Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>
872001
  Сварог В. "Нові дні" - подвиг П. Волиняка // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1975. – Рік 26, ч. 300, січень : січень. – С. 14
872002
  Яблонський М.Р. "Нові Дні" і преса української діаспори (на матеріалі аналітичних публікацій Петра Волиняка початку 1960-х рр.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2017. – Т. 66, січень - березень


  Проаналізовано специфіку взаємин місячника "Нові Дні" та преси української діаспори на матеріалі публікацій Петра Волиняка (псевдонім Петра Кузьмовича Чечета (1907-1969)) початку 1960-х рр. Редактор часопису "Нові Дні" П. Волиняк вів рубрики "Огляд ...
872003
   "Нові інформаційні технології в освіті" // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4


  У нашому університеті відбулася VІІ всеукраїнська науково-практична конференція "Нові інформаційні технології в освіті". Організатори конференції - фірма "1С" і КНУ імені Тараса Шевченка. У відкритті взяв участь проректор з науково-педагогічної ...
872004
  Волков Т.О. "Нові лейбористи" та "Ольстерська проблема" (1997-2007 рр.) // I всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Історико-філософські читання молодих учених", 12 квітня 2012 року / "Історико-філософські читання молодих учених", [всеукр. науково-практ. конф.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012. – С. 27-30
872005
  Денисюк С.Г. "Нові мас–медіа" як чинник впливу на сучасні політичні комунікації // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 94 (№ 3). – С. 395-398. – ISSN 2076-1554
872006
  Чернояров М.В. "Нові факти в дедукційному діленні у Najasmajor All та їх значення для хромозомних теорій спадковості". / М.В. Чернояров. – К, 1927. – 43с.
872007
  Петреченко І. Нові відомості з історії створення праці О.Ф. Шафонського "Черниговского намесничества топографическое описание" // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 3. – С.111-116
872008
  Карамаш С. Нові відомості про Василя Кужима - дипломата та віце-консула України в Азербайджанській Демократичній Республіці // Лідер двох епох : азербайджансько-українські відносини через призму життя і діяльності Гейдара Алієва / А. Денисенко, В. Туркевич, Л. Шпаковськи. – Київ : Планета, 2013. – С. 218-225. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 7). – ISBN 966-625-020-9
872009
  Серебряков В.В. Нові відомості про гніздування сірої гуски (Anser anser) на території України / В.В. Серебряков, О.А. Топішко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 145-146. – (Біологія ; вип. 39/41). – ISSN 1728-3871


  Наведено дані щодо нових місць гніздування та сучасних тенденцій розселення сірої гуски (Anser anser) в Україні. Відомості отримано за допомогою аналізу анкет і на підставі власних спостережень. Також подано деякі відомості щодо розподілу та біології ...
872010
  Руденко Н.М. Нові відомості про калмиків з архівних зібрань України // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 3. – С. 122-126. – ISSN 1608-0599
872011
  Стембковська Г. Нові візуальні технології як фактор формування образності поезії американського романтизму // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 4 : Дискурс романтизму в літературі США. – С. 92-100
872012
  Задорожна В.І. Нові віруси грипу та пов’язані з ними ризики (огляд літератури та власних досліджень) / В.І. Задорожна, Т.А. Сергеєва, Л.С. Некрасова // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 1. – C. 45-55. – ISSN 2413-7944
872013
   Нові вірусні патогени овочевих куьтур в Україні / В.О. Шамрайчук, В.О. Цвігун, Т.О. Руднєва, А.С. Бисов, Т.П. Шевченко, В.П. Поліщук // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 89-90
872014
  Махно Василь Нові вірші : поезія
872015
   Нові вірші Пушкіна і Шевченка : [збірник] / [голов. ред. А.С. Мнишенко ; вступ. ст. С.А. Гальченка ; супровід. ст. В.С. Бородіна]. – Київ : Либідь, 2012. – 85, [3] с. : портр. – 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка присвячуєьтся. - На тит арк. зазнач. також: Репринтне видання. – Бібліогр.: с. 85-86. – ISBN 978-966-06-0619-7


  Зміст: Новые стихотворения Пушкина и Шевченки. Репринт. изд. Лейпциг: Вольфганг Гергард, 1859. (Русская библиотека ; т. 8) ; Біографія книжки / В.С. Бородін
872016
  Аксьонова Л.О. Нові властивості оптимального рішення задачі "максимальна незалежна множина" та правила відсікання надлишкових гілок // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 330-336. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У [1] була розглянута схема оригінального точного алгоритму побудови оптимального розв"язку задачі Максимальна Незалежна Множина. У [3] було запропоновано правила відсікання та виведення умови визначення надлишкових гілок цього алгоритму. У поданій ...
872017
  Карпенко Б.О. Нові властивості розріджених антенних решіток, що використовують як інформаційний параметр кривину фазового фронту електромагнітних хвиль / Б.О. Карпенко, В.І. Федоров, З.А. Коротич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-70. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Показано, що розріджені антенні решітки, що використовують як інформативний параметр кривину фазового фронту електромагнітних хвиль, при певному їх настроюванні спроможні здійснювати селективний по дальності прийом, передачу або придушення ...
872018
  Матузко Р. Нові вогнища Третьої Світової війни // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 14-20 жовтня (№ 41). – С. 10-11
872019
  Глотов Євген Олександрович Нові газоводяні та водоповітряні пристрої пожежогасіння : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.02 / Глотов Євген Олександрович; Мін-во освіти України. Харк. держ. техн. ун-тет будівництва та архітектури. – Харків, 1996. – 24л.
872020
  Бунякова Ю.Я. Нові географо-математичні концепції в задачах моделювання поширення шкідливих домішок в атмосфері // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 46-50. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2311-0902
872021
  Тутковский П.А. Нові геологічні спостереження на Овруччині // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [7] с. – Бібліогр.: 17 назв.
872022
  Корнєєнко С.В. Нові геохімічні показники кількісної оцінки інтенсивності проявів процесу Оглєення лесових грунтів / С.В. Корнєєнко, С.Є. Шнюков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 33-36. – (Геологія ; Вип. 33). – ISSN 1728-3817


  На підґрунті результатів, отриманих під час виконання спеціальних комплексних досліджень опорних ділянок розвитку западинних морфоскульптур (блюдець) на території регіону Північно-Західного Причорномор"я розроблені принципи та показники якісної й ...
872023
  Болдирєва О.Ю. Нові гетерогенно-каталітичні системи на основі неорганічних і вуглецевовмісних носіїв : навчальний посібник / О.Ю. Болдирєва, В.Є. Діюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 112 с. : іл. – Бібліогр.: с. 111
872024
   Нові гіганти MSC CRUISES // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 2, березень - квітень. – С. 40-41 : фото. – ISSN 1998-8044
872025
  Сардак С. Нові глобальні виклики економічного розвитку // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 6 (106). – С. 65-68. – ISSN 1728-9343
872026
  Сіденко В.Р. Нові глобальні виклики та їх вплив на формування суспільних цінностей // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соціальних дослідж. ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соціальних дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 1 (48). – С. 7-22. – ISSN 1681-116Х
872027
  Пащенко В. Нові гляціалістські трактування і відкриття в епоху комп"ютерного дистанціювання : передмова наукового редактора / Володимир Пащенко // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 6-8. – ISBN 966-340-047-1
872028
  Баштик У.Д. Нові горизонти / У.Д. Баштик. – Львів, 1953. – 32с.
872029
  Піскунов О.К. Нові горизонти / О.К. Піскунов. – Дніпропетровськ, 1969. – 96с.
872030
  Панасюк С.М. Нові горизонти географічної науки і освіти України // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 12 (154). – С. 44 : фото
872031
  Врадій О.С. Нові горизонти для Європи - від падіння Берлінської стіни до Лісабонського договору // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 100-118. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
872032
   Нові горизонти європростору // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 21-28 листопада (№ 50)


  22-23 листопада в Раді Європи ( м. Страсбург, Французька Республіка) відбулося Друге регіональне засідання міністрів освіти з питань реалізації Європейського простору вищої освіти. У рамках візиту міністр освіти і науки, молоді та спорту Д. Табачник ...
872033
  Єранкін О.О. Нові горизонти маркетингу: напрями розвитку нової парадигми : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 14-16 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
872034
   Нові горизонти нейропротективної стратегії: краніоцеребральна гіпотермія в комбінації із застосуванням рекомбінатного еритропоетину у новонароджених з неонатальною енцефалопатією / Ю.С. Коржинський, В.М. Здвижкова, Ю.Р. Вайсберг, С.П. Лапоног // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 2 (24). – С. 12-20. – ISSN 2226-1230
872035
  Ніколаєнко С Нові горизонти освіти // Соціальна політика, 2005


  Про зустріч міністра освіти і науки з журналистами
872036
  Храпко П.Ю. Нові горизонти розуміння поняття "естетичного дискурсу" // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 180-186. – ISSN 2072-1692
872037
   Нові горизонти у співпраці науковців Польщі та України / Ю. Кияк, М. Зембала, О. Молочко, Н. Іжицька, М. Сьвєрад // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс Груп" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (147/148). – С. 44-51. – ISSN 1729-2344


  Щодо співробітництва медичної спільноти науковців України та Польщі.
872038
  Осадчий О. Нові горизонти української кардіохірургії // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (120). – С. 18-19. – ISSN 1562-1146
872039
  Курочкін О. Нові горизонти урбаністичної етнології // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 153-156
872040
  Томенко М. Нові господарі Пущі-Водиці : З виступу нар. депутата України // Сільські вісті, 2004. – 4 листопада


  На сесії Верховної Ради України
872041
  Голубєва З.С. Нові грані жанру / З.С. Голубєва. – К., 1978. – 277с.
872042
  Козюба В.К. Нові давньоруські пам"ятки околиць Києва // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 148-158. – ISSN 2227-4952
872043
  Данилевич В.Е. Нові дані для біографії Івана Сірка. – [Київ] : [Друк. 1-ої Київ. друк. сп.], 1907. – С. 140-148. – Окр. відб.: Записки Українського наукового товариства в Київі, К., 1907, кн.3, с. 140-148


  На с. 140 дарчий надпис: . Высоуважаемой Екатерине Николаевне Антоночив от искренне преданного автора на добрую память 23.IV. 1909
872044
  Бібіков Д.В. Нові дані до історичної топографії середньовічного Вишгорода // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков, 2013. – Вып. 12. – С. 283-291. – ISSN 2309-6608
872045
  Потапенко С. Нові дані до історії діяльності "Комісії про слобідські полки" 1762-1764 рр. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 5/6 (339/340). – С. 200-208. – ISSN 0869-3595
872046
  Клюшніков М.М. Нові дані до стратиграфії третинних відкладів Західної окраїни Донецького басейну / М.М. Клюшніков, О.М. Онищенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1958. – С. 5-12 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія геології та географії ; № 1, вип. 1)
872047
   Нові дані з геології і розшуків вуглеводнів на Перемишлянській площі у Львівській області / М. Павлунь, Ю. Крупський, П. Бодлак, І. Михайловський, Р. Циганчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 3-11. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
872048
  Гнідець В. Нові дані з літології нижньодевонських відкладів Переддобрудзького прогину / В. Гнідець, К. Григорчук, Л. Кошіль // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2015. – № 1/2 (166/167). – С. 64-74 : рис. – Бібліогр.: с. 73-74. – ISSN 0869-0774
872049
   Нові дані з мінералогії уранового зруденіння калій-уранової формації Українського щита / С.М. Бондаренко, В.О. Сьомка, Л.М. Степанюк, О.В. Грінченко // Записки Українського мінералогічного товариства : науковий журнал / Українське мінералогічне товариство. – Київ, 2012. – Т. 9. – С. 45-58. – ISSN 2218-7472


  Наведено результати рудно-мінералогічних досліджень уранових руд на докембрійських родовищах і рудопроявах калій-уранової формації Українського щита. Встановлено, що, незважаючи на різний геологічний вік вмісних порід, уранове зруденіння товщ, ...
872050
   Нові дані по зимовій орнітофауні Східної Черкащини та сусідніх районів / М.Н. Гаврилюк, В.М. Грищенко, О.В. Ілюха, М.М. Борисенко, Яблоновська-Грищенко // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2014. – Т. 23, вип. 1. – С. 1-10. – ISSN 1727-0200


  Узагальнені та проаналізовані зміни, що відбулися на початку XXI ст. Загалом на зимівлі виявлено 17 нових видів, ще 5 віднесені до умовно зимуючих. Це пізні мігранти, що можуть затримуватися до періоду зимівлі, але не спостерігалися ні в середині, ні ...
872051
  Грищенко В.М. Нові дані по рідкісних і маловивчених видах птахів Лісостепу та Полісся України / В.М. Грищенко, Яблоновська-Грищенко // Беркут : український орнітологічний журнал / І.В. Скільський, В.М. Грищенко. – Чернівці, 2013. – Т. 22, вип. 2. – С. 85-89. – ISSN 1727-0200
872052
   Нові дані по рідкісних та маловивчених видах птахів Київської області / В.О. Мороз, В.В. Казанник, С.В. Домашевський, Р. Віjlmаkеrs, А.О. Сімон // Беркут : український орнітологічний журнал / Спілка молодих орнітологів України. – Чернівці, 2015. – Т. 24, вип. 2. – С. 87-92. – ISSN 1727-0200


  The paper presents new data about 41 species collected from February 2010 till December 2015. Two species (Barnacle Goose and Paddyfield Warbler) were found in Kyiv region for the first time. [Ukrainian]. У статті наводяться нові дані про 41 вид ...
872053
   Нові дані про акцесорні мінерали із руськополянських гранітів Корсунь-Новомиргородського плутону Українського щита / О.М. Пономаренко, Т. Мікуш, С.І. Курило, С.М. Бондаренко, О.В. Заяць, О.В. Грінченко, В.О. Сьомка, С. Єлень // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 3-17. – ISSN 2519-2396
872054
  Добрянський Ю.Є. Нові дані про батські відклади Київщини // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 41-45. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
872055
  Кошик Ю.О. Нові дані про викопну фауну молюсків з порід лесової формації Житомирського Полісся / Ю.О. Кошик, І.Б. Люрін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географія ; Вип. 14)
872056
  Купраш Р.П. Нові дані про виникнення зсувів на Південному березі Криму / Р.П. Купраш, М.Ю. Яблонський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 118-123 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
872057
  Клюшніков М.М. Нові дані про відклади пермської системи в районі м. Києва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 3-7. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
872058
  Нероденко В.М. Нові дані про вік верхньокрейдяних відкладів балки Осикової // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 8-9. – (Геології та географії ; № 3, вип 2)
872059
  Руденко Ф.А. Нові дані про водоносність та хімізм підземних вод крейдяних відкладів Причорноморської западини / Ф.А. Руденко, Д.В. Закревський, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 52-55 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 2, вип 2)
872060
  Пелешенко В.І. Нові дані про водоносність юрських відкладів межиріччя П. Донець - Оскол / В.І. Пелешенко, Ф.Ф. Мироненко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 23-27 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
872061
   Нові дані про газовий склад повітря гіпсових печер Поділля і Буковини / К. Бондар, А. Сачко, М. Чурубров, І. Мамишев, // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-48. – (Геологія ; вип. 2 (81)). – ISSN 1728-3817


  У роботі наведено нові результати вивчення газового складу повітря (ГСП) печер Поділля (Атлантида, Оптимістична, Млинки) та Буковини (Попелюшка) хроматографічним методом. Порівняння ГСП виконане на підставі проб повітря, відібраних у зимовий період. ...
872062
  Молявко В.Г. Нові дані про геологічну будову родовища "Жамантас" у Центральному Казахстані // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 47-51. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології ; № 13)
872063
  Руденко Ф.А. Нові дані про гіпсометричну поверхню кристалічних порід Українського кристалічного масиву // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 3-6 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
872064
  Марусенко Я.І. Нові дані про динаміку руслових процесів в умовах несталого руху води з урахуванням геологічної будови русла : геологія / Я.І. Марусенко, В.С. Шабатін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 16-22 : Рис. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 7)
872065
  Погорілий В.М. Нові дані про зарубинецьку культуру в зв"язку з розкопками на Пилипенковій горі біля Канева / В.М. Погорілий, Л.В. Швайківський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 100-102. – (Серія історії ; № 12)
872066
  Воблий К.Г. Нові дані про засновників нашої цукрової промисловості / К. Воблий, акад. – Б. м. : б. в., 1928. – С. 9-26. – Окр. відбиток: Економічний збірник, № 2
872067
  Герасименко Н.П. Нові дані про зміни палеоекоумов Гірського Криму за останні 30 тис. років (палінологічне та літологічне вивчення відкладів печери Еміне-Баїр-Хосар) / Н.П. Герасименко, М.Б. Гладиревська, Ю.Л. Корзун // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 203-208. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
872068
  Ковальчук О.М. Нові дані про морфологію, таксономі. і палеоекологію костистих риб із середньопізного міоцену місцезнаходження Михайлівка на півдні України // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2015. – Т. 13. – С. 25-34 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 33-34. – ISSN 2219-7516
872069
  Чміль Л.В. Нові дані про невідомі фаянсові заводи XIX ст. на Правобережному Поліссі: уривки з праці О.П. Оглоблина "Промисловість Правобережного Полісся в минулому і сучасному (науковий звіт експедиції за 1932 р.)" / Л.В. Чміль, Л.Ф. Шепель // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (29). – С. 403-412. – ISSN 2227-4952
872070
  Руденко Ф.А. Нові дані про перспективи питного та технічного водопостачання району м.Черкаси / Ф.А. Руденко, В.І. Гук, В.І. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 53-59 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
872071
  Яцко І.Я. Нові дані про подільські фосфорити / І.Я. Яцко. – 95-108с.
872072
   Нові дані про послідовність утворення, склад і потужність вугленосної формації карбону Львівсько-Волинського басейну / І. Костик, М. Матрофайло, Б. Лелик, М. Король // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 39-52. – (Серія геологічна ; вип. 29). – ISSN 2078-6425
872073
  Івакін В.Г. Нові дані про ремесло і торгівлю давньоруського Вишгорода (за матеріалами досліджень 2013—2015 рр.) / В.Г. Івакін, Д.В. Бібіков, А.М. Оленич // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 160-167. – ISSN 2227-4952
872074
  Підоплічко І.Г. Нові дані про розвиток фауни неогенових хребетних півдня УРСР // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 6-11
872075
   Нові дані про стратиграфію відкладів та гідрогеохімічні умови Прадніпровської площі (північно-західний шельф Чорного моря) / Н. Жабіна, О. Анікеєва, І. Колодій, Л. Мінтузова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Геологія ; вип. 3 (70)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати довивчення та ретроспективного аналізу матеріалів буріння параметричної свердловини Прадніпровська-2. Проведені дослідження стратиграфії, мікрофаціальне та мікропалеонтологічне вивчення керну свердловини. Також проаналізовані ...
872076
   Нові дані про українські кремені / Т.М. Агафонова, Г.К. Гутниченко, О.В. Комарова, В.В. Назаренко, Л.А. Попугаєва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 39-44 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геології ; № 12)
872077
  Жабіна Н. Нові дані про умови седиментації карбонатного комплексу верхньої юри на території Переддобрудзького прогину / Н. Жабіна, О. Анікеєва, О. Самарська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 11-17. – (Геологія ; вип. 4 (71)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати комплексних мікропалеонтологічних та мікрофаціальних досліджень верхньоюрських відкладів Переддобрудзького регіону України. Згідно з чинною стратиграфічною схемою, відклади верхньої юри на території Переддобрудзького прогину ...
872078
  Герасименко Н.П. Нові дані щодо змін рослинних покривів Закарпаття у пліоцені : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології / Н.П. Герасименко, Т.І. Юрченко, Й.Й. Черепаня // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 156-165 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
872079
  Дернов В.С. Нові дані щодо палеонтологічної характеристики відкладів дяківської серії (башкирський ярус) Донбасу : (до 50-річчя з дня створення) // Вісник Національного науково-природничого музею / Національний, науково-природничий музей. – Київ, 2016. – Т. 14. – С. 35-46 : рис. – Бібліогр.: с. 44-46. – ISSN 2219-7516


  8 червня 2016 р. виповнюється 50 років від дня заснування у Києві Національного науково-природничого музею Національної академії наук України (ННПМ) - одного з найбільших природничих музеїв Європи. З 1930 по 1939 рр. до музею з Київського університету ...
872080
  Годлевська Л.В. Нові дані щодо фауни рукокрилих Рівненської області (Україна) / Л.В. Годлевська, С.В. Ребров, П.С. Панченко // Заповідна справа / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Т. 22, вип. 1. – С. 72-77. – ISSN 1729-7184


  В ході досліджень у 2016 р. в межах Рівненської області, на території Рівненського природного заповідника (РПЗ), Національного природного парку "Дермансько-Острозький" (ДОП) та прилеглих до них ділянок, зареєстровано 14 видів рукокрилих. Дослідженнями ...
872081
  Юрченко Н. Нові дані щодо хімічного складу піроксенів з фенітів Чернігівського карбонатитового масиву (Західне Приазов"я, Український щит) / Н. Юрченко, С. Шнюков, Г. Павлов // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 1. – С. 84-94. – ISSN 2078-6220


  За допомогою електронно-зондового мікроаналізу досліджено хімічний склад клінопі-роксенів із метасоматично змінених порід фенітового ореолу північної частини Чернігівсь-кого карбонатитового масиву та вмісних порід гнейсово-мігматитової рами. З’ясовано, ...
872082
  Бондар М.М. Нові данні про пам"ятки періоду середньої бронзи в околицях Канева // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – № 4. – С. 103-109. – (Серія історії та філософії ; № 4, вип. 1)
872083
  Коломійчук В. Нові дендроекзоти в озелененні курортно-рекреаційної зони Приазов"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 17-20. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 1 (35)). – ISSN 1728-3817


  Охарактеризовано 15 нових екзотичних видів дендрофлори, виявлених в озелененні курортно-рекреаційної зони Приазов"я. На основі вивчення стану та особливостей догляду даних видів запропоновано ширшу інтродукцію їх у паркові ансамблі Приазовського ...
872084
  Ткаченко Н.С. Нові джерела / Н.С. Ткаченко. – К, 1959. – 176с.
872085
  Сінкевич Н. Нові джерела до історії унії в Києві: графіті апсиди головного вівтаря Софії Київської / Н. Сінкевич, В. Корнієнко // Архів Української Церкви : збірник статей / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Львів, 2011. – С. 67-78. – (Сер. 1. Дослідження ; вип. 1). – ISBN 978-966-395-510-0
872086
  Казьмирчук М.Г. Нові джерела про життя й діяльність Я. Івашкевича // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 139-143. – ISBN 978-966-581-772-1


  Дослідження біографії польського письменника Я. Івашкевича. Був студентом юридичного факультету Університету Св. Володимира.
872087
  Горобець Ірина Нові дива Дубаю : вояж-колекція / Горобець Ірина, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 36-47
872088
  Федорончук М.М. Нові для України види роду Scytellinia (Pyronemataceae, Pizezales) зі Свидовецького масиву (Карпатський біосферний заповідник) / М.М. Федорончук, Л.М. Губарь, О.А. Фоторна // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2013. – Т. 70, № 3. – С. 405-409. – ISSN 0372-4123
872089
  Корецький П.М. Нові для України збудники хвороб рослин, виявлені в Ботанічному саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Уперше в Україні та Європейській частині колишнього СРСР виявлено іржу на пагонах барбарису, яка викликає "відмині мітли", іржу на рослинах любистку лікарського та борошнистого росу на помідорі їстівному.
872090
  Балан П.Г. Нові для фауни України види кліщів-церконід (Acari, Mesostigmata) = біологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
872091
  Скорупський В. Нові дні - напередодні 25-річчя // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 288, січень : січень. – С. 1-2


  Журнал "Нові дні".
872092
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 6, ч. 68, вересень. – 1955. – 32 с.
872093
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 6, ч. 70, листопад. – 1955. – 32 с.
872094
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 82, листопад. – 1956. – 32 с.
872095
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 81, жовтень. – 1956. – 32 с.
872096
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 80, вересень : вересень. – 1956. – 32 с.
872097
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 78/79, липень/серпень : липень/серпень. – 1956. – 44 с.
872098
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 77, червень : червень. – 1956. – 32 с.
872099
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 7, ч. 83, грудень : грудень. – 1956. – 32 с.
872100
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 8, ч. 86, березень : березень. – 1957. – 32 с.
872101
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 8, ч. 84, січень : січень. – 1957. – 32 с.
872102
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 8, ч. 85, лютий : лютий. – 1957. – 32 с.
872103
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 99, квітень : квітень. – 1958. – 32 с.
872104
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 106, листопад : листопад. – 1958. – 32 с.
872105
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 96, січень : січень. – 1958. – 32 с.
872106
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 97, лютий : лютий. – 1958. – 32 с.
872107
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 98, березень : березень. – 1958. – 32 с.
872108
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 101, червень : червень. – 1958. – 32 с.
872109
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 102/103, липень/серпень : липень/серпень. – 1958. – 32 с.
872110
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 9, ч. 107, грудень : грудень. – 1958. – 32 с.
872111
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 109, лютий : лютий. – 1959. – 32 с.
872112
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 113, червень : червень. – 1959. – 32 с.
872113
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 112, травень : травень. – 1959. – 32 с.
872114
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 111, квітень : квітень. – 1959. – 32 с.
872115
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 114/115, липень/серпень : липень/серпень. – 1959. – 32 с.
872116
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 119, грудень : грудень. – 1959. – 32 с.
872117
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 10, ч. 118, листопад : листопад. – 1959. – 32 с.
872118
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 122, березень : березень. – 1960. – 32 с.
872119
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 120, січень : січень. – 1960. – 32 с.
872120
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 121, лютий : лютий. – 1960. – 32 с.
872121
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 123, квітень : квітень. – 1960. – 32 с.
872122
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 124, травень : травень. – 1960. – 32 с.
872123
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 129, жовтень : жовтень. – 1960. – 32 с.
872124
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 11, ч. 130, листопад : листопад. – 1960. – 32 с.
872125
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 133, лютий : лютий. – 1961. – 32 с.
872126
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 135, квітень : квітень. – 1961. – 32 с.
872127
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 137, червень : червень. – 1961. – 32 с.
872128
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 138/139, липень/серпень : липень/серпень. – 1961. – 32 с.
872129
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 143, грудень : грудень. – 1961. – 32 с.
872130
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 142, листопад : листопад. – 1961. – 32 с.
872131
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 141, жовтень : жовтень. – 1961. – 32 с.
872132
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 140, вересень : вересень. – 1961. – 32 с.
872133
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 12, ч. 132, січень : січень. – 1961. – 32 с.
872134
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 155, грудень : грудень. – 1962. – 32 с.
872135
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 154, листопад : листопад. – 1962. – 32 с.
872136
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 152, вересень : вересень. – 1962. – 32 с.
872137
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 150/151, липень/серпень : липень/серпень. – 1962. – 32 с.
872138
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 149, червень : червень. – 1962. – 32 с.
872139
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 13, ч. 148, травень : травень. – 1962. – 32 с.
872140
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 158, травень : травень. – 1963. – 32 с.
872141
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 161, червень : червень. – 1963. – 32 с.
872142
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 160, травень : травень. – 1963. – 32 с.
872143
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 157, лютий : лютий. – 1963. – 32 с.
872144
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 156, січень : січень. – 1963. – 32 с.
872145
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 162/163, липень-серпень : липень/серпень. – 1963. – 32 с.
872146
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 164, вересень : вересень. – 1963. – 32 с.
872147
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 165, жовтень : жовтень. – 1963. – 32 с.
872148
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 166, листопад : листопад. – 1963. – 32 с.
872149
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 14, ч. 167, грудень : грудень. – 1963. – 32 с.
872150
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 168, січень : січень. – 1964. – 32 с.
872151
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 169, лютий : лютий. – 1964. – 32 с.
872152
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 171, квітень : квітень. – 1964. – 32 с.
872153
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 177, жовтень : жовтень. – 1964. – 32 с.
872154
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 178, листопад : листопад. – 1964. – 32 с.
872155
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 179, грудень : грудень. – 1964. – 32 с.
872156
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 15, ч. 170, березень : березень. – 1964. – 32 с.
872157
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 189, жовтень : жовтень. – 1965. – 32 с.
872158
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 191, грудень : грудень. – 1965. – 32 с.
872159
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 190, листопад : листопад. – 1965. – 32 с.
872160
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 182, березень : березень. – 1965. – 32 с.
872161
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 180, січень : січень. – 1965. – 32 с.
872162
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 181, лютий : лютий. – 1965. – 32 с.
872163
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 183, квітень : квітень. – 1965. – 32 с.
872164
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 184, травень : травень. – 1965. – 32 с.
872165
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 185, червень : червень. – 1965. – 32 с.
872166
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 186/187, липень-серпень : липень/серпень. – 1965. – 32 с.
872167
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 16, ч. 188, вересень : вересень. – 1965. – 32 с.
872168
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 194, березень : березень. – 1966. – 32 с.
872169
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 203, грудень : грудень. – 1966. – 32 с.
872170
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 202, листопад : листопад. – 1966. – 32 с.
872171
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 201, жовтень : жовтень. – 1966. – 32 с.
872172
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 200, вересень : вересень. – 1966. – 32 с.
872173
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 198/199, липень/серпень : липень/серпень. – 1966. – 32 с.
872174
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 197, червень : червень. – 1966. – 32 с.
872175
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 196, травень : травень. – 1966. – 32 с.
872176
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 195, квітень : квітень. – 1966. – 32 с.
872177
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 193, лютий : лютий. – 1966. – 32 с.
872178
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 17, ч. 192, січень : січень. – 1966. – 32 с.
872179
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 212, вересень : вересень. – 1967. – 32 с.
872180
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 213, жовтень : жовтень. – 1967. – 32 с.
872181
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 214, листопад : листопад. – 1967. – 32 с.
872182
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 215, грудень : грудень. – 1967. – 32 с.
872183
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 209, червень : червень. – 1967. – 32 с.
872184
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 210/211, липень/серпень : липень/серпень. – 1967. – 32 с.
872185
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 208, травень : травень. – 1967. – 32 с.
872186
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 204, січень : січень. – 1967. – 32 с.
872187
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 205, лютий : лютий. – 1967. – 32 с.
872188
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 207, квітень : квітень. – 1967. – 32 с.
872189
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 18, ч. 206, березень : березень. – 1967. – 32 с.
872190
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 219, квітень : квітень. – 1968. – 32 с.
872191
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 220, травень : травень. – 1968. – 32 с.
872192
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 221, червень : червень. – 1968. – 32 с.
872193
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 222/223, липень/серпень : липень/серпень. – 1968. – 32 с.
872194
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 224/225, вересень/жовтень : вересень/жовтень. – 1968. – 40 с.
872195
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 218, березень : березень. – 1968. – 32 с.
872196
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 217, лютий : лютий. – 1968. – 32 с.
872197
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 216, січень : січень. – 1968. – 32 с.
872198
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 19, ч. 226, листопад : листопад. – 1968. – 32 с.
872199
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 234/235, липень/серпень : липень/серпень. – 1969. – 32 с.
872200
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 239, грудень : грудень. – 1969. – 32 с.
872201
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 233, червень : червень. – 1969. – 32 с.
872202
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 228, січень : січень. – 1969. – 32 с.
872203
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 229, лютий : лютий. – 1969. – 32 с.
872204
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 230, березень : березень. – 1969. – 32 с.
872205
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 231, квітень : квітень. – 1969. – 32 с.
872206
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 232, травень : травень. – 1969. – 32 с.
872207
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 238, листопад : листопад. – 1969. – 32 с.
872208
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 237, жовтень : жовтень. – 1969. – 32 с.
872209
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 20, ч. 236, вересень : вересень. – 1969. – 32 с.
872210
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 21, ч. 240, січень : січень. – 1970. – 32 с.
872211
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 21, ч. 249/250, жовтень/листопад : жовтень/листопад. – 1970. – 32 с.
872212
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 21, ч. 251, грудень : грудень. – 1970. – 32 с.
872213
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 256, травень : травень. – 1971. – 32 с.
872214
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 255, квітень : квітень. – 1971. – 32 с.
872215
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 257, червень : червень. – 1971. – 32 с.
872216
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 258/259, липень/серпень : липень/серпень. – 1971. – 32 с.
872217
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – 1971. – 32 с.
872218
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 261, жовтень : жовтень. – 1971. – 32 с.
872219
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 262, листопад : листопад. – 1971. – 32 с.
872220
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 263, грудень : грудень. – 1971. – 32 с.
872221
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 254, березень : березень. – 1971. – 32 с.
872222
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 22, ч. 252, січень : січень. – 1971. – 32 с.
872223
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 23, ч. 266, березень : березень. – 1972. – 32 с.
872224
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 23, ч. 265, лютий : лютий. – 1972. – 32 с.
872225
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 23, ч. 264, січень : січень. – 1972. – 32 с.
872226
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 23, ч. 267, квітень : квітень. – 1972. – 32 с.
872227
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 23, ч. 275, грудень : грудень. – 1972. – 32 с.
872228
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 24, ч. 280, травень : травень. – 1973. – 32 с.
872229
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 24, ч. 281, червень : червень. – 1973. – 32 с.
872230
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – 1973. – 32 с.
872231
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 24, ч. 279, квітень : квітень. – 1973. – 32 с.
872232
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 24, ч. 278, березень : березень. – 1973. – 32 с.
872233
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 288, січень : січень. – 1974. – 32 с.
872234
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 290, березень : березень. – 1974. – 32 с.
872235
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 289, лютий : лютий. – 1974. – 32 с.
872236
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 291, квітень : квітень. – 1974. – 32 с.
872237
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 292, травень : травень. – 1974. – 32 с.
872238
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 296, вересень : вересень. – 1974. – 32 с.
872239
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – 1974. – 32 с.
872240
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 25, ч. 299, грудень : грудень. – 1974. – 32 с.
872241
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 26, ч. 307, серпень : серпень. – 1975. – 32 с.
872242
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 26, ч. 311, грудень : грудень. – 1975. – 32 с.
872243
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 26, ч. 300, січень : січень. – 1975. – 32 с.
872244
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 27, ч. 321, жовтень : жовтень. – 1976. – 32 с.
872245
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 28, ч. 331, вересень : вересень. – 1977. – 32 с.
872246
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 29, ч. 336, лютий : лютий. – 1978. – 32 с.
872247
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 30, ч. 7/8 (353/354), липень-серпень : липень-серпень. – 1979. – 40 с.
872248
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 30, ч. 5 (351), травень : травень. – 1979. – 32 с.
872249
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 32, ч. 4 (374), квітень : квітень. – 1981. – 32 с.
872250
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 33, ч. 11 (393), листопад : листопад. – 1982. – 32 с.
872251
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 33, ч. 10 (392), жовтень : жовтень. – 1982. – 32 с.
872252
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 33, ч. 9 (391), вересень : вересень. – 1982. – 32 с.
872253
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 33, ч. 7-8 (389-390), липень-серпень : липень-серпень. – 1982. – 32 с.
872254
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 33, ч. 5 (387), травень : травень. – 1982. – 32 с.
872255
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Рік 34, ч. 1 (395), січень : січень. – 1983. – 32 с.
872256
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 34, № 399, травень : травень. – 1983. – 32 с.
872257
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 34, № 400, червень : червень. – 1983. – 32 с.
872258
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 416, жовтень : жовтень. – 1984. – 32 с.
872259
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 415, вересень : вересень. – 1984. – 32 с.
872260
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 413-414, липень-серпень : липень-серпень. – 1984. – 40 с.
872261
   Нові дні = Nowi Dni : універсальний ілюстрований місячник. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 407, січень : січень. – 1984. – 32 с.
872262
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 410, квітень : квітень. – 1984. – 32 с.
872263
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 35, № 411, травень : травень. – 1984. – 32 с.
872264
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 37, № 433, березень : березень. – 1986. – 32 с.
872265
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 37, № 434, квітень : квітень. – 1986. – 32 с.
872266
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 38, № 454, грудень : грудень. – 1987. – 32 с.
872267
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 38, № 445, березень : березень. – 1987. – 32 с.
872268
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 38, № 451, вересень : вересень. – 1987. – 32 с.
872269
   Нові дні = Nowi Dni : українськи універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 38, № 443, січень : січень. – 1987. – 32 с.
872270
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 458, квітень : квітень. – 1988. – 40 с.
872271
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 460, червень : червень. – 1988. – 32 с.
872272
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 461/462, липень-серпень : липень-серпень. – 1988. – 48 с.
872273
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 463, вересень : вересень. – 1988. – 40 с.
872274
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 464, жовтень : жовтень. – 1988. – 40 с.
872275
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 466, грудень : грудень. – 1988. – 40 с.
872276
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 465, листопад : листопад. – 1988. – 40 с.
872277
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 457, березень : березень. – 1988. – 40 с.
872278
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 39, № 455, січень : січень. – 1988. – 32 с.
872279
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 473/474, липень : липень. – 1989. – 40 с.
872280
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 471, травень : травень. – 1989. – 32 с.
872281
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 470, квітень : квітень. – 1989. – 40 с.
872282
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 468, лютий : лютий. – 1989. – 32 с.
872283
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 467, січень : січень. – 1989. – 32 с.
872284
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 40, № 472, червень : червень. – 1989. – 40 с.
872285
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 490, грудень : грудень. – 1990. – 40 с.
872286
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 485/486, липень-серпень : липень-серпень. – 1990. – 48 с.
872287
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 487, вересень : вересень. – 1990. – 40 с.
872288
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 488, жовтень : жовтень. – 1990. – 40 с.
872289
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 489, листопад : листопад. – 1990. – 40 с.
872290
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 481, березень : березень. – 1990. – 40 с.
872291
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 479, січень : січень. – 1990. – 40 с.
872292
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 480, лютий : лютий. – 1990. – 40 с.
872293
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 41, № 484, червень : червень. – 1990. – 40 с.
872294
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 493, березень : березень. – 1991. – 40 с.
872295
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 501, листопад : листопад. – 1991. – 40 с.
872296
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 500, жовтень : жовтень. – 1991. – 32 с.
872297
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 497/498, липень/серпень : липень/серпень. – 1991. – 40 с.
872298
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 496, червень : червень. – 1991. – 32 с.
872299
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 492, лютий : лютий. – 1991. – 40 с.
872300
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 494, квітень : квітень. – 1991. – 40 с.
872301
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 495, травень : травень. – 1991. – 40 с.
872302
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 491, січень : січень. – 1991. – 40 с.
872303
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 42, № 502, грудень : грудень. – 1991. – 40 с.
872304
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 510, вересень : вересень. – 1992. – 40 с.
872305
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 509, липень-серпень : липень-серпень. – 1992. – 40 с.
872306
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 508, червень : червень. – 1992. – 32 с.
872307
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 511, жовтень : жовтень. – 1992. – 40 с.
872308
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 512/513, листопад-грудень : листопад-грудень. – 1992. – 48 с.
872309
   Нові дні = Nowi Dni : українськи універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 506, квітень : квітень. – 1992. – 40 с.
872310
   Нові дні = Nowi Dni : український універсальний журнал. – Toronto : Нові Дні
Vol. 43, № 507, травень : травень. – 1992. – 32 с.
872311
  Ткач М.В. Нові доведення деяких класичних нерівностей // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Т. 1, № 2. – С. 37-41. – ISSN 1029-4171
872312
  Станчев М. Нові документальні свідчення про походження Василя Каразіна // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник; спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т укр. археографїї та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. В.В. Кравченко. – Харків; Київ, 2005. – Вип. 7 : Університети та нації в Російській імперії. – С. 274-287. – ISBN 966-7679-64-0
872313
  Булгаков Ю.В. Нові документи в особовому архівному фонді академіка АН УРСР А.Д. Коваленка // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 74-77. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "У 2015 р. виповнюється 110 років з дня народження видатного українського вченого у галузі механіки, спеціаліста з теорії пружності і термопружності, доктора технічних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки, лауреата Державної премії УРСР, ...
872314
  Морозова А.В. Нові документи до біографії Г.Ф. Вороного // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2018. – № 2/3 (313/314), березень - червень. – С. 99-103. – ISSN 0320-9466


  До 150-річчя від дня народження вченого.
872315
  Міяковський В. Нові документи до біографії М.І.Гулака / В. Міяковський : Держвидав України, 1928. – 25 с.
872316
   Нові документи з історії Берестецької битви 1651 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (502). – С. 135-142. – ISSN 0130-5247
872317
  Кузьмінський І.Ю. Нові документи з історії театрального та музичного мистецтва Волині (кінець XVI - початок XVII століть) / І.Ю. Кузьмінський, М.В. Довбищенко // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 209-215. – ISSN 2226-2180


  "До наукового обігу вперше введено два документи, які є найдавнішими свідченнями Ранньомодерного часу щодо історії театрального та музичного мистецтв Волинського воєводства. Також здійснено їхнє переосмислення та порівняння з іншими документами цього ...
872318
  Сергійчук Б. Нові документи з османських архівів про українсько-турецькі зв"язки в 1918-1922 роках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 54-56. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У зазначеній статті йдеться мова про досі не відомі українським вченим документи, що були віднайдені в Османському архіві при Кабінеті Міністрів Турецької Республіки, та які по-новому проливають світло на характер українсько-турецьких відносину в ...
872319
  Кот С.І. Нові документи про долю культурних цінностей, переданих з музеїв РСФРР на Україну // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Акад. наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії ; редкол.: П.С. Сохань, Г.В. Боряк, І.М. Забіяка [та ін.]. – Київ, 1993. – Т. 5. – С. 321-334. – (Нова серія ; вип. 2)
872320
  Атаманчук В.П. Нові документи про Івана Огієнка (за матеріалами Державного архіву Хмельницької області) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 359-271. – (Серія історична та філологічна ; вип. 11). – ISSN 2309-7086
872321
  Кучерук О.В. Нові документи у справі загибелі Симона Петлюри // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 1 (306), січень - лютий. – С. 15-23. – ISSN 0320-9466
872322
  Серійчук В. Нові документи української діаспори в міжвоєнний період з чеського архіву // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 188-192. – ISBN 978-966-171-651-2


  У статті розповідається про нові знахідки документів української еміграції міжвоєнного періоду в Чехії. Серед інших наводяться невідомі листи гетьмана Павла Скоропадського, Вячеслава Прокоповича, згадується про автографа Івана Горбачевського, Евгена ...
872323
  Старков В. Нові дослідження з традиційної ігрової культури українців // Матеріали до української етнології : щорічник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2010. – Вип. 9 (12). – С. 100-107. – ISBN 966-02-3167-9
872324
  Тараненко С.П. Нові дослідження Київського Подолу / С.П. Тараненко, Л.В. Чміль, А.А. Чекановський // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 151-160. – ISSN 2078-0133
872325
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : Часи козацькі
Вип. 6. – 1997. – 136 с.
872326
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : Часи козацькі. – ISBN 966-95758-1-8
Вип. 8. – 1999. – 246 с.
872327
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : Часи козацькі. – ISBN 966-95758-1-8
Вип. 9. – 2000. – 228 с.
872328
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Луганськ : Шлях. – ISBN 966-650-037-X
Вип. 10. – 2001. – 264 с.
872329
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей. – Київ : Шлях. – ISBN 966-650-095-7
Вип. 11. – 2002
872330
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : ХІК, Часи козацькі. – ISBN 966-7865-75-4
Вип. 14. – 2005. – 416 с.
872331
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей. – Київ : ХІК; Часи козацькі. – ISBN 966-7865-75-4
Вип. 15. – 2006. – 336с.
872332
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : Збірка наукових статей. – Київ : ХІК; Часи козацькі. – ISBN 978-966-89991-7-8
Вип. 16. – 2007. – 476с.
872333
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ. – ISSN 2078-0850
Вип. 21, ч. 1. – 2012. – 335 с. – (Бібліотечка "Часи козацькі")
872334
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ. – ISSN 2078-0850
Вип. 21, ч. 2. – 2012. – 403 с. – (Бібліотечка "Часи козацькі")
872335
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь. – ISSN 2078-0850
Вип. 22, ч. 1. – 2013. – 410 с.
872336
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь. – ISSN 2078-0850
Вип. 22, ч. 2. – 2013. – 269 с.
872337
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь. – ISSN 2078-0850
Вип. 23. – 2014. – 617 с.
872338
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових статей / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК. – ISSN 2078-0850
Вип. 25. – 2016. – 624 с. – Присвячується світлій пам"яті Д.Я. Телигіна
872339
   Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні (1992-2015) : бібліогр. покажчик / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; голов. ред. О.М. Титова ; упоряд. С.Ю. Зозуля. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2016. – 105, [3] с. – (Серія "Біобліографічні покажчики" / редкол. : Титова О.М. (голова) [та ін.] ; вип. 5). – ISBN 978-966-8999-74-1
872340
  Попович Олена Нові дослідження південного океану : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 32
872341
  Шпак А.П. Нові дослідження Природи і Суспільства України та її відображення в інформаційному продукті - національному Атласі України : Актуальні проблеми сучасності: географічний контекст / А.П. Шпак, Л.Г. Руденко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-69 : Рис. – ISSN 1561-4980
872342
  Маслак В. Нові дослідження про гетьмана Івана Самойловича в російській історіографії // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 721-726. – (Нова серія ; вип. 18)


  Алмазов А. С. Политическимй портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672-1687 гг.). - М., 2012. - 288 с.; Кочегаров К. Русское правительство и семья украинского гетмана Ивана Самойловича в 1681-1687 гг. - ...
872343
  Курінна М. Нові дослідження українських учених у діаспорі // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 105-107. – ISSN 0130-6936
872344
  Мицик Ю. Нові дослідження японського славіста // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. П. Сохань. – Київ, 2013. – Т. 21. – С. 731-734. – (Нова серія ; вип. 18)


  Японський славіст Макото Хаясаки.
872345
  Холодний М.Г. Нові досліди з леткими виділеннями квітів і листя / М.Г. Холодний, 1946. – 3-5с. – Окр. відбиток
872346
  Лисенко Т.Д. Нові досягнення в управлінні природою рослин / Т.Д. Лисенко. – Київ-Харків, 1950. – 28с.
872347
  Богатський О.В. Нові досягнення психофармакології / О.В. Богатський, С.А. Андронаті. – Київ, 1974. – 48с.
872348
  Зубавіна І. Нові екранні технології: Специфіка комунікативної дії. Візуалізація світу як стратегія "нуль-дистанції" // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 243-246. – ISBN 966-7021-87-4
872349
  Музичко О. Нові епістолярні архівні джерела до біографій І. Линниченка та М. Слабченка // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2008. – Т. 9. – С. 181-193
872350
  Малиновська О. Нові етнічні меншини в Україні як результат міграції (на прикладі турків-месхетинців) // Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ, 2006. – Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – С. 138-147
872351
   Нові ефективні механізми підтримки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 1, 7. – ISSN 2219-5793


  "Кабінет Міністрів України готовий запровадити у 2018 році нові ефективні механізми підтримки науки і закликає наукову спільноту долучитися до цих процесів. Про це сказав Прем"єр-міністр України Володимир Гройсман під час першого засідання Національної ...
872352
   Нові ефективні механізми підтримки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 22 січня (№ 3). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Моделі підтримки і форми фінансування науки мають бути обговорені спільно з науковим середовищем, аби ефективність розподілу ресурсу задовольняла державу як основного інвестора і науковців, які мають давати результат.
872353
  Шостко О. Нові європейські ініціативи і підходи до протидії організованій злочинності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 2 (53). – С. 212-221. – ISSN 1993-0909
872354
  Паскевич Ю.А. Нові житлові райони Києва: Оболонь, Мінське шосе, Вишгородський, Виноградар / Ю.А. Паскевич. – Київ, 1975. – 24 с.
872355
  Міщенко О. Нові жіночі типи у драматургії В. Винниченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 176-181. – ISBN 966-594-246-8
872356
  Волянський П.Б. Нові завдання - нові горизонти інституту / П.Б. Волянський, В.В. Хижняк // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 5, травень. – С. 30-32 : фото
872357
   Нові завдання в контексті 6-го технологічного укладу / П.С. Смертенко, О.П. Дімітрієв, Л.П. Почекайлова, Л.І. Чернишов // Освіта й наука та їхня роль у соціальному та індустріальному розвитку суспільства : [зб. наук. пр.] / AvH club Ukraine, Alexander von Humboldt Foundation ; [відп. ред. О.В. Антонюк ; пер. з англ. та наук. ред. А.О. Луценко]. – Київ : Логос ; Гумбольдт клуб України, 2015. – С. 146-156. – ISBN 978-966-171-947-6
872358
  Білик О. Нові завдання державної служби зайнятості України в контексті сучасних викликів ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.М. Варецька, О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 10-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-6912 01
872359
  Бошицький Ю.Л. Нові завдання Київського університету права до 100-річчя Національної академії наук України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 10-14. – ISSN 2219-5521
872360
  Одінцов О.В. Нові завдання колективізації / О.В. Одінцов. – Х. – 24с.
872361
  Ушеренко С.В. Нові завдання на шляху розвитку українсько-французьких торговельно-економічних відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 315-319. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розглянуто історію розвитку і сучасний стан торговельно-економічного співробітництва між Україною та Францією. Виявлено основні проблеми двосторонньої торгівлі. Здійснено детальний аналіз нових завдань розвитку україно-французького ...
872362
   Нові закони ["Про Фонд енергоефективності", "Про енергетичну ефективність будівель"] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 7 серпня (№ 30). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Президент України Петро Порошенко відвідав Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". У присутності студентів, викладачів і вчених Петро Порошенко підписав Закон "Про Фонд енергоефективності. ...
872363
  Шаповал Б. Нові законодавчі ідеї: монополію БТІ легалізують? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2012. – 25-31 серпня (№ 34)
872364
  Охріменко Б.А. Нові закономірності обертального руху абсолютно твердого тіла // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 497-500. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглядається випадок обертального руху, коли функція Лагранжа не інваріантна відносно інфінітезимальних поворотів системи координат в ізотропному просторі. Запропоноване рівняння руху моменту імпульсу.
872365
  Білорус О.Г. Нові закономірності та тенденції розвитку міжнародної торгівлі в глобальній економіці / О.Г. Білорус, В.І. Власов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (277). – С. 7-30 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 2305-7645
872366
  Штогун С. Нові законопроекти про судоустрій та статус суддів: проблеми і перспективи // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 233-240. – ISSN 1993-0909
872367
  Товт М.М. Нові засади мовного регулювання або нове конституювання держави? // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 28. – С. 391-400. – ISSN 0869-2491
872368
  Зернецька О.В. Нові засоби масової комунікації / О.В. Зернецька. – Київ, 1993. – 128с.
872369
  Супрун А.Д. Нові збуджені стани білкової а [альфа]-епіралі при врахуванні її реальної структури / А.Д. Супрун, Ю.Б. Атмажа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 54-59. – (Фізика ; Вип. 3)


  Досліджується збудження білкової а [альфа]-спіралі. Вона моделюється одновимірним молекулярним кристалом з трьома молекулами в елементарній комірців з більш точним, ніж раніше, урахуванням симетрії цієї комірки. Отримано багатий спектр її збуджених ...
872370
  Войтович А.М. Нові звичаї в Першотравневому / А.М. Войтович, П.К. Панасюк. – Львів, 1969. – 76с.
872371
   Нові звичаї, добрі традиції : Зб. статей.. – Одеса, 1983. – 80с.
872372
  Дудоров О.О. Нові здобутки в науці кримінального права / О.О. Дудоров, Ю.Г. Старовойтова // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 285-289
872373
  Масенко Л.Т. Нові здобутки шевельовознавства // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 122-127. – ISSN 1682-3540


  Огляд присвячений мовознавчому доробку Юрія Шевельова.
872374
  Кримський Аг. та Мик.Левченко Нові знадоби для життєпису Степана Руданського / Аг. та Мик.Левченко Кримський. – Київ, 1929. – 84 с.
872375
   Нові знання з Німеччини // Київський університет. – Київ, 2014. – Жовтень (№ 14/15). – С. 5


  Улітку на базі Вищої школи економіки і права (м. Берлін) проходила Літня школа з публічної адміністрації. Школа була організована в рамках спеціальної програми підтримки демократії в Україні. Наш університет представляли студенти юридичного факультету ...
872376
  Суліма Є. Нові знання приносять нові прибутки // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 16-23 жовтня (№ 45). – С. 3


  Доповідь Першого заступника Міністра освіти і науки України Є.М. Суліми під час Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк ті інноваційна інфраструктура університету, як основа розвитку освіти і науки".
872377
  Цегельнюк П.Д. Нові знахідки граптолітів у силурійських відкладах Придністров"я // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 81-83. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геології ; № 11)
872378
  Пивоваров С. Нові знахідки елементів клинкової зброї з Чорнівського городища XIII ст. / С. Пивоваров, В. Калініченко // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 5-13
872379
  Александров О.Л. Нові знахідки золотої мінералізації у Чистяково-Сніжнянській синкліналі Донбасу : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-19 : Табл. – (Геологія ; вип. 18)


  Незважаючи на наявність великих інтенсивних первинних ореолів ртуті і миш"яку, Чистяково-Сніжнянська синкліналь вважалась за неперспективну відносно рудної мінералізації. Проте польові дослідження останніх років дозволили виявити ознаки проявів ...
872380
  Дідик В.В. Нові знахідки кола виїмчастих емалей у водозборах Сіверського Дінця та Дніпра // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2001. – № 1. – С.125-129. – ISSN 0235-3490
872381
  Бідзіля О.В. Нові знахідки мікролускокрилих (Microlepidoptera) в Україні / О.В. Бідзіля, Ю.І. Будашкін // Праці зоологічного музею Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Т. 3. – С. 20-30.
872382
  Пеняк П. Нові знахідки пам"яток угрів-мадярів в Україні // Історичні студії : збірник наукових праць з проблем давньої і середньовічної історії та етнології / МОН України; Держ. вищий навчальний заклад "Ужгородський нац. ун. ", Кафедра історії стародавнього світу і середніх віків. – Ужгород, 2010. – Вип. 3. – С. 22-29
872383
  Мєнасова А.Ш. Нові знахідки подільських вендіат : загальна та історична геологія, мінерологія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-39 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Геологія ; Вип. 25). – ISSN 1728-3817


  Подано описи нових родів та видів вендських Metazoa, відбитки яких знайдені в кар"єрі Дністровської ГЕС, а також найбільше вживані терміни, які використовуються при їх описах.
872384
  Неживий О. Нові знахідки текстів Григора Тютюнника


  Уперше публікується один із варіантів новели "Сміхота", незакінчений лист, датований початком 1965 р., записки до завідувача редакції видавництва "Молодь".
872385
  Піонтковський А.А. Нові і мало поширені в УСРР плодо-ягідні рослини. / А.А. Піонтковський. – К., 1936. – 106с.
872386
  Вишньов В. Нові імена в НТСА / розмову вела Софія Матолич // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  14 грудня 2011 р. відбулися вибори голови Наукового товариства студентів та аспірантів ІМВ (НТСА). Тепер наукова діяльність студентів - у руках Святослава Мариняка, студента 4 курсу спеціальності "міжнародні відносини". З викладацького складу ...
872387
   Нові імена в програмі з української літератури : Посібник для вчителя. – Київ : Освіта, 1993. – 351с. – ISBN 5-330-01793-9
872388
  Диба А. Нові імена української "Плеяди" // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 133-142. – ISBN 966-7773-70-1


  У статті вперше використано архівні матеріали, які висвітлюють маловідомі факти діяльності членів київської "Плеяди"
872389
  Рибченко Т.О. Нові імперативи в зовнішній політиці США щодо Росії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.180-189. – Бібліогр. в кінці ст.
872390
  Карпинський І.Ф. Нові індустріальні країни. Хто вони? / І.Ф. Карпинський. – К., 1990. – 44с.
872391
  Балюк Н. Нові ініціативи Франції щодо багатосторонньої дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 79-80
872392
  Екхардт К. Нові інститути польського виборчого права в світлі поглядів доктрини і судової діяльності конституційного трибуналу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 94-99. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється основні проблеми запровадження Виборчого кодексу Республіки Польща від 5 січня 2011 р. Звертається увага на питання процедури голосування через представника та визначення результатів виборів за принципом відносної більшості, а ...
872393
  Пугачова М.В. Нові інструменти вимірювання бізнес-циклів // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 35-43 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
872394
  Салова Е. Нові інструменти захисту в кримінальному процесі // Юридична газета. – Київ, 2018. – 26 червня (№ 26). – С. 10
872395
  Колотова Н.Б. Нові інструменти маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств: краудсорсинг і краудфандінг // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 56-65. – ISSN 2218-4511
872396
  Макара О. Нові інструменти регулювання корпоративних відносин // Вісник Центру комерційного права / Центр комерційного права. – Київ, 2007. – № 24. – С. 10-11.
872397
  Боровик Ю.Т. Нові інтеграційні підходи до підгготовки спеціалістів у системі вищої освіти // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 49-50
872398
  Шаповал Д. Нові інтернет-можливості. Слідами законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України про захист авторського права і суміжних прав у мережі Інтернет" // Юридична газета. – Київ, 2015. – 24 листопада (№ 47). – С. 26-27
872399
  Рогозінскі Я. Нові інтерпретаційні можливості неолітичного культурного ландшафту на теренах Сандомирської Улоговини // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 61. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
872400
  Мамінова І. Нові інформаціїні технології збереження національної культурної спадщини Республіки Узбекистан // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 31-33. – ISSN 1029-7200
872401
  Залєвська І.І. Нові інформаційні загрози національній безпеці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 362-370
872402
  Сергієнко І.В. Нові інформаційні оператори в математичному моделюванні : монографія / І.В. Сергієнко, О.М. Литвин ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; М-во освіти та науки, Укр. інж.-педагогічна акад. – Київ : Наукова думка, 2018. – 550, [6] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 549-550. – Бібліогр.: с. 520-548. – ISBN 978-966-00-1633-0
872403
  Сергієнко І.В. Нові інформаційні оператори в математичному моделювання (огляд) / І.В. Сергієнко, О.М. Литвин // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 1, січень - лютий. – С. 24-34. – ISSN 0023-1274
872404
  Швець М.Я. Нові інформаційні технології - процесу підвищення кваліфікації працівників правоохоронних органів / М.Я. Швець, С.В. Казімко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр. – Київ, 2001. – № 4. – С.183-187. – ISSN 1609-0462
872405
  Стеклов В.К. Нові інформаційні технології : Транспортні мережі телекомунікацій / В.К. Стеклов, Л.Н. Беркман. – Київ : Техніка, 2004. – 488с. – ISBN 966-575-082-8
872406
  Куліков В.О. Нові інформаційні технології в історичних дослідженнях // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 762. – С. 217-227. – (Історія ; Вип. 39). – ISSN 0453-8048
872407
   Нові інформаційні технології в наукових дослідженнях : програма для аспірантів. – Київ : Київський університет, 2002. – 33с.
872408
   Нові інформаційні технології в освіті // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Березень (№ 4/5)


  Відбулася науково-практична конференція "Нові інформаційні технології в освіті" (Актуальні питання підготовки кадрів для народного господарства з технічних і економічних спеціальностей із використанням передових технологій "1С").Організатори ...
872409
  Гондюл В.П. Нові інформаційні технології в підготовці фахівців-міжнародників // Вісник Киїського ун-ту. Сер. Міжнародні відносини, 1998. – Вип. 7
872410
  Гондюл В.П. Нові інформаційні технології в підготовці фахівців-міжнародників // Комп"ютери у Європі: Праці міжнародного симпозіуму
872411
  Любаренко Л.М. Нові інформаційні технології в публічних бібліотеках України (за результатами загальнодержавного дослідження, проведеного НПБУ в 2014-2015 рр.) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2015. – № 4 (70). – С. 9-14
872412
  Столбовська А.О. Нові інформаційні технології та економічна безпека України // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2004. – № 8. – С. 99-104. – Бібліогр.: на 25 пунктів
872413
  Трач Ю.В. Нові інформаційні технології та інформаційна культура в глобалізованому світі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 112-119. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325
872414
  Гондюл В.П. Нові інформаційні технології у підготовці фахівців з міжнародної інформації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 69-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 9)


  Розглянуто організаційну структуру кафедри міжнародної інформації, її основні завдання та роль у інформаційно-статистичному забезпеченні підготовки фахівців із міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних відносин, міжнародної ...
872415
   Нові інформацйні технології в системі управління науковою роботою у вищому закладі освіти : Звіт про НДР (закл.) / КНУТШ. Ін-т міжнародних відносин; Керівник НДР В. Гондюл. – Київ, 2005
872416
  Цимбаленко Є.С. Нові й універсалізовані ознаки медіакомунікацій // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 19, (січень - червень). – С. 5-9


  У статті робиться спроба обґрунтування доцільності виділення нових й адаптації традиційних функцій, ознак і властивостей медіакомунікацій через їхню систематизацію й коментування. In this article an attempt to justify the need for new and adaptation ...
872417
  Корнілов М.Ю. Нові карбонові молекули (карбомоли) / М.Ю. Корнілов, Т.В. Любчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 77-80. – (Хімія ; Вип. 35)


  Описано нові прості речовини - полі циклічні карбонові структури (тороїди, катенани, ротаксани, спіралі, вузли, трилисники, трубки тощо), сконструйовані за допомогою програми Hyper Chem. Розрахунки, виконані методами молекулярної механіки, показують, ...
872418
  Вітрянський В. Нові категорії цивільно-правових договорів у змінах до Цивільного кодексу Російської федерації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 1026-9932
872419
  Наєнко М.К. Нові кафедральні плюси... з мінусами: 2001-2011 // Теорія і літ-творчість : 50-ліття теоретичної кафедри плюс... / М.К. Наєнко. – Київ : [Логос], 2011. – С. 94-107. – (Науково-популярна література). – ISBN 978-966-171-452-5


  Про кафедру теорії літератури на філологічному факультеті, яку було відкрито в 1962 році в КДУ ім. Т.Г. Шевченка.
872420
  Наєнко М. Нові кафедральні плюси... з мінусами: 2001-2012 // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 367-379. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0
872421
  Островська І.Л. Нові книги / підгот.: Л.Я. Муха, І.Л. Островська // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 2. – С. 237-239. – ISSN 0130-5247
872422
  Карнак А. Нові комп"ютерні технології в сучасній музиці та концепція творчого процесу // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 123-135. – ISBN 966-7021-96-3
872423
  Мельник С.Є. Нові комп"ютерні технології у викладанні української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 27-29. – ISBN 966-8188-08-X
872424
  Мельник С.Є. Нові комп"ютерні технології у викладанні української мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 27-29. – ISBN 966-8188-07-1
872425
  Скібіцький О.М. Нові компетенції співробітників і нові ролі кадрових служб у формуванні людського потенціалу в умовах упровадження інновацій // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 1 (73). – С. 93-98. – ISSN 1683-1942
872426
  Онопрієнко О. Нові комплаєнс-виклики для бізнесу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 7). – С. 24-25
872427
   Нові комплекси паладію (II) із похідними 3-(2-піридил)-1,2,4- триазолу / Б.В. Захарченко, Г.В. Іванова, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, І.В. Распертова, В.С. Старова, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 32. – ISBN 978-966-981-038-0
872428
  Селіванов А.О. Нові Конституційні засади судової влади. Вступ з принципових питань // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – С. 76-79.
872429
  Грушевський М.С. Нові конструкції початків словянського і українсько-руського житя : Критичні замітки Михайла Грушевського. – [Львів], 1911. – С. 5-27


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
872430
   Нові контакти регіональних ВНЗ // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 31 серпня - 7 вересня (№ 36/37). – С. 5


  6 вересня був підписаний договір про співпрацю між Маріупольським державним університетом та Goethe-Institut. Договір передбачає реалізацію пілотного проекту, розрахованого на три роки, що має на меті запровадження методичних матеріалів серії Deutsch ...
872431
  Резнікова Н.В. Нові контури боргової залежності: тригери кризових проявів в умовах глобальної взаємозалежності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
872432
  Зякун А.І. Нові концептуальні підходи до викладання історії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка. – С. 68-69. – (Історія ; вип. 41)


  Характеризуються деякі нові концептуальні підходи до викладання історії України та всесвітньої історії в загальноосвітній школі на сучасному етапі й формулюються практичні рекомендації до їх запровадження в програму.
872433
  Заваринська Х. Нові концепції графічного оформлення українських видань 1920-30-х років: творчість Павла Ковжуна // Рукотвір : мистецтвознавчі дослідження і візії : часопи науково-дослідного сектора / М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв, Н.-д. сектор ; редкол.: Бокотей А.А., Голубець О.М., Овсійчук В.А. [та ін.]. – Львів, 2014. – Вип. 3, 2013-2014. – С. 115-123. – ISSN 2225-3246
872434
  Латиш Ю. Нові концепції руху декабристів: новація чи міфотворчість? // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 33-34. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано спроби піддати ревізії усталене розуміння декабристського руху. Attempts to subject to audit the understanding that has settled in a historiography of Decembrist movement are criticized.
872435
  Соболєва О.В. Нові концепції сучасного французького коміксу / О.В. Соболєва, Калініна-Шамрай // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 247-259. – ISSN 2520-6397


  Падано аналіз сучасних коміксів як явища літератури, графічного ми- стецтва, як особливого виду креолізованого тексту. Розглянуто взаємо- дію вербальної і невербальної складової. Визначено важливу роль візуаль- ної складової 9-го мистецтва. Окрім ...
872436
  Юносова В.О. Нові корелятивні форми жіночого роду іменників-назв осіб в українській періодиці // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 202-204
872437
  Вербін Я.Я. Нові кормові культури / Я.Я. Вербін. – Київ; Харків, 1939. – 142с.
872438
  Демченко С.В. Нові корпоративні стратегії комунікації в сучасній Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 81-83. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
872439
  Долженко Ю. Нові краніологічні матеріали літописних сіверян X-XI ст. // Ніжинська старовина : збірник регіональної історії та пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин ; Київ, 2016. – Вип. 22 (25). – С. 19-41. – (Серія " Пам"яткознавство Північно-Східного регіону України" ; № 8). – ISSN 2078-063X
872440
  Білоус В.В. Нові криміналістичні підходи щодо протидії корупції / В.В. Білоус, О.П. Білоус // Модернізація правових інститутів: вимоги часу : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (8 груд. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 167-172. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-34-6
872441
  Оболенцев В.Ф. Нові кримінологічні теорії та перспективи розвитку кримінології в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 120. – С. 183-194. – ISSN 2224-9281
872442
   Нові культури для підгодівлі тварин у зеленому конвейері // Бібліотечка передового досвіду / Харківська обласна сільськогосп. виставка 1951 року. – Харків, 1951. – 8с.
872443
  Савченко Я.М. Нові культури на Україні / Я.М. Савченко. – Харків, 1933. – 131 с.
872444
  Мосенкіс Ю. Нові культурні проекти Європейської академії наук, мистецтв і літератури // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3/4 (1083/1084). – С. 187-189. – ISSN 0320-8370


  "Згадується український письменник і філолог Дмитро Чистяк (КУ)."
872445
  Подоляк А. Нові ландшавти захисту персональних даних: деякі поради // Юридична газета. – Київ, 2018. – 15 травня (№ 19/20). – С. 19
872446
   Нові лауреати літературно–наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських // Березіль : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. В. Науменко ; редкол.: Г. Воскобійник, С. Жадан, О. Ковальова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 107


  "15 жовтня ц.р. у залі Ради вчених Київського Національного університету імені Тараса Шевченка в Києві відбулося урочисте надання премій Літературно-наукового конкурсу імені Воляників-Швабінських. Такий конкурс проходиться щорічно від1999 року. ...
872447
  Шпиталь А. Нові лауреати Премії імені вквдеміка О.І. Білецького // Українська літературна газета. – Вишгород, 2015. – 20 листопада (№ 23). – С. 5


  Нові лауреати Премії імені академіка О.І. Білецького в галузі критики: Іван Лучук та Олексій Неживий.
872448
   Нові легіонери історичного // Київський університет. – Київ, 2017. – Грудень (№ 10). – С. 5


  "Середину грудня на історичному факультеті відзначали суботнім фестивалем Legio Historica, який організували студенти за підтримки адміністрації історичного факультету замість традиційних Днів відкритих дверей. Локацію переповнювали не лише допитливі ...
872449
  Навальна М. Нові лексеми, утворені від власних назв (на матеріалі української газетної періодики) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 203-211


  У статті виокремлено тематичні групи відонімних дериватів, зафіксованих в мові української газетної періодики кінця XX - початку XXI ст., проаналізовано способи творення таких мовних одиниць, визначено їх роль у сучасній українській газетній ...
872450
  Бєловолов Ю.Г. Нові ліві в Латинській Америці / Ю.Г. Бєловолов, М.А. Харенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 3-9. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті проведений аналіз значення застосовуваних на практиці урядами країн Південної Америки елементів антициклічної політики і "неосоціалізму" для цивільного суспільства цих країн, що розвиваються. Державне планування Андських країн і країн Ла-Плати ...
872451
  Бєловолов Ю.Г. Нові ліві в Латинській Америці / Ю.Г. Бєловолов, М.А. Харенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
872452
  Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2011. – 260 л. + Додаток: л. 194-224. – Бібліогр.: л. 225-260
872453
  Іщенко В.О. Нові ліві як суспільний рух у суспільстві, що трансформується: на прикладі України : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Іщенко В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв.
872454
  Пестушко Валерій Нові лідери автомобілебудування : сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 4. – С. 19
872455
   Нові літературні твори Ростислава Єндика // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 291-293. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)
872456
   Нові магістерські програми в юристів // Київський університет. – Київ, 2013. – Жовтень (№ 16/17). – С. 3


  Про три англомовні програми, які запроваджено на юридичному факультеті з нового навчального року.
872457
  Власюк П.А. Нові марганцеві добрива : Марганець і інші мікроелементи в живленні сільськогосподарських рослин / П.А. Власюк; Холодний М.Г. – Київ : АН УРСР, 1941. – 259с. – Має 16 чорно-білих фотографій рослин у додатку
872458
  Власюк П.А. Нові марганцеві добрива : Марганець і інші мікроелементи в живленні сільскогосподарських рослин / П.А. Власюк. – Київ : АН УРСР, 1941. – 268 с.
872459
  Науменко В. Нові матеріали для історії української літератури 19-го віку. – Київ : Дpук. Ун-ту св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла М.Т. Коpчак-Hовицького
Вип. 1. – 1918. – III, 81 с. – Бібліогр.: [Наук. вид. творів П.П. Гулака-Артемовського]: с. 32-41.


  Зміст: Додатки до літеpатуpного матеpіалу П.П. Гулака-Аpтемовського; Спpавжня добpість (до Гpицька Основьяненка [Г.Ф. Квітка-Основ"яненко]); Hагайка (до Йвана Сливицького); До Юхима; Сину моєму; До Ваpки; Пісня; До Івана Сливицького; Псалми [pозвідки ...
872460
  Федорук О. Нові матеріали до біографії Михайла Бойчука за 1910 - 1919 роки // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 204-211. – ISBN 5-7702-0810-4
872461
  Березін С.Є. Нові матеріали до біографії професора Л.Ф. Воєводського (1846-1901) // Записки історичного факультету / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Вип. 27. – С. 466-487. – ISSN 2312-6825
872462
  Полонская-Василенко Нові матеріали до біографії Семена Палія : Дис... наук: / Полонская-Василенко Н.;. – л.
872463
  Сіренко О.А. Нові матеріали до вивчення неоплейстоценових відкладів позальодовикової зони Українського щита / О.А. Сіренко, В.Г. Бахмутов, І.М. Нікітченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 4. – С. 113-122 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
872464
  Юринець Я. Нові матеріали до життєпису Володимира Юринця: студентські роки у Львівському та Віденському університетах // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 6 : Історія філософії : архівні студії. – С. 21-34. – ISSN 0235-7941
872465
  Крайня О.О. Нові матеріали до історії Вознесенського Печерського монастиря // Лаврський альманах : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; редкол.: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 21, спецвип. 8 : Печерська фортеця та Київський арсенал: нові дослідження. – С. 60-78
872466
  Сівков І.В. Нові матеріали до питання етимології арабської адміністративної лексики


  Досліджується арабська адміністративна лексика в етимологічному, історичному та семантичному аспектах, які відображають процеси державотворення в арабському світі на всіх етапах історичного розвитку - від протодержав (тимчасових племінних об"єднань) ...
872467
  Ленін В.І. Нові матеріали до праці В.І.Леніна / В.І. Ленін. – Київ, 1938. – 347с.
872468
   Нові матеріали до праці В.І.Леніна "Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму".. – 2-ге вид., випр. і доп., 1936. – 286с.
872469
  Еппель В. Нові матеріали до словника українських псевдонімів / В. Еппель; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 1999. – 116 с. – ISBN ISBN 5-7707-8585-3
872470
  Сокур І.Т. Нові матеріали до фауни ссавців Закарпатської області. / І.Т. Сокур, 1959. – С. 83-91
872471
  Скоробогатов А.М. Нові матеріали доби енеоліту Верхньої та Середньої Донщини // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2011. – № 3. – С. 60-69. – ISSN 0235-3490
872472
  Непомнящий Андрій Нові матеріали з історії кримознавства 20-х років XX століття в листуванні Г.Ю. Крачковського та В.Й. Филоненка // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 85-95
872473
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872474
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872475
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872476
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2014. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872477
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2015. – 139 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872478
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запорізький нац. техніч. ун-т. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872479
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; Глов. ред.: С.Б. Бєліков ; Редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872480
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; глов. ред.: С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2016. – 134 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872481
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872482
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2017. – 123, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872483
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2018. – 134, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872484
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Запоріз. нац. техн. ун-т ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : ЗНТУ, 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2018. – 116, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872485
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Нац. ун-т "Запоріз. політехніка" ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : Національний університет "Запорізька політехніка", 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 1. – 2019. – 97, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872486
   Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні = Новые материалы и технологии в металлургии и машиностроении = Innovative materials and technologies in metallurgy and mechanical engineering : науковий журнал / Нац. ун-т "Запоріз. політехніка" ; голов. ред. С.Б. Бєліков ; редкол.: В.В. Луньов, І.П. Волчок, Е.І. Цивірко [та ін.]. – Запоріжжя : Національний університет "Запорізька політехніка", 1997-. – ISSN 1607-6885
№ 2. – 2019. – 101, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
872487
   Нові матеріали ранньослов"янського часу з території Києвоподолу: попереднє повідомлення / Г.Ю. Івакін, В.І. Баранв, В.Г. Іваін, А.М. Оленич // In Sclavenia terra / НАН України ; Ін-т археології ; Держ. історико-культурний заповідник "Межибіж" ; відп. ред.: Я.В. Володарець-Урбанович, С.А. Горбаненко ; редкол.: Б.В. Магомедов, С.В. Пивоваров, О.В. Петраускас [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-8144-8
872488
   Нові медичні технології та засоби їх забезпечення. Медицина 21-го сторіччя. Збірник проектних пропозицій : Жовтень 15-16, 2001, Київ, Україна. EUREKA Партнерські Дні в Україні. – Київ : Науковий світ, 2001. – 50с.
872489
  Ганус К. Нові медіа (фільми та серіали) як засіб впливу під час інформаційних атак // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 177-181
872490
  Зражевська Н.І. Нові медіа і нові форми комунікації в медіакультурі // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 70-75. – ISSN 2312-5160


  Нові форми комунікації виникли завдяки новим медіа, які змінюють культурну, мовну, політичну, економічну, когнітивну та інші сфери людської діяльності. Форми комунікації під їхнім впливом створюють медіакультуру, яка кардинально відрізняється від ...
872491
  Чепурний Д.О. Нові медіа та криза ідентичності в соціокультурному просторі // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 167-169
872492
  Стройко І.А. Нові медіа та тенденції розвитку системи авторського права та суміжних прав в Україні та у світі / Стройко І.А. // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 370-379. – ISSN 2218-5348
872493
  Наумова М.Ю. Нові медіа та традиційні ЗМІ: моделі співіснування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 86-91. – ISBN 978-966-171-498-3
872494
  Журбенко К.В. Нові медіа як об"єкт соціологічного вивчення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 90-95. – ISSN 2077-1800
872495
  Балан А.П. Нові медіа як чинник трансформації політичних комунікацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 89-91
872496
  Григорова З.В. Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі - ієрархія інформаційного простору // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (57). – С. 93-100. – ISSN 2077-7264


  "Стаття присвячена дослідженню сучасного інформаційного простору та його складових. Наведено характеристику нових медіа та їх основних елементів, окреслено відмінності «нових медіа» від «традиційних медіа». На основі вивчення сутності та співвідношення ...
872497
  Городенко Л.М. Нові медіа: журналістика чи комунікація? // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 65-69. – ISSN 2312-5160


  У статті робиться спроба з"ясувати науково-теоретичні передумови виникнення і розвитку дискусії про нові медіа у контексті теорії масової комунікації, а також встановити контекстуальні зв"язки нових медіа у галузях журналістики і комунікації. The ...
872498
   Нові медіа: практичні поради та професійні стандарти : навчальний посібник / [ уклад. : Бондаренко О., Гресько О., Петрів Т. та ін. ]. – Київ : Рудницька А.М. ; Синопсис, 2009. – 128с. – ISBN 978-966-2316-10-0
872499
  Сусська О.О. Нові медійні практики як фактор формування особистості // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 122-132. – ISSN 2411-1449
872500
  Надтока О.М. Нові метакрилові азополімери та їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання : Дис. ... канд. хімичних наук. Спец. 02.00.06- хімія високомолекулярних сполук / Надтока О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 130л. – Бібліогр.: л. 115-130
872501
  Надтока Оксана Миколаївна Нові метакрилові азополімери та їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.06 / Надтока О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
872502
  Шиян Д.В. Нові методи аналізу динамічних рядів та рівня ризику // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 65-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
872503
  Пугачова М.В. Нові методи аналізу інформації кон"юктурних обстежень для дослідження стану економіки // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 18-23 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
872504
  Боголюбов М.М. Нові методи в варіаційному численні / М.М. Боголюбов. – Харків, 1932. – 111 с.
872505
  Ладиченко Тетяна Нові методи вивчення історії у багатокультурному суспільстві // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11
872506
  Ладиченко Тетяна Нові методи вивчення історії у багатокультурному суспільстві // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 9-11
872507
  Кельїна С.Ю. Нові методи визначення хімічного cпоживання кисню / С.Ю. Кельїна, Д.О. Цимбал, Ю.М. Дєдков // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научный журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. Зайцев В.Н. – Київ, 2017. – Т. 12, № 1. – С. 17-23. – ISSN 1991-0290


  Систематизовано літературні дані про нові методи визначення хімічного споживання кисню . ХСК з використанням гетерогенного фотокаталізатора . напівпровідникового нано-TiO2. Відмічені недоліки традиційних методів. Представлені результати дослідження ...
872508
  Омельчук О. Нові методи електронного поширення інформації (системи електронних розсилань) // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 125-129. – ISBN 966-95840-5-1
872509
  Рожнятовська А.В. Нові методи залучення коштів населення до банківської сфери в Україні / А.В. Рожнятовська, С.С. Маліцька, Г.М. Вержбицька // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 37-39
872510
  Кондратьєв В. Нові методи посіву насіння деревних порід у розсадниках / В. Кондратьєв. – Київ ; Харків : Держвидав, 1938. – 15 с.
872511
  Сливоцький А. Нові методи стратегічного мислення / Адріян Сливоцький. – Київ : Академія, 2002. – 43с. – ISBN 966-518-084-3
872512
  Капустинська Н.С. Нові методи тілесної терапії // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 58-59
872513
   Нові методології дослідження античної пам"ятки: цифрові технології та розкопки у Південному районі Херсонеса Таврійського, 2001-2006 рр. / Рабіновітц Адам Томас, Седікова Лариса Василівна, Трелоган Джесіка, Ів Стюарт // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-78. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  На низці прикладів археологічної інтерпретації з останніх розкопок у Південному районі Херсонеса оцінено практичність цифрової системи археологічної документації. Запропоновано детальний огляд програмного забезпечення, обладнання і вмінь, необхідних ...
872514
   Нові методології дослідження пам"ятки давнини: цифрові технології та розкопки у Південному районі Херсонеса Таврійського (2001-2006 рр.) / Рабіновітц Адам Томас, Седікова Лариса Василівна, Трелоган Джесіка, Ів Стюард // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-81. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Описано методи реєстрації археологічних даних, розроблені для розкопок житлового кварталу в Південному районі Херсонеса Таврійського. Особливу увагу приділено розвитку процесу застосування цифрових технологій для ведення археологічної документації.
872515
  Нємець К. Нові методологічні можливості дослідження суспільно-географічного процесу / К. Нємець, Л. Нємець // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17 (2). – С. 7-9. – ISSN 2076-1333


  В статті описані вихідні положення і проміжні наукові завдання створення методу моделювання траєкторії розвитку соціогеосистем. Послідовне вирішення проміжних наукових завдань, кожне з яких може мати самостійне значення, дозволяє отримати кінцевий ...
872516
  Бондар В.В. Нові методологічні підходи до аналізу ефективності праці в трансформованих сільськогосподарських підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 98-99. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методи обчислення та змісту показників використання робочої сили на підприємствах сільського господарства. Внесено пропозиції щодо методики та інформаційного забезпечення аналізу ефективності праці в сільськогосподарських підприємствах.
872517
   Нові міжнародні реалії: виклик глобального тероризму : Матеріали круглого столу (Київ, 11 жовтня 2001 року). – Київ : Київський університет, 2002. – 56с. – 9.4Нові Шифр дубл. – ISBN 966-7521-20-6
872518
  Григоров О.М. Нові міжнародні стандарти в правовому регулюванні діяльності повітряного транспорту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 119-121. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз основних положень Монреальської Конвенції для уніфікації деяких правил міжнародних перевезень 1999 р. Розглянуто основні правові вимоги щодо продажу та лізингу авіаційної техніки в рамках Протоколу з авіаційного обладнання до Конвенції ...
872519
  Григоров О. Нові міжнародно-правові стандарти перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Дано загальну характеристику Європейської угоди про міжнародні перевезення небезпечних вантажів внутрішніми водними шляхами 2000 р. Особливу увагу приділено вимогам, викладеним у Правилах та у Додатках до Угоди, спеціальним правам потенційних учасників ...
872520
  Щербань М.І. Нові мікрокліматичні показники та методи їх визначення // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1972. – Вип. 7. – С. 58-62 : Графік
872521
  Смоляр Н.О. Нові місцезнаходження Tulipa quercetorum (Liliaceaе) в Середньому Придніпров"ї / Н.О. Смоляр, О.Ю. Смаглюк, В.А. Соломаха // Український ботанічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2015. – Т. 72, № 4. – С. 352-356. – ISSN 0372-4123


  Подано інформацію про локалітети Tulipa quercetorum Klokov & Zoz в Україні на західній межі ареалу - з використанням даних щодо його поширення в Середньому Придніпров"ї за результатами оригінальних досліджень, опрацювання літературних і гербарних ...
872522
  Джаган В. Нові місцезнаходження занесених до Червоної книги України макроміцетів у Карпатському біосферному заповіднику / В. Джаган, Ю. Щербакова, О. Сенчило // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 59-66. – (Серія біологічна ; Вип. 70). – ISSN 0206-5657
872523
  Гетьманчук Альона Нові міфи про НАТО - 2: етнічні росіяни // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2008. – № 47 (96). – С.21
872524
  Мурзагалієва Д. Нові моделі євроінтеграційного процесу // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 120-124
872525
  Муха Л.В. Нові моделі індивідуального зберігання бібліотечних документів з ослабленою матеріальною основою / Л.В. Муха, М.М. Омельченко // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 151-159. – ISBN 978-966-285-103-8
872526
  Кучма І. Нові моделі літературних салонів: українська література в інтернеті // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 4. – С.83-102. – ISSN 0585-8365
872527
  Дмитрієва Н.О. Нові моделі міжнародної електронної торгівлі в умовах функціонування механізму "єдиного вікна" та перспективи їх розвитку в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 19-26
872528
  Баліцька О.П. Нові моделі міжнародної електронної торгівлі в умовах функціонування механізму "єдиного вікна" та перспективи їх розвитку в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 4 (45). – С. 19-26
872529
  Гук Антоніна Нові моделі уроків тематичного оцінювання. Курс "Загальна географія", 6 клас : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 10-13
872530
  Стоянова А. Нові модифікації жанру кантати у творчості сучасних українських композиторів // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 31-42. – ISSN 2310-0583
872531
  Семенюк Л.А. Нові модифікації операцій на тваринах і використання їх у викладанні фізіології і науковій роботі. / Л.А. Семенюк. – Одеса, 1969. – 100с.
872532
   Нові можливості - нові цілі // Київський університет. – Київ, 2017. – Лютий (№ 2). – С. 4


  На початку лютого 2017 року у місті Буча (Київська обл.) пройшла Друга зимова Школа соціального лідерства, організатором якої виступила кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки – новостворена кафедра факультету психології КНУ імені ...
872533
  Шулікін Д. Нові можливості // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 14 грудня (№ 50). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Заступник міністра освіти і науки Максим Стріха під час брифінгу в Кабміні представив основні новації нещодавно ухваленого Закону "Про наукову і науково-технічну діяльність".
872534
  Біла Л. Нові можливості бібліотек ВНЗ III-IV р. а. педагогічного та інженерно-педагогічного профілів у сучасному інформаційному просторі // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. – Київ, 2015. – № 1 (1). – C. 11-13
872535
   Нові можливості бізнес-асоціацій у глобалізованому світі / Ляпін Д.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Д.В. Ляпіна] ; Ін-т власності і свободи. – Київ : Ін-т власності і свободи ; LAT&K, 2010. – 108 с. : іл. – ISBN 978-966-2944-59-4
872536
  Русін В. Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 3. – С. 82-93. – ISSN 1818-5754
872537
  Антонюк Є.І. Нові можливості геофізичних методів досліджень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 126-127. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
872538
  Клименко О. Нові можливості громад. Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: здобутки та проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2016. – 16 - 22 грудня (№ 50). – С. 5. – ISSN 1992-9277
872539
  Якубенко Н. та інш. Нові можливості для підприємців України у рамках спільного проекту НБУ та ЄБРР // Вісник Національного банку України : Щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 2-4
872540
  Кіктенко В.О. Нові можливості для співпраці науковців України та Китаю. У дослідницькій мережі мозкових центрів "Поясу та Шляху" // Україна - Китай / Укр. асоц. китаєзнавців ТОВ "Компанія "Ти і Право" Ленівський Груп" ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, Р. Ленівський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (16), липень : 20 років журналу. – С. 28-41
872541
  Єгорова Т.М. Нові можливості еколого-геохімічних досліджень мікроелементів // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2003. – № 4. – С. 48-53 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
872542
  Назаренко Тетяна Нові можливості інформаційно-комп"ютерних засобів на уроках географії : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 2-4. – Бібліогр. 5 назв
872543
  Висоцький В.І. Нові можливості керування рухом атомів (молекул) та діелектричних наночастинок за допомогою інтенсивних недифрагуючих оптичних пучків / В.І. Висоцький, С.В. Сімонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 274-283. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Представлені результати комп"ютерного моделювання дифракції Бесселевих світлових пучків та їх комбінацій. Запропоновано метод створення 3D-пасток довільної конфігурації для дипольних та діелектричних частинок. Ключові слова: бездифракційні пучки, ...
872544
  Гецко М.М. Нові можливості конституційного суду України щодо захисту основних прав і свобод людини і громадянина // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 42-45. – ISBN 978-617-7404-86-5
872545
   Нові можливості космічного дистанційного зондування вивалів лісу смерчами на території України / В.М. Ващенко, Є.А. Лоза, І.Б. Кордуба, Ж.І. Патлашенко, О.О. Банніков // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 1 (25). – С. 20-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
872546
  Олійник Я.Б. Нові можливості логістики на ринку праці України / Я.Б. Олійник, І.Г. Смирнов // Логистика: проблемы и решения : Международый научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2006. – № 5. – С. 80-83.
872547
  Мельничук В. Нові можливості отримання кредиту сільськогосподарськими товаровиробниками : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 82-87 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
872548
  Яловенко Вікторія Нові можливості польських міст із набуттям членства Польщі в ЄС // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 34-35. – ISSN 1728-6220
872549
  Гоць Т. Нові можливості тарифоутворення на комунальні послуги // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 83-87. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1993-0240
872550
  Корбут Д. Нові можливості транскордонного співробітництва для Закарпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 220-224. – (Серія: Політологія, соціологія, філософія ; вип. 11)
872551
  Кушнір В.А. Нові можливості, проблеми і перспективи дистанційних технологій навчання у професійній підготовці майбутніх спеціалістів (методологічний аспект) // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 156. – С. 41-47. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
872552
  Скибицька Н.В. Нові моно- і полілексемні номеми в заголовках англійських періодичних інтернет-видань // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 82-88


  У статті розглянуто роль полілексемних словосполучень, що функціонують як номеми в заголовках англомовних періодичних Інтернет-видань і сприяють спеціалізації найменувань завдяки посиленню ролі гіпонімів, згрупованих навколо здебільшого уже відомих ...
872553
  Редько Я.О. Нові мультифункціональні фотопровідні полімерні композиції сенсибілізовані органічними барвниками різних класів для застосувань молекулярної фотоніки / Я.О. Редько, С.Л. Студзинський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 187
872554
  Остроух В.І. Нові навчальні електронні посібники з курсу "Фізична географія України" як форма реалізації інноваційних технологій в освітньому процесі // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 33-36 : мал. – Бібліогр.: 5 назв
872555
  Блажевич Н.В. Нові надходждення до Наукових фондів ІА НАН України (розділ слов"янської, давньоруської та середньовічної археології, 2004 - 2015) // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (18) : Колекції наукових фондів Інституту археології НАН України. Проблеми та відкриття. – С. 121-136. – ISSN 2227-4952
872556
  Нікітіна В.В. Нові надходження в колекцію сукулентних рослин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 51-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Наведено дані про нові надходження в колекцію сукулентних рослин Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна за період з 1983 до 1998 рр. Дано коротку характеристику найцінніших для колекції рослин.
872557
  Березовська О.В. Нові надходження до Архівного фонду НАН України: документи Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 978-966-02-7337-5


  "В Інституті архівознавства Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НАН України, який є головним архівним підрозділом в системі НАН України з питань формування, обліку, зберігання й використання документів Архівного фонду НАН України ...
872558
   Нові надходження з історії. – Київ
Жовтень. – 1974
872559
   Нові надходження з історії. – Київ
Листопад. – 1974
872560
   Нові надходження з історії. – Київ
Грудень. – 1974
872561
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 1/2. – 2000
872562
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 3. – 2000
872563
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 4. – 2000
872564
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 5. – 2000
872565
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 6. – 2000
872566
   Нові надходження з питань суспільних та гуманітарних наук до бібліотек України (Бібліографічний покажчик). – Київ : Парламентська бібліотека
№ 7. – 2000
872567
   Нові найкращі твори з української літератури. – Донецьк : БАО, 2001. – 448с. – ISBN 966-548-224-6
872568
  Янко М.Т. Нові наочні посібники і прилади з географії. / М.Т. Янко. – К., 1965. – 78с.
872569
   Нові напрям досліджень координаційних сполук на кафедрі неорганічної хімії / В.В. Скопенко, В.М. Амірханов, А.І. Брусиловець, К.В. Домасевич, Р.Д. Лампека, І.О. Фрицький // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12
872570
  Мізін К.І. Нові напрями в українському мовознавстві: зіставна лінгвокультурологія // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 38-52. – ISSN 0027-2833
872571
  Білоус Тетяна Нові напрями дослідження норм практичної та теоретичної раціональності // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.65-69. – ISSN 1999-4966
872572
  Чупайленко О.А. Нові напрями підвищення інвестиційної привабливості вкладення міжнародних інвестицій в економіку Латвії / О.А. Чупайленко, Н.Ю. Беро // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 158-169. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті виявлені проблеми підвищення привабливості міжнародних інвестицій в Латвійську економіку. Розглянуті досвід Іспанії і Болгарії у підвищення міжнародної інвестиційної привабливості в цих країнах за рахунок підвищення привабливості вкладення ...
872573
  Ставицький А.В. Нові напрями прогнозування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-71. – (Економіка ; вип. 44)


  Розглядаються проблеми застосування експертних методів для вдалого прогнозування часових рядів.
872574
  Ільницька Т.В. Нові напрями роботи відділу наукової бібліографії Науково-технічної бібліотеки Національного університету "Львівська політехніка" / Т.В. Ільницька, М.Я. Шквір // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 158-163. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
872575
  Любіцева О.О. Нові напрями розвитку географії туризму // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – Вип. 4. – С. 181-184. – ISBN 966-7650-48-0
872576
  Федорук О. Нові напрями таланту: Володимир Чепелик // Перетин знаку : вибр. мистецтвознавчі ст. : у 3 кн. / О.К. Федорук. – Київ : Видавничий дім А+С, 2006. – Кн. 1 : Історія та теорія мистецтва. Постаті. Народна творчість. – С. 187-192. – ISBN 966-8613-25-2
872577
  Григоров О. Нові напрямки міжнародного співробітництва України у космічній галузі // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 63-67


  У статті проводиться правовий аналіз двосторонніх угод України з низкою країн Південної Америки щодо спільних космічних комерційних програм з такими країнами, як Аргентина, Бразилія та Чилі. Особливу увагу автор приділяє правовим схемам захисту ...
872578
  Слободяник М.С. Нові наукові напрямки на хімічному факультеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 28-29
872579
  Кубко Є Нові наукові погляди в адміністративному процесі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 4. – С.127-128. – ISSN 0132-1331
872580
  Щурик М.В. Нові національні пріоритети використання земельних угідь в аграрному секторі / М.В. Щурик, І.В. Гудзик // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (84). – С. 51-60 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2519-1853
872581
   Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання = New inequalities - new conflicts: ways to Overcome": : тези доп. та виступів учасників ІІІ конгр. Соціол. асоц. України, Харків, 12-13 жовт. 2017 р. / Соціол. асоц. України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ред. рада: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2017. – 516, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: III Конгрес Соціологічної асоціації України "Нові нерівності - нові конфлікти: шляхи подолання". - Дані обкл. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-285-433-6
872582
  Корінь І.С. Нові нетарифні бар’єри у міжнародній торгівлі у 2010–2015 роках // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 107 (№ 4). – C. 436-439. – ISSN 2076-1554
872583
  Філатова О.О. Нові номінації на позначення кухонної техніки (на матеріалі англійської мови ХХІ століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 31. – С. 336-341


  Стаття присвячена дослідженню основних принципів та способів номінації кухонних предметів, якими людина користується в процесі приготування їжі. Практичним матеріалом для дослідження стали номінації технологічно та естетично нових предметів, які ...
872584
  Філатова О.О. Нові номінації освітлювальної техніки (на матералі англійської мови ХХІ століття) // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 297-303
872585
  Єнікєєва С.М. Нові номінації реалій міського життя Великої Британії: соціолінгвістичний і словотворчий аспекти / С.М. Єнікєєва, Д.С. Єнікєєв // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 94-108. – ISSN 2077-804X
872586
  Філатова О.О. Нові номінації у сфері spa-індустрії (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 199-207


  Стаття присвячена дослідженню основних принципів та способів номінації нових реалій та явищ у світі спа-індустрії. Практичним матеріалом для дослідження стали тексти, присвячені спа-процедурам, аналітичні огляди причин появи нової тенденції в індустрії ...
872587
  Аврамова О. Нові об"єкти та терміни авторського права: огляд оновленого авторського законодавства // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (98), квітень 2018 р. – С. 125-132
872588
  Десятніков О. Нові обличчя традиційних образів Франції (монети Третьої республіки на початку XX століття) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (63). – С. 36-43. – ISSN 1811-542X
872589
  Кирильчук Є.І. Нові обриси села. / Є.І. Кирильчук. – К., 1987. – 47с.
872590
  Малишко А. Нові обрії : вірші та поеми / А. Малишко. – Київ : Держлітвидав України, 1953. – 256 с.
872591
  Матвієнко В.П. Нові обрії банківської науки / В.П. Матвієнко, П.В. Матвієнко. – Київ, 2003. – 70 с.
872592
  Костерін С. Нові обрії вітчизняної біохімії: ІХ Український біохімічний з"їзд // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 43-48. – ISSN 0372-6436
872593
  Ніколенко О. Нові обрії європейської освіти // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. В. Рогозинська. – Київ, 2017. – № 4. – С. 2-4


  Про міжнародну конференцію в Копенгагені (Данія), на якій побувала група викладачів Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка на чолі з ректором М. Степановим.
872594
  Докашенко Г.П. Нові обрії міжнародного співробітництва сучасної України: регіональний вимір // Історичні і політологічні дослідження : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Історичний ф-т. – Вінниця, 2014. – № 1/2 (55/56), листопад. – С. 229-236. – ISSN 2079-1828
872595
  Кириленко О.Г. Нові обрії наукової біографістики // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 4. – С. 90-92
872596
  Кальницький М. Нові обрії старовинного університету // Вечірній Київ : удюблена газета киян. – Київ, 2012. – 26 липня (70/71)


  Про будівництво унікального комплексу споруд КНУТШ навпроти Виставки досягнень народного господарства УРСР (тепер-Експоцентр), архітектори М. Будиловський, В. Ладний, В. Коломієць.
872597
  Аніщенко О. Нові обрії українсько-чеської співпраці // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 3
872598
  Кулінич М.А. Нові обрії українсько-японської співпраці в контексті реалізації основних пріоритетів зовнішньої політики України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 33-36. – ISBN 966-7196-06-2
872599
  Тимолшенко Ю. Нові обрії шевченкознавства : (тридцять четверта наукова шевченківська конференція) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 168-172. – (Філологічні науки)
872600
  Глушков В.М. Нові обчислювальні машини // Наука і життя : щомісячний науково-популярний журнал Товариства для поширення політичних і наукових знань Української РСР. – Київ, 1957. – № 12 (81), грудень. – С. 10-11
872601
  Будько Євген Нові обшири : Мандрівничий ряд / Будько Євген, Онищук Олексій, Дудкін Іван // Міжнародний туризм : Журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 3. – С. 132-133 : Фото
872602
   Нові олійні культури.. – Х., 1929. – 100с.
872603
  Полевой Б.Н. Нові оповідання / Б.Н. Полевой. – Київ, 1952. – 52с.
872604
  Коноваленко І.В. Нові оптико-цифрові методи технічного діагностування матеріалів і конструкцій : монографія / І.В. Коноваленко, П.О. Марущак. – Тернопіль : Тернопільський національний технічний університет імені Івана Полюя, 2018. – 201, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 182-201. – ISBN 978-966-305-094-2
872605
  Сисоєнко Г.І. Нові органи досудового розслідування в Україні / Г.І. Сисоєнко, А.В. Самодін // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2015. – № 5 (26). – С. 117-126. – ISSN 2310-6166
872606
  Калініченко О. Нові організаційні підходи до управління банком як джерело підвищення стійкості банку : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-89 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1605-2005
872607
  Мойсеєнко І.П. Нові організаційні структури в економіці знань // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 328-334. – ISSN 0321-0499
872608
  Курило Л. Нові організаційні форми навчальної роботи в університетах України (ХІХ - початок ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
872609
   Нові орієнтири Академії... // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2003. – № 1 (34) : січень - лютий. – С. 4-7. – ISBN 966-95902-0-5


  Загальні збори Академії наук вищої школи України. Про здобутки Академії за 10 років та її діяльність, плани на майбутнє у виступах академіків, серед яких Литвин В.М.
872610
   Нові освітні експерти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 11. – ISSN 2219-5793


  Державна інспекція навчальних закладів України провела черговий, третій семінар з підготовки освітніх експертів. Захід проводився спільно з Київським університетом імені Бориса Грінченка, участь у якому взяли представники ДІНЗ, Центрального інституту ...
872611
  Кириченко М.С. Нові освітні інституції vs "рука з ящику пандори" (за мотивами "Descoolling society" І. Ілліча) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 116-118
872612
  Даценко Л.М. Нові освітні перспективи кафедри геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін]. – Київ, 2016. – Вип. 15, ч. 1 : За матеріалами конференції "Картографія та вища школа". – C. 186-194
872613
  Ходань О. Нові освітні технології в підготовці майбутніх фахівців // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 413-416. – ISSN 2076-1554


  Описані умови впровадження таких технологій : модульно-рейтингова, проблемно-орієнтована, моно предметна, інформаційна.
872614
  Бураковська А. Нові освітні технології професійної підготовки державних службовців / А. Бураковська, О. Мельников, В. Шайдеров // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.74-80. – ISBN 966-73-53-51-Х
872615
  Смілянський Л.І. Нові оселі : Збірка оповідань / Л.І. Смілянський. – Харків : ДВУ, 1928. – 72с.
872616
  Смілянський Л.І. Нові оселі : Оповідання / Л.І. Смілянський. – Харків; Київ : Держвидав України, 1930. – 95с. – (Масова худ. б-чка)
872617
  Гофайзен О.В. Нові основі оцінювання якості кольорових телевізійних зображень : Автореф... докт. техн.наук: 05.12.17 / Гофайзен О. В.; Одес. електротехн. ін-т. – Одеса, 1993. – 50л.
872618
  Желнов О.Д. Нові оцінки сталих Уїтні для k<1000 // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 12-19. – (Математика. Механіка ; вип. 5)


  При кожному k є N сталою Уїтні називається число Wk: =sup inf (подано формулу), де P k-1 - простір алгебраїчноних багаточленів степеня < k-1, wk (t; f) - k-й модуль неперервності функції f. Відомо, що W1 - W2 - 1/2, W3<0.7, W4<1. Б. Сендов показав, що ...
872619
  Левада О.С. Нові п"єси / О.С. Левада. – Київ : Держлітвидав України, 1956. – 308 с.
872620
   Нові п"єси. – К., 1964. – 299с.
872621
   Нові п"єси. – К., 1971. – 285с.
872622
  Курепа Я.С. Нові палеонтологічні дані до характеристики крейдових відкладів у вирішенні проблематики віку ефузивів та вулканоміктових порід північно-східної частини Волино-Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (362). – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: с.56-57. – ISSN 1025-6814
872623
  Козюба В.К. Нові пам"ятки Києва Х—ХVIII ст. (матеріали до археологічної карти) // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Скорий С., Горбаненко С., Болтрик Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (30). – C. 180-188. – ISSN 2227-4952
872624
  Терпиловський Р.В. Нові пам"ятки римського періоду у Верхньому Посуллі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 15 : На пошану професора, чл.-кор. НАН України В.Д. Барана. – С. 107-113.
872625
  Гордієнко Р. Нові пам"ятки та матеріали середньодніпровської культури на півночі Дніпровського Лівобережжя в межиріччі Десни та Псла // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 5-6
872626
  Жаров Г.В. Нові пам"ятки черняхівської культури Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Г.В. Жаров, Р.В. Терпиловський // Черняхівська культура : до 120-річчя від дня народж. В.П. Петрова : [збірник] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Ін-т іст. освіти НПУ ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, С.А. Горбаненко]. – Київ : [б. в.], 2014. – С. 49-57. – (OIUM ; № 4). – ISBN 978-966-02-7336-8
872627
  Жаров Г.В. Нові пам"ятки черняхівської культури у межиріччі Удаю і Сули / Г.В. Жаров, Р.В. Терпиловський // Черняхівська культура : [матеріали дослідж.] / Ін-т археології НАН України, Від. археології ран. слов"ян та регіон. польових дослідж., Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Лаб. археол. дослідж. ; [відп. ред.: О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкін]. – Київ ; Луцьк : ІА НАН України ; ІІО НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 166-177. – (OIUM ; № 1). – ISBN 966-3223-15-5
872628
  Стадник М. Нові парадигмальні зрушення у виховному просторі (рецензія) // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2078-1016


  Згадуються викладачі КУ ім. Т. Шевченка: І. Бичко, Г. Горак, Л. Губерський, І. Надольний, В. Шинкарук
872629
  Ситдикова І.В. Нові парадигми досліджень письмової комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 3-10


  У роботі знайшла розвиток ідея комплексного підходу до вивчення письмової комунікації з урахуванням її ролі в сучасному суспільстві. Подано огляд історії розвитку письмової комунікації, актуальних проблем її дослідження та різних точок зору на природу ...
872630
  Дакснер Міхаель Нові парадигми поведінки в академічній сфері та їх наслідки для наймання університетського персоналу / пер. Л.В. Кирпич // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-94. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  Академічний персонал розглядається як сполучна ланка між трьома системами: наукою (виробництвом знання), університетом (інституцією) і ринком. Автор вважає, що в останнє десятиріччя правомірне прагнення забезпечити підзвітність, ефективність та ринкову ...
872631
  Дакснер М. Нові парадигми поведінки в академічній сфері та їх наслідки для наймання університетського персоналу // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-94. – ISSN 1682-2366


  Академічний персонал розглядається як сполучна ланка в академічній сфері та їх наслідки для наймання університетського персоналу
872632
  Ігнатьєва І.А. Нові парадигми стратегічного управління промисловими підприємствами в умовах ринкових трансформацій / І.А. Ігнатьєва, Р.В. Янковой // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 157-163 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
872633
  Подольський А.Ю. Нові парадигми формування пам"яті про Голокост в Україні. Місце пам"яті про Бабин Яр у загальній мапі // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 6-27. – ISBN 978-966-02-8321-3
872634
  Войтенко Зоя Всеволодівна Нові перегрупування в реакції циклоприєднання кондексованих по грані а ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.03 / Войтенко З.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 40с. – Бібліогр.: 75 назв
872635
  Войтенко З.В. Нові перегрупування в реакції циклоприєднання конденсованих по грані а ізоіндолів: стереохімічні особливості та проміжні продукти : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.03 / Войтенко З.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 621л. + Додаток: л. 1-163. – Бібліогр.: л.562-621
872636
  Жомнір О. Нові переклади з Емілі Дікінсон / післямова С. Ткаченко // Ятрань : літературно-мистецький і громадсько-політичний часопис творчих сил глибинної України / Юрій Ткаченко ; голов. ред. С.І. Ткаченко. – Київ, 2004. – № 4. – С. 113-114
872637
  Забіяка І. Нові переклади з чеської на українську: головні тенденції, успіхи та перспективи // Ukrajinsky jazyk a kultura v umeleckom a odbornom preklade v stredoeuropskom priestore : Zbornik prispevkov z medzinarodneho vedeckeho seminara, ktory sa konal dna 27.9.2017 na Katedre ukrajinistiky Institutu ukrajinistiky a stredoeuropskych studii Filozofckej fak. Presovskey univ. / Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove ; ed.: Jarmila Kredatusova. – Presov : Filozoficka fakulta Presovskej univerzity v Presove, 2018. – С. 45-58. – (Opera Translatologica ; 6/2018). – ISBN 978-80-555-1997-5
872638
  Зарицька Т. Нові переклади поезії Тараса Шевченка на початку ХХI сторіччя // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 19 : За матеріалами Міжнародного круглого столу "Всесвіт Тараса Шевченка" до 201-річниці від дня народження Тараса Шевченка (11-13 березня 2015 року). – С. 168-180


  У статті розглядаються нові переклади поезії Тараса Шевченка відомих літераторів початку ХХI сторіччя - Віри Річ, Петра Куприся, Петра Фединського, Джованни Броджі Беркофф. В статье рассматриваются новые переводы поэзии Тараса Шевченко известных ...
872639
  Ніколенко О.М. Нові переклади творів зарубіжної літератури. Літературна вітальня "Зелена лампа" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 12. – С. 8-11
872640
   Нові перемоги математиків і кібернетиків // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Вересень (№ 7)


  Команда студентів механіко-математичного факультету взяла участь у 15-й Міжнародній студентській математичній олімпіаді, що проходила в Болгарії.Ком анда виборола 6 перших місц, 4 других та 1 третє. Студенти факультету кібернетики зайняли друге ...
872641
  Серга Т.О. Нові перспективи використання будівельних матеріалів у національному будівельно-індустріальному комплексі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 223-224
872642
  Телешун С. Нові перспективи Закону про вибори народних депутатів України: версії розвитку // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.81-84. – ISSN 0132-1331
872643
   Нові перспективи історіописання. – Київ : Ніка-Центр, 2004. – 392с. – (Зміна парадигми ; Вип.5). – ISBN 966-521-162-5; 966-521-265-6
872644
  Ткачук О. Нові перспективні сорти троянд для вирощування в умовах захищеного грунту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 43-44. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Представлено сучасні найбільш перспективні сорти троянд для вирощування в умовах захищеного ґрунту на зріз квіток. In the article are represented modern the most perspective sorts of roses for cultivation in conditions of greenhouses on flower slice.
872645
  Бонюк З. Нові перспективні форма та культивари роду таволга (Spiraeа L.) для декоративного садівництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-16. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  Наведено ботанічний опис нових культиварів та форми роду таволга (Spiraeа L.), що з"явилися в культурі на інтродукційних розсадниках Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Нові ...
872646
  Машура А. Нові підходи Адміністрації Обами до американо-російських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 155-156
872647
  Нагорний О. Нові підходи АМКУ, або високі стандарти ведення бізнесу - не панацея від розслідувань // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 лютого (№ 6). – С. 9, 18-19


  АМКУ протягом останніх двох років результативно завершив три розслідування щодо антиконкурентних узгоджених дій під час дистрибуції фармацевтичних препаратів.
872648
  Фаріон І. Нові підходи в дослідженні історії статусу української мови (XIV-XVII ст.) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 126-131. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (250) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
872649
  Чухно А. Нові підходи в економічній теорії : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С.89-90. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
872650
  Солдатенко В.Ф. Нові підходи в осмисленні історичного досвіду та уроків революційної доби 1917-1920 рр. в Україні // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 371-385
872651
  Гуменюк Б.І. Нові підходи в підготовці кадрів у Дипломатичній академії України при МЗС України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 10-15
872652
  Базилевич В. Нові підходи в системі сучасного економічного знання / В. Базилевич, А. Ігнатюк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 91-95. – ISSN 0131-775Х


  У лютому 2011 p. на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл на тему "Інноваційна парадигма розвитку економічних досліджень на феноменологічній основі", присвячений новим підходам у ...
872653
  Ігнатюк А. Нові підходи в сучасних економічних знаннях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Квітень (№ 6/7)


  На економічному факультеті відбувся круглий стіл на тему: "Інноваційна парадигма розвитку економічних досліджень на феноменологічній основі", присвячений новім підходам у системі сучасного економічного знання, викладених у монографії д.е.н., професора ...
872654
  Матіяш О. Нові підходи Гаазької конференції до систематизації норм міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2019. – № 1 (275). – С. 14-20. – ISSN 2307-8049
872655
  Маслєннікова В. Нові підходи державної політики до забезпечення прав осіб з інвалідністю у сфері праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 20-25
872656
  Єфименко Т.І. Нові підходи до адміністрування податків / Т.І. Єфименко, А.М. Соколовська // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 3-15
872657
  Камінська Л.Ф. Нові підходи до аналізу екологічних рухів в умовах сучасного суспільства // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 211-216. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті проаналізовано екологічний рух як "екологічний ресурс" громадянського суспільства, нові екологічні практики суспільства масового споживання, транскордонний рух у глобальному суспільстві.
872658
   Нові підходи до анестезіологічного забезпечення при симультанних оперативних втручаннях у жінок з поєднаною гінекологічною та екстрагенітальною хірургічною патологією / Ю.Г. Антипкін, В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Р.С. Теслюк // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 351-356. – ISSN 2413-7944
872659
   Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі : монографія. – Київ : ІСДО. – ISBN 5-7763-1754-1
[Т. 1]. – 1994. – 256 с.
872660
   Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі : монографія. – Мелітополь : МДПІ
Т. 2. – 1996. – 210 с.
872661
   Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі : наукова монографія. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-018-7
Т. 3. – 1998. – 138 с.
872662
   Нові підходи до вивчення й викладання філології у вищій школі : наукова монографія. – Запоріжжя. – ISBN 966-599-021-7
Т.4. – 1998. – 286 с.
872663
  Рогачевський О.П. Нові підходи до вивчення патогенетичних механізмів гіпофертильності при гіперпластичних процесах матки / О.П. Рогачевський, Н.Д. Гарбузенко, Н.О. Стамова // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 2 (20). – C. 70-73. – ISSN 2226-1230
872664
  Бейдик О.О. Нові підходи до вивчення регіональних рекреаційно-туристичних ресурсів / О.О. Бейдик, В.І. Новикова // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2004. – Вип. 4. – С. 36-40. – ISBN 966-7650-48-0
872665
  Заворотній Р.І. Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 116-124 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
872666
  Мілаш В. Нові підходи до визначення договору в господарському праві // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 9. – С. 31-36. – ISSN 0132-1331
872667
  Бойченко М.І. Нові підходи до визначення і вирішення завдань соціальної філософії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 154-159. – ISSN 2076-1554
872668
  Саліхова О.Б. Нові підходи до визначення міжнародних порівняльних переваг // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 101-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
872669
  Ільєнко А.Г. Нові підходи до визначення напрямів покращання стану безпеки життєдіяльності в Україні // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 9. – С. 32-34 : рис., фото. – Бібліогр.: 16 назв
872670
  Бондаренко Е.Л. Нові підходи до визначення понять і термінів геоінформаційного еколого-географічного картографування // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 2. – С. 29-32. – Бібліогр.: 9 назв
872671
  Калініченко О. Нові підходи до визначення рентабельності банківської діяльності в сучасних умовах : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 7 (173). – С. 48-52 : Табл.
872672
  Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Волков С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 230 л. – Бібліогр.: л. 207-230
872673
  Волков С.С. Нові підходи до визначення та охорони інтелектуальної власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Волков С.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 15 назв
872674
  Паладьєва А.Ф. Нові підходи до викладання теоретичних дисциплін циклу "Іноземні мови" в контексті інформатизації освітнього процесу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 6 (50). – С. 264-270. – ISSN 2312-5993
872675
  Васєчко О.О. Нові підходи до виявлення нетипових підприємств у структурній статистиці // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 7-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
872676
  Пірен М.І. Нові підходи до державного управління в Україні на основі вітчизняного та зарубіжного досвіду // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 13-20. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
872677
  Койнова І.Б. Нові підходи до екологічної освіти в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 150-154. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259


  "Результати досліджень свідчать про необхідність поєднання формальних та неформальних методів екологічної освіти для всіх вікових категорій. Для збільшення ефективності екологічної освіти впровадити предмет Екологічна культура. У ВУЗах для ...
872678
  Васильченко З.М. Нові підходи до залучення та захисту вкладів населення у вітчизняній банківській практиці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 21-26. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Проаналізовано новітні форми акумулювання коштів населення вітчизняними банками. Приділено увагу проблемам захисту вкладів фізичних осіб з урахуванням досвіду європейських країн.
872679
  Кальніченко І. Нові підходи до збору і сплати податків // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 10. – С.4


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
872680
  Шаблій О.І. Нові підходи до категорії "Рекреаційний потенціал" / О.І. Шаблій, З.О. Касянчук // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 41-48. – ISBN 0201-8683
872681
  Лисенко Л. Нові підходи до класифікації ухвал в цивільному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 78-82. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються ідеї автора щодо розширення класифікації судових ухвал новими видами. В статье раскрываются идеи автора касательно расширения классификации судебных постановлений новыми видами. The article highlights the author"s ideas about ...
872682
   Нові підходи до лікування внутрішньоутробноЇ інфекції у новонароджених від матерів з бактеріально-вірусними мікст-інфекціями / Т.К. Знаменська, Л.И. Шевченко, О.А. Лошак, А.А. Писарев, Л.В. Язикова, Т.В. Петрицюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2013. – Т. 3, № 2 (8). – C. 101-106. – ISSN 2226-1230
872683
  Пугачова М.В. Нові підходи до методології побудови та використання синтетичних індикаторів для статистичного моніторингу економічних тенденцій // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 18-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
872684
  Сікорський П. Нові підходи до моделювання контрольно-оцінювальних систем в освіті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 48-56. – ISSN 2078-1016
872685
  Федорович І. Нові підходи до модернізації обслуговування державного боргу України з врахуванням міжнародних стандартів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 258-264. – ISSN 2078-5860


  Досліджено особливості та основні проблеми обслуговування державного боргу України. Відповідно до світової практики, систематизовано існуючі способи обслуговування державного боргу. Запропоновано нові підходи до модернізації обслуговування державного ...
872686
  Ковальська К.В. Нові підходи до мотивації персоналу в стратегічному управлінні корпораціями / К.В. Ковальська, Р.В. Рак // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 1 (104). – С. 29-33
872687
  Грішнова О. Нові підходи до мотивації праці з урахуванням системи життєвих цінностей молоді : мотивація праці / О. Грішнова, Т. Костенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 3-8 : Табл.
872688
  Яценко Діана Нові підходи до навчання школярів географії на прикладі курсу "Загальна географія" / Яценко Діана, Леонтьєва Галина // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 1. – С. 24-25 : Табл.,схем
872689
  Едвардс Кеннет Нові підходи до наймання персоналу у вищій освіті // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 1682-2366
872690
  Гопченко Є.Д. Нові підходи до нормування розрахункових характеристик максимального стоку / Є.Д. Гопченко, М.Є. Романчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2000. – Т. 1. – С. 144-149 : Табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-109-9
872691
  Дацій О.І. Нові підходи до організації внутрішньогосподарської системи планування процесу реструктуризації промислових підприємств / О.І. Дацій, І.В. Рудченко // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 79-85. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
872692
  Боголіб Т.М. Нові підходи до організації державного фінансового контролю в Україні // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 134-138. – ISSN 2306-546X
872693
  Лопатенко Г.О. Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування) / Г.О. Лопатенко, М.С. Косік, Н.Л. Косік // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 04. – С. 33-37 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
872694
  Шевченко І. Нові підходи до організації підвищення кваліфікації бібліотекарів: розвіваємо дистанційне навчання // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2009. – № 3 (25). – С. 32 - 35. – ISSN 1811-377X
872695
  Симоненко С.О. Нові підходи до організації самостійної роботи студентів у вищих навчальних закладах Великобританії та США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 26-33. – ISSN 2312-5993
872696
  Білик М.Д. Нові підходи до оцінки ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 7/8 (62/63). – С. 3-8
872697
   Нові підходи до оцінки захищеності підземних вод / А.В. Лущик, О.А. Лущик, М.І. Швирло, Н.М. Капінос, М.В. Мальцева // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 5-9 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
872698
  Терещенко О. Нові підходи до оцінки кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2012. – № 1 (191). – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
872699
  Островська Г. Нові підходи до оцінювання ринкової вартості компанії, заснованої на знаннях // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 29-41. – ISSN 1818-5754


  Запропоновано економіко-математичну модель формування вартості компанії, заснованої на знаннях. Систематизовано новітні моделі та методи оцінювання інтелектуального капіталу як складової ринкової вартості компанії, визначено їх особливості, переваги та ...
872700
  Міщенко Т.М. Нові підходи до побудови внутрішнього контролю витрат м"ясопереробного підприємства // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 194-202. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
872701
  Ковалевська О.О. Нові підходи до пошуку достовірних зображень гетьмана Івана Мазепи // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 152-167. – ISSN 0130-5247


  До 320-ї річниці обрання І. С. Мазепи на гетьманство
872702
  Дударенко Л. Нові підходи до прогнозування майбутнього систем освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 2 (69). – С. 63-70. – ISSN 2078-1016
872703
  Машевський О. Нові підходи до професійної підготовки істориків / бесіду вела Олена Подобєд // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2015. – № 10, травень. – С. 5-7


  Розмова з доктором історичних наук, професором, в.о. завідувача кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн КНУ імені Тараса Шевченка Олегом Машевським про роль історії та про особливості підготовки конкурентних фахівців-істориків.
872704
  Толкунов С.М. Нові підходи до розробки начального програмного забезпечення для студентів математичних спеціальностей // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2008. – Вип. 1. – С. 141-144.
872705
  Почтовюк А.Б. Нові підходи до розуміння сутності вищої освіти // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 376-380. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
872706
  Паскар А.Л. Нові підходи до розуміння цивільних процесуальних правовідносин (поняття,ознаки і види) // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 45-53.
872707
  Марцин В.С. Нові підходи до системи трансформації суспільства та місце в ній економічного мислення через інтерес і знання // Фінансовий простір : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси, 2011. – № 3 (3). – С. 161-171
872708
  Ященко Л.О. Нові підходи до статистичного аналізу цінової кон"юктури будівельного ринку на базі інформації кон"юктурних обстежень // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 64-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
872709
  Тимошук Р.П. Нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників (на матеріалі "Лексикона польської та української активної фразеології") / Р.П. Тимошук, В. Сосновський // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 69-77. – ISSN 0027-2833
872710
  Томашевський Ю. Нові підходи до страхування сільськогосподарських культур // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 116-11. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається новий підхід до страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі погодних індексів, що дасть можливість зменшити витрати на таке страхування та спростить саму процедуру прийняття ризику на страхування. In the article ...
872711
  Дорош А.Й. Нові підходи до територіального планування в Україні з врахуванням децентралізаційних процесів та досвіду Австрії // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 78-85 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-1677
872712
  Ромашко О.М. Нові підходи до трактування диверсифікації діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 34-41 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
872713
  Долганова С.А. Нові підходи до управління водними ресурсами в басейні річки Південний Буг / С.А. Долганова, А.В. Брагін // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 10-11 : фото, табл. – Бібліогр.: 5 назв.
872714
  Абдулін Р. Нові підходи до управління підприємствами в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 10 (166). – С. 216-218
872715
   Нові підходи до філології у вищій школі : матеріали всеукраїнської міжвідомчої наукової конференції. Тези доповідей 16-18 вересня 1992 року. – Мелітополь, 1992. – 88 с. – ISBN 5-77634324-4
872716
   Нові підходи до філології у вищій школі : Матеріали 2-го всеукра нськ. міжвідомчо наук. конференці 12-17 вересня 1994 р. – Київ, 1994. – 122 с. – ISBN 5776324122
872717
   Нові підходи до філології у вищій школі : Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 1998. – 144с. – ISBN 9665990152
872718
   Нові підходи до філології у вищій школі: Матеріали 3-ої всеукр. наук. конф. 16-21 вер. 1996р.. – Мелітополь, 1996. – 243с.
872719
  Андрейченко О. Нові підходи до формування дохідної бази місцевих бюджетів // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 38-40. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Досліджено сучасний стан формування дохідної бази місцевих бюджетів. Проаналізовано деякі тенденції у формуванні їх власних та закріплених доходів. Виявлено ряд недоліків у створенні умов для підвищення зацікавленості органів місцевого самоврядування ...
872720
  Чишкала М. Нові підходи до формування понять у шкільному курсі "Соціально-економічна географія світу" / М. Чишкала, О. Жемеров // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 24. – С. 126-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2075-1893
872721
   Нові підходи до формування штатних розписів / Науково-методичний центр організації навчального процесу // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Лютий(№ 2/3)


  За ухвалою Вченої ради триває розробка нового порядку формування штатних розписів факультетів та інститутів (науково-педагогічні працівники). Перехід на сформовані за новими підходами штатні розписи здійснюватиметься поступово, упродовж 3-5 років.
872722
  Прилуцький Р.Б. Нові підходи дослідження джерел цивільного та господарського права // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 230-237
872723
  Кваша Тетяна Костянтинівна Нові підходи Європейського Союзу до фінансування науково-технологічної та інноваційної сфери / Кваша Тетяна Костянтинівна, Березняк Наталія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто оновлені механізми інвестування в науково-технологічну та інноваційну сферу, визначені Лісабонською стратегією Європейського Союзу. Проведено аналіз бюджетного та позабюджетного фінансування в ЄС.
872724
  Гладка Л.І. Нові підходи навчання програмуванню у вищих навчальних закладах / Л.І. Гладка, Т.В. Бодненко // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 169. – С. 44-50. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
872725
  Березівська Л. Нові підходи П.М. Ігнатьева до реформи шкільної освіти (1915-1916-ті роки 20 ст.) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 0131-6788
872726
  Звоздецька О.Я. Нові підходи Північноатлантичного Альянсу (НАТО) у сфері кібербезпеки в умовах загострення інформаційного протистояння // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2018. – Вип. 6 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – C. 71-93. – ISSN 2522-4050
872727
  Микієвич М. Нові підходи сучасної правової теорії до аналізу міжнародної правосуб"єктності Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 93-99. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
872728
  Єрмоленко С. Нові підходи у вивченні простого речення (вища школа)
872729
   Нові підходи у концентруванні та визначенні 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти / В.А. Ракс, В.О. Турчин, В.М. Зайцев, А.П. Гринько // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2015" / "Сучасні Тенденції 2015", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 59
872730
  Кириленко С. Нові підходи у наданні роздрібних банківських послуг в умовах розвитку цифрових мобільних технологій: досвід іноземних банків. // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 62-70. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
872731
  Чубрикова О.О. Нові підходи у реалізації зовнішньої політики Турецької Республіки: переваги багатовекторності // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 126-132. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
872732
  Голік О.В. Нові підходи у саморегулюванні рекламної галузі: стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 92-96


  У статті подано характеристику стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі, що є проявом саморегулювання рекламної галузі на корпоративному рівні. In the article it is presented description of the standarts of non-discrimination advertising ...
872733
  Гуменюк Б.І. Нові підходи України до формування системи колективної безпеки // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 4-12. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)


  Визначення місця та ролі України у формуванні сучасної архітектоніки міжнродної безпеки у регіоні.
872734
  Пруднікова О. Нові підходи щодо вирішення "Тайванського питання" на початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 66-70. – ISBN 978-966-171-793-9
872735
  Котляр В.Ю. Нові підходи щодо інвестиційного аналізу на високоризикованих фінансових ринках / В.Ю. Котляр, О.В. Смірнова // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 5/6 (82/83). – С. 129-138. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
872736
  Мулик Т. Нові підходи щодо класифікації оборотних активів / Т. Мулик, Г. Скель, О. Панадій // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 125-127. – ISSN 1993-0259
872737
  Колотуха С.М. Нові підходи щодо механізму кредитування сільськогосподарських товаровиробників / С.М. Колотуха, О.В. Врачинська // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 66-71 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
872738
  Олійник Д. Нові підходи щодо цінового регулювання телекомунікаційних послуг : Управління економікою // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 43-51 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
872739
   Нові пісні "88". – К.
Ч. 2. – 1988. – 31с.
872740
   Нові пісні "88". – Київ
Ч. 3. – 1988. – 31с.
872741
  Шамо І.Н. Нові пісні з вокального циклу "Незабутнє" / І.Н. Шамо. – Київ, 1978. – 134с.
872742
   Нові пісні.. – К., 1988. – 40с.
872743
  Нечуй-Левицький І. Нові повісті й оповідання [Повісті й оповідання] / Іван Нечуй-Левіцький. – Київ : Типогр. И.И. Чоколова
Т. 8 : На гастролях в Микитянах : повість з життя українських артистів. – 1912. – 412 с.
872744
  Омелянович Л.О. Нові погляди на бюджетні відносини в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 100-107. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
872745
  Родінова Н. Нові погляди на наукову і громадську діяльність Бориса Грінченка // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 33. – С. 48-52


  Стаття присвячена науковій та громадській діяльності відомого українського етнографа, педагога Бориса Грінченка. Статья посвящена научной и общественной деятельности известного украинского этнографа и педагога Б.Гринченко. Article deals with ...
872746
  Тарнавська Н.П. Нові погляди на сутність конкурентоспроможності підприємств / Н.П. Тарнавська, І.І. Макарова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 57-66
872747
  Ситник І.П. Нові погляди щодо класифікації платіжних систем у контексті сучасного функціонування і розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 48-57
872748
  Гейне Г. Нові поезії / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського // Книга пісень / Г. Гейне. – Київ : Серп і молот, 1918. – Ч. 1. – 180 с. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
872749
  Гейне Г. Нові поезії / Гайнріх Гайне ; в пер. Д. Загула й В. Кобилянського. – 1-е повне вид. – Київ : Серп і молот, 1919. – 180 с. – (Повний збірник творів Гайнріха Гайне ; Т. 1, кн. 1)
872750
  Сосюра В. Нові поезії / В. Сосюра. – Харків : ДЛВ, 1937. – 78с.
872751
  Голованівський С.О. Нові поезії / С.О. Голованівський. – Київ, 1958. – 216 с.
872752
  Мойсієнко Анатолій Нові поезії / Мойсієнко Анатолій. – Париж; Львів; Цвікау : Flacius-Verlag; "Зерна", 2000. – (Бібліотека альманаху українців Європи "Зерна" ; 23 (31)). – ISBN 3-924022-47-X
872753
  Мілош Ч. Нові поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури ; незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2003. – № 5/6. – С. 3-11. – ISSN 0320 - 8370
872754
  Орловська В. Нові позиції міст у глобальній економіці // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 201-206. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
872755
  Дубов Д.В. Нові покоління технологій подвійного призначення як інноваційні детермінанти розвитку сфери національної безпеки та оборони // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 4 (33). – С. 106-112. – ISSN 2306-5664


  Стаття присвячена проблемі появи в умовах Третьої технологічної революції сучасних інноваційних технологій (передусім робототехніки та аддитивних технологій), що мають яскраво виражений складник подвійного призначення. Зроблено огляд їх впливу на ...
872756
  Гримська М.І. Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінологі // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 95 (№ 4). – C. 419-423. – ISSN 2076-1554
872757
  Гримська М.І. Нові політичні партії правого спрямування в Європі: до питання термінології // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 115 (№ 12). – C. 383-386. – ISSN 2076-1554
872758
  Слюсаренко А.Г. Нові політичні партії України / А.Г. Слюсаренко, М.В. Томенко. – Київ, 1990. – 48с.
872759
  Олюха В Нові положення про договір у проекті Цивільного кодексу України // Підприємництво, господарство і право : з 1.07.97- до 2001р.- назва"Предпринимательство, хозяйство и право" / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 1. – С.62-65
872760
  Франко І.Я. Нові польські Cyrillo-Methodiana : [Аналіз видань з богослов"я] / Іван Франко. – У Львові (Львів) : З друкарні Наук. Т-ва ім. Шевченка під зарядом К. Беднарського, 1905. – 21 с. – Зап. Hаук. Т-ва ім. Шевченка.1905, т. 66
872761
  Касім Г.Ю. Нові польські запозичення в українській мові: примхи мовців чи потреби мови? // Слов"янський збірник / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т. – Чернівці, 2015. – Вип. 19. – C. 166-174. – ISBN 978-966-399-637-0
872762
  Стрельцов Є.Л. Нові понятійні категорії у кримінальному праві // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 313-316. – ISBN 978-966-419-300-6
872763
  Бондар М.М. Нові поселення епохи ранньої бронзи в районі Канева // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 112-116. – (Серія історії ; № 13)
872764
  Буднікевич І.М. Нові послуги в системі маркетингу готельних підприємств: практика впровадження, адаптації та модифікації / І.М. Буднікевич, І.А. Крупенна, І.І. Гавриш // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 101-116. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
872765
  Талалаєвська М. Нові послуги публічних бібліотек (за матеріалами зарубіжної фахової преси 2014-2016 рр.) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (77). – С. 32-36
872766
  Козаченко В.П. Нові потоки : Повість / В.П. Козаченко. – Київ : Молодь, 1948. – 308с.
872767
   Нові похідні 2-хінолінону: синтез і СК2-інгібіторна активність / А.Р. Синюгін, М.О. Чеканов, О.Ю. Нипорко, О.В. Остринська, С.М. Ярмолюк // Ukrainica bioorganica acta : науковий журнал біоорганічної і біологічної хімії / Нац. акад, наук України, Ін-т молекулярної біології і генетики. – Київ, 2012. – Т. 10, № 1. – С. 51-60


  Проведено віртуальний скринінг згенерованої комбінаторної бібліотеки, що налічувала 7786 похідних 2-хінолінону. Уперше синтезовано й охарактеризовано 98 сполук цього класу як потенційних інгібіторів протеїнкінази СК2 людини. За даними біохімічного ...
872768
   Нові похідні 2,6-діамінопіримідину та бензімідазолу – перспективні люмінесцентні реагенти для визначення Pt та Pd / О.А. Запорожець, О.Б. Воловенко, І.М. Ковтуник, Р.П. Линник, Т.Є. Кеда, О.В. Ткачук, Мілохов С Д. ., О.В. Хиля // Методи та об"єкти хімічного аналізу : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Т. 10, № 1/2. – С. 23-28. – ISSN 1991-0290
872769
  Олексів Л.В. Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектроскопії : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Олексів Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – 173, [39] арк. – Додатки: [39] арк. – Бібліогр.: арк. 142-173
872770
  Олексів Л.В. Нові похідні азолідонів у молекулярній абсорбційній спектроскопії : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Олексів Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
872771
  Самолюк В.О. Нові поховальні пам"ятки городоцько-здовбицької культури // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2009. – № 4. – С. 26-37. – ISSN 0235-3490
872772
   Нові почесні доктори університету // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Листопад (№ 10)
872773
   Нові почесні професори // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2009. – Жовтень (№ 9)


  На засіданні Вченої Ради університету перший проректор вручив мантії та дипломи Почесних професорів Київського національного університету Вальтеру Дітріху, віце-президенту Школи бізнесу інформаційних технологій (м. Ізерлон, Німеччина), Тадеушеві ...
872774
  Левицький М. Нові пошуки причин старого злочину // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 7-13 квітня (№ 14). – С. 5


  До злочинів російської імперії належить намагання ліквідувати Українську Греко-Католицьку Церкву, яке здійснили під час так званого Львівського псевдособору 8 - 10 березня 1946 року.
872775
  Чабанюк В.С. Нові пошуки у розвитку мовної парадигми картографії: мова та знання // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 4 (104). – С. 59-69 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
872776
  Кухнюк Д.В. Нові Правила Адвокатської Етики як дзеркало адвокатського самоврядування в У країні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 260-263. – ISBN 978-617-7096-97-8
872777
  Кифак О. Волков Нові правила арешту морських суден в Україні // Юридична газета. – Київ, 2012. – 15 травня (№ 20)
872778
  Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису : [закінчення] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 9. – С. 24-27
872779
  Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису : [продовження] / матеріал підгот.: Ольга Устіннікова, Прасковія Сенько, Надія Регідайло // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 25-27
872780
  Устіннікова О. Нові правила бібліографічного опису // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25
872781
  Янішевський Олександр Нові правила в оформленні списків використаної літератури: драматизм впровадження чи початок правового нігілізму у видавничій галузі? // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 9-11. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про труднощі із впровадження ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, аналізуються причини цього. Детально розгіядаються пункти стандарту, які витикають найбільше суперечок.
872782
  Невгод Л. Нові правила виконання податкових зобов"язань платників податків. // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 9. – С.3-7
872783
  Соловйова О. Нові правила гри для офшорів - substance, або Навіщо мені це потрібно // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 20-21
872784
  Лінецький С. Нові правила для сторін виконавчого провадження // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 1. – С.18-20
872785
  Гуменецька-Рифяк Нові правила еміграції до Канади // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші. – Львів, 2002. – № 8. – С.77-81
872786
  Малярчук Л.С. Нові правила оскарження рішень, дій або бездіяльності виконавців під час звернення стягнення на майно боржника: переваги та недоліки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 160-164. – ISSN 2219-5521
872787
   Нові правила парламентської виборчої кампанії-2002: переваги і недоліки // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 10. – С.9-10
872788
   Нові правила передач тесту TOEFL // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2013. – № 3 (95). – С. 14-15


  Про систему вищої та професійної освіти Фінляндії.
872789
  Акімова Т. Нові правила реєстрації нерухомості: як це працюватиме // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2012. – № 10. – С. 54-57
872790
  Андрощук Г. Нові правила реєстрація документів // Юридична газета. – Київ, 2017. – 24 жовтня (№ 43/44). – С. 27
872791
   Нові правила складання ЗНО 2018 // Luceafarul : газета Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації. – Одеса, 2018. – 28 aprilie (№ 17). – С. 8
872792
  Антонов С. Нові правоохоронні органи у системі боротьби з корупцією: науковий підхід // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 5. – С. 157-162. – ISSN 1026-9932
872793
  Крип"якевич І.П. Нові праці з історії Гетьманщини 17 - 18 вв. : (Публікації 1924-1926 р.) / І.П. Крип"якевич. – Львів, 1926. – [13] с.
872794
  Соколов Б. Нові пригоди "зелених чоловічків" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 9 вересня (№ 162). – С. 4


  Продовження агонії Ассада за допомогою російських багнетів явно не входить до планів Заходу.
872795
  Велтистов Є.С. Нові пригоди Електроника / Є.С. Велтистов. – Київ, 1990. – 154с.
872796
  Ненацький З. Нові пригоди Самоходика: повість. / З. Ненацький. – Київ, 1979. – 191с.
872797
   Нові призначення у МОН України та Комітеті ВР з питань освіти, науки та інновацій // Педагогічна газета України. – Київ, 2019. – Вересень - жовтень (№ 5). – С. 2
872798
  Граве Д.О. Нові принципи небесної механіки / Д. Граве, акад. – Київ : З друк. Всеукр. Акад наук, 1929. – 13 с. – С. 325-335. – (Всеукраїнська Академія Наук : Труди фізико-математичного відділу ; Т. IX, вип. 4)
872799
  Джиджора І. Нові причинки. До історії відносин російського правительства до України в 1720-х і 1730-х рр. / І. Джиджора. – 42 c. – Окр. відбиток
872800
  Кудряшов В.П. Нові пріоритети бюджетної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Досліджено пріоритети бюджетної політики України в 2007 році та визначено передумови їх запровадження. Проаналізовано основні напрями соціального та економічного розвитку України. Priorities of budget policy of Ukraine in 2007 were investigated and ...
872801
  Грушева А. Нові пріоритети діяльності економістів і моделювання їхніх професійних якостей у системі університетської освіти // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 155-162. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
872802
  Іллар К.Я. Нові пріоритети зовнішньої політики Угорщини в 1944 - 1998 роках: розвиток і реалізація // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 107-111. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
872803
  Арістова А.В. Нові пріоритети конфесійного моніторингу // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2006. – № 3. – С. 3-9. – ISSN 1728-3671
872804
  Бужикова Р. Нові пріоритети розвитку сучасної освіти / Р. Бужикова // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 83-87
872805
  Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014-2020 роки: стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брпти Карич". – Київ, 2013. – № 12 (230), грудень. – С. 89-96. – ISSN 2221-1055
872806
  Шляпкіна Ю.В. Нові провідні катіон-радикальні солі (КРС) на основі похідних тетратіафульвалену з біс(дікарболідами) перехідних металів / Ю.В. Шляпкіна, Д.М. Чудак, А.В. Кравченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 87
872807
   Нові продукти для раціонів військослужбовців : монографія / Українець А.І. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Сталь, 2017. – 290, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 230-267. – ISBN 978-617-676-112-9
872808
  Руденко Л.Г. Нові проекти і нові географічні знання, здобуті співробітниками Інституту географії НАН України (2002-2006 рр.) : Актуальна тема // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-10 : Табл., рис. – Бібліогр. 20 назв. – ISSN 1561-4980
872809
  Кралюк П.М. Нові проторенесансні тенденції. "Похвала князю Вітовту" й "Волинський короткий літопис" // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 132-136. – ISBN 978-966-373-777-5


  До цікавих пам’яток суспільно-політичної думки України початку ХV ст. відносять «Похвалу князю Вітовту». Твір дійшов до нас у кількох редакціях, зокрема, в Супрасльському та Уваровському списках. Очевидно, твір був написаний незадовго перед з’їздом ...
872810
  Мельник В. Нові процедурні положення відповідно до Протоколу № 16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 25-27
872811
  Бабій М.Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства / М.Ф. Бабій. – Луцьк : Вежа, 2003. – 118с. – ISBN 966-600-128-4
872812
  Тюрменко І. Нові публікації документів із архівного фонду митрополита Іларіона (І. Огієнка) // Пам"ятки : Археографічний щорічник / Держ. ком. архівів України; Укр. н-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2007. – Т. 7. – С. 379-382.
872813
   Нові публікації Публіцистичного Наукового Інституту // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, О.Г. Коновал, П.І. Маляр [та ін.]. – Toronto, 1974. – Рік 25, ч. 298, листопад : листопад. – С. 20
872814
  Іванова С.В. Нові радіовуглецеві дати для пам"яток Північно-Західного Причорномор"я // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 2010. – № 3. – С. 69-75. – ISSN 0235-3490
872815
  Микитенко О. Нові ракурси фольклорно-етнологічних досліджень болгарської спільноти в Україні // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 142-150. – ISSN 2313-8505
872816
  Голубець М. Нові реалії буття і теперішня сутність системи "суспільство - природа" // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (28). – С. 45-49. – ISSN 1819-7329
872817
  Майстренко Д. Нові реалії структурування та управління бізнесом // Юридична газета. – Київ, 2019. – 23 квітня (№ 17/18). – С. 22-23
872818
  Токар П.В. Нові реалії сучасних кордонів = New realities of contemporary borders : sociolgical and political analysis : соціолого-політологічний аналіз / Петро Токар ; Ужгородський нац. ун-т, Ф-т міжнар. відносин. – Ужгород : Ужгородська міська друкарня, 2008. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-966-2921-40-3
872819
  Пінчук Є.А. Нові реалії та тенденції розвитку університетів: на шляху до глобалізації та інтеграції // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (51). – С. 194-201
872820
  Мельник Є. Нові реалії українського бізнесу після вступу до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 1. – С. 216-218
872821
  Вітович І. Нові реальності Старого світу. Європарламент затвердив склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн // Україна молода. – Київ, 2019. – 29-30 листопада (№ 134). – С. 14


  Вперше президентом Єврокомісії буде жінка - колишній міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн.
872822
  Барнз В. Нові регіональні економіки : спільний ринок США і глобальна економіка / Вільям Барнз, Ларрі Ледебур; Пер. з англ. Андрій Пехник. – Львів : Літопис, 2003. – 196с. – ISBN 966-7007-73-7
872823
   Нові результати і перспективи досліджень на Яворівському науковому геодезичному полігоні / І. Тревого, І. Цюпак, Б. Паляниця, В. Волошин // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – Вип. 1 (31). – С. 40-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1819-1339
872824
  Іксанов О.М. Нові результати про Гратки Бернуллі // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), May 12-17, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. conference. – Рівне : Ред.-вид. центр Нац. ун-ту вод. госп-ва та природокористування, 2008. – С. 122
872825
  Паньків В.І. Нові рекомендації Американської діабетичної асоціації 2018 року з діагностики та лікування цукрового діабету // Міжнародний ендокринологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Заславський О.Ю. ; голов. ред. В.І. Паньків ; редкол.: Авраменко Т.В., Бобирьова Л.Є., Боднар П.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 14, № 1. – С. 63-68. – ISSN 2224-0721


  Розглядаються окремі аспекти нещодавно опублікованих рекомендацій Американської діабетичної асоціації стосовно діагностики, профілактики та лікування цукрового діабету.
872826
  Костюк Є.Ю. Нові рекорди. / Є.Ю. Костюк. – К., 1966. – 38с.
872827
  Сіроженко В. Нові рекорди: основні статистичні показники російського книговидання в 2007 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-18.
872828
  Сіроженко Валерій Нові рекорди: основні статистичні показники російського книговидання в 2007 році // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-18
872829
  Германова Нові релігійні рухи в західному християнстві ("Легіон Марії") / Германова, Діас Е.В. де // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 41-48
872830
  Спренне А. Нові релігійні рухи: спроба соціологічного розуміння // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 21-25. – ISSN 2306-3971
872831
   Нові релігійні течії та організації в Україні: Довідник.. – К., 1997. – 28с.
872832
  Коваленко Е.А. Нові релігійні течії як девіація // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1142. – С. 81-88. – (Серія "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 52). – ISSN 2306-6687
872833
  Дудар Надія Нові релігійні течії: український контекст / Дудар Надія, Филипович Людмила; Відділення релігієзнавства; Ін-тут філос.ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр.ін-тут соціальних досліджень. – Київ : Наукова думка, 2000. – 132с. – ISBN 966-00-0614-4
872834
  Филипович Л. Нові релігійні течії: чинники сприяння чи протидії національній розбудові? // Релігійна безпека/небезпека України : зб. наук. праць і матеріалів / [редкол.: А.М. Колодний та ін.] ; НАН України, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди, Укр. асоц. релігієзнавців. – Київ : УАР, 2019. – С. 181-192. – ISBN 978-966-02-8853-9
872835
   Нові ресурси // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 23 березня (№ 12). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Бекетова відкрили освітній центр. Там студенти матимуть змогу навчитися працювати з лакофарбови та керамічними композиційними матеріалами, а також сировиною для них.
872836
  Бондарева О. Нові ресурси опрацювання біографічного образу у п"єсі О.Денисюка "Оксана" // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 40. – С. 30-35
872837
   Нові речовини : навч. посібник до курсу лекцій / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ. – ISBN 978-966-97475-3-2
Ч. 1 : Від традиційних до нових матеріалів / Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О. ; під заг. ред. проф. Богороша О.Т. – 2015. – 519, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 511-516
872838
   Нові речовини : навч. посібник / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ. – ISBN 978-966-97475-6-3
Ч. 2 : П"єзоелектричні та сегнетоелектричні матеріали /Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й. ; під заг. ред. Богороша О.Т. – 2015. – 462, [2] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - На обкл. уклад.: Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й., Гордійко Н.О. – Бібліогр.: с. 452-462
872839
   Нові речовини : навч. посібник до курсу лекцій / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ. – ISBN 978-966-97475-8-7
Ч. 3 : Нано- та біоматеріали і матеріали з унікальними властивостями / Богорош О.Т., Воронов С.О., Котовський В.Й. ; під заг. ред. проф. Богороша О.Т. – 2016. – 403, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 379-403
872840
  Шерр Д. Нові ризики війни // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 2 - 8 червня (№ 21)


  "Усіх, хто провіщав появу багатополярного світу після 1991 р., можна похвалити за прозірливість, але не за мудрість. Більшість їх не зрозуміли, що зі зростанням багатополярності зростають і ризики війни. Ці ризики посилюються, коли багатополярність ...
872841
  Коваленко О.В. Нові ринки як наслідок сьогочасних потреб суспільства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 35-42. – ISSN 2306-6792
872842
  Шевченко Ф.П. Нові риси в розвитку і зміцненні дружби народів СРСР / Ф.П. Шевченко. – К., 1959. – 28с.
872843
  Скляренко Г. Нові риси закарпатської художньої школи: Павло Бедзір, Єлизавета Кремницька, Ференц Семан // Студії мистецтвознавчі / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 2 (66) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтво. – С. 62-77. – ISSN 1728-6875
872844
  Гусєва О.О. Нові риси старого жанру // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 12. – С. 25-31. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 17). – ISSN 2313-8610


  "Простежено трансформацію подорожнього нарису, яка принципово не змінила його природу. У ньому, як і раніше, точно фіксуються особливості громадського устрою, природа, архітектура, побут, звичаї, вірування народів різних країн. І кожного разу в центрі ...
872845
  Коломієць В. Нові риси української історичної драми початку XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 94-97. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Розглядаються закономірності розвитку української історичної драми початку ХХ ст., періоду, коли відбувається активізація філософських пошуків у сфері художньої творчості взагалі, а українська драматургія вступає в новий період свого розвитку і, ...
872846
  Маслов С. Нові роботи з історії українського друкарства / С. Маслов. – Харків. – 97-101 с.
872847
   Нові роботи працівників Юридичного факультету КДУ // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 108-110. – (Серія права ; № 10)


  Видання факультету за 1966-1968 рр.
872848
  Коваленко А.Д. Нові розв"язки задачі про несиметричний згин круглих пластинок змінної жорсткості / Коваленко А.Д. – Київ, 1952. – с. 242-248. – Окр. відб. з Доповідей АН УРСР, № 3, 1952
872849
  Косухін М.Д. Нові рубежі Африки / М.Д. Косухін. – К., 1974. – 127с.
872850
  Андрієнко Л.В. Нові рубежі сільского господарства України / Андрієнко Л.В. – Київ : Знання, 1969. – 64 с.
872851
  Латиш Ю.В. Нові рубежі університетського декабристознавства (1987 - 2007 рр.) // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 109-139. – ISBN 978-966-96992-2-0
872852
  Жук В.Н. Нові Санжари / В.Н. Жук. – Х., 1970. – 96с.
872853
  Тутковський П.А. Нові свердловини на Київщині // [Природничі секції ВУАН]. – [б. м.], 1925. – [25] с.
872854
  Біляцький С. та інш. Нові світові тенденції на ринку праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С.3-8
872855
   Нові свята, обряди.. – У., 1976. – 126с.
872856
  Завальнюк І.Я. Нові семантико-стилістичні вияви складнопідрядних речень в українських газетних текстах початку ХХІ ст. // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 6. – С. 42-50. – Бібліогр.: в примітках 26 поз. – ISSN 0027-2833
872857
  Гальперіна Л.П. Нові сенси розвитку національних економік у постіндустріальну епоху // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 123, (ч. 1). – С. 138-146. – ISSN 2308-6912


  Розвиток національних економік обумовлений багатьма внутрішніми та зовнішніми чинниками серед яких, у опрощенному виразі, ресурсні (природні, трудові, в т.ч інтелектуальні, інвестиційні ресурси), виробничі (технологічний рівень, виробничі потужності, ...
872858
  Куковальська Н. Нові символи Софії / розмову вела Марія Прокопенко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 12-13 серпня (№ 143/144). – С. 16-17


  "Суспільство зріє й бере на себе відповідальність за збереження своєї спадщини", - генеральний директор Національного заповідника Софія Київська" Неля Куковальська.
872859
  Василевська Н. Нові складові спільної аграрної політики Європейського Союзу // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2014. – С. 183-188. – (Економіка АПК ; № 21(1))
872860
  Сизонов Д. Нові слова в українських мас-медіа // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 11 лютого (№ 6). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Інститут філології Київського національного ун-ту ім. Т. Шевченка відкриває нову спеціалізацію з медіалінгвістики.
872861
   Нові слова та значення : словник / Ін-т укр. мови НАН України ; [уклали: Л.В. Туровська, Л.М. Василькова ; відп. ред. Л.О. Симоненко]. – Київ : Довіра, 2008. – 270, [2] с. – (Словники України). – ISBN 978-966-507-248-5


  Нові слова та значення кінця ХХ-початку ХХІ століття, репрезентовані в українських засобах масової інформації
872862
  Данильчук Д. Нові слова та значення // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 237-242


  New words and meanings: Dictionary / Institute of the Ukrainian Language of the National Academy of Sciences of Ukraine; L. V. Turovska, L. M. Vasylkova. - Kyiv, 2009. - 271 p. - (Dictionaries of Ukraine). Новые слова и значения : Словарь / Институт ...
872863
  Шевченко Л.І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 112, [2] с. – Бібліогр.: с. 102-106 та в підрядк. прим. – (Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі" : інновац. проект каф. стилістики та мов. комунікації за участю молодих учених). – ISBN 978-966-439-636-0
872864
  Шевченко Л.І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-986-6
Ч. 1. – 2018. – 119, [1] с. : іл. – В кінці книги Д.Ю. Сизонов зазнач. як укладач. – Бібліогр.: с. 110-114
872865
  Шевченко Л.І. Нові слова та фразеологізми в українських мас-медіа : словник / Л.І. Шевченко, Д.Ю. Сизонов ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі" : інновац. проект каф. стилістики та мов. комунікації за участю молодих учених). – ISBN 978-966-933-033-8
Ч. 2. – 2019. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 96-102 та в підрядк. прим.
872866
  Кулаков В. Нові смисли (для) давнього... дуже давнього міста // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 1-2 березня (№ 38/39). – С. 14


  Кімерійське місто й лагерне поле в Миколаєві.
872867
  Супрун А.Д. Нові солітонні розв"язки узагальненого нелінійного рівняння Шредінгера з лоренцевою початковою умовою // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 542-549. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У роботі одержано нові солітонні розв"язки нелінійного рівняння Шредінгера, названі Лоренцевим солітоном. Вони типові для рівнянь із складною нелінійністю, де присутня як кубічна нелінійність, так і нелінійність п"ятого ступеню. У просторово не ...
872868
  Новосад К.Я. Нові соціальні ризики міжнародних трудових мігрантів в умовах переходу до постіндустріального суспільства // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 4 (63). – С. 123-132. – ISSN 1681-116Х
872869
  Чудик-Білоусова Нові соціальні ризики як підстава соціального забезпечення в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 82-108. – ISSN 2078-9165
872870
  Чорногор Я.О. Нові соціальні рухи і зародження Партії зелених у ФРН (1970-і роки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-72. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено генезу природоохоронного руху, як одного з напрямків нових соціальних рухів. Розвиток екологічної свідомості учасників руху спричинив усвідомлення потреби в своїй політичній організації. Екологічний рух пройшовши кілька етапів свого розвитку ...
872871
  Козіна В. Нові соціальні стандарти: застосування в адвокатській діяльності // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2014. – № 1 (2), лютий. – С. 41-43
872872
   Нові спеціальності у філологів // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 5


  Запровадження нової спеціальності "кримськотатарська мова і література та переклад" в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка. Студенти обравши цей фах, вивчатимуть не лише кримськотатарську мову, а й англійську та українську.
872873
   Нові сполуки [хімічна формула][хімічна формула] з двошаровою перовськітоподібною структурою / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
872874
  Чапаєв Р. Нові способи безконтактного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 11. – С. 56-57
872875
  Варшавський Б.Я. Нові способи вирощування цукрових буряків в колгоспах України / Б.Я. Варшавський. – Київ, 1956. – 56с.
872876
  Козачишин Н.М. Нові спроби - старі цілі / Н.М. Козачишин. – Львів, 1985. – 64 с.
872877
   Нові стандарти // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18)


  Мністерство освіти і науки затвердило 8 стандартів бакалаврського рівня вищої освіти та 4 - магістерського, які були погоджені Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) 28 березня 2019 року. Накази про затвердження ...
872878
   Нові стандарти [МОН України] // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 15 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  МОН України затвердило десять стандартів бакалаврського рівня вищої освіти і один - магістерського.
872879
   Нові стандарти для вищої освіти // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 17 січня (№ 5). – С. 2


  Впродовж 2017-го МОН затвердить 250 наборів вимог до змісту та результатів освітньої діяльності ВНЗ.
872880
  Шиян В.О. Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв’язків з громадськістю в контексті Болонського процесу. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2 (42/43). – C. 78-82. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595


  У статті розглядаються питання нових стандартів у підготовці фахівців із реклами та зв’язків з громадськістю у системі Болонського процесу; належну увагу приділено спеціальності «Реклама та зв’язки з громадськістю», досвід викладання якої у нашій ...
872881
  Гримич М. Нові старі боги. (З приводу книги Марії Лесів "Повернення рідних богів: сучасне українське рідновірство як альтернативна візія нації") // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 158-162. – ISSN 2309-9356


  Марія Лесів - канадська дослідниця українського походження, доктор фольклористики, професор Меморіального університету (Memorial University) Ньюфаундленду (м. Сент-Джонс, Канада), який є одним із найголовніших (якщо не найголовнішим) центром ...
872882
  Пушкарук Н. Нові старі погрози Будапешта / Н. Пушкарук, К. Грищенко, Г. Месежников // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 25 вересня (№ 172). – С. 3


  Експерти "Дня" - про стратегію поведінки щодо Угорщини та подібний досвід інших сусідів.
872883
  Овчаренко Е. Нові сторінки "Сімейного альбому" // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 4-10 квітня (№ 14). – С. 15


  Музейний проект "Сімейний альбом" поповнився новим розділом "С.О. Григор"єв та його творча родина".
872884
  Матюшина В.О. Нові сторінки в історії профілактичної медицини Донеччини // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 58-65
872885
  Колтачихіна О.Ю. Нові сторінки з життя фізика-теоретика Леона Йосифовича Кордиша // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 61-70. – ISSN 0374-3896
872886
   Нові сторінки історії Донбасу : Статті. – Донецьк. – ISBN 5-7740-0545-3
Кн.6. – 1998. – 279с.
872887
   Нові сторінки історії Донбасу : Статті. – Донецьк. – ISBN 5-7740-0545-3
кн.7. – 1999. – 286с.
872888
   Нові сторінки історії Донбасу : статті. – Донецьк
Кн. 8. – 2000
872889
   Нові сторінки історії Донбасу : Збірник статей. – Донецьк, 1992-
Кн.11. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
872890
   Нові сторінки історії Донбасу : Збірник статей. – Донецьк : ДонНУ, 1992-. – ISBN 5-7740-0545-3
Кн.12. – 2006. – резюме - рос., англ. мовами
872891
   Нові сторінки історії Донбасу : Збірник статей. – Донецьк : ДонНУ, 1992-. – ISBN 5-7740-0545-3
Кн. 13/14. – 2007. – резюме - рос., англ. мовами
872892
  Морозов М. Нові стратегії та інструменти для довгострокового інвестування // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 6 (68). – С. 32-34
872893
  Лігоненко Л.О. Нові стратегічні завдання державної політики щодо розвитку підприємництва в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 18-25 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
872894
   Нові стратиграфічні підрозділи в нижньому і верхньому венді південно-західного схилу Українського щита / В.Я. Веліканов, Л.І. Константиненко, М.Р. Бєлєвцева, А.І. Іванов, В.К. Малюкіна // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 2. – С. 100-103 : схема. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0367-4290
872895
  Щербина Володимир Іванович Нові студії з історії Києва / Щербина Володимир Іванович. – Київ : Вид-во УАН, 1926. – 39, 166с.
872896
  Гуменний О. Нові суб"єкти судової влади та їхні функції // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 336-341. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
872897
   Нові сусіди - нова співдружність. Україна і європейська унія на початку ХХІ століття // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С. 37-43
872898
  Окснер А.М. Нові та маловідомі досі види обрісників на Україні / А.М. Окснер. – Київ, 1925. – 9 с. – Окр. відбиток
872899
  Дмитрук І. Нові та незвичні релігії і культи / Ігор Дмитрук, Богдан Стрикалюк ; Т-во укр. філософів і релігієзнавців, Укр. Рада Вільнодумців і Віруючих. – Київ : Шеляженко Ю.В., 2016. – 255, [1] с. – Бібліогр.: с. 237-255. – ISBN 978-617-7088-15-7
872900
  Орловський В.М. Нові тампонажні композиції зниженої густини / В.М. Орловський, А.М. Похилко, В.В. Крицький // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2016. – № 4. – С. 107-114 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
872901
  Лазаренко Т.Д. Нові творчі проблеми афро-американської жіночої новели 1980-х-1990-х рр. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 296-302. – ISBN 966-581-388-9
872902
  Цокол О. Нові текстові стратегії драматичного письма в українському контексті 1980-2000 рр. // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 190-192. – ISSN 2307-2261
872903
  Науменкова С. Нові тенденції в механізмі регулювання фінансового сектору // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 12 (190). – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 11 назв
872904
  Науменкова С. Нові тенденції в монетарній політиці та діяльності центральних банків у посткризовий період / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 12-29 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
872905
  Тараненко О.О. Нові тенденції в поширенні елементів російської мови в корпусі й текстах української літературної мови. ІІ // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – C. 3-24. – ISSN 0027-2833
872906
  Повар П.О. Нові тенденції в регулюванні припинення суб"єктів господарських відносин // Проект Інноваційного кодексу України як новий етап розвитку нормотворення в інноваційній сфері : матеріали наук.-практ. конф., м. Харків, 14 черв. 2011 р. / Нац. акад. правових наук України, НДІ правового забезпечення інновац. розвитку, Нац. ун-т "Юрид. акад. України імені Ярослава Мудрого" ; [редкол.: С.М. Прилипко та ін.]. – Харків : ФІНН, 2011. – С. 316-320. – ISBN 978-617-625-000-5
872907
  Силадій І. Нові тенденції в розвитку вітчизняної освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України ; голов. ред.: В. Адрущенко, [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (64). – С. 59-64. – ISSN 2078-1016
872908
  Драпіковський О.І. Нові тенденції в розвитку системи землекористування Києва / О.І. Драпіковський, І.Б. Іванова // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 9. – C. 48-62


  Розглянута трансформація функціональної та просторової структури використання земель у Києві за період 1991 – 2012 рр. Охарактеризована система землекористування, що склалася у соціалістичну добу, проаналізовані зміни умов та чинників містобудівної ...
872909
  Токар Л. Нові тенденції в суспільних процесах на початку 21 століття та їх осмислення в українознавчих дослідженнях // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 5 (242). – С. 34-36.
872910
  Токар Л. Нові тенденції в суспільних процесах на початку XXI століття та їх осмислення в українознавчих дослідженнях // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 136-139
872911
  Токарь Леонід Нові тенденції в суспільних процесах на початку ХХІ століття та їх осмислення в українознавчих дослідженнях // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 76-80


  Доповідь присвячена осмисленню нової парадигми розвитку українознавства як синтетичної науки, значення її концептуальних та теоретико-методологічних засад у вирішенні проблем історичного поступу українського народу на початку XXI століття.
872912
  Яхонтова Т.В. Нові тенденції в сучасному англомовному науковому дискурсі // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 61-67. – (Філологія)
872913
  Мірошниченко Нові тенденції в сучасному перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
872914
  Мірошниченко Нові тенденції в сучасному перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 293-297. – ISBN 966-7890-03-1
872915
  Годлевський М. Нові тенденції в ядерній політиці США в постбіполярний період // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 27-31. – ISBN 978-966-171-793-9
872916
  Приступенко Т. Нові тенденції взаємодії ЗМІ та судової гілки влади в умовах євроінтеграційної політики України у сфері мас-медіа // Збірник праць науково-дослідного центру періодики / НАНУ, Львів. наук. б-ка ім .В. Стефаника, Наук.-досл. центр періодики. – Львів, 2005. – Вип. 13. – С. 351-367. – ISBN 966-02-2800-7; 966-02-3498-8 (Вип.13)
872917
  Богосвятська А.І. Нові тенденції вивчення біографії письменника // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5. – С. 10-20
872918
  Коноваленко Т.В. Нові тенденції зовнішньополітичного мислення в РФ та їх можливий вплив на українсько-російські відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 47-49.
872919
  Веселова М.Ю. Нові тенденції маркетингової діяльності комерційних банків: зарубіжний досвід // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 217-222. – ISSN 2308-1988
872920
  Ладиженський М.Г. Нові тенденції на світовому фондовому ринку : фінансовий ринок // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 139-146 : Табл.
872921
  Рогач О.І. Нові тенденції ПІІ // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
872922
  Пригодій С.М. Нові тенденції полікритики художнього тексту // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 389-396


  У статті висвітлюється літературознавча полікритика, запропонована Р. С. Евансом на матеріалі оповідання А. Бірса "Випадок на мосту через Совину річку". В статье рассматривается литературоведческая поликритика, предложенная Р. С. Эвансом на материале ...
872923
  Ковальова О.І. Нові тенденції політики США в Латинській Америці // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 1. – С. 12-13
872924
  Вернидубов І. Нові тенденції пред"явлення цивільного позову у кримінальному судочинстві / І. Вернидубов, С. Белікова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 46-55
872925
  Гребоножко Є.П. Нові тенденції розвитку державної служби в сучасній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 17-20. – (Державне управління ; вип. 1 (8)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто основні кроки реформування державної служби в Україні на шляху євроінтеграції та вибудовування власної моделі державної служби, яка б відповідала потребам суспільства та сприяла процвітанню держави. Використання кальки навіть ...
872926
  Волков Сергій Нові тенденції розвитку культурологічної думки в Україні // Культурологічна думка : щорічник наукових праць / Академія мистецтв Країни , Ін-т культурології. – Київ, 2009. – № 1. – С. 86-91
872927
  Слаба О.В. Нові тенденції розвитку лексико-семантичної системи сучасної німецької мови // Наукові записки Ніжинського університету / Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2005. – С. 63-66. – (Філологічні науки)
872928
  Резнікова О.О. Нові тенденції розвитку світової економіки: глобальне управління як реальність сьогодення // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 45-53. – Бібліогр.: 8 назв
872929
  Стасюк Т.В. Нові тенденції розвитку термінознавства: здобутки міжнародної наукової групи Р. Теммерман
872930
  Олійник О.М. Нові тенденції розвитку цивільного та господарського судочинства України // Судова реформа в Україні: реалії та перспективи : матеріали наук.-практ. конф. 18 листоп. 2016 р. / О.Л. Копиленко, Р.М. Мінченко, Ю.В. Баулін, Р.П. Князевич, К.Ю. та ін. Красовський. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2017. – С. 36-42. – ISBN 978-617-7530-15-1
872931
  Ярова Л. Нові тенденції соціальної політики у сучасному світі // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 71-75
872932
  Яременко О. Нові тенденції структурування суспільства в умовах посилення невизначеності соціально-економічного розвитку // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко ; редкол.: Т. Артьомова, Ю. Бажал, В. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 21-34. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
872933
  Бичатін В.Ю. Нові тенденції сучасного католицизму / В.Ю. Бичатін. – К., 1965. – 28с.
872934
  Гуминська Н.В. Нові тенденції та закономірності, загрози та переваги від зростаючої взаємозалежності між усіма учасниками глобалізаційних процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 107-111. – Бібліогр.: на 10 пунктів
872935
  Городенська К.Г. Нові тенденції та зміни в координації форм іменного складеного присудка // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 297-333. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
872936
  Бєлова А.Д. Нові тенденції у вивченні мов і комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 98-103. – ISBN 966-581-148-7
872937
  Толстов С. Нові тенденції у відносинах України і НАТО // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 10-18
872938
  Мельник А. Нові тенденції у драматургії кінця XIX - початку XX століть // Всесвітня література в сучасній школі : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред.: В. Снєгірьова ; редкол.: Є. Волощук, М. Жулинський, М. Зуєнко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (438), лютий 2018. – С. 6-9
872939
  Гаранжа В. Нові тенденції у містобудуванні: зарубіжний досвід // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2017. – № 1 (101), січень - лютий. – С. 8-10 : фото
872940
  Гаранжа В. Нові тенденції у містобудування: зарубіжний досвід // Бібліотека Всеукраїнської екологічної ліги / Всеукраїнська екологічна ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформ." ; голов. ред. Тимочко Т.В. ; редкол.: Вадзюк С.Н., Грицан Ю.І., Лукаш О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 32-35. – (Серія "Збалансований розвиток" ; № 12, грудень)
872941
  Леоненко П.М. Нові тенденції у розвитку сучасної економічної теорії // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 5-12


  У статті виокремлені та розкриті основні нові тенденції у розвитку економічної теорії останньої третини XX - початку XXI cm. Розглянуті окремі класифікації сучасної економічної теорії. Основна увага зосереджена на з"ясуванні суперечливих тенденцій у ...
872942
  Шамраева В.М. Нові тенденції у розвитку українсько-американських міждержавних відносин у 2005-2006 роках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 66-72.
872943
  Мотрук С. Нові тенденції у розвитку чеської та словацької історіографій в 90-х роках XX століття // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 72-80. – ISBN 966-95788-6-8
872944
   Нові тенденції у сфері енергетичної безпеки : Матеріали міжнар. науково-практичної конференції, Київ, 2003. – Київ : Логос, 2004. – 250с. – ISBN 966-7521-28-1
872945
  Рогач О.І. Нові тенденціїтранснаціоналізації світової економіки // Творчий внесок професора А.С. Філіпенка у навчально-наукову спеціальність "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" : матеріали наук. симпозіуму, 17 жовт. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. світ. господарства і міжнар. екон. відносин, Каф. міжнар. фінансів [та ін. ; матеріали до друку підгот.: Хмара М.П., Підчоса О.В.]. – Київ : Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2013. – С. 26-28
872946
  Калайда О.Ф. Нові теореми про середнє // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Доведено ряд нових теорем про середнє для неперервних та гладких функцій Ключові слова: функція, теорема, середнє. The row of new theorems is led to about middle for continuous and smooth functions. Keywords: function, theorem, middle.
872947
  Маліцький Ю.В. Нові теореми сильної збіжності проксимального методу для задачі рівноважного програмування / Ю.В. Маліцький, В.В. Семенов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 3 (102). – С. 79-88. – (Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  У роботi дослiджено збiжнiсть запропонованого в [Takahashi S., Takahashi W. Viscosity approximation methods for equilibrium problems and fixed point problems in Hilbert spaces // J. Math. Anal. Appl. 331 (2007) 506–515] варiанту проксимального методу ...
872948
  Іванченко С.М. Нові теоретичні підходи та активні методи в соціальній психології та суміжних науках // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – С. 27-43
872949
  Рой М.М. Нові технічні рішення для підвищення ефективності випробування пластів в умовах високого тиску й температури / М.М. Рой, Б.О. Волошинівський, В.Г. Ластовка // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2015. – № 4. – С. 34-36 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-721Х
872950
  Кобилянський Є. Нові техногенні й екогенні терміни в нафтохімії / Є. Кобилянський, Б. Ярмолюк // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 94. – ISBN 978-617-607-958-3


  "Нафтохімія нині є однією з найдинамічніших і найпередовіших галузей хемії. Створення нових машин і механізмів у промисловості й транспорті породжує потребу розроблення для них нових ефективних паливно-мастильних матеріялів (ПММ) із високими ...
872951
  Корсак К. Нові технології - новий образ світу - нові філософсько-гуманістичні основи педагогіки / К. Корсак // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 10-16
872952
  Першаков В.М. Нові технології будівництва автомобільних доріг / В.М. Першаков, Д.М. Мінов // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (14). – С. 80-88 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-617-7202-87-4
872953
  Мултанівська Т.В. Нові технології в аудиті / Т.В. Мултанівська, Л.О. Мажник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 577 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 256-262. – ISSN 0321-0499
872954
   Нові технології в промисловій геофізиці / В. Андрущенко, В. Курганський, І. Тішаєв, Г. В. Бугрій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-39. – (Геологія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол. наук, проф. О.М. Карпенком) Проаналізовано сучасний стан і тенденції в області інформаційного забезпечення процесу буріння глибоких нафтогазових свердловин. Викладено нову ідеологію оперативного ...
872955
  Радиш Я.Ф. Нові технології в управлінні освітою менеджера охорони здоров"я: зарубіжний досвід : державне управління / Я.Ф. Радиш, В.В. Гакало, Л.Я. Радиш // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 1. – С. 75-77 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
872956
   Нові технології виховання: Збір. наук. ст.. – К., 1995. – 156с.
872957
  Варнавська І.В. Нові технології захисту навколишнього природного середовища від впливу фільтрату полігонів твердих побутових відходів та непридатних агрохімікатів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Варнавська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – 26 с. – Бібліогр.: 48 назв
872958
  Танцюра А. Нові технології зв"язку. Економічна оцінка // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : Збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства": До 170-річчя Київсбкого нац. ун-ту імені тараса Шевченка; До 60-річчя економічного фак-ту / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 75-82
872959
  Коптюх Леонід Андрійович Нові технології і процеси створення пакувального паперу та фільтрувального картону для харчової промисловості : Автореф... доктора техн.наук: 05.17.22 / Коптюх Леонід Андрійович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1998. – 33л.
872960
   Нові технології навчання : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ, 1991-. – ISBN 5-7763-8945-4
Вип. 1. – 1991
872961
   Нові технології навчання : Республіканський науково-методичний збірник. – Київ, 1991-. – ISBN 5-7763-0977-8
Вип. 2. – 1991
872962
   Нові технології навчання : Наук.- метод. збірн. – Київ, 1992. – 160 с.
872963
   Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 1991-. – ISBN 5-7763-0948-4
Вип. 4. – 1992
872964
   Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 1991-. – ISBN 5-7763-0977-8
Вип. 7. – 1992
872965
   Нові технології навчання : Науково-методичний збірник. – Київ, 1991-. – ISBN 5-7763-1717-7
Вип. 12. – 1994
872966
   Нові технології навчання : Науково- методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
Вип. 16. – 1996
872967
   Нові технології навчання : Науково- методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9133-4
Вип. 17. – 1996
872968
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
Вип. 20. – 1997
872969
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-2705-9
Вип. 21. – 1997
872970
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
№ 22. – 1998
872971
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
№ 23. – 1998
872972
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
№ 24. – 1998
872973
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-7763-9303-5
Вип. 25. – 2000
872974
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 966-597-062-3
Вип. 26. – 2000
872975
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-8238-0603-5
Вип. 27. – 2000
872976
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 5-8238-0603-5
Вип. 31. – 2001
872977
   Нові технології навчання : науково-методичний збірник. – Київ. – ISBN 966-597-072-0
Вип. 36. – 2001
872978
  Цимбаленко Є. Нові технології реклами: віртуальна вірусна комунікація // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 270-275
872979
  Цимбаленко Нові технології реклами: віртуальна вірусна комунікація / Цимбаленко, С // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 142-146


  Стаття присвячена розгляду нової технології реклами - віртуальної вірусної комунікації (вірусного мар-кетингу), зокрема з"ясуванню таких аспектів: визначення особливостей вірусного маркетингу і тенденціййого розвитку; систематизація вітчизняного і ...
872980
  Тульчинська С.О. Нові технології та їх вплив на сучасні методи маркетингу, що застосовуються на підприємстві / С.О. Тульчинська, Є.І. Сегеда // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 98-104. – ISSN 2310-5534
872981
  Бабічева О. Нові технології у бібліотечно-інформаційній практиці Центральної наукової бібліотеки Харьківського нац. університету ім. В.Н.Каразіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 176-181
872982
  Безносюк О. Нові технології у підготовці фахівців ХХІ століття // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.12-13


  Журналістські кадри
872983
  Полякова М. Нові технології у роботі фоторепортерів // Інформаційні технології в журналістиці: вітчизняний і світовий досвід : збірник робіт магістрів і спеціалістів / Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ін-т журналістики ; [наук. ред. О. Мелещенко]. – Київ : Задруга, 2003. – Вип. 1. – С. 186-192. – ISBN 966-95840-5-1
872984
  Леонов В.В. Нові технології, нові системи озброєння, новий характер війн / В.В. Леонов, А.Д. Наливайко, А.І. Поляєв // Збірник наукових праць Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського / Центр воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (56). – С. 119-125. – ISSN 2304-2699
872985
  Паньків В. Нові течії в західному мистецтві // Український календар. – Варшава, 1969. – 1969. – С. 276-280
872986
  Супрун А.Д. Нові типи конформаційних збуджень білково-подібних полімерів / А.Д. Супрун, С.Я. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 422-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Питання щодо квантово-польових методів описання активності усіх функціональних білків виникло, коли стало зрозуміло, що ця активність пов"язана з однотипними процесами. З одного боку, таке розуміння ґрунтується на універсальності реакції гідролізу АТФ, ...
872987
  Юрик І.І. Нові точні розв"язки рівняння Ліувілля і сінус-Гордона // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 148-152. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Розглядаються нелінійні диференціальні рівняння типу Ліувілля і сінус-Гордона. Застосовується узагальнений метод симетрійної редукції. Побудовані нові точні розв"язки рівняння Ліувілля [подана формула] та рівняння сінус-Гордона [подана формула].
872988
  Криводубський В.Н. Нові турбулентні ефекти перебудови сонячного магнетизму // Вісник Астрономічної школи : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т ; Харк. нац. ун-т [та ін.]. – Київ, 2014. – Т. 10, № 1/2. – С. 85-89. – ISSN 1607-2855
872989
  Овчаренко О.В. Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Овчаренко Олена Валеріївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2012. – 143 л. – Бібліогр.: л. 129-143
872990
  Овчаренко О.В. Нові узагальнення функцій гіпергеометричного типу та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Овчаренко Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
872991
  Лисецька О.М. Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лисецька Оксана Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. інститут". – Київ, 2013. – 134 л. – Бібліогр.: л. 120-134
872992
  Лисецька О.М. Нові узагальнення функцій Лежандра та їх застосування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Лисецька Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
872993
  Совинський В.В. Нові України "водяні "лускокрильці (Lepidoptera) : Докладано 26.II.1926 / Вад. Совинський // "Microlepidoptera" з околиць Дніпрянської біологічної станції У. А. Н. (Остерський повіт на Чернігівщині) : Докладано 26.II.1926 / В.В. Совинський. – [Київ], 1926. – С. 267-271
872994
  Драгоманов М.П. Нові українські пісні про громадські справи (1764-1880) / М. Драгоманов. – Вид. 2-ге. – [Київ] : [Видавн. Т-во "Кpиниця" ; Друк. акц. т-ва "П. Барський"], 1918. – 154, [6] с.
872995
   Нові умови конкурсу на посаду [директора закладу профосвіти] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 2. – ISSN 2219-5793
872996
   Нові умови прийому до вузів // Юридична газета. – Київ, 2014. – 28 жовтня (№ 31/32). – С. 31
872997
  Шулікін Д. Нові умови прийому заохочують навчатися на природничо-математичних спеціальностях // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2011. – № 1/2 (75). – С. 27


  Про особливості вступної кампанії-2011 розповів проректор КНУТШ В.Бугров.
872998
  Луговий В.І. Нові уроки лідерства для України від Шанхайського рейтингу 2018 року / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 3 (100). – С. 5-22. – ISSN 2304-0629
872999
  Тарутіна З. Нові успіхи природничих наук і перспективи їх використання у педагогіці вищої школи // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 5/6 (119). – С. 41-50. – ISSN 1682-2366


  Використання методів наукового аналізу, узагальнення, аналогії, порівняння, прогнозування дозволило автору дослідити результати впровадження нових цифрових ініціатив у бібліотеках ВНЗ.
873000
  Галецький Л.С. Нові уявлення про геологічну структуру та металогенію території України / Л.С. Галецький, Т.П. Шевченко, Н.М. Чеонієнко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-83 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
<< На початок(–10)871872873874875876877878879880(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,