Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
877001
  Лазебна М. "Орієнтуйтесь на потреби ринку праці" // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 27 червня (№ 114). – С. 9
877002
  Огризко Володимир "Орієнтуючись на конкретику" // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-5


  За матеріалами підсумкової прес-конференції "Про зовнішньополітичну діяльність Міністерства закордонних справ України у 2008 році та пріоритетні напрями на 2008 рік.
877003
  Андрухович Ю. "Орім свій переліг... І сіймо слово" // Урок української : науково-публіцистичний журнал-дайджест / НаУКМА ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2001. – № 7. – С.2-4
877004
  Левицький В. "Оркестр у ямі. Сніг..."; "У кипарисній не скринці - тугій готовальні..."; Монумент поетові з позаминулого століття; "Мов марковий альбом, дорогу прогортай..."; З Олександра Кушнера; З узбецької (Гузаль Бегім) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – № 6. – С. 153-157
877005
  Школа І.В. "Орландо" В. Вулф: трансгендерна подорож у світ іншого // Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Запоріз. нац. ун-т ; Бердянський держ. пед. ун-т. – Бердянськ, 2013. – Вип. 8, ч. 3. – С. 161-169
877006
  Шестопалов П. "Орловские епархиальные ведомости" о Русско-японской войне 1904 - 1905 гг. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених , (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 5. – С. 49-50
877007
  Швецов Г.К. "Орлы". / Г.К. Швецов. – Минск, 1978. – 159с.
877008
  Клименко О. "Орнамент бубнівського посуду" як одна з провідних мистецтвознавчих розвідок Єгенії Спаської // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 222-229. – ISSN 2313-8505
877009
  Литовченко Елена "Орфей": супермаркет экскурсионных туров по России / Литовченко Елена, Пинчук Андрей // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 68-69 : Фото
877010
   "Орю свій переліг... та сію слово" : шевченкознавча монографія / [Л.М. Задорожна, Ю.Б. Дядищева-Росовецька, С.В. Задорожна та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. історії укр. літ. і шевченкознавства. – Київ : Логос, 2012. – 514, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-538-6
877011
  Машкін Алєксандр "Осанна в вышних Богу, а на земли - мир!" : (або деякі роздуми з приводу святкування у Києві 1020-річчя Хрещення Русі) / Машкін Алєксандр, Войцеховський Юрій // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 1-8
877012
   "Осветительные приборы конца XVII - начала XX века. – Л, 1975. – 55с.
877013
   Орієнтовний зміст виховання школярів. – К, 1982. – 190с.
877014
   Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів з базових дисциплін // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 12 (142). – С. 2-3
877015
   Орієнтовні вимоги до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 3 (169). – С. 2-5
877016
  Костіна Л.М. Орієнтовні моделі позааудиторних заходів у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва / Л.М. Костіна, В.І. Ларіонова // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 5 (185). – С. 285-289


  У статті досліджуються форми і методи навчання у ВНЗ, серед яких провідне місце посідає моделювання. Визначається роль моделювання у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької, творчо-пізнавальної діяльності. ...
877017
   Орієнтовні теми дисертаційних робіт з нової української літератури // З історії українсько-чешських літературних зв"язків / Ю.П. Ступак, 1957. – С. 155-156
877018
   Орієнтування майбутніх вчителів фізичної культури на зміцнення власного здоров"я / Ю.Ю. Мусхаріна, В.В. Бабак, Ю.В. Буров, С.О. Чернобай // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харків. обл. від-ня Нац. олімпійського комітету України ; ХДАДМ. – Харків, 2013. – № 12. – С. 47-53. – ISSN 1818-9172
877019
  Смирнов В.М. Орієнтування на місцевості / В.М. Смирнов, О.С. Сандомирський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 104 с.
877020
  Гільберт Т.Г. Орієньовне календарно-тематичне планування до курсу "Україна і світове господарство", 9 клас (52 год_ / Т.Г. Гільберт, І.Г. Савчук, В.В. Совенко // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2017. – № 9 (187). – С. 7-12
877021
  Василенко М.Г. Орії / М.Г. Василенко. – Київ, 1989. – 62с.
877022
  Кібець І Ю. Оріль / І Ю. Кібець, . – Дніпропетровськ, 1976. – 63с.
877023
  Калашник Є.С. Орільський рубіж Полтавського козацького полку в археологічних дослідженнях // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 100-103. – ISSN 2218-4805
877024
  Зайвий О.Ф. Орільські горлиці : поезії / О.Ф. Зайвий. – Дніпропетровськ : Промінь, 1972. – 64 с.
877025
  Фідлер А. Оріноко / А. Фідлер. – К., 1959. – 360с.
877026
  Мулик Н.С. Орінсія. Вбивця драконів : роман / Назар Мулик. – Вінниця : Вінницька обласна друкарня, 2014. – 410, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-966-621-550-8


  У пр.№1699971 напис: Бібліотеці ім. Максимовича від автора. Підпис, 11. 10. 2015
877027
   Орінтування на місцевості // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2017. – № 1/2 (477/478), 13-19.01.2017 р. – С. 44-47. – ISSN 1996-1561


  Оцінка першого півріччя Терези Мей при владі.
877028
   Оріон золотий. – К, 1986. – 429с.
877029
  Клімов М.А. Оріховець колгоспний / М.А. Клімов. – К., 1957. – 140с.
877030
  Чекунов А.В. Оріхово-Павлоградський лінеамент / А.В. Чекунов. – Київ, 1965. – С. 13-26. – Окр. відбиток
877031
  Кірімов І. Оріян-град : Історична повість / І. Кірімов. – Ужгород : ІВА, 2003. – 192 с. – ISBN 966-7231-56-9
877032
  Май В. Оріяна-Україна і єврейство / В. Май. – Б.М. – 31с.
877033
  Кузич-Березовський Оріяна : Кімерія - Праукраїна / Іван Кузич-Березовський ; рис. Ігор Кузич-Березовський. – [Детройт : б. в.
[Кн. 1] : [Праісторія України]. – 1979. – 378 с., [25] арк. іл : карт. – Бібліогр.: с. 378
877034
  Тацій В.Я. Оркестр - візитка Академії // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 514-517. – ISBN 978-966-458-725-6
877035
   Оркестр. – М, 1983. – 225с.
877036
  Жук А. Оркестр в осеннем парке : повести и рассказы / А. Жук; пер. с белорус. – Минск : Мастацкая літаратура, 1987. – 509 с.
877037
  Варшавский В.И. Оркестр играет без дирижера / В.И. Варшавский, Д.А. Поспелов. – Москва, 1984. – 207с.
877038
  Юцевич Є.Є. Оркестр народних інструментів / Є.Є. Юцевич. – Київ : Мистецтво, 1948. – 114 с.
877039
  Илюхин А.С. Оркестр народных инструментов / А.С. Илюхин. – Москва : Крестьянская газета, 1938. – 59 с.
877040
  Капишников Н.А. Оркестр народных инструментов в школе / Н.А. Капишников. – М., 1956. – 48с.
877041
  Авксентьев В.Е. Оркестр русских народных инструментов / В.Е. Авксентьев. – Москва : Советский композитор, 1962. – 68 с. : ил., ноты
877042
  Щербаківський Д. Оркестри, хори й капели за панщини на Україні. / Д. Щербаківський. – с.
877043
  Щепакін В.М. Оркестрові музиканти (виконаці на духових інструментах і військові капельмейстери) із Чехії в музичному житті України ХІХ - початку ХХ ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 254-267. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
877044
  Фомин В.С. Оркестром дирижируем Мравинский / В.С. Фомин. – Ленинград : Музыка, 1976. – 167 с.
877045
  Гуцало Є.П. Орлами орано : оповідання, повість / Євген Гуцало. – Київ : Радянський письменник, 1977. – 375 с.
877046
  Гудзевата Марина Орланд. Столиця пригод // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 4 (124), серпень-вересень. – С. 78-86 : фото
877047
  Тарыничев Ю.Ф. Орланы / Ю.Ф. Тарыничев. – Архангельск, 1966. – 56с.
877048
   Орлатому Михайлу Кузьмовичу - 70 // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 107-108. – ISSN 2221-1055
877049
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
1. – 1924. – 188с.
877050
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва-Ленинград
2. – 1924. – 211с.
877051
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Омск, 1988. – 480с.
877052
  Вольтер Франсуа Мари Аруэ де Орлеанская девственница. Магомет. Философские повести / Вольтер Франсуа Мари Аруэ де. – Москва, 1971. – 719 с. – (Библиотека всемирной литературы ; 159 ; 1)
877053
  Шіллер Ф. Орлеанська діва : романтична трагедія / Фр. Шіллер ; Український переклад Ів. Стешенка. – [Київ] : Вид. Перекладньої Спілки ; [Друк. И.И. Чоколова], 1906. – 122 с. – (Всесвітня бібліотека ; Число 1)
877054
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Харків, 1937. – 332с.
877055
  Вольтер Франсуа Марі Аруе де Орлеанська діва / Вольтер Франсуа Марі Аруе де. – Київ, 1956. – 316с.
877056
  Мацкин А.П. Орленев / А.П. Мацкин. – Москва : Искусство, 1977. – 383 с.
877057
  Згеев А.Р. Орленок / А.Р. Згеев. – Днепропетровск, 1958. – 165с.
877058
  Воронов Н.В. Орленок / Н.В. Воронов. – Ленинград, 1960. – 6с.
877059
  Зарахович Я.А. Орленок / Я.А. Зарахович. – М, 1961. – 208с.
877060
  Бехтерев Л.И. Орленок / Л.И. Бехтерев. – М., 1966. – 96с.
877061
   Орленок. – М., 1968. – 160с.
877062
  Бехтерев Л.И. Орленок / Л.И. Бехтерев. – Ставрополь, 1975. – 319с.
877063
   Орленок. – Куйбышев, 1989. – 224с.
877064
  Белый В. Орлёнок / В. Белый. – М., 1943. – 16с.
877065
  Шуф П.Е. Орленок из Ташкента. / П.Е. Шуф, А.Г. Меламед. – Ташкент, 1979. – 96с.
877066
  Евтушенко А.Г. Орленок красного Хопра / А.Г. Евтушенко. – Волгоград, 1966. – 64с.
877067
  Шведов Я.З. Орленок. / Я.З. Шведов. – М., 1960. – 119с.
877068
  Сушко О.Н. Орленок. / О.Н. Сушко. – Магадан, 1966. – 144с.
877069
  Швецков Ю.И. Орленок. / Ю.И. Швецков. – Элиста, 1970. – 111с.
877070
  Мар"ясов М. Орленя / М. Мар"ясов, 1943. – 26 с.
877071
  Зарічна С.А. Орленя / С.А. Зарічна. – К, 1946. – 92с.
877072
  Конейцкий Ю.В. Орлец. Стихи. / Ю.В. Конейцкий. – М., 1983. – 48с.
877073
  Селянський Любомир [Петришин І.] Орлєаньска дівчина : Історичне оповіданє про француску героїню Іванну Д"Арк / Написав Любомир Селянський [псевд.]. – У Львові (Львів) : [Виданє Руського Т-ва Пед.] ; З дpук. М. Білоуса, 1912. – 45, [1] с., іл. – (Виданє Руського Товариства педагогічного ; Ч. 153)


  На тит. арк. екслібрис-печатка Галини Сидоренко
877074
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Володиславич [псевд.]. – Львів : Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки, 1907. – 148, [3] с. – (Літературно-наукова бібліотека Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки, сеp. 1; ; Ч. 110)
877075
  Крушельницький А. Орли : комедія в 4 діях / Антін Крушельницький. – 2-е вид. – Київ ; Відень ; Львів : Чайка, 1921. – 266 с.
877076
  Чопич Б. Орли вилітають рано / Б. Чопич. – К., 1968. – 159с.
877077
  Кучер В.С. Орли воду п"ють : роман / В.С. Кучер. – Київ : Радянський письменник, 1966. – 279 с.
877078
  Іванченко Р.П. Орли клекотали про волю : Історичні оповідання / Раїса Іванченко. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 320с. – (Український історичний роман). – ISBN 966-628-101-5
877079
  Ананьев Г.А. Орлий клекот : Роман / Г.А. Ананьев. – Москва : Воениздат, 1988. – 382 с.
877080
  Ананьев Г.А. Орлий клёкот : Роман / Г.А. Ананьев. – Москва : Воениздат
Кн. 2. – 1991. – 383с.
877081
   Орлик Петро Іванович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 365-366. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
877082
  Кресін О. Орлик, Грабянка і народження хозарського міфу // Третя академія пам"яті пpофесоpа Володимира Антоновича, 11-12 гpудня 1995 p. м. Київ : доповiдi та матеpiали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича. – Київ : [Б. в.], 1996. – [Ч. 2]. – С. 490-498. – ISBN 5-7702-0821-X
877083
  Тардов М. Орлик. / М. Тардов. – К.Х., 1935. – 23с.
877084
  Журбелюк Галина Орликова Конституція і вияви ментальності українства ( До 300-ї річниці першої української Конституції) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 3 (387). – С. 38-49. – ISSN 0869-3595
877085
  Рильський М.Т. Орлина сім"я / М.Т. Рильський. – Київ, 1955. – 180с.
877086
  Котельников П.Л. Орлиная вольность. / П.Л. Котельников. – Саратов, 1968. – 84с.
877087
  Салимов Байрам Орлиная высота : стихи / Байрам Салимов; пер. с лезг. А.Скворцова. – Алма-Ата : Жазушы, 1970. – 72 с.
877088
   Орлиная крепость (Арцваберд) Бабаева А.А.. – Москва, 1968. – 64 с.
877089
  Гомиашвили А.К. Орлиная почта / А.К. Гомиашвили. – Тбилиси, 1962. – 135 с.
877090
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – М., 1960. – 464с.
877091
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – М., 1964. – 399с.
877092
  Бубеннов М.С. Орлиная степь / М.С. Бубеннов. – М., 1979. – 384с.
877093
  Наливайко Б.М. Орлиная юность героев / Б.М. Наливайко. – Минск, 1985. – 255с.
877094
  Чілачава Р.Ш. Орлине міжгір"я / Р.Ш. Чілачава. – К., 1978. – 160с.
877095
  Бажов П.П. Орлине перо / П.П. Бажов. – К., 1953. – 75с.
877096
  Слободянюк Б.Й. Орлине серце : повість / Б.Й. Слободянюк. – Київ : Радянський письменник, 1969. – 127 с.
877097
  Подранецька Н. Орлиний злет Шевченкового духу : літературна гра для учнів 6-х класів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 11 : Сценарії позакласних заходів на 2008/2009 навчальний рік. – С. 2 с. обкл. - 3 с. обкл.
877098
  Караславов Г. Орлиний камінь / Г. Караславов. – К, 1966. – 132с.
877099
  Бубеннов М. Орлиний степ / М. Бубеннов. – К., 1961. – 384с.
877100
  Скляренко С.Д. Орлині крила : Комсомол Радянської України на фронтах Великої Вітчизняної війни / С.Д. Скляренко. – Київ : Молодь, 1948. – 80с. – (До 30-річчя ВЛКСМ)
877101
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – М, 1963. – 392с.
877102
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1966. – 358с.
877103
  Павчинский В.В. Орлиное гнездо / В.В. Павчинский. – Владивосток, 1971. – 376с.
877104
   Орлиное перо. – Свердловск, 1970. – 136с.
877105
  Абасил Магомед Орлиное перо : стихи : пер. с аварс. / Магомед Абасил. – Москва : Современник, 1985. – 95 с. – (Новинки "Современника")
877106
  Мартынов М.М. Орлиное племя / М.М. Мартынов. – Орел, 1963. – 71с.
877107
  Чукреев В.И. Орлиное племя / В.И. Чукреев. – Симферополь, 1965. – 223с.
877108
  Гофман Г.Б. Орлиное племя / Г.Б. Гофман. – Москва : ДОСААФ, 1974. – 208с.
877109
  Шведов Я.З. Орлиное племя : Стихи. Баллады. Песни / Я.З. Шведов. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 95с.
877110
  Чудин Н.А. Орлиное племя / Н.А. Чудин. – Ставрополь, 1986. – 186с.
877111
  Слободянюк Б.Й. Орлиное сердце : повесть / Б.Й. Слободянюк. – Москва, 1963. – 101 с.
877112
  Шварц А.Л. Орлиное сердце. / А.Л. Шварц. – М., 1962. – 80с.
877113
  Губжев М. Орлиные перья / М. Губжев. – Москва, 1971. – 111 с.
877114
  Варавва И.Ф. Орлиные стаи / И.Ф. Варавва. – Москва, 1986. – 175с.
877115
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1964. – 192с.
877116
  Горбунов Г.И. Орлиный взлет / Г.И. Горбунов. – Ярославль, 1967. – 160с.
877117
  Караславов Г. Орлиный камень / Г. Караславов. – Москва, 1961. – 256 с.
877118
   Орлиный колет Калева. – Таллин, 1946. – 16с.
877119
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край : Стихи / Н.Г. Криванчиков. – М., 1956. – 79с.
877120
  Кондаков Г.В. Орлиный край / Г.В. Кондаков. – М, 1963. – 95с.
877121
  Криванчиков Н.Г. Орлиный край. Стихи / Н.Г. Криванчиков. – Симферополь, 1953. – 80с.
877122
  Гагиев Б.В. Орлиный круг : стихи, поэма / Б.В. Гагиев; пер. с осет. – Москва : Советский писатель, 1988. – 141с.
877123
  Зарицкий А.А. Орлиный родник : стихи / А.А. Зарицкий. – Москва : Художественная литература, 1965. – 160 с.
877124
  Федоровский Е.П. Орлиный услышишь там крик... / Е.П. Федоровский. – Москва : Мысль, 1968. – 158с. – (Путешествия Приключения Фантастика)
877125
  Гаджикулиев Б. Орлиный утес : повесть / Б. Гаджикулиев; пер. с лезгин. Ю.Галкина. – Москва : Современник, 1974. – 95 с.
877126
  Джусуев С. Орлица : стихи и поэма / С. Джусуев. – Москва, 1962. – 84 с.
877127
  Хонинов М. Орлица : стихотворения и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1981. – 269 с.
877128
  Яременко В. Орлиця ("Шістдесятниці" Лідії Орел - 70) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 106-111. – ISSN 0130-6936


  [Лідія Орел випускниця філологічного факультету університету, деякий час працювала редактором наук.-виробничої кінолабораторії КДУ. Після диспуту "Про народні традиції" і участі в мітингу 22 травня 1968 р. її звільнив тогочасний ректор І.Т. Швець]
877129
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2010. – 281, [3] с. : іл. – Сер. засн. у 2006 р. - Лауреат конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісен. лірики про кохання "Коронація слова – 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5332-9
877130
  Литовченко Т.І. Орлі, син Орлика : роман / Тимур Литовченко. – Харків : Фоліо, 2012. – 281, [4] с. : іл. – Сер. засн. у 2012 р. - Лауреат (II премія) конкурсу романів, кіносценаріїв, п"єс та пісенної лірики про кохання "Коронація слова - 2010". Урочиста відзнака "Кращий іст.-патріот. твір" від Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (Історія України в романах). – ISBN 978-966-03-5987-1
877131
  Виленский А.В. Орлов А.В., Соколов М.С. Коммерция - торговое предпринимательство межотраслевые комплексы: организация и регулирование (российский и зарубежный опыт). - М.: Палеотип, 2008. - 356 с. : [рецензія] // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2008. – № 3. – С. 154-155. – ISSN 0042-8736
877132
   Орлов Иван Иванович Выставка живописи. Москва. 1979. – М., 1979. – 22с.
877133
   Орлов Игорь Михайлович. Выставка живописи. Москва. 1984. – М., 1984. – 29с.
877134
  Караславов Г. Орлов камък / Г. Караславов. – София, 1954. – 183с.
877135
   Орлова Галина Андреевна. Выставка произведений. Москва, 1975. – Москва : Советский художник, 1975. – 38 с.
877136
  Коцур В.А. Орлова Марія Андріївна // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 71 : фото
877137
  Федоров А.М. Орловская-кромская операция (1919 г.) / А.М. Федоров. – М., 1940. – 64с.
877138
   Орловская губерния в период иностранной военной интервенции и гражданской войны 1918-1920 гг.. – Орел, 1963. – 296с.
877139
  Шевелева Г.М. Орловская областная писательская организация. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1968. – 64с.
877140
   Орловская область. – 2-е изд., испр. и доп. – Тула. – 340с.
877141
  Пуховская Н.М. Орловская область : Автореф... канд.геогр.наук: / Пуховская Н.М.; Моск.гор.пед.ин-т. – Москва, 1954. – 11л.
877142
  Володарский А. Орловская порода : проза: рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 2012. – № 5/6. – С. 59-64. – ISSN 0131-8136
877143
  Свиридова Орловские говоры на территории Кыштовского района Новосибирской области (фонетика и морфология) : Автореф... канд. филол.наук: / Свиридова м. Г.; Том.ГУ. – Томск, 1953. – 22л.
877144
   Орловские голоса. – Тула, 1977. – 176с.
877145
   Орловские дали. – Тула, 1979. – 123с.
877146
  Чернов Н.М. Орловские литературные места / Н.М. Чернов. – 3-е изд., доп. – Тула, 1970. – 191с.
877147
   Орловский каторжный централ. – М., 1929. – 216с.
877148
  Шевелева Г.М. Орловский край в художественной литературе, в мемуарах и письмах писателей. / Г.М. Шевелева. – Орел, 1972. – 235с.
877149
   Орловский областной краеведческий музей. – Орел, 1966. – 100с.
877150
  Смирнов П.П. Орловский уезд в конце XVI века по писцовой книге 1594-5 г.г. / П. Смирнов; примеч. А.М. Гневушева. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира Акц. о-ва печ. и изд. д. Н.Т. Корчак-Новицкого, 1910. – [2], II, 335 с., 1 л. карт. – Библиогр. в предисл. и в примеч.


  Авт. предисл.: Гневушев, Андрей Михайлович (1882-1920) На тит. л. № 26910 дарственная надпись: Сергею Ивановичу от автора 1910 г.
877151
  Данцскес Ф. Орловский Централ / Ф. Данцскес, Билибин. – М., 1925. – 16с.
877152
  Кучер В.С. Орлы воду пьют : роман / В.С. Кучер. – Москва : Советский писатель, 1969. – 292 с.
877153
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине : роман / М. Джумагулов. – Москва : Художественная литература, 1968. – 447 с.
877154
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1962. – 198с.
877155
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1965. – 443с.
877156
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – Алма-Ата, 1976. – 456с.
877157
  Джумагулов М. Орлы гибнут в вышине. / М. Джумагулов. – 4-е изд., доп. – Алма-Ата, 1983. – 376с.
877158
  Цыркульников И. Орлы и лиры / И. Цыркульников. – Ташкент, 1969. – 62с.
877159
  Мирзаев А. Орлы и орлята : стихи / А. Мирзаев; пер. с лакск. А.Зайца. – Москва : Советская Россия, 1967. – 112 с.
877160
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1963. – 542с.
877161
  Панов Н.Н. Орлы капитана Людова / Н.Н. Панов. – Москва, 1975. – 389с.
877162
  Боташев И.Ж. Орлы любят высоту : пьесы / И.Ж. Боташев; пер. с балкар. – Москва : Советский писатель, 1985. – 382 с.
877163
  Симонов П.Ф. Орлы над кручей / П.Ф. Симонов. – Баку, 1958. – 120с.
877164
  Хонинов М. Орлы над степью : стихи / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советский писатель, 1974. – 126 с.
877165
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1967. – 200с.
877166
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом / Г.М. Марков. – М, 1975. – 200с.
877167
  Марков Г.М. Орлы над Хинганом : повесть / Г.М. Марков. – Москва : Советский писатель, 1985. – 240 с.
877168
  Валеев Я.Н. Орлы не покидают гнезд : роман / Я.Н. Валеев; пер. с башк. С.Кокоревой. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1975. – 400 с.
877169
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1966. – 151с.
877170
  Латьева Л.В. Орлы остаются в небе / Л.В. Латьева. – Кишинев, 1974. – 143с.
877171
  Жуков А.Н. Орлы остаются на памятниках / А.Н. Жуков. – Ульяновск, 1962. – 57с.
877172
  Асатиани Мамия Орлы умирают в небе / Асатиани Мамия. – Тбилиси, 1969. – 436с.
877173
  Мопассан Ги де Орля / Мопассан Ги де. – Москва : Политиздат, 1991. – 125 с.
877174
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1952. – 588 с.
877175
  Жолдак О. Орлята / О. Жолдак. – Киев, 1953. – 80 с.
877176
  Абсалямов А.С. Орлята : роман : пер. с татар. / Абдурахман Абсалямов. – Київ : ДЛВ, 1955. – 508 с.
877177
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Москва : Советский писатель, 1957. – 568 с., [16] л. ил. : ил.
877178
   Орлята. – Л., 1962. – 206с.
877179
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Л. Голованова]. – Казань : Таткнигоиздат, 1963. – 532 с., [8] л. ил. : ил.
877180
   Орлята. – 2-е изд. – Л., 1965. – 192с.
877181
   Орлята. – Воронеж, 1970. – 255с.
877182
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского ; [ил. Э. Урманче]. – Москва : Советский писатель, 1970. – 560 с. : ил., портр.
877183
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абсалямов Абдурахман ; авториз. пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань, 1971. – 512 с.
877184
   Орлята. – Л., 1981. – 277с.
877185
  Абсалямов А.С. Орлята : роман / Абдурахман Абсалямов ; пер. с татар.: М. Демидовой, М. Чечановского. – Казань : Татарское книжное издательство, 1983. – 623 с. : ил.
877186
   Орлята Великой Отечественной.... – М., 1980. – 207с.
877187
  Веретенов В.И. Орлята из Белянки / В.И. Веретенов. – Хабаровск, 1989. – 59с.
877188
  Глухов М.С. Орлята набирают высоту / М.С. Глухов. – Казань, 1972. – 88с.
877189
  Тюриков В. Орлята Октюбря. / В. Тюриков. – Ташкент, 1969. – 136с.
877190
  Давидзон Я.Б. Орлята партизанских лесов / Я.Б. Давидзон. – 3-е изд., доп. – К., 1990. – 194с.
877191
  Кавуров А.Л. Орлята учатся летать / А.Л. Кавуров. – Днепропетровск : Промінь, 1980. – 206 с.
877192
  Швецов Д.Ф. Орлята учатся летать. / Д.Ф. Швецов. – Уфа, 1964. – 150с.
877193
  Кавунов А.Л. Орлята учатся летать. / А.Л. Кавунов. – Днепропетровск, 1980. – 206с.
877194
  Купала Я. Орлятам / Я. Купала. – Москва, 1962. – 110 с.
877195
  Соколова Т.М. Орнамент - почерк эпохи / Т.М. Соколова. – Л., 1972. – 148с.
877196
  Ибрагимов М. Орнамент / М. Ибрагимов. – Ставрополь : Ставропольское кн. изд-во, 1963. – 40 с.
877197
  Тер-Акопов Орнамент / Тер-Акопов. – Ереван, 1973. – 98с.
877198
   Орнамент и миниатюра в българските ръкописи от 15 - 18 век. – София, 1979. – 26с.
877199
  Гаврилов Ф М. Орнамент киргиз Сусамыра / Ф М. Гаврилов, . – Ташкент, 1929. – 18с.
877200
   Орнамент народов Западной Сибири. – Томск, 1992. – 150с.
877201
  Маслова Г.С. Орнамент русской народной вышивки как историко-этнографический источник. / Г.С. Маслова. – М., 1978. – 207с.
877202
  Герій Оксана Омелянівна Орнамент Софії Київської (генеза, типологія, художньо-функціональні особливості) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.06 / Герій О.О.; МОіНУ. ЛАМ. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
877203
  Туменас В. Орнамент тканих литовських народних поясів у кроскультурній перспективі: аналогія в етнолітичних культурах Давньої Європи // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 3 ( 331 ) : Литовська етнологія - Lithuanian etnology. – С. 78-85. – ISSN 0130-6936
877204
  Кульчицька А.Я. Орнамент трипільської культури і українська вишивка XX ст. / Анна Кульчицька ; [упоряд. і ред. В.М. Трипачук] ; НАН України, Львів. наук. б-ка ім. В. Стефаника. – Львів : [б. в.], 1995. – 71, [3] с., [24] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-1092-3
877205
   Орнамент української вибійки. – Київ : Академія архітектури, 1950. – 91 с.
877206
  Трофимов А.А. Орнамент чувашской народоной вышивки / А.А. Трофимов. – Чебоксары, 1977. – 110с.
877207
  Чмыхов Н.А. Орнамент эпохи бронзы степной Украины как исторический источник в изучении первобытного мировоззрения : автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.06 / Чмыхов Н.А. ; АН СССР. Ин-т арехологии. – Киев, 1982. – 22 с.
877208
  Бернадська Н.І. Орнаменталізм прози М. Хвильового // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 7-10. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 8)


  Ідеться про основні риси орнаментального стилю і особливості їх побутування у прозовій спадщині М. Хвильового.
877209
  Лях Т. Орнаменталізм прози Марка Черемшини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-37. – (Філологія ; Вип. 16)
877210
  Смольницька О. Орнаменталістика. Наївний вірш про святих. Ecce Heresiarcha - це Єресіарх. Відчитування. Конкіста. Пройти ініціацію. Марії-Антуанетті : вірші // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 265-271
877211
  Лашко Н.С. Орнаментальна виразність геометричних мотивів подільської вишивки та можливість їх застосування у сучасній квілт-геометрії (на основі етнографічної колекції Сіцинського Ю.Й. 1906 року Кам"янець-Подільського історичного музею) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – C. 179-181
877212
  Гарнага В.М. Орнаментальна поетика "Блакитного роману" Гната Михайличенка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 67-73. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті подано аналіз рис орнаментальної поетики у "Блакитному романі" Гната Михайличенка. Орнаменталізм розглядається на рівні символічної, композиційної, ритмічної організації тексту
877213
  Бондар Є.М. Орнаментальна проза Гната Михайличенка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 23-28. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  На прикладі творчості Гната Михайличенка розкривається специфіка орнаментального стилю, розглядається реалізація письменником основного принципу в композиції орнаментальної прози: паралелізм феноменального і ноуменального, що є вираженням однієї з ...
877214
   Орнаментальная гравюра ХУ1 века в собрании Эрмитажа. – Л., 1981. – 72с.
877215
   Орнаментальная гравюра ХУП века в собрании Эрмитажа. – Л., 1986. – 62с.
877216
  Жаворонкова М. Орнаментальне письмо буковинських рушників-переміток // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 63-67. – ISSN 2520-6419
877217
  Гонтова Л. Орнаментальні форми у творчості Густава Клімта // Мистецтво та освіта : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки України, АПНУ, Київська дитяча ак. мистецтв. – Київ, 2006. – № 4. – С. 55-58.
877218
  Іваниш А. Орнаментально-композиційна система в оздобленні традиційного верхнього одягу населення Закарпаття міжвоєнного періоду // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 9. – С. 67-71. – ISSN 2520-6419
877219
  Филатова И.В. Орнаментальные традиции нижнеамурского неолита // Археология, этнография и антропология Евразии / Сибирское отделение РАН. Ин-т археологии и этнографии СО РАН. – Новосибирск, 2008. – № 2. – С. 88-95. – ISSN 1563-0102


  Епоха палеометалу
877220
  Макаренко М. Орнаментация української книжки ХVI-ХVIIст. : УНІК [Текст] / М. Макаренко. – Київ : [б. и.], 1926. – 70 с.
877221
  Нікішенко Ю.І. Орнаментація тканин як джерело для історико-культурних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
877222
  Полканова Г. Орнаменти кримських караїмів як фрагмент загальнотюркської культури // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 2 : Українсько-турецькі культурні взаємини. – С. 245-253


  Балта Тіймез ("сокира не доторкнеться") - найдавніший і найбільш вшанований цвинтар кримських караїмів. Матеріал, розміри й орнаменти пам"ятників цього некрополя практично не досліджувалися. Пам"ятники з орнаментами становлять близько 8 %. Типовими є: ...
877223
  Астаф"єв О.Г. Орнаменти слова : [розвідки, статті, рецензії] / Олександр Астаф"єв ; [упоряд., післямова М.І. Зимомрі]. – Київ ; Дрогобич : Посвіт, 2011. – 406, [2] с. – ISBN 978-966-2248-82-1
877224
  Ковальов Ю.М. Орнаменти: від палеоліту до халіфату / Ю.М. Ковальов, К.С. Сахно // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 7 : Мистецтвознавство. – С. 92-101. – ISBN 966-7665-71-2
877225
  Атаманчук Володимир Орнаментика в музично-інструментальній традиції гуцулів // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 95-105. – ISSN 1728-6875
877226
  Пітателєва О. Орнаментика інтер"єрів лаврської Трапезної // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури і туризму України. – Київ, 2012. – № 6 (176). – С. 24-35. – ISSN 0131-2685


  Трапезна церква Св. Антонія і Феодосія Печерських з палатою - пам"ятка архітектури кінця XIX ст., наймолодший храм Києво-Печерського монастиря. Побудована у 1895 р., з 1990 р. в церкві регулярно проводяться богослужіння.
877227
  Зернова А.С. Орнаментика книг московской печати XVI-XVII вв. / А.С. Зернова. – М., 1952. – 28с.
877228
  Чепурина П.Я. Орнаментное шитье Крыма / П.Я. Чепурина. – М, 1938. – 64с.
877229
  Гриценко І.С. Орнатський Сергій Миколайович / І.С. Гриценко, В.А. Короткий // Юридичний факультет Університету Святого Володимира 1834-1920 / І.С. Гриценко, В.А. Короткий. – Київ : Либідь, 2009. – С. 33. – ISBN 978-966-06-0557-2
877230
  Віта В.А. Орне поле / В.А. Віта. – Київ, 1983. – 85с.
877231
  Щербина Н.П. Орнитальная символика в русских заговорных текстах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 456-459
877232
  Карапетян С.А. Орнитиновый цикл у гусениц тутового шелкопряда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Карапетян С. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 25л.
877233
   Орнитологи Украины : биобиблиографический справочник. – Харков : [Б. и.]
Вып. 1. – 1999. – 286 с.
877234
  Бутлеров М. Орнитологическая фауна местности Нукуса, лежащей между Аму-Дарьей и Куван-Джармой // Орнитологические наблюдения / П. Павлов, 1875. – С. 140-155
877235
  Назаренко Л.Ф. Орнитологическая фауна Нижнего Приднестровья и ее хозяйственное значение. : Автореф... Канд.биол.наук: / Назаренко Л.Ф.; М-вод высш.образования УССР.Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1959. – 20л.
877236
  Мосолова Е.Ю. Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья : (к 120-летию со дня рождения) / Е.Ю. Мосолова, Е.В. Завьялов, В.Г. Табачишин // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 121-123. – (Серія "Біологія" ; вип. 25). – ISSN 2075-5457
877237
  Павлов П. Орнитологические наблюдения, 1875. – С. 102-139. – Отд. оттиск
877238
  Кайгородов Д. Орнитологические наблюдения из окрестностей Охтенского Порохового Завода и Лесного Института, близ С.-Петербурга. – С. 463-504. – Отд. оттиск
877239
  Никольский А.М. Орнитологические наблюдения на Белом море и Мурманском берегу летом 1880 года / А.М. Никольский. – С. 337-375. – Отд. оттиск
877240
  Мальчевский А.С. Орнитологические экскурсии. / А.С. Мальчевский. – Л., 1981. – 296с.
877241
  Шульпин Л.М. Орнитология / Л.М. Шульпин. – Л., 1940. – 256с.
877242
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
1. – 1969. – 219с.
877243
   Орнитология в СССР. – Ашхабад
2. – 1969. – 782с.
877244
  Константинов Евгений Орнитология наперегонки : природа. Фотоохота // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 2. – С. 38-45 : Фото
877245
  Бахарева Мария Орнитология с фотоаппаратом. Идем за синей птицей // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2016. – № 152, май. – С. 84-97 : фото
877246
  Кыдыралиев А. Орнитофауна высокогорных водоемов Центрального Тянь-Шаня : Автореф... канд. биол.наук: / Кыдыралиев А.; АН Киргиз. ССР. Ин-т биологии. Объедин. совет по биол. наукам АН Киригиз. СССР. – Фрунзе, 1965. – 18л.
877247
  Ильичев В.Д. Орнитофауна и изменение среды / В.Д. Ильичев, В.Е. Фомин. – М., 1988. – 244с.
877248
  Мищенко Ю.В. Орнитофауна Копетдага и ее зоогеографический анализ : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.08 / Мищенко Ю.В. ; Ин-т зоологи АН УССР. – Киев, 1984. – 23 с.
877249
  Жордания Р.Г. Орнитофауна Малого Кавказа (в границах Грузинской ССР) / Р.Г. Жордания. – Тбилиси, 1962. – 290с.
877250
  Домашевский С.В. Орнитофауна Межреченского регионального ландшафтного парка (Черниговская область) / С.В. Домашевский, В.Н. Грищенко // Заповідна справа в Україні / Київський університет ім.Тараса Шевченка , Канівський природний заповідник. – Канів, 2011. – Т. 17, вип. 1/2. – С. 62-70. – ISSN 1729-7184
877251
  Ренно О.Я. Орнитофауна низинных и переходных болот материковой части Западной Эстонии и ее изменение под воздействием мелиорации болот : автореф. дис. ... канд. биол. наук: 097 / Ренно О.Я. ; АН Эст.ССР. Совет по биол. наукам. – Таллин, 1968. – 27 с.
877252
  Кищинский А.А. Орнитофауна северо-востока Азии / А.А. Кищинский. – М, 1988. – 288с.
877253
  Клестов Н.Л. Орнитофауна среднего Днепра и ее изменение под влиянием гидростроительства : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.08 / Клестов Н.Л. ; АН УССР. Ин-тут зоологии. – Киев, 1983. – 26 с.
877254
  Горобець Л.В. Орнітологічна остеологічна колекція (Негоробині птахи) Національного науково-природничого музею НАН України : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 47-54. – Бібліогр.: с. 54. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
877255
  Мерзлікін І.Р. Орнітологічні читання пам"яті М.А. Воїнственського // Природничі науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: В.І. Шейко, А.П. Вакал, Ю.І. Литвиненко [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 14. – С. 98-99. – ISSN 2415-8526


  Орнітологічні читання проходили на науково-польовій базі ННЦ "Інститут біології" КНУ імені Тараса Шевченка у Канівському природному заповіднику (Черкаська обл.) .
877256
  Черкащенко М.І. Орнітологія / М.І. Черкащенко. – Львів, 1974. – 86с.
877257
  Руденко О.О. Орнітоморфні мотиви в оздобленні дибинецької кераміки XIX-XX століть // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 257-268. – ISSN 2225-7586


  Статтю присвячено дослідженню провідних орнітоморфних мотивів, які використову-валися в оздобленні виробів гончарами с. Дибинці у ХІХ–ХХ ст. На прикладі найяскравіших дибинецьких керамічних творів із музейних колекцій Лівобережжя виділено основні риси ...
877258
  Дмитренко Ю. Орнітоморфні символи в поезії Василя Голобородька // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 69-76. – Бібліогр.: С. 75-76
877259
  Дочу А.Р. Орнітоніми іншомовного походження в англійській мові, або Продовження семасіологічних А.П. Непокупного // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0027-2833
877260
  Миясиро А. Орогенез / А. Миясиро, К. Аки, А.Дж. Шенгер. – Москва : Мир, 1985. – 286 с.
877261
   Орогенез в истории развития земной коры. – Новосибирск, 1976. – 155с.
877262
  Сайдалиева М.С. Орогенные отложения - новый нефтегазоносный комплекс межгорных впадин Западного Тянь-Шаня. / М.С. Сайдалиева. – Ташкент, 1980. – 112с.
877263
  Одеков О.А. Орогенные структуры Каспийско-Копетдагского региона (тектоника, история развития, механизм формирования и классификация в связи с нефтегазоносностью) / О.А. Одеков. – Ашхабад, 1971. – 215с.
877264
  Милановский Е.Е. Орогенный вулканизм и тектоника Альпийского пояса Евразии / Е.Е. Милановский, Н.В. Короновский. – Москва : Недра, 1973. – 279с.
877265
  Багирова Рауфа Садыховна Орогенный вулканизм юго-восточной части Малого Кавказа и связанные с ним оруднения : Автореф... канд.геолого-минер.наук: 04.00.08 / Багирова Рауфа Садыховна; совет по присудж. учен. степеней гелого-развед.фак. Азерб. ин-та нефти и химии им М.Азизбеоква. – Баку, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25
877266
   Орогенный этап развития варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 144с.
877267
  Ромов А.И. Орографическая эволюция циклонов, перемещающихся через Карпаты на территорию Украины : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ромов А. И.; ГУ гидрометороло. слбужбы при СМ СССР, Центр. ин-т прогнозов. – М., 1957. – 14л.
877268
  Зидлев Н.Н. Орографические возмущения атмосферы с учетом взаимодействия тропосферы со стратосферой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Зидлев Н.Н.; МГУ. – Москва, 1978. – 18л.
877269
  Кожевников В.Н. Орографические возмущения воздушного потока. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кожевников В.Н.; Моск.гос.ун-т. – М, 1965. – 10л.
877270
  Обручев В. Орографический и геологический очерк Центральной Монголии, Ордоса, Восточной Ганьсу и Северной Шаньси. / В. Обручев. – 23с.
877271
  Обручев В. Орографический очерк Нань-Шаня / В. Обручев. – 72 с.
877272
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – 108 с.
877273
  Тутковский П.А. Орографический очерк Центрального и Южного Полесья / П.А. Тутковский // Зональность ландшафтов и почв в Волынской губ. / П.А. Тутковский. – Б. м. : б. и., 1910. – 108 с. табл., черт. – Библиогр.: "Литература" (с. 102-108)
877274
  Обручев В. Орография Центральной Азии и ее юго-восточной окраины. Краткий отчет об экспедиции 1892-1894 гг., исполненной по поручению имп. Русского географич. о-ва. / В. Обручев. – 92с.
877275
  Сусідко М.М. Орографія місцевості та гідрометеорологічні умови - основні чинники формування паводкового режиму в Карпатах // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 203-206. – Бібліогр.: 6. – ISBN 966-521-109-9
877276
  Вишницкая Ю.В. Ороморфная модель в контексте христианского вероучения (на материале "Египетской повести", "Гора" Николая Лескова // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2011. – № 2 (38). – С. 2-6


  Гора - символ духовного возвышения, концентрация божественной силы. Предчувствие постоянного присутствия теистического верха сакрализирует этот образ. Именно этим и объясняется импликация мифологемы пути в повести Лескова.
877277
   Оронимика : советские ученые - X Международному конгрессу ономастических наук (Вена 8-13 сентября 1969 г.) : [тезисы докладов]. – Москва, 1969. – 72 с.
877278
  Бочарнікова А. Ороніми Замйад-Яшту: перспективи дослідження // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – C. 58-63. – (Серія філологічна ; вип. 59). – ISSN 2078-5534
877279
  Міленіна Є.Д. Ороніми як засіб вивчення особливостей формування природних об"єктів (на прикладі Кіровоградської області) // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 16-19. – ISBN 978-966-285-399-5
877280
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 1 : А-О. – 1967. – 736с.
877281
  Дамдинсурэн Ц. Орос-монгол толь = Русско-монгольский словарь : Около 50000 слов / Ц. Дамдинсурэн, А. Лувсандэндэв. – Улан-Батор
Т. 2 : П-Я. – 1969. – 844с.
877282
  Шанский Н.М. Орос 700 хэвшмэл хэллэг = 700 фразеологических оборотов русского языка / Н.М. Шанский. – М., 1980. – 160с.
877283
  Варга Домокош Оросительное дело в Венгрии / Варга Домокош. – Будапешт : Венгерские новости, 1954. – 66с.
877284
  Фаворин Н.Н. Оросительные каналы и грунтовые воды / Н.Н. Фаворин. – Москва : АН СССР, 1954. – 96с.
877285
  Багров М.Н. Оросительные системы и их эксплуатация : Учебники и учебные пособия для студентов высших учебных заведений / М.Н. Багров, И.П. Кружилин. – Изд. 4-е, перераб. и допол. – Москва : Агропромиздат, 1988. – 255с.
877286
   Оросиякоку суймудан (сны о России). – М., 1961. – 135с.
877287
   Ороско Хосе Клементе. Выставка произведений. – Л., 1980. – 27с.
877288
  Богомолець О.В. Оротерапія в комплексному лікуванні хворих алергодерматозами : Автореф... канд. мед.наук: 14.00.11 / Богомолець О. В.; МОЗ України, КДМУ ім Богомольця. – К., 1992. – 18л.
877289
  Аврорин В.А. Орочские сказки и мифы / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Новосибирск : Наука ; Новосибирск. отд-ние, 1966. – 236 с.
877290
  Аврорин В.А. Орочские тексты и словарь / В.А. Аврорин, Е.П. Лебедева ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука ; Ленингр. отд-ние,, 1978. – 264 с. : ил. – Список лит.: с. 260-261
877291
   Орошаемое земледеление в Европейской части СССР. – М., 1965. – 400с.
877292
  Делиникайтис С.А. Орошаемое земледелие : некоторые вопросы орошаемого земледелия / С.А. Делиникайтис. – Саратов, 1935. – 218 с.
877293
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – М., 1959. – 360с.
877294
  Лысогоров Д С. Орошаемое земледелие / Д С. Лысогоров, . – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1965. – 456с.
877295
   Орошаемое земледелие. – 2-е изд., доп. – М., 1965. – 216с.
877296
  Нестерова Г.С. Орошаемое земледелие Арабской Республики Египет / Г.С. Нестерова. – М., 1971. – 51с.
877297
  Лисицына Г.Н. Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва : Наука, Глав. ред. вост. лит-ры, 1965. – № 128 : Орошаемое земледелие эпохи энеолита на юге Туркмении / Лисицына Г.Н. – С. 1-168, рис.
877298
  Торн Д. Орошаемые земли / Д. Торн, Х. Петерсон. – М, 1952. – 380с.
877299
  Товмасян В.С. Орошаемые луга с ячменем луковичным в Аштаракском районе Армянской ССР. : Автореф... канд. биол.наук: / Товмасян В.С.; МВО СССР. Ереван. гос.у н-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 22л.
877300
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их производительная способность / М.П. Бабаев. – Баку : Элм, 1984. – 176с.
877301
  Минашина Н.Г. Орошаемые почвы пустыни и их мелиорация / Н.Г. Минашина. – Москва : Колос, 1974. – 365с.
877302
  Бабаев М.П. Орошаемые почвы ряда стран мира / М.П. Бабаев, Б.Д. Джафарова. – Баку, 1980. – с.
877303
   Орошаемые черноземы. – М., 1989. – 239с.
877304
  Позняк С.П. Орошаемые черноземы юго-запада Украины / С.П. Позняк. – Львів : ВНТЛ, 1997. – 240с. – ISBN 966-7148-31-9
877305
  Абдулрагимов Т.И. Орошение -- основа развития сельского хозяйства Азербайджана / Т.И. Абдулрагимов ; Выставка достижений нар. хоз-ва СССР. – Баку : Азгиз, 1962. – 48 с.
877306
   Орошение - путь к гарантированным урожаям. – Ростов-на-Дону, 1954. – 10с.
877307
  Снеговой В.С. Орошение / В.С. Снеговой, А.О. Гаврилица. – Кишинев, 1989. – 135с.
877308
  Доктуровский В. Орошение болот в Полесье и изменение растительности на них / В. Доктуровский. – Санкт-Петербург, 1913. – С. 1-28. – Оттиск из журн. "Болотоведение" №1,1913г.,Минск
877309
  Киквидзе Я.А. Орошение в древней Грузии : Автореф... канд. ист.наук: / Киквидзе Я.А.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 33л.
877310
   Орошение в Луганской области. – Луганск, 1958. – 39с.
877311
  Петров Е.Г. Орошение в овощеводстве / Е.Г. Петров. – М., 1949. – 237с.
877312
  Гулати Н.Д. Орошение в разных странах мира. / Н.Д. Гулати. – М., 1957. – 152с.
877313
  Гоменюк В.Г. Орошение виноградников на Одесщине : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Гоменюк В.Г.; Одес. с.-х. ин-т. – Одесса, 1965. – 18л.
877314
   Орошение земель в Средней Азии и Казахстане. – М., 1980. – 239с.
877315
  Напалков С.Н. Орошение земель в степных и лесостепных районах / С.Н. Напалков. – Москва : Госпланиздат, 1951. – 108с.
877316
  Перехрест С.М. Орошение земель Юга Украины / С.М. Перехрест. – Киев : АН УССР, 1962. – 276с.
877317
   Орошение и водоснабжение артезианскими водами. – Одесса, 1940. – 150с.
877318
   Орошение и мелиорация почв. – Москва : Наука, 1977. – 184с.
877319
  Аскоченский А.И. Орошение и обводнение в СССР / А.И. Аскоченский. – Москва : Колос, 1967. – 216 с.
877320
   Орошение и осушение в странах мира. – Москва : Колос, 1974. – 527с.
877321
  Вознесенский Н. Орошение и осушение земель : Текст / Н. Вознесенский; Институт инженеров путей сообщения. – Изд. студенческой библиотеки. – Санкт-Петербург : Тип. Трофимова, 1902. – 267с. – В кн. также атлас из 10 таблиц
877322
  Миноранский В.А. Орошение и фауна / В.А. Миноранский. – Ростов-на-Дону, 1987. – 220с.
877323
  Федоренко И.Д. Орошение сельскохозяйственных культур в центрально-черноземной полосе / И.Д. Федоренко, В.М. Шеленков. – М., 1954. – 310с.
877324
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
1. – 1952. – 176с.
877325
   Орошение сельскохозяйственных культур в центрольно-черноземной полосе РСФСР. – М.
2. – 1956. – 411с.
877326
  Орлов В.П. Орошение сельскохозяйственных культур сточными водами / В.П. Орлов. – М., 1955. – 104с.
877327
  Скворцов А.А. Орошение сельскохозяйственных полей и микроклимат. / А.А. Скворцов. – Л., 1964. – 276с.
877328
  Бочагов А. Орск. / А. Бочагов. – Чкалов, 1954. – 100с.
877329
  Секрет М.Г. Орск. / М.Г. Секрет. – Челябинск, 1980. – 166с.
877330
  Лукерченко М.П. Орск. Исторический очерк. / М.П. Лукерченко. – Челябинск, 1968. – 164с.
877331
   Орсон Уэллс. – М, 1975. – 271с.
877332
  Медведєв І. Ортега-і-Гасет і постмайданівське освітнє середовище України: парадокси квазівізії // Хосе Ортега-і-Гасет: життя, історичний розум і ліберальна демократія : монографія / Аревало Беніто, С.П. Балінченко, Р.І. Безугла, Л.М. Богата, Х. та ін. Боладо. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 565-572. – ISBN 978-966-423-392-4
877333
   Ортега-і-Гассет // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 842-844. – ISBN 966-316-069-1
877334
  Горкина Н.С. Ортицательные предложения с однородными членами в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Горкина Н. С.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1971. – 27л.
877335
  Папиашвили И.З. Орто-диамины гетероциклического ряда в реакции с кетонами. : Автореф... Канд.хит.наук: 02.00.03 / Папиашвили И.З.; Харьк.гсо.ун-т. – Харьков, 1983. – 19л.
877336
  Лукьянов В.Ф. Орто-оксихинолин как реактив для колориметрического определения следов металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Лукьянов В.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. Каф. аналит. химии. – Москва, 1951. – 4 с.
877337
  Серебровский А.С. Ортогенез П.В.Серебровского // Проблема органической целесообразности / И. Агол. – С. 21-30
877338
   Ортогерманат Висмута. – Екатеренбург, 1992. – 170с.
877339
  Лисенко С. Ортогональні оператори на асоціативних алгебрах / С. Лисенко, В. Лучко, А. Петравчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (31)). – ISSN 1728-3817


  ННехай K - поле і A - асоціативна алгебра над K (не обов"язково з одиницею). Лінійний оператор T на A будемо називати ортогональним, якщо T(x)T(y)=xy для довільних x, y із A. Вивчаються асоціативні алгебри з нетривіальним ортогональним оператором T і ...
877340
  Рыженко И.М. Ортогональное и аксонометрическое эскизирование. / И.М. Рыженко. – Харьков, 1962. – 119с.
877341
   Ортогональные криволинейные координаты. – Ярославль, 1989. – 36с.
877342
  Трапезин И.И. Ортогональные криволинейные координаты в применении к элементам теории упругости / И.И. Трапезин. – Москва, 1906. – 23с.
877343
  Сеге Г. Ортогональные многочлены / Г. Сеге. – Москва, 1962. – 500 с.
877344
  Гриншпун З.С. Ортогональные многочлены Бернштейна-Сеге / З.С. Гриншпун. – Алма-Ата, 1992. – 170с.
877345
  Макаров В.Л. Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спекрами : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.07 / Макаров В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 30 с. – Бібліогр.:с.27-30
877346
  Макаров Владимир Леонидович Ортогональные многочлены и разностные схемы с точными и явными спектрами : Дис... док.физ.-мат.наук: 01.01.07 / Макаров Владимир Леонидович; КГУ им.Т.Шевченка. – К., 1974. – 257л. – Бібліогр.:л.246-257
877347
  Суетин П.К. Ортогональные многочлены по двум переменным / П.К. Суетин. – Москва : Наука, 1988. – 384 с.
877348
   Ортогональные преобразования при обработке цифровых сигналов / Ахмед, , Насир, , Рао. – Москва, 1980. – 248 с.
877349
  Рынин Н.А. Ортогональные проекции / Н.А. Рынин. – Ленинград-Москва, 1935. – 351с.
877350
  Бабич В.М. Ортогональные разложения и метод Фурье : учеб. пособие / В.М. Бабич, Н.С. Григорьева. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 239 с.
877351
  Кашин Б.С. Ортогональные ряды / Б.С. Кашин, А.А. Саакян. – Москва : Наука, 1984. – 496 с.
877352
  Олевский А.М. Ортогональные ряды по полным системам : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Олевский А. М. ; МГУ , Мех.-мат. фак. – Москва, 1963. – 5 с.
877353
  Куля В.И. Ортогональные фильтры / В.И. Куля. – Киев : Техніка, 1967. – 240 с.
877354
  Марченко В.Б. Ортогональные функции дискретного аргумента и их приложение в геофизике / В.Б. Марченко. – Киев : Наукова думка, 1992. – 210с.
877355
  Дмитриев А.А. Ортогональные экспоненциальные функции в гидротеорологии / А.А. Дмитриев. – Л., 1973. – 119с.
877356
  Богров Г.И. Ортодокс : (очерк с натуры) / Г.И. Богров. – [2-е изд., посмертное]. – Одесса : Книгоиздат. Шермана, 1913. – 64 с. – Общ. тит. л.: Собрание сочинений : с портр. и биогр. автора : Т. 4. - Экз. деф., стр. перепутаны
877357
  Гирич І. Ортодоксальний напрямок // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.) / І.Б. Гирич. – Київ : Український письменник, 2014. – С. 377-389. – (Світло світогляду). – ISBN 978-966-579-421-9
877358
  Степанова Людмила Ортодоксальное и парадоксальное в чтении современных детей : понимание и принятие как проблемы современной деятельности в Пространстве библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 1. – С. 5-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1727-4893


  Почему детский библиотекарь, единственный и уникальный в своём роде специалист по детской литературе и детскому чтению, зная природу читательской деятельности ребёнка, находится в первых рядах тех, кто противопоставляет книжную и электронную культуру?
877359
  Тарабукин И.И. Ортодоксальный бублик. / И.И. Тарабукин. – Свердловск, 1972. – 54с.
877360
  Овечко В.С. Ортоноромований базис для радіосигналів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-202. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  В роботі запропоновано розклад радіосигналів, зокрема надширокосмугових, в ортонормований ряд елементарних хвильових пакетів (ЕХП). Ключові слова: ортонормований базис, радіосигнали, елементарні хвильові пакети, спектр. It has been proposed ...
877361
  Гаврилов Е.И. Ортопедическая стоматология / Е.И. Гаврилов, И.М. Оксман. – М., 1968. – 500с.
877362
  Сергиенко Н.А. Ортопедические вмешательства в комплексном лечении детей с врожденными расщелинами нёба. : Автореф... канд. мед.наук: 771 / Сергиенко Н.А.; Киев. гос. ин-т усовершенствования врачей. – К., 1968. – 14л.
877363
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (591), апрель - июнь. – 2013. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877364
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (592), июль - сентябрь. – 2013. – 126 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877365
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (595), апрель - июнь. – 2014. – 140 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877366
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (605), октябрь - декабрь. – 2016. – 152 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877367
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 1 (606), январь - март. – 2017. – 142 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877368
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 2 (607), апрель - июнь. – 2017. – 146 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877369
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 3 (608), июль - сентябрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877370
   Ортопедия, травматология и протезирование = Orthopaedics, traumatology and prosthetics : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков : ООО "Водный спектр джи-эм-пи", 1927-. – ISSN 0030-5987
№ 4 (609), октябрь - декабрь. – 2017. – 136 с. – На статті укр. та англ. мовами резюме рос. та англ. мовами, на статті рос. мовою резюме укр. та англ. мовами
877371
  Ликович Иван Михайлович Ортоптероидные насекомые (Orthopteroidea) Закарпатья. (Фауна, экология, распространение, хоз. значение) : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Ликович Иван Михайлович ; Ленингр. с.-х. ин-т. – Ужгород, 1965. – 20 с.
877372
  Сорин А.С. Ортосимплектическая суперсимметрия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Сорин А.С.; ОИЯИ. – Дубна, 1980. – 12л.
877373
   Ортоскопия фотограмметрических объективов : монография / М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям; М.М. Русинов, В.Г. Афремов, А.Ш. Шахвердов, Е.З. Шлям. – Москва : Недра, 1976. – 176 с.
877374
  Мельник Л.Ю. Ортостатическая толерантность у больных гипертонической болезнью и возможности коррекции ее нарушений с помощью физической тренировки. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.12 / Мельник Л.Ю.; М-во здравохран.УССР.Киев. науч-исслед.ин-т.мед.проблем.физ-культ. – К, 1981. – 24л.
877375
  Чекалин В.Ф. Ортотрансформирование фотоснимков / В.Ф. Чекалин. – Москва : Недра, 1986. – 168 с.
877376
  Курбанов Х.М. Ортофосфаты редкоземельных элементов / Х.М. Курбанов. – Душанбе : Дониш, 1981. – 159 с.
877377
   Ортоэфиры в органическом синтезе. – Ростов -на-Дону, 1976. – 176с.
877378
   Ортоэфиры и их гетероаналоги. – Ашхабад, 1983. – 132с.
877379
  Ежов Б.В. Оруденение в морфоструктурах центрального типа мантийного заложения / Б.В. Ежов, В.Л. Андреев. – Москва : Наука, 1989. – 126с.
877380
  Алискеров А.А. Оруденение малоглубинного магматизма / А.А. Алискеров. – Москва, 1980. – 95 с.
877381
   Оруденение порфирового типа на Дальнем Востоке. – Владивосток, 1988. – 171с.
877382
   Оруденение Южночаткальских гор. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1937. – 163с.
877383
  Беляев А.П. Орудие диктатуры / А.П. Беляев. – К., 1991. – 430с.
877384
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы / В.И. Баранов. – М, 1978. – 199с.
877385
  Баранов В.И. Орудие познания и борьбы: О соц. реализме как методе худож. мышления / В.И. Баранов. – М., 1978. – 199с.
877386
  Ширинов Темир Орудие производства и оружие эпохи бронзы Среднеазиатского Междуречья / Ширинов Темир. – Ташкент, 1986. – 133с.
877387
  Нуаре Л. Орудие труда и его назначение в истории развития человечества / Л. Нуаре. – Київ : Госиздат Украины, 1925. – 393с.
877388
  Фабри К.Э. Орудийные действия животных. / К.Э. Фабри. – М., 1980. – 64с.
877389
  Чукреев В.И. Орудия в чехлах / В.И. Чукреев. – М, 1959. – 428с.
877390
   Орудия каменного века. – К, 1978. – 136с.
877391
  Сырков С.М. Орудия преступления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Сырков С.М.; ЛГУ. Юрид. ф-тет. – Л., 1973. – 18л.
877392
  Богаевский Б. Орудия производства и домашние животные Триполья / Б. Богаевский. – Л, 1937. – 311с.
877393
  Фоломьев А.Н. Орудия труда / А.Н. Фоломьев. – М, 1984. – 109с.
877394
  Литвинский Б.А. Орудия труда и утварь из могильников Западной Ферганы. / Б.А. Литвинский. – М., 1977. – 216с.
877395
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Г.Ф. Коробкова. – М., 1969. – 216с.
877396
  Коробкова Г.Ф. Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т археологии. – Москва-Ленинград : Наука, 1969. – № 158 : Орудия труда и хозяйство неолитических племен Средней Азии / Коробкова Г.Ф.
877397
  Сорокин В.Я. Орудия труда и хозяйство племен среднего Триполья Днестровско=Прутского междуречья / В.Я. Сорокин. – Кишинев, 1991. – 158с.
877398
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л Писарская. – М., 1957. – 114с.
877399
  Донова К.В. Оружейная палата / К.В. Донова, Л Писарская. – 2-е доп. изд. – М., 1960. – 123с.
877400
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 2-е, доп.]. – Москва : Московский рабочий, 1974. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
877401
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 3-е]. – Москва : Московский рабочий, 1975. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Миниатюрное издание
877402
  Гончаренко В.С. Оружейная палата / В.С. Гончаренко, В.И. Нарожная. – М., 1976. – 181с.
877403
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 4-е]. – Москва : Московский рабочий, 1977. – 239 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
877404
  Писаревская Л.В. Оружейная палата / Л. Писарская. – [Изд. 5-е]. – Москва : Московский рабочий, 1979. – 239 с. : ил. – На обл. авт. не указ. - Тит. л. парал. на англ., нем. фр. яз. - Миниатюрное издание
877405
  Писаревская Л.В., Мартынова М.В. Оружейная палата / Л. Писарская, М. Мартынова. – [Изд. 6-е]. – Москва : Московский рабочий, 1987. – 238 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
877406
  Смирнова Е.И. Оружейная палата в Кремле / Е.И. Смирнова. – М., 1971. – 80с.
877407
  Писаревская Л.В. Оружейная палата. / Л. Писарская. – Москва : Московский рабочий, 1972. – 168 с. : ил. – Авт. на обл. не указ. - Миниатюрное издание
877408
  Арсеньев К.К. Оружейная палату : Путеводитель ; с рисунками / Сост. Ю.В. Арсеньев и В.К. Трутовский, хранители Оружейн. палаты. – 3-е изд. – Москва : [Тип. О-ва распространения полез. кн., преемник В.И. Воронов], 1911. – X, 326 с., 42 л. ил. – Экз. № 50257 дефектный, 42 л. ил. отсутсует


  Темы: История. Исторические науки -- Россия -- Период феодализма (4 в. - 1861 г.) -- Период усиления феодально-крепостнического гнета, зарождения буржуазных отношений и развития абсолютизма (20-е гг. 17 в. - кон. 18 в.) -- Дворянская империя 20-50-х ...
877409
   Оружейная плата. – Москва, 1958. – 357с.
877410
   Оружейная плата. – М, 1964. – 343с.
877411
   Оружейная плата. – М, 1967. – 15с.
877412
   Оружейная плата. – М, 1970. – 14с.
877413
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.1. – 1991. – 111с.
877414
  Ван Вогт Оружейники. / Ван Вогт, Альфред. – Москва
Кн.2. – 1991. – 175с.
877415
  Ашурков В.Н. Оружейного дела надзиратель. Жизнь и деятельность тульского механика Алексея Сурнина (1767-1811) / В.Н. Ашурков. – Тула, 1969. – 64с.
877416
  Ван Вогт Оружейные Магазины Ишера. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1991. – 175с.
877417
  Ван Вогт Оружейные Магазины Ишера. / Ван Вогт, Альфред. – Москва, 1991. – 251с.
877418
  Рожицын Ю.М. Оружейных дел мастер / Ю.М. Рожицын. – Алма Ата, 1985. – 107с.
877419
  Крапивин В.П. Оруженосец Кашка // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 3. – С. 565-690. – (Б-ка пионера)
877420
  Кривицкий А. Оруженосцы дьявола / А. Кривицкий. – М., 1976. – 144с.
877421
  Проэктор Д.М. Оруженосцы третьего рейха / Д.М. Проэктор. – Москва, 1971. – 197с.
877422
  Городской Я.З. Оружие / Я.З. Городской, 1942. – 29с.
877423
   Оружие. – М, 1975. – 159с.
877424
  Казакявичюс В.К. Оружие балтских племен II - VIII веков на территории Литвы / В.К. Казакявичюс. – В, 1988. – 158с.
877425
  Жичка Ф.Д. Оружие берут сыновья : повесть / Ф.Д. Жичка. – Минск : Беларусь, 1968. – 279 с.
877426
  Федосеев Семен Оружие большого шантажа : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 8. – С. 142-151 : Іл.
877427
   Оружие борьбы. – Москва : Молодая гвардия, 1970. – 192 с.
877428
  Иванов Н.А. Оружие вне закона. / Н.А. Иванов, В.В. Богач. – Хабаровск, 1989. – 140с.
877429
  Бабенко М. Оружие возмездия // Фокус : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2014. – № 36 (398), 5 сентября. – С. 34-36. – ISSN 2075-7093


  Украина приняла Закон "О санкциях" - власть получила инструмент, позволяющий ограничить работу российских компаний в стране. Но пользоваться им будут крайне осторожно.
877430
  Абалкин Н.А. Оружие гуманизма : критико-публицист. очерки / Н.А. Абалкин. – Москва : Сов. писатель, 1970. – 192 с.
877431
  Федосеев Семен Оружие для Земли обитованной : арсенал / Федосеев Семен, Щербаков Владимир // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 5. – С. 126-136 : Фото
877432
  Лоим В.Б. Оружие для спортивного фехтования / В.Б. Лоим. – М., 1953. – 71с.
877433
  Гриб А.А. Оружие древнего народа Индии и трагедия Роберта Оппенгеймера // Культура и время : общественно-научный и художественный журнал / Международный Центр-Музей им.Н.К.Рериха. – Москва, 2007. – № 3 (25). – С. 166-177.
877434
  Алиев А.А. Оружие древних албанов : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.06 / Алиев А. А.; Тб.ГУ. – Тбилиси, 1978. – 21л. – Бібліогр.:с.21
877435
  Штейнман Г. Оружие животных / Г. Штейнман. – М, 1984. – 144с.
877436
  Ротшильд Дж. Оружие завтрашнего дня / Дж. Ротшильд. – М., 1966. – 216с.
877437
  Есаян С.А. Оружие и военное дело древней Армении (III-I тыс. до н. э.) / С.А. Есаян. – Ереван : Академия наук Армянской ССР, 1966. – 155, [5] с.
877438
  Детваи Я. Оружие и люди : роман ; [авт. пер. с вен.] / Янош Детваи. – Москва : Военное издательство, 1966. – 227 с. : ил.
877439
  Дайсон Ф. Оружие и надежда / Ф. Дайсон. – М., 1990. – 282с.
877440
  Волкогонов Д.А. Оружие истины / Д.А. Волкогонов. – Москва : Политиздат, 1987. – 208 с. – (Критика буржуазной идеологии и ревизионизма)
877441
  Соколов Л.Ф. Оружие как признак состава преступления при посягательствах на общественную безопасность : Автореф... канд. юрид.наук: 716 / Соколов Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР. Свердловский юрид. ин-т. – Свердловск, 1970. – 24л.
877442
  Ниссес Е.Я. Оружие клеветников. / Е.Я. Ниссес. – Симферополь, 1981. – 81с.
877443
  Федосеев Семен Оружие крайнего случая : арсенал / Федосеев Семен, Эллсбрук Уэсли // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 8 (2839). – С. 142-148 : Фото


  Индустрии поисков "истинного" автора произведений Шекспира уже полтора столетия. Профессор Колумбийского университета Джеймс Шапиро опубликовал книгу "Contested Will: Who Wrote Shakespeare". В ней он приводит основные свидетельства в пользу авторства ...
877444
  Манчестер У. Оружие Круппа. История династии пушечных королей. / У. Манчестер. – М., 1971. – 487с.
877445
  Рябчук П.И. Оружие ленинской правды / П.И. Рябчук. – М., 1964. – 40 с.
877446
  Перский Б.И. Оружие массового пораажения и защита от него / Б.И. Перский. – М, 1973. – 63с.
877447
  Миронов Н.И. Оружие массового поражения / Н.И. Миронов, Ю.Д. Чупров. – М., 1971. – 263с.
877448
   Оружие мира. – Л, 1951. – 280с.
877449
  Кайтуков Г.Х. Оружие мира : стихотворения и поэмы / Г.Х. Кайтуков. – Джауджикау, 1951. – 88 с.
877450
  Горбачевский Б.С. Оружие мысли / Б.С. Горбачевский. – Москва, 1971. – 192с.
877451
  Артамонов И.И. Оружие обреченных : Систем. анализ идеол. диверсии / И.И. Артамонов. – Минск : Вышэйшая школа, 1981. – 365 с. – Библиогр. в примеч.: с. 344-362
877452
  Емельянов Т.Ф. Оружие обреченных / Т.Ф. Емельянов. – М., 1982. – 128с.
877453
   Оружие обреченных. – Минск, 1983. – 239с.
877454
  Крайнов К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнов. – М., 1978. – 672с.
877455
  Крайнюков К.В. Оружие особого рода / К.В. Крайнюков; Литературная запись А.П. Верхолетова. – 2-е изд. – Москва : Мысль, 1984. – 591 с. 1 л. портр. – (Военные мемуары)
877456
   Оружие победы. – М, 1985. – 304с.
877457
  Силаев Б.Д. Оружие победы / Б.Д. Силаев. – Киев
Кн.2. – 1987. – 381с.
877458
  Грабин В.Г. Оружие победы / В.Г. Грабин. – М, 1989. – 543с.
877459
   Оружие Победы. – М, 1978. – 79с.
877460
  Цвилюк С.А. Оружие пролетарской солидарности / С.А. Цвилюк. – Киев, 1986. – 205с.
877461
  Ануреев И.И. Оружие противоракетной и противокосмической обороны / И.И. Ануреев. – Москва, 1971. – 303с.
877462
  Рыбак Н.С. Оружие с нами : Роман / Н.С. Рыбак; Авториз. пер. с укр. Б. Турганова. – Москва : Молодая гвардия, 1944. – 160с.
877463
   Оружие сатиры. – Москва, 1967. – 48с.
877464
   Оружие сильных. – М, 1963. – 33с.
877465
  Шевелев В.М. Оружие сильных. / В.М. Шевелев. – Кишинев, 1959. – 231с.
877466
   Оружие славы. – М, 1985. – 126с.
877467
  Медикова Мария Оружие совершенства : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 9. – С. 8-9 : Фото


  Рудольфо Валентино
877468
  Томпкинс Д.С. Оружие третьей мировой войны. / Д.С. Томпкинс. – М., 1969. – с.
877469
  Сотников И.В. Оружие чести / И.В. Сотников. – Уфа, 1957. – 274с.
877470
  Дурасов Дмитрий Оружие чести : Арсенал // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 164-176 : Ілюст.
877471
   Оружие шпионажа. – М, 1994. – 220с.
877472
  Винклер П. Оружие. Руководство к истории, описанию и изображению ручного оружия с древнейших времен до начала XIX века / П. Винклер. – С.-Петербург : Типография И.А. Ефрона, 1894. – [8], 399 с.
877473
  Воробченко В.И. Оружием большевистской сатиры / В.И. Воробченко. – Кишинев, 1981. – 176 с.
877474
  Ивлев И.А. Оружием контрпропаганды: Сов. пропаганда среди населения окупир. территории СССР, 1941-1944 гг. / И.А. Ивлев, А.Ф. Юденков. – Москва, 1988. – 285с.
877475
  Кассис В.Б. Оружием лжи и диверсий / В.Б. Кассис. – М., 1983. – 135с.
877476
  Абдуллаев К.Н. Оружием печатного слова : (газ. Сов. Туркменистана в идеол. обеспечении разгрома басмачества в Сред. Азии) / К.Н. Абдуллаев ; отв. ред. Г.А. Трукан ; АН ТаджССР, Ин-т истории им. А. Дониша. – Душанбе : Дониш, 1989. – 141, [2] с.
877477
  Алексеев В.А. Оружием политической сатиры / В.А. Алексеев. – Москва, 1979. – 244с.
877478
  Надимьянов В.Ф. Оружием правды: Идейно-полит. работа парт. орг. и партиз. формирований среди населения зап. обл. УССР в годы Велик. Отеч. войны / В.Ф. Надимьянов. – Львов, 1985. – 167с.
877479
  Нечиталюк М.Ф. Оружием публициста / М.Ф. Нечиталюк. – Львов, 1981. – 231с.
877480
  Михновский Д.В. Оружием сатиры - против религии / Д.В. Михновский. – Л., 1963. – 78с.
877481
  Биркан П.Р. Оружием слова / П.Р. Биркан. – Ленинград, 1959. – 286 с.
877482
  Булацкий Г.В. Оружием слова / Г.В. Булацкий. – Минск, 1968. – 116с.
877483
   Оружием слова. – М, 1978. – 415с.
877484
  Купавгорская А.П. Оружием слова / А.П. Купавгорская. – Л, 1981. – 160с.
877485
   Оружием слова. – М, 1985. – 294с.
877486
  Орлов П. Оружием смеха / П. Орлов. – Горький : Горьковское кн. изд., 1958. – 150 с.
877487
  Малятников О. Оружием смеха. / О. Малятников. – М., 1966. – 88с.
877488
  Маркелова Л.П. Оружием творчества: (О деятельности Науч.-техн. совета при Гос. ком. обороны в годы Великой Отеч. войны). / Л.П. Маркелова. – М., 1985. – 143с.
877489
  Тепляков Н.Г. Оружием художественного слова / Н.Г. Тепляков. – Тула, 1956. – 71с.
877490
  Єрмоленко В. Орфей , Діоніс та мрії про регенерацію: філософсько-літературні сюжети XIX сторіччя // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 83-98. – ISSN 0235-7941
877491
  Сморж Л.А. Орфей в эпоху звездолетов / Л.А. Сморж. – Київ : Политиздат Украины, 1989. – 116 с.
877492
  Богданов Б. Орфей и древната митология на Балканите / Б. Богданов. – София, 1991. – 161 с.
877493
  Колощук Н.Г. Орфей та Нарцис у парі, або Модерн крізь призму архетипних образів его-тексту // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 64-71. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
877494
  Шульга Б. Орфей Українського радіо // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 22-28 жовтня (№ 42). – С. 14


  Видатному диктору, корифею Українського радіо, заслуженому артисту України Андрію Федоровичу Євенку виповнилося 100 років від дня народження.
877495
  Кононенко Т.П. Орфіки (орфізм) // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 139-140. – ISBN 966-316-069-1
877496
  Івченко А.О. Орфографiчний словник української мови : [ понад 40000 слів ] / Анатолій Івченко. – 7-е вид., виправл. – Харків : Фоліо, 2008. – 528 с. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 978-966-03-4062-6
877497
  Булыко А.Н. Орфографическая система древней белорусской письменности : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Булыко А. Н. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1966. – 24 с.
877498
  Маансо В.А. Орфографические навыки и их связь с умением чтения в 5-8 классах : Автореф... канд. пед.наук: / Маансо В.А.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1970. – 35л.
877499
  Порецкая Р.Э. Орфографический морской словарь / Р.Э. Порецкая. – М., 1974. – 293с.
877500
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
877501
  Алексеева Ф Т. Орфографический практикум по русскому языку / Ф Т. Алексеева. – Москва, 1962. – 67с.
877502
   Орфографический практикум по русскому языку : (учебно-методическая разработка). – Киев
Вып. 1. – 1968. – 118 с.
877503
   Орфографический практикум по русскому языку. – К, 1970. – 124с.
877504
  Шапошников И.Н. Орфографический словарик с приложением заданий для письменных упражнений по словарю / И.Н. Шапошников. – 13-е изд., испр. – М.-Л., 1929. – 240с.
877505
  Шапошников И.Н. Орфографический словарь / И.Н. Шапошников. – 15-е изд. – М., 1931. – 160с.
877506
  Ижакевич Г.П. Орфографический словарь : для начальных классов / Г.П. Ижакевич, Т.К. Черторижская, Н.Г. Озерова. – 2-е изд., стер. – Киев : Радянська школа, 1988. – 168 с.
877507
   Орфографический словарь. – 2-е изд., стер. – К, 1989. – 167с.
877508
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 6-е изд., испр. и доп. – Рига, 1945. – 197с.
877509
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Минск, 1950. – 199с.
877510
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь для начальной, семилетней и средней школы. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – М., 1951. – 199с.
877511
   Орфографический словарь казахского языка. – Алма-Ата, 1963. – 576с.
877512
   Орфографический словарь крымского-татарского языка. – Симферополь, 1939. – 272с.
877513
  Черемисов К.М. Орфографический словарь русских заимствованных слов. / К.М. Черемисов. – Улан-Удэ, 1956. – 37с.
877514
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1956. – 1260с.
877515
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1957. – 1260с.
877516
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1958. – 1260с.
877517
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1963. – 1040с.
877518
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1967. – 1040с.
877519
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1968. – 612с.
877520
   Орфографический словарь русского языка : Около 104 000 слов. – 9-е. – Москва : Советская энциклопедия, 1969. – 520с.
877521
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Советская энциклопедия, 1973. – 520 с.
877522
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1974. – 480с.
877523
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1976. – 480с.
877524
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1978. – 480с.
877525
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1978. – 476с.
877526
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов. – 16-е. – Москва : Русский язык, 1979. – 480с.
877527
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1980. – 480с.
877528
   Орфографический словарь русского языка. – 18 изд., испр. – Москва : Русский язык, 1981. – 478с.
877529
   Орфографический словарь русского языка. – 19 изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1982. – 478с.
877530
   Орфографический словарь русского языка. – 20-е изд., стереот. – Москва : Русский язык, 1983. – 478с.
877531
   Орфографический словарь русского языка. – Москва : Русский язык, 1984. – 464с.
877532
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов. – 24-е, испр. – Москва : Русский язык, 1986. – 399с.
877533
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов. – 25-е,. – Москва : Русский язык, 1987. – 400с.
877534
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов. – 26-е, стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 400с.
877535
   Орфографический словарь русского языка : 106 000 слов. – 27-е, стереотипное. – Москва : Русский язык, 1989. – 397с.
877536
   Орфографический словарь русского языка. – М, 1991. – 414с.
877537
   Орфографический словарь русского языка : 80 000 слов. – Москва : Оникс, Мир и образование, 2005. – 784с. – ISBN 5-488-00119-0


  Содержит лексику современного русского языка, включает многие научные и научно-технические термины, историзмы и т.п.
877538
  Бурцева В.В. Орфографический словарь русского языка : более 25 000 слов / В.В. Бурцева. – Москва : АСТ, 2008. – 640 с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-014876-9
877539
   Орфографический словарь современного русского языка : Сост. Э.В. Белик. – Донецк : БАО, 2002. – 768с. – ISBN 966-548-382-Х
877540
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач. семилетней и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва, 1944. – 196с.
877541
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – 5-е изд. – Москва, 1938. – 160с.
877542
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы / Д.Н. Ушаков. – Москва, 1939. – 160 с.
877543
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 9-е изд. – М., 1935. – 160с.
877544
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 3-е изд. – Москва, 1936. – 160 с.
877545
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. Для нач., неполной сред. и сред. школы. / Д.Н. Ушаков. – 4-е изд. – М., 1937. – 160с.
877546
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 7. – М., 1951. – 191с.
877547
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 8. – М., 1952. – 190с.
877548
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для нач. и сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 9. – М., 1953. – 192с.
877549
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся V-XI классов. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 18. – М., 1962. – 208с.
877550
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 10. – М., 1954. – 190с.
877551
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 11. – М., 1955. – 191с.
877552
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 12. – М., 1956. – 190с.
877553
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 13. – М., 1957. – 208с.
877554
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 15. – М., 1958. – 208с.
877555
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 17. – М., 1961. – 208 с.
877556
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 20. – М., 1964. – 208с.
877557
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 21. – М., 1966. – 208с.
877558
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 22. – М., 1967. – 208с.
877559
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 23. – М., 1968. – 208с.
877560
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 25. – М., 1970. – 208с.
877561
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – Изд. 26. – Москва, 1971. – 208 с.
877562
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 27-е изд. – М., 1972. – 224с.
877563
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 28-е изд. – М., 1973. – 224с.
877564
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 29-е изд. – Москва, 1974. – 224с.
877565
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 31-е изд. – М., 1976. – 224с.
877566
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 32-е изд. – М., 1977. – 224с.
877567
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 34-е изд. – М., 1979. – 224с.
877568
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 35-е изд. – М., 1980. – 224с.
877569
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 36-е изд. – М., 1981. – 224с.
877570
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 37-е изд. – М., 1982. – 224с.
877571
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 39-е изд. – М., 1986. – 224с.
877572
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 40-е изд. – М., 1988. – 221с.
877573
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 223с.
877574
  Ушаков Д.Н. Орфографический словарь: для уч-ся сред. шк. / Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. – 41-е изд. – М., 1990. – 224с.
877575
  Сарджвеладзе З.А. Орфографическо-фонетические особеннсоти грузинских письменных памятников XI-XIII вв : Автореф... канд. филол.наук: / Сарджвеладзе З. А.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 20л.
877576
  Горланова В.П. Орфография "Ведомостей" эпохи Петра I : Автореф... канд. филол.наук: / Горланова В. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1954. – 12л.
877577
  Тоцкий П.С. Орфография без правил / П.С. Тоцкий. – М, 1991. – 142с.
877578
  Имазов М.Х. Орфография дунганского языка / М.Х. Имазов. – Фрунзе, 1977. – 168с.
877579
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина. – Москва, 1970. – 287с.
877580
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1971. – 199 с.
877581
   Орфография и пунктуация. – 5 изд., испр. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1977. – 192 с.
877582
  Волохина Г.А. Орфография и пунктуация / Г.А. Волохина, З.Д. Попова. – Воронеж, 1980. – 160с.
877583
   Орфография и пунктуация. – Ростов -на-Дону, 1984. – 199 с.
877584
   Орфография и пунктуация : сборник диктантов по русскому языку ; учебное пособие. – Воронеж : Воронежский университет, 1989. – 103 с. – ISBN 5-7455-0192-8
877585
  Валгина Н.С. Орфография и пунктуация / Н.С. Валгина, В.Н. Светлышева. – Москва, 1994. – 330с.
877586
  Приступа Г.Н. Орфография и пунктуация в таблицах и заданиях: С элементами программир. обучения. / Г.Н. Приступа. – М., 1979. – 120с.
877587
   Орфография и пунктуация русского языка. – Ростов -на-Дону, 1962. – 140 с.
877588
   Орфография и пунктуация русского языка : учебное пособие. – Изд. 2-е. допол. – Ростов -на-Дону : Ростовский университет, 1966. – 247 с.
877589
  Каверина В.В. Орфография изданий "Российской грамматики" М.В. Ломоносова XVIII-XIX столетий в контексте правописной нормы своего времени // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 67-91. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
877590
   Орфография марийского литературного языка. – Йошкар-Ола, 1953. – 26 с.
877591
   Орфография собственных имен : [сборник статей]. – Москва : Наука, 1965. – 147 с.
877592
  Балинская В.И. Орфография современного английского языка / В.И. Балинская. – М, 1967. – 327с.
877593
   Орфография тюркских литературных языков СССР. – Москва, 1973. – 302 с.
877594
  Хом"як І. Орфографічна компетентність як складник формування мовної особистості // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2015. – № 11(704). – С. 2-5. – ISSN 0130-5263
877595
  Пазяк М.М. та ін. Орфографічний практикум з української мови / М.М. та ін. Пазяк. – К., 1977. – 78с.
877596
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – Київ, 1961. – 494с.
877597
  Кириченко І.М. Орфографічний словник / І.М. Кириченко. – 20-е вид. – Київ, 1976. – 222с.
877598
  Головащук С.І. Орфографічний словник 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 8-ме вид. перероб. і доп. – К., 1994. – 208с.
877599
  Леві Д. Орфографічний словник для початкової середньої школи / Д. Леві. – К., 1936. – 272с.
877600
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для середньої школи / І.М. Кириченко. – 2-е вид. – Київ, 1950. – 244с.
877601
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – К., 1949. – 256с.
877602
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 3-є вид. – К., 1951. – 256с.
877603
  Кириченко І.М. Орфографічний словник для школи. / І.М. Кириченко. – 5-е вид. – К., 1954. – 256с.
877604
  Карачун В. Орфографічний словник наукових і технічних термінів / В. Карачун. – Київ : Криниця, 1999. – 528с. – (Сучасні словники України). – ISBN 966-7575-00-4
877605
  Головащук С.І. Орфографічний словник складних слів української мови : понад 23 000 слів / С.І. Головащук. – Київ : Наукова думка, 2008. – 288с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0758-1
877606
   Орфографічний словник української мови : близько 114 000 слів. – Київ : Наукова думка, 1975. – 856с.
877607
   Орфографічний словник української мови. – К, 1976. – 856с.
877608
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови / А.А. Бурячок. – К., 1993. – 400с.
877609
   Орфографічний словник української мови : Близько 125 000 слів. – 2-ге вид.,випр. і допов. – Київ : Довіра, 1999. – 989с. – (Словники України). – ISBN 966-507-051-7
877610
  Бурячок А.А. Орфографічний словник української мови : Близько 36 000 слів / А.А. Бурячок. – 4-е вид., доопрацьоване. – Київ : Наукова думка, 2002. – 464с. – (Сер.Словники України). – ISBN 966-00-0811-2
877611
   Орфографічний словник української мови : 150 000 слів. – Харків : Сінтекс, 2004. – 1087, [1] с. – ISBN 966-7070-69-7
877612
  Івченко А.О. Орфографічний словник української мови : [понад 40 000 слів] / Анатолій Івченко. – Харків : Фоліо, 2005. – 526, [2] с. – Сер. засн. у 2000 р. – (Бібліотека державної мови). – ISBN 966-03-3220-3
877613
   Орфографічний словник української мови. Близько 120 000 слів. – Київ : Довіра, 1994. – 864с. – ISBN 5-85154-112-1
877614
  Бурячок А.А. Орфографічний словник учня / А.А. Бурячок. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1999. – 288с. – ISBN 966-7437-41-8
877615
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – К., 1955. – 495с.
877616
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – Київ, 1958. – 80с.
877617
  Стефанцев М.П. Орфографічний словник. / М.П. Стефанцев. – 2-е вид. – К, 1959. – 84с.
877618
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. / І.М. Кириченко. – 11-е вид., доп. і перероб. – К., 1967. – 271с.
877619
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 4-е вид. – Київ, 1953. – 256с.
877620
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи / І.М. Кириченко. – 7-е вид., випр. – Київ, 1961. – 256с.
877621
  Кириченко І.М. Орфографічний словник. Для школи. / І.М. Кириченко. – 9-е вид. – К., 1964. – 256с.
877622
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 4 - 10-ті кл. / С.І. Головащук. – 5-те вид. – К., 1987. – 160с.
877623
  Головащук С.І. Орфографічний словник: 5 - 11 класи / С.І. Головащук. – 7-ме вид., випр. – Київ : Освіта, 1992. – 176с.
877624
  Кротевич Е.В. Орфографічний словничокчужих слів / Е.В. Кротевич. – Х.-К, 1930. – 68с.
877625
  Цюпа М.А. Орфографічні особливості абревіатур у французькій періодиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 358-363.
877626
  Олійник Н.В. Орфографічні особливості афонограм у запозиченнях // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 213-218. – ISBN 978-966-171-013-8
877627
  Ситдикова Ірина Вілоріївна Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами : Дис... кандид. філолог.наук: 10.02.05 / Ситдикова Ірина Вілоріївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 179л. – Бібліогр.:л.144-160
877628
  Ситдикова І.В. Орфографічні особливості неонімів мови французької реклами. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Ситдикова І.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 15с.
877629
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Автореф. ... дис. канд. філологічних наук: 10.02.05. / Лабенко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
877630
  Лабенко Ольга Андріївна Орфографічні особливості омонімів сучасної французької мови : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Лабенко Ольга Андріївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 182с. + Додатки: л. 174-182. – Бібліогр.: л. 161-173
877631
  Мазниченко В.М. Орфографічні особливості українських антропонімів у французькій мові


  Розглядаються особливості орфографічного відтворення українських антропонімів у французькій мові. Пропонуються основні принципи для вироблення єдиних орфографічних правил передачі цих власних імен.
877632
  Капелюшний А. Орфографічні помилки в титрах телевізійних передач наживо // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 12. – С. 302-311. – ISSN 2078-1911
877633
  Гончарова О.О. Орфографічні преференції англійських слів у нідерландській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 138-143


  Через значний вплив англійської мови як мови міжкультурної комунікації на нідерландську, у текстах, створених нідерландцями, все частіше можна спостерігати написання англійських слів за правилами правопису нідерландської мови або суміші англійської та ...
877634
  Кромбет О.В. Орфографічні традиції французького письма доби Відродження: етимологічний і фонологічний принципи // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 179-182. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті окреслено особливості орфографічних традицій письма французької мови доби Відродження та показано, як ці лінгвістичні принципи реалізуються в наукових трактатах відомих граматистів століття. Представлено їхні орфографічні нововведення згідно з ...
877635
   Орфографічно-орфоепічний практикум із сучасної української літературної мови : Навчальний посібник / М.М. Фащенко, О.В. Антонюк, З.І. Волосевич, О.В. та ін. Данильченко; Мін-во освіти і науки України. Одеськ. нац. ун-тет ім. І.І. Мечникова; Авт.:М.М.Фащенко, О.В.Антонюк, З.І.Волосевич, О.В. Данильченко та ін. – Одеса : Астропринт, 2003. – 240с. – ISBN 966-318-009-9
877636
  Кам"янець В. Орфографія власної назви як чинник її функціональності (на прикладі німецьких власних назв) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 84-90. – (Серія іноземні мови ; Вип. 12)
877637
  Лужецька Л. Орфоепічна грамотність як складних мовленнєвої культури особистості // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 470-478. – ISSN 2411-4758
877638
  Жук В.А. Орфоепічна норма сучасної англійської мови як соціо-лінгвістична та історична категорія // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 13-15. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
877639
  Єлісовенко Ю. Орфоепічний аспект фахової підготовки ведучих. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 143-153.
877640
  Єлісовенко Ю.П. Орфоепічний аспект фахової підготовки телевізійних журналістів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 15-22


  Розглядаються теоретичні й практичні питання орфоепії української літературної мови та важливі аспекти орфоепічної підготовки телевізійних журналістів. Аналізуються причини низького рівня орфоепічної культури в Україні, звертається увага на відсутність ...
877641
   Орфоепічний словник. – К, 1984. – 629с.
877642
   Орфоепічний словник. – Київ : Радянська школа, 1986. – 118 с.
877643
   Орфоепічний словник української мови. – Київ, 1994. – 867 с.
877644
   Орфоепічний словник української мови : в 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – ISBN 966-507-109-2
Т. 1 : А - П. – 2001. – 955 с.
877645
   Орфоепічний словник української мови : d 2 т. : близько 140 000 слів. – Київ : Довіра. – (Словники України). – ISBN 966-507-109-2; 966-507-116-5 (т.2)
Т. 2 : О - Я. – 2003. – 918 с.
877646
  Русанівський В.М. Орфоепічний словник української мови / В.М. Русанівський, В.В. Чумак, Г.М. Ярун. – Київ; Ірпень : Перун, 2006. – 208с. – (Словники України для школярів та студентів). – ISBN 966-569-211-9
877647
  Погрібний М.І. Орфоепічний словник. / М.І. Погрібний. – К., 1983. – 629с.
877648
  Миронюк Н.П. Орфоепія в 4-8 класах / Н.П. Миронюк. – К., 1986. – 143с.
877649
  Вашуленко М.С. Орфоепія і орфографія в 1-3 класах / М.С. Вашуленко. – Київ, 1982. – 104с.
877650
  Касаткин Л.Л. Орфоэпема как основная единица орфоэпии // Вопросы языкознания / РАН. – Москва, 2011. – № 2 март-апрель. – С. 31-38. – ISSN 0373-658Х
877651
  Белогурова О.О. Орфоэпическая норма современного немецкого языка. Стабильность и толерантность // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 62-65. – ISBN 966-594-420-7
877652
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1983. – 704с.
877653
   Орфоэпический словарь русского языка. – М, 1985. – 704с.
877654
   Орфоэпический словарь русского языка : произношение, ударение, грамматические формы : около 65 000 слов. – 5-е изд., испр. и доп. – Москва : Русский язык, 1989. – 684 с.
877655
   Орфоэпический словарь русского языка : Произношение, ударение, грамматические формы.Около 65000 слов. – 6-е изд.,стереотипное. – Москва : Русский язык, 1997. – 688с. – ISBN 5-200-02422-6
877656
  Резниченко И.Л. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение. Ударение : около 25000 слов / И.Л. Резниченко. – Москва : Астрель ; АСТ, 2008. – 1184с. – (Карманная библиотека словарей). – ISBN 978-5-17-044058-0
877657
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы : около 63 500 слов. – 3-е. – Москва : Русский язык, 1987. – 704с.
877658
   Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы. – 4-е изд., стер. – Москва : Русский язык, 1988. – 704 с. – ISBN 5-200-00315-6
877659
  Эфенди-Заде Орфоэпия азербайджанского языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Эфенди-Заде А.Р.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1954. – 20л.
877660
  Козлянинова И.П. Орфоэпия в театральной школе / И.П. Козлянинова. – М, 1967. – 136с.
877661
  Симоненкова Л.Н. Орфоэпия и офрография на уроках фонетики в 5 классе. : Автореф... канд. пед.наук: / Симоненкова Л.Н.; МП УССР. НИИ педагогики. – К., 1958. – 16л.
877662
  Шкуратяна Н.Г. Орфоэпия на уроках фонетики и морфологии украинского языка в средней школе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Шкуратяна Н.Г. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 19 с.
877663
  Карагулян Тереза Аршавировна Орфоэпия современного армянского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.661 / Карагулян Тереза Аршавировна; АН Арм.ССР. Ин-т языка. – Ереван, 1975. – 84л.
877664
  Климанова Р.А. Орфоэпия французского языка. / Р.А. Климанова. – М, 1973. – 219с.
877665
   Орхан Памук // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 3/4. – С.8-23. – ISSN 0320 - 8370


  [Бесіда з турецьким письменником Орханом Памуком про його життя і творчість, про новий роман "Мене називають червоним". Ця публікація є передруком статті із газ. "Дзеркало тижня".- 2004.- № 25(26 трав.). С.19.]
877666
  Герасимов С.О. Орхидеи / С.О. Герасимов, И.М. Журавлев. – Москва : Росагропромиздат, 1988. – 208 с.
877667
  Ципперт Ганс Орхидеи : Цветы соблазна // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 32-44 : Фото. – Бібліогр. 1 назва. – ISSN 1029-5828
877668
  Черевченко Т.М. Орхидеи в культуре / Т.М. Черевченко, Г.П. Кушнир. – К., 1986. – 198с.
877669
  Поддубная- Арнольди Орхидеи и их культура / Поддубная- Арнольди. – М, 1957. – 176с.
877670
   Орхидеи нашей страны. – М, 1991. – 221с.
877671
  Капітанчик О. Орхідеї : перша збірка вибраних поезій / Олександер Капітанчик. – Ессен ; Лондон : Українська видавнича спілка, 1988. – 266, [2] с. : портр.
877672
   Орхідеї. – Київ : Просвіта, 2001. – 224с. – ISBN 966-7115-14-3
877673
  Альохін О.О. Орхідеї Далекого Сходу / О.О. Альохін, М.Б. Гапоненко, В.Г. Собко; НАНУ; Нац. ботанічний сад ім. М.М. Гришка; МОНУ; За ред. В.Г. Собка. – Київ, 2003. – 204с. – ISBN 966-306-010-7
877674
  Собко В.Г. Орхідеї України АН УРСР. Центральний республіканський ботанічний сад / В.Г. Собко. – К., 1989. – 190с.
877675
   Орхусская конвенция: ваш путеводитель по экологической демократии. – [б. м.] : [б. и.], 2000. – 42, [1] с. : табл.
877676
   Орша. – Минск, 1962. – 124с.
877677
   Орша. – Минск, 1967. – 135с.
877678
   Орымбек Ахметбекович Жаутыков. – Алма-Ата, 1981. – 52с.
877679
  Яценко Г. Осoбливості єврейського національного психотипу (за публіцистикою Івана Франка) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 349-355. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 1). – ISSN 2078-7324
877680
   Оса, 1991. – 110с.
877681
  Залка Милош Осада / Залка Милош. – М, 1983. – 350с.
877682
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – Л., 1960. – 367с.
877683
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1963. – 367с.
877684
  Мирошниченко Г.И. Осада Азова / Г.И. Мирошниченко. – М., 1974. – 352с.
877685
  Миксат К. Осада Бестерце / К. Миксат. – Москва, 1956. – 208 с.
877686
  Миксат К. Осада Бестерце : (История одного чудака) / К. Миксат. – Москва : Художественная литература, 1972. – 208с. – (Народная библиотека)
877687
  Унгвари К. Осада Будапешта. Сто дней Второй мировой войны = The siege of Budapest : one hundred days in World War II / Кристиан Унгвари ; [пер. с англ. А.Л. Андреева]. – Москва : Центрполиграф, 2013. – 443, [3] с., [8] л. ил. : ил., табл. – ISBN 978-5-227-04597-3
877688
  Васильев М.В. Осада и взятие Выборга русскими войсками и флотом в 1710 г. / М.В. Васильев. – Москва, 1953. – 104с.
877689
  Бережинский В.Г. Осада и штурм турецкой крепости Измаил 11 (22 декабря) 1790 г. : (к 220-й годовщине взятия Измаила) / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2010. – 30, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-15
877690
  Кутузов А.В. Осада Ленинграда в зеркале информационной войны // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : Научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 70-75. – (История ; Вып. 4). – ISSN 1812-9323
877691
  Золя Э. Осада мельницы / Э. Золя. – М., 1938. – 48с.
877692
  Панч П. Осада ночи / П. Панч; Авториз. пер. с укр. П. Карабана. – Москва : ГИХЛ, 1936. – 251с.
877693
  Сарсе Ф. Осада Парижа 1870-1871 : впечатления и воспоминанияпер. : с фр. / Ф. Сарсе. – Москва : Книгоиздат. К.Ф. Некрасова ; [Печ. в тип. К.Ф. Некрасова в Ярославле], 1914. – 352 с.


  На форзаце подпись: А. Иващенко
877694
  Комов В.Е. Осада с разминкой: Сатир. и юморист. рассказы. / В.Е. Комов. – Воронеж, 1989. – 157с.
877695
  Бережинский В.Г. Осада турецких крепостей Гаджибей, Аккерман и Бендеры в 1789 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 29, [3] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 11-12
877696
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Бендеры в 1770 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 22, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 7
877697
  Бережинский В.Г. Осада турецкой крепости Очаков в 1788 г. / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 58, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 34-36
877698
  Гверацци Ф.Д. Осада Флоренции / Ф.Д. Гверацци. – М.-Л., 1934. – 629с.
877699
   Осадець Семен Степанович : біобібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Б-ка ; [уклад.: Т.О. Коноваленко, І.Ю. Бойко, Н.О. Туртова ; наук. ред. Т.В. Куриленко ; авт. вступ. ст. О.О. Гаманкова]. – Київ : КНЕУ, 2014. – 86, [2] с., [3] арк. фотоіл. : портр. – Сер. засн. 2011 р. – (Серія "Портрети вчених Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" ; вип. 12). – ISBN 978-966-483-932-4
877700
  Бехрамоглу А. Осаджений : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний номер сучасної бельгійської драматургії / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/12 (1067/1068). – С. 176. – ISSN 0320-8370
877701
  Журавльов О.Ю. Осадження гетероепітаксійних Si1-x-Gex структур газофазним, плазмохімічним і сублімаційним методами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Журавльов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
877702
  Кленова М.В. Осадки Арктического бассейна по материалам дрейфа л/п "Г.Седов2. / М.В. Кленова. – М, 1962. – 105с.
877703
  Литвинов И.В. Осадки в атмосфере и на поверхности земли / И.В. Литвинов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 208с.
877704
  Токмаков А.И. Осадки в Украинских Карпатах : Текст лекций / А.И. Токмаков; МВиССО УССР. Черновицк. гос. ун-т. Каф. гидрологии и климатологии. – Черновцы, 1974. – 56с.
877705
  Венюков П.Н. Осадки девонской системы в Мугоджарских горах / П.Н. Венюков. – Санкт-Петербург : Тип.М.Меркушева, 1895. – 158с. + Табл.3. – Отд.оттиск из Тр.С.Петербургского Общ.Естествоисп.Отд.Геол.и Минерал, Т.23. – (Труды Мугоджарской экспедиции 1889 года ; №1)
877706
  Близнин Г. Осадки и дифтерит : Несколько данных по заболеваемости дифтеритом и скарлатиной в Херсонской губ. за 10 лет (с 1887 по 1896 г.) / Г. Близнин : Тип. Имп. Акад. Наук. – 4 с. – Отд. оттиск
877707
  Долина Л.Ф. Осадки сточных и питьевых вод: проблемы и решение = The sediment of the waste and drinking waters: problems and decisive / Л.Ф. Долина, П.Б. Машихина. – Днепропетровськ : Континент, 2014. – 211, [1] с. : ил., табл. – Тит. л. англ. - Кн. опис. с обл. – Библиогр.: с. 205-211. – ISBN 978-743-8241-24-1
877708
   Осадконакопление в Балтийском море. – М, 1981. – 247с.
877709
  Клюева В.А. Осадконакопление в водохранилищах бассейна Нижнего Дона / В.А. Клюева, Г.П. Долженко. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
877710
   Осадконакопление и генезис углей карбона СССР. – Москва : Наука, 1971. – 276с.
877711
  Равский Э.И. Осадконакопление и климаты Внутренней Азии в антропогене / Э.И. Равский. – Москва : Наука, 1972. – 336с.
877712
   Осадконакопление и палеогеография запада Восточно-Европейской платформы в мезозое. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 216с.
877713
   Осадконакопление на континентальной окраине Черного моря. – М, 1978. – 211с.
877714
  Цихоцкая Н.Н. Осадконакопление на поднятии Гамбурцева в позднем палеоцене // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 47-51 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0367-4290
877715
  Игнатова В.Ф. Осадконакопление на современных и древних шельфах в зоне перехода от евразийского континента к Тихому океану. / В.Ф. Игнатова, Г.И. Худяков. – М., 1983. – 120с.
877716
  Лисицын А.П. Осадкообразование в океанах. Количеств. распределение осадочного материала. / А.П. Лисицын. – Москва : Наука, 1974. – 438с.
877717
  Голдырев Г.С. Осадкообразование и четвертичная история котловины Байкала. / Г.С. Голдырев. – Новосибирск, 1982. – 182с.
877718
  Шимкус К Осадкообразование Средиземного моря в позднечетвертичное время. / К Шимкус. – М., 1981. – 240с.
877719
  Личков Б.Л. Осадкообразование, денудация и изменения органического мира / Б.Л. Личков, 1945. – С. 123-126
877720
   Осадная башня штурмующих небо. – Л, 1980. – 271с.
877721
  Славнитский Н.Р. Осадные операции русских войск в годы Северной войны // Военно-исторический журнал / Мин. обороны Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 1 (597). – С. 3-8. – ISSN 0321-0626
877722
  Литовченко С.Д. Осадные орудия Марка Антония - сложный путь к поражению // LAUREA I : Античный мир и Средние века : чтения памяти профессора Владимира Ивановича Кадеева / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Харьк. обл. ист.-археол. общество ; [редкол.: А.Н. Домановский и др. ; ред.: С.И. Посохов, С.Б. Сорочан]. – Харьков : НТМТ, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-617-578-222-4
877723
  Кулиш Е.А. Осадочная геология архея Алданского щита / Е.А. Кулиш. – М., 1983. – 208с.
877724
   Осадочная геология глубокометаморфизованных комплексов докембрия. – М, 1982. – 238с.
877725
  Ронов А.Б. Осадочная оболочка Земли : (количественные закономерности строения, состава и эволюции / А.Б. Ронов. – Москва : Наука, 1980. – 79с.
877726
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени. – М, 1989. – 173с.
877727
   Осадочная оболочка Земли в пространстве и времени: Седименто- и литогенез. – Москва : Наука, 1989. – 248с.
877728
  Нижинковская Т.Н. Осадочная реакция на рак результат взаимодействия иммуноглобулина С, характерного для рака, с сывороточным а-глобулинами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Нижинковская Т. Н.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 24л.
877729
  Ольшанова К.М. Осадочная хроматография / К.М. Ольшанова. – М., 1963. – 104с.
877730
  Попов В.И. Осадочно-вулканогенные толщи Западной части горного Алтая и их металлогения / В.И. Попов. – Ленинград : Недра, 1967. – 151с.
877731
   Осадочно-миграционная теория образования нефти и газа. – Москва : Наука, 1978. – 287с.
877732
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1983. – 311с.
877733
   Осадочные бассейны и их нефтегазаносность. – М, 1989. – 181с.
877734
  Иванов В.В. Осадочные бассейны Северо-Восточной Азии / В.В. Иванов. – М., 1985. – 209с.
877735
   Осадочные бессейны Дальнего Востока СССР и перспективы их недфтегазоносности. – Л, 1987. – 262с.
877736
  Зарицкий П.В. Осадочные геологические формации : для студентів 5 курса - литологов геологического отделения геолого-географического факультета / П.В. Зарицкий ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2009. – 58, [2] с. – Библиогр.: с. 57-58. – ISBN 978-966-623-626-8
877737
   Осадочные и вулканогенно-осадочные формации Верхоянья (палеозой и нижний мезозой). – Новосибрск : Наука, 1976. – 136 с.
877738
   Осадочные и осадочно-вулканогенные формации. – К, 1975. – 160с.
877739
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 141с.
877740
   Осадочные полезные ископаемые Прибалтики и их рациональное использование. – Рига, 1985. – 144с.
877741
  Петтиджон Ф.Д. Осадочные породы / Ф.Д. Петтиджон. – Москва : Недра, 1981. – 751с.
877742
  Алиев А.Г. Осадочные породы Азербайджана : (Петрографическая характеристика нефтеносных областей) / А.Г. Алиев, Э.А. Даидбекова. – Баку, 1955. – 332с.
877743
   Осадочные породы и руды. – К, 1978. – 284с.
877744
   Осадочные породы и руды. – К, 1980. – 303с.
877745
   Осадочные породы и руды. – К, 1984. – 248с.
877746
  Конюхов А.И. Осадочные формации в зонах перехода от континента к океану / А.И. Конюхов. – Москва : Недра, 1987. – 222с.
877747
  Вылцан И.А. Осадочные формации Горного Алтая : Общие вопросы геологии, методики изучения и классификации осадочных формаций Горного Алтая / И.А. Вылцан. – Томск : Томский ун-т, 1974. – 189с.
877748
  Вихерт А.В. Осадочные формации Западно-Верхоянского антиклинория и прилегающей территории. / А.В. Вихерт. – Москва, 1960. – 112с.
877749
  Жарков М.А. Осадочные формации кембрия Ангаро-Ленского прогиба / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – Новосибирск
1. – 1973. – 238 с.
877750
   Осадочные формации нефтегазоносных областей Дальнего Востока. – Владивосток, 1975. – 178с.
877751
  Янов Э.Н. Осадочные формации подвижных областей СССР / Э.Н. Янов. – Л., 1983. – 236с.
877752
   Осадочные формации Сибирской платформы и Забайкалья. – Иркутск, 1978. – 167с.
877753
   Осадочные формации Средней Азии. – М, 1988. – 245с.
877754
  Седых А.М. Осадочные формации Туркменистана в связи с прогнозной оценкой наредкометально-титановые россыпи. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Седых А.М.; Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.геол. и хим.наук.АН ТССР. – Ашхабад, 1966. – 19л.
877755
  Вылцан Иван Августович Осадочные формации центральной части Горного Алтая : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 120 / Вылцан Иван Августович; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 54л. – Бібліогр.:с.53-54
877756
   Осадочные функции и условия их образования. – Новосибирск, 1984. – 167с.
877757
   Осадочные функции Казахстана и слязанные с ними полезные ископаемые. – Алма-Ата, 1985. – 104с.
877758
   Осадочные функции. Принципы и методы оценки рудоносности геологических формаций. – Ленинград : Недра, 1984. – 228с.
877759
  Жарков М.А. Осадочные.. / М.А. Жарков, Э.И. Чечель. – с.
877760
  Озол А.А. Осадочный и вулканогенно-осадочный рудогенз бора / А.А. Озол. – М., 1983. – 206с.
877761
  Кулиш Е.А. Осадочный литогенез "зеленокаменного" этапа раннедокембрийской истории Кривбасса (петрохимический и литолого-фациальный аспекты) / Е.А. Кулиш, В.В. Покалюк, В.Г. Яценко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-42 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
877762
   Осадчий Володимир Іванович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 96
877763
   Осадчий Володимир Іванович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 183-184 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
877764
   Осадчий Володимир Іванович [1955] // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – C. 104-105. – ISBN 966-95774-3-5
877765
  Талалай Л.Н. Осаенние гнезда: стихи / Л.Н. Талалай. – М., 1975. – 80с.
877766
  Цянь Чжун-шу Осажденая крепость / Цянь Чжун-шу. – Москва : Художественная литература, 1980. – 381с.
877767
  Листова Л.П. Осаждение и дифференциации меди , свинца и цинка в условиях зоны осадкообразования / Л.П. Листова, Г.П. Бондаренко. – М, 1978. – 99с.
877768
   Осаждение из газовой фазы. – М, 1970. – 472с.
877769
  Леонов С.А. Осаждение ионно-плазменных покрытий из хаотизированных потоков плазмы вакуумной дуги : препринт ХФТИ 2013-4 / С.А. Леонов, В.М. Хороших ; [ред А.И. Нагорна] ; Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т". – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2013. – 55, [2] с., включ. обл. : ил. – Без тит. л. - Аннот. парал. рус., англ., укр,. – Библиогр.: с. 54-56
877770
   Осаждение пленок и покрытий разложением металлоорганических соединений. – М, 1981. – 322с.
877771
  Осипов К.А. Осаждение пленок из низкотемпературной плазмы и ионных пучков / К.А. Осипов, Г.Э. Фолманс. – Москва, 1973. – 87 с.
877772
  Назаретян А.М. Осаждение серебра из сульфитных электролитов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Назаретян А.М.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1964. – 16л.
877773
  Рачинскене Осаждение электротехнических магнитных сплавов платина - кобальт и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.05 / Рачинскене Станислава-Гражина Станиславовна; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1974. – 23л. – Бібліогр.:с.22
877774
  Цянь Чжуншу Осажденная крепость / Цянь Чжуншу. – Москва : Художественная литература, 1989. – 509 с.
877775
  Азаров И И. Осажденная Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – Москва : Воениздат, 1966. – 255 с., [6] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
877776
  Азаров И И. Осаждённая Одесса / И.И. Азаров. – Москва : Воениздат, 1962. – 211 с., [7] л. ил. : ил. – (Военные мемуары)
877777
  Азаров И.И. Осаждённая Одесса : о героич. обороне Одессы в 1941 г. / И.И. Азаров. – Изд. 3-е, доп. и перераб. – Одесса : Маяк, 1975. – 260 с., [9] л. ил. : ил.
877778
  Центкевич А. и Осажденные вечным холодом / А. и Центкевич. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 208с.
877779
  Евсеев А.К. Осажденный Севастополь / А.К. Евсеев. – Л., 1959. – 255с.
877780
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – Москва, 1976. – 544с.
877781
  Филиппов М.М. Осажденный Севастополь / М.М. Филиппов. – М, 1989. – 445с.
877782
  Навлицкая Г.Б. Осака. / Г.Б. Навлицкая. – Москва : Наука, 1983. – 287с.
877783
   Осам грчких песника. – Баньа Лука ; Београд : Задужбина Петар Кочичь, 1996. – 329, [1] c. – Парал. тит. арк. новогрецькою мовою; Зміст: К. Кавафи, J. Сефери, Н. Енгонопуло, J. Рицо, М. Сахтури, О. Елити, М. Анагностаки,Т. Патрикиjе. – (Библиотека Мргуда / директор и гл. уред.: Никола Вуколичь)
877784
  Будзиноський В.Т. Осаул Підкови : Оповіданнє з кінця XVI віку / В"ячеслав Будзиноський. – Львів : Hакладом С. Шухевича, дpук. "Діло", 1920. – 136 с.


  Літературний псевдонім: Недоля В.
877785
   Осауленко Лариса Єфремівна // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 97
877786
   Осауленко Лариса Єфремівна // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 184-185 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
877787
   Осауленко Лариса Єфремівна (1934) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 105-106. – ISBN 966-95774-3-5
877788
  Будников Л.Л. Осахаривание древесины. / Л.Л. Будников, Л.В. Золотарев. – Ивано-Вознесенск, 1921. – 12с.
877789
  Демехин В. Осбенности законодательной поддержки реформ в Украине // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 46-49. – ISSN 1810-3944
877790
  Горобец Т.К. Осбенности формирования у учащихся стратегий решения задач : Автореф... канд. психол.наук: / Горобец Т. К.; МГУ, Фак. психол. – М., 1970. – 23л.
877791
  Мірлес О. Осбливі способи спрощеного розвязування алгебрахчних задач / О. Мірлес. – Харків.-К., 1932. – 199с.
877792
  Каменський Д. Осбливості судового тлумачення кримінального закону у США // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 113-122
877793
  Даниленко А. Осбливості формування фінансів реального сектора України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 20-30. – ISSN 0131-775Х
877794
  Сабиров Ю.А. Осбонование и эффективность применения гимнастических упражнений, соответсвующих двигательным возможностям учащихся (на прим. 4-5 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Сабиров Ю. А.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
877795
   Освiта. – Київ, 2000
877796
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 1-2. – 2001
877797
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 3. – 2001
877798
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 4-5. – 2001
877799
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 6-7. – 2001
877800
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 8-9. – 2001
877801
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 10. – 2001
877802
   Освiта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ
№ 11. – 2001
877803
  Бойс Д. Осваиваем Windows 95 / Д. Бойс; Лейко И.П. – Москва, 1995. – 400с.
877804
  Тетчелл Д. Осваиваем микрокомпьютер : в 2 книгах / Д. Тетчелл; Д. Тэтчелл, Б. Беннетт, К. Фрейзер, Б. Р. Смит. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1989. – 128 с.
877805
   Осваиваем микрокомпьютер. – В двух книгах. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1989. – 134 с.
877806
  Томпсон С. Осваиваем мультимедиа. / С. Томпсон. – М., 1997. – 288с.
877807
  Фрейвалдс В.Ф. Осваиваемые почвы в Елгавском районе Латвийской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Фрейвалдс В.Ф.; Латв. с.-х. акад. – Рига, 1959. – 29л.
877808
  Алиев Ш.Г. Осваивающая практика: становления, категории, реальность / Ш.Г. Алиев. – Харьков : Основи, 1998. – 256с. – ISBN 5-7768-0600-3
877809
   Осваивая подводные глубины. – Москва : Знание, 1981. – 48 с.
877810
  Тищик Б. Освальд Бальцер – видатний історик права Львівського університету (до 150–річчя від дня народження і 75–річчя – смерті) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 3-12. – (Серія юридична ; Вип. 48)
877811
  Лазарев В.Н. Освальд Шпенглер и его взгляды на искусство. / В.Н. Лазарев. – М., 1922. – 155с.
877812
  Масаев М.В. Освальд Шпенглер и несостоятельность тезиса Карла Поппера о "Нищете историцизма" // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 220-226. – ISSN 2076-1554
877813
  Ибрагимов И. (Кэбирли) Освежающий ветер : поэма / И. (Кэбирли) Ибрагимов. – Москва : Советский писатель, 1957. – 136 с.
877814
  Смолень К. Освенцим / К. Смолень. – 3-е изд. – Освенция, 1964. – 113с.
877815
  Толкачев З. Освенцим : альбом / З. Толкачев. – Москва : Изобразительное искусство, 1969. – 21 с., [3] с., 78 с., [2] с.
877816
  Элен П. Освенцим и теология // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 4. – С.10-15. – ISSN 0042-8744
877817
   Освенцим предостерегает.... – М, 1986. – 31с.
877818
  Толкачов З. Освенцім = Освенцим / З. Толкачов. – Київ : Мистецтво, 1965. – [80] с.
877819
  Стийенский Р. Освета / Р. Стийенский. – М., 1944. – 96с.
877820
  Айзенберг Ю.Б. Осветительные приборы с люминесцентными лампами / Ю.Б. Айзенберг, В.Ф. Ефимкина. – Москва : эНЕРГИЯ, 1968. – 368 с. – Библиогр. в конце глав
877821
  Клюев С.А. Осветительные сети производственных помещений / С.А. Клюев. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1971. – 80 с.
877822
  Мешков В.В. Осветительные установки / В.В. Мешков, М.М. Епанешников. – Москва, 1972. – 360 с.
877823
  Италмазов А. Осветление и обеззараживание низкоцветных сульфато-хлоридных вод электролизом на примере реки Амударья. : Автореф... канд. техн.наук: 05.23.04 / Италмазов А.; Киев. гос. техн. ун-тет строит и архит. – К., 1995. – 17л.
877824
  Тимофеев В.П. Осветления и прочистки / В.П. Тимофеев. – 2-е изд., доп. – М.-Л. : Гослесбумиздат, 1950. – 88 с.
877825
  Круглов А.А. Освещение "Правдой" вопросов социалистического соревнования в первой пятилетке / А.А. Круглов. – Москва, 1957. – 60с.
877826
  Заяц И. Освещение белорусско-китайских отношений в современной прессе: информационный мост дружбы // Постаті в історії журналістики : невідоме про відомих, нові факти про забутих діячів : матеріали секційного засідання кафедри історії журналістики Міжнародної студентської наукової конференції "Студентська наука і практика: моделі трансформації, Болонський процес та розвиток інформаційного простору", Київ, 3-4 квітня 2008 р. / КНУТШ, Ін-т журналістики ; Дослідницький центр історії укр. преси ; [ за ред. Н.М. Сидоренко ]. – Київ, 2008. – С. 109-111
877827
  Казьмирчук Г.Д. Освещение в "Истории городов и сел Украинской ССР" жизни и деятельности декабристов на Украине // Вибрані твори / Г.Д. Казьмирчук. – Київ : Логос, 2012. – Т. 1 : Декабристи в Україні. – С. 224-225. – ISBN 978-966-171-565-2
877828
  Лейбзон Б. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Б. Лейбзон. – М., 1945. – 27с.
877829
  Слепов Л.А. Освещение в газетах вопросов партийной жизни / Л.А. Слепов. – Москва, 1948. – 24с.
877830
  Логинов Н.П. Освещение в газете вопросов культуры и быта / Н.П. Логинов. – Москва, 1957. – 56с.
877831
  Бекасов Д.Г. Освещение в газете вопросов партийной жизни / Д.Г. Бекасов. – Москва, 1953. – 48с.
877832
  Верховцев И.Л. Освещение в газете вопросов промышленности и транспорта / И.Л. Верховцев. – Москва, 1948. – 19с.
877833
  Новиков С.Н. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / С.Н. Новиков. – М., 1948. – 20с.
877834
  Объедков Г.К. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства / Г.К. Объедков. – Москва, 1950. – 24с.
877835
  Поляков В.И. Освещение в газете вопросов сельского хозяйства. Лекция / В.И. Поляков. – Москва, 1955. – 32с.
877836
  Сутоцкий С.Б. Освещение в газете вопросов Советского строительства / С.Б. Сутоцкий. – М., 1948. – 74 с.
877837
  Фадеев А.Д. Освещение в латиноамериканской литературе вопросов истории Октябрьской революции. : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Фадеев А.Д.; АОН при ЦК КПСС. Каф. истории СССР. – М., 1971. – 22л.
877838
  Олефиренко В.В. Освещение в периодической печати УССС вопросов правового воспитания трудящихся (1966-1978 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Олефиренко В. В.; АН УССР, Ин-т ист. – К., 1981. – 24л.
877839
  Вдовиченко В.Г. Освещение в печати вопросов культурного строительства / В.Г. Вдовиченко. – Москва, 1967. – 28с.
877840
  Азизян А.К. Освещение в печати вопросов науки, школ, вузов : лекция, прочит. в Высш. парт. школе при ЦК КПСС / А.К. Азизян ; ВПШ при ЦК КПСС, Каф. журналистики. – Москва : [б. и.], 1957. – 44 с.
877841
  Баулин А.Г. Освещение в печати вопросов советского строительства / А.Г. Баулин. – Москва, 1956. – 30с.
877842
  Котигоренко В.А. Освещение в советской историко-партийной литературе проблемы объективной обусловленности возрастания руководящей роли КПСС на этапе развитого социализма : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Котигоренко В.А.; КГУ. – К., 1984. – 22л.
877843
  Топчий А.А. Освещение в средствах массовой информации проблемы торговли людьми : пособие для журналистов / [ А.А. Топчий, Т.С. Шевченко]. – Киев : Куприянова Е.А, 2007. – 158, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5. – Библиогр.: с. 149-151 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8668-37-1
877844
  Ильящук Г.И. Освещение в трудах В.И.Ленина истории политического банкротства меньшевизма в период подготовки Великой Октябрьской социалистической революции (март - октябрь 1917 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Ильящук Г.И.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1978. – 25л.
877845
  Озтюрк А. Освещение войны в Южной Осетии в турецких СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 9 (93). – С. 16-19. – ISSN 2070-9773
877846
  Костенко Д.П. Освещение вопросов партийного руководства комсомолом в курсе истории КПСС (методическое пособие для вузов) / Д.П. Костенко. – Киев, 1975. – 49с.
877847
  Царев В.А. Освещение вопросов партийной жизни в газете / В.А. Царев. – М, 1971. – 36с.
877848
  Бекасов Д.Г. Освещение вопросов партийной жизни в газете. / Д.Г. Бекасов. – Москва, 1977. – 64с.
877849
  Гончаров В.А. Освещение вопросов партийной работы на селе в местных газетах / В.А. Гончаров. – М., 1955. – 84с.
877850
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР : автореф. дис. ... канд. пед. наук / Штепа М.М. ; КГУ. – Киев, 1961. – 16 с.
877851
  Штепа М.М. Освещение вопросов производства и его технико-экономических особенностей в школьном курсе экономической географии СССР. : Дис... канд. пед.наук: / Штепа М.М.; Науч.-исслед. ин-тут педагогики. – К., 1960. – 278л. – Бібліогр.:л.264-277
877852
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати / Г.Н. Фролов. – Москва, 1966. – 56с.
877853
  Фролов Г.Н. Освещение вопросов сельского хозяйства в печати. / Г.Н. Фролов. – М, 1971. – 36с.
877854
  Сословская А.Т. Освещение вопросов техники в курсе физики 7 класса. : Автореф... канд. пед.наук: / Сословская А.Т.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1956. – 17л.
877855
   Освещение и краски Румынского взморья. – Бухарест, 1967. – 116с.
877856
  Сеидов В.Г. Освещение Крымской войны в русской печати середины 19 века. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Сеидов В.Г.; МГУ. – М, 1979. – 24л.
877857
  Шефтель Е.Б. Освещение лечебных учреждений / Е.Б. Шефтель. – Москва : Энергия, 1977. – 120 с.
877858
  Кланс Н.Д. Освещение международных проблем прессой Ганы в Сьерра-Леоне. 1960-1970 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Кланс Н.Д.; МГУ. Ф-тет журналистики. – М., 1972. – 16л.
877859
  Ли Хун (ж) Освещение Олимпийских игр в газете "Шэньбао" до освобождения Китая (1936-1949 гг.) // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 128-132. – ISSN 1684-2618
877860
  Смехотина М. Освещение партийной и комсомольской жизни в стенной газете. / М. Смехотина. – Вологда, 1952. – 40с.
877861
  Озтюрк А. Освещение переговоров по газопроводу "Южный поток" в российских СМИ // Клио : журнал для учёных / С.Н. Полторак. – Санкт-Петербург, 2014. – № 11 (95). – С. 28-30. – ISSN 2070-9773


  В статье подчеркивается, что манера освещения, будь то в положительном или отрицательном ключе, напрямую была связана с заявлениями, которые делались турецкой и российской сторонами.
877862
  Рамазанова Н.К. Освещение проблем международной жизни в советской прессе. / Н.К. Рамазанова. – М, 1975. – 31с.
877863
  Казьмирчук Г.Д. Освещение проблемы "Декабристы и Сибирь" в отечественной литературе / Г.Д. Казьмирчук, О.А. Рафальский. – К., 1987. – 34с.
877864
  Клюев С.А. Освещение производственных помещений / С.А. Клюев. – Москва, 1979. – 152 с.
877865
  Гопш К.И. Освещение промышленных зданий / К.И. Гопш. – 2-е изд., испр. – М., 1954. – 80с.
877866
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Агаев И.А. ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1968. – 26 с.
877867
  Агаев И.А. Освещение роли народных масс на уроках истории СССР. : Автореф... Канд.пед.наук: / Агаев И.А.; Азерб.гос. пед.ин-т. – Баку, 1966. – 23л.
877868
  Натарова А. Освещение событий в Ливии французскими информационными агентствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 114-115. – бібліогр. в кінці ст.
877869
   Освещение соуиально-полтического развития Сибири XIX - XX в.. – Красноярск, 1980. – 96с.
877870
  Фрумкин Е.А. Освещение торфопредприятий / Е.А. Фрумкин. – Москва-Ленинград : Главная редакция горно-топливной литературы, 1935. – 224 с.
877871
  Пугачев Е.М. Освещение философских вопросов и формирование мировоззрения студентов при изучении механики и молекулярной физики / Е.М. Пугачев. – Курск, 1974. – 43с.
877872
  Назария С. Освещение Ялтинской конференции в румынской историографии // Codrul Cosminului : scientific annals, history section / "Stefan cel Mare" univ. of Suceava. – Suceava, 2016. – С. 143-152. – (New series ; vol. 22, no. 1). – ISSN 1224-032X
877873
  Слипенчук В.Т. Освещенній минутой / В.Т. Слипенчук. – Барнаул, 1973. – 94с.
877874
  Варсанофьева Г.Д. Освещенность и ее контроль в осветительных установках / Г.Д. Варсанофьева, А.М. Фомина. – Москва, 1972. – 56 с.
877875
  Гирса И.И. Освещенность и поведение рыб / И.И. Гирса. – М., 1981. – 165с.
877876
  Тимонен А.Н. Освещенные берега : повесть / А.Н. Тимонен; пер. с фин. – Петрозаводск : Госиздат КФССР, 1953. – 208 с.
877877
  Сууман А. Освещенные заревом : стихи / Александр Сууман; пер. с эст. – Москва : Советский писатель, 1980. – 95 с.
877878
  Каверин В.А. Освещенные окна / В.А. Каверин. – Москва, 1974. – 388с.
877879
  Беляев Л.А. Освещённые окна мои / Л.А. Беляев. – Архангельск, 1978. – 63с.
877880
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – М. : Современник, 1976. – 380 с.
877881
  Каверин В.А. Освещенные окна. / В.А. Каверин. – М. : Советский писатель, 1978. – 544 с.
877882
  Жалинский А.З. Освидетельствование в советском уголовном процессе / А.З. Жалинский. – Львов, 1964. – 75с.
877883
  Жалинский А.Є. Освидетельствование на предварительном следствии : Автореф... канд. юрид.наук: / Жалинский А.Є.; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1964. – 20л.
877884
  Маркс Н.А. Освидетельствование при расследовании преступлений : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.09 / Маркс Н.А.; МВ и ССО РСФСР. Св. юрид. ин-т. – Свердловск, 1980. – 21л.
877885
  Дрозд В.Г. Освідування у справах про тілесні ушкодження // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 152-156.


  Розглянуто процесуальні й тактичні аспекти провадження освідування при розслідуванні заподіяння тілесних ушкоджень. In this article it is examined the process and tactic aspects concerning the organization of the certification during the bodily ...
877886
  Баганець О.В. Освідування як засіб отримання доказів стороною обвинувачення у досудовому розслідуванні прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 8-10. – ISBN 978-617-616-075-5
877887
  Ярмульський А.Г. Освідчення / А.Г. Ярмульський. – Дніпропетровськ, 1966. – 77с.
877888
  Дрок К.Л. Освідчення : вибране / К.Л. Дрок. – Київ : Дніпро, 1979. – 254 с.
877889
  Лук""янчук Р.Ф. Освідчення / Р.Ф. Лук""янчук. – Донецьк, 1979. – 32с.
877890
  Майданська С.В. Освідчення / С.В. Майданська. – Київ : Молодь, 1990. – 93 с.
877891
  Жуковський С.В. Освідчення в любові / С.В. Жуковський. – Донецьк : Донбас, 1991. – 118 с.
877892
  Струцюк Й.Г. Освідчення. / Й.Г. Струцюк. – Львів, 1965. – 27с.
877893
  Кокостікова Г.І. Освідченя / Г.І. Кокостікова. – К, 1971. – 87с.
877894
  Олешко В.Л. Освіта / В.Л. Олешко. – Київ, 1967. – 48с.
877895
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1 - 8 листопада (№ 49). – 2000. – 8 с.
877896
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
1-8 березня (№ 13/14). – 2000. – 16 с.
877897
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2-9 лютого (№ 6/7). – 2000. – 16 с.
877898
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
2 - 9 серпня (№ 34). – 2000. – 8 с.
877899
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 травня (№ 22). – 2000. – 8 с.
877900
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4 - 11 жовтня (№ 44). – 2000. – 8 с.
877901
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 липня (№ 30). – 2000. – 8 с.
877902
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
5-12 квітня (№ 19). – 2000. – 8 с.
877903
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 вересня (№ 39). – 2000. – 8 с.
877904
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 57/58). – 2000. – 12 с.
877905
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7 - 14 червня (№ 26). – 2000. – 16 с.
877906
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
8 - 15 листопада (№ 50/51). – 2000. – 32 с.
877907
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 серпня (№ 35). – 2000. – 8 с.
877908
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
9 - 16 лютого (№ 8/9). – 2000. – 16 с.
877909
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11 - 18 жовтня (№ 45). – 2000. – 8 с.
877910
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 січня (№ 3). – 2000. – 8 с.
877911
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 липня (№ 31). – 2000. – 8 с.
877912
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 вересня (№ 40). – 2000. – 8 с.
877913
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13 - 20 грудня (№ 59). – 2000. – 8 с.
877914
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15 - 22 листопада (№ 52/53). – 2000. – 16 с.
877915
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16 - 23 серпня (№ 36). – 2000. – 8 с.
877916
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 лютого (№ 10/11). – 2000. – 16 с.
877917
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 травня (№ 23). – 2000. – 8 с.
877918
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18 - 25 жовтня (№ 46). – 2000. – 8 с.
877919
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 січня (№ 4). – 2000. – 8 с.
877920
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 липня (№ 32). – 2000. – 8 с.
877921
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 грудня (№ 60). – 2000. – 8 с.
877922
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 -27 вересня (№ 41). – 2000. – 8 с.
877923
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21 -28 червня (№ 28). – 2000. – 16 с.
877924
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
22-29 березня (№ 18). – 2000. – 16 с.
877925
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 - 30 серпня (№ 37). – 2000. – 16 с.
877926
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23 лютого - 1 березня (№ 12). – 2000. – 8 с.
877927
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 - 31 травня (№ 24). – 2000. – 16 с.
877928
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 жовтня - 1 листопада (№ 47/48). – 2000. – 16 с.
877929
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 січня - 2 лютого (№ 5). – 2000. – 8 с.
877930
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 липня - 2 серпня (№ 33). – 2000. – 8 с.
877931
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 вересня - 4 жовтня (№ 42/43). – 2000. – 16 с.
877932
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 грудня - 3 січня (№ 61/62). – 2000. – 16 с.
877933
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
28 червня - 5 липня (№ 29). – 2000. – 16 с.
877934
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 55/56). – 2000. – 12 с.
877935
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 серпня - 6 вересня (№ 38). – 2000. – 8 с.
877936
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 квітня (№ 17). – 2013. – 12 с.
877937
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
4-11 вересня (№ 39). – 2013. – 8 с.
877938
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 грудня (№ 50). – 2013. – 12 с.
877939
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
877940
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6 - 13 березня (№ 12). – 2013. – 12 с.
877941
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
6-13 лютого (№ 7). – 2013. – 8 с.
877942
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
11-17 вересня (№ 40). – 2013. – 8 с.
877943
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 лютого (№ 8). – 2013. – 12 с.
877944
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 березня (№ 13). – 2013. – 12 с.
877945
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
13-20 листопада (№ 48). – 2013. – 12 с.
877946
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 липня (№ 33). – 2013. – 8 с.
877947
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
18-25 вересня (№ 41). – 2013. – 12 с.
877948
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 березня (№ 14). – 2013. – 12 с.
877949
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20-27 лютого (№ 9). – 2013. – 8 с.
877950
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
23-30 жовтня (№ 46). – 2013. – 12 с.
877951
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 квітня-1 травня (№ 21). – 2013. – 12 с.
877952
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
25 листопада (№ 47). – 2013. – 12 с.
877953
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 лютого - 6 березня (№ 10/11). – 2013. – 8 с.
877954
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 березня - 3 квітня (№ 15/16). – 2013. – 16 с.
877955
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
3-10 вересня (№ 37). – 2014. – 12 с.
877956
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
7-14 травня (№ 20). – 2014. – 12 с.
877957
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
10 - 17 грудня (№ 50). – 2014. – 12 с.
877958
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 -19 листопада (№ 48). – 2014. – 8 с.
877959
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12 березня - 19 березня (№ 11). – 2014. – 12 с.
877960
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
12-19 лютого (№ 7). – 2014. – 12 с.
877961
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
14-21травня (№ 21/22). – 2014. – 12 с.
877962
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
15-22 жовтня (№ 43). – 2014. – 12 с.
877963
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
16-23 квітня (№ 17). – 2014. – 8 с.
877964
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
17-24 вересня (№ 38). – 2014. – 12 с.
877965
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19 березня - 26 березня (№ 12). – 2014. – 12 с.
877966
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
19-26 лютого (№ 8). – 2014. – 12 с.
877967
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
20 - 27 серпня (№ 34). – 2014. – 12 с.
877968
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
21-28 травня (№ 23). – 2014. – 12 с.
877969
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
24 вересня - 1 жовтня (№ 39-40). – 2014. – 8 с.
877970
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
26 листопада - 3 грудня (№ 49). – 2014. – 12 с.
877971
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
27 серпня - 3 вересня (№ 35/36). – 2014. – 16 с.
877972
   Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 1940-
30 квітня - 7 травня (№ 18/19). – 2014. – 12 с.
877973
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 лютого (№ 11). – 2015. – 12 с.
877974
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 травня (№ 20/21). – 2015. – 12 с.
877975
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 квітня (№ 17/18). – 2015. – 12 с.
877976
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 червня (№ 26/27). – 2015. – 12 с.
877977
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
18-25 листопада (№ 45/46). – 2015. – 16 с.
877978
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 травня (№ 22/23). – 2015. – 12 с.
877979
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
22-29 квітня (№ 19). – 2015. – 8 с.
877980
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 січня - 4 лютого (№ 5/6). – 2015. – 8 с.
877981
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – 2015. – 16 с.
877982
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 травня (№ 18). – 2016. – 8 с.
877983
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
6-13 квітня (№ 13/14). – 2016. – 12 с.
877984
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 листопада (№ 47). – 2016. – 16 с.
877985
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
12-19 жовтня (№ 43/44). – 2016. – 8 с.
877986
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
13-20 квітня (№ 15). – 2016. – 8 с.
877987
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
20-27 січня (№ 3/4). – 2016. – 8 с.
877988
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21-28 грудня (№ 51/52). – 2016. – 12 с.
877989
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
26 жовтня - 2 листопада (№ 45/46). – 2016. – 8 с.
877990
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
30 листопада - 7 грудня (№ 48/50). – 2016. – 12 с.
877991
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – 2016. – 8 с.
877992
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
4-11 січня (№ 1/2). – 2017. – 16 с.
877993
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
9-16 серпня (№ 32/33). – 2017. – 8 с.
877994
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
15-22 листопада (№ 46/47). – 2017. – 8 с.
877995
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
21 серпня (№ 32). – 2017. – 12 с.
877996
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 березня - 5 квітня (№ 13/14). – 2017. – 12 с.
877997
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
29 листопада - 6 грудня (№ 48/49). – 2017. – 8 с.
877998
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
3-10 січня (№ 1/2). – 2018. – 12 с.
877999
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
14-21 лютого (№ 5/6). – 2018. – 8 с.
878000
   Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 1940-
17-24 січня (№ 3/4). – 2018. – 8 с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,