Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>
861001
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 1/2. – 2008
861002
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 7/8. – 2008
861003
   Основи здоров"я та фізична культура : всеукраїнський науково-методичний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Видавництво "Основа". – Київ, 2005-
№ 9/10. – 2008
861004
   Основи здорового способу життя : підручник / [М.І. Кручаниця та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т здоров"я людини. – Ужгород : РІК-У, 2016. – 263, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 207-210. – ISBN 978-617-7404-18-6
861005
  Індиченко П.Д. Основи земельного і колгоспного права / П.Д. Індиченко. – Київ, 1959. – 96с.
861006
  Пляченко В.З. Основи земельного кадастру. / В.З. Пляченко. – К., 1972. – 32с.
861007
  Вільямс В.Р. Основи землеробства / В.Р. Вільямс. – Київ; Харків, 1948. – 212с.
861008
   Основи землеробства. – К., 1966. – 439с.
861009
   Основи землеробства : Посібник для шкіл підвищ. проф. кваліф-ї колгосп-в і роб-в радгоспів. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Урожай, 1968. – 380с.
861010
  Іванюк А.П. Основи землеробства : Навчальний посібник / А.П. Іванюк, М.М. Гузь; Мін-во освіти і науки України; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів : Камула, 2005. – 256с. – ISBN 966-8343-37-9
861011
  Леонтьев В.М. та ін. Основи землеробства і кормовиробництва : Учбовий пос. для зоотехн. техн.-в / В.М. та ін. Леонтьев; В.М.Леонтьєв, І.П.Карнаухов, Д.А.Іванов. – Київ, 1965. – 423с.
861012
  Ступаков В.П. Основи землеробства і тваринництва / В.П. Ступаков, П.М. Кондратенко. – К, 1968. – 440с.
861013
  Котов І.І. Основи землеробства і тваринництва. / І.І. Котов, А.А. Кротов. – К, 1969. – 488с.
861014
  Котов І.І. Основи землеробства, лісництва, тваринництва / І.І. Котов. – Київ, 1963. – 440с.
861015
  Кочерган М.П. Основи зіставного мовознавства : Підручник / М.П. Кочерган. – Київ : Академія, 2006. – 424с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-213-5
861016
  Саллі В.І. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посібник вищ. навч. закл. / В.І. Саллі, О.В. Трифонова, В.Я. Швець; МОіНУ; Нац. гірничий ун-тет. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2003. – 176с. – ISBN 966-8556-18-6


  Висвітлені питання зовнішньоекономічної діяльності підприємств, регулювання ЗЕД
861017
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : Навчальний посіб. / О.П. Гребельник, О.О. Романовський; Мін-во освіти і науки України; Нац. педагог. ун-тет ім.М.П.Драгоманова. – Київ : Деміур, 2003. – 296с. – ISBN 966-7780-01-5
861018
  Мезенцев К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : [ФПУ], 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7849-10-4
861019
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.П. Гребельник ; МОНУ ; Київський нац. торг.-екон. ун-тр. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 384с. – ISBN 966-8365-57-7
861020
  Вічевич А.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / Вічевич А.М., Матвеєв М.Е., Максимець О.В. – Львів : Афіша, 2005. – 272 с. – ISBN 966-325-012-7
861021
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак; Г.С. Гуріна, М.Г. Луцький, Т.Л. Мостенська, В.О. Новак ; МОНУ ; Національний авіаційний ун-т ; Ін-т економіки та менеджменту. – Київ : Сузір"я, 2007. – 372 с. – ISBN 978-966-96798-5-7


  Детально розкриває зміст навчальної програми нормативної професійно-орієнтованої дисципліни "Основи зовнішньоекономічної діяльності"
861022
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закл. / О.П. Гребельник. – 3-тє вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учб. л-ри, 2008. – 430, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 427-430. – ISBN 978-966-364-581-0
861023
  Зінь Е.А. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищих навч. закладів / Е.А. Зінь, Н.С. Дука ; за ред. Е.А. Зіня ; МОНУ. – Київ : Кондор, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-351-241-9
861024
  Гребельник О.П. Основи зовнішньоекономічної діяльності : підручник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр.-америк. гуманіт. ін-т ; "Вісконсінський міжнар. ун-т (США) в Україні". – 4-те вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 450, [1] с. : табл. – Глосарій: с. 365-446. – Бібліогр.: с. 447-450. – ISBN 978-617-673-161-0
861025
   Основи зовнішньоекономічної діяльності : практикум / В.В. Козик [та ін.]. – Київ : Знання, 2013. – 454, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 452-454. – ISBN 978-617-07-0073-5
861026
  Сологор К.А. Основи зоогеографії : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / К.А. Сологор, Я.А. Омельковець. – Київ : Академія, 2013. – 222, [2] с. : іл. – На обкл. зміст: Загальні засади зоогеографії; Зоогеографічне районування. - - Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 221-222. – (Альма матер). – ISBN 978-966-580-425-3
861027
  Ковблюк М.М. Основи зоологічної номенклатури та систематики : навч. посібник для студ. біологічних спеціальностей вищих навч. закл. / М.М. Ковблюк. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2008. – 148 с. – ISBN 978-966-491-028-3
861028
  Губко О.Т. Основи зоопсихології / Олексій Губко ; за ред. Сергія Болтівця ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка Акад. пед. наук України. – Київ : Світогляд, 2006. – 190, [1] с. : іл. – На обкл. також: Психічне відображення ; Первісні форми психіки ; Уява ; Пам"ять ; Мислення ; Свідомість ; Спілкування. – Бібліогр. в прим.: c. 181-187 та на с. 188-189. – ISBN 966-8837-11-8
861029
  Діденко Л.В. Основи ідеєвпровадження: технологія "сумнів" // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 19-20
861030
  Скок М.В. Основи імунології : Курс лекцій / М.В.Скок. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 152с. – ISBN 966-7938-81-6
861031
   Основи інвестиційно-інноваційної діяльності : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів. – Київ : Алерта, 2004. – 432с. – ISBN 966-8533-07-0
861032
   Основи інвестиційного менеджменту : Методичні рекомендації з курсу "Корпоративні системи". – Київ : Київський університет, 2002. – 46с.
861033
  Коюда В.О. Основи інвестиційного менеджменту : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Коюда В.О., Лепейко Т.І., Коюда О.П. – Київ : Кондор, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-351-135-1
861034
  Шевчук В.Я. Основи інвестиційної діяльності / В.Я. Шевчук, П.С. Рогожин. – Київ, 1997. – 383с.
861035
  Денисенко М.П. Основи інвестиційної діяльності : підручник для студентів вищих навчальних закладів / [Денисенко Микола Павлович]. – Киев : Алерта, 2003. – 338с. – ISBN 966-96108-7-7
861036
  Васьківська С.В. Основи індивідуального консультування : навч. посібник / С.В. Васьківська ; Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т.Шевченка. – Київ : Ін-т післядиплом. освіти Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, 2003. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 966-7863-27-1
861037
  Косяченко Л.А. Основи інтегральної та волоконної оптики / Л.А. Косяченко. – Чернівці : Рута, 2008. – 347, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-347. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-568-943-0
861038
  Пітулей В.В. Основи інтегративної християнської психотерапії // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 202-204
861039
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : Навч. посібник / І.О. Мікульонок; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – Київ : Політехніка, 2005. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
861040
  Драпак Г.М. Основи інтелектуальної власності : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Г. Драпак, М. Скиба. – Вид. 2-ге, виправлене. – Київ : Кондор, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-8251-78-8
861041
  Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності : [навчальний посібник] / І.О. Мікульонок; МОНУ; Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ : Політехніка, Ліра-К, 2008. – 232с. – ISBN 966-622-158-6
861042
   Основи інтелектуальної власності : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Орлюк О.П. (кер. авт. кол.) та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2016. – 381, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 381. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-471-1
861043
  Сільченкова О. Основи інтелектуальної власності вивчатимуть у середніх школах // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.38-39. – ISSN 1608-6422
861044
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навчальний посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політехн. ін-т" ; Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2011. – 158, [2] с. – Додатки: с. 156-158. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
861045
  Лазебний В.С. Основи інтелектуальної власності та її захисту : навч. посібник / В.С. Лазебний, Г.М. Розорінов, С.В. Толюпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Держ. ун-т інформ.-комунікац. технологій. – Київ : Ліра-К, 2014. – 158, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2609-03-5
861046
  Жуковська О.А. Основи інтервального аналізу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за освіт.-проф. програмою спеціаліста зі спец. "Економічна кібернетика" / О.А. Жуковська ; МОН України ; Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Освіта України, 2009. – 133 с. – ISBN 978-966-188-091-9
861047
  Биченок М.М. Основи інформатизації управління регіональною безпекою / М.М. Биченок; Рада нац. безпеки і оборони України. – Київ, 2005. – 196с. – ISBN 966-8440-51-X
861048
  Чалий О.В. ін. Основи інформатики / О.В. ін. Чалий. – Київ : Вища школа, 1993. – 142с.
861049
   Основи інформатики : навч. посібник / [Вітюк О.В. та ін.] ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 100, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-608-515-1
861050
  Костоглод К.Д. Основи інформатики та комп"ютерної техніки : Підручник для студ.економ.спец. / К.Д. Костоглод, А.П. Злосчастьєв, А.В. Калініченко. – Полтава : Полтавська державна аграрна академія, 2001. – 132с.
861051
  Забродська Л.М. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Посібник для вивчаючих інформатику в школі або самостійно 8-11 класи / Л.М. Забродська, М.В. Забродський. – Київ : Просвіта, 1998. – 224с. – ISBN 966-7115-12-7
861052
  Шост Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : Turbo Pascal: Зошит-конспект 10-11 класи / Д. Шост. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2000. – 192с. – ISBN 966-7224-62-7
861053
   Основи інформатики та обчислювальної техніки : Навчальний посібник. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 328с. – ISBN 966-667-128-Х


  Розглянуто компоненти сучасних теоретичних та практичних основ у галузі інформатики та обчислювальної техніки. Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів
861054
  Мамченко С.Д. Основи інформатики та обчислювальної техніки : практикум / С.Д. Мамченко, В.А. Одинець. – Київ : Знання, 2007. – 296с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-288-4
861055
  Іванов В.Г. Основи інформатики та обчислювальної техніки : підручник / В.Г. Іванов, В.В. Карасюк, М.В. Гвозденко ; за заг. ред. В.Г. Іванова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 310, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 286-287. – ISBN 978-966-458-371-5
861056
  Козуб І.О. Основи інформатики та обчислювальної техніки. Довідник учня. 10 клас / І.О. Козуб. – Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 1998. – 72с. – ISBN 966-7437-18-3
861057
  Злобін Г.Г. Основи інформатики, комп"ютерної техніки і комп"ютерних технологій : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Г.Г. Злобін. – Київ : Каравела, 2007. – 240с. – ISBN 966-8019-72-5
861058
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування мовою Fortran : навч. посібник / В.А. Каліон, М.В. Лавренюк, І.Ю. Семенова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183-184
861059
  Каліон В.А. Основи інформатики. Структурне програмування на Паскалі : Практикум: Навчальний посібник / В.А. Каліон, О.І. Черняк, О.М. Харитонов; ЕКОМЕН. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 248с. – ISBN 966-364367-7
861060
  Засанський В.В. Основи інформації управління ринковою економікою : Учбовий посібник / МВСУ; Львівський ін-т внутр. справ; Авт.Засанський В.В. – Львів, 1995. – 98с.
861061
  Онисько Г.Д. Основи інформаційних знань : навч. посібник / Г.Д. Онисько ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Редакційно-видавничий відділ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 125, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 124-125. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-516-1
861062
   Основи інформаційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Ситник, Т.А. Писаревська, Н.В. Єрьоміна, О.С. Краєва; МОУ.КНЕУ. – 2-е вид., перер. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 420с. – ISBN 966-574-241-8
861063
   Основи інформаційних систем бухгалтерського обліку : Навчальний посібник / В. Юринець, М. Крупка, С. Сажинець, З. Смаль; Мін-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 258 с. – ISBN 966-613-130-7
861064
  Федько В.В. Основи інформаційних технологій. Електронні таблиці MS EXCEL 2010 : навч. посібник / Федько В.В., Плоткін В.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 286, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 276. – ISBN 978-966-676-529-4
861065
  Захарова І.В. Основи інформаційно-аналітичної діяльності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.В. Захарова, Л.Я. Філіпова. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 335, [1] с. : іл., табл. – На обкл. та корінці зазнач. лише один автор. – Бібліогр. наприкінці модулів. – ISBN 978-617-673-175-7
861066
  Горват А.А. Основи інформаційно-вимірювальної техніки : лаб. практикум : навч. посібник / А.А. Горват, А.А. Когутич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Каф. фізики напівпровідників. – Ужгород : Говерла, 2016. – 174, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7333-16-5
861067
  Матвієнко О.В. Основи інформаційного менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.В. Матвієнко; МОіНУ; КНУКіМ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 128 с. – ISBN 966-8568-09-5
861068
   Основи інформаційного права та концепція формування системи інформаційного законодавства України / М.Я. Швець, В.Д. Гавіовськіт, М.В. Гуцалюк, В.С. Ціімбалюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
861069
   Основи інформаційного права України : Навч. посібник. – Київ : Знання, 2004. – 274с. – ISBN 966-8148-30-4
861070
   Основи інформаційного права України : навчальний посібник / Цимбалюк В.С. [ та ін.] ; за ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного, П.В. Мельника. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 414с. – ISBN 978-966-346-579-1
861071
  Миронченко В.Я. Основи інформаційного радіомовлення : Підручник для студ.ун-тів спец."Журналістика" / В.Я. Миронченко; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 440с. – ISBN 5-7763-2664-8
861072
  Анісімов А.В. Основи інформаційної безпеки та захисту інформації у контексті євроатлантичної інтеграції України : навч.-методол. посіб. / [Анісімов А.В., Заславський В.А., Фаль О.М.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. центр з питань євроатлант. інтеграції України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Євроатлантикінформ, 2006. – 103, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 103. – (Серія "Формування і реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України"). – ISBN 966-8809-30-0
861073
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навчальний посібник / МОНУ ; ДонНУЕТ ім. М. Тугай-Барановського. – Донецьк : [ДонНУЕТ], 2009. – 332 с.
861074
  Ткаченко Т.П. Основи інформаційної культури : навч. посібник / Т.П. Ткаченко, В.І. Сологуб, Г.І. Пасинкова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Наук. б-ка. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Донецьк : Ноулідж, Донец. від-ня, 2012. – 363, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-579-010-6
861075
  Пікашова Т.Д. Основи історії науки і техніки : Навч. посібник / Т.Д. Пікашова, Л.О. Шашкова; Мін-во освіти України, Ін-т змісту і методів навчання.КУ ім Т.Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1997. – 399с. – ISBN 5-7763-9217-9
861076
   Основи кадрового менеджменту в Збройних Силах України : навч. посібник / Вишнівський В.В. [та ін.] ; [за заг. ред. Є.Ю. Литвиновського] ; М-во оборони України ; Військовий ін-т Київського нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2011. – 284 с. – Бібліогр.: с. 226-229. – ISBN 978-966-2174-15-1
861077
  Стоцький В.І. Основи калькуляції та економічні аналізи собівартості. / В.І. Стоцький. – Харків, 1933. – 369с.
861078
  Мельник В.М. Основи картографії : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.М. Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 210, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 202-206. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-632-8
861079
  Середюк О.Є. Основи кваліметрії та сертифікації в нафтогазовій галузі : навч. посібник / О.Є. Середюк, Л.А. Витвицька, З.П. Лютак ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-265. – ISBN 978-966-694-213-8
861080
  Птащенко О.О. Основи квантової електроніки : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.О. Птащенко ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2010. – 392 с. – Бібліогр.: с. 370-372. – ISBN 978-966-190-284-7
861081
  Марх А. Основи квантової механіки : пер. з рос. / А. Марх. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1935. – 288 с.
861082
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Посібник для студентів фізичних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.Р. Юхновський. – Київ : Либідь, 1995. – 347с. – ISBN 5-325-0604-5
861083
  Венгер Є.Ф. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ. фіз.-матем. спеціальн. вищ. педагогічних навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2002. – 286с. – ISBN 966-642-106-2


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
861084
  Юхновський І.Р. Основи квантової механіки : Навч. посібник для студ.фізичних спец. вищ. навч. закладів / І.Р. Юхновський. – 2-ге вид., перероб. й доп. – Київ : Либідь, 2002. – 390 с. – ISBN 966-06-217-0
861085
  Горбань І.С. Основи квантової та хвильової оптики : навчальний посібник / І.С. Горбань, О.І. Олійник, І.М. Халимонова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2000. – 232 с. – ISBN 966-594-160-7
861086
  Лукіянець Б.А. Основи квантової фізики : навч. посібник для студ. фіз.-техн. та інженерно-техн. спец. / Б.А. Лукіянець, Г.В. Понеділок, Ю.К. Рудавський ; МОНУ, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 420 с. – ISBN 978-966-553-859-2
861087
  Гальчинський А. Основи кейнсіанської моделі регулювання економічного циклу. Питання теорії // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 1 (155). – С. 3-8
861088
   Основи китайської мови. – Пекін : Вид-во Пекінського ун-ту, 1985. – 256 с. – Видання китайською мовою
861089
  Старовєров С.С. Основи китайської оздоровчої гімнастики / С.С. Старовєров, В.П. Меньшиков. – Київ : Здоров"я, 1992. – 175с.
861090
  Дегода В.Я. Основи кінетики фотоелектричних явищ у кристалофосфорах : навчальний посібник / В.Я. Дегода ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 235 с. – ISBN 978-966-439-215-7
861091
  Письменна О.Б. Основи кластеризації уранодобувного комплексу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 83-87 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
861092
  Слободянюк І.А. Основи клієнтцентрованої психотерапії : навчальний посібник / Ігор Слободянюк. – Київ : Навчально-методичний центр "Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні", 2012. – 136 с. – Бібліогр.: с. 128-135. – ISBN 966-8487-52-4
861093
  Мельничук Ю.Л. Основи козацько-лицарського виховання / Мельничук Ю.Л. – Київ : Гетьман, 2012. – 295, [1] с. : іл. – 25-й річниці козацької педагогіки присвячується. – Бібліогр.: с. 291-294 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2506-03-7
861094
  Кожевнікова В. Основи колізійно-правового регулювання процедури укладення шлюбу з іноземним елементом в європейських державах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 107-112
861095
  Сігова В.І. Основи комп"ютерного матеріалознавства : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Сігова В.І., Алексєєв О.М. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 207 с. – ISBN 978-966-657-221-2
861096
  Різун В.В. Основи комп"ютерного набору і коректури : Підручник / В.В. Різун. – Київ : Либідь, 1993. – 172с. – ISBN 5-325-00394-1
861097
  Горобець С.М. Основи комп"ютерної графіки : навчальний посібник / С.М. Горобець ; за ред. М.В. Левківського ; М-во освіти і науки України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 232 с. – ISBN 966-364-271-8


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
861098
  Іванов В.Ф. Основи комп"ютерної журналістики : навчальний посібник для студентів інститутів і факультетів журналістики / Іванов В.Ф., Мелещенко О.К., Різун В.В. ; Мін-во освіти України ; Ін-т системних досліджень освіти ; Київський державний ун-т. – Київ, 1995. – 244 c. – ISBN 5-7763-9497-X
861099
  Глибовець М.М. Основи комп`ютерних алгоритмів / М.М. Глибовець. – Київ : КМ Академія, 2003. – 452с. – ISBN 966-518-193-9
861100
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки : Компоненти, системи, мережі: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. / С.О. Кравчук, В.О. Шонін; МОіНУ; НТУУ КПІ. – Київ : ІВЦ Політехніка - Каравела, 2005. – 344с. – ISBN 966-622-183-7; 966-8019-30-Х


  Розглянуто коротку історію розвитку комп’ютерної техніки, основні теоретичні відомості, потрібні для розуміння функціонування елементів комп’ютера, структуру і компоненти персонального комп’ютера, класи комп’ютерів, структуру і компоненти розподілених ...
861101
  Кравчук С.О. Основи комп’ютерної техніки. Компоненти, системи, мережі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.О. Кравчук, В.О. Шонін. – Київ : Каравела, 2006. – 344с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-30-X
861102
  Довгань Ж. Основи комплексного управління активами і пасивами банку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 64-69. – ISSN 1818-5754
861103
  Бацевич Ф. Основи комунікативної девіатології / Ф. Бацевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 236с. – ISBN 966-613-050-5
861104
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : Підручник / Ф.С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-172-4
861105
  Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики : підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-е вид., допов. – Київ : Академія, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 361-275. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-302-7
861106
   Основи комуністичного виховання. – 2-е вид., доп. – К., 1964. – 417с.
861107
   Основи комуністичної моралі. – К., 1975. – 260с.
861108
  Бодров В.Г. Основи конкурентоспроможності економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 9. – С. 67-74.
861109
  Кондрашова-Діденко Основи конкурентоспроможності країнової економіки: Актор / Кондрашова-Діденко, Л.В. Діденко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 217-224


  Обгрунтовано, що культура є джерелом формування інтекто-креативних здатностей Актора, які уможливлюють конкурентоспроможність країнової економіки.
861110
   Основи конституцiйного ладу Укpаїни : Навч.посіб.для 9 кл.середн.шк. / А.М. Колодій, В.В. Копєйчиков, С.Л. Лисенков, В.В. Медведчук; ГоловкоС.В.-гол.pед.,Веpбило О.О. – Київ : Либідь, 1997. – 206с. – ISBN 9660600003
861111
  Яковлів Анд. Основи Конституції УНР // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах. – Київ, 1998. – Вип. 23/24 : Український парламентаризм: історія і сучасність. – С. 300-314
861112
  Прієшкіна О.В. Основи конституційного ладу в системі конституції України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 93-96
861113
  Погорілко В.Ф. Основи конституційного ладу України / В.Ф. Погорілко. – К., 1997. – 40с.
861114
  Тодика Ю.М. Основи конституційного права : Навчальний посібник / Ю.М. Тодика, Г.Б. Клименко. – 2-ое издание, исправленное и дополненое. – Харків : Консум, 1998. – 117с.
861115
  Мелащенко В.Ф. Основи конституційного права України : Курс лекцій / В.Ф. Мелащенко. – Київ : Вентурі, 1995. – 240 с. – ISBN 5-7707-7759-1
861116
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1997. – 208с. – ISBN 966-7059-13-8
861117
   Основи конституційного права України : Підручник. – Видання друге, доповнене. – Київ : Юрінком Інтер, 1998. – 288с. – ISBN 966-7302-41-5
861118
  Костюченко О.А. Основи конституційного права України : Конспект лекций / О.А. Костюченко. – Київ : МАУП, 1999. – 54с. – ISBN 966-7312-74-7
861119
  Гладун З.С. Основи конституційного права України : Навчально-методичний посібник для студентів / З.С. Гладун, М.Г. Федчишин. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 151с. – Шифр дубл. – ISBN 966-7411-53-2
861120
   Основи конституційного права України : Підручник. – стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 288с. – ISBN 966-7302-45-8
861121
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7784-47-9
861122
   Основи конституційного права України : Підручник. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 288с. – ISBN 966-7302-83-0
861123
   Основи конституційного права України : Підручник. – Стереотипне видання. – Київ : Юрінком Інтер, 2001. – 288с. – ISBN 966-667-010-0
861124
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Курс лекцій / С.Л. Лисенков. – Київ : Форум, 2005. – 237с. – ISBN 966-8635-08-6
861125
  Лисенков С.Л. Основи конституційного процесуального права України : Навчальний посібник. / С.Л. Лисенков; Мін-во освіти і науки України. – Київ : КНТ, Юрисконсульт, 2007. – 272с. – ISBN 966-2968-01-6; 966-373-159-1
861126
  Шевчук С. Основи конституційної юриспруденції / Станіслав Шевчук. – Київ : Український центр правничих студій, 2001. – 302с. – ISBN 966-7630-07-2
861127
  Шевчук С.В. Основи конституційної юриспруденції = Навчальний посібник / С.В. Шевчук. – Харків : Консум, 2002. – 296с. – ISBN 966-7920-26-7


  Робота присвячена питанням конституційної юриспруденції, тобто філософським та правовим основам діяльності судових органів конституційної юрисдикції з питань застосування конституції у контексті чинної Конституції України 1996 ро
861128
   Основи консульських зносин : До 15 річниці створення ГДІП. – Київ, 2006. – 423с. – .Доп.карт.м.в.
861129
   Основи консультативної психології. Аналіз сучасних концепцій : Метод. рекомендації. – Київ : Міносвіти, 1992. – 116с.
861130
  Гірник А.М. Основи конфліктології : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Гірник. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-518-517-8
861131
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : Навч. посібник / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2004. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
861132
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / М.В. Цюрупа. – Київ : Кондор, 2008. – 172с. – ISBN 966-7982-79-2
861133
  Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
861134
  Корнілова Н.В. Основи концепції відновлення території з критичною екологічною ситуацією // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 60-62. – (Географія ; Вип. 44)


  Розглянуто основи концепції відновлення територій з критичною екологічною ситуацією.
861135
  Крикавський Є. Основи концепції економічного розвитку галузі ветеринарної фармації України : Питання розвитку АПК / Є. Крикавський, П. Вербицький, О. Гаврилюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 10. – С. 59-70. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
861136
  Кудрявцев В.М. Основи концепції забезпечення економічної та інвестиційної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 6-10. – ISSN 2226-8820
861137
  Голуб А.М. Основи коордінаційної хімії : [навч. посібник для хім. спец. вузів] / А.М. Голуб, В.В. Скопенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 303 с. : з граф. – Бібліогр.: с.293
861138
  Слабоспицький О.С. Основи кореляційного аналізу даних : Навчальний посібник / О.С. Слабоспицький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 59с. – ISBN 966-594-869-5
861139
  Євтушевський В.А. Основи корпоративного управління : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / В.А. Євтушевський; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-тут вищої освіти АПНУ. – Київ : Знання-Пресс, 2002. – 317с. – 33Євту Шифр дубл. – ISBN 966-7767-30-2


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
861140
  Демідієнко О.Я. Основи краєзнавства : Навчальний посібник / О.Я. Демідієнко, О.М. Іонова, В.І. Кузнєцова; Мін-во освіти України. Харківський держ.пед.університет ім.Г.С.Сковороди. – Харків : Світ дитинства, 1999. – 96с. – ISBN 966-544-111-6
861141
  Олішевська Ю.А. Основи краєзнавства : навчально-методичний посібник / Олішевська Ю.А. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка. – Київ : [б. в.], 2011. – 70 с. : табл.
861142
  Чеховська Л.Я. Основи краєзнавчо-туристичної діяльності : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Я. Чеховська, Р.Р. Сіренко ; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2007. – 172 с. : іл. – ISBN 978-966-613-578-3
861143
  Рубцова М. Основи креативного менеджменту в міжнародному бізнесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 117-121
861144
  Басай В.Д. Основи криміналістичної одорології : Монографія / В.Д. Басай; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 2002. – 484 с. – ISBN 966-550-176-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
861145
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : Навч. посібник / В.О. Навроцький; МОНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2006. – 704с. – ISBN 966-667-222-7
861146
  Навроцький В.О. Основи кримінально-правової кваліфікації : навчальний посібник / В.О. Навроцький ; МОН України. – 2-ге вид. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-667-381-0
861147
  Острогляд О.В. Основи кримінально-правової політики України та Кримінального права України (Загальна частина) : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.В. Острогляд ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. ун-т права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2014. – 220 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 214-218. – ISBN 978-966-286-035-1
861148
  Павлишин В. Основи кристалохімії мінералів : Навчальний посібник / В. Павлишин; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ : Київський університет, 1998. – 320с. – ISBN 966-594-08408
861149
  Черниш Н.І. Основи культури видання : навч.-метод. посібник для студ. спец. "Видавнича справа та редагування" / Наталія Черниш ; [Укр. акад. друкарства]. – Львів : Українська академія друкарства, 2013. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-322-987-2
861150
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 9 (118)). – ISBN 978-617-00-1909-7
Вип. 1. – 2013. – 106, [2] с. – Бібліогр. в тексті: c. 19-26 та на с. 107
861151
  Дорошенко С.І. Основи культури і техніки усного мовлення / С.І. Дорошенко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 10 (130)). – ISBN 978-617-00-1932-5
Вип. 2. – 2013. – 144, [1] с., включ. обкл. : табл.
861152
  Пасинок В.Г. Основи культури мовлення : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Г. Пасинок. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 184 с. – Бібліогр.: с. 180-183. – ISBN 978-617-673-006-4
861153
  Сінькевич О.Б. Основи культурології : підручник / О.Б. Сінькевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Київ; Львів : ІнЮре; Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 312 с. – ISBN 978-966-313-403-1; 978-966-613-720-6
861154
   Основи культурології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / [Сандюк Л.О., Щубелка Н.В., Шмиголь М.Ф. та ін.] ; за ред. Л.О. Сандюк та Н.В. Щубелки ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. екон. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 399, [1] с. – 90-річчю Одес. держ. екон. ун-ту присвяч. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-399. – ISBN 978-611-01-0259-9
861155
  Стоян В.А. Основи лабораторного моделювання просторово розподілених динамічних систем : навч. посібник / В.А. Стоян ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 118, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 113
861156
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2009. – 217, [2] с. : іл. + 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
861157
  Крижанівська Н.Я. Основи ландшафтного дизайну : підручник [для студентів ВНЗ] / Крижанівська Н.Я. – Київ : Ліра-К, 2014. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-206. – ISBN 978-966-96938-2-2
861158
  Гродзинський М.Д. Основи ландшафтної екології : Підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Либідь, 1993. – 224с. – ISBN 5-325-00377-1
861159
  Гуцуляк В.М. Основи ландшафтознавства : навчальний посібник / В.М. Гуцуляк. – Чернівці, 1992. – 60 с.
861160
  Канівець В.І. Основи ландшафтознавства і охорона земель : навч. посібник [для студентів спец. 6.090101 "Агрономія"] / В. Канівець, М. Пархоменко М. ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Харків : Майдан, 2016. – 119, [1] с., [4] арк. іл. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 116-119. – ISBN 978-966-372-687-8
861161
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
861162
  Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1


  Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; ...
861163
  Міщенко В.І. Основи лізингу : Навчальний посібник / В.І. Міщенко, О.Г. Луб`яницький, Н.Г. Слав`янська. – Київ : Знання, 1997. – 138с. – ISBN 966-7293-48-3
861164
  Міщенко В. Основи лізингу / В. Міщенко. – К, 1997. – 138с.
861165
  Чумак М.М. Основи лікознавства з рецептурою. / М.М. Чумак. – К., 1976. – 111с.
861166
  Корольов І.Р. Основи лінгвістичних знань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.Р. Корольов, Ю.О. Письменна, З.В. Рожченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-682-7
861167
  Воробйова І.А. Основи лінгвокраїнознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / І.А. Воробйова. – Київ : Слово, 2014. – 269, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-270. – ISBN 978-966-194-190-7
861168
  Лопатинский Я.Б. Основи лінійної алгебри / Я.Б. Лопатинский. – Львів, 1959. – 112 с.
861169
  Зеліско В.Р. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії : навч. посібник [для студ. вищих навчальних закл.] / В.Р. Зеліско, Г.В. Зеліско ; [М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 324, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 317-318. – ISBN 978-966-613-823-4
861170
  Білецький Л. Основи літературно-наукової критики : (спроба літературно-наукової методології) / Леонід Білецький. – Прага : Український громадський видавничий фонд
Т. 1 : Впровід. [Розвиток літертаутрно-наукової критики], [кн. 1]. – 1925. – 307, [5] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.
861171
  Бурляй Ю.С. Основи літературно-художньої критики / Ю.С. Бурляй. – Київ, 1985. – 247с.
861172
  Григораш Д.С. Основи літературного редагування у газеті / Д.С. Григораш. – Львів
ч. 2. – 1977. – 72с.
861173
  Сидоренко Г.К. Основи літературознавства / Г.К. Сидоренко. – Київ : Київський університет, 1962. – 148 с.
861174
  Ференц Н.С. Основи літературознавства : підручник / Н.С. Ференц. – Київ : Знання, 2011. – 432 с. – Бібліогр.: с. 395-398. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-734-4
861175
  Хоменко І.В. Основи логіки : Підручник для студентів вищих навчальних педагогічних закладів / І.В. Хоменко, І.А. Алексюк. – Київ : Золоті ворота, 1996. – 256с. – ISBN 5-88490-064-3
861176
  Кальченко А.Г. Основи логістики : Навчальний посібник / А.Г. Кальченко. – Київ : Знання, 1999. – 135с. – ISBN 966-7293-89-0
861177
  Дудар Т.Г. Основи логістики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Т.Г. Дудар, Р.В. Волошин. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 172 с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-171. – ISBN 978-611-01-0331-2
861178
  Бурак Я. Основи локально градієнтної теорії діелектриків / Ярослав Бурак, Василь Кондрат, Ольга Грицина. – Ужгород : Ліра, 2011. – 207, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 187-207. – ISBN 978-617-596-063-9
861179
  Батліна Л.В. Основи людинознавства: Людина в цілому : навчальний посібник / Л.В. Батліна. – Київ : КНТ, 2008. – 329с. – ISBN 978-966-373-423-1
861180
  Харін О.І. Основи маркетингу / О.І. Харін. – К., 1992. – 129с.
861181
  Луцій О.П. Основи маркетингу : Конспект лекцій / О.П. Луцій; УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 48с
861182
  Кус А. Основи маркетингу : Навч.посібник для студ.економ.фак.вищих закладів освіти / А. Кус; Пер.з нім.мови на наук.ред.Павленка А.Ф.,Пилипчука В.П. – Київ : Нічлава, 1999. – 224с. – ISBN 966-7317-28-5
861183
  Мостенська Т.Л. Основи маркетингу : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Мостенська ; МОНУ ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Кондор, 2006. – 240 с. – ISBN 966-8254-42-3
861184
   Основи маркистської філософії. – К., 1962. – 614с.
861185
   Основи марксизму-ленінізму. – К., 1960. – 727с.
861186
   Основи марксизму-ленінізму. – 2- е вид. – К., 1963. – 740с.
861187
  Чернокозова В.М. Основи марксистсько-ленінської етики / В.М. Чернокозова, І.І. Чернокозов. – К., 1968. – 302с.
861188
  Полковенко В.В. Основи марксистсько-ленінської теорії преси / В.В. Полковенко, В. Рубан. – К., 1973. – 84с.
861189
   Основи марксистсько-ленінської філософії. – Київ, 1981. – 408с.
861190
   Основи марксистсько-ленінської філософії. – 2-е вид. – Київ, 1985. – 494с.
861191
   Основи марксистської філософії. – К., 1960. – 647с.
861192
  Москаленко А.З. Основи масово-інформаційної діяльності : Підручник / А.З. Москаленко, Л.В. Губерський, В.Ф. Іванов; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 634 с. – ISBN 966-7181-56-1
861193
  Пономаренко О.І. Основи математики фінансів і страхування : Навч. посібник / О.І,Пономаренко. – Київ : ІВЦ Держкомстату України, 2004. – 243с. – ISBN 966-7773-71-X
861194
  Городній М.Ф. Основи математичного аналізу : Навчальний посібник для студентів факультетів інформатики вищих навчальних закладів / Городній М.Ф., Митник Ю.В., Кашпировський О.І. – Київ : КМ Академія. – ISBN 966-518-258-7
Частина 1 : Диференціальне числення функцій однієї змінної. – 2004. – 101с.
861195
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : підручник: у 2 ч. / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-748-0
Ч. 1. – 2010. – 374 с. : іл. – Бібліогр.: с. 373
861196
  Ковальчук Б.В. Основи математичного аналізу : у 2 ч. : підручник / Богдан Ковальчук, Йосиф Шіпка ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-747-3, 978-966-613-749-7
Ч. 2. – 2010. – 416, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 417
861197
  Станжицький О.М. Основи математичного моделювання : навчальний посібник / О.М. Станжицький О.М., Є.Ю.Таран, Л.Д. Гординський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 96 с.
861198
   Основи математичного моделювання в екології : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Комп"ютерні науки" / А.В. Гладкий [та ін.] ; [відп. ред. В.К. Задірака] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2009. – 238, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-238. – ISBN 978-966-622-319-0
861199
  Ляшенко І.М. Основи математичного моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів : навчальний посібник з напрямку "Прикладна математика" для студ. вищих навчальних закладів / І.М. Ляшенко, М.В. Коробова, А.М. Столяр. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006. – 304 с. – ISBN 966-692-824-8
861200
  Петрик М. Основи математичного моделювання та застосування математичних методів у наукових дослідженнях : Науково-методичний посібник / М. Петрик, М. Баб"юк; Тернопільський держ.техн.ун-т, Нац.ун-т "Києво-Могилянська Акад.", Галицький коледж. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 160с. – ISBN 966-562-186-6
861201
  Пономаренко О.І. Основи математичної економіки / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Інформтехніка, 1995. – 320с. – ISBN 5-7707-9200-0
861202
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навч. посібник / В.А. Козицький, С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
теорія споживання. – 2004. – 264с.
861203
  Козицький В.А. Основи математичної економіки : навчальний посібник / В.А. Козицький , С.П. Лавренюк, М.О. Оліскевич. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка
2 : теорія фірми. – 2005. – 323 с.
861204
  Дрозд Ю.А. Основи математичної логіки : Курс лекцій / Ю.А. Дрозд; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 126с. – ISBN 966-594-590-4
861205
  Любчак В.О. Основи математичної теорії систем : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Любчак В.О., Назаренко Л.Д. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 221с. – ISBN 978-966-657-202-1
861206
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2003. – 164с.
861207
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : Навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ; Хімічний факультет. – Київ : Український соціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2004. – 184 с.
861208
   Основи матеріалознавства : навчальний посібник [для хімічних, фізичних і матеріалознавчих спец. вищих навч. закладів] / В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін; В.С. Судавцова, А.М. Погорілий, В.А. Макара, М.І. Захаренко, В.Г. Кудін. – Київ : Логос, 2006. – 176с. – ISBN 966-581-838-4
861209
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний, В.О. Павленко; КНУТШ. – Київ : Український фітосоціологічний центр. – ISBN 966-306-033-9
Ч.2 : Функціональні неорганічні матеріали. – 2006. – 184с.
861210
  Сич А.М. Основи матеріалознавства : навчальний посібник / А.М. Сич, П.Г. Нагорний; КНУТШ. – 2-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-465-7
Ч.1 : Хімія твердого тіла. – 2008. – 164с.
861211
  Пахолюк А.П. Основи матеріалознавства та конструкційні матеріали / А.П. Пахолюк, О.А. Пахолюк. – Львів : Світ, 2005. – 172 с. – ISBN 966-603-387-9


  Розглянуто загальні властивості металів та методи отримання сплавів. Викладено теоретичні основи залежності їх структури та властивостей від концентрації та температури. Наведено основні відомості про будову і властивості полімерних, композиційних та ...
861212
  Кіраковський М.Ф. Основи машинознавства. / М.Ф. Кіраковський, І Швець. – К., 1959. – 375с.
861213
  Швець І.Т. Основи машинознавства. / І.Т. Швець, М.Ф. Кіраковський. – Київ, 1967. – 427с.
861214
   Основи медичних знань : Навчальна програма для студ. пед. вищих навч. закладів (освітньо-кваліфікаційний рівень "бакалавр"). – Київ : Освіта України, 2006. – 24с. – ISBN 966-8847-01-6
861215
  Гищак Т.В. Основи медичних знань та медицини катастроф : Навчальний посібник / Т.В. Гищак, О.В. Долинна. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2003. – 144с. – ISBN 966-8037-18-9
861216
   Основи медичної генетики : Навч. посіб. для студ. 1-2 рівнів акредит. / В.П. Пішак, І.Ф. Мещишен, О.В. Пішак, В.Ф. Мислицький; Мін-во охорони здоров"я України. Буковинська держ. медична акад. – Чернівці : Медакадемія, 2000. – 248с. – ISBN 966-573-217-X
861217
  Андрушків Б.М. Основи менеджменту / Б.М. Андрушків. – Львів : Світ, 1995. – 296с. – ISBN 5-7773-0259-9
861218
  Юргутіс І.А. Основи менеджменту : Навчальний посібник / І.А. Юргутіс, І.І. Кравчук. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0361-5
861219
  Доленко Г.О. Основи менеджменту : Конспект лекцій для студ. фак-тету кібернетики / Г.О. Доленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 124с. – ISBN 966-594-118-6
861220
  Гріфін Р.В. Основи менеджменту : підручник для студ. екон. спец. / Гріфін Р.В., Яцура В. – Львів : БаК, 2001. – 624 с. – ISBN 966-7065-27-8


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
861221
  Робінс Стефан Основи менеджменту = Fundamentals of management / Робінс Стефан, Де Ченцо Девід; Пер. з англ. А.Олійник та ін. – Київ : Основи, 2002. – 671с. – ISBN 966-500-192-2


  Книжка знайомить читача з базовими концепціями сучасної теорії управління та еволюцією управлінської думки в передових країнах Заходу. Підручник побудовано на основі чотирьох традиційних функцій менеджменту - планування, організації, керівництва й ...
861222
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : Підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-04-6
861223
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навчальн. закладів / Г.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2003. – 556с. – ISBN 966-8251-05-9
861224
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2003. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
861225
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2005. – 496с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-36-9


  Раскрывает содержание программы нормативной профессионально ориентированной дисциплины "Основы менеджмента". Учебник объединяет теоретические основы менеджмента и методы практического их использования в деятельности организаций
861226
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : Підручник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2005. – 608с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-09-7


  Розкрито загальні засади, закономірності, принципи та методи менеджменту, проанлізовано станолвення і розвиток науки менеджменту. Для студентів вузів
861227
  Бєсєдін М.О. Основи менеджменту : оцінно-ситуаційний підхід: Підручник(модульний варіант) / М.О. Бєсєдін, В.М. Нагаєв; МОНУ; Харківський нац. аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 496с. – ISBN 966-364124-Х
861228
  Охріменко А.Г. Основи менеджменту : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.Г. Охріменко; МОНУ; Київськ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 130с. – ISBN 966-364-186-Х
861229
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. Білокурський С.П.]. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2006. – 661, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-351-058-7
861230
  Хміль Ф.І. Основи менеджменту : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / Ф.І. Хміль. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 576с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-46-5
861231
   Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Г. Федоренко, О.М. Діденко, Є.В. Бондаренко, О.Ф. Іткін, О.М. та ін. Панько; МОНУ; Економічна школа академіка УАН В.Г. Федоренка; за наук. ред. Федоренка В.Г. – Київ : Алерта, 2007. – 420 с. – ISBN 966-8533-51-8
861232
  Кузьмін О.Є. Основи менеджменту : підручник [для студентів економ. спец. вищих навч. закладів] / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – 2-ге вид., виправл., доп. – Київ : Академвидав, 2007. – 464с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-50-2
861233
  Осовська Г.В. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський. – 3-є вид, переробл. і доп. – Київ : Кондор, 2008. – 664с. – ISBN 966-351-058-7
861234
  Мартиненко М.М. Основи менеджменту : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Мартиненко. – Київ : Каравела, 2008. – 496с. – ISBN 966-8019-36-9
861235
  Білорус Т.В. Основи менеджменту : навч. посіб. / Т.В. Білорус ; МОНУ. – Київ : Атіка, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-326-337-3
861236
  Білецька К.В. Основи менеджменту : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / К.В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 224-226. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-599-4
861237
  Нетреба І.О. Основи менеджменту : навчальний посібник / І.О. Нетреба ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 142, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-142
861238
  Артемов В.Ю. Основи менеджменту для інформаційних аналітиків : курс лекцій / В.Ю. Артемов. – Київ : КНТ, 2007. – 272с. – ISBN 978-966-373-263-3
861239
  Жигалов В.Т. Основи менеджменту і управлінської діяльності / В.Т. Жигалов, Л.М. Шимановська. – Київ : Вища школа, 1994. – 224с. – ISBN 5-11-004379-5
861240
   Основи менеджменту та маркетингу : Програма спецкурсу для підготовки бакалаврів і магістрів неекономічних спец-ей. – Київ : Київський університет, 2001. – 10с.
861241
  Осовська Г.В. Основи менеджменту. Практикум : Навчальний посібник / Г.В. Осовська, І.В. Копитова. – Київ : Кондор, 2005. – 581с. – ISBN 966-7982-57-2
861242
  Стеценко І.Т. Основи менеджменту. Хто такий менеджер : Навчальний посібник / І.Т. Стеценко. – Київ : А.С.К., 2004. – 224с. – (Університетська бібліотека). – ISBN 966-319-015-9
861243
  Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Баєва, Н.І. Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 524 с. – ISBN 978-966-364-470-7
861244
  Оконская Н.Б. Основи метаантропологии : Человек и мир / Н.Б. Оконская. – Москва : Вузовская книга, 2004. – 224с. – ISBN 5-9502-0080-2
861245
   Основи металургійного виробництва металів і сплавів : підруч. для студентів металургійних спеціальностей ВНЗ / Д.Ф. Чернега, В.С. Богушевський, Ю.Я. Готвянський, С.Г. Грищенко, В.М. та ін. Шифрін; Чернега Д.Ф., Богушевський В.С., Готвянський Ю.Я. [та ін.] ; за ред. Д.Ф. Чернеги, Ю.Я. Готвянського. – Київ : Вища школа, 2006. – 503 с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 497-498. – ISBN 966-642-310-3
861246
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Г.Д. Проценко; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5; 966-594-269-7 (ч.1)
Ч.1. – 2002. – 160с.
861247
  Воронов Г.С. Основи метеорології : Навчальний посібник / Г.С. Воронов, Л.В. Паламарчук; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-273-5
Ч.2. – 2004. – 149 с.
861248
  Оболенский В.Н. Основи метеорології. / В.Н. Оболенский. – Х.-К., 1937. – 376с.
861249
  Коблянська Г.Ю. Основи методики аудиторської перевірки експортних операцій // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 139-146.
861250
  Малихіна К. Основи методики викладання у вищій школі крізь призму працевлаштування // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол. : К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (150). – С. 25-36. – ISSN 1682-2366
861251
  Провотар Н.І. Основи методики економіко-географічного вивчення агропромислових комбінатів // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 26-30. – Бібліогр.: Біюліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
861252
   Основи методики земельного кадастру гірських районів (на прикладі Українських Карпат). – Львів : ЛГУ, 1966. – 92с.
861253
  Матвієнко Н.М. Основи методики індикативного планування агропромислової діяльності сільського адміністративного району лісостепового типу // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 43-50. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7293-90-4
861254
  Сторчак К.М. Основи методики літератури. / К.М. Сторчак. – К., 1965. – 418с.
861255
  Бурбело Б.А. Основи методики розслідування злочинів пов"язаних із корупцією // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 233-239
861256
  Іващенко В. Основи методики розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної таємниці // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 8. – С. 48-66.
861257
   Основи методики створення і застосування компьютерних програм у навчанні інооземних мов. – К., 1993. – 106с.
861258
  Приблуда З. Основи методики фізики : посібник / З. Приблуда. – Харків ; Київ : ДНТВУ, 1937. – 341 с.
861259
  Каденко І.М. Основи методів оцінок статистичних даних та функцій їх розподілу : Навчальний посібник / І.М. Каденко, В.А. Плюйко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 145с. – ISBN 966-594-480-0
861260
  Тупкало В.М. Основи методології процесного бізнес-моделювання Тупкало // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 5-15
861261
   Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студ., курсантів, аспірантів, ад"юнктів вищих навч. закл. / МОНУ ; КНУТШ ; [авт.-упоряд.: Конверський А.Є., Лубський В.І., Горбаченко Т.Г. та ін.] ; за ред. А.Є. Конверського. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 351, [1] с. – Загол. обкл.: Організація та методологія наукових досліджень.- Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та кінці кн. – ISBN 978-611-01-0082-3
861262
  Куценко О.Г. Основи методу граничних елементів : навчальний посібник / О.Г. Куценко, О.Я. Григоренко, Т.Ю. Кепич ; КНУТШ ; Нац. акад. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-138. – ISBN 978-966-171-351-1
861263
   Основи метрології та електричних вимірювань : підручник / Кухарчук В.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 537, [1] с : іл., табл. – Предм. покажч. с.: 528-537. – Бібліогр.: с. 517-522. – ISBN 978-966-2393-88-0
861264
  Бичківський Р. Основи метрологічного забезпечення : Навч. посібник / Р. Бичківський, В. Зорій, П. Столярчук; МОУ; Державний ун-тет "Львівська політехніка". – Київ : Львівська політехніка, 1999. – 180с. – ISBN 966-553-031-3
861265
  Грінь Л.П. Основи механізації та електрифікації сільского господарства / Л.П. Грінь. – К., 1962. – 251с.
861266
  Нагірний Т. Основи механіки локально неоднорідних пружних тіл : Основи наномеханіки ІІ / Тарас Нагірний, Костянтин Червінка ; НАН України, Центр мат. моделювання ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2014. – 167, [1] с. : іл. – Бібліогр.: 161-167. – ISBN 978-617-7045-60-0
861267
  Корсак К.В. Основи механіки рідин і газів / К.В. Корсак. – Київ : Вища школа, 1990. – 96 с.
861268
  Кепич Т.Ю. Основи механіки суцільних середовищ : (загальні положення та динаміка ідеальної рідини) : [навчальний посібник] / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко, О.М. Харитонов. – Київ : Логос, 2006. – 197 с. – ISBN 966-581-766-3
861269
  Куценко Г.В. Основи механіки точки зі змінною масою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 57-61. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Одержано рівняння Мещерського без використання механіки системи. Виконано порівняння його з законом Ньютона. Обгрунтовується доцільність введення в механіку закону Ньютона-Мещерського.
861270
  Рябикина А.А. Основи микроэкономики. Что такое спрос и предложение : Учебн. пособие / А.А. Рябикина, Т.В. Быкова. – Санкт-Петербург : Лань, 1997. – 304с. – ISBN 5866170094
861271
  Хоменко Г.Д. Основи миротворчості : навчальний посібник / Г.Д. Хоменко. – Київ : ДЕМІД, 2008. – 312 с. – ISBN 966-7196-01-1
861272
  Калашникова О.Л. Основи мистецтвознавчої експертизи та вартісної оцінки культурних цінностей : Підручник / О.Л. Калашникова. – Київ : Знання, 2006. – 479с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-346-176-4
861273
  Терещенко С. Основи митного законодавства в Україні : Теорія та практика: Навчальний посібник / С. Терещенко, В. Науменко. – Київ : Август, 1999. – 296c. – ISBN 966-95225-4-4
861274
  Терещенко С. Основи митного законодавства України : Питання теорії та практики зовішньоекономічної діяльності:Навч.посіб.для студ.вищ. нав.закл. / С. Терещенко. – Київ : Август, 2001. – 422c. – ISBN 966-95225-9-5
861275
   Основи митної справи : Навчальний посібник для студ.юрид. спец.вищих навчальних закладів. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2002. – 318с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-620-106-2
861276
  Гребельник О.П. Основи митної справи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О.П. Гребельник; МОіНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 600 с. – ISBN 966-8253-62-0
861277
   Основи митної справи в Україні : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2004. – 732с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 966-8148-12-6
861278
   Основи митної справи в Україні : підручник / [ Аргунов В.А., Березний Є.М., Бичков В.В., Будаков А.Ю., Буланга В.В. та ін.; за ред. П.В. Пашка ]. – Київ : Знання, 2008. – 656с. – (Митна справа в Україні). – ISBN 978-966-346-483-1
861279
  Піскун О. Основи міграційного права : Порівняльний аналіз: Навчальний посібник / О. Піскун. – Київ : Леся, 1998. – 360 с. – ISBN 966-7166-10-4
861280
  Камінський А. Основи міжнародних відносин / А. Камінський. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2001. – 206с. – ISBN 966-613-129-3
861281
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Рогач О.І. [ та ін. ] ; КНУТШ ; за ред. О.І. Рогача. – Київ : Київський університет, 2008. – 496 с. – ISBN 978-966-439-129-7
861282
   Основи міжнародних фінансів : підручник для студентів ВНЗ / [Рогач О.І. та ін.; за ред О.І. Рогача] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 447, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-783-1
861283
   Основи міжнародного военно-політичного співробітництва // Науково-інформаційний збірник Національного центру з питань євроатлантичної інтеграціїї / Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – Вип. 27 : Актуальні проблеми реалізації політики національної безпеки України в оборонній сфері. – С. 98-117. – (Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України)
861284
   Основи мікробіології : Навч посібник. – Київ : УМК ВО, 1991. – 236с. – ISBN 5-7763-0678-1
861285
  Люта В.А. Основи мікробіології, вірусології та імунології : Навч. пос. для студ. вищ. медичних закладів освіти І - ІІ рівнів акредитації / В.А. Люта, Г.І. Заговора. – Київ : Здоров`я, 2001. – 280 с. – ISBN 5-311-01211-0
861286
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : Підручник / О.І. Ястремський, Гриценко Олена Георгі вна. – Київ : Знання, 1998. – 673с. – Сер.:Вища освєта ХХЄ столєття. – ISBN 966-7293-15-7
861287
  Бакаєв О.О. Основи мікроекономіки : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.О. Бакаєв, О.О. Карагодов, Ю.О. Кутах. – Київ : КУЕТТ, 2004. – 267с. – ISBN 966-7737-32-2
861288
  Ястремський О.І. Основи мікроекономіки : підручник : з Модельно-комп"ютерним додатком на лазерному диску / Олександр Ястремський, Олена Гриценко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2007. – 579 с. + CD ROM. – (Серія "Вища освіта 21 століття"). – ISBN 966-311-051-1
861289
  Зянько В.В. Основи мікроекономіки : навч. посібник / В.В. Зянько; Мін-во освіти і науки України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Слово, 2009. – 344с. – ISBN 978-966-194-004-7
861290
  Нагорний А.О. Основи мікроелектроніки / А.О. Нагорний. – Київ, 1975. – 103 с.
861291
  Кириченко С.А. Основи мікрооб"єктології : Лекція №3 / С.А. Кириченко, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред.О.А.Кириченка. – Київ, 2004. – 31с.
861292
  Ольштинська О.П. Основи мікропалеонтологічного аналізу : навч. посіб. для студ. геол. спец. ВНЗ / О.П. Ольштинська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Фоліант, 2012. – 126 с. : іл. – Бібліогр.: с. 125 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-585-038-0
861293
  Наконечний Ю.С. Основи мікропроцесорної техніки : Лабораторний практикум / Ю.С. Наконечний, О.О. Молнар. – Ужгород, 1998. – 122с. – ISBN 966-7400-02-6
861294
  Бортник С.Ю. Основи мінералогії та петрографії : навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з дисципліни "Геологія загальна та історична" / С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ, Геогр. фак-т. – Київ : Обрії, 2008. – 142 с.
861295
   Основи мінералогії та петрографії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / В.А. Нестеровський, С.Ю. Бортник, Н.М. Погорільчук, О.В. Ковтонюк ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 448 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 430-431. – ISBN 978-966-439-393-2
861296
  Матковський О. Основи мінералогії України : підручник / О. Матковський, В. Павлишин, Є. Сливко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І.Франка, 2009. – 856с. – ISBN 978-966-613-694-0
861297
  Ковальчук М.С. Основи мінералогії України // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 115-117 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
861298
  Лазор О.Д. Основи місцевого самоврядування : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / МОіНУ; Оксана Лазор. – 3-тє вид., доп. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 432 c. – ISBN 966-8253-23-X
861299
  Зражевський Г.М. Основи міцності, деформації та механіки руйнування : Навчальний посібник / Г.М.Зражевський, Т.Б.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2002. – 107с. – ISBN 966-7938-99-9
861300
  Чабаненко В.А. Основи мовної експресії / В.А. Чабаненко. – К., 1984. – 167с.
861301
  Тищенко К.М. Основи мовознавства : системний підручник / Костянтин Тищенко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 304с. : іл. – ISBN 966-594-905-5
861302
  Сербенська О.А. Основи мовотворчості журналіста в інтерпретації Івана Франка : текст лекції / О.А. Сербенська; МВОУ ; Львівський державний університет ім. І. Франка. – Львів, 1993. – 111 с.
861303
  Горев Л.М. Основи моделювання в гідроекології : Підручник для студентів / Л.М. Горев. – Київ : Либідь, 1996. – 336с. – ISBN 5-325-00715-7
861304
  Кучеренко М.Є. Основи молекулярної радіобіології : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей університетів / М.Є. Кучеренко, В.І. Мирутенко. – Київ : Вища школа, 1977. – 269с.
861305
  Шуба Я.М. Основи молекулярної фізіології іонних каналів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Я.М. Шуба ; НАНУ ; Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця ; Міжн. центр молекулярної фізіології. – Київ : Наукова думка, 2010. – 448 с., [40] с. іл. – Бібліогр. : С. 425-448. – ISBN 978-966-00-1042-0
861306
   Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
861307
  Варій М.Й. Основи морально-психологічного забезпечення дисципліни у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / М.Й. Варій, В.О. Букреєв, А.М. Зачепа; Відділення військ.підготовки Держ.ун-тету "Львівська політехніка". – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 63с.
861308
  Митропольський О.Ю. Основи морської геології : Підручник для студ. геологічних спец. вищ. навч. закл. / О.Ю. Митропольський, О.М. Іванік; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 219 с. – ISBN 966-594-551-3
861309
  Павлишин В.І. Основи морфології та анатомії мінералів : Навчальний посібник / В.І. Павлишин; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 186с. – ISBN 966-594-148-8
861310
  Довжук І.В. Основи музеєзнавства : навчальний посібник [ для студентів вузів ] / І.В. Довжук ; МОНУ ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ : СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164с. – Світлій пам"яті В.Ф. Гайдукова (1926-2007) присвячено. – ISBN 978-966-590-709-1
861311
  Ковалинська І.В. Основи мультикультуралізму в освіті західноєвропейських країн // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 239. – C. 340-346. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
861312
  Ангелески М. Основи на економската криминалистика : прилог кон развиваньето криминалистичка методика за борба против економскиот криминалитет / Методиjа Ангелески ; гл. уред. Л. Угриновска. – Скопjе : Гурга, 1999. – 159 c. – Библиогр.: с.144-156. – ISBN 9989-676-69-0
861313
  Атанасов С. Основи на микроелектрониката : Учебное пособие / С. Атанасов. – София : Техника, 1987. – 244с.
861314
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука / Н. Сарановь. – София
2. – 1933. – 471с.
861315
  Сарановь Н. Основи на Наказателно--процесуалната наука от Д-р Никола Сарановь / Н. Сарановь. – София
1. – 1930. – с.
861316
  Василькивский В. Основи на педагогическата психология. В 3-х т. / В. Василькивский. – Велико Търново : Перспектива. – ISBN 954-90101-1-2
Т.1. – 1997. – 223с.
861317
  Георгиев Емил Основи на славистиката и българистиката / Георгиев Емил. – София, 1979. – 354с.
861318
  Тимофеев Л.И. Основи на теорията на литературата / Л.И. Тимофеев. – София : Наука и изкуство, 1968. – 576 с.
861319
  Голубек О.В. Основи навігації та орієнтації ракет-носіїв : навч. посібник / Голубек О.В., Лебедь А.П. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Фіз.-техн. ф-т, Каф. систем автоматиз. упр. – Дніпропетровськ : Ліра, 2015. – 135, [1] с. : рис., табл. – Бібліогр.: с. 134-135
861320
  Дмитрук О.Ю. Основи навчальних, географічних, інформаційних / О.Ю. Дмитрук, 1997
861321
  Захарія Й.А. Основи надвисокочастотних радіовимірювань / Й.А. Захарія. – Київ : Вища школа, 1972. – 343 с.
861322
  Черв"яков В.Д. Основи надійності об"єктів системотехніки : навчальний посібник / В.Д. Чер"яков, А.В. Павлов, О.Ю. Журавльов. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 244, [1] с. : іл., табл. – Додаток: с. 225-244. – Бібліогр.: с. 223-224. – ISBN 978-966-657-387-5
861323
  Леонов В.П. Основи наочної бібліотечної класифікації // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2007. – Вип. 21. – С. 138-147. – ISBN 966-7352-66-8


  На підставі розробленої раніше "карти науки" пропонується структура із зазначенням розділів та підрозділів наочної бібліотечної класифікації (НБК), що складена з метою усунення недоліків Бібліотечно-бібліографічної класифікації (ББК).
861324
   Основи народної медицини при викладанні предметів у вищих медичних навчальних закладах України (Огляд літератури) / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, Т.П. Гарник, В.А. Туманов // Фітотерапія : науково-практичний часопис / ВГО "Асоціація фахівців з народної і нетрадиційної медицини України" ; ПВНЗ "Київський мед. ун-т Української асоціації народної медицини". – Київ, 2014. – № 4. – C. 4-7
861325
  Коцун Б.Б. Основи натуралістичної роботи : Методичні рекомендації для проведення практичних занять зі студентами педагогічного факультету спеціальності 8.010104 "Початкове навчання" денної, заочної та екстернатної форм навчання / Б.Б. Коцун, Л.О. Коцун; Волинськ. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Вежа, 2004. – 34с.
861326
  Ткаченко А.А. Основи науки логіки : Навч. посібник / А.А. Ткаченко, В.О. Толок. – Запоріжжя : Дике Поле, 2001. – 378с. – ISBN 966-7037-37-1
861327
  Фройндліх Г. Основи науки про колоїди. / Г. Фройндліх. – Харків, 1930. – 110с.
861328
  Вервейко Л.В. Основи науки про мову : факультативний курс / Л.В. Вервейко. – Харків : Основа, 2012. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 109-110. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (109)). – ISBN 978-617-00-1660-7
861329
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. // Українська граматика / Є.К. Тимченко. – [2-е вид.]. – Київ : [Вид. Т-ва "Час"] ; Дpук. унів. Св. Володимиpа Акц[іонеp.] Т-ва дpук. і видавн. діла H.Т. Коpчак-H, 1917. – 71 с.
861330
  Свєнціцький І.С. Основи науки про мову українську / Ілаpіон Свенціцкий. – [Київ] : Вид. Т-ва "Час" ; [Дpук. Ун-ту Св. Володимиpа Акц. Т-ва дpук. і вид. діла H.Т. Коpчак-Новицкого], 1917. – 71 с. – Бібліогp.: [Список літ. по мовознавству]: с. 66-70
861331
  Волович В.Ф. Основи науки управления / В.Ф. Волович. – Томск, 1972. – 73с.
861332
  Гаєвський Б.А. Основи науки управління / Б.А. Гаєвський; Міжрегіональна акад.упр.персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 112с. – ISBN 5-86926-116-3.0.


  У посібнику пропонується авторське бачення сучасної науки управління, основних її структурних частин: науково-організаційних засад управління, соціальних об"єктів і суб"єктів управління, управління як виду інтелектуальної діяльності.
861333
  Білуха М.Т. Основи наукових досліджень : Підручнік / М.Т. Білуха. – Київ : Вища школа, 1997. – 271 с.Обл.-вид. арк. – ISBN 5-11-004670-0
861334
  Дмитренко П.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для вищих педагогічних закладів освіти / П.В. Дмитренко, В.К. Сидоренко. – Київ, 2000. – 259с. – ISBN 966-95442-2-1
861335
  Тормоса Ю.Г. Основи наукових досліджень : Навчально-методичний посібник для самост. вивчення дисципліни / Ю.Г. Тормоса; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 76с. – ISBN 966-574-548-4
861336
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2003. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
861337
  Самойленко В.М. Основи наукових досліджень : Програма семінарсько-практичних занять / В.М. Самойленко. – Київ : Ніка-Центр, 2003. – 12с.
861338
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник для студ. вищих навчальн. закладів / Г.С. Цехмістрова; Мін-во освіти і науки України; Київськ. ун-тет туризму, економіки і права. – Київ : Слово, 2004. – 240с. – ISBN 966-8407-10-5
861339
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : Конспект лекцій / А.С. Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2004. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1


  Для студентів вищих навчальних закладів.
861340
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : Навчальний посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв; Мін-во освіти і науки України; Акад. педагог. наук України. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 208с. – ISBN 966-8556-00-3


  Витсвітлено основні положенні про науку, наукову творчість, а також описана історія виникнення університетів
861341
  Філіпенко А.С. Основи наукових досліджень : конспект лекцій / А.Філіпенко. – Київ : Академвидав, 2005. – 208с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-15-1
861342
  Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студ. ВНЗ / Г.С. Цехмістрова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2006. – 235, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – ISBN 966-8407-10-5
861343
  Супрун Л.В. Основи наукових досліджень : Программа курсу для студентів філологічних спеціальностей вищих навч. закладів / Л. В. Супрун; МОНУ; Науково-метод. центр вищої освіти; Вінницький держ. пед. ун-т. ім. М. Коцюбинського. Інститут філології й журналістики. – Вінниця : Глобус-Прес, 2006. – 44с. – ISBN 966-8300-424
861344
  Романчиков В.І. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.І. Романчиков; Українська академія бізнесу та підприємництва. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 256с. – ISBN 966-364-399-4
861345
  Соловйов С.М. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.М. Соловйов. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 176с. – ISBN 966-364-420-6
861346
  Пилипчук М.І. Основи наукових досліджень : підручник / М.І. Пилипчук, А.С. Григор"єв, В.В. Шостак. – Київ : Знання, 2007. – 270 с. – ISBN 966-346-248-5
861347
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / В.В. Ковальчук, Л.М. Моїсєєв ; під наук. ред. В.О. Дроздова ; МОН України ; Держ. наук. установа "Ін-т інногвац. технол. і змісту освіти" ; АПН України ; Півден. наук. центр АПН України. – 5-е вид. – Київ : Професіонал, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8556-00-5
861348
  Ковальчук В.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник / В.В. Ковальчук ; МОНУ. – Київ : Слово, 2009. – 240с. – ISBN 978-966-194-003-0
861349
  Колесников О.В. Основи наукових досліджень : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.В. Колесников. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 144 с. : іл., табл. – Додатки: с. 104-141. – ISBN 978-611-01-0164-6
861350
  Бейлін М.В. Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник / М.В. Бейлін ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків : ХДАФК, 2012. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-966-8689-16-1
861351
   Основи наукових досліджень : навч. посібник / [В.І. Саюк та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, "Ун-т менедж. освіти". – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 143, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-644-266-9
861352
  Мазур О.В. Основи наукових досліджень : навч. посіб. для студ. філол. спец. / О.В. Мазур, О.В. Подвойська, С.В. Радецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 118-119 та в підрядк прим. – ISBN 978-966-382-448-2
861353
   Основи наукових досліджень : навч.-метод. посібник [для студ. ф-ту культури та мистецтв Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка] / Роман Крохмальний [та ін. ; відп. за вип. О.В. Козаренко] ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т культури та мистецтв. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр.: с. 305-309 та наприкінці тем
861354
  Петровський О.П. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко, Т.О. Федченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154. – ISBN 978-966-694-188-9
861355
  Корягін М.В. Основи наукових досліджень : навч. посібник / М.В. Корягін, М.Ю. Чік. – Київ : Алерта, 2014. – 620, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-617-566-222-9
861356
  Сидоренко Н.М. Основи наукових досліджень : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.М. Сидоренко, А.М. Волобуєва ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 211, [1] с. : табл. – Словник основних понять: с. 137-161. – Бібліогр.: с. 130-136, в кінці тем, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-966-439-836-4
861357
  Макогон Ю.В. Основи наукових досліджень в економіці : навч. посібник / Ю.В. Макогон, В.В. Пилипенко. – 2-е вид. – Донецьк : Альфа-прес, 2007. – 144с. – Доп.карт всем каб. – ISBN 966-8510-11-9


  Розглянуто основні положення, пов’язані з організацією проведення наукових досліджень в економіці, представлені методологічні основи наукового дослідження. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
861358
  Бубряк І.І. Основи наукових досліджень з фізіології рослин / І.І. Бубряк. – Ужгород, 1976. – 54с.
861359
  П"ятницька-Позднякова Основи наукових досліджень у вищій школі : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / П"ятницька-Позднякова; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 116с. – ISBN 966-8253-74-4
861360
   Основи науково-дослідної роботи : Навчальний посібник для студ., аспірантів і докторантів філософського факультету. – Київ : Київський університет, 2004. – 186с. – ISBN 966-594-494-0
861361
  Петрук В.Г. Основи науково-дослідної роботи / МОНУ; Вінницьк. нац. технічн. ун-т; Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.; В.Г. Петрук, Є.Т. Володарська, В.Б. Мокін. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2006. – 144с. – ISBN 966-641-164-4
861362
  Палеха І Ю. Основи науково-дослідної роботи : навч. посібник для вищ. навч. закладів / Юрій Палеха, Наталія Леміш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Ліра-К, 2013. – 332, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 302-312. – ISBN 978-966-2609-31-8
861363
  Запаско Я.П. Основи науково-дослідної роботи студентів / Я.П. Запаско. – Львів, 1992. – 67с.
861364
   Основи науково-технічного перекладу з японської мови : метод. вказівки до виконання практ. робіт з дисципліни "Практика перекладу (з японської мови)" для студентів спец. "Прикладна лінгвістика" / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; [уклад.: А.Р. Медведів, О.О. Корнацька, Л.В. Богдан]. – Львів : Національний університет "Львівська політехніка", 2009. – 43, [1] с. – Бібліогр.: с. 42-43
861365
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1968. – 488с.
861366
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – К, 1971. – 180с.
861367
   Основи наукового атеїзму. – К., 1973. – 399с.
861368
  Танчер В.К. Основи наукового атеїзму / В.К. Танчер. – вид. 2-е, перероб. і доп. – К, 1974. – 310с.
861369
   Основи наукового атеїзму. – К., 1985. – 222с.
861370
   Основи наукового комунізму. – Львів, 1964. – 208с.
861371
  Філіппова М.М. Основи наукового комунізму : Хрестоматія / М.М. Філіппова, О.М. Ковальов. – Київ : Политиздат
Ч.1. – 1965. – 786, [2] с.
861372
   Основи наукового комунізму. – К., 1966. – 640с.
861373
  Меньшов М.Д. Основи наукового комунізму. Лекції для студентів ун-ту по 3 розділу курсу. / М.Д. Меньшов. – Львів, 1965. – 82с.
861374
  Мазур І. Основи наукового підходу до вивчення української народнопісенної творчості у працях дослідників другої половини XIX століття // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 73-85. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 2). – ISSN 2078-6794


  Висвітлено питання формування та становлення науково-дослідницької думки у галузі збирання, вивчення, збереження та популяризації української народнопісенної творчості в Україні в ХІХ столітті. На основі аналізу збірників народнопісенної творчості ...
861375
   Основи наукового управління соціалістичним виробництвом. – Київ : Політвидав України, 1974. – 381с.
861376
   Основи наукового управління соціалістичним сільськогосподарським виробництвом. – К., 1973. – 486с.
861377
   Основи науковогоо атеїзму. – К., 1963. – 374с.
861378
  Лук""янчук О.Ф. Основи наукової організації і нормування праці в сільському господарстві / О.Ф. Лук""янчук. – К, 1977. – 207с.
861379
   Основи наукової організації праці на промислових підприємствах. – К., 1973. – 254с.
861380
  Сотченко З.Я. Основи наукової організації праці на промисловому підприємстві / З.Я. Сотченко. – К., 1972. – 360с.
861381
  Еко Умберто Основи наукової роботи : поради та настанови // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2007. – № 6. – С. 4-14.
861382
  Пилипів Л.Д. Основи нафтогазової справи : навч. посібник / Л.Д. Пилипів ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 311, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-311. – ISBN 978-966-694-166-7
861383
  Васянович Г. Основи національного виховання студентської молоді // Педагогіка вищої школи : Навчально-методичний посібник / Васянович Григорій. – Львів : Ліга-Прес, 2000. – С. 20-33. – ISBN 966-7483-11-8
861384
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-198-9
Том 1 : Теоретичні і фізичні основи негатроніки. – 2006. – 456с.
861385
  Філинюк М.А. Основи негатроніки : Монографія / М.А. Філинюк; МОНУ; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ. – ISBN 966-641-203-9
Том 2 : Прикладні аспекти негатроніки. – 2006. – 306с.
861386
  Хусаінов Д.Я. Основи нелінійної динаміки : навч. посібник / Д.Я. Хусаінов, А.В. Шатирко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 156-157
861387
  Білий М.У. Основи нелінійної оптики та її застосування : Навч. посібник для студ.фізичного факультету / М.У. Білий; Київський университет Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 171с. – Бібліогр.: с.171. – ISBN 966-594-088-0
861388
  Зацний Ю.А. Основи неології та проблеми перекладу неологізмів : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.А. Зацний, С.М. Єнікєєва, О.Л. Клименко ; Держ ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 349, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 328-349. – ISBN 978-966-599-451-0
861389
  Каблуков І.А. Основи неорганічної хімії. / І.А. Каблуков. – Х., 1937. – 488с.
861390
  Деркачов А.А. Основи неорелятивістської механіки / А.А. Деркачов. – Київ, 2000. – 264с.
861391
   Основи нечіткої логіки та нечіткі запити до реляційних баз даних / І.В. Пампуха, В.К. Шваб, О.Ю. Ніколаєвський, Ю.В. Аксент"єв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2008. – Вип. № 11
861392
  Грунський М.К. Основи нового українського правопису : Вступ, фонетика, морфологія з додатком істор. хрестоматії / Грунський М.К. – Київ, 1929. – 44 с.
861393
  Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
861394
  Корсак К. Основи нової національної ідеї у контексті розвитку вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 10-15. – ISSN 2078-1016


  Запропоновано будувати футурологічну складову української ідеї на розвитку вищої освіти та наукових відкриттях останніх років.
861395
  Єрьоменко В.О. Основи нормування праці : Навч. посібник для студ вищ. навч. закладів / Єрьоменко В.О., Ковалено Г.О., Рижиков В.С.; МОН України, Донбаська держ. машинобуд. академія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 192с. – ISBN 966-364-176-2
861396
  Голиш Г.М. Основи нумізматики : Навчальний посібник / Г.М. Голиш; МОНУ; Черкаський національний ун-т ім. Б. Хмельницького. – 2-ге вид. – Черкаси : Черкаський ЦНТІ, 2006. – 313с. – ISBN 366-8120-36-1
861397
  Юнацький М.О. Основи облікової політики в розрізі звіту про рух грошових коштів // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – Вип. 1 (16). – С. 113-120
861398
  Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях : Нвчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / П.Й. Атамас; МОіНУ; Дніпропетр. ун-тет економ. та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 284 с. – ISBN 966-8253-49-3
861399
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти : Навчальний посібник для студ. художньо-графічних фак-тів вищ. педагогічн. навчальн. закладів / М.А. Кириченко, І.М. Кириченко. – 2-ге вид. – Київ : Вища школа, 2002. – 190с. – ISBN 966-642-055-4


  для студентів худоньо-графічних факультетів вузів, учнів художніх шкіл, педагогічних училищ
861400
  Кириченко М.А. Основи образотворчої грамоти. / М.А. Кириченко. – Київ, 1982. – 168с.
861401
  Пивоваров Л.О. Основи обробки деревини і пластмас. / Л.О. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1979. – 216с.
861402
  Новіков Ф.В. Основи обробки металевих виробів з оптичними властивостями : монографія / [Ф.В. Новіков, В.Г. Шкурупій]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 387, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. та тит. арк. не зазнач. – Бібліогр.: с. 368-383. – ISBN 978-966-676-612-3
861403
   Основи обчислювальної геометрії : конспект лекцій дисципліни 03.14 Обчислювальна геометрія та комп"ютерна графіка для напряму підготовки 6.040301 - "Прикладна математика" / М-во освіти і науки України "Київ. політехн. ін-т" ; [уклад.: Сирота С.В., Ліскін В.О.]. – Київ : Просвіта, 2015. – 36 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 34. – ISBN 978-617-7010-09-7
861404
  Басай В.Д. Основи одорології : Монографія / В.Д. Басай, О.А. Кириченко; МОНУ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. Юридичний ін-тут. – Івано-Франківськ, 2002. – 580с. – ISBN 966-8067-19-3


  Показано працю, помисли і прагнення національно свідомої верстви української діаспори у США, яка сприяла відродженню незалежної України
861405
   Основи одорології : Лекція №10 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; РВВ; КІВС; Ред. О.А.Кириченко. – Київ, 2003. – 51с.
861406
  Дехтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму : навч. посібник для закладів освіти / В.Д. Дехтяр ; Київ ун-т туризму, економіки і права. – Київ : Науковий світ, 2003. – 203, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 200. – ISBN 966-675-125-9
861407
  Хільчевський В.К. Основи океанології : Підручник / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 242с. – ISBN 966-594-161-5
861408
  Хільчевський В.К. Основи океанології : підручник для студентів вищих закладів освіти / В.К. Хільчевський, С.С. Дубняк ; КНУТШ. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Київський університет, 2008. – 256 с. – ISBN 978-966-439-015-3
861409
   Основи оперативно-розшукової діяльності : навч. посібник / [Анциферов О.Ю. та ін.] ; за ред. С.М. Гусарова ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота хвиля, 2015. – 311, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Предм. покажч.: с. 308-311. – Бібліогр.: с. 241-265. – ISBN 978-966-1685-79-5
861410
   Основи оперативно-розшукової діяльності : термінол. словник / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ ; Всеукр. асоц. науковців та фахівців у сфері опер.-розшук. діяльності ; [уклад. С.В. Албул]. – Одеса : Астропринт, 2017. – 130, [2] с. – На обкл. уклад. зазнач. як автор. – Бібліогр.: с. 121-130. – (Серія: Теорія і практика ОРД). – ISBN 978-966-927-237-9
861411
  Аліфанов О.А. Основи операторської творчості. Теоретичні та історичні аспекти : тексти лекцій / Аліфанов О.А., Десятник Г.О. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. кіно- і телемистецтва. – Київ : КНУ, 2017. – 125, [1] с. – Бібліогр.: с. 124-125
861412
  Третяк В.Ф. Основи операційних систем : Навчальний посібник / В.Ф. Третяк, Д.Ю. Голубничий, С.В. Кавун; МОНУ. Харківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 228с. – ISBN 966-676-119-X
861413
  Фрадинський О.А. Основи оподаткування : навч. посібник / О.А. Фрадинський. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 339, [1] с. : табл. – Термінол. словник: с. 331-339. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-129-4
861414
  Моклячук М.П. Основи опуклого аналізу : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Моклячук. – Київ : ТВіМС, 2004. – 240с. – ISBN 966-95255-9-4
861415
  Овчиннікова А.П. Основи ораторської майстерності в умовах конфліктної взаємодії : Навчальний посібник / А.П. Овчиннікова, С.К. Хаджирадєва. – Одеса : Пальміра, 2005. – 180с. – ISBN 966-96487-1-8
861416
  Афанасьєв А.О. Основи організації виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 17-24


  У статті обгрунтовуються методичні засади виховання особового складу Збройних Сил України на військових традиціях. Розглянуто дві групи суб"єктів виховання: на рівні українського суспільства та на рівні Збройних Сил України. Визначено алгоритм ...
861417
  Кислова Л.А. Основи організації діагностики і моніторингу економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 41-47. – (Серія: Економіка ; вип. 4). – ISSN 2226-2822
861418
  Шурпенкова Руслана Казимирівна Основи організації економічного аналізу в системі управління підприємством / Шурпенкова Руслана Казимирівна, Демко Ірина Іванівна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 161-166. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Визначено особливості, завдання, принципи раціональної організації економічного аналізу та обгрунтовано необхідність вдосконалення управління підприємством на основі автоматизованої системи аналізу з використанням автоматизованих робочих місць. ...
861419
  Матвієнко О.В. Основи організації електронного документообігу : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 112с. – ISBN 978-966-364-587-2
861420
  Петров А.О. Основи організації здорового способу життя студентів // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 180-187. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
861421
  Любчинський О.В. Основи організації і проведення огляду місця події під час розслідування серійних вбивств на сексуальному грунті // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 536-541. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
861422
  Скрипнюк В.М. Основи організації і функціонування вищих органів державної влади: Україна і європейська конституційна практика // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 104. – С. 61-69. – ISSN 0201-7245
861423
  Кулицький С.П. Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління : Навчальний посібник / С.П. Кулицький; МАУП. – Київ : МАУП, 2002. – 224с. – ISBN 966-608-240-3
861424
   Основи організації патентно-ліцензійної, винахідницької та раціоналізаторської роботи в Повітряних Силах Збройних Сил України : методичний посібник / [М.М. Петрушенко та ін.] ; за ред. М.М. Петрушенка ; М-во оборони України ; Командування повітряних сил Збройних Сил України ; Харк. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба. – Вінниця ; Харків : ХУПС, 2011. – 139, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 101-102
861425
  Вишивана Б. Основи організації платіжних систем // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 9-15. – ISSN 2078-5860


  Розкрито суть, критерії класифікації та види платіжних систем, принципи їхньої роботи.
861426
  Сергієнко С. Основи організації та перспективи розвитку студентської науки / С. Сергієнко, В. Прус // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 4. – С. 35-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1682-2366
861427
  Галанець В.Г. Основи організації управлінської праці в сільськогосподарському виробництві. / В.Г. Галанець. – Львів, 1974. – 84с.
861428
   Основи органічної і біологічної хімії. – К., 1982. – 255с.
861429
   Основи органічної і біологічної хімії / Ф.Ф. Боєчко, М.М. Юхименко, Л.О. Боєчко, Д.М. Захарик. – Київ : Вища школа, 1982. – 256 с.
861430
  Сидоренко М.В. Основи ординаційних рядів екологічних режимів місць ландшафтів // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 171-172
861431
  Демчук В.С. Основи освітнього менеджменту : навч. посібник вищих навч. закладів / В.С. Демчук. – Київ : Ленвіт, 2007. – 264 с. – ISBN 966-8995-07-4
861432
   Основи охорони праці : Підручник. – Київ : Основа, 2000. – 416с.. – ISBN 966-7233-19-7
861433
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.Ц. Жидецький, В.С. Джигирей, О.В. Мельников; МОНУ; Науково-метод центр вищої освіти; Укр. акад. друк-ва; Укр. держ. лісотехн. ун-т. – 5-е, вид. доп. – Львів : Афіша, 2001. – 350с. – ISBN 966-7760-44-8
861434
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : Підручник для вищ. навчальних закладыв / В.Ц. Жидецький; МОНУ; Науково-методичний центр вищої освіти. – Львів : Афіша, 2002. – 320с. – ISBN 966-8013-11-5
861435
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2003. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
861436
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 215 с. – ISBN 966-574-522-0
861437
  Грищук М.В. Основи охорони праці : навчально-методичний посібник / М.В. Грищук; Нац. ун-т "Острозька академія". – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2003. – 224с. – ISBN 966-7631-63-X
861438
  Керб Л.П. Основи охорони праці : Навчальний посібник / Л.П. Керб; МОіНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 215с. – ISBN 966-574-522-0
861439
  Лапін В.М. Основи охорони праці : Навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лапін; МОіНУ; Нац. банк України; Львів. банк. ін-тут. – Львів : ЛБІ НБУ, 2004. – 42с. – ISBN 966-7330-49-4
861440
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – Київ : Каравела, 2004. – 408 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
861441
  Москальова В.М. Основи охорони праці : Підручник / В.М. Москальова; МОНУ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування. – Київ : Професіонал, 2005. – 672с. – ISBN 966-8556-87-9


  Висвітлено правові й організаційні питання законодавчої і нормативної бази охорони праці та основні принципи державної політики в цій галузі
861442
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2005. – 240с. – (Юридична книга). – ISBN 966-7982-89-0
861443
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. М.П. Гандзюка. – 3-є вид. – Київ : Каравела, 2006. – 402с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-01-6
861444
   Основи охорони праці : підручник / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний, Д.В. Зеркалов, Р.В. та ін. Сабарно; К.Н. Ткачук [та ін.] ; за ред. К.Н. Ткачука і М.О. Халімовського ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., допов. та перероб. – Київ : Основа, 2006. – 444, [4] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 436-438. – ISBN 966-699-156-Х
861445
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Національний ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2007. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0
861446
  Медведєв Е.Н. Основи охорони праці : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Медведєв Е.Н., Сорокін Г.Ф.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-370-090-8
861447
  Гандзюк М.П. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Гандзюк, Є.П. Желібо, М.О. Халімовський; за ред. М.П. Гандзюка. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 384с. – ISBN 966-8019-01-6
861448
  Грищук М.В. Основи охорони праці : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.В. Грищук ; МОНУ ; Нац. ун-т "Острозька академія". – Київ : Кондор, 2008. – 240 с. – ISBN 966-7982-89-0


  Для студентів вищих навчальних закладів, працівників служб охорони праці підприємств, організацій та установ
861449
  Гогіташвілі Г.Г. Основи охорони праці : навчальний посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-346-400-8
861450
   Основи охорони праці : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [О.І. Запорожець, О.С. Протоєрейський, Г.М. Франчук, І.М. Боровик]. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 253-254. – ISBN 978-966-364-934-4
861451
  Жидецький В.Ц. Основи охорони праці : підручник / В.Ц. Жидецький. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 372, [4] с. : іл., табл. + 1 CD-ROM. – ISBN 978-966-346-601-9
861452
   Основи охорони праці : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / [П.С. Атаманчук та ін.] ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 221, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-221. – ISBN 978-611-01-0246-9
861453
  Ткачук А.І. Основи охорони праці : курс лекцій : навч. посібник для студ. вищ. пед. навч. закладів всіх спец. і напрямів підготовки за освіт.-кваліфікац. рівнем "бакалавр" / А.І. Ткачук, С.О. Кононенко, С.М. Богомаз-Назарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 162
861454
  Турис Е.В. Основи охорони праці : для студенів ВНЗ III-IV рівнів акредитації за напрямом підгот. 6.090103 "Лісове та садово-паркове господарство" / Турис Е.В., Потіш Л.А. ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Геогр. ф-т, Каф. лісівництва. – Ужгород : Говерла, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 116-118. – ISBN 978-966-2095-92-0
861455
  Козяр М.М. Основи охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту населення : навч. посібник / М.М. Козяр, Я.І. Бедрій, О.В. Станіславчук ; під заг. ред. Козяр М.М. – Київ : Кондор, 2011. – 450, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 448-450. – ISBN 978-966-351-348-5
861456
  Захарченко С.В. Основи оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 31-38. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161


  У статті розмежовано національний і міжнародний підходи до оцінювання конкурентоспроможності регіонів. Запропоновано авторську методику оцінювання та аналізу міжнародної конкурентоспроможності регіонов країни. Деталізовано окремі етапи цієї методики.
861457
  Королько В.Г. Основи паблик рілейшнз : посібник / Валентин Королько ; [наук. ред.: Ю.І. Яковенко, В.О. Наумов ; ред. М.І. Київський ; НАН України, Ін-т соціології]. – Київ : [б. в.], 1997. – 334, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 332-334. – ISBN 966-02-0279-2
861458
   Основи пам"яткознавства / [Гаврилюк О.Н. та ін. ] ; під заг. ред. Гріффена Л.О., Титової О.М. ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2012. – 379, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8999-47-5
861459
  Маркевич О.П. Основи паразитології : Посібник для біолог. фак-тів, ун-тів та інш. спец. вузів УРСР. / О.П. Маркевич. – Київ : Радянська школа, 1950. – 592 с.
861460
   Основи паразитології. Паразитизм як біологічне явище : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.П. Корж [та ін.]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 269, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 268-269. – ISBN 978-966-680-435-1
861461
  Позняк В.Т. Основи партійного будівництва. / В.Т. Позняк. – К, 1975. – 51с.
861462
  Назаренко І.І. Основи патентування і ліцензування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, А.І. Кредісов, В.О. Ракша; МОіНУ; Міжгалузевий ін-т управління; За ред. А.І. Кредісова. – Київ : Знання України, 2006. – 306с. – ISBN 966-316-094-2
861463
  Сліпченко Ю.В. Основи патріотичного виховання: структура й завдання // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 227-229. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
861464
  Марушкевич А.А. Основи педагогіки : навчальний посібник / А.А. Марушкевич; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 123с.
861465
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.С. Вітвицька; МОіНУ. Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 316с. – ISBN 966-8253-51-5
861466
  Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи : навч. посіб. для студ. гірничих спец. вищ. навч. закл. / В.О. Салов ; М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2003. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 966-8271-10-6
861467
  Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи : Підручник за модульно-рейтинговою системою навчання для студентів магістратури / С.С. Вітвицька; МОіНУ; Житомир. держ. педагог. ун-тет ім. І.Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 384с. – ISBN 966-364-246-7


  Методичний посібник розрахований на студентів, магістрів, молодих викладачів вищих навчальних закладів
861468
  Лунячек В.Е. Основи педагогіки вищої школи : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.Е. Лунячек ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – 251, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 246-251. – Бібліогр.: с. 236-245 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-285-147-2
861469
  Науменко Ф.І. Основи педагогіки О.В. Духновича / Ф.І. Науменко. – Львів, 1964. – 215 с.
861470
  Галузинський В.М. Основи педагогіки та психології вищої школи в Україні : Навчальний посібник для викладачів та аспірантів вищ.навч.закладів / В.М. Галузинський, М.Б. Євтух; МОУ. Ін-тут системних досліджень освіти. Київ.держ.лінгвіст.ун-тет. – Київ : ІНТЕЛ, 1995. – 168с. – ISBN 5-7763-9468-6
861471
  Пєхота О.М. Основи педагогічних досліджень : навч. посібник / О.М. Пєхота, І.П. Єрмакова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2013. – 287 с. : табл. – Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 276-282, в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-617-07-0082-7
861472
  Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навчальний посібник / Н.В. Якса. – Київ : Знання, 2007. – 358с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-189-6
861473
  Карапузова Н.Д. Основи педагогічної ергономіки : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Н.Д. Карапузова, Є.А. Зімниця, В.М. Помогайбо. – Київ : Академвидав, 2012. – 192 с. : табл., фотоіл. – Бібліогр.: с. 188-189. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-029-5


  Загальні засади дидактики, а також передумови ефективності навчання. Адресований студентам вищих навчальних закладів
861474
  Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності : навчальний посібник / Лариса Ковальчук; МОНУ; Львівський націон. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-613-534-9
861475
  Коцур Н.І. Основи педіатрії і гігієни дітей раннього та дошкільного віку : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Н.І. Коцур. – Переяслав-Хмельницький ; Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 576 с. – ISBN 966-8653-01-7
861476
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого, В.І. Карабана. – Вид. 3-тє, виправл. і доп. – Вінниця : Нова Книга, 2006. – 152 с. – До 200-річчя Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя КНУТШ. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 966-382-003-9
861477
  Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису : навч. посібник для студентів ВНЗ освіти, що навч. за спец. "Переклад" / О.В. Ребрій ; за ред. Л.М. Черноватого та В.І. Карабана. – Вид. 4-те, стер. – Вінниця : Нова книга, 2012. – 148, [4] с. : іл. – До 200-річчя Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна та 175 річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – (DICTUM FACTUM). – ISBN 978-966-382-394-2
861478
   Основи перекладознавства : навчальний посібник / МОН України ; Чернівецький.нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; [ укладачі: Нямцу А.С., Дащенко О.І. та ін. ]. – Чернівці : Рута, 2008. – 312 с. – ISBN 978-966-568-925-6
861479
  Назаркевич Х.Я. Основи перекладознавства = Grundkurs Translatologie : навчальний посібник / Христина Назаркевич ; МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Фрнака. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка. – ISBN 978-966-613-742-8 (Ч.1)
Ч. 1 : Теоретичний курс. – 2010. – 298 с.
861480
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнародних відносин.: навч. посібник для студ. ф-тів ін-тів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Мірам Г.Е. [та ін.] ; ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2002. – 240 с. – ISBN 966-521-160-9
861481
   Основи перекладу = Basic translation : Курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин. Навч. посібник для студ. / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; Ред. англійського тексту Н. Брешко. – Київ : Ельга. Ніка-Центр, 2003. – 240с. – ISBN 966-521-160-9
861482
   Основи перекладу : граматичні та лексичні аспекти. Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2005. – 310с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-023-7
861483
   Основи перекладу = Basic translation : курс лекцій з теорії та практики перекладу для факультетів та інститутів міжнар. відносин / Г.Е. Мірам, В.В. Дайнеко, Л.А. Тарануха, М.В. Грищенко, О.М. Гон; [ Г. Е. Мірам, В. В. Дайнеко, Л. А. Тарануха, М. В. Грищенко, О. М. Гон ] ; ред. англ. тексту Н. Брешко. – 2-е вид., виправл. та доп. – Київ : Ніка-Центр, 2005. – 280 с. – ISBN 966-521-346-6
861484
  Бик І.С. Основи перекладу для студентів факультетів міжнародних відносин : навч. посібник / І.С. Бик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0105-3
861485
   Основи перекладу: граматичні та лексичні аспекти : навч. посібник / В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич; В.К. Шпак, Л.П. Дєгтярьова, І.І. Могілей, Т.М. Колодич ; за ред. В.К. Шпака. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2007. – 312 с. – Бібліогр.: с. 308-310. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 966-346-221-3
861486
  Шевченко О.Л. Основи перенесення вологи в зоні аерації : навч. посібник / О.Л. Шевченко, В.М. Бублясь, С.С. Коломієць ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 257-260. – Бібліогр.: с. 249-256. – ISBN 978-966-439-844-9
861487
  Шидловский А.А. Основи пиротехники : учебное пособие / А.А. Шидловский. – 2-е изд., перераб. – Москва : Оборонгиз, 1954. – 284с.
861488
   Основи письма англійською мовою : навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2007. – 760 с. – На обкл. кн.: Голуб Н.М., Шамхалова Н.А., Машкова І.М. – ISBN 978-966-483-014-7
861489
  Аль-Амморі Алі Основи підвищення ефективності інформаційно-керуючих систем розпізнавання пожеж всередині авіадвигунів : Автореф... канд.техн.наук: 05.22.14 / Аль-Амморі Алі; Київ. міжнар. ун-тет цивільної авіації. – К., 1997. – 15л.
861490
  Левицький Б.Ф. Основи підземної гідравліки / Б.Ф. Левицький, Н.П. Лещій. – Львів, 1958. – 232 с.
861491
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 5-7763-8480-Х
Том 1 : Бізнес-планування. – 1998. – 104с.
861492
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіон. досліджень НАНУ. – 2-е вид., доп. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 2 : Терміни бізнесу. – 1998. – 212с.
861493
  Павлов В.І. Основи підприємництва : Навчальний посібник. У 3-х томах / В.І. Павлов; МОУ. ЛДТУ. Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я. – ISBN 966-517-149-6
Том 3 : Менеджмент праці. – 1998. – 212с.
861494
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник для студ.вищ. навч. закладів / З.С. Варналій; КНУТШ. – Київ : Знання, 2002. – 239с. – ISBN 966-7767-28-0


  У монографії розглядається комплекс проблем, пов’язаних зі становленням та розвитком малого підприємництва в Україні. Досліджуються теоретичні засади й економічна природа малого підприємництва, його місце і роль у структурі ринкової економіки. ...
861495
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навчальний посібник / З.С. Варналій. – 2- ге вид., виправ. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 285с. – ISBN 966-311-011-2
861496
  Виноградська А.М. Основи підприємництва : Навч. посібник / А.М. Виноградська. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2005. – 544с. – ISBN 966-8251-75-X
861497
  Варналій З.С. Основи підприємництва : Навч. посібник / З.С. Варналій. – 3-тє вид., випр. і доп. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 350с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-311-041-4
861498
  Донець Л.І. Основи підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугай-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-243-2
861499
  Цигилик І.І. Основи підприємництва : навчальний посібник для студ. вищих навч. закл. / І.І. Цигилик, З.М. Краховецька, Т.М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 224с. – ISBN 978-966-364-483-7
861500
  Полянко В.В. Основи підприємництва : навчальний посібник / В.В. Полянко, А.В. Круглянко ; МОН України. – Київ : Дакор : КНТ, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-8379-45-1


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
861501
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : навч. посібник / Г.М. Захарчин. – Київ : Знання, 2008. – 437с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-346-357-5
861502
   Основи підприємництва : навчальний посібник / Депутат В.І., [ та ін. ] ; МОНУ ; за заг. ред. : П.В. Круша, В.І. Подвігіної, Б.М. Сердюка. – Київ : КНТ, 2009. – 64с. – ISBN 978-966-373-517-7


  Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для самостійного вивчення дисципліни. Стане в нагоді студентам денної та заочної форм навчання галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво"
861503
  Захарчин Г.М. Основи підприємництва : культура, технологія, відповідальність : навчальний посібник / Г.М. Захарчин, О.В. Юринець. – Київ : Знання, 2011. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 174-179. – ISBN 978-966-346-817-4
861504
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2001. – 280с. – (Альма Матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність підприємниької діяльності , основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. (виробничої, цінової, збутовоЇ). Розрахований на студентів і викладачів вищих закладів освіти
861505
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Посібник. Навчальні видання для вищої школи / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2003. – 280с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4


  Розкрито сутність і принципи підприємницької діяльності, основні риси підприємця, подано комплексний аналіз політики підприємства. Для студентів і викладачів
861506
  Варналій З.С. Основи підприємницької діяльності : Підручник для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / З.С. Варналій, В.О. Сизоненко. – Київ : Знання України, 2004. – 404с. – ISBN 966-7999-70-X
861507
  Мочерний С.В. Основи підприємницької діяльності : Навч. посібник / С.В. Мочерний, О.А. Устенко, С.І. Чеботар. – Київ : Академія, 2005. – 280с. – Шифр. дубл. 33 Моче. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-088-4
861508
  Тарасов В.Ю. Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії : автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Тарасов В.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
861509
  Рома О.М. Основи побудови завадозахищеної радіолінії управління безпілотним літальним апаратом / О.М. Рома, С.В. Василенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 97-105
861510
   Основи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / Олійник В.Ф. [та ін.] ; НАН України, Ін-т електродинаміки, М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ : КНУБА, 2014. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. с. 124-125. – ISBN 978-966-521-453-3
861511
  Гассан Халіль Основи побудови мереж наземного ефірного цифрового мовлення для країн з переважно гірським рельєфом : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Гассан Халіль ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв.
861512
  Гриневич Л.М. Основи побудови національних систем моніторингу якості освіти // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 80-89
861513
  Кавун С.В. Основи побудови та функціонування комп"ютерів : навчальний посібник / Кавун С.В., Король О.Г., Сорбат І.В. ; МОН України; Харківський нац.економ. унів. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 212 с. – ISBN 978-966-676-296-5
861514
  Харченко Олександра Леонідівна Основи побудови цифрових кореляційно-фільтрових аналізаторів спектра електричних випадкових сигналів із використанням вузькосмугових динамічних фільтрів другого порядку : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.11.05 / Харченко О.Л.; Нац. технічний ун-тет "Харківський політехн. ін-тут". – Харків, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
861515
  Гега П. Основи податкового права : Hавчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – Київ : Знання, 1998. – 273с. – ISBN 966-7293-09-2
861516
  Гега П. Основи податкового права : Навчальний посібник / П. Гега, Л. Доля. – 2-ге вид., переглянуте і доп. – Київ : Знання, 2001. – 215с. – ISBN 966-620-065-1


  Висвітлюються основні положення теорії податко-вого права, податкові правовідносини, роз-гля-даються основні податки, що сплачуються сьогодні в Українi, відповідальність за порушення податко-вого законодавства.
861517
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навчальний посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 3-тє вид., виправлене і доповнене. – Київ : Знання, 2003. – 302с. – ISBN 966-620-170-4
861518
  Гега П.Т. Основи податкового права : Навч. посібник / П.Т. Гега, Л.М. Доля. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 308с. – ISBN 966-620-207-7
861519
  Мискін Ю. Основи поділу економічного аналізу на фінансовий та управлінський // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 186-190. – ISSN 1818-2682
861520
  Жидецький В.Ц. Основи пожежної безпеки: статистика, причини пожеж, дії у разі їх виникнення / В.Ц. Жидецький, В.Ц. Жидецький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 4. – С. 20-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 2 назв.
861521
  Гунько С.М. Основи поліграфії : (додрукарські процеси) : навчальний посібник / С.М. Гунько ; МОНУ ; Укр. акад. друкарства. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-322-179-3
861522
  Ковалинська І.В. Основи полікультурності освітньої системи Великобританії // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 51-55. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (8)). – ISSN 2411-264X
861523
   Основи політичних знань. – К., 1959. – 472с.
861524
   Основи політичних знань. – К., 1962. – 516с.
861525
   Основи політичних знань. – К., 1966. – 292с.
861526
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – Київ, 1962. – 388с.
861527
  Нікітін П.І. Основи політичної економії / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
861528
  Бернгольц Петер Основи політичної економії : В 2-х т. : Навч. посіб. / Петер Бернгольц, Фрідріх Браєр; КУ ім.Т. Шевченка; Пер. з нім. В. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-048-1(Т. 1), 966-594-045-7
Т. 1 : Теорія економічних систем. – 1997. – 290с.
861529
  Бернгольц Петер Основи політичної економії / Бернгольц Петер, Браєр Фрідріх; КУ ім. Т. Шевченка; Пер. з нім. И. Невесенка. – 3-е вид. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-06-0082-8
Т. 2 : Економічна теорія політики. – 1997. – 298с.
861530
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Туган-Барановський; Мін-во освіти і науки України; Наук. ред., авт. передм. і вступної статті С.М.Злупко. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 628с. – ISBN 966-613-246-Х
861531
  Бунге М.Х. Основи політичної економії / Микола Бунге // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 123-138. – ISBN 966-346-208-6
861532
  Піхно Д.І. Основи політичної економії / Дмитро Піхно // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 274-283. – ISBN 966-346-208-6
861533
  Туган-Барановський Основи політичної економії / Михайло Туган-Барановський // Українська економічна думка : хрестоматія / МОНУ ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Економ. ф-т ; упоряд. С.М. Злупко. – Київ : Знання, 2007. – С. 411-427. – ISBN 966-346-208-6
861534
  Нікітін П.І. Основи політичної системи України / П.І. Нікітін. – К, 1964. – 397с.
861535
   Основи політичної соціології : навч. посібник для студентів соціогуманітар. спец. / [М.А. Безносов та ін.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – 251, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-285-237-0
861536
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 1. – 1992. – 188 с.
861537
   Основи політології : Курс лекцій для студ. вищих навч. закладів. – 2-ге вид. – Київ
Ч. 2. – 1992. – 278 с.
861538
   Основи політології : Навч. посібник. – Київ : Либідь, 1995. – 336с. – ISBN 5-325-00462-Х
861539
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти України ; Київ. нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 1997. – 322 с. – ISBN 966-574-070-9
861540
  Брегеда А.Ю. Основи політології : Навч. посібник / А.Ю. Брегеда; МОУ. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 324с. – ISBN 966-574-070-9
861541
  Брегеда А.Ю. Основи політології : навчальний посібник / А.Ю. Брегеда; Мін-во освіти і науки України ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 311 с. – ISBN 966-574-069-5
861542
   Основи політології : [підручник для студ. вищих медич.закл. освіти I-II ступ. акредитації]. – Київ : Здоров"я, 2000. – 248 с. – ISBN 5-311-01171-8
861543
  Юрій М.Ф. Основи політології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2003. – 340с. – ISBN 966-8251-12-1
861544
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2005. – 337, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
861545
  Юрій М.Ф. Основи політології : навч. посібник для студентів ВНЗ / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 337, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 337-338, в кінці лекцій та в підрядк. прим. – ISBN 966-8251-12-1
861546
  Юрій М.Ф. Основи політології : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с.337-338. – ISBN 966-8251-12-1
861547
  Бегей І.І. Основи політології : навчальний посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
861548
   Основи політології : навч. посібник / [Н.Д. Світайло та ін.] ; за ред. Н.Д. Світайло ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2014. – 296, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-657-516-9
861549
  Шмальгаузен І.І. Основи порівняльної анатомії хребетних тварин / І.І. Шмальгаузен. – К, 1939. – 464с.
861550
  Венгренівська М.А. Основи порівняльної граматики французької та української мов : Навчальний посібник / М.А. Венгренівська, А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, РВЦ, 2001. – 102с.
861551
   Основи права Європейського Союзу : нормат. матеріали. – Харків : Яшма, 2005. – 236 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-95934-0-9


  У пр. № 1704986 напис: Пані Юлії з побажанням успіхів! м. Київ, 14-15 листопада 2006 р. Підпис.
861552
  Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
861553
  Ліпкан В. Основи права національної безпеки // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 108-116. – ISSN 0132-1331
861554
   Основи права України : Навчальний посібник для неюридичних спеціальностей. – 2-е вид., доп. і перероб. – Львів : Оріяна-Нова, 2005. – 368с. – ISBN 5-8326-0128-9
861555
  Савченко Д.О. Основи правових норм, що регулюють відповідальність за співучасть у скоєнні злочину : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.08 / Савченко Д. О.; КУ. – К., 1994. – 23л.
861556
  Музикант К.А. Основи правового регулювання адміністративно-правового статусу неповнолітніх в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-65. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
861557
  Бойко М.Д. Основи правового самозахисту : Коментарі, роз"яснення, практичні поради, зразки юридичних документів. Навч. посібник / М.Д. Бойко. – Київ : Олан, 2001. – 356с. – ISBN 966-7984-01-Х
861558
  Янюк Н.В. Основи правового статусу керівника державного органу // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.28-32
861559
  Ржевська Н. Основи правової компетентності бакалавра з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 4 : Педагогіка. – C. 135-140. – ISSN 2078-1687
861560
   Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні : Підручник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : ІнЮре, 2003. – 236с. – ISBN 966-313-039-3
861561
  Тодоров І.Я. Основи правознавства : Основні відомості школьного курсу / І.Я. Тодоров. – Донецьк : БАО, 1997. – 96с. – ISBN 966-548-021-9
861562
  Коляда І. Основи правознавства : 9 кл.: Навч. посіб.: Зошит-конспект тем / І. Коляда, Я. Лозовий. – Київ : Каннон, 1997. – 192с. – ISBN 966-539-012-0
861563
  Наровлянський О.Д. Основи правознавства : Підручник для 9 класу / О.Д. Наровлянський. – 2-е вид., перероблене ы доповнене. – Київ : Магістр-S, 1998. – 320с. – ISBN 966-557-016-1
861564
  Гладун З.С. Основи правознавства : Навч. посібник для вступників спеціальн. "правознавство" вищ.закл.освіти / З.С. Гладун, М.В. Кравчук, М.В. Бармак; МОУ. ТАНГ. Юридичний інститут. – Тернопіль, 1999. – 280с. – Шифр дубл.
861565
  Гісем О.В. Основи правознавства : Білети та відповіді. 9 кл. / О.В. Гісем, А.Л. Ольшанська, В.М. Щербина; Київськ.міжрег.ін-тут вдосконален.вчителів ім.Б.Грінченка. – Київ : Ника-Центр, 2000. – 128с. – ISBN 966-521-084-Х
861566
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Знання, 2000. – 358c. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-52-1
861567
  Лисенков С.Л. Основи правознавства : Навч.посібник для учнів 9 кл.загальноосвіт.навч.закл. / С.Л. Лисенков. – Київ : Либідь, 2000. – 392с. – ISBN 966-06-0093-3
861568
  Пастухов В.П. Основи правознавства : Навчальний посібник / В.П.Пастухов,В.Ф.Пеньківський,М.Ю.Наум;За ред.В.П.Пастухова;. – Київ : Знання, 2000. – 426с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7293-67-Х
861569
   Основи правознавства : Підручник для 9-го класу середньої загальноосвітньої школи. – Київ; Ірпінь : ВТФ "Перун", 2000. – 416с. – ISBN 966-620-083-Х


  Цей посібник підготовлено відповідно до Консти-туції України, новітніх законодавчих актів, а також з урахуванням законопроектних робіт і державно-правової реформи, що здійснюється в Україні.
861570
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2000. – 208с. – Шифр дубл. – ISBN 966-539-245-Х
861571
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2001. – 364с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-083-Х
861572
  Савчук П.С. Основи правознавства : Посібник для абітурієнтів / П.С. Савчук, Ю.П. Самойленко. – Київ : А.С.К., 2002. – 208с. – ISBN 966-539-245-Х
861573
  Котюк І.І. Основи правознавства : Підручник для 9-го класу загальноосвітних навчальних закладів / І.І. Котюк. – Київ : Генеза, 2002. – 320с. – ISBN 966-504-089-8
861574
   Основи правознавства : Підручник для 9 кл. загальноосвітніх навч. закладів. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ; Ірпінь : Перун, 2003. – 416с. – ISBN 966-569-053-1
861575
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – Київ : Каравела, 2003. – 384с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8012-21-0
861576
   Основи правознавства : Навчальний посібник. – Київ : Школа, 2003. – 380с. – ISBN 966-661-127-9
861577
  Шуляк С.Я. Основи правознавства : Відповіді на запитання програми для абітурієнтів / С.Я. Шуляк. – Київ : Орин-прес, 2003. – 344с. – ISBN 966-7005-14-3


  Навч. посіб. "Відповіді на питання з курсу "Основи правознавства" підготовлений відповідно до програми вступних іспитів до Київського національного університету імені Тараса Шевченка. В ньому даються грунтовні відповіді на всі питання з програми ...
861578
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко; За ред. І.П. Лаврінчук. – Київ : Каравела, 2004. – 376 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
861579
   Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.А. Ведєрніков, І.А. Сердюк, Л.М. Липачова, О.В. Негодченко, А.В. та ін. Папірна; [Ведєрніков Ю.А та ін] ; керівник авт. кол. О.В. Негодченко ; М-во освіти і науки України ; М-во внутршніх справ України, Юрид. акад. – Вид. 3-тє, допов. і перероб. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-364-088-X
861580
   Основи правознавства : навч. посібник / В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський, Л.М. Подкоритова, М.Ю. Наум, М.О. [та ін.] Міщук; В. П. Пастухов [та ін.] ; за заг. ред. В.П. Пастухова ; М-во освіти і науки України, Акад. адвокатури України. – Київ : Алерта, 2005. – 377, [2] с. – Бібліогр.: с. 366-368. – ISBN 966-8533-29-1
861581
  Логвінова М.В. Основи правознавства : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Марія Логвінова, Віталій Кафарський; За заг. ред.В.П. Нагребельного. – МОіНУ; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 568с. – ISBN 966-364-034-0
861582
  Сидоренко М.Й. Основи правознавства : навч. посіб. для студентів ВНЗ дистанц. навчання / М.Й. Сидоренко ; [за ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 242, [1] с. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-93-8
861583
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 4-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 376с. – Всем кабинетам карточки отпечатаны. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-21-0
861584
  Костенко О.Б. Основи правознавства : посібник для вступників до вищих навчальних закладів / О.Б. Костенко. – 2-ге вид. доп. і перер. – Київ : Ін Юре, 2007. – 600 с. – ISBN 966-313-326-0
861585
  Осауленко О.І. Основи правознавства : навчальний посібник для абітурієнтів : Методичні рекоментації з незалежного тестування. Зміст тем. Тестові завдання та відповіді на них. Типові зразки тестів. Словник термінів та визначень / О.І. Осауленко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-373-457-6
861586
  Шпиталенко Г.А. Основи правознавства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.А. Шпиталенко, Р.Б. Шпиталенко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2008. – 376 с. – Бібліогр.: с. 373-375. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-21-0
861587
  Семерак О.С. Основи правознавства : навч. посібник для абітурієнтів / О.С. Семерак, І.О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 480 с. – Бібліогр.: с. 472-479. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-573-9
861588
   Основи правознавства : навчальний посібник / Т.М. Барабаш, М.В. Глух, Т.В. Данченко, Л.В. Левицька, Л.А. Савченко [ та ін.] ; МОНУ. – Київ : КНТ, 2009. – 408с. – ISBN 978-966-373-462-0


  Призначений для абітурієнтів, що готуються до зовнішнього незалежного оцінювання та складання іспитів до вищих навчальних закладів
861589
  Хоптяр Ю.А. Основи правознавства : [навчальний посібник] / Ю.А. Хоптяр, В.І. Адамовський ; Кам"янець-Подільський ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Медобори - 2006, 2011. – 296 с. : табл. – Бібліогр.: с. 283-290. – ISBN 978-966-1638-47-0
861590
   Основи правознавства : навч. посібник / [Ю.І. Крегул та ін.] ; за ред. проф. Ю.І. Крегула ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2011. – 405, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 400-405. – ISBN 966-629-299-8
861591
  Шило Д.Д. Основи правознавства (опорні схеми-конспекти) : Посібник для вчителів та учнів різних типів загальноосвітніх шкіл та неюридич.вузів / Д.Д. Шило; Мін-во освіти України ЄУФІМБ. – Київ : Європейський університет фінансів, іформ. систем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 126с. – ISBN 5-7763-2348-7
861592
   Основи правознавства. Практикум : навч. посібник для студ. ВНЗ неюрид. профілю / [Бондар О.Г. та ін. ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць] ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 291, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 292. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-599-419-0
861593
  Михайленко О.Р. Основи правознавства: посібник 9 кл. / О.Р. Михайленко. – 3-є вид., розшир. і поглибл. – К., 1997. – 251с.
861594
  Ковальчук Олена Основи правознавства: цивільне право (9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 60-63
861595
  Воронянський О.В. Основи правознаства : навч. посібник / О.В. Воронянський, Г.В. Борисов, Ю.В. Зайончковський. – Харків : Парус, 2006. – 368 с. – Бібліогр.: с. 357-359. – (Шанс : Школярам. Абітурієнтам. Студентам). – ISBN 966-8482-06-9
861596
  Мартишин Д.С. Основи православної віри : (Навчальний посібник для студ. МАУП) / Д.С. Мартишин; МАУП. – Київ : МАУП, 2005. – 176с. – ISBN 966-608-400-7
861597
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник / Под ред. Панок В. та ін. – Київ : Либідь, 1999. – 536с. – ISBN 966-06-0066-6
861598
  Панок В. Основи практичної психології : Підручник для студ. вищих навч. закладів / Авт.: В.Панок, Т. Титаренко, Н.Чепелєва, В. Рибалка та ін.; Під ред. Панок В. – Вид. 2-ге., стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2


  В основу підручника покладено оригінальну теорію життєвого шляху особистості. У другому виданні враховано досвід підготовки практичних психологів, соціаль-них працівників психотерапевтів, поглиблено висвітлення основних теоретичних і методологічних ...
861599
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти / Авт.: В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та інші. – Київ : Либідь, 2003. – 536с. – ISBN 966-06-0216-2
861600
   Основи практичної психології : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва, В. Рибалка. – 3-тє вид., стереотипн. – Київ : Либідь, 2006. – 536с. – ISBN 966-06-0409-2
861601
  Глейзерман А.Б. Основи практичної радіотехніки / А.Б. Глейзерман. – Харків-Одеса, 1932. – 194 с.
861602
   Основи практичної філософії : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [А.М. Лой та ін.] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 511, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Імен. покажч.: с. 498-505. – Бібліогр.: с. 477-497 та в кінці гл. – ISBN 978-966-439-407-6
861603
  Гнатюк А.Д. Основи приватного і ділового листування французькою мовою / А.Д. Гнатюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 1999. – 107с. – ISBN 966-594-123-2
861604
   Основи прийняття рішень та управлінська діяльність у військовій справі : Навчальний посібник / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. та інш. Мягков; Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський, Д.В. Вергуненко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 115с.
861605
  Мончак Л.С. Основи прикладної геохімії нафти і газу : підручник для студентів вищих навч. закладів / Л.С. Мончак, О.М. Трубенко ; МОНУ ; Івано-Франківський національний технічний ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 248 с. – ISBN 978-966-694-063-9
861606
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії. Експериментальна спектроскопія : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236. – ISBN 978-966-439-791-6
861607
  Григорук В.І. Основи прикладної оптичної спектроскопії.Теорія спектроскопії : навч. посібник / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: 318-319. – ISBN 978-966-439-672-8


  Шановному Леоніду Васильовичу з найкращими побажаннями і щирою вдячністю. З повагою. Підпис. 10 квітня 2014 р.
861608
   Основи прикладної статистики : Методичні поради. – Київ : Київський університет, 2002. – 92с.
861609
  Коробова Т.Б. Основи природознавства / Т.Б. Коробова. – К., 1967. – 240с.
861610
  Горощенко В.П. Основи природознавства / В.П. Горощенко. – К., 1978. – 229с.
861611
  Яришева Н.Ф. Основи природознавства / Н.Ф. Яришева. – Київ : Вища школа, 1995. – 336с.
861612
   Основи природознавства : підручник / [Н.Д. Карапузова та ін.] ; за ред. В.М. Помогайбо. – Київ : Академія, 2014. – 367, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 358-365. – Бібліогр.: с. 366-367. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-449-9
861613
  Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
861614
  Бабенко Л.П. Основи програмної інженерії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.П. Бабенко, К.М. Лавріщева; Ін-тут програмних систем НАН України; КНУТШ. – Київ : Знання, 2001. – 269 с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-620-095-3
861615
  Ковалюк Т.В. Основи програмування : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Т.В. Ковалюк. – Київ : BHV, 2005. – 384 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 966-552-138-1


  Розглядаються основні поняття алгоритмізації, а також техніка застосування у програмуванні базових алгоритмічних структур і структур даних. Розв’язана велика кількість різноманітних задач з оброблення масивів і файлів, сортування та пошуку, створення і ...
861616
  Пекарський Б.Г. Основи програмування : навч. посібник для студ. ВНЗ I-II рівнів акредитації, які навч. за спеціальністю "Обслуговування комп"ютерних та інтелектуальних систем і мереж" / Б.Г. Пекарський. – Київ : Кондор, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-351-075-0


  Посібник може бути корисним для студентів вищих навчальних закладів і учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, які вивчають программування та алгоритмічні мови
861617
  Верховська М.В. Основи програмування занять з використанням фізкультурно-оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 01. – С. 17-23 : табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
861618
  Копитко М.Ф. Основи програмування мовою Java : Тексти лекцій / М.Ф. Копитко, К.С. Іванків; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. Фак-тет прикладної математики та інформ. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 83 с. – (Серія: тексти лекцій №1/02)
861619
  Шикова О.М. Основи програмування мовою Паскаль у прикладах і завданнях : Навчальний посібник / О.М. Шикова; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 112с. – ISBN 966-608-400-7
861620
  Путятін Є.П. Основи програмування мовою С++ : Навч. посібник для студ. технічних спец. вищих навч. закладів / Є.П. Путятін, В.П. Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О. Матат. – Харків : Компанія СМІТ, 2005. – 320с. – ISBN 966-8530-41-1
861621
  Шищук В.В. Основи програмування на алгоритмічній мові Pascal : Навч. посіб. / В.В.Шищук. – Київ : Кондор, 2006. – 224с. – ISBN 966-351-034-Х
861622
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 1. – 2009. – 83 с.
861623
  Грязнова В.О. Основи програмування. Мова C# : методичний посібник для студ. радіофіз. факультету / В.О. Грязнова, С.В. Єфіменко, К.Е. Юштін ; КНУТШ, Радіофізичний факультет. – Київ
Ч. 2. – 2009. – 77 с.
861624
  Гайна Г.А. Основи проектування баз даних : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., що навчаються за напрямом підгот. 0804 "Комп"ютерні науки" / Г.А. Гайна ; МОНУ ; Київ. нац. ун-т будівницва і архітектури. – Київ : Кондор, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-351-089-7


  Призначено для студентів усіх спеціальностей напряму підготовки "Комп"ютерні науки"
861625
  Зайченко Ю.П. Основи проектування інтелектуальних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.П. Зайченко; Міністерство освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 352с. – ISBN 966-8407-21-0
861626
  Довбиш А.С. Основи проектування інтелектуальних систем : навчальний посібник / А.С. Довбиш. – Суми : Сумський державний університет, 2009. – 170 с. – ISBN 978-966-657-225-0
861627
  Гайдаржи В.І. Основи проектування та використання баз даних : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.І. Гайдаржи, О.А. Дацюк; МОіНУ; Нац. техн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид. виправл. і доп. – Київ : Політехніка. Періодика, 2004. – 256с. – ISBN 966-622-167-5
861628
  Дубінін Д О. Основи промислового виробництва / Д О. Дубінін, . – К, 1966. – 168с.
861629
  Ісаков Ю.А. Основи проміслової електроніки / Ю.А. Ісаков. – К, 1969. – 254с.
861630
  Ващук Ф.Г. Основи професійного педагогічного спілкування : навч.-метод. посіб. / Ф.Г. Ващук, І.В. Козубовська ; Ужгород. держ. ун-т, Ужгород. природн.-гуманітар. шк.-коледж. – Ужгород : Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1996. – 46, [2] с. – Бібліогр.: с. 47. – ISBN 5-7707-9949-8
861631
  Радов Д.Г. Основи професійної діяльності на державній службі / Д.Г. Радов. – Запоріжжя : КСК-Альянс, 2015. – 219, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 206-219. – ISBN 978-617-7019-15-1
861632
  Гриньова М.В. Основи професійної майстерності журналіста Л.А.Нестулі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 12-18. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті визначені складові професійної майстерності журналіста, представлена модель професійної майстерності журналіста та розкрита її ефективність у діяльності провідного журналіста , Полтавщини Людмили Анатоліївни Нестулі.
861633
  Вірна Жанна Основи професійної орієнтації / Вірна Жанна. – Луцьк : Ред.-вид.відд. "Вежа" Волин.держ.ун-ту ім.Л.Українки, 2003. – 156с. – ISBN 966-600-054-7
861634
  Гончарова Н.О. Основи професійної орієнтації : навч. посібник / Н.О. Гончарова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2010. – 166, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 159-167. – Бібліогр.: с. 122-135, 156-158 та в кінці гл. – ISBN 978-966-194-048-1
861635
   Основи професіографії : Навчальний посібник. – Київ : МАУП, 1997. – 148с. – ISBN 5-86926-095-7
861636
   Основи професіональної комунікації : Навчальна програма та методичні рекомендації для студ. ін-ту, факультетів та відділень журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 41с.
861637
  Карпенко В.О. Основи професіональної комунікації : Навчально-методичний комплекс / В.О. Карпенко; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2004. – 51 с. – ISBN 966-594-183-6
861638
  Чекмишев О.В. Основи професіональної комунікації. Теорія і практика новинної журналістики : Підручник-практикум для студ. внз, які навчаються за спец. "Журналістика" / О.В. Чекмишев; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 129 с. – видання має дві різні палітурки. – ISBN 966-594-550-5
861639
  Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
861640
  Гладій Г.І. Основи процесів мислення проблемної молоді, яка звільняється з місць позбавлення волі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 15-21. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
861641
  Терлецька Л. Основи психодіагностики / Лариса Терлецька. – Київ : Главник, 2006. – 144с. – (Психологічний інструментарій). – ISBN 966-8774-05-1
861642
  Скребець В.О. Основи психодіагностики : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закладів / Скребець В.О.; МОНУ. – Київ : Слово, 2007. – 192с. – ISBN 966-8407-14-8
861643
  Бурлачук Л.Ф. Основи психодіагностики для психологів // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Полтава, 2012. – № 1 (1). – С.199-200. – ISSN 2226-4078
861644
  Кузікова С.Б. Основи психокорекції : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.Б. Кузікова. – Київ : Академвидав, 2012. – 320 с. : табл. – Бібліогр.: с. 312-319. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-046-2
861645
  Куранова С.І. Основи психолінгвістики : навч. посібник [для студентів вищ. навч. закл.] / С.І. Куранова. – Київ : Академія, 2012. – 206, [2] с. : іл., табл. – Сер. засн. в 1999 р. – Бібліогр.: с. 203-206. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-310-2
861646
  Кирилюк О. Основи психолінгвістичного дослідження безадресатного письмового дискурсу (на прикладі щоденникових записів В. Винниченко) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 197-200. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
861647
   Основи психології. – Київ : Либідь, 1995. – 632 с.Обл.-вид.аpк.4. – ISBN 5-325-00822-6
861648
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 2-е вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1996. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
861649
   Основи психології : Підручник для студ. взо. – 3-ї вид., стереотипне. – Київ : Либідь, 1997. – 632с. – ISBN 5-325-00822-6
861650
   Основи психології : Підручник для студентів вищих закладів освіти. – Вид. 4-е, стереот. – Київ : Либідь, 1999. – 632с. – ISBN 966-06-0135-2
861651
  Дубравська Д.М. Основи психології : Навчальний посібник / Д.М. Дубравська. – Львів : Світ, 2001. – 280с. – ISBN 966-603-129-9


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
861652
   Основи психології : Підручник для студ. вищих закладів освіти. – Вид. 5-е, стереотип.. – Київ : Либідь, 2002. – 632с. – ISBN 966-06-0233-2
861653
  Кириленко Т.С. Основи психології : Навчальний посібник / Т.С. Кириленко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 88с. – ISBN 966-594-461-4
861654
  Веракіс А.І. Основи психології : навч. посібник / [А.І. Веракіс та ін.]. – Київ ; Харків : ТОВ "Р.И.Ф", 2005. – 413, [3] с. : іл., табл. – Словник: с. 374-411. – Бібліогр.: с. 412-414 та наприкінці тем. – ISBN 966-8097-06-8
861655
   Основи психології : підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха, В.М. та ін. Пискун; [О.В. Киричук, В.А. Роменець, Т.С. Кириленко, І.П. Маноха та ін.]; за заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 6-те вид., стер. – Київ : Либідь, 2006. – 632 с. – ISBN 966-06-0410-6
861656
  Максимова Н.Ю. Основи психології девіантної поведінки : підручник для студ. вищих навчальних закл. / Н.Ю. Максимова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-439-069-6
861657
  Бандурка О.М. Основи психології і педагогіки : Підручник для вищ. навч. закладів МВС України / О.М. Бандурка, В.О.Тюріна, О.І.Федоренко; МВС України; Нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків : Національний ун-т внутрішніх справ, 2003. – 336с. – ISBN 966-610-053-3
861658
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – Київ : Академвидав, 2003. – 504с. – (Альма - матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
861659
  Серьожникова Р.К. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Р.К. Серьожникова, Н.Д. Пархоменко, Л.С. Яковицька; МОіНУ. ДНТУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 243 с. – ISBN 966-8253-42-6
861660
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр., доп. – Київ : Академвидав, 2005. – 520с. – ("Альма- Матер"). – ISBN 966-8226-22-4
861661
  Макарова Л.І. Основи психології і педагогіки : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.І. Макарова, Й.М. Гах ; М-во освіти та науки України, Ін-т менедж.менту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 107-111. – ISBN 966-364-007-3
861662
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / О.М.Степанов, М.М. Фіцула. – 2-е вид., випр. та доп. – Київ : Академвидав, 2006. – 520 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-07-0


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
861663
  Семенова А.В. Основи психології і педагогіки : Навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова. – Київ : Знання, 2006. – 319с. – ISBN 966-346-114-4
861664
   Основи психології і педагогіки : навчальний посібник / А.В. Семенова, Р.С. Гурін, Т.Ю. Осипова, А.М. Ващенко; за ред. А.В. Семенової. – 2-ге вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 341с. – ISBN 978-966-346-346-9
861665
  Варій М.Й. Основи психології і педагогіки : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / М.Й. Варій, В.Л. Ортинський ; МОНУ ; Львівський державний ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 376 с. – ISBN 966-364-401-X
861666
  Власова О.І. Основи психології і педагогіки : підруник для студ. вищ. навч. закл. / Власова О.І., Марушкевич А.А. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 255 с. – ISBN 978-966-439-211-9
861667
  Степанов О.М. Основи психології і педагогіки : навч. посібник [ля студ. вищих навч. закладів] / О.М. Степанов, М.М. Фіцула. – 3-тє вид., допов. – Київ : Академвидав, 2012. – 526, [2] с. – Бібліогр.: с. 484-486. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-041-7


  Розкрито загальні засади психології та педагогіки з урахуванням історичного досвіду і сучасних реалій вітчизняної школи. Для студентів вузів
861668
  Дроздов О.Ю. Основи психології масової геополітичної свідомості : монографія / О.Ю. Дроздов ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Чернігів : Десна Поліграф, 2016. – 563, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-464. – ISBN 978-617-7323-41-8
861669
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. Європейський ун-тет фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу. – Київ : Європейский ун-т фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. – 154с. – Бібліогр.:С.149-151. – ISBN 966-7508-27-7
861670
  Лозниця В.С. Основи психології та педагогіки : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОНУ ; Київ. нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2001. – 288 с. – ISBN 966-574-207-8


  Охарактеризовано різні психологічні течії, визна-чено їх роль у розвитку науки психології. Розкри-то суть і специфіку психічних процесів особис-тості: відчуття, сприймання, пам"ять, мовлення, мислення. Навчальний посібник для студентів вищих ...
861671
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
861672
  Палеха Ю.І. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник / Ю.І. Палеха, В.І. Герасимчук, О.М. Шиян; Європейський університет. – 2-ге вид., доп. – Київ : Європейський університет, 2002. – 164с. – ISBN 966-7508-80-3
861673
  Колесніченко Л.А. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Л.А. Колесніченко, Л.Л. Борисенко; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2002. – 157с. – ISBN 966-574-311-2
861674
  Балашова С.П. Основи психології та педагогіки : Навчально-методичний посібник для курсантів ВВНЗ / С.П. Балашова, В.Л. Кирик, С.Г. Лисюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 158с. – ISBN 966-594-654-4
861675
  Ковальчук О.Б. Основи психології та педагогіки : навчальний посібник / Орися Ковальчук, Світлана Когут ; за заг. ред. Л. Ковальчук ; МОН України ; Львіський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2009. – 624 с. – ISBN 978-966-613-715-2
861676
  Власова О.І. Основи психології та педагогіки : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4


  електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
861677
  Ржевська-Штефан Основи психологічних наук : метод. забезп. самостійної роботи студ. педагогічного ВНЗ / З.О. Ржевська-Штефан, Л.В. Клочек, І.Л. Уличний ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. – 376 с. : табл. – Імен покажч. : с. 368-369 - Предм. покажч. : с. 370-375. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-7406-78-3
861678
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : Навчальний посібник / С.В. Васьківська. – Київ : Четверта хвиля, 2004. – 256с. – ISBN 966-529-064-9
861679
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник / С.В. Васьківсьска ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 504с. – ISBN 966-594-985-3
861680
  Васьківська С.В. Основи психологічного консультування : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
861681
  Моргун В.Ф. Основи психологічної діагностики : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Ф. Моргун, І.Г. Тітов ; [відп. за вип. Кальченко Н.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – 2-ге вид. – Київ : Слово, 2012. – 459, [5] с. : іл., табл. – Додатки: с. 407-430. – Бібліогр.: с. 385-406. – ISBN 978-966-194-022-1
861682
   Основи психолого-управлінського консультування : Навч. посібник для студентів вузів. – Київ : МАУП, 2002. – 136с. – 15Осно Шифр дубл. – ISBN 966-608-170-9
861683
  Карпенко Є. Основи психотренінгу : навч. посібник / Євген Карпенко ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Львів ; Дрогобич : Видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2015. – 75, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-384-339-1
861684
  Котюк І.І. Основи публічного права України / І.І. Котюк. – Київ : Логос, 1998. – 160с. – (Бібліотека школяра). – ISBN 966-509-044-5
861685
  Сопін Є.Ф. Основи радіобілогії / Є.Ф. Сопін. – К., 1962. – 240с.
861686
  Кіцно В.О. Основи радіобіології та радіоекології : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.О. Кіцно [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т України. – Київ : Хай-Тек Прес, 2008. – 316, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2143-01-0
861687
  Кутлахмедов Ю.О. Основи радіоекології : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Ю.О. Кутлахмедов, В.І. Корогодін, В.К. Кольтовер; За ред. В.П.Зотова. – Київ : Вища школа, 2003. – 320с. – ISBN 966-642-137-2


  Наведено основні принципи радіоекології. Розглянуто дію радіонуклідів на мікроорганізми, рослини, тварин і людей, а також міграцію радіонуклідів у різних системах. Висвітлено проблеми екології міст, а також значних територій, забруднених ...
861688
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : навчальний посібник / С.М. Левитський; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2002. – 82 с. – ISBN 966-594-304-9
861689
  Сисоєв В.М. Основи радіоелектроніки : Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / В.М. Сисоєв. – Київ : Вища школа, 2004. – 279 с. – ISBN 966-642-018-Х


  Розглянуто електричні сигнали та елементи радіоелект-ронних пристроїв, радіоелектронні пристрої та системи. Підручник для студентів вищих педагогічних навчальних за-кладів
861690
  Левитський С.М. Основи радіоелектроніки : підручник для студентів вузів, які навчаються за напрямами "Фізика" та "Прикладна фізика" / С.М. Левитський ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 456 с. – ISBN 966-594-967-5
861691
  Лизанчук В.В. Основи радіожурналістики : підручник / В.В. Лизанчук; МОНУ; Львівський нац. ун-т ім. І.Франка. – Київ : Знання, 2006. – 632с. + компакт- диск. – ISBN 966-346-249-3
861692
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник / О.Я. Гоян; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 190с. – ISBN 966-594-460-6
861693
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : Підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом "Журналістика" / О.Я. Гоян; КНУТШ; Інститут журналістики. – 2-е вид., доп. – Київ : Веселка, 2004. – 245 с. – ISBN 966-01-0319-0
861694
  Гоян О.Я. Основи радіожурналістики і радіоменеджменту : підручник / О.Я. Гоян ; КНУТШ. – 3-тє вид., допов. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-093-1
861695
  Бова М.Т. Основи радіотехніки / М.Т. Бова, Г.Г. Марголін, Н.М. Розенберг. – Київ, 1957. – 231 с.
861696
  Євтіхієв О.Ф. Основи радянського адміністративного права / О.Ф. Євтіхієв. – К, 1928. – 296с.
861697
   Основи радянського законодавства. – К., 1973. – 316с.
861698
   Основи радянського законодавства.. – 2-е вид., доп. – К., 1974. – 340с.
861699
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1963. – 95с.
861700
  Скібіцький В.М. Основи радянського кримінального права / В.М. Скібіцький. – Київ, 1964. – 34с.
861701
   Основи радянського права. – Вид. 2-е. – Київ, 1963. – 424 с.
861702
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Вид. 2-е. – К., 1963. – 1963с.
861703
   Основи радянського права. – 3-є перероб. і доп. вид. – Київ : Урожай, 1966. – 403с.
861704
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – К., 1980. – 464с.
861705
  Бурчак Ф.Г. Основи радянського права / Ф.Г. Бурчак. – Київ, 1981. – 464 с.
861706
   Основи радянського права.. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ, 1971. – 315с.
861707
   Основи радянського трудового законодавства. – Київ : Вища школа, 1974. – 167 с.
861708
   Основи радянського цивільного і трудового права. / Ф.Г. Бурчак, І.Г. Євсєєв, Є.О. Монастирський, В.З. Янчук; Євсєєв І.Ф. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 302с.
861709
   Основи радянської держави і права. – Вид. 7-е, стереотип. – К., 1981. – 198с.
861710
   Основи Радянської держави і права : Навч. посібн. для 8-го кл. – К., 1978. – 199с.
861711
   Основи Радянської держави і права. – К., 1984. – 176с.
861712
  Гурєєв П.П. Основи Радянської держави і права : навчальний посібник / П.П. Гурєєв. – Київ : Вища школа, 1987. – 190 с.
861713
  Бурдянський І. Основи раціоналізації виробництва / І. Бурдянський. – Х., 1932. – 360с.
861714
   Основи раціонального викоростання та охорони водних ресурсів / Н.Г. Астрова, І.П. Зелінський, Л.В. Моісеєва, В.В. Астров // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 607-609. – Бібліогр.: 2. – ISBN 966-521-129-3
861715
  Гайдай С.В. Основи раціонального природокористування, екологічної експертизи та аудиту : навчальний посібник / Гайдай С.В. ; КНУТШ, Географічний ф-т, Кафедра географії України. – Київ, 2010. – 68 с. + Додаток: с. 26-68. – Бібліогр.: с. 23-25
861716
   Основи реалізації природної структурно-логічної надмірності диз"юнктивних нормальних форм представлення даних / Ю. Іванов, І. Пампуха, Д. Перегудов, О. Захарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розроблено теоретичні основи реалізації природної структурно-логічної надмірності змінних, що породжує послідовності n-мірного куба Е n, забезпечують завдання необхідних коригувальних властивостей структурно-логічних кодів. Developed are theoretical ...
861717
  Россіхіна Г.В. Основи реалізації фінансово-правових норм // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 91-95. – (Право ; № 1(35)). – ISSN 1813-338Х
861718
   Основи регіонального управління в Україні : підручник / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Каф. регіон. упр., місцевого самоврядування та упр. містом ; [авт.-упоряд.: В.М. Вакуленко та ін.] ; за заг. ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. – Київ : НАДУ, 2012. – 573, [3] с. : іл., табл. – Слов. основ. термінів: с. 530-565. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-619-310-3
861719
  Сергєєв О.Д. Основи регіональної геології Причорноморської синеклізи // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-11. – Бібліогр.: 9 назв. – (Геології та географії ; № 8)
861720
  Павленко А.Ф. Основи регіональної діагностики : Навчальний посібник / А.Ф. Павленко, Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко; Національна акад. наук України; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2003. – 70с. – ISBN 966-95729-2-4
861721
  Злупко С.М. Основи регіонології = Bases of regionology : навчально-методичний посібник / Степан Злупко ; [за заг. ред. О.В. Стефанишин] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2011. – 233, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Присвячується 80-річчю з дня народження С.М. Злупка. – Бібліогр.: с. 187-193 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-852-4
861722
  Макогон В.Д. Основи регулювання міжбюджетних відносин // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 12. – С. 21-23
861723
  Карпенко В.О. Основи редакторської майстерності. Теорія, методика, практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. які навчаються за спец. "Журналістика", "Видавнича справа та редагування" / В.О. Карпенко ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2007. – 432 с. – ISBN 978-966-388-201-7
861724
  Кулик А.В. Основи рейтингового управління регіональними системами : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 24-28. – Бібліогр.: 21 назва
861725
   Основи реклами і зв"язків із громадськістю : підручник для студентів вищих навч. закладів / В.Ф. Іванов [та ін.] ; [за заг. ред. В.Ф. Іванова, В.В. Різуна] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 431 с. – Бібліогр.: с. 421-431. – ISBN 978-966-439-374-1
861726
  Ревнюк О.В. Основи реклами і зв"язків із громадськістю. Покажчик зміст // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 56-57


  Подаємо відомості про видання й авторів та покажчик змісту нового колективного підручника (2011 рік), підготовленого до другу викладачами кафедри реклами та зв"язків із громадськістю Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка. It is presented ...
861727
  Шальман Т.М. Основи реклами у сфері освіти : навч. посібник / Т.М. Шальман ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 123-127
861728
  Вежель Л.М. Основи рекламної діяльності : Методичні рекомендації / Вежель Л.М.; КНУТШ; Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2006. – 80с.
861729
  Борисова З.О. Основи релігієзнавства : Навчально-метод. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / З.О. Борисова; МОНУ; Донецьк. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 288с. – ISBN 966-364-206-8
861730
  Лешан В.Ю. Основи релігієзнавства : підручник для студ. ВНЗ / В.Ю. Лешан ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Чернівці : Рута, 2006. – 303, [1] с. : табл. – Слов.: с. 275-303. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 966-568-795-6
861731
  Александров Ю.В. Основи релятивістської космології : Навчальний посібник для студ. спеціальностей "Астрономія" і "Фізика" вищ. навч. закладів / Ю.В. Александров; Мін-во освіти і науки України; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2004. – 134с. – ISBN 966-623-304-5
861732
   Основи реології : Лабораторний практикум для студентів фізичного факультету зі спеціалізації "Молекулярна фізика. – Київ : Київський університет, 2001. – 55с.
861733
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вища школа, 1995. – 267с. – ISBN 5-11-004389-2
861734
  Підопригора О.А. Основи римського приватного права : Підручник / О.А. Підопригора. – Київ : Вентурі, 1997. – 336с. – ISBN 966-570-045-6
861735
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник для вищих навч.закладів / В.С. Макарчук; Львівськ.ін-т внутр.справ при Нац.Акад.ВС України. – Київ : Атіка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7714-19-5
861736
  Орач Є.М. Основи римського приватного права : Курс лекцій / Є.М. Орач, Б.Й. Тищик; Львівськ.держ. ун-т ім. Івана Франка; Рец. Кульчицький, Кольбенко А.В., Семків В.О. – Київ : Юрінком Інтер, 2000. – 272с. – ISBN 966-7784-22-3
861737
  Макарчук В.С. Основи римського приватного права : Навчальний посібник / В.С. Макарчук; Львівський ін-тут внутрішніх справ при Націон. акад. внутрішніх справ України. – Вид-ня 2-ге, доповнене. – Київ : Атіка, 2003. – 256с. – ISBN 966-8074-51-3
861738
   Основи римського приватного права : підручник / Борисова В.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. Борисової В.І., Баранової Л.М. ; МОН України ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 224с. – ISBN 978-966-458-019-6
861739
   Основи римського приватного права. Стислий курс : навч. посібник / [В.А. Кройтор та ін. ] ; за заг. ред. В.А. Кройтора. – Харків : НікаНова, 2013. – 197, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На звороті тит. арк. та в макеті каталож. картки рік видання зазнач. 2014. – Бібліогр.: с. 195-197 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-9
861740
  Трофанчук Г.І. Основи римського цивільного права : навч. посіб. для дистанц. навчання / Г.І. Трофанчук, В.І. Подоляк ; [за заг. ред. Р.А. Калюжного] ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2005. – 160, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. на початку модулів. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-46-6
861741
   Основи римського цивільного права.. – К.
1. – 1962. – 12с.
861742
   Основи римського цивільного права. : Методичні вказівки до вивчення курсу. – Київ : Видавництво Київського університету
2. – 1962. – 36 с.
861743
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки : Підручник / В.Я. Бобров. – Київ : Либідь, 1995. – 320с.
861744
  Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва : підручник для учнів, студе. проф.-тех. навч. закладів / В.Я. Бобров. – Київ : Вища школа, 2003. – 719 с. – (Професійно-технічна освіта України). – ISBN 966-642-165-8
861745
  Селезньов В.В. Основи ринкової економіки України : влада, право, підприємництво, фінанси, податки, маркетинг, менеджмент, торгівля, реклама: посібник [для студентів вищих навч. закладів] / В.В. Селезньов. – Київ : А.С.К., 2006. – 688с. – (Економічна освіта). – ISBN 966-319-113-9
861746
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
1. – 1993. – 112с.
861747
   Основи ринкової економіки: Навч. посібн. для ПТУ.. – К.
2. – 1993. – 142с.
861748
  Гурвич С.С. Основи риторики / С.С. Гурвич. – Київ : Вища школа, 1978. – 173с.
861749
  Юдін В.І. Основи роботи в Microsoft Excel XP : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.І. Юдін, В.С. Рижиков, В.В. Ровенська. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 272 с. : іл. – ISBN 978-966-364-512-4
861750
  Іванов Є.О. Основи роботи із системою Microsoft Excel : Навч. посібник / Є.О. Іванов, В.Т. Матвієнко, Ю.Д. Попов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 121с. – ISBN 966-594-135-6
861751
   Основи роботи із системою комп"ютерної алгебри MathCAD : Методична розробка для студ. природ. факультетів. – Київ : Київський університет, 1999. – 28с.
861752
   Основи рослинництва і селекції.. – К., 1953. – 247с.
861753
  Кравченко Аліна Основи самомотивації, або як досягти успіху в спорті // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 6, червень. – С. 27 : фото
861754
  Продайвода Г.Т. Основи сейсмоакустики : Навчальний посібник / Г.Т. Продайвода; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 296с. – ISBN 966-594-159-3
861755
  Ділі Джон Основи семіотики = Basics semiotics / Ділі Джон; ЛНУ ім.І.Франка. Філософ. фак-тет; Пер. з англ. та наук.ред. А.Карася. – 2-ге вид. доп. – Львів : Арсенал, 2000. – 232с. – ISBN 966-7790-00-2
861756
  Сугаков В.Й. Основи синергетики / В.Й. Сугаков; Біб-ка державного фонду фунд.досліджень. – Київ : Обереги, 2001. – 287c. – (Бібліотека державного фонду фундаментальних досліджень). – ISBN 966-513-225-3
861757
  Кобзистий П.І. Основи синоптичної метеорології : Навчальний посібник / П.І. Кобзистий, І.М. Щербань; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 115с. – ISBN 966-594-731-1
861758
  Швайка Ол. Основи синтезу лікарських речовин / Ол. Швайка; МОНУ. НАНУ. ДНУ. Ін-тут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім.Л.М.Литвиненка. – Донецьк, 2002. – 304 с. – ISBN 966-7804-27-5
861759
  Болюк О. Основи систематизації дерев"яного облаштування та архітектурні елементи інтер"єру церков // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2011. – № 4 (100), липень - серпень. – С. 671-679. – ISSN 1028-5091
861760
  Шевченко П.Г. Основи систематики рибоподібних і риб : навч. посіб. для підготовки бакалаврів напряму 6.090201 "Водні біоресурси та аквакультура" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / П.Г. Шевченко, Ю.В. Пилипенко. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Ліра-К, 2012. – 229, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 224-229. – ISBN 978-966-2393-54-5
861761
  Сімкова Т.О. Основи системи ефективного управління якістю в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 1. – С. 54-56 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
861762
  Вовк В.М. Основи системного аналізу : Навчальний посібник / В.М. Вовк, З.Б. Дрогомирецька; МОНУ. ЛНУ ім. І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 248с.
861763
  Згуровський М.З. Основи системного аналізу : підручник для студ. вищих навчальних закладів / М.З. Згуровський, В.С. Панкратова ; за заг. ред. М.З. Згуровського. – Київ : BHV, 2007. – 544 с. – (Інформатика / за заг. ред. М.З. Згуровського). – ISBN 978-966-552-153-2
861764
  Перевозчикова О.Л. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації / О.Л. Перевозчикова; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : КМ Академія, 2003. – 432с. – ISBN 966-518-230-7
861765
  Ушакова І.О. Основи системного аналізу об"єктів і процесів комп"ютеризації : навч. посібник / Ушакова І.О ; Мін-во освіти і науки України ; Харківський нац.економічний університет. – Харків : ХНЕУ. – ISBN 978-966-676-286-6
Ч.2. – 2008. – 312с.
861766
  Самойленко В.М. Основи системного гідроекологічного районування території // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 95-110. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
861767
  Тимченко А.А. Основи системного проектування та системного аналізу складних об"єктів : Основи системного підходу та системного аналізу об"єктів нової техніки: Навч. посібник для студ. внз за напрямом "Комп"ютерні науки" / А.А. Тимченко; За ред. Ю.Г. Леги. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0060-7


  Викладено нову концепцію системного проектування САПР, як складної організаційно-технічної системи, що розвивається, орієнтованої на вирішення проблеми побудови проектного рішення. Підручник для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних ...
861768
  Околітенко Н.І. Основи системної біології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Околітенко, Д.М. Гродзинський. – Київ : Либідь, 2005. – 360с. – Шифр дубл.57 Окол.Доп.карт. бл.,хим.,рфз.,фз.,. – ISBN 966-06-0374-6


  Пропонований посібник - це перша спроба привести в систему потік відомостей про будову навколишнього світу та знайти його внутрішні механізми, висвітлити глибоко сховані причини, чому живий світ, зберігаючи автономію, водночас функціонує як єдине ціле
861769
  Фурашев В.М. Основи системної інформатизації підтримки процесів прийняття управлінських рішень // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 2 (38). – С. 3-12
861770
  Власюк П.А. Основи сільского господарства : Дозволено Мін-вом освіти УРСР як підручник для природничих факультетів пед.інститутів / П.А. Власюк. – Київ : Радянська школа, 1956. – 532с.
861771
  Калачиков О.Т. Основи сільскогосподарського виробництва. Програма та метод. вказ. / О.Т. Калачиков. – Харків, 1966. – 68с.
861772
  Бернацький М.Л. Основи сільсько-господарської мікробіології / М.Л. Бернацький. – 2-ге вид., доп. виправлене. – Харків; Київ : Держсільгоспвидав, 1932. – 128с. : мал.
861773
  Мосолов В.П. Основи сільського господарства / В.П. Мосолов. – К, 1951. – 319с.
861774
   Основи сільського господарства. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Вища школа, 1991. – 296с.
861775
   Основи сільського господарства.. – К., 1983. – 246с.
861776
   Основи сільськогосподарського виробництва.. – К., 1977. – 264с.
861777
   Основи сільськогосподарської мікробіології.. – Х.К., 1934. – 580с.
861778
  Ковальчук Олена Основи сімейного права : (розробка уроку з основ правознавства. 9 клас) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 46-48
861779
  Сахарцева І.І. Основи складання бухгалтерської звітності за вимогами Національних стандартів України : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.І. Сахарцева. – Київ : Кондор, 2003. – 614с. – ISBN 966-8251-13-Х
861780
   Основи слідознавства : Лекції №8 / С.А. Кириченко, В.Д. Басай, Ю.О. Кириченко, Ю.Д. Ткач; МВСУ; КІВС; За ред. О.А.Кириченка. – Київ, 2003. – 35с.
861781
   Основи соціалістичної економіки. – К., 1971. – 336с.
861782
  Врублевський В.К. Основи соціалістичної економіки / В.К. Врублевський, А.П. Доценко, В.Г. Лиходій. – Київ, 1971. – 336с.
861783
   Основи соціалістичної економіки.. – К., 1971. – 50с.
861784
  Шевців З.М. Основи соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / З.М. Шевців. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 248 с. : іл., табл. – Додатки: с. 225-242. – Бібліогр.: с. 243-246 та в кінці розділів. – ISBN 978-611-01-0335-0
861785
  Олійник Я.Б. Основи соціальної географії : робоча навчальна програма / Олійник Я.Б., Степаненко А.В. ; КНУТШ. – Київ : Обрії, 2008. – 32с.
861786
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Курс лекцій / О.І. Салтовський; Міжрегіональна акад. управління персоналом. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5-86926-117-1
861787
  Костріков С.В. Основи соціальної екології : Навчально-методичний посібник / С.В. Костріков, Л.М. Нємець, К.А. Нємець; Мін-во освіти України; Харківськ. Нац. ун-т ім.В.Н.Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 1999. – 184с. – ISBN 966-623-084-4
861788
  Салтовський О.І. Основи соціальної екології : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Салтовський; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 382с. – ISBN 966-8365-29-1


  Викладаються теоретичні засади інтегративної за своїм характером науки про оптимізацію та гармонізацію взаємовідносин суспільства та природи - соціальної екології
861789
  Єременко В.Г. Основи соціальної економіки : Популярний курс / В.Г. Єременко. – Київ : МАУП, 1997. – 168с. – ISBN 5869260973
861790
  Головніна О.Г. Основи соціальної економіки : підручник / О.Г. Головніна. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 647, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 604-642. – Бібліогр.: с. 593-603 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0388-6
861791
   Основи соціальної психології : навчальний посібник / Донченко О.А. [ та ін.] ; за ред. М.М. Слюсаревського ; АПН України ; Ін-т соціальної політичної психології. – Київ : Міленіум, 2008. – 496с. – ISBN 978-966-8063-45-2
861792
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вузів / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
861793
  Коваліско Н.В. Основи соціальної стратифікації : навчальний посібник для вищ. навч. закл. / Н.В. Коваліско. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 328 с. – ISBN 966-2025-06-4
861794
   Основи соціоекології.. – Київ : Вища школа, 1995. – 237с.
861795
  Ерліх Є. Основи соціології права (1913) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 211-221. – ISSN 1818-992Х
861796
  Ніколаєнко Т.Ю. Основи спектроскопії біополімерів : навч. посібник / Т.Ю. Ніколаєнко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 120 та в підрядк. прим.
861797
  Сугаков В.Й. Основи спеціальної теорії відносності / В.Й. Сугаков, Е.М. Верлан. – Київ : Вища школа, 1977. – 87 с.
861798
  Павлюк А. Основи спілкування іноземною мовою : (Програма курсу за вибором для 10-12 класів) // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2010. – № 1 (41). – С. 38-42
861799
  Фурса С.Я. Основи споживчих знань. Захист прав споживачів : судова та адвокатська практика : наук.-практ. посібник / С.Я. Фурса, О.О. Кармаза ; за ред. С.Я. Фурси ; Центр правових дослідж. Фурси. – Київ : Видавець Фурса С.Я. ; КНТ, 2009. – 703, [1] с. – Бібліогр.: с. 702-703. – (Цивілістика). – ISBN 978-966-8721-88-7; 978-966-373-549-8;


  Розраховано на широке коло читачів, у тому числі і на непідготовленого читача, який намагається розібратися в українському законодавстві щодо захисту прав споживачів
861800
   Основи спостережень за станом довкілля : навч.-метод. посібник / [Р.В. Бабко та ін.] ; за заг. ред. С.М. Панченка, Л.В. Тихенко ; Сумський обл. центр позашк. освіти та роботи з талановитою молоддю ; Нац. природ. парк "Деснянсько-Старогутський". – Суми : Університетська книга, 2013. – 351, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 350-351. – Бібліогр. зазнач. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-680-666-9
861801
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – М. – 425с.
861802
  Шмальгаузен И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И. Шмальгаузен, 1916. – С. 185-214. – Отд. оттиск из: Русский зоологический журнал
861803
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 3-е, испр. и доп. – М, 1938. – 488с.
861804
  Шмальгаузен И.И. Основи сравнительной анатомии позвоночних животных / И.И. Шмальгаузен. – Изд. 4-е испр. и доп. – Москва, 1947. – 540с.
861805
   Основи стандартизації метрології та управління якістю : навч. посібник для студентів ВНЗ / Надія Машта, Олександр Бенчук, Галина Бенчук [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. – Рівне : О. Зень, 2015. – 384, [4] с. : іл., табл. – До 75-річчя Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту. – Бібліогр.: с. 365-369. – ISBN 978-617-601-144-6


  В пр. №1704809 напис: Дарунок бібліотеці від автора. Акімова Людмила Миколаївна. Підпис.
861806
   Основи стандартизації та сертифікації : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2393-82-8
861807
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : Навчальний посібник / В.І. Павлов, Н.В. Павліха, О.В. Мишко, І.В. Опьонова; МОНУ; ЛДТУ; Ін-т регіональних досліджень НАНУ. – Луцьк : Надстир"я, 2002. – 252с. – ISBN 966-517-352-9


  Нова україномовна версія вершини французького героїчного епосу
861808
   Основи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.І. Павлов [та ін.] ; [під ред. : Домішнього М.І. (відп. ред.), Дзіся Г.В., Оскольського В.В.] ; Асоціація товарної нумерації "ЄАН-Україна" ; Тернопільська академія народного господарства. – Вид 2-ге, доп. – Київ : Кондор, 2009. – 230 с. – Бібліогр.: с. 222-229. – ISBN 966-7982-95-5


  У посібнику викладені основні положення управління якістю продукції, розкриті механізми функціонування національної системи стандартизації, сертифікації та ідентифікації товарів і послуг в Україні
861809
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації / М.І. Шаповал. – 2-ге вид. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1999. – 152с.
861810
  Шаповал М.І. Основи стандартизації, управління якістю і сертифікації : Підручник / М.І. Шаповал; Європейський університет. – 3-є вид., перероб. і доп. – Київ : Європейський університет, 2001. – 174с. – ISBN 966-7508-96-Х
861811
  Ротштейн А.І. Основи статистики соціалістичної промислововсті / А.І. Ротштейн. – Х.
ч.1. – 1933. – 288с.
861812
  Бук С.Н. Основи статистичної лінгвістики : навчально-методичний посібник / Соломія Бук ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 124 с.
861813
  Венгер Є.Ф. Основи статистичної фізики і термодинаміки : навчальний посібник для студ. фізико-матем. спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2004. – 256 с. – ISBN 966-642-242-5


  Викладено фундаментальні поняття і закони квантової механіки. Розглянуто найпростіші задачі та наближені методи квантової механіки, розв"язування квантовомеханічних задач, теорію випромінювання Підручник для студентів фізико-математичних факультетів ...
861814
  Королюк С.Л. Основи статистичної фізики та термодинаміки : підручник для студ. вищих навч. закладів / Степан Королюк, Степан Мельничук, Олександр Валь. – Чернівці : Книги - XXI, 2004. – 348 с. – ISBN 966-8653-03-3
861815
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навч. посібник / А.М. Береза. – Київ : КНЕУ, 1999. – 140с. – ISBN 966-574-170-5
861816
  Береза А.М. Основи створення інформаційних систем : Навчальний посібник / А.М. Береза; МОНУ. КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2001. – 214с. – ISBN 966-574-253-1
861817
  Ліпінський О.Ю. Основи створення оптоелектронних інтегральних обчислювальних середовищ для спеціалізованих комп"ютерних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліпінський Олександр Юрійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
861818
  Нікольський Віталій Валентинович Основи створення пристроїв п"єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згоряння : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.13.05 / Нікольський В.В.; Одеський нац. політехнічний ун-т. – Одесса, 2005. – 36 с. – Бібліогр.:43 назви
861819
  Вакуленко В.Л. Основи стимулювання розвитку аграрного сектору України // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Л.Б. Шостак, І.Ю. Гужва, Л.І. Нейкова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – C. 13-18
861820
  Лагутін В.Л. Основи стратегії державного регулювання інноваційної діяльності // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – С. 25-32. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
861821
  Ладан Т.М. Основи стратегії та моделі реконструкції кінотеатру "Жовтень" у м. Києві // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 41. – С. 124-130. – ISSN 2077-3455
861822
  Петленко Ю.В. Основи стратегічного управління рухом грошових коштів на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 53-55. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглядаються проблеми управління рухом грошових коштів на підприємстві.
861823
  Залєтов О.М. Основи страхового права України : Навчальний посібник з комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування" / О.М. Залєтов, О.О. Слюсаренко; Під ред.: Б.М. Данилишина. – Київ : BeeZone, 2003. – 384с. – +CD ROM. – (Бібліотека страхування). – ISBN 966-8283-00-7


  Розглядаються теоретичні та практичні засади страхового права України. Посібник супроводжується комп"ютерним довідником "Дінай: Страхування", який містить систематизовану законодавчу базу діяльності на страховому ринку України
861824
  Заруба О.Д. Основи страхування : Навч. посібник / О.Д. Заруба. – Київ : УФІМБ, 1995. – 180с. – ISBN 5-7763-2577-3
861825
  Шевчук В.В. Основи структурного аналізу : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
861826
  Зиман З.З. Основи структурної кристалографії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / З.З. Зиман ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – 2-ге вид., доп. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-623-494-3
861827
   Основи судової експертизи : навч. посібник для фахівців, які мають намір отримати або підтвердити кваліфікацію суд. експерта / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. М.С. Бокаріуса, Одес. НДІ суд. експертиз [та ін.] ; [авт.-уклад.: Л.М. Головченко та ін.]. – Харків : Право, 2016. – 925, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в дод. : с. 462-628 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-991-5
861828
  Опришко Л. Основи судової журналістики : посібник / Людмила Опришко, Людмила Панкратова. – Київ : Рада Європи, 2016. – 148 с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (USAID від американського народу. Проект "Консолідація розробки реформ у сфері юстиції в Україні"). – ISBN 978-966-138-025-6
861829
  Кириченко О.А. Основи судової мікрології : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.09 / Кириченко О.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 32 с.
861830
  Морозов С.М. Основи суїцидології : навчальний посібник / С.М. Морозов, Т.В. Вашека; Ін-т післядипломної освіти КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІПО КНУ ім. Тараса Шевченка; Геопринт, 2003. – 152с. – Шифр дубл.15 Моро.Доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-25-5
861831
  Карпінський В.О. Основи суспільного і державного ладу Радянського Союзу / В.О. Карпінський. – К., 1954. – 79с.
861832
  Юзьков Л.П. Основи суспільного ладу СРСР / Л.П. Юзьков. – К., 1978. – 41с.
861833
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : Навчальний посібник для студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів / О.Г. Топчієв; Мін-во освіти і науки України.Одеський національний ун-т ім. І.І.Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2001. – 560с. – 1Топч Шифр дубл. – ISBN 966-549-651-4


  Розглянуто методологичні принципи й предметна область суспільної географії як нової для вітчизняної географічної науки дисципліни, що вивчає територіальну організацію життєдіяльності в цілому
861834
  Топчієв О.Г. Основи суспільної географії : підручник для студентів географ. спеціальностей вищих навч. закладів / О.Г. Топчієв ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 544 с. – Бібліогр.: с. 540. – ISBN 978-966-190-104-8
861835
  Шаблій О.І. Основи суспільної географії = Fundamentals of human geography : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Шаблій ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – 2-ге вид. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 295, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 284-287. - Тем. покажч.: с. 288-294. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-613-955-2
861836
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Київ; Ляйпціг : Укр. накладня. – 216с.
861837
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість / І.Я. Франко. – Львів : Книж.-журн.вид-во, 1952. – 216с.
861838
  Франко І.Я. Основи суспільності : повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Художня література, 1955. – 240 с. – (Б-ка укр. роману та повісті)
861839
  Франко І.Я. Основи суспільності : Повість із сучасного життя / І.Я. Франко. – Київ : Молодь, 1986. – 200с. – (Б-ка юношества)
861840
  Власенко Я.О. Основи сучасного маркетингу : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Власенко Я.О., Карпенко С.В. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 325, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 321-323. – ISBN 978-617-598-064-4
861841
  Бичков О.С. Основи сучасного програмування : підручник / О.С. Бичков ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 272 с. – ISBN 978-966-439-189-1
861842
  Бичков А.С. Основи сучасного програмування [Електронний ресурс] : Навч. пос. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Бичков, Ю.В. Турбал. – б.м., 2005. – 423 с.
861843
  Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання / Наук.-дослідний ін-тут українознавства МОН України; Нац. пед. ун-тет ім.М.П.Драгоманова; Юрій Руденко. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2003. – 328с. – ISBN 966-7018-61-Х
861844
  Карпенко С.В. Основи сучасного управління : навч. посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Карпенко С.В., Корченко О.Г. – Київ : Фірма "ІНКОС", 2011. – 316, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – ISBN 978-617-598-039-2
861845
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : Навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік; МАУП. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : МАУП, 2004. – 340с. – ISBN 966-608-482-1
861846
  Корсак К.В. Основи сучасної екології : навчальний посібник / К.В. Корсак, О.В. Плахотнік ; Міжрег. акад. упр. персоналом. – 6-те вид., доп. – Київ : Персонал, 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-608-941-3
861847
  Пилипів О. Основи сучасної латинської медичної термінології : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Ольга Пилипів, Леся Мисловська ; [наук. ред. Л. Пилипів ; ред. А.М. Габрук] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 251, [1] с., [4] с. фотоіл. : табл., іл. – Додатки: с. 167-251. – ISBN 978-966-613-918-7
861848
  Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці) : навч. посібник для студентів ВНЗ / С.Ю. Ніколаєва. – Київ : Ленвіт, 2008. – 286 с. – ISBN 978-966-8995-18-7
861849
  Ребенко О.Л. Основи сучасної теорії взаємодіючих квантованих полів / О.Л. Ребенко; О.Л. Ребеко; НАНУ, Ін-т математики. – Київ : Наукова думка, 2007. – 540с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0665-2
861850
  Пришляк О.О. Основи сучасної топології : Навчальний посібник / О.О. Пришляк; КНУТШ; Механіко-математичний факультет. – Київ : Київський університет, 2006. – 79с. – . – ISBN 966-594-746-Х
861851
  Олтаржевський Д.О. Основи та методи діяльності сучасних корпоративних медіа / Дмитро Олтаржевський. – Київ : Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [Центр вільної преси], 2013. – 308, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 259-282 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2123-46-3
861852
   Основи твариництва.. – К., 1957. – 352с.
861853
  Клепіков О.І. Основи творчості особи : навч. посіб. для студ. внз / О.І. Клепіков, І.Т. Кучерявий. – Київ : Вища школа, 1996. – 295 с. – ISBN 5-11-004658-1
861854
  Белоновский П.Д. Основи теоретичної арифметики / П.Д. Белоновский. – Київ, 1952. – 212с.
861855
  Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
861856
  Бебик В. Основи теоретичної та практичної політології / В. Бебик. – К, 1994. – 122с.
861857
   Основи теоретичної фізики : навч. посіб. з спецкурсу "Основи теоретичної фізики" для студ. біол. ф-ту. – Київ : Інтертехнодрук, 2007. – 121 с.
861858
  Венгер Є.Ф. Основи теоретичної фізики : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Є.Ф. Венгер, В.М. Грибань, О.В. Мельничук. – Київ : Вища школа, 2011. – 429, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 422-424. – ISBN 978-966-642-444-3
861859
  Приходько В.В. Основи теоретичної філософії : навч. посібник / В.В. Приходько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 142, [1] с. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим.
861860
  Натансон І.П. Основи теорії / І.П. Натансон. – Київ, 1950. – 424 с.
861861
  Кондратов В.Т. Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабільній та нелінійній функції перетворення датчика : Автореф...док.техн.наук:05.11.15;05.11.01 / Кондратов В.Т.;МОіНУ.НТУУ. – Київ, 2001. – 36с. – Бібліогр.: с.28-32
861862
  Лісовик Л.А. Основи теорії алгоритмів / Л.А. Лісовик, С.С. Шкільняк. – Киев : Київський університет, 1993. – 95с.
861863
  Супрун А.Д. Основи теорії білкових молекул : Навчальний посібник для студ. фізич. фак-ту / А.Д. Супрун, Ю.І. Прилуцький; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2003. – 99с. – ISBN 966-594-381-2
861864
  Царков Є.Ф. Основи теорії випадкових процесів / Мін-во освіти України; ЧДУ ім. Ю.Федькова; Під заг. ред. Є.Ф.Царкова. – Чернівці : Зелена Буковина, 1999. – 296 с. – (Лекції з теорії стохастичного моделювання). – ISBN 966-7123-20-0
861865
  Копф А. Основи теорії відносності Ейнштейна : пер. з рос. / посібник / А. Копф. – Харків : ДНТУ, 1937. – 168 с.
861866
   Основи теорії гендеру : Навч. посібник. – Київ : К.І.С., 2004. – 536с. – ISBN 966-8039-70-X
861867
  Рудик П.А. Основи теорії держави : навч. посібник / П.А. Рудик ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ : Алерта, 2013. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 154-159. – ISBN 978-617-566-154-3


  У пр. № 1715007 напис: Данилевичу В.П. Бажаю успішно завершити навчання в університеті. Підпис.
861868
  Недбайло П.О. Основи теорії держави і права / П.О. Недбайло. – Київ, 1959. – 171с.
861869
  Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
861870
  Грицьків Р.Д. Основи теорії довгих ліній / Р.Д. Грицьків. – К., 1974. – 143с.
861871
  Дзержинський М.Е. Основи теорії еволюції : підручник для студ. біол. спец. ВНЗ / Дзержинський М.Е., Пустовалов А.С., Варенюк І.М. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 431, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 403-416. – Бібліогр.: с. 417-428. – ISBN 978-966-439-657-5
861872
  Добровольський В.В. Основи теорії екологічних систем : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.В. Добровольський; МОНУ; Миколаївський ДГУ ім. П.Могили. – Київ : Професіонал, 2006. – 272с. – ISBN 966-370-007-6
861873
  Біда М. Основи теорії економії / М. Біда. – Чікаго, 1963. – 229с.
861874
   Основи теорії економіки : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков, Л.Є. Сухомлин; В.С. Кушнір, Г.Є. Мазнєв, В.Г. Рижков , Л.Є. Сухомлин. – Харків : Кондор, 2007. – 229с. – ISBN 5-7763-0864-X
861875
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику : Hавч.посіб.для студ.економ.спец.ВHЗ / О.І. Ястремський; Міжнар.фонд"Відродження",програма"Трансформація гуманітарно освіти в Укра ні". – Київ : АртЕк, 1997. – 235с. – Бібліогр.:с.234-235. – ISBN 966-505-125-3
861876
  Ястремський О.І. Основи теорії економічного ризику / О.І. Ястремський. – К, 1997. – 232с.
861877
  Реверчук С.К. Основи теорії економічної конкуренції : навчальний посібник / С.К. Реверчук, Т.В. Сива, Л.С. Реверчук ; МОН України ; ЛНУ імені Івана Франка, Економічний факультет. – Київ : Знання, 2007. – 271 с. – ISBN 966-346-285-X
861878
  Максимович М.Г. Основи теорії електричних кіл / М.Г. Максимович. – Львів
Ч. 1. – 1973. – 142 с.
861879
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3-х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-186-0 (Кн.1)
Кн.1 : Аналіз лінейних електричних кіл. Часова область. – 2003. – 399 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
861880
  Гумен М.Б. Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-208-5 (Кн.2)
Кн.2 : Аналіз лінейних електричних кіл. Частотна область. – 2004. – 358 с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців, які спеціалізуються в галузі розроблення та застосування електр. кіл і систем
861881
   Основи теорії електричних кіл : У 3 - х книгах: Підручник для студ. техн. спеціальностей вищ. навч. закл. / М.Б. Гумен, А.М.Гуржій, В.М.Співак, Ю.Г.Савченко; За ред. М.Б. Гумена. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-187-9; 966-642-248-4
Кн.3. : Аналіз нелінійних електричних кіл. – 2004. – 391с.


  Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
861882
  Гриценко О. Основи теорії журналістської діяльності / О. Гриценко, Г. Кривошея, В. Шкляр; Міжнар. ін-т лінгвистики і права. – Київ, 2000. – 203с. – ISBN 966-7181-38-3
861883
  Жалдак М.І. Основи теорії і методів оптимізації : навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей вищих навчальних закладів / М.І. Жалдак, Ю.В. Триус. – Черкаси : Брама-Україна, 2005. – 607, [1] с. – Покажч.: с. 602-607. – Бібліогр.: с. 596-60. – ISBN 966-8756-04-5
861884
  Шабатура Ю.В. Основи теорії і практики інтервальних вимірювань : Монографія / Ю.В. Шабатура; Мін-во освіти і науки України; ВНТУ. – Вінниця : Універсум-Вінниця, 2003. – 167с. – ISBN 966-641-068-0
861885
  Гуцало О.Г. Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутливих до фазових спотворень перетворювальних каналів : Автореф... Доктора техн.наук: 05.11.08 / Гуцало О.Г.; Вінницький держ.техн.ун-т. – Вінниця, 1999. – 34л.
861886
  Радченко О.М. Основи теорії ймовірностей : навчальний посібник / О.М. Радченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 100 с.
861887
   Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : Навчальний посібник для студ. інженерно-техн. та прикладних спец. вищ. учбових закладів / В.П. Бабак, А.Я. Білецький, О.П. Приставка, П.О. Приставка. – Київ : КВІЦ, 2003. – 432 с. – ISBN 966-7192-48-2
861888
  Ільченко О.В. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : конспект лекцій / О.В. Ільченко, С.В. Тищенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2005. – 99, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 99. – ISBN 966-594-678-1
861889
  Щоголев С.А. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики : навч.-метод. посібник / С.А. Щоголев ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2015. – 202, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199. – ISBN 978-617-689-131-4
861890
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-05-8
Ч. 1. – 2008. – 432с.
861891
   Основи теорії кіл : підручник для студентів вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Радіотехніка" / [ Коваль Ю.О. та ін. ]. – Харків : СМІТ. – ISBN 978-966-2028-06-5
Ч. 2. – 2008. – 560с.
861892
  Байдак Ю.В. Основи теорії кіл : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ю.В. Байдак. – Київ : Вища школа : Слово, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-642-405-4


  Репрезентовано панораму всесвітньо відомої поезії золотої доби (XVІ - XVІІ ст.), фактично - іспанського Відродження. Для широкого кола читачів
861893
  Дімчогло М. Основи теорії консолідації інформаційного законодавства // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 5 (197). – С. 41-46
861894
  Стецюк П.Б. Основи теорії конституції та конституціоналізму : Посібник для студентів / П.Б. Стецюк. – Львів : Астролябія. – ISBN 966-96118-6-5
Ч.1. – 2003. – 232 с.
861895
  Гончаренко В.В. Основи теорії кредитної кооперації / В.В. Гончаренко. – Київ : НАКСУ, 1999. – 52 с. – (Бібліотечка кооператора / За ред. В.В.Гончаренка)
861896
  Біленчук П.Д. Основи теорії криміналістики та криміналістична техніка : Курс лекцій / П.Д. Біленчук, А.П. Гель, М.В. Салтевський; Вінницька філія МАУП. – Вінниця : МАУП, 2000. – 208с.
861897
  Блажевич Б.І. Основи теорії лінійних електричних кіл / Б.І. Блажевич. – Київ, 1964. – 443с.
861898
  Волинський П.К. Основи теорії літератури / П.К. Волинський. – Київ, 1962. – 351с.
861899
  Волинський П.К. Основи теорії літератури / П.К. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1967. – 351с.
861900
  Пахаренко В.І. Основи теорії літератури : навч.-метод. посібник / Василь Пахаренко. – Київ : Генеза, 2009. – 293, [3] с. : табл. – Бібліогр.: с. 289-291 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-428-4
861901
  Бовсунівська Т.В. Основи теорії літературних жанрів : монографія / Т.В. Бовсунівська ; КНУШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 519с. – ISBN 978-966-439-096-2
861902
  Гриценко О.М. Основи теорії міжнародної журналістики : Підручник для студ.гуманіт. спец. вищ. закл. освіти / О.М. Гриценко, В.І. Шкляр; КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ : Київський університет, 2002. – 304с. – ISBN 966-594-291-3
861903
  Таценко Н.В. Основи теорії мовного дискурсу : навч. посібник / Н.В. Таценко. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 177, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд.
861904
  Семенюк О.А. Основи теорії мовної комунікації : навчальний посібник / О. А. Семенюк, В. Ю. Паращук. – Київ : Академія, 2010. – 240с. : табл. – Бібліогр.: с. 233-237. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-328-7


  Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
861905
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник [для студентів ВНЗ] / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309, [3] с. – Бібліогр.: с. 299-309. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-335-5
861906
  Косенко Ю.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник / Ю.В. Косенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 281, [1] с. – Бібліогр. в кінці тем
861907
  Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посібник для самостійної роботи студента / О.В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2011. – 300, [4] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-300. – (САМ!). – ISBN 978-966-580-356-0; 978-966-580-327-0


  Успіх професійної діяльності та особливого життя значною мірою визначається рівнем комунікативної культури, яка охоплює мовні, паравербальні, ілокутивні, інтеракційні, соціокультурні, міжкультурні знання, уміння і навчики
861908
  Селіванова О.О. Основи теорії мовної комунікації : [підручник для студ. напряму "Філологія" ВНЗ аспірантів, викл.] / О.О. Селіванова. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2011. – 348, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 342-348. – Бібліогр.: с. 335-341. – ISBN 978-966-493-300-8
861909
  Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
861910
  П"яних Б.Є. Основи теорії нелінійних та параметричних кіл : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч. за напрямами підгот. "Мікро- та наноелектроніка" та "Електронні пристрої та системи" / Б.Є. П"яних, Е.Г. Азнакаєв, О.В. Вишнівський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 211, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-211. – ISBN 978-966-598-725-3
861911
  Лейко С.Г. Основи теорії нечітких множин : Навчальний посібник / Святослав Григорович Лейко. – Одеса : Астропринт, 2005. – 192с. – ISBN 966-318-329-2
861912
  Шаповал В.М. Основи теорії парламентаризму / В.М. Шаповал ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – 134, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-922-020-2
861913
  Барам О.М. Основи теорії перебігу хімічних реакцій / О.М. Барам. – К, 1978. – 112с.
861914
  Ситенко О.Г. Основи теорії плазми / О.Г. Ситенко, В.М. Мальнєв; HАHУ, Ін-т теоретично фізики. – Київ : Наукова думка, 1994. – 376с. – ISBN 5-12-003776-3
861915
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок : Навч.посібник / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко. – Київ : Либідь, 1993. – 232с. – ISBN 5-325-00136-1
861916
  Григоренко Я.М. Основи теорії пластин та оболонок з елементами магнітопружності : підручник для вищих навч. закл. / Я.М. Григоренко, Л.В. Мольченко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 403с. – ISBN 978-966-439-233-1
861917
  Соколовська А.М. Основи теорії податків : навчальий посібник для студ. вищих навч. закладів / А.М. Соколовська. – Київ : Кондор, 2010. – 326 с. – Бібліогр.: с. 319-325. – ISBN 978-966-351-249-5
861918
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності й аналізу розмірностей та їх застосування в задачах механіки : Навчальний посібник / Т.Ю. Кепич, О.Г. Куценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 78с.
861919
  Кепич Т.Ю. Основи теорії подібності та аналізу розмірностей в механіці : Навчальний посібник / Т.Ю.Кепич, О.Г.Куценко ; КНУТШ. – Київ : Логос, 2004. – 130 с. – ISBN 966-581-523-7


  В навчальному посібнику послідовно викладено основи теорії подібності та аналізу розмірностей, які необхідні для оволодіння курсом "Методи математичного моделювання в задачах механіки", що читається студентам-механікам механіко-математичного ...
861920
  Рябов С.Г. Основи теорії політики : Навч. посібник для студентів спец. вищих навчальних закладів / С.Г. Рябов, М.В. Томенко; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1996. – 192 c. – ISBN 966-7145-00-X
861921
  Гайда П.І. Основи теорії польоту і конструкції ракет : навчальний посібник [для слухачів, курсантів та студ. вищих навч. закладів] / П.І. Гайда, П.Є. Трофименко, М.М. Ляпа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2011. – 248 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 215-216. – ISBN 978-966-657-396-7
861922
  Олексик Х.М. Основи теорії права і держави : конспект аудіолекцій / Х.М. Олексик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Закарп. держ. ун-т, Юрид. фак., Ін-т інформ. технологій. – Ужгород : Закарп. держ. ун-т, 2011. – 232, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-966-2075-26-7
861923
  Млишко Іван Олександрович Основи теорії проектування осьових комбінованих інструментів : Автореф... канд. техн.наук: 05.03.01 / Млишко Іван Олександрович; Нац. техн. ун-тет України КПІ. – К,, 1996. – 33л.
861924
  Гончаренко В.М. Основи теорії рівнянь з частинними похідними / В.М. Гончаренко. – Київ : Вища школа Головне вид., 1995. – 311с.
861925
  Богданов В.В. Основи теорії росту кристалів : навч. посібник / В.В. Богданов ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312. – ISBN 978-966-623-685-5
861926
  Лопатьєв А. Основи теорії систем у спортивній науці / А. Лопатьєв, А. Демічковський, М. Пітин // Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : XII Міжнар. наук. конф. / Львів. держ. ун-т фіз. культури, Центр мат. моделювання ІППМіМ ім. Я.С. Підстригача НАН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; [ред.: О. Борис, І. Лайтарук]. – Львів : ЛДУФК, 2016. – С. 4-6. – ISBN 978-966-2328-99-8
861927
  Болясний Ілля Львович Основи теорії соціалістичної влади / Болясний Ілля Львович. – К, 1971. – 199с.
861928
  Котюк І.І. Основи теорії судового пізнання : навч. посібник для студ. юрид. ф-тів / І. Котюк ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-486-1
Ч. 1 : Загальнотеоретичні аспекти. – 2012. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 394-423
861929
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : Навчальний посібник / М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1994. – 155 с.
861930
  Пістун М.Д. Основи теорії суспільної географії : навчальний посібник для студ. геогр. ф-тів ун-тів / Міжнародний фонд "Відродження" ; програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні" ; М.Д. Пістун. – Київ : Вища школа, 1996. – 231 с. – ISBN 5-11-004675-1
861931
  Бісікало О.В. Основи теорії та засоби розуміння сенсу електронного текстового контенту : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.23 / Бісікало О.В. ; НАНУ ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
861932
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навчальний посібник для студ.фізичних спеціальностей / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-247-6
Ч.1 : Ідеальна оптична система та аберації зображення. – 2001. – 220с.
861933
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник для студ.оптичних спеціальн. ун-тетів та вищих технічних навчальн. закладів / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-326-Х
Ч.2 : Оптичні системи та їх елементи. – 2002. – 291с.
861934
  Одарич В.А. Основи теорії та методів розрахунку оптичних систем : Навч. посібник / В.А. Одарич; КНУТШ. – Київ : Київський университет. – ISBN 966-594-371-5
Ч.3 : Оптичні системи спектральних приладів. – 2003. – 40с.
861935
  Дубич К.В. Основи теорії управління та менеджменту : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.В. Дубич, О.Г. Кірічок, В.К. Процюк; МОіНУ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Пектораль, 2005. – 104с. – ISBN 966-963057-2-Х
861936
  Фішман І.М. Основи теорії функцій дійсної змінної / І.М. Фішман. – Київ, 1963. – 226 с.
861937
  Царьова З.М. Основи теорії хімічних реакторів комп"ютерний курс : Підручник для студ.хім.спец. / З.М. Царьова, Л.Л. Товажнянський, Є.І. Орлова; За ред. З.М. Царьової; Мін.освіти і науки україни. – Харків : ХПІ, 2002. – 615с. – ISBN 966-583-242-Х
861938
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Москва, 1952. – 180с.
861939
  Виноградов І.М. Основи теорії чисел / І.М. Виноградов. – Київ, 1952. – 160 с.
861940
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів : Ядерні процеси: Навчальний посібник / КНУТШ; В.А. Плюйко. – Київ : Київський університет, 2003. – 160с. – ISBN 966-594-348-0
861941
  Плюйко В.А. Основи теорії ядра та ядерних процесів. Фізика атомного ядра : Навчальний посібник / В.А. Плюйко; КНУТШ; Фізичний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 162с. – ISBN 966-594-348-0
861942
  Каденко І.М. Основи теплогідравліки ядерних енергетичних установок : навчальний посібник / І.М. Каденко, О.М. Харитонов, Р.В. Єрмоленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 359 с. : іл. – Бібліогр.: с. 352. – ISBN 978-966-439-296-6
861943
  Шварцер Б.В. Основи теплотехніки та гідравліки. / Б.В. Шварцер. – К., 1974. – 113с.
861944
  Д"яков А.С. Основи термінотворення : Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А.С. Д"яков, Т.Р. Кияк, З.Б. Куделько. – Київ : "КМ Academia", 2000. – 218с. – ISBN 966-518-047-9
861945
  Бакка М.Т. Основи термодинаміки в гірництві : Навчальний посібник для студ.гірн.спец.вузів / М.Т. Бакка, І.С. Редчиць, В.С. Редчиць; МОНУ; Ін-т змісту і метод.навчання;ЖІТІ. – Житомир, 2000. – 210с. – ISBN 966-7570-55-Х
861946
  Вайнштейн С.Я. Основи техніки безпеки та протипожежної техніки / С.Я. Вайнштейн. – Харків, 1965. – 196с.
861947
  Пивоваров Л.О. Основи техніки безпеки. / Л.О. Пивоваров, П Л. Грінь, . – К., 1965. – 128с.
861948
  Іпполітов П. Основи техніки бігу на коньках / П. Іпполітов. – Київ, 1937. – 16с.
861949
   Основи техніки лабораторних робіт з хімії : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / Аксьонова О.Ф. [та ін.] ; МОНУ ; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Ліра-К, 2011. – 155, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 155. – ISBN 978-966-2174-16-8
861950
   Основи техніки оформлення газети : Тексти лекцій. – Київ : Центр вільної преси, 2000. – 195с. – ISBN 966-7181-66-9
861951
   Основи техніки передавання інформації : підручник для студ. спец. 7.091401 "Системи автоматики та управління" вищих навч. закладів / Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик; Р.Н. Квєтний, М.М. Компанець, С.Г. Кривогубченко, А.Я. Кулик ; МОНУ ; Ін-т змісту і методів навчання ; Вінницький держ. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2002. – 360 с. – ISBN 966-641-043-5
861952
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-341-5
Кн. 1 : Теорія електронних кіл. – 2007. – 728 с.
861953
   Основи технічної електроніки : у двох книгах : підручник для студ. вищ. техн. навч. закл. – Київ : Вища школа. – ISBN 978-966-642-363-7
Кн. 2 : Схемотехніка/Бойко В.І., Гуржій А.М., Жуйков В.Я., Зорі А.А., В.М. Співак та ін. – 2007. – 510 с. : іл.
861954
  Левінсон Л.Є. Основи технічної механіки / Л.Є. Левінсон. – К, 1955. – 336с.
861955
  Пономаренко В.С. Основи технологий Internet : Учебное пособие / В.С. Пономаренко, С.В. Минухин, И.А. Торохтий; МО и НУ; Харьк. гос. эконом. ун-тет. – Харьков : ХГЭУ, 2001. – 256с. – ISBN 966-676-012-6
861956
  Збожна О.М. Основи технології : Навчальний посібник / О.М. Збожна; Мін-во освіти і науки України; Тернопільська акад. народ. господ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Тернопіль : Карт-бланш, 2002. – 486с. – ISBN 966-7952-03-7


  Основи знань про сировину, енергію, технологічні процеси та системи, способи отримання, підготовлення та перероблення сировини з метою виготевлення продукції, яка задовольняє вимоги споживоча. Для студентів ВНЗ
861957
  Дзіняк М.Б. Основи технології алкілацетатів аліфатичних спиртів C4-C5 з використанням як каталізаторів солей сульфокислот : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Дзіняк Мар"яна Богданівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
861958
  Хомко Наталія Юріївна Основи технології гетерогенно-каталітичної гідратації нітрилів карбонових кислот : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.04 / Хомко Наталія Юріївна; Мін-во освіти України. Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 1999. – 16л.
861959
  Кудрявцев С.О. Основи технології одержання бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.07 / Кудрявцев С.О.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
861960
  Качмар-Кос Основи технології одержання діестерів на основі спиртів С2-С5 : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.04 - технологія продуктів органічного синтезу / Качмар-Кос Н.Я. ; Національний університет " Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
861961
  Махммод А С.М. Основи технології парової конверсії вуглеводнів C1-C4 аерозольним нанокаталізом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Махммод Саіф Мохаммед А. ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
861962
  Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері Основи технології переробки важких сірчистих нафт України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Мохаммад Шакір Абд Ал-Амері ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
861963
  Голибард Є. Основи технології системного мислення : підручник з однойм. курсу / Євген Голибард. – Київ : Фенікс, 2017. – 317, [1] с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Алф.-предм. покажчик: с. 304-310. – Бібліогр.: с. 302-303. – ISBN 978-966-136-375-4
861964
  Логвінков С.М. Основи технологічних систем : навч. посібник / Логвінков С.М., Борисенко О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 306, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 300-304. – ISBN 978-966-676-611-6
861965
  Настасяк І.Ю. Основи типологізації сучасних правових систем світу // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2014. – № 4 (16). – С. 206-212. – ISSN 2306-9082
861966
  Черкес О.І. Основи токсикології бойових отруйних речовин / О.І. Черкес. – 4-те вид.,перероб. і доп. – Харків-Київ : Медичне видавництво, 1934. – 231с. – Библиогр.: с.229
861967
  Шувалов Я.А. Основи топографії : навч. посібник для географічних ф-ів педагогічних ін-ів / Я.А. Шувалов. – Київ : Радянська школа, 1956. – 328 с.
861968
  Пастух В.В. Основи топографії : підручник для геологічних та гірничих спеціальностей вищих навч. закладів / КНУТШ ; В.В. Пастух, Г.Ф. Виноградов. – Київ : Київський університет, 2000. – 372 с. – 526 Паст Шифр дубл. – ISBN 966-594-126-7
861969
  Матусевич К.М. Основи топографії : посібник для вчителів / К.М. Матусевич , М.К. Матусевич. – Рівне : Волинські обереги, 2002. – 164 с. – ISBN 966-7518-40-X
861970
  Остроух В.І. Основи топографії : Методичні вказівки до виконання практичних робіт для студ. геологічного факультету / В.І. Остроух; КНУТШ; Географічний факультет. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 46с.
861971
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 2 : Основи картографії. – 1968. – 46 с.
861972
   Основи топографії і картографії : методич. посібник для студ.-заочників природничо-географічних ф-тів педінститутів. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Основи топографії. – 1969. – 60 с.
861973
  Загородній В.В. Основи топографії і картографії : посібник для вчителів / В.В. Загородній, К.М. Матусєвич; ред. Р.Є. Рибіна. – Київ : Радянська школа, 1977. – 134 с.
861974
  Шувалов Я.А. Основи топографії. : Учебное пособие / Я.А. Шувалов. – Київ, 1951. – 351с.
861975
  Алі Н.А. Основи трансцендентально-семіотичного аналізу літературного дискурсу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-5. – (Філософія. Політологія ; Вип. 28)


  Розглядаються проблеми дослідження текстів у постмодерністському дискурсі з точки зору виявлення змісту символічних інтерпретацій.
861976
  Карпенко Д.О. Основи трудового права = Розкрито основні глави курсу загальної та особливої частини основ трудового права : Навчальний посібник / Д.О. Карпенко. – Київ : А.С.К., 2003. – 656с. – (Економіка. Фінанси. Право). – ISBN 966-8291-12-3
861977
  Беззуб Б.С. Основи трудового права : конспект лекцій для студентів економічних спеціальностей / Б.С. Беззуб, О.М. Міхатуліна ; МОНУ, Нац. технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ : Політехніка, 2004. – 160 с. – ISBN 966-622-170-5
861978
  Шерешевський І.В. Основи трудового права. / І.В. Шерешевський. – Харків, 1930. – 328с.
861979
  Зеленін С.М. Основи туризму / С.М. Зеленін, В.В. Нікольський. – Київ : Здоров"я, 1975. – 240с.
861980
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 1. – 2009. – 264 с.
861981
  Зима О.Г. Основи туризму : конспект лекцій / Зима О.Г., Дехтяр Н.А., Новікова М.В. ; МОНУ ; Харьківський нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ
Ч. 2. – 2009. – 224с.
861982
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; М-во освіти і науки Ураїни, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-359
861983
  Мальська М.П. Основи туристичного бізнесу : навч. посібник / Марта Мальська, Володимир Худо, Валерій Цибух ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 269-271. – ISBN 966-8253-99-X
861984
  Алєшугіна Н.О. Основи туристичного країнознавства: опорний конспект у таблицях і схемах : [навчально-наочний посібник] / Алєшугіна Н.О., Зеленська О.О., Смаль І.В. ; [за ред. І.В. Смаля]. – Ніжин : Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 2010. – 352 с. : іл., табл. – ISBN 978-611-527-001-9
861985
  Бойко-Блохін Основи українського націоналізму // Український націоналізм : антологія / Орг. Укр. Націоналістів (бандерівців) ; [упоряд. В. Рог]. – Київ : Українська видавнича спілка ім. Юрія Липи, 2011. – Т. 2. – С. 103-133. – ISBN 978-966-1513-13-5
861986
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч. 1. – 2004. – 228с.
861987
  Загнітко А.П. Основи українського теоретичного синтаксису / А.П. Загнітко. – Горлівка : ГДПІІМ. – ISBN 966-7277-90-9
Ч.2. – 2004. – 254 с.
861988
  Білецький Л.Т. Основи української літературно-наукової критики / Л.Т. Білецький. – Київ : Либідь, 1998. – 408с. – (Літературні пам`ятки України). – ISBN 966-06-0063-1
861989
  Танклевська Н.С. Основи управління грошовими потоками підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 215-219. – ISSN 2222-4459
861990
  Стеклов В.К. Основи управління мережами та послугами телекомунікацій : Підручник для студентів вищих навчальних закладів за напрямком "Телекомунікації" / За ред. Стеклова В.К. – Київ : Техніка, 2002. – 438с. – ISBN 966-575-075-5


  Принципи автоматизації управління мережами, послугами та діяльностью в телекомунікаціях, технології, сценарії та варіанти реалізації систем управління
861991
  Храмов О В. Бовтрук Основи управління персоналом : Навч.-метод. посіб. / О В. Бовтрук Храмов; МАУП. – Київ : МАУП, 2001. – 112с. – Шифр дубл. – ISBN 966-608-086-9
861992
  Трускавецький Р.С. Основи управління родючістю грунтів / Р.С. Трускавецький, Ю.Л. Цапко ; за ред. Р.С. Трускавецького ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Бровін О.В., 2016. – 385, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 365-385. – ISBN 978-617-7256-41-9
861993
   Основи управління у військовій справі : Навчальний посібник / О.Ю. Казанцев, В.М. Гап"юк, О.В. Мягков, А.А. Каленський; КНУТШ; Військовий інститут. – Київ : Київський університет, 2003. – 140с. – ISBN 966-594-479-7
861994
   Основи управління якістю (теоретико-методологічні аспекти) : навч. посібник для студентів техн. спец. ВНЗ / [М.П. Костюченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра філософії М.П. Костюченка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т". – Покровськ : ДонНТУ, 2017. – 446, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. та с. 3. – Бібліогр.: с. 438-446. – ISBN 978-966-377-212-7
861995
  Хміль Ф.І. Основи управлінського консультування : навчальний посібник / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2008. – 240 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-71-7
861996
  Петрушенко М.М. Основи управлінського консультування : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" денної форми навчання / М.М. Петрушенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 64 с. : табл. – Бібліогр.: с. 64
861997
  Велш Г.А. Основи фiнансового облiку / Г.А. Велш, Шорт Деніел; Пер.з англ.О.Мінін та О.Ткач. – Київ : Основи, 1997. – 943с. – ISBN 966-500-095-0
861998
  Внукова Н.М. Основи фактоpингу : Hавчальний посiбник / Н.М. Внукова. – Київ : Знання, 1998. – 174с. – (Библiотечка банкipа ; N1-1998). – ISBN 966-7293-22- Х
861999
  Морейніс Л. Основи фармацевтичної хемії. / Л. Морейніс. – 2-е вид., доповнене, переробл. й випр. – К., 1934. – 424с.
862000
  Чолпан П.П. Основи фізики : Навч. посіб. / П.П. Чолпан. – Київ : Вища школа, 1995. – 487с. – ISBN 5-11-004270-5
<< На початок(–10)861862863864865866867868869870(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,