.Київ, Рік Відзеркалення. : Vade Retro. – 2011
877531
   Мораль : кішеньковий журнал Релігійної громади сповідуючих Віру в Найвищу Цінність Людини. – Київ
№ 1 (4), т. 3. Київ, Рік Відзеркалення. : Догми віри. – 2011
877532
   Мораль : карманный журнал Религиозной общины исповедующих Веру в Наивысшую Ценность Человека. – Киев
№ 1 (4), т. 2. Киев, Год Отражения. : Догмы веры. – 2011
877533
  Аболіна Т.Г. Мораль (- моральний, звичай, воля, закон, властивість) / Т.Г. Аболіна, І.Ф. Надольний // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енциклопед. дослідж. НАН України]. – Київ : Інститут енциклопедичних досліджень Національної академії наук України, 2019. – Т. 21 : Мікро - Моя / [голов. редкол.: Дзюба І.М. (співголова) та ін.]. – С. 524-525. – ISBN 978-966-02-9001-3
877534
  Красников Н.П. Мораль без будущего / Н.П. Красников. – Москва, 1984. – 94с.
877535
  Рухович С.А. Мораль бизнеса / С.А. Рухович. – М, 1966. – 54с.
877536
  Крутов Н.Н. Мораль в действии / Н.Н. Крутов. – М., 1977. – 255с.
877537
  Волик Н.Г. Мораль в інформаційному суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 258-266. – ISSN 2077-8309
877538
  Добровольська В.О. Мораль в інформаційному суспільстві // Стратегії сучасного філософування в Україні: виклики та перспективи : матеріали кругл. столу II етапу Всеукр. студент. олімпіади МОН України зі спец. "Філософія. Релігієзнавство" (15-16 квіт. 2015 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ, 2015. – С. 14-15
877539
  Кошовец М.К. Мораль в контексте социокультуной єволюции: характеристики видоизменения // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 28-32. – ISSN 2077-1800
877540
  Козлова К.І. Мораль в контексті економічної діяльності суб"єкта // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 155-157
877541
  Бикбов А.Т. Мораль в политике: насилие над господствующими // Политические исследования. ПОЛИС : Научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2002. – № 4. – С.112-121. – ISSN 0321-2017
877542
  Мухортов Н.м. Мораль в системе социалистических общественных отношений / Н.м. Мухортов. – Воронеж, 1976. – 179с.
877543
  Федорук Н.Н. Мораль и вера в религии и религиозной философии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2003. – № 579-1 : Наука, культура, постмодерн. – С. 187-190. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
877544
  Прокофьев В.И. Мораль и догматы религии / В.И. Прокофьев. – М., 1979. – 109с.
877545
  Кобляков В.П. Мораль и ее социальные функции / В.П. Кобляков. – Л, 1975. – 40с.
877546
  Аксельрод Л Мораль и красота в произведениях Оскара Уайльда / Аксельрод Л.И. – Иваново-Вознесенск : Основа, 1923. – 56 с.
877547
  Ходаков М.С. Мораль и культура поведения / М.С. Ходаков. – М., 1976. – 32с.
877548
  Иконниква С.Н. Мораль и культура развитого социалистического общества / С.Н. Иконниква. – Москва, 1976. – 61с.
877549
  Дмитриева Г.К. Мораль и международное право / Г.К. Дмитриева. – Москва : Международные отношения, 1991. – 168с. – ISBN 5-7133-0317-9
877550
  Кобляков В.П. Мораль и мировоозрение / В.П. Кобляков. – Л, 1981. – 36с.
877551
  Смоленцев Ю.М. Мораль и нравы: диалектика взаимодействия / Смоленцев Ю.М. – Москва : Изд-во МГУ, 1989. – 199 [1]с. – Библиогр.: с. 196-199 (117 назв.). – ISBN 5-211-00218-0
877552
  Василенко В.А. Мораль и общественная практика / В.А. Василенко. – Москва, 1983. – 176с.
877553
  Щербак Ф.Н. Мораль и общественная практика / Ф.Н. Щербак. – Москва, 1988. – 62с.
877554
  Анисимов С.Ф. Мораль и поведение / С.Ф. Анисимов. – Москва : Мысль, 1979. – 142с.
877555
  Момов В.М. Мораль и поведение. / В.М. Момов. – М., 1974. – 64с.
877556
  Анисимов С.Ф. Мораль и повединие / С.Ф. Анисимов. – 2-е изд., доп. – Москва : Мысль, 1985. – 158 с.
877557
  Алексеева В.Г. Мораль и повышение трудовой активности молодежи / В.Г. Алексеева. – Москва, 1979. – 40с.
877558
  Коновалова Л.В. Мораль и познание. Критика гносеол. основ соврем. буржуазной этики. / Л.В. Коновалова. – М., 1975. – 165с.
877559
  Резвицкий И.И. Мораль и политика / И.И. Резвицкий. – Л., 1967. – 20с.
877560
  Титаренко Александр Иванович Мораль и политика : Критич. очерки соврем. представлений о соотношении морали и политики в буржуазной социологии / Титаренко Александр Иванович. – М. : Политиздат, 1969. – 264с.
877561
  Степанюк Б.В. Мораль и политика в философии Н. Макиавелли // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 129-130
877562
  Морозов В.П. Мораль и право / В.П. Морозов. – Москва, 1960. – 34 с.
877563
   Мораль и право. – Л., 1976. – 127с.
877564
  Злобин Г.А. Мораль и право в борьбе с преступностью / Г.А. Злобин. – Москва, 1965. – 80с.
877565
  Примаков Д.Я. Мораль и право в Египте при Хосни Мубараке // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (296). – С. 170-180. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
877566
  Шаргородский М.Д. Мораль и право в капиталистическом и социалистическом обществе / М.Д. Шаргородский. – Л., 1948. – 30с.
877567
  Хримли И.А. Мораль и право как атрибуты глобализации // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.203-208. – ISSN 1728-3671
877568
  Фаркаш Э. Мораль и революционность / Э. Фаркаш. – М, 1979. – 168 с.
877569
  Луис Армандо Б С. Мораль и революция : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: 09.00.01 / Луис Армандо С.Б.; АОН при ЦК КПСС. – Москва, 1982. – 22 с.
877570
  Колоницкий П.Ф. Мораль и религия / П.Ф. Колоницкий. – М., 1958. – 77с.
877571
  Штаерман Е.М. Мораль и религия угнетенных классов Римской империи / Е.М. Штаерман. – М., 1961. – 320с.
877572
  Лаптенок С.Д. Мораль и семья / С.Д. Лаптенок. – Москва, 1967. – 245 с.
877573
  Соколов В.М. Мораль и современность. / В.М. Соколов. – М., 1975. – 32с.
877574
  Вичев В. Мораль и социальная психика. / В. Вичев. – Москва, 1978. – 357с.
877575
  Мухортов Н.М. Мораль и строительство коммунизма / Н.М. Мухортов. – Воронеж, 1969. – 232с.
877576
  Писачкин В.А. Мораль и экологическое воспитание: Учеб.-пособие. / В.А. Писачкин. – Саранск, 1989. – 76с.
877577
  Беляев К.И. Мораль и этика советского человека / К.И. Беляев. – Москва : Госкультпросветиздат, 1956. – 55 с. – Библиогр.: с. 52-54. – (Библиотечка "В помощь лектору" ; № 3)
877578
   Мораль и этика. Мораль в социалистическом обществе. – М., 1989. – 227с.
877579
   Мораль и этическая теория. – Москва, 1974. – 295с.
877580
  Цавкилов Б.Х. Мораль ислама / Б.Х. Цавкилов. – Нальчик, 1967. – 328с.
877581
  Тхагапсоев А.Т. Мораль ислама в свете марксистской этики. (На материалах Кабардино-Балкарской АССР) : Автореф... канд. филос.наук: 645 / Тхагапсоев А.Т.; Дагестанск. гос. ун-т. – Махачкала, 1969. – 24л.
877582
  Фаин Г.Т. Мораль иудаизма: кому она служит? / Г.Т. Фаин. – Одесса, 1976. – 103 с.
877583
  Сідак В. Мораль і безпека особи, нації, держави : Історико-філософські нариси: Монографія / В. Сідак, І. Валько; Акад. пед. наук України; НАСБУ. – Київ, 2001. – 221с. – ISBN 966-9578-45-0
877584
   Мораль і бізнес : (Стенограма засідання Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 128-156 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
877585
  Шип Н.А. Мораль і бізнес : духовні орієнтири майбутнього підприємця / Надія Шип ; М-во фінансів України ; Український держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ : ТОВ "НВП" Інтерсервіс", 2011. – 132 с. – 20-річчю незалежності України присвячується. – Бібліогр.: с. 128-129. – ISBN 978-966-2465-79-2
877586
  Ларіонова В.К. Мораль і глобальні проблеми сучасності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 173-175
877587
  Свірський В.А. Мораль і духовна свобода особи / В.А. Свірський. – Чернівці, 1968. – 33с.
877588
  Лазоренко Т.Г. Мораль і етика в минулому й сучасному суспільстві : навчально-методичний посібник / Лазоренко Т.Г. – Київ : Вадим Карпенко, 2008. – 60с. – ISBN 966-1516-08-2
877589
  Мазур В. Мораль і етика в науці та освіті - це питання національної безпеки держави (до дискусії про ініціативи Міністерства освіти і науки України) [про академічну недоброчесність в науці] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 24 жовтня (№ 200). – С. 10
877590
  Губицький Л.В. Мораль і звичаї панів - системоутворюючий чинник формування образу "кріпак - засіб" в першій половині XIX століття // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 19-20. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
877591
  Овсюк О.М. Мораль і міжнародний захист прав людини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 307-312. – ISSN 2219-5521
877592
  Іщенко О.М. Мораль і політика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
877593
  Халамендик В. Мораль і політика : теорія відносин // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 3 (264). – С.10-13
877594
  Дорожко І.І. Мораль і право у площині родинного виховання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 66. – С. 169-178


  Розкриваються актуальні питання морально-правових норм у площині родинного виховання. Раскрываются актуальные вопросы морально-правовых норм в плоскости семейного воспитания. The article describes the current issues of moral and legal norms in the ...
877595
  Малюк О. Мораль і право: взаємодія в сучасних реаліях // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 4. – С. 43-53
877596
  Ліщенко А.Г. Мораль і правоохоронна система у двох їх вимірах : сповідь очевидця / А.Г. Ліщенко. – Київ : УКРПОЛІГРАФСЕРВІС, 2008. – 384 с. – ISBN 966-8035-56-9
877597
  Медзінський В.О. Мораль і релігія / В.О. Медзінський. – Харків : ДВОУ Вид. "Радянська школа", 1931. – 168 с.
877598
  Сарбей В.Г. Мораль і релігія / В.Г. Сарбей. – Київ, 1959. – 39с.
877599
  Ситенко Л.Т. Мораль і релігія / Л.Т. Ситенко. – Київ, 1963. – 73с.
877600
  Щербак Ф.Н. Мораль как духовно-практическое отношение / Ф.Н. Щербак. – Ленинград, 1986. – 175с.
877601
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 3-е изд. доп. и испр. – М., 1966. – 280с.
877602
   Мораль как ее понимают коммунисты. – 5-е изд. доп. – Москва, 1980. – 264с.
877603
   Мораль как ее понимают коммунисты. – М., 1982. – 302с.
877604
  Гусейнов А.А. Мораль как предел рациональности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 5. – С. 4-17. – ISSN 0042-8744
877605
  Федорук Н.Н. Мораль как предмет научного и религиозного постижения // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – 141-143. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
877606
  Гусейнов А.А. Мораль как прорыв к бытию // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 0235-1188
877607
  Лапина Т.С. Мораль как социальный регулятор поведения личности / Т.С. Лапина. – М, 1974. – 64с.
877608
  Давиташвили В.В. Мораль как форма общественного сознания : Автореф... канд. филос.наук: / Давиташвили В.В.; Тбилис. гос. ун-т им. Сталина. – Тбилси, 1958. – 20л.
877609
  Иванов В.Г. Мораль коллективистская, гуманистическая, деятельная... / В.Г. Иванов. – М., 1987. – 62с.
877610
  Кон И.С. Мораль коммунистическая и мораль буржуазная / И.С. Кон. – Москва, 1960. – 72 с.
877611
  Колобков В.В. Мораль комуністична і мораль релігійна / В.В. Колобков. – Київ, 1962. – 40 с.
877612
  Эвальд И.В. Мораль Натальи Зотовой / И.В. Эвальд. – М, 1954. – 32с.
877613
  Запольская Г. Мораль пани Дульской / Г. Запольская. – М., 1965. – 343с.
877614
  Скотна Н. Мораль перед викликами сучасності / Н. Скотна, В. Мовчан // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 7-16. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-2366
877615
  Григорьянц А А. Мораль по сходной цене. / А А. Григорьянц. – М, 1987. – 173с.
877616
  Титов Вадим Александрович Мораль познающая / Титов Вадим Александрович. – Москва : Знание, 1988. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №6)
877617
   Мораль потребительства: истоки, проявления, критика. – М., 1985. – 64с.
877618
  Фуллер Лон Мораль права / Фуллер Лон. – Київ : Сфера, 1999. – 232 с. – ISBN 966-7267-42-3
877619
   Мораль развитого социализма. – М., 1976. – 287с.
877620
  Танчер В.К. Мораль релігії і мораль життя / В.К. Танчер. – К, 1965. – 48с.
877621
  Луначарский А.В. Мораль с марксистской точки зрения / А.В. Луначарский, 1925. – 45с.
877622
   Мораль советского общества и особенности ее формирования : Автореф... докт.филос.наук: / Журавков М. Г,; Журавков М. Г,; АН СССР, Ин-т филос. – М., 1955. – 47л.
877623
  Молчанов С.В. Мораль справедливости и мораль заботы: зарубежные и отечественные подходы к моральному развитию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 59-72. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385
877624
   Мораль строителей коммунизма : Рекомендательный указатель литераруры. – Москва : Книга, 1964. – 80 с.
877625
  Чалин М.Л. Мораль строителя коммунизма / М.Л. Чалин. – М, 1963. – 92с.
877626
  Северин-Мрачковська Мораль та економіка в умовах глобалізованого світу // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 165-212. – ISBN 978-966-483-893-8
877627
  Щербак С.В. Мораль та культура спілкування - важливий чинник захисту особи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
877628
  Хрімля І.О. Мораль та право в глобалізаційних процесах // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 127-132.
877629
  Гоцуляк Ю.В. Мораль та право у природно-правовій доктрині П.I. Новгородцева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 48-51
877630
  Кисельов М.М. Мораль та феномен наукового об"єктивізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 14-23
877631
  Малофєєнко К.С. Мораль у "вільному суспільстві" Ф. Гаєка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – C. 88-90
877632
  Бережнюк М.М. Мораль у праві - прогрес чи недосконалість останнього? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 143-145
877633
  Ключкей О.М. Мораль у правовій концепції Герберта Гарта // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 11-14. – ISSN 2220-1394
877634
  Тимошенко Тарас Саргійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 185 л. – Бібліогр.: л. 170-185
877635
  Тимошенко Тарас Сергійович Мораль як інтеграційний чинник соціально-політичної стабільності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Тимошенко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 7 назв.
877636
  Гужва О. Мораль як основа життєдіяльності суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 219-224
877637
  Шаповалова І.В. Мораль як суспільний інститут: проблеми осмислення в системі сучасних соціально–економічних координат // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 291-299
877638
   Мораль, духовність та громадський освітній інструментарій сприяють підвищенню ефективності гермінативного розвитку суспільства України (Контексти адміністративно-територіальної реформи) / Б. Андрушків, Н. Кирич, О. Погайдак, Р. Шерстюк // Збірник праць [Тернопільського осередку Наукового товариства ім. Шевченка] : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. Тернопільський осередок. – Тернопіль, 2021. – Т. 12 : Краєзнавчі дослідження на Тернопільщині. – С. 189-204. – ISBN 978-966-07-4034-1
877639
  Левин С.М. Мораль, метафизика и реальность // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 7. – С. 144-153. – ISSN 0042-8744
877640
   Мораль, общество, личность. – Москва, 1979. – 90с.
877641
   Мораль, общество, личность. – Москва
Вып. 2. – 1980. – 104 с.
877642
   Мораль, право и коммунизм. – Саратов, 1965. – 200с.
877643
  Замараев В.А. Мораль, право, ответственность / В.А. Замараев. – Тула, 1981. – 113с.
877644
  Павлова Т. Мораль, право, свобода в соціальних утопіях Т. Мора і Т. Кампанелли // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 6 (120). – С. 166-169. – ISSN 1728-9343
877645
  Дулуман Е.К. Мораль, религия и воспитание // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.16-28. – ISSN 1728-3671
877646
  Титов Вадим Александрович Мораль: познание и действие / Титов Вадим Александрович. – Москва : Молодая гвардия, 1987. – 250 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; Сер. "Этика" ; №7)
877647
   Мораль: сознание и поведение. – М., 1986. – 207с.
877648
  Сичивиця О.М. Моральна відповідальність вченого і суспільно-історичний процес / О.М. Сичивиця. – Львів, 2000. – 274с.
877649
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; Прикарпатський національний ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – 173л. – Бібліогр. : л.159-173
877650
  Гринчишин Н.І. Моральна відповідальність особи в етичній концепції Емануеля Левінаса : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.07 - етика / Гринчишин Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16с. – Бібліогр.: 11 назв
877651
  Гусір І. Моральна відповідальнісь у сучасному соціокультурному дискурсі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 34-42. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
877652
  Нікольський Є.В. Моральна дилема та її вирішення в містичній дилогії Всеволода Соловйова (романи "Волхви" та "Великий розенкрейцер") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 535-543. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 2)
877653
  Волювач А. Моральна краса героїв романів Володимира Малика // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 60-64
877654
  Васянович Г. Моральна культура особистості у вимірі творчої спадщини Івана Огієнка / Г. Васянович, Н. Олексієнко // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2017. – № 16. – С. 158-165. – ISSN 2078-4643


  "Досліджуються провідні ідеї видатного українського вченого, культурного і релігійного діяча - Івана Огієнка в аспекті моральної культури."
877655
  Кіктенко В.О. Моральна метафізика Моу Цзунсаня: посткантіанство і неоконфуціанство // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 3. – С. 133-141. – ISSN 1608-0599
877656
  Маслікова І. Моральна мотивація та економічні стимули в реалізації спільного блага // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2018. – № 7. – С. 47-60. – ISSN 2227-1503
877657
  Битюк І.В. Моральна паніка в системі соціальних комунікацій: теоретичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 10-13


  У статті розглянуто феномен "моральної паніки" з позицій соціальної комунікації, розкрито його вплив на свідомість людини в опосередкованому мас-медіа комунікативному процесі. Особливу увагу приділено тео ретичним аспектам соціальної значущості цього ...
877658
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Битюк Інна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 c. – Бібліогр.: 9 назв
877659
  Битюк І.В. Моральна паніка як технологія впливу в системі соціальних комунікацій : Дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / І.В. Битюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ : [б. в.], 2016. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 185-198
877660
  Рогожа М.М. Моральна регуляція у домодерному лімінальному суспільному утворенні // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 149-156
877661
  Гьосле В. Моральна рефлексія та розпад інституцій. До діалектики просвітництва та антипросвітництва // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 5. – С.133-147
877662
  Сепетий Д.П. Моральна свідомість та релігійна віра в перспективі філософії Іммануїла Канта // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 78-83. – ISSN 1728-3671
877663
  Жирун О.А. Моральна свідомість у професійному становленні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 109-112. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (31))
877664
  Золотовська Н.І. Моральна свобода і відповідальність особи в суспільстві розвинутого соціалізму / Н.І. Золотовська. – Київ, 1979. – 62с.
877665
  Меліхова Ю. Моральна складова проблеми добору кадрів на посаду судді // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 3. – С. 225-232. – ISSN 1993-0909
877666
  Макарова І.В. Моральна стійкість моряків в структурі індивідуально-особистісних властивостей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Макарова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – [15] с. – Бібліогр.: 4 назви
877667
  Савчин М.П. Моральна сфера особистості та її сутнісні визначення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 149-162. – ISSN 1810-2131
877668
  Ільїна Г. Моральна телеологія в етичній критиці економізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута моральна телеологія в умовах етичної критики економізму. Відповідальність як етична категорія проінтерпретована з точки зору економічної етики та з урахуванням генетичного взаємозв"язку економіки і моралі. Визначені альтернативні ...
877669
  Серве Пінкерс Моральна теологія пізнього середньовіччя: номіналістична революція // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 4 : Католицька філософія. – С. 11-113. – ISSN 0235-7941
877670
  Мазурик М. Моральна філософія В. Соловйова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 723 : Філософські науки. – С. 51-56. – ISSN 0321-0499
877671
  Рабінович П. Моральна шкода та право на її компенсацію: загальнотеоретичний підхід // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.100-103. – ISSN 0132-1331
877672
  Кондратьєв М. Моральна шкода: як отримати компенсацію // Юридична газета. – Київ, 2021. – 17 серпня (№ 15)
877673
  Стремякова И.Р. Моральная атмосфера / И.Р. Стремякова. – Новосибирск, 1991. – 171с.
877674
  Алексеева Т.А. Моральная власть в конституционном проекте Симона Боливара 1819 г. // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2014. – № 4. – С. 4-16. – ISSN 044-748Х
877675
  Рыбакова Н.В. Моральная надежность личности / Н.В. Рыбакова, Е.С. Протанская. – Москва, 1984. – 60с.
877676
  Секацкая М.А. Моральная ответственность без свободы воли. Аргумент в пользу натуралистической этики // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 151-161. – ISSN 0042-8744
877677
  Головко Н.А. Моральная ответственность личности в условиях развитого социализма / Н.А. Головко. – Москва, 1976. – 41с.
877678
  Юдин Г. Моральная природа долга и формирование ответственного заемщика // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2015. – № 3. – С. 28-45. – Библиогр.: 50 назв. – ISSN 0042-8736
877679
  Борзых В.В. Моральная прогностика: методология, способы, проблемы / В.В. Борзых. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – Библиогр.: с. 59-60. Библиогр. в примеч.: с. 60-63. – (Новое в жизни, науке, технике : Этика ; 5)
877680
  Вардомацкий А.П. Моральная регуляция поведения личности. / А.П. Вардомацкий. – Минск, 1987. – 126с.
877681
  Миронов А.В. Моральная составляющая проблемы социального одиночества // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 109-113. – ISSN 2077-1800
877682
  Гернет М.Н. Моральная статистика. (Уголовная статистика и статистика самоубийств) / М.Н. Гернет. – М., 1922. – 269с.
877683
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии И. Г. Фихте // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 95-97
877684
  Маштаков Д.И. Моральная ценность аффекта в практической философии Фихте // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 72-74
877685
  Полушин Г.И. Моральная ценность научных знаний. / Г.И. Полушин. – М., 1984. – 63с.
877686
  Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или Игра в перепрятушки доходов // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС"; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2001. – № 1. – С.64-72. – ISSN 0321-2017
877687
  Мазуркевич О.Р. Моральне в естетичному / О.Р. Мазуркевич. – Киев, 1968. – 64с.
877688
  Кульчицька О.І. Моральне виховання дошкільників / О.І. Кульчицька. – Київ, 1967. – 32с.
877689
  Поніманська Т.І. Моральне виховання дошкільників / Т.І. Поніманська. – К., 1993. – 112с.
877690
  Кормілець С.В. Моральне виховання кадетів у XIX - на початку XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 9 (43). – С. 244-255. – ISSN 2312-5993
877691
  Грабовська Т.О. Моральне виховання майбутніх учителів (на матеріалі вищої педагогічної школи України : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Грабовська Т. О.; КУ ім. Шевченка. – К., 1992. – 21л.
877692
  Вакулюк О.В. Моральне виховання особистості у педагогічній діяльності В.О. Сухомлинського // Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Бердичів : Мельник М.В., 2023. – Вип. 65 : Матеріали регіон. наук.-краєзн. конф., присвяченої 100-річчю від дня народж. засл. вчителя Укр. РСР А.П. Кащука : Житомир-Бердичів, 8-9 трав. 2023 р. / [упоряд. П.С. Скавронський ; ред. рада: О.М. Білобровець та ін.]. – С. 202-208. – ISBN 978-617-7254-58-3
877693
  Кутова Н.А. Моральне виховання старших підлітків засобами музики масових жанрів : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Кутова Н.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 21л.
877694
   Моральне виховання старшокласників / М Гусак, П, , . – К, 1970. – 68с.
877695
  Плівачук Катерина Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості : Посібник / Плівачук Катерина. – Сквира : Берегиня, 1998. – 56с.
877696
  Плівчук Катерина Володимирівна Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Плівчук Катерина Володимирівна; КУ ім. Т. Шевченка. – К, 1998. – 166л. – Бібліогр.:л.127-144
877697
  Плівачук К.В. Моральне виховання старшокласників засобами усної народної творчості у позаурочний час (на матеріалах спеціалізованих закладів) / Плівачук К.В. – Київ, 1998. – 166л.
877698
  Водзінський Д.І. Моральне виховання старшокласників у процесі навчання / Д.І. Водзінський. – Київ, 1968. – 199с.
877699
  Кондратюк О.П. Моральне виховання учнів / О.П. Кондратюк. – Київ, 1961. – 47 с.
877700
  Нікітчина С.О. Моральне виховання учнів ПТУ на народних трудових традицуіях України : Автореф... канд. пед.наук: / Нікітчина С. О.; НДІ педагогіки України. – К., 1992. – 21л.
877701
  Водзінський Д.І. Моральне виховання учнів у позакласній роботі / Д.І. Водзінський. – Київ, 1964. – 119с.
877702
  Чибісова Н. Моральне виховання як один із провідних напрямів виховної роботи в умовах становлення безперервної освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються особливості організації та проведення виховної роботи, і насамперед морального виховання як основного напряму виховної роботи в сучасних умовах становлення безперервної освіти, висвітлюються інноваційні форми роботи в начальному ...
877703
  Чепіга Я.Ф. Моральне внушіння в справі виховання / Я. Чепіга [псевд.]. – [Київ] : Бібліотека видавництва "Час", 1924. – 16 с. – ("Дитина та її виховання". Педагогічна бібліотека видавництва "Час" ; № 3)
877704
  Дьомін М. Моральне і творче кредо Миколи Писанка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2010. – № 2/3 (73). – С. 103-105. – ISSN 0130-1799


  20 січня виповнюється 100 років від дня народження відомого укр. художника, теоретика живопису і педагога Миколи Миколайовича Писанка
877705
  Маслікова І.І. Моральне почуття, спільне благо та моральні вимоги в етичному сентименталізмі Френсіса Хатчесона // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 29. – С. 107-115


  Здійснено критичний аналіз етичного сентименталізму Френсіса Хатчесона в аспекті обгрунтування морального почуття, яке слугує мотиваційним чинником реалізації дії, спрямованої на досягнення спільного блага. З"ясовується природа та сутнісні риси ...
877706
  Чумак Т. Моральне приниження чи моральна велич жінки? : Урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-34.
877707
  Чумак Тетяна Моральне приниження чи моральна велич жінки? : (урок-пошук за поемою Тараса Шевченка "Катерина") // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 22-33. – Бібліогр. в кінці ст.
877708
  Деревінський В. Моральне самопочуття В"ячеслава Чорновола в ув"язненні // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 3. – С. 63-68.
877709
  Коляда І. Моральний авторитет нації. Блаженніший Любомир Гузар : до роковини відходу у Вічність та 85-річчю з дня народження Патріарха - Представителя УГКЦ / І. Коляда, Б. Бацвін // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2/3, лютий - березень. – С. 23-33
877710
  Рогожа М.М. Моральний авторитет як символічний капітал // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 103-105. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена вивченню природи морального авторитету та його функціонуванню у сучасному суспільстві. The article is focused on investigation of the essence of moral authority and its functioning in contemporary society.
877711
  Чорнобай Д. Моральний аспект міжнародної відповідальності за правомірну діяльність у практиці юристів-міжнародників // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 1). – С. 188-189
877712
  Озерська А. Моральний вибір особи у сфері кримінального судочинства // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.113-116. – ISSN 0132-1331
877713
  Бабийчук Т.В. Моральний вибір у конфлікті (за повістю "Дуель" Джозефа Конрада) // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .256-264
877714
  Нападиста В.Г. Моральний вибір як конститутивний чинник самотворення особи у творчому світі Т. Г. Шевченка // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 228-230
877715
  Козинцева Ю. Моральний вибір як творчість в ситуації постмодернізму // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 418-419
877716
  Рибчук О.О. Моральний вимір готовності військовослужбовців до ведення бойових дій / О.О. Рибчук, О.Г. Рибчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 3 (73). – С. 130-137. – ISSN 2617-6858
877717
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 201 арк. – Додатки: арк. 199-201. – Бібліогр.: арк. 10-11, 176-198 та в додатках: арк. 199-201
877718
  Міщенко А.М. Моральний вимір політики в зарубіжних концепціях XX століття : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Міщенко Анна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв.
877719
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Автореф. дис. ... канд. філософських наук; 09. 00. 07 / Рохман Б. М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
877720
  Рохман Богдан Михайлович Моральний вимір свободи : Дис. ... канд. філос. наук: Спец. 09.00.07 - етика / Богдан Михайлович Рохман ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Київ, 2006. – 182 л. – Бібліогр.: л. 171-182
877721
  Мішина Н. Моральний вимір сучасного українського конституціоналізму // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 303-306
877722
   Моральний двобій митця. До 80-річчя від дня народження В.В. Бикова // Календар знаменних і пам"ятних дат : рекомендаційний бібліографічний довідник / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: О.В. Булгак, К.В. Камінська, Л.А. Кухар [та ін.]. – Київ, 2004. – 2 кв. – С. 69-74. – ISSN 0130-2043
877723
  Марчук М.Г. Моральний зміст антропологічного потенціалізму Протагора / М.Г. Марчук. – Чернівці, 1996. – 12с.
877724
  Рудик Є. Моральний зміст політики як основа демократичних перетворень в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 46-51. – ISBN 966-628-108-8
877725
  Сидоренко І.Г. Моральний ідеал авторитетної особистості в контексті історичного досвіду України // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 119-126


  У статті проводиться морально-етичний аналіз можливості формування національної політичної еліти.
877726
  Яценко В.Г. Моральний ідеал радянської молоді / В.Г. Яценко. – Київ : Знання України, 1979. – 48 с.
877727
  Поліщук Н.П. Моральний ідеал та ідеологічна боротьба / Н.П. Поліщук. – Київ, 1965. – 47с.
877728
  Гривінський Р.Р. Моральний ідеал та культура автентичності: погляд Чарльза Тейлора // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 61-67. – ISSN 1996-9872
877729
  Вільна Я.В. Моральний імператив творчості Тараса Шевченка (на матеріалі повісті "Капитанша") // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17. – C. 17-24


  У статті йде мова про одну з провідних ідей творчості Тараса Шевченка, що зреалізована у його повістевій спадщині, зокрема, в повісті "Капитанша".
877730
  Кондратьєв Р. Моральний імператив у правозастосуванні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 85-90. – ISSN 0132-1331
877731
  Капто О.С. Моральний кодекс-закон нашого життя / О.С. Капто. – К., 1963. – 40с.
877732
  Добротвор В.Д. Моральний кодекс будівника комунізму - в життя / В.Д. Добротвор. – К, 1964. – 56с.
877733
   Моральний кодекс будівника комунізму : Короткий покажчик літератури. – Київ : Госполітвидав УССР, 1962. – 60 с.
877734
  Забілий Р. Моральний кодекс повстанців // Миротворець : український мілітаринй журнал / Н. Зубар, Т. Кохановська. – Київ, 2016. – № 1 (3), січень - березень 2016 року. – С. 54-57
877735
  Малко Р. Моральний кодекс руйнівника комунізму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 47 (419), 27.11-3.12.2015 р. – С. 26-27. – ISSN 1996-1561
877736
  Фещенко О.О. Моральний компроміс соціокультурних практик // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 84-85
877737
  Климпуш-Цинцадзе Моральний обов"язок Європейського Союзу відповісти на запит громадян, які сьогодні помирають за право країни приєднатися до євроспільноти // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2022. – 8 червня (№ 118). – С. 3
877738
  Головко Н.О. Моральний обов"язок і сім"я / Н.О. Головко. – Київ, 1964. – 47с.
877739
  Дяченко П.Г. Моральний подвиг Григорія Сковороди : Ювелійне видання, присвячене 200-річчю з дня смерті Г.С. Сковороди / П.Г. Дяченко. – Луганськ : Світлиця, 1994. – 96с.
877740
  Щербатюк О.В. Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини 16-18 сторіччя : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк О.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Київ, 1994. – 16л.
877741
  Щербатюк Олена Вадимівна Моральний потенціал народної сміхової культури в Україні другої половини XVI-XVIII ст. : Дис... канд. філос.наук: 09.00.05 / Щербатюк Олена Вадимівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 152л. – Бібліогр.:л.130-152
877742
  Амалян Н.Д. Моральний ризик синтетичної сек"юритизації / Н.Д. Амалян, А.В. Амалян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 34-39. – ISSN 2308-6912


  Торгівля деривативами, що була названа однією з головних причин останньої світової фінансової кризи, наразі привертає прискіпливу увагу. Якщо до кінця першого десятиліття XXI століття переважна частина операцій цього величезного ринку, номінальною ...
877743
  Левицька О.І. Моральний розвиток особи / О.І. Левицька. – К, 1990. – 172с.
877744
  Кузьміна О.В. Моральний світ та ціннісні орієнтації старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів - основні складові їхньої життєвої компетентності // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (72). – С. 75-85
877745
  Мірошниченко Л.Я. Моральний скептицизм: перечитуючи "Володаря мух" В. Голдінга // Проекції скептицизму в сучасному британському романі: генеза, традиція, поетика : монографія / Л.Я. Мірошниченко. – Київ : Генеза, 2015. – С. 295-308. – ISBN 978-966-11-0683-2
877746
  Ніколаєць Ю. Моральний стан Червоної Армії в Україні в перший період війни проти німецько-фашистських загарбників. Дезертирство та боротьба з ним / Ю. Ніколаєць. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 61с.
877747
  Сокалюк В.А. (Галушко) Моральний статус ембріона людини // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (222). – С. 45-50. – ISSN 2308-9636
877748
  Тринько Р.І. Моральні аспекти антикризового управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 7 (213). – С. 108-113. – ISSN 2221-1055
877749
  Коломієць А.Є. Моральні аспекти політичної відповідальності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 25-27
877750
  Мінка Т.П. Моральні аспекти правової ідентифікації людини : монографія / Т.П. Мінка, Ю.С. Кравцов, Ю.З. Торохтій. – Дніпропетровськ : Інновація, 2010. – 134, [2] с. – Бібліогр.: с. 131-134. – ISBN 978-966-8676-29-1
877751
  Герасимчук Н.Г. Моральні аспекти у творчих пошуках українських репортерів (на матеріалах щотижневика "ПіК", газет "Молодь України", "День") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 140-144
877752
  Река К.В. Моральні аспекти феномену доля: в контексті філософії А. Камю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 109). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано процес становлення і розвитку поняття "доля". Обґрунтовано ідею долі як інтенції екзистенційно-життєвої орієнтації людини. Проанализирован процесс становления и развития понятия "судьба". Обоснованно идею судьбы как интенции ...
877753
  Казакова Н. Моральні вимоги до педагога у сучасній школі // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 9 (104), вересень. – С. 95-99. – ISSN 2308-4634
877754
  Лукашева Н.М. Моральні вимоги до працівників та їх юридичне значення // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 356-363. – ISSN 1563-3349
877755
  Кашуба М. Моральні вчення Цицерона і Плутарха у тлумаченні Григорія Сковороди // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 5 : Джерела філософії Сковороди. – С. 30-41. – ISSN 0235-7941
877756
  Рогожа М.М. Моральні діяння в контексті індивідуальної і соціальної моралі ( на прикладі екологічної проблематики ) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.47-56
877757
  Чайка Т.О. Моральні домінанти давньокиївської агіографії ( до реконструкції моральної свідомості Київської Русі ) // Магістеріум : Магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2008. – Вип. 30 : Історико-філософські студії. – С.36-51
877758
  Сухомлинський В.О. Моральні заповіді дитинства і юності / В.О. Сухомлинський. – К, 1966. – 232с.
877759
  Кісіль З.Р. Моральні засади державної кадрової політики в регіоні України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 128-134. – (Юридична ; Вип. 3)
877760
  Чорнописька В. Моральні засади діяльності в Україні та ЄС інституту адвокатури в Україні та ЄС / В. Чорнописька, М. Лабай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 902. – С. 99-104. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 19). – ISSN 0321-0499
877761
  Близнюк Р.В. Моральні засади релігійної антропології Василя Васильовича Зеньковецького : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Близнюк Роман Васильович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
877762
  Раз Дж. Моральні засади свободи / Джозеф Раз ; пер. з англ. Володимира Василюка, Олександра Тереха. – Київ : Веселка, 2001. – 430, [2] с. – Покажч.: с. 427-430. - Пер. за вид.: The Morality of Freedom / J. Raz, Oxford University Press, 1986. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-01-0195-3
877763
  Миронова Г. Моральні засади Сімейного кодексу України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 4. – С.99-103. – ISSN 0132-1331
877764
  Захарченко М.С. Моральні засади суспільного буття (на прикладі робіт Г. Йонаса) // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 276-286. – ISSN 2077-8309
877765
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 240 арк. – Додатки: арк. 237-240. – Бібліогр.: арк. 204-236
877766
  Валігура К.Ю. Моральні засади суспільства в механізмі цивільно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Валігура Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
877767
  Лукіша М. Моральні засади суспільства як оціночна категорія цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 216-218. – ISBN 978-617-7069-28-6
877768
  Львова О.Л. Моральні засади універсальності прав людини // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 138-145. – ISSN 2524-017X
877769
  Павлова А. Моральні імперативи в концепції української пісні-хроніки: рсмислення життєвої гармонії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 35 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 433-439


  У статті акцентовано увагу на процесах формування моральних імперативів героїв хронікальних пісень. На межі входження в семіотичний простір у процесі трансформації реального факту текст співанки-хроніки набуває нових семантичних ознак. Система кодів ...
877770
  Гамалюк Б.М. Моральні імперативи в системі професійної адвокатської діяльності / Б.М. Гамалюк, І.Я. Семенюк // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 98-108. – (Серія юридична ; вип. 3). – ISSN 2311-8040
877771
  Костенко О. Моральні імперативи Майдану // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2014. – № 5 (361). – С. 15-17
877772
  Бутиріна М.В. Моральні й наукові імперативи Алли Анатоліївни Бойко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 57-59


  Висвітлюються основні етапи наукової творчості професора Бойко А.А., наголошується на її внеску у розвиток українського журналістикознавства. The main stages of scientific work of Professor Alla Boyko are elucidated, her contribution to the ...
877773
  Овсянкіна Л. Моральні критерії підприємницької діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.136-143. – ISSN 1609-5499
877774
  Сенека Луций Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луций Анней; Перек. з латин. А. Содомора. – Київ : Основи, 1996. – 608 с. – ISBN 966-500-075-6
877775
  Сенека Луцій Анней Моральні листи до Луцілія / Сенека Луцій Анней; Пер. з латин. А. Содомора. – 2-е вид. – Київ : Основи, 1999. – 603с. – ISBN 966-500-075-6
877776
  Артемова Л.В. Моральні норми засвоюються з дитинства / Артемова Л.В. – Київ : [б. в.], 1968. – 47 с. – (Серія 6 / Т-во "Знання" Укр.РСР ; № 4)
877777
  Валігура К.Ю. Моральні норми як соціальний регулятор трудових відносин // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практ. конф. (м. київ, 20 жовт. 2017 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [уклад.: К.Ю. Валігура, А.В. Іваницький, І.С. Сахарук] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина ; [відп. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – С. 61-63. – ISBN 978-617-7069-63-7
877778
  Лавренко О.В. Моральні основи економічного самовизначення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 44-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 56). – ISSN 2072-4772
877779
  Шульга А.О. Моральні основи кримінальних процесуальних відносин : монографія / А.О. Шульга ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т. – Кривий Pіг ; Харків : В справі, 2017. – 469, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 439-469 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7305-34-6
877780
  Тимошенко В.І. Моральні основи правової держави (з історії політичної і правової думки) // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 8/9 (вересень). – С. 94-99
877781
  Федоренко Є.Г. Моральні основи радянської сім"ї / Є.Г. Федоренко. – К., 1963. – 48с.
877782
  Бондаренко В.П. Моральні основи радянської сім"ї / В.П. Бондаренко, Д.В. Бондаренко. – Київ : [б. в.], 1972. – 32 с. – (Серія 1. "Суспільно-політична" / Т-во "Знання" УРСР ; № 14)
877783
  Припхан І.І. Моральні основи сучасного українського законодавства // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 195-200. – ISSN 1563-3349
877784
  Малес Л.В. Моральні паніки як маніпуляції зі зниклим та знищення розмаїття // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 26-30. – ISSN 2073-9591
877785
  Боришевський М.Й. Моральні переконання та їх формування у дітей / М.Й. Боришевський. – Київ : [Б. в.], 1979. – 47 с. – (Педагогіка / Т-во "Знання УРСР" ; № 9)
877786
  Ніколаєнко Л.І. Моральні почуття як об"єкт інтердисциплінарного вивчення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 58-63. – ISSN 2522-493X
877787
  Марченко О.В. Моральні пошуки Івана Вишенського та духовний досвід ісихазму // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 1999. – Вип. 14. – С. 85-92. – (Серія "Філософія")
877788
  Ломачинська І.М. Моральні принципи апостольського лідерства у християнській традиції // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 196-203
877789
  Дьюї Д. Моральні принципи в освіті / Пер. з англ. М.Олійник; Джон Дьюї. – Львів : Літопис; Освіта, 2001. – 32с. – ISBN 966-7007-39-6
877790
  Горбатова Л.С. Моральні принципи соціалістичного суспільства / Л.С. Горбатова. – Київ : Політвидав України, 1979. – 135 с.
877791
  Астахова В.І. Моральні принципи та ідеали Д. І. Багалія / В.І. Астахова, К.В. Астахова // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 575-581. – ISSN 1993-5560


  До 150-річчя Д.І. Багалія.
877792
  Опанасюк Г.О. Моральні принципи як основа якостей управлінця в працях Івана Огієнка // Українська національна ідея: історія і сучасність : науковий збірник / Житомирське науково-краєзнавче Т-во дослідників Волині ; Житомирська обл. універсальна наук. б-ка ; Житомирська обл. орг-ція Спілки журналістів України та ін. ; відп. ред. М.Ю. Костриця. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 32-34. – ISBN 5-86868-013-8
877793
  Фортова О.І. Моральні проблеми художньої творчості / О.І. Фортова. – Київ, 1977. – 156с.
877794
  Ващенко О.М. Моральні ризики як фундаментальний фактор існування тіньового сектора в економіці // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 288-294
877795
  Култаєва М. Моральні смисли ідеї університету в контексті досвіду переоцінки "усіх колишніх цінностей" // Покликання університету : Збірник наукових праць / Відп. ред. О. Гомілко, Н. Висоцька, М. Кірсенко, А. Колодій. – Київ : Янко; Веселка, 2005. – С. 46-55. – ISBN 966-01-0371-9
877796
  Захарчук С.С. Моральні стандарти у сфері юридичної практики // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2007. – № 61. – С. 17-23.
877797
  Левкулич В. Моральні та правові аспекти справедливості у філософії Канта і Гегеля // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 281-283. – ISSN 2076-1554
877798
  Мельничок В.М. Моральні та процесуальні компоненти мотивованої (спонукуваної) діяльності потерпілого і винного // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 100-106. – (Правознавство ; Вип. 348)
877799
  Ценко М.Б. Моральні трансформації у сучасному суспільстві // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 370-373. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
877800
  Пономаренко Л.Г. Моральні цінності в журналістській діяльності // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 153-156


  У статті розглядаються можливості реалізації моральних цінностей у журналістиці як соціальній і підприємницькій діяльності на основі методологічної теорії й теорії поля П. Бурдьє. Особлива увага приділяється взаємозв"язку понять моралі й журналістики, ...
877801
  Копитова Л.С. Моральні цінності політичного лідерства // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – СА. 121-131
877802
  Кононенко В.Г. Моральні цінності соціалістичного способу життя / В.Г. Кононенко. – Київ, 1981. – 176с.
877803
  Ліщинська О. Моральні цінності спільноти в комунітаристських концепціях // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. – Львів, 2012. – № 6. – С. 121-128
877804
  Жданенко С.Б. Моральні цінності суб"єкта діяльності в інформаційному суспільстві: трансформація й віртуалізація // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 96-109. – (Серія: Філософія ; № 3 (38)). – ISSN 2075-7190
877805
  Переломова О. Моральні цінності Т. Шевченка в мовних знаках національного поетичного дискурсу // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 82-86
877806
  Задорожна Л. Моральні цінності як системний чинник глорифікації персонажа творів Ореста Сомова // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 185-192
877807
  Аболіна Т.Г. Моральнісна культура в контексті соціокультурної динаміки (філософсько-етичний аналіз) : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.07 / Аболіна Тетяна Георгіївна ; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 1999. – 180 арк.
877808
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Дис. ... канд. філософськ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 174л. – Бібліогр.: л.158-174
877809
  Петрова Ганна Миколаївна Моральнісна самоідентифікація як етична проблема : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Петрова Г.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв.
877810
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років 20 століття : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.07 / Фляк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с.
877811
  Фляк Марія Михайлівна Моральнісне підгрунтя галицької педагогіки 30-х років ХХ століття : Дис... канд. філософських наук: 09.00.07. / Фляк Марія Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 174-193. – Бібліогр.: л. 161-173
877812
  Чумак А.Л. Моральнісний імператив сучасності: спроба інтерпретації // Соціальна етика : теоретичні та прикладні проблеми : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 28 трав. 2009 р.) : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 136-144


  "Вже давно стало звичною практикою розпочинати аналіз сучасного стану розвитку суспільства з констатації його кризовості, падінні нравів, моральної деградації, соціальної та моральної "аномії" (Е. Дюркгейм) - на цьому наголошували всі великі філософи з ...
877813
  Турчин М.Я. Моральнісні аспекти сучасної інформаційної етики // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 6. – С. 210-212
877814
  Кириченко М.С. Моральнісно-гуманістичні параметри свободи людини у філософії Юма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-70. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
877815
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовне осмислення становища жінки в Ісламі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 109-113. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ціннісні основи, на яких базуються сімейно-шлюбні відносини та становище жінки в мусульманстві. The article reviews the value fundamentals on which the family-matrimonial relations and status of a woman in Islam are based.
877816
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
877817
  Стужна Н.В. Моральнісно-духовні засади сімейно-шлюбних відносин в ісламі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Стужна Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 188 л. – Бібліогр.: л. 170-188
877818
  Лавренко О.В. Моральність "людини економічної" в уявленнях студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті розглядається значення морального аспекту щодо «людини економічної» в економічних уявленнях студентської молоді. Проаналізовано результати емпіричного дослідження за методикою асоціацій щодо змістовного наповнення економічних уявлень ...
877819
   Моральність капіталізму = The morality of capitalism : те, про що ви не почуєте від викладачів / [Д. Арунга та ін.] ; за ред. Тома Дж. Палмера ; [пер. с англ. Т. Ананченко ; з передм. К. Бендукідзе]. – Київ : Основи, 2014. – 126, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-500-353-3
877820
  Стельмах М.Ю. Моральність образу епічного героя в "Шах-наме" Фірдоусі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 320-326
877821
  Запольская Г. Моральність пані Дульської / Г. Запольская. – Київ, 1957. – 92с.
877822
  Нагорна Л. Моральність у політиці як проблема дієздатності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 3 (47) травень - червень. – С. 171-185
877823
  Шимон С.І. Моральність у цивільному праві: до постановки наукової проблеми // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 10. – С. 11-18.
877824
  Мінченко О. Моральність юридичної діяльності: теоретичні та практичні аспекти // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 4 (184). – С. 83-86
877825
  Сердюк П.П. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони // Кримінальне право України: теорія і практика : Загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-27.
877826
  Одайник Б.М. Моральність як об"єкт кримінально-правової охорони: питання змісту і структури // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2009. – Т. 14, вип. 1 : Правознавство. – С. 86-89
877827
  Завгородня О. Моральність як психологічна проблема // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 2 (36). – С.60-77. – ISSN 1810-2131
877828
  Лавренко О. Моральність як складова економічної культури особистості студентської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-43. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглядаються поняття моралі, моральності, "людини економічної", економічної культури, її зв"язок з моральністю особистості. Представлено дані емпіричних досліджень з даної проблеми. В статье рассматриваются понятие морали, нравственности, ...
877829
  Панченко Л.М. Моральність як ціннісний модус університетської освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 172-186. – (Філософія ; вип. 42)


  Досліджено роль і місце моральних начал у структурі вищої освіти. Освіта визначена як особливий тип предметної реальності, яка за допомогою комунікації формує та модернізує культурні способи опредмечування вироблених наукою знань.
877830
  Бойко М А. Морально- етичні чинники економічної злочинності у період переходу до ринкової економіки // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.106-109. – (Правознавство ; вип. 187). – ISBN 966-568-649-6
877831
  Козловський В.П. Морально-антропологічні засади педагогічної доктрини Іммануїла Канта // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 115 : Філософія та релігієзнавство. – С. 26-30. – ISSN 1996-5931
877832
  Желанова В.В. Морально-вольові якості як суттєва детермінанта формування "навичок ХХІ століття" // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 99-101. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
877833
  Глаголюк В.П. Морально-громадянська позиція журналіста в умовах війни Російської Федерації проти України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 18. – С. 138-146. – ISSN 2078-1911
877834
  Свиридюк Л. Морально-духовні виміри персонажів романів "Трохи пітьми" Л. Дереша та "Crazy" Б. Лєберта: компаративний аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 384-395. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
877835
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; Київський державний педагогічний ін-т іноземних мов. – К., 1994. – 191л. – Бібліогр.:л.177-191
877836
  Мироненко Олена Миколаївна Морально-естетична діяльність школярів в умовах позашкільного закладу : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Мироненко Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 23л.
877837
  Вільна Я. Морально-естетична концепція людини в ранній творчості Івана Нечуя-Левицького (на матеріалі оповідання "Рибалка Панас Круть") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-33. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6


  У статті висвітлюється морально-естетична концепція людини у ранній творчості українського класика Івана Нечуя-Левицького.
877838
  Чуриліна Людмила Миколаївна Морально-естетичне виховання підлітків засобами шкільного театру ляльок : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чуриліна Людмила Миколаївна; Ін-т педагогіки АПН України. – К., 1995. – 23л.
877839
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Ващенко Л.М.; КУ. – К, 1993. – 13л.
877840
  Ващенко Л.М. Морально-естетичне виховання старшокласників засобами світової художньої культури : Дис... канд. пед.наук: / Ващенко Л. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 162л. – Бібліогр.:л.150-162
877841
  Дорога А.Є. Морально-естетичні аспекти історичного пошуку основ національної культури // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 3-10
877842
  Залужна А.Є. Морально-естетичні засади життєвого світу людини : монографія / А.Є. Залужна ; М-Вво освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : НУВГП, 2012. – 238, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-327-203-0
877843
   Морально-естетичні основи формування комуністичного світогляду студентів. – Київ : Видав об"єднання "Вища школа". Вид. при КДУ, 1974. – 192 с.
877844
  Зязюн І.А. Морально-естетичні погляди В. О. Сухомлинського / І.А. Зязюн, Є.Г. Родчанін. – Київ, 1980. – 48 с.
877845
  Гайдукевич К.А. Морально-естетичні цінності в духовній культурі сучасної української молодої сім"ї : автореф. дис. ... канд. культурологіі : 26.00.01 / Гайдукевич Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 5 назв.
877846
  Сидоренко І.Г. Морально-етична дилема взаємодії "харизматична особистість-спільнота" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 105-109. – (Філософія. Політологія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються морально-етичні протиріччя взаємодії "харизматична особистість-спільнота". In the article moral-ethic contradictions of co-operation are examined charisma personality-association.
877847
  Білоус А. Морально-етична легітимація громадянського суспільства: Україна та Центральна Європа // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 1 (101). – С. 98-101. – ISSN 1728-9343
877848
  Левко О. Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 22-26. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто способи передачі семантики ключових понять новозавітної етики українською та англійською мовами, проведено зіставний аналіз лексем-відповідників грецьких слів [грецьке слово] та [грецьке слово] / [грецьке слово] в шести українських ...
877849
  Безпала Н.В. Морально-етична лексика української мови XVI-XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Безпала Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
877850
  Скакодуб О.В. Морально-етична парадигма в творах письменників-романтиків М.Костомарова та Ф. Достоєвського (концепт злочину та покарання) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 166-171
877851
  Волосюк І.Б. Морально-етична парадигма поезії "Молитва" Тараса Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 50-53. – ISBN 966-7825-78-7
877852
  Ігнатович Н.І. Морально-етична парадигма у розвитку економічних досліджень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 73-78


  У статті розглядається розвиток економічних досліджень у морально-етичній парадигмі. Обгрунтовується важливість подолання традиційного методологічного підходу неокласиків до економічних досліджень з позицій "чистої економічної логіки" у сучасній ...
877853
  Сулима М. Морально-етична проблематика в піснях, записаних М. Максимовичем // Я син свого народу. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / Т. Александрович, Г. Бикова, Т. Видайчук, Г. Гайович, М. та ін. Дмитренко. – Київ : Просвіта, 2006. – С. 117-121. – ISBN 966-8547-39-X
877854
  Кондратьєва І.В. Морально-етична проблематика в православній академічній думці України (на межі ХІХ - ХХ ст.) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Аналізується зміст православної академічної філософії в Україні з позицій наявності вирішення морально-етичних проблем.
877855
  Тиховська О. Морально-етична проблематика прози В. Бережного крізь призму мотиву подорожі у часі ("Сакура", "Повітряна лінза", "Лабіринт") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 172-176. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
877856
  Кузнецова С.О. Морально-етична проблематика сучасної радянської прози / С.О. Кузнецова. – Київ, 1978. – 48с.
877857
  Кашуба М. Морально-етична проблематика у виданнях Києво-Печерської лаври // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 193-198
877858
  Гаєвська Л.О. Морально-етична проблематика української новели кінця XIX - початку XX ст. / Л.О. Гаєвська. – К., 1981. – 128с.
877859
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 195 л. – Бібліогр.: л. 173-195
877860
  Мовчан Т.М. Морально-етична складова політичних відносин у сучасному українському суспільстві : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Мовчан Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
877861
  Блохіна І.О. Морально-етична складова управлінської діяльності керівника ВНЗ // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 57-60. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
877862
  Мех Н. Морально-етична термінологія в українській філософській думці // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (394), квітень - червень. – С. 100-104. – ISSN 2664-4282


  Наше дослідження є спробою поглянути на поняття ВДЯЧНІСТЬ крізь призму філософської концепції Г. Сковороди, знакової постаті нашої культури, саме сьогодні, коли український етнос бореться за своє існування, а проблема ВДЯЧНОСТІ набуває ще більшої ...
877863
   Морально-етичне виховання молодших школярів. – К., 1988. – 142с.
877864
  Сидоренко І.Г. Морально-етичний аналіз відповідальності мас у контексті тоталітарної ідеології (на прикладі націонал-соціалізму) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
877865
  Мінченко С.І. Морально-етичний аспект дотримання прав і свобод людини в оперативно-розшуковій діяльності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 104-111
877866
  Бойцун І. Морально-етичний аспект катарсису у творах для дітей // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 182-190. – ISSN 1728-9572
877867
  Кравченко О. Морально-етичний вимір людських чеснот у філософії Григорія Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур ; редкол.: О.В. Александров, М.П. Корпанюк, Б.С. Криса [та ін.]. – Ніжин, 2015. – Вип. 3. – С. 173-178. – ISBN 978-617-640-200-8


  У статті досліджується етико-антропологічне вчення Г. Сковороди в контексті формування культури бароко в Україні. Зокрема, визначено специфіку інтерпретації філософом морально-етичного виміру людських чеснот. Розглянуто два види чеснот за вченням Г. ...
877868
  Лук"янова О.С. Морально-етичний вимір поезії Роберта Третьякова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 308-313
877869
  Пономаренко Л.Г. Морально-етичний дискурс сучасних друкованих та електронних ЗМІ : монографія / Л.Г. Пономаренко ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2011. – 327, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-327. – ISBN 978-966-414-145-8
877870
  Гудима А.О. Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський ун-т" ; голов. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (63). – С. 63-70. – ISSN 2520-6346


  Морально-етичний ідеал у вченні Г. Сковороди неодмінно пов"язується з життям у Христі, сповідування його заповідей. Душа, згідно з мислителем, не здатна насититися тілесним, тому метою людини є відмовитися від мирського шляху і взоруватися на небесне. ...
877871
  Мендель Ю.В. Морально-етичний концепт зради в повісті М. Гоголя "Тарас Бульба" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 56-61


  Розглядається повість М. Гоголя "Тарас Бульба" . Досліджувана повість має дві редакції, різниця між якими - сім років - залишає помітний результат у правках другої, які безпосередньо стосуються роботи. Аналіз твору базується на основі порівняння ...
877872
  Мізін К.І. Морально-етичний параметр концепту "щедрість" у британській, німецькій, українській і російській лінгвокультурах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 71-88. – ISSN 0027-2833
877873
  Ткачук Г. Морально-етичний потенціал творів Григора Тютюнника: наступність і перспективність // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 5. – С. 32-36


  У статті розкривається пізнавальна цінність і морально-етичний потенціал малої прози Григора Тютюнника: проблема наступності і перспективності між початковою та середньою ланками освіти
877874
  Матушек Морально-етичний сенс образу Божої Матері в літературі українського бароко / Матушек, (Супрун) // Наукові записки Острозької Академії / Острозька академія. – Острог, 2000. – Т. 3 : Виховання молодого покоління на принципах християнської моралі в процесі духовного відродження України. Біблія на теренах України. – С. 592-599. – ISBN 966-7631-03-6
877875
  Нєсвєтова С.В. Морально-етичні аспекти використання ресурсів довкілля / С.В. Нєсвєтова, О.О. Нєсвєтов // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 5-7. – ISSN 1726-5428
877876
  Шаблистий В.В. Морально-етичні аспекти запобігання злочинності щодо дітей // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 228-236. – ISSN 2304-4556
877877
  Курчина Т.О. Морально-етичні аспекти маніпулятивного впливу в політиці // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 87-95
877878
  Драч О.О. Морально-етичні аспекти осмислення вищої жіночої освіти в Російській імперії / О.О. Драч, М.М. Олійник // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 33-38. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті з"ясовуються морально-етичні аспекти осмислення російським суспільством прагнень жінок до вищої освіти в контексті еволюційних соціальних змін періоду модернізації другої половини XIX ст. Пріоритетна увага звертається на вивчення ...
877879
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 50-57. – (Філологічні науки)
877880
  Поліщук В. Морально-етичні аспекти проблематики романів Михайла Старицького // Про класиків, неокласиків і сучасників / В.Т. Поліщук. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2007. – С. 109-116. – ISBN 978-966-2980-81-3
877881
  Берегова Г.Д. Морально-етичні аспекти формування творчої особистості студента ( майбутнього фахівця ) засобами гуманітарних наук // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 4. – С.168-172. – ISSN 1728-3671
877882
  Литвиненко Г.М. Морально-етичні бесіди на уроках літератури / Г.М. Литвиненко. – К., 1966. – 143с.
877883
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : дис. ... канд. філос.наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 184 л. – Бібліогр.: л. 166-184
877884
  Фелінська А.О. Морально-етичні виміри PR-діяльності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Фелінська Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр. : 11 назв
877885
  Грицюта Н.М. Морально-етичні дисонанси порівняльної реклами як вияв маркетингової конкуренції // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10, липень - грудень. – С. 37-44


  Аналізуються етичні аспекти порівняльної реклами як різновиду соціальної комунікації. Увага акцентується на проблемах використання її позитивних і негативних стратегій, що однаково призводять до недобросовісної конкуренції, а тому повинні регулюватися, ...
877886
  Голотін С.І. Морально-етичні засади "протестантського бунту" С. К"єркегора // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 11-13
877887
  Степашко В. Морально-етичні засади інноваційної освітньо-наукової діяльності // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2011. – № 5 (43). – С. 84-88
877888
  Щурик М. Морально-етичні засади приватизації земельних ресурсів АПК : земельні відносини // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 52-54 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
877889
  Янковий М.О. Морально-етичні засади тактики слідчих (розшукових) дій в світлі вимог нового КПК України // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одеський держ. ун-т внутр. справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонської області. – Одеса, 2016. – Вип. 2 (2). – С. 161-168. – ISSN 2414-4207
877890
  Погребняк Г.П. Морально-етичні засади філософських поем Івана Франка. Паралелі з сучасністю : частина друга "Герой та антигерой. Проблема соціального замовлення" // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 112-118. – ISSN 2226-3209
877891
  Петренко О. Морально-етичні засади формування інституту публічної служби в Україні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 237-244.
877892
  Вертій О. Морально-етичні ідеали та духовний світ Івана Франка у сприйнятті, розумінні, самовизначенні та самоствердженні українців // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2016. – № 2 (125). – С. 39-44
877893
  Семененко Л. Морально-етичні концепти п"єси І. Франка "Украдене щастя" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 251-254. – ISBN 966-594-298-0
877894
  Маляр Л.В. Морально-етичні критерії добору творів художньої літератури у підручниках для народної школи Олександра Маркуша // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 163-167. – Бібліогр.: с. 166. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
877895
  Прядко Н.А. Морально-етичні критерії особистості у філософському трактаті І. Гізеля "Мир з Богом чоловіку" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 36-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається морально-етичний аспект сутності людини у системі релігійно-філософського вчення І. Гізеля. This article is about moral and ethical aspect of human essence in the system of I. Gizel"s religious-philosophical doctrine.
877896
  Вільна Я.В. Морально-етичні максими світогляду Г.Квітки-Основ"яненка і Тараса Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 20-24.
877897
  Гринькова А.К. Морально-етичні норми у діяльності слідчого // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 121-124. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
877898
  Фролова К.П. Морально-етичні пошуки в сучасній українській ліриці. / К.П. Фролова. – К., 1983. – 47с.
877899
  Бауер М.Й. Морально-етичні принципи філантропічного служіння довкіллю // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 13. – С. 295-305. – ISBN 966-628-197-5
877900
  Невмержицький Є. Морально-етичні проблеми антикорупційної діяльності правоохоронних органів // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 11. – С. 77-83.
877901
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
877902
  Вовк С.О. Морально-етичні проблеми громадянської війни // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 7-10
877903
  Смолянюк В. Морально-етичні проблеми професіоналізації Збройних сил України // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.140-151. – ISSN 1609-5499
877904
  Тихолаз І. Морально-етичні проблеми соціальної реклами в Україні // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 5. – С. 53-55


  Автор досліджує морально етичні проблеми соціальної реклами в Україні. Проводиться також аналіз за) нодавчої бази та методів призупинення виходу недоброякісної соціальної реклами. This article investigates mental and ethical problems of social ...
877905
  Денисенко В. Морально-етичні проблеми співвідношення політики та влади // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 42-51. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
877906
  Налімова А.О. Морально-етичні проблеми сучасного суспільства у романі Сін Гьонсук "Потурбуйся про маму" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 79-84


  Стаття присвячена зображенню змін у системі сімейних відносин сучасної Республіки Корея на прикладі роману Сін Ґьонсук «Потурбуйся про маму». У статті розглянуто багатоплановість філософського змісту роману, а також конфлікт минулого й сучасного у ...
877907
  Скомороха Л. Морально-етичні складові посади судді в Україні // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11. – С. 281-292. – ISSN 1026-9932
877908
  Грубінко А. Морально-етичні стандарти в юридичній практиці // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 1 (33). – C. 6-11. – ISSN 2524-0129
877909
  Вереша Р.В. Морально-етичні та загальноправові аспекти кримінально-правового принципу вини // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 145-150. – ISSN 2310-9769
877910
  Ленська С. Морально-етичні та художні пошуки у малій прозі Григора Тютюнника і Василя Шукшина // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. ж-лу "Бахмутський шлях"; Луганськ. нац. пед. ун-т.;Всеукр. т-во "Просвіта". – Луганськ, 2011. – № 1/2 (60/61). – С. 160-173


  Зв"язки між художніми світами В. Шукшина та Гр. Тютюнника у різних аспектах.
877911
  Фурман Анатолій Морально-етичні цінності в суспільному вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.94-99. – ISSN 1810-2131
877912
  Лазарева А.О. Морально-етичні цінності громадянського суспільства : монографія / А.О. Лазарева, Ю.С. Юшкевич ; [наук. ред. Є.Р. Борінштейн]. – Одеса : [б. в.], 2016. – 259, [1] с. – Бібліогр.: с. 230-259. – ISBN 978-966-413-569-3
877913
  Семеног О.М. Морально-етичні цінності дослідника // Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти : навч. посібник / О.М. Семеног. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 150-152. – ISBN 978-966-698-318-6
877914
  Лонська Л.І. Морально-етничні поняття у трактуванні Григорія Сковороди: філософський і лінгвістичний аспекти // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2013. – Вип. 1. – С. 97-101
877915
   Морально-политическая и психологическая подготовка школьной молодежи к защите социалистического Отечества. – М., 1976. – 127с.
877916
   Морально-политический фактор в современной войне. – М., 1958. – 311с.
877917
  Козлов Н.Д. Морально-политический фактор Великой Победы / Н.Д. Козлов. – Л., 1985. – 32с.
877918
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа -- движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14л.
877919
  Поляков К.П. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила развития социалистического общества : Автореф... канд. философ.наук: / Поляков К.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра диалектического и исторического материализма. – Москва, 1953. – 16 с.
877920
  Васецкий Г.С. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества / Г.С. Васецкий. – Москва, 1947. – 32с.
877921
  Дьяченко Ф.Ф. Морально-политическое единство советского народа - движущая сила социалистического общества : Автореф... Канд.ист.наук: / Дьяченко Ф.Ф.; Ин-т. повышеня квалификации при КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1952. – 14 с.
877922
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- гарантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1961. – 19л.
877923
  Щелокова Т.В. Морально-политическое единство советского общества -- грантия построения коммунизма : Автореф... Канд.филос.наук: / Щелокова Т.В.; М-во просвещения РСФСР.Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1959. – 15л.
877924
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – М, 1945. – 56с.
877925
  Иовчук М.Т. Морально-политическое поражение гитлеровской Германии в ходе войны. / М.Т. Иовчук. – Москва, 1945. – 42 с.
877926
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 21-24
877927
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 244-249. – ISSN 2076-1554
877928
  Дзятківський В.В. Морально-політична відповідальність в умовах авторитарного режиму // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 442-447. – ISSN 2076-1554
877929
  Малкіна Г.М. Морально-політична відповідальність: теоретичні засади аналізу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – С. 54-57


  Морально-політична відповідальність розглядається в контексті парадигми відповідальності як дослідницького підходу, що полягає в аналізі політичних відносин під кутом зору відповідальності їх суб"єктів. Проаналізовано ідейно-теоретичні джерела ...
877930
  Фарфоровський В.Ф. Морально-політична підготовка старшокласників до військової служби. / В.Ф. Фарфоровський. – К, 1980. – 136с.
877931
  Залізняк Ю. Морально-політична публіцистика Івана Дзюби: історіографічний аспект // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 197-208. – (Серія журналістика ; Вип. 30)


  Проаналізовано основні напрямки дослідження та оцінки публіцистики Івана Дзюби українськими та закордонними авторами. Через огляд праць критиків та рецензентів публіцистичної творчості обох інтелектуалів розкрито багатогранну глибину текстів Івана ...
877932
  Ніколаєць Юрій Олексійович Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної армії в перший період Великої Вітчизняної війни (на матеріалах України) : Дис... кандид. істор.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Юрій Олексійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 190л. – Бібліогр.:л.181-190
877933
  Ніколаєць Ю.О. Морально-політичний стан населення і воїнів Червоної Армії в перший період ВОВ (на матер. Укр.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ніколаєць Ю. О.; КУ. – К., 1998. – 20л.
877934
  Нікітчина С.О. Морально-правове виховання учнівської молоді на уроках правознавства / С.О. Нікітчина; Мін-во освіти України. Ін-тут змісту і методів навчання. Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк : Вежа, 1997. – 160с. – ISBN 5-7763-9176-8
877935
  Панюхіна Ю. Морально-правові аспекти евтаназії // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 43-47.
877936
  Льова О.Л. Морально-правові засади біоєтики у контексті прав людини: правова теорія і міжнародна практика / О.Л. Льова, І.Р. Іванів // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 327-333. – ISSN 2524-017X
877937
  Чернега В. Морально-правові засади в механізмі сімейно-правового регулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 89-91
877938
  Гуртієва Л. Морально-правові критерії допустимості застосування тактичних прийомів допиту підозрюваного, обвинуваченого // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 11. – С. 76-81.
877939
  Коваль М. Морально-правові основи управління як фактор формування нової ідеології для реалізації державної влади / М. Коваль, О. Кузьменко // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 96-105.
877940
  Темченко В.І. Морально-правові цінності у психологічній складовій механізму забезпечення громацянських прав і свобод // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 17-21.
877941
  Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья Морально-правовое творчество в процессе кубнской революции. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Клаудио Эрнесто Мендес Кальсадилья; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1986. – 21л.
877942
  Шебзухова Т.А. Морально-правовые и политические аспекты свободы в контексте принципа детерминизма / Т.А. Шебзухова, Н.Г. Бондаренко // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 4-11. – ISSN 1812-8696
877943
  Даренская В.Н. Морально-правовые отношения в украинской традиционной культуре // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 131-139
877944
  Меліхова Ю. Морально-професійна культура судді предмет філософсько-правової рефлексії // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 238-247. – ISSN 1993-0909
877945
   Морально-психологическая устойчивость многонационального воинского коллектива. – М., 1988. – 62с.
877946
  Хмельницкая А.П. Морально-психологический климат в трудовом коллективе / А.П. Хмельницкая. – Москва : Московский рабочий, 1986. – 94, [2] с. – (Библиотечка секретаря парторганизации)
877947
  Кондрашова Л.В. Морально-психологічна готовність студентів до вчительської діяльності / Л.В. Кондрашова. – Київ : Вища школа, 1987. – 53 с. – (ВУЗ - школі)
877948
  Козій Є.В. Морально-психологічна і бойова підготовка військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-93. – (Історія ; Вип. 80/81). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано і висвітлено маловідомі аспекти рівня морально-психологічної і бойової підготовки військових кадрів Червоної Армії на території України напередодні та під час Великої Вітчизняної війни і заходи, які проводилися в цьому напрямі. It ...
877949
  Варій М.Й. Морально-психологічна підготовка до служби в армії : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Державного університету "Львівська політехніка". – Львів, 1997. – 34с.
877950
  Негоденко Т. Морально-психологічна структурованість дитячих оповідань В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 189-192. – ISBN 966-594-246-8
877951
  Ягупов В.В. Морально-психологічне забезпечення : Курс лекцій / В.В. Ягупов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 349с. – ISBN 966-594-328-6
877952
  Шарий В.І. Морально-психологічне забезпечення дій військ при виконанні завдань територіальної оборони // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 244-247


  У статті розглянуто вплив морально-психологічного стану особового складу військ (си на досягнення успіху при веденні територіальної оборони, визначено основні моральн психологічні чинники, що впливають на дії військ. В статье рассмотрено влияние ...
877953
  Алещенко В.І. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 2618-1614
877954
  Алещенко В. Морально-психологічне забезпечення сил оборони держави: педагогічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-9. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (41)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню педагогічної складової формування су тності розвитку морально - психологічного забезпечення сил оборони держави на сучасному етапі. Як показує досвід, знижують ефективність системи МПЗ, стримують її подальший розвиток ...
877955
  Ільницький В.І. Морально-психологічний і фізичний стан учасників українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945-1954) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015. – Вип. 32. – С. 174-187. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
877956
  Пошедін О.І. Морально-психологічний стан - важливий чинник боєздатності військ: вітчизняні погляди та досвід військового будівництва 1917-1920 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-58. – (Історія ; вип. 51)


  Досліджуються шляхи забезпечення високого морально-психологічного стану збройних сил у період вітчизняного військового будівництва 1917-1920 рр. і розглядається можливість використання даного досвіду в сучасних Збройних силах України.
877957
  Варій И.Й. Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Дис... докт. психолог.наук: 02.02.02 / Варій И. Й.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 478л. – Бібліогр.:л.430-470
877958
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ та його оцінка : Автореф... канд. психолог.наук: 20.02.02 / Варій Мирон Йосипович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 31л.
877959
  Варій Мирон Йосипович Морально-психологічний стан військ, його оцінка та підтримка на високому рівні : Навчально-методичний посібник / Варій Мирон Йосипович; МОУ;Від.ред.Л.В.Сохань. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 311с. – ISBN 5-86-700-016-5
877960
  Варій М.Й. Морально-психологічний стан особового складу військового підрозділу і частини та методика його оцінки : Навчально-методичний посібник / М.Й. Варій; Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 74с.
877961
  Михайлюк М. Морально-психологічний стан цивільного населення України в умовах Другої світової війни та в перші повоєнні роки // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 5. – С. 109-122. – ISSN 0869-3595
877962
  Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
877963
  Клименко В. Морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто морально-психологічні аспекти інформаційних війн сучасності, що впливають на планування діяльності спеціальних служб в інтересах досягнення воєнних і політичних цілей. The article deals with moral and psychological aspects of modern ...
877964
  Бублик П.І. Морально-психологічні аспекти політичного консультування // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 375-385
877965
  Калініна А.В. Морально-психологічні ознаки злочинця-іммігранта в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 132-141. – ISSN 2224-9281
877966
  Заплатинський М. Морально-психологічні чинники бідності в Україні та шляхи її подолання // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Ппанчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 1. – С. 203-210. – ISSN 2078-5860


  Визначено морально-психологічні чинники бідності та розглянуто форм її прояву. Проаналізовано макроекономічні показники формування доходів населення України протягом 2000-2015 років, окреслено шляхи подолання бідності в Україні.
877967
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11-Релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібл.:10 назв
877968
  Гуменюк С.М. Морально-релігійні засади філософських пошуків острозьких традиціоналістів : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Гуменюк С.М. ; Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2009. – 209л. – Бібліогр.: л. 177-209
877969
  Петрова І.В. Морально-ригористична концепція дозвілля в культурі Просвітництва // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2014. – Вип. 2 (1). – С. 67-73. – ISSN 2312-4679
877970
  Шокало О. Морально-світоглядна освітня система Григорія Сковороди / розмову вела Любов Голота // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 серпня (№ 32). – С. 1, 10-11


  Про суть Сковородинських навчань та освітню систему Сковороди розповідає ініціатор і автор концепції навчань культурософ Олександр Шокало.
877971
  Наєнко Г.М. Морально-філософські проблеми в наукових творах XVII-XVIII століть // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 45-52.


  У статті розглянуто ознаки наукового стилю в українському перекладі латинського трактату Станіслава Решки "Розмова о смерты" (1629 р.) The characteristic of the scientific style in the Ukrainian translation of the Latine textof Stanislav Reshka ...
877972
  Богуславський О. Морально-ціннісні аспекти сучасних досліджень розвитку підприємництва / О. Богуславський, Н. Ігнатович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 50-52. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються роль і значення морально-ціннісних аспектів у сучасних економічних дослідженнях. Обґрунтовуються необхідність та напрями дослідження підприємництва у морально-етичній парадигмі. В статье рассматривается роль и значение ...
877973
  Дорожко І.І. Морально-ціннісні норми особистості у площині родинного виховання (філософський дискурс) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 67. – С. 83-91


  Розкриваються актуальні питання, що постають у площині родинного виховання. Визнання цінності особистості на рівні сім"ї, захист її гідності є життєво необхідним пріоритетом сьогодення. Ключові слова: глобалізація, сім"я, морально-ціннісні ...
877974
  Лавренко О.В. Морально-ціннісні орієнтації економічної соціалізації студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 45-50. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
877975
  Потапчук Т. Морально-ціннісні орієнтації молоді: ретроспективний аналіз // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 59-64. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х


  Аналізуються наукові праці М. Костомарова , М. Драгоманова, М. Грушевського та ін.
877976
   Морально-ціннісні особливості інноваційної поведінки молоді в період становлення українського суспільства : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 233с. – 4 додатки


  Додатки Додаток А Анкети та опитувальні листи Додаток Б Розуміння соціальної справедливості в залежності від ставлення до реформ Додаток В Що потрібно, щоб почувати себе сьогодні щасливим? Додаток Д Про найголовніше у житті.
877977
   Морально-эстетические проблемы творчества. – Киев : Вища школа : Изд-во при Киев. ун-те, 1981. – 184 с. – Библиогр.: с. 178-183 (178 назв.)
877978
  Коренькова Т.В. Морально-этические категории в пословицах и поговорках белорусов // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 264-267
877979
   Морально-этические нормы. Война. Окружающая среда. – М., 1989. – 252с.
877980
  Аксенчик Нина Константиновна Морально-этические проблемы и их идейно-художественное решение в современной белорусской драматургии (на материале пьес А.Петрашеквича, Н.Матуковского, А.Делендика, А.Дударева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Аксенчик Нина Константиновна; Минск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1988. – 21л.
877981
  Головко Н.А. Морально-этические проблемы международной политики / Н.А. Головко. – М., 1986. – 63с.
877982
  Толстых А.В. Морально-этические проблемы психологической практики / А.В. Толстых. – Москва, 1988. – 62 с.
877983
   Морально-этическое и эстетическое содержание украинской прозы 70-х годов о Великой Отечественной войне : Дис... канд. филол. наук : 10.01.03 / Лабач М. Н,; Лабач М. Н. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1988. – 178л. – Бібліогр.:л.157-178
877984
  Перчилло Владимир Николаевич Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности" : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.05 / Перчилло Владимир Николаевич; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 17 с.
877985
  Перчилло В.Н. Морально-этическое содержание категории "Жизненный путь личности". : Дис... Канд. филос. наук: 09.00.05 / Перчилло В.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К, 1990. – 165л. – Бібліогр.:л.146-165
877986
  Сухонос В. Морально - ідеологічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.109-111
877987
  Чернега В. Морально релевантні та морально іррелевантні норми сімейного права України // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 353-354
877988
  Скрипник А.П. Моральное зло в истории этики и культуры / А.П. Скрипник. – Москва : Политиздат, 1992. – 351 с. – (Над чем работают, о чем спорят философы). – ISBN 5-250-01310-4
877989
  Шихардина Татьяна Николаевна Моральное регулирование социальной деятельности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Шихардина Татьяна Николаевна; Урал. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1977. – 21л.
877990
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание : этико-философский аспект / Д.С. Шимановский. – Киев, 1986. – 141с.
877991
  Шимановский Д.С. Моральное самосознание личности. / Д.С. Шимановский. – Москва, 1986. – 63с.
877992
  Плютто П.А. Моральное сознание : между культурой и природой ( а - культурой ) // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 1. – С.97-113. – ISSN 0235-1188
877993
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург, 2000. – 380с.
877994
  Хабермас Ю. Моральное сознание и коммуникативное действие / Ю. Хабермас. – Санкт-Петербург : Наука, 2000. – 384с. – ISBN 5-02-026810-0; 3-518-28022-8
877995
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение / Н.В. Рыбакова. – Л., 1971. – 20с.
877996
  Рыбакова Н.В. Моральное сознание и поведение личности / Н.В. Рыбакова. – Л., 1972. – 31с.
877997
  Фролов Моральное сознание социалистического коллектива и воспитание нравственной личности : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Фролов ВасилийЕвгеньевич; Латв. гос. ун-т им. Петра Стучки. – Рига, 1968. – 25л.
877998
  Дробницкий Олег Григорьевич Моральное сознание. (Вопросы специфики природы, логики и структуры нравственности. Критика буржуазных концепций морали) : Автореф... д-ра философ.наук: / Дробницкий Олег Григорьевич; Ин-т философии АН СССР. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
877999
   Моральное сознание: элементы, формы, особенности. – М., 1974. – 139с.
878000
   Моральное стимулирование труда. – М., 1985. – 112с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,