Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
875001
  Сироєжко О.В. "Музично-естетичне виховання підлітків засобами народно-інструментального виконавства у позашкільних навчальних закладах" : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сироєжко Ольга В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
875002
  Гордеева А. "Музыкальность" Верлена как проблема поэтического перевода // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2010. – № 2. – С. 204-. – ISSN 0042-8795
875003
  Даниленко С.І. "Мультимедійна платформа іномовлення України" як інструмент протидії інформаційним зовнішнім впливам / С.І. Даниленко, М.І. Соботюк // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 245-248. – ISSN 2076-1554
875004
  Бортунова Г. Музично-драматичний інститут як важливий етап розвитку театральної освіти у Харкові (1923-1934 років) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 174-192. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 18). – ISSN 2078-6794


  "Розглянуто розвиток вищої театральної освіти у Харкові, зокрема один із найважливіших і найменш досліджених періодів її становлення – 20–30?ті роки ХХ століття. На широкому тлі суспільно-політичних і мистецьких процесів, гострих дискусій висвітлено ...
875005
  Гранат О.Б. Музично-драматичний театр як феномен української культури (на матеріалі Чернігівщини кінця XIX - початку XX століття) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Гранат О.Б. ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 3 назви
875006
  Горбатюк А. Музично-естетичне виховання особистості у контексті ідей В.О. Сухомлинського // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 1. – С. 34-40. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2706-6258
875007
  Коваль Л.Г. Музично-естетичне виховання підлітків / Л.Г. Коваль. – Київ, 1979. – 48 с.
875008
  Туріна О. Музично-естетичне виховання підлітків з обмеженими фізичними можливостями // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.58-62. – ISSN 0131-6788
875009
  Сапожник О. Музично-естетичне виховання старшокласників у системі середніх загальноосвітніх шкіл різного типу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 4. – С.12-15. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
875010
  Гнатишин О.О. Музично-естетичні дослідження С. Людкевича у контексті формування концепції рецептивної естетики українського музикознавства // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Міністерство культури і туризму України; Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 9-16
875011
  Кириєнко Світлана Іванівна Музично-етнографічні записи та наукові дослідження фольклору Північного Причорномор"я (кінець 19 - 20 століття) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Кириєнко С.І.; КНУ культури і мистецтва. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
875012
  Олійник О. Музично-інструментальна культура Трипільської цивілізації (до питання реконструкції) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 22. – С. 147-156
875013
  Величко О.Б. Музично-інструментальне виконавство доби просвітництва та романтизму: історіографічний та інструментознавчий аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Величко Оксана Богданівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
875014
  Юферова Г.В. Музично-інформаційні технології: специфіка раннього етапу розвитку // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 26. – С. 23-31. – ISSN 2226-2180
875015
  Лю Бінцян Музично-історична синхроністичність Китаю і Європи : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Лю Бінцян ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 28 с. – Бібліогр.: 32 назви
875016
  Косінова О. Музично-композиційна побудова поетичних творів Павла Тичини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 91-104. – (Серія "Літературознавство" ; № 38). – ISBN 9-7425-09-6
875017
  Молчко У. Музично-критична творчість Нестора Нижанківського в літературно-публіцистичному процесі початку XX сторіччя // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк ; редкол.: Л. Кияновська, Н. Сиротинська, І. Зінків [та ін.]. – Львів, 2020. – Число 3 (37). – С. 69-78. – ISSN 2224-0926
875018
  Білозерова О. Музично-критичний текст: функції, жанри, структура аргументації // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка : [збірник наукових праць] / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 5-10. – (Серія: Мистецтвознавство ; № 1, вип. 36). – ISSN 2411-3271
875019
  Костюк Н. Музично-літургічні аспекти греко-католицької обрядовості у працях православних дослідників (друга половина XIX - початок XX століття) // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2013. – Число 4 (10). – С. 5-21. – ISSN 2224-0926


  Осмислення особливостей розвитку української богослужбової музичної культури ХІХ – перших десятиліть ХХ ст. зумовлює вивчення церковної практики православної і греко-католицької церков. Особливе зацікавлення викликає сприйняття представниками ...
875020
  Дояр Л. Музично-мовленнєвий контент журналу "Радіо" // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Давидова І., Сенченко М., Бруй О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (291), жовтень. – С. 36-40. – ISSN 2076-9326
875021
  Бадалов О.П. Музично-педагогічна діяльність Ангеліни Стриги у контексті розвитку баянної культури Чернігівщини // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 212-221. – ISSN 2226-2180
875022
  Гусар Д. Музично-педагогічна спадщина Василя Куфлюка в контексті європейського гуманітарного дискурсу XX ст. // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2014. – Вип. 13. – С. 125-135. – ISSN 2411-3832
875023
  Мельниченко В. Музично-пісенна Шевченкіана Черкащини: історико-краєзнавчий аспект // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 89-93. – ISSN 2222-5250
875024
  Лавриненко А.В. Музично-пісенне мистецтво: основні поняття і категорії // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 307-312. – ISSN 2312-4679
875025
   Музично-пластичний театр "Селіна" запрошує // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Вересень (№ 12/13)


  Про виставу музично-естетичного театру "Селіна" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання університету, яка дістала схвальні відгуки театрознавців Києва. Крім того, Молодіжний центр запрошує студентів до співпраці.
875026
  Кузів М.В. Музично-просвітницька діяльність Зденека Комінека у культурному житті Кам"янеччини першої половини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кузів Марія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
875027
  Кушлик Н.І. Музично-просвітницька діяльність О. Порфирія Бажанського в контексті соціокультурної практики греко-католицького духовенства Галичини в 19 - початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: 17.00.01 / Кушлик Н. І.; Львівська держ. музична акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
875028
  Ізваріна О.М. Музично-просвітницька діяльність П. Сокальського у другій половині XIX століття (за архівними матеріалами) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 49-56
875029
  Прохорова І.С. Музично-розмовні жанри на сучасній естраді // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 206-213
875030
  Черноус Т.Ю. Музично-рухові засоби розвитку самоусвідомлення психоемоційних станів майбутніх учителів початкових класів / Т.Ю. Черноус, В.О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2022. – С. 57-64. – (Серія "Психологія" ; вип. 14). – ISSN 2415-7384
875031
  Колкутіна В. Музично-символічна концепція циклів М.Вороного та П.Тичини // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 154-156. – ISBN 966-8110-14-5
875032
  Міщенко І.В. Музично-стилістичні особливості розвитку візантійської, слов"яно-руської та української монодії (на метеріалі самогласних стихир Преображення) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Міщенко Іван Михайлович ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
875033
  Гуральна С. Музично-стильова характеристика похоронних богослужбових циклів М. Кумановського // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 451-459
875034
  Коресандович Н.М. Музично-стильові форми відтворення національної ідеї у творчості українських композиторів (1920-1930-х рр.) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 301-307. – ISSN 2312-4679
875035
  Юсипів Н. Музично-структурні особливості осмогласних антифонів "Бог Господь" // Українська музика : науковий часопис / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред. І. Пилатюк [та ін.]. – Львів, 2012. – Число 2 (4). – С. 76-82. – ISSN 2224-0926


  "Досліджується музично-структурні особливості осмогласних антифонів Бог Господь. Піснеспів демонструє майже повну тотожність грецькій мелодиці і ритміці, що добре видно у нотолінійному записі українських ірмологіонів."
875036
  Лукашева Л.Т. Музично-театральна рефлексія творчого феномену М.М. Синельникова: культурологічний вимір / Л.Т. Лукашева, С.М. Садовенко // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 68-74. – ISSN 2226-3209
875037
  Бойко В.Г. Музично-теоретичні аспекти гармонізації старовинних православних розспівів (кінець XVI-XVIII ст.) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 209-219
875038
  Лю Лянь Музично-теоретичні дисципліни в системі професійної підготовки музикантів у Китаї : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лю Лянь ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
875039
  Ільєнко І.М. Музично-хореографічні новації у балетному театрі ХХ століття // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – № 2. – С. 83-86
875040
  Королько А.З. Музично-хорове товариство "Боян" на Покутті в кінці 19-го - на початку 20-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 110-120. – ISSN 2312-1165


  "У статті висвітлено діяльність музично-хорового товариства “Боян” у м. Коломиї і м. Снятині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано статут “Снятинського Бояна”, показано практичну роботу осередків товариства в м. Коломиї і м. Снятині, ...
875041
   Музчкальная эстетика Германии XIXвека. – М.
2. – 1982. – 432с.
875042
   Музы в строю. – М, 1975. – 79с.
875043
   Музы вели в бой. – М, 1985. – 337с.
875044
  Ряполов К. Музы великих украинцев // Сегодня. – Киев, 2016. – 4 марта (№ 43). – С. 30-31
875045
   Музы и боги // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 6. – С. 17-19
875046
  Галенская Л.Н. Музы и право / Л.Н. Галенская. – Л., 1987. – 220 с.
875047
  Безклубенко С.Д. Музы на ложе Прокруста : взаимоотношения искусства и религии / С.Д. Безклубенко. – Киев : Мистецтво, 1988. – 196 с. – Библиогр.: с. 190-194
875048
  Старшинов Е.Ф. Музы на Мезе / Е.Ф. Старшинов. – Ярославль, 1971. – 96с.
875049
  Филиппов Б.М. Музы на фронте / Б.М. Филиппов. – М, 1975. – 205с.
875050
  Шишигина К.Я. Музы Несвижа / К.Я. Шишигина. – Москва, 1986. – 138 с.
875051
  Капоте Т. Музы слышны: Отчет о гастролях "Порги и Бесс" в Ленинграде // Звезда : Литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 5. – С. 132-164. – ISSN 0321-1878
875052
  Новиков А.И. Музы среди людей : Публицистич. очерки. / А.И. Новиков. – Л., 1976. – 190с.
875053
   Музы ХХ века. – М, 1978. – 304с.
875054
  Дрейден С.Д. Музыка -- революции / С.Д. Дрейден. – Москва, 1966. – 447 с.
875055
  Дрейден С.Д. Музыка -- революции / С.Д. Дрейден. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва, 1970. – 608 с.
875056
  Дрейден С.Д. Музыка -- революции. / С.Д. Дрейден. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1981. – 550с.
875057
   Музыка - детям. – Ленинград : Музыка
Вып. 3. – 1976. – 160 с.
875058
   Музыка - детям. – Ленинград : Музыка
Вып. 4. – 1981. – 136 с.
875059
  Винокуров Е.М. Музыка / Е.М. Винокуров. – Москва, 1964. – 64с.
875060
  Гайлиш Э.Д. Музыка / Э.Д. Гайлиш. – М., 1966. – 68с.
875061
   Музыка : Науч. рефер. сб. – Москва, 1976. – 50с.
875062
  Румер М.А. и др. Музыка / М.А. и др. Румер. – М., 1979. – 112с.
875063
  Лиснянская И.Л. Музыка / И.Л. Лиснянская. – М. : Художественная литература, 1991. – 157 с.
875064
  Штейнпресс Б.С. Музыка XIX века / Б.С. Штейнпресс. – М
1. – 1968. – 486с.
875065
  Герасимова-Персидская Музыка XX - начала XXI веков: движение к новой эпохе? // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 3-10. – ISSN 2226-2180


  Статья посвящена выявлению характерных черт музыки начала XXI века. Рассматрива-ются показательные свойства музыки прошлого века, а именно стремление к динамизации про-цесса, дискретизации материала, заостренной конфликтности. В то же время обращается ...
875066
   Музыка Австрии и Германии. – М., 1975. – 511с.
875067
   Музыка Австрии и Германии XIX века. – М.
Кн. 2. – 1990. – 525с.
875068
   Музыка в XIX веке, инструментальная и вокальная : исторический очерк с биографиями и портретами знаменитых композиторов. – Санкт-Петербург : Изд. ред. "Новый журн. иностр. лит." ; Тип. А.С. Суворина, 1901. – 200 с. ил., нот. – Беспл. прил. к "Новому журн. иностр. лит." 1901, № 1. - Экз. деф., отсутств. с. 195-200


  Польгейм Мария Анна
875069
  Катонова С.В. Музыка в балете / С.В. Катонова. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 52 с.
875070
  Семенюк А.А. Музыка в библиотеке: к юбилею отдела нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 6. – С. 104-108. – ISSN 0869-608Х


  В статье рассказывается об истории возникновения и деятельности отдела нотных изданий и звукозаписей Российской государственной библиотеки (РГБ) с начала его существования до настоящего времени.
875071
  Тигранов Г.Г. Музыка в борьбе за гуманизм и прогресс / Г.Г. Тигранов. – Л, 1984. – 239с.
875072
   Музыка в борьбе с фашизмом. – М., 1985. – 246с.
875073
  Крюков А.Н. Музыка в городе-фронте / А.Н. Крюков. – Л, 1975. – 176с.
875074
  Гердт А.А. Музыка в гостях / А.А. Гердт. – Ростов -на-Дону, 1972. – 103с.
875075
  Хонинов М. Музыка в гривах : избр. стихи и поэмы / Михаил Хонинов; пер. с калм. – Москва : Советская Россия, 1978. – 190 с.
875076
   Музыка в жизни В. И.Ленина. – М., 1970. – 176с.
875077
  Тупик Л.С. Музыка в жизни и богослужебной практике М. Лютера // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / ДГУ. – Днепропетровск, 2001. – [Вып. 27]. – С.249-254. – ISBN 966-551-070-3
875078
  Хопрова Т.А. Музыка в жизни и творчестве А.Блока / Т.А. Хопрова. – Л., 1974. – 152с.
875079
  Рацкая Ц.С. Музыка в жизни и творчестве А.М.Горького. / Ц.С. Рацкая. – М. : Музыка, 1985. – 63 с.
875080
  Эйгес И.Р. Музыка в жизни и творчестве Чехова. / И.Р. Эйгес. – М., 1953. – 96с.
875081
   Музыка в зеркале поэзии. – Л., 1985. – 231с.
875082
   Музыка в зеркале поэзии. – вып. 2. – Л., 1986. – 200с.
875083
   Музыка в зеркале поэзии. – вып. 3. – Л., 1987. – 301с.
875084
   Музыка в камне. – Москва, 1981. – 319 с.
875085
  Журкова Д. Музыка в кармане. Музыка и современные технологии // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Ред. журн. "Искусство кино". – Москва, 2012. – № 3. – С. 114-124. – ISSN 0130-6405


  Сегодня мир вокруг нас тотально озвученный. Музыка в сегоднящней жизни человека: мобильные телефоны, новые технические устройства.
875086
  Шилова И.М. Музыка в кино. / И.М. Шилова. – М., 1973. – 47с.
875087
  Петрова В.Я. Музыка в клубе / В.Я. Петрова. – Москва, 1959. – 80с.
875088
  Виноградов В.С. Музыка в КНР / В.С. Виноградов. – Москва, 1959. – 87с.
875089
  Крюков А.Н. Музыка в конце блокады / А.Н. Крюков. – М, 1973. – 159с.
875090
   Музыка в красной косынке. – М., 1970. – 366с.
875091
  Козлова А.Г. Музыка в лирике Булата Окуджавы // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 41-46. – (Русская филология ; № 3 (65) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Стаття присвячена дослідженню музичних образів в ліриці одного з найяскравіших представників бардівської пісні 1960–1980-х років Булата Окуджави. Відмічається, що музика є універсалією, яка пронизує весь художній простір його поезії. Ліричному герою, ...
875092
  Ашрафи М. Музыка в моей жизни : сб. статей / М. Ашрафи. – Ташкент : Издательствоь литературы и искусства, 1975. – 183 с.
875093
  Кузнецова Инга Музыка в подъязычье : поэзия // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2010. – № 4. – С. 3-5. – ISSN 0012-6756
875094
   Музыка в Польше. – Варшава, 1969. – 92с.
875095
  Уколов В.С. Музыка в потоке времени / В.С. Уколов. – Москва, 1988. – 320 с.
875096
  Козлова А.Г. Музыка в поэзии Юрия Левитанского // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2019. – С. 40-45. – (Русская филология ; № 2 (68) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
875097
  Ливанова Т.Н. Музыка в произведениях М.Горького / Т.Н. Ливанова. – Москва, 1957. – 339 с.
875098
  Линник Николай Петрович Музыка в режиссерской интерпретации украинской классической драматургии : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.01 / Линник Николай Петрович; Ин-т иск. фольклора и этнографии. – К., 1977. – 27л.
875099
  Глумов А.Н. Музыка в русском драматическом театре / А.Н. Глумов. – Москва : Музгиз, 1955. – 483 с.
875100
  Тарасов Л.М. Музыка в семье муз / Л.М. Тарасов. – Л., 1985. – 159с.
875101
  Чершинцева М.А. Музыка в синкретической культуре древних цивилизаций (на примере Древнего Египта и Междуречья) // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 6. – С. 59-65. – ISSN 2073-9702
875102
  Хангельдиева И.Г. Музыка в синтетических видах искусства. / И.Г. Хангельдиева. – М., 1987. – 62с.
875103
  Яковлева Наталья Николаевна Музыка в системе пропаганды : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Яковлева Наталья Николаевна; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1976. – 20л.
875104
  Корнилова Г.П. Музыка в Скатерном переулке / Г.П. Корнилова. – М, 1980. – 279с.
875105
  Фрид Э.Л. Музыка в советском кино / Э.Л. Фрид. – Л., 1967. – 200с.
875106
   Музыка в социалистическом обществе. – Л., 1969. – 223с.
875107
   Музыка в социалистическом обществе. – вып. 3. – Л., 1977. – 256с.
875108
  Изралевский Б.Л. Музыка в спектаклях Московского художественного театра / Б.Л. Изралевский. – М., 1965. – 314с.
875109
   Музыка в средней школе. – М., 1982. – 106с.
875110
  Оляндер Л.К. Музыка в структуре художественно-философской системы Ярослава Ивашкевича // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 274-282
875111
  Баринова Е. Музыка в творчестве Томаса Манна (на примере романа "Волшебная гора") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 58-62. – ISSN 2307-2261
875112
  Чепуров В.Н. Музыка в школе / В.Н. Чепуров. – Москва, 1983. – 112 с.
875113
  Шацкая В.Н. Музыка в школе. / В.Н. Шацкая. – М., 1963. – 168с.
875114
  Попова Л.М. Музыка века / Л.М. Попова. – М.-Л., 1963. – 110с.
875115
   Музыка Венгрии. – М., 1968. – 288с.
875116
  Розеншильд К.К. Музыка во Франции / К.К. Розеншильд. – М, 1979. – 168с.
875117
  Шахназарова Н.Г. Музыка Востока и музыка Запада / Н.Г. Шахназарова. – М, 1983. – 153с.
875118
  Виноградов В.С. Музыка Гвинеи / В.С. Виноградов. – Москва, 1969. – 80с.
875119
  Арнштам Л.О. Музыка героического / Л.О. Арнштам. – Москва, 1977. – 295с.
875120
  Недреос Т. Музыка голубого колодца / Т. Недреос. – Москва, 1964. – 251с.
875121
   Музыка голубого колодца. – М., 1981. – 526с.
875122
  Стоковский Л. Музыка для всех нас / Л. Стоковский. – Москва : Советский композитор, 1959. – 216 с.
875123
  Стоковский Л. Музыка для всех нас / Л. Стоковский. – Москва : Советский композитор, 1963. – 216 с.
875124
  Бхаттачария Б. Музыка для Мохини / Б. Бхаттачария. – М, 1965. – 287с.
875125
  Корнилов В.Н. Музыка для себя / В.Н. Корнилов. – М., 1988. – 32с.
875126
  Струве Г.А. Музыка для тебя / Г.А. Струве. – М, 1988. – 64с.
875127
  Ливанова Т.Н. Музыка доглинкинского периода / Т.Н. Ливанова. – М.-Л., 1946. – 19с.
875128
  Гоцуленко В.Н. Музыка дождей / В.Н. Гоцуленко. – К, 1972. – 75с.
875129
  Эмин Г. Музыка дождя : стихотворения / Георг Эмин ; пер. с арм. – Москва : Советский писатель, 1986. – 254 с.
875130
  Резниченко Т.Н. Музыка дождя : [поэтический сборник] : (из серии "Ночные стихи") / Татьяна Резниченко. – Киев : Стилос, 2010. – 121, [1] с. : ил.
875131
  Городинский В.М. Музыка духовной нищеты / В.М. Городинский. – М.-Л., 1950. – 136с.
875132
  Фирсов В.И. Музыка души / В.И. Фирсов. – М, 1974. – 302с.
875133
  Фирсов В.И. Музыка души / В.И. Фирсов. – М, 1978. – 303с.
875134
  Зушин А.Д. Музыка дьявола / А.Д. Зушин. – Л., 1989. – 38с.
875135
  Сидоренко М.А. Музыка Жана-Батиста Люлли и монархия Людовика XIV // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2015. – № 1. – С. 50-60. – ISSN 0130-3864


  В статье рассказывается о придворном композиторе Людовика XIV Ж. -Б. Люлли, который в своем творчестве прославлял короля Франции и создал новые сценические жанры: комедию-балет, где главную партию исполнял сам монарх, и музыкальную трагедию, положившую ...
875136
  Кутов Н.Н. Музыка земли / Н.Н. Кутов. – Л., 1967. – 163с.
875137
  Сердюк Ю.А. Музыка земли / Ю.А. Сердюк. – М., 1985. – 96с.
875138
  Гуревич П.С. Музыка и борьба идей в современном мире / П.С. Гуревич. – Москва, 1984. – 128с.
875139
  Михайловская Н.М. Музыка и дети / Н.М. Михайловская. – М, 1977. – 260с.
875140
  Грум-Гржимайло Музыка и драма / Грум-Гржимайло. – Москва : Знание, 1975. – 47 с.
875141
  Тифтикиди Н. Музыка и ее роль в общественной жизни / Н. Тифтикиди. – Алма-Ата : б.и., 1950. – 24с.
875142
  Машенко Н.М. Музыка и живопись в творчестве писателей: для уч-лей / Н.М. Машенко. – 2-е изд., доп. и перераб. – К. : Вища школа, 1985. – 144 с.
875143
  Машенко Н.М. Музыка и живопись на уроках русской литературы : учебно-методическое пособие для преподавателей средних специальных учебных заведений / Н.М. Машенко. – Киев : Изд-во Киевского университета, 1969. – 126 с.
875144
  Мацкевич Ю.Я. Музыка и звук в фильме / Ю.Я. Мацкевич. – Москва
1. – 1968. – 160 с.
875145
  Панкевич Г.И. Музыка и идеология. / Г.И. Панкевич. – М., 1985. – 48с.
875146
  Тельчарова Р.А. Музыка и культура / Р.А. Тельчарова. – М., 1986. – 62с.
875147
  Павлова Н.Г. Музыка и литература / Н.Г. Павлова. – Москва, 1975. – 159 с.
875148
  Лифшиц Д.О. Музыка и математика. / Д.О. Лифшиц. – Алма-Ата, 1976. – 80с.
875149
  Запесоцкий А.С. Музыка и молодежь / А.С. Запесоцкий. – М, 1988. – 63с.
875150
  Макарова К.П. Музыка и музыкально-сценическое искусство / К.П. Макарова. – Москва, 1974. – 39с.
875151
  Кабалевский Д.Б. Музыка и музыкальное воспитание / Д.Б. Кабалевский. – Москва : Знание, 1984. – 64 с.
875152
  Левашева Г. Музыка и музыканты / Г. Левашева. – Л., 1969. – 272с.
875153
   Музыка и музыканты на фронтах Великой Отечественной войны. – Москва : Музыка, 1978. – 144 с.
875154
  Столпянский П.Н. Музыка и музыцирование в старом Петербурге / П.Н. Столпянский. – 2-е изд. – Л, 1989. – 223с.
875155
   Музыка и наука : Библиогр. указ. – Москва, 1987. – 71с.
875156
   Музыка и общение молодежи. – М., 1985. – 64с.
875157
  Сохор А.Н. Музыка и общество / А.Н. Сохор. – М., 1972. – 48с.
875158
  Войнова А.Д. Музыка и пение на факультете общественных профессий / А.Д. Войнова. – Москва, 1969. – 104с.
875159
  Букина Т. Музыка и политика = Рецепция творчества Р. Вагнера в послереволюционной России (1917-1941) // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 24-32. – ISSN 0042-8795
875160
   Музыка и поэзия. – М., 1986. – 63 с.
875161
  Петрушанская Р.И. Музыка и поэзия. / Р.И. Петрушанская. – М., 1984. – 56с.
875162
  Васина-Гроссман Музыка и поэтическое слово / Васина-Гроссман. – Москва, 1972. – 150с.
875163
  Васина-Гроссман Музыка и поэтическое слово / Васина-Гроссман. – Москва, 1978. – 366с.
875164
  Супоницкая Д.А. Музыка и психология : Рек. указ. лит. / Д.А. Супоницкая. – Москва, 1978. – 55с.
875165
  Дубров А.П. Музыка и растения / А.П. Дубров. – М, 1990. – 62с.
875166
  Внукова Е.В. Музыка и слово в романе Дины Рубиной "Белая голубка Кордовы" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2019. – С. 15-32. – (Літературознавство ; вип. 4 (94)). – ISSN 2312-1068
875167
  Рацкая Ц.С. Музыка и современность / Ц.С. Рацкая. – Москва, 1962. – 40с.
875168
   Музыка и танец. – М., 1975. – 78с.
875169
   Музыка и телевидение. – М., 1978. – 256с.
875170
   Музыка и ты. – Москва
Вып. 2. – 1979
875171
   Музыка и хореография. – Москва
Вып. 4. – 1982
875172
   Музыка и хореография современного балета. – Л., 1974. – 295с.
875173
   Музыка и хореография современного балета. – вып. 2. – Л., 1977. – 240с.
875174
   Музыка и хореография современного балета. – вып. 3. – Л., 1979. – 208с.
875175
  Леонтьев К.Л. Музыка и цвет / К.Л. Леонтьев. – Москва : Знание, 1961. – 62 с.
875176
  Антонова О.А. Музыка и церковь / О.А. Антонова. – Москва : Знание, 1977. – 47 с. – (Новое в жизни, науке, технике. 12 серия. Естествознание и религия ; № 2)
875177
  Фарбштейн А.А. Музыка и эстетика. / А.А. Фарбштейн. – Л, 1976. – 208с.
875178
  Апрелева В.А. Музыка Игоря Стравинского как выражение кризиса культуры XX века // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 4 (54). – С. 36-41. – ISSN 1684-2618
875179
  Паперный З.С. Музыка играет так весело.... : Фельетоны. Пародии. Дружеские послания. Рассказы. Мемуары. Дней минувших анекдоты / З.С. Паперный. – Москва : Советский писатель, 1990. – 266с.
875180
  Ваншенкин К.Я. Музыка из окна / К.Я. Ваншенкин. – Москва : Советский писатель, 1991. – 238с.
875181
  Синявер Л. Музыка Индии / Л. Синявер. – М., 1958. – 127с.
875182
  Синявер Л.С. Музыка Индии / Л.С. Синявер. – М, 1958. – 127с.
875183
  Мартынов И.И. Музыка Испании / И.И. Мартынов. – М, 1977. – 360с.
875184
   Музыка их связала // Корреспондент : журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 45. – С. 52.
875185
  Сохор А.Н. Музыка как вид искусства / А.Н. Сохор. – Москва : Музгиз, 1961. – 136 с.
875186
  Сохор А. Музыка как вид искусства / А. Сохор. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1970. – 192с.
875187
  Холопова В.Н. Музыка как вид искусства / В.Н. Холопова. – М.
Ч.1. – 1990. – 138с.
875188
  Холопова В.Н. Музыка как вид искусства / В.Н. Холопова. – М.
Ч.2. – 1990. – 122с.
875189
  Кулаковский Л.В. Музыка как искусство. / Л.В. Кулаковский. – М., 1960. – 110с.
875190
  Цукерман Кэтрин Музыка как источник адреналина. Энергия для фитнеса : идеи // National geographic. Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2011. – октябрь (№ 97). – С. 74 : Фото
875191
  Сиднева Т.Б. Музыка как метафора Серебряного века // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 7. – С. 42-48. – ISSN 2073-9702


  Статья посвящена изучению культуры Серебряного века сквозь призму музыкальности. Музыка представлена как универсальная метафора эпохи, пронизывающая философско-религиозные концепции, оценки современного композиторского творчества, отношение к ...
875192
  Корольков А Н. Музыка как средство эстетического воспитания : Дис... канд.философ.наук: 09.00.04 / Корольков Н.А,; МВ и ССО БССР. БГУ. – Минск, 1977. – 193л.
875193
  Корольков Н.А. Музыка как средство эстетического воспитания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Корольков Н. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 20 с.
875194
  Коральков Николай Андреевич Музыка как средство эстетического воспитания : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Коральков Николай Андреевич;. – К., 1978. – 20л.
875195
  Эфендиева Н.Т. Музыка Кара Караева к шекспировским спектаклям / Н.Т. Эфендиева. – Баку : Ишыг, 1986. – 96 с.
875196
  Гамбург Л. Музыка кино (и не только) // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; глав. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2017. – № 3/4. – С. 144-155. – ISSN 0131-8136
875197
  Карпентьер А. Музыка Кубы / А. Карпентьер. – М., 1962. – 164с.
875198
  Михайлова Е.В. Музыка любви в поэзии К. Буйло // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 107-116. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 4)
875199
   Музыка майского настроения : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 4. – С. 8
875200
  Рубинштейн Л.В. Музыка моего сердца. / Л.В. Рубинштейн. – М, 1970. – 191с.
875201
  Калинина Н.А. Музыка может творить чудеса / Н.А. Калинина. – М, 1981. – 47с.
875202
  Чейшвили Р.Б. Музыка на ветру : роман / Резо Чейшвили; авториз. пер. с груз. – Москва : Советский писатель, 1983. – 351 с.
875203
  Амлинский В.И. Музыка на вокзале : повести и рассказы / В.И. Амлинский. – Москва : Детская литература, 1970. – 304 с.
875204
  Черток М. Музыка на полях сражений = К 200-летию Отечественной войны 1812 года / М. Черток, Ю. Тюрин // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 7. – С. 195-206. – ISSN 0131-2332
875205
  Шнеерсон Г.М. Музыка на службе реакции / Г.М. Шнеерсон. – М.-Л., 1950. – 100с.
875206
  Авербах Е.М. Музыка на телевидении / Е.М. Авербах. – Москва : Знание, 1984. – 48 с. – Библиогр.: с. 48. – (Новое в жизни, науке, технике. Искусство ; № 11)
875207
   Музыка на фронтах Великой Отечественной войны. – М., 1970. – 255с.
875208
  Данилевич Л.В. Музыка на фронтах Великой Отечественной Войны / Л.В. Данилевич. – М-Л, 1948. – 88с.
875209
   Музыка народов Азии и Африки. – Москва, 1969. – 318с.
875210
   Музыка народов Азии и Африки. – Москва : Советский композитор
Вып. 1. – 1973. – 423 с.
875211
  Аксенова Н.В. Музыка народов СССР в грамзаписи : рекомендательная фонография / Н.В. Аксенова ; Гос. республ. юношеская б-ка РСФСР им. 50-летия ВЛКСМ. – Москва, 1972. – 80 с.
875212
  Мадорский Л.Р. Музыка начинается в семье / Л.Р. Мадорский. – М, 1982. – 96с.
875213
  Мартынов И.И. Музыка нового мира / И.И. Мартынов. – М, 1955. – 310с.
875214
  Ярустовский Б.М. Музыка нового мира / Б.М. Ярустовский. – М., 1964. – 64с.
875215
  Булучевский Ю.С. Музыка о Ленине / [авт.-сост. Ю.С. Булучевский]. – Ленинград : Музыка, 1970. – 224 с. : 1 портр. – Авт.-сост. указ. в вып. данных. - Миниатюрное издание
875216
  Морозов С.А. Музыка остается с тобой. / С.А. Морозов. – Москва, 1963. – 302с.
875217
  Морозов С.А. Музыка остается с тобой. / С.А. Морозов. – М., 1970
875218
  Еременко К.А. Музыка от ледникового периода до века электроники / К.А. Еременко. – М.
2. – 1991. – 281с.
875219
  Бублейник Л.В. Музыка поэтического слова Афанасия Фета // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2010. – № 6. – С. 18-25
875220
  Бураго С.Б. Музыка поэтической речи : Литературно-критический очерк / С.Б. Бураго. – Киев : Дніпро, 1986. – 180 с.


  На материале классических образцов русской, украинской англо- и испаноязычной поэзии поэзии автор рассматриваетсодержательность звучания стиха, закономерность соотношения в нем звукового и образно-семантического строя
875221
   Музыка продолжала звучать. – Л., 1969. – 296с.
875222
  Блок В.М. Музыка Прокофьева для детей / В.М. Блок. – Москва : Музыка, 1969. – 79 с. : ил., нот. ил. – Библиогр.: с. 76-77
875223
  Лесневский С.С. Музыка революции : (К 100-летию со дня рождения Александра Блока) / С.С. Лесневский. – Москва : Знание, 1980. – 64 с.
875224
   Музыка республик Закавказья. – Тбилиси, 1975. – 336с.
875225
  Сабанеев Л. Музыка речи / Л. Сабанеев. – М, 1923. – 191с.
875226
  Солодилова С. Музыка романтизма / окончание. Начало в № 3, 2012 // Творчество народов мира / Изд-во "ТиО". – Москва, 2012. – Вып. 4. – С. 71-82


  Гектор Берлиоз (1803-1869) - французский композитор, дирижёр, музыкальный писатель периода романтизма. Член Института Франции (1856).
875227
   Музыка России. – М., 1976. – 456с.
875228
   Музыка России. – М.
вып. 3. – 1980. – 445с.
875229
   Музыка России. – Вып. 5. – Москва : Советский композитор, 1984. – 488 с.
875230
   Музыка России. – вып. 7. – М., 1988. – 335с.
875231
  Давыдов С.Д. Музыка света / С.Д. Давыдов. – М, 1979. – 127с.
875232
  Светланов Е.Ф. Музыка сегодня / Е.Ф. Светланов. – 3-е издание. – М., 1985. – 271с.
875233
  Светланов Е.Ф. Музыка сегодня. / Е.Ф. Светланов. – М., 1976. – 192с.
875234
  Светланов Е.Ф. Музыка сегодня. / Е.Ф. Светланов. – 2-е издание. – М., 1979. – 269с.
875235
  Тюрина Оберландер Музыка слов : стихи и проза / Марина Тюрина Оберландер. – Москва : Водолей, 2013. – 447, [1] с. : портр. – На авантит. указано: to Leonard. – ISBN 978-5-91763-172-1
875236
  Сережников В. Музыка слова и школа оратора / В. Сережников. – М, 1929. – 221с.
875237
  Амнуэль П. Музыка смерти // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 9. – С. 182-189. – ISSN 1728-8568
875238
  Медведев А.Д. Музыка смысла / А.Д. Медведев. – М, 1990. – 125с.
875239
  Лензон В.М. Музыка советских массовых революционных праздников / В.М. Лензон. – Москва, 1987. – 78с.
875240
   Музыка советского Азербайджана в дни Отечественной войны. – Москва, 1946. – 150с.
875241
   Музыка советского балета. – Москва, 1962. – 256с.
875242
  Катонова С.В. Музыка советского балета / С.В. Катонова. – Ленинград, 1980. – 296с.
875243
  Катонова С.В. Музыка советского балета. / С.В. Катонова. – Л, 1990. – 411с.
875244
  Иоффе И.И. Музыка советского кино / И.И. Иоффе. – Л, 1938. – 16с.
875245
  Петрова И.Ф. Музыка советского кино / И.Ф. Петрова. – Москва, 1964. – 71с.
875246
   Музыка советской Армении. – Москва, 1960. – 354с.
875247
   Музыка Советской Эстонии. – М., 1956. – 264с.
875248
   Музыка стран Латинской Америки. – М., 1983. – 300с.
875249
  Булычев В.А. Музыка строгого стиля и классического периода, как предмет деятельности Московской симфонической капеллы / В. Булячев. – Москва : Тип. Т-го Д-ма М.В. Балдин и К*, 1909. – 28 с.
875250
  Лукьянченко О.А. Музыка сфер / О.А. Лукьянченко. – М, 1988. – 277с.
875251
  Романов Б.Н. Музыка травы / Б.Н. Романов. – Уфа, 1975. – 75с.
875252
  Лондон К. Музыка фильма / К. Лондон. – Москва-Ленинград, 1937. – 208с.
875253
  Шнеерсон Г. Музыка Франции / Г. Шнеерсон. – М., 1958. – 195с.
875254
   Музыка французской революции XVIII века. – М., 1967. – 444с.
875255
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.1. – 371с.
875256
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.1. – 1976. – 366с.
875257
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.2. – 1980. – 589с.
875258
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.2. – 1984. – 509с.
875259
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.2. – 1987. – 343с.
875260
   Музыка ХХ века,. – М.
ч.2. – 1987. – 318с.
875261
  Колычев О.Я. Музыка цвета / О.Я. Колычев. – М., 1965. – 143с.
875262
  Трофимов В.И. Музыка цветов / В.И. Трофимов. – М, 1988. – 28с.
875263
  Должанский А.Н. Музыка Чайковского / А.Н. Должанский. – Ленинград : Музгиз, 1960. – 268 с.
875264
  Окунев Ю. Музыка четырех рек. / Ю. Окунев. – Казань, 1969. – 108с.
875265
  Диллон В. Музыка Шопена: откровения гения или следствие патологии? // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2012. – № 4 (88). – С. 86-91. – ISSN 1812-867Х
875266
  Ямпольский И.М. Музыка Югославии. / И.М. Ямпольский. – М., 1958. – 140с.
875267
  Серов А.Н. Музыка южно-русских песен / А.Н. Серов. – Москва : Госмузиздат, 1953. – 36 с. – (Русская классическая музыкальная критика)
875268
  Короленко В.Г. Музыка Янко : [переклад] // По-над Днипром [По-над Дніпром] : Драматычни картыны в 5 одминах / Карпенко-Карий (Тобілевич). – Черкассы : Друкарня В.В. Колодочкы, 1900. – 12 с. – ([Книгарня журнала "Киевская старина"] ; № 14)
875269
  Сенкевич Г. Музыка Янко [Музика Янко] / Г. Сенкевич ; [Пер. авт. В.Г. Коpоленко]. – Киев : Типо-литогр. Петра Барского, 1901. – 20 с.
875270
  Фрид Г.С. Музыка! Музыка? Музыка... и молодежь / Г.С. Фрид. – М., 1991. – 213с.
875271
  Мансфельдерс Э. Музыка, речь и компьютер / Э. Мансфельдерс. – Киев, 1995. – 312 с.
875272
  Орлов Г.А. Музыка, рожденная жизнью / Г.А. Орлов. – М., 1963. – 47с.
875273
  Катонова С.В. Музыка, рожденная революцией. / С.В. Катонова. – Л, 1968. – 112с.
875274
  Тархова Н. Музыка, танки и Советская армия // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал : спецпроект / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2011. – № 10 : ГРУ :вехи истории. – С. 135-139. – ISSN 0235-7089


  Как Красная армия поменяла имя.
875275
   Музыка, театр, живопись. – М., 1987. – 143с.
875276
  Горданов В. Музыка, театр, кино Петербурга-Ленинграда / В. Горданов, М. Друскин, А. Кочетов. – Ленинград : Полиграфиздат Министерства культуры КАССР, 1957. – 64 с.
875277
  Гембицкая Е.Я. Музыка. / Е.Я. Гембицкая. – Москва, 1978. – 112с.
875278
  Фрид Г.С. Музыка. Общение. Судьбы / Г.С. Фрид. – М., 1987. – 237с.
875279
  Ковінько М. Музыка. Царица морей : проза; казка // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 73-101
875280
  Костюк А.Г. Музыкалньо-эстетическая культура слушателя : Автореф... канд. искусств.наук: / Костюк А. Г.; АН УССР, Секц. обществ. наук. – К., 1964. – 20л.
875281
  Ливанова Тамар Николаевна Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века / Ливанова Тамар Николаевна. – Москва : Советский композитор
Вып. 6, Ч. 3 : 1871-1880 гг. – 1979. – 239с.
875282
  Ливанова Тамара Николаевна Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века / Ливанова Тамара Николаевна. – Москва : Советский композитор
Вып. 6, Ч. 4 : 1871-1880 гг. – 1979. – 251с.
875283
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – Москва : Госмузиздат
Вып. 1. – 1960. – 184 с.
875284
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – Москва : Госмузиздат
Вып. 2. – 1963. – 272 с.
875285
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – М.
3. – 1966. – 352с.
875286
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – Москва : Советский композитор
Вып. 4, ч. 1. – 1967. – 212 с.
875287
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – Москва : Советский композитор
Вып. 4, ч. 2. – 1968. – 340 с.
875288
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова, О.А. Виноградова. – Москва : Советский композитор
Вып. 5, ч. 1. – 1971. – 351 с.
875289
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова, О.А. Виноградова. – Москва : Советский композитор
Вып. 5,ч. 2. – 1972. – 605 с.
875290
  Ливанова Т.Н. Музыкальная библиография русской периодической печати XIX века. / Т.Н. Ливанова. – Москва : Советский композитор
Вып. 6, ч.1. – 1974. – 376 с.
875291
  Киселев Г. Музыкальная грамота : пособие для музыкальных техникумов и музрабфаков / Г. Киселев. – Москва : Музгиз, 1936. – 184 с.
875292
  Брюсова Н. Музыкальная грамота / Н. Брюсова. – Москва : Крестьянская газета, 1937. – 72 с.
875293
  Руденко И. Музыкальная грамота : пособие для чтения нот в средней школе / И. Руденко. – Москва ; Ленинград : Искусство
Вып. 3. – 1938. – 76 с.
875294
  Гейнрихс И.П. Музыкальная грамота / И.П. Гейнрихс. – М-Л, 1964. – 115с.
875295
  Баланчивадзе Е.А. Музыкальная драматургия грузинских балетов на классические сюжеты : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 580 / Баланчивадзе Е.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 24 с.
875296
  Алимкулов Т. Музыкальная душа : роман, рассказы / Т. Алимкулов; пер. с каз. М.Ивановой. – Алма-Ата : Жазушы, 1984. – 247 с.
875297
   Музыкальная жизнь Ленинграда. – Л., 1961. – 388с.
875298
   Музыкальная жизнь Москвы в первые годи Октября. – М., 1972. – 336с.
875299
  Коллар В.А. Музыкальная жизнь Нижнего Новгорода - города Горького. / В.А. Коллар. – Горький : Волго-Вятское книжное издательство, 1976. – 176 с.
875300
   Музыкальная жизнь Советского Таджикистана. – Душанбе, 1975. – 163с.
875301
  Крюков А.Н. Музыкальная жизнь сражающегося Ленинграда / А.Н. Крюков. – Л, 1985. – 120с.
875302
   Музыкальная жизнь СССР. – М., 1970. – 400с.
875303
  Заплавный С.А. Музыкальная зажигалка / С.А. Заплавный. – Новосибирск, 1973. – 119с.
875304
  Петров Е.П. Музыкальная история / Е.П. Петров, Г.Н. Мунблит. – М., 1986. – 148с.
875305
   Музыкальная культура автономных республик РСФСР. – М., 1957. – 408с.
875306
  Пичугин П.А. Музыкальная культура андских народов / П.А. Пичугин. – М, 1979. – 87с.
875307
  Белогурова Л. Музыкальная культура белорусско-украинского ареала в восточнославянском контексте. 2. Контактные зоны // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – С. 10-17. – (Слов"янська мелогеографія ; кн. 4)


  Статтю присвячено проблемі етнокультурних погранич. У центрі уваги автора - ареальна ситуація, що складається у Подвинні та Північному Подніпров"ї - регіоні, що є окраїнним для білорусько-українського масиву (у статті його з точки зору всього ...
875308
   Музыкальная культура Белорусской ССР. – Москва : Музыка, 1977. – 253 с.
875309
  Неболюбова Л.С. Музыкальная культура Германии и Австрии рубежа XIX - XX веков. / Л.С. Неболюбова. – Киев, 1990. – 164с.
875310
   Музыкальная культура древнего мира. – Л., 1937. – 260с.
875311
  Садоков Р.Л. Музыкальная культура древнего Хорезма / Р.Л. Садоков. – Москва, 1970. – 140 с.
875312
  Саруханова И.М. Музыкальная культура Западной Грузии второй половины XIX -- начала ХХ века : Автореф... канд. искусств.наук: 17.00.02 / Саруханова И. М.; Ленингр. гос. консерв. – Л., 1975. – 25л.
875313
   Музыкальная культура и личность. – Владимир, 1987. – 91с.
875314
  Юнеева Е.А. Музыкальная культура Италии XVII- XVIIIвеков: гендерный подход // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Изд. Дом "Панорама". – Москва, 2014. – № 12. – С. 63-67. – ISSN 2073-9702
875315
  Аравин П.В. Музыкальная культура Казахстана : сб. статей и материалов / сост.: П.В. Аравин, Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата : Казгослитиздат, 1955. – 180 с., [6] л. портр. : ил., нот.
875316
  Тритуз М.Л. Музыкальная культура Калмыцкой АССР / М.Л. Тритуз. – М., 1965. – 112с.
875317
  Щукина Т.А. Музыкальная культура Канады: избранные страницы истории // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2007. – № 4. – С. 117-127. – ISSN 0321-2068
875318
  Шнеерсон Г.М. Музыкальная культура Китая / Г.М. Шнеерсон. – М., 1952. – 251с.
875319
   Музыкальная культура Латвийской ССР. – М., 1976. – 304с.
875320
   Музыкальная культура Ленинграда за 50 лет. – Л., 1967. – 488с.
875321
   Музыкальная культура Молдавской ССР. – М., 1978. – 288с.
875322
  Смирнов Б. Музыкальная культура Монголии / Б. Смирнов. – М., 1963. – 120с.
875323
  Бронфин Е.Ф. Музыкальная культура Петрограда первого послереволюционного пятилетия / Е.Ф. Бронфин. – Л, 1984. – 216с.
875324
  Тараканов М.Е. Музыкальная культура РСФСР / М.Е. Тараканов. – М., 1987. – 363с.
875325
  Янковский В.В. Музыкальная культура Советской Киргизии / В.В. Янковский. – Фрунзе, 1982. – 147с.
875326
  Гаудримас Ю. Музыкальная культура Советской Литвы / Ю. Гаудримас. – Л., 1961. – 140с.
875327
   Музыкальная культура Советской Молдавии. – М., 1965. – 328с.
875328
  Цукерман В.С. Музыкальная культура социалистического индустриального центра (На метр. конкретно-социалист. исслед.) : Автореф... канд. филос.наук: 09.620 / Цукерман В. С.; Урал.ГУ. – Свердловск, 1970. – 20л.
875329
   Музыкальная культура Средневековья. – Л., 1988. – 167с.
875330
   Музыкальная культура стран Латинской Америки. – Москва, 1974. – 336с.
875331
   Музыкальная культура Украинской ССР. – М., 1979. – 462с.
875332
   Музыкальная культура Украины. – Москва, 1961. – 214 с.
875333
  Речменский Н. Музыкальная культура Чечено-Ингущсклй АССР. / Н. Речменский. – М., 1965. – 96с.
875334
   Музыкальная культура Эстонской ССР. – Л., 1984. – 167с.
875335
  Орлов Г. Музыкальная литература / Г. Орлов. – Л., 1935. – 224с.
875336
  Оксер С.Б. Музыкальная литература / С.Б. Оксер. – М.
3. – 1961. – 144с.
875337
   Музыкальная литература : для музыкальных школ. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка, 1974. – 168 с.
875338
  Галацкая В.С. Музыкальная литература западноевропейских стран. / В.С. Галацкая. – М.-Л., 1952. – 404с.
875339
  Галацкая В.С. Музыкальная литература западноевропейских стран. / В.С. Галацкая. – 2-е изд. – М.
1. – 1955. – 404с.
875340
  Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран / Б.В. Левик. – М.
3. – 1955. – 367с.
875341
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.3. – 1955. – 367с.
875342
  Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран / Б.В. Левик. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1958. – 392с.
875343
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 2-е, перераб. и доп. – М.
вып.4. – 1958. – 392с.
875344
  Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран / Б.В. Левик. – М.
2. – 1959. – 272с.
875345
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.2. – 1959. – 272с.
875346
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 2-е изд. – Москва : Музгиз
Вып. 2. – 1963. – 272 с.
875347
   Музыкальная литература зарубежных стран / Левик Б. В. – 3-е. – М.
вып.4. – 1964. – 407с.
875348
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.5. – 1965. – 352с.
875349
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.1. – 1968. – 296с.
875350
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 3-е изд. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1968. – 296 с.
875351
  Прохорова И.А. Музыкальная литература зарубежных стран / И.А. Прохорова. – М., 1970. – 128с.
875352
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.4. – 1970. – 488с.
875353
  Левик Б.В. Музыкальная литература зарубежных стран / Б.В. Левик. – Изд. 3-е. – М.
2. – 1971. – 303с.
875354
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 2-е, испр. – М.
вып.5. – 1972. – 391с.
875355
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран / В.С. Галацкая. – 5-е изд. – Москва
3. – 1974. – 560с.
875356
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 3-е. – М.
вып.5. – 1975. – 391с.
875357
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 6-е. – М.
вып.4. – 1976. – 493с.
875358
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран / В.С. Галацкая. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1978. – 368 с.
875359
   Музыкальная литература зарубежных стран. – 5-е. – М.
вып.2. – 1979. – 303с.
875360
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.5. – 1980. – 392с.
875361
   Музыкальная литература зарубежных стран. – М.
вып.4. – 1981. – 493с.
875362
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – М., 1957. – 239с.
875363
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – 3-е изд. – М., 1958. – 390с.
875364
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – 2-е изд. испр. доп. – М.
1. – 1963. – 319с.
875365
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – 4-е изд. перераб. доп. – М.
3. – 1970. – 560с.
875366
  Галацкая В.С. Музыкальная литература зарубежных стран. / В.С. Галацкая. – М.
3. – 1977. – 560с.
875367
  Гинзбург С.Л. Музыкальная литература народов СССР / С.Л. Гинзбург. – Л., 1963. – 264с.
875368
  Куликова И.А. Музыкальная молодежная эстрада США и стран Запада / И.А. Куликова. – М., 1978. – 48с.
875369
  Юсфин А.Г. Музыкальная панорама Ленинграда / А.Г. Юсфин. – Л - М, 1977. – 111с.
875370
  Хубов Г.Н. Музыкальная публицистика разных лет: статьи, очерки, рецензии. / Г.Н. Хубов. – М., 1976. – 431с.
875371
  Меньшикова Елена Музыкальная скрижаль искусства = Симфонизм как художественный метод 20-х // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2009. – № 4. – С. 167-190. – ISSN 0042-8795
875372
  Вульф М.Д. Музыкальная тематика в филателии / М.Д. Вульф. – Москва, 1983. – 224с.
875373
  Березуцкий В.И. Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера / В.И. Березуцкий, М.С. Березуцкая // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Волошина Н.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (105). – С. 124-132. – ISSN 2224-0713
875374
  Самушиа Ш.Д. Музыкальная терминология в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Самушиа Ш.Д.; Тбил. гос. пед. ин-т им. А.С.Пушкина. – Тбилиси, 1969. – 29л.
875375
   Музыкальная трибуна Азии. – Алма-Ата, 1973. – 154с.
875376
   Музыкальная фольклористика в Узбекистане. – Ташкент, 1963. – 180с.
875377
  Катуар Г. Музыкальная форма / Г. Катуар. – Москва : Музгиз
Ч. 2. – 1936. – 56 с.
875378
  Способин И.В. Музыкальная форма : учебник общего курса анализа / И.В. Способин. – Москва ; Ленинград : Музгиз, 1947. – 376 с.
875379
  Способин И.В. Музыкальная форма. / И.В. Способин. – 2-е изд. – М., 1958. – 408с.
875380
  Демьянов Н.И. Музыкальная хрестоматия / Н.И. Демьянов. – М.
3. – 1931. – 52с.
875381
  Львов М.Д. Музыкальная шкатулка / М.Д. Львов. – М., 1957. – 55с.
875382
  Силаев Б.Д. Музыкальная шкатулка и слон. -- (Порченый. -- Температура солнца) / Б.Д. Силаев. – К., 1963. – 282с.
875383
   Музыкальная энциклопедия. – М.
1. – 1973. – 1070с.
875384
   Музыкальная энциклопедия. – Москва
2. – 1974. – 959с.
875385
   Музыкальная энциклопедия. – М., 1976. – 1102с.
875386
   Музыкальная энциклопедия. – М.
4. – 1978. – 974с.
875387
   Музыкальная энциклопедия. – М.
5. – 1981. – 1056с.
875388
   Музыкальная энциклопедия. – М.
6. – 1982. – 1002с.
875389
   Музыкальная энциклопедия [Електронний ресурс]. – Москва : Директмедиа Паблишинг : БРЭ, 2006. – 1 CD. – Систем. требования : IBM PC и выше, 16 MB RAM, CD-ROM, SVGA, Windows 95/98/ME/NT/XP/2000.-Для возраста 7-9 лет.-Загл. с этикетки диска. – (Классика энциклопедий). – ISBN 5-94865-152-5


  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИРОДНЫЙ ДАР НА ВСЕ 100 % Около 7000 статей, свыше 23800 страниц. Поиск и цитирование Чтение Печать и экспорт Под редакцией выдающегося российского музыковеда, заслуженного деятеля искусств России, доктора искусствоведения Юрия ...
875390
   Музыкальная эстетика Германии XIXвека. – М.
1. – 1981. – 414 с.
875391
   Музыкальная эстетика западноевропейского средневековья и Возрождения. – М., 1966. – 575 с.
875392
   Музыкальная эстетика Западной Европы 17 - 18 веков. – М., 1971. – 688с.
875393
   Музыкальная эстетика России XI-XII веков. – М., 1973. – 245 с.
875394
   Музыкальная эстетика стран Востока. – М., 1967. – 415 с.
875395
   Музыкальная эстетика Франции XIX века. – Москва : Музыка, 1974. – 327 с.
875396
   Музыкальная эстрада. – М., 1964. – 112с.
875397
  Чекановска А. Музыкальная этнография / А. Чекановска. – Москва : Советский композитор, 1983. – 190 с.
875398
  Зильберквит М.А. Музыкально-исполнительское искусство / М.А. Зильберквит. – М, 1982. – 56с.
875399
  Иванов-Борецкий Музыкально-историческая хрестоматия / Иванов-Борецкий. – Москва : Музгиз, 1936. – 31 с.
875400
  Кузнецов К.А. Музыкально-исторические портреты / К.А. Кузнецов. – М., 1937. – 200с.
875401
  Соллертинский И.И. Музыкально-исторические этюды / И.И. Соллертинский. – Ленинград : Музгиз, 1956. – 363 с.
875402
  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие / Р. Роллан. – Москва : Музыка
Вып. 1. – 1986. – 312 с.
875403
  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие / Р. Роллан. – Москва : Музыка
Вып. 5. – 1986. – 285 с.
875404
  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие / Р. Роллан. – Москва : Музыка
Вып. 2. – 1987. – 390 с.
875405
  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие : в 8-ми вып. / Р. Роллан. – Москва : Музыка
Вып. 3. – 1988. – 448 с.
875406
  Роллан Р. Музыкально-историческое наследие / Р. Роллан. – Москва : Музыка
Вып. 4. – 1989. – 256с.
875407
  Кюи Ц.А. Музыкально-критические статьи / Ц.А. Кюи
1. – 363с.
875408
  Бородин А.П. Музыкально-критические статьи / А.П. Бородин. – М.-Л., 1951. – 68с.
875409
  Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи / П.И. Чайковский. – Москва, 1953. – 438с.
875410
  Корев Ю.С. Музыкально-критические статьи / Ю.С. Корев. – Москва : Совеский композитор, 1974. – 263 с.
875411
  Чайковский П.И. Музыкально-критические статьи / П.И. Чайковский. – Москва : Музыка, 1986. – 364 с.
875412
  Оссовский А.В. Музыкально-критические статьи. (1894-1912) / А.В. Оссовский. – Л., 1971. – 375с.
875413
  Одоевский В.Ф. Музыкально-литературное наследие / В.Ф. Одоевский. – Москва, 1956. – 723с.
875414
  Огороднов Д.Е. Музыкально-певческое воспитание детей в общеобразовательной школе / Д.Е. Огороднов. – 3-е изд. – Киев, 1989. – 163с.
875415
  Зимина А.Н. Музыкально-ритмическое воспитание детей пяти и шести лет в детском саду : Автореф... канд. пед.наук: / Зимина А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1964. – 19л.
875416
  Ротерс Т.Т. Музыкально-ритмическое воспитание и художественная гимнастика / Т.Т. Ротерс. – М., 1989. – 174с.
875417
  Грица С.И. Музыкально-фольклористическая деятельность Ф.М.Колессы : Автореф... канд. искусствовед.наук: / Грица С.И.; Акад. наук УССР. Отд-ние обществ. наук. – К., 1962. – 21л.
875418
   Музыкально-хдожественное воспитание учащихся. – Казань, 1971. – 151с.
875419
   Музыкально-хореографическая поэма Славная наша Родина, 1965. – 48с.
875420
  Воронина Н.И. Музыкально-эстетическая мысль середины ХІХ века / Н.И. Воронина. – Саранск, 1989. – 152с.
875421
  Шацкая В.Н. Музыкально-эстетическое воспитание детей и юношества / В.Н. Шацкая. – М., 1975. – 200с.
875422
  Матонис В.П. Музыкально-эстетическое воспитание личности / Матонис В.П. – Ленинград : Музыка, 1988. – 85, [2] с.
875423
  Гембицка Е.Я. Музыкально-эстетическое воспитание учащихся 5-8 классов общеобразовательной школы / Е.Я. Гембицка. – Москва, 1970. – 56с.
875424
  Щелокова О.Ф. Музыкально-эстетическое воспитание школьников в процессе обучения игре на фортопиано : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Щелокова О.Ф.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1977. – 17л.
875425
  Неупокоева Татьяна Александровна Музыкальное богатство : Столетие отдела музыкально-нотных изданий Пермской универсальной библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Предоставить доступ к музыкальной сокровищнице, помочь становлению будущих музыкантов и композиторов, ознакомить широкую публику с выдающимися музыкальными произведениями прошлого и с последними музыкальными событиями настоящего, - на протяжении ста ...
875426
  Неупокоева Татьяна Александровна Музыкальное богатство : Столетие отдела музыкально-нотных изданий Пермской универсальной библиотеки // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 19. – С. 27-30. – ISSN 1727-4893


  Предоставить доступ к музыкальной сокровищнице, помочь становлению будущих музыкантов и композиторов, ознакомить широкую публику с выдающимися музыкальными произведениями прошлого и с последними музыкальными событиями настоящего, - на протяжении ста ...
875427
   Музыкальное воспитание в Венгрии. – М., 1983. – 400с.
875428
  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду / Н.А. Ветлугина. – Москва, 1981. – 240с.
875429
  Метлов Н.А. Музыкальное воспитание в дошкольных учреждениях. / Н.А. Метлов, Л.И. Михайлова. – М., 1939. – 188с.
875430
  Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в русской общеобразовательной школе / О.А. Апраксина ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т хыдож. воспитания. – Москва ; Ленинград : Издательство Академии педагогических наук РСФСР, 1948. – 148 с. : нот., ил.
875431
   Музыкальное воспитание в современном мире. – М., 1973. – 416с.
875432
   Музыкальное воспитание в СССР. – М., 1978. – 487с.
875433
  Баренбойм Л.А. Музыкальное воспитание в СССР : сб. ст. / ред. Л.А. Баренбойм. – Москва : Советский композитор
Вып. 2. – 1985. – 272 с.
875434
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 1. – 1961. – 136с.
875435
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 2. – 1963. – 112с.
875436
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 3. – 1964. – 92с.
875437
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 4. – 1965. – 76с.
875438
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 5. – 1966. – 87с.
875439
   Музыкальное воспитание в школе. – М.
вып. 6. – 1970. – 136с.
875440
  Доломанова Н.Н. Музыкальное воспитание детей от 9 до 12 лет / Н.Н. Доломанова. – Л, 1925. – 148с.
875441
   Музыкальное воспитание дошкольника. – Ростов-на-Дону, 1936. – 112с.
875442
  Гуревич Л Е. Музыкальное воспитание и образование на немецких землях от средневековья к 21 столетию / Л Е. Гуревич. – М., 1991. – 76с.
875443
  Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание и развитие ребенка : Автореф... д-ра пед.наук: / Ветлугина Н.А.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Москва, 1967. – 46л.
875444
  Белобородова В.К. Музыкальное восприятие школьников : [сборник статей] / В.К. Белобородова, Г.С. Ригина, Ю.Б. Алиев ; Науч.-исслед. ин-т худож. воспитания Акад. пед. наук СССР. – Москва : Педагогика, 1975. – 160 с. : с нот. ил.
875445
  Мартиросянц Л. Музыкальное дело Адольфа Сакса : жизнь замечательных людей // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2011. – № 6 (78). – С. 62-81. – ISSN 1812-867Х


  Адольф (Антуан Жозеф) Сакс (1814-1894) - бельгийский изобретатель музыкальных инструментов, наиболее известный изобретением саксофона и саксгорнов.
875446
   Музыкальное искусство и наука. – Москва
Вып. 3. – 1978
875447
  Розеншильд К.К. Музыкальное искусство и религия / К.К. Розеншильд. – М, 1964. – 190с.
875448
   Музыкальное искусство социалистического общества. – М., 1982. – 86с.
875449
  Юмашев А. Музыкальное исполнение в институтах авторского права и смежных прав // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2009. – № 11
875450
   Музыкальное исполнительство. – М., 1970. – 308с.
875451
  Шлупахина Татьяна Владимировна Музыкальное мышление как предмет культурно-исторического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Шлупахина Татьяна Владимировна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1993. – 140л. – Бібліогр.:л.124-140
875452
  Шип С. Музыкальное мышление как приблизительные измерения и расчетные операции // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 258-271. – ISSN 2410-2601
875453
  Ерзакович Б.Г. Музыкальное наследие казахского народа / Б.Г. Ерзакович. – Алма-Ата, 1979. – 184с.
875454
   Музыкальное наследие Чайковского : из истории его произведений. – Москва : Академия Наук СССР, 1958. – 543 с.
875455
  Авдеева Л. Музыкальное начало в лирике Игоря Северянина // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 10)


  Досліджується музичне начало у ліриці Ігоря Сєвєряніна, одного з видатних, але маловивчених поетів Срібного віку російської літератури. Музичне начало втілюється на трьох рівнях: 1) враження від реалій, незалежно від їх походження, виступають у вигляді ...
875456
  Пузыревский А.И. Музыкальное образование : основы музыкально-теоретических знаний / сост. А.И. Пузыревский. – Санкт-Петербург : Тип. Акц. о-ва Брокгауз-Ефрон, 1903. – 303 с., ил. – 12 беспл. прил. к журн. "Вестн. и б-ка самообразования" на [декабрь] 1903 г. – Библиогр. в конце предисл. – (Библиотека самообразования / Под ред. проф. Л.А. Саккетти ; [Вып. 10])
875457
   Музыкальное образование. – М., 1991. – 145с.
875458
   Музыкальное образование и воспитание учащейся молодежи,. – Свердловск, 1989. – 119с.
875459
  Беркман Т.Л. Музыкальное образование учителя / Т.Л. Беркман, К.С. Грищенко ; АПН РСФСР, Ин-т художественного воспитания. – Москва : Изд-во АПН РСФСР, 1956. – 172 с.
875460
  Бегак Е. Музыкальное оформление спектакля : беседы с руководит. театральной худож. самодеятельности / Е. Бегак. – Москва : Госкультпросветиздат, 1952. – 56 с. – (Библиотечка "Художественная самодеятельность" ; 29)
875461
  Тихонов А. Музыкальное пиратство: где, как и когда это начиналось // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 50-58. – ISSN 0201-7059
875462
   Музыкальное произведение. – К., 1988. – 128с.
875463
  Сомов В.А. Музыкальное произведение "Священная война" как фактор формирования мотивации сопротивления в начальный период Великой Отечественной войны // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (51). – С. 65-69. – ISSN 2070-9773
875464
   Музыкальное произведение в системе художественной коммуникации. – Красноярск, 1989. – 164с.
875465
   Музыкальное путешествие. – М, 1970. – 408с.
875466
  Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности / М.П. Блинова ; Ленинградский гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : Музыка : Ленинградское отделение, 1974. – 144 с.
875467
  Старовойтова Наталия Алексеевна Музыкальное творчество как объект эстетического анализа : Дис... канд. филос.наук: 09.00.04 / Старовойтова Наталия Алексеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 182л. – Бібліогр.:л.166-182
875468
  Старовойтова Н.А. Музыкальное творчество как объект эстетического анализа. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Старовойтова Н.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 16л.
875469
  Мацюк А.А. Музыкальность как авторская стратегия в романной прозе П. Киньяра // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 26-30. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Статтю присвячено кіньярівській концепції музичної природи літератури. Музична організація тексту в романах П. Кіньяра дозволяє говорити про експліцитно виражену авторську стратегію інтермедіальності у філософському, пси-хоаналітичному і поетологічному ...
875470
  Рубинская Е. Музыкальность как способ субъективизации прозы (на материале рассказа В. Вулф "Струнный квартет") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 267-271
875471
  Рубинская Е.С. Музыкальность литературы в системе интермедиальных явлений // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1080. – С. 22-25. – (Серія "Філологія" ; вип. 69). – ISSN 2227-1864


  Незважаючи на те, що феномен музичності давно цікавить дослідників, місце цього поняття серед інших проявів інтермедіальності досі чітко не визначене. В ході дослідження було зроблено висновок, що при музикалізації прози використовуються ...
875472
  Горошкова Р.Р. Музыкальные аспекты стиля "Рождественской песни в прозе" Ч. Диккенса // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 42-46. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; Вып. 3). – ISSN 1813-1921
875473
  Рклицкая А.Д. Музыкальные библиотеки и музыкальные фонды в библиотеках СССР / А.Д. Рклицкая. – М., 1972. – 176с.
875474
  Емельянова Н.Н. Музыкальные вечера / Н.Н. Емельянова. – Воронеж, 1977. – 171с.
875475
  Левашева Г.Я. Музыкальные вечера. / Г.Я. Левашева. – Л., 1963. – 156с.
875476
   Музыкальные жанры. – М., 1968. – 328с.
875477
  Цуккерман В.С. Музыкальные жанры и основы музыкальных форм / В.С. Цуккерман. – Москва : Музыка, 1964. – 160 с.
875478
  Попова Т.В. Музыкальные жанры и формы / Т.В. Попова. – Москва : Музгиз, 1954. – 384 с.
875479
  Очаковская О.О. Музыкальные издания : Для общеобразовательной школы: Библиография / О.О. Очаковская. – Москва : Советский композитор
Вып. 3 : Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров детских и юношеских хоров, пионервожатых, родителей, любителей музыки. – 1976. – 167с.
875480
  Очаковская О.О. Музыкальные издания для общеобразовательной школы / О.О. Очаковская. – М.
2. – 1972. – 247с.
875481
  Очаковская Ольга Осиповна Музыкальные издания для общеобразовательной школы : Библиография: Пособие для муз. работников дет. садов, учителей пения, дирежеров дет. и юнош. хоров, пионервожатых. любителей музыки / Очаковская Ольга Осиповна. – Москва : Советский композитор
Вып. 4. – 1980. – 109с.
875482
   Музыкальные конкурсы в прошлом и настоящем. – М., 1966. – 303с.
875483
   Музыкальные культуры народов. – М., 1971. – 376с.
875484
  Берни Ч. Музыкальные путешествия : дневник путешествия 1770 г. по Франции и Италии / Ч. Берни. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 204 с. : ил., 1 портр.
875485
  Берни Ч. Музыкальные путешествия : дневник путешествия 1772 г. по Бельгии, Австрии, Чехии, Германии и Голландии / Ч. Берни. – Москва ; Ленинград : Музына, 1967. – 291 с.
875486
   Музыкальные синтезаторы. – Москва, 1983. – 64 с.
875487
  Лейтес Р.Э. Музыкальные сказки Шехеразады / Р.Э. Лейтес. – М., 1968. – 40с.
875488
  Бескоровайная В.М. Музыкальные странствия современного подростка / В.М. Бескоровайная, М.П. Павлович. – Москва : Знание, 1985. – 80 с. : ил. – (Народный университет. Педагогический факультет ; № 8)
875489
   Музыкальные театры, 1973. – 24 с.
875490
  Мелихов И.С. Музыкальные товары / И.С. Мелихов, Н.В. Пашина. – М., 1972. – 191с.
875491
  Сперанский С.Л. Музыкальные товары / С.Л. Сперанский. – М., 1980. – 168с.
875492
  Илешин Б.И. Музыкальные тропинки отчего края / Б.И. Илешин. – Москва : Правда, 1979. – 48 с.
875493
   Музыкальные фестивали. Топ-7 лучших музыкальных фестивалей Европы, которые вы все еще можете посетить в 2018 году // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 3. – С. 12-17 : фото
875494
  Ройтерштейн М.И. Музыкальные формы : одночастная, двухчастная и трехчастная формы / М.И. Ройтерштейн. – Москва : Советский композитор, 1961. – 36 с.
875495
  Копытман М. Музыкальные формы и жанры. : (материалы для лекций) / М. Копытман; М. Копылов ; Мин-во культуры Кахахской ССР, Респуликанский метод. каб. культпросветработы. – На правах рукописи. – Алма-Ата, 1959. – 48 с.
875496
   Музыкальный альманах / ред. Г. Ангерт, Е. Шор. – Москва : Изд. "Бетховенской студии", 1901. – 197 с.


  Польгейм Мария Анна
875497
   Музыкальный год 1971. – М., 1971. – 240с.
875498
  Лі Цін Музыкальный диалог: Украина - Китай // Людина. Діалог. Цифрова культура : зб. матеріалів круглих столів та конф. 2021 р. : (у 3 ч.) / [Нац. акад. мистецтв України, Ін-т культурології НАМ України, Ін-т пробл. сучас. мистецтва НАМ України ; редкол.: Г.П. Чміль та ін. ; упоряд.: І.Б. Зубавіна, І.В. Кузнєцова]. – Київ : ІК НАМ України, 2021. – С. 161-163. – ISBN 978-966-2241-65-5
875499
   Музыкальный калейдоскоп. – Москва
вып. 1. – 1974. – 111с.
875500
   Музыкальный календарь. – М., 1963. – 327с.
875501
   Музыкальный календарь. – М., 1964. – 327с.
875502
   Музыкальный календарь. – М., 1965. – 427с.
875503
   Музыкальный календарь. – М., 1966. – 360с.
875504
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 315с.
875505
   Музыкальный календарь. – М., 1968. – 296с.
875506
   Музыкальный календарь на 1957. – с.
875507
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1957 год. / Б.С. Яголим. – М., 1956. – 160с.
875508
   Музыкальный календарь на 1958 / Яголим Б. С. – с.
875509
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1958 год. / Б.С. Яголим. – М., 1957. – 200с.
875510
   Музыкальный календарь на 1959 / Яголим Б. С. – М., 1958. – с.
875511
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1959 год. / Б.С. Яголим. – М., 1958. – 208с.
875512
   Музыкальный календарь на 1961. – Москва : Музгиз, 1960. – 220 с.
875513
  Яголим Б.С. Музыкальный календарь на 1962 год. / Б.С. Яголим. – М., 1961. – 256с.
875514
   Музыкальный календарь на 1966. – Москва : Музыка, 1965. – 358 с.
875515
   Музыкальный календарь школьника. – Калинин, 1964. – 108с.
875516
   Музыкальный календарь школьника. – М., 1965. – 108с.
875517
   Музыкальный класс [Електронний ресурс]. – Москва : New Media Generation, 2001. – 1 CD. – Систем. требования : MS Windows 98 и выше, процессор Pentium, 32 Mb ОЗУ, SVGA - видеокарта (640х480, High Color), 16-битная зв. карта, CD-ROM, - На 4-х языках.-Загл. с этикетки видеодиска


  Музыкальный класс - это веселое развлечение, игра и уроки музыки одновременно. Программа дает подробные описания разлитчных музыкальных инструментов (старинных, классических, современных), а также позволяет услышать их звучание. Много интересных и ...
875518
  Мацюк А.А. Музыкальный код в романе Паскаля Киньяра "Все утра мира" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 308-313. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
875519
  Любецкая В. Музыкальный лад и лад в теории словесности // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – C. 75-79. – ISSN 2307-2261
875520
   Музыкальный Ленинград. – Л., 1958. – 528с.
875521
   Музыкальный магазин. – М., 1976. – 47с.
875522
   Музыкальный мир Георгия Свиридова. – Москва : Советский композитор, 1990. – 224 с.
875523
  Глумов А.Н. Музыкальный мир Пушкина / А.Н. Глумов. – МЛ., 1950. – 280с.
875524
  Капишников Н.А. Музыкальный момент / Н.А. Капишников. – М., 1991. – 176с.
875525
  Розанов А.С. Музыкальный Павловск / А.С. Розанов. – Л, 1978. – 159с.
875526
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – М., 1984. – 168с.
875527
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 2-е изд. испр. – М., 1986. – 175с.
875528
  Михеева Л.В. Музыкальный словарь в рассказах / Л.В. Михеева. – 3-е изд. – М., 1988. – 175с.
875529
  Балтер Г.А. Музыкальный словарь специальных терминов и выражений немецко-русский и русско-немецкий : Fachworterbuch Musik deutsch-russisch und russisch-deutsch / Г.А Балтер. – Москва : Советский композитор, 1976. – 486 с. : нот. ил.
875530
  Островский А.Л. Музыкальный словарь. / А.Л. Островский. – Л.-М., 1949. – 214с.
875531
   Музыкальный современник. – М., 1973. – 344с.
875532
   Музыкальный современник. – М.
вып. 3. – 1979. – 306с.
875533
   Музыкальный современник. – Москва
Вып. 4. – 1983
875534
  Лобанова М.Н. Музыкальный стиль и жанр / М.Н. Лобанова. – Москва, 1990. – 221с.
875535
  Владыкина-Бачинская Музыкальный стиль русских хороводных песен : Автореф... канд. искусствоведениянаук: 821 / Владыкина-Бачинская Н.М.; Ин-т истории искусств. – М., 1969. – 28л.
875536
   Музыкальный театр. – Москва, 1990. – 285 с.
875537
  Тараканов М.Е. Музыкальный театр Альбана Берга / М.Е. Тараканов. – Москва : Советский композитор, 1976. – 560 с.
875538
  Гозенпуд А А. Музыкальный театр в России. / А А. Гозенпуд, . – Л., 1959. – 782с.
875539
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 108с.
875540
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 98с.
875541
   Музыкальный театр и современность. – М., 1962. – 104с.
875542
   Музыкальный театр казахского народа. – Алма-Ата, 1961. – 139с.
875543
  Вериня С.Ф. Музыкальный театр Латвии и зарождение латышской национальной оперы / С.Ф. Вериня. – Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1973. – 184 с. : нот. ил.
875544
   Музыкальный театр: драма. – М., 1983. – 173с.
875545
  Такташова Т.В. Музыкальный учебный словарь / Т.В. Такташова, Н.В. Баско, Е.В. Баринова ; Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского ; Ин-т языкознания РАН. – Москва : Флинта ; Наука, 2003. – 368с. – ISBN 5-89349-527-6
875546
  Саркисян С.К. Музыкальный феномен в фильмах Сергея Параджанова // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 27-40. – ISSN 0130-5298
875547
  Айзенштадт А.М. Музыкальный фольклор народностей Нижнего Приамурья : Автореф. дис. ... канд. искусствоведения. наук / Айзенштадт А.М. ; Ленингр. гос. консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова. – Ленинград, 1965. – 19 с.
875548
  Крупинин И.Т. Музыкальный центр "Мелодия-106-стерео" / И.Т. Крупинин. – Москва, 1984. – 63 с.
875549
   Музыкальный энциклопедический словарь. – М., 1990. – 671с.
875550
  Ионов А.В. Музыкальный ящик. / А.В. Ионов. – Сталино, 1952. – 112с.
875551
  Капустин В Ю. Музыкант-исполнитель и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1985. – 160с.
875552
  Шевченко Т.Г. Музыкант / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1962. – 71с.
875553
   Музыкант и его встречи в искусстве,. – М., 1978. – 64с.
875554
  Капустин В Ю. Музыкант и публика / В Ю. Капустин. – Л., 1976. – 40с.
875555
  Черный О.Е. Музыканты / О.Е. Черный. – Л, 1948. – 533с.
875556
   Музыканты Великой Отечественной. – Воронеж, 1980. – 159с.
875557
   Музыканты одного оркестра. – М., 1987. – 46с.
875558
  Муха А.И. Музыканты смеются / А.И. Муха. – 2-е изд,. доп. – К., 1969. – 304с.
875559
  Муха А.В. Музыканты смеются / А.В. Муха. – Киев : Музична Україна, 1970. – 303с.
875560
  Яковлев Музыканты соревнуются / Яковлев, В. Лев. – М, 1975. – 333с.
875561
  Нагибин Ю.М. Музыканты. / Ю.М. Нагибин. – Москва, 1986. – 301с.
875562
   Музыковедение и музыкальная критика в республиках Закавказья. – М., 1956. – 515с.
875563
   Музыковедческая подготовка школьного учителя. – М., 1984. – 114с.
875564
   Музыкознание. – Л., 1928. – 168с.
875565
  Созина С.А. Муиски / С.А. Созина. – М, 1969. – 201с.
875566
  Якубов А. Мукаддас : повесть / Адыл Якубов; пер. с узб. Н.Ивашева. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1961. – 85 с.
875567
  Алимджан Х. Муканна : ист. драма в 4-х д., 8-ми карт. / Хамид Алимджан ; пер. с узб. В. Державина ; предисл. К. Яшена. – Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1964. – 150 с.
875568
   Мукаржовський (Mukarovsky) Ян // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 828-829. – ISBN 966-316-069-1
875569
  Бурма Д.І. Мукачеве : Путівник / Д.І. Бурма, О.М. Горшков. – Ужгород : Карпати, 1967. – 167с.
875570
  Герасименко Арсеній Мукачеве. Секрети замку Паланок / Герасименко Арсеній, Грабовчак Євген // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 112-118 : фото
875571
  Панькевич И. Мукачевские пергаминные отрывки. : Из наследия проф. Д-ра А. Колессы / И. Панькевич. – Прага. – [11] с.
875572
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1977. – 64с.
875573
  Троян М.В. Мукачевский замок: ист.-краевед. очерк. / М.В. Троян. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ужгород, 1982. – 55с.
875574
  Кічера В. Мукачевський ігумен Анатолій Кралицький (1834-1894) як історик ЧСВВ // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 181-186. – ISBN 966-7379-92-11
875575
  Майороші М.А. Мукачівська єпархія та Галицька митрополія: інституційні та особистісні взаємини між греко-католицькими провінціями та їхнім кліром (1919-1991) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Майороші Марія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
875576
  Мороз В.Р. Мукачівський єпископ Сергій в маєтностях Острозьких і Заславських та його невідома місія в Київській митрополії першої чверті XVII ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 10-21. – (Серія: Історія ; вип. 2 (43)). – ISSN 2523-4498
875577
  Сова П.П. Мукачівський замок / П.П. Сова. – Ужгород, 1969. – 16 с.
875578
   Мукашева Роза, Голуб Юрка, Герасимов Петр, Турбал Нина, Карим-Заде Джамолиддин. – М., 1989. – 320с.
875579
  Тамбовский А.М. Мукден (Шеньян) / А.М. Тамбовский. – Москва, 1954. – 56с.
875580
  Бадмаев А. Мукебэн : роман / Алексей Бадмаев ; пер. с калм. О.Мирошниченко. – Москва : Советский писатель, 1988. – 318 с.
875581
  Беба Ю. Муки "абітури". Єдиним удосконаленням цьогорічної кампанії стала система "Електронний вступ", утім випускники і далі годинами стоять у чергах // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 12-13 липня (№ 99). – С. 7


  Лідерами рейтингу за підрахунками МОН України, стали КНУ імені Тараса Шевченка, Національний технічний університет "КПІ" та Національний авіаційний університет. Відповідальний секретар приймальної комісії В. Крижанівський розповів, як здійснюється ...
875582
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 29 вересня - 5 жовтня (№ 39). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
875583
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
875584
  Буковецька В. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 17-13. – ISSN 1992-9277
875585
  Гордієнко С. Муки владної творчості, або Дещо про плани щодо вдосконалення інноваційної діяльнсті та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
875586
  Гордієнко Є. Муки владної творчості, або дещо про плани щодо удосконалення інноваційної діяльності та захисту інтелектуальної власності в Україні, які здебільшого так і лишилися на папері // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 15-28 вересня (№ 37/38). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
875587
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – Москва : Книга, 1972. – 157 с. : ил.
875588
  Блисковский З.Д. Муки заголовка / З.Д. Блисковский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Книга, 1981. – 111 с.
875589
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1971. – 759с.
875590
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Кишинев, 1975. – 959с.
875591
  Стоун И. Муки и радости : Роман о Микеланджело / И. Стоун ; пер. с англ.Н.Банникова. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 767 с.
875592
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва, 1985. – 766с.
875593
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
1. – 1990. – 378с.
875594
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Минск
2. – 1990. – 414с.
875595
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
1. – 1997. – 512с.
875596
  Стоун И. Муки и радости / И. Стоун. – Москва
2. – 1997. – 544с.
875597
  Мирзоев Г. Муки любви : повести / Гаффар Мирзоев ;. – Москва : Советский писатель, 1989. – 268 с.
875598
  Гудмэн Джо Муки обольщения / Гудмэн Джо. – Москва : АСТ, 1997. – 544 с. – ISBN 5-15-000385-7
875599
  Флорин С. Муки переводческие : практика перевода / Сидер Флорин. – Москва : Высшая школа, 1983. – 184 с.
875600
  Яковлев А.Н. Муки прочтения бытия / А.Н. Яковлев. – М., 1991. – 364с.
875601
  Стоун И. Муки радости : Роман / И. Стоун. – Москва : Правда, 1991. – 768с.
875602
  Фарман Г.Т. Муки рождения / Г.Т. Фарман. – Москва, 1981. – 223 с.
875603
  Горнфельд А.Г. Муки слова : [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Санкт-Петербург : Светоч ; Типо-лит. А.Э. Винеке, 1906. – 47 с. – (Библиотека "Светоча" под редакцией С.А. Венгерова, № 15 : Серия "История и теория литературы" ; № 2)
875604
  Горнфельд А.Г. Муки слова : статьи о художественном слове ; [Памяти Пушкина] / А.Г. Горнфельд. – Москва ; Ленинград : Госиздат, 1927. – 224 с.
875605
  Шамыев К. Муки совести / К. Шамыев. – Москва, 1984. – 224 с.
875606
  Белов Л.Г. Муки Тамталова : комич. роман / Л.Г. Белов. – Ташкент : Изд-во литературы и искусства, 1973. – 199 с. : ил.
875607
  Мухаммед Ю.М. Мукима-ханская история / Ю.М. Мухаммед. – Ташкент, 1956. – 304с.
875608
  Абдулла С. Мукими : пьеса в 4 актах, 7 карт. / Сабир Абдулла; пер. с узбек. Э. Миндлина]. – Ташкент : Госиздат УзССР, 1955. – 96 с.
875609
  Абдулла С. Мукими : роман / Сабир Абдулла; пер. с узб. С. Паластрова ; худож. А. Мамеджанов. – Ташкент : Изд-во лит. и искусства, 1988. – 382, [1] с., [4] л. ил. : ил. – (Б-ка узб. сов. прозы)
875610
   Муковісцидоз // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 5 (211). – С. 4-10. – ISSN 1997-9894
875611
   Муковський Іван Тимофійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320. – ISBN 978-966-439-754-1
875612
  Воронюк Л. Мукомел : проза : оповідання // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (85). – С. 213-220. – ISSN 0869-3595
875613
  Сидоренко Н. Мукомела Олександр Гнатович / Наталя Сидоренко // Вчителі-наставники журналістів з Київського університету : [довідк.-літ. видання] / А. Горлов, Я. Гальченко, Г. Душейко, В. Корніюк, Г. [та ін.] Косих. – Київ : Ред. газ. "Голос України", 2011. – С. 196-200. – ISBN 978-966-2726-03-9
875614
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 85-86
875615
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 69. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
875616
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 165-166 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
875617
   Мукомель Ізраїль Феліксович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – C. 178-174. – ISBN 978-966-439-961-3
875618
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 94-95. – ISBN 966-95774-3-5
875619
   Мукомель Ізраїль Феліксович (1906-1975) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 320-321. – ISBN 978-966-439-754-1
875620
  Михайлов С. Мукоморье : поэзия: стихотворения // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 2012. – № 9 (1049). – С. 119-125. – ISSN 0130-7673
875621
  Павлюк И.М. Мукополисахариды рубца крупного рогатого скота. : Автореф... канд. биол.наук: / Павлюк И.М.; Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1965. – 21л.
875622
  Кольчинская Т.А. Мукополисахариды щитовидной железы при изменении тиреоидной функции : Автореф... канд. биол.наук: / Кольчинская Т.А.; 2-й Моск. гос. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 24л.
875623
  Маслова О.А. Муктэйский горизонт ордовика Сибирской платформы: палеонтологическое обоснование, распространение, корреляция разрезов / О.А. Маслова, А.Г. Ядренкина, А.В. Каныгин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1247-1262 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1261-1262. – ISSN 0016-7886
875624
  Пайен Мул без узды / Пайен, из Мезьера. – Москва-Ленинград, 1934. – 95 с.
875625
  Азеведо А. Мулат / А. Азеведо ; пер. с португ. Е. Голубевой ; предисл. И. Тертерян ; ил. А. Зефиров. – Москва : Художественная литература, 1975. – 299 с. : ил.
875626
  Гамзатов Р. Мулатка : стихи / Р. Гамзатов; авториз. пер. с авар. Н.Гребнева и Я.Козловского. – Москва : Советский писатель, 1966. – 135 с.
875627
   Муленко Сергій Анатолійович // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 323 : фото
875628
  Рищенко О.С. Мулітокорундові вогнетриви на основі системи CaO - FeO - Al2O3 - SiO2 для позапічної обробки сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Рищенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 21 назва
875629
  Тупикова Ю.Е. Мулк Радж Ананд / Ю.Е. Тупикова. – Москва : Знание, 1955. – 32 с.
875630
  Калинникова Е.Я. Мулк Радж Ананд / Е.Я. Калинникова. – М, 1986. – 197с.
875631
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 4-х д. / Наки Исанбет ; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1950. – 88 с.
875632
  Исанбет Н. Мулланур Вахитов : героическая драма в 5-ти д. / Н. Исанбет; Наки Исанбе т; пер. с татар. Я.Апушкина. – Москва : Искусство, 1957. – 110 с.
875633
   Мулланур Вахитов: Жизнь и деятельность плам. революционера-ленинца. – Казань, 1985. – 269с.
875634
  Шатенштейн Л.С. Мултанское дело / Л.С. Шатенштейн. – Ижевск, 1960. – 72с.
875635
  Вербовий О.В. Мултих Георгій Минович // Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка : минуле й сьогодення (1834-2004 рр.) / КНУТШ ; під ред. Г.Д. Казьмирчука ; [ред. кол. І.В. Верба, Б.М. Гончар, М.В. Гримич ... Г.Д. Казьмирчук (відп. ред.) та ін. ; авт. кол. Ведмідь Л.А., Верба І.В. та ін.]. – Київ : Прайм-М, 2004. – С. 257. – ISBN 96966-8060-04-0
875636
  Янковська О. Мултих Георгій Минович // Українські історики 20 століття : біобібліографічний довідник / С.С. Батуріна, Г О. Бажан, С.М. Блащук, П.М. Бондарчук, Н.Ф. та ін. Васильєва. – Київ, 2006. – С. 154. – (Українські історики ; Вип. 2, ч.3). – ISBN 966-02-2742-6; 966-02-3868-1
875637
  Могильний Л.П. Мултих Георгій Минович // Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довідник : 175-річчю від дня заснування Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [редкол.: Колесник В.Ф. та ін. ; за ред. А.П. Коцура, В.Ф. Колесника]. – Київ : Книги-XXI, 2009. – С. 65 : фото
875638
   Мултих Георгій Минович (1918-1994) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 321. – ISBN 978-966-439-754-1
875639
  Франко І.Я. Муляр : Оповідання / І.Я. Франко. – Харків : Рух, 1930. – 8с.
875640
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час. – 23с. – (Б-ка "Хата-читальня")
875641
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / І.Я. Франко. – Київ : Час, 1927. – 20с. – (Б-ка "Хата-читальня")
875642
  Франко І.Я. Муляр. Мій злочин / Ів. Франко // У столярні / І.Я. Франко. – [Харків] : Книгоспілка, 1928. – 20 с.
875643
  Карінті Ф. Муляри / Ф. Карінті. – К, 1955. – 268с.
875644
  Колесник Н.А. Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям / Н.А. Колесник, Г.И. Козловский, А.С. Мухина // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 118. – С. 191-200 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
875645
   Мульк Радж Ананд : био-библиографический указатель. – Москва : [б. и.], 1953. – 24 с., 1 протр. – (Писатели зарубежных стран)
875646
  Ошис В.В. Мультатули / В.В. Ошис. – М, 1971. – 40с.
875647
   Мультатули и его произведения : критико-биографический очерк, сост. М. Г. К. под ред. и с предисл. В.В. Битнера. – Санкт-Петербург : Изд. В.В. Битнера, 1903. – 80 с. – 3-е беспл. прил. к № 1 "Вестника знания" 1903 г. – (Читальня "Вестника знания")


  Нидерландский пис.: Эдуард Доувес Деккер (нидерл. Eduard Douwes Dekker (1820-1887) - Мультатули псевд. Авт. предисл., ред.: Битнер, Вильгельм Вильгельмович (1865-1921)
875648
  Лисак Н.В. Мультиагентна інформаційна технологія адаптивної маршрутизації в мобільних комп"ютерних мережах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Лисак Н.В.; Вінницький національний технічний ун-т. – Вінниця, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
875649
  Крищук А.Ф. Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп"ютерних систем на наявність бот-мереж в корпоративних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Крищук Андрій Федорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
875650
  Коваленко О.Є. Мультиагентна модель колективного прийняття рішень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
875651
  Діденко Д.Г. Мультиагентна система дискретно-подійного імітаційного моделювання OPENGPSS : автореф. ...канд. техн. наук :05.13.06 / Діденко Д.Г. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв.
875652
  Лабжинський В.А. Мультиагентна технологія синтезу розподілених ієрархічних систем обробки даних (на прикладі СОД екологічного моніторингу) : автореф. дис. ... кант. техн. наук : 05.13.06 / Лабжинський В.А. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
875653
  Яловець А.Л. Мультиагентне моделювання переслідування на площині : від теорії до програмної реалізації / А.Л. Яловець ; НАН України, Ін-т програм. систем. – Київ : Наукова думка, 2019. – 164, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-161. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1693-4
875654
  Примостка А.О. Мультиагентний підхід до проектування інформаційно-аналітичних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 274-280. – ISSN 2222-4459
875655
  Омельяненко О.А. Мультиагентний підхід до розробки інтелектуальних систем управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 3 (59). – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
875656
  Красовська К.К. Мультиагентний підхід при дослідженні загроз інформаційної безпеки та оцінці очікуваних збитків банку : дис. ... д-ра філософії : 124 / Красовська Катерина Костянтинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 161 арк. – Додатки: арк. 156-161. – Бібліогр.: арк. 136-155
875657
  Парасюк І.М. Мультиагентні системи на основі нечітких моделей: архітектура, координація та трансформації / І.М. Парасюк, С.В. Єршов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 179-186. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглядаються нечіткі архітектурні моделі мультиагентных систем для розподіленого середовища, що мають властивості реактивності і мотивованості Запропоновані засоби опису поведінки нечітких агентів на основі трансформацій нечітких графів, способи їх ...
875658
  Мыснык Б.В. Мультиагентные технологии анализа и оптимизации функционирования предприятий отрасли / Б.В. Мыснык, В.Е. Снитюк // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 139-146. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто задачу аналізу та оптимізації функціонування підприємства галузі. Запропоновано як інструментарій моделювання та підтримки прийняття рішень використовувати мультиагентні технології. Визначено проблеми, які супроводжують процес моделювання, ...
875659
   Мультибіосенсорна система на основі рН-чутливих польових транзисторів для одночасного визначення глюкози, креатиніну та сечовини / О.О. Солдаткін, С.В. Марченко, О.Л. Кукла, О.С. Павлюченко, С.В. Дзядевич, О.П. Солдаткін // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова ; редкол.: В.А.Сминтина, Я.І. Лепіх, А.П. Балабан [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 15, № 2. – C. 54-66. – ISSN 1815-7459
875660
  Королюк Д.В. Мультиваріантні статистичні експерименти з наполегливою лінійною регресією і еквілібріумом // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київський університет. – Київ, 2015. – № 92. – С. 71-78. – ISSN 0868-6904
875661
  Марценюк В.П. Мультиваріативний метод якісного аналізу моделі Ходжкіна-Хакслі з індукцією дерева рішень / В.П. Марценюк, З.О. Майхрук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 145-153. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
875662
  П"ятницька Г. Мультиваріативність стратегій інноваційного розвитку / Г. П"ятницька, В. Найдюк // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (96). – С. 22-36. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 1028-7507
875663
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 2. – 1998
875664
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 3. – 1999
875665
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 4. – 1999
875666
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 5. – 1999
875667
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 6. – 1999
875668
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 7. – 1999
875669
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 8. – 1999
875670
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ. – ISBN 966-7321-55-Х
№ 9. – 1999
875671
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 10. – 2000
875672
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 11. – 2000
875673
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 12. – 2000
875674
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 13. – 2000
875675
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 14. – 2000
875676
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 15. – 2000
875677
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 17. – 2000
875678
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-7276-71-6
№ 18. – 2000
875679
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-003-5
№ 19. – 2001
875680
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-006-Х
№ 20. – 2001
875681
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-009-4
№ 21. – 2001
875682
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-013-2
№ 22. – 2001
875683
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-019-1
№ 23. – 2001
875684
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-027-2
№ 24. – 2001
875685
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-035-3
№ 26. – 2001
875686
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-038-8
№ 27. – 2002
875687
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-044-2
№ 28. – 2002
875688
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-050-7
№ 29. – 2002
875689
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-054-Х
№ 30. – 2002
875690
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-057-4
№ 31. – 2002
875691
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-063-9
№ 32. – 2003
875692
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-069-8
№ 33. – 2003
875693
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-076-0
№ 34. – 2003
875694
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-080-9
№ 35. – 2003
875695
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-084-1
№ 36. – 2003
875696
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-085-Х
№ 37. – 2003
875697
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-090-6
№ 38. – 2003
875698
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-095-7
№ 39. – 2004
875699
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-097-3
№ 40. – 2004
875700
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-106-6
№ 42. – 2004
875701
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-110-4
№ 43. – 2004
875702
   Мультиверсум : філософський альманах : зб. наук. пр. – Київ : Український Центр духовної культури, 1998-. – ISBN 966-628-116-3
№ 44. – 2004
875703
  Добронравова І. Мультиверсум: філософська рефлексія над теоретичними ідеями та емпіричними // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-13. – (Філософія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Космологічну концепцію мультиверсуму було сформульовано на основі нел і н ійних унітарних калібрувальних теорій (єдиних теорій фундаментальних фізичних взаємодій) у галузі фізики високих енергій. Теоретично передбачувані квантові флуктуації вихідного ...
875704
  Шпота С.Д. Мультивибраторы с динамическим насыщением транзисторов / С.Д. Шпота. – Минск : Наука и техника, 1977. – 190 с.
875705
  Пашко М.О. Мультиграмовий синтез C4/C5 3,3-дифторо-циклобутилзаміщених будівельних блоків / М.О. Пашко, К.П. Мельников // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 88
875706
  Бойчук В.М. Мультидисциплінарний підхід до викладання гуманітарних дисциплін у закладах освіти / В.М. Бойчук, О.Ю. Бойчук // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 6-9. – ISSN 2304-5809
875707
  Жангожа А.Р. Мультидисциплінарні дослідження аргументації: сучасні аспекти та перспективи // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 23-26. – ISSN 2414-5823


  Тенденції та здобутки теорії аргументації та логіки в останні десятиріччя, досягнення у сферах когнітивних наук, програмуванні змушують переосмислити фундаментальні поняття науки, процес отримання знання, інструменти верифікації істини та саму її ...
875708
  Вижкевич-Максимов Мультиетнічні суспільства з перспективи об"єднаної Європи (на прикладі українців у Польщі та Сербії) // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 106-112. – ISSN 0203-9494
875709
  Стовпова А.С. Мультикласова модель обліку криптовалют як основа достовірного (правдивого) розкриття інформації про них у фінансовій звітності суб"єктів господарювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 83-88. – ISSN 2306-6814
875710
  Рыжих Г.Г. Мультикластерная динамическая модель с антисимметризацией. Характеристики шестинуклонной системы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Рыжих Г.Г.; Российская АН, Ин-т ядерных исследований. – Москва, 1992. – 13л.
875711
  Вахрушев М.В. Мультикомпетентность как фактор личностного развития школьников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 1. – С. 185-188. – ISSN 1997-0803


  В статье рассматриваются теоретические проблемы мультикомпетентности: определение, признаки, составные части.
875712
  Мельничук Т.В. Мультикритеріальна таксономія кримінологічних знань // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 131-142. – ISSN 2304-4556
875713
  Буник Ю.О. Мультикритеріальний аналіз альтернативних інструментів боргової політики // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 242-244. – ISBN 978-617-7069-02-6
875714
  Піняжко О.Б. Мультикритеріальний аналіз рішень для оцінювання технологій охорони здоров"я: наукове обгрунтування вибору критеріїв в Україні / О.Б. Піняжко, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т, ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; голов. ред. Трохимчук В.В. – Київ, 2017. – № 5/6, вересень - грудень. – C. 24-31. – ISSN 0367-3057
875715
  Стеценко М. Мультикультурализм в Азербайджане // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 100-105
875716
  Халилов В.М. Мультикультурализм в американском кино / В.М. Халилов, Е.В. Хилькевич // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2009. – № 11 (479). – С. 91-106. – ISSN 0321-2068
875717
  Сахарова В.В. Мультикультурализм и проблемы интеграции иммигрантов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 47-52. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 2). – ISSN 1995-0055
875718
  Вербицкая Д. Мультикультурализм и фешн-индустрия в Азербайджане // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 116-121
875719
  Нестеров Г. Мультикультурализм как угроза: миф и реальность // Материалы Бакинского международного гуманитарного форума : 4-5 октября 2012 г. / Бакинский междунар. гуманит. форум "XXI век: надежда и вызовы". – Baki : [s. n.], 2013. – С. 428-433. – ISBN 978-9952-404-72-2
875720
  Тэвдой-Бурмули Мультикультурализм: между панацеей и проклятием // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2011. – № 4 : Европа: кризис мультикультурализма?. – С. 14-34. – ISSN 0235-5620


  Мультикультурализм - политика, направленная на развитие и сохранение в отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и обосновывающая такую политику теория или идеология.
875721
  Майборода О. Мультикультуралізм - рецепт від фобій чи їх джерело? // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 26 вересня - 2 жовтня (№ 35). – С. 7


  Наплив сирійських біженців у Європу загострив так звану кризу мультикультуралізму.
875722
  Тейлор Ч. Мультикультуралізм і "Політика визнання" = Multiculturalism and "the politics of recognition" : есей Чарльза Тейлора з коментарями / Ч. Тейлор; пер. з англ.: [Р.Й. Димерець ; коментарі]: Емі Гутман (ред.), Сьюзан Волф, Стівена Рокфелера, Майкла Волцера. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 171, [1] с. – Пер. за вид.: Multiculturalism and "the politics of recognition" / Charles Tailor. Princeton. New Jersey: Princeton University Press, 1992. - Парал. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2001 р. - Предм. та імен. покажч.: с. 166-171. – Бібліогр.: с. 139-165 та в підрядк. прим. – (Сучасна гуманітарна бібліотека). – ISBN 966-542-178-6; 966-542-253-7
875723
  Логвиненко Б. Мультикультуралізм і одноденність Індонезії // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2016. – № 1/2 (425/426) 15 -21.01.2016 р. – С. 60-62. – ISSN 1996-1561


  Чому в 250-мільйонній країні не виникає суперечок про "правильні" дати свят.
875724
  Радіонова І.О. Мультикультуралізм на межі століть: практики та стратегії // Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 1 (5). – С. 143-152
875725
  Кіндратець О.М. Мультикультуралізм та проблема справедливості в сучасному політико-філософському дискурсі // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 46-51. – ISSN 2072-1692
875726
  Дякун О.М. Мультикультуралізм у М.А. Астуріаса // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 126-130. – ISBN 966-594-420-7
875727
  Балога Е.І. Мультикультуралізм у Німеччині: особливості німецького наукового та політичного дискурсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 13-20


  Визначені історичні причини перетворення Німеччини на "країну імміграції". Охарактеризовані основні підходи у дослідженнях проблеми становлення мультикультуралізму в Німеччині.
875728
  Воропай Т.С. Мультикультуралізм у сучасній українській літературі = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Т.С. Воропай, К.О. Тягло; Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 319-322. – ISSN 1727-1584
875729
  Голуб Л. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства в Австралії // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 1. – С. 44-52. – ISBN 978-966-2633-02-3
875730
  Ошитко О. Мультикультуралізм як модель полікультурного суспільства: досвід Німеччини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 133-135. – бібліогр. в кінці ст.


  By analyzing discourse of multiculturalism in today"s Germany, the author exposes the reasons for the appearance of the critical attitude towards it, reveals the necessity to reconsider certain principles of multiculturalism, taking globalization into ...
875731
  Свириденко Д.Б. Мультикультуралізм як основа міжособистісної комунікації у процесах академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 13-17. – ISSN 2226-3209
875732
  Супруненко А.П. Мультикультуралізм як принцип політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 172-174. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
875733
  Підскальна О. Мультикультуралізм як феномен постсучасного світу // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 108-120. – ISSN 2524-0137
875734
  Саух П.Ю. Мультикультуралізм: оптимізм теорії і неспроможність практики вирішення проблем полікультурного суспільства / П.Ю. Саух, Ю.П. Саух // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 43-48


  У статті, на основі аналізу сучасних турболентних процесів міжкультурної взаємодії, обгрунтовується ідея так званої культурної глобалізації, яка заперечує можливість повного подолання культурної різноманітності.
875735
  Ященко В.Л. Мультикультуралізм: панацея чи шлях в нікуди? // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 52-54
875736
  Бідзюра І.П. Мультикультуралізм: сутність явища та основні проблеми / І.П. Бідзюра, Т.Ю. Абдулкеримов // Наукові праці МАУП / Міжрегіональна академія управління персоналом (МАУП). – Київ, 2014. – Вип. 1 (40). – С. 5-11
875737
  Солдатська Т.І. Мультикультуралістичний дискурс сьогодні – основні виклики та загрози // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 46-47
875738
  Марусик Ю. Мультикультуралістська політика та особливості її реалізації в Європі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 228-235. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664


  Проаналізовано становлення мультикультуралізму й електоральні особливості його практичної реалізації в так званих країнах мігрантів і відмінності цих процесів із впровадженням подібних ідей у Європі. Висвітлено чинники, що сприяють критичнішому ...
875739
  Сав"юк А.М. Мультикультуральність художнього світу Галичини у творчості Леопольда фон Захер-Мазоха : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Сав"юк Андрій Мирославович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
875740
  Глазов Д. Мультикультурна Європа в умовах міграційної кризи 2015 р. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 3 (15), т. 1, липень - вересень. – С. 89-94. – ISSN 1998-4634
875741
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада в критичних рефлексіях XX століття: pro et cntra // Актуальні проблеми філології та перекладознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т ; редкол.: Бойко Ю.П., Ємець О.В., Ткачук О.П. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 13. – С. 89-94. – ISBN 978-966-330-308-6
875742
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : монографія / Олена Ткачук ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Талком, 2018. – 479, [1] с. – Бібліогр.: с. 365-456. – ISBN 978-617-7685-37-0
875743
  Ткачук О.П. Мультикультурна ідентичність Джозефа Конрада: критично-типологічні виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.04 ; 10.01.05 / Ткачук Олена Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 29 назв
875744
  Полякова Я. Мультикультурна освіта вчителів у Словеччині // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 3 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 17-27. – ISSN 2077-1827
875745
  Гриценко Т.В. Мультикультурна освіта: досвід США // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 4-6
875746
  Глюдзик Ю.В. Мультикультурна основа поетонімів фентезійного циклу "The Cyronicles of Narnia" К.С. Льюїса // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2014. – Вип. 12. – С. 43-48. – ISBN 978-617-7132-18-8


  На прикладі антропоетонімів.
875747
  Євтух В. Мультикультурна/міжкультурна освіта: зарубіжний досвід та перспективи для України // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Бакіров, Г. Берегова, Л. Губерський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (83). – С. 13-33. – ISSN 2078-1016
875748
  Воробьев Н.Е. Мультикультурная подготовка учителя в США / Н.Е. Воробьев, И.С. Бессарабова // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 4. – С. 100-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-561Х
875749
  Добрынина Н.Е. Мультикультурная работа библиотеки: новое и традиционное // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 28-30
875750
  Бондарук С.О. Мультикультурне майбутнє: pro et contra // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 15 (223). – С. 11-17. – (Філософські науки). – ISSN 1729-360Х
875751
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 216 л. – Додатки: л. 206-216. – Бібліогр.: л. 184-205
875752
  Кобчінська О.І. Мультикультурний дискурс прози Тагара Бен Джеллуна : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кобчінська Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
875753
  Солошенко В.В. Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України ; голов. ред. Меншун В.І. – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 24-26. – ISSN 0868-8117
875754
  Рог Г.В. Мультикультурні виміри турецької літератури: координати канону // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 47. – С. 120-129. – ISSN 1682-671Х
875755
  Гриценко Т. Мультикультурні практики у вищій освіті США: досвід теоретичного та практичного осягнення // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. наук України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Україн. акад. політ. наук ; голов. ред. Андрущенко В.П. – Київ, 2011. – № 1/2 (10). – С. 210-219
875756
  Танчер В. Мультикультурні проблеми соціального світу, що глобалізується // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 183-191


  У статті запропоновано аналіз тенденцій розвитку світової культури. Репрезентовано також дослідження таких соціально-культурних явищ, як мультикультуралізм, глобалізація, глокалізація, гібридизація тощо. The article suggests an analysis of the ...
875757
  Рибачок О. Мультикультурні цифрові ресурси США, Канади та Австралії // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 274-291. – ISSN 2224-9516


  "...Стаття присвячена діяльності провідних бібліотек США, Канади й Австралії в напрямі створення інтегрованих цифрових мультикультурних ресурсів."
875758
  Ткачук О.П. Мультикультурність Конрада-емігранта // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 376-380. – ISSN 2520-2103
875759
  Борисенко В. Мультикультурність: усьому свій час і своя пора... (з публіцистики Василя Ткаченка) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 31-38. – ISSN 0130-6936
875760
  Сергеева И.В. Мультикультурное воспитание студентов педагогического вуза в процессе обучения иностранному языку // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 5. – С. 76-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема мультикультурного воспитания студентов педагогического вуза. Показывается, что для формирования мультикультурного сознания личности студента большим педагогическим потенциалом обладает дисциплина «Иностранный язык», что требует ...
875761
  Жовква О. Мультикультурные комплексы. Архитектурно-планировочный особенности // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 474-490. – ISSN 2076-815X


  Вопрос нахождения механизмов взаимодействия различных культур и религий сегодня актуальный для многих стран мира. В условиях глобализации, налаживание межкультурных связей является чрезвычайно важным процессом. Несмотря на это, вопрос формирования ...
875762
  Пахомов С.А. Мультикультурные процессы в современной России: плюрализация малых сообществ // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН України. – Москва, 2010. – Т.12 , вып. 3 (57/58). – С. 124-137. – ISSN 1606-951Х
875763
  Батаева Т.Н. Мультикультурные соощества: ноые роли библиотек // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 5 (25). – С. 80-88. – ISSN 2072-3849


  О проблемах обслуживания мультикультурного населения и новой роли библиотек во свем мире.
875764
  Кривонос Р.А. Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 131. – С. 34-50. – ISSN 2308-6912


  Актуальність дослідження підходів Федеративної Республіки Німеччина в європейській субрегіональній підсистемі міжнародних відносин визначається необхідністю наукового обґрунтування розбудови українсько-німецької співпраці в складних умовах ...
875765
  Головатенко Т. Мультилінгвальна освіта майбутнього вчителя початкової школи в Бельгії // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 146-151. – ISSN 2078-1687
875766
  Большак В.І. Мультилінгвальні компоненти англомовного політичного дискурсу (на матерілі промов канадського політика Томаса Маклера) / В.І. Большак, О.І. Станкевич // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 2. – С. 29-32. – ISBN 978-617-7109-99-9
875767
   Мультилінгвізм та білінгвізм: проблеми та підходи до вивчення : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 215, [1] с. : іл., табл. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-768-0
875768
  Кондря М.С. Мультимасштабне моделювання кінетики точкових дефектів в реакторних металах : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Кондря Маріанна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2020. – [24] с. – Бібліогр.: 38 назв
875769
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 1998
875770
   Мультимедиа в образовании. – Москва
№ 1. – 2000
875771
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows : Руководство для программиста / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1994. – 284с. – (Библиотека системного программиста ; Том 15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
875772
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows / А.В. Фролов, Г.В. Фролов; Руководство для программиста. – 2-е изд., стер. – Москва : ДИАЛОГ-МИФИ, 1996. – 284с. – (Библиотека системного программиста; Т.15). – ISBN 5-86404-054-1(Т.15); 5-86404-004-5
875773
  Фролов А.В. Мультимедиа для Windows. / А.В. Фролов, Г.В. Фролов. – М, 1995. – 284с. – (Библитотека системного программиста Т.15)
875774
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM / Э. Ратбон. – К, 1995. – 276с.
875775
  Ратбон Э. Мультимедиа и СД-ROM для "чайников" / Э. Ратбон. – 2-е изд. – Киев : Диалектика, 1996. – 276 с.
875776
  Девятисильный А.С. Мультимедийная система нейроподобного оценивания параметров вращения геофизической технологической платформы / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 2-6 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
875777
  Петрова Е.А. Мультимедийное учебное пособие // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 154-159. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматриваются варианты поддержки очной формы обучения студентов в вузе. Рассмотрены особенности применения электронных и мультимедийных учебных пособий, системы тестирования, виртуальных химических лабораторий и образовательного портала в ...
875778
  Тен Е.П. Мультимедийные лекции как перспектива обновления методов обучения в современном профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 138-142


  В статье рассматриваются результаты экспериментальной проверки эффективности использования мультимедийных технологий в преподавании курса "Профессиональная педагогика".
875779
  Меркулов В. Мультимедийные решения на "IFA-2005" // Наука и жизнь : научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2005. – № 11
875780
  Сословский В. Мультимедийные технологии в университетах Европы, США, России и Украины / В. Сословский, Г. Тохтарь, А. Фонарев // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 6 (49). – С. 8-15. – ISSN 1562-529Х
875781
  Седых Л.В. Мультимедийные технологии для обучения инженерным специальностям // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 1 (январь). – С. 61-63. – ISSN 1026-955X


  Статья посвящена опыту преподавания курса «Детали машин» для студентов инженерных специальностей с использованием мультимедийных технологий. The article deals with some experience for students training in Machine elements course, using multimedia ...
875782
  Березная Т.И. Мультимедийные уроки по работе с САБ ИРБИС / Т.И. Березная, Е.В. Пекур // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 108-111. – ISSN 0130-9765
875783
  Нурмухамедов Г.М. Мультимедийный учебник - универсальное педагогическое средство обучения в современном образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 6. – С. 29-47. – ISSN 0234-0453
875784
  Нурмухамедов Г. Мультимедийный учебник нового поколения // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 10. – С. 41-43. – ISSN 0234-0453
875785
  Карпова К. Мультимедіа англомовного кулінарного блога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-21. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується візуальний аспект подання інформації у сучасних англомовних блогах на кулінарну тематику. Зокрема, розглядаються невербальні особливості (загальний тон фотографії, кольоропозначення, використання спрямованого штучного світла та ...
875786
  Рябічев В.Л. Мультимедіа в інтернет-журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 67-70


  Розглянуто основні мультимедійні мережеві формати - їх процес становлення, переваги та недоліки. Вироблено рекомендації для застосування їх в Інтернет-журналістиці. The main multimedia formats, their evolution, advantages and disadvantages are ...
875787
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 96 (№ 5). – C. 363-365. – ISSN 2076-1554
875788
  Бак М. Мультимедіа в освітньому просторі сучасної Польщі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 1 (56). – С. 71-74. – ISSN 2078-1016
875789
  Боровик Т.М. Мультимедіа та мультимедійна (цифрова) культура: синергетичний ефект застосування в освіті / Т.М. Боровик, УстиченкоС.В, О.А. Григораш // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 95-100. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х
875790
  Люта Ю.А. Мультимедіа як фактор ефективності освіти в ВНЗ // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 35
875791
  Черепаха В.М. Мультимедіа: новий рівень навчання // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 2-3 : фото
875792
  Жорнова О.І. Мультимедійна компетентність особистості як соціально-психологічний базис одночасного зростання її соціальності та індивідуальності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 87-97
875793
  Денисенко С.М. Мультимедійна лекція як компонент освітнього середовища ВНЗ (на прикладі підготовки фахівців видавництва та поліграфії) // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 46-54. – ISSN 1998-6939
875794
  Бугрим В.В. Мультимедійна полівимірна реклама та її контент // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 133-137


  У статті вперше в українській медіалогії розглянуто контент і форми мультимедійної полівимірної рек-лами в пресі та іншій медіапродукції як інноваційних платформ, що досліджено на вітчизняних і закордонних прикладах. З"ясовано їхню та інших ...
875795
  Назаренко О.І. Мультимедійна презентація як ефективний спосіб інтегрування чотирьох мовленнєвих умінь у навчанні англійської мови для професійного спілкування // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць. Ювілейний випуск / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 163-167. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (25))
875796
  Чорноус О.В. Мультимедійна складова у педагогічній технології гра-тренінг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 264-267. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
875797
  Шкепу М. Мультимедійна утопія Оксани Чепели // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 362-368
875798
  Щепанський А.З. Мультимедійне декстопне програмне забезпечення для відтворення відео, формування, відображення та перекладу субтитрів / А.З. Щепанський, Т.О. Коротєєва // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.8. – C. 393. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
875799
  Гонзуль К. Мультимедійний експеримент - досвід журналістів // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 7


  В інституті журналістики КНУ імені Тараса Шевченка в межах курсу "Мультимедійний контент" зі студентами поділився досвідом відомий український журналіст, блогер, медіаконсультант Олександр Піддубний.
875800
  Шевченко В.Е. Мультимедійний контент : навч. посібник / В.Е. Шевченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 239, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 234-239. – ISBN 978-966-439-948-4
875801
  Бєлова А.Д. Мультимедійний курс Globetrotting : підручник для вищ. навч. закл. / А.Д. Бєлова ; КНУТШ ; Ін-т філології, Кафедра англ. філології. – Київ : [б. в.], 2003. – 56 с. – ISBN 966-581-436-2


  Підручник виданий з метою апробації нових розмовних тем, матеріалів і вправ
875802
  Семеняко І. Мультимедійний підхід у викладанні воєнно-дипломатичного курсу англійської мови // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (38). – С. 204-213. – ISSN 2617-1775
875803
  Чепелик О. Мультимедійний проект "Генезис" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 93-101. – ISBN 978-966-8917-14-1
875804
   Мультимедійний редактор віртуальної фізичної лабораторії в системі дистанційного навчання "Херсонський віртуальний університет" / Г.М. Кравцов, А.С. Баєв, О.І. Лемещук, В.В. Орлов // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 4 (33). – С. 69-79. – ISSN 1998-6939
875805
  Желанова В.В. Мультимедійний супровід інноваційних аспектів сучасної вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2022. – С. 50-53. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (51)). – ISSN 2524-0609
875806
  Сафронова С. Мультимедійний центр "Грайлик" - через гру до знань // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2017. – № 1 (7). – C. 27-28. – ISSN 2518-7341


  9 червня 2016 року в Дружківській центральній міській бібліотеці імені Лесі Українки Донецької області відбулася значна подія не лише для бібліотечного середовища, але й для всієї громади міста - свої двері для дітей відкрив мультимедійний центр ...
875807
  Малиновський О.Б. Мультимедійні бібліотечні інформаційні ресурси для осіб з особливими потребами : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Малиновський Остап Богданович ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 28 назв
875808
  Пушкар О.І. Мультимедійні видання : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Пушкар О.І., Климнюк В.Є., Браткевич В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 142, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 134-136. – ISBN 978-966-676-486-0
875809
  Плотніков Є.О. Мультимедійні вправи для формування англомовної рецептивної граматичної компетенції у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 33-38. – ISSN 1817-8510
875810
  Єрмолаєва Г.А. Мультимедійні засоби в профорієнтаційній роботі з майбутніми абітурієнтами сфери інформаційної діяльності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. А.К. Досенко ; редкол.: Бессараб А.О., Богуславський О.В., Гиріна Т.С. [та ін.]. – Запоріжжя, 2021. – С. 144-148. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (46)). – ISSN 2219-8741
875811
  Медведєва В. Мультимедійні інформаційні технології в інформаційно-бібліотечному середовищі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (271), лютий. – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Досліджено аспекти застосування інформаційних мультимедійних технологій у бібліотечному середовищі. Проаналізовано особливості створення електронних ресурсів для якнайповнішого забезпечення інформаційних потреб сучасних користувачів. Обгрунтовано ...
875812
  Воронова Н. Мультимедійні навчальні засоби у професійній підготовці майбутніх фахівців культурології // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 (91). – С. 51-67. – ISSN 2077-1827
875813
  Пішванова Валерія Мультимедійні ресурси бібліотеки у вивченні майбутніми спеціалістами іноземних мов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 10 (147). – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розкриваються особливості використання мультимедійних ресурсів бібліотек у вивченні іноземної мови майбутніми спеціалістами заочних факультетів немовних вищих навчальних закладів.
875814
   Мультимедійні ресурси в інформаційному обслуговуванні користувачів бібліотек / О.Б. Малиновський, А.В. Ржеуський, Н.В. Веретеннікова, Н.Е. Кунанець // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 35-44. – ISSN 2409-9805


  Розглянуто засоби мультимедіа як універсальний канал надання доступу до інформації. Охарактеризовано мультимедійний продукт, його складові та формати представлення. Наведено приклади використання мультимедійних продуктів у бібліотеці вищого навчального ...
875815
  Іспас С. Мультимедійні рукописні архіви. Архів Бухарестського інституту етнографії та фольклору імені К. Бреїлою // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 27-32. – ISSN 0130-6936
875816
  Винничук С.П. Мультимедійні системи як засіб інтерактивного навчання при підготовці майбутніх аграріїв / С.П. Винничук, Р.Г. Кара // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 20-24
875817
  Білецька І.О. Мультимедійні та інтернет-технології в мовній професійній підготовці майбутніх учителів іноземної мови в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 39-48. – ISSN 2312-5993


  Проаналізовано різні підходи американських дослідників до трактування поняття "педагогічна технологія", акцентуючи основну увагу на мультимедійних та Інтернет-технологіях, які набувають пріоритетного значення в мовній професійній підготовці майбутніх ...
875818
  Гах І. Мультимедійні технології в бібліотечних мережах // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 536-559. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано мультимедійні технології в бібліотечних мережах з інтеграцією послуг, стандарти та протоколи передачі даних у них. Зроблено висновки про можливість технічної реалізації та впровадження визначених видів обслуговування з використанням ...
875819
  Малиновський О. Мультимедійні технології в бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 4 (234). – С. 16-20. – ISSN 1029-7200
875820
  Найденов М.І. Мультимедійні технології в дослідженні громадської думки // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 237-251
875821
  Гуменчук В. Мультимедійні технології в інформаційно- бібліотечному обслуговуванні користувачів із вадами зору: методологія дослідження // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 244-260. – ISSN 2224-9516
875822
  Кунанець Н.Е. Мультимедійні технології в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні осіб з особливими потребами // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 133-135. – ISBN 978-966-285-103-8
875823
  Близнюк М.М. Мультимедійні технології в навчанні декоративно-прикладному мистецтву // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 66-77 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
875824
  Крамаренко Н. Мультимедійні технології в освіті / Н. Крамаренко, О. Царенко // Технологічна та професійна освіта : всеукраїнський збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка ; редкол.: Садовий М.І., Михида С.П., Анісімов М.В. [та ін.]. – Кропивницький, 2018. – Вип. № 3. – С. 152-156. – ISBN 978-966-2466-54-6
875825
  Черкашина Ж. Мультимедійні технології в процесі підготовки іноземних студентів // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко ; О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 68. – С. 74-78. – ISSN 2075-1478
875826
  Литвинська С. Мультимедійні технології в процесі підготовки фахівців у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 117-136. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
875827
  Дацюк Н. Мультимедійні технології на уроках української мови та літератури // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 62-66
875828
  Зуляк І.С. Мультимедійні технології навчання як важливий чинник сучасного навчально-виховного процесу у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 82-86
875829
  Кунанець Н. Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 6 (206). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  5 жовтня 2011 р. в рамках міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" пройшло засідання круглого столу "Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів" у ...
875830
  Малик І.М. Мультимедійні технології при викладанні навчальних дисциплін / І.М. Малик, П.В. Іванов // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забезпечення діяльності ВНЗ "Агроосвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Дуганець В.І. ; редкол.: Атаманчук П.С., Кравець В.П., Мешко Г.М. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 5. – С. 89-96. – ISSN 2521-6449
875831
  Грабар Н. Мультимедійні технології та їхній вплив на комунікацію в освіті // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 6 (191). – С. 20-22. – ISSN 2076-9326
875832
  Гах І. Мультимедійні технології у бібліотеці в контексті сучасних бездротових бібліотечних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 478-490. – ISSN 2224-9516
875833
  Чередніченко Г.А. Мультимедійні технології у процесі викладання дисципліни "іноземна мова" у технічних вищих навчальних закладах / Г.А. Чередніченко, Л.Ю. Шапран, Л.І. Куниця // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 134-138. – (Педагогіка ; № 4)
875834
  Шпрінгвальд Т. Мультимедійні утворення у публіцистиці Світлани Пиркало (на матеріалі інтернет-колонки "Кухня егоїста" та блогу "Мій світ" Світлани Пиркало) // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наукових праць (філологічні науки) / Київський ун-т ім. Б. Гринченка. – Київ, 2013. – № 2. – С. 44-47
875835
  Данилова О. Мультимедія власноруч : Текст, графіка, аудіо, анімація, відео / О. Данилова, В. Манако, Д. Манако; Ольга Данілова, Володимир Манако, Дмитро Монако. – Київ : Шкільний світ, 2006. – 120с. – На обкл.: Нам 10 років. – (Бібліотека "Шкільного світу" ; Інформатика. Бібліотека). – ISBN 966-8651-59-6; 966-420-011-5; 966-356-049-5
875836
   Мультимидійна лабораторія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 4 березня (№ 9)


  На факультеті іноземної філології Запорізького національного університету презентували сучасну мультимедійну лабораторію. Вона має стати майданчиком для занять зі студентами, проведення тренінгів та дискусій серед зацікавлених стейкхолдерів. Відкриття ...
875837
   Мультимикропроцессорная система для моделирования эволюционных процессов. – Минск, 1994. – 132 с.
875838
   Мультимикропроцессорные информационно-управляющие системы. – М, 1988. – 159с.
875839
  Скорик В.Н. Мультимикропроцессорные системы. / В.Н. Скорик. – Киев : Тэхника, 1989. – 189с.
875840
  Буй Д.Б. Мультимножества / Д.Б. Буй, Ю.А. Богатырёва // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 149. – ISBN 978-966-188-165-4
875841
  Буй Д.Б. Мультимножественная табличная алгебра: дополнительные операции / Д.Б. Буй, И.Н. Глушко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1131. – С. 24-36. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 25). – ISSN 2304-6201
875842
  Бондар В.С. Мультимодальна етнографія як сучасний напрям якісних досліджень. / В.С. Бондар, М.В. Яковлєв // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 96 : Соціологічні науки
875843
  Волошин В.М. Мультимодальна і міждисциплінарна модель реабілітації // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 33-34
875844
  Верменич Я. Мультимодальна метафора в англомовних документальних фільмах з екологічної проблематики // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 42-48. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 29). – ISSN 2413-3337


  "Розглянуто мультимодальну концептуальну метафору, середовищем функціонування якої є англомовні документальні фільми з екологічної проблематики, сукупність яких витлумачено як жанр екологічного кінодискурсу. Наведено огляд поля дослідження ...
875845
  Єфименко В.А. Мультимодальний аналіз кінофільму з казковим сюжетом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 133-138


  У статті розглядається такий вид мультимодального дискурсу, як кінофільм. Пропонується аналіз фрагмента кінофільму "Синя Борода" К. Брейа із встановленням синтагматичних і парадигматичних відношень між складовими фільму та виявленням когезивних ...
875846
  Івасишин М.Р. Мультимодальність англомовного коміксу: лінгвальний і екстралінгвальний виміри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Івасишин Маріанна Романівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
875847
  Чекштуріна В.М. Мультимодальність рунічного знака : монографія / В.М. Чекштуріна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків : Індустрія, 2015. – 314, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-314. – ISBN 978-966-2160-64-2
875848
   Мультипанорама. – Київ, 1979. – 1387 с.
875849
   Мультипанорама. – К, 1984. – 136с.
875850
  Карпов А.О. Мультипарадигмальная теория образования эпохи постмодерна // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 17-32. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена выявлению парадигмального устройства современного образования в контексте ключевой задачи становления общества, «работающего» на знаниях, а именно задачи устроения образования, способного обеспечить его культурный и материальный рост. ...
875851
  Степанов А. Мультипарадигмальний підхід до аналізу феномену нігілізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 45-49. – ISSN 1728-3671
875852
  Гайдукова Н.В. Мультипараметричне управління портфелем інвестиційних проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Гайдукова Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
875853
  Рябічев В.Л. Мультиплатформна концепція в сучасній журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті аналізується використання мультиплатформного підходу в сучасній журналістиці, тенденції розвитку нових медіа, можливості застосування хмарних технологій у роботі репортера. In the given article we analyze the use of multiplatform approach in ...
875854
  Сороко Л.М. Мультиплексные системы измерений в физике / Л.М. Сороко. – Москва : Атомиздат, 1980. – 120 с.
875855
  Уткин В.И. Мультиплексоры и процессоры телеобработки данных ЕС ЭВМ / В.И. Уткин. – Москва, 1987. – 231с.
875856
   Мультиплексоры передачи данных. – М, 1980. – 160с.
875857
  Лемешко Г.Ф. Мультиплетная структура рентгеновских Kz,2 - nKB,B - спектров элементов с незаполненной 3d-оболочкой : Автореф... наук: / Лемешко Г.Ф.; Ростовский гос. ун-т. – 18л.
875858
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский универитет
1. – 1963. – 104с.
875859
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский университет
2. – 1964. – 244с.
875860
  Баландин А.А. Мультиплетная теория катализа / А.А. Баландин. – Москва : Московский университет
3. – 1970. – 476с.
875861
  Явна Светлана Александровна Мультиплетные эффекты в рентгеновских и рентгеноэлектронных спектрах соединений и простых кластеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Явна Светлана Александровна; АН СССР. Ин-т физики. – К., 1983. – 24л.
875862
  Гришин Александр Владимирович Мультипликативная группа счетного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Гришин Александр Владимирович; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1973. – 11л. – Бібліогр.:с.11
875863
  Герловин Э.Л. Мультипликативная группа циклического р-расширения иррегулярного локального поля. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Герловин Э.Л.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1970. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
875864
  Сергеев А.Г. Мультипликативная теория гиперфункций и ее приложения. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01. / Сергеев А.Г.; МГУ. – М, 1974. – 8л.
875865
  Дэвенпорт Г. Мультипликативная теория чисел / Г. Дэвенпорт. – Москва : Наука, 1971. – 199 с.
875866
  Горячко М.Д. Мультипликативное влияние реализации крупных инвестиционных проектов на региональную социально-экономическую среду (на примере Дальнего Востока России) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 121-128 : табл. – Библиогр.: 3 назв.
875867
  Бредихин Дмитрий Александрович Мультипликативные алгебры соответствий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.03 / Бредихин Дмитрий Александрович; АН МССР. Ин-т математики с вычислит. центром. – Кишинев, 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
875868
  Гинзбург Ю.П. Мультипликативные представления аналитических оператор-функций : Автореф. дис. ... доктора физ.-мат. наук : 002 / Гинзбург Ю.П. ; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 25 с.
875869
  Могилевская Р.Л. Мультипликативные представления оператор-функций и некоторые приложения к теории несамосопряженных операторов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.002 / Могилевская Р.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1972. – 21л.
875870
   Мультипликативные системы функции и гармонический анализ на нуль-мерных группах. – Баку, 1981. – 180с.
875871
  Тетерина Н.И. Мультипликативные стохастические интегралы и их применение : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Тетерина Н. И.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 8л.
875872
  Миронов Олег Константинович Мультипликативные структуры в теориях кобордизмов с особенностями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Миронов Олег Константинович; МГУ. Мех.-мат. фак. – М., 1978. – 11л.
875873
  Чернявский И.Я. Мультипликативный интеграл в топологической группе и группе Ли. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чернявский И.Я.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1961. – 6л.
875874
  Нагодкина З.И. Мультипликатиные представления решений стохастических уравнений : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.05 / Нагодкина З.И.; Ан УССР.Ин-т математики. – Киев, 1980. – 18л.
875875
  Мазья В.Г. Мультипликаторы в пространствах дифференцируемых функций / В.Г. Мазья, Т.О. Шапошникова. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1986. – 402 с.
875876
  Сикк Я.Р. Мультипликаторы в случае суммируемости со скоростью. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Сикк Я.Р.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1980. – 12л.
875877
  Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность / Н. Стефанов. – М, 1980. – 208с.
875878
  Волков А.А. Мультипликационный фильм / А.А. Волков. – Москва, 1974. – 40с.
875879
  Костикова Лидия Петровна Мультиплицитное видение культуры как тенденция развития образования // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3. – Бібліогр. в кінці ст.
875880
  Литвиненко К.О. Мультиплікативна модель впливу інвестування на підприємницький сектор (на прикладі комерційної нерухомості) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 41-45. – ISSN 2306-6814
875881
  Пархомець А.Д. Мультиплікативна та адитивна теорії оцінювання реалізації відношення переваги // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 66-67
875882
  Іванова Т.В. Мультиплікаційна ефективність екологічного природокористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 149-151
875883
  Гладун Ю.Я. Мультиплікація досвіду впровадження нових практик у роботі поліції на регіональному рівні / Ю.Я. Гладун, К.В. Бушуєв, А.В. Ліпенцев // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 13-22
875884
   Мультиплікація та комутація лазерних пучків при крос-кореляційній взаємодії періодичних полів / С.А. Бугайчук, В.О. Гнатовський, А.М. Негрійко, І.І. Прядко // Український фізичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова ; редкол.: А.Г. Загородній, В.Г. Литовчинко, С.М. Рябченко [та ін.]. – Київ : Академперіодика, 2016. – Т. 61, № 4
875885
  Кудря Ю. Мультипольний аналіз поля швидкостей галактик каталогу 2MFGC // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  З використанням опублікованих раніше (VizieR On-line Data Catalog: J/other/Ap/49.450, 03/2011) пекулярних швидкостей та відстаней для 2724 галактик з каталогу 2MFGC, проведено мультипольний аналіз поля швидкостей на основі релятивістської геодезичної ...
875886
   Мультипольные формфакторы упругого рассеяния на ядрах Al 27, K 29, Co 59. – Х, 1973. – 28с.
875887
  Дубовик Владимир Михайлович Мультипольный анализ и кварковые механизмы несохранения четности в нуклон-нуклонных и ядерных реакциях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Дубовик Владимир Михайлович; Объедин. ин-т ядер. исследов. – Дубна, 1985. – 16л.
875888
  Прихно Ю.Є. Мультипроектне управління розвитком судноплавних компаній : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Прихно Юлія Євгеніївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. морський ун-т. – Одеса, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
875889
   Мультипроцессорные системы и параллельные вычисления. – М, 1976. – 384с.
875890
  Квасников К.Г. Мультисервисная сеть передачи данных университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 27-28. – ISSN 0321-0383
875891
  Ершов В.А. Мультисервисные телекоммуникационные сети / В.А. Ершов, Н.А. Кузнецов. – Москва : Издательство МГТУ имени Н.Э. Баумана, 2003. – 425, [2] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-7038-2133-9
875892
  Гомза І.А. Мультисеторальна класифікація авторитарних режимів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2014. – Т. 160 : Політичні науки. – С. 10-17. – ISSN 1996-5931
875893
  Пасічник Н.А. Мультиспектральна листкова діагностика стресів технологічного характеру на посівах ріпаку озимого / Н.А. Пасічник, В.П. Лисенко, О.О. Опришко // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком" ; редкол.: Фурдичко О.І., Височанська М.Я., Антоненко І.Я. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 145-151 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2310-4678
875894
   Мультиспектральний іміджер-поляриметр космічного проекту "Аерозоль-Ua" / І.І. Синявський, Ю.С. Іванов, Г. Сосонкін, Г.П. Міліневський, Г.В. Кошман // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Держ. космічне агентство України ; голов. ред. Б.Є. Патон ; редкол.: О.Т. Азімов, Л.І. Анатичук, Б.А. Атаманенко [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3 (112). – С. 23-32. – ISSN 1561-8889
875895
  Мансуров М. Мультиструктурный контроль оруденения (на прим. Курамино-Ферганского Срединного массива) / М. Мансуров, Р.А. Мусин. – Ташкент, 1982. – 101с.
875896
  Журавлев Ю.П. Мультитаймеры / Ю.П. Журавлев, В.Н. Забубенов. – Л., 1979. – 64с.
875897
  Белоус А.Г. Мультиферроики: синтез, структура, свойства / А.Г. Белоус, О.И. Вьюнов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 3-31. – ISSN 0041-6045


  Рассмотрен класс твердых тел (мультиферроики), в которых одновременно существуют хотя бы два из трех типов упорядочения - магнитное, электрическое и механическое. Показано, что в однофазных материалах взаимодействие между подсистемами с различным ...
875898
  Подольцев А.Д. Мультифизическое моделирование в электротехнике = Multiphysics modeling in electrical engineering / А.Д. Подольцев, И.Н. Кучерявая ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 304, [1] с. – Дод. тит. арк. англ. – Библиогр.: с. 273-304. – ISBN 978-966-02-7671-0
875899
  Ляшенко О.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових індексів США / О.І. Ляшенко, К.І. Крицун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 17-21. – ISSN 2306-6814
875900
  Крицун К.І. Мультифрактальний аналіз динаміки фондових ринків Європи: DAX and FTSE // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 5/6 (63). – С. 40-44. – ISSN 2309-1533
875901
   Мультифрактальний аналіз складових плавнево-літорального ландшафту Кілійського гирла Дунаю на основі космічної і наземної інформації / А.В. Хижняк, О.В. Томченко, Т.М. Дьяченко, О.Д. Федоровський // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 124-132 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2411-4049
875902
  Глушков А.В. Мультифрактальный подход в задачах моделирования стока и краткосрочном гидрологическом прогнозе (на примере р. Дунай) : гідрологія і океанологія / А.В. Глушков, А.К. Балан // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 392-396 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0130-2914
875903
  Самойлік М.С. Мультифункціональне моделювання оптимізаційних рішень забезпечення ресурсно-екологічної безпеки з урахуванням регіональних особливостей // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 348-356 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
875904
  Парновський С. Мультихвильові функції світності галактик з активним зореутворенням / С. Парновський, І. Ізотова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 15-23. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто функцію світності вибірки 800 галактик з активним зореутворенням у рекомбінаційній лінії Н[alfa] у зонах іонізованого водню та ультрафіолетовому діапазоні. Проаналізовано вплив на функцію світності точностi у вимірюванні потоків ...
875905
  Шляхов В.В. Мультіалгебраїчні системи в моделюванні процесів факторизації : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Шляхов В.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 45 назв.
875906
  Калиниченко М. Мультіатрибутивна конструкція предмета сучасного маркетингу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 42-48. – (Економіка ; вип. 7 (160)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлено результати дослідження предмету маркетингу як об"єкту наукового пізнання. У ході дослідження було проведено систематизацію визначень предмета маркетингу в спеціалізованій літературі, встановлено та розкрито сутність основних ...
875907
  Красный Ю.Е. Мультфильмы руками детей / Ю.Е. Красный, Л.И. Курдюкова. – Москва : Просвещение, 1990. – 176 с.
875908
   Мульчирование почвы. – М., 1935. – 120 с.
875909
  Ломакин М.М. Мульчирующая обработка почвы на склонах / М.М. Ломакин. – М., 1988. – 184с.
875910
  Телевной Игорь Мумбай. Бомбей. Пряности и страсти // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2018. – № 2. – С. 52-58 : фото
875911
  Наумов И. Мумбачья площадка // Реальность фантастики : Литературный журнал. – Киев, 2006. – № 10. – С. 115-126. – ISSN 1728-8568
875912
  Янссон Туве Муми-тролль и комета / Янссон Туве. – Новосибирск, 1992. – 298с.
875913
  Нуралиев Ю.Н. Мумие и его лечебные свойства / Ю.Н. Нуралиев, П.П. Денисенко. – Душанбе, 1976. – 112с.
875914
  Бадж У Э.А. Мумия : материалы археол. исслед. египет. гробниц / Э.А.У. Бадж ; [пер. с англ. С.В. Архиповой]. – Москва : Алетейа, 2001. – 524, [4] с. : ил. – Указ.: имен, предм., этнонимов и геогр. названий: с. 499-523. – Библиогр. в примеч.: с. 375-416. – (Традиция, религия, культура). – ISBN 5-89321-086-7
875915
  Мочульський М. Мумія // Кур"єр Кривбасу : Література. Культурологія. Політика. Народознавство. – Кривий Ріг, 2003. – № 169. – С. 161-168
875916
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 10-е. – С-Пб., 1911. – 44с.
875917
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 15-е. – Птрг., 1917. – 44с.
875918
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Изд. 3-е. – М.-Л., 1931. – 45с.
875919
  Тургенєв І.С. Муму / І.С. Тургенєв. – Харків - Одеса, 1934. – 38с.
875920
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – Л., 1937. – 48с.
875921
  Тургенев И.С. Муму / И.С. Тургенев. – М., 1957. – 47с.
875922
  Тургенев Иван Сергеевич Муму / Тургенев Иван Сергеевич. – Киев, 1981. – 39с.
875923
  Тургенев Иван Сергеевич Муму : Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / И.С. Тургенев. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 87 с.
875924
  Тургенев Иван Сергеевич Муму (для говорящих на сербскохорватском языке) / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва, 1974. – 80с.
875925
  Донцова Д.А. Муму с аквалангом : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 379, [1] с. – Сериал "Виола Тараканова. В мире преступных страстей". – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-30984-9
875926
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Для говорящих на англ. яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1974. – 78с.
875927
  Тургенев Иван Сергеевич Муму. (Рассказ. Для говорящих на нем яз.) / Тургенев Иван Сергеевич. – М., 1975. – 88с.
875928
  Тургенев И. Муму. Бежин луг / И. Тургенев. – Горький, 1944. – 47с.
875929
  Тургенев И.С. Муму. Первая любовь. Пунин и Бабурин / И.С. Тургенев. – М., 1968. – 248с.
875930
  Тургенев Иван Сергеевич Муму: Книга для чтения с комментарием на англ. яз. и словарем / Тургенев Иван Сергеевич. – Москва : Русский язык, 1978. – 96с.
875931
  Вязов Е.И. Мунго Парк.Путешествие к берегам Нигера / Е.И. Вязов. – Москва : Географгиз, 1958. – 45с. – (Земечательніе географі и путешественники)
875932
   Мундиаль 2006 в Германии = ЧМ - 2006: откройте нам ворота : События // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2006. – № 5. – С. 8-10 : Іл.
875933
  Чунижеков Ч.А. Мундузак : повесть / Чалчик Чунижеков ; авториз. пер. с алт. А.Китайника. – Барнаул : Алт. кн. изд-во, 1974. – 199 с.
875934
  Химмельрайх А. Муниципалитет как гарант жизнеобеспечения населения и учасник рынка в соответствии с законодательством Германии // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2014. – № 6 (103). – С. 44-63. – ISSN 1812-7126
875935
  Адиб М. Муниципалитет, доктор и Соломоград : рассказы / Мирза Адиб ; пер. с урду, сост. и предисл. А. Сухочева ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Наука, 1967. – 104 с.
875936
  Климаков Ю.В. Муниципальная библиотека: справочно-библиографический аппарат : Учебно-методическое пособие / Ю.В. Климаков. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 29). – ISBN 5-85129-175-3
875937
  Баймуратов М.А. Муниципальная власть: актуальные проблемы становления и развития в Украине / Баймуратов М.А., Григорьев В.А. ; МОиНУ, Одес. нац. юрид. академия. – Одесса : Юридична література, 2003. – 248 с. – ISBN 966-8104-05-6
875938
  Батанов А.В. Муниципальная власть: понятийная и функциональная характеристика // Политика и общество : Научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 4. – С. 17-27. – ISSN 1812-8696
875939
  Марченко Л.М. Муниципальная модель адаптивного управления качеством образования // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 4 (73). – С. 3-8. – ISSN 1998-1740


  В статье рассматривается муниципальная модель адаптивного управления качеством образования, которая представляет собой совокупность концептуальных идей, описывающих принципиальные подходы к определению, измерению и управлению качеством образования на ...
875940
  Поздеева Н. Муниципальная научная библиотека - парадокс или необходимость? // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2007. – № 12. – С. 19-25. – ISSN 1727-4893
875941
  Арановский К.В. Муниципальная реформа в России: развитие местного самоуправления или децентрализация государственной администрации? / К.В. Арановский, С.Д. Князев // Известия высших учебных заведений. Правоведение : Научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2007. – № 2. – С. 3-21. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
875942
  Немчинов А.А. Муниципальная служба : Справочное пособие / А.А. Немчинов, А.М. Володин. – Москва : Дело и Сервис, 2002. – 384с. – ISBN 20025-8018-0134-0
875943
  Москалев А.В. Муниципальная служба: понятие, признаки, принципы // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 64-70. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
875944
  Постовой Н.В. Муниципальное право : Учебник / Н.В. Постовой. – Москва : Новый юрист, 1998. – 352с. – ISBN 5-7969-0046-3
875945
  Костюков А.Н. Муниципальное право в системе российского права: стагнация, развитие или новая роль? // Государство и право. – Москва, 2003. – № 9. – С.10-17. – ISSN 0132-0769
875946
  Выдрин И.В. Муниципальное право России : Учебник для вузов / И.В. Выдрин, А.Н. Кокотов. – Москва : НОРМА; НОРМА - ИНФРА-М, 2000. – 368с. – ISBN 5-89123-358-4; 5-86225-520-6
875947
   Муниципальное право России : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 030501 " Юриспруденция", 080504 " Государственное и муниципальное управление" / С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В. Глазунова, М.Ю. Дитятковский, А.И. и др. Казанник; С.В. Арбузов, А.В. Бесштанько, И.В.Глазунова, М.Ю.Дитятковский и др. ; под. ред. А.Н. Костюкова. – Москва : ЮНИТИ ; Закон и право, 2007. – 688с. – ISBN 978-5-238-01231-5
875948
   Муниципальное право Российской Федерации : Хрестоматия. – Москва : Юристъ, 1999. – 544с. – ISBN 5-7975-0261-5
875949
  Росс К. Муниципальные выборы и электоральный авторитаризм в России // Политическая наука / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2008. – № 3 : Локальная политика, местное самоуправление: российский и зарубежный опыт. – С. 111-125.
875950
  Воробьёва Т.А. Муниципальные ГИС в целях оптимизации природопользования и решения экологических проблем / Т.А. Воробьёва, И.Л. Марголина // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 5. – С. 28-35 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
875951
  Петров М. Муниципальные задачи социализма / М. Петров. – Петроград, 1918. – 240с.
875952
  Баринов В.Т. Муниципальные облигации. Выпуски размещение : Практическое пособие / В.Т. Баринов. – Москва : РДЛ, 1997. – 154с. – ISBN 5-89247-013-Х
875953
  Барабашев Г.В. Муниципальные органы современного капиталистического государства (США, Великобритания) / Г.В. Барабашев. – М, 1971. – 280с.
875954
   Муниципальные программы и проекты (в алфавите муниципальных образований) // Библиотечное дело - 21 век : научно-практический сборник / Федеральное гос. учреждение "Российская гос. библиотека". – Москва, 2008. – № 2 (16). – С. 262-269
875955
   Муниципальный менеджмент. – Москва : Банки и биpжи, ЮHИТИ, 1997. – 263с. – ISBN 5-85173-114-1
875956
  Урекян С.А. Муниципальный менеджмент в крупном городе / С.А. Урекян ; под ред. Е.И. Хрищева ; Молдавская экономическая академия. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2002. – 116 с. – ISBN 9975-75-153-9
875957
  Бухтоярова Ю.С. Муніпулятивні можливості ЗМІ на прикладі американських та українських видань // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 493-494
875958
   Муніципалізація землекористування в умовах децентралізації влади в Україні / Л.Я. Новаковський, І.О. Новаковська, О.О. Бредіхін, М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 23-31 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1561-4980
875959
  Батанов О.В. Муніципалізм як категорія сучасного муніципального права: постановка проблеми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 102-108.
875960
  Даниленко Д. Муніципальна відповідальність: теоретичний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 27-28. – ISBN 978-617-7069-17-0
875961
  Батанов О.В. Муніципальна влада в контексті теорії політичної легітимності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 3-8.
875962
  Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні : проблеми теорії та практики / О.В. Батанов ; НАН України, Ін-т держави і права ім В.М. Корецького. – Київ : Юридична думка, 2010. – 653, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8602-76-4
875963
  Батанов О.В. Муніципальна влада та проблеми реалізації прав людини у місцевому самоврядуванні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 3-10
875964
  Батанов О.В. Муніципальна влада як категорія сучасного конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 4-8
875965
  Лещенко Оксана Муніципальна майстерня : майстер-клас міського голови Коростеня Володимира Москаленка / підгот. О. Лещенко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 23. – С. 43-44
875966
  Солнцева Х.В. Муніципальна поліція: досвід країн ЄС та перспективи впровадження в Україні / Х.В. Солнцева, І.Е. Щеглаков // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 (25). – С. 39-44. – ISSN 2311-4894
875967
  Шаповал Н. Муніципальна реформа в сучасній Україні: визначення поняття // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 548-551
875968
  Шаповал Н.В. Муніципальна реформа в сучасній Україні: конституційно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Шаповал Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
875969
  Соляннік К.Є. Муніципальна реформа в Україні як вимога часу // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2014. – № 2 (29), червень. – С. 80-84
875970
  Магновський І.Й. Муніципальна реформа у контексті державотворення в Україні: конституційно-правовий аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 116-124. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
875971
  Утвенко В.В. Муніципальна соціально-економічна політика : навч. посібник / В.В. Утвенко ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 138, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 133-137. – ISBN 978-617-02-0073-0
875972
  Іванова Т.В. Муніципальне діловодство : Навчальний посібник / Т.В. Іванова, Л.П. Піддубна. – Київ : Либідь, 2004. – 312с. – ISBN 966-06-0303-7


  Для студентів вищих навчальних закладів
875973
  Кіяшко А. Муніципальне медичне страхування в контексті децентралізації - стратегія міцної влади // Insurance TOP : журнал про страхування та іншуртех / Укр. н.-д. ін-т "Права і економічних досліджень" ; редкол.: О. Паращак, Н. Лисенко, О. Ромащенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (81). – С. 12-13
875974
  Левчук В. Муніципальне партнерство Одеси у 1940-2000 рр.: з практики культурної дипломатії // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Жур. М-ва закордонних справ України "Політика і час" ; редкол. : Віднянський С.В., Губерський Л.В., Гуменюк Б.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9. – С. 44-49. – (Політичні науки)
875975
  Любченко П.М. Муніципальне право : підручник / П.М. Любченко ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2019. – 510, [2] с. – Бібліогр.: с. 498-506 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-779-1
875976
  Батанов О.В. Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / О.В. Батанов, В.М. Кампо; МОНУ; Акад. муніципального управління (м. Київ); Акад. правових наук України. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-092-6
Ч.1. – 2005. – 148с.
875977
   Муніципальне право зарубіжних країн : Навчальний посібник / МОНУ; Акад. муніципального управління; За ред. П.Ф. Мартиненка; Баймуратов М.О., Батанов О.В., Кампо В.М., Музика О.А. – Київ : Знання України. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-316-100-0
Ч.2. – 2006. – 120с.
875978
   Муніципальне право України : Підручник. – Стереотипне вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 352с. – ISBN 966-667-007-0
875979
  Кравченко В.В. Муніципальне право України : Навчальний посібник / В.В. Кравченко, М.В. Пітцик; Асоціація міст України; Ін-тут економіки та права "КРОК". – Київ : Атіка, 2003. – 672с. – ISBN 966-8074-50-5
875980
   Муніципальне право України : підручник / Погорілко В.Ф. [ та ін. ] ; за ред. М.О. Баймуратова ; МОН України ; Представництво організації європейського права в Україні. – 2-ге вид.. доп. – Київ : Правова єдність, 2009. – 720 с. – ISBN 978-966-2183-47-4


  Для науковців, викладачів, студентів юридичних вузів, посадових осіб і керівників органів влади та місцевого самоврядування
875981
  Лялюк О.Ю. Муніципальне право України як галузь права // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 37-46. – ISSN 0201-7245
875982
  Батанов О.В. Муніципальне право як галузь національного права України: дискусійні питання становлення та розвитку // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 83-89.
875983
   Муніципальне статутне право : Навчальний посібник. – 2-ге, доп. і випр. – Одеса : Юридична Література, 2005. – 132с. – (Інноваційні освітні технології у муніципальному праві). – ISBN 966-8104-92-7
875984
  Карпінець В.Й. Муніципальний банк як механізм підвищення фінансової спроможності територіальної громади в умовах бюджетної децентралізації // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 178-181. – ISSN 2221-755X
875985
  Шаров Ю. Муніципальний менеджмент: вимоги і готовність до їх реалізації // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 2. – С.223-231. – ISBN 966-73-53-51-Х
875986
  Гайовий В.І. Муніципальні відзнаки: проблеми законодавчого регулювання в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 247-252. – ISSN 1563-3349
875987
  Рубан Д. Муніципальні відкриті громадські простори (хаби) як інноваційні інструменти розвитку місцевої демократії (на прикладі міста Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 33-36. – (Державне управління ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено питання виникнення та розвитку відкритих публічних просторів, їхня роль у розвитку світової демократії та процес їх трансформації в сучасні багатофункціональні майданчики для розвитку громадянського суспіль- ства та комунікацій. ...
875988
  Кореняко М.Г. Муніципальні запозичення як інструмент підтримки економічного розвитку регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 32-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються джерела фінансування місцевої інфраструктури та обґрунтовується використання муніципальних облігацій як альтернативи банківському та бюджетному фінансуванню. Проведено огляд поточної ситуації на ринку муніципальних запозичень в Україні. ...
875989
  Глущенко С.В. Муніципальні позики як інструмент фінансування розвитку міст і регіонів // Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2001. – № 44 : Педагогічні та історичні науки. – С.75-80.
875990
  Бухтіяров О. Муніципальні поліцейські органи деяких зарубіжних країн: повноваження та порядок фінансування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 1 (157). – С. 41-45.
875991
  Баймуратов М. Муніципальні права людини як нова константа національного муніципального та конституційного права / М. Баймуратов, Б. Кофман // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 63-80. – ISSN 1026-9932
875992
  Баймуратов М. Муніципальні права людини: теоретико-аксіологічні підходи до визначення та розуміння // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 76-83
875993
  Серьогіна С.Г. Муніципальні права особи: місцеве самоврядування в аспекті прав людини // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 3-20. – ISSN 1993-0941
875994
  Єгоров О.Є. Муніципальні права особистості як об"єкт прокурорського нагляду: гносеологічні та аксіологічні підходи // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 185-192. – ISSN 1563-3349
875995
  Стрільчук В. Муніципальні права особистості: аналіз крізь призму глобалізаційних та інтеграційних процесів // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 81-96. – ISSN 1026-9932
875996
  Сидорович М.Я. Муніципальні фінанси : навч. посібник для студентів ВНЗ / Марія Сидорович ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ : НаУКМА, 2021. – 66, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2017 р. – Бібліогр.: с. 60-66. – (Могилянський підручник). – ISBN 978-617-7668-26-7
875997
  Галіахметов І. Муніципально-правова інтеграція до Європейського Союзу // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 201-204. – ISBN 978-966-7067-07-6


  Інтеграція України в правову (комунітарну) систему Європейського Союзу та в умовах участі в діяльності Ради Європи уявляє собою розповсюджений і об"єктивно обумовлений процес із функціонування сучасного європейського правопорядку. Правова інтеграція ...
875998
  Батанов О.В. Муніципально-правові аспекти реалізації принципи верховенства права в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 62-67. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
875999
  Любченко П. Муніципально-правові відносини: поняття, сутність, види // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 49-62. – ISSN 1026-9932
876000
  Батанов О.В. Муніципально-правові проблеми реалізації та захисту прав людини, що належать до ЛГБТ-спільноти // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 18-24. – ISSN 2311-6420
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,