Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
873001
  Слушаєнко Н.В. Моделювання автобалансної мікроекономічної системи виробництва // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 333-337


  У статті запропонована математична модель автобалансної системи автоматичного керування товарним виробництвом на мікроекономічному рівні, яка є інваріантною відносно коефіцієнту оборотності та ринкової ціни продукції, модель дозволяє визначати керуючі ...
873002
  Женжера С.В. Моделювання агоністичної діяльності (філософсько-методологічний аналіз) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Женжера Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 222 л. – Бібліогр.: л. 208-222
873003
  Глущевський В.В. Моделювання адаптивних механізмів зниження ризиків виникнення загроз економічній безпеці підприємства / В.В. Глущевський, Р.Ю. Метрик, В.В. Смородін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 140-147. – ISSN 2222-4459
873004
  Романишин Ю.М. Моделювання активації, формування та поширення сигналів в біонейронних структурах з використанням енергетичного підходу : автореф. дис. ... д-ра технічних наук : 01.05.02 / Романишин Ю.М.; Юрій Михайлович Романішин ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
873005
  Ніколаєв О.М. Моделювання активної пізнавальної діяльності учнів як складова методичної компетентності майбутнього учителя фізики // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання :дидактичні механізми дієвого формування компетентнісних якостей майбутніх фахівців фізико-технологічних спеціальностей / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Теоретичні і практичні основи управління процесами компетентністного становлення майбутнього учителя фізико-технологічного профілю. – С. 108-110. – (Серія педагогічна ; вип. 24). – ISSN 2307-4507
873006
  Медведєва О.М. Моделювання активності зацікавлених сторін в проектах на основі інтегральної когнітивної карти середовища взаємодії // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 1 (53). – С. 5-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
873007
   Моделювання актюатора точного позиціювання на основі бідоменного кристала ніобату літію / У.В. Яхневич, О.О. Горбунов, І.І. Сиворотка, О.А. Бурий, Д.Ю. Сугак // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – № 914. – С. 11-16. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
873008
   Моделювання алгоритмів управління маркетингом суміжних економічних систем / О. Мандич, Т. Устік, Ю. Бережна, О. Заїка // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4. – С. 5-10. – ISSN 2524-0455
873009
  Скібінський Л.Н. Моделювання альтернативних джерел енергії ядерного синтезу : монографія / Л.Н. Скібінський, В.Г. Петрук, Д.В. Мацюк ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 110 с. – ISBN 978-966-641-232-7
873010
  Федорус О.М. Моделювання асоціативної пам"яті засобами ПАРКС // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 198 : Комп"ютерні науки. – С. 65-67. – ISSN 1996-5931
873011
  Питльована О. Моделювання базової інфляції для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 244-253. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
873012
  Сакович Д.Е. Моделювання бактеріального хемотаксису в одновимірному середовищі / Д.Е. Сакович, О.М. Васильєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 21
873013
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 180 л. – Додатки: л. 160-180. – Бібліогр.: л. 142-159
873014
  Урсуленко Г.В. Моделювання банківських ризиків в умовах переходу до "Базеля II" : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.11 / Урсуленко Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
873015
  Костіна Н. Моделювання банківської діяльності за допомогою системи автоматів : нові банківські технології / Н. Костіна, О. Бодня // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 5. – С. 35-40 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
873016
  Удовиченко В.В. Моделювання басейнової ландшафтної територіальної структури лісостепових комплексів Лівобережної України // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (81). – С. 73-82. – ISSN 0868-6939


  У представленій статті окреслено сутність поняття "басейнова ландшафтна територіальна структура", "басейнова ландшафтна система". Коротко окреслено типи басейнових ландшафтних структур. Детально охарактеризовано басейнову позиційно-морфологічну ...
873017
  Сидорук Т.С. Моделювання безробіття в умовах фінансової кризи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 219-220. – ISBN 978-617-7069-02-6
873018
  Косинський В.І. Моделювання бізнес-процесів обробки замовлень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 173-180


  Для малого і середнього бізнесу актуальними є експрес-рішення з моделювання бізнес-задач, які дозволяють оперативно управляти компанією. Використання імітаційного моделювання бізнес-процесів надає нові можливості підвищення її ефективності та ...
873019
  Мороч Н.А. Моделювання бюджетної та грошово-кредитної політики України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 128-130. – ISBN 978-617-7069-02-6
873020
  Іванова В.В. Моделювання в інтелектуальному бізнесі / В.В. Іванова, О.М. Іванова // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 130-131. – ISBN 978-9934-571-33-6
873021
  Скіцько В.І. Моделювання в оцінюванні рівня логістичного сервісу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 357-362 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-0712
873022
  Мордвінцева І.О. Моделювання в САПР нестаціонарних термічних навантажень та ресурсної міцності поршнів швидкохідних дизелів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Мордвінцева Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
873023
  Остапенко А.О. Моделювання в"язких течій методом граткових рівнянь Больцмана при помірних та великих числах Рейнольдса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Остапенко Артем Олексійович ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
873024
  Шевчук О.О. Моделювання варіантів переходу до накопичувальної системи пенсійного страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-93. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто і порівняно підходи до реформування солідарної пенсійної системи, формування накопичувального пенсійного фонду, оцінено залежність між розміром пенсійного внеску, інвестиційного доходу і величиною пенсій.
873025
  Яковенко О. Моделювання вартості банківського бренду на основі аналізу впливу процентної політики : банки України / О. Яковенко, Д. Баюл // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 28-33 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
873026
  Чупілко Т.А. Моделювання ВВП та факторів, що впливають на його зміну / Т.А. Чупілко, І.С. Сіліна, Є.О. Колєснік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 11, листопад. – C. 68-71. – ISSN 2306-6806
873027
  Колянова Т.В. Моделювання взаємодії інфекції та природженого імунітету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 174-177. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті описано основні поняття, функції та механізми роботи природженого та надбаного імунітетів. Розроблено дві математичні моделі у вигляді систем звичайних диференціальних рівнянь, перша з яких описує дію природженого імунітету поза організмом ...
873028
  Голуб О.А. Моделювання взаємодії між іммобілізованими на поверхні молекулами методом молекулярної механіки / О.А. Голуб, О.І. Зубенко, Б.В. Жмудь // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 40-45. – (Хімія ; Вип. 33)


  Методом молекулярної механіки змодельовано утворення водневого зв"язку між аміногрупами [гама]-амінопропілсилікооксиду та аміногрупами і силанолами аміносилану та поверхні. Показано, що прямий водневий зв"язок можливий лише з вільними силанолами ...
873029
  Лавренчук В.А. Моделювання взаємозалежностей між збільшенням енерговитрат та рівнем економічного зростання України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 45-48


  Стаття описує економтричні моделі загальних енерговитрат в Україні та методи оцінки потенційно можливого впливу ВВП на дані показники. Моделі базуються на побудові векторних авторегресій та використанні тесту каузальності Грейнджера.
873030
  Базилевич К. Моделювання взаємозв"язків дефіциту державного бюджету України з показниками макроекономічної динаміки : проблеми макроекономіки / К. Базилевич, О. Царук // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 3. – С. 24-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
873031
  Мартинович Д.Є. Моделювання взаємозв"язків між макроекономічними показниками України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 522-524. – ISBN 978-966-188-219-4
873032
  Благун І.С. Моделювання взаємозв"язків чинників регіональної конкурентоспроможності з її потенціалом розвитку / І.С. Благун, А.В. Кацедан // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 324-334 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
873033
  Фасолько Т.В. Моделювання взаємозв"язку між державним боргом та бюджетним дефіцітом у контексті забезпечення платоспроможності країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 246-255. – ISSN 2078-9165
873034
  Мартинюк О. Моделювання взаємозвязку офіційної та тіньової зарплат зі зміною ставок оподаткування / О. Мартинюк, С. Попіна // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2018. – C. 19-26. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
873035
  Баланда А. Моделювання взаємозумовленості демографічної ситуації та соціально-економічних факотрів суспільного розвитку // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 164-167.
873036
  Тріпак М. Моделювання видатків інклюзивного вищого навчального закладу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 78-88 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1818-5754
873037
  Сергієнко О.А. Моделювання виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України / О.А. Сергієнко, Л.Д. Філатова, Я.Ю. Солдатова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 372-381. – ISSN 2222-0712


  У роботі досліджена проблема виживаності та розповсюдження кризових ситуацій на банківському ринку України на основі побудови економіко-математичних моделей оцінки та аналізу основних факторів виживаності та поширення панічних процесів серед ...
873038
  Гриценко Г.М. Моделювання викладових одиниць та монтаж сучасної художньої прози у роботі редактора // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 45-51. – Бібліогр.: 25 назв.
873039
  Шабельник Т.В. Моделювання виникнення світових фінансових криз у системі забезпечення фінансової безпеки країн / Т.В. Шабельник, Т.В. Марена, М.М. Шабельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 75-82. – ISSN 2222-4459
873040
  Трошкі Н.В. Моделювання випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Трошкі Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
873041
  Яковенко Т.О. Моделювання випадкових послідовностей в рівномірній нормі та нормі Lp // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-48. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У статті розглядаються випадкові послідовності, кореляційні функції яких мають спеціальні властивості. Для них вводиться модель, для якої досліджується коли вона наближує послідовність в рівномірній нормі та нормі Lр з заданою точністю та ...
873042
  Погоріляк О.О. Моделювання випадкових процесів Кокса : Дис. ... канд. фізико-математичних наук. Спец. 01.01.05 - теорія ймовірностей та математична статистика / Погоріляк О.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 130л. – Бібліогр.: л.117-130
873043
  Козаченко Ю.В. Моделювання випадкових процесів та полів : монографія / Ю.В. Козаченко, А.О. Пашко, І.В. Розора ; КНУТШ. – Київ : Задруга, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-432-021-1
873044
  Розора Ірина Василівна Моделювання випадкових процесів та полів із даною точністю та надійністю : Автореф. дис.... канд. фізико-математичних наук:01.01.05 / Розора І. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
873045
  Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
873046
  Захарченко П.В. Моделювання виробничої системи курортно-рекреаційного комплексу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 311-317


  Запропонована методологія створення адаптивних моделей управління, які представлені у вигляді спектру динамічних моделей побудови оптимальної програми виробництва курортно-рекреаційного продукту, і дозволяють реагувати на зміни матеріально-сировинних ...
873047
  Колодницька Р.В. Моделювання витрат палива альтернативних дизельних палив для автомобільного транспорту // Технічна інженерія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Подчашинський Ю.О., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир, 2023. – № 1 (91). – С. 3-9. – ISSN 2706-5847
873048
  Бєгун В.В. Моделювання відмови комп"ютера / В.В. Бєгун, О.Ю. Баленко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнар. акад. безпеки життєдіяльності ; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 12. – С. 35-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 2 назв.
873049
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2015. – 235 л. – Додатки: л. 206-235. – Бібліогр.: л. 168-205
873050
  Никитенко В.А. Моделювання відношення довіри у страховому бізнесі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Никитенко Вікторія Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
873051
  Савчук Н.В. Моделювання відношення торгового до платіжного балансу за допомогою полінома // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 37-41
873052
  Ковальчук К.Ф. Моделювання відтворення капіталу в період трансформаційних перетворень економіки / К.Ф. Ковальчук, В.В. Огліх // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
873053
  Сахненко О.І. Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману / О.І. Сахненко, Ю.С. Тучковенко // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 214-223 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
873054
  Нарадовий В.В. Моделювання внутрішніх та поверхневих слабконелінійних хвильових пакетів у шаруватій рідині : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Нарадовий Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
873055
  Долінська Марина Едуардівна Моделювання внутрішньопучкових процесів та іх врахування при проведенні діагностики на прискорювачах заряжених частинок : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.16 / Долінська М.Е.; НАНУ. Ін-тут ядерних досліджень. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
873056
  Ільченко В.В. Моделювання вольт-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами вбудованих квантових точок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 253-262. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання волът-фарадних характеристик для контакту метал-напівпровідник з кількома шарами квантових точок в області просторового заряду напівпровідника. В роботі отримано аналітичні вирази для окремих ділянок вольт-фарадних залежностей, де ...
873057
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Баженова Ю.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
873058
  Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 234 л. + Додатки: л. 170-234. – Бібліогр.: л. 148-169
873059
  Богдан Т. Моделювання впливу боргової політики на економічний розвиток України / Т. Богдан, І. Богдан // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 20-27. – Бібліогр.: 4 назв.
873060
  Бутник О.М. Моделювання впливу держави на розвиток промислового виробництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 13-17. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
873061
  Шуригін О.В. Моделювання впливу дефектів проектування на надійність системи обробки інформації зразка озброєння та військової техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 104-108
873062
  Барановський С.В. Моделювання впливу дифузійних збурень на розвиток інфекційного захворювання з урахуванням конвекції та імунотерапії / С.В. Барановський, А.Я. Бомба, С.І. Ляшко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 3. – С. 17-25. – ISSN 1025-6415
873063
  Кобеля З.І. Моделювання впливу економічних та демографічних факторів на людський розвиток / З.І. Кобеля, Я.В. Мельник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 145-149. – ISSN 2306-6806
873064
  Тирик М.І. Моделювання впливу електромагнітних хвиль мікрохвильової печі на людину за допомогою програми ELCUT // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 2 (8). – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2313-0431
873065
  Колодяжна Т.В. Моделювання впливу злиттів та поглинань компаній на їх капіталізацію // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 106-112. – ISSN 2222-4459
873066
  Жигайло О.Л. Моделювання впливу змін клімату на вирощування олійних культур в центральному регіоні України / О.Л. Жигайло, А.В. Толмачова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 114-116. – ISSN 2306-5680
873067
  Мартинюк В. Моделювання впливу змін у митній системі на індикатори економічної безпеки держави // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 109-116. – ISSN 1818-2682
873068
  Котляревський Я.В. Моделювання впливу зовнішніх і внутрішніх загроз на розвиток видавничо-поліграфічної діяльності в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 468-474 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
873069
  Тараненко І.В. Моделювання впливу інноваційного потенціалу на конкурентоспроможність країн в глобальному середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 114, (ч. 2). – С. 121-131


  За результатами кореляційно-регресійного аналізу складових інноваційного потенціалу визначені фактори інноваційної конкурентоспроможності країн на різнитх стадіях економічного розвитку. Побудовані економетричні моделі інноваційної ...
873070
  Бобровник Д. Моделювання впливу іноземних інвестицій на розвиток сільськогосподарських підприємств // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 4 (20). – С. 238-245. – ISSN 2411-5215
873071
  Лошенюк О.В. Моделювання впливу інституціональної складової регулювання міжнародної трудової міграції // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 270-279. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (65/66)). – ISSN 2310-8185
873072
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 202, [5] арк. – Додатки: арк. 197-202, [5]. – Бібліогр.: арк. 174-196
873073
  Мартинович Д.Є. Моделювання впливу інструментів державної допомоги на розвиток стратегічних секторів національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Мартинович Дар"я Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
873074
  Ібрагімов Е.Е. Моделювання впливу інтелектуальних активів на ефективність корпоративного управління з орієнтацією на знання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 119-124


  Розглянуто постановку проблеми впливу збільшення витрат на інтелектуальні фактори на ефективність корпоративного управління.
873075
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
873076
  Хомич С.В. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на економічний розвиток : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хомич Сергій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 225 л. – Додатки: л. 207-225. – Бібліогр.: л. 181-206
873077
  Порохня В.М. Моделювання впливу інтелектуального капіталу на макроекономічні процеси в державі / В.М. Порохня, радєва, В.І. Кузнецов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 22-25. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
873078
  Буняк В. Моделювання впливу інфляції на макроекономічну рівновагу: монетаристський підхід / В. Буняк, Р. Михайлишин // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.528-534. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
873079
  Сухоруков А. Моделювання впливу макроекономічної політики на параметри економічного зростання / А. Сухоруков, Ю. Харазішвілі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-19. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
873080
  Сапіжинський А.В. Моделювання впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 104-106. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано методику оцінки впливу маркетингових комунікацій на розмір прибутку підприємства. Сферою застосування методики є визначення оптимального розміру витрат на реалізацію комунікаційної політики при бізнес-плануванні на підприємстві.
873081
  Іванік О.М. Моделювання впливу небезпечних геологічних процесів на функціонування транспортних природно-техногенних систем : автореф. ... д-ра геол. наук : 04.00.05 / Іванік О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв.
873082
  Ставицький А. Моделювання впливу обсягів державного боргу на економічне зростання країн світу / А. Ставицький, М. Біличенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто вплив обсягів державного боргу на економічне зростання різних країн світу. Покращено існуючий метод оцінки впливу державного боргу на економічне зростання розвинених країн із використанням характеристики стабільності боргу та економетричної ...
873083
  Петренко Л. Моделювання впливу оподаткування на функціонування підприємства в тіні / Л. Петренко, А. Бєгун, С. Третяк // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 5/6. – С. 65-69 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
873084
   Моделювання впливу прямих іноземних інвестицій на економіку України в умовах повоєнної відбудови // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2023. – № 1 (80). – С. 131-143. – ISSN 2409-8892
873085
  Харламова Г. Моделювання впливу регіонального фактору на надходження прямих іноземних інвестицій в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 5. – С. 50-53. – ISSN 1810-3944
873086
  Проскурович О.В. Моделювання впливу ресурсного потенціалу на результати виробничої діяльності швейного підприємства / О.В. Проскурович, А.С. Алексійчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 153-159. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
873087
  Кубах Т.Г. Моделювання впливу ринку капіталу на фінансову безпеку держави // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 9-15
873088
  Ільїна В.Г. Моделювання впливу рівня мінерального живлення рослин на стан агроекосистем Львівської області / В.Г. Ільїна, О.І. Чернякова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 68-73 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 13). – ISSN 1992-4250
873089
  Новосад Р.М. Моделювання впливу струму поширення по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетроструктурах / Р.М. Новосад, В.В. Ільченко, Л.Г. Ільченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 407-413. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проведено моделювання впливу струму розтікання по омічній адсорбуючій плівці на формування вольт-амперної характеристики в діодоподібних гетероструктурах. Показано, що вольт-амперна характеристика залежить від характеру провідності адсорбційного шару.
873090
  Сініцина В.В. Моделювання впливу температури на формування сходів зернових культур // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 17. – С. 101-108 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
873091
  Федоренко І.К. Моделювання впливу факторів зовнішнього ризику на доходність акцій компаній методами регресійного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 190-195
873092
  Пантелійчук Н.Л. Моделювання впливу чинників на управління витратами машинобудівних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 170-175. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
873093
  Семенова І.Г. Моделювання врожайності ярого ячменю в Україні з використанням супутникових вегетаційних індексів // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 96-101 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
873094
  Дума Л.В. Моделювання галузевих структурних змін в економіці регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 126-136. – ISSN 2222-4459
873095
  Сатарова І.С. Моделювання гендерної ідентичності української жінки в засобах масової інформації // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 256-257
873096
  Самойленко В.М. Моделювання геоелементів стану і суходольних меж хвилеприбійного та прибережного мезогеотонів берегової зони водосховищ // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 8-23 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв
873097
  Іванік О.М. Моделювання геологічних поцесів і структур : практикум : навч. посібник / О.М. Іванік, М.В. Назаренко, С.А. Хоменко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 115, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 112
873098
  Щербак О.В. Моделювання гідрогеофільтраційного поля грунтових вод у зоні впливу металургійного виробництва / О.В. Щербак, Є.О. Яковлєв, В.В. Долін // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, О.Б. Бобров [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 19-25 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1682-721Х
873099
  Булава Ю.І. Моделювання гідродинамічних процесів у вугільній пульпі обгрунтуваня параметрів нерухомих цилірдроканічних грохотів : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Булава Ю. І.; НАН України Ін-т геотехн. механіки. – Дніпропетровськ, 1999. – 16л.
873100
  Кобринець А.К. Моделювання гідродинамічних процесів у радіальних механічних конструкціях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кобринець Антон Костянтинович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
873101
  Польовий А.М. Моделювання гідрометеорологічного режиму та продуктивності агроекосистем : підручник для студентів ВНЗ / А.М. Польовий ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екол. ун-т. – Одеса : Екологія, 2013. – 430, [2] с. : іл., табл. – Предм. покаж.: с. 425-426. – Бібліогр.: с. 422-424. – (Проект 511390-TEMPUS-1-2010-1-SK-TEMPUS-JPCR "Система управління для навчальних програм, пов"язаних із вивченням навколишнього середовища"). – ISBN 978-966-8740-95-4
873102
  Вахненко В.О. Моделювання гістерезисного поводження пісковику в умовах повільного циклічного навантаження // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 4. – С. 153-158 : Рис. – Бібліогр.: с. 157-158. – ISSN 0203-3100
873103
  Бурахович Т. Моделювання глибинної будови Голованівської шовної зони за даними геоелектрики / Т. Бурахович, О. Ганієв, Б. Ширков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 39-45. – (Геологія ; вип. 2 (69)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто результати попереднього тривимірного моделювання Голованівської шовної зони (ГШЗ) Українського щита (УЩ), виконаного на основі експериментальних даних магнітотелуричних профілювань (МВП) та магнітотелуричних зондувань (МТЗ). Ділянка ...
873104
  Продайвода Г. Моделювання годографу відбитих хвиль для сильно анізотропного геологічного середовища з горизонтальною границею / Г. Продайвода, П. Кузьменко, А. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У більшості систем обробки сейсмічних даних кінематичні поправки для сейсмічних відбиттів в умовах монотипних моделей геологічного середовища, розглядаються як гіперболічні, якщо максимальна відстань джерела від приймача (офсет), не перевищує глибини ...
873105
  Джуман Б. Моделювання гравітаційного поля на сферичній трапеції // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; відп. ред. К.Р. Третяк. – Львів, 2017. – Вип. 86. – С. 5-10 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 9-10. – ISSN 2414-9993
873106
  Плець І.І. Моделювання граничної величини внутрішньої заборгованості у взаємоз"язку з бюджетним дефіцитом і зовнішньою складовою державного боргу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 341-347 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
873107
  Буник М. Моделювання громадянського суспільства в період змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.400-410. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
873108
  Жарова Я.Л. Моделювання грошових потоків в умовах антикризового управління підприємствами / Я.Л. Жарова, Я.Ю. Орленко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.352-355. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
873109
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 181 л. – Додатки: л. 180-181. – Бібліогр.: л. 161-179
873110
  Волошин М.І. Моделювання грошових потоків та ціноутворення на банківські депозити : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Волошин Микита Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873111
  Безніцька Н.В. Моделювання грунтово-кліматичного потенціалу сільськогосподарських земель Херсонської області із застосування ГІС-технологій // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 33-45. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
873112
  Алексєєв А.А. Моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 122-127. – (Економіка ; Вип. 37)


  Йдеться про моделювання двосекторної схеми розширеного відтворення, яке здійснюється засобами органічного інтерпретування розвитку груп А і Б сукупного продукту з використанням балансолвих і структурних співвідношень його часток. Схема може бути ...
873113
  Голобородько А.О. Моделювання деполяризації когерентного випромінювання при багаторазовому розсіюванні / А.О. Голобородько, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 246-255. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі досліджено поляризаційні характеристики оптичного випромінювання при багаторазовому розсіянні дифузною поверхнею. Розглянуто дві моделі: розсіяння багатошаровим діелектриком та плоским оптичним хвилеводом у променевому наближенні. Методом ...
873114
  Таланін В.І. Моделювання дефектоутворення під час вирощування бездислокаційних монокристалів кремнію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Таланін Віталій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2012. – 32 с. – Бібліогр.: 41 назва
873115
  Ляшенко О.В. Моделювання динаміки акустичної емісії матеріалів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С.391-394. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Показано в результаті моделювання акустичної емісії (АЕ), що при певному співвідношенні між параметрами джерел АЕ дискретна та неперервна АЕ можуть бути пояснені в рамках єдиного підходу.
873116
  Гаращенко Ф.Г. Моделювання динаміки заряджених пучків як задача оптимізації практичної стійкості / Ф.Г. Гаращенко, В.Т. Матвієнко, І.І. Харченко // Тезисы докладов XV конференции по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям : 21-24 марта 2017 г., Харьков / Конференция по физике высоких энергий, ядерной физике и ускорителям. – Харків : ННЦ ХФТИ, 2017. – С. 77
873117
  Юнькова О.О. Моделювання динаміки інвестиційного портфеля // International workshop "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)" : abstracts : October 5-9, 2009 / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2009. – С. 123
873118
  Калініченко Р.А. Моделювання динаміки нагріву зернівки інфрачервоним випромінюванням в рухомому шарі // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 87-92 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2311-1828
873119
  Миронова М.І. Моделювання динаміки національного доходу України на основі множинної регресії / М.І. Миронова, Ю.Б. Миронов, Д.Р. Сватюк // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 107-113
873120
  Орлова В.М. Моделювання динаміки оборотних засобів в умовах зміни форм власності на підприємствах : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 197-204 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
873121
  Жук М.О. Моделювання динаміки основних показників економічної діяльності домогосподарств України / М.О. Жук, В.В. Здрок // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 82-91. – ISSN 2222-4459
873122
  Зайцев С.М. Моделювання динаміки плазмових утворень в іоносфрі землі. : Автореф... кандид. фіз.-математ.наук: 01.04.02;01.03.02 / Зайцев С.М.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 1996. – 15л.
873123
  Якимова Л.П. Моделювання динаміки поширення недержавного пенсійного забезпечення в розрізі соціально-вікової структури пенсійного соціуму // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 100-106. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
873124
  Мазуренко В.П. Моделювання динаміки процесів злиття і поглинання у світогосподарському просторі (на прикладі європейських країн) / В.П. Мазуренко, К.С. Кондратчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 100-112
873125
  Шерстенников Ю.В. Моделювання динаміки розвитку виробництва в умовах нестаціонарного ринку досконалої конкуренції / Ю.В. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 : Між гармонізацією та фіскалізацією, роль енергетичних акцизів в Україні. – С. 89-93. – ISSN 2222-4459
873126
  Обушна Олена Миколаївна Моделювання динаміки розвитку кадрового потенціалу науки України : Дис... канд. екон.наук: 08.03.02 / Обушна Олена Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 212л. – Бібліогр.:л.171-180
873127
  Желюк Т. Моделювання динаміки соціально-економічного розвитку: макро- та мезоекономічні аспекти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 22-39. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1993-0240
873128
  Яшина Олена Сергіївна Моделювання динаміки фінансування проектів та програм створення нової техніки на сонові детермінованого та імовірнісного подання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Яшина О.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873129
  Бадаєва Надія Іванівна Моделювання динамічних обводів агрегатів, що працюють у рухомому середовищі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Бадаєва Н.І.; Мін. освіти і науки укр. київ. нац. техн. ун-т будівн. і архітектури. – Київ, 2001. – 17 с.
873130
  Хусаінов Д.Я. Моделювання динамічних систем : навч. посібник для ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-483-0
873131
  Белз О. Моделювання дисипативних економічних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 67-73. – ISSN 2078-5860
873132
   Моделювання дисперсії поживних речовин у відвалах розкривних порід вугілля для меліорації та сталого управління / М. Сундараджан, В. Вамболь, С. Вамболь, Н. Кумарі, І. Ансарі // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 4 (2/2018). – С. 86-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2522-1892
873133
  Благун І.С. Моделювання диференціації зв"язків у секторі малих і середніх підприємств на регіональному рівні / І.С. Благун, З.В. Квасній // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 326-333 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2222-0712
873134
  Ємченко І.В. Моделювання дифузії технологічних інновацій за допомогою ланцюгів Маркова і алгоритму Дейкстри / І.В. Ємченко, Я.С. Богів, Л.Я. Ванткович // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 169-184. – ISBN 978-9934-571-44-2
873135
  Ус Галина Олександрівна Моделювання діалогового процесу для розробки комп"ютерних систем підтримки прийняття рішень : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус Г.О.; НАНУ. Ін-тут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
873136
  Карнаух Т.О. Моделювання дійсних функцій строгими R-перетворювачами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 192-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4)


  Для неперервних функцій доведено необхідні і достатні умови, за яких функцію можна задати строгим реалом.
873137
  Соколовська З.М. Моделювання діяльності аутсорсингової фірми / З.М. Соколовська, Н.В. Яценко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – С. 60-70. – ISSN 2222-4459
873138
  Богданова Г.С. Моделювання довіри: ймовірнісний підхід // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 97-107. – (Серія "Економічна" ; вип. 100). – ISSN 2311-2379
873139
  Демчина Л.І. Моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти: педагогічні засади // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2006. – Вип. 18. – С. 141-153. – ISBN 966-7352-66-8


  Обґрунтовуються методологічні підходи до моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти.
873140
  Коляда Ю.В. Моделювання дуопольно-дуопсонієвої конкуренції з долученням режиму насичення : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 293-299 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873141
  Мялковська Л.М. Моделювання духовного світу інтелегенції в прозі Івана Нечуя-Левицького // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 219-227. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
873142
  Петрусенко В.П. Моделювання екологічних ризиків у гірських екосистемах через поведінку трасера 137Cs / В.П. Петрусенко, Ю.А. Кутлахмедов, Т.І. Дмитруха // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 84-88 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
873143
  Анісімова Л.А. Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : дис. ... канд. фіз. - мат. наук: 01.05.01 / Анісімова Людмила Анатоліївна ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 155 л. + Додаток л.: 134 - 155. – Бібліогр. л.: 122 - 134
873144
  Анісімова Людмила Анатоліївна Моделювання еколого-економічних взаємодій за допомогою мереж Петрі : Автореф. дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.01 / Анісімова Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
873145
  Тарасенко Д. Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 210-230. – ISSN 2409-9260
873146
  Корогода Н.П. Моделювання екомережі в річкових басейнах // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 148-149
873147
  Вітлінський В.В. Моделювання економіки : Навч.-метод. посіб. для самостійного вивч. дисципліни / В.В. Вітлінський, Г.І. Великоіваненко; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 306с. – ISBN 966-574-699-5
873148
  Ковальчук О. Моделювання економічних вимірів глобального сталого розвитку / О. Ковальчук, О. Гирила // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 117-130. – (Економічні науки ; вип. 1, січень - березень). – ISSN 1993-0240
873149
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
873150
  Ставицький А.В. Моделювання економічних зв"язків України та Франції за допомогою структурних економетричних моделей / А.В. Ставицький, Д.Є. Мартинович // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-66. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
873151
  Малиш Н.А. Моделювання економічних процесів ринкової економіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.А. Малиш; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 120с. – ISBN 966-608-358-2
873152
  Івченко І.Ю. Моделювання економічних ризиків і ризикових ситуацій : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.Ю. Івченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344с. – ISBN 978-966-364-492-9
873153
  Ляшенко І.М. Моделювання економічних, екологічних і соціальних процесів : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, І.А. Горіцина ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2010. – 320 с. – ISBN 978-966-439-208-9
873154
  Блудова Т.В. Моделювання економічного ризику для оцінювання рівня економічної безпеки регіонів / Т.В. Блудова, Д.Р. Черевко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 94-98. – ISSN 2222-4459
873155
  Ляшенко І.М. Моделювання економічного росту у випадку кусково-лінійних макровиробничих функцій / І.М. Ляшенко, В.С. Григорків // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 155-161. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Для моделі економічного росту з кусково-лінійною макровиробничою функцією розроблений алгоритм побудови оптимальної програми росту.
873156
  Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ставицький Андрій Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 531 с. – Додатки: с. 493-531. – Бібліогр.: с. 6-26, 444-492 та в додатках: с. 499-507
873157
  Ставицький А.В. Моделювання економічної безпеки держави в умовах сучасних глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Ставицький Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 60 назв
873158
  Здрок В.В. Моделювання економічної динаміки : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Здрок, І.М. Паславська; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 244 с. – ISBN 978-966-613-545-5
873159
  Іванов Р.В. Моделювання економічної поведінки домогосподарств у контексті розвитку економічної думки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 35-39. – ISSN 2222-4459
873160
  Сімонова В.С. Моделювання економічної складової містоутворюючої у процесі територіального розвитку : економіко-математичне моделювання // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 191-198. – Бібліогр.: 10 назв
873161
  Макаренко О.М. Моделювання експериментального геморагічного інсульту / О.М. Макаренко, С.І. Чорна // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2015. – Вип. 2, т. 3 (120). – C. 25-28. – ISSN 2077-4214
873162
   Моделювання екстремально високих паводків на прикладі гірських регіонів України / Є. Гопченко, В. Овчарук, Ж. Шакірзанова, М. Гопцій, А. Траскова, Н. Швець, З. Сербова, О. Тодорова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-15. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  В умовах сучасних змін клімату як в Україні, так і у світі загалом, суттєво підвищується імовірність настання екстремальних гідрологічних явищ, зокрема катастрофічних паводків різного походження. Аналіз розподілу територією України визначних паводків і ...
873163
  Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
873164
  Панухник Р.Г. Моделювання електорального вибору в умовах становлення демократії : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Панухник Руслана Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 183 л. – Бібліогр.: л. 163-183
873165
  Семеновська О.В. Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Семеновська О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
873166
  Польовий А.М. Моделювання емісії парникових газів із органічних грунтів (PEAT-GHG-MODEL) / А.М. Польовий, О.Ю. Микитюк // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2311-0902
873167
  Лавренчук В.А. Моделювання енергоємності ВВП як фактор підвищення економічної безпеки держави // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 90-93 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
873168
  Кірчук Р.В. Моделювання енергозберігаючих методів сушіння насіння бобових культур / Р.В. Кірчук, В.Ф. Дідух, В.В. Сацюк // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 27. – С. 158-168 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2410-1125
873169
  Коваль Г. Моделювання естетичного світу в календарно-обрядовій творчості // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 101-106. – (Серія філологічна ; Вип. 43). – ISSN 2078-5534
873170
  Вижва С.А. Моделювання ефективних акустичних характеристик порід-колекторів зі складною структурою пустотного простору // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 23-32. – (Геологія ; Вип. 13)


  Представлено результати математичного моделювання ефективних акустичних характеристик складнопобудованих порід-колекторів на основі методу умовних моментних функцій. Сформульовано основні вимоги до математичних моделей, пропонується модель колектора з ...
873171
  Соломка Т.М. Моделювання ефективних чинників та умов для успішного здійснення професійної ідентичності студентів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 125-137. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650
873172
  Мізерна Т.В. Моделювання ефективності управління персоналом підприємств в конкурентному середовищі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 74-80. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150
873173
  Мельников С.В. Моделювання ефектів горизонтальних злиттів фірм в умовах вертикального ринку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 250-255 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
873174
  Ємець В. Моделювання ефектів заміщення флюїду у візейських відкладах Яблунівського родовища на основі інтерпретації даних ГДС та петрофізики / В. Ємець, І. Безродна, В. Антонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 67-72. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено метод заміщення флюїду, який використовується для моделювання пружних властивостей порід-колекто- рів та їхньої залежності від пористості та типу флюїду, що заповнює пустотний простір. Така методика дозволяє прогно- зувати зміни акустичних ...
873175
   Моделювання життєвого циклу інноваційного проєкту в умовах трансформації національної економіки: управління маркетинговим потенціалом / Орлова-Курилова, Н.О. Держак, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 18, вересень. – С. 36-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
873176
  Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Лисенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Ун-т мит. справи та фінансів ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 250 арк. – Додатки: арк. 233-250. – Бібліограф. : арк. 8-13, 211-232
873177
  Лисенко О.В. Моделювання забезпечення достатнього рівня фінансування операційного періоду підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Лисенко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
873178
  Винницька М. Моделювання загальної макроекономічної рівноваги в економічних флуктуаціях // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 293-298


  У статті проаналізовано довгострокову та короткострокову динаміку взаємозв"язків між ВВП та інвестиціями України із застосуванням моделей корекції помилок. На основі запропонованої методики побудована модель інвестиційного процесу на макрорівні, яка ...
873179
  Волощук С.Д. Моделювання задач динаміки систем з неповністю визначеними початково-крайовими умовами // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 84-86
873180
  Рутицька В. Моделювання залежностей методами Монте-Карло та нечіткої логіки / В. Рутицька, О. Степанов // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 146-147. – ISBN 978-966-188-137-1
873181
  Макова А.П. Моделювання залежності між рівнем знання торгової марки та інвестиціями в телевізійну рекламу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2005. – Т. 44 : Економічні науки
873182
  Федорус О.М. Моделювання засобами ПАРКС операцій реляційної алгебри вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  З розвитком інтернету та хмарних обчислень зросла і потреба у зберіганні та ефективній обробці великих даних. Феномен "Big Data" створив багато викликів для традиційних реляційних баз даних, особливо у масштабованих і високо-паралельних системах, таких ...
873183
  Сенченков І.К. Моделювання зв"язаних термомеханічних процесів у складеному стержні Гопкінсона при імпульсному навантаженні / І.К. Сенченков, Ф Н. Андрушко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 109-118. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі чисельного моделювання розвинуто методику визначення параметрів термомеханічної моделі течії Боднера-Партома при швидкісному деформуванні за використання складеного стержня Гопкінсона. Ключові слова: складений стержень Гопкінсона, модель ...
873184
  Ямненко Р.Є. Моделювання згладженого процесу броунівського мосту із просторів Орліча за допомогою вейвлет-розкладів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі досліджується швидкість збіжності вейвлет-розкладів узагальненого випадкового процесу, який має таку саму коваріаційну функцію, як і згладжений броунівський міст. The paper investigates the rate of convergence of wavelet expansion of a ...
873185
  Полякова О.Ю. Моделювання змін зовнішньоторговельних зв"язків у контексті розширення Європейського Союзу / О.Ю. Полякова, В.О. Шликова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 330-336 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
873186
  Баженова О.В. Моделювання зовнішньоекономічної безпеки України / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 46-50. – ISBN 966-614-021-7
873187
  Владімірова О.Т. Моделювання зовнішньої торгівлі в аграрному секторі України / О.Т. Владімірова, В.І. Іваненко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 567-576. – ISSN 2307-5651
873188
  Мусійченко В.А. Моделювання і алгоритмізація інтелектування систем, що стимулюе продуктивне мислення. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.04 / Мусійченко В.А.; М-во освіти Укр.Харків.держ.техн.ун-т.радіоелектрон. – Харків, 1999. – 18л.
873189
  Кайдашев Роман Петрович Моделювання і алгоритмічне забезпечення інформатизації організаційних систем у державних фінансових органах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кайдашев Р.П.; Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
873190
  Пазинін В.Л. Моделювання і аналіз процесів пасивної та активної компресії електромагнітних імпульсів мікрохвильвого і оптичного діапазонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Пазинін Вадим Леонідович ; Нац. акад. наук України ; Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я Усикова. – Харків, 2019. – Бібліогр.: 35
873191
  Бліндер Ю.С. Моделювання і картографічне відтворення площинного змиву грунтів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.24.02 / Юрій Степанович Бліндер; МОН України; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
873192
  Павленко А.І. Моделювання і оптимізація маршрутів у транспортних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Павленко Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
873193
  Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873194
  Дяченко Л.І. Моделювання і прогнозування розвитку рекреації // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 245-249. – ISBN 5-7763-2435-1
873195
   Моделювання і прогнозування стану довкілля : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Лаврик, В.М. Боголюбов, Л.М. Полєтаєва, С.М. Юрасов, В.Г. Ільїна] ; за ред. В.І. Лаврика. – Київ : Академія, 2010. – 397, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 391-397. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
873196
  Ковальчук П.І. Моделювання і прогнозування стану навколишнього середовища : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / П.І. Ковальчук. – Київ : Либідь, 2003. – 208с. – ISBN 966-06-0225-1


  Викладено методи моделювання і прогнозування стану водних екосистем, охорони повітряного басейну, ґрунтів, що базуються на рівнянні в частинних по-хідних, із застосуванням методів самоорганізації, сплайн-апроксимації для ідентифікації моделей. ...
873197
  Кузнєцов В.О. Моделювання і розпізнавання емоційних складових на обличчі людини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кузнєцов Владислав Олександрович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
873198
  Олійник О.Я. Моделювання і розрахунки біологічної очистки стічних вод на краплинних біофільтрах / О.Я. Олійник, О.А. Колпакова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 68-86 : рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
873199
  Федірко П.П. Моделювання і розрахунок реактора високого тиску в програмному комплексі Пассат / П.П. Федірко, В.В. Девін, В.С. Ткачук // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2410-1125
873200
  Зінь Миросла Михайлович Моделювання і синтез вихрових головок для фрезерування гвинтових поверхонь : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.02 / Зінь Миросла Михайлович; Мін-во освіти України. Терноп. приладобуд. ін-тут ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 1996. – 16л.
873201
  Різун В.В. Моделювання і технологія редакторських систем / В.В. Різун; МОУ, ІСДО, КУ ім. Т. Шевченка. – Київ : Віпол, 1995. – 200 с. – ISBN 5-7763-2657-5
873202
  Різун Володимир Володимирович Моделювання і технологія редакторських систем : Дис... канд. філол. наук : 10.01.08. / Різун Володимир Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 322 л.
873203
  Нетесіна М.І. Моделювання імпорту енергетичних товарів України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 527-529. – ISBN 978-966-188-219-4
873204
  Лижник Ю.Б. Моделювання інвестиційно-кредитного портфеля банку // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 352-360. – (Право. Економіка. Управління)
873205
  Федоренко І.К. Моделювання інвестиційної привабливості компаній методами факторного аналізу / І.К. Федоренко, В.В. Рибалко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 89-93
873206
  Волощук Г.М. Моделювання індивідуального світу - істотна риса творчої манери Уляни Кравченко // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 23-28. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
873207
  Пузирьов Є. Моделювання інженерного контексту в системі Національної рамки кваліфікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 76-79. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи моделювання інженерного контексту у системі Національної рамки кваліфікацій. Показано, що інженерний контекст у навчальному процес може поділятися на соціальний і посадовий, що відображається у визначенні цілей і змісту ...
873208
  Лисенко Ю.Г. Моделювання інноваційних інтелектуальних систем прийняття рішень в економіці / Ю.Г. Лисенко, О.Ю. Мінц // Нейро-нечіткі технології моделювання в економіці : науково-аналітичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: А.В. Матвійчук, Г.І. Великоіваненко, І.З. Батиршин [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6. – С. 90-141. – ISSN 2306-3289
873209
  Пасічник Т. Моделювання інноваційних процесів у західних областях України / Т. Пасічник, В. Смолінський, Г. Бабій // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 5-15 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 14-15. – ISSN 2313-3627
873210
   Моделювання інноваційно-інвестиційних стратегій діяльності підприємства / Ю.Б. Малиновська, Н.Р. Орищин, О.Р. Паращин, Я.М. Хом"як // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 112-117. – ISSN 2306-6814
873211
  Залізко В. Моделювання інноваційного розвитку економіки України: теоретичний аспект / В. Залізко, П. Кухта // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 41. – С. 191-197. – ISSN 2078-5860
873212
  Соколовський С.А. Моделювання інноваційної діяльності віртуального підприємства в умовах інформаційної економіки // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 120-128. – ISSN 2075-4892
873213
  Васильченко З. Моделювання інтегрального показника економічної безпеки банку / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 44-56. – ISSN 1605-2005
873214
  Мнацаканян М.С. Моделювання інтелектуальних транспортних систем в умовах впливу гетерогенних факторів нестаціонарного середовища : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мнацаканян Марія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
873215
  Бугрій О. Моделювання інтелектуальної діяльності вчителя географії // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 47-59 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1682-2366
873216
  Камінський Р.М. Моделювання інтелектуальної діяльності людини-оператора як системи опрацювання зображень : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.23 / Камінський Р.М.; М-во трансп. та зв"язку України; НАНУ; Держ. н.-д. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 28 назв
873217
  Биков В.Ю. Моделювання інтернет-простору віртуальних середовищ діяльності // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 3 (51). – С. 27-48 : рис., фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2222-8810
873218
  Черненко Галина Анатоліївна Моделювання інтерпретації семантичних аномалій (на матеріалі мовних суперечностей) : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.02.15 / Черненко Г.А.; КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
873219
  Артемов В. Моделювання інформаційно-психологічного впливу на суспільство / В. Артемов, В. Хорошко, Ю. Хохлачова // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; редкол.: О. Корченко, С. Казмірчук, Марек Богуслав Алєксандер [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 24, № 4. – С. 183-191. – ISSN 2221-5212
873220
  Біляцька В.П. Моделювання історичного факту в романах у віршах А. Гудими // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2015. – Вип. 92. – С. 47-60. – ISSN 2306-2908
873221
  Глущенко В.А. Моделювання історії східнослов"янських мов у компаративістицімов 70-х рр. ХІХ ст. - 30-х рр. ХХ ст. / В.А. Глущенко, В.М. Овчаренко // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 17-28. – ISSN 0027-2833
873222
  Концеба С.М. Моделювання ймовірності ризику неплатежів за зовнішньоекономічними контрактами / С.М. Концеба, С.Д. Скуртол, Г.Ю. Родащук // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 22-26
873223
  Беспалько А.О. Моделювання кар"єрної орієнтації офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 7-12
873224
  Сварич Н.З. Моделювання картини світу через художнє осмислення людського буття та духовних цінностей у творчості Марії Матіос (на прикладі твору "Майже ніколи не навпаки") // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 212-217. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядаються художнє бачення світу і новаторство в осмисленні людського буття на прикладі твору "... Майже ніколи не навпаки" відомої української письменниці 20-21 ст. Марії Матіос, аналізуються його жанрово-композиційні особливості та ...
873225
  Бомба А.Я. Моделювання квазіідеальних полів для тонких просторово викривлених пластів / А.Я. Бомба, А.В. Теребус // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 9-16. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається задача моделювання квазiiдеальної фiльтрацiйної течiї у деякому неоднорiдному пористому просторово викривленому пластi, обмеженому двома еквiпотенцiальними поверхнями-стiнками та чотирма поверхнями течiї. Здiйснюється її апроксимацiя ...
873226
  Плахтієнко М.П. Моделювання кеплерового руху з використанням ромбічних функцій / М.П. Плахтієнко, А.Т. Забуга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 91-96. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Моделювання кеплерового руху виконане з використанням ромбічних функцій, які є окремим випадком періодичних функцій, що виникають при русі точки на симетричних замкнених траєкторіях. Вказано високоточний спосіб обчислення координати тіла, що рухається ...
873227
  Сокол Володимир Дмитрович Моделювання керування динамічними технологічними процесами змінної структури : Автореф... кандид. техн.наук: 01.05.02 / Сокол Володимир Дмитрович; Вінницький держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1998. – 15л.
873228
  Раєвнєва О.В. Моделювання кількості працевлаштованих випускників після закінчення закладів вищої освіти / О.В. Раєвнєва, О.І. Бровко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 143-149. – ISSN 2222-4459
873229
  Третьяков О. Моделювання кінетики процесу гомогенної кристалізації з розчинів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 39-41. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Побудована математична модель процесу гомогенної кристалізації, яка поєднує утворення зародків і зростання кристалів в умовах різних діапазонів пересичення розчину по речовині, що кристалізується. Її адекватність перевірена на прикладі гомогенної ...
873230
  Малькова Я.О. Моделювання кінетики розчинення мінералів соленосних порід Домбровського кар"єру Калуш-Голинського родовища калійних солей / Я.О. Малькова, В.М. Бобков, В.В. Долін // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 4. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-2396
873231
   Моделювання клінічних ситуацій - стандарт програми симуляційного навчання лікарів на кафедрі неонатології / Т.М. Клименко, Т.В. Сандуляк, О.А. Сердцева, О.Ю. Карапетян, А.М. Закревський // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 12-18. – ISSN 1681-2751
873232
  Деркач І.О. Моделювання ключових аспектів енергетичної незалежності України // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля ; голов. ред.: Т.В. Калінеску [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2016. – № 4 (24). – C. 21-28. – ISSN 2221-8440
873233
  Заболоцький Т.М. Моделювання коефіцієнта, що описує ставлення інвестора до ризику // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 215-225. – ISSN 1993-6788
873234
  Левченко Н.М. Моделювання компенсаційного соціального пакету за податковим підходом / Н.М. Левченко, Я.В. Ручка // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 178-182. – ISSN 2309-1533
873235
  Олійник О.О. Моделювання комплексної оцінки управління знаннями // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 109-113. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
873236
  Слободянюк Н. Моделювання комплексної системи управління нематеріальними активами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 69-75. – ISSN 1728-9343
873237
  Ткачук О.В. Моделювання конвергенції торгівлі на нових європейських ринках : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Ткачук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додаток : л.177-222. – Бібліогр. : л.160-176
873238
  Петренко О.О. Моделювання кондесаційного росту мікронних крапель спиртів / О.О. Петренко, Ю.І. Шиманський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 445-450. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Було проведено комп"ютерне моделювання кондесаційного росту мікронних крапель деяких спиртів у камері Вільсона. Використано модель конденсації у перехідному режимі, яка була запропонована Фукутою та Уолтером. Були одержані значення коефіцієнтів ...
873239
  Куцик В.І. Моделювання конкурентних позицій підприємств реального сектора економіки на внутрішньому ринку / В.І. Куцик, Р.Л. Лупак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 244-249. – ISSN 2222-4459
873240
  Зима А.О. Моделювання конкурентоспроможності промислового підприємства в умовах нестабільного економічного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Зима Анастасія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
873241
  Брадов В.В. Моделювання контенту друкованого видання:маркетингово орієнтований підхід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 198-201


  У статті визначаються ключові моменти моделювання контенту друкованого видання, сформульована сутність маркетингово орієнтованого підходу до цього методу організації інформаційного виробництва, запропоновано можливий алгоритм його впровадження в процес ...
873242
  Шевчук Л.П. Моделювання контролю фінансових ресурсів згідно з запропонованою методикою та визначення її ефективності / Л.П. Шевчук, А.А. Шевчук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С.157-161. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
873243
  Каніболоцький Д.С. Моделювання конформаційного переходу у міозині II // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 83
873244
  Шевченко Л.Л. Моделювання концептів Нового Завіту засобами морфології та синтаксису // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 138-154. – ISSN 2311-2697


  Проблема вивчення текстових концептів займає важливе місце серед інших видів концептуальних досліджень. Застосування поняття "концепт" при дослідженні текстів викликане необхідністю його використання при аналізі текстотвірних засад твору, виявлення ...
873245
  Колісниченко Т.В. Моделювання концептосфери "settlement" в англомовній картині світу // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 13. – С. 38-42. – ISSN 2313-500Х
873246
  Шевченко Л Моделювання концепту "Ісус Христос" засобами Нового Завіту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 32. – C. 125-145. – ISSN 2311-2697


  Стаття присвячена дослідженню проблеми структурування концепту "Ісус Христос" у тексті Нового Завіту. Методика його комплексного аналізу здійснена на польових засадах, коли основною одиницею вивчення є концептуальне поле - змістова категорія, ...
873247
  Пилипенко А.А. Моделювання корпоративної архітектури в організації управлінського обліку об"єднання підприємств / А.А. Пилипенко, А. Халліфах // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 319-327. – ISSN 2222-4459
873248
  Дрозд А.О. Моделювання кредитно-депозитної діяльності комерційного банку із врахуванням несвоєчасного повернення кредитів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Дрозд Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 24 назви
873249
  Урсуленко Г. Моделювання кредитного ризику банку за допомогою узагальнених лінійних моделей // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 99-102. – ISSN 1993-0259


  Розглянуто модель логістичної регресії, яка належить до класу узагальнених лінійних моделей.
873250
  Чорний А. Моделювання латентних змінних: розвиток, сучасний стан та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні етапи розвитку, сучасний стан і визначені подальші перспективи моделювання латентних змінних як складової сучасної статистичної науки. В статье рассмотрены основные этапы развития, современное состояние и перспективы ...
873251
   Моделювання логістичних кривих у маркетингових дослідженнях / Т.В. Блудова, А.Л. Пастернак, Є.Л. Пастернак, // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 3-7
873252
  Кузьмін Євгеній Володимирович Моделювання локальних людино-машинних систем колективної взаємодії : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кузьмін Є.В.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19с. – Бібліогр: 7 назв
873253
  Жильцов А.В. Моделювання магнітного поля у вентильному електродвигуні із закритими пазами з урахуванням нелінійної магнітної характеристики / А.В. Жильцов, В.В. Ликтей // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 178-186 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
873254
  Порохня В.М. Моделювання макроекономічних показників на основі даних системи національних рахунків / В.М. Порохня, Л.В. Кухарева, Є.В. Порохня // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-211. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
873255
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 17-24. – ISSN 0131-775Х
873256
  Вахненко Т. Моделювання макроекономічних факторів зовнішніх запозичень та їх впливу на розвиток економіки України : Фінанси. Податки. Кредит // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 7. – С. 15-24. – ISSN 0131-775Х
873257
  Кочура Є.В. Моделювання макроекономічної динаміки : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.В. Кочура, В.М. Косарєв; МОНУ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 236с. – ISBN 966-8253-77-9


  Для студентів, аспірантів економічних спеціальностей, спеціалістів.
873258
  Фадєєва К.К. Моделювання масових типів будівель громадського призначення як динамічних просторових структур // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 62. – С. 203-214. – ISSN 2077-3455
873259
  Євтушенко Т.П. Моделювання медичного страхування з використанням системно-функціонального підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 64-67. – (Економіка ; вип. 113/114). – ISSN 1728-3817


  Система управління медичним страхуванням (мотиви страхової діяльності, моделювання страхового продукту, реалізація страхового продукту, управління ризиком у медичному страхуванні). Запропонована інформаційна модель процесу прийняття рішень по розробці ...
873260
  Баранов В.А. Моделювання метасоматозу в радіогенних породах як чинника змінення їх властивостей / В.А. Баранов, Л.Ф. Маметова, В.Ю. Коровін // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 86-95 : рис., табл. – Бібліогр.: с.93-95. – ISSN 0203-3100
873261
  Шерстенников В Ю. Моделювання механізмів вплмву на темпи продажу продукції підприємства / В Ю. Шерстенников, Т.М. Рудянова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С.551-559 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
873262
  Слободянюк Н.О. Моделювання механізму інвестиційного забезпечення фінансової безпеки країни / Н.О. Слободянюк, Р.І. Шокер // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 12 : Суспільні настрої як фактор динаміки антикорупційних формальних правил. – С. 100-107. – ISSN 2222-4459
873263
   Моделювання міграції екотоксикантів у компонентах агроекосистем / В.М. Войціцький, С Хижняк, , В.В. Данчук, С.В. Мідик, В.О. Ушкалов // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2019. – № 1. – С. 36-41 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-4893
873264
  Петрусенко В.П. Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 26.06.01 - екологічна безпека / Петрусенко В.П.; Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління мінприроди України. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 17 назв
873265
  Жуланов Є.Є. Моделювання міжрегіональних туристичних потоків у національному економічному просторі / Є.Є. Жуланов, О.В. Борисова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Вищ. навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Єрмошенко М.М., Бурлака Г.Г., Базилюк А.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (190). – C. 203-214. – ISSN 1993-6788
873266
  Ставицький А.В. Моделювання мікроекономічних процесів : навч. посібник / Ставицький А.В., Харламова Г.О. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2018. – 180, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-180. – ISBN 978-617-646-415-0
873267
  Матвієнко М.О. Моделювання мікроклімату та біокліматичних умов великих міст у літній період : дис. ... д-ра філос. : 103 / Матвієнко Марія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – [298] арк. – Додатки: арк. 171-[298]. – Бібліогр.: арк. 152-170
873268
  Крак Ю.В. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу / Ю.В. Крак, І.О. Стеля // Штучний інтелект : науково-теоретичний журнал / НАНУ Ін-т проблем штучного інтелекту. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 102-112. – ISSN 1561-5359
873269
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02. / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
873270
  Стеля І.О. Моделювання мовного апарату людини в задачах комп"ютерного синтезу : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Стеля І.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 155 л. + Додатки : л. 124-140. – Бібліогр.: л. 141-155
873271
  Корнієнко О.О. Моделювання можливих світів у прозі Сигізмунда Кржижановського // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 186-192. – ISSN 2520-2103
873272
  Русакова Н.Є. Моделювання мозкоподібних структур та їх застосування в штучному інтелекті : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Русакова Наталія Євгенівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 24 назви
873273
  Середюк В.Б. Моделювання надійності позичальників (фізичних осіб) у системі кредитної політики комерційного банку : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Середюк Володимир Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
873274
  Богданов В.Р. Моделювання накопичення пластичних деформацій на основі числового розв"язування плоскої задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 85-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISSN 1812-5409


  За допомогою розробленої методики розв"язування задач плоскої деформації у пружно-пластичній динамічній математичній постановці з урахуванням процесу розвантаження матеріалу було отримано числовий розв"язок для брусків з поперечним перерізом у формі ...
873275
  Іванов Ю.Б. Моделювання наслідків від впровадження пільг соціального характеру з податку на прибуток підприємств, які сприяють поліпшенню рівня життя населення / Ю.Б. Іванов, Г.В. Комарова // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 1 (30). – С. 81-90
873276
  Дєгтяр А.О. Моделювання наслідків державноуправлінських рішень у фінансово-економічній сфері // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 1. – С. 123-128
873277
  Дудка А.А. Моделювання національної жіночності в драмі "Одержима" Лесі Українки // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 186-188. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
873278
  Соколовський Д.Б. Моделювання неефективних норм поведінки економічних агентів на прикладі взаємовідносин "інвестор - держава" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 337-342 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
873279
  Маслов Б. Моделювання нелінійних в"язко-пружних властивостей теригенно-вапняковистих пісковиків / Б. Маслов, І. Онищук, А. Шинкаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 99-105. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Проведено дослідження керну теригенно-вапняковистих пісковиків з метою визначення структури тріщинно-порового простору, петрофізичних властивостей та подальшої статистичної обробки отриманих даних. Використано обладнання петрофізичної лабораторії ННІ ...
873280
  Яремчук І.Я. Моделювання нерівнотовщинних багатошарових структур для селективних оптичних фільтрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.20 - оптоелектроннї системи / Яремчук І.Я. : Ін-т фізики напівпровідників ім. В.С. Лашкарьова, НАНУ. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 18 назв
873281
  Шевченко В.Л. Моделювання нечіткої динаміки / В.Л. Шевченко, С.А. Поляков, А.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 48
873282
  Супричова Л.І. Моделювання нормативу на очистку робочих органів сільськогосподарських агрегатів засобами програми "Аналіз" : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 198-206 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873283
  Разживін В.М. Моделювання образу Січі в українській історичній прозі // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 151-156. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
873284
  Іофін І.В. Моделювання обсягів потенційного ВВП України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 34-42
873285
  Жуковська О.А. Моделювання обсягу продукції для задоволення попиту за допомогою динамічної моделі частки ринку та інтервальної моделі розміру ринку / О.А. Жуковська, П.А. Скляр // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 584-593. – ISSN 2307-5651
873286
  Бойчук М.В. Моделювання однопродуктової макроекономіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання / М.В. Бойчук, А.Р. Семчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 176-188. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  Запропонована модель однопродуктової економіки зростання з ендогенним технічним прогресом з урахуванням споживання. В економіко-математичній моделі враховано, що кінцевий випуск продукції використовується на споживання, капіталовкладення в розширення ...
873287
  Мартинов В.Л. Моделювання оптимальних геометричних параметрів енергоефективних будівель гранної форми : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.01 / Мартинов Вячеслав Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 39 с. – Бібліогр.: 93 назви
873288
  Антонова Ю.В. Моделювання оптимального використання вторинної енергії у великій міській агломерції (на основі інтегрованого АРМ) : Дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Антонова Ю.В. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Киев, 1998. – 171 л. – Бібліогр. : л. 130-171
873289
  Вінничук О.Ю. Моделювання оптимального економічного росту в умовах еколого-економічної рівноваги / О.Ю. Вінничук, Л.В. Скращук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 72-82. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
873290
  Тригуб О.В. Моделювання оптимального іпотечного механізму фінансування житлового будівництва : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 214-221 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
873291
  Григорків В.С. Моделювання оптимального контролю над забрудненням довкілля // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 155-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджена модель оптимального контролю над забрудненням довкілля з кусково-лінійною макровиробничою функцією. Запропоновані алгоритми побудови оптимальної програми контролю.
873292
  Блудова Т.В. Моделювання оптимального попиту фріланс-заявок ІТ-підприємства за методом Монте-Карло / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9 (196). – С. 53-59
873293
  Дяк О.В. Моделювання оптимального розподілу коштів для зменшення інвестиційних ризиків в умовах трансформаційної економіки / О.В. Дяк, І.С. Лазаренко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 577-584. – ISSN 2307-5651
873294
  Єлейко Я.І. Моделювання оптимальної структури балансу банку : банківська справа / Я.І. Єлейко, М.Л. Лапішко, О.М. Кінаш // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 111-114 : Рис.
873295
  Савченко С.О. Моделювання організаційно-функціональної структури системи управління ВНЗ / С.О. Савченко, Я.М. Манькута // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 22-27. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджується системні аспекти формування механізхмів стратегічного планування у сфері вищої освіти на рівні ВНЗ, що є основою інноваційних трендів розвитку сфери освіти і науки, враховуючи ринкові реалії. У результаті дослідження ...
873296
  Загородня А Моделювання освітніх систем економічної галузі України та Республіки Польща // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 13-18. – (Педагогічні науки ; № 1(28))
873297
  Гриник Г.Г. Моделювання основних морфологічних показників дерев сосни звичайної у соснових деревостанах Подільської височини / Г.Г. Гриник, О.Ю. Громяк // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 126-134 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1991-606X
873298
  Благун І.С. Моделювання особливостей забезпечення фінансовими ресурсами гірських населених пунктів України : бюджет / І.С. Благун, А.С. Жигайло // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 4. – С. 102-105 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
873299
  Сєріков А.В. Моделювання особливостей розвитку взаємодіючих соціально-виробничих систем : економіко-математичне моделювання / А.В. Сєріков, Н.С. Сіромаха // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 5. – С. 93-102 : Рис. – Бібліогр.: 22 назви
873300
  Демченко Т.А. Моделювання оцінки вартості активів підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 31-36
873301
  Белянська Ю.В. Моделювання оцінки доцільності впровадження інновацій на транспортних підприємствах // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; редкол.: Е.А. Кузнєцов, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 21, вип. 3 (52). – С. 13-30. – ISSN 2413-9998
873302
  Кинаш Ю.Є. Моделювання оцінки кредитних ризиків у діяльності кредитних спілок / Ю.Є. Кинаш, В.М. Мищишин, Р.О. Гавдьо // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 907. – С. 51-58. – (Серія: Автоматика, вимірювання та керування). – ISSN 2521-6856
873303
  Дмитров С. Моделювання оцінки ризиків використання послуг банків з метою легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму : макроекономіка / С. Дмитров, О. Меренкова, Л. Левченко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 54-59. – Бібліогр.: 15 назв
873304
  Кузьменко О.В. Моделювання оцінювання рівня економічного, соціального та політичного розвитку України, Італії та Франції в контексті оптимізації їх взаємодії / О.В. Кузьменко, О.В. Колотіліна // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 111-120. – ISSN 2308-1988
873305
  Комашко О. Моделювання очікувань інфляції в Україні : проблеми макроекономіки / О. Комашко, Ю. Баженова // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 4 (88). – С. 82-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
873306
  Пак Р.М. Моделювання параметрів вогнища землетрусу 12 грудня 2018 р. (08:49:56, 16; 36, 4478о N$ 140,5788о Е; Н= 62,0 км; Мw=4,3, Японія) / Р.М. Пак, О.Д. Грицай // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 105-118 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 113-115. – ISSN 0203-3100
873307
  Арістова Н.О. Моделювання педагогічної системи цілеспрямованого формування професійної суб"єктності майбутніх філологів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 8-14. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
873308
   Моделювання перехідних процесів газодинамічного потоку у компресорі авіаційного двигуна ТВЗ-117 / Ю.М. Шмельов, С.І. Владов, О.Ф. Кришан, С.Д. Гвоздік // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 4 (111). – С. 36-42 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
873309
  Онищенко Н. Моделювання підготовки майбутніх учителів до інноваційної виховної діяльності // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – C. 39-48. – ISSN 2786-6319
873310
  Семерня О.М. Моделювання пізнавальної діяльності майбутніх екологів через управлінські впливи // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 182-187 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 2). – ISSN 2309-8074
873311
  Літовко І.В. Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Літовко Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 67 назв
873312
  Літовко І.В. Моделювання плазмо-оптичних пристроїв нового покоління : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Літовко Ірина Валентинівна ; М-во освіти і науки України, НАН України, Ін-т ядер. досліджень, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 349 арк. – Додатки: арк. 339-349. – Бібліогр.: арк. 314-338
873313
  Тепляков І.Ю. Моделювання плазмових ребристо-стержневих антен для телекомунікаційних систем спеціального призначення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – № 915. – С. 17-22. – (Серія: Радіоелектроніка та телекомунікації). – ISSN 0321-0499
873314
   Моделювання плазмово-пучкових систем за допомогою модифікованого пакету PDP1 / І.О. Анісімов, І О. Кельник, С.М. Левитський, Д.В. Сасюк, Т.В. Сіверський, С.В. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 48-55. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Описано модифікований пакет PDP1 для моделювання плазмово-пучкових систем за методом великих частинок. Наведені результати моделювання для низки задач плазмової електроніки: деформація профілю концентрації неоднорідної плазми під дією модульованого ...
873315
  Зомчак Л. Моделювання поведінки інвестора на фінансового ринку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 287-292. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
873316
  Глосковська Наталія Вікторівна Моделювання поверхневих явищ у кластерах оксиду магнію : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.24 / Глосковська Наталія Вікторівна; НАН України. Ін-тут біолоїдної хімії. – К., 1997. – 16л.
873317
  Гулівата І.О. Моделювання показників вступної компанії / І.О. Гулівата, І.І. Ніколіна, О.В. Кліщук // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2019. – С. 119-125. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
873318
  Бойчук В. Моделювання показників фінансово-господарської діяльності для розроблення стратегії підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 92-100. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
873319
   Моделювання покращених багатокрокових 2D RSA алгоритмів для криптографічних перетворень та сліпого електронного цифрового підпису / В.Г. Красиленко, Д.В. Нікітович, Р.О. Яцковська, В.І. Яцковський // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Бараннік В.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (156). – С. 92-100. – ISSN 1681-7710


  "Розглядаються нові модифікації криптосистеми RSA на 2D випадок, а саме, покращені багатокрокові моделі та алгоритми для криптографічних перетворень (КП) зображень і текстово-графічних документів (ТГД), що враховують їх специфіку та адаптуються до ...
873320
  Прилипко Ю.Ш. Моделювання попиту на готівку як індикатора рівня тіньового сектора економіки / Ю.Ш. Прилипко, В.М. Товмаченко // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 114-116
873321
  Кобушко І.М. Моделювання попиту на інвестиційному ринку на основі застосування економетричних методів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 217-229 : табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788
873322
  Жегус О.В. Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 410-417. – ISSN 2222-0712
873323
  Новіков В. Моделювання попиту на платні послуги: досвід і перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-5.
873324
  Андрейшина Н.Б. Моделювання попиту та пропозиції щодо продукції хлібопекарської галузі України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 77-82. – ISSN 2222-4459
873325
  Рибалка І.О. Моделювання популяції омели білої для вирішення задач екологічного менеджменту урбоекосистем / І.О. Рибалка, Ю.І. Вергелес, В.О. Бараннік // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 130. – С. 36-43 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 130). – ISSN 0869-1231
873326
  Крючков Ю.М. Моделювання пористої структури та масепереносу в порошкових проникних матеріалах з урахуванням нелінійних структурних ефектів. : Автореф... доктор техн.наук: 05.16.06 / Крючков Ю.М.; НАН України. Ін-тут проблем матеріал.. – К., 1994. – 35л.
873327
  Кваша Т.К. Моделювання потенційного ВВП для оцінювання фіскального простору України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 120-125. – ISSN 2306-6806
873328
  Лєнівова Г.В. Моделювання потенційного впливу ЗВТ між Україною та ЄС на структуру імпорту продукції тваринництва // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 139-44 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
873329
  Товстенко І.І. Моделювання потреб в сировині для підприємства за допомогою розподілу ймовірностей // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизацїї та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (234). – С. 111-116. – ISSN 2522-1620
873330
  Тайстра Ю.В. Моделювання поширення електромагнітних хвиль у просторі Керра на основі аналітично-геометричного методу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Тайстра Юрій Віталійович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 34 назви
873331
  Васильєв О.В. Моделювання поширення сигналу в нейронних сітках // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 1. – С. 103-113. – ISSN 1023-2427
873332
  Ткаченко Н.О. Моделювання правового поля формування соціально відповідальної поведінки фармацевтичних фахівців / Н.О. Ткаченко, Б.П. Громовик // Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики : науково-практичний медичний журнал / Запоріз. держ. мед. ун-т ; редкол.: О.І. Панасенко, А.Г. Каплаушенко, С.Я. Доценко [та ін.]. – Запорожье, 2018. – Т.11, № 1 (26), січень - квітень. – С. 104-111. – ISSN 2306-8094


  Матеріалами дослідження стали національні та міжнародні нормативно-правові акти (НПА), що регламентують соціальну відповідальність, діяльність фармацевтичних організацій та отримання фармацевтичної освіти.
873333
  Радченко Л. Моделювання правової конструкції шлюбу та шлюбоподібних союзів у праві країн ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 35-39. – (Юридичні науки ; вип. 3 (110)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду порівняльно-правових засад визначення категорії "шлюб" у сімейному праві України, тлумаченню поняття "шлюбоподібних союзів" у законодавстві, судовій практиці та правовій доктрині країн-членів ЄС, визначенню ознак та ...
873334
  Герасимов Р.Р. Моделювання при розслідуванні злочинів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 253-257
873335
  Христан Н. Моделювання прийнятного минулого: образ Галицько-Волинської Русі в часи сталінізму // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 18 : На пошану професора Василя Ботушанського. – С. 85-91
873336
  Щербак А.В. Моделювання прийняття інвестиційних рішень підприємствами в умовах ризку : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 222-228 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
873337
  Батюк Б.Б. Моделювання прийняття управлінських рішень в процесі реалізації продукції та інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – С. 138-146. – ISSN 2522-1620
873338
  Джой П. Моделювання природних катастроф // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 28-29. – ISSN 1810-7923
873339
  Временко Л. Моделювання проблем обов"язкового страхування в Україні / Л. Временко, В. Мужилівський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-16. – (Економіка ; Вип. 133). – ISSN 1728-3817


  В статті визначено та проаналізовано основні проблеми, притаманні галузі обов"язкового страхування в Україні. Побудовано ієрархічну структуру зазначених проблем та встановлено першочерговість їх вирішення. В статье определены и проанализированы ...
873340
  Якусевич Юрій Геннадійович Моделювання прогресивних комп"ютерних технологій самостійного навчання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.06 / Якусевич Юрій Геннадійович; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 17л.
873341
  Лубков М.В. Моделювання продуктивного тиску в неоднорідних нафтоносних пластах // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; голов. ред. М.А. Якимчук. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
873342
  Блудова Т.В. Моделювання пропозиції фріланс-заявок ІТ-підприємства / Т.В. Блудова, Є.М. Галахов // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 10 (197). – С. 60-66
873343
  Сахненко О.І. Моделювання просторової мінливості концентрації зависі Чорного моря в районі Лузанівки, поблизу Куяльницького лиману // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 204-213 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-0902
873344
  Муха Т.О. Моделювання просторової структури агрорекреаційного екопоселення / Т.О. Муха, В.В. Руденко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 128-133 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2077-3455
873345
  Балаклицький М.А. Моделювання протестантської журналістики України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 47-51


  Досліджується досвід персональної та групової етики протестантських журналістів, що спирається на релігійні переконання та є підґрунтям професійної та громадської діяльності. The author explores the experience of personal and group ethics of ...
873346
  Слозанська Г.І. Моделювання професійної діяльності у підготовці майбутніх соціальних працівників у ЗВО до роботи у територіальній громаді // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 255-259. – Бібліогр.: с. 257-258. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (43)). – ISSN 2524-0609
873347
  Вишківська В. Моделювання професійної діяльності фахівців: концептуальні засади / В. Вишківська, Є. Прокоф"єв, О. Ступак // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216), серпень. – С. 87-92. – ISSN 2308-4634
873348
  Москаленко А. Моделювання професійної підготовки педагогічних кадрів у класичних університетах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (16)). – ISSN 1728-3817
873349
  Бомба А.Я. Моделювання процесiв фiльтрування рідин вiд багатокомпонентного забруднення в n-шарових магнiтних фiльтрах за умов iдентифiкацiї масообмін них коефiцiєнтiв / А.Я. Бомба, А.П. Сафоник // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 3 (117). – С. 32-39. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Побудовано математичну модель процесу очистки рiдин вiд багатокомпонентного забруднення n-шаровим магнiтним фiльтром, яка враховує зворотний вплив визначальних факторi (концентрацiї забруднення рiдини та осаду) на характеристик середовища (коефiцiєнт ...
873350
  Ткаченко А.В. Моделювання процесів взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100)-(2х1) / А.В. Ткаченко, О.Ю. Ананьїна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 291-295. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлені результати квантово-хімічного моделювання процесів взаємодії атомарного водню з поверхнею Ge(100), що містить вакансійний дефект. Досліджуються процеси, що можливі при взаємодії атомарного водню з дефектною поверхнею Ge(100) ...
873351
   Моделювання процесів витрачання та поповнення ресурсу угрупування технічних об"єктів / С.В. Лєнков, І.В. Толок, В.М. Цицарєв, Є.С. Лєнков // Системи озброєння і військова техніка : щоквартальний науково-технічний журнал / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; голов. ред. Леоньєв О.Б. ; редкол.: Аніпко О.Б., Більчук В.М., Бітсадзе Ш. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (53). – С. 155-162. – ISSN 1997-9568
873352
  Довгополий А.С. Моделювання процесів виявлення вибухонебезпечних предметів індукційним методом на основі результатів експериментальних досліджень / А.С. Довгополий, В.І. Коцюруба, В.І. Кривцу // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2022. – Вип. № 77. – С. 15-27. – ISSN 2524-0056


  With the beginning of the undeclared war of the Russian Federation against Ukraine in 2014, and the subsequent large-scale invasion in February 2022, the issue of reconnaissance and demining of the area from explosive devices both during the conduct of ...
873353
  Чередниченко В.С. Моделювання процесів впливу на інформацію та розробка методів оцінки рівня безпеки інформації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Чередниченко В.С. ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
873354
  Даниленко В.А. Моделювання процесів динамічного деформування структурованого геофізичного середовища з пружнопластичною взаємодією елементів структури / В.А. Даниленко, С.В. Микуляк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 60-65 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0203-3100
873355
  Скіцько В.І. Моделювання процесів електронної логістики Інтернет-магазину з використанням розфарбованих комбінованих (за часом) мереж Петрі / В.І. Скіцько, Г.В. Мельник // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України ; голов. ред.: Н. Матвійчук-Соскіна. – Київ, 2015. – № 7/8 (2). – С. 65-68. – ISSN 1728-6220


  Центральне місце у сфері електронної комерції займають Інтернет-магазини, для яких основним джерелом прибутку є їхні покупці. Отже, необхідно вміти грамотно побудувати роботу з ними. Одним із інструментів дослідження такої проблеми є моделювання ...
873356
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів мислення як метод розкриття внутрішньої сутності ленінської теорії відображення // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1969. – Вип. 16/17
873357
  Шілінг А.Ю. Моделювання процесів онлайн системи оцінювання знань споживачів освітніх послуг у закладах вищої освіти // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 67-72. – (Технічні науки ; № 1 (293)). – ISSN 2307-5732
873358
   Моделювання процесів очищення стоків від синтетичних барвників природними сорбентами / М. Мальований, І. Петрушка, Р. Петрус, Г. Леськів // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 2. – С. 41-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1726-5428
873359
  Єлісєєнко Андрій Євгенович Моделювання процесів передавання даних в інформаційно-вимірювальних системах інженерних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Єлісєєнко А.Є.; Вінницк. держ. ун-тет. – Вінниця, 2001. – 19 с.
873360
  Антонець І.В. Моделювання процесів переносу у трифазових полідисперсних потоках стосовно до мокрої очистки газів від твердих частинок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Антонець Ірина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
873361
  Грицай В.Й. Моделювання процесів поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 379-384. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. За допомогою чисельного експерименту досліджено кінетичну поведінку системи в залежності від зміни деяких гемостатичних параметрів. Проведено аналіз знайдених ...
873362
  Благун І.С. Моделювання процесів розвитку фондового ринку : монографія / Іван Семенович Благун, Іван Володимирович Буртняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавець Віктор Дяків, 2011. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 147-155. – ISBN 978-966-96949-7-3
873363
  Саприкін В. Моделювання процесів руху вологи в ґрунтах зони аерації ділянки чорнобильського "Рудого лісу" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 44-48. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Наведено методику моделювання вологоперенесення в гумідних кліматичних умовах в ґрунтах зони аерації невеликої потужності (2-3 м), складеної мілкозернестими пісками. Методика базується на використанні комп"ютерної програми HYDRUS-1D (що розв"язує ...
873364
  Шевченко Г.Г. Моделювання процесів створення гносеологічних образів // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
873365
  Семенко Володимир Миколайович Моделювання процесів суперкавітації : Автореф. дис. ...докт. техн. наук: 01.02.05 / Семенко Володимир Миколайович; Семененко В.М.; НАНУ ін-тут гідромехан. – Київ, 2001. – 43 с.
873366
  Войтов Віктор Анатолійович Моделювання процесів тертя та зношування у трибосистемах гідромашин як основа рішення задач проектування : Автореф... доктора техн.наук: 05.02.04 / Войтов Віктор Анатолійович; Мін-во осв. України. Технол. ун-тет Поділля. – Хмельницький, 1999. – 35л.
873367
  Бондаренко Т.В. Моделювання процесів технічного обслуговування за станом з фіксованою та адаптованою періодичністю контролю складних технічних засобів озброєння / Т.В. Бондаренко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2017. – Вип. № 56. – С. 17-24. – ISSN 2524-0056
873368
  Артюхіна М. Моделювання процесів управління соціально-економічним потенціалом вищого навчального закладу // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 137-142. – ISSN 1818-2682
873369
  Петренко Л.М. Моделювання процесів управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Петренко Л.М. ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
873370
  Васильченко І.І. Моделювання процесів ціноутворення на ринку фінансових деривативів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Васильченко Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
873371
  Корнєва Т.С. Моделювання процесу використання рекреаційних ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 92-96. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
873372
  Гуров С. Моделювання процесу виховання духовно-моральних цінностей у студентів гуманітарних спеціальностей засобами художньої літератури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 57-63. – ISSN 2308-4634
873373
   Моделювання процесу відмов відновлюваних об"єктів з ієрархічною конструктивною структурою / Г.Б. Жиров, Є.С. Лєнков, В.М. Цицарєв, Я.М. Проценко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 30-40. – ISSN 2524-0056
873374
  Вергунова І.М. Моделювання процесу водної ерозії в штучному агроландшафті на основі дослідження міграції 137 Cs / І.М. Вергунова, О.В. Гайдук // Меліорація і водне господарство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Українська академія аграрних наук, Ін-т гідротехн. і меліорації. – Київ, 2001. – Вип. 87. – С. 153-157. – ISBN 966-540-042-8
873375
  Міщенко С.Г. Моделювання процесу зниження податкової заборгованості підприємств // Економічна кібернетика : Міжнародний науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2005
873376
  Момотенко Д.О. Моделювання процесу контактної мембранної дистиляції / Д.О. Момотенко, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 43-44
873377
  Ащаулов В.В. Моделювання процесу моніторингу розвитку галузей економіки з урахуванням невизначеності параметрів державного регулювання // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 2, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
873378
  Іващенко О.В. Моделювання процесу навчання легкоатлетичних і гімнастичних вправ дівчат 14-15 років / О.В. Іващенко, О.О. Капкан // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 08. – С. 32-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 1818-9172
873379
  Рохман Б. Моделювання процесу переносу маси, імпульсу й енергії у висхідному полідисперсному потоці з врахуванням обертання дисперсної фази й взаємодії частинок між собою / Б. Рохман, В. Капіон, А. Худащов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 49-55. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано замкнену систему рівнянь, що описує рух й фізико-хімічні процеси у висхідному полідисперсному потоці, з урахуванням обертання дисперсної фази, сил аеродинамічного опору, ваги та Магнуса, взаємодії частинок між собою та зі стінкою реактора. ...
873380
  Гунченко Ю.О. Моделювання процесу придбання і втрати навичок проведення роботи фахівцями підрозділів постійної готовності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 149-151
873381
  Оліферук В. Моделювання процесу розвитку військової освіти в Україні: принципи та підходи до стандартизації / В. Оліферук, Д. Вітер, Н. Шабатіна // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 215-221. – ISSN 2617-1775
873382
  Науменко Ю.О. Моделювання процесу розповсюдження реклами на основі гібридного рівняння дифузії // Международная научная конференция имени Т.А.Таран "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016 : Киев, 18-20 мая 2016 г. : сб. трудов, рекомендовано Ученым советом фак. прикладной математики / "Интеллектуальный анализ информации" ИАИ-2016, междунар. науч. конф. – Київ : Просвіта, 2016. – С. 154-156. – ISBN 978-617-7010-11-0
873383
  Гавриленко В.В. Моделювання процесу ударної взаємодії з рідиною пружної оболонки, що обертається навколо своєї осі / В.В. Гавриленко, Ю.Б. Мосєєнков // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 102-108. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається плоска несиметрична задача занурення в стисливу рідину тонкої пружної кругової циліндричної оболонки, що обертається навколо своєї геометричної осі з даною кутовою швидкістю.
873384
   Моделювання процесу формування агроекологічного рівня потенційного врожаю озимої пшениці в степовій зоні України / О.О. Дронова, Т.К. Костюкєвич, С.О. Васильєв, В.І. Дяговець // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 74-78 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0899
873385
   Моделювання процесу формування конструкторсько-технологічної компетенції вчителів технологій / Л. Оршанський, Матвісів, В. Ясеницький, В. Урсу // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2. – C. 146-155. – ISSN 2411-1317
873386
  Бровко К. Моделювання процесу формування корпоративної культури студентів вищих навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (57) : Педагогіка. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687
873387
  Хаченко І. Моделювання процесу формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців з економіки // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 152-159. – ISSN 2077-1827
873388
  Царюк Л. Моделювання психологічних умов як засіб підвищення ефективності тренінг-семінару // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.127-132
873389
   Моделювання радіаційної обстановки при поводженні з відпрацьованим ядерним паливом / О.В. Балан, С.А. Паскевич, С.С. Підберезний, Д.В. Федорченко // Ядерна фізика та енергетика : науковий журнал / Ін-т ядерних досліджень Нац. акад. наук України ; редкол.: В.І. Слісенко, В.Й. Сугаков, В.В. Тришин [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 22, № 3. – C. 249-258. – ISSN 1818-331Х
873390
  Штепа Ю.М. Моделювання раціонального розвитку централізованих матеріально-технічних ресурсів агровиробництва між господарствами регіону (адміністративного району) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 32-35
873391
  Сумарук Ю.П. Моделювання регіонального магнітного поля з використанням сферичних функцій: практичний аспект / Ю.П. Сумарук, Янків-Вітковська, Б.В. Джуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 165-172 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISSN 0203-3100
873392
  Сумарук Ю.П. Моделювання регіонального магнітного поля з використанням сферичних функцій: теоретичний аспект / Ю.П. Сумарук, Янків-Вітковська, Б.Б. Джуман // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 180-191 : рис. – Бібліогр.: с. 187-189. – ISSN 0203-3100
873393
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 235 арк. – Додатки: арк. 198-235. – Бібліогр.: арк. 172-197
873394
  Маляренко О.С. Моделювання регіональної екологічної мережі в Північному Приазов"ї : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.01 / Маляренко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
873395
  Ревко Д.А. Моделювання регулятора для двигуна безпілотного літального апарату // Новітні технології сучасного суспільства (НТСС-2019) : всеукр. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 12 груд. 2019 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чернігів. облдержадмін. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 80-81. – ISBN 978-617-7571-72-7
873396
  Бритковський Василь Михайлович Моделювання редактора формул секвеційних алгоритмів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Бритковський В.М.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
873397
  Смирнова Т.В. Моделювання рекламного іміджу : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Смирнова; КНУТШ; Ін-т журналістики; МОНУ. – Київ : Київський університет, 2005. – 166 с. – ISBN 966-594-206-9
873398
  Ільченко В.В. Моделювання рекомбінаційного струму в діодах Шотткі через шари квантових точок двох різних типів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 183-187. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  В роботі проведено числове моделювання рекомбінаційного струму для структур з бар"єром Шотткі через шари Ge квантових точок в Si та шари InAs квантових точок в GaAs. Показано, що для реальних значень енергій залягання рівнів квантових точок та інших ...
873399
  Шмиголь Н.М. Моделювання рентабельності капіталу / Н.М. Шмиголь, О.В. Швець // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.402-404. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
873400
  Проскура В.Ф. Моделювання ресурсних потоків регіону / В.Ф. Проскура, О.В. Максютова // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 110-114. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (10)). – ISSN 2313-8114
873401
  Гончаренко В. Моделювання ресурсного забезпечення при макроекономічному прогнозуванні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 108-111. – ISSN 1993-0259
873402
  Запорожець О.І. Моделювання рефракції при поширенні звуку на відкритому повітрі / О.І. Запорожець, Л.О. Левченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 106-113 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1995-0519
873403
  Коломієць Ю.Ю. Моделювання ризиків діяльності банків / Ю.Ю. Коломієць, В.Ю. Кочорба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 138-148. – ISSN 2222-4459
873404
  Щербань П.П. Моделювання ризиків комерційних банків за основними напрямами діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 83-87. – ISSN 2306-6792
873405
  Коцюба О.С. Моделювання ризику інвестиційної діяльності : інвестиції // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 56-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
873406
  Горго І. Моделювання ризику при прийнятті управлінських рішень // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – С. 133-142. – ISSN 2410-0919
873407
  Кошель А.О. Моделювання ринкової вартості земель з урахуванням результатів їх масової оцінки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 123-127
873408
  Кобушко І. Моделювання рівня відкритості інвестиційного ринку // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 12 (202). – С. 36-41 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
873409
  Лахно В.А. Моделювання рівня захисту інформації в економічних системах засобами мови UML / В.А. Лахно, О.С. Петров // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статі розглянуті деякі аспекти застосування методології оцінки інформаційної безпеки компаній - Digital Security Office. Запропоновано доповнити даний метод спеціальним показником поточних ризиків для кількісної оцінки ступеня поточної небезпеки атак ...
873410
  Воскобійник В.А. Моделювання різномасштабних гідрологічних процесів в акваторії / В.А. Воскобійник, О.А. Воскобойник, Д.І. Черній // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (29), січень - березень 2019 р. – С. 87-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-4049
873411
  Мадерич В.С. Моделювання різномасштабних процесів формування придонних і шельфових вод у південній частині моря Ведделла. / В.С. Мадерич, К.В. Терлецька, І.О. Бровченко // Український антарктичний журнал : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Нац. антарктичний науковий центр" ; голов. ред.: П.Ф. Гожик ; редкол.: Т.В. Берегева, С.Ю. Бортник, Н.І. Бурау [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – C. 45-5. – ISSN 1727-7485
873412
  Россетті М.Д. Моделювання роботи відділу невідкладної допомоги та визначення оптимальних схем укомплектування лікарським складом / М.Д. Россетті, Г.Ф. Тшцінські, С.А. Сіверуд // Екстрена медицина: від науки до практики / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика ; ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2015. – № 5/6 (16). – С. 141-149. – ISSN 2312-7104
873413
  Кільменінов О.А. Моделювання роботи маршрутизатора з віртуалізацією при заданих параметрах якості потокового трафіку / О.А. Кільменінов, В.І. Романчук // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2017. – № 4 (48). – С. 12-17. – ISSN 2518-7678
873414
  Хильченко Т.В. Моделювання роботи нового двоканального ємнісного мікроелектромеханічного гравіметра авіаційної гравіметричної системи // Електронне моделювання : міжнародний науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; голов. ред. В.В. Мохор. – Київ, 2018. – Т. 40, № 3. – С. 87-118. – ISSN 0204-3572


  "Дано аналіз сучасних гравіметрів, які застосовуються при проведенні авіаційних гравіметричних робіт та найперспективніших наукових розробок. Запропоновано новий двоканальний ємнісний гравіметр (ДЄГ) з використанням мікроелектромеханічної системи ...
873415
  Рубіженко Д.І. Моделювання роботи триколонного шнекового розчинника з використанням теорії нечітких множин / Д.І. Рубіженко, В.М. Ковалевський // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 64-65
873416
  Держипольська Л.А. Моделювання роботи цифрового голографічного корелятора за умови фазових перешкод в робочому пучку / Л.А. Держипольська, О.В. Гнатовський, Є.П. Удалов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 314-320. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчався вплив нестаціонарних фазових перешкод на якість інтерферограм в оптичному тракті цифрового голографічного корелятора. Моделювалися фазові перешкоди з різними статистичними розподілами і їх вплив на контрастність інтерференційної картини. Для ...
873417
  Терлецька В.О. Моделювання розвитку венчурного бізнесу / В.О. Терлецька, І.В. Прокопенко // Management and entrepreneurship in Ukraine: the stages of formation and problems of development : науковий журнал / Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; ed. board: Ihor Oleksiv, Olga Melnyk, Khrystyna Peredalo [et al.]. – Львів, 2022. – Vol. 4, N 1. – С. 80-87. – ISSN 2707-5710
873418
  Мазорчук Марія Сергіївна Моделювання розвитку виробництва з урахуванням залучення додаткових інвестицій : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.22 / Мазорчук М.С.; Нац. аерокосм. ун-тет ім. М.Є.Жуковського. "Харків. авіац. ін-тут". – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
873419
  Олійник Я. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в регіональні та світові системи взаємовідносин / Я. Олійник, А. Бобровицький // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Нємець Л.М., Олійник Я.Б., Голіков А.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 22 (1). – C. 32-38. – ISSN 2076-1333
873420
  Бобровицький А. Моделювання розвитку економіки України з урахуванням інтеграції в світові та регіональні системи взаємовідносин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 33-37
873421
  Порохня В.М. Моделювання розвитку людського потенціалу як головного фактора економічного зростання / В.М. Порохня, Л.В. Кухарєва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 124-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
873422
  Погорелов Ю.С. Моделювання розвитку підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
873423
  Рядно О.А. Моделювання розвитку страхового ринку в регіонах України / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Л.В. Рибальченко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 106-114.
873424
  Микитчин О.І. Моделювання розвитку сукцесійних процесів в басейновій геосистемі р. Бережниця (правобережжя Дністра) / О.І. Микитчин, О.І. Микитчин // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 62-76
873425
  Дем"яненко В.В. Моделювання розвитку ціни на енергетичних ринках за допомогою факторних моделей / В.В. Дем"яненко, А.С. Бойко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 82-85


  Зроблено аналівз праць, якеі базуються на моделі Блекка - Шоулза - Мертона. Окреслено коло проблем, які з"являються при прогнозуванні ціни на товар. Презентовано власну модель утворення ціни на форвардні контракти.
873426
  Зінькевич Т. Моделювання розміру збитків в страхуванні / Т. Зінькевич, В. Лісовська // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 101-104 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
873427
  Мітюк Людмила Олексіївна Моделювання розповсюдження пружних хвиль у шаруватих гірських породах для оцінки сейсмічної дії вибуху : Автореф... канд. технічнихнаук: 05.15.11 / Мітюк Людмила Олексіївна; Мін-во праці та соціальної політики України та ін. – К., 1999. – 18л.
873428
   Моделювання розповсюдження радіактивного тритія (tritium 3h) та нерадіоактивного гелія-3 (helium-3) / О.Ю. Грищенко, Д.А. Клюшин, В.В. Оноцький, Л.І. Потапенко, Г.М. Стешенко // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 4 (114). – С. 77-86. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
873429
  Доленко Г.О. Моделювання розподіленого прийняття рішень за допомогою сіток Петрі / Г.О. Доленко, Я.Б. Кульчинська // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 39-45. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Запропоновано процедуру, яка моделює паралельну та узгоджену роботу колективу користувачів над розв"язанням множини взаємозв"язаних локальних задач, на які розбивається головна задача. Така процедура базується на теорії сіток Петрі. Її можна ...
873430
  Жуков М.Н. Моделювання розподілів підрахункових параметрів в задачі оцінки запасів вуглеводнів методом випадкових випробувань / М.Н. Жуков, К.Л. Довженко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 61-63. – (Геологія ; Вип. 38/39). – ISSN 1728-3817


  Описано метод генерації вибіркового розподілу параметра, що не залежить від припущень про закон розподілу, прийнятний також при невеликих обсягах вибірок в задачі оцінки запасів покладів. Розглянуто випадок генерації розподілу параметра на основі ...
873431
  Фурманець О.А. Моделювання розподілу теплових ресурсів на схилових землях в умовах Лісостепу України / О.А. Фурманець, О.О. Олійник, О.О. Безносова // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 147-153. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
873432
  Доленко Г.О. Моделювання руха фондів корпорації / Г.О. Доленко, А.М. Лиференко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 139-146. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Змодельована задача руха фондів корпорації та їх перетворення у джерела покриття витрат в класі багатокритеріальних задач лінійного програмування. Представлена одна з можливих моделей, по аналогії з якою можна будувати моделі руха фондів в залежності ...
873433
   Моделювання руху великих натовпів за допомогою клітинних автоматів : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / О.С. Макаренко, Б.І. Гольденгорін, Д.А. Крушинський, Н.Л. Смілянець // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 151-155. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
873434
  Тютюнова О.М. Моделювання руху еритроцита у капілярі, який звужується // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 427-440. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  У даній роботі досліджується вплив малих кутів звуження капілярів на капілярну течію червоних кровяних тілець (еритроцитів). Представлено результати обчислень розподілу тиску у прошарку між стінкою капіляра й еритроцитом та напруження зсуву біля ...
873435
  Бородін В. Моделювання руху міміки обличчя у флеш-іграх // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 33-36. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (30)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається задача автоматичного розпізнавання обличчя за зображенням та формуванню з допомогою розпізнаного зображення анімації, яка відображала б міміку обличчя. Запропоновано метод розпізнавання еліпсу обличчя на фотографії та методи формування ...
873436
   Моделювання руху покупців в торгових приміщеннях в умовах соціального дистанціювання / О.А. Золотухіна, О.Б. Курилко, А.М. Тушич, А.Б. Коба, А.С. Яцков // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бондарчук А.П. ; редкол.: Бойко Ю.М., Вишнівський В.В., Дробик О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (71). – С. 33-34. – ISSN 2412-4338
873437
  Веліховський Г.О. Моделювання руху рідини у комірчастому середовищі / Г.О. Веліховський, Є.О. Андреєв // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 4-5
873438
  Забарянський С.Ф. Моделювання руху твердих тіл з урахуванням зіткнень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 202-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті розглянуто модифікований метод обмежуючих сил. Задача зводиться до лінійно компліметарної задачі вигляду А[лямбда]>[або =] b розмірності k, де k - кількість точок контакту у системі. Метод легко поширюється для вирішення задачі моделювання ...
873439
  Богданов В.Р. Моделювання руху тріщини на основі числового розв"язування просторової задачі із урахуванням процесу розвантаження матеріалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розроблено аналітико-числову методику розв"язування просторових задач у пружно-пластичній динамічній математичній постановці із урахуванням процесу розвантаження матеріалу. Числовий розв"язок було отримано для бруска з поперечним перерізом у формі ...
873440
  Тищук Т.А. Моделювання сезонних циклів промислового виробництва України / Т.А. Тищук, М.М. Собко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 152-156
873441
  Михальчинець Г.Т. Моделювання секторальної результативності фінансового ринку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 65-72 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
873442
  Федорова А.О. Моделювання семантичних процесів та еволюційна модель семантики // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – С. 197-210. – (Лінгвістичні науки ; № 27). – ISSN 2616-5317


  "Терміни модель і моделювання у лінгвістиці мають досить широкий смисловий діапазон, залежний від мети, об’єкта й профілю наукового дослідження. Стаття присвячена розгляду спеціальної процедури моделювання семантичних процесів, виведенню й ...
873443
  Соловйова Н.І. Моделювання середовища фінансових ризиків в аграрному секторі : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 261-269 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
873444
   Моделювання сигналів з урахуванням їх диференціальних властивостей / В.П. Денисюк, Л.В. Рибачук, В.О. Денисюк, Г.А. Савчук // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 28-29
873445
  Суровцев І.В. Моделювання сигналу зважування на поосьових автомобільних вагах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 57-61 : фото, рис. – Бібліогр.: 5 назв.
873446
  Чейлитко Н.Г. Моделювання синтаксичної структури речення в термінах дерева залежностей // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 242-244. – ISBN 978-966-96911-8-7
873447
  Томашевський В.М. Моделювання систем : підручник для студентів вищих навчальних закладів / В.М. Томашевський. – Київ : BHV, 2005. – 352 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-120-9


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
873448
  Глонь О.В. Моделювання систем керування в умовах невизначеності : Монографія / О.В. Глонь, В.М. Дубовой; Мін-во освіти і науки України; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця : Універсум, 2004. – 169с. – ISBN 966-641-101-6
873449
  Бондар М.В. Моделювання систем масового обслуговування засобами anylogic / М.В. Бондар, С.В. Степова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 100-103. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
873450
  Кравченко В. Моделювання систем: досвід та перспективи викладання дисципліни / В. Кравченко, Ю. Шабалина, В. Кравченко // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 48-54. – ISSN 1682-2366


  Наводиться досвід викладання дисципліни для фахівців з комп"ютерних технологій.
873451
  Глушенко Т.М. Моделювання системи вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 55-56
873452
  Носенко Ю. Моделювання системи відкритої науки для професійного розвитку та діяльності вчителів // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, М.Г. Друшляк [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 38, № 4. – С. 49-55. – ISSN 2413-1571
873453
  Єфіменкова Н. Моделювання системи державного управління інвестиційно-інноваційними процесами в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 2 (21). – С. 48-61
873454
  Гриценко П.Е. Моделювання системи діалектної лексики / П.Е. Гриценко. – Київ, 1984. – 226с.
873455
  Мороз М.О. Моделювання системи забезпечення інвестиційної безпеки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 11 : Економічні рефорпи в Україні в контексті протидії гібридної війні. – С. 158-167. – ISSN 2222-4459
873456
  Герасименко О.М. Моделювання системи забезпечення кадрової безпеки суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 118-124 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
873457
  Тарасов Дмитро Олександрович Моделювання системи захисту інформації у регуляційних базах даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Тарасов Д.О.; Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
873458
  Кравець Руслан Богданович Моделювання системи інтелектуального аналізу даних на основі реляційних баз даних : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Кравець Р.Б.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
873459
  Будько О.В. Моделювання системи обліково-аналітичного забезпечення суб"єктів господарювання в умовах сталого розвитку // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 1. – С. 285-291. – ISSN 2222-0712


  Метою статті є обґрунтування моделі системи обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку суб"єктів господарювання, яка передбачає виявлення взаємозв"язків її складових та підвищення достовірності і повноти інформації, що формується у відповідних ...
873460
  Гапон В. Моделювання системи оцінювання ефективності загальної середньої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 82-93
873461
  Слободянюк Н.О. Моделювання системи управління витратами на підприємстві: теоретико-методичний аспект / Н.О. Слободянюк, О.Ю. Біднова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 202-209. – ISSN 2222-4459
873462
  Сілонова Н.Б. Моделювання системи управління відходами на молокопереробному підприємстві / Н.Б. Сілонова, Я.С. Феднова // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 62-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
873463
   Моделювання системи управління телекомунікаційною мережею із затримками сигнальної і управляючої інформації / Я.І. Торошанко, Л.І. Танцюра, Л.О. Харлай, К.В. Хмара // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 24-29. – ISSN 2412-4338
873464
  Слуцька О. Моделювання системи фінансових показників оцінки ризику дефолту емітентів облігацій // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 9 (199). – С. 32-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
873465
  Дєєв С.В. Моделювання ситуацій професійної діяльності майбутніх фахівців у процесі навчання у ВНЗ // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 34-36. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
873466
  Кучер М.К. Моделювання складних процесів циклічного деформування матеріалів : Автореф... д-ра техн.наук: 01.02.04 / Кучер М.К.; НАНУ. Ін-т проблем міцності. – К., 1999. – 32л.
873467
  Горошкова Л.А. Моделювання складних систем кластерного типу / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Р.О. Карбівничий // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 2 (66). – С. 18-27. – Бібліогр.: !9 назв. – ISSN 2222-8810
873468
  Гудима А.В. Моделювання складних соціально-економічних систем в умовах неповної інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гудима Андрій Віталійович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М.Глушкова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
873469
  Писанець К.К. Моделювання скорингових систем для управління кредитним ризиком // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 318-319. – ISBN 978-966-188-293-4
873470
  Кульбабська О.В. Моделювання словесного портрета жінки засобами експресивного синтаксису (на матеріалі "Щоденника страченої" Марії Матіос // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, Н.І. Заверталюк [та ін.]. – Дніпро, 2017. – 2017. – C. 45-57. – ISSN 2313-4437
873471
  Попова Г.В. Моделювання соціалізаційних процесів студентства засобами інноваційних психологічних технологій (трансформаційних ігор) / Г.В. Попова, Н.В. Підбуцька, Ж.Б. Богдан // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 258-271. – (Психологія ; вип. 57). – ISSN 2312-1599


  "...У статті аналізуються спеціалізовані процеси і кризові ситуації в студентські роки. Наводиться опис трансформаційних коучінгових ігор, що моделюють ситуації в області особистісних, групових і професійних відносин."
873472
  Кулик В.В. Моделювання соціально-економічної ефективності державних видатків / В.В. Кулик, А.В. Кулик // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.44-53
873473
  Проценко В.С. Моделювання спеціалізованих обчислювальних систем // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 23-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Розглядається підхід до оцінки ефективності спеціалізованих обчислювальних систем (СОС) реального часу на базі математичних моделей архітектури СОС, послідовного та паралельного алгоритмів. Описується склад інструментальних засобів проектування та ...
873474
  Благун І.С. Моделювання сталого розвитку регіону / І.С. Благун, Л.І. Сисак, О.О. Солтисік ; МОНУ ; Прикарпатський націон. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ : Видавничо-дизайнерський відділ Центру інформаційних технологій, 2006. – 166 с. – ISBN 966-640-182-7
873475
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 288 л. – Додатки: л. 270-288. – Бібліогр.: л. 252-269
873476
  Іванок Д.В. Моделювання стану геосистем басейнової ландшафтної територіальної структури (на прикладі р. Десни) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Іванок Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
873477
  Верес К.О. Моделювання стану малих басейнових геосистем урбанізованих ландшафтів (на прикладі Києва) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Верес К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
873478
  Ковальчук І.П. Моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій (на прикладі фортифікаційних споруд другої половини XIX ст.) / І.П. Ковальчук, Є.А. Іванов, Б.М. Сулик // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 103-113


  Розглянуто можливості моделювання стану природно-господарських систем постмілітарних територій за допомогою геоінформаційних технологій. Подано методичні підходи створення цифрових моделей рельєфу для постмілітарних об’єктів. На прикладі Львівської ...
873479
  Козловський С.В. Моделювання стійкості економічної системи України на основі нечіткої логіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 62-73
873480
  Баженова О. Моделювання стійкості системи економічної безпеки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена питанню моделювання області стійкого функціонування системи економічної безпеки держави. Розглянуто застосування оптимізаційних методів до моделювання системи економічної безпеки України. Article is devoted to the question of ...
873481
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
873482
  Осипов В.В. Моделювання стоку сполук нітрогену та фосфору з водозборів малих річок лісової зони України (на прикладі р. Головесня) : дис. ... канд. геогр. наук: 103 / Осипов Валерій Валерійович ; М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. гідрометеорол. ін-т, Держ служба України з надзв. ситуацій. – Київ, 2017. – 182 арк. – Додатки: арк. 166-182. – Бібліогр.: арк. 151-165
873483
  Аль-Суод С М.М. Моделювання стохастичних процесів в автономній електроенергетичній системі з газовим двигуном та їх впливу на роботу споживачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Аль-Суод Махмуд Мохаммад Салем ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
873484
  Криклій В.А. Моделювання стратегії управління фінансовими активами недержавних пенсійних фондів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрний ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 4, лютий. – С. 52-56. – ISSN 2306-6792
873485
  Михайлов С.В. Моделювання стратегій управління суб"єктів підприємництва в умовах діджиталізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 87-93. – ISSN 2306-6806
873486
  Бабій П. Моделювання стратегічного розвитку інтелектуального бізнесу // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 67-71
873487
  Галахова Т.О. Моделювання стратегічного розвитку креативного компонента менеджменту міжнародних компаній у галузі програмного забезпечення та комп’ютерних послуг // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 78-87. – ISSN 2222-4459
873488
  Поручник А.М. Моделювання структури індивідуального споживання: міжнародні стандарти та вітчизняні реалії / А.М. Поручник, Д.В. Верба, А.В. Кудінова // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 24-39. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
873489
  Шостак Р.І. Моделювання структури стехіометрічних кристалів LiNbO3 у парафазі / Р.І. Шостак, О.В. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 44-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Здійснено комп"ютерне моделювання структури LiNbO3 у високотемпературній параелектричній фазі (Т > 1460 К). Для цього використано сучасні модифікації класичних електростатичних методів розрахунку локальних електричних полів на іонах, що розміщені в ...
873490
  Луцків О.М. Моделювання структурних змін в економіці регіону / О.М. Луцків, М.В. Максимчук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 13-26. – ISSN 1562-0905
873491
  Самченко Н.К. Моделювання структурно-функціональних зв"язків в економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Самченко Н.К. ; Держ. вищ. навч. закл.; "Київ. нац.економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
873492
  Клещонок А.В. Моделювання структурної нестійкості нематичних систем, наповнених мікро- та наночастинками : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.02 / Клещонок А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв.
873493
  Фалєєва О.М. Моделювання субмікронних гетеротранзисторів з низькорозмірними системами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Фалєєва О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
873494
  Тимофєєв Володимир Іванович Моделювання субмікронних компонентів інтегральних схем на сполуках АIII ВV : Автореф. дис. ... доктора техніч. наук: 05.27.01 / Тимофєєв В. І.; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ, 2004. – 40с. – Бібліогр.: 66 назв
873495
  Петровська О.С. Моделювання сукупного капіталу сучасної України // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-7988
873496
  Іванько А.В. Моделювання суспільних результатів впровадження заходів держрегулювання для споживачів та виробників аграрного сектору // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 141-148 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-1125
873497
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільскому адміністративному районі : Дис... канд.географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1997. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
873498
  Мезенцев Костянтин Володимирович Моделювання суспільно-географічних процесів в сільському адміністративному районі : Автореф... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Мезенцев Костянтин Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 18л.
873499
  Шаховська Н.Б. Моделювання сховищ даних з невизначеністю на основі реляційної моделі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Шаховська Н.Б.; МОіНУ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 21 назва
873500
  Пасенченко Ю.А. Моделювання сценаріїв діяльності ієрархічної торгової мережі у середовищі Powersim / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 70-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
873501
  Болгов В.Є. Моделювання сценаріїв інноваційного розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 2 (61). – С. 61-67
873502
  Гузела І. Моделювання сценаріїв оподаткування результатів діяльності страховиків України // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3 (68). – С. 101-114. – ISSN 1818-5754
873503
  Стоцько З.А. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення виробів електронної техніки в нанесенням покрить методом напилення. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.07 / Стоцько З.А.; Держ.ун-т."Львів.политехн.". – Львів, 1996. – 40л.
873504
  Пальчевський Б.О. Моделювання та автоматизація технологічних процесів виготовлення поштучних виробів із легкопошкоджуваних заготовок : Автореф... доктор техн.наук: 05.13.07 / Пальчевський Б.О.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1998. – 36л.
873505
   Моделювання та агроекологічне обгрунтування рекреаційного періоду грунтів для забезпечення їх сталого функціонування / П.І. Трофименко, В.П. Журавльов, Н.В. Трофименко, С.І. Веремеєнко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін ; редкол.: Гавриш В.І., Дубініна М.В., Ксьонжик І.В. [та ін.]. – Миколаїв, 2019. – Вип. 2 (102). – С. 48-55. – ISSN 2313-092X
873506
  Кузьмич О.І. Моделювання та аналіз динамічних систем : навч.-методичний посіб. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Кузьмич ; М-во освіти і науки Укр. ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-168. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-493-5; 978-966-600-511-6
873507
  Халіпова Н.В. Моделювання та аналіз контейнерних перевезень в Україні / Н.В. Халіпова, І.Ю. Леснікова // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 149-160 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
873508
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; ХАІ. – Х., 1998. – 18л.
873509
  Латкін М.О. Моделювання та аналіз проектування рішень систем управління спеціального призначення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Латкін М. О.; Держ. аерокосм. ун-т "ХАІ". – Х., 2000. – 20л.
873510
  Заболотна А.С. Моделювання та верифікація комунікаційних протоколів, представлених на мові SDL, за допомогою мереж Петрі високого рівня // XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 23-27, 2011 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2011), intern. conference". – Київ : Освіта України, 2011. – С. 88-89. – ISBN 978-966-188-227-9
873511
  Пустовіт М.О. Моделювання та візуалізація процесу неконтрольованого горіння : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Пустовіт Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
873512
  Лях Моделювання та впровадження програм щодо формування здорового способу життя (робочі матеріали для тренера) / Лях, Т.Л. Лях // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.24-35
873513
  Ляшенко О.І. Моделювання та дослідження електронних пристроїв : навч. посібник / Олександр Ляшенко, Олександр Мартинюк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. + 1 СD-ROM. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. : с. 215-216. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-640-3
873514
  Доманський В.Т. Моделювання та експериментальні дослідження взаємодії контактної мережі і струмоприймачів / В.Т. Доманський, К.В. Переверзєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (147). – С. 146-157 : рис., табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
873515
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; МОНУ ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010. – 152 л. + Додаток: л. 131-140. – Бібліогр.: л. 141-152
873516
  Фільченко Д.В. Моделювання та ідентифікація в лінійно-квадратичних задачах імітації, прогнозування та оптимізації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Фільченко Д.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
873517
  Стоян В.А. Моделювання та ідентифікація динаміки систем із розподіленими параметрами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спеціальностями "Математика", "Прикладна математика", "Механіка" / В.А. Стоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 187с. – ISBN 966-594-433-9
873518
  Важенін О.М. Моделювання та ідентифікація процесів радіаційно-конвективного теплообміну : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.16 / Важенін О.М.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1993. – 12 с.
873519
  Губарев В.Ф. Моделювання та ідентифікація складних систем / В.Ф. Губарев ; НАН України, Держ. косм. агентство України, Ін-т косміч. дослідж. – Київ : Наукова думка, 2019. – 246, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 242-245. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1670-5
873520
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ : ДНДІІМЕ
Вип. 11. – 2010
873521
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 1 (1). – 2016. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873522
   Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ
Вип. № 2 (2). – 2016. – 112с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873523
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс, 1965-
№ 91. – 2015. – 292 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873524
   Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ : КНЕУ, 1965-
№ 92. – 2016. – 232 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873525
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут проблем моделюванна в енергетиці ім. Г.С. Пухова. – Київ
Вип. 65. – 2012
873526
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 66. – 2012
873527
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 67. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873528
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Інститут прблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є Пухова. – Київ
Вип. 68. – 2013. – Резюме укр.,рос., англ. мовами
873529
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 69. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873530
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ. – ISSN 2309-7647
Вип. 70. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873531
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-7647
Вип. 74. – 2015. – 167 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873532
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В.К. Галіцин ; редкол.: О.Д. Шарапов, А.Я. Махоткіна, І.С. Благун [та ін.]. – Київ : Фенікс. – ISSN 2309-7647
Вип. 75. – 2015. – 165 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873533
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 78. – 2017. – 205 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873534
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 79. – 2017. – 216 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873535
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 80. – 2017. – 200 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873536
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 81. – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
873537
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 82. – 2018. – 208 с. – Резюме укр., англ. мовами
873538
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 83. – 2018. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами
873539
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 86. – 2019. – 144, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3610694 - Резюме укр., англ. мовами
873540
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 87. – 2019. – 162, [1] c. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3612272 - Резюме укр., англ. мовами
873541
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: О.А. Чемерис, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 88. – 2019. – 247, [1] с. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3860532 - Резюме укр., англ. мовами
873542
   Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; редкол.: О.А. Чемерис, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – ISSN 2309-7647
Вип. 89. – 2019. – 238, [1] с. – http://doi.org/10.5281/zenodo.3860836 - Резюме укр., англ. мовами
873543
  Литвиненко Ярослав Володимирович Моделювання та методи визначення зонної часової структури електрокардіосигналу в автоматизованих діагностичних системах : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Литвиненко Я.В.; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
873544
  Тиш Є.В. Моделювання та методи обробки кардіоінтервалограм при фізичних навантаженнях : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Тиш Є.В.; МОНУ; Тернопільський державний технічний ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 13 назв
873545
  Гоголадзе Ніно Гурамівна Моделювання та оптимальне керування процесами трансформування відношень власності і інфляції : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.04 / Гоголадзе Н.Г.; Національний техничний університет. "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
873546
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 178л. + Додатки : л.173-178. – Бібліогр. : л.162-172
873547
  Сучок С.В. Моделювання та оптимізація активно-пасивних операцій комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Сучок С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873548
  Кордзадзе Тея Заурівна Моделювання та оптимізація інвестиційних процесів в умовах нестаціонарності та невизначенності : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 01.05.04 / Кордзадзе Тея Заурівна; Крдзадзе Т.З.; Національний техничний університет "КПІ". – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
873549
   Моделювання та оптимізація інформаційних систем : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 248с. : 5 рис., 22 таб. – Додаток А. – Бібліогр.: 81 дж.


  Об"єкт досліджень - розподілені лінійні системи, алгоритми параметризації і регуляризації задач керування, чисельні методи оптимального керування, статистичні та геометричні методи теорії розпізнавання образів. Мета роботи - дослідження проблем ...
873550
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец. 01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальні методи / С.Б. Бублик ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2006. – 135 л. – Бібліогр.: л. 125-135
873551
  Бублик С.Б. Моделювання та оптимізація лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Бублик С.Б.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
873552
  Гончаров С.А. Моделювання та оптимізація сепараційних процесів збагачення корисних копалин на основі динамічних ефектів високоенергетичного ультразвуку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.08 / Гончаров Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Криворіз. нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873553
  Глонь Ольга Віталіївна Моделювання та оптимізація систем керування в умовах невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.05.02 / Глонь О.В.; Вінницький національний технічний університет. – Херсон, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв.
873554
  Лєнков Є.С. Моделювання та оптимізація системи планових ремонтів складних об"єктів техніки високої відповідальності / Є.С. Лєнков, І.В. Толок // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України ; Держ. н.-д. ін-т ; голов. ред. Рибальський О.В. – Харків, 2017. – № 3 (50). – С. 11-16. – ISSN 2411-3816
873555
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 1. – 2001. – 162 с.
873556
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 2. – 2001. – 153 с.
873557
   Моделювання та оптимізація складних систем (МОСС-2001) : Міжнародна конференція присвячена 65-річчю від дня народження члена-кореспондента НАНУ Бублика Б.М., 25-28 січня 2001 р. : праці конференції. – Київ : Київський університет
Т. 3. – 2001. – 173 с.
873558
  Чичура І.І. Моделювання та оптимізація характеристик волоконно-оптичних датчиків температури : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Чичура Ігор Іванович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
873559
  Ракитянська Б Г. Моделювання та оптисмізація швидкої та алгоритмічної надійності надлишкових АЦП прозрядного врівноваження. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.05.02 / Ракитянська Г.Б,; Вінниц.держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1998. – 17л.
873560
  Чепелєв М.Г. Моделювання та оцінка економічних наслідків зміни та тарифної політики на ринку електроенергії України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 1. – С. 121-138 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
873561
   Моделювання та прогнозування динаміки забруднення гідроекологічних систем за допомогою методів теорії хаосу: І. Уточнені дані щодо забруднення вододілів річок Малих Карпат / А.В. Глушков, О.Ю. Хецеліус, Н.Г. Сербов, Ю.Я. Бунякова, А.К. Балан, Б.Б. Буяджи // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 88-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0899
873562
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 л. – Додатки: л. 170-202. – Бібліогр.: л. 147-169
873563
  Хом"як В.Р. Моделювання та прогнозування кризи платіжного балансу в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Хом"як Василь Романович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
873564
  Загірська І.О. Моделювання та прогнозування передачі радіонуклідів з грунту у рослини з використанням динамічних мереж Байєса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Загірська Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. інститут". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 22 назви
873565
  Новоселецький О.М. Моделювання та прогнозування попиту на цифровий продукт / О.М. Новоселецький, І.Р. Зубенко, М.М. Гурина // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 95-101. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
873566
  Поперешняк С.В. Моделювання та прогнозування проведення хірургічного втручання при лікуванні хворих з різницею довжин кінцівок / С.В. Поперешняк, О.С. Бичков // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 43
873567
  Сухоруков А.І. Моделювання та прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів України : монографія / А.І. Сухоруков, Ю.М. Харазішвілі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 365, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-192-9
873568
  Макаренко Т.І. Моделювання та прогнозування у маркетингу : Навчальний посібник / Т.І. Макаренко; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 160с. – ISBN 966-364-017-0
873569
  Дзюндзюк В.Б. Моделювання та прогнозування умов праці в системі "людина-машина-середовище" : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.04 / Дзюндзюк В.Б.; Мін-во освіти Укр.. – Харків, 1996. – 22 с.
873570
  Мельник І.В. Моделювання та проектування газорозрядних електронних гармат з холодним катодом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.12 / Мельник І.В.; КПІ. – К, 1994. – 16л.
873571
  Карпуша В.Д. Моделювання та проектування реляційних баз даних : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.Д. Карпуша, Б.Є. Панченко. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2010. – 385, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-385. – ISBN 978-966-657-333-2
873572
  Герганов Л.Д. Моделювання та реалізація моніторингу знань у системі зовнішнього незалежного оцінювання / Л.Д. Герганов, Ю.Г. Якусевич // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 21-24


  Побудовано формалізовану модель для тестування в системі зовнішнього незалежного оцінювання з використанням інформаційних технологій.
873573
  Кондратюк С.С. Моделювання та розпізнавання жестів української дактильної абетки за допомогою кросплатформених технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Кондратюк Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
873574
  Махорт Андрій Пилипович Моделювання та розрахунок впливу внутрішніх та зовнішніх чинників на ціноутворення в економічній системі : Дис. ... канд. фізико-математ. наук: 01.05.02 / Махорт А.П.; НАНУ; Ін-тут теоретич. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2005. – 131л. – Бібліогр.: л. 125 - 131
873575
  Дудинець Л.А. Моделювання та розрахунок рівня впливу корупції на економічних суб"єктів / Л.А. Дудинець, М.М. Квасній, Р.В. Чемерис // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 7/8 (89). – С. 49-55. – ISSN 2309-1533
873576
  Любарський Борис Григорович Моделювання та розробка комбінованого збудження зварювальних генераторів постійного струму з метою поліпшення їх техніко-економічних показників : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09. 01 / Любарський Борис Григорович. – Харків, 2001. – 19 с.
873577
  Чмир І.О. Моделювання та синтез діалогових агентів в інтелектуальних системах : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.13.23 / Чмир І.О.; Національна академія наук Україна; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 62 назв
873578
  Грицик В.В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури / В.В. Грицик, К.М. Березька, О.М. Березький; Держ. комітет зв"язку та інформатизації України; НАНУ; ДНДІІІ. – Львів, 2005. – 140с. – ISBN 966-322-028-7
873579
  Юзефович Р.М. Моделювання та статистичний аналіз взаємопов"язаних періодично нестаціонарних вібраційних сигналів для виявлення дефектів механізмів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Юзефович Роман Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 79 назв
873580
  Агапова Ірина Степанівна Моделювання та чисельний аналіз систем масового обслуговування зі швидкозмінними в часі характеристиками : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 01.05.02. / Агапова І.С.; ХНУР. – Харків, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
873581
  Орлова Т.І. Моделювання творчої свідомості в сучасній філософській теорії // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 14. – С.114-117. – (Філософські науки)
873582
  Тараба І.О. Моделювання тезаурусу української медичної термінології // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – № 25. – С. 88-94. – ISSN 2307-4558
873583
  Наконечний О. Моделювання температурних та концентраційних залежностей електропровідності складних металевих систем / О. Наконечний, Б. Стащук // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 120-121. – ISBN 978-966-188-137-1
873584
  Збараз Л.Й. Моделювання теплообмінних процесів в пластинчатому випарнику системи теплопостачання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Збараз Леонід Йосипович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
873585
  Криницька Н. Моделювання території США у творах авторів альтернативної історії в разі перемоги країн "осі" у Другій світовій війні // Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі : матеріали Міжнар. наук. конф., 15-16 жовт. 2020 р. : [зб. тез доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т (Україна), Ун-т Комененського у Братиславі (Словаччина) [та ін.] ; [упоряд. Марія Шимчишин]. – Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2020. – С.46-47


  Одним із елементів національної міфології США є перемога в Другій світовій війні та неминучість поразки країн "осі", тобто нацистського блоку. Утім, зворотнім боком цієї національної гордості є підсвідомий страх утрати демократичних інституцій та ...
873586
  Головата Н. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів в системах Cu-Lu та Fe-Lu / Н. Головата, Н. Котова, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-71. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  На основі отриманих нами раніше експериментальних даних з ентальпій змішування для рідких сплавів систем Cu-Lu та Fe-Lu було здійснено розрахунок широкого спектру термодинамічних властивостей відповідних розплавів з використанням моделі ідеального ...
873587
  Кудін В.Г. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійних систем Al-Mn (Fe, Co, Ni, Cu)-Ce / В.Г. Кудін, Л.О. Романова, М.А. Шевченко // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 117-122. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
873588
  Головата Н. Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Ge-Mn-Gd / Н. Головата, Н. Котова, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 18-22. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано наявні та розраховано термодинамічні властивості рідких сплавів граничних подвійних систем, що утворюють потрійну Ge-Mn-Gd; визначено енергії Гіббса змішування рідких сплавів системи Ge-Mn-Gd. Для визначення активностей компонентів, ...
873589
   Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Sn-Zr-Co / В.С. Судавцова, Л.О. Романова, В.Г. Кудін, Н.В. Подопригора, Ю.В. Фартушна, М.В. Буланова // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2019. – C. 52-61. – (Серия "Моделирование в материаловедении" ; вып. 21)
873590
   Моделювання термодинамічних властивостей сплавів / М. Шевченко, В. Кудін, Н. Кобилінська, В. Судавцова // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 232-233
873591
  Пирог М.В. Моделювання термофізіологічного стану людини / М.В. Пирог, І.І. Гарко, К.К. Духновська // Сучасні інформаційні технології : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (1). – С. 31-38. – ISSN 2788-6603


  Наведено аналіз математичних моделей, які можна використати для прогнозування термофізіологічного стану людини в різних умовах навколишнього середовища у процесі розроблення інформаційних систем її життєзабезпечення. Базисним елементом всіх розглянутих ...
873592
  Котова Н. Моделювання термохімічних властивостей та схильності до аморфізації розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd / Н. Котова, Н. Головата, Н. Усенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 46-50. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  За допомогою моделі регулярного розчину з використанням методу Редліха-Кістера-Муггіану розраховано поверхню ентальпії змішування розплавів потрійної системи Mn-Al-Gd, проведено порівняння з визначеними експериментально термохімічними властивостями ...
873593
  Іллюша С.Н. Моделювання технологічного наближення України до розвинених країн // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-122 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-7988
873594
  Ганжа Р.О. Моделювання типу оперативного втручання при раку грудної залози за даними мамографічного обстеження: аналіз факторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (86). – С. 82-89 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2519-1853
873595
  Кравченко О.А. Моделювання титан-цирконієвих розсипів на прикладі Краснокутського родовища // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 3. – С. 104-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-3591
873596
  Пурський О.І. Моделювання трансакційних витрат споживачів в електронній торгівлі / О.І. Пурський, Б.В. Гринюк, Д.П. Мазоха // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 466-473 : табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2222-0712
873597
  Яценко Г. Моделювання трансмісії кризових явищ в економіці Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 3 (329), березень. – С. 51-56. – ISSN 1810-3944
873598
  Міщенко О.Г. Моделювання транспортних шляхопроводів при територіальному плануванні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Міщенко Олександр Григорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 9 назв
873599
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 187-218
873600
  Савушкін Д.І. Моделювання трансформаційних перетворень економіки курортно-рекреаційних систем : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Савушкін Дмитро Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 33 назви
873601
  Тюріна Д. Моделювання у процесі самостійної навчальної діяльності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 53-60. – ISSN 1562-529Х
873602
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи гомогенних об"єктів : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 9 (187). – С. 27-30 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
873603
  Долінський Л. Моделювання узагальненого кредитного рейтингу для групи об"єктів рейтингування : фінансовий ринок // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 23-27 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
873604
  Колесниченко А.Ю. Моделювання узагальнюючих показників соціально-економічної ефективності функціонування підприємства // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 156-163. – ISBN 5-7763-2435-1
873605
  Мінухін С.В. Моделювання управління бізнес-процесами підприємства: стратегічний аспект : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 156-164 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873606
  Івченко І.Ю. Моделювання управління кадрами на ІТ-ринку праці / І.Ю. Івченко, Л.М. Лінгур, Т.В. Філатова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 101-112. – (Серія "Економічна" ; вип. 101). – ISSN 2311-2379
873607
  Самойленко В.М. Моделювання урболандшафтних басейнових геосистем / В.М. Самойленко, К.О. Верес. – Київ : Ніка-Центр, 2007. – 296с. : іл. – ISBN 978-966-521-465-6
873608
  Плець І.І. Моделювання факторів та динаміки внутрішнього державного боргу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 84-87 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
873609
   Моделювання фізико-хімічних сплавів з сильною взаємодією частинок / М. Шевченко, В. Судавцова, В. Кудін, Н. Кобилінська // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 233-234
873610
   Моделювання фізичних процесів : Методичні вказівки до проведення практичних занять. – Київ : Київський університет, 2006. – 90с.
873611
  Атаманчук В.П. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20-50-х років XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Атаманчук Вікторія Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
873612
  Костіна Н.І. Моделювання фінансів : монографія / Костіна Н.І., Алєксєєв А.А., Мельник П.В. ; ДПА України, Акад. держ. податков. служби України. – Ірпінь : Академія ДПС України, 2002. – 224 с. – ISBN 966-8071-16-6
873613
  Соколовська З.М. Моделювання фінансових потоків страхових компаній / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 238-245. – ISSN 1993-6788
873614
  Камінський А.Б. Моделювання фінансових ризиків : Монографія / КНУТШ; А.Б. Камінський. – Київ : Київський університет, 2006. – 304с. – ISBN 966-594-840-7
873615
  Фещур Р.В. Моделювання фінансово-економічних результатів системи наукової та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти / Р.В. Фещур, Л.В. Жук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 96-103. – ISSN 2222-4459
873616
  Жованик В. Моделювання фінансово-економічної працездатності навчального закладу / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 4. – С. 74-75. – ISSN 1810-3944
873617
  Кулик В.В. Моделювання фінансового забезпечення розвитку об"єктів критичної інфраструктури // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (312). – С. 103-126 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2305-7645
873618
  Козак О.Ю. Моделювання фінансової діяльності комерційного банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Козак Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
873619
  Білик М.Д. Моделювання фінансової стійкості банку в умовах кризи / М.Д. Білик, Л.В. Савченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 2 (117). – С. 127-135
873620
  Завідна Л.Д. Моделювання фінансової стратегії підприємства готельного господарства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С. 206-213. – ISSN 2222-0712
873621
  Лондар С.Л. Моделювання фіскальних відносин у перехідній економіці // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.126-141. – ISSN 1605-7988
873622
  Ляшенко Г.В. Моделювання формування продуктивності винограду технічних сортів в Північному Причорномор"ї за різних агрометеорологічних умов / Г.В. Ляшенко, О.М. Соборова // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 98-105. – ISSN 0868-6939


  Обгрунтовується актуальність досліджень агрометеорологічних умов формування продуктивності винограду. Аналізуються підходи до моделювання формування продуктивності винограду і надається коротка характеристика моделі продуктивності винограду: параметри ...
873623
  Шоломінська Т.Г. Моделювання функції реакції монетарної політики національного банку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 299-304 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
873624
  Яценко Д А. Моделювання функціонально-рекреаційного зонування території лісокультурнихнасаджень старо-бердянського лісництва / Д А. Яценко, // Регіон - 2016: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 14-15 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т геології, географії, рекреації і туризму [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 191-193. – ISBN 978-966-285-300-1
873625
  Каральова К.А. Моделювання функціонального зонування території національного природного парку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 10. – C. 196-205


  На основі теоретичних та чинних нормативно-правових матеріалах досліджено функціональне зонування національних природних парків. Запропоновано модель функціонального зонування та режиму охорони земель в цих зонах на прикладі національного природного ...
873626
   Моделювання функціонального циклу застосування бойової машини мобільного комплексу озброєння / Ю.О. Данілов, Л.О. Хроль, А.В. Бологов, С.В. Мошной, Л.В. Солодєєва // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 69. – С. 42-51. – ISSN 2524-0056
873627
  Бондар О.С. Моделювання функціонування і розвитку соціально-економічного стану регіону з урахуванням екологічних факторів / О.С. Бондар, М.І. Трофимчук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 38-48 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
873628
  Кириченко О.С. Моделювання характеристик електромагнітного поля для металевих стумопровідних шин прямокутного перерізу // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 171-180 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
873629
  Роганов В. Моделювання хвильових полів в анізотропних середовищах матричним методом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 22-25. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Пропонується стійкий метод обчислення трьохкомпонентних хвильових полів для горизонтально-шаруватого анізотропного середовища з поглинанням на основі використання дельта-операторів, шестивимірного формалізму Стро й матричного методу Хаскела-Томсона. A ...
873630
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла О.О. ; НАНУ, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Львів, 2011. – 137 л. – Бібліогр.: л. 120-137
873631
  Муйла О.О. Моделювання хвильових полів для задач визначення параметрів вогнища землетрусу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Муйла Орест Олегович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
873632
  Малицький Д.В. Моделювання хвильових полів, збурених ефективно-точковою дислокацією / Д.В. Малицький, О.О. Муйла // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 25-29. – Бібліогр.: 11 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розглядається поширення сейсмічних хвиль в шаруватому півпросторі. З використанням методу Томпсона-Хаскела та інтегральних перетворень Фур"є-Бесселя-Мелліна одержані строгі аналітичні співвідношення для хвильового поля на вільній поверхні, коли джерело ...
873633
  Пак Р.М. Моделювання хвильового поля, збудженого довільно орієнтованою дислокацією у вертикально-неоднорідному півпросторі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Пак Р.М. ; НАН України ; Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
873634
   Моделювання хіміко-технологічних процесів у SCADA за допомогою технології open platform communications / І.Л. Левчук, О.П. Мисов, К.О. Фесенко, А.Р. Шейкус // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 59-66. – ISSN 1814-4225
873635
  Пашинська Н.М. Моделювання хімічного забруднення повітря на основі даних дистанційного зондування землі // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 181-182
873636
  Колодницька Р.В. Моделювання цетанового числа дизельних біопалив для автомобільного транспорту // Технічна інженерія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Соболевський Р.В., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир, 2021. – № 1 (87). – С. 9-12. – ISSN 2706-5847
873637
  Бричко М. Моделювання циклічності (нелінійності) суспільної довіри до фінансового сектору економіки та його основних складових / М. Бричко, О. Кузьменко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 2 (18). – С. 190-201. – ISSN 2411-5215


  "У статті представлені результати дослідження характеристик нелінійної динаміки суспільної довіри до фінансового сектору економіки загалом та її основних компонент (суспільної довіри до банківської і небанківської фінансово-кредитної систем), що ...
873638
  Ставицький А.В. Моделювання циклічності світової економіки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 94-102. – Бібліогр.: с. 94-97


  Реалізовано один з методів виділення фаз економічних циклів для України і найрозвинутіших країн світу. Показано тенденцію до вирівнювання циклів у різних країнах.
873639
  Волошин І. Моделювання часової структури перевкладених роздрібних депозитів банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 4 (106). – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
873640
  Кваша С.М. Моделювання часткової рівноваги на ринку молока та молочної продукції в Україні / С.М. Кваша, А.В. Іванько // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 37-46. – ISSN 2221-1055
873641
  Бєгун В.В. Моделювання чинника стресу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 36-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв
873642
  Єргіна О.І. Моделювання швидкості формування рецентних грунтів у ландшафтах Криму : природничо-географічні дослідження / О.І. Єргіна, С.Г. Чорний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 2 (74). – С. 24-27 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1561-4980
873643
  Волощук С.Д. Моделювання щільності розподілу акцій з дискретними спостереженнями / С.Д. Волощук, В.А. Стоян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 63-66. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 2). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
873644
  Гречкосій І.Д. Моделювання як інструмент стратегічного управління ефективним економічним оздоровленням сучасного підприємства / І.Д. Гречкосій, О.В. Осичка, С.Ю. Ясинська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 74-87. – ISSN 2313-4569
873645
  Ківалов С.В. Моделювання як метод дослідження системи вищої освіти // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 3-15
873646
  Остапенко Н.М. Моделювання як метод навчання в лінгводидактиці вищої школи // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 11-25
873647
  Колган В.П. Моделювання як метод пізнання у кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 214-220.
873648
  Семенець-Орлова Моделювання як метод публічного управління освітніми змінам // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 4 (31). – C. 35-43. – ISSN 2414-4436
873649
  Вялікова О. Моделювання як методика аналізу тексту та види моделей // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 476-480. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
873650
  Негребецький В. Моделювання як основа процесу пізнання під час перевірки показань на місці // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 169-172
873651
  Бондаревська О. Моделювання як теоретичний метод у процесі формування індивідуальних стратегій самостійно-пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 11/12 (142/143), листопад - грудень. – C. 127-130. – ISSN 2308-4634
873652
  Копаниця Л. Моделююча роль культури в ментальних процесах: духовні домінанти в житті українця // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 176-186. – ISBN 966-95452-3-8
873653
   Модель : сборник зарубежных радиопьес. – Москва, 1978. – 264 с.
873654
  Штирліна А.А. Модель "держава єдиного вікна", як основа сучасного постіндустріального суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 111-112
873655
   Модель "Доход-товарі" и баланс народного хозяйства.. – М, 1978. – 294с.
873656
  Казаков В. Модель "загасаючого " конфлікту // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.42-48


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
873657
   Модель "климат-сток" в расчетах и прогнозах водных ресурсов Украины / Н.С. Лобода, Е.Д. Гопченко, Ю.В. Божок, М.А. Козлов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 53-55. – ISSN 2306-5680
873658
  Богданова Н.Г. Модель "креативної соціальної філософії освіти" у працях П. Фрейре // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 154-156. – ISSN 2076-1554
873659
  Грабович Г. Модель "Критики" // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 2-6


  Сучасний український інтелектуальний часопис аналітичної есеїстики, публіцистики та рецензій. - "Критика". Видається в Києві з 1997 року видавництвом "Критика" з ініціативи відомого літературознавця, історика культури, професора Гарвардського ...
873660
  Партала Я. Модель "народного театру" Гната Хоткевича // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2001. – № 3. – С.84-91
873661
  Пресіч О. Модель "нового героя" в українській прозі Канади II половини XX століття // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 162-168. – ISSN 2307-2261
873662
  Воронянський О.В. Модель "соціум - держава - нація - політична еліта" в умовах конкурентної боротьби за доступ до ресурсів // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 414-423
873663
  Сільвейструк Л.М. Модель "сутність-зв"язок" - популярна семантична модель: історія формалізація, бібліографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 201-208. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Зроблено стислий екскурс в історію виникнення та розвитку моделі "сутність-зв"язок", наведено короткий огляд моделі та зроблено спробу систематизувати велику кількість навчально-наукової літератури, присвяченої цій моделі. Ключові слова: модель ...
873664
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей і типи зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 129-133. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі поняття моделі "сутність-зв"язок": ролі, сильні та слабкі типи сутностей, сильні та слабкі типи зв"язків. Розкрито принципи побудови діаграми сутностей та зв"язків. Ключові слова: сильний тип сутності, слабкий тип ...
873665
  Буй Д.Б. Модель "сутність-зв"язок": формалізація сутностей та зв"язків / Д.Б. Буй, Л.М. Сільвейструк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 143-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядаються і формалізуються такі основні поняття моделі "сутність-зв"язок": сутності, зв"язки, структурні обмеження зв"язків. Ключові слова: сутність, зв"язок, структурні обмеження. Such basic notions of "entity-relationship" model - entities, ...
873666
  Коломієць К.В. Модель "центр-периферія" в регіональному вимірі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 176-187 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
873667
  Родионова Н. Модель «экономического человека» в системе экономических знаний / Н. Родионова // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 56-67. – ISSN 0869-3617
873668
  Васильєва Н.К. Модель ABC - XYZ для оцінки регіогальної продовольчої безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 17/18, вересень. – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
873669
  Матвієнко М.О. Модель envi-met - як інструмент для сучасних урбометеорологічних досліджень // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (55). – С. 151-163. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено опис сучасної моделі мікроклімату ENVI-met. На сьогоднішній день модель ENVI-met є одним з найбільш поширених інструментів чисельного моделювання, що застосовується для опису процесів у міському піддаховому шарі. Модель ...
873670
  Приймак Ю.А. Модель MDM-X та її застосування для економіки України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 53-55. – ISBN 978-617-7069-02-6
873671
  Подлесный Д.В. Модель smart-университета: перспективы и риски внедрения // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 169-171. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
873672
  Кибрик А.Е. Модель автоматического анализа письменного текста / А.Е. Кибрик. – М., 1970. – 366с.
873673
  Блискун О. Модель агресивної поведінки молоді в мережі Інтернет // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 154-160. – ISSN 1810-2131
873674
  Дирибало О. Модель Адама Міцкевича "поет і народ" // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 65-75


  Розглянуто літературно-критичні виступи українських письменників І. Франка, М. Рильського, М. Бажана, Д. Павличка, Ю. Андруховича стосовно творчості А. Міцкевича
873675
  Муратова Е.И. Модель адаптации студентов к профессиональной среде / Е.И. Муратова, И.В. Федоров // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 91-97. – ISSN 0869-3617
873676
  Міхнєва Г.П. Модель адаптивного керування точністю процесу вимірювання та обробки інформації на координатно-вимірювальній машині // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розглянуто основні підходи до побудови адаптивних систем керування та обробки інформації у вимірювальних роботах. Показано рішення задачі оптимального управління процесом вимірювання та обробки інформації в координатно-вимірювальної машині з ...
873677
  Кух А.М. Модель адаптивного навчання в системі STEM-освіти / А.М. Кух, А.О. Пищаль // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2022. – С. 14-19. – (Серія педагогічна ; вип. 28). – ISSN 2307-4507
873678
  Табаченко А.Н. Модель алгебры токов с жесткими пионами и низкоэнергетическое пN-рассеяние : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Табаченко А.Н.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 13л. – Бібліогр.:с.13
873679
  Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 5. – С. 31-37 : Табл.3. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
873680
  Несвет В.І. Модель аналізу рентабельності власного капіталу // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2006. – № 2. – С. 126-129. – ISSN 1729-7206
873681
  Смага О. Модель аналітичної системи інформаційно-комп"ютерного моніторингу управлінських документопотоків в освітній галузі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 42-44. – ISSN 2076-9326
873682
  Запасский Сергей Петрович Модель анизотронного молекулярного поля в теории магнитных свойств редко земельных металлов и сплавов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Запасский Сергей Петрович; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1981. – 18л.
873683
  Гладкова Г.П. Модель анотації текстового корпусу як засіб дослідженя художньої картини світу // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 524-528
873684
  Кондратенко Н.О. Модель антикризового управління організацією / Н.О. Кондратенко, О.О. Вороніна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 72-78 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
873685
  Кудзіновський А. Модель апеляції в цивільному процесі України // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 237-238
873686
  Котов В.Е. Модель асинхронных паралленых вычислений и ее языковая и архитектурная реализация : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.01.10 / Котов В.Е.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1980. – 34л.
873687
  Грушевський О. Модель атестації науково-педагогічних працівників у закладах вищої освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 109-116. – ISSN 2617-1775
873688
  Тулашвілі Ю.Й. Модель багаторівневого модульного навчання для підготовки інженерних кадрів // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 185-188. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 36)
873689
  Суліма О. Модель багаторівневої системи доступу // Безпека інформації : науково-практичний журнал / Нац. авіаційний ун-т ; редкол.: О. Корченко, Іон Аврам, О. Ареф"єва [та ін.]. – Київ, 2017. – Т. 23, вип. 2. – С. 122-129. – ISSN 2225-5036
873690
  Сухотеплий В. Модель банківської системи України з мінімальною кількістю банків : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
873691
  Блінкова О.А. Модель басейнової міграції населення : Геоінформатика, геомоделювання / О.А. Блінкова, Г.О. Павленко // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1561-4980
873692
   Модель безпеки поширення забороненої інформації в інформаційно-телекомунікаційних мереж / С.В. Ленков, В.М. Джулій, СєлюковО.В, В.С. Орленко, А.В. Атаманюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – C. 53-63. – ISSN 2524-0056
873693
  Камінський А. Модель бенчмаркингу на ринку споживчого кредитування // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 30. – С. 136-140. – ISSN 2078-5860
873694
  Проскурін Д.П. Модель Бергера-Кобурна-Лєбова пари q- комутуючих ізометрій / Д.П. Проскурін, К.М. Сукретний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 272-275. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається q-аналог моделі Бергера-Кобурна-Лєбова для опису пар ізометрій.
873695
  Любіч О.О. Модель бізнесу експортно-імпортного банку для України / О.О. Любіч, Г.П. Бортніков, Д.І. Олійник // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 12 (325). – Бібліогр.: 26 назв
873696
  Кушніренко А.Г. Модель біоенергетичного резонансу за передпосівного обробітку насіння сільськогосподарських культур // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 261. – С. 169-177 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
873697
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное масштабное уравнение состояния вещества / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // УФЖ, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
873698
  Булавин Л.А. Модель Ван-дер-Ваальса и расширенное уравнение состояния вещества вблизи критической точки / Л.А. Булавин, А.Д. Алехин // Всесоюзный симпозиум по меж-мол.взаим. и конформации молекул. Тез.доклада, 1991. – №3


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
873699
  Ляшенко Г.В. Модель вероятности повреждения заморозками винограда различных сортов на территории Одесской области / Г.В. Ляшенко, Е.И. Маринин // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 14. – С. 123-128 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2311-0902


  В статті описані основні джерела надходження формальдегіду в атмосферне повітря великих міст. Розглянуто часову динаміку середньорічних концентрацій формальдегіду в атмосфері м. Києва, проаналізовано рівень забруднення повітря цією домішкою в різних ...
873700
  Копилова М.С. Модель взаємин держави та православної церкви у Другій Речі Посполитій (1918-1939) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 19-21. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризовано поняття моделі державно-церковних відносин та основні її класифікації, критерії виокремлення останньої, а також особливості реалізації. Визначеномодель державно-конфесійних взаємовідносин, що склаласяв Польській республіці. ...
873701
  Азаров С.І. Модель взаємодії забруднення з водною техногенно навантаженою екосистемою / С.І. Азаров, О.В. Харламова // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 2 (34), квітень - червень 2020 р. – С. 72-80 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-4049
873702
  Колянова Т. Модель взаємодії природженого імунітету та інфекції // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 127-129
873703
  Іванова І. Модель взаємодії реклами, PR та журналістики / І. Іванова, О. Афанасьєва // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2021. – С. 65-73. – (Серія "Журналістика" ; вип. 49). – ISSN 2078-7324
873704
  Перхун Л.П. Модель взаємодії ринку освіти та ринку праці / Л.П. Перхун, Ю.С. Мироненко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 4, лютий. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
873705
  Лаговський В.В. Модель взаємодії ринку праці і ринку освітніх послуг // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; редкол.: Костицький В.В., Новицька Н.Б., Варналій З.С. [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 1/2 (68/69). – С. 49-55. – ISSN 2413-743X
873706
  Марко І. Модель взаємозв"язку оборонних витрат та економічного зростання / І. Марко, І. Чернишова, О. Остапенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
873707
  Ярмолюк А.Г. Модель взаємозв"язку та відповідності компетенції фахівця та вимог роботодавців // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 131-135 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
873708
  Нурутдинова А.Р. Модель взаимодействия технопарковых структур вуза // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2012. – № 1. – С. 84-96
873709
  Радлаб Моканнад Модель взаимодействующих сетей Петри : 05.13.11 : Дис. ... канд. физ-мат. наук / Радлаб Моканнад ; КГУ. – Киев, 1990. – 94 л. – Бібліогр. : л. 87-94
873710
  Раджаб Моханнад Модель взаимодействующих сетей Петри : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.11 / Раджаб Моханнад; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1991. – 16л.
873711
  Вітлінський В.В. та інш. Модель вибору інвестиційного проекту // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.63-72
873712
  Бирка М.І. Модель вибору іноземного інвестора у процесі залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 3 (125). – С. 95-102. – ISSN 2071-4653
873713
  Омардибірова В.Н. Модель вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 129-134. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  Стаття присвячена опису моделі вибору оптимального інвестиційного портфелю з використанням апарату RFT-перетворювачів. Ключові слова: інвестиційний портфель. RFT-перетворювачі, фондовий індекс. The article is devoted to the description of optimal ...
873714
  Котелюк М.Ю. Модель визначення прогнозу летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу з урахуванням показників міжклітинного матриксу // Кардиология: от науки к практике : международный научно-практический журнал / Украинская военно-мед. акад. ; Общественная орг."О-во инвалидов с детства с врожденными пороками сердца"Кардиопротекция" ; ООО "Проф. издания Восточная Европа" ; глав. ред. Батушкин В.В. – Киев, 2016. – № 2 (21). – С. 7-18. – ISSN 2312-7015


  Розвиток і перебіг гострого інфаркту міокарда (ГІМ) супроводжується змінами міжклінічного матриксу. На сьогодні залишається дискутивним питанням впливу гіперглікемії на систему міжклітинного матриксу у хворих на ГІМ і цукровий діабет (ЦД) 2-го типу.
873715
  Чечель А.А. Модель визначення рентабельності природного капіталу для еколого-економічної оцінки ефективності природокористування на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 223-227. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
873716
  Лупаренко Л. Модель використання хмаро орієнтованих систем відкритої науки у процесі навчання і професійного розвитку вчителів (дослідницький аспект) / Л. Лупаренко, М. Мар"єнко, М. Шишкіна // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 38, № 3. – С. 36-42. – ISSN 2413-1571
873717
  Германенко Л.М. Модель вимірювання рівня продовольчого потенціалу регіонів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 1. – С. 17-20


  В статті розглянуті інтенсивні та екстенсивні показники сільськогосподарського виробництва України та Черкаської області, розроблена концепція і загальний алгоритм оцінки рівня продовольчого потенціалу регіону, здійснена диференціація регіонів України ...
873718
   Модель випускника бакалаврату "Програмна інженерія" ( З досвіду роботи науково-методичної підкомісії 050103) / М. Бондаренко, М. Сидоров, Т. Морозова, І. Мендзебровскький // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 50-61. – ISSN 1682-2366
873719
  Зелена А.С. Модель виховання епохи Київської Русі // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 4 (3). – С. 95-100
873720
  Коваленко О.М. Модель виховної системи сучасного вищого навчального закладу в умовах загрози світової екологічної катастрофи // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 3. – С. 84-87.
873721
  Шестаков В.І. Модель виявлення кібернетичних загроз за результатами моніторингу у відкритих джерелах інформації / В.І. Шестаков, С.В. Чернишук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 224-228


  У статті розкрито ознаки кібернетичної загрози, які можуть проявлятися у відкритих джерелах інформації, та запропоновано критерій її ідентифікації за сукупністю таких ознак. Наведено опис моделі виявлення кібернетичних загроз за результатами ...
873722
  Андрощук Г. Модель відкритих інновацій: мотиви безкоштовного передання патентних прав // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 11. – С. 21-29. – ISSN 1608-6422
873723
  Куценко О.М. Модель військово-соціальної адаптації особистості військовослужбовця строкової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено актуальним проблемам військово-соціальної адаптації військовослужбовця строкової служби; розглядається модель військово-соціальної адаптації та аналізуються її основні компоненти.
873724
   Модель ВІЛ-1 протеази зі штучними потенціалами міжатомних взаємодій для розрахунку спектральних характеристик ядерного магнітного резонансу / Д.В. Баламут, Д.Б. Ковальський, Р.П. Порядченко, О.О. Судаков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 8-11. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 8). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано вдосконалення математичної моделі білка ВІЛ-1 протеази, застосованої у відкритому програмному комплексі GROMACS 3, шляхом введення додаткових потенціалів міжатомних взаємодій distance restrains ("стримування відстаней"). Це вдосконалення ...
873725
  Янковский Н.А. Модель внешнеэкономической деятельности предприятий химической промышленности / Н.А. Янковский. – Донецк, 1997. – 168с.
873726
  Акіншина О.В. Модель внутрішнього аудиту розрахунків з дебіторами і кредиторами / О.В. Акіншина, І.Б. Плотніченко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 3-8. – ISSN 0321-0499
873727
  Безверхий К. Модель внутрішньогосподарського контролю розрахунків за податками та зборами // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 2. – С. 30-36 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
873728
  Пичугина Т.С. Модель возведения комплекса объектов / Т.С. Пичугина. – Х, 1985. – 134с.
873729
  Приходько К.Р. Модель впливу ВВП на рівень життя населення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 93-95. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методологічні засади моделювання впливу ВВП на рівень життя населення. Проаналізовано вплив ВВП на рівень життя населення на основі даних за 1998-2004. Described the methodological basis for modeling GDP and living standard. Analyzed the ...
873730
  Грищенко О. Модель впливу основних чинників на сукупний обсяг реалізації на ринку консалтингових послуг України / О. Грищенко, Ю. Рак // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 2 (104). – C. 28-42. – ISSN 1605-2005
873731
  Колупаєва І.В. Модель впливу регуляторної політики на національну економіку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 109-116. – ISSN 2222-4459
873732
  Семенко Ю. Модель впливу самоменеджменту на ефективність діяльності компанії // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2023. – № 2 (81). – С. 16-25. – ISSN 2409-8892
873733
  Зубов В. Модель выхода из кризиса для России // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2009. – № 6. – С. 33-41. – ISSN 0207-3676
873734
  Кайдаров К.К. Модель вязко-упругого однородного массива с несплошным сцеплением слоев : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Кайдаров К.К.; АН Каз.ССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1970. – 14л.
873735
  Коваленко Л.О. Модель гармонізації бюджетної і грошово-кредитної політик, орієнтована на розвиток / Л.О. Коваленко, Абакуменко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 241-251 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
873736
  Лук"янов Д.О. Модель генерації вихідних криптографічних ключів просторово віддаленими членами групи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 228-237. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонований механізм оптимізації розподілу криптографічних ключів.
873737
  Алексеев И.И. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. И.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л.
873738
  Алексеев И.М. Модель геомагнитного поля и движение энергичных частиц во внешней магнитосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Алексеев И. М.; НИИ яд. физ. – М., 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
873739
  Черезов А.М. Модель геотектонического развития Центральной Азии. / А.М. Черезов. – Новосибирск, 1991. – 108с.
873740
  Йовенко Л. Модель героїчної особистості у науково-методичній спадщині Г. Ващенка // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 76-84. – ISSN 2307-4906
873741
  Зарва В.А. Модель героя-праведника у прозі М. Лєскова і Ф. Достоєвського 60-80-х рр. XIX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 239-244


  При створенні моделі героя-праведника російські письменники конкретними образами представників різних соціальних станів стверджували своє бачення ідеалу і шляхів рятування людства. М. Лєсков і Ф. Достоєвський, створюючи християнську концепцію світу і ...
873742
  Зарва В. Модель героя-праведника у прозі Ф. Достоєвського і Т. Шевченка // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 10
873743
  Мороз С.В. Модель героя в романі В.Ф. Одоєвського "Русские ночи" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 77-81


  Метою стаття є дослідження особливостей моделі героя роману В.Ф. Одоєвського в контексті сформованих у літературознавстві уявлень про романтичного героя
873744
  Зарва В. Модель героя ліберала-реформатора, культурника в романі "Хмари" І. Нечуя-Левицького // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 267-276. – ISBN 978-966-793-136-3
873745
  Мельник Т.П. Модель гідрогеологічної ситуації паводкових режимів умов одамбування територій (на прикладі р. Боржави) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 149-155
873746
  Буртиев Р.З. Модель главных компонент в макросейсмике / Р.З. Буртиев, В.Ю. Карданец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 5. – С. 172-182 : рис., табл. – Библиогр.: с. 181. – ISSN 0203-3100
873747
  Буртнев Р.З. Модель главных компонент в сейсмичности зоны Вранча / Р.З. Буртнев, В.Ю. Карданец // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 1. – С. 76-85 : рис., табл. – Библиогр.: с.84-85. – ISSN 0203-3100
873748
   Модель глобальных течений Солнца / А.А. Логинов, В.Н. Криводубский, Н.Н. Сальников, О.К. Черемных // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : збірка тез доп. : міжнар. конф. в рамках IX Всеукр. фестивалю науки присвяч. 170-річниці Астроном. обсерваторії Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 110 річниці проф. С.К. Всехсвятського, 100 річниці М.А. Яковкіна : 25-29 трав. 2015 р. / [Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. орг. комітет: Вижва С.А. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 57-58
873749
   Модель глубинного строения Донецкого складчатого сооружения и пилегающих структур по данным региональных геофизических наблюдений / В.И. Старостенко, А.Е. Лукин, В.П. Коболев, О.М. Русаков, М.И. Орлюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 44-68 : Рис. – Бібліогр.: с. 65-68. – ISSN 0203-3100
873750
  Попова А.В. Модель государственного и общественного устройства России в трудах неолиберальных мыслителей на рубеже XIX-XX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 10. – С.43-46. – ISSN 1812-3805


  Либеральная модель общественного переустройства, представленная в системе политико-правовых идей русских неолибералов, была направлена на формирование гражданского общества в России, а через него на создание демократического правового государства, ...
873751
  Метушевская Т.И. Модель государственной службы в России в XVIII в. // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 5. – С. 21-23. – ISSN 1812-3805
873752
  Матвійчик М. Модель грошового обороту. Грошові потоки та механізми їх балансування // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 190-196. – ISBN 966-7574-11-3
873753
  Лобузін І.В. Модель даних Європеани: перспективні підходи для цифрових гуманітарних проектів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 88-97. – ISSN 2409-9805
873754
  Дизенко А.Д. Модель данных "объект - свойство" / А.Д. Дизенко. – Москва, 1990. – 28 с.
873755
  Шульга В.П. Модель движения / В.П. Шульга. – Москва, 2001. – 43с. – ISBN 5-7856-0220-2
873756
  Остроумов А.В. Модель движения снежных лавин лоткового типа : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.05 / Остроумов А.В.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – Москва, 1972. – 12л.
873757
  Торосян Г.Т. Модель двух механизмов множественного рождения андронов при высоких энергиях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Торосян Г.Т.; ОИЯИ. – Дубна, 1983. – 10л.
873758
   Модель делегування суспільних послуг: польський досвід для України : практ. посібник / [М. Дадел та ін. ; пер. з пол.: Б. Лесечко, О. Котовська]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 136 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Польсько-канадська програма підтримки демократії. Проект "Співробітництво адміністрації та неурядових організацій для надання суспільних послуг" / Асоц. "Час. Простір. Ідентичність"). – ISBN 978-617-7351-13-8
873759
  Червякова О. Модель державного регулювання інноваційної інфраструктури на регіональному рівні // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 168-181.
873760
  Плиса В. Модель державного соціального страхування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.2 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 44-52. – ISBN 966-7574-11-3
873761
  Жолос А.О. Модель державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему державної політики захисту і підтримки вітчизняного виробника у розрізі теорії ігор. Побудовано теоретико-ігрові моделі, які описують дану проблему з позиції інтересів держави, суспільства, вітчизняних та іноземних виробників.
873762
  Кузнецов С.В. Модель деформируемой пористой среды и ее применение к задачам механики горных пород. : Автореф... Канд.техн.наук: / Кузнецов С.В.; Акад.наук СССР. – Новосибирск, 1962. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
873763
  Бедный Б. Модель диагностики научного потенциала и результативности аспирантуры / Б. Бедный, А. Миронос // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 5. – С. 121-131. – ISSN 0869-3617


  Рассмотренная в статье модель позволяет получить количественную информацию о потенциале подготовки научных кадров, результативности науч. исследований, эффективности подготовки аспирантов.
873764
  Закалюжний В.М. Модель дидактичної системи навчання фізики в контексті запровадження компетентнісної освіти // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4, жовтень - грудень. – С. 14-18. – ISSN 1563-3713
873765
  Шерстенников Ю.В. Модель динамики развития двухпродуктового малого предприятия : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 211-216 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873766
  Меркулова Т.В. Модель динамики собственного капитала банка: анализ условий и ограничений роста / Т.В. Меркулова, А.А. Янцевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (180). – С. 405-418. – ISSN 1993-6788


  В статье рассмотрена модель динамики собственного капитала банка с постоянным темпом роста депозитов. Представлены результаты параметрического анализа решения модели: получены математические условия, связывающие параметры модели и определяющие тип ...
873767
  Городнов В.П. Модель динаміки обсягу палива у системі забезпечення пальним військ оперативно-тактичного угруповання / В.П. Городнов, Д.В. Лісовенко, В.С. Дружинін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (86). – С. 90-95. – ISSN 2078-7480
873768
  Камінський А.Б. Модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 44-47. – (Економіка ; вип. 44)


  В умовах припущення про слабку форму інформаційної ефективності фінансового ринку розглядається модель динаміки ціни акцій, яка враховує стрибкоподібні зміни. Відносно стрибкоподібних змін припускається, що вони носять характер пуассонівського процесу.
873769
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення із запізненням // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 319-327. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Запропонована математична модель, яка являє собою систему нелінійних диференціальних рівнянь з відхилюючимся аргументом запізнюючогося типу. Отримані умови асимптотичної стійкості нульового положення, рівномірної по запізненню. При дослідженні ...
873770
  Хусаїнов Т.Д. Модель динаміки ціноутворення й обсягу продажів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 76-80. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Досліджено математичну модель динаміки ціноутворення й обсягу продаж на ринку вільної конкуренції, що є системою нелінійних диференціальних рівнянь із квадратичною й дрібно-раціональною правою частинами.
873771
  Ціватий В. Модель дипломатії Австрійської Республіки: традиційність і новаційність (погляд із України) // Австрія й Україна на історичних перехрестях : наук. збірник / Дипломат. акад. України при МЗС України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Австрійський культур. форум у Києві ; [упоряд.: І.В. Жалоба, О.Р. Купчик, Л.В. Шпаковськи]. – Київ : ДАУ, 2016. – С. 208-216. – ISBN 978-617-7037-10-0
873772
  Ціватий В.Г. Модель дипломатії та дипломатичної служби Арабської Республіки Єгипет (АРЄ): інституціональний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 82-87. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-2)
873773
  Ціватий В. Модель дипломатії Турецької Республіки: традиції та інституційний розвиток // Україна - Туреччина: історія, політика, економіка, право, дипломатія, культура : [монографія] / А.А. Акан, М. Алтан, О.Н. Арас, Д.У. Бінан, Ю. та ін. Бондар. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Український письменник, 2015. – С. 338-346. – ISBN 978-966-579-439-4
873774
  Бурбело В.Б. Модель дискурсу в парадигмальному вимірі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 81-85. – Біблогр.: с. 85, Літ.: 12 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню дискурсивної моделі як вузла взаємодії трьох парадигм - праксисно-рефлекторної, комунікативної та лінгвальної. Системно-функціональний характер дискурсу виявлено в основних парадигмальних категоріях позиції, ролі, функції та ...
873775
  Тесленко Т.І. Модель діагностики банкрутства підприємств машинобудівної галузі : фінанси підприємств / Т.І. Тесленко, Г.В. Мамонова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 106-112 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
873776
  Руська Р. Модель діагностики фінансового стану кредитних спілок // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 133-137. – ISSN 1993-0259
873777
  Гарасимів Т. Модель діяльності вищих навчальних закладів України: концептуальні та правові основи / Т. Гарасимів, У. Парпан // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 68-76. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
873778
  Шкаріна К.А. Модель для вивчення пухлинно-стромальних взаємодій на основі тривимірної культури клітин / К.А. Шкаріна, В.В. Філоненко, А.І. Хоруженко // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 107
873779
  Бідненко В.М. Модель для інтраопераційного контролю за зоною руйнування пухлини при фотодинамічній терапії // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 323-328. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблена модель інтраопераційного визначення зони руйнування тканини при фотодинамічній терапії пухлин мозку. Розрахунки основані на послідовній фіксації зміни фази відбитого від пухлини модульованого лазерного променя й проведені в дифузійному ...
873780
  Ревенчук І. Модель для моніторингу якості програм післядипломної освіти / І. Ревенчук, Т. Шатовська, А. Чуприна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 853. – С. 103-108. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  Подано практики для моніторингу, планування і здійснення програм курсів післядипломної освіти. Мета моделі моніторингу цих програм - допомогти організаціям, що надають освітні послуги в галузі післядипломної освіти, відстежувати прогрес і ефективність ...
873781
  Чан Дык Хай Модель дождевых паводков и ее реализация на примере рек Приморья. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Чан Дык Хай; МВ и ССО УССР. Одес. гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1979. – 21л.
873782
  Буряк Р.І. Модель доскальності Європейського фонду управління якістю (EFGM), як інструмент оцінки управління якістю діяльності підприємств АПК // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 20-24
873783
  Калита Т.П. Модель досконалості EFQM // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 26-49. – ISBN 978-966-926-349-0
873784
  Лісойван О.В. Модель дослідження реконструкції системи символів: концептуальні підходи // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 18-29. – ISSN 2309-8287
873785
  Раєвнева О.В. Модель дослідження циклічних закономірностей у процесі розвитку зовнішнього і внутрішнього середовищ промисловоо підприємства / О.В. Раєвнева, А.С. Середа // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 243-257 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
873786
   Модель доставки цифрового навчального контенту в умовах відкритої університетської освіти / О. Глазунова, Т. Волошина, В. Корольчук, М. Мокрієв, О. Кузьмінська // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2022. – Т. 34, № 2. – С. 12-17. – ISSN 2413-1571
873787
  Тустановська Л. Модель еволюції рельєфоутворення Канівського Придніпров"я на основі структурної морфометрії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 5-8. – (Геологія ; Вип. 57). – ISSN 1728-3817


  В межах Канівського Придніпров"я виконано структурно-морфометричні побудови із застосуванням просторового ГІС-аналізу. Аналіз різниць суміжних базисних та вершинних поверхонь та різниць між однопорядковими вершинними та базисними поверхнями дозволив ...
873788
  Ляшко Л.П. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Ю. Сепанмаа // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 100 (№ 9). – С. 124-128. – ISSN 2076-1554
873789
  Ляшко Л. Модель екологічної естетики в теоретичній розробці Юріо Сепанмаа // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2015. – № 4. – C. 139-148. – ISSN 2227-1503
873790
  Чебанова Ю. Модель еколого-ландшафтознавчого дослідження регіональної системи природокористування Запорізької області / Ю. Чебанова, В. Лисенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-50. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель еколого-ландшафтознавчого дослідження, яка передбачає реалізацію чотирьох головних етапів: на першому збиралась і систематизувалась інформація, включаючи польові дослідження; на другому - було сформульовано теоретико-методологічну ...
873791
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з екзогенним капіталоінтенсивним технологічним прогресом // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 14-16. – ISSN 2306-6814
873792
  Ляшенко О.І. Модель економічного зростання Солоу-Свена з капіталоінтенсивним та трудоінтенсивним технологічним прогресом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 6-8 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
873793
  Глубокий В.М. Модель економічного капіталу банку: умови впровадження та етапи реалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 132-129
873794
  Горчакова О. Модель економічного простору // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 5 (606). – С. 67-72. – ISSN 0131-775Х
873795
  Сильченко В. Модель економічної безпеки для України // Науковий світ : щомісячний журнал - ревю наукових новин / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2001. – № 10. – С.10-11


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
873796
  Вакульчик О. Модель економічної діагностики інтелектуального капіталу промислового підприємства / О. Вакульчик, Г. Ступнікер // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 3 (269). – С. 34-39. – ISSN 1810-3944
873797
   Модель експериментальної оцінки показників надійності інформаційно-економічних систем / А.В. Невзоров, Д.О. Дементьєв, Є.С. Лєнков, О.Д. Рибак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 95-99


  У статті запропонована модель, з використанням якої надається можливість оцінювати та прогнозувати показники надійності інформаційно-економічних систем, спираючись на експериментальні дані їх експлуатації. Це надає можливість знижувати можливі втрати ...
873798
  Седякин Ю.М. Модель ЕС "Восточное партнерство" и проблемы ее реализации // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 261-267. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
873799
   Модель етнонаціональної політики для реінтеграції Донбасу і Криму : наук.записка / [Кресіна І.О. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ : Інститут держави і права ім. В.М. Корецького, 2016. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8148-6
873800
  Ладжун Ю.Ю. Модель етнонаціональної політики Чехословацького уряду в Підкарпатській Русі (1919–1939) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 118-123. – (Серія : Історія ; вип. 2 (33))
873801
  Дец О.С. Модель етосу соціологічної спільноти // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 141-148. – ISBN 978-966-651-861-9


  В даній статті здійснено спробу реконструювати модель етосу соціології. Рефлексивний погляд на етос соціології дає підстави нам виокремити три виміри етосу соціології, що в сукупності складають трьохрівневу структуру єдиного феномену: ідеальний ...
873802
  Цицик Р.В. Модель ефективного бюджетного механізму структурної перебудови економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 409-418


  Стаття присвячена проблемам бюджетної політики України. Визначений ряд заходів для активізації інвестиційного процесу з метою забезпечення інноваційного та технологічного оновлення національної економіки.
873803
  Дурманенко О. Модель ефективного моніторингу організації виховної роботи у вищому навчальному закладі // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 67-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 8 (285)). – ISSN 1729-360Х


  У статті розкривається сутність моделювання та його роль у педагогічних дослідженнях; обгрунтовується модель моніторингу організації виховної роботи у вищих навчальних закладах, яка містить цільовий, змістово-процесуальний та результативний блоки.
873804
  Крилова І.І. Модель ефективного регулювання сфери водопостачання та водовідведення в умовах реформування // International scientific conference "Modern economic research: theory, methodology, strategy" : September 28th, 2018 : proceeding of the conf. / "Modern economic research: theory, methodology, strategy", intern. sci. conf. – Kielce : State University of Jan Kochanowski, 2018. – P. 1. – С. 51-54. – ISBN 978-9934-571-51-0
873805
  Хоменко І. Модель ефективної конкурентної політики в умовах транснаціоналізації // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 2 (158). – С. 12-15
873806
  Сліпушко О. Модель європейської ідеї: генезис і динаміка // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 10-16. – ISBN 978-617-7442-64-5
873807
   Модель єдиного інформаційного простору управління навчальним процесом / К.П. Сторчак, В.В. Вишнівський, М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, Г.І. Гайдур // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 1 (125). – С. 30-34. – ISSN 2412-9070
873808
  Охріменко О.А. Модель жанру "закон" - інваріантна-варіантна форма // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 202-208
873809
  Логвиненко В.І. Модель житлового іпотечного кредитування на основі механізму пайової участі обласного і місцевого бюджетів / В.І. Логвиненко, Я.А. Суха // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 13-14.
873810
  Сухонос М.К. Модель життєвого циклу проектів будівництва промислових об"єктів / М.К. Сухонос, шеветовський, А.Ю. Старостіна // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
873811
  Шерстенников Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 8 (122). – С. 334-347 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873812
  Пилипчук В. Модель забезпечення державної безпеки: теоретико-правові проблеми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 71-83. – ISSN 1993-0909
873813
  Левицька І.В. Модель забезпечення пропорцій відтворення основних засобів у корпораціях // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 165-170
873814
  Текле Микаэль Ассефа Модель заключительной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Текле Микаэль Ассефа; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. гидрометеорол. ин-т. – Л., 1974. – 12л.
873815
  Волошин І. Модель закритої економіки на основі енергетичного підходу Миколи Руденко // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147). – С. 50-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-2005
873816
  Іларіонова Н.М. Модель залежності інноваційного розвитку та прямих іноземних інвестицій в економіці регіонів України / Н.М. Іларіонова, Н.М. Сукурова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 2. – С. 67-71
873817
  Артеменко А.В. Модель замикання атмосферної турбулентності // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 42-43
873818
  Якимчук Н.А. Модель зарождения и принципы движения тропических циклонов, штормов и депрессий / Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин, К.П. Янушкевич // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, В.І. Лялько [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (76), жовтень - грудень. – С. 54-67 : рис. – Библиогр.: 24 назв. – ISSN 1684-2189
873819
  Рахманов В. Модель застосування комп"ютерної технології навчання для системи інформаційного забезпечення військової освіти // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 260-269. – ISSN 2617-1775
873820
  Музичук К. Модель захисту в суді інформаційних прав і свобод людини відповідно до вимог демократії // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 68-72. – ISSN 2409-4544
873821
  Григорьєва А.О. Модель захищеної кластерної бездротової сенсорної мережі / А.О. Григорьєва, В.С. Наконечний, М.М. Степанов // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 85-88
873822
  Беспалова С.В. Модель збудження водневого зв"язку при гідролізі АТФ / С.В. Беспалова, А.А. Кириенко // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1999. – Т. 7, № 2. – С. 100-105. – ISSN 1023-2427
873823
  Дунаева Н.В. Модель земельной (крестьянской) реформы в коронном секторе российского землевладения в законопроектах 1861 г. // Клио : журнал для учёных. – Санкт-Петербург, 2011. – № 3 (54). – С. 88-91. – ISSN 2070-9773
873824
  Хлевина Ю.Л. Модель змін під дією впливів мета-методології управління проектами // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 101-102
873825
  Савельєв В. Модель зміни поведінки споживачів як основа маркетингової стратегії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 50-54. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті базові сегменти споживачів, проаналізовані їх мотиви споживання. Розроблена модель зміни поведінки споживачів в умовах зниження купівельної спроможності та запропоновані рекомендації щодо ефективних стратегічних дій з метою ...
873826
  Макаров Д.Г. Модель змішаної анізотропії у фотомагнетику Y3Fe5-xSixO12 при його опроміненні лінійно поляризованим світлом / Д.Г. Макаров, О.В. Тичко, В.Ф. Коваленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 42-46. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель фотоіндукованих змін магнітної анізотропії у фотомагнітному середовищі. Розглянуто кінетику фотоіндукованого перерозподілу активних центрів, яка обумовлює появу і/або зміну змішаної магнітної анізотропії у фотомагнетику. Представлені ...
873827
  Лемак В.В. Модель змішаної республіки в Румунії та Україні: порівняльно-правові аспекти / В.В. Лемак, І.П. Шимон // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – C. 275-282. – ISSN 2306-9082
873828
  Газуда М.В. Модель змішаної ринкової економіки та аналіз механізму стимулювання сукупного попиту // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 11-15. – (Економіка ; Вип. 27)
873829
  Єщенко П.С. Модель зростання для трансформаційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 13-15. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто теоретичний аналіз трансформаційних процесів в Україні, вибору моделі економічного зростання.
873830
  Харазішвілі Ю. Модель зростання та сценарний аналіз розвитку економіки України / Ю. Харазішвілі, О. Заріцький, В. Заводник // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 9-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1605-2005
873831
  Назаров Н.А. Модель и алгоритмы расчета формирования речного стока на лесном водосборе / Н.А. Назаров, А.А. Сирин. – М., 1988. – 107с.
873832
  Тертышный В.А. Модель и метод многоаспектного поиска фактографических данных для поддержки принятия решений / В.А. Тертышный, И.В. Шевченко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 19-25 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 1995-0519
873833
  Шевченко И.В. Модель и метод построения многоуровневой системы распознавания / И.В. Шевченко, Н.С. Шкарупа, М.В. Гончар // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 54-63 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
873834
  Шевченко И.В. Модель и метод тематической структуризации текста на основе стохастических автоматов / И.В. Шевченко, А.С. Лебединец, Д.О. Васильев // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (108). – С. 29-37 : рис., табл. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
873835
  Балашов Владимир Григорьевич Модель и методы динамического управления многопродуктовы ассортиментом крупных фирм и коммерческих сетей. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.16 / Балашов Владимир Григорьевич; Московский физико-техн. ин-т. – М., 1996. – 15л.
873836
  Елышевская Г.В. Модель и образ : концепция личности в рус. и сов. живопис. портр. / Г.В. Елышевская. – М., 1984. – 213с.
873837
  Бабицкий А.Ф. Модель и проект рыночной экономики / А.Ф. Бабицкий. – Київ : Знання, 1993. – 144 с. – (Сер. 3. Практична економіка (поради бізнесменам, підприємцям, управлінцям) ; вып. 2-8). – ISBN 5-7770-0427-х
873838
  Загребнов В.А. Модель Изинга для жесткой и сжимаемой решеток : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.04.02 / Загребнов В.А.;. – Дубна, 1973. – 13л.
873839
  Летова Л.В. Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 12. – С. 68-74. – ISSN 0869-3617


  В статье раскрыты достоинства модели Раша, как методического инструмента для измерения латентных величин в социальной сфере. В статье представлен опыт Омского государственного технического университета по использованию модели для измерения латентной ...
873840
  Аллахвердов М.В. Модель имплицитной теории доверия: экспериментальная проверка / М.В. Аллахвердов, Н.В. Гришина // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 28-36. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047
873841
  Бармута К.А. Модель инновационного развития предприятия с позиции НТП // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 6 (33). – С. 31-32. – ISSN 1728-8878
873842
  Вольвач А. Модель инсоляции поверхности земли в пункте "Карадаг" по данным SSE / А. Вольвач, Г. Курбасова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 51-58. – (Геологія ; вип. 2 (85)). – ISSN 1728-3817


  Аномальное усиление солнечной инсоляции поверхности земли при наличии в её недрах очагов возбуждения может вызвать в локальных пунктах ответную реакцию. К таким очагам относятся прежде всего недавние и прошлые (ретро)вулканы, такие как древний вулкан ...
873843
  Лантух В.В. Модель институциональных изменений торговли для целей государственного регулирования / В.В. Лантух, Н.Н. Грицай // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 117-128 : табл., рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
873844
  Грибков Д.Н. Модель интеграции информационных ресурсов культурно-образовательной сферы // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 8. – С. 24-29. – ISSN 0130-9765


  Предложен подход к созданию регионального информационного ресурсного центра, обоснованный результатами изучения потребностей ученых и специалистов Орловской области.
873845
  Кузьмин Д. Модель интеграции КНР в мировую экономику и антициклическая политика // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-117. – ISSN 0130-9625
873846
  Желюк Т. Модель интеграции Украины в Европейский Союз в системе государственной службы / Т. Желюк, М. Сагайдак // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопольский национальный экономический университет. – Тернополь, 2007. – Т.6, №1. – С. 66-83. – ISSN 1684-906Х
873847
   Модель информационного обеспечения науки на примере Института математических проблем биологии РАН / С. Захарова, Е. Бескаравайная, Е. Довбня, И. Черкасова; Светлана Захарова, Елена Бескаравайная, Елена Довбня, Ирина Черкасова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 24-27. – ISSN 0869-4915
873848
  Булигина О.С. Модель информационного пространства в е-экономике // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 4. – С. 31-36. – ISSN 1728-8878
873849
  Смирнова Наталия Васильевна Модель ионизационно-рекомбинационного цикла д-области ионосферы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Смирнова Наталия Васильевна; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1983. – 14л.
873850
  Гитман Е.К. Модель использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов / Е.К. Гитман, Ю.Ю. Тимкина // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 40-43. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрены целевой, содержательный, процессуальный и контрольный компоненты модели использования информационных технологий в самостоятельной работе студентов по изучению иностранного языка в сельскохозяйственном вузе The article deals with special ...
873851
  Крижановська Г.О. Модель і метод врахування тяжіння при реалізації концепції мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Крижановська Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
873852
  Крицький Д.М. Модель і методи управління змістом проекту створення безпілотної авіаційної техніки цивільного застосування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Крицький Дмитро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
873853
  Гьорц Г. Модель і наочність у сучасній фізиці // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вища школа, 1974. – Вип. 37
873854
   Модель і принципи побудови прототипу інформаційної системи доступу до повнотекстової інформації та електронних каталогів вузівських бібліотек у межах єдиного інтернет-ресурсу / В.М. Саух, Л.П. Оксамитна, Т.В. Фесенко, С.О. Позняков // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 28-34. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
873855
  Коваль В.М. Модель ідеального реципієнта в публіцистиці українського раннього бароко // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 60-67


  У статті досліджуються початки моделювання активного реципієнта ранньобарокової публіцистики як адресата комунікативної системи, який вводиться до структури твору. In the article it is researched the origins of modeling of active receipient of ...
873856
  Саєнко О.Г. Модель ідентифікації стану інформаційної мережі на основі нечіткої бази знань // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С 139-146


  У статті розглянуто особливості реалізації моделі аналізу (ідентифікації) стану інформаційної мережі, заданої у вигляді нечіткої бази знань, яка представляє собою сукупність правил "ЯКЩО-ТО", які зв"язують лінгвістичні оцінки параметрів функціонування ...
873857
  Ліпкан В. Модель ієрархічної системи нормативно- правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.223-230
873858
  Кожем"якіна О.М. Модель інкапсульованої довіри Р. Хардіна // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 63-65
873859
  Щербань В.М. Модель інноваційного менеджменту в системі командного управління корпоративною організацією / В.М. Щербань, І.В. Дьячук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 45-48
873860
  Захарченко П.В. Модель інноваційного розвитку економіки національного курортно-рекреаційного комплексу / П.В. Захарченко, С.А. Жваненко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 12 назв
873861
  Нагачевська Т. Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства / Т. Нагачевська, О. Пригара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 33-41. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сутність та види моделі інноваційної розвитку підприємства. Наведена порівняльна характеристика моделей інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано підхід до формування інноваційної моделі розвитку підприємства через системну інтеграцію ...
873862
  Шалімова І.М. Модель інноваційної управлінської діяльності керівника закладу освіти / І.М. Шалімова, А.С. Шалімова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 43-51. – ISSN 2074-8922
873863
  Костюченко Я. Модель інституційного забезпечення реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (287). – С. 133-137. – ISSN 2663-5313
873864
  Пилипенко Д.Ю. Модель інституціонального управління і метод оцінювання культури інформаційної безпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Пилипенко Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
873865
  Дідковський С.В. Модель інструментально організованого проблемного соціально-психологічного проектування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-73. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано модель технічної організації проблемного соціально-психологічного проектування. Розглянуто головні напрямки використання моделі в соціальній роботі. Як метод дослідження використано системно-діяльнісний підхід.
873866
  Гумовський М.О. Модель інтегральної інтенсивності розсіяння вигнутими кристалами довільної товщини з дефектами / М.О. Гумовський, Г.І. Низкова // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 39-40
873867
  Гуменчук А.В. Модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2019. – С. 70-81. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 55). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано концептуальну модель інтелектуалізації вищої бібліотечно-інформаційної освіти, визначено базові компоненти змісту підготовки бібліотечно-інформаційного фахівця: техніко-технологічна, проектно-аналітична, дослідно-інноваційна, ...
873868
   Модель інтелектуалізації планування часу на виконання навчального завдання у системі дистанційного навчання / Ю.В. Кравченко, Є.П. Махно, М.Г. Тищенко, О.О. Шапран // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (40). – С. 143-152. – ISSN 2311-7249
873869
  Слюняев А.С. Модель інтелектуального агента для інформаційно-керуючої системи аеропорту / А.С. Слюняев, В.А. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 116-119
873870
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 142-147


  Обґрунтовано показники оцінки продуктивності роботи фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору та розроблена модель інтенсивної підготовки операторів, використання якої скорочує часові (фінансові) витрати навчання. Обоснованы ...
873871
  Шворов С.А. Модель інтенсивної підготовки фахівців автоматизованих комплексів контролю повітряного простору / С.А. Шворов, В.В. Чепуренко, С.М. Андрійченко // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
873872
  Копилов С. Модель інтерактивного формату взаємовідносин університету і стейкхолдерів / С. Копилов, Т. Опалюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 20-27. – ISSN 2411-1317
873873
  Желай О. Модель Інформаційно-аналітичного сервісу бібліотеки у контексті підвищення ефективності суспільно-інформаційного забезпечення // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 102-111. – ISSN 2224-9516
873874
  Фатюха Ю.Л. Модель інформаційного забезпечення прийняття фінансових рішень на підприємстві / Ю.Л. Фатюха, В.В. Фатюха // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.367-372. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
873875
  Крутова А.С. Модель інформаційного захисту систем електронного документообігу / А.С. Крутова, А.В. Янчев // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 133-135. – ISBN 978-611-01-0721-1
873876
  Білова Т.Г. Модель інформаційного наповнення сайту органу державної влади / Т.Г. Білова, І.О. Побіженко // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (152). – С. 27-31. – ISSN 1681-7710
873877
  Гулак Ю.С. Модель інформаційної безпеки держави // Імперативи розвитку цивілізації : [навчально-наукове видання] / Глобальна орг. союзницького лідерства ; Акад. безпеки відкритого суспільства. – Київ, 2015. – № 2. – С. 63-64. – ISBN 978-966-2439-41-0
873878
  Гріненко О.О. Модель інформаційної взаємодії в екосистемах програмного забезпечення / О.О. Гріненко, С.А. Гріненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (54). – С. 104-112. – ISSN 2412-4338
873879
  Кубявка М.Б. Модель інформаційної дії на контрагентів впливу / М.Б. Кубявка, Л.Б. Кубявка // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 54-58. – ISSN 2311-7249


  Дане дослідження формалізує модель інформаційної дії на контрагентів взаємодії з метою подальшого створення інформаційних технологій підтримки і супроводу спеціальних інформаційних операцій, що забезпечить безпрецедентну перевагу в ході проведення ...
873880
  Сиваченко Г. Модель історичного та сучасного розвитку теоретико-методологічного мислення у словацькій компаративістиці // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 9. – С.18-27. – ISSN 0236-1477
873881
  Лаюк М.М. Модель історії в "карпатському тексті" В. Герасим"юка: історія роду як вісь світоустрою // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Моренець В.П., Агеєва В.П., Бакула Б. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 69 : Літературознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872


  Розглянуто темпоральну організацію «карпатського тексту» Василя Герасим’юка. Доведено, що основою моделі історії в цьому тексті є «родова пам’ять», яка постає певною віссю світоустрою: події світової, державної чи регіональної історії промислені через ...
873882
  Бровко О. Модель історії в сучасній художній літературі // Бахмутський шлях : літературне та наукове історико-філологічне видання / Труд. кол. журналу "Бахмутський шлях" ; Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; Всеукр. т-во "Просвіта" ім. Т. Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 3/4 (62/63). – С. 150-155


  Стаття присвячена співвідношення реальності й літератури, взаємозв"язку людини та історії. Дослідження міжкультурних комунікацій і художньому просторі розкриває універсальність сучасної естетики.
873883
  Гулюк Є. Модель історії у системі риторики єзуїтів: зразки та особливості авторських кодифікацій у виданнях XVIII ст. // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 453-465. – ISSN 2224-9516
873884
  Ротова Т.А. Модель капіталу страхової компанії, зваженого на фінансові ризики / Т.А. Ротова, Л.М. Клапків // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 4 (197). – С. 76-83 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
873885
  Гордеев А.А. Модель качества отдельного требования программного обеспечения // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосміч. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т" ; голов. ред. В.С. Харченко ; редкол.: О.Є. Федорович, Є.В. Брежнєв, В.М. Вартанян [та ін.]. – Харків, 2020. – № 2 (94), квітень - червень. – С. 48-58. – ISSN 1814-4225
873886
  Кобушкин А.П. Модель квазинезависимых кварков и некоторые вопросы теории рассеяния адронов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Кобушкин А.П.; АН УССР. Ин-тут теорет. физики. – Киев, 1971. – 10л.
873887
  Рутицька В. Модель Квазі-Шарп та її застосування при оптимізації інвестиційних операцій / В. Рутицька, Т. Тютюнник // XV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" : May 17-21, 2010 : abstracts / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 147-148. – ISBN 978-966-188-137-1
873888
  Шульга В.П. Модель кванта с процессом поле- массовых превращений / В.П. Шульга. – Москва : ВИНИТИ, 1998. – 40с. – ISBN 5-7856-0085-4
873889
  Волков М.К. Модель квантовой теории поля со спектральными функциями быстрого роста : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3278 / Волков М.К.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория теорет. физики. – Дубна, 1967. – 9л. – Бібліогр.:с.9
873890
  Паршин Ю.І. Модель кількісної оцінки нерівномірностей економічного розвитку національного господарства // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 77-85. – ISSN 2074-5354
873891
  Холявко Н.І. Модель комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти України / Н.І. Холявко, Т.Л. Шестаковська // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2018. – С. 56-62. – (Серія : Економіка, управління та адміністрування ; вип. 3 (85)). – ISSN 2617-5630
873892
  Гончаренко Я. Модель комп"ютерно-орієнтованої методичної системи навчання статистики студентів економічних спеціальностей педагогічних університетів / Я. Гончаренко, В. Горбачук // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2021. – Вип. 1 (27). – С. 36-44. – ISSN 2413-1571
873893
  Байдарова О. Модель компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства / О. Байдарова, П. Кликова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 14-16. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати емпіричного дослідження моделі компетентності прийомних батьків та батьків-вихователів в опіці над дітьми, які зазнали насильства. Дана модель складається із двох блоків, що описують здатність прийомних батьків ...
873894
  Трагель М.В. Модель компетенций преподавателя, способствующих реализации интерактивных педагогических технологий на занятиях в вузе // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научно-теоретический журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 10, октябрь. – C. 111-113. – ISSN 1026-955X


  Представлено описание авторской модели формирования ключевых исследовательских компетенций и возможностей ее применения на примере студенческого контингента Национального исследовательского университета - Высшая школа экономики. Дано подробное описание ...
873895
  Брич В.В. Модель комплексного впливу на формування репродуктивного здоров"я студентської молоді / В.В. Брич, Дуткевич-Іванська // Економіка і право охорони здоров"я : науково-практичний журнал / Держ. установа "Укр. ін-т стратег. дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматолог. акад." ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISSN 2415-8763


  "В результаті дослідження встановлені особливості поведінкових практик статевого життя студентів (ранній вступ у статеве життя, декілька статевих партнерів), недостатня інформованість щодо контрацептивних засобів, їх функцій; низький рівень обстеження ...
873896
  Баюра Д.О. Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств / Д.О. Баюра, Т.В. Білоног // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України. – Київ, 2013. – № 3/4 (1). – С. 54-57. – ISSN 1728-6220
873897
  Довбня С.Б. Модель комплексної оптимізації фінансування підприємства = фінанси підприємств / С.Б. Довбня, К.А. Ковзель // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
873898
  Булгаков Р.В. Модель комплексної оцінки рівня оперативного управління науковими проектами у вищих військових навчальних закладах // Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса) : наукове видання / Військова академія (м. Одеса). – Одеса, 2016. – С. 144-150. – (Технічні науки ; № 1 (5)). – ISSN 2313-7509
873899
   Модель комплексної оцінки якості спеціального програмного забезпечення та її програмна реалізація / А.І. Сбітнєв, О.М. Грищак, І.В. Пампуха, Ю.М. Аксент"єв // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 22-25. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В даній статті наведено опис алгоритму моделі оцінки якості спеціального програмного забезпечення та його програмної реалізації. This article presents the special software quality evaluation model, its algorithm and software implementation.
873900
  Чернобай Л.І. Модель композиту менеджменту: теоретичні засади та особливості формування / Л.І. Чернобай, О.І. Дума // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 24-31
873901
  Пивоварчук Т.О. Модель комунікативних здібностей студента-філолога // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 424-431. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
873902
  Гончар К.М. Модель комунікації P.O. Якобсона // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 13-19. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Йдеться про модель комунікації, розроблену російським лінгвістом Р. Якобсоном, і зокрема про мовленнєвий акт комунікації.
873903
  Драгомирецька Н. Модель комунікації в державному управлінні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 23-31
873904
  Гончар К.М. Модель комунікації за Р. Якобсоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-64. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
873905
  Драгомирецька Н. Модель комунікації менеджменту в діяльності державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 115-122. – бібліогр. на 26 пунктів
873906
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Дис... канд. філос. Наук: 09.00.04. / Гончар Катерина Миколаївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – Бібліогр.: л. 160-181
873907
  Гончар Катерина Миколаївна Модель комунікації у філософії культури Р. Якобсона (лінгво-філософський аспект дослідження) : Автореф. дис. канд. філософ. наук: 09.00.04. / Гончар К.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назв.
873908
  Знаменська М.А. Модель комунікацій сімейного лікаря зі збереження здоров"я дітей шкільного віку / М.А. Знаменська, Г.О. Слабкий // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 42-43. – ISSN 2226-1230
873909
  Блохина Н.С. Модель конвективного перемешивания в пресных водоемах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Блохина Н.С.; МГУ. – М, 1976. – 11л.
873910
  Александров А.А. Модель конвертивного энергообмена в океане и атмосфере : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Александров А. А.; МГУ, физ. фак. – М., 1975. – 12л.
873911
  Томашик Я.В. Модель конкуренції на оптовому ринку електроенергії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 58-65 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
873912
  Васильєв О. Модель конкуренції соціальних груп і добровільне безробіття / О. Васильєв, В. Решетняк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 4/5 (136). – С. 91-101 : Рис. – Бібліогр.:14 назв. – ISSN 1605-2005
873913
  Міхеева Т.П. Модель конституційної юстиції Ханса Кельзена: історичні та теоретичні аспекти // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 485-487. – ISBN 966-660-151-6
873914
  Пузіков Д. Модель конструювання компетентнісного орієнтованого змісту навчання в старшій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті обґрунтовано актуальність конструювання педагогами компетентнісно орієнтованого змісту навчання в старшій школі, доцільність виконання означеної діяльності в системі внутрішньошкільної науково-методичної роботи. Представлено модель ...
873915
  Залукаева Н.И. Модель консультирования при угрозе суицида // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 53-54
873916
  Меньшиков И.И. Модель контаминированных образов в синтаксисе. / И.И. Меньшиков. – Днепропетровск, 1972. – 139с.
873917
  Шабельник Т.В. Модель контролю та оцінки ризику зовнішньоекономічної безпеки національних економік в умовах світових криз / Т.В. Шабельник, Т.В. Марена, М.М. Шабельник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 40-47. – ISSN 2222-4459
873918
  Мамишев А. Модель контрольно-ревізійної системи в державному управлінні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 9. – С. 46-52. – ISSN 0131-775Х
873919
  Прісняков В. Модель конфліктів в ешелонах влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 296-302.
873920
  Старцева В.В. Модель конфуціанської цивілізації як предмет філософсько-естетичного аналізу // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 168-175. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 7 (20))
873921
  Деменчук О. Модель концепту ситуації як основа зіставлення семантики лексики // Psycholinguistics : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Калмикова Л.О., Навальна М.І., Харченко Н.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 51-65. – (Philology ; vol. 23, issue 2). – ISSN 2309-1797
873922
  Нагорняк Т.Л. Модель кореляції легітимності влади і політичної активності територіальної громади у контексті брендингу територій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 114-117
873923
  Наконечна А.С. Модель коригування структури капіталу суб"єктів господарювання в умовах адаптації до циклічних змін економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 5 (179). – С. 182-190. – ISSN 1993-6788


  У статті підкреслено значення структури капіталу суб"єктів господарювання як визначального фактору вартості сучасного бізнесу. Обгрунтовано необхідність визначення цільового рівня фінансового левериджу в кожному періоді часу відповідно до зміни фаз ...
873924
  Панченко С. Модель корпоративного навчання як інноваційна технологія післядипломної освіти педагогів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 8 (72). – С. 168-178. – ISSN 2312-5993
873925
  Павленко Т. Модель корпоративного проекта по формированию сводного электронного каталога: из опыта медицинсих бибилотек Украины // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 1 (27). – С. 21-26. – ISSN 1811-377X
873926
  Должанська Ю.В. Модель кохання в українському соцреалізмі (за творами С. Мушника "Скрипка", "У котловані", "Осокорова заметіль", "Ясина") // Актуальні проблеми слов"янської філології : міжвузівський збірник наукових статей / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. акад. наук України ; Бердянський держ. пед. ун-т ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Бердянськ, 2013. – С. 28-35. – (Серія "Лінгвістика і літературознавство" ; вип. 27, ч. 3)
873927
  Максимихин И.А. Модель краснознаменного крейсера "Аврора" / И.А. Максимихин, А. Холодняк. – М., 1956. – 88с.
873928
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.5. – 1984. – 188с.
873929
   Модель крепномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
873930
  Носова Г.Н. Модель крупномасштабной структуры слоя и применения этой модели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Носова Г.Н.;. – М., 1978. – л.
873931
  Пархоменко В.П. Модель крупномасштабных океанических течений. / В.П. Пархоменко. – М., 1984. – 19с.
873932
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 1. – 1984. – 188с.
873933
   Модель крупномасштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч.3. – 1984. – 188с.
873934
   Модель крупномасштабных элетрических полей и токов в ионосфере высоких широт.. – М, 1984. – 188с.
873935
   Модель крупномаштабных электрических полей и токов в ионосфере высоких широт. – М
Ч. 2. – 1984. – 178с.
873936
  Буян О.А. Модель КСВ-сканування як інструмент вдосконалення механізму корпоративної соціальної відповідальності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 440-451
873937
  Герчанівська П.Е. Модель культурологічного дослідження в парадигмі теорії систем // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Видавничо- поліграф. центр "Київ. ун-т" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (1). – C. 19-22


  Стаття присвячена розробці методологічної моделі культурологічного дослідження соціокультурного феномена на підставі принципів теорії систем. Аналіз ґрунтується на концептуальній парадигмі: соціокультурний об"єкт є системою, що складається з окремих ...
873938
  Кононов М.В. Модель лазерної та мікрохвильової термотерапії для оптимізації тактики введення енергії / М.В. Кононов, О.В. Кононов, М.К. Новоселець // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 347-359. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено систему для комп"ютерного моделювання процесу лазерної та мікрохвильової термотерапії. Систему призначено для практичного застосування в медичній практиці. З її допомогою проведено пошук оптимальної тактики вводу енергії в зону ...
873939
  Волоршин О.Ф. Модель Леонтьєва як інструмент дослідження і регулювання процесів відтворення виробничої системи / О.Ф. Волоршин, В.В. Кулик // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 135-136
873940
  Клементьев С.Д. Модель линкора управляемая по радио / С.Д. Клементьев. – Москва, 1948. – 47с.
873941
  Замаруєва І.В. Модель лінгвістичної бази даних в системах автоматичної обробки природомовної текстової інформації / І.В. Замаруєва, В.Б. Толубко, О Л. Ніколаєвський Литвиненко // Інформатика та математичні методи в моделюванні : науковий журнал / Одеський національний політехнічний ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 1. – С. 75-81. – ISSN 2223-5744
873942
  Козловський В.В. Модель лінгвокультурної реальності (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – С. 218-221
873943
  Пуніна О. Модель ліричного сюжету в "Кінотриптиху " Миколи Вінграновського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2012. – Т. 32 : Літературознавство. – С. 86-91. – ISSN 1728-9572
873944
  Ляховецький Р.В. Модель локального аналізатора / Р.В. Ляховецький, В.Л. Зима // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 67-71. – ISSN 1023-2427
873945
  Медведев Б.В. Модель локальной теории с нарушенной причиностью / Б.В. Медведев. – К, 1969. – 8с.
873946
  Галушка З.І. Модель людини в сучасній економічній теорії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2012. – № 4. – С. 49-55. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
873947
  Полюга В.В. Модель людини у спадщині Василя Стуса і Альберта Камю // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (35). – С.84-87
873948
  Климюк У.Б. Модель майбутньої державності поляків та українців в Галичині напередодні Першої світової війни: порівняльний аспект // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – С. 45-51. – ISSN 2312-1165


  "У статті прослідковано еволюцію державницької ідеї поляків та українців на переломі ХІХ – ХХ ст. Одночасно висвітлено бачення поляками моделі державності українців, а також ставлення української політичної еліти до незалежницьких прагнень поляків у ...
873949
  Ящук В. Модель макромолекули з однонапрямленим перенесенням електронних триплетних збуджень / В. Ящук, Г. Головач, В. Кілін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Фізика ; Вип. 13). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нову модель макромолекули, в якій реалізується однонапрямлене перенесення триплетного збудження. Змодельовано процес перенесення збудження в такій макромолекулі. Проаналізовано визначальні параметри та їх вплив на процес перенесення ...
873950
  Кучер Г.Я. Модель максимізації доданої вартості енергосервісних компаній // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2020. – Т. 30, № 5. – С. 71-75. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
873951
  Калініна Л. Модель максимізації сукупного впливу економічних факторів на стан бізнес-середовища національної економіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 7 (115). – С. 64-74 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
873952
  Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 278-287 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
873953
  Дубницкий В.И. Модель маркетинга взаимодействия в контексте управления маркетингом промышленного комплекса региона // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – ISSN 1729-7206
873954
  Бершадська І.М. Модель Марковіца як основа побудови алгоритму формування ефективного інвестиційного портфеля // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 2 (33). – С. 57-61. – ISSN 2074-5354
873955
  Бутенко О.С. Модель междисциплинарной сетевой аспирантуры / О.С. Бутенко, В.С. Бутенко // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 4, апрель. – C. 100-103. – ISSN 1026-955X


  Представлена модель междисциплинарной сетевой аспирантуры для подготовки научных кадров мирового уровня с широким использованием технологий и возможностей современных университетов. Presented is a model of inter-disciplinary network of post-graduate ...
873956
  Маро Ж. Модель менеджмента качества библиотеки университета города Виго // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 24-25.


  В Галиссии (Испания).
873957
  Рябічев В.Л. Модель мережевого журналіста // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 189-193


  У статті розглянуто професійні навички, необхідні мережевому журналістові, особливості подання ним матеріалу, робота з аудиторією, пошук та поширення інформації, безпека медіадіяльності та методи верифікації. Окремо проаналізовано роботу адміністратора ...
873958
  Цуркан М. Модель методичної системи навчання української мови іноземних студентів-медиків у закладах вищої освіти // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 125-132. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
873959
  Фоменко И.Г. Модель методов диагностики кадрового потенциала библиотеки // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Рос. акад. наук, Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук. – Новосибирск, 2013. – № 1. – С. 43-47. – ISSN 1815-3186


  Обосновывается необходимость создания модели методов диагностики кадрового потенциала библиотек. Подчеркивается необходимость характеристики количественной и качественной сторон кадрового потенциала, для определения которых и необходимы диагностические ...
873960
  Семів Л.К. Модель механізму реалізації регіональної політики розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти в умовах глобалізації / Л.К. Семів, А.Р. Шендер // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 25-33. – ISSN 1562-0905
873961
  Белогорская Л.В. Модель мира в романе "Бегущая по волнам" Александра Грина // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 3 (157). – С. 307-313
873962
  Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры / Д.С. Раевский. – М., 1985. – 256с.
873963
  Тагунова И.А. Модель мирового образовательного пространства в контексте Интернет // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-16. – (Педагогическое образование ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Осмысление роли Интернет в процессах преобразования действительности в период перехода к новому проекту общественного развития - постиндустриализму.
873964
  Комарницька Г.О. Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 41-48. – ISSN 2222-4459
873965
  Михайловська О.В. Модель міграційних потенціалів: диспозиція України на міжнародному ринку праці / О.В. Михайловська, В.І. Мойсей // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 3 (68). – С. 28-41
873966
  Дубягін О. Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма // Технічні науки та технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (13). – С. 96-104. – ISSN 2411-5363


  "Актуальність теми дослідження. Синтезування моделі міжрівневого балансу в агрегатній формі є актуальним науковим завданням кількісної оцінки керованої зміни структури об’єкта. Постановка проблеми. Модель, синтезована лише у значеннях чисельності ...
873967
  Бакурова А.В. Модель міжфірмової мережі для розвитку агротуризму / А.В. Бакурова, Т.Б. Мартиненко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 20-23. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
873968
  Румянцев М. Модель мінімізації трансакцйних витрат / М. Румянцев, М. Медведєва // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 96-101. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
873969
  Фелонюк Т.А. Модель місцевого самоврядування Франції: досвід для України // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 67-69. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
873970
  Ластовський В.В. Модель місця церкви в державі у роботі В. Липинського "Релігія і церква в історії України" (1925) // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 286-290. – ISBN 978-617-7107-21-6
873971
  Гече Ф.Й. Модель множини дійсних чисел // Науковий вісник Ужгородського державного університету / Ужгородський державний університет. – Ужгород, 1998. – С. 57-65. – (Серія: Математика ; Вип. 3). – ISSN 0869-0782
873972
  Палиця Г.С. Модель мовної особистості педагога: методика опису // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – C. 99-102. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 2). – ISSN 2312-6353
873973
   Модель моніторингу кризових ситуацій соціального характеру на базі використання геоінформаційних технологій / В.Е. Лісіцин, С.В. Бєлай, В.І. Воробйов, С.О. Воробйов, І.С. Луговський // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (62). – C. 33-43. – ISSN 2078-7480
873974
  Юр"єва К.А. Модель моніторингу результативності етнопедагогічної підготовки майбутніх учителів // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 1. – С. 35-38
873975
  Таланова К.С. Модель морального кризиса по Э. Дюркгейму // Вестник Московского университета. Серия 18 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2014. – С. 238-255. – (Социология и политология ; № 1). – ISSN 0201-7385
873976
  Мирошниченко Д. Модель мотивації до праці та безробіття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 200-208. – (Серія філософські науки ; Вип. 14). – ISSN 2078-6999
873977
  Тюленєва Ю.В. Модель мотивації праці на підприємстві / Ю.В. Тюленєва, В.Ю. Степанюк // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 136-140. – ISSN 2310-5534
873978
  Чолій С.М. Модель мотиваційних чинників громадської діяльності молоді // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 191-203. – ISBN 978-966-8063-90-16
873979
  Терещенко В. Модель мультиагентної адаптивної системи обробки візуальної інформації / В. Терещенко, А. Фісуненко // XIX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)" : April 23-27, 2012 : abstracts : Mukachevo / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2012)", intern. conference. – Київ : [б. в.], 2012. – С. 214-215
873980
  Бовда Е.М. Модель мультиагентної метапошукової системи / Е.М. Бовда, І.Ю. Субач, Р.Р. Дзюба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 17-23


  Сучасні пошукові системи мають ряд проблем щодо забезпечення якості наданих на запити користувачів результатів. Для їх подолання у статті пропонується модель мультиагентної метапошукової системи. Дана система дозволить за рахунок розширення запиту ...
873981
  Фісуненко А.Л. Модель мультиагентної системи обробки візуальної інформації для вирішення задач реконструкції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 261-264. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Надано огляд сучасного стану моделювання мультиагентних адаптивних систем обробки візуальної інформації з перспективою загальносвітової тенденції зростання обсягів надвеликих масивів даних. Визначено доцільність використання мультиагентної архітектури ...
873982
  Приставка П.О. Модель на основі ланцюгів Маркова в задачі прийняття рішень про купівлю або продаж матеріальних цінностей / П.О. Приставка, О.В. Тиводар // Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; наук. ред. О.Г. Байбуз ; редкол.: О.М. Карпов, В.П. Малайчук, О.М. Петренко [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 21. – С. 132-142. – ISSN 2312-119Х
873983
  Девятисильный А.С. Модель навигационной интегрированной системы с функцией оценки напряженности гравитационного поля / А.С. Девятисильный, К.А. Числов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 10. – С. 5-9 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
873984
  Фамілярська Л.Л. Модель навчального середовища у післядипломній педагогічній освіті // Спецпроект: аналіз наукових досліджень : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., Київ-Дніпропетровськ, 23-24 трав. 2016 р. / [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – С. 28-32. – ISBN 978-617-645-237-9
873985
  Червінко Є.О. Модель навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з опорою на систему скороченого запису // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 44. – С. 22-38. – ISBN 978-617-7188-08-6
873986
  Володько А.М. Модель навчання усного послідовного науково-технічного перекладу майбутніх перекладачів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; Вид-во "Ленвіт". – Київ, 2016. – № 3 (87). – С. 25-29. – ISSN 1817-8510


  Обгрунтовано етапи реалізації моделі організації навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи. Проаналізовано структуру навчального модуля та переваги запропонованого розподілу аудіо-візуальних зразків для навчання усного послідовного ...
873987
  Креденцер Б.П. Модель надійності дворежимної резервованої системи епізодичного використання / Б.П. Креденцер, В.Б. Горшколєпов, М.І. Резніков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 79-85. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  Пропонується модель надійності одного класу складних систем, у якій враховуються складові резерву часу, які поповнюються і не поповнюються, що використовуються спільно зі структурним резервом при різному ступені навантаження. Даються розрахункові ...
873988
  Кучер Д.Б. Модель накопичення пошкоджень інтегральними елементами інформаційних систем при поліімпульсному впливі наносекундної тривалості / Д.Б. Кучер, Л.В. Литвиненко, Н.Б. Смиринська // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т Повітряних Сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 4 (150). – C. 11-15. – ISSN 1681-7710
873989
  Халімон О.П. Модель накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах при пружно-пластичному деформуванні : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.02.04 / Халімон О.П.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
873990
  Соскін О. Модель народного капіталізму як основа конкурентоспроможного розвитку української економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 2 (280). – С. 21-25. – ISSN 1810-3944
873991
  Соскін О.І. Модель народного капіталізму: стійкість і адаптивність до будь-яких викликів (на прикладі Австрії) // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 16-29. – ISSN 1993-6788
873992
  Філіпенко А.С. Модель народної економіки для України: основні риси // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 3/4. – С.3-6. – ISSN 1728-6220
873993
  Гаманюк В.А. Модель наскрізного мовного курикулуму (Gesamtsprachencurriculum) у освіті ЄС / В.А. Гаманюк, Н.С. Жданова // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 233-241. – ISSN 2305-3852


  У статті розкриваються підходи до розробки єдиного наскрізного мовного курикулуму у освіті ЄС. Розглядається сутність, мета створення курикулуму, порядок уведення та формат вивчення мов (першої, другої, іноземних мов). У статті вказується на ті ...
873994
  Капосльоз Г.В. Модель наукового забезпечення функціонування та розвитку системи військової освіти України // Науковий часопис Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія національної безпеки. – Київ, 2018. – № 2 (18). – С. 102-121. – ISSN 2523-4927


  "У статті представлено варіант організації наукових досліджень в інтересах військової освіти, що базується на моделі наукового забезпечення ії функціонування та розвитку".
873995
  Поляков Н.В. Модель национального университета в условиях перестройки высшего образования Украины / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 419-436. – ISBN 978-966-551-249-3


  В.В. Скопенко. - С. 435.
873996
  Аністратенко А. Модель національного героя України як історіографічний результат // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 4 (12). – C. 67-74. – ISSN 2311-9896
873997
  Синчук С. Модель національної системи соціального забезпечення в контексті європейського напряму розвитку України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 17-23. – ISSN 1026-9932
873998
  Ляшенко О.М. Модель національної системи трансферу технологій в Україні / О.М. Ляшенко, В.М. Олейко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 4. – С. 6-10
873999
  Стоянов С.Г. Модель начальной фазы процесса градообразования и ее трансформация в результате введения в облако кристаллизующих реагентов. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.12 / Стоянов С.Г.; Ленингр.гидрометеорол.ин-т. – Л, 1974. – 11л.
874000
  Волков М.К. Модель нейтрального пион-нуклонного неперенормируемого взаимодействия без ультрафиолетовых расходимостей / М.К. Волков. – Київ, 1969. – 21с.
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,